FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen"

Transkript

1 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda Süzen ÖZET Bu çalışmanın amacı, Fen Eğitiminde Öğrencilerin, Bilişsel Alanın Bilgi ve Kavrama Düzeyleri Üzerine Yapısalcı Öğrenme Modelinin Etkisi ni araştırmaktır. Çalışmada ön test-son test kontrol grubu dizaynı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi için rasgele iki sınıf seçilmiştir. Çalışmanın hipotezlerini test etmek için ANCOVA analizi ve t-testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarında, yapısalcı öğrenme modeliyle eğitim verilen öğrencilerin, bilişsel alanın bilgi düzeyi ile geleneksel metotla eğitim verilen öğrencilerin, bilişsel alanın bilgi düzeyi arasında anlamlı bir farkın olmadığı, buna karşın kavrama düzeyinde yapısalcı öğrenme modeli lehine anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Yapısalcılık ABSTRACT The purpose of this study is to test the effect of a constructivist learning method of instruction compared to a traditional teaching method on information level, comprehension level of cognitive domain of students in science education. In this study, pre-post test control grup design was used. T-test and ANCOVA analysis was used for testing the hypotheses of the study.the results showed that students who were learned with a constructivist learning method scored significantly higher than the students who were taught with traditional teaching method wıth respect to comprehension level of cognitive domain. The resuts also indicated that information level of cognitive domain of students weren t significantly different in experimentel group and control group. Key Word: Science Education, Constructivism 1.GİRİŞ Bireye araştırma, soru sorma, fikir üretme, bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini düşünme gibi davranışları kazandırmayı amaçlayan fen eğitiminin daha verimli olması için çok değişik metotlar kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Bu davranışları kazandırmak için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin fiziksel ve zihinsel olarak aktif oldukları öğrenme-öğretme yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bu noktada özellikle öğrenci merkezli yöntemleri kapsayan Yapısalcı Öğrenme Kuramı=Zihinde Yapılanma Kuramı= Oluşturmacılık= Yapısalcılık= Konstraktivizm, bahsedilen davranışları kazandırmada başarıya Arş.Gör. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 99

2 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri ulaşacağı düşünülen bir kuram olarak değerlendirilmektedir. Bu öğrenme modeli ilk ve orta öğretim seviyesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu model üzerine çalışan araştırmacılar, genelde başarılı sonuçlara ulaşıldığını ifade etmektedirler (Ayas,1995). Ülkemizdeki okullarda yaygın olarak davranışçı yaklaşım uygulamaları görülmektedir. Davranışçı yaklaşımı dayanak alarak ortaya çıkan öğrenme teorileri ve öğretim uygulamalarının etkisi fen öğretiminde de sürmektedir. Eğer fen eğitiminin amacı, öğrenciye sadece bilgi yüklemek olsaydı davranışçı yaklaşımı uygulamak doğru olabilirdi. Davranışçı kurama karşı ortaya çıkan bilişsel kuramlarda ise durum tamamen farklıdır. Bilişsel kuramlara göre ise, öğrenme, doğrudan gözlenemeyen zihinsel bir süreçtir. Bilişsel kuramda, eğitimin sonucundan çok süreci önemlidir ve bireyin etrafında olup bitenlere anlam yüklemesi, öğrenmedir. Bilişsel kuramlara göre, yeni öğrenmeler, öncekilerin üzerine inşa edilir. Öğrenme sürecinde öğrenciye uygulama şansı verilmelidir (Özden,2003, S.24). Bilişsel kuramcılara göre, öğrenme şu şekilde oluşmaktadır (Senemoğlu, 1998, S ; Sünbül, 2001): Duyu organlarına gelen fiziksel uyarıcılar seçilerek sinirsel mesajlara dönüştürüldükten sonra depolanabilme ve hatırlanabilmeleri için sinir sisteminde başka değişimlere uğramaktadır. Duyusal kayıta gelen sınırsız uyarıcıdan sadece öğrencinin dikkatini çeken az sayıdaki uyarıcı seçilerek kısa süreli belleğe gönderilir. Bir başka deyişle monoton bir biçimde üst üste verilen bilgiler, bireyin dikkat ve algı alanına giremediğinden duyusal kayıttan, henüz kısa süreli belleğe aktarılmadan kaybolmaktadır. Kısa süreli belleğin kapasitesi sınırlı olduğu için, öğrencinin dikkatini çekmekte başarısız olan, bilgi yüklemesinin çok fazla olduğu geleneksel öğretme metotlarının uygulandığı derslerde öğrencinin öğrenmesi güçleşmektedir. Kısa süreli belleğe gelen bilgi tekrarlanmadığında ya da kodlanmadığında (anlamlandırılmadığında) kısa süre içinde tamamen unutulabilir. Kısa süreli belleğe gelen bilgiler, zihinsel tekrar ve anlamlandırma yapılırsa uzun süreli belleğe gönderilir ve hatırlanmak üzere saklanır. Uzun süreli bellek, bilginin sürekli olarak saklandığı depodur. Bilişsel kuramcılara göre, bilginin uzun süreli bellekte saklanması yani depolanması, geleneksel öğretim yöntemleriyle oldukça zordur. Öğrenmenin oluşması için en iyi yöntem öğrencinin en aktif katılımcı olduğu yöntemdir. Bireyin çevresini incelemesi, çevresinde meydana gelen olayları anlayıp, kendine özgü bir şekilde yorumlayabilmesi için yine bilgilerin birey tarafından yapılandırılması gerekmektedir. Bu da öğrenme-öğretme ortamında yapısalcı yaklaşımın kullanılması gereğini ortaya çıkarmaktadır (Isman ve başkaları, 2002). Yapısalcılık, bilginin doğasını ve insanoğlunun nasıl öğrendiğini açıklamasına fırsat veren bir öğrenme ya da anlam oluşturma teorisidir (Abdal- Haqq,1998). Yapılandırma sürecinde birey, zihninde bilgiyle ilgili anlam oluşturmaya ve oluşturduğu anlamı kendisine mal etmeye çalışır. Bir başka deyişle, bireyler öğrenmeyi kendilerine sunulan biçimiyle değil, zihinlerinde yapılandırdıkları biçimiyle oluştururlar (Yaşar, 1998). 100 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

3 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN 1.1.Yapısalcı Yaklaşım ve Öğrenme Yapısalcılar, öğrenmeyi, yeni bilgileri aktifçe keşfetme ve keşfedilen bu bilgileri önceki bilgi ve deneyimlere bağlayarak anlamları yapılandırma süreci olarak görürler. Öğrenme, kolaylaştırılmış bir aktivite topluluğudur ve yapılandırma, süreç boyunca meydana gelir. Yapısalcı öğrenmede, aktivitelerin sonuçları eşsiz ve çeşitlidir. Bu nedenle yapısalcılık, öğrenciyi yaratıcılığa teşvik eder. Geleneksel yaklaşımda ise aktivite, öğrencinin tümüyle aynı olan ürünleri ile sonuçlanır. Yapısalcılık, etkili eğitimsel strateji olan işbirlikli öğrenmeyi ve işbirlikli çalışmayı destekler. Öğrencilerin işbirliği, problemleri farklı görüş açılarından görmelerini sağlar (Alesandrini ve Larson 2002). Carr ve diğerleri (1995) ve Vermette ve diğerleri (2001) ne göre, yapısalcı yaklaşımla, fen öğretiminde sonuçlar, değişik öğrenciler için farklı olacaktır. Çünkü bazı öğrenciler, konuyu oldukça ayrıntılı olarak araştırmayı isteyecek ve bilim adamlarına yakın anlayışlar geliştirebilecekken, bazısı konunun pratik görüşlerini araştırmaya ilgi duyacaklardır. Kısacası yapısalcılık, çeşitliliği getirir. Turgut ve diğerleri (1997, S ), zihinde yapılanmayı şu şekilde açıklamaktadırlar: Dışarıdan bir bilgi alındığında, bu bilgi insanın önceki bilgileriyle çelişmiyorsa belleğe alınır. Buna özümleme denir. Dışarıdan alınan bilgi zihindeki sınıflamaya uymuyorsa yani önceki bilgilerle çelişiyorsa, kişide zihin dengesizliği meydana gelir. Bu durumda kişi gerekli düzeltmeyi ve yeniden yapılandırmayı, değişik zihin becerileriyle ve zihin süreçleriyle yapar. Yeniden yapılanma sürecine, yerleştirme, yeniden yapılanma işlemine, kendi kendine ayarlama denir. Kendi kendine ayarlama başarılı olduğu zaman insan zihni yeniden yapılanır ve zihin dengesizliği sona erer. Bu süreç insanın yaşantısı boyunca devam eder. Çünkü insan yaşantısı boyunca zihnindeki bilgilerle çelişen ya da çelişmeyen birçok bilgiyle karşı karşıya kalır. Çepni, Şan ve Gökdere (2001), zihinde yapılanma kuramının dayandığı temel noktaların, özümleme, yerleştirme, zihinde yapılanma, sürekli özümleme, yaratıcılık olduğunu savunmaktadırlar. Literatürde, fen eğitiminde yapısalcı öğrenme modeli ile ilgili yapılan sınırlı sayıda araştırma vardır. Bunlardan birkaçı aşağıda özetlenmiştir. Bülbül (2001), yapısalcı öğrenme modelinin çekirdek kimyası öğretiminde kullanılması konulu araştırmasında, yapısalcı öğrenme modelinin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin akademik başarılarının, düz anlatımla ders işlenen sınıftaki öğrencilerin başarısından daha yüksek olduğunu, yapısalcı öğrenme modelinin öğrencilerin yorum yapma yeteneklerini, anlamlı ve kalıcı öğrenmeleri arttırdığını bulmuştur. Tynjala (1999), yapısalcı öğrenme modeli ile geleneksel öğrenme yöntemini karşılaştırdığı çalışmasını üniversite öğrencileri ile yapmıştır. Çalışması sonucunda, yapısalcı öğrenme modelinin uygulandığı öğrencilerde düşünme yeteneğinin daha fazla geliştiğini, deneyerek öğrenmenin, kavramlar arası bağlantı kurmanın, açıklayıcı bir yapı düzenlemenin Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 101

4 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri daha fazla olduğunu bulmuştur. Ayrıca geleneksel öğrenme yönteminin uygulandığı öğrencilerde tanımlama becerisi daha fazla gelişirken, yapısalcılar öğrenme modelinin uygulandığı öğrencilerde genelleştirme, sınıflandırma, karşılaştırma ve değerlendirme becerilerinin daha fazla geliştiği saptanmıştır. Capio (1994), bir çalışmasında, yapısalcı öğretim modelini kullanmış ve bir halk üniversitesinde anatomi ve psikoloji bölümlerini, ikinci dönem için geleneksel konferans laboratuar metoduyla karşılaştırmıştır. İki grup öğrenci akademik yetenek ve önkoşullar için izlenmiştir. Sonuçlar, yapısalcı metotla öğrenim gören öğrencilerin daha başarılı olduklarını gösterdi. Onuncu sınıf öğrencilerine asit-baz konusunda, yapısalcı model ve yapısalcı olmayan (geleneksel metotla) model ile ders işlendi. Yapısalcı olmayan sınıf, öğretmen merkezliydi ve not alma hâkimdi. Uygulamayı iki farklı sınıfta, iki farklı öğretmen yaptı. Uygulama sonucunda yapısalcı model uygulanan sınıfın diğer sınıftan daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır ( Hand ve Treagust, 1991). Chrisanson ve Fisher (1999), difüzyon ve osmoz konularındaki öğrenme hakkında, geleneksel ve yapısalcı sınıfları karşılaştırmak amacıyla üç ayrı üniversitede çalışma yapmışlardır. Buna göre üniversitelerin ikisinde konferans/laboratuar metodu kullanılırken, üçüncü üniversitede yapısalcılar teoriye göre düzenlenmiş küçük tartışma/laboratuar metodu uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda, her iki tür sınıftaki öğrencilerin ezbere dayalı sorulardaki başarılarında önemli bir fark yokken, muhakeme gerektiren sorularda yapısalcılar sınıftaki öğrencilerin daha başarılı oldukları ve daha derin bir şekilde öğrendikleri bulunmuştur. Tümay (2001), üniversite genel kimya laboratuarlarında öğrencilerin kavramsal değişimi, başarısı, tutumu ve algılamaları üzerine yapısalcı öğretim yönteminin etkilerini tespit etmek amacıyla yaptığı çalışması sonucunda, yapısalcı metodun öğrenci başarısına ve kavramsal değişimine anlamlı bir etkisinin olduğunu, fakat öğrencinin tutumuna geleneksel metotla aynı oranda etki ettiğini bulmuştur. Turgut (2001), fen bilgisi öğretiminde yapılandırmacı öğretim yaklaşımı ile modellendirilmiş etkinliklerin öğrencide kavramsal gelişime ve başarıya etkisini tespit etmek amacıyla yaptığı bir çalışma yapmıştır. Bunun sonucunda geleneksel öğretim metodunun, öğrencileri kavramlarla düşünmeye, sorgulamaya yönlendiremediğini daha çok olduğu gibi kabullenme, bir başka deyişle ezbere öğrenme sonucunu doğurduğunu, buna karşın yapısalcı öğretim metodunun öğrencilerin kavramsal öğrenme düzeylerinde olumlu yönde gelişmeler meydana getirdiğini bulmuştur. 2.YÖNTEM Bu çalışmanın amacı, Fen Eğitiminde, Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi ve Kavrama Düzeylerine Yapısalcı Öğrenme Modeli nin Etkisi ni belirlemektir. 102 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

5 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN 2.1.Problem cümlesi: Fen eğitiminde, öğrencilerin, bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeyleri üzerine yapısalcı öğrenme modelinin etkisi var mıdır? 2.2.Alt Problemler: 1.Yapısalcı öğrenme modeliyle eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın bilgi düzeyi ile geleneksel metotla eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın bilgi düzeyi arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Yapısalcı öğrenme modeliyle eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın kavrama düzeyi ile geleneksel metotla eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın kavrama düzeyi arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2.3. Null Hipotezleri 1. Yapısalcı öğrenme modeliyle eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın bilgi düzeyi ile geleneksel metotla eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın bilgi düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur. 2. Yapısalcı öğrenme modeliyle eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın kavrama düzeyi ile geleneksel metotla eğitim verilen öğrencilerin bilişsel alanın kavrama düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur. 2.4.Araştırmanın Önemi Günümüzün çağdaş ülkeleri arasında varlığımızı sürdürebilmek için, aktarılan bilgiyi sorgusuz kabul eden, tüketici bireyler yerine, bilgiyi sorgulayan, araştıran, kullanan, kısacası üretici bireyler yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda yapısalcı yaklaşıma dayanan öğretim modellerinin eğitim sistemimize yerleşmesi bu amaca hizmet edecektir. Araştırma öncesi yapılan literatür taramasında, yapısalcı yaklaşıma dayanan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Fakat yapısalcı yaklaşımın öğrencilerin alt (bilgi) ve üst (kavrama, problem çözme ve bilimsel yöntem becerileri, bu araştırmada üst düzey zihinsel beceri olarak sadece kavrama boyutu alınmıştır) düzey zihinsel becerilere etkisiyle doğrudan ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi ve Kavrama Düzeyleri Üzerine, Yapısalcı Öğrenme Modelinin Etkisi konulu araştırma ile bu alandaki boşluğun doldurulmasının, başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitimcilere faydalı olacağı düşünülmektedir. 2.5.Araştırma Deseni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 103

6 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Çalışmada ön test-son test kontrol grubu dizaynı kullanılmıştır. Çalışmada yer alan öğrenciler, rasgele deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna aynı konu yapısalcı öğrenme modeliyle eğitim verilirken kontrol grubuna geleneksel metotla eğitim verilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında kullanılan, yapısalcı öğrenme modeli ve geleneksel metot bağımsız değişken alt başlığında açıklanmıştır. 2.6.Evren ve Örneklem Araştırma öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara nın Çankaya ilçesinde, ilköğretim yedinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise MEB Ankara ili Kılıçali Paşa İlköğretim Okulu 7-A ve 7-B sınıfında öğrenim gören öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem, deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere rasgele iki gruba ayrılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının her ikisinde de 30 ar öğrenci bulunmaktadır. Uygulama öncesi yapılan KBT ve KT sonuçlarına göre, her iki grup da birbirine denktir. 2.7.Değişkenler Bağımlı Değişkenler Bilgi düzeyi Bilişsel alanın bilgi düzeyi, olgular bilgisi, terimleri ayırt etme, kavramları tanımlama, sınıflama, sıralama, teknik ve yöntemler bilgisi, ilkeler ve yasalar bilgisi, teoriler bilgisi gibi davranışları kapsamaktadır. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler konusundaki bilgi düzeyi, araştırmacı tarafından hazırlanan 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Konu Bilgi Testi (KBT) ile ölçülmüştür Kavrama Düzeyi Bilişsel alanın kavrama düzeyi, bilgiyi yeni bir kapsam içinde tanıma, açıklama, özetleme, örnekleme, bilgi bütününü öğelere ayırma, ilişkiler ağı kurma, yorumlama, başka bir forma çevirme ve yordama gibi üst düzey davranışları kapsamaktadır. Kavrama düzeyi, araştırmacı tarafından hazırlanan ve 15 sorudan oluşan Kavrama Testi (KT) ile ölçülmüştür Bağımsız Değişken Bu çalışmada bağımsız değişken, araştırma süresince uygulanan öğretim yöntemi (yapısalcı öğrenme modeli ve geleneksel metot)dir. Kontrol grubuna, geleneksel metot uygulanmıştır. Geleneksel metot olarak, yoğunluk düz anlatım metodunda olmakla birlikte, gösteri tekniği (öğretmen ve öğrenci) de kullanılmıştır. Hem deney hem de kontrol gruplarında aynı deneyler yapılmıştır. Kontrol grubunda, önce konu, düz anlatım metodu ile araştırmacı tarafından anlatılmış daha sonra da deneyler, araştırmacı ya da bir öğrenci tarafından sınıfın 104 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

7 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN karşısında yapılmıştır. Dersin sonunda, kontrol grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından yöneltilen sorular sorulmuştur. Deney grubunda ise dikkati çekme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme evrelerini içeren yapısalcı kurama dayalı olan 5E metoduna göre hazırlanmış aktiviteler kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrenciler, beşer kişilik gruplara ayrılmıştır. Dikkati çekme aşamasında, öğretmen tarafından yapılan aktivitelerden sonra öğrencilere çeşitli sorular yöneltilmiş, ardından, öğrencilerin de bu aktivitelerle ilgili sorular sormaları istenmiştir. Böylece, hem öğrencilerin dikkati konuya çekilirken, hem de öğrencilerin ön bilgilerinin farkında olmaları ve öğretmenin de öğrencilerin ön bilgilerinden haberdar olması sağlanmıştır. Dikkati çekme aşamasında, sorulan soruların cevaplarının doğruluğu veya yanlışlığından bahsedilmemiştir. Keşfetme aşamasında yapılacak aktivitelerle ilgili öğrencilere araç ve gereçler dağıtılmış ve grup tartışmasından sonra bu araç ve gereçlerle deney düzenlemeleri istenmiştir. Bu aşamada gruplarla tek tek ilgilenerek, öğrencilere yol gösterilmiştir. Sonra ki aşama olan açıklama aşamasında, yine bir aktivite öğrenciler tarafından yapılmış ve yaptıkları tüm aktivitelerle ilgili önce grup içi sonra da gruplar arası tartışma yapmaları ve sonra da anlam çözümleme tablosu oluşturmaları istenmiştir. Bu aşamanın sonunda fiziksel ve kimyasal değişme konuları, araştırmacı tarafından özetlenmiştir. Dördüncü aşama olan derinleştirme aşamasında ise konuyla ilgili önce grup içi sonra da gruplar arası güncel örnekleri tartışmaları istenmiştir. Son evre olan değerlendirme evresinde ise, gruplar arası birbirlerine sorular sormaları ve puan vermeleri istenmiştir. Böylece öğrencilerin hem kendilerini hem de birbirlerini değerlendirmeleri sağlanmıştır Kovaryatlar Konu Bilgi Testi ve Kavrama Testi nin ön test puanları kovaryat olarak kullanılmıştır. 2.8.Ölçme Araçları Konu Bilgi Testi (KBT) Test, fiziksel ve kimyasal özellikler ve fiziksel ve kimyasal değişme konularıyla ilgili bilişsel alanın bilgi düzeyindeki davranışları ölçmek amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Çeşitli ders kitaplarından (Çığırgan ve diğerleri, 1999; Büyük ve diğerleri, 2002), yardımcı kitaplardan (Hartevioğlu,Hartevioğlu ve Güzel,1999; Aydoğmuş ve diğerleri, 2001 ) ve fen bilgisi dersiyle ilgili diğer basılı kaynaklar (Topsakal, 1999; Driver, 1993; Scott ve diğerleri, 1995; Abraham, Williamson ve Westbrook, 1994) dan faydalanılarak, önce 25 soruluk bir test geliştirilmiştir. Yapılan pilot uygulama sonucunda elde edilen verilerin madde analizi ile güvenirliği düşüren, işlemeyen maddeler testten çıkarılmış. Testin kapsam geçerliğinin tayini için, belirtke tablosu hazırlanmış ve böylece belirtke tablosunda yer alan davranışların tümünün testte yer alıp almadığına bakılmıştır. Ayrıca kapsam geçerliliğinin tayin edilmesi için belirtke tablosu ve sorular konunun uzmanı bir kişiye verilip uzman görüşüne başvurulmuştur. Geçerlik Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 105

8 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri ve güvenilirlik analizlerinden sonra geriye kalan 20 soru ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Testin alfa güvenirlik katsayısı 0,80 olarak bulunmuştur Kavrama Testi (KT) Araştırmacı tarafından hazırlanan Kavrama Testi, çalışmanın başında öğrencilerin konu ile ilgili bilişsel alanın kavrama düzeyindeki davranışları belirlemek ve uygulanan yöntem sonunda öğrencilerin kavramalarındaki değişiklikleri belirlemek için kullanılmıştır. Bu testi hazırlamak için çeşitli ders kitaplarından (Çığırgan ve diğerleri,1999 ;Büyük ve diğerleri,2002 ), yardımcı kitaplardan (Hartevioğlu, Hartevioğlu ve Güzel,1999; Aydoğmuş ve diğerleri, 2001) ve fen bilgisi dersiyle ilgili diğer basılı kaynaklar (Topsakal,1999; Driver,1993; Scott ve diğerleri, 1995; Abraham, Williamson ve Westbrook, 1994) yararlanılmıştır. Test, fiziksel ve kimyasal değişme konusuyla ilgili 20 sorudan, iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çoktan seçmeli kısımda doğru şıkkı işaretlemeleri, ikinci aşamada ise cevabının nedenlerini yazmaları istenmiştir. Pilot çalışma Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ve Kılıçali Paşa İlköğretim Okulundaki öğrencilerle yapılmıştır. Verilerin güvenirlik ve geçerlik (kapsam geçerliği) analizleri ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, geriye kalan 15 soruluk test deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Kavrama testinin güvenirliği 0,72 olarak bulunmuştur. 2.9.Verilerin Analizi KBT ile ölçülen bilişsel alanın bilgi düzeyi, KT ile ölçülen bilişsel alanın kavrama düzeyi üzerine öğretim yönteminin etkisini belirlemek için, ön KBT(KBT1)ve ön KT(KT1) puanları kovaryat olarak alınarak ANCOVA analizi yapılmıştır. Kovaryans analizi (ANCOVA), bir araştırmada etkisi test edilen faktörlerin dışında, bağımlı değişkenle ilişkisi bulunan değişken ya da değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Buna göre, kovaryans analizinin varyans analizine göre, iki tür üstünlüğü vardır: hata varyansını azaltarak büyük bir istatistiksel güç sağlaması ve deneysel çalışma öncesi gruplar arasında farkların olması durumunda bu farklılıkların kontrol altına alınması. Ancak ANCOVA sadece bu iki durumda kullanılmaz; bu çalışmada olduğu gibi, ortak değişkenle bağımlı değişkene ait puanlar arasında doğrusal bir ilişki olması durumunda da, ön-test puanları eşit olsa bile kullanılabilir (Büyüköztürk, 2002, s:105). 3. BULGULAR ve YORUMLAR 106 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

9 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN 2.2. de ifade edilen alt problemler p=0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Alt problemleri test etmek için ANCOVA ve t-testi analizi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS programı ile yapılmıştır Sonuçlar: Çalışmaya katılan bütün öğrencilere KBT ve KT ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunun bu testlerden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Deney grubu (DG) ve Kontrol grubu (KG) nun aldıkları ortalama puanlar ve t-testi sonuçları Tablo-1 da gösterilmiştir. Tablo 1: Ön Test Puanları ve t-testi Sonuçları Test DG KG SD T X SS X KBT ,p>0.05 KT ,p>0.05 Sonuçlar KBT ve KT ön test puanları (KBT1 VE KT1) arasında anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için t-testi analizi yapılmıştır. Deney grubu (DG) ve Kontrol grubu (KG) nun son testlerden aldıkları ortalama puanlar ve t-testi sonuçları Tablo-2 de gösterilmiştir SS Tablo 2: Son Test (KBT2 ve KT2) Ortalama Puanlar ve t-testi Sonuçları Test DG KG SD T X SS X KBT ,p>0.05 KT ,p<0.05 SS Sonuçlar KBT2 puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının KT2 puanları arasında ise anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Birinci ve ikinci alt problemleri test etmek için ANCOVA analizi kullanılmıştır. Bunun için ANCOVA nın tüm varsayımları sağlanmıştır. Grupların ön-test puanları eşit olsa bile ortak değişken ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğu için (Tablo-3 ve Tablo-4) bu çalışmada, ANCOVA analizinin kullanımı daha uygun görülmüştür. Tablo-3: Ortak değişkenler (KBT1 ve KT1) ile bağımlı değişkene (KBT2) ait puanlar arasındaki doğrusal ilişkiye ait korelasyon değerleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 107

10 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Correlations KBT1 KT1 KBT2 KBT1 Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N **.464 ** KT1 Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N.522 ** ** KBT2 Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N.464 **.445 ** 1. ** Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed) Tablo-3 incelendiğinde, KBT1 kovaryatı ve KBT2 arasında (p=.00<.05) ve KT1 kovaryatı ile KBT2 arasında (p=.00<.05) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle bağımlı değişken ile kovaryatlar arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Tablo-4: Ortak değişkenler (KBT1 ve KT1) ile bağımlı değişkene (KDT2) ait puanlar arasındaki doğrusal ilişkiye ait korelasyon değerleri Correlations KBT1 KT1 KT2 KBT1 Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N **.538 ** KT1 Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N.522 ** ** KT2 Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N.538 **.529 ** 1. ** Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed) Tablo-4 incelendiğinde, KBT1 kovaryatı ve KT2 arasında (p=.00<.05) ve KT1 kovaryatı ile KT2 arasında (p=.00<.05) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle bağımlı değişken ile kovaryatlar arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 108 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

11 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN 1. Alt Problem: Bu alt problemi test etmek için deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön KBT ve KT puanları (KBT1 ve KT1) kovaryat olarak kullanılarak KBT ile ölçülen başarıları (bilgi düzeyi) üzerine kullanılan öğretim modelinin etkisini belirlemek için ANCOVA analizi yapılmıştır. ANCOVA analizinin sonuçları Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5:Deney ve kontrol grubunun son KBT (KBT2) puanları ile ilgili ANCOVA analizi sonuçları Varyansın Kareler sd Kareler F P kaynağı toplamı ortalaması Kovaryat KBT1 72, , Kovaryat KT1 78, , ,032 Grup ,340 Hata Toplam p>0.05 Tablo-5 e göre, son Konu Bilgi Testi ile ölçülen başarı açısından yapısalcı modelle öğrenim gören deney grubu ve geleneksel metotla öğrenim gören kontrol grubu arasında anlamlı bir fark yoktur [F(1,56)=.928, p=.340]. Bu durumda birinci null hipotezi kabul edilmiştir. 2.Alt Problem: Bu alt problemi test etmek için deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön KBT ve KT puanları (KBT1 ve KT1) kovaryat olarak kullanılarak KT ile ölçülen başarıları (kavrama düzeyi) üzerine, kullanılan öğretim modelinin etkisini belirlemek için ANCOVA analizi yapıldı. ANCOVA analizinin sonuçları Tablo 6 gösterilmiştir. Tablo 6: Deney grubunun ve kontrol grubunun son KT (KT2) puanları ile ilgili ANCOVA analizi sonuçları Varyansın kaynağı Kareler sd Kareler F P toplamı ortalaması Kovaryat KBT1 48, Kovaryat KT1 112, ,001 Grup 126, ,001 Hata Toplam p<0.05 Tablo-6 ya göre, son Kavrama Testi (KT2) ile ölçülen kavrama düzeyi açısından yapısalcı modelle öğrenim gören deney grubu ve geleneksel metotla öğrenim gören kontrol Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 109

12 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri grubu arasında anlamlı bir fark vardır. Yani yapısalcı öğrenme modelinin, öğrencilerin bilişsel alanın kavrama düzeyine anlamlı bir etkisi vardır [F(1,56)=13.588, p=.001]. Bu durumda ikinci null hipotezi reddedilmiştir. Bu çalışmanın bulguları sonucunda fen öğretimi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir: 1) Dikkati çekme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamaları ile uygulanan yapısalcı öğrenme modeli ile fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin bilişsel alanın bilgi düzeyi üzerinde, bilişsel süreçlerden bilgi düzeyindeki davranışları kazandırmada başarılı sayılabilen geleneksel metot arasında anlamlı bir fark yoktur. 2) Dikkati çekme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamaları ile uygulanan yapısalcı öğrenme modelinin fen ve teknoloji dersinde, öğrencilerin bilişsel alanın kavrama düzeyi üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 4.TARTIŞMALAR 4.1.Sonuçların Tartışılması: Bilgi Düzeyi Bilişsel alanın bilgi düzeyindeki başarıyı ölçmek için araştırmacı tarafından hazırlanan Konu Bilgi Testi ölçeği, çalışmanın başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarına uygulandı. Deney ve kontrol gruplarının KBT ön test sonuçları arasında anlamlı bir farkın olmadığı yapılan analizler sonucunda ortaya çıktı. Bir başka deyişle deney ve kontrol grupları arasında Fiziksel ve Kimyasal Değişme konusunda bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından anlamlı bir fark yoktur. Deney ve kontrol gruplarının çalışmanın sonunda uygulanan KBT son test puanları arasında da anlamlı bir fark yoktur. Bunun sebebi, bilişsel alanın bilgi düzeyindeki davranışları kazandırmada başarılı sayılabilen geleneksel metotla öğrenim gören öğrencilerin de hemen hemen aynı düzeyde başarılı olmalarıdır. Literatürde, yapısalcı yaklaşıma dayalı öğrenme metotlarının bilişsel alanın farklı düzeylerine etkisiyle ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Yapılan bu çalışmalardan bir tanesi Chrisanson ve Fisher in yaptıkları çalışmadır. Chrisanson ve Fisher (1999), yaptıkları çalışma sonucunda, yapısalcı ve geleneksel sınıflardaki öğrencilerin ezbere dayalı sorulardaki başarılarında önemli bir fark olmadığını saptamışlardır. Yapılan çalışma, Chrisanson ve Fisher (1999) in yaptıkları bu araştırma ile uyumludur. Yapısalcı yaklaşıma dayalı öğrenme metotlarının Başarıya Etkisi adı altında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bülbül ( 2001); Hand ve Treagust (1991); Capio (1994); Tümay (2001) ve Jofili, Geraldo ve Watts(1999), çalışmaları sonucunda yapısalcı yaklaşıma dayanan öğrenme metotlarının başarıya anlamlı bir etkisinin olduğunu saptamışlardır. Fakat yapılan bu çalışmalarda Başarı ile hangi düzeydeki başarıyı kastettikleri belirtilmemiştir Kavrama Düzeyi 110 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

13 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN Çalışmanın başlangıcında deney ve kontrol gruplarına uygulanan Kavrama Testi ön test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney ve kontrol gruplarına, farklı modellerin uygulanmasından sonra ise, yapısalcı modelle öğrenim gören öğrencilerde, bilişsel alanın kavrama düzeyindeki davranışlara ilişkin kazanım bulgularının anlamlı olarak daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu da bilişsel alanın kavrama düzeyindeki davranışları kazandırmada yapısalcı modelin daha etkili olduğunu gösterdi. Chrisanson ve Fisher (1999), yaptıkları çalışma sonucunda, muhakeme gerektiren sorularda yapısalcı sınıftaki öğrencilerin geleneksel sınıfa göre daha başarılı oldukları ve daha derin bir şekilde öğrendikleri bulunmuştur. Ayrıca, Bülbül (2001), Tynjala (1999) ve Turgut (2001), yapısalcı yaklaşımın uygulandığı sınıflardaki öğrencilerin yorum yapma yeteneklerinin, kavramlar arası bağlantı kurmanın, açıklayıcı bir yapı düzenlemenin, sorgulamaya yönlendirmenin, genelleştirme, sınıflandırma, karşılaştırma ve değerlendirme becerilerinin daha fazla geliştiğini saptamışlardır. Bu sonuçlara göre yapılan araştırma literatürdeki çalışmalarla uyum içindedir. 4.2.Öneriler 1) Çalışmanın bulgularından da anlaşıldığı gibi, geleneksel modelle yapısalcı modelin bilgi düzeyindeki davranışları kazandırmadaki etkileri arasında anlamlı bir fark yokken, yapısalcı öğrenme modeli üst düzey zihinsel becerileri(bu çalışma için kavrama üst düzey zihinsel beceri olarak alınmıştır) kazandırmada etkili olmuştur. Yapısalcı yaklaşımın doğasında, öğrencilerin önceki bilgileri üzerine yeni edindiği bilgileri zihninde anlamlandırarak yapılandırması söz konusuydu. Yani gerek okulda gerekse okul dışında edinilen kavramlar, prensipler vs. öğrenci için temel teşkil eder. Yapısalcı yaklaşımın kullanıldığı derslerde edinilen üst düzey becerileri ise bilgiyi zihninde yapılandırmada rahatlıkla kullanabilir. Bu bağlamda yapısalcı yaklaşım, doğası itibarı ile üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılmasına doğrudan etki etmektedir. Sonuç olarak, içinde bulunduğumuz bilgiyi kullanma çağına ayak uydurabilen ve hatta katkıda bulunabilen üst düzey zihinsel becerilere sahip, üretici bireylerin yetişmesi için eğitim sistemimizde yapısalcı yaklaşıma ve yapısalcı yaklaşıma dayalı metotlara yer verilmelidir. 2) Yapısalcı yaklaşımın benimsendiği öğrenme sürecinde, sınıf mevcutları mutlaka dikkate alınmalıdır. Sınıf mevcuduna uygun metotlar özenle seçilmelidir. 3) Bu çalışmada üst düzey zihinsel beceri olarak kavrama boyutu ele alınmıştır. Farklı çalışmalarda problem çözme ve bilimsel yöntem süreci becerileri de incelenebilir. 4) Diğer derslerde olduğu gibi fen bilgisi dersinde de başarıyı etkileyen faktörlerden birisi sosyoekonomik düzeydir. Bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, ülkemizde öğrencilerin fen başarıları ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Çakır ve arkadaşları, 2000). Bu çalışmada öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınmamıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda bu değişkenin de dikkate alınması önerilir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 111

14 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri 5) Bu çalışmada dikkate alınmayan bir başka değişken de öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleridir. Bundan sonra yapılacak olan benzer çalışmalarda öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleri de dikkate alınabilir. 6) Bu çalışmada dikkate alınmayan bir başka değişken de öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı olan tutumlarıdır. Bundan sonra yapılacak olan benzer çalışmalarda öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı olan tutumlar da dikkate alınabilir. 7) Bu araştırmada geleneksel değerlendirme araçları(testler) kullanılmıştır. Fakat günümüzde, bu tür araçların yerine alternatif değerlendirme yaklaşımlarının daha uygun olduğu kabul görmektedir. Benzer çalışmalar, alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılarak yapılabilir. KAYNAKÇA Abdal-Haqq, I. (1998). Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those Who Would Link Practice to Theory Washington DC: ERIC Clearınghouse on Teaching and Teacher Education, ED Abraham, M,R.,Wıllıamson, V.M. ve Westbrook,S.L. (1994). A Cross-Age Study Of The Understanding Of Five Chemistry Concepts. Journal Of Research In Science Teaching. Cilt no: 31, Sayı:2, SS Alesandrını, K.ve Larson, L. (2002). Teachers Bridge to Constructivism. Clearing House. Cilt no:75, Sayı:3, SS Ayas, A. P. (1995). Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, SS Aydoğmuş, O.ve diğerleri. (2001). İlköğretim Fen Bilgisi 7 Yardımcı. Bafra: Dostlar Yayıncılık. Bülbül, B. (2001). Yapısalcı(Constructivist) Öğrenme Modelinin Çekirdek Kimyası Öğretiminde Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir. Büyük, Ş.ve diğerleri. (2002). İlköğretim Fen Bilgisi 7 Ders Kitabı. Ankara: MEB, Devlet Kitapları Basım Matbaacılık A.Ş. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. 112 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

15 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN Capıo, M.W. (1994). Easing İnto Constructivism:Connecting Meaningful Learning with Student Experience. Journal of College Science Teaching, Cilt no:23, Sayı:4, SS Carr, M. ve diğerleri. (1995). The Constructist Paradigm and Some Implications for Science Content and Pedagogy. The Content Of Science:A Constructivist Approach to its Teaching and Learning. Washington,DC.: The Falmer Press. Chrıstıanson, R.,G. ve Fısher, K.,M.(1999). Comparason of Student Learning About Diffusion and Osmasis in Constructivist and Traditional Classrooms. International Journal of Science Education, Cilt no:21, Sayı:6, SS Çakır, Ö.,S., Şahin, B. Ve Şahin, T. (2000). Türkiye de Farklı Coğrafi Bölgelerde Bulunan Okullardaki Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersinde Bilişsel ve Duyuşsal Açıdan Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Çepni, S, Şan,M., Gökdere, M. (2001). Fen Bilgisi Öğretiminde Zihinde Yapılanma Kuramına Uygun 7e Modeline Göre Örnek Etkinlik Geliştirme. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Çığırgan, H. ve diğerleri. (1999). Fen Bilgisi 7 Ders Kitabı. Eskişehir: MEB Devlet Kitapları Anadolu Üniversitesi Basım Evi. Drıver, R. (1993). Children s Ideas İn Science, Philadelphia: Open University Press, Hand, B.ve Treagust, D.F. (1991). Student Achievement and Science Curriculum Development Using a Constructive Framework. School Science and Mathematics, 91(4), Hartevioğlu, B., Hartevioğlu, E. ve Güzel, A. (1999). Fen Bilgisi Lise Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı. Ankara: Cem Web Ofset Isman, A. ve diğerleri. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım. The Turkısh Online Journal of Educational Technology, 1(1), 1 9. Jofılı, Z, Geraldo, A.ve Watts, M. (1999). A Course for Critical Constructivism Therough Action Research:A Case Study From Biology. Research in Science& Tecnological Education, 17(1), Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık, S:24. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 113

16 Selda SÜZEN Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Scott, P ve diğerleri. (1995). Working From Children s İdeas, Planning And Teaching A Chemistry Topic From A Constructivist Perspective. The Content of Science: A Constructivist Approach To İts Teaching And Learning. Washington D.C.: The Falmer Press. Senemoğlu, N. (1998). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Özsen Matbaası LTD.ŞTİ, S: Sünbül, A. M. (2001). Öğrenme ve Öğretim Stratejileri. Yalova: MEB İlköğretim Müfettişleri Hizmetiçi Eğitim Seminerleri. Topsakal, S. (1999). Fen Öğretimi. Bursa: Alfa Basım Yayım Dağıtım. Turgut, H. (2001). Fen Bilgisi Öğretiminde Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı ile Modellendirilmiş Etkinliklerin Öğrencide Kavramsal Gelişime ve Başarıya Etkisi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Turgut, M. F. ve diğerleri. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: Yök/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, S: Tümay, H. (2001). Üniversite Genel Kimya Laboratuvarlarında Öğrencilerin Kavramsal Değişimi, Başarısı, Tutumu ve Algılamaları Üzerine Yapılandırıcı Öğretim Yönteminin Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Tynjala, P.(1999). Towards Expert Knowledge?A Comparasion Between A Constructivist and Traditional Learning Environment in The University. International Journal of Educational Research, 31, Vermette, P. ve diğerleri. (2001). Understanding Constructivism(s):A Primer For Parents and School Board Members. Education, 122(1), Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1 2), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE FOTOSENTEZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE FOTOSENTEZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 905-918 Özet YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE FOTOSENTEZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ Ahmet Turan ORHAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI BİLGİYİ İŞLEME KURAMI HEDEFLER Bilgiyi işleme kuramı ile ilgili temel terimleri kavrayabilme Bilgiyi işleme kuramında yer alan bellek türlerini ve özelliklerini kavrayabilme Bilgiyi işleme kuramına göre

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ

LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ Mustafa YEL 1 Süreyya YĠĞĠTEL 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 211-220 İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE DUYU ORGANLARI KONUSUNUN İŞLENMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUM ÜZERİNDE ETKİSİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ

ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ Canan NAKİBOĞLU i Berna BÜLBÜL

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ Hakan Şevki AYVACI 1, Yasemin DEVECİOĞLU 2 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi A.B.D., Trabzon 2 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Dersin Kodu ve Adı Yıl & Yarıyıl İFBÖ 309 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I 3 Güz Dersin Kredisi: 2 2 3 ECTS Kredisi: 5 Önşart:

Detaylı

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Gökhan ÖZSOY Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Đlköğretim

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı