The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1"

Transkript

1 Elementary Education Online, 9(1), , lköretim Online, 9(1), , [Online]: The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Gül ÜNAL ÇOBAN Ömer ERGN ** ABSTRACT. The purpose of this research is to develop a reliable and valid instrument in order to determine the primary school students views towards the existence domain of scientific knowledge. A total of 467 students attending to 6 th, 7 th and 8 th grades from 5 different primary schools were participated in the study. It was identified that the instrument was composed of totally 15 items with five factors namely, scientific works and entities (4 items), the true correspondence of scientific works (4 items), the scientific entities (3 items), continuity of the entities (2 items) and reaching the reality (2 items). The instrument has a reliability coefficient of cronbach?=0.75. At the same time, this instrument is also an original one developed for determining the primary school students views about the existence domain of scientific knowledge in Turkey. Keywords: Science education, scientific knowledge (epistemology), existence domain of scientific knowledge (ontology), philosophy of science. SUMMARY Purpose and significance: Our understanding and perceiving of the things and events result in our behaviors and attitudes those develop depending on how we conceptualize these (epistemology) rather than what they really are (ontology). For example, our behaviors about a bee are determined by knowing that it has the potential of biting. In the same way, what determines our behaviors about the earthquake is not just the earthquake itself as a phenomena but our knowledge about itself and its results. These examples show that it is highly important to have understanding and conceptualizing of the life with the scientific facts especially beginning from the primary school years. The main aim of the primary science may be described as to give students scientific literacy and true understanding of the nature through scientific works. Therefore, the science education should be presented the philosophical principals over the science has established with realist ontology and its corresponding epistemology. By this way students awareness develops about how science works, develops and scientific knowledge is produced as a way of objectsubject relation and how its validity is supplied or how it exists as a domain. When the literature is examined it was seen that there is not any such instrument developed adressing to the understandings of the primary students about the existence domain of the scientific knowledge from this point of view. The purpose of the study is to develop a valid and reliable scale to determine understandings of primary school students about the existence domain of scientific knowledge. Methods: The study was conducted with 467 students attending to 6 th, 7 th and 8 th grades of the primary schools in zmir. Stratified sampling method was used for the participants. The scale development studies were composed of the preparation of scale items, having expert views about the items for the scope validity, pilot study, the analysis of construct validity and reliability. The analysis showed the scale has 5 factors scientific works and entities (4 items), the true correspondence of scientific works (4 items), the scientific entities (3 items), continuity of the entities (2 items) and reaching the reality (2 items) and 15 items in total. Besides, the reliability coefficients for the five factors were found as 0.70; 0.63; 0.60; 0.62 and 0.63 respectively and the reliability of the whole scale was found to be Findings and Results: The results showed that the developed scale is a vaild and reliable scale(? =.75) that can be used in the field of education Recommendations: The scale developed can easily be used by both reserachers who directly or indirectly interested in the subject area or the science teachers as it is valid, reliable and established over the base of science itself. 1 This article is a part of the doctoral thesis of the 1 st author supervised by the 2 nd author titled as The Effects of Model Based Science Education on Students Conceptual Understanding, Science Process Skills, Understanding of Scientific Knowledge and its Domain of Existence: The Sample of 7th Grade Unit of Light in Dokuz Eylul University, Instute of Educational Sciences that was completed in Res. Assistant Dr., Dokuz Eylül University. ** Prof. Dr., Dokuz Eylül University.

2 &lkö)retim Ö)rencilerinin Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+na Yönelik Görü.lerini Belirleme Ölçe)i 2 Gül ÜNAL ÇOBAN Ömer ERGN ** ÖZ. Bu çalrsmanrn amacr, ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek amacryla geçerli ve güvenilir bir ölçek gelistirmektir. AraStRrmaya 5 ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. srnrflarrnda örenim görmekte olan toplam 467 örenci katrlmrstrr. Ölçek gelistirme çalrsmalarr sonunda ölçein Bilimsel ÇalRSma ve VarlRklar (4), Bilimsel ÇalRSmalarRn Gerçek KarSRlRR (4), Bilimsel VarlRklar (3), VarlRRn Süreklilii (2), Gerçeklie UlaSma (2) olmak üzere toplam bes faktör ve 15 maddeden olustuu ve ölçein tamamrnrn cronbach? güvenirlik katsayrsrnrn ise 0.75 olduu belirlenmistir. Ölçek aynr zamanda, ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek üzere ülkemizde gelistirilen özgün ölçek olma niteliini tasrmaktadrr. Anahtar Sözcükler: Fen eitimi, bilimsel bilgi (epistemoloji), bilimsel bilginin varlrk alanr (ontoloji), bilim felsefesi G&R&4 lköretim çarnda örenciler, fen derslerinin de yardrmryla doa hakkrnda sahip olduklarr bilgilerinin artmasryla birlikte çevrelerinde olup bitenleri anlamlandrrmaya çalrsrrlar. DoayR anlamlandrrma okul öncesinden baslayarak, ilköretim çarna ve yetiskinlie dein uzanan bir süreçtir. Bu süreçte, hem örencilerin hem de yetiskinler olarak bizlerin doadaki herhangi bir olay ya da varlrk karsrsrnda davranrslarrmrz, büyük ölçüde, olayrn ya da varlrrn kendisinden daha çok olay ya da varlrk hakkrnda sahip olduumuz bilgi ile belirlenmektedir. Örnein, arrya karsr davranrsrmrz, onun sokmasrndan deil sokabileceini bilmemizden kaynaklanrr. Deprem karsrsrnda davranrsrmrzr belirleyen, depremin sadece kendisi deil, aynr zamanda sonuçlarr hakkrnda sahip olduumuz bilgilerdir. Buna göre çevremizi algrlamamrz, yorumlamamrz ve tüm bunlarrn sonucu ortaya çrkan davranrslarrmrz, onlarrn gerçekten ne olduklarrna (ontoloji) deil, ne olduklarr hakkrnda sahip olduumuz bilgiye (epistemoloji) barmlr olarak gelismektedir. Burada akrllara sahip olduumuz bilginin gerçek dünyayr yansrtrp yansrtmadrr veya ne ölçüde yansrttrr sorusu gelebilir. Bu noktada da, bireylere ya am bilimsel dorularla anlama, kavrama anlay nn kazandrlmas açrsrndan fen eitiminin ne kadar önemli bir rol üstlendiine dikkat çekmek yararlr olacaktrr. Bilgi edinmenin de bilgiyi kullanarak dünyayr deistirmenin de türlü yollarr olmasrna ramen, tek tek bilimlerin saladrr bilgileri kullanarak bu bilgilerin Sekillendirdii dünyayr bir bütün olarak anlayamayrz (Baç, 1995). Doa bilimleri bize madde ve devinimi için açrklamalar sunsa da, bazr sorular için yetersiz kalmaktadrr. Bu noktada yasantrmrzr ve onu olusturan unsurlarr sorgulamamrz, felsefe yapmamrz gerekir. Séré ve di. göre (2001), bilim felsefesinde bilimsel bilginin durumu ve doasr ile ilgili tartrsmalar iki boyutta gerçeklesmektedir: 1- Bilimsel modeller ve onlarrn deneysel karsrlrklarrna hitap eden ontolojik boyut 2- Bilgiyi olusturan açrklamalarrn güvenirliini garantileyen epistemolojik boyut. Fen eitimi yoluyla bilimsel okur-yazarlrrn salanabilmesi, bilimin ve bilimsel çabalarrn doru anlasrlmasrna balrdrr (Hodson, 1999). Fen eitiminin bu amaca ulasabilmesi için bilimin üzerinde kurulduu felsefi temelleriyle, gerçekçi (realist) ontoloji ve buna karsrlrk gelen epistemoloji ile sunulmasr gerekir (McCharty & Sears, 2000:376). Ancak bu sayede, örencilerde bilimin, bilimsel 2 Bu çalrsma, ilk yazarrn ikinci yazar danrsmanlrrnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsünde 2009 yrlrnda tamamladrr Modellemeye DayalR Fen Öretiminin Örencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Bilgi ve VarlRk AnlayRSlarRna Etkisi: 7. SRnRf ISRk Ünitesi Örnei baslrklr doktora tezinin bir bölümüdür. ArS.Gör.Dr., Dokuz Eylül University. ** Prof. Dr., Dokuz Eylül University. 189

3 kuramlarrn, bilimsel bilginin, bilimsel yöntemin ve bilimsel bilginin nesnesinin ne olduu konusunda salrklr gelisimler gerçeklesebilir. Driver ve arkadaslarr (1995) örencilerin akrl yürütme girisimlerinin, yeni ontolojik varlrklarrn evrimine, akrl yürütme stratejilerinin gelisimine ve epistemolojik ifadelerindeki deisikliklere balr olduunu belirtmistir. Buradan da görüldüü gibi, örencilerin bilimsel bilgiye ve bu bilginin ait olduu varlrklara, yaprlara iliskin görüsleri düsünme ve dolayrsryla örenme üzerinde etkilidir. Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+ (Ontoloji): Hardy (1995) e göre ontoloji, bilginin islerlii ve olasrlrr ile ilgili varsayrmlarrmrzrn sorgulanmayan zeminini göstermektedir. Hartmann (1989) bilginin varlrrn içine yerlestirildiini belirterek bilgi olusumunu ve bilmeyi temelde varolan özne ve varolan nesne arasrndaki varlrk iliskisi olarak görmektedir. Bu açrdan, olaylarr ontolojik bakrs açrsryla ele almak bilgi iliskisini bir varlrk iliskisi olarak açrklamak demektir. Bilgi iliskisi de, aynr nesne ile ilgili tasarrmrn farklrlasmasr, deismesi, ilerlemesi ve bu Sekilde nesnenin ve bilgi olusumunun varlrk tarzrna göre çözümlenmesidir. Bunu, Hartman, bir örnekle asardaki gibi açrklamaktadrr: Örnein, günesin dünyanrn etrafrnda döndüüne iliskin eski görüsün bir gün yanlrs olduu anlasrlmrssa, bunun anlamr, bu görüsün önceleri de yanlrs olduudur. GörüSün kendisi deismistir. Bu da tasarrmrn deismis olmasr demektir (Hartman, 1989:13). Hartman a göre gerçek olarak varolanrn bulunabilmesi ve bilinebilmesi için bilimsel yönteme ihtiyaç vardrr. Bilginin niteliini (doruluk, kesinlik, v.b gibi) belirleyen onun ontolojik temelidir. Ontolojik temel de özünde iki ayrr varlrk tarzrna ideal ve real (gerçek) varlrk- dayandrrrlmaktadrr. Real varlrk, kendi basrna varolan Seylerin, kisilerin, olaylarrn, eylemlerin varlrryken ideal varlrk genellik özellii ve gerçeklestirilmelerinden barmsrz olanlarrn varlrrdrr. Real varlrrn temel özellikleri olus-yok olus, zamansallrk, bireysellik, teklik, bir kerelik, gerçek olarak belirlenimlik v.b. olarak ifade edilebilir. deal varlrrn özellikleri ise real varlrrn özelliklerinin drsrndaki özellikler (deneyin olmamasr, genel olanrn olmasr v.b. gibi) olarak düsünülebilir. VarlRk tarzrnrn Sekillendirdii real (gerçek) varlrrn bilgisi hem a priori (doruluu gözlem ve deney gerektirmeyen bilgi) hem a posteriori (doruluu ancak deney ve gözlemle kanrtlanabilen bilgi) iken ideal varlrk bilgisi sadece ve doal olarak a prioridir. HartmanRn Rn varlrk tarzlarrnrn temeline oturttuu real ve ideal varlrk tarzlarr ve bilgileri, idealist ve realist felsefi akrmlarr olarak karsrmrza çrkmaktadrr. YukarRda deinilen gerek varlrk, gerekse bu varlrklarrn bilgileri özelliklerinin daha kolay anlasrlabilmesi için idealist ve realist (gerçekçi) akrmlarrn özellikleri çesitli kaynaklardan derlenerek (Yore, 2001; Packer ve Goicoechea, 2000; Demirel, 1998; Hançerliolu, 1975; Hilav, 1970) Tablo 1 de sunulmustur. MengüSolu (içinde Husserl, 1995) varlrkla ilgili yasantryr (bilinç) ve Seyi (gerçeklik) birbirinden kesin olarak ayrr tutmak gerektiini belirtmistir. Bu ayrrmr yaparken içsel ve hem içselhem drssal tutarlrlrk yönünden bilinci ve gerçeklii incelemistir. Örnek olarak da, bir duygunun yasanabileceini (içsel tutarlrk), herhangi bir Sey gibi görülemeyeceini ancak, bakrsrmrzr kendimize çevirdiimizde algrladrrmrz Seyin mutlak olduunu (hem içsel hem drssal tutarlrk), farklr bir Sey göremeyeceimizi vermistir. Ontolojinin temel sorunu ne tür varlrklar vardrr? sorusuna yanrt aramaktrr (Sommers, 1963). Burada sözü edilen tür srnrfr göstermektedir. O halde ontolojinin temel sorunu srnrflandrrma olarak düsünülebilir. Sommers (1963) bu fikre dayanarak, ontolojinin anlamrnrn kategoriler bilimi olduunu belirtmektedir. Ontolojinin aynr zamanda bir Seyin krrmrzr ya da yesil renkte olup olmadrr ile deil, daha üstel bir bakrs açrsryla o Seyin renkli olup olmadrr ile ilgilendiini de eklemektedir. Buradan, ontolojik olarak ele alrnan bir kategoridekilerin aynr kategoride olmalarrnrn nedeni ortak olarak sahip olduklarr özelliklerdir sonucuna varrlabilir. Bu görüsü, Sosa da (1972) ontolojik sadelik/basitlik, nesneleri anlasrlmaz, karmasrk ve indirgenemez kategorilere ayrrmaktan kaçrnmayr gerektirir Seklinde ifade ederek desteklemektedir. 190

4 Tablo 1. Realizim ve dealizmin Kar la trmal Özellikleri Realizm Bilgi hem a priori hem a posterioridir 3 DüSünceden barmsrz varlrklar bulunur Gerçeklerin algrlanmasr önemlidir Elde etmek için bilimsel yöntem kullanrlmalrdrr Deney gözlem arastrrmaya önem verilmelidir TümevarRm esastrr Doa yasalarrna uygunluk esastrr Evrende bir düzen vardrr, insan bu düzeni anlayrp deistirebilir Gerçekliin kaynar doadrr Gerçeklik belli bir zamanda ve mekanda varolur Bilgi a prioridir 4 &dealizm Zihinde tüm mutlak dorular vardrr, Salt akrlla doruya ulasrlabilir Tümdengelim esastrr Sezgi arrlrklr olarak kullanrlrr AkRl her davranrsrn ölçütüdür Ders bilgileri deismez dorudur AsRl gerçeklik insan zihnindedir, dolayrsryla duyu organlarr ile kavranamaz Fen E)itimi Ba)lam+nda Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+ (Ontoloji): Fen eitimi kapsamrnda ontolojik görüs ile amaçlanan örencilerin bilimsel gerçekçilik temelinde bilimsel varlrklarrn hangi Sartlarda ortaya çrktrr, olusturulduu, tanrmlandrr ve bu gibi konularda sahip olduklarr görüsleridir (Eflin ve di. 1999). Bilimsel yöntemle üzerinde yasadrrmrz dünyayr, daha da ötesi evreni ve hatta birey olarak kendimizi anlama çabasr da bu amaca dâhil edilebilir. Bilimsel gerçekçilii anlayabilmek için öncelikle gerçekçilii (realizm) ve gerçekçi tutumu anlamamrz gerekir. Gerçekçi tutuma göre bizi çevreleyen dünya, bilgimize konu olan Seyler ya da varlrklar bizden barmsrz olarak vardrr. Gerçekçilik düsünce ve dilimizden etkilenmez (Devitt, 1997). Bunun yanr srra, bireylerin düsünceleri ve sözleri de bu gerçeklik kapsamrndadrr. DüSünmemizin, konusmamrzrn ve buna balr olarak çalrsmamrzrn temel nedeni bizi çevreleyen Seyleri etkilemek ve dönüstürmektir (Godfrey-Smith, 2003). Bireylerin düsüncelerinde anlamlarrn farklr obje ve olgularrn deisebilen ortak özelliklerini temsil eden bilgi yaprsr kavramlardrr ve bir sözcükle ifade edilirler (Ülgen, 2004). Tüm bunlarr bilimsel gerçekçi çerçevede ele aldrrmrzda bilimsel gerçekçi tutumun, düsünceleri ve sözleri, bilimsel gelismelere kaynaklrk eden drs gerçeklikle bir tutarak varlrk-kavram örgüsünü kurduunu söyleyebiliriz. Bunun doal sonuçlarrndan biri olarak da gerçekçi tutum, bireylerin dünya hakkrnda farklr görüslere ve bakrs açrlarrna sahip olacarnr kabul etmis bir tutumdur. Genel hatlarryla yukarrdaki paragrafta özetlenmeye çalrsrlan ve bilginin nesnesini zihinden barmsrz nesnel bir varlrk olarak ele alan gerçekçilik yaklasrmrnrn karsrsrnda yer alan görüs kargerçekliktir. KarSR-gerçekliin en büyük tezi dilden ve zihinden barmsrz bir gerçeklik düsüncesinin olamayacardrr. DolayRsRyla bilginin nesnesini zihne barmlr olarak ele almaktadrr (Aslan, 1993; Hussey, 2000). Bu düsünceye göre, tüm bilimler dil ya da sembolik sistemlerden kuruludur. Bu nedenle kavramlarrn ve teorilerin zihinden barmsrz bir gerçeklii yansrtmak üzere kullanrlmasr olanaksrzdrr. Dünyaya ve gerçeklie iliskin teorilerimiz, düsüncelerimiz ayrrca içinde bulunduumuz sosyal çevreden ve kültürel faktörlerden de etkilenir. KarSRt gerçekçiliin bu yaklasrmr ayrrca gerçekçiliin tam tersine birden fazla doru ve gerçek olduunu düsündürtmektedir. Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+na Yönelik Çal+.malar+n Durumu: Gerek ulusal gerekse uluslararasr düzeyde örencilerde bilimsel bilgi nin gelisimini, örencilerin bilimsel bilgi anlayrslarrnr inceleyen, bu konuda araçlar ortaya koyan pek çok çalrsma bulunurken, bilimsel bilginin varlrk alanr (ya da ontoloji) çok fazla ele alrnmayan bir konu durumundadrr. Bilimsel bilgi anlayrsrnrn derinlemesine çalrsrlmasrnr çarrstrran bu konuda uluslararsr düzeyde yaprlan çalrsmalardan örnekler asarda sunulmustur. Wellman ve Estes (1986) 5 yasrna kadar çocuklarrn gerçek fiziksel varlrklarr zihinsel varlrklarr üç temel ölçüte göre ayrrabildiklerini ortaya koymuslardrr. VarlRklarRn dokunabilirlii, görülebilirlii 3 Bilginin doruluu için (bilginin yaprsrna balr olarak) gözlem ve deney gerekebilir. 4 Bilginin doruluu için gözlem ve deney gerekmez. 191

5 ve islenebilirliine balr olarak davranrssal-duygusal kanrtlama; dier insanlarrnda varlrr deneyimlemelerine balr olarak herkesin varlrr olma ve varlrrn zamanla sürekli varolmasrna balr devamlr varlrk olma olarak belirlemislerdir. Mariani ve Ogborn (1991) örencilerin varlrklarr nasrl gördükleri ile ilgili olarak yaslarr arasrnda deisen örencilerle yürüttükleri çalrsmalarrnda örencilere madde, enerji, zaman, uzay, hareket, RsR, RSRk, ses, kuvvet kavramlarrnr sorgulatmrslardrr. Örencilerin yukarrda sayrlan varlrklarr dinamik-duraan, yere benzer- yerlesik, neden-sonuç, kesikli-sürekli olmak üzere dört ikili boyutta srnrfladrklarr görülmüstür Wellman ve Gellman (1992) Nesne kavramrnrn bilissel gelisimin fiziksel alan içersinde ontolojik olarak -günlük yasamda deneyimlediimiz fizik gibi- merkezde yer aldrrnr belirten yazarlar, bu alanrn içersinde fiziksel varlrklar ve fiziksel mekanik nedenselliklerin temel çatrlarr olusturduunu savunmaktadrrlar. Fiziksel varlrklarr srnrrlr kütleler (katr cisimler), srnrrsrz kütleler (kum, kar, srvr, gaz v.b.), varlrklarrn içi, salam malzeme olarak ayrrrrken; fiziksel mekanik nedensellikleri de cisimlerin dinamii (cisimlerin birbiriyle etkilesmesi örnein, kaprnrn kapanmasr v.b.) ve süreçler (uçus, dalga hareketi, yanma ve erime v.b.) olarak ayrrrr. Chi ve Slotta (1993) da belli fen kavramlarrnrn örenilmesinde yasanan güçlüklerin temelini varlrrn ait olduu kategori drsrnda baska bir kategoride görülmesinden kaynaklandrrnr (örnein, madde kategorisinde yer alan varlrklarrn, süreç kategorisinde görülmesi ya da kütleler arasr çekim kuvveti gibi süreç kategorisindeki belirgin baslangrç ya da bitisten yoksun olan kavramlarrn nedensellie dayanan olay kategorisinde görülmeleri gibi) belirtmektedirler. Chi ve Slotta (1993) ya göre ontolojik kategoriler ]ekil 1 de sunulmustur. Buna göre, örencilerin çou RsR, enerji, kuvvet, elektrik, RSRk gibi fiziksel süreçlere madde özellikleri yüklemekte ve dolayrsryla ontolojik olarak yanlrs srnrflandrrmaktadrrlar. Ancak, eitimin bireylerde yanlrs yaprlanan varlrklarrn kategoriler arasr uygun geçise yardrmcr olabileceini ileri sürmektedirler. Chi ve Slotta (1993) aynr zamanda, kavramsal deisimlerin gerçeklesmesinin kavramlarrn bireylerde ait olduklarr ontolojik kategoriden sryrrlarak bir baska ontolojik kategoriye atfedilmeleriyle olanaklr olduunu belirtmislerdir. Örnein, bireyler deneyimlerinden yola çrkarak, fizikteki kuvvet kavramrnr ontolojik olarak nesneler arasrndaki iliskiler kategorisinde görebilirler. Ancak, günlük yasamdaki deneyimleri, kuvvet kavramrnrn nesnelerin özellikleri kategorisinde yer almasrnr engeller. Bunun bir sonucu olarak da, kuvvet genellikle, güçlü insanlara ve hayvanlara ait bir özellik olarak görülür (Duit ve Treagust, 1998). Oysa ister zayrf ister güçlü olsun ya da olmasrn kuvvet tüm mikro ya da makro, canlr ve cansrz süreçlerde yer alrr (kütle çekim kuvveti, elektriksel çekim kuvveti v.b.). Buradan da görülecei gibi, kavramsal deisimlerin güç olmasrnrn altrndaki neden bireylerin olgulara iliskin sahip olduklarr ontolojik görüslerdir. Reiner ve di. (2000) ne göre, örenciler yeni konularr, varolan ve günlük yasantrlarrnda çounlukla maddesel varlrklarrn ve dier türlerin nasrl davrandrr konusunda deneyimleyerek edindikleri ön bilgileri üzerine kaynastrrmak için çaba gösterirler. Elektrik akrmr, RSRn krrrlmasr gibi soyut konularr basit maddesel varlrk özellikleri ve kendi aralarrndaki iliskileri kullanarak kavramaya çalrsrrlar. Bunda, maddesellestirilmis dilin de katkrsr büyüktür ( souk içeri girmesin, kapryr kapat, karanlra RSRk tut v.b.). Bu nedenle doal olarak örenciler soyut fizik kavramlarrna maddelere ait özellikler atfederek örenmeye çalrsrrlar. Örnein örencilerin çou kuvveti hareket eden cisimlerin bir özellii olarak görür. Nadiren de olsa, yukarrda da vurgulandrr üzere, alan yazrnrndaki çou ontolojik görüs belirleme çalrsmalarrnrn aksine, kavramlar üstü bir bakrs açrsryla ontolojik görüslerin incelendii çalrsmalara da rastlanmaktadrr. Örnein, Kwak (2001), öretmen adaylarrnrn yaprlandrrmacr örenmeye dayalr epistemolojik ve ontolojik görüslerini belirledii çalrsmasrnda öretmen adaylarrnrn epistemolojik ve ontolojik görüslerini realist, radikal ve idealist olmak üzere üç farklr kategoride deerlendirmistir 192

6 TÜM VARLIKLAR Madde krrmrzr, arr, yer kaplryor, arrlrr var (kaya, bina) Süreç bir saat sürer, dün gerçeklestir (tatil, frrtrna) Zihinsel Durumlar dorudur, x hakkrndadrr Doal tür El yaprmr Slem Olay Nedensel etkilesim Duygusal KasRtlR tamir etme krrma (lambayr) çalrsma sonuca sahip (ya çrkarma) (çelii RsRtma) nedeni olma baslangrcr ve sonu olma (öpmek) (kavga ) denge evrimsel (sis, trafik srkrsrklrr korku istemek CanlR CansRz stee balr Rastgele Doal Yapay Bitki Hayvan KatR SRvR amaçlr (kavga etmek, öpmek) (mutasyon) (aydrnlanma) (elektrik akrmr) solmak çiçek acrkmak arr parlar elmas akar, srzar süt, su!ekil 1. Chi ve Slotta ya göre Ontolojik Kategoriler (1993:253) 193

7 Görüldüü gibi örencilerin bilimsel bilgi ile ilgili konularda verdikleri yanrtlarrn ve varsayrmlarrnrn zeminini sorgulayan bu alanda yeterli çalrsmalar bulunmamaktadrr. GiriS bölümünde de deinildii üzere, fen eitimi yoluyla bilimsel okur-yazarlrrn salanabilmesi, bilimin ve bilimsel çabalarrn doru anlasrlabilmesi için bilimin üzerinde kurulduu felsefi temellerinden yola çrkarak örencilerin bilim, bilimsel kuramlar, bilimsel bilginin ve bilimsel yöntemin nesnesinin ne olduu konusunda gelisimlerini saptamaya ihtiyaç vardrr. Bu noktadan hareketle, bu çalrsmada ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek üzere Bilimsel Bilginin VarlRk AlanRna Yönelik GörüS Ölçei gelistirme süreci ele alrnmrstrr. YÖNTEM Bilimsel Bilginin VarlRk AlanRna Yönelik GörüS Ölçeini (VYGÖ) olusturma süreci; ölçek maddelerini hazrrlama, kapsam geçerlii için uzman görüsü alma, deneme uygulamasr, yapr geçerlii ve güvenirlik analizleri bölümlerinden olusmustur. Ölçek Maddelerini Hazrlama Ölçek maddeleri belirlenirken, bilim felsefesi ile ilgili alan yazrnrndan yararlanrlmrstrr. AyrRca, temel kaynaklardan edinilen bilgiler ve örenci görüsleri dorultusunda ölçek maddeleri yazrlmrstrr. Daha önce de deinildii üzere, fen eitimi alan yazrnrnda örencilerin ontolojik görüslerini arastrran (kategori tabanlr) çalrsmalardan farklr olarak bu çalrsmada, örencilerin bilimsel çalrsmalarrn isaret ettikleri, tanrmladrklarr varlrk yaprsrnr, gerçeklik olgusunu bilimsel gerçekçi zeminde sorgulamayr amaçlamrstrr. Bu alanda özellikle küçük yastaki örencilerle yaprlan çalrsmalarrn azlrr nedeniyle ölçek maddelerinin hazrrlama süreci uzun sürede tamamlanabilmistir. Ölçek maddeleri hazrrlanrrken, bilim felsefesi alanrnda uzman bir öretim üyesi ile birlikte çalrsrlmrstrr. Ölçek maddeleri olusturulurken, bilimin dayandrr gerçekçi dünya görüsünü temsil eden bilimsel gerçekçilik 5 temel alrnmrstrr. Bu çerçevede, bilim-varlrk iliskisi, bilimsel etkinlik-varlrk iliskisi ve bilim-sosyal çevre-varlrk iliskisi konularr göz önünde bulundurularak örenci görüslerinden yararlanabilmek için açrk uçlu sorular hazrrlanmrstrr. AçRk uçlu sorulardan örnekler Su Sekilde srralanabilir: Bilim insanlarrnrn çalrsma konusu nedir?, Bilimsel çalrsmalar bize ne hakkrnda bilgi verir?, Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduklarr varlrklar (elektron, atom vb. ) gerçekten var mrdrr? Bunu nasrl anlarrz?, Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduklarr Seyler neler olabilir?, Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduklarr Seyler toplumdan topluma deisir mi? NasRl deisir? vb. lköretim 6., 7. ve 8. srnrfa devam eden 50 örenciden alrnan yanrtlar dorultusunda 42 ölçek maddesi hazrrlanmrstrr. Ölçekteki maddelere, 5 li Likert tipinde, kesinlikle katrlmryorum dan (1) kesinlikle katrlryorum a (5) uzanan bir yanrt aralrr verilmistir. Ölçek maddeleri hazrrlanrrken kullanrlan dilin basit, sade ve anlasrlrr olmasrna özen gösterilmistir. Ölçek maddeleri hazrrlandrktan sonra önermelerin dilbilgisine uygunluu ve açrklrr gibi yönlerden net ve tek bir anlam tasrmalarrnr kontrol açrsrndan Türkçe eitimi uzmanrndan görüs alrnmrstrr. Kapsam Geçerlii Ölçein ölçme amacrna uygunluu ve ölçülmek istenen amacr temsil ettiini srnamak için kapsam geçerlii çalrsmasr gereklidir (Fraenkel ve di., 1996). Ölçein kapsam geçerliini salamak üzere; bilim felsefesi, fen eitimi, fizik eitimi alanlarrnda uzman toplam 4 öretim üyesi, 1 felsefe bölümü ikinci srnrf örencisi, 2 fen bilgisi öretmenlii son srnrf örencisi ve 1 fen ve teknoloji öretmeninin ölçekteki maddeler ve ölçein ölçmek istedii konuya uygunluu konularrnda görüsleri alrnmrstrr. Gelen öneriler RSRRnda, örenci seviyesinin üzerinde görülen 6 madde ölçekten çrkarrlmrstrr. Ölçein dili sadelestirilerek ve bazr maddelerde gerekli düzeltmeler yaprlmrs ve ölçee 5 GiriS bölümünde de deinildii gibi bilim, realist (gerçekçi) bir dünya görüsüne dayanmakta, yani bizim drsrmrzda bir nesneler dünyasrnrn varlrrnr kabul etmekte, nesneler dünyasrnrn anlasrlrr olduuna inanmakta ve nesneler dünyasrna iliskin ileri sürdüü önermelerin doruluunun gösterilebileceini kabul etmektedir (AydRn, 2007). 194

8 son hali kazandrrrlmrstrr. BaSlangRçta hazrrlanan deneme ölçei, 10 u olumsuz toplam 34 maddeden olusmaktadrr. Deneme Uygulamas Ölçei gelistirme çalrsmalarr, zmir ili Buca ilçesinin farklr sosyo-ekonomik bölgelerinden tabakalr örneklem yoluyla belirlenen 5 ilköretim okulunda 6., 7. ve 8. srnrflarda örenim görmekte olan toplam 489 örenci ile yaprlmrstrr. VYGÖ nin deneme uygulamasrnrn örneklemine iliskin özellikler Tablo 2 de sunulmustur. Ölçei özensiz dolduran ve hatalr isaretlemeler yapan toplam 21 örencinin verileri çalrsma kapsamrnrn drsrnda tutulmustur. Ölçein yapr geçerlii ve güvenirlik çalrsmalarr 467 örenciden elde edilen verilerle yaprlmrstrr. Tablo 2. VYGÖ Örneklem Özellikleri S+n+f Cinsiyet (n=say+) K+z Erkek Toplam (n=say+) Toplam Yap Geçerliini Belirleme Bir ölçein yapr geçerlii, ölçülen yaprnrn birbiriyle yüksek korelasyon gösteren özelliklerinin birer faktör altrnda kümelenmesi (faktör analizi) ve ölçülen yaprnrn homojen olduu varsayrmrnrn srnanmasr (iç tutarlrlrk) ile belirlenebilir (ErkuS, 2003; TavSancRl, 2002). Bu çalrsmada, ontolojik görüslere ait deiskenler arasr iliskilerden yola çrkarak ölçein hangi alt yaprlardan olustuunu belirlemek için (yapr geçerliini salamak üzere) açrklayrcr faktör analizi kullanrlmrstrr (Büyüköztürk, 2002:117). AçRklayRcR faktör analizi, bilinmeyen bir kuramsal yapryr ölçmek için olusturulan ölçme aracrndan elde edilen sonuçlara dayanarak, söz konusu yaprnrn nasrl olduunu açrklama amacrna yönelik kullanrlmaktadrr (ErkuS, 2003:90). ÇalRSmada deiskenler arasrndaki iliskiye yönelik önceden saptanan bir hipotezin test edilmesi amaçlanmadrrndan (Büyüköztürk, 2002:117) yapr geçerlii için dorulayrcr faktor analizine basvurulmamrstrr. Ancak, Campbell (1957, aktaran Yurdugül & ASkar 2008) ise yapr geçerliini içsel geçerlik (internal validity) ve drssal geçerlik (external validity) olarak iki bölümde ele almaktadrr. çsel geçerlik faktör analizlerine dayalr bulgulardan olusurken, gelistirilen ölçein amacrna yönelik ölçümlerin dier yaprlarla balantrsr ve farklr veri kümelerinden elde edilecek verilerle ölçüm aracrnrn yaprsrnrn belirlenmesi de drs geçerlii olusturmaktadrr (Goodwin, 1999 ve Clark & Watson,1995 aktaran Yurdugül & ASkar 2008). Bu açrdan ele alrndrrnda bu çalrsmada sadece içsel geçerlik bulgularrnrn sunumu yaprlmaktadrr. Faktör analizi uygulanrrken TavSancRl, (2002:50) ve Büyüköztürk (2002) ten yararlanrlarak asarda belirtilen noktalara dikkat edilmistir: a- Örneklem büyüklüü: Küçük örneklemlerden hesaplanan korelasyon sayrlarr daha az güvenilir olma eiliminde olduundan, örneklemden elde edilen verilerin yeterliinin saptanmasr için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin yaprlmasr (KMO deeri 1 e yaklastrkça mükemmel, 0.8 çok iyi, 0.60 vast, 0.50 ve altr ise kötü olarak deerlendirilir). b- Normallik: Faktör analizinin yaprlabilmesi için evrendeki darlrm normal olmasr gerekmektedir. Elde edilen verilerin normal darlrma ait bir evrenden gelip gelmedii Bartlett testi ile srnanmaktadrr. Test sonucu ne kadar yüksek ise anlamlr olma olasrlrr o kadar yüksektir. c- Dorusallk ve Ortak Faktör Varyansnn Yüksek Olmas: DeiSkenlerin her bir çiftinin ve deiskenlerle faktörler arasrndaki iliskinin dorusallrr gereklidir. d- Yük deerleri: Maddelerin faktörlerle olan iliskisini ortaya çrkarmak üzere faktör yük deerleri hesaplanmasr gerekir. Maddelerin yer aldrklarr faktördeki yük deerlerinin yüksek olmasr, maddenin içinde yer aldrr faktörü/kavramr ölçtüü anlamrna gelmektedir. Faktör yük deerinin 0.45 ya da daha yüksek olmasrnrn iyi 195

9 bir ölçü olarak kabul edilir ancak, uygulamada madde sayrsrnrn az olmasr durumunda ise bu srnrr deeri 0.30 a kadar indirilebilir. e- Bini ik Maddelerin Ayklanmas: Faktör analizi srrasrnda dikkat edilmesi gereken bir dier önemli nokta da her bir maddenin tek bir faktörde yüksek deere dierlerinde ise düsük deerlere sahip olmasrdrr. Yüksek iki yük deeri arasrndaki farkr en az 0,10 olmasrna dikkat edilmelidir. Çok faktörlü yaprlarda birden çok faktörde yüksek yük deeri veren binisik maddeler ölçekten çrkartrlrr. YapRlan faktör analizi sonucunda KMO deeri ve Barlett testinin ise anlamlr (p=0,000<0.05) olduu görülmüstür. Bu deerler ölçein normal özellikler gösteren yeterli büyüklükteki örneklemle gelistirdiinin göstergesi olarak kabul edilebilir. BaSlangRçta 34 maddeden olusan ölçein maddelerinin yük deerleri incelenerek, 10 adet binisik madde ölçekten ayrklanmrstrr. Geriye kalan maddelerin sayrsrnrn az olmasr nedeniyle faktör yük deerleri için 0.30 srnrr deer olarak kabul edilerek toplam bes faktörde 26 maddenin yer aldrr görülmüstür. Geriye kalan 26 madde ile yeniden faktör analizi yaprlarak 9 maddenin yük deerlerinin binisik olduu görülerek ölçekten çrkartrlmasrna karar verilmistir. Son haliyle 15 maddeden olusan ölçekteki maddelerin faktörlere göre darlrmlarr, faktör ortak varyanslarr, temel bilesenler analizi (PCA) ve Döndürme sonrasr yük deerleri Tablo 3 te sunulmustur. Faktörlerin kendileriyle yüksek iliski veren maddeleri kapsamasr ve kolay yorumlanabilir olmasr açrsrndan dik döndürme tekniklerinden varimax (yük deerini bir factored 1.0 a yaklastrrrr) döndürme teknii kullanrlmrstrr (Büyüköztürk, 2002). Analizler sonunda elde edilen VYGÖ nin toplamda 15 maddeden ve dört faktörden olustuu görülmektedir. Faktörlerden birincisi ölçee iliskin toplam varyansrn %20 sini, ikinci faktör %19 unu, üçüncü faktör %10 unu, dördüncü faktör %8 ini ve son faktör %6 srnr açrklamaktadrr. Faktörlerin tümünün birlikte açrkladrklarr toplam varyans %65.54 tür. Faktör döndürme sonrasr, birinci faktörün 4 maddeden (1, 18, 20, 26), ikinci faktörün 4 maddeden (7, 15, 30, 31), üçüncü faktörün 3 maddeden (8, 14, 32), dördüncü faktörün 2 maddeden (10, 17) ve son faktörün 2 maddeden (4, 16) olustuu belirlenmistir. Döndürme sonrasr, birinci faktördeki yük deerlerinin ; ikinci faktördeki yük deerlerinin ; üçüncü faktördeki yük deerlerinin ve dördüncü faktördeki yük deerlerinin ve son faktördeki yük deerlerinin arasrnda deistii görülmektedir. Faktörlere maddelerin içerikleri dikkate alrnarak isim verilmeye çalrsrlmrstrr. Her faktörde yer alan maddeler ve faktörlere verilen isimler Tablo 4 te sunulmustur. Tablo 3. VYGÖ Faktör Analizi (DöndürülmüS Temel BileSenler Analizi) SonuçlarR Madde No. Faktör Ortak Yük De)eri -1. Faktör Yükü Döndürme Sonras+ Yük Varyans+ (PCA) de)eri AçRklanan Varyans: Toplam: %65.54; Faktör-1: %19.78; Faktör-2: %18.92; Faktör-3: %10.52; Faktör- 4: % 8.32; Faktör-5: %

10 Faktörler Bilimsel çalrsma ve varlrklar Bilimsel çalrsmalarrn gerçek karsrlrr Bilimsel VarlRklar VarlRRn süreklilii Tablo 4. VYGÖ Alt Faktörleri ve lgili Maddeleri Maddeler 1- Bilim insanlarr gerçekten varolan Seylerle ilgili çalrsrrlar. 7- Bilimsel çalrsmalar toplumsal olaylardan etkilenir. 10- Bilim insanlarr deney ve gözlem yaparak gerçekler hakkrnda bilgi sahibi olabilir. 15- Bilim insanlarrnrn düsüncelerinde tasarladrklarr deneylerinde kullandrklarr varlrklar ile gerçek deneylerinde kullandrklarr varlrklar aynr deildir. 13- Bilimsel çalrsmalarrn öne sürdüü varlrklar (atom, elektron, virüs v.b. gibi) gerçekten vardrrlar. 11- Üzerinde bilimsel çalrsma yaprlan olaylarrn ya da nesnelerin görülebilmesi gerekli deildir. 14- Bilim insanlarrnrn düsündüklerinin gerçek yasamda karsrlrr vardrr. 2- YapRlan deneylerde varolduunu kabul ettiimiz Seyler, deney drsrnda da varlrklarrnr sürdürürler. *5- Elle tutulup, çrplak gözle görülemeyen varlrklarla deney yaprlamaz. *12- Bilim insanlarr gözlemleyemedii ve deneyemedii Seyleri incelemezler. *8- Bilim insanlarr dorudan gözleriyle göremedikleri varlrklarr deneylerinde incelemezler. *6- Bilimsel bir çalrsmanrn artrk ise yaramadrr anlasrlrnca, o çalrsmanrn ortaya koyduu varlrklar da genellikle yok olur.-6 *9- Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduu varlrklar toplumdan topluma deisir. 4- Bilimsel çalrsmalarrn sonucu her zaman doru olmasa bile bize gerçek hakkrnda bilgi verir. Gerçeklie ulasma 3- Evrendeki varlrklarrn çounun bilinebilmesi için teknoloji kullanmaya ihtiyaç vardrr. *ISaretli maddeler ters kodlanarak analize dahil edilmistir. lk faktörde yer alan maddeler bilimsel çalrsma ve varlrk hakkrnda önermeler içerdiinden bu faktöre Bilimsel çalrsma ve varlrklar adr verilmistir. kinci faktörde yer alan maddeler bilimsel çalrsmalarrn gerçek yasamda karsrlrr üzerine younlastrrndan bu faktör Bilimsel çalrsmalarrn gerçek karsrlrr olarak adlandrrrlmrstrr. Üçüncü faktörde ise bilimsel çalrsmalarrn yürütüldüü varlrklarr içeren ifadeler yer aldrrndan Bilimsel varlrklar adr verilmistir. Dördüncü faktörde yer alan ifadeler varlrklarrn deismezliini ve süreklilii ile ilgili anlamlar içerdiinden VarlRRn süreklilii olarak adlandrrrlmrstrr. Son faktör ise anlam olarak gerçei anlamaya yönelik düsünülmüs ve Gerçeklie ulasma olarak adlandrrrlmrstrr. Elde edilen ölçme aracrnrn ölçüt geçerliliini srnamak (maddeler ile alt boyut toplam puanlarr arasrndaki iliskinin anlamlr olup olmadrrnr görmek) ve ölçein iç tutarlrlrrnr ölçmek üzere maddeler ve alt boyut toplam puanlar temel alrnarak madde toplam korelasyonu hesaplanmrstrr. Bunun yanrnda, ölçein deerlendirilmesinde kullanrlmak üzere alt boyutlardan ve ölçein tamamrndan alrnabilecek en düsük ve en yüksek puanlar da hesaplanarak tabloya eklenmistir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5 te sunulmustur. 197

11 Madde No. Madde-Test Korelasyonu Tablo 5. VYGÖ Ölçüt Geçerlii Sonuçlar Ortalama Standart Sapma * * * * Faktör 0.438* * * * Faktör 0.640* * * * Faktör 0.502* * * Faktör 0.329* Faktör 0.311* Toplam * Korelasyon 0.01 seviyesinde çift yönlü olarak anlamlr bulunmustur. Al+nabilecek En Yüksek Ve En Dü.ük Puan (Ortalama Puan) 20-5 (1.,5) 20-5 (12.5) 15-3 (9) 10-2 (6) 10-2 (6) (45) Tablo 5 ten elde edilen sonuçlara göre, ölçek ile ölçüt alrnan ontolojik görüs puanlarr arasrnda hesaplanan korelasyon 1. faktör için (p<0.01), 2. faktör için (p<0.01), 3. faktör için (p<0.01), 4. faktör için (p<0,01) ve 5. faktör için (p<0.01) olarak bulunustur. Hem madde hem de faktör temelinde elde edilen madde-test korelasyon katsayrlarr negatif, srfrr ya da srfrra yakrn bulunmadrrndan (TavSancRl, 2002:54), aracrn iç tutarlrlrrnrn yüksek ve dolayrsryla yapr geçerliinin var olduu söylenebilir. Elde edilen ölçein son halinin 15 maddeden olustuu, ölçein 5 li Likert tipinde hazrrlandrr ve puanlarrn tek yönlü kodlandrr göz önünde bulundurulursa ölçekten toplam ve alrnabilecek en yüksek puan 75, en düsük puan ise 15 tir. AyrRca her faktörden alrnabilecek en yüksek ve en düsük puanlarda srrasryla 20-5, 15-3 ve 10-2 olarak hesaplanmrstrr. Ölçek deerlendirilirken, örencilerin her maddeden aldrklarr ortalama puan incelenebilir ve ortalamasr 3 ün altrnda olan maddelere için (örnein 14. (1.35) ve 8. (1.34)), örencilerin gelismemis ontolojik görüslere sahip olduu söylenebilir. Her bir faktörle ilgili deerlendirme yaprlrrken de, örencilerin faktörlerden aldrklarr ortalama puanlar ile alrnabilecek en yüksek ve en düsük puanrn ortalamasr olan puanlarla deerlendirilebilir. Örnein, ölçein 2. faktörünün elde edilen ortalama puanr (14.82), alrnabilecek en yüksek ve en düsük puanrn ortalamasrndan (12.5) yüksek olduundan örencilerin 2.Faktör ile ilgili (Bilimsel çalrsmalarrn gerçek karsrlrr) ortalamanrn üzerinde görüse sahip olduklarr sonucuna varrlabilir. Ölçekteki madde puanlarrnrn standart sapmasr incelendiinde maddelerin standart sapmalarrnrn 0,94 ile 1.34 arasrnda deisen deerlere sahip olduu görülmektedir. AyrRca faktör ve toplam puan ortalamalarrnrn standart sapmalarrnrn da 1.5 ile 5.44 arasrnda deistii görülmektedir. Bu durumda, grubun darlrm ölçüsünün küçük (grubun benzesik) dolayrsryla gelistirilen ölçein madde, faktör temellerinde ve toplamda hitap ettii grupla ilgili olarak güvenilir olduu söylenebilir. 198

12 Madde Numaras Faktör Faktör Faktör Faktör Faktör Toplam Tablo 6. VYGÖ nin Alt ve Üst %27 lik Gruplarnn Madde, Faktör ve Toplam Puanlar açsndan t-testi Ayrt Edicilik Puanlar Grup N x ss sd t p* Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst *p<0.05 için anlamlr , , , , , YukarRdaki incelemelere ek olarak, ölçek maddelerinin ontolojik görüsler açrsrndan düsük ve yüksek puanlr bireyleri ayrrt edip etmedii de arastrrrlmrstrr. Ölçekten aldrklarr puan açrsrndan arastrrmaya katrlan 467 örencinin ölçekten toplamda en yüksek puanlr alan %27 si (n=126) ile en 199

13 düsük puanr alan %27 si her bir madde, faktor ve toplam puan açrsrndan t-testi ile karsrlastrrrlmrstrr. Elde edilen sonuçlar Tablo 6 da sunulmustur. Tablo 6 da sunulan veriler karsrlastrrrldrrnda gruplarrn tek tek ölçek maddeleri, faktör yaprlarr ve toplam puanda birbirlerinden anlamlr derecde farklrlastrr görülmektedir (p<0.05). Elde edilen t deerleri ölçekteki maddelerin, faktörlerin ve ölçein bütününün ayrrt edici olduunu göstermektedir. Güvenirlik Geçerli bir ölçek aynr zamanda güvenilir bir ölçektir (Fraenkel ve di., 1996) Güvenirlik, ölçme aracrnrn ölçtüü özellikleri ne derece bir kararlrlrkla, tutarlrlrkla, hatalardan arrnrk ölçtüünün göstergesidir (Tekin, 2000). YapR geçerlii analizleri tamamlanrlarak elde edilen 15 maddelik ölçein alt faktörlerinin ve tamamrnrn güvenirlii Cronbach? katsayrsr hesaplanarak elde edilmistir. AyrRca, ölçein kararlrlrrnr ortaya koymak üzere farklr bir örneklem grubuna -zmir ili Buca ilçesindeki bir ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. srnrflarrnda örenim gören toplam 120 örenciye- 4 hafta ara ile (Büyüköztürk, 2002) ölçek yeniden uygulanmrs ve elde edilen puanlar arasrndaki iliski incelenmistir. Elde edilen sonuçlar Tablo 7 de sunulmustur. Tablo 7. VYGÖ Alt Faktörlerinin Cronbach ; Deerleri n 1. faktör 2. faktör 3. faktör 4. faktör 5. faktör Toplam Cronbach? Test-tekrar test 120 Güvenirlii Bu sonuçlara göre, ölçein güvenilir sayrlabilmesi için güvenirlik katsayrsrnrn 0.70 ve daha yüksek olmasr gerektii (TavSancRl, 2002; Büyüköztürk, 2002) düsünüldüünde, ölçein tamamrnrn (?=0.75) güvenilir olduu görülmektedir. Ölçei olusturan alt faktörlerden 1. faktörün de güvenilir (?=0.70), 2., 3., 4. ve 5. faktörlerin ise kabul edilebilir güvenirlik seviyesinin altrnda ancak 0.70 e yakrn olduklarr görülmektedir. Ölçein test-tekrar test sonuçlarrnrn ise 1. faktör için 0.81, 2. faktör için 0.83, 3. faktör için 0.79, 4. faktör için 0.86, 5. faktörü için 0.82 ve ölçein tamamr için 0.83 olduu görülmektedir. BULGULAR VE SONUÇLAR Bu çalrsmada, ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek üzere ölçek gelistirme süreci ele alrnmrstrr. ÇalRSma sonunda, toplam bes faktörden olusan ve cronbach? güvenirlik katsayrsr 0.75 bulunan 15 maddelik güvenilir bir ölçek elde edilmistir. Elde edilen faktörler bilimsel bilginin olusturulma sürecinde varlrk-bilgi iliskisi ile uyumlu maddeler içermektedir. Alan yazrnrnda benzer Sekilde ölçek gelistirme çalrsmalarrna da rastlanmaktadrr. Yurt drsrnda yaprlan çalrsmalara Elder (1999) in 5. SRnRf örencilerine, Schommer ve arkadaslarr (2000) nrn 7. ve 8. SRnRf örencilerine yönelik gelistirdikleri Epistemolojik nanç Ölçei, Stathopoulou ve Vosniadou (2007) nun 10. SRnRf örencilerine yönelik gelistirdikleri Fizik için Yunan Epistemolojik GörüS Deerlendirme Ölçei örnek olarak gösterilebilir. Yurt içinde de Oksal ve arkadaslarrnrn (2006) gelistirdikleri öretmen adaylarrnrn örenme-öretme süreçleri hakkrndaki inançlarrna temel olusturan merkezi epistemolojik inançlarr belirlemeye yönelik Merkezi Epistemolojik nançlar Ölçei, Ünal Çoban ve Ergin (2008) tarafrndan lköretim Örencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik GörüSlerini Belirleme Ölçei, Can (2008) tarafrndan gelistirilen ilköretim örencilerinin Bilimin DoasRnR Anlama Ölçei gelistirme çalrsmalarr örnek gösterilebilir. ÇalRSma sonunda ortaya çrkan faktör yaprlarr incelendiinde AydRn Rn (2007) belirttii üzere bilimin, realist (gerçekçi) bir dünya görüsüne dayandrr yani bizim drsrmrzda bir nesneler dünyasrnrn varlrrnr kabul ettii ve bu nesneler dünyasrnrn anlasrlrr olduuna isaret eden ve nesneler dünyasrna iliskin ileri sürdüü önermelerin doruluunun gösterilebileceini kabul eden özellikte olduu dikkat 200

14 çekmektedir. Bu özellikleriyle ölçein, özellikle ilköretim çarndaki örencilere yasamr bilimsel dorularla anlama, kavrama anlayrsrnrn kazandrrrlmasr açrsrndan yararlr olacar düsünülmektedir. Elde edilen sonuçlarryla geçerli ve güvenilir olan bu ölçek, aynr zamanda ilköretim örencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüslerini derinlemesine incelemek ve bilimsel bilginin temellendii varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek üzere gelistirilen ölçek olma niteliini tasrmaktadrr. ÖNER&LER ÇalRSma sonunda elde edilen ölçek, ilköretim çarndaki örencilerin gerçeklik, varlrk-bilgi iliskisi gibi bilimsel bilgiye dair varsayrmlarrnrn sorgulanmayan yönleri konusunda bilgi verdiinden bu konuyla ilgilenen arastrrmacrlar ve eitimciler tarafrndan kullanrlabilir. Ölçek maddelerinin anlasrlrr ve toplamda 15 maddeden olusmasr ölçein uygulanabilirliini kolaylastrrmaktadrr. BaSta fen ve teknoloji öretmenleri olmak üzere dier alan öretmenlerinin bu ölçei örencilerine uygulayarak, srnrf içinde bilimin ve bilimsel bilginin doasrna yönelik bilim felsefesi açrlrmr yapmalarr önerilmektedir. Bu amaçla, ölçein uygulanmasr hem varolan durum hakkrnda bilgi salayacak hem de srnrf içinde örencilerce fen derslerinin doal konusu olan varlrk, gerçeklik v.b. gibi kavramlar üzerinde düsünmelerinin yolunu açacaktrr. AyrRca, gelistirilen bu ölçekle arastrrmacrlar, farklr deiskenler açrsrndan (sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, örenme yaklasrmlarr, bilimsel süreç becerileri, güdü v.b.) örencilerin örenme ortamlarrna getirdikleri bireysel farklrlrklarr derinliine inceleme frrsatr bulabilirler. Öte yandan, bu ölçei kullanarak arastrrmacrlar toplumsal yasamda algrlanan bilgi-varlrk ve gerçeklik ile bilim ya da bilim eitimi temelinde algrlanan bilgi-varlrk-gerçeklik kavramlarrnrn karsrlastrrrlmasrnr yapabilirler. KAYNAKÇA Aslan, H. (1993) Gerçekçilik Biçimleri. Felsefe DünyasR, 10, AydRn, H. (2007). YapRlandRrmacR YaklaSRmda Doruluk, Gerçeklik ve Bilim Eitimi. Üniversite ve Toplum, 7, 2. [Online]: adresinden tarihinde indirilmistir. Baç, M. (1995) Felsefe ve Felsefeci Üzerine, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 329, Nisan, 54. Büyüköztürk, ]. (2002). Veri Analizi El Kitab. 2. BaskR. Pegem/A YayRncRlRk. Ankara. Can, B. (2008). lköretim örencilerinin Bilimin DoasR anlayrsrnr Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Yaymlanmam Doktora Tezi. Chi, M., T.; Slotta, J. D. (1993) The Ontological Coherence of Intuitive Physics. Cognition and Instruction, 10 (2&3), Demirel, Ö. (1998). Eitim Felsefesi. AnR YayRncRlRk. 5. BaskR, Ankara. Devitt, M. (1997). Realism and Truth. Princeton University Press, 2nd Edition Driver, R., Leach, J., Scott, P., Wood-Robinson, C. (1995). Young People's Understanding of Science Concepts. In P. Murphy, M. Selingre, J. Bourne, M. Briggs. (Ed.) Subject Learning in The Primary Curriculum. The Open University, UK. Duit, R., Treagust, D. F. (1998) Learning in Science-From Behaviourism Towards Social Constructivism and Beyond. In Fraser B. J., Tobin, K. G. International Handbook Of Science Education (Part One).Kluwer Academic Publishers. Elder, A., D. (1999).An Exploration of Fifth-Grade Students Epistemological Beliefs in Science and Investigation of Their Relation to Science Learning. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Michigan. Eflin, J.T., Glennan, S. & Reisch, G. (1999). The Nature Of Science: A Perspective From The Philosophy of Science, Journal of Research in Science Teaching, 36(1): ErkuS, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazlar. Türk Psikologlar Dernei YayRnlarR. 1. BasRm, Ankara. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. (1996). How To Design and Evaluate Research in Education. Mcgraw-Hill, Inc. 3. BaskR. Godfrey-Smith, P. (2003). An Introduction to the Philosophy of Science Theory and Reality. The University Of Chicago Press Hançerliolu, O. (1975). Felsefe Sözlüü. Remzi Kitabevi. 3. BasRm. stanbul Hardy, B. (1995). An Ontological Approach to Education. ERIC Document Centre. ED Hartmann, N. (1998). Ontolojinin I nda Bilgi. Çeviren Harun Tepe. Türkiye Felsefe Kurumu Çeviri Dizisi:6. Ankara. 201

15 Hilav, S. (1970). 100 Soruda Felsefe El Kitab. Gerçek YayRnevi. Birinci BaskR Hodson, D. (1999). Going Beyond Cultural Pluralism: Science Education for Sociopolitical Action. Science Education, 83, Hussey, T. (2000). Realism and Nursing. Nursing Philosopy,1, (2), Husserl, E. (1995). Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe. Çeviren Tomris MengüSolu. YapR Kredi YayRnlarR. 2. BaskR. stanbul Kwak, Y. (2001). Profile Change in Preservive Science Teacher s Epistemological and Ontological Beliefs About Constructivist Learning: Implications For Science Teaching and Learning. Unpublished Doctoral Dissertation. The Ohio State University. Mariani, M. C. & Ogborn, J. (1991) Towards an Ontology of Common-sense Reasoning, International Journal of Science Education, Volume 13, Issue 1 January, Mccharty, C. & Sears, E. (2000) Science Education: Constructing A True View Of The Real World? The Philosophy of Education Soceity Yearbook of [Onilne]: Yearbook/2000/Mccharty%2000.Pdf adresinden tarihinde indirilmistir. Oksal A., ]ensekerci E. & Bilgin, A. (2006). Merkezi Epistemolojik nançlar Ölçeinin GeliStirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik. Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 19, 2, Packer, M. J.; Goicoechea J. (2000) Sociocultural and Constructivist Theories Of Learning: Ontology, Not Just Epistemology, Educational Psychologist, 35(4), Reiner, M., Slotta, J.D., Chi, M.T.H., & Resnick, L.B. (2000). Naive Physics Reasoning: A Commitment to Substance-Based Conceptions. Cognition & Instruction, 18(1), Schommer, M.; Brookhart, S.; Hutter, R. (2000). Understanding Middle Students Beliefs about Knowledge and Learning Using a Multidimensional Paradigm, The Journal of Educational Research, 94 (2), Séré, M.; Gonzalez, M.F.; Gallegos, J. A.; Gonzalez-Garcia, F.; De Manuel, E.; Perales, F. J. ; Leach; J. (2001). Images of Science Linked To Labwork: A Survey of Secondary School and University Students, Research in Science Education, 31: Sommers, F. (1963). Types and Ontology, The Philosophical Review, Vol.72, No.3, Sosa, E. (1972). On the Nature and Objects of Knowledge, The Philosophical Review, Vol.81, No.3, Stathopoulo, C.; Vosniadaou, S. (2007). Exploring the relationship between physics-related epistemological beliefs and physics understanding. Contemporaray Educational Psychology., 32, TavSancRl, E. (2002). Tutumlarn Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel YayRnevi. 1. BaskR. Ankara. Tekin, Halil (2000). Eitimde Ölçme ve Deerlendirme, YargR YayRnevi. 16. BaskR. Ülgen, G. (2004). Kavram Geli tirme, Nobel YayRn DaRtRm, 4. BaskR. Ünal Çoban, G.; Ergin Ö. (2008) lköretim Örencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik GörüSlerini Belirleme Ölçei, lköretim Online Dergisi, 7 (3), Yore, L. D. (2001). What is Meant by Constructivist Science Teaching and will The Science Education Community Stay The Course For Meaningful Reform? Electronic Journal of Science Education. [Online: adresinden 20 Austos 2006 tarihinde indirilmistir. Yurdugül H.; ASkar, P. (2008) Örencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçei Faktör YapRlarRnRn ncelenmesi: Türkiye Örnei, lköretim Online Dergisi, 7 (2), Wellman, H. M.; Estes, D. (1986). Early Understanding of Mental Entities: A Reexamination of Childhood Realism, Child Development, 57, Wellman, H. M.; Gelman, S. A. (1992). Cognitive Development: Foundational Theories of Core Domains, Annual Review of Psychology, 43:

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Medical Journal of Western Black Sea 1 (2017) 52-57 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Araştırma Makalesi Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Kurulları Geribildirim

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Area University Year

Curriculum Vitae. Degree Area University Year Curriculum Vitae 1. Name Surname : Özlem ATEŞ 2. Title : Assist. Prof. Dr. 3. Administrative Positions : 4. Department : Primary Education 5. Program : Primary School Teaching 6. Birth Date : 07-02-1978

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, O.F.M.A.E. Bölümü, Fizik Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

VALIDITY AND RELAIBILITY OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE FOR MONTHS OLD CHILDREN

VALIDITY AND RELAIBILITY OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE FOR MONTHS OLD CHILDREN Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 214-223 Banu ÖZKAN 1, Alev ÖNDER 2 60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 3 Özet Bu çalışmanın amacı, 60-72 Aylık Çocuklar

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

Epistemological Views of Prospective Physics Teachers

Epistemological Views of Prospective Physics Teachers www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3 (3), 1224-1258 Epistemological Views of Prospective Physics Teachers Gül ÜNAL ÇOBAN 1, Özlem ATEŞ 2 and Serap KAYA ŞENGÖREN 3

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * ÖZET

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * ÖZET M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 99-106 MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * Jale DENİZ ** Sema

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students Elementary Education Online, 8(1), 212-223, 2009. lköretim Online, 8(1), 212-223, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı