The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1"

Transkript

1 Elementary Education Online, 9(1), , lköretim Online, 9(1), , [Online]: The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Gül ÜNAL ÇOBAN Ömer ERGN ** ABSTRACT. The purpose of this research is to develop a reliable and valid instrument in order to determine the primary school students views towards the existence domain of scientific knowledge. A total of 467 students attending to 6 th, 7 th and 8 th grades from 5 different primary schools were participated in the study. It was identified that the instrument was composed of totally 15 items with five factors namely, scientific works and entities (4 items), the true correspondence of scientific works (4 items), the scientific entities (3 items), continuity of the entities (2 items) and reaching the reality (2 items). The instrument has a reliability coefficient of cronbach?=0.75. At the same time, this instrument is also an original one developed for determining the primary school students views about the existence domain of scientific knowledge in Turkey. Keywords: Science education, scientific knowledge (epistemology), existence domain of scientific knowledge (ontology), philosophy of science. SUMMARY Purpose and significance: Our understanding and perceiving of the things and events result in our behaviors and attitudes those develop depending on how we conceptualize these (epistemology) rather than what they really are (ontology). For example, our behaviors about a bee are determined by knowing that it has the potential of biting. In the same way, what determines our behaviors about the earthquake is not just the earthquake itself as a phenomena but our knowledge about itself and its results. These examples show that it is highly important to have understanding and conceptualizing of the life with the scientific facts especially beginning from the primary school years. The main aim of the primary science may be described as to give students scientific literacy and true understanding of the nature through scientific works. Therefore, the science education should be presented the philosophical principals over the science has established with realist ontology and its corresponding epistemology. By this way students awareness develops about how science works, develops and scientific knowledge is produced as a way of objectsubject relation and how its validity is supplied or how it exists as a domain. When the literature is examined it was seen that there is not any such instrument developed adressing to the understandings of the primary students about the existence domain of the scientific knowledge from this point of view. The purpose of the study is to develop a valid and reliable scale to determine understandings of primary school students about the existence domain of scientific knowledge. Methods: The study was conducted with 467 students attending to 6 th, 7 th and 8 th grades of the primary schools in zmir. Stratified sampling method was used for the participants. The scale development studies were composed of the preparation of scale items, having expert views about the items for the scope validity, pilot study, the analysis of construct validity and reliability. The analysis showed the scale has 5 factors scientific works and entities (4 items), the true correspondence of scientific works (4 items), the scientific entities (3 items), continuity of the entities (2 items) and reaching the reality (2 items) and 15 items in total. Besides, the reliability coefficients for the five factors were found as 0.70; 0.63; 0.60; 0.62 and 0.63 respectively and the reliability of the whole scale was found to be Findings and Results: The results showed that the developed scale is a vaild and reliable scale(? =.75) that can be used in the field of education Recommendations: The scale developed can easily be used by both reserachers who directly or indirectly interested in the subject area or the science teachers as it is valid, reliable and established over the base of science itself. 1 This article is a part of the doctoral thesis of the 1 st author supervised by the 2 nd author titled as The Effects of Model Based Science Education on Students Conceptual Understanding, Science Process Skills, Understanding of Scientific Knowledge and its Domain of Existence: The Sample of 7th Grade Unit of Light in Dokuz Eylul University, Instute of Educational Sciences that was completed in Res. Assistant Dr., Dokuz Eylül University. ** Prof. Dr., Dokuz Eylül University.

2 &lkö)retim Ö)rencilerinin Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+na Yönelik Görü.lerini Belirleme Ölçe)i 2 Gül ÜNAL ÇOBAN Ömer ERGN ** ÖZ. Bu çalrsmanrn amacr, ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek amacryla geçerli ve güvenilir bir ölçek gelistirmektir. AraStRrmaya 5 ilköretim okulunun 6., 7. ve 8. srnrflarrnda örenim görmekte olan toplam 467 örenci katrlmrstrr. Ölçek gelistirme çalrsmalarr sonunda ölçein Bilimsel ÇalRSma ve VarlRklar (4), Bilimsel ÇalRSmalarRn Gerçek KarSRlRR (4), Bilimsel VarlRklar (3), VarlRRn Süreklilii (2), Gerçeklie UlaSma (2) olmak üzere toplam bes faktör ve 15 maddeden olustuu ve ölçein tamamrnrn cronbach? güvenirlik katsayrsrnrn ise 0.75 olduu belirlenmistir. Ölçek aynr zamanda, ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek üzere ülkemizde gelistirilen özgün ölçek olma niteliini tasrmaktadrr. Anahtar Sözcükler: Fen eitimi, bilimsel bilgi (epistemoloji), bilimsel bilginin varlrk alanr (ontoloji), bilim felsefesi G&R&4 lköretim çarnda örenciler, fen derslerinin de yardrmryla doa hakkrnda sahip olduklarr bilgilerinin artmasryla birlikte çevrelerinde olup bitenleri anlamlandrrmaya çalrsrrlar. DoayR anlamlandrrma okul öncesinden baslayarak, ilköretim çarna ve yetiskinlie dein uzanan bir süreçtir. Bu süreçte, hem örencilerin hem de yetiskinler olarak bizlerin doadaki herhangi bir olay ya da varlrk karsrsrnda davranrslarrmrz, büyük ölçüde, olayrn ya da varlrrn kendisinden daha çok olay ya da varlrk hakkrnda sahip olduumuz bilgi ile belirlenmektedir. Örnein, arrya karsr davranrsrmrz, onun sokmasrndan deil sokabileceini bilmemizden kaynaklanrr. Deprem karsrsrnda davranrsrmrzr belirleyen, depremin sadece kendisi deil, aynr zamanda sonuçlarr hakkrnda sahip olduumuz bilgilerdir. Buna göre çevremizi algrlamamrz, yorumlamamrz ve tüm bunlarrn sonucu ortaya çrkan davranrslarrmrz, onlarrn gerçekten ne olduklarrna (ontoloji) deil, ne olduklarr hakkrnda sahip olduumuz bilgiye (epistemoloji) barmlr olarak gelismektedir. Burada akrllara sahip olduumuz bilginin gerçek dünyayr yansrtrp yansrtmadrr veya ne ölçüde yansrttrr sorusu gelebilir. Bu noktada da, bireylere ya am bilimsel dorularla anlama, kavrama anlay nn kazandrlmas açrsrndan fen eitiminin ne kadar önemli bir rol üstlendiine dikkat çekmek yararlr olacaktrr. Bilgi edinmenin de bilgiyi kullanarak dünyayr deistirmenin de türlü yollarr olmasrna ramen, tek tek bilimlerin saladrr bilgileri kullanarak bu bilgilerin Sekillendirdii dünyayr bir bütün olarak anlayamayrz (Baç, 1995). Doa bilimleri bize madde ve devinimi için açrklamalar sunsa da, bazr sorular için yetersiz kalmaktadrr. Bu noktada yasantrmrzr ve onu olusturan unsurlarr sorgulamamrz, felsefe yapmamrz gerekir. Séré ve di. göre (2001), bilim felsefesinde bilimsel bilginin durumu ve doasr ile ilgili tartrsmalar iki boyutta gerçeklesmektedir: 1- Bilimsel modeller ve onlarrn deneysel karsrlrklarrna hitap eden ontolojik boyut 2- Bilgiyi olusturan açrklamalarrn güvenirliini garantileyen epistemolojik boyut. Fen eitimi yoluyla bilimsel okur-yazarlrrn salanabilmesi, bilimin ve bilimsel çabalarrn doru anlasrlmasrna balrdrr (Hodson, 1999). Fen eitiminin bu amaca ulasabilmesi için bilimin üzerinde kurulduu felsefi temelleriyle, gerçekçi (realist) ontoloji ve buna karsrlrk gelen epistemoloji ile sunulmasr gerekir (McCharty & Sears, 2000:376). Ancak bu sayede, örencilerde bilimin, bilimsel 2 Bu çalrsma, ilk yazarrn ikinci yazar danrsmanlrrnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsünde 2009 yrlrnda tamamladrr Modellemeye DayalR Fen Öretiminin Örencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Bilgi ve VarlRk AnlayRSlarRna Etkisi: 7. SRnRf ISRk Ünitesi Örnei baslrklr doktora tezinin bir bölümüdür. ArS.Gör.Dr., Dokuz Eylül University. ** Prof. Dr., Dokuz Eylül University. 189

3 kuramlarrn, bilimsel bilginin, bilimsel yöntemin ve bilimsel bilginin nesnesinin ne olduu konusunda salrklr gelisimler gerçeklesebilir. Driver ve arkadaslarr (1995) örencilerin akrl yürütme girisimlerinin, yeni ontolojik varlrklarrn evrimine, akrl yürütme stratejilerinin gelisimine ve epistemolojik ifadelerindeki deisikliklere balr olduunu belirtmistir. Buradan da görüldüü gibi, örencilerin bilimsel bilgiye ve bu bilginin ait olduu varlrklara, yaprlara iliskin görüsleri düsünme ve dolayrsryla örenme üzerinde etkilidir. Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+ (Ontoloji): Hardy (1995) e göre ontoloji, bilginin islerlii ve olasrlrr ile ilgili varsayrmlarrmrzrn sorgulanmayan zeminini göstermektedir. Hartmann (1989) bilginin varlrrn içine yerlestirildiini belirterek bilgi olusumunu ve bilmeyi temelde varolan özne ve varolan nesne arasrndaki varlrk iliskisi olarak görmektedir. Bu açrdan, olaylarr ontolojik bakrs açrsryla ele almak bilgi iliskisini bir varlrk iliskisi olarak açrklamak demektir. Bilgi iliskisi de, aynr nesne ile ilgili tasarrmrn farklrlasmasr, deismesi, ilerlemesi ve bu Sekilde nesnenin ve bilgi olusumunun varlrk tarzrna göre çözümlenmesidir. Bunu, Hartman, bir örnekle asardaki gibi açrklamaktadrr: Örnein, günesin dünyanrn etrafrnda döndüüne iliskin eski görüsün bir gün yanlrs olduu anlasrlmrssa, bunun anlamr, bu görüsün önceleri de yanlrs olduudur. GörüSün kendisi deismistir. Bu da tasarrmrn deismis olmasr demektir (Hartman, 1989:13). Hartman a göre gerçek olarak varolanrn bulunabilmesi ve bilinebilmesi için bilimsel yönteme ihtiyaç vardrr. Bilginin niteliini (doruluk, kesinlik, v.b gibi) belirleyen onun ontolojik temelidir. Ontolojik temel de özünde iki ayrr varlrk tarzrna ideal ve real (gerçek) varlrk- dayandrrrlmaktadrr. Real varlrk, kendi basrna varolan Seylerin, kisilerin, olaylarrn, eylemlerin varlrryken ideal varlrk genellik özellii ve gerçeklestirilmelerinden barmsrz olanlarrn varlrrdrr. Real varlrrn temel özellikleri olus-yok olus, zamansallrk, bireysellik, teklik, bir kerelik, gerçek olarak belirlenimlik v.b. olarak ifade edilebilir. deal varlrrn özellikleri ise real varlrrn özelliklerinin drsrndaki özellikler (deneyin olmamasr, genel olanrn olmasr v.b. gibi) olarak düsünülebilir. VarlRk tarzrnrn Sekillendirdii real (gerçek) varlrrn bilgisi hem a priori (doruluu gözlem ve deney gerektirmeyen bilgi) hem a posteriori (doruluu ancak deney ve gözlemle kanrtlanabilen bilgi) iken ideal varlrk bilgisi sadece ve doal olarak a prioridir. HartmanRn Rn varlrk tarzlarrnrn temeline oturttuu real ve ideal varlrk tarzlarr ve bilgileri, idealist ve realist felsefi akrmlarr olarak karsrmrza çrkmaktadrr. YukarRda deinilen gerek varlrk, gerekse bu varlrklarrn bilgileri özelliklerinin daha kolay anlasrlabilmesi için idealist ve realist (gerçekçi) akrmlarrn özellikleri çesitli kaynaklardan derlenerek (Yore, 2001; Packer ve Goicoechea, 2000; Demirel, 1998; Hançerliolu, 1975; Hilav, 1970) Tablo 1 de sunulmustur. MengüSolu (içinde Husserl, 1995) varlrkla ilgili yasantryr (bilinç) ve Seyi (gerçeklik) birbirinden kesin olarak ayrr tutmak gerektiini belirtmistir. Bu ayrrmr yaparken içsel ve hem içselhem drssal tutarlrlrk yönünden bilinci ve gerçeklii incelemistir. Örnek olarak da, bir duygunun yasanabileceini (içsel tutarlrk), herhangi bir Sey gibi görülemeyeceini ancak, bakrsrmrzr kendimize çevirdiimizde algrladrrmrz Seyin mutlak olduunu (hem içsel hem drssal tutarlrk), farklr bir Sey göremeyeceimizi vermistir. Ontolojinin temel sorunu ne tür varlrklar vardrr? sorusuna yanrt aramaktrr (Sommers, 1963). Burada sözü edilen tür srnrfr göstermektedir. O halde ontolojinin temel sorunu srnrflandrrma olarak düsünülebilir. Sommers (1963) bu fikre dayanarak, ontolojinin anlamrnrn kategoriler bilimi olduunu belirtmektedir. Ontolojinin aynr zamanda bir Seyin krrmrzr ya da yesil renkte olup olmadrr ile deil, daha üstel bir bakrs açrsryla o Seyin renkli olup olmadrr ile ilgilendiini de eklemektedir. Buradan, ontolojik olarak ele alrnan bir kategoridekilerin aynr kategoride olmalarrnrn nedeni ortak olarak sahip olduklarr özelliklerdir sonucuna varrlabilir. Bu görüsü, Sosa da (1972) ontolojik sadelik/basitlik, nesneleri anlasrlmaz, karmasrk ve indirgenemez kategorilere ayrrmaktan kaçrnmayr gerektirir Seklinde ifade ederek desteklemektedir. 190

4 Tablo 1. Realizim ve dealizmin Kar la trmal Özellikleri Realizm Bilgi hem a priori hem a posterioridir 3 DüSünceden barmsrz varlrklar bulunur Gerçeklerin algrlanmasr önemlidir Elde etmek için bilimsel yöntem kullanrlmalrdrr Deney gözlem arastrrmaya önem verilmelidir TümevarRm esastrr Doa yasalarrna uygunluk esastrr Evrende bir düzen vardrr, insan bu düzeni anlayrp deistirebilir Gerçekliin kaynar doadrr Gerçeklik belli bir zamanda ve mekanda varolur Bilgi a prioridir 4 &dealizm Zihinde tüm mutlak dorular vardrr, Salt akrlla doruya ulasrlabilir Tümdengelim esastrr Sezgi arrlrklr olarak kullanrlrr AkRl her davranrsrn ölçütüdür Ders bilgileri deismez dorudur AsRl gerçeklik insan zihnindedir, dolayrsryla duyu organlarr ile kavranamaz Fen E)itimi Ba)lam+nda Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+ (Ontoloji): Fen eitimi kapsamrnda ontolojik görüs ile amaçlanan örencilerin bilimsel gerçekçilik temelinde bilimsel varlrklarrn hangi Sartlarda ortaya çrktrr, olusturulduu, tanrmlandrr ve bu gibi konularda sahip olduklarr görüsleridir (Eflin ve di. 1999). Bilimsel yöntemle üzerinde yasadrrmrz dünyayr, daha da ötesi evreni ve hatta birey olarak kendimizi anlama çabasr da bu amaca dâhil edilebilir. Bilimsel gerçekçilii anlayabilmek için öncelikle gerçekçilii (realizm) ve gerçekçi tutumu anlamamrz gerekir. Gerçekçi tutuma göre bizi çevreleyen dünya, bilgimize konu olan Seyler ya da varlrklar bizden barmsrz olarak vardrr. Gerçekçilik düsünce ve dilimizden etkilenmez (Devitt, 1997). Bunun yanr srra, bireylerin düsünceleri ve sözleri de bu gerçeklik kapsamrndadrr. DüSünmemizin, konusmamrzrn ve buna balr olarak çalrsmamrzrn temel nedeni bizi çevreleyen Seyleri etkilemek ve dönüstürmektir (Godfrey-Smith, 2003). Bireylerin düsüncelerinde anlamlarrn farklr obje ve olgularrn deisebilen ortak özelliklerini temsil eden bilgi yaprsr kavramlardrr ve bir sözcükle ifade edilirler (Ülgen, 2004). Tüm bunlarr bilimsel gerçekçi çerçevede ele aldrrmrzda bilimsel gerçekçi tutumun, düsünceleri ve sözleri, bilimsel gelismelere kaynaklrk eden drs gerçeklikle bir tutarak varlrk-kavram örgüsünü kurduunu söyleyebiliriz. Bunun doal sonuçlarrndan biri olarak da gerçekçi tutum, bireylerin dünya hakkrnda farklr görüslere ve bakrs açrlarrna sahip olacarnr kabul etmis bir tutumdur. Genel hatlarryla yukarrdaki paragrafta özetlenmeye çalrsrlan ve bilginin nesnesini zihinden barmsrz nesnel bir varlrk olarak ele alan gerçekçilik yaklasrmrnrn karsrsrnda yer alan görüs kargerçekliktir. KarSR-gerçekliin en büyük tezi dilden ve zihinden barmsrz bir gerçeklik düsüncesinin olamayacardrr. DolayRsRyla bilginin nesnesini zihne barmlr olarak ele almaktadrr (Aslan, 1993; Hussey, 2000). Bu düsünceye göre, tüm bilimler dil ya da sembolik sistemlerden kuruludur. Bu nedenle kavramlarrn ve teorilerin zihinden barmsrz bir gerçeklii yansrtmak üzere kullanrlmasr olanaksrzdrr. Dünyaya ve gerçeklie iliskin teorilerimiz, düsüncelerimiz ayrrca içinde bulunduumuz sosyal çevreden ve kültürel faktörlerden de etkilenir. KarSRt gerçekçiliin bu yaklasrmr ayrrca gerçekçiliin tam tersine birden fazla doru ve gerçek olduunu düsündürtmektedir. Bilimsel Bilginin Varl+k Alan+na Yönelik Çal+.malar+n Durumu: Gerek ulusal gerekse uluslararasr düzeyde örencilerde bilimsel bilgi nin gelisimini, örencilerin bilimsel bilgi anlayrslarrnr inceleyen, bu konuda araçlar ortaya koyan pek çok çalrsma bulunurken, bilimsel bilginin varlrk alanr (ya da ontoloji) çok fazla ele alrnmayan bir konu durumundadrr. Bilimsel bilgi anlayrsrnrn derinlemesine çalrsrlmasrnr çarrstrran bu konuda uluslararsr düzeyde yaprlan çalrsmalardan örnekler asarda sunulmustur. Wellman ve Estes (1986) 5 yasrna kadar çocuklarrn gerçek fiziksel varlrklarr zihinsel varlrklarr üç temel ölçüte göre ayrrabildiklerini ortaya koymuslardrr. VarlRklarRn dokunabilirlii, görülebilirlii 3 Bilginin doruluu için (bilginin yaprsrna balr olarak) gözlem ve deney gerekebilir. 4 Bilginin doruluu için gözlem ve deney gerekmez. 191

5 ve islenebilirliine balr olarak davranrssal-duygusal kanrtlama; dier insanlarrnda varlrr deneyimlemelerine balr olarak herkesin varlrr olma ve varlrrn zamanla sürekli varolmasrna balr devamlr varlrk olma olarak belirlemislerdir. Mariani ve Ogborn (1991) örencilerin varlrklarr nasrl gördükleri ile ilgili olarak yaslarr arasrnda deisen örencilerle yürüttükleri çalrsmalarrnda örencilere madde, enerji, zaman, uzay, hareket, RsR, RSRk, ses, kuvvet kavramlarrnr sorgulatmrslardrr. Örencilerin yukarrda sayrlan varlrklarr dinamik-duraan, yere benzer- yerlesik, neden-sonuç, kesikli-sürekli olmak üzere dört ikili boyutta srnrfladrklarr görülmüstür Wellman ve Gellman (1992) Nesne kavramrnrn bilissel gelisimin fiziksel alan içersinde ontolojik olarak -günlük yasamda deneyimlediimiz fizik gibi- merkezde yer aldrrnr belirten yazarlar, bu alanrn içersinde fiziksel varlrklar ve fiziksel mekanik nedenselliklerin temel çatrlarr olusturduunu savunmaktadrrlar. Fiziksel varlrklarr srnrrlr kütleler (katr cisimler), srnrrsrz kütleler (kum, kar, srvr, gaz v.b.), varlrklarrn içi, salam malzeme olarak ayrrrrken; fiziksel mekanik nedensellikleri de cisimlerin dinamii (cisimlerin birbiriyle etkilesmesi örnein, kaprnrn kapanmasr v.b.) ve süreçler (uçus, dalga hareketi, yanma ve erime v.b.) olarak ayrrrr. Chi ve Slotta (1993) da belli fen kavramlarrnrn örenilmesinde yasanan güçlüklerin temelini varlrrn ait olduu kategori drsrnda baska bir kategoride görülmesinden kaynaklandrrnr (örnein, madde kategorisinde yer alan varlrklarrn, süreç kategorisinde görülmesi ya da kütleler arasr çekim kuvveti gibi süreç kategorisindeki belirgin baslangrç ya da bitisten yoksun olan kavramlarrn nedensellie dayanan olay kategorisinde görülmeleri gibi) belirtmektedirler. Chi ve Slotta (1993) ya göre ontolojik kategoriler ]ekil 1 de sunulmustur. Buna göre, örencilerin çou RsR, enerji, kuvvet, elektrik, RSRk gibi fiziksel süreçlere madde özellikleri yüklemekte ve dolayrsryla ontolojik olarak yanlrs srnrflandrrmaktadrrlar. Ancak, eitimin bireylerde yanlrs yaprlanan varlrklarrn kategoriler arasr uygun geçise yardrmcr olabileceini ileri sürmektedirler. Chi ve Slotta (1993) aynr zamanda, kavramsal deisimlerin gerçeklesmesinin kavramlarrn bireylerde ait olduklarr ontolojik kategoriden sryrrlarak bir baska ontolojik kategoriye atfedilmeleriyle olanaklr olduunu belirtmislerdir. Örnein, bireyler deneyimlerinden yola çrkarak, fizikteki kuvvet kavramrnr ontolojik olarak nesneler arasrndaki iliskiler kategorisinde görebilirler. Ancak, günlük yasamdaki deneyimleri, kuvvet kavramrnrn nesnelerin özellikleri kategorisinde yer almasrnr engeller. Bunun bir sonucu olarak da, kuvvet genellikle, güçlü insanlara ve hayvanlara ait bir özellik olarak görülür (Duit ve Treagust, 1998). Oysa ister zayrf ister güçlü olsun ya da olmasrn kuvvet tüm mikro ya da makro, canlr ve cansrz süreçlerde yer alrr (kütle çekim kuvveti, elektriksel çekim kuvveti v.b.). Buradan da görülecei gibi, kavramsal deisimlerin güç olmasrnrn altrndaki neden bireylerin olgulara iliskin sahip olduklarr ontolojik görüslerdir. Reiner ve di. (2000) ne göre, örenciler yeni konularr, varolan ve günlük yasantrlarrnda çounlukla maddesel varlrklarrn ve dier türlerin nasrl davrandrr konusunda deneyimleyerek edindikleri ön bilgileri üzerine kaynastrrmak için çaba gösterirler. Elektrik akrmr, RSRn krrrlmasr gibi soyut konularr basit maddesel varlrk özellikleri ve kendi aralarrndaki iliskileri kullanarak kavramaya çalrsrrlar. Bunda, maddesellestirilmis dilin de katkrsr büyüktür ( souk içeri girmesin, kapryr kapat, karanlra RSRk tut v.b.). Bu nedenle doal olarak örenciler soyut fizik kavramlarrna maddelere ait özellikler atfederek örenmeye çalrsrrlar. Örnein örencilerin çou kuvveti hareket eden cisimlerin bir özellii olarak görür. Nadiren de olsa, yukarrda da vurgulandrr üzere, alan yazrnrndaki çou ontolojik görüs belirleme çalrsmalarrnrn aksine, kavramlar üstü bir bakrs açrsryla ontolojik görüslerin incelendii çalrsmalara da rastlanmaktadrr. Örnein, Kwak (2001), öretmen adaylarrnrn yaprlandrrmacr örenmeye dayalr epistemolojik ve ontolojik görüslerini belirledii çalrsmasrnda öretmen adaylarrnrn epistemolojik ve ontolojik görüslerini realist, radikal ve idealist olmak üzere üç farklr kategoride deerlendirmistir 192

6 TÜM VARLIKLAR Madde krrmrzr, arr, yer kaplryor, arrlrr var (kaya, bina) Süreç bir saat sürer, dün gerçeklestir (tatil, frrtrna) Zihinsel Durumlar dorudur, x hakkrndadrr Doal tür El yaprmr Slem Olay Nedensel etkilesim Duygusal KasRtlR tamir etme krrma (lambayr) çalrsma sonuca sahip (ya çrkarma) (çelii RsRtma) nedeni olma baslangrcr ve sonu olma (öpmek) (kavga ) denge evrimsel (sis, trafik srkrsrklrr korku istemek CanlR CansRz stee balr Rastgele Doal Yapay Bitki Hayvan KatR SRvR amaçlr (kavga etmek, öpmek) (mutasyon) (aydrnlanma) (elektrik akrmr) solmak çiçek acrkmak arr parlar elmas akar, srzar süt, su!ekil 1. Chi ve Slotta ya göre Ontolojik Kategoriler (1993:253) 193

7 Görüldüü gibi örencilerin bilimsel bilgi ile ilgili konularda verdikleri yanrtlarrn ve varsayrmlarrnrn zeminini sorgulayan bu alanda yeterli çalrsmalar bulunmamaktadrr. GiriS bölümünde de deinildii üzere, fen eitimi yoluyla bilimsel okur-yazarlrrn salanabilmesi, bilimin ve bilimsel çabalarrn doru anlasrlabilmesi için bilimin üzerinde kurulduu felsefi temellerinden yola çrkarak örencilerin bilim, bilimsel kuramlar, bilimsel bilginin ve bilimsel yöntemin nesnesinin ne olduu konusunda gelisimlerini saptamaya ihtiyaç vardrr. Bu noktadan hareketle, bu çalrsmada ilköretim örencilerinin bilimsel bilginin varlrk alanrna yönelik görüslerini belirlemek üzere Bilimsel Bilginin VarlRk AlanRna Yönelik GörüS Ölçei gelistirme süreci ele alrnmrstrr. YÖNTEM Bilimsel Bilginin VarlRk AlanRna Yönelik GörüS Ölçeini (VYGÖ) olusturma süreci; ölçek maddelerini hazrrlama, kapsam geçerlii için uzman görüsü alma, deneme uygulamasr, yapr geçerlii ve güvenirlik analizleri bölümlerinden olusmustur. Ölçek Maddelerini Hazrlama Ölçek maddeleri belirlenirken, bilim felsefesi ile ilgili alan yazrnrndan yararlanrlmrstrr. AyrRca, temel kaynaklardan edinilen bilgiler ve örenci görüsleri dorultusunda ölçek maddeleri yazrlmrstrr. Daha önce de deinildii üzere, fen eitimi alan yazrnrnda örencilerin ontolojik görüslerini arastrran (kategori tabanlr) çalrsmalardan farklr olarak bu çalrsmada, örencilerin bilimsel çalrsmalarrn isaret ettikleri, tanrmladrklarr varlrk yaprsrnr, gerçeklik olgusunu bilimsel gerçekçi zeminde sorgulamayr amaçlamrstrr. Bu alanda özellikle küçük yastaki örencilerle yaprlan çalrsmalarrn azlrr nedeniyle ölçek maddelerinin hazrrlama süreci uzun sürede tamamlanabilmistir. Ölçek maddeleri hazrrlanrrken, bilim felsefesi alanrnda uzman bir öretim üyesi ile birlikte çalrsrlmrstrr. Ölçek maddeleri olusturulurken, bilimin dayandrr gerçekçi dünya görüsünü temsil eden bilimsel gerçekçilik 5 temel alrnmrstrr. Bu çerçevede, bilim-varlrk iliskisi, bilimsel etkinlik-varlrk iliskisi ve bilim-sosyal çevre-varlrk iliskisi konularr göz önünde bulundurularak örenci görüslerinden yararlanabilmek için açrk uçlu sorular hazrrlanmrstrr. AçRk uçlu sorulardan örnekler Su Sekilde srralanabilir: Bilim insanlarrnrn çalrsma konusu nedir?, Bilimsel çalrsmalar bize ne hakkrnda bilgi verir?, Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduklarr varlrklar (elektron, atom vb. ) gerçekten var mrdrr? Bunu nasrl anlarrz?, Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduklarr Seyler neler olabilir?, Bilim insanlarrnrn çalrsmalarryla ortaya koyduklarr Seyler toplumdan topluma deisir mi? NasRl deisir? vb. lköretim 6., 7. ve 8. srnrfa devam eden 50 örenciden alrnan yanrtlar dorultusunda 42 ölçek maddesi hazrrlanmrstrr. Ölçekteki maddelere, 5 li Likert tipinde, kesinlikle katrlmryorum dan (1) kesinlikle katrlryorum a (5) uzanan bir yanrt aralrr verilmistir. Ölçek maddeleri hazrrlanrrken kullanrlan dilin basit, sade ve anlasrlrr olmasrna özen gösterilmistir. Ölçek maddeleri hazrrlandrktan sonra önermelerin dilbilgisine uygunluu ve açrklrr gibi yönlerden net ve tek bir anlam tasrmalarrnr kontrol açrsrndan Türkçe eitimi uzmanrndan görüs alrnmrstrr. Kapsam Geçerlii Ölçein ölçme amacrna uygunluu ve ölçülmek istenen amacr temsil ettiini srnamak için kapsam geçerlii çalrsmasr gereklidir (Fraenkel ve di., 1996). Ölçein kapsam geçerliini salamak üzere; bilim felsefesi, fen eitimi, fizik eitimi alanlarrnda uzman toplam 4 öretim üyesi, 1 felsefe bölümü ikinci srnrf örencisi, 2 fen bilgisi öretmenlii son srnrf örencisi ve 1 fen ve teknoloji öretmeninin ölçekteki maddeler ve ölçein ölçmek istedii konuya uygunluu konularrnda görüsleri alrnmrstrr. Gelen öneriler RSRRnda, örenci seviyesinin üzerinde görülen 6 madde ölçekten çrkarrlmrstrr. Ölçein dili sadelestirilerek ve bazr maddelerde gerekli düzeltmeler yaprlmrs ve ölçee 5 GiriS bölümünde de deinildii gibi bilim, realist (gerçekçi) bir dünya görüsüne dayanmakta, yani bizim drsrmrzda bir nesneler dünyasrnrn varlrrnr kabul etmekte, nesneler dünyasrnrn anlasrlrr olduuna inanmakta ve nesneler dünyasrna iliskin ileri sürdüü önermelerin doruluunun gösterilebileceini kabul etmektedir (AydRn, 2007). 194

8 son hali kazandrrrlmrstrr. BaSlangRçta hazrrlanan deneme ölçei, 10 u olumsuz toplam 34 maddeden olusmaktadrr. Deneme Uygulamas Ölçei gelistirme çalrsmalarr, zmir ili Buca ilçesinin farklr sosyo-ekonomik bölgelerinden tabakalr örneklem yoluyla belirlenen 5 ilköretim okulunda 6., 7. ve 8. srnrflarda örenim görmekte olan toplam 489 örenci ile yaprlmrstrr. VYGÖ nin deneme uygulamasrnrn örneklemine iliskin özellikler Tablo 2 de sunulmustur. Ölçei özensiz dolduran ve hatalr isaretlemeler yapan toplam 21 örencinin verileri çalrsma kapsamrnrn drsrnda tutulmustur. Ölçein yapr geçerlii ve güvenirlik çalrsmalarr 467 örenciden elde edilen verilerle yaprlmrstrr. Tablo 2. VYGÖ Örneklem Özellikleri S+n+f Cinsiyet (n=say+) K+z Erkek Toplam (n=say+) Toplam Yap Geçerliini Belirleme Bir ölçein yapr geçerlii, ölçülen yaprnrn birbiriyle yüksek korelasyon gösteren özelliklerinin birer faktör altrnda kümelenmesi (faktör analizi) ve ölçülen yaprnrn homojen olduu varsayrmrnrn srnanmasr (iç tutarlrlrk) ile belirlenebilir (ErkuS, 2003; TavSancRl, 2002). Bu çalrsmada, ontolojik görüslere ait deiskenler arasr iliskilerden yola çrkarak ölçein hangi alt yaprlardan olustuunu belirlemek için (yapr geçerliini salamak üzere) açrklayrcr faktör analizi kullanrlmrstrr (Büyüköztürk, 2002:117). AçRklayRcR faktör analizi, bilinmeyen bir kuramsal yapryr ölçmek için olusturulan ölçme aracrndan elde edilen sonuçlara dayanarak, söz konusu yaprnrn nasrl olduunu açrklama amacrna yönelik kullanrlmaktadrr (ErkuS, 2003:90). ÇalRSmada deiskenler arasrndaki iliskiye yönelik önceden saptanan bir hipotezin test edilmesi amaçlanmadrrndan (Büyüköztürk, 2002:117) yapr geçerlii için dorulayrcr faktor analizine basvurulmamrstrr. Ancak, Campbell (1957, aktaran Yurdugül & ASkar 2008) ise yapr geçerliini içsel geçerlik (internal validity) ve drssal geçerlik (external validity) olarak iki bölümde ele almaktadrr. çsel geçerlik faktör analizlerine dayalr bulgulardan olusurken, gelistirilen ölçein amacrna yönelik ölçümlerin dier yaprlarla balantrsr ve farklr veri kümelerinden elde edilecek verilerle ölçüm aracrnrn yaprsrnrn belirlenmesi de drs geçerlii olusturmaktadrr (Goodwin, 1999 ve Clark & Watson,1995 aktaran Yurdugül & ASkar 2008). Bu açrdan ele alrndrrnda bu çalrsmada sadece içsel geçerlik bulgularrnrn sunumu yaprlmaktadrr. Faktör analizi uygulanrrken TavSancRl, (2002:50) ve Büyüköztürk (2002) ten yararlanrlarak asarda belirtilen noktalara dikkat edilmistir: a- Örneklem büyüklüü: Küçük örneklemlerden hesaplanan korelasyon sayrlarr daha az güvenilir olma eiliminde olduundan, örneklemden elde edilen verilerin yeterliinin saptanmasr için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin yaprlmasr (KMO deeri 1 e yaklastrkça mükemmel, 0.8 çok iyi, 0.60 vast, 0.50 ve altr ise kötü olarak deerlendirilir). b- Normallik: Faktör analizinin yaprlabilmesi için evrendeki darlrm normal olmasr gerekmektedir. Elde edilen verilerin normal darlrma ait bir evrenden gelip gelmedii Bartlett testi ile srnanmaktadrr. Test sonucu ne kadar yüksek ise anlamlr olma olasrlrr o kadar yüksektir. c- Dorusallk ve Ortak Faktör Varyansnn Yüksek Olmas: DeiSkenlerin her bir çiftinin ve deiskenlerle faktörler arasrndaki iliskinin dorusallrr gereklidir. d- Yük deerleri: Maddelerin faktörlerle olan iliskisini ortaya çrkarmak üzere faktör yük deerleri hesaplanmasr gerekir. Maddelerin yer aldrklarr faktördeki yük deerlerinin yüksek olmasr, maddenin içinde yer aldrr faktörü/kavramr ölçtüü anlamrna gelmektedir. Faktör yük deerinin 0.45 ya da daha yüksek olmasrnrn iyi 195

9 bir ölçü olarak kabul edilir ancak, uygulamada madde sayrsrnrn az olmasr durumunda ise bu srnrr deeri 0.30 a kadar indirilebilir. e- Bini ik Maddelerin Ayklanmas: Faktör analizi srrasrnda dikkat edilmesi gereken bir dier önemli nokta da her bir maddenin tek bir faktörde yüksek deere dierlerinde ise düsük deerlere sahip olmasrdrr. Yüksek iki yük deeri arasrndaki farkr en az 0,10 olmasrna dikkat edilmelidir. Çok faktörlü yaprlarda birden çok faktörde yüksek yük deeri veren binisik maddeler ölçekten çrkartrlrr. YapRlan faktör analizi sonucunda KMO deeri ve Barlett testinin ise anlamlr (p=0,000<0.05) olduu görülmüstür. Bu deerler ölçein normal özellikler gösteren yeterli büyüklükteki örneklemle gelistirdiinin göstergesi olarak kabul edilebilir. BaSlangRçta 34 maddeden olusan ölçein maddelerinin yük deerleri incelenerek, 10 adet binisik madde ölçekten ayrklanmrstrr. Geriye kalan maddelerin sayrsrnrn az olmasr nedeniyle faktör yük deerleri için 0.30 srnrr deer olarak kabul edilerek toplam bes faktörde 26 maddenin yer aldrr görülmüstür. Geriye kalan 26 madde ile yeniden faktör analizi yaprlarak 9 maddenin yük deerlerinin binisik olduu görülerek ölçekten çrkartrlmasrna karar verilmistir. Son haliyle 15 maddeden olusan ölçekteki maddelerin faktörlere göre darlrmlarr, faktör ortak varyanslarr, temel bilesenler analizi (PCA) ve Döndürme sonrasr yük deerleri Tablo 3 te sunulmustur. Faktörlerin kendileriyle yüksek iliski veren maddeleri kapsamasr ve kolay yorumlanabilir olmasr açrsrndan dik döndürme tekniklerinden varimax (yük deerini bir factored 1.0 a yaklastrrrr) döndürme teknii kullanrlmrstrr (Büyüköztürk, 2002). Analizler sonunda elde edilen VYGÖ nin toplamda 15 maddeden ve dört faktörden olustuu görülmektedir. Faktörlerden birincisi ölçee iliskin toplam varyansrn %20 sini, ikinci faktör %19 unu, üçüncü faktör %10 unu, dördüncü faktör %8 ini ve son faktör %6 srnr açrklamaktadrr. Faktörlerin tümünün birlikte açrkladrklarr toplam varyans %65.54 tür. Faktör döndürme sonrasr, birinci faktörün 4 maddeden (1, 18, 20, 26), ikinci faktörün 4 maddeden (7, 15, 30, 31), üçüncü faktörün 3 maddeden (8, 14, 32), dördüncü faktörün 2 maddeden (10, 17) ve son faktörün 2 maddeden (4, 16) olustuu belirlenmistir. Döndürme sonrasr, birinci faktördeki yük deerlerinin ; ikinci faktördeki yük deerlerinin ; üçüncü faktördeki yük deerlerinin ve dördüncü faktördeki yük deerlerinin ve son faktördeki yük deerlerinin arasrnda deistii görülmektedir. Faktörlere maddelerin içerikleri dikkate alrnarak isim verilmeye çalrsrlmrstrr. Her faktörde yer alan maddeler ve faktörlere verilen isimler Tablo 4 te sunulmustur. Tablo 3. VYGÖ Faktör Analizi (DöndürülmüS Temel BileSenler Analizi) SonuçlarR Madde No. Faktör Ortak Yük De)eri -1. Faktör Yükü Döndürme Sonras+ Yük Varyans+ (PCA) de)eri AçRklanan Varyans: Toplam: %65.54; Faktör-1: %19.78; Faktör-2: %18.92; Faktör-3: %10.52; Faktör- 4: % 8.32; Faktör-5: %

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sinan ÖZGELEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Mersin / Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 10.09.2012 Yayına Kabul Tarihi: 05.11.2012 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Yeni Yapılandırılmış Çoklu Birleştirilmiş Yöntemle Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2008, sayfa 38-51. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0024 EDUCATION SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 11-23 [2007] BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ INVESTIGATING THE RELATIONSHIP

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in:

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in: Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 3 Special Issue of Student Research Congress on Educational Sciences 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 175-189 Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının Belirlenmesi Pınar KARAMAN 1,

Detaylı

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD Halil UZUN 1, Gülen BARAN 2 ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet Bu araştırma Pianta nın (1992) ebeveyn çocuk ilişkisini değerlendirmek

Detaylı