FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet TAŞDERE 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 2 1 Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ABD 2 KTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ABD ÖZET Bu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisinin(pab) alt bileşenlerinden olan strateji-yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme bilgilerini incelemektir. Çalışmaya Uşak Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören altı son sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma nitel araştırma metodolojisi kapsamında özel durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Verileri toplamak için mülakat ve çizim teknikleri kullanılmıştır. Mülakat sorularında öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretiminde kullandıkları strateji-yöntem-teknik ve ölçmedeğerlendirme araçlarının hangileri olduğu ve bunlara yönelik verecekleri kendilerine özgü, fen eğitimine ait örneklerle açıklamaları istenmiştir. Mülakat verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen adaylarına yaptırılan çizimlerde kendinizi fen bilgisi dersi öğretirken basit resimlerle resmediniz şeklinde verilen yönergeler sonucunda çizdikleri resimler analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaptıkları çizimler incelendiğinde bazı öğretmen adaylarının, öğrencinin aktif olduğu, deney ve etkinliklerin sıkça yer aldığı bir sınıf ortamını resmettikleri tespit edilmiştir. Bu resimlerin açıklamalarında ise yapılandırmacı, işbirlikli ve problem çözmeye dayalı bir öğrenme ortamını çizmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Mülakat analizleri incelendiğinde, öğretmen adaylarının çizimlerine yansıttıkları öğrenme ortamına benzer şekildeki strateji-yöntemteknikleri bildiklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme bilgisine yönelik mülakat verilerine göre ise fen eğitiminde kullanılan ve öğretim programında yer alan tekniklerin (tanılayıcı dallanmış ağaç, V-diyagramı, proje, portfolyo) adını bildikleri ancak bu tekniklerin içeriğine yönelik alana özgü ölçme-değerlendirme tekniklerini hazırlama bilgisine sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte gerek çizimlerde gerekse mülakat verilerinde, öğretmen adaylarının akıllı tahta, bilgisayarlı sınıflar, projektör gibi teknolojiye dayalı öğrenme ortamına vurgu yapmaları sebebiyle, üzerinde sıkça vurgu yapılan teknoloji destekli pedagojik alan bilgisine (teknolojik pedagojik alan bilgisi) yönelik araştırmalara olan ihtiyacı ortaya koyduğu düşünülmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular literatürde yapılmış olan benzer çalışmalar dikkate alınarak tartışmaya açılmış ve ilgili literatüre yönelik spesifik önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayları, Pedagojik Alan Bilgisi, Strateji-Yöntem-Teknik, Ölçme- Değerlendirme 1. GİRİŞ Toplumların değişen ve gelişen ihtiyaçları, bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmeler, bireylerin değişme ihtiyaçları, eğitim programlarının ve öğretmen yetiştirme sistemlerinin sürekli gözden geçirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır (Bahar ve Çakıroğlu, 2008). Bu bağlamda son yıllarda birçok ülkede (Kanada, İrlanda, A.B.D v.b.) olduğu gibi ülkemizde ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim(öğretmen yetiştirme) programlarında da değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler, içinde yaşanılan çağın gereksinimlerine uygun nitelikli bireyleri yetiştirme yönünde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Değişimin ülkemize yansıyan yakın tarihli etkileri incelendiğinde, ilk olarak 2005 yılında ilköğretim müfredatlarının(fen bilgisi, sosyal bilgiler, sınıf öğretmenliği v.b.) yenilendiği, 2006 yılında eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programlarının yenilendiği ve son aşamaya gelmiş olan ortaöğretim müfredatlarının(fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği v.b.) yenilendiği bilinmektedir. Öğretim programlarının değişim süreçlerinde bazı yeni yaklaşımların benimsendiği görülmektedir. Gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim programlarında, yapılandırmacı öğrenme kuramı, alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımı, ilgili alana yönelik okuryazarlıklar (fen ve teknoloji okuryazarlığı, biyoloji okuryazarlığı..v.b.) gibi bazı yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu değişim süreçleri, kuşkusuz öğrenme ortamlarının en önemli öğelerinden ve bu programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin görev, sorumluluk ve yeterlik alanlarının yeniden sorgulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda öğretmenlerin sahip olması gereken genelde öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin yanı sıra kendi alanlarına özgü bazı özel yeterlik alanlarını gündeme getirmiştir. Çepni ye göre (2010) ülkemizde alan eğitimine (fen eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, fizik eğitimi v.b.) gerekli önem verilmemiş ve bu alanda bilimsel araştırmalar yapmakta geç kalınmıştır. Bahar ve Çakıroğlu (2009) ise ülkemizde tüm öğretmenlerin sahip olması gereken öğretmenlik

2 mesleği genel alan yeterlikleri ve branş öğretmenleri için ilaveten gerekli olan özel alan yeterliklerinin tanımlanması ve performans göstergelerinin hazırlanması ihtiyacının doğduğunu belirtmişlerdir. Avrupa Komisyonunun 2000 yılında öğretmen eğitimiyle ilgili ülkemize hazırlattığı raporda vurguladığı birçok sorundan bazıları şunlardır (Kavak ve diğ., 2007): Öğretmen eğitimindeki program değişikliklerinin her zaman öğretmen rolündeki değişimi sağlamaması ve pratiğe yansımaması. Öğretmenlik mesleği için bilimsel temelin öğretim, öğrenme ve çalışma için tam olarak geliştirilememesi. Öğretmen eğitiminde entegre programların oluşturulması ve temel rehber ilkelerin oluşturulmasında yeterince araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılmaması. Öğretmenlik mesleğinin hâlâ bilginin aktarımı olarak görülmesi. Bu durumun da öğretmenlik mesleğinin profesyonelleşmesini engellemesi. Birçok durumda akademik alanlar bilimsel bilginin gelişimine odaklanmakta, modeller ve teorileri açıklamaktadırlar. Bazı konuların nasıl öğretilip, çalışılıp, öğrenileceğine odaklanmamaktadırlar. Ülkemizde öğretmen eğitimine ilişkin yukarda vurgulanan sorunlar ve özellikle son yıllarda alan eğitimi üzerinde yapılan araştırmalar öğretmenlerin sahip olması gereken kendi alanlarına özgü bazı bilgi türlerini ortaya çıkarmıştır. Üzerinde sıkça vurgu yapılan bu bilgi kategorisi pedagojik alan bilgisidir (PAB). Nakiboğlu ve Karakoç a (2005) göre PAB, diğer üç bilgi türünün(alan bilgisi, pedagojik bilgi ve genel kültür bilgisi) yanında öğretmenlerin sahip olması gereken dördüncü bilgi türüdür. PAB, konu alan bilgisi ile pedagojik bilginin özel bir karışımı olup, herhangi bir konunun anlaşılmasını sağlamak amacıyla, kavramları en iyi şekilde temsil eden analojilerin, örneklerin, açıklamaların, sunumların ve gösteri yöntemlerinin kullanılmasını sağlayan bilgi türüdür. PAB, sahip olduğu alan bilgisini pedagojik olarak güçlü, öğrenciler tarafından ortaya konulan yetenek ve alt yapıdaki değişimlere uyumlu olan formlara dönüştüren bir öğretmenin kapasitesidir (Shulman, 1986; akt. Uşak, 2005). Shulman öğretmenlerin alan ve mesleki bilgilerin yanı sıra konu ve pedagojinin karışımı olan pedagojik alan bilgisini de bilmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Pedagojik alan bilgisi, öğretimin öğrenmeye dönüşme sürecindeki farklı bilgi birleşenlerini- konu alan bilgisi, öğretim programı bilgisi, öğretim yöntem ve teknik bilgisi, ölçme ve değerlendirme bilgisi ve öğrencileri anlama bilgisi- içermektedir (Bahar ve Çakıroğlu, 2009) Pedagojik Alan Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretimi Magnusson, Krajcik ve Borko (1999) pedagojik alan bilgisini: 1) Fen Bilgisine uyum, 2) Fen Bilgisi öğretim programı hakkında bilgi ve düşünceye sahip olma, 3) Öğrencilerin belirli fen konularını kavraması hakkındaki bilgi ve düşünceler, 4) Fen Bilgisindeki değerlendirmeler hakkındaki bilgi ve düşünceler ve 5) Fen Bilgisi öğretimindeki öğretim stratejileri hakkındaki bilgi ve düşünceler olmak üzere beş bileşenden oluştuğunu ifade etmektedir. Buna göre PAB da konu alan bilgileri, ön bilgiler ve zorlanılan kavramlar ortaya çıkarılıp fen müfredatının amaç ve kazanımları paralelinde, konuya uygun öğretim stratejileri yoluyla ve bu süreçleri yoklayan uygun değerlendirme süreçleri sonucunda öğrencinin anlayabileceği formlara dönüştürülür. Fen ve teknoloji öğretimi özelinde PAB a yönelik öğretmen ve öğretmen adayları üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, büyük çoğunluğunun yukarıda bahsedilen alt bileşenleri inceleyen çalışmalar olduğu görülmektedir(uşak, 2005; Özden, 2008; Kaya, 2009; Kapyala, Heikkinen and Asunta, 2009;Uşak, Özden and Eilks; 2011). Uşak (2005), araştırmasında fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgilerini; öğrenci ve öğrencinin anlayışları hakkındaki bilgi, müfredat bilgisi, öğretim bilgisi ve ölçme-değerlendirme bilgisi bileşenleri bağlamında incelerken, Kapyala, Heikkinen and Asunta (2009) fen ve biyoloji öğretmen adaylarını karşılaştırdıkları çalışmada fotosentez ve bitki büyümesi konusundaki pedagojik alan bilgilerini; öğrenci ve öğrencinin anlayışları hakkındaki bilgi, müfredat bilgisi ve öğretim bilgisi boyutlarıyla ele almıştır. Kaya (2009) ise fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ozon tabakası deliği hakkındaki pedagojik alan bilgilerini; öğrenci ve öğrencinin anlayışları hakkındaki bilgi, müfredat bilgisi, öğretim bilgisi ve ölçme-değerlendirme bilgisi bileşenleri kapsamında incelemiş ve konu alan bilgisiyle PAB ın ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmen adaylarının PAB kapsamındaki strateji-yöntem teknik(öğretim) bilgisi ve ölçme değerlendirme bilgisi bileşenleri ele alınmıştır. Shulman (1987: 16)

3 strateji-yöntem teknik(öğretim) bilgisini, konu alan bilgisini dönüştürme, yani konuyu öğrencilerin anlayabilecekleri formlarda sunma olduğunu öne sürmüştür. Dönüşüm, öğretmenin konu hakkındaki anlayışı ile öğrencilerin ulaşması beklenen anlayış arasında bir köprü oluşturabilen model,analoji, metafor, örnek, gösterim, sunum ve benzetimlerinin kullanımını gerektirir(akt. Uşak, 2005). Tamir (1988) PAB kapsamındaki ölçme-değerlendirme bilgisini ise iki kategoride ele almıştır. Bunlar söz konusu dersin öğretiminde hangi boyutların değerlendirilmesinin önemli olduğu bilgisi ve verilen öğretimin hangi yöntemlerle değerlendirilebileceği bilgisi şeklindedir (Baştürk ve Dönmez, 2011). Bu çalışmada da gerek mülakatlar yoluyla gerekse çizimler aracılığıyla fen ve teknoloji öğretmen adaylarının PAB kapsamındaki strateji-yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme bilgileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada mülakatlar süresince, alan bilgisi olarak belli bir sınırlamaya gidilmemiş ve öğretmen adaylarının strateji-yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme bilgileri istedikleri öğrenme alanı üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı şekilde çizimlerinde de bir sınırlamaya gidilmemiş ve zihinlerinde var olan öğrenme ortamlarını istedikleri gibi resmetmeleri sağlanmıştır. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerine yönelik ülkemizde yapılan çalışmaların sayısının son yıllarda artmasına rağmen oldukça sınırlı sayıda olduğu düşünüldüğünde bu çalışmanın ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmalarda benzer veri toplama araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise ilk kez kullanılan çizim tekniğinin PAB a yönelik araştırmaların veri toplama sürecine farklı nitelikte bir perspektif kazandıracağı söylenebilir. 2. YÖNTEM 2.1. Araştırmanın Deseni Çalışma nitel araştırma metodolojisi kapsamında özel durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Özel durum çalışması, araştırma metodlarının-veri toplama kaynaklarının (mülakat, gözlem, anket, doküman..v.b.) tümünü kapsayabilen bir şemsiye olarak tanımlanmaktadır. İnceleme, belirlenmiş bir örnek olaya etrafında derinlemesine yapılır (Çepni, 2010). Bu çalışmada da birden fazla veri toplama aracıyla(mülakat, çizim) öğretmen adayların PAB kapsamındaki öğretim strateji-yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme bilgileri hakkında ayrıntılı ve derinlemesine bilgi edinmek amaçlanmıştır. Özel durum çalışması, literatürde PAB a ilişkin benzer birçok çalışmada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (Deahler and Shinohara, 2001; Kaya, 2009; Canbazoğlu, 2008; Uşak, Özden and Eilks, 2011) Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu Uşak Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören altı son sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem seçiminde, araştırma desenine ve konunun doğasına uygun olarak amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir ve amaca yönelik olarak daha fazla ve daha derin verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimi süresince aldıkları alan bilgisi derslerinin(fizik, kimya, biyoloji) başarı durumları dikkate alınmış ve farklı başarı düzeylerindeki öğretmen adayları çalışmaya dahil edilmiştir. Böylece öğretmen adaylarının konu alan bilgileri ile PAB ı arasındaki ilişkiye dair fikir sahibi olmak amaçlanmıştır. Her bir öğretmen adayından elde edilen mülakat ve çizim verilerine ait örneklerde Ö.A.(Öğretmen Adayı 1, Öğretmen Adayı 2 v.b.) kısaltmaları kullanılmıştır Veri Toplama Araçları Araştırmada özel durum çalışmasının doğasına uygun olarak mülakat ve çizim yoluyla birden fazla veri toplama aracı kullanılmıştır Mülakat Çalışmada en kapsamlı ve ayrıntılı veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu için PAB a yönelik literatürde yapılmış benzer çalışmalardan yararlanılmıştır (Canbazoğlu, Demirelli ve Kavak, 2010; Baştürk ve Dönmez, 2011). Mülakat sorularında öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretiminde kullandıkları strateji-yöntem-teknik ve ölçme değerlendirme araçlarının hangileri olduğu ve bunlar yönelik verecekleri kendileri özgü fen eğitimine ait örneklerle ve gerekçeleriyle açıklamaları

4 istenmiştir (Ek-1). Mülakat verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Mülakat soruları bu çalışmayı yürüten araştırmacıların yanı sıra fen ve teknoloji öğretiminde uzman 2 öğretim üyesinin de görüşlerine başvurularak hazırlanmıştır Çizim Veri toplama aracı olarak sorulara/mülakatlara cevap vermek bazen öğrenci/öğretmen adaylarının hoşuna gitmezken, çizim daha basit, eğlenceli ve kolay olabilir. Çizimler öğrencilerin zihinlerindeki modelleri ve genel yapıyı yansıttığı için öğrencilerin hislerini ve düşüncelerini ortaya koymada bir pencere görevi görür (Thomas and Silk, 1990; Pridmore and Bendelow, 1995). Ayrıca düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanan öğrenciler için alternatif bir teknik olarak düşünülebilir (Rennie and Jarvis, 1995). Bu çalışmada da mülakat verilerini tamamlayıcı nitelikte olduğundan hareketle ve farklı tarzda veriler elde etme düşüncesiyle çizim tekniğine başvurulmuştur. Dove et al. (1999) a göre çevre ve insan figürleri gibi bazı düşünceleri ortaya koymada çizim, yazılı tanımlamalardan daha kolay bir araçtır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına kendinizi fen bilgisi dersi öğretirken basit resimlerle resmediniz şeklinde bir yönergeyle zihinlerindeki öğrenme ortamlarını resmetmeleri istenmiştir. Ayrıca çizdikleri resimlerde öğretmenin ve öğrencinin öğrenme ortamındaki rollerinin ne olduğunu açıklamaları istenmiştir. Bu çizimler ve açıklamalar ışığında öğrenci yada öğretmen merkezli öğrenme ortamları tanımlanmış ve öğretmen adaylarının öğretim strateji-yöntemteknik bilgileri hakkında fikir sahibi olunmuştur. Literatürdeki PAB çalışmaları incelendiğinde veri toplama aracı olarak çizim tekniğini kullanan çalışmaya rastlanmamıştır. Buna göre PAB a yönelik farklı nitelikte bir ölçme aracı olarak literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülebilir Verilerin Analizi Verilerin analizi sürecinde ilk önce ses kaydına alınan mülakat kayıtlarının yazıya dökümü yapılmıştır. Daha sonra bu dökümler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramalara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda öğretmen adaylarının vurguladığı gerek öğretim strateji-yöntem ve teknikleri gerekse ölçme değerlendirme tekniklerinin sıklığı tablolaştırılmıştır. Tabloda gösterilen bu tekniklere ilişkin öğretmen adaylarına ait ifadelere de ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Çizim verilerinin analizinde ise Thomas, Pedersen ve Finson (2001) tarafından geliştirilmiş olan çizim modelinden yararlanılmıştır (Ek-2). Bu modelde, öğretmen adaylarına kendinizi fen bilgisi dersi öğretirken basit resimlerle resmediniz şeklinde verilen yönergeler sonucunda çizdikleri resimler analiz edilmiştir. Ayrıca çizdikleri resimlerde öğretmenin ve öğrencinin öğrenme ortamındaki rollerinin ne olduğunu açıklamaları istenmiştir. Yapılan çizimler yine aynı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan rubrikler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Rubriklerin puanlaması, öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve sınıf düzenine göre keşifçi(exploratory), kavramsal(conceptual) ve geleneksel(explicit) olmak üzere üç kategoride yapılmıştır (Ek-3). Buna göre keşifçi düzey en öğrenci merkezli öğrenme ortamını vurgularken geleneksel düzey en öğretmen merkezli öğrenme ortamını belirtmektedir. Öğretmenin rolleri,öğrencinin rolleri ve sınıf düzenine ait kriterler Ek-3 de ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının fen öğretimine ilişkin zihinsel modelleri öğretim bilgisi(strateji-yöntem-teknik bilgisi) kapsamında değerlendirilmiştir. 3. BULGULAR 3.1. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Strateji-Yöntem-Teknik Bilgileri PAB ın en önemli alt bileşenlerinden birisi strateji-yöntem-teknik bilgisidir. Magnusson ve diğ. (1999) bu bilgi türünü öğretmenlerin derse ve konuya uygun ö-retim strateji, yöntem ve teknikleri kullanma bilgisini şeklinde ifade etmektedir. Bu araştırma kapsamında öğretmen adaylarına bu bilgi türüne ilişkin yöneltilen sorular sonucunda elde edilen veriler Tablo-1 de verilmiştir.

5 Tablo1. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem-Teknikler Öğretmen Adayları Strateji-Yöntem-Teknik Ö.A.1 Ö.A.2 Ö.A.3 Ö.A.4 Ö.A.5 Ö.A.6 Araştırma-İnceleme Buluş Problem Çözme İşbirlikli Öğretim Beyin Fırtınası Gösteri Deney Proje Tabanlı Öğretim Soru-Cevap Öğretmen adaylarına Fen öğretiminde hangi yöntem-teknik ve stratejilerin kullanıldığını biliyormusun? Fen öğretiminde kullanılan yöntem-teknik ve stratejilerden birisini açıklarmısın. şeklinde yöneltilen soruya öğretmen adayları en sık olarak buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanacaklarını açıklamışlardır. Ö.A.1. fen bilgisi öğretiminde buluş yoluyla öğretimin daha uygun olduğunu ve öğrencileri öğrenme sürecine katmada buluş yoluyla öğretim stratejisini daha uygun bulduğunu söylemiştir. Ö.A.3. ise buluş yoluyla öğretimin fen ve teknoloji gayet uygun olduğunu belirterek aşağıdaki görüşlere yer vermiştir; Buluş yolu öğretimi bence gayet uygundur. Çünkü hem kalabalık sınıfa hitap eder hem de öğrenciyi araştırmaya incelemeye buldurmaya yarar. Hani öğrencinin keşfetmesini sağlar. Bunun ekonomiklik yanı da var bana göre Ö.A.4. ise buluş yoluyla öğretimin fen ve teknoloji öğretimi için kullanılabilecek stratejilerden buluş yoluyla öğretimi aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. Bence en uygunu buluş yolu. Bana öyle geliyor. Çünkü fen hayatla ilgili doğayla ilgili bir şey olduğu için hayatın ta kendisi gibi bir şey oluyor. Bundan dolayı öğrencisi kendisi bulursa daha iyi olur gibi. Öğretmen adayları buluş yoluyla öğretimden sonra fen ve teknoloji öğretimi için en sık olarak araştırma-inceleme, problem çözme, deney, beyin fırtınası ve soru-cevap tekniklerinin birini yada birkaçının birlikte kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ö.A.1. bu teknik ve stratejilerin nasıl kullanılabileceğini şu şekilde açıklamıştır; Fen bilgisinde genel olarak buluş yolu stratejisini uygun buluyorum. Bunun yanında işbirlikli öğretimi yöntem olarak daha uygun buluyorum. Çünkü akran öğretimine daha fazla önem verdiği için. En sonunda buluş yolu ve problem çözme teknikleri biraz daha mantıklı kaçıyor çünkü fen bilgisi bilime dayalı olduğu için hem de öğrencileri işe katmayı daha uygun bulduğum için bundan dolayı uygun teknik-strateji olarak. Ö.A.5 ise fen bilgisi öğretiminde deneylerin kullanılabileceğini şu şekilde dile getirmiştir. Fen öğretiminde deney yöntemini kullanıyoruz genelde. Yaparak yaşayarak öğrenme. Daha çok bizim el becerilerimiz, kendi bilgilerimizi sorgulama yöntemini kullanıyoruz. Öğretmen adayları, tabloda da belirtilen hangi teknikleri kullanacaklarını belirttikten sonra bunlardan istedikleri bir tanesini açıklamaları istenmiştir. açıklamalar incelendiğinde öğretmen adaylarının bazılarının bu tekniklere ilişkin kısmi yada bilgilere sahip oldukları tespit edilmiştir. örneğin Ö.A.1. beyin fırtınası tekniğini açıklarken aşağıdaki ifadeleri belirtmiştir; Beyin fırtınası tekniğinin kullanılması daha mantıklı oluyor. Beyin fırtınası tekniğinde hiç olmazsa öğrencileri problem çözme yoluyla bilimsel araştırmaya sevkedip öğrencilerin eski bilgilerinden vararak yeni bilgilere kendisinin ulaşmasını sağlıyor. Yani geleneksel yaklaşımdan daha iyi olarak. Ö.A.6. ise buluş yoluyla öğretimin fen ve teknoloji öğretiminde kullanılabileceğini belirmesine rağmen bu tekniğin özelliklerini kısmen şu şekilde açıklayabilmiştir; Öğrenciye örnekler veriliyor. Sonuçta genelleme öğrenciden isteniyor. Öğrencinin aktif olduğu öğretmenin yol gösterici olduğu, rehber olduğu bir yöntem işte. Örnekler vererek, olumlu olumsuz

6 örnekleri öğrenciye veriyor. Bunları karşılaştırıyor öğrenci ve sonuca varıyor. Öğrencinin örnekleri kendisinin bulması isteniyor genellemeye vardıktan sonra. Bu şekilde. Öğretmen adaylarından fen ve teknoloji öğretimi için uygun gördükleri strateji-yöntem ve teknikleri belirtmeleri istendikten sonra bunlardan istedikleri herhangi bir tanesini fen ve teknoloji dersinden seçecekleri bir konu üzerinden nasıl uygulayabileceklerini açıklamaları istenmiştir. Bu soruyu açıklamakta da öğretmen adayları genellikle zorlanmışlardır. Ö.A.5. canlılara ve hayat konusu için somut bir strateji,yöntem yada teknik belirtmemiş ve konunun öğretimini aşağıdaki şekilde yapacağını belirtmiştir; Örneğin canlılar ve hayat konusun ele alalım. Zaten doğada gördüğümüz her şey canlılar ve hayat konusunun içine giriyor. canlılar hayat konusu bilinince doğaya farklı göze bakabiliriz. Canlılar ve hayat konusu zaten yaşamın içinde olduğu için öğrendiğimiz bilgileri günlük hayata uygulayabiliriz. Benzer şekilde Ö.A.3. de canlılar ve hayat konusunu tercih etmiştir ve buluş yoluyla öğretimini nasıl yapacağını aşağıdaki şekilde açıklamaya çalışmıştır; Aslında soru cevapta var bunun içinde. Çünkü sonuçta çocuğa buldurmaya çalışıyoruz. Ağaç nedir diye sorduğumuzda eğer çocuk o şeyin bir canlı olduğunu fark ederse bunu keşfederse yavaş yavaş. Mesela ağaçtan sonra bitkilere, daha doğrusu hayvanlara, daha sonra insanlara tüm hepsinin bir canlı olduğu görüşüne varırsa. Ayni bence kısa bir örnek ama buluş yoluyla en azından canlı kavramına ulaştırabiliriz çocuğu. Ö.A.6. ise aklına bir konu gelmediğini ve sınavlarda buna benzer bir soru çıktığında da yapmakta çok zorlandığını belirtmiştir. Ö.A.4. ise buharlaşma konusunun problem çözme yöntemiyle öğretilebileceğini belirtmiş ancak bunun nasıl yapabileceği sorulduğunda açıklamakta zorlanmıştır; Mesela şeyde buharlaşma falan olabilir hocam. Mesela işte tencereyi kaldırdık. Aa anne bugün ne yemek yaptın. Tencereyi kaldırdık. Buhar mesela anında soğuyor. Neden? Gene problemden gidecem. Mesela bu durumu sundum ben öğrenciye. Yani burada bir sorun var yani. Burada niye böyle oldu gibi. Öğrenci bunu araştırsın yapsın. Öğretmen adaylarının yaptıkları çizimlerden elde edilen bulgular incelendiğinde, mülakat verilerine benzer şekilde fen ve teknoloji öğretimine yönelik farklı düzeyde bilgileri ortaya koyduğu tespit edilmiştir. En öğrenci merkezli(keşifçi) modeli çizimi iki öğretmen adayı resmederken, aynı şekilde kavramsal(conceptual) ve geleneksel(explicit) modelleri ikişer öğretmen adayının resmettiği tespit edilmiştir. Tablo-2. Öğretmen Adaylarının Çizimlerinin Öğrenci Merkezliden Öğretmen Merkezliye Doğu Sınıflandırılması Keşifçi(Exploratory) Kavramsal(Conceptual) Geleneksel(Explicit) Ö.A.1. Ö.A.2. Ö.A.3. Ö.A.4. Ö.A.5. Ö.A.6. Ö.A.1. en öğrenci merkezli(keşifçi)sınıf ortamını resmetmiştir. Bu çizimde(resim-1) öğrencilerin kendilerine ait istedikleri bir konu hakkında araştırma ve etkinlik yaptığı görülmektedir. Bir masada mikroskopla yapılan bir deney düzeneği görülürken diğer masada kimyasallarla yapılan bir etkinlik görülmektedir.

7 Resim-1: Ö.A.1. e ait çizim. Ö.A.1. bu resimse ait açıklamasında öğretmenin ve öğrencinin rolünü şu şekilde açıklamıştır; Öğrenciler etkin olarak derse katılıyor. Projeleri kendisi yapıyor. Birebir uğraşıp günlük hayatla kıyaslıyor. Öğretmeninden etkin olarak faydalanıyor. Öğretmen yapılandırmacı yaklaşımı kullanıyor. Öğrencilere rehber görevinde bulunuyor. Her türlü teknolojik gelişmeleri kullanıyor(akıllı tahta).öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor. Ö.A.4.ise daha öğretmen merkezli(kavramsal) bir sınıf ortamını resmetmiştir. Çizimde(Resim- 2) sınıfın oturma düzeni öğretmen-öğrenci etkileşimini kısmen sağlarken öğrenci-öğrenci etkileşimi oldukça kısıtlı görülmektedir. Ayrıca sınıfa sunduğu problem durumunu önce kendisi yapıp daha sonra öğrencilere yapma fırsatı vermiştir. Bu bağlamda etkinliğin merkezinde daha çok kendisinin yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca resim üzerinde öğretmene yaptırdığı konuşmada su ve tuz farklı zamanlarda kaynamaktadır. Nedeni ne olabilir? Bu sorunu nasıl çözebiliriz sorusunu sorduktan sonra o halde yapacağımız deneyle önce bunu izleyerek görün sonra kendiniz yapın şeklinde hazır bilgiyi barındıran yönergeler göze çarpmaktadır. Resim-2: Ö.A.4. e ait çizim Ö.A.6. ise tamamen öğretmenin sınıfın merkezinde(geleneksel) olduğu bir öğrenme ortamını resmetmiştir. Bu çizimde (Resim-3) ilk göze çarpan sıraların klasik düzende önlü arkalı tek sıra şeklinde dizildiği görüntüsü olmuştur. Her sırada bir öğrenci görülmekte ve gerek öğretmen-öğrenci

8 gerekse öğrenci-öğrenci etkileşiminin olmadığı görülmektedir. Ayrıca öğretmen kendi masasının ve tahtanın başında bir otorite görüntüsü verdiği tespit edilmiştir. Resim-3: Ö.A.6. ya ait çizim. Ö.A.6. çizdiği bu resimde öğretmen ve öğrencinin sınıf içindeki rollerini ise şu şekilde açıklamıştır; Öğretmen bilgisayarda konu ile ilgili slaytlar hazırlayıp projektör yardımıyla konuyu öğrencilere anlatır. Slaytta sadece görseller olur. Bu görselleri öğrencilere göstererek öğrencilere tartışma konusu açarak öğrencinin konuyu kavraması sağlanır. Bu bakımdan görsel örneklerle buluş yöntemi yapılmış olur. Gerek mülakat verilerinde gerekse çizimler üzerinde yapılan analizlerde, öğretmen adaylarının bir kısmının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun, öğrenciyi merkeze alan öğrenme-öğretmen ortamını vurguladıkları tespit edilmiştir. Mülakatlar sonucunda vurguladıkları strateji-yöntem ve teknikleri çizim üzerinde sınıf ortamında resmettikleri görülmüştür. Bu bağlamda her iki veri toplama aracından elde edilen verilerin tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Ayrıca öğretmen adayları özellikle çizimlerinde teknoloji destekli bir sınıf ortamına vurgu yapmışlardır. Gerek öğretmen merkezli gerekse öğrenci merkezli sınıf ortamında bilgisayar, akıllı tahta, projektör gibi teknolojik materyallere yapılan çizimlerde sıklıkla yer verildiği tespit edilmiştir Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgileri Tamir (1988) PAB kapsamındaki ölçme ve değerlendirme bilgisini, öğretmenlerin kullanacakları ölçme ve değerlendirme tekniklerini belirlerken tekniğin avantajları ve sınırlılıkları kadar, konuyla ilgili kazanımların değerlendirilmesine uygun olup olmadığı bilgisi şeklinde açıklamıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına Fen ve teknoloji öğretiminde hangi ölçmedeğerlendirme tekniklerinin kullanıldığını biliyor musunuz? Fen öğretiminde kullanılan ölçmedeğerlendirme tekniklerinden birisini açıklar mısınız sorusu yöneltilmiştir. Ardından öğretmen adaylarının verdikleri cevapları fen ve teknolojiden öğretiminden verecekleri herhangi bir konu üzerinden örnekleyerek açıklamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi için uygun olduğunu düşündükleri ölçme-değerlendirme teknikleri Tablo-3 de verilmiştir.

9 Tablo2. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Öğretmen Adayları Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Ö.A.1 Ö.A.1 Ö.A.1 Ö.A.1 Ö.A.1 Ö.A.1 V-Diyagramı Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Portfolyo Proje Rubrik Performans Görevi Kavram Haritası Yapılandırılmış Grid Anlam Çözümleme Tablosu Poster Tabloda görülen ve öğretmen adaylarının vurguladıkları ölçme-değerlendirme tekniklerinin hemen hemen tamamı fen ve teknoloji öğretim programında üzerinde daha çok vurgu yapılan ve kullanılması tavsiye edilen tekniklerdir. Öğretmen adayları fen ve teknoloji öğretiminde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmanın geleneksel ölçme-değerlendirme tekniklerine göre daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte bir kısmı tabloda görülen ölçme-değerlendirme tekniklerine vurgulamakla birlikte ilgili tekniği özelliklerini ve fen ve teknoloji öğretiminde nasıl kullanılabileceğini açıklamakta zorlanmışlardır. Örneğin Ö.A.2. yapılandırılmış gridi açıklamaya çalışırken şu ifadeleri kullanmıştır; Mesela yapılandırılmış grid de şey yapıyorduk. İşte 10 tane falan bir şey belirliyorduk. Ona göre hangilerini sormamız gerekiyorsa onları aradan çekip öğrenciye yaptırıyorduk dimi. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey hatırlıyorum. Ö.A.5. ise fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan ölçme-değerlendirme tekniklerine yönelik yetersiz bilgiye sahip olduğunu ifade etmiştir; Ö.A.5.: Ben fen öğretiminde çoktan seçmeliyi tercih etmem. Niye derseniz. Biraz öncede söylediğim gibi fen öğretimi görsele dayalıdır. Direk bilgiyi soramazsınız fen öğretiminde. Onu bir şekilde yapmamız lazım veya gözlemlememiz lazım. O yüzde doğru yanlış testleriyle ölçmek yararsız diye düşünüyorum. Araştırmacı: Peki bunun yerine ne olması gerekiyor? Ö.A.5.: Şu an aklıma gelen bir şey yok hocam. Okulda öğrendiğimiz bilgileri günlük hayata aktarabiliyorsak değerlendirebiliriz. Ama şu anda aklıma gelen bir şey yok hocam. Örneğin şu an staja gittiğimizde okulda öğrendiğimiz bilgileri orda uygulayabiliyoruz. Hangi yöntemlerle hangi tekniklerle ders anlatılabileceğini. Daha etkili ders anlatılabileceğini. Öğretmen adaylarının bir kısmı ise belirtilen teknikleri özelliklerini doğru şekilde açıklamış ve bunlara yönelik fen ve teknoloji dersinden bir konuyla örneklemişlerdir. Örneğin Ö.A.1. TDA yı fen ve teknoloji öğretiminde kullanabileceğini örnekleriyle birlikte şu şekilde açıklamıştır; Bunlardan birini açıklayacak olursamda özellikle TDA yı açıklıyım. Öğrenciye bir yönerge verilir. Bu yönerge üzerinden doğru-yanlıştan bir çıkışa gidilir. 8 veya 10 tane çıkış olur. Bu çıkışlardan not verilir. Atıyorum bir dolaşım sisteminde kalp pompa görevindedir ifadesi doğrumu yanlış mı? Doğruysa bir üst kademeye gider. Orda bir tane daha soru olur. O soruda kalp içerisinde dört odacık vardır doğru-yanlış der. Doğruysa çıkışa doğru yönelir. Ö.A.4. ve Ö.A.6 ise kavram haritalarının fen öğretiminde kullanımının oldukça uygun olduğunu ve özellikle kavram yanılgılarının tespitinde kavram haritalarının etkili olduğunu belirtmişlerdir; Ö.A.4: Mesela kavram haritaları bana çok faydalı geliyor. Kavram yanılgılarını öğrencilerde keşfetmeyi, ben bile kendim çalışırken mesela kavram haritalarıyla daha iyi öğrendiğimi fark ettim. Öğrencilerde de bu mutlaka böyle olur. Hem görsel öğrencilere hitab ediyor hem de söylediğiniz zaman işitsel öğrencilere hitab eder. Kavram yanılgılarını ortaya çıkarır. Bunlar kullanılabilir. Özellikle fende daha uygun sanki.

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI Sedef CANBAZOĞLU BĠLĠCĠ 1 Havva YAMAK 2 Nusret KAVAK 3 1 Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 2 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Matematikçiler Derneği www.matder.org.tr 8. Matematik Sempozyumu 12-14 Kasım 2009, Ankara İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşlerinin Bilişsel Koçluk Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşlerinin Bilişsel Koçluk Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşlerinin Bilişsel Koçluk Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi Halil İbrahim KAYA 1 & Özden DEMİR 2 ÖZET Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s Gamze KIRILMAZKAYA 1 Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 2 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ Özet Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının

Detaylı

HAKKIMIZDA SANLAB KULLANIM KLAVUZU. * Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K293 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

HAKKIMIZDA SANLAB KULLANIM KLAVUZU. * Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K293 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. HAKKIMIZDA SANLAB KULLANIM KLAVUZU * Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K293 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. SANLAB YAZILIM SETİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN 108K293 NOLU PROJE

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI VE DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI VE DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI VE DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐFE 500* Seminer 0 2 6

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2014 13(2):515-524 ISSN: 1303-0094 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ 2014-2015 EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI SEMİNER KONUSU: FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KAZANIM,KONU,İÇERİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VARSA ÖNERİLERİN RAPORLAŞTIRILMASI.

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

2007 Biyoloji Öğretim Programındaki Ölçme ve Değerlendirme Anlayışının Ortaöğretim Ders Kitaplarına Yansımasının Değerlendirilmesi 1

2007 Biyoloji Öğretim Programındaki Ölçme ve Değerlendirme Anlayışının Ortaöğretim Ders Kitaplarına Yansımasının Değerlendirilmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 2, 104-113 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 2, 104-113 2007 Biyoloji Öğretim Programındaki Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5102 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın.

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın. SBS Fen Bilgisi Derslerine Nasıl Çalışılır? Fen Bilgisi dersi, derste (okulda) öğrenilir. Sizler de dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu)

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu) Kavram Haritaları Hiyerarşik KH Hiyerarşik Olmayan KH ( Ağ, Örümcek Harita) Zincir KH Sınıflandırma Haritası Vee Diyagramları Neden-Sonuç Diyagramları Balık Kılçığı Döngü Göstergesi Olay Zinciri Dizileri

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ders İçi Uygulama Gözlem Formu Form 4-A Adayın Adı ve Soyadı: ARZU BANU CİVAN. Tarih: Erkek

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ders İçi Uygulama Gözlem Formu Form 4-A Adayın Adı ve Soyadı: ARZU BANU CİVAN. Tarih: Erkek Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ders İçi Uygulama Gözlem Formu Form 4-A Adayın Adı ve Soyadı: ARZU BANU CİVAN Okul: İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU Tarih: 0.0.201 (1.Ders) Sınıf: - A Dersin Konusu: Ay Dünya ve Güneşin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI Deniz KARDEŞ Emin AYDIN Ali DELİCE Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı