Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı *"

Transkript

1 Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı * Muhlis Öğütçü ** Özet: Dayanışma hakkı olarak yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, başta Anayasa ve Çevre Kanunu olmak üzere, ilgili diğer yasa hükümlerinde de (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Đdari Yargılama Usulü Kanunu) karşımıza çıkan; çevre hakkının özneleri ile yükümlüleri arasında hak-ödev biçimindeki diyalektik ilişkinin varlığını sorgulamakla, insan hakları ile yurttaşlık statüsü arasındaki gerilim i de yansıtmaktadır. Bu makalede Rio Bildirgesi ile Aarhus Sözleşmesi nde yer alan çevresel usuli haklar ın; insan hakkı olarak çevre hakkının gerçekleştirilmesindeki etkisi vurgulanmaktadır. Hukukumuzda çevre hakkı yönünden, insan hakları ile yurttaşlık statüsü arasındaki farklılık ortaya konulduktan sonra, var olan anayasal ve yasal gerilim i azaltmak için getirilen önerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Đnsan hakları alanı, dayanışma hakları, çevre hakkı, yurttaşlık, gerilim çevresel usuli haklar, Rio Bildirgesi, Aarhus Sözleşmesi. Citizens Right to Live in a Healthy and Balanced Environment as a Solidarity Right Abstract: The right of citizens to live in a healthy and balanced environment as a solidarity right ; by interrogating the existence of dialectical relation between the subjects and obligated of environmental right, which firstly appears in the Constitution and Environmental Act, and also other related law provisions (such as Act on Right of Access to Information, Act on Exercising the Right of Petition, Procedure of Administrative Jurisdiction Act), reflects the tension between human rights and citizenship. In this article, the effect of environmental procedural rights, as human rights, which took place in the Rio Declaration and Aarhus Convention, in the implementation of environmental right, has been emphasized. After setting forth the distinction between human rights and citizenship status concerning environmental right in the Turkish law, the proposal brought for easing an existing constitutional and statutory tension will be evaluated. Key Words: Domain of human rights, solidarity rights, environmental right, citizenship, tension, environmental procedural rights, Rio Declaration, Aarhus Convention. * Bu makale, TODAĐE Đnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi'nin Aralık 2006 tarihleri arasında düzenlediği "Đnsan Hakları ve Yurttaşlık" konulu konferansta sunulan bildiriler arasından seçilip, hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanmıştır. ** Yrd. Doç. Dr., DEÜ Hukuk Fakültesi. Đnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27, 2009, s

2 36 Đnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27 GĐRĐŞ Bu çalışmada, insan hakları ile yurttaşlık statüsü arasındaki gerilim ; dayanışma hakları arasında yer alan çevre hakkı bağlamında ve çevresel usuli haklar çerçevesinde, başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalar ile bazı uluslararası belgeler dikkate alınarak incelenmiştir. Çevre hakkı yönünden, insan hakları ile yurttaşlık hakları arasındaki farklılık ortaya konulduktan sonra, var olan anayasal ve yasal gerilim i azaltmak amacıyla getirilen önerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dayanışma hakları arasında yer alan insan hakkı olarak çevre hakkına değinilmeden önce çevre hakkının da içinde bulunduğu insan hakları alanı nın tanımlanması ve bu alandaki iki temel yaklaşım göz önünde tutularak kapsamının belirlenmesinde fayda bulunmaktadır. Đ SA HAKLARI ALA I Đnsan hakları kavramının öncelikle yer aldığı hak ve özgürlükler alanını ifade etmek üzere öğretide doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılan Đnsan hakları alanı ; gerçek kişi insanlar ile hakkın niteliğine ve kullanım biçimine uygun düştüğü ölçüde dolaylı ve sınırlı olarak tüzel kişilere (Tezcan vd., 2004: 45) ayrıca kolektif ve toplu hak ya da özgürlükler bakımından insan topluluklarına (Kaboğlu, 1989: 30, 33) tanınması gereken, giderek belli bir dönemde, farklı siyasi toplumlarda değişik ölçüde tanınan, korunan ve geliştirilen hak ve/veya özgürlüklerden oluşan alandır (Öğütçü, 2005: 556). Đnsan hakları alanının; girişinde hak ve özgürlük kavramının yer aldığı, odak noktasında ise insan hakları kavramının bulunduğu ifade edilebilir. Đnsan hakları alanında geçerli iki temel yaklaşımdan biri Doğal Hukuk, diğeri Pozitif Hukuk/Yürürlükte Olan Hukuk anlayışıdır (Öğütçü, 2005: 567 vd.). Đnsan hakları alanındaki kavram ve terimlerin en genişi olarak kabul edilen "insan hakları", esas itibariyle, "olması gereken" doğal hukuktaki anlamıyla; aralarındaki eşitliğin şartı ve sonucu olarak bütün insanlara tanınması gereken değerlerin oluşturduğu "ideal haklar listesi"ni, "ulaşılacak hedefler programı"nı ifade eder 1 (Kapani, 1981: 14; Tanilli, 1982: 161; Soysal, 1987a: 83, 190; Özdek, 1993: 7, 12; Gözler, 2000: 206; Tanör - Yüzbaşıoğlu, 2002: 78; Bilgen, 1999: 40; Giritli vd. 2006: 22; Ertürk, 2002: 23). Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948'de kabul ettiği "Đnsan Hakları Evrensel Bildirisi"nin Başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, gerçekleştirilmesi bütün halklar ve milletler için "ortak bir başarı ölçüsü" olarak kabul edilen insan hakları kavramı, 1 Đnsan hakları alanında öğretideki farklı kavramlara yönelik yaklaşımlar için bkz. Gemalmaz, 2003: 668 vd.

3 Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı 37 insanlığın ulaşmak istediği "ortak ideali"dir 2 (Soysal, 1987a: ; Soysal, 1987b: 40-47). Pozitif Hukuk/Yürürlükte olan Hukuk" anlayışına göre insan hakları, belli bir zamanda, belli bir yerde; uluslararası alanda ve/veya herhangi bir devletin kendi içinde, yetkili organ tarafından genellikle yazılı olarak oluşturulan hukuk düzeninde yer alan haklardır (Akıllıoğlu, 1995: 2). Doğal hukuk kökenli insan hakları ile bunlara hakim olan anlayış, pozitif hukuk anlayışı tarafından benimsenmekle, yazılı olarak düzenlenen haklar ve ilkeler halinde büyük ölçüde pozitif hukuk metinlerine geçmiştir (Akıllıoğlu, 1995: 2, 25, 96). Böylece, insan hakları sadece doğal hukuk kaynaklı soyut ve düşünsel bir kavram olmaktan çıkmış; pozitif hukukla bütünleşme süreci içinde kaydettiği gelişme sonucunda ulusal hukuk belgeleri ile II.Dünya Savaşı sonrasında bireylerin de uluslararası hukukun öznesi durumuna gelmeye başlamasıyla ulusal boyuttan uluslararası boyuta geçerek uluslararası hukuk belgelerinde de tanınan ve düzenlenen somut haklar haline dönüşmüştür (Akıllıoğlu, 1995: 20-21; Kaboğlu, 1989: 20; Tezcan vd., 2004: 44, 46; Gölcüklü - Gözübüyük, 2002: 4; Giritli vd. 2006: 51). DAYA IŞMA HAKLARI ĐÇĐ DE Đ SA HAKKI OLARAK ÇEVRE HAKKI Đnsan haklarının tarihsel gelişim sürecinde insan haklarının üç kuşağı ndan söz edilir (Kaboğlu, 1996: 9; Kaboğlu, : 113.) : Hak ve özgürlüklerin belgelerde tanınmaya başlandığı dönemdeki bireycilik değer sistemi içinde doğal hukuk anlayışını benimseyen 1776 tarihli Amerikan Bildirileri ile 1789 tarihli (Fransız) Đnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi nde birinci kuşakta yer alan kişi hakları (negatif statü hakları) ve siyasal hakları (aktif statü hakları); ikinci kuşaktaki ekonomik, sosyal ve kültürel hakların (pozitif statü hakları) izlediği görülür. II.Dünya Savaşı sonrasında insan hakları konusunun devletlerin iç sorunu olmaktan çıkarak uluslararası boyut kazanması ve bilim-teknoloji ile endüstrideki gelişmelerin yeni sorunları gündeme getirmesiyle dayanışma hakları olarak adlandırılan üçüncü kuşak insan hakları ile karşılaşılır (Kaboğlu, 1996: 10-11). Konularını evrensel değerlerin oluşturduğu, devletlerin üstünde insanlığın tüm üyeleri arasında dayanışma yı amaçlayarak ilk iki kuşak haklar arasında köprü kuran ve ortak temeli yaşam hakkı olan; barış hakkı, gelişme hakkı, çevre hakkı, insanlığın ortak varlığına saygı hakkı gibi Üçüncü Dünya devletlerinin de baskısıyla ortaya çıkan ve aynı anda hem bireylere hem de topluluğun tümüne ait olan bu yeni haklar; aslında hem önceki iki kuşakta yer alan hak ve özgürlükleri hem de ancak birlikte gelişebilecek nitelikleri gereği, kendi aralarında 2 Bildiri nin Başlangıç bölümündeki Đngilizce metninde "a common standart of achievement"; Fransızca metninde, "l'idéal commun" ibaresi yer almaktadır.

4 38 Đnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27 birbirlerini tamamlamakta; özünde tek ve bütün olan özgürlüğün farklı yönlerini bir araya getirmektedir 3 (Kaboğlu, 1996: 12-19; Kaboğlu, 2002: 45; Kapani, 1981: 80-84; Özdek, 1993: 51; Hamamcı, : 175, 180.). Nitekim, Đnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul ve ilan edilişinin yirminci yıldönümünde 1968'de yine Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilerek kişi özgürlükleri ile siyasal hakları, ekonomik ve kültürel haklara bağlayan Tahran Bildirisi; bütün insan haklarının karşılıklı bağımlılığını ve bölünmezliğini vurgulamakla kalmayıp, bireysel haklardan grup ve topluluk haklarına geçişi de ortaya koyan bir anlayışa sahiptir 4 (Kaboğlu, 1996: 12.). Tahran Bildirisi dışında, 1993 de Đnsan Hakları Dünya Konferansı sonrasında kabul edilen Viyana Bildirisi'nde 5 de belirtildiği üzere, bütün insan haklarının "evrensel, bölünmez, karşılıklı olarak bağımlı ve birbirine bağlı" olduğu unutulmamalıdır (Donnely, 1998: 32; Gemalmaz, 2003: ; Kaboğlu, 2002: 48). Ancak tarihsellik içinde kavranabilecek insan haklarının gösterdiği evrim, insan hakları kavramının, bu arada temel hakların; statik ve durağan değil, aksine dinamik ve devingen niteliğini ortaya koymaktadır (Özdek, 1993: 2, 5; Hottelier, 1985: 5, 7) Đnsan haklarının bütünlüğü ve bölünmezliği ilkesi ile aslında anlayış kolaylığı sağlamak amacıyla yapılan insan hakları sınıflandırmalarının yapaylığı ve göreceliliği karşısında; dayanışma hakları kuşağında yer alan hakların, bu arada, çevre hakkı nın, insan hakkı niteliği taşıdığı kabul edilir (Kaboğlu, : 113.). Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı nitelemesiyle; üçüncü kuşaktaki dayanışma haklarının ortak temeli ni oluşturan birinci kuşaktaki yaşama hakkı ile insan hakkı olarak çevre hakkı arasındaki bağ kurulmuş olmaktadır Haziran 1972 de Stockholm de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı sonunda; 16 Haziran 1972 tarihli Stockholm Bildirgesi kabul edilmiştir. Hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte siyasal ve moral bir değere sahip olan bu bildirge, uluslararası hukukta çevrenin korunmasını insan hakları ile ilgi kurarak ele alan ilk önemli belgedir (Kaboğlu, : 115; Kaboğlu, 1991: 43; Kaboğlu, 1996: 18; Özdek, 1993: 72; Turgut, 2001: 58-59; Kiss ve Beurier, 2004: 32). Stockholm Bildirgesi nin 1 inci ilkesinde insanın; onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak verecek nitelikli bir çevrede özgürlük, eşitlik ve yeterli (tatmin edici) yaşam koşulları temel hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 3 Đnsan haklarının bütünlüğü (bütünselliği) ile hakların bölünmezliği ilkesi ve anlayış kolaylığı sağlamak amacıyla yapılan insan hakları sınıflandırmalarının türleri, yapaylığı ve göreceliliği hakkında bkz. Anayurt, 2000: 47-57; Atalay, 2004 : 47, Tahran Bildirisi ve metni hakkında ayrıca bkz. Nations Unies, 1986: 26; Wallace, 1997: Viyana Bildirisi ve Eylem Programı hakkında bkz. Gibson, 1996: x, 691.

5 Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı 39 A AYASA DA VE ĐLGĐLĐ KA U LARDA ÇEVRE HAKKI ĐLE YURTTAŞLIK ĐLĐŞKĐSĐ Đnsan haklarının temel insan gereksinimleri yaklaşımına uyarlandığı günümüzde, insanın yaşamını sürdürme sorunsalı karşısında, oluşum sürecinde çelişkilerden hak istemine geçiş kademesini tamamlayan ve hukuk sistemi ile uzlaşarak Anayasal düzenleme ile tanınma aşamasına ulaşan çevre hakkı da temel hak niteliğini taşımaktadır (Özdek, 1993: 2, 5; Kaboğlu, 1996: 24, 29, 35; Kaboğlu, 1991: ). Anayasa da tanınan insan hakları; anayasal haklar olmakla, diğer temel anayasal normlar ile aynı hukuki güce ve değere ulaşarak Anayasada tanınmanın olumlu yönlerine sahip olmaktadır (Kaboğlu, 2002: 59). 6 Türk Anayasa metinlerinde bir yenilik olarak ilk kez 1982 Anayasası'nın 56 ncı maddesinin ilk iki fıkrasında düzenlenerek anayasal hak niteliğini kazanan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ya da insan hakkı olarak çevre hakkı ; Temel Haklar ve Ödevler başlıklı Đkinci Kısımda Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler in düzenlendiği Üçüncü Bölümde yer almıştır. 7 "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." (AY md. 56/1). "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." (AY md. 56/2). Anayasa md. 56/1 e göre; bireyler, birey toplulukları, hatta gelecek kuşakların hak öznesi sıfatıyla yer aldığı herkes, yurttaş-yabancı ayrımı yapılmadan hak sahipleri kapsamına dahilken; md.56/2 ye göre, ödev boyutu yalnızca devlet 8 ve vatandaşlar ın üzerindedir. Aynı madde içinde hak ve ödev boyutu bakımından 1 inci ve 2 nci fıkra arasında ortaya çıkan farklılık dikkat çekicidir (Coşkun, : 156). 6 Anayasa da tanınmanın olumlu yönleri hakkında ayrıca bkz. Kaboğlu, 1996: Bu konuda bkz. Soysal, 1987a: 195; Kaboğlu, 1996: 18, 39, 53; Kuzu, 1997: 152, 174, Devlet tüzel kişiliği adına Çevre ve Orman Bakanlığı nın görevleri arasında tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 2 nci maddesinin (a) bendinde "çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak ; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak" hükmünün örnek olarak yer aldığı belirtilebilir. Hukukumuzda bu görevin (ödevin) devlet tüzel kişiliği dışında mahalli idarelere de verildiği görülmektedir. Nitekim, mahalli idareler bakımından; tarih ve 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesinin ( i ) bendine göre sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin..korunmasını sağlamak büyükşehir belediyesinin de görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14 üncü maddesinde mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla (a) bendindeki çevre ve çevre sağlığı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak belediyenin görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır tarih ve 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu nun 6 ncı maddesinde mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla 5393 sayılı kanunla değişik (b) bendindeki çevreye ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmak il özel idaresinin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Đl Özel Đdare Kanunu nun 6 ncı maddesine 5393 sayılı kanunla eklenen ek fıkra uyarınca da merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça - bu arada Çevre ve Orman Bakanlığınca - uygun görülenler il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir.

6 40 Đnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27 Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin korunması" başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre, "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir". Anayasa nın 56 ncı maddesinde düzenlenen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının da Anayasa ile tanınmış bir temel hak; anayasal hak olarak Anayasa nın 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasındaki korunmadan yararlanması gerekir. Anayasa'nın düzenlemediği, "temel" nitelikte görmediği hak ve hürriyetler, bu maddedeki "korunma" kapsamı dışında kalabilecektir (Öğütçü, 2005: 591). Anayasa metninde açıkça yer almayan, tanınmayan temel hakların bu kez de kanun koyucu tarafından kanunda veya uygun bulma kanunu ile uluslararası andlaşmalarda tanınması; kanun ile dahi tanınmayan hakların ise hakim tarafından içtihat ile tanınması söz konusu olabilir (Bilgen, 1999: 41-46; Giritli vd., 2006: 22; Öğütçü, 2005: 592). Anayasa nın 40 ıncı maddesine 2001 Anayasa değişikliği ile eklenen ve yeni bir idari usul ilkesi getiren 9 2 nci fıkra uyarınca da, Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Anayasa Mahkemesi ile Danıştay ın; içtihatlarıyla normatif içeriğini ve yargı organları önünde ileri sürülebilir temel hak niteliğini kabul ettiği ileri sürülebilecek 10 (Kaboğlu, 1996: 44.) 56 ncı maddenin herkese çevre hakkını tanıdığı 1 inci fıkra hükmü, kanımızca Anayasa nın 65 inci maddesindeki sınır ın dışında kalır: 2001 yılında 4709 sayılı kanunun 22 nci maddesi ile yapılan Anayasa değişikliğinde, 65 inci maddedeki Sosyal ve ekonomik hakların sınırı adlı başlık, Devletin sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevleri ni mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceğini düzenleyen maddenin içeriğine uygun olarak Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırı biçimini almıştır. Anayasa nın 65 inci maddesindeki sınır, ancak Devletin çevrenin korunmasındaki görevleri arasındaki, özellikle yüksek harcamalar yapılmasını gerektirebilecek Devletin çevreyi geliştirme ödevi yönünden söz konusu olabilir. 11 Dayanışma hakkı olarak yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, başta Anayasa ve Çevre Kanunu olmak üzere, ilgili diğer yasa hükümlerinde de (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 9 Bu konuda bkz. Akyılmaz, 2003: Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. AYM, , E.1985/11, K.1986/29, AYMKD, S.22, s Bkz. ve karşılaştırınız.kaboğlu, 1996: 45. Yazar, Anayasa nın 56 ncı maddesinde belirtilen devletin çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ödevleri bakımından 65 inci maddedeki sınırlayıcı etkinin varlığını ileri sürmenin güç olduğunu olsa olsa çok büyük harcamaları gerekli kılan eski hale getirme ereğine yönelik devasa proje ve programlar yönünden mali kaynakların yeterliliği ölçüsü nün dikkate alınabileceğini dile getirmektedir.

7 Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı 41 Kanun, Đdari Yargılama Usulü Kanunu) karşımıza çıkan; çevre hakkının özneleri ile yükümlüleri arasında hak-ödev biçimindeki diyalektik ilişkinin varlığından ayrı olarak, hükümlerin içeriği itibariyle pozitif hukukumuzda var olan birbirinden farklı konumu sorgulamakla, mevcut gerilim i de yansıtmaktadır tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Amaç başlıklı 1 inci maddesinde bütün vatandaşlar ın ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesinden söz etmekte iken; tarih ve 5491 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında bütün canlıların ortak varlığı olan çevre ifadesini benimseyerek hem yurttaş-yabancı hem de insanlar ile diğer canlılar arasındaki ayrımı kaldırmış; insanın da içinde yer aldığı canlıların ortak varlığı olarak kabul ettiği, aslında canlı ve cansız unsurların birlikteliğinden oluşan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlama amacı çerçevesinde çevre için bir hak ka doğru yönelmiş olmaktadır. Çevre Kanunu nun Đlkeler başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde bulunan Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. yönündeki hükmü, tarih ve 5491 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. biçimini almıştır. Buna karşılık aynı 3 üncü maddenin yine 5491 sayılı kanun ile değişik (e) bendine göre, Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve -sadece- vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. Çevre Kanunu nun uygulanmasında Đdare nin yönetimde açıklık (saydamlık) ilkesi uyarınca işlem tesis etmesi gerekir. Đdare yi nesnel ve yönetimde demokrasi anlayışına uygun davranmaya sevk eden bu ilke çerçevesinde ilgili kişi ve kuruluşlar, Đdare nin çevre ile ilgili konularda elinde bulundurduğu bilgi ve belgelere ulaşabilme hakkına sahip olmalı, ayrıca gerek düzenleyici gerekse birel idari işlemlerin yapılması esnasındaki karar alma sürecine de katılabilmelidir 12 (Güran, 1988: ). Çevre Kanunu nun, 5491 sayılı kanunun 21 inci maddesiyle değişik Bilgi edinme ve başvuru hakkı başlığını alan 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alın- 12 Yönetimde demokrasi nin saydam lıktan farklı olduğunu ifade eden Özay da, Yönetimde demokrasi nin üç unsuruna değinmektedir. Bunlar Đdare nin karar alma sürecinin önceden çıkarılan tek ve genel bir yasada belli bir usule bağlanması, bilgi ve belgelere ulaşabilme imkanını sağlayacak bilgi edinme özgürlüğünün tanınması ve ilgililerin Đdare nin karar alma sürecine katılım hakkının bulunmasıdır: Özay, 2004: 2-6.

8 42 Đnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27 masını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. Çevre Kanunu nun 30 uncu maddesinin değişik 2 inci fıkrası da Herkes 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere 13 ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kapsamında reddedilebilir hükmünü taşımaktadır. Burada Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda Bilgi Edinme Hakkının Sınırları başlıklı Dördüncü Bölümde yer alan madde 15 ve devamındaki madde hükümlerine konu oluşturan işlem, bilgi ve belgeler akla gelmektedir tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun ise, Bilgi edinme hakkı başlıklı 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir hükmü bulunmakla birlikte, bu fıkrayı izleyen 2 nci fıkrasında Türkiye de ikamet eden yabancılar ile Türkiye de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu kanun hükümlerinden yararlanırlar ; nihayet 3 üncü fıkrasında Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır yönündeki düzenleme yer almaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bilgi verme yükümlülüğünü nü düzenleyen 5 inci maddesine göre Kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler (md.5/1). Bilgi edinme hakkının kullanılmasında idare ile birey arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız bir idari otorite olarak nitelendirilemeyen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur (md.14) (Kubilay vd., 2005: 229). Bu kurula, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde yapılan itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurmaktadır (md. 13) tarihli Resmi Gazete de yayımlanan, ancak yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na aykırı hükümleri uygulanmayacaktır (md.5/2). Anayasa nın Temel Haklar ve Ödevler başlıklı ikinci kısmında, Siyasi Haklar ve Ödevler başlıklı Dördüncü Bölümün hemen başındaki 66 ncı mad- 13 Çevre Kanunu nun Tanımlar başlıklı, 5491 sayılı kanunla değişik 2 nci maddesine göre çevreye ilişkin bilgi : Su, hava, toprak, bitki ve hayvan varlığı ile bunları olumsuz olarak etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan faaliyetler ve alınan idarî ve teknik önlemlere ilişkin olarak mevcut bulunan her türlü yazılı, sözlü veya görüntülü bilgi veya veriyi ifade eder.

9 Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı 43 desinde yer verdiği Türk vatandaşlığı ile ilgili hükmüne göre, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk tür. Devlet ile kişi arasındaki hukuki bir bağ olarak tanımlanan vatandaşlık (yurttaşlık) 14 (Nomer, 2005: 17; Aybay, 2004: 6-7), Anayasa ya göre kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Anayasa nın siyasi haklar ve ödevler arasında yer verdiği Dilekçe hakkı başlıklı 74 üncü maddesine vatandaşlar dışında 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile getirilen karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılar ında kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM ye yazı ile başvurma hakkına sahip olduklarına dair hüküm hatırlanmalıdır. Yabancıların siyasal haklar bakımından yurttaşlardan farklı tutularak yabancılara siyasal haklar tanınmaması devletlerin egemenliği ile ilgili bir alan kabul edilmekte iken günümüzde bir ülkedeki yerleşik yabancılara yönetime ve yerel düzeyde kamu yaşamına katılmalarını sağlayabilecek bazı siyasal hakların tanındığı görülmektedir. Đnsan hakları ile yalnızca yurttaşlara tanınan hakları ifade eden yurttaş (vatandaş) hakları ayrımının varlığını koruması; insan haklarının içerik, zaman ve yer yönünden değişmez değerlere sahip olduğu anlamına gelen evrensellik niteliğini tartışmaya açık bırakmaktadır. 15 Türkiye de ikamet eden yabancılara dilekçe hakkının karşılıklılık esası gözetilmek kaydı na bağlanarak, sınırlı bir biçimde tanınmasını eleştiren Aybay, uygulamada bu kaydın gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemenin çok güç ve zaman alıcı olduğunu eklemektedir (Aybay, 2004: 32). Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, hükümlerini saklı tuttuğu tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna da (md.2 ve md.3/2), söz konusu Anayasa değişikliği, tarih ve 4778 sayılı Kanun ile yansıtılarak Türkiye de ikamet eden yabancıların karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla dilekçe hakkından yararlanabileceklerini öngören hüküm eklenmiştir (Kutlu Gürsel, 2003: 325) sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunu nun Đdari makamların sükûtu başlıklı 10 uncu ve Üst makamlara Başvurma başlıklı 11 inci maddesinde ise, yurttaş-yabancı ayrımı yapılmaksızın idari başvuru için ilgililer teriminin kullanıldığı görülmektedir (Coşkun, : 156). 14 Türkçe de konu ile ilgili tabiyet, uyrukluk, vatandaşlık, yurttaşlık olarak dört tane hukuki deyim kullanıldığını ifade eden Aybay, deyimlerin içerik yönünden aynı kavramı karşılayıp karşılamadığı tartışmalı olmakla birlikte uyrukluğu, tabiyetin; yurttaşlığı da vatandaşlığın Türkçe karşılığı olarak kabul ederek deyim sayısının ikiye indirilebileceğini belirtmektedir. Vatandaş (yurttaş) terimini yalnızca gerçek kişiler için kullanmanın yerinde olacağını belirten Aybay, tüzel kişiler için uyrukluk teriminin kullanılmasının uygun olduğunu eklemektedir: Aybay, 2004: Bu konuda bkz. Akıllıoğlu, 1995: 18, 21, 26-28; Özdek, 1993: 8, 12.

10 44 Đnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27 Đdari yargıda yapılacak yargısal başvuruda ise, iptal davasını idari işlemin hukuka aykırı olması nedeniyle menfaatleri ihlal edilenler ; tam yargı davasını idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar açabilecektir (ĐYUK md.2/1-a,b). RĐO BĐLDĐRGESĐ DE ÇEVRESEL USULĐ HAKLAR Đnsan haklarının korunmasında bu hakların gerçekleşmesini sağlayacak usul ile usuli hakların varlığı önem taşımaktadır (Kiss, 1987: 24). Çevre hakkının gerçekleşmesini sağlayan ve çevre hakkı bakımından araç özgürlükler olarak nitelenen dayanışma kapsamlı haklara çevresel usuli haklar denilmektedir. Bu haklar, çevre hakkı yönünden çevresel belgelere ulaşma ve bilgi edinme, çevre yönetimine katılma ve başvuru haklarıdır (Kaboğlu, 1996: 161) Haziran 1992 de Birleşmiş Milletler bünyesinde Brezilya nın Rio de Janeiro kentinde toplanan Çevre ve Kalkınma Konferansı sonunda kabul edilen Rio Bildirgesi 1 no lu ilkesinde, insanların doğa ile uyumlu sağlıklı ve verimli bir yaşam hakkına sahip olduklarını belirtmekle yetinirken, 10 no lu ilke, çevre hakkının gerçekleşmesini sağlayacak usuller bakımından daha açık hükümler getirmektedir: Çevre sorunlarını ele almanın en iyi yöntemi ilgili bütün yurttaşların uygun olan düzeyde katılımını sağlamaktır. Milli düzeyde her birey tehlikeli madde ve faaliyetlere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere kamu idarelerinin ellerinde bulundurdukları çevreye ilişkin bilgilere usulüne uygun biçimde erişme hakkına ve karar alma süreçlerine katılma imkanına sahip olmalıdır. Devletler bilgileri halkın istifadesine sunarak halkın duyarlılığı ile katılımını kolaylaştırmalı ve teşvik etmelidir. Özellikle tazminat davaları ve onarım imkanları dahil olmak üzere adli ve idari yollara etkili bir başvuru imkanı sağlanmalıdır (Kiss ve Beurier, 2004: 104; Kaboğlu, 1996: 117; Turgut, 2001: ). Rio Bildirgesi nin 10 nolu ilkesinde; çevresel usuli hakların başlıca üç bileşenden meydana geldiği açıklanmıştır: Bu haklar; bilgi edinme hakkı, karar alınmasına katılım hakkı ve başvuru hakkıdır (Kubilay vd., 2005: 222; Human Rights and the Environment: The Role of Aarhus Convention, p.3, paragraph 14; Kaboğlu, 1996: 154; Kiss ve Beurier, 2004: 104) AARHUS SÖZLEŞMESĐ DE ÇEVRESEL USULĐ HAKLAR Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından hazırlanan ve 25 Haziran 1998 de Danimarka nın Aarhus kentinde yapılan konferans sonunda kabul edilerek 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Alma Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru adlı Sözleşme (Aarhus Sözleşmesi), 1972 tarihli Stockholm Bildirgesi nin 1 no lu ilkesi ile 1992 tarihli Rio Bildirgesi nin 10 no lu ilkesine dayanarak, bilgi edinme

11 Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı 45 hakkı; halkın katılımı ve adalete erişim hakkını düzenlemekte; böylece çevresel usuli haklar ile insan haklarını birbirine bağlamaktadır. Aarhus Sözleşmesi çerçevesinde haklarını arayan kişilere, yurttaşlık, hemşehrilik veya yerleşim yeri nedeniyle; bir tüzel kişi söz konusu olduğunda ise kuruluş merkezi nereye kayıtlı olursa olsun veya faaliyetlerini fiilen gerçekleştirdiği yer neresi olursa olsun ayrım yapılması yasaklanmaktadır (md.3/9) (Kubilay vd., 2005: 222; Human Rights and the Environment: The Role of Aarhus Convention, p. 3, paragraph 14). 16 Aarhus Sözleşmesi maddi nitelikte sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını yaratmamakta, sadece maddi nitelikteki haktan söz etmektedir. Sözleşmenin kurduğu, maddi nitelikteki hakkı korumayı sağlamaya yönelik usuli bir sistemdir (Larssen, 2003: 47). Avrupa Birliği mevzuatında da çevre konusunda bilgiye erişim ile ilgili önceki 7 Haziran 1990 tarihli 1990/313 sayılı Yönerge yi yürürlükten kaldırarak Aarhus Sözleşmesi hükümleri ile uyum sağlamak üzere çıkarılan 28 Ocak 2003 tarihli 2003/4 sayılı yönerge (directive) halen yürürlükte bulunmaktadır. 17 Aarhus Sözleşmesi nde adı geçen, çevre hakkının uygulanmasında yararlanılan, araç niteliğindeki çevresel usûli haklar ; bilgi ve belgelere ulaşma (bilgi ve belge edinme) hakkı, Đdarenin karar alma sürecine çeşitli yöntem ve biçimlerde katılma hakkı ile idari ve yargısal başvuru hakkıdır. Bu haklar Đdarenin hukuka ve kamu hizmeti gereklerine uygun işleyişine olumlu yönde etki ederken; Đdare karşısında bireyleri ve kişi topluluklarını de güçlü kılmaktadır. Böylece, bireysel ve/veya toplu olarak kolektif biçimde kullanılabilen çevre hakkı; çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin geliştirilmesi amacına hizmet edebilmekte, ayrıca yönetimde demokrasi, yurttaşlarda katılımcı demokrasi kültürünün yerleşmesine de katkı sağlamaktadır. SO UÇ YERĐ E : GERĐLĐM Đ AZALTMAK ĐÇĐ BĐR Ö ERĐ Fransız Hukukunda Đdare ile Đlişkilerinde Yurttaş Haklarına Đlişkin tarihli sayılı yasada, bilgi edinme hakkını ve kişilerin Đdare karşısındaki güvencelerini genişletmek suretiyle Đdare-idare edilen arasındaki ilişkiyi iyileştirmek amacıyla hukukun öznesinden çok nesnesini çağrıştıran idare edilen ; giderek daha az pasif nitelikteki yararlanan terimleri yerine, içine yabancılar ın da girdiği, aslında siyasal ve anayasal terminolojiden ödünç alınan, idare alanında toplum içinde yaşayan hak ve ödevlerinin bilincindeki birey i ifade eden en geniş anlamındaki yurttaş teriminin kullanıldığına işaret edilmektedir (Chapus, Tome I, 2001: ; Ferrari, 2000: 471; Kutlu Gürsel, 2003: 322). 16 Aarhus Sözleşmesi hakkında ayrıca bkz. Turgut, 2001: 146, 271; Sav, 1999: Çevre konusunda bilgiye erişim özgürlüğü ile ilgili Avrupa Birliği Yönergesi hakkında bkz.: Kubilay vd., 2005:

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Ramazan Şengül Özet: Günümüzde bireyler devlet faaliyetleri konusunda daha fazla bilgilenme ihtiyacı hissetmektedirler.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA Dicle Üniversitesi Sosyal Bilim ler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA İsmail TEN RUH Diyarbakır 2013 Dicle

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ Bireysel e Devlet Katkısı Anayasanın 73 üncü Maddesinde Belirtilen Vergi Ödeviyle Karşılanabilecek Nitelikte Bir Kamu Gideri Midir? CRITIQUE

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN, 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI EXAMINING URBAN TRANSFORMATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NUMBER 6306 FROM THE POINT OF RIGHTS AND FREEDOMS Selami

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER)

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Özet: Sosyal insan haklarının

Detaylı

TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ Yrd. Doç. Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU Özet İnternet, 21. yüzyıl toplumsal ve siyasal ilişkilerini yeniden yapılandırmıştır. Olumlu etkileri yanı

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI: AVRUPA İÇİN YENİ BİR SOSYAL ANAYASA

AVRUPA SOSYAL ŞARTI: AVRUPA İÇİN YENİ BİR SOSYAL ANAYASA AVRUPA SOSYAL ŞARTI: AVRUPA İÇİN YENİ BİR SOSYAL ANAYASA Başlangıç Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler; (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL ŞARTI Strazburg, 3 Mayıs 1996 Avrupa Konseyi nin

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı