BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar"

Transkript

1 ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin genel organizasyon şeması içerisindeki tüm birimlerin, tüzel kişiliğe sahip genel müdürlüklerin, iştirak ve/veya bağlı şirketlerin kurumsal bilgileri ile her türlü mal ve hizmet üretim faaliyetlerine ilişkin verilerinin, belirlenecek standartlara göre seçilerek düzenli olarak izlenmesi; elektronik ortamda toplanarak bir multimedya veri ambarı oluşturulması; analiz edilerek güçlü bir strateji içerisinde değere dönüştürülmesi; hedef kitlelerin farklı platformlardan kolay, etkin, hızlı ve güvenli olarak erişimini sağlamak üzere; sürdürülebilir nitelikte bir Kurumsal Bilgi Yönetimi, Faaliyet Verileri Depolama, Sunum ve Web Sitesi Hizmetleri altyapısı ve organizasyonu oluşturularak, bu şartnamedeki esaslara göre Müdürlüğümüzün gözetim ve denetiminde etkin ve verimli şekilde işletilmesidir. e-dönüşüm Türkiye Projesi hedefleri ve AB Uyum süreci kapsamında bu projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin elektronik ortamda sunacağı tüm veriler, hizmetler ve bilgi paylaşımı yasal çerçevesi belirlenmiş sınırlar içerisinde, arka planda birimler arası etkileşimin sağlandığı ve vatandaşa dönük yüzünde ise tek bir organizasyonmuş gibi davranabilen modern ve bütünleşik bir e- devlet, e-belediye yapısı olarak, birbiriyle uyumlu, birlikte çalışabilir, etkileşimli, izlenebilir ve denetlenebilir olacaktır. 2 Amaç Bu projenin amaçları şunlardır: a) Maliyeti ve riski düşürebilmek için, ana iletişim mekanizması olarak Đnternet in tüm taraflarca aktif olarak kullanımını sağlamak ve geliştirilecek uygulamaların arayüz olarak Đnternet tarayıcısını (browser) kullanmalarını esas almak. b) e-dönüşüm Türkiye Projesi ve AB uyum süreci kapsamında, veri değişiminde anlam bütünlüğünü sağlamak ve veri içeriğine ilişkin farklı yorumları engellemek üzere verinin sunumu, taşınması, değişimi, entegrasyonu ve güvenliğine ilişkin uluslararası teknik standartlara ve güncel teknolojilere uygun nitelik ve yeterlikte bir altyapı kurarak, sürdürülebilir bir organizasyon ile işletilmesini sağlamak. c) Başta kamu kurumları olmak üzere kamuya elektronik ortamda hizmet sunan tüm kurumlar arasında birlikte çalışılabilirliği sağlayacak olan süreç ve veri entegrasyonu için çalışmalar yapmak. d) Kurum içi ve kurum dışı bilgi taleplerini esnek bir sorgulama mantığı içinde, hızlı, güncel ve güvenilir olarak karşılamak; ihtiyaç duyulan konularda belediye içi ve belediye dışında yapılan toplantı, seminer, panel, konferans ve benzer etkinlikler için her türlü çoklu ortam (multimedya) uygulamalarını profesyonel düzeyde hazırlayan ve tüm süreçlerinde teknik destek sağlayan bir sunu merkezi kurmak; e) Vatandaşın ihtiyaç ve tercihleriyle şekillenen, vatandaş merkezli e-devlet yaklaşımı ile Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin resmi web sitesinin içerik, teknoloji, işlevsellik ve görsel olarak bütünüyle yeniden düzenlenerek, yeni oluşturulacak sunu merkezi ile ortak bir altyapıda bütünleşmesini sağlamak, f) Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarını, mal ve hizmet üretim verilerini ve gündemini sistemli bir şekilde hedef kitlelerin talebine uygun şekilde Internet ortamında yayınlamak, 1

2 g) Đstanbul için çok dilli bir kent portalı kurarak, kentin dinamik yaşamına ait değişim ve gelişmelerin izlenmesi suretiyle kentle ilgili yurt içi ve yurt dışı güncel bilgi talebini çok yönlü olarak karşılamak; h) Đstanbul un Ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi ve turistik yönlerini, ekonomik yönden sahip olduğu potansiyeli ve kentteki iş fırsatlarını görsel unsurlara da önem ve öncelik vermek suretiyle seçilecek yabancı dillerde internetten etkin şekilde yapmak, i) Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların geri dönüşünü hızlandırmak, vatandaşlarımıza bütünleşik kamu hizmetleri sunmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak; j) Mevcut elektronik hizmetlerin ve gerçekleştirilen yeni uygulamaların Internet kullanıcılarına en hızlı şekilde duyurulması ve kullanımın artırılmasının sağlanması için yine Internet ortamında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapmak, k) Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin resmi internet sayfasında bulunan kent rehberi, trafik yoğunluğu haritası, hava durumu, hava kalitesi, altyapı çalışmaları, imar planlarının sunumu ve sorgulanması gibi coğrafi/kent bilgi sistemi uygulamalarının geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesi. l) Yapılacak tüm web uygulamalarından uygun olanları cep telefonu ve el bilgisayarı ile erişilebilecek ara yüz programların yazılması, sistemin web sayfası ile senkronize bir biçimde çalışabilecek hale getirilmesi. 3 Đşin Kapsamı Bu şartname kapsamındaki çalışmaların ana başlıkları şunlardır: 3.1 Fiziki Altyapı Kurulması, Organizasyon ve Đşletme Hizmetleri 3.2 Kurumsal Veri Depolama, Bilgi Yönetim Hizmetleri 3.3 Web Sitesi Yönetimi ve Đçerik Hizmetleri 3.4 CRM Uygulamaları, Online Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri 3.5 Sunu ve Görsel Tasarım Hizmetleri 4 Kavramlar Bu şartnamede kullanılan tanımlar EK-1 de yer almaktadır. Ayrıca, bu şartname ekindeki (Ek-2) Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Ek-B de bulunan tanımlarda göz önünde bulundurulacaktır. 5 Đlgili Birimlerinin Koordinasyonu Bu proje kapsamında yaptırılacak hizmetler nitelikleri itibariyle, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki farklı birimlerin çalışma alanlarına giren konuları da içermektedir. Projeden beklenen sonuçların doğru, hızlı ve amaca uygun şekilde elde edilmesi için ihaleyi yapan birim işin devamı süresince başta bağlı bulunduğu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı nın diğer birimleri olmak üzere Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ile birlikte hareket edecek ve yüklenici ile bu birimlerin koordinasyonunu sağlayacaktır. 6 Uygulama Esasları ve Standartlar Bu şartnameye göre gerçekleştirilecek olan bilgi teknolojisi altyapıları, aşağıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak hazırlanacak ve hizmetin devamı süresince de söz konusu kaynaklardaki gelişme ve değişimler izlenerek, idarenin de bilgisi ve onayı dahilinde uygulanacaktır. 2

3 6.1 W3C Standartlarının Đzlenmesi Başta HTML, XML ve CSS olmak üzere, sayfalara erişim, birleşik belge formatları, web programları ve scriptler ile web sayfalarının dinamik bir şekilde erişim ve içerik güncellemesinin, yapılarının ve stillerinin yapılabilmesi, uluslar arası ortak bilgisayar dillerinin kullanımı, sayfalarda kullanılan grafik türleri, çoklu ortam dosyaları, patent hakları ve gizlilik hakları gibi konularda bir yönetim merkezi konumunda bulunan World Wide Web Consortium (W3C) karar ve önerileri izlenecek ve uygulanacaktır. 6.2 Erişilebilirlik ve CSS (Cascading Style Sheets) Bu şartname kapsamında hazırlanacak Web siteleri ve bu siteden linkler ile ulaşılan Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin e-belediyecilik kapsamında geliştirilmiş veya geliştirilecek olan tüm online hizmet uygulamalarının, engelli ziyaretçiler tarafından da erişilebilir olması için en az Priority 1 kriterlerine uyacak şekilde WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) ve Section 508 erişilebilirlik standartlarına uygun olarak geliştirilecektir. Web sitesi en az XHTML 1.0 ve CSS 2.0 standartlarına uygun olarak W3C nin önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Sayfa öğelerinin görünümleri ve sayfadaki blokların yerleşimleri ayrı bir CSS dosyasından kontrol edilmelidir. Sadece CSS ile yapılması mümkün olmayan kısımlar HTML etiketleri ile oluşturulacaktır. Web sitesi tamamlandıktan sonra, sitenin WCAG checklist formatına ve diğer standartlara uygunluğunu gösteren bir rapor hazırlanacaktır. 6.3 Đşletim Sistemi ve Tarayıcı Uyumluluğu Windows 2000, MacOS X ve Linux veya bunların daha yeni sürüm işletim sistemlerinde ve destek verilecek olan IE ve NS6.0+ ve Mozilla, FireFox ve Safari tarayıcılarında sayfalar sorunsuz olarak görüntülenebilmelidir. Firma bu desteğin test ve gözlemi ile ilgili bir test ortamı sağlayacak ve bu ortamda Windows un en çok kullanılan üç, Macintosh un en çok kullanılan iki ve Linux un en çok kullanılan sürümü kurulu olacaktır. Test bilgisayarları temel özellikleri 256 MB RAM, 800x600 ekran çözünürlüğü şeklinde olacaktır. Ürün Türkçe ve diğer dillerdeki işletim sistemi sürümlerinde test edilecek gereken encoding kuralları uygulanarak, Türkçe dışındaki işletim sistemlerinde siteye erişildiğinde Türkçe ve diğer özel karakterler görüntülenecektir. 6.4 Çok dillilik uyumluluğu Web sitesinde çok-dillilik uyumluluğu için resim butonlardan ve üzerinde metin bulunan resim vb. mültimedya öğeleri kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Sitenin üst, alt, sol ve sağ navigasyon bölümleri dikeyde ve yatayda daha geniş veya daha dar yer kaplayan yabancı dillerde sorun oluşturmayacak şekilde esneyebilir bir yapıda ve yeterli ön boşluklar dikkate alınarak tasarlanacaktır. Web sitesi soldan-sağa ve sağdan-sola dillerde sorun oluşturmayacak şekilde metin ağırlıklı navigasyon ve başlıklar kullanılarak tasarlanmalıdır. CMS çok-dilli içerik girişlerine uygun olacaktır. 6.5 Yazılım Geliştirme Süreçleri Bu şartname kapsamında geliştirilecek olan yazılım uygulamalarının üretiminde Türkiye, Avrupa Birliği ve A.B.D. mevzuatlarına uygunluğu garantileyecek standartlar ve çerçeveler kullanılarak; tüm süreçleri yöneten esnek, ölçeklenebilir ve tam entegre bir yazılım yaşam döngüsü mühendisliği uygulanacaktır. Yüklenici geliştireceği her yazılım için aşağıdaki süreçlere uyacak ve gerekli dokümanı hazırlayarak, açık kaynak kodları ve dokümanlarla birlikte idareye teslim edecektir. 3

4 Buna göre, Đlk aşamada yazılımla ilgili ihtiyaçlar tanımlanarak, hangi iş problemlerinin çözüleceği belirlenir. Belirlenerek genelden en detay işlevsel ihtiyaçlara kadar izlenebilirlik ve etki analizlerini içeren tasarım dokümanı hazırlanır. Đkinci aşamada, problemin çözümü tasarlanarak UML modelleri ve diğer görsel tasarım modelleri (nesne yönelimli) geliştirilir. Üçüncü aşamada tasarlanan çözümün kodlaması tamamlanır. Dördüncü aşamada, geliştirilen yazılımın kod bazında performans testleri ve optimizasyonu yapılır. Beşinci aşamada, geliştirilmiş olan yazılım, uygulama sunucusuna yüklenir. Tamamlanan Uygulamanın ürün yönetimi sürecinde ise sürüm kontrolü, konfigürasyon yönetimi, değişiklik ve problem yönetimi gibi hususlar uygun araç ve yöntemlerle izlenir. 6.6 Site Đçerik Esasları Rehberi Firma, bu şartname kapsamında hazırlanacak web sitelerinin içerik hazırlama esasları ve kullanılacak dil için bir metin kılavuzu oluşturacaktır. Bu kılavuzda, hitabın nasıl olması gerektiği, görsel anlamda sayfadaki yerleşimi, uzunluğu ile ilgili standartlar belirlenecek; kılavuzda sayfa görüntüleri ve içeriklerin belirlenen metin standartları doğrultusunda düzenlenmiş hali örnek olarak yer alacaktır. 7 Đşin Safhaları ve Süreler Đşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(Beş)gün içinde başlar ve tarihinde sona erer. Teknik şartnamede tarif edilen hizmetlerin safhaları ve tamamlanma süreleri ve gecikme hallerinde uygulanacak cezalar, ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yüklenicinin bu sürelere uygun şekilde iş programını düzenleyerek, çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. 8 Kullanılacak Dil Şartname kapsamındaki içerik hizmetlerinde hangi dillerin kullanılacağı ilgili bölümlerde belirtilmiştir. ĐKĐNCĐ KISIM Organizasyon, Fiziki Altyapı, Donanım ve Yazılım 9 Organizasyon Yüklenici, şartnamedeki hizmetleri istenen kalitede ve belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirmek üzere, tüm kaynakların uygun zamanlarda ve istenilen kalite gereklerine uygun şekilde sağlanması, etkin, verimli, sistemli ve koordineli bir biçimde kullanılması için sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurarak belli esaslara göre çalışmalarını yürütecektir. 9.1 Proje Planının Hazırlanması ve Sunumu Yüklenici, buna göre işi en doğru şekilde tanımlayarak, planlama ve organizasyonunu yapacak ve uygulama süreçlerini izlemek üzere projeyi bütünüyle ortaya koyan bir akım şemasını, bir proje takip yazılımı kullanarak hazırlayacak ve işin başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, ayrıntılı organizasyon şeması ile birlikte hem yazılı hem de sayısal ortamda iki nüsha olarak idareye teslim edecektir. Yüklenici, bu teslimi takiben 7 gün içerisinde idare tarafından belirlenen bir tarihte düzenlenecek bir toplantıda projenin planının tanıtımını yaparak, idarenin sorularını cevaplayacak ve gerekli görülen değişiklik isteklerini tespit ederek en geç 3 gün içerisinde bu değişiklikleri de yansıtmak suretiyle Organizasyon ve Đş Akım Şeması ndan oluşan Proje Planına son şeklini verecek ve onay için üç nüsha olarak idareye sunacaktır. 4

5 9.2 Proje Planının Onayı ve Uygulanması Đdare, son şekli verilen Proje Planını 2 gün içerisinde onaylayarak bir nüshasını yükleniciye gönderecek ve buna göre uygulamalara başlanmasını isteyecektir. Bu proje planı, ihale kapsamındaki tüm işlerin şartnamedeki esaslara göre iş süresince idarece takip ve denetiminde esas belge niteliğinde olacaktır. Yüklenici, işin ilerleyişine paralel olarak Proje Planını güncel halde tutacak ve idarece bilgisayar ortamında izlenebilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır. Đdarece onaylanan Proje Planındaki her türlü değişiklik için idarenin onayı gereklidir. 10 Mekân Temini ve Fiziksel Altyapı Yüklenici firma, bu şartname kapsamında yer alan hizmetlerin tümünü, sadece bu işin yapılacağı idarenin uygun gördüğü bir yerde yerine getirecektir. Ancak işle ilgili şartların gerektirmesi halinde, idare belediye bünyesinde veya harici bir mekanda, şartnamede belirtilen tüm hizmetlerinin yürütülmesini istediği takdirde tüm fiziksel altyapılar dahil yüklenici bu yükümlülüğünü yerine getirecektir. 11 Donanım Temini ve Altyapı Kurulması Đdare, şartnamedeki hizmetlerin istenen nitelikte ve süresinde gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve aşağıdaki ana başlıklar altında toplanan donanımı ve altyapı malzemelerini güncel teknoloji paralelinde temin ederek, yüklenicinin yetkili temsilcisine Đlgili malzemenin tanımı, marka ve modeli, adeti, birim fiyatı ve toplam değerinin yer aldığı bir tutanak karşılığında teslim edecektir. Yüklenici kendisine teslim edilen donanımı ve altyapıyı işin devamı süresince ve sadece bu işte kullanmak ve gerekli özeni göstermek zorundadır. Yüklenici, kendisine teslim edilen donanım ve altyapı malzemesini tutanakta belirtilen değer üstünden ve sigorta primleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle kendisine teslim tarihi itibariyle her türlü riske karşı sigorta ettirecek ve sigorta poliçesinin bir örneğini idareye yazı ekinde teslim edecektir. Đşin devam süresince donanım ve altyapıda meydana gelecek artışlara paralel olarak poliçe bedeli de artırılacaktır. Đdare, yükleniciye teslim edilen donanımın ve altyapının bu şartname dışındaki işlerde herhangi bir şekilde kullanıldığını tespit ederse, yükleniciden yazılı olarak açıklamada bulunmasını ister. Yüklenici en geç 2 gün içinde belge ve gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak cevap vermediği taktirde Đdarenin tek yanlı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkı doğar Sunucu, Kişisel Bilgisayar, Çevre Birimleri Veri depolama ve bilgi yönetimi projesine uygun kapasitede server (sunucu) ve kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, mültimedya/bilgisayar, web sunucusu, network altyapısı, veri depolama üniteleri, tasarımda kullanılan tabletler, merkezi güç kaynağı (tüm cihazların toplam yüküne uygun), gerekli diğer çevre birimleri Tarayıcılar, Baskı ve Çoğaltma Sistemleri Profesyonel özellikte tarayıcılar, masaüstü tarayıcılar, Çoklu CD çoğaltma sistemi, CD printer, V-katlamalı, kitapçık baskısı, delme/zımbalama özellikleri olan renkli laser Yazıcı, besleme ve tasnif üniteli renkli fotokopi makinesi, spiral takma sistemi, kağıt kesici vb Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri Veri tabanı, doküman, ses, müzik, fotoğraf ve film gibi çoklu ortam verilerinin depolanması, yedeklenmesi, replikasyonu, yedeklerden geri dönüş ile ilgili donanım ve yazılım çözümleri. 5

6 11.4 Muhabir ve Editör Donanımı Sayısal kameralar, sayısal video kamera, taşınabilir ses kayıt sistemleri, kablosuz cihazlar, kablosuz internet, mültimedya özellikli cep telefonu Sunu Hizmetleri Donanımı Ses ve görüntü yönetim sistemleri, sabit ve taşınabilir profesyonel projeksiyon cihazları, Kullanılacağı ortama uygun boyutlarda Plazma ve/veya LCD TV, 11.6 Đletişim Altyapısı Gerekli sayıda telefon hattı, Telefon altyapısı, Uygun bant genişliğinde Đnternet erişimi, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin gerekli gördüğü noktalarla özel hat çekimi vd. mobil iletişim araçları. 12 Yazılım Temini ve Lisanslar Bu şartname kapsamındaki hizmetlerde kullanılacak olan işletim sistemi, uygulama sunucusu, veri tabanı, yazılım geliştirme araçları, güvenlik yazılımları, veri depolamadoküman ve bilgi yönetimi yazılımları; tasarım, sunum ve mültimedya hazırlama ve medya işleme yazılımları Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından lisansları da kendi adına alınmak suretiyle temin edilecektir. Đdare tarafından temin edilen lisanslar, ürünün ismi ve versiyonu, seri numarası, lisans sayısı, fiyatı ve gerekli diğer bilgilerinin de yer alacağı bir tutanak düzenlenmek suretiyle yüklenicinin yetkili temsilcisine imza karşılığı teslim edilir. Yüklenici idare tarafından kendisine teslim edilen işletim sistemi ve yazılımları, yine idare tarafından bu şartnamenin 11.maddesi kapsamında kendisine teslim edilen donanımlarda kullanabilir. Buna aykırı herhangi bir durumun idarece tespit edilmesi halinde yükleniciden yazılı olarak açıklama istenir. Yüklenici en geç 2 gün içinde belge ve gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak cevap vermediği taktirde Đdarenin tek yanlı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkı doğar. 13 Taşıt ve Đletişim Araçları Yüklenici ve Đdare tarafından, zamanında haber kaynaklarından bilgi temini ve bilgilerin sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak ve sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ve kontrollerin sorunsuz olarak yürütülmesi için 1 yaşında ve en az 2 tane olmak üzere, yeterli sayıda taşıt aracı ile 3 adet cep telefonunu(pdi) sadece bu iş için idareye tahsis edecektir. Herhangi bir nedenle araçların hizmet dışı kalması durumunda aynı gün içerisinde başka bir araç hizmete konulacaktır. 14 Đnsan Kaynakları Yüklenici meslekleri, nitelikleri ve asgari sayısı aşağıda belirtilen personeli, işin devamı süresince ve sadece bu işte çalıştıracaktır. Yüklenici, işin başladığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde idarenin istediği niteliklere uygun personeli belirledikten sonra; organizasyondaki konumları, özgeçmiş, diploma, sertifika vb. kişisel bilgileri ile birlikte idarenin onayına sunacaktır. Đdare 2 gün içerisinde yükleniciye cevap vererek, önerilen listedeki isimleri kısmen veya tamamen onaylamak varsa değişiklik isteklerini bildirmek durumundadır. Yüklenici, yazıyı aldığı tarihten itibaren 5 gün içinde personelin işe alımını tamamlayacaktır. Đşin devamı süresince çeşitli nedenlerle çalışanlarda meydana gelecek değişiklikler idareye önceden bildirilerek aynı şekilde uygunluk onayı alınması gerekmektedir. Đdarenin, herhangi bir personelin değiştirilmesini istediği hallerde, nedenlerini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yükleniciden talepte bulunması gerekmektedir. Yüklenici, bu tür bir yazının kendisine ulaşmasında itibaren en geç 5 gün içerisinde personel değişikliğini yapmak zorundadır. 6

7 14.1 Đşe Başlamada Oluşturulacak Ekip Yüklenici, işin başlama tarihinden itibaren, şartname kapsamında yer alan personelin işe alım süreci tamamlanana kadar geçecek süre içerisinde mevcut web sitesiyle ilgili sorumlulukların ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için yüklenici 1 sistem yöneticisi, 2 yazılımcı (ASP.Net ve MS SQL konusunda deneyimli) 1 web master ve grafik tasarımcısı, 1 muhabir ile en az 3 içerik giriş personelini bu işe tahsis edecektir. Gerekli kadronun oluşturulmasından sonra idareye bilgi vermek ve yazılı onay almak şartıyla geçici elemanlar kısmen veya tamamen ayrılabilirler Proje Genel Koordinatörü (1 Kişi) Firma, sözleşme süresi boyunca yüklenici ile Đstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında koordinasyon kurulmasından sorumlu olmak üzere, Üniversitelerin, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun ve benzer bir projede en az 3 yıl yöneticilik yapmış bir Proje Genel Koordinatörü atayacaktır. Proje yöneticisinin görevleri şunlardır: ĐBB ve yüklenicinin kaynaklarını ve iş gücünü etkin ve verimli kullanmak, Projenin amacına ve iş planına uygun şekilde yürümesi için gerekli önlemleri almak, Gereksinimleri anlamak, filtreleyip çözüm-öneri geliştirmek, ĐBB den gelecek isteklerin tam olarak yerine getirilmesi sağlamak ve sonuçlarını kontrol etmek, Haftalık çalışma ve beklentiler raporunu hazırlayarak idareye teslim etmek Yazılım Geliştirme Hizmetleri Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi, Web Sitesi Đçerik Yönetimi ve diğer nesne yönelimli web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi, hazır uygulamaların proje ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanması, bakım ve revizyonu, veri tabanlarının yönetimi, mevcut çalışan sitenin uygulamalarının bakımı ve revizyonu için yüklenici tarafından çalıştırılacak olan personelin aşağıdaki temel özelliklere sahip bulunması gerekmektedir. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya matematik bölümü mezunu olmak. UML ve bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları ile nesne yönelimli yazılım geliştirme konularında yeterli deneyim. Web sitesi geliştirme ve teknik yönetim konusunda deneyim Veri tabanı geliştirme ve yönetme konusunda bilgili, Microsoft.Net, Asp, HTML, Javascript uygulamalarında deneyim, Yüksek ziyaretçi alan sürekli güncellenen ve gelişen web sitelerinin ihtiyaçlarını bilen Đnternet ürünleri konusunda bilgili ve araştırmacı olmak, analitik düşünebilmek, Yeterli Đngilizce bilgisi, Erkeklerde askerlikle ilişkisi bulunmamak veya en az 3 yıl tecilli olmak Yazılım Mühendisi / Proje Yöneticisi (1 Kişi) Yazılım projelerinin gereksinim analizi, tasarım, kodlama, test, birleştirme ve bakım faaliyetlerinin tümünü Proje Koordinatörüne karşı birinci derecede sorumlu olarak yönetebilecek seviyede bilgili; şartname kapsamındaki yazılımların veri tabanı modellemesi, yönetimi ve bakımı ve optimizasyonunda etkin olarak rol oynayacak, MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL veri tabanlarında deneyim sahibi, nesne yönelimli programlama konusunda bilgili, ilişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve daha önce benzer projelerde görev almış en az 3 yıl deneyimli. 7

8 Analist Programcı (2 Kişi) Şartname kapsamındaki yazılımların analiz aşamasında etkin olarak rol oynayacak, ve tasarımından kullanıma alınmasına kadar her aşamasında görev yapabilecek nitelikte; en az 3 yıl uygulama geliştirme deneyimi olan; Microsoft yazılım dillerine ve yazılım geliştirme ortamlarına ve süreçlerine hakim; veri tabanı geliştirme ve yönetme konusunda bilgili Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi) Şartname kapsamındaki uygulama yazılımlarının kod geliştirme aşamasında etkin olarak rol oynayacak ve tasarımdan kullanıma alınmasına kadar her aşamasında görev yapabilecek nitelikte; en az 3 yıl uygulama geliştirme deneyimi olan; Microsoft yazılım dillerine ve yazılım geliştirme ortamlarına hakim; (HTML, Javascript, VB,.NET, C#, ADO.NET, XML Web Servisleri.).NET teknolojilerini kullanarak proje bitirmiş veya proje ekibinde yer almış Web Uygulama Yazılımcısı (Testçi) (1 Kişi) Şartname kapsamındaki uygulama yazılımlarının kalite kontrol-test ve doküman hazırlama aşamasında etkin olarak rol oynayacak ve tasarımdan kullanıma alınmasına kadar her aşamasında görev yapabilecek nitelikte, en az 3 yıl deneyimi olan; 14.4 Sistem, Ağ ve Bilgi Güvenliği (1 Kişi) Sistem, network ve uygulama tarafında güvenliğin sağlamak, güvenlik denetimlerinin yapılması, Bilgi teknolojileri ile ilgili konularda ekibe destek vermek, Bilgi teknolojileri (BT) güvenliği, risk analizi ve değerlendirmesi yapabilen; Tüm güvenlik sistemlerinin yönetimini yapabilen; Temel seviyede güvenli uygulama geliştirme ve kodlama bilgisi olan Windows, Linux, Unix işlerim sistemlerini güvenli hale getirmede deneyimli; veri tabanı (Microsoft SQL, Oracle) alanında güvenlik konularına hakim bilgisayar mühendisi CRM Uygulamaları CRM Uzmanı (Veri madenciliği ve analistlik) 1 Kişi Şartname kapsamındaki CRM, kişiselleştirme, mail yönetimi ve online anket vb. uygulamalarda etkin olarak rol oynayacak, verileri analiz eden, web istatistiği ve CRM konularında bilgili, karar destek sistemlerine temel oluşturacak raporlama altyapısını oluşturup sürekliliğini sağlayacak; veri tabanı geliştirme, yönetme ve versiyon kontrol araçlarını kullanarak yazılım geliştirme ve nesne yönelimli programlama konusunda bilgi sahibi, ilişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş (SQL Server, Oracle).NET teknolojisine hakim, Üniversite mezunu, 14.6 Görsel Tasarım ve Sunu Hizmetleri Şartname kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak görsel tasarım, animasyon, reklam banner uygulamaları, sunu tasarımları, CD-R ve DVD tasarımları, dijital video vb. çalışmaları yapmak üzere yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin ortak temel özellikleri şunlardır: Üniversitelerin grafik sanatlarla ilgili fakülte veya yüksek okul mezunu Web sitesi geliştirme ve teknik yönetim konusunda deneyim HTML ve Javascript uygulamalarında deneyim, Yüksek ziyaretçi alan sürekli güncellenen ve gelişen web sitelerinin ihtiyaçlarını bilen Đnternet ürünleri konusunda bilgili ve araştırmacı olmak, analitik düşünebilmek, Yeterli Đngilizce bilgisi, Erkeklerde askerlikle ilişkisi bulunmamak veya en az 3 yıl tecilli olmak. 8

9 Kreatif Grafik Tasarımcı ve Multımedya Uzmanı (1 Kişi) Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarım bölümünden mezun Adobe, Macromedia ürünlerini (Photoshop, Flash, Dreamveaver, Fireworks, Freehand) etkin şekilde kullanan, Đleri derecede Action Script, HTML web programlama bilgisine sahip, alanında en az 3 yıl deneyimli Grafiker (1 Kişi) Grafik ve web tasarım alanında uzmanlaşmış, tercihan en az 3 yıl interaktif ajans deneyimli ve Adobe Macromedia ürünleri sertifikalarına sahip uzman, yeni fikir üretme ve uygulama konusunda yetenekli. Üç boyutlu tasarım, modelleme ve animasyon konusunda proje geliştirmiş Grafiker /Web Master (1 Kişi) Grafik ve web tasarım alanında uzmanlaşmış, tercihan interaktif ajans deneyimli ve Adobe Macromedia ürünleri sertifikalarına sahip ve en az 2 yıl deneyimli Sunu Hazırlama Uzmanı (3 Kişi) Şartname kapsamında çeşitli konularda içeriği hazırlanmış ve görsel esasları belirlenmiş olan sunuların ilgili uygulamalar kullanılmak suretiyle düzenlenmesini sağlayacak, gerekli değişiklik ve güncellemeleri yapacak, sunum esnasında teknik destek verecek, en az üç yıl deneyimli Đçerik Hizmetleri Web Sitesi Đçerik Yöneticisi (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik veya Đletişim Bölümünden mezun, web içerik editörlüğünde en az 3 yıllık tecrübesi bulunan, Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanabilen, gündemi takip etme ve öncelikleri değerlendirme konusunda hassas, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen ve ekibe yön verebilecek Đçerik Editörü (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya eşdeğer sayılabilecek bir Fakülteden mezun, Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanabilen, web içerik editörlüğünde en az 2 yıllık tecrübesi bulunan, ekonomi ve yerel yönetimler konusunda deneyimi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Türkçe-Đngilizce Editör (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya eşdeğer sayılabilecek bir Fakülteden mezun, Đngilizce söyleşi yapabilecek, yabancı yayınları takip edebilecek ve içerik hazırlayabilecek seviyede Đngilizce bilen, en az 3 yıllık tecrübesi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Kent ve Kültür haberleri Editörü (1 Kişi ) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya eşdeğer sayılabilecek bir Fakülteden mezun, söyleşi yapabilecek, yerli ve yabancı yayınları takip edebilecek, Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanarak, içerik hazırlayabilecek, en az 3 yıllık tecrübesi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Metin Yazarı (1 Kişi ) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya Edebiyat Fakültesi mezunu. Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanarak belediye çalışmalarına yönelik metinleri hedef kitleye uygun bir anlatımla kaleme alacak. En az 3 yıllık tecrübesi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen. 9

10 Muhabir (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik veya Đletişim Fakültesi mezunu, en az 2 yıllık muhabirlik deneyimi olan, Türkçeyi doğru şekilde kullanabilen, fotoğraf çekme, hızlı haber üretme, her türlü mobil cihazı kullanma konusunda deneyimli, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Đçerik Giriş ve Sayısallaştırma Operatörleri (3 Kişi) Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri ile Web Sitesi Đçerik Hizmetleri kapsamında çeşitli formatlardaki içeriğin ilgili uygulamalar ve donanım kullanılmak suretiyle veri tabanlarına girişi, taranarak arşivlenmesi, güncellenmesi ve talep edilen bilginin istenen formatta hazırlanması hizmetleri. 15 Güvenlik, Web Yayını Ve Destek Hizmetleri 15.1 Genel Sistem Güvenliğinin Yönetimi Bilgi ve sistem güvenliği açısından iç ve dış kaynaklı tehditlerin yarattığı riskin azaltılması; masaüstü bilgisayarlardan, Internet girişinde kullanılan ağ cihazlarına kadar her katmanda tüm sistemlerin tehdide karşı korunması için, öncelikle bu şartname kapsamında yer alan hizmetlerle ilgili olarak korunması gereken değerlerin bir analizini yaparak bu değerlere erişim yani bir güvenlik politikası oluşturulacak ve bu politikayı uygulamak üzere etkin antivirüs, güvenlik duvarı, atak tespit, içerik filtreleme, güvenli e- posta v.b. sistemler kurularak, tüm çalışanlar güvenliğin önemi ve eksikliğinin doğuracağı tehlikelerle ilgili olarak eğitilecek. Güvenlik tehditlerine karşı katmanlı ve etkin bir güvenlik stratejisi ile kişiler, süreçler ve teknoloji dahil olmak üzere şirket genelinde uygulanacak. Đç tehditler arasında sayılabilecek olan çalıntı şifreyle gizli bilgilere ulaşan yetkisiz kullanıcılar, verinin bozulmasına veya yok olmasına sebep olan kullanıcı hataları, Internet ten uygun olmayan içerik indirerek verimliliği düşüren ve kurumu kanuni yaptırımlara maruz bırakan çalışanlar, geçici veya kısıtlı da olsa önemli sistemlere erişimi olan iş ortakları, danışmanlar, stajyerler, işten ayrıldığı halde hala kaynaklara doğrudan veya halen çalışan arkadaşları aracılığıyla erişebilen kişiler vb. durumlara karşı bu tip trafiği de denetlemek için geliştirilen özel çözümler kullanılacak. Ağa erişen her kullanıcı cihazının güvenlik kriterlerine uygun olup olmadığı denetimi her tür erişim yönteminde, IPSec VPN, SSL-VPN, LAN, WLAN aynı seviyede ve otomatik olarak gerçekleşebilmeli, kriterlere uymayan makinelerin açığa alınması veya uyumlu hale gelmelerini sağlayacak kısıtlı bir ağ parçasına (anti virüs yazılım sunucusunun bulunduğu bir VLAN (VirtualLAN) gibi dahil edilebilme imkanı olacaktır. Güvenlik yönetimi konusunda ISO (BS7799-2) standardı göz önünde bulundurulacaktır Sunucu (Server) Temini Bu şartname kapsamında hazırlanan web sitelerinin geliştirildiği teknolojiye uygun bir ortamda ve yüksek ziyaretçi trafiğine sorunsuz destek verecek şekilde yayınlanması için gerekli teknik özellikleri taşıyan (raid, hotswap vb. özellikli) ve yeterli sayıda web sunucusu ve veri tabanı sunucusu bu şartnamenin 10. ve 11.maddeleri kapsamında Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecektir. Yüklenici, yeni sunucuları teslim aldıktan sonra en geç 60 gün içerisinde, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin işin başlama tarihinde yayında olan mevcut web sitelerini yeni sunuculara taşıyacaktır. Đşin devamı süresince gündeme gelecek olan sunucu alımları ve/veya mevcut sunucuların teknik yönden kapasite artırımı vb. hususlarda Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 10

11 15.3 ISP Bilgileri Web sitelerinin geliştirildiği teknolojiye uygun bir ortamda yayınlanması hususunda herhangi bir ISP (Đnternet Servis Sağlayıcısı) dan hizmet alınması durumunda çalışılacak ISP nin seçimi, erişimle ilgili her türlü kurulum ve işletme giderleri Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin sorumluluğundadır Erişim Sunucuya erişim için yüklenici firma tarafından ihtiyaç duyulan (download ve upload) bant genişliği teknik gerekçelerde belirtilmek suretiyle idareye bildirilecektir. Firma, kullanım trafiklerine bağlı olarak erişim hızının artırılması için işin devamı süresince Đdareye zamanında bilgi vermekle yükümlüdür Sağlanabilirlik Yüklenici tüm planlı bakım çalışmalarını arasında ve toplamı 30 dakikayı geçmeyecek şekilde yapacaktır. Bu sürede site üzerinde mesajlar yayınlanacaktır. Yüklenici, aylık raporlarla sunucunun ayakta kaldığı ve kesildiği süreleri bildirmelidir. Yüklenici sunucuların her an aktif olup olmadığını, web sitesinin sunucuya bağlanma ve sayfa yüklenme performansını ĐBB nin de onaylayacağı bağımsız bir kuruluşa saatlik otomatik bir sistemle kontrol ve ettirerek, raporlarını hazırlamalıdır. Yüklenici, ĐBB Web sitesinin minimum response time süresinin en az Fair olmasını sağlayacaktır. Bu hizmet dahilinde ana sayfanın, ve ĐBB nın bildireceği diğer sayfaların bir saatlik aralıklarla sorunsuz olarak erişiminin kontrol edilmesi ve bunun raporlaması yapılacaktır. Arıza tespiti ve raporlamanın zamanında yapılmaması nedeniyle Đdarenin gerekli yerlere müdahalesinin gecikmesi ve kesintilerin uzaması durumunda her gecikme saati için yükleniciye ceza uygulanacaktır Destek Yüklenici sistemin yedeklenmesinden sorumludur. Her türlü bakım/teknik destek hizmeti firma tarafından verilecektir. Teknik destek 7gün x24 saat düzeyinde olacaktır. Firma arıza durumları için helpdesk organizasyonuna sahip olacak ve her türlü iletişim kabiliyeti, , fax, telefon, cep telefonu ile erişilebilecektir. Her bildirilen arıza için bir kayıt açılacak ve bu kayıtlar ile ilgili arıza giderim sürelerine dair istatistik bilgi üretilecektir. Erişilebilirlik, performans ve arıza raporlarına Đdarenin yetkililerine Đnternet ortamından erişim hakkı sağlanacak, ayrıca aylık raporların ekinde bu raporlarda verilecektir Web Sunucularının Güvenliği Yüklenici, sunucu/sunucuların ve tüm içeriğin her türlü saldırıya karşı korunmasından sorumludur ve şu yükümlülükleri yerine getirerek aldığı tüm güvenlik önlemleri hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Güvenliğin 4 temel ilkesi olan gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik ve kimlik denetimini sağlamak, Sunucuyu firewall arkasında bulundurmak, Antivirüs önlemlerinin alınması. Sunucu üzerindeki her türlü yazılımın security hardening işlemlerini yapmak, Sunucudaki işletim sistemi ve uygulamalara ait yama programları (patch/service pack) sürekli olarak takip ederek, sunucunun güvenli kalmasını sağlamak. Yüklenici güvenlik iyileştirmesi işlemini üç ayı geçmemek üzere periyodik aralıklarla yapmak. 11

12 ĐBB sistemlerinin fonksiyonlarını engelleme amacıyla bilgisayar verileri veya programlarının sisteme girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele geçirilmesi, bu amaca yönelik sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesi, ĐBB ye ait verilerin tahrip edilmesi, silinmesi, ĐBB sistemlerinde gereksiz kullanım ve trafik yaratarak sistemin yavaşlatılması, ve/veya başka kullanıcıların sistem bağlantılarının etkilenmesi, engellenmesi, ĐBB ye ait bilgileri yetkili kişilerce ücretli veya ücretsiz üçüncü kişilere dağıtması, üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimine izin vermesi, göz yumması, kopyalaması, satması ya da herhangi bir başka biçimde dağıtması veya bu sonucu doğuran bir eylemde bulunması halinde doğacak zarardan yüklenici sorumludur Felaket Planlama Yüklenici, sunucuların AKOM da yedeklenmesini eşzamanlı olarak sağlayacaktır Yedekleme Hizmetleri Yüklenici, otomatik yedekleme sistemi kurarak ĐBB Web sitesinin back-uplarını düzenli olarak alacak, Harddisk ve Tape backup olarak iki farklı ortamda tutacaktır. ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumsal Bilgi Yönetimi, Veri Depolama ve Destek Hizmetleri 16 Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin birimleri, bağlı kurumları ve şirketlerinin faaliyetlerinin, ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin sonuç verilerinin ve Đstanbul ile ilgili seçilmiş verilerin düzenli biçimde izlenerek, toplanması; toplanan veri, bilgi ya da belgenin niteliğine uygun olarak dijital ortamda arşivlenmesi; belediyenin karar destek süreçlerine ve bu şartnamede yer alan diğer hizmetlere altlık sağlamak üzere esnek bir sorgu ve raporlama sistemi altyapısı oluşturularak, işletilmesidir. Bu hizmetler, birimlerin iç uygulamaları ve çalışma şekillerine yönelik olmayıp, sadece faaliyet sonuçlarına yönelik çeşitli ortamlardaki veri, doküman ve görselin standartlara uygun olarak, güncel ve mümkün olduğunca elektronik ortamda temin edilmesini ve Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri olarak isimlendirilen ortak bilgi havuzunda saklanmasını kapsamaktadır Veri Đzleme ve Depolama Altyapısı Bu aşamada, belediye tarafından üretilen tüm hizmetlerin ölçülebilir sağlıklı verilere dönüştürülmek suretiyle bilgi paylaşımının sağlanması için; tüm hizmetler sektörel ve birim/kurum bazında sınıflandırılarak süreçlerdeki roller, aktiviteler, veri transferinde kullanılacak standartlar belirlenecektir. Bunun için aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır: Birimlerin rolleri ve faaliyetleri ile üretim süreçlerinin analizi ve sınıflandırması, Süreçlerin her aşamasında kullanılan verilerin belirlenerek tanımlanması. Faaliyetlere ilişkin girdi/çıktı sonuç verilerinin sınıflandırması, Birimlerin halen sunduğu ve/veya planladığı elektronik hizmetlerin tespiti, Tanımlanan veri ve süreçler kapsamında veri toplama/güncelleme/erişim yetkilerinin düzenlenmesi. Üretim noktalarına göre web tabanlı veri giriş ve doküman transfer uygulamalarının hazırlanması, Fiziki olarak temin edilecek belgelerin biçim ve standartlarının tespiti. Veri paylaşımına imkân verecek veri bütünleşme (entegrasyon) mekanizmalarının ve XML e dayalı standartların oluşturulması, 12

13 16.2 Teknoloji Oluşturulacak doküman yönetim sisteminin tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında güvenli doküman iletimi yapılabilmesi için hazırlanacak doküman arşiv sistemine de uyum sağlayacak şekilde aşağıdaki temel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bütün Windows işletim sistemlerinde çalışacak Çoklu dil desteği olacak ve her türlü dil kolayca eklenebilecek Sınırsız sayıda kullanıcı grubu tanımlanabilecek ve bu gruplara sınırsız sayıda kullanıcı atanabilecek, Esnek bir dosya yapısı olacak ve üzerinde sınırsız sayıda ve farklı türde veri alanları tanımlamaya ve bu alanlar üzerinde gelişmiş aramalar yapmaya imkan verecek, Resim, Ses Video Arşivi, E-Posta Arşivi, Gelen/Giden Evrak,, Gelen Giden Faks vb. Ofis Dokümanlarını arşivleyebilecek, OCR (Optik karakter tanıma) ve ICR (Akıllı karakter tanıma) teknolojilerini kullanabilecek, Belgeler, formlar ve fotoğrafları sayısallaştırarak arşivleyecek Diğer Yazılımlarla Entegrasyona imkân verecek. 17 Faaliyet Verileri Đzleme Süreci Kurumsal Bilgi Hizmetleri altyapısının tamamlanmasından sonra, bu şartnamede belirlenen esaslara göre veri ambarı ve dijital arşivin çalışma süreci başlatılarak, belediyenin faaliyetlerine paralel olarak sürdürülecektir. Paylaşılan bilginin doğruluk, güncellik, bütünlük ve ucuzluk gibi özelliklere sahip olması, vatandaş ya da iş dünyası odaklı hizmetlerin bu niteliklerle sunulabilmesi; kurum içinde ihtiyaç duyulan verilerin temini, hızlı ve etkin bir şekilde raporlanması suretiyle bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin iyileştirilebilmesi bu sürecin en önemli hedefleridir Kent Verilerinin Đzlenmesi Đstanbul un, dinamik yaşamına ait değişim ve gelişmelerin belirlenen konu ve kategoriler esas alınarak, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin verilerinin yanı sıra kamu ve özel sektördeki çeşitli kaynaklardan da güncel olarak izlenmesi suretiyle oluşturulacak veri tabanı kentle ilgili çok yönlü ve mukayeseli bilgi talebinin karşılanması hususunda yegâne kaynak olacaktır. Bu çalışma kapsamında, öncelikli kamu hizmetlerine ait süreçlerin modellenmesi, bu süreçlerde ortaya konan veri ihtiyaçları ve ihtiyaç duyulan verinin paylaşılmasına yönelik olarak veri sözlüğü standardının belirlenerek bu standart doğrultusunda kurumsal veri sözlüklerinin hazırlanması, veri entegrasyonu için atılacak önemli adımlar olacaktır. Bu çerçevede belirlenen veri seti üzerinde kurumsal yetki ve sorumluluklara ait işlemler yapılacak ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak veri için gerekli XML tabanlı altyapı işlemleri tamamlanacaktır Veri Toplama ve Girişleri Yukarıda belirtilen altyapının oluşturulmasından sonra Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin tüm çalışma verileri ile Đstanbul ile ilgili çeşitli veriler ve farklı Kurumsal Bilgi ve Kent Verileri ismi altında oluşturulacak dijital ortamda toplanmaya başlayacak ve işin devamı müddetince sürdürülecektir. Verilerin derlenmesi, veri tabanlarına girilmesi ile ilgili tüm hizmetler esasen Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Đdare tarafından gerekli görülmesi halinde, belediye birimlerinin kendi hizmet verilerini Intranet/Internet ortamından düzenli olarak veri tabanına girmesi yüklenici tarafından yetki tanımlamaları yapılmak suretiyle sağlanacaktır. 13

14 17.3 Eski Yıllara Ait Kurumsal Veriler Yüklenici, Büyükşehir Belediyesi nin arşivinden ve birimlerden topladığı verilerden yararlanarak ilgili birimlerin de uygun görüşünü almak suretiyle, önceki yıllara ilişkin seçilmiş temel verilerin girişini tamamlayarak mukayeseye yönelik bir veri altyapısı oluşturacaktır. Eski dönemlere ait veri girişleri işin başlama tarihinden itibaren 150 gün içerisinde tamamlanacak ve oluşturulan veri tabanında yer alan bilgi başlıklarının da yer aldığı ayrıntılı bir rapor hazırlanarak, veri tabanının DVD ortamındaki bir yedeği ile birlikte idareye verilecektir. 18 Đşin Safhaları ve Süresi Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri altyapısı aşağıdaki sürelere uygun olarak tamamlanacaktır. Yüklenici, işin başlamasından itibaren 20 gün içerisinde, şartnamede tanımlanan hizmetleri belirtilen teknik hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle ne şekilde ve hangi teknolojileri kullanarak çözümleyeceğini, sürdürülebilirliği ne şekilde temin edeceğini anlatan ayrıntılı bir rapor hazırlayarak idareye onay için verecektir. Đdare, en geç 5 gün içerisinde varsa değişiklik isteklerini belirterek ve gerekli görürse yükleniciden ek açıklamalar isteyerek nihai kararını verir ve bunu yazılı olarak bildirir. Đdarenin cevabını takiben yüklenici gerekli çalışmaları başlatarak, en geç 150 gün sonunda uygulamaları hazırlayıp, test süreçlerini tamamlayarak Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri altyapısını kullanıma hazır hale getirir ve sunuculara yükler. Ayrıca uygulamalara ait tüm dokümanı yazılı olarak ve CD / DVD ortamında idareye teslim eder. Yüklenici, Đdarenin belirleyeceği takvime uygun olarak seçilen birimlerin görevlendirilen personeline, oluşturulan yeni altyapıya veri girişi yapması için gerekli eğitimleri verir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı, altyapının tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmemesi durumunda; ĐBB gecikilen gün başına ceza uygular. 19 Üretilecek Hizmet Ve Ürünler Kurumsal Bilgi Hizmetleri tarafından üretilecek hizmetler ana başlıklarıyla şunlardır: Bu şartname kapsamında yer alan web siteleri için her türlü veri, içerik ve görsel malzeme sağlamak, Bu şartname kapsamında yer alan sunu hizmetleri için her türlü veri, içerik, resim, ses, video ve vb. kaynak sağlamak, Yönetimin ihtiyaç duyduğu hususlarda, Đstanbul Büyükşehir Belediyesinin faaliyet verileri ile ilgili olarak istenen formatta güncel raporlar hazırlamak. Đstanbul ile çeşitli verilere dayalı veri sunmak ve rapor hazırlamak, Birimlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli verileri sağlamak. DÖRDÜNCÜ KISIM Web Sitesi Yönetimi ve Đçerik Hizmetleri 20 Web Sitesi Yönetimi Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin mevcut veya açılacak olan kurumsal web sitelerinin tüm teknolojik altyapısının (Đçerik Yönetim Sistemi) hazırlanması, içeriklerinin oluşturulması ve güncellenmesi, elektronik hizmetlerle ilgili uygulamaların geliştirilmesi ve görsel bir bütünlük içinde sunulmasının sağlanması; sunucu temini, bulundurma, yayınlama da dahil olmak üzere tüm bakım ve yenileme desteğinin verilmesi ve yine bu şartname kapsamında gerçekleştirilecek olan Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri ve Sunu Hizmetleri altyapısı ile entegre edilmesine ilişkin çalışmalar, bir bütün halinde web sitesi yönetimi hizmetlerini oluşturmaktadır. 14

15 21 Alan Adları Bu şartname kapsamındaki web hizmetlerinde kullanılacak alan adları (domain name) ile bu konuda uygulanacak esaslar şunlardır: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin halen Resmi Web Sitesinin yayınında kullanılan ve bilinirliği en yüksek olan alan adı, Yeni isim kurallarına göre belediye adına alınan ancak henüz kullanıma alınmayan alan adı, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nce alınan ve kent için hazırlanacak portalın yayınında kullanılacak olan alan adı. Yukarıda belirtilen alan adlarının bu şartname süresince yıllık isim yenileme bedelleri yüklenici Yüklenici tarafından ödenecektir. Yıl içerisinde idare tarafından alan adı (domain name) değişikliği yapılması veya yeni alan adlarının alınmasının gerekli görülmesi halinde, buna ilişkin ilk tescil giderleri ve sözleşmenin devamı süresince ödenecek yenileme bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alan adlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu şartnamede yer alan tüm hususlar, yeni alan adı altında sürdürülecek hizmetler için de aynen geçerli olacaktır. 22 Đşlevsel ve Görsel Tasarım Esasları Bu şartnamenin 5.maddesinde yer alan tasarım standartları esas olmak şartıyla yüklenicinin bu konudaki diğer işlevsel ve görsel tasarım yükümlülükleri şunlardır: 22.1 Kapsamı Yüklenici, web sitelerine eklenecek yeni bölümlerin tasarımını ve linklerin düzenlenmesini herhangi bir sayfa kısıtlaması olmadan yapacaktır. (Đlave veya yeni bölümler açılması halinde bu bölümlere ilişkin tasarımlar da bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yapılacaktır.) Yüklenici, Web sitesi içinde yer alacak ancak dışarıdan satın alınan hizmetler ve/veya çözümlerde, hizmetin satın alındığı kuruluşla her türlü iletişimi yürütecek, ortak çalışmayı yapacak ve sonuçlandıracaktır. Yüklenici, ĐBB nin web üzerinden halen yapmakta olduğu tüm on-line uygulamalar ile daha sonra hizmete sunulacak olan uygulamalar için işlevsel ve görsel tasarım desteği sağlayacaktır. Web sitesi için hazırlanan işlevsel ve görsel tasarımların; kiosklarda kullanılmak üzere uyarlanması da yüklenici tarafından yapılacaktır Tasarım Kuralları Bu şartnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ĐBB nin web sitesinde mevcut olan tüm online uygulamalar ve sonradan hizmete girebilecek yeni online uygulamalar için hazırlanacak olan sayfa şablonları, sayfa yerleşim ve tasarım yapısını kodlamadan tamamen ayırmak amacı ile CSS (Cascading Style Sheets) desteği ile hazırlanacaktır. Bu şekilde yazı karakterleri, sayfa ve hücre kenar payları, renkler, arka planlar, linkler, yazılar, menüler, hizalamalar, paragraf özellikleri, başlıklar ve benzeri tüm formatlar CSS ile şablon HTML dosyasından ayrı bir CSS dosyası içinde oluşturulacaktır. Sadece CSS 1 ve CSS 2.x ile tanımlanması mümkün olmayan kısımlar HTML imleri kullanılarak oluşturulacaktır Site Haritası, Tasarım Şablonları Ve Menü Sistemi Site haritası ve tasarım şablonları, ĐBB sunucusu üzerinde her an müdahale edilebilir durumda bulundurulmalıdır. ĐBB kurumsal standartlarında bir değişim tasarım şablonları üzerinde yapılacak değişiklik ile anında tüm yerel sitelere uygulanabilmelidir. Menüye eklenen ya da çıkarılan bir sayfa anında tüm sayfalardaki menü sistemine yansımalıdır. 15

16 22.4 E-Dergi ve E-Bülten Tasarımları Yüklenici, Đdare tarafından her ay yayınlanan Đstanbul Dergisini hazırlamakla sorumlu olan birimden görselleri ve içerikleri temin ederek, web üzerinden yayınlanmasını sağlayacak, gerekli görüldüğü takdirde web sitesi için tasarımını güncelleyecek ve/veya yenileyecektir. Ayrıca, Đdarenin yayınlayacağı diğer dergilerin ve bu şartnameye göre gönderilecek olan E-Dergi, E-Bülten vb. tasarım çalışmaları da yüklenici tarafından yapılacaktır Mevcut On-line Uygulamalar Đçin Tasarım Desteği Halen kullanımda olan elektronik (on-line) hizmet uygulamaları için, yüklenici tarafından yeni web sitesi tasarım esaslarına göre hazırlanan görsel tasarımlar, HTML ve CSS kodları uyarlanmak üzere Bilgi Đşlem Müdürlüğü ve/veya uygulamaları hazırlayan birime teslim edilir Web Sitesi Đçin Tanıtım Ürünleri Yüklenici, işin devamı süresince ĐBB web sitesinin tanıtımına katkıda bulunacak yan ürünlerin (ekran koruyucu, duvar kâğıdı, tanıtım CD si vb.) hazırlanması ile ilgili olarak öneriler oluşturacak ve önerilerinin ĐBB tarafından kabul edilmesini takiben, ürünleri siteye yüklenebilir formatta üretecek ve siteye yükleyecektir. 23 Web Sitesi Đçerik Yönetim Sistemi Yüklenici, ĐBB nin halen alan adı altında yayımlanan veya gelecekte farklı alan adları ile yayımlanacak olan resmi web siteleri için; aşağıda temel teknik özellikleri sıralanan Đçerik Yönetim Sistemi uygulamasını (CMS- Content Management System-) hazırlayacak veya bu şartnamedeki lisanslama hükümlerine uymak kayıt ve şartı ile satın alarak uyarlayacaktır. Yüklenici bu sistemin işletilmesi, revizyonu (yenilenmesi), ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, kullanıcı eğitimi ve bakım desteği verilmesinden sorumlu olacaktır Teknoloji Đçerik yönetim sisteminin hazırlanmasında, altyapı ve uygulamalar açısından web sitelerini sadece bilgi depolanan yerler olmaktan çıkarıp, aynı zamanda insanların bir araya geldiği ve bir şeyler paylaştığı ortamlar haline getiren Web 2.0 ın çalışma, arama, iletişim ve veri paylaşımı araçları esas alınmalıdır. Sunucu tarafından çok kullanıcı bilgisayarında daha çok işlem yapılmasına izin veren bu teknolojiler, hız, içerik ve paylaşım anlayışları açısından da farklılaşmayı sağlayacaktır. (RSS Feed,leri, web API leri, web hizmetleri, Podcast, AJAX, Blog vb.) Web Đçerik Yönetimi Sistemi; aynı zamanda doküman yönetimi, elektronik kayıt yönetimi, doküman algılama ve içerik odaklı süreç yönetim bileşenleri ile bütünleşik olacak şekilde modellenmeli ve bunu sağlayacak geliştirme araçları ile hazırlanmalıdır CMS Özellikleri Hazırlanacak olan Đçerik Yönetim Sistemi aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: a) Veri girişi ve içerik yönetimi için anında her yerden erişilebilen, veri tabanına dayalı, tarayıcı tabanlı olmalı, ilişkisel veritabanı kullanılarak hazırlanmalıdır. b) Bireysel veya grup halindeki kullanıcılara yönelik yetki düzeyleri belirleyerek içeriğe ait sorumluluğu dağıtmaya olanak sağlayabilen bir sistemin desteklenmesi, c) CMS çok-dilli içerik girişlerine kolaylıkla imkan tanımalıdır. Web sitesi soldansağa ve sağdan-sola dillerde sorun oluşturmayacak şekilde metin ağırlıklı navigasyon ve başlıklar kullanılarak tasarlanmalıdır. d) Dinamik bilgilerin web üzerinde yayınlayıp yönetilmesine olanak sağlarken statik içeriğin yayınına da imkan vermelidir, 16

17 e) ĐBB web sitesi ana sayfası belirlenen tasarıma uygun şekilde ve veri girişlerine bağlı olarak kendiliğinden oluşmalıdır, f) Đçerik yönetimi uygulama yazılımları, ĐBB nin web ortamında yayınlanacak veri, rapor ve duyuruların giriş, güncelleme ve değişikliklerinin ilgili birimlerce, farklı kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılabilmesi. g) Rol-tabanlı güvenlik sistemi ile yeni kullanıcı oluşturma ve kullanıcıya roller atamayı sağlamalıdır. Bu sistem sayesinde hangi kullanıcının hangi modüle girebileceği ve o modülde hangi role sahip olduğu belirlenebilmelidir. h) Sayfa hazırlama panelleri Tek-sütunlu, 2-sütunlu, navigasyonsuz vb. görüntüleme seçeneklerini belirlemeye imkân tanımalıdır. i) Đlişkili içerikleri kategori veya anahtar kelimeler aracılığıyla belirleyerek sayfaların ilgili alanlarında görüntüleme özelliğini içermelidir. j) Sayfaların başlık, resim, gövde metni gibi içerik öğelerinin yanısıra meta bilgileri, ilgili menü, ilgili linkler, yan açıklamalar, ilgili bannerlar gibi diğer ilişkili içerik öğeleri de yönetilebilmelidir. k) Sayfaların farklı dillerdeki versiyonlarına da geçiş ve giriş imkanı tanımalıdır. l) Sayfalara erişim için kullanılacak olan kullanıcı-dostu URL'lerini otomatik veya el ile belirleyebilme özelliği bulunmalıdır. m) Site haritası yönetilebilmelidir. n) Güvenlik ve raporlama için sayfaların kim tarafından ne zaman oluşturulduğu, ne zaman güncellendiği bilgisini saklama ve istenildiğinde ulaşabilme imkanı olmalıdır. o) Yönetim ekranında sayfalara hızlı ulaşabilmek için arama imkanı olmalı, Anında ve zaman-ayarlı yayınlama seçenekleri bulunmalıdır. p) Yönetim ekranından dosya (PDF, Word, vb.) ve resim upload imkanı bulunmalıdır. q) Sayfa hazırlama için CSS ve XHTML destekli tarayıcı-tabanlı bir WYSIWYG editör kullanılmalıdır. r) Resimlerin ziyaretçi sayfalarında orijinal boyutlarından daha küçük görünmesi gereken yerlerde otomatik yeniden boyutlandırılabilme özelliği olmalıdır. s) Ziyaretçi geri-dönüşlerinin alınması için yerine bir mesaj bırakma formu hazırlanmalı ve bırakılan mesajlar yönetim ekranından görüntülenebilmelidir. t) Tüm başvuru formlarına bilgisayar programları ile seri katılımları engellemek için Captcha teknolojisi kullanılmalıdır. u) Ana sayfa CMS aracılığıyla otomatik ve el ile yönetilebilmelidir. v) Dinamik içeriğin yanı sıra statik sayfa yayınlama imkanı da bulunmalıdır. w) Tüm formların geçerlilik denetimleri hem sunucu taraflı hem de ziyaretçi taraflı (JavaScript'le) yapılmalıdır. x) Sitede vatandaşlara ilgili birimler tarafından online ve offline destek vermeyi sağlayacak bir canlı destek uygulaması olmalıdır y) Tüm sistem SQL-Injection ve Cross-Site Scripting gibi güvenlik açıkları içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır; gerekli görülen uygulamalarda ve sayfalarda SSL kullanılmalıdır z) Veritabanı performansının yüksek olması için gerekli indeksler, SQL optimizasyonları ve denormalizasyonlar yapılmalıdır 23.3 ĐBB Birimlerinin Sitelerinin Đçerik Yönetimi Belediye birimlerinin ĐBB Kurumsal Web Sitesi altında yayınlanacak olan, alt web sitelerinin içeriği de, hazırlanan yeni Đçerik Yönetim Sistemi ile yönetilecektir. Herhangi bir birimin web sitesi, kısmen veya tamamen birimler tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile güncellenebilecektir. Bu web sitelerinde yapılacak güncelleme ve değişiklikler için yayınlanmadan önce onay alınmasına imkân sağlayan bir yapı hazırlanacaktır. 17

18 23.4 Đçerik Güncelleme Editörü Belirli içerik objeleri Word gibi bir kelime işlemcisi programında metin yazar gibi güncellenebilmelidir. (rich text formatında saklanabilmelidir.) 23.5 Elektronik Hizmet (On-line Đşlem) Uygulamaları Yüklenici, ĐBB ye bağlı birimlerin satış, tahsilât, yasal başvuru vb. iş ve işlemlerinin, kredi kartı vb. ödeme yöntemleriyle belediyenin web sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için hazırlanacak web tabanlı uygulama yazılımlarının web sitesinin standartlarına uygun olarak geliştirilmesi için yüklenici gerekli desteği sağlayacaktır RSS Desteği Sağlanması Web sitelerimizdeki trafiği çoğaltmak amacıyla RSS (Rich Site Summary) uygulamalarından yararlanılarak, XML hizmeti sayesinde web sitelerimiz ziyaret edilmeden, çeşitli başlıklar altında yayınlanan haberlerin takibine daha etkin ve zamanında iletilmesi için gerekli teknik destek sağlanacak. 24 Web Sitesi Trafik Analizi Şartname kapsamında hazırlanacak olan Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi ve Kent Portalı ile ilgili log dosyalarının, çeşitli araçlar ile hazırlanacak analiz raporları dışında, içerik çalışmalarına ve hizmetlere yön verici olması için sitede özel detaylı analizler yapılacak ve idarenin analiz raporlarına güvenli bir yetki sistemiyle internet ortamından erişebilmesi için imkân sağlanacaktır. Bunun için, aşağıdaki temel özelliklere sahip ayrı bir analiz alt yapısına ve raporlama hizmetine ihtiyaç vardır. Online mecradaki etkinlik ve tanıtım faaliyetleri ölçülebilir verilere dönüştürülerek, ziyaretçi aktiviteleri ve değerlendirme anketleri ile dijital ortamdaki faaliyetlerin etkinliği araştırılarak, periyodik olarak raporlanacak. Veriler değerlendirilerek iletişim stratejileri ve kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Đzleme sistemi, internet ortamındaki ziyaretçilerin site üzerindeki faaliyetlerini kaydederek istatistiksel veritabanı oluşturulacak. Kullanıcı davranışlarının ne şekilde izleneceği, istenilen şekilde ve zamanda tanımlanabilmeli; böylece kampanya duyuruları gibi değişken platformlarda kullanıcıların deneyimleri hemen izlenmeye başlanabilmelidir. Farklı tanımlamalarla kullanıcı davranışlarının en etkin biçimde izlenmesi sağlanmalıdır. Kullanıcılardan anketler yoluyla doğrudan geri dönüş almak mümkün olmalıdır. Đzleme sisteminden elde edilen karmaşık istatistiksel veriler periyodik olarak kıyaslanmalı, değişimler izlenmeli ve araştırmalar somut öneriler ve online etkinliği geliştirmeye yönelik maddeler halinde periyodik olarak raporlanmalıdır. Yüklenici, ĐBB Web sitesi trafik analizlerini ĐBB nin istediği periyotlarda ĐBB ye sağlamakla yükümlüdür. 25 Đşin Safhaları ve Süresi Web Sitesi Đçerik Yönetim Sistemi aşağıdaki sürelere uygun olarak tamamlanacaktır. Yüklenici, işin başlamasından itibaren 25 gün sonunda şartnamede tanımlanan teknik hususlara göre yapacağı analiz doğrultusunda, Đçerik Yönetimi Sistemi ni hangi teknolojileri ve veri tabanını kullanarak çözümleyeceğini, sürdürülebilirliğini ne şekilde temin edeceğini anlatan ayrıntılı bir Đçerik Analizi, Đşlevsel ve Görsel Tasarım Raporunu hazırlayarak idareye onay için sunar. 18

19 Đdare, en geç 7 gün içerisinde varsa değişiklik isteklerini belirterek ve gerekli görürse yükleniciden ek açıklamalar isteyerek nihai kararını verir ve bunu yazılı olarak bildirir. Đdarenin cevabını takiben yüklenici gerekli çalışmaları başlatarak, en geç 120 gün sonunda uygulamaları hazırlayıp, test süreçlerini tamamlayarak Web Sitesi Đçerik Yönetimi Sistemi altyapısını kullanıma hazır hale getirir ve web sunucularına yükler. Ayrıca uygulamalara ait tüm dokümanı yazılı olarak ve CD / DVD ortamında idareye teslim eder. Đdarenin onayı alındıktan sonra eski web sitesi tümüyle yayından kaldırılarak yeni Web Sitesi Đçerik Yönetimi Sistemi ile hazırlanan Đstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi yayına açılır. Đdarenin belirleyeceği takvime uygun olarak seçilen birimlerin görevlendirilen personeline, yeni Đçerik Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri verir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı, Web Sitesi Đçerik Yönetimi Sistemi nin devreye girmemesi durumunda; gecikilen gün başına ceza uygulanır. 26 Đçerik Oluşturma ve Güncelleme Hizmetleri Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin bu şartname kapsamında yer alan web siteleri ile ilgili Đçerik hizmetlerinin, vatandaş odaklı olarak sunulmasını sağlamak üzere vatandaşın ihtiyaç ve tercihlerine göre şekillenmesine önem ve öncelik verilecektir. Paylaşılan bilginin doğruluk, güncellik, bütünlük ve ucuzluk gibi özelliklere sahip olması, vatandaş ya da iş dünyası odaklı hizmetlerin bu niteliklerle sunulabilmesi; hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin iyileştirilebilmesi hedeflenecektir. El değiştiren bilginin içeriğinin anlam kaybına ya da değişikliğe uğramadan iletilmesi ve kullanılması esas olacaktır. Şartnamenin 25.maddesine göre hazırlanacak web sitesi analiz raporlarının çok yönlü analizi yapılarak, site içeriklerine kullanıcının talep ve eğilimine göre yön verilecektir Đçerik Geliştirme Esasları Firma, hazırlayacağı web sitelerinde yer alacak tüm metinlerin editörlüğünü yapacaktır. Đçerik Geliştirme kapsamındaki hizmetler araştırma, muhabirlik, metin yazımı, redaksiyon ve yayınlama gibi safhalardan oluşacaktır. Đçerik geliştirmede aşağıdaki hususlara uyulacaktır: Herhangi bir eylemin ya da söylemin haber olabilme niteliğini taşıması için gerçeklik, yenilik, anlaşılırlık, ilginçlik ve önemlilik gibi temel ögeleri içermesine dikkat edilecek. Basit ve sade bir dille, açık ve kesin bir biçimde, taraflılıktan kaçınarak (objektif olma ilkesi) ve hızla yayımlayarak mesajın bir an önce hedef kitleye ulaştırılması sağlanacak. Haber üretiminde seçim, araştırma, yeniden seçim, ayıklama, biçimlendirme, yayımlama aşamalarına dikkat edilecek. Hazırlanan tüm metinler, Đçeriklerin niteliğine uygun üslupta olacak. Haberin tek dili olacak; konuşulan, yazılan güncel Türkçe kullanılacak. Haberlerde geniş kelime haznemizden ve dilbilgimizin etkinliğinden yararlanılacak. Cümlelerin anlaşılırlığına ve anlam bütünlüğüne önem verilecek, deyimler yerinde ve düzgün kullanılacak, kelimeler hatasız yazılacak. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesinde kurumsal bir site olması nedeniyle kullanılacak daha resmi bir üslup kullanılırken; Đstanbul Kent Portalındaki içerikler, reklam ve pazarlama dillerine uygun bir şekilde hazırlanacaktır Đçeriklerin Giriş Yöntemi Yüklenici, web sitelerine her türlü içeriğin girişini ve yayımlanmasını bu şartname kapsamında hazırlanacak olan içerik yönetim sistemini kullanarak yapacaktır. Yeni Đçerik Yönetim Sistemi tamamlanana kadar, mevcut içerik yönetim sisteminin kullanılmasına devam edilecektir. 19

20 26.3 Fotoğraf ve Video Çekimleri Yüklenici, içerik hizmetleri kapsamında kurumsal web sitesiyle ilgili her türlü etkinliğin fotoğraf ve/veya gerekli hallerde video çekimlerini muhabirleri vasıtası ile yapmak veya bedelini ödemek suretiyle yaptırtmakla yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen her türlü görsel malzeme, Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi altyapısı kullanılarak arşivlenir. Yüklenici ayrıca, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin birimlerince gerçekleştirilmekte olan yatırımların fotoğraf ve/veya video görüntülerini Đdarece belirlenen süre aralıklarında, mukayeseye imkân verecek açılardan çekerek, iş bazında arşivleyecek ve ayrıca DVD ortamında orijinallerini Đdareye teslim edecektir. Bu görseller Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait olup, belediyenin izni olmadan yüklenici ve/veya 3.şahıslar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz ve kullandırılamaz, basın kuruluşlarına verilemez Kurum Đçi Đçerik Temini ve Yayımlanması Yüklenici, belediye ve kent gündemine ilişkin her türlü bilgi ve dokümanın hızlı ve doğru biçimde temin edilerek, zamanında web sitesinde yayımlanmasını sağlamak için tüm önlemleri alacaktır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin takip edilecek içerikleri üç başlık altında toplanabilir: Periyodik Planlı Gündemin Đzlenmesi Yüklenici, mevcut web sitesinin içeriğinden yararlanarak ve ayrıca tüm belediye birimlerinin etkinlik ve faaliyetleri hakkında yeniden ayrıntılı bilgi toplayarak, birimlere göre konu başlıkları, tarih ve varsa saatleri, periyotları, içerik yayımlama zamanları ve benzer hususları içeren bir güncelleme takvimi hazırlayarak, işin başlamasından itibaren en geç 10 gün içerisinde idarenin onayına sunar. Đdare, varsa gerekli değişiklik ve ekleri de yapmak suretiyle onaylayıp, 5 gün içerisinde yükleniciye yazılı olarak bildireceği etkinlik takvimi periyodik planlı gündemin izlenmesine esas teşkil eder. Đçerik Yöneticisi Editör bu takvime göre gündemin aksamadan izlenmesi için gerekli planlamayı ve ilgili personelin görevlendirmesini yapar ve fiili durumu izler. Söz konusu güncelleme takvimi, meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenir. Güncel Gündemin Đzlenmesi Güncel kurumsal gündemin izlenmesi ve yayımlanması ile ilgili planlama, Đçerik Yöneticisi Editör tarafından Belediye Başkanının Resmi Programı ve Belediye basın bültenleri ile diğer iç kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda günlük olarak yapılır. Kurumsal Faaliyet Sonuçlarının Đzlenmesi ve Yayımı Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili veriler, bu şartnamenin 17. maddesinde tarif edilen ve yine yüklenici tarafından oluşturulan Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri sistemine erişilerek sağlanır. Buradan elde edilen faaliyet sonuçları, içeriklerin niteliğine uygun olarak web sitesinde yayımlanır. Birimlerin verdiği hizmet türüne göre günlük, haftalık, aylık olarak veya tespit edilecek diğer sürelerde yayımlanan faaliyet sonuçları aynı zamanda haber olarak değerlendirilecektir Web Đçerik Giriş Raporları Yüklenici, bu şartnameye göre, doğrudan kendisinin hazırlayacağı ve/veya ĐBB nin çeşitli birimleri tarafından girişi gerçekleştirilen her türlü içeriğin (yabancı dillerde hazırlananlar dahil) bölüm ve bilgi başlıklarını, güncelleme tarih ve saatini, güncellemeyi yapan ve/veya onay veren yetkilinin kimliğini de içerecek şekilde internet ortamında esnek şekilde sorgulanması için bir rapor uygulaması hazırlayarak, idare adına işi takip eden birimin kullanımına gerekli yetkilendirmeyi yaparak açar. Đçeriklerin gruplarına göre normal yayımlanma tarihi ve saati ile fiili olarak yayımlandığı tarih ve saatin mukayesesi yapılabilecektir. 20

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Sunum İçeriği Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Departmanı (BSD) BSD Organizasyon, Yerleşim ve Hizmet Dağılım Şeması Kıraça Bilgi Sistemleri

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı