BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar"

Transkript

1 ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin genel organizasyon şeması içerisindeki tüm birimlerin, tüzel kişiliğe sahip genel müdürlüklerin, iştirak ve/veya bağlı şirketlerin kurumsal bilgileri ile her türlü mal ve hizmet üretim faaliyetlerine ilişkin verilerinin, belirlenecek standartlara göre seçilerek düzenli olarak izlenmesi; elektronik ortamda toplanarak bir multimedya veri ambarı oluşturulması; analiz edilerek güçlü bir strateji içerisinde değere dönüştürülmesi; hedef kitlelerin farklı platformlardan kolay, etkin, hızlı ve güvenli olarak erişimini sağlamak üzere; sürdürülebilir nitelikte bir Kurumsal Bilgi Yönetimi, Faaliyet Verileri Depolama, Sunum ve Web Sitesi Hizmetleri altyapısı ve organizasyonu oluşturularak, bu şartnamedeki esaslara göre Müdürlüğümüzün gözetim ve denetiminde etkin ve verimli şekilde işletilmesidir. e-dönüşüm Türkiye Projesi hedefleri ve AB Uyum süreci kapsamında bu projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin elektronik ortamda sunacağı tüm veriler, hizmetler ve bilgi paylaşımı yasal çerçevesi belirlenmiş sınırlar içerisinde, arka planda birimler arası etkileşimin sağlandığı ve vatandaşa dönük yüzünde ise tek bir organizasyonmuş gibi davranabilen modern ve bütünleşik bir e- devlet, e-belediye yapısı olarak, birbiriyle uyumlu, birlikte çalışabilir, etkileşimli, izlenebilir ve denetlenebilir olacaktır. 2 Amaç Bu projenin amaçları şunlardır: a) Maliyeti ve riski düşürebilmek için, ana iletişim mekanizması olarak Đnternet in tüm taraflarca aktif olarak kullanımını sağlamak ve geliştirilecek uygulamaların arayüz olarak Đnternet tarayıcısını (browser) kullanmalarını esas almak. b) e-dönüşüm Türkiye Projesi ve AB uyum süreci kapsamında, veri değişiminde anlam bütünlüğünü sağlamak ve veri içeriğine ilişkin farklı yorumları engellemek üzere verinin sunumu, taşınması, değişimi, entegrasyonu ve güvenliğine ilişkin uluslararası teknik standartlara ve güncel teknolojilere uygun nitelik ve yeterlikte bir altyapı kurarak, sürdürülebilir bir organizasyon ile işletilmesini sağlamak. c) Başta kamu kurumları olmak üzere kamuya elektronik ortamda hizmet sunan tüm kurumlar arasında birlikte çalışılabilirliği sağlayacak olan süreç ve veri entegrasyonu için çalışmalar yapmak. d) Kurum içi ve kurum dışı bilgi taleplerini esnek bir sorgulama mantığı içinde, hızlı, güncel ve güvenilir olarak karşılamak; ihtiyaç duyulan konularda belediye içi ve belediye dışında yapılan toplantı, seminer, panel, konferans ve benzer etkinlikler için her türlü çoklu ortam (multimedya) uygulamalarını profesyonel düzeyde hazırlayan ve tüm süreçlerinde teknik destek sağlayan bir sunu merkezi kurmak; e) Vatandaşın ihtiyaç ve tercihleriyle şekillenen, vatandaş merkezli e-devlet yaklaşımı ile Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin resmi web sitesinin içerik, teknoloji, işlevsellik ve görsel olarak bütünüyle yeniden düzenlenerek, yeni oluşturulacak sunu merkezi ile ortak bir altyapıda bütünleşmesini sağlamak, f) Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarını, mal ve hizmet üretim verilerini ve gündemini sistemli bir şekilde hedef kitlelerin talebine uygun şekilde Internet ortamında yayınlamak, 1

2 g) Đstanbul için çok dilli bir kent portalı kurarak, kentin dinamik yaşamına ait değişim ve gelişmelerin izlenmesi suretiyle kentle ilgili yurt içi ve yurt dışı güncel bilgi talebini çok yönlü olarak karşılamak; h) Đstanbul un Ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi ve turistik yönlerini, ekonomik yönden sahip olduğu potansiyeli ve kentteki iş fırsatlarını görsel unsurlara da önem ve öncelik vermek suretiyle seçilecek yabancı dillerde internetten etkin şekilde yapmak, i) Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların geri dönüşünü hızlandırmak, vatandaşlarımıza bütünleşik kamu hizmetleri sunmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak; j) Mevcut elektronik hizmetlerin ve gerçekleştirilen yeni uygulamaların Internet kullanıcılarına en hızlı şekilde duyurulması ve kullanımın artırılmasının sağlanması için yine Internet ortamında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapmak, k) Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin resmi internet sayfasında bulunan kent rehberi, trafik yoğunluğu haritası, hava durumu, hava kalitesi, altyapı çalışmaları, imar planlarının sunumu ve sorgulanması gibi coğrafi/kent bilgi sistemi uygulamalarının geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesi. l) Yapılacak tüm web uygulamalarından uygun olanları cep telefonu ve el bilgisayarı ile erişilebilecek ara yüz programların yazılması, sistemin web sayfası ile senkronize bir biçimde çalışabilecek hale getirilmesi. 3 Đşin Kapsamı Bu şartname kapsamındaki çalışmaların ana başlıkları şunlardır: 3.1 Fiziki Altyapı Kurulması, Organizasyon ve Đşletme Hizmetleri 3.2 Kurumsal Veri Depolama, Bilgi Yönetim Hizmetleri 3.3 Web Sitesi Yönetimi ve Đçerik Hizmetleri 3.4 CRM Uygulamaları, Online Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri 3.5 Sunu ve Görsel Tasarım Hizmetleri 4 Kavramlar Bu şartnamede kullanılan tanımlar EK-1 de yer almaktadır. Ayrıca, bu şartname ekindeki (Ek-2) Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Ek-B de bulunan tanımlarda göz önünde bulundurulacaktır. 5 Đlgili Birimlerinin Koordinasyonu Bu proje kapsamında yaptırılacak hizmetler nitelikleri itibariyle, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki farklı birimlerin çalışma alanlarına giren konuları da içermektedir. Projeden beklenen sonuçların doğru, hızlı ve amaca uygun şekilde elde edilmesi için ihaleyi yapan birim işin devamı süresince başta bağlı bulunduğu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı nın diğer birimleri olmak üzere Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ile birlikte hareket edecek ve yüklenici ile bu birimlerin koordinasyonunu sağlayacaktır. 6 Uygulama Esasları ve Standartlar Bu şartnameye göre gerçekleştirilecek olan bilgi teknolojisi altyapıları, aşağıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak hazırlanacak ve hizmetin devamı süresince de söz konusu kaynaklardaki gelişme ve değişimler izlenerek, idarenin de bilgisi ve onayı dahilinde uygulanacaktır. 2

3 6.1 W3C Standartlarının Đzlenmesi Başta HTML, XML ve CSS olmak üzere, sayfalara erişim, birleşik belge formatları, web programları ve scriptler ile web sayfalarının dinamik bir şekilde erişim ve içerik güncellemesinin, yapılarının ve stillerinin yapılabilmesi, uluslar arası ortak bilgisayar dillerinin kullanımı, sayfalarda kullanılan grafik türleri, çoklu ortam dosyaları, patent hakları ve gizlilik hakları gibi konularda bir yönetim merkezi konumunda bulunan World Wide Web Consortium (W3C) karar ve önerileri izlenecek ve uygulanacaktır. 6.2 Erişilebilirlik ve CSS (Cascading Style Sheets) Bu şartname kapsamında hazırlanacak Web siteleri ve bu siteden linkler ile ulaşılan Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin e-belediyecilik kapsamında geliştirilmiş veya geliştirilecek olan tüm online hizmet uygulamalarının, engelli ziyaretçiler tarafından da erişilebilir olması için en az Priority 1 kriterlerine uyacak şekilde WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) ve Section 508 erişilebilirlik standartlarına uygun olarak geliştirilecektir. Web sitesi en az XHTML 1.0 ve CSS 2.0 standartlarına uygun olarak W3C nin önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Sayfa öğelerinin görünümleri ve sayfadaki blokların yerleşimleri ayrı bir CSS dosyasından kontrol edilmelidir. Sadece CSS ile yapılması mümkün olmayan kısımlar HTML etiketleri ile oluşturulacaktır. Web sitesi tamamlandıktan sonra, sitenin WCAG checklist formatına ve diğer standartlara uygunluğunu gösteren bir rapor hazırlanacaktır. 6.3 Đşletim Sistemi ve Tarayıcı Uyumluluğu Windows 2000, MacOS X ve Linux veya bunların daha yeni sürüm işletim sistemlerinde ve destek verilecek olan IE ve NS6.0+ ve Mozilla, FireFox ve Safari tarayıcılarında sayfalar sorunsuz olarak görüntülenebilmelidir. Firma bu desteğin test ve gözlemi ile ilgili bir test ortamı sağlayacak ve bu ortamda Windows un en çok kullanılan üç, Macintosh un en çok kullanılan iki ve Linux un en çok kullanılan sürümü kurulu olacaktır. Test bilgisayarları temel özellikleri 256 MB RAM, 800x600 ekran çözünürlüğü şeklinde olacaktır. Ürün Türkçe ve diğer dillerdeki işletim sistemi sürümlerinde test edilecek gereken encoding kuralları uygulanarak, Türkçe dışındaki işletim sistemlerinde siteye erişildiğinde Türkçe ve diğer özel karakterler görüntülenecektir. 6.4 Çok dillilik uyumluluğu Web sitesinde çok-dillilik uyumluluğu için resim butonlardan ve üzerinde metin bulunan resim vb. mültimedya öğeleri kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Sitenin üst, alt, sol ve sağ navigasyon bölümleri dikeyde ve yatayda daha geniş veya daha dar yer kaplayan yabancı dillerde sorun oluşturmayacak şekilde esneyebilir bir yapıda ve yeterli ön boşluklar dikkate alınarak tasarlanacaktır. Web sitesi soldan-sağa ve sağdan-sola dillerde sorun oluşturmayacak şekilde metin ağırlıklı navigasyon ve başlıklar kullanılarak tasarlanmalıdır. CMS çok-dilli içerik girişlerine uygun olacaktır. 6.5 Yazılım Geliştirme Süreçleri Bu şartname kapsamında geliştirilecek olan yazılım uygulamalarının üretiminde Türkiye, Avrupa Birliği ve A.B.D. mevzuatlarına uygunluğu garantileyecek standartlar ve çerçeveler kullanılarak; tüm süreçleri yöneten esnek, ölçeklenebilir ve tam entegre bir yazılım yaşam döngüsü mühendisliği uygulanacaktır. Yüklenici geliştireceği her yazılım için aşağıdaki süreçlere uyacak ve gerekli dokümanı hazırlayarak, açık kaynak kodları ve dokümanlarla birlikte idareye teslim edecektir. 3

4 Buna göre, Đlk aşamada yazılımla ilgili ihtiyaçlar tanımlanarak, hangi iş problemlerinin çözüleceği belirlenir. Belirlenerek genelden en detay işlevsel ihtiyaçlara kadar izlenebilirlik ve etki analizlerini içeren tasarım dokümanı hazırlanır. Đkinci aşamada, problemin çözümü tasarlanarak UML modelleri ve diğer görsel tasarım modelleri (nesne yönelimli) geliştirilir. Üçüncü aşamada tasarlanan çözümün kodlaması tamamlanır. Dördüncü aşamada, geliştirilen yazılımın kod bazında performans testleri ve optimizasyonu yapılır. Beşinci aşamada, geliştirilmiş olan yazılım, uygulama sunucusuna yüklenir. Tamamlanan Uygulamanın ürün yönetimi sürecinde ise sürüm kontrolü, konfigürasyon yönetimi, değişiklik ve problem yönetimi gibi hususlar uygun araç ve yöntemlerle izlenir. 6.6 Site Đçerik Esasları Rehberi Firma, bu şartname kapsamında hazırlanacak web sitelerinin içerik hazırlama esasları ve kullanılacak dil için bir metin kılavuzu oluşturacaktır. Bu kılavuzda, hitabın nasıl olması gerektiği, görsel anlamda sayfadaki yerleşimi, uzunluğu ile ilgili standartlar belirlenecek; kılavuzda sayfa görüntüleri ve içeriklerin belirlenen metin standartları doğrultusunda düzenlenmiş hali örnek olarak yer alacaktır. 7 Đşin Safhaları ve Süreler Đşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(Beş)gün içinde başlar ve tarihinde sona erer. Teknik şartnamede tarif edilen hizmetlerin safhaları ve tamamlanma süreleri ve gecikme hallerinde uygulanacak cezalar, ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yüklenicinin bu sürelere uygun şekilde iş programını düzenleyerek, çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. 8 Kullanılacak Dil Şartname kapsamındaki içerik hizmetlerinde hangi dillerin kullanılacağı ilgili bölümlerde belirtilmiştir. ĐKĐNCĐ KISIM Organizasyon, Fiziki Altyapı, Donanım ve Yazılım 9 Organizasyon Yüklenici, şartnamedeki hizmetleri istenen kalitede ve belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirmek üzere, tüm kaynakların uygun zamanlarda ve istenilen kalite gereklerine uygun şekilde sağlanması, etkin, verimli, sistemli ve koordineli bir biçimde kullanılması için sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurarak belli esaslara göre çalışmalarını yürütecektir. 9.1 Proje Planının Hazırlanması ve Sunumu Yüklenici, buna göre işi en doğru şekilde tanımlayarak, planlama ve organizasyonunu yapacak ve uygulama süreçlerini izlemek üzere projeyi bütünüyle ortaya koyan bir akım şemasını, bir proje takip yazılımı kullanarak hazırlayacak ve işin başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, ayrıntılı organizasyon şeması ile birlikte hem yazılı hem de sayısal ortamda iki nüsha olarak idareye teslim edecektir. Yüklenici, bu teslimi takiben 7 gün içerisinde idare tarafından belirlenen bir tarihte düzenlenecek bir toplantıda projenin planının tanıtımını yaparak, idarenin sorularını cevaplayacak ve gerekli görülen değişiklik isteklerini tespit ederek en geç 3 gün içerisinde bu değişiklikleri de yansıtmak suretiyle Organizasyon ve Đş Akım Şeması ndan oluşan Proje Planına son şeklini verecek ve onay için üç nüsha olarak idareye sunacaktır. 4

5 9.2 Proje Planının Onayı ve Uygulanması Đdare, son şekli verilen Proje Planını 2 gün içerisinde onaylayarak bir nüshasını yükleniciye gönderecek ve buna göre uygulamalara başlanmasını isteyecektir. Bu proje planı, ihale kapsamındaki tüm işlerin şartnamedeki esaslara göre iş süresince idarece takip ve denetiminde esas belge niteliğinde olacaktır. Yüklenici, işin ilerleyişine paralel olarak Proje Planını güncel halde tutacak ve idarece bilgisayar ortamında izlenebilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır. Đdarece onaylanan Proje Planındaki her türlü değişiklik için idarenin onayı gereklidir. 10 Mekân Temini ve Fiziksel Altyapı Yüklenici firma, bu şartname kapsamında yer alan hizmetlerin tümünü, sadece bu işin yapılacağı idarenin uygun gördüğü bir yerde yerine getirecektir. Ancak işle ilgili şartların gerektirmesi halinde, idare belediye bünyesinde veya harici bir mekanda, şartnamede belirtilen tüm hizmetlerinin yürütülmesini istediği takdirde tüm fiziksel altyapılar dahil yüklenici bu yükümlülüğünü yerine getirecektir. 11 Donanım Temini ve Altyapı Kurulması Đdare, şartnamedeki hizmetlerin istenen nitelikte ve süresinde gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve aşağıdaki ana başlıklar altında toplanan donanımı ve altyapı malzemelerini güncel teknoloji paralelinde temin ederek, yüklenicinin yetkili temsilcisine Đlgili malzemenin tanımı, marka ve modeli, adeti, birim fiyatı ve toplam değerinin yer aldığı bir tutanak karşılığında teslim edecektir. Yüklenici kendisine teslim edilen donanımı ve altyapıyı işin devamı süresince ve sadece bu işte kullanmak ve gerekli özeni göstermek zorundadır. Yüklenici, kendisine teslim edilen donanım ve altyapı malzemesini tutanakta belirtilen değer üstünden ve sigorta primleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle kendisine teslim tarihi itibariyle her türlü riske karşı sigorta ettirecek ve sigorta poliçesinin bir örneğini idareye yazı ekinde teslim edecektir. Đşin devam süresince donanım ve altyapıda meydana gelecek artışlara paralel olarak poliçe bedeli de artırılacaktır. Đdare, yükleniciye teslim edilen donanımın ve altyapının bu şartname dışındaki işlerde herhangi bir şekilde kullanıldığını tespit ederse, yükleniciden yazılı olarak açıklamada bulunmasını ister. Yüklenici en geç 2 gün içinde belge ve gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak cevap vermediği taktirde Đdarenin tek yanlı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkı doğar Sunucu, Kişisel Bilgisayar, Çevre Birimleri Veri depolama ve bilgi yönetimi projesine uygun kapasitede server (sunucu) ve kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, mültimedya/bilgisayar, web sunucusu, network altyapısı, veri depolama üniteleri, tasarımda kullanılan tabletler, merkezi güç kaynağı (tüm cihazların toplam yüküne uygun), gerekli diğer çevre birimleri Tarayıcılar, Baskı ve Çoğaltma Sistemleri Profesyonel özellikte tarayıcılar, masaüstü tarayıcılar, Çoklu CD çoğaltma sistemi, CD printer, V-katlamalı, kitapçık baskısı, delme/zımbalama özellikleri olan renkli laser Yazıcı, besleme ve tasnif üniteli renkli fotokopi makinesi, spiral takma sistemi, kağıt kesici vb Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri Veri tabanı, doküman, ses, müzik, fotoğraf ve film gibi çoklu ortam verilerinin depolanması, yedeklenmesi, replikasyonu, yedeklerden geri dönüş ile ilgili donanım ve yazılım çözümleri. 5

6 11.4 Muhabir ve Editör Donanımı Sayısal kameralar, sayısal video kamera, taşınabilir ses kayıt sistemleri, kablosuz cihazlar, kablosuz internet, mültimedya özellikli cep telefonu Sunu Hizmetleri Donanımı Ses ve görüntü yönetim sistemleri, sabit ve taşınabilir profesyonel projeksiyon cihazları, Kullanılacağı ortama uygun boyutlarda Plazma ve/veya LCD TV, 11.6 Đletişim Altyapısı Gerekli sayıda telefon hattı, Telefon altyapısı, Uygun bant genişliğinde Đnternet erişimi, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin gerekli gördüğü noktalarla özel hat çekimi vd. mobil iletişim araçları. 12 Yazılım Temini ve Lisanslar Bu şartname kapsamındaki hizmetlerde kullanılacak olan işletim sistemi, uygulama sunucusu, veri tabanı, yazılım geliştirme araçları, güvenlik yazılımları, veri depolamadoküman ve bilgi yönetimi yazılımları; tasarım, sunum ve mültimedya hazırlama ve medya işleme yazılımları Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından lisansları da kendi adına alınmak suretiyle temin edilecektir. Đdare tarafından temin edilen lisanslar, ürünün ismi ve versiyonu, seri numarası, lisans sayısı, fiyatı ve gerekli diğer bilgilerinin de yer alacağı bir tutanak düzenlenmek suretiyle yüklenicinin yetkili temsilcisine imza karşılığı teslim edilir. Yüklenici idare tarafından kendisine teslim edilen işletim sistemi ve yazılımları, yine idare tarafından bu şartnamenin 11.maddesi kapsamında kendisine teslim edilen donanımlarda kullanabilir. Buna aykırı herhangi bir durumun idarece tespit edilmesi halinde yükleniciden yazılı olarak açıklama istenir. Yüklenici en geç 2 gün içinde belge ve gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak cevap vermediği taktirde Đdarenin tek yanlı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkı doğar. 13 Taşıt ve Đletişim Araçları Yüklenici ve Đdare tarafından, zamanında haber kaynaklarından bilgi temini ve bilgilerin sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak ve sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ve kontrollerin sorunsuz olarak yürütülmesi için 1 yaşında ve en az 2 tane olmak üzere, yeterli sayıda taşıt aracı ile 3 adet cep telefonunu(pdi) sadece bu iş için idareye tahsis edecektir. Herhangi bir nedenle araçların hizmet dışı kalması durumunda aynı gün içerisinde başka bir araç hizmete konulacaktır. 14 Đnsan Kaynakları Yüklenici meslekleri, nitelikleri ve asgari sayısı aşağıda belirtilen personeli, işin devamı süresince ve sadece bu işte çalıştıracaktır. Yüklenici, işin başladığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde idarenin istediği niteliklere uygun personeli belirledikten sonra; organizasyondaki konumları, özgeçmiş, diploma, sertifika vb. kişisel bilgileri ile birlikte idarenin onayına sunacaktır. Đdare 2 gün içerisinde yükleniciye cevap vererek, önerilen listedeki isimleri kısmen veya tamamen onaylamak varsa değişiklik isteklerini bildirmek durumundadır. Yüklenici, yazıyı aldığı tarihten itibaren 5 gün içinde personelin işe alımını tamamlayacaktır. Đşin devamı süresince çeşitli nedenlerle çalışanlarda meydana gelecek değişiklikler idareye önceden bildirilerek aynı şekilde uygunluk onayı alınması gerekmektedir. Đdarenin, herhangi bir personelin değiştirilmesini istediği hallerde, nedenlerini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yükleniciden talepte bulunması gerekmektedir. Yüklenici, bu tür bir yazının kendisine ulaşmasında itibaren en geç 5 gün içerisinde personel değişikliğini yapmak zorundadır. 6

7 14.1 Đşe Başlamada Oluşturulacak Ekip Yüklenici, işin başlama tarihinden itibaren, şartname kapsamında yer alan personelin işe alım süreci tamamlanana kadar geçecek süre içerisinde mevcut web sitesiyle ilgili sorumlulukların ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için yüklenici 1 sistem yöneticisi, 2 yazılımcı (ASP.Net ve MS SQL konusunda deneyimli) 1 web master ve grafik tasarımcısı, 1 muhabir ile en az 3 içerik giriş personelini bu işe tahsis edecektir. Gerekli kadronun oluşturulmasından sonra idareye bilgi vermek ve yazılı onay almak şartıyla geçici elemanlar kısmen veya tamamen ayrılabilirler Proje Genel Koordinatörü (1 Kişi) Firma, sözleşme süresi boyunca yüklenici ile Đstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında koordinasyon kurulmasından sorumlu olmak üzere, Üniversitelerin, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun ve benzer bir projede en az 3 yıl yöneticilik yapmış bir Proje Genel Koordinatörü atayacaktır. Proje yöneticisinin görevleri şunlardır: ĐBB ve yüklenicinin kaynaklarını ve iş gücünü etkin ve verimli kullanmak, Projenin amacına ve iş planına uygun şekilde yürümesi için gerekli önlemleri almak, Gereksinimleri anlamak, filtreleyip çözüm-öneri geliştirmek, ĐBB den gelecek isteklerin tam olarak yerine getirilmesi sağlamak ve sonuçlarını kontrol etmek, Haftalık çalışma ve beklentiler raporunu hazırlayarak idareye teslim etmek Yazılım Geliştirme Hizmetleri Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi, Web Sitesi Đçerik Yönetimi ve diğer nesne yönelimli web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi, hazır uygulamaların proje ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanması, bakım ve revizyonu, veri tabanlarının yönetimi, mevcut çalışan sitenin uygulamalarının bakımı ve revizyonu için yüklenici tarafından çalıştırılacak olan personelin aşağıdaki temel özelliklere sahip bulunması gerekmektedir. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya matematik bölümü mezunu olmak. UML ve bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları ile nesne yönelimli yazılım geliştirme konularında yeterli deneyim. Web sitesi geliştirme ve teknik yönetim konusunda deneyim Veri tabanı geliştirme ve yönetme konusunda bilgili, Microsoft.Net, Asp, HTML, Javascript uygulamalarında deneyim, Yüksek ziyaretçi alan sürekli güncellenen ve gelişen web sitelerinin ihtiyaçlarını bilen Đnternet ürünleri konusunda bilgili ve araştırmacı olmak, analitik düşünebilmek, Yeterli Đngilizce bilgisi, Erkeklerde askerlikle ilişkisi bulunmamak veya en az 3 yıl tecilli olmak Yazılım Mühendisi / Proje Yöneticisi (1 Kişi) Yazılım projelerinin gereksinim analizi, tasarım, kodlama, test, birleştirme ve bakım faaliyetlerinin tümünü Proje Koordinatörüne karşı birinci derecede sorumlu olarak yönetebilecek seviyede bilgili; şartname kapsamındaki yazılımların veri tabanı modellemesi, yönetimi ve bakımı ve optimizasyonunda etkin olarak rol oynayacak, MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL veri tabanlarında deneyim sahibi, nesne yönelimli programlama konusunda bilgili, ilişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve daha önce benzer projelerde görev almış en az 3 yıl deneyimli. 7

8 Analist Programcı (2 Kişi) Şartname kapsamındaki yazılımların analiz aşamasında etkin olarak rol oynayacak, ve tasarımından kullanıma alınmasına kadar her aşamasında görev yapabilecek nitelikte; en az 3 yıl uygulama geliştirme deneyimi olan; Microsoft yazılım dillerine ve yazılım geliştirme ortamlarına ve süreçlerine hakim; veri tabanı geliştirme ve yönetme konusunda bilgili Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi) Şartname kapsamındaki uygulama yazılımlarının kod geliştirme aşamasında etkin olarak rol oynayacak ve tasarımdan kullanıma alınmasına kadar her aşamasında görev yapabilecek nitelikte; en az 3 yıl uygulama geliştirme deneyimi olan; Microsoft yazılım dillerine ve yazılım geliştirme ortamlarına hakim; (HTML, Javascript, VB,.NET, C#, ADO.NET, XML Web Servisleri.).NET teknolojilerini kullanarak proje bitirmiş veya proje ekibinde yer almış Web Uygulama Yazılımcısı (Testçi) (1 Kişi) Şartname kapsamındaki uygulama yazılımlarının kalite kontrol-test ve doküman hazırlama aşamasında etkin olarak rol oynayacak ve tasarımdan kullanıma alınmasına kadar her aşamasında görev yapabilecek nitelikte, en az 3 yıl deneyimi olan; 14.4 Sistem, Ağ ve Bilgi Güvenliği (1 Kişi) Sistem, network ve uygulama tarafında güvenliğin sağlamak, güvenlik denetimlerinin yapılması, Bilgi teknolojileri ile ilgili konularda ekibe destek vermek, Bilgi teknolojileri (BT) güvenliği, risk analizi ve değerlendirmesi yapabilen; Tüm güvenlik sistemlerinin yönetimini yapabilen; Temel seviyede güvenli uygulama geliştirme ve kodlama bilgisi olan Windows, Linux, Unix işlerim sistemlerini güvenli hale getirmede deneyimli; veri tabanı (Microsoft SQL, Oracle) alanında güvenlik konularına hakim bilgisayar mühendisi CRM Uygulamaları CRM Uzmanı (Veri madenciliği ve analistlik) 1 Kişi Şartname kapsamındaki CRM, kişiselleştirme, mail yönetimi ve online anket vb. uygulamalarda etkin olarak rol oynayacak, verileri analiz eden, web istatistiği ve CRM konularında bilgili, karar destek sistemlerine temel oluşturacak raporlama altyapısını oluşturup sürekliliğini sağlayacak; veri tabanı geliştirme, yönetme ve versiyon kontrol araçlarını kullanarak yazılım geliştirme ve nesne yönelimli programlama konusunda bilgi sahibi, ilişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş (SQL Server, Oracle).NET teknolojisine hakim, Üniversite mezunu, 14.6 Görsel Tasarım ve Sunu Hizmetleri Şartname kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak görsel tasarım, animasyon, reklam banner uygulamaları, sunu tasarımları, CD-R ve DVD tasarımları, dijital video vb. çalışmaları yapmak üzere yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin ortak temel özellikleri şunlardır: Üniversitelerin grafik sanatlarla ilgili fakülte veya yüksek okul mezunu Web sitesi geliştirme ve teknik yönetim konusunda deneyim HTML ve Javascript uygulamalarında deneyim, Yüksek ziyaretçi alan sürekli güncellenen ve gelişen web sitelerinin ihtiyaçlarını bilen Đnternet ürünleri konusunda bilgili ve araştırmacı olmak, analitik düşünebilmek, Yeterli Đngilizce bilgisi, Erkeklerde askerlikle ilişkisi bulunmamak veya en az 3 yıl tecilli olmak. 8

9 Kreatif Grafik Tasarımcı ve Multımedya Uzmanı (1 Kişi) Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarım bölümünden mezun Adobe, Macromedia ürünlerini (Photoshop, Flash, Dreamveaver, Fireworks, Freehand) etkin şekilde kullanan, Đleri derecede Action Script, HTML web programlama bilgisine sahip, alanında en az 3 yıl deneyimli Grafiker (1 Kişi) Grafik ve web tasarım alanında uzmanlaşmış, tercihan en az 3 yıl interaktif ajans deneyimli ve Adobe Macromedia ürünleri sertifikalarına sahip uzman, yeni fikir üretme ve uygulama konusunda yetenekli. Üç boyutlu tasarım, modelleme ve animasyon konusunda proje geliştirmiş Grafiker /Web Master (1 Kişi) Grafik ve web tasarım alanında uzmanlaşmış, tercihan interaktif ajans deneyimli ve Adobe Macromedia ürünleri sertifikalarına sahip ve en az 2 yıl deneyimli Sunu Hazırlama Uzmanı (3 Kişi) Şartname kapsamında çeşitli konularda içeriği hazırlanmış ve görsel esasları belirlenmiş olan sunuların ilgili uygulamalar kullanılmak suretiyle düzenlenmesini sağlayacak, gerekli değişiklik ve güncellemeleri yapacak, sunum esnasında teknik destek verecek, en az üç yıl deneyimli Đçerik Hizmetleri Web Sitesi Đçerik Yöneticisi (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik veya Đletişim Bölümünden mezun, web içerik editörlüğünde en az 3 yıllık tecrübesi bulunan, Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanabilen, gündemi takip etme ve öncelikleri değerlendirme konusunda hassas, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen ve ekibe yön verebilecek Đçerik Editörü (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya eşdeğer sayılabilecek bir Fakülteden mezun, Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanabilen, web içerik editörlüğünde en az 2 yıllık tecrübesi bulunan, ekonomi ve yerel yönetimler konusunda deneyimi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Türkçe-Đngilizce Editör (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya eşdeğer sayılabilecek bir Fakülteden mezun, Đngilizce söyleşi yapabilecek, yabancı yayınları takip edebilecek ve içerik hazırlayabilecek seviyede Đngilizce bilen, en az 3 yıllık tecrübesi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Kent ve Kültür haberleri Editörü (1 Kişi ) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya eşdeğer sayılabilecek bir Fakülteden mezun, söyleşi yapabilecek, yerli ve yabancı yayınları takip edebilecek, Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanarak, içerik hazırlayabilecek, en az 3 yıllık tecrübesi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Metin Yazarı (1 Kişi ) 4 yıllık Gazetecilik, Đletişim veya Edebiyat Fakültesi mezunu. Türkçeyi etkili ve doğru şekilde kullanarak belediye çalışmalarına yönelik metinleri hedef kitleye uygun bir anlatımla kaleme alacak. En az 3 yıllık tecrübesi bulunan, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen. 9

10 Muhabir (1 Kişi) 4 yıllık Gazetecilik veya Đletişim Fakültesi mezunu, en az 2 yıllık muhabirlik deneyimi olan, Türkçeyi doğru şekilde kullanabilen, fotoğraf çekme, hızlı haber üretme, her türlü mobil cihazı kullanma konusunda deneyimli, MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen Đçerik Giriş ve Sayısallaştırma Operatörleri (3 Kişi) Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri ile Web Sitesi Đçerik Hizmetleri kapsamında çeşitli formatlardaki içeriğin ilgili uygulamalar ve donanım kullanılmak suretiyle veri tabanlarına girişi, taranarak arşivlenmesi, güncellenmesi ve talep edilen bilginin istenen formatta hazırlanması hizmetleri. 15 Güvenlik, Web Yayını Ve Destek Hizmetleri 15.1 Genel Sistem Güvenliğinin Yönetimi Bilgi ve sistem güvenliği açısından iç ve dış kaynaklı tehditlerin yarattığı riskin azaltılması; masaüstü bilgisayarlardan, Internet girişinde kullanılan ağ cihazlarına kadar her katmanda tüm sistemlerin tehdide karşı korunması için, öncelikle bu şartname kapsamında yer alan hizmetlerle ilgili olarak korunması gereken değerlerin bir analizini yaparak bu değerlere erişim yani bir güvenlik politikası oluşturulacak ve bu politikayı uygulamak üzere etkin antivirüs, güvenlik duvarı, atak tespit, içerik filtreleme, güvenli e- posta v.b. sistemler kurularak, tüm çalışanlar güvenliğin önemi ve eksikliğinin doğuracağı tehlikelerle ilgili olarak eğitilecek. Güvenlik tehditlerine karşı katmanlı ve etkin bir güvenlik stratejisi ile kişiler, süreçler ve teknoloji dahil olmak üzere şirket genelinde uygulanacak. Đç tehditler arasında sayılabilecek olan çalıntı şifreyle gizli bilgilere ulaşan yetkisiz kullanıcılar, verinin bozulmasına veya yok olmasına sebep olan kullanıcı hataları, Internet ten uygun olmayan içerik indirerek verimliliği düşüren ve kurumu kanuni yaptırımlara maruz bırakan çalışanlar, geçici veya kısıtlı da olsa önemli sistemlere erişimi olan iş ortakları, danışmanlar, stajyerler, işten ayrıldığı halde hala kaynaklara doğrudan veya halen çalışan arkadaşları aracılığıyla erişebilen kişiler vb. durumlara karşı bu tip trafiği de denetlemek için geliştirilen özel çözümler kullanılacak. Ağa erişen her kullanıcı cihazının güvenlik kriterlerine uygun olup olmadığı denetimi her tür erişim yönteminde, IPSec VPN, SSL-VPN, LAN, WLAN aynı seviyede ve otomatik olarak gerçekleşebilmeli, kriterlere uymayan makinelerin açığa alınması veya uyumlu hale gelmelerini sağlayacak kısıtlı bir ağ parçasına (anti virüs yazılım sunucusunun bulunduğu bir VLAN (VirtualLAN) gibi dahil edilebilme imkanı olacaktır. Güvenlik yönetimi konusunda ISO (BS7799-2) standardı göz önünde bulundurulacaktır Sunucu (Server) Temini Bu şartname kapsamında hazırlanan web sitelerinin geliştirildiği teknolojiye uygun bir ortamda ve yüksek ziyaretçi trafiğine sorunsuz destek verecek şekilde yayınlanması için gerekli teknik özellikleri taşıyan (raid, hotswap vb. özellikli) ve yeterli sayıda web sunucusu ve veri tabanı sunucusu bu şartnamenin 10. ve 11.maddeleri kapsamında Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecektir. Yüklenici, yeni sunucuları teslim aldıktan sonra en geç 60 gün içerisinde, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin işin başlama tarihinde yayında olan mevcut web sitelerini yeni sunuculara taşıyacaktır. Đşin devamı süresince gündeme gelecek olan sunucu alımları ve/veya mevcut sunucuların teknik yönden kapasite artırımı vb. hususlarda Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 10

11 15.3 ISP Bilgileri Web sitelerinin geliştirildiği teknolojiye uygun bir ortamda yayınlanması hususunda herhangi bir ISP (Đnternet Servis Sağlayıcısı) dan hizmet alınması durumunda çalışılacak ISP nin seçimi, erişimle ilgili her türlü kurulum ve işletme giderleri Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin sorumluluğundadır Erişim Sunucuya erişim için yüklenici firma tarafından ihtiyaç duyulan (download ve upload) bant genişliği teknik gerekçelerde belirtilmek suretiyle idareye bildirilecektir. Firma, kullanım trafiklerine bağlı olarak erişim hızının artırılması için işin devamı süresince Đdareye zamanında bilgi vermekle yükümlüdür Sağlanabilirlik Yüklenici tüm planlı bakım çalışmalarını arasında ve toplamı 30 dakikayı geçmeyecek şekilde yapacaktır. Bu sürede site üzerinde mesajlar yayınlanacaktır. Yüklenici, aylık raporlarla sunucunun ayakta kaldığı ve kesildiği süreleri bildirmelidir. Yüklenici sunucuların her an aktif olup olmadığını, web sitesinin sunucuya bağlanma ve sayfa yüklenme performansını ĐBB nin de onaylayacağı bağımsız bir kuruluşa saatlik otomatik bir sistemle kontrol ve ettirerek, raporlarını hazırlamalıdır. Yüklenici, ĐBB Web sitesinin minimum response time süresinin en az Fair olmasını sağlayacaktır. Bu hizmet dahilinde ana sayfanın, ve ĐBB nın bildireceği diğer sayfaların bir saatlik aralıklarla sorunsuz olarak erişiminin kontrol edilmesi ve bunun raporlaması yapılacaktır. Arıza tespiti ve raporlamanın zamanında yapılmaması nedeniyle Đdarenin gerekli yerlere müdahalesinin gecikmesi ve kesintilerin uzaması durumunda her gecikme saati için yükleniciye ceza uygulanacaktır Destek Yüklenici sistemin yedeklenmesinden sorumludur. Her türlü bakım/teknik destek hizmeti firma tarafından verilecektir. Teknik destek 7gün x24 saat düzeyinde olacaktır. Firma arıza durumları için helpdesk organizasyonuna sahip olacak ve her türlü iletişim kabiliyeti, , fax, telefon, cep telefonu ile erişilebilecektir. Her bildirilen arıza için bir kayıt açılacak ve bu kayıtlar ile ilgili arıza giderim sürelerine dair istatistik bilgi üretilecektir. Erişilebilirlik, performans ve arıza raporlarına Đdarenin yetkililerine Đnternet ortamından erişim hakkı sağlanacak, ayrıca aylık raporların ekinde bu raporlarda verilecektir Web Sunucularının Güvenliği Yüklenici, sunucu/sunucuların ve tüm içeriğin her türlü saldırıya karşı korunmasından sorumludur ve şu yükümlülükleri yerine getirerek aldığı tüm güvenlik önlemleri hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Güvenliğin 4 temel ilkesi olan gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik ve kimlik denetimini sağlamak, Sunucuyu firewall arkasında bulundurmak, Antivirüs önlemlerinin alınması. Sunucu üzerindeki her türlü yazılımın security hardening işlemlerini yapmak, Sunucudaki işletim sistemi ve uygulamalara ait yama programları (patch/service pack) sürekli olarak takip ederek, sunucunun güvenli kalmasını sağlamak. Yüklenici güvenlik iyileştirmesi işlemini üç ayı geçmemek üzere periyodik aralıklarla yapmak. 11

12 ĐBB sistemlerinin fonksiyonlarını engelleme amacıyla bilgisayar verileri veya programlarının sisteme girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele geçirilmesi, bu amaca yönelik sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesi, ĐBB ye ait verilerin tahrip edilmesi, silinmesi, ĐBB sistemlerinde gereksiz kullanım ve trafik yaratarak sistemin yavaşlatılması, ve/veya başka kullanıcıların sistem bağlantılarının etkilenmesi, engellenmesi, ĐBB ye ait bilgileri yetkili kişilerce ücretli veya ücretsiz üçüncü kişilere dağıtması, üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimine izin vermesi, göz yumması, kopyalaması, satması ya da herhangi bir başka biçimde dağıtması veya bu sonucu doğuran bir eylemde bulunması halinde doğacak zarardan yüklenici sorumludur Felaket Planlama Yüklenici, sunucuların AKOM da yedeklenmesini eşzamanlı olarak sağlayacaktır Yedekleme Hizmetleri Yüklenici, otomatik yedekleme sistemi kurarak ĐBB Web sitesinin back-uplarını düzenli olarak alacak, Harddisk ve Tape backup olarak iki farklı ortamda tutacaktır. ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumsal Bilgi Yönetimi, Veri Depolama ve Destek Hizmetleri 16 Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin birimleri, bağlı kurumları ve şirketlerinin faaliyetlerinin, ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin sonuç verilerinin ve Đstanbul ile ilgili seçilmiş verilerin düzenli biçimde izlenerek, toplanması; toplanan veri, bilgi ya da belgenin niteliğine uygun olarak dijital ortamda arşivlenmesi; belediyenin karar destek süreçlerine ve bu şartnamede yer alan diğer hizmetlere altlık sağlamak üzere esnek bir sorgu ve raporlama sistemi altyapısı oluşturularak, işletilmesidir. Bu hizmetler, birimlerin iç uygulamaları ve çalışma şekillerine yönelik olmayıp, sadece faaliyet sonuçlarına yönelik çeşitli ortamlardaki veri, doküman ve görselin standartlara uygun olarak, güncel ve mümkün olduğunca elektronik ortamda temin edilmesini ve Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri olarak isimlendirilen ortak bilgi havuzunda saklanmasını kapsamaktadır Veri Đzleme ve Depolama Altyapısı Bu aşamada, belediye tarafından üretilen tüm hizmetlerin ölçülebilir sağlıklı verilere dönüştürülmek suretiyle bilgi paylaşımının sağlanması için; tüm hizmetler sektörel ve birim/kurum bazında sınıflandırılarak süreçlerdeki roller, aktiviteler, veri transferinde kullanılacak standartlar belirlenecektir. Bunun için aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır: Birimlerin rolleri ve faaliyetleri ile üretim süreçlerinin analizi ve sınıflandırması, Süreçlerin her aşamasında kullanılan verilerin belirlenerek tanımlanması. Faaliyetlere ilişkin girdi/çıktı sonuç verilerinin sınıflandırması, Birimlerin halen sunduğu ve/veya planladığı elektronik hizmetlerin tespiti, Tanımlanan veri ve süreçler kapsamında veri toplama/güncelleme/erişim yetkilerinin düzenlenmesi. Üretim noktalarına göre web tabanlı veri giriş ve doküman transfer uygulamalarının hazırlanması, Fiziki olarak temin edilecek belgelerin biçim ve standartlarının tespiti. Veri paylaşımına imkân verecek veri bütünleşme (entegrasyon) mekanizmalarının ve XML e dayalı standartların oluşturulması, 12

13 16.2 Teknoloji Oluşturulacak doküman yönetim sisteminin tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında güvenli doküman iletimi yapılabilmesi için hazırlanacak doküman arşiv sistemine de uyum sağlayacak şekilde aşağıdaki temel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bütün Windows işletim sistemlerinde çalışacak Çoklu dil desteği olacak ve her türlü dil kolayca eklenebilecek Sınırsız sayıda kullanıcı grubu tanımlanabilecek ve bu gruplara sınırsız sayıda kullanıcı atanabilecek, Esnek bir dosya yapısı olacak ve üzerinde sınırsız sayıda ve farklı türde veri alanları tanımlamaya ve bu alanlar üzerinde gelişmiş aramalar yapmaya imkan verecek, Resim, Ses Video Arşivi, E-Posta Arşivi, Gelen/Giden Evrak,, Gelen Giden Faks vb. Ofis Dokümanlarını arşivleyebilecek, OCR (Optik karakter tanıma) ve ICR (Akıllı karakter tanıma) teknolojilerini kullanabilecek, Belgeler, formlar ve fotoğrafları sayısallaştırarak arşivleyecek Diğer Yazılımlarla Entegrasyona imkân verecek. 17 Faaliyet Verileri Đzleme Süreci Kurumsal Bilgi Hizmetleri altyapısının tamamlanmasından sonra, bu şartnamede belirlenen esaslara göre veri ambarı ve dijital arşivin çalışma süreci başlatılarak, belediyenin faaliyetlerine paralel olarak sürdürülecektir. Paylaşılan bilginin doğruluk, güncellik, bütünlük ve ucuzluk gibi özelliklere sahip olması, vatandaş ya da iş dünyası odaklı hizmetlerin bu niteliklerle sunulabilmesi; kurum içinde ihtiyaç duyulan verilerin temini, hızlı ve etkin bir şekilde raporlanması suretiyle bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin iyileştirilebilmesi bu sürecin en önemli hedefleridir Kent Verilerinin Đzlenmesi Đstanbul un, dinamik yaşamına ait değişim ve gelişmelerin belirlenen konu ve kategoriler esas alınarak, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin verilerinin yanı sıra kamu ve özel sektördeki çeşitli kaynaklardan da güncel olarak izlenmesi suretiyle oluşturulacak veri tabanı kentle ilgili çok yönlü ve mukayeseli bilgi talebinin karşılanması hususunda yegâne kaynak olacaktır. Bu çalışma kapsamında, öncelikli kamu hizmetlerine ait süreçlerin modellenmesi, bu süreçlerde ortaya konan veri ihtiyaçları ve ihtiyaç duyulan verinin paylaşılmasına yönelik olarak veri sözlüğü standardının belirlenerek bu standart doğrultusunda kurumsal veri sözlüklerinin hazırlanması, veri entegrasyonu için atılacak önemli adımlar olacaktır. Bu çerçevede belirlenen veri seti üzerinde kurumsal yetki ve sorumluluklara ait işlemler yapılacak ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak veri için gerekli XML tabanlı altyapı işlemleri tamamlanacaktır Veri Toplama ve Girişleri Yukarıda belirtilen altyapının oluşturulmasından sonra Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin tüm çalışma verileri ile Đstanbul ile ilgili çeşitli veriler ve farklı Kurumsal Bilgi ve Kent Verileri ismi altında oluşturulacak dijital ortamda toplanmaya başlayacak ve işin devamı müddetince sürdürülecektir. Verilerin derlenmesi, veri tabanlarına girilmesi ile ilgili tüm hizmetler esasen Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Đdare tarafından gerekli görülmesi halinde, belediye birimlerinin kendi hizmet verilerini Intranet/Internet ortamından düzenli olarak veri tabanına girmesi yüklenici tarafından yetki tanımlamaları yapılmak suretiyle sağlanacaktır. 13

14 17.3 Eski Yıllara Ait Kurumsal Veriler Yüklenici, Büyükşehir Belediyesi nin arşivinden ve birimlerden topladığı verilerden yararlanarak ilgili birimlerin de uygun görüşünü almak suretiyle, önceki yıllara ilişkin seçilmiş temel verilerin girişini tamamlayarak mukayeseye yönelik bir veri altyapısı oluşturacaktır. Eski dönemlere ait veri girişleri işin başlama tarihinden itibaren 150 gün içerisinde tamamlanacak ve oluşturulan veri tabanında yer alan bilgi başlıklarının da yer aldığı ayrıntılı bir rapor hazırlanarak, veri tabanının DVD ortamındaki bir yedeği ile birlikte idareye verilecektir. 18 Đşin Safhaları ve Süresi Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri altyapısı aşağıdaki sürelere uygun olarak tamamlanacaktır. Yüklenici, işin başlamasından itibaren 20 gün içerisinde, şartnamede tanımlanan hizmetleri belirtilen teknik hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle ne şekilde ve hangi teknolojileri kullanarak çözümleyeceğini, sürdürülebilirliği ne şekilde temin edeceğini anlatan ayrıntılı bir rapor hazırlayarak idareye onay için verecektir. Đdare, en geç 5 gün içerisinde varsa değişiklik isteklerini belirterek ve gerekli görürse yükleniciden ek açıklamalar isteyerek nihai kararını verir ve bunu yazılı olarak bildirir. Đdarenin cevabını takiben yüklenici gerekli çalışmaları başlatarak, en geç 150 gün sonunda uygulamaları hazırlayıp, test süreçlerini tamamlayarak Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri altyapısını kullanıma hazır hale getirir ve sunuculara yükler. Ayrıca uygulamalara ait tüm dokümanı yazılı olarak ve CD / DVD ortamında idareye teslim eder. Yüklenici, Đdarenin belirleyeceği takvime uygun olarak seçilen birimlerin görevlendirilen personeline, oluşturulan yeni altyapıya veri girişi yapması için gerekli eğitimleri verir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı, altyapının tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmemesi durumunda; ĐBB gecikilen gün başına ceza uygular. 19 Üretilecek Hizmet Ve Ürünler Kurumsal Bilgi Hizmetleri tarafından üretilecek hizmetler ana başlıklarıyla şunlardır: Bu şartname kapsamında yer alan web siteleri için her türlü veri, içerik ve görsel malzeme sağlamak, Bu şartname kapsamında yer alan sunu hizmetleri için her türlü veri, içerik, resim, ses, video ve vb. kaynak sağlamak, Yönetimin ihtiyaç duyduğu hususlarda, Đstanbul Büyükşehir Belediyesinin faaliyet verileri ile ilgili olarak istenen formatta güncel raporlar hazırlamak. Đstanbul ile çeşitli verilere dayalı veri sunmak ve rapor hazırlamak, Birimlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli verileri sağlamak. DÖRDÜNCÜ KISIM Web Sitesi Yönetimi ve Đçerik Hizmetleri 20 Web Sitesi Yönetimi Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin mevcut veya açılacak olan kurumsal web sitelerinin tüm teknolojik altyapısının (Đçerik Yönetim Sistemi) hazırlanması, içeriklerinin oluşturulması ve güncellenmesi, elektronik hizmetlerle ilgili uygulamaların geliştirilmesi ve görsel bir bütünlük içinde sunulmasının sağlanması; sunucu temini, bulundurma, yayınlama da dahil olmak üzere tüm bakım ve yenileme desteğinin verilmesi ve yine bu şartname kapsamında gerçekleştirilecek olan Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri ve Sunu Hizmetleri altyapısı ile entegre edilmesine ilişkin çalışmalar, bir bütün halinde web sitesi yönetimi hizmetlerini oluşturmaktadır. 14

15 21 Alan Adları Bu şartname kapsamındaki web hizmetlerinde kullanılacak alan adları (domain name) ile bu konuda uygulanacak esaslar şunlardır: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin halen Resmi Web Sitesinin yayınında kullanılan ve bilinirliği en yüksek olan alan adı, Yeni isim kurallarına göre belediye adına alınan ancak henüz kullanıma alınmayan alan adı, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nce alınan ve kent için hazırlanacak portalın yayınında kullanılacak olan alan adı. Yukarıda belirtilen alan adlarının bu şartname süresince yıllık isim yenileme bedelleri yüklenici Yüklenici tarafından ödenecektir. Yıl içerisinde idare tarafından alan adı (domain name) değişikliği yapılması veya yeni alan adlarının alınmasının gerekli görülmesi halinde, buna ilişkin ilk tescil giderleri ve sözleşmenin devamı süresince ödenecek yenileme bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alan adlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu şartnamede yer alan tüm hususlar, yeni alan adı altında sürdürülecek hizmetler için de aynen geçerli olacaktır. 22 Đşlevsel ve Görsel Tasarım Esasları Bu şartnamenin 5.maddesinde yer alan tasarım standartları esas olmak şartıyla yüklenicinin bu konudaki diğer işlevsel ve görsel tasarım yükümlülükleri şunlardır: 22.1 Kapsamı Yüklenici, web sitelerine eklenecek yeni bölümlerin tasarımını ve linklerin düzenlenmesini herhangi bir sayfa kısıtlaması olmadan yapacaktır. (Đlave veya yeni bölümler açılması halinde bu bölümlere ilişkin tasarımlar da bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yapılacaktır.) Yüklenici, Web sitesi içinde yer alacak ancak dışarıdan satın alınan hizmetler ve/veya çözümlerde, hizmetin satın alındığı kuruluşla her türlü iletişimi yürütecek, ortak çalışmayı yapacak ve sonuçlandıracaktır. Yüklenici, ĐBB nin web üzerinden halen yapmakta olduğu tüm on-line uygulamalar ile daha sonra hizmete sunulacak olan uygulamalar için işlevsel ve görsel tasarım desteği sağlayacaktır. Web sitesi için hazırlanan işlevsel ve görsel tasarımların; kiosklarda kullanılmak üzere uyarlanması da yüklenici tarafından yapılacaktır Tasarım Kuralları Bu şartnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ĐBB nin web sitesinde mevcut olan tüm online uygulamalar ve sonradan hizmete girebilecek yeni online uygulamalar için hazırlanacak olan sayfa şablonları, sayfa yerleşim ve tasarım yapısını kodlamadan tamamen ayırmak amacı ile CSS (Cascading Style Sheets) desteği ile hazırlanacaktır. Bu şekilde yazı karakterleri, sayfa ve hücre kenar payları, renkler, arka planlar, linkler, yazılar, menüler, hizalamalar, paragraf özellikleri, başlıklar ve benzeri tüm formatlar CSS ile şablon HTML dosyasından ayrı bir CSS dosyası içinde oluşturulacaktır. Sadece CSS 1 ve CSS 2.x ile tanımlanması mümkün olmayan kısımlar HTML imleri kullanılarak oluşturulacaktır Site Haritası, Tasarım Şablonları Ve Menü Sistemi Site haritası ve tasarım şablonları, ĐBB sunucusu üzerinde her an müdahale edilebilir durumda bulundurulmalıdır. ĐBB kurumsal standartlarında bir değişim tasarım şablonları üzerinde yapılacak değişiklik ile anında tüm yerel sitelere uygulanabilmelidir. Menüye eklenen ya da çıkarılan bir sayfa anında tüm sayfalardaki menü sistemine yansımalıdır. 15

16 22.4 E-Dergi ve E-Bülten Tasarımları Yüklenici, Đdare tarafından her ay yayınlanan Đstanbul Dergisini hazırlamakla sorumlu olan birimden görselleri ve içerikleri temin ederek, web üzerinden yayınlanmasını sağlayacak, gerekli görüldüğü takdirde web sitesi için tasarımını güncelleyecek ve/veya yenileyecektir. Ayrıca, Đdarenin yayınlayacağı diğer dergilerin ve bu şartnameye göre gönderilecek olan E-Dergi, E-Bülten vb. tasarım çalışmaları da yüklenici tarafından yapılacaktır Mevcut On-line Uygulamalar Đçin Tasarım Desteği Halen kullanımda olan elektronik (on-line) hizmet uygulamaları için, yüklenici tarafından yeni web sitesi tasarım esaslarına göre hazırlanan görsel tasarımlar, HTML ve CSS kodları uyarlanmak üzere Bilgi Đşlem Müdürlüğü ve/veya uygulamaları hazırlayan birime teslim edilir Web Sitesi Đçin Tanıtım Ürünleri Yüklenici, işin devamı süresince ĐBB web sitesinin tanıtımına katkıda bulunacak yan ürünlerin (ekran koruyucu, duvar kâğıdı, tanıtım CD si vb.) hazırlanması ile ilgili olarak öneriler oluşturacak ve önerilerinin ĐBB tarafından kabul edilmesini takiben, ürünleri siteye yüklenebilir formatta üretecek ve siteye yükleyecektir. 23 Web Sitesi Đçerik Yönetim Sistemi Yüklenici, ĐBB nin halen alan adı altında yayımlanan veya gelecekte farklı alan adları ile yayımlanacak olan resmi web siteleri için; aşağıda temel teknik özellikleri sıralanan Đçerik Yönetim Sistemi uygulamasını (CMS- Content Management System-) hazırlayacak veya bu şartnamedeki lisanslama hükümlerine uymak kayıt ve şartı ile satın alarak uyarlayacaktır. Yüklenici bu sistemin işletilmesi, revizyonu (yenilenmesi), ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, kullanıcı eğitimi ve bakım desteği verilmesinden sorumlu olacaktır Teknoloji Đçerik yönetim sisteminin hazırlanmasında, altyapı ve uygulamalar açısından web sitelerini sadece bilgi depolanan yerler olmaktan çıkarıp, aynı zamanda insanların bir araya geldiği ve bir şeyler paylaştığı ortamlar haline getiren Web 2.0 ın çalışma, arama, iletişim ve veri paylaşımı araçları esas alınmalıdır. Sunucu tarafından çok kullanıcı bilgisayarında daha çok işlem yapılmasına izin veren bu teknolojiler, hız, içerik ve paylaşım anlayışları açısından da farklılaşmayı sağlayacaktır. (RSS Feed,leri, web API leri, web hizmetleri, Podcast, AJAX, Blog vb.) Web Đçerik Yönetimi Sistemi; aynı zamanda doküman yönetimi, elektronik kayıt yönetimi, doküman algılama ve içerik odaklı süreç yönetim bileşenleri ile bütünleşik olacak şekilde modellenmeli ve bunu sağlayacak geliştirme araçları ile hazırlanmalıdır CMS Özellikleri Hazırlanacak olan Đçerik Yönetim Sistemi aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: a) Veri girişi ve içerik yönetimi için anında her yerden erişilebilen, veri tabanına dayalı, tarayıcı tabanlı olmalı, ilişkisel veritabanı kullanılarak hazırlanmalıdır. b) Bireysel veya grup halindeki kullanıcılara yönelik yetki düzeyleri belirleyerek içeriğe ait sorumluluğu dağıtmaya olanak sağlayabilen bir sistemin desteklenmesi, c) CMS çok-dilli içerik girişlerine kolaylıkla imkan tanımalıdır. Web sitesi soldansağa ve sağdan-sola dillerde sorun oluşturmayacak şekilde metin ağırlıklı navigasyon ve başlıklar kullanılarak tasarlanmalıdır. d) Dinamik bilgilerin web üzerinde yayınlayıp yönetilmesine olanak sağlarken statik içeriğin yayınına da imkan vermelidir, 16

17 e) ĐBB web sitesi ana sayfası belirlenen tasarıma uygun şekilde ve veri girişlerine bağlı olarak kendiliğinden oluşmalıdır, f) Đçerik yönetimi uygulama yazılımları, ĐBB nin web ortamında yayınlanacak veri, rapor ve duyuruların giriş, güncelleme ve değişikliklerinin ilgili birimlerce, farklı kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılabilmesi. g) Rol-tabanlı güvenlik sistemi ile yeni kullanıcı oluşturma ve kullanıcıya roller atamayı sağlamalıdır. Bu sistem sayesinde hangi kullanıcının hangi modüle girebileceği ve o modülde hangi role sahip olduğu belirlenebilmelidir. h) Sayfa hazırlama panelleri Tek-sütunlu, 2-sütunlu, navigasyonsuz vb. görüntüleme seçeneklerini belirlemeye imkân tanımalıdır. i) Đlişkili içerikleri kategori veya anahtar kelimeler aracılığıyla belirleyerek sayfaların ilgili alanlarında görüntüleme özelliğini içermelidir. j) Sayfaların başlık, resim, gövde metni gibi içerik öğelerinin yanısıra meta bilgileri, ilgili menü, ilgili linkler, yan açıklamalar, ilgili bannerlar gibi diğer ilişkili içerik öğeleri de yönetilebilmelidir. k) Sayfaların farklı dillerdeki versiyonlarına da geçiş ve giriş imkanı tanımalıdır. l) Sayfalara erişim için kullanılacak olan kullanıcı-dostu URL'lerini otomatik veya el ile belirleyebilme özelliği bulunmalıdır. m) Site haritası yönetilebilmelidir. n) Güvenlik ve raporlama için sayfaların kim tarafından ne zaman oluşturulduğu, ne zaman güncellendiği bilgisini saklama ve istenildiğinde ulaşabilme imkanı olmalıdır. o) Yönetim ekranında sayfalara hızlı ulaşabilmek için arama imkanı olmalı, Anında ve zaman-ayarlı yayınlama seçenekleri bulunmalıdır. p) Yönetim ekranından dosya (PDF, Word, vb.) ve resim upload imkanı bulunmalıdır. q) Sayfa hazırlama için CSS ve XHTML destekli tarayıcı-tabanlı bir WYSIWYG editör kullanılmalıdır. r) Resimlerin ziyaretçi sayfalarında orijinal boyutlarından daha küçük görünmesi gereken yerlerde otomatik yeniden boyutlandırılabilme özelliği olmalıdır. s) Ziyaretçi geri-dönüşlerinin alınması için yerine bir mesaj bırakma formu hazırlanmalı ve bırakılan mesajlar yönetim ekranından görüntülenebilmelidir. t) Tüm başvuru formlarına bilgisayar programları ile seri katılımları engellemek için Captcha teknolojisi kullanılmalıdır. u) Ana sayfa CMS aracılığıyla otomatik ve el ile yönetilebilmelidir. v) Dinamik içeriğin yanı sıra statik sayfa yayınlama imkanı da bulunmalıdır. w) Tüm formların geçerlilik denetimleri hem sunucu taraflı hem de ziyaretçi taraflı (JavaScript'le) yapılmalıdır. x) Sitede vatandaşlara ilgili birimler tarafından online ve offline destek vermeyi sağlayacak bir canlı destek uygulaması olmalıdır y) Tüm sistem SQL-Injection ve Cross-Site Scripting gibi güvenlik açıkları içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır; gerekli görülen uygulamalarda ve sayfalarda SSL kullanılmalıdır z) Veritabanı performansının yüksek olması için gerekli indeksler, SQL optimizasyonları ve denormalizasyonlar yapılmalıdır 23.3 ĐBB Birimlerinin Sitelerinin Đçerik Yönetimi Belediye birimlerinin ĐBB Kurumsal Web Sitesi altında yayınlanacak olan, alt web sitelerinin içeriği de, hazırlanan yeni Đçerik Yönetim Sistemi ile yönetilecektir. Herhangi bir birimin web sitesi, kısmen veya tamamen birimler tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile güncellenebilecektir. Bu web sitelerinde yapılacak güncelleme ve değişiklikler için yayınlanmadan önce onay alınmasına imkân sağlayan bir yapı hazırlanacaktır. 17

18 23.4 Đçerik Güncelleme Editörü Belirli içerik objeleri Word gibi bir kelime işlemcisi programında metin yazar gibi güncellenebilmelidir. (rich text formatında saklanabilmelidir.) 23.5 Elektronik Hizmet (On-line Đşlem) Uygulamaları Yüklenici, ĐBB ye bağlı birimlerin satış, tahsilât, yasal başvuru vb. iş ve işlemlerinin, kredi kartı vb. ödeme yöntemleriyle belediyenin web sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için hazırlanacak web tabanlı uygulama yazılımlarının web sitesinin standartlarına uygun olarak geliştirilmesi için yüklenici gerekli desteği sağlayacaktır RSS Desteği Sağlanması Web sitelerimizdeki trafiği çoğaltmak amacıyla RSS (Rich Site Summary) uygulamalarından yararlanılarak, XML hizmeti sayesinde web sitelerimiz ziyaret edilmeden, çeşitli başlıklar altında yayınlanan haberlerin takibine daha etkin ve zamanında iletilmesi için gerekli teknik destek sağlanacak. 24 Web Sitesi Trafik Analizi Şartname kapsamında hazırlanacak olan Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi ve Kent Portalı ile ilgili log dosyalarının, çeşitli araçlar ile hazırlanacak analiz raporları dışında, içerik çalışmalarına ve hizmetlere yön verici olması için sitede özel detaylı analizler yapılacak ve idarenin analiz raporlarına güvenli bir yetki sistemiyle internet ortamından erişebilmesi için imkân sağlanacaktır. Bunun için, aşağıdaki temel özelliklere sahip ayrı bir analiz alt yapısına ve raporlama hizmetine ihtiyaç vardır. Online mecradaki etkinlik ve tanıtım faaliyetleri ölçülebilir verilere dönüştürülerek, ziyaretçi aktiviteleri ve değerlendirme anketleri ile dijital ortamdaki faaliyetlerin etkinliği araştırılarak, periyodik olarak raporlanacak. Veriler değerlendirilerek iletişim stratejileri ve kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Đzleme sistemi, internet ortamındaki ziyaretçilerin site üzerindeki faaliyetlerini kaydederek istatistiksel veritabanı oluşturulacak. Kullanıcı davranışlarının ne şekilde izleneceği, istenilen şekilde ve zamanda tanımlanabilmeli; böylece kampanya duyuruları gibi değişken platformlarda kullanıcıların deneyimleri hemen izlenmeye başlanabilmelidir. Farklı tanımlamalarla kullanıcı davranışlarının en etkin biçimde izlenmesi sağlanmalıdır. Kullanıcılardan anketler yoluyla doğrudan geri dönüş almak mümkün olmalıdır. Đzleme sisteminden elde edilen karmaşık istatistiksel veriler periyodik olarak kıyaslanmalı, değişimler izlenmeli ve araştırmalar somut öneriler ve online etkinliği geliştirmeye yönelik maddeler halinde periyodik olarak raporlanmalıdır. Yüklenici, ĐBB Web sitesi trafik analizlerini ĐBB nin istediği periyotlarda ĐBB ye sağlamakla yükümlüdür. 25 Đşin Safhaları ve Süresi Web Sitesi Đçerik Yönetim Sistemi aşağıdaki sürelere uygun olarak tamamlanacaktır. Yüklenici, işin başlamasından itibaren 25 gün sonunda şartnamede tanımlanan teknik hususlara göre yapacağı analiz doğrultusunda, Đçerik Yönetimi Sistemi ni hangi teknolojileri ve veri tabanını kullanarak çözümleyeceğini, sürdürülebilirliğini ne şekilde temin edeceğini anlatan ayrıntılı bir Đçerik Analizi, Đşlevsel ve Görsel Tasarım Raporunu hazırlayarak idareye onay için sunar. 18

19 Đdare, en geç 7 gün içerisinde varsa değişiklik isteklerini belirterek ve gerekli görürse yükleniciden ek açıklamalar isteyerek nihai kararını verir ve bunu yazılı olarak bildirir. Đdarenin cevabını takiben yüklenici gerekli çalışmaları başlatarak, en geç 120 gün sonunda uygulamaları hazırlayıp, test süreçlerini tamamlayarak Web Sitesi Đçerik Yönetimi Sistemi altyapısını kullanıma hazır hale getirir ve web sunucularına yükler. Ayrıca uygulamalara ait tüm dokümanı yazılı olarak ve CD / DVD ortamında idareye teslim eder. Đdarenin onayı alındıktan sonra eski web sitesi tümüyle yayından kaldırılarak yeni Web Sitesi Đçerik Yönetimi Sistemi ile hazırlanan Đstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi yayına açılır. Đdarenin belirleyeceği takvime uygun olarak seçilen birimlerin görevlendirilen personeline, yeni Đçerik Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri verir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı, Web Sitesi Đçerik Yönetimi Sistemi nin devreye girmemesi durumunda; gecikilen gün başına ceza uygulanır. 26 Đçerik Oluşturma ve Güncelleme Hizmetleri Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin bu şartname kapsamında yer alan web siteleri ile ilgili Đçerik hizmetlerinin, vatandaş odaklı olarak sunulmasını sağlamak üzere vatandaşın ihtiyaç ve tercihlerine göre şekillenmesine önem ve öncelik verilecektir. Paylaşılan bilginin doğruluk, güncellik, bütünlük ve ucuzluk gibi özelliklere sahip olması, vatandaş ya da iş dünyası odaklı hizmetlerin bu niteliklerle sunulabilmesi; hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin iyileştirilebilmesi hedeflenecektir. El değiştiren bilginin içeriğinin anlam kaybına ya da değişikliğe uğramadan iletilmesi ve kullanılması esas olacaktır. Şartnamenin 25.maddesine göre hazırlanacak web sitesi analiz raporlarının çok yönlü analizi yapılarak, site içeriklerine kullanıcının talep ve eğilimine göre yön verilecektir Đçerik Geliştirme Esasları Firma, hazırlayacağı web sitelerinde yer alacak tüm metinlerin editörlüğünü yapacaktır. Đçerik Geliştirme kapsamındaki hizmetler araştırma, muhabirlik, metin yazımı, redaksiyon ve yayınlama gibi safhalardan oluşacaktır. Đçerik geliştirmede aşağıdaki hususlara uyulacaktır: Herhangi bir eylemin ya da söylemin haber olabilme niteliğini taşıması için gerçeklik, yenilik, anlaşılırlık, ilginçlik ve önemlilik gibi temel ögeleri içermesine dikkat edilecek. Basit ve sade bir dille, açık ve kesin bir biçimde, taraflılıktan kaçınarak (objektif olma ilkesi) ve hızla yayımlayarak mesajın bir an önce hedef kitleye ulaştırılması sağlanacak. Haber üretiminde seçim, araştırma, yeniden seçim, ayıklama, biçimlendirme, yayımlama aşamalarına dikkat edilecek. Hazırlanan tüm metinler, Đçeriklerin niteliğine uygun üslupta olacak. Haberin tek dili olacak; konuşulan, yazılan güncel Türkçe kullanılacak. Haberlerde geniş kelime haznemizden ve dilbilgimizin etkinliğinden yararlanılacak. Cümlelerin anlaşılırlığına ve anlam bütünlüğüne önem verilecek, deyimler yerinde ve düzgün kullanılacak, kelimeler hatasız yazılacak. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesinde kurumsal bir site olması nedeniyle kullanılacak daha resmi bir üslup kullanılırken; Đstanbul Kent Portalındaki içerikler, reklam ve pazarlama dillerine uygun bir şekilde hazırlanacaktır Đçeriklerin Giriş Yöntemi Yüklenici, web sitelerine her türlü içeriğin girişini ve yayımlanmasını bu şartname kapsamında hazırlanacak olan içerik yönetim sistemini kullanarak yapacaktır. Yeni Đçerik Yönetim Sistemi tamamlanana kadar, mevcut içerik yönetim sisteminin kullanılmasına devam edilecektir. 19

20 26.3 Fotoğraf ve Video Çekimleri Yüklenici, içerik hizmetleri kapsamında kurumsal web sitesiyle ilgili her türlü etkinliğin fotoğraf ve/veya gerekli hallerde video çekimlerini muhabirleri vasıtası ile yapmak veya bedelini ödemek suretiyle yaptırtmakla yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen her türlü görsel malzeme, Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi altyapısı kullanılarak arşivlenir. Yüklenici ayrıca, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin birimlerince gerçekleştirilmekte olan yatırımların fotoğraf ve/veya video görüntülerini Đdarece belirlenen süre aralıklarında, mukayeseye imkân verecek açılardan çekerek, iş bazında arşivleyecek ve ayrıca DVD ortamında orijinallerini Đdareye teslim edecektir. Bu görseller Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait olup, belediyenin izni olmadan yüklenici ve/veya 3.şahıslar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz ve kullandırılamaz, basın kuruluşlarına verilemez Kurum Đçi Đçerik Temini ve Yayımlanması Yüklenici, belediye ve kent gündemine ilişkin her türlü bilgi ve dokümanın hızlı ve doğru biçimde temin edilerek, zamanında web sitesinde yayımlanmasını sağlamak için tüm önlemleri alacaktır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin takip edilecek içerikleri üç başlık altında toplanabilir: Periyodik Planlı Gündemin Đzlenmesi Yüklenici, mevcut web sitesinin içeriğinden yararlanarak ve ayrıca tüm belediye birimlerinin etkinlik ve faaliyetleri hakkında yeniden ayrıntılı bilgi toplayarak, birimlere göre konu başlıkları, tarih ve varsa saatleri, periyotları, içerik yayımlama zamanları ve benzer hususları içeren bir güncelleme takvimi hazırlayarak, işin başlamasından itibaren en geç 10 gün içerisinde idarenin onayına sunar. Đdare, varsa gerekli değişiklik ve ekleri de yapmak suretiyle onaylayıp, 5 gün içerisinde yükleniciye yazılı olarak bildireceği etkinlik takvimi periyodik planlı gündemin izlenmesine esas teşkil eder. Đçerik Yöneticisi Editör bu takvime göre gündemin aksamadan izlenmesi için gerekli planlamayı ve ilgili personelin görevlendirmesini yapar ve fiili durumu izler. Söz konusu güncelleme takvimi, meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenir. Güncel Gündemin Đzlenmesi Güncel kurumsal gündemin izlenmesi ve yayımlanması ile ilgili planlama, Đçerik Yöneticisi Editör tarafından Belediye Başkanının Resmi Programı ve Belediye basın bültenleri ile diğer iç kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda günlük olarak yapılır. Kurumsal Faaliyet Sonuçlarının Đzlenmesi ve Yayımı Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili veriler, bu şartnamenin 17. maddesinde tarif edilen ve yine yüklenici tarafından oluşturulan Kurumsal Veri Depolama ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri sistemine erişilerek sağlanır. Buradan elde edilen faaliyet sonuçları, içeriklerin niteliğine uygun olarak web sitesinde yayımlanır. Birimlerin verdiği hizmet türüne göre günlük, haftalık, aylık olarak veya tespit edilecek diğer sürelerde yayımlanan faaliyet sonuçları aynı zamanda haber olarak değerlendirilecektir Web Đçerik Giriş Raporları Yüklenici, bu şartnameye göre, doğrudan kendisinin hazırlayacağı ve/veya ĐBB nin çeşitli birimleri tarafından girişi gerçekleştirilen her türlü içeriğin (yabancı dillerde hazırlananlar dahil) bölüm ve bilgi başlıklarını, güncelleme tarih ve saatini, güncellemeyi yapan ve/veya onay veren yetkilinin kimliğini de içerecek şekilde internet ortamında esnek şekilde sorgulanması için bir rapor uygulaması hazırlayarak, idare adına işi takip eden birimin kullanımına gerekli yetkilendirmeyi yaparak açar. Đçeriklerin gruplarına göre normal yayımlanma tarihi ve saati ile fiili olarak yayımlandığı tarih ve saatin mukayesesi yapılabilecektir. 20

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 20 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ SUNUM PLANI * Eğitim Programının İçeriği * Gelişim Süreci * Yazılımının Sağlayacağı Faydalar * İç Denetim Birimlerinden Beklentiler * İçDen Yazılımı Genel Özellikleri

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Çelik İhracatçıları

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI KOD BY. PO.01 YAY. TRH 16.12.2015 REV. TRH REV. NO SAYFA NO 1/7 1. Amaç BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı. Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88

İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı. Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88 İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88 Sunum Planı Gelişim Süreci Yazılımın Sağlayacağı Faydalar İç Denetim Birimlerinden Beklentiler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

1 / 5. Mehmet Alper Şen. Kıdemli Yazılım Uzmanı. İletişim Bilgileri

1 / 5. Mehmet Alper Şen. Kıdemli Yazılım Uzmanı. İletişim Bilgileri Mehmet Alper Şen E-Posta İletişim Bilgileri Adres Bilgileri : senworld@gmail.com alper@kodkurdu.com : Türkiye - Antalya - Merkez - Muratpaşa Ev Telefonu : 90 (242) 247 43 21 Cep Telefonu : 90 (555) 689

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ Doküman No: BİDBF04 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU

Detaylı

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci e-öğrenme malzemeleri geliştirme, yayınlama, kontrol ve güncelleme süreçlerini tasarlar, yönetir. Hazırlanacak olan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. 2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

Turkmedya grubuna ait, portallarının, mobil uygulamalarının güncel UI/UX kurallarına göre tasarımlarının yapılması ve yenilenmesi.

Turkmedya grubuna ait, portallarının, mobil uygulamalarının güncel UI/UX kurallarına göre tasarımlarının yapılması ve yenilenmesi. Tonguç Karaçay Senior UX & UI Designer İletişim Bilgileri E-Posta : tkaracay@gmail.com tonguckaracay@gmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Avr.) - Büyükçekmece - Fatih mah. Cep Telefonu : 90 (532)

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı 1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı Metodolojisi üzerinde durduğumuz çalışman Eğitim altyapısını gerçekleştirmek: Proje iki ana parçadan oluşacaktır. Merkezi Altyapı Kullanıcı Arabirimi

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu e-devlet Kapısı e-devlet hizmetlerinin ortak bir noktadan kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğu platformdur. Kamu

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ Üniversite Bilgi Sistemleri Proje Grubu 1998 Yılında Ege Üniversitesinin Personel ve Öğrenci işleri yazılımları ile başlandı. 2006 Yılında 11 üniversiteye hizmet veren 8 kişilik

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti?

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türkiye nin Telekomünikasyon Devi Aboneleriyle IBM WebSphere Portal Aracılığı ile Konuşuyor Alpaslan Tomuş İş Geliştirme Koordinatörü innova Bilişim Çözümleri Türk Telekom

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN / BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa)

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) Site işleticisinin Sunucusunun herhangi bir şey satmadığı ve malların fiyatını belirlemediği, ancak alıcı ve satıcılar için ticari işlevselliği olan

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001)

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001) ENDER GÖKSEL Adres : Birlik Mah. 415. Cad. Oyak Sitesi 33/4 48. Giriş Birlik /Çankaya ANKARA E-mail : endergoksel@gmail.com Cep Tel : 0533 718 76 07 Ev Tel : 0312 440 63 67 Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

Persono Performans Yönetim Sistemi

Persono Performans Yönetim Sistemi Persono Performans Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme, işletmenin stratejik, taktiksel ve operasyonel amaçlarını gerçekleştirmesinde, çalışanların işin nitelik ve gereklerini yerine getirmek için

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri Selçuk Akyıldız Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Ümraniye - Ümraniye Cep Telefonu : 90 (533) 667 37 36 E-Posta : selcukakyildiz@gmail.com selcuk_akyildiz@yahoo.com Kişisel Bilgiler Toplam Tecrübe

Detaylı