İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILAR KONUSUNDAKİ HAZIR BULUNUŞLUKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILAR KONUSUNDAKİ HAZIR BULUNUŞLUKLARI"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa , 2011 İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILAR KONUSUNDAKİ HAZIR BULUNUŞLUKLARI Mustafa Doğan 1, Betül Yeniterzi 2 1 Selçuk Üniversitesi, A.K. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim ABD ÖZET Matematiğin soyut, zor bir ders olduğu düşüncesi toplumda çoğu kişi tarafından savunulan bir bakış açısıdır. Bu durum beraberinde matematiğe karşı ön yargıyı ve başarısızlığı ortaya çıkarmaktadır. İlköğretim birinci sınıftan başlayarak hemen her dönem işlenen kesirler konusu ve 7. sınıf müfredatında yer alan rasyonel sayılar konusu için de aynı durum söz konusudur. Bilindiği gibi rasyonel sayılar konusunun öğrenilebilmesi için öğrencilerin önceki yıllarda işlenen kesirler konusundaki öğrenme düzeyleri önem taşımaktadır. Kesirler konusu, rasyonel sayılar konusunun yanı sıra matematik dersindeki birçok konunun da temelinde yer alan ve iyi öğrenilmesi gereken bir konudur. Daha önce yapılmış olan birçok çalışmanın sonucunda da kesirler konusunun iyi öğrenilememesinden dolayı öğrencilerin çoğu konuyu öğrenirken güçlük çektikleri görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme düzeylerini, dolayısıyla rasyonel sayılar konusundaki hazır bulunuşluk düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın örneklemini Konya ilindeki iki adet şehir merkezi ve bir adet ilçe ilköğretim okulundan toplam 185 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin ilköğretim birinci kademeden beri defalarca tekrarlanan kesirler konusundaki kazanımları hâlâ tam olarak elde edemedikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Kesirler, Ön Öğrenme.

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa , 2011 ATTAINMENT LEVEL OF SEVENTH GRADE STUDENTS FOR RATIONAL NUMBERS Mustafa Doğan 1, Betül Yeniterzi 2 1 Selçuk Üniversitesi, A.K. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim ABD ABSTRACT Most of the people claim that mathematical subjects are abstract and difficult. This claim is true for the topic of fractions as well. Teaching of fractions starts from the early elementary years and continue with the rational numbers in the seventh grade mathematics curriculum in Turkey. This claim brings the bias and failure for the students in all levels. It is known that in order for students to learn rational numbers, their prior knowledge about fractions is very important. The sub-learning domain of fractions takes part as a basic subject besides rational numbers in many subject of mathematics and it should be learned deeply. Many researches also show that students have difficulties in many subjects of mathematics since fractions could not learn deeply. Therefore, the purpose of this study is to find out the students attainment levels for the topic of fractions which is very important to be ready to learn the topic of rational numbers for the 7 th grade students. The sample of the study consists of 185 students from two different elementary schools. One of the schools is from the city centre and the other from the rural part of Konya. A specially prepared achievement test has been used to collect necessary data. The test contained questions about all objectives of the fractions for the sixth grade curriculum. The findings show that the seventh grade elementary school students still could not satisfactorily acquire the objectives for the fractions. Key words: Teaching Mathematics, Fractions, Prior Knowledge

3 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 219 GİRİŞ Ülkemizde, ilköğretim öğrencilerine zor gelen matematik konularından birisinin de kesirler olduğu genel bir kanaattir. Özellikle kesirlere ait işlemlerin öğretimi ve öğrenilmesi ilköğretim matematik eğitimi için önemli bulunmaktadır (MEB, 2005). Program gereği, öğrenciler kesirlerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini her yıl rutin bir şekilde görmekte, fakat daha sonraki yıllarda bu işlemlerin nasıl yapıldıklarını unutmaktadırlar. Öğrencilerin kesirlerle işlemlerde zorlanmalarının başlıca nedenlerinden birisi kesirleri anlamaları yerine formülleri ve algoritmayı ezberlemeleri olarak görülmektedir. Bir diğer neden ise kesirlerin pay ve paydalarını farklı iki tam sayı olarak algılamalarıdır. Kesirli sayıların öğretiminde genel olarak yapılan hatanın, öğrencilerin bu işlemlerde yararlanacağı yeterli altyapıya sahip olmadan, öğrencileri hesaplamalara başlatmak olduğu vurgulanmaktadır (Mack,1990; Aksu,1997). Bu durumda kesir kuralları kolayca öğrenmenin odağı haline getirilerek, anlık ezberlerle yapay bir başarı ortaya çıkabilir. Örneğin, Arcavi (2003) ve Olkun a (2004) göre; kesir kurallarına odaklanmak, öğrencilerin işlemlerin anlamlarını öğrenmelerini sağlamaz. Birçok ilköğretim veya lise öğrencisi iki kesri birbirine kolaylıkla bölebilir. Fakat bu işlemi yaparken, ikinci kesrin ters çevrilip çarpılmasının niçin yapıldığını açıklayamaz. Bu durum öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olmasına engel oluşturmaktadır. Ancak, son yıllarda matematik eğitimindeki gelişmeler, öğrencilere matematiksel kuralların ezberletilmesinden daha çok, bu kavramları oluşturabilmesini sağlayacak etkinlikler yardımıyla matematik öğretimini öne çıkarmak eğilimindedir (Orhun, 2007). Şiap ve Duru ya göre (2004); İlköğretim 1-5 Matematik Program ı incelendiğinde, bu düzeyde kesirleri yeni öğrenen öğrencilere kesirleri daha iyi öğretmek için kullanabilecek metodun, kesirleri bir bütünün parçası olarak göstermek olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımın kolay anlaşılabilir olduğu ve anlatmak için de birçok model ve manipulatif araç kullanılabildiği vurgulanmaktadır. İlköğretim matematik ders programına bakıldığında her sınıf düzeyi için kazandırılması düşünülen beceriler arasında kesire uygun şekli çizebilme ve şekle uygun kesri yazabilme vardır. Ancak, beceriler kazandırılırken seçilen modellerin öğrencilerin seviyelerine uygun olması ve aynının kullanılmasından kaçınılması gerektiğine de dikkat çekilmektedir (Şiap ve Duru, 2004). Bloom ve arkadaşları (2002) da matematiksel modellemenin öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına, özgün problemleri çözmelerine, formüle etmelerine, eleştirel ve yaratıcı yönlerinin farkına varmalarına ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığını vurgulamaktadırlar. Toluk ve Oklun a (2003) göre; kesir öğretiminde kullanılabilecek birçok model vardır. Alan modelinde, kesir sayısı bir bölgenin belli bir parçası olarak somutlaştırılır. Küme modelinde, bir kümede bulunan nesnelerin bir bölümü temsil edilir. Sayı doğrusu modeli, kesir sayısını soyut bir gerçek sayı olarak

4 220 M. Doğan, B. Yeniterzi nitelendirir. Her kesir bir sayıdır ve sayı doğrusu üzerinde bir noktaya karşılık gelir. Öğrenciler nesnelerin eşit paylaşımı ile ilgili hem yaşantılarıyla ilgili hem de sezgisel bilgilerini kullanarak alan ve küme modelleri yardımıyla kesir kavramını inşa edilebildikleri vurgulanmaktadır. Öğrencilerin her durumda bir kesri anlayabilmeleri yani onun değişik anlamlarını kavrayabilmeleri için değişik problem durumlarında deneyim kazanmaları gerekir. Sağlam bir kesir kavramının temellerinin kesrin değişik anlamlarının öğrencide somutlaşması ile gerçekleştiği vurgulanmıştır (Arslan Kılcan, 2006). İlköğretimin birinci kademesindeki öğrencilerin kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problem konularının anlamına ilişkin, bu konular ile ilgili çalışma yapmamış olsalar bile, informal anlamda bu kavramlarla karşılaştıklarından dolayı, bazı yerleşik fikirlerinin bulunduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin bu fikirleri keşfetmesi ve öğretim sırasında dikkate almaları durumunda daha duyarlı ve etkili olabilecekleri vurgulanmıştır. Yani öğretmenler, öğrencilerin kesirlerdeki öğrenme güçlüklerini ve kavram yanılgılarını belirleyip buna göre bir öğretim stratejisi belirlerse kesirlerde kavramsal düzeyde öğrenmenin gerçekleşmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir (Soylu ve Soylu, 2005). İlköğretim Matematik Programı (MEB, 2005) öğrencilerin tahmin becerilerinin geliştirilmesine de önem vermekte, öğrencilere işlem sonuçlarının yaklaşık olarak tahmin ettirilmesi gerektiğini, bunun hem işlemlerin kontrolünü hem de kolay hesap yapma yeteneğini geliştirdiğini vurgulamaktadır. NCTM (2000), problem çözmeyi okul matematiğinin temel taşı olarak ifade etmiştir. Problem çözme İlköğretim Matematik Programı (MEB, 2005) nda problemin çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve soru olarak algılanmamasının, öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanmasını sağlamasının, öğrencinin problemi nasıl çözdüğünün, problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğunun, problemde kullandığı stratejilerin çözümü nasıl kolaylaştırdığının önemli olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Amaç İlköğretim 7. sınıf rasyonel sayılar konusu için kesirler ön kazanım özelliği taşımaktadır. Bu çalışma, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin ön kazanım olarak kesirlere ait öğrenmelerinin düzeyini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Problem Cümlesi İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar konusu için ön kazanım özelliği taşıyan kesirler konusuyla ilgili hazır bulunuşlukları hangi düzeydedir?

5 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 221 YÖNTEM Kesirler ilköğretim 7. sınıf rasyonel sayılar konusu için ön kazanım özelliği taşıyan en önemli konulardan biridir. Kesirler için ön öğrenmelerin elde edilebilme düzeyini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Bu amaçla kazanımları içeren bir başarı testi hazırlanmış çalışma grubuna uygulanarak sonuçlar nicel olarak analiz edilmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın örneklemini, Konya ilindeki farklı 3 ilköğretim okulundan toplam 185 adet 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma için her ne kadar evren örneklem ilişkisine girilmemişse de araştırmanın amacına uygun olarak iki adet şehir merkezi ve bir adet kasaba ilköğretim okulu seçilmiştir. Veri Toplama ve Analiz Öğrencilerin rasyonel sayılar alt öğrenme alanı için hazır bulunuşluk düzeylerini ve programın kazanımlarına ne kadar sahip olduklarını tespit etmek için bir başarı testi hazırlanmıştır. Bu testte 6. sınıf programında yer alan Kesirler konusuna ait; Kesirleri karşılaştırır, sıralar, sayı doğrusunda gösterir, Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, Kesirlerle çarpma işlemini yapar, Kesirlerle bölme işlemini yapar, Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder, Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar, kazanımlarını ölçmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Soruların tamamı yürürlükteki İlköğretim Programına uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular uygulama yapılan ilköğretim okullarındaki öğretmenlerle görüşülerek değerlendirilmiş, böylece geçerliği sağlanmıştır. Ayrıca dil, anlatım ve olası hatalar için alan uzanmalarının görüş ve incelemelerine başvurulmuştur. Yapılan düzenlemeler sonucunda, ön kazanımları kapsayacak şekilde 16 adet klasik tarzda açık uçlu soru oluşturulmuştur. Sorular analitik olarak değerlendirilmiştir. Analitik değerlendirme için sorularda yer alan her bir adım tek tek puanlanmış ve doğru yapılan her bir işlem için puanlama anahtarındaki puanı verilmiştir. Böylece her bir soru, analitik olarak birden çok basamaktan oluşacak şekilde puanlanmıştır. Her bir soru için elde edilen toplam puan o sorudan alınabilecek en yüksek puanı ifade etmektedir. Sonuçlar her bir soru için ilgili puanına göre tek tek (frekans ve yüzde kullanılarak) ve sorunun geneli için aritmetik ortalaması kullanılarak yorumlanmıştır.

6 222 M. Doğan, B. Yeniterzi BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde testte yer alan sorular tek tek incelenerek sonuçlar verilmiştir. Ayrıca, testin her bir maddesinden elde edilen bulgular Tablo 1 de de topluca verilmiştir. Tablo 1: Her bir soru için elde edilen analitik puan sonuçları ve başarı ortalamaları Sorular Puanlar Frekans Yüzde Yığılmalı Standart Ortalama (f) (%) Yüzde Sapma ,2 16, ,7 18, ,4 30,3 Soru ,8 41, ,9 53,0 4,29 2, ,8 63, ,3 74, ,9 100, ,6 48, ,6 63,2 Soru ,5 69, ,3 74,1 1,83 2, ,5 80, ,5 100, ,3 57,3 Soru ,9 62,2 1,61 1, ,8 100, ,4 51, ,7 61,1 Soru ,9 65, ,2 75,1 3,26 3, ,1 83, ,8 100, ,1 41, ,5 41,6 Soru ,6 43,2 2,16 1, ,7 78, ,1 100, ,4 52,4 Soru ,4 84, ,2 87,0 1,36 1, , ,6 88,6 Soru ,2 91, ,5 92,4 0,46 1, ,6 100, ,4 71,4 Soru ,9 96,2 0,65 1, ,8 100, ,9 71,9 Soru ,1 80, ,2 82,2 0,66 1, ,8 100,0

7 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 223 Sorular Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16 Puanlar Frekans Yüzde Yığılmalı (f) (%) Yüzde ,3 84, ,1 85, ,1 86, ,6 88, ,9 100, ,5 93, ,5 94, ,9 100, ,3 44, ,4 49, ,3 100, ,3 64, ,4 75, ,8 79, ,5 100, ,2 63, ,6 64, ,1 100, ,8 83, ,5 84, ,7 100, ,0 60, ,3 64, ,8 75, ,5 75, ,3 100,0 Ortalama Standart Sapma 1,12 2,691 0,51 1,940 2,12 1,947 1,61 2,427 2,14 2,859 0,95 2,188 2,50 3,390 Soru 1: Aşağıdaki kesir sayılarını <, >, = sembollerinden uygun olanlarını kullanarak sıralayınız. a) b) c) 7, 8 5 6, 2 3 d) 6, 5 1 5, 2 5 Testin birinci sorusu 6. sınıf matematik programının Kesirler konusunun Kesirleri karşılaştırır, sıralar kazanımını ölçmeye yöneliktir. Bu soruda öğrencilerden verilen şıklardaki kesir sayılarını <, >, = sembollerinden uygun olanlarını kullanarak sıralamaları istenmektedir. Zorluk derecesine göre yapılan puanlamada bu soruyu tam olarak doğru cevaplayan öğrencilere 8 puan verilmiştir. Verilen cevaplara göre, öğrencilerden %16,2 si bu soruya hiç cevap verememişlerdir. Öğrencilerin %2,7 si 1 puan, %11,4 ü 2 puan, %10,8 i 3 puan, %11,9 u 4 puan, %10,8 i 5 puan, %10,3 ü 6 puan almışlardır. Soruyu tam doğru cevaplayanlar %25,9 dur. Sorunun ortalaması 4,29, standart sapması 2,834 tür. Soruda d şıkkını doğru cevaplayan öğrenciler, paydaları eşit kesir sayılarını doğru şekilde sıralayabilmiş ve 1 puan almışlardır. Sorunun a şıkkında denk iki kesir sayısı verilmiş ve = sembolünün kullanılması istenmiştir, doğru cevaplayan öğrenciler 2 puan almışlardır. Sorunun b şıkkı için payı ve paydası farklı iki kesir sayısı verilmiş, hangisinin büyük veya küçük olduğu istenmiş ve doğru cevaplayan öğrenciler 2 puan

8 224 M. Doğan, B. Yeniterzi almışlardır. Son olarak c şıkkında payı ve paydası arasındaki farkları eşit olan üç tane kesir sayısının sıralanması istenmiş ve doğru cevaplayan öğrenciler 3 puan almışlardır. Genel olarak öğrenciler a ve d şıklarını cevaplayabilmişlerdir ancak b ve c şıkkını doğru cevaplayabilen öğrenci sayısı daha azdır. Bu durum, öğrencilerin paydaları eşit kesir sayılarını sıralamakta ve denk kesir sayılarını eşitlemekte zorlanmadıklarını, fakat paydaları farklı kesir sayıları ve payı ve paydası arasındaki farkları eşit olan kesir sayılarını sıralarken, yorum yapma ya da payda eşitleme işlemlerini yapmada zorlandıklarını göstermektedir. Soru 2: 3 5, 1 1 6, 3, 11 4 kesir sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Testin ikinci sorusu ilk sorudaki kazanımları da içine almakla birlikte Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir kazanımının tamamını ölçmeye yöneliktir. Soruda öğrencilerden verilen kesir sayılarını bir sayı doğrusu çizerek, üzerine yerleştirmeleri istenmektedir. 3 5, 3 kesir sayılarını doğru yerleştirenlere birer puan, 1 1 6, verilmiştir kesir sayılarını doğru yerleştirebilenlere ikişer puan Bu sorunun tamamını yanlış cevaplayan öğrencilerin oranı % 48,6 dır. Bu sonuç öğrencilerin sayı doğrusu kullanma becerilerinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Soruda 1 puan alanlar % 14,6, 2 puan alanlar % 6,5, 3 puan alanlar % 4,3, 4 puan alanlar % 6,5 dir. Soruyu tam olarak doğru cevaplayanlar % 19,5 dir. Sorunun ortalaması 1,83 ve standart sapması 2,347 dir. Öğrencilerin çoğu soruya hiç doğru cevap veremezken, cevap verenlerin çoğunluğu 3 5 ve 3 kesir sayılarını yerleştirmekte zorlanmamış, fakat ve 11 4 kesir sayılarını doğru yerleştirememişlerdir. Bu durum, öğrencilerin tamsayılı kesir bileşik kesir dönüşümlerini yapmayı düşünmede zorlandıkları için ortaya çıkmaktadır. Soru 3: Ali bir kitabın önce 2 kaçını bitirmiş oldu? 11 ini sonra 1 3 ünü okudu. Acaba kitabın kaçta Üçüncü soru kesirlerde toplama işlemini yapma becerisini ölçmeye dayalı bir rutin problemdir. Öğrencilerden okunan kitabın ilk kısmıyla, ikinci kısmındaki kesir sayılarını payda eşitleyerek toplamaları istenmektedir. İşlemi yazmaya,

9 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 225 payda eşitlemeye, ortak paydada yazmaya ve sonucu yazmaya birer puan, tüm bunları doğru yazanlara toplamda 4 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 57,3 ü bu soruda 0 puan almışlardır. İlköğretim birinci kademeden beri defalarca tekrar edilen, payda eşitleyerek toplama işlemi gerektiren bu soru tipini, bu kadar öğrencinin yapamamış olması oldukça dikkat çekicidir. Soruyu öğrencilerin % 4,9 u 2 puan alarak cevaplayabilmiştir. Öğrencilerin ancak % 35,1 i bu problemi tam olarak çözebilmiştir. Öğrencilerden bir tanesi bu soruyu anlayarak, payda eşitleyerek iki kesri toplamış ve aşağıdaki gibi doğru cevaba ulaşmıştır (Şekil 1). Şekil 1: Soru 3 için örnek bir öğrenci çözümü Soru 4: 5 1 =? İşlemini şekille (modelle) göstererek sonucunu bulunuz. 6 4 Testin bu sorusu Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar kazanımının çıkarma işlemi yapabilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerden bu çıkarma işlemini özel olarak şekil çizip, payda eşitlemeyi şekil üzerinde gösterip, çıkarma işleminin sonucunu bulmaları istenmektedir. Verilen kesir sayılarının paydalarını eşitlemeye 2 puan, paydası eşitlenen kesir sayılarını şekille göstermeye 2 puan, şekil üzerinde çıkarma işlemi yapmaya 2 puan, işlemsel olarak yazıp doğru sonucu bulanlara 4 puan verilmiştir. Soruya hiç cevap veremeyen öğrencilerin oranı % 51,4 tür. 2 puan alanlar % 9,7, 4 puan alanlar % 4,9, 6 puan alanlar % 9,2, 8 puan alanlar % 8,1 dir. Soruya tam cevap veren öğrenciler ise sadece %16,8 ini oluşturmaktadır. Sorunun ortalaması 3,26 ve standart sapması 3,981 dir. Öğrenciler bir kısmı payda eşitleyip doğru sonuca ulaşmış olsalar bile, işlemi modelle göstermekte oldukça zorlanmışlardır. Şekil 2: Soru 4 için örnek bir öğrenci çözümü

10 226 M. Doğan, B. Yeniterzi Bu soruya en doğru cevaplardan birini veren öğrenciye ait çözüm Şekil 2 deki gibidir. Öğrenci önce paydaların en küçük ortak katını bulmuş ve bu sayıda paydaları eşitleyerek çıkarma işlemini gerçekleştirmiştir. Daha sonra yaptığı işleme uyan alan modeliyle çözümü doğru olarak gösterebilmiştir. Soru 5: Modeli verilen çıkarma işleminin matematik cümlesini yazınız. Testin beşinci sorusu modeli verilmiş bir çıkarma işlemini, işlemsel olarak yazmayı ve payda eşitleyerek işlemin doğru sonucuna ulaşmayı hedeflemektedir. Her basamak ayrı ayrı puanlanmış ve toplam doğru cevaba 5 puan verilmiştir. Öğrencilerden birinci modelden 8 5 ve ikinci modelden 4 1 yazanlara 1 er puan verilmiştir. Çıkarma işlemini yazarak payda eşitleyenlere 1 puan ve işlemi yapıp sonucu bulanlara 2 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 41,1 i soruya hiç cevap verememiştir. % 0,5 i 1 puan, % 1,6 sı 2 puan ve % 35,7 si 3 puan almıştır. Öğrencilerin sadece % 21,1 i soruyu tam olarak doğru cevaplayabilmişlerdir. Sorunun ortalaması 2,16 ve standart sapması 1,974 dir. Bu sorudan ve 4. sorudan da anlaşılacağı üzere; öğrencilerin öğrenme düzeyleri model anlamındaki işlem algılamaları için yeterli düzeyde değildir. Soru 6: 1 1 =? İşlemini şekille göstererek sonucunu bulunuz. 2 3 Altıncı soru Kesirlerle çarpma işlemini yapar kazanımını ölçmeye yöneliktir. Bu soruda öğrencilerden hem kesirlerle çapma işlemini yapmaları, hem de yapılan işlemi şekille(modelle) göstermeleri istenmektedir. Modelle gösterime 3 puan, sonucu yazmaya 2 puan verilmiştir. Bu soruyu öğrencilerin % 52,4 ü hiç cevaplayamamıştır. Sorudan öğrencilerin % 32,4 ü 2 puan, % 2,2 si 3 puan ve % 13 ü 5 (tam) puan almışlardır. Yüzdelere bakıldığında da görüleceği üzere kesirlerde çarpma işlemini modellemede öğrencilerin yeterli olmadığı görülmüştür. İşlemin sonucunu yazmada ise öğrenciler daha az sorun yaşamışlardır. Yinede, soruyu tam olarak cevaplayan öğrenci sayısına bakıldığında yeterli olmadığı görülmektedir. 6. sorunun ortalaması 1,36 ve standart sapması ise 1,702 olarak hesaplanmıştır.

11 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 227 Şekil 3. Soru 6 için örnek bir öğrenci çözümü Yukarıda verilen öğrenci cevabında; öğrenci doğru cevabı alan modeliyle göstermeye çalışmış, fakat aynı bütün üzerinde göstermemiştir (Şekil 3) (Öğrenci cevabın 1 6 olduğunu bilmektedir). Soru 7: İşaretli kısmı gösteren çarpma işlemine ait modelin matematik cümlesini yazınız. Bu soru 6. soruda olduğu gibi Kesirlerle çarpma işlemini yapar kazanımını ölçmeye yöneliktir. Soruda; 6. sorudan farklı olarak, öğrencilerin, modeli verilen çarpma işlemine ait matematik cümlesini yazıp işlemi yaparak, sonuca ulaşmaları istenmiştir. Soru için 1 1 işlemini yazanlara 3 puan, sonucunu yazanlara 2 puan olmak üzere toplam 5 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 88,6 sı bu soruya hiç cevap verememişlerdir. Bunun sebebi olarak, öğrencilerin kesirlerde çarpma işlemini paylarla paylar, paydalarla paydalar çarpılır şeklinde algıladıkları, bu yüzden modele bakıp verilenleri işleme dökemedikleri düşünülmüştür. Öğrencilerin sadece % 3,2 si sorudan 2 puan, % 0,5 i 3 puan ve %7,6 si ise 5 tam puan almışlardır. Sorunun ortalaması 0,46, standart sapması 1,367 olarak bulunmuştur. Soru 8: 2 1 =? İşleminin sonucunu şekille gösteriniz. 3 2

12 228 M. Doğan, B. Yeniterzi Bu soru Kesirlerle bölme işlemini yapar. kazanımını ölçmeye yöneliktir. Öğrencilerden verilen işlemin sonucunu bulmaları ve bunu şekille göstermeleri istenmektedir. Modellemeye iki ayrı kısımdan toplam 4 puan, işlemi yapmaya 2 puan olmak üzere soruya toplam 6 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 71,4 ü soruyu hiç çözememiş, % 24,9 u 2 puan, % 3,8 i ise 4 puan almışlardır. Soruyu istenen şekilde cevaplayan öğrenci hiç yoktur. Sorunun ortalaması 0,65, standart sapması 1,089 olarak bulunmuştur. Bu sorudaki özellikle istenen işlemi şekille gösterme adımını öğrenciler, genellikle; bölme işlemini çarpma işlemine, çarpma işlemini de toplama işlemine benzeterek şekille gösterme yolunu tercih etmişlerdir. Buradan da anlaşılacağı gibi öğrenciler çarpma işleminin modellemesinde olduğu gibi bölme işlemindeki modellemede de sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu soruya ait cevaplar genelde Şekil 4 ve Şekil 5 te olduğu gibidir Şekil 4 ve 5 te, bölme işlemini çarpma işlemine, çarpma işlemini de toplama işlemine benzeterek modelle gösterme yolunu tercih eden öğrencilerden iki tanesinin verdiği cevaplar görülmektedir. Şekil 4. Soru 8 için örnek bir öğrenci çözümü Şekil 5: Soru 8 için örnek bir başka öğrenci çözümü 1 Soru 9: 1 + =? İşleminin sonucunu bulunuz.

13 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 229 Testi 9. sorusu kesirlerle ilgili 3 adımlık işlem sürecini gerektirmektedir. Sorunun her 3 adımına eşit olmak üzere, toplam 3 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 71,9 u soruyu hiç çözememiş, % 8,1 i 1 puan, % 2,2 si ise 2 puan ve % 17,8 i ise 3 tam puan almışlardır. Sorunun ortalaması 0,66 ve standart sapması 1,160 olarak hesaplanmıştır. Sorunun oldukça basit işlem adımları gerektirmesi, soruya öğrencilerin daha iyi cevap verebileceği beklentisini oluşturmasına rağmen, öğrenciler istenen başarıyı gösterememişlerdir. Soru 10: =? işleminin sonucunu bulunuz Onuncu soru öğrencilerin tamsayılı kesri bileşik kesre çevirebilme, kesirlerle dört işlem yapabilme, işlem önceliğini bilme özelliklerini ölçmektedir. Her adım detaylı puanlandırılmış ve tam doğru cevaba 8 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 84,3 ü soruyu hiçbir şekilde yapamayarak 0 puan, % 1,1i 3 puan, % 1,1 i 4 puan, % 1,6 si 6 puan ve ancak % 11,9 u ise 8 tam puan almışlardır. Sorunun ortalaması 1,12 ve standart sapması 2,691 olarak hesaplanmıştır. Sorunun özellikle işlem önceliğine dikkat edilmesi gereken kısmını öğrencilerin çoğunluğu dikkate almamıştır. Tam puan alamayan öğrencilerin büyük kısmı burada problem yaşamışlardır. Öğrenciler; tamsayılı kesri bileşik kesre çevirme ve toplama, çıkarma işlemlerinde çok sıkıntı çekmezken, bölme ve çarpma işlemleri ile sadeleştirme gerektiren durumlarda zorlanmıştır. Bu durum, toplama ve çıkarmaya ait işlemlerde nispeten başarının daha iyi olduğunu, fakat çarpma ve bölmeye ait işlemlerde daha fazla zorlanıldığını göstermektedir. Şekil 6: Soru 10 için örnek bir öğrenci çözümü Şekil 6 da bir öğrencinin bu soruya verdiği cevap yer almaktadır. Öğrenci işlem önceliğini dikkate almadan, işlemleri yazılış sırasıyla yapmış ve yanlış sonuç bulmuştur. Bu durumla öğrenci cevaplarında çok sık karşılaşılmaktadır.

14 230 M. Doğan, B. Yeniterzi Soru 11: ediniz =? 7 5 İşleminin sonucunu yaklaşık olarak tahmin Bu soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. kazanımını ölçmeye yöneliktir. Sorunun doğru cevabına toplam 8 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 93,5 i sorudan 0 puan almıştır, yani hiçbir işlem yapamamışlardır. Bu durum bize öğrencilerin nasıl tahmin yapabileceklerini ve tahmin yaparken hangi tahmin stratejilerini kullanabileceklerini bilmediklerini göstermektedir. Soruya doğru cevap veren öğrencilerin oranı çok düşüktür (% 0,5 i 6 puan, % 5,9 u ise 8 puan almıştır). Sorunun ortalaması 0,51 ve standart sapması 1,940 olarak hesaplanmıştır. Şekil 7: Soru 11 için örnek bir öğrenci çözümü Şekil 7 de ki öğrenci cevabında; öğrencinin verilen işlemleri sırasıyla yaptığı, son basamakta tahmin stratejisi kullanıp toplama işleminin sonucuna göre cevabı yazdığı görülmektedir. Hâlbuki öğrencilerden verilen tamsayılı kesirden ilkini 2 ye, ikincisini de 4 e yakındır şeklinde yorumlamaları ve toplama işlemiyle 9 sonucuna ulaşmaları beklenmiştir arasındaki sorular Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. kazanımını ölçmeye yöneliktir. Soru 12: 120 sayısının 4 5 i kaçtır? İki işlemden oluşan sorunun her basamağına 2 puan, toplamda 4 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 44,3 ü bu sorudan 0 puan almıştır. % 5,4 ü 2 puan ve % 50,3 ü soruyu tam olarak cevaplamış, 4 puan almıştır. Sorunun ortalaması 2,12 ve standart sapması 1,947 olarak bulunmuştur. Soru 13: 5 7 sinin 1 5 i 14 olan sayı kaçtır?

15 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları soru 3 adımda puanlanmış olup; sayının 5 7 sinin 1 5 ini bulmaya 4 puan, sonucu bulmaya 2 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 64,3 ü sorudan 0 puan almıştır. % 11,4 ü 2 puan, % 3,8 i 4 puan, % 20,5 i 6 puan almıştır. Sorunun ortalaması 1,61 ve standart sapması 2,427 olarak bulunmuştur. Şekil 8: Soru 13 için örnek bir öğrenci çözümü Yukarıdaki öğrenci cevabında; öğrencinin iki farklı işlem yaptığı görülmektedir (Şekil 8). Öğrenci, önce hangi kesir sayısını kullanacağını tam olarak bilmemektedir ve yaptığı işlemlerden emin değildir. Soru 14: Bir otobüsten durakta 18 kişi inmiştir. Bu durakta otobüsten içerideki yolcuların 3 7 yolcu vardı? sinin indiği biliniyorsa otobüste durakta durmadan önce toplam kaç Soruya toplamda 6 puan verilmiştir. Öğrencilerin % 63,2 si sorudan 0 puan almıştır. % 1,6 sı 2 puan ve ancak % 35,1 i 6 tam puan almıştır. Sorunun ortalaması 2,14 ve standart sapması 2,859 olarak bulunmuştur. Soru 15: Can ile babasının yaşları toplamı 48 dir. Can ın yaşı babasının yaşının 1 ü ise Can ın yaşı kaçtır? 3 Soruya toplam 6 puan verilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun soruyu dikkatli okumadığı ve direkt gördüğü sayılarla işlem yaptığı görülmüştür. Öğrencilerin % 83,8 i sorudan 0 puan almıştır. % 0,5 i 2 puan, ve sadece %15,7 si 6 tam puan almıştır. Sorunun ortalaması 0,95 ve standart sapması 2,188 olarak bulunmuştur. Soru 16: Numan ın 18 YTL si vardır. Numan ın parasının 2 ü, İhsan ın 3 parasının 3 5 ine eşit olduğuna göre İhsan ın kaç YTL si vardır?

16 232 M. Doğan, B. Yeniterzi Soruya toplam 6 puan verilmiştir. Yine bu soruda da, öğrencilerin çoğunluğunun soruyu dikkatli okumadığı ve direkt gördüğü sayılarla işlem yaptığı görülmüştür. Öğrencilerin % 60 ı sorudan 0 puan almıştır. % 4,3 ü 2 puan, % 10,8 i 4 puan, % 0,5 i 6 puan, % 24,3 ü 8 tam puan almıştır. Sorunun ortalaması 2,50 ve standart sapması 3,390 olarak bulunmuştur sorular incelendiğinde öğrencilerin kesirlerle ilgili problem çözme aşamalarını uygulamakta zorlandığı görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir kısmı problemi anlama safhasını bile yerine getirememiştir. Öğrencilerin bir kısmı çözümün bir adımını gerçekleştirseler bile, sonuca ulaşmakta problem yaşamışlardır. Ancak öğrencilerin daha az bir kısmı ancak problem basamaklarını tam olarak yerine getirebilmiş ve doğru cevaplara ulaşmıştır. Bu durum, kesir problemlerine ait kazanımın istenilen düzeyde öğrenilemediğini ortaya koymaktadır. SONUÇLAR ve TARTIŞMA Altıncı sınıf matematik programındaki Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. kazanımı testin 1 ve 2. sorularında ölçülmek istenmiştir. Öğrenciler, 1. soruda paydaları eşit kesir sayılarını sıralamakta ve denk kesir sayılarını eşitlemekte zorlanmamışlardır. Ancak paydaları farklı kesir sayıları ve payı ve paydası arasındaki farkları eşit olan kesir sayılarını sıralarken, yorum yapma ya da payda eşitleme işlemlerini yapmada birçok öğrencinin zorlandığı görülmüştür. Testin 2. sorusunda ortaya çıkan sonuç ise; öğrencilerin sayı doğrusunu kullanma becerilerinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Testin 3. sorusu; kesirlerde toplama işlemini yapma becerisini ölçmeye dayalı bir problemdir. Öğrencilerden okunan kitabın ilk kısmıyla ikinci kısmındaki kesir sayılarını payda eşitleyerek toplamaları istenmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu yine bu soruda da istenilen başarıya ulaşamamıştır. İlköğretim birinci kademeden beri defalarca tekrar edilen, payda eşitleyerek toplama işlemi yapmayı gerektiren bu soru tipini, bu kadar öğrencinin yapamamış olması, daha sonra 7. sınıfta öğrenilecek rasyonel sayılarda yer alan toplama işlemine ait kazanımın ön öğrenmesinin oldukça düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Yine testin dört ve beşinci soruları kesirlerde çıkarma işlemini yapma becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Öğrenciler payda eşitleyip doğru sonuca ulaşmış olsalar bile, işlemi modelle göstermekte oldukça zorlanmışlardır. Yani öğrencilerin model anlamındaki işlem algılamaları, olması gereken düzeyde değildir. Toplama ve çıkarma işlemi için görülen bu durumlar, ön öğrenmelerin çok önemli olduğu matematikte, sonra öğrenilenlerin ön öğrenmeler olmadan gerçekleşmesinin oldukça güç olduğunun bir göstergesi olarak tekrar ortaya çıkmıştır. Testin 6 ve 7. sorularında kesirlerde çarpma işlemini modellemede öğrencilerin yeterli olmadığı görülmüştür. İşlemin sonucunu yazmada ise öğrenciler daha az sorun yaşamışlardır. Hem işlem, hem de modellemeyi doğru şekilde yapan öğrenci sayısı da çok değildir. Ancak öğrencilerin rasyonel sayılardakine benzer

17 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 233 olarak kesirlerde çarpma işlemini de paylarla paylar, paydalarla paydalar çarpılır şeklinde algıladıkları, bu yüzden modele bakıp verileni işleme dökemedikleri görülmüştür. Testin 8 ve 9. soruları kesirlerde bölme işlemiyle ilgilidir. Öğrencilerin büyük bir kısmı bu soruyu hiçbir şekilde çözememiştir. Programda özellikle kesirlerde bölme işlemiyle ilgili bol etkinlik ve sorulara yer verilmesine rağmen, böyle bir sonucun ortaya çıkmış olması, önemli görülmüştür. Öğrenciler genellikle çarpma işlemindeki ezberciliğe bölme işleminde de birinci kesri aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp şeklinde devam etmişlerdir. Bölme işleminin modellenmesinde ise; büyük çoğunluk işlemi çarpma işlemine dönüştürmüş, çarpma işlemin de toplama işleminin kısaltılması mantığını kullanarak, toplama işlemi modellemesi gibi cevaplamıştır. Bu durum, öğrencilerin bölme işlemini modellemeden kaçmasına neden olmuş, bölmeyi çarpma daha sonrada çarpmayı toplama işlemi ile eşleştirme ve modelleme yoluna götürmüştür. Testin 10. sorusu öğrencilerin tamsayılı kesri bileşik kesre çevirebilme, kesirlerle dört işlem yapabilme, işlem önceliğini bilme özelliklerini ölçmektedir. Sorunun özellikle işlem önceliğine dikkat edilmesi gereken kısmını öğrencilerin çoğunluğu dikkate almamıştır. Öğrenciler; tamsayılı kesri bileşik kesre çevirme ve toplama, çıkarma işlemlerinde çok sıkıntı çekmezken, bölme ve çarpma işlemleri ile sadeleştirme gerektiren durumlarda zorlanmıştır. Burada öğrencilere özellikle 4 ve 5. sınıfta verilmesi gereken temel kazanımların tam anlamıyla yerleştirilemediği gerçeği açık olarak görülmektedir. Testin 11. sorusunda öğrencilerin tahmin becerileri ölçülmek istenmiştir. Öğrencilerin neredeyse tamamı (%93,5) soruya hiç cevap verememiştir. Bu durum bize öğrencilerin nasıl tahmin yapacaklarını ve tahmin yaparken hangi tahmin stratejilerini kullanabileceklerini bilmediklerini göstermektedir. Testin arasındaki soruları 6. sınıf programındaki Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. kazanımını ölçmeye yöneliktir. Öğrencilerin yarısı problem çözmeyi gerektiren soru tiplerinde hiçbir işlem yapamamışlardır. Bu durum özellikle 15 ve 16. sorularda daha fazla gözlenmiştir. Öğrencilerin problem çözme aşamalarını uygulamakta zorlandığı görülmüştür. Problemlerde verilenleri ve istenenleri öğrencilerin büyük kısmı planlı bir şekilde bile yazamamışlardır. Bu aşamayı yapamayan öğrenci doğal olarak bir çözüm planı çizip, bu planı uygulamayı da gerçekleştirememiştir. Öğrencilerden bazıları da plan çizmeyi başarmış, çözümün bir adımını gerçekleştirmiş fakat sonuca ulaşmakta problem yaşamışlardır. ÖNERİLER Kesirler konusu matematikte birçok konunun temelini oluşturduğu için önemlidir. Bundan dolayı öğrenciler her şeyden önce kesir ifadesinin anlamını kavramalıdır. Öğrencilerden ne olduğunu tam olarak bilmedikleri bir ifadeyle ilgili işlem yapma ve problem çözme becerilerini iyi derecede göstermelerini

18 234 M. Doğan, B. Yeniterzi beklemek mümkün değildir. Yeni müfredatta yer alan etkinlikler yardımıyla öğretmenler öncelikle kesir kavramını öğrencilere kazandırmaya çalışmalıdırlar. Öğrenciler kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini çarpma ve bölme işlemlerine kıyasla daha kolay algılayabilmektedirler. Çarpma ve bölme işlemlerinde sorun yaşamalarının temeli; doğal sayılardaki çarpma ve bölme işlemi algılamalarını kesirlere de taşımış olmalarına dayanmaktadır. Bir sayıyı bir sayıyla çarparsak büyür, bir sayıya bölersek küçülür şeklindeki genelleme öğrencileri yanılgıya düşürebilir. Öğretmenler bu genellemeye fırsat vermeden gerekli açıklamaları yapmalıdır. Kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerindeki kuralların mantığı öğrenciye anlatılmalıdır. Böylece öğrenci kuralları ezberlemeden neyi, neden yaptığını bilir ve anlamlı öğrenmiş olur. Ayrıca öğrencilerin tahmin yapmayla ilgili sıkıntılarını gidermek için sınıf içi etkinliklerin sayısı artırılarak günlük hayatla ilişkili tahmin yapma uygulamalarına yer verilmelidir. Öğrenciler kesirlerle ilgili problem çözme ve kurmada da zorluk yaşamaktadırlar. Öğrencilerin çoğu problem çözme aşamalarını dikkate almadan, özellikle problemi anlamadan sayılarla işlem yaparak sonuç yazmaya çalışmaktadır. Öğretmenler öncelikle öğrencilerin problemi algılamasına dikkat etmelidir. Öğretmenler daha sonra çözümle ilgili plan yapılıp uygulanması için öğrencilere yönlendirici sorular sormalıdır. Ayrıca öğretmenler kesirlerle ilgili dört işlem ve problem çözme kısmında bol örnek ve soru çözümüne zaman ayırmalı ve öğrencilerin farklı soru tipleriyle karşı karşıya getirmelidir. KAYNAKLAR Aksu, M. (1997). Student Performance in Dealing with Fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), Arcavi, A. (2003). A Role of Visual Representations in the Learning of Mathematics. Educational Studies in Mathematics, 52(3), Arslan Kılcan, S. (2006). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerle Bölmeye İlişkin Kavramsal Bilgi Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Mack, N.K. (1990). Learning Fraction with Understanding, Building on Informal Knowledge. Journal for Research in Mathematics Education, 21, M.E.B. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (1-5). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Olkun, S. (2004). When Does the Volume Formula Make Sense to Students. Hacettepe Univesity Journal of Faculty of Education, 25,

19 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları 235 Orhun, N. (2007). Kesir İşlemlerinde Formal Aritmetik Ve Görselleştirme Arasındaki Bilişsel Boşluk. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2007, 8(14), Soylu, Y. ve Soylu C. (2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri: Kesirlerde Sıralama, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Kesirlerle İlgili Problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005, 7(2), 104. Şiap, İ., Duru, A. (2004). Kesirlerde Geometriksel Modelleri Kullanabilme Becerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2004, 12(1), Toluk, Z., Olkun, S., (2004). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara : Anı Yayıncılık.

20 236 M. Doğan, B. Yeniterzi EK 1:Araştırmada Kullanılan Test MATEMATİK TESTİ Sevgili öğrenciler, aşağıda sizin çözmeniz için çeşitli matematik soruları yer almaktadır. Lütfen uygun yerlere cevaplarınızı yazınız. Süreniz 40 dakikadır. Başarılar dilerim. Öğrencinin; ADI ve SOYADI:...OKULU: 1) Aşağıdaki kesir sayılarını <, >, = sembollerinden uygun olanlarını kullanarak sıralayınız.. a) b) c) 7, 8 5 6, 2 3 d) 6, 5 1 5, 2 5 2) 3 5, 1 1 6, 3, 11 4 kesir sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 3)Ali bir kitabın önce 2 bitirmiş oldu? 11 ini sonra 1 3 ünü okudu. Acaba kitabın kaçta kaçını 4) 5 1 =? işlemini şekille (modelle) göstererek sonucunu bulunuz ) Modeli verilen çıkarma işleminin matematik cümlesini yazınız. 6) 1 1 =? işlemini şekille göstererek sonucunu bulunuz ) İşaretli kısmı gösteren çarpma işlemine ait modelin matematik cümlesini yazınız.

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra,

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra, Problem Çözme Problem Çözme Problem çözme esasen tüm öğrenme alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişki hâlinde olan temel bir beceridir. Matematik öğretiminde problem çözme becerisine atfedilen

Detaylı

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarından her birine kesir denir. Payı olan kesirlere birim kesir denir. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.,, 8 kesirlerini sıralayınız.

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

YÜZDE HESAPLARI. X sayısı, herhangi bir reel sayı olmak üzere, bu X sayısını 100

YÜZDE HESAPLARI. X sayısı, herhangi bir reel sayı olmak üzere, bu X sayısını 100 YÜZDE HESAPLARI Ticari hayatta yapılan ticari işlemler aynı türden bazı çoklukların birbiri ile bölme yoluyla karşılaştırılmasını ve böylece belli bir oranın bulunmasını gerektirir. Örneğin, maliyet fiyati

Detaylı

www.derssunumlari.com

www.derssunumlari.com . BÖLÜM: KESİRLER HER YERDE Kesirleri Karşılaştıralım, Toplayalım ve Çıkaralım 7 7 7 ile kesirlerini karşılaştırınız ve bu 8 8 kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 8 Pay üï Payda : Bir bütünün kaç parçaya

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Matematik Nedir?

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Matematik Nedir? Toluk, Z. İlköğretim-Online (1), 003 sf. 36-1 Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Matematik Nedir? Yard. Doç. Dr. Zülbiye Toluk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlköğretim Bölümü

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Gökhan ÖZSOY Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Đlköğretim

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

İlköğretim Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı (2009/2013)*

İlköğretim Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı (2009/2013)* İlköğretim 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı (2009/2013)* Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi *MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6.-8. sınıflar öğretim programı.

Detaylı

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU 10/1/15 Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU http://matematikogretimi.weebly.com/ Öğrenme 1 Öğrendiğimizi

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME Arş. Gör. Zeki Aksu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi zekiaksu25@artvin.edu.tr Solmaz Damla Gedik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ 1 BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ Bir gözlem sonucunda elde edilen ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ölçme sonuçları 'ham veri' ya da 'ham puan' olarak isimlendirilir. Genellikle ham verilerin anlaşılması

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif tamsayılar

Detaylı

KAVRAM YANILGISI NEDİR?

KAVRAM YANILGISI NEDİR? KAVRAM YANILGISI NEDİR? Matematik eğitimi literatüründe matematik öğreniminde karşılaşılan zorlukları ifade etmek için birçok değişik terimin kullanıldığı, aynı zamanda birbirlerinin yerine de kullanıldığı

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür İÇİNDEKİLER Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür XIII XIV XV Giriş 1 Kitabın amaçları 1 Öğretmen katkısı 2 Araştırma katkısı 2 Yansıma için bir ara 3 Sınıf etkinlikleri 3 Terminoloji üzerine bir

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1 SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematik Öğretimi Ders İçeriği Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Matematik öğretiminin tarihçesi (dünya

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDA YAPTIKLARI HATALAR THE ERRORS MADE BY PRIMARY SCHOOL FOURTH GRADERS ON FRACTIONS

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDA YAPTIKLARI HATALAR THE ERRORS MADE BY PRIMARY SCHOOL FOURTH GRADERS ON FRACTIONS Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 4(1), 98-113, 2017 İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDA YAPTIKLARI HATALAR THE ERRORS MADE BY PRIMARY SCHOOL FOURTH GRADERS ON FRACTIONS

Detaylı

ONDALIK GÖSTERİMLER ONDALIK GÖSTERİM. ÖRNEK: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.

ONDALIK GÖSTERİMLER ONDALIK GÖSTERİM. ÖRNEK: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. ONDALIK GÖSTERİM Paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerin virgül kullanarak yazılışına ondalık gösterim denir. Ondalık gösterimlerde virgül tam kısım ile kesir kısmı ayırmak için kullanılır. ÖRNEK: Aşağıda

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ Yunus KAYNAR 1 Erdoğan HALAT 2 1 Akdoğan ilköğretim okulu, Kızılcahamam

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Matematikçiler Derneği www.matder.org.tr 8. Matematik Sempozyumu 12-14 Kasım 2009, Ankara İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kesir Problemleri Çözümlerine Etkisi

Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kesir Problemleri Çözümlerine Etkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 2, 152-162 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 2, 152-162 Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...

Detaylı

TAM SAYILARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERDE ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE YAPILAN HATALAR VE KARġILAġILAN ZORLUKLAR

TAM SAYILARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERDE ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE YAPILAN HATALAR VE KARġILAġILAN ZORLUKLAR 1648 TAM SAYILARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERDE ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE YAPILAN HATALAR VE KARġILAġILAN ZORLUKLAR Özet. Tevfik AVCU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tavcu@ogu.edu.tr Burcu

Detaylı

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgisayar Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Bilgisayar Olanakları

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi

PROBLEM ÇÖZME. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi PROBLEM ÇÖZME Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr 2 HANGISI VEYA HANGILERI PROBLEMDIR? Bir çiftlikte bulunan 40 inekten birincisi 1 kg, ikincisi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Aritmetik işlemler Bu bölümde öğrencilerin lisede bildikleri aritmetik işlemleri hatırlatacağız. Bütün öğrencilerin en azından tamsayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 29 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 29 ISSN: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK SEMBOL-PROBLEM-MODEL BAĞLAMINDA GELİŞTİRDİKLERİ ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları

Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati MATH101T Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur?

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirlerin Öğretimi Kesirler Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Doğal sayılar günlük yaşantımızda bazı problemlerin çözümünde yetersiz kalır. Kesirler Örneğin, 3 elmayı 2 arkadaşınıza paylaştırdığınızda

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar, diğer derslerde olduğu gibi matematik dersinde de daha fazla yönlendirmeye,

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Sayılar Kuramına Giriş (MATH325) Ders Detayları

Sayılar Kuramına Giriş (MATH325) Ders Detayları Sayılar Kuramına Giriş (MATH325) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sayılar Kuramına Giriş MATH325 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 111

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ

SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ İŞLEM KAVRAMI SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ SAYILAR VE SAYMA KONU ÖZETİ SAYI KAVRAMI VE SAYMA Sayı ve sayma kavramı öncesinde öğrenilmiş olması gereken alt düzey temel beceriler: Karşılaştırma Sınıflandırma

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1 Elementary Education Online, 13(1), ou:17-26, 2014. İlköğretim Online, 13(1), tp:17-26, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Öğretim Uygulaması Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI Deniz KARDEŞ Emin AYDIN Ali DELİCE Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK DİLİNİ ANLAMA VE KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK DİLİNİ ANLAMA VE KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETME ADAYLARII MATEMATİK DİLİİ ALAMA VE KULLAMA BECERİLERİİ İCELEMESİ Mevlüde DOĞA 1 Pınar GÜER 2 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI İngilizce Yeterlik/Final Sınavı 4 bölümden oluşmaktadır. Sınav iki gün, dört oturum olarak gerçekleştirilir. Reading

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU SUNU İÇERİĞİ AMAÇ GENEL BİLGİLER BAŞVURU KOŞULLARI SINAV DEĞERLENDİRME AŞAMALARI DGS SORULARI KONU BAŞLIKLARI 2014 DGS SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER YÜKSEKOKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

11. RASYONEL SAYILARIN SIRALANMASI

11. RASYONEL SAYILARIN SIRALANMASI 11. RASYONEL SAYILARIN SIRALANMASI SIRALAMA SEMBOLLERİ Sıralama sembolleri, sayıların sıralanma şeklini gösterirler. Yani, sıralama sembolleri sayıların küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasını

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Finansal Türevler Matematiği (MATH 316) Ders Detayları

Finansal Türevler Matematiği (MATH 316) Ders Detayları Finansal Türevler Matematiği (MATH 316) Ders Detayları Ders Adı Finansal Türevler Matematiği Ders Kodu MATH 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION IJOFE, 2016, 2 (2), 111-115 ISSN: 2149-3030 INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION Kitap Tanıtımı Haylock, D., & Cockburn, A. (2014). Küçük Çocuklar İçin Matematiği Anlama. (Çev. Editörü; Yılmaz, Z.).

Detaylı