YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 1 TL ni as ya.com.tr Türkiye nin Ankara ya indirdiði Suriye yolcu uçaðýnýn Moskova ya 200 kilometre uzaklýðýndaki Tula þehrinde bulunan askerî havaalanýnda yüklendiði öne sürülürken, Rus gümrük yetkilileri, uçaðýn kereste taþýdýðýný iddia etti. FOTOÐRAF: AA RUSYA ÝLE DE UÇAK KRÝZÝ SU RÝ YE YOL CU U ÇA ÐI NIN Ý ÇÝN DE KÝ AS KE RÎ MAL ZE ME LER BU LUN DU ÐU YÖ NÜN DE KÝ ABD KAY NAK LI ÝS TÝH BA - RAT Ü ZE RÝ NE TÜRK SA VAÞ U ÇAK LA RI TA RA FIN DAN Ý NÝ ÞE ZOR LAN MA SI, RUS YA NIN TEP KÝ SÝ NE YOL AÇ TI. RUSYA: YOLCULAR TEHLÝKEYE ATILDI u Türk hü kü me ti u lu sal ve u lus la r a ra sý hu - kuk tan kay nak la nan hak la rý na is ti na den bu ta ras su fu yap tý ðý ný a çýk lar ken, Rus ya Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý 17'si Rus va tan da þý ol mak ü - ze re u çak ta ki yol cu la rýn ha yat ve gü ven lik - le ri teh li ke ye a týl dý iddiasýnda bulundu. UÇAKTA ASKERÎ KARGO VAR MIYDI? u U çak ta her han gi bir as ke rî mü him ma týn ol - ma dý ðý ný sa vu nan bir Rus si lâh ih ra cat þir ke ti yet ki li si, Mos ko va Þam a yol cu u ça ðý i le as - ke rî kar go gön der mez de di. Ge liþ me ler kay - gýy la iz le nir ken, ge ri li min da ha faz la týr man - ma ma sý te men nî e di li yor. Ha be ri say fa 7 de Suriye elektrik alýmýný durdurdu u E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Su ri ye nin ken di ter ci hiy le bir haf ta ön ce Tür ki ye den e lek trik a lý mý ný dur dur du ðu nu bil dir di. n 8 de ABD askerleri Ürdün de u ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, bir grup A - me ri kan as ke ri nin Su ri ye de ki kriz dolayýsýyla ih ti ya - ten Ür dün e gön de ril di ði ni doð ru la ya rak, Su ri ye de ya þa nan la rýn muh te mel so nuç la rýy la ba þa çý ka bil - me miz i çin ABD ile Ür dün a ra sýn da ki i liþ ki nin güç lü ol ma sý nýn gü ven ce si ni sað lý yor lar dedi. n 7 de DÝYARBAKIR DA HELÝKOPTER DÜÞTÜ: 1 pilot þehit oldu udiyarbakýr ýn Lice ilçesinde geçici üs bölgesindeki askerî personeli deðiþtiren Jandarma Genel Komutanlýðýna ait S-70 Skorsky ti pi he li - kop ter e lek trik tel le ri ne ta ký la rak ka za-kýrýma uðradý. Olay sonucunda bir asker þehit olurken 7 asker yaralandý. Ha be ri say fa 9 da ÝSGÝD BAÞKANI ÝNANÇ KABADAYI: Artýk çarklar dönmeye baþlasýn uýstanbul Genç Giriþimciler Derneði (ÝSGÝD) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýnanç Kabadayý, Türkiye ekonomisinin hedeflenen yumuþak iniþi baþarýyla gerçekleþtirdiðini belirterek Önümüzdeki yýldaki yüzde 4 lük büyüme hedefinin tutturulabilmesi için ekonomide çarklarýn bir an evvel dönmeye baþlamasý gerek ifadesini kullandý. nha be ri say fa 10 da DÜNYA BANKASI BAÞKANI KÝM: Zor zamanlardan geçiyoruz n 10 da DÝYANET-SEN GENEL BAÞKANI MEHMET BAYRAKTUTAR: Baþörtüsü her yerde serbest olmadan sorun çözülmez udiyanet-sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, uzun süredir ülkemizde uygulanan baþörtüsü yasaðýnýn kýsmen kalksa da bunun yeterli düzeyde olmadýðýný belirterek, Baþörtüsüne gerek okullarda, gerek çalýþma hayatýnda özgürlük saðlanmadýkça kadýnlarýmýz rencide edilmeye, hakarete uðramaya ve hatta psikolojik ve fiziksel þiddete uðramaya devam edecektir dedi. nahmet Terzi nin Haberi SAYFA 9 DA Ýstanbul, trafiði en yoðun þehir nha be ri say fa 3 te Türk çe i sim kul la nan es na fa ver gi in di ri mi nha be ri say fa 6 da TOBB, Â kif in Sa fa hat e se rini ye ni den ha zýr la dý nha be ri say fa 4 de Yeni Asya Helâl Fuarýnda nha be ri say fa 10 da DP GENEL BAÞKANI UYSAL: Ön ce sis tem de mok ra tik leþ me li udp Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, mil let ve ki li se çil me ya þý nýn 18 e dü þü rül me si ni de ðer len di rir ken, Mev cut sis tem i çin de 18 ya þýn da se - çil mek bir an lam ta þý maz. Genç le rin ö nü nün a çýl ma sý i çin ön ce lik le sis te min de mok ra tik leþ me si ge rek de di. n 8 de AYM ESKÝ ÜYESÝ SACÝT ADALI: 28 Þubat ta manevî baský altýndaydýk u A na ya sa Mah ke me - si es ki Ü ye si Sa cit A - da lý, TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma 28 Þu bat-27 Ni san Alt Ko mis yo nuna 28 Þu - bat sü re ci ni an la týr - ken, Ma ne vî bas ký al - týn day dýk. Ýl la bi ri nin Sen þu nu yap, bu - nu yap de me si ne ge rek yok tu, o at mos - fer in sa ný yön len di ri yor du de di.n 8 de SREBRENÝTSA ANNELERÝ AÝHM E BAÞVURDU u7 ISSN ÝYÝLÝÐÝN ADI: KURBAN u16

2 2 Y LÂ HÝ KA [Sa dâ-i Ha ki kat, 27 Mart 1909, Di nî ce ri de, no: 86] a rîk-i Mu ham me dî (asm), þüp he ve hî le den T mü nez zeh ol du ðun dan, þüp he ve hi le yi î mâ e den giz le mek ten de müs tað nî dir. Hem o de re ce a zîm ve ge niþ ve mu hit bir ha ki kat, ba hu sus bu za man eh li ne kar þý hiç bir ci het le sak lan maz. Bahr-i um man na sýl bir des ti de sak la na cak? Tek ra ren söy lü yo rum ki: Ýt ti had-ý Ýs lâm ha ki ka tin de o lan Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) ci het-i vah de ti tev hid-i Ý lâ hî dir. Pey mân ve ye mi ni de i mân dýr. En cü men ve ce mi yet le ri, me sâ cid ve me dâ ris ve ze vâ yâ dýr. Mün te si bî ni, u mum mü min ler dir. Ni zam - Bu zamanýn en büyük farz vazifesi ittihad-ý Ýslâmdýr Bu zamanýn en büyük farz vazifesi ittihad-ý Ýslâmdýr... Bu ittihadýn meþrebi muhabbettir. Husûmeti ise, cehalet ve zaruret ve nifak adýr. na me si, Sü nen-i Ah me di ye dir (asm), ka nu nu, e vâ mir ve ne vâ hî-i þer i ye dir. Bu it ti had, â det ten de ðil, i ba det tir. Ýh fâ, havf-ý ri yâ dan dýr. Farz da ri yâ yok tur. Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti ha dýn he def ve mak sa dý, o ka dar u zun, mün þa ib, mu hit ve me ra kiz ve ma a bid-i Ýs lâ mi ye yi bir bi ri ne rapt et ti ren bir sil si le-i nu ra nî yi ih ti za za ge tir mek le, o nun la mer but o lan la rý i kaz ve ta rîk-i te rak ki ye bir hâ hiþ ve emr-i vic da nî i le sevk et mek tir. Bu it ti ha dýn meþ re bi mu hab bet tir. Hu sû me ti i se, ce ha let ve za ru ret ve ni fak a dýr. Gayr-ý müs lim ler e min ol sun lar ki, bu it ti ha dý mýz, bu üç sý fa ta hü cum dur. Gayr-ý müs li me kar þý ha re ke ti miz ik nâ dýr; zi ra, on la rý me de nî bi li riz. Ve Ýs lâ mi ye ti mah bup ve ul vî gös ter mek tir; zi ra on la rý mun sýf zan ne di yo ruz. Lâ ü ba li ler i yi bil sin ler ki, din siz lik le ken di le ri ni hiç bir ec ne bî ye sev di re mez ler. Zi ra mes lek siz lik le ri ni gös ter miþ o lur lar. Mes lek siz lik, a nar þi lik se vil mez. Ve bu it ti ha da tah kik i le da hil o lan lar, on la rý tak lit e dip çýk maz lar. Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) it ti had-ý Ýs lâm mes lek ve ha ki ka ti ni, en zâr-ý u mu mi ye ye arz e de riz. Ki min bir i ti ra zý var sa, et sin; ce va ba ha zý rýz. Ci ha nýn bü tün as lan la rý nýn bað lan dýk la rý bir zin ci ri, hi le kâr bir til ki nin ko par ma sý na im kân var mý dýr? (Fars ça i ba re) Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 67 Gü ney do ðu nun has re ti, kar deþ lik ve müf ri ta ne ir ti ba týn mey ve si ne ja te re id nur si.de ne ja il.com n san lý ðýn muh taç ol du ðu kar deþ lik... Be þe ri ye tin has re ti ni çek ti ði sulh ve ba rýþ... Top lu mun İ câ ný gö nül den bek le di ði hu zur... Ce mi ye tin ar zu la dý ðý a sa yiþ ve em ni yet... Ak lýn ge rek tir di ði meþ rû i yet ve i yi lik... Vic da nýn em ret ti ði a da let... Kal bin tat min ol ma yý bek le di ði i man ve i ti kat... Ru hun su sa dý ðý sýdk ve sa mi mi yet... Dâ vâ nýn ve hiz me tin bek le di ði müf ri ta ne ir ti bat! Bü tün bu duy gu ve dü þün ce le ri; An tal ya-di yar ba kýr hat tý ha va a la nýn dan baþ la yan, Bat man i lin de tat mi ni ye te u la þan, Mid yat, Ciz re, Si lo pi il çe le rin de coþ ku ya dö nü þen, Þýr nak, Mar din, Þan lý ur fa, Ga zi an tep te zir ve ya pan bir haf ta lýk se ya ha tin ar dýn dan yaz mak na sip o lu yor. Kâ i na týn bek le di ði ger çek in san lý ðý, kav ga sýz, gü rül tü süz bir or ta mý sað la mak i çin bir þey ler yap mak ge re ki yor. Bu nun i çin en baþ ta ir ti ba ta, it ti fa ka, te sa nü de, i ti ma da ve ha ki kî kar deþ li ðe ih ti yaç var. Kâ i nat ta ri hi bo yun ca, in san lýk se ren ca mý nýn baþ la dý ðý gün den bu gü ne ve ký ya me te ka dar gi den yol da in san lýk i çin tek hu zur kay na ðý in san lý ðýn ve kâ i na týn ka ta lo ðu me sa be sin de o lan Kur ân-ý A zî müþ þân ýn ge tir di ði ah kâm-ý Ý lâ hi ye dir. Bu nun va ki ol du ðu nu ve i le le bet müm kün o la ca ðý ný, ic ra a tý ný, var lý ðý ný ve tat bi ka tý ný gös te ren de â lem le rin e fen di si Hz. Pey gam ber dir (asm). Kur ân-ý Ke rim in bu as ra ve ge le cek a sýr la ra ba kan ma ne vî ve mu ci ze vî tef si ri o lan Ri sa le-i Nur a mu ha tap o lan, o nu tak dir e dip o ku yan, ha ya tý na prog ram ve yol ha ri ta sý ya pan in san lar i çin sos yal ha ya ta yö ne lik ya pý la cak çok e sas lý pren sip ler ve düs tur lar var dýr. So rum lu luk lar ve mü kel le fi yet ler var dýr. Bun la rýn hep si hem Müs lü man lar, hem Nur Ta le be le ri, hem de in san lýk i çin il gi li ki tap ve ba his ler de zik re dil miþ ler dir. Hz. Be di üz za man ha ya týn her ka re si i çin i ti da li, va sa tý, nor ma li tav si ye e der ken; ir ti bat ko nu sun da if ra tý ve müf rit li ði ýs rar la vur gu la mýþ týr. Ne den Nur Ta le be le ri a ra sýn da müf ri ta ne ir ti ba tý bu ka dar a þý rý de re ce de tav si ye ve tel kin et miþ tir? Bu nu ez be re ço ðu Nur Ta le be si bi li yor. A ma gel ge le lim ki e sas me se le o lan tat bi ka týn da ma a le sef bü yük bir prob lem ve ger çek ten de rin bir boþ luk var. Ge çen haf ta so nu, Gü ney do ðu il le rin den o lan ve yýl lar dan be ri Ri sa le-i Nur hiz met le rin de ki ha li si ye ti, is ti ka me ti ve sis te miy le her za man tak dir et ti ðim Gü ney do ðu nun ö nem li þeh ri Bat man i lin dey dim. Yal nýz ben de ðil, Ye ni As ya Med ya Gru bun Yö ne tim Ku ru lu bü tü nüy le o ra day dý. Nâ mý ný i þit ti ði miz, tak dir kâ ra ne i fa de ler le ku lak la rý mýz da tat lý bir nað me, gö nül le ri miz de me sut ve sü rur lu his le ri coþ tu ran meþ hur ders ha ne-yi Nu ri ye le ri ni ye rin de gör mek, o ra da ki can dost lar la kay naþ mak ve ir ti ba tý sað la mak i çin hep bir lik te o ra day dýk. Ba tý da ki bir çok i li miz de bi le gö re me di ði miz gü zel lik te, ne za fet te, ge niþ lik te ve mi ma ri de o lan mü kem mel ders ha ne le ri nin ve kül li ye le ri nin muh te þem sa lo nun da Cu mar te si ak þa mý u mu mî ders te bir gö nül coþ ku su ya þa dýk. Ka tý lým fev ka lâ de i di. Kar deþ li ðin, bir lik te li ðin, sa mi mi ye tin ve ir ti ba týn tat lý bir mey ve si ol du. Kay naþ ma ve ir ti ba ta ne ka dar muh taç ol du ðu mu zu hep bir lik te bir de fa da ha gör dük ve bi za ti hî ya þa mýþ ol duk. Al lah hep sin den ra zý ol sun, biz le re um du ðu muz dan faz la bir þe kil de, o ra da ki þahs-ý ma ne vî ye, kud sî dâ vâ mý za, ge niþ ve ul vî þahs-ý ma ne vi ye mi ze, do ðu in sa ný nýn has bî li ði ne ya ký þan bir mi sa fir per ver lik ör ne ði gös ter di ler. Ha va a la nýn da kar þý la ma dan tu tun da, ik ram la rýn da, il ti fat la rýn da, yap týr dýk la rý il ve çev re ge zi le rin de Ýs lâ mi ye tin de rin li ðin den kay nak la nan u huv vet, Nur Dâ vâ sý nýn ö zün den kay nak la nan has bî lik ve sa mi mi yet var dý. Ce nâbý Hak hep sin den e be den ra zý ol sun. Ýh lâs, sa mi mi yet, him met ve gay ret le ri ni art týr sýn. Hep bir lik te bü yük bir coþ ku ve sa mi mi yet hâ li ya þa dýk. De ðer li dâ vâ ar ka daþ la rým ve a ða bey le rim o ra dan ay rýl dý lar. Ben i se; gö zü mün nu ru, Nur la rý ta ný dý ðým ve ha ya tý mýn de ðiþ me sin de çok çok ö nem li ro lü o lan Ha tay i lin de ki de ðer li dost la rýn her se ne ken di le ri ni mut la ka zi ya ret et mem ge rek ti ði ni vur gu la yan ýs rar lý dâ vet le ri ne i ca bet et mek i çin bi raz u zun ca bir plân yap mýþ tým. An tak ya lý la rýn haf ta so nun da yap týk la rý u mu mî ders le ri ne da ha za man ol du ðu i çin Bat man dan baþ la ya rak yol gü zer gâ hým ü ze rin de ki il ve il çe le re uð ra yýp o ra da ki can dost lar la gö rüþ mek, ders ve soh bet le ri ne ka týl mak ü ze re tek o la rak yo la de vam et me pla ný mý tat bik et me ye baþ la dým. Do la yý sýy la bir haf ta yý bu la cak bir za man di li min de, Mar din ve Þan lý ur fa yý i çi ne a lan, gü zer gâh ü ze rin de ki me kân la ra uð ra yýp An tak ya i li miz de ki dost lar la gö rü þüp o ra da son nok ta yý koy mak ni ye tin de yim. Ce nâb-ý Hak rý za sý dâ hi lin de in þa al lah bu pla ný mý mu vaf fa ki yet le ic ra et me yi na sip e der. (Â min) Bat man lý Ab dul lah A ða be yin fe da kâr lý ðý ve na zik re fa ka tiy le bu böl ge de ki ilk du ra ðý mýz Mid yat il çe miz ol du. Mid yat ta da ger çek ten çok ge niþ ve ha ri ka bir ders ha ne, gen ciy le, ih ti ya rýy la te sa nüt lü ve di na mik bir ce ma at le çok ký sa bir be ra ber li ði miz ol du. En a ðýr lýk lý ve ýs rar lý is tek ve bi zi sar san þi kâ yet le ri de; Bu böl ge le re ni ye sýk gel mi yor su nuz? Bi zi ni ye yal nýz bý ra ký yor su nuz? i di. Bu ko nu da ki meþ rû ge rek çe le ri mi zi ký sa ca i zah e dip bun dan son ra in þa al lah da ha sýk gel me sö zü ve re rek sa mi mi ce ve da laþ týk. Yol ü ze rin de ki Ý dil bel de sin de mu kim o lan de ðer li dost la rý mý zýn sa mi mî kar þý la ma ve ik ram la rýn dan son ra bu böl ge de çok ö nem li bir hiz met mer ke zi ve u le ma o ca ðý o lan Ciz re il çe mi ze ge ce in ti kal et tik. Ders, soh bet, mu hab bet, ha tý ra do lu bir lik te lik; her ke sim den can dos tu a ða bey ve kar deþ le ri mi zin ka tý lým la rý ve yüz le rin den hiç ek sik ol ma yan te bes süm le ri nin ya nýn da do ðu in sa ný na ya ký þan has bî lik, sa mi mi yet, il ti fat, hür met çer çe ve sin de ve se ha vet kâr ik ram lar la mad dî-ma ne vî süs le nen bu mu hab bet sof ra sý geç va kit le re ka dar de vam et ti. On üç se ne ön ce gel di ðim Ciz re de de bi ze so ru lan ilk ve a ðýr lýk lý so ru Müf ri ta ne ir ti bat bu mu!!? i di. Sus mak tan baþ ka ya pý la cak bir þey yok tu. Çün kü hak lýy dý lar. Geç mi þin ka za e di le ce ði me sa jýy la ok lar dan kur tul ma ya ça lýþ týk. Var ol ma mý zýn e sa sý o lan meþ ve ret ha va sý ve or ta mýn da bu na ça re ler ve çö züm ler a ra dýk. Hep bir lik te bu nok san lý ðý mý zýn gi de ril me si ko nu sun da gü zel bir an laþ ma ya var dýk. Ýn þâ al lah bun dan son ra hem bu böl ge ler de, hem ül ke miz de, hem de dün ya ya a çý lan pen ce re den kud sî dâ vâ mý zýn teb li ði ve ge niþ le til me si i çin da ha sýk kar þý lýk lý zi ya ret ler yap ma mýz ge rek ti ði ni bir lik te vur gu la dýk. Er te si gü nü Tür ki ye nin bu gün kü si ya sî ve sos yal ya pý sýn da çok a ðýr lýk lý bir ye ri o lan, ha ber ler de çok sýk duy du ðu muz, Þýr nak i li i le Si lo pi il çe si ni zi ya ret et tik. Tür ki ye nin sek sen bir i lin den git me di ðim üç il den bi ri si i di Þýr nak. Cu di dað la rý nýn çev re le di ði çok çe tin bir a ra zi ve ma a le sef te rör ha di se le riy le a ný lan bu i li miz de ki ka ran lýk bu lut la rýn da ðýl ma sý i çin du â et tik. O ra da da ye ni ye ni dost lar e din dik. Ge ce yi de; bir gün ön ce Ciz re de ki der se ka tý lan de ðer li Si lo pi li kar deþ le ri mi zin dâ vet le ri ne i ca bet et mek i çin üç grup ha lin de Si lo pi ye der se gi de rek ih yâ et miþ ol duk. Ya kýn bir za ma na ka dar bir köy me sa be sin de o lan Si lo pi þu an da dev bir il çe, bü yük bir il ko nu mun da. Hoþ bir ders ve fay da lý soh bet ol du. Her i ki si de çok mü kem mel bir þe kil de ger çek leþ miþ ol du. Bu ra da bir þe yi i ti raf et mem ge rek. Te rör ha ber le ri ve be lâ sý do la yý sýy la ba tý dan ba kýl dý ðý za man bu ra lar da san ki ge zi le me ye cek, ya þa na ma ya cak gi bi bir fi kir ve ha va e si yor. El bet te bun da bir neb ze ha ki kat pa yý var. A ma þu nu da bil mek ve i ti raf et mek ge re ki yor ki: Bu faz la ca a bar tý lý bir id di a ve hâl dir. Bu ra da da bü yük ço ðun luk la ha yat nor mal sey rin de de vam e di yor. Ýn þa al lah dev let geç miþ te yap týk la rý yan lýþ la rý yap maz. Þim di ki ik ti dar ve di ðer si ya sî par ti ler, si vil top lum ku ru luþ la rý, di nî li der ler, va tan daþ lar akl-ý se lim le ha re ket e de rek bu böl ge yi ve ül ke mi zin ba þý ný að rý tan, çok yön lü bir denk lem ve o yun o lan bu be lâ nýn çö zü mü i çin müs bet ve gü zel a dým lar a tar lar in þa al lah. Ciz re den Mar din e geç tik. Mar din, ta ri hî ya pý sý nýn ge tir di ði hu su si yet le; tu rizm, e ko no mi ve zi ra at a çý sýn dan bü yük po tan si ye le ve ham le le re mü sa it bir þe hir hâ li ne gel miþ ve de vam lý ge liþ me gös te ri yor. Bi ze ba kan ma ne vî hiz met le ri yö nüy le de el ham dü lil lâh çok gü zel ge liþ me ler var. Baþ ta çok de ðer li a ða be yi miz, yö ne tim ku ru lu es ki ü ye miz Der viþ Nur dað A ða bey ve tem sil ci miz Se lim Bey ol mak ü ze re e me ði ge çen ve gay ret gös te ren her ke se te þek kür e dip du â e di yo ruz. Çok hoþ ve ge niþ ders ha ne le riy le pý rýl pý rýl genç le riy le, a ka de mis ye ni, me mu ru, e mek li si, e ði tim ci si, es na fýy la zor þart la ra rað men can si pe râ ne i man hiz me ti i çin sis tem li bir ça lýþ ma gay re ti i çe ri sin de ler. Bu ra da ki de ðer li dost la rý mý zý teb rik e di yor, ih lâs ve sa mi mi yet le, þahs-ý ma ne vi ye bað lý lýk la hiz met le ri ni de vam et tir me le ri ni ar zu ve te men ni e di yo ruz. Ý man ni me ti ne El ham dü lil lâh de me nin ö ne mi ve fa zi le ti ni ko nu a lan der si mi zi yap týk. Da ha son ra Mar din in hiz met eh li bi ze; ge ce geç va kit le re ka dar tam bir sa mi mi yet ve ol gun luk i çeri sin de, hiz met ha tý ra la rý ný, hiz met pro je ve plan la rý ný an la ta rak gö nül le re fe rah lýk ve ren ha ri ka bir at mos fe rin ge tir di ði lez zet le ba þý mý zý yas tý ða koy ma nýn mut lu lu ðu nu bi ze tat týr dý lar. Al lah hep sin den e be den ra zý ol sun. (Â min) Da ha son ra gü zer gâ hý mýz ü ze rin de ki Þan lý ur fa ya geç tik. Ma ce ra lý bir se ya hat ten son ra Ni hat kar de þi mi zin o to ban ü ze rin den bi zi al ma ne za ke ti ve gay re ti i le Ka za kis tan yol cu su o lan Mu zaf fer i sim li bir genç le ta nýþ týk. Üs ta dýn is mi ni ve Ri sa le-i Nur u duy ma yan bu kar de þi mi ze bu i sim le ri ve dâ vâ yý ta nýt mak ka de rin bir rem zi i miþ ki, bu, yol cu lu ðun en gü zel mey ve si ol du in þa al lah. Pey gam ber ler þeh ri ve Hz. Be di üz za man ýn öv gü sü ne maz har ol muþ, Tür ki ye nin göz be be ði o lan bu mü ba rek þe hir de ki ma ne vî hiz met ler tam bir sis tem ve fe rah la ça lý þý yor. Ri sa le-i Nur un A na do lu ya yer leþ ti ði nin en bü yük de lil le rin den bi ri si ni gör mek ve an la mak is ti yor sa nýz; Þan lý ur fa nýn pro fi li ne ve ya pý sý na bak ma nýz ye ter. Al lah hiz met ve gay ret le ri ni art týr sýn. Ga zi an tep, A da na, An tak ya ha tý ra la rý ný da in þa al lah son ra ki ya zý da bah set mek ü ze re du â ve mu hab bet bek li yo ruz. NOT: Is par ta Ýs lam köy lü pir-i fa ni, tam bir nu râ nî hiz met kah ra ma ný o lan Ha san Er gü nal A ða be yin ve Pen dik in hiz met kah ra ma ný Fa ruk Öz han A ða be yin Rah met-i Rah ma na ka vuþ ma la rýn dan do la yý ken di le ri ne Ce nâb-ý Hak tan rah met ve mað fi ret diler, bü tün ca mi a mý za, dost ve ak ra ba la rý na sabr-ý ce mil ni yaz e de rim.

3 Y HA BER 12 EKÝM 2012 CUMA 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Zilkade 1433 Ru mî: 29 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýstanbul, Avrupa da trafiði en yoðun þehir DÜN YA NIN ön de ge len na vi gas yon ve mev ki hiz me ti sað la yý cý sý Tom Tom, Ýs tan bul u, Av ru pa da tra fi ði en yo ðun þe hir o la rak bil dir di. Tom Tom un, Ni san-ha zi ran ay la rýn da 58 Av ru pa þehrin de ki tra fik yo ðun lu ðu nu öl çen en dek si nin so nuç la rý na gö re, Ýs tan bul, Av ru pa nýn en ka la ba lýk þeh ri. Ýs tan bul da or ta la ma o la rak se ya hat sü re le ri nin, tra fi ðin ra hat ak tý ðý za man lar da di ðer þehir ler den yüz de 57, tra fi ðin en yo ðun ol du ðu sa bah sa at le rin de i se yüz de 84 da ha u zun ol du ðu be lir til di. En dek se gö re tra fi - ðin en ka la ba lýk ol du ðu ilk 10 Av ru pa þeh ri ve or ta la ma tý ka nýk lýk o ran la rý þöy le sý ra la ný yor: 1- Ýs tan bul (yüz de 57), 2- Var þo va (yüz de 45), 3- Mar se il le (yüz de 42), 4- Pa ler mo (yüz de 40), 5- Ro ma (yüz de 34) 6- Pa ris (yüz de 34), 7- Stutt gart (yüz de 33), 8- Brük sel (yüz de 33), 9- Ham burg (yüz de 32), 10 - Stock holm (yüz de 30). Tom - Tom un en dek si nin, dün ya da þe hir leþ miþ böl ge ler de tra fik yo ðun lu ðu nun en doð ru ba ro met re si ol du ðu dü þü nü lü yor. En deks, tra fik te ki a raç lar dan ge len ger çek se ya hat sü re si ve ri le ri ne da ya ný yor. Tom Tom un tra fik ve ri ta ba ný, 6 tril yon ve ri öl çü mü nü i çe ri yor. Son en dek se gö re, Av ru pa þe hir le rin de Ni san-ha zi ran ay la rýn da or ta la ma yo ðun luk se vi ye si yüz de 23 o lur ken, ge çen yýl ay ný dö nem le ký yas lan dý ðýn da yüz de 4 o ra nýn da dü þüþ göz len di ði be lir til di. Mer ke zi Ams ter dam da bu lu nan, 3 bin 500 den faz la ça lý þa ný o lan ve ü rün le ri ni 40 ý aþ kýn ül ke de sa tan Tom Tom un, baþþehirle rin ya ný sý ra nü fu su 800 bi nin ü ze rin de o lan þehir le ri a na liz et ti ði kay de dil di. Ams ter dam / a a ir ti ni as ya.com.tr Þehide de, teröriste de aðlamak Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü nün, in sa nî bir du yar lý lý ðý bir cüm le sin de ga li ba mak sa dý ný bi raz a þan bir üs lûp la yan sý tan söz le ri, mün ha sý ran o cüm le ye o dak la nan çok fev rî ve öf ke li tep ki ler le to pa tu tu lu yor. Dað da ö len te rö ris te að la ma yan, in san de ðil dir sö zü ü ze rin den a teþ li po le mik ler yü rü tü lüp Mü dür Gü ven boy he de fi ya pý lýr ken, ik ti dar ce na hýn dan ilk baþ ta gelen des tek me saj la rý, ko nu ya mu ha le fet ten fark sýz bir üs lûp la yak la þan Er do ðan ýn sert tav rý ü ze ri ne tav sa mýþ gö rü nü yor. Ve o la yý ev vel ce Ge nel kur may Baþ ka ný nýn bir þe hit ce na ze sin de göz ya þý dök me siy le de bir leþ ti re rek ha re ke te ge çen bir ký sým yýr tý cý þa hin ler, yi ne or ta lý ðý a ya ða kal dýr ma ya ça lý þý yor lar: Siz den bek le nen, þe hit le rimizin ka ný ný yer de bý rak ma mak ve te rö rist le ri a na la rýn dan doð duk la rý na piþ man et mek tir. Að la mak ac zi ye tin i fa de si dir ve te rö re güç ve rir. Zinhar bu na hak ký nýz yok! Tam bir Ka na kan, in ti kam! man tý ðý... Bu gün le re bu man týk la gel dik; so nuç or ta da. Ko nu et raf-ý er ba a sýy la e ni ne bo yu na tah lil e di lip, me se le nin püf nok ta sý ný o luþ tu ran Bu genç ler ni ye daða çý ký yor? ya þýn da ki ço cuk la rý te rö rist ya pan se bep ler ne ler? su al le ri ne doð ru ve sað lýk lý ce vap lar bu lu na rak, bu se bep le rin i za le si ci he ti ne gi dil sey di iþ bu ra ya ge lir miy di? Me se le nin bu bo yu tu nu ýs rar la gö zar dý e dip, yýl lar i çin de bi ri ken va him yan lýþ la rýn ze hir li so nu cu o la rak or ta ya çý kan te rö rü bi tir me nin yo lu nu da ha çok in san öl dür mek o la rak gö ren bir an la yýþ la ge li nen nok ta gözler önünde. Bu yol çö züm ol say dý, Ge nel kur may es ki Baþ kan la rýn dan Ýl ker Baþ buð un Te rör ör gü tü nün dað kad ro su 5-6 bin ki þi ve biz bu gü ne ka dar 30 bin den faz la te rö ris ti et ki siz ha le ge ti re rek ör gü tü en az beþ se fer bi tir dik, a ma dað lar da hâ lâ te rö ristler do la þý yor, çün kü dev let o la rak da ða çý kýþ la rý ön le ye me dik, en bü yük ba þa rý sýz lý ðý mýz bu i ti ra fýn da ki a cý ger çe ði ya þý yor o lur muy duk? E sas yo ðun laþ ma mýz ge re ken þey de bu. Gü ven, o cüm le nin he men pe þin den i fa de et ti ði E li si lâh lý te rö ris te en gel o la ma yan, dev let de ðil dir. Ý ki si a ra sýn da gi dip ge li yo rum söz le riy le den ge kur ma ya ça lý þýr ken þe hit ler i çin dö kü len göz yaþ la rý ný da te laf fuz et sey di, bel ki bu bo yut ta tep ki le re he def ol mak tan kur tu lur du. An cak ir ti ca lî soh bet ler de böy le þey ler o la bi li yor. Bun la ra ta kýl ma yýp, i yi ni yet le yo rum la mak, a sýl mak sat ve me ra mý an la ma ya ça lýþ mak lâ zým. Gü ven in ver me ye ça lýþ tý ðý me saj gayet a çýk. Ve biz, bu ka dar za man dýr a kan ka na, tek rar tek rar ya þa nýp ta ze le nen a cý la ra, dö kü len göz yaþ la rý na, ar dý ar ka sý gel me yen tah rik le re rað men sað du yu su nu hiç bir za man kay bet me yen ses siz ço ðun lu ðun vic da ný nýn bu me sa jý doð ru bir þe kil de al dý ðý ve be nim se di ði ka na a tin de yiz. Ye ni ki tap la þan Te rö re Sa id Nur sî Çö zü mü ça lýþ ma mýz da i fa de et ti ði miz gi bi: Bu mü ca de le nin mað dur la rý i ki ke sim den o lu þu yor: Þe hit le rin ve te rö rist le rin a i le le ri. Ev lât la rý ný kur ban ver miþ o lan bu a i le ler ve bil has sa an ne ler, bir bi ri nin a cý sý ný en de rin þe kil de an la yýp his se de bi le cek ve pay la þa bi le cek du rum da o lan in san lar. Bu çer çe ve de, ay ný ki tap ta yaz dý ðý mýz ü ze re: Ba sý na yan sý yan ki mi ra por lar da ki bil gi le re gö re, PKK nýn dað kad ro su nun yüz de 40 ý 18 yaþ ve al týn da ki genç ler den o lu þu yor. Ne re dey se ço cuk de ne cek yaþ ta ki bu ço cuk la rý da ða çý ka ran se bep ler i za le e dil me den bu iþ bit mez. Bu genç ler ne den ve na sýl bu ha le gel di ler? Ve ne ya pýl ma sý lâ zým ki, tek rar ka za ný la bil sin ler... Gö nül bað la rý nýn de rin den sar sýl dý ðý, dýþ lan mýþ lýk la baþ la yýp öf ke, in ti kam, ya ban cý laþ ma ve ko puþ bo yut la rý na u la þan bir psi ko lo ji nin o na rýl ma sý i çin çok has sas ve de rin ça lý þýl ma sý lâ zým. Bu nun i çin de, o pe ras yon tim le rin den ön ce ik na ve ir þad tim le ri nin ku rul ma sý ge re ki yor. Þu ve ya bu se bep le da ða çý kýp te rör ör gü tü ne ka tý lan ve ya yer le þim yer le rin de sem pa ti za ný o lan in san la rýn her bi ri nin Sa id Nur sî nin yap tý ðý tür den kur ta rý cý soh bet le re ih ti ya cý var. O nun i çin Çö züm Be di üz za man da di yo ruz.

4 4 KÜLTÜR SANAT Y Han gi de mok ra si? ÝN SAN sos yal ha ya týn ni zam la rý na, ka nun la rý na, ka i de le ri ne mu hak kak bir þe kil de ken di si ni uy - du ra bil me li, a dap te e de bil me li dir. Hak kýn, kuv - ve tin, gü cün ve i da re et me, he sap sor ma yet ki si - nin ka nun lar da ol ma sý ge rek ti ði ni öð ren me li ve ka nun la rýn gü cü ne ken di si ni i nan dý ra bil me li dir. Fert le ri bu þe kil de i nan mýþ o lan top lum lar, an - cak i le ri de mok ra si nin ka pý sý ný bir mil let o la rak ça la bi lir ler... Zor luk la rýn, fe na lýk la rýn ve zor ba lýk la rýn zi hin ler - de, ka fa lar da, a kýl lar da da i ma baþ ka la rý na hük met - mek ü ze re a yak ta kal ma sý nýn, ha yat bul ma sý nýn tek se be bi kuv vet, güç ve ha ki mi ye tin fert le rin, þa hýs la - rýn e lin de ol ma sý, el le ri ne geç me sin den i le ri gel - mek te dir. Ka nun la rý an cak þa hýs ha ki mi yet le ri, güç le el de e - di len ha ki mi yet ler ken di ke yif le ri ne, men fa at le ri ne ve is tek le ri ne a let e de bi lir ler. Ö nem li o lan bu is te - ðin top lu mun bü tün fert le ri ne ya yý la rak, güç lü fert - ler den o lu þan mil let ha ki mi ye ti nin te sis e dil me si dir. Bö lü þü len, pay la þý lan ve bir lik te lik ten ge niþ le yen bir fi kir ha ki mi ye ti sos yal ha ya týn en vaz ge çil mez ve is te ni len tar zý ol ma lý dýr. An cak hür i ra de le rin seç ti - ði ve or ta ya koy du ðu kim se ler, hür ri ye tin kýy me ti ni bi le rek ve is te ye rek hür bir mil let ha ki mi ye ti ni i ka - me ve te sis e de bi lir ler. Ýn san þey tan ve nef si nin em rin de ha re ket e der se her ha yýr lý ve müs bet þe ye bir ký lýf, bir el bi se bu la rak men fi ma na la rý ve fi il le ri hem ken din de, hem de baþ ka la rýn da ha kim ký la bi lir. Þey ta nî bir na zar ve fik rî gö rüþ le mil le tin ek se ri ye ti nin o yu na mü ra ca at e dil me den, hi le ve kuv vet zo ruy la is tib da dý, þa hýs ha ki mi ye ti ni ve zor ba lý ðý bu mil le te ha kim ký la bi lir - ler, kýl dý lar, yi ne de ký la bi lir ler. Bu ra da ö nem li o lan mil le tin u ya nýk ol ma sý dýr. E sas i ti ba riy le Al lah a kul o lan ve Al lah ýn is te di ði ka dar hür o lan lar; bu dün ya ha ya týn da hür bir mil - let o lur lar ve hür i ra de le riy le hür i da re le ri te sis e - der ler, ku rar lar. Bu nun ha ri cin de ki her i ra de men - fa at, zu lüm ve is tib dat ký rýn tý la rýn dan mah fuz de ðil - dir ve o la maz da... Her hal de i nanç lý, i ti kat lý ve i man lý ki þi ler, Al - lah tan kor kan fert le rin o luþ tur du ðu mil let ol muþ top lu luk lar; ken di le ri i çin is te dik le ri i yi, gü zel þey le ri baþ ka la rý i çin de is ter ler; ken di le ri i çin is te me dik le ri kö tü ve fe na þey le ri de baþ ka la rý i çin de is te mez ler. De mok ra si yo lu Ýs lâ mi yet in i çin den ge çen yol ol - ma lý dýr. Ke na rýn dan ve kö þe sin den ge çen yol lar mil let le ri baþ ka ad res le re yön len di rir ve gö tü rür ler. Mil le tin his set ti ði kuv vet i ra de si ni, her þa hýs ken - di nef sin de de his se de bil me li dir. Neþet Ertaþ, türküleriyle anýldý GEÇTÝÐÝMÝZ günlerde vefat eden bozkýrýn tezenesi Neþet Ertaþ anýsýna Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ýktisadî ve Ýdarî Bilimler Fakültesi Buruciye Medeniyet Kulübü tarafýndan Cengiz Özkan ýn Sazýndan Büyük Usta Neþet Ertaþ söyleþisi düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi merkezi amfi salonunda gerçekleþtirilen programda Cengiz Özkan, halk müziðinin ustasý bir sanatçýyý kaybetmenin kendisini derinden üzdüðünü belirterek, Halk müziðinin gelecek nesillere aktarýlmasýnda ve herkes tarafýndan sevilmesinde Neþet Ertaþ öncülük etmiþtir. Kendisini rahmet ve minnetle anýyorum. dedi. Neþet Ertaþ a ait çeþitli parçalarý seslendiren Özkan, daha sonra öðrencilerin sorularýný cevapladý. Sivas / cihan Bosch, ço cuk la rýn ge li þi mi i çin tur ne ye çýk tý 2008 DEN bu ya na 40 bi nin ü ze rin de ço cu ða u la þa rak, çev re ye du yar lý ne sil ler ye tiþ ti ril me si ne kat ký da bu lu - nan Bosch Çev re Ço cuk Ti yat ro su, Art vin de baþ la dý - ðý Ka ra de niz Tur ne si ne Ri ze i le de vam e di yor E kim ta rih le rin de Ri ze Ýs ma il Kah ra - man Kül tür Mer ke zi nde mi nik ti yat ro se ver ler le bu lu - þa cak o lan Bosch Çev re Ço cuk Ti yat ro su, Trab zon, Gi re sun, Or du, To kat, Sam sun, Si nop, Kas ta mo nu ve Bar týn da da hil ol mak ü ze re yýl bo yun ca top lam 10 Ka ra de niz i li ni ge zi yor. Ka ra de niz li mi nik ler ve a i le le - ri, La Fon ten Or man Mah ke me sin de ad lý hay van ve ta bi at sev gi si a þý la yan o yun i le eð le nir ken öð ren me ye de vam e di yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Ýzmir in tarihî semti Basmane eski günlerini arýyor ÝZMÝR Büyükþehir Belediyesi, Konak ilçesindeki Basmane semti ve çevresini daha iyi tanýtmak amacýyla beþ günlük program hazýrladý. Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri, Ekim arasýnda düzenlenecek. Tarihi, mimari ve arkeolojik deðerlere evsahipliði yapan Basmane deki kültür varlýklarýnýn tanýtýlmasý, korunmasý ve koruma bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla düzenlenen program kapsamýnda sergi, panel, tiyatro gibi etkinlikler yapýlacak. Basmane Günleri, 15 Ekim Pazartesi Mezarlýkbaþý önündeki katlý otoparkýn önünden baþlayacak. Misafirler, bando eþliðinde Basmane Garý na kadar yürüyecek ve oradan açýlýþ konuþmalarýnýn yapýlacaðý Aya Vukolos Kilisesi ne geçecek. Yürüyüþ boyunca Mezarlýkbaþý ile Basmane Garý arasýnda bulunan Manisa Akhisar Oteli, Dönertaþ Sebili ve Altýnordu Spor Kulübü binasýndaki resim ve fotoðraf sergileri, ardýndan yine güzergâh üzerindeki Yýldýz Sinemasý ve 1270 Sokak taki sergiler açýlacak. Ýzmir / cihan GEMÝ MAKETLERÝ SERGÝDE YARIÞACAK ÞEHÝR Hat la rý i le Ge mi Mo del ci le ri ve Ge mi Se ver ler Der ne ði nin dü - zen le di ði Ge mi Mo del le ri Ser gi ve Ya rýþ ma sý Ka dý köy Ýs ke le si nde ya - pý la cak. Þe hir Hat la rý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, san dal dan yat la ra, kal yon lar dan sa vaþ ge mi le ri ne, kru va zör ler den Þir ket-i Hay ri ye nin yol - cu va pur la rý na ka dar Türk ve Dün ya de niz ci lik ta ri hi nin fark lý dö nem le - ri ni yan sý tan ge mi mo del le ri, Þe hir Hat la rý nýn Ka dý köy Ýs ke le si nde ki Þir ket-i Hay ri ye Sa nat Ga le ri si nde gö rü cü ye çý ka cak. Tür ki ye nin bir çok ye rin den ge mi mo del ci le ri nin ö zel ça lýþ ma la rýy la ka tý la cak la rý ser gi de 100 e ya kýn sta tik ma - ket ve can lan dýr ma (di o ra ma) e ser, mo del tut kun la rý nýn be - ðe ni si ne su nu la cak. Kul la nýl - ma ya baþ lan dý ðý yýl lar dan i ti - ba ren hayatýn bir par ça sý ol - muþ ge mi le rin, bü yük lü-kü - çük lü öl çek len di ril miþ plan lý mo del le ri nin yer a la ca ðý ser gi, ün lü mo del ci le rin ha zýr la dýk la rý bir bi rin den gü zel ge mi ma ket le ri nin ya - rýþ ma sý na da sah ne o la cak. Ser gi le nen e ser ler Ge mi Mo del ci le ri ve Ge - mi Se ver ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen Sta tik Ge mi Mo del le ri Ya - rýþ ma sý nda de ðer len di ri le cek. Ö zel lik le genç le rin il gi si ni çek mek ve mo - del ci li ðe teþ vik et mek a ma cýy la dü zen le nen ya rýþ ma nýn so nu cun da, de - re ce ye gi ren mo del ci le re çe þit li ö dül ler ve ri le cek. El ya pý mý, o ri ji nal plan - lar dan öl çek len di ril miþ mi ni ge mi le rin ser gi si 22 E kim e ka dar Ka dý köy Ýs ke le si nde ki sa nat ga le ri sin de ge zi le bi lir. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, 60. kuruluþ yýldönümü çerçevesinde, Âkif'in "Safahat" adlý eserini yeniden hazýrladý. TOBB,  kif in Sa fa hat ad lý e se rini ye ni den ha zýr la dý TÜRKÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB), 60. ku - ru luþ yýl dö nü mü çer çe ve sin de Meh met  kif Er - soy un mek tup lar da, fo toð raf ar ka la rýn da giz li kal mýþ, da ha ön ce hiç ya yýn lan ma mýþ þi ir le ri nin de yer al dý ðý Sa fa hat ý o kur lar la bu luþ tur du. Ki ta býn ta ný tým top - lan tý sýn da ko nu þan Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, ba kan lýk o la rak top ra ðýn üs tün de ki ve al týn - da ki de ðer le re sa hip çýk týk la rý ný be lir te rek, Meh met  kif Er soy un da bu de ðer ler den bi ri ol du ðu nu söy le - di.  kif, ba na Ah met Ye se vi, Ha cý Bay ram Ve li ve Yu nus Em re gi bi, bi zi biz ya pan de ðer le rin en bü yük mi mar la rýn dan bi ri si o la rak ge li yor di yen Gü nay, Meh met  kif i, Yu nus Em re nin de va mý o la rak gör - dü ðü nü di le ge tir di. Meh met  kif Er soy un, sa de ce þa ir ya da Kur tu luþ Sa va þý mü ca de le ci si, des tan cý sý o - la rak de ðil bütün hayatýy la, i liþ ki le riy le, ve ta ri he ver - di ði de ðer le baþ lý ba þý na bir ah lâk öð re ti ci si ol du ðu nu i fa de e den Gü nay, o nun, hak et ti ði ye ri son za man - lar da ye ni ye ni al ma ya baþ la dý ðý ný vur gu la dý. Meh met  kif Er soy un sa de ce Ýs tik lâl Mar þý þa i ri o la rak ta ný dý - ðý ný an cak Sa fa hat gi bi bü yük bir öð re ti yi de mi ras bý rak tý ðý ný be lir ten Gü nay,  kif i le il gi li her tö ren de söy lü yo rum, biz o kul la rý mýz da, ki tap la rý mýz da hat ta bel ki ü ni ver si te le ri miz de  kif e da ha faz la yer ver me - li yiz. Sa de ce þa ir de ðil, in san yö nüy le, bu ah lâ kî va sýf - la rýy la bir ders o la rak, bel ki se çim li bir ders de ðil. Son za man la rýn mo da müf re dat an la yý þýy la bel ki zo run lu ders o la rak an lat ma lý, bel ki iç ten ge le cek bir zo run lu ders o la rak genç le ri mi ze ye ni ne si le an lat ma lý, ta nýt - ma lý yýz di ye ko nuþ tu. Ankara / Fatih Karagöz B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Mu ham med Boz dað'ýn ka leme al dý ðý sev gi nin gü cü nü an la tan þahsî ge li þim ki ta bý. 2. E le mek fi i lin de ge niþ za man. - De niz li að zýn da has ta yüz lü, renk siz. 3. Bir çok luk e ki. - Ýn sa nýn bi linç li o la rak bel li bir a ma ca u laþ mak i çin gi riþ ti ði hem tabiî ve top lum sal çer çe ve si ni hem de ken di si ni de ðiþ ti ren ça lýþ ma sü re ci. - Ba zý nes ne le re par lak lýk ver me, dýþ et ki ler den ko - ru ma, sýz ma la rý ný ön le me vb. a maç lar la sü rü len, say dam ve ya do nuk ver nik. 4. Kol iþ çi si. - Gü müþ ha ne i lin de, sar kýt ve di kit le riy le ün lü bir ma ða ra. 5. Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses. - Ba sýn da ha be ri za ma nýn da ve re me - mek ve ya di ðer ga ze te ler den öð ren mek. 6. Si al'in (yer ka bu ðu nun dýþ ör tü sü) al týn da ka lan yer kat ma ný. - Si yam kral la rý na ve ri len ad. 7. Can lý lý ðý gös te ren ha re ket, kay naþ ma. - Yön gös ter mek a ma cýy la bel li yer le re ko nu la bi len i þa ret. - (Tersi) Yama. 8. (Ter si) Hý yar cýk has ta lý ðý. - Ge niþ lik. - Bir ya pým e ki. 9. Bir so ru e ki. - Sa lep gil ler den, çi çek le ri nin gü zel li ði do la yý sýy la ca me kân lar da ye - tiþ ti ri len, bir ta kým bit ki tür le ri nin or tak a dý. - Yað lý du man ki ri. 10. Bir i þi ta - lip li le rin den en uy gun o la ný - na ver me. - Yü ze yi be lir li u - zun luk ta bý ra kýl mýþ ham mad de lif le riy le kap lý, par lak, yu mu þak ku maþ, ve lur. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir kim sey le kar þý la þýl dý ðýn - da, bi ri nin ya ný na gi dil di ðin - de ve ya ya nýn dan u zak la þýl - dý ðýn da ken di si ne söz le ve ya i þa ret le bir ne za ket gös te ri si yap ma, e sen le me. - Ko ru - yan, mu ha fa za e den. 2. Hü - Ha ra kan lý Bil ge i çin sem poz yum KU ÞEY RÝ, Fe rî düd dîn-i At târ, Ab dur rah man-ý Ca - mi nin öv güy le bah set ti ði, Mev lâ nâ nýn Mes ne - vî sin de ge niþ yer ver di ði ve Di nin Þey hi (Þeyh-i Din) i fa de si ni kul lan dý ðý E bu l Ha san Ha ra ka ni bü - yük bir sem poz yum la a ný lý yor. Kars Kaf kas Ü ni ver - si te si E bu l Ha san Ha ra ka ni Uy gu la ma ve A raþ týr - ma Mer ke zi nin ger çek leþ ti re ce ði I. U lus la ra ra sý Ha ra ka ni Sem poz yu mu, 14 E kim e ka dar Kars ta ger çek le þe cek. Prof. Dr. Kad ri Yýl dý rým, Ce mal nur Sar gut, M. Fa tih Çýt lak, Mus ta fa Tat çý, Sa dýk Yal sý - zu çan lar, Se nai De mir ci, Ya þar Ka la fat gi bi i sim le - rin ol du ðu sem poz yum da 40 u lu sal ve u lus lar a ra - sý i sim bil di ri su na cak. E bu l Ha san Ha ra ka ni Haz - ret le ri nin u lu sal ve u lus lar a ra sý plat form da ta ný - týl ma sý, fü tu ha tý ve ha yat fel se fe si gi bi pek çok yö nü nü e le a la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Tür ki ye ki tap ü re ti min de dün ya da 13. sý ra da KÜ TÜP HA NE LER ve Ya yýn lar Ge nel Mü dür Ve ki li Prof. Dr. O nur Bil ge Ku la, Tür ki ye nin ki tap ü re ti min - de dün ya da 13. sý ra da ol du ðu nu söy le di. Al man ya da bu yýl 64. sü dü zen le nen Frank furt Ki tap Fu a rý nda ko nu þan Ku la, Tür ki ye nin bu fu a rý dün ya ya a çýl ma - nýn bir yo lu o la rak gör dü ðü nü söy le di. Tür ki ye de çok genç, di na mik ve ü ret ken bir ya zar top lu lu ðu ol du - ðu nu, dün ya dil le ri ni ve kül tür le ri ni i yi bi len ya zar lar bu lun du ðu nu ve bu ya zar la rýn e ser le ri nin dün ya o - kur la rýn ca be ðe ni le rek o kun du ðu nu söy le yen Ku la, Tür ki ye dün ya ki tap ü re ti min de 13. sý ra da. Ki þi ba þý - na ki tap o ku ma o ra ný yüz de 7,2. E de bi yat ü re ti mi çok ge liþ kin. Ne re dey se gün de 5 ro man ve ya hi ka ye ki ta bý ya yým la ný yor bil gi si ni ver di. Ku la, Tür ki ye nin ü ret ti ði e de bi yat e ser le ri nin dün ya nýn 55 ül ke sin de, dün ya nü fu su nun yak la þýk yüz de 75 i ta ra fýn dan o - kun du ðu nu, da ha yay gýn bir þe kil de o kun ma la rý i çin ça lýþ ma lar yap týk la rý ný be lir tti. Frang furt / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Ç Ý V Ý A R A K A A Ý N Ý K A S T O K A T P Ý R E A T A K N A U S A E L E M E N T R Ý E C E B A T A Z A Y E T T A N A R U A S A R R H A L E L A M M E R A S Ý M D M Ý L E K L E K E A L E N Ý Y E T T A T zün, ke de r. - Þam i le Hi caz a ra sýn da i ka met et miþ ve Se mut kav mi ne gön de - ril miþ pey gam ber. 3. Kar þý lý ðý son ra ö den mek ü ze re, pe þin kar þý tý. 4. Gra mýn ký sa sý. - Kýb rýs'ta bi r yer le þim ye ri. 5. Se le 'de ses li ler. - Bir bi nek hay va ný. - Ren yum e le men ti nin sim ge si. 6. Bir þe yin fi ya tý ný art týr ma, bir fi yat üs tü ne ye ni bir fi yat kat ma. - Ý lâ ve, zeyl. 7. Ser best e lek tron la rýn et ki siy le o lu þan o - lay la rý in ce le yen bi lim da lý. 8. Da ha çok ge mi ler de gö rü len bir tür ha mam bö ce ði. - Rus ça da e vet. 9. Ge nel a lý cý kan gru bu. - Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka - sý nýn buy ru ðu na bý ra kan. - Kimi yö re le ri miz de yüz, çeh re. 10. Su iç me ih ti ya - cý duy mak. 11. Su yu sý cak o la rak yer den çý kan ha mam, kap lý ca, çer mik, kud - ret ha ma mý. - Kur'ân al fa be sin de ilk harf. 12. Ý ri ta ne li be zel ye. - Bir þart e ki.

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Kin ve nef ret, düþ man la rý mý za ve kö tü lük le re kar þý kul la nýl mak ü ze re ve ril miþ, fýt ra tý mýz dan a ta ma ya ca ðý mýz duy gu lar dýr. Bu duygularý i yi ka na li ze e de bi lir sek, tah rip te de ðil, ta mir de kul la na bi li riz. Meselâ din ve va tan düþ man la rý na kar þý kul la nabiliriz. Ýs lâ mýn ga le be si i çin, düþ man la ra kar þý bir kîn-i muz mer, ya ni giz li bir kin ge rek li dir. Mü mi ne kin ve nef ret bes le mek i se zu lüm dür. Van in ti ba la rým Ser hat þeh ri mi ze ye ni den bil ve si le uð ra ma nýn ve bir müd det kal ma nýn ve sý la-ý ra him yap ma nýn ay rý bir haz zý ný ya þa dýk. Van i le bir çok ci het le iç i çe yiz. Ma zi de ki u nu tul ma yan hiz met le ri miz, ak ra ba la rý mýz ve o ra lý ol ma mýz biz le ri her þek liy le bir bi ri ne bað la mak ta ve her þek liy le bir a ra ya ge tir mek te dir. Ýn þa al lah var ol du ðu muz müd det çe meþ rû sa ha lar da her ci het le on la rýn ya nýn da o la ca ðýz. Bun lar da as lî gö re vi miz dir. O ra da kal dý ðým müd det çe bir sa a ti miz boþ geç me di. Bu i ti bar la da ký sa za man sey lin de çok me sa fe ler a lýn mak ta ve çok ki þi ler le gö rü þül mek te dir. Hep si ni bu ma ka le ye al mak müm kün de ðil. Ye ni Van ga ze te si nin ve si le ol du ðu bu se fer ki dâ vet te U ral to O te li kon fe rans sa lo nun da Van ve Ba sýn baþ lýk lý kon fe ran sý mý za, baþ ta Van 100. Yýl Ü ni ver si te si rek tö rü ol mak ü ze re çok ze vât-ý ki ram ve da i re baþ kan la rý ka týl dý lar. Mi ni kon fe ran sý mýz da Ba sýn ve Van baþ lý ðý na Be di üz za man ý da i lâ ve et tim ve Van ýn, ba sý nýn, ya tý rým la rýn ne cat bul ma sý i çin Hz. Be di üz za man dan ör nek ler ver dim. Her ne ka dar ken di le ri a hi re te in ti kal et ti ler se de, baþ ta Van ol mak ü ze re bu yö re le rin çý kýþ yol la rý ný her me kân da va az e de rek ve ki tap lar neþ re de rek or ta ya koy muþ tur. Bü tün mü nev ver in san la rý nýn ek se ri yet le ka bul et tik le ri bu e ser ler den el bet te bu yö re is ti fa de et me li dir. Ma zi de ve Hz. Be di üz za man ýn i zin de biz ler üs tü mü ze dü þen gö re vi faz la sýy la her þe yi mi zi or ta ya ko ya rak yap týk. Fa kat de rin güç ler her tür lü en ge li çý kar dý lar, ba zý la rý ný yaz dým ba zý la rý ný si ne de sak lý yo ruz. Bir ta ne si ni nak let mek is ti yo rum ki, çok la rý an la sýn lar ne ler le kar þý kar þý ya yýz. Van Gür pý nar Bi li sa va Yay la sýn dan mer hum a ða be yim le tey ze mi zi ya re te git miþ tik. O ra da sa pýk be yan lar da bu lu nan, Mol la Mus ta fa Bar za ni nin gön der di ði bir mol la i le sa ba ha ka dar ça dýr da mü ca de le et tik ve o nun yan lýþ ve kay nak sýz fi kir le ri ni ça dý ra göm dük. Er te si gün Van mer ke zin de Ku ral kan lar Ti ca re te uð ra dým, E rol A bi yi zi ya ret et mek i çin. O ra da si vil ký ya fet te o tu ran bir zat yek ten ba na dö ne rek Ha lil Bey bu ra la rý ne za man terk e de cek si niz, vs. de di. Ben Kim si niz, bu sö zü na sýl ve ne cü ret le söy lü yor su nuz? de yin ce E rol A bi dev re ye gir di: A ða bey bu zat Van böl ge is tih ba rat baþ ka ný al ba yý mýz dýr de di. O gün o ki þi ye li sân-ý mü na sip le ce va bý ný ver dim. U zun ha di se, bir ki tap o lur. Son ra o güç ler be nim gi bi bir va tan fe da i si ni ve it ti had-ý Ýs lâm i çin ça lý þan bu çi le keþ in sa ný 12 Ey lül 1980 ih ti lâ li nin be þin ci gü nün de e vim den a la rak 2. Or du As ke rî Ka rar gâ hýn da tu tuk la dý lar, 2 se ne 4 ay mah ke mem de vam et ti. Be ra at et tim, çok iþ ken ce le re ma ruz kal dým. Fa kat dâ vâ cý de ði lim va tan i çin, mil let i çin he lâl ol sun, va tan sa ðol sun. A ra dan yýl lar geç ti, biz ler ay ný tem po da de vam e di yo ruz. El ma ya el ma de mek, gü ne þe gü neþ de mek suç o lur mu? Van i li miz de bü tün can dost la rý Hz. Be di üz za man ýn bir e te ðin den tu tu yor lar, on la rýn baþ ka vit rin le ri de yok ve þark i çin baþ ka çý kýþ yol la rý da yok. Ni te kim ka týl dý ðý mýz Ö zel Hür ri yet E ði ti mi ku rum la rý a çý lý þýn da o kul yö ne tim ku ru lu baþ ka nýn dan mil let ve ki li ne ve Van Va li ve ki li ne ka dar her kes Hz. Be di üz za man ýn þark la il gi li söz le ri ni nak let ti. Ar týk mec ra bu dur, a kýn tý böy le dir. El bet te in ti bâ la rým bir ma ka le ye sýð maz, çün kü hiz met de vam e di yor, her kes bir yer den tu tu yor, in þa al lah a ký bet hay ro lur. Te men nim þu dur: Bu a sil za de ev lât lar ve bu e ði tim öð re tim sa hip le ri kör pe di mað lar dan ve li le re ka dar Hz. Be di üz za man ýn baþ ta Mü nâ za rât, 22. Mek tub, Hut be-i Þa mi ye, 20. Lem a ve 19. Mek tub Mu' ci zat-i Ah me di ye (asm) ri sa le le ri ni na zar-ý i ti ba ra ver me li di ler ve mut la ka ya þa ma lý dýr lar. Ni te kim ay ný mâ nâ da ya kýn la rý mýn da bu lun du ðu Van mer ke zin de Men zil li oð lu Ca mi i nde ki Cu ma gü nü va a zým da da bu e ser ler ü ze rin den na kil ler yap tý ðým da ce ma a tin he ye ca na gel me si ve göz yaþ la rý her þe yi i fa de e di yor du. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Ar týk Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ve ci ze le ri ni du var la ra as ma za ma ný gel miþ tir di yor. Van Va li si nin ku la ðý çýn la sýn ve o da Van du var la rý nýn cad de le ri ne bun la rý as sýn, o nun da baþ ka çý kýþ yo lu yok. E me ði ge çen her ke se, baþ ta S. Çe le bi le re, Ý. Ön gel le re, T. Us lu la ra, A. Yap rak la ra, H. Ay ça la ra, K. Coþ kun la ra, A. De niz le re bin ler teb rik ve te þek kür ler. Kin ve nefreti mecralarýna yönlendirin Kin ve nef ret ko nu sun da da, Ý lâ hî fer ma na ku lak ver: Ey i mân e den ler! Al lah i çin hak ký a yak ta tu tan ve a dâ let le þa hit lik e den kim se ler o lun. Bir top lu lu ða o lan ki ni niz, si zi a dâ let siz li ðe sevk et me sin. A dâ let li o lun; bu tak vâ ya da ha ya kýn dýr. Al lah tan kor kun. Þüp he siz Al lah, yap týk la rý ný zýn hep sin den ha ber dar dýr. (Mâ i de Sû re si, 8.) On lar dan son ra ge len ler de, Ey Rab bi miz der ler. Bi zi ve biz den ev vel î mân et miþ o lan kar deþ le ri mi zi ba ðýþ la. Ý mân e den le re kar þý kalp le ri miz de kin bý rak ma. Ey Rab bi miz, mu hak kak ki Sen çok þef kat li, çok mer ha met li sin. (Ha þir Sû re si, 10.) Ý NA DIN Ý KÝ GÖ ZÜ DE KÖR DÜR! Ýs lâ ma gö re, di ðer duy gu lar gi bi i nat da, gü zel ve i yi a lýþ kan lýk lar ka zan mak i çin ve ril miþ bir duy gu dur. Ýn san hak ta se ba tý öl çü sün de bu duy gu yu yer li ye rin de kul lan mýþ o lur. Me se lâ i nat, ne fis ve þey ta nýn Na maz kýl ma, ki tap o ku ma, hak ve ha ki kat i çin çýr pýn ma, hak ta se bat et me! gi bi tel kin le ri kar þý sýn da, ne fis ve þey ta na i nat, Na maz da ký la ca ðým, ki tap da o ku ya ca ðým, hak ve ha ki kat i çin mü câ de le ve re ce ðim, hak yol dan ay rýl ma ya ca ðým! þek lin de kul la ný lýr sa in san ka za nýr. Kö tü a lýþ kan lýk lar dan kur tul ma, i yi a lýþ kan lýk lar e din me de bu duy gu dan mu hak kak is ti fa de et me li dir. Me se lâ, si ga ra i çen bir in san iç me me de i nat e de rek bu duy gu yu mec ra sý na ka na li ze et miþ o lur. Ak si hal de i nat hem ferd, hem de sos yal ha ya tý tah rip e den, mu zýr bir has le te dö nü þür. Bu þid det li duy gu ö nem siz, ge çi ci iþ le re kar þý kul la ný lýr sa fe lâ ke te ka pý lar a çar. E ðer i nat hak ta se bat, doð ru luk i çin mü ca de le ve sa býr þek lin de kul la ný lýp ka na li ze e dil mez se, se - fâ let, re zâ let, sý kýn tý, ha yat tan zevk a la ma ma gi bi pek çok za rarý da be ra be rin de ge ti rir. A kýl lý bir mü min, duy gu la rý ný kon trol ve ka na li ze e de bi len mü min dir. Ý nat duy gu su nu da müs bet yol da kul lan ma yý bi lir. Boþ ve çir kin söz ler le kar þý la þan bir Müs lü man, i nat la þýp za man öl dü re ce ði ne, Kur ân ýn þu tav si ye si ni din ler: Boþ söz ler le, çir kin dav ra nýþ lar la kar þý laþ týk la rý za man, iz zet ve þe ref le ri ni mu ha fa za e de rek o ra dan ge çip gi der ler. (Fur kan Sû re si, 72.) Ta biî ki bu, Siz den her han gi bi ri niz bir kö tü lü ðü gö rür se o nu he men e liy le dü zelt sin. E ðer bu na gü cü yet mi yor sa di liy le de ðiþ tir sin. O na da gü cü yet mi yor sa kal biy le buð zet sin. Ýþ te î ma nýn en za yýf de re ce si bu dur [ü çün cü sü dür] (Müs lim, î mân: 78; Tir mi zî, Fi ten: 11) ha dis-i þe ri fi nin ge tir di ði öl çü ve pren sip ler da hi lin de, ken di ma kam ve mev ki i ne gö re va zi yet al ma sý na mâ ni de ðil dir. Demokrasi sözü verildi, muhalifler biçildi Çok par ti li sis tem sö zü Meþ hûr TÝ ME der gi si nin 24 Mart 1923'te ki sa yý sýn da, M. Ke mal ka pak ko nu su ya pýl mýþ tý. Ay ný yý lýn 11 A ra lýk gün kü TÝ MES ga ze te sin de de M. Ke mal i le ö zel o la rak ya pýl mýþ bir rö por taj ya yýn lan dý. TÝ MES ga ze te si nin bu rö por taj da ö ne çý kar dý ðý ve M. Ke mal'in di lin den bil has sa na za ra ver di ði me saj þu ol du: "Mil lî hâ ki mi yet e sa sý na da ya nan ve bil has sa Cum hu ri yet i da re si ne ma lik bu lu nan mem le ket ler de si ya sî par ti le rin mev cu di ye ti ta bi î dir. Tür ki ye Cum hu ri ye tin de de bir bi ri ni de net le yen par ti le rin do ða ca ðý na þüp he yok tur." Ga ze te de bu söz le re dik kat çe kil me si nin çok ö nem li se bep le ri var dý. Zi ra, bu ta rih te Mec lis'te tek par ti ha ki mi ye ti bu lu nu yor du. 1 Ni san 1923'te a lý nan "Mec li si ye ni le me ve ge nel se çim ka ra rý", bü tü nüy le tek yan lý o la rak tat bik e dil di. Bi rin ci Mec lis'te a ðýr lýk lý gru bu o luþ tu ran "I I. Grup", ge nel se çim de ta ma mýy la tas fi ye e dil miþ ti. Da ha sý, se çim "mer ke zî yok la ma" yön te miy le ya pýl dý ve CHP'ye mu ha lif, hat ta Lo zan Ant laþ ma sý na kar þý ol duk la rý tes bit e di len bir tek i sim ye ni lis te ye a lýn ma dý. De ni le bi lir ki, I I. Mec lis'i ye ni den þe kil len dir me nin en ö nem li ge rek çe si ni, Lo zan Ant laþ ma sý teþ kil e di yor du. Lo zan'a e vet di yen ler lis te ye a lýn dý, a çýk tan ha yýr di yen ler bü tü nüy le tas fi ye e dil di. Bu na rað men, Lo zan'da im za la nan ant laþ ma yý Mec lis'te red de den le rin sa yý sý 14'ü bul du. Ta bi î, bun lar da u nu tul ma dý ve bu yap týk la rý a de ta fi til fi til bu run la rýn dan ge ti ril di. Me se lâ, Ka ra be kir Pa þa ve ar ka daþ la - Ýstiklâl Madalyasý Da ha ev vel il gi li kà nun çer çe ve sin de ka bul e di - len Ýs tik lâl Ma dal ya sý nýn kim le re ve ri le ce ði hu su su, 12 A ra lýk 1923'te ne ti ce ye bað - la na rak ke sin lik ka zan dý. Bu na gö re, Mec lis ka ra rýy - la 15 Ma yýs 1919 i le 1 Ka sým 1923 ta rih le ri a ra sýn da ki dö - nem e sas a lýn dý. Bu ta rih ler a ra sýn da, as ker ol sun si vil ol sun, Mil lî Mü ca - de le ha re ke ti ne bil fi il ka tý - lan, ya hut bir þe kil de yar dým e den, kat ký da bu lu nan her va tan da þa Ýs tik lâl Ma dal ya - sý nýn ve ri le bi le ce ði ka rar laþ - tý rýl mýþ ol du. rý nýn kur muþ ol du ðu Te rak ki per ver Fýr ka sý nýn ka pa týl ma sý ve Þeyh Sa id ha di se si nin ay ný ki þi le re fa tu ra e dil me si gi bi... Hâ sý lý, Cum hu ri yet'in ku rul ma sýn dan he men son ra ve ril miþ o lan "çok par ti li sis tem" sö zü, ne ya zýk ki, Tür ki ye'de bir tür lü re a li ze e di le me di. 1946'dan son ra baþ la yan çok par ti li ye ni sü reç i se, da ha zi ya de Av ru pa ül ke le ri nin BM'ye ku ru cu ü ye o lan dev let le rin da yat ma sýy la ger çek leþ miþ ol du. Mu ha le fe ti red de den fa þi zan uygulamalar Tür ki ye'nin 'ten son ra ki a cý ger çe ði þu dur: Ül ke nin i da re si ni e le ge çi ren Halk Par ti si kad ro la rý, kar þý la rý na i kin ci bir par ti nin çýk ma sý ný is te me di ler. Bu na zer re ce ol sun ta ham mül gös ter me di ler. Gös ter me lik de ol sa ku ru lan par ti ler den hiç bi ri ne ge nel se çim le re ka týl ma þan sý ta ný ma dý lar. Böy le si bir ge liþ me ye im kân ve fýr sat ver me di ler. Si ya set ü ze rin de ki ay ný tarz bas ký nýn Þüp he siz, be lir le nen ta rih - le rin de bir an la mý var dý: 15 Ma yýs 1919'da, Yu nan Kuv - vet le ri Ýz mir'e as ker çý kar mýþ ve þeh ri iþ gal i le Ba tý A na do - lu'yu is ti lâ ya baþ la mýþ tý. 1 Ka sým 1923'te i se, Bi rin ci Dün ya Har bi se be biy le tâ 1914 se ne sin de i lân e dil miþ o lan "U mu mî Se fer ber lik", Mec lis ka ra rýy la kal dý rýl mýþ tý. Ba zý kay nak lar da, Ýs tik lâl Ma dal ya sý nýn ve ril me si i çin be lir le nen dö ne min, Ýz mir'in iþ gal ve kur tu luþ ta rih le ri o - lan 15 Ma yýs 1919 i le 9 Ey lül 1922 ta rih le ri nin e sas a lýn dý ðý da be lir ti li yor. Cumhuriyetin ilk yýllarý da ha þid det li si ni di nî, il mî, fik rî sa ha da da sür dür mek ten hiç çe kin me di ler. Bý ra kýn mat ba a lar da ki tap, der gi, ga ze te bas ma yý, el yaz ma sýy la ya zý lan ve ya ço ðal tý lan e ser le re kar þý da a man sýz bir ta kip ve ce za lan dýr ma yön te mi ni uy gu la dý lar. Be di üz za man Sa id Nur sî ve yüz ler ce ta le be si nin yir mi ye di se ne müd det le uð ra dýk la rý ta ki bat, ta ras sut ve taz yik ler, bu dö nem de uy gu la nan zor ba lý ðýn en bâ riz gös ter ge lerin den bi ri ni teþ kil e der. Do la yý sýy la, bu par ti nin fa þi zan an la yý þý na sa hip kur may kad ro la rý hak kýn da þun la rý söy le mek, ya þa nan re a li te ye ay ký rý düþ me se ge rek: 1) Tek par ti nin ra kip ta ný maz yö ne ti ci le ri, bas ký cý, des pot, to ta li ter ve dik ta cý bir zih ni ye te sa hip i di ler. 2) De mok ra si ye i nan ma dýk la rý gi bi, de mok ra tik bir sis te me geç mek i çin de cid dî, sa mi mî bir ça ba gös ter me di ler. 3) Ken di le ri ne mu ha le fet e den her ke si ko mü nist, ge ri ci, mür te ci, yo baz, yý ký cý, bö lü cü, va tan ha i ni... ol mak la it ham et ti ler. 4) 1924'te ve 1930'da ku ru lan ký sa ö mür lü Te rak ki per ver ve Ser best Fýr ka gi bi par ti le rin var lý ðý, ta ma mýy la gös ter me lik bir de mok ra si de ne me sin den i ba ret tir. Da ha sý, Halk çý lar, mu ha lif le ri ni bu me tot la be lir le yip on la rý kök ten biç me ye yö nel di ler. 1923'te baþ la yan bas ký cý dik ta ya da ya lý tek par ti re ji mi, yu ka rý da sý ra la dý ðý mýz tür den bir an la yýþ ve ic ra at yön te miy le, tam 22 yýl müd det le a ra lýk sýz þe kil de de vam et ti. Binlerce gaziye kahramanlýk madalyasý Bu ma dal ya nýn, yüz bin den faz la as ker si vil va tan da þa ve ril di ði tah min e di li yor. Ýstiklâl Madalyasýnýn ön ve arka yüzü Bi rer Ýs tik lâl Ma dal ya sý da, yi ne Mec lis ka ra rýy la Ma raþ i - le Ý ne bo lu þe hir le ri ne ve ril di. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ri sa le-i Nur da ka nun lar ve na mus lar Ah met Bat tal: Ri sa le ler de ka nun i le na mus a ra sýn da fark var mý dýr? Mes ne vî de bi ri i ra de den, di ðe ri e mir den gel di ði þek lin de cüm le ler var. KA NUN LAR VE NA MUS LAR Yay gýn söy le yiþ le, ka nun de yin ce hu kuk ak la ge li yor. Na mus de yin ce de ah lâk. Ya hut ka nun hu ku kun ku ral la rý dýr. Na mus da ah lâ kýn ku ral la rý. Be di üz za man, Siz han gi u sûl le bu a cip te ca vü zü ya pý yor su nuz? Ka nu nu nu zu ib raz e di niz. 1 sö züy le hu kuk ku ral la rý na; Þeh vet ve ya ga zap, had di ni a þar sa, ýrz ve na mus lar pa yi mâl o lur, ma sum lar mah vo lur. 2 sö züy le de ah lâk ku ral la rý na vur gu ya pý yor. Be di üz za man ýn i fa de siy le þe ri at, Ý lâ hî ka nun lar de me ti o la rak, sý fat-ý ke lâm dan ge li yor ve in sa nýn ef â li ni ve ah vâ li ni tan zim e di yor. 3 Ka nun kav ra mý nýn hu kuk tan son ra bi lim de de kul la nýl dý ðý ný gö rü yo ruz. Ta bi at ka nun la rý, fi zik ka nun la rý, Men del ka nun la rý, yer çe ki mi ka nu nu gi bi. Böy le ka nun lar Be di üz za man ýn di lin de þe ri at-ý küb râ-yý fýt rî ye dir ki, sý fat-ý i ra de den ge li yor ve â le min ha re kât ve se ke nâ tý ný tan zim e di yor. 4 Na mus kav ra mý i se ba zen â lem-i me le kû tün ki mi sa kin le ri i çin kul la ný lý yor. Me se lâ ki mi za man Ceb ra il e (asm), ki mi za man da ar þý ta þý yan bü yük me lek ler den bi ri si ne Na mus-u Ek ber de ni yor. Tev rat ýn Yu nan ca a dý da Ý lâ hî ku ral lar an la mýn da To ra Na mus tur. RUH, KA NU NUN KAR DE ÞÝ DÝR Be di üz za man ýn i fa de siy le, Al lah kâ i na tý, â de ti nin ka nun la rý i le tan zim e der; i na yet ve rah me ti nin na mus la rýy la tez yin e der. 5 Ka nun lar, i ra de-i Ý lâ hi ye nin na mus la rý nýn un van la rý dýr. 6 Ruh, â lem-i e mir den gel miþ ve vü cud-u ha ri cî giy miþ þu ur lu bir ka nun; ha yat tar bir na mus tur. 7 Kâ i nat ta hü küm ran o lan ve yi ne â lem-i e mir den ve i ra de den ge len ka nun la ra ve na mus la ra vü cud-u hâ ri cî giy di ril se, her bi ri ken di cin si nin bi rer ru hu o lur du. 8 Mev cut ruh, ma kul ka nu nun kar de þi dir. 9 Ka nun la ra â de tul lah de ni yor. 10 Sün ne tul lah ve ya ta bi at da de ni len þe ri at-ý fýt rî ye nin me se le le ri ka nun lar 11 ve na mus lar dýr. 12 KA NUN LAR VE NA MUS LAR VEH MÎ E MÝR LER DÝR Ka nun lar ve na mus lar kâ i na týn gi di þa týn da ö nem li ku ral lar ol mak la be ra ber veh mî dir ler, i ti ba ri dir ler, a de mî dir ler. 13 Ya ni a ra la rýn da is ter nü ans ol sun, is ter ol ma sýn; as lýn da ken di le ri ken di baþ la rý na yok hük mün de dir ler. E sas o lan, bu ka nun la rýn ve na mus la rýn diz gi ni ni el le rin de tu tan me la i ke de ni len i ba dul lah týr. 14 Me la i ke, i ra de sý fa týn dan ge len bu ka nun la rýn ve na mus la rýn ha me le le ri, ta þý yý cý la rý ve mü mes sil le ri dir ler. 15 Da ha ar ka plân da i se e sas o lan, bu ka nun la rýn ve na mus la rýn ken di le ri ne da yan dý ðý Es ma-i Ý lâ hi ye dir. 16 KÜ ÇÜK BÝR NÜ ANS Be di üz za man, ka nun lar ve ne vâ mis de ni len þey ler, an cak i lim le i ra de ve em rin en vâ a o lan te cel lî le ri nin i sim le ri dir sö züy le ka nun la rý ve na mus la rý bir bi ri i le ör tü þen kav ram lar o la rak kul la ný yor. 17 Bu ra da bah si ge çen ka nun lar ve na mus lar kâ i nat ta hük me den kev nî ya sa lar dýr. Bu ya sa la ra Be di üz za man þe ri at-ý küb râ-yý fýt rî ye di yor. Â le mi dü ze ne so kan bu ya sa lar i ra de sý fa týn dan ge li yor. He men ar dýn dan Be di üz za man, Ka nun e mir den dir, nâ mus i ra de den dir. 18 sö züy le, ka nun i le na mus a ra sý na bir nü ans ko yu yor gi bi dir. Bu ra da bir nü ans ger çek ten var mý dýr? Var sa ne dir? Bir de fa em rin de, i ra de nin de sa hi bi Al lah týr. E mir i ra de ye bað lý dýr. Al lah i ra de e der ve em re der. Ý ra de Ý lâ hî bir sý fat, e mir de i ra de sý fa tý na bað lý Ý lâ hî bir fi il dir. Ge nel çer çe ve i ti ba riy le ka nun la rýn ve na mus la rýn i ra de sý fa tý na da yan dý ðý ve e mir â le min den gel di ði tes bit o lun duk tan son ra, a ra la rýn da þöy le bir nü ans var gi bi du ru yor: Kâ i nat ta ka nun lar, eþ ya nýn ta bi ol du ðu ku ral lar ve ya sa lar dýr. Na mus lar i se, eþ ya nýn bu ka nun lar i le bü tün leþ me si ve bir hü vi yet, bir kim lik, bir ki þi lik ka zan ma sý dýr. Me se lâ ca zi be ka nu nu yer kü re de bir ka nun þab lo nun da yer çe ki mi ka nu nu o la rak ken di ni gös te rir ken; bir an ne de yav ru su na kar þý þef kat, an ne ve ba ba sý na kar þý hür met ve mer ha met, in san la ra kar þý e dep ve ha yâ, e þi ne kar þý aþk þe kil le riy le bir kim lik ve hü vi yet ha li ne gel miþ ve bir na mus o la rak te cel lî et miþ tir. Dip not lar: 1- Mek tu bat, s. 416; Þu â lar, s Ý þa ra tü l- Ý caz, s Mek tu bat, s 463, Hak. Çek Mek tu bat, s 463, Hak. Çek Mes ne vî-i Nu ri ye, s E mir dað Lâ hi ka sý, s Ýs ra Sû re si: 85; Söz ler, s. 479, 643; Lem a - lar, s Söz ler, s. 479, Mek tu bat, s Ý þa - ra tü l-ý caz, s Söz ler, s Ý þa ra tü l-ý caz, s Söz ler, s. 471; Ý þa ra tü l-ý caz, s Söz ler, s Mek tu bat, s Söz ler, s. 597; Mes ne vî-i Nu ri ye, s Mes ne vî-i Nu ri ye, s Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 52.

6 6 12 EKÝM 2012 CUMA YURT HABER Y Savaþta bile okullara, camilere saldýrýlmaz Pankreas ameliyatý geçiren Yusuf Okumuþ (Dehri Yusuf Hoca) sevenlerinden duâ bekliyor. Tedavisi evde devam edecek SON Þahit lerden olan Yusuf Okumuþ, pankreas ameliyatý olduðu Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden taburcu oldu. Bediüzzaman Said Nursî yi Barla da ziyaret eden son þahit lerden Yusuf Okumuþ un (Dehri Yusuf Hoca), tedavisinin evde devam edeceði bildirildi. Yýllarca fahrî vaizlik yaptýðýný hatýrlatan Yusuf Okumuþ Aðabey, Yeni Asya ya yaptýðý açýklamada; Cami kürsülerinden, cenaze ve bayramlardaki vaazlarýmda, hastalýklara karþý sabýr gerektiðini hep anlatýrdým. Demek ki bu imtihanla ben de karþý karþýya kalacaktým. Anlatmak baþka, yaþamak daha baþka. Bütün kardeþlerimden duâ etmelerini bekliyorum dedi. Yusuf Okumuþ Aðabeyin ailesi, tedavinin doktor gözetiminde evde devam edeceðini belirtti. Ýstanbul / Yeni Asya OKULLARA YAPILAN SALDIRILARI DEÐERLENDÝREN MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER, "AÇIK BÝR SAVAÞTA BÝLE HASTANELERE, OKULLARA, CAMÝLERE SALDIRI YAPILMAZ. HELE HELE OKULLARA HÝÇ KÝMSE HERHANGÝ BÝR SALDIRIDA BULUNMAZ" DEDÝ. MÝLLÎ Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, terör örgütü tarafýndan okullara yapýlan saldýrýlara iliþkin, Açýk bir savaþta bile hastanelere, okullara, camilere saldýrý yapýlmaz. Hele hele okullara hiç kimse herhangi bir saldýrýda bulunmaz. Çünkü okulda çocuklar ve masum olan insanlar var dedi. Bakan Dinçer, çeþitli temaslarda bulunmak üzere geldiði Þanlýurfa da, Valiliði ziyaret etti. Vali Celalettin Güvenç ve ilgililer tarafýndan karþýlanan Dinçer, polis mangasýný selâmlayarak Valilik þeref defterini imzaladý.harran Üniversitesi nin akademik yýl açýlýþýna katýlmak üzere þehre geldiðini belirten Bakan Dinçer, Þanlýurfa da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Dinçer, bir basýn mensubunun son zamanlarda okullara yönelik saldýrýlar hakkýndaki düþüncelerini sormasý üzerine, saldýrýlarý çaresizlik olarak nitelendirerek, soruyu þöyle cevapladý: Açýk bir savaþta bile hastanelere, okullara, camilere saldýrý yapýlmaz. Hele hele okullara hiç kimse herhangi bir saldýrýda bulunmaz. Çünkü okulda çocuklar ve masum olan insanlar var. Dolayýsýyla bugün bu okullarýmýza yapýlan bu saldýrýyý bir çaresizlik, ama daha da önemlisi herhangi bir beþeri deðere sahip olmamanýn bir etkisi olarak deðerlendiriyorum. Gerçekten okula, hastaneye, camiye saldýrmak için herhangi bir beþerî deðere sahip olmamak, herhangi bir ahlâkî deðeri taþýyor olmamak gerekir. Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer HALK O KU LU NA SA HÝP ÇI KI YOR BA KAN Din çer, o kul la ra yö ne lik sal dý rý yý ger çek leþ - ti ren le ri tek rar þid det le ký na dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: A ma gü zel ta ra fý da var, o da þu; bu sal dý rý lar kar þý sýn da gör dü ðü nüz gi bi ve li le ri miz, öð ret men le ri miz, öð ren ci le ri miz el bir li ðiy le kar þý du ru yor lar. Ýþ te Þem din li de bi li yor su nuz ve li le ri miz ya ký lan o ku lu mu zu ya kan la rý pro tes to et mek ü ze re kar þý çýk tý lar ve i ti raz et ti ler, di ren di ler. Di yar ba - kýr da ki sal dý rý da öð ret men le ri miz bu ha re ke ti ya - pan la ra kar þý ta výr koy du, ço cuk la rý mýz ta výr koy du. Biz e li miz den gel di ðin ce gü ven lik ted bir le ri a lý yo - ruz, a ma her ha lü kâr da ve li le ri mi zin, öð ren ci le ri mi - zin, öð ret men le ri mi zin ve o kul yö ne ti ci le ri mi zin o - kul la rý na sa hip çýk ma la rý ha lin de biz bu so ru nu a þa - ca ðýz di ye bek li yo rum. Ba kan Din çer, za man za - man öð ren ci ler de gö rü len gý da ze hir len me le ri ne i - liþ kin bir so ru ya kar þý lýk, bes len me ku ral la rý na u yul - ma sý ve hij yen ku ral la rý nýn ye ri ne ge ti ril me si ge rek - ti ði ni, söy le di. Bu ko nuy la il gi li ge çen yýl o kul kan - tin le ri nin tan zi mi, sa tý la cak yi ye cek le rin sý nýr lan ma - sý ve ye mek le rin stan dart lan ma sý ko nu la rýy la il gi li ge niþ bir ça lýþ ma yap týk la rý ný ha týr la tan Din çer, bu - na u yul ma sý ve o kul yö ne ti ci le ri nin de de ne ti mi i yi yap ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Þan lý ur fa / a a Fatma Nur Gül, düþtüðü elektrik direði çukurundan iki saatlik çalýþmayla kurtarýldý. FO TOÐ RAF: A A Ödev almaya giderken direk çukuruna düþtü SA RA ÇOÐ LU Ma hal le si nde o tu ran 13 ya þýn da ki Fat ma Nur Gül, e lek trik di re ði i çin a çý lan 1.5 met re lik çu ku ra düþ tü. Gül, ya kýn la rý ta ra fýn dan düþ tü ðü yer den kur ta rýl ma ya ça lý þýl dý. An cak ba þa rý lý o lu na ma yýn ca it fa i ye e kip le rin den yar dým is ten di. Kýz ço cu ðu nun kur ta rýl ma sý i çin iþ ma ki ne siy le çu ku run et ra fý ka zýl dý. Sað lýk gö rev li le ri ta ra fýn dan se rum ta ký la rak da mar yo lu a çý lan Fat ma Nur Gül i çin gö rev li ler se fer ber ol du. Bir it fa i ye gö rev li si, mo ra li ni yük sek tut ma sý i çin kü çük kýz la þa ka laþ tý. Ýt fa i ye gö rev li si nin ver di ði su yu i çen Fat ma Nur, bir yan dan da iþ ma ki ne si nin ça lýþ ma sý ný ta kip et ti. Ba þý na be rat ta ký lan Fat ma Nur un yü zü de plâs tik kal kan la ko run du. Za man za man að la yan kü çük kýz, yar dým ça lýþ ma la rý ný iz le yen ga ze te ci le re el sal la dý. Be ton çu ku run et ra fý ge niþ - le til dik ten son ra Fat ma Nur u ip le bað la yan gö rev li ler, kü çük ký zý ya vaþ ya vaþ yu ka rý ya doð ru çek me ye ça lýþ tý. Gö rev li le rin zor lan ma sý ü ze ri ne Fat ma Nur, ba ba sý na Ba ba ya pa ma ya cak lar di ye ba ðýr dý. Yak la þýk i ki sa at lik o pe ras yo nun ar dýn dan çu kur dan çý kar tý lan Fat ma Nur, ça lýþ ma lar es na sýn da ken di si ne sü rek li se ni kur ta ra ca ðým di yen it fa i ye gö rev li si ni ö pe rek te þek kür et ti. Am bu lans ta ilk mü da ha le si ya pý lan Fat ma Nur, Kon ya E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. Fat ma Nur un an ne si, ký zý nýn ar ka da þýn dan ö dev al ma ya git ti ði ni be lir te rek, Ko þar ken ö nü nü gö re me yin ce çu ku ra düþ müþ di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan, hiç bir tedbir a lýn ma yan çu ku run o la yýn ar dýn dan top rak la ka pa tý ldý ðý gö rül dü. Kon ya / a a Pet kim 500 dö nüm or man ku ra cak SO CAR Tür ki ye Baþ ka ný (CE - O) ve Pet kim Yö ne tim Ku ru - lu Ü ye si Ke nan Ya vuz, çev re ya tý rým la rý na son 11 yýl da 210 mil yon do lar kay nak a yýr dýk - la rý ný, he def le ri nin 5 yýl i çe ri - sin de Tür ki ye ye 500 dö nüm or man ka zan dýr mak ol du - ðu nu bil dir di. Ya vuz, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, son 2 yýl da Ye ni Fo ça da ki 150 dö nüm a - lan da i ki a det Hay dar A li yev Dost luk ve Ha tý ra Or ma ný kur duk la rý ný, Pet kim in ça lý - þan la rý i le bir lik te A li a ða nýn Ye ni þak ran bel de sin de o luþ - tur duk la rý 6 bin fi dan lýk A - ta türk Zey tin Or ma ný nda i - se ilk ha sa dýn ya pýl ma ya baþ lan dý ðý ný be lirt ti. Ye ni Fo - ça Ka pý ka ya mev kiin de 2009 yý lý ya zýn da ya þa nan yan gýn - da kül o lan böl ge de 22 bin - den faz la fi da nýn top rak la bu luþ tu ðu nu kay de den Ya - vuz, a çýk la ma sýn da þu i fa de - le re yer ver di: Çev re ya tý rým - la rý na son 11 yýl da 210 mil yon do lar kay nak a yýr dýk. He de fi - miz 5 yýl da ül ke mi ze 500 dö - nüm or man ka zan dýr mak. Biz sa na yi ci yiz. Çev re ye, in - sa na, do ða ya du yar lý ve say - gý lý bir sa na yi leþ me nin pe þin - de yiz. Çün kü biz ler, 30 yýl dýr ü re tim yap tý ðý mýz fab ri ka la rý - mý zýn he men ya ný ba þýn da ço cuk la rý mýz la bir lik te ya þý yo - ruz. Yap tý ðý mýz tüm pro je ler - de a i le le ri mi zi dü þü ne rek ha - re ket e di yo ruz. Ýz mir / a a Servis ihalesine katýlan olmayýnca 63 öðrenci veliler tarafýndan okula traktör ve pat patlarlarla taþýnýyor. FO TOÐ RAF: A A 63 öðrenci ihale maðduru oldu MER SÝN'ÝN Er dem li il çe si ne bað lý E sen pý nar bel de sin de, ta þý ma lý e ði tim i çin ser vis i ha le le ri ne baþ vu ru ol ma yýn ca, a i le le rin ço cuk la rý ný ta rým a raç la rý, trak tör ve o to mo bil ler le o ku la gö tür mek zo run da kal dýk la rý bil di ril di. Bel de ye 7 ki lo met re u zak lýk ta ki Að lý ca Ma hal le sin de ya þa yan 63 öð ren ci nin, bel de de ki E sen pý nar Ýl köð re tim O ku lu na gi de bil mek i çin u la þým sý kýn tý sý ya þý yor. Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Meh met Me tin, söz ko nu su ma hal le de bu lu nan 63 öð ren ci nin ta þý ma lý e ði ti mi i çin A ðus tos a yý nýn ilk haf ta sýn dan i ti ba ren 5 de fa i ha le aç týk la rý ný an cak, her han gi bir ser vis sa hi bi nin þart la ra uy gun þe kil de i ha le ye gir me di ði ni söy le di. Me tin, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn be lir le di ði þart lar kap sa mýn da ger çek leþ tir dik le ri i ha le le re bu gü ne dek hiç ka tý lým ol ma dý ðý ný be lirt ti. Me tin, En ký sa sü re de ye ni i ha le ya pa ca ðýz ya da öð ren ci le rin ta þýn ma sý i çin a raç bu la ca ðýz. Bu ko nu da ma hal le sa kin le riy le bir lik te or tak bir çö züm bul mak i çin uð ra þý yo ruz de di. Að lý ca Ma hal le si Muh ta rý Ah met Dað, E sen pý nar Ýl köð re tim O ku lun da 12 yýl dýr ta þý ma lý e ði tim ya pýl dý ðý ný, an cak bu yýl ser vis ol ma dý ðý i çin sý kýn tý ya þa dýk la rý ný söy le di. Ve li le rin ço cuk la rý ný o ku la gö tür mek i çin ta rým ma ki ne le ri, trak tör, mo to sik let ve o to mo bil le ri ni kul lan dýk la rý ný an la tan Dað, Her gün ço cuk la rý mýz ö lüm teh li ke si al týn da o ku la gi di yor lar. Bi zim is te ði miz ma hal le mi ze bir ser vis ve ri lip ço cuk la rý mý zýn o ku la gö tü rül me si de di. Öð ren ci ve li le rin den Tes li me Us lu i se Ço cuk la rý mýz her sa bah o ku la gi der ken ü þü yor lar. Ha va lar þim di lik i yi, an cak ö nü müz de kýþ var ve me sa fe çok u zak di ye ko nuþ tu. Ýb ra him Ka ra kü lah da, ken di ço cu ðu i le bir lik te ma hal le de ki ba zý ço cuk la rý halk a ra sýn da pat pat o la rak bi li nen ta rým ma ki ne si i le ta þý dý ðý ný an lat tý. Öð ren ci ler de, ha va la rýn so ðu ma ya baþ la ma sýy la o ku la gi der ken ü þü dük le ri ni, ser vis so ru nu nun bir an ön ce çö zül me si ni is te dik le ri ni be lirt ti ler. Mer sin / a a ORTA KARADENÝZ BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi Orta Karadeniz Bölgesi Temsilciler Bölge Toplantýsý 14 Ekim 2012 Pazar günü Saat: 10.00'da TOKAT'ta yapýlacaktýr. Bölge Meþveret Üyeleri ve Gazete Temsilcileri dâvetlidir. Ýrtibat Adresi: Gazi Osman Paþa Bulvarý, 15.Sokak, No: 7/A TOKAT Ýrtibat Tel. Büro: 0 (356) Gsm: (0 536) T. C. GEMLÝK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý : 2012/360 Esas. 24/ Konu : Duruþma Günü ilaný Dosya No : 2012/360 ESAS. Davacý Karayollarý tarafýndan da va lý Ah met A hmet Al bay a ley hi ne mah ke me mi ze ka mu laþ týr ma da va sýn dan du ruþ ma gü nü teb li ði ya pýl ma sý a ma cýy la; U mur bey Kö yü Gem lik/bur SA ad re sin de i ka met e den da va lý Ah met AL BAY a dý na çý kar tý lan teb li ga týn bi la i a de e dil di ði ya pý lan em ni yet a raþ týr ma sýn da da da va lý nýn a çýk ad re si nin tes pit e di le me di ðin den da va lý ya da va di lek çe si ye ri ne ka yim ol mak ü ze re du - ruþ ma nýn bu lun du ðu 06/12/2012 ta rih sa at 09:15'de mah ke me de ha zýr bu lun ma sý ve - ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si ak si tak dir de yok lu ðun da du ruþ ma la ra de vam o lu nup ka rar ve ri le ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) Pre fab ri ke ders lik le re mo lo tof kok tey li a týl dý n VAN DA dep rem ze de öð ren ci le rin e ði - tim gör dü ðü pre fab ri ke ders lik le re te rör ör gü tü yan daþ la rý ta ra fýn dan mo lo tof kok - tey li a týl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Cev det pa þa Ma hal le si nde bu lu nan Meh met A kif Er - soy Li se si bah çe sin de dep rem ze de öð ren - ci le rin e ði ti mi i çin U NI CEF ta ra fýn dan o luþ - tu ru lan pre fab ri ke ders lik le re ak þam sa at - le rin de mo lo tof kok teyl li sal dý rý da bu lu nul - du. Yü zü mas ke li te rör ör gü tü yan daþ la - rýn ca dü zen len di ði be lir le nen sal dý rý son ra - sý ders lik ler de çý kan yan gýn, it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan sön dü rül dü. O la yýn ar dýn dan gü ven lik güç le rin ce böl ge de ge niþ çap lý in - ce le me baþ la týl dý. Van / a a Türk çe i sim kul la nan es na fa ver gi in di ri mi n GÖNEN Be le di ye si i le Kent Kon se yi nin or tak la þa ha zýr la dý ðý Türk çe mi ze Sa hip Çý - ka lým pro je si kap sa mýn da il çe de iþ yer le - rin de Türk çe i sim kul la nan es na fa i lân ve rek lâm (ta be lâ) ver gi le rin de in di rim ya pý la - cak. Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Ya kar, yap - tý ðý a çýk la ma da, pro je kap sa mýn da Türk di - lin de ki yoz laþ ma nýn ö nü ne ge çil me si ni he - def le dik le ri ni be lirt ti. Dün ya nýn en gü zel di li ne sa hi biz di yen Ya kar, þun la rý söy le di: Ya ban cý kö ken li ke li me le rin kul la nýl ma sý, Türk çe mi zin gü zel li ði ni bo zu yor. Di li mi ze sa hip çýk mak, ko ru mak a ma cýy la Kent Kon se yi yle Türk çe mi ze Sa hip Çý ka lým pro je si ni ha ya ta ge çir dik. Ýþ yer le rin de Türk çe i sim kul la nan es na fa, Gö nen Be le - di ye si o la rak i lân ve rek lâm ge lir le rin de in - di rim ya pa ca ðýz. Be le di ye mec li sin de a la - ca ðý mýz ka rar la in di rim o ra ný ný be lir le ye ce - ðiz. Her mil le tin di li ne sa hip çýk ma sý ge - rek ti ði ni vur gu la yan Ya kar, Ta rih te bir mil le ti yok et mek is te yen le rin ön ce o mil - le tin di li ni yok e der ler dedi. Ba lý ke sir / a a U fuk Ga ze te si ça lý þan la rý Med ya-ýþ e ü ye ol du n UÞAK'TA ya yým la nan U fuk ga ze te si nin ça lý þan la rý, Med ya Ýþ çi le ri Sen di ka sý na (Med ya-ýþ) ü ye ol du. U fuk Ga ze te si So - rum lu Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ke nan A li A ras lý, yap tý ðý a çýk la ma da, Med ya-ýþ in ye ni ku ru - lan bir sen di ka ol ma sý na rað men ül ke ge - ne lin de çok hýz lý ör güt len di ði ni be lirt ti. Ga - ze te ça lý þan la rý o la rak Med ya-ýþ e ü ye ol - mak tan mut lu luk duy duk la rý ný kay de den A ras lý, sen di ka nýn med ya ça lý þan la rý nýn hak la rý nýn ko run ma sýn da çok ö nem li gö - rev ler üst le ne ce ði ni i fa de et ti. A ras lý, Ý li - miz de fa a li yet gös te ren ga ze te ve te le viz - yon lar da ça lý þan ar ka daþ la rý mý zý da Med - ya-ýþ e da vet e de ce ðiz. Ký sa sü re i çin de U - þak ta ki ü ye sa yý sý nýn ar ta ca ðý ný dü þü nü - yo rum. Sek tö rün so run la rý nýn çö zü mün de söz sa hi bi ol mak is te yen her ke si Med ya-ýþ ça tý sý al týn da top lan ma ya da vet e di yo ruz de di. Ga ze te nin im ti yaz sa hi bi Ha ti ce Öz - yay la i se ba sýn ça lý þan la rý nýn so run la rý nýn çö zü mü ne kat ký sað la mak is te dik le ri i çin Med ya-ýþ e ü ye ol duk la rý ný di le ge tir di. Ga - ze te ça lý þan la rý, ü ye lik for mu nu dol du ra - rak yet ki li le re tes lim et ti. U þak / a a

7 Y DÜNYA 7 Moskova'dan Þam'a giden Suriye Havayollarýna ait yolcu uçaðý, yasaklý malzeme taþýdýðý þüphesiyle Ankara Esenboða Havalimaný'na indirilmiþti. FO TOÐ RAF: A A Rusya ile de uçak krizi RUSYA DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI SÖZCÜSÜ ALEKSANDR LUKAÞEVÝÇ, TÜRK HAVA KUVVETLERÝ NE AÝT SAVAÞ UÇAKLARININ SURÝYE YOLCU UÇAÐINI ÝNDÝRMEYE ZORLAMASININ UÇAKTA BULUNAN RUS VATANDAÞLARIN HAYATLARINI VE GÜVENLÝKLERÝNÝ TEHLÝKEYE ATTIÐINI SÖYLEDÝ. RUS YA, An ka ra E sen bo ða Ha va li ma ný - a Ha a li ma nna ya sak lý mal ze me ta þý dý ðý þüp he siy le na ya sak l mal e me ta þ d þ e siy le in di ri len Su ri ye Ha va yol la rý na a it u çak - a y l la r na a it u ak la il gi li o la rak, An ka ra da ki gö rev li dip - i li la rak re li di lo mat la rýn Türk yet ki li ler den bil gi is te - rk yet ki li ler den bil i is te di ði ni a çýk la dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz - i ni a þiþ le ri a kan l S cü sü A lek sandr Lu ka þe viç, E sen bo ða ya lek sandr Lu ka þe E sen b aya in di ri len Su ri ye u ça ðýy la il gi li a çýk la ma y la il i li a yap tý. Ba kan lýk Söz cü sü Lu ka þe viç, Dý - a kan l k S s Lu ka þe þiþ le ri Ba kan lý ðý si te sin den yap tý ðý ya zý lý a kan l si te sin den ya t ya a çýk la ma da, a ra la - a ra larn da 17 Rusrýn da 17 Rus va tan -a tanda þ nn da bu lun duda þý nýn da bu lun du - ðu Su ri ye u ça ðý nýn n n dur du rul ma sý o la yý la y es na sýn da, yol cu la - rn rýn ha ya týn dan ve a ya tn dan gü ven li ðin den en di - en li in den en di þe et tik le ri ni söy le di. Yol cu la rýn ha yat la - l u la r a yat lan da y A lek sandr Lu ka þe viç r nn rý nýn ve gü ven li ði - en li inin teh li ke ye a týl dý ðý ný ö ne sü ren Lu ka - li ke ye a t l d n ne s ren Lu kaþe viç, Türk yet ki li ler, Rus ya nýn An ka - T Rus ya n n kara Bü yü kel çi li ði ne u çak ta Rus yol cu la - y kel i ak ta Rus y u larýn da bu lun du ðu hak kýn da bil gi ver - ak k n da bil i me di. Biz bu bil gi le ri e lek tro nik ba sýn i bu bil i le ri e lek tr nik ba s n a ra cý lý ðýy la öð ren dik. An ka ra da gö rev li l ren dik n ka ra da re li dip lo mat la rý mýz Türk yet ki li ler den o - mat la r m T rk yet ki li ler den lay la il gi li bil gi is te di de di. Mos i li bil i is te di de di ko va / a a ÝHH, Ýs ra il i mah ke me ye ver di ÝN SA NÎ Yar dým Vak fý (ÝHH) (, Gaz ze ye yar dým mal ze - eye yar d e me le ri gö tü ren si vil ge mi ye sal dý ran Ýs ra il i mah ke me ye t ren si il e mi ye sal d ran s ra il i ma ke me ye ver di. Ýs ra il in sal dýr dý ðý Ma vi Mar ma ra ge mi si yol cu la - in sal d i ar ma ra e mi si y l rn dan rýn dan ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý Tav þan lý Gö nül lü sü n sa n Yar d m Vak f Ta þan l G n l l s Ýl han Dir gin, mað dur la rýn a çý lan mah ke me ye i fa de ver - in ma dur la r n a lan ma ke me ye i fa de erme ye baþ la dý ðý ný söy le ye rek, i yi bir so nuç bek le dik le ri ni n s y le ye rek i yi bir s nu bek le dik le ri ni be lirt ti yý lýn da Ma vi Mar ma ra Ge mi siy le Fi lis tin e, 2010 y i ar ma ra Ge mi siy le Fi lis tin e Gaz ze ye yar dým a maç lý yo la çýk týk la rý ný ha týr la tan Ýl han l y la k la r n a t r la tan l an Dir gin, bu yol cu luk es na sýn da u lus lar a ra sý ka ra su lar da in bu y u luk es na s n da u lus lar a ra s ka ra su lar da Ýs ra il li le rin ken di le ri ne sal dýr dý ðý ný ve e sir düþ tük le ri ni r d n e e sir d k le ri ni an lat tý. Son ra ki sü reç te bu nu bü tün dün ya ya du yur - Sn ra ki s re te bu nu b t n d n ya ya du yurduk la rý ný i fa de e den Dir gin þun la rý kay det ti: Mü ca de le - n i fa de e den ir in þun la r kay det ti: a de le mi zin mey ve le ri ni gör me ye baþ la dýk. Gaz ze ye gi riþ çý - in mey e le ri ni r me ye baþ la d k Ga eye i riþ kþ bi ra kýþ bi raz da ha ra hat la mýþ ol du. Bi zim 9 kar de þi miz þe hit da a ra at la mþ l du i im 9 kar de þi mi þe it ol du, 50 den faz la ya ra lý mýz var dý. Bun la rýn i çin de a ðýr 50 den fa la ya ra l m ar d un la r n i in de a r ya ra lý lar da var. Sü ley man U ður Söy le mez kar de þi miz lar da ar S ley man U y le me kar de þi mi ha la ko ma da. Bü tün bun la rýn ya ný sý ra Bir leþ miþ Mil let - ma da t n ya n s ra il let ler, A me ri ka ve di ðer ül ke ler bi zim hak lý lý ðý mý zý ken di me ri ka e di er l ke ler bi im ak l l m ken di ka te go ri le ri i çe ri sin de a raþ tý rýp ka bul et ti ler. On la rýn ri le ri i e ri sin de a raþ t r ka bul et ti ler On la r n yap mýþ ol du ðu sal dý rý nýn vah þet ol du ðu nu biz zat di le u sal d r n n a þet u nu bi at di le ge tir di ler. Þim di ye ka dar Av ru pa o la rak bu iþ ler de vam Þim di ye ka dar ru la rak bu iþ ler de am e di yor du. Türk mah ke me le ri ne de baþ vur duk. Ge mi de T rk ma ke me le ri ne de baþ ur duk Ge mi de bu lu nan ar ka daþ lar i fa de ve ri yor. Cum hu ri yet Baþ sav cý -e ri y r Cum u ri yet aþ sa lý ðý, Ýs ra il Ha va, De niz kuv vet le ri ko mu tan la rý i le Mil lî a ku et le ri k mu tan la r i le il l Sa vun ma Ba ka ný gi bi bu ki þi ler hak kýn da tu tuk la ma ka - a ka n ak kn da tu tuk la ma karar la r rar la rý ve re rek bu mah ke me yi baþ lat mýþ bu lu nu yor. Ýn - ke me yi baþ lat mþ bu lu nu y r n þal lah i yi bir ne ti ce ve rir. i yi bir ne ti e rir Kü tah ya / ci han Mavi Marmara'da Maðdur olanlarýn, açýlan mahkemeye ifade vermeye baþladýklarý bildirildi. Irak baþbakaný, Putin'le görüþmesinin ardýndan Rus basýnýna açýklamalarda bulundu. Strasbourg'daki AÝHM binasý önünde toplanan grup, ellerindeki pankartlarla gösteri düzenledi. FO TOÐ RAF: A A SREB RE NÝT SA LI an ne ler, 1995 te ya pý lan soy ký rý ma i liþ kin 1995 lan s y k r ma i liþ kin Hol lan da Yük sek Mah ke me si nin BM nin yar gý do kun maz lý - a ke me si nin nin yar d kun ma ðý ol du ðu yö nün de ki ka ra rý ný, u y n n de ki ka ra r n Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke - a ke me si ne (A ÝHM) H ta þý dý. Stras bo urg da ki A ÝHM bi na sý ö nün de ta þ d Stras b ur da ki H bi na s n n de top la nan yak la þýk 100 ki þi lik grup, el le rin de soy ký rým kur ban - la nan yak la þk 100 ki þi lik el le rin de s y k rm kur ban la rý nýn re sim le ri nin bu lun du ðu pan kart lar la gös te ri dü zen le di. n n re sim le ri nin bu lun du an kart lar la s te ri d en le di Grup a dý na a çýk la ma ya pan Sreb re nit sa ve Je pa An ne le ri Der - na a an Sreb re nit sa e Je n ne le ri erne ði Baþ ka ný Mu ni ra Su ba þiç, Her a yýn 11 i bi ze Tem muz un Her a y n 11i bi e Tem mu un 11 i ni ha týr la týr. Bu ta rih te bi zim sev dik le ri miz kat le dil di. O te bi im se dik le ri mi kat le dil di O yüz den dâ vâ yý da 11 E kim de a çý yo ruz de di. Su ba þiç, bu dâ - y da 11 E kim de a y ru Su ba þi bu d Rus yet ki li: As ke rî mü him mat yol la mak i çin ya sal ol ma yan yol la ra ih ti ya cý mýz yok Rus si lâh ih ra cat þir ke tin den üst dü zey bir yet ki li In ter fax a yap tý ðý a çýk la ma - da, u çak ta her han gi bir as ke rî mü him - ma týn ol ma dý ðý ný id di a et ti. Her han gi bir si lâh, sis tem ya da as ke rî mü him - mat yol cu u ça ðýn da ol maz i fa de le ri ni kul la nan yet ki li, Rus ya ve Su ri ye a ra - sýn da as ke rî tek no lo jik i liþ ki le rin dur - du rul ma dý ðý ný ha týr lat tý. Rus as ke rî kay nak, Ge rek me si du ru mun da Rus - ya de niz yo lu i le Su ri ye ye ra hat lýk la as ke rî mü him mat ya da si lâh u laþ tý ra - bi lir. Bu nun i çin si vil u çak ya da ya sal ol ma yan yol la rý kul lan ma ya ge rek yok. Bu iþ lem be lir le nen pro se dür çer - çe ve sin de ya pý lýr de ðer len dir me sin de bu lun du. Mos ko va / ci han PUTÝN LE GÖRÜÞEN MALÝKÝ DEN SERT AÇIKLAMALAR I RAK Baþ ba ka ný Nu ri El Ma li ki Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin le gö rüþ - me si nin ar dýn dan Rus ba sý ný na yap tý ðý a çýk la ma da Tür ki ye ye yö ne lik çok sert a çýk la ma lar da bu lun du. Tür ki ye yi Su ri ye po li ti ka la rýn da küs tah ça ha re ket et - mek le suç la yan Ma li ki, U lus lar a ra sý top lum Tür ki ye yi dur dur ma lý çað rý sý yap - tý. Tür ki ye ye yö ne lik Su ri ye den her han gi bir teh dit ol ma dý ðý ný, NA TO nun Su ri - ye de kriz sü re ci ne mü da hil ol ma ma sý ge rek ti ði ni kay de den Ma li ki, Ya þa nan o lay lar çer çe ve sin de sa vaþ kýþ kýr tý cý lý ðý yap mak ya da NA TO yu Tür ki ye yi sa - vun ma ya ça ðýr mak yan lýþ. Tür ki ye yi teh dit e den her han gi bir du rum yok i fa - de le ri ni kul lan dý. Ma li ki ye gö re NA TO Su ri ye ye mü da ha le e der se, sa vaþ bütün böl ge ye ya yý la bi lir. Tür ki ye nin Su ri ye po li ti ka la rý ný sert bir dil le e leþ ti ren Ma li ki, Biz Tür ki ye nin po li ti ka la rý nýn yan lýþ ol du ðu na i na ný yo ruz. Tür ki ye nin böl ge de uy gu la dý ðý po li ti ka lar ö zel lik le böl ge nin gü ven li ði i le il gi li- ris ki ar ttý rý yor id di a - sýn da bu lun du. Tür ki ye küs tah ca dav ra ný yor. Su ri ye de so ru nu çöz mek i çin so - rum lu luk al mak ye ri ne, Su ri ye hal ký na ken di ka ra rý ný em po ze et mek is ti yor. Bu yüz den, u lus lar a ra sý top lum mü da hil ol ma lý ve Tür ki ye yi dur dur ma lý çað rý sý ya pan I rak Baþ ba ka ný, An ka ra yý NA TO yu Su ri ye o lay la rý na mü da hil et me ye ça lýþ mak la suç la dý. Su ri ye so ru nun ba rýþ çýl yön tem ler le çö zül me si ge rek ti ði ni sa vu nan Ma li ki, Ba rýþ sað lan dýk tan son ra, in san lar re ji mi de ðiþ ti rip de ðiþ tir - me ye ce ði ne ka rar ve rir. Bu da ne ül ke ne de bö ge de baþ ka ül ke ler a çý sýn dan her han gi bir teh li ke o luþ tur maz þek lin de ko nuþ tu. Mos ko va / ci han Sreb re nit sa an ne le ri A ÝHM e baþ vur du vâ nýn pe þi ni bý rak ma ya cak la rý nýn al tý ný çi ze rek, a çý lan dâ vâ - n rak ma ya ak la r n al t e rek a lan d nýn ken di le ri a ley hi ne so nuç lan ma sý du ru mun da bi le, an ne le - n ken di le ri a ley i ne s nu lan ma s du ru mun da bi le an ne le rin a da let a ra yý þý nýn bir sim ge si o la rak ta ri he ge çe ce ði ni i fa de þ n n bir sim e si la rak ta ri e e e e i ni i fa de et ti. Su ba þiç, Sreb re nit sa lý lar a da let ten baþ ka bir þey is te mi - Su ba þi Sreb re nit sa l lar a da let ten baþ ka bir þey is te mi yor di ye ko nuþ tu. A ÝHM e grup a dý na baþ vu ru yu ya pan A vu - nuþ tu H ru a d na baþ u ru yu ya an u kat Dr. A. Ha ge dorn da, soy ký rým kur ban la rý nýn ya kýn la rýn dan Ha rn da s r n n ya k n la r n dan o la þan 6 bin ki þi yi tem si len A ÝHM e gel dik le ri ni be lir te rek, H e el dik le ri ni be lir te rek Hol lan da Yük sek Mah ke me si nin ka ra rý nýn BM ye mut lak a ke me si nin ka ra r n do ku nul maz lýk ve re rek, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me - l k e re rek ru a n san Hak la r S leþ me si nin 6. mad de si ni ih lâl et ti ði ni sa vun du. Stras mad de si ni i l l et ti i ni sa bo urg / a a s.bu id nur si.de Güzel bir toplantý... Tur fan da þey le ri sev mez mi si niz? Mev sim - me mi si ni e sim ler ce bek le di ði niz i ni bir mey mey ve nin, e nin bir ha - di se nin ve ya bir ne ti ce nin e nin ilk zu hu ru nu u ru nu her ke sin er ke sin al k al kýþ la dý ðý gi bi i bi biz de al k al kýþ lý yo ruz. y ru O tuz kü sur sur se ne dir se ne dir gur bet te ki Müs lü man la rý man la r tem si le ça lý þan di nî ce ma at le rin ön yar gý sýz ve þan di n e ma at le rin n yar e ih lâs la bir a ra ya gel me le ri ni yýl lar ca a iþ ti yak i çin de in de bek le di ðim den im den Al man ya Di ya net Ýþ le ri Ýs lâm Bir li ði nin a þa ðý da arz e de ce ðim top lan - i nin a þa da ar e de im t lant s n teb ri ke þa yan bul dum tý sý ný teb ri ke þa yan bul dum. Genç ve ak tif Di ya net Re i si mi zin is te ði ü ze ri - e ak tif i ya net Re i si mi in is te i e rine top lan tý ya dâ vet e di len ce ma at le rin de on lar - lan t ya d et e di len e ma at le rin de n lar ca se ne dir bu man za ra yý ar zu la dýk la rý na ve böy le a ra y ar u la d na e b y le bir dâ ve ti bek le dik le ri ne i na ný yo ruz. Kur'ân'ýn y ru Kur' n'n em ri o lan lan meþ ve ret ve þû râ ya e ret e þ r ya en faz la ri a yet et - la ri a yet et me si ge re ken ce ma at le rin bun ca za man dýr ge - e re ken e ma at le rin bun a man d r cik miþ ol ma la rý, el bet te be ra be rin de ba zý kef fa - el bet te be ra be rin de ba kef fa ret le ri de ge ti re cek ti. Bu ge cik me nin mü seb bi bi e ti re ek ti e ik me nin m seb bi bi o lan res mî i de o lo ji nin ma hi ye ti ni öð ren me ye ça - i de ji nin ma i ye ti ni ren me ye a lýþ tý ðý mýz þu sý ra lar da, dö nüp dev le ti suç la ma nýn m þu s ra lar da d n de le ti su la ma n n bir ya rar sað la ma ya ca ðý ný bil di ði miz den, ge cik - la ma ya n bil di i mi den e ikme li de ol sa Di ya net i mi zin bu ha yýr lý a dý mý at mþ mýþ ol ma sý, in þa al lah ka yýp la rý mý zýn te lâ fi si ni in þa al la ka y la r m n te l fi si ni l sa i ya net i mi in bu a y a d m at hýz lan dý rýr, dü þün ce sin de yiz. Bu sað lýk lý ve ve - r r d þ n e sin de yi rim li ze mi ni ha zýr la yan DÝ TÝB men sup la rý nýn ve r la yan T men su la r n n e kýy met li mü þa vi ri miz Prof. A li De re li nin gay - þa i ri mi Pr li e re li nin ay ret le ri de bu çer çe ve de ö nem li dir. er e e de nem li dir Di le riz ki, bu gü zel baþ lan gýç yal nýz ca kýy met li ki bu el baþ lan yal n a k y met li ho ca mýz Prof. Meh met Gör mez in üs lû bu na has a m Prf met Gr me bu na as kal maz. Ca mi a nýn þahs-ý ma ne vî si nin u laþ tý ðý bir Ca mi a nn þa ma ne si nin u laþ t bir te ka mül nok ta sý o la rak ka lýr. Ýlk o la rak din le me l nk ta s la rak ka lr lk la rak din le me fýr sa tý bul du ðu muz soh be tin de glo bal kon jonk tü - fr sa t bul du u mu be tin de l bal k n j nk t rü dik kat li ce ta kip et ti ði iz le ni mi ni biz de bý ra kan et ti i i le ni mi ni bi de b ra kan Prof. Gör mez'in ta ri he ve kül tü re a þi na lý ðý da bi zi r me e e k re a þi na l da bi i mut lu et miþ tir. Av ru pa'da ki Ýb ra hi mî din men - ru i m din men sup la rýy la mü na se be ti ni gü zel tu tar ken bil has sa na se be ti ni el tu tar ken bil as sa Ka to lik ve Pro tes tan ki li se le riy le it ti fak la ra gir me - lik tes tan ki li se le riy le it ti fak la ra ir meye ça lý þan Di ya net in bu ça lýþ ma la rý nýn, AB i çin - þan in bu þ ma la r n i in de ki iç ba rý þa bü yük kat ký lar sað la ya ca ðý ka na a - ba r þa b y k kat k lar sa la ya ka na a tin de yiz. Av ru pa'da ya þa yan o tuz mil yo na ya kýn ru tu mil y na ya k n Müs lü ma nýn gün lük ih ti yaç ve prob lem le ri ni ma n n n l ti ya gün de mi ne al ma ya ça lý þan Tür ki ye Di ya net i nin a l þan T i ya net i nin sa ir Ýs lâm ül ke le ri ne de reh ber ve nu mu ne o la ca - s l l ke le ri ne de re ber e nu mu ne la ðý, top lan tý ya ka tý lan ce ma at tem sil ci le ri nin or tak lan t ya ka t lan i le ri nin r tak i nan cýy dý. Al man ya'da ki Türk ço cuk la rý na ca mi - na a miler de ve si vil kurs lar da u laþ ma ya ça lý þan Di ya - e si il kurs lar da u laþ ma ya a l þan i yanet in gur bet te ki ço cuk la rý mý za Tür ki ye ü ni ver si - uk la r m a T r ki ye ni er site le rin de ku cak aç ma sý, i lâ hi yat fa kül te le ri ni bi ti - ma s i l i yat fa k l te le ri ni bi ti ren ça lýþ kan öð ren ci le ri Av ru pa ü ni ver si te le rin de ren ru ni er si te le rin de yük sek li san sa yön len dir me le ri, yu ka rý da arz et ti - n len dir me le ri yu ka r da ar et ti ði miz ge cik miþ is ti þa rî top lan tý la rýn e ði tim de ki ik miþ is ti þa r t lan t la rn e i tim de ki iz dü þüm le ri ni teþ kil e di yor. i d þm le ri ni teþ kil e di y r Gör mez Ho ca'nýn a'n n vur gu la dý ðý u la d en ö nem li nok ta lar dan k ta lar dan bi ri si de de Di ya net in i ya netin Av ru pa'da ki di nî ce ma at ler le ar týk bir ce ma at re ka be ti i çin - e ma at re ka be ti i in de mu ha tap ol ma ya ca ðý na yö ne lik vur gu suy du. na y ne lik ur u suy du Tür ki ye mi zin bütün renk, es te tik, kül tür, gö rüþ in b n renk es te tik r r ve ha yat a yat bi çim le ri ni im le ri ni bün ye sin de n ye sin de ba r ba rýn dýr ma sý r ma s ge re ken bir mü es se se nin res mî ve dar ka lýp lar la es se se nin res m e dar ka l lar la bu gün le re gel miþ ol ma sý, bu ra da ki Müs lü man - el miþ l ma s bu ra da ki s l man la ra çok þey kay bet tir di kay bet tir di ði i gi bi, Tür ki ye'ye r ki ye'ye de bir þey ka zan dýr ma mýþ tý. an d Bu is ti þa rî top lan tý i le na hoþ bir geç mi þe per de le rin ka pan dý ðý ný an d n te - ma þa e der ken, geç miþ te ki yan lýþ üs lûp lar la yüz - e miþ te ki yan l þ lar la y le þen Re i si mi zin bu sa mi mî tar zý nýn ken di le riy - in bu sa mi m tar n n ken di le riy le sý nýr lý kal ma ma sý na da duâ e di yo ruz. n kal ma ma s na da du e di y ru Bir si vil il i ni si ya tif i ni si ya tif o la rak DÝ TÝB ve Av ru - pa'da ki di ðer di nî ce ma at le rin, Tür ki ye Di ya - net i nin i nin de yar d yar dý mýy la m y la AB ül ke le ri nin l ke le ri nin sos yal s yal ya pý la rý na la r na ha ya tî pro je le riy le bü yük k kat k kat ký lar lar sað la ya ca ðý ný a n bi li yo ruz. ru Bil has sa il as sa Ýb ra hi mî i m din - le re din siz lik lik a dý na na sa vaþ aþ aç mýþ ag re sif a te iz - min Av ru pa'nýn n iç ba rý þý ný þ n kun dak la ma ya ça - lýþ tý ðý þu gün ler de, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný mý zýn þu þ le ri aþ ka n m n Hý ris ti yan H ris ti yan ve Müs lü man man di n di nî ce ma at le ri zi ya - re ti son de re ce ö nem li dir. Av ru pa ba rý þý na gi - nem li dir ru þ na den yo lun Ýs lâm dan ve Müs lü man coð raf ya lar - lun e man raf ya lardan geç ti ði ni bi raz da ha kav ra yan AB'nin res - ti i ni bi ra da a ka ra yan m mî ve si il ku rum la r si vil ku rum la rý nýn, nn Prof. f M. Gör mez'in ver me ye ça lýþ tý ðý me saj la rý bi raz da ha i yi an la - a lþ t me saj la r bi ra da a i yi an la ya cak la rý ný ak la r n dü þü nü yo ruz. n y ru Ve bu a ra da AB'nin Müs lü man Tür ki ye'ye o lan þid det li ih ti ya cý da - man T lan þid det li i ti ya daha da net leþ me ye baþ la dý ka na a tin de yiz. a da net leþ me ye baþ la d ka na a tin de yi ABD as ker le ri Ür dün de n ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Su ri ye kri zi nin a ka n Le n Pa net ta Su ri ye kri i nin in sa nî bo yu tuy la il gi li Tür ki ye ye yar dým cý ol duk la rý ný b yu tuy la il i li T ye yar d l duk la r n söy le di. Pa net ta, (Su ri ye Pa net ta (Su ri ye de ki) Kim ya sal ve bi yo lo jik l jik si lâh lar dan en di þe li yiz. Du ru mu gö zet le mek i çin ( lar dan en di þe li yi et le mek i in (Ür - dne i l dün e i lâ ve ten) e ten) on lar la da ça lý þý yo ruz ve kar þý laþ týk la rý a l þ y ru laþ t k la r so ru nun çö zü mün de ih ti yaç duy duk la rý her tür lü yar - m n de i ti ya duy duk la r er t r l yar dý mý sað lý yo ruz de di. Bir grup A me ri kan as ke ri nin d m sa l y ru de di ir me ri kan as ke ri nin Su ri ye de ki kriz se be biy le ih ti ya ten Ür dün e gön de ril - se be biy le i ti ya ten r d ne n de ril di ði ni doð ru la yan Pa net ta, Bir grup as ke ri miz o ra da i ni d ru la yan Pa net ta ir as ke ri mi ra da ka rar gâh ku rul ma sý na yar dým cý o lu yor. Su ri ye de ya - ku rul ma s na yar d m lu y r Su ri ye de ya þa nan la rýn muh te mel so nuç la rýy la ba þa çý ka bil me miz n mu te mel s nu la r ka bil me mi i çin ABD ve Ür dün a ra sýn da ki i liþ ki nin güç lü ol ma sý - in n a ra s n da ki i liþ ki nin l l ma s nýn gü ven ce si ni sað lý yor lar i fa de si ni kul lan dý. ABD n en e si ni sa l y i fa de si ni kul lan d Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Su ri ye nin kim ya sal ve a ka n Le n Pa net ta Su ri ye nin kim ya sal e bi yo lo jik si lâh la rý ný gö zet le mek, Su ri ye de ki kriz le il gi li l jik si l la r n Su ri ye le il i li en di þe le ri ne en i yi ce va bý bul mak is te dik le ri Ür - e bul mak is te dik le ri r dün ün, as ke rî ve o pe ras yo nel ka pa si te si nin ge liþ ti ril - dn n as ke r e ras y nel ka a si te si nin e liþ ti ril me si i çin ça lýþ týk la rý ný kay det ti. Brük in n kay det ti sel / a a

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Bi ri ku yu ya taþ mý at tý? Kom þu muz Su ri ye'de ya þa nan 'kav ga'nýn so na e re ce ði u mu lur ken, ha di se da ha da i çin den çý kýl maz bir hâl a lý yor. "A rap ba ha rý"nýn et - ki siy le baþ la yan kav ga 18 ay dan be ri bin ler ce ki þi - nin ö lü mü ne, yüz bin ler ce ki þi nin de ül ke yi terk et - me si ne se bep ol du. Kar ga þa nýn bu ka dar u zun sür me si bek len mi yor du, de mek ki bir he sap ha ta sý ya pýl dý... Ve ya hut da bu plan la rý ya pan lar kav ga nýn u zun sü re ce ði ni bi li yor du, a ma mil let ten ve ka - mu o yun dan giz le di ler. Pren sip o la rak ken di miz i çin is te di ði miz hak ve hür ri yet le ri; Su ri ye hal ký i çin de, Çin hal ký i çin de, Vi - et nam hal ký i çin de ve bü tün in san lýk i çin de is ti yo ruz ve is te me li yiz. Sa de ce ken di miz i çin is te di ði miz bir i yi - lik, bü tün dün ya nýn i yi ol ma sý na yet mez. Za ten A me - ri ka baþ ta ol mak ü ze re 'pa ra, pet rol ve men fa at'ten baþ ka bir þey gör me yen dün ya ül ke le ri nin a þa ma dý ðý çe liþ ki de bu dur. Ve za ten bu se bep le dün ya da hu zur ve sü kûn yok, ak si ne kav ga ve sa vaþ var. Her de fa sýn da i fa de et me ye ça lý þý yo ruz: Tür ki - ye'nin men fa a ti, i çe ri de ve dý þa rý da sulh dan ya na dýr. Sa vaþ is te nil mez, a ma mec bur ka lý nýr sa da ya pý lýr. Sa va þý baþ la tan ta raf ol mak ha ta la rýn bü yü ðü dür. Do la yý sýy la kom þu la rý mýz la e ko no mik ve si ya sî i liþ ki - le rin ge liþ ti ril me si ta raf la rýn men fa a ti ne dir. "As ya mü na fýk la rý ve Av ru pa des sas za lim le ri" ve el bet te on la rýn i çer de ki 'tem sil ci le ri' do la yý sýy la u zun yýl lar kom þu la rý mýz la i yi ge çi ne me dik. O kul ki tap la rý mýz da bi le ül ke mi zi ne re dey se "üç ta ra fý de niz ler le, dört ta ra fý da düþ man lar la çev ri li bir ül - ke" o la rak ta ným la dýk. Bu nun ne ti ce si o la rak da 'Çin-u Ma çin'le i liþ ki le ri mi zi ge liþ tir me ye ça lý þýr - ken, bir a dým ö te de ki kom þu la rý mýz la a ra mýz da gö rün mez, a ma yý kýl maz du var lar ör müþ ol duk. Bu yap tý ðý mý zýn yan lýþ ol du ðu nu an la dý ðý mýz da i se a tý a lan Üs kü dar'ý de ðil, Ha lep'i bi le geç miþ o lu yor. Su ri ye'de ki 'kav ga' bu gün ya rýn so na e rer di ye bek ler ken, bi ri le ri nin ku yu ya ye ni taþ lar at ma sý do la yý sýy la kriz bü yü me is ti da dý gös te ri yor. Top a - týþ la rýy la i liþ ki ler bo zul muþ ken, u çak in dir me ka - ra rý son ra sý ip ler bi raz da ha ge ril di. Ta bi î ki ha di - se nin ma hi ye ti ni tam o la rak bi le mi yo ruz. Ta raf lar ken di le ri ni hak lý gös te re cek a çýk la ma lar yap ma pe þin de. Bi ri bu tu za ða düþ tü, a ma kim? Ak lý mýz da tut ma mýz ge re ken nok ta, Su ri ye i le bun dan son ra da 'kom þu' o la rak ka la ca ðý mýz dýr. El bet te ken di hak ve hu ku ku mu zu ko ru mak du - ru mun da yýz, a ma baþ ka ba zý ül ke le rin kýþ kýrt ma sý - na, "Ar ka nýz da yýz, ip le ri ge rin" tü rün de ki teþ vik le - ri ne de kan ma mak lâ zým. Al lah mu ha fa za et sin ya rýn bir gün iþ ler i yi ce i çin den çý kýl maz bir hâl al - sa, 'dost' bil di ði miz ül ke ler a ca ba ya ný mýz da o lur mu? Ol sa ne fay da? Ý ki Müs lü man ül ke nin a ra sý - nýn bo zul ma sýn dan kim ler is ti fa de e der? At tý ðý mýz her a dým da bu ve ben ze ri so ru la rýn ce vap la rý ný a - ra mak du ru mun da yýz. A çýk la ma la ra gö re Rus ya'dan kal kýp Su ri ye'ye gi den u çak ta as ke rî mal ze me ol du ðu yö nün de ki bil gi 'bir dost ül ke'den gel miþ. Doð ru da o la bi lir, yan lýþ da. A ma yan lýþ bir bil gi ol ma sý ha lin de bu a - dým dan kim is ti fa de e der? Çok dik kat li ve ih ti yat lý ol mak ta fay da var. Tür ki ye'ye ve ri len ba zý yan lýþ bil gi ler le yö ne ti ci le re yan lýþ ka rar lar al dýr mak is te - ye bi lir ler. "Dik kat li ve ih ti yat lý ol ma" çað rý sýn dan hiç kim se ra hat sýz ol ma ma lý. "Vu ra lým, ký ra lým" de mek le bir ye re va rý la ma dý ðý na dün ya ta ri hi de þa hit. Bu ba kým dan dip lo ma si nin bü tün im kân la - rý ný en son nok ta sý na ka dar kul lan mak ve Su ri - ye'de ki kav ga yý da ha da bü yü me den bi tir me nin yol la rý na bak mak lâ zým. Ba kýn, ay lar dan be ri de vam e den bu kav ga dan mad dî an lam da en çok kim za rar gör dü? Han gi dos tu muz, han gi ah bap ül ke bu ko nu da Tür ki ye'ye el u zat tý? (U zat tý da bu el den ka mu o yu nun ha be ri mi ol ma dý?) Ya rýn bir gün iþ ler da ha da kri ze sap la - nýn ca el u za tan dost ül ke ler o lur mu? Su ri ye ha di se si de bir de fa da ha gös ter di ki, za - lim ve des pot i da re ci le rin a sýl so rum lu su; o gü ne ka dar za lim i da re ci le re i ti raz et me yen, men fa at le ri ge re ði on la rýn zul mü nü al kýþ la yan lar dýr. Hem bü tün in san lý ðýn men fa a ti nin ba rýþ tan ya - na ol du ðu nu u nut ma ma lý, hem de bi ri le ri nin ku - yu la ra ye ni taþ lar at ma sý na fýr sat ver me me li yiz... E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Su ri ye nin ken di ter ci hiy le bir haf ta ön ce Tür ki ye den e lek trik a lý mý ný dur dur - du ðu nu bil dir di. E ner ji Ba ka ný Yýl dýz, 3. Tür ki ye E ner ji Zir ve si ne ka týl mak i çin gel di ði Kay se ri de, dü zen le nen kah val tý lý top lan tý da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Yýl dýz, Bir le þik A rap E mir lik le - ri yet ki li le ri, Si nop ta ya pýl ma sý plan la nan nük le er san tra lin ya pý mý ný Gü ney Ko - re nin üst len me si ha lin de ken di le ri nin de pro je ye or tak o la bi le cek le ri ni söy le di ler de di.e sen bo ða Ha va li ma ný na in di ri len Su ri ye ye a it Mos ko va-þam se fe ri ni ya pan yol cu u ça ðýy la il gi li ge liþ me le rin e ner ji a la - nýn da i liþ ki le ri na sýl et ki le ye ce ði yö nün de - ki so ru ya Yýl dýz, þu cevabý ver di: Rus ya ve Ý ran i le Su ri ye ye da ir po li ti ka la rý mýz fark lý o la bi lir a ma e ner ji sek tö rün de ki iþ bir li ði bun dan ya lý týl mýþ o la rak de vam e di yor. Ön ce ki gün hem A ze ri hem Ý ran ga zý ge - çi ci o la rak ke si lin ce, ta le bi miz ü ze ri ne Rus ya gön der di ði ga zý 1,5 kat art týr dý. Bir ba sýn men su bu nun, Su ri ye ye e lek trik sa tý þýy la il gi li so ru su ü ze ri ne Yýl dýz, þun la rý söy le di: Su ri ye ken di ter cih le ri o la rak bir haf ta ön ce ül ke miz den e lek trik a lý mý ný dur - dur du. Bu bi zim Su ri ye hal ký na her za man yar dým cý o la bil mek i çin ge liþ tir di ði miz bir po li ti kay dý. Ter cih et me le ri du ru mun da bü tün Su ri ye hal ký nýn ya rar lan ma sý a dý na bu ka pý nýn a çýk ol du ðu nu be lir ti yo ruz. Ta bi ken di le ri al mak is ter ler se. Þu a na ka dar bel - li bir o ran da yap týk la rý a lý mý tek ta raf lý o la - rak dur dur du lar. Ak sa E lek trik Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Ya þar Ars lan, þir ket le ri i le Su ri ye a ra sýn da e lek trik sa tý þýy - la il gi li söz leþ me nin de vam et ti ði ni be lir te - rek, Ke sin ti nin ne de ni Su ri ye nin e lek trik da ðý tým sis te min de ki tah ri bat. Bu du ru - mun gi de ril me si ha lin de e lek trik sa tý þý mýz de vam e de cek de di. Kay se ri / a a DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, mev cut sis tem i çin de 18 ya þýn da se çil me nin bir an lam ta þý - ma dý ðý ný be lir te rek, Genç le rin ö nü nün a çýl ma sý i çin ön ce lik le sis te min de mok - ra tik leþ me si ge rek de di. DP Li de ri Uy - sal, mil let ve ki li se çil me ya þý nýn 18 e dü - þü rül me si ko nu sun da yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, Baþ ba kan ýn, 18 yaþ ko nu su - nu si ya set mal ze me si yap ma ya ça lýþ tý ðý - ný söy le di. Uy sal, Tür ki ye nin ih ti yaç la rý ye ri ne Sa yýn Baþ ba ka nýn ki þi sel ih ti yaç - la rý ný e sas a lan bir an la yýþ la, Baþ kan lýk, Par ti li Cum hur baþ ka ný, Ya rý Baþ kan lýk sis te mi tar týþ ma la rýy la, Tür ki ye de sis te - min tý ka yan yön le ri nin a çýl ma sý de ðil müm kün de ðil dir. Ak si ne, sis te min alt - ya pý sýn da ye ni fay hat la rý nýn or ta ya çýk - ma sý na yol a ça cak týr. di ye ko nuþ tu. Uy sal, ik ti da rýn zo ra ki gün dem ü ret - me ça ba sý i çe ri sin de gi de rek po pü liz me kay mak ta ve cid di yet ten u zak laþ tý ðý ný i - fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Bü yük o - ran da genç nü fu sa sa hip bir ül ke o la rak Tür ki ye de genç le rin ö nü nün a çýl ma sý, genç le re da ha çok fýr sat lar ta ný na rak, genç le rin e ner ji si ni Tür ki ye nin si ner ji - si ne dö nüþ tür mek bü yük ö nem ta þý yor. El bet te ki, genç le rin ö nün de ki her tür lü en ge lin kalk ma sý, fýr sat a la ný nýn ge niþ le - me si ge re ki yor. Si ya se te ka tý lým ve 18 yaþ me se le sin de de bu böy le. An cak mev cut sis tem de, Tür ki ye de va ro lan si ya si par ti ler ve se çim ka nun la rý i le si - ya se tin ya pý lýþ bi çi mi de ðiþ me den, se çil - me ya þý nýn 18 e dü þü rül me si nin, þek li ol mak tan ö te ye ge çe me ye cek po pü list bir uy gu la ma o la ca ðý çok a çýk týr. Ön ce - lik le, 18 ya þýn da se çil me hak ký na sa hip ol sa bi le bu hak kýn kul lan ma ba ký mýn - dan e ri þi le bi lir li ði ya da kim le rin han gi ko þul lar da e ri þe bi le ce ði tar týþ ma lý dýr. Tür ki ye de ki mev cut ge ri lim li ve ya - pay kar þýt lýk ü ze ri ne ku ru lu si ya set a la ný dik ka te a lýn dý ðýn da, Mil let ve kil li ði ya þý - nýn 18 e çe kil me si, ay ný za man da si ya sal an gaj man la rýn, si ya si fa na tizm ve bö - lün me nin de li se ler dü ze yi ne ka dar çe - ki le rek, top lum da bö lün me ze mi nin ge niþ le me si de mek tir. Ýk ti dar ve TBMM de tem sil e di len si ya si par ti ler, ger çek ten Tür ki ye nin da ha de mok ra - tik leþ me si ni, genç li ðin güç len di ril me si - ni a maç lý yor lar i se, çok da ha ön ce lik li me se le le re o dak lan ma lý ve bu a lan lar da iþ bir li ði ne git me li dir ler. Si ya si Par ti ler Ka nu nu nun de ðiþ ti ril me si, Se çim Ka - nu nu nun de ðiþ ti ril me si, Se çim ba ra jý - nýn a þa ðý çe kil me si, Kuv vet ler ay rý lý ðý - nýn güç len di ril me si, Ýk ti dar ü ze rin de de ne ti min güç len di ril me si,ý fa de öz gür - lü ðü nün ge niþ le til me si, Tür ki ye de ar týk sis te ma tik o la rak ha ta ve ren sis te min, bu þe kil de kök lü bir re for ma ta bi tu tul - ma dý ðý bir or tam da 18 ya þýn da se çil me hak ký bir an lam i fa de et me ye cek tir. Si ya set, yal nýz ca TBMM de ya pýl - maz. Gü nü müz dün ya sýn da genç le rin ül ke yö ne ti mi ne i liþ kin fi kir le ri ni gün - de me ge ti re bi le ce ði, ka tý lým sað la ya bi - le ce ði pek çok a raç bu lun mak ta dýr. Ye ter ki, genç li ðin, e ner ji sin den, uf - kun dan, ha yal gü cün den, ye ni lik çi ve öz gün dü þün ce sin den ya rar lan mak i - çin, ön ce lik le genç le rin ken di le ri ni öz - gür ce i fa de e de bi le cek le ri, ge liþ ti re bi - le cek le ri, ka rar al ma sü reç le ri ni et ki le - ye bi le cek le ri bir or ta mýn, bü tü nüy le de mok ra tik bir ik li min o luþ tu rul ma sý - dýr. Ýs tan bul / Ye ni As ya nýngýltere'nýn Av ru pa Bir li ði nden So rum lu Dý - þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Da vid Li ding ton, Ba tý Bal - kan lar ýn, Tür ki ye nin ve Ýz lan da nýn ge le ce ði nin AB de yat tý ðý ný be lir te rek, Biz, böy le bir ge le ce ðin güç lü des tek çi le ri ol ma yý sür dü re ce ðiz de di. Li ding - ton, Av ru pa Bir li ði Ko mis yo nu nun ön ce ki gün ya - yým la dý ðý yýl lýk ge niþ le me pa ke tiy le il gi li o la rak yap tý - ðý a çýk la ma da, ül ke si i çin ön ce lik ol ma ya de vam e - den ge niþ le me nin, AB nin en bü yük ba þa rý la rýn dan bi ri ol du ðu nu kay det ti. Av ru pa Bir li ði Ko mis yo - nu nun ge niþ le me den so rum lu ü ye si Ste fan Fü le nin a çýk la dý ðý yýl lýk ge niþ le me pa ke ti i le bu ra por la rýn ha - zýr lan ma sý i çin ya pý lan ça lýþ ma la rý mem nu ni yet le kar þý la dý ðý ný be lir ten Li ding ton, Ýn gi liz hü kü me ti, ge le cek gün ler de ge niþ le me stra te ji si nin de tay la rý ný, ül ke ler ba zýn da ki i ler le me ra por la rý ný ve Ko mis yo - nun tav si ye le ri ni dik kat li ce in ce le ye cek tir de di. Ý ler - le me ra por la rý nýn ö ne mi ne dik ka ti çe ken Li ding ton a çýk la ma sýn da, þun la rý kay det ti: Ge niþ le me, AB nin en bü yük ba þa rý la rýn dan bi ri ve Ýn gil te re nin ön ce li ði ol ma ya de vam e di yor. Ba tý Bal kan lar ýn, Tür ki ye nin ve Ýz lan da nýn ge le ce ði AB de ya tý yor. Biz, böy le bir ge le ce ðin güç lü des tek çi le ri ol ma yý sür dü re ce ðiz. Ül ke le ri ra por la rýn da dik kat çe ki len nok ta lar da a dým at ma ya ça ðý ran Da vid Li ding ton, AB ye doð ru yol - cu luk la rý ný sür dü ren bu ül ke ler le bir lik te ça lýþ ma yý dört göz le bek li yo ruz de di. Lon dra / a a Hac i çin ge rek li ted bir ler a lýn dý nbaþbakan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Su ri ye ha va sa ha sý nýn kul la ný la ma ya cak ol ma sý ne de niy le ha cý a day la rý ný ta þý yan u çak lar i çin ge rek li ted bir - le rin a lýn dý ðý ný a çýk la dý. Bir te le viz yon ka na lýn da can lý ya yý na ka tý lan Boz dað, Biz Tür ki ye o la rak, Tür ki ye nin top rak la rý kul la ný la rak, hem ka ra hem ha va hem de niz kul la nýl mak su re tiy le, bu kir li sa - va þa si lah ta þýn ma sý ný ve Su ri ye yö ne ti mi ne si lah ta þýn ma sý ný ve ya hut ta o ra da ki zul mü ar tý ra cak iþ - ler ya pýl ma sý na rý za gös ter me yiz. Bi zim ha va sa - ha mý zý kul la na rak u çak la rýn o ra ya bir ta kým mal - ze me gö tür me si ne i zin ver me yiz de di. Boz dað, ha cý a day la rý ný ta þý yan u çak la rýn Su ri ye ha va sa ha - sý ný kul la na ma ya cak ol ma sý hac cý o lum suz et ki le - yip et ki le me ye ce ði ne da ir bir so ru ya da þu ce va bý ver di: Su ri ye ü ze rin den u ça bil di ði gi bi baþ ka gü - zer gah la rý kul la na rak ha cý la rý ta þý ma im ka ný var. Dün (ön ce ki gün) ak þam bir ta kým risk le re kar þý hem u ça ðý mý zý, hem ha cý la rý mý zýn gü ven li ði ne - de niy le böy le si bir ted bir a lýn dý. Ha cý la rý mýz gü - ven lik i çe ri sin de kut sal top rak la ra gö tü rü le cek tir. Her han gi bir so run ve sý kýn tý ya þan ma ya cak týr. ÝHH, Su ri ye de ki tu tuk lu ga ze te ci ler i çin dev re de nýhh Ýn sa ni Yar dým Vak fý, Su ri ye de tu tuk lu bu lu nan ga ze te ci ler Fi lis tin li Ba þar Feh mi Ka du - mi ve Cü neyt Ü nal i çin gi ri þim baþ la tý yor. ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý nýn Fa tih te ki Ge nel Mer - ke zi nde, ÝHH Ge nel Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým, Fi lis tin li ga ze te ci Ba þar Feh mi Ka du mi nin e þi Ar zu Ka du mi ve ga ze te ci Ha mit Coþ kun un ka - tý lý mýy la ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Ba sýn top - lan tý sýn da ko nu þan Yýl dý rým, in sa ni dip lo ma si a - la nýn da ö nem li bir tec rü be ye sa hip ol duk la rý ný söy le ye rek, Su ri ye de tu tuk lu bu lu nan ga ze te ci - ler i çin de el le rin den ge le ni yap týk la rý ný ak tar dý. Ý ki ar ka da þý mýz Þam da gö rüþ me ler yü rü tü yor. Bu ak þam (dün) da bir he yet yo la çý ka cak di yen Yýl dý rým, þun la rý söy le di: Su ri ye de ta raf lar dan han gi si o lur sa ol sun, in san ka çýr ma ve tu tuk la - ma i le il gi li ya pý lan her han gi bir iþ lem de, ÝHH o - la rak in sa ni dip lo ma si ze mi ni i çin a ra cý o la bi li - riz. Bu ko nu da bel li bi ri kim o luþ tu. Fi lis tin li ga - ze te ci yi de ken di va tan da þý mýz o la rak ka bul e di - yo ruz. Ý ki ta ra fýn da kar þý ta raf tan e lin de tut sak - la rý var. Bi ze her i ki ta raf tan da baþ vu ru lar ol du. Bun la rý de ðer le di re rek in sa ni dip lo ma si çer çe - ve sin de e li miz den ge le ni ya pa ca ðýz. Bu ça lýþ ma - lar i çin de bu lun mak is te yen, bu gö rüþ me ler de bi zim le ça lýþ mak is te yen ler o lur sa in sa ni dip lo - ma si de part ma ný mýz la ha zý rýz. Ýstanbul / a a A na ya sa Mah ke me si es ki ü ye si Sa cit A da lý TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma 28 Þu bat-27 Ni san Alt Ko mis yo nu'na 28 Þubat sürecini anlattý. Suriye bir haftadýr elektrik almýyor Enerji Bakaný Taner Yýldýz, "Suriye elektrik alýmýný kendi durdurdu" dedi. ANAYASA Mah ke me si es ki Ü ye si Sa cit A - da lý, 28 Þu bat sü re ci ni an la týr ken, Ma ne vi bas ký al týn day dýk. Ýl la bi ri nin sen þu nu yap, bu nu yap de me si ne ge rek yok tu, o at mos - fer in sa ný yön len di ri yor du de di. TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma 28 Þu bat- 27 Ni san Alt Ko mis yo nu, A na ya sa Mah ke - me si es ki ü ye si Sa cit A da lý i le dö ne min Ka - ðýt ha ne Kay ma ka mý Ne ca ti Þen türk ü din - le di. Sa cit A da lý, 28 Þu bat sü re ci nin 6-7 Ey - lül o lay la rýn dan bu ya na sil si le ha lin de ge li - þen o lay la rýn bir ne ti ce si ol du ðu nu söy le di. 28 Þu bat ýn post mo dern bir dar be ol du - ðu nu be lir ten A da lý, in san lar ü ze rin de A ta - türk düþ man lý ðý suç la ma la rýy la bir bas ký o - luþ tu rul du ðu nu i fa de et ti. Dev let düþ ma ný, A ta türk düþ ma ný di ye suç lan dý ðý nýz da ne ya pa ca ðý ný zý bi le mez si niz di yen A da lý, Al lah kim se yi Su ri ye den ka çan la rýn du ru - mu na dü þür me sin, biz o du rum da de ðil dik a ma ma ne vi bas ký al týn day dýk. Ýl la bi ri nin sen þu nu yap, bu nu yap de me si ne ge rek yok tu, o at mos fer in sa ný yön len di ri yor du de di.a da lý, 1980 dar be sin den son ra ül ke ye dü zen gel di ði ni, Tür ki ye nin ye ni leþ me si, dü ze ne ta bi tu tul ma sý i çin bu kar ga þa ya, ka o sa ih ti yaç ol du ðu nu, ya þan ma sý ge re - ken le rin ya þan dý ðý ný sa vun du. Sa cit A da lý, Dar be bir haf ta ön ce ya pýl sa da ha çok se - vi ne cek tik. Kim ne ya par sa yap sýn, o kan dur sun de ni yor du di ye ko nuþ tu. Ko mis - yon ü ye le ri nin i ti raz la rý ü ze ri ne A da lý, sa - de ce a sa yiþ yö nün den gü ven or ta mý nýn sað lan ma sý a dý na bu i fa de le ri kul lan dý ðý ný söy le di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn yar gý men sup la rý na ver di ði bri fin ge da vet ü ze ri - ne mi ka týl dý ðý so ru su na kar þý lýk A da lý, Da ve te ge rek yok. Öy le bir bas ký var dý ki kork tum. Bu top lan tý, tam ma na sýy la top - lum mü hen dis li ði o pe ras yo nu dur de di. 28 ÞUBAT'TA MANEVÎ BASKI ALTINDAYDIK Önce sistem demokratikleþmeli Türkiye'nin geleceði AB'de DP Genel Baþkaný Gültekin Uysal DÖNEMÝN Ka ðýt ha ne Kay ma ka mý Ne - ca ti Þen türk de bir ko nuþ ma sýn da Hz. A li den a lýn tý yap ma sý, Fa tih Sul tan Meh met i ör nek gös ter me si ne de niy le Ba tý Ça lýþ ma Gru bu ta ra fýn dan fiþ len di - ði ni söy le di.ba tý Ça lýþ ma Gru bu na a it ol du ðu nu söy le di ði ve i çe ri sin de ken di si da hil 328 ki þi nin is mi nin bu lun du ðu lis - te yi Ko mis yon a su nan Þen türk, fiþ len - me si nin ar dýn dan hak kýn da ha zýr la nan ra por ne de niy le gö rev den a lýn dý ðý ný an - lat tý.e MAS YA top lan tý la rý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Þen türk, E MAS YA top lan tý la rýn da ha ki mi yet as ke rin o lur - du. Top lan tý lar da, ge nel gü ven lik ko nu - la rý nýn dý þýn da, bir i ma mýn hut be si de so ru lur du di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a E MAS YA top lan tý la rýn da ha ki mi yet as ke rin o lur du Tun cel e ce za ge rek çe si; ör gü te e le man ka zan dýr ma nbdp Ýs tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun cel'in ''te rör ör gü tü ü ye si ol ma'' su çun dan 8 yýl 9 ay ha pis ce za sý al dý ðý da va nýn ge rek çe li ka rar a çýk lan dý. Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si, Tun cel hak kýn da ve ri len ha - pis ce za sý na i liþ kin 15 say fa dan o lu þan ge rek çe li ka ra - rý ný a çýk la dý. Ka rar da, Se ba hat Tun cel'in PKK te rör ör gü tü ne e le man ka zan dýr ma ya yö ne lik fa a li yet ler de bu lu na rak, te rör ör gü tü nün dað kad ro su na 4 ki þi nin ka tý lý mý ný sað la dý ðý ve ''1 no lu'' giz li ta ný ðý bu ko nu da yön len dir me ye ça lýþ tý ðý be lir til di. Ýs tan bul / a a

9 Y HA BER 9 Pu tin, 3 A ra lýk ta ge le cek HABERLER nrus YA Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in, Tür ki ye ye 14 A ra lýk ta ya pýl ma sý plan la nan an cak er te le nen zi ya re tin 3 A ra lýk ta ger çek le þe ce ði bil di ril di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye i le Rus ya Fe de ras yo nu a ra sýn da 2010 yý lýn da ku ru lan ve 2 kez ya pý lan Üst Dü zey Ýþ bir li ði Kon se yi nin (Ü DÝK) ü çün cü top lan tý sý nýn, 3 A ra lýk ta, Tür ki ye de ger çek leþ ti ri le ce ði be lir til di. A çýk la ma da, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, 8 E kim de, Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin a ra sýn da ger çek le þen te le fon gö rüþ me sin de va rý lan mu ta ba kat doð rul tu sun da, Ü ÝDK top lan tý sý na i liþ kin ha zýr lýk la rýn bütün bo yut la rýy la ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan 3 A ra lýk ta ri hin de ger çek leþ ti ri le ce ði vur gu lan dý. An ka ra / aa Dost luk Ba ra jý köp rü sü ne Su ri ye ma yý ný n TÜR KÝYE-Su ri ye sý ný rýn dan ge çen A si Neh ri ü ze rin de bu lu nan Al tý nö zü ne bað lý Ha cý pa þa bel de sin de ki köp rü nün Su ri ye ta ra fý na va ril ler i çin de pat la yý cý yer leþ ti ril di. Lüb nan sý ný rýn da ki Be ka a Va di si nden do ðup, Su ri ye den ge çe rek Ha tay ýn Sa man dað il çe sin de Ak de niz e dö kü len A si Neh ri ü ze rin de 6 Þu bat 2011 de te me li a tý lan Dost luk Ba ra jý nda ça lýþ ma lar Su ri ye de ya þa nan o lay la rýn ar dýn dan dur du. Al tý nö zü ne bað lý Ha cý pa þa bel de si mev ki in de i ki ül ke yi bir bi ri ne bað la yan yak la þýk 10 met re u zun lu ðun da ki köp rü i se mu ha lif ler ve Su ri ye li le rin ge çi þi ni en gel le mek i çin Su ri ye or du sun ca ka pa týl dý. Köp rü nün Su ri ye ta ra fý na di ken li tel çe ken Su ri ye or du su nun, köp rü nün gi ri þi ne de va ril ler i çin de pat la yý cý yer leþ tir di ði bil di ril di. Va ril le rin çev re si ni de di ken li tel ler le çe vi ren Su ri ye as ker le ri nin, böl ge ye ü ze rin de ma yýn ya zý lý bir ta be la yer leþ tir di ði gö rül dü. Hatay / a a Be le di ye sý nýr la rýnda o to yol üc reti a lýn ma sýn n CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta nal, be le di ye sý nýr la rý i çin de ka lan o to yol lar dan ge çiþ üc re ti a lýn ma ma sý i çin ka nun tek li fi ver di. Ta nal ýn TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu nu tek lif, be le di ye sý nýr la rý i çe ri sin de bu lu nan o to yol lar da ge çiþ le rin üc ret siz ol ma sý ný ve bu na ay ký rý uy gu la ma la rýn so na er di ril me si ni ön gö rü yor. Tek li fin ge rek çe sin de, An ka ra ve Ýz mir de be le di ye sý nýr la rý i çe ri sin de ki çev re o to yol la rý üc ret siz ken, Ýs tan bul da be le di ye sý nýr la rý i çin de ka lan çev re yol la rý ge çi þi nin üc ret li ol du ðu, bu nun da a na ya sal gü ven ce al týn da o lan e þit lik il ke si ne ay ký rý lýk teþ kil et ti ði be lir til di. An ka ra / a a Tun ce li de o pe ras yon lar de vam e di yor n TUN CE LÝ DE te rör ör gü tü ne yö ne lik baþ la tý lan o pe ras yo nun de vam et ti ði bil di ril di. Te rö rist le rin et ki siz ha le ge ti ril me si i çin, mer ke ze bað lý Çi çek li ve De mir ka pý köy le ri kýr sa lýn da ön ce ki gün sa bah sa at le rin de baþ la tý lan o pe ras yon sü rü yor. Gü ven lik güç le ri, za man za man sa ða na ðýn et ki li ol du ðu böl ge de a ra zi a ra ma ta ra ma fa a li yet le ri ne de vam e di yor. Çok sa yý da as ke rî bir li ðin sevk e dil di ði böl ge de, he li kop ter ha re ket li li ði de ya þa ný yor. Tun ce li-ho zat ka ra yo lu nun 2. ki lo met re si ni ön ce ki gün sa bah sa at le rin den i ti ba ren zýrh lý a raç lar la ka pa ta rak si vil le rin ge çi þi ne i zin ver me yen gü ven lik güç le ri, dün de gü zer gâh ta ki ted bir le ri ni ay ný þe kil de sür dür dü. Tun ce li Va li li ði nden ön ce ki gün ya pý lan a çýk la ma da, böl ge de de vam e den as ke rî ça lýþ ma lar dolayýsýyla Ýl Ý da re si Ka nu nu nun 11. mad de si ge re ðin ce, 6 E kim den i ti ba ren 45 gün sü rey le mer ke ze bað lý Çi çek li, Çýl ga ve De mir ka pý köy le ri nin boþ a ra zi le ri i le Zar ko vit ve Çal dý ran te pe le ri a ra sýn da ka lan böl ge yi de kap sa yan ba zý te pe lik a lan la ra gi riþ ya sa ðý ko nul du ðu du yu rul muþ tu. Tunceli / a a YDUS baþ vu ru la rý 15 E kim de n TIP TA Yan Dal Uz man lýk E ði ti mi Gi riþ Sý na vý na (YDUS) baþ vu ru lar E kim de ya pý la cak. ÖSYM den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 2012-YDUS 25 Ka sým 2012 de An ka ra da ya pý la cak. A nes te zi yo lo ji ve re a ni mas yon, ço cuk cer ra hi si, ço cuk sað lý ðý ve has ta lýk la rý, de ri ve züh re vi has ta lýk la rý, en fek si yon has ta lýk la rý ve kli nik mik ro bi yo lo ji, fi zik sel týp ve re ha bi li tas yon, ge nel cer ra hi, gö ðüs has ta lýk la rý, halk sað lý ðý, iç has ta lýk la rý, ka dýn has ta lýk la rý ve do ðum, kalp ve da mar cer ra hi si, nö ro lo ji, or to pe di ve trav ma to lo ji, plas tik, re kons trük tif ve es te tik cer ra hi, rad yo lo ji, ruh sað lý ðý ve has ta lýk la rý, týb bî mik ro bi yo lo ji, týb bî pa to lo ji, ü ro lo ji a na bi lim dal la rýn da ki sý na va baþ vu ru lar E kim de ger çek leþ ti ri le cek. Sý nav la il gi li baþ vu ru, uy gu la ma, de ðer len dir me, yer leþ tir me iþ lem le ri ne i liþ kin bil gi ler, 2012-YDUS Ký la vu zu nda yer a la cak. A day lar, ký la vuz ve baþ vu ru mer kez le ri bil gi le ri ne, sý na va baþ vu ru sü re si i çe ri sin de ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þa bi le cek. Ký la vuz da ðý tý mý ya pýl ma ya cak. An ka ra / a a Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, u zun sü re dir uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý nýn kýs men kalk sa da ye ter li dü zey de ol ma dý ðý ný i fa de etti. Baþörtüye her alanda özgürlük saðlanmadýkça sorun çözülmez DÝ YA NET-SEN GE NEL BAÞ KA NI MEH MET BAY RAK TU TAR, BA ÞÖR TÜ SÜ SO RU NU NA GE REK O KUL LAR DA GE REK SE ÇA LIÞ MA HA YA TIN DA ÖZ GÜR LÜK SAÐ LAN MA DIK ÇA SO RU NUN ÇÖ ZÜL ME YE CE ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. AHMET TERZÝ AN KA RA TÜR KÝ YE Di ya net ve Va kýf Gö rev li le ri Sen di ka sý (Di ya net-sen) Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, ba þör tü sü so ru nu na ge rek o kul lar da ge rek se ça lýþ ma ha ya týn da öz gür lük sað lan ma dýk ça so ru nun çö zül me ye ce ði ni söy le di. Bay rak tu tar, yap tý ðý a çýk la ma da, Ga zi an tep in Þa hin bey il çe sin de ki Türk te pe o ku lun da ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le baþ ta o kul mü dü rü Or han Us ta ta ra fýn dan tec rit, teh dit ve ha ka re te ma ruz ka lan 8. sý nýf öð ren ci si Se da nur Að su nun son o la rak o kul mü dü rü nün ta li ma týy la ba zý öð ren ci ler ta ra fýn dan dö vül me si ne tep ki gös ter di. Bay rak tu tar, O la yý þid det le ký ný yor, o kul mü dü rü hak kýn da en ký sa sü re de so ruþ tur ma a çý la rak ge rek li ce za nýn ve ril me si ni is ti yo ruz de di. DÝYAR BA KIR IN Li ce il çe sin de Jan - dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý na a it S- 70 Skorsky ti pi he li kop te rin e lekt - rik tel le ri ne ta ký la rak ka za-ký rý ma uð ra dý ðý, bir as ke rin þe hit ol du ðu, 7 as ke rin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si - te sin de ki a çýk la ma da, dün sa at te Di yar ba kýr ýn Li ce il çe sin de - ki ge çi ci üs böl ge sin de ki as ke rî per - so ne li de ðiþ ti ren Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý na a it bir S-70 Skorsky E ÐÝ TÝM ÖÐ RE TÝM EN TE MEL ÝN SAN HAK KI DIR, EN GEL LE NE MEZ E ÐÝTÝM öð re ti min te mel in san hak la rýn dan bi ri si ol du ðu nu ve hiç bir þe kil de en gel le ne me ye ce ði ni söy le yen Bay rak tu tar, Ge rek ül ke miz de ki ya sa lar ge rek se ta raf ol du ðu muz u lus lar a ra sý an laþ ma lar e ði ti min te mel in san hak la rýn dan ol du ðu nu ve en gel le ne mez ol du ðu nu vur gu lar ken he nüz ço cuk yaþ ta ki bir öð ren ci nin sýrf ba þör tü lü ol du ðu i çin, u zun bir sü re psi ko lo jik bas ký ya ma ruz kal ma sý son o la rak þid de te ma ruz kal ma sý üs - te lik bu nun bir e ði tim ci ve i da re ci ta ra fýn dan yap tý rýl ma sý ka bul e di le mez bir du rum dur þek lin de ko nuþ tu. BA ÞÖR TÜ LÜ BA YAN LAR REN CÝ DE E DÝ LÝ YOR BAY RAK TU TAR, u zun sü re dir ül ke miz de uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý nýn kýs men kalk sa da ye ter li dü zey de ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, þu de ðer len dir me ler de bu lun du: Ve li le rin ço cuk la rý ný ba þör tü sü i le o ku la gön der me is tek le ri i da re ci ler ta ra fýn dan o lum suz kar þý la nýr ken kü çük yaþ ta ki kýz ço cuk la rý i kin ci sý nýf va tan daþ mu a me - le si ne ta bi tu tul mak ta dýr. Bu o lay da gös ter mek te dir ki ba þör tü sü so ru nu na ge rek o kul lar da ge rek se ça lýþ ma ha ya týn da öz gür lük sað lan ma dýk ça çe þit li i de o lo jik yak la þým lar ba ha ne e di le rek kýz la rý mýz, ka dýn la rý mýz ren ci - de e dil me ye ha ka re te uð ra ma ya ve hat ta psi ko lo jik ve fi zik sel þid de te uð ra ma ya de vam e de cek tir. GE REK LÝ KA NU NÎ DÜ ZEN LE ME LER BÝ R AN ÖN CE YA PIL MA LI MEH MET Bay rak tu dar, kim se nin i nan cýn dan ve i nan cý nýn ge re ði ni ye ri ne ge tir mek ten do la yý hiç bir ay rým gör me me si i çin ge rek li ka nu ni dü zen le me ler bir an ön ce ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. De mok ra si nin ve in san hak la rý nýn ge re ði ni bu ol du ðu nu be lir ten Bay rak tu tar, Top lu mun her so ru nu na du yar lý bir si vil top - lum ku ru lu þu o la rak Ga zi an tep te ki bu o la yýn so nu na ka dar ta kip çi si o la ca ðýz. Ço cuk la rý mý zý e ma net et ti ði - miz o kul lar da ço cuk la rý mý zýn þid de te uð ra ma sý na ve ö zen di ril me si ne as la mü sa a de et me ye ce ðiz de di. Li ce de as ke rî he li kop ter düþ tü: 1 þe hit ti pi he li kop te rin üs böl ge sin den de ðiþ ti ri len per so ne li a lýp kalk týk - tan ký sa bir sü re son ra e lek trik tel - le ri ne ta ký la rak ka za-ký rý ma uð ra dý - ðý be lir til di. A çýk la ma da, Mü es sif he li kop ter ka za sýn da bir per so ne li - miz þe hit ol muþ, 7 per so ne li miz ya ra lan mýþ týr. Þe hi di mi ze Al - lah tan rah met, ke der li a i le si ne baþ sað lý ðý ve sa býr lar, ya ra lý la rý mý - za i se a cil þi fa lar di le riz i fa de le ri ne yer ve ril di. Ankara - Diyarbakýr / a a VALÝLÝK YARALI SAYISINI 8 OLARAK AÇIKLADI DÝYAR BA KIR Va li si Mus ta fa Top rak de he li kop ter de, 3 ü mü ret te bat o lan 14 ki þi bu lun du ðu nu be lirt ti. Ka za da 1 as ke rin þe hit ol du ðu nu, 1 i a ðýr ol mak ü ze re 8 de ya ra lý bu lun du ðu nu a çýk la yan Va li Mus ta fa Top rak, ya ra lý la rýn he li kop ter le Di yar ba kýr da ki has ta ne le re ta þýn dý ðý ný bil - dir di.ö te yan dan he li kop ter le Di yar ba kýr a ta þý nan ya ra lý - lar dan 3 ü Dic le Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne, 5 ya ra lý da Di yar ba kýr As ker Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Mec lis, om buds man se çe cek MEC LÝS, bir ka mu baþ de net çi si ve beþ ka mu de net çi si se çe cek. TBMM Baþ kan lý ðý nýn ko nuy la il gi li du yu ru su, Res mî Ga ze te de ya yýn lan dý. Ka mu De net çi li ði Ku ru mu Ka nu nu u ya rýn ca, TBMM ta ra fýn dan bir ka mu baþ de net çi si ve beþ ka mu de net çi si i çin se çim ya pý la cak. Ka mu baþ de net çi si ve ya ka mu de net çi si a day a day lý ðý baþ vu ru sun da bu lun mak is te yen ler de, Ka mu De net çi li ði Ku ru mu Ka nu nu nda be lir ti len þart lar a ra na cak. Bu na gö re; Türk va tan da þý ol mak, se çi min ya pýl dý ðý ta rih te baþ de net çi i çin 50, de net çi i çin 40 ya þý ný dol dur muþ ol mak ge re ke cek, bu se bep le Baþ de net çi a day a day lý ðý i çin 29 Ka sým 1962, de net çi a day a day lý - ðý i çin de 29 Ka sým 1972 ta ri hin den ön ce doð muþ o lan la rýn baþ vu ru la rý ka bul e di le cek. A day lar da; ter ci hen hu kuk, si ya sal bil gi ler, ik ti sa dî ve i da rî bi lim ler, ik ti sat ve iþ let me fa kül te le rin den ol mak ü ze re dört yýl lýk e ði tim ve ren fa kül te ler den ve ya bun la ra denk li ði ka bul e dil miþ yurt i çi ve ya yurt dý þýn da ki yük se köð re tim ku rum la rýn dan me zun ol mak, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da, u lus la ra ra sý ku ru luþ lar da, si vil top lum ku ru luþ la rýn da ve ya ka mu ku ru mu ni te li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rýn da ya da ö zel sek tör de top lam da en az 10 ça lýþ mýþ ol mak, ka mu hak la rýn dan ya sak lý ol ma mak, baþ vu ru sý ra sýn da her han gi bir si ya sî par ti ye ü ye ol ma - mak, TCK nýn 53. mad de sin de be lir ti len sü re ler geç miþ ol sa bi le kas ten iþ le nen bir suç tan do la yý ha pis ce za sý na ya da af fa uð ra mýþ ol sa ve ya hük mün a çýk lan ma sý nýn ge ri bý ra kýl ma sý ka ra rý ve ril miþ ol sa bi le be lir ti len suç lar dan mah kûm ol ma ma þar tý a ra na cak. Be lir ti len þart la rý ta þý yan lar, 30 E kim 2012 Sa lý gü nü sa at a ka dar baþ vu ra bi le cek. Bir ki þi, hem baþ de net çi hem de net çi a day a day lý ðý i çin baþ vu ru da bu la na ma ya cak. Baþ de net çi TBMM Ge nel Ku ru lu nda, de net çi ler i se TBMM Di lek çe i le Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu ü ye le rin den o lu þan kar ma ko mis yon da se çi le cek. An ka ra / a a FO TOÐ RAF: A A Be le di ye nin dil þar tý na be ra at n SUR Be le di ye si ne iþ çi a lý mýn da a day la ra, Kürt çe, Sür ya ni ce, Er me ni ce ve A rap ça dil le rin den en az bi ri ni bil me zo run lu lu ðu ge ti re rek gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý id di a sýy la yar gý la nan Be le di ye Baþ ka ný Ab dul lah De mir baþ be ra at et ti. Di yar ba kýr 2. Sulh Ce za Mah ke me si nde gö rü len du ruþ ma ya, tu tuk suz yar gý la nan sa nýk De mir baþ i le a vu ka tý Ser taç E ke, ka týl dý. Ba sýn men sup la rý nýn a lýn ma dý ðý du ruþ ma son ra sýn da a çýk la ma ya pan sa nýk De mir baþ, sa vun ma sýn da, be le di ye o la rak hal ka en i yi hiz me ti ver mek le mü kel lef ol duk la rý ný söy le di ði ni ak tar dý. Sa vun ma sýn da ay rý ca, be le di ye ye fark lý dil le ri bi len per so nel al ma nýn gö re vi kö tü kul lan mak ol ma dý ðý ný sa vun du ðu nu an la tan De mir baþ, Be le di ye nin dýþ i liþ ki ler de part ma ný na Ýn gi liz ce, Fran sýz ca bi len per so nel a lý nýr ken ay rým cý lýk ve e þit siz lik ol mu yor da Kürt çe, Sür ya ni ce, Er me ni ce ve A rap ça dil le ri ni bi len per so nel a lýn dý ðýn da mý ay rým cý lýk o lu yor. Suç iþ le di ði me i nan mý yo rum de di. De mir baþ, yap tý ðý sa vun ma nýn ar dýn dan dos ya yý in ce le yen ha ki min, hak kýn da be ra at ka ra rý ver di ði ni söz le ri ne ek le di. Diyarbakýr / a a DES Genel Baþkaný Avcý, okullara yapýlan saldýrýlara tepki gösterdi. Te rör ör gü tü ço cuk la rý e ði tim siz bý ra kýp da ða çý kar mak is ti yor n DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, o kul ya kan te rör ör gü tü nün, ço cuk la rý e ði tim siz bý ra kýp da ða çý kar mak is te di ði ni söy le di. An ka ra da bir il köð re tim o ku lu nu zi ya ret e den DES Baþ ka ný Av cý, Di yar ba kýr, Hak kâ ri, Þýr nak ve Van da yak la þýk 20 o ku la yö ne lik te rö rist sal dý rý lar ol du ðu nu be lir te rek, o kul ya kan, öð ren ci le rin ve öð ret men le rin ha ya tý na kas te den bu tür men fur sal dý rý la rý ký na dýk la rý ný be lirt ti. Sa vaþ hu ku kun da da hi si vil le rin bu lun du ðu yer le re, o kul la ra, has ta ne le re sal dý rýl ma dý ðý ný kay de den Av cý þun la rý söy le di: Kör pe cik öð ren ci le ri mi zi ve ma sum öð ret men le ri mi zi di ri di ri yak ma ya ça lýþ mak dü pe düz vah þet ve vic dan sýz lýk týr. O kul sal dý rý la rý top lum sal ba rý þý mý za ve ay dýn lýk ge le ce ði mi ze vu ru lan dar be ler dir. Do ðu ve Gü ney do ðu da ya þa yan ço cuk la rý mý zýn ca hil kal ma sý, kö le leþ me si i çin ya pý lan sal dý rý lar dýr. Ço cuk ve genç le ri mi zin ge le cek le ri ni ça lan, öð ret men le ri mi zi ka çý ran te rör ör gü tü, Kürt kö ken li va tan daþ la rý mý zýn an cak nef re ti ni art tý ra cak týr. Do ðu ve Gü ney do ðu da ki hal ký mýz, öð ret men ve öð ren ci le ri mi zi teh dit, þan taj ve sal dý rý lar la yýl dýr mak is te yen PKK ya as la prim ver me ye cek tir. PKK, ço cuk la rý e ði tim siz bý ra kýp da ða çý kar mak is ti yor sa bil sin ki yan lýþ yol da dýr. O kul ya ka rak, ço cuk la ra genç le re za rar ve re rek, ma sum öð ret men le ri ka çý ra rak han gi hak ký el de e de cek si niz? PKK, o kul la ra sal dý ra rak Kürt kö ken li va tan daþ la rý mý za en bü yük za ra rý ve ri yor. Böy le hak a ran maz. Bu tür sal dý rý lar Kürt kö ken li va tan daþ la rý mý zýn hak la rý na en bü yük ta ciz ve te ca vüz dür. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ha cý a day la rý nýn ya rý sý kut sal top rak lar da n DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn 2012 Hac Or ga ni zas yo nu kap sa mýn da kut sal top rak la ra u la þan ha cý a da yý sa yý sý 35 bi ni bul du. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, 2012 Hac Or ga ni zas yo nu nda Su u di A ra bis tan ýn be lir le di ði hac ko ta sý ge re ðin ce 76 bin 100 va tan da þýn hac ca gi de ce ði, Mek ke ve Me di ne ye u la þan ha cý a day la rý nýn sa yý sý nýn da 35 bin 552 ye u laþ tý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve se ya hat a cen te le ri va sý ta sýy la kut sal top rak la ra u la þan Türk va tan daþ la rýn dan Ah met Ak köz (73), Ha san Hü se yin Türk men (65) Gül süm Ör gen (65), A li Ar pa cý (52), Sa ba hat A dý gü zel (63), Ab dur rah man Tur gut (72), Gü lis tan Yö rük (63), Sü ley man Yýl maz ýn (61) çe þit li sebep ler le vefat et ti ði bil di ril di. An ka ra / a a TEBRÝK Oðlum Cihangir ile gelinim Ýlknur'un Emir ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, torunuma Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Dedesi: Hilmi Çekici

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER Baþkan Yong Kim, "Gýda fiyatlarý yüksek" dedi. Zor za man lar dan ge çi yo ruz ndünya Ban ka sý Baþ ka ný Jim Yong Kim, gý da fi yat la rý nýn yük sek ve is tik rar sýz ol du ðu nu, dün ya nýn zor za man lar dan geç ti ði ni söy le di. Ja pon ya nýn baþ ken ti Tok yo da dü zen le nen U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) i le Dün ya Ban ka sý top lan tý la rý sý ra sýn da ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Yong Kim, Zor za man lar dan ge çi yo ruz. Gý da fi yat la rý yük sek ve is tik rar sýz. Yük sek ge lir sa hi bi ül ke ler de ki bü yü me za yýf. Ge liþ mek te o lan ül ke ler i se bu be lir siz lik ler le ba ðý þýk lý de ðil i fa de le ri ni kul lan dý. Bu be lir siz or tam lar dan her ke sin et ki len di ði ni i fa de e den Dün ya Ban ka sý Baþ ka ný, Ö zel lik le de fa kir ler çok et ki le ni yor. Dün ya Ban ka sý o la rak gö re vi miz Af ri ka, La tin A me ri ka i le As ya da ki ge liþ mek te o lan ül ke le rin son 5 yýl da ki kal kýn ma la rý nýn bu be lir siz lik or ta mýn dan et ki len me me si ni sað la mak di ye ko nuþ tu. Tok yo / ci han Çark lar dön me ye baþ la ma lý nýstanbul Genç Gi ri þim ci ler Der ne ði (ÝS GÝD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ý nanç Ka ba da yý, Ýh ra cat o dak lý bü yü me nin ya ný sý ra bir ta raf tan da ar týk iç tü ke ti min hýz lan dý rý la rak çark la rýn dön me ye baþ la ma sý ge re ki yor. E ko no mi nin dur gun laþ ma sý Tür ki ye i çin i yi ol maz de di. ÝS GÝD ta ra fýn dan dü zen le nen Tür ki ye e ko no mi sin de ki ge liþ me le rin de ðer len di ril di ði E ko no mik Gö rü nüm ko nu lu top lan tý da ko nu þan Ka ba da yý, Tür ki ye e ko no mi si nin he def le nen yu mu þak i ni þi ba þa rýy la ger çek leþ tir - Ý nanç Ka ba da yý di ði ni be lirt ti. Yý lýn son çey re ðin de e ko no mik bü yü me de bir hýz lan ma ol ma sý ný bek le dik le ri ni di le ge ti ren Ka ba da yý, Ýh ra cat o dak lý bü yü me nin ya ný sý ra bir ta raf tan da ar týk iç tü ke ti min hýz lan dý rý la rak çark la rýn dön me ye baþ la ma sý ge re ki yor. E ko no mi nin dur gun laþ ma sý Tür ki ye i çin i yi ol maz. Ö nü müz de ki yýl da ki yüz de 4 lük bü yü me he de fi nin tut tu ru la bil me si i çin e ko no mi de çark la rýn bir an ev vel dön me ye baþ la ma sý ge rek. Böl ge miz de Su ri ye so ru nun bir an ev vel çö zül me si ve Tür ki ye nin no tu nun ar tý rýl ma sý ha lin de ya tý rým ve is tih dam ham le si baþ lar de di. E ko no mi Ser vi si Ardahan'dan 50 bin kurbanlýk sevk edilecek. Kur ban lýk sev ki baþ la dý nardahan Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ýl Mü dü rü Mus ta fa Ta ný, Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la böl ge de ha re ket li lik ya þan dý ðý ný be lir te rek, Bu dö nem yak la þýk 50 bin bü yük baþ kur ban lý ðýn il dý þý na sev ki ni bek li yo ruz de di. Ta ný, Ar da han da ki 350 bin bü yük baþ hay van dan 30 bin bü yük baþ kur ban lý ðýn il dý þý na sevk e dil di ði ni be lirt ti. Kur ban lýk sev ki yat la rý nýn de vam et ti ði ni i fa de e den Ta ný, Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la ya þa nan ha re ket li li ðin böl ge ye e ko no mik an lam da cid di bir kat ký sý nýn o la ca ðý ný söy le di. Bay ram ön ce si yak la þýk 50 bin bü yük baþ kur ban lý ðýn il dý þý na sev ki ni bek le dik le ri ne dik ka ti çe ken Ta ný, 50 bin kur ban lý ðýn sevk e dil me siy le böl ge ye yak la þýk 1 mil yon 200 bin li ra ci va rýn da gir di sað la na ca ðý ný i fa de et ti. Ar da han / a a ORTA ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Orta Anadolu Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve adreste yapýlacaktýr. (Ankara, Çankýrý, Kastamonu, Kýrþehir, Kýrýkkale, Yozgat) Tarih : 14 Ekim 2012 Pazar Saat : Yer : Akýncýlar Sokak No: 21/9 Maltepe / ANKARA Ýrtibat : 0 (312) ZAYÝ AA/GÜNAY NUH n34 THK 64 Plâkalý Aracýmýn FJ Seri Nolu Fiþ Yapraðým kaybolmuþtur Hükümsüzdür. Hüseyin Erkan n34 TFK 66 Plâkalý Aracýmýn Seri Nolu Fiþ Yapraðým kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Erdal Akbaþ-Hayrettin Kurtoðlu DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 10 EKÝM 2012 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ ÇERKEZKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) DOSYA NO: 2012/289 Tal. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, miktarý, önemli özellikleri: Tapu Kaydý : Tekirdað Ýli, Çerkezköy Ýlçesi, Karaaðaç Köyü, Domuzdere Mevkii, 18 cilt, 1732 sayfada kayýtlý, 1750 parsel, 5.750,00 m 2 tarla cinsinde taþýnmaz. Ýmar Durumu : 1/5000 ölçekli nazým imar planýnda tarýmsal niteliði korunacak alanda kalmaktadýr. Özellikleri : Taþýnmaz boþ tarla olup, üzerinde herhangi bir yapýnýn olmadýðý tespit edilmiþtir. Hafif meyilli bir topoðrafik yapýsý vardýr. Karaaðaç - Yanýkaðýl Köyü yoluna ve dereye yakýn olup, yolu toprak yoldur. Kýymeti: ,00 TL. muhammen bedel ile satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI VE GÜNLERÝ; 1-) Yukarýda ayrýntýlarý ile be lir ti len ta þýn ma zýn bi rin ci sa tý þý Pa zar te si gü nü, sa at 15.20'den 15.30'a ka dar, Çer kez köy Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa bun - la rýn a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le ay ný ta þýn ma zýn i kin ci sa tý þý Per þem be gü nü sa at 15.20'den 15.30'a ka dar, Çer kez köy Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dý i le ar týr ma il a nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar - ki ar týr ma be de li nin tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý - na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si ge re kir. Ak si hal de sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-) Satýþa iþtirak e de cek le rin mu hamm men be de lin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga res mi, KDV, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler le bir lik te on beþ gün i - çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk - ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müd det i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li nin ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa - i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca bir hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin - den tah sil e di le cek tir. 5-) Þartname, ilan tari hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6-) Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý ay rý ca Ý ÝK.'nun 127. mad de si ge re ðin ce, iþ bu sa týþ i la ný nýn, ta pu - da ad re si bu lun ma yan ve ad li teb li ga tý i a de o lan di ðer il gi li ler hak kýn da da teb li gat ye - ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Carî açýk geriledi CARÎ ÝÞLEMLER HESABI AÇIÐI BU YILIN 8 AYLIK DÖNEMÝNDE, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMÝNE GÖRE 18 MÝLYAR 128 MÝLYON DOLAR AZALARAK 36 MÝLYAR 82 MÝLYON DOLARA ÝNDÝ. TÜR KÝ YE'NÝN ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý bu yý lýn 8 ay lýk dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 18 mil yar 128 mil yon do lar a za la rak 36 mil yar 82 mil yon do la ra ge ri le di. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan dün a çýk la nan, 2012 yý lý O cak- A ðus tos dö ne mi ne i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, yý lýn se kiz a yýn da kay de di len ca ri iþ lem ler a çý ðý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 18 mil yar 128 mil yon do lar a za la rak 36 mil yar 82 mil yon do la ra ge ri le - di. Bu ge liþ me de, dýþ ti ca ret a çý ðý nýn 16 mil yar 148 mil yon do lar a za la rak 45 mil yar 191 mil yon do la ra ge ri le me si, hiz met ler den ge sin den kay nak la nan net ge lir le rin 1 mil yar 476 mil yon do lar ar ta rak 13 mil yar 138 mil yon do la ra u laþ ma sý ve ge lir den ge sin den kay nak la nan net gi der le rin de 718 mil yon do lar a za la rak 4 mil yar 853 mil yon do la ra ge ri le me si et ki li ol du. Hiz met ler den ge si ka le mi al týn da ki tu rizm ge lir le ri, bir ön ce ki yý lýn se kiz a yý na gö - Yeni Asya Medya Grubu da fuarda YENÝ Asya Medya Grubu 3. Helal ve Saðlýklý Gýda Ürünleri Fuarý nda yerini aldý. 100 ün üzerinde katýlýmcý firma ve 300 ü aþkýn markanýn katýldýðý Helal ve Saðlýklý Ürünler Fuarý 14 Ekim e kadar devam edecek. CNR Expo Hall 3 Fuar Merkezi standýnda Yeni Asya Neþriyat, Yeni Asya Dergiler Grubu ve Yeni Asya Abone Daðýtým yerini aldý. Fuar hakkýnda bilgi veren Medya Grup Satýþ Pazarlama Koordinatörü Faik Altun, Fuara gelen ziyaretçilere Yeni Asya Neþriyat tan çýkan yeni kitaplarla birlikte gazetemizi ve Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeþ ve Köprü dergilerimizi tanýtmayý amaçlýyoruz dedi. Altun, Yeni Asya standýna olan ilgiden memnun olduklarýný belirtirken Helal ve Saðlýklý Gýda Ürünleri Fuarýna katýlmamýzýn ilk yýlý olmasý dolayýsýyla gelen ziyaretçilerimizi çeþitli hediyelerle uðurladýklarýný söyledi. Altun, ziyaretçilerin en çok talep ettikleri eserlerin ise Risale-i Nur Külliyatý, Kur ân-ý Kerim, Cevþen ve tesbihat olduðunu belirtti. Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. re 81 mil yon do lar tu ta rýn da ar ta rak 14 mil yar 847 mil yon do la ra çý kar ken, tu rizm gi der le ri de 671 mil yon do lar tu ta rýn da a za la rak 2 mil yar 581 mil yon do la ra ge ri le di. Ya tý rým ge li ri den ge si nin al týn da yer a lan doð ru dan ya tý rým lar, port föy ya tý rým la rý ve fa iz ler den o lu þan di ðer ya tý rým lar da ger çek le þen top lam net çý kýþ, bir ön ce ki yý lýn ilk se kiz a yý na gö re 775 mil yon do lar tu ta rýn da a za la rak 4 mil yar 715 mil yon do la ra ge ri le di. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek DO LAR DÜN 1,8110 ÖN CE KÝ GÜN 1,8160 p 14. MÜ SÝ AD U lus la ra ra sý Fu a rý i le 3. He lal ve Sað lýk lý Ü rün ler Fu a rý CNR Ex po Cen ter da baþ la dý. Müs ta kil Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ - SÝ AD) ta ra fýn dan bu yýl dü zen le nen 14. MÜ SÝ AD U lus la ra ra sý Fu a rý ve 16. U lus la ra ra sý Ýþ Fo ru mu (IBF) baþ la dý. CNR Ex po Cen ter da 14 E kim e ka dar sü re cek. MÜ SÝ AD Fu a rý ve IBF e ka tý lan 5 bi ni aþ kýn ya ban cý iþ a da mý, Türk iþ a dam la rý i le iþ bir li ði ve or tak lýk fýr sat la rý a ra ya cak. Af ro-av ras ya ül ke le rin den 30 u aþ kýn ba ka nýn ka týl dý ðý a çý lýþ i çin CNR Ex po Cen ter da yer a lan HALL I I de 5 bin ki þi lik o di tor yum in þa e dil di. Bu yýl 5 sa lon da ve 4 te mel sek tör de iþ a dam la rý ný bu luþ tu ran fu ar, top lam da i se 45 bin met re ka re lik a lan da ger çek leþ ti ri li yor. Fu ar da, 565 i yer li fir ma, 125 i ya ban cý fir ma ve 45 i STK ol mak ü ze re top lam da 735 ka tý lým cý yer a lý yor. Dün ya nýn fark lý ül ke le rin den yo ðun il gi nin ol du ðu fu - ar da, Ja pon ya, Hin dis tan, Ýn gil te re, Ma lez ya, Su u di A ra bis tan, Lib ya, Tu nus, Mý sýr, Ma ca ris tan, BA E, Fas, Al man ya ve Fas ýn ül ke ta ný tý mý i çin stan tý bu lu nu yor. Bu a ra da, Kur an-ý Ke rim ti la ve ti i le baþ la yan a çý lý þa Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan, E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz, Av ru pa Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi ve çok sa yý da Türk ve ya ban cý iþ a da mý ka týl dý. Ýstanbul / Ümit Kýzýltepe S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3390 ÖN CE KÝ GÜN 2,3370 p DÜN 102,80 ÖN CE KÝ GÜN 102,90 p DÜN 691 ÖN CE KÝ GÜN 692 p Aylýk bazda 34 ayýn en düþüðü MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, cari açýðýn aylýk bazda 1,2 milyar dolar ile son 34 aydaki en düþük seviyesinde olduðunu belirtti. Merkez Bankasý tarafýndan açýklanan cari iþlemler dengesini deðerlendiren Maliye Bakaný Þimþek, Aðustos ayýnda cari açýktaki daralmanýn hýz kazanarak devam ettiðini bildirdi. Cari açýðýn aylýk bazda 1,2 milyar dolar ile son 34 aydaki en düþük seviyesinde olduðunu ifade eden Þimþek, açýðýn yýllýk bazda ise 59 milyar dolara gerilediðini hatýrlattý. Böylece enerji ithalatý hariç cari açýðýn 190 milyon dolar civarýna gerilediðine dikkati çeken Maliye Bakaný, þu deðerlendirmelerde bulundu: Cari açýðýn daralmasýnda turizm gelirlerinde yaþanan artýþ da etkili olmuþtur. Net turizm gelirimiz yýllýk bazda 18,8 milyar dolara ulaþmýþtýr. Bu olumlu geliþmelerin yaný sýra Türkiye küresel yatýrýmcý için bir cazibe merkezi olmaya devam etmiþtir. Sadece Aðustos ayýnda rezerv varlýklarýmýzý 6,9 milyar dolar artýrmýþ olduk. Yýl sonu itibariyle cari iþlemler açýðýnýn GSYH ye oranýnýn yüzde 7,3 e ineceðini tahmin ettiklerini kaydeden Þimþek, cari açýða dair bu olumlu geliþmelerin, Türkiye ekonomisine iliþkin risk algýsýný daha da iyileþtireceðini ifade etti. Ankara / aa Ýki fuar bir arada GÝM DES Baþ ka ný Hü se yin Kâmi Bü yü kö zer HE LÂL VE SAÐ LIK LI Ü RÜN LER FU A RI DÜNYA ge ne lin de 2,1 tril yon do lar lýk po - tan si ye le sa hip he lal ü rün pa za rýn dan al - dý ðý pa yý ar týr mak is te yen fir ma lar da, 3. He lal ve Sað lýk lý Ü rün ler Fu a rý nda bir a ra - ya gel di. Gý da ve Ýh ti yaç Mad de le ri De net - le me ve Ser ti fi ka lan dýr ma A raþ týr ma la rý Der ne ði (GÝM DES), Gü ney Mar ma ra Kal - kýn ma A jan sý ve World Ha lal Co un cil (WHC) des te ðin de CNR EX PO da 14 E - kim e ka dar sü re cek fu ar da, he lal gý da ve i çe cek ten koz me ti ðe, me di kal ü rün ler den te set tür gi yim ve hac mal ze me le ri ne ka dar çe þit li ü rün ler ser gi le ne - cek. WHC nin ge çen yýl E kim a yýn da Ýs tan bul da ger çek - leþ ti ri len kon gre sin de Yö - ne tim Ku ru lu Baþ kan lý - ðý na ge ti ri len GÝM DES Baþ ka ný Hü se yin Kâmi Bü yü kö zer, fu a rýn a çý - lý þýn da yap tý ðý ko nuþ - ma da, fu ar cý lý ðýn ö - nem li bir fonk si yo nu bu lun du ðu nu be lirt ti. Bü yü kö zer, Tür ki ye bel - ki geç baþ la dý a ma bu i þin ön cü lü ðü ne doð ru a dým la rý ný hýz lý bir þe kil de gö tü rü yor. Bu - gün kü sý kýn tý la rý mý za rað men ben i - na ný yo rum ki Ma lez ya da 11. si dü zen le nen he lâl gý da fu ar la rý se vi ye sin de 3-4 uy gu la - ma dan son ra u la þa ca ðýz de di. Fu a ra, Tür ki ye den 60 ci va rýn da, yurt dý þýn dan i se 12 fir ma nýn ka týl dý ðý ný bil gi si ni ve ren Bü - yü kö zer, fu ar da u lus la ra ra sý bo yut ta ö - nem li an laþ ma la rýn ya pýl ma sý ný ü mit et ti - ði ni di le ge tir di.

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 K. Ke mal mil lî mü ca de le ko mu tan la rý ný ni ye tas fi ye et ti? ÝN SAN LA RIN ha yat la rý ný ya lan ü ze ri ne kur ma sý hoþ bir þey de ðil. Ne ti ce de o ya lan ki þi yi bað lar. A ma ku rum la rýn ya da dev let le rin ha yat la rý ný ya lan ü ze ri ne kur ma sý nýn çok a cý so nuç la rý o lu yor. Ma a le sef bu a cý so nuç la rýn fa tu ra sý ný mil let ö dü yor. Bir ne vi has ta lýk lý bün ye gi bi ya lan her ye ri sa rý yor ve i yiy le kö tü a ra sýn da bir ay rým ya pa mý yor su nuz. Bi zim dev let böy le iþ te. Ya kýn ta ri hi miz de ne ol du ðu nu an cak da ha ye ni ye ni öð re ne bi li yo ruz. Bu nu da uz man ve her tür lü o lum suz lu ða gö ðüs ger miþ ta rih çi le re borç lu yuz. Rö por taj sa na tý nýn ül ke miz de ki kuþ ku suz en i yi is mi Ne þe Dü zel Ta raf ga ze te sin de ta rih çi ler le yap tý ðý rö por taj la rý Kor ku suz Ta rih a dýy la bir kaç yýl ön ce ki tap laþ týr mýþ tý. Dü zel in Ce mil Ko çak, Ke mal Kar pat, Me te Tun çay, Se lim De rin gil, Za fer Top rak, Ha kan Er dem ve ga ze te ci Ta ha Ak yol la yap tý ðý söy le þi le ri her ke sin mut la ka o ku ma sý ge re ki yor. Bu flaþ i sim le rin or tak ö zel li ði ya kýn ta ri hi mi ze da ir bil di ði ni san dý ðý mýz bir çok ger çe ði faþ e di yor ol ma la rý dýr. Bu da böy le miy miþ, di ye ak lý mýz da, bey ni miz de ne ka dar ez ber var sa hep si ni bo zu yor lar. Bu ki ta bý hat met ti ði niz de ders ki tap la rýn da he pi mi ze o ku tu lan ya lan do lu bil gi ler ve bu bil gi le rin han gi sa ik ler le or ta ya çýk tý ðý ný an lý yor su nuz. Me se la Mus ta fa Ke mal in or du nun si ya se te ka rýþ ma ma sý ný is te di ði hep ya zýl dý, çi zil di. Pe ki bu doð ru muy du? Ce mil Ko çak bu so ru ya þöy le ce vap ve ri yor: A ta türk, Or du po li ti ka ya ka rýþ ma sýn di ye bir þey hiç söy le me di. Bu ta ma men uy dur ma dýr. A ta türk bu nu söy le ye mez, çün kü bu nu di ye bil me si i çin ken di si nin de ü ni for ma sý ný çý kar ma sý ge re ki yor. O dö nem de i se ü ni for ma yý kim se çý ka ra maz - DÝ YAR BA KIR Em ni yet Mü dü rü Re cep Gü ven in söz le riy le bir lik te si ya set mey da nýn da a çý ða çý kan du yar sýz lýk la, bu ül ke de ba rýþ yo lu nu aç mak zor. Hat ta çok zor. E vet öy le. Çün kü böy le bir du yar sýz lýk yü rek le re ki lit vu rur. Böy le bir du yar sýz lýk la Kürt so ru nu ne dir so ru su nu an la mak müm kün de ðil dir. Çün kü böy le bir du yar sýz lýk, me se le nin yü rek ler de his se dil me si ni ön ler. Me se le yi ken di yü re ðin de his se de me yen si ya set çi ler bu ül ke de Kürt so ru nu nu ba rýþ ra yý na o tur ta maz. Me se le yi yü re ðin de his se de me yen ik ti dar lar, bu ül ke de ne dað dan i ni þin yol la rý ný a ça bi lir ler, ne de da ða gi den yol la rý ka pa ta bi lir ler. Çün kü böy le si ne du yar sýz lýk, in san yü re ði ni a cý la ra ka pa týr. Ya zýk. Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Gü ven, Dað da ö len te rö ris te að la ma yan in san de ðil dir di yor. Bu sö züy le te rö rist in ey le mi ni mi o nay lý yor? Ha yýr. Þe hit o lan po li sin ya da as ke rin ö lü mü ne yol a çan þid det ey le mi ne mi tep ki siz ka lý yor? Ha yýr. Ve ya hut Di yar ba kýr da ge çen gün o kul lar da öð ret men ve öð ren ci le rin üs tü ne mo lo tof kok tey li a ta bi len PKK lý la rýn te rö rü ne ve böy le si ne çir kin bir zih ni ye te mi tep ki siz ka lý yor? Ha yýr. El bet te tep ki si ni ko yu yor. Ký ný yor, kar þý çý ký yor, la net li yor. Ak si ni na sýl dü þü ne bi lir si niz?.. Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Gü ven in çý ký þý son de re ce in sa ni. Fark lý bir dil ve ba kýþ a çý sý ný ser gi li yor. Ba rý þýn di li bu. Bir du yar lý ðý di le ge ti ri yor. Gö rev ya pa ca ðý böl ge in sa ný nýn, Kürt le rin ö te den be ri öz le dik le ri bir dil ve du yar lýk bu. Ken di so run la rý ný ken di yü re ðin de his se de bi len ve bu nu o lan ca a çýk lý ðýy la i fa de e de bi len bir ka mu gö rev li si on - Mete Tunçay Atatürk ün Karabekir ve Orbay ýn arkasýndaki halk desteðinden korktuðunu ileri sürüyor. dý. Çün kü bü tün ik ti dar mü ca de le si, or du i çin de ve or du a ra cý lý ðýy la ya pý yor du. Hep si de mu vaz zaf as ker di on la rýn. Ýs ter ler se ka rar gâh la rýn da o tu ru yor lar, is ter ler se Mec lis e ge li yor lar....mus ta fa Ke mal, Ka zým Ka ra be kir in, A li Fu at Ce be soy un ko mu ta yet ki le ri ni bý rak ma la rý ný is ti yor du. Bu yüz den de Mec lis e kim se ko mu tan o la rak gel me sin di yor. Mus ta fa Ke mal in a ma cý, as ke ri si ya se tin dý þý na çý kar mak de ðil. A maç kar þý gru bun et kin li ði ni a zalt mak. Gö rül dü ðü ü ze re bu gü ne ka dar han gi an lam da söy len di ði ni bil me di ði miz bir sö zün ne a maç la i fa e dil di ði ni öð ren miþ bu lu nu yo ruz. Ý de o lo jik o la rak in san lar her tür lü uy dur ma yý ya pa bi li yor lar. Ta bii ya kýn ta ri hi miz de e sas ü ze rin de du rul ma sý ge re ken ve za být la rý hâ lâ a çýk lan ma yan Ýs tik lal Mah ke me le ri ger çe ði var. Mil li Mü ca de le de as ker ka ça ðý ný ön le mek i çin mil let ve kil le rin den ku ru lan bu mah ke me ler Me te Tun çay ýn de yi miy le Ýt ti hat ve Te rak ki nin he sa bý ný gör me sü re ci ha li ne ge li yor. A ta türk e mu ha lif kim var sa hep si Ýs tik lal Mah ke me le ri nde yar gý la ný yor. Halk bu mah ke me ler den öy le ür kü yor Yü rek le re ki lit vu ran du yar sýz lýk la bu ül ke de ba rýþ yo lu a çý la maz! lar i çin her za man kýy met li dir. A ma biz ne yap týk? Li der ler ne yap tý? Em ni yet Mü dü rü nü hep bir lik te ca dý ka za ný na at tý lar. O nun bu du yar lý ðý na o la ða nüs tü du yar sýz lýk la kar þý lýk ver di ler. Em ni yet Mü dü rü ken di yü re ði ni a çýp, Tür ki ye nin en ya ký cý so ru nu nu ken di yü re ðin de his set ti ði nin i þa ret le ri ni ve rir ken, li der ler ken di yü rek le ri nin hâ lâ ki lit li ol du ðu nu a çý ða vur du lar. Geç miþ te Kürt so ru nu nu yü re ðin de his set ti ði ni san dý ðý mýz ba zý li der ler, o dö nem de si ya set ge re ði in san la rý að la tan ko nuþ ma lar yap týk la rý ný e le ver di ler. Böylesine bir zihniyet dünyasýnda yaþayan, milliyetçiliðe bu kadar aþýrý sarýlabilen, memleketin Batýsýndaki oylar uðruna bu kadar duyarsýzlaþabilen liderlerle bu ülkede barýþ yolu açýlamaz. Ne ya zýk. Dev let Bah çe li yi ge çi yo rum. Baþ ba kan Er do ðan ýn, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu nun Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Gü ven e gös ter dik le ri tep ki ler ger çek ten ha zin dir. Böy le si ne bir zih ni yet dün ya sýn da ya þa yan, mil li yet çi li ðe bu ka dar a þý rý sa rý la bi len, mem le ke tin Ba tý sýn da ki oy lar uð ru na bu ka dar du yar sýz la þa bi len li der ler le bu ül ke de ba rýþ yo lu a çý la maz. Hâ lâ de ði þe bi le cek le ri ni u mut et mek is ti yo rum. Sö zü da ha faz la u zat mak yer siz. Yü rek le re ki lit vu ru la rak ne mu ha fa za kar lýk, ne de mok rat lýk, ne de sos yal de mok rat lýk müm kün dür. Ha san Ce mal, Mil li yet, ki, Me te Tun çay bu du ru mu þöy le i zah e di yor: Ýs tik lal Mah ke me le ri nin Ýs ki lip li A týf Ho ca ör ne ðin de ol du ðu gi bi zu lüm de ne cek ic ra at la rý var. Ho ca, Frenk Tak lit çi li ði ve Þap ka i sim li bir ki tap ya zý yor ve bir se ne son ra þap ka dev ri mi ya pý lý yor. A da mý bir se ne son ra ki ta býn dan ö tü rü a sý yor lar. Me se la... Bir a da mýn i ki ço cu ðu as ker ka çak lý ðýn dan yar gý la ný yor. Ýs tik lal Mah ke me si, a da ma, o ðul la rýn dan bi ri ni i dam e de ce ðiz, bi ri ni de as ke re gön de re ce ðiz. Han gi si ni a sa lým, seç di yor. A da mýn ba yýl dý ðý an la tý lý yor. Gör dü nüz mü, Ýs tik lal Mah ke me le ri nde ne halt lar yen miþ. De mok ra si böy le bir þey her hal de(!) Sor gu suz su al siz, is ten me yen her kes har can mýþ. Ya kýn dö ne min if þa at la rý bun lar la bit mi yor. Ne þe Dü zel, Me te Tun çay a A ta türk ün mu ha le fe ti ni çin sert bir þe kil de tas fi ye et ti ði ni so ru yor. Tun çay A ta türk ün Ka ra be kir ve Or bay ýn ar ka sýn da ki halk des te ðin den kork tu ðu nu i le ri sü rü yor. Tun çay A li Fu at Ce be soy un da Nu tuk ta ken di siy le il gi li an la tý lan la rýn ya lan ol du ðu nu söy le di ði ni an la tý yor. Bu ki tap ta ki en çar pý cý yo rum lar dan bi ri ni de yi ne Me te Tun çay di le ge ti ri yor: Ka zým Ka ra be kir ken di a ný la rýn da A ta türk i çin O nu Sa kar ya da ma re þal yap tý lar. As lýn da o, Sa kar ya da çe kil me em ri ver miþ ti. Fev zi Pa þa çe kil me yi er te let ti ve sa ba ha Yu nan lý lar çe kil di. Bi zim ki ma re þel ol du di yor. Kor ku suz Ta rih ta ma men ez ber bo zan, fev ka la de ö nem li bir ça lýþ ma. Ders ki tap la rýn da ne re dey se hep si uy du rul muþ ta ri hi ger çek ler göz ler ö nü ne se ri li yor. Ne þe Dü zel in ya lýn, ba sit ve net so ru la rý na ün lü ta rih çi ler dü rüst ve ce sur ce vap lar ve ri yor lar. Cem Kü çük Ye ni Þa fak, Si lâh ve þef kat! PKK te rö rü ne kar þý dev le tin ta viz siz si lah lý mü ca de le ver me si vaz ge çil mez bir zo run lu luk tur. Bu nun ya nýn da si lah bý rak ma, uz laþ ma ve de mok ra tik me tot lar yö nün de e ði lim le rin mi li tan lar a ra sýn da ze min bul ma sý da ha ya ti de re ce de ö nem li dir. Dev le tin de, si ya set çi ve ay dýn la rýn da bu nu teþ vik e de cek bir üs lup ge liþ tir me le ri ge rek ti ði a çýk týr. PKK bel ge le rin de ki i fa dey le ör güt ten ko pu þa gö tü ren li be ral du ruþ lar a e ði li mi o lan mi li tan ve sem pa ti zan la ra gös ter me li yiz ki, bu e ði li mi kuv ve den fi i le çý kar dýk la rýn da kar þý la rýn da düþ man bir Tür ki ye ol ma ya cak, ak si ne hüs nü ka bul gö re cek ler dir! Bu se bep le ben Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü nün söz le ri ne an cak üs lup ö zen siz li ði e leþ ti ri si ya pa rým. A ma cý nýn gü ven lik ten so rum lu ol du ðu il de in san la ra sý cak me saj ver mek ol du ðu a çýk týr. Ay ný ba kýþ la, ben CHP li Hü se yin Ay gün ü de e leþ tir me miþ tim. Ö zet le, si la ha kar þý da ha et ki li si lah a ma ay ný za man da de mok ra si ve þef kat ka nal la rý nýn a çýk ol du ðu nu da gös ter mek... Ta ha Ak yol Hür ri yet, Zo run lu as ker lik ar týk kal dý rýl ma lý TÜRK Si lah lý Kuv vet le ri nde ra di kal ve hýz lý bir re for ma ih ti yaç ol du ðu, or du nun bu gün kü du ru muy la glo bal güç ol ma id di a sýn da ki ye ni Tür ki ye nin ih ti yaç la rý na kar þý lýk ve re me ye ce ði ar týk gö rü lü yor. (...) Böl ge sin de ve dün ya da ku ral ko yu cu o la cak Tür ki ye nin, zo run lu as ker lik uy gu la ma sýn dan bir an ön ce çýk ma sý ge re ki yor. O nun ye ri ne pro fes yo nel as ker li ðe ge çiþ hýz lan dý rý la rak bir ta kým ri tü el le re uy ma a çý sýn dan de ðil, sa vaþ gü cü nün art ma sý a çý sýn dan pro fes yo nel ve et kin bir or du mo de li ne geç me li yiz. Bu nu sa de ce seç me ve se çil me hak la rýn da ya pý lan son de ði þik lik ve si le siy le de ðil, sýk ça sa ha ya i nen Ge nel kur may Baþ ka ný nýn zi ya ret le ri es na sýn da gör dü ðüm man za ra lar ne de niy le de söy lü yo rum. Bi zim or du muz da bir ta kým ri tü el le re çok ö nem ve ri li yor. Bu bel ki her or du da böy le o la bi lir a ma bi zim or du da ri tü el ler, sa vaþ ma gü cü ne ve ri len ö ne min ö nü ne ge çi yor gi bi bir iz le nim do ðu yor. Ör ne ðin, Ge nel kur may Baþ ka ný, Su ri ye ye yö ne lik e li te tik te bek le mek te o lan as ker le rin ya ný na gi di yor. Pro fes yo nel, et kin, sa vaþ çý bir or du da ben o ra da ki as ke rin, Ge nel kur may Baþ ka ný na sa kin ve so ðuk kan lý bi çim de, ri tü el ku ral la rý i kin ci pla na a lýp pro fes yo nel gi bi bil gi ak tar ma sý ný bek le rim. Ya biz de ne ter cih e di li yor? O as ke rin he men e sas du ru þa ge çe rek yük sek ses le tek mil ver me si ne da ha hoþ, da ha doð ruy muþ gi bi ba ký lý yor. Ger çi bu bek len ti le rin de ta rih sel ne den le ri bel ki var dý a ma dö nem ler de ðiþ ti, Tür ki ye ar týk de ðiþ ti, o ra da sa kin ve so ðuk kan lý bi çim de pro fes yo nel gö rüþ le ri ni ak ta ra cak as ke rin, ko mu ta ný na da ha az say gý lý gö rül me si müm kün de ðil. AS KER LÝK Ý DE O LO JÝ SÝ A ma yer le þik bir ba kýþ a çý sý var, as ker li ðe i de o lo jik bir ba kýþ bu lu nu yor. Üst dü zey ko mu tan lar, zo run lu as ke re a lý nan genç le rin üst le ri ne say gý ko nu sun da e ði til me le ri ne da ha faz la ö nem ve ri yor gi bi dav ra ný yor lar. Bu yüz den te mel e ði tim de sa vaþ ma ya de ðil ku ral la ra har fi yen uy ma ya da ha faz la ö nem ve ri li yor. Sa ða dön, so la dön, se lam çak, i le ri marþ tan i ba ret bir zo run lu as ker lik te mel e ði ti mi de var. Bun lar gü zel o la bi lir di de biz sa vaþ lar i çin de yiz; o di sip lin li as ker ler bel ki er te si gün cep he ye çýk mak zo run da ka la cak lar... Di sip lin tek ba þý na kim se nin ha yat ta kal ma sý ný ve va ta ný da ha i yi sa vun ma sý ný sað la ya mý yor. Bu nun ye ri ne bir an ön ce pro fes yo nel as ker lik uy gu la ma sý na ge çil me li ve o as ker le re di sip li nin bir ha yat tar zý ol du ðu öð re til dik ten son ra ça ðýn þart la rý na uy gun öl me ye ve öl dür me ye ha zýr sa vaþ çý lar gi bi ye tiþ ti ril me li. YE NÝ TÜR KÝ YE YE UY GUN TSK Zo run lu as ker lik, böl ge sin de ve dün ya da ku ral ko yu cu ol ma ya so yun muþ bü yük viz yon lu Tür ki ye ye ar týk uy mu yor. Ko mu tan la rýn biz zat ken di le ri zo run lu as ker lik ten çýk ma yý is te me li ler. Çün kü Tür ki ye nin si ya si ve e ko no mik gü cü ar tar ken ko mu tan lar dan bek len ti ler de ar tý yor. Es ki a lýþ kan lýk la rýn da o lan ve as ker li ðe ba ký þý çað dý þý kal mýþ, ri tü el le re da ha faz la ö nem ve ren ko mu tan lar la Türk Si lah lý Kuv vet le ri ar týk o la maz. Bü tün ku rum la rý mýz da ye ni Tür ki ye nin ko þul la rý na u yum i çin de ði þim baþ la mýþ ken TSK da bir an ön ce ken di ni de ðiþ ti rip mo dem leþ me li. HARP O KUL LA RIN DA KÝ E ÐÝ TÝM SO RU NU Zo run lu as ker li ðin kal dý rýl ma sýy la baþ la ya cak bu sü reç de vam e der ken harp o kul la rýn da ki e ði tim prog ram la rý da he men e le a lýn ma lý. Ve de ðiþ ti ril me li. As ke ri yýl lar dýr dar be yap ma ya i ten, ken di le ri ni kur ta rý cý ve top lum dan üs tün in san lar o la rak gör me le ri ne ne den o lan o e ði tim prog ra mý dýr. O e ði tim prog ra mý, bu gün i çe ri de bu lu nan on lar ca as ke ri ka der mah kû mu ha li ne ge tir miþ tir. Çün kü on lar ken di le ri ne be yin yý kar ca sý na doð ru o la rak öð re ti le ni ya pý yor lar dý. Do la yý sýy la as ker lik ku ru mu ta ban dan de ði þir ken ko mu tan la rýn da de ðiþ me si, bu gün ar týk suç ol du ðu bel li o lan dav ra nýþ norm la rýn dan çý ka cak tür de e ði tim al ma la rý ve sa de ce mo dern þart lar da pro fes yo nel sa vaþ gü cü ol ma ya kon san tre ol ma la rý a ci len ge re ki yor. YENÝ SAVAÞ KONSEPTÝ A SÝ MET RÝK sa va þýn norm ol ma ya baþ la dý ðý gü nü müz de mo dern, pro fes yo nel or du la rýn sa vaþ ör güt len me si ne yak la þým la rý da de ði þi yor. Ör ne ðin, A me ri kan or du su hak kýn da o ku duk la rým bu a çý dan be ni çok et ki le - miþ ti. Ar týk plan la rýn mer kez de ki ko mu tan lar ta ra fýn dan de ðil sa ha da sa va þý ya pan as ker ta ra fýn dan ya pýl ma sý ge re ki yor muþ. Çün kü mer kez de ki ko mu tan a na he def le ri ve pren sip le ri koy sa da sa ha da her an de ði þe bi len ko þul lar da an lýk ka rar lar a lý na rak plan lar da de ði þik lik ya pýl - ma sý ge re ki yor muþ. Bu ne den le sa ha da ki pro fes yo nel as ke rin çok i yi e ði til me si ve bü tün i le ti þim ka nal la rý nýn a çýk ol ma sý la zým mýþ. Bu yüz den sa ha da ki A me ri kan as ke ri nin son za man lar da ki en ö nem li si la hý, a ký llý cep te le fon la rý ve cep bil gi sa yar la rý ol ma ya baþ la mýþ. As ker bun la rý kul la - na rak de ði þen ko þul la ra uy gun ye ni plan lar ya pýp uy gu la ya bi li yor muþ. Bu ne den le sa de ce i ta a ti ve say gý yý ön pla na çý ka ran ri tü el ler ye ri ne, ye ni kon sept ler le a de mi mer ke zi yet çi ko mu ta sü re cin de ça lý þa cak pro fes yo nel or du bi ze de ge re ki yor, hem de a ci len. Ser dar Tur gut, Ha ber türk, KALICI HÝZMETE DÂVET Yak la þýk ya rým a sýr dýr en gü zel ki tap la rý ya yýn la mýþ Ye ni As ya mar ka lý ki tap la rý mýz ye ni ku ru lan bir kü tüp ha ne i çin is ten mek te dir. Gön de ri le cek ki tap la rýn bi zi me su li yet al tý na so ka cak þe kil de ol ma ma sý ný ri ca e de riz. Ýrtibat: H: Muharrem Okur / ÝZMÝR Tel: (0532) Kitap gönderilecek adres: Mehmet Aydýn (Ocaklar Beldesi imam - hatibi) Ocaklar - Erdek - BALIKESÝR KONFERANSA DÂVET Hz. Muhammed (asm) (Sinevizyon) Hatmi Þerif Duâsý Konuþmacý : Süleyman Kösmene (Araþtýrmacý - Yazar) Tarih : 13/10/ 2012 Cumartesi Saat : Yer : Bucak Kültür Merkezi Konferans Salonu Not : Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. KONFERANSA DÂVET Konu : Bediüzzaman Romanýnýn Doðuþu ve Nur Hareketinin Serencamý Konuþmacý : Ýslâm Yaþar Tarih : 14/10/ 2012 Pazar Saat: Organizasyon : Pursaklar Yeni Asya Temsilciliði Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi, Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar / ANKARA Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ, KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE ve SÝVAS illeri Yeni Asya gazetesi Temsilciler Toplantýsý Konya'da 14/10/2012 Pazar Günü Saat 09.00'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel. (0 505) SEMÝNERE DÂVET Aþaðýda konu, konuþmacý, yer tarih ve adresi belirtilen seminere bütün kardeþlerimizi dâvet ediyoruz. Konu : Bediüzzaman'ýn Hizmet Anlayýþý ve Metotlarý Konuþmacý: Ali FERÞADOÐLU (Gazeteci - Yazar) Tarih ve Saat : 12 Ekim Yer : Egemenlik Mah. 7. sokak No: 20, Örnek Zübeyir Gündüzalp Salonu / KAHRAMANMARAÞ Org.: Yeni Asya Kahramanmaraþ Temsilciliði Not: 13 Ekim 2012 Saat 14.00'de bayan kardeþlerimize seminerimiz verilecektir. ZAYÝ n34 TCC 77 Plakalý Ticarî Taksi Aracýmýn DC Se ri No lu Fiþ Yap rak la rý kay bol muþ - tur. Hü küm süz dür. Fat ma Çe tin ka ya nkoca e li Ü ni ver si te sin den al dý ðým Ra fi ne ri ve Pet ro - kim ya Dip lo ma mý kay bet tim. Hü küm süz dür. Asil Özer nnüfus Cüzdanýmý kaybettim.hükümsüzdür. Gaye Kaðan

12 12 ENSTÝTÜ Hazýrlayan: e-posta: Kuantum mekaniðinin sosyal hayata yansýmalarý KUANTUM MEKANÝÐÝ ASLINDA EN AZ DÜNYANIN YUVARLAK OLDUÐUNUN ÖÐRENÝLMESÝ, NEWTON'UN ÇEKÝM KANUNU, EÝNSTEÝN'ÝN ÝZAFÝYET TEORÝSÝ KADAR EÞYAYA BAKIÞIMIZI, VARLIKLARIN HAYATIMIZDAKÝ ANLAMINI DEÐÝÞTÝRECEK ÖNEMLÝ BÝR GELÝÞME. RÝ SA LE-Ý NUR DA PAR ÇA CIK LAR VE BO ZON Ya kýn geç miþ te sýk sýk rek lâm lar da iz le di ði miz bir Ýn gi liz ce der si sah ne si gün lük ha ya tý mý za a it ba zý de ðer le ri ve ha ya ta ba ký þý mý zý sor gu lar ö zel lik ler ta þý mak ta dýr. Ýn gi liz ce der sin de yaþ lý ca bir ba yan öð ret men te le fo nu gös te re rek öð ren ci si ne bu nun ne ol du ðu nu so rar. Öð ren ci ban ka ol du ðu nu söy le yin ce öð ret men þaþ kýn ve hay ret ler i çe ri sin de bir ba kýþ la so ru su nu tek rar lar. Yi ne ay ný ce va bý a lýn ca öð ren ci nin dal ga geç ti ði ni dü þü ne rek o nu cid di ye te dâ vet e der. An cak öð ren ci te le fo nun ba þý na ge çip çe vir di ði nu ma ra i le te le fo nun ban ka fonk si yo nu gör dü ðü nü is pat lar ve ho ca nýn dün ya dan ha be ri ol ma dý ðý ný i fa de i le sý ný fý terk e der. Baþ ka bir nes ne yi gös te re rek öð ret me nin sor du ðu so ru ya di ðer öð ren ci nin ver di ði ce vap il ginç tir: Val la ho cam ne de sem bil mem ki? Ne de sem bil mem ki? çok muð lak, faz la bir an lam i fa de et me yen bir ce vap bel ki, a ma eþ ya nýn ö zün de (in sa noð lu na ba kan yö nüy le) var o lan be lir siz li ði, se bep so nuç sil si le si nin iþ le yi þin de net ve be lir gin o lan ge çiþ le rin, tek dü ze iþ le yi þin te me lin de ki ka o su ve muð lak lý ðý i fa de e di yor. KU AN TUM FÝ ZÝ ÐÝ 20. yüz yý lýn baþ la rýn da in san lý ðýn ya þa dý ðý en ö nem li ge liþ me ler den bi ri, Ku an tum Fi zi ð i le ta nýþ mak ol du. A tom i çi â le mi, mak ro â lem den e din di ði yak la þým lar ve bu ra nýn bil gi teç hi za tý i le an la ma ya ça lý þan in sa noð lu, her so ru da ay rý bir þaþ kýn lýk ya þa dý. Bu ne dir? so ru su na bu lu nan ce vap hem dal ga, hem ta ne cik; ne dal ga ne ta ne cik ol du. Bir þe yin ya dal ga ya da ta ne cik ol ma sý ge rek ti ði ni, ay ný an da hem dal ga hem ta ne cik o la ma ya ca ðý ný dü þü nen in san i çin bu, çok þa þýr tý cý ve an la þýl ma sý güç bir du rum du. Ne re de? so ru su na ce vap Mo men tu mu bel li de ðil ken ye ri ni bi le bi li riz; ak si tak dir de bi lin me si müm kün de ðil i di. Ya ni He i sen berg Be lir siz lik Pren si bi a tom i çi var lýk la rýn ye ri hak kýn da da bir muð lak lýk ge ti ri yor du. Ya o ra da dýr ya de ðil dir! Ba kar sýn, e ðer gör müþ sen o ra da dýr, gör me miþ sen de ðil dir yak la þý mý na çok ters bir du rum du. Son ra, bak mak da çok þey i fa de et mi yor, çün kü, bu â lem de ger çek ler göz lem ci ye gö re þe kil le ni yor du. Göz lem ci nin þe kil len dir di ði ger çek le, ob jek tif göz lem ve bi li min ob jek tif li ði de ger çek li ði ni yi ti ri yor du. Gü nü müz den yak la þýk yet miþ sek sen yýl ön ce dün ya mý za gi ren ve o na ba ký þý mý zý ö nem li öl çü de de ðiþ ti ren ve de ðer yar gý la rý mý zý alt üst e den Ku an tum Fi zi ði, Ku an tum Me ka ni ði ya da Par ti kül  le mi Ka nun la rý, Pa ul Da vi es in ki tap la rý i le ö zel - lik le A me ri ka da ve dün ya nýn pek çok ye rin de in san la rýn ya kýn il gi al ný na gir miþ, an cak ül ke miz in san la rý nýn pek dik ka ti ni çek me miþ tir. Oy sa bu sa de ce bi lim a dam la rý ný il gi len di ren, tek no lo jik ge liþ me ler de çok fark lý bo yut lar or ta ya ko yan ve yal nýz ca tek no lo jik ü rün ler le ha ya tý mý za gi ren bir ge liþ me ol ma ma lýy dý. Bu ye ni ge liþ me en az dün ya nýn yu var lak ol du ðu nun öð re nil me si, New ton un çe kim ka nu nu, E ins te in in i za fi yet te o ri si ka dar eþ ya ya ba ký þý mý zý, var lýk la rýn ha ya tý mýz da ki an la mý ný de ðiþ ti re cek ö nem li bir ge liþ mey di. Ken di mi zi, â le mi, var lýk la rý an la ma da; bu an lam doð rul tu sun da kim li ði mi zi þe kil len dir me de çok ö nem li bir ke þif ti. A me ri ka nýn keþ fi nin dün ya ta ri hi ni et ki le me sin den da ha faz la ya þan tý mý zý ve iç dün ya mý zý et ki le ye cek o lan bu ger çek li ðin, sos yal ha ya ta yan sý ma sý, o ra da ki te za hür le ri, mak ro â lem ve mik ro â le min bir bi rin den çok fark lý ve ba zen bir bi ri ne çok zýt ku ral la rýn bir leþ ti ði nok ta, bi zi ya kýn dan il gi len dir mek tey di. Bu nok ta da par ti kül â le mi nin ku ral la rý ný sos yal ger çek li ði mi ze ba þa rý i le ta þý yan A lev A lat lý nýn Schrö din ger in Ke di si ad lý ro ma ný, ül ke miz in sa ný nýn bu ko nu i le ta nýþ ma sý ve o nu gün lük ha ya tý na ta þý ma sý a çý sýn dan çok ö nem li bir a tý lým ol du. KE DÝ DE NE YÝ Er win Schrö din ger ö nem li bir Kuantum fi zik çi si ve bu a lan da sýk uy gu la nan dü þün ce de ney le rin den bi ri, o nun ke di de ne yi. Bu dü þün ce ya da ha yal i le ger çek leþ ti ri len de ney de ke di, ka pa lý bir ku tu i çe ri sin de ha yal e dil mek te dir. Bu ku tu i çe ri sin de ze hir do lu tüp ve bu tü pü ký ra cak þe kil de mon te e dil miþ bir çe kiç yer al mak ta dýr. Çe ki ci ha re ke te ge çi re cek me ka niz ma bir de tek tö re bað lý iþ le mek te dir. De tek tör i se ý þýk la ça lýþ mak ta, ý þýk d e t e k t ö r e par ça cýk o la rak çar par sa me ka niz ma iþ le mek te, dal ga o la rak çar par sa iþ le me mek te dir. I þýk de tek tö re % 50 ih ti mal le dal ga, % 50 ih ti mal le ta ne cik o la rak çarp mak ta dýr. Bu bir de ney ol mak tan ö te Kuantum dün ya sý ný id ra ki mi ze ya kýn laþ tý ran bir tem sil dir as lýn da. Ke di nin ya þa dý ðý ku tu as lýn da Kuantum dün ya sý nýn kü çük bir mi sâ li dir. Bu dün ya da ki ku ral lar bi zim po zi tif, Dr. HAKAN YALMAN 3 net, ka rar lý o la rak al gý la dý ðý mýz mak ro â le min ku ral la rý na ben ze mez ler. Bu ra sý im kân da i re si dir. Ya ni, her þey müm kün dür. Hem dal ga hem ta ne cik, ne dal ga ne ta ne cik ger çe ði ni bu ku tu bi zim öl çü le ri miz de an la týr. Ku tu ya dý þa rý dan ba ký yor ken Ke di can lý mý? Ö lü mü? so ru su nun ce va bý ne can lý, ne ö lü dür. Ku tu a çýl ma dý ðý sü re ce ke di nin ha ya tý i le il gi li hü küm ler can lý ya da ö lü o luþ hâ li üst üs te bin miþ tir. Ya ni hem ö lü dür, hem de can lý. Be lir li bir za man ke si tin de ku tu a çýl ma dan ve ri le cek hü küm bu dur. Ke di nin ö lü ya da can lý ol ma hâ li nin net leþ me si an cak ku tu nun a çýl ma sý, ya ni göz le me a çýl ma sý i le müm kün dür. Ger çek i se göz lem ci ye gö re þe kil len mek te dir. Had siz ih ti mal ler den tek ih ti ma le i niþ göz lem le ol mak ta dýr. Had siz ih ti mal ler, Kuantum ger çek li ði; tek ger çek lik i se mak ro â lem de ki gö rün tü sü dür. Dal ga iþ le vi nin çö kü þü þek lin de ad lan dý rý lan bu du rum, cum hur baþ ka ný se çi mi i çin oy la ma ya pýl ma dan ön ce ki pek çok se nar yo nun, oy la ma son ra sý tek ger çe ðe in dir gen me si gi bi dir. Kuantum fi zi ði ha ya tý mý zý çok de rin den et ki le ye cek de ði þik lik le re yol a çý yor. Þu ur ve be den, göz lem ci ve nes ne, fert ve kâ i nat, ben ve ö te ki a ra sýn da ki ay rým lar da ha a za la cak, bel ki de or ta dan kal ka cak týr. Çe kir de ði bir in san bü yük lü ðün de o lan a to mun en ya kýn e lek tro nu, 55 kat lý bir gök de le nin te pe sin de kü çük bir top mi sâ li o lan ve 55 kat lý bi na ka dar me sa fe nin boþ luk ve mut lak var lý ðý na o lan ba kýþ da fark lý bo yut lar ka za na cak týr. Bir ta raf ta Küt le nin Ko ru nu mu Ka nu nu ndan bah se der ken di ðer ta raf tan küt le siz par ti kül ler den söz e di lir ol muþ tur. Es ra ren giz bir dün ya, Nick Her bert in ke li me le ri i le: Biz le rin keþ fe de ce ði her þey den da ha ga rip. San ki biz ler ken di mi zin o luþ tur ma dý ðý ye ni bir dün ya ya ý þýn lan mýþ gi bi yiz. Geç ti ði miz 50 yýl bo yun ca fi zik çi ler bu nu an la þý la bi lir hâ le ge tir me ye ça lýþ tý lar, a ma ba þa ra ma dý lar 1 Roc ke fel ler Ü ni ver si te si fi zik çi si ve Koz mik Kod: Ta bi a týn Li sa ný O la rak Kuantum Fi zi ði i sim li e se rin ya za rý He inz R. Pa gels Kuantum dün ya sý, bi zim gün de lik ha yat ta yüz yü ze ol du ðu muz ku ral lar la þe kil len me miþ tir 2 di yor. Bü tün fi zik çi le rin ü ze rin de bir leþ ti ði bir nok ta var ki; her ne i se de, bu Kuantum dün ya sý ger çek ten böy le nor mal dý þý i se ha ki kat bir an lam da si zin ba kýp bak ma dý ðý ný za gö re þe kil le ni yor sa, çok bü yük bir dü zen i çin de iþ le yen kâ i nat, ih ti mal ler ü ze ri ne in þa e dil miþ se, ka tý o la rak gö zü ken mad de ler ken di ne a it hiç bir bo yu tu ol ma yan þey ler den o luþ muþ sa, bu ger çek ler bi zim de dün ya ya, o lay la ra ba ký þý mýz da fark lý lýk lar ge tir me li dir. Kuantum me ka ni ði, a to mik ya pý nýn te o ri si o la rak baþ la mak la bir lik te, bo yut la rý bu nun çok ö te si ne u zan mýþ týr. Mad de nin mak ro â lem de gö zü ken ö zel lik le ri bu ra dan ba kýþ la da i zah e dil me li dir. Me se lâ, ba ký rýn ren gi nin kýr mý zý lý ðý ve i let ken li ði, el ma sýn sert ve par lak o lu þu, su yun na sýl don du ðu ve kar ta ne le ri nin ne den al tý yüz lü ol du ðu bu te o riy le i za hý ný bu la bi lir. Har vard lý fi zik çi Shel don Glas how a gö re: Gör dü ðü müz, kok la dý ðý mýz, do kun du ðu muz, his set ti ði miz ve ya i þit ti ði miz he men he men her þey pek çok e lek tron ve hüc re çe kir de ði a ra sýn da ce re yan e den Kuantum me ka ni ði i liþ ki le ri ne in dir ge ne bi lir. 3 Hat ta in san lar a ra sý i liþ ki ler, sos yal ve si ya sal o lay lar, i ba det, sev gi, sa vaþ lar... gi bi da ha sa ya bi le ce ði miz pek çok kav ram Kuantum me ka ni ði il ke le ri i le i zah e di le bi lir. Bu i zah lar i se New ton un me ka nik pren sip le ri ve A ris to nun düz man tý ðý i le þe kil len miþ Yu nan fel se fe si nin ha kim ol du ðu zi hin le ri miz de, cid dî san cý la ra ve þaþ kýn lýk la ra yol aç mak ta dýr. Kü çük ya pý taþ la rýn dan bü yük nes ne le rin o luþ tur du ðu, ka nun la rýn iþ le di ði ve bu ka nun lar doð rul tu sun da se bep-so nuç i liþ ki le ri nin be lir len di ði bir yak la þým la eþ ya yý an la ma ya ça lý þýr ken, ya pý ta þý nýn ken di ba þý na bir ya pý ol ma sý, se bep so nuç bað lan tý sý nýn alt üst ol ma sý dün ya mý zý da a lýþ tý ðý mýz ve öy le ol ma sý ný ar zu et ti ði miz net lik ten ve bir a dým ö te si ni gö re bil mek ten u zak laþ týr mýþ ve be lir le ne mez ci lik, en de ter mi nizm gi bi yak la þým lar doð muþ tur. Pop per fi zik te de si ya set te de be lir le ne mez ci dir (en der mi nist). Ta ri hi nin ge le cek te ki a ký þý ný bi lim sel o la rak ön ce den kes tir me nin man týk ça o la nak sýz lý ðý ný, il kin The Bri tish Jo ur nal for the Phi lo sophy of Sci en ce te (Ýn gi liz Bi lim Fel se fe si Der gi si nde çý kan In der mi nizmin Quantum Physics and Clas si cal Physics (Kuantum Fi zi ðin de ve Klâ sik Fi zik te Be lir len mez ci lik) baþ lýk lý bir ya zý da i le ri sür müþ tür. Bu gö rü þü nün bir yön de ki ge li þi mi, si ya sal öz gür lü ðü sa vun ma sý nýn ve Mark siz mi e leþ tir me si nin bir bö lü mü nü o luþ tur muþ tur; bir baþ ka yön de ki ge li þi miy se, o nu o la sý lý ðýn e ði tim ci bir ku ra mý (pron pen sity the ory) üs tün de ça lýþ ma ya gö tür müþ tür. Bu ku ram, Kuantum fi zi ði ne uy gu la nýn ca mad de ku ra mý nýn bir yan da E ins te in, de Brog li e ve Schrö din ger i le ö te ya nýn da He i sen berg, Ni els Bahr ve Max Bo run un yer al dý ðý ta rih sel ay rýl ma ya i liþ kin ki mi so run la rý na bir çö züm ge tir mek te dir 4 Dip not lar: 1. The Chris ti an Sci en ce Mo ni tor, Ma - king The Quantum Le ap, A Mo ni tor 5- Part Se ri es, Ju ne, July a. Yal çýn Ý nan, Koz mos tan Ku an tu m'a, Ma vi A da Ya yýn la rý, Ka sým A.g.e. 3. A.g.e. 4. Ma ge e, Bryan, Karl Pa per in Bi lim Fel - se fe si ve Si ya set Ku ra mý, Rem zi Ki ta be vi, Ýst. 1993, s. 15. DEVAMI HAFTAYA

13 Y A Ý LE SAÐ LIK ya þýn dan ön ce an ne o lun, kan ser den ko ru nun ME ME kan se ri ka dýn lar a ra sýn da en sýk gö rü len kan ser tü rü. Öy le ki ba tý ül ke le rin de her 8 ka dýn dan, Tür ki ye de her 12 ka dýn dan bi rin de, hayat la rý nýn bir dö ne min de me me kan se ri ge liþ ti ði be lir ti li yor. Me me kan se ri ö lü me yol aç ma sý a çý sýn dan da ak ci ðer kan se rin den son ra i kin ci sý ra da yer a lý yor. Uz man lar, ilk ço cu ðu nu 30 ya þýn dan son ra do ðu ran ka dýn lar da me me kan se ri gö rül me o ra ný nýn 20 ya þýn dan ön ce do ðu ran la ra gö re 2 kat art tý ðý na dik kat çe ki yor. A cý ba dem Mas lak Has ta ne si Me me Sað lý ðý Mer ke zi Baþ ka ný Ge nel Cer ra hi Uz ma ný Prof. Dr. Ci han U ras, me me kan se rin den ko run ma nýn püf nok ta la rý ný an lat tý. Ko run ma i çin 10 mad de sý ra la yan U ras, ilk sý ra da for mun ko run ma sý ný koy du. Ý de al ki lo ya sa hip ka dýn la rýn, faz la ki lo lu o lan la ra gö re me no poz dö ne mi son ra sý me me kan se ri ne ya ka lan ma risk le ri nin da ha az ol du ðu nu vur gu la dý. O yun cak, ço cuk la rýn psi ko lo jik du ru mu nu be lir li yor MUÞ AL PARS LAN Ü NÝ VER SÝ TE SÝ O KUL ÖN CE SÝ E ÐÝ TÝ MÝ A NA BÝ LÝM DA LI BAÞ KA - NI YRD. DOÇ. DR. SER DAL SE VEN, O - YUN CAK LA RIN ÇO CU ÐUN PSÝ KO LO JÝ SÝ NÝ YÖN LEN DÝR DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. MUÞ Al pars lan Ü ni ver si te si O kul Ön ce si E ði ti mi A na bi lim Da lý Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Ser dal Se ven, o yun ca ðýn ço cuk i çin eð len ce li bir a raç ol ma nýn ö te sin de an lam i htiva etti ði ni be lir te rek, Ço cuk o yun ca ðý ný iç sel leþ ti re bi li yor. Do la yý sýy la ço cuk ta o yun ca ða gö re duy gu sal ya da psi ko lo jik du rum da de ði þik lik mey da na ge le bi li yor. O yun cak se çi min de e be veyn ler dik kat li dav ran ma lý de di. Se ven, o yun cak se çi min de mut la ka uz ma ný na da ný þýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek þun la rý söy le di: Sa nal o yun cak lar kü çük yaþ ço cuk lar i çin çok dik kat e dil me si ge re ken ko nu lar a ra sýn da yer a lý yor. Çün kü bu ko nu da çok faz la a raþ týr ma ya pýl ma dan bu o yun cak lar ü re ti li yor. An ne ve ba ba lar ço cuk la rý na bu tür bir o yun cak a la cak lar sa mut la ka bir bi len den yar dým al ma la rý þart. Çün kü e lek tro nik o yun cak lar ya da bil gi sa yar o yun la rý ço cuk la rý tü ke ti ci bir bi rey ol ma ya yön len di ri yor. Çün kü her þey sa nal ol du ðu i çin ço cuk la rý bu tür o yun lar dan u zak tut mak ge re ki yor. Ta biî ya da ev de ki mal ze me ler le ya pýl mýþ o yun cak la rýn ço cuk ge li þi mi i çin ö ne mi ne de ði nen Se ven, ço cuk ge li þi mi a çý sýn dan o yun cak a lýr ken stan dart ser ti fi ka la rýn o lup ol ma dý ðý na dik kat e dil me si ge rek ti ði ne ba kýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek þu bil gi le ri ver di: O yun cak la rýn her þey den ön ce gü ven li ol ma sý na dik kat e dil me li. Kü çük par ça lý o yun cak lar teh li ke arz e di yor. O yun cak se çi lir ken bu ne den le ço cu ðun ya þý na ve ge li þim ça ðý na uy gun o la rak o yun cak se çil me li. Ak si tak tir de o yun cak ço cu ða fay da ye ri ne za rar ve re bi lir. Mut la ka o yun cak a lýr ken a i le le rin o yun ca ðýn ser ti fi ka sý ve stan dart ser ti fi ka la rýn o lup ol ma ma sý na bak ma la rý þart. Müm kün se o yun ca ðý o yun cak çý dan ve uz man la rýn ö ne ri si i le al ma la rý ný tav si ye e di yo ruz. Muþ / ci han ME ME KAN SE RÝN DEN KO RUN MAK Ý ÇÝN SPOR YA PIN *HAF TA DA en az 4 gün spor ya pýl ma sý - ný tav si ye e den U ras, þun la rý di le ge tir di: Dü zen li o la rak ya pý lan spor, ki lo kon tro - lü nü sað lý yor ve risk fak tö rü o lan yük sek ös tro jen dü ze yi ni den ge li yor. Ay rý ca ba - ðý þýk lýk sis te mi ni de güç len di ri yor. Ça lýþ - ma lar, me no poz ön ce si dö nem de haf ta - da en az 4 gün dü zen li o la rak spor yap - ma nýn me me kan se ri ris ki ni a zalt tý ðý ný gös te ri yor. *YAÐ tü ke ti mi nin de a zal týl ma sý ge rek - ti ði ne dik kat çe ken U ras, ço cu ðun bol bol em zi ril me si u ya rý sýn da bu lun du. U - ras, þöy le de vam et ti: Em zir me hem an ne nin hem de be be ðin kan se re ya ka - lan ma ris ki ni dü þü rü yor. *KA DIN LA RIN er ken dö nem de an ne ol ma la rý ný tav si ye e den U ras, þöy le de - vam et ti: Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re ilk ço cu ðu nu 30 ya þýn dan son ra do ðu ran ka dýn lar da me me kan se ri gö rül me o ra ný 20 ya þýn dan ön ce do ðu ran la ra gö re 2 kat ar tý yor. Bu nun ne de ni i se geç do ðum ya - pan ve ya hiç do ðum yap ma yan ka dýn la - rýn me me le ri nin kan se ro je nik mad de ler - den da ha faz la et ki len me le ri. *SÝGARA ve al kol tü ke ti mi nin bý ra - kýl ma sý u ya rý sýn da bu lu nan U ras, ka - dýn lýk hor mo nu i lâç la rýn dan da u zak du rul ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ka - dýn la ra stres ten u zak dur ma la rý ný da tav si ye e den U ras, tü ke til me si ni tav - si ye et ti ði be sin le ri þöy le sý ra la dý: Ye - þil çay, kýr mý zý ve be yaz turp, þal gam, bro ko li, bü rük sel la ha na sý, ha vuç, ka - bak, kar na ba har, süt ve süt ü rün le ri. U ras, ke ten to hu mu, tüt sü len miþ ve tuz lan mýþ sa la mu ra et ler den u zak du - rul ma sý u ya rý sý ný yap tý. Bur sa / ci han Oyuncak çocuk için eðlenceli bir araç olmanýn ötesinde anlam ihtiva ediyor. Çocuk oyuncaðý içselleþtiriyor. Do ma tes, in me ris ki ni a zal ta bi lir AN TÝ OK SÝ DAN li ko pen mad de si ba ký mýn dan zen gin do ma te sin in me ris ki ni a zal ta bi le ce ði be lir len di. Fin lan di ya da ya pý lan a raþ týr ma ya yaþ la rý a ra sýn da 1031 ki þi ka týl dý. A raþ týr ma nýn ba þýn da, kan da ki li ko pen se vi ye si öl çü len ka tý lým cý la rýn sað lýk du ru mu or ta la ma 12 yýl iz len di. A raþ týr ma sü re sin ce ka nýn da ki li ko pen se vi ye si en dü þük o lan 258 ki þi den 21 i, li ko pen se vi ye si en faz la o lan 259 ki þi den sa de ce 11 i in me ge çir di. Ka nýn da ki li ko pen se vi ye si en faz la o lan ka tý lým cý la rýn kan pýh tý sý na bað lý in me ge çir me ris ki nin di ðer le rin den yüz de 59 az ol du ðu so nu cu na va rýl dý. A raþ týr ma ya im za a tan lar dan Ku o pi o Ü ni ver si te si nden Jo u ni Karp pi, a raþ týr ma nýn in me ris ki ni a zalt mak i çin mey ve ve seb ze a ðýr lýk lý bes len me bi çi mi nin ö ne mi ni güç len dir di ði ni be lirt ti. Was hing ton / a a Si ga ra i çen ler göz le ri ni kaybedebilir ME MO RI AL A ta þe hir Has ta ne si Göz Has ta lýk la rý Bö lü mü dok to ru Doç. Dr. Ü mit Be den, si ga ra kul la ný mý nýn çe þit li göz has ta lýk la rý na yol a ça bi le ce ði ni be lirt ti. Ü mit Be den Ýn san vü cu dun da pek çok or ga na za rar ve ren si ga ra nýn, göz sað lý ðý ný da teh li ke ye a ta bi le ce ði ni a çýk la dý. Be den, ö zel lik le si ga ra i çen ti ro it has ta la rý nýn göz le ri ni kay bet me ris ki i le kar þý la þa bi le ce ði ni kay det ti. Ü mit Be den, si ga ra nýn hem sað lý ðý hem de es te ti ði boz du ðu nu söy le di. Ba zý gu atr tip le ri nin ba ðý þýk lýk sis te min de ki bo zuk luk lar dan kay nak lan dý ðý ný an la tan Be den, bu tür has ta lar da gö rü le bi len göz bul gu la rý nýn hem koz me tik hem de fonk si yo nel so run lar o luþ tu ra bi len ve de has ta nýn hayat ka li te si ni ö nem li o ran da a zal ta bi len bir tab lo ya sebep o la bi le ce ði ni i - fa de et ti. Ti ro id te mel li göz has ta lýk la rý na kar þý dik kat li o lun ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Doç. Dr. Ümit Beden Be den, þu ö nem li tes bit ler de bu lun du: Si ga ra, Göz ka pa ðý tu tu lu mu, göz le rin ö ne çýk ma sý, yu mu þak do ku tu tu lu mu, göz dý þý a da le tu tu lu mu, göz de ki say dam ta ba ka nýn et ki len me si, gör me si ni ri nin et ki len me si gi bi ra hat sýz lýk la ra yol a ça bi lir. Ti ro id has ta la rý nýn si ga ra i çi len or tam lar da kal ma ma sý ge rek ti ði ni an la tan Be den, Has ta lar ti ro id hor mon la rý nýn se vi ye si nin kon trol al tý na a lýn ma sý ve di ðer ti ro id be zi i le il gi li ge rek li o la bi le cek te da vi le rin ya pý la bil me si i çin mut la ka bir en dok ri no lo ji uz ma ný ta ra fýn dan ta kip e dil me li dir de di. Göz has ta lý ðý ge liþ me ih ti ma li ve has ta lý ðýn þid de ti si ga ra kul la ný mý i le art mak ta dýr de di. Ýs tan bul / ci han Fark lý bir ko lon ya KIR ÞAN koz me ti ðin ü ret miþ ol du ðu ce viz yap ra ðý ko lon ya sý kul la ný cý la rýn bü yük be ðe ni si ni ka za ný yor. La bo ru tu var lar da ti - tiz lik le ü re ti len ce viz yap ra ðý ko - lon ya sý muhtevasýndaki tabiî söz ler sa ye sin de ka lý cý bir ko ku ö zel li ðe sa hip. Tabiî ce viz yap - rak la rý nýn hoþ ka lý cý ko ku su ko - lon ya sü rül dü ðü an dan i ti ba ren gün bo yu fe rah lýk ve ri yor. Ay rýn - tý lý bil gi dre am.com.tr in ter net ad re sin den e di ni le bi lir. Ýs tan bul / Bü lent Tok mak Dik kat ek sik li ði nin ze kâ i le il gi si yok YOZGAT Dev let Has ta ne si Ço cuk ve Er gen Psi ki yat ris ti Dr. Ve li Kurt, ço cuk lar da gö rü len dik kat ek sik li ði ve hi pe rak ti vi te bo zuk lu ðu nun ze kâ i le bir il gi si nin ol ma dý ðý ný söy le di. Ço cuk ve Er gen Psi ki yat ris ti Dr. Ve li Kurt, il de gö rev ya pan reh ber öð ret men le re dik kat ek sik li ði hi pe rak ti vi te bo zuk lu ðu ko nu lu se mi ner ver di. Dr. Kurt se mi ner de yap tý ðý ko nuþ ma da dik kat ek sik li ði ve hi pe rak ti vi te bo zuk lu ðu nun, 7 ya þýn dan ön ce baþ la yan ve ço cu ðun ya þý na ve ge li þim dü ze yi ne gö re uy gun ol ma yan, ka lý cý ve sü rek li o lan, en az 6 ay bir den faz la or tam da gö rü len bir bo zuk luk ol du ðu nu söy le di. Bu tür ra hat sýz lýk la rýn baþ lan gý cý nýn 3 ya þýn da gö rül dü ðü nü, be lir ti le rin i se 4-5 yaþ la rýn da art tý ðý ný i fa de e den Dr. Kurt, Bu nun ta ný sý o kul ça ðýn da ko yul mak ta dýr. Dik kat ek sik li ði hi pe rak ti vi te bo zuk lu ðu ço cuk luk ça ðý nýn en ö nem li psi ki yat rik so run la rýn dan dýr. A i le yi, o ku lu ve top lu mu il gi len di ren yön le riy le bir e ði tim ve öð re tim so ru nu dur. Er ken teþ his ve te da vi ö nem li. Ço cuk ve er gen de yüz de 3-10, e riþ kin de yüz de 4,4, er kek ler de kýz lar dan 2,5 kat faz la, il köð re tim ça ðýn da ki ço cuk la rýn yüz de 3-10 un da ya ni her ço cuk tan bi ri sin de gö rü lü yor. Her sý nýf ta en az bir ç o c u k t a var de di. HÝ PE RAK TÝ VÝ TE BO ZUK LU ÐU NUN BE LÝR TÝ LE RÝ Dr. Kurt, bu tür ra hat sýz lýk la rýn be lir ti le ri ni þöy le sý ra la dý: Ye rin de du ra ma ma, o tur ma - sý ge rek ti ði hal de o tu ra ma ma, týr man ma, yer li yer siz koþ ma, a þý rý ko nuþ ma, ko nuþ ma - la ra mü da ha le e dip ya rý da kes me, ses siz sa kin o yun oy na mak ta güç lük çek me, her za - man bir þey ler le uð raþ ma, ce vap la rý að zýn dan ka çýr ma, sý ra sý ný bek le mek te güç lük çek - me. Ço cuk ta dik kat ku su ru nun ö zel lik le e ði tim ha ya tý nýn baþ la - ma sýy la be lir gin ha le gel di ði ni vur gu la yan Kurt, söz le ri ne þöy - le de vam et ti: O kul ön ce si dö nem de de her þey den ça buk sý ký lan ve bý kan bu ço cuk lar, o yun cak lar dan da hi sý ký lýp ký sa bir sü re son ra on la rý par ça la ma yý ter cih e der ler. O ku lun baþ la ma sýy la bir lik te öð ren me ye kar þý il gi siz dir ler. Dik kat ek sik li ði o kul ön ce si dö nem de pek fark e dil me ye bi lir. An cak bu ço cuk la rýn bir kýs mý ders dý þý iþ ler de de ça buk sý kýl ma be - lir ti le ri gös te rir ler. Ze kâ dü ze yi i yi o lan ve ek o la rak ö zel öð - ren me güç lü ðü ol ma yan ço cuk lar il ko ku lun 3. ve 4. sý nýf la rý - na ka dar ders ler de so run ya þa ma ya bi lir ler. Ça lýþ ma - dýk la rý ve der si i yi ta kip et me dik le ri hal de not la rý kö tü ol ma ya bi lir. Ders le rin a ðýr laþ ma sýy la ba þa - rý da cid dî dü þüþ ler ya þan ma ya baþ la nýr. Sý nýf or ta mýn da ký pýr ký pýr dýr lar, der sin dü ze ni ni bo zar lar, tah ta da ya zý lan la rý def ter le ri ne ge çir mek te güç lük çe ker ler, def ter say fa - la rý nýn ya rý sý ný dol du rur lar, ya zý la rý kö tü - dür, ya zým ku ral la rý na dik kat et mez ler. Ö dev le ri ni ta mam la mak ta so run ya - sar lar. Dik kat siz lik le ri sý nav ba þa - rý la rý ný et ki ler, bu ne den ler - den do la yý ço cu ðun o kul ba þa rý sýn da düþ me o - lur." Yoz gat / ci - han Te da vi e dil me yen id rar ka çýr ma, dep res yon se be bi MAR MA RA Ü ni ver si te si (MÜ) Týp Fa kül te si Vak fý na bað lý A ca de mic Hos pi tal Ü ro lo ji Uz ma ný Prof. Dr. Tu fan Tar can, ya pý lan ça lýþ ma la rýn ka dýn lar da id rar ka çýr ma nýn dep res yon oluþtur ma et ki si nin cid dî ve kro nik bir me ta bo lik has ta lýk o lan þe ker has ta lý ðýn dan bi le yük sek ol du ðu nu gös ter di ði ni bil dir di. Prof. Dr. Tar can, id rar ka çýr ma nýn er kek le re o ran la ka dýn lar da çok da ha faz la gö rül dü ðü nü, ö zel lik le 65 yaþ üs tü her 3 ka dýn dan en az bi ri nin id rar ka çýr ma so ru nu ya þa dý ðý na dik ka ti çek ti. Ra hat sýz lý ðýn ka dýn lar da da ha faz la gö rün me si nin sebep le ri ni, id rar tut ma ya ya ra yan kas ya pý la rý nýn ka dýn lar da er kek le re o ran la do ðuþ tan da ha za yýf ol ma sý, nor mal do ðum sý ra sýn da id rar tu tan kas la rýn ve si nir le rin za rar gör me si ve a þý rý ak tif me sa - Prof. Dr. Tu fan Tar can ne o la rak sý ra la yan Tar can, yüz de 16 gö rül me sýk lý ðý bu lu nan a þý rý ak tif me sa ne so ru nun her 6 ka dýn dan bi rin de bu lun du ðu nu be lirt ti. Tar can, yaþ i ler le dik çe ö zel lik le me no poz son ra sý dö nem de hor mo nal de ði þik lik ler, þiþ man lýk ve id rar tor ba sý nýn yaþ lan ma sü re sin ce za yýf la ma sý nýn da id rar ka çýr ma yý art tý rý cý et ken ler ol du ðu nu ak tar dý. Ka dýn lar da id rar ka çýr ma nýn sos yal, a i lenin hayat ka li te si ni bo zan bir du rum ol ma sý na rað men dok to ra baþ vur ma o ran la rý nýn dü þük ol du ðu na i þa ret et ti. Ýs tan bul / a a

14 14 SPOR Y Kadýköy'de millî heyecan 2014 Dün ya Ku pa sý Av ru pa E le me le ri'nde (A) Mil lî Ta kým, gru bun da ki 3. ma çýn da bu gün Ro man ya i le kar þý - la þa cak. Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 20.30'da baþ la ya cak ma çý Ýn gi liz ha kem Ho ward Webb yö ne te cek. Ab dul lah Av cý yö ne ti min de ki ay-yýl dýz lý e kip, 3 pu an ve gol a - ve ra jýy la 4. sý ra da bu lu nu yor. Ru men ler, ilk i ki maç lar son ra sý 6 pu an ve gol a ve ra jýy la Hol lan da'nýn ö nün de li der lik kol tu - ðun da o tu ru yor. Star TV karþýlaþmayý naklen yayýnlayacak. (A) Mil li Fut bol Ta ký mý, 2014 Dün ya Ku pa sý Av ru pa E le me le ri (D) Gru - bu'nda ki ü çün cü ma çýn da ya rýn Ýs - tan bul'da Ro man ya i le kar þý la þa cak. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta - dý'nda sa at 20.30'da baþ la ya cak ma çý Ýn gi liz ha kem Ho ward Webb yö ne te - cek. Mü sa ba ka da Webb'in yar dým cý - lýk la rý ný Mic ha el Mul lar key ve Dar - ren Cann ya pa cak. Kar þý laþ ma nýn dör dün cü ha ke mi i se An dre Mar ri - ner. Tür ki ye, grup ta ki ilk ma çýn da dep las man da Hol lan da'ya 2-0 ye ni lir - ken, i kin ci ma çýn da Ýs tan bul'da Es - ton ya'yý 3-0 mað lup et ti. Tek nik di - rek tör Ab dul lah Av cý yö ne ti min de ki ay-yýl dýz lý e kip, 3 pu an ve gol a ve ra - jýy la 4. sý ra da bu lu nu yor. Ro man ya i - se ilk ma çýn da dep las man da Es ton - ya'yý 2-0 mað lup et ti, i kin ci ma çýn da ken di e vin de An dor ra'yý 4-0 yen di. Tek nik di rek tör Vic tor Pi tur ca yö ne - ti min de ki Ru men ler, ilk i ki maç lar son ra sý 6 pu an ve gol a ve ra jýy la Hol - lan da'nýn ö nün de li der lik kol tu ðun da o tu ru yor. (D) Gru bu'nda bugün ay rý - ca Hol lan da-an dor ra ve Es ton ya- Ma ca ris tan maç la rý ya pý la cak. ABDULLAH AVCI 10. SINAVA ÇIKIYOR (A) Mil li Fut bol Ta ký mý, Ro man ya i le ya pa ca ðý maç la bir lik te, tek nik di - rek tör Ab dul lah Av cý yö - ne ti min de 10. kar þý laþ ma - sý na çý ka cak Av ru pa Þam pi yo na sý E le me le - ri'nin bi ti min de Hol lan da - lý tek nik a dam Gu us Hid - dink'in ye ri ne gö re ve ge ti - (A) Milli Futbol Takýmý, bugün Ýstanbul'da Romanya ile yapacaðý 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri (D) Grubu 3. maçýyla birlikte 498. karþýlaþmasýna çýkacak. Türk Milli Takýmý, 89 yýllýk tarihinde, 261'i resmi, 236'sý özel olmak üzere geride kalan toplam 497 maçta 180 galibiyet, 116 beraberlik alýrken, 201 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý ekip, ri len Ab dul lah Av cý yö ne - ti min de 2'si res mi, 7'si ö - zel ol mak ü ze re 9 maç ya - pan mil li ler, bun lar dan 5'i ni ka zan dý, 4'ü nü yi tir di. Ab dul lah Av cý yö ne ti min - de ki maç lar da top lam 16 kez fi le le ri ha va lan dý ran mil li ler, ka le sin de i se 11 gol gör dü. Abdullah Avcý MÝLLÝLER 89 YILDA 497 MAÇ OYNADI 214'ü deplasmanda, 210'u iç sahada, 73'ü de tarafsýz sahada olmak üzere bu maçlarda toplam 645 gol atarken, kalesinde ise 741 gol gördü. (A) Milli Takým son maçýnda, 11 Eylül 2012'de Ýstanbul'da Estonya ile karþýlaþtý ve 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri (D) Grubu 2. maçýndan Emre Belözoðlu, Umut Bulut ve Selçuk Ýnan'ýn golleriyle 3-0 galip ayrýldý Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri'nde bugün Romanya ile karþýlaþacak Türkiye, geride kalan karþýlaþmalarda 180 galibiyet, 116 beraberlik, 201 yenilgi aldý. Toplam 645 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde ise 741 gol gördü. FOTOÐRAF: A.A TÝGER WOODS YARI FÝNALE YÜKSELDÝ TÜRKÝYE'NÝN ilk pro fes yo nel golf tur nu va sý o lan Tur kish A ir li nes World Golf fi nal tur nu va sý nýn ü çün - cü gü nün de, gün yað mur ne de niy le er te le nen grup lar da ki ü çü nü maç lar ya pýl dý. Türk Ha va Yol la rý'nýn a na spon sor lu ðun da Tür ki ye Golf Fe de - ras yo nu ta ra fýn dan An tal ya Golf Ku lü bü PGA Sul tan sa ha sýn da dü - zen le nen tur nu va nýn grup lar da ki son maç la rýn da Rory Mcllroy i le Ti - ger Wo ods, Charl Schwart zel i le Matt Kuc har, Juns tin Ro se i le Webb Simp son, Le e West wo od i le Hun ter Ma han kar þý laþ tý. Bi rin ci grup ta ki maç lar da Ti ger Wo ods, ra ki bi Rory Mcllroy'u 6 a týþ fark la mað lup e de - rek pu a ný ný 2'ye yük selt ti ve grup tan çýk ma yý ba þar dý. Bi rin ci gru bun di - ðer kar þý laþ ma sýn da i se Charl Schwart zel, Matt Kuc har'ý 2 a týþ fark la yen di. Ý kin ci grup ta 2 pu an la li der du rum da o lan ve grup ta ki son ma çýn da Webb Simp son i le kar þý la - þan Jus tin Ro se, 5 a týþ lýk fark la ga lip ge le rek grup tan çýk ma yý ba þar dý. Ý - kin ci gru bun di ðer kar þý laþ ma sýn da i se Le e West wo od, ra ki bi Hun ter Ma han'ý 5 a týþ fark la ge ri de bý rak tý. Bu so nuç la ra gö re, bi rin ci grup ta Charl Schwart zel 3 pu an la li der, Ti - ger Wo ods 2 pu an la i kin ci, Matt Kuc har 1 pu an la ü çün cü o lur ken, maç ka za na ma yan Rory Mcllroy i se son sý ra da yer al dý. Ý kin ci grup ta i se Jus tin Ro se 3 pu an la ilk sý ra da, Le e West wo od 2 pu an la i kin ci sý ra da, Webb Simp son 1 pu an la ü çün cü sý - ra da yer a lýr ken, Hun ter Ma han pu - an a la ma dý ve so nun cu ol du. Anadolu Efes Armani önünde Temsilcimiz, THY Avrupa Ligi ilk maçýnda bugün deplasmanda Ýtalyan ekibi EA7 Emporio Armani ile karþýlaþacak. ANADOLU Efes Basketbol Takýmý, THY Avrupa Ligi sezonu 1. tur (C) Grubu ilk hafta karþýlaþmasýnda bugün deplasmanda Ýtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karþýlaþacak. Milano þehrindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karþýlaþma TSÝ 21.45'te baþlayacak. Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarý ile ilgili þöyle konuþtu: ''Avrupa Ligi'ne Ýtalya'nýn güçlü takýmlarýndan Emporio Armani ile deplasmanda oynayarak baþlýyoruz. Milano ekibi Anadolu Efes'in üst turlara yükselmek için mücadele edeceði önemli oyunculara sahip takýmlardan biri. Biz de bu sene Farmar, Semih, Lucas ve Birkan gibi isimlerle kadromuzu güçlendirdik. Anadolu Efes'in hedefi her zaman mücadele ettiði kulvarlarda zirvede yer almaktýr. Önce normal sezonu bitirebileceðimiz en üst noktada bitirmek, daha sonra Top 16 ve sonraki etaplarý düþünmek amacýndayýz.'' SÝNAN: AVRUPA'DA BAÞARI ÝSTÝYORUZ Anadolu Efes oyuncularýndan Sinan Güler de, ''Avrupa Ligi bu sezon daha farklý olacak, çünkü Top 16'da daha fazla sayýda maç olacak. Bu yüzden de farklý bir heyecan olacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde önemli bir baþarý yakalamak istiyoruz. Milano da bizim açýmýzdan önemli bir deplasman ve büyük bir mücadeleye sahne olacak. '' þeklinde görüþ belirtti. Akyazý'da motosiklet þenliði yarýn baþlýyor TÜRKÝYE Sü per mo to Þam pi yo na sý'nýn 5. A yak ya rý - þý, haf ta so nu Sa kar ya'nýn Ak ya zý il çe sin de ya pý la cak. Þam pi yo na, E kim ta rih le rin de Ke nan So fu oð - lu Pis ti'nde ger çek leþ ti ri le cek. Þam pi yo na da ya rýþ çý - lar, bin 300 met re u zun lu ðun da ki pist te bü tün hü - ner le ri ni ser gi le ye cek. Sý nýf la rýn da þam pi yon lu ðu he - def le yen spor cu lar i çin bü yük ö nem ta þý yan 5. a yak ya rý þýn sý ra la ma an tren man la rý, Cu mar te si gü nü ya - pý la cak. Ya rýþ ma nýn ga li bi Pa zar gü nü bel li o la cak. TV'DE BUGÜN 20:00 Beþiktaþ JK - Partizan NTV Spor 20:30 Türkiye - Romanya Star TV 21:45 Olimpia Milano - Anadolu Efes NTV Spor Beþiktaþ öðrencilere yüzde 50 indirim yaptý BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü, se zon luk bas ket bol kom bi ne si al - mak is te yen öð ren ci ta raf tar lar i çin fi yat lar da yüz de 50 in di ri me git ti. Ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma ya gö re, öð - ren ci ler i çin Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda 218 nu ma - ra lý blok, yüz de 50 in di rim li o la rak, 125 li ra dan sa tý þa çý ka rýl dý. Bu fýr sat tan ya rar lan mak is te yen öð ren ci le rin bu gün kü Par ti zan mt:s ma çý ön ce si kom bi ne kart la rý ný sa at le ri a ra sýn da BJK Ý nö nü Sta dý Kar tal Yu va sý 2 nu ma ra lý ma ða za da bu lu nan Kom bi ne Kart Sa týþ Mer ke zi'nden a la bi le cek le ri be lir til di. Özel Sporcular Ligi start alýyor Ö ZEL Spor cu lar Fut bol Li gi, 13 E kim Cu mar te si gü nü baþ la ya cak. Tür ki ye Ö zel Spor cu lar Spor Fe de ras yo nu ta ra fýn dan dü zen le nen lig, Ha zi - ran'da so na e re cek. 14 ta ký mýn yer a la ca ðý li gin ilk haf ta mü ca de le sin de An ka ra, Ba lý ke sir, Er - zin can, Ko ca e li, Kýrk la re li, Mer sin ve A da na þe - hir le ri ev sa hip li ði ya pa cak.

15 Y SPOR 15 ALEX'ÝN VEDA GÜNÜ F.BAHÇE ÝLE SÖZLEÞMESÝNÝ FESHEDEN BREZÝLYALI YILDIZ FUTBOLCU ALEX DE SOUZA BU AKÞAM TÜRKÝYE'DEN AYRILIYOR. TARAFTARLAR TAKIMDA 8 YILI AÞKIN SÜRE FORMA GÝYEN VE BAÞARILI PERFORMANSIYLA KULÜP TARÝHÝNE GEÇEN ALEX VE AÝLESÝNÝ SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI'NDAN GÖRKEMLÝ BÝR BÝÇÝMDE UÐURLAYACAK. FE NER BAH ÇE Ku lü bü i le söz leþ me si kar þý lýk lý fes he di len Bre zil ya lý fut bol cu A lex de So u za, bu gün Tür ki ye'den ay rý la cak. Fe ner bah çe li ta raf tar lar, fut bol ta ký mýn da 8 yý lý aþ kýn sü re for ma gi yen, ta kým kap tan lý ðý ya pan ve bir çok is ta tis ti ðe yan sý yan per for man sýy la ku lüp ta ri hi ne ge çen A lex ve a i le si ni Tür ki ye'den gör kem li bi çim de u ður la ma ya ha zýr la ný yor. Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va a la ný'ndan bu ak þam ak þam sa at le rin de ül ke si ne dön me si bek le nen A lex'i u ður la mak is te yen ta raf tar lar, Fe ner bah çe Ku lü bü'nün tah sis e de ce ði o to büs ler ve ö zel a raç la rýy la ha va li ma ný na kon voy ha lin de gi dip, Bre zil ya lý yýl dý za ve da e de cek ler. Ka dý köy Be le di ye si Ev len dir me Da i re si o to par kýn dan kal ka cak o to büs le rin ha re ket sa a ti, 20:00 o la rak plan lan dý ðý bil di ril di. VE DA MEK TU BU YA YIN LA DI A lex de So u za, ki þi sel in ter net si te sin den de her ke se te þek kür et ti ði bir a çýk la ma ya yýn la dý. Ef sa ne fut bol cu, e þi Da i an ne, Baþ kan A ziz Yýl dý rým, ça lýþ tý ðý tüm tek nik di rek tör ler ve ta raf tar la rý ö ven i fa de ler kul lan dý. Ýþ te A lex de So u za'nýn ve da mek tu bu; 8 yýl lýk Fe ner bah çe'de ki fut bol ya þan tým böy le ce bit miþ ol du. Bun dan son ra an cak ar ka daþ lýk lar ve i yi ha tý ra lar yad e di le cek. Be ra ber ü zül dü ðü müz ve se vin di ði miz çok gü zel a ný la rý mýz Güle güle büyük kaptan F.Bahçe'de 8 yý lý aþ kýn sü re for ma gi yen Alex de Souza bu akþam özel bir uçakla Türkiye'den ayrýlacak. ol du. Mut lu lu ða da ya þa dýk ü zün tü yü de. Çok kö tü ye nil gi le re de kat lan dýk ve bu nun ya nýn da çok gü zel ga li bi yet ler de tat týk. Ha yat na sýl sa fut bo lun i çin de de ay ný sý ný ya þa dýk. Bu si te a ra cý lý ðýy la ba zý "te þek kür ler" i let mek is ti yo rum. Ýlk baþ ta e þi me çok te þek kür et mek is ti yo rum. Çün kü e vin den, ül ke sin den u zak ta hem de her za man ba na des tek çý ka rak bu ra da, ya ban cý bir ül ke de fark lý bir or tam da 8 yýl be nim le be ra ber ya þa dý. Sý kýn tý lý an la rým da her za man be nim le ol du ve ba na des tek çýk tý. Fe ner bah çe'nin i na nýl ma sý güç fe da kâr lýk la ra kat la nan ta raf tar la rý na te þek kür et mek is ti yo rum. 2004'den be ri þa hit ol du ðum bu ta raf tar aþ ký her tür lü ga li bi ye ti ve se vin ci hak e di yor. Ha kan Bi lal'e (Kut lu alp)çok te þek kür et mek is ti yo rum. Çün kü ken di si ol ma say dý bu ra ya gel me ye cek tim. Da um'a çok te þek - kür ler, do kuz ay bo yun ca ba na sa býr gös ter di ve bu þe kil de be ni ik na et ti. A ziz baþ ka na çok te þek kür ler, her ne ka dar a ra mýz da ki i liþ ki i niþ li-çý kýþ lý ol sa bi le Fe ner bah çe for ma sý ný bun ca se ne giy me me i zin ver miþ ol du ðun dan do la yý çok te þek kür ler. Ku lü bün yö ne tim kad ro sun da ki her ke se ba na gös ter dik le ri say gý dan do la yý te þek kür ler. Bel ki a ra mýz da u fak tat sýz lýk lar ya þan dý a ma bu na rað men her þey i çin te þek kür ler. Be ra ber fut bol oy na dý ðým ar ka daþ la rý ma te þek kür ler. Ö zel lik le Fa bi o Lu ci a no ilk gel di ðim dö nem de ba na çok yar dým cý ol muþ tu. Mar ci o Nob re yi ne ba na ilk baþ ta des tek o lan ar ka daþ la rým dan ba zý la rý. Türk fut bol cu ar ka daþ la rý ma da te þek kür e di yo rum. Her za man say gý-sev gi çer çe ve sin de bir i liþ ki miz ol du. Ö zel lik le Se mih'e te þek kür et mek is ti yo rum. Ýlk gel di ðin de ça lýþ kan, sa va þan, bü yü mek is te yen bir ço cuk tu. Ve hat ta þans bul du ðun da da bu nu ger çek leþ tir di ve 2008 yý lýn da hem gol kra lý ol du hem de Av ru pa þam pi yo na sýn da i yi bir tur nu va çý kar dý. Türk hal ký na son suz te þek kür ler. Ýþ bu saf ha ya gel di ðin de bir çok la rý e vi me ka dar gel di ler ve ba na des tek ol du lar. Göz yaþ la rý mý tu ta ma dým ve on la rýn bu du ru þu kar þý sýn da çok de fa lar að la dým... Ben ki siz le re gö nül den te þek kür e di yo rum! G.Saray Kulübü 107. kuruluþunu kutluyor TÜRKÝYE'NÝN en eski spor kulüplerinden Galatasaray, 107. kuruluþ yýl dönümünü çeþitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler çerçevesinde, kulübün kurucusu ve ilk baþkaný Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda bugün düzenlenecek törenle anýlacak. 13 Ekim Cumartesi günü ise Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleþtirilecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasý ve saygý duruþunun ardýndan Tevfik Fikret Salonu'na geçilecek. Burada ''Hoþ geldiniz'' konuþmasý, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve Galatasaray Marþý'nýn okunmasýný takiben kulüp baþkaný Ünal Aysal konuþma yapacak. En kýdemli üyenin yaþ kütüðüne 107. yýl plaketini çakmasýnýn ardýndan, 50 yýllýk Divan Kurulu üyelerine berat ve madalya verilecek, sarý-kýrmýzýlýlarýn yýl içinde her branþta kazandýðý ödül ve kupalarýn tanýtýmý yapýlacak, kazanýlan ödül ve kupalar Galatasaray Müzesi'ne teslim edilecek. Geleneksel Galatasaray Pilavý'nýn yenmesinin ardýndan müze ziyaretiyle kutlama programý sona erecek. Spor tarihinin en baþarýlý dopingini Armstrong yaptý! ABD An ti-do ping A jan sý (U SA DA), Lan ce Arms trong'un, do ping yap tý ðý ge rek çe siy le 7 Fran sýz Bi sik let Tu ru þam pi yon lu ðu nun e lin den a lýn ma sý na ve ö mür bo yu pist ler den men e dil me si ne ne den o lan da va nýn, ge rek çe li ka ra rý ný a çýk la dý. Ef sa ne ABD'li bi sik let çi Lan ce Arms trong'un, do ping yap tý ðý ge rek çe siy le 7 Fran sýz Bi sik let Tu ru þam pi yon lu ðu nun e lin den a lýn ma sý na, tüm ba þa rý la rý nýn si lin me si ne ve ö mür bo yu pist ler den men e dil me si ne hük me den U SA DA, baþ ta U lus la ra ra sý Bi sik let Bir li ði'nin (U CI) ve spor dün ya sý nýn me rak la bek le di ði so ruþ tur ma nýn, ge rek çe li ka ra rý ný du yur du. Yak la þýk 200 say fa dan o lu þan ka rar da, 26 ki þi nin ta nýk lý ðý na baþ vu rul du. U SA DA Baþ ka ný Tra vis Tygart, U - SA DA'nýn res mi in ter net say fa sýn dan ya yým la nan a çýk la ma sýn da, Arms trong dos ya sýy la il gi li ge rek çe li ka ra rýn U CI, Dün ya An ti-do ping A jan sý (WA DA) ve Dün ya Tri at lon Bir li ði'ne (WTC) gön de ril di ði kay de di le rek, ''Ka nýt lar, (Arms trong'un 6 Fran sa Bi sik let Tu ru þam pi yon lu ðu al dý ðý) US Pos tal Ser vi ce Pro Cycling ta ký mý nýn, her han gi bir þüp he ye yer bý rak ma ya cak þe kil de spor ta ri hi nin 'en so fis ti ke, en pro fes yo nel ve en ba þa rý lý' do ping prog ra mý ný uy gu la dý ðý ný gös ter mek te dir'' i fa de si kul la nýl dý. Ge rek çe li ka rar da ta nýk lýk et ti ði söy le ni len 26 ki þi nin 11'i Arms trong'un es ki ta kým ar ka da þý ol mak ü ze re 15 bi sik let çi nin i fa de si ne baþ vu rul du. Ta nýk lýk e den bi sik let çi ler a ra sýn da Ge or ge Hin ca pi e, Tyler Ha mil ton, Floyd Lan dis, Fran ki e An dre u, Mic ha el Barry, Tom Da ni el son, Le vi Le ip he i mer, Step hen Swart, Chris ti an Van de Vel de, Jo nat han Va ugh ters ve Da vid Zab ris ki e yer al dý. Ka rar da, Arms trong'un 2004'ten son ra i liþ ki si ni kes ti ði ni söy le di ði ve Arms trong gi bi U SA DA ta ra fýn dan ö mür bo yu men ce za sý a lan Dr. Mic he le Fer ra ri i le ir ti bat kur ma ya de vam et ti ði ne yer ve ril di. Ay rý ca fi nan sal ra por lar da, Arms trong'un, do ping pla ný nýn a kýl ho ca sý ol du ðu i le ri sü rü len Ý tal yan dok to ra, gö rüþ me dik le ri ni söy le me si nin ar dýn dan i ki yýl da ha en az 210 bin do lar ö de me yap tý ðý tes pit e dil di.kan se re kar þý yap tý ðý sa vaþ la da ta ný nan Lan ce Arms trongyol bi sik le ti nin en ö nem li ya rý þý ka bul e di len Fran sa Bi sik let Tu ru'nu, üst üs te 7 kez ka zan mýþ tý. 41 ya þýn da ki Arms trong, ka ri ye ri ni ge çen se zon nok ta la mýþ tý. Kayserisporlu Malik Fathi Malik Fathi Türk statüsünde oynayacak nsüper Lig e kip le rin den Kay se ris por lu fut bol cu Ma lik Fat hi, Türk va tan da þý ol du. Ku lüp Ba sýn Söz cü sü O ðuz Or ta köy lü oð lu yap tý ðý a çýk la ma da, se zon ba þýn da Al man ya'nýn Ma inz 05 ta ký mýn dan trans fer e di len Türk a sý lý Al man va tan da þý Ma lik Fat hi'nin Türk va tan daþ lý ðý na geç me si i çin baþ vur duk la rý Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý'ndan o lum lu so nuç gel di ði ni be lirt ti. Or ta köy lü oð lu, tek nik kad ro nun gö rev ver me si du ru mun da Ma lik Fat hi'nin li gin 8. haf ta sýn da ki Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý na sa ha ya Türk va tan da þý sta tü sün de çý ka bi le ce ði ni kay det ti. Ma lik Fat hi'nin ka rar dan son de re ce mem nun ol du ðu nu i fa de e den Or ta köy lü oð lu, A Mil li Fut bol Ta ký mý tek nik kad ro su nun ça ðýr ma sý ha lin de 28 ya þýn da ki Fat hi'nin mi li ta kým da gö rev al mak tan mut lu luk du ya ca ðý ný söy le di.

16 Osmanlý eseri olan Elmalý Köyü Camii, 1884 yýlýnda inþa edildi. Çi vi siz ca mi ye bü yük il gi BUR SA YA bað lý Ýz nik il çe si nin El ma lý Kö yün de bu lu nan ve çi vi siz o la rak in þa e di len El ma lý Kö yü Ca mi i, bü yük il gi çe ki yor yý lýn da ya pý lan ca mi, gü nü mü ze ka dar sa pa sað lam u laþ mýþ du rum da. Çok na di de ö zel lik le ri i çin de ba rýn dý ran ca mi, zi ya ret çi le ri ni hay ret ler i çin de bý ra ký yor. Ýz nik il çe si ne 25 km. me sa fe de bu lu nan ca mi yi ya ban cý lar da zi ya ret e di yor. Os man lý dö ne mi e ser le rin den o lan ca mi, çi vi kul la nýl ma dan ta ma men ah þap tan in þa e dil miþ. Os ma nlý e se ri ca mi nin Bur sa Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan res to re e di le ce ði be lir ti li yor. Ýznik / Mustafa Öztürkçü Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y PAPA DAN ARAPÇA DUÂ VATÝKAN'IN ALDIÐI KARAR UYARIN- CA PAPA 16. BENEDÝKTUS'UN HAFTA- LIK OLAÐAN KONUÞMASININ BÝR ÖZETÝ ARAPÇA'YA ÇEVRÝLÝRKEN, PAPA DA KONUÞMASINDA HALKI ARAPÇA DUÂ EDEREK SELÂMLADI. VA TÝ KAN DA, A rap ça da res mî hi tap dil le ri a ra sý na ek len di. Va ti kan ýn al dý ðý ka rar u ya rýn ca Pa pa 16. Be ne dik tus un haf ta lýk o la ðan ko nuþ ma sý nýn bir ö ze ti A rap ça ya çev ri lir ken, Pa pa da ko nuþ ma sýn da hal ký A rap ça du â e de rek se lâm la dý. Pa pa, ko nuþ ma sý nýn A rap ça ö ze ti nin bir ra hip ta ra fýn dan o kun ma sý nýn ar dýn dan St. Pe ter Mey da ný nda top la nan ka la ba lý ða A - Mev lâ nâ ÇO MÜ de ÇA NAK KA LE On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO - MÜ) Ta sav vuf Top lu lu ðu, A na do lu nun Ma ne vî Di rek le ri a na baþ lý ðý al týn da ki pa nel le rin il ki o lan Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî ko nu lu bir pa nel dü zen le di. Top lu lu ðun a ka de mik da nýþ ma ný Ha lit Kuþ ku, ta ma mý ü ni ver si te öð ren ci le rin den o lu þan se ma zen e ki bi nin gös te ri si nin de dün ya da ilk ol du ðu nu a çýk la dý. Ça nak ka le / ci han rap ça o la rak, Pa pa bütün A rap ça ko nu þan halk lar i çin du â e di yor de di. Va ti kan dan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke de Ý tal yan ca nýn dý þýn da kul la ný lan 6 res mî hi tap di li ne 7. dil o la rak A rap ça nýn ek len di ði bil di ril di. Pa pa nýn ko nuþ ma sý sý ra sýn da A rap ça duâ et me si, St. Pe ter Mey da ný nda bu lu nan Müs lü man tu rist ler ce de mem nu ni yet le kar þý lan dý. Va ti kan / a a Sadakataþý Derneði, birçok ülkede kurban daðýtýmý yapacak. Ý yi li ðin a dý: Kur ban SA DA KA TA ÞI Der ne ði, bu yýl da kur ban or ga ni zas yo nu i çin kol la rý sý va dý. Pay laþ týk ça Ço ða lan Ý yi li ðin A dý Kur ban slo ga nýy la kam pan ya sý nýn du yu ru su nu ya pan der nek, kur ban be de li ni 220 TL. o la rak a çýk la dý. Bu yýl, Af ga nis tan, A ra kan, Bos na, Bul ga ris tan, Ce za yir, Çad, Fi lis tin ve Gaz ze, I rak, Lüb nan, So ma li, Sri Lan ka, Ye men ve Tür ki ye de kur ban fa a li ye ti ger çek leþ ti re cek o lan der nek, Fi lis tin, Bos na ve Tür ki ye gi bi böl ge ler de kur ban be de li ni 350 TL. o la rak be lir le di. Der nek, A ra kan ve Bang la deþ te de kur ban da ðý tý mý ger çek leþ ti re cek. Sa da ka ta þý Der ne ði geç ti ði miz ay lar da biz zat A ra kan da ve Bang la deþ sý ný rýn da yo ðun ça lýþ ma lar da bu lun muþ, ya þa nan in san lýk tra je di si nin ve zul mün ge rek Tür ki ye, ge rek Dün ya ka mu o yu na du yu rul ma sýn da di ðer u lus lar a ra sý ku rum lar i le bir lik te bü yük e mek sarf et miþ ti. Ýstanbul / Yeni Asya Türk motifleriyle süslü araç, halka kahve ve lokum ikram ediyor. A me ri ka lý lar Türk kah ve si ni sev di SON bir kaç haf ta dýr A me ri ka nýn baþ þeh ri Was hing ton so kak la rýn da yü rü yen ler gü zel bir sür priz le kar þý laþ tý. Türk mo tif le riy le süs len miþ bir a raç, hal ka üc ret siz Türk kah ve si ve lo kum ik ram et ti. Was hing ton da bu yýl 10. se ne si ne gi ren Türk Fes ti va li kap sa mýn da ilk kez ger çek leþ ti ri len Türk Kül tü rü A yý da hi lin de ser gi ler, pa nel ler, Türk Res to ran la rý Haf ta sý nýn ya ný sý ra Ge zi ci Türk Kah ve si a ra cý da Türk Kül tü rü nü A me ri ka lý lar a ta nýt tý. A me ri ka lý lar, ge nel o la rak Türk kah ve si ni çok be ðen dik le ri ni, ö zel lik le þe ker li Türk kah ve si nin da mak zevk le ri ne çok uy gun ol du ðu nu söy le di. Ký sýt lý bir büt çey le gö nül lü o la rak ça lý þan Ge zi ci Türk Kah ve si pro je si, en ya kýn za man da bu pro je yi A me ri ka nýn baþ ka böl ge le ri ne de yay mak is ti yor. Þid det o yun la rý sal dýr gan ya pý yor ÞÝD DET i çe ren bil gi sa yar o yun la rý nýn, o yun cu la rý ný sal dýr gan ha le ge tir di ði, et ki nin za man la art tý ðý be lir len di. Fran sa da ki Gre nob le Ü ni ver si te si nden bi lim a dam la rý, Al man ve A me ri ka lý mes lek taþ la rýy la yap týk la rý a raþ týr ma da, þid det i çe ren o yun la rýn et ki le ri nin bi rik ti ði ve ka lý cý o la bi le ce ði so nu cu na var dý. Bi lim a dam la rý, her gün 3 sa at bo yun ca ka dýn ve er kek 70 öð ren ci ye þid det i çe ren ve i çer me yen bil gi sa yar o yu nu oy nat tý. Dav ra nýþ ve dü þün ce le ri nin be lir len me si i çin ka tý lým cý lar dan, Tra fik ka za sý gi bi bir du rum dan son ra çý kan tar týþ ma da ka za yý ya pan ya da ka za ya ne den o lan ki þi nin na sýl tep ki ve re ce ði ni dü þün me le ri is ten di. Þid det i çe ren o yun la rý oy na yan lar bu ki þi nin sal dýr gan ve düþ man ca ta výr ser gi le ye ce ði ni be lirt ti. Öð ren ci ler da ha son ra bir bir le riy le kar þý kar þý ya gel dik le ri ve bir bir le ri ni ce za lan dý ra bi le cek le ri bir ya rýþ ma ya ka týl dý. Þid det i çe ren o yun la rý oy na yan la rýn kar þý la rýn da ki ni da ha faz la ce za lan dýr dý ðý gö rül dü. Her i ki du rum da da ilk gün kü sal dýr gan lýk e ði li mi da ha son ra ki gün ler de art tý. A raþ týr ma so nuç la rý A me ri kan Jo ur nal of Ex pe ri men tal So ci al Psycho logy der gi si nin ye ni sa yý sýn da yer al dý. Gre nob le / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı