ÖZET ABSTRACT. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET ABSTRACT. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, selenmaden@sdu.edu.tr 2"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2014, C.19, S.2, s Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2014, Vol.19, No.2, pp KOBĠ LERĠ DESTEKLEMEK FĠRMALARIN PERFORMANSINI NE KADAR ETKĠLER? GÖLLER BÖLGESĠNDE KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANAN FĠRMALAR ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME * TO WHAT EXTEND IS THE PERFORMANCE OF FIRMS EFFECTED BY SUPPORTING SME S? A STUDY ON THE FIRMS OF LAKE DISTRICT SUPPORTED BY THE KOSGEB S GENERAL SUPPORT PROGRAMME ÖZET Öğr. Gör. Dr. Selen IġIK MADEN 1 Prof. Dr. Mura ALĠ DULUPÇU 2 Bu çalışmanın amacı, KOSGEB Genel Desek Programının Göller Bölgesinde faaliye göseren KOBİ lerin performansı üzerindeki ekilerinin değerlendirilmesidir. Araşırma modeli kapsamında desek programından faydalanan deney grubu firmaları ile herhangi bir deseken faydalanmamış konrol grubu firmalarına Logi ve Tobi analizleri yapılarak firmaların performansları farklı performans krierleri bağlamında karşılaşırılmış ve desek programının KOBİ performansı üzerindekiekileri değerlendirilmişir. Bölgede faaliye göseren 294 KOBİ üzerinde yapılan çalışmada firma isihdam büyümesi, üreim mikarı, saış hacmi veürün çeşililiğiüzerinde deseklerin anlamlı ve olumlu ekileri sapanmışır. Anahar Kelimeler: KOBİ, KOSGEB, Kamusal Desek, Desek Performansı, Firma Büyümesi. Jel Kodları: L25, R10, R11. ABSTRACT Theaim of hissudyis oshowheeffecs of hesupporsoffered in heconend of KOSGEB general supporingprogramme on heperformance of hesmeswhichareacive in he Lake Disric. As par of creaedresearch model, he experimen group firms were compared wih he conro lgroup firms by applying Logi and Tobi analyzes wih respec o differen performence crieri as and found ou ha supporing programme has posiive and meaninful effecs on SME performance. The sudy depends on 294 SMEs which are acive in he region. Resuls show ha suppor programme has poziive and significan effeccs on employmengrowh, produciongrowh, salesgrowh and variey of goods. Key Words: SME, KOSGEB, PublicSuppor, SupporPerformance, Firm Growh. Jel Codes: L25, R10, R KOBĠ: YENI MĠTĠN TANIMLANMASI VE YENĠ EKONOMĠDEKĠ KONUMU Dünyadaki mevcu ülke ekonomilerine bakıldığında, iģlemelerin neredeyse % unun KOBĠ lerden oluģuğu, isihdamın %40-80 inin, GSMH nın %30-70 inin, yaırımların %30-60 ının, ihracaın %10-40 ının KOBĠ ler arafından gerçekleģirildiği görülmekedir. (Özdemir vd.,2007:174) Ekonomi içinde böylesine ağırlıklı bir yapıya sahip olan bu * Bu çalıģma Süleyman Demirel Üniversiesi Bilimsel AraĢırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2648-D-11 nolu proje arafından deseklenmekedir. 1 Süleyman Demirel Üniversiesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, 2 Süleyman Demirel Üniversiesi, Ġkisadi ve Ġdari Bilimler Fakülesi, Ġkisa Bölümü, 179

2 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 iģlemelerin anımlanması ise üzerinde görüģ birliğine varılamamıģ nokalardan birisini oluģurmakadır ve genel olarak kabul gören ek bir anım bulmak mümkün değildir. KOBĠ ler kensel, kırsal, yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası gibi farklı piyasalarda faaliye göserebilmekle birlike; formel veya informel sekörde bulunabilirler; sahipleri fakir ya da zengin olabilir; farklı büyüme yönelimleri içinde olabilecekleri gibi sermaye ve sosyal yapıları birbirinden farklılıklar göserebilir. (OECD,2004:120) Farklı yazarlar ve organizasyonlar arafından yapılan KOBĠ anımları genel anlamda birbiriyle uarlılık gösermeyen ve haa çeliģen anımlamalar olabilmekedir. Bu çeliģki lieraürde farklı nedenlere bağlanmakadır. Öncelikle KOBĠ ler kendi içinde homojen özellikler gösermemekedir. Tek krierli bir ölçüe dayalı herhangi bir anımlama KOBĠ lerin kendi içindeki çeģililiği görmede yeersizlikler yaramakadır. Ġkinci olarak, KOBĠ ler birçok ülkede çeģili poliika ve uygulamalarla deseklenmekedir ve yapılan anımlama hangi firmaların bu deseklerden yararlanabileceğinin çerçevesini çizmekedir. KOBĠ leri desekleyen ulusal ve uluslararası kurumlar kendi anımlamalarını yaparak kendi amaçları doğrulusunda faaliye göseren KOBĠ leri deseklemek isemekedirler. KOBĠ lerle ilgili verilerdeki ve eorideki eksiklik genel geçer bir anımlama yapmayı güçleģiren bir baģka neden olarak göserilmekedir. Ülkelerin kalkınma düzeyleri ve sekörler arasında gözlemlenen farklılıklar da sıralanabilecek nedenler arasında yer almakadır. (Taymaz,1997:31) KOBĠ lerin anımı ve kapsamı sekörden seköre, ülkeden ülkeye değiģebildiği gibi aynı ülkenin çeģili kuruluģları arasında da farklılıklar göserebilmeke ve haa zamana göre de değiģebilmekedir. (Ege,1997:6) Örneğin Amerika BirleĢik Devlelerinde 3 herhangi bir sekör kısılaması olmadan 1500 den az çalıģanı olan firmalar KOBĠ sayılırken, Çin de 4 imala sanayinde faaliye göseren bir firmanın küçük ölçekli olabilmesi için 300 den az ora ölçekli olabilmesi için arasında çalıģanının olması gerekmekedir. Yaygın kullanımda anımlamalar çalıģan kiģi sayısı, sermaye mikarı, ciro, bilanço büyüklükleri, saıģlar ve yaırım düzeyi gibi krierler üzerinden yapılmakadır. Tanımlama yapılırken kullanılan unsurların çeģililiği orak, genel geçer bir anım verebilme imkanını güçleģirmekedir. Ülkeler arasında orak bir KOBĠ anımlamasının yapılamamasının emel sebebi kalkınma ve geliģmiģlik düzeylerinin benzer olmaması olarak ifade edilmekedir. Ülke içindeki kurumlar arasında bir anım birliği olmaması ise sekörler arasındaki geliģmiģlik düzeylerinin farklılaģmasına bağlanmakadır. (Yörük, 2003:4) KOBĠ ler için genel geçer bir anımlama yapılması ihiyacı, desek sağlanacak iģleme veya iģlemelerin kimler olacağının ayrıģırılabilmesi açısından önem aģımakadır. (Alpugan,1998:6) Tanımlamalardaki farklılıklar iģlemelerin aynı zamanda ulusal ve uluslararası deseklerden yararlanmalarında da sorunlarla karģılaģmalarına neden olmakadır. Bunun yanında orak bir anımlamanın yapılamaması isaisiksel bir alyapının oluģması ve KOBĠ lerle ilgili ampirik çalıģmaların yapılmasını da zorlaģırmakadır. (Ayyagari,2007: 415) Ülkemiz açısından bir değerlendirme yapıldığında ise 2005 yılında çıkarılan yönemelikle birlike KOBĠ ler için yapılan anımlama neicesinde, ülkemiz resmi bir KOBĠ anımlamasına kavuģmuģ, kurumlar arası anım karmaģası oradan kaldırılmıģ ve AB ile uyum sağlanmıģır

3 C.19, S.1 KOBİ leri Deseklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Ekiler? Göller Bölgesinde 2. TARĠHSEL PERSPEKTĠFTE KAMU OTORĠTESĠNĠN KOBĠLERE VE DESTEK MEKANĠZMASINA BAKIġI KOBĠ ler, Sanayi Devrimi gerçekleģip kile üreimi ve fabrika sanayi oraya çıkıncaya kadar emel üreim birimi olarak ekonomide yerlerini almıģlardır. Fordizmin ekonomiye hakim olduğu dönemde KOBĠ ler yeerli ilgiyi çekemeseler de varlıklarını sürdürmeye devam emiģlerdir. Fordizmin beslendiği ana kaynak olan Keynesyen anlayıģa göre kile üreimi ancak büyük firmalar ve büyük yaırımlarla gerçekleģirilebilmekedir. Kile üreimi, büyük ölçekli iģleme kurmayı ve kilesel çalıģmayı beraberinde geirmiģir. Diğer arafan büyüklüğün sağladığı maliye asarrufları da düģünüldüğünde büyük ölçekli iģlemeler kurmak zorunlu bir hale dönüģmüģür. Ayrıca bu yaklaģım ölçek ekonomileri kavramıyla eorik bir abana da ourularak bilimsel bir dayanağa kavuģurulmuģur (Müfüoglu, 1993: 30 ). Ölçek ekonomileriyle birlike oluģan içsel ekonomiler birim baģına oralama maliyei azalarak ölçeğe göre aran geiri sonucunu doğurmuģur. Bu ise firmaları sürekli olarak büyüme yönünde moive emiģ ne kadar büyükse o kadar iyidir anlayıģı ile dev firmaların oraya çıkıģı savunulmuģur. (Chandler,1991:243; Müfüoğlu,1993:30) Bu çerçevede kile üreimi ve büyük ölçekli iģlemeler ön plana çıkarken, ekonomik ekinliğe sahip olmayan KOBĠ lerin de piyasadan silineceği düģünülmekeydi lerden sonra dünya ekonomisinde yaģanan krizler Fordizmin sorgulanmasına, eski değerini yiirmesine ve KOBĠ lere yönelik yaklaģımlarda önemli değiģikliklerin yaģanmasına neden olmuģur. (Taymaz, 2008: 13) Kile üreiminin kaı ve hiyerarģik üreim sisemi dünya ekonomisindeki yapısal değiģimlere cevap verememeye baģlayınca geliģen eknoloji ve uluslararası pazar Ģarlarına uygun olarak yeni sisem arayıģlarına girilmiģir. Bilgi eknolojisinde meydana gelen geliģmeler ve bilgi ekonomisinin yükseliģinin de bu rendi güçlendirdiği ileri sürülmekedir. Bu nedenle arık küçük firmalar ve giriģimcilik geliģmiģ ülkelerde yeniden yükselen bir eğilimdir. Bu konuda yapılan bilimsel çalıģmalar, KOBĠ lerin yaygınlaģmasına yönelik rendin sadece geliģmiģ ülkelerle sınırlı olmadığını, geliģen ülkede de gözlendiğini oraya koymakadır (Loveman,1991:37)Bu süreçlere paralel olarak ükeicilerin farklılaģırılmıģ ürünlere olan alebi armıģ, üreim süreci esnekleģmeye baģlamıģır. Piore ve Sabel (1984) arafından esnek uzmanlaşma eorisinin emellerinin aılması da bu dönemde yaģanan önemli bir geliģme olarak karģımıza çıkmakadır. Esnek uzmanlaģma modeliyle örüģen iģleme biçiminin de KOBĠ ler olduğu ileri sürülmüģ ve Fordis dönemde göz ardı edilen bu iģlemeler yeniden ön plana çıkmaya baģlamıģlardır. (Acs&Audresch, 1993: 70, Carlsson, 1992: 146, Loveman&Sengenberger, 1991: 5, Piore&Sabel, 1984: 18, Sabel&Zeilin, 1985: 135, Sabel, 1989: 5, Hirs&Zeilin, 1991: 6) Hükümelerin KOBĠ leri deseklemeye ve eģvik emeye yönelik poliikaları, yeni bir anlayıģla finansal desek poliikaları ve kurumlarının yapılandırılması, iģlemelerin kümelendirilmesi, dilimli (niģ) piyasalara yönlendirilmesi, yenilik geliģirmenin deseklenmesinden uluslararası piyasalara eklemlenmeye, küresel üreim zincirine kaılmaya ve yerel ağlar geliģirmeye eģvik edilmesine ve desek kurumlarının yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok giriģimi içermeke ve geniģ yelpazeye yayılmakadır. (Aykaç,2009:19) 1980 lerin baģında KOBĠ lerin deseklenmesini amaçlayan ciddi yaklaģımlar oraya çıkmaya baģlamıģır. Bu iģlemelerin, büyüme, isihdam, sanayileģme ve kalkınma açısından önemli role sahip oldukları fikri KOBĠ lerin geliģirilmesi ve deseklenmesi nokasında ülkeleri bir arayıģa yönelmiģir. 80 lerle birlike dünya ülkeleri KOBĠ lerin geliģirilmesi ve eģvik edilmesine yönelik poliikalar izlemeye baģlamıģlardır. KOBĠ lerin eknik yeniliklere daha yakın, ükeici ercihlerine yönelik daha esnek karakerde olmaları, 181

4 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 konjonkürel dalgalanmalara uymadaki kabiliyeleri, üreimdeki boģlukları daha hızlı doldurmadaki kakıları, büyük firmalara yönelik olumlu ekileri, bölgeler arası dengeli büyüme ekileri, rekabein eģvikinde oynadıkları roller, daha az bürokraik yapıları ve hepsinden önemlisi isihdam arıģına yapıkları ne kakılarla kalkınmada önemli bir güç haline gelmeleri bu iģlemeleri daha çekici hale geirmiģir. (Çein,1996:73; Ekin,1993:1; ĠZSĠAD,1993:15) Küresel piyasalarda rekabe gücünün ve ekonomik büyümenin en önemli belirleyicisi olarak bilginin oraya çıkıģı, KOBĠ lerin önemini daha da arırmıģır. (Caves,1982:53) KOBĠ lerin bilgi ve yenilikçilik emellerini kuvvelendirmek amacıyla, 2000 li yıllardan iibaren Ar Ge faaliyelerini desekleyici önemli adımların aıldığı bilinmekedir. Avusralya, Macarisan, Ġalya, Porekiz ve Ġsviçre gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu ülkelerde, Ar Ge harcamalarının 2/3 veya daha fazlası KOBĠ lere ahsis edilmiģir. KOBĠ lerin yenilikçi kapasielerinin geliģmesi ve yeni eknolojilere sahip olmasını deseklemek amacıyla bu iģlemelerin küresel ağlara kaılması, kamu özel sekör iģbirliği imkanlarının arırılması, çalıģanlarının vasıflarını yükselmek için mesleki eğiime önem verilmesi ve kümelenmeleri eģvik edilmekedir. (OECD,2004:67) Harvie ye (2003:4) göre KOBĠ desek poliikaları, amaçları açısından değerlendirildiğinde aģağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Tablo 1: KOBĠ Desek Poliikaları ve Amaçları Ġsihdam yarama Makroekonomik amaçlar Ekonomik kalkınma Ġhracaın arması Gelirin yeniden dağılımı Sosyal amaçlar GeliĢmeke olan ülkelerde yoksulluğun azalılması DıĢsallıkların varlığı Piyasa baģarısızlıklarının Piyasaya giriģ engelleri düzenlenmesi / Ekinsizlik Asimerik bilgi Az sayıda rakipler Eksik bilgi Fırsa eģiliği sağlamak Dinamik ekinlik hedefleri Ġnovasyonun eģviki Kaynak: (Harvie, 2003: 4). 3. KOBĠ LERE SAĞLANAN KAMUSAL DESTEKLERĠN PERFORMANS ÜZERĠNE ETKĠLERĠ: LĠTERATÜR ÇalıĢmanın bu kısımda KOBĠ lere verilen kamusal deseklerin firma performansı üzerindeki ekilerini ölçmeye yönelik lieraürdeki çalıģmalar ve bulguları sunulmakadır. Öncelikli olarak yapılan çalıģmaların 2000 li yıllarda ağırlık kazandığı dikkaleri çekmekedir. Bunun emel sebebinin ise fordizmin çöküģü ve liberal poliikaların yükseliģiyle birlike yeni bir yapılanma içine giren ülke ekonomilerinin KOBĠ lerin aran önemini 80 li yıllardan iibaren iyice fark emiģ olmalarının sonucu bu firmalara yönelik desek mekanizmalarını yoğunlaģırmıģ olması muhemeldir lı yıllar iibariyle sağlanmaya baģlayan desekler çalıģmalarda oralama 7-8 yıl süreyle incelenerek firmaların performansları üzerindeki ekileri oraya konmaya çalıģılmıģır. Dolayısıyla çalıģmaların sonuçlarının 2000 li yıllarda oraya çıkmıģ olması bu süreçle açıklanabilmekedir. 182

5 C.19, S.1 KOBİ leri Deseklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Ekiler? Göller Bölgesinde ÇalıĢmalarda kullanılan örneklem sayılarının da oldukça yüksek olduğu görülmekedir. Bu bağlamda en büyük örneklem ile gerçekleģirilmiģ çalıģma Negri(2006) nin Brezilya daki 80,000 KOBĠ üzerinde Ar-Ge ve Teknoloji geliģirme deseklerinin ekilerini araģırdığı çalıģmasıdır. En küçük örneklemli çalıģma ise Sarder, Ghoshi ve Rosa (1997) nın 272 KOBĠ ile BangladeĢ e eğiim, danıģmanlık ve finansman deseklerinin ekilerini araģırdığı çalıģmalarıdır. ÇalıĢmalarda farklı regresyon modelleri kurularak deseklerin KOBĠ performansı üzerindeki ekileri araģırılırken; ağırlıklı olarak Farklar Yöneminde Farklar Modeli (DID), Logi ve Probi Modelleri kullanıldığı görülmekedir. Firma performans krieri olarak ise genel olarak eleman sayısındaki değiģim, üreim hacmindeki değiģim, saıģ hacmindeki değiģim ve karlılık oranlarındaki değiģim kullanılmıģır. Lieraürdeki Türkiye KOBĠ leri için yapılmıģ ek çalıģma Özçelik ve Taymaz (2008) ın 300 KOBĠ üzerinde yapıkları TTGV ve TĠDEB Ar-Ge desekleri ile ilgili çalıģmalarıdır UYGULAMA Bu çalıģmanın emel amacı doğrulusunda oraya konulmaya çalıģılan çıkarım KOSGEB Genel Desek Programı dahilinde sunulan deseklerin değerlendirilmesi ve bu deseklerin firma performansı üzerindeki ekilerinin oraya konulmasıdır. KOBĠ lere sağlanan desekler genel olarak firma performansı üzerinde yaraıkları ekiler, bölgesel kalkınma üzerindeki ekileri, ulusal makroekonomik poliikalar içindeki yerleri, fayda maliye iliģkisi, sağladıkları oplumsal faydalar gibi farklı ekileriyle değerlendirilebilirler. Bu çalıģmada deseklerin firma performansı üzerindeki ekileri araģırılmakadır AraĢırmanın Tasarımı Bu çalıģmada yılları arasında Ispara ve Burdur illerinde KOSGEB Genel Desek Programından yaralanmıģ olan 147 ade KOBĠ ve bu KOBĠ lerle aynı bölgede faaliye göseren sekör, ölçek ve firma yaģı iibariyle aynı özellikleri göseren ve hiçbir desek programından faydalanmamıģ olan 147 KOBĠ bulunmakadır. Bu kapsamda oplamda 294 ade KOBĠ ele alınmakadır. Desek programından faydalanmıģ olan KOBĠ ler çalıģmanın deney grubunu, hiçbir deseken faydalanmamıģ KOBĠ ler ise çalıģmanın konrol grubunu oluģurmakadır. Tablo 2: Deney Grubu Anaküle ve Örneklem Sayıları ĠLLER ANAKÜTLE ÖRNEKLEM Örneklemin Anaküleye Oranı BURDUR %83,09 ISPARTA %86,27 Deney grubundaki örneklem dağılımına göre ise de konrol grubu firmaları belirlenmiģ ve firma karakerisiği bakımından (sekör, ölçek ve firma yaģı iibariyle) deney grubu ile eģleģirilmiģir. ÇalıĢmada yapılmıģ olan analizler iki kaegoriden oluģmakadır. Ġlk olarak deney grubunun ve konrol grubunun kendi içindeki büyüme olasılıklarını ayrı ayrı değerlendirebilmek için lojisik regresyon modeli (Logi) kullanılmıģır. 5 hps://ez.yok.gov.r/ulusaltezmerkezi/tezgoser?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131ca6695b7aed 484a4d e28db7f4aa93ad4ac937d1 adresinde lieraür araması ablo halinde deaylı Ģekilde sunulmakadır 183

6 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 ÇalıĢmanın ikinci kaegorisinde ise KOBĠ büyüme performansının ölçülmesi için Tobi Model yönemi kullanılmıģır. Lieraüre göre firma performansını alınan deseklerin yanı sıra firmaya ve giriģimciye özgü özellikler de ekilemekedir. Dolayısıyla bu özelliklere ai değiģkenler de konrol değiģkenleri olarak çalıģmaya dahil edilmiģir. Bu doğruluda çalıģmada kullanılan üm değiģkenler ve anımlamalar aģağıdaki çizelgede sunulmakadır. Bağımlı DeğiĢkenler EMPGRWTH URUNGRWTH PRODGRWTH SALESGRWTH MUSTGRWTH Tablo 3: AraĢırmada Kullanılan DeğiĢkenler ve Tanımlamaları Eleman sayısındaki yüzde değiģim Ürün çeģidi sayısındaki yüzde değiģim Üreim mikarındaki yüzde değiģim SaıĢlardaki yüzde değiģim MüĢeri sayısındaki yüzde değiģim Tobi için Nümerik Değer Nümerik Değer Nümerik Değer Nümerik Değer Nümerik Değer URUNKLT Ürün kaliesi azaldı/değiģmedi=0, arı=1 Logi için Eleman sayısı azalmıģsa=0, armıģsa=1 Ürün çeģidi sayısı azalmıģsa=0, armıģsa=1 Üreim mikarı azalmıģsa=0, armıģsa=1 SaıĢlar azalmıģsa=0, armıģsa=1 MüĢeri sayısı azalmıģsa=0, armıģsa=1 Konrol DeğiĢkenleri FRMYAS Firmanın yaģı 3 yaģından küçük=0, büyük=1 OLCEK Firmanın ölçeği mikro=0, küçük=1, ora=2 SEKTOR Firmanın faaliye göserdiği sekör hizme=0, imala=1 GRSMYAS GiriĢimcinin yaģı 40 yaģından küçük=0, büyük=1 CNSYT GiriĢimcinin cinsiyei kadın=0, erkek= 1 GiriĢimcinin üniversie ünv.mezunu değilse=0 GRSMEGTM mezunu olup olmaması ünv. Mezunu ise=1 Oraklı bir iģleme ORT orak yoksa=0, varsa=1 olup olmaması Firmanın ihraca ihraca yapmıyorsa=0, IHRCT yapma durumu ihraca yapıyorsa=1 Bağımsız DeğiĢkenler DES-FUAR Yur Ġçi Fuar Deseği desek almamıģsa=0, almıģsa=1 DES-TANITIM Tanıım Deseği desek almamıģsa=0, almıģsa=1 DES-ELEMAN Nielikli Eleman Ġsihdam Deseği desek almamıģsa=0, almıģsa=1 DES-TEST Tes, Analiz ve Kalibrasyon Deseği desek almamıģsa=0, almıģsa=1 DES-YURTDISI Yur DıĢı ĠĢ Gezisi Deseği desek almamıģsa=0, almıģsa=1 DES-BELGE Belgelendirme Deseği desek almamıģsa=0, almıģsa=1 184

7 C.19, S.1 KOBİ leri Deseklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Ekiler? Göller Bölgesinde 4.2. Bulgular Bu kısımda KOSGEB arafından Genel Desek Programı adı alında sağlanan deseklerin Göller Bölgesindeki KOBĠ lerin performansı üzerinde ekisinin olup olmadığını oraya koymak amacıyla yapılan analiz sonuçları sunulmakadır. Tablo 4: Dönemi Ġibariyle Kullanılan Desekler Yur Ġçi Fuar Deseği Yur DıĢı ĠĢ Gezisi Deseği Tanıım Deseği EĢleĢirme Deseği x Nielikli Eleman Ġsihdam Deseği DanıĢmanlık Deseği x Eğiim Deseği x Enerji Verimliliği Deseği x Tasarım Deseği x Sınai Mülkiye Hakları Deseği x Belgelendirme Deseği Tes, Analiz ve Kalibrasyon Deseği Bağımsız Deneim Deseği x Yukarıdaki abloda genel desek programı kapsamındaki desekler liselenmiģir. Referans dönem iibariyle firmalar arafından kullanılmayan desekler çarpı ile iģarelenmiģir. ÇalıĢmada belirlenen performans krierleri ise eleman sayısı, ürün çeģidi sayısı, üreim mikarı, saıģ hacmi, müģeri sayısı ve ürün kaliesi olarak belirlenmiģir. Lieraür incelendiğinde bu ip çalıģmalarda kullanılan emel performans krierlerinin eleman sayısı, üreim mikarı ve saıģ hacmindeki değiģimler olduğu görülmekedir. Bu çalıģmada, söz konusu emel bu üç kriere ilave yeni değiģkenler eklenmesinin emel sebebi ülkemizdeki genel desek programı içinde verilen deseklerin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla 6 nominal olarak daha az olması sebebiyle söz konusu üç krier dıģında rekabein niceliksel ve nieliksek yönünü ölçen farklı ekilerin de gözlemlenebileceği farklı performans krierlerinin oluģurulması ihiyacıdır. Böylelikle lieraürde yine firmalar arası rekabei ekileyen ürün kaliesi, ürün çeģililiği, müģeri sayısı gibi değiģkenler de performans krieri olarak çalıģmaya dahil edilmiģ bulunmakadır. Analizler STATA programında yapılmıģır. Ekonomerik analizlere geçmeden önce çalıģmada kullanılan konrol değiģkenleri arasında çoklu doğrusal bağlanı olup olmadığıkonrol edilmiģ ve konrol değiģkenleri arasında çoklu doğrusal bağlanı sorununa yol açacak bir iliģki olmadığı görülmüģür. ÇalıĢmanın ilk aģamasındaki analiz daha önce de ifade edildiği üzere deney grubuna konrol değiģkenlerini ve bağımsız değiģkenleri birlike kullanarak Logi Model yönemiyle OddsRaio Analizi uygulanmasıdır. Bu analizle birlike belirlenmiģ olan performans krierleri üzerinde hangi desek ürünün eki geniģliğinin daha fazla olduğunu ahmin emek mümkündür. Buradaki emel amaç desek alan firmaların kendi içinde bir analiz gerçekleģirerek, deseklerin kendi arasındaki performansı ekileme olasılıklarının ve eki geniģliklerinin sapanmasıdır. AĢağıda Tablo 7 de analiz sonuçları oplu halde 6 AB ülkelerinde KOBĠ lere sağlanan desek mikarları için deaylı bilgi hp://ec.europa.eu/ enerprise/newsroom/cf/_gedocumen.cfm?doc_id=4619, 01/07/2013 adresinde bulunmakadır 185

8 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 göserilmekedir. Bu sonuçlar performans krierleri bağlamında sırasıyla değerlendirildiğinde; Yarağı eki büyüklüğü açısından isihdam büyümesi olasılığını en fazla arıran desek, es analiz ve kalibrasyon deseği olmuģur. Bu deseken faydalanan KOBĠ lerin isihdamlarının arma olasılığı deseken faydalanmayanlara göre 11 ka daha fazladır. Nielikli eleman deseğinin ise isihdamı arırma olasılığı deseği kullanan firmalarda kullanmayanlara göre 6 ka fazladır. Analiz ürün çeģililiğini ekileyen desekler açısından değerlendirildiğinde ise fuar, anıım ve es analiz kalibrasyon desekleri anlamlı ve ürün çeģililiği arıģı olasılığı ile poziif iliģkili çıkmıģır. Fuar deseğinden faydalanan firmaların ürün çeģililiğini arırma olasılığı 3, anıım deseğinden faydalanan KOBĠ lerin ürün çeģililiği arırma olasılığı 3 ka bu deseken faydalanmayanlara göre daha fazladır. Eki alanı en geniģ olan es analiz ve kalibrasyon deseğinden faydalanan KOBĠ lerin ise bu deseken faydalanmayanlara göre 16 ka daha fazla ürün çeģilerini arırma olasılıkları söz konusudur. Deney grubunun kendi içinde değerlendirildiği logi analizi sonuçlarına göre yuriçi fuar deseğinden faydalanan KOBĠ lerin bu deseken faydalanmayanlara göre üreim mikarlarını arırma olasılığı 3 ka daha fazladır. Nielikli eleman deseğinden faydalanan KOBĠ lerin ise bu deseken faydalanmayanlara göre üreimlerini arırma olasılıkları 2 ka daha fazla görülmekedir. Analizde konrol grubu değiģkenlerinden KOBĠ nin yaģı ve ölçeği anlamlı çıkmıģır. 3 yaģ alındaki firmalar 3 yaģ üsündeki firmalara kıyasla daha yüksek oranda üreim arıģı sağlama olasılığına sahipken; KOBĠ nin ölçeğiyle birlike üreim arıģını yükselmesi olasılığı söz konusudur. Logi analizi sonuçlarına göre saıģların arma olasılığını, konrol grubu değiģkenleri bağlamında açıklamak anlamlı görünmemekedir. Durum desekler açısından değerlendirildiğinde ise saıģ hacmi üzerinde anlamlı olan desekler, yuriçi fuar, nielikli eleman, yurdıģı iģ gezisi ve belgelendirme desekleridir. Yuriçi fuar deseğinden faydalanan firmalar faydalananlara kıyasla 5 ka, nielikli eleman deseğinden faydalananlar faydalanmayanlara kıyasla 3 ka, yurdıģı iģ gezisi deseğinden faydalananlar faydalanmayanlara kıyasla 1 ka, belgelendirme deseğinden faydalananlar ise faydalanmayanlara kıyasla 8 ka daha fazla saıģ hacimlerini arırma olasılığına sahipirler. 186

9 C.19, S.1 KOBİ leri Deseklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Ekiler? Göller Bölgesinde Tablo 5: Deseklerin Eki GeniĢliği (OddsRaio Analizi- Logi Model) Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 EMPGRWTH URUNGRWTH PRODGRWTH OddsRaio Coef. P>z OddsRaio Coef. P>z OddsRaio Coef. P>z FRMYAS ** ** OLCEK * ** SEKTOR GRSMYAS *** CNSYT * GRSMEGTM ORT IHRCT DES_FUAR *** *** DES_TANITIM * DES_ELEMAN *** * DES_TEST ** ** DES_YURTDISI DES_BELGE _cons

10 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 Tablo 5: Deseklerin Eki GeniĢliği (OddsRaio Analizi- Logi Model) Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 SALESGRWTH MUSTGRWTH URUNKLT OddsRaio Coef. P>z OddsRaio Coef. P>z OddsRaio Coef. P>z FRMYAS * OLCEK * SEKTOR GRSMYAS CNSYT ** GRSMEGTM ORT IHRCT DES_FUAR *** *** DES_TANITIM ** DES_ELEMAN ** ** DES_TEST DES_YURTDISI ** DES_BELGE * _cons

11 C.19, S.1 KOBİ leri Deseklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Ekiler? Göller Bölgesinde Desek alan firmalar arasında yapılan logi analizi yuriçi fuar ve nielikli eleman deseklerinin müģeri sayısını arırma ihimali olduğunu gösermekedir. Sonuçlara göre yuriçi fuar deseğinden faydalanan firmaların müģeri sayısının arma ihimali bu deseken faydalanmayanlara kıyasla 7 ka daha fazladır. Nielikli eleman deseğinden faydalana firmaların ise bu deseken faydalanmayanlara kıyasla müģeri sayılarını arırma ihimali 2 kaır. Ayrıca erkek giriģimcilerin kadın giriģimcilere kıyasla müserilerini arırma olasılığı 5 ka daha fazla görünmekedir. Analiz sonuçlarına göre firma yaģı ve firma ölçeği ürün/hizme kaliesi ile anlamlı Ģekilde iliģkilendirilebilir. Sonuçlar 3 yaģından küçük firmaların ürün/hizme kalielerini arırma olasılıklarının 3 yaģından büyük firmalara göre daha fazla olduğunu gösermekedir. Ölçek, ürün/hizme kaliesi iliģkisi değerlendirildiğinde ise daha küçük ölçekli KOBĠ lerin ürün/hizme kalielerini arırma olasılıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Ürün/hizme kaliesini ekileme olasılığı olan ek desek anıım deseği olmakla birlike bu deseken faydalanan firmaların faydalanmayanlara göre ürün/hizme kalielerini arırma olasılıkları daha yüksekir. 189

12 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 Tablo 6: Genel Desek Programının Firma Performansı Üzerindeki Ekileri (Tobi Model) EMPGROWTH URUNGRWTH PRODGRWTH Coef. P> Coef. P> Coef. P> FRMYAS ** OLCEK SEKTOR GRSMYAS CNSYT GRSMEGTM ORT IHRCT DES_FUAR ** ** ** DES_TANITIM *** *** DES_ELEMAN *** * DES_TEST *** ** DES_YURTDISI ** DES_BELGE *** _cons Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=% 190

13 C.19, S.1 KOBİ leri Deseklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Ekiler? Göller Bölgesinde Tablo 6: Genel Desek Programının Firma Performansı Üzerindeki Ekileri (Tobi Model) SALESGRWTH MUSTGRWTH URUNKLT Coef. P> Coef. P> Coef. P> FRMYAS * OLCEK ** SEKTOR GRSMYAS CNSYT GRSMEGTM ORT IHRCT DES_FUAR DES_TANITIM ** DES_ELEMAN DES_TEST * DES_YURTDISI ** DES_BELGE *** _cons Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 191

14 IŞIK MADEN DULUPÇU 2014 Deseklerin ekileri sırasıyla değerlendirildiğinde ilk olarak, yuriçi fuar deseğinin isihdam ve üreim mikarı üzerinde anlamlı ve poziif yönlü ekilerinin olduğu görülmekedir. GiriĢimcilerin kaıldıkları bu fuarlarda ürünlerini anıma imkanı bulmaları ve yeni iģ bağlanıları kurabilmeleri vasıasıyla üreimlerini arırdıkları ve bu arıģı karģılayabilmek için de yeni elemanlar iģe aldıkları düģünülmekedir. Ürün çeģililiğinin ise fuar deseğinden negaif yönlü olarak ekilendiği görülmekedir. Bu bağlamda diğer firmalarla üzerinde anlaģama sağlanan ürünlerin üreilmesine yoğunlaģılması ve farklı ürünlerin üreimine yönelinmemiģ olması muhemeldir. Tanıım deseğinin ekileri değerlendirilecek olursa anlamlı ve poziif ekinin ürün çeģililiği sayısı üzerinde olduğu görülmekedir. Deseğin isihdam arıģı ve ürün kaliesi üzerinde ise negaif ekisi söz konusudur. Aslında anıım deseği sonucu, arması beklenene muhemel unsurun firmanın saıģ mikarı ve müģeri sayısı olmasına karģın bu değiģkenlerde herhangi bir değiģim olmadığı görülmekedir. SaıĢ hacmini ve müģeri sayısını arıramayan firmanın ürün çeģililiğini arırma yoluna girmiģ olması muhemel bir seçenek olabilir. Diğer arafan bu deseken faydalanmıģ olan firma sayısının sadece 16 olması sonuçlar üzerinden bir genelleme yapmanın zorluğun da beraberinde geirmekedir. Dolayısıyla daha uzun bir zaman diliminde deseğin ekilerinin incelenmesinin daha sağlıklı olduğu düģünülmekedir. Nielikli eleman deseğinin ise firmaların isihdam arıģını ve ürün çeģililiği sayısını anlamlı ve poziif yönde ekilediği görülmekedir. Nielikli eleman deseğinin ekilemesini beklenen ilk unsur olan eleman sayısındaki arıģ, beklenildiği üzere bu deseken faydalanmayanlara kıyasla %306 gibi yüksek bir oranla daha fazla olmuģur. Elemanların niceliğinin yanında nieliğinde de yaģanan bu arıģın ürün çeģililiğine yansımıģ olması beklenen ve aynı zamanda analiz sonuçlarına göre de gerçekleģen bir sonuç olmuģur. Burada inovaif bir ekiden söz emek mümkündür. Tes Analiz ve Kalibrasyon Deseği ise, isihdamı, üreim mikarını ve saıģları poziif yönde ekilemekedir. Bu üç değiģkenin birlike arıģ gösermiģ olması ve aynı zamanda bu değiģkenlerin lieraürde firma performansını belirleyen emel ölçüler olduğunun bilinmesi deseğin sonuçları bakımından oldukça anlamlıdır. GiriĢimcilerce en çok ercih edilmiģ desek ürü olan yurdıģı iģ gezisi deseği ise isihdam ve saıģlar üzerinde poziif ekilere sahipir. Bu deseken faydalanan firmaların yurdıģında yeni iģ bağlanıları kurarak saıģlarını arırdıkları ve aran alebi karģılamak üzere de yeni eleman isihdamında bulundukları söylenebilir. Son olarak belgelendirme deseğinin ise, üreim mikarı ve saıģ hacmi üzerinde anlamlı poziif yönlü ekisinin olduğu görülmekedir. Ürünlerin belli bir sandardı aģıdığını ifade eden bu desek ükeiciler arafından daha fazla alep edilmiģ ve bu alep arıģını karģılamaya yönelik olarak da üreim mikarında arıģ yaģanmıģ olduğu söylenebilir. Özele genel desek programının firmaların performansı üzerinde anlamlı ekiler yaraığı söylenebilir. Ġsihdam arıģı üzerinde fuar nielikli eleman, es analiz kalibrasyon ve yurdıģı iģ gezisi deseği ekili iken; ürün çeģililiği üzerinde anıım ve nielikli eleman desekleri ekilidir. Üreim mikarı üzerinde fuar, es analiz kalibrasyon ve belgelendirme deseği ekiliyken; saıģ hacmi üzerinde nielikli eleman, es analiz kalibrasyon ve belgelendirme desekleri olumlu eki yaramakadır. MüĢeri sayısı ve ürün kaliesi üzerinde ise örneklem iibariyle ekisi olan herhangi bir desek ürü sapanamamıģır. 192

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ Cansel OSKAY * Yeşim KUBAR ** Özet Ülkemizde bankacılık sistemi içinde önemli bir yeri olan kamu bankalarının

Detaylı

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0059 Said Alpagut Senel SOCIAL SCIENCES Merve Tuncay Received: October 2010 Öznur Önoğul Accepted: January

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi TÜRKĠYE YE VERĠLEN DERECELENDĠRME NOTLARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GĠRĠġĠNE ETKĠSĠNĠN YILLAR ĠTĠBARĠYLE ĠNCELENMESĠ Dr. Mustafa ERKAN Mustafa YaĢar DEMĠRCĠOĞLU ÖZET Doğrudan yabancı yatırımlar bir ülkenin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

2 ÜLKE ÖRNEKLERĠ: FRANSA, HOLLANDA, ĠSPANYA VE KORE

2 ÜLKE ÖRNEKLERĠ: FRANSA, HOLLANDA, ĠSPANYA VE KORE 2 ÜLKE ÖRNEKLERĠ: FRANSA, HOLLANDA, ĠSPANYA VE KORE ÜLKE ÖRNEKLERĠ: FRANSA, HOLLANDA, ĠSPANYA VE KORE ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ... 1 1.1 Farklı Planlama Modelleri ve Rapor Kapsamında Ġncelenen Ülkelerin Planlama

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör.

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. (4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. Murat AYKIRI ÖZET Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Tuğba KARABULUT 1. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.193-214

Tuğba KARABULUT 1. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.193-214 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.193-214 İSTANBUL DA İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN (KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME) TOPLAM

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME M. Birkan IŞIK 1 Murat KORKMAZ 2 Deniz ÇALIKAN 3 Serhan BAYKARA 4 ÖZ Her

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP Nedret ERBOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Dış ticaret ile

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003 121 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Özgür ARSLAN 1 Hacettepe Üniversitesi İİBF.,

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı