AKILCI PLANLAMADAN, BİR DEMOKRASİ PROJESİ OLARAK PLANLAMAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKILCI PLANLAMADAN, BİR DEMOKRASİ PROJESİ OLARAK PLANLAMAYA"

Transkript

1

2 AKILCI PLANLAMADAN, BİR DEMOKRASİ PROJESİ OLARAK PLANLAMAYA

3 TARĠH\/VAKFĠ Zindankapı, Değirmen Sokak No: Eminönü - İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009 Yayıma Hazırlayan Özkan Taner Tasarım Danışmam Haluk Tunçay Kapak Tasarımı Rauf Kösemen Kapak Uygulama Harun Yılmaz (MYRA) Baskı Step Ajans (0212) Birinci Basım: Ekim 2009 ISBN

4 İLHAN TEKELİ TOPLU ESERLER - 7 AKILCI PLANLAMADAN, BĠR DEMOKRASĠ PROJESĠ OLARAK PLANLAMAYA ĠLHAN TEKELĠ TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

5 Prof. Dr. İlhan Tekeli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesidir. Tarih Vakfı'nın kurucularındandır, ilk on yıl yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. YÖK genel kurulu üyeliği yapmıştır yılında Selim İlkin'le birlikte Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü almıştır yılında Mustafa Parlar Bilim Ödülünü almıştır yılında Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmiştir. Halen Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir yılında Mustafa Parlar Eğitimde Üstün Başarı, 2006 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Başta Selim İlkin olmak üzere, Yiğit Gülöksüz, Erdoğan Soral, Tarık Okyay, Gencay Şayian, Raşit Gökçeli ile ve yalnız olarak yazılmış 70 kitabı, 640 bilimsel yazı ve bildirisi vardır. Yaygın olan ilgi alanı içine, şehir planlama, bölge planlama, sosyal sistemler, makro coğrafya, belediyecilik, iktisadi politikalar, Türkiye iktisat ve şehir tarihleri ile eğitim planlaması ve bilimsel felsefe ve tarih yazıcılığı girmektedir.

6 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZxi SUNUġ PLANLAMA ÜZERĠNE KIRK YILLIK BĠR DÜġÜNCE MACERASI 1 ÇEġĠTLĠ PLANLAMA KADEMELERĠ VE TĠPLERĠ ARASINDAKĠ ĠÇ ĠLĠġKĠLER VE PLANLAMA ORGANĠZASYONU ÜZERĠNE DÜġÜNCELER Giriş Planlamanın Fonksiyonları Nelerdir?35 3. Planlama Tipolojilcri ve İç İlişkileri Bir Ülkede Planlamanın Kademeler Halinde Organizasyonu Nasıl Olmalıdır? 53 S. Mükemmel Hesaplama ve Mükemmel Kontrol Modellerinin Eleştirisi 59 Değişme Büyüklüğü ve Karar Rasyonelliği 65 Mükemmel Kontrol Var mıdır?68 Mükemmel Hesaplama ve Kontrolün Eleştirilmesi Planlama Yapılması Gereğini Ortadan Kaldır mı? Planlama Kademeleri Arası İlişkiler 72 PLANLAMADA GELECEK, ĠMGELEM, UYGULAMA Hangi Sorunlar İçin Gelecek, İmgelem ve Uygulama Gelecek, İmgelem ve Uygulama Bağımsız Değişken Olarak İmgelem82 4. Gelecek (Şehir) Planlama ve İmgelem Ütopik Şehir Planları ve Planlama Sürecindeki Yeri 93 PLANLAMADA HEDEFLER SORUNU Giriş DoğruYanlış, İyi Kötü Kavramları ve İlişkileri Kamu Yararı ve Refah Fonksiyonu Toplumun Ekonomik Refah Fonksiyonu Hedef Tayini Yöntemleri Planlamada Değerlerin Farklı Şekillerde Ele Alınışının Ortaya Çıkardığı Değişik Yaklaşımlar Sonuçlar 125

7 DANIġMANLIK KURAMI Giriş Danışmanlık ve Ussal (Rasyonel) Karar Verme Modeli Danışmanlık Tipleri Danışmanlık İlişkisinin İşleyiş Biçimi 145 a. Yapısal Değişkenler 147 b. Güdüsel Değişkenler Danışmanlık Kuramı İçin Önermeler Bütünü 155 PLANLAMADA UYGULAMA KURAMI VE KURAM KURUCU UYGULAMA Giriş Uygulama Kuramının Temel Sorunları Plan ve Uygulama Ayrımı ya da Sürekliliği Bir Planın Uygulanmasından Ne Anlaşılmalı? Planların Uygulama Sorunlarını Çevre Koşullarının Belirleyiciliği Kuram Kurmada Uygulamanın Olanakları Son Birkaç Açıklama 178 KENT PLANLAMASI VE KATILIM ÜZERĠNE DÜġÜNCELER Giriş Planlamada Katılımın Farklı Düzeyleri Kişilerin Katılımının Gerçekleşmesini Sınırlayıcı Etkenler Bir Proje Olarak Katılım Nasıl Geliştirilebilir? Sonuçlandırırken 190 PROJE DEMOKRASĠSĠ KAVRAMI ÜZERĠNE 192 YÖNETĠM KAVRAMININ YANI SIRA YÖNETĠġĠM KAVRAMININ GELĠġMESĠNĠN NEDENLERĠ ÜZERĠNE Giriş Yönetim Kavramının İçeriği ve Dayandığı Varsayımlar Üzerine Yönetim Kavramının Dayandığı Varsayımların Aşınması Üzerine Yönetişim Kavramı Nasıl Gelişiyor Hangi Pratiklerle Yaşama Geçiyor Son Verirken 205

8 BĠR DEMOKRASĠ PROJESĠ OLARAK YEREL HABĠTATLAR Giriş 208 I İ. Sivil Toplum Kurumlarının Bir Özne Olarak Ortaya Çıkışı ve Çoğulcu Demokrasinin Yaşama Gcçirilmesindeki Önemi209 K Vcırl 11abitar Gündemlerinin Geliştirilmesinde İzlenebilecek Yollar Üzerine Düşünceler Son Değinmeler 218 ARTIK YURTTAġLIK BĠLGĠSĠ KĠTABINA HAPSOLAMAYAN YURTTAġLIK SORUNU Giriş Ulus Devletin Yurttaşı 221 F 3, Yurttaşlığın Yeniden Gündeme Gelmesinin Nedenleri Üzerine 223 I 4. Yeni Birlikte Yaşama Kültürleri ve Dayanışma Kalıpları Üzerine 226 Savunulabilir Kılan Ön Kabuller Üzerine YEREL DEMOKRASĠ ĠÇĠN KAMU ALANI OLUġTURMAK GEREKĠR 229 K ÜRESELLEġEN VE MODERNĠTEYĠ AġAN DÜNYA ARTIK TEMSĠLĠ DEMOKRASĠYLE YETĠNEMĠYOR Giriş Temsili Demokrasiyi Yaklaşık Bir Çözüm Olarak Günümüzde Ön Kabulleri Aşınmış Olmasına Karşın ' I V M İ M I İ Demokrasi Pratiklerinin Sürdürülmesinin Sonuçları Üzerine Temsili Demokrasinin Ön Kabullerinin Aşınması Üzerine Siyasal Gücün Oluşumunun Demokratikleşmesinde Kamu Alanında Oydaşma Sağlamanın Önemi Son Verirken 244 LĠBERALĠZMĠ ONTOLOJĠK KABULLERĠNDEN YOLA ÇIKARAK SORGULAMAK Giriş Liberalizmin Ontolojik Kabulleri Üzerine Liberalizmin Ontolojik Kabullerinin Eleştirisi Üzerine Son Verirken 250

9 CUMHURĠYETĠN ELEġTĠRĠCĠ KONUMUNUN DEMOKRASĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE KATKI OLANAKLARI 253 DÜZENLEMENĠN OLANAKLARI VE SINIRLAMALARI ÜZERĠNE Giriş Bir Toplumsal Kurum Olarak Piyasa ve Yetersizlikleri Üzerine Düzenleme Tasarımına Elverişli Bir Toplumsal İyi Tanımlaması Üzerine İyi Bir Düzenlemenin Nitelikleri Üzerine Son Verirken 265 KENTSEL ALANLARIN GELĠġMESĠNDE DÜZENLEMENĠN ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE Giriş Piyasa Mekanizmasının Kentsel Alanları Yönlendirmedeki Yetersizlikleri Kente İlişkin Toplumsal İyinin Tanımı Kent Gelişmesindeki Düzenlemelerin Uygulamadaki Özellikleri Üzerine Son Verirken 272 KENT POLĠTĠKALARI ÜZERĠNE DÜġÜNCELER Giriş Politika Kavramının Nasıl Ortaya Çıktığı ve Geliştiği Üzerine Politika Tasarımı Üzerine Kentsel Politikalar Üzerine Son Sözler 284 BĠR DEMOKRASĠ PROJESĠ OLARAK YEREL (BÖLGE) PLANLAMA Giriş Var Olan Bölge Planlama Anlayışı 1960'lı Yıllarda Nasıl Belirlenmişti? Dünyada Mekanın Dönüşümü ve Yeni Temsil Sorunları Temsili Demokrasinin Aşınması ve Yönetim Anlayışının Yeniden Yapılanması Nasıl Bir Planlama Yaklaşımı Geliştirilebilir? Son Verirken 295

10 TÜRKĠYE KENT PLANLAMASININ YENĠDEN KURUMSALLAġMASINI DÜZENLERKEN DÜġÜNÜLMESĠ GEREKENLER ÜZERĠNE Giriş 297! Kapsamlı-Akılcı Planlama Neyi Gerçekleştirmeye Çalışıyordu? Bütünlük Arayışı Üzerine irdelemeler299 t 4 Ilııı unluk Arayışını Ön Plana Alan Kapsamlı- Akılcı Planlamanın Gerçekleştirmeye Çalıştıkları Kapsamlı-Akılcı Planlama Neden Yetersiz Kaldı? Yeni Bir Planlama Yaklaşımının Önerilebilmesi İçin Göz Önüne Alınması Gerekenler YVlll Paradigma İçinde Geliştirilebilecek Kent Planlaması Yaklaşımı Son Verirken 310 Itllt DIĠMOKRASĠ PROJESĠ OLARAK KENT PLANLAMA Giriş 311 I l. ı n ı l ı I»emokrasi ve Katılımcı Demokrasinin Zorunlu Birlikteliği Sosyo-Mekansal Bir Sürece Nasıl Müdahale Edilebilir? STK Aktörleri Arasındaki Farklılaşmalar Günümüzdeki Kent Planlama Prosedürlerinin Dcmokratiklik Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi Sözü Sonlandırırken 327 PIANCININ MEġRUĠYETĠNĠ OLUġTURMAKTA ETĠK SORUNLAR Giriş 328 } Ahlak Önermelerinin Niteliği ve Nasıl Temellcndirileceği Üzerine Kent Plancısının Ahlakı Üzerine 332 İyi Plancının Nitelikleri Üzerine İyi Planın Nitelikleri Üzerine İyi Kentin Nitelikleri Üzerine Son Birkaç Söz 343 KENT PLANLAMA MESLEĞĠ GELĠġMESĠNĠ SI ı KDÜRÜRKEN AHLAKINI NASIL OLUġTURUYOR? Giriş Plancının Ahlaki Sorumluluktan Bir Meslek Ahlakı Olarak Kent Planlaması 351

11 İkiyüzlülük Ahlakının Önünü Kesen Bir Planlama Planlamanın Varlığının Kamu Yararıyla Temellendirilmcsi 351 Nasıl Tcmcllcndirilcccği? 352 Siyasetçiyle Plancının Sorumluluk Bölüşümünün 353 Gayrimenkul Piyasası Değerleri Karşısında Yaşam Kalitesi Değerlerine Öncelik Veren Planlama Türkiye'de Kent Planlama Mesleğinin Ahlakında Yaşanan Değişmeler Kent Planlamanın Günümüzde Ulaştığı Noktada Yurttaşlara Düşen Sorumluluğun Genişletilmesi ya da Son Sözler 362

12 ONSOZ Bu kitapta İlhan Tekeli, son 40 yılı aşkın süre içinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan dönüşümler karşısında, planlama kuramında yaşanan değişmeleri ve kendisinin planlama konusundaki düşüncesinin aşama aşama nasıl biçimlendiğinin öyküsünü anlatıyor. Yaşanan bu dönüşüm kitabın adında "Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya" olarak özetlenmiş bulunuyor. Bu kısaltılmış ifade, yönetimden, yönetişime; toplum yararının dıştan verilmesinden, toplumdaki bireylerin seçmeleriyle oluşmasına; elitist yol gösterici planlamadan, katılımcı birlikte planlamaya; araçsal rasyonellikten, iletişimsel rasyonelliğe; nesnel bilgiden, öznellerarası uzlaşımlann bilgisine geçiş gibi çok kapsamlı dönüşümleri işaret ediyor. İlhan Tekeli'nin eser verdiği ilgi alanlarının kapsamı şekillenmeye ve sergilenmeye devam ediyor. İlk kitap Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru 'dan sonra, Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Tazıları, Göç ve Ötesi, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler yayımlandı. Elinizdeki, Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya yedinci kitap ve "Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi", "Türkiye'de Kentiçi Ulaşım Tarihi", "Mekanın Bilgi Bilimi", "Yerseçimi Kuramı ve Türkiye'nin Sanayileşmesi", "Konut Yazıları", "Yerellik, Gündelik Yaşam ve Yaşam Kalitesi" kitapları hazırlanıyor.

13 İlhan Tekeli'nin ilgi alanı çok geniş olduğu, konuşmalarını çok değişik kurumların toplantılarında yaptığı ve yazılan çok farklı yayın organlarında yayımlandığı için, çalışmalarının önemli bir kısmına erişebilmek neredeyse olanaksızdır. Tarih Vakfı, Tekeli'nin toplu eserlerini yayımlamakla, bu çalışmaların erişilebilirliğini artırmayı ve onlardan yararlanmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor ve yayımlanan her kitapla bu amaç gerçekleşiyor. Tekeli'nin yayımlanmış ve yayımlanmamış çalışmalarının nitelikleri bakımından üç grupta toplandığı görülmektedir. Birinci grupta çok sayıda konuşma ve yazıları yer almaktadır. İkinci grupta kitaplar bulunmaktadır. Üçüncü grubu ise değişik kurumlar içinde komiteler ya da komisyonlar halinde hazırlanan strateji niteliği ağır basan çalışmalar oluşturmaktadır. Toplu eserlerde ilk iki gruptaki çalışmalar yayımlanacaktır. Ama öncelik, gereksinmenin daha yüksek olduğu birinci gruptaki konuşma ve yazıların kitaplaştırılmasına verilecektir. İlk grubun kitaplaştırılmasında belli bir yol alındıktan sonra kitapların yeniden yayımlanmasına girişilecektir. Tekeli'nin yazı ve konuşmalarının yayıldığı 40 yıllık süre içinde dünyada çok önemli değişmeler yaşanmış, bilgiye yaklaşımlarda yeni yollar alınmıştır. Tekeli de bu düşünce serüvenine Türkiye'den katılmıştır. Değişik konularda yayımlanacak kitapların her biri içinde bu serüvenin izlerini bulmak olanaklıdır. Bu nedenle Tekeli her kitap için yazdığı sunuş yazısında kapsanan konuya ilgisinin nasıl geliştiğini, yani konunun özel yanını anlatmakta, ayrıca yaşanan paradigma değişikliklerinin kitap içinde nasıl geliştiğini sergilemektedir. Kitapların sunuş yazıları bir araya geldiğinde Tekeli'nin düşünce serüvenini daha yakından izlemek ve daha iyi anlamak olanaklı hale gelecektir. Tekeli'nin yayımlanacak kitapları genellikle tarih, bilgi kuramı, planlama, insan yerleşmeleri, eğitim ve politika gibi kategoriler içinde toplanabilir. Her kategoride, iç bütünlüğü olan birden fazla kitap yer alacaktır. Bu iç bütünlüğü sağlamak için, Tekeli bazı hallerde yeni yazılar yazmakta, üçüncü gruptaki çalışmalardan alıntılar yapmakta ya da yabancı dilde yayımlanmış yazılarının çevirilerini de eklemektedir. Kitapların oluşturulmasında tekrarları önlemek için bazı yazılar kitaplara alınmamakta, ama kitaba alınmayan bu yazıların referansları sunuş yazısında verilmektedir. "İlhan Tekeli-Toplu Eserler"in yeni kitaplarında buluşmak üzere... Tarih Vakfı Yurt Yayınevi

14 SUNUġ PLANLAMA ÜZERĠNE KIRK YILLIK BĠR DÜġÜNCE MACERASI Toplu Eserler dizisinin yedinci kitabı benim planlama kuramı hakkında yazdığım yazıları biraraya getiriyor. Kırk yıllık süreye yayılan bu düşünce maceram akılcı planlamayı öğrenmeyle başlayarak, planlamaya bir demokrasi projesi olarak bakan bir anlayışa ulaşıyor. Sunuş yazısında bu öyküyü sizinle bölüşeceğim. 1960'h Yılların Heyecanları Ben İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1960 yılında mezun oldum. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi yapıldığında, bizim sınıf mezuniyet projelerini hazırlıyordu yılının başından beri iyice yoğunlaşan demokrasi krizini hem bir üzüntüyle yaşıyor, hem de gençlik olarak büyük bir coşku içinde tepkilerimizi gösteriyorduk. Gençlik siyasetin etkili aktörlerinden biri haline gelmişti, kendi arasında yoğun bir şekilde demokrasinin nasıl geliştirileceğini, hukuk devletinin nasıl gerçekleştirileceğini, ülkenin kalkınmasının nasıl hızlandırılacağını tartışıyordu. Bu heyecanlı tartışmalar içinde planlama kavramı önemli bir çekim noktası oluşturmaya başlamıştı. 27 Mayıs sonrasında oluşan yönetim hemen Devlet Planlama Teşkilatını kurmaya başlamış ve 1961 Anayasasıyla, planlama anayasal bir kurum haline getirilmişti. Bu kurum ülkede akılcılığı temsil ediyordu. Ülkenin kalkınmasında izlenecek yolu, bilimsel bilgiye dayanarak saptayacaktı. Eğer siyasetçiler engellemez de ülke bu doğru yolu izlerse, kalkınmaması için bir neden olmadığına inanılıyordu. Kamusal alanda planlama doğruyu, siyaset ise bu doğrudan sapmayı temsil ediyordu. Devlet Planlama Teşkilatı ülkede en prestijli, en çok ümit bağlanan bir kurum haline gelmişti.

15 Planlamaya Bağlanan Ümit, Akılcılığa Bağlanan Ümitti Planlama temelde "aydınlanmanın" çocuğudur. İnsana ve insan aklına güveni içerir. Aydınlanma bir yandan insanın kendisi için iyinin ne olduğunu ancak kendisinin saptayabileceğine, öte yandan insan aklının doğayı ve toplumu kavrayabileceğine, onların işleyişlerine ilişkin bilimsel bilgileri geliştirebileceğine ve bu bilgileri daha mutlu bir toplum ve yaşam oluşturmakta kullanabileceğine inancı getirmişti. Başka bir deyişle insanın kaderini dinsel dogmalardan kurtararak kendi eline ya da aklına vermişti. 27 Mayıs hareketi Cumhuriyetin başlangıcında varolan bu inancı yeniden canlandırmak istiyordu. Akılcılığa inancın bu kadar yükseldiği bir dönemde, ders yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'de ilk kez, yeni kurulan Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde yüksek lisans eğitimini başlatıyordu. Ben de Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesinde İnşaat Mühendisi olarak yedek subaylık görevini yapıyordum. 27 Mayıs sonrasında hakim olan "ordu-gençlik elele" anlayışının sağladığı esneklikler içinde Sabri Özer Paşanın hoşgörüsüyle bu yüksek lisan programına kabul edilen İrem Altan (Acaroğlu) ve Tansı Çalkılıç (Şenyapılı) ile birlikte kabul edilen üçüncü öğrenci oldum. Artık ben inşaat mühendisliğinin dışına taşarak, şehir ve bölge plancısı olacaktım. Bu çok yüceltilen akılcılığı kentlerin gelişmesine uygulayacaktım. Türkiye'de kırsal alanda çözülme başlamıştı, kentsel alanlarda gecekondu kuşakları oluşuyordu. Tüm bu sorunların hep yeterli planlar yapılmadığı ve uygulanmadığı için doğduğuna inanılıyordu. Biz eğitilince, bilimsel bilgiye dayanarak yapılacağı için tartışmasız doğru olacak olan planları yapma hünerlerini elde edeceğimizi ve sorunların çözümünde etkili roller oynayabileceğimizi düşünüyorduk. Kuşkusuz bu çok iyimser, tozpembe bir dünyaydı. Ama biz Cumhuriyetin köktenci bir modernite projesinin uygulandığı yıllarda oluşan bir eğitim sistemi tarafından yetiştirilmiştik. Bu eğitim sisteminin bize yüklediği misyon ve bu misyonun yerine getirilmesine ilişkin meşruiyet anlayışıyla tutarlı bir beklenti içindeydik. ODTÜ'de Yazılan Bir Yüksek Lisans Tezi Askerlik görevini bitirdikten sonra İmar ve İskan Bakanlığında Zonguldak Bölge Planını yapmakla görevlendirilmiştim. Zonguldak Bölgesi

16 (>n l'lanı tamamlandıktan sonra yüksek lisans tezini yazma aşamasına Ulaşmış bulunuyordum. Tezimin konusunu "Geri kalmış Ülkelerde Bölge Planlaması" olarak seçmiştim. Şehir planlama bölümündeki eğitimim sırasında planlama kuramı konusunda bir ders almamıştım. Bu nedenle 1%4 yılı ilkbaharında tamamlanan tezimin başlangıç bölümleri planlama kavramları ve planlama teorisine ayrılmıştı. Bugün geriye dönerek baktığımda tezimin planlama kuramına ilişkin bölümünde Paul Davidof ve Tlıomas Reiner'ın 1 planlamayı bir seçim (choice) kuramı olarak gören yaklaşımının egemen olduğunu görüyorum. >.'.. Hu kuram akılcı eyleme ulaşmak için bir süreç (procedure) tanımlıyı udu. Bu süreç temelde akılcı karar verme modelinden esinlenmişti. Ama bıı model konusundaki eleştiriler göz önünde tutularak bazı iyileştirmeler yapılmaya çalışılmıştı. Yanıtlanmaya çalışılan bu eleştirilerin başında, Alil) gibi bir ülkede çok yaygın olan, akılcı planlamanın en doğru kararı bireylere seçme olanağı bırakmadan belirlediği, bu nedenle de planlamanın demokrasi ve açık toplum ideali ile uyuşmadığı biçimindeki karşı çıkış geliyordu. Bu kaygıyla da önerdikleri kuramda seçim işlemini ön plana çıkarmışlardı. Planlama bireylerin seçme alanını genişletmeliydi. Planlamanın yaratıcı yanı bunu sağlayacaktı. Daha geniş bir seçenekler yelpazesinden yapılacak olan seçmeler de hem özgürlük alanını genişletecek, hem de akılcı olana daha yakın bir eylemin seçilmesini sağlayacaktı. Böylece demokrasi ve planlama uzlaştırılmış olacaktı. Tezimde bu açıklama yer alıyordu. Ama Davidof Reiner kuramının şimdi daha çok farkında olduğum bu özelliğinin o zaman ne kadar farkında olduğumu şimdi kestiremiyorum. Her halde kuramın beni daha çok cezbeden yönü akılcı bir süreci tanımlamasıydı. Plancının Toplumcu Olması Gerektiği İnancının Oluşumu 1965 yılına gelindiğinde, 1961 Anayasasının getirdiği olanaklar içinde Türkiye'de siyasal düşünce alanında önemli açılımlar yaşanıyordu. "Yön" dergisi çıkmaya başlamış ve çok etkili olmuştu. Yeni kurulan Türkiye İşçi Partisi aydın kesim üzerinde çok etkili olan bir muhalefet yürütüyordu. Sosyal Adalet kavramı, hazırlanan Birinci Beş Yılık Planla birlikte Türki Paul Davidof, Thomas Reiner: "A Choice Theory of Planning", Journal of the American Institute of Planners, Cilt XXVII, No.2, Mayıs 1962, ss

17 ye'nin gündeminde merkezi bir konum kazanmıştı. Sosyal devlet ve refah devleti anlayışının uygulanabilmesi için, bir ölçüde popülist öğeleri de içererek atılan adımlar, siyasetin gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştı. Tüm bu gelişmeler Türkiye'de plancıların da kendilerinde yeni misyonlar görmesine neden oluyordu. Plancılar toplumda egemen olan siyasal ve ekonomik güçler karşısında, artık kendilerini sosyal adaleti sağlamaya çalışan aktörler, kamu yararının savunucuları olarak görüyorlardı. Kendilerinin yalnızca akılcılığı sağlayacak bir teknisyen olarak görülmesine razı değillerdi. Onlar akılcılıklarını toplum adına kullanacaklardı. Plancı olmak demek sadece belli teknik bilgilere sahip olmak değil, aynı zamanda bu değerlerle yüklü olmak olarak görülüyordu. Bu ise plancının siyasetçi karşısında bir ölçüde de olsa otonomi sahibi olmasını gerektiriyordu. Eğer bu plancılar aynı zamanda temsili demokrasiye inanıyorsa, böyle bir otonom konumun savunulmasında zorlukla karşılaşıyorlardı. O zaman plancıların meşruiyetlerini savunmakta iki dayanakları olabilirdi. Birincisi biraz önce üzerinde durduğumuz üzere ahlaki ilkelere dayanmak, ikincisi ise meşruiyetini bilimsellikten almaya çalışmaktı. Böyle bir meşruiyeti sağlayacak bilimselliğin ise toplumların gelişme çizgisi için tartışma konusu olmayan bir kurama sahip olması gerekiyordu. İster hazırlanan devlet planının üstü kapalı olarak dayandığı modernleşme kuramı, ister sosyalist hareketin ereksel, tarihsel materyalizm kuramı olsun, her ikisi de böyle bir bilimsellik gereksinmesini karşılıyordu. Belki o yıllarda durum bu kadar net görünmüyordu. Ama bugünden geçmişe baktığımızda durum daha açık görünüyor. Bakanlık Bursunun ABD'de Yeni Bir Eğitim Fırsatı Olarak Kullanılışı Planlamaya böyle bakmağa başladığım bir dönemde, 1965 yılı ilk baharında, İmar ve İskan Bakanlığı beni kısa süreli bir OECD bursuyla ABD'ye gönderdi. ABD'ye gittiğimde, Llyod Rodwin'in MIT'ye doktora öğrencisi olarak kabulümü sağladığını gördüm. Cambridge'e gittiğimde Llyod Rodwin bana danışman olarak John Friedmann'ı atamıştı. Daha sonraki yıllarda planlama kuramı alanının en önde gelenlerinden bir olacak olan Friedmann henüz yardımcı profesördü. Onun MIT'deki son yarıyılıydı. Bu yarıyıl bitince, pratik planlama faaliyetlerinde bulunmak için Latin Amerika ülkelerine gidecekti. Fried-

18 mann'ın danışmanım olması, planlama konusunda düşüncelerimin gelişmesi bakımından, benim için önemli bir şans oldu. O yıl John Friedmann, William Alonso ile birlikte Bölgesel Gelişme ve Planlama adlı derlemelerini henüz yayımlamışlardı. 2 John Friedmann danışmanım olarak kendisinin planlama kuramı konusundaki dersiyle, Alonso'nun Harvard Üniversitesinde vermekte olduğu bölge planlaması dersini almamı önerdi. Friedmann'ın kantitatif tekniklerden uzak bir ele alışı vardı. Ama planlamayı derinliği olan bir kuramsal çerçeveye oturtmaya çalışıyordu. Alonso'nun ise coğrafyanın yeni yaşamaya başladığı neopozitivist devrime (o zaman bunun bir bilimsel devrim olduğunun farkında değildim) katkı yapmış olan biri olarak 3 mekan organizasyonlarına ilişkin kuramlarının, Friedmann'ın planlama kuramıyla birlikte bölge planlama pratiğinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin olarak öğrencilerini yeni arayışlara, düşüncelere iten arayışı çok öğretici oluyordu. İyi bir bölge plancısı olmak için hem mekan organizasyonu, hem de planlama kuramları konularını öğrenmem gerektiği konusunda bir sonuca ulaşmıştım. Daha sonraki yıllarda çok değişik konularda çalışma yapmama karşın bu iki ana kuramsal alandaki ilgim hep merkezi konumunu korudu. DPT'nin ABD'ye gönderdiği Timuçin Akkutay'da aynı dersleri alıyordu. John Friedmann'ın planlama kuramı konusundaki dersi üzerinde Timuçin'le sık sık konuşuyorduk. Friedmann'ın öğrencilerin katılımına açık olan dersi bu kuramsal sorunlar konusunda bize tartışma ve düşünme olanağı veriyordu. Dersin vurguladığı üç konu bu bakımdan bize ilginç geliyordu. Bunlardan birincisi Friedmann'ın akılcı planlamanın önce en iyi kararı verip sonra bunun uygulanmasına çalışmak şeklindeki, karan ve uygulamayı birbirinden ayıran biçimdeki ele alışına karşı çıkarak, plancının bu ikiliği ortadan kaldırarak doğrudan eyleme yönelmesi gerektiği konusundaki önerileri bize doğru geliyordu. İkincisi ise planlamanın yenilikçi olmasıydı. Bu eyleme yol göstermekte yenilikçilik (innovativeness) özel l>ıı öneme sahipti, iki farklı geleneğin planlamayla eklemlendirilmesine olanak veriyordu. Bir yandan tasarım geleneğiyle sıkı ilişkili şehir planla John Friedmann, William Alonso: Régional Development and Planning A Reader, The M.I.T. Press, Cambridge,1964. I William Alonso: Location and Land Use Toward a General Theory ofland Rent, 1 larvard University Press, Cambridge,1964.

19 ması, öte yandan geri kalmış toplumların yapısal değişmeye gereksinmesi olduğu konusundaki bakış açısı bu kanalla Friedmann'ın yaklaşımına bağlanabiliyordu. Üçüncüsü ise o yıllarda yazdığı Planlamanın Sosyal Bağlamı makalesiydi. Bu yazı bizim bakımımızdan önemli bir ufiık açıcılığa sahipti. Her ülkenin kendi koşullarına uygun bir planlama stilinin oluşturulması gerektiğine inanıyor ve bunun nasıl oluşturulabileceğini sorgulamaya çalışıyordu. Bir anlamda planlamanın sosyolojisi için bir çerçeve oluşturuyordu. Bu evrensel bir planlama kuramı arayışından, bağlam bağımlı bir planlama kuramı arayışına geçiş demekti. Bize yaptığımız planların uygulanamayışını anlamamıza yardım edecek, çok önemli bir ipucu olarak görülüyordu. Eğer toplumsal bağlamımıza uygun planlama stilini geliştirebilirsek başarılı bir planlama yapabileceğimizi umuyorduk. Bu umutla Timuçin'le birlikte Friedmann ve Alonso'nun dersleri için Türkiye'deki planlama deneyinin sorunlarını planlamanın toplumsal bağlamı üzerinde durarak çözümlemeye çalışan çok uzun bir dönem çalışması hazırladık. Savunucu Planlama Anlayışıyla Tanışma Cambridge çok sayıda bilimsel toplantının yapıldığı çok canlı bir bilimsel ortamdı. Bu yarıyılda yapılan bir toplantıda Paul Davidof yaptığı konuşmada savunucu (advocacy) planlama yaklaşımını anlattı. 4 Bu yaklaşım, Amerika'da siyahların eşitlik talebini dile getiren, ayrımcılığa karşı çıkan toplumsal hareketin zirveye ulaştığı bir dönemde gelişmişti. Plancılar da bu akımdan etkilenmişti. Kendilerine toplumun bu yeni duyarlılığına yanıt verecek bir rol tanımlıyorlardı. Kurumsallaşmış planlama süreci toplumun ezilen kesimlerinin haklarının savunmasına olanak vermiyordu. Bu süreç demokratik görüntüsü altında hep toplumun güçlü kesimlerinin lehine işliyordu. Bu işleyişi dengelemek için plancılar toplumun dışlanan ve ezilen kesimlerinin savunması rolünü yüklenmeliydi. Böyle bir kuramsal çerçeve, Türkiye'nin 1960'lı yıllarının siyasal eğilimleri içinde bizim de plancılara yüklediğimiz misyona çok benzer bir misyonu plancılara yüklediği için bize çok çekici gelmişti. 4 Paul Davidof: "Advocacy and Pluralism in Planning", Journal of the American Institute of Planners, Vol. XXXI, No. 4, November 1965, pp (

20 ABD'deki Planlama Deneyimlerini Küçümseyerek Yapılan İnceleme Gezisi Yaz, aylarında da OECD bizim için önemli bölge planlama projelerini incelememiz için özenli bir program hazırlamıştı. Bunlar arasında Tennesse Valley Authority, Puerto Rico, o yıllarda MIT'nin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün aktif olarak rol aldığı Venezüella Hükümetinin Orinaco nehrinin geçtiği havzadaki çok zengin doğal kaynakları değerlendirmek için kurduğu Guayana yeni kenti ile Washington DC.'deki çok sayıda kurum ve kuruluş yer alıyordu. Bu uzun inceleme gezisi kuşkusuz benim için çok yararlı bir deneyim birikimi sağlıyordu. Büyük kısmını Timuçin'le birlikte yaptığımız bu gezi sırasında yalnız bize anlatılanlarla yetinmiyor, aramızda tartışıyorduk. Gördüğümüz planlama deneyimleri bize hep yetersiz görünüyordu. ABD'nin ekonomik düzeni içinde planlamaya bırakılan sınırlı müdahale olanakları içinde yapılan planlama çalışmaları göre hep eksik bir yön bırakıyor, çözmeye çalıştığı sorunu çözmek için gerekli cesaretli adımları atamıyordu. Biz de, kendi deneyimlerini anlatanlara, hep bu yetersizlikleri açığa çıkaracak sorular yöneltiyorduk. Bu eksiklikleri sergilemekten gizli bir keyif alıyorduk. Bölge Bilimi Yüksek Lisans Eğitimi Herbert Simon'u tanıştırıyor Hu verimli geziden sonra güz yarıyılında Pennsylvania Üniversitesinin Bölge Bilimi Bölümünde eğitime başladığımda değişik bir ortamla karşılaştım. Burada planlama doğrudan programda yer almıyordu. Ama bir yandan mikro ekonomik paradigmanın uzantısı olarak yoğun bir mekan organizasyonu eğitimi, öte yandan bölgesel ekonominin analizinde kullanılabilecek kantitatif teknikler yer alıyordu. Planlama büyük ölçüde rasyonel karar verme tekniklerine indirgenmişti. Uygulama sorunları bu bölümün gündeminde önemli bir yer tutmuyor ama ekonomi kuramı içinde akılcı karar verme kuramı açıkça ele alınıyordu. Böyle bir karar modelinin yetersizlikleri karşısında, Herbert Simon'un önerdiği karar vermede tatmin edicilik yaklaşımı ve oyunlar kuramı kapsamı içinde geliştirilmiş olan belirsizlikler karşısında uygulanabilecek akılcı karar kriterlerinin ne olduğunu öğrenmek benim akılcı karar verme kuramını daha derinden kavramamı sağladı.

21 ODTÜ'de Yarı Zamanlı Öğretim Üyeliğine Başlama Burs süresi bitince Türkiye'ye döndüm. Benim Türkiye'de olmadığım sürede ODTÜ'deki bölüm yöneticileri OECD'den sağlanan bir destekle bazı yabancı hocaları da sağlayarak, bölge planlama yüksek lisans programı başlatmak hazırlığı içine girmişlerdi. Gelen yabancı hocaların İsrail'den olması kurulacak bölümün programında kırsal planlamanın ağırlıklı olarak yer alması eğilimini ortaya çıkartmıştı. Türk uzmanlar ise sanayileşme-kentleşme boyutuna önem verilmesini savunuyorlardı. Birden kendimi bu tartışmaların içinde buldum. Benim Türkiye'ye dönmüş olmam planlama kuramı, organizasyonu kuramı ve bölgesel analiz teknikleri gibi derslerin verilmesini kolaylaştırdı. Bölge Planlama Yüksek Lisans Programının ilk yarıyılından başlayarak yarı zamanlı bir öğretim üyesi olarak, ama tam zamanlı bir öğretim üyesi kadar yük taşıyarak ders vermeye başladım. İlk yıl planlama kuramı dersini hocalar arasında bölüşerek verdik, ikinci yıldan sonra kendi başıma vermeye başladım. O günden, emekli oluncaya kadar, her yıl biraz değiştirerek, bu dersi vermeyi sürdürüyorum. Her verilen ders yeniden planlama kuramı üstünde düşünmeme neden oluyor. Emekli olduktan sonra da her yıl yeni planlama düşüncesi konusunda bir doktora dersi vermeye devam ediyorum. Üretilen Fiziki Planlama Süreci Önerileri İçinde bulunduğum planlama ve eğitim kurumlan içinde fiziki planlamanın kararlarının bilimsel analizlerle nasıl temellendirileceği, planlama pratiğinden kaynaklanan, yanıtlanması gereken esas sorunlar olarak sürekli ilgimi çekti. Planlama pratiğiyle her ilgilendiğimde, hep daha başlangıçtan hangi analizlerden yola çıkarak hangi kararları üreteceğime ilişkin yöntem bildirileri yazmak alışkanlığım haline geldi. Bunlardan ilkini Zonguldak Bölge Ön Planı için geliştirmiştim. ABD'den döndükten sonra 1960'lı yılların ikinci yarısında bir başkasını, kıyı kesimlerinde Turizm Bakanlığınca yapılmaya başlanan fiziki planlama çalışmaları için geliştirdim, diğerini metropoliten alan planlamaları için hazırladım. 5 Bu yazılar planlama kuramından çok planlama pratiğine ilişkin olduğundan hiçbirine bu kitapta yer vermedim. İlhan Tekeli: "Bölgesel Turizm Fiziki Planlaması Metodolojisiye ile İlgili Düşünceler" Bu konuşma 1969 Şubatında PAU konferansları için hazırlanmıştır yılında

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL ADI T+U+L KREDİ AKTS SBP101 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: Pragmatik Yaklaşımlar - Altyapı Planlaması Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pragmatik Yaklaşımlar

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU Tarihi Okulun İsmi Formu Dolduranın Adı Soyadı Formu Dolduranın Asli Görevi : / / : : : Bu form Başka Bir Okul Mümkün Derneği ne protokolle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Küresel finans sektörü, barındırdığı risklerden dolayı geçtiğimiz yıl birçok şirket için belirsizliklerle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ www.itu.edu.tr İŞLETME FAKÜLTESİ Yarının yatırımlarını şekillendirecek

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

(DRAFT COPY) DEMOKRATİK TEPKİLER REHBERİ

(DRAFT COPY) DEMOKRATİK TEPKİLER REHBERİ (DRAFT COPY) DEMOKRATİK TEPKİLER REHBERİ Rev. No: 1.0 Tarih :Haz., 1991 Rev. No: 2.0 Tarih :Tem., 1991 Rev. No: 3.0 Tarih :Mar., 1999 Rev. No: 4.0 Tarih : Haz., 2010 BEYAZ NOKTA POLİTİKA DOKÜMANLARI DİZİSİ

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı