İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ"

Transkript

1 İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan MALĠ SEKTÖR DIġI NFIST ĠSTANBUL 20 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU" Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve B.02.6.SPK sayılı izin doğrultusunda ĠSTANBUL SILVER B TIPI GÜMÜġ BORSA YATIRIM FONU na dönüģtürülmüģtür. Fon, katılma payları borsada iģlem gören, fonun oluģturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiģ katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak Ģekilde, portföyde yer alan gümüģ ve nakdi bir araya getirerek karģılığında fon katılma payı alabildiği ya da söz konusu kurumların en az asgari iģlem birimine tekabül eden katılma paylarını saklamacı kuruluģa iade edip karģılığında fonun içindeki gümüģten ve nakitten payına düģen kısmını alabildiği, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy iģletmek amacıyla kurulan bir malvarlığıdır. 1.2 Bu içtüzükte Finansbank A.ġ. KURUCU, Finans Portföy Yönetimi A.ġ. YÖNETĠCĠ, Kurucu ile YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesi imzalamıģ olan ve Kurul ca uygun görülen aracı kurum ve bankalar YETKĠLENDĠRĠLMĠġ KATILIMCI, ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (TAKASBANK) ve Ġstanbul Altın Borsası (ĠAB) SAKLAYICI KURULUġLAR, Istanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatirim Fonu FON, Sermaye Piyasası Kurulu KURUL, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği TEBLĠĞ, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği SERĠ: VII, NO:10 SAYILI TEBLĠĞ Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ĠMKB, Ġstanbul Altın Borsası tarafından ABD Doları cinsinden yayınlanmakta olan T+0 valörlü gümüģ fiyatı GÜMÜġ FĠYATI, Reuters tarafından yayınlanan ve XAG=X kodlu uluslararası gümüģ piyasası spot fiyatını yansıtan gümüģ fiyatı GÜMÜġ ULUSLARARASI FĠYATI, bankalar arası para piyasasında oluģan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alıģ ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satıģ kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur KUR olarak ifade edilecektir. MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ, YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCI VE SAKLAYICI KURULUŞUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ: 2.1 Fon'un Adı: ĠSTANBUL SILVER B TĠPĠ GÜMÜġ BORSA YATIRIM FONU dur. Fon un yönetim adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:7 Etiler ĠSTANBUL 2.2 Kurucu nun Unvanı: Finansbank A.ġ. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No: Gayrettepe ĠSTANBUL 2.3 YetkilendirilmiĢ Katılımcının Unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat: Etiler ĠSTANBUL 1

2 2.4 Yönetici nin Ünvanı: Finans Portföy Yönetimi A.ġ. Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:7 Etiler ĠSTANBUL 2.5 Saklayıcı KuruluĢların; Unvanı: ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Merkez Adresi: ġiģli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No: ġiģli ĠSTANBUL Unvanı: Ġstanbul Altın Borsası Merkez Adresi: Rıhtım Caddesi No: Karaköy ĠSTANBUL MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESİ: 3.1. Fon'un Tutarı (Yüz milyon) TL'dir Fon un Süresi: Süresizdir Fon (Yirmi Milyon) paya bölünmüģtür. MADDE 4- FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 4.1 Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı izni ile kurulan Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nun Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 7/228 sayılı kararı doğrultusunda Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu na dönüģtürülmesine karar verilmiģtir. 4.2 NFIST ın kuruluģu esnasında 2 asgari iģlem birimine denk gelecek ölçüde Kurucudan avans tahsis edilmiģ ve fon portföyü oluģturulmuģ Avans tahsisinin ardından portföy yönetimine baģlayan Fon un payları, Borsa Yatırım Fonları Tebliği nin 9. maddesine istinaden halka arz yoluyla yatırımcılara sunulmuģtur. 4.3 DönüĢüm prosedürü aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilecektir DönüĢüme iliģkin içtüzük tadilinin tescilini takip eden 30 gün sonra içtüzük değiģiklikleri yürürlüğe girecektir Kurul un DönüĢüm onayı sonrası Ġçtüzük değiģikliklerinin yürürlüğe gireceği tarihte YetkilendirilmiĢ Katılımcı nezdinde bulunan Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu hesabındaki hisselerin tamamı ve portföydeki diğer varlıkların o günkü değerleri ile piyasada satılarak Fon portföyü nakde çevrilir. Daha sonra söz konusu nakit ile Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu nun 1 asgari iģlem birimine denk gelen portföy kompozisyonu oluģturulur. 2

3 Fon toplam değerinin %1 ini geçmeyecek Ģekilde nakit bileģen ayrılır ve kalan bakiyenin tamamı ile Fonun ĠAB nezdindeki hesabına gümüģ alınarak Fon portföyü oluģturulur DönüĢüm iģlemi dolaģımda olan 1 pay Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu na karģılık 2 pay Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu gelecek Ģekilde gerçekleģtirilir Fon un dönüģümü ile beraber değerleme esasları ve birincil piyasa iģlemleri bu içtüzüğün 9. Maddesinde belirtildiği Ģekilde gerçekleģecektir. 4.4 Yönetici katılma payları karģılığı yatırımcılardan toplanan paraları, en geç üç iģ günü içinde, Tebliğ in 42. md. hükümlerine ve bu içtüzükte belirtilen portföy strateji ve sınırlamalarına uygun olarak oluģturur ve yönetir. 4.5 Katılma paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde müģteri bazında izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez. 4.6 Katılma payları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarda, her müģterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir. MADDE 5 - FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER 5.1 Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak Ģekilde yönetim, temsil ve varlıkların saklanmasından Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansbank A.ġ. sorumludur. Fon portföyü, yönetici Finans Portföy Yönetimi A.ġ. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacak bir portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde bu içtüzük ve Tebliğ hükümleri dahilinde yönetilir. 5.2 Fonla ilgili iģlemler Seri: VII, No:10 sayılı Tebliğ'in 12. maddesi çerçevesinde belirtilen asgari Ģartları haiz en az üç kiģiden oluģan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafından yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi Kurucu atar. 5.3 Fonla ilgili iģlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ bünyesinde bir fon hizmet birimi oluģturulur. Fon hizmet biriminde, Seri: VII, No:10 sayılı Tebliğin 12. maddesinde belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve fona iģlerin gerektirdiği mekân, teknik donanım, muhasebe sistemi ve yeterli sayıda uzman personel sağlanır. 5.4 Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 69. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde günlük katılma paylarının alım satımları izlenir. Fon kurulunun vereceği her tür karar onaylı olarak Fon Kurulu Karar Defterine yazılır. Bunlar dıģında fon iģlemlerine 3

4 iliģkin olarak TTK, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Kasa Defteri ve Envanter Defteri Fon Hizmet Birimi tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı nca istenebilecek VUK ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur. 5.5 Fonun muhasebe, denetim, hesap ve iģlemleri Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu TTK, VUK ve Borçlar Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak, Kurucunun ve Yöneticinin hesapları dıģında özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine iliģkin olarak, Kurul'un Seri: XI, No:6 sayılı Yatırım Fonları Mali Tablo ve Raporlarına ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ inde belirtilen esaslara uyulur. 5.6 Yönetici fon yönetiminde aģağıdaki ilkelere uyar; Yöneticinin yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diğer müģterileri arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek iģlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere ve sözleģme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alım satım kararlarına mesnet teģkil eden araģtırma ve raporların en az 5 yıl süreyle yönetici nezdinde saklanması zorunludur. Yatırım kararını veren portföy yöneticisi alım satım kararlarını imzalı olarak kaydeder Fon portföyüne rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınmaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılmaz. Rayiç bedel, borsada iģlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada iģlem görmeyen varlıklar için iģlem gününde fon lehine alımda en düģük, satımda en yüksek fiyattır Borsada iģlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Yöneticinin, fon portföyüne yapılan alım satım iģlemlerinde, ilgili aracı kuruluģ aracılığıyla yapılan iģlemin fon adına gerçekleģtirilmesini temin etmesi zorunludur. Yönetici fon adına yaptığı alım satım iģlemlerinden dolayı herhangi bir ihraççı veya aracı kuruluģta kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun Kurucu ya açıklanması zorunludur Yönetici fon adına yaptığı alım satım iģlemlerinden dolayı herhangi bir ihraçcı veya aracı kuruluģta kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun Kurucu ya açıklanması zorunludur Herhangi bir Ģekilde yöneticinin, kendine veya üçüncü kiģilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adına yapılacak alım satımlarda yönetim sözleģmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve Kurucunun genel kararlarına uyulur Fon portföyünün önceden saptanmıģ belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilmez. 4

5 5.6.7 Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve fonların yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafın menfaati doğrultusunda kullanamazlar. 5.7 Fon, ĠAB Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföyündeki gümüģün piyasa değerinin en fazla %25'i tutarındaki gümüģü ödünç verebilir veya aynı tutarı aģmamak üzere ödünç alabilir. Ödünç verme ve alma iģlemi en fazla 90 iģgünü süreyle yapılır. GümüĢün ödünç iģlemleri söz konusu piyasadaki iģlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde ve Kurul düzenlemelerine uygun Ģekilde yapılır. 5.8 Fon katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinde oluģabilecek nakit ve/veya gümüģ ihtiyacının karģılanması amacıyla Fon varlığının %10 unu geçmemek üzere; Kurul dan izin alarak Fon hesabına kredi alınabilir. Kredinin alınması ve geri ödenmesi aģamalarında Kurul a bilgi verilir. 5.9 Kurucu kaydi değer olarak tutulan katılma paylarını müģteriler bazında izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak zorundadır Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki iliģkilerde bu içtüzük hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekâlet akdi hükümleri uygulanır. Fon içtüzüğü, katılma payı sahipleri ile Kurucu, saklayıcı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekâlet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genel iģlem Ģartlarını içeren iltihaki bir sözleģmedir. MADDE 6 - FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI 6.1. Fon portföyündeki gümüģ, Takasbank ın ĠAB nezdinde açılmıģ olan Borsa Yatırım Fonu Hesabında (Takasbank BYF Hesabı) Fon adına saklanır. Fon portföyündeki menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları yapılacak sözleģme çerçevesinde Takasbank nezdinde ve/veya Takasbank ın saklama hizmeti veren kuruluģlarda Fon adına açılmıģ olan alt hesaplarında saklanır. 6.2 Yatırım fonunun malvarlığı, Kurucunun, Kanun dan, Tebliğ'den ve Fon içtüzüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karģılaması dıģında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü Ģahıslar tarafından haczedilemez. MADDE 7 - FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ 7.1 Fon portföyünün yönetiminde Tebliğ in 5. maddesi kapsamında B Tipi Fon niteliğine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, bu içtüzüğün 14. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak Ģekilde, endeks kapsamındaki varlıklardan oluģması esastır. Baz alınan endeks Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu Endeksi dir. Buna paralel olarak Fon un varlıklarının en az %90 ı devamlı olarak baz alınan kıymetli 5

6 maden olan gümüģten oluģur. Korelasyon katsayısı aylık ve 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. 7.2 Fon portföyünün gümüģ dıģındaki kısmı ters repo da ve/veya Borsa Para Piyasası nda değerlendirilir. MADDE 8 - FON PORTFÖYÜNDE YER ALACAK VARLIKLAR 8.1. Fon portföyünün en az %90 ı en çok %100 ü gümüģten oluģur. Fon portföyüne alınacak gümüģün Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ de belirtilen ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda iģlem görmesi zorunludur Mevzuat uyarınca izin verilmiģ olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri fon portföy değerinin en az %0 en çok %10 unu oluģturur Fon portföy değerinin en fazla %10 u nakit değerlendirmek üzere yapılan ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nezdindeki borsa para piyasası iģlemlerinden oluģur. Fon un operasyonel iģlemleri nedeniyle oluģabilecek likidite ihtiyacının karģılanması amacıyla nakit tutulabilir Fon portföyüne yukarıdaki maddelerde sayılanlar dıģında herhangi bir varlık dâhil edilmez. MADDE 9 - KATILMA PAYI OLUŞTURMA VE GERİ ALIM İŞLEMLERİNE (CREATION - REDEMPTION), İKİNCİL PİYASA İŞLEMLERİNE, PORTFÖY DEĞERİNİN VE BİRİM PAY DEĞERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 9.1. Fon katılma payının net aktif değeri ve iģlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değeri bulunur. Fon un net aktif değeri ĠMKB nin iģleme açık olduğu günlerde seans sonrası hesaplanır. Ġki seans uygulamasının bulunması halinde, net aktif değer ikinci seans sonrasında açıklanır. Fon un, gram birimindeki gümüģ değeri baz alınarak Türk Lirası cinsinden hesaplanan Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değeri ise ĠMKB nin iģleme açık olduğu günlerde seans saatleri dahilinde Kurucu nun sorumluluğunda Yönetici tarafından sürekli olarak hesaplanır ve 1 dakikada bir en az iki veri sağlayıcı firmadan ve Fon un internet sitesinden açıklanır. Gösterge niteliğindeki net aktif değerin hesaplanmasında esas alınan gümüģ fiyatı ve kur konusunda, portföy değerinin hesaplanması için geçerli olan ilkelere uygun hareket edilir. Fonun iģlem fiyatı ise ĠMKB Fon Pazarı nda oluģan fiyattır "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. Fon Toplam Değeri, Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düģülmesi suretiyle bulunur Portföydeki varlıkların değeri aģağıdaki esaslara göre tespit edilir. 6

7 Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ve değiģim sırasında fon içerisindeki oranları ile kayda geçirilir Fon portföyünde yer alan gümüģ, ABD Doları cinsinden gümüģ uluslararası fiyatının ĠMKB nin iģleme açık olduğu günlerde son seansın kapanıģ anındaki fiyatı esas alınarak değerlenir. Değerlemede kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru, bankalar arası para piyasasında oluģan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alıģ ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satıģ kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alıģ ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satıģ kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. KapanıĢ anında kotasyon verilmemiģ olması durumunda, kotasyon verilen son dakikadaki en iyi alıģ ve en iyi satıģ kotasyonlarının ortalaması esas alınır. Benzer Ģekilde 1 dakikalık aralıklarla açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değerinin hesaplanmasında da, hesaplama yapılan dakikada verilen en iyi alıģ ve satıģ kotasyonlarının ortalaması, o dakikada kotasyon verilmiģ olmaması halinde ise kotasyon verilen son dakikadaki en iyi alıģ ve en iyi satıģ kotasyonlarının ortalaması esas alınır. Portföyde yer alan gümüģün değerlemesinde, gümüģün saflık derecesi de dikkate alınır Borsada iģlem gören menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları değerleme gününde borsada oluģan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. Borsada iģlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan ters repolar son iģlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit giriģlerini nakit çıkıģlarına eģitleyen ıskonto oranı) ile değerlenir Katılma payı oluģturulması ve geri alım uygulaması (creation redemption process) birincil piyasa iģlemleri çerçevesinde ayni olarak gerçekleģir. Fon, katılma payı oluģturma birimi için belirlenen gümüģ ve varsa nakit bileģenin karģılığında katılma payı oluģturma (creation) iģlemi ve Fon paylarının karģılığında katılma payı oluģturma birimi için belirlenen gümüģ ve varsa nakit bileģenin geri alınması ile gerçekleģtirilen geri alım (redemption) iģlemi yapabilir. Yatırımcılar ikincil piyasa iģlemleri ile de Fon paylarını alıp satabilirler. Ġkincil piyasa iģlemleri pay senedi iģlemleri ile aynı Ģekilde ve ĠMKB nin, borsa yatırım fonları katılma paylarının Borsa da kotasyonu ve iģlem görmesine iliģkin usul ve esaslar hakkındaki genelgesi çerçevesinde yapılır Katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemine konu olacak gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu her sabah, IMKB seansı baģlamadan önce Yönetici tarafından Fon un internet sitesinde ve Takasbank terminallerinde ilan edilir. Gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu bar, külçe veya granül halindeki saf gümüģten ve nakit bileģenden oluģur. Nakit bileģen fonun toplam değeri ile fonun portföyündeki gümüģün değer farkından hesaplanır. Fon porföy değerinin fon toplam değerinden yüksek olduğu durumlarda nakit bileģen eksi bir değer olur. Bu durumda katılma payı oluģturma iģleminde yatırımcılar bar, külçe veya granül halindeki gümüģü fona teslim edip fondan nakit alırken, geri alım iģleminde bar, külçe veya granül halindeki gümüģü fondan alıp fona nakit verir. Gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile katılma payı oluģturma iģlemi sırasında yatırımcıdan talep edilen bar, külçe veya granül halindeki gümüģ 7

8 ve nakit bileģende farklılık olması durumunda yatırımcı farklılığı ortadan kaldırdığı takdirde talebi iģleme konur Katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinde YetkilendirilmiĢ Katılımcı, yatırımcılardan YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesinde belirtilen tutarda komisyon tahsil edebilir. Komisyon oranına iliģkin bilgilere Fon un internet sitesinde de yer verilir. Fon Kurulu YetkilendirilmiĢ Katılımcının yapacağı katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerine; fonun dolaģımdaki pay sayısının toplam pay sayısına ulaģması, talebin gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri: VII, No:10 sayılı Tebliğ in 47. maddesinde ifade edilen savaģ, ekonomik kriz, iletiģim sistemlerinin çökmesi, varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde verilen katılma payı oluģturma ve geri alım iģlem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiğinde Fon Kurulu na bilgi verir. YetkilendirilmiĢ Katılımcı günlük bazda yaptığı katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinin bilgilerini takip eder. YetkilendirilmiĢ Katılımcının sorumlulukları YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesinde belirlenir Katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerine aracılık sadece Kurucu ile Kurucu ile sözleģme imzalamıģ tek YetkilendirilmiĢ Katılımcı olan Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından yapılır. Bu iģlemler en az 1 asgari iģlem birimi veya katları Ģeklinde gerçekleģtirilir ve 1 asgari iģlem birimi (Yüz bin) Fon payından oluģur Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin ĠAB üyesi olmaması sebebiyle, kurucu Finansbank A.ġ. tarafından ĠAB nezdinde FON adına bir hesap (Finansbank BYF Hesabı) açılmıģtır. Bu hesap sadece Fon un katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinde kullanılacaktır Fon tarafında katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerin yürütülmesi ve Fon portföyünde yer alan gümüģün saklanması amacıyla Takasbank tarafından ĠAB nezdinde Fon adına açılan Borsa Yatırım Fonu Hesabı (Takasbank BYF Hesabı) kullanılacaktır Katılma payı oluģturma iģlem prosedürü aģağıda tanımlanmıģtır: 1. Katılma Payı Oluşturma İşlemi (Creation) Genel Hükümler a. Katılma payı oluģturma talepleri YetkilendirilmiĢ Katılımcı aracılığıyla Takasbank a, ĠMKB nin iģleme açık olduğu ve fon katılma paylarının iģlem gördüğü günlerde 9:30 17:00 saatleri arasında iletilebilir. ĠĢlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. Ġletilen talepler, YetkilendirilmiĢ Katılımcının onayından itibaren 30 dakika içerisinde Fon Kurulu tarafından cevaplandırılır. Bu süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmiģ sayılır. b. Katılma payı oluģturma iģlemleri sadece T+0 olarak gerçekleģtirilir. Katılma payı oluģturma iģleminde kullanılacak bar, külçe veya granül halindeki gümüģün ĠAB de saklamada olması gerekir. T+0 katılma payı oluģturma iģleminde bar, külçe veya granül halindeki gümüģün Finansbank BYF Hesabında, nakit bileģenin ise 8

9 YetkilendirilmiĢ Katılımcının Takasbank nezdindeki hesabında bulundurulması Ģarttır. c. Katılma payı oluģturma iģlemi yapmak isteyen yatırımcının veya yatırımcının çalıģtığı aracı kuruluģun YetkilendirilmiĢ Katılımcıda ve ĠAB de hesabının bulunması gereklidir. 2. Katılma Payı Oluşturma İşlem Prosedürü T+0 Katılma Payı Oluşturma İşlemleri: a. Katılma payı oluģturma talebi verebilmek için gereken gümüģün ĠAB de hazır bulundurulması zorunludur. b. Yatırımcı katılma payı oluģturma iģlemine konu olacak gümüģü Finansbank BYF hesabına aktarır. YetkilendirilmiĢ Katılımcı yatırımcı tarafından teslim edilen gümüģü Takasbank BYF Hesabına virmanlar. YetkilendirilmiĢ Katılımcı virman sonrasında katılma payı oluģturma iģlemine iliģkin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a bildirir. c. Takasbank kendisine bildirilen, katılma payı oluģturma iģlemi için gereken gümüģün Takasbank BYF Hesabına virmanlanıp virmanlanmadığını ve nakit bileģenin YetkilendirilmiĢ Katılımcının Takasbank nezdindeki hesabında bulunup bulunmadığını kontrol eder ve hesaplarda olması durumunda nakit bileģeni bloke ederek talebi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon Kurulu talebin kendisine geliģinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank, Takasbank BYF hesabında bulunan gümüģü ve Takasbank nezdindeki hesapta bulunan nakit bileģeni Fon hesabına, Kurucu bünyesinde bulunan dolaģımda olmayan paylar hesabındaki fon paylarını ise yatırımcının YetkilendirilmiĢ Katılımcı nezdinde bulunan hesabına aktarır. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmiģ sayılır. d. Kurucu tarafından reddedilmiģ iģlemlerde Takasbank BYF hesabına katılma payı oluģturma iģlemi için aktarılmıģ olan gümüģ, Finansbank BYF Hesabı na iade edilir ve bloke edilmiģ nakit bileģen de serbestleģtirilir. Finansbank BYF Hesabı na aktarılan gümüģ, YetkilendirilmiĢ Katılımcı tarafından yatırımcı hesaplarına iade edilir Geri Alım iģlem prosedürü aģağıda tanımlanmıģtır: 1. Geri Alım işlemi (Redemption) Genel Hükümler a. Geri alım talepleri YetkilendirilmiĢ Katılımcı aracılığıyla Takasbank a, ĠMKB nin iģleme açık olduğu ve fon katılma paylarının iģlem gördüğü günlerde 9:30 17:00 saatleri arasında iletilebilir. ĠĢlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. Ġletilen talepler, YetkilendirilmiĢ Katılımcı onayından itibaren 30 dakika 9

10 içerisinde Fon Kurulu tarafından cevaplandırılır. Bu süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmiģ sayılır. b. Geri alım iģlemleri aslen T+0 olarak gerçekleģtirilir, ancak T+2 iģlemleri yapılabilmesi de mümkündür. T+0 geri alım iģleminde fon paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması Ģartı aranır. T+0 ve T+2 iģlemlerinin yapılabilmesi için yatırımcının veya yatırımcının çalıģtığı aracı kuruluģun YetkilendirilmiĢ Katılımcıda ve ĠAB de hesabının bulunması gereklidir. c. Geri alım iģlemlerinde yatırımcı tarafında doğacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından YetkilendirilmiĢ Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluğun Ģartları YetkilendirilmiĢ Katılımcı sözleģmesinde belirtilmiģtir. Fon Kurulu, T+2 valörlü katılma payı geri alım iģleminin gerçekleģtirilmemesi durumunda, T+3 günü YetkilendirilmiĢ Katılımcıya aynı gün valörlü (T+0) fon payı oluģturtarak iģlemi sonuçlandırır. Fon payı geri alım iģleminin takas süresi içerisinde gerçekleģtirilmemesi nedeniyle YetkilendirilmiĢ Katılımcı, Fona temerrüt cezası öder. Eğer temerrüt, YetkilendirilmiĢ Katılımcının takas merkezine karģı olan yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, baģka bir üyenin temerrüdü nedeniyle oluģmuģ ise, Fon kurucusu cezai faiz talep etmeyebilir. Fon kurucusu bu iģlemler nedeniyle doğabilecek zararları karģılamak üzere YetkilendirilmiĢ Katılımcıdan teminat talep edebilir. 2. Geri Alım İşlem Prosedürü T+0 Geri Alım İşlemleri: a. Yatırımcı YetkilendirilmiĢ Katılımcıda açılmıģ bulunan hesabından geri alım talebi verdiğinde YetkilendirilmiĢ Katılımcı gerekli kontrolleri yapar ve Takasbank terminali yoluyla talebi Takasbank a iletir. YetkilendirilmiĢ Katılımcının onayı ile Takasbank kendisine numarası bildirilen hesapta gereken fon paylarının varlığını kontrol ettikten sonra fon paylarını yatırımcının serbest hesabından bloke hesabına aktarır ve iģlem Fon Yöneticisinin takas onayına düģer. Fon Yöneticisi talebin kendisine geliģinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli değiģimleri yapar. GümüĢ Takasbank tarafından Fon un hesabından Finansbank BYF hesabına transfer edilirken, fon payları Takasbank da Kurucunun altında açılmıģ olan dolaģımda olmayan paylar hesabına aktarılarak tedavülden kaldırılır. Nakit bileģen ise YetkilendirilmiĢ Katılımcının hesabına transfer edilir ve YetkilendirilmiĢ Katılımcı bu tutarı ilgili yatırımcı hesabına aktarır. YetkilendirilmiĢ Katılımcı, Finansbank BYF Hesabına gelen gümüģü yatırımcının hesabına aktararak iģlemi tamamlar. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmiģ sayılır. b. Yatırımcı eksik fon paylarını serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank a iletilebilmesi için varlıkların tümünün iģlemi yapacak yatırımcının hesabına geçmiģ olması Ģartı aranır. T+2 Geri Alım İşlemleri 10

11 a. Yatırımcı gerekli fon paylarının tümüne sahip değilse istenilen asgari iģlem birimi tutarına ulaģılması için gereken fon paylarını ĠMKB de alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik fon paylarını ĠMKB den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse bu iģlemi YetkilendirilmiĢ Katılımcıda bulunan hesabından yapabilir. Eğer yatırımcının YetkilendirilmiĢ Katılımcıda hesabı yoksa yatırımcı çalıģtığı aracı kuruluģun YetkilendirilmiĢ Katılımcıda bulunan hesabını kullanarak fon payı alım iģlemlerini gerçekleģtirir. c. Yatırımcı asgari iģlem birimi için kısmi alım yapacak ise sahip olduğu fon paylarını da YetkilendirilmiĢ Katılımcıda bulunan ve iģlemin gerçekleģtirileceği hesapta bulundurmak zorundadır. d. Yatırımcı geri alım iģlemini yapmak için YetkilendirilmiĢ Katılımcıya talebini iletir. YetkilendirilmiĢ Katılımcı yatırımcıyı asgari iģlem birimine iliģkin olarak bilgilendirir. Yatırımcı gereken fon payı alım iģlemlerini ĠMKB de gerçekleģtirir ve asgari iģlem birimi veya katları tutarında fon payını oluģturur. e. Talebin Takasbank'a iletilmesi için YetkilendirilmiĢ Katılımcı tüm iģlemlerin gerçekleģmiģ olduğunu kontrol eder ve iģleme konu olacak fon paylarına gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. f. YetkilendirilmiĢ Katılımcı Takasbank terminali yoluyla geri alım iģlem talebini Takasbank'a bildirir. g. Takasbank talebi Fon Yöneticisinin onayına sunar. Fon Yöneticisi 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır. Fon Yöneticisinin talebi onaylaması durumunda iģlem fonun kayıtlarına dâhil edilir ve aynı gün muhasebeleģtirilir. h. Talebin onaylandığının teyidi Takasbank tarafından YetkilendirilmiĢ Katılımcıya bildirilir ve geri alım iģlemi kesinleģmiģ olur. i. KesinleĢmiĢ talep ĠMKB de yapılan iģlemlerin takas gününde, gümüģün ilgili yatırımcı hesabına aktarılmak üzere Finansbank BYF hesabına, fon paylarının ise Takasbank da Kurucunun altında açılmıģ olan dolaģımda olmayan paylar hesabına geçmesi ile sonuçlandırılmıģ olur. Nakit bileģen ise YetkilendirilmiĢ Katılımcının hesabına transfer edilir ve YetkilendirilmiĢ Katılımcı bu tutarı ilgili yatırımcı hesabına aktarır. YetkilendirilmiĢ Katılımcı, Finansbank BYF Hesabına gelen gümüģü yatırımcının hesabına aktararak iģlemi tamamlar. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmiģ sayılır. MADDE 10 FON UN BAZ ALDIĞI ENDEKS VE ENDEKSİN HESAPLANMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR 11

12 10.1 Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu, Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu Endeksi ni (Endeks) baz almaktadır Endeks, uluslararası gümüģ fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAG=X kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüģ ons fiyatının, bankalar arası para piyasasında oluģan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alıģ ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satıģ kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks i oluģturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alıģ ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satıģ kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Fon un paylarının iģlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de, baz alınan gümüģ fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. DönüĢüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alıģ ve en iyi satıģ kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur Endeks Yönetici tarafından oluģturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Yönetici sorumludur. Endeks in oluģturulmasına, hesaplanmasına ve yayımlanmasına iliģkin kurallar Kurucu ile Yönetici arasında imzalanacak endeks yapıcılığı lisans sözleģmesi ile belirlenir. Bu hizmet karģılığında Yönetici ye herhangi bir ücret ödenmez Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değerin açıklandığı her ortamda uluslararası gümüģ fiyatı ile ĠAB fiyatı da açıklanır. Bu değerler 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon un internet sitesi yoluyla yayınlanır. MADDE 11 - FON GİDER GELİR FARKININ KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ESASLARI 11.1 Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluģ tarihinden baģlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir Hazırlanan bilanço ve kar ve zarar tablosu Fon denetçisi tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen raporla birlikte, Kurucu' nun yönetim kuruluna sunulur ve onayıyla kesinleģir maddesinde belirtilen sürede Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir Fon'da oluģan kar, katılma paylarının bu Ġçtüzük'ün 9'uncu maddesinde belirtilen esaslara göre, tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını sattıklarında ya da geri alım iģlemine konu ettiklerinde, katılma paylarını elde tuttukları süre için Fon' da oluģan kardan paylarını almıģ olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Katılma paylarının alım satımına iliģkin ikincil piyasa iģlemleri ĠMKB de gerçekleģtirilmekte olup, Fon un pay baģına net aktif değeri ve ĠMKB deki pay fiyatı arasında farklılıklar oluģabilir. Ġkincil piyasada oluģan pay fiyatı, pay baģına net 12

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1. Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 09.07.2012 / B.02.SPK.0.15.305.04-622 1.1. Egebank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

AKBANK T. A. Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKBANK T. A. Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ AKBANK T. A. Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. AKBANK T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 İnfo Yatırım A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ TAHVĐL VE BONO FONU ĐÇTÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ TAHVĐL VE BONO FONU ĐÇTÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ TAHVĐL VE BONO FONU ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 ŞEKERBANK T.A.Ş tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALTERNATİFBANK A.Ş A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ ALTERNATİFBANK A.Ş A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Alternatifbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı