Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can uözcan Ünlü usibel Eraslan uteodora Doni uuður Vardan 23 MART I BEKLEYÝNÝZ ÞAM DA RÝSALE-Ý NUR KONGRESÝ u2000 yý lýn dan bu ya na dü zen le nen Ri sa le-i Nur Kon gre le ri nin VI. sý Mart 2011 ta rih le rin de, Hut be-i Þa mi ye nin i rad e di li þi nin 100. yý lý ve si le siy le Þam da ger çek leþ ti ri le cek. 70 ki þi lik kon gre e ki bi altý ma sa da ça lýþ ma ya pa cak. uri sa le-i Nur Ens ti tü sü Ge nel Sek re te ri Þe ner Boz taþ, bu se ne ki ko nu nun Be di üz za man ýn Hut be-i Þa mi ye e se rin den ha re ket le Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý o la rak be lir le ndiði ni söy le di. Haberi sayfa 16 da Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 / 75 Kr SAYI: Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler 1887 DEN BERÝ EÐÝTÝM VEREN TARÝHÎ SÝVAS LÝSESÝNDEN, 1915 YILINDA KÝMSE MEZUN OLAMADI. ÇÜNKÜ SON SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN HEPSÝ ÇANAKKALE DE ÞEHÝT DÜÞTÜ. GÝTTÝLER, AMA GERÝ DÖNEMEDÝLER KENDÝ BAÞINA BÝR DÜNYA SAVAÞI u1887 yý lýn da e ði ti me baþ la yan Si vas Li se si, bü tün son sý nýf öð ren ci le ri nin, gö nül lü o la rak ka týl dýk la rý Ça nak ka le Sa va þýn da þe hit düþ me leri se be biy le 1915 yý lýn da me zun ve re me di. Savaþa giden liseliler geri dönemediler. Çanakkale de 15 millet savaþtý ÝSÝMLERÝ DE, RESÝMLERÝ DE YOK uga zi Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ce ma let tin Taþ ký ran, Ça nak ka le de 15 mil le tin as ke ri var. Türk ler, Ýn gi liz ler, Fran sýz lar, Al man lar, Ma car lar, Hint li ler, I rak lý lar, Tu nus lu lar, Bang la deþ li ler, Sri Lan ka lý lar, Mal ta lý lar var. Ya ni Ça nak ka le ken di ba þý na bir dün ya sa va þý dýr de di. Haberi sayfa 4 te uo kul Mü dü rü Os man Ye ke ler, On la rýn i sim le ri de, re sim le ri de mev cut de ðil. Yaþ i ti ba rýy la git miþ ler, ge ri dö nen ol ma mýþ me zun la rý var me zun la rý var. A ma 1915 me zun la rý yok'' de di. Haberi sayfa 4 te Dünya tarihinin seyri orada deðiþti umustafa GÖKMEN ÝN YAZISI SAYFA 15 TE Gaziler ile hatýralar Mühür üstüne mühürdür Çanakkale umehmet KAPLAN IN YAZISI SAYFA 15 TE uahmet SANDAL IN YAZISI SAYFA 15 TE GÜNEY KORE YE GÝDEN JAPONLARDA TESBÝT EDÝLDÝ 9 ilde Ergenekon aramasý Üç yolcuda radyasyon u Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da in ce le nen Ma lat ya Zir ve Ya yý ne vinde ki ci na yet dâ vâ sý i le il gi li baþ la tý lan ça lýþ ma so nu cu, Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, Ma lat ya, Si irt, Muð la ve Ýz mir in dahil ol du ðu 9 il de a ra ma ya pýl dý, gözaltýlar oldu. Haberi sayfa 5 te ujaponya dan uçakla G. Kore ye gelen üç yolcuda yüksek düzeyde radyasyona rastlandýðý bildirildi. Yolcularýn kamu saðlýðýna tehdit oluþturmadýklarý ve serbest býrakýldýklarý açýklandý. Haberi sayfa 7 de Ölü sayýsý 5 bini geçti Santrallere su atýlýyor Haberi sayfa 7 de Haberi sayfa 7 de ISSN ua kar ya kýt ü rün le rin den 95 ok tan ben zi nin sa týþ fi ya tý dün den ge çer li ol mak ü ze re, lit re de or ta lama kuruþ indi ril di. 95 ok tan kur þun suz ben zi nin sa týþ fi yatý An ka ra da 4,15 li ra dan 4,04 li ra ya, Ýs tan bul da 4,15 li ra dan 4,03 li ra ya in di. Haberi 6 da Hava soðuyacak FOTOÐRAF: AA En pahalý benzinde 12 kuruþluk indirim Çinli Budistlerden Japonlara dua ve yardým Çinli 200 kadar Budist rahip, Japonya da deprem ve tsunami afetlerinde ölenler için dua etti. Duanýn ardýndan Çin Budizm Derneði depremzedelere 153 bin dolar baðýþ yaptýklarýný açýkladý. Haberi sayfa 7 de Haberi sayfa 3 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Za fer þü kür is ter Þu mu zaf fe ri yet te ki hâ ri ku lâ de ni met-i Ý lâ hi ye bir þük ran is ter ki de vam et sin, zi ya de ol sun. Yok sa, ni met þük rü gör mez se gi der. [1339 (M. 1923) ta ri hin de Mec lis-i Me bu sa n'a hi ta ben yaz dý ðým bir hut be nin sû re ti dir] Þüp he siz na maz, mü min ler ü ze ri ne bel li va kit ler i çin farz o la rak ya zýl mýþ týr. (Ni sâ Sû re si, 4:103) Ey mü câ hi dîn-i Ýs lâm! Ey ehl-i hâl ü akd! Bu fa ki rin bir me se le de on sö zü - nü, bir kaç na si ha ti ni din le me ni zi ri câ e di yo rum. Ev ve lâ: Þu mu zaf fe ri yet te ki hâ ri ku - lâ de ni met-i Ý lâ hi ye bir þük ran is ter ki de vam et sin, zi ya de ol sun. Yok sa, ni met þük rü gör mez se gi der. Ma dem ki Kur ân ý, Al lah ýn tev - fi kiy le düþ ma nýn hü cu mun dan kur tar dý nýz. Kur ân ýn en sa rih ve en kat î em ri o lan sa lât gi - bi fe râ i zi im ti sal et me niz lâ zým dýr. Tâ o nun fey zi, böy le ha ri ka sû re tin de üs tü nüz de te vâ li ve de - vam et sin. Sâ ni yen: Â lem-i Ýs lâ mý mes rûr et ti niz, mu hab - bet ve te vec cü hü nü ka zan dý nýz. Lâ kin o te vec cüh ve mu hab be tin i da me si, þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi il ti - zam la o lur. Zi ra, Müs lü man lar Ýs lâ mi yet he sa bý - na si zi se ver ler. Sâ li sen: Bu â lem de ev li yâ ul lah hük mün de o lan ga zi ve þü he da la ra ku man dan lýk et ti niz. Kur ân ýn e vâ mir-i kat i ye si ne im ti sal et mek le, ö - te ki â lem de de o nu râ nî gü ru ha re fik ol ma ya ça - lýþ mak, si zin gi bi him met li le rin þe ni dir. Yok sa, bu ra da ku man dan i ken o ra da bir ne fer den is tim - dad-ý nur et me ye muz tar ka la cak sý nýz. Bu dün yayý de niy ye, þan ve þe re fiy le öy le bir me tâ de ðil ki, si zin gi bi in san la rý iþ bâ et sin, tat min et sin ve mak sud-u biz zat ol sun. Râ bi an: Bu mil let-i Ýs lâ mýn ce ma at le ri, çen dan bir ce ma at na maz sýz kal sa, fâ sýk da ol sa, yi ne baþ la rýn da ki ni mü te dey yin gör mek is ter. Hat tâ, u mum þark ta, u mum me mur la ra da ir en ev vel sor duk la rý su âl bu i miþ: A ca ba na maz ký lý yor mu? der ler. Na maz ký lar sa mut lak em ni yet e - der ler; kýl maz sa, ne ka dar muk te dir ol sa na zar la - rýn da müt te hem dir. Bir za man, Bey tüþ þe bab a þâ i rin de is yan var dý. Ben git tim, sor dum: Se bep ne dir? De di ler ki: Kay ma ka mý mýz na maz kýl mý yor du, ra ký i çi - yor du. Öy le din siz le re na sýl i ta at e de ce ðiz? Bu sö zü söy le yen ler de na maz sýz, hem de eþ ký - yâ i di ler. Hâ mi sen: En bi ya nýn ek se ri Þark ta ve hü ke ma - nýn að le bi Garp ta gel me si ka der-i e ze lî nin bir rem zi dir ki, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil. Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt - ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa yi - niz ya he bâ en gi der, ve ya mu vak kat, sat hî ka lýr. Sa di sen: Has mý nýz ve Ýs lâ mi yet düþ ma ný o lan frenk ler, din de ki lâ kayt lý ðý nýz dan pek faz la is ti fa - de et ti ler ve e di yor lar. Hat tâ di ye bi li rim ki, has - mý nýz ka dar Ýs lâ ma za rar ve ren, din de ih ma li niz - den is ti fa de e den in san lar dýr. Mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ve se lâ met-i mil let na mý na, bu ih ma li a mâ le teb - dil et me niz ge rek tir. Gö rül mü yor mu ki, Ýt ti hat - çý lar o ka dar ha ri ka a zim ve se bat ve fe da kâr lýk la - rýy la, hat tâ Ýs lâ mýn þu in ti bâ hý na da bir se bep ol - duk la rý hal de, bir de re ce din de lâ ü bâ li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar din de ki ih mal - le ri ni gör me dik le ri i çin hür me ti ver di ler. Sa bi an: Â lem-i kü für, bü tün ve sa i tiy le, me de ni - ye tiy le, fel se fe siy le, fü nu nuy la, mis yo ner le riy le â - lem-i Ýs lâ ma hü cum ve mad de ten u zun za man dan be ri ga le be et ti ði hal de, â lem-i Ýs lâ ma di nen ga le be e de me di. Ve da hi lî bü tün fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye de, bi rer kem mi ye-i ka li le-i mu zýr ra su re tin de mah kûm kal dý ðý; ve Ýs lâ mi yet me ta ne ti ni ve sa lâ - be ti ni sün net ve ce ma at le mu ha fa za ey le di ði bir za man da, lâ ü bâ li yâ ne, Av ru pa me de ni yet-i ha bi se kýs mýn dan sü zü len bir ce re yan-ý bid at kâ râ ne, si - ne sin de yer tu ta maz. De mek, â lem-i Ýs lâm i çin de mü him ve in ký lâb vâ ri bir iþ gör mek, Ýs lâ mi ye tin de sâ ti ri ni in ký yad la o la bi lir, baþ ka o la maz. Hem ol ma mýþ, ol muþ sa da ça buk ö lüp sön müþ. Sâ mi nen: Za af-ý di ne se bep o lan Av ru pa me - de ni yet-i se fi ha ne si yýr týl ma ya yüz tut tu ðu bir za - man da ve me de ni yet-i Kur ân ýn zu hu ra ya kýn gel di ði bir an da, lâ kay dâ ne ve ih mal kâ râ ne, müs - bet bir iþ gö rül mez. Men fî ce, tah rip kâ râ ne iþ i se, bu ka dar rah ne le re mâ ruz ka lan Ýs lâm za ten muh taç de ðil dir. Tâ si an: Si zin bu Ýs tik lâl Har bin de ki mu zaf fe ri - ye ti ni zi ve â li hiz me ti ni zi tak dir e den ve si zi can ü dil den se ven cum hur-u mü mi nîn dir. Ve bil - has sa ta ba ka-i a vâm dýr ki, sað lam Müs lü man lar - dýr. Si zi cid dî se ver ve si zi tu tar ve si ze min net - tar dýr ve fe da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler. Ve in ti ba - ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ bir kuv ve ti si ze tak dim e der ler. Siz da hi, e vâ mir-i Kur â ni ye yi im ti sal le on la ra it ti sal ve is ti nad et me niz, mas la - hat-ý Ýs lâm na mý na za ru rî dir. Yok sa, Ýs lâ mi yet ten te cer rüt e den, bed baht, mil li yet siz, Av ru pa mef - tu nu frenk mu kal lit le ri a vâm-ý Müs li mî ne ter cih et mek mas la hat-ý Ýs lâ ma mü nâ fi ol du ðun dan, â - lem-i Ýs lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe vi re cek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek. Devamý için bknz: Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 85; Ta rih çe-i Ha yat, s. 220 LÜ GAT ÇE: mü câ hi dîn-i Ýs lâm: Ýs lâm mü ca hid le ri, Ýs - lâm i çin ça lý þan lar. ehl-i hâl ü akd: Zor me se le le ri hal le dip so - nu ca bað la yan lar. sa lât: Na maz. fe râ iz: Farz lar. e vâ mir-i kat i ye: Ke - sin e mir ler. is tim dad-ý nur: Nur ve ay dýn lýk i çin yar dým is te me. dün ya-yý de niy ye: A - di, kýy met siz dün ya. iþ bâ: Do yur ma. að leb: Ço ðun lu ðu, ga li bi. in ti bah: U yan ma. sa y: Ça lýþ ma, ça ba. Hayatý nasýl ve nerede harcýyoruz? ne ja te id nur si.de a ya tý, ha ya tý ve ren yo lun da, e mir ve ne hiy le ri doð rul tu sun da har ca ma - nýn ne ka dar lâ zým, fay da lý ve ko lay ol du ðu nu kav ra mak bü yük bir ka - zanç, çok ö nem li bir ni met tir. Bu ül ke de en faz la bo þu na har ca nan za man dýr. Bu, ö mür ser ma ye si nin a - de me, yok lu ða mah kûm e dil me si de - mek tir. Bu bü yük ser ma ye nin na sýl ve ne re ler de har can dý ðý ko nu sun da Ýn - gil te re de ya pý lan bir a raþ týr ma ol duk - ça il ginç ne ti ce le ri or ta ya çý kar mýþ. Ger çi bu, Ýn gil te re de ya yýn la nan Da ily Ma il ga ze te si nin ha be ri dir. A ma dün ya öl çe ðin de nor mal bir in - san ha ya tý na ör nek teþ kil e de bi lir ol - ma sý ba ký mýn dan dik kat çe ki ci dir. Ve bir ge nel le me ya pý la bi lir. Biz de bun - dan bir ib ret der si çý ka rýp ha ya tý mý za bu a çý dan ba kýp ken di mi zi sor gu la ya - bi lir, ye ni den bir za man büt çe si ve ne fis mu ha se be si ya - pa bi lir ve bel ki ye ni yol ha ri ta sý çi ze bi li - riz. Ha be re gö re, a - raþ týr ma her ka de - me de ki öð ren ci ler ve ça lý þan lar baz a - la rak ya pýl mýþ. Or ta la ma 75 yýl (27 bin 375 gün) ya - þa yan bir in san, ha - ya tý nýn bir yý lý ný iþ - ten ya da o kul dan kay ta ra rak ge çi yor. Mut lu lu ðun be - den de ki di li ve gös - ter ge si o lan gü lüm - se me ye i se; yal nýz ca 115 gün ay rý lý yor. Uz man la rýn bu a - raþ týr ma so nu cu var dý ðý ne ti ce ye gö - Hayatý, hayatý veren yolunda, emir ve nehiyleri re: Sý ra dan bir in san, ha ya tý nýn üç te bi rin den faz la sý ný ya ni 26 yý lý ný uy - ku da ge çi ri yor. Bir il ginç tes bit de; öm rün ye di yý lý nýn uy ku ya dal ma ya ça lý þa rak har ca ný yor ol ma sý. Bu a raþ týr ma ya gö re; yet miþ beþ yýl ya þa yan bir ka dý nýn, ha ya tý bo yun ca üç yýl bu la þýk yý ka dý ðý or ta ya çýk mýþ. Yi ne bu a raþ týr ma nýn so nu cu na gö re ka dýn la rýn; te miz lik, sü pür me, cam sil me, toz al ma ve e vi to par la - ma gi bi fa a li yet ler i çin ge nel lik le ö - mür le rin den beþ bu çuk yý lý har ca dý - ðý ne ti ce si ne va rýl mýþ. Ka dýn la rýn bir baþ ka za man har ca - ma þek li i se; dý þa rý ya çýk mak i çin ký - ya fet se çip gi yin mek, mak yaj yap mak ve ge nel o la rak ken di le ri ne ba kým yap mak. Bu nun i çin har ca nan za - man a ra lý ðý i se; yüz o tu zal tý gün o la - rak a raþ týr ma ra po run da yer al mýþ. Ay ný ko nu da er kek le rin ge ce le ri dý - þa rý ya çýk mak i çin har ca dý ðý za man a - ra lý ðý i se; kýrk al tý gü ne te ka bül e di yor. Bu nun ya nýn da bu ö mür müd de ti i çe ri sin de, er kek ler üç bin sa at tý raþ o lu yor lar mýþ. Ya ni yüz yir mi beþ gün. Bu ka dar ya þa yan in san lar, ö mür - le rin den tam beþ a yý bir þey ler den þi kâ yet e de rek zi yan et miþ o lu yor lar. A maç ve þe kil le ri fark lý ol sa da, her tür lü kuy ruk ta bek le mek bu ça - ðýn in san la rý i çin ar týk bir zo run lu - luk ha li ne gel miþ. Bu sa ha da har ca - nan ö mür sü re si i se; yak la þýk bir yý lý a þý yor. Bu sü re nin al tý a yý çe þit li kuy ruk lar da, yir mi ye di gü nü o to - büs, tren, u çak bek ler ken ge çi yor. Sað lýk a çý sýn dan çok ö nem li ol ma - sý na ve dok tor la rýn ö zel lik le de vam lý cilt kan se ri ol ma ris ki ve i kaz la rý na rað men bir in san, ha ya tý nýn or ta la ma i ki bin yüz yet miþ sa a ti ni, ya ni dok - san gü nü nü gü neþ len me ye a yý rý yor. En müz min dert ler den bi ri si o lan; si - ga ra tir ya ki li ði ne müp te lâ o lan lar, gün doðrultusunda harcamanýn ne kadar lâzým, faydalý ve kolay olduðunu kavramak büyük bir kazanç, çok önemli bir nimettir. bo yun ca ver dik le ri si ga ra mo la la rý na ha - yat la rýn dan yüz alt mýþ gü nü a yý rý yor lar. Er kek ler ha yat la rý nýn bir yý lý ný kar þý cin si ve di ðer in san la rý gö zet - le mek le ge çi ri yor. Bu da gün de kýrk üç da ki ka ya te ka bül e di yor. Di ðer yan dan ka dýn lar i se top lam - da al tý ay la rý ný kar þý cin si ve di ðer in san la rý gö zet le mek le har cý yor lar. Bu a raþ týr ma nýn baþ ka çar pý cý bir so nu cu i se; ha ya týn yal nýz ca bir a yý, sev di ði miz in san la be ra ber ol mak, gü ne þin ba tý þý ný iz le mek ve dost lar la baþ ba þa ye mek ye mek gi bi sos yal ak ti vi te ler le ge çi yor. Genç ler i çin bü yük prob lem ve tu zak bir hâl var ha ber de. Or ta la ma bir genç, ha ya tý nýn beþ yý lý ný in ter - ne te a yý rý yor. Ýn san ha ya týn da en faz la pay da yý kap - sa yan i se ta biî ki iþ ha ya tý. Öm rün on do kuz yý lý iþ ye rin de ça lý þa rak ge çi yor. A i le ha ya tý i çe ri sin de bü yük bir boþ luk, ma la ya ni lik ve lü zum suz lu ða ka pý a çan as rýn bü yük bir tir ya ki li ði ve ba zan da be lâ sý o lan za man öl - dür me ma ki na sý i se; te le viz yon sey - ret me has ta lý ðý! Öm rün yak la þýk on bir yý lý te le viz yon kar þý sýn da pi nek le - ye rek har ca ný yor. Ý kin ci sý ra da ki bü - yük pas ta, i se ye meiç me ve se ya hat ler le il gi li. Ýn san öm rü nün al tý yý lý da yi ye rek ve bir þey ler i çe rek ge çi - yor. Yol lar da ge çen sü re i se; al tý yýl o la - rak he sap lan mýþ. Bu a raþ týr ma, Ba - tý nýn en de mok ra tik bir ül ke sin de ya pýl - ma sý na rað men; o - ku ma ya, dü þün me - ye, plân ve pro je le re gö re bir de ðer len - dir me ye yer ve ril - me miþ. Müs lü man kim li - ðiy le þe ref du yan biz - ler i se, bu a raþ týr ma - nýn ý þý ðýn da o ku ma, te fek kür, i ba det, yar dým laþ ma, sý la-yý ra him, Cu ma, Bay ram gi bi bir çok þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi de i çi ne al ma mýz ge re ki yor. Bü tün bun la ra sa hip len me ve tat bik et me ko nu sun da ken di miz, dost la rý mýz, ak ra ba la rý mýz, in san lýk i - çin har ca nan sü re ler bu ra da yer al - ma mýþ el bet te. A ma bu ha be ri ve a - raþ týr ma yý bir öl çü a la rak, ken di ha - yat plâ ný mý zý Ýs lâ mýn ve Kur ân ýn öl - çü le riy le dü zen le me miz ge re ki yor. Kur ân ýn zin ci ri ni muh kem tut. O nun sö zü ne ku lak ver. Baþ ka la rý se ni al dat ma sýn! Þu za ma nýn ga fil sar hoþ la rý i çin de se ni, terk-i þe â i re ve me de ni yet-i dün ya ya dâ vet e den - le re de ki: Hey ser sem ga fil ler! Be - nim hâ lim si zi din le me ye mü sa it de ðil. Zi ra be nim ar kam da, tâ ku la - ðý mýn di bi ne ka dar ya kýn la þan e cel as la ný be ni teh dit e di yor. Ve ö nüm - de bir da ra ða cý di kil miþ ki; ge cegün dü zün dön me sin den, ze val ve fi rak a ða cý tes mi ye e di len bu fi rak-ý e lîm (a cý ve ren ay rý lýk), be nim le bü - tün sev dik le ri mi a sýp mah vet mek te - dir. (...) Ýþ te mu kad des Kur ân, ba na bu deh þet le ri i za le e di yor (or ta dan kal dý rý yor). He lâ ke te (yok lu ða), â lâ - ma (ü zün tü le re) a çý lan bu beþ ka pý - yý, sa a de te, rah me te a çý la cak beþ ka - pý ya teb dil e de cek (de ðiþ ti re cek) i ki týl sým-ý i ma ni yi (i man sýr rý ný) ve i ki i lâc-ý Ýs lâ mî yi (Ýs lâ mî i lâ cý) ve bir nûr-u Kur â nî yi Kur ân bi ze ver miþ - tir. (Nu run Ýlk Ka pý sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, ye ni tan zim s ) Ha ya týn yýl, ay, haf ta, sa at, da ki ka, sa ni ye ve sa li se le ri nin ger çek de ðe - ri ni bi lip, bu bü yük ser ma ye yi on la rý ve re nin yo lun da har ca ma ve sarf et - me id ra ki ne e riþ me yi di li yo rum. Bu bü yük ser ma ye yi i man hiz me ti ve fa a li yet le ri ne yön len dir me bah ti yar - lý ðý na e riþ mek di le ðiy le... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 13 R. Ahir 1432 Ru mî: 5 Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Akdeniz den yaðýþlý hava geliyor METEOROLOJÝ ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÇAÐLAR, TÜRKÝYE'NÝN ORTA AKDENÝZ ÜZERÝNDEN GELEN YAÐIÞLI HAVANIN ETKÝSÝNE GÝRECEK. TÜR KÝ YE, bu gün Or ta Ak de niz ü ze rin den ge len ya ðýþ lý ha va nýn et ki si ne gi re cek ve ha va sý cak lýk la rý 4-6 de re ce a za la cak. Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dü rü Meh met Çað lar, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin, bu gün Or ta Ak de niz ü ze rin den ge len ya ðýþ lý ha va nýn et ki si ne gi re ce ði ni, öð le sa at le rin den son ra E dir ne, Te kir dað, Ça nak ka le, Ýz mir, Muð la ve Ay dýn çev re le rin de baþ la ya cak sa ða nak ya ðýþ la rýn, za man la Mar ma ra ve E ge böl ge si ge ne lin de gö rü le ce ði nin tah min e dil di ði ni söy le di. Ya ðýþ lý ha va nýn ya rýn et ki a la ný ný ge niþ le te rek, Mar ma ra, E ge, B. Ak de niz, Ýç A na do lu nun ku zey ve ba tý sý i le Ka ra de niz böl ge le rin de yað mur ve sa ða nak þek lin de o la ca ðý ný, haf ta so nu yur dun bü yük bö lü mün de de vam e de cek ya ðýþ la rýn, ö nü müz de ki haf ta or ta sý na ka dar Mar ma ra nýn ba tý sý i le ký yý E ge dý þýn da ka lan bütün yurt ta a ra lýk lar la et ki si ni sür dü re ce ði ne dik ka ti çe ken Çað lar, þun la rý kay det ti: Pa zar gü nü ne ka dar ge nel lik le yað mur ve sa ða nak þek lin de gö rü le cek ya ðýþ lar, Pa zar, Pa zar te si ve Sa lý gün le ri Gü müþ ha ne, Bay burt, Er zu rum, Kars, Að rý ve Ar da han çev re le rin de kar la ka rý þýk yað mur ve kar þek lin de gö rü le cek. Ya ðýþ lar kuv vet li ol ma ya cak, an cak ya ðýþ la rýn ö zel lik le yük sek ve dað lýk a lan lar da mev cut kar ör tü sü nün e ri me si ni hýz lan dý ra cak ol ma sý se be biy le muh te mel taþ kýn, su bas ký ný, çýð ris ki gi bi o lum suz luk la ra kar þý ted bir li ve dik kat li o lun ma sý ge re ki yor. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Li der mi, ta ban mý? Yak la þýk üç ay son ra ya pý la cak se çim den sað lýk lý ve de mok ra si yi güç len di re cek bir so nuç çýk ma sý ný en gel le ye cek bir baþ ka cid dî prob lem de, yi ne 12 Ey lül ü rü nü siyasî par ti ler ve se çim ka nun la rýn dan kay nak la ný yor. YSK nýn be lir le yip i lân et ti ði se çim tak vi mi iþ le me ye de vam e der ken, sü re cin en kri tik a þa ma la rýn dan bi ri ni, par ti le rin a day a day la rý ný e le ye rek a day la rý be lir le ye ce ði mer ha le o luþ tu ru yor. A day lis te le ri na sýl ha zýr la na cak? Ta ba nýn ter cih le ri ni or ta ya ko ya cak ön se çim u su lüy le mi, yok sa mer kez yok la ma sý ve li de rin ka ra rýy la mý? Bi lin di ði gi bi, þim di ye ka dar ki yer le þik uy gu la ma, par ti ge nel mer kez le ri nin te ma yül yok la ma sý tak ti ðiy le ta ba nýn nab zý ný tu tu yor muþ gi bi ya pýp o iz le ni mi ve re rek, ger çek te son sö zü li de rin söy le di ði bir sü reç le lis te le ri be lir le me le ri. Rah met li Çað la yan gil, tek par ti dö ne min de ki se çim le ri an la týr ken, A ta türk le Ý nö nü bir o da ya ka pa nýp ka fa ka fa ya ve rir ve kim le rin mil let ve ki li o la ca ðý ný be ra ber ce ka rar laþ tý rýr lar dý de miþ ti. Çok par ti li de mok ra si ye ge çil dik ten 61 se ne son ra ki uy gu la ma da da bun dan çok fark lý de ðil. Ka ri ye ri ni mil let ve ki li o la rak sür dür mek ni ye tiy le bü rok ra si de ki gö re vi ni ve ya yap tý ðý i þi bý ra kýp a day a da yý o lan la rýn, YSK ye bil di ri le cek a day lis te le rin de yer bul ma la rý ve se çi le bi le cek sý ra ya ko nul ma la rý, li de rin ve re ce ði ka ra ra bað lý. Bu þe kil de be lir le nen bir lis te de yer a lýp da se çi len ler, ha liy le bu nu li de rin ter ci hi ne bað lý yor ve mil let ve ki li ol ma la rýn dan do la yý ken di le ri ni li de re borç lu his se di yor lar. Ve bu du rum on la rýn ba ðým sýz ha re ket e de bil me le ri ni en gel li yor. Oy sa Be di üz za man ýn de di ði gi bi, Meb us hür dür, hiç bir te sir al týn da ol ma mak ge rek tir. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Mü nâ za rât, s. 224) Se çil me pro se dü rün den do la yý li de re ba ðým lý ko num da o lan bir mil let ve ki li ne ka dar hür o la bi lir ve li der kay nak lý ta lep ler kar þý sýn da ne öl çü de ba ðým sýz ha re ket e de bi lir? Sý kýn tý bu ra da. AKP ör ne ðin de ol du ðu gi bi Mec lis ek se ri ye ti nin bu þe kil de be lir le nen mil let ve kil le rin den o luþ tu ðu bir tab lo i se, sý kýn tý yý da ha va him bo yut la ra ta þý yýp Mec li se de li der göl ge si ni dü þü rü yor. Mec lis i ra de si nin üs tün lü ðü söy lem le ri ni za yýf la tan bu du rum, za ten ba ha ne a ra yan mâ lûm o dak la rýn e li ne ye ni bir koz ve ri yor. Ve Mec lis i ra de si mi, li de rin buy ru ðu mu? gi bi so ru lar la di le ge ti ri len i ki lem, böy le se çi len ve kil le re yö ne lik kur þun as ker ben zet me siy le de rin le þi yor. Ýþ te, bir tür lü ya na þýl ma yan ha kim ne za re tin de ki önse çim sis te mi bu nun i çin çok ö nem li. Par ti le rin ma hal ler de ki a day la rý, ta ba nýn ya pa ca ðý ter cih le re da ya lý o la rak be lir len me li ki, hem ve kil le seç me ni a ra sýn da doð ru dan bir ir ti bat ve i le ti þim ku rul sun, hem de ta ba na da ya lý güç lü bir de mok ra si nin te mel le ri sað lam þe kil de a týl sýn. Hal kýn oy la rýy la se çi len in san la rýn ger çek an lam da mil le tin ve ki li o la bil me le ri bu na bað lý. Ak si hal de, li de rin ve ki li du ru mu na dü þer ler ve bu nun so nu cun da, mil let i ra de si nin te cel lî gâ hý o la rak de mok ra si nin kal bi me sa be sin de o lan Mec lip, sa hip ol ma sý ge re ken a ðýr lýk ve i ti ba rý kay be der; de mok ra si za yýf lar ve tek a dam re jim le ri nin fark lý bir ver si yo nu gün de me ge lir. Böy le bir du ru mun i çe ri de ve dý þa rý da yol a ça ca ðý cid dî sa kýn ca la rýn i se had di he sa bý ol maz. Bu i ti bar la, i le ri de mok ra si de ni li yor sa, bu nu sað la ma nýn en ö nem li þart la rýn dan bi ri, ki þi ye, he le tek a da ma da ya lý bir ya pý lan ma ya da ya nak o luþ tu ran dar be ü rü nü bü tün ya sal dü zen le me ler ip tal e di le rek, her a þa ma da ta ba na da ya nan bir ya pý ve iþ le yi þin ha kim kýl ýnmasý olma lý. Sa id Nur sî nin is tib dat-meþ ru ti yet ký yas la ma la rýn da yap tý ðý ben zet me de ki Bir in ce te li rüz gâr her ta ra fa çe vi re bi lir. Fa kat iç ti ma ve it ti had i le (bir le þe rek) hâ sýl o lan hab lül-me tin (güç lü ha lat) ve ur ve tül-vüs ka (sað lam kulp) deð me þey ler le te zel zül et mez (sar sýl maz) (a.g.e., s. 223) mâ nâ sý, tek a da ma ve ta ba na da ya lý yö ne tim ler a ra sýn da ki çok ö nem li ve de rin far ký i fa de e di yor. He le þa hýs ye ri ne þahs-ý ma ne vî nin ve ka mu o yu nun a ðýr lýk ka za na rak ö ne çýk tý ðý bir çað da... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr Dünya Mersin e, biz kýþla ya! Hâl ve gi di þe ba ký lýr sa as ker lik le il gi li tar týþ ma la rýn bi te ce ði yok. Bir ta raf Sü re ký sal sýn, pro fes yo nel as ker lik baþ la týl sýn, be del li as ker lik de ol sun der ken, ö te ta raf; Ha yýr, ay nen kal sýn hat ta sü re da ha da u za sýn bi le di yor. Hür ve de mok rat ül ke ler de me se le le rin tar tý þýl ma sý ta bi î dir. Tar tý þý lýr ve ne ti ce de doð ru ol du ðu na ka rar ve ri len uy gu la ma baþ lar ve ha yat de vam e der. An cak Tür ki ye de ço ðu za man tar týþ ma dan zi ya de bu me se le le rin kav ga sý ya pý lý yor. Me se lâ, a na mu ha le fet par ti si TBMM ye bir tek lif sun du ve as ker lik sü re si nin ký sal ma sý ný, be del li as ker lik uy gu la ma sý nýn baþ la týl ma sý ný, vs. is te di. El bet te tek lif su nul du di ye he men ka bul e di le cek de ðil. Ko nu þu lur, tar tý þý lýr ve uy gun i se uy gu la ma baþ lar. A na mu ha le fe tin bu tek li fi ik ti dar ta ra fýn dan kök ten red de di li yor. Ý ti raz lar di le ge ti ri lir ken de me se lâ Be del li as ker lik ol maz bi le di yor lar. Oy sa ha týr la mak lâ zým ki geç miþ ta rih ler de hü kü me te men sup ba zý ba kan lar ya da ik ti dar par ti si nin mil let ve kil le ri be del li as ker lik uy gu la ma sýn dan ya na be yan lar da bu lun muþ tu. Pe ki, ger çek te ken di le ri nin de is te di ði bir uy gu la ma yý baþ ka bir par ti gün de me ge tir di di ye þim di red det me nin ge re ði var mý? Tek lif e di len yan lýþ ya da uy gu lan ma im kâ ný ol ma yan bir þey o la bi lir. O hal de bu me se le bir prob lem o la rak Tür ki ye nin ö nün de du ru yor sa, hü kü met uy gu la na bi lir bir yol u or ta ya koy ma sý lâ zým. Ya ni, mu ha le fe tin tek li fi ne ol maz di yen, o la bi lir bir tek li fi gün de me ge tir me si lâ zým. Çün kü her kes bi li yor ki, as ker lik sü re si cid dî bir prob lem. Do la yý sý i le geç miþ te ol du ðu gi bi be del li uy gu la ma sý her za man gün de mi meþ gul e di yor. Ge ri de bý rak tý ðý mýz yýl lar da o lan bir uy gu la ma, þim di ni çin ol ma sýn? Ba ký nýz, bir kaç yýl ön ce söz leþ me li as ker lik de ol maz lar lis te sin dey di, a ma bu ko nu da ye ni bir ka nun çýk tý ve bel li þart la rý ta þý yan lar pro fes yo nel o la rak ma aþ la as ker lik ya pa cak. De mek ki, geç miþ te ol ma yan lar þim di o la bi li yor. O hal de be del li de o la bi lir, mev sim lik as ker lik de müm kün. A. Tu ran Al kan, Za man da ki ya zý sýn da Al man ya dan ya zan bir o ku yu cu su nun mek tu bu nu ka mu o yu i le pay laþ mýþ. Tür ki ye de ki as ker lik tar týþ ma la rý na ý þýk tu tan mek tup þöy le: On yýl ka dar ön ce tak dir-i Ý lâ hî e þim le ev le nip Al man ya ya gel di ðim de o ü ni ver si te i ki de öð ren ciy di ve prog ra mý ge re ði ba zen Cu mar te si, ba zen Pa zar, ba zen de bü tün haf ta so nu ve yaz ta til le rin de sýk sýk as ke re gi di yor du. (Al man va tan da þý ol du ðu i çin.) Top lam as ker lik sü re si sa at cin sin den he sap lan mýþ; bu þe kil de as ker li ði ni ye di se ne de ta mam la ya ca ðý ný söy le miþ ti de i nan ma mýþ tým a ma Tür ki ye de ki eþ dost da hiç i nan ma dý. Üs te lik sü re si bit me den ço cu ðu muz ol du ðu i çin as ker li ði ni yap mýþ ka bul e de rek e þi me ter his kâ ðý dý ver di Al man ge nel kur ma yý. Do ðu mu yap tým, se ni ni çin ter his et ti ler? di ye sor du ðum da e þim, res mî ter his bel ge si ni gös te rin ce þaþ kýn lý ðým da ha art tý; çün kü ço cu ðu nun sað lýk lý ge li þi mi a çý sýn dan as ke rin ba ba lýk gö re vi nin da ha üs tün ol du ðu, as ker lik za ma ný ný ev lâ dý nýn e ði ti mi i çin de ðer len dir me si nin da ha çok ö nem ta þý dý ðý ka bul e di li yor muþ. Ýs te rim ki, be nim on yýl ön ce ya þa dý ðým þey, ge cik miþ de ol sa ül kem de de ya þa nýr ve as ker lik bü yük bir prob lem se prob lem ol mak tan çý kar. (Za man, 16 Mart 2011) Pe ki, Al man ya da ya da baþ ka bir ül ke de par ça lý as ker lik müm kün o lu yor da Tür ki ye de ni çin ol ma sýn? Bu de mek de ðil ki her kes bu þe kil de as ker lik yap sýn. A ma na sýl ki ü ni ver si te me zun la rý na ký sa dö nem ya da ye dek su bay o la rak as ker lik yap tý rý lý yor; o hal de fark lý du rum lar da ki ki þi le re de fark lý sis tem ler uy gu la na bi lir. Ki mi be del li o lur, ki mi ma aþ lý, ki mi pro fes yo nel ve ki mi de bu gün kü sis tem de ki gi bi ya par as ker li ði ni... Ol maz de me den ön ce bir da ha dü þü ne lim... TEBRÝK Gazetemiz yazýiþleri editörlerinden, kardeþimiz Ahmet Turan Söyler in Yusuf Kerem ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç annebabayý tebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Y Hü kü met nük le e ri bir da ha dü þün sün TÜ KE TÝ CÝ Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DEF) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý A li Çe tin, Ja pon ya da ya þa nan nük le er fe lâ ket ler den ders a lýn ma sý ve Tür ki ye de nük le er san tral ku rul ma sý ko nu su nun tek rar dü þü nül me si ge rek ti ði ni kay det ti. Çe tin, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ev ren sel tü ke ti ci hak la rýn dan bi ri nin de sað lýk lý bir çev re de ya þa ma hak ký ol du ðu nu i fa de et ti. Ja pon ya da mey da na ge len dep rem ve tsu na mi fe la ke ti de ðer len di ril di ðin de sað lýk lý bir çev re de ya þam hak ký nýn tü ke ti ci ler i çin ö ne mi ni vur gu la yan Çe tin, Ja pon la rýn en son tek no lo ji yi kul la na rak yap tý ðý ve iþ let ti ði nük le er san tral ler da hil nük le er e ner ji nin gü ven siz, in san ve do ða ya þa mý ný teh dit e den, kir li tek no lo ji ler ol du ðu bir kez da ha ka nýt lan mýþ týr gö rü þü nü i fa de et ti. Çe tin, nük le er san tral ler den ve nük le er a týk lar dan ya yý lan rad yas yo nun et ki le ri ni yok e de cek bi lim sel bir me tot bu lu na ma dý ðý na da i þa ret et ti. A çýk la ma sýn da, dep rem ku þa ðýn da o lan Tür ki ye de þid det li ve yer le þim yer le ri ni yer le bir e den dep rem le rin mey da na gel di ði ni, bu na rað men Ak ku yu nük le er san tra lin de ýs rar e dil di ði ni an la tan Çe tin, Hü kü me tin Ja pon ya da ya þa nan nük le er fe la ket ler den ders al ma sý ný, ko nu yu bir kez da ha dü þün me si ni is ti yo ruz. Ül ke miz de nük le er fe lâ ket is te mi yo ruz gö rü þü nü di le ge tir di. An ka ra / a a Yalova valisi göreve baþladý VA LÝLER Ka rar na me si i le Ya lo va Va li li ði ne a ta nan Em ni yet Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Os man Ça pa lý, gö re vi ne baþ la dý. Ça pa lý, i çin Va li lik Bi na sý ö nün de kar þý la ma tö re ni dü zen len di. Tö re ne, Ya lo va Be le di ye Baþ ka ný Ya kup Ko çal, il çe be le di ye baþ kan la rý, va li yar dým cý la rý, kay ma kam lar, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn a mir le ri ka týl dý. Va li lik ma ka mý na ge çen Ça pa lý, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, 43 yýl dýr em ni yet teþ ki la týn da hiz met ver di ði ni be lir te rek, Bir mes lek ku ru mun dan ay rý lýp ye ni bir kul va ra gel miþ bu lu nu yo rum de di. Yalova / a a HABER Ga zi Ü ni ver si te si (GÜ) Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi - lim ler Fa kül te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö - lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ce ma let tin Taþ ký ran, Bu gün kü BM ye ü ye dev let le - re ba kar sak, Ça nak ka le de 15 mil le tin as - ke ri var. Türk ler, Ýn gi liz ler, Fran sýz lar, Al - man lar, Ma car lar, Hint li ler, I rak lý lar, Tu - nus lu lar, Bang la deþ li ler, Sri Lan ka lý lar, Mal ta lý lar var. Ya ni Ça nak ka le ken di ba - þý na bir dün ya sa va þý dýr de di. Prof. Dr. Taþ ký ran, Ça nak ka le za fe ri ni an la mak i - çin o ra da ki ru hu ve þart la rý öð ren mek ge rek ti ði ni söy le di. Ça nak ka le nin ken di ça pýn da bir dün ya sa va þý ol du ðu nu vur - gu la yan Prof. Dr. Taþ ký ran, bu nun i ki ne - de ni ol du ðu nu söy le di. Taþ ký ran, þöy le de vam et ti: Bu gün kü BM ye ü ye dev let - LÝSELÝ ÞEHÝTLER ÝÇÝN ANI SINIFI SA KAR YA Sa va þý nda son sý nýf öð ren ci le ri nin ta ma - mý ný þe hit ve ren Kay se ri Li se si nde a ný sý ný fý o - luþ tu ru la rak, þe hit öð ren ci le rin ha tý ra la rý ya þa tý la - cak. Der le nen bil gi le re gö re, ye tiþ tir di ði dev let a - dam la rý, bü rok rat lar, sa nat çý lar ve çok sa yý da ün lü i le ta ný nan 118 yýl lýk ta ri hi Kay se ri Li se si, Kur tu luþ Sa va þý sý ra sýn da Mil li Mü ca de le nin ka za nýl ma sýn da da oy na dý ðý rol le ta ri he a dý ný yaz dýr dý. Sa kar ya Sa va þý sý ra sýn da e - ði tim öð re tim yý lýn da son sý nýf öð ren ci le ri nin ta - ma mý gö nül lü o la rak git tik le ri cep he de þe hit ol - du ðu i çin me zu ni yet def te ri nin o dö ne me a it say fa sý na, Li se son sý nýf ta le be le ri Sa kar ya Mu - ha re be si i çin cep he ye gi dip hep si cep he de þe hit düþ tü ðün den bu öð re nim yý lýn da o ku lu muz me zun ve re me miþ tir kay dý dü þül dü. Þe hit öð ren ci ler a ný sý na 2003 yý lýn da o ku lun bah çe sin de yap tý rý lan a nýt ta bu 10 öð ren ci nin i sim le ri yer a lý yor. O kul Mü dü rü Ýs met Er baþ, yap tý ðý a çýk la ma da, 1893 yý lýn da ku ru lan o ku lun bir kah - ra man lýk öy kü sü ne ko nu ol du ðu nu ha týr lat tý. Kayseri / a a Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SÝVAS LÝSESÝ, BÜTÜN SON SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDIKLARI ÇANAKKALE SAVAÞINDA ÞEHÝT DÜÞMESÝ SEBEBÝYLE 1915 YILINDA MEZUN VEREMEDÝ yý lýn da e ði ti me baþ la yan Si vas Li se si, tüm son sý nýf öð ren ci le ri nin gö nül lü o la rak ka týl dýk la rý Ça nak ka le Sa va þýn da þe hit düþ me si ne de niy le 1915 yý lýn da me zun ve re me di. O kul Mü dü rü Os man Ye ke ler, yap tý ðý a çýk la ma da, Si vas Li se si nin 1887 yý lýn da, Si vas Kon gre si nin de ya pýl dý ðý ta ri hi bi na da e ði ti me baþ la dý ðý ný be lirt ti. O ku lun son sý nýf öð ren ci le ri nin, 1915 yý lýn da Ça nak ka le Sa va þý na ka týl dý ðý ný ve bir da ha dön me dik le ri ni i fa de e den Ye ke ler, öð ren ci le ri nin o yýl þe hit düþ tü ðü nü söy le di. Sa va þa gi den öð ren ci le rin ge ri dön me me si ne de niy le 1915 te me zun ve re me dik le ri ni an la tan Ye ke ler, On la rýn i sim le ri de mev cut de ðil dir, ge ri dö nen de ol ma mýþ za ten me zun la rý var me zun la rý var. A ma 1915 me zun la rý yok de di. Si vas Li se si nin ta ri hi bir li se ol du ðu nu, böl ge ye hiz met ver di ði ni an la tan Ye ke ler, o dö nem A mas ya, To kat, Yoz gat, Er zin can ve Ma lat ya gi bi il ler den öð ren ci le rin bu ra da e ði tim gör dü ðü nü kay det ti. Ça nak ka le de þe hit dü þen son sý nýf öð ren ci le ri nin a ra sýn da, bu il ler den ge len öð ren ci le rin de bu lun du ðu nu an la tan Ye ke ler, Hep si son sý nýf öð ren ci si. Yaþ i ti ba riy le git miþ ler. Ya tý lý o kul ol du ðu i çin di ðer vi la yet ler den ge len öð ren ci ler de var. Hep si Ça nak ka le ye git miþ. A ma dö nüþ ol ma mýþ. O yüz den e li miz de i sim le ri de re sim le ri de yok. Ha zýr la dý ðý mýz yýl lýk ta da on la rýn fo toð raf la rý ve i sim le ri bu lun mu yor di ye ko nuþ tu. O kul la rýn kök lü bir li se ol du ðu nu be lir ten Ye ke ler, þa ir Ca hit Kü le bi ve Es ki A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Yek ta Gün gör Öz den gi bi bir çok me zun la rý ol du ðu nu kay det ti. Sivas / a a HAK KI NI ZI HE LÂL E DÝN CUM HU RÝ YET Ü ni ver si te si A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký - lap Ta ri hi Bö lü mü öð re tim gö rev li si Ne cip Gü nay dýn da Si vas Li se si son sý nýf öð ren ci le ri nin Ça nak ka le Sa va þý na ka tý la rak þe hit ol duk la rý na da ir bil gi ve kay nak lar bu lun du ðu nu i fa de et ti. Ça nak ka le Za fe - ri nin Türk ve dün ya ta ri hi a çý sýn dan ö ne mi ne de ði - nen Gü nay dýn, sa va þa yurt ge ne lin de bir çok li se öð - ren ci si nin ka týl dý ðý ný be lir te rek, Bu sa de ce bi zim Si - vas ý mýz i çin de ðil, Kay se ri Li se si, Ga la ta sa ray Li se - si nde ol du ðu gi bi Ça nak ka le Sa va þý nda mek tep li ler di ye a na rýz biz bu in san la rý. Genç in san lar. Li se son sý nýf öð ren ci le ri ge nel de 17 ya þýn da o lu yor lar. Si vas Li se si nde ki ler de ay ný þe yi yap mýþ lar de di. Gü nay - dýn, o dö nem an la tý lan la ra gö re öð ren ci le rin tah ta ya Ho cam biz Ça nak ka le ye gi di yo ruz. Hak ký ný zý he lal e din di ye yaz dý ðý ný ak tar dý. Si vas Li se si nin ge niþ bir ar þi vi bu lun du ðu nu, hal ka su nul ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Gü nay dýn, Si vas Li se si ar þi vin den o dö - ne me a it lis te le rin te min e dil me si nin, çý ka rýl ma sý nýn müm kün ol du ðu na i na ný yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Ça nak ka le de 15 mil let sa vaþ tý le re ba kar sak Ça nak ka le de 15 mil le tin as ke ri var. Türk ler, Ýn gi liz ler, Fran sýz lar, Al man lar, Ma car lar, Hint li ler, I rak lý lar, Tu nus lu lar, Bang la deþ li ler, Sri Lan ka lý - lar, Mal ta lý lar var. Ya ni ken di ba þý na bir dün ya sa va þý dýr. Ý kin ci ne de ni i se Ça nak - ka le sa de ce ge mi le rin ol du ðu bir sa vaþ de ðil dir. Bu nu þöy le an la ta bi li riz: Ça nak - ka le Sa va þý ný bir þey le mu ka ye se et sek ney le e de bi li riz? An cak ta rih te ki sa vaþ - lar la mu ka ye se e de riz. Ça nak ka le yi, bir tek Nor man di ya Sa va þýy la mu ka ye se e - de bi li riz... Ya ni o gü ne ka dar en bü yük çý kar ma ha re ka tý nýn ya pýl dý ðý yer Ça nak - ka le dir. Prof. Dr. Taþ ký ran, Düþ man Türk as ke rin de ki va tan sev gi si ni he sa ba kat ma dý þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / a a HABERLER Temsilcimiz Kara'ya basýn ödülü verildi. Me mur-der den Ye ni As ya ya ö dül n ME MUR Der nek le ri Fe de ras yo nu 4. ku ru luþ yýl dö nü mü et kin lik le ri ni An ka ra da dü zen le nen bir tö ren le ger çek leþ tir di. Et kin li ðin Ýs tik lal Mar þý nýn ka bu lü o lan 12 Mart a denk gel me si ha se biy le, prog ram ön ce sin de Ýs tik lal Mar þý nýn ya zýl dý ðý mer hum Meh met A kif Er soy un e vi ne bir zi ya ret dü zen len di. Da ha son ra Türk-iþ Ge nel Mer ke zi Kon fe rans sa lo nun da ger çek leþ ti ri len prog ra ma AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ab dül ka dir Ak su da iþ ti rak et ti. Prog ram da a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Me mur-der Ge nel Baþ ka ný Cen giz Öz bay, ye ni se çim dö ne min de en ö nem li gün dem mad de si o lan ye ni ve öz gür lük çü bir a na ya sa ya pýl ma sý nýn sý ký ta kip çi si o la cak la rý ný vur gu la dý. Prog ram da hi lin de ve ri len Me mur-der Dost luk ve Ba rýþ Ö dül le ri çer çe ve sin de Ye ni As ya Ga ze te si An ka ra Tem sil ci si Meh met Ka ra ya da ba sýn ö dü lü tak dim e dil di. Prog ram dan son ra dü zen le nen Ça lýþ ma Ha ya tý, Öz gür lük ler ve Ye ni A na ya sa baþ lýk lý pa ne le i se, MEB es ki Ba ka ný Ha san Ce lal Gü zel, Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Hu kuk çu lar Bir li ði Vak fý Ge nel Baþ ka ný Si nan Ký lýç ka ya ve ga ze te ci E min Pa zar cý ka týl dý. An ka ra / Yavuz Genç San'atçý Tatlýses'in tedavisi sürüyor. Tat lý ses in ref leks le ri ay ný n MAS LAK A cý ba dem Has ta ne si Baþ he ki mi Prof. Dr. Çað lar Çu ha da roð lu, Ýb ra him Tat lý ses in du ru mu nun ön ce ki gün i le ay ný ol du ðu nu, o lum suz bir ge liþ me bu lun ma dý ðý ný bil dir di. Çu ha da roð lu, has ta ne ö nün de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Tat lý ses in i laç lý te da vi si nin de vam et ti ði ni, bu tür cid di va ka lar da her gün hýz lý ve o lum lu ge liþ me bek le ne me ye ce ði ni söy le di. Çu ha da roð lu, þöy le ko nuþ tu: Ýb ra him Tat lý ses in ref leks le ri dün i le ay ný. U yan dýr ma bit tik ten son ra gör dü ðü müz þey ler ay nen de vam e di yor. Bu da o lum lu bir ge liþ me dir. Tat lý ses in gün lük o lum lu ge liþ me ler le ya þam da kal ma sý ný sað la ya rak, yo ðun ba kým ser vi sin den nor mal ba kým ser vi si ne al mak i çin ça lýþ ma lar ya pý yo ruz. Bu tür o pe ras yon lar da bek le nen du rum bu dur. Has ta ne yö ne ti mi ve yö ne ti min o nay ver di ði has ta i le il gi le nen he kim ler dý þýn da, Tat lý ses in sað lý ðý i le il gi li hiç bir ha be re i ti bar et me yin. Çün kü sa de ce bi rin ci de re ce den ya kýn la rý o nu gö re bi li yor. Bu nun dý þýn da ü zü le rek, sað lýk du ru mu i le il gi li çok doð ru ol ma yan bil gi le rin siz le re ak ta rýl dý ðý ný gö rü yo rum ve bun la ra i ti bar et me me ni zi ri ca e di yo rum. Ýs tan bul / a a 14 ki þi sor gu da, 4 si lâh kri mi nal de n SA NAT ÇI Ýb ra him Tat lý ses e yö ne lik si lah lý sal dý rý ya i liþ kin gö zal tý na a lý nan 20 ki þi den 6 sý i fa de le ri a lýn dýk tan son ra ser best bý ra kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lý nan 20 ki þi den 6 sý, i fa de le ri a lýn dýk tan son ra bý ra kýl dý. A ra la rýn da Ab dul lah Uç mak ýn da bu lun du ðu 3 ü ka dýn 14 ki þi nin sor gu su i se de vam e di yor. O lay da kul la nýl dý ðý sa ný lan si la hýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 4 si lah, in ce len mek ü ze rek kri mi nal po lis la bo ra tu va rý na gön de ril di. Bu ki þi le rin ü zer le rin de ve bu lun duk la rý ad res ler de ya pý lan a ra ma lar da, 2 si o to ma tik 4 si lah, 7 cep te le fo nu, bil gi sa yar, CD ve çok sa yý da do kü man e le ge çi ril di. Ýs tan bul / a a

5 5 Baþ ba kan Er do ðan ýn her fýr sat ta gâ ripgu ra ba dan bah set ti ði va sat ta, dev let ku rum la rý nýn ra por la rý yok sul lu ðun vahim bir bi çim de art tý ðý ný bil dir mek te. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) 2008 Ge lir ve Ya þam Ko þul la rý A raþ týr - ma sý na gö re, ge lir da ðý lý mý a ra sýn da ki u - çu rum da ha da de rin leþ miþ; yok sul luk o - ra ný va him bir bi çim de yük sel miþ de yüz de 16.7 o lan yok sul luk sý ný rý, 2009 da yüz de 17.1 e var mýþ. En yok sul i le en zen gin a ra sýn da ki ge - lir far ký bir ön ce ki yýl da ol du ðu gi bi 8.1 kat ta kal mýþ. Yok sul luk ris ki al týn da o - lan la rýn sa yý sý 11 mil yon 580 bin ki þi ye çýk mýþ. Yok sul luk sý ný rý da yýl lýk 3 bin 164 li ra ya u laþ mýþ. Ko nu nun uz man la rý, TÜ ÝK in a raþ týr ma yön te mi ni de ðiþ ti rip yok sul luk o ra ný ný dü þük gös ter di ði ni, ger çek yok sul luk o ra ný nýn yüz de 18.8, yok sul sa yý sý nýn i se 12 mil yon 751 bin ki þi ol ma sý ge rek ti ði ni be lir ti yor lar. Ra po run, ge lir da ðý lý mýn da ki den ge siz li - ðin ve yok sul lu ðun hal kýn yüz de 88 i nin bir haf ta lýk ta til büt çe si ni kar þý la ya ma dý ðý ör - ne ðiy le a çýk lan ma sý çar pý cý. Ö zet le den ge yok sul lar a ley hin de git tik çe bo zul mak ta. Yüz de 20 lik grup lar da en yük sek ge lir gru bu nun top lam ge lir den al dý ðý pay yüz de 46.7 ol ma sý na mu ka bil en dü þük ge lir li le rin top lam ge lir den al dý ðý pay nis beti nin yüz de 5.8 de kal ma sýy la, a ra - da ki far kýn 8.1 kat he sap lan ma sý, ge lir da ðý lý mý e þit siz li ði nin a çýk gös ter ge si FA KÝ RÝ DA HA FA KÝR LEÞ MÝÞ Ö zet le, se kiz bu çuk yýl lýk AKP ik ti da rýn - da sis tem, fa kir den a lýp zen gi ne trans fer et - me ü ze rin de iþ le miþ. Bir zen gi nin ka zan cý, 8-9 fa ki rin ka zan cý na denk gel mek te. AKP dö ne min de zen gi nin da ha zen - gin ol ma sý na kar þý, yok su lun da ha yok - sul ol du ðu ve yok sul lu ðun o ra ný nýn kat kat art tý ðý dev le tin son res mî ra kam la - rýy la bel ge len mek te. Bi lin di ði gi bi AKP hü kû me ti, ik ti da ra gel di ði gün de va ad et ti ði  cil Ey lem Plâ - ný nda, se çim be yan nâ me le rin de ve hü kû - met prog ra mýn da 3 y for mü lü i le yol suz - luk ve ya sak lar la mü ca de le nin ya ný sý ra yol suz luk la mü ca de le va a din de bu lun - muþ tu. Oy sa 12 mil yon va tan da þýn se fâ let ve yok sul luk ba ra jýn da kal dý ðý sü reç te, yok - sul lu ðun en baþ ne de ni iþ siz li ðin yüz de 11 e düþ tü ðü id di a la rý na kar þý, giz li iþ siz - ler le ve iþ a ra mak tan vaz ge çen ler le bir lik te ger çek iþ siz li ðin yüz de 20 le ri aþ tý ðý ra por - lar la tes bit e dil mek te. Tür ki ye yi te ðet geç ti ði id di a e di len son kü re sel kriz in ü - ze rin den i ki yýl geç ti ði hal de ül ke ge ne lin de hâ lâ yüz bin ler ce iþ ye ri ka pa lý ve hâ lâ bir - çok fab ri ka dü þük ka pa si te i le ça lýþ mak ta. Ký sa ca sý, glo bal ser ma ye nin at oy nat tý ðý, ya ban cý ser ma ye nin baþ ka ül ke ler de bir ay - da, bir yýl da ka za na ma ya ca ðý pa ra yý bir ge - ce de ka zan dý ðý bir sý cak pa ra cen ne ti ha li - ne ge len Tür ki ye de, Baþ ba kan ýn teh li ke - si ne dik kat çek ti ði ca rî a çýk yük sek li ði, 500 mil ya r dolarý a þan iç ve dýþ borç or ta sýn da, yok sul luk la mü ca de le de if la sý, yi ne dev le - tin res mî ra kam la rýy la or ta ya ko nul mak ta GA RÝP-GU R BA AR TI YOR As lýn da Baþ ba kan ýn hep pem be tab lo - lar la e ko no mi nin du ru mu nu 2001 kri ziy le mu ka ye se si ne kar þý TÜ ÝK da ha ön ce e ko - no mi nin 5.7 kü çül me si ne ký yas la Ý kin ci Dün ya Sa va þýn dan bu ya na gö rül me yen 13.8'e va ran kü çül me ra po ru nu a çýk la mýþ tý. Kü re sel kri zin kay na ðý ABD de e ko no mi an cak yüz de i ki bu çuk kü çü lür ken, bir çok ül ke yüz de beþ le bü yür ken, Çin, Hin dis tan ve En do nez ya gi bi ül ke ler de i se bü yü me ra - kam la rý de vam e der ken, Tür ki ye de ek si le re i nen kü çül me, bu nun bir di ðer gös ter ge si. Bu a ra da Le ga tum Ins ti tu te nýn 2010 Re fah Lis te si ne gö re, Tür ki ye nin 110 ül ke a ra sýn da 80. sý ra da en alt ka te go ri de kal ma sý, yok sul luk tab lo su nun bir baþ ka de þif re si. Zi ra e ko no mi nin bo zul ma sý, ge lir da - ðý lý mý den ge siz li ðiy le bir lik te de rin le þen ah lâ kî e roz yon ve sos yol a da let siz lik â - de ta bir bi ri ni te tik le ye rek, top lu mu et - nik ve si ya sî fark lý lýk lar la kamp laþ ma ve ku tup laþ ma ya sü rük lü yor. Baþ ba kan top lu a çý lýþ lar da yüz ler ce ye ri a çý yor; an cak bir ka çý dý þýn da ne yin a çýl dý ðý ný bi len yok; ve re ko ra u la þan iþ - siz li ði e rit mi yor. So nuç ta, kri zi fýr sa ta çe vi ren ve da - ha da zen gin le þen bir a zýn lý ða kar þý, sa - yý la rý on mil yon la rý a þan yok sul kit le ler da ha da yok sul la þý yor. Fa kir da ha da fa - kir le þi yor; ga rip- gu ra bâ sa yý sý ar tý yor Res mî ra kam lar la yok sul luk cev ni as ya.com.tr HA BER 18 MART 2011 CU MA Y 9 il de Er ge ne kon a ra ma sý ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da in ce - le nen Ma lat ya Zir ve Ya yý ne vi nde ki ci na yet dâ vâ - sý i le il gi li baþ la tý lan ça lýþ ma so nu cu, 9 il de a ra ma baþ la týl dý. A lý nan bil gi ye gö re Ýs tan bul Cum hu ri - yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, Ma lat ya, Si irt, Muð la ve Ýz mir in a - ra la rýn da ol du ðu 9 il de a ra ma baþ la týl dý. So ruþ - tur ma kap sa mýn da Ma lat ya Ý nö nü Ü ni ver si te si yer leþ ke si i le ba zý il le rin jan dar ma ko mu tan lýk la - rýn da a ra ma ya pýl dý ðý öð re nil di. 9 il de ya pý lan o - pe ras yon da 20 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý öð re nil - di. Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin ko or di nas yo nun da yü rü tü len so ruþ - tur ma kap sa mýn da bir çok i lin jan dar ma a lay ko - mu tan lýk la rýn da a ra ma ya pýl dý ðý i le ri sü rül dü. As ke rî mi sa fir ha ne de polis a ra ma yaptý n ÝZ MÝR DE bir as ke rî mi sa fir ha ne de, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý çer çe ve sin - de a ra ma ya pýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý na i liþ kin, sa - bah sa at le rin de ba zý il ler de ki ad res ler le bir lik te Ýz mir de ki bir as ke rî mi sa fir ha - ne de, cum hu ri yet sav cý sý gö ze ti min de po lis ta ra fýn dan a ra ma ya pýl dý. Ko nuy la il gi li gö zal tý na a lý nan ki þi ol ma dý ðý öð - re nil di. Ýz mir / a a E mek li bir as ke r gö zal tý na a lýn dý n ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da, e mek li bir as ke rin An ka ra da gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. E di ni len bil - gi ye gö re, An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri, Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý nýn ta li ma tý doð rul tu sun da e mek li bir as ke r gö zal tý na al dý. Sað lýk kon tro lün - den ge çi ri len e mek li as ke rin, Ýs tan bul a gön de ri le ce ði öð re nil di. An ka ra / a a Ba ðým sýz a day lar te mi nat ya tý ra cak n YÜK SEK Se çim Ku ru lu (YSK), 12 Ha - zi ran da ya pý la cak 24. Dö nem Mil let ve - ki li Ge nel Se çi min de uy gu la ma bir li ði - nin sað lan ma sý a çý sýn dan, ba ðým sýz a - day la rýn baþ vu ru la rýn da u yul ma sý zo - run lu u sul ler le, ya tý ra cak la rý te mi nat mik ta rý ný be lir le di. YSK nýn Res mî Ga - ze te de ya yým la nan ka ra rý na gö re, 2839 sa yý lý Mil let ve ki li Se çi mi Ka nu nu na gö - re, 25 ya þý ný dol du ran ve þart la rý ta þý yan her Türk va tan da þý mil let ve ki li se çi le bi - le cek. YSK ka ra rý na gö re, mil let ve ki li ge - nel se çi mi ne ba ðým sýz a day o la rak ka týl - mak is te yen le rin, 11 Ni san gü nü sa at ye ka dar mil let ve ki li se çil mek is te - dik le ri çev re nin il se çim ku ru lu na, ya sal þart ve ni te lik le ri ta þý dýk la rý ný be lir ten bir di lek çe i le baþ vur ma la rý ge re ki yor. Ba - ðým sýz a day lar, 7 bin 734 li ra yý il gi li mal san dý ðý na e ma ne ten ya týr acak. A day la rý, 25 Ni san sa at ye ka dar a day lýk tan vaz geç me le ri ha lin de ya týr dýk la rý pa ra la - rý ge ri a la bi le cek ler. An ka ra / a a Yüz de 10 ba ra jý, Mec lis te a dil tem si li en gel li yor n BBP Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Des ti - ci, yap tý ðý a çýk la ma da, 12 Ha zi ran da ya pý la cak seçi min çok bü yük bir ö ne - me sa hip ol du ðu nu söy le di. Mus ta fa Des ti ci, 12 Ha zi ran se çim le ri i çin bir lik te lik çað rý sýn da bu lun du. Si ya sî Par ti ler Ya sa sý ve Se çim Ka nu nu nun, bün ye sin de bir çok hak sýz lý ðý ba rýn - dýr dý ðý na dik kat çe ken Des ti ci, yüz de 10 ba ra jý nýn da bütün halk ke sim le ri - nin Mec lis te tem sil e dil me si ni en gel - le di ði ni söy le di ta ri hin de se çim ba ra jý na ta ký lan ve oy kul lan ma yan la - rýn yüz de lik top la mý nýn 45 e u laþ tý ðý na dik kat çe ken Des ti ci, Bu o ra na kar þý - lýk o ta rih te AK Par ti yüz de 34 i le ik ti - dar ol du ve 369 mil let ve ki li çý kart tý de di. Des ti ci, 2007 e gel indiði n de de ay ný ne den ler le mil le tin yüz de 20 o yu yi ne he ba ol duðunu belirterek,"bu an - ti de mok ra tik si ya sî par ti ler ya sa sý ný ve se çim ka nu nu nu de ðiþ tir me di ler. Bu ya sa lar de ðiþ se mil let ken di ve kil le ri ni ken di si seç se ne bu gün kü ik ti dar ka lýr ne de mu ha le fet ka lýr. An ka ra / a a Mil le tin boþ va at le re kar ný tok mka ni as ya.com.tr Se çim tak vi mi baþ la dý. Tür ki ye hýz la se çi me yak la þý yor. Ba zý par ti ler de a - day mü ra ca at la rý bi ter ken, ba zý par ti - ler de de baþ vu ru lar de vam e di yor. Ýt ti fak ya pa cak par ti ler de gö rüþ me ler so na yak laþ - mak ü ze re. Ö te yan dan par ti ler ar týk Mec - lis te son grup top lan tý la rý ný ya pý yor lar. A day lis te le ri i çin ha rýl ha rýl ça lý þý lý yor. Mil le tin tas vip e de ce ði a day bul mak i çin ký - lý kýrk ya rý yor lar. Ba zý par ti ler hem dev le tin ka sa sýn dan al dýk la rý se çim yar dý mý, hem de a day lar dan al dýk la rý pa ra lar la ka sa la rý ný dol dur du. Bu pa ra lar ö nü müz de ki se çim kam pan ya la rýn da a fiþ le re, bil bord la ra, seç - me ne yar dý ma dö nü þe cek! 11 Ni san Pa zar te si gü nü si ya sî par ti le rin ge nel mer kez le ri nin, se çi me ka tý la cak la rý se çim çev re le ri ne a it a day lis te le ri ni Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ kan lý ðý na tes lim et me le - rin den son ra si ya set A na do lu ya, ya ni mil - le tin si ne si ne dö ne cek. Par ti ler ik ti dar o la - bil mek i çin mil le tin a ya ðý na gi de rek oy is te - ye cek. Va at le ri ni sý ra la yýp, mil le ti i nan dýr - ma gay re ti i çin de o la cak lar. Þim di den par ti ler ya vaþ ya vaþ va at le ri ni sý ra la ma ya baþ la dý lar. Ba þör tü lü mil let ve ki li a da yý ko nu sun da par ti ler net ta výr la rý ný or - ta ya koy ma ma la rý na rað men, ge le bi le cek tep ki le re gö re bu ka rar la rý ný bu gün ler de be lir le me ye ça lý þý yor lar. 28 Þu bat sü re ci nin ge tir di ði ya sak lar ko nu sun da i se hiç bir ha - zýr lýk gö ze çarp mý yor. Ne ba þör tü sü ya sa ðý - nýn kalk ma sý, ne Kur ân kurs la rý na yaþ sý - nýr la ma sý nýn kalk ma sý kim se nin gün de - min de yer al mý yor. Se çim kam pan ya la rýn da gün de me ge lir mi bil mi yo ruz... Gün de me gel se da hi, týp ký, mu ha le fet tey ken YÖK ü kal dý ra ca ðýz de yip son ra ken di is te di ði yön de bir yö ne tim o lun ca bu va a din u nu - tul du ðu gi bi, bu va at le rin bir ço ðu se çim den son ra u nu tu lup gi de cek tir. * * * Gö rü len o ki, týp ký 2007 se çim le rin de ol - du ðu gi bi bu se çim le rin de a na va a di si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa a o la cak. Bu nun ilk i þa ret le ri de þim di den ve ril me - ye baþ lan dý. Me mur Der nek le ri Fe de ras yo - nu nun (Me mur-der) bu yýl ki Dost luk ve Ba rýþ Ö dül le ri (Ye ni As ya ya da bir ö dül ve - ril di) tö re nin de ko nu þan si vil top lum ör gü - tü ge nel baþ kan la rý ye ni, si vil ve de mok rat bir a na ya sa nýn bu dö nem de mut la ka ha zýr - lan ma sý ge rek ti ði ni ve ha zýr la nýr ken de mut la ka si vil top lum ku ru luþ la rý nýn gö rüþ - le ri nin a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý lar. Tö ren de ko nu þan AKP nin güç lü i sim le - rin den Ab dül ka dir Ak su, 2007 se çim le rin - de ye ni si vil bir a na ya sa i çin yo la çýk týk la rý - ný ha týr la týr ken, 12 Ha zi ran da ye ni den ku - ru la cak o lan 24. dö nem Mec lis in ilk i þi bu ye ni a na ya sa yý ger çek leþ tir mek o la cak týr. Se çim den son ra has ret le bek le di ði miz ye ni a na ya sa yý ha ya ta ge çi re ce ðiz di ye rek bu va a din ilk i þa ret le ri ni ver di. AKP bu va a di ön ce den de ver di an cak de ði þik ne den ler ö ne sü rü le rek 4 yýl da bu ya pý la ma dý. 16 kez ya ma ya pý lan a na ya sa ya ge çen yýl 26 mad de si hal ko yu na su nu la rak bir ya ma da ha ya pýl dý. A ma 12 Ey lül ih ti lâl a na ya sa sý nýn ru hu na do ku nul ma dý. A na ya - sa yi ne es ki a na ya sa o la rak kal dý. * * * Bu a na ya sa ar týk Tür ki ye ye dar ge li yor. Mil le ti de ðil, dev le ti ön ce le yen ya pý sý ha len du ru yor. De mok ra tik de ðil. As ker le rin kon tro lün de ya pý lan bu a na ya sa nýn ü ze rin - den bu göl ge ya ma lar la kal ký la ma ya ca ðý or - ta da du rur ken, 1982 yý lýn da ya pý lan bu a na - ya sa hiç de ðil se 30 yýl son ra mil le tin oy la rý i le ge len in san lar ta ra fýn dan ya pý la bil me li. De ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le me yen mad de ler dâ hil ol mak ü ze re bü tü nü ü ze rin - de ne ler ya pý la ca ðý þim di den a çýk lan ma lý dýr. Ge niþ bir kon sen süs le ya pýl ma sý nýn yol la - rý bu lun ma lý. Mec lis e gi re cek ve gi re me yen par ti le rin ü ze rin de as ga rî müþ te rek ler de bir le þe cek le ri bir a na ya sa met ni or ta ya çý ka - rýl ma lý. Si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ke sin lik - le gö rüþ le ri a lýn ma lý. A na ya sa tas lak la rý ka - pa lý ka pý lar ar dýn da de ðil, mil le tin gö zü ö - nün de ha zýr lan ma lý. Bu tas lak lar yi ne mil le - tin tas vi bi ne su nul ma lý. Par ti ler se çi me ka - dar ken di le ri ni de bað la yan me tin le ri mil le te sun ma lý dýr lar. Mil let bu na gö re ka rar ver - me li, da ha ön ce ve ri lip tu tul ma yan va at le ri de mil let en i yi þe kil de de ðer len di re cek tir. Mil let ar týk, in san mer kez li, de mok ra tik, hak ve öz gür lük le rin en kâ mil mâ nâ da ol - du ðu bir a na ya sa ya ka vuþ tu rul ma lý. Bu se - çim de de boþ va at ler, ye ri ne ge ti re me ye cek söz ler ve ril me me li dir. ÝS TAN BUL CUM HU RÝ YET SAV CI SI ZE KE RÝ YA ÖZ ÜN YÜ RÜT TÜ ÐÜ SO RUÞ TUR MA KAP SA MIN - DA, MA LAT YA, SÝ ÝRT, MUÐ LA VE ÝZ MÝR ÝN A RA LA RIN DA OL DU ÐU 9 ÝL DE A RA MA BAÞ LA TIL DI. ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap - sa mýn da, Muð la Ýl Jan dar ma Ko - mu tan lý ðýn da gö rev li bir as ke rî per so nel gö zal tý na a lýn dý. Ko mu - tan lýk ta, Ýs tan bul da so ruþ tur ma - yý yü rü ten sav cý lý ðýn Muð la Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön - der di ði ta li mat la a ra ma ya pýl dý. A ra ma da, a dý a çýk lan ma yan bir as ke rî per so nel gö zal tý na a lýn - dý.er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap - sa mýn da Si irt te dü zen le nen o pe - ras yon da, Ýl Jan dar ma A lay Ko - mu tan lý ðýn da gö rev li bir ast su - bay gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil - gi ye gö re, Er ge ne kon so ruþ tur - ma sý kap sa mýn da in ce le nen Ma - lat ya Zir ve Ya yý ne vi nde ki ci na - yet da va sý i le il gi li Ýs tan bul Cum - hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün ta li ma týy la baþ la tý lan o pe ras yon - da Si irt te de a ra ma lar ya pýl dý. A - ra ma lar so nu cu Si irt Ýl Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðýn da gö rev li ast su bay A.G. gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul-muð la-si irt / a a-ci han ASKERÎ PERSONEL GÖZALTINA ALINDI Seç men lis te le ri as ký ya çý ký yor 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri i çin AKP den a day a da yý o lan Es ki Bay ram pa þa Be le di - ye Baþ ka ný Hü se yin Bür ge nin ye ri ni be - le di ye mec li si nin oy la ma sý so nu cu Bay - ram pa þa Be le di ye si Ye ni Be le di ye Baþ ka - ný A ti la Ay dý ner ol du. 16 Mart gü nü ger - çek leþ ti ri len o la ðan üs tü mec lis top lan tý - sý na Mec lis Ü ye le ri Si ya sî Par ti Tem sil ci - le ri, Si vil Top lum Ku ru lu þu yö ne ti ci le ri ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. AKP gu - ru bu nun a da yý Baþ kan A ti la Ay dý ner o - lur ken CHP gu ru bu nun a da yý i se Yýl - maz Da rýl maz ol du. Ya pý lan i ki oy la ma - da ye ter li 3/2 lik ço ðun luk sað la na ma dý - ðý ü çün cü tur oy la ma ya ge çil di. Top lam ka tý lý mýn salt ço ðun lu ðu a ra nan 3. tur oy la ma da 14 e kar þý 23 oy a lan A ti la Ay - dý ner Bay ram pa þa nýn ye ni Be le di ye Baþ ka ný se çil di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Bür ge nin ye ri ne 12 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak mil let - ve ki li ge nel se çi min de kul la ný la cak seç men kü tük le rin de ki bil gi le rin gün - cel len me si a ma cýy la muh tar lýk lar da bu gün den i ti ba ren as ký ya çý ka rý lan seç men lis te le ri 31 Mart a ka dar as ký - da ka la cak. Va tan daþ la rýn bu ta ri he ka dar seç men lis te le ri ni kon trol et me - le ri ge re ke cek. Muh tar lýk böl ge si as ký lis te le ri, tu tuk lu ve tak sir li suç lar da hü küm lü as ký lis te le ri gün cel leþ ti ril - mek ü ze re 18 Mart Cu ma Gü nü il çe se çim ku rul la rýn ca as ký ya çý ka rý la cak. YSK ay ný gün, Yurt Dý þý Seç men Kü - tü ðü ne de ad re sin de i lan e de cek. YSK nýn ka rar la rý na gö re, seç men as ký lis te le ri, Seç men Kü tü ðü Ge nel Mü dür lü ðün ce, Nü fus ve Va - tan daþ lýk Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün ad res ka yýt sis te min den a lý nan, Tür ki - ye de yer le þik ve seç men ni te li ði ni ta - þý yan ki þi le re a it ka yýt la rýn, ge rek li iþ - lem ler ya pýl dýk tan ve seç men kü tü ðü - ne dö nüþ tü rül dük ten son ra muh tar lýk böl ge si as ký lis te le ri ha li ne ge ti ri len lis - te ler o la cak. Muh tar lýk böl ge si as ký lis - te le ri, 18 Mart 2011 Cu ma gü nü sa at de as ký ya çý ka rý la cak, 31 Mart 2011 Per þem be gü nü sa at de as - ký dan in di ri le cek. An ka ra / a a "Ergenekon" soruþturmasýný yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz'ün talebi doðrultusunda 9 ilde eþ zamanlý operasyon baþlatýldý. FO TOÐ RAF: A A Bay ram pa þa Be le di ye si Ye ni Be le di ye Baþ ka ný A ti la Ay dý ner ol du. Sandýðýn önündeki engeller kalkacak DEV LET Ba ka ný Sel ma A li ye Ka vaf, en gel li le rin, se çim ler de en ra hat þe kil de oy kul lan - ma la rý nýn sað lan ma sý i çin oy ver me ka bin le rin den en az bi ri nin en gel li ler i çin uy gun öl çü ler de ya pýl ma sý ný is te di. A lý nan bil gi ye gö re, Ka vaf, en gel li le rin oy kul lan ma sýn da ya þa dýk la rý so run - la rý or ta dan kal dýr mak ve ra hat oy kul lan ma sý nýn sað lan mak a ma cýy la A da let Ba kan lý ðý na ya zý gön de re rek bir di zi teklifte bu lun du. Ya zý da, seç men kü tük le ri dü zen le nir ken seç men le - rin oy kul lan ma sý ný en gel le yen öz rü nün be lir len me si ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken Ka vaf, uy gu la - ma da seç men lis te le ri ya zým yo luy la de ðil ad re se da ya lý nü fus ka yýt sis te mi i le be lir len di ðin - den en gel li seç men le rin du ru mu nun kü tük te yer al ma dý ðý, bu du ru mun da en gel li le rin oy la rý - ný kul la na bil me le ri nin ö nün de en gel o luþ tur du ðu nu i fa de et ti. Ka vaf, bu ne den le ge çi ci seç - men lis te le ri as ký ya çý ka rýl dý ðýn da, lis te yi in ce le yen seç men le rin ta le bi ve ya doð ru dan muh tar - la rýn bil di ri mi ü ze ri ne en gel du ru mu be lir le nen le rin oy kul lan ma ya en gel le ri nin kü tü ðe ve seç - men lis te le ri ne kay de dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ kan lý ðý nýn, Ö zür lü - ler Ý da re si Baþ kan lý ðýn da ka yýt lý seç men du ru mun da ki en gel li nin seç men kü tük le rin de ki i sim - le ri nin kar þý sý na Ö har fi ko nu la ca ðý ný ha týr la tan Ka vaf, böy le ce oy san dýk la rý nýn en gel li seç - men ler i çin u la þý la bi lir yer le re ko nul ma sý nýn sað la na ca ðý ný kay det ti. An ka ra / a a

6 6 LÂHÝKA HA BER LER Cin si 16 MART 2011 DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5860 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2200 ÖN CE KÝ GÜN 2,2130 DÜN 71,60 ÖN CE KÝ GÜN 71,55 DÜN 480,28 ÖN CE KÝ GÜN 479,95 p p p Çaðlayan, ilk üç aylýk ihracat rakamlarýný deðerlendirdi. Ýhracat hedefi rahat aþýlacak DEVLET Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye nin 1 Ocak-15 Mart arasýndaki ihracatýnýn, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 23,4 arttýðýný ve 25 milyar dolarý geçtiðini belirterek, Bu da bizim 127 milyar dolarlýk orta vadeli program hedefini çok rahat aþacaðýmýzýn göstergesidir. Bu 62 günlük süre içinde tarým ürünlerindeki artýþ yüzde 21,2, sanayi ürünlerindeki artýþ yüzde 24, madencilikteki artýþ yüzde 15,7 oldu diye konuþtu. Bakan Çaðlayan, Mart ayýnýn ilk 15 gününde yapýlan ihracatýnýn ise 5,3 milyar dolar olduðunu, burada da geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 23,1 lik artýþ yaþandýðýný kaydetti. Ankara / aa Kredi kartý uyarýsý KREDÝ kartý kullanýcýlarýna bir dizi tavsiyelerde bulunan Bursa Emniyet Müdürlüðü, faiz ödenmemesi için kredi kartý ödemelerinin zamanýnda yapýlmasý gerektiðini bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Ödemelerinizi zamanýnda yapýn. Borcunuzun tamamýný son ödeme tarihine kadar kapatmadýðýnýz takdirde faiz ödemek zorunda kalacaðýnýzý unutmayýn. Hesap ekstrenizin ulaþmamasý durumunda ödemeyi atlamamak için, ekstrenizin varsa veya faks numarasýna da düzenli olarak gönderilmesini isteyin denildi. Bursa / cihan Ka yýt dý þý is tih da mýn fa tu ra sý 21 mil yar li ra TÜRK-Ýþ in ha zýr la dý ðý ra po ra gö re, ka yýt dý þý ça lý þan lar se be biy le dev le tin top lam sos yal gü ven lik pri mi ve ver gi kay bý, as ga ri üc ret dü ze yi dik ka te a lýn dý ðýn da yýl lýk 21.2 mil yar li ra yý bu lu yor. Ra por da, ka yýt dý þý is tih da mýn, ça lý þan la rýn ge lir ge ti ri ci ça lýþ ma la rý nýn kýs men ve ya ta ma men il gi li ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn (Sos yal Gü ven lik Ku ru mu, Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý, Böl ge Ça lýþ ma Mü dür lü ðü, ÝÞ KUR Ýl Mü dür lü ðü) bil gi si dý þýn da bý ra kýl ma sý ol du ðu vur gu lan dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) Ha ne hal ký Ýþ gü cü A raþ týr ma sý 2010 yýl lýk so nuç la rý na gö re, e sas iþ le rin den do la yý her han gi bir sos yal gü ven lik ku ru lu þu na ka yýt lý ol ma yan la rýn top la mý nýn 9 mil yon 772 bin ki þi ye u laþ tý ðý na dik kat çe ki len ra por da, bun la rýn 3 mil yon 535 bi ni nin üc ret li ve ya yev mi ye li, 3 mil yon 95 bi nin i se ken di he sa bý na ça lý þan ko nu mun da ol du ðu na i þa ret e dil di. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re, 2010 yý lý i ti ba riy le ka yýt dý þý is tih dam o ra ný nýn yüz de 43.3 se vi ye sin de ol du ðu be lir ti len ra por da, Tür ki ye de üc ret li ve ya yev mi ye li ler le ken di he sa bý na ça lý þan, an cak her han gi bir sos yal gü ven lik ku ru lu þu na ka yýt lý ol ma yan la rýn top la mý nýn 6 mil yon 630 bi ni bul du ðu kay de dil di. An ka ra / a a TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Mustafa Zeki Güven 'in eþi Sabire Güven 'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gölcük Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Abdullah Akay'ýn Ahmed Said ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Aileyi tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Abdullah Akay'ýn Ahmed Said ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Aileyi tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý O to se çi mi ni ya kýt be lir li yor DUR GUN GE ÇEN KIÞ AY LA RI NIN AR DIN DAN BA HA RIN GEL ME SÝY LE KI PIR DAN MA YA BAÞ LA - YAN Ý KÝN CÝ EL O TO MO BÝL PÝ YA SA SIN DA AZ YA KIT TÜ KE TEN A RAÇ LAR TER CÝH E DÝ LÝ YOR. Soðuk kýþ aylarý ve kar yaðýþýnýn ardýndan baharýn gelmesiyle ikinci el otomobil pazarlarý da hareketlendi. BUR SA Ý kin ci El O to Ga le ri ci le ri Çar þý sý (O to-ko op) Baþ ka ný Se ba hat tin Se yit, so ðuk kýþ ay la rý ve son kar ya ðý þý sý ra sýn da dur ma nok ta sý na ge len i kin ci el o to mo bil pi ya sa sý nýn, ba har dö ne mi nin baþ la ma sý ve sý cak ha va la rýn yü zü nü gös ter me siy le bir lik te ký pýr da dý ðý ný söy le di. Se yit, Bur sa O to-ko op a ge len zi ya ret çi sa yý sý nýn bir mik tar art tý ðý ný, an cak en az o nun ka dar, hat ta da ha faz la zi ya ret çi nin in ter net ü ze rin den o to mo bil seç ti ði ni be lir te rek, ga le ri ci le rin de a raç la rý ný sa nal or tam da tü ke ti ci ler le bu luþ tur du ðu nu vur gu la dý. Geç miþ te pi ya sa nýn ha re ket li o lup ol ma dý ðý nýn, çar þý ya ge len zi ya ret çi sa yý sýy la öl çül dü ðü nü di le ge ti ren Se yit, ar týk ti ca re tin, en a zýn dan bir bö lü mü nün sa nal or ta ma kay ma sýy la bir lik te, kri ter le rin de ðiþ ti ði ni be lirt ti. Se yit, böy le ce in ter net or ta mýn da a la ca ðý a ra cý be lir le yen tü ke ti ci nin, þe hir i çi ya da dý þýn dan Nok ta a tý þý ya pa rak iþ le mi so nuç lan dýr mak i çin il gi li ga le ri ye gel di ði ni bil dir di. KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E sas No : 2011/ 402, 395, 396, 397, 400 E sas. Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa - týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /402 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1190 par - a dý na ka yýt lý 498 m 2 a lan lý ta þýn maz, /395 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1245 par - a dý na ka yýt lý 2018 m 2 a lan lý ta þýn maz, /396 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1489 par - a dý na ka yýt lý 962 m 2 a lan lý ta þýn maz, /397 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1467 par - a dý na ka yýt lý 1163 m 2 a lan lý ta þýn maz, /400 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1275 par - a dý na ka yýt lý 6680 m 2 a lan lý ta þýn maz Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va - lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta - þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: U LAÞ TÝR MA Ba kan lý ðý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü, Ýz mir-ma ni sa dev let yo lu Sa bun cu be li Tü ne li ni, yap-iþ letdev ret mo de li kap sa mýn da yap týr mak ü ze re i ha le aç tý. Ýz mir-ma ni sa Dev let Yo lu Sa bun cu be li Tü ne li i þi, fi nans ma ný nýn te mi ni, pro je len di ril me si, ya pý mý, iþ le til me si, iþ let me sü re si bo yun ca her tür lü ba ký mý, o na rý mý ve söz leþ me sü re si so nun da her tür lü borç ve ta ah hüt ler den a ri, ba kým lý, ça lý þýr, DÜ ÞÜK YA KIT TÜ KE TÝ MÝ NE SA HÝP A RAÇ LAR GÖZ DE SON ay lar da a kar ya kýt fi yat la rýn da hýz lý bir yük se liþ ya þan dý ðý na dik ka ti çe ken Se yit, bu se bep le en faz la Az ya kýt tü ke ten a raç la rýn ter cih e dil di ði ni söy le di. Se yit, kü çük sý nýf (B seg men ti) ve dü þük mo tor gü cü ne sa hip a raç la rýn, i kin ci el pi ya sa sý nýn göz de le ri ol du ðu na de ði ne rek, þun la rý kay det ti: Tü ke ti ci ön ce ya kýt tü ke ti mi ne ba ký yor, son ra a ra cýn ser vis ve ye dek par ça sý nýn u cuz lu ðu, ver gi si nin dü þük ve çok sa tý lan mo del ol ma sý ter ci hin de et ki li o lu yor bin li ra ya o to mo bil a lan tü ke ti ci, de po su nu li ra ya dol du ru yor. A raç al mak me se le de ðil, a sýl so run de po yu dol du ra bil mek. O ne den le ya kýt tü ke ti mi, ar týk tek ba þý na tü ke ti ci ter cih le rin de be lir le yi ci o la bi li yor. Se yit, i kin ci el o to mo bil pi ya sa sý nýn Ni san ve Ma yýs ay la rýn da da ha da ha re ket len me si ni bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Bur sa / a a kul la ný la bi lir du rum da ve be del siz o la rak i da re ye dev re dil me si ni kap sa ya cak. Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü nün Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da yer a lan du yu ru su na gö re iþ le tim ve dev ri i þi ne a it i ha le, 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de sa at da U laþ týr ma Ba kan lý ðý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðün de ka pa lý tek lif al ma u su lü ne gö re ger çek leþ ti ri le cek. Ýs tek li ler i ha le dos ya sý ný, 25 Mart 2011 den i ti ba ren Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür - AKARYAKITTA BU KEZ ÝNDÝRÝM! A kar ya kýt ü rün le rin den 95 ok tan ben - zi nin sa týþ fi ya tý, lit re de or ta la ma ku ruþ in di ril di. A kar ya kýt da ðý tým þir ket le rin den Pet rol O fi si (PO) ba yi le - rin de 95 ok tan kur þun suz ben zi nin sa týþ fi ya tý An ka ra da 4,15 li ra dan 4,04 li ra ya, Ýs tan bul da 4,15 den li ra - dan 4,03 e ve Ýz mir de 4,15 li ra dan 4,04 li ra ya, Van da i se 4,25 li ra dan 4,14 li ra ya in di. BP ba yi le rin de in di rim son ra sý 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re fi ya tý An ka ra ve Ýs tan bul da 4,04 li ra, Ýz mir de 4,03 li ra, Van da i se 4,14 li ra ya in di. O PET ba yi le rin de 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si An ka ra ve Ýs tan bul da 4,16 li ra dan 4,04 e, Ýz - mir de 4,15 li ra dan 4,03 e, Van da 4,25 li ra dan 4,14 li ra ya in di. Shell ba - yi le rin de i se 95 ok tan kur þun suz ben - zi nin lit re fi ya tý de ðiþ me di. 97 ok tan kur þun suz ben zin i se in di rim son ra sý lit re de 4,06 li ra i le 4,07 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar dan sa týl ma ya baþ la dý. Da ðý tým fir ma la rý nýn be lir le di ði ta van fi yat lar, re ka bet ve ser bes ti se be biy le þir ket ler ve þe hir le re gö re kü çük çap lý de ði þik lik ler gös te ri yor. An ka ra / a a Sabuncubeli Tüneli için teklif bekleniyor lü ðü Ýþ let me ler Da i re si Baþ kan lý ðýn dan gö re bi le cek le ri gi bi ay ný yer den sa týn a la bi le cek. Söz ko nu su i ha le de ka tý lým cý lar dan 300 bin li ra tu ta rýn da ge çi ci te mi nat be de li a lý na cak. Fir ma lar þart na me ye gö re ha zýr la ya cak la rý tek lif mek tup la rý ný, en er ken i ha le ta ri hin den 7 gün ön ce sin den baþ la mak ü ze re i ha le ta ri hin de sa at e ka dar Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü Ýþ let me ler Da i re si Baþ kan lý ðý na ve re cek. An ka ra / a a BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/551 E SAS. 2011/27 KA RAR. Da va cý Sab ri ye Ba ran ta ra fýn dan da va lý nü fus müd. A ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sýn da, Mah ke me mi zin 14/02/2011 gün ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin de: Da va nýn ka bü lü i le, Bat man i li, Koz luk il çe si, Gün düz lü kö yü C.30, H.80 de nü fu sa ka yýt lý Me naf ký zý Bir gül'den ol ma 04/06/1982 d.lu TC Kim lik nu ma ra lý Sab ri ye Ba ran'ýn Sab ri ye o lan is mi nin E MEL O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: T. C. GEB ZE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI) Dos ya No: 2011/236 TAL. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar - týr ma nýn gü nü Sa at 10:30-10:35 KÖÞK LÜ ÇEÞ ME MAH. 578 SOK. NO: 5 I ÞIK LAR O TO PAR KI -GEB- ZE ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa - at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 34 AR 0426 PLA KA LI FORD FO CUS MAR KA 2005 MO DEL GRÝ RENK LÝ HU SU SÝ O TO MO BÝL, MUH TE LÝF YER LE RÝ ÇÝ ZÝK. Top lam : ,00 YTL B: 18384

7 Y DÜNYA 7 Kad da fi ye bað lý güç ler Mis ra ta yý e le ge çir di n LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le rin, Mis ra ta þeh rin de kon tro lü e le ge çir di ði bil di ril di. Dev let te le viz yo nu, Kad da fi ye bað lý güç le rin, Trab lus un yak la þýk 200 km do ðu sun da bu lu nan, mu ha lif le rin son ka le le rin den Mis ra ta þeh rin de kon tro lü e le ge çir di ði ni du yur du. An cak mu ha lif ler, þehrin ha len ken di kon trol le rin de ol du ðu nu be lir ti yor. Bu a ra da El A ra bi ya te le viz yo nu, Lib ya nýn do ðu sun da ki Ec de bi ye þehrin de bu lu nan bir has ta ne ye 30 ce se din ge ti ril di ði ni du yur du. Lib ya te le viz yo nu da Bin ga zi ya ký nýn da ki ha va a la nýn da pat la ma lar ve si lâh ses le ri nin du yul du ðu nu bil dir di. Trablus / a a Kad da fi: Bin ga zi yi savaþmadan geri alýrýz n LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi Lüb nan te le viz yon ka na lý LBC ye yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya nýn do ðu sun da yer a lan Bin ga zi þeh ri ni ye ni den e le ge çir mek i çin sa vaþ ver mek zo run da ka la cak la rý ný san ma dý ðý ný söy le di. LBC nin so ru la rý ný ya nýt la yan Kad da fi, is yan cý la rýn ka le si ha li ne gel miþ o lan Bin ga zi yi ye ni den e le ge çi ril me si i çin sa vaþ ve ri lip ve ril me ye ce ði so ru su na, Ha yýr, ha yýr, san mý yo rum þek lin de ce vap ver di. Kad da fi yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs yan cý lar ta ra fýn dan tu tu lan bü tün yer ler hal kýn yar dý mýy la te ker te ker te miz le ni yor di ye ko nuþ tu. Beyrut / a a Dün ya nýn her ye rin de dep rem ler o lu yor n GÜ NEY A me ri ka ül ke si Þi li nin ku zey do ðu sun daki li man þeh ri Val pa ra i so da 5,3 þid de tin de dep rem ol du. A me ri kan Je o fi zik Ens ti tü sü nden (USGS) ya pý lan a çýk la ma da, mer kez üs sü baþ þe hir San ti a go nun 120 ki lo met re do ðu su o lan dep re min ye rin 24 ki lo met re al týn da mey da na gel di ði be lir til di. Pa si fik ok ya nu sun da yer a lan Va nu a tu ta ký ma da la rý nýn a çýk la rýn da i se 6,5 þid de tin de bir dep rem mey da na gel di. USGS den ya pý lan a çýk la ma da, mer kez üs sü nün baþ þehri Port Vi la nýn 77 ki lo met re ku zey ba tý sý ol du ðu ve ye rin 26,6 ki lo met re al týn da mey da na ge len dep re min ar dýn dan tsu na mi a lar mý ve ril me di. Ka na da nýn Qu e bec e ya le tin de de 4,3 þid de tin de dep rem mey da na gel di. Dep rem de ö len ya da ya ra la nan ol ma dý. Washington, Sydney, Montreal / a a ÝKT: I rak ta gü zel ge liþ me ler var n ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Ek me led din Ýh sa noð lu, i çin den geç ti ði zor lu dö nem den son ra I rak ta is tik rar ve de mok ra si ye ge çiþ te çok gü zel ge liþ me ler ya þan dý ðý ný bil dir di. I rak hü kü me ti nin ÝKT tü zü ðü nü im za la ma sýn dan son ra I rak Dý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yar Ze ba ri i le ba kan lýk ta bir or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Ýh sa noð lu, 2006 yý lýn da I rak ta pat lak ve ren mez hep ça týþ ma la rý ný so na er dir mek i çin Mek ke de yap týk la rý kon fe rans ta, a ra la rýn da þid det li an laþ maz lýk lar bu lu nan di ni ve si ya sî þah si yet ler de o lum lu yön de çok de ði þim ler ya þan dý ðý ný göz lem le di ði ni kay det ti. Ýh sa noð lu, A rap ül ke le rin de ya pý lan gös te ri le rin hal kýn is tek le ri ni yan sýt tý ðý ný ve bu is tek le rin dik ka te alýn ma sý ge rek ti ði ni söyledi. Baðdat / a a BM den Bah reyn e çað rý n BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, Bah reyn de gös te ri ci le rin öl dü rül dü ðü, dö vül dü ðü, key fi gö zal tý lar ol du ðu ve sað lýk ça lý þan la rý na sal dý rý dü zen len di ði id di a la rý na i þa ret e de rek, Bah reyn yö ne ti mi ne gü ven lik güç le ri ni diz gin le me si çað rý sýn da bu lun du. Pil lay, gös te ri ci le re tank lar ve he li kop ter ler le mü da ha le e di len Bah reyn de, or du nun has ta ne le ri e le ge çir me si nin deh þet ve ri ci ol du ðu nu be lirt ti. Es ki BM sa vaþ suç la rý yar gý cý o lan Pil lay, Bah reyn de key fi gö zal tý lar, ci na yet ler ol du ðu, gös te ri ci le rin ve sað lýk gö rev li le ri nin dö vül dü ðü, sað lýk mer kez le ri nin çe þit li gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan e le ge çi ril di ði ha ber le rinin þok e di ci ol du ðu nu vur gu la dý. Cenevre / a a ABD, Pa kis tan ý vur ma ya de vam e di yor n A ME RÝKAN in san sýz ha va a ra cý nýn Pa kis tan ýn ku zey ba tý sýn da ki a þi ret ler böl ge sin de dü zen le di ði sal dý rý da 22 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Ye rel Dawn News te le viz yo nu, Af ga nis tan sý ný rýn da ki Ku zey Ve zi ris tan ýn Mi ran þah böl ge sin de Ta li ban mi li tan la rýn ca kul la nýl dý ðý be lir le nen bir e ve A me ri kan in san sýz ha va a ra cýy la dü zen le nen sal dý rý da ö len le rin sa yý sý nýn 22 ol du ðu nu du yur du. Böl ge de ki gü ve lik kay nak la rý, ABD sal dý rý sý nýn he de fin de Ta li ban ýn ön de ge len ko mu tan la rýn dan Ha fýz Gül Ba ha dýr ýn gru bu na bað lý mi li tan la rýn o la bi le ce ði ni be lirt ti. Ýslamabad / a a SAN TRALÝ SU ÝLE SOÐUTUYORLAR JA PON YA DA as ke rî he li kop ter ler, Fu ku þi ma nük le er san tra lin de teh li ke li bir þe kil de a þý rý ý sý nan u ran yum ya kýt çu buk la rý ný so ðut mak i çin ha va dan de niz su yu dök me ye baþ la dý lar. He li kop te rin en az dört kez su at tý ðý, an cak te le viz yon dan iz len di ði ka da rýy la su yun ço ðu - nun rüz gar la da ðýl dý ðý be lir ti li yor. Ha va dan su a ta rak hem 3. re ak tör - de so ðut ma sað la mak hem de kul la nýl mýþ ya kýt çu buk la rý nýn bu lun - du ðu ha vu za su te da rik et me nin a maç lan dý ðý be lir til di. He li kop ter - le rin su dök me si nin ya ný sý ra po lis le rin, gös te ri ci le ri da ðýt ma da kul - la ný lan taz yik li su hor tum la rýy la 4. de po la ma ha vu zu na su sý ka cak - la rý bil di ril di. San tra li iþ le ten Tok yo e lek trik þir ke ti, da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma da ha vu zun ne re dey se boþ ol du ðu nu bil dir miþ ti. Bu a ra da, bir ta raf tan da so ðut ma sis tem le ri ni iþ ler ha le ge tir mek i çin ye ni bir e lek trik hat tý nýn ku rul ma sý ça lýþ ma la rý sü rü yor. Ge çen haf ta ki dep - rem ve tsu na mi de re ak tö rün so ðut ma sis te mi ni ça lýþ tý ran e lek trik ke sil miþ ve des tek je ne ra tör le ri de tah rip ol muþ tu. Zao / a a Budist rahipler Japonya'da ölenler için duâ ederken, hayatta kalanlar için de huzur, saðlýk ve mutluluk diledi. FOTOÐRAF: AA Budist rahiplerden Japonya için duâ PEKÝN'DE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN VE 200'E YAKIN BUDÝST RAHÝBÝN KATILDIÐI DUÂ TÖRENÝNDE DEPREMZEDELER ÝÇÝN BAÐIÞ YAPILDI. ÇÝN LÝ 200 ka dar Bu dist ra hip, Ja pon ya da dep rem ve tsu na mi a fet le rin de ö len ler i çin duâ et ti ve ha yat ta ka lan lar i çin hu zur, sað lýk ve mut lu luk di le di. Baþ þe hir Pe kin de ger çek leþ ti ri len top lu du â nýn ar dýn dan Çin Bu dizm Der ne ði dep rem ze de le re 1 mil yon yu an (yak la þýk 153 bin do lar) ba ðýþ ya pýl dý ðý ný a çýk la dý. Çin U lus la ra ra sý Rad yo su nda ki ha ber de, Çin Bu dizm Der ne ði Baþ ka ný Chu an Yin ve Baþ kan Yar dým cý sý Xu e Cheng in, Pe kin de ki Fa yu an ve Gu ang ji ta pý nak la rýn da 200 ka dar Bu dist ra hip le bir lik te Ja pon ya da dep rem ve tsu na mi de ö len ler i çin duâ et ti ði ni bil dir di. Çin Bu dizm Der ne ði Baþ ka ný Chu an Yin tö ren den son ra bir ko nuþ ma yap tý. Chu an Yin, Ja pon ya da mey da na ge len þid det li dep rem ve tsu na mi a fet le ri nin a cý sý ný Çin de ki Bu dist ra hip le rin kalp le rin de his set ti ði ni söy le di. Çin Bu dizm Der ne ði Baþ ka ný, Çin de ki Bu dist le rin a cý ve ü zün tü i çin de ki Ja pon ya hal ký na kü çük de ol sa bir kat ký da bu lun mak i çin 1 mil yon yu an (yak la þýk 153 bin do lar) ba ðýþ la dý ðý ný kay det ti. Pekin / cihan Ý KÝ TSU NA MÝ DEN DE KUR TUL DU! JA PON YA DA mü hen dis lik dok to ra sý ya pan 39 ya þýn da ki Zah rul Fu a di, hem 2004 te En do nez ya da ki, hem de ge çen haf ta Ja - pon ya da ki tsu na mi den kur tul du. En do nez ya lý, AFP ye yap tý ðý a çýk la ma da, 2004 te A çe, ge çen haf ta da Sen dai böl ge sin de ki tsu na mi den kaç ma yý ba þar dý ðý ný be lirt ti. Zah rul Fu a di, Ý ki fe lâ - ket ten de kur tul dum. Çok min net ta rým, bu nu pek az ki þi ya þa - ya bi lir ve kur tu la bi lir. Dep rem ler den da ha çok tsu na mi ler den kor ku yo rum. A çe de ki tsu na mi den kur tul mak i çin koþ muþ tum, dün ya nýn so nu nun gel di ði ni dü þün müþ tüm de di. Sen da i den tsu na mi den son ra ay rý lan En do nez ya lý, Ta mam la mam ge re - ken iþ ler var, Sen da i ye dön me yi plan lý yo rum an cak þim di be ni rad yas yon kor ku tu yor i fa de si ni kul lan dý. En do nez ya nýn Sim - pang Mes ra ka sa ba sýn da ki e vi 2004 te ki tsu na mi de yý ký lan Zah rul Fu a di, burs ka zan dýk tan son ra Sen da i ye ta þýn dý ve bu - ra da ki ü ni ver si te de dok to ra yap ma ya baþ la dý. Cakarta / a a ÜÇ YOL CU DA RAD YAS YON JA PON YA DAN u çak la Gü ney Ko re ye ge len üç yol cu da yük sek dü zey de rad yas yo na rast lan - dý ðý bil di ril di. Yon hap a jan sý nýn, Gü ney Ko re li yet ki li le re da yan dýr dý ðý ha be rin de, Ja pon ya dan ge len yol cu la ra Inc he on ha va a la nýn da ilk kez ya pý lan test ler de, üç yol cu da yük sek dü zey de rad yas yon i zi ne rast lan dý ðý be lir til di. Yol cu lar dan 50 li yaþ lar da Ja pon bir er kek te, ba þý nýn ve pal to su nun ü ze rin de ya pý lan öl çüm ler de 1 mik ro si e ver ti a þan dü zey de rad yas yon sap tan dý ðý, bu yol cu nun Fu ku þi ma da ya þa dý ðý ný ný sa nýl dý ðý kay de dil di. YTN te le viz yo nu da yol cu la rýn ka - mu sað lý ðý na teh dit o luþ tur ma dýk la rý ný ve ser best bý ra ký la cak la rý ný du yur du. Re u ters mu ha bi - ri, ha va a la nýn da ki rad yas yon kon trol le ri nin gö nül lü le re ya pýl dý ðý ný söy le di. Gü ney Ko re Bi lim Ba kan Yar dým cý sý Kim Çang-Kyun, ya kýn da, ül ke nin gü ne yin de ki Bu san li ma nýn da, Ja pon - ya dan fe ri bot la ge len yol cu la rý ben zer test ler den ge çi re cek le ri ni kay det ti. Seul / aa Ö LÜ SA YI SI 5 BÝN Ý GEÇ TÝ Ja pon ya nýn ku zey do ðu su nu 11 Mart ta ri hin de vu ran 9 bü yük lü ðün de ki dep rem ve ar dýn dan o lu - þan tsu na mi de, 5 bin den faz la ki þi nin öldüðü bil di ril di. Po li sin a çýk la dý ðý son res mî bi lân ço ya gö re, yüz yý lýn en bü yük fe lâ ket le rin den bi ri ni ya þa yan Ja pon ya da, 5 bin 178 ki þi öldü, 8 bin 606 ki þi ka yýp ve 2 bin 285 ki þi de ya ra lý. Bi lân ço, 88 bin den faz la ev ve bi na nýn ta ma miy le yý kýl dý ðý ný ya da kýs - men ha rap ol du ðu nu gös te ri yor. Da ha ön ce ön ce ki bi lân ço da, 4 bin 314 ki þi nin öl dü ðü, 2 bin 282 ki þi nin ya ra lan dý ðý ve 8 bin 606 ki þi nin de kay bol - du ðu be lir til miþ ti. Yet ki li ler, fe la ke tin bi lân ço su nun da ha da a ðýr la þa bi le ce ði ni i fa de e di yor lar. Tokyo / aa Tür ki ye, nük le er e ner ji pro je si ni sür dür me li mi? Ja pon ya da tsu na mi son ra sý mey da na ge len Fu ku þi ma Nük le er E ner ji San tra lin de ki pat la ma ve rad yo ak tif sý zýn tý lar bütün dün ya yý en di þe len dir di. Al man ya Baþ ba ka ný Mer kel 1980 ön ce si ku ru lan 7 san tra lin gü ven lik in ce le me le ri i çin ge çi ci bir sü re ka pa týl ma sý na ka rar ver di. Rus ya baþ ba ka ný Pu tin i se nük le er te sis le rin de ne tim den ge çi ril me si ni ve ye ni nük le er e ner ji ge liþ tir me plan la rý nýn ye ni den de ðer len di ril me si ni is te di. Bu ko nu da ne o lur sa ol sun ye ni nük le er re ak tör ler in þa e dil me si ge rek ti ði ni sa vu nan lar yal nýz ca Ýn gi liz ler. Rus ya da res mî zi ya ret te bu lu nan Baþ ba kan Er do ðan da nük le er san tral pro je si nin de vam e de ce ði ni a çýk la dý. Pe ki nük le er san tral ger çek ten teh li ke li mi? Yir min ci yüz yý lýn son çey re ðin de mey da na ge len i ki nük le er san tral ka za sý as lýn da bu so ru ya en a çýk ce va bý ve ri yor. A me ri ka nýn Penns ylva ni a e ya le tin de ki Thre e Mi les A da sý ka za sýn da (1979) san tral ka pa tý lýp çý kýl dý ve hiç bir cid dî teh li ke o luþ ma dý ta ri hin de Rus ya, Ki ev in 140 km ku ze yin de bu lu nan Çer no bil Nük le er San tra lin de mey da na ge len ka za da i se, hem gü ven lik sis tem le ri nin de ney a ma cýy la ka pa týl ma sý, hem de bi na la rýn ye ter li gü ven lik sað la ya cak ni te lik te ol ma ma sý yü zün den yük sek mik tar da rad yas yon ya yýl ma sý nýn ö nü ne ge çi le me di. Çok ge niþ bir a lan da u zun yýl lar bo yu bir çok o lum suz so nuç do ðu ran bu ka za o ta ri he ka dar ya þa nan en a ðýr ka za ol du. Þim di Ja pon ya da ka za nýn ya þan dý ðý re ak tör ler de ilk in þa e di len ler den. As lýn da çok ge niþ kap sam lý tedbir ler a lýn mýþ tý. A ma bütün gü ven lik ve so ðut ma sis tem le ri ni dev re dý þý bý ra ka bi le cek böy le si ne bü yük bir tsu na mi bek len mi yor du. Pe ki bütün bun lar bi zim nük le er e ner ji san tra li yap ma pla nýn dan vaz geç me mi zi ge rek ti rir mi? Ke sin lik le ha yýr. Ül ke miz de on lar ca yýl dýr sü ren nük le er san tral in þa plan la rý bir tür lü ha ya ta ge çi ri le me di. Bu a ra da ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý mý zýn ye ter siz li ði, bi zi en pa ha lý yön tem o lan it hal do ðal gaz dan e lek trik e ner ji si ü ret me ye yö nelt ti. Ya pý lan do ðal gaz an laþ ma la rý Tür ki ye nin sýr tý na Ti mur lenk in fi li gi bi a ðýr yük ler yük le di. al ya da ö de sis te mi yü zün den kul lan ma dý ðý mýz do ðal ga zýn pa ra sý ný ö de mek zo run da kal dýk. Bu yüz den do ðal gaz çev rim san tral le ri ne mü sa a de e dil di. Hal bu ki bu se çe nek en pa ha lý se çe nek ti. Ö bür yan dan ge rek hid ro e lek trik ve ge rek se rüz gâr e ner ji si ma a le sef ih ti ya cý kar þý la ma sý müm kün ol ma yan kay nak lar. Tür ki ye nin ih ti ya cý i se hýz la ar tý yor. Bu du rum da tek se çe nek nük le er e ner ji. Rus ya i le u lus lar a ra sý an laþ ma yo luy la nük le er e ner ji san tra li in þa sýn da iþ bir li ði nin ya pýl ma sý, bu ko nu da þim di ye ka dar a tý lan en so mut a dým. Ta lih siz lik Ja pon ya da ki ka za i le ay ný gün ler de Rus ya zi ya re tin de bu ko nu nun gö rü þü lü yor ol ma sý. Ha len dün ya da o tuz ül ke de 438 nük le er san tral bu lu nu yor. Ay rý ca nük le er san tral tek no lo ji de hay li ge liþ miþ hal de. Bu ko nu nun en i yi uz man la rýn dan ve Tür ki ye nin ilk a tom mü hen di si o lan rah met li Prof. Dr. Ah met Yük sel Ö zem re, ve fa týn dan bir sü re ön ce za ma nýn e ner ji ba ka ný da hil bir çok yet ki li ye gön der di ði ve ka mu o yu na a çýk la dý ðý mek tu bun da; in þa e di le cek nük le er e ner ji san tra li nin ya rar lý ve gü ven li ol ma sý i çin ge rek li þart la rý þöy le sý ra lý yor du: 1- Ba tý An la mýn da Nük le er Gü ven lik Dok tri ni ne uy gun ol ma lý dýr. 2- Bir ben ze ri nin ken di ül ke sin de li sans lan mýþ ve en az beþ yýl gü ven li ve gü ve ni lir bir þe kil de ça lýþ mýþ ol ma lý dýr. 3- Ku ru la ca ðý böl ge de ki dep rem le re kar þý mu ka vim ol ma lý dýr. 4- Bü tün öm rü bo yun ca re ak tör den çý kan kul la nýl mýþ ya kýt la rýn tamamýný u cuz bir þe kil de ko ru ma al tý na a la cak bir de po la ma do na ný mý na sa hip ol ma lý dýr. Bu þart la ra ha iz, ö zel lik le de hem gü ven li ði güç lü hem de a týk ya kýt la rý sað lýk lý bir þe kil de de po la ma do na ný mý na sa hip nük le er e ner ji san tral le ri, as la cid dî risk ler ta þý maz. Ve ge le ce ðin güç lü Tür ki ye si a çý sýn dan hem pet ro le ba ðým lý lýk ve kay nak is ra fý nýn ön len me si hem de ye ter li e ner ji ü re til me si a çý sýn dan bu plan lar dan as la vaz ge çil me me li dir. Ak si hal de bi zi on lar ca yýl dýr ka ra yo lu na mah kûm e dip, de mir yol la rý in þa sý ný en gel le ye rek, yüz bin ler ce in sa ný mý zýn öl me si ve ya sa kat lan ma sý na ve mil yar lar ca do lar lýk mil lî ser ma ye nin pet rol a lý mý na har can ma sý na sebep o lan pet rol lo bi si ben ze ri bir lo bi nin kur ba ný o lu ruz.

8 8 18 MART 2011 CU MA MED YA PO LÝ TÝK Y Kü re sel mah kû mi yet s.bu id nur si.de Ja pon ya in sa nî va zi fe si ne dö ne cek tir Ja pon ya çok tan dýr ses siz li ðe bü rün müþ tü. Dün ya nýn e ko no mik dev le rin den bir ül ke nin, dün ya da ki þu cur cu na lý ha di se ler kar þý sýn da ki sü kû tu, bu ül ke yi kim li ði ni ko ru ya rak me de nî leþ me ye ör nek a lan Ýs lâm ül ke le ri nin de ga ri bi ne git miþ ti. Bol þe vik le rin tar u mar et tik le ri Rus ya nýn, glo bal çe te le rin ci na yet ve i ha net le ri ne i ti raz et ti ði bir za man da Ja pon ya ses siz kal ma yý ter cih et miþ ti. Bil has sa 11 Ey lül'den bu ya na Ja pon ya nýn ya vaþ ya vaþ sü kû ta geç me si el bet te dün ya yý yað ma la yan la rýn i þi ne ya ra mýþ tý. Ba tý da ne o con ve ne o li be ral de ni len dün ya nýn es ki din siz ve ah lâk sýz la rý na, do ðu da da in sa ný sö mür me ye de vam e den Çin e Ja pon ya ses siz kal mýþ tý. Ja pon ya nýn, dün ya da ü ye si bu lun du ðu e ko no mik, si ya sî ve ah lâ kî mah fil ler de in sa nýn hay rý na gi den yol la ra yar dým cý ol ma dý ðý ný ve ya o la ma dý ðý ný, ge çen za man lar gös te ri yor Bu hu sus ta ilk an da A me ri ka lý ve Ýn gi liz ye ni mu ha fa za kâr la rýn Ýs lâm dün ya sý na yap týk la rý zu lüm ler ha tý rý mý za ge le cek tir. Doð ru dur; Ja pon ya me de nî li ðe, dün ya da ki sta tü sü ne ve in ki þaf e den in sa nî de ðer le ri ne ya ký þýr bir dav ra nýþ ser gi le ye me di. Ka na a ti miz ce bun dan da ha ö nem li si mil lî bir va zi fe si ni ih mal et ti çe kik göz lü coð raf ya nýn li de ri Av ru pa em per ya list le ri nin ne fis, þey tan ve ýrk çý lýðn ku man da sýn da Ýs lâm coð raf ya sý ný is ti lâ et me ye baþ la dý ðý bir a sýr ev vel, Müs lü man ay dýn lar Ja pon ya nýn me de nî leþ me ve te rak kî üs lû bu nu met he di yor lar dý. Eh li Ki tap ol ma sa da; ge le nek le ri ne, kül tü rü ne ve ta ri hi ne sa da kat le Ja pon ya i ler le miþ ti. Fa kat 2011 den son ra ki glo bal dal ga yý Ja pon ya teh li ke o la rak al gý la ya ma dý ga li ba Glo bal leþ me yi din siz lik, ah lâk sýz lýk ve a da let siz pay la þým is ti ka me tin de sür dü ren çe kir ge sü rü le ri ne ve kö pek ba lýk la rý na ses siz kal dý. Bil has sa in sa nýn ma hi ye ti ni bo za rak de ðiþ tir me ye ça lý þan ne o li be ral le re ka pý la rý ný so nu na ka dar a ça rak; a i le si nin, ka dý ný nýn ve ço cuk la rý nýn bu deh þet li ah ta po tun kol la rý na ka pýl ma sý na re ak si yon gös ter me di. Ku zey den doð muþ din siz þi mal ce re ya ný dil le re des tan Al man iþ ah lâ ký ný öl dü rür ken, in sa ný dü þü nen ler Hiç ol maz sa Ja pon ya var! di yor lar dý. Ý lim i le ge le nek a ra sýn da ör dük le ri mil lî köp rü ler le, ne sil le ri ni is tik bâ lin zir ve le ri ne ta þý mýþ lar dý Ja pon lar. Ja pon ya yor gun düþ müþ o la bi lir di. Mü te ma di yen din siz ve ah lâk sýz Çin sü rü le riy le uð raþ mýþ ol mak az bir þey sa yýl maz dý. 11 Ey lül den çok ön ce Av ru pa lý men fa at ze bun la rý kü çük men fa at le ri i çin Çin in gay ri in sa nî ha ya tý na des tek ver miþ ler di. Ýn san la ra hay va nî bir ha yat ya þa tan Çin e des tek ve ren pa ra düþ kü nü Ba tý lý lar kar þý sýn da Ja pon ya Ye ter! de miþ o la bi lir di. A me ri ka lý ve Av ru pa lý Hý ris ti yan la rýn, in sa ni yet per ver le rin ve i lim le uð ra þan la rýn pa ça yý yer yer 20. yüz yýl Av ru pa lý din siz e kol le ri ne kap týr mýþ ol ma la rý da Ja pon ya'yý ü mit siz bý rak mýþ o la bi lir di. Doð ru su Ja pon ya yý in sa ni ye ti mü da fa a nok ta sýn da yor gun ve bit kin bý ra kan bir çok se bep ve ha di se nin ya kýn geç miþ te ce re yan et ti ði ni bir lik te mü þa he de e de bi li yo ruz. ÝN SA NÝ YET PER VER JA PON YA Bü tün bun la ra rað men, ka de r-i Ý lâ hî Ja pon ya nýn a hir za man din siz li ði ne kar þý in sa ni yet si pe rin de ki mü ca de le sin den a zý cýk ge ri çe kil me si ne mü sa a de et me di ve i ka zý ný yap tý. Ý lâ hî i ka zýn mu ha tap la rý nýn yal nýz ca in san lar, ya ni Eh l-i Ki tap ol ma dý ðý ný i lân et miþ ol du. Müs lü man la ra ve Eh l-i Ki ta ba yar dým et mek te mü kel lef in sa ni yet per ver le rin de bu i kaz la her an kar þý kar þý ya ka la ca ðý ný Ja pon ya fe lâ ke ti gös ter miþ ol du. Ja pon ya yüz yýl ön ce baþ lat tý ðý ha ki kî in sa ni ye ti a ra ma se ya ha ti ne de vam et me li. Kü çü cük bir kö ye dö nü þen dün ya mýz da te sa dü fe yer ol ma dý ðý ný, de niz al týn da ki dep rem ler gös ter di ði gi bi, in san e liy le or ta ya çý kan yük sek tek no lo ji nin Ý lâ hî Kud ret kar þý sýn da bu den li â ciz düþ me si de te sa dü fü red de di yor. Dün ya mý zýn i çe ri sin de yüz dü ðü bütün kâ i nat la be ra ber her þe yin diz gi ni ni e lin de tu tan bir Ya ra tý cý ya a it ol du ðu nu Ja pon ya bu fe lâ ket le da ha i yi an la ma ya baþ la mýþ týr. Çok tan dýr me rak et ti ði Kur ân a dö ne rek, mey da na ge len tu fan, fe lâ ket ve zel ze le le rin ba his le ri ni o ra lar da o ku ya cak týr. Ýn san lý ðýn bek le di ði ký ya me tin kü çük nü mu ne le rin den ha re ket le Kur ân ýn ne ka dar doð ru, a çýk ve te sel lî bahþ ko nuþ tu ðu nu in þal lah Ja pon ya þu mu sî bet le öð ren miþ o la cak týr. A teþ bö cek le ri gi bi il mî e nâ ni yet le ri ne ta pan, tek no lo ji le ri ne gü ve nen ve el de et tik le ri im kân lar la di ðer in san la rý ez me ye ça lý þan din siz em per ya list le rin de bu fe lâ ket le bir lik te yü rek le ri a ðýz la rý na gel miþ ol ma lý. Zi ra Al lah ýn top rak, su, a teþ ve rüz gâr as ker le ri kar þý sýn da in sa nî hiç bir þe yin du ra ma ya ca ðý ný. Zel ze le ler, ok ya nus lar, ya nar dað lar dan püs kü ren lav lar ve þe hir le ri sü pü ren fýr tý na lar hal dil le riy le her gün Ba tý lý sa ðýr ku lak la ra hay ký rýp du ru yor lar. On la rýn dün ya da ki fu ka ra in san lar dan yað ma la dýk la rý e ner ji ler, si hir baz la rý nýn çal dýk la rý pa ra lar ve in san la rý öl dür mek i çin i mal et tik le ri si lâh lar on la rý ne dün ya da ve ne de a hi ret te bek le dik le ri deh þet li fe lâ ket ler den kur ta ra ma ya cak. Bi lâ kis ken di le ri ni ya ka cak a teþ le re kuv vet ve re cek ler top la dýk la rýy la. Þa yet Ja pon ya i ka zý doð ru an la maz sa, i çi ne düþ tü ðü ü mit siz lik ken di si ne yüz tsu na mi ka dar za rar ve re cek. Zi ra þu ha di se gös ter di ki, in san ga yet â ciz, tek no lo ji si pe ri þan ve bu lun du ðu yer de ga yet teh li ke li. U laþ tý ðý yol ay rý mýn da din siz Ba tý lý fel se fe ye ri ne Kur ân a yö ne lir ve tev hid le in sa ni ye te yar dým e der se, bütün dün ya yý ya ný ba þýn da yar dým cý bu la cak týr Ja pon ya. Cü neyt Ül se ver in ta ný mýy la dün ya nýn her san ti met re ka re si ne u la þa bil me an la mý ný i çe ren kü re sel leþ me ol gu su; si ya sî, kül tü rel ve e ko no mik et ki le ri nin ya nýn da çev re sel fak tör ler le de ken din den söz et ti ri yor. Ja pon ya da mey da na ge len dep rem ve son ra sýn da o lu þan nük le er teh dit, ye ni tar týþ ma la rýn da baþ lan gý cý ný o luþ tur du. Bil has sa, bi zim gi bi, da ha ye ni ye ni nük le er e ner ji i çin a dým a tan ve bu yön de san tral ku rul ma sý sü re ci ni baþ la tan ül ke ler i çin bu tar týþ ma la rýn do ðu ra ca ðý so nuç lar ha ya tî ö nem ta þý yor. As lýn da dün ya da ki nük le er tab lo göz ö nü ne ge ti ril di ðin de, bi zim ül ke miz de bir san tra lin ku ru lup ku rul ma ma sý çok da bü yük bir an lam i fa de et mi yor. Çer no bil ör ne ðin de ol du ðu gi bi, kom þu ül ke ler den herhan gi bi rin de ya da siz den çok u zak lar da bir coð raf ya da böy le bir san tra lin var lý ðý si zin le be ra ber bü tün in san lý ðý teh dit et me ye ye ti yor. Bu bað lam da kü re sel bir ha pis ha ne nin mah kûm la rý o la rak bi ze a it zan net ti ði miz bir ha yat ta baþ ka la rý nýn JAPONYA DA dep rem ve tsu na mi fe la ke ti, nük le er ve rad ras yon fa ci a sý na çok tan dö nüþ tü bi le. Ja pon ya da ki Fu kus hi ma nük le er san tra lin de mey da na ge len pat la may la rad yas yon se vi ye si 6 ya yük sel di ki, ge liþ me ler Çer no bil de de ya þa nan se vi ye 7 nin çok u zak ol ma dý ðý yö nün de. Rad yas yon fe la ke ti nin ya þan dý ðý Fu kus hi ma nük le er san tra li ne sön dür me ve so ðut ma i çin gön de ri len he li kop ter le rin a þý rý rad yas yo na ma ruz kal ma la rý ne de niy le ge ri çe kil me si as lýn da dün ya nýn ye ni bir Çer no bil i ol du ðu nun a çýk gös ter ge si. Ýs ter e ner ji si nin bü yük bö lü mü nü nük le er den kar þý la yan lar ol sun, is ter nük le er san tral yap ma yý plan la yan lar, pek çok ül ke te laþ i çin de. En di þe nor mal, zi ra fa al du rum da ki 442 ti ca ri nük le er san tra lýn yüz de 20'si ö nem li de re ce de sis mik fa a li ye tin böl ge ler de in þa e dil miþ du rum da. Bu ko nu da ilk a çýk la ma lar Al man ya dan gel di. Pek çok la rý na i nan dý rý cý gel me se de, ka mu o yu nu ra hat lat ma ya yö ne lik ya pý lan a çýk la ma lar da, 1980 ön ce si in þa e di len nük le er san tral le rin ge çi ci o la rak ka pa tý la ca ðý be lir til di. Ýs pan ya Hü kü me ti de ül ke de ki nük le er san tral le rin o la sý bir dep rem ve ya sel ris ki ne ka rþý gü ven li ði nin göz den ge çi ri le ce ði ni a çýk la dý. Se kiz nük le er san tra lýn bu lun du ðu Ýs pan ya da, 40 yýl lýk geç mi þe sa hip Ga ro na nük le er san tra li nin du ru mu tar týþ ma lý. Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron da, dün yap tý ðý a çýk la ma da, Ja pon ya dan a lýn ma sý ge re ken ders ler ol du ðu nu be lir te rek, nük le er e ner ji nin, miks bir e ner ji sis te - GA RÝP a ma ger çek! Bir ses kay dý mýz da ha ol du. Hem de, 1. Or du i çin de Bal yoz dar be pla ný so ruþ tur ma sý ný ya pan As ke ri Baþ sav cý Al bay i le bir kaç ki þi den o lu þan bir as ke ri he ye tin soh be ti, yo rum la rý, mü ta la a sý, tes pit le ri, hat ta yar gý la rý. Ön ce þu nu söy le me li: Bu bi le din len miþ! Ýð renç! Ma a le sef son ra da ö te ki ge li yor: Sa vun ma hak ve nor mal de, in kar cý lýk da, dar be ci lik de ið renç! Bu ko nuþ ma de lil ol ma ya bi lir a ma far kýn da lýk a çý sýn dan dö nüm nok ta sý o la bi lir. Þim di or ta da sa de ce ik ti da rýn sav cý la rý yok... Si vil sav cý lar li te ra tü rü bil me di ði i çin da ha an la ya ma dý. Oy sa her þey el le ri nin al týn da. Ta raf sýz as ke ri bi lir ki þi ler le ça lý þa bil se, el le rin de ki me saj e mir le rin den dar be ha zýr lý ðý ný he men is pat lar lar di yen... Bu dar be pla ný dýr de yin ce ha ya tý kay dý rý lan As ke ri Bi lir ki þi Bin ba þý dan Ta raf sýz ve i de al bi lir ki þiy di; böy le si ni gör me dim di ye söz e den... Ba zý ga ze te ler den Din ci ba sýn, ik ti dar dan Bun lar di ye bah se de rek me sa fe si ni bel li e den... Çe tin Do ðan ve Hur þit To lon un ta sav vur la rý ný dar be ha zýr lý ðý di ye ni te len di ren bir As ke ri Baþ sav cý da var; hem de ya nýn da ki as ke ri hu kuk çu lar la bir lik te. (Bi lir ki þi Bin ba þý dan ço cuk di ye söz et tik le ri ne gö re, rüt be ve ký dem le ri en az Al bay se vi ye sin de!) Di yor ki, Bü tün o e mir le ri, e mir le rin gö tü rü lüþ tar zý ný, ne le rin giz li ol du ðu nu, hep si ni çok i yi bi li yo rum. Bun lar da ha or ta ya çýk ma dý. O la yýn nor mal plan se mi ne ri ol ma dý ðý or ta ya çý ka cak. Bu mü ta la a da il ginç bir nok ta da var. En a zýn dan ba na ya kýn gel di; çün kü de fa lar ca yaz dý ðým bir þey. Sa ný rým þöy le dü þü nü yor ko nu þan lar dan ba zý sý: As lýn da dar be pla ný e mir ko - ah met dur ma il.com kur ba ný o la bi li yo ruz. Nük le er e ner ji nin bü yük bir teh dit ol du ðu hu su su nu ka bul et mek le bir lik te, fark lý a mil ler le bu gü cü el de et me ça ba sý i çin de ol mak, in ti har an la mý ný ta þý yor. Sa ný rým, bü yük bir teh li ke yi bi le bi le ka pý nýz dan i çe ri sok ma nýn man tý ðý ný kuv ve-i þe he vi ye, ga da bi ye ve ak li ye i le do nan mýþ in sa nýn tef rit va di le rin de do laþ ma ga ra be tin de a ra mak ge re kir. Bu ga ra bet, ya ra dý lýþ ka nun la rý ný çið ne mek i le eþ an lam lý dýr ve in san lý ðý bü yük fe lâ ket le rin e þi ði ne ge ti ren be þer hýr sý ný i çin de ba rýn dýr mak ta dýr. Hýrs-ý be þer, an la þýl maz bir e be di yet te veh - mi nin par ça sý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ýs viç re de gü ven lik tar týþ ma sý so nuç la na na ka dar ye ni re ak tör ler in þa et me pla ný ný as ký ya al dý. Fran sa G-20 ba kan la rý ný top la ya cak Ge liþ miþ ve ge liþ mek te o lan 20 ül ke den o lu þan G-20 gru bu nun dö nem baþ kan lý ðý ný ya pan Fran sa nýn Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy, Durum, nükleerden yüksek oranda fayda saðlayan ülkeleri bile sorgulatýyorken, Türkiye nin açýklamalarýný tüm dünya þaþkýnlýkla izliyor. dün yap tý ðý ka bi ne top lan tý sý nýn ar dýn dan, ja pon ya da ki nük le er kriz son ra sý e ner ji a la nýn da ki se çe nek le ri de ðer len dir mek ü ze re G-20 e ko no mi ve e ner ji ba kan la rý ný bi ra ra ya ge tir me yi plan la dýk la rý ný a çýk la dý. Fran sa, 58 nük le er san tral le 104 san tral sa hi bi bi rin ci ABD nin he men ar dýn dan i kin ci sý ra da ge li yor. Fran sa, dün ya da nük le er e ner ji den en faz la ya rar la nan ül ke. E ner ji ih ti ya cý nýn dört te ü çü nü nük le er e ner ji den el de e di yor. Sar kozy, ja pon ya da ki du ru mun nük le er e ner ji gü ven li ði ni ye ni den a lev - mu ta zin ci ri i çin dey di. Son ra dan, Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök i le Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Ay taç Yal man dar be ye kar þý ta výr al dý. (2002 As ke ri Þû ra sý na ka dar Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný ydý. Ve baþ ka ba zý bel ge ler de, bi ri le rin den þan ta jým sý bir þe ye ma ruz ol du ðu ka ný sý do ðu yor.) Ba na gö re de öy ley di. Kri tik e þik i se ABD nin is te di ði 1 Mart tez ke re si nin ka bul e dil me me si; AKP nin her ta ra fý i da re e den nab za gö re þer bet çi li ði i yi be cer me si; ABD yö ne ti min de kla sik ka na dýn, Ýs ra il ve Is ra il ci þa hin le rin ar zu la dý ðý dar be yi (ar týk) is te me me siy di! Ken di me yon tu yo rum ya, on ca yý lýn on ca ya zý sý nýn i ki a na fik ri de bu or tam di le me si mü tala ala rý nda 1. Or du Baþ sav cý sý ta ra fýn dan çar pý cý bi çim de i fa de e di li yor: 1. As ke ri Yar gý nýn (vic da ný ba ðým sýz çok sa yý da as ke re rað men) e mir ko mu ta me ka niz ma sý ol du ðu; 2. Üst ler in ast la rý, alt la rý, alt ta ki le ri, yar gý men su bu nu bi le, na sýl gör dü ðü. Bu yu run, 1. Or du Baþ sav cý sý nýn on ca yýl lýk as ker lik ve yar gý de ne yi mi nin so nun da var dý ðý þu tes pi ti (siz de) din le yin: Ko mu tan la rýn, or ge ne ral se vi ye sin de ki ko mu tan la rýn, var ya, gö rüþ a çý sý þu ka dar. Bit gi bi gö rü yor, ta mam mý? Se ni, be ni, þu ka dar cýk bit gi bi gö rü yor. A dam be ni hâ kim o la rak gör mü yor. Ben i þe ya ra yan bir a da mým, bir þe yim, ta mam mý! Sa ný rým dar be nin ru hu da bu: Her ke si al týn da, her ke si bit gi bi gör mek! Ý þin a cý sý, söz de an ti mi li ta rist, dar be kar þý tý ni ce cum hu ri yet çi i le de mok ra týn, li be ral ve ya mu ha fa za kâ rýn, bü rok ra si den iþ dün ya sý na, si ya set ten med ya ya, sað dan so la ni ce si nin dün ya sý da bu: Ö te ki ni, alt ta ki ni, al týn da ki ni bit gi bi gör mek! U mur Ta lu, Ha ber Türk, 17 Mart 2011 hü müy le e lin de ki ler le ye tin me si ni ba þa ra ma dý. Hep da ha faz la sý ný is te ye rek, hep da ha faz la sý ný ar zu la ya rak e lin de ki le ri ku rut tu. Son suz is tek ve ar zu la rý nýn e be dî bir ha yat i çin ken di si ne ve ril di ði ni an la ya ma dý. Ben cil li ði i le ken di dý þýn da ki var lýk la rýn hak la rý ný gas bet ti, on lar la a ra sý ný boz du, ha ki kî abd ol mak yo lun da ken di si ne yar dým cý se çi len di ðer var lýk la rý küs tür dü. Bu â lem san ki yal nýz ken di si ne a it miþ, bü tün var lýk lar ken di si ni kö le siy miþ gi bi dav ran dý, ha li fe-i ze min ol du ðu nu u nu ta rak fi ra vu na ne bir kral lýk tut ku suy la ha re ket et ti. Bu tut ku la rýy la yer yü zü nü de fa lar ca ka na bu la mak tan çe kin me di, ken di ka ný ný iç mek ten u tan ma dý. Her ne ye do kun duy sa ka rýþ týr dý, her ne ye te mas et tiy se kir let ti. Be þe rin bu la þýk e li, ki tab-ý ke bir-i kâ i na tý o ku na maz ha le ge tir di. Es ma-i Hüs na i le ta nýþ mak gi bi bir ga ye ye ma tuf in san, rah met e ser le ri ne gö zü nü ka pa dý ve ya ra dý lýþ hik me ti ni an la ya ma ya rak ken di si ne de ya þa dý ðý dün ya ya da ya zýk et ti. Kâ i nat ta hü küm sü ren i lâ hî a da le ti gör mez den ge le rek ne za fet ve ik ti - len di re ce ði ni ve ye ni ne sil san tral le rin gün de me ge le ce ði ni bi li yor. Sar kozy, ja pon ya da ki nük le er kri zin, nük le er san tral in þa sý nýn gü ve ni lir li ði ve e ner ji se çe nek le ri ko nu sun da dün ya ge ne lin de so ru i þa ret le ri o luþ tur du ðu nu söy le di ki, bu en di þe ra kam la ra ba ký lýn ca çok nor mal gö rü nü yor. Sar kozy nin bu çað rý sý, Av ru pa Ko mis yo nu E ner ji den So rum lu Ü ye Gu ent her O et tin ger in a çýk la ma sý nýn he men ar dýn dan gel di. O et tin ger, sa de ce Av ru pa Bir li ði ne ü ye 27 ül ke nin de ðil, Av ru pa ya kom þu ül ke ler de ki es ki nük le er san tral le rin de dep re me da ya nýk lý o lup ol ma dý ðý nýn in ce len me si ge rek ti ði ne dik kat çek ti. AB Ko mis yo nu söz cü le rin den Mar le ne Holz ner, nük le er san tral le re, Bu ö ne ri nin de ðer len di ril me si ve tar tý þýl ma sý ge rek li de di. Tür ki ye nin ce sa re ti þa þýr tý yor Du rum, nük le er den yük sek o ran da fay da sað la yan ül ke le ri bi le sor gu la tý yor ken, Tür ki ye nin nük le er e ner ji ko nu sun da yap tý ðý a çýk la ma la rý tüm dün ya þaþ kýn lýk la iz li yor. Hü kü me tin ve Baþ ba kan Er do ðan ýn nük le er san tral aþ ký na mey da na ge len fa ci a lar, ül ke le rin al dý ðý ka rar lar, dün ya nýn ya þa dý ðý en di þe en gel o la mý yor. He le ki, rad yas yon ve tüp pat la ma sý ký ya sý ve ar dýn dan Rus ya Dev let Baþ ka ný Med ve dev den Ak ku yu da ya pý la cak nük le er san tral i çin ek gü ven ce is te me si, tam da Tür ki ye nin ne den nük le er san tral kur ma ma sý ge rek ti ði nin ce va bý ni te li ðin dey di. Baþ ba kan Er do ðan ýn sat ku ral la rý ný ih lâl et ti. Þü kür süz lük, a da let siz lik, ne za fet siz lik ve ik ti sat sýz lý ðý i le ken di ken di ni mah kûm et ti. Ya þa dý ðý â le min bir mi sa fi ri ol du ðu nu, bir mi sa fi re ya ký þýr þe kil de dav ran ma sý ge rek ti ði ni al gý la ya ma dý. A de ta Kul la rý nýn ger çek sev gi li si, son suz þef kat ve mer ha met sa hi bi o lan Al lah ýn a da le ti ne gü ven me ye rek Ce lal ve ga da bý cel bet ti. Tsu na mi gö rün tü le ri; ken di si ne zul me den in san dan in ti kam al mak is te yen maz lûm dün ya nýn ko ca bir ok ya nus e liy le in san lý ða at tý ðý to ka dý ve us lan ma yan in san lý ða duy du ðu nef re ti his set tir di; bu nef re tin öl dü rü cü yö nü nü gös ter di. Dün ya nýn e fen di le ri þu ger çe ði gö re bil miþ ler mi dir? Kü re sel güç ol ma yo lun da a tý lan a dým lar, dün ya yý yö ne ten ler a ra sýn da yer al ma he ves le ri, in san lý ðýn so nu nu ça buk laþ týr mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma dý. Ýn san lýk han gi se vi ye ye ge lir se gel sin, han gi tek no lo ji ye sa hip o lur sa ol sun ac zi yet ve fa ni lik ö zel li ði ni or ta dan kal dý ra ma dý. Nük le er her ke se en di þe, bi ze ce sa ret ver di Bit gibi görünüyorlar Rus ya da te mas lar da bu lun du ðu sa at ler de, Rus ya E ner ji A jan sý Ru sa tom un Ge nel Mü dü rü Ser gey Ki ri yen ko, nük le er kri zin Rus ya yý çok kö tü et ki le ye ce ði ni, en kö tü se nar yo nun da Ja pon ya da ki nük le er kri zin ge li þe rek ya yýl ma sý ol du ðu nu söy le di. Ya ban cý a jans lar i se, Er do ðan ýn Ja pon ya da ya þa nan fe la ke tin nük le er le il gi li plan la rý ný et ki le me ye ce ði ha ber le ri geç ti. AB ya kýn ta ki be a la cak ha ber.com si te sin de yer a lan bir ha ber AB nin bu ko nu da Tür ki ye de ki ge liþ me le rin pe þi ni bý rak ma ya ca ðý ný gös te ri yor. Ha ber de, AB, Ja pon ya da ki ge liþ me ler son ra sý Ro man ya ve Bul ga ris tan da ki san tral le rin du ru mun dan kay gý du yar ken, Tür ki ye nin nük le er san tral ku ra cak ol ma sý bu ge liþ me ler ý þý ðý al týn da de ðer len dir me ko nu su o la cak. Si te ye ko nu þan AB Kon se yin den bir yet ki li Ja pon ya da ki nük le er ka za son ra sý Tür ki ye nin kur ma yý plan la dý ðý san tral ler de ge le cek dö nem de AB ta ki bi nin söz ko nu su o la bi le ce ði ni söy le di. Yet ki li AB nin bu ko nu da sa de ce ü ye ül ke ler nez din de de ðil a day ve kom þu ül ke ler de ki nük le er san tral le ri de çok yakýn ta ki be al ma ar zu sun da ol du ðu nu, bu a lan da tüm Av ru pa ký ta sýn da or tak bir gü ven lik po li ti ka sý na ih ti yaç bu lun du ðu nu i fa de et ti den di. Fu kus hi ma dan ders a la bi le cek mi yiz? Do ða ya hük met me fik rin den vaz ge çe bi le cek mi yiz? So ru nun ce va bý ya zý da giz li. Pelin Cengiz/ Taraf, 17 Mart 2011

9 Y MAKALE 9 (0 505) Ýn san ru hu na bü yük ih san An ka ra dan Mus ta fa Do ðan: Þu â lar, s. 110 da Hem Ýs lâ mi yet i ba na ih san et ti. pa rag ra fý ný a çar mý sý nýz? Söz ko nu su yer de il gi li pa rag raf þöy le dir: Hem in sa ni ye ti ver di. O in sa ni yet le o ni met-i vü cud mâ ne vî ve mad dî â lem ler de in ki þaf e de rek in sa na mah sus duy gu lar la o ge niþ sof ra lar dan is ti fa de yo lu nu aç tý. Hem Ýs lâ mi yet i ba na ih san et ti. O Ýs lâ mi yet le o ni met-i vü cud â lem-i gayb ve þe ha det ka dar ge niþ len di. Hem i man-ý tah ki kî yi in am et ti. O i man la o ni met-i vü cud, dün ya ve â hi re ti i çi ne al dý. Hem o i man da mâ ri fet ve mu hab be ti ni ver di. Ve ma ri fet ve mu hab bet le o ni met-i vü cud i çin de da i re-i müm ki nat tan â lem-i vü cu ba ve da i re-i es mâ-i Ý lâ hi ye ye ka dar hamd-ü se nâ i le is ti fa de i çin el le ri ni u za ta bi lir bir mer te be ih san et ti. 1 Bu ký sým da Be di üz za man, Al lah ýn bi ze ver di ði ni met le rin bir kýs mý ný kü çük ten bü yü ðe sý ra lý yor. Þöy le ki: 1- Ýn san ol ma ni me ti. Bu ni met i le in san, di ðer var lýk lar dan fark lý o la rak, mad dî ve ma ne vî bü tün â lem ler den is ti fa de e di yor. 2- Ýs lâ mi yet ni me ti. Bu ni met i le in san, di ðer can lý lar dan fark lý o la rak, gayb ve þe ha det â lem le rin de ne tür lü ik ram lar, ih san lar, gü zel lik ler, lü tuf lar var sa hep sin den is ti fa de e di yor. 3- Ý man-ý tah ki kî ni me ti. Tah ki kî i man la in san, þü kür, te fek kür ve te zek kür i çin dün ya ni met le rin den is ti fa de e di yor; so kak la rýn da, cad de le rin de, bað ve ka sýr la rýn da ge zip gö rü yor muþ gi bi ve i çin de ya þý yor muþ gi bi tah ki kî bir çiz gi de i man et mek su re tiy le, a hi ret ni met le rin den is ti fa de e di yor. 4- Ma ri fet ve mu hab bet ni met le ri. Bu ni met ler le in san, müm ki nat da i re sin den vü cup ve es mâ da i re si ne ka dar son suz ve sý nýr sýz fe yiz ve nur lar dan is ti fa de e di yor ve is ti fa de si art týk ça di li ni ham dü se na dan hiç a yýr mý yor. Ö mer Fey yaz Fý çý cý: 6. Söz, ne fis ve ma lý ný Ce nâb-ý Hakk a sat ma çað rý sý ya pan Tev be Sû re si 111. â ye ti i le baþ la mak ta dýr. Bu ders o - ku nur ken ne fis ve mal la bir lik te ruh ke li me si de kul la nýl dý. Ru hu da Al lah a sat mak ge rek - ti ðin den bah se dil di. Ruh Al lah a sa tý lýr mý? Al lah a sat ma mýz ge re ken ne fis de ðil mi dir? Kur ân di yor ki: De ki: Ruh Rabb i min em rin den dir. 2 Kur ân ýn bu ta ný mý ný Be di üz za man þöy le a çý yor: Rûh; zî ha yat, zî þu ur, nû râ nî, vü cûd-u ha ri cî giy di ril miþ, câ mî, ha kî kat tar, kül li yet kesb et me ye müs ta id bir kâ nun-u em rî dir. 3 Bu ta ným da ru hun vü cudu ha ri cî giy di ril miþ ol ma sý de mek, ru hun mah lûk, ya ni ya ra týl mýþ ol du ðu an la mý na ge li yor. Â ye tin is te di ði ti ca ret i se, ya ra týl mýþ o lan her þe yin Ce nâb-ý Hakk a sa týl ma sý dýr. Ö te yan dan bu ta ný mý Bar la Lâ hi ka sý nda bi raz da ha a çan Be di üz za man, Ru hun ma hi ye ti, zî ha yat bir ka nun-u e mir, zî þu ûr bir â yi ne-i ism-i Hayy, zî cev her bir cil ve-i ha yat-ý ser me dî ol du ðun dan mec ul dür. Bu ci het le, mah lûk tur de ni le mez. Fa kat Sa d, Ma ka sýd ve Þer hu l-ma kâ sýd da, bü tün mu hak ký kîn-i Ýs lâ mýn ic mâ ý na ve â yât ve e hâ dî sin nu sû su na mu va fýk o la rak, O ka nun-u e mir, vü cud-ý hâ ri cî giy di ril miþ, sa ir mah lû kat gi bi mah lûk ve hâ dis tir de miþ tir. 4 di yor. Bu du rum da ru hu i ki ký sým da in ce le me miz müm kün dür: 1- Ruh, zî ha yat bir ka nun-u e mir, zî þu ûr bir â yi ne-i ism-i Hayy, zî cev her bir cil ve-i ha yat-ý ser me dî o lan bir Ý lâ hî ka nun dur. Bu yö nüy le in san ru hu Al lah ýn kab za sýn da dýr, ta sar ru fun da dýr, em ri ne ta bi dir. Sa týl ma sý na ge rek yok tur. Mül ki ye ti de, ta sar ru fu da za ten Al lah a a it tir. 2- Vü cud-u ha ri ci giy di ril miþ bir ka nun ol ma sý ha se biy le ruh ya ra týl mýþ (mah lûk) ol du ðun dan, bu yö nüy le ruh, ne fis, e na ni yet, gu rur, çe þit li duy gu lar, hu su sî ma hi yet ve ki þi lik gi bi ha ri ci el bi se ler gi yer. Ter bi ye e dil me ye muh taç ve mü sa it bir ka nun hü vi ye ti ne gi rer. Ýn san ru hu bu yö nüy le di nin ter bi ye ve di sip li ni ne muh taç týr. Ýþ te Töv be Sû re si nin 111. â ye tin de i fa de e di len ne fis ve ma lý ný Ce nâb-ý Hakk a sat mak mâ nâ sý i çi ne bu mâ nâ da ruh da gi rer. Ni te kim Al týn cý Söz ün mi sâl ler kýs mýn da Be di üz za man ýn, o çift lik ler â let ler mi zan lar i se, se nin da i re-i ha ya týn i çin de ki mâ me le kin ve o mâ me le kin i çin de ki ci sim, ruh ve kal bin.. 5 cüm le siy le bah set ti ði ruh, Ce nâb-ý Hakk a sa týl mak la ter bi ye e dil me ye muh taç o lan ruh tur. DU Â Fâ nî yim, fâ nî o la ný is te mem! A ci zim, â ciz o la ný is te mem. Ru hu mu Rah mân a tes lim ey le dim, gay rý is te mem. Ýs te rim, fa kat bir yâr-ý bâ kî is te rim. Zer re yim, fa kat bir þems-i ser med is te rim. Hiç en der hi çim, fa kat bu mev cû dâ tý u mu men is te rim. 6 Dip not lar: 1- Þuâ lar (ye ni tan zim), s Ýs râ Sû re si, 17/ Söz ler, s Bar la Lâ hi ka sý, s Söz ler (ye ni tan zim), s Söz ler, s fer sa dog ni as ya.com.tr Biz Av ru pa da do ðan ve di ne, din da ra ve ya a te ist le re nötr ka lan la ik li ðe de ðil; is mi la ik lik o lan a ma ja ko ben ce uy gu la nan, ö zel lik le Ýs lâ mi ye ti ve Müs lü man la rýn di nî ha ya tý ný or ta dan kal dýr mak i çin kul la ný lan la ik li ðe kar þý yýz. Hâ len AB yi sa vun ma mý zýn te mel sebeple rin den bi ri si de bu. De mok ra si, te mel hak ve hür ri yet le rin yer leþ me si ve la ik lik il ke si nin öz gür lük le ri en gel le me ye cek þe kil de uy gu lan ma sý. Ya ni, dev le tin, re ji min din ve din dar lar a ra sýn da ta raf sýz kal ma sý dýr. La ik lik, temel hak ve hürriyetleri engellememeli La ik li ðin, ay ný za man da i nanç hür ri ye ti ve i nanç la rýn þem si ye si o la rak te lâk ki e dil me si dir. As lýn da Ýs lâ mi yet, mü te fek kir le rin, maz lûm la rýn ve fa kir le rin sý ðý na ðý ol muþ, dâ i ma on la rý ko ru muþ tur. Do la yý sýy la, ja ko ben la ik ve se kü ler bir an la yýþ ýn Ýs lâm top lum la rýn da ye ri o la maz dý, ol ma ma lýy dý. Üs te lik, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ni ku ran lar, ilk baþ lar da A na ya sa da bi le la ik ke li me si ne yer ver me miþ ler di. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku ru luþ ta la ik ol ma dý ðý ný söy le mek, bir fi kir be yan et mek ten i ba ret de ðil dir. E ðer bu nu bil me yen ve ya te red düt e den var sa, 1924 A na ya sa sý ný a çýp i kin ci mad de si ne ba ka bi lir. E ðer la ik lik din i le dev le tin bir bi rin den ay rýl ma sý i se, o ra da la ik lik ta bi ri ol ma dý ðý gi bi, dev le tin di ni söz ko nu su dur. O da Ýs lâm dýr.1 Fran sýz Bü yük Ýh ti lâ li nin te si rin de ka lan bir ký sým Os man lý ay dýn la rý ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ba zý ku ru cu la rý, yan lýþ bir ký yas i le, Ba tý la ik ol du, di ni ter k et ti, i ler le di; biz de di ni terk e de lim ve te - rak kî e de lim man tý ðýy la ha re ket e de rek, ma a le sef Ýs lâm di ni ne kar þý sa vaþ aç tý. Çün kü, Os man lý yý Ýs lâ mi ye tin ge ri bý rak tý ðý na i nan dýk la rý ný söy lü yor lar dý; hat tâ bu nun i çin, Pro tes tan lý ðý bi le mil le te ka bul et tir mek i çin bir hey et teþ kil e dil di. 2 Mil le tin sos yal ya pý sý, i nan cý, kül tü rü, ge le nek le ri, ta ri hî ge li þi mi ve dün ya nýn ak mak ta ol du ðu ser bes ti yet ve mâ li ki yet dev ri ne de ta ban ta ba na zýt o lan dev rim ler, yýl la rý a ra sýn da ta mam la nýr. Ýp le ri e le ge çi ren CHP (Ýt ti had ve Te rak ki Par ti si nin ja ko ben, müs te bit, dik ta cý ko lu) li de ri nin, il ke ve in ký lâp la rý yer leþ tir mek i çin han gi yol la ra baþ vur du ðu nu ken di i fâ de le rin den ta kip e de lim: Yap tý ðý mýz ve yap mak ta ol du ðu muz in ký lâp la rýn ga ye si, Tür ki ye Cum hu ri ye ti hal ký ný ta ma men as rî ve bü tün mâ nâ ve eþ ka liy le, me de nî bir top lu luk ha li ne ge tir mek tir. Ýn ký lâp la rý mý zýn e sas ga ye si bu dur. Bu ha ki ka ti ka bul e de me yen zih ni yet le ri tar ü mâr et mek za rû rî dir. 3 Çanakkale Zaferi yalanlarýna dair Üze rin den yüz yý la ya kýn bir za man di li mi geç miþ ol ma sý na rað men, Ça nak ka le Har bi nin yi ne de bi lin me yen bir çok yö nü var. Da ha sý, mil yon lar ca in sa ný mý zýn na za rýn da yan lýþ bi li nen, hat ta kas ten em po ze e di len ya lan yan lýþ nok ta lar var. Me se lâ, Ça nak ka le Za fe ri i le M. Ke mal a ra sýn da ýs rar la bað lan tý ku rul ma sý na ça lý þýl ma sý ve san ki bu za fe rin ka za nýl ma sý na o nun bir dah li var mýþ gi bi res mî be yan lar da bu lu nul ma sý gi bi. Yýl lar yý lý em po ze e di len bu tarz bil gi ve söy len ti le rin ta ma mý ya lan ve ger çek dý þý dýr. Zi ra, in kâ rý müm kün ol ma yan ta rih ka yýt la rýn da a çýk ça be lir til di ði ü ze re, sa va þýn ilk gü nün den tâ Ça nak ka le Za fe ri'nin ka za nýl dý ðý 18 Mart 1915 ta ri hi ne ka dar o lan sü re i çe ri sin de, M. Ke mal, Ça nak ka le'de ol ma dý ðý gi bi, sa vaþ böl ge sin de da hi de ðil dir. O nun E ce a bat'a var ma sý da hi, za fer den gün ler son ra sý na te ka bül e di yor. Þöy le ki: E kim 1913'ten O cak 1915'e ka dar Sof ya A te þe mi li ter li ði gö re vin de bu lu nan M. Ke mal, 18 Mart'ta ka za ný lan Ça nak ka le De niz Za fe rin den beþ gün son ra yar bay rüt be siy le May dos'tan bu böl ge ye (E ce a bat'a) an cak in ti kal e di yor. Böl ge ye in ti kal et tik ten son ra da, Al man ge ne ral Li man Von San ders'in em rin de ol mak ü ze re Ge li bo lu mu ha re be le ri ne iþ ti rak e di yor. (Bkz: MEB Ya yý ný, Ý. A., I. Cilt, s ) Bu du rum da, her yýl 18 Mart' ta kut la nan Ça nak ka le De niz Za fe ri nin zor la ma lý te vil ler le M. Ke mal'a mal e dil me si ne ça lý þýl ma sý, ta ri hin ger çek li ðiy le zer re ce bað daþ mý yor. E vet, M. Ke mal de niz ci ol ma dý ðý gi bi, 18 Mart'ta ka za ný lan Ça nak ka le De niz Za fe rin de de her han gi bir dah li söz ko nu su da hi de ðil dir. 23 Mart'ta E ce a bat'a var mýþ ol ma sý, bu ger çe ði de ðiþ tir mez. Ýþ gal ci le rin ka ba ran iþ ta hý Ça nak ka le Sa va þý nýn çar pý tý lan bir baþ ka yü zü de, iþ gal ve is ti lâ i çin Bo ðaz'a yük len miþ o lan Ýn gi liz ler'e ba ký yor. Ýn gi liz ler, bir çok yer de ol du ðu gi bi, Ça nak ka le Cep he sin de de ken di va tan da þýn dan zi ya de, ken di si ne bað lý, ya da sö mür ge du ru mun da ki ül ke le rin as ker le ri ni kul lan ma ci he ti ne git miþ tir. A vus tral ya'dan, Ye ni Ze lan da'dan (AN - ZAC), hat ta sö mür ge hin ter lan dý na gi ren Af ri ka ve Hin dis tan'dan (bir kýs mý Müs lü man) on bin ler ce as ker top la ya rak cep he ye sevk et miþ tir. Sa vaþ es na sýn da, ay rý ca cep he ye ye ni ye ni as ker sev ki ya tý yap tý ra bil mek i çin de, bil has sa ba sýn ve ha ber leþ me yo luy la yo ðun bir pro pa gan da fa a li ye ti yü rüt müþ. Ýþ te, re sim ye rin de gör müþ ol du ðu nuz il lüs tras yon, söz ko nu su pro pa gan da lar dan sa de ce bir tek nü mu ne dir. Bu tarz ör nek le rin sa yý sý çok tur. Ya pý lan bu tarz ya lan yan lýþ pro pa gan da lar la, ev lât la rý ö lüm ka lým sa va þýn da o lan Bü yük Bi ri tan ya'ya bað lý dev let ler top lu lu ðu na þu mâ nâ da me saj ler ve ri li yor du: Hiç en di þe et me yin. Kar þý mýz da ki Os man lý Ça nak ka le Sa va þýn da cep he ye sü rü len A vus tu ral yalý (An zac) bir as ke rin að zýn dan tem si lî o la rak "Ge li bo lu'yu al dýk, sý ra Ça - nak ka le'de" di ye söy let ti ri li yor ki, cep he ye koþ mak i çin mace - ra cý genç le rin iþ tahý ka bar sýn. kuv vet le ri ni ka yýp ver me den yen dik. Ev lât la rý nýz, Ça nak ka le'nin (Dar da nel) bir ya ka sýn dan di ðe ri ne e li ni ko lu nu sal la ya rak ge çi yor. Ýs ter se niz siz de ge lin. Ka yýt la rý mýz baþ la mýþ týr. Gel mek is te yen var sa, is mi ni he men yaz dýr sýn. Ve sa i re... E vet, iþ te bu da ya ban cý la rýn ya lan cý yü züy dü. Ül ke le ri ne, ha bi re ya lan yan lýþ ha ber ler ge çi yor ve med ya yý da bu is ti ka met te kul la ný yor lar dý. Biz de ki di ðer ya lan cý lar Ne ga rip tir ki, ay ný dö nem de biz de ki Tu ran cý Ýt ti hat çý lar da ay ný tarz ü ze re git mek ten çe kin me miþ ler dir. Kaf kas Cep he sin de ki fâ ci a yük lü çö küþ ha ber le ri nin ya yý ný na ya sak ge tir miþ, da ha sý Tu ran cý lýk ha ya liy le gen ce cik va tan ev lât la rý ný bu cep he de ki ö lüm cen de re si ne sevk e dip dur muþ lar dýr. Öy le ki, cep he de çö küþ ü ze ri ne çö küþ ya þa nýr ken, o gü nün Ýt ti hat çý ga ze te le rin de Türk as ke ri nin Or ta as ya'ya doð ru i ler le di ði ve Tu ran ha ya li nin ger çek leþ mek ü ze re ol du ðu yö nün de ha ber ler çý ký yor, yo rum lar ya pý lý yor du. Harp te "hi le"ye ce vâz var dýr. Fa kat, bu tür bil gi len dir me le rin "harp hi le si"yle bir a lâ ka sý yok tur. Ya lan ha ber ler ve uy dur ma bil gi ler le ken di in sa ný ný göz gö re ma ce ra ya sü rük le me nin ne re si harp hi le si... Böy le bir tu tum, hi le ci lik de ðil, ol sa ol sa ya lan cý lýk ha ne si ne gi rer ve ken di ta ra fý na za rar ver mek he sa bý na ge çer. Zi ra, sonradan i þin ger çe ði ni öð re nen in san la rý nýz, bir yan dan su kût u ha ya le uð ra mak ta, bir yan dan da cid dî cid dî kan dý rýl dý ðý zan ný na ka pý la rak ye'se düþ mek te dir. Ki, ay ný gün ler de Kaf kas Cep he si ne pür he ye can la gi den as ker le ri miz, bil has sa ga zi su bay la rý mýz dan bir ço ðu, düþ tük le ri ha zin du ru mu ha tý ra la rýn da a çýk ça i fa de e miþ ler dir. O hal de, bu sa kat an la yý þa ne de me li ve bu ya lan cý yüz le re kar þý ne yap ma lý? Ýs lâm li te ra tü rün de, ya lan bir "lafz ý kâ fir" ol du ðu gi bi, sah te bil gi ler le al dat ma ya ça lýþ mak da Ýs lâm ah lâ kýy la bað daþ maz. Bi le bi le ya lan söy le mek ve bil has sa baþ ka sý ný ya lan ye re yan lýþ yo la sevk e de cek ka dar bu i þi i le ri gö tür mek, a ca ba sah te kâr lýk ve i ki yüz lü lük de ðil de ne dir? GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ya pýl mak is te nen þey, es ki yi kal dý rýp, ye ni bir in san mo de li or ta ya çý kar mak tý. Uy gu la nan la ik lik de, ta ma men din siz lik mâ nâ sýn da, mi li tan la ik lik 4 i di. Ni ha yet, la ik-se kü ler an la yý þýn ha ya týn her ka de me sin de uy gu lan mak is ten di ði, CHP nin 1947 kon gre sin de þöy le yer a lýr: La ik lik yal nýz din i le si ya set a ra sýn da bir a lâ ka ku rul ma ma sý de ðil, sos yal ha ya týn her yö nü i le din a ra sýn da bir mü nâ se bet ku rul ma ma sý dýr. 5 La ik li ðin bu ta ri fi, çok þe yi an la tý yor, de ðil mi? Dip not lar: 1- Sü ley man De mi rel, Ýs lâm, De mok ra si, La ik lik, (Kâ zým Gü leç yüz), Ye ni As ya Neþ ri yat, s Prof. Dr. Þe rif Mar din, Tür ki ye de Din ve Si ya set, Ý - le ti þim, Ýst., 1998, s Cum hu ri yet in 10. Yýl Nut ku, 30 A ðus tos C. E roð lu, De mok rat Par ti Ta ri hi, s Doç. Dr. Müm taz er Tür kö ne, Mo dern leþ me, La ik lik ve De mok ra si, s. 3. ha li lus ma il.com Van li se le rin den çý kan su al ler Gü nü müz genç le ri çok ha ri ka. Ken di le ri ne tak dim et ti ði miz ko nu lar kar þý sýn da, dü þün dü rü cü ve te fek kür e di ci su âl ler sor mak ta lar. Bil has sa müs be ti ne hay ran ol du ðu muz ve bir mâ nâ da Rah met-i Ý lâ hî ka bul e di len tek no lo ji ve fen i lim le ri i le ma ne vi i lim le ri fi kir ve e ði tim ba zýn da ha mur hâ li ne ge ti ren genç le rin hal le ri bam baþ ka. Son 6 ay da 8-15 yaþ a ra sý 100 ü aþ kýn genç le ve son o la rak geç ti ði miz haf ta, do ðum ye rim o lan Van da 10 A na do lu ve Mes lek li se sin de Ye þi lay i le il gi li ver di ðim kon fe rans lar da ken di le riy le mü la kat yap tý ðým yüz ler ce ye ni ne sil ve bir mâ nâ da nesl-i ce did in su al le ri, bir çok dü þün dü rü cü pen ce re aç mak ta dýr. Ça ðý ya ka la mak ve bun lar la ya rý þa bil mek lâ zým. Ken di le ri ne tak dim et ti ðim bir çok bel ge ve ra kam i çin de, si ga ra is ra fý he pi mi zi de rin den de ri ne dü þün dür müþ ve dü þün dür mek te dir. Gün de or ta la ma bir pa ket si ga ra 5 TL den ay da 150 TL, yýl da TL.Tür ki ye de 25 mil yon ki þi i çi yor, 20 mil yo nu du man al tý. 25 mil yo nu 5 TL i le çarp tý ðý mýz da çý kan tu tar 45 mil yar, es ki he sap la 45 kat ril yon. Sað lýk a çý sýn dan ge tir di ði o lum suz luk lar bir ya na; ha va ya ü fü rü len ve is raf e di len bu bü yük meb lað kar þý sýn da, ba ký nýz en a zýn dan ne ler ya pý lýr mýþ: Ýz mir-ýs tan bul a ra sýn da 11 o to yol, 23 bü yük ba raj, Ýs tan bul Bo ða zý na 11 bo ðaz köp rü sü, hýz lý tren ler i çin 17 bin 981 km lik de mir yo lu, Tür ki ye nin dört bir ya ný na hýz lý tren se fer le ri, 16 ders lik li 94 bin 222 o kul. 7 mil yar lýk dün ya nü fu su nun 2 mil ya rý o ku yor, Tür ki ye de dev let ve va kýf o la rak 162 ü ni ver si te ve 70 bin li se den gi o kul da o ku yan 20 mil yon gen ci miz var. Ge lin he sa bý hep be ra ber ya pa lým. Bu dün ya nýn üç te bi ri, ge le cek yýl i çin de, baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re dün ya nýn 200 dev le ti nin pat ron la rý, i da re ci le ri, bü rok rat la rý ve yö ne ti ci le ri, e ðer bir ký ya met kop maz i se bun lar o la cak. Bu i ti bar la bü yük üs tad la rý mý zýn 5 Mart 1920 de aç tý ðý yol dan git mek te yiz ve bu genç le ri mi zi u yar mak ve do la yý sýy la, si ga ra i çen 25 mil yo na ü zü le rek u laþ mak is ti yo ruz. Bu müt hiþ is raf ra kam la rýy la il gi li gös ter di ði miz bel ge ve iþ le di ði miz ko nu lar kar þý sýn da, hay ret le ri ni ve bir mâ nâ da nef ret le ri ni, ü zün tü le ri ni be lir ten Van lý li se ta le be le rin den ge len su al le rin ö ze ti nin ö ze ti þu i di: 18. yüz yýl da Os man lý dö ne min de res men ka bul e di len Te kel i da re si na sýl ka pa týl ma lý dýr? An nem, ba bam, öð ret me nim i çi yor, na sýl bý rak tý ra bi li rim? Si ga ra sý kýn tý la rý kal dý rý yor di yor lar, bu nun i çin i çi yo ruz, ne der si niz? Bu en gel le ri an cak Ý man ve Na maz i le a þa rýz, doð ru mu? Â hir za man dec ca lý ge le cek miþ, mil le ti is ra fa sevk e de cek miþ, a çýk lar mý sý nýz? Si ga ra i çen a dam lar ön der ve ve li o la bi lir ler mi? Si ga ra yý na sýl bý ra ka ca ðýz, bir for mü lü nüz var mý? Dev let ve Mil lî E ði tim e ðer bi zi se vi yor sa ne den tamamýyla ya sak la mý yor? Bu yýl ki Ye þi lay Haf ta sý nda, bah set ti ði niz bun ca ya zý lý ve gör sel ba sýn ne den prog ram yap ma dý lar? Ýs ra fý na sýl ön le ye ce ðiz?... Bun lar ve bu na ben zer bir ta kým su al ler so rul du. Di li mi zin dön dü ðü ka dar ve li se ta le be le ri nin an la ya ca ðý se vi ye de ce vap lar ver dik. As lýn da dar za man di lim le ri ne sýð maz, in þâ al lah bu genç ler le za man sey li i çin de çok ge niþ sa ha lar da tek rar mü lâ ki o la ca ðýz. Cum hu ri yet ta ri hi miz de ve bil has sa kar de þim, es ki Mil lî E ði tim Ba ka ný Doç. Dr. Hü se yin Çe lik dö ne min de o kul aç ma ko nu sun da, 400 kü sûr o kul la il le rin ba þýn da Van gel mek te dir. Ar týk bu nun de va mýn da, bu genç le ri dün ya ya rý þý na ha zýr la ya cak e ði tim ci ler ve on la rý ih yâ e de cek an la dý ðý mýz mâ nâ da ki müf re dat prog ram la rý gel me li dir. A çýþ ko nuþ ma la rýn da, öð ren ci le re ve e ði tim ci ar ka daþ la rý na, genç le rin or tak ka na at la rý ný, 4207 ve 5727 sa yý lý ya sa nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nu, biz le rin bu prog ram ve hiz me ti mec ca nen yap tý ðý mý zý ve öm rü mü zü bu ça lýþ ma la ra ver di ði mi zi di le ge ti ren muh te rem e ði tim ci Ah met Ö ner Be ye, muh te rem e ði tim ci Ýs ma il Ön gel Be ye, hem sý nýr sýz a lâ ka la rýn dan, hem de bi ze ko nuþ ma ze min le ri ha zýr la dýk la rýn dan do la yý çok te þek kür e di yo rum. Biz le rin ha re ket le ri nesl-i ce di de ne ka dar ör nek i se, bu kar deþ le ri min ha re ket le ri de çok e ði tim ci le re bir ders-i ib ret tir. Müt hiþ yan gýn ve is raf var. Bu nu sön dü ren le re ve bir bar dak su dö ken le re ne mut lu...

10 10 KÜLTÜR SANAT Y ÞEHÝTLÝK ZÝYARETÝM ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN El ham dü lil lah ye ni bir haf ta da da ha yi ne siz ler le bir lik te yiz. Va tan sat hý ný bir mek tep yap mak he de fiy le çýk tý ðý mýz yol - cu luk ta bi zi yal nýz bý rak ma yan a - ziz o ku yu cu la rý mý zý hür met le se - lâm la rýz! Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak bu gün i ki e se ri mi zi gün de me ge tir mek is - ti yo ruz. Ýl ki mil lî þa i ri miz Meh met  kif Er soy un M. Er tuð rul Düz dað ta ra fýn dan ya yý na ha zýr la nan bi ri cik e se ri Sa fa hat, di ðe ri de Be kir Öz - can ýn ka le me al dý ðý Ça nak ka le: Bir Kah ra man lýk Des ta ný. Ý kin ci ki ta - bý mý zý as lýn da bir ay ön ce (18 Þu bat 2011) bu kö þe de ta nýt mýþ i dik. Fa - kat hem Ça nak ka le Za fe ri, hem de yer ver di ði Meh met  kif in Ça - nak ka le Þe hit le ri þi i ri ve si le siy le ha týr la ta lým, de dik. E ser le rin i ki si de þi ir tü rün de. Ta ný dý ðý nýz da siz ler de gö re cek si - niz ki, bun lar ger çek ten ü ze rin de ti tiz lik le ça lý þýl mýþ, iþ le di ði ko nu yu lâ yýk-ý veç hi le ta ný tan ya zý lar la da süs lü, çok gü zel e ser ler! Ma lû mu nuz, i çin de bu lun du ðu - muz 2011 yý lý, Ýs tik lâl Mar þý mý - zýn Bü yük Mil let Mec li si nde ka - bu lü nün (12 Mart 1921) 90 ýn cý yýl dö nü mü. Hem bu gün, Bi rin ci Dün ya Sa va þý nda Ça nak ka le Cep - he miz de ki 18 Mart 1915 za fe ri nin 96 ncý yýl dö nü mü. Ýþ te, bu yýl dö - nüm le ri ve si le e di le rek, ge rek Meh met  kif Er soy ge rek se de Ça nak ka le Sa vaþ la rý hak kýn da ki her tür lü e ser ka mu o yu nun tak di - ri ne su nu lu yor, çe þit li or ga ni zas - yon lar ter tip le ni yor. Ýlk ki ta bý mýz Sa fa hat, he men ilk say fa sýn da be lir til di ði ü ze re, Sa fa - hat ý teþ kil e den ye di ki ta býn tam met ni i le Sa fa hat dý þýn da kal mýþ bir ký sým þi ir le ri ve þa ir hak kýn da ge niþ bir gi riþ ya zý sý ný kap sý yor. 13.5x19,5 e ba dýn da ve 542 say fa lýk e se rin Tak dim de ki þu i fa de ler dik kat çe ki yor: Os man lý nýn son de vir sos yal ha ya tý ný i nan cý, ar zu su ve ah lâ kî bo yut la rý i le or ta ya ko yan bir þa he - ser. Ýs tik lâl mü ca de le si ni ka zan dý - ran in sa ný mý zýn ve mil le ti mi zin ruh hâ li ni kal bin de ya þa ya rak gü nü mü - ze yan sý týr ken, ay ný za man da ye ti - þen nes li mi ze er dem li ol ma yý, va - tan sev gi si ni ve mil lî þu ur lan ma yý ka zan dý ra bi le cek te mel kay nak lar - dan bi ri dir, Sa fa hat. Meh met  kif da ha zi ya de Ýs tik - lâl Mar þý þa i ri o la rak bi lin se de, Ýs - lâ mî a çý dan ör nek bir þah si yet. Öy - le ki, i man ve i nan cý i le ah lâ ký, yaz - dý ðý bütün þi ir le re si ra yet et miþ. Ve Ýs tik lâl Mar þý, o nun sa nat ve in - san lý ðýn da zir ve nok ta sý; sa de þi ir o - la rak bi le o kun du ðun da hâ lâ gö nül - Meh met  kif ve Ça nak ka le ki tap la rý le ri mi zi tit re tip göz le ri mi zi ya þart - ma sý, bun dan. Ça nak ka le Sa vaþ la rý da gün dem - dey ken, o nun Ça nak ka le Þe hit le ri - ne baþ lýk lý þi i rin den bir kaç bey ti de bu ra ya a lý yo ruz: Þu bo ðaz har bi ne dir, var mý ki dün ya da e þi?/ En ke sif or du la rýn yük le ni yor dör dü be þi! / Te pe den yol bu la rak geç mek i çin Mar ma ra ya/ Kaç do nan may la sa rýl mýþ u fa cýk bir ka ra ya / Ne ha - yâ sýz ca ta haþ þüd ki, u fuk lar ka pa lý!/ Ne re de gös ter di ði vah þet le, Bu bir Av ru pa lý!.. Þu i fa de ler de Ça nak ka le: Bir Kah ra man lýk Des ta ný nýn Tak - dim in den: E li niz de ki ça lýþ ma( ) þi ir ler, des tan lar, mek tup lar ve ha tý ra lar - dan te þek kül e den, â de ta bir Ça - nak ka le des ta ný dýr. Biz zat o ra da bu lu nan la rýn, þe hit o lan la rýn ya da ga zi ka lan la rýn du â la rý, na maz la rý ni yaz la rý, öz lem le ri dir; bek le yen le - rin has ret le ri, tür kü le ri, aþk la rý, piþ - man lýk la rý dýr ve Ça nak ka le yi o ra - day mýþ ca sý na ya þa yan la rýn söy le yip yaz dýk la rý dýr. 10,5x17 cm e ba dýn da o lan, 260 say fa dan o lu þan ve Prof. Dr.  dem Tat lý i le Yrd. Doç. Dr. Mus ta fa Gü - neþ in peþ pe þe tak riz le ri ne yer ve - ri len e ser de, ö zet le, hem mü el li fin Ça nak ka le Sa vaþ la rý na da ir öz gün þi ir le ri, hem de ay ný harp ler de biz - zat bu lu nan la rýn ve ya kýn la rý nýn yaz dýk la rý þi ir ve mek tup lar bir a ra - da su nu lu yor. Þim di de ki tap tan, To kat ýn Kürt - pý nar Kö yün den ve Ýs tan bul jan - dar ma er le rin den, Da vud oð lu Ha - san ýn, Sed dül ba hir Cep he sin de þe - hit o lun ca ce bin den çý kan, er kek ve kýz kar deþ le ri ne yaz mýþ ol du ðu mek tu bu ak ta ra lým: Türk ve Ýs lâm me de ni yet le ri nin ya þa ma sý i çin sa - vaþ mey dan la rýn da þe hit ol du ðu mu i þi tir se niz, bu kü çü cük def ter e li ni - ze ge çe cek tir. Sen de mem le ke tin i - çin öl mek ten, þe hit ol mak tan kork - ma! Düþ man dan ka çar san, se nin ba þýn da do la þan ru hun son de re ce mus ta rip o lur sa na bed duâ e der, ben de kar deþ lik hak ký mý he lâl et - mem. / Hem þi re ci ðim, sen de sa vaþ mey da nýn da þe hit ol du ðu mu i þi tir - sen, bu kü çük def ter e li ni ze u la þa - cak týr. Sen den is te di ðim, ye tiþ tir di - ðin ev lât la rý na, düþ man dan þe hit le - ri mi zin in ti ka mý ný al ma la rý i çin ö - ðüt ler de bu lun. Ev lât la rý ný mem le - ke te ha yýr lý ve fe da kâr o la rak ye tiþ - tir. Hak ký ný zý he lâl e din. Meh met  kif Er soy ve bütün þe - hit le ri mi zi rah met le yâd e di yo ruz! Ya yýn la rý mýz la il gi li gö rüþ le ri ni zi lüt fen i le ti niz. Haf ta ya yi ne bu ra da bu luþ mak ü mi diy le Ke çi ö ren Be le di ye si ö nün de ki Ka la ba Mey da ný nda 1915 þart la rý na uy gun ça dýr, si lâh ve ký ya fet le rin kul la nýl dý ðý can - lan dýr ma lar la Ça nak ka le Sa vaþ la rý Mart ta rih le ri a ra - sýn da Ke çi ö ren ve An ka ra lý la ra sah ne le ne cek. Ça nak ka le Des ta ný can lan dý rý lý yor ÇANAKKALE ZAFERÝ, KEÇÝÖREN BELEDÝYESÝ ÖNÜNDE KURULAN SETTE 5 GÜN BOYUNCA TEATRAL GÖSTERÝLERLE CANLANDIRILACAK. AHMET TERZÝ ANKARA KEÇÝÖREN Be le di ye si Ça nak ka le Za fe ri ni ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da faaliyet ler le kut lu yor. A de ta bir film se ti ha li ne ge ti ri len Ke çi - ö ren Be le di ye si ö nün de ki Ka la ba Mey da ný nda 1915 þart la rý na uy - gun ça dýr, si lâh ve ký ya fet le rin kul la nýl dý ðý can lan dýr ma lar la Ça - nak ka le Sa vaþ la rý Mart ta - rih le ri a ra sýn da Ke çi ö ren ve An - ka ra lý la ra sah ne le ne cek. Et kin lik ler çer çe ve sin de tek nik ti - yat ro, iç ti ma a la ný, ko mu ta ça dý rý, si - per ler, sýh hi ye ça dý rý, ça dýr soh be ti, Se yit On ba þý, ho þaf ka za ný ve ser gi ça dý rý i le Bü yük Ça nak ka le Des ta - ný nýn yýl mak, yý kýl mak bil me yen ö - lüm süz ru hu nu Ke çi ö ren li le re sah - ne li yor. Gün i çin de beþ kez tek rar e - de cek te at ral can lan dýr ma lar, kul la - ný lan film de kor la rý ve as ke rî mal ze - me ler le zi ya ret çi ler 1915 yý lý nýn Ça - nak ka le si ne gö tü rü lü yor. O yun da kul la ný lan bütün mal ze me ler de Ke - çi ö ren Be le di ye si a töl ye le rin de as lý na uy gun o la rak ya pýl dý. Faaliyet le rin ilk gü nün de öð ren ci grup la rý ve çok sa yý da Ke çi ö ren li a la - na ge le rek Ke çi ö ren Be le di ye Baþ ka - ný Mus ta fa Ak la bir lik te can lan dýr - ma la rý iz le di. Ça nak ka le Za fe ri nin yok luk la ra ve im kân sýz lýk la ra rað - men mü ca de le gü cü nü ve i nan cý ný kay bet me yen Müs lü man Türk mil - le ti nin ta ri he yaz dý ðý bir des tan ol du - ðu nu vur gu la yan Mus ta fa Ak, dü - zen le dik le ri faaliyet ler le bu u nu tul - maz des ta ný ö zel lik le genç ne sil le re an lat ma yý a maç la dýk la rý ný söy le di. Ül ke nin dört bir ya nýn dan ge le rek Ça nak ka le de þe hit o lan Meh met çi - ðin biz le re bý rak tý ðý bir lik, be ra ber lik ve kar deþ lik ru hu nun bu gün her za - man kin den da ha ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Baþ kan Ak, Ta ri he Ça - nak ka le Ge çil mez yaz dý ran þe hit le ri - mi zi min net le a ný yor, va ta ný mý za, þe - hit ve ga zi le ri mi zin e ma ne ti ne son - su za ka dar sa hip çý ka ca ðý mý zý dos ta düþ ma na ha týr la tý yo ruz de di. Ali Haydar Haksal a vefa Düzenlenecek toplantýda yakýn dostlarý ve yazar arkadaþlarý Ali Haydar Haksal ý anlatacak TÜRK edebiyatýnda ve Büyük Doðu-Diriliþ-Mavera edebiyat ekolünde verdiði eserler ve sürdürdüðü yayýn faaliyetleriyle kendine mümtaz bir yer edinmiþ Ali Haydar Haksal için bir vefa toplantýsý düzenleniyor. Türkiye Yazarlar Birliði (TYB) Ýstanbul Þubesi nce yarýn saat da düzenlenecek toplantýda yakýn dostlarý ve yazar arkadaþlarý Ali Haydar Haksal ý anlatacak. Yöneticiliðini TYB Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Býyýklý nýn yapacaðý faaliyette, katýlýmcýlara Yedi Ýklim Dergisi nin Ali Haydar Haksal özel sayýsý da daðýtýlacak. Bir mülâkatýnda; Ben uygarlýðýmýn ruhunda geziniyorum. Devlet ve medeniyet hüznüm var. Kaldý ki, bizler hüzün Peygamberinin ümmetiyiz. Acýlar içimizde çoðalýp duruyor. Ýnsanlýk acým var. Ve ben insanlýðýn ve insanýn öldüðü karanlýk bir çaðda yaþýyorum diyen Ali Haydar Haksal için düzenlenecek vefa toplantýsý, TYB Ýstanbul Þubesi nde gerçekleþecek. Her ay bir edebiyat adamýna hasredilen toplantýlar, gelecek aylarda da devam edeceði belirtildi. Said Temur / Ýstanbul Buram buram kokuyordu Çanakkale daðlarý Kim bilir nice yiðit analarý yýllarca aðladý Geride býraktýk acýlarla dolu o çaðlarý Þimdi þehitlikler olmuþ sanki cennet baðlarý Çok kýsa mesafe Çanakkale ile Eceabat arasý Ne canlar yitirildi; Çanakkale kanayan kalp yarasý Büyük mücadele vermiþ; baba, oðul, anasý, kýzý Görenlerin içini kaplýyor derin bir sýzý O zaman her yer þehit kanlarýyla olmuþ kýrmýzý Þimdi ise al güller açmýþ yine ortam kýrmýzý Þehitlerin yaþlarýna baktým onbeþ ile katlarý Kazdýklarý siperler olmuþ onlarýn yataklarý Onlar þerefleriyle koþarak ölümü seçmiþler Ýmanlarý ile þehadet þerbetini içmiþler Ocak yok, hava puslu, soðukta üþümüþler Bu fani âlemden ebedî âleme göçmüþler Gençlerin kanlarý derelerde akmþ oluk oluk Aþ bulmayý býrak, alamamýþlar bir soluk Kafataslarýnda duruyor hâlâ kurþun delikleri Görünce sýzlýyor için için insanýn kemikleri Þimdi yad edelim onlarý bir Fatiha ile Onlar vatan uðruna ölüme gitmiþler bile bile Þimdi sende onlar gibi, onlar hürmetine Hak tan þehitlik mertebelerini dile Nazmiye Keseli/ Tire ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝNE Düþünce þehit kaný üstüne Þehitle þahadet buldu Þereflendi toprak. Þehitlerin kanýna bulandý Al al olmuþ rengiyle Dalgalanmada bayrak Ve þehitler için Kýzýl þebnemleriyle Sessiz sessiz Aðlamada yaprak. Üç mukaddes þey Toprak, bayrak, yaprak Bir ana gibi baðrýna bastý Þehidi toprak. Yükselirken semaya Pak ruhu þehidin, El salladý bayrak Yýllarca dört mevsim geçse de Hiç kurumadý o yaprak Üç mukaddes þey Toprak, bayrak, yaprak Rengârenk çiçekler açtý O neþeyle toprak Üstündeki kan oldu, Bayraðý, yapan bayrak Tarih, yazarken þehidi Kýzýl mürekkeple Kýzýla boyandý ve Kýzýl kaldý Hatýra defterindeki yaprak Üç mukaddes þey Toprak, bayrak, yaprak Hiçbir zaman kurumasýn, Þehid kanlarýyla Sulanan toprak. Sakýn düþmesin Nazlý nazlý Dalgalanan bayrak Ve hiç kurumasýn Kýzýl þebnemli yaprak Üç mukaddes þey Toprak, bayrak, yaprak Hasan Þen / Ýzmir SOL DAN SA ÐA 1. Mu har rir. - Do lay lý an la tým. 2. Sý cak ül ke - ler de ye ti þen, ke res te sin den ya rar la ný lan bir çok a ða cýn or tak a dý. - Yaz ma, çiz me vb. iþ ler de kul la ný lan çe þit li bi çim ler de a raç. 3. Bir ya - pým e ki. - A yý ba rý na ðý. - Da ha çok din ve dev let a dam la rý ný öv mek i çin ka le me a lýn mýþ man zu me, öv gü þi i ri. 4. Hý ya net, ar ka dan vur - ma. -Tes bih i le çe þit li þe kil ler de Es mâ-i Hüs nâ yý söy le me, bel li za - man lar da bel li du â la rý bel li mik tar da ve bel li þe kil de o ku ma. 5. Os - man lý Dev le ti'nde Ma ca ris tan ve Hýr va tis tan'da san cak bey le ri ne ve kü çük prens le re ve ri len un van. - Ev cil ge yik. - Ni ke li sim ge le yen harf ler. 6. Vü cut ta çok az bu lu nan, ti ro it hor mon la rý nýn ü re ti mi ne ka týl ma sýy la ö nem ka za nan, ek sik li ðin de ti ro it be zi nin bü yü me siy le be lir gin gu atr has ta lý ðý na se bep o lan mi ne ral. - Ger çek ten, ger çek o - la rak. - Bir ga ze te ve ya der gi nin gün lük ya yý mýn dan ay rý ve üc ret siz o la rak ver di ði par ça, i lâ ve. 7. Ek yap mak. - Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI T E V Ý Þ A L E V A L E V E D E K Ý T A V U K A K E N A T E A F U K E K O M A R A T Ü L Ý C A Z A L A N A R A G A B A R E F A K A T A B Ý F Ý L O Z G N A T E L A V Ý V A K A L A M E N A R A Y I L A N Ý S A R A R A K Ü M E Þ E M A V A S Ý T 8. Do ðal gaz da bol bu lu nan bir bi le þik. - Ye mek li top lan tý. 9. Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. - No ta da du rak la ma za ma ný ve bu nu gös te ren i þa re tin a - dý. 10. Göz le gö - rün mez, lâ tif ci - sim ler den i ba ret bir ya ra týk. - Fe - tih ler. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir kar þý laþ ma da ra ki bi yen mek. 2. Ef sa ne ye gö re ö - lüm süz lük su yu. 3. Gü ney Af - ri ka'nýn pla ka i þa re ti. - Ge li - þim ve bü yü me de o lan bo - zuk luk lar so nu cu vü cut ve or - gan la rýn nor mal den ay rý bir ya pý lýþ ta ol ma sý. 4. Ý nil ti, in le - me, in le yiþ. - Bir çok bit ki sel mad de de bu lu nan, de ri ta - bak la ma da, he kim lik te kul la - ný lan, ta dý bu ruk bir mad de. 5. Bil gi sa yar ya zý cý sý ve ya fo - to ko pi ma ki ne sin de kul la ný - lan toz du ru mun da ki mü rek - kep. 6. Ki mi yö re le ri miz de sa - hip mâ nâ sýn da kul la ný lan ke li - me. - O la bi le ce ði tah min e dil - me yen o lay. 7. Di þi de ve. 8. U ya rý, dik ka ti ni çek me. - Sa - ni ye de bir jul lük iþ ya pan bir mo to run güç bi ri mi. 9. Bir mil le te u yma da top lu lu ða kim li ði ni u nut tur ma a me li ye - si. 10. Düð me ya rý ðý. - Bu nak - lýk. 11. Rav za-i Mu tah ha - ra'nýn bu lun du ðu þe hir. - Na zi hü cum ký ta sý. 12. Pa muk tan düz do ku ma, ka put be zi.

11 Y Ý LAN 18 MART 2011 CU MA 11 Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj,ba - kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ha dým köy 'de sa hi bin den TO KÝ' ye ya kýn bah çe li ev yap ma ya mü sa it e lek tri ði, su yu çe ki le bi lir m 2 ta - ma mý TL Ya rý sý pe - þin ya rý sý va de li ar sa n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n Ha dým köy i çin de sa hi bin - den TO KÝ'ye ya kýn bah çe li ev yap ma ya mü sa it e lek tri - ði,su yu çe ki le bi lir. 2500m 2 ta ma mý ya rý pe þin ya rý sý va de li ar sa n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu KIRKLARELÝ ÝLÝ EVRENSEKÝZ BELEDÝYE BAÞKANLIÐINA ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALINACAKTIR 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21 Ekim 2006 tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði'nin maddeleri ile tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýmlanan "Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ve Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn tarih ve 2008/50 sayýlý genelgesi hükümleri çerçevesinde boþ itfaiye eri kadrolarýna sözlü sýnav ile alým yapýlacaktýr. BAÞVURU ÞARTLARI: 657 sayýlý Devlet Memurlarý kanununun 48.maddesindeki þartlarý taþýmak (Devlet Memurluðuna alýnacaklarda aranan genel ve özel þartlar) : 1- Türk Vatandaþý olmak, 2- Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 3- Lisans Mezunlarý için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) 2010 yýlý sýnavýna girmiþ, (KPSSP3) puan türünden en az 49 ve üzeri puaný almýþ olmak, 4- Aþaðýdaki tabloda belirtilen kadrolara eðitim durumu uygun olmak 5- Askerlikle iliþkisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmýþ yada tecilli olmak. 6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadýnlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metre den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. 7- Saðlýk açýsýndan kapalý mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla çalýþma þartlarýna uygun olmak. 8- Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, 9- Daha önce çalýþtýðý kamu kurum ve kuruluþlarýndan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çýkarýlmýþ olmamak, 10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi görevlerde halen çalýþýyor olmamak. Herhangi bir kamu veya özel kuruluþa karþý hizmet yükümlülüðü ve tazminat borcu olmamak, Belediyemize baþvuran adaylar KPSSP3 baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday dayanýklýlýk ve sözlü sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlan adaylarýn listesi Baþkanlýðýmýz ( internet sitesinden yayýnlanacaktýr. ALIM YAPILACAK BOÞ KADROLAR : SINIFI UNVANI DERECESÝ ADEDÝ CÝNSÝYETÝ KPSS PUAN EÐÝTÝM TÜRÜ DURUMU GIH Ýtfaiye Eri 8 2 E /K KPSSP3 4 Yýllýk Ýþletme Fakültesi mezunu BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvuru süresi Cuma günü sabah 09:00'da baþlayýp ayný gün mesai bitiminde sona erecektir. Baþvurular; Evrensekiz Belediye Baþkanlýðýna þahsen yapýlacaktýr. Posta ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER: 1- Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu ( Boþ Baþvuru Formu örneði kurumdan temin edilecek veya adresinden indirilecektir.) 2- KPSSP3 Sonuç Belgesi örneði. 3- Nüfus Cüzdaný fotokopisi ( T.C. Vatandaþlýk No'su olan). 4- Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi. 5-2 adet yeni vesikalýk fotoðraf ( 1 adedi Baþvuru Formu'na yapýþtýrýlacaktýr). 6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle iliþkisinin olmadýðýna dair beyan. DEÐERLENDÝRME: Sýnav Komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnavdan 70 puanýn altýnda alan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. Sözlü sýnavdan 70 ve üzeri puan alan adaylarýn sözlü sýnav puaný ve KPSS puaný toplanýp ikiye bölünerek baþarý puaný bulunur. En yüksek baþarý puanýndan baþlayarak atama yapýlacak sayý kadar asil ve yarýsý kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve baþlamayanlarýn yerine sýrasýyla yedek adaylardan atama yapýlacaktýr. SINAV YERÝ VE ZAMANI : Sýnav; Evrensekiz Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý Salonunda 04/04/2011 Pazartesi günü saat: 09.30'da sözlü sýnav komisyonu huzurunda dayanýklýlýk ve mülakata tabi tutulacaklardýr. Adaylarýn bu sýnava alýnmalarý alfabetik soyadý sýrasýna göre olacaktýr. Yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. SINAV KONULARI: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, c) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, d) Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuat'tan oluþacaktýr. e) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði'nin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi. (NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) Sýnav sonuçlarý ( adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazýlý olarak bildirilecek. B: KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E sas No : 2011/ 269, 330, 335, 322, 323, 324, 387 E sas Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa - týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /269 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 764 par - sel de da va lý ÝS MA ÝL AK TAÞ, LA TÝ FE ÜZ MEZ, HA TÝ CE AK TAÞ, FAT MA GÖ RÜÞ, FAT MA DE ÐER, HA LÝL AY HAN, E MÝ NE A ÇIK GÖZ, ÝB RA HÝM AY HAN, FÝK RÝ ÝZ GÝ, NUR HAN ÝZ GÝ, KE NAN AY HAN, KAD RÝ YE BE KAR, SAB RÝ YE ÝL HAN, CEV DET AY HAN, HA MÝ DE AK DE - NÝZ, FA Ý KA FÝ DAN, ÇE TÝN AY HAN, NA GÝ HAN I ÞIK, NU RÝ YE AY HAN, HA MÝ DE, ÞE FÝ KA, FAT MA, ÝB RA HÝM AY HAN a dý na ka yýt lý m 2 a lan lý ta þýn maz, /330 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 797 par - sel de da va lý ÝS MA ÝL AK TAÞ, LA TÝ FE ÜZ MEZ, HA TÝ CE AK TAÞ, FAT MA GÖ RÜÞ, FAT MA DE ÐER, HA LÝL AY HAN, E MÝ NE A ÇIK GÖZ, ÝB RA HÝM AY HAN, FÝK RÝ ÝZ GÝ, NUR HAN ÝZ GÝ, KE NAN AY HAN, KAD RÝ YE BE KAR, SAB RÝ YE ÝL HAN, CEV DET AY HAN, HA MÝ DE AK DE - NÝZ, FA Ý KA FÝ DAN, ÇE TÝN AY HAN, NA GÝ HAN I ÞIK, NU RÝ YE AY HAN, HA MÝ DE, ÞE FÝ KA, FAT MA, ÝB RA HÝM AY HAN a dý na ka yýt lý 3690 m 2 a lan lý ta þýn maz, /335 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 785 par - sel de da va lý ÝS MA ÝL AK TAÞ, LA TÝ FE ÜZ MEZ, HA TÝ CE AK TAÞ, FAT MA GÖ RÜÞ, FAT MA DE ÐER, HA LÝL AY HAN, E MÝ NE A ÇIK GÖZ, ÝB RA HÝM AY HAN, FÝK RÝ ÝZ GÝ, NUR HAN ÝZ GÝ, KE NAN AY HAN, KAD RÝ YE BE KAR, SAB RÝ YE ÝL HAN, CEV DET AY HAN, HA MÝ DE AK DE - NÝZ, FA Ý KA FÝ DAN, ÇE TÝN AY HAN, NA GÝ HAN I ÞIK, NU RÝ YE AY HAN, HA MÝ DE, ÞE FÝ KA, FAT MA, ÝB RA HÝM AY HAN a dý na ka yýt lý 1845 m 2 a lan lý ta þýn maz, /322 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 960 par - sel de da va lý RAH MÝ AL TAN, A LÝ AL TAN, Ý SA AL TAN, TE KÝN AL TAN, FAT MA ÇE TÝN, SE - MA HAT SA RI CA, MÜ RÜ VET GÜ NEÞ, BÝL GÝ BE LER, E MÝ NE GÜL A DI GÜ ZEL, SA YÝM A - LUÇ, GÜL FER KUM RU, ÜM MÜ GÜL AH ÇI, HAV VA ÞEN, NE BÝ YE A LUÇ, A LÝ A LUÇ, FAT - MA AK SOY, HA TÝ CE COÞ KUN, FÝK RET A LUÇ, MUS TA FA A LUÇ, EN GÝN A LUÇ a dý na ka - yýt lý 922 m 2 a lan lý ta þýn maz, /323 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 943 par - sel de da va lý RAH MÝ AL TAN, A LÝ AL TAN, Ý SA AL TAN, TE KÝN AL TAN, FAT MA ÇE TÝN, SE - MA HAT SA RI CA, MÜ RÜ VET GÜ NEÞ, BÝL GÝ BE LER, E MÝ NE GÜL A DI GÜ ZEL, SA YÝM A - LUÇ, GÜL FER KUM RU, ÜM MÜ GÜL AH ÇI, HAV VA ÞEN, NE BÝ YE A LUÇ, A LÝ A LUÇ, FAT - MA AK SOY, HA TÝ CE COÞ KUN, FÝK RET A LUÇ, MUS TA FA A LUÇ, EN GÝN A LUÇ a dý na ka - yýt lý 2284 m 2 a lan lý ta þýn maz, /324 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 933 par - sel de da va lý RAH MÝ AL TAN, A LÝ AL TAN, Ý SA AL TAN, TE KÝN AL TAN, FAT MA ÇE TÝN, SE - MA HAT SA RI CA, MÜ RÜ VET GÜ NEÞ, BÝL GÝ BE LER, E MÝ NE GÜL A DI GÜ ZEL, SA YÝM A - LUÇ, GÜL FER KUM RU, ÜM MÜ GÜL AH ÇI, HAV VA ÞEN, NE BÝ YE A LUÇ, A LÝ A LUÇ, FAT - MA AK SOY, HA TÝ CE COÞ KUN, FÝK RET A LUÇ, MUS TA FA A LUÇ, EN GÝN A LUÇ a dý na ka - yýt lý 2404 m 2 a lan lý ta þýn maz, /387 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1281 par - a dý na ka yýt lý 802 m 2 a lan lý ta þýn maz, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va - lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta - þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 11. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/187 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 07/04/2011 saat 11:20 / 11:30 arasýnda ESENLER/ÝSTANBUL BARIÞ OTOPARKI KEMER MAH. 944 SOK. NO: 28 ATIÞALANI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) adet 34 AC 396 PLAKALI 2004 MODEL, VOLKSWAGEN TOUAREG V6 3.2 TIPT, BENZÝNLÝ, MAVÝ RENKLÝ ARAÇ SAÐ ÖN TAMPON ÇÝZÝK VE MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. Basýn Tashih ÝS TAN BUL AL TIN BOR SA SI DÜ ZELT ME Ý LA NI YE MEK ÇE KÝ VE YA YE MEK KAR TI A LI MI i þi i ha le e di le ce ði i lan e dil miþ tir. An cak Ka mu Ý ha le Ku ru mu ta ra fýn dan Ý ha le Uy gu la ma Yö net me lik le ri'nde ya pý lan de ði þik lik ler ne de ni i le 4734 sa yý lý Ka mu Ý ha le Ka nu nu'nun 26'ncý mad de si ne gö re a þa ðý da ki hu sus lar da dü - zelt me i la ný ya yým lan ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Tek lif le rin ha zýr lan ma sý ve su nul ma sýn da dü zel ti len mad de le rin e sas a lýn ma sý ge rek mek te dir. Ý ha le Ka yýt Nu ma ra sý: 2011/ ) Ý da re nin : a) Ad re si : Rýh tým cad. No: 81 Be yoð lu / ÝS TAN BUL b) Tlf. Faks : / c) E pos ta : i ab.gov.tr 2) Dü zelt me ye ko nu i la nýn ya yým lan dý ðý a) Ka mu i ha le bül ten ta rih ve sa yý sý: b) Ga ze te nin a dý ve ta ri hi : YE NÝ AS YA/ ) Dü zel ti len Mad de : Ý la nýn 3. mad de si b ben di i ha le ta ri hi sa at 11:00 o la rak de ði þ tiril miþ tir. B: T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2011/39 Esas. Davacý BAYRAM ÇAYLAN'ýn nüfusta BAYRAM olan adýnýn UTKU olarak düzeltilmesine dair 24/02/2011 tarihinde karar verildiði ilan olunur. 14/03/ B: T. C. ÝSTANBUL 14. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝ (ÝLANEN TEBLÝGAT) 2008/7099 ALACAKLI : TASFÝYE HALÝNDE T.EMLAK BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : Av.Filiz ÜRGÜPLÜ Müveyyet sok. no. 1 TÜNEL-BEYOÐLU/ÝST. BORÇLU : 1 - DURMUÞ DOÐRU Gürbüztürk Sok. No. 8 Moda-KADIKÖY/ÝST. 2- ASEF YILMAZ Baðdat cad. Nýþ Apt. 95/4 Kartal-Maltepe/ÝST. BORÇ MÝKTARI : 2.021,33 -TL. nin takip tarihi olan 13/03/2008 tarihinden itibaden % 130 faizi, <None> 5 faizin gider vergisi ile icra masraflarý ve ücreti vekaletin tahsili Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 no'lu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tesbit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve masraflarýný Yedi gün'e Onbeþ gün ilavesi ile YÝRMÝ ÝKÝ GÜN içerisinde ödemeniz, (Teminat vermeniz) Borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa, Yedi güne onbeþ gün ilave suretiyle Yirmi iki gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yedi güne ilaveten onbeþ gün ilavesi ile Yirmi iki gün içerisinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içerisinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz aksi taktirde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine geçerli

12 18 MART 2011 CU MA 12 Ý LAN Y E SAS NO : 2011/3 E sas. KA RAR NO : 2011/34 GEREKÇELÝ KARAR HÜKÜM : Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Bingöl Ýli, Genç Ýlçesi, Alaaddin Köyü, Cilt No: 6 Hane No: 58 T.C. No: 'da kayýtlý Hasan ve Hatun'dan olma 13/04/1995 Doðumlu Yemilhan TAN' ýn nüfus kayýtlarýndaki Yemilhan isminin "EMÝRHAN" olarak düzeltilmesine ve nüfus kayýtlarýna tesciline, B: T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sa yý : 2006/408 E sas 03/11/2010 Ka rar No : 2010/616 Da va cý, NU RAY EN GÝN i le Da va lý, HÜ SE YÝN EN GÝN a ra sýn da mah ke me miz de gö rül - mek te o lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma sý so nun da; Tüm a ra ma la ra rað men bu lu na ma yan da va lý HÜ SE YÝN EN GÝN 'e du ruþ ma gü nü nün de i la nen teb lið e dil di ði, ka ra rýn da i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, Ka rar ge re ðin ce; Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ i le, E dir ne i li, U zun köp rü il çe si, Ga zi meh met Cilt : 30 Ha ne : 58 'de nü fu sa ka yýt lý A li Fa ik ve Pen be'den ol ma 1975 do ðum lu T.C. no lu NU RAY EN GÝN i le ay ný nü fu sa ka yýt lý Sü ley man ve Üm mü'den ol ma 1965 do - ðum lu T.C. no lu HÜ SE YÝN EN GÝN' in TMK. nun 166/12 mad de si hük mün - de BO ÞAN MA LA RI NA; Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý 1996 d.lu Em rah En gin'in ve la ye ti nin da va cý an ne Nu ray En gin'e ve ril me si ne, Ve la ye ti an ne ye ve ri len müþ te rek ço cuk i le da va lý ba ba nýn ta raf lar ay ný kent te i ka met et tik le ri tak dir de her a yýn 1. ve 3. Haf ta so nu Cu mar te si sa at : i le Pa zar sa at a ra sý di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa at : i le 3. Gü nü sa at : a ra sý her yýl 1 Tem - muz sa at i le 31 Tem muz sa at a ra sý da va lý ba ba ya ve ril mek su re tiy le ki þi sel i li þ ki ku rul ma sý na, TMK.nun 353. mad de si ge re ðin ce ka ra rýn ke sin leþ me si ta ri hin den i ti ba ren 1 ay i çin de ve le ye ti ken di si ne ve ri len ta raf la rýn ço cu ðun mal var lý ðý ný gös te ren bir def te rin mah ke - me ye su nul ma sý na. Harç lar ka nu nu hük mün ce a lýn ma sý ge rek li 17,15 TL den pe þin a lý nan ve ik mal e di len 12,20.TL'nin mah su bu i le nok san 4,95 TL 'nin da va lý dan a lý nýp ha zi ne ye i rad kay dý na, Da va cý ta raf ça ya pý lan 500,00 TL lik da va gi de ri ve yar gý la ma gi de ri ve i lan mas ra fý - nýn da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Da ir teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çin de tem yi zi ka bil ol mak ü ze re ve ri len ka rar da va cý a si lin yü zü ne kar þý da va lý nýn yok lu ðunda DA VA LI HÜ SE YÝN EN GÝN'e i la nen teb li ði ne, iþ bu i l a nýn Tür ki ye de o ku nan ga ze te ler den bi rin de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra 15 gün lük tem yiz sü re si nin baþ la ya ca ðý i lan o lu nur. 03/11/ B: T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1295 E. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ýstanbul ili, B.Çekmece ilçesi, Çakmaklý MEVKÝÝ : Çakmaklý PAFTA NO: : 2 PARSEL : 1280 (eski 1137), 1138, 1139 ve 1141 parseller VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Hidayet Aldýç, Meral Deðirmenci, Seval Demir, Saadet Turna, Nuri Deðirmenci, Nesrin Deðirmenci, Gülay Altýkat, Suna Altýkat, Hamdi Altýkat, Nazlý Altýkat, Fikri Altýkat, Nurþen Altýkat, Dursun Sarýyer KAMULAÞTIRMA YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝNÝN ÖZETÝ : Ýstanbul ili, B.Çekmece ilçesi, Çakmaklý mevkii 2 pafta 1280 (eski 1137), 1138, 1139 ve 1141 parseller Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleri ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/1295 esas sayýlý dosyasý ile dava açmýþtýr. A-) Meþruhatlý davetiyenin tebliðinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açýlabilir. B-) Açýlacak davalarda husumet yukarýda belirtilen idareye yöneltilmelidir. C-) 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. D-) Mahkemece edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna T.C Vakýflar Bankasý Valide Sultan Þubesi Müdürlüðüne yatýrýlacaktýr. E-) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. F-) Yukarýda esas no su yazýlý olan dosyanýn duruþmasý günü saat 09:40 da B.Çekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde baþlamýþ olup sonraki duruþma günü günüdür, Duruþma saati 10:35'tir, Keyfiyet 2942 sayýlý kamulaþtýrma Kanunu'nun 4650 sayýlý kanunun 5. maddesi ile deðiþik 1O. maddesinin 5. fýkrasý uyarýnca ÝLAN olunur B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Ýs tan bul Ý li, Kü çük çek me ce Ýl çe si, A ta kent (Hal ka lý) Top lu Ko nut A la ný na a it o nan lý 1/5000 öl çek li re viz yon na zým i mar pla ný i le 1/1000 öl çek li re viz yon uy gu la ma i mar pla ný na ya pý lan i ti raz kap sa mýn da Ý da re miz ce ta ri hin de o nay la nan plan - lar 5793 sa yý lý Ka nu nun 7. mad de si ge re ðin ce, Ý da re mi zin "A ta kent Mah. 2. E tap Kül tür Mer ke zi Kar þý sý Hal ka lý Kü çük çek me ce/ýs TAN BUL" ad re sin de bir ay sü re i le as ký i la ný na çý kar týl mýþ týr. Söz ko nu su i mar plan la rý nýn be lir ti len ad res te gö rü le bi le ce ði hu su su i lan o lu nur. B: T. C. BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÝLANEN DUYURU SA YI: 2010/29 E SAS: 2010/343 KA RAR Da va cý Meh met Be der ta ra fýn dan da va lý Yük sel Be der, Ýh san Be der ve di ðer da va lý lar mah ke me miz de a çý lan Ga ip lik da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý ra sýn da; Ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va cý ta raf ça a çý lan Ga ip lik da va sýn da da va cý ta ra fýn id - di a sý na gü re Að rý i li Pat nos il çe si AK YE MÝÞ Kö yü Nü fu su na ka yýt lý Ki ya set tin ve Bes ra - il'den Pat nos D.lu ÝR FAN BE DER i sim li þah sýn 1992 yý lýn dan be ri ka yýp la ra ka - rýþ tý ðý o ta rih ten be ri ken di sin den ha len bir ha ber a lý na ma dý ðý be lir til di ðin den, ga ip li ði ne ka rar ve ri len Ýr fan BE DER hak kýn da Mah ke me miz ce ve ri len ta rih ve 2010/29 e sas, 2010/343 ka rar sa yý lý i la mýn i la nen teb li ði ge rek miþ ol mak la; Mah ke me ce ve ri len ka ra rýn i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra a dý ge çen Da va lý ya teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý, ad res le ri tes bit e dil me yen bu da va lý ya Teb li gat Ka nu nun 28. Mad de si ne gö re Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR B: 1855 T. C. PATNOS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2011/52 E sas. Da va cý Ma ni sa Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan Da va lý Vet ha As lan a ley hi ne a çý - lan ka mu laþ týr ma da va sýn da, Ma ni sa Mer kez Sa ru han Ma hal le si, 2673 a da, 15 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 4650 sa yý lý ya sa i le de ði þik 2942 sa yý lý ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca ka - mu laþ tý rýl ma sý ta lep e dil miþ o lup i lan ta ri hin den i ti ba ren il gi li le rin 30 gün i çin de, a) Ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a ça bi le ce ði, b) Mad di ha ta la ra kar þý ad li yar gý da dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði, c) Bu tür da va lar da hu su me tin Ma ni sa Be le di ye Baþ kan lý ðý a ley hi ne yö nel ti le ce ði, Ý lan o lu nur. 08/02/ B: T. C. MANÝSA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Sa yý : 2009/193 E sas 21/02/2011 Da va cý REM ZÝ ARS LAN TÜRK i le Da va lý FAT MA ARS LAN TÜRK a ra sýn da mah ke me - miz de gö rül mek te o lan Bo þan ma da va sý ne de niy le; Da va lý Or du i li Per þem be il çe si So ðuk pý nar kö yü nü fu su na ka yýt lý, Meh met ve Gül ser ký zý, 14/09/1974 do ðum lu, T.C. kim lik no lu Fat ma ARS LAN TÜRK tüm a - ra ma la ra rað men teb li ga ta ya rar a çýk ad re si tes pit e di le me di ðin den i la nen teb li gat ya - pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma sý 29/03/2011 gü nü sa at 10:30 a bý ra kýl mýþ týr. Be lir ti len gün ve sa at te du ruþ ma ya gel me si ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me - si ak si tak dir de yok lu ðun da du ruþ ma ya de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði hu su su teb lið o lu nur. B: T. C. PERÞEMBE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/442 E SAS. 2011/216 KA RAR. Da va cý Vil dan Tot ra va Kuþ han ve ki li Av. Bün ya min Gü ney ta ra fýn dan da va lý nü fus müd. A ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sýn da, Mah ke me mi zin 14/02/2011 gün ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce: Da va nýn ka bü lü i le, Ýs tan bul i li, Fa tih il çe si, Ka ra güm rük ma hal le si C. 25, H. 2571'de nü fu sa ka yýt lý Haz bi ký zý Jen ya'dan ol ma 13/05/1955 d.lu TC kim lik nu ma ra lý Vil dan Tot ro va Kuþ han'ýn is mi i le so yis mi nin LI UD MI LA KUÞ HAN O LA - RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/150 Vas. ta yi ni Mah ke me miz ce ve ri len 22/02/2011 ta rih, 2010/150 E., 2011/146 K. sa yý lý ka rar i le Tev - fik ve Gü ler'den ol ma, 05/11/1968 d.lu, MUS TA FA TAN YU LAÇ TMK nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne kýz kar de þi - nin e þi 1968 d.lu, Yük sel oð lu, AH MET ER HAN BO RAN va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 03/03/ B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2010/570 Esas KARAR KARAR NO : 2010/ Davanýn kabulüne, 2- Ýs tan bul i li, Mal te pe il çe si, Bað lar ba þý mah/ kö yü, Cilt 4, Ha ne 593, BSN 5 de nü fu sa ka yýt lý TC kim lik no lu Mu rat ve Si bel'den ol ma Ka dý köy do ðum - lu E nez Ba tu han Þe ner'in nü fus kay dýn da ki E nez is mi nin E NES o la rak dü zel ti le rek E NES BA TU HAN O LA RAK TAS HÝ HEN NÜ FU SA TES CÝ LÝ NE, ka rar ve ril di. B: KARTAL 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO: 2010/200 TEDAÞ Ge nel Mü dür lü ðün ce ya pýl mak ta o lan e ner ji na kil hat tý i çin Si irt, Þir van, Taþ lý Kö yü 164 a da 41 Par sel no lu ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ - tý rý la cak a la nýn 369,26 m 2 ir ti fak hak ký na dah il ol du ðu, da va lý Mu sa ÇAP LIK i le da va cý nýn pa zar lýk la sa týn al ma hu su sun da uz la þa ma dý ðý bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes - pi ti ve i da re a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na duy ru lur. B: T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN E SAS NO : 2003/866 E sas, KA RAR NO : 2010/1463 Da va cý sý Ýb ra him Er gül Ve ki li Av. Hi da yet Can ta ra fýn dan da va lý Meh met Alp men ve ar ka daþ la rý o lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nu cun da; Da hi li da va lý lar Yu suf Ke nan A ra rat, Ne di me Alp men, Ab dul ha lik Alp men, Rey han Alp men, Ke ri man Alp men, Nur han Alp men, Ber rin Alp men, Ned ret Alp men, Ra hi me Alp men, Ay þe gül Alp men, Sa i me To pal, Ke mal Çe ker, Ca nan Çe ker, Ce ma let tin Çe ker ve Ýb ra him Si ne a dý na yar gý la ma sý ra sýn da teb li gat ya pý la ma mýþ ol mak la da va di lek çe si ve du ruþma gü nü ila nen teb lið e dil di ðin den bu kez mah ke me ka ra rý nýn da hi i la nen teb li ði ge rek ti ðin den; Da va lý a dý na a çý lan or tak lý ðýn gi de ril me si da va sý nýn KA BU LÜ i le, Düz ce i li Nus ret tin Ma hal le sin de bu lu nan 99 a da 34 Par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý da va ko nu su ta þýn ma zýn a - çý k art týr ma su re tiy le sa tý la rak or tak lý ðý nýn gi de ril me si ne, sa tý þýn ta pu kay dýn da ki þerh - ler i le bir lik te ya pýl ma sý na, sa týþ be de li nin ta pu kay dýn da ki ve ve ra set i la mýn da ki pay la rý o ra nýn da ta raf la ra da ðý týl ma sý na, da va cý ken di si ni ve kil i le tem sil et tir di ðin den yü rür lük - te bu lu nan A vu kat lýk As ga ri Üc ret Ta ri fe si u ya rýn ca da va cý lar ve ki li le hi ne tak dir e di len 825 TL ve ka let üc re ti nin da va cý nýn pa yý na i sa bet e den kýs mý dü þül dük ten son ra ka la ný - nýn ta pu kay dýn da ki ve ve ra set i la mýn da ki pay la rý o ra nýn da da va lý lar dan tah si li i le da va - cý ya ve ril me si ne, a lýn ma sý ge rek li 17,15 TL ka rar ve i lam har cýn dan pe þin a lý nan 7,88 TL'nin mah su bu i le ba ki ye 9,27 TL har cýn ta pu kay dýn da ki ve ve ra set i la mýn da ki pay la rý o ra nýn da da va cý ve da va lý lar dan tah si li i le Ha zi ne ye ge lir kaydýna, sa týþ me mu ru o la rak Düz ce 1. Sulh Hu kuk Mah ke me si Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü'nün gö rev len di ril me si ne, ka rar ke - sin leþ ti ðin de dos ya nýn ta lep ha lin de gö rev li sa týþ me mu ru na tev di i ne, sa týþ so nu cun da el de e di le cek top lam sa týþ be de li ü ze rin den bin de 9,9 o ra nýn da harç a lý na rak ha zi ne ye ge lir ya zýl ma sý na, baþ vu ru har cý 3,82 TL, pe þin harç 7,88 TL, 29 a det teb li gat gi de ri 108 TL, 450 TL ga ze te i lan gi de ri, ke þif ve bi lir ki þi üc re ti 385 TL o la rak top lam 954,70 TL yar gý la ma gi de rin den da va cý nýn pa yý na i sa bet e den kýs mý dü þül dük ten son ra ka la ný nýn ta pu kay dýn da ki ve ve ra set i la mýn da ki pay la rý o ra nýn da da va lý lar dan tah si li i le da va cý ya ve ril me si ne da ir, ka rar da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý ge rek çe li ka ra rýn teb li ðin den i ti ba - ren 8 gün i çin de Yar gý tay tem yiz yo lu a çýk ke sin ol mak ü ze re ve ri len ka ra rýn ya yýn lan dý ðý ta rih te teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. B: 9299 T. C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/21964 Esas. ÝÝK.153.MADDESÝ GEREÐÝ ÝPOTEÐÝN KALDIRILMASI TALEBÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝDÝR. Talepte bulunan : Ýpotek Borçlusu Hacer Çavuþ-(T.C.No : ) Vekili: Av. Alamettin Akar, Av.Engin Akar, Millet Cad. Fildiþi Ýþ Merkezi 90/24 Fýndýkzade/Ýst. Karþý taraf: Ýpotek alacaklýlarý Anastasia Dimitriyadis-Sakýzaðacý Mah. Çeçeron sokak no: 25 BAKIRKÖY/ÝST. Ýpotek Miktarý Eski TL.(Yeni 0,80 KRÞ.) Ýpotek Tarihi ve Yevmiye No'su Tarih 1866 Yevmiye sayýlý ipotek Ýpotekli Taþýnmazýn Tapu Kaydý. Bakýrköy Sakýzaðacý Mah. Y. Çacarane Karamehmet Mevkii pafta 7, ada 26, parsel 75 Parselde kayýtlý taþýnmazdaki 14/168 hissesi Ý po tek borç lu su ve ki li ta ra fýn dan i po tek a la cak lý la rý a ley hi ne yu ka rý da ya zý lý ta þýn maz kay dýn da ki i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de: Ý po tek borç lu su nun ma li ki bu lun du ðu yu ka rý da ta pu bil gi le ri ya zý lý o lan ta þýn maz his - se si nin kay dý na i po tek a la cak lý la rý nýn le hi ne yu ka rý da ya zý lý ta rih ve yev mi ye sa yý sý i le (eski ,-TL.,Yeni 0,80-KRÞ.luk ipotek tesis edilmiþ, ipotek alacaklýlarý bu güne kadar ipotek bedelini alarak ipoteði kaldýrmadýklarýndan ipotek borçlusu tarafýndan ipoteðin kaldýrýlmasý için Ýcra Dairesine müracaat edilmiþtir. Ýpotek bedeli 30,00-TL.olarak dosyaya yatýrýlmýþtýr. Ý po tek a la cak lý la rý na i po tek be de li ni a la rak i po te ði kal dýr ma la rý hu su sun da çý ka rý lan teb li gat lar bi la teb lið i a de e dil miþ, ke za teb li ga týn Teb.K.nun 35.mad de si ge re ðin ce ta - pu da ki ad res le ri ne teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, bu hu sus ta ki çý ka rý lan teb li ðat lar be lir - ti len so kak ta be lir ti len ad re sin ol ma dý ðýn dan ba his le yi ne bi la teb lið i a de e dil di ðin den bu hu sus ta ki muh tý ra nýn (ta le bin) sü re le re 15 gün da ha i la ve e di le rek ga ze te de i la nen teb - li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ka rar ge re ði iþ bu muh tý ra nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ic ra da i re si ne mü ra ca at e de rek dos ya ya yat mýþ o lan i po tek be de li nin a lýp, i po te ði kal dýr - manýz, ak si tak dir de ic ra ha kim li ðin den a lý na cak ka rar i le i po te ðin kal dý rý la ca ðý hu su su teb ligat ye ri ne ka im ol mak ü ze re ga ze te i le i la nen teb lið o lu nur. 21/02/ B: T. C. BAKIRKÖY 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT E SAS NO: 2011/14 Er zu rum Ý li Pa lan dö ken Ýl çe si, Tuz cu Ma hal le si Par sel No: 312 sa yý lý ta þýn maz i le Er zu - rum Ý li Pa lan dö ken il çe si, Tuz cu Ma hal le si Par sel No: 470'de ka yýt lý ta þýn maz la rýn Er zu rum TM I I AYM 5 ENH gü zer ga hý na i sa bet e den ta þýn ma zýn A RAS E DAÞ Yö ne - tim Ku ru lu nun 23/10/2009 Ta rih 16/79 sa yý lý ka ra rý na is ti na den Ka mu laþ týr ma iþ le mi baþ la týl dý ðý, iþ bu teb li gat ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le ce ði niz, 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý aç ma sý, da va aç tý ðý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rarý al dý ðý ný bel ge len dir me di ði tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len be del ü ze rin den ta þýn ma zýn da va cý i da re a dý na tes cil e di le ce ði, tes pit e di len be del hak sa hip le ri ne il gi li ban ka þu be sin de a - çý la cak he sa ba ya tý rý la ca ðý, da va ya kar þý tüm de lil le rin teb li gat tan i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek ti ði, du ruþ ma ya gel me di ði niz ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði niz tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði ih ta ren teb lið o lu nur (Kam. Ka nu nu 10. Md. HUMK 509 Md.) DU RUÞ MA GÜ NÜ : gü nü sa at 10.25'de. B: T. C. ERZURUM 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Sa yý : 2006/498 E sas 17/01/ /682 Ka rar Da va cý Ka mu Hu ku ku Mer sin C. Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan da va lý lar Þük ran Cul fa ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan Nü fus ta Ka yýt Tas hi hi da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da Mah ke me miz ce ve ri len ta rih li i lam ge re ðin ce Da va na me nin KA BU LÜ i le : a) Si vas i li Kan gal Ýl çe si Tah ta lý Kö yü C: 127 H: 15 BSN: 57 de nü fu sa ka yýt lý TC no lu Os man oð lu Zey nep'ten ol ma 01/01/1995 do ðum lu OS MAN CUL - FA KAY DI NIN ÝP TA LÝ NE, b) A da na i li Sey han il çe si Ye þi lev ler ma hal le si C: 56 H: 132 BSN: 11 de nü fu sa ka yýt lý TC no lu Re cep oð lu Me lek ten ol ma 15/09/1992 do ðum lu OS MAN DE LÝ - OÐ LU KAY DI NIN ÝP TA LÝ NE, c) OS MAN CUL FA'nýn an ne si FAT MA CUL FA'nýn Si vas i li Kan gal il çe si Tah ta lý kö yü C: 127 H: 15 BSN: 34 de nü fu sa ka yýt lý TC no lu FAT MA CUL FA'nýn ço cu ðu o - la rak TES PÝ TÝ i le ev li lik dý þý doð du ðun dan ba ba sý CA NAN o la rak an ne si da va lý FAT MA CUL FA'nýn nü fu su na 15/09/1992 O LA RAK TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril di ði, söz ko nu su ka ra rýn da va lý lar ÞÜK RAN CUL FA, AY ÞE CUL FA, ME LEK CUL FA, AY FER CUL FA, FI RAT CUL FA, CÝ LEM CUL FA, RE CEP DE LÝ OÐ LU, MAH MUT DE LÝ OÐ LU, BU RAK DE LÝ OÐ LU 'na i la nen teb li gat týr. B: 8454 T. C. MERSÝN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2011/15 Er zu rum Ý li Pa lan dö ken Ýl çe si, Tuz cu Ma hal le si, Ha mur ke sen Mev ki i, Par sel No: 318 de ka yýt lý Er zu rum TM I I AYM 5 ENH gü zer ga hý na i sa bet e den ta þýn ma zýn A RAS E DAÞ Yö ne tim Ku ru lu nun 23/10/2009 Ta rih 16/79 sa yý lý ka ra rý na is ti na den Ka mu laþ týr ma iþ - le mi baþ la týl dý ðý, iþ bu teb li gat ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le ce ði - niz, 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý aç ma sý, da va aç tý ðý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dý ðý ný bel ge len dir me di ði tak dir de ka mu - laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len be del ü ze rin den ta þýn ma - zýn da va cý i da re a dý na tes cil e di le ce ði, tes pit e di len be del hak sa hip le ri ne il gi li ban ka þu - be sin de a çý la cak he sa ba ya tý rý la ca ðý, da va ya kar þý tüm de lil le rin teb li gat tan i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek ti ði, du ruþ ma ya gel me di ði niz ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði niz tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam e - di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði ih ta ren teb lið o lu nur (Kam. Ka nu nu 10. Md. HUMK 509 Md.) DU RUÞ MA GÜ NÜ : gü nü sa at 10.25'de. B: T. C. ERZURUM 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/16 Erzurum Ýli Palandöken Ýlçesi, Tuzcu Mahallesi, Kaldýrým Mevkii, Parsel No: 456 sayýlý taþýnmaz ile Erzurum Ýli Palandöken Ýlçesi, Tuzcu Mahallesi, Güvenli Y.Paþa Mevkii, Parsel No: 457'de kayýtlý taþýnmazlarýn Erzurum TM II - AYM 5 ENH gü zer ga hý na i sa bet e den ta þýn ma zýn A RAS E DAÞ Yö ne tim Ku ru lu nun 23/10/2009 Ta rih 16/79 sa yý lý ka ra rý - na is ti na den Ka mu laþ týr ma iþ le mi baþ la týl dý ðý, iþ bu teb li gat ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le ce ði niz, 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý aç ma sý, da va aç tý ðý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dý ðý ný bel ge len - dir me di ði tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len be del ü ze rin den ta þýn ma zýn da va cý i da re a dý na tes cil e di le ce ði, tes pit e di len be del hak sa hip le ri ne il gi li ban ka þu be sin de a çý la cak he sa ba ya tý rý la ca ðý, da va ya kar þý tüm de lil le - rin teb li gat tan i ti ba re n 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek ti ði, du ruþ ma ya gel me di ði niz ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði niz tak dir de yar gý la - ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði ih ta ren teb lið o lu nur (Kam.Ka - nu nu 10.Md. HUMK 509 Md.) DU RUÞ MA GÜ NÜ : gü nü sa at 10.35'de. B: T. C. ERZURUM 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2011/9 Er zu rum Ý li Pa lan dö ken Ýl çe si, Tuz cu Ma hal le si Par sel No: 119'da ka yýt lý ta þýn - ma zýn Er zu rum TM I I AYM 5 ENH gü zer ga hý na i sa bet e den ta þýn ma zýn A RAS E DAÞ Yö - ne tim Ku ru lu nun 23/10/2009 Ta rih 16/79 sa yý lý ka ra rý na is ti na den Ka mu laþ týr ma iþ le mi baþ la týl dý ðý, iþ bu teb li gat ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le ce ði niz, 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý aç ma sý, da va aç tý ðý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dý ðý ný bel ge len dir me di ði tak dir de ka mu laþ týr ma iþ - le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len be del ü ze rin den ta þýn ma zýn da va cý i - da re a dý na tes cil e di le ce ði, tes pit e di len be del hak sa hip le ri ne il gi li ban ka þu be sin de a çý - la cak he sa ba ya tý rý la ca ðý, da va ya kar þý tüm de lil le rin teb li gat tan i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek ti ði, du ruþ ma ya gel me di ði niz ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði niz tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði ih ta ren teb lið o lu nur (Kam. Ka nu nu 10. Md. HUMK 509 Md.) DU RUÞ MA GÜ NÜ : gü nü sa at 10.45'de. B: T. C. ERZURUM 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2011/98 Da va cý Ma li ye Ha zi ne si ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Ce lal Ke mal bay i le Na hit Ke mal bay a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan Ta pu ip ta li ve tes cil da va sý nýn Ya pý lan ten sip ka ra rý so nu cun da Mah ke me miz 2002/2802 e sas sa yý lý Dos ya Yar gý tay 1. Hu kuk Da i re si nin 2010/13049 e sas, 2010/13299 sa yý lý ka rar 13/12/2010 ta rih li ka ra rý i le bo zu la rak gel miþ ol mak la 2010/98 ye ni e sas nu ma ra sý ný al mýþ o lup du ruþ ma gü nü nün da va lý lar CE LAL KE MAL - BAY i le NA HÝT KE MAL BAY'a i la nen teb li ði ne ten si ben ka rar ve ril mek le 05/05/2011 ta rih ve sa at :09:45 te mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun - ma sý na ak si tak dir de HMUK mad de le ri u ya rýn ca be lir ti len gün ve sa at te du ruþ - ma ya gel me di ði niz ve ya bir ve kil le tem sil e dil me di ði niz tak dir de yok lu ðu nuz da yar gý la - ma ya de vam la ka rar ve ri le ce ði da va lý lar CE LAL KE MAL BAY i le NA HÝT KE MAL BAY'a i la - nen teb lið o lu nur. 25/02/ B: T. C BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Dos ya No: 2010/3200 Ta li mat. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 07/04/2011 sa at 10:40/10:45 a ra sýn da I þýk lar O to par ký Köþk lü çeþ me Mah Sok. No: 5 Geb ze Ko ca e li ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 12/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya - pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is - te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy - le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Li ra (YTL) A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik leri) , UJ 345 Pla ka lý 2009 Mo del Hyun da i Mar ka Ac cent E ra ti pin de, Gri Renk li D4FA9U mo tor no lu, NLHCM41VP9Z þa si no lu, o to mo bil muh te lif yer le- rin de çi zik ler var, a nah ta rý mev cut, ruh sa tý yok. B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) E SAS NO : 2010/843 E sas DA VA LI LAR : FA RUK YA ZAR (YA ZI CI) Da va cý Da rüþ þü fa ka Ce mi ye ti ta ra fýn dan da va lý lar Ar ma ðan Gö nen li, Çeð dem Ö zöl çer, Fat ma Fi gen Ö ge, Da rü la ce ze Mü es sese si Mü dür lü ðü, Fa ruk Ya zar (Ya zý cý), Ýb ra him Yü - cel ve Se za i Ö zalp v.d a ley hi ne a çý lan va si yet na me nin ten fi zi da va sýn da, Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len da va lý Fa ruk YA ZAR (YA ZI CI)'nýn ad re si ne du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di - lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 05/05/2011 gü nü sa at: 11:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i - le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re da va lý FA RUK YA ZAR (YA ZI CI) 'ya i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. FATÝH 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

13 Ý LAN 18 MART 2011 CU MA 13 Y ESAS NO : 2009/163 KARAR NO : 2011/66 Davalý :1- SABRÝ EROL 2- SANÝYE KORUR 3- FERHAT AY 4-SEHER YAVUZ Davacý : 5- SÜLEYMAN AKYILDIZ Da va cý Sü ley man Ak yýl dýz ve ki li ta ra fýn dan, yu ka rý da i sim le ri ya zý lý da va lý lar a ley hi ne i ka me o lu nan da va nýn ya pý lan yar gý la ma sý nýn so nun da, ve ri len ka rar a þa ðý da a çýk lan - mýþ týr. Da va nýn KA BU LÜ i le, Da va ko nu su, Þiþ li il çe si, Du a te pe ma hal le si, 1255 a da, 38 par sel no lu ve 20 a det ba - ðým sýz bö lüm no lu 3566 ve 3585 say fa no lu Kat Ýr ti fa ký Ta pu Ka yýt la rý nýn be yan lar ha - ne sin de yer a lan, "tev hit ev ve li 18 par se lin be yan la rý; ü ze rin de ki ev 5/20 his se ma li ki Fer hat'a, tev hit ev ve li 25 par se lin be yan la rý; ü ze rin de ki ev Sa ni ye Ko nur'a; 26 par se lin be yan la rý; ü ze rin de ki ev Sab ri Er kol'a; 27 par se lin be yan la rý; Ýs tan bul Ta pu ve Ka das tro Böl ge Mü dür lü ðü nün gün ve 2715 sa yý lý ya zý la rý na ek li Þiþ li 2. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin ta rih, 1984/ e sas ve ka rar sa yý lý i la mý i le ü ze rin de ki e vin Se her Ya vuz'a a it ol du ðu na i liþ kin" þek lin de ki þer hin TA PU KA YIT LA RIN DAN TER KÝ NÝ NE, Harç pe þin a lýn dý ðýn dan baþ ka ca harç a lýn ma sý na yer ol ma dý ðý na, Da va cý lar, ken di le ri ni ve kil le tem sil et tir miþ ol mak la ka rar ta ri hin de yü rür lük te bu lu - nan A.A.Ü.T. Gö re he sap la nan, 1.100,00 TL üc re ti ve ka le tin da va lý lar dan tah si li i le da va - cý la ra ve ril me si ne, Da va cý lar ta ra fýn dan ya pý lan 1.050,00 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý lar dan tah si li i le da va cý la ra ve ril me si ne, Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ka rar ve ril miþ ol du ðu, mah ke me miz ka ra rý nýn teb lið ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 14/03/ B: T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Beyoðlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/477 Esas, 2011/11 karar sayýlý. 01/02/2011 tarihli kararý ile Beyoðlu nüfusuna kayýtlý 17/06/1978 d.lu Melis Güzelbeyoðlu'nun kayýtlardaki Melis olan isminin Marina olarak düzeltilmesine karar verilmiþtir. Ýlan olunur. B: T. C. BEYOÐLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2011/58 GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO: 2011 / Da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Ri ze i li, De re pa za rý il çe si, Fý çý cý lar ma hal le si nü fu su na ka yýt lý C: 79, H: 68, BSN: 27 de nü fu sa ka yýt lý, TC kim lik no lu E yüp ve Gül ten'den ol ma 13/04/1977 Ba kýr köy doð. MAH MU RE TOR LAK'ýn is mi nin "MAH MU RE HÜL YA" O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril di. B: T. C. TUZLA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ DOS YA NO: 2011/455 TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 23/03/2011 sa at 09:00/09:10 a ra sýn da KAR TAL DE NÝ ZER CAD. NO: 25 AK SOY O TO PAR KI CE VÝZ LÝ ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 28/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la - ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la c ak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak %...o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 34 GMZ 29 PLA KA SA YI LI BMW MÝ NÝ CO O PER 1.6 KIR MI ZI BE YAZ RENK LÝ 2005 MO DEL HU SU SÝ O TO MUH TE LÝF YER LE RÝN DE ÇÝ ZÝK LER MEV CUT O LUP A NAH TAR VE RUH SAT YOK TUR. B: T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/37 Esas. KARAR NO: 2011/45 Davacý VOLKAN LEVENTOÐLU aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: - DAVACININ DAVASININ KABULÜ ÝLE - Ýz mir i li Ko nak il çe si Te pe cik Ma hal le si cilt 97, ha ne 2988 de nü fu sa ka yýt lý (TC NO ) Vol kan ve Sev gi ký zý 22/11/2007 do ðum lu da va cý nýn ký zý Naz'ýn a dý na Se - vim a dý ek le ne rek a dý nýn "SE VÝM NAZ" o la rak tas hi hi ne, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 11/03/ B: ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝN'DEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1398 KARAR NO : 2011/174 Da va cý A si ye Al kan ta ra fýn dan Mah ke me miz de a çý lan Su at A nýl Al kan'a va si ta yi ni da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nu cu; Te kir dað Ý li, Te kir dað/mer kez Ýl çe si, Ka ra ha lil, Cilt No: 28, Ha ne No: 41'de nü fu sa ka - yýt lý, Ka sým ve A si ye'den ol ma 14/02/1995 do ðum lu SU AT A NIL AL KAN'ýn has ta lý ðý ne - de niy le M.K.nun 405. mad de si ge re ðin ce ký sýt lan ma sý na, ken di si ne ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý Hay ruþ ve Ne fi se'den ol ma 11/08/1958 do ðum lu an ne si A SÝ YE AL KAN'ýn va si ta - yin e dil me si ne ka rar ve ril miþ ol du ðu i la nen DU YU RU LUR. 09/03/ B: T. C ÞÝÞLÝ 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN 2010/4416 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da BAÐ CI LAR/ÝS TAN BUL Ka zým Ka ra be kir Mah. 2/15 So kak No: 14 Em ni yet O to par ký ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy - met le ri nin % 60'i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý;þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak % 18 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 34 UHV 39 Pla ka sa yý lý fi yat Mar ka Be yaz Renk li 223A Mo tor No lu 2006 Mo del DOB LO KAR GO 1,2 Tip li Kap. Ka sa Kam yo net Las tik le ri i nik, Muh - te lif yer le rin de Çi zik ler var. Ruh sa tý ve A nah ta rý Yok. B: T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/ 5590 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda YENÝÞEHÝR MAH. DEDEPAÞA CAD. MUSTAFA MIKIH SOKAK NO: 15 PENDÝK/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , R 0858 PLAKALI 2008 MODEL PEUGEOT J MÝNÝBÜS MUHTELÝF ÇÝZÝK, ANAHTAR RUHSAT YOK. B: T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) SA YI: 2010/1324 E SAS. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup. Bi rin ci ar týr ma nýn 01/04/2011 gü nü sa at 09:50-10:00 da Mu rat mah. Ýþ kent San. Sit. G. Blok No: 110 Bay ram pa þa / ÝST. de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 06/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de, þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur KO NU LAN DE ÐE RÝ CÝN SÝ VE Ö ZEL LÝK LE RÝ ,00 YTL kg Le ma Çe lik De mir B: T. C. EYÜP 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO : 2010/1198 E sas. KA RAR NO: 2011/192 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Er zin can i li, Re fa hi - ye il çe si, Le vent ler mah/köy nü fu su na ka yýt lý Ah met ký zý, DÝL BER YÝ ÐÝT ha cir al tý na a lý - na rak, A li ký zý 1952 do ðum lu YE TER GE DÝK VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2010/532 E sas. Da va cý Ne ci fe Can te pe ve ki li Av. Meh met Ay han ve ki li ta ra fýn dan a çý lan Ga ip lik is - tem li da va nýn ya pý lan yar gý lan ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka rar ge re ðin ce Da va cý Ne ci fe Can te pe ve ki li Av. Meh met Ay han ta ra fýn dan mah ke me mi ze a çý lan ga - ip lik da va sýn da mü vek ki li Ne ci fe Can te pe'nin oð lu RÝ FAT CAN TE PE'nin da va ta ri hin den yak la þýk 16 yýl ön ce e vi ter ke de rek git ti ði ni, ge rek mü vek ki li nin ge rek se de o nu ta ný yan - la rýn ken di sin den bir ha ber al ma dý ðý ný, o gün den son ra ha yat ya þan tý sýn dan ha ber le ri ol - ma dý ðý ný, bu gü ne ka dar a ra ma la rý na rað men de ken di sin den bil gi a lýn ma dý ðý ný bu ne - den le Rý fat Can te pe'nin ga ip li ði ne ka rar ve ril me si ni ta lep et tik le ri, Ga ip li ði ne ka rar ve ril - me si is te nen RI FAT CAN TE PE'nin ya þa yýp ya þa ma dý ðý nýn, en son ha ber al ma ta ri hi nin a raþ tý rýl ma sý i çin il gi li kol luk bi ri mi ne ya zý ya zýl dý ðý, a lý nan ce vap ta a dý ge çe nin yak la þýk yýl ön ce PKK Kon gra gel te rör ör gü tü nün dað kad ro su na ka týl dý ðý, bu za man dan i ti - ba ren þa hýs tan ha ber a lýn ma dý ðý, ya þa yýp ya þa ma dý ðý nýn tes bit e di le me di ði nin bil di ril di - ði an la þýl dý ðýn dan, A dý ge çen Ið dýr Mer kez Ka dý kýþ lak kö yü Cilt 29, Ha ne 71, BSN 8'de nü fu sa ka yýt lý Meh - met ve Ne ci fe oð lu Ið dýr do ðum lu RÝ FAT CAN TE PE hak kýn da bil gi si bu lu nan - la rýn Mah ke me mi zin E sas sa yý lý da va dos ya sý na i lan ta ri hin den i ti ba ren al tý ay i çe ri sin de, baþ vur ma la rý, ak si hal de RI FAT CAN TE PE'nin TMK'nun 32. Mad de si ge re ðin - ce GA ÝP LÝ ÐÝ NE ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur. Ad res : IÐ DIR 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ay rýn tý lý Bil gi Ý çin: HA TÝ CE AY DIN Za být Ka ti bi B: IÐ DIR 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ed re mit Be le di ye si Sý nýr la rý Ý le Mü ca vir A lan la rý Dâ hi lin de Rek lâm Pa no su Ve O to büs Du ra ðý Gi bi Rek lâm Ma ter yal le ri nin Ýþ let me Hak ký nýn Ki ra ya Ve ril me si i þi 2886 sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nun 35/a mad de si ne gö re ka pa lý tek lif i le i ha le ye çý ka rý la cak týr. 1) Ý ha le, 2886 sa yý lý ka nu nun 35/a mad de si ne gö re ka pa lý tek lif i ha le u su lü i le gü nü sa at 14:00'da Be le di ye En cü men Sa lo nun da ya pý la cak týr. 2) Bu i þin mu ham men be de li ,00 TL. o lup; ge çi ci te mi na tý 8.212,50 TL.'dir. 3) Ý ha le ye iþ ti rak e de cek ger çek ve tü zel ki þi ler i ha le þart na me si ni 100 TL kar þý lý ðýn da Be le di ye miz Ýþ let me ve Ýþ ti rak ler Mü dür lü ðün den te min e de bi lir ler. 4) Ý ha le ye gi re bil me þart la rý ve is te ni len bel ge ler: Ýs tek li ler ve re cek le ri bil gi ve be yan la rý ný ka nýt la yý cý bel ge le ri de tek lif le ri e kin de ve re - cek ler dir. Ý DA RE, Ýs tek li ta ra fýn dan ve ri len, doð ru ol ma yan ve ya ya nýl tý cý ni te lik te ki bil gi, be yan ve bel ge ler ne de niy le Ýs tek li yi i ha le dý þýn da bý rak ma hak ký na sa hip o la cak týr. Ý DA RE, tek lif de ðer len dir me ça lýþ ma la rý sý ra sýn da da, is tek li ler den be yan et tik - le ri bil gi ler le il gi li ka nýt la yý cý ek bel ge ler is te ye bi lir ve bun la rýn ib raz e di le me me si ha li "ya nýl tý cý be yan" kap sa mýn da de ðer len di ri lip Ýs tek li i ha le dý þý bý ra ký la bi lir. Ý ha le ye ka tý la cak ger çek ve tü zel ki þi ve ya ki þi ler de a þa ðý da ki þart lar a ra nýr. Ýs tek li ger çek ki þi i se; 1) Ka nu ni i ka met gâ hý ol ma sý, 2) Tür ki ye'de teb li gat i çin ad res gös ter me si, var sa te le fo nu nu bil dir me si, 3) Ve kâ le ten iþ ti rak e di yor sa yet ki li ol du ðu na da ir No ter den ve kâ let na me, 4) Ý ha le ye iþ ti rak e den ta raf lar dan her say fa sý ay rý ay rý im za lan mýþ þart na me, 5) No ter den tas dik li im za sir kü le ri, 6) Nü fus Cüz da ný su re ti, 7) Sa týþ þart na me si sa týn al dý ðý ný be lir ten mak buz as lý, 8) Ge çi ci te mi na týn ö den di ði ne da ir mak buz ve ya Li mit Da hi li Ban ka Te mi nat Mek tu - bu, Dev let Tah vi li, Ha zi ne Ke fa le ti ne ha iz tah vil ler ka bul e di lir. 9) Ver gi Da i re si, Ed re mit Be le di ye si ve Sos yal Gü ven lik Ku ru mu na bor cu ol ma dý ðý na da ir bel ge (son 1 ay i çe ri sin de a lýn mýþ) Ýs tek li tü zel ki þi lik i se; 1) Ý da re mer ke zi nin bu lun du ðu ye rin mah ke me sin den ve ya si ci li ne ka yýt lý bu lun du ðu Ti ca ret O da sýn dan ve ya di ðer res mi ma kam dan þir ke tin si ci li ne ka yýt lý ve ha len fa a li yet - te ol du ðu na i ha le le re ka týl ma sýn da sa kýn ca ol ma dý ðý na da ir i ha le yý lý i çin de a lýn mýþ bel ge, 2) Þir ke tin im za ve yet ki sir kü le ri nin ve ya þir ke tin a dý na gi ri þim de bu lu na cak (Ý ha le ye gi re cek) kim se ve ya kim se le rin bu þir ke tin ve ki li ol du ðu na da ir no ter den o nay lý ve kâ let na me, 3) Bað lý ol du ðu ver gi da i re sin den a lýn mýþ o lan mü kel le fi yet ka yýt ya zý sý ve ver gi bor cu ol ma dý ðý na da ir bel ge (Ku rum lar Ver gi si, K.D.V, Sto paj vb) (son 1 ay i çe ri sin de a lýn mýþ) 4) Sos yal Gü ven lik Ku ru mun dan a lýn mýþ o lan mü kel le fi yet ve prim bor cu ol ma dý ðý na da ir bel ge, (son 1 ay i çe ri sin de a lýn mýþ) 5) Tür ki ye'de teb li gat i çin ad res gös ter me si ve te le fon bil dir me si, 6) Þart na me de be lir ti len ge çi ci te mi na týn ö den di ði ne da ir mak buz ve ya bel ge ve ya te mi nat mek tu bu, Dev let Tah vi li, Ha zi ne Ke fa le ti ne ha iz tah vil ler ka bul e di lir. 7) Ý ha le ye iþ ti rak e den ta ra fýn dan her sa hi fe si ay rý ay rý im za lan mýþ þart na me 8) Þart na me be de li nin ö den di ði ne da ir mak buz 9) Ed re mit Be le di ye si ne bor cu ol ma dý ðý na da ir bel ge, (son 1 ay i çe ri sin de a lýn mýþ) Or tak gi ri þim ol ma sý ha lin de or tak gi ri þi mi o luþ tu ran ger çek ve tü zel ki þi le rin her bi ri is te nen bel ge le ri ve re cek ler dir 10) Ý ha le ye ka tý la bil mek i çin i se; Ý ha le Þart na me si nin 9. mad de si ve i ha le þart na me si - nin ek le ri ne gö re ha zýr la ya cak la rý tek lif le ri ni, ay ný Þart na me nin 8. mad de si doð rul tu sun - da gü nü sa at 14:00'a ka dar sý ra nu ma ra lý a lýn dý lar kar þý lý ðýn da Ý ha le Ko mis yo - nu Baþ kan lý ðý'na ver me le ri ge rek mek te dir. Tek lif ler i a de li ta ah hüt lü o la rak gön de ri le bi lir. Bu tak dir de dýþ zar fýn ü ze ri ne Ko - mis yon Baþ kan lý ðý'nýn ad re si i le han gi i þe a it ol du ðu, is tek li nin a dý, so ya dý ve ya ti ca ri un va - ný i le a çýk ad re si ya zý la cak týr. Pos ta i le gön de ri le cek tek lif le rin i lan da be lir ti len sa a te ka dar, Ko mis yon Baþ kan lý ðý'na u laþ ma sý þart týr. Pos ta da o la cak ge cik me ler ka bul e di le mez. Ko mis yon Baþ kan lý ðý'na ve ri len tek lif ler her han gi bir se bep le ge ri a lý na maz. Sa at a ya rýn da Tür ki ye Rad yo ve Te le viz yon (TRT) Ý da re si nin sa at a ya rý e sas týr. 5) Ý da re i ha le yi ya pýp yap ma mak ta ser best tir. 6) Te le fon ve Faks i le ya pý lan mü ra ca at lar ve pos ta da mey da na ge le bi le cek ge cik me - ler ka bul e dil me ye cek tir. 7) Ed re mit Be le di ye si Ýþ let me ve Ýþ ti rak ler Mü dür lü ðü: Te le fon no : Faks no : B: BA LI KE SÝR Ý LÝ ED RE MÝT BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI' NDAN E sas No : 2011/403, 393, 411, 404, 405 E sas Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa - týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /403 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1284 par - a dý na ka yýt lý 640 m 2 a lan lý ta þýn maz, /393 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1263 par - a dý na ka yýt lý 3000 m 2 a lan lý ta þýn maz, /411 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 6782 par - a dý na ka yýt lý 1483 m 2 a lan lý ta þýn maz /404 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1257 par - a dý na ka yýt lý 840 m 2 a lan lý ta þýn maz, /405 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1243 par - a dý na ka yýt lý 1203 m 2 a lan lý ta þýn maz, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va - lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek,ka mu laþ týr ma be - de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta - þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E sas No : 2011/ 422, 423, 416, 415, 414, 413, 385 E sas. Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa - týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /422 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 837 par - OR HAN E DÝZ, E MÝ NE ÞA HÝN, a dý na ka yýt lý 261 m 2 a lan lý ta þýn maz, /423 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 826 par - OR HAN E DÝZ, E MÝ NE ÞA HÝN, a dý na ka yýt lý 921 m 2 a lan lý ta þýn maz, /416 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 801 par - OR HAN E DÝZ, E MÝ NE ÞA HÝN, a dý na ka yýt lý 306 m 2 a lan lý ta þýn maz, /415 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 911 par sel - de da va lý SE DAT SA TIL MIÞ, SA BA HAT E SEN TÜRK, A KÝF TÜ RE GÜN, HA LÝT TÜ RE GÜN, AY SEL ÖZ MEN, A RÝF TÜ RE GÜN, E ROL TÜ RE GÜN, FA RUK TÜ RE GÜN, KA DÝR TÜ RE - GÜN, HÜ SE YÝN TÜ RE GÜN, MÜH LÝ BAR KAY MAZ, FÝT NAT A DI GÜ ZEL, RA FET E DÝZ, OR - HAN E DÝZ, E MÝ NE ÞA HÝN, a dý na ka yýt lý 228 m 2 a lan lý ta þýn maz, /414 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 646 par - OR HAN E DÝZ, E MÝ NE ÞA HÝN, a dý na ka yýt lý 2204 m 2 a lan lý ta þýn maz, /413 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 899 par - OR HAN E DÝZ, E MÝ NE ÞA HÝN, a dý na ka yýt lý 1121 m 2 a lan lý ta þýn maz, /385 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 6786 par - a dý na ka yýt lý 801 m 2 a lan lý ta þýn maz Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va - lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta - þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI)

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR ARENA'DA ÝLK DERBÝ TÜRK FUT BO LU NUN Ý KÝ DEV TA KI MI GA LA TA SA RAY Ý LE FE NER BAH - ÇE, TÜRK TE LE KOM A RE NA'DA ÝLK DER BÝ YÝ BU GÜN OY NA YA CAK. Futbolseverler Türkiye'de ilk defa bir futbol maçýný canlý olarak televizyondan 3 boyutlu izleyebilecek. Derbide bir spor stadýnda tezahürat ile ulaþýlan en yüksek ses rekoru için ölçüm yapýlacak. SÜ PER Lig'de Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe a ra sýn da bu gün kü der bi ye ev sa hip li ði ya pa cak A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na, ta ri hi bir sý nav ve re cek. Fý rat Ay dý nus'un yö ne te ce ði kar þý laþ ma sa at 21.00'de baþ la ya cak. Sa rý-kýr mý zý lý ta ký nýn se zo nun i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren maç la rý ný oy na dý ðý ye ni stat, bu gün kü dev maç la bir lik te ilk der bi ma ça sah ne o la cak. Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe, 14 yýl son ra cu ma gü nü ma ça çý ka cak. Ý ki ta kým cu ma gü nü en son 5 Ey lül 1997 ta ri hin de kar þý laþ tý. Fe ner bah çe Sta dý'nda oy na nan der bi yi Fe ner bah çe, Tay fun Kor kut, El vir Bo liç ve O koc ha'nýn gol le riy le 3-1 ka zan dý. Ga la ta sa ray'ýn tek go lü nü i se ha len tek nik di rek tör Ghe org he Ha gi'nin yar dým cý lý ðý ný ya pan Tu gay Ke ri moð lu at tý. TÜR KÝ YE'DE ÝLK 3D MAÇ YA YI NI Ga la ta sa ray-fe ner bah çe der bi si ya yýn cý ku ru luþ Lig TV ta ra fýn dan ye ni ne sil 3 bo yut lu (3D) o la rak ya yýn la na cak. Di gi türk, der bi yi can lý 3D ya yýn la ya rak bir il ke im za a ta cak. Fut bol se ver ler, ye ni ne sil 3D tek no lo ji far kýy la Tür ki ye'de ilk kez bir maç ya yý ný iz le ye cek. TA RAF TAR DE SÝ BEL RE KO RU PE ÞÝN DE Bu gün kü der bi de ''Bir spor stad yu mun da te za hü rat i le u la þý lan en yük sek ses re ko ru'' i çin öl çüm ya pý la cak. Gu in ness World Re cords ta ra fýn dan Tür ki ye'ye gön de ri len ha kem he ye ti nin der bi de res mi öl çüm ya pa ca ðý i fa de e dil di. Gu in ness World Re cords'un res mi ka yýt la rý na gö re, ''Bir spor stad yu mun da te za hü rat i le u la þý lan en yük sek ses re ko ru''nun 1 E kim 2000 ta ri hin de ABD'nin Co la ra do e ya le tin de ki Den ver Mi le High Stad yu mu'nda ger çek leþ ti ði, Den ver Bron cos i le New Eng land Pat ro its a ra sýn da ya pý lan u lu sal fut bol li gi ma çýn da de si be le u la þýl dý ðý kay de dil di. FE NER BAH ÇE ÇOK A TI YOR Der bi ön ce si e ze li ra kip le rin gol is ta tis tik le ri bu lun duk la rý po zis yon la rýy la doð ru o ran tý lý o la rak dik kat çe ki yor. Sü per Lig'de ge ri de ka lan 25 maç ta top lam 60 gol a tan li der Fe ner bah çe, gol sa yý sý ba ký mýn dan 52 go le, a ve raj la i kin ci sý ra da ki Trab zons por'un ö nün de yer a lý yor. Der bi ye 11. sý ra da baþ la ya cak Ga la ta sa ray i se 25 maç ta ka le sin de tam 32 gol gör dü. A ve ra jý -4 o lan ''Cim Bom'', lig ta ri hi nin en kö tü dö ne mi ni ge çi ri yor. DER BÝ YE PA RA SAL BA KIÞ Bu gün kü der bi Tür ki ye'nin en pa ha lý 3 ta ký mýn dan 2'si ni kar þý kar þý ya ge ti re cek. Trans fer bor sa sý nýn nab zý ný tu tan Al man in ter net si te si Trans fer markt'ýn ve ri le ri ne gö re Fe ner bah çe, kad ro sun da ki o yun cu la rý nýn top lam pi ya sa de ðe ri 258 mil yon 611 TL i le Tür ki ye'nin en pa ha lý fut bol ta ký mý. Ga la ta sa ray'ýn top lam pi ya sa de ðe ri i se 197 mil yon 985 bin TL Bu a ra da, Ga la ta sa ray'ýn kap ta ný Ar da Tu ran, 31 mil yon 520 bin TL tah mi ni bon ser vis be de liy le hem ta ký mý nýn, hem de Tür ki ye'nin en pa ha lý fut bol cu su. Fe ner bah çe'nin U ru gu ay lý fut bol cu su Di e go Lu ga no i se 24 mil yon 625 TL tah mi ni bon ser vis be de liy le ta ký mý nýn en pa ha lý sý, Tür ki ye'nin pi ya sa de ðir en yük sek ü çün cü o yun cu su. Türk futbolunun kalbi bugün Seyrantepe'de atacak. Ezeli rakipler G.Saray ve F.Bahçe Türk Telekom Arena'da bugün karþý karþýya gelecek. Sezonun ilk yarýsýnda Kadýköy'de oynanan derbi 0-0 berabere sonuçlanmýþtý. FOTOÐRAF: A.A G.SARAY, F.BAHÇE'NÝN YENÝLGÝ REKORUNU ZORLUYOR LÝG tarihinde 12 kezle, bir sezonda en çok yenilgi aldýðý sezonu geçiren Galatasaray, bu istatistikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ''Üç Büyükler'' arasýndaki kötü rekorunu zorluyor. Son Ankaragücü maðlubiyetiyle, Beþiktaþ'ýn 34 maçta 12 yenilgili sezonundaki en çok maç kaybettiði sezona ortak olan ''Cim Bom'', 1 maç daha yitirmesi durumunda Fenerbahçe'nin 13 maçlýk yenilgi rekorunu egale edecek. Fenerbahçe, sezonunda 38 maçta toplam 13 kez yenilerek, halen ''Üç Büyükler'' arasýnda bir sezonda en çok yenilgi alan takým durumunda bulunuyor. Alex, Niang ve Semih bu sezon 40 gol attý FENERBAHÇE'DE Alex, Niang ve Semih'ten oluþan forvet üçlüsü bu sezon ligde toplam 40 gol atarken, ligde mücadele eden 15 takým bu gol sayýsýna ulaþamadý. Gol krallýðý yarýþýný 18 golle önde götüren Alex'i, 14 golle Niang takip ederken, çoðunlukla yedek kalan Semih'in ise 8 golü bulunuyor. Sarý-lacivertli ekibin gol silahlarý bu sezon ligde atýlan 60 golün 40'ýna sahip oldu. Trabzonspor'un 52, Bursaspor'un da 42 golü bulunuyor. DERBÝ NOTLARI.. F.Bahçe taraftarlarýný 50 otobüs taþýyacak n FENERBAHÇELÝ ta raf tar lar, Spor To to Sü per Lig'de bugün Ga la ta sa ray i le ya pý la cak der bi ma ça top lu hal de o to büs ler le gi dip dö ne cek. Sa rý- la ci vert li ta raf tar la rýn ma çýn oy na na ca ðý A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na'ya gi diþ le ri nin, A ta köy'de ki Si nan Er dem Spor Sa lo nu ve Ka dý köy'de Sa lý Pa za rý'ndan ha re ket e de cek 50 o to büs le sað la na ca ðý, ma ça bi rey sel git mek is te yen ta raf tar la rýn, bi let le ri ol sa da hi sta da a lýn ma ya cak la rý be lir til di. O to büs le rin ha re ket sa a ti nin o la rak be lir len di ði kay de dil di. Bu a ra da, Fe ner bah çe Ku lü bü, ma ça gi de cek ta raf tar la rý ný kü für lü te za hü rat ve sa ha ya ya ban cý mad de a týl ma ma sý ko nu sun da u yar dý. Derbiyi 10 yabancý gazeteci de izleyecek nder BÝ ma ça med ya men sup la rý yo ðun il gi gös te ri yor. Türk Te le kom A re na'da ya pý la cak ilk der bi i çin Tür ki ye Spor Ya zar la rý Der ne ði'ne (TSYD) yo ðun bi çim de ak re di tas yon baþ vu ru su ya pýl dý. Sa at 21.00'de baþ la ya cak der bi yi ba sýn tri bü nün ka pa si te si o ra nýn da 250 ga ze te ci i le sa ha i çin de 110 fo to mu ha bi ri nin ta kip e de ce ði, ba sýn tri bü nü ne ya pý lan bir çok baþ vu ru nun i se ký sýt lý ka pa si te ne de niy le ge ri çev ril di ði a çýk lan dý. Tür ki ye'de ilk kez bir fut bol ma çý nýn can lý o la rak ye ni ne sil 3 bo yut lu ek ran la ra yan sý ya ca ðý der bi de ay rý ca ya yýn cý ku ru luþ Lig TV a dý na da yak la þýk 160 ki þi nin gö rev a la ca ðý bil di ril di. Bu a ra da, der bi yi iz le mek ü ze re a ra la rýn da Ru men, Ýs veç li ve Ýn gi liz ler'in de bu lun du ðu 10 ka dar ya ban cý med ya men su bu i le KKTC'den 15 ga ze te ci nin de ak re di te ol du ðu kay de dil di. Aziz Yýldýrým G.Saray önünde 16 galibiyet, 10 yenilgi tattý ngalatasaray ile Fenerbahçe arasýnda yarýn yapýlacak derbi maçla birlikte iki kulübün baþkanlarý, baþkan sýfatýyla birbirlerine karþý 8. kez derbi heyecaný yaþayacaklar. Fenerbahçe Kulübü Baþkanlýðý'na ilk kez 15 Þubat 1998 tarihinde seçilen Aziz Yýldýrým, baþkan olarak Galatasaray'a karþý 36. kez derbi izleyecek. Aziz Yýldýrým döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ile 35 kez karþý karþýya gelirken, 16 galibiyet, 10 yenilgi ve 9 beraberlik aldý, toplam 51 gol atýp, 42 gol yedi. SÜPER LÝG'DE 26. HAFTA 18 Mart Cuma: Galatasaray-Fenerbahçe: Fýrat Aydýnus 19 Mart Cumartesi: Kasýmpaþa-Manisaspor: Mustafa Kamil Abitoðlu Gaziantepspor-Ýstanbul B.B : Bünyamin Gezer Konyaspor-MP Antalyaspor: Abdullah Yýlmaz Beþiktaþ-Kayserispor: Halis Özkahya 20 Mart Pazar: Eskiþehirspor-Kardemir Karabükspor: Serkan Çýnar Bucaspor-Sivasspor: Kuddusi Müftüoðlu Gençlerbirliði-Trabzonspor: Bülent Yýldýrým 21 Mart Pazartesi: Bursaspor-Ankaragücü: Süleyman Abay Tayfur Havutçu tek yetkili nbe ÞÝK TAÞ Ku lü bü, tek nik di rek tör Tay fur Ha vut çu'nun se zon so nu na ka dar si yah- be yaz lý ta ký mýn ba þýn da gö rev ya pa ca ðý ný a çýk la dý. Ku lü bün res mi in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, Bernd Schus ter'in ay rýl ma sýy la si yah -be yaz lý ta ký mýn tek nik di rek tör lü ðü i çin bir çok is min ba sýn da yer al dý ðý be lir ti le rek, þu i fa de ler kul la nýl dý: ''Se zon so nu na ka dar fut bol ta ký mý mý zýn ba þýn da tek nik di rek tör Tay fur Ha vut çu tek yet ki li o la rak gö rev ya pa cak." Filede 4'lü final toplantýsý bugün nvoleybol Ba yan lar Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde Mart gün le ri Ýs tan bul'da ya pý la cak dört lü fi nal maç la rý ön ce si, ta kým la rýn an tre nör le ri i le kap tan la rý bugün ba sýn men sup la rý nýn ö nü ne çý ka cak. Or ga ni zas yo nun res mi ba sýn top lan tý sý nýn, 4 e ki bin an tre nör ve kap tan la rý nýn ka tý lý mýy la bugün sa at 14.00'te þam pi yo na ya ev sa hip li ði yap ma ya ha zýr la nan Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu'nun i çin de yer a lan Vol ley O tel'de ger çek leþ ti ri le ce ði du yu rul du. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý GÖRÜÞ ÇANAKKALE ZAFERÝNÝN 96. YILI 15 san lar ço ða lýn ca Ça nak ka le ru - RUH de ni lin ce ruh suz ka lan in hu an la þý la maz ol du! Hal bu ki; Ça nak ka le De niz ve Ka ra za fer le ri ni ka za nan de de le ri miz ki; on la rýn a na la rý, e li ký na lý ni þan lý la rý, ha ným la rý, A na do lu nun i na nýl maz bir ru ha sa hip kýz la rý, ge lin le ri; E mi ne ler, Fat ma lar ve Ha ti ce ler ve bu yi ðit le rin a ta ve ba ba la rý 5 yýl dýz lý o tel le re de ðil ö lü me gön der di ler bu yi ðit Meh met çik le ri On lar da ki ruh hâ li ne ne ya zýk ki þim di ler de son de re ce u zak dav ra nýþ lar ser gi li yo ruz biz to run la rý. Bu; Çok ra hat sýz e di ci bir va zi yet! Ma a le sef Ay rý lýk-gay rý lýk tas la yan lar, ya rýn; on la rýn yü zü ne na sýl ba ka cak lar?! Bu za fer le rin el de e dil di ði ta rih Os man lý, Ça nak ka le'de son dö nem le ri nin EN BÜ YÜK ZA FE RÝ NÝ ka za ný yor! Ö ne mi bu ra da. 1915`de Al lah ko ru sun Ça nak ka le he zi met le so nuç lan say dý ne o la cak tý? 5 yýl son ra, ya ni 1920'de Mec lis`in a çýl ma sý ha yal bi le e di le me ye cek ti, 8 yýl son ra 29 E kim'de i se Cum hu ri ye ti mi zin i lân e dil me si as la müm kün o la ma ya cak tý. O yüz den, Ça nak ka le`ye bir çok uz man; Tür ki ye Cum hu ri ye ti`nin ön sö zü, Tür ki ye Cum hu ri ye ti`nin a na rah mi, Cum hu ri ye ti mi zin baþ lan gýç nok ta sý der ler. Ça nak ka le de bü yük o ran da ay dýn þe hit düþ tü. A na lar, ni þan lý lar-söz lü ler ve ta ze cik ge lin ler se ne ler ce yaþ mak la rý ný bir men dil gi bi, göz yaþ la rý ný sil mek i çin kul lan dý lar! Ko lay mý bu?! 253 bin bi zim þe hi di miz var. 270 bin de Ý ti lâf dev let le ri nin kay bý bu lun mak ta. Dün ya a çý sýn dan Ge li bo lu Ya rý ma da sý nýn ö ne mi: Ya rým mil yon dan faz la gen cin o kü çü cük ka ra par ça sýn da can ver me si Yer yü zün de bu ka dar gen cin uð ru na can ver di ði bun dan da ha kü çük bir ka ra par ça sý yok! Bu ve si ley le Ça nak ka le ru hu nun çok i yi an la þýl ma sý lâ zým; ta ri hiy le ve ya þa nan a lan la rýy la 80 bi nin ü ze rin de ü ni ver si te li mi zin Ça nak ka le de can ver di ði ni bi li yo ruz. Bu sa yý da ki ay dýn de de le ri mi zin ye ri ta biî ki bu gün bi le dol du ru la mý yor! Bu a ra da: meh met kap ma il.com.tr Ça nak ka le ga zi le ri i le ha tý ra lar pay laþ mýþ týk! AN ZAC bir mil le tin a dý de ðil. A vus tral ya ve New Ze lan da ko lor du la rý de mek... An cak sa vaþ so nun da Ye ni Ze lan da bir u lus, A vus tral ya ay rý bir u lus ol du ðu nu an lý yor. MUSTAFA GÖKMEN E ðer Ça nak ka le Bo ða zý dü þer se, bi zim de bo ða zý mýz gi der, bir da ha be li mi zi doð - BÝ RÝN CÝ Dün ya Sa va þý 28 Ha zi ran 1914 te baþ la dý. rul ta ma yýz di ye rek Türk, Kürt, Po mak, Bir yan dan Al man ya, A vus tur ya-ma ca ris tan ve Ý - Çer kez de de miz çok þu ur lu bir þe kil de ge - tal ya dan o lu þan Ýt ti fak Dev let le ri, bir yan da da Ýn lip bu ra da se ve rek ve is te ye rek can ve ri yor - gil te re, Fran sa ve Rus ya dan o lu þan Ý ti lâf Dev let le ri lar. Bu va tan i çin can la rý ný hi çe sa yý yor lar. var dý. Ý tal ya da bir yýl son ra Ý ti lâf Dev let le ri ne ka týl - Ça nak ka le Za fer le ri ni en i yi an la tan þah si yet þüp he siz Mil lî Þa i ri miz Meh met  kif tir Sa na a ðu þu nu aç mýþ, du ru yor Pey gam ber! Di ye rek Bed rin Ars lan la rý ný ta kip e den ec dâ dý mý zý en i yi o dil len di re bil miþ tir li se ne le rin ba þýn da bir çok Ça nak ka le mu ha ri bi o lan ga zi de de le ri miz i le gö rü þüp ha tý ra la rý ný pay laþ mýþ týk. Ça nak ka le nin E zi ne il çe si, Ge yik li Bel de si nden Ha lil Helvacý þunlarý anlatýp tüylerimizi diken diken eylemiþti: Ev lât; ben Trab lus garp ta da Ga liç ya da da harb et tim di. A ma Ça nak ka le mi zin so ðu ðu bir baþ ka dýr Çe ki yo rum te ti ði çe ki yo rum pat la mý yor. Ver dim tü fe ði ar ka da þý ma bu me ret ni ye pat la mý yor de dim. Yü zü me ba ka kal dý. Ne te ti ði se nin par mak lar kop muþ! de yin ce cýz et ti i çim. Bir da ha har be gi re miy cem di ye ka hýr et tim di. Öð ren ci le rim le Ýb ra him De de yi zi ya ret e di yor duk. O da Ça nak ka le/sed dül ba hir Cep he si kah ra man la rýn dan dý. Þu ha tý ra tý ný öm rüm bo yun ca u nut mam müm kün de ðil: Ga vur ma ki ne li tü fe ði i câd et miþ. Ta kýr ta kýr her ya ným. Ar ka daþ la rým bir ar pa de me di gi bi dü þü yor du top ra ða þe hit A na cý ðým!.. Yan dým a na cým.. yan dým der di a na ku zu la rý top ra ða dü þer ken. Ko mu tan lar bi ze bal mu mu da ðý týr lar dý. Ku lak la rý mý za bal mu mu tý kar dýk gül le ses le ri, mer mi ses le ri o ka dar hu zur suz e der di a da mý. Top gül le le ri ye re vu run ca üç mi na re bo yu gö ðe yük se lir di a na ku zu la rý nýn vü cut par ça la rý de be le nir di top ra ða ka rý þýk. A ha þu kü rek ke mi ði min ü ze rin de ki þa rap nel par ça sý dýr. Muh tar Týp i ler le di, al dý ra lým bu par ça yý de di. Kýz dým Hiç al dý rýr mý yým? Ya rýn-bür gün Al lah ýn hu zu ru na he sap ver me ye çý kýn ca bu þa rap nel par ça sý þa hi dim dir! Bu gün; Ço cuk la rý mýz, genç le ri miz; ül ke mi zin dört bir ya nýn dan An ne si nin ba ba sý nýn e li ni-ya na ðý ný ö pü yor. O to bü se bi ni yor ve hiç gör me di ði þe hit de de le ri ni zi ya re te ge li yor. Bu; mü kem mel ve o la ða nüs tü bir duy gu dur. Ben ce bu ra dan bi le gü nü müz de bir ro man ra hat lýk la çý kar. Ne den ge li yor bu ço cuk lar Ça nak ka le ye? Çün kü o, bu gün var i se, o gün þe hit o lan lar sa ye sin de... Al lah on la rý se bep kýl mýþ. Ge len grup lar çok fark lý... Genç ler, ço cuk lar; or ta ve i le ri yaþ gru bu. Ça nak ka le miz ye ni den bu ül ke nin çi men to su o lu yor. Bu kah ra man la rýn ke râ me ti bu gün de biz le ri sar ma la yýp ý sý tý yor. Al lah þe fa at le rin den a yýr ma sýn Dünya tarihinin seyri orada deðiþti dý. Os man lý i se 2 A ðus tos 1914 te Al man it ti fa ký ÇANAKKALE Þe hit le ri miz i çin ter tip e di len ha tim prog ra mý i çe ri sin de ge çen se ne den i ti ba ren yer al mak ta yým. Al lah a çok þü kür bu se ne de Ça nak ka le Þe hit le ri mi zin ru hu na ha tim ler o ku duk. Kur ân hat min den son ra te fek kü re dal dým. Ýn san Kur ân ýn fey ziy le da ha has sas o lu yor. Bu has sa si yet i çe ri sin de, te fek kür et tim. Sor dum ken di ken di me, Ne dir Ça nak ka le Za fe ri? di ye! Ý þin as lý ný so rum ken di me. Ýþ te bu as lý ný so run ca, ru hu ma, zih ni me bin ler ce duy gu ve dü þün ce ak tý. Ýþ te bu duy gu ve dü þün ce ler den son ra, baþ la dým bu sa týr la rý yaz ma ya. Ça nak ka le de yin ce ru hu ma, zih ni me beþ ci het ten þu duy gu ve dü þün ce ler ak tý. Bu duy gu ve dü þün ce nin a na mih ve rin de Müs lü man ýn va tan sev da sý ve va tan aþ ký i çin de mü ca he de az mi var dýr. Bu duy gu ve dü þün ce le ri bir kö þe ya zý sý hac min ce siz ler le de pay laþ mak is te dim. 1- Ça nak ka le, mü hür üs tü ne mü hür dür. Öy le mü hür üs tü ne mü hür ki, Bü yük Sel çuk lu Sul ta ný Al pars lan ýn Ma laz girt te, Ku tal mý þoð lu Sü ley man Þah ýn Di yar ba kýr, A da na, Kon ya, Kay se ri ve A na do lu da ki bir çok þe hir de, Ku tal mý þoð lu Sü ley man Þah oð lu Ký lýç Ars lan ýn Ba tý A na do lu da, Os man an laþ ma sý yap tý. 1 Ka sým 1914 te Os man lý da sý cak sa va þýn i çi ne gir di. Ý ti lâf Dev let le ri, müt te fik le ri Rus ya ya yar dým et mek ve Os man lý yý saf dý þý bý rak mak i çin 19 Þu bat 1915 te Ça nak ka le Bo ða zý na sal dýr dý. Ta ri he al týn harf ler le Ça nak ka le Ge çil mez! di ye ya zý lan za fer iþ te tam bu nok ta da ka za nýl dý. Ça nak ka le, mo dern si lâh la rýn â ciz kal dý ðý, i man lý ve ih lâs lý bir or du nun kah ra man ca tek ni ðe mey dan o ku du ðu bir cen gin a dý dýr. Ça nak ka le Sa va þý, Al lah Al lah ni da la rýy la top la rýn, tü fek le rin pat la dý ðý kan ko ku su nun ba rut ko ku su na ka rýþ tý ðý mah þe rin pro va sý gi bi bir sa vaþ týr. Bu sa vaþ ta, yer, gök bir bi ri ne ka rýþ mýþ u fa cýk bir ka ra par ça sýn da san ki ký ya met kop muþ tur. Ça nak ka le, bir baþ ka i fa de siy le bo ðul mak, ta rih ten si lin mek is te nen bir mil le tin kur tu lu þu i çin bir can si mi di ol muþ tur. Ça nak ka le ru hu mil lî mü ca de le de de tek rar ken di ni gös ter miþ tir. Ýs lâ mi ye ti ve hi lâ fe ti tem sil e den bir mil le tin Ben va rým ve a yak ta yým de di ði yer dir Ça nak ka le.  kif in de yi miy le da ha ön ce Be dir de ya þan mýþ tý bu sah ne. Ya ni bu yö nüy le Be dir de Ýs lâ mýn ilk kut lu sa va þýn da þe ha det þer be ti ni i çen le rin yo lun da gi den le rin top - Ga zi nin Sö ðüt ve Do ma niç te, Or han Ga zi nin Bur sa da, Sul tan 1. Mu rad ýn E dir ne de, Fa tih Sul tan Meh med in Ýs tan bul da vur du ðu mü hür ler üs tü ne bir mü hür dür. Al lah ýn iz niy le top ye kûn bir mil let o la rak, Ça nak ka le den son ra A na do lu ta pu su na en son müh rü Ýstiklâl Sa va þý nda vur duk. Ta rih ler den be ri gö zü nü A na do lu ya dik miþ sal dýr gan Haç lý lar ca hil dir, mü hür den an la mý yor. Haç lý ca hil ler an la sýn ar týk, Haç lý ca hil ler gör sün ar týk. 2- Ça nak ka le, Kün de üs tü ne kün de dir. Öy le kün de üs tü ne kün de ki, Haç lý la rýn sýrt la rý, Ma laz girt ten bu ya na yer den kal ka mý yor. Ye ni len peh li van gü re þe doy maz mýþ. Haç lý lar A na do lu da her de fa sýn da sýrt üs tü çök tü rü lü yor ye re, yi ne de a kýl lan mý yor lar. Haç lý sah te peh li van lar Ýstiklâl Sa va þýnda gör dü ler en son kün de yi. Haç lý sah te peh li van lar pes et sin ar týk, Haç lý sah te peh li van lar ye ter de sin ar týk. 3- Ça nak ka le, za fer üs tü ne za fer dir. Öy le bir za fer ki, A na do lu da 26 A ðus tos 1071 de Ma laz girt Za fe ri yle baþ la yan ve 29 Ma yýs 1453 de Ýs tan bul un Fet hiy le zir ve yi bu lan za fer ler üs tü ne bir za fer dir. A na do lu da en son za fer, yi ne te va fu ken bir 26 A ðus tos sa ba hýn da baþ la mýþ týr. Haç lý lar 26 A ðus tos 1922 de Ko ca te pe Ta ar ru zuy la a ðýr bir ye nil gi ya þa mýþ lar dýr. 4- Ça nak ka le, des tan üs tü ne des tan dýr. Öy le bir des tan ki, A na do lu da Ma laz girt le baþ la yan lan dý ðý yer dir Ça nak ka le. Ça nak ka le de top ra ðýn her ka rý þý Meh met çi ðin ka ný na bu lan dý. Os man lý nýn e lin de ka lan son de niz ma yýn la rý nýn bo ða zýn se rin su la rý na dö þen me sin de kul la ný lan ge mi nin a dý nýn Nus ret ol ma sý te sa düf de ðil, gü zel ve an lam lý bir te va fuk tur an la ya na, an la ma sý ný bi le ne... i nanç ve i man her þe yin üs tün dey di Ça nak ka le de. Nus ret in dök tü ðü ma yýn lar düþ man ge mi le ri ni can e vin den vur muþ tu. 18 Mart De niz Za fe ri as lýn da Ça nak ka le Sa va þý nýn ka de ri ni be lir le di. Düþ man þaþ ký na dön dü. Da ha son ra ka ra dan Ça nak ka le yi geç me yi de ne di. U zun ve kan lý sa vaþ lar ol du. Düþ man A ðus tos 1915 ten son ra çe kil me plan la rý yap ma ya baþ la dý. 9 O cak 1916 da ta ma men çe kil di. Ça nak ka le nin ge çi le me me si i le dün ya ta ri hi nin sey ri de ðiþ ti. Sa vaþ ta i ki ta ra fýn da kay bý yak la þýk ya rým mil yon in san dýr. Bu ö lüm ka lým sa va þýn da bi zim kay bý mýz 253 bin o la rak i fa de e di lir. 250 bin ci va rýn da da düþ man as ke ri Ça nak ka le de öl müþ tür. Ge li bo lu Ya rý ma da sý, dün ya da bu ka dar kü çük bir a lan da bu ka dar çok can kay bý nýn ya þan dý ðý tek yer dir. Bu yö nüy le 18 Mart za fe ri dün ya ta ri hi ni de ðiþ ti ren ö nem li bir ki lo met re ta þý ol muþ tur. Ça nak ka le de ec da dý mýz a sil bir mil le tin na sýl o la ca ðý ný öð ret miþ tir be þe ri ye te. Ö zel lik le Ýn gi liz or du su saf la rýn da Os man lý ya kar þý sa va þan A vus tral ya ve Ye ni Ze lan da as ker le ri me de ni ye ti ve hür ri ye tin ne ol du ðu nu Os man lý dan öð ren miþ tir. Bu i ki ül ke nin as ker le ri ni düþ ma na bi le mü sa ma ha i le yak la þýp, o nun ya ra la rý ný te da vi e den bir mil le tin var lý ðý ný ya þa ya rak öð ren dik le ri i çin in san lýk la rýn dan u tan mýþ lar dýr. Ça nak ka le Sa va þý son ra sý va tan la rý na dö nen bu ül ke le rin as ker le ri mil let ol ma nýn þu u ru na var mýþ lar dýr. Bu gün bu þu u ru di ri tut mak i çin bin ler ce ki lo met re yol kat e de rek de de le ri nin bir hiç uð ru na öl dük le ri Ge li bo lu ya ge lip ib ret al mak ta dýr lar. Biz ta ri hi miz den ne za man ib ret a la ca ðýz? Mü hür üs tü ne mü hür dür Ça nak ka le AHMET SANDAL des tan lar i çin de bir bü yük des tan dýr. Tür küy le, Kür düy le, La zýy la, Çer ke ziy le bu Müs lü man Mil let en son des ta ný Ýstiklâl Sa va þýnda yaz dý. Al lah ýn iz niy le biz des tan yaz mak tan u san ma yýz. An cak, Haç lý lar çok ca hil, des tan yaz ma sý ný bil me dik le ri gi bi o ku ma sý ný da bil mi yor lar. 5- Ça nak ka le, u mut üs tü ne u mut tur. Öy le bir u mut ki, Müs lü man ýn ru hun da yer a lan va tan sev gi si, va tan aþ ký ve va tan sev da sý nýn son su za ka dar de vam e de ce ði nok ta sýn da en bü yük u mut lar dan bir u mut tur. Bi zim i ma ný mýz, bi zim i nan cý mýz Va tan ý en kut sal de ðer o la rak gö rür. Ca ný ný ve rir, va ta ný ný ver mez. Te mel e sas bu dur. Ýþ te bu te mel e sas doð rul tu sun da, 18 Mart 1915 te Ça nak ka le de u mut la rý mýz art tý. A na do lu nun e be di yen Müs lü man Yur du ol du ðu nok ta sýn da ki u mut ve i nan cý mýz Kur tu luþ Sa va þý yla bir kez da ha te yit e dil di. Bu te yi di baþ ta Haç lý lar ol mak ü ze re bütün Dün ya ar týk an la ma lý dýr. Ça nak ka le Za fe riy le a lâ ka lý bu duy gu ve dü þün ce le rin baþ ta Genç le ri miz ol mak ü ze re, bütün Mil le ti miz ce bi lin me si ni ve bu bü yük ve þan lý za fe rin zi hin ler den, kalp ler den as la si lin me me si ni di le rim. Ça nak ka le de des tan ya zan bütün þe hit le ri mi zi ve ga zi le ri mi zi, bu ya zý ve si le siy le bir kez da ha rah met ve min net le a ný yo rum. Ruh la rý þad ol sun. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y BEDÝÜZZAMAN HAFTASI ÞAM DAN BAÞLIYOR PROGRAMLAR ÝSTANBUL LA SINIRLI DEÐÝL BU NUN ya ný sý ra, Þener Boz taþ, faaliyet le rin sa de ce bü - yük þe hir ler le sý nýr lý kal ma ya ca ðý ný, Kýrk la re li nden Þan lý - ur fa ya, Trab zon dan An tal ya ya ka dar Tür ki ye ge ne lin de 30 a ya kýn prog ram dü zen le me yi he def le dik le ri nin, müj - de si ni ver di. Boz taþ, kon gre, pa nel, kon fe rans, se mi ner tü rü faaliyet le rin dü zen le ne ce ði böl ge sel prog ram lar da, hem ko nu nun uz ma ný, hem de Ri sâ le-i Nur u bu an lam - da ö züm se miþ çok de ðer li bi lim a dam la rý, a raþ týr ma cý lar, ya zar lar ko nuþ ma cý la rýn yer a la ca ðý ný i fa de et ti. KISA FÝLM HAZIRLANDI Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü Ge nel Sek re te ri Boz taþ, her se ne a na te may la il gi li bir de ký sa film ha zýr la dýk la rý ný bu yýl da As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý ad lý ký sa film i le iz le yi ci kar þý sý na çý ka cak la rýný kay det ti. 6 MASA, 6 KAVRAM, 6 REÇETE 70 ki þi lik kon gre e ki bi 6 ma sa da ça lýþ ma ya pa cak. Ma sa lar da Be di üz za man ýn Hut be-i Þa mi ye de i fa de et ti ði al tý has ta lý ðýn re - çe te si hük mün de ki al tý kav ra m ko nu e din iliyor. Bu na gö re; I. Ma sa: Ü mit; I I. Ma sa: Sýdk; I I I. Ma sa: Mu hab bet; IV. Ma sa: U huv vet; V. Ma sa: Hür ri yet; VI. Ma sa: Ha mi yet. Hutbe-i Þamiye den Ýslâm dünyasýna mesaj BEDÝÜZZAMAN'DAN 100 YIL SONRA, ÞAM DA, SAÝD NURSÎ'NÝN ÝSLÂM DÜNYASI TASAVVURU: HUTBE-Ý ÞAMÝYE KONULU KONGRE MART TARÝHLERÝ ARASINDA GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK. SONUÇ BÝLDÝRÝLERÝ 27 MARTTA ÞAM 'DA KÝ kon gre nin so nuç bil di ri le ri ve dek la ras yon - lar 27 Mart 2011 Pa zar gü nü, sa at: 14:00 te Ýs tan bul Ha liç Kon gre Mer ke zinde dü zen le ne cek pa nel de ka - mu o yuy la pay la þý la cak. Bu pa nel ay ný za man da Kong - re nin ka pa nýþ o tu ru mu ma hi ye ti ni de ta þý yor. Pa nel de tar tý þa cak ko nuþ ma cý i sim le ri þöy le: Prof. Dr. Ah met Bat tal ýn yö ne te ce ði pa ne lin ko nuþ ma cý la rý Prof. Do ðu Er gil, Prof. Dr. Mu sa Kâ zým Yýl maz, Prof. Dr. Müm - taz er Tür kö ne ve Dr. Ce mil Er tem. Þam'daki kon gre nin so nuç bil di ri le ri ve dek la ras yon lar 27 Mart 2011 Pa zar gü nü, sa at: 14:00 te Ýs tan bul Ha liç Kon gre Mer ke zi nde dü zen le ne cek pa nel de ka mu o yuy la pay la þý la cak. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL RÝSA LE-Ý Nur Ens ti tü sü Be di üz za man haf ta sý - na yi ne dop do lu gi ri yor. Be di üz za man Haz ret - le ri ve fa tý nýn 51. yý lýn da, Ens ti tü ta ra fýn dan dü - zen le nen bir di zi et kin lik le a ný la cak. Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü Ge nel Sek re te ri Þe - ner Boz taþ, Be di üz za man Haf ta sýn da dü zen - le ye cek le ri fa a li yet le ri Ye ni As ya ya an lat tý. Nur Ta le be li ði nin te mel düs tur la rýn dan bi ri - nin de Ri sâ le-i Nur u ge niþ mec ra la ra yay - mak ol du ðu vur gu la yan Boz taþ, Be di üz za - man ýn ve fat ta ri hi ni bir ve si le ya pa rak o nun da ha i yi ta ný yýp doð ru an la mak ve dâ vâ sý ný ge niþ halk kit le le ri ne u laþ týr mak i çin çe þit li faaliyet ler dü zen le dik le ri ni söy le di. DÜNYA BARIÞI KONGREDE KONUÞULACAK 2000 yý lýn dan bu ya na ge le nek sel le þen Be di - üz za man Haf ta sý nýn 23 Mart ta baþ la yýp 30 Mart ta so na e re ce ði ni bil di ren Boz taþ, Ens ti tü o la rak her se ne bir a na te ma be lir li yo ruz ve bü - tün an ma prog ram la rýn da o te ma yý iþ li yo ruz. Bu se ne ki a na te ma mýz Be di üz za man ýn Hut - be-i Þa mi ye e se rin den ha re ket le be lir len di. Ma - lû mu nuz bu se ne Hut be-i Þa mi ye nin i rad e di li - þi nin 100. yý lý. Biz de ko nu mu nu zu Sa id Nur - sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý o la rak be lir le dik. de di. Bu kap sam da Mart 2011 tarihleri arasýnda Þam da bir kon gre ya pa cak la rý ný di le ge ti ren Þe ner Boz taþ, kon gre i çin ne den Þam ý ter cih et tik le ri ni þöy le an lat tý; Be di üz za man Haf ta sý kap sa mýn da yap tý ðý mýz en ö nem li fa a li - yet þüp he siz bu se ne al týn cý sý ný dü zen le di ði miz Ri sâ le-i Nur Kon gre si. Kon gre ler ö zel lik le Ri sâ - le-i Nur un þerh ve i za hý nýn ya pýl ma sý an la mýn - da çok ö nem li bir iþ lev gö rü yor lar. Fark lý i lim dal la rýn dan uz man lar be lir le nen ko nu ve me tin - ler ü ze rin de i ki gün bo yun ca ça lý þý yor lar ve o me tin le rin bir an lam da þer hi ni ya pý yor lar. Ay rý ca her ka tý lým cý nýn ko nuy la il gi li teb lið le ri de o lu yor ki, bu da Ri - sâ le-i Nur un da ha i yi an la þý la - bil me si a çý sýn dan çok kýy - met li. Hut be-i Þa mi ye e se ri - ni fa a li yet le ri mi zin mer ke - zi ne al dýk. O se bep le bu se - ne ki kon gre ko nu mu zu Sa - id Nur sî nin Ýs lâm Dün ya sý Ta sav vu ru: Hut be-i Þa mi ye o - la rak be lir le dik. Be di üz za man dan 100. yýl son ra ay ný top rak lar da, ay ný at mos fe ri te nef füs e de rek Hut be-i Þa mi ye yi þerh et mek ni ye tin de yiz. Kon gre yi Þam da yap - ma mý zýn te mel sebebi bu. Pe kâ lâ, bu nu da ha ön ce ki ler gi bi Ýs tan bul da ya pa bi lir dik. An cak tam da Üs tad ýn o hut be de ver di ði me saj doð - rul tu sun da biz Þam ý ya ban cý bir yer o la rak gör mü yo ruz. Ay ný ta rih, kül tür ve me de ni ye tin ev lât la rý o la rak kar deþ le ri mi zi zi ya re te gi di yo ruz, on lar da bu hiz me tin bir par ça sý ol sun lar is ti yo - ruz. Ta biî Þam a sa de ce kon gre e ki bi o la rak git - mi yo ruz. Bu ve si ley le pek çok Nur Ta le be si o at mos fe ri te nef füs et mek ve du a ya or tak ol mak i çin ay ný ta rih ler de o ra da o la cak. Bi zim Radyo- M Tur iþbirliðiyle bu an lam da çok ba þa rý lý bir ça lýþ ma yü rü tü lüyor. Ye ni As ya Med ya Grup bu he ye ca ný her ke se u laþ tý ra bil mek i çin se fer ber ol - muþ du rum da. Boz taþ, Þu ra sý bir ge rçek ki, Ýs lâm top lum la - rý yak la þýk i ki a sýr dan bu ya na Ba tý me de ni ye ti kar þýn da de rin bir mað lû bi yet his si ya þý yor. Bu þüp he siz ö nem li bir za fi yet fa kat bi zim i çin on dan da ö nem li o lan Müs lü man la - rýn hem bi rey sel, hem de top lum - sal o la rak ne fis le ri ne mað lûp ol muþ ol ma la rý, Kur ân ah lâ - kýn dan u zak laþ mýþ ol ma la rý - dýr. Be di üz za man ýn Þam hut be si ne bak tý ðý mýz da a ðýr - lýk lý o la rak bu ra ya vur gu yap - tý ðý ný gö rü rüz. Ü mit siz lik, ya - lan, hi le, düþ man lýk, kin, tem - bel lik, ne me la zým cý lýk, is tib dat hep fert te ki ah lâ kî prob le me i þa ret e der. E - ðer Ýs lâm me de ni ye ti nin ye ni den ih ya sý müm - kün o la cak sa bu nun yo lu fert le rin i man, ah lâk ve vic dan la do nan ma la rý na bað lý. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý Kur ân ýn bu de ðer le ri ni bi ze tef sir e di - yor. Biz de bu tür fa a li yet ler le Ri sâ le-i Nur u gü - nü müz in san la rý nýn feh mi ne yak laþ týr ma ya gay ret e di yo ruz. Bu Kon gre de böy le bir hiz met gö re cek di ye ü mi di miz var di ye rek kon gre nin ö ne mi ni an lat tý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı