JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA 1. Giriş JAVA, ağdaki programların haberleşmesi için TCP ve UDP olmak üzere iki farklı socket türü kullanır. Her iki socket türü de haberleşmede Client-Server ilişkisini kullanır. Bu deneyde TCP socket kullanılarak Server ve Client bilgisayarlar için yazılacak socket programları ile JAVA ile dağıtık programlama anlatılacaktır. Örnek programlar An Introduction to Network Programming with Java adlı kitaptan alınmıştır. 2. Server Socket Setlemeleri Burada Client bilgisayar ile haberleşme için gerekli Server Socket setlemeleri anlatılacaktır: 2.1. ServerSocket Nesnesi Türetme servsock isimli ServerSocket nesnesi arası yani özel amaçlar için ayrılmış numaraların dışında bir port numarası seçerek aşağıdaki gibi oluşturulur: ServerSocket servsock = new ServerSocket(1234); 2.2. Server ı Bekleme Konumuna Getirme servsock, ServerSocket sınıfına ait accept methodunu kullanarak herhangi bir Client ın bağlanmasını bekler. Bağlantı kurulduğunda aşağıdaki gibi link isimli bir Socket nesnesi türetilir: Socket link = servsock.accept(); 2.3. Gönderilecek/Alınacak Veriler için Input/Output Stream Setleme Client bilgisayardan gelecek mesajları almak ve ona mesaj göndermek üzere Socket sınıfına ait getinputstream ve getoutputstream methodları kullanılarak input ve output isimli stream nesneleri aşağıdaki gibi türetilir: Scanner input = new Scanner(link.getInputStream()); PrintWriter output = new PrintWriter(link.getOutputStream(),true); 2.4. Veri Gönderme ve Alma Veri gönderme ve alma işlemleri için sırasıyla println ve nextline methodları kullanılır : output.println(... ); String message = input.nextline();

2 2.5. Bağlantıyı Sonlandırma Bağlantı Socket sınıfının close methodu ile sonlandırılır: link.close(); 3. Client Socket Setlemeleri Server ile bağlantı kurma dışındaki Client Socket setlemeleri yukarıda Server için anlatılanlarla ayınıdır. Server ile bağlantı kurmak için link isimli Socket nesnesi Server ın ismi (veya IP adresi) ve port numarası parametreleri yardımıyla aşağıdaki gibi türetilir: Socket link = new Socket( ServerName, 1234); 4. Client-Server Programı Aşağıda örnek bir Client-Server programı ve ekran çıktısı verilmiştir. Öncelikle TCPServer.java programı koşularak Server başlatılır. Sonra TCPClient.java koşularak Server ile bağlantı kurulur. Bu örnekte Client tarafından gönderilen mesajlar Server tarafından sayılır ve BYE BYE mesajı geldiğinde bağlantı sonlandırılırken toplam mesaj sayısı yazılır. TCPServer.java import java.io.*; import java.net.*; import java.util.*; public class TCPServer private static ServerSocket servsock; private static final int PORT = 1234; public static void main(string[] args) servsock = new ServerSocket(PORT); System.out.println("Waiting for connection...\n"); System.out.println("Unable to attach to port!"); do while (true); handleclient(); 2

3 private static void handleclient() Socket link = null; String message = null; link = servsock.accept(); Scanner input = new Scanner(link.getInputStream()); PrintWriter output = new PrintWriter(link.getOutputStream(),true); int nummessages = 1; TCPClient.java import java.io.*; import java.net.*; import java.util.*; message = input.nextline(); while (!message.equals("bye BYE")) System.out.println("Received Message : " + message); nummessages++; message = input.nextline(); output.println(nummessages + " messages received."); ioex.printstacktrace(); Finally System.out.println("Because of Received Message : " + message); System.out.println(" * Closing connection... *"); link.close(); System.out.println("Unable to disconnect!"); public class TCPClient private static InetAddress host; private static final int PORT = 1234; public static void main(string[] args) //host = InetAddress.getByName("ServerName"); host = InetAddress.getLocalHost(); System.out.println("Connected to Server"); catch(unknownhostexception uhex) System.out.println("Host ID not found!"); accessserver(); 3

4 private static void accessserver() Socket link = null; link = new Socket(host,PORT); Scanner input = new Scanner(link.getInputStream()); PrintWriter output = new PrintWriter(link.getOutputStream(),true); Scanner useren = new Scanner(System.in); String message, response; do System.out.print("Enter message : "); message = useren.nextline(); output.println(message); while (!message.equals("bye BYE")); response = input.nextline(); System.out.println("\nSERVER > "+response); ioex.printstacktrace(); finally System.out.println("* Closing connection... *"); link.close(); System.out.println("Unable to disconnect!"); SERVER [0]Waiting for connection... [3]Received Message : MERHABA [5]Received Message : NASILSIN [7]Because of Received Message : BYE BYE * Closing connection... * CLIENT [1]Connected to Server [2]Enter message : MERHABA [4]Enter message : NASILSIN [6]Enter message : BYE BYE [8]SERVER > 3 messages received. * Closing connection... * 4

5 5. Multithreading Java ile dağıtık programlamada Server bilgisayara 1 den fazla Client bilgisayarın bağlantı kurması durumunda her bir Client bilgisayar için bir thread başlatılır. Bunun için öncelikle Thread sınıfı miraslanarak bir thread nesnesi türetilir. start methodu ile bu threadin yapacağı işin kodunu barındıran run methodu çağrılır. Çok sayıda thread aynı anda koşarken birbirlerine zaman ayırmaları için sleep methodu kullanılır ve parametre olarak aldığı milisaniye cinsinden zaman kadar askıda durur. Aşağıdaki örnek programda biri 5 kere Hello ; diğeri de 1-5 arası sayıları ekrana yazan iki threadi çağıran ThreadHelloCount adlı java programı ve çıktısı verilmiştir: ThreadHelloCount.java import java.io.*; public class ThreadHelloCount public static void main(string[] args) HelloThread hello = new HelloThread(); CountThread count = new CountThread(); hello.start(); count.start(); class HelloThread extends Thread public void run() for (int i=0; i<5; i++) System.out.println("Hello!"); sleep((int)(math.random()*1000)); catch (InterruptedException interruptex) System.out.println(interruptEx); class CountThread extends Thread public void run() for (int i=0; i<5; i++) System.out.println(i); sleep((int)(math.random()*1000)); catch (InterruptedException interruptex) System.out.println(interruptEx); Hello! 0 1 Hello! 2 3 Hello! Hello! 4 Hello! 5

6 Yukarıdaki program çıktısına dikkat edilirse threadler farklı sıklıklarla çağrılmıştır. Bunun nedeni sleep methodundaki Math.random()*1000 ifadesidir. Böylece random fanksiyonu ile her bir thread 0 ile 1 saniye arasında değişen farklı sürelerde askıda durmaktadır. Dolayısıyla ThreadHelloCount adlı program her koşuşunda farklı bir çıktı üretecektir. Aşağıda, daha önce anlatılan TCPServer ve TCPClient programlarının multithreading versiyonu verilmiştir. MutiServer.java programı, Thread sınıfını miraslayan ClientHandler sınıfı herbir Client bağlantısında bir thread başlatmaktadır. MultiClient.java programı TCPClient ile hemen hemen aynıdır. MultiServer.java import java.io.*; import java.net.*; import java.util.*; public class MultiServer private static ServerSocket serversocket; private static final int PORT = 1234; public static void main(string[] args) throws IOException serversocket = new ServerSocket(PORT); catch (IOException ioex) System.out.println("\nUnable to set up port!"); do Socket client = serversocket.accept(); System.out.println("\nNew client accepted.\n"); ClientHandler handler = new ClientHandler(client); handler.start(); //As usual, method calls run. while (true); class ClientHandler extends Thread private Socket client; private Scanner input; private PrintWriter output; public ClientHandler(Socket socket) //Set up reference to associated socket... client = socket; input = new Scanner(client.getInputStream()); output = new PrintWriter( client.getoutputstream(),true); ioex.printstacktrace(); 6

7 public void run() String received; do //Accept message from client on the socket's input stream... received = input.nextline(); //Echo message back to client on the socket's output stream... output.println("echo: " + received); while (!received.equals("quit")); //Repeat above until 'QUIT' sent by client... if (client!=null) System.out.println("Closing down connection..."); client.close(); System.out.println("Unable to disconnect!"); MultiClient.java import java.io.*; import java.net.*; import java.util.*; public class MultiClient private static InetAddress host; private static final int PORT = 1234; public static void main(string[] args) //host = InetAddress.getByName("ServerName"); host = InetAddress.getLocalHost(); catch(unknownhostexception uhex) System.out.println("\nHost ID not found!\n"); sendmessages(); 7

8 private static void sendmessages() Socket socket = null; socket = new Socket(host,PORT); Scanner networkinput = new Scanner(socket.getInputStream()); PrintWriter networkoutput = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true); Scanner useren = new Scanner(System.in); String message, response; do System.out.print("Enter message ('QUIT' to exit): "); message = useren.nextline(); networkoutput.println(message); response = networkinput.nextline(); System.out.println("\nSERVER> " + response); while (!message.equals("quit")); ioex.printstacktrace(); finally System.out.println("\nClosing connection..."); socket.close(); System.out.println("Unable to disconnect!"); 6. Synchronized Thread ler Farklı threadlerin ortak kullandıkları kaynaklara eşzamanlı erişimleri yanlış sonuçlar üretmeye neden olabilir. O yüzden ortak kaynaklara erişimi engelleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Java synchronized anahtar kelimesi ile bunu gerçekleştirir. Örneğin aşağıdaki methodda ortak kullanılan sum adlı değişkenin aynı anda farklı threadler tarafından güncellenmemesi için updatesum adlı method synchronized yapılmıştır. public synchronized void updatesum(int amount) sum+=amount; Synchronized bir methodu koşan thread e o anlık bir iş düşmüyorsa wait methodunu çağırarak synchronized method üzerindeki kilidi kaldırır ve böylece diğer threadlerin de o methodu koşmasına izin verir. Eğer bir thread işini tamamlamışsa ve wait konumundaki başka bir thread in çalışmasını sağlamak istiyorsa notify methodunu kullanır. Wait konumundaki bütün threadlerin çalıştırılması için de notifyall methodu kullanılır. Bu durumda hangi thread e öncelik verileceğine JVM karar verir. 8

9 6.1. Producer-Consumer Problemi Bilindiği gibi producer-consumer probleminde producerın ürettiği consumerın tükettiği ortak kaynak kullanılmaktadır. Burada en önemli problem kaynağa eş zamanlı erişimi engelleyerek tutarlılığı sağlamaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi producer ve consumerın ortak çağırdıkları methodlar synchronized yapılarak tutarlı bir kaynak güncellemesi yapılabilecektir. Producer-consumer uygulaması, kaynak kodlardan Multi Producer-Consumer adlı klasörün içindedir. Producer ve consumerın ortak erişeceği, kaynak (resourse) üretme ve tüketme işini yapan addone ve takeone methodları, Resourse.java programı içindedir. ResourseServer.java programı öncelikle item isimli bir Resourse nesnesi türetir ve bu nesneyi parametre vererek türettiği Producer türünden producer isimli thread nesnesinde addone methodunu sürekli çağırarak kaynak üretmeye başlar. ResourseServer adından da anlaşılabileceği gibi aynı zamanda bir server programıdır. Kaynak üreten server programıdır. Kaynak tüketimi de bu servera bağlanan clientlar tarafından yapılacaktır. Bağlantı kurulduğunda ResourseServer programında handler isimli bir ClientThread threadi başlatılır ve clientlerın isteklerine cevap verilir. Client bilgisayar 1 karakteri yolladıkça kaynakları tutan item nesnesinin takeone methodu çağrılarak kaynak harcanır. 0 karakteri ile de bağlantı sonlandırılır. Kaynak üretimi belli bir MAX (5) değerle sınırlandırılmıştır. Bu değere ulaşıldığında wait methodu çağrılarak clientların kaynağı harcaması beklenir. Ayrıca herhangi bir kaynak üretildiğinde de yine tüketilebilmesi için notifiyall methodu ile clientlara bilgi verilir. 7. Deneye Hazırlık Bölüm 6.1. de anlatılan Producer-Consumer uygulamasında Client bilgisayarda koşacak program Multithreading uygulamasındaki MultiClient.java programına çok benzediği için ayrıca anlatılmamıştır. MultiClient.java programının ismini ConsumerClient.java olarak değiştiriniz ve gerekli değişiklikleri yaparak Producer-Consumer uygulamasının doğru bir şekilde çalışmasını sağlayınız. Yazdığınız programı deneye getiriniz. 8. Deneyin Yapılışı Resource.java programı ekrana addone methodunda üretilen, takeone da da kalan numresources toplam kaynak sayısını yazmaktadır. Bunun yerine Resourse.java programına ( Deneyin Yapılışı adlı klasördeki basit bir Stack uygulamasından da yararlanarak) Stack ekleyip, addone methodu çağrıldığında hangi kaynağın üretildiğini PUSHED ITEM = 55 şeklinde, takeone çağırıldığında da hangi kaynağın tüketildiğini POPED ITEM = 55 şeklinde ekrana yazınız. Burada üretilen kaynak numresources değişkeninden farklı olarak arası random belirlensin. Dolayısıyla stack e itilen ve stack ten çekilen değerler de arası olacaktır. Stack in dolu veya boş olduğu bilgisini de STACK IS FULL/EMPTY şeklinde ekrana yazınız. Resourse.java programının başında java.util.*; adlı package i import etmeyi unutmayınız. ResourseServer.java, ConsumerClient.java ya YOU POPED = 55 şeklinde stackten çekilen değeri yollasın. ConsumerClient.java programından gelen isteklere ( 1 veya 0 ) bağlı olarak ResourseServer.java ve ConsumerClient.java programlarının ekran çıktısı aşağıdakine benzer olmalıdır : 9

10 RESOURSESERVER.JAVA CONSUMERCLIENT.JAVA PUSHED ITEM = 55 Enter message ('0' to exit): 1 New client accepted. SERVER> YOU POPED = 55 POPED ITEM = 55 Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 21 SERVER> YOU POPED = 21 POPED ITEM = 21 Enter message ('0' to exit): 1 STACK IS EMPTY SERVER> YOU POPED = 12 PUSHED ITEM = 12 Enter message ('0' to exit): 1 POPED ITEM = 12 SERVER> YOU POPED = 73 STACK IS EMPTY Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 73 SERVER> YOU POPED = 6 POPED ITEM = 73 Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 51 SERVER> YOU POPED = 51 PUSHED ITEM = 6 Enter message ('0' to exit): 1 POPED ITEM = 6 SERVER> YOU POPED = 47 POPED ITEM = 51 Enter message ('0' to exit): 0 STACK IS EMPTY SERVER> Connection closed... PUSHED ITEM = 47 Closing connection... POPED ITEM = 47 Process completed. PUSHED ITEM = 48 PUSHED ITEM = 18 PUSHED ITEM = 17 PUSHED ITEM = 0 PUSHED ITEM = 70 STACK IS FULL Closing down connection Rapor Raporu programların olduğu klasördeki şablon belgeyi kullanarak yazınız. Rapor grup adına yazılacaktır. Her öğrencinin ayrı ayrı rapor yazmasına gerek yoktur. Raporun son teslim tarihi sonraki hafta deney saatidir. Daha geç verilen raporlar değendirilmeyecektir. 9. Değerlendirme Kriterleri Deney notu aşağıdaki kriterlere göre verilecektir: DENEYE HAZIRLIK DENEYİN YAPILIŞI RAPOR 40 PUAN 40 PUAN 20 PUAN 10

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Đstemci ve sunucu mimarileri gerek bilgisayar alanında

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır!

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır! BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı iģletim sistemleri üzerinde çalıģtırılabilmesi düģüncesiyle geliģtirilmiģ yeni bir teknolojidir.

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler Arası İletişim (IPC-Inter Process Communication) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 Süreçler Arası İletişim Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir

Detaylı

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ Cihangir BEŞĐKTAŞ cihangir[at]akademi[dot]enderunix[dot]org http://www.enderunix.org 13 Mayıs 2008 ĐÇĐNDEKĐLER: PYTHON DĐLĐNĐN ÖZELLĐKLERĐ 1 PYTHON' A GĐRĐŞ 1 ARĐTMETĐK ĐŞLEMLER

Detaylı

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI Ağ Sunucuları ve Uygulamaları 1. GİRİŞ Ağ sunucusu, bir ağ veya internet üzerinden gönderilen istekleri değerlendirip

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

Veri kaydedicisi DL3 *11205984* Montaj Çalıştırma Web arayüzü

Veri kaydedicisi DL3 *11205984* Montaj Çalıştırma Web arayüzü Veri kaydedicisi DL3 Montaj Çalıştırma Web arayüzü *11205984* 11205984 RESOL cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın kullanımından tam verimlilik alabilmek için, lütfen bu el kitabını çok

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

1.GİRİŞ. Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil

1.GİRİŞ. Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil 1 1.GİRİŞ Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil ödemedir. Günümüzde genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen alış verişlerde kullanılan bu yeni ödeme sistemi;

Detaylı

Kernel Düzeyi TCP/IP Uygulaması

Kernel Düzeyi TCP/IP Uygulaması Kernel Düzeyi TCP/IP Uygulaması 1 Bölüm Cihan Kömeçoğlu Enderunix Yazılım Geliştiricisi cihan [at] enderunixorg Bu bölüm BSD işletim sisteminin TCP/IP uygulamasına genel bir bakış niteliğindedir 1 İçindekiler

Detaylı

SynFlood DDOS Saldırıları

SynFlood DDOS Saldırıları GUVENLIKEGITIMLERI.COM SynFlood DDOS Saldırıları SynFlood saldırıları ve korunma yolları Huzeyfe ÖNAL huzeyfe@lifeoverip.net http://www.lifeoverip.net 1/16/2010 [Bu yazı internet ortamında sık karşılaşılan

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI

SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI 9. HAFTA SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI Belli bir amaç için yazılmış ve doğruluğu kanıtlanmış olan sınıfları, yeni uygulamaların içerisinde kullanmak hem iş süresini kısaltacaktır hem de yeni yazılan uygulamalarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER TÜRLERİ 482BK0157 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AJAX ARAŞTIMA RAPORU

AJAX ARAŞTIMA RAPORU HACETTEPE ÜNİVESİTESİ AJAX ARAŞTIMA RAPORU 2007, Ankara HAZIRLAYANLAR Grup Numara İsim - Soyisim E-Posta Tarih 20159752 Mehmet İnal 10 20221498 Onur Atamer 20221523 Vahi Arslan - - 2006 21.01.2007 1 20122469

Detaylı