ratin'e KADAR tanakt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ratin'e KADAR tanakt

Transkript

1 ratin'e KADAR tanakt<nle gogazr, GELiBoLU osmaht-t tissu ve osmanlt - vrxeoir ](ARSrLASMASl Prof. Dr. Hatit inatcrk. l. T[jrkter Akdeniz'de, Bolaztarda llk Tiirkter 1071 Matazgird Savagt akabinde Bizans egemenligi Anadolu'da tam bir Eokrigte, Trirk akrncr kuvvetteri Ege Denizi ve Bo!aztara kadar itertediler. Emrindeki bijyiik Tijrkmen kuvvetterite (bir riviyette 50 bin kigi).setguktu ailesinden Kutatmrg ogtu Sijteymangih ( ) iznik'i ete gegirdi (1087); Bizans'tn bu tarihi gehnini itk Anadotu Setguktu devtetinin merkezi yaptr Setcuktu kuvvetteri, Kocaeli yarrmadastnt gecerek istanbut Bogazr kryrtarrna kadar getdi. Srlteymangih, Bo!az'tn Anadotu yakasrnda, geeen gemiterden gumruk atmaya ba;tadl'. istanbut'u tehditten kurtarmak igin imparator Atexics Komnenos Dracon (bugiin Dragostepe: Mattepe'de 0rhantepe) barrg anttagmastnt imzatadr (1081). Tepenin eteginde denize akan dere srntr saptandr'. istanbui ve Bogaz iqin bijyijk tetsg iqinde Bizans, Batr Hristiyan dijnyasrndan yardrm istedi. Si.iteymangih'rn ijttimijnde yerine gegen Abulkasrm, Bofaz'a ve Kios (6emtik) kadar fetihterde bulundu; Abutkasrm Marmat'a Denizi'nde faatiyette butunurken izmir'de [aka Bey Ege denizinde egementi!ini kurdu,. L Hagtrtar, 1097'de iznik'i atdrtar, imparatora testim ettiter. Bizans tahtrnda Komnenter, kar;r saldtntarta Batr Anadotu'yu, Karadeniz ve Akdeniz sahitterini geri atdrtan,. Tijrkter, Ege Denizi ve Marmara'ya ancak UrTurkmen beytikteri dcineminde 1300'lerde tekrar erigecekterdir (1080'terin kahramant Kara-Trkrn adr, 0sman 6azi dijnemine kadar iznik yakrnrnda bir katenin adr olarak yagamrgtrr'). ll. Avrupa Yakasrna 6egig, Bolaz Sorunu Kanesi Trirkmen kitteteri itk kez, Xlll. ytlzyrt sontarrnda Getibotu Bo!azr'na erigtiter; gaziter'icin Trakya'ya geqmek, 0aru'l-harb (yagrlrll'de ele geqirdikteri esir ve ganimette Anadolu'ya setimette donebilmek bastrca sorun idi yazrnda Batl-Anadotu'da Bizans igin Tijrkmentene kargr seferden donen Katatan ucretti askeri, Lapsekr (Lampsakos)'dan Getibotu'ya geqtiter (1304 kigi). Bu arada cjnderteri Roger de Ftor katteditince, impanatora kargr isyan ettiter ve Getibotu'da yerlegti- 1 Bilkent Universitesi, Tarih Bolrimu Ofretim Uyesi, A. Sevim, E. Mergil, Selguklu DevletleriTarihi, t995,422. Anna Komnena, The Alexiode, Penguin Books, L979: "The river Drokon was now made the border" (130). A.N. Kurat, Q.aka Bey (L ), Ankara: O. Turan, Selguklular Tarihi ve Tilrk-islam Medeniyet, Ankara: 1965.

2 [anakkate Sarra;tarr Ta ri hi ter (1305 krsr), Karesili gazileri yardrma ca!rrdrlar. Getibolu'daki 6000 kisilik Katatan birtigine 3000 kadar Karesili gazi katrldr ve Bofaz'rn ijbiiryakasrnda Maydos (Eceabad) katesini ete gegirip yerte;tiler. iki buguk yrt boyunca oradan Katatanlarta beraber Trakya'da basanh aktntar yaptrlar. Bu macera, Tijrklerin 6elibotu Bolazr ijtesinde Trakya'da itk giirilniisleri sayrtabitir. Bizans direncinin yrkrlmasrndan yarartanan Tijrkmenleq Trakya'ya akmaya basladrlar. Bizans bunu ijnlemek icin [eneviztiterle anta-str'. Bolazda 4 [eneviz gemisi devamh giizetim gcirevini iisttendi 1308'de Katalantar, Trakya'yr terk edip Makedonya-Tesalya ijzerinden Atina ijzerine yijnetdikterinde. ishak idaresinde Karesiti bir grup onlarta birlikte harekita katrtdr. Katatantar Atina'yr atrp yertesince, ishak memteketine diindrj. 134G1352 dcineminde Karesiti gaziterin (Ece Beg, Hacr itbeqi, Evrenos) Osmanlrlarta birtesip Trakya fcituhatrnda iincii otduktannr giirece!iz'. lll. Osmanhlan Avrupa Yakastnda Yer{egme Agrk Pagazide'de (bundan sonra Agpz.) popi.iter-fotktorik hikiyeterte (tikiiz derisi ite yaprtmrg salta getig, vb.) anlatrtan Avrupa'ya gegig riviyetini,' Dtistfirninedeki tarihi bitgiter t;r!rnda delerlendirmek gerekir. ASpz. riviyetine giire 0rhan'rn o[tu S[ileyman Pa;a, Aydrncrk tepesinden (Temagatlkl, tyzikos (Kaprda[r] harabeterini gtiriip hayrete diigmii; ve Rumeti'ye geqip yertegmeyi diigiinmiig, Ece Bey ve 6azi Fazrt ite giiriigiip bunu karartagtrrmtg. Bu olay, Siileyman'rn Kaprdalt- Aydrncrk-Lapseki sahit oyasrnr feth etttigi bir zamana rastlamlg otmah:' $eh Stileynan feth eder Aydtnojt Hen Biga y aglur ilin gajt Lebseki yi dahi gin feth etfiler Bir beg ojlun bahr iginde tultular Bu suretle, Anadotu Tiirklerinin Getibotu Bofazr'na erigmek igin izledikleri yol, Aydrnctk (Edincik)-Biga-Lapseki Marmaftl sahil yolu iizerinde giivenlik saglanmtg otdu. Yerel riviyet (ASpz.) tinemli bir nokhayl teyit eden Slileyman, fiiircce tepesinden karyr yakayl seyretmigtir. Silteyman Pa5a, fitircrcden (bugiin Kemer giineyinde tepede bu adda bir kiiy var), sahitde Viranca-Hisafa (6cirerCden asalr sahilde Kemer'e 4-5 km limanl iner. Bir beg ojlun bahr iginde tultular 0l Esen Tekfur'un ojluydu nejer 6e I ibo I u'da enir-i n3 n ver $eh Sileynann iin[inde ol gul6n 6et0r[ir inin Helik Beg oldu nin 0l Melik beg kin Stileynanb gelir Tayina tairik eder Rumili'ne t Nicol, The Lost, Bkz. "Orhan", DV la. ASpz Bib; Ne5ri, l, t7}-t82, idris-sa'deddin, t, Diistfrrndme 83.

3 Lebseki'de yapfular ulu geni 6ece anrnla tayrlar Sdeni Fatih'e Kadar [anakkate BoiSaztW w.= Lemerte gdsterdi ki,'gerqekten o zaman Gelibotu valisi Asen Andronik idi. Asenter riq kardeg otup aratartnda gecimsiztik vardr. 0ntardan bir'i kacrp Suleyman'ln yanlna getdi. Disf1rnane, onun mristr-jman otup itk 0smantr fetihterinde onemti rot oynadrgrnr gijstermektedir. 0smantr riviyeti Akqa-Burgos'u onun atdr!lnr, sonunda Getibotu dijgtijkten sonra bir derya seferinde bogutdugunu agrklar. Aspz.ye gcire "bir iki grin iqinde iki bin (idr?s-sa'dedd?n, l, 55' iigbin) er geqijrduler... bir gece Aya-$itonya'yr atdrlar". Bu rivayetin bagka bir versiyonunda (Ne;r?, l, 116l' "0dkoktuk ite Eksamilye" dahi feth otdu. Eksamitiye, (Botayrr kuzeyinde her iki denizi giiren Bizans Hexanilron hisart) yakrn zamantara kadar haritatarda fksanilyeadrnr korumugtur'.suleyman Paga'nrn 2000 (ba-ska riviyette 3000) kigiyte Kemer (Parion) [imanrndan Koztu-Dere'ye asker grkarrp Botayrr'r fethi, Rumeli futuhatrnda bir donum noktasrdrr. Simdiye dek titeraturde Osmantrtarrn Avrupa yakasrnda yertegmeleri hakkrnda yazrtantar sundan ibarettir: 1352'de sefer dcinijgi.j Kantakuzenos, muttefiki Suteyman'a Tzympe (Cimbi, [inbi, Umurbeytij) katesinde geqici otarak yertesme izni vermis; Suteyman bu kateden qrkmayrp Trakya'da yerlesmigtin. 6ercek, daha ziyade Botayrr fethi sonucu 0smantrtarrn Getibotu yanmadasrnda stnatejik bir noktada yertesmesiyte mrimkun otmustur. 0ist0rninede: U;bin er nikdan var gegdi geri Kozlu-1ere yi bular eyler yeri Bu beyit, Siileyman Paga'nrn Anadotu'da Kemer Iimanrndan o zaman icin bijyijkqe bir ordu ite, 3000 kigiyte Koztu-Dere'ye grkarma yaptrgrnr kanrttamaktadrr (Atan aragtrrmalartmtz arastnda Koztu-Dere'yi tespit edebitdik, Koztu-Dere, kryrdaki timandan Botayrr'a gotijren vadidir, bugun bu vadide Kozlu-{egne Kozlu-Dere adrnr saktamakta). ASpz riviyetinde 2000 kisiyte yaprtan sefer iqin "hayti adamtar dahi Aydtnctk'tan gemiyte getditer" ifadesi itginqtir 0smantrtarrn,0rhan doneminde, ijzettikte iznik (1331), Kios (Gemitik-6erntik) ve izmit(1337) fetihteri sonucu yerti Rumtarrn igbirtigiyte otdukqa onemti bir donanma geti;tirdikteri antasrtmaktadrr. Marmara denizinde Karamiirsel ile birlikte Aydrnctk, bagttca 0smantr deniz ijssii idi. Suteyman'rn ordusunu Koztu-Dere'ye tasrmada, muftefik [eneviz gemiteri de kuttanttmts olmatrdrr (bkz. a9a g rda). Suteyman'rn Botayr Uc merkezi, Getibolu yarrmadasrnrn en dar yerinde stratejik bir noktadadrr. Ece Beg ve Gazi FazrI kumandasrndaki kuvvefter Getibotu'yu abtuka alitna atdt: ("Buntart Getibotu'ya havaleetditer, isketesine dahi gemi komaz otdutar kim ctka"' A;pz 39. Beb). Suteyman Paga'nrn kendi kumandasrndaki Uq geleneksei Tlirk strate.1isine uygun otarak sagkol, ortakol ve solkolotarak orguttendi; orta-koi onemti merkez Matkara (Mega[-Khora)'ya, sotkol Evrenuz idaresinde Kesan'a (Kissos), sa{-kot, Banatoz (Panados)- Tekfurdagr dogruttusunda onguttendi. L' e mi rqt d' Ay d i n,

4 1B ffiffi [anakkate Savagtarr Tarihi Suteyman Pa9a, botgeye Anadotu'dan hemen askerve hatk getirip yertestirmek, bir'kbprubasr kurmak konusunda buyuk caba gosterdi H isartardaki Bizans askerini Anadotu'ya sur'duter Babasr 0rhan'a adam gondendi, "eht-i lstim'dan qog adam gerek... feth olunan hisartara komag icin ve hem yarar gizi votdastar gonderunuz.. yevmen fe-yevmen durmadan Karasr vitayetinrn hatkr getur oldutar; getenler yurt tutub gazaya metgut otdular; et hisri asker-i lstam arkatandt" (Agpz. 40. Bab; Negri, 1,176; yentegme aynntrtar'r 0rhan'rn H 761 tarihti vakf iyesinde). Yukarrda Rumeti'ye geci; ve yertegmenin gercek hikiyesini, }isfirnanede butuyoruz Bununta beraben, [eneviz-venedik savasrnrn ortaya qrkardr(r kosutlar otmasaydr, 0smantr'nrn Rumeti yakasrnda yerle;emesi kotay otmazdr. lv. Venedik-Ceneviz Bolaz Savagr ($ubat 1352), 0rhan-teneviz ittitat<r (1351) Pera [eneviz kolonisi, yasamak iqin Marmafa'nrn otesinde getisen 0smantr beytigini tabii bir' muttefik gormeye bastadr.ozettikte, 1329 Petekanon savagrndan sonfa 0rhan'rn beytigi Uskrjdar'dan Karadeniz alzrnda Ceneviz'in Hieros (Yoros) katesine kadar Bogazrn dogu sahitinde yerlegmis butunuyordu. 1351'de Venedik donanmasr Pera'yr ku;atma attrna atdr. Pena; Bizans ve Venedik kargrsrnda ancak 0rhan ite igbirtigi sayesinde dayanabitirdi [eneviz-venedik sava; dcineminde [eneviz donanmasr, erzak ikmatini 0rhan'rn timantarrndan yapacaktrr. Bu savas boyunca Pera, 0rhan'r yanrnda tabii bir muttefik otarak butdu. 0rhan'a getince, Bolaz'da tutunmak iqin [eneviz'i tabii bir muttefik goruyordu. Bu tarihte Osmantr beytigi, strateji bakrmrndan hayati bir noktaya getmisti. Karasr beyligi iggai editmig, srnrn 6etibolu Bolazr'na dayanmrgtr. Suleyman Paga, Rumiti'ye goturen tar-ihi Kapr-dagr (tyzikus)- Lapseki (Lampsacus) sahilyotunu ete geqirmisti. 1350'terde ote yakaya geqip yerlegmek igin kogu[- [ar en uygun zamanr gcisteriyordu. feneviz'te Venedik-Bizans-Aragon ittifakr arasrndaki savag bu kogutlant hazrrtadr. Daha 1351 Kasrm ayrnda 0rhan'rn Ceneviztilerte temasa qeqtiqini goruyoruz' 0rhan'tn etqiteri [enevizamirati ite butugtutarve di..igman hakkrnda bitgi verditen Uskudar'a geten 0nhan, Pera'yr muttef iktere kargr savunmak uzere bin okcu gondermig. Osmantt kuvvetlerini deniz agrfr Avrupa yakasrna geqirmekte [enevizliler'in daima igbirtigi yapttktart, gemi kiratadrktart bitinmektedir.0fhan, kar;r yakaya kitte hatrnde birtasrma icin bir defasrnda 60 bin attrn odemig. Bu dtjnemde feneviz destegini saglayan 0rhan'rn istanbut'u tehdidi, Bizans'ta ve Venedik'te ciddi kaygtya neden otdu. Venedikti Fatiero,;ehrin Tijrktere kargr dayanamayacagrnr, Venedik'in dogrudan dogruya gehri ilhak etmesini tavsiye etti". Pera'nrn yardrmrna geten [eneviz amirati Paganino Doria'nrn donanmasr 60 kadrrgadan otuguyorve tayfa ve askertasryordu. Erzaktemini bastrca sorun idi. Doria, Marmara kiyrlarrnt iztiyerek istanbut'a dogru getirken Henaktea (Marmana-Eregtisi)'yr iggat etti. [eneviz kaptant, Hieros'u (bugun Anadotu kavagr'nda tepede Yoros katesi) harekst ussu otarak kuttanacaktrr 0rhan'ta igbirtigi Bogaz'da bagtar Ekim ortatarrnda Doria'nrn donanmasr Pera'ya vanyor. 0smantrtarrn Getibotu yarrmadasrnda fetihleri aynr tarihe rastlarve bu bir rastantl degitdir. [eneviz kaynagrnda 12 Kasrm 1351'de 0rhan'rn etqiterinden sozeditir. Batard'a gdre, mektup ve etqiterin gidip getmesi, arada bir antagma lent'entel'nrn kesin gcistergesidir. Ceneviz donanmastnda 9 Tunk parescarmrgemi vandr. Mart ayr boyunca 0rhan armagantar gijndermi;. Tijt'kter, dijgmanrn Balard, "A propos".

5 Fatih'e Kadar [anakkate Bo(azr Wffi,, lstanbul tjnijnde dunumu hakkrnda Bolaz'da demirteyen Doria'ya devamh haber giindermekte. Batard'a gijre hergey, Bogaz savagrndan ($ubat sonra "feneviztiterte Orhan arasrnda bir ittifak yaprtmr; otdugu nu" kantttar". Orhan'tn feneviz'le ittifakr daha ziyade Bizans'a kargrdrr. Emir, aynt zamanda Doria'ya erzak sagtamrg, un yi,jktemek ijzere kadrrgatann gegmesine izin vermigtir. Kayda deger ki, 0rhan'rn [eneviztitere bagrgtadr!r itk kapitijtasyon (ticaret imtiyazr) 1352 bagtanna rastlar. 0rhan'rn Uskijdar'da kuvvet yrgarak 1352 $ubat Deniz savagrnda feneviztiteri destekledigi kaydedilmigtir. Ozetle, 0smantrtar, Ceneviz-Venedik savagrnda Trakya'da yertegmede [enevizlilerden bijyijk yardtm giirmiigti.ir. Bundan ijnce [eneviz Tiirktere karl ticaret gemilerini korumak igin hagtr ittifaklanna katrlyordu. $imdi, [eneviztiter briyi.ik bir 0srnantr kuvvetini, ijcret kargrtlgr gemiteniyte karst sahite qrkarmayr kabui etmiglerdi. [agdag bir [enevizti devlet adamr Lucanio dat Vermeda "Trirkiye emiri 0rhan Bey'den ne kadar iyitik ve l0tufkirtrk gcirdrigrimtiz bizce, sizce ve britrin [eneviztiterce bitinmektedir" diyor ve 0rhan'r "Peratrlarrn kardesi ve sevgili babasr (koruyucusu)" diye anryor'?. Venedik-Katatan donanmasrnrn istanbut'dan ayntmasr iizerine yatnrz katan Bizans, 0rhan'la ve Cenevizte bang anttasmasr imzalamak zorunda katdr (6 Mayrs 13521ve Ttirk kuvvetleriyte birtikte Edirne'de imparator V. Yuannis tarafrndan kugatrtan ogtu Matthaios yanrna kogtu n352 yazr)". V. Getibolu'nun AltnrSt (Mart 2, Stiteyman, Trakya'dan Anadotu'ya geri qekitmeyi reddediyor; etindeki kateteri, bu arada Tzympe (tinbi)'yi bogattmak istemiyordu. imparator Kantakuzenos, Tijrk iggatindeki ;ehirteri giiq kuttanarak geri almak imkansrztrlrnr giirdij. Damadr 0rhan'a bag vurdu, dostluktan soz etti. Fakat Sijteyman,Tzympe'yi odrinsuz bogaltmayr reddeder; Kayser kendisine onbin hyperper altrn vefmeyi tjnerir. Kanfakuzenos'a giire, bu otayda 0rhan da sug ortagr idi, fakat Orhan kayrnpederi imparatorla iyi itigkiyi korumak arzusunda idi, vakit istedi. Nihayet imparator, andtagma kosultannrn yerine getirilmesinde israr ederek 40 bin altrn (hyperped ijdemeyi onerdi. 6iirUgmeler sijrijp giderken bir gece (1-2 Mart 1354) korkunq bir deprem, Trakya sahitterindeki binqok gehir ve kateleri, bu arada 6elibolu ve etrafrndaki kaleteri yerle bir eder. Sijteyman, savunnastz katan sehirleri derhat iggal eder ve berkitir (1354). Si.ileyman'rn ete geqirdigi Rumeli gehirlerini bogattmamasr ve ijneriten para ijdunterini biteviye reddetmesi i.jzerine Bizans ite savag hati ortaya crktr. feneviz destegini sa!tayan 0rhan'rn istanbut'u tehdidi, Bizans'ta ve Venedik'te ciddi kaygrya neden otdu. Venedik Balyozu 1355 Alustos'unda Doqa, bu tehdide kangt istanbut'un, bir Hristiyan devtetin, Venedik, Srrp krratr Dusan veya Macar Krratr'nrn himayesi attrna girmeye haztn otdugunu yazd r. Bu tarafta Suteyman, frakya'da Botayrr-Getibotu'dan harekette stnlrtartnt Tekfur-Da!t'na, Ma lkara'ya kadaf genigtetmigti. Suteyman Pasa'nrn Trakya'da yertesmesi, ijzettikte Tlirklerin Batkantara gecisini kontroi eden Getibotu'nun fethi (1354) uzerine istanbut'da saray ve aydrntar, Kantakuzenos'un guftugu potiti- 11 Balard, ibid., $. Turan, Tiirk-ltolyan lli5kileri, Nicol, The Lost,238.

6 to ffi,iw [anakkate savastarr Tarihi kanrn iftis ettigini qoruyordu. Ar'tan karsrttrk kansrsrnda Kantakuzenos tahtr brrakmaya razr otdu (1354 Aratrk). Ayrrlrrken verdigi soytevinde'' neden Turklerte i;bintigi yapmak zorunda katdr!rnr acrklamaya qalrgtr, dedi ki: "Barbartanta (Turklerte) anamrzdaki farktr bitmemeztikien getemeyiz. Biz askeri deneyim bakrmrndan ontardan ustun degitiz.0ntar sitahtanr, sayrtanr ve savag atrtgantrgr bakrmrndan bizi gegtiter. 0nlar orduda parasrz gcinuttu hizmet ederter. Asya ve Avrupa'da bizden atdrktan genig iopraktara sahip otduktarr gibi katan topraktarrmrzr da ete geqirmek iqin tum gayietterini harcayacaktardtr. Fetihteninde simdiye dek kotayca etde ettikter'i bagafr ontara bu umudu vermektedir... Bu nedente onlarta bartst konumayt tavsiye edenim lteride hazine toplayrp ordu ve donanma yapafak kar;r saldrnrya getmek gerek. Unutmay ntz ki, yatnrz 0rhan'a kargr degit, Asya'daki tum Tijrktere kar';r savatma zoruntu olacaktrr. 0ntarrn dininde otum (gehadet) ahiretti sonsuz mutlutukiuf", Bu soytevde ihtiyar devtet adamr neatist bicimde ger'qekteri betirtmekte idi. Fakat genqter, onun damadr 0rhan'ta ittifakr yuzunden Trirkteri korur bicimde konustu(una inanryortardr.0ntar, Trakya'da sava; konusunda ayak dinediter'. Gerqekte, Kaniakuzenos manastrra qekitdikten sonra Tnakya'da Kantakuzenos'un ogtu Maftaios'a yanrndaki Tijrkter destek oldu. Yanrnda Anadotu Beytiklerinden, para istemeyen srrf ganimet akrnrna getmig begbin Turk askeri butunmakta idi. Mattaios, ontart ganimetatmatarr iqin Butgaristan rizerine sevk etti. Pheria (Kara- Ferye)'ya qekitdigi zaman, oradan ontarr Srrptar uzerine gonderdi Yagmadan dijnijgte Tijrkler bir Sr r-p sa [dr rrsrn da n korku p pan i ge kapr [drta r. Kantakuzenos sahneden qekitdikten (1354 Arahk) sonra, V. Yuannis Pateolog tarafrndan Tnakya'da Turktere kargr savas bastadr. istanbut'da Papa-Latin partisi isteri tamamiyte ete aldr. Katotik olan impanator V. Yuannis, Turktere karsr Papa'ya mektup yazarak hatkrnr katotiktige sokmak igin bir ptan sunuyor (15 Aratrk 1355), Hactr yardrmt otarak derhat 15 tagrt gemisiyte 500 ;ovatyeve 1000yaya askeri istiyordu. Suteyman'rn Trakya'da fetihteri Hristiyan ateminde kaygr ite izteniyordu. Papa, V.Yuannis'in mektubunu atdrktan sonra haqtr seferini gerqektegtirmek icin Venedik, Krbrrs krratr, Rodos;ovatyeteritetemasa geqti, Bizans'a yardtm etmeterini istedi. imparator'a gijvence verdi ve Cenova ite Bogaz Savagr (5ubat 1352) srrasrnda 0rhan ite "ittifak" etmig otan Ceneviz'i iteride Haqtr ittifakrna sokmak iqin bir mektup gonderip, taahhudterinin hukumsuz otdugunu bitdirdi (6 Agustos 1355). Bogaz kryrsrna istanbut kargtstna kadar gelen Osmanhlar, gimdi Trakya'da istanbui dogruttusunda itertemekte iditer, [orlu'yu aldrtan, istanbut'da tetig. Vl. $ehzade Murad ve Lala $ahin Trakya'da ( , Edirne Fethi (1351) Suteyman Pa;a Getibotu'yu ve etrafrndaki kateteri ete gecirmig, Bo!az'tn cjtesinde bir kiiprubasr meydana getirmi;ti 1357'de, Rumeti fatihi Suteyman Paga'nrn tjlmesi tizerine suttan Orhan ;ehzade Murad't, Lalasr $ahin ve onemli bir kuvvette Rumeli'ne gcinderdi. 0rada dijneminde Murad, gehzade srfatryla frituhat yaptr. Edirne'yi fefh ederek (1361) Trakya'yt 0smantt devletinin vazgegitmez bir parqasl hatine getirdi Fakat Rumili'nde yerte;ip katabitmek, Gelibolu'da ve Bogaz'da kontrotu etde tutmakta mumkundu. Bu arada Bizans'rn Papa ite goru;meleri sonucu 1359'da bir Haqtr donanmasl Bogaz'da Turkterin geqis isketesi Lapseki'ye satdtrdt, fakat pijskijrtiirdii 1354'te Turktere ve Mtstr'a kar;r genet bir haqtr seferi haztrtanmaktadrr. Papa, bu maksatta Pierre Thomas'r "istanbut Latin Patrikti!i"ne atar (5 Temmuz). Tijrkter deyince yatnrz Osmanh Turkteri dij;i.jnutmijyor; Ege Denizi'nde Latinter elindeki adatafa ve ticaret fitotartna aktn yapan Kantakuzenos, lll, 292.

7 Fatih'e Kadar [anakkate BolazrWu beytikter, griney Anadotu sahitlerinde Antatya, Ataiye, Manavgat ve Gorigos [imantarr dijgtiniitiiyordu. Krbrrs krratr, yrtlarrnda 6uney Akdenizktyrtarrnda Turkmentere karsr savasarak iinernli Iimantarr ete gegirmigti. 0smanhtar hactr qabatarrndan kuskusuz haberdar iditer; Demetrius Kydones'a gilne, Trjrkter Batr'dan hiqbir zaman yardrm getmiyecegini ataytr bir ditte soytemekte imiglen". Papah!rn genei haqh ptanr dahitinde,0smantr'ya karsr harekete geqen Savva Kontu Vl Amadeo kumandasrnda bin hagtr ordusu, Getibolu'yu atdr (Agustos 1366). Petekanon zaferinden (13291 sonra 6ebze, Hereke, Pendik tijm Marmafa kryrsr ve Bogaz'rn Anadotu sahiti 0smantttartn etine gegmigti. I Murad'rn Kuqijk-[ekmece civarrnda feth ettigi iki kateyi (1366) Amadeo atrp imparatora iade etmekte beraber, 0smantrtar Anadotu yakasrnda istanbut'un tam karststnda yenlesmis butunuyorlardr, Kydones ve Papa yazrtarrnda istanbut'un tehtike attrnda otdugunu betirtmektedirler. Vll. Suttan Murad, Rumeli'de ( ), 6elibotu Kaybeditiyor (Agustos 1356) Murad, Trakya'dan Bursa'ya getip tahta gecince 11362l', Bizans'a ve Hagtrtara kargr Trakya'daki fetihteri korumak ve istanbut dognuttusunda yeni fetihter yapmak r.lzere 1366 Mart'tnda Rumeti'ye gegti.idris'e gcire (9 Distan): "6etibotu Bogazrndan gegti ve Migatkafa'ya getdi". Rume- [i'ye geqig, Ahi Musa bitisinin gosterdigi gibi, 1366 Mart'rnda otmatrdrru. Bolaz'dan geqemeyen Suttan beg yrt Rumeli'de kalmrg ve bu zaman suresince Bizans ve Butgaristan topraktarrnda bin hayti fetihter yapmrstrr" krgrnda Suttan, Edirne sarayrnda katrr. 0 yrtrn bahartnda Bizans'a kargr yeniden harekita geqerek Trakya'da istranca (bugun Yrtdrz) dagtarr eteginde onemli Prnar- Hisar, Krrk-Kitise (Krktareti) ve Vize kateterini ete gecirir Suttan Murad'rn istanbui dogruttusunda Trakya'da yaptrgr bu fetihter, istanbut'da panik do-!urdu. imparatonv. Yuannis, son qare otarak katotiktigi tanrma bahasrna Batr'dan bir haclr ordusu harekete gecirmek amacryta Papa'nrn yantna gitmeye karar verdi'u. Bu ayrtntrtar, V. Yuannis'in neden 1369'da acete Roma'ya hareket ettigini acrktamaktadrr. 1366'da Amadeo hagtr donanmasrnrn Getibotu'yu ete gegirip (Agustos 1366) Bizans'a teslimi (14 Haziran 1367), Rumeti'de 0smantr iqin kr'itik bir durum yaratmrg ve istanbut'da Papa ve Latin- [erte igbirti!ini zor'untu giiren Batr-Katotik yantrsr partiyi kuvvetlendirmi;ti. Murad, Getibotu'nun geri venilmesi icin baskr yapryordu [inmen (1371) savasrndan once Senez Despotu Uglyesa'ntn etciteri istanbu['a getdigi srrada Murad, Bizans'a,6etibotu'nun testimi sartr ite banr; onerdi''. imparator, suttan'a bir etqi heyeti gonderefek,,uztasmayr denedi Murad, Getibotu'nun geri veritmesinde tsrar ediyor'du. Kydones'e giire,,, Turkler, Rodop dahii Trakya'ntn onemti bit'botumunu iggatteri atirnda tutmakta, onatarda guvenle oturmaktadrr; "istanbut hatkr bir hapiste veya kafesteki hayvantar gibi ;ehre kapatr katmrstrr, diyor 0smanli ite hicbrr gorusme, harat veya ktz venme 15 P. Loenertz, Correspononce, l, ; Setton, The Papocy,259. lrj Biil:TarihVesikalort, V, Belge l- Receb Mart 1366tarihinitagrr, Murad, Musa'ya Malkara'da kendi eliyle ahilik ku5airnr ku5attrirnr sdyler,!7 idris, Hept Bihi5t,8. Dastan; Sa'deddin, l, O. Halecki, Un empereur de Byzonce o Rome, 1, le O. Halecki, ibid,,243, 20 Kydones'un Gelibolu'ya ait non reddenda nutku: Halecki, ibicj.,?4l. 21 P. Loenertz, Correspondance; bkz, Barker 16, not 38.

8 72 [a na kkate Sava;ta rr Ta rih i fektifi ige yaramlyor, otasr mtiffefikter (Attrnordu) Tatarlarr cokug hatinde, Srrptar ve Butgartar yakrndlr, ama onlar da garesiz hatktardrt, savag yapmayr istemeztef; "Rumlara kar;rdrrlar ve Bizans'tn fetaketterinden kenditeri yarartanmak isterler". Murad, Getibotu geri veritmedikce barrs yapmayacalrnr bitdiriyor, meydan okuyor. Kydones itiraf eder ki, Murad tarafrndan yaprlan alrr tehdit karsrsrnda istanbut'da co!untuk Getibotu'nun testimine razr idi. Kydones ve Latin yantrtarr ise uzlagmaya karst iditer. Rumeti'de Beyterbeyi Lata $ahin, Srrp ordusunun yijrriyij;ri kar;rsrnda, Bursa'da butunan suttandan yardrm istemekte idi. Srrp ordusu guqtu bir direncle karsrtagmadan Meric'in soi kryrsrnda firmen'e kadar itertedi. firmen'de konakladr.osmantr'nrn Rumeti merkezi Edirne tehtike attrna girdi. Lata Sahin'den imdad haberini alan Murad Anadotu kuvvetlerini toptayrp harekete gegti. Bolaz'a kadar getdi (Oruc, 22). Bogaz'a ve Getibotu'ya Srrptarrn mljttefiki Bizans hakim otdulundan, Bo(az'r geqmek tehtiketi idi. Suttan, Bursa-Lapseki yotu i.izerinde Kara-Biga (Pegae)'yr gerisinde brrakmazdr. imparator bu gijqti.j kateyi iyi berkitmig giirijnmektedir. Murad, Bo!az'r geqip Lata $ahin'e yardrma gidemedi. Murad'ln sava5 mectisi, oyaz muazzam surtann arkasrnda denizden destek alan Pegae katesinin altnmasrna karar verdi. 0rdu kateye kara farafrndan satdrnrken, Aydrncrk (Edincik) deniz iissijnden ildutan kumandasrnda (mezarr ve camisi Edincik'te) geten Osmanh donanmasr denizden yardrmr kesmek odevini ijzerine atdr. Suttan "denizden ve karadan" genel satdrnr lyagnal itan etti." Biga ku;atrnasrnrn 1371 yazrnda otdu!u kesindir (0smantr riviyetinde verilen 766/ tarihi yantrgtrr). "Bu tarafdan Murad Han 6izi igitdi kim, kifir (Srrp Srndr!r'nda) mrlnhezim olmug, devtetle (Biga'dan) dcinrip yine Bursa'ya" getdi (A;p2.49. Babl sonbahannda Neopatrai bagpeskoposu Papa'ya mektubunda, Tljrklerin bijytjk zafer ([irmen veya Merig zaferi, 1371] sonucu, Afina Dijkatrgr srnrrtartna kadar akrn yaptrktartnr bitdirmektedir. Az sonra (1312kr;fi) ilgrenitdi ki, Bizans imparatoru da Tiirk sultanrnrn haracgijzart olmugtur. Murad'a kargr imparatorta antagma yapan hararetti bir haqtr yanttst otan Papa V, Urban 1370'de titmilg butunuyordu. Kitiseterin birtigi ve Tiirklere kargr hagtr tasarrtan suya dilgtti. Borca batmrp, ki.iqiik bir ijcetti asker grupu ite,' istanbu['a dijnen imparator, firmen'de otan biteni ilgrendi. Bizans igin biitijn umuttar kaybotmugtu. istanbut'da Osmantt ite antagma yanlttartna katrlmaktan bagka gare kalmadr!rnr gcirdti; iibiir Batkan hanedanlart gibi sultan'tn bir haracgiizan olmayr kabui etti (13]2 krgr); Yrlda hyperper (1 heperper yartm Venedik altrnr) iideyecek ve suttan'rn seferlerine askeriyte bir vasai olarak katrtacaktr. imparatorun 0smantt sultanrntn haracg[izarr otmasr," Murad iqin son derece ijnemti bir bagarr idi. $imdi, 0smantr igin Getibotu Bolazr'ndan Rumeti'ye tehtikesiz geqme imksnr do!uyor; Rumeti'de Osmantr egementigi gijvence altrna atlnryordu. 6azi HridavendigSr, Batkanlarda guvente yeni fetihtere girisebitirdi. V. Yuannis'in Murad'a balrmtrtlgr kabut etmesi haberi Roma'da gagkrntrk dogurmug otup imparatorun Turkterte ittifak ettigi, birtikte sefere grktr!r soyteniyordu. imparator, Papa'ya gonderdigi mesajlarda, Murad ite yaprtan antagmanrn gegici bir bans otdugunu stiytriyor, Papa ite itigkilerini kesmemeye qahgryor, ijz[jr olarak Macar krratrnrn vaadini yerine getirip ordusuyta hareket etmedi!ini ektiyor; Papa'ntn Macar krrahnr harekete geqmeye tegvik etmesini istiyordu. Papa, 22 ASpz. a8. bdb; Ne5ri, 2O2; idris,s. Ddstdn; Sa'deddin, 80; Oluc o. Halecki, G. ostrogorski, "Byzance, 6tat tributaire"

9 Fatih'e Kadar [anakkate Bolazr Wn Macar Ktratt'na bu konuda yazmakta gecikmedi. Papa, 1375'de istanbut'un Turkter tarafrndan iggat editmesi ihtimatinden ciddi olarak kaygr iqinde idi.,' Ege'deki Latin kotoniteri Anadolu'dan grda maddeteri, tjzettikle bugday almadan yagayamaztardr'u. Tebriz'den istanbut'a geten bir peskoposun goztemi sudur: imparatorta antagma arefesinde bircok Trirk istanbut'a getmekte, "uygunsuz hareketterde butunmaktadrftaf"; gehir sanki ontarrn iggatinde imig gibi bir giirijntri ortaya qrkmrstrr. Murad'tn Batr'daki getigmeterden konkusu yoktu. Yine peskoposun goztemine giire, istanbut'da katotik otantara kargr tepki artmrgtr; onlar memuriyetten atrtmakta, matlarr mrisadara editmekte idi". Katotiktik ve Papa'ya kargr bu tepki, kupkusuz Trirklerte yakrntagmanrn bir sonucu idi ve bu tarihte Murad'rn destek verdigi imparatorun briyijk ogtu Andnonik bir ayaklanma hazrrtr!rnda idi. Murad'tn haracarizartr!rnr kabui etmekte benaber imparator, Papatrk ite srkr temasr sijndunuyordu. 1367'den beri Getibotu'yu etinde tutan imparator, Papa'ya Rumeti ite Anadotu arasrnda gidi;-getisi kontroi icin Bolaz'da 12 kadrrganrn surekti devriye gezmesini tjnerdi; masrafr itgiti devletter sa!tryacaktru. 1372baharrnda (10 Nisan) 0smanh kuvvetteri Setanik'i kugatrr ve gekitir- Ier. 0smanh diptomasisinin en ziyade itgitendigi gey, 1356'da kaybediten Gelibotu'yu geri atmaktr A!ustos'unda Andronik [eneviz ve Murad'rn yandrmryta istanbut'da tekrar imparatontuk tahtrnr ete gecirdi. Andronik, babasr V. Yuannis'i ve ogutlarrnr zindana attr. Tenedos'u [eneviztilere vaad etti (fakat Venedik adayr isgat etti ve [enevizliler ile savag bagtadr) ve 6elibotu'yu sultan Murad'a testim etti (1316.0smantrtar iqin bu, briyijk bir ba;arr idi, Getibotu BoIazr'nr kontroi eden Tenedos adasr, iki bijyijk deniz gijc[j, Venedik ve Cenova arastnda mtjcadete konusu otdu. 1370'de imparatonv. Yuannis, Venedik'te iken adayr Venedik'e terk etme vaadinde butunmugtu. Venedik ite [eneviz arasrnda qekigme sonunda qetin bin sava; ite sonuqtandt ( , thioggia Savagr) ve Torino antla;masr (Agustos 1381) ite son butdu Murad, Venedik-Cenova qekismesi srrasrnda, donanmasrndan yarantandrgr ve gap ittizamrndan hazinesine bijyijk mebtaglar sagtadrgr fenevo'yr desteklemi; gi5rijnijyor. Yukarrda gordijgijmijz gibi 0smantttan, daha ijnce Venedik-[eneviz savagrnda [eneviztiter ite igbirtigiyapmrg, kapitijlasyon vermi; otup fenova'yr bir muttefik otarak goruyordu. [eneviz Pera'sr kargrsrnda istanbut timanrnda brlyuk yatrrrmtarr otan Venedik, daima Bizans yanrnda yer atryor, istanbut'un 0smantt nijfuzu atttna dijgrnesine kargr butunuyordu. Keza, Torino anttagmasryta Tenedos'ta kateterin yrkrtmasr gundeme getdigi zaman, Venedik adaya 0srnantr tehdidini hatrrtattr. Herhatde Murad, Torino anttagmastnda adanrn tarafsrz hate getiritmesinden,6etibotu Bo!azt'na kargr bir Us otarak kuttanrtmamasrndan mernnun olmustur'. Turkterin Bogaztardan Trakya'ya geqi;ine engei olmak, Bizans'rn bastrca kaygrsr idi. Bu konuda Bizans, Venedik ite igbintigi yapmakta idi 0smanlrtan, 1352'den itibaren Trakya'da devamlt yertesme ve fetihtene gir'istikleri donemde, ozettikte l. Murad zamanrnda, Bogazdan geciste [eneviz isbir'tiginden yararlandrtar, askerin nakti icin pana kansrtrgr[eneviz gemiteri krratanmakta idi 2\ Halecki, Zachariad ou, Trode and Crusade, 27 Halecki,3O9. 28 Halecki,274.

10 ffi'w [anakkate Savastarr Tarih' Murad, 1387 Haziran ayrnda Yenigehir'deki sarayrnda [enova [umhuriyetiyte 1352 kapitulasyontannt yenitedi,'. Bu betge,0rhan ve Murad donemterinde [enevizlilerle srkr siyasi ve ekonomik iti;kiler rizeninde bizi aydrntatmaktadtr. [eneviztiter 1351 yrtrndan beri 0smantr devteti ite Venedik ve Bizans'a karsr siyasi ve askeri i;birtigi yapmakta idi 13B6 tarihine dogru itigkiter gergintesmis gorunuyor. 1366'da 6etibotu'nun yeniden Bizans etine geqmis otmasr,geqis sorununa hayati bir onem kazandrrmrgtr. ikinci onemti bag, Pera-Bufsa arasrnda srkr ticarei bagtantrsrdrr' antlasmasrna gtine 0smanh tebaasr (Tulkterve zimmi Rumlar) Pera'da mat satmakta, malsatrn atmaktad rrta r antagmasrna gijre Pena'da gumruk ijdemeterinde feneviz ayncalrk tantmakta, 0smantr tebaasr 100 hyperpertik esya iqin yatnrzca sekiz karat odemektedir. Pera [eneviz kolonisi icin ise, bzettikte Anadotu'dan yiyecek maddeteri idhati hayati onemde idi. Bunun igin antta;mada Murad, kendi utkesinden hububatrn (victualrbus) ihracrna izin veriyor ve obur mattana bakarak daha az gumruk odenmesine razr otuyordu (madde 5). Kapitljtasyon, [eneviztilere Osmantr utkesinde serbestce dotagmak, hengesit matr gijmruk odeyerek attp ihrag eimek iznini veriyor, gahrstafr ve mattarr iqin tam gtjvence vaadediyor Trlrkiye ticaneti Venedik iqin de hayati idi tumhur'iyet, rakibi [eneviz gibi ticaret imtiyaztart atmak igin 0smantr ite iyi itigkiter kurmak, hatta bir kapitritasyon elde etmek iqin ciddi giri;imterde butunmugtu,o Temmuz sonunda Venedik henriz kesin bir haber alamamaktan srztanryor, fakat ne otursa otsun Murad'rn ijtiimu dotayrsite yeni Suttan'a (Biyezid mi, Ya'k0b mu bitinmiyor) bagsagtrgr ditemekte gecikmiyor. Vlll. Osmantr Deniz Ussii 6elibotu'' [anakkate Bolazr'nrn Avrupa yakasrnda konfrotunu sagtayan 6etibotu (Kattipotis), Bizans'rn Trakya'daki en biiyijk ve en iyi tahkim editmi; kateterinden biri ve Bizans donanmasr icin bir us konumundaydr krgrnda Bizans hizmetindeki Katatantarrn komutantarr Roger de Flor ijtdtit'ijtdijgijnde Katatantar isyan edip 6etibotu'yu ele gegirditer ve tahkim ettiter. Ece Hatit'in tjndertiginde bir Turk sava;cr grubu Karasi'den qetip Katatantara katrtdr ve Maydos'u (Eceabid) ele gecirdi veya 1332 yrtrnda Aydrnogtu Umur Bey,Orhan'ta antagarak donanmasr ite Getibo- Iu'ya bagarrsrz bir satdrrr yaptr. 1352'de Kantakuzen'in mrittefiki 0smanhtar, Suteyman Paga komutasrnda Getibolu'nun kuzeyindeki Tzympe ([inbi, Umurbeytu] katesini iggat edip Getibotu'nun Trakya bagtantrsrnr kestiter. Suteyman'tn yoldagtarr Yakup Ece ve Gazi Fazrl Getibotu'yu kugattrtar. 1-2 Mart 1354'te meydana geten deprem sonucu Getibotu kalesinin ve civanndaki kalelerin surtarr yrkrldr. Osmanhlar, derhai Gelibotu'yu ve diger kateleri i;gat ettiter. Suteyman Pa;a, kateleri tamir ettirip Anadotu'dan ca!rr- [an Turkteri yerte;tirdi. Getibotu'nun iggati, Osmantrtar'rn Avrupa'da yerlegip katmalarrnr miimkun hate getirmi;tir. Suteyman Pasa, 6etibotu'yu Trakya'daki fetihler igin bir us yaptr. $ehir, Rumeti'deki itk Paga Sancagr'nrn merkezi otdu. Sriteyman Pa;a'nrn 1357'de tjtiimijnden sonra $ehzade Murad (daha sonfa 1362'de Suttan l. Murad) Lalasr $ahin ite birtikte onun yerine gegti. Tahnir kayrttafr, onun Getibotu'daki sarayrndan bahseimektedir (B0A Tapu def. No.61, s,428). 23 Agustos 1356'da Savva DijkLi Vl. Amadeo bir Haqtr donanmasr ite Getibotu'ya satdrrarak ete gegirdi ve 14 Haziran 1357'de Bizanstrtar'a testim etti yazrnda N. [ydones, Getibotu'nun Osmantt'ya 2e K. Fleet, "The Treaty". 30 F, Thiriet, Regestes,l, lndeks: Turquie, Turcs. 31 Tam bibliyografya igin bkz. "Gelibolu", Encyclopaedio of tslam 2. Baskr (H.i ).

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

Ünlü Türk Denizcisi Çaka Bey in İstanbul Deniz Müzesi ndeki Büstü

Ünlü Türk Denizcisi Çaka Bey in İstanbul Deniz Müzesi ndeki Büstü İLK TÜRK AMİRALİ ÇAKA BEY VE TÜRK DENİZ TARİHİNDEKİ YERİ Türk deniz tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturan Preveze Deniz Zaferi nin (27 Eylül 1538) 462. Yıldönümünü kutladığımız şu günlerde,

Detaylı

Türklerin Suriye ye Girişi ve Süleymanşâh

Türklerin Suriye ye Girişi ve Süleymanşâh TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 217 Türklerin Suriye ye Girişi ve Süleymanşâh Entering of Turks to Syria and Sulaimanshah İbrahim GÖK* ÖZET Türklerin kitlesel olarak Orta Doğu ya geldikleri ve tüm Ön Asya

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813)

OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813) 647 OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813) BAYRAK, Şaban * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Doğu Anadolu ve Irak ın önemli

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

Denizciler Bülteni. Gemiciliğin krizi denizciler için ne anlama geliyor? Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu no. 23/2009.

Denizciler Bülteni. Gemiciliğin krizi denizciler için ne anlama geliyor? Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu no. 23/2009. Denizciler Bülteni luslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu no. 23/2009 Gemiciliğin krizi denizciler için ne anlama geliyor? Türkçe Patrice Terraz Denizde hayatta kalmanıza yardımcı olmak ITF in elverişli

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

TÜRKLER NEDEN VE NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR?

TÜRKLER NEDEN VE NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? TÜRKLER NEDEN VE NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? Vural AĞAOĞLU 1 TÜRKLER NASIL ve NEDEN MÜSLÜMAN OLDU? GĠRĠġ Türklerin nasıl ve neden Müslüman oldukları konusunda pek konuģulmak istenmez. MüslümanlaĢtırılmamız

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

After the death of Nader Shah, the Sovereignty Struggles in Iran and the Iran Policy of Ottoman State

After the death of Nader Shah, the Sovereignty Struggles in Iran and the Iran Policy of Ottoman State NADİR ŞAH AFŞAR IN ÖLÜMÜNDEN SONRA İRAN DA HAKİMİYET MÜCADELELERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN İRAN POLİTİKASI After the death of Nader Shah, the Sovereignty Struggles in Iran and the Iran Policy of Ottoman

Detaylı

T.C. KÜLTÜRVETUR'ZM BAKANLI=I KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL

T.C. KÜLTÜRVETUR'ZM BAKANLI=I KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL Nevin Özkan 1960ylnda Atina'da dodu. 1981 ylnda Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi, 'talyan Dili ve Edebiyat Anabilim Daln'dan mezun oldu. Halen ayn üniversitede profesör olarak görev

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK*

II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK* II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK* Özet: Türkiye nin Tek Partili hayattan çok partili hayata geçişi sorunlu ve sancılı olmuştur. Özellikle Cumhuriyetin

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Times, 16 Kasım 1858. İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe in Alsancak istasyonunun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan.

Times, 16 Kasım 1858. İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe in Alsancak istasyonunun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan. Emperyalizmin Türkiye ye Girişi 55 Bu demiryolunun, sanayi ürünlerimizin Türkiye ye girişini kolaylaştıracak faydalı bir sermaye yatırımı olacağını umuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Türkiye nin yeniden

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI Önsöz Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. Bizler, diğer ülkeleri şirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın, kısacası benim şirketokrasi

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı