DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)"

Transkript

1 No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER Ağustos 2000 NIPPON KOEI CO., LTD. S S F RECS INTERNATIONAL INC. J R

2 No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER Ağustos 2000 NIPPON KOEI CO., RECS INTERNATIONAL

3

4 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) i

5

6 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL KALKINMA PLANI NİHAİ RAPOR CİLT III EKONOMİK SEKTÖRLER İçindekiler Sayfa 1. TARIM VE ORMANCILIK BÖLÜM 1 GİRİŞ BÖLÜM 2 MEVCUT DURUM Demografi Doğal Yapõ İklim Toprak Özellikleri Arazi kabiliyetine göre sõnõflandõrma Tarõm Tarõmsal Arazi Kullanõmõ Tarõm İşletmeleri Sektör Performansõ Tarõm Üretimi Hayvancõlõk Ormancõlõk Ormanlarõn Durumu Orman Yetiştirme Faaliyetleri Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Faaliyetleri Orman Köyleri Tarõm ve Ormancõlõğõ Desteklemeye Yönelik Hizmetler Sulama i

7 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Araştõrma ve Geliştirme Tarõmsal Yayõm Kredi BÖLÜM 3 TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN KALKINMASI Tarõmsal Kalkõnmayla İlgili Kurumlar Merkezi Yönetim Kurumlarõ Diğer Kurumlar Plan ve Programlar Merkezi yönetim projeleri İl Özel İdarelerine ait Projeler BÖLÜM 4 TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM STRATEJİSİ Tarõm Ormancõlõk Aşamalara Göre Kalkõnma Senaryosu BÖLÜM 5 PROJE VE PROGRAMLAR Önerilen Proje ve Programlar Tablolar Tablo 1 Türkiye ve DOKAP Bölgesi Nüfusu, 1990 ve Tablo 2 Türkiye de ve DOKAP Bölgesinde Sektörler Bazõnda GSBH nin Payõ, Tablo 3 DOKAP Bölgesinde Aylõk Ortalama Sõcaklõk Değerleri Tablo 4 DOKAP Bölgesinde Aylõk Ortalama Nem Miktarõ Tablo 5 DOKAP Bölgesinde Aylõk Ortalama Yağõş Miktarõ Tablo 6 DOKAP Bölgesinde Toprak Gruplarõna Göre Arazi Büyüklüğü Tablo 7 DOKAP Bölgesindeki Toprak Sõnõflarõnõn İllere Göre Dağõlõmõ Tablo 8 DOKAP Bölgesinde Kabiliyet Sõnõflarõnõn ve Sõnõrlayõcõ Etkenlerin Dağõlõmõ Tablo 9 Türkiye ve DOKAP Bölgesinde Tarõmsal Arazi Kullanõmõ, Tablo 10 DOKAP Bölgesinde Büyüklüklerine Göre Tarõmsal İşletmelerin Sayõsõ Tablo 11 DOKAP Bölgesinde Büyüklüklerine Göre Tarõm İşletmelerinin Dağõlõmõ Tablo 12 DOKAP Bölgesinde İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Tarõmsal Alan Tablo 13 DOKAP Bölgesinde Ortalama Tarõm İşletmesi Büyüklüğü Tablo 14 Türkiye ve DOKAP Bölgesinde Tarõm Sektörünün GSBH İçindeki Payõ Tablo 15 DOKAP Bölgesi Tarõm GSBH sinin İllere Göre Dağõlõmõ, ii

8 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 16 DOKAP Bölgesinde Önemli Bitkisel ve Hayvancõlõk Ürünleri İçin Tahmin Edilen Brüt Katma değer (BKD), Tablo 17 Türkiye ve DOKAP Bölgesinde Tarla Ürünleri, Sebze ve Çay Alanlarõ, Tablo 18 Türkiye de ve DOKAP Bölgesinde Meyve Ağaçlarõnõn Sayõsõ, Tablo 19 Türkiye ve DOKAP da Başlõca Tarla Ürünlerinin Verimi, Table 20 Türkiye ve DOKAP da Başlõca Meyvelerin Verimi, Tablo 21 Türkiye ve DOKAP da Başlõca Tarla Ürünleri ve Çay Üretimi, Tablo 22 Türkiye ve DOKAP da Başlõca Meyvelerin Üretimi, Tablo 23 Türkiye ve DOKAP da Başlõca Sebzelerin Üretimi, Tablo 24 Türkiye ve DOKAP da Etken Madde Bazõnda Kullanõlan Gübre Miktarõ, Tablo 25 Türkiye ve DOKAP da Birim Alan Başõna Uygulanan Etken Madde Oranõ, Tablo 26 Türkiye ve DOKAP da Traktör Sayõsõ, Tablo 27 Türkiye ve DOKAP da Yetiştirilen Başlõca Hayvanlarõn Sayõsõ, Tablo 28 Türkiye ve DOKAP da Hayvancõlõk Ürünleri, Table 29 DOKAP Bölgesinde Türlere Göre Ormanlõk alanlar, Tablo 30 DOKAP Bölgesinde Zarar Görmüş Ormanlõk Alanlarõn Payõ (%), Tablo 31 DOKAP Bölgesindeki Ormanlarõn Kategorilere Göre Dağõlõmõ, Tablo 32 DOKAP Bölgesindeki Ormanlarõn Kategorilere Göre Mevcut Hacmi, Tablo 33 DOKAP Bölgesinde Hacim Artõşõ ve Üretim Ormanlarõnda İzin Verilen Yõllõk Kesim Miktarõ, Tablo 34 DOKAP Bölgesinde Orman Yetiştirme Faaliyetleri, Tablo 35 DOKAP Bölgesinde Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Faaliyetleri, Tablo 36 DOKAP Bölgesinde Kategorilere Göre Köy Sayõlarõ Tablo 37 DOKAP Bölgesinde Kategorilere Göre Köy Nüfuslarõ, Tablo 38 DOKAP Bölgesinde Sulama için Uygun Alanlar ve Proje Alanlarõ Tablo 39 DOKAP da Büyük Ölçekli Sulama Projeleri Tablo 40 DOKAP da Köy İşleri Genel Müdürlüğü nün Yürüttüğü Küçük Ölçekli Sulama Projelerinin Özeti Tablo 41 Öz Sermaye Katkõ Oranõ Tablo 42 Kredi Türlerine Göre Faiz Oranlarõ ve Vade Dönemleri Tablo 43 DOKAP Bölgesinde Ziraat Bankasõ Tarafõndan Dağõtõlan Tarõm Kredileri, Tablo 44 Tarõm Sektöründe Alt Sektör Stratejileri iii

9 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 45 DOKAP Bölgesi Tarõm Sektöründe Katma Değer Projeksiyonlarõ Table 46 Önerilen Proje ve Programlar BALIKÇILIK BÖLÜM 1 GİRİŞ Çalõşmanõn Kapsamõ Çalõşmanõn Yaklaşõmõ ve Verilerin Kaynağõ BÖLÜM 2 TÜRKİYE DE MEVCUT BALIK ÜRETİMİ Balõkçõlõğõn Yapõsõ Balõkçõlõk Ürünlerinin Yurt İçi Pazarlamasõ Balõk Ürünlerinin İhracatõ ve İthalatõ BÖLÜM 3 KARADENİZ BÖLGESİNDE BALIKÇILIK Bölgenin Balõkçõlõkla İlgili Fiziksel Özellikleri Deniz Balõkçõlõğõ İç Sularda Avlanan Balõklar ve Kültür Balõkçõlõğõ Balõkçõlar, Balõkçõ Tekneleri ve Balõkçõ İskeleleri Kültür Balõkçõlõğõnõn Durumu ve Tesisler Balõğõn Pazarlanmasõ DOKAP Balõkçõlõk Sektörünün Sorunlarõ BÖLÜM 4 GELİŞME OLASILIKLARI VE HEDEFLERİ Deniz Balõkçõlõğõ Kültür Balõkçõlõğõ BÖLÜM 5 GELİŞME STRATEJİSİ VE ÖNLEMLER Deniz Balõkçõlõğõ Stratejisi Kültür Balõkçõlõğõ Stratejisi Önerilen Projeler Tablolar Tablo 1 Türkiye de Balõkçõlõk Ürünlerinin Arzõ ve Kişi Başõna Düşen Tüketim Miktarõ Tablo 2 Türkiye de Balõk Üretimi ( ) Tablo 3 Türkiye de Denizde Avlanan Balõk Miktarõ ( ) Tablo 4 Türkiye de Türlerine Göre Tatlõ Suda Avlanan Balõk Miktarõ ( ) Tablo 5 Türkiye de Türlerine Göre Kültür Balõklarõ ( ) iv

10 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 6 Türkiye de Balõk Çiftliklerinin Sayõsõ, Kapasitesi ve Üretimi (1997) Tablo 7 Bölgelere Göre Deniz Ürünlerinin Satõş Şekli (1997) Tablo 8 İhraç Edilen Balõk Ürünlerinin Miktarõ ve Değeri, Tablo 9 İthal Edilen Balõk Ürünlerinin Miktarõ ve Değeri, Tablo 10 Karadeniz Bölgesi nin Deniz Balõkçõlõğõ Ürünleri Tablo 11 DOKAP Bölgesinde İç Sularda Avlanan Balõk ve Kültür Balõkçõlõğõ (1997) Tablo 12 Doğu ve Orta Karadeniz de Kooperatiflerin ve Üyelerinin Sayõsõ Tablo 13 Karadeniz de ve Türkiye de Balõkçõ Teknelerinin ve Balõkçõlarõn Sayõsõ Tablo 14 DOKAP Bölgesinde Balõkçõ Teknelerinin Türü ve Sayõsõ Tablo 15 DOKAP Bölgesinde Balõkçõ Teknelerinin Uzunluğu ve Türü Tablo 16 DOKAP Bölgesinde Balõkçõ İskelelerinin Türü ve Sayõsõ Tablo 17 Karadeniz deki Balõk Unu Tesislerinin Sayõsõ ve Kapasitesi (1995) Tablo 18 Tatlõ Su Alabalõk Çiftçiliği İçin Tahmin Edilen Karlar/Zararlar Şekiller Şekil 1 Yurtiçi Pazarlama ve Dağõtõm Kanallarõnõn Şematik Gösterimi Şekil 2 DOKAP Bölgesinde Balõk Pazarlama ve Dağõtõm Kanallarõ SANAYİ BÖLÜM 1 GİRİŞ BÖLÜM 2 SANAYİNİN MEVCUT DURUMU Sanayi Üretimi ve İstihdamõ GSMH göstergeleri İstihdam Sanayi yapõsõ İşgücü verimliliği İllere Göre Dağõlõm ve Konum DOKAP İllerinde sanayileşme Alt sektörler itibariyle sanayi yerseçimi Sanayi arsalarõ arz ve talebi Sanayi Destek Önlemleri Teşvikler Teşviklerin etkinliği v

11 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Diğer destekleyici önlemler Kalkõnmanõn Önündeki Engeller İşlenecek tarõm ürünleri arzõnõn sõnõrlõ olmasõ Sõnõrlõ maden ve cevher kaynaklarõ Bölgesel pazarõn küçüklüğü Sanayi tabanõnõn zayõf olmasõ Sosyo-kültürel engeller BÖLÜM 3 KALKINMA POTANSİYELİ VE EĞİLİMLERİ Pazarõn Gelişme Olanaklarõ Kalifiye İş Gücünün Varlõğõ DOKAP Ana Planõ nõn Sağlayacağõ Olanaklar Alt sektörler Bazõnda Kalkõnma Potansiyeli Yakõn Dönem Kalkõnma Eğilimleri İllere göre elektrik tüketimi DOKAP bölgesinde kullanõlan yatõrõm teşvikleri BÖLÜM 4 KALKINMA HEDEFLERİ VE STRATEJİSİ Hedefler Strateji Kamu sektörü ve özel sektörün kalkõnmadaki rolü Kalkõnma stratejisi Kalkõnma Modeli Motivasyon Amaç Katõlõmcõlar ve rolleri Süreç ve görevler Kalkõnma Süreci Destek Programlarõ ve Projeleri Pazar Geliştirme Stratejisi BÖLÜM 5 DESTEKLENECEK SANAYİLER Seçim Kriterleri Pazar-Ürün-Sanayi ilişkisi Dinamik pazarõn etkileri Üretim yetkinlikleri ve teknoloji Sanayilerin Seçimi Seçim yöntemi Uzun liste: Genel olarak sanayilerin nitelikleri vi

12 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Kõsa liste: Desteklenmesi olasõ alt sektörler Desteklenecek sanayilerin nihai seçimi Seçilen Sanayilerde Faktör Yoğunluklarõ İşgücü yoğun sanayiler Küçük ölçekli üretim birimleri Tablolar Tablo 1.1: DOKAP Bölgesinde 1997 Yõlõndaki GSMH (1987 cari üretici fiyatlarõyla - milyon TL.) Tablo 1.2: DOKAP Bölgesinde 1997 Yõlõndaki GSMH Paylarõ Tablo 2: Yõllarõ Arasõnda DOKAP Bölgesi Sanayi Üretimindeki Değişiklikler (1987 üretici fiyatlarõyla GSMH milyon TL.) Tablo 3: DOKAP Bölgesi ve Türkiye de İstihdamõn Sektörel Dağõlõmõ (1990) Tablo 4: DOKAP Bölgesinde Alt Sektörlere Göre İmalat İstihdamõ (1992) Tablo 5: 10 dan Fazla İşçi Çalõştõran İşyerlerinde İmalat İstihdamõ (1996) Tablo 6: DOKAP Bölgesinde İmalat İstihdamõ ve İmalat Tesisleri (1999) Tablo 7: Alt Sektörlere Göre İmalat Yoğunlaşmasõ Tablo 8: DOKAP Bölgesindeki Potansiyel Yatõrõm Alanlarõ Tablo 9: DOKAP İllerinin Nüfus Payõ ve Elektrik Tüketiminde Oluşan Değişiklikler Tablo 10: Yõllarõ Arasõnda Verilen Yatõrõm Teşviklerinin Sektörlere Göre Dağõlõmõ Tablo 11: DOKAP Bölgesinde Yõllarõ Arasõnda Verilen Yatõrõm Teşviklerinin İllere Göre Dağõlõmõ (Enerji hariç) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (1/7) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (2/7) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (3/7) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (4/7) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (5/7) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (6/7) Tablo 12: Seçilen Sanayilerin Ürün-Pazarlama-İmalat Özellikleri (7/7) Tablo 13: DOKAP Bölgesinde Kurulmasõ ve/ya da Desteklenmesi Düşünülen İmalat Alt Sektörleri (kõsa liste) (1/3) Tablo 13: DOKAP Bölgesinde Kurulmasõ ve/ya da Desteklenmesi Düşünülen İmalat Alt Sektörleri (kõsa liste) (2/3) Tablo 13: DOKAP Bölgesinde Kurulmasõ ve/ya da Desteklenmesi Düşünülen İmalat Alt Sektörleri (Kõsa Liste) (3/3) Tablo 14: DOKAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Başlõca İmalat Alt Sektör Sanayileri vii

13 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 15: Desteklenencek Alt Sektörlerin Nihai Seçimi, Seçim Kriteri ve Desteğin Sağlanmasõ İçin Önerilen Kalkõnma Aşamasõ (1/2) Tablo 15: Desteklenencek Alt Sektörlerin Nihai Seçimi, Seçim Kriteri ve Desteğin Sağlanmasõ İçin Önerilen Kalkõnma Aşamasõ (2/2) Şekiller Şekil 1: Sõnai Gelişimi Engelleyen Faktörlerin Birbirine Bağlõ Olmasõ TURİZM BÖLÜM 1 TÜRK TURİZMİNE GENEL BAKIŞ Türk Turizminin Son Beş Yõlõ Doğu Akdeniz Turizminde Türkiye BÖLÜM 2 DOKAP BÖLGESİNDE TURİZM Son Beş Yõllõk Dönemde DOKAP Bölgesinde Turizm DOKAP Bölgesindeki Turizm Kaynaklarõ Turistik Tesisler ve Turizm Hizmetleri Turizm Destek Altyapõsõ BÖLÜM 3 DOKAP BÖLGESİNİN TÜRK TURİZMİNDEKİ YERİ Türkiye nin Diğer Gelişmiş Turizm Bölgelerine Göre DOKAP Bölgesi DOKAP Bölgesi Turizminin Önemli Bir Ögesi Olan Turlarõn Tipik Yapõsõ BÖLÜM 4 DOKAP TURİZM SEKTÖRÜ GELİŞMESİ Önemli Konular Kalkõnma Stratejisi ve Öneri Proje ve Programlar DOKAP Bölgesinin Coğrafi Turizm Yapõsõnõn Değişimi BÖLÜM 5 ALT PROJE VE PROGRAMLARIN AYRINTILARI Uzungöl Turizm Alanõ (Trabzon) Ayder-Kackar Turizm Alanõ (Rize) Sümela-Altõndere Turizm Alanõ (Trabzon) Zigana-Hamsiköy Turizm Alanõ (Gümüşhane ve Trabzon) Büyük Trabzon Turizm Alanõ (Trabzon) Kafkasor Turizm Alanõ (Artvin) Kelifalan Turizm Alanõ (Ordu) DOKAP Turizm Ortaklõğõ Programõ viii

14 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablolar Tablo 2.1 Turizm Bakanlõğõ ve Belediyelerden Ruhsat Alan Konaklama Yerlerindeki Ziyaretçi ve Geceleme Sayõsõ Tablo 2.2 DOKAP Bölgesindeki Turizm Kaynaklarõnõn Envanteri Tablo 2.3 Turizm Bakanlõğõndan/Belediyelerden Ruhsat Almõş Konaklama Yerleri Tablo 3.1 Türk Turizmi İçinde DOKAP Bölgesinin Yeri Tablo 4.1 DOKAP Bölgesinde Coğrafi Turizm Yapõsõnõn Değişimi Şekiller Şekil Başlõca Yabancõ Pazarlarõn Tipik Tur Rotalarõ (Kültür Gezileri) Şekil Başlõca Yabancõ Pazarlarõn Tipik Tur Rotalarõ (Kültür Gezileri) Şekil Yurtiçi Pazarõn Tipik Tur Rotalarõ Şekil 4.1 Sümela Manastõrõ Şekil 4.2 Uzungöl Şekil 4.3 Turizm Levhalarõ - DOKAP Şekil 4.4 Turizm Levhalarõ - DOKAP Şekil 4.5 Panaroma Terasõ - DOKAP Şekil 4.6 Turizm Levhalarõ - Bergama Şekil 4.7 Müze - Antalya Şekil 4.8 Pamukkale Şekil 4.9 Coğrafi Turizm Yapõsõ, Mevcut Durum Şekil 4.10 Coğrafi Turizm Yapõsõ, Şekil 4.11 Coğrafi Turizm Yapõsõ, Şekil 4.12 Coğrafi Turizm Yapõsõ, 2011 ve sonrasõ Şekil 5.1 Uzungöl ve Ayder-Kaçkar Tepeleri Turizm Alanlarõnõn Kalkõnma Çerçeveleri Şekil 5.2 Milli Parklarda Doğa Yürüyüş Alanlarõnõn Seçimi ve Düzenlenmesi Şekil 5.3 Doğa Yürüyüşleri ile ilgili Yönlendirici Bilgi Broşürleri Şekil 5.4 Haritalõ Yönlendirici Bilgi Broşürleri Şekil 5.5 Önemli Alanlarla İlgili Açõklamalõ Bilgi Broşürü Şekil 5.6 Yönlendirici Harita ve Rehberler Şekil 5.7 Yön gösterici / Bilgilendirici Levhalara Üç Örnek ix

15 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) 5. TİCARET BÖLÜM 1 MEVCUT DURUM Kamu Hizmetleri Kamu sektörü istihdamõ Kamu hizmetleri Dõş Ticaret Dõş ticaret rejimine göre yürütülen ticaret Sõnõr ticareti Bavul ticareti Serbest bölgeler Ticaret kanallarõnõn hacmi ve büyüme potansiyeli Toptan ve Perakende Ticaret Uzmanlaşmõş Ticari Hizmetler BÖLÜM 2 KISITLAYICI ETMENLER Dõş Ticaretin Gelişmesini kõsõtlayan etmenler Ticaret Sektörünün Verimsizliği BÖLÜM 3 KALKINMA OLANAKLARI Uluslararasõ Ticaret Kent merkezlerinin kendi etki alanlarõna sunacağõ hizmetler BÖLÜM 4 KALKINMA STRATEJİSİ Uluslararasõ Ticaretin Teşvik Edilmesi Kamu Hizmetleri İhracat Tabanõnõn Geliştirilmesi BÖLÜM 5 ÖNERİLEN PROGRAM VE PROJELER Tablolar Tablo 1 Türkiye nin KEİ Ülkeleri ile Yaptõğõ Dõş Ticaret (bin dolar) Tablo Yõlõnda KEİ Ülkelerine Yapõlan İhracat (ABD dolarõ) Tablo Yõlõnda KEİ Ülkelerine Yapõlan İhracat (ABD dolarõ) Tablo 4 Türkiye nin KEİ Ülkeleri İle Yaptõğõ İhracattaki Değişiklikler (000 dolar) x

16 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) KISALTMALAR 2. AGM: Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 3. BDT: Birleşik Devletler Topluluğu 4. BOD: Biyolojik Oksijen Talebi BOTAŞ:Boru Hatlarõ ile Petrol Taşõma A.Ş. BT: Bilgi Teknolojisi CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi DAP: Doğu Aanadolu Projesi DHKD: Doğal Hayatõ Koruma derneği DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü DOKAP: Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Plan DPT: Devlet Planlama Teşkilatõ DSİ: Devlet Su İşleri EİEİ: Elektrik İşleri Etüd İdaresi ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ FAO: Dünya Gõda ve Tarõm Örgütü GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi GATT: Birleşmiş Milletler Denetiminde Ticaret Görüşmeleri TAGM: Tarõmsal Araştõrmalar Genel Müdürlüğü GSBH: Gayrisafi Bölgesel Hasõla GSM: Mobil İletişim Sisitemi GSMH: Gayrisafi Milli Hasõla İB: İller Bankasõ İGEME: İhracatõ Geliştirme Etüd Merkezi IRR: İç Karlõlõk Oranõ JICA: Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ KÇP: Karadeniz Çevre Programõ KEİ: Karadeniz Ekonomik İşbirliği KGM: Karayollarõ Genel Müdürlüğü KHGM: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) KOBİ : Küçük ve Orta Boy İşletmeler KÖK: Karadeniz in Özelliklerini Koruma Derneği KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ KSS: Küçük Sanayi Siteleri KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi MIS: Yönetim Bilgi Sistemi MPAYGM: Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü OECD: Ekonomik Kalkõnma ve İşbirliği Teşkilatõ OGM: Orman Genel Müdürlüğü ÖKA: Önemli Kuş Alanõ ORKÖY: Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü OSB: Organize Sanayi Bölgeleri PYB: Proje Yönetim Birimi SPEC: (Status of Protection I EC) Avrupa Birliği Koruma Statüsü SSK: Sosyal Siğortalar Kurumu STK: Sivil Toplum Kuruluşlarõ TB: Turizm Bakanlõğõ TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarõ İşletmesi TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağõtõm Anonim Şirketi TKİB: Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ TODAIE: Türkiye-Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TPE: Ton Petrol Eşdeğeri TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu TÜSİAD: Türkiye Sanayiciler ve İşadamlarõ Derneği UÇEP: Ulusal Çevre Eylem Planõ WTO: Dünya Çevre Örgütü YİD: Yap İşlet Devret.

18 1. Tarım ve Ormancılık

19

20 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) 1. BÖLÜM GİRİŞ Türkiye nin yüzölçümü km 2 ve nüfusu 1997 rakamlarõna göre 62,8 milyondur ve 1997 nüfus sayõmlarõ arasõnda, nüfus artõşõ yõllõk yüzde 1,5 olmuştur yõlõ itibariyle ortalama nüfus yoğunluğu km 2 başõna 81,1 kişidir. Büyük ölçüde kõrdan kente doğru gerçekleşen iç göçün sonucunda ülkedeki kentleşme eğilimi oldukça hõzlõdõr. Türkiye nin 1996 yõlõndaki Gayri Safi Yurt İçi Hasõla sõ (GSYİH) milyardõr, ve bunun yüzde 52,2 lik bölümü hizmet sektöründe üretilmektedir. Hizmet sektörünü, milyar lira ve yüzde 31 lik bir payla sanayi ve madencilik, milyar lira ve yüzde 16,9 luk bir oranla da, tarõm, ormancõlõk ve balõkçõlõk sektörleri takip etmektedir. Aynõ yõl içinde kişi başõna düşen GSYİH ise liradõr. Türkiye idari açõdan 7 bölge ve 80 ile bölünmüştür. Batõ illeri genellikle gelişmiş, ekonomik açõdan zengin illerdir yõlõ itibariyle, Ankara, İstanbul, İzmir, gibi batõ illerinde kişi başõna düşen GSYİH ABD dolarõnõn üzerindeyken, bu rakamõn ABD dolarõnõn altõnda olduğu iller genellikle ülkenin doğusunda yer almaktadõr. Şu anda uygulanmakta olan 7. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn en önemli hedeflerinden biri, iller ve bölgeler arasõnda bulunan bu büyük farklõlõklarõn ortadan kaldõrõlmasõdõr. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde, tarõm kalkõnmasõ da önemli bir rol oynayacaktõr. 1-1

21 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) 2. BÖLÜM MEVCUT DURUM 2.1 Demografi Doğu Karadeniz (DOKAP) Bölgesi olarak adlandõrõlan çalõşma alanõ yedi ili kapsamaktadõr. Bunlardan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Karadeniz in kõyõsõnda yer alõrken, Gümüşhane ve Bayburt illeri bölgenin iç kesimindedir. Bölgenin km2 lik toplam alanõ, 1997 sayõmõna göre 2,91 milyon kişiyi barõndõrõr. Ortalama nüfus yoğunluğuysa km2 başõna 74,3 kişidir (Tablo 1). DOKAP bölgesinin ülke topraklarõndan ve nüfusundan aldõğõ pay, sõrasõyla yüzde 5,1 ve yüzde 4,6 dõr. Buna göre, DOKAP bölgesindeki nüfus yoğunluğu ülke ortalamasõnõn (81,1 kişi/km 2 ) altõnda kalõr. Artvin ili km 2 lik alanõyla DOKAP bölgesindeki en geniş yüzölçümüne sahip ildir ve toplam alanõn yüzde 19 luk kõsmõnõ oluşturur. İkinci büyük il, km 2 (yüzde 18) ile Giresun dur. Bunu Gümüşhane (6.575 km 2 ve yüzde 17), Ordu (6.001 km 2 ve yüzde 15), Trabzon (4.685 km 2 ve yüzde 12), Rize (3.920 km 2 ve yüzde 10) ve Bayburt (3.652 km 2 ve yüzde 9) izler. Bölgedeki nüfus dağõlõmõ, il ve ilçeler arasõnda büyük farklõlõklar gösterir. Nüfusun büyük bölümü, kõyõ şeridini izleyen anayol boyunca toplanmõştõr. Trabzon ve Ordu illerinin nüfusu in üstündedir ve sõrasõyla 181 kişi/km 2 ve 140 kişi/km 2 ile nüfus yoğunluklarõ oldukça yüksektir. Bayburt, Artvin ve Gümüşhane illerinde ise nüfus den az, nüfus yoğunluğu da km 2 de 30 kişiden azdõr. Bölgede yõllõk ortalama nüfus artõşõ son iki sayõm arasõnda kalan dönem içinde (1990 ve 1997) yüzde 0,3 oranõnda düşmüştür. Bu rakam, yüzde 1,5 lik ülke ortalamasõyla karşõlaştõrõldõğõnda, bölgede yoğun bir dõş göçün yaşandõğõnõ gösterir. Bölge içinde de kõrdan kente doğru yüksek bir göç oranõ vardõr yõllarõ arasõnda DOKAP kõrsal alanõndaki yõllõk ortalama nüfus artõş oranõ eksi yüzde 2,6 iken, bu oran aynõ dönemde kentsel alanlar için yüzde 2,9 dur. Bunun sonucunda 1990 da bölgedeki kentleşme yüzde 39,1 oranõndayken, 1997 yõlõnda yüzde 48,6 ya yükselmiştir. Ancak bu değer bile, 1997 yõlõnda yüzde 65,0 olan ülke ortalamasõnõn altõnda kalõr. 1-2

22 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 1 Türkiye ve DOKAP Bölgesi Nüfusu, 1990 ve 1997 No. İl Alan Toplam nüfus Kentleşme Oranõ (%) Yõl. Ort. Nüf. Ar. Or (%) Yoğunluk 1997 (km 2 ) Toplam Kent Kõr (kişi/km 2 ) 8 Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Toplam Türkiye Toplam Kaynak: Türkiye İstatistik Yõllõğõ 1997, Nüfus Sayõmõ 1990 ve 1997 Nüfus Sayõmõnõn Kesin Sonuçlarõ Ekonomik açõdan bölgedeki en önemli sektör, ormancõlõk ve balõkçõlõğõ da içeren tarõm sektörüdür. Bu sektör, 1996 yõlõndaki toplam GSBH nin yüzde 25 ini üretmiştir. Bu sektörün ardõndan sanayi ve madencilik, ulaşõm ve iletişim, toptan ve perakende ticaret sektörleri gelmektedir. Türkiye geneliyle karşõlaştõrõldõğõnda, DOKAP bölgesinin ekonomik yapõsõ büyük ölçüde tarõma dayanmaktadõr. Ancak, bölgedeki ekonomik yapõ ilden ile büyük farklõlõklar göstermektedir. Örneğin Artvin ilinde bulunan zengin bakõr kaynaklarõ nedeniyle, ilin en önemli sektörü madenciliktir. Oysa stratejik konumlarõndan dolayõ, Gümüşhane ve Bayburt un en gelişmiş sektörü ulaşõmdõr. Ordu, Giresun ve Rize illerinin iklim koşullarõ çay ve fõndõk üretimine son derece uygun olduğundan, bu iller tarõma dayalõ üretimin ağõrlõkta olduğu yerlerdir. Şu anda bölgesel ticaret merkezi konumunda olan Trabzon da ise toptan ve perakende ticaret sektörü başõ çekmektedir. Toplam GSBH de düşük bir paya sahip olmasõna rağmen, varolan kentleşme eğilimi sonucunda inşaat ve konut sektörü, Artvin hariç tüm illerde önemlidir. 1-3

23 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 2 Türkiye de ve DOKAP Bölgesinde Sektörler Bazõnda GSBH nin Payõ, 1996 Birim: yüzde Sektör Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye 1 Tarõm/ormancõlõk/ balõkçõlõk 2 Sanayi/ madencilik İnşaat Toptan/perakende ticaret Ulaşõm/iletişim Mali kurumlar Konut Ticari/kişisel hizmetler 9 Bankacõlõk hizmetleri Sektörel toplam Kamu hizmetleri Kar amacõ gütmeyen özel kuruluşlar Toplam İthalat gümrük vergileri GSYİH/GSBH (alõcõ fiyatlarõ) Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü (JICA Hazõrlõk Çalõşma Grubu tarafõndan, DOKAP Çalõşmasõ için hazõrlanan bir rapordan alõnmõştõr. 1-4

24 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) 2.2 Doğal Yapõ İklim şartlarõ açõsõndan DOKAP bölgesi, doğu-batõ istikametinde uzanan Canik, Giresun ve Doğu Karadeniz gibi alpin tipi sõra dağlardan dolayõ, iki kuşağa ayrõlmaktadõr. Bu kuşaklardan ilki, dağ sõralarõnõn kuzey yamaçlarõnda, kõyõ boyunca uzanõr. Genellikle yüksek yağmur miktarõ ve õlõman hava sõcaklõğõ bu bölgenin iklim özelliklerindendir. İkinci kuşak ise, dağ sõralarõnõn güneyinde yer alõr ve burada, Orta Anadolu nun iklim yapõsõna çok benzeyen kurak kara iklimi hakimdir. Kõyõ bölgesindeki yõllõk yağõş miktarõ, dağ sõralarõnõn yüksekliğine bağlõ olarak, doğu bölgesinde batõya göre daha fazladõr. Bölgenin bir başka özelliği de kötü coğrafi koşullarõdõr. Kõyõ bölgesinin hemen gerisinde uzanan dik ve yüksek dağ sõralarõ, ovalõk alanlarõ kõsõtlayarak, hem günlük yaşantõyõ hem de kalkõnma faaliyetlerini zor ve maliyeti yüksek hale getirmektedir. Dõş göçün nedenlerinden biri de bu olabilir. Diğer yandan, yukarõda anlatõlan iklim ve coğrafya özellikleri, bölgede çeşitli doğal zenginliklerin ortaya çõkmasõnõ da sağlamõştõr. Tarõm faaliyetleri ve biyolojik çeşitlilik açõsõndan zengin ve değerli orman kaynaklarõ, bu doğal yapõnõn bir sonucudur. İleride gerçekleşmesi beklenen turizm kalkõnmasõ da yine bu kaynaklar sayesinde olacaktõr İklim (1) Sõcaklõk Aylõk ortalama sõcaklõk kõyõ bölgesindeki kentlerde benzer bir seyir göstermekle birlikte, yõllõk ortalama sõcaklõk, 13,7 o C ile 14,2 o C arasõnda değişmektedir (Tablo 3). İç kesimlerde yer alan Gümüşhane ve Bayburt ta, yüksek rakõm nedeniyle aylõk ortalama sõcaklõk oldukça düşüktür. Bu illerde kõşõn sõcaklõk sõfõrõn altõna düşerken, yõllõk ortalama sõcaklõk değerleri Gümüşhane de 9,6 o C, Bayburt ta ise 6,5 o C dir. Sõcaklõğõn düşük olmasõ bu illerde yetiştirilebilecek ürün çeşidini de kõsõtlamaktadõr. Bir tepenin üstünde yer alan ve Çoruh Nehri yatağõ boyunca uzanan Artvin İli nin sõcaklõk değerleri, kõyõ ve iç kesimlerde görülen değerlerin arasõnda yeralõr. Kõyõ ve iç kesimlerde yer alan kentler arasõndaki sõcaklõk farkõ, kõş mevsiminde daha da artmaktadõr. Kõş ve yaz mevsimleri boyunca aylõk ortalama sõcaklõk değerleri arasõnda görülen fark, iç kesimlerde yaklaşõk 20 o C iken, kõyõ bölgesinde o C arasõndadõr. Gündüz ve gece sõcaklõklarõ arasõndaki fark ise ilkbahardan sonbahara kadar iç kesimlerde daha fazladõr. Nisan dan Eylül e kadar olan dönemde, aylõk ortalama maksimum sõcaklõk, kõyõ bölgesine oranla iç kesimlerde daha yüksektir. Aylõk ortalama minimum sõcaklõk değerleriyse tüm yõl boyunca daha düşüktür. Sonuç olarak sõcaklõk değerleri karşõlaştõrõldõğõnda, kõyõ bölgeleri iç kesimlere göre daha õlõman bir yapõya sahiptir. 1-5

25 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 3 DOKAP Bölgesinde Aylõk Ortalama Sõcaklõk Değerleri Birim: o C Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt Ocak Şubat Mart Nisan Mayõs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasõm Aralõk Yõllõk ortalama Meteoroloji istasyonlarõnõn rakõmlarõ: Artvin: 628 m; Giresun: 37 m; Gümüşhane: m; Ordu: 4 m; Rize: 4 m; Trabzon: 30 m ve Bayburt: m. Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri (2) Nem Kõyõ bölgesindeki nem oranõ, iç kesimlere göre daha yüksektir. Tablo 4 de de görüldüğü üzere yõllõk ortalama nem, Trabzon daki yüzde 73 lük değer ile Rize deki yüzde 78 lik değer arasõnda değişmektedir. İç kesimlerdeyse yüzde 62 lere kadar geriler. Kõyõ bölgesindeki nem oranõ yazõn yüksek, kõşõn düşüktür. İç kesimde ise bunun tam tersi söz konusudur. (3) Yağõş DOKAP bölgesindeki yõllõk yağõş miktarõ, bölge içinde farklõlõklar göstermektedir. Kõyõ bölgesinin batõsõnda, yõllõk yağõş yaklaşõk mm iken, doğusunda mm nin üzerindedir (Tablo 5). Öte yandan, iç bölgelerdeki yõllõk yağõş miktarõ, mm ile düşüktür. Artvin, 640 mm lik yõllõk yağõş miktarõ ile ortalama bir değere sahiptir. Mevsime bağlõ yağõş miktarõ ise kõşõn çok, yazõn az olmak üzere, tüm bölge genelinde benzer bir yapõ sergiler. 1-6

26 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 4 DOKAP Bölgesinde Aylõk Ortalama Nem Miktarõ Birim: yüzde Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt Ocak Şubat Mart Nisan Mayõs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasõm Aralõk Yõllõk ortalama Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Yağõş özelliğinde görülen farklõlõklar, bölgede farklõ toprak türlerinin oluşmasõna neden olmuştur. Yüksekliğe bağlõ olarak sõcaklõk değerlerinde görülen değişimler ise yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğini etkilemiştir. Kõyõ bölgesinin, rakõmõ görece daha düşük olan ve yağõşõn nisbeten az olduğu batõ kesimlerinde en çok yetiştirilen ürün fõndõktõr. Yağõş miktarõnõn yüksek olduğu doğu kesimlerinde çay üretimi hakimdir. İç kesimlerin kurak topraklarõndaysa tarla ürünleri yetiştirilmektedir Toprak Özellikleri DOKAP bölgesindeki toprak özellikleri, ana maddelerin farklõlõğõ, yağõş ve buharlaşma arasõndaki ilişki, doğal kaya parçalanmasõnõn boyutu, insan faaliyetleri gibi etkenlere bağlõ olarak farklõlõklar göstermektedir. DOKAP bölgesi, toprak özellikleri bakõmõndan, Tablo 6 da görüldüğü üzere 14 kategoriye ayrõlmaktadõr. 1-7

27 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 5 DOKAP Bölgesinde Aylõk Ortalama Yağõş Miktarõ Birim: mm Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt Ocak Şubat Mart Nisan Mayõs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasõm Aralõk Yõllõk toplam Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Bu 14 ayrõ toprak grubundan altõsõ bölgede yaygõn bir şekilde yer almaktadõr. Bunlar, kõrmõzõ-sarõ podzolik toprak, gri-kahverengi podzolik toprak, kahverengi orman toprağõ, kireçsiz kahverengi orman toprağõ, kahverengi toprak ve yüksek dağ toprağõdõr. Baskõn toprak gruplarõnõn bazõ özellikleri ve bölge içindeki dağõlõmlarõ aşağõda kõsaca açõklanmõştõr: Kõrmõzõ-sarõ podzolik toprak: Gelişimi ve drenajõ iyi olan bir toprak cinsidir ve genellikle nemli iklimin hakim olduğu bölgelerdeki ormanlõk alanlarda bulunur. Bol yağmur ve organik asitler nedeniyle kalsiyum gibi bazlarõn süzülmesi sonucu toprak genellikle asidiktir. Bu nedenle kimyasal özellikleri güçsüzdür. Bu toprak, dağlarõn, çok yağõş alan kuzey eteklerinin alt kõsõmlarõnda bulunur. Bölgede kapladõğõ alan km² olup toplam DOKAP yüzölçümünün yüzde 19 unu oluşturur. Rize, km² ile bu toprak grubunun en çok bulunduğu ildir. Bunu Giresun (1.855 km²), Trabzon (1.379 km²) ve Artvin (1.303 km²) izler. İç kesimlerde yer alan Gümüşhane ve Bayburt ta bu toprak grubuna rastlanmaz. 1-8

28 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 6 DOKAP Bölgesinde Toprak Gruplarõna Göre Arazi Büyüklüğü Birim: km 2 Toprak Grubu Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Alüvyal toprak Kolüvyal toprak Kõrmõzõ-sarõ podzolik toprak Gri-kahverengi podzolik toprak Kahverengi orman toprağõ Kireçsiz kahverengi orman toprağõ Koyu kahverengi toprak Kahverengi toprak Kireçsiz kahverengi toprak Vertizoller 1 1 Siyerozemler Yüksek dağ toprağõ Kõyõ bölgelerindeki kumullar Diğer topraklar Toplam Not: Diğer topraklar kategorisine, dere yataklarõ, çõplak kayalar ve yerleşim alanlarõ gibi tanõmlanamayan alanlar dahildir. Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün toprak raporlarõ temel alõnarak, JICA Çalõşma Ekibi. Gri-kahverengi podzolik toprak: Kõrmõzõ-sarõ podzolik toprağõn bulunduğundan daha serin iklimlerde ve çamlõk orman arazisinde rastlanõr. Serin iklim koşullarõ, toprak yüzeyinde biriken organik maddenin ayrõşmasõnõ yavaşlatõr ve böylece bir humus tabakasõ oluşur. Bu tabaka daha sonra, daha fazla organik madde taşõyan grimsi kahverengi A1 horizenine dönüşür. Bu gruptaki toprak genellikle sõğ ya da çok sõğdõr. Bunun yanõ sõra verimsizliğiyle de tarõmõ kõsõtlamaktadõr. Bu toprak grubunun bölgede kapladõğõ toplam alan yüzde 19 lõk bir payla km² dir ve en çok bulunduğu il, km² ile Ordu dur. Ardõndan Trabzon (1.948 km²) ve Giresun (1.453 km²) gelir. 1-9

29 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Kahverengi orman toprağõ: Genellikle geniş yapraklõ ağaçlarõn bulunduğu, fundalõk ve çayõrlarla kaplõ alanlarda bulunur. Bu toprağõ nötrden alkaliye dönüştüren ana madde kireçtir. Tanecikli yapõsõ nedeniyle drenajõ iyidir, kimyasal özellikler bakõmõndan da zengindir. Dik alanlarda bulunmasõyla ortaya çõkan erozyon tehlikesi, bu tip toprağõn geniş alanlara yayõlmasõnõ önleyen bir etkendir. DOKAP bölgesinde bu grubun kapladõğõ alan km² dir ve toplam arazinin yüzde 13 üne karşõlõk gelir. Bu toprağõn en çok bulunduğu il km² ile Gümüşhane ve ardõndan km² ile Artvin dir. Kireçsiz kahverengi orman toprağõ: Genellikle geniş yapraklõ ağaçlarla kaplõ dik yamaçlarda bulunur. Toprak örtüsü çoğunlukla sõğ, yer yer çok sõğdõr. Bu grup, DOKAP bölgesinin yüzde 15 ine karşõlõk gelen km² lik bir alanõ kaplar ve bunun km² si Artvin ilinde yer almaktadõr. Kahverengi toprak: Kuraktan yarõ-kurağa, õlõmandan soğuğa kadar çeşitli iklimlerde görülebilir. Nötrden alkaliye dönük olan ve özellikle çalõ ve fundalõk bitki örtüsüyle beraber görülen bu toprak bol miktarda kireç içerir ve drenajõ iyidir. Genellikle dik yamaçlarda, bazen taşlaşmõş bir şekilde bulunur. Toplam DOKAP bölgesinin yüzde 9 unu, yani km² lik bir alanõ kaplar. Toprağõn bölgedeki toplam miktarõnõn yüzde 59 una karşõlõk gelen km² lik bölümüne Bayburt ilinde rastlanmaktadõr. Yüksek dağ, çayõr toprağõ: Soğuk iklimlerde ve buz ikliminde, yüksek rakõmlõ bölgelerde bulunur. Genellikle orman sõnõrõnõn altõnda bu toprak grubuna rastlanmaz. Drenajõ pek iyi değildir. Bitki örtüsüyse ağõrlõklõ olarak çalõlõk ve çayõrlardan oluşur. Soğuk iklime uygunluğu nedeniyle verimliliği düşüktür. Bu toprak grubu toplam km² lik bir yüzölçümüyle DOKAP bölgesinin yüzde 15 ini kaplar. En çok bulunduğu il km² ile Gümüşhane dir. Bunu km² ile Giresun ve 925 km² ile Trabzon izler Arazi kabiliyetine göre sõnõflandõrma DOKAP bölgesindeki araziler, tarõmsal verimlilik açõsõndan sekiz kabiliyet sõnõfõna ayrõlmõştõr. Bu sõnõflar üç ayrõ etkene bağlõ olarak belirlenmiştir. Bunlar, erozyon tehlikesi, toprağõn nemliliği ve fizyolojik kimyasal özellikleridir. Birinci sõnõfta yer alan topraklar, yapõlan tarõm faaliyetine hiç bir sõnõrlama getirmez, getirse de bunun verimliliğe etkisi çok azdõr. Sekizinci sõnõfta yer alan toprakta ise herhangi bir ürün yetiştirmek mümkün değildir. I-IV. verimlilik sõnõfõ arasõndaki topraklar, iyi işlenmesi şartõyla, tarla ürünleri, meyve bahçeleri ve mera olarak kullanmaya uygundur. V VII. sõnõfa dahil olanlar, toprağõn kõsõtlayõcõ özelliklerinden dolayõ, genel olarak ürün yetiştirmeye uygun değildir. Ancak, çok titiz bir işleme ve koruma çalõşmasõyla meyve ağacõ yetiştiriciliği ve mera olarak kullanõma uygun hale getirilebilirler. DOKAP bölgesindeki arazinin iller bazõnda verimlilik sõnõflarõna göre dağõlõmõ Tablo 7 de verilmiştir. 1-10

30 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 7 DOKAP Bölgesindeki Toprak Sõnõflarõnõn İllere Göre Dağõlõmõ Birim: km 2 Verimlilik sõnõfõ Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP I II III IV V VI VII VIII Bilinmeyen Toplam Not: Bilinmeyen sõnõfõndaki topraklara yerleşim alanlarõ da dahildir Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün toprak raporlarõ temel alõnarak, JICA Çalõşma Ekibi. Toprağõn büyük kõsmõ tarõma elverişli olmayan VI. ve VII. sõnõfa girer. Bu araziler km² lik bir alanõ, diğer bir deyişle bölgenin yüzde 85 ini kaplar. Bunun km² lik kõsmõ VII. sõnõfta, km² lik kõsmõ VI. sõnõfta yer almaktadõr. Bölgede V. sõnõfa ait özellikleri taşõyan arazi bulunmaz. Hiçbir tarõm faaliyeti için uygun olmayan VIII. sõnõf topraklarõn büyüklüğü km² dir ve bu topraklar, Artvin de 689 km² ile il yüzölçümünün yüzde 36 sõnõ kaplar. I-IV. sõnõfa giren topraklar toplam km² ile DOKAP bölgesinin yüzde 5,6 sõnõ oluşturur. Tarõma elverişli en büyük araziye sahip il 996 km² ve toplam il yüzölçümünün yüzde 17 si ile Ordu dur. Ordu nun ardõndan Bayburt (816 km², il yüzölçümünün yüzde 22 si) ve Gümüşhane (724 km², il yüzölçümünün yüzde 11 i) gelmektedir. Öte yandan Rize deki tarõma elverişli 119 km² lik alan, toplam il yüzölçümünün yüzde 3 ünü oluşturur. Tablo 8 de görüldüğü üzere, toprak verimliliğini sõnõrlayan etkenler VII. sõnõf topraklar için erozyon tehlikesi ve zemin özellikleriyken, VI. sõnõf topraklar içinse zemin özellikleri ve nemdir. Erozyon tehlikesi toprağõn eğimiyle yakõndan bağlantõlõdõr. Bu çerçevede, DOKAP bölgesinin coğrafi koşullarõnõn uygun olmayõşõ, toprağõn verimlilik sõnõfõna da yansõmaktadõr. 1-11

31 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 8 DOKAP Bölgesinde Kabiliyet Sõnõflarõnõn ve Sõnõrlayõcõ Etkenlerin Dağõlõmõ Birim: km 2 Verimlilik Tarõm faaliyetlerini sõnõrlayan etkenler Toplam sõnõfõ e et t te tn n nt - I II III IV V VI , VII VIII , Bilinmeyen Toplam , , Kõsõtlayõcõ etkenler: e: erozyon, t: toprak özellikleri, n: nemlilik Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün toprak raporlarõ temel alõnarak, JICA Çalõşma Ekibi. 2.3 Tarõm Tarõmsal Arazi Kullanõmõ DOKAP bölgesindeki toplam tarõm alanõ, 1996 verilerine göre hektardõr (Tablo 9). Bölgede en fazla tarõm alanõna sahip il hektarlõk bir alan ve yüzde 34 lük bir payla Ordudur. Bu ili hektar ve yüzde 21 lik bir payla Giresun izler. Daha sonra, Trabzon ( ve yüzde 15), Gümüşhane ( hektar ve yüzde 11), Bayburt ( hektar ve yüzde 7,5), Rize ( hektar ve yüzde 7,1) ve Artvin ( hektar ve yüzde 4,9) gelmektedir. DOKAP bölgesinin toplam alanõ içerisinde tarõm alanõnõn payõ, 1996 verilerine göre yüzde 19 dur. Bölge geneli bu değerle yüzde 35 lik ülke ortalamasõnõn altõnda kalõrken sadece Ordu, yüzde 43,7 lik payla ülke ortalamasõnõn üstünde bulunmaktadõr. Bu ili, Trabzon (yüzde 23,6), Giresun (yüzde 22,6), Bayburt (yüzde 15,6), Rize (yüzde 13,8) ve Gümüşhane (yüzde 128) takip eder. Artvin ili ise yüzde 5 ile en düşük paya sahiptir. 1-12

32 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Toplam alan (km 2 ) Tablo 9 Türkiye ve DOKAP Bölgesinde Tarõmsal Arazi Kullanõmõ, 1996 Tarõmsal alan (hektar) Tarõmsal Alan payõ (yüzde ) İşlenmiş tarõm alanõ (hektar) Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye Ekilmiş alan Nadasa Bõrakõlmõş alan Toplam Sebze bahçeleri (hektar) Meyve bahçeleri (hektar) Kaynak: Tarõmsal Yapõ Çalõşmasõ, 1996, DİE temel alõnarak JICA Çalõşma Ekibi Bölgede tarõm arazisi payõnõn düşük olmasõnõn nedeni, coğrafi koşullarõn uygun olmayõşõdõr. Dik arazide yetişen meyve ağaçlarõ (çay da bu gruba dahildir), bölgenin toplam tarõm alanõnõn yüzde 52,5 ine yayõlmõştõr ve bu oranla yüzde 9,2 lik ülke ortalamasõnõn epey üstündedir. Tarlada yetişen ürünler de yüzde 41 lik önemli bir paya sahiptir. Özellikle Gümüşhane ve Bayburt ta, tarõm alanõnõn yüzde 90 õndan fazlasõnda çeşitli tarla ürünleri yetiştirilmektedir; hayvancõlõğa yönelik yem bitkileri de bu ürünlerin arasõnda yer almaktadõr. Bunun dõşõnda nadasa da geniş alanlar bõrakõlmõştõr Tarõm İşletmeleri (1) Tarõm işletmelerinin sayõsõ ve büyüklüğü Tarõm arazilerinin mülkiyeti konusundaki en güncel veriler, 1991 Tarõm Sayõmõ ndan elde edilmiştir. Buna göre DOKAP bölgesinde adet tarõm işletmesi bulunmaktadõr. Bu sayõ Türkiye deki toplam tarõmsal işletmelerin yüzde 9 unu oluşturur (Tablo 10). 1-13

33 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Trabzon işletmeyle tarõm işletmelerinin en fazla olduğu ildir. Bu rakam, DOKAP bölgesi toplamõnõn yüzde 27 sine karşõlõk gelir. Daha sonra, Ordu ( ve yüzde 25) ve Giresun ( ve yüzde 17) gelmektedir. Bayburt ise sadece işletme ve yüzde 2,4 payla en son sõrada yer almaktadõr. Tablo 10 DOKAP Bölgesinde Büyüklüklerine Göre Tarõmsal İşletmelerin Sayõsõ Birim: adet Arazi Büyüklüğü (hektar) Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye 0.5 den küçük ve üstü Toplam Kaynak: Tarõm Sayõmõ, 1991, DİE Türkiye ortalamasõyla karşõlaştõrõldõğõnda, bölge içindeki tarõm işletmelerinin önemli bölümünün küçük ölçekli arazilerden oluştuğu görülür (Tablo 11). Bölgedeki işletmelerin yüzde 25 inden fazlasõ 1 hektardan küçük alana sahiptir (Türkiye genelinde yüzde 16). Alanõ 5 hektardan küçük olanlarõn oranõ ise yaklaşõk yüzde 90 dõr (Türkiye genelinde yüzde 67). Özellikle, Trabzon ve Artvin deki işletmelerin yüzde 35 i, 1 hektardan, yüzde 90 õndan fazlasõ da 9 hektardan küçük alana sahiptir. Rize deki işletmelerinse yüzde 95 den fazlasõ 5 hektardan, tamamõ da 20 hektardan küçüktür. Diğer yandan, Bayburt daki işletmelerin hemen hemen yüzde 50 si 5 hektardan büyük alana sahiptir ve bu değer, yüzde 11 lik bölge ve yüzde 33 lük ülke ortalamalarõnõn üzerindedir. 1-14

34 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 11 DOKAP Bölgesinde Büyüklüklerine Göre Tarõm İşletmelerinin Dağõlõmõ Arazi Büyüklüğü (hektar) Birim: yüzde Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye 0.5 den küçük ve üstü Toplam Kaynak: Tarõm Sayõmõ, 1991, DİE temel alõnarak JICA Çalõşma Ekibi tarafõndan hesaplanmõştõr. (2) İşletmelerin alanõ DOKAP bölgesindeki tarõm işletmelerinin toplam alanõ hektardõr. Bu oran Türkiye genelinin yüzde 4 üne karşõlõk gelir (Tablo 12). Ordu tüm bölgedeki tarõm işletmeleri alanõnõn yüzde 32 sine karşõlõk gelen hektar ile birinci sõrada yer almaktadõr. Onu hektar ve yüzde 22 lik payla Trabzon ve hektar (yüzde 16) ile Giresun takip eder. Artvin ise tüm bölgedeki alanõn sadece yüzde 6 sõnõ oluşturan hektar ile en küçük tarõm işletmesi alanõna sahip ildir. İşletme büyüklüğü sõralamasõnda birinci sõrayõ, hektar ve yüzde 38 lik payla 2-5 hektar büyüklüğündeki işletmeler alõr. Öte yandan, Türkiye genelinde en büyük paya sahip işletme büyüklüğü sõnõfõ, hektar arasõndaki işletmeleri kapsar. Bölgedeki tarõm alanlarõnõn yüzde 50 sinden fazlasõ, 5 hektardan küçük işletmelerden oluşmaktadõr. Ancak, 5 hektardan büyük işletmelerin kapladõğõ alanõn sõrasõyla yüzde 63 ve yüzde 85 olduğu Gümüşhane ve Bayburt illeri bu konuda birer istisnadõr. 1-15

35 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Tablo 12 DOKAP Bölgesinde İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Tarõmsal Alan Birim: hektar Arazi Büyüklüğü (hektar) Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye 0.5 den küçük ve üstü Toplam Kaynak: Tarõm Sayõmõ, 1991, DİE DOKAP bölgesindeki ortalama tarõm işletmesi büyüklüğü, 2,49 hektar ile ülke genelindeki 5,91 hektarlõk ortalamanõn yarõsõndan bile daha azdõr (Tablo 13). Tablo 13 DOKAP Bölgesinde Ortalama Tarõm İşletmesi Büyüklüğü Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye Büyüklük (hektar) Kaynak: Tarõm Sayõmõ, 1991, DİE temel alõnarak JICA Çalõşma Ekibi tarafõndan hesaplanmõştõr. Ortalama büyüklüğün en küçük olduğu il, 1,69 hektar ile Artvin dir. Daha sonra 1,80 hektar ile Rize ve 2,05 hektar ile Trabzon gelir. Sadece Bayburt 7,39 hektar büyüklüğüyle Türkiye ortalamasõnõn üstündedir. Ortalama tarõm işletmesi büyüklüğü açõsõndan iller arasõnda görülen büyük farklõlõk, coğrafi şartlarla açõklanabilir. İşletme büyüklüklerinin küçük olduğu iller, genelde eğimli arazilerin fazla olduğu bölgelerde bulunur. 1-16

36 Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (Dokap) Sektör Performansõ (1) GSBH döneminde, DOKAP bölgesi tarõm sektörünün, GSBH içindeki payõ Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 Türkiye ve DOKAP Bölgesinde Tarõm Sektörünün GSBH İçindeki Payõ Tarõm ve hayvancõlõk Ormancõlõk Balõkçõlõk Toplam Birim: 1987 sabit fiyatlarõyla milyon lira Türkiye Kaynak: İllere Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasõla, Türkiye, DİE Toplam tarõm GSBH si içinde, tarõm ve hayvancõlõk alt sektörü yüzde lõk bir payla ilk sõrada yer almaktadõr. Geri kalan bölüm ormancõlõk ve balõkçõlõk alt sektörleri tarafõndan hemen hemen eşit şekilde paylaşõlmaktadõr. DOKAP bölgesinde tarõmõn GSBH içindeki oranõ son 11 yõlda durgun bir seyir izlemiş ve ülke genelindeki payõ 1987 de yüzde 5,7 iken, 1997 de yüzde 4,7 ye gerilemiştir. Burada önemli olan bir nokta, DOKAP bölgesinde balõkçõlõk alt sektörünün tüm ülke balõkçõlõğõ içinde yüzde 14 gibi yüksek bir paya sahip olmasõdõr. Bu da bölgedeki yoğun hamsi üretiminden kaynaklanmaktadõr yõlõnda, DOKAP tarõm GSBH sinin illere göre dağõlõmõ Tablo 15 de gösterilmiştir. Tarõm sektöründe en büyük üretimi yapan il, bölge genelindeki milyon liralõk gelir ve yüzde 33 lük payõyla Ordu dur. Bu ili milyon lira ile Trabzon, milyon lirayla Giresun ve milyon lirayla Rize izlemektedir. İç kesimlerde yer alan Gümüşhane ve Bayburt illerinin tarõm üretimi sõrasõyla

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT IV: SOSYAL SEKTÖRLER

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ JAMAİKA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 20.03.2007 Ülke No: 464 Ş.O. - 41 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT II TARIM RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT III SANAYİ VE HİZMETLER RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2555 ÖİK: 571 SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Aralõk 2007 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Danimarka Krallõğõ Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ SURİYE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ SURİYE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ SURİYE ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 4 OCAK 2007 Ülke No : 608 Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Suriye Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

Kasõm 2007. Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Kasõm 2007. Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Kasõm 2007 Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 İÇİNDEKİLER 2 EKONOMİNİN GÖRÜNÜMÜ.. 3 BÜYÜME.... 6 ENFLASYON. 10 ÖDEMELER DENEGESİ.. 13 DIŞ TİCARET... 19

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2576 ÖİK: 589 ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2722-6. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ IRAK ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2007 Ülke No: 612- Ş.O. / 76 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Irak Cumhuriyeti Coğrafi Konumu :

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ Tuncer KOCAMAN (*) Özet: Türkiye de Planlõ dönemin başõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelere paralel olarak doğuşta ortalama hayatta

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT I: YÖNETİCİ ÖZETİ Ağustos

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2 Dõş Ticaret Araştõrma Servisi Meltem Duran Mart, 2003 i İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. Tanõmõ 1 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2575 ÖİK: 588 VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2575 ÖİK: 588 VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2575 ÖİK: 588 SU ÜRÜNLERİ VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2714-5. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ YEMEN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 05/04/2007 ÜLKE NO: 653 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Yemen Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AVUSTRALYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Avustralya Topluluğu Yönetim Şekli

Detaylı

TACİKİSTAN ÜLKE RAPORU

TACİKİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ TACİKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Kasõm 2007 Ülke No: 82 Şaban Oruç / 108 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Tacikistan Yönetim Şekli :

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Ürün Tanõmõ ve Çeşitleri 1.2. Plastiğin Kullanõm Alanlarõ 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 16 Ekim 2007 Ülke Kodu: 76 Ş.O. / 99 2 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Gürcistan Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,731 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,320 -%0.8 $/YTL 1.3499 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.61 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi

Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi Anadolu Bulvarõ, 11. Sokak, no. 14, Söğütözü 06510, Ankara http://www.ere.com.tr ERE Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi N. Nadi BAKIR,

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

DPT - UZMANLIK TEZLERİ TARIMDA GİRDİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞE ETKİLERİ

DPT - UZMANLIK TEZLERİ TARIMDA GİRDİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞE ETKİLERİ DPT - UZMANLIK TEZLERİ TARIMDA GİRDİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞE ETKİLERİ TEMMUZ 2000 YAYIN NO: DPT : 2521 TARIMDA GİRDİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞE ETKİLERİ Nebi ÇELİK Uzmanlõk Tezi İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AFGANİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncellenme Tarihi: Ş.O. ÜLKE NO:660 Ş.O / 78

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AFGANİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncellenme Tarihi: Ş.O. ÜLKE NO:660 Ş.O / 78 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AFGANİSTAN ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 12.07.2007-Ş.O. ÜLKE NO:660 Ş.O / 78 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Afganistan Coğrafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı