Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:"

Transkript

1

2 Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan en bü yük eko no mik kri zin y k c et ki le ri dün ya da ve ül ke miz de tüm top lum kat man la r ile birl kte mi mar l k or ta m n da da flid det le his - se dil mek te dir. Mi mar lar oda s 42. Ola an Ge nel Ku ru lu böy le bir or tam - da; dün ya ve ül ke so run la r n kent ve mi mar l k ba la m n - da de er len di rir ken; ül ke miz mi mar la r n n ör güt lü gü cü olan Mi mar lar Oda s n n mes le ki alan da ki ça l fl ma la r n n ya n s ra ka mu ve top lum ya ra r do rul tu sun da ça l fl ma la - r n sür dür me si 56 y l l k ge le ne i nin ge re i dir. Ya fla nan kü re sel kri zin oda n da mi mar l k ve kent me ka n bu lun mak ta d r. En te mel hak lar ara s n da yer alan ba r n ma hak k n n do yum suz bir rant h r s y la kar fl lan d ne o-li be ral eko no mik sis tem dün ya n n çe flit li böl ge le rin de özel lik le yok sul la r n yer le rin den edil me le ri ne yol aç m fl t r. Bu ko flul - lar da mi mar la ra dü flen gö rev; mi mar l, ba r n ma hak k n n çö zü mün de top lum sal du yar l l k la r öne ç kar ma la r d r. Kü re sel kri ze çö züm öne ri le rin den bi ri ola rak su nu lan kent sel dö nü flüm sü reç le ri, kü re sel ser ma ye ve ye rel or - tak la r n n bas k s al t n da kent sel ve kül tü rel y k m ha li ne dö nüfl müfl tür. Özel lik le ka mu kay nak la r n n ve alan la r n n ya ma lan ma s na da ya nan bu uy gu la ma la r n dur du rul ma - s zo run lu dur. Ül ke nin ye ni bir Ana ya sa ih ti ya c y l lar d r tüm top lum ke - sim le rin ce di le ge ti ri len bir ger çek tir. An cak mev cut si ya - sal ik ti da r n di er si ya si par ti ler ve top lum ke sim le riy le bir kon sen sus ara y fl na hiç ge rek duy ma dan sür dür dü ü Ana ya sa ça l fl ma la r n n top lu mun ih ti ya c n kar fl la yan bir Ana ya sa olufl tur ma s müm kün de il dir. Bu ne den le öz - gür lük çü, ço ul cu, ba r fl ç, de mok ra tik, la ik ve sos yal hu - kuk dev le ti an la y fl or tak pay da s n da, top lu mun bü tün ke - sim le ri nin si ya sal ka t l m na ola nak ta n yan ye ni bir Ana - ya sa n n ka t l m c sü reç ler le ha z r lan ma s na ih ti yaç var d r. Ül ke miz in san la r n n bin ler ce y l l k or tak geç mi flin den sü - zü len ba r fl için de bir ara da ya fla ma ira de si ni za y f la ta cak nef ret duy gu la r n kö rük le yen ge lifl me ler en di fle ver mek - te dir. Bu ko flul lar da in san la r n uy gar ca ba r fl ve kar defl lik içer sin de ya fla ya bi le ce i de mok ra tik bir top lum he pi mi zin öz le mi dir. Et nik so run la r n de mok ra tik, adil bir ba r fl ve te - mel in san hak la r çer çe ve sin de çö zü mü flart t r. Kent sel Dö nü flüm ad al t n da TO K ye ema net edi len kent le rin hoy rat ça h r pa lan ma s na de vam edil mek te dir. Mi mar lar Oda s, ye rel yö ne tim le rin ve mer ke zi oto ri te nin ül ke nin her co raf ya s n da uy gu la nan ki fli lik siz flab lon lar la ye ni ge lifl me alan la r aç mak ye ri ne, ön ce lik le ye rel de er - le ri içe ren mev cut ya flam alan la r n top lum sal ak tör le rin ka rar sü reç le ri ne ka t l m ile sa l k l ve ya fla n r du ru ma ge - ti ril me si ni sa vun mak ta d r. k ti da r n çe flit li dev let ku rum la r ara c l ile alt ya p s n olufl tur du u ka mu ku ru mu ni te li in de ki mes lek ör güt le ri - ni ifl lev siz lefl tir me gi ri flim le ri dik kat çe ki ci ha le gel mifl tir. da re le rin uy gu la ma la r n top lum ya ra r na ve ka mu yet ki si kul la na rak de net le mek mes lek ku ru lufl la r n n ül ke ye hiz - met yo lun da as li gö rev le rin den bi ri dir. Ne Mi mar lar Oda - s n n ne de di er mes lek ör güt le ri nin bu so rum lu luk la r n - dan vaz geç me si dü flü nü le mez. Mi mar lar Oda s, bu do - rul tu da ki gi ri flim le re kar fl tüm mes lek ku ru lufl la r ile da ya - n fl ma içe ri sin de ve ka muo yu des te i ni de ar ka s na ala rak mü ca de le et mek te ka rar l d r. TMMOB Mi mar lar Oda s Mer kez Yö ne tim Ku ru lu 2

3 Ulusal Mimarlık Ödülleri 12. Ulusal Mimarl k Ödülleri Sahiplerini Buldu Mi mar lar Oda s n n her iki y l da bir dü zen le di i ve bu y l XI I. dö ne mi ger çek lefl ti ri len Ulu sal Mi mar l k Ser gi si ve Ödül le ri nde Se çi ci Ku rul bu dö nem, 160 ese rin / 211 pa no ile ka t l m n de er len dir me ye al d ; be lir le di i 37 ödül ada - y ara s n dan, 8 ese ri ödü le de er gör dü. Do an Te ke li bafl kan l n da, Bo aç han Dün da ralp, Na m k Er kal, Hü se yin Kah ve ci o lu ve Nev zat l han dan olu flan Büyük Ödül (Sinan Ödülü) Se çi ci Ku rul, Bü yük Ödül (Si nan Ödü lü), Mi mar l a Kat - k Da l Ba fla r Ödül le ri ve An ma Prog ra m için ödü le de - er gö rü len isim le ri ve Ya p, Pro je ve Fi kir Su nu mu dal la - r n da ki ödül aday la r n be lir le di ve ka mu oyu na du yur du. Ödül sa hip le ri ise, 16 Ni san ak fla m, An ka ra da Çan ka ya Ça dafl Sa nat lar Mer ke zi nde ya p lan tö ren le sa hip le ri ni bul du. Mimarl a Katk Dal Baflar Ödülü MEHMET KONURALP CEVAT ERDER Anma Program Mimarl a Katk Dal Seçici Kurul Özel Ödülü ZEK SAYAR MKAN MEKAN GRUBU 3

4 Yap Dal Baflar Ödülleri TURKCELL AR-GE B NASI, Gebze-Kocaeli KEREM ERG NO LU, HASAN ÇALIfiLAR YAPI KRED BANKASI BANKACILIK AKADEM S, Gebze-Kocaeli MEHMET KÜTÜKÇÜO LU, ERTU UÇAR Yap Dal - Koruma-Yaflatma Baflar Ödülleri KAZIKLI KERVANSARAY RESTORASYONU VE ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZ Ç EK YAPISI, Gölcük-Kocaeli T. GÜL KÖKSAL, M. BURAK ALTINIfiIK DDB TUZ AMBARI, Kas mpafla- stanbul KEREM ERG NO LU, HASAN ÇALIfiLAR 4

5 Proje Dal Baflar Ödülleri TOPLU KONUT KORALLUSVIERTEL, Hamburg-Almanya ERCAN A IRBAfi TARSUS SEV LKÖ RET M OKULU KAMPUSU, Tarsus-Mersin KEREM ERG NO LU, HASAN ÇALIfiLAR Proje Dal Seçici Kurul Özel Ödülü ZEYNEL BEY TÜRBES RESTORASYONU, Hasankeyf-Batman CENG Z KABAO LU Fikir Sunumu Dalı Başarı Ödülleri ESK L MAN VE ORFIRISEY KENTSEL TASARIMI, Reykjavik- zlanda GÜNAY ERDEM, SUNAY ERDEM SERG PROGRAMI XII. / 2010 Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri Nisan 2010, Çankaya Ça dafl Sanatlar Merkezi, ANKARA 3-28 May s 2010, MO stanbul BK fiubesi Sergi Salonu, Karaköy- STANBUL 4-11 Ekim 2010, ZM R 1-8 Kas m 2010, ADANA I-XII / Ulusal Mimarl k Ödülleri Retrospektifi Koruma Ödülleri Haziran 2010, STANBUL letiflim: 5

6 Basın Açıklaması 1 May s ta da Emek ve Emekçilerle Beraberiz..! Uy gar l k ta ri hi ay n za man da eme in ta ri hi dir. Eme in say g n l k ka zan d oran da in san l k uy gar lafl ma yo lun da önem li ad m lar ata bil me yi ba fla ra bil mifl tir. Bu gün ge li nen afla ma y do ru an la mak ve de er len di re bil mek için eme - in ta rih sel sü reç içer sin de ki ro lü nü iyi an la mak ge re ki yor. Her fley emek le bafl la d. Me ga ron dan bu gü ne uza nan me kân sal de i fli min özün de emek var d r. Ba r nak lar, ma hal le ler, kent ler, met ro pol ler ve ni ha yet kü re sel me - kân lar eme in üze rin de fle kil le nir. Kö le ci lik, Fe oda li te, ve Ka pi ta lizm emek sö mü rü sü ne gö re fle kil len di ler. Bu na ko - flut ola rak öz gür lük, eflit lik, ba r fl, ada let, hu kuk, sos yal ka - za n m lar ve eme in in san l a ka zan d r d tüm ev ren sel de - er ler ola rak in san l n övünç kay na n olufl tur mak ta d r. Ni ha yet Kü re sel Ka pi ta lizm tüm var l n emek sö mü rü sü - ne borç lu dur. Kri zi ni afl mak için eme in ve top lum sal l n var et ti i ka mu sal l ta lan et mek te dir. Bu gün eme in is - tis ma r, tüm tek no lo jik ve bi lim sel ge lifl mifl lik le re kar fl n da ha kap sam l ve or ga ni ze bir ni te lik ka zan m fl t r. Ya ra t - lan tü ke tim top lu mu kap sa m n da ar t k emek çi, bir tü ke - tim nes ne si ola rak da önem li bir ko nu ma gel mifl tir. Bu du - ru mu mefl ru lafl t r mak ve sür dü re bil mek için eme i yok sa yan de er len dir me ler üze rin den emek is tis ma r n n ya p l ma s gün dem de dir. Uy gar lafl ma ya kar fl t bir ge li flim gös te ren ka pi ta lizm, gü - nü müz de 2. Dün ya sa va fl n dan son ra ki en bü yük kri zi ni ya fla mak ta d r. Her fle yi me ta ola rak gö ren bir an la y fl do al ola rak ke sin ti ye u ra m fl t r. Bu sü reç te ar t k, ne o-li - be ral po li ti ka lar la ka pi ta liz min var l n sür dü re me ye ce i an la fl l m fl t r. Ve bu ne den le ka pi ta liz min güç lü mer kez le ri ki mi ka mu sal ve sos yal araç la ra bafl vur ma ge re i ni duy - mak ta d r lar. Ül ke miz yö ne tim le ri bu sü re ci da hi an la mak tan çok uzak - ta lar. Ha la ne o-li be ral po li ti ka la r n kö tü bir kop ya s n n sa - vu nu cu lu u nu gö rev edin me ye ve bay rak tar l n yap ma - ya de vam et mek te dir ler. Gün dem de olan Ana ya sa de i flik lik le ri ise; emek çi le rin hak ara ma ve ör güt len me le ri nin önün de ki en gel le ri kal d r - ma d gi bi, ça l fl ma ko flul la r n da ha da kö tü ye gö tü re bi - le cek ve ye ter siz olan ifl gü ven ce le ri ni de ta ma men or ta - dan kal d ra bi le cek ni te lik te dir. Bu çer çe ve de ka mu ça l - flan la r n n sen di ka lafl ma s gös ter me lik bir fle kil de gün de - me ge ti ril mek te dir. Ka mu nun tas fi ye si sü re cin de hu ku ka ay k r ola rak uy gu - lan mak ta olan 4-C uy gu la ma la r için ik ti dar ya sal gü ven - ce ler olufl tur ma ça ba s n da d r. fl çi ler le hi ne gös ter me lik ve içi bofl ki mi söy lem ler le bu uy gu la ma lar mefl ru lafl t r l ma ya ça l fl l mak ta d r. Bin bir emek ve öz ve riy le ya ra t lan ka mu var l k la r ka pi - ta liz min kri zi ni öte le mek ve ki mi çev re le re rant sa la mak ama c y la sa t fla su nul mak ta d r. Bu var l k la r n sa t fl ; hem y l la r n bi ri ki mi eme in yok edil me si hem de emek çi le rin ifl siz lefl me si an la m na gel mek te dir. 6

7 Bu çer çe ve de ka mu var l k la r m z ve kent sel ala n rant ala n ola rak gö ren an la y fl lar rant odak l kent sel po li ti - ka la r uy gu la ma ya ça l fl mak ta d r lar. Bu an la y fla ba l ola - rak kent sel dö nü flüm ka rar la r gün de me gel mek te dir. Bu ka rar lar, y l la r n top lum sal bi ri ki mi olan eme i yok et - me ve emek çi le ri ifl siz b rak ma s n n ya n n da ya flam alan - la r n dan da sür gün edil me le ri ne ne den ol mak ta d r. Kent sel me kân da var s l-yok sul ay r fl ma s n da ha da de - rin lefl ti ren, kül tü rel zen gin li i mi zi ve top lum sal ba r fl or - ta dan kal d ran rant a da ya l ve/ve ya flo ven ni te lik te ki uy gu la ma lar emek çi ler ve top lum sal sü reç ler aç s n dan var olan kao su da ha da de rin lefl tir mek te dir. Ger çek te ge rek si ni mi miz olan, eme in hak et ti i say g n l - ka zan d, ba r fl ve esen li in ege men ol du u bir ge le - ce in bir lik te in fla edil me si dir. 12 Ey lül fa fliz mi ile yüz lefl me den ve 1977 y l n da ger çek le - flen 1 Ma y s Kat lia m n n so rum lu la r aç a ç ka r la rak ce - za lan d r l ma dan de mok ra tik ge lifl me den söz edi le me - ye ce i bir ger çek tir. AKP ik ti da r n n de mok ra tik aç l m söy le mi ger çek bir de mok ra si bek len ti sin den uzak t r. Ger çek bir de mok ra si ge rek si ni mi ye ri ne ken di ik ti da r n de rin lefl tir me ça ba s n dan bafl ka bir fley de il dir. Gün dem emek ek sen li po li ti ka la r zo run lu k l mak ta d r. Te - kel ifl çi le ri nin onur lu di re ni fli ye ni bir sü re ci bafl lat m fl t r. 12 Ey lül ölü top ra top lum sal mu ha le fe tin üze rin den kalk - m fl t r. Ar t k top lum ken di ne da ha faz la gü ven me ye ve hak ara ma ya bafl la m fl t r. Bir avuç emek çi da ya n fl ma n n mufl tu su nu ver mifl tir Mi mar lar Oda s, 56 y l l k geç mi fli ile emek ve de mok ra si - nin ya n n da yer al m fl t r. Ka mu ve top lum ya ra r na bir mi mar l k ça ba s ve Mi mar lar Oda s top lum hiz me tin de fli a r bu bir lik te li in ve da ya n fl ma n n kay na n olufl tur - mak ta d r. fiüp he siz, ge le cek, bu da ya n fl ma n n da ha da pe ki fle ce i y l lar ola cak t r. 1 Ma y s 2010 fl çi Bay ra m ile da ya n fl ma n n da ha da yük - se le ce i inan c y la; tüm emek çi le rin bay ra m n kut la r z. TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Eme in ve Emekçinin Bayram 1May s ta Alanlardayd k 7

8 Et kin lik ler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeli i Semineri Gerçekle ti Noyan Umur Vural ın Bir Mimar ve Uygulamaları Söyle isi Gerçekle ti M. Ber kay Erifl, Gür kan Dur gun ve Gü nefl Yü zü gür ta ra f n - dan ha z r la nan Bi na lar da Ener ji Per for man s Yö net me li i se mi ne ri 24 Mart Çar flam ba gü nü ger çek lefl ti ta ri hin de Res mi Ga ze te de ya y m la nan ve 5 Ara l k 2009 da yü rür lü e gi ren yö net me li in ç k fl ne den le ri, yö - net me li in ge tir di i ye ni lik ler, mü hen dis ve mi mar la ra yük le di i so rum lu luk lar M. Ber kay Erifl ve Gür kan Dur gun ta ra f n dan ak ta r l d. Ay r ca yö net me li in mi ma ri ta sa r m sü re ci ne et ki le ri ne se mi ner de yer ve ril di. Uy gu la ma sü re - cin de yö net me li e uy gun lu un han gi flart lar ve mal ze me kul la n m ile sa la na bi le ce i nin ak ta r l d ikin ci otu rum - da Gü nefl Yü zü gür gör sel ler üze rin den ko nu ile il gi li ay - r n t l bil gi ver di ve de tay uy gu la ma la r n ilet ti. 8 No yan Umur Vu ral n Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r söy le fli si 25 Mart Per flem be gü nü fiu be miz se mi ner sa lo nun da ger - çek lefl ti. Ken di si ni k sa ca ta n ta rak söy le fli ye bafl la yan Vu - ral, ö ren ci lik y l la r n dan iti ba ren yap t pro je ler de kur gu ve ana fik rin bü yük önem ta fl d n ifa de et ti. Ö ren ci lik y l la r n da ha z r la d 5m 2 lik bir ya fla ma bi ri min den bafl la - ya rak kro no lo jik s ray la pro je le ri ni iz le yi ci le re ak ta ran Vu - ral, ger çek lefl me se da hi ta sar la d pro je le rin bir sü re son ra bir bafl ka pro je ye alt l k olufl tur du u na inan d n be lirt ti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi nde ta sar la d k la r ofis bi - na s n dan söz eden Vu ral, Bor no va Pro fe sör ler Si te si n de ve Çefl me de ta sar la d ko nut pro je le ri ne de de in di. Pro je le ri üze rin den müfl te ri ile sa l k l bir di ya log ku ra bil - me nin ve uyum lu bir ça l fl ma ser gi le me nin zor lu u nu ve öne mi ni vur gu la ya rak mi mar l k yap ma n n as l n da salt ta - sar la mak tan iba ret ola rak al g lan ma ma s ge rek li li i ni ifa - de et ti. Vu ral yap t ifl le rin elefl ti ri si nin ya p l ma s n n da ken di si aç s n dan önem li ol du u nu, bir sü re son ra ken di - si nin de geç mifl te yap t k la r n ob jek tif ola rak elefl tir me ye ça l fl t n be lirt ti. Son ola rak iz le yi ci le rin pro je ler hak k n - da ki so ru la r n n ya n t lan d söy le fli il giy le iz len di. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

9 Et kin lik ler Levent Gedizlio lu nun Mimarlık Hayatım Retrospektif Sergisi Açıldı Nafi Çil in Resim Sergisi Açıldı Le vent Ge diz li o lu nun Mi mar l k Ha ya t m Ret ros pek tif Ser gi si 6 Ni san Sa l gü nü DE SEM de iz le yen - ler le bu lufl tu. Kü çük bir do ra ma de ta y n dan, bü yük bir çev re dü zen le me si ne ka dar, ta sa r m ala n n n tü mü nü mi - mar l k ey lem ala n ola rak ta n m la yan Ge diz li o lu nun ser - gi aç l fl n da ön ce lik le fiu be miz Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal mi mar la r n ürün le ri ni pay la fl m n n öne mi ne dik kat çe ke rek bu ba lam da ser gi le rin ta n t m da ki ro lü ne de in di. Ar d n dan Sa y n Ge diz li o lu te flek kür le ri ni su na - rak ser gi si hak k n da k sa ca bil gi ver di. Ser gi kap sa m n da ay r ca 7 Ni san Çar flam ba gü nü Levent Ge diz li o lu Ses li Fo to raf Gös te ri si sun du. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Mi mar ve res sam Na fi Çil in Re sim Ser gi si Ni san ta - rih le ri ara s n da z mir Ege Üni ver si te si Ata türk Kül tür Mer - ke zi Sa nat Ga le ri si nde iz le yi ci ile bu lufl tu. Nafi Çil Resim Sergisi Eskişehirlilerle Buluşacak Yer: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yunus Emre Kampüsü / Eskiflehir Sergi Süresi: May s

10 Et kin lik ler Mimar Sinan Anma Etkinlikleri Kapsam nda Çocuk ve Mimarl k Atölye Çal mas Düzenlendi Ölümünün 422. Y l nda Mimar Sinan Sayg yla And k Okul Bah çe mi Ye ni den Ya ra t yo rum te ma s ile dü zen le - nen atöl ye ça l fl ma s Hik met Siv ri Gök men ve Bur cu Gü - lay Tafl ç yü rü tü cü lü ün de 8 Ni san Per flem be gü nü ger - çek lefl ti. Mi mar Si nan l kö re tim Oku lu ö ren ci le ri ile okul bah çe - si nin ifl lev le ri üze ri ne ya p lan soh be tin ar d n dan na s l bir bah çe is te dik le ri ne da ir re sim ça l fl ma s ya p lan atöl ye de, ya p lan ça l fl ma lar tüm ö ren ci le rin de ka t l m y la tar t fl l - d. Tar t fl ma n n ar d n dan ö ren ci ler grup la ra ay rı la rak ma ket ça l fl ma s ger çek leş tir di ler. Her grup ay rı bir ma ket ya pa rak düş le rin de ki okul bah çe si ni ken di okul la rın da ser gi le di. Atöl ye ça l fl ma s n da ö ren ci le rin za man la r n n bü yük bir k s m n ge çir dik le ri okul bah çe le ri nin olum lu ve olum suz yön le ri nin sap ta n p bu nun üze ri ne fi kir üret me le ri sa lan d. Her y l fiu be miz ta ra f n dan dü zen le nen Mi mar Si nan an - ma et kin lik le ri bu y l Si nan n 422. ölüm y l dö nü mü olan 9 Ni san 2010 Cu ma gü nü Mi mar Si nan An t önün de say g du ru flu ile bafl la d. Say g du ru flu ve an ma tö re ni ne mi mar - la r n ya n s ra Ko nak Mi mar Si nan l kö re tim Oku lu ndan bir grup ö ren ci de ka t l d. fiu be miz Yö ne tim Ku ru lu Bafl - ka n Ha san To pal, Ölü mü nün 422. y l n da Mi mar Si nan An yo ruz bafl l k l Mi mar lar Oda s Ba s n Bil di ri si ni ak tar d. Ayrıca Si nan an ma et kin lik le ri kap sa m n da 8 Ni san 2010 Per flem be gü nü Mi mar Si nan l kö re tim Oku lu nda fiu be Yö ne tim Ku ru lu Üye miz Hik met Gök men ve Arfl. Gör. Bur cu Gü lay Tafl ç yü rü tü cü lü ün de Ço cuk ve Mi mar l k atöl ye si ger çek lefl ti ril di. fiu be Yö ne tim Ku ru lu Üye miz Ni - lü fer Ç nar l Mut lu da oku lun dü zen le mifl ol du u prog - ram da Mi mar lar Oda s Ge nel Mer ke zi ta ra f n dan ya y m la - nan ba s n bil di ri si ni ak tar d. 10 Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

11 Etkinlikler H. brahim Alpaslan, Mimarlar Odas Aydın Temsilcili i nin Konu uydu Mi mar lar Oda s Ay d n Tem sil ci li i ta ra f n dan dü zen le nen, Araş. Gör. H. b ra him Al pas lan n Si nan Mi mar l n da Strük tür-me kân Di ya lek ti i söy le fli si 7 Ni san Çar flam ba gü nü ger çek lefl ti. Si nan hak k n da neler bildi i mi zi sorgulayarak söy le fli ye bafl la yan Al pas lan, Si nan n ha ya t hak k n - da ki ya z l ve gör sel kay nak lar dan söz et ti. Ay rı ca Si nan n ha ya t n ve na s l sa ray bafl mi ma r ol du u nu k sa ca ak tar dı. Bu ya p lar da Si nan n ne ka dar var ol du u nu sor gu la yan Al pas lan, sal ta nat ve sal ta na ta ya k n ya p la r n ço un da Si - nan n biz zat bu lun du u; sal ta na ta uzak ya p lar da ise ana mi ma ri ka rar la r n ve ri lip, us ta s n n gö rev len di ril me ola s l - n n da ha yük sek ol du u nu dü şün dü ğü nü iz le yen ler le pay - lafl t. Si nan ya p la r n dan ba z la r n strük tür ve iç me kân kur - gu su ba la m n da ak ta ran Al pas lan, strük tür de ne me le rin - de ki fark l lafl ma la ra ve iç me kân da gün fl n n öne mi ne de in di. Söy le şi de bü tün cül me kân, kub be nin et ki si ve küt - le plas ti ği açı sın dan Si nan ya pı la rı ir de len di. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Ç nar Bilgin, Mimarlar Odas Ku adas Temsilcili i nin Konu uydu Mimar Sinan ı anma etkinlikleri kapsamında Mi mar lar Oda s Ku - fla da s Tem sil ci li i ta ra f n dan dü zen le nen Ç nar Bil gin söy le fli - si 9 Ni san Cuma gü nü ger çek - lefl ti. Mi ma r n ha ya ta ba k fl y la mi mar l k d fl n dan soh bet et me - nin key fin den söz ede rek su nu flu na bafl la yan Bil gin, öz - geç mi fli ni de k sa ca ak tar d. Ça l fl ma la r n kro no lo jik bir sis te ma tik içe ri sin de ha z r la yan Bil gin, ilk ifl le rin den bafl - la ya rak ak tar d ça l fl ma la r na da ha son ra en son ça l fl - ma s y la de vam et ti y l l k bi ri ki mi ni ve de i fli mi ni, gös ter di i pro je ler üze rin den iz le yen ler le pay la flan Bil gin ya l n ama bi raz süs len mifl ve süs len di i afli kâr olan ilk za - man ça l fl ma la r n n flim di ler de de süs len di i ni ama bel ki de bu ifli da ha ya pa bil di i de iti raf et ti. Ön ce ki ve son dö - nem ça l fl ma la r n kar fl lafl t r ma l ola rak ak ta ran Bil gin, genç le re yö ne lik ak ta r m ve aç k la ma lar da bu lu na rak pro je le ri ni gös ter di. Ken di sin de ki de i fli mi pro je le ri ba - la m n da bi re bir ak ta ran Bil gin in söy le fli si il giy le iz len di. Nejat Saygıner in Ege ye Foto raf Sergisi Açıldı Mi mar Ne jat Say g ner in Ege ye Fo to raf Ser gi si 19 Ni - san-2 Ma y s 2010 ta rih le ri ara - s n da z mir Dev let Re sim Hey kel Mü ze si nde iz leyici ile buluştu. 11

12 Etkinlikler lhan Tekeli nin Seyfi Arkan n Ya am ve Mimarl n Toplumsal Ba lam Söyle isi Gerçekle ti l han Te ke li nin Sey fi Ar kan n Ya fla m ve Mi mar l n Top lum sal Ba la m söy le fli si DE SEM de 20 Ni san Sa l gü nü ger çek lefl ti. Ön - ce lik le Mi mar lar Oda s n n dü zen - le di i an ma prog ra m n n öne mi ne de i nen Te ke li, Sey fi Ar kan gi bi bir dö ne min çok ta n n m fl mi ma r olan ve da ha son ra unu tu lan bir ki fli li i ha t r la ma n n çok mü him ol du u nu di le ge tir di. Söy le fli sin de Sey fi Ar kan n bi yog ra fi sin den ha re ket ede rek Ar kan n ha ya t n da ki k r l - ma nok ta la r n sap ta yan Te ke li, sap ta d ye di k r l ma nok - ta s n ye di so ru ile ir de le ye rek top lum la ba n kur du. Ül - ke miz de bi yog ra fik bil gi nin çok s n r l ol du un dan söz eden Te ke li, bi yog ra fik bil gi nin öne mi ne de de in di. Ar - kan n bi yog ra fi si ni ak tar d k tan son ra Ber lin Tek nik Oku - lu na gi di fli ve Po el zig ile ça l fl ma s sü re ci nin top lum sal ba la m n iz le yen ler le pay lafl t. kin ci ola rak ya r fl ma me - ka niz ma s n ve bu me ka niz ma n n ter cih edil me se bep le ri - ni sor gu la yan Te ke li, son ra s n da Ar kan n Ata türk ün mi - ma r olup ol ma d ko nu su nu ir de le di. Dör dün cü so ru da Cum hu ri yet in 1930 son ra s uy gu la ma la r n da Sey fi Ar kan, Se dat Hak k El dem ve Emin Onat ara s n da ki ya r fl ma y ak - ta ran Te ke li, bü tün her fle yi ni bü ro üs tü ne ku ran Ar kan n ya n s ra hem bü ro hem aka de mik alan da va ro lan Emin Onat ve Se dat Hak k El dem in yak la fl m la r n göz önün de bu lun du ra rak sa de ce bü ro or ta m n da he ge mo nik bir po - zis yon ya rat ma n n müm kün olup ol ma d n da sor gu la d. Ya fla d ruh sal so run la r n mi mar l k ta ri hin de be lir le yi ci olup ol ma ma s n da sor gu la yan Te ke li, son ola rak Ar kan n fle hir plan la ma ala n na kat k s n n ne ol du u nu sor du. Seyfi Arkan Retrospektif Sergisi zmirli zleyicilerle Bulu tu Mi mar lar Oda s, Tür ki ye nin mi mar l k kül tü rü ne kat k da bu - lun mufl ve bu gün ha yat ta ol ma yan mi mar(lar) n an s n ya - flat mak üze re, 2006 y l n da bir An ma Prog ra m n ku rum - sal lafl t r ma n n ilk ad m la r n at m fl t. Se çi ci Ku rul bu prog - ram için ilk ola rak Mi mar Ke ma let tin i seç miş ti. Mi mar lar Oda s, An ma Prog ra m n n dö ne min de Ata - türk ün mi ma r ola rak bi li nen Sey fi Ar kan an l ma ya de er bul du. Afi fe Ba tur, Ali Cen giz kan, Mü ge Cen giz kan, De rin nan ve Bü lend Tu na dan olu flan An ma Prog ra m Ko mi te si üye le ri, Sey fi Ar kan üze ri ne ya p la cak ça l fl ma lar için MO - DER N ST AÇI LIM DA B R ÖN CÜ te ma l bir prog ram be lir - le di. Bu te ma ba la m n da mi ma r n ça l fl ma la r n içe ren ret - ros pek tif bir ser gi ha z r lan d Ni san ta rih le ri ara s n da DE SEM de iz le yen ler le bu lu flan ser gi nin aç l fl n da Prof. Dr. l han Te ke li Sey fi Ar kan n Ya fla m ve Mi mar l n Top lum - sal Ba la m te ma l söy le fli si ni ger çek lefl tir di. 12

13 Çocuk ve Mimarl k Atölye Çal mas Düzenlendi Etkinlikler zmir deki Liselerin Kariyer Günlerine Kat lmaya Devam Ediyoruz Kül tü rel Mi ras te ma s ile dü zen le nen atöl ye ça l fl ma s Hik met Siv ri Gök men, Hü mey ra Bi rol Ak kurt ve Fey zal Av c Öz ka ban yü rü tü cü lü ün de Kar fl ya ka E i ti me Güç Ve ren ler Der ne i nin de kat k la r y la 21 Ni san Çar flam ba gü nü ger çek lefl ti. La mi a Ka rer l kö re tim Oku lu ö ren ci - le ri ile ken ti miz de ki kül tü rel mi ra sa da ir ör nek le rin ge zil - me siy le bafl la yan ça l fl ma da Es ki Ha va ga z Fab ri ka s, Al - san cak Ga r, Mu zaf fer z gü ve Ga zi Ka d n lar So kak la r n n ge zil me si nin ar d n dan Al san cak s ke le si de gü nü müz mo - dern ya p la r çer çe ve sin de gö rül dü. Ge zi nin ar d n dan mi - mar l n ve kül tü rel mi ra s n ne ol du u na ilifl kin bir su nufl ger çek lefl ti ril di. Atöl ye ça l fl ma s n da ö ren ci ler ge zi den ve su num dan ak lla r n da ka lan lar ile yap t k la r re sim ça l fl - ma s n da te ma y ir de le di. Atöl ye nin ço cuk lar ta ra f n dan na s l de er len di ril di i ne ilifl kin an ket ça l fl ma s ile atöl ye son bul du. Mi mar l n ta n t m n n ve her ke sim den ki fli le re ak ta r l ma - s n n öne mi ni sos yal so rum lu luk pro je si ba la m n da de - er len di ren ve bu ko nu da ça l fl ma la r na de vam eden fiu - be miz, z mir de yer alan li se le rin ka ri yer gün le rin de mi - mar l ak tar mak ve önü müz de ki y l lar da mi mar l ter cih et me yi dü flü nen ö ren ci le ri mes lek ko nu sun da bil gi len - dir mek için ka ri yer gün le ri ne ka t l ma ya de vam edi yor. Mart-Ni san ay la r kap sa m n da Ka ra ba lar Türk Al man Kül tür ve E i tim Vak f Oku lu, Nev var Sa lih fl gö ren Ana - do lu Li se si, Ga zie mir Nev var Sa lih fl gö ren Ana do lu Li se - si ve z mir Özel Fa tih Ko le ji nde dü zen le nen ka ri yer gün - le ri ne Me rih Fe za Y l d r m, Nec det Ule ma, Ser dar Us lu bafl, Ali Okan Y l maz ve Ha san To pal ka t l d. Önü müz de ki ay - lar da dü zen le ne cek et kin ler de de yer al ma ya ve li se ö - ren ci le ri mi ze se çe cek le ri mes lek ko nu sun da yar d m c ol - ma ya de vam ede ce iz. 13

14 Etkinlikler Mimarların Vergisel Yükümlülükleri Semineri Gerçekle ti 5. Ulusal Çat & Cephe Sempozyumu DEÜ Mimarlık Fakültesi nde Gerçekle ti Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi De net - men le rin den E. Yaşar Erdoğan ta ra f n dan ha z r la nan Mi - mar la r n Ver gi sel Yü küm lü lük le ri Se mi ne ri 28 Ni san ta - rihinde ger çek lefl ti. Se mi ne rde ser best mes lek ka zan c n n ta n m ve un sur la - r aç k la nd. Ayrıca mi mar la r n ser best mes lek ve li mi ted flir ket ler bün ye sin de ver gi sel yü küm lü lük le ri ve mi mar la - r n ka zanç la r n n na s l tes pit edil di i ne ilifl kin bil gi ler verildi. Ser best mes lek ka zan c n n tes pi tin de gi der ler, mat rah - tan in di ri le cek gi der ler, ser best mes lek ka zanç la r n da ver gi tev ki fa t ve ia de si gi bi ko nu la r de tay la r y la üye le ri - mi ze ak ta ran Erdoğan, Kat ma De er Ver gi si ve Dam ga Ver gi si Uy gu la ma la r n ve dik kat edil me si ge re ken hu sus - la r vur gu la d. Seminerde "Ver gi n ce le me le rin de Mü kel le - fin Hak la r da re nin Yü küm lü lük le ri" ve "Tüm Yön le riy le Ver gi n ce le me si" bafl l k la r al t n da üye le ri mi ze özel lik le ver gi de ne tim le ri sü re cin de hak la r, yü küm lük le ri ve dik - kat et me le ri ge re ken nok ta lar ak ta r l d. Ça t der ta ra f n dan dü zen le nen 5. Ulu sal Ça t & Cep he Sem poz yu mu Ni san 2010 ta rih le rin de DE Ü T naz te - pe Yer lefl ke si Mi mar l k Fa kül te si Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek lefl ti. Ça t ve cep he sis tem le ri nin, ta sa r m, ya p m, kul la n m, ba - k m, ona r m ve dö nüfl tür me sü reç le rin de yer alan kon - sept, mal ze me ve tek no lo ji alan la r n da bu gü ne ka dar ya - p l m fl bi lim sel ve tek nik arafl t r ma, ge lifl tir me ve uy gu la - ma ça l fl ma la r n n so nuç la r n il gi li ke sim le re ak tar ma n n amaç lan d sem poz yum da sek tö rün çe flit li ke sim le rin - den ak tö r ler bu lufl tu. Sem poz yu mun yü rüt me ku ru lun da; Prof. Dr. Ni hal Ar o - lu, Yrd. Doç. Dr. Hik met Gök men, Mi mar Ati la Gür ses, Doç. Dr. Nil Tür ke ri, Yrd. Doç. Dr. M. Cem Al tun, Mi mar Meh met Öz türk, Yrd. Doç. Dr. S. Cen giz Ye sü gey, Dr. Ca - ner Gö çer, Mi mar Sü ley man Maz lum, Yrd. Doç. Dr. Er kan Av lar, Dr. Ül ger Bu lut ve Mi mar Öz ge Si pa hi o lu yer al d. 14

15 Etkinlikler Ö renci Üyelerimiz Eski ehir e Gezi Düzenledi Mimarl k Ö rencileri için Yaz Okulu Düzenleniyor fiu be mi zin ö ren ci üye le ri ta ra f n dan ku ru lan ko mis yon - lar dan et kin lik ko mis yo nu nun tek nik ge zi eki bi ça l fl ma la - r na bafl la d. Ge zi le rin il ki, ge li fli mi ni son y l lar da h z l bir fle kil de ya fla yan Es ki fle hir e Ni san ta rih le ri ara s n da dü zen len di. Dü zen le nen ge zi ler de ö ren ci ler ara s ile ti fli - min art ma s n ve gör dük le ri ye ni yer le rin bi ri ki min den fay da lan ma y he def edi nen öğrenciler ilk ge zi lerinde Mi - mar lar Oda s Es ki fle hir fiu be si nin kat k la r y la ken ti gez me f r sa t bul du lar. 22 Ni san ta ri hin de tren ile yo la ç kıp 23 Ni san Cu ma gü nü Kent park, Odun pa za r ve kent mer ke zin de tur lar dü zen - le yen ö ren ci üye ler, Bey ler So ka, Ha f z Ah met Efen di Ko na, Cam Sa nat lar Mü ze si ve Al t han Çar fl s n zi ya ret et ti. Ayrıca Ha mam yo lu, S cak Su lar Böl ge si, Köp rü ba fl, Dok tor lar Cad de si ve Hal ler Genç lik Mer ke zi ni ge zdi. 24 Ni san da Sa zo va, Fab ri ka lar Böl ge si ve Kam püs Tu ru ya - pan ya pan ö ren ci ler ay n gün ak flam z mir e ha re ket et - ti ler. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ö ren ci üye le ri yaz oku lu ko - mis yo nu ta ra f n dan ça l fl ma la r na de vam edi len etkinlik Tem muz ta rih le ri ara s n da Y TE Kam pü sü nde ger - çek lefl ti ri le cek tir. 100 ö ren ci nin ka t l ma s ve 10 atöl ye ça l fl ma s n n yü rü tül me si plan la nan yaz oku lu için iz te - ma s be lir len di. Uluslararas YAPI Fuarlar 2010 Takvimi 33. Ulus la ra ra s Ya p Fua r s tan bul Ma y s Ulus la ra ra s Ya p Fua r An ka ra Ey lül Ulus la ra ra s Ya p Fua r z mir Ekim 2010 letiflim Adresi: fu ar.com Tü yap Fu ar ve Kon gre Mer ke zi - Bü yük çek me ce 15

16 Öğrenci Üye Ö renci Üye Komisyonları Çalı malarına Devam Ediyor Son S n f Ko mis yo nu Son s n f ö ren ci le ri için top la nan ko mis yo nun ça l fl ma bafl l k la r ; üni ver si te le rin yük sek li san sa bafl vu ru la r hak - k n da arafl t r ma, Mi mar l k Haf ta s nda dü zen len di i gi bi ba z bü ro la r n ge zil me si, son s n f la r n bu lu fla ca bir or - ga ni zas yon ola rak be lir len di. Ko mis yon, mi mar l k flen li i bafl l al t n da bir or ga ni zas yon dü zen le ye rek bu nu bir ge le nek ha li ne ge tir me fik ri ni or ta ya sun mufl tur. Ay r ca Et kin lik Ko mis yo nu na su nul mak üze re hal k n mi mar l an la ma s amaç l bir atöl ye ça l fl ma s dü flü nül mek te dir. Ko mis yon, son s n f-alt s n f ilifl ki si ni z mir de ki üni ver si te - ler de ge lifl tir me yi plan la mak ta d r. Ha ber: Dam la Ya c Bö lüm Tem sil ci li i Ko mis yo nu Ko mis yo nun ön ce lik li ama c, hem Mi mar lar Oda s ve mi - mar l k ö ren ci le ri ara s n da bir köp rü olufl tur mak, hem de üni ver si te le rin mi mar l k fa kül te le ri ara s n da ile ti fli mi sa - la mak t r. lk ola rak, her üni ver si te nin bö lüm tem sil ci si ken di fa kül te ö ren ci le ri ne Mi mar lar Oda s ile il gi li ha ber - le ri ulafl t ra cak t r. Bu nun için de okul la ra Mi mar lar Oda s ta ra f n dan gön de ri len afiş ler den ve mi ma ri içe rik li pa no - lar dan so rum lu olun du. Ay r ca Mi mar lar Oda s her fa kül - te ye ken di pa no la r n gön der di. Her ay gön de ri le cek olan bül ten ler ve du yu ru lar bö lüm tem sil ci le ri ta ra f n dan bu pa no la ra yer lefl ti ri le cek tir. Ay r ca tem sil ci ler, okul jü ri le ri - ni mi mar l k söy le fli le ri nin ve ser gi le ri nin ta rih le ri ni di er fa kül te le re du yu rup ö ren ci le ri nin ka t l m n sa la ya cak - t r. Ha ber: Bu rak Gür tun ca Mi mar l k ve E i tim Ko mis yo nu Ko mis yo nun ama c, ön ce lik le iki y l son ra ger çek lefl ti ri le - cek olan Mi mar l k E i tim Ku rul ta y top lan t s n z mir de düzenlenmesini sağlamaktır. Bu ku rul tay için po li ti ka dan uzak dur mak, mi mar l k fa kül te si bu lu nan üni ver si te ler de ku rul ta y n ta n t m n n ya p l ma s ve bu ta n t m için de ge - re ken pa no ele man la r n n ve/ve ya afifl le ri nin ama c na uy - gun ola rak ha z r la n l ma s dü flü nül dü. Ay r ca mi mar l k e i - ti mi nin üni ver si te ler de ki fark l l üze rin de du rul du. Bu do rul tu da ko mis yon, tar t fl ma or ta m sa la mak, e i timin ifl le ni fli hak k n da sis te ma tik öne ri le ri ku rul ta ya ta fl mak ve an ket yap mak gi bi he de fe ulafl t r c ta lep ler sun mak ta d r. Ha ber: Si nem Öz bek 16

17 Yaz Oku lu Ko mis yo nu Ko mis yo nun ama c yaz oku lu for ma t n da ve ö ren ci le rin ka t l m y la ger çek le fle cek atöl ye ça l fl ma la r n n ya n s ra renk - li et kin lik le ri de içe ren bir or ga ni zas yon ger çek lefl tir mek tir. Bu ba lam da or ga ni ze ifl le rin yü rü tül me si için; büt çe, spon sor luk, res mi ifl ler, atöl ye yü rü tü cü le ri ile ba lan t ve du yu ru ifl le ri gi bi alt grup la ra ay r lan ko mis yon atöl ye ve ko nak la ma yer le ri, prog ram ve te ma, atöl ye yü rü tü cü le ri ve ko nufl ma c lar, mi mar l k ö ren ci le ri ne ulafl mak için du - yu ru yol la r vb. gi bi ko nu lar da sun duk la r ola bi li te si yük - sek al ter na tif çö züm ler ve ta lep le ri ile hofl bir yaz oku lu prog ra m ger çek lefl tir me yi he def le mek te dir.ha ber: Es ra Ero lu Yaz Oku lu Ko mis yo nu ça l fl ma la r na h z la de vam edi yor: En son top lan t la r n da ger çek lefl ti ren ko mis - yon, bir kaç kol dan h z la ça l fl yor. Top lan t da, spon sor fir - ma lar ve bu fir ma lar la na s l ile ti fli me ge çi le ce i ko nu flul du ve spon sor luk is te ne bi le cek fir ma lar ka rar lafl t r l d. Ay r ca yo la ç k lan z te ma s tar t fl l d. Ko mis yon ay n za man da ay r l d ça l fl ma grup la r y la bir yan dan z mir Yük sek Tek - no lo ji Üni ver si te si ne ge zi ve bir de afifl ha z r l içe ri sin de. Ha ber: Nur Gay ret li Et kin lik Ko mis yo nu Et kin lik ko mis yo nu ö ren ci üye le ri, z mir de ki mi mar l k fa - kül te le ri ö ren ci le ri nin ara s n da ba lan t olufl tur mak ama - c ile et kin lik ler dü zen le mek te dir. Ö ren ci ler ko mis yo nu; film gös te ri mi, tek nik ge zi, so kak is yan kâr la r ve fo to raf bafl l k la r na böl dü ler. Ö ren ci le rin seç ti i 500 Days Of Sum mer fil mi 1 Ni san ta ri hin de Mi mar lar Oda s nda ke yif li bir or tam da iz len di. Ay r ca ko mis yon üye le ri Ni san ta rih le ri ara s n da Es ki fle hir e tek nik ge zi gerçekleştirdiler. Mi ma ri ge li fli mi ni son y l lar da h z l bir fle kil de ya fla yan fleh - rin ge zil di i et kin li in, z mir mi mar l k ö ren ci le ri ara s ile - ti fli mi ar t ran ve ö ren ci le rin tek nik göz le mi ya ka la d k la r bir or tam ya rat ma s amaç lan dı. Et kin lik ko mis yo nu sos yal pay la fl m ar t r mak ama c ile ça l fl ma la r na de vam et mek - te dir. Ha ber: Dam la Ya c Tek nik Ge zi Eki bi ge zi ye ha z r: Et kin lik Ko mis yo nu na ba l ola rak ça l flan Tek nik Ge zi Eki bi de Ni san ta - rih le ri ara s n da ya p la cak Es ki fle hir ge zi si için ça l fl ma la r - n h z lan d rdı da top la nan ekip, Es ki fle hir de ki ko nak la ma im kân la r n arafl t r d ve be lir le nen yer ler le ile - ti fli me geç ti. Ay n za man da bir de ge zi prog ra m olufl tu - ran ekip, gezide Eskişehir kentini tanıma imkanı buldu. Ha ber: Nur Gay ret li Ba s n ve Ya y n Ko mis yo nu Ba s n ve Ya y n Ko mis yo nu ön ce lik li gö rev ola rak, der gi ve in ter net si te si gi bi ya y n or gan la r n da ya y m la nan ha - ber, ya r fl ma, se mi ner, work shop gi bi et kin lik ler den, ö - ren ci le ri bil gi len dir me yi üst len di. Bu nun ya n s ra, üni ver - si te ler ara s n da ki ile ti fli mi güç len dir me yi ve üni ver si te le rin yap t k la r et kin lik le ri du yur ma y da amaç la mak ta d r. Bu - nun için ön ce lik le bül ten de bir kaç say fa ay r l ma s, son ra - s n da da bir in ter net si te si ha z r lan ma s n da des tek ve ril - me si ta lep edil di ve ha z r la na cak si te de ö ren ci le re yö - ne lik her tür lü bil gi nin pay la fl l ma s plan lan d. Ko mis yon bir ta raf tan bu gö rev le ri yü rü tür ken di er ta raf tan da mi - mar l k ö ren ci le ri nin se si ola cak bir der gi nin olufl tu rul ma - s için ça l fl ma la ra bafl la ma y da plan la mak ta d r. Ba s n ve Ya y n Ko mis yo nu hem ö ren ci ler ar s n da bir ile ti flim köp - rü sü olufl tur ma y hem de ö ren ci le rin se si ol ma y he def - le mek te dir. Ha ber: Gök han Gü ler Staj Ko mis yo nu Staj Ko mis yo nu, yap t ça l fl ma lar la staj yer ta lep le ri ni al - ma ve bu ta lep ler den ö ren ci le ri ha ber dar et me gö re vi ni üst len mifl tir. Top lan t la r n da ay r ca staj bafl vu ru form la r - n n ye ni len me si ve ö ren ci le re si gor ta ya p l ma s ko nu la r gö rü flül müfl tür. Ha ber: Nur Gay ret li 17

18 Teknik Gezi Ayfle Atatoprak ehzadeler ehri Tire Gezisi Gerçekle ti 27 Mart 2010 gü nü öy le si ne gü zel ve gü nefl liy di ki yo lu - mu zu de ifl ti rip ye - flil lik ler için de ki De - ir men in bah çe sin - de kah val t m z yap - t k tan son ra Ti re ye ha re ket et tik. Biz le ri ora da reh ber li i mi zi ya pa cak olan mes lek ta fl m z Se vinç Çul cu E er ci o lu kar fl la d. Ge zi mi ze ya p n n in fla ki ta be si bu lun ma mak la bir lik te Ka - nu ni Sul tan Sü ley man n ün lü def ter da r Ab düs se lam Efen di ta ra f n dan yap t r l d Ti re fier iye Si ci lin de yaz - mak ta olan 16. yy. da in fla edil di i söy le ne bi len ye ni (Lüt - fü Pa fla) Han ile bafl la d k. Ya p ; av lu lu, iki kat l dik dört gen plan l, gi ri fli do u ka na d n da d r. Dük kân lar gi ri flin bu lun - du u do u yön de dü zen len mifl tir. Av lu yö nün de ise hüc - re ler var d r. Ya p n n ba t ka na d ah r ve hüc re ler den olufl - mak ta d r. Ay r ca so kak yön le rin de hiç bir me kân bu lun - ma yan ku zey ve gü ney ka nat la r n da sa de ce hüc re ler yer al mak ta d r. Gü nü müz de fla h s mül ki ye tin de bu lu nan ya p ol duk ça ha rap du rum da olup ifl le vi ni yi tir mifl tir. Sa de ce gi ri flin bu lun du u do u cep he sin de ki dük kân lar kul la n l - mak ta d r. 16. yy da in fla edil mifl va k f lar mül ki ye tin de ve 2007 y l n - da ona r m ge çi ren Lüt fü Pa fla Ca mi i, yi ne 16 yy da in fla edil mifl va k f lar mül ki ye tin de ve 1990 l y l lar da ona r m ge çir mifl Ley se Ca mi i nden son ra Ba k r Han a gel dik. Ba - k r Han n in fla ki ta be si bu lun ma mak la bir lik te Ya vuz Sul - tan Se lim in da ma d Lüt fü Pa fla ta ra f n dan yap t r l d H.950/M ta rih li vak fi ye den an la fl l mak ta d r. Bu ra da - ki bil gi le re gö re ya p 1510 ta ri hin de in fla edil mifl tir. Ya p ; av lu lu, iki ka t, re vak l ve ka re ye ya k n dik dört gen plan l - d r. Öz gün du rum da ka pa l bir av lu ya sa hip olan ya p, ba - t s n dan yol geç me si so nu cun da gü nü müz de U flek lin de bir pla na sa hip tir y l la r ara s n da mül ki yet sa - hi bi de olan Va k f lar Ge nel Mü dür lü ü ta ra f n dan res to re edil mifl ve bu uy gu la ma dan son ra kul la n ma aç l m fl t r. Ze min kat ta ki hüc re ler, ku zey ka na d n üst ka t n da ki hüc - re ler ve do u kant ta ki dük kân lar gü nü müz de ti ca ret amaç l kul la n l mak ta d r. Çöp lü ce Ha n m is mi nin geç ti i en er ken ta rih li bel ge, Ha - lil Yah fli Bey in H.845/M ta rih li vak fi ye si dir. Bu na gö - re ya p n n ta rih le ri ara s n da in fla edil mifl ol du - u dü flü nü le bi lir. Gü nü müz de ya p öz gün ifl le vi ni yi tir mifl olup çev re sin de ki dük kân lar çe flit li ti ca ret ifl lev le ri (ma ni - fa tu ra, ayak ka b c gi bi) hüc re ler ise de po ola rak kul la n l - mak ta d r. Ya p av lu lu, tek kat l, re vak s z ve ka re ye ya k n dik dört gen plan l d r. Han n dört ta ra f dük kân lar la çev ri - li dir ve gi rifl gü ney den sa lan mak ta d r. Av lu nun gü ney, do u ve ba t yön le rin de hüc re ler bu lu nur ken ku ze yin de ah r me kâ n yer al mak ta d r. An cak ah r me kâ n gü nü müz - de ayak ta de il dir ve han fla h s mül ki ye tin de dir. Ge zi mi ze de vam eder ken ke çe dük kân la r na gel mifl tik. Gir di i miz yer de bi ze ke çe ya p m ile il gi li bil gi ve ril di, al fl ve rifl ler ya p l d. Ku tu Han n in fla ki ta be si bu lun ma mak la bir lik te ya p m ta - ri hi hak k n da ki bil gi 1441 ta rih li Ha lil Yah fli Bey vak fi ye sin - den el de edi le bil mek te dir. Bu na gö re ya p 1429 ta ri hin de Ha lil Yah fli Bey ta ra f n dan yap t r l m fl t r. Gü nü müz de ya p 18 Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

19 öz gün ifl le vi ni yi tir mifl, çev re sin de ki dük kân lar çe flit li ifl - lev ler le ti ca ret amaç l, hüc re ler ise de po ola rak kul la n l - mak ta d r. Ya p av lu lu, iki kat l, re vak l ve dik dört gen plan - l d r. Han n dört ta ra f dük kân lar la çev ri li ve gi rifl ka p s ba t ka na d n da bu lun mak ta d r. Av lu nun ise gü ney, do u ve ba t yön le rin de hüc re ler bu lu nur ken ku ze yin de ah r me kâ n yer al mak ta d r. Re vak ör tü le ri nin ta ma m y k l m fl - t r. Ti re han la r içe ri sin de ken di ne öz gü bir ka rak te re sa - hip olan ya p 1913 ta ri hin de yan g n ge çir mifl ve bü yük öl - çü de tah rip ol mufl tur. Gü nü müz de fla h s mül ki ye tin de dir. Aras ta kar fl l k l 24 dük kân dan olufl mak ta ve dük kân s ra - la r n n ara s bi le flik to noz la ör tül müfl ve be lir li ara l k lar la des tek ke mer le riy le des tek len mifl tir. 15.yy da in fla edil mifl be des ten ti ca ret ya p s d r. Se kiz adet kub be ile ör tül müfl ya p n n et ra f dük kân lar la çev ri li dir, ya p Va k f lar Mül ki ye tin de dir. An cak Ti re Be le di ye si ile Va k f lar ara s n da dü zen le nen pro to kol ile ya p be le di ye ta ra f n dan ona r la cak t r. Ali Efe Han n in fla ki ta be si bu lun - ma mak la bir lik te Ka nu ni Sul tan Sü ley man n ün lü def ter - da r Ab düs se lam Efen di vak f n dan ol du u Ti re fier iye Si - ci lin de yaz mak ta d r. Bu na gö re ya p n n 16. yy da in fla edil - di i dü flü nü le bi lir. Gü nü müz de ifl le vi ni yi tir mifl ya p av lu - lu, iki kat l ve ka re ye ya k n dik dört gen plan l d r. Ba t ka na - d n da ki dük kân lar kul la n l ma mak ta d r. Ku zey de gi ri flin ba t s n da ki bö lüm kah ve ha ne, bu ka na d n son ra dan ya p l - m fl üst ka t ise otel ola rak kul la n l mak ta d r. Ya p n n di er bö lüm le ri nin gü nü müz de her han gi bir ifl le vi yok tur. An - cak ze min kat hüc re le ri çev re hal k n n hay van la r için ba - r nak ola rak kul la n l mak ta d r. S ra Gül cü Ko nak la r na gel mifl ti. 18. yy da ya p l m fl olan ko nak lar yan g n da ha rap ol duk tan son ra 1972 y l n da tek - Mi mar lar Oda s z mir fiu be si rar ya p l m fl, 2000 y l n dan son ra ise mülk sa hip le ri ile pro to kol ya p la rak Ti re Be le di ye si ta ra f n dan res to ras yo - nu na bafl lan m fl t r. Gü nü müz de otel ola rak kul la n l mak ta d r. Ti re nin gü zel ko nak la r n dan bir ta ne si nin ya fla ma geç me - si çok gü zel di. Ko na n bah çe sin de so luk lan d k tan son ra De re kah ve de kah ve ve çay la r m z içer ken din len dik y l n da II. Mah mut dö ne mi dev let adam la r n dan Gür - cü Meh met Ne cip Pa fla ta ra f n dan yap t r lan yö re nin en önem li kül tür mi ras la r n dan Ne cip Pa fla Kü tüp ha ne si nin içe ri sin de çok sa y da de er li el yaz ma s eser bu lun mak ta d r. Kü tüp ha ne ça l flan la r n n son de re ce özen li dav ran ma la r ise biz le ri mut lu et ti. Son ola rak 14. yy da in fla edil mifl Ay d no ul la r Bey li i nin ku ru cu su Meh met Bey in befl o lun dan dör dün cü sü olan Sü ley man fiah a ait tür be ile ken di ad y la an lan semt te bu lu nan bn-i Me lek Tür be si Ay d no lu Meh met Bey in ho ca s ün lü s lam bil gi ni bn-i Me lek tak ma ad l Ab dül la tif Fe rifl te yat mak ta d r. Ya p y l la r ara s n da Ti re Be le di ye si ta ra f n dan ya p lan ona r m so nu cu o dö nem de ha rap hal de bu lu nan öz gün ya p n n ye ri ne mer mer blok - lar kul la n la rak üs tü aç k ola rak in fla edil mifl tir. Ar t k ak fla mü ze ri ol mufl tu. Ti re nin mefl hur köf te ve pey - nir le rin den al d k tan son ra ye mek için tek rar de ir men e yol lan d k. Bah çe için de ye mek le ri mi zi yer ken bir yan dan da akor di yo nu ve flar k la r y la bi zi cofl tu ran Ti re li am ca - ya efl lik et tik. Gün bo yu biz le re çok gü zel bil gi ler ve rip gez di ren Sn. Se - vinç Çul cu E er ci o lu na Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ola - rak te flek kür ede riz. Ma y s ta Boz caa da da bu lufl mak di le iy le 19

20 Ödül 2010 Pritzker Ödülü SANAA nın Oldu Ja pon mi mar lar Ka zu yo Se ji ma ve Ryu e Nis hi za wa ku ru cu lu un da ki Sa na a Mi mar l k Ofi si, Hyatt Vak f ta ra f n dan ve ri len ve dün ya n n en pres tij li mi mar - l k ödül le rin den bi ri sa y lan Pritz ker Ödü lü ne la y k gö rül dü. ki li Ma y s ta New York un El lis Ada s n da dü zen le ne cek tö ren de bronz ma dal ya n n ya n s ra do lar l k bir ödü lün de sa hi bi ola cak. Mi mar la r n, ay n za man da na rin ve güç lü, kes kin ve ak fl kan ola rak ta n m la - nan mi ma ri tarz la r ve pro je le rin de afl r ya kaç ma dan us ta ca or ta ya koy duk - la r be ce ri ve ya ra t c l k se vi ye si jü ri nin tak di ri ni top la d. Pritz ker se çi ci ku ru - lu bafl ka n Lord Pa lum bo ta ra f n dan aç k la nan jü ri de er len dir me ra po run - da, Sa na a n n sü rek li me kân, ha fif lik, flef faf l k ve mal ze me kul la n m n n ola - a nüs tü özel lik le ri ni kefl fet tik le ri ve bun la r n in ce bir sen te zi ni ser gi le dik le ri be lir til di. Ra por da Sa na a mi ma ri siy le il gi li ay r ca flun lar söy len di: Se ji ma ve Nis hi za wa n n mi mar l abar t l ve sa mi mi yet siz ol mak tan çok uzak. Ak si ne, mi mar l n esas özel lik le ri ko nu sun da bir ara y fl la r var ve bu da da ha dü rüst, dün ya kay nak la r na say g l ve bu ko nu da eko no mik bir dil le so nuç la n yor. Sa na a son y l lar da ta sar la d New York Ye ni Mo dern Sa nat Mü ze si, s viç - re de ki Ro lex E i tim Mer ke zi ve Lon dra da ki Ser pen ti ne Pa vil li on ile önem li bir ba fla r el de et ti. Ka zu yo Se ji ma ay n za man da ge çen y l, Ve ne dik Mi mar - l k Bi ena li ne ata nan ilk ka d n yü rü tü cü de ol mufl tu. Sanaa Mimarlık Ofisi kurucularından Ryue Nishizawa 19 Şubat 2009 tarihinde Şubemizin düzenlediği etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştı. Zollverein Okulu - Essen Foto raf Tuba Çak ro lu Geç ti i miz y l lar için de Pritz ker Ödü lü ka za nan isim ler ara s n da Pe ter Zumt - hor, Rem Ko ol ha as, Nor man Fos ter, Ren zo Pia no, Her zog & de Meu ron ve Je an Nou vel bu lu nu yor. Da ha ön ce Pritz ker Ödü lü ka zan m fl Ja pon mi mar - lar ise Ken zo Tan ge, Fu mi hi ko Ma ki ve Ta da o An do. 20 Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

21 Ödül zmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2010 Son Teslim Tarihi: M MAR LAR ODA SI Z M R fiu BE S, fiu BE ET K N L K ALA NI OLAN Z M R, AY DIN, MA N SA VE Ufi AK KENT LE R N DE M MAR LIK EY LE M N N TA NI TIL MA SI, ÖZEN - D R L ME S, ÖDÜL LEN D R L ME S ; M MAR LI IN KA MU OYU NUN GÜN DE M NE TA fiin MA SI, M MAR LIK ÜRÜN LE R N N BEL GE LEN ME S VE fiu BE ÜYE L fik LE R - N N GÜÇ LEN D R L ME S AMA CIY LA BU YIL LK KEZ Z M R M MAR LIK SER G S VE ÖDÜL LE R PROG RA MI NI DÜ ZEN LE YE CEK T R. PROG RA MIN GE LE NEK - SEL LE fie REK ÖNÜ MÜZ DE K DÖ NEM LER DE DE DE VAM ET ME S ÖN GÖ RÜL MEK - TE D R. Ödül prog ra m için ze min olufl tu ran ve bu prog ram ile bir - lik te ifl le yen ser gi ile fiu be et kin lik ala n n da el de edi len mi - ma ri ya p t la r n bir ara da su nul du u bir bu lufl ma - tar t fl ma or ta m ya ra t l ma s ve el de edi len eser le re ait do kü man - tas yo nun Mi mar lar Oda s Ar fli vi ne ka zan d r l ma s prog ra - m n amaç la r ara s n da yer al mak ta d r. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si nin et kin lik ala n n da yer alan ve son on y l da ger çek lefl ti ril mifl her tür lü mi mar l k uy gu - la ma s ser gi de ve ödül prog ra m n da yer ala bi lir. Mi mar la - r ta ra f n dan flart na me ye uy gun ola rak ha z r la nan pa no lar ser gi de yer al r. Se çi ci Ku rul ser gi de yer alan eser ler ara - s n dan bir ta ne si ni se çe rek, mi mar ve ifl ve re ni ni ödül len - di rir. Se çi ci Ku rul, de er len dir me sü re ci ve kri ter le ri ni ken di için de be lir ler. De er len dir me afla ma s n da bit mifl ese re ilifl kin ve ri le rin ya n s ra ta sa r m ve uy gu la ma sü re ci ne ilifl - Mi mar lar Oda s z mir fiu be si kin ve ri ler de de er len di ri lir. Ser gi ye ka t lan eser ler ara - s n dan ödül ada y ola rak be lir le nen ler Se çi ci Ku rul ta ra f n - dan ye rin de in ce le nir. Se çi ci Ku rul: Gün gör Kaf tan c Ali Cen giz kan Tev fik Toz ko pa ran Em re Aro lat Bo aç han Dün da ralp Dü zen le me Ko mi te si: Zeh ra Er soy, Eb ru Türk da mar Dik - tafl, H. b ra him Al pas lan, Zü bey da Öz kan, Tu ba Ça k ro lu le ti flim Ad re si: Mi mar lar Oda s z mir fiu be si 1456 sok. No: 8 K: 4 Al san cak / Z M R Tel: Faks: mir mi mar lik ser gi si.org 21

22 Yarışma Kocaeli Büyük ehir Belediyesi zmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasar m Proje Yar mas Son Teslim Tarihi: Ce vap la r n Gön de ril me Ta ri hi: sa at : Pro je Tes lim Ta ri hi: sa at : 17:00 Jü ri De er len dir me Ta ri hi: Ya r fl ma So nu cu lan Ta ri hi: Ser gi Bafl lan g ç ve Bi tifl Ta ri hi/ye ri: Ko cae li Bü yük fle hir Be le di ye si Sü ley man De - mi rel Kül tür Mer ke zi Ko lok yum Ta ri hi ve Ye ri: Ko cae li Bü yük fle hir Be le di ye si Sü ley man De mi rel Kül tür Mer ke zi Se ka park Rek re as yon Ala n n n do u s n r n dan bafl la y p, gü ney de Nai la Ka fe ye ka dar uza nan; mev cut Ma ri na Sa - hi li (Naz mi O uz Par k ), Fu ar Ala n, KBB Yer lefl ke si nin de içe ri sin de yer al d, z mit Kör fe zi, Sa lim Der vi flo lu Cad - de si ve Es ki Göl cük Yo lu ara s n da ka lan sa hil ala n n kap - sa yan Pey zaj ve Kent sel Ta sa r m Pro je Ya r fl ma s d r. Ya r fl ma ya en az bir Mi mar, bir fie hir Plân c s ve bir Pey zaj Mi ma r bu lun dur mak ko flu lu ile TMMOB Mi mar lar Oda s, fie hir Plân c la r Oda s, Pey zaj Mi mar la r Oda s na ka y t l üye ler den olu flan ekip ler ka t la cak t r. Ya r fl ma Tak vi mi: Ya r fl ma n n la n : fiart na me Sa t fl Ta ri hi Bafl lan g c : Yer Gör mek çin Son Ta rih: Son So ru Sor ma Ta ri hi: Jü ri Üye le ri Da n fl man Jü ri Üye le ri: Ni hal fien L ER, Prof. Dr., Y. Mi mar/fie hir Plan c s, Geb ze Yük sek Tek no lo ji Enst. Mi mar l k Fak. fie hir Böl ge Plan la ma Bö lü mü Bö lüm Bafl ka n Yal ç n YÜK SEL, Prof. Dr., n fla at Y. Mü hen di si, Y l d z Tek nik Üniv. nfl. Fak. n fla at Mü hen dis li i Bö lü mü Hid ro lik Ana bi lim Da l Bafl ka n Ar zu NU HO LU, Pey zaj Mi ma r, TMMOB Pey zaj Mi mar la r Oda s Ad nan B L G Ç, nfl. Y.Mü hen di si, Ko cae li Bü yük fle hir Bel. Ge nel Ko or di na tör Er can YA ZI CI, n fla at Mü hen di si, Ko cae li Bü yük fle hir Bel. Ge nel Sek re ter Yrd. Ta hir AK MAN, nfl. Mü hen di si, Ko cae li Bü yük fle hir Bel. Fen fl le ri Da ire si Bflk. As li Jü ri Üye le ri: Hü se yin CEN G Z, Prof. Dr., (Jü ri Bafl ka n ), Y.Mi mar/fie hir Plan c s, Y l d z Tek nik Üni ver si te si Mi mar l k Fak. fie hir ve Böl ge Plan la ma Bö lü mü Bö lüm Bafl ka n Ka mu ran ÖZ TE K N, Prof. Dr., Y.Mi mar, Ko cae li Ü. Mim. ve Tas. Fak. De ka n Ze kai GÖR GÜ LÜ, Prof. Dr., Y.Mi mar/fie hir Plan c s, Y l d z Tek. Ü. Mim. Fak. De ka n 22

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELLİKLERİ

TEST 1 ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELLİKLERİ TEST 1 ÇÖZÜMLER MADDE E ÖZELLİKLERİ 1. Kütle, öz hacim ve eylemsizlik maddenin bulunduğu yere bağlı olmayan özelliklerdir. G m.g bağıntısına göre, g cismin bulunduğu yere değiştiğinden, cismin ağırlığı

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si D O Ç. D R. B A Y R A M A L K A Y A Sa kar ya Üni ver si te si Üs kü dar n kül tür ve dü flün ce ta ri hi nin sa l k l bir fle kil de ya z la bil me si ön ce - lik

Detaylı

T.C. GA Z ÜN VER S TE S

T.C. GA Z ÜN VER S TE S T.C. GA Z ÜN VER S TE S TÜRK ÇE Ö RE N M, ARA TIR MA ve UY GU LA MA MER KE Z (TÖ MER) YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL BİLGİSİ AN KA RA - 2006 T.C. GA Z ÜN VER S TE S TÜRK ÇE Ö RE N M, ARA TIR MA ve UY GU LA

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

HIRİSTİYANLIK Şinasi Gündüz

HIRİSTİYANLIK Şinasi Gündüz Şinasi Gündüz, Prof.Dr. 1960 yılında Malatya da doğdu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi nden mezun oldu (1984). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı na araştırma

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

YAYIN NO: 219. LUCIFER Michael Cordy. Özgün Ad : Lucifer

YAYIN NO: 219. LUCIFER Michael Cordy. Özgün Ad : Lucifer LUCIFER 1 2 YAYIN NO: 219 LUCIFER Michael Cordy Özgün Ad : Lucifer Michael Cordy Nurcihan Kesim Telif Haklar Ajans arac l yla; Bilge Sanat Yap m Yay. Tant. Ka. Turz. San. Tic. Ltd. ti. 1. Bas m ubat 2007

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar

Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar P R O F. D R. fi Ü K R Ü E R S O Y Y l d z Tek nik Üni ver si te si Ge nel lik le de ni zin için de ki dep rem ler den, ba zen de he ye lan, vol kan ve

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı