FELSEFE NEDÝR? BÝLGÝ TÜRLERÝ BÝLGÝ NEDÝR?... 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36"

Transkript

1 1. ÜNÝTE FELSEFEYLE TANIÞMA FELSEFE NEDÝR? Felsefenin Doðuþu Filozof Kimdir? Felsefi Düþünenin Özellikleri Felsefenin Ýþlevi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testleri Genel Deðerlendirme Testi ÜNÝTE BÝLGÝ FELSEFESÝ BÝLGÝ TÜRLERÝ BÝLGÝ NEDÝR? Gündelik (Düzensiz) Bilgi Teknik Bilgi Sanat Bilgisi Dini Bilgi Bilimsel Bilgi Felsefe Bilgisi FELSEFENÝN DÝÐER ALANLARLA ÝLÝÞKÝSi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi BÝLGÝ KURAMI BÝLGÝ KURAMININ TEMEL PROBLEMÝ Doðru Bilginin Olanaksýzlýðý Doðru Bilginin Olanaðý Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testleri Genel Deðerlendirme Testi - 2, ÜNÝTE VARLIK FELSEFESÝ I. VARLIK FELSEFESÝNÝN KONUSU Bilime Göre Varlýk Felsefe Açýsýndan Varlýk II. VARLIÐIN VAR OLUP OLMADIÐI PROBLEMÝ A. VARLIK YOKTUR Nihilizm Taoizm B. VARLIK VARDIR Realizm Varlýðýn Ne Olduðu Problemi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi

2 Ýçindekiler 4. ÜNÝTE AHLAK FELSEFESÝ FELSEFE AÇISINDAN AHLAK (ETÝK) AHLAK FELSEFESÝNÝN TEMEL SORULARI Ahlaki Eylemin Amaý Var mýdýr; Varsa Nedir? Ýnsan Ahlaki Eylemde Bulunurken Özgür müdür? Ahlak Yargýsýný Diðer Yargý Türlerinden Ayýran Nitelikler Nelerdir? Tüm Ýnsanlarýn Ortaklaþa Benimseyebileekleri Evrensel Ahlak Yasalarý Var mýdýr? ETÝK ÝN TEMEL PROBLEMÝ VE YAKLAÞIMLARI Kiþi Vidaný Karþýsýnda Evrensel Ahlak Yasasýnýn Olup Olmadýðý Problemi Evrensel Ahlak Yasasýný Reddedenler Evrensel Ahlak Yasasýnýn Varlýðýný Kabul Edenler Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi ÜNÝTE SANAT FELSEFESÝ A. SANATA FELSEFÝ BAKIÞ Felsefe Açýsýndan Sanat Sanat Eseri B. SANAT ESERÝNÝN NÝTELÝKLERÝ Güzellik Doða Güzelliði ve Sanat Güzelliði Güzelik - Hakikat - Ýyi - Hoþ - Yüe Ýliþkisi C. SANAT FELSEFESÝNÝN TEMEL SORUNLARINA YAKLAÞIMLAR Estetik Yargýlarýn Yapýsý ve Özellikleri Ortak Estetik Yargýlarýn Olup Olmadýðý Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi - 6, ÜNÝTE DÝN FELSEFESÝ DÝN FELSEFESÝNÝN KONUSU A. DÝNE FELSEFÝ AÇIDAN YAKLAÞIM B. TEOLOJÝ ÝLE DÝN FELSEFESÝNÝN FARKI C. DÝN FELSEFESÝNÝN TEMEL KAVRAMLARI DÝN FELSEFESÝNÝN TEMEL PROBLEMLERÝ TANRI HAKKINDAKÝ GÖRÜÞLER VE TEMEL ÖZELLÝKLERÝ A. TANRININ VARLIÐINI KABUL EDENLER B. TANRININ VARLIÐINI REDDEDENLER C. TANRININ VARLIÐI YA DA YOKLUÐUNUN BÝLÝNEMECEÐÝNÝ ÖNE SÜRENLER Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi

3 Ýçindekiler 7. ÜNÝTE SÝYASET FELSEFESÝ SÝYASET FELSEFESÝNÝN TEMEL KAVRAMLARI SÝYASET FELSEFESÝNÝN TEMEL SORULARI SÝYASET FELSEFESÝNÝN ANA SORUNLARI I. KARMAÞA - DÜZEN - ÜTOPYA A. DÜZENÝN GEREKLÝLÝÐÝ ve DEVLET B. ÝDEAL DÜZEN ARAYIÞLARI C. ÜTOPYALAR II. BÝREY ve DEVLET Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi ÜNÝTE BÝLÝM FELSEFESÝ GÝRÝÞ BÝLÝM FELSEFESÝNÝN DOÐUÞU BÝLÝM NEDÝR? BÝLÝMÝN TARÝH ÝÇÝNDEKÝ GELÝÞÝMÝ BÝLÝME FARKLI YAKLAÞIMLAR Ürün Olarak Bilim Etkinlik Olarak Bilim BÝLÝMSEL TAVIR BÝLÝM FELSEFESÝNDE KLASÝK GÖRÜÞ VE ELEÞTÝRÝSÝ BÝLÝMSEL YÖNTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ BÝLÝMÝN DEÐERÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testleri Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi CEVAP ANAHTARI

4

5

6 FELSEFEYLE TANIÞMA Kazaným 1. Felsefesinin ne demek olduðunu sorgularým. 2. Felsefenin anlamýný açýklarým. 3. Felsefesinin sorularý, disiplinleri hakkýnda bilgi sahibi olurum. 4. Felsefi düþünenin niteliklerini fark ederim. 5. Felsefede tutarlýlýðýn önermini fark ederim. 6. Hayatýn anlamlandýrýlmasýnda felsefenin rolünü sorgularým. FELSEFE NEDÝR? Felsefe, yunana (philo-sophia) bilgilik sevgisi anlamýný taþýmaktadýr. Philosophia, bilgeliði sevme, bilgeliðe ulaþma çabasý demektir. Bilginin sevilmesi ve istenmesi olarak felsefeyle uðraþanlara da filozof veya bilge insan denilmektedir. Philosophos (filozof) da, bilgeliði seven, bilgiyi arayan ve ona ulaþmak isteyen kiþi dir. Aþaðýda verilen felsefe tanýmlarý farklý gibi görünse de, temelde bilgelik sevgisinde birleþmektedirler. Felsefe; insan, evren ve deðerleri açýklamak amaýyla sürdürülen en geniþ bir araþtýrma, birleþtirii ve bütünleþtirii bir açýklama gayretidir. Ýnsan merakýnýn sistemli olarak tatmin edilmesidir. Felsefe; insanýn aklýnýn veya diðer düþünme yeteneklerini kullanarak var olan hakkýnda soru sorup, evap arama etkinliðidir. Felsefe; durup dinlenmeden bilgiyi, doðruyu arama iþidir. Burada varýlmak istenen, düþüne yoluyla doðruya ulaþmaktýr. Felsefe doðruya ulaþmak ister, bunun için uðraþýr. Eldekilerini bu amaý bakýmýndan sürekli sorgular, eleþtiren bir süzgeçten geçirir. Felsefeyle uðraþmayý haklýlandýran bir neden, onun birçok insan için haz veren bir etkinlik olabilmesidir. Çünkü düþünürler, felsefi sorulara evap vermek için güçlü bir istek duymaktadýrlar. Felsefeyle tanýþmanýn yolu bazý sorular sormaktan geçer: Dünya nasýl yaratýldý?, Olan bitenin arkasýnda bir güç ve anlam var mý?, Ölümden sonra bir hayat var mý? vb. türden sorular çaðlar boyuna insanlarý meþgul etmiþtir. Ýnsanlar, kim olduklarýný ve neden yaþadýklarýný bilmek isterler. Dünyanýn ve yaþamýn nasýl meydana geldiði sorusu insan zihnine takýlmýþtýr. Yeryüzünde, insanýn ne olduðunu ve dünyanýn nasýl oluþtuðunu sorgulamamýþ hiçbir uygarlýk yoktur. Ýnsan, bilmek için de bilmek ister. Yani sadee salt bilmek peþinde olur. Ýþte felsefe böyle bir durumda doðmuþtur. Anahtar Bilgi Mitoslar, bilinçsiz olarak çalýþan kollektif hayal güünden doðmaktadýrlar. Bunlar gelenekle kuþaktan kuþaða geçerler. Bu bilgilerin köklerinin Tanrý da olduðuna inanýlýr, onun için bunlara olduðu gibi inanýlýr. Mitoslarda: Bu evren nereden gelip, nereye gidiyor, Bu dünyada insanýn yeri ve yazgýsý nedir? sorularýna bir evap vardýr. Bu evaplar da olduklarý gibi benimsenirler; bunlara hiçbir kuþku duymadan inanýlýr, bunlar yalnýz inanç konusudurlar. 1. Felsefenin Doðuþu Felsefe, insanlarýn hayretinden doðmuþtur. Ýnsanýn doðasý, onun düþünmesi gerektiðini söyler. Felsefe, varolanlar üzerinde akla dayalý düþünmenin bir ürünüdür. Ýnsanoðlu öneleri mitolojik bir yaklaþýmla var olaný kavramaya çalýþmýþtýr. Mitoslardan sonra, dinsel açýklamalarla kendini ve evreni anlamaya çalýþmýþtýr. Mitoslar, insan olarak düþündükleri bazý güçleri yani çeþitli tanrýlarý iþin içine karýþtýrarak evreni ve insanýn ortaya çýkýþýný açýklamaya çalýþýyorlardý. Sonra insan, ne mitsel ne de dinsel öðreti ile yetindi; kendi aklý ve düþünesiyle var olan her þeyi sorgulayarak felsefeyi ortaya çýkardý. Böylee felsefe, insan ürünü olan bir bilgi olarak ortaya çýktý. Felsefe ile birlikte mitoslarýn yerini evrenin akla dayalý açýklamalarý aldý. ÝÖ 6. yüzyýlda Miletli Thales (Tales) insan aklýný binlere yýldýr kuralayan Evrenin ana maddesi nedir? soru- 10 Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma

7 suna ilk kez dinlerin dýþýnda bir yanýt aramýþtýr. Ýþte bu, felsefenin baþlangýýdýr. Bu baþlangýçta, geliþen ekonomik koþullarla zenginleþen toplum, yaygýnlaþan yönetim erki, yani demokrasi anlayýþý etkili olmuþtur. Thales'in felsefe tarihindeki önemi; evrenin nasýl oluþtuðuna ait görüþleri deðil, bu konuyu ele alýþ biçimidir. Felsefe, insanýn evrenin yazgýsý, yapýsý, kendi varoluþunun amaý ve anlamý üzerine düþünmeye baþlamasýyla ortaya çýkmýþtýr. Ýnsan bu problemler üzerinde düþünmeye baþlayýna, bunlara iliþkin evaplarýn dinde ve mitoslarda olduðunu görür. Bu bakýmdan dinin, söz konusu problemler üzerinde düþünürken felsefeye önülük ettiði de söylenebilir. Anahtar Bilgi Bir mitoloji örneði: Hermes, tanrýlarýn haberisiydi. Çok çevik ve hýzlý olduðu için haberleri anýnda gereken yere ulaþtýrýrdý. Sürekli seyahat ettiði için ayný zamanda gezginlere, yolunu kaybeden yolulara yol gösterir onlarýn emniyetini saðlardý. Yolulara yardýmý olan Hermes ayný zamanda kazanç peþinde koþan tüarlarýn da Tanrýsýydý. Gemileri ile yük taþýyan tüarlara yelkenlerini þiþirerek onlarýn limanlara ulaþmasýna yardým ederdi. bilgileri irdeler ve eleþtirir; doðru olaný, gerçek bilgiyi, bilgeliði arar. Bu ilkeleri ve kurallarý iyie araþtýrýp, akýlla bulunmuþ temeller üzerinde kurmaya yönelir. Filozof için dünya, akýl almaz sýrlarla dolu gizemli bir yerdir. O, edindiði bilgileri yetersiz bulan, tedirginlik duyan, ama yine de arayan ve sürekli olarak eleþtiren bir kimsedir. Filozof, içinde yaþadýðý toplumu etkiler. Filozoflar düþüneleriyle toplumsal koþullarýn deðiþmesinde de önemli rol oynamýþlardýr. Filozoflar varlýkta ve çevresinde olup bitenlerde problem gören kiþilerdir. Örneðin Sokrates, içinde yaþadýðý toplumda hakim olan dini, ahlaki görüþleri eleþtirerek kendi görüþlerini ortaya koymuþtur. Bu bakýmdan sorgulayýý ve eleþtirii olmayan, olup bitenlerde problem görmeyen bir kiþi felsefi bilgi ortaya koyamaz. Filozoflar, ayný probleme yeni ve farklý çözümler getirirken baþka düþünürlerin ortaya koyduðu görüþlerden etkilenirler; onlarýn görüþlerinden yararlanýrlar. Böylee yeni düþüneler geliþtirilir ve sürekliliði saðlanýr. Bunun sonuunda felsefi bilgiler yýðýlarak zenginleþir, ama ilerlemez. Felsefeyle tanýþmanýn sonuunda insan mitos ile geleneðin verdiði evaplarla yetinmemeye baþlar. Bilmek, anlamak isteðine kendi aklýyla, kendi görgüleriyle ulaþmaya çalýþýr. MÖ 6. yüzyýlda Yunan kültürü, Yunan felsefesi böyle bir durumu yaþamýþtýr. Bu yüzyýlda Yunanlýlarda kutsal geleneðe baðlý açýklamalar bir kenara býrakýlarak, tek kiþinin kendi aklýyla, kendi görgüleriyle kurmaða çalýþtýðý bilime dayanmak isteyen tasarýmlar üretilmeye baþlandý. Ýþte böyle bir noktada ilk filozof olan Thales: Varlýðýn ana maddesi, her þeyin kendisinden meydana geldiði varlýk (arhe) nedir? sorusuna, kendinden öneki mitolojik, dinsel açýklamalardan farklý olarak, yine bu evrende varolan doðal bir varlýkla evapladý. Thales e göre ilk varlýk (arhe) Su dur. 2. Filozof Kimdir? Filozof, bilgeliðe karþý duyulan sevgi ya da dostluk anlamlarýna da gelir. Filozof kesin bilgilere ya da mutlak hakikatlere sahip olduðunu sanan kimse deðildir. Filozof, hayatýn anlamýný bulmaya çalýþan, bilgeliði ve bilgiyi seven, arayan, ele geçirmek için çaba harayan kimsedir. Filozof, mutlak bilgileri ve hakikatleri bulduðunu düþünerek mutluluk duyan bir kimse de deðildir. Ama hiç bir þeyin bilinemeyeeðini düþünerek koyu bir þüpheiliðe düþen kimse de deðildir. Ýnançlarýn, törelerin ve alýþýlagelmiþ düþüne biçimlerinin dýþýna çýkamayan, bunlara körü körüne yani bilinçsize baðlý olan kimse doðrunun ve bilginin ne olduðunu kesinlikle bildiðine inanýr; bunlardan kuþku duymaz. Filozof ise, kendisine þu ya da bu biçimde sunulan inançlarý, görüþleri, Örnek 1 Felsefe yapmanýn koþullarýndan ilki, aklýmýzý kuralayan her soruyu dile getirme esareti göstermek; diðeri de herkesçe doðal kabul edilen þeyleri tekrar göz önüne getirmek ve onlara sorun muamelesi etmektir. Ve nihayetinde, felsefe yapabilmek için avare olmalýdýr tin. Bir hedefin peþinde koþuyor ve istem tarafýndan yönlendiriliyor olmamalý yani hiçbir þey onun dikkatini daðýtmamalý, kendini öðrenmeye vermelidir. Bu parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi felsefe yapmanýn koþullarý arasýnda yer almaz? DD A) Özgüre soru sorabilme B) Olaylara herkesten farklý bakabilme C) Sorularýný esaretle dile getirebilme D) Yönlendirmelere açýk olabilme E) Saplantýlardan uzak durabilme Çözüm ( ÖSS / Sos-1) Felsefe yapmanýn koþullarý arasýnda yönlendirmelere açýk olma yoktur. avare olmalýdýr tin veya istem tarafýndan yönlendiriliyor olmamalý derken anlatýlmak istenen budur. Diðer seçenekler felsefe yapmanýn koþullarý arasýnda yer alýr. Cevap D Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma 11

8 3. Felsefi Düþünenin Özellikleri Felsefenin ne olduðunu anlamak için, bu düþüne etkinliðinin ve sýnýrlarýnýn ne olduðunu belirlemek gerekir. Felsefi düþünenin özellikleri anlaþýldýðýnda, felsefenin anlaþýlmasý da kolaylaþaaktýr. Felsefi düþüne eleþtireldir ve eleþtirel tavýrdan beslenir. Felsefi düþüne, kökü bakýmýndan genellikle bütün bildiklerimizi ve özellikle inandýklarýmýzý, eylem alanýnda yol gösterii olarak kabul ettiðimiz deðerleri, toplumun bize kabul ettirdiði önyargýlarýmýzý, alýþkanlýklarýmýzý, özgür düþünenin süzgeinden geçirmektir; bunlardan uzak durup bunlara dýþardan bakmak, bunlarý irdelemek, çözümlemek, iç yüzlerini ortaya koymak ve eleþtirmektir. Felsefe, doðru bilginin aranmasý çabasý olarak ortaya çýkar. Bilginin temeli olaak doðrulara ve davranýþýmýzý yöneteek saðlam ilke ve kurallara ulaþmak çabasýdýr; arayýþýdýr. Felsefeye bilgelik sevgisi denmesinin nedeni budur. Felsefi düþüne özneldir. Eleþtirel tavýr sergilediðinden felsefede çoðu kere karþýt görüþlerle karþýlaþýlýr. Bu nedenle tarih boyuna çeþitli filozoflar gelip geçmiþ, farklý ve kimi zaman birbirine tamamen karþýt sistemler kurulmuþtur. Felsefede ortaya konan bilginin genel geçerliliði yoktur. Felsefe hakikatý araþtýrýrken tüm zamanlar için geçerli olabileek bilgiler ortaya koymaya çalýþmaz. Örnek 2 Hegel tarihi keþfeder, Shopenhauer ise ondan vazgeçer. Onlarýn bu uyuþmazlýðý hâlâ çözüm bekliyor. Bu parçadan felsefi düþüneyle ilgili aþaðýdaki sonuçlardan hangisi çýkarýlabilir? A) Sorularýn kendi evaplarýný içerdiði B) Çaðýn deðerlerine baðlý olduðu C) Kesin bir doðruya ulaþýlamadýðý D) Bilimsel düþüneden etkilendiði E) Doðrusal ilerleme gösterdiði ( ÖSS / Sos-1) Çözüm Soruda, Hegel ve Shopenhauer örneklerinden hareketle felsefenin çözümsüz ve ölümsüz sorunlarýna iþaret edilmektedir. Bu durum, felsefi düþünede kesin bir doðruya ulaþýlamadýðýný veya ulaþýlamayaaðýný göstermektedir. Cevap C Filozof ile diðer insanlarýn soru sorma biçiminde farklýlýk vardýr. Günlük sorularda eylemde bulunmak, felsefenin sorularýnda ise aklýn güüne baþvurmak gerekir. Felsefe, Dünya nýn yedi harikasý nedir? sorusunu sormaz; bu türden sorulara evap aramaz. Felsefe; Güzel nedir? sorusuna evap arar. Düzenin aksayan yönleri ni açýða çýkarmaz; Ýdeal düzen nedir? sorusunu irdeler. Anahtar Bilgi Soru sormayý kendi felsefesi için bilinçli bir yöntem haline getiren Sokrates, çarþýda pazarda zamanýn paralý öðretmenleri olan sofistleri, bu arada sýradan kiþileri de bildiklerini iddia ettikleri konularda sorguluyordu. Sorgulanan kiþide soru yoluyla düþünelerin, daha doðrusu kavramlarýn doðmasýna çalýþtýðý yönteminde Sokrates, kavramsal bilgiyi arýyordu. Felsefe metinleri, sorulara pek çok yer vermesi, daima sorular sormasý ile baþka metinlerden ayrýlmaktadýr. Filozoflar daima daha çok soru sormaktan zevk alan, adeta sormaya doyamayan ve soru sormadaki ustalýklarýna dikkatimizi çekmek isteyen kiþiler. Felsefe, bilinçli bir uðraþ olarak hiçbir zaman bitmeyen, sürekli kendini yenileyen, her zaman var olarak kendini gerçekleþtiren bir düþünme faaliyetidir. Felsefe yolda olmaktýr. sözü felsefenin bu özelliðini anlatmaktadýr. Bu yolda olma tavrý, felsefeden saðlanan derin bir doyum olanaðýný içinde saklar. Bu doyum, felsefi düþünmede anlamýný bulur. Felsefe, kesin, deðiþmez, yarar gözetilen bir bilgi için yapýlmaz. Felsefenin mutlak doðrulara ulaþmamasý, birikimli olarak ilerlemediðinin göstergesidir. Felsefede yýðýlmalý (kümülatif) bilgiler vardýr. Bu özelliði nedeniyle felsefe bilgisi tarihinden soyutlanamaz. Felsefeyle uðraþmanýn nedenlerinden biri, onun, varoluþumuzun anlamýyla ilgili temel sorularý ele almasýdýr. Felsefeyi yadsýyan kiþiler de, bilmeden kendine felsefe yapar. Pek çoðumuz; Yaþamýn bir amaý var mýdýr? Ruh ile beden birbirinden ayrý mýdýr? Evren neden meydana gelmiþtir? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? gibi birtakým sorular sorarýz. Felsefe, kendisine veri olarak ele aldýðý her türlü malzemeyi aklýn eleþtiri süzgeinden geçirir. Kendisine saðlanan bilgiler üzerine de düþünebilir. Bu özelliðiye felsefenin refleksif bir düþüne faaliyeti olduðu söylenir. Refleksiyon, kendi üzerine dönme anlamýna gelir. Burada zihin, kendi üzerine dönerek sahip olduðu bilgiler üzerinde düþünür. Denebilir ki, felsefe bilgi üstüne bilgi etkinliðidir. 12 Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma

9 Felsefenin özü, bir bilgiye sahip olmaktan çok, onu aramaktýr. Felsefe uðraþýsý, bu doðrultuda olmak üzere herþeyden öne bir düþünme çabasý dýr. Bu çabanýn temelinde gerçeði anlama ve bilme meraký vardýr. Ýnsanýn yaþam deneyimi ne denli zengin ne denli derin olursa olsun, hiçbiri felsefenin yerini tutmaz. Ýþte felsefe yapmak, bu bilgiler üzerinde düþünmek, onlarý sorgulamak, yani yeniden gözden geçirip tartýþmak týr. Her felsefe sistemi, belirli toplumsal koþullarýn bir ürünü olarak ortaya çýkmýþtýr. Dolayýsýyla bu felsefeleri ele alýrken içinde geliþtirildikleri kültür ve ortamý göz ardý etmemek gerekir. Filozoflar, belirli bir toplumda ve kültürde yetiþirler. Dolayýsýyla görüþleriyle o toplumu açýklamanýn yanýnda, söz konusu toplumun ve kültürün izlerini de taþýmaktadýrlar. Felsefe, soyut düþünmenin yanýnda hemen her alandaki geliþim için gerekli olan kültürel zemini hazýrlar. Felsefe, sürekli soru sorma faaliyetidir. Felsefe ele aldýðý konular üzerine sorular sorar. Sürekli sorgulayan eleþtirili bir tutumun sonuu olarak ortaya çýkar. Felsefe, çözülmemiþ problemlerin disiplini dir. Felsefe problemleri bir defa çözüldüler mi felsefe olmaktan çýkar. Felsefede sorular evaplarýndan daha önemlidir. Felsefe, kendi dýþýndaki bilgi dallarýnýn ortaya koyduðu verileri de sorgular, eleþtirir, yorumlar. Örneðin bilime dayanarak yapýlan bilim felsefesi ya da sanat verilerine dayanarak yapýlan sanat felsefesi gibi. Felsefe, bir yandan kendisine doðru diye sunulan bilgileri, görüþleri, inançlarý þüphe ile karþýlayýp, onlarý eleþtirirken; öte yandan birlik ve bütünlüðü olan bir dünya görüþü oluþturmaya çalýþýr. Felsefe, görünenin ötesine iliþkin ve olmasý gerekene yönelik açýklamalar sunar. Bilinmeyen konular üzerinde düþünmemizi saðlayarak dünya görüþümüzü geniþletir. Tanrýnýn varolup olmadýðýný veya öldükten sonra hayat olup olmadýðýný bir ansiklopediye bakýp öðrenemeyiz. Ansiklopediler bize nasýl yaþamamýz gerektiðini de anlatmaz. Felsefe sayesinde, bugüne kadar yaþamýþ büyük düþünürlerin neler düþündüðünü bilmek, kendi dünya görüþümüzü oluþturmamýza yardým edebilir. Filozoflar, felsefe sayesinde, düþünenin derinleþmesine; yani insan düþünesinin sürekli olarak kendisine eðilip, kendisini bilinçli duruma getirmeye yönelmesine olanak saðlar. Geçmiþten günümüze fikir ve düþüneleri, bu düþüneleri yansýtan kavramlarý tanýma olanaðý verir. Fransýz Devrimi, Rönesans çaðý gibi büyük düþüne dönüþümlerinin anlaþýlmasýný saðlar. Örnek 3 Demokritos, sofrasýna gelen inirleri yerken bir bal kokusu almýþ ve hemen bir araþtýrmadýr baþlamýþ kafasýnda; o güne dek inirlerden almadýðý bu koku nerden gelebilir, diye. Merakýný gidermek için, inirlerin toplandýðý yeri görmeye gitmek istemiþ. Sofradan niçin kalktýðýný anlayan hizmetçi kadýn gülmüþ: Boþuna zaman kaybetmeyin, inirleri bal çanaðýna koymuþtum toplarken. demiþ. Demokritos un aný sýkýlmýþ bu araþtýrma fýrsatýný kaçýrdýðý, bir merak konusu elinden alýndýðý için. Hadi be sen de. demiþ hizmetçi kadýna, Keyfimi kaçýrdýn ama ben yine de bal kokusu inirde kendiliðinden varmýþ gibi nedenini araþtýraaðým. Demokritos un bu yaklaþýmý birçok bilim adamý ve filozofta vardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu parçada bilim adamý ve filozoflarda var olduðu söylenen yaklaþýma ters düþer? e A) Olaylara diðer insanlardan farklý bakma B) Her þeyin nedenini sorma C) Araþtýrmaktan hoþlanma D) Merak duygusunu anlý tutma E) Baþkalarýnýn düþünelerini benimseme Çözüm ( ÖSS / Sos-1) 4. Felsefenin Ýþlevi Ýnsanlarýn anlama ve gerçeði görme ihtiyaçlarýný giderir. Akýl yürütebilmesi için gerekli temelleri saðlar. Ýnsanlarýn her türlü bilgi, kaný veya dogmayý sorgulayabilmelerine katkýda bulunur. Ürettiði sorularla bilime yardýmý olur. Demokritos, hizmetçinin söylediði, kokunun, inirlerin bal çanaðýna konulmasýndan kaynaklandýðý yönündeki bilgiyi kabullenmemiþ, durumu kendi araþtýrmak istemiþtir. Bu giriþimi Demokritos un araþtýrma yapmaktan hoþlandýðýný, merak duygusunu anlý tutmak istediðini, her þeyin nedenini sorguladýðýný, olaylara diðer insanlardan farklý baktýðýný gösteriyor. Anak baþkalarýnýn düþünelerini benimseme, filozoflarýn gerçeði tanýma isteði duyma özelliðine ters düþmektedir. Parçada, Demokritos un, hizmetçi kadýnýn verdiði bilgiyi benimsememesi, araþtýrma düþünesinden vazgeçmemesi bunu gösteriyor. Cevap E Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma 13

10 Kazaným Pekiþtirme / Eþleþtirme Aþaðýdaki ümleleri, uygun düþen felsefe düþünme özelliðiyle eþleþtiriniz. A Kümülatif (Yýðýlmalý) Sorgulanmamýþ bir yaþam, yaþanmaya deðmez. B Öznel C Felsefe bilgisi, birikimli ilerlemediðinden, tarihinden soyutlanamaz. Bilgelik sevgisi Zihin, sahip olduðu bilgiler üzerine dönerek, düþünür; bu nedenle felsefe, bilgi üzerine bir bilgidir. D Genel geçer deðil Erdemli olmak nedir? sorusuna; Sokrates: Bilgili olmaktýr. Protagoras: Kendini yönetmektir. Loke: Tanrý, devlet ya da gelenek otoritelerinden birine, ikisine ya da hepsine uymaktýr evabýný verir. E Refleksif Filozof tüm zamanlar için geçerli bilgiler ortaya koymaz. F Eleþtirel Felsefe, durup dinlenmeden doðruyu arama iþidir. 14 Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma

11 Kazaným Deðerlendirme Testi Hangi kültür basamaðýnda bulunursa bulunsun her toplumun mitolojik inanýþlarý vardýr. Bu mitoslar, bilinçsiz olarak çalýþan kollektif hayal güünden doðarlar; gelenekle kuþaktan kuþaða geçerler. Bunlarýn köklerinin Tanrýda olduðu düþünülür; onun için bunlara olduklarý gibi inanýlýr. Bu parçadan hareketle mitolojiler hakkýnda aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Akýl ilkelerinden beslenir. B) Yeniliklere açýktýr. C) Dogmatik temeli vardýr. D) Özgür düþüneye dayanýr. E) Toplumlarda ayný düzeyde etkilidir. 4. Felsefe, düþünelerin serüvenidir; fakat bu serüvenin bir noktasýnda takýlýp kalýnmamalýdýr. Serüven ilerledikçe insan bilgisi ve düþünesi enginlere doðru ilerler. Bu parçadan hareketle felsefenin nasýl bir iþlev gördüðü söylenebilir? A) Doða olaylarýna olan ilgiyi artýrýr. B) Ýnsanlar arasýndaki iþbirliðini geliþtirir. C) Farklý bakýþ açýlarýndaki derinliði kavratýr. D) Deneyimlerin yaþama geçirilmesini saðlar. E) Ýnsanýn çevresini etkilemesini saðlar. 2. Felsefe, var olan her þey üzerinde düþünür; onlarýn neden baþka türlü deðil de böyle olduklarýný ve nereden geldiklerini yorumlar; onlarýn içerikleri hakkýnda sorular sorar. Bu parçada felsefe ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr? A) Deðerleri ineleme konusu yaptýðý B) Düþünme süreçlerini geliþtirdiði C) Bilme isteðine karþýlýk geldiði D) Bilginin sýnýrlarýný çizdiði E) Ýnaný biçimlendirdiði 5. Felsefe, adaletin ne olduðunu, insan haklarýnýn ne olduðunu, savaþ ve barýþýn ne olduðunu, bunun insan olmayla ilgisini gösterebilir. Bu bilgiler sorunlarýn farkýna varýlmasýný saðlayabileeði gibi, sorunlara tutulan ýþýkla onlarýn çözümüne giden yolu da aydýnlatabilir. Felsefe böyle olanaklar sunar insanlara. a Bu parçada aþaðýda verilenlerden hangisi anlatýlmaktadýr? A) Felsefenin yaþamdaki iþlevselliði B) Felsefenin insana yeni sorunlar çýkardýðý C) Felsefenin, dogmatik tavýrla müadele ettiði D) Filozoflarýn kendilerinden bekleneni veremediði E) Felsefenin, filozoflar arasýndaki iþbirliðiyle yürüdüðü 3. Felsefe, insanýn bu dünyadaki varoluþunu anlamlandýrabilmesine ve geliþtirebilmesine yardýmý olur. Yaþamla ilgili ilkelerin sorgulanmalarýna zemin hazýrlar. Böylee insan herþeyi olduðu gibi kabul etmek yerine, daha iyiye ulaþabilmek için tüm varolanlarý irdeleme olanaðý elde eder. a Bu parçada felsefenin iþlevi olarak aþaðýdakilerden hangisi gösterilmektedir? A) Ýnsanýn yaþamda daha etkin ve bilinçli olmasýný saðlar. B) Bilimin geliþmesine katkýda bulunur. C) Ýnsana ideal yaþam biçimleri sunar. D) Ýnsana refah içinde yaþama olanaðý sunar. E) Düþünelerin kaynaðýný gösterir. 6. Claude Bernard; Jimnastik sayesinde bedenimiz güçlendiði gibi, bir zihin jimnastiði sayýlan felsefe sayesinde de aklýmýz güçlenmektedir demektedir. d Claude Bernard bu ifadesinde aþaðýdakilerden hangisini dile getirmektedir? A) Felsefenin kaynaklarýný B) Düþüne ilkelerini C) Beden ile akýl arasýndaki paralelliði D) Felsefenin insan düþünesine olan katkýsýný E) Aklýn, duyularla olan baðýný Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma 15

12 Kazaným Deðerlendirme Testi Düþünmeye iliþkin sorunlara ve onlara dair felsefi görüþlere, felsefe tarihinde ortaya çýkýþlarý ve tartýþma diyalektiði içinde geliþmeleri açýsýndan bakmak, sorunlarý ve onlara yanýt olarak ortaya konan düþüneleri daha iyi tanýmamýzda, kendi yanýtlarýmýzý düþünmemizde en büyük yardýmýmýz olabilir. Burada amaýmýz, felsefe tarihi bilgileri öðrenmek deðil; fakat onlarla diyalog, tartýþma içinde felsefe sorularýmýz üzerinde düþünerek yaþam, dünya, insanýn durumu, yaþamýn deðerleri üzerinde bir görüþ ufku edinmektir. Bu parçada, felsefeyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmaktadýr? Giriþ A) Farklý bilgi alanlarýyla iliþki kurduðu B) Bilime dayalý bir etkinlik olduðu C) Düþüne üzerinde iþlevsel olduðu D) Açýklamalarýnýn kesin evaplar içermediði E) Kendisi üzerine dönen bir çabayla ortaya çýktýðý 9. Toplum yaþamýndan esinlenmiþ, içerisinde oluþtuðu topluma karakter kazandýrmýþ olan felsefe, yaþamýn ifade araý olmuþtur. Felsefe akýmlarý, onlarý ortaya koyan filozofun düþünsel zenginliðini yansýtmakla beraber, ayný zamanda içerisinde oluþtuklarý toplumun yaþattýðý deðer yargýlarýyla kendilerini belirleyen düþüne sentezleridir. Bu sentezler o toplumun bilimsel anlayýþýný, sanat ve ahlâkýný, dini anlayýþýný bir bütün olarak ele almaktadýr. e Bu parçaya dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Felsefe akýmlarý filozofun içinde yaþadýðý toplumun yapýsýný yansýtýr. B) Felsefe akýmlarý, filozofun bilgi birikiminin bir göstergesidir. C) Felsefe akýmlarý geliþtirildikleri toplumun yapýsýndan baðýmsýz deðildir. D) Felsefe akýmlarý toplumu genel bir çerçevede ele almýþlardýr. E) Felsefe, birikimli olarak ilerleme gösteren bir anlayýþa sahiptir. 8. Felsefe yapmak, büyük çoðunluðumuzun tartýþmaya gerek duymadan benimsediðimiz inançlarý irdelemektir. Örneðin çoðumuz adam öldürmenin yanlýþ olduðuna inanýrýz; anak adam öldürmenin yanlýþ olmasýnýn dayandýðý gerekçeler üzerinde hiç düþünmemiþizdir. Oysa felsefi tavýr bu gereçleri ineler. Böyle bir ineleme, inançlarýmýzýn bazýlarýnýn saðlam gerekçelere dayandýðýný, bazýlarýnýn ise temelsiz olduðunu gösterir bize. a Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmaktadýr? A) Felsefenin, inançlarý sorgulayarak temellendirmeye çalýþtýðý B) Ýnsanýn her türlü düþüneye sorgulayýý yaklaþtýðý C) Varlýðýn, eleþtirel bakýþlarda anlamýný kaybettiði D) Sorgulayýý tavrýn, insanýn düþüne yapýsýný olumsuz etkilediði E) Felsefenin, bilime yol gösterme amaýyla gerçeði aradýðý 10. Felsefeye ilk baþlayanlar kendilerini problemlere karþý yabaný ya da ilgisiz bulurlar. Bir çok kimse felsefenin kafa karýþtýrýý ve boþ olduðunu ileri sürer. Fakat gerçekte felsefeyle tanýþanlar kendilerinde daha öne var olan ama fark edemedikleri çeliþkili durum ve problemleri görürler. Okumayý çoðalttýkça ve felsefeden öðrendikleriyle, kafa karýþtýrýý, çeliþkili problemler daha belirgin olmaya baþlar. a Bu parçaya göre felsefenin gerçekleþtirdiði iþlev nedir? A) Bireye, kendini ve çevresini daha iyi tanýma fýrsatý saðlar. B) Düþüneler arasýndaki tutarsýzlýklarý ortadan kaldýrýr. C) Sorunlarýn çözümüne yönelik düþüneler üretir. D) Ýnsanlarýn yaþam koþullarýnýn iyileþmesine katkýda bulunur. E) Ýnsana verdiði düþünsel hazla mutlu olmanýn koþullarýný gösterir. 16 Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma

13 Kazaným Deðerlendirme Testi Filozofun elinde bilim adamýnýn kullandýðý ölçme aletleri yoktur; ondan, bilimlerde olduðu gibi teknolojinin, sanayinin çýkmasý beklenemez. e Bu parçadan, felsefe ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlabilir? A) Birikime dayandýðý B) Tutarlý bilgilere ulaþtýðý C) Bütünü ele aldýðý D) Gerçeðe ulaþmaya çalýþtýðý E) Pratik nitelikler taþýmadýðý 4. Ýnsan yaþamýnýn amaý nedir? Bu, felsefenin daima üzerinde yeniden durduðu bir sorudur. Kuþkusuz bu soruya bir yanýt verilebilir; anak insan, kendi kendini sorun yapmaktan vazgeçmeyen varlýktýr. Bu parçaya dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Felsefenin açýklamalarý mantýk ilkelerine uygundur. B) Felsefe, varlýðý bütünlüðü içinde ele alýr. C) Felsefede bitmiþlik yoktur. D) Felsefe, olmasý gerekeni de açýklar. E) Felsefe, özgür düþüne ortamlarýnda geliþir. 2. Felsefe, insanýn durmadan ileriye atýlma, verileni eleþtirme, yeni çözüm yollarý arama çabasýnýn ürünüdür. Jaspers in dediði gibi, felsefe yolda olma süreidir. E Bu parçadan, felsefeyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine varýlabilir? A) Ahlaki erdemlerden beslenir. B) Ýnsan yaþamý için yararlý olmayý amaçlar. C) Düþüne birikimleri oluþturur. D) Her türlü sorunun çözümüne ýþýk tutar. E) Sürekli arayýþ içinde olmayý gerektirir. 5. Bir düþünür; Filozoflar dünyayý yalnýza deðiþik biçimlerde yorumladýlar; oysa sorun, onu deðiþtirmektir. demektedir. e Düþünür, bu düþünesinde felsefeden aþaðýdakilerden hangisini beklemektedir? A) Gerçekliði sorgulamasýný B) Varlýðýn farklý açýlardan deðerlendirilmesini C) Düþüneyi zenginleþtirmeyi D) Farklý görüþlere açýk olmayý E) Felsefeyi yaþama dönük kýlmayý 3. Filozof, her çaðýn düþünsel birikimini elde etme çabasýnda olan, onu kendi zihinsel süreçlerinden geçiren, kendisinden birþeyler katan kiþi olmakla kalmaz; ayný zamanda onu sorgulayýp çözümleyerek insanlara yepyeni bir düþüne sunar. b Bu parçaya dayanarak aþaðýda verilenlerden hangisine ulaþýlabilir? A) Anlama dayalý bilgiler her filozofun ilgi alanýndadýr. B) Filozof, düþüne birikimlerine etkin olarak katkýda bulunur. C) Ýnsan doðaüstü düþünelerden kurtulma çabasýna baþladýðýnda felsefeye adým atmýþ olur. D) Yararý ortaya konulmayan düþünelerin deðeri yoktur. E) Filozof, düþüne üretiminde toplumsal niteliklerden etkilenir. 6. Eðer zihninizde sadee bir gerçeðin bulunduðu düþünesi varsa, felsefede ayný konu hakkýndaki farklý, hatta karþýt görüþleri þaþkýnlýkla karþýlarsýnýz. Eðer felsefede gerçeðin bir tane olmasý gerektiði düþünesi egemen olsaydý, deðiþik bakýþ açýlarý yok olaak ve böylee düþüne özgürlüðü de yok edilmiþ olaaktý. Bu durum, felsefenin özüne aykýrýdýr. e Bu parçada felsefenin hangi özelliði söz konusu edilmektedir? A) Karþýt görüþlerde uzlaþmaya yol açmasý B) Varlýðýn özüne yönelmesi C) Olmasý gerekene iliþkin açýklamalarda bulunmasý D) Sonuçtan çok süree önem vermesi E) Düþüne zenginliði saðlamasý Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma 17

14 Kazaným Deðerlendirme Testi Filozof, ortaya koyduðu sistemini aklýn ve mantýðýn genel kontrolü altýnda oluþturur ve geliþtirir. Bunun için her felsefe sistemi akla uygundur. Yani kendi içinde tutarlýdýr. EE Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili aþaðýdaki sonuçlardan hangisine varýlabilir? A) Ýnsan düþünesinin geliþim süreinde ortaya çýkmýþtýr. B) Ele aldýðý konular, içinde geliþtirildiði toplumdan baðýmsýz deðildir. C) Elveriþli ortamlarda geliþme olanaðý bulabilir. D) Ýnsanlýðýn tüm bilgi birikiminin bir parçasýdýr. E) Rasyonel bir düþüne etkinliðidir. 10. Bir çouðun oyun oynamaktan býkmamasý gibi, bir filozof da düþünmekten býkmayaaktýr. Bu düþünme tam bir etkinlikle, dünyayla alýþveriþ içinde bitmeyen bir çabaya dayanýr. a Bu parçada felsefi düþünenin hangi özelliði vurgulanmaktadýr? A) Sürekliliði B) Tutarlýlýðý C) Eleþtirelliði D) Kapsayýýlýðý E) Öznelliði 8. Felsefenin evaplarýnda kesin sonuçlara rastlanmaz. Cevaplarýnýn kesin olmayýþý felsefenin bir baþarýsýdýr. Çünkü nerede bir kesin sonuç, nerede kestirmeden bir giriþ varsa orada duraklama, bitmiþlik vardýr. Felsefe ilerlemelerini temellendirmelerindeki devamlýlýða, bitmemiþliðe borçludur. a Bu parçaya göre, kesin evaplarýnýn olmamasý felsefeye aþaðýdakilerden hangisini kazandýrmaktadýr? A) Dinamiklik B) Bütünül yaklaþým C) Olaný olduðu gibi kabul etme eðilimi D) Varolanlarý sorgulama tavrý E) Çatýþmalarý önleme isteði 11. Ýnsan günlük yaþamýnda baþkasýna karþý dürüst davranmayana, sözünü tutmayana güvenmez. Ýyi olan veya kötü olan davranýþlardan söz eder; fakat bu fenomenler o insan için bir problem deðildir. Bunlar onun için apaçýk þeylerdir; týpký damarlarýnda dolaþan kan gibi. d Bu parçada söz konusu edilen insanýn, yaþamýnda aþaðýdakilerden hangisine sahip olmadýðý söylenebilir? A) Tutarlý davranýþa B) Sistemli çalýþma isteðine C) Baðýmsýz yaþama eðilimine D) Sorgulayýý düþüneye E) Yöntem bilgisine 12. Felsefe, insanýn varolduðu süree gereksinim duyaaðý en önemli etkinliktir. Platon, Aristoteles, Desartes yolumuza her zaman ýþýk tutaaklardýr. Çünkü onlar, geleeðimize geçmiþten ýþýk tutan deniz fenerleri gibidirler. 9. Felsefe, kendimizle buluþabilmektir. Üzerimizdeki iç ve dýþ baskýlarý bilinçli olarak ineleyebilmek, deðerlendirebilmek ve kendi gemimizin kaptaný olabilmektir. b Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi dile getirilmektedir? A) Bireylerin özgürlüklerine düþkünlüðü B) Felsefenin, bireyin baðýmsýzlýðýna olan katkýsý C) Ýnsanýn kendinde bir deðer olmadýðý D) Düþünelerin deðiþkenliði E) Felsefenin, insaný belirsizliðe ittiði Bu parçadaki görüþ aþaðýdaki yargýlardan hangisini desteklemektedir? A) Felsefe tarihi zenginleþtikçe eski filozoflarýn düþüneleri anlýlýðýný kaybeder. B) Felsefede eski yeni ayýrýmý, filozoflarýn düþüne üzerindeki etkinliðine göre belirlenir. C) Felsefi düþüneler deðerini hiçbir zaman yitirmez; her zaman insaný aydýnlatýr. D) Felsefeden beklenen en önemli görev, insana sorgulayýý bakýþ kazandýrmasýdýr. E) Felsefenin eskimiþ düþüneleri yenileri ile deðiþtirilir. 18 Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma

15 Kazaným Deðerlendirme Testi Ýlk filozoflar, eþyanýn deðiþimi sýrasýnda sabit ve sürekli kalan tözü tanýmak ister. Bu nedenle felsefe, bütün varlýklarýn nasýl meydana geldiðini, ilk ilkenin neden ibaret olduðunu soruþturmakla baþlamýþtýr. Fakat felsefe bunu bir mitoloji tarzýnda sormaz ve yine o tarzda avap vermez; kavramsal düþüne tarzýnda sorusunu ve evabýný ortaya koyar. Bu parçada felsefenin baþlangýýyla ilgili olarak hangi bilgiye yer verilmiþtir? Giriþ A) Felsefenin baþlangýýnda filozoflarýn ilgisi doðadan insana kaymýþtýr. B) Filozof, düþünesinde sonuçtan çok süree önem verdiðinde felsefenin temelleri atýlmýþtýr. C) Felsefe, varlýklarýn temelinin düþünede irdelenmesiyle ortaya çýkmýþtýr. D) Her düþüne, kendinde felsefi bir nitelik taþýr. E) Felsefe, bilimlerin doðuþunda birini dereede etkili olmuþtur. 2. Ýlk filozoflar inana, otoriteye ya da geleneðe baþvurmadan kendi akýllarýný kullanarak dünyayý anlamaya çalýþtýlar. Bu durum tümüyle yeni bir þeydi. Onlar ayný zamanda diðer insanlara akýllarýný nasýl kullanaaklarýný ve kendi baþlarýna nasýl düþüneeklerini de öðrettiler; dolayýsýyla öðrenilerinin bile kendileriyle mutlaka ayný düþünede olmalarýný beklemediler. Onlar, bir bilgi birikimini olduðu biçimde öðrenilerine aktarmak yerine, onlarý tartýþmaya, irdelemeye, kendi düþünelerini ileri sürmeye ve savlarýný temellendirmeye özendiren öðretmendiler. Bu parçada, ilk filozoflarýn aþaðýdakilerden hangisine yöneldiði söylenebilir? Giriþ A) Ýnsanlara çýkarlarýný koruma yollarýný öðretmeye B) Evrendeki bilinen deðiþmez kurallarý ortaya çýkarmaya C) Evreni ve yaþamý özgüre sorgulamaya D) Toplumsal yaþamdaki ortak duygularý harekete geçirmeye E) Ýnsan özgürlüðü için gerekli koþullarý belirlemeye 3. Filozof, bilmeye ilgi ve sevgi duyan kiþidir. Buna göre filozofun aþaðýdakilerden hangisine yöneldiði söylenebilir? A) Özgürlük B) Baðýmsýzlýk C) Bilgelik D) Dogmatiklik E) Erdemlilik 4. Görünüþte bir çok filozofun ayný sorunlar etrafýnda benzer görüþler oluþturduðu gözlense bile, felsefe tarihi dikkatli bir biçimde inelendiðinde her filozofun, içinde yaþadýðý toplumdan ve bizzat kendi yaþantýsýndan izler taþýyan sistemler ortaya koyduðu görülür. e Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlabilir? A) Düþünürlerin ortaya koyduðu düþüneler bir kopyadan öteye gitmez. B) Felsefe, düþünelerin ortak yanlarýný bulmaya çalýþýr. C) Felsefe tarihi, farklý fikirlerin uyumu olarak ortaya çýkar. D) Filozof, düþünesinde nesnelliðe ulaþmaya çalýþýr. E) Düþünelerinde, filozoflarýn nitelikleri kendini duyurur. 5. Antik Yunan filozoflarýnýn temel yaklaþýmý, düþünenin, gerçeði kesin olarak bilebileeði yönündedir. Onlar doðru bilgiye ulaþabileeklerini, doðanýn kaynaðý ve nitelikleri üzerine söyledikleriyle ortaya koymuþlardýr. Onlar bu yaklaþýmlarý nedeniyle, felsefe tarihinde bilgi kuramý açýsýndan dogmatik filozoflar olarak adlandýrýlýr. b Bu parçada Antik Yunan filozoflarýnýn dogmatik olarak nitelendirilmesi aþaðýdakilerden hangisine baðlanmýþtýr? A) Yeniliklere uyum saðlamalarýna B) Güvenilir bilgiye ulaþýlabileeðine inanmalarýna C) Ýnsan doðasýný açýklamalarýna D) Bilgi konusunda ortak bir anlayýþ taþýmalarýna E) Bilginin kaynaðýný irdelemelerine Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma 19

16 Kazaným Deðerlendirme Testi Felsefenin konularý arasýnda yer alan þeyler duyularýn ya da duyusal kavrayýþýn çok ötesinde kaldýðý için, felsefe duyularý kullanmaktan özenle kaçýnýr. Felsefe kavramsal analiz temeli üzerinde yükselir. Öte yandan, felsefe ulaþtýðý sonuçlarý kanýtlamak için belirli bir takým iþlemlere baþvurmaz. a 7. Felsefe, çok yönlü bakýþtýr. Bu görüþten hareketle aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlabilir? A) Felsefe salt düþüneye dayanýr. B) Felsefe, düþünenin sonuçlarýna deðer verir. C) Felsefe, bilimsel çalýþmayý besler. D) Felsefi düþüne çaðýn koþullarýna göre þekillenir. E) Felsefe, olmasý gerekeni dýþlar. Bu ifade felsefenin hangi niteliðini anlatmaktadýr? A) Sistemli olma B) Birikimli ilerlememe C) Kuþatýý olma D) Kesinlik taþýmama E) Tutarlý olma 9. Temel aldýðý ilkeleri hiç sorgulamadan sýradan bir varoluþu devam ettirmek, hiç bakýmdan geçirilmemiþ bir araba sürmeye benzetilebilir. Þimdiye kadar yeterine iyi bir biçimde çalýþmýþ olduklarý için, arabanýzýn frenlerine, motoruna, lambalarýna güvenmiþ olabilirsiniz; ama bu güvende bütünüyle haklý olduðunuz söylenemez. Sizin onlara en fazla ihtiyaýnýz olduðu bir zamanda iþlemez hale gelebilirler. Ayný þekilde hayatýnýzý kendilerine dayandýrdýðýnýz ilkeler de saðlam olabilir. Fakat siz bundan, onlarý inelemiþ olunaya kadar emin olamayabilirsiniz. b Bu parçada anlatýlanlar aþaðýdaki görüþlerden hangisini savunan bir insanýn baþvurabileeði bir örnektir? A) Yapýlan hatalardan ders alýnarak yaþamýn yönlendirilmesini B) Sorgulanmamýþ bir hayatýn yaþanmaya deðer olmadýðýný C) Saygý duyulan otoritelerle uyum içinde çalýþmayý D) Yakýn çevrenin yönlendirmesine göre yaþamý sürdürmeyi E) Daha öne ele alýnmamýþ sorunlarý tartýþma konusu yapmaktan kaçýnmayý 8. Felsefe yöntemli, baðýmsýz, eleþtirel düþünmektir; kendinin farkýnda olmaktýr; bir keþiftir. Bu nedenle arayýþ içinde olan bireylerin kendilerini tanýmak ve geliþtirmek için izleyeekleri en saðlýklý yol, baðýmsýz düþünmekten vazgeçmeden filozoflarýn düþünelerinden yararlanmak olmalýdýr. b Bu parçada vurgulanan düþüne aþaðýdakilerden hangisidir? A) Filozoflar düþünelerinde kendilerini aþan gerçeklikle karþý karþýya kalýrlar. B) Felsefe bilinçli ve her türlü baðýmlýlýktan sýyrýlmýþ olarak, kendini filozoflarýn düþünelerinde duyurur. C) Ýnsana yararý dokunmayan düþünelerin bir gerçeklik deðeri olamaz. D) Her filozof, bulunduðu konuma düþüne süreçlerini sorgulayarak gelmiþtir. E) Filozoflarýn kendi düþünelerini yayma çabalarý her zaman baþarýlý olamamýþtýr. 10. Dünyanýn bugünkü karmakarýþýk durumuna bakýldýðýnda, tek çare felsefe bilmek ve onu kullanmaktýr. Eski dünyada insanlar inançlarla yaþamda kalmayý sürdürüyorlardý. Bu inançlarýn bir çoðu yok oldu. Þimdi idealarla yaþamýmýzý sürdürüyoruz. Yarýn da kavramlarla sürdüreeðimizi umalým. Ýnsan hep bir þey yapmalýdýr. Bu þey de kýsmen inançlarý ve idealarýyla belirlenmiþtir. Ýnançlar ve idealar deðiþtiði zaman insan yaþamý, dümenine dokunulan kayýk gibi yol deðiþtirir. D Bu parça aþaðýdaki yargýlardan hangisini desteklemektedir? A) Ýnsan, aktif yaþamýnda felsefeden sýyrýlmalýdýr. B) Bilim, uzun bir zaman sürei içerisinde varlýðýný kazanmýþtýr. C) Felsefe, insanýn geçmiþine ait zengin deneyimlerinden ortaya çýkar. D) Felsefe bilmek, evrendeki karmaþýklýða yeni yorumlar getirebilir. E) Felsefe bilmek, insaný geçmiþin deðerlerini onaylamaya götürür. 20 Ünite 1 : Felsefeyle Tanýþma

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa.

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 2006. 151 sayfa. Herhangi bir bilimsel disiplinin zenginliði, o alanda düþünce üreten

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI

ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI ÜNÝTE - 1 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI BÖLÜM 1: TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI - I...15 A. EDEBÝYAT - TARÝH ÝLÝÞKÝSÝ...15 Edebiyatýn Tarihle Etkileþimi...15 Edebî Eser - Tarih Ýliþkisi...15 Edebî Metin - Tarihî

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Psikolojik Açýdan Ýnanç, Ýman ve Þüphe

Psikolojik Açýdan Ýnanç, Ýman ve Þüphe AÜÝFD XLVI (2005), sayý I, s. 133-155 Psikolojik Açýdan Ýnanç, Ýman ve Þüphe HASAN KAYIKLIK DOÇ. DR., ÇUKUROVA Ü. ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ e-mail: hkayiklik@cu.edu.tr abstract Belief, Faith and Doubt from Psychological

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: ELSEEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý

ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI yayýnýdýr Ihlamur Sokak No:10/1 064440, Yeniþehir-ANKARA Tel:0.312 425 32 72 - Faks: 0.312 417 38 18 http://www.emo.org.tr

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kilikya Felsefe Dergisi Cilicia Journal of Philosophy 2014 / 1. Felsefe ve Hemþirelik Etiði

Kilikya Felsefe Dergisi Cilicia Journal of Philosophy 2014 / 1. Felsefe ve Hemþirelik Etiði Felsefe ve Hemþirelik Etiði Gülten KARAHAN OKUROÐLU, Nefise BAHÇECÝK, Þule ECEVÝT ALPAR 1 Özet Felsefe, gerçekliðin doðasýný sistematik düþünme yolu ile anlamak isteyen insanýn bir etkinliði olarak tanýmlanabilir.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Heidegger Düþüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Þiirsel Konaklama Metin Bal *

Heidegger Düþüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Þiirsel Konaklama Metin Bal * Heidegger Düþüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Þiirsel Konaklama Metin Bal * Bibliotech-11 46 Yirminci yüzyýlýn düþünce dünyasýný tolojinin içeriðini yýkmaktýr. Bu yýkým iþi bu kanýtlarý geçersiz kýlacaktýr.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı