TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * Melek BALCI ** İsmail KENAR *** Muhammet UŞAK ÖZET Bu araştırmada, tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin tutumlarının belirleyebilmek için likert tipi geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve bu ölçek kapsamında öğrenci velilerinin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında alanyazındaki mevcut ölçekler incelenmiş olup, bu çalışmalardan yola çıkılarak özgün tutum maddeleri belirlenerek taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Uşak İl Merkezi İlköğretim 4. ve 5. sınıfta okuyan öğrenci velilerinden 134 öğrenci velisine uygulanarak yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.84 ve Bartlett s testi anlamlılık değeri ise 0.00 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach s alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak tespit edilmiştir. Ölçekte 12 olumlu, 10 olumsuz olmak üzere toplamda 22 madde bulunmaktadır. Tüm bu aşamalardan sonra geliştirilen ölçek, Uşak ili merkez Yaşar Akar ilköğretim okulundaki 27 deney, 27 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 öğrenci velisine uygulanmıştır. Fen ve teknoloji dersi, kontrol grubundaki öğrencilere geleneksel yöntemlerle işlenirken, deney grubundaki öğrencilere ise tablet pc ve akıllı tahta desteğiyle işlenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış olup, ölçekten elde edilen veriler SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin anlamlılığını belirlemek için frekans dağılımı, ikili karşılaştırmalar için t-testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, ikiden fazla karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi ve demografik özellikler ile sorular arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için ise Pearson momentler korelasyon çarpımı analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, fen ve teknoloji dersini tablet bilgisayar desteği ile gören deney grubu öğrenci velilerinin, derslerde tablet pc kullanımının okullarda öğreticilik, uygulanabilirlik ve öğrenci seviyesinde anlaşılabilirlik performansı bakımından faydalı gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca tablet pc destekli * Bu makale 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi nde gerçekleģtirilen 6. Ulusal Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium unda sunulan bildirinin geniģletilmiģ halidir. Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmıģ ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiģtir. ** Öğretmen-MEB, El-mek: *** Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Matemetik Alanlar Bölümü, El-mek:

2 1688 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK eğitim gören öğrenci veli tutumlarının, deney grubu lehine pozitif ve anlamlı seviyede bir artış olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tablet pc, Fen ve Teknoloji Dersi, Veli Tutum. THE ATTITUDES OF STUDENTS PARENTS TOWARDS TABLET PC SUPPORTED SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE ABSTRACT In this research, in order to determine the attitudes of parents of primary school students in fourth and fifth grade toward tablet pc supported science and technology courses, the development of valid and reliable likert-type attitude scale and the determination of the attitudes of parents of students in that scale are aimed. Existing scales examined during the development of the scale and the basis of these studies original attitudes were determined and the draft scale was established. The validity and reliability studies of draft scale were done by applying to 134 parents of students who are studying in fourth and fifth grade in the schools where located in the city center of Usak. The scope validity of draft scale based with expert opinions. For construct validity, factor analysis was conducted. Kaiser-Meyer-Olkin value of the items in the scale was 0.84 and Bartlett's test of significance value was found to Cronbach's alpha reliability coefficient of the scale was found to be Scale, 12 positive, 10 negative and has a total of 22 substances. The scale which was developed after all these steps, applied to 27 experiment, 27 control and a total of 54 parents of students in the Yasar Akar primary school of Usak province. Science and technology courses are processed by conventional methods to students in the control group while the students in the experimental group was treated with the support of the tablet pc and smart boards. In the research, the descriptive model is used and the datas obtained from the scale were analysed by SPSS 17 package software. To determine the significance of the datas frequency distribution was used. The t-test and Wilcoxon signed rank test were used for pairwise comparisons, for more than two comparisons one way variant analysis was used. To determine the relationship between demographic characteristics and questions, Pearson moments correlation product analysis was applied. At the end of the study it is determined that parents of students who are in the experimental group identified the tablet pc usage in the courses beneficial in terms of trainer, applicability in the schools and student performance at the level of ineligibility. In addition, the attitudes of parents of students who are studying with the support of tablet pc were found to be positive and significant increase in level in favour of the experimental group. Key Words: Tablet pc, Science and technology courses, Attitude of parents.

3 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1689 GĠRĠġ Hızla geliģen bilimsel ve teknolojik yenilikler insanlığın ilerlemesini sağlayan en etkili faktörlerdendir. Teknoloji, çevreyi ve evreni anlama çabasının yanında bir boyutu ile de yaģamı kolaylaģtırma adına insanlığın hizmetine sunulmuģ bir imkândır. Teknoloji, üretilen bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili gayretler olabileceği gibi aynı zamanda bilme, düģünme ve uygulama kavramlarının hepsini de kapsamaktadır (Satıcı, AkkuĢ ve Alp, 2009). Ayrıca teknoloji, insanların istek ve ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla bilginin, ürün ve süreçlere uygulanması Ģeklinde de ifade edilebilir (Cardullo, 1996; Tekin, GüleĢ ve Burgess, 2000). Bir baģka deyiģle teknoloji, bilimin reel hayata uygulanması Ģeklinde de ifade edilebilir. Bir bilgiden ne Ģekilde yararlanılacağının bilinmesi, bunun yollarının araģtırılması, bilimin ürettiği bilgilerin insanlığın hizmetine ne Ģekilde sunulacağının tespit edilmesi, teknolojinin ilgilendiği baģlıca alt baģlıklardandır. Bilimin ürettiği salt bilgiden yola çıkılarak insanların yaģamlarını kolaylaģtıran ürünler ortaya koyabilmek, akabinde ise geliģtirilen bu ürünlerin düzenli bir Ģekilde çoğaltılmasını sağlamak teknolojinin varlık gayesini ifade etmektedir. Bilim ve teknolojinin insan hayatında hiç Ģüphesiz çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Ġçerisinde yaģadığımız yüzyıl, bilimsel ve teknolojik geliģmelerin çok hızlı değiģtiği bir dönemdir. GeliĢen teknoloji, insanların yaģam kalitelilerini artırmakta, iģ yüklerini her geçen gün azaltmakta ve bu sayede hayatı anlamlı yaģayabilmede bir araç görevi görmektedir (ĠĢman, 2003; Akbulut, 2011; ĠĢman, 2012). Birey veya toplumların teknolojinin dıģında kalmaları, bir nevi hayatın dıģında kalmaları anlamına gelmektedir. Teknoloji, aynı türden araçların daha iyisine ulaģma ve bu daha iyinin etkinliği oranında, insan hayatını etkilemekte ve değiģtirmektedir ( Kabakçı & OdabaĢı, 2004: 20). Bilgi ve iletiģim teknolojisinin çok hızlı bir Ģekilde ilerlemesi bu teknolojik olanaklardan okul ve sınıf ortamında da yararlanılmasını kaçınılmaz bir duruma getirmektedir. Eğitim teknolojisi bağlamında değiģik materyallerinin öğretimde kullanılması ile ilgili yapılan araģtırmalar, eğitim teknolojisi uygulamalarının öğrenci baģarılarında olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Yaman, 2007; Yücel vd., 2010; Kahveci vd., 2011; Musarurwa, 2011). Öğrenme ortamlarında teknoloji kullanımı öğrencilere daha zengin öğrenme ortamları sunmakta, (Delen, 2011; Aksal, 2011) öğrencilerde derse karģı ilgi ve merak uyandırmakta, dolayısıyla da öğrencinin dikkatini toplamasını ve problem çözme yeteneğinin geliģmesini, (ġahin, 2006) ve eğitim ortamında öğrenciyi aktif hale getirmek suretiyle motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle teknoloji kullanımı öğrenme-öğretme sürecinde önemli rol oynamaktadır (ĠĢman ve diğ., 2002). Sınıf ortamında teknolojik materyaller (bilgisayar, akıllı tahta, tablet pc vs.) ders içeriklerini görsel ve iģitsel olarak zenginleģtirme/sunma, problem çözme, isteklilik uyandırma, çeģitli alıģtırmalar ve deneyler yapma gibi etkinliklerde öğretime yardımcı araç olarak faydalanılmaktadır (Yalın, 2002; Özmen, 2004). Derslerde teknoloji kullanılmasının öğrencilerin öğrenmesini kolaylaģtırdığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleģmesine yardımcı olduğu kabul edilmektedir (Çepni, Ayvacı & Bacanak, 2004). Ayrıca, bilgisayarın eğitim ortamlarında kullanılmasının daha etkili bir öğretimin gerçekleģmesine yardımcı olabileceği belirtilmektedir (Güzeller ve Korkmaz, 2007; Kenar ve Balcı, 2012; Balcı, 2013;Batur, Gülveren ve Balcı, 2013; Kenar, Balcı ve Gökalp, 2013). Eğitimin-öğretim imkânlarının içerik ve materyal açısından çağdaģ seviyeyi yakalaması ve günümüzde eğitimin bir yaģam boyu sürdürülmesinin gerekliliği düģünüldüğünde tablet pc gibi teknolojilerin eğitimde kullanılması daha bir önem arz etmektedir. Eğitimde teknolojik materyallerin kullanılması, bilgi ve iletiģim teknolojilerini yakından takip eden, bunları etkin bir Ģekilde kullanabilen, bilgi çağı becerilerini kazanmıģ öğrenciler yetiģtirme adına önemlidir. Bu bağlamda ders içeriklerinin teknolojik imkânlarla hazırlanması ve sunulması analitik düģünme becerilerini artıracağı, çok yönlü uyaranlar sayesinde algıları daha açık, bilgiyi daha özümseyici bireyler yetiģtirileceği düģünülmektedir.

4 1690 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK Öğrenmenin gerçekleģmesinde tutumlar, en etkili ve belirleyici öğelerden biridir. Tutumlar bireyleri, nesneler karģısında belli davranıģlar göstermeye iten öğrenilmiģ davranıģlardandır (Demirel, 1993). DavranıĢların oluģması için genellikle özdeģim modeli anne-baba olmaktadır. Çocuklar anne-babanın tutumları doğrultusunda bir takım davranıģlar kazanmaktadır. DavranıĢlarımızın birçoğunun öğrenme yolu ile kazanıldığı göz önünde bulundurulduğunda annebabanın tutumlarının çocuğun biçimlenmesinde ki rolü ve önemi daha da önem kazanmaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalıģmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bu durumu özetler mahiyette M. Scott Peck, Bir çocuk için annesi ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk, annesi ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünür. Ģeklinde ifade etmektedir. Ekolojik bakıģ açısına göre bireyin geliģiminde (her anlamda) etkileģimlerin çok önemli bir yerinin olduğu belirtilmektedir. Ailenin, çevresel faktörlere oranla ilk ve asıl etkiyi oluģturan, bireysel tercihlerin belirlenmesinde ise ana unsur olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki bu çift yönlü etkileģimin hem çocuk hem de aile için farklı sonuçlar doğurduğuna inanılmaktadır. Çocuklar ve ailelerdeki değiģikliklerin etkileģimin sonucunda zamanla karakter haline gelmesi ise olağan bir durumdur. Örneğin, ebeveynin bilinçli veya bilinçsiz bir Ģekilde herhangi bir nesneye karģı geliģtirdikleri tutumları çocukların zihni alt yapısında istem dıģı bir yönelim oluģturmaktadır. Aynı durumla karģılaģan çocuk benzer nesneye benzer tepkiler verebilir. Bu bağlamda, fen ve teknoloji dersinin tablet pc destekli iģleniyor olmasının, ailelerin tutumlarına olan etkisini belirlemeye ihtiyaç hissedilmiģtir. AraĢtırmanın Amacı: Yapılan literatür taraması neticesinde, tablet pc destekli fen ve teknoloji eğitimine yönelik ailelerin tutumlarının belirlenmesi alanında çok az sayıda çalıģma yapıldığı tespit edilmiģtir. Bu çalıģmanın amacı ise, ilköğretim fen ve teknoloji derslerinde tablet pc kullanımının, öğrenci velilerinin tutum, bakıģ açısı ve değerlendirmelerine olan etkisini belirlemektir. Bu çalıģmanın alt baģlıkları Ģunlardır: i- Tablet pc nin, bir öğretim materyali olarak veliler üzerinde oluģturduğu duygu ve düģünceleri ölçebilen geçerliliği ve güvenilirliği ortaya konulmuģ bir tutum ölçeğinin geliģtirilmesi, ii- iii- Fen ve teknoloji dersinde öğrenci velileri açısından tablet pc tabanlı öğretim ile geleneksel öğretim arasında anlamlı bir farkın oluģup oluģmadığının ortaya konulması, Fen ve teknoloji dersinde tablet pc kullanımının öğrenci velilerinin demografik özelliklerine göre (Cinsiyetleri, Meslek Durumları, Eğitim Durumları, YaĢları ve Gelir Durumları) tutumları arasındaki farkın belirlenmesidir. YÖNTEM Bu bölümde; çalıģma grubu, veri toplama aracı ile geliģtirme süreci ve verilerin analizinin nasıl yapıldığı yer almaktadır. ÇalıĢma Grubu AraĢtırmanın ölçek geliģtirme aģamasında çalıģma grubunu, eğitim-öğretim bahar yarıyılında, UĢak Merkez Sesli Ġlköğretim ve Mehmetçik Ġlköğretim Okullarında I. kademede okuyan 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinden 134 kiģi oluģturmaktadır. Öğrenci velilerinin 60 ı kadın, 74 ü ise erkektir. AraĢtırmanın uygulama aģamasında çalıģma grubunu ise, UĢak Merkez YaĢar Akar Ġlköğretim Okulunda 27 veli deney ile UĢak Merkez Ömer Bedrettin Ġlköğretim Okulunda 27 veli

5 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1691 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 veliden oluģmaktadır. Deney grubu velilerinin 8 i kadın, 19 u erkektir. Kontrol grubu velilerinin 9 u kadın, 18 i erkektir. Çocuklarına tablet pc destekli ders iģlenen deney grubundaki 27 öğrenci velisi ve çocuklarına normal ders iģlenen kontrol grubundaki 27 öğrenci velisine 22 sorudan oluģan ölçek dönem baģı ve dönem sonunda öntest-sontest olarak uygulanmıģ ve elde edilen bulgular yorumlanmıģtır. Veri Toplama Aracı Ġlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının belirlemesi amacıyla oluģturulan ölçeğin geliģtirilmesi dört aģamada gerçekleģtirilmiģtir. Bu aģamalar; a. Tutum maddelerinin geliģtirilme aģaması, b. Uzman görüģüne baģvurulma aģaması, c. Ölçme aracının deneme aģaması, d. Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik aģaması Ģeklinde olup bu aģamalar sırasıyla aģağıda anlatılmıģtır. Tasarlanan ölçme aracının geliģtirilmesi için öncelikle alanyazında ailelerin fen ve teknoloji dersinde tablet pc kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için yapılmıģ çalıģmalar incelenmiģtir. Ġlgili alanyazın incelemesinden yola çıkılarak kendi içerisinde özgün 22 maddeden oluģan taslak ölçek oluģturulmuģtur. Taslak ölçekteki soru maddeleri ailelerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıģtır. Ayrıca ölçek maddelerinin yazım aģamasında, anlaģılırlık adına sade bir dil kullanılmasına dikkat edilmiģtir. Taslak olarak hazırlanan ölçme aracının, kapsam geçerliliği uzman görüģü alınarak sağlanmıģtır. Hazırlanan ölçekteki tutum maddeleri, Eğitim fakültesi ilköğretim fen ve matematik eğitimi bölümünde görevli iki öğretim üyesi ve özel okulda görev yapan iki Fen ve Teknoloji, üç biyoloji öğretmeni tarafından incelenmiģtir. Ayrıca geliģtirilen ölçek, Milli eğitimde görev yapan üç Türkçe öğretmenine, dilbilgisi kuralları ve anlaģılırlık açısından inceletilmiģtir. Uzman görüģlerinden elde edilen dönütlere göre bazı cümleler yeniden revize edilip, bazılarının yapısı tamamen değiģtirilmiģtir. Öğretmenlerden elde edilen dönütlere göre gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, ön uygulama yapılmak üzere 22 maddelik deneme ölçeği hazırlanmıģtır. Deneme ölçeğinin güncellenmesi için UĢak Merkez Sesli Ġlköğretim Okulunda 55 öğrenci velisinden oluģan bir gruba pilot uygulama gerçekleģtirilmiģtir. Uygulama sonrasında velilerin boģ bıraktığı maddeler incelenmiģ olup testi çözerken harcadıkları zaman dikkate alınmıģ ve ölçeğin dakikada çözülebileceği tespit edilmiģtir. Maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıģ ve böylece taslak ölçeğe uygulama öncesi son Ģekli verilmiģtir. Geçerli ve anlamlı veri toplanması için evrenden alınan örneklem büyüklüğünün madde sayısının birkaç katı olması gerekmektedir (Balcı, 2007). Bu bağlamda, ön uygulaması yapılan 22 maddelik ölçeğin, son deneme aģaması UĢak Merkez Sesli ve Mehmetçik Ġlköğretim Okullarında okuyan pilot uygulama harici öğrenci velilerinden 134 kiģiye uygulanmıģtır. Elde edilen veli tutum ölçeği 5 li likert tipinde olup, maddeler Kesinlikle Katılıyorum 5 puan, Kısmen Katılıyorum 4 puan, Fikrim Yok 3 puan, Katılmıyorum 2 puan ve Asla Katılmıyorum 1 puan olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Ölçekte yer alan olumsuz maddeler için ise tam tersi bir biçimde (recode) puanlama yapılmıģtır. Ölçekteki maddelerin 12 tanesi olumlu (1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22), 10 tanesi olumsuz (2, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 20, 21) ifadeler içermektedir. Testten alınabilecek en yüksek puan 110, en düģük puan ise 22 dir. Tutum ölçeğinden alınan yüksek puan ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutumlarını yansıtmaktadır. AraĢtırmada betimsel tarama modeli kullanılmıģ olup ölçekten elde edilen veriler

6 1692 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiģtir. Tutum ölçeği için aritmetik ortalamalar yorumlanırken 1,00-1,80 Asla katılmıyorum, 1,81-2,60 Katılmıyorum, 2,61-3,40 Fikrim Yok, 3,41-4,20 arasındakiler Kısmen Katılıyorum ve 4,21-5,00 Kesinlikle katılıyorum derecesinde değer taģıdığı kabul edilmiģtir. GeliĢtirilen tutum ölçeğinin geçerlilik çalıģmasında hem kapsam hem de yapı geçerliliği incelenmiģtir. Faktör analizi, geliģtirilen ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla yapılmıģtır. Ayrıca kapsam geçerliliğine bakılarak ölçekteki maddelerin davranıģları ne derece ölçtüğü kararlaģtırılmıģtır. Kapsam geçerliliğine ait bulgular daha çok uzman değerlendirmesine dayanır (Balcı, 2007). Bunun için, uzmanların görüģleri alınmıģ ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Yapı geçerliliği kapsamında ölçekten alınan toplam puanlarla ölçüt olarak alınan alt boyutların puanları arasındaki iliģkiyi ortaya koymak açısından pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıģtır. Verilerin temel bileģenler analizine uygunluğu Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Testi (Bartlett's Test of Sphericity) ile incelenmiģtir. KMO katsayısı, verilerin ve örneklem büyüklüğünün seçilen analize uygun ve yeterli olduğunu belirlemede kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Parametrik yöntemi kullanabilmek için, ölçülen özelliğin evrende normal dağılım göstermesi gerekir. Bu bakımdan çalıģmada, Barlett Testi, verilerin çok değiģkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılmıģtır. Barlett testi sonucu ne kadar yüksek ise, geliģtirilen ölçeğin ölçmek istediği özelliğinin anlamlı olma olasılığı da o kadar yüksek seviyededir (TavĢancıl, 2006). Ailelerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğine iliģkin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri.841 ve Bartlett Testi Değeri de (x 2 = ; p=.00 ) anlamlı çıkmıģtır. Ölçek geliģtirme adına tüm bu aģamalardan geçilerek son halini alan tutum ölçeğinin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı ve alt boyutlarına ait güvenilirlik katsayıları hesaplanmıģtır. Güvenirlik, bir ölçümün rastgele hatalardan arındırılmıģ olmasıdır (Karasar 2009). Büyüköztürk vd. (2009) derecelendirme ölçeği ile elde edilen puanların güvenirliğinin ölçülmesinde Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısının kullanılabileceğini belirtmiģlerdir. Güvenirlikle ilgili çalıģmalarda 0.65 ve üstündeki katsayıların yeterli olduğu ileri sürülmektedir (Cronbach, 1990 akt. Ünlü vd. 2008: 27). Ölçeğin Cronbach s alpha güvenirlik katsayısı ise 0.88 olarak bulunmuģtur. Birinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.84, Ġkinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77, Üçüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77 ve Dördüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.71 olarak bulunmuģ olup alt boyutlar için elde edilen güvenilirlik değerlerinin de iyi seviyede olduğu görülmüģtür. Bu nedenle, ölçeği oluģturan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu ve ölçmek istediği tutumu yansıttığı söylenebilir. Verilerin Analizi Veri analizleri için yordamsal ve betimsel istatistiksel teknikler kullanılmıģtır. Yordamsal analizde; ölçme aracının güvenirlik düzeyi ve alt boyutlarının belirlenmesi incelenmiģ, betimsel analizde ise, her bir soruya ait standart sapma, aritmetik ortalama ve yüzde/frekans değerlerine bakılmıģtır. Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci velilerinin tutum ortalamalarını belirlemek amacıyla Wilcoxon testi ve velilerin demografik özelliklerine göre tutumlarını ortaya koymak için ise Kruskal Wallis testi yapılmıģtır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde; veri toplama aracı geliģtirme elde edilen bulgular ile öğrenci velilerinin tutum ortalamalarını belirlemesi için yapılan Wilcoxon testi velilerin demografik özelliklerine göre tutumlarını ortaya koymak için ise Kruskal Wallis testi sonuçları yer almaktadır.

7 Eigenvalue Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1693 Veri Toplama Aracı Bulguları Ölçek maddelerinin analiz çözümlemesi ve Varimax Faktör Analizi ile yapılan iģlem sonunda 22 maddeden oluģan ölçeğin özdeğerinin ( eigenvalue) 1 den büyük dört faktöre sahip olduğu görülmüģtür. Bu durumu net olarak görmek için Scree sınaması yapılmıģ ve faktör sayısı ile ilgili olarak ġekil 1 deki grafik elde edilmiģtir. Scree Plot Component Number ġekil 1: Ailelerin tutumlarını belirleyen ölçeğin scree sınama grafiği ġekil 1 incelendiğinde, Scree sınaması grafiğinde, grafik eğiminin hızla azaldığı nokta birinci faktörün olduğu aralıktır. Dördüncü faktörden sonra ise eğrinin aynı doğrultuda ilerlediği görülmektedir. Bu grafikten ölçeğin faktör sayısının dört olmasının gerekliliği sonucuna ulaģılmıģtır. Ölçek çalıģmasında bulunan faktörlere iliģkin faktör anlamlandırılması, öz değerler, varyans yüzdeleri ve toplam varyans yüzdeleri Tablo 1 de gösterilmiģtir. Tablo 1:Ailelerinin Tutumlarını Belirleyen Ölçeğin Faktör Yapısı Varyans Faktör Yüzdesi Öz değeri (%) Toplam Varyans (%) Faktör Faktör Faktör Faktör Ölçek faktörlerinin belirlenmesinde Kaiser in özdeğeri 1 den büyük faktörlerin dikkate alınması gerektiğine (ġencan, 2005) iliģkin saptaması dikkate alınmıģtır. Tablo 1 de görüldüğü gibi, ölçekte yer alan 4 faktörün özdeğerleri sırasıyla, 6,905, 2,299, 1,583 ve 1,406 olduğu ve bu değerlerin hepsinin 1 in üzerinde olduğu görülmektedir.ayrıca birinci bölümde yer alan 4 faktörün varyans yüzdelerinin sırasıyla 31,39; 10,45; 7,19 ve 6,39 olduğu da görülebilmektedir. Ölçekte yer alan faktörlerin tümü toplam varyansın % 55,42 sini açıklamasından, bu varyans değerinin dört faktörlü bir ölçek için iyi seviyede olduğu söylenebilir. Açıklanan toplam varyansın yüksek olması, ilgili kavram ya da yapının o derecede iyi ölçüldüğünün bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2008). Ölçek maddelerinin analiz çözümlemesi ve Varimax Faktör Analizi sonucunda, her bir maddenin ölçekte kalmasına karar verilmiģtir. Ölçekteki maddelerin döndürülmüģ faktör yükleri, anti ımage, ortalama, standart sapma ve madde-alt ölçek (r) değerleri Tablo 2 de gösterilmiģtir.

8 1694 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK Tablo 2: Ölçekteki Maddelerin Döndürülmüş Faktör Yükleri, Anti Image, Ortalama, Standart Sapma ve Madde-Alt Ölçek (r) Değerler Faktör Yükleri Anti Image Ortalama Standart Sapma r değeri Madde Madde Madde Madde 4 FAKTÖR Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde 11 FAKTÖR Madde Madde Madde Madde Madde 16 FAKTÖR Madde Madde Madde Madde 20 FAKTÖR Madde Madde *Olumsuz ifadeler tersten puanlandırılmıģtır. Tablo 2 incelendiğinde, 22 maddeye iliģkin faktör yükleri 0.46 ile 0.80 arasında değiģmektedir. Kline a göre, faktör yükleri,0.30 dan küçükse kötü düzeyde, 0.30 ile 0.60 arasındaki olursa orta düzeyde, 0,60 ın üzerinde olursa yüksek düzeyde olarak kabul edilmektedir (Akt. Ekici, 2002). Tutum ölçeğinde faktör yükleri büyük ölçüde orta ve yüksek düzeyde olduğu için ölçekten çıkarılacak madde bulunmamaktadır. Yapılan istatistiksel çözümleme sonucunda maddelerin dört faktörde toplandığı görülmektedir. Ölçekte yer alan maddelerin 8 tanesi birinci faktörde, 6 tanesi ikinci faktörde, 4 tanesi üçüncü faktörde ve 4 tanesi de dördüncü faktörde toplanmıģtır. Çözümleme sonucunda elde edilen değerlere göre maddelerin ölçekte yer almasında, bir maddenin yalnızca bir faktörde yer alması ilkesi benimsenmiģtir. Bu özellik bakımından 22 maddenin de ölçekte yer alacak nitelikte olduğu tespit edilmiģtir. Ölçek maddelerinde faktör analizi üzerinde bozucu etki gösterebilecek değiģkenlerin analizden çıkartılması için anti-image korelasyon tablosunda, köģegenlerde yer alan örneklem yeterlik ölçütlerine bakılmalıdır. Anti-image korelasyon matrisinin köģegen elemanları örneklem yeterliliğini gösterir. Ölçekte yer alan maddelerin makul büyüklükteki değerleri iyi bir faktör analizi için geçerlidir. Bu değerlerin 0.5 ten büyük olması ölçekteki söz konusu maddelerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir (AltunıĢık, CoĢkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005). Bu araģtırmada anti-image korelasyon matrisindeki köģegen değerleri arasında değiģmektedir. Sonuç olarak bu anlamda son hali verilen ölçekten çıkartılacak madde bulunmamaktadır.

9 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1695 Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası iliģkiyi belirlemek için yapılan korelasyonel çalıģmada ölçeğin maddelerin toplamı ile faktörler arasında anlamlı bir iliģkinin olduğu Tablo 3 te gözlenmektedir. Tablo 3: Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirten analiz sonuçları Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Toplam Faktör **.55**.36**.81** Faktör 2.52** 1.34**.52**.82** Faktör 3.55**.34** 1.23**.64** Faktör 4.36**.52**.23** 1.70** ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile 4 faktör arasında pozitif yönde güçlü bir iliģkinin olduğu, birinci faktör için (r=.81) yüksek düzeyde pozitif bir iliģki, ikinci faktör için (r=.84) yüksek düzeyde pozitif bir iliģki, üçüncü faktör için (r=.64) orta düzeyde pozitif bir iliģki ve dördüncü faktör için (r=.70) yüksek düzeyde pozitif bir iliģki gözlenmektedir. Sonuç olarak faktörler ile maddelerin toplamları arasında yüksek sayılabilecek bir iliģki olduğu söylenebilir. Ailelerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının belirlemesi amacıyla hazırlanan 22 maddelik ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık sınamasında, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak bulunmuģtur. Alt boyutlar için gerekli güvenilirlik değerleri ise; Birinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.84, Ġkinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77, Üçüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77, Dördüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.71 olarak elde edilmiģ olup bu değerlerin de iyi seviyede olduğu görülmüģtür. Bu nedenle, ölçeği oluģturan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu ve ölçmek istediği tutumu yansıttığı söylenebilir. Verilerin Analiz Sonuçları Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci velilerinin tutum ortalamalarının belirlemesi amacıyla Wilcoxon testi ve velilerin demografik özelliklerine göre tutumlarının ortaya koyması amacıyla Kruskal Wallis testi yapılmıģtır. Fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci velilerinin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan Wilcoxon testi analiz sonuçlarına göre kontrol ve deney grubunun öntest ve son test sonuçları Tablo 4 te gösterilmiģtir. Tablo 4:Wilcoxon Kontrol ve Deney Grubu Sontest-Öntest Sonuçları Sıra Sıra Sontest-Öntest N z Ortalaması Toplamı Veli Kontrol Grubu Veli Deney Grubu Negatif Sıra Pozitif Sıra EĢit Negatif Sıra Pozitif Sıra EĢit *Negatif sıralar temeline dayalı 15(a) (b) (c) 7(a) (b) (c) p -1.08(a) (a).02

10 1696 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK Yapılan analiz sonuçlarına göre Tablo 4 incelendiğinde; araģtırmaya katılan deney grubu öğrenci velilerinin tablet pc ye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu gözlenmektedir (z=-2.416, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın deney grubunda pozitif sıralar, yani sontest puanı lehine olduğu görülmektedir. Kontrol grubu öğrenci velilerinin 12 sinin tutumu olumlu yönde değiģirken 15 inin tutumu olumsuz yönde değiģmiģtir. Deney grubu öğrenci velilerinin 20 sinin tutumu olumlu yönde değiģirken 7 sinin tutumu olumsuz yönde değiģmiģtir. Bu sonuçlara göre, uygulamaya konulan tablet pc nin öğrenci velilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını geliģtirmede önemli bir katkısının olduğu ifade edilebilir. Öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının her bir faktörün aldığı puan durumuna göre Wilcoxon iģaretli sıralar testi ön test ve son test sonuçları incelendiğinde, kontrol grubu ailelerinin sonuçları arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Bununla beraber deney grubu ailelerinin sonuçları arasında ikinci, üçüncü ve dördüncü faktörlerin her biri için son test lehine sayısal olarak bir artıģ gözlenmiģ ancak bu artıģ p>.05 ten büyük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıģtır. Birinci faktörde yer alan ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersindeki baģarı beklentileri Ģeklinde adlandırılan maddelerde son test lehine hem sayısal olarak artıģ gerçekleģirken hem de bu artıģ p<.05 ten küçük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı seviyede olduğu tespit edilmiģtir. Birinci faktör için fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın deney grubunda pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu anlaģılmaktadır. Deney grubu öğrenci velilerinin 17 sinin tutumu olumlu yönde değiģirken 3 ünün tutumu olumsuz yönde değiģmiģtir. (Tablo 5 de gösterilmiģtir) ÇalıĢma sonucunda, öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum sergilediklerini, tablet pc kullanımının okullarda öğreticilik, uygulanabilirlik ve öğrenci seviyesinde anlaģılabilirlik performansı bakımından faydalı gördükleri söylenebilir. Tablo 5:Birinci Faktör Wilcoxon Deney Grubu Sontest-Öntest Sonuçları Sontest-Öntest N Sıra Sıra Ortalaması Toplamı z p Negatif 3(a) Veli Sıra 2.553(a) Deney Pozitif 17(b) Grubu Sıra EĢit 7(c) *Negatif sıralar temeline dayalı Deney ve kontrol grubu öğrenci velilerinin demografik özelliklerine göre (Cinsiyetleri, Meslek Durumları, Eğitim Durumları, YaĢları ve Gelir Durumları) tutumları Kruskal Wallis testi yapılmıģtır. Meslek durumları, eğitim durumları, yaģları ve gelir durumları için yapılan her birinin Kruskal Wallis testinin sonuçları incelendiğinde p>.05 ten büyük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıģtır. Sadece cinsiyet farklılığına göre Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, yalnızca deney grubu öğrenci velilerinin son test sonuçlarında bayan ve erkek veliler arasında bayan veliler lehine sayısal olarak bir artıģ gözlenmiģtir. Deney grubu ön test sonuçlarına göre son test sonuçlarındaki bayan velilerin tutumlarındaki artıģ dikkate değer ve anlamlı görülmüģtür. Bu artıģı annelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmesine ve bu bağlamda çocuklarını daha fazla gözlemleme imkânına sahip olmasına verebiliriz. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER Bu çalıģma kapsamında ilköğretim I. kademede öğrenim gören öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliģtirilmiģ

11 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1697 ve bu tutum ölçeği öğrenci velilerine ön test ve son test olarak uygulanmıģ ve sonuçları incelenmiģtir. GeliĢtirilen ölçekte 22 madde yer almaktadır. Yapılan çözümlemeler sonucunda ölçeğin dört faktörden oluģtuğu görülmüģtür. Ölçekte yer alan maddelerin 8 tanesi birinci faktörde, 6 tanesi ikinci faktörde, 4 tanesi de üçüncü faktörde ve 4 tanesi dördüncü faktörde toplanmıģtır. Birinci faktörde yer alan maddeler, Ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersindeki baģarı beklentileri; ikinci faktörde yer alan maddeler, Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersi öğrenmedeki zorluk ve kolaylık; üçüncü maddede yer alan maddeler, Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin çocukların zihin dünyası üzerine etkisi; dördüncü faktörde yer alan maddeler ise Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin önemi ve gerekliliği Ģeklinde isimlendirilmiģtir. Ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla geliģtirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalıģmalarına ait bulgular, ölçeğin 4 ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik tutumları belirlemek üzere kullanabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Literatür taraması yapıldığında genellikle öğrenci tutumlarını belirlemeye yönelik çalıģmalar yapılmıģ, velilere yönelik tutum ölçeği çalıģmasına az sayıda rastlanılmıģtır. Bu açıdan geliģtirilen ölçeğin literatüre katkı sağlayacağı düģünülmektedir. Bu çalıģma sonucunda, öğrenci velilerinin akıllı tahta ve tablet PC nin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına iliģkin değerlendirmelerinin olumlu düzeyde olduğu söylenebilir. Buna göre öğrenci velileri akıllı tahta ve tablet PC gibi teknolojiyle iģlenen dersleri öğrenci kazanımları açısından olumlu olarak bulmaktadır. Veliler bir öğrenme materyali olarak tablet PC gibi teknolojiden yararlandıklarında öğrencilerin derslere karģı ilgi ve isteklerinin artacağını düģündükleri söylenebilir. Bu bulgu aģağıdaki bilgisayar destekli yapılan çalıģmalarla ile paralellik göstermektedir. Fen bilgisi dersinde eğitim teknoloji kullanılmasının öğrenmeye destek, derse ilgiyi arttırma, araģtırma imkanlarını geniģletme ve baģarıyı arttırmaya olumlu katkı sağlamaktadır (Akpınar, AktamıĢ ve Ergin, 2005). BDÖ ile simülasyon uygulamalarından elde edilen baģarının geleneksel yöntemlere oranla daha baģarılı olduğu görülmüģtür (Karamustafaoğlu, Aydın ve Özmen, 2005). Güven ve Sülün ün (2012) yaptığı çalıģmalar benzer sonuçlar ortaya koymuģtur. Güven ve Sülün (2012), bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik baģarıya ve öğrencilerin derse karģı tutumlarına etkisini araģtırmıģlardır. 8. sınıf öğrencileriyle yaptıkları araģtırmalarda, bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin akademik baģarılarını olumlu yönde etkisinin olduğunu ortaya koymuģlardır. 8. sınıf fen bilgisi dersi Genetik ünitesinin öğretimi üzerine yapılan araģtırmada bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulanması öğrencilerin fene ve bilgisayara yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini bulmuģlardır (Yenice, 2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaģma düzeyine etkisi üzerine yapılan çalıģmada bilgisayar ile iģlenen derslerin alıģtırma, problem çözme, tekrar, yanlıģları görebilme, geri dönme gibi iģlemlerin öğrenme düzeyini olumlu yönde etkilediği sonuca ulaģılmıģtır (Yenice, Sümer ve Erbil, 2003). Bir diğer çalıģmada, Koile ve Singer (2008) de tablet PC tabanlı sistemin hem öğrenciye hem de öğretmene anında geri bildirim sağladığı, öğrencilerin derse odaklanmasını, dikkat seviyesini ve öğrenmelerini artırdığı tespit etmiģlerdir. Kenar (2012) de tablet PC ile birlikte teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum çalıģmasında velilerin tutumlarının pozitif ve anlamlı seviyede olduğu belirlenmiģtir. Ayrıca bilgisayar destekli materyallerin kullanılmasının öğrencinin ilgi, alakasını ve baģarılarını arttırdığı yönündeki yapılan çalıģmalar ile anlamlı yönde paralellik göstermektedir (YumuĢak ve Aycan, 2002; Kibos, 2002; Chang, 2002; Arslan, 2003; Çepni, 2005; Kenar, Balcı ve Gökalp, 2013). Sonuç olarak velilerin tablet PC nin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliģtirilmiģ ve bu tutum ölçeği öğrenci velilerine uygulanarak sonuçları değerlendirilmiģtir. GeliĢtirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik

12 1698 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK çalıģmalarına ait bulgular 4 ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerine yönelik tutumları belirlemek üzere kullanabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Literatür taraması yapıldığında genellikle öğrenci tutumlarını belirlemeye yönelik çalıģmalar yapılmıģ, velilere yönelik tablet PC gibi teknolojiye yönelik tutum ölçeği çalıģmasına az sayıda rastlanılmıģtır. Bu açıdan geliģtirilen ölçeğin literatüre katkı sağlayacağı düģünülmektedir. Ancak tablet pc ve teknoloji kullanılması adına öğrenci velilerinin görüģlerine yönelik daha detaylı çalıģmaların yapılmasının da faydalı olacağı düģünülmektedir. KAYNAKÇA AKBULUT,Y., OdabaĢı, H. F. & Kuzu, A. (2011). Perceptıons of preservıce teachers regardıng the ıntegratıon of ınformatıon and communıcatıon technologıes ın turkısh educatıon facultıes,tojet: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 10(3), AKPINAR E.,AktamıĢ, H. ve Ergin, Ö. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 4( 1), AKSAL, F. A. (2011). Developıng evaluatıve tool for onlıne learnıng and teachıng process, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10( 3), ALTUNIġIK, R., CoĢkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araģtırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi ĠĠBF. ARSLAN, B. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e ĠliĢkin GörüĢleri. TOJET, Volume 2, 4(10), BALCI, A. (2007). Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntem, Teknik ve Ġlkeler (6. baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara. BALCI, S. (2013).Türkçe dersinde tablet pc pilot uygulaması yla öğretim gören öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek çalıģması. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, , Ankara-Turkey. BATUR Z., Gülveren H.ve Balcı S. (2013).An empırıcal work about the attıtudes of students receıvıng educatıon under tablet pc pılot practıce towards use of technology ın turkısh lectures. European Journal of Educational Studies 5(1), BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2008). Veri Analizi El Kitabı, Ġstatistik, AraĢtırma Deseni SPSS Uygulamaları Ve Yorum, 9. Baskı, Pegem-Akademi, 31-37; BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., Çakmak, K. E., Akgün. E. Ö., Karadeniz, ġ. & Demirel. F. (2009). Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (3 baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara. CARDULLO, M. W. (1996). Introduction of managing technology. John Wiley&SonsInc., 1, 179. CHANG, C. Y. (2002). Does -computer-assistedinstruction + problem solving = improvedscienceout comes? A Pioneer study. Journal of Educational Research, 95(3), ÇEPNĠ, S., Ayvacı, H. S. & Bacanak, A. (2004). Fen Eğitimine Yeni Bir BakıĢ, Fen Teknoloji- Toplum. Top-Kar Matbaacılık, Trabzon.

13 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1699 ÇEPNĠ, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık. DELEN, E. & Bulut, O. (2011). There latıonship between students exposureto technology and their achievement in science and math,tojet: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), DEMĠREL, Ö. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Usem Yayınları-10, Ankara. EKĠCĠ, G. (2002). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvarı dersine yönelik tutum ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, GÜVEN G. ve Sülün Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik baģarıya ve öğrencilerin derse karģı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, volume 9, GÜZELLER, C., Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), ĠġMAN, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B. & Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaģım. TOJET, Cilt:1, Sayı:1, Makale:7. ĠġMAN, A. (2003). Technology and technique: an educational perspectıve, TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 2(1), KABAKÇI I.& OdabaĢı H.F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve tekno gerçekçi olabilmek. Sosyal Bilimler Dergisi, KAHVECĠ, A., ġahin, N. & Genç, ġ. (2011). Computerperceptions of secondary school teachers and impacting demographics: a turkish perspective, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), KARAMUSTAFAOĞLU, Aydın ve Özmen, 2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: Basit Harmonik Hareket. TOJET: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 4(4), KARASAR, N. (2009). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi: Kavramlar, Ġlkeler ve Teknikler. Ankara: 3A AraĢtırma Eğitim DanıĢmanlık Ltd. ġti. KENAR Ġ. (2012). Teknoloji ve Derslerde teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği GeliĢtirilmesi ve Tablet PC Uygulanması, Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, s KENAR Ġ. ve Balcı M. (2012).Ġlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri için teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliģtirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, s KENAR Ġ, Balci M. ve Gökalp M.S. (2013). The Effects of Tablet Computer Assisted Instruction on Students Attitude toward Science and Technology Course. Kamla-Raj: Int J Edu Sci, 5(3): KĠBOS, K. J. (2002). Impact of A Computer-BasedbPhysics Instruction Program on Pupils Understanding of Measurement Concepts and Methods Associatedwith School Science Journal of Science Education and Technology, 11(2), KOĠLE, K. & Singer, D. (2008). Assessing the impact of a tablet-pc-based classroom interaction system. Proceedings of Workshop on the Impact of Pen-Based Technology on Education (WIPTE).

14 1700 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK MUSARURWA, C. (2011). Teaching with and learning throughıcts in zimbabwe s teacher education colleges, US-China Education Review, A 7, ÖZMEN, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. TOJET, Yıl:3, Sayı:1, Makale:14. SATICI, Ö.,Akkus, Z. ve Alp, A. (2009). Tıp fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye iliģkin tutumlarının chaıd analizi ile incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 36 (4), ġahġn, B. (2006). Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli fen öğretimi ve etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. ġencan, H. (2005). Sosyal ve davranıģsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara: Seçkin Matbaası. TAVġANCIL, E.(2006).Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. TEKĠN, M.,GüleĢ, H. K. ve Burgess, T. (2000). DeğiĢen dünyada teknoloji yönetimi, biliģim teknolojiler. Damla Ofset, 1-59, Konya. ÜNLÜ H, Sünbül A. M. ve Aydos L. (2008). "Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalıĢması," Ahi Evran Üniversitesi KırĢehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9, (2), s YALIN, H. Ġ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliģtirme, Ankara: Nobel Yayıncılık. YAMAN, M. (2007). The competence of physical education teachers in computeruse, TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(4), YENĠCE, N. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretimin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,2(4), YENĠCE, Sümer ve Erbil, (2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaģma düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,24, YUCEL, C., Acun, I., Tarman, B. & Mete,T. (2010). A model to explore turkish teachers ictintegration stages, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 1-9.

15 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1701 EK: ÖLÇEK FORMU ÖĞRENCĠNĠN OKULU: MESLEĞĠNĠZ: 0-ĠġÇĠ 0-DEVLET MEMURU 0-SERBEST MESLEK 0-ESNAF 0-ĠġĠ YOK EĞĠTĠM DURUMUNUZ: 0-ĠLKOKUL 0-ORTAOKUL 0-LĠSE 0-LĠSANS ve ÜSTÜ YAġINIZ: GELĠR DURUMUNUZ: 0-ORTA 0-ĠYĠ 0-ÇOK ĠYĠ CĠNSĠYETĠNĠZ: 0-KADIN 0- ERKEK AĠLELERĠN TABLET PC FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI I.BOYUT (Ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersindeki baģarı beklentileri) 1 Çocuğumun Fen ve Teknoloji derslerinde bilgisayar ve teknolojilerinin kullanılması ders baģarısını arttırır. 2 Fen ve Teknoloji dersinde teknoloji yardımıyla çocuğumun yeni fikirler üretmesi hoģuma gider. 3 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersi konularında çocuğuma yardım etmekten zevk alırım 4 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde baģarı göstermesi hoģuma gider. 5 Tablet pc destekli Fen ve Teknoloji derslerinde çocuğumun baģarılı olacağını düģünüyorum 6 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji derslerine sıkılmadan çalıģtığını düģünüyorum. 7 Fen ve Teknoloji dersleri ile ilgili yapılacak tüm çalıģmalarda çocuğumun yanında olmaya hazırım. 8 Çocuğumun zekâsına ve yeteneğine güvendiğim için çocuğum tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde gelebilecek her türlü problemi çözebilir. II. BOYUT (Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersi öğrenmedeki zorluk) 9 Çocuğumun Fen ve Teknoloji derslerine ilgi ve merakı yok. 10 Çocuğumun Fen ve Teknoloji dersinin ödevleri ile uğraģması zaman kaybıdır. 11 Çocuğumun sözel zekası daha iyi olduğu için tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde baģarılı olamaz. 12 Fen ve Teknoloji derslerinde tıpkı benim gibi çocuğumun da zorlanması normal. 13 Fen ve Teknoloji ödevlerini yaparken çocuğumu çaresiz

16 1702 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK hissederim 14 Fen ve teknoloji dersinde çocuğumun baģarısız olmasından korkuyorum. III. BOYUT (Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin çocukların zihin dünyası üzerine etkisi) 15 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğini düģünüyorum. 16 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde öğretmenleri ve arkadaģlarıyla iģbirliği içinde olmasından mutlu olurum. 17 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin mantıksal kararlar vermeyi kolaylaģtırdığını düģünüyorum. 18 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin çocuğumun yaratıcı düģünmesini geliģtirdiğini düģünüyorum. IV. BOYUT (Aile açısından fen ve teknoloji dersinin önemi ve gerekliliği) 19 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersleri tamamen ezbere yöneliktir. 20 Çocuğum Fen ve Teknoloji derslerini sınav zamanından bir gün önce çalıģarak halleder. 21 Fen ve Teknoloji dersinde çocuğum sınıfını geçse yeterli olur. 22 Çocuğum Fen ve Teknoloji dersine ağırlık verirse diğer derslerdeki performansı düģer.

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 53-61 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Meryem

Detaylı

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 212, p. 2199-2218, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

A RESEARCH REGARDING FUTURE EXPECTATIONS OF UNIVERSITY YOUTH

A RESEARCH REGARDING FUTURE EXPECTATIONS OF UNIVERSITY YOUTH - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 935-948, TURKEY YÜKSEKÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Murat TUNCER * Bu

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 207-226 Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2008, sayfa 38-51. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

ERGEN GELECEK BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ADAPTATION OF ADOLESCENT FUTURE EXPECTATIONS SCALE

ERGEN GELECEK BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ADAPTATION OF ADOLESCENT FUTURE EXPECTATIONS SCALE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 20, p. 265-275 TURKEY ERGEN GELECEK BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ÖZET Murat TUNCER

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2487-2498, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

GÜVENLİK KAMERALARI VE OKUL GÜVENLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ÖZET

GÜVENLİK KAMERALARI VE OKUL GÜVENLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 437-448, ANKARA-TURKEY GÜVENLİK KAMERALARI VE OKUL GÜVENLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Niyazi ÖZER *

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi *

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Determining the Attitudes of University Preparatory Programme Students towards the English

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency

Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency Elementary Education Online, 9(2), 658 667, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 658-667, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı