TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * Melek BALCI ** İsmail KENAR *** Muhammet UŞAK ÖZET Bu araştırmada, tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin tutumlarının belirleyebilmek için likert tipi geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve bu ölçek kapsamında öğrenci velilerinin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında alanyazındaki mevcut ölçekler incelenmiş olup, bu çalışmalardan yola çıkılarak özgün tutum maddeleri belirlenerek taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Uşak İl Merkezi İlköğretim 4. ve 5. sınıfta okuyan öğrenci velilerinden 134 öğrenci velisine uygulanarak yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.84 ve Bartlett s testi anlamlılık değeri ise 0.00 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach s alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak tespit edilmiştir. Ölçekte 12 olumlu, 10 olumsuz olmak üzere toplamda 22 madde bulunmaktadır. Tüm bu aşamalardan sonra geliştirilen ölçek, Uşak ili merkez Yaşar Akar ilköğretim okulundaki 27 deney, 27 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 öğrenci velisine uygulanmıştır. Fen ve teknoloji dersi, kontrol grubundaki öğrencilere geleneksel yöntemlerle işlenirken, deney grubundaki öğrencilere ise tablet pc ve akıllı tahta desteğiyle işlenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış olup, ölçekten elde edilen veriler SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin anlamlılığını belirlemek için frekans dağılımı, ikili karşılaştırmalar için t-testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, ikiden fazla karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi ve demografik özellikler ile sorular arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için ise Pearson momentler korelasyon çarpımı analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, fen ve teknoloji dersini tablet bilgisayar desteği ile gören deney grubu öğrenci velilerinin, derslerde tablet pc kullanımının okullarda öğreticilik, uygulanabilirlik ve öğrenci seviyesinde anlaşılabilirlik performansı bakımından faydalı gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca tablet pc destekli * Bu makale 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi nde gerçekleģtirilen 6. Ulusal Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium unda sunulan bildirinin geniģletilmiģ halidir. Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmıģ ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiģtir. ** Öğretmen-MEB, El-mek: *** Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Matemetik Alanlar Bölümü, El-mek:

2 1688 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK eğitim gören öğrenci veli tutumlarının, deney grubu lehine pozitif ve anlamlı seviyede bir artış olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tablet pc, Fen ve Teknoloji Dersi, Veli Tutum. THE ATTITUDES OF STUDENTS PARENTS TOWARDS TABLET PC SUPPORTED SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE ABSTRACT In this research, in order to determine the attitudes of parents of primary school students in fourth and fifth grade toward tablet pc supported science and technology courses, the development of valid and reliable likert-type attitude scale and the determination of the attitudes of parents of students in that scale are aimed. Existing scales examined during the development of the scale and the basis of these studies original attitudes were determined and the draft scale was established. The validity and reliability studies of draft scale were done by applying to 134 parents of students who are studying in fourth and fifth grade in the schools where located in the city center of Usak. The scope validity of draft scale based with expert opinions. For construct validity, factor analysis was conducted. Kaiser-Meyer-Olkin value of the items in the scale was 0.84 and Bartlett's test of significance value was found to Cronbach's alpha reliability coefficient of the scale was found to be Scale, 12 positive, 10 negative and has a total of 22 substances. The scale which was developed after all these steps, applied to 27 experiment, 27 control and a total of 54 parents of students in the Yasar Akar primary school of Usak province. Science and technology courses are processed by conventional methods to students in the control group while the students in the experimental group was treated with the support of the tablet pc and smart boards. In the research, the descriptive model is used and the datas obtained from the scale were analysed by SPSS 17 package software. To determine the significance of the datas frequency distribution was used. The t-test and Wilcoxon signed rank test were used for pairwise comparisons, for more than two comparisons one way variant analysis was used. To determine the relationship between demographic characteristics and questions, Pearson moments correlation product analysis was applied. At the end of the study it is determined that parents of students who are in the experimental group identified the tablet pc usage in the courses beneficial in terms of trainer, applicability in the schools and student performance at the level of ineligibility. In addition, the attitudes of parents of students who are studying with the support of tablet pc were found to be positive and significant increase in level in favour of the experimental group. Key Words: Tablet pc, Science and technology courses, Attitude of parents.

3 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1689 GĠRĠġ Hızla geliģen bilimsel ve teknolojik yenilikler insanlığın ilerlemesini sağlayan en etkili faktörlerdendir. Teknoloji, çevreyi ve evreni anlama çabasının yanında bir boyutu ile de yaģamı kolaylaģtırma adına insanlığın hizmetine sunulmuģ bir imkândır. Teknoloji, üretilen bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili gayretler olabileceği gibi aynı zamanda bilme, düģünme ve uygulama kavramlarının hepsini de kapsamaktadır (Satıcı, AkkuĢ ve Alp, 2009). Ayrıca teknoloji, insanların istek ve ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla bilginin, ürün ve süreçlere uygulanması Ģeklinde de ifade edilebilir (Cardullo, 1996; Tekin, GüleĢ ve Burgess, 2000). Bir baģka deyiģle teknoloji, bilimin reel hayata uygulanması Ģeklinde de ifade edilebilir. Bir bilgiden ne Ģekilde yararlanılacağının bilinmesi, bunun yollarının araģtırılması, bilimin ürettiği bilgilerin insanlığın hizmetine ne Ģekilde sunulacağının tespit edilmesi, teknolojinin ilgilendiği baģlıca alt baģlıklardandır. Bilimin ürettiği salt bilgiden yola çıkılarak insanların yaģamlarını kolaylaģtıran ürünler ortaya koyabilmek, akabinde ise geliģtirilen bu ürünlerin düzenli bir Ģekilde çoğaltılmasını sağlamak teknolojinin varlık gayesini ifade etmektedir. Bilim ve teknolojinin insan hayatında hiç Ģüphesiz çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Ġçerisinde yaģadığımız yüzyıl, bilimsel ve teknolojik geliģmelerin çok hızlı değiģtiği bir dönemdir. GeliĢen teknoloji, insanların yaģam kalitelilerini artırmakta, iģ yüklerini her geçen gün azaltmakta ve bu sayede hayatı anlamlı yaģayabilmede bir araç görevi görmektedir (ĠĢman, 2003; Akbulut, 2011; ĠĢman, 2012). Birey veya toplumların teknolojinin dıģında kalmaları, bir nevi hayatın dıģında kalmaları anlamına gelmektedir. Teknoloji, aynı türden araçların daha iyisine ulaģma ve bu daha iyinin etkinliği oranında, insan hayatını etkilemekte ve değiģtirmektedir ( Kabakçı & OdabaĢı, 2004: 20). Bilgi ve iletiģim teknolojisinin çok hızlı bir Ģekilde ilerlemesi bu teknolojik olanaklardan okul ve sınıf ortamında da yararlanılmasını kaçınılmaz bir duruma getirmektedir. Eğitim teknolojisi bağlamında değiģik materyallerinin öğretimde kullanılması ile ilgili yapılan araģtırmalar, eğitim teknolojisi uygulamalarının öğrenci baģarılarında olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Yaman, 2007; Yücel vd., 2010; Kahveci vd., 2011; Musarurwa, 2011). Öğrenme ortamlarında teknoloji kullanımı öğrencilere daha zengin öğrenme ortamları sunmakta, (Delen, 2011; Aksal, 2011) öğrencilerde derse karģı ilgi ve merak uyandırmakta, dolayısıyla da öğrencinin dikkatini toplamasını ve problem çözme yeteneğinin geliģmesini, (ġahin, 2006) ve eğitim ortamında öğrenciyi aktif hale getirmek suretiyle motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle teknoloji kullanımı öğrenme-öğretme sürecinde önemli rol oynamaktadır (ĠĢman ve diğ., 2002). Sınıf ortamında teknolojik materyaller (bilgisayar, akıllı tahta, tablet pc vs.) ders içeriklerini görsel ve iģitsel olarak zenginleģtirme/sunma, problem çözme, isteklilik uyandırma, çeģitli alıģtırmalar ve deneyler yapma gibi etkinliklerde öğretime yardımcı araç olarak faydalanılmaktadır (Yalın, 2002; Özmen, 2004). Derslerde teknoloji kullanılmasının öğrencilerin öğrenmesini kolaylaģtırdığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleģmesine yardımcı olduğu kabul edilmektedir (Çepni, Ayvacı & Bacanak, 2004). Ayrıca, bilgisayarın eğitim ortamlarında kullanılmasının daha etkili bir öğretimin gerçekleģmesine yardımcı olabileceği belirtilmektedir (Güzeller ve Korkmaz, 2007; Kenar ve Balcı, 2012; Balcı, 2013;Batur, Gülveren ve Balcı, 2013; Kenar, Balcı ve Gökalp, 2013). Eğitimin-öğretim imkânlarının içerik ve materyal açısından çağdaģ seviyeyi yakalaması ve günümüzde eğitimin bir yaģam boyu sürdürülmesinin gerekliliği düģünüldüğünde tablet pc gibi teknolojilerin eğitimde kullanılması daha bir önem arz etmektedir. Eğitimde teknolojik materyallerin kullanılması, bilgi ve iletiģim teknolojilerini yakından takip eden, bunları etkin bir Ģekilde kullanabilen, bilgi çağı becerilerini kazanmıģ öğrenciler yetiģtirme adına önemlidir. Bu bağlamda ders içeriklerinin teknolojik imkânlarla hazırlanması ve sunulması analitik düģünme becerilerini artıracağı, çok yönlü uyaranlar sayesinde algıları daha açık, bilgiyi daha özümseyici bireyler yetiģtirileceği düģünülmektedir.

4 1690 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK Öğrenmenin gerçekleģmesinde tutumlar, en etkili ve belirleyici öğelerden biridir. Tutumlar bireyleri, nesneler karģısında belli davranıģlar göstermeye iten öğrenilmiģ davranıģlardandır (Demirel, 1993). DavranıĢların oluģması için genellikle özdeģim modeli anne-baba olmaktadır. Çocuklar anne-babanın tutumları doğrultusunda bir takım davranıģlar kazanmaktadır. DavranıĢlarımızın birçoğunun öğrenme yolu ile kazanıldığı göz önünde bulundurulduğunda annebabanın tutumlarının çocuğun biçimlenmesinde ki rolü ve önemi daha da önem kazanmaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalıģmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bu durumu özetler mahiyette M. Scott Peck, Bir çocuk için annesi ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk, annesi ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünür. Ģeklinde ifade etmektedir. Ekolojik bakıģ açısına göre bireyin geliģiminde (her anlamda) etkileģimlerin çok önemli bir yerinin olduğu belirtilmektedir. Ailenin, çevresel faktörlere oranla ilk ve asıl etkiyi oluģturan, bireysel tercihlerin belirlenmesinde ise ana unsur olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki bu çift yönlü etkileģimin hem çocuk hem de aile için farklı sonuçlar doğurduğuna inanılmaktadır. Çocuklar ve ailelerdeki değiģikliklerin etkileģimin sonucunda zamanla karakter haline gelmesi ise olağan bir durumdur. Örneğin, ebeveynin bilinçli veya bilinçsiz bir Ģekilde herhangi bir nesneye karģı geliģtirdikleri tutumları çocukların zihni alt yapısında istem dıģı bir yönelim oluģturmaktadır. Aynı durumla karģılaģan çocuk benzer nesneye benzer tepkiler verebilir. Bu bağlamda, fen ve teknoloji dersinin tablet pc destekli iģleniyor olmasının, ailelerin tutumlarına olan etkisini belirlemeye ihtiyaç hissedilmiģtir. AraĢtırmanın Amacı: Yapılan literatür taraması neticesinde, tablet pc destekli fen ve teknoloji eğitimine yönelik ailelerin tutumlarının belirlenmesi alanında çok az sayıda çalıģma yapıldığı tespit edilmiģtir. Bu çalıģmanın amacı ise, ilköğretim fen ve teknoloji derslerinde tablet pc kullanımının, öğrenci velilerinin tutum, bakıģ açısı ve değerlendirmelerine olan etkisini belirlemektir. Bu çalıģmanın alt baģlıkları Ģunlardır: i- Tablet pc nin, bir öğretim materyali olarak veliler üzerinde oluģturduğu duygu ve düģünceleri ölçebilen geçerliliği ve güvenilirliği ortaya konulmuģ bir tutum ölçeğinin geliģtirilmesi, ii- iii- Fen ve teknoloji dersinde öğrenci velileri açısından tablet pc tabanlı öğretim ile geleneksel öğretim arasında anlamlı bir farkın oluģup oluģmadığının ortaya konulması, Fen ve teknoloji dersinde tablet pc kullanımının öğrenci velilerinin demografik özelliklerine göre (Cinsiyetleri, Meslek Durumları, Eğitim Durumları, YaĢları ve Gelir Durumları) tutumları arasındaki farkın belirlenmesidir. YÖNTEM Bu bölümde; çalıģma grubu, veri toplama aracı ile geliģtirme süreci ve verilerin analizinin nasıl yapıldığı yer almaktadır. ÇalıĢma Grubu AraĢtırmanın ölçek geliģtirme aģamasında çalıģma grubunu, eğitim-öğretim bahar yarıyılında, UĢak Merkez Sesli Ġlköğretim ve Mehmetçik Ġlköğretim Okullarında I. kademede okuyan 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinden 134 kiģi oluģturmaktadır. Öğrenci velilerinin 60 ı kadın, 74 ü ise erkektir. AraĢtırmanın uygulama aģamasında çalıģma grubunu ise, UĢak Merkez YaĢar Akar Ġlköğretim Okulunda 27 veli deney ile UĢak Merkez Ömer Bedrettin Ġlköğretim Okulunda 27 veli

5 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1691 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 veliden oluģmaktadır. Deney grubu velilerinin 8 i kadın, 19 u erkektir. Kontrol grubu velilerinin 9 u kadın, 18 i erkektir. Çocuklarına tablet pc destekli ders iģlenen deney grubundaki 27 öğrenci velisi ve çocuklarına normal ders iģlenen kontrol grubundaki 27 öğrenci velisine 22 sorudan oluģan ölçek dönem baģı ve dönem sonunda öntest-sontest olarak uygulanmıģ ve elde edilen bulgular yorumlanmıģtır. Veri Toplama Aracı Ġlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının belirlemesi amacıyla oluģturulan ölçeğin geliģtirilmesi dört aģamada gerçekleģtirilmiģtir. Bu aģamalar; a. Tutum maddelerinin geliģtirilme aģaması, b. Uzman görüģüne baģvurulma aģaması, c. Ölçme aracının deneme aģaması, d. Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik aģaması Ģeklinde olup bu aģamalar sırasıyla aģağıda anlatılmıģtır. Tasarlanan ölçme aracının geliģtirilmesi için öncelikle alanyazında ailelerin fen ve teknoloji dersinde tablet pc kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için yapılmıģ çalıģmalar incelenmiģtir. Ġlgili alanyazın incelemesinden yola çıkılarak kendi içerisinde özgün 22 maddeden oluģan taslak ölçek oluģturulmuģtur. Taslak ölçekteki soru maddeleri ailelerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıģtır. Ayrıca ölçek maddelerinin yazım aģamasında, anlaģılırlık adına sade bir dil kullanılmasına dikkat edilmiģtir. Taslak olarak hazırlanan ölçme aracının, kapsam geçerliliği uzman görüģü alınarak sağlanmıģtır. Hazırlanan ölçekteki tutum maddeleri, Eğitim fakültesi ilköğretim fen ve matematik eğitimi bölümünde görevli iki öğretim üyesi ve özel okulda görev yapan iki Fen ve Teknoloji, üç biyoloji öğretmeni tarafından incelenmiģtir. Ayrıca geliģtirilen ölçek, Milli eğitimde görev yapan üç Türkçe öğretmenine, dilbilgisi kuralları ve anlaģılırlık açısından inceletilmiģtir. Uzman görüģlerinden elde edilen dönütlere göre bazı cümleler yeniden revize edilip, bazılarının yapısı tamamen değiģtirilmiģtir. Öğretmenlerden elde edilen dönütlere göre gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, ön uygulama yapılmak üzere 22 maddelik deneme ölçeği hazırlanmıģtır. Deneme ölçeğinin güncellenmesi için UĢak Merkez Sesli Ġlköğretim Okulunda 55 öğrenci velisinden oluģan bir gruba pilot uygulama gerçekleģtirilmiģtir. Uygulama sonrasında velilerin boģ bıraktığı maddeler incelenmiģ olup testi çözerken harcadıkları zaman dikkate alınmıģ ve ölçeğin dakikada çözülebileceği tespit edilmiģtir. Maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıģ ve böylece taslak ölçeğe uygulama öncesi son Ģekli verilmiģtir. Geçerli ve anlamlı veri toplanması için evrenden alınan örneklem büyüklüğünün madde sayısının birkaç katı olması gerekmektedir (Balcı, 2007). Bu bağlamda, ön uygulaması yapılan 22 maddelik ölçeğin, son deneme aģaması UĢak Merkez Sesli ve Mehmetçik Ġlköğretim Okullarında okuyan pilot uygulama harici öğrenci velilerinden 134 kiģiye uygulanmıģtır. Elde edilen veli tutum ölçeği 5 li likert tipinde olup, maddeler Kesinlikle Katılıyorum 5 puan, Kısmen Katılıyorum 4 puan, Fikrim Yok 3 puan, Katılmıyorum 2 puan ve Asla Katılmıyorum 1 puan olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Ölçekte yer alan olumsuz maddeler için ise tam tersi bir biçimde (recode) puanlama yapılmıģtır. Ölçekteki maddelerin 12 tanesi olumlu (1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22), 10 tanesi olumsuz (2, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 20, 21) ifadeler içermektedir. Testten alınabilecek en yüksek puan 110, en düģük puan ise 22 dir. Tutum ölçeğinden alınan yüksek puan ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutumlarını yansıtmaktadır. AraĢtırmada betimsel tarama modeli kullanılmıģ olup ölçekten elde edilen veriler

6 1692 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiģtir. Tutum ölçeği için aritmetik ortalamalar yorumlanırken 1,00-1,80 Asla katılmıyorum, 1,81-2,60 Katılmıyorum, 2,61-3,40 Fikrim Yok, 3,41-4,20 arasındakiler Kısmen Katılıyorum ve 4,21-5,00 Kesinlikle katılıyorum derecesinde değer taģıdığı kabul edilmiģtir. GeliĢtirilen tutum ölçeğinin geçerlilik çalıģmasında hem kapsam hem de yapı geçerliliği incelenmiģtir. Faktör analizi, geliģtirilen ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla yapılmıģtır. Ayrıca kapsam geçerliliğine bakılarak ölçekteki maddelerin davranıģları ne derece ölçtüğü kararlaģtırılmıģtır. Kapsam geçerliliğine ait bulgular daha çok uzman değerlendirmesine dayanır (Balcı, 2007). Bunun için, uzmanların görüģleri alınmıģ ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Yapı geçerliliği kapsamında ölçekten alınan toplam puanlarla ölçüt olarak alınan alt boyutların puanları arasındaki iliģkiyi ortaya koymak açısından pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıģtır. Verilerin temel bileģenler analizine uygunluğu Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Testi (Bartlett's Test of Sphericity) ile incelenmiģtir. KMO katsayısı, verilerin ve örneklem büyüklüğünün seçilen analize uygun ve yeterli olduğunu belirlemede kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Parametrik yöntemi kullanabilmek için, ölçülen özelliğin evrende normal dağılım göstermesi gerekir. Bu bakımdan çalıģmada, Barlett Testi, verilerin çok değiģkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılmıģtır. Barlett testi sonucu ne kadar yüksek ise, geliģtirilen ölçeğin ölçmek istediği özelliğinin anlamlı olma olasılığı da o kadar yüksek seviyededir (TavĢancıl, 2006). Ailelerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğine iliģkin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri.841 ve Bartlett Testi Değeri de (x 2 = ; p=.00 ) anlamlı çıkmıģtır. Ölçek geliģtirme adına tüm bu aģamalardan geçilerek son halini alan tutum ölçeğinin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı ve alt boyutlarına ait güvenilirlik katsayıları hesaplanmıģtır. Güvenirlik, bir ölçümün rastgele hatalardan arındırılmıģ olmasıdır (Karasar 2009). Büyüköztürk vd. (2009) derecelendirme ölçeği ile elde edilen puanların güvenirliğinin ölçülmesinde Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısının kullanılabileceğini belirtmiģlerdir. Güvenirlikle ilgili çalıģmalarda 0.65 ve üstündeki katsayıların yeterli olduğu ileri sürülmektedir (Cronbach, 1990 akt. Ünlü vd. 2008: 27). Ölçeğin Cronbach s alpha güvenirlik katsayısı ise 0.88 olarak bulunmuģtur. Birinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.84, Ġkinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77, Üçüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77 ve Dördüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.71 olarak bulunmuģ olup alt boyutlar için elde edilen güvenilirlik değerlerinin de iyi seviyede olduğu görülmüģtür. Bu nedenle, ölçeği oluģturan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu ve ölçmek istediği tutumu yansıttığı söylenebilir. Verilerin Analizi Veri analizleri için yordamsal ve betimsel istatistiksel teknikler kullanılmıģtır. Yordamsal analizde; ölçme aracının güvenirlik düzeyi ve alt boyutlarının belirlenmesi incelenmiģ, betimsel analizde ise, her bir soruya ait standart sapma, aritmetik ortalama ve yüzde/frekans değerlerine bakılmıģtır. Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci velilerinin tutum ortalamalarını belirlemek amacıyla Wilcoxon testi ve velilerin demografik özelliklerine göre tutumlarını ortaya koymak için ise Kruskal Wallis testi yapılmıģtır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde; veri toplama aracı geliģtirme elde edilen bulgular ile öğrenci velilerinin tutum ortalamalarını belirlemesi için yapılan Wilcoxon testi velilerin demografik özelliklerine göre tutumlarını ortaya koymak için ise Kruskal Wallis testi sonuçları yer almaktadır.

7 Eigenvalue Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1693 Veri Toplama Aracı Bulguları Ölçek maddelerinin analiz çözümlemesi ve Varimax Faktör Analizi ile yapılan iģlem sonunda 22 maddeden oluģan ölçeğin özdeğerinin ( eigenvalue) 1 den büyük dört faktöre sahip olduğu görülmüģtür. Bu durumu net olarak görmek için Scree sınaması yapılmıģ ve faktör sayısı ile ilgili olarak ġekil 1 deki grafik elde edilmiģtir. Scree Plot Component Number ġekil 1: Ailelerin tutumlarını belirleyen ölçeğin scree sınama grafiği ġekil 1 incelendiğinde, Scree sınaması grafiğinde, grafik eğiminin hızla azaldığı nokta birinci faktörün olduğu aralıktır. Dördüncü faktörden sonra ise eğrinin aynı doğrultuda ilerlediği görülmektedir. Bu grafikten ölçeğin faktör sayısının dört olmasının gerekliliği sonucuna ulaģılmıģtır. Ölçek çalıģmasında bulunan faktörlere iliģkin faktör anlamlandırılması, öz değerler, varyans yüzdeleri ve toplam varyans yüzdeleri Tablo 1 de gösterilmiģtir. Tablo 1:Ailelerinin Tutumlarını Belirleyen Ölçeğin Faktör Yapısı Varyans Faktör Yüzdesi Öz değeri (%) Toplam Varyans (%) Faktör Faktör Faktör Faktör Ölçek faktörlerinin belirlenmesinde Kaiser in özdeğeri 1 den büyük faktörlerin dikkate alınması gerektiğine (ġencan, 2005) iliģkin saptaması dikkate alınmıģtır. Tablo 1 de görüldüğü gibi, ölçekte yer alan 4 faktörün özdeğerleri sırasıyla, 6,905, 2,299, 1,583 ve 1,406 olduğu ve bu değerlerin hepsinin 1 in üzerinde olduğu görülmektedir.ayrıca birinci bölümde yer alan 4 faktörün varyans yüzdelerinin sırasıyla 31,39; 10,45; 7,19 ve 6,39 olduğu da görülebilmektedir. Ölçekte yer alan faktörlerin tümü toplam varyansın % 55,42 sini açıklamasından, bu varyans değerinin dört faktörlü bir ölçek için iyi seviyede olduğu söylenebilir. Açıklanan toplam varyansın yüksek olması, ilgili kavram ya da yapının o derecede iyi ölçüldüğünün bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2008). Ölçek maddelerinin analiz çözümlemesi ve Varimax Faktör Analizi sonucunda, her bir maddenin ölçekte kalmasına karar verilmiģtir. Ölçekteki maddelerin döndürülmüģ faktör yükleri, anti ımage, ortalama, standart sapma ve madde-alt ölçek (r) değerleri Tablo 2 de gösterilmiģtir.

8 1694 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK Tablo 2: Ölçekteki Maddelerin Döndürülmüş Faktör Yükleri, Anti Image, Ortalama, Standart Sapma ve Madde-Alt Ölçek (r) Değerler Faktör Yükleri Anti Image Ortalama Standart Sapma r değeri Madde Madde Madde Madde 4 FAKTÖR Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde 11 FAKTÖR Madde Madde Madde Madde Madde 16 FAKTÖR Madde Madde Madde Madde 20 FAKTÖR Madde Madde *Olumsuz ifadeler tersten puanlandırılmıģtır. Tablo 2 incelendiğinde, 22 maddeye iliģkin faktör yükleri 0.46 ile 0.80 arasında değiģmektedir. Kline a göre, faktör yükleri,0.30 dan küçükse kötü düzeyde, 0.30 ile 0.60 arasındaki olursa orta düzeyde, 0,60 ın üzerinde olursa yüksek düzeyde olarak kabul edilmektedir (Akt. Ekici, 2002). Tutum ölçeğinde faktör yükleri büyük ölçüde orta ve yüksek düzeyde olduğu için ölçekten çıkarılacak madde bulunmamaktadır. Yapılan istatistiksel çözümleme sonucunda maddelerin dört faktörde toplandığı görülmektedir. Ölçekte yer alan maddelerin 8 tanesi birinci faktörde, 6 tanesi ikinci faktörde, 4 tanesi üçüncü faktörde ve 4 tanesi de dördüncü faktörde toplanmıģtır. Çözümleme sonucunda elde edilen değerlere göre maddelerin ölçekte yer almasında, bir maddenin yalnızca bir faktörde yer alması ilkesi benimsenmiģtir. Bu özellik bakımından 22 maddenin de ölçekte yer alacak nitelikte olduğu tespit edilmiģtir. Ölçek maddelerinde faktör analizi üzerinde bozucu etki gösterebilecek değiģkenlerin analizden çıkartılması için anti-image korelasyon tablosunda, köģegenlerde yer alan örneklem yeterlik ölçütlerine bakılmalıdır. Anti-image korelasyon matrisinin köģegen elemanları örneklem yeterliliğini gösterir. Ölçekte yer alan maddelerin makul büyüklükteki değerleri iyi bir faktör analizi için geçerlidir. Bu değerlerin 0.5 ten büyük olması ölçekteki söz konusu maddelerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir (AltunıĢık, CoĢkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005). Bu araģtırmada anti-image korelasyon matrisindeki köģegen değerleri arasında değiģmektedir. Sonuç olarak bu anlamda son hali verilen ölçekten çıkartılacak madde bulunmamaktadır.

9 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1695 Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası iliģkiyi belirlemek için yapılan korelasyonel çalıģmada ölçeğin maddelerin toplamı ile faktörler arasında anlamlı bir iliģkinin olduğu Tablo 3 te gözlenmektedir. Tablo 3: Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirten analiz sonuçları Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Toplam Faktör **.55**.36**.81** Faktör 2.52** 1.34**.52**.82** Faktör 3.55**.34** 1.23**.64** Faktör 4.36**.52**.23** 1.70** ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile 4 faktör arasında pozitif yönde güçlü bir iliģkinin olduğu, birinci faktör için (r=.81) yüksek düzeyde pozitif bir iliģki, ikinci faktör için (r=.84) yüksek düzeyde pozitif bir iliģki, üçüncü faktör için (r=.64) orta düzeyde pozitif bir iliģki ve dördüncü faktör için (r=.70) yüksek düzeyde pozitif bir iliģki gözlenmektedir. Sonuç olarak faktörler ile maddelerin toplamları arasında yüksek sayılabilecek bir iliģki olduğu söylenebilir. Ailelerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının belirlemesi amacıyla hazırlanan 22 maddelik ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık sınamasında, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak bulunmuģtur. Alt boyutlar için gerekli güvenilirlik değerleri ise; Birinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.84, Ġkinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77, Üçüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.77, Dördüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.71 olarak elde edilmiģ olup bu değerlerin de iyi seviyede olduğu görülmüģtür. Bu nedenle, ölçeği oluģturan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu ve ölçmek istediği tutumu yansıttığı söylenebilir. Verilerin Analiz Sonuçları Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci velilerinin tutum ortalamalarının belirlemesi amacıyla Wilcoxon testi ve velilerin demografik özelliklerine göre tutumlarının ortaya koyması amacıyla Kruskal Wallis testi yapılmıģtır. Fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci velilerinin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan Wilcoxon testi analiz sonuçlarına göre kontrol ve deney grubunun öntest ve son test sonuçları Tablo 4 te gösterilmiģtir. Tablo 4:Wilcoxon Kontrol ve Deney Grubu Sontest-Öntest Sonuçları Sıra Sıra Sontest-Öntest N z Ortalaması Toplamı Veli Kontrol Grubu Veli Deney Grubu Negatif Sıra Pozitif Sıra EĢit Negatif Sıra Pozitif Sıra EĢit *Negatif sıralar temeline dayalı 15(a) (b) (c) 7(a) (b) (c) p -1.08(a) (a).02

10 1696 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK Yapılan analiz sonuçlarına göre Tablo 4 incelendiğinde; araģtırmaya katılan deney grubu öğrenci velilerinin tablet pc ye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu gözlenmektedir (z=-2.416, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın deney grubunda pozitif sıralar, yani sontest puanı lehine olduğu görülmektedir. Kontrol grubu öğrenci velilerinin 12 sinin tutumu olumlu yönde değiģirken 15 inin tutumu olumsuz yönde değiģmiģtir. Deney grubu öğrenci velilerinin 20 sinin tutumu olumlu yönde değiģirken 7 sinin tutumu olumsuz yönde değiģmiģtir. Bu sonuçlara göre, uygulamaya konulan tablet pc nin öğrenci velilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını geliģtirmede önemli bir katkısının olduğu ifade edilebilir. Öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının her bir faktörün aldığı puan durumuna göre Wilcoxon iģaretli sıralar testi ön test ve son test sonuçları incelendiğinde, kontrol grubu ailelerinin sonuçları arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Bununla beraber deney grubu ailelerinin sonuçları arasında ikinci, üçüncü ve dördüncü faktörlerin her biri için son test lehine sayısal olarak bir artıģ gözlenmiģ ancak bu artıģ p>.05 ten büyük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıģtır. Birinci faktörde yer alan ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersindeki baģarı beklentileri Ģeklinde adlandırılan maddelerde son test lehine hem sayısal olarak artıģ gerçekleģirken hem de bu artıģ p<.05 ten küçük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı seviyede olduğu tespit edilmiģtir. Birinci faktör için fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın deney grubunda pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu anlaģılmaktadır. Deney grubu öğrenci velilerinin 17 sinin tutumu olumlu yönde değiģirken 3 ünün tutumu olumsuz yönde değiģmiģtir. (Tablo 5 de gösterilmiģtir) ÇalıĢma sonucunda, öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum sergilediklerini, tablet pc kullanımının okullarda öğreticilik, uygulanabilirlik ve öğrenci seviyesinde anlaģılabilirlik performansı bakımından faydalı gördükleri söylenebilir. Tablo 5:Birinci Faktör Wilcoxon Deney Grubu Sontest-Öntest Sonuçları Sontest-Öntest N Sıra Sıra Ortalaması Toplamı z p Negatif 3(a) Veli Sıra 2.553(a) Deney Pozitif 17(b) Grubu Sıra EĢit 7(c) *Negatif sıralar temeline dayalı Deney ve kontrol grubu öğrenci velilerinin demografik özelliklerine göre (Cinsiyetleri, Meslek Durumları, Eğitim Durumları, YaĢları ve Gelir Durumları) tutumları Kruskal Wallis testi yapılmıģtır. Meslek durumları, eğitim durumları, yaģları ve gelir durumları için yapılan her birinin Kruskal Wallis testinin sonuçları incelendiğinde p>.05 ten büyük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıģtır. Sadece cinsiyet farklılığına göre Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, yalnızca deney grubu öğrenci velilerinin son test sonuçlarında bayan ve erkek veliler arasında bayan veliler lehine sayısal olarak bir artıģ gözlenmiģtir. Deney grubu ön test sonuçlarına göre son test sonuçlarındaki bayan velilerin tutumlarındaki artıģ dikkate değer ve anlamlı görülmüģtür. Bu artıģı annelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmesine ve bu bağlamda çocuklarını daha fazla gözlemleme imkânına sahip olmasına verebiliriz. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER Bu çalıģma kapsamında ilköğretim I. kademede öğrenim gören öğrenci velilerinin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliģtirilmiģ

11 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1697 ve bu tutum ölçeği öğrenci velilerine ön test ve son test olarak uygulanmıģ ve sonuçları incelenmiģtir. GeliĢtirilen ölçekte 22 madde yer almaktadır. Yapılan çözümlemeler sonucunda ölçeğin dört faktörden oluģtuğu görülmüģtür. Ölçekte yer alan maddelerin 8 tanesi birinci faktörde, 6 tanesi ikinci faktörde, 4 tanesi de üçüncü faktörde ve 4 tanesi dördüncü faktörde toplanmıģtır. Birinci faktörde yer alan maddeler, Ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersindeki baģarı beklentileri; ikinci faktörde yer alan maddeler, Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersi öğrenmedeki zorluk ve kolaylık; üçüncü maddede yer alan maddeler, Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin çocukların zihin dünyası üzerine etkisi; dördüncü faktörde yer alan maddeler ise Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin önemi ve gerekliliği Ģeklinde isimlendirilmiģtir. Ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla geliģtirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalıģmalarına ait bulgular, ölçeğin 4 ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik tutumları belirlemek üzere kullanabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Literatür taraması yapıldığında genellikle öğrenci tutumlarını belirlemeye yönelik çalıģmalar yapılmıģ, velilere yönelik tutum ölçeği çalıģmasına az sayıda rastlanılmıģtır. Bu açıdan geliģtirilen ölçeğin literatüre katkı sağlayacağı düģünülmektedir. Bu çalıģma sonucunda, öğrenci velilerinin akıllı tahta ve tablet PC nin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına iliģkin değerlendirmelerinin olumlu düzeyde olduğu söylenebilir. Buna göre öğrenci velileri akıllı tahta ve tablet PC gibi teknolojiyle iģlenen dersleri öğrenci kazanımları açısından olumlu olarak bulmaktadır. Veliler bir öğrenme materyali olarak tablet PC gibi teknolojiden yararlandıklarında öğrencilerin derslere karģı ilgi ve isteklerinin artacağını düģündükleri söylenebilir. Bu bulgu aģağıdaki bilgisayar destekli yapılan çalıģmalarla ile paralellik göstermektedir. Fen bilgisi dersinde eğitim teknoloji kullanılmasının öğrenmeye destek, derse ilgiyi arttırma, araģtırma imkanlarını geniģletme ve baģarıyı arttırmaya olumlu katkı sağlamaktadır (Akpınar, AktamıĢ ve Ergin, 2005). BDÖ ile simülasyon uygulamalarından elde edilen baģarının geleneksel yöntemlere oranla daha baģarılı olduğu görülmüģtür (Karamustafaoğlu, Aydın ve Özmen, 2005). Güven ve Sülün ün (2012) yaptığı çalıģmalar benzer sonuçlar ortaya koymuģtur. Güven ve Sülün (2012), bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik baģarıya ve öğrencilerin derse karģı tutumlarına etkisini araģtırmıģlardır. 8. sınıf öğrencileriyle yaptıkları araģtırmalarda, bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin akademik baģarılarını olumlu yönde etkisinin olduğunu ortaya koymuģlardır. 8. sınıf fen bilgisi dersi Genetik ünitesinin öğretimi üzerine yapılan araģtırmada bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulanması öğrencilerin fene ve bilgisayara yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini bulmuģlardır (Yenice, 2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaģma düzeyine etkisi üzerine yapılan çalıģmada bilgisayar ile iģlenen derslerin alıģtırma, problem çözme, tekrar, yanlıģları görebilme, geri dönme gibi iģlemlerin öğrenme düzeyini olumlu yönde etkilediği sonuca ulaģılmıģtır (Yenice, Sümer ve Erbil, 2003). Bir diğer çalıģmada, Koile ve Singer (2008) de tablet PC tabanlı sistemin hem öğrenciye hem de öğretmene anında geri bildirim sağladığı, öğrencilerin derse odaklanmasını, dikkat seviyesini ve öğrenmelerini artırdığı tespit etmiģlerdir. Kenar (2012) de tablet PC ile birlikte teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum çalıģmasında velilerin tutumlarının pozitif ve anlamlı seviyede olduğu belirlenmiģtir. Ayrıca bilgisayar destekli materyallerin kullanılmasının öğrencinin ilgi, alakasını ve baģarılarını arttırdığı yönündeki yapılan çalıģmalar ile anlamlı yönde paralellik göstermektedir (YumuĢak ve Aycan, 2002; Kibos, 2002; Chang, 2002; Arslan, 2003; Çepni, 2005; Kenar, Balcı ve Gökalp, 2013). Sonuç olarak velilerin tablet PC nin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliģtirilmiģ ve bu tutum ölçeği öğrenci velilerine uygulanarak sonuçları değerlendirilmiģtir. GeliĢtirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik

12 1698 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK çalıģmalarına ait bulgular 4 ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerine yönelik tutumları belirlemek üzere kullanabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Literatür taraması yapıldığında genellikle öğrenci tutumlarını belirlemeye yönelik çalıģmalar yapılmıģ, velilere yönelik tablet PC gibi teknolojiye yönelik tutum ölçeği çalıģmasına az sayıda rastlanılmıģtır. Bu açıdan geliģtirilen ölçeğin literatüre katkı sağlayacağı düģünülmektedir. Ancak tablet pc ve teknoloji kullanılması adına öğrenci velilerinin görüģlerine yönelik daha detaylı çalıģmaların yapılmasının da faydalı olacağı düģünülmektedir. KAYNAKÇA AKBULUT,Y., OdabaĢı, H. F. & Kuzu, A. (2011). Perceptıons of preservıce teachers regardıng the ıntegratıon of ınformatıon and communıcatıon technologıes ın turkısh educatıon facultıes,tojet: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 10(3), AKPINAR E.,AktamıĢ, H. ve Ergin, Ö. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 4( 1), AKSAL, F. A. (2011). Developıng evaluatıve tool for onlıne learnıng and teachıng process, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10( 3), ALTUNIġIK, R., CoĢkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araģtırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi ĠĠBF. ARSLAN, B. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e ĠliĢkin GörüĢleri. TOJET, Volume 2, 4(10), BALCI, A. (2007). Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntem, Teknik ve Ġlkeler (6. baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara. BALCI, S. (2013).Türkçe dersinde tablet pc pilot uygulaması yla öğretim gören öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek çalıģması. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, , Ankara-Turkey. BATUR Z., Gülveren H.ve Balcı S. (2013).An empırıcal work about the attıtudes of students receıvıng educatıon under tablet pc pılot practıce towards use of technology ın turkısh lectures. European Journal of Educational Studies 5(1), BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2008). Veri Analizi El Kitabı, Ġstatistik, AraĢtırma Deseni SPSS Uygulamaları Ve Yorum, 9. Baskı, Pegem-Akademi, 31-37; BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., Çakmak, K. E., Akgün. E. Ö., Karadeniz, ġ. & Demirel. F. (2009). Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (3 baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara. CARDULLO, M. W. (1996). Introduction of managing technology. John Wiley&SonsInc., 1, 179. CHANG, C. Y. (2002). Does -computer-assistedinstruction + problem solving = improvedscienceout comes? A Pioneer study. Journal of Educational Research, 95(3), ÇEPNĠ, S., Ayvacı, H. S. & Bacanak, A. (2004). Fen Eğitimine Yeni Bir BakıĢ, Fen Teknoloji- Toplum. Top-Kar Matbaacılık, Trabzon.

13 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1699 ÇEPNĠ, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık. DELEN, E. & Bulut, O. (2011). There latıonship between students exposureto technology and their achievement in science and math,tojet: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), DEMĠREL, Ö. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Usem Yayınları-10, Ankara. EKĠCĠ, G. (2002). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvarı dersine yönelik tutum ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, GÜVEN G. ve Sülün Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik baģarıya ve öğrencilerin derse karģı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, volume 9, GÜZELLER, C., Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), ĠġMAN, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B. & Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaģım. TOJET, Cilt:1, Sayı:1, Makale:7. ĠġMAN, A. (2003). Technology and technique: an educational perspectıve, TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 2(1), KABAKÇI I.& OdabaĢı H.F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve tekno gerçekçi olabilmek. Sosyal Bilimler Dergisi, KAHVECĠ, A., ġahin, N. & Genç, ġ. (2011). Computerperceptions of secondary school teachers and impacting demographics: a turkish perspective, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), KARAMUSTAFAOĞLU, Aydın ve Özmen, 2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: Basit Harmonik Hareket. TOJET: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 4(4), KARASAR, N. (2009). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi: Kavramlar, Ġlkeler ve Teknikler. Ankara: 3A AraĢtırma Eğitim DanıĢmanlık Ltd. ġti. KENAR Ġ. (2012). Teknoloji ve Derslerde teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği GeliĢtirilmesi ve Tablet PC Uygulanması, Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, s KENAR Ġ. ve Balcı M. (2012).Ġlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri için teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliģtirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, s KENAR Ġ, Balci M. ve Gökalp M.S. (2013). The Effects of Tablet Computer Assisted Instruction on Students Attitude toward Science and Technology Course. Kamla-Raj: Int J Edu Sci, 5(3): KĠBOS, K. J. (2002). Impact of A Computer-BasedbPhysics Instruction Program on Pupils Understanding of Measurement Concepts and Methods Associatedwith School Science Journal of Science Education and Technology, 11(2), KOĠLE, K. & Singer, D. (2008). Assessing the impact of a tablet-pc-based classroom interaction system. Proceedings of Workshop on the Impact of Pen-Based Technology on Education (WIPTE).

14 1700 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK MUSARURWA, C. (2011). Teaching with and learning throughıcts in zimbabwe s teacher education colleges, US-China Education Review, A 7, ÖZMEN, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. TOJET, Yıl:3, Sayı:1, Makale:14. SATICI, Ö.,Akkus, Z. ve Alp, A. (2009). Tıp fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye iliģkin tutumlarının chaıd analizi ile incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 36 (4), ġahġn, B. (2006). Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli fen öğretimi ve etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. ġencan, H. (2005). Sosyal ve davranıģsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara: Seçkin Matbaası. TAVġANCIL, E.(2006).Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. TEKĠN, M.,GüleĢ, H. K. ve Burgess, T. (2000). DeğiĢen dünyada teknoloji yönetimi, biliģim teknolojiler. Damla Ofset, 1-59, Konya. ÜNLÜ H, Sünbül A. M. ve Aydos L. (2008). "Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalıĢması," Ahi Evran Üniversitesi KırĢehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9, (2), s YALIN, H. Ġ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliģtirme, Ankara: Nobel Yayıncılık. YAMAN, M. (2007). The competence of physical education teachers in computeruse, TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(4), YENĠCE, N. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretimin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,2(4), YENĠCE, Sümer ve Erbil, (2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaģma düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,24, YUCEL, C., Acun, I., Tarman, B. & Mete,T. (2010). A model to explore turkish teachers ictintegration stages, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 1-9.

15 Tablet PC Destekli Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumları 1701 EK: ÖLÇEK FORMU ÖĞRENCĠNĠN OKULU: MESLEĞĠNĠZ: 0-ĠġÇĠ 0-DEVLET MEMURU 0-SERBEST MESLEK 0-ESNAF 0-ĠġĠ YOK EĞĠTĠM DURUMUNUZ: 0-ĠLKOKUL 0-ORTAOKUL 0-LĠSE 0-LĠSANS ve ÜSTÜ YAġINIZ: GELĠR DURUMUNUZ: 0-ORTA 0-ĠYĠ 0-ÇOK ĠYĠ CĠNSĠYETĠNĠZ: 0-KADIN 0- ERKEK AĠLELERĠN TABLET PC FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI I.BOYUT (Ailelerin tablet pc destekli fen ve teknoloji dersindeki baģarı beklentileri) 1 Çocuğumun Fen ve Teknoloji derslerinde bilgisayar ve teknolojilerinin kullanılması ders baģarısını arttırır. 2 Fen ve Teknoloji dersinde teknoloji yardımıyla çocuğumun yeni fikirler üretmesi hoģuma gider. 3 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersi konularında çocuğuma yardım etmekten zevk alırım 4 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde baģarı göstermesi hoģuma gider. 5 Tablet pc destekli Fen ve Teknoloji derslerinde çocuğumun baģarılı olacağını düģünüyorum 6 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji derslerine sıkılmadan çalıģtığını düģünüyorum. 7 Fen ve Teknoloji dersleri ile ilgili yapılacak tüm çalıģmalarda çocuğumun yanında olmaya hazırım. 8 Çocuğumun zekâsına ve yeteneğine güvendiğim için çocuğum tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde gelebilecek her türlü problemi çözebilir. II. BOYUT (Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersi öğrenmedeki zorluk) 9 Çocuğumun Fen ve Teknoloji derslerine ilgi ve merakı yok. 10 Çocuğumun Fen ve Teknoloji dersinin ödevleri ile uğraģması zaman kaybıdır. 11 Çocuğumun sözel zekası daha iyi olduğu için tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde baģarılı olamaz. 12 Fen ve Teknoloji derslerinde tıpkı benim gibi çocuğumun da zorlanması normal. 13 Fen ve Teknoloji ödevlerini yaparken çocuğumu çaresiz

16 1702 Melek BALCI-İsmail KENAR-Muhammet UŞAK hissederim 14 Fen ve teknoloji dersinde çocuğumun baģarısız olmasından korkuyorum. III. BOYUT (Aile açısından tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin çocukların zihin dünyası üzerine etkisi) 15 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğini düģünüyorum. 16 Çocuğumun tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinde öğretmenleri ve arkadaģlarıyla iģbirliği içinde olmasından mutlu olurum. 17 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin mantıksal kararlar vermeyi kolaylaģtırdığını düģünüyorum. 18 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersinin çocuğumun yaratıcı düģünmesini geliģtirdiğini düģünüyorum. IV. BOYUT (Aile açısından fen ve teknoloji dersinin önemi ve gerekliliği) 19 Tablet pc destekli fen ve teknoloji dersleri tamamen ezbere yöneliktir. 20 Çocuğum Fen ve Teknoloji derslerini sınav zamanından bir gün önce çalıģarak halleder. 21 Fen ve Teknoloji dersinde çocuğum sınıfını geçse yeterli olur. 22 Çocuğum Fen ve Teknoloji dersine ağırlık verirse diğer derslerdeki performansı düģer.

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI ** ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI ** ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1687-1702, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TABLET PC DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL DİL BECERİLERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI * ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL DİL BECERİLERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-109, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL DİL BECERİLERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN DERSLERDE TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMU: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

ÖĞRENCİLERİN DERSLERDE TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMU: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 22, s. 249-262 ÖĞRENCİLERİN DERSLERDE

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ. Ali ARSLAN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ. Ali ARSLAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 24-33 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ Ali ARSLAN Hacettepe Üniversitesi aliars@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIM İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI ADAPTATION OF DECISION MAKING COLLABORATION SCALE TO TURKISH

İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIM İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI ADAPTATION OF DECISION MAKING COLLABORATION SCALE TO TURKISH İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIM İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI Derya Kıcı Boğaziçi Üniversitesi derya.kici@boun.edu.tr Özet Bireyler karar verme sürecinde başkaları ile işbirliği

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ 556 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ ÖZET Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon, demircig73@hotmail.com

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013 AĞAÇ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Halil KUNT Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı KÜTAHYA. E-mail: halilkunt@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Fatma BÖLÜKBAŞ Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ THE ANALYSIS OF VIEW OF POINTS OF STUDENTS AT THE SECONDARY SCHOOLS REGARDING TO USAGE OF THE IT TECHNOLOGIES

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI Mustafa KAHYAOĞLU* H.CoĢkun ÇELĠK* Selami YANGIN** * Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 395-404 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Kara İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ahmet.kara@inonu.edu.tr Hatice

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

ISSN : 1308-7274 sadetmaltepe@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Balikesir-Turkey

ISSN : 1308-7274 sadetmaltepe@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Balikesir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of w World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1C0413 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: February 2011 Sadet Maltepe Series : 1C Balikesir

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi

Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi * Yalçýn KARAGÖZ Ýlker KÖSTERELÝOÐLU Özet: Bu çalýþmada; öðrenme süreci içinde öðrencilerin kendileri için anlam taþýyan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2353-2366, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM

Detaylı

Selami Yeşilyurt, Şeyda Gül / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 79-88

Selami Yeşilyurt, Şeyda Gül / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 79-88 Selami Yeşilyurt, Şeyda Gül / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 79-88 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007) 79-88 E ĞİT İ M FAKÜLTESİ DERGİ S İ

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI 1 ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI Oğuz ÇETĠN * Hülya HAMURCU ** Yasemin GÜNAY ** ÖZET Bu araģtırmanın amacı; Fen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON TEACHİNG THE UNIT OF PROBABILITY

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Araş. Gör. Ercan AKPINAR, Araş. Gör. Hilal AKTAMIŞ, Prof. Dr. Ömer ERGİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL FARKINDALIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ĠLE OKULLARIN ÖRGÜTSEL ETKĠLĠLĠK DÜZEYLERĠ

ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL FARKINDALIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ĠLE OKULLARIN ÖRGÜTSEL ETKĠLĠLĠK DÜZEYLERĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ 2015-YL-041 ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL FARKINDALIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 2, Sayfa: 201-209, ELAZIĞ-2010 SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Development of

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 53-61 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Meryem

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Technological Pedagogical

Detaylı

MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF USING AN

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

MBD 2015, 4 (1 ): 1 7. Altan ÖZTABAN a, Ahmet F. SATICI b

MBD 2015, 4 (1 ): 1 7. Altan ÖZTABAN a, Ahmet F. SATICI b MBD 2015, 4 (1 ): 1 7 MAKALE HAKKINDA Geliş : Aralık 2014 Kabul: Şubat 2015 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DOYUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARIᶜ VALIDITY

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. The Music Education Self Efficacy Scale

Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. The Music Education Self Efficacy Scale Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 1, (2008), (1-11) 1 Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği Şenol AFACAN 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007 Yayına Kabul Tarihi: 09.01.2007

Detaylı