Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1."

Transkript

1 KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde FARMASÖT K FORM Film kapl tablet. Aç k sar renkli, film kapl, elips biçimli, bir yüzü çentikli ve çenti in iki yan nda kabartma 9 ve 3 say lar bask tabletler. Tabletin öteki yüzünde kabartma 7176 say bask r. Çentik ile tablet e it yar mlara bölünebilir. 4. KL K ÖZELL KLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Depresyon tedavisinde endikedir, bu kapsama söz konusu belirtilerin beraberinde seyreden anksiyete semptomlar da dahildir. Hastan n olumlu yan t vermesini takiben sertralin tedavisine devam edilmesi ba lang ç düzeyindeki depresyon episodunun nüksetmesini veya ileri depresyon episotlar n (beraberinde seyreden anksiyete semptomlar dahil) tekrarlanmas önlemekte etkilidir. Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) tedavisinde endikedir. Hastadan al nan ilk olumlu yan takiben sertralinin etkinli inin, güvenli inin ve tolere edilebilirli inin OKB tedavisinde iki y la kadar devam etti i saptanm r. OKB li çocuk hastalar n tedavisinde de endikedir. Travma Sonras Stres Bozuklu una (PTSD) sahip hastalar üzerinde yap lan klinik çal malarda, kad n hastalardaki etkinli i saptanm, fakat erkek hastalarda etkin oldu unu gösterir kan t bulunamam r. Bu nedenle normalde PTSD li erkek hastalara tavsiye edilmemektedir. Terapötik ara rmalar yap labilir, ancak terapötik yarar kesin kan tlanmad kça tedaviyi takiben kullan na son verilmelidir.

2 4.2. Pozoloji ve uygulama ekli Pozoloji/uygulama s kl ve süresi: SERTEVA günde bir kez tek doz halinde verilmelidir. SERTEVA g dalarla birlikte veya ayr verilebilir. Uygulama ekli: SERTEVA sadece a z yoluyla al nabilir. Depresyon (e lik eden anksiyete semptomlar dahil): Ba lang ç dozu günde 50 mg ve genel antidepresan dozu günde 50 mg d r. Baz hastalarda 50 mg dan daha yüksek doz gerekebilir. Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB): Ba lang ç dozu günde 50 mg d r, terapötik doz aral günde mg d r. Travma Sonras Stres Bozuklu u (PTSD): PTSD tedavisine 25 mg/gün doz ile ba lanmal r. Bir hafta sonra, doz günde bir kez 50 mg a yükseltilebilir. PTSD heterojen bir hastal kt r, PTSD kriterlerine tam uyan baz hasta gruplar, sertralin tedavisine yan t vermeyebilir. Sertralini reçetelendiren doktorlar taraf ndan tedaviye al nan yan saptamak için belirli zaman aral klar nda uygulanan doz gözden geçirilmeli ve ilac n etkinli ini gösterir kesin kan t yoksa tedaviye son verilmelidir. Depresyon (e lik eden anksiyete semptomlar dahil), OKB ve PTSD: Baz hastalarda günde 50 mg dan daha yüksek doz gerekebilir. Dü ük dozlara tam yan t vermeyen fakat iyi tolerans gösteren hastalarda doz ayarlamas günlük en yüksek doz olan 200 mg geçmemek üzere 50 mg l k artt rmalarla ve 1 haftadan daha uzun aral klarla yap lmal r. Optimum terapötik yan t ilk elde edildi inde doz, terapötik yan ta ba olarak etkin en dü ük düzeye indirilmelidir. Uzun süreli tedavi s ras nda verilen doz, etkin en dü ük düzeyde tutulmal, sonra terapötik yan ta ba olarak dozaj ayarlamas yap lmal r. Terapötik etki 7 gün içinde görülebilir, ancak tam etki için genelde 2-4 hafta (OKB hastalar nda daha uzun bir süre) gerekir. PTSD hastalar ile yap lan terapötik ara rmalara göre baz vakalarda tedavi 12 haftay geçti i halde daha uzun bir tedavi süresi gerekebilir.

3 Özel popülasyonlara ili kin ek bilgiler: Böbrek/karaci er yetmezli i: Ciddi karaci er bozuklu u bulunan hastalar üzerinde yeterli klinik ara rma yap lmam r, buna ba olarak bu tür hastalarda sertralin kullan lmamal r. Pediyatrik Popülasyon: 6-17 ya aras çocuklarda kullan : Tedaviye sadece uzman doktor taraf ndan ba lanmal r. (6-17 ya aras ) Sertralinin OKB li çocuk hastalarda güvenli ve etkili oldu u kan tlanm r. Pediyatrik OKB li çocuk hastalarda (13-17 ya aras ) sertralin tedavisine 50 mg/gün doz ile ba lanmal r. (6-12 ya aras ) OKB li çocuk hastalarda ise tedaviye 25 mg/gün doz ile ba lanmal ve 1 hafta sonra 50 mg/gün e yükseltilmelidir. Daha sonra hastan n tedaviye yan t vermemesi halinde gerekirse doz 50 mg/gün lük artt mlarla ve en yüksek doz olan 200 mg/gün ü geçmeyecek ekilde artt labilir. Ancak 50 mg dan fazla doz verilmeden önce çocuklar n vücut rl klar n yeti kinlere göre daha az oldu u dikkate al narak doz a riskinden sak lmal r. Sertralinin eliminasyon yar ömrü 24 saat olmas ndan dolay doz de iklikleri 1 haftadan k sa aral klarla yap lmamal r. Alt ya n alt ndaki çocuklar: Sertralin in, alt ya n alt ndaki küçük çocuklarda kullan tavsiye edilmemektedir, çünkü güvenli i ve etkinli i saptanmam r. Ayr ca bkz. Farmakolojik Özellikler. Geriyatrik Popülasyon: Özel önlemler al nmas gerekmez. Normal yeti kin dozu verilmesi tavsiye edilir. Sertralin ile yap lan klinik ara rmalara yüzlerce ya hasta kat lm r. Ya hastalardaki görülen yan etkiler ve görülme s kl, genç hastalarda görülen yan etkilere benzemektedir Kontrendikasyonlar Sertraline kar a duyarl oldu u bilinen hastalarda kontrendikedir. Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO ): Bir SSRI ile birlikte bir selektif MAOI olan selegiline ve geri dönü ümlü MAO moklobemid dahil MAOI kullanan hastalar ve SSRI almay b rakan ve bir MAO almaya ba layan hastalarda ciddi ve bazen öldürücü reaksiyonlar n geli ebildi i bildirilmi tir. Baz vakalarda serotonin sendromuna benzer özellikler görülmü tür. MAO ile etkile iminin semptomlar aras nda hipertermi, rijidite, miyoklonus, otonomik dengesizlik (hayati belirtilerde muhtemel h zl

4 dalgalanmal ), mental de iklikler, iritabilite ve say klamaya ve komaya varan a ajitasyon bulunmaktad r. Sertralinin, bir MAO ile kombinasyonundan kaç lmal r. Geri dönü ümsüz MAO tedavisine son verilmesinden 14 gün sonra ve geri dönü ümlü MAO (R MA) moklobemid tedavisine son verilmesinden en az 1 gün sonra sertralin kullan na ba lanabilir. Bir MAO veya RIMA tedavisine ba lamadan en az 14 gün önce sertralin kullan na son verilmelidir. Karaci er bozukluklar nda kullan : Ciddi karaci er bozuklu u bulunan hastalar üzerinde yeterli klinik ara rma yap lmam r, buna ba olarak bu tür hastalarda sertralin kullan lmamal r Özel kullan m uyar lar ve önlemleri Antidepresan ilaçlar n çocuklar ve 24 ya na kadar olan gençlerdeki kullan mlar n, intihar dü ünce ya da davran lar art rma olas bulunmaktad r. Bu nedenle özellikle tedavinin ba lang ve ilk aylar nda, ilaç dozunun art lma/azalt lma ya da kesilme dönemlerinde hastan n gösterebilece i huzursuzluk, a hareketlilik gibi beklenmedik davran de iklikleri ya da intihar olas gibi nedenlerle hastan n gerek ailesi gerekse doktor taraf ndan yakinen izlenmesi gereklidir. Monoamin oksidaz inhibitörleri: Bkz. Kontrendikasyonlar. Böbrek veya karaci er bozuklu u bulunan hastalarda kullan : Di er pek çok ilaç gibi setralin böbrek ve karaci er bozuklu u bulunan hastalarda dikkatle kullan lmal r (bkz. Kontrendikasyonlar ). Sertralin büyük oranda metabolize oldu undan idrarla de memi olarak çok az miktarda at r. Hafif ve orta iddetli böbrek bozuklu u (kreatinin klirensi ml/dakika) veya iddetli böbrek bozuklu u (kreatinin klirensi < 20 ml/dakika) bulunan hastalar n tek doz farmakokinetik parametreleri, kontrol grubu ile k yasland nda ciddi farkl klar gözlenmez. Ancak bu hasta grubu üzerinde sertralinin kararl hal farmakokinetik özellikleri yeterince ara lmad ndan, böbrek bozuklu u bulunan hastalara verilirken dikkat edilmelidir. Sertralin, karaci erde büyük oranda metabolize olmaktad r. Hafif ve stabil siroz hastalar nda yap lan çoklu doz farmakokinetik çal mas nda, normal deneklere k yasla eliminasyon yar ömründe uzama ve EAA ile C max de erlerinde yakla k üç kat art saptanm r. ki grup aras nda plazma proteinlerine ba lanma aç ndan önemli bir fark görülmemi tir. Karaci er bozuklu u bulunan hastalarda sertralinin kullan

5 ras nda dikkatli davran lmal r. Karaci er bozuklu u bulunan hastalara daha dü ük veya daha seyrek aral klarla doz verilmelidir. Diyabet hastalar : Muhtemelen depresyon semptomlar n iyile mesinden dolay diyabet hastalar nda bir SSRI ile tedavi uyguland nda glisemik kontrol de ebilmektedir. nsülin ve/veya oral hipoglisemiklerin dozunun de tirilmesi gerekebilir. Nöbetler (konvülziyonlar): Antidepresan veya antiobsesyon ilaçlar hastalar n nöbet geçirmesine neden olabilecek potansiyel risk ta rlar. Nöbet geçiren hastalarda sertralin tedavisine son verilmelidir. Sertralin, stabil olmayan epilepsi hastalar na verilmemeli, kontrollü epilepsisi bulunan hastalara verilmesi halinde dikkatle gözlenmelidir. Nöbet s kl artarsa sertralin tedavisine son verilmelidir. Elektrokonvülsif tedavi (ECT): Sertralinin ECT ile beraber verilmesine ili kin klinik çal ma azd r, bu nedenle dikkatli olunmas tavsiye edilir. Mani: Sertralin, mani/hipomani geçmi ine sahip hastalarda dikkatle kullan lmal r. Manik evreye giren hastalar n sertralin tedavisine son verilmelidir. ntihar: Tedavinin ilk birkaç haftas içinde veya daha uzun tedaviden hemen sonra iyile me meydana gelmeyebilir. Bu nedenle hastalar bu sürede yak ndan gözlenmelidir. Depresyonlu hastalar n intihar giri iminde bulunmas olas r ve belirgin terapötik etki elde edilinceye kadar devam edebilir. Genel klinik deneyimler, tüm antidepresan tedavilerde intihar giri imi riskinin iyile menin ilk evrelerinde artabildi ini göstermektedir. Kanama: SSRI alan hastalarda ekimoz (morarma) ve purpura gibi ciltte kanama anormallikleri bildirilmi tir. SSRI kullanan hastalarda, özellikle de p ht la ma fonkiyonlar etkiledi i bilinen ilaçlar ile birlikte kullan nda (örnek olarak atipik antipsikotikler, fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar n ço u, aspirin, steroidal olmayan anti enflamatuvar ilaçlar (NSAEI lar) ve geçmi inde kanama bozukluklar bulunan hastalarda kullan na dikkat edilmesi tavsiye edilir. Ya hastalarda kullan : Sertralin ile yap lan ara rmalara yüzlerce ya hasta kat lm r. Ya hastalarda görülen yan etkiler ve görülme s kl, genç hastalar nkine benzemektedir. Çocuklarda kullan : Tamamlanan veya halen devam eden ara rmalarda 250 den fazla OKB li çocuk hastaya sertralin verilmi tir. Söz konusu ara rmalarda saptanan sertralin güvenilirlik profili, OKB li yeti kin hastalar ile yap lan ara rmalarda

6 saptanan güvenilirlik profiline benzerdir. Depresyon veya panik bozuklu u bulunan çocuk hastalar üzerinde yap lan kontrollü ara rmalarda, sertralinin etkili olmad saptanm r. 6 ya ndan küçük pediatrik hastalarda güvenirli i ve etkinli i saptanmam r. Çocuklar n cinsel geli imi üzerindeki etkisi hakk ndaki bilgiler s rl r. Uzun QT sendromu/torsades de Pointes e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullan ld nda uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes olu ma riskini artt rabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullan lmamal r Di er t bbi ürünler ile etkile imler ve di er etkile im ekilleri Monoamin oksidaz inhibitörleri (bkz. Kontrendikasyonlar ) Merkezi sinir sistemine etkili ilaçlar: Sertralinin birlikte verilmesi halinde dikkatli olunmal r. Özellikle SSRI ler, trisiklik antidepresanlar n plazma seviyelerinin art na yol açabilme potansiyeline sahiptirler. Bu etkile imin muhtemel mekanizmas, SSRI lerin CYP2D6 izoenzimi üzerindeki inhibisyon etkisidir. SSRI lerin CYP2D6 aktivitesi üzerindeki inhibisyonunun kapsam de kenlik göstermektedir. Bu durumun klinik etkisi, inhibisyon oran na ve birlikte verilen ilac n terapötik indeksine ba r. Normal etkile im ara rmalar nda, günlük 50 mg sertralin dozu ile, kararl durum plazma desipramin düzeylerinde ( CYP2D6 izoenzim etkisinin bir göstergesi) çok az art (ortalama %23-37) görülmü tür. Alkol: 9 gün süreyle günde 200 mg sertralin uygulanan 11 sa kl denekte, tek doz 500 mg/kg alkol ald ktan sonra, bili sel veya psikomotor performanslarda plasebo verilen kontrol deneklere k yasla olumsuz etki gözlenmemi tir. Ancak depresyonlu hastalarda sertralin ile birlikte alkol tüketimi tavsiye edilmez. Lityum ve triptofan: Gönüllü sa kl denekler üzerinde yap lan plasebo kontrollü ara rmalarda, sertralin ve lityum beraber al nd nda lityumun farmakokinetik özelliklerinin önemli ölçüde de medi i görülmü tür. Sertralin ve lityum birlikte al nd nda plasebo verilen deneklere k yasla titremede art görülmü tür, bu bulgu farmakodinamik etkile im olas na i aret etmektedir. SSRI ler lityum veya triptofan ile birlikte verildi inde etkinliklerinin artt rapor edilmi tir. Bu nedenle SSRI lerin bu ilaçlarla birlikte al nmas halinde dikkat edilmelidir. Serotonerjik ilaçlar: Di er antidepresan veya antiobsesyon ilaçlar ndan sertraline geçi teki en uygun zamanlaman n ne oldu una ili kin veriler azd r. Geçi s ras nda, özellikle de etkisi uzun süren ilaçlar söz konusu oldu unda, dikkatli ve tedbirli t bbi

7 kararlar verilmelidir. SSRI den bir ba ka SSRI kullan na geçerken beklemeyi gerektiren vücuttan at m süresi saptanmam r. Yeni veriler elde edinceye kadar tramadol, sumatriptan veya fenfluramin gibi ilaçlar n 5-HT ile ili kili etkileri muhtemelen artaca ndan sertralin ile birlikte kullan lmamal r. Sar kantaron bitkisi (St John s Wort): ifal bitki olarak sar kantaron (hypericum perforatum) un SSRI ile e zamanl kullan muhtemel serotonerjik potansiyel ortaya ç kabilece inden bu kombinasyondan kaç lmal r. ht la ma i levini etkileyen ilaçlar, örne in NSAEI lar: Bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Önlemleri (Kanama). Di er ilaç etkile imleri: Sertralin plazma proteinlerine ba land ndan plazma proteinlerine ba lanan di er ilaçlarla etkile ime girebilece i unutulmamal r. Sertralin (günde 200 mg), diazepam veya tolbutamid ile birlikte al nd nda baz farmakokinetik parametrelerde küçük fakat istatistiksel aç dan önemli de iklikler meydana gelmi tir. Simetidin ile birlikte al nd nda, sertralin klirensinde önemli bir azalma görülmü tür. Bu de ikliklerin klinik aç dan önemi bilinmemektedir. Sertralin, atenololun beta-adrenerjik reseptörleri bloke edici özelli ini etkilemez. Sertralinin (günde 200 mg), glibenklamid veya digoksin ile etkile ime girdi i gözlenmemi tir. Sertralin (günde 200 mg), varfarin ile birlikte al nd nda protrombin süresinde küçük fakat istatistiksel aç dan önemli bir art meydana gelmi tir. Bunun klinik aç dan önemi bilinmemektedir. Bu nedenle, sertralin tedavisine ba land nda veya son verildi inde protrombin süresi dikkatle izlenmelidir. Sertralin, (günde 200 mg), sa kl deneklerde bili sel ve psikomotor performans üzerinde karbamazepin, haloperidol veya fenitoinin etkisini de tirmemi tir Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi C dir. Çocuk do urma potansiyeli bulunan kad nlar/do um kontrolü (Kontrasepsiyon) SERTEVA n n çocuk do urma potansiyeli bulunan kad nlarda kullan na ili kin yeterli veri mevcut de ildir. SERTEVA gerekli olmad kça çocuk do urma potansiyeli bulunan kad nlarda kullan lmamal r.

8 Gebelik dönemi SERTEVA n n gebe kad nlarda kullan na ili kin yeterli veri mevcut de ildir. Hayvanlar üzerinde yap lan ara rmalarda teratojenisiteyi gösterir bir kan t bulunmamas na ra men, sertralinin gebelikte güvenli olup olmad saptanmam r. nsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Tüm ilaçlarda oldu u gibi, sertralin ancak anne aç ndan potansiyel yarar fötusa olabilecek muhtemel risklerinden daha fazla ise gebelikte kullan lmal r. Laktasyon dönemi Sertralinin anne sütüne geçti i bilinmektedir. Emzirilen bebekler üzerine etkisi henüz saptanmam r. Sertralin tedavisinin gerekli oldu una karar verilirse, anne emzirmeye son vermelidir. Üreme yetene i/fertilite SERTEVA n n üreme yetene i üzerindeki etkisine ili kin yeterli veri mevcut de ildir Araç ve makine kullan üzerindeki etkiler Klinik farmakolojik ara rmalar, sertralinin psikomotor performans üzerinde etkili olmad göstermi tir. Ancak antidepresan veya antiobsesyonel ilaçlar, araba ya da makine kullanma gibi potansiyel aç dan tehlikeli i leri yapmak için gereken zihinsel ve fiziksel kabiliyetleri olumsuz etkileyebilece inden hastalar uyar lmal r. Sertralin, araba ya da makine kullanan hastalara benzodiazepinler veya di er sakinle tiriciler ile birlikte verilmemelidir stenmeyen etkiler Çe itli dozlarla yap lan ara rmalara göre sertralin alan hastalarda plasebo alan deneklere k yasla önemli oranda art gösteren istenmeyen etkiler unlard r; Çok yayg n ( 1/10) Santral sinir sistemi: Uykusuzluk, uyuklama, ba dönmesi, ba a, halsizlik Gastrointestinal: shal/sulu d, bulant, a z kurulu u Kardiyovasküler Bozukluklar: yayg n olmayan postural hipotansiyon ve ta ikardi dahil kan bas nc de imleri Genitoüriner sistem: Cinsel i lev bozuklu u ( genelde erkeklerde ejakülasyon gecikmesi) OKB ve PTSD hastalar üzerinde yap lan çift kör ve plasebo kontrollü ara rmalarda gözlenen genel yan etki profili, depresyonlu hastalarda görülenlerle benzerdir.

9 OKB li çocuk hastalarda plasebo verilen deneklere k yasla önemli oranda art gösteren yan etkiler unlard r: ba a, uykusuzluk, ajitasyon, anoreksiya ve titreme. Bunlar n ço u hafif ve orta iddettedir. lac n piyasaya sunulmas ndan sonra bildirilen yan etkiler a da yer almaktad r. Çok yayg n ( 1/10); yayg n ( 1/100 ila <1/10); yayg n olmayan ( 1/1.000 ila <1/100); seyrek ( 1/ ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Göz bozukluklar : Yayg n bulan k görme. Kulak bozukluklar : Yayg n kulak ç nlamas Gastrointestinal bozukluklar: Yayg n kusma, kar n a, i tahs zl k, dispepsi, flatulans, kilo alma Sinir sistemi: Yayg n amnezi, ba a, uyu ukluk, hareket bozukluklar, kar ncalanma, hipoastezi, seyrek depresif semptomlar, halüsinasyon, sald rgan reaksiyon, ajitasyon, anskiyete, psikoz, ki ilik bozukluklar, sinirlilik, panik reaksiyonu ve serotonin sendromu ile ba nt bulgu ve belirtiler (ate, rijidite, ak l kar kl, ajitasyon, terleme, ta ikardi, hipertansiyon ve ishal.) Ayr ca çok seyrek manik reaksiyon vakalar da bildirilmi tir, ancak bunlar hastal klar n alt nda yatan belirtilerin sonucu olabilir. Konvülsiyon geçiren hastalarda sertralin tedavisine son verilmelidir (bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Önlemleri ). Kas-iskelet sistemi bozukluklar : Çok seyrek artralji, miyalji. Hepatobilier/karaci er/pankreas: Çok seyrek olarak pankreatit ve ciddi karaci er vakalar (hepatit, sar k ve karaci er bozuklu u dahil). Sertralin verilmesi ile ba nt olarak serum transaminazlar nda (SGOT ve SGPT) semptomatik olmayan art lar görüldü ü (% ) ve 200 mg/gün dozda bu riskin artt bildirilmi tir. Bu anormallikler genelde tedavinin ilk 1-9 haftalar aras nda meydana gelmi ve ilaç kesildi inde k sa sürede azalm r. Böbrek ve idrar yolu bozukluklar : Çok seyrek idrar retansiyonu, yayg n i itme bozukluklar Üreme/Endokrin bozukluklar : Seyrek prolaktin art, galaktore, menstrüal düzensizlikler, anorgazmi. Erkeklerde yayg n bo alma bozuklu u Deri ve alerjik reaksiyonlar: Seyrek deri döküntüsü (baz ender vakalarda eritema multiform, a duyarl k), çok seyrek anjiyoödem, ekimoz (morarma), ka nt ve anafilaktoid reaksiyonlar.

10 Metabolik: Çok seyrek olarak hiponatremi bildirilmi tir, ancak sertralin tedavisine son verildi inde ortadan kalkmaktad r. Baz vakalar muhtemelen yanl antidiüretik hormon salg lama sendromundan ötürü meydana gelmi tir. Bu raporlar n ço u ya hastalar ve diüretikler ya da di er ilaçlar alan hastalar kapsamaktad r. Kan sistemi bozukluklar : Çok seyrek vakalarda, sertralin alan hastalar n p ht la ma levinde de me ve/veya anormal klinik laboratuvar sonuçlar bildirilmi tir. Sertralin alan baz hastalarda seyrek olarak trombositopeni, anormal kanama veya purpura vakalar bildirilmi tir, ancak bunlara sertralinin yol aç p açmad bilinmemektedir. Ayr ca bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Önlemleri. Genel bozukluklar: Çok seyrek keyifsizlik Di er: Yayg n terleme art. Sertralin tedavisi b rak ld nda geri çekilme reaksiyonlar meydana geldi i bildirilmi tir. Çok seyrek görülen genel semptomlar aras nda ba dönmesi, uyu ma, ba a, anksiyete ve mide bulant bulunmaktad r. Sertralin tedavisine aniden son verilmemelidir. Sertralin kesilmesi sonucu meydana gelen semptomlar n ço u ciddi de ildir ve kendili inden geçmektedir Doz a ve tedavisi Sertralinin a doz güvenlilik s geni tir. Tek ba na 8 gr. a kadar sertralinin kullan ile a doz vakalar bildirilmi tir. A dozda sertralinin ba ka ilaçlarla ve/veya alkol ile birlikte kullan sonucu ölüm vakalar bildirilmi tir. Bu nedenle doz vakalar derhal tedavi edilmelidir. Doz a semptomlar aras nda uyuklama, mide-ba rsak rahats zl klar (mide bulant ve kusma), ta ikardi, titreme, ajitasyon ve ba dönmesi gibi serotonin uyar ml yan etkiler bulunmaktad r. Koma ender olarak bildirilmi tir. Spesifik bir tedavi tavsiye edilmemektedir; Sertralinin spesifik bir antidotu bulunmamaktad r. Solunum yollar aç k tutulmal, yeterli oksijen alma ve havaland rma sa lanmal r. Sorbitol ile kullan labilen aktif kömürün emezis veya lavaj ile ayn oranda veya daha fazla etkili oldu u görülmü tür, bu nedenle a doz vakalar tedavi etmek için kullan labilir. Genel semptomatik ve destekleyici önlemlerin yan s ra kalp ve hayati belirtilerin izlenmesi tavsiye edilir. Sertralin geni ölçüde vücuda da ld için zorla diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve kan transfüzyonu faydal olmamaktad r.

11 5. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Antidepresan, seçici serotonin geri al m inhibitörü (SSRI) ATC kod no.: N06A B06 Sertralin, in vitro ve in vivo ko ullarda güçlü ve spesifik bir nöronal serotonin (5-HT) al inhibitörüdür. Muskarinik, serotonerjik, dopaminerjik, adrenerjik, histaminerjik, GABA veya benzodiazepin reseptörlerine afinitesi yoktur. Sertralin hayvanlarda uyar, sedatif veya antikolinerjik etki veya kardiyotoksisite olu turmamaktad r. Trisiklik antidepresanlar n aksine, depresyon tedavisi s ras nda kilo al gözlenmemektedir. Sertralinin fiziksel veya psikolojik ba ml a yol açt görülmemi tir. Sertralin, 12 hafta süreli ve plasebo kontrollü bir ara rmada 6 ile 17 ya aras OKB li çocuk hastalarda incelenmi tir. Çocuk OKB hastalar n (6-12 ya aras ) tedavisine 25 mg/gün doz ile ba lanm ve 1 hafta sonra 50 mg/gün e yükseltilmi tir. Sertralin verilen hastalarda plasebo verilen deneklere k yasla önemli oranda art gösteren yan etkiler unlard r: Ba a, uykusuzluk, ajitasyon (6-12 ya aras ), anoreksiya, titreme (13-17 ya aras ). 12 haftadan uzun tedavilerin etkinli i ve güvenirli ine ili kin kan tlar azd r Farmakokinetik özellikler Genel Özellikler Sertralin, mg aral nda doz ile orant farmakokinetik özellikler sergilemektedir. Emilim: Sertralin insanlara a zdan verildi inde en yüksek kan düzeyine yakla k saat sonra ula maktad r. Da m: Sertralinin günlük dozlar bir hafta sonra kararl hale ula r. Sertralinin plazma yar ömrü yakla k 26 saattir, genç ve ya yeti kin hastalarda ortalama yar ömrü saat aras ndad r. Sertralinin normalde %98 i plazma proteinlerine ba lanmaktad r. Eliminasyon: Ba ca metaboliti olan N-desmetilsertralin, in vivo ko ullarda depresyon modellerinde etkili de ildir ve yar ömrü yakla k saattir.

12 Biyotransformasyon: Sertralin ve N-desmetilsertralin insanda büyük oranda metabolize olur ve sonuçta ortaya ç kan metabolitler feçes ve idrar ile e it oranda at r. Sadece az miktarda (< %0.2) de memi sertralin idrar ile at r. Hastalalardaki karakteristik özellikler: OKB li çocuk hastalar n sertralinin farmakokinetik özelliklerinin yeti kinler ile benzer oldu u saptanm r (çocuk hastalarda sertralinin biraz daha yüksek oranda metabolize olmas na ra men). Ancak çocuk hastalar n vücut a rl az oldu u için (özellikle 6-12 ya grubu), plazma düzeylerinde a art olmamas için bu hastalara dü ük doz verilmesi tavsiye edilir. Ya hastalarda sertralinin farmakokinetik özellikleri, genç hastalar nki ile benzerdir. Do rusall k/do rusal olmayan durum Sertralin konsantrasyonu ile terapötik yan n büyüklü ü aras nda net bir ili ki saptanmam r. dalar, SERTEVA Film Kapl Tabletlerin biyoyararlan üzerinde önemli de ikli e neden olmamaktad r Klinik öncesi güvenlilik verileri Hayvanlar üzerinde yap lan geni kapsaml kronik güvenlik ara rmalar, sertralinin klinik aç dan etkili olan dozlar n çok üstündeki dozlar n da genelde iyi tolere edildi ini göstermektedir. 6. FARMASÖT K ÖZELL KLER 6.1. Yard mc maddelerin listesi Mikrokristalin selüloz Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat Povidon Kroskarmelloz sodyum Magnezyum stearat Hipromelloz (E464) Titanyum dioksit (E171) Makrogol 6000 Polisorbat 80 ndigo karmin (E132)

13 6.2. Geçimsizlikler Geçerli de ildir Raf ömrü 36 ay Saklamaya yönelik özel uyar lar 25 0 C nin alt ndaki oda s cakl nda ve ambalaj nda saklay z Ambalaj n niteli i ve içeri i PVC/PVdC alüminyum blister ambalajlarda çinde 30 adet tablet bulunan blister ambalajlar 6.6. Be eri t bbi üründen arta kalan maddelerin imhas ve di er özel önlemler Geçerli oldu u takdirde kullan lmam olan ürünler ya da at k materyaller T bbi at klar n kontrolü yönetmeli i ve Ambalaj ve Ambalaj At klar n Kontrolü Yönetmelikleri ne uygun olarak imha edilmelidir. 7. RUHSAT SAH MED- LAÇ San. ve Tic. A. Bankalar Cad. Bozkurt Han No: 19/ Karaköy/ stanbul Tel: Faks: RUHSAT NUMARASI 126/95 9. LK RUHSAT TAR /RUHSAT YEN LEME TAR KÜB ÜN YEN LENME TAR

Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu

Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu KISA R N B LG S 1. BE ER TIBB R N N ADI STABLON 12.5 mg kapl tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu Yard "mc " maddeler : Yarmc maddeler için baknz 6.1. 3.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI SECĐTA 10 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette, 10 mg essitaloprama eşdeğer essitalopram oksalat bulunur. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 157-168 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Gliklazid...60 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat...71.36

Detaylı

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar:

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar: 74 Bölüm 2: Kardiyovasküler sistem H DRALAZ N H DROKLORÜR Endikasyonlar : orta-a r derecede hipertansiyon, beta bloker ve tiazid ile; hipertansif kriz ( bkz. bölüm 1.5) Dikkatli olunmas gereken durumlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CIPRAM 20 mg Film Tablet Sitalopram Ağızdan alınır. Etkin madde: 20 mg sitalopram (hidrobromür olarak). Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz,kopovidon,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 50 mcg mometazon furoat a eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 50 mcg mometazon furoat a eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONALİZ % 0.05 burun spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 50 mcg mometazon furoat a eşdeğer 51.75 mcg mometazon furoat monohidrat içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir.

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir. KULLANMA TALĐMATI DULOXX 30 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Şeker pelleti, polisorbat

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat (monohidrat)... 50 mikrogram/püskürtme

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat (monohidrat)... 50 mikrogram/püskürtme KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MOMETİX AQ % 0.05 Nazal Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat (monohidrat)... 50 mikrogram/püskürtme Yardımcı maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

KISA tjrun BiLGiSi. r. BE$ERi TrBBi 0R0NtJN ADr. Etkin madde(ler): Her bir film tablet,20 mg Essitalopram'a eqdeger 25.548 mg Essitalopram

KISA tjrun BiLGiSi. r. BE$ERi TrBBi 0R0NtJN ADr. Etkin madde(ler): Her bir film tablet,20 mg Essitalopram'a eqdeger 25.548 mg Essitalopram KISA tjrun BiLGiSi r. BE$ERi TrBBi 0R0NtJN ADr ESPLUS@ 20 mg film tablet 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT nils$iu Etkin madde(ler): Her bir film tablet,20 mg Essitalopram'a eqdeger 25.548 mg Essitalopram oksalat

Detaylı