Toplu taþýma neþter istiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplu taþýma neþter istiyor"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 23 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Vahit Kayrýcý "Seçimlerde beldelerimizi köy haline getirenlerden hesap soracaðýz" 7 Haziran Genel Seçimler öncesi çalýþmalarýna devam Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý Sungurlu'nun Arifegazili Köyü'nü gittiler. Seçim çalýþmalarýna MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, ve parti yönetim kurulu üyeleri katýldý. 9 DA Toplu taþýma neþter istiyor Cahit Baðcý Öðrencilere interneti verimli kullanýn tavsiyesi Fatih Gök "Saðlýk Bakanlýðý oyun baþladýktan sonra kural deðiþtiriyor" Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Aile Hekimlerine destek verdi. 4 TE Boþanmak isteyen eþinin ailesine kurþun yaðdýrdý: 1 ölü 3 yaralý Alaca'da kendisinden boþanmak isteyen eþinin baba evini basan þahýs, 1 kiþiyi öldürdü, 3 kiþiyi yaraladý. 11 DE HDP'lilere Alaca'da saldýrý Çorum'da seçim çalýþmalarý kapsamýnda Alaca ilçesine giden HDP'liler saldýrýya uðradý. Olayda HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ile birlikte 4 partilinin yaralandýðý bildirildi. 11 DE Türkiye-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý kapsamýnda Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaþ Katýlýmý Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Stratejik Plan Anketi sonuçlarý deðerlendirildi. "Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili adayý Muharrem Özünel, HDP'ye verilen her bir oyun bu ülkedeki kardeþliðe, barýþa verilmiþ bir oy olduðunu belirterek... 6 DA Muharrem Özünel 5 TE AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, daðýtýlan tabletlerin yüz de yüz yerli teknoloji ile üretilmesinin ülkemizin bu alanda geldiði noktayý göstereceðini belirterek, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak enerjik bir teknolojiye ve donanýma sahip olduðunu kaydetti. Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptýðý açýklamada, Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafýndan, 2014 Hesap dönemine ait Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhasý... 7 DE Muzaffer Yýldýrým Vergi Levhasý GÝB Ýnternet Sitesinden 1 Haziran'a kadar alýnacak 9 DA Çorum ÝHH sýðýnmacýlara yardým edecek Alaybey Talebe Yurdu kermesi açýldý Çorum'un en büyük hayýr kermesi dualar ile açýldý. Alaybey Sokakta bulunan, Alaybey Talebe Yurdunda bulunan kermesin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý... 5 TE Topçubaþý: Halkýn sevgisi ve coþkusu bizi mutlu ediyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý mülteci çalýþmalarý çerçevesinde tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da ki mültecilere destek için üç týr insani yardým malzemesini Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH)'ne teslim etti. 5 TE Öðrencilere tablet bilgisayar daðýtýldý Çorum Anadolu Lisesi'nde öðrencilere tablet daðýtýldý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn canlý baðlantýsý ile Ankara merkezli ve 81 ilde ayný anda tablet daðýtým töreni gerçekleþtirildi. Türkiye genelinde yapýlan törende toplam 700 bin adet tablet daðýtýldý. 7 DE Çorum MHP milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. MHP'nin kadýn adayý Aybüke Topçubaþý beraberinde MHP milletvekili aday adayý Ahmet Anak, Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka... 6 DA 3F Tekstil OSB'de üretime baþladý 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:19 05:10 12:44 16:38 20:05 21: Celâl Bayar'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi (1950) - Adnan Menderes'in Baþbakan olmasý (1950) Nene Hâtunun vefâtý (1955) Eðer cahiller susup, konuþmasalardý, insanlar arasýnda ihtilâf olmazdý. Ýmâm-ý Takî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝNSAN EN ÝYÝ Ýnsan en iyi kalabalýkta, akþamüstü öðreniyor kendini adýný, adresini, dünyadaki yerini Þaþýrtmasa, gazetelerden habersiz aðacýn serçeleri Gürültüyle gülüþüyorlar, toplanmýþlar da Saçma, ama yine de sapan kullanýyor çocuklar Oysa insan bir ömür unutamýyor mermileri, Köroðlu'nu, Robin Hood'u, Hazreti Ali'yi yalaný, gibiyi, þeyi, filaný aþký, hasreti, beklemeyi insan en iyi kalabalýkta, akþamüstü öðreniyor "Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara" konferansý bugün yapýlacak Selim Özkabakçý Ýlke-Der ve Çorum ÝHH "Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara" konulu bir konferans düzenleyecek. Konferansa konuþmacý olarak Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ve Çorum ÝHH Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý katýlacak. Konferans hakkýnda açýklama yapan Selim Özkabakçý, "Mavi Marmara Kudüs-Filistin mücadelesinin bir parçasýdýr. Amacý ablukanýn kalkmasýdýr. Ablukanýn kalkmasý için sorumluluðumuz devam etmektedir. Barýþ isteyen halklar Ýsrail'in karþýsýndadýr. Türkiye halkýnýn tamamý Mavi Marmara'nýn tarafýnda, Ýsrail'in karþýsýndadýr. Bunun altýný bir kez daha çiziyoruz. Siyonistlere göre Ýsrail'in amacýna uygun tek çözüm "Mavi Marmara'yý tarihten silmek, üzerini örtmek, hafýzalardan çýkarmak ve unutturmak"týr. Unutturmayacaðýz. "Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara" Konulu konferansýmýza tüm Ýsmail Yýlmaz halkýmýz ailesi ile birlikte davetlidir" Konferans 23 Mayýs 2015 Cumartesi günü saat 20.30'da Çorum ÝHH konferans salonunda yapýlacak. "Japonya'da Müzeler ve Deprem"konferansý yapýlacak Ýnsan en iyi birini dinlerken öðreniyor kendini yüzün çýrpýnýþýný, elin kederini bakýþtaki anlýyor musun'u sürçmedeki gizlenme telaþýný öðreniyor, yapýyor, ne iyi ki kimsenin kimseye sözü kalmýyor Gece boþalýyor, yýldýzlar kapanýyor açýlýyor rüyanýn fenafillah kapýsý Sabah, sýr gibi saklanarak iþaretler ketum yüzlerle gidiliyor iþe iþten güçten darp izi kalmasýn diye aþktan serçelerden piyanodan edebiliyor kendini. Ýnsan en iyi alýþveriþ yaparken öðreniyor kendini ilaç almasa hastalýðýný þaþýrtabiliyor Ceket almasa mevsim deðiþmeyecek Plak filan almasa sessizlik, sessizlik! Gözlüðü yoksa nasýl sakýnsýn gözlerini Arabasý olmayanýn uzaðý yoktur Bunlarý söylemese saçmalamayacak belli ki Ama insan en iyi alýþveriþ yaparken öðreniyor kendini. Mahmut TEMÝZYÜREK Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5938 2,5950 EUR 2,8961 2,8979 STERLiN 4,0567 4,0588 2,1450 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: ERMAN ECZANESÝ TEL: AKMAN ECZANESÝ TEL: ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Þevki Yýlmaz'ýn konferansý yarýn Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan organize edilen "Türkiye'nin Dünü, Bugünü Yarýný" adlý konferans yarýn yapýlacak. Saat 20.30'da Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilecek olan konferansa konuþmacý olarak Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz katýlacak. Vali Kara'dan Baroya iade-i ziyaret Vali Ahmet Kara Çorum Barosuna iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar yönetim kurulu üyesi Av. Kenan Kellerbaðý ve Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser'de hazýr bulundu. Baro Baþkaný Akpýnar ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Kara'ya teþekkür etti. Haber Servisi Çorum Müze Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JI- CA) birlikte "Japonya'da Müzeler ve Deprem" konulu konferans düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Müzesi Konferans Salonunda yapýlacak olan konferansta müze koleksiyonlarýný tehdit eden en önemli faktörden birisi olan deprem ve depremin yarattýðý hasarlara karþý önleyici ve koruyucu tedbirlerin alýnmasý anlatýlacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünce uygun görülen ve Acil Eylem Planýnýn hazýrlanmasýnda katký saðlayacaðý düþünülen konferansa konuþmacý olarak Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama katýlacak. Konferans 25 Mayýs 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da yapýlacak ve Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Çankýrý ve Kastamonu Müze Müdürlüklerinden uzman personelde katýlacak. Baþöðretmen Anadolu'da Necip Fazýl rüzgarý Baþöðretmen Anadolu Lisesinde "Kültür Günleri" kapsamýnda Mehmet Tatlýsu hem Necip Fazýl Kýsakürek kitaplarý sergisi açtý hemde konferans verdi. Mehmet Tatalýsu Necip Fazýl Kýsakürek ile arasýnda geçen yazýþmalar, tebrikleri sergide gösterildi. Sergiyi Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi öðrencileri de gezdiler. Haber Servisi Ýmam Hatip Þöleni ve paneli Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro bugün Ýmam Hatip Þöleni bugün gerçekleþtirilecek. Þölen kapsamýnda Ýlk olarak saat 14.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda "Yeni Eðitim Sitemi ve Ýmam Hatip Okullarý" konulu panel yapýlacak. Panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adem Korukçu MEB Müsteþar Yardýmcýsý Yusuf Büyük, S.Ü. Sosyoloji Böl. Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir, NEÜ. Ýlahiyat Fak. Din Eðitimi Ana Bil. Dalý Öðr. Üyesi Prof. Dr. Muhittin Okumuþlar katýlacak. Akþam ise saat 20.15'te Atatürk Kapalý Spor Salonunda Çorum'da bulunan Ýmam Hatip Liseleri ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnýn ortaklaþa hazýrladýðý "Ýmam Hatip Þöleni" gerçekleþtirilecek. Program Mustafa Cihat konseri ile sona erecek. Yýl: 11 Sayý: MAYIS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3

4 HABER 4 "Saðlýk Bakanlýðý oyun baþladýktan sonra kural deðiþtiriyor" Fatih Gök Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Aile Hekimlerine destek verdi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök, her hafta cumartesi nöbetlerine katýlmama konusunda da Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn yanýnda olduklarýný ve yanýnda olmaya da devam ettiklerini söyledi. Cumartesi günleri için aldýklarý nöbete katýlmama kararlarýný devam ettireceklerini dile getiren Gök, "Saðlýk Bakanlýðý ortaya koymuþ olduðu her yeni uygulamada kervan yolda düzülür anlayýþý ile hareket etmektedir. Ýyi bir iþgücü planlamasý yapmadan, mevcut personel sayýsýný iyi deðerlendirmeden bir uygulama yapmayý alýþkanlýk haline getirmiþtir. Bir tarafý yapayým derken öbür tarafý yýkýyor. Sonra da tahribatý ve olumsuzluklarý düzeltme adýna da tüm olumsuz þartlara raðmen büyük bir özveri ile hizmet veren saðlýk çalýþanlarýnýn zaten fazla olan iþ yüküne yeni iþ yükü ekleyerek çözmeye çalýþýyor. Hekim ihtiyacýndan bahseden Bakanlýk bu gün itibari ile 4 bin hekimi, hekimlik görevleri dýþýnda çalýþtýrýyor.4 bin hekim hekimlik yapmýyor. Almýþ olduðu eðitimle hiç alakasý olmayan konularda idarecilik görevi yapýyor. Bunun hiçbir þekilde akýl ve mantýkla izahý yoktur" "Hastanelerde iþ yükü artýyor. Acil servisler doluyor, sorumlusu Aile Hekimleriymiþ gibi çözüm onlarda aranýyor" ifadelerini kullanan Gök, "Þu bilinmelidir ki: Hastaneler ve Acil Servislerdeki yýðýlmalarýn sorumlusu ve çözüm adresi Aile Hekimliði çalýþanlarý deðildir. Bu yýðýlmanýn sorumlusu, 15 senedir bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar ve onun Saðlýk Bakanýdýr. Popilist yaklaþýmlarla oluþturulan bir saðlýk politikasý sonucu hastaneye müracaat eden hasta sayýsý ile övünen bir anlayýþ gün geçtikçe önemini yitiren birinci basamak saðlýk hizmetinin geldiði nokta sorunun ta kendisidir. Bu sistem, saðlýk hizmetinin vatandaþ için vazgeçilemeyecek bir hak olarak görmeyen bir anlayýþýn ürünüdür. Vatandaþýna ihtiyacý kadar eþit ve ücretsiz saðlýk hizmetinden faydalanmasý yerine, paran kadar saðlýk anlayýþýna mecbur eden bir sistemdir" diye belirtti. "Aile Hekimliði Sisteminde saðlýk hizmeti sunan Hekiminden, Hemþiresine, ATT'sine, Ebesine ve Saðlýk Memuruna kadar tüm saðlýk çalýþanlarý Aile Hekimliði Çalýþanlarýdýr. Bu arkadaþlarýmýzýn görev ve sorumluluklarý yönetmeliklerle önceden belirlenmiþtir" þeklinde kaydeden Gök, sözlerine þöyle devam etti: "Þimdi Saðlýk Bakanlýðý tabir caizse oyun baþladýktan sonra kural deðiþtirmektedir. Baþta birinci basamak saðlýk hizmeti sunmakla görevlendirilen aile hekimliði çalýþanlarý oldubittiye getirilmek istenen uygulamalarla iþ yükleri artýrýlmakta ve çalýþma þartlarý aðýrlaþtýrmak istenmektedir. Sistem içinde saðlýk hizmeti sunan arkadaþlarýmýzýn iþlerini engelleyecek ve moral motivasyonlarýný bozacak uygulamalara ilk önce Saðlýk Bakanlýðý itiraz etmelidir. Aile Hekimliði sisteminde, Bakanlýðýn kendi belirlediði rakamlara göre bu gün için 4 bin Aile Hekimine ihtiyaç var. Yine Bakanlýðýn hesaplarýna göre de 7 bin Aile Saðlýðý Çalýþanýna ihtiyaç vardýr. Bu ne demektir? Bu gün aile hekimliði sisteminde saðlýk hizmeti veren aile hekimleri kendi görevlerinin dýþýnda ekstra 4 bin aile hekiminin daha iþini yapýyor demektir. Bu ayný zamanda mevcut aile saðlýðý çalýþaný arkadaþlarýmýzýn kendi iþi dýþýnda 7 bin aile saðlýðý çalýþanýnýn daha iþini yapýyor demektir. Yani bu rakamlar, zaten iþ yükü fazla olan aile hekimliði çalýþanlarýnýn iþ yükünü daha da artýrmaktadýr. Bu gün bir aile hekimliði çalýþaný 140 kalem iþle uðraþmaktadýr. Onca iþ yükünün yanýnda resmi evrak ve bürokratik iþler dayanýlmaz hale gelmiþtir. Yetmezmiþ gibi Bakanlýk, aile hekimliði çalýþanlarýný deðiþik zamanlarda anketör gibi de çalýþtýrmak istemektedir. Þimdi tüm bunlarý çalýþanlarýn önüne sorun olarak getirenler, bu sorunu çözmek yerine baþka dayatmalar getirmektedir. Cumartesi nöbeti dayatmalarýnýn peþine Pazar nöbeti dayatmasýnýn da getirileceðini söylemektedir. Biz de buradan diyoruz ki, Sayýn Bakan; çalýþanlar sizden dayatma deðil, sorunlarýna çözüm üretmenizi bekliyorlar. Sizden; þiddete karþý çözüm, fiili hizmet zammý yani yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, daha itibarlý ve güvenceli bir çalýþma ortamý bekliyorlar. Bu bir ulufe deðil çalýþanlarýn hakkýdýr. Tüm saðlýk çalýþanlarý sizden haklarýný talep ediyorlar. Sen onlara milletin duasýný referans gösteriyorsun, sen milletin duasýna da mý ipotek koydun. Bu millet saðlýk çalýþanlarýna dua ediyor onu da saðlýk çalýþanlarý iyi biliyor. Býrak milletin duasýný sen; çalýþanýn duasýný alacak, seni iyi sözlerle yâd edecek iþler yap. Yoksa unutma bu saðlýk çalýþanlarý sana beddua ediyor beddua, bunu aklýndan çýkarma. Sivil toplu örgütleri eylem ve etkinliklerini, sorunlara karþý kulaðý saðýr, gözü kör olmuþ ama yetkili makamlarla oturanlarý uyarmak ve harekete geçirmek için kamuoyu oluþturma adýna yaparlar. Bizim yaptýðýmýz eylemler ve iþ býrakmalar sorunlarýmýza çözüm üretmek adýna kamuoyu oluþturmak içindir. Biz gerek teþkilatlarýmýzla, gerek aile hekimliði ve aile saðlýðý çalýþanlarý dernekleri ile yaptýðýmýz istiþareler sonucu gerekli kamuoyu oluþturmaktan uzak, eylem ve etkinliklerin sorunlara çözüm olmayacaðý gibi bazýlarýnýn eline de seçim meydanlarýnda kullanýlacak koz olacaðý kanaatindeyiz. Bu yüzden azami dikkat ve özeni göstermeli ancak kararlýlýðýmýzý da sonuna kadar devam ettirmeliyiz. Bakanlýðýn ceza puanlarý bizi yýldýrmamalý. Bu anlamsýz ve hiçbir derde deva olmayacak Cumartesi nöbetlerine itirazýmýzý yapmalýyýz. Aksi durumda Pazar nöbetlerinin de yolda olduðu bakan tarafýndan beyan edilmektedir. Ýþte bu kararlýlýðýmýzý göstermek adýna bugün buradayýz. Biz buradan Bakana bir çaðrý yapalým. Sayýn Bakan! Gel bu inattan vazgeç. Bu iþi muhataplarý ile görüþ. Ben yaptým oldu, ben emrettim siz yapacaksýnýz anlayýþý bu çaðda geçerliliðini yitirmiþtir. Aba altýndan sopa göstermek anlayýþý ile ortaya koyduðunuz 20 ceza puaný bizi kararlýlýðýmýzdan vazgeçiremez. Bu ceza puaný iþinden vazgeçin. Bunlarýn bizi yýldýracaðýný zannederseniz yanýlýrsýnýz. Ben yaptým oldu, ben emrettim siz uyacaksýnýz devri artýk geçti. Artýk çalýþanlar uyandý. Artýk çalýþanlarýn arkasýnda kale gibi duran Türk Saðlýk-Sen var. Ülkemiz çalýþanlarý temsilen salonlarda sana alkýþ tutan sendikalardan ibaret deðildir. Onlar sizi yanýltýrlar. Onlar makam odalarýnda baþka, dýþarýda çalýþanlara baþka konuþuyorlar. Ama bak biz sana buradan çalýþanlarla beraber Türk Saðlýk-Sen olarak sesleniyoruz: Bu yol, yol deðil; bundan vazgeçin. Aile hekimliði çalýþanlarýnýn da sesini duy. Onlarýn da bir ailesi olduklarýný düþün. Onlarýn da dinlenmeye ve aileleri ile zaman geçirmeye haklarý olduðunu unutma. Onlarýn acil hekimi deðil aile hekimliði çalýþanlarý olduðunu hatýrla. Sayýn Bakan sorumluluk makamýnda olanlar, sorunlarýnýn çözümünü sorunun kaynaðýnda aramalýdýrlar. Sorunun çözümü baþkalarýnýn iþ yükünü artýrmak, çalýþma þartlarýný aðýrlaþtýrmak ve çalýþanlarýn moral-motivasyonunu bozmak deðildir. Biz biliyoruz ki; Cumartesi nöbetleri sonrasýnda getirilmesini düþündüðünüz Pazar nöbetleri, vatandaþýmýzýn saðlýk hizmetlerinden daha iyi faydalanmasýna katký sunacak bir uygulama deðildir. Bu uygulama sadece vatandaþ referanslý bir uygulama da deðildir. Aile hekimliði çalýþanlarý sizin saðlýk hizmeti referanslý vatandaþa yönelik siyasi bir propaganda aracýnýzda deðildir. Olamaz, olmamalýdýr. Deðerli arkadaþlar buradan bir çaðrý da sizlere yapmak istiyorum. Kararlýlýðýnýzý yitirmeyin. Aile Hekimliði çalýþanlarý olarak kararlý tutum ve davranýþlarýnýzda vereceðiniz mücadelede Türk Saðlýk-Sen olarak biz sonuna kadar sizlerin yanýnýzdayýz. Yapacaðýmýz eylem ve etkinliklerde beraber istiþare halinde olacaðýz. Yapacaðýmýz eylem ve etkinliklerde kamuoyu desteðini de alacak hizmet sunduðumuz insanlarýn da desteðini alacaðýz." Yýlmaz MERT BAYAT - KARATEPE KUÞÇAÇÝMEN YAYLASI-1 Dini bayramlarýn yanýnda Milli bayramlarda insanlarýn bir araya gelmesi, kaynaþmasý için bir vesiledir. "Gençlik Haftasý" ve "19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý" da bunlardan bir tanesidir. Eskiden bu bayramlar statlarda, salonlarda kutlanýrdý. Þimdi artýk kutlamalar dar alanlardan geniþ mekânlara doðru açýlmaya baþladý. Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Gazi caddesindeki billboardlarda gençlik haftasý münasebetiyle Bayat- Karatepe Kuþçaçimen mesire alanýnda yapýlacak olan kutlama programýný görünce dikkatimi çekti. Ýlçe de yapýlacak etkinliðin ildeki billboardlarda reklamýný görmek hoþuma gitti. Þöyle bir inceledim. Ýmkân bulursam gideyim diye düþündüm. Bayat, sivil savunma uzmaný olarak okullarý ilk ziyaret etmeye niyetlendiðim de, zamanýn milli eðitim müdüründen izin alýrken ''09.00 da git ' de gel'' cümlesi karþýsýnda þok olup, ''olur efendim, ilçe müdürünün çayýný içip gelirim'' dediðim ve (daha çok okula ulaþabilmek için koþarak gittiðim günlerde, ikna edemeyince) tartýþtýðým bir ilçe. Bu yönüyle de bende ayrý bir anýsý var. Daha sonralarý en çok gittiðim ilçelerden bir tanesi. Bayat Oðuzlarýn 24 boyundan birisi olan Oðuz- Han'ýn büyük oðlu Gün Han'ýn Kayý'dan sonra ikinci oðlu olan Bayat'tan almaktadýr. Cumhuriyet döneminde 40 yýl kadar Çorum'un Ýskilip Ýlçesi Alagöz Nahiyesi olarak anýlan Bayat 01 NÝSAN 1958 tarihinde Ýlçe Merkezi oldu. Ýl merkezine 80 km uzaklýkta olup, toplam nüfusu civarýndadýr.(alýntý) KARATEPE KUÞÇAÇÝMEN YAYLASI: Ýlçenin kuzeyinde 2013 metre yüksekliðinde Öbek Tepesinin yer aldýðý mekândýr. Ýlçe merkezine 15 km mesafede olup yolun bir kýsmý asfalt bir kýsmý ise stabilizedir. Ýlçe merkezinden çýkýp birkaç kilometre yol aldýktan sonra yeþilin farklý tonlarýyla yolunuza devam ederken, ayný zamanda orman havasýný da yavaþ yavaþ teneffüs etmeye baþlýyorsunuz. Tabi bu arada trafik kurallarýna dikkat etmeniz gerekiyor. Alýþkýn olmayanlar için köy yollarý birazcýk tedirgin ediyor ama çok geçmeden alýþýveriyorsunuz. Yol güzergâhýnda Çerkeþ köyünden geçiyorsunuz. Yolun kenarýnda camlarý süslenmiþ iki katlý okul sizlere lisaný haliyle 'hoþ geldiniz' diyor. Sizler de 'hoþ bulduk' derken ayný zamanda buralarda görev yapan ve köyde ikamet eden öðretmenin, imamýn maaþý merkeze göre farklý olmalý diye kendi aranýzda öneri sunuyorsunuz Kim bilir önerileriniz gelecekte belki kabul görür de þehirlerden köylere tayin isteyen ve burada ikamet edecek olan öðretmenler, imamlar çýkar * Adý Karatepe, rakýmý yüksek Suyu harika, keþke hep içsek Sinir stres kalmaz iyice gezsek Herkesi davet ediyor Karatepe Yazý da - kýþý da çok güzel bence Gecikmeden buyurun gelin, hemence Yetkililer size yardýmcý olur el - pençe (yazar: ) Sungurlu Hürriyet Ortaokulu'ndan resim sergisi Sungurlu Hürriyet Ortaokulu öðrencilerinin yýl boyunca yaptýklarý eserler sergide görücüye çýktý. Belediye Ýþ Merkezinde ki resim sergisinin açýlýþýna Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Kadir Þahiner, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Þaban Atlý, Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Malmüdürü Türkay Odabaþ, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri katýldý. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkýnda bilgi aldýlar. Haber Servisi TBB Genel Kurulu'nu deðerlendirdiler Van Barosu'nun ev sahipliðinde Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Rescate Otel Toplantý salonunda yapýlan Türkiye Barolar Birliði 33.Mali Genel Kurulu'na Çorum Barosunu temsilen Baro Baþkaný Av Altan Akpýnar,TBB Delegesi Av. Hasan Alparslan Býyýkoðlu ve TBB Delegesi Av. Kenan Yaþar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Van Baro Baþkaný Murat Timur ile TBB Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu konuþma yaptýlar. Daha sonrana TBB organlarýnda bir önceki döneminde görev alanlara plaket verildi. Birlik Yönetim Kurulunun yýllarý çalýþma raporu, bilanço, gelir-giderleri ile denetleme kurulu raporunun okunmasý ve görüþülmesinin ardýndan Birlik Yönetim Kurulu sadece 4 muhalif oya karþý büyük bir çoðunlukla aklandý. Baro Baþkaný Av Altan Akpýnar, TBB Delegesi Av. Hasan Alparslan Býyýkoðlu ve TBB Delegesi Av. Kenan Yaþar konu hakkýnda yaptýklarý ortak açýklamada, TBB'nin 33. Olaðan Genel Kurulunun Çorum Barosu açýsýndan verimli ve baþarýlý geçtiðini ifade ederek, "Türkiye de son dönemde yaþanan hukuksuzluklar karþýsýnda Çorum Barosu' nun her zaman dik duracaðýný, Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüðü konusunda taviz vermeyeceðini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduðunu, bir olmamýz, birlik olmamýz gerektiðini anlattýk. Görevimizi yapmanýn rahatlýðý ile Çorum' a döndük. Genel Kurul sonrasý Van Barosu'nun bize yaþattýðý güzelliklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Van'da yapýlan Genel Kurulda yakýn ilgilerini gördüðümüz Van Barosu Baþkaný Av. Murat Timur ile yönetim kurulu üyeleri, Van Barosu Avukatlarý ve Stajer Avukatlarý ile gelirken de giderken de 'hoþgeldiniz' diyen Van halkýna teþekkürlerimizi iletiriz" dediler.

5 HABER 5 Toplu taþýma neþter istiyor Alaybey Talebe Yurdu kermesi açýldý Türkiye-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý kapsamýnda Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaþ Katýlýmý Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Stratejik Plan Anketi sonuçlarý deðerlendirildi. Ayrýca bu anket içinde yer alan kent içi toplu taþýma anketinin detaylarý hakkýnda da bilgi verildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnýn yapan Belediye Baþkan Turhan Candan, belediye olarak ulaþým noktasýnda standartlarý ve vatandaþ memnuniyetini yükseltme konusunda çalýþtýklarýný söyledi. Ulaþýmla ilgili bir ön çalýþma yaptýklarýný dile getiren Turhan Candan, "Biz bu konuda yaþanan sorunlarýn çözümü için katýlýmcýlýðý önemsiyoruz. Toplantýyý yapmamýzýn amacý da budur. Ben yaptým oldu anlayýþý geride kaldý. Katýlýmcýlýðý saðlamak için Kent Konseyinin yeniden oluþturduk ve Türkiye'nin sayýlý Kent Konseylerinden biri haline geldi" Stratejik Plan Anketinde sorunlarýn en baþýnda ulaþým hizmetlerinin yer aldýðýný ve bu nedenle toplu ulaþým ile ilgili bir alan taramasý yaptýklarýný ifade eden Candan, sorunlarýn tespiti ve çözümünde akýlcý sistemleri kullanmak istediklerini belirtti. Daha sonra Çorum Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürü Ömer Maz, belediye olarak yaptýklarý Stratejik Plan Anketinde 'en çok iyileþtirilmesi gereken konu' olarak ulaþtýrmanýn çýktýðýný dile getirerek, bunun içinde sadece toplu taþýma olmadýðýný kent için trafik ve otoparkýnda yer aldýðýný açýkladý. Belediye Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Uzmaný Talat Tekin ise Ulaþým Hizmetleri ile ilgili yaptýklarý anketin detaylarý hakkýnda bilgiler verdi. Anketi 877 kiþi üzerinde yaptýklarýný ve toplu taþýmayý en çok kullananlar sýralamasýnda öðrencilerin ilk sýrada yer aldýðýný bunun iþçilerin izlediðini söyledi. Anket sonuçlarýnda yüzde 28'lik bir kesimin aracý olduðu halde toplu taþýmayý tercih ettiðini belirttiðini anlatan Tekin, bunun kendileri için önemli olduðunu ifade etti. Tekin, ankete katýlanlarýn yüzde 46'sýnýn toplu taþýma ücretlerini pahalý bulduðunu ve büyük bir çoðunluðun ise 40 dakika içinde ikinci binimde yüzde 50 indirim yapýldýðýný bilmediðini belirttiklerini kaydetti. Ankete katýlanlarýn yüzde 76'sý ise toplu taþýma hizmetini özel þirketin deðil de belediyenin vermesini istiyor. Tekin, genel bir deðerlendirme yapýldýðýnda toplu taþýmada memnuniyet oranýnýn ise yüzde 60'larda olduðunu belirtti. Fatih AKBAÞ Çorum ÝHH sýðýnmacýlara yardým edecek Çorum'un en büyük hayýr kermesi dualar ile açýldý. Alaybey Sokakta bulunan, Alaybey Talebe Yurdunda bulunan kermesin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, TSO Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Alaybey Talabe Yurdu Müdürü Rýza Karakaya, Ýsa Halife Talebe Yurdu Yöneticisi Halit Tosun, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ öncesi kýsa bir açýlýþ konuþmasý yapan Alaybey Talebe Yurdu Müdürü Rýza Karakaya, "Alaybey Talebe Yurdu ve Ýsa Halife Talebe Yurdun da barýnan öðrencilerin yararýna kermesimizi açtýk. Kermesimiz 29 Mayýs Cuma akþamýna kadar açýk kalacaktýr. Bütün halkýmýzý kermesimize davet ediyoruz" Alaybey Talebe Yurdunda açýlan kermeste yiyecek, içecek, giyim, çeyiz, mefruþat, halý, mobilya ve daha pek çok ürün yer alýyor. Kermes 29 Mayýs Cuma akþamýna kadar açýk kalacaktýr. Bahadýr YÜCEL Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çorum ÝHH olarak bombalardan kaçarak canýný kurtarmak için Çorum'a sýðýnan Muhacir kardeþlerimize her zaman Ensar olmaya çalýþtýk. Sýðýnmacý kardeþlerimize ilk geldikleri günden beri yardýmlarýmýzý ulaþtýrdýk ve þimdide ulaþtýrmaya devam ediyoruz inþallah. Çalýþmalarýmýza aktif gönüllü olarak destek vermek isteyen kardeþlerimiz Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ofisimize gelerek bize ulaþabilir" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý mülteci çalýþmalarý çerçevesinde tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da ki mültecilere destek için üç týr insani yardým malzemesini Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH)'ne teslim etti. Ýnsani yardým malzemeleri Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý tarafýndan teslim alýndý. Gelen malzemeler arasýnda; kuru gýda, mutfak malzemesi, yatak, battaniye, ev eþyasý türünde ihtiyaç malzemeleri yer alýyor. Yardýmlarýn Çorum ÝHHH Mülteci Biriminin önceden hazýrladýðý envanter çerçevesinde sýðýnmacýlara ulaþtýrýlacaðý belirtildi. Anadolu ÝHL'de bilim þenliði Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, TÜ- BÝTAK Bilim Fuarý açýldý. Bilim fuarýnda toplam 27 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisinin eserleri sergilenirken fuarda birçok öðrenci yeni ufuklara ulaþma imkâný buluyor. Programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Hüseyin Kýr Kýr, Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatci, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve öðrenciler katýldý. Programýnda açýlýþ konuþmasýný Okul Müdürü Hüseyin Kýr yaptý. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Ýmam Hatip Liseleri'nin artýk meyve vermeye baþladýðýný söyledi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi, Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman'ýn, Kayseri'de yapýlan Arapça yarýþmalarýnda Türkiye birincisi olduðunu ve Türkiye'yi uluslar arasý anlamda temsil edeceðini ifade eden Kýr, akademik olarak baþarýlarýna da devam edeceklerinin teminatýný verdi. Kýr, "Ýmam Hatip Liseleri olarak tohum ekme sürecimizi tamamladýk ve ürün vermeye baþladýk. Büyük baþarýlara imza atmaya aday olduðumuzu her yerde gösteriyoruz. Kayseri'de yapýlan Arapça yarýþmalarýnda okulumuz öðrencisi, Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman Türkiye birincisi oldu. Daha önce güreþte Türkiye þampiyonu çýkardýk. Onlar ülkemizi temsil edecekler. Biz sanatsal anlamda baþarýlarýmýzýn yanýnda akademik olarak da baþarýlarýmýzý artýrmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmý'nýn gösterisi beðeni ile izlendi. Program protokol üyelerinin fuarý gezmesi ile sona erdi. Uður ÇINAR

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Osmancýk'ta ilk defa okulöncesi paneli düzenlenecek Memur Sen yetkiyi kutladý Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý düzenlediði basýn toplantýsýnda yetki sürecini deðerlendirdi. Çorum Memur Sen olarak 8 bin 203 üye sayýsýyla Çorum'un en büyük sivil toplum örgütü olduklarýný belirterek sözlerine baþlayan Ahmet Saatcý, "Bu vesileyle tüm hizmet kollarýndaki þube baþkanlarýmýza, il temsilcilerimize, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerine hassaten teþekkür ediyorum. Ayrýca bizlere güvenen, inanan, üye olarak destek olan herkese teþekkür ediyorum. Çorum'da Memur Sen her hizmet kolunda yetkili sendikadýr. Hedefimiz, çalýþanlarýn tamamýna yakýnýný Memur-Sen'in üyesi olarak görmek istiyor, bunun gayretiyle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu azim ve inançla çalýþýyoruz" Bu yetkinin alýnmasýnda gerek rakip sendika temsilcilerinin gerekse de sendika üyelerinin yapmýþ olduðu yalan yanlýþ vaat ve politikalara karþý, her zaman seviyeli sendikacýlýk anlayýþýndan taviz vermeden þahsiyetli ve onurlu bir þekilde mücadele eden, emeðini esirgemeyen, özverili bir þekilde çalýþan herkese, özellikle de sendikal faaliyetlerini kamuoyuna yansýtan kýymetli basýna teþekkür eden Ahmet Saatcý, "Bu baþarýnýn ferdi deðil ekip baþarýsý olduðunun bilinmesini istiyorum. Bu baþarý hepinizin, hepimizin baþarýsýdýr. Bu konuda emeði geçen herkese huzurlarýnýzda tekrar teþekkür ediyorum. Sendikal anlamda rakip tanýmýyoruz. Rakiplerimizin toplam üye sayýlarý, Çorum Memur Sen'in üye sayýsýnýn çok altýndadýr. Bu sonuçlar þunu gösteriyor; çalýþanlarýmýz lafa deðil, icraata, kazanýma bakýyor. Kimin üzüm yemek amaçlý, kimin baðcýyý dövmek amaçlý sendikacýlýk yaptýðýný çok iyi biliyor. Ülkemizin geliþmesi, ilerlemesi, insanlarýmýzýn huzuru ve mutluluðu için sendika olarak üzerimize düþen ne varsa bugüne kadar yaptýk, bundan sonra da yapmaya devam edeceðiz. Çünkü biz bu ülkeyi karþýlýksýz seviyoruz. Devlet güçlüyse, millet güçlüdür, çalýþanlar güçlüdür" diye kaydetti. Saatcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Devleti zayýf olan ülkelerin huzurlu olmasý, yarýnlarýna güvenle bakabilmeleri mümkün deðildir. Bu nedenle son dönemlerde ülkemizde huzuru kaçýrarak devletimizi güçsüz býrakmak isteyen bir takým þer odaklarýnýn, marjinal gruplarýn oyununa gelinmemeli, bu çapulculara Ahmet Saatcý prim verilmemelidir. Çünkü bunlarýn niyetleri asla hak, hukuk, adalet deðildir. Amaç küresel güçlerin ve yerli iþbirlikçilerin hedefleri olan ülkemizin büyümesinin ve geliþmesinin önüne geçilmesi, vatandaþýn huzurunun kaçýrýlmasý, Suriye, Mýsýr, Irak vb. ülkeler konumuna getirilmek istenmesidir. Bu nedenle buradan tüm milletimize saðduyu çaðrýsý yapmak istiyorum. Bu oyunlara gelmeyelim. Sendikal faaliyetlerde ki mücadelemizde yýlmadýk, yorulmadýk. Ýlkelerimizden ve çalýþma prensiplerimizden taviz vermedik. Tüm üyelerimize karþý dürüst olmaya, yapamayacaðýmýz vaatlerde bulunmamaya, üyelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini deðerlendirmeye alarak yerelde çözülebilecek talepleri çözmeye, kamuoyu oluþturmaya, bizi aþan hususlarý Genel Merkezimize ileterek çözüme kavuþturmalarýnýn takipçisi olduk. Bu çalýþmalarýmýz Memur- Sen çalýþanlarýndan destek gördüðü, Memur-Sen çalýþanlarý tarafýndan takdir edildiði için lideriz. Kazanýmlarýn deðiþmez adresi olan Memur-Sen olarak mutluyuz, umutluyuz, gururluyuz. Katýlýmlarýnýz için hepinize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum." Yýlmaz MERT Topçubaþý'dan Ortaköy'de seçim çalýþmasý Çorum MHP milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. MHP'nin kadýn adayý Aybüke Topçubaþý beraberinde MHP milletvekili aday adayý Ahmet Anak, Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Ortaköy MHP Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ile beraber seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy ilçesi ve Aþdaðul Beldesini ziyaret ederek esnaf ziyareti yaptý ve pazara giderek halkýn sorunlarýný dinledi.mhp basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Aybüke Toðçubaþý "Ortaköy bizimle yürüyor bu coþkuyu görmek bizi mutlu ediyor" diyerek halkýn içinde olduðunu ve her zaman onlarýn yanlarýnda olacaðýný ifade etti. Osmancýk Ýlçesinde okulöncesi eðitimin geliþtirilmesi ve tanýtýmýna yönelik olarak ilk defa panel düzenlenecek. Sistemli olarak her yýl mayýs ayýnýn son haftasýnda kutlanan okulöncesi þenliklerini organize etmek için oluþturulan komisyon bu yýl yapýlacak olan kutlamalar ile ilgili olarak bir dizi yeni uygulamaya imza atmayý kararlaþtýrdý. 25 Mayýs'ta baþlayacak olan okul öncesi þenliklerinde Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn önerisi ile ilk defa bu yýl bütün anaokullarý ve anasýnýflarýnda okulöncesi öðrencilerine yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve belediye kültür merkezinde uygulanmak üzere Cesur Civciv çocuk filminin izletilmesi kararlaþtýrýldý. Dört gün devam edecek olan programda animatörler, yüz boyama vb. çocuk etkinlikleri uygulanacak. Programýn üçüncü günü 27 Mayýs tarihinde saat 16.00'da belediye kültür merkezinde Hitit Üniversitesinin katkýlarý ile Okulöncesi Eðitim Paneli düzenlenecek. Oturum baþkanlýðýný Sakin Karakaþ'ýn yapacaðý panele Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulundan Yrd Doç Dr. Ayhan Babaroðlu, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Okulöncesi Eðitim programýndan Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Gülden Öztürk Serter ve Özlem Bal panelist olarak katýlacaklar. "Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili adayý Muharrem Özünel, HDP'ye verilen her bir oyun bu ülkedeki kardeþliðe, barýþa verilmiþ bir oy olduðunu belirterek, "Verilen bir oy emekçilere verilmiþ bir oydur. Verilen bir oy diktatörlüðe karþý dur demenin yoludur. Bu seçimde HDP kazanacak, Türkiye kazanacak" HDP çatýsý altýnda oluþan ittifakta toplumun tüm kesiminden temsilcilerin bulunduðunu söyleyen Özünel, Alevilerin hak ve eþit yurttaþlýk talebi için mücadele eden Turgut Öker, Ali Kenanoðlu ve Müslüm Doðan'ýn, inancýný özgürce yaþamak için yýllarca mücadele eden Hüda Kaya'nýn ve Türkiye sol-sosyalist ve emekçi mücadelesinin önderlerinin HDP çatýsý altýnda bir araya geldiðini dile getirdi. Çorum'un dünya tarihine geçmiþ Hitit uygarlýðýna baþkentlik yapan bir kent olduðunu kaydeden Özünel, "Hititlerin tarihteki önemi büyüktür, fakat en büyük önemi ise ilk yazýlý barýþ antlaþmasýný yapan devlettir. Bu nedenle bu topraklar barýþ ve kardeþliðin topraklarýdýr" ifadelerini kullandý. Egemen güçlerin bu barýþ topraklarýna dönem dönem çatýþmanýn ve ayrýþtýrmanýn tohumlarýný attýðýný ve Muharrem Özünel bunda da kýsmen baþarýlý olduklarýný belirten Özünel, "1980 Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir. Bu nedenle Çorumlular olarak bizlerin daha çok kardeþlik, daha çok barýþ istememiz gerekir. Ömrümün büyük bir kýsmýný iþçi ve emekçilerin mücadelesine destek vererek geçirdim. Kardeþliðin, barýþýn anlamýný çok iyi biliyor ve anlýyorum. Bu temelde Çorum'daki insanlar arasýnda bir ayrým ve ayrýþtýrmanýn ancak egemen olanlarýn çýkarlarýna hizmet ettiðini düþünüyorum. Yoksa kiremit fabrikalarýnda, tarlalarda, organize sanayide çalýþan bir iþçinin birbirinden farký olmadýðý gibi farklý inanç ve yaþamlara sahip olanlarýn da birbirinden farký yoktur" AKP hükümetinin atanmýþ baþbakanýnýn halký bölmek, kutuplaþtýrmak için seçim meydanlarýnda terörist aradýðýný iddia eden Özünel, "Yolsuzluk, rüþvet, adam kayýrma, soru çalma, torpil yapma vb. tüm hileler bu iktidarýn döneminde olmuþtur. Ýftira ve belgelerle yaratýlan örgütler gerekçe gösterilerek binlerce kiþi tutuklanmýþtýr. Þimdi bunlar yokmuþ gibi konuþmaktadýr. HDP'ye yapýlan saldýrý ve baskýlarý ise meþru göstermeye çalýþmaktadýr" þeklinde konuþtu.

7 HABER 7 "12 bin 150 adet tablet daðýtýlacak" Öðrencilere tablet bilgisayar daðýtýldý Çorum Anadolu Lisesi'nde öðrencilere tablet daðýtýldý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn canlý baðlantýsý ile Ankara merkezli ve 81 ilde ayný anda tablet daðýtým töreni gerçekleþtirildi. Türkiye genelinde yapýlan törende toplam 700 bin adet tablet daðýtýldý. Ankara merkezli yapýlan tablet daðýtým töreni kapsamýnda Anadolu Lisesi'nde de öðrencilere tabletler verildi. Anadolu Lisesi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen tablet daðýtým programýna Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, okul müdürü F. Turgay Ýkinci, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Törende, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu bazý öðrencilere tabletleri verdi. Tablet daðýtýmý töreninin ardýndan protokol üyeleri öðrencilerle birlikte toplu hatýra fotoðrafý çekindiler. Yýlmaz MERT Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Fýrsatlarý Artýrma ve Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi (FATÝH) Projesi kapsamýnda eðitim-öðretim yýlýnda donaným kurulumu tamamlanan 36 okulda 9. sýnýf öðrencilerine ve öðretmenlerine toplam 7 bin adet tablet bilgisayar daðýtýmýnýn gerçekleþtirildiðini belirtti. Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtirilen tablet daðýtým töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum'da 37 okulda öðrenim gören toplam 5 bin 150, 9. sýnýf öðrencisine ise önümüzdeki günlerde tablet verileceðini söyledi. "Proje kapsamýnda Çorum'da toplam 12 bin 150, 9. sýnýf lise öðrencilerine ve öðretmenlerine tablet daðýtýlmýþ olacak" diyen Büyük, il genelinde FATÝH Projesi kapsamýnda 83 okulda 1842 adet etkileþimli tahta kurulumunun yapýldýðýný, 152 okulda ise 2 bin 134 adet etkileþimli tahta kurulumunun planlandýðýný kaydetti. Yüzde yüz yerli tablet tabletlerin teknik özellikleri hakkýnda bilgi veren Büyük, daðýtýlan tabletlerin yüzde yüz yerli tasarýmla üretildiðinin altýný çizdi. Büyük, "8 çekirdekli iþlemciye ve 2 gigabyte RAM'e sahip tabletlerde, 2 megapiksel ön, 5 megapiksel arka kamera bulunuyor. l920xl200 çözünürlük kalitesi, 32 gigabyte dahili bellek ve 10,1 inç ekran boyutuyla kullanýma sunulan bilgisayarlarýn, aktif EMR kalem özelliði var. Son nesil kýrýlmaya dayanýklý Gorilla Glass camla üretilen tabletler, öðrencilere bilgisayar üzerinden yazý yazma ve not alma imkaný da saðlayacak" Tabletlerin, 70 cm'den düþmeye dayanýklý, 9 mm'den daha ince, 600 gramdan daha hafif üretildiðini kaydeden Büyük, bütün dünyada 2 yýl garantili olarak üretilen tabletlerin MEB'in aldýðý setlerde, pil dahil 4 yýllýk garantiyle öðrencilerin kullanýmýna sunulduðunu ifade etti. Büyük, "Öðrencilere bu bilgisayarla birlikte ayrýca dayanýklý silikon kýlýf da verilecek. Tablet bilgisayarlar, öðrenci ve öðretmenlere, birçok faydalý uygulama, yazýlým ve Eðitim Biliþim Aðý (EBA) yüklü halde teslim edilecek. Ayrýca öðretmenlerin e-tahtalarla etkileþim içinde ders iþlemesine ve öðrencilerle sýnav, ödev, proje gibi veriler paylaþmasýna imkan veren etkileþimli sýnýf yönetim yazýlýmý da bu yýl verilecek tabletlere yüklendi. Bütün tabletlerin kablosuz eriþime açýk halde daðýtýlacak. Öðrenciler, tabletlerinden MEB'in kendileri için saðladýðý güvenli internet içeriði prosedürüyle diledikleri zaman diledikleri yerden internete baðlanabilecek" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Seyit Ali Büyük Öðrencilere interneti verimli kullanýn tavsiyesi Anadolu Lisesi'nde buluþlar sergisi AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, daðýtýlan tabletlerin yüz de yüz yerli teknoloji ile üretilmesinin ülkemizin bu alanda geldiði noktayý göstereceðini belirterek, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak enerjik bir teknolojiye ve donanýma sahip olduðunu kaydetti. Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtirilen tablet daðýtým töreninde konuþan AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, teknolojide en önemli þeylerden birinin internet olduðunu söyledi. Öðrencilerin internet üzerinden birçok faydalý bilgiye ulaþabileceðini, elektronik ortamda kitap okuyabileceklerini dile getiren Baðcý, öðrencilere interneti en verimli þekilde kullanmalarýný tavsiye etti. Baðcý, "Derslerle ilgili konularý internetten indirebilir, takip edebilirsiniz. Dünya Klasikleri kitaplarýný elektronik ortamdan ücretsiz indirebilirsiniz. Ücretli kaynaklar için de Milli Eðitim Müdürlüðü aboneliði yapar" Teknolojinin çok ilerlediðini, cep telefonlarý, tabletler, bilgisayarlar aracýlýðýyla birçok bilgiye rahatlýkla ulaþýldýðýný vurgulayan Baðcý, ancak hiçbir þeyin kitabýn yerini hiçbir zaman tutamayacaðýnýn altýný çizdi. Baðcý, "Bugün akýllý tahtalar, spor alanlarý var. Gelecek adýna daha fazla mutluyuz, daha iyi ortamlar oluþturmanýn çabasý içindeyiz. Ancak kiþilik geliþimine, insan geliþimine bedensel geliþime katký saðlayacak yönlendirmelerinde desteklenmesinde yarar var. Ne kadar kendinizi geliþtirirseniz hedeflerinize o kadar kolay ulaþýrsýnýz" diye konuþtu. Yýlmaz MERT TÜBÝTAK Bilim Fuarlarý kapsamýnda Çorum Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarýnda öðrencilerin yaptýðý birbirinden ilginç buluþlar sergilendi. Anadolu Lisesi'ndeki Bilim Fuarýnda sergilenen buluþlarý, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, okul müdürü F. Turgay Ýkinci ve öðretmenler inceledi. Protokol üyeleri projeleri yakýndan inceleyerek öðrencilerden ayrýntýlý bilgi aldý. Bir öðrenci "Köpük Þöleni" isimli projesini AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'ya yaptýðý deneyle gösterdi. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Ýnternet baðýmlýlýðýný farklý Nasrettin Hoca ya yaþýný sormuþlar, Hoca : 50 diye yanýtlar, Tam 50! Nasrettin Hoca 10 yýl sonra ayný soruyu yine 50 diye yanýtlayýnca: Kelime Avý Nasrettin hocam, 10 yýl önce de 50 yaþýnda olduðunuzu söylemiþtiniz. derler. Hoca durumu hiç bozmadan: Evladým, ne bileyim 10 yýl öncesini! aktivitelerle önleyin Animasyon 19:55 Alvin ve Sincaplar 2 Eðitimleri için süperstarlýktan vazgeçen sincaplar, Alvin, Simon ve Theodore, okula geri döner. Sincaplar için okulun müzik programý çok önemlidir fakat program iptal edilmek üzeredir. Bunu engellemenin tek yolu, yakýn zamanda düzenlenecek olan müzik yarýþmasýnda birinci olmak ve 25 bin dolarlýk para ödülünü kazanmaktýr. Ancak bu iþ, üç kafadarýn düþündüðü kadar kolay olmayacaktýr. Zira karþýlarýnda Brittany, Jeanette ve Eleanor gibi kendine güvenen ve rakiplerini alt etmeye kararlý diþi sincaplar grubu vardýr. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Türkiye de her on kiþiden üçü internet ve bilgisayar baðýmlýsý. Ýnternet baðýmlýlýðý görülme riski erkeklerde kýzlara göre yaklaþýk 3,6 kat daha fazla. Uzmanlar, internet baðýmlýlýðýný önlemek için ailelere zaman planlamasý yapmayý ve farklý aktivitelere yönelmeyi tavsiye ediyor. Ýletiþimi artýrmak ve bilgi paylaþýmýný kolaylaþtýrmak amacýyla geliþtirilen internet, çok hýzlý yaygýnlaþarak yeni bir baðýmlýlýk türünü de beraberinde getirdi. Ýnternet baðýmlýlýðý, toplumda her yaþ ve kesimde ayrý ayrý sorunlarýn doðmasýna yol açýyor. Türkiye de her 3 kiþiden birinin internet ve bilgisayar baðýmlýsý olduðunu kaydeden Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalý ndan Yrd. Doç. Dr. Seçil Aldemir, Ýnternet baðýmlýlarýnda madde baðýmlýlýðýnýn görülme oraný internet baðýmlýsý olmayanlara göre 2 kat daha fazla. Bu da bize, baðýmlýlýðýn baþka bir baðýmlýlýðý tetikleyebileceðini düþündürüyor. diyor. Aldemir, internet baðýmlýlýðýnýn belirtilerini þöyle açýklýyor: Sürekli interneti düþünme. Ýstenilen keyfi almak için giderek daha fazla internet kullanma ihtiyacý duyma. Ýnternet kullanýmýnýn azaltýlmasý durumunda huzursuzluk, çökkünlük ya da kýzgýnlýk hissedilmesi. Ailesine ve arkadaþlarýna internette kalma süresi ile ilgili yalan söyleme. Ýnterneti problemlerden kaçmak için kullanma. Aldemir, Kiþinin okul baþarýsýnýn düþmesi, iþ performansýnýn azalmasý, ailesine karþý sorumluluklarýný yerine getirememesi, psikososyal iþlevlerin bozulmasý, baðýmlýlýðýn en önemli belirtisidir. diye konuþuyor. GENÇLERDE VE ÇOCUKLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR Aldemir, Türkiye de özellikle genç nüfusun fazla olmasý, internet kullanýmýnýn giderek yaygýnlaþmasý, iþsizlik ve internet kafelerin kontrolsüzce çoðalmasýnýn internet baðýmlýlýðý için uygun bir zemin oluþturduðunu belirtiyor. Ýnternet baðýmlýlýðýnýn gençlerde ve çocuklarda daha fazla görüldüðünü kaydeden psikiyatrist, etkisini ise þöyle açýklýyor: Çocuklarý þiddete yöneltme, taklitçiliðe alýþtýrma, konsantrasyon sürelerini kýsaltma, duygu ve düþüncelerini paylaþmama, iletiþimsizlik, derslerde artan baþarýsýzlýk, okulda yaþanan dikkat ve öðrenme sorunlarý gibi birçok dezavantajlarý var. Aldemir, kliniðine gelen bir vakayý ise þöyle anlatýyor: On yedi yaþýndaki bir kýz hastam ailesi tarafýndan okulda devamsýzlýk yapma þikâyeti ile getirildi. Özellikle son 1 senedir günlük ortalama 7 saat internete giriyor ve ailesi ile bu konuda tartýþýyor. Hastanýn son dönemde ders baþarýsýnda düþme, okulda devamsýzlýk ve dikkatsizlik þikâyetlerini aile; interneti kullanma süresindeki artýþla açýklýyor. Aileye göre hastanýn internet kullanýmýndan sonra baþlayan içe kapanma, mutsuzluk, sinirlilik þikâyetleri uzun süreden beri devam ediyor ve internet kullanýmý arttýkça bu þikâyetler de artýyor. ÝNTERNET BAÐIMLILIÐINI BUNLARLA ÖNLEYÝN! -Bilgisayar ve internet baðýmlýlýðýnýn olumsuz etkilerini anlatmak. -Yapýcý bir þekilde internet kullanýmý konusunda sýnýr koymak. -Bilgisayar baþýnda günde ne kadar zaman geçireceðini birlikte kararlaþtýrmak. -Zaman planlamasýna yardýmcý olmak. -Baþarýlý olduðu diðer alanlarý takdir etmek. -Ona keyif alabileceði spor gibi baþka aktiviteler sunmak. Eðlence 20:00 Kutsal Damacana Dracoola Akýncý Kara Fuat, bundan 600 yýl önce Transilvanya Valisi Vlad ý yakalamýþ ve hapse attýrmýþtýr. Yýllarca hapiste kalan Vlad, çýktýktan sonra acýmasýzlýðý ile ün salmýþtýr. Vlad, halkýnýn kanýný içerek vampire dönüþmüþ ve Kara Fuat ýn peþine düþmüþtür. Yüzyýllar boyunca soyu Kara Fuat a dayanan herkesi yok eden Vlad ýn son hedefi, Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin dir. 20:00 Güllerin Savaþý Ömer, Gülru ya boþanmasý için rest çekerken, Gülfem in yaptýrdýðý DNA testi ortalýðý karýþtýrýr. Neye uðradýðýný þaþýran Gülru, bir anda komplocu durumuna düþer. Yaptýrdýðý testle Gülru ya karþý eli güçlenen Gülfem, ondan kurtulmak için ataða geçerken Cihan ýn duygularý da kafasý da tamamen karýþmýþtýr. Gülru ise bütün gücüyle gerçeðin peþindedir. Diðer yandan, Ömer in Amerikalý eski kýz arkadaþý Brooke un birden ortaya çýkmasý Gülru yu kýskançlýðýn pençesine düþürür. Hoca Sadeddin Efendi I. Selim'in Nedimi Hasan Can'ýn oðlu olarak 1536/37 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýyi bir eðitim gördü, ilmiye sýnýfýna girerek 1556 ila 1573 yýllarý arasýnda müderrislik yaptý. Manisa'da bulunan Þehzade Murad'ýn (III. Murad) hocalýðý ile görevlendirilmesi sonraki yýllarda hýzla yükselmesine yardýmcý oldu yýlýnda III. Murad'ýn tahta çýkmasý ile birlikte Hace-i Sultani sýfatýyla devlet iþlerinde etkili oldu. Bu sýfatýný daha sonra tahta çýkan III. Mehmed'in döneminde de koruyarak padiþah üzerinde nüfuzu sayesinde iç ve dýþ siyasette etkin rol oynadý yýlýnda Haçova Savaþýnda padiþahý savaþ alanýndan ayrýlmamasýna ikna ederek Haçova Zaferinin kazanýlmasýnda önemli ve etkin rol oynadý. Haçova Savaþýnda yararlýlýðý görülen Cigalazade Yusuf Sinan Paþa'nýn sadrazamlýða getirilmesini saðladý. Ancak önceki sadrazam Ýbrahim Paþa'yý tutan valide Safiye Sultan'ýn etkisiyle gözden düþtü. Sürgüne gönderilmekten güçlükle kurtulabildi ve devlet iþlerine karýþmamasý koþuluyla Ýstanbul'da kalmasýna izin verildi. Bu süreçte 1598 yýlýnda þeyhülislam Bostanzade Mehmed Efendi'nin ölümü üzerine karþý çýkmalar olmasýna karþýn þeyhülislamlýða getirildi yýlýnda þeyhülislam olarak görevlendirilmesine karþý çýkan sadrazam Hadým Hasan Paþa'yý padiþaha görevden aldýrtarak idam edilmesini saðladý. Sonrasýnda sadrazamlýða sýrasýyla gelmesini saðladýðý Cerrah Mehmed Paþa ve Damat Ýbrahim Paþa üzerinde etkili olarak yer yer devlet iþlerine müdahalelerde de bulundu.þeyhülislam olarak fetva yazýmýnda büyük yetenek gösterdi. Þeyhülislamlýðý ve müderrisliði dýþýnda asýl ününü Hoca Tarihi olarak da anýlan Tac üt-tevarih isimli yapýtýyla kazandý. Ayrýca padiþah III. Murad'ýn emri ile Molla Muslihittin Lari'nin iki eseri ile Abdülkadir Geylani'nin Menakýbýný Türkçeye tercüme etti.büyük oðlu Mehmed Efendi henüz oldukça gençken Mekke Kadýsý ve hemen ardýndan Ýstanbul Kadýsý tayin edildi. TAHÝNLÝ PATLICAN SALATASI Malzemeler 8 adet patlýcan 2 yemek kaþýðý kýyýlmýþ maydanoz 1 çay kaþýðý pul biber 2 adet limonun suyu 1 çay bardaðý tahin 2 diþ sarmýsak 2 yemek kaþýðý zeytinyað Tuz Yemeðin Tarifi Patlýcanlarý közleyin. Çatalla delerek yumuþayýp yumuþamadýðýný kontrol edebilirsiniz. Çatal kolay batýyorsa patlýcan piþmiþtir. Kabuklarýný soyup, kararmasýn diye limonlu suda bekletin. Çukur bir kapta tahin, 1 Çok çok söz yalansýz çok mal haramsýz olmaz Yunus Emre çay bardaðý su, limon suyu, dövülmüþ sarmýsak, pul biber, kýyýlmýþ maydanoz ve tuzu çýrpýn. Hazýrladýðýnýz sosun içine önce patlýcanlarý doðrayýn, sonra çatalla iyice ezerek karýþtýrýn. Servis tabaðýna alýp üzerine zeytinyað dökün. Kýrmýzý biberle süsledikten sonra servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Cehennem Melekleri 2 21:50 Anakonda 3 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:30 Rambo 3 22:45 Gelin Geldi 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Kutsal Damacana Dracula 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Alvin ve Sincaplar Animasyon 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:20 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 HABER 9 Vergi Levhasý GÝB Ýnternet Sitesinden 1 Haziran'a kadar alýnacak "Seçimlerde beldelerimizi köy haline getirenlerden hesap soracaðýz" Vahit Kayrýcý 7 Haziran Genel Seçimler öncesi çalýþmalarýna devam Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý Sungurlu'nun Arifegazili Köyü'nü gittiler. Seçim çalýþmalarýna MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, ve parti yönetim kurulu üyeleri katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre köy meydanýnda halka hitap eden MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý çarpýcý açýklamalarda bulundu. Kayrýcý yaptýðý konuþmada, "1999 yýlýnda benim için þeref madalyasý olan oylarýnýzla beni meclise gönderdiniz.sizlere hizmet etme þerefine eriþtim. Ben bu bölgenin çocuðuyum. Memleketim Sungurlu köyüm Þingiller olsa da ayný zamanda Arifegaziliyim.7 Haziran seçimlerinde beldelerimizi köy haline getirenlerden hesap soracaðýz.getirenlerden hesap soracaðýz yýlýnda ülkenin þarlarý þuydu; 218 milyar dolar borçtan 486 milyar dolara geldi borcumuz. 80 milyar dolarda özelleþtirmelerden para koydular kasaya þu anda kasa bomboþ oturuyorlar.13 yýl tek baþýna iktidar olma þansý AKP'ye verildi. Ama AKP hükümeti bunu iyi deðerlendiremedi. Onlar ülkeyi iyi yönetseydi bu gün bizim burada sizlere hitap etme þansýmýz olmazdý. Arifegazili'miz gibi Çorum'umuz da yalnýz býrakýldý.milletvekilleri nasýl olsa bunlar bize oy veriyor diye kaðný gölgesinde yatarak vatandaþýn derdini dinlemeden milletvekilliði yaptýlar.memleke- Gençlerin yüzde 40 ý geleceðinden kaygýlý Türkiye, son yýllarda toplumun kutuplaþtýrýlarak gençlerin tahrik edildiði dönemlerin sinyallerini vermeye baþladý. Ýzlenen politikalar ve gençler üzerinden güdülen siyaset nefret dolu bir tarafgirliðe zorladý. Gençlik tablosunu ise yaþanan iþsizlikler, lisansüstü ve doktora mezunlarýnda bile iþsizliðin önüne geçememesi, partililerin yakýnlarýna yapýlan torpiller, siyasi tercihlerinden dolayý fiþlenen gençler, hayata tutunma kaygýsýyla artan psikolojik rahatsýzlýklar ve geri dönüþü olmayan intiharlar oluþturdu. Bu çýkmaza bir de kýþkýrtýcý siyasi söylemler eklenince politize olan gençlik, þiddeti meþru görmeye baþladý. Baran Tursun Vakfý nýn yaptýðý araþtýrmaya göre, 8 yýlda gazdan iþkenceye, kurþundan panzere kadar deðiþik yollar kullanýlarak 183 genç, polis tarafýndan öldürüldü. Genç iþsizliðinde üniversite mezunlarý daha fazla TÜÝK, Þubat 2015 itibarýyla Türkiye deki iþsiz sayýsýnýn 3 milyon 226 bin kiþi olduðunu açýkladý. Türkiye de istihdam edilen her 10 üniversite mezunundan 3 ünün ise yaptýðý iþe göre aþýrý eðitimli olduðu ortaya çýktý. Gazi Üniversitesi nden Iþýl Kurnaz ýn raporuna göre üniversiteyi bitirip iþ hayatýna atýlan gençlerin yüzde 31,8 i lise veya daha az düzeyde eðitim almýþ kiþilerin yapacaðý iþlerde çalýþýyor. Bir taraftan eðitimli genç iþsizliðin, diðer taraftan eðitim düzeylerine veya eðitim alanlarýna uygun olmayan iþlerde çalýþanlarýn sayýsýnýn yüksek olmasý, eðitim-istihdam iliþkisinin dengesizliðini ortaya koyuyor. Ýþsizlik gençleri intiharýn eþiðine getirdi Türkiye Psikiyatri Derneði Baþkaný Doç. Dr. Burhanettin kaygý bozukluðu nedeniyle baþvurularýnýn yüzde 40 arttýðýný söyledi. Kaya, Ýþ sahibi olamamak hayatýný kurmaya engel. Karamsarlýk, mutsuzluk depresyona sebep oluyor. Gençler adil elemelerden geçmiyorlar. Ýnsanlar hak etmedikleri yerde çalýþýyor. Kaygýnýn en önemli nedeni geleceði görememe. Bununla baþa çýkmak için sistemin deðiþmesi lazým. diyor. Kaya, Dünyanýn hiçbir yerinde insanlarýn demokratik tepkilerine hak arayýþlarýna þiddetle karþýlýk veren baþka ülke yok. Türkiye þiddet davranýþýný problem çözme becerisi olarak öne koyan liderlerin bu anlamda modellik özelliðinin çok belirgin olduðu ülkelerden oldu. Þiddet ne yazýk ki toplumun birçok alanýnda bir problem çözme aracý olarak kullanýlýyor. Buna uygun zihinsel bir altyapý var. Bunu meþru görüyor. þek- timiz sahipsiz kaldý" 2002 ekonomik rakamlarýyla bugünü karþýlaþtýran MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanýmýzý gül gibi besleyecek kapasiteye sahip. Yeter ki seçilen yöneticilerimiz hýrsýz olmasýn. Kul hakký yemesin. 13 yýldýr yapýlanlarýn hepsi fiyasko.bilmem ne kadar yol yaptýk diyorlar Çorum- Ankara yolunun yüzde 86'sýný biz bitirip gitmedik mi o dönemde. Sungurlu Hastanesi'nde heyet raporu veriliyordu. Þimdi eliniz kesilse Çorum'a gidiyorsunuz. Saðlýk ocaklarýmýzda doktorlarýmýz, hemþirelerimiz vardý. O gün baþbakan diyor ki, tabi çalýþmayan milletvekillerinden öyle bilgi alýyor. Çorum'a 5 ambulans aldýðýný söyledi. Ben Çorum'a iki yýl içerisinde tam donanýmlý bir çok ambulans getirdim. O zaman siz bu ambulanslarý yediniz mi?" þeklinde konuþtu. Konuþmasýnda Baþkanlýk Sistemi, Ýç Güvenlik Yasasý ve hükümetin yanlýþ politikalarýna deðinen Kayrýcý, " Ülkemiz çok büyük sýkýntý içerisinde. Ülkenin bir bölümünde devlet eli tamamen çekilmiþ durumdadýr. AKP hükümeti yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edeceðim 2002 yýlýndaki yoksul sayýsýna bakýn ben açým acizim diyen 2 milyon 850 bin kiþi vardý. Bana devletim yardým etsin diyordu. Þuan merkezi hükümetten 17 milyondan fazla insan açým acizim diyor. 3 milyonda belediyelerden yardým alan insanýmýz var.yoksullukla mücadele edilseydi bu sayý en azýndan yerinde dururdu. Yolsuzlukla mücadele edeceðiz dediler. Türkiye'de ve dünyada yolsuzluk þampiyonu olduk. Yasaklarla mücadele edeceðiz dediler terörle mücadele kanununu kaldýrdýlar.devleti güçsüz duruma düþüren hükümet bu gün dert yanýyor. Baþkanlýk Sistemi getireceðiz diyor. Bu olay Türkiye'nin bölünmesidir. Buradan Tayyip Erdoðan'a sesleniyorum. Allah'tan korkun varsa biz bu ülkeyi kimseden satýn almadýk. Atalarýmýzýn kanýyla çizdik sýnýrlarýmýzý. Daha önce Sayýn Tayyip Erdoðan, Baþkanlýk Sistemi Amerikan Emperyalizminin bize bir dayatmasýdýr diyen sen deðimlisin? Aradan ne geçti. Ayný zamanda bir de Ýç güvenlik yasasý çýkardýlar. Doðuda zaten devlet kanunlarý geçmiyor. Bu yasayý Apo çýktýðýnda batýdaki, Anadolu'daki halk ayaklanacak onlarý susturabilmek için bu kanunlarý çýkarttýlar. Bu gün bu gidiþatý durduramazsak ülkemizde iç savaþ çýkar. Bunlarý söyleyince AKP'ye oy veren hemþerilerim kýzýyor. Siz oyunuzu vermiþsiniz, oylarýnýzla AKP'yi getirdiniz. Yanlýþý siz yapmýyorsunuz onlar yapýyor. Bunlarýn yanlýþlarýna ortak olmayýn. Hangi partili olursanýz olun, hangi partiye oy vermiþ olursanýz olun yanlýþ yapanlara tokat vurun. Bu günde bu yanlýþý yapanlara tokat vurun. Çünkü sizi periþan eder. 20 milyon insaný açlýða mahkum ediyor onunla da övünüyorlar. Diyorlar ki 20 milyon insana yardým yapýyoruz. Niye insanýmýzý kalkýndýrsanýz da o yardýma muhtaç olmasa daha iyi deðil mi. Ýnsanýmýz dilenci mi ki siz yardým ediyorsunuz. Babanýzýn tarlasýný mý satýp yardým yapýyorsunuz. O yüzden hemþerilerim sakýn üzerinize alýnmayýn. Yanlýþý ben yapýyorsam bana tokat vurun" açýklamalarýnda bulundu. Kayrýcý, " Benim memleketim burasý buradan baþka gidecek yerim yok bu ülkeyi çiçek bahçesi yapýp yaþamak mecburiyetindeyiz.ben bu gün içinizdeyim yarýnda içinizde olacaðým. Birde AKP'lilere sorun neredeler? Gelemezler gelirseler soracaksýn benim belediyemi niye muhtarlýk yaptýn diye. Nasýl cevap verecekler. Ýnþallah iktidarýmýzda Arifegazili'yi belediyesine kavuþturacaðýz.bana destek olursanýz.meclis'te sizin sesiniz, kýlýcýnýz olacaðým. Sungurlulu olmaktan, Arifegazili olmaktan, Þingillerli olmaktan gurur duyuyorum. 7 haziran seçimlerinde hangi partiye oy vermiþ olursanýz olun.parti ayýrt etmeden herkese hizmet ettim. Yine hizmet edeceðim. Bizim vatandaþla sorunumuz yok. Biz ülkenin hakkýný, yetimin hakkýný çalanlardan hesap soracaðýz. Beni meclise gönderirseniz.hakkýnýzý almak için elimden geleni yapacaðým. Çalýþacaðým hizmet edeceðim " ifadelerine yer verdi. Gençlerin iþ sahibi olmalarýndaki önemli engellerden birini devlet dairelerinde dönen torpiller oluþturdu. KPSS den çok yüksek puanlar alsa da torpili olmayanlar için devlet memurluðu hayale dönüþtü. Memur alýmlarýnda torpilin yaný sýra fiþlemelerle de gençlerin önü týkandý. Baðýmsýz Eðitim-Sen in 2014 Aðustos unda yaptýðý araþtýrmaya göre, Türkiye de sayýlarý 300 bini aþan atanamayan öðretmenlerin yüzde 35 i iþsizlik nedeniyle intiharýn eþiðine geldi. Çoðunluðunu 3 yýl ve üstü süredir atanamayan öðretmenlerin oluþturduðu büyük bir grup intihar eðiliminde. Araþtýrma sonuçlarýnda da açýk olarak görüldüðü gibi 300 bin gencin psikolojik travma yaþadýklarý, toplumla iliþkilerini kesme noktasýna geldikleri ortada. Muzaffer Yýldýrým Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptýðý açýklamada, Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafýndan, 2014 Hesap dönemine ait Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhasý, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Sistemi tarafýndan beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluþturulacaðýný ve mükellefin internet vergi dairesi hesabýna aktarýlacaðýný açýkladý. Vergi levhalarý sistem tarafýndan internet Vergi Dairesi hesaplarýna aktarýldýktan sonra mükelleflerin, Ýnternet Vergi Dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayýlý Kanun uyarýnca yetki almýþ olup baðýmsýz çalýþan Serbest Muhasebeci Mali Müþavir veya Yeminli Mali Müþavirler aracýlýðýyla yazdýracaklarýný kaydeden Yýldýrým, "Vergi Levhalarýnýn 31 Mayýs'a kadar sistemden alýnmasý gerekmektedir. Bu yýl 31 Mayýs'ýn tatile rastlamasý nedeniyle Vergi Levhalarý 01 Haziran 2015 günü saat 24.00'e kadar alýnmasý gerekmektedir. VUK 5. Maddede yapýlan deðiþiklik ile Vergi levhalarýnýn asýlma zorunluluðu yoktur. Fakat bulundurulmasý zorunludur. Bu zorunluluða uymayanlara her tespitte 213 Sayýlý VUK 353/4.Maddeye göre 200.-TL özel usulsüzlük cezasý kesilecektir. Gelir/Kurumlar vergisi mükellefi olup yýl içinde iþe yeni baþlayan mükelleflerin vergi matrah kýsmýnda "Yeni Ýþe Baþlama" ifadesi yer alacaktýr. Söz konusu mükelleflerin vergi levhalarý, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafýndan internet Vergi Dairesi hesaplarýna aktarýlacaktýr. Bu mükellefler vergi levhalarýný mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet Vergi Dairesinden yazdýrmak suretiyle almalarý gerekmektedir" AK Parti'den AÖF sýnavý duyarlýlýðý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, hafta sonu yapýlacak Açýk Öðretim Fakültesi sýnavlarý nedeniyle seçim araçlarýný iki gün kullanmayacaklarýný belirtti. Konu hakkýnda açýklama yapan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Bilindiði gibi 23 Mayýs Cumartesi ve 24 Mayýs Pazar günleri AÖF sýnavlarý yapýlacaktýr. Cumartesi ve Pazar günleri yapýlacak sýnavlar saat 09.00'da baþlayýp 16.00'da sona erecektir. Sýnavlarýn uygulanmasý esnasýnda, sýnav binalarý çevresinde meydana gelebilecek gürültünün bazý adaylarýn dikkatini daðýttýðý, konsantrasyon bozukluðu oluþturduðu, baþarýsýz olma endiþesiyle heyecanlanmalara sebep olduðu ve bu durumun ise performansý düþürerek baþarýsýzlýða yol açabilmektedir. Bu nedenle Cumartesi ve Pazar günü yapýlacak olan sýnavlar Rumi Bekiroðlu esnasýnda sýnava giren adaylarýn dikkatini daðýtacak olumsuzluklarýn yaþanmamasý için gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Sýnav salonlarý çevresinde araçlar korna ve klakson gürültüsü oluþturmamalýdýr. Bizler AK Parti Ýl Çorum Baþkanlýðý olarak seçim araçlarýmýzý iki gün sýnavlar süresince kullanmayacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle sýnavlara katýlacak adaylara baþarýlar diliyorum tüm hemþehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum"

10 HABER 10 Yemek parasýný almak için çalmadýðý kapý kalmadý 3F Tekstil OSB'de üretime baþladý Sungurlu'da faaliyet gösteren Sefa Pide ve Kebap Salonu sahibi Orhan Çaylan, AK Parti'den alacaðý olan 4 bin 477 TL'yi bir senedir alamýyor. Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce AK Parti Ýlçe teþkilatýna lokantasýnda veresiye yemek verdiðini, bir sene geçmesine raðmen halen parasýný alamadýðýn söyleyen Çaylan, karþýsýnda muhatap bulamadýðýný söyledi. Ýlk olarak dönemin Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý aradýðýný söyleyen Çaylan, "Eski belediye baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý aradým, paramýn o zamanýn AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý'dan alacaðýmý söyledi. Bende Muammer Çuhacý'yý aradým, Oda kendinin istifa ettiðini, yeni ilçe baþkanýný aramamý söyledi. Bende þimdiki AK Parti ilçe Baþkaný Ýlyas Özkan'ý aradým. Kendisi bana yemeði kendi teþkilatýnýn yemediðini, parayý ödeyemeyeceðini söyledi. Bunun üzerine dönemim AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý aradým. Oda elinden bir þey gelmeyeceðini söyleyince, þimdiki Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nu aradým. Ondan da sonuç alamayýnca, Milletvekili Salim Uslu'yu aradým. Oda kendisinin sorununun olmadýðýný, bildiðim yere þikayet etmemi söyledi" 4 bin 477 TL'nin az bir para olmadýðýný dile getiren Çaylan, "Alt kademesinden, en üstüne kadar aramadýðým kimse kalmadý. Ama halen çözüm bulamadým. Maðdur bir þekilde bekliyorum" þeklinde kaydetti. sungurlugündem Orhan Çaylan Kuþçaçimen Yaylasý keþfedilmeyi bekliyor Osmancýk ve Dodurga ilçelerinde üretim yapan Newtex Tekstil, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir yatýrým yaptý. 3F Tekstil adýyla üretime baþlayan tekstil fabrikasýnda, dünyanýn önde gelen birçok hazýr giyim markasýna üretim yapýlýyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 3 F Tekstil Fabrikasý'ný ziyaret ederek, yeni yatýrýmlarýndan dolayý fabrika sahipleri Fatih Ergün ve Özkan Beyoðlu'nu tebrik etti. Tekstil ve hazýr giyim sektörü temsilcileri olan TSO Meclis Üyeleri Zafer Çeliker, Mesut Doðan ve Mustafa Ertürk'ün de katýldýðý ziyarette açýklamalarda bulunan Fatih Ergün, üretimlerinin tamamýný ihraç ettiklerini söyledi. Avrupa'da ürünlerinin gitmediði ülke bulunmadýðýný ifade eden Ergün, "Kendi memleketimiz olmasýndan dolayý Çorum'a yatýrým yapmak istedik. Burada yatýrým yaparken hiçbir zorlukla karþýlaþmadýk. Çorum ilimiz, yatýrým yapmak için oldukça elveriþli" Baðýmsýz Türkiye Partisi milletvekili adaylarý Alaca esnafýný ve pazar yerlerini ziyaret ederek projelerini anlattýlar. Alaca Pazarýný ziyaret eden BTP Çorum Milletvekili adaylarý Av. Mustafa Pak, Þaban Demir, Abdullah Þahin ve Ahmet Öztürk, vatandaþlarýn sorunlarýný dinlediler partilerinin vaatlerini açýladýlar. Milletvekili adayý Av.Mustafa Pak vatandaþlara, Milli Ekonomi Modeli vurgusu yaparak BTP'nin ortaya çýkardýðý ülkenin kaynaklarýný anlattý. Asgari ücreti 5 bin TL yaptýklarýnda hem pazar esnafýnýn hem tüketicinin sorunlarýnýn kalmayacaðýný kaydeden Pak, cebinde para olmayan vatandaþýn mecburen hormonlu, GDO'lu ve kalitesiz ürünlere yöneldiðini hatýrlattý. Pak, Haydar Baþ' ýn iktidarýnda halkýn pazara geldiðinde hiç düþünmeden, hesap yapmadan kaliteli ürün tüketeceðini pazara hormonlu ürün girmeyeceðini, meyveyi sebzeyi gramla almayacaklarýný söyledi. Esnaf ziyaretlerinde konuþan BTP milletvekili adayý Ahmet Öztürk ise "Milli Ekonomi Modeli'yle milletin malýný millete vereceðiz" 3 katrilyon dolarlýk yer TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, yeni bir yatýrým ile Çorum'a istihdam saðlayýp, ihracatla dýþ ticaret potansiyelini güçlendirerek katma deðer saðlamalarýndan dolayý firma sahiplerine teþekkür etti. Çorum'un, özellikle dýþarýdan gelen yatýrýmcýyý en iyi þekilde aðýrlamaya gayret ettiðini ifade eden Baþaranhýncal, yatýrýmýn daha da büyümesi temennisinde bulundu. Baþaranhýncal ve beraberindeki Meclis Üyeleri, görüþmenin ardýndan fabrikanýn üretim bölümünü gezdiler. BTP'den Alaca'da seçim turu altý kaynaðýnýn her yýl 2 trilyon dolarlýk kýsmýnýn devlet-millet iþbirliðinde iþletileceðini kaydeden Öztürk, en önemli kaynaklarýnýn bu olduðunu vurguladý. BTP milletvekili adayý Þaban Demir ise bu seçimin diðer seçimlerden farklý olarak Milli Ekonomi Modelinin projeleri etrafýnda þekillendiðini ve BTP'ye teveccühün bu nedenle yüksek olduðunu belirtti. Yapýlan çalýþmalarý deðerlendiren milletvekili adayý Abdullah Þahin'de Alaca halkýnýn partilerine ve Prof Dr Haydar Baþ'a ilgilerinin yoðun olduðunu gördüklerini diðer partilerin birinci sýra milletvekili adaylarýnýn çoðunlukla Alacalý olduðunu ancak geçen süreçte Alaca'nýn sürekli kan kaybettiðini söyledi. Bayat Ýlçesi Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan, Bayat Kaymakamlýðý ve Bayat Belediyesi Katkýlarýyla "Gençlik Haftasý Etkinlikleri" düzenlendi. Kutlamalar kapsamýnda Kuþçaçimen Yaylasýnda bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi. Voleybol Final Maçý ile baþlayan program çerçevesinde, Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasý ile devam etti. Ardýndan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konuþma yaptý. Kuþçaçimen Yaylasýnýn, Karatepenin tanýnmasýný istediklerini dile getiren Ünlü, "Bu Bayat'ýmýza, esnafýmýza ve halkýmýza ciddi katký saðlayacaktýr. Bacasýz Fabrika dediðimiz Turizm mi inþallah yayla turizm mi olarak, inanç turizm mi olarak Bayat'ta yaygýnlaþtýracaðýz. Bununda en güzel ayaklarýnda birisi Kuþçaçimen Yaylasý olacak. Sadece turizm denince akla deniz gelmemeli arkadaþlar, iþte buda bir turizm etkinliðidir. Bakýn su oksijen, aðaçlar, doða ve þu yapý baþka nerde var yok iþte sadece Bayat'ta var. Orta Anadolu'da sadece Bayat'ta var. Ýþte Kuþçaçimen Yaylamýzý hep birlikte tanýtacaðýz buna da burada bulunanlar þahitlik ediyoruz. Bize bu sevinci yaþatan Milletvekillerimize huzurlarýnýzda teþekkür etmeyi istiyorum. Yeni Türkiye yolunda çok daha baþarýlý bir Ülke, çok daha baþarýlý bir il, çok daha baþarýlý bir ilçe olmak duygu ve düþünceleri hepinizi selamlýyor, hoþça vakit geçirmenizi diliyorum" Bayat Kaymakamý Ýdris Akca da yaptýðý konuþmada, "Bu organizasyonu düzenleyen ve en çok bunda emeði Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze ve ekibine, bizi bu konuda yalnýz býrakmayan Belediye Baþkanýmýza, gerekli asayiþi saðlayan Garnizon Komutanýmýza ve bizi burada yalnýz býrakmayan siz deðerli vatandaþlarýmýza en içten dileklerimle teþekkür ederim. Bayat'a 7 ay önce geldim, her yerde Kuþçaçimen, Karatepe diye bahsediliyordu. Bana da dün gelmek nasip oldu ve geldiðim zaman þöyle dedim dünyanýn evet 8 inci harikasý burda, oksijen deposu burada, Bayat'ýn oksijen deposu burda. Vatandaþlarýmýzýn güzel bir þekilde bundan faydalanmasý gerekiyor. Bundan faydalanýrken olabildiðince doðaya zarar vermeden, gerekirse zarar verenleri bir þekilde uyarmalýdýr. Hem öðrencilerimiz hemde vatandaþlarýmýz bu konuda hassasiyet göstermesi gereklidir" þeklinde kaydetti. Programda Off Road Gösterisi, Bisiklet Yarýþý, Paintball Maçlarý da yapýldý.

11 2 AÐUS- 23 MAYIS 2015 CUMARTESÝ HABER 11 Kardeþ okul öðrencilerini aðýrladýlar Buharaevler'e ATM konulacak AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada, Buharaevler'e istenilen Halk Bankasý ATM'si talebini Halk Bankasý yetkilileri ile görüþerek çözüme kavuþturduðunu belirtti. Baðcý açýklamasýnda Buharaevler Perþembe Pazarý, Kültür Merkezi, Cami ve Muhtarlýðýn olduðu bölgeye Halk Bankasý tarafýndan bir ATM'nin önümüzdeki hafta içinde hemþehrilerinin hizmetine sunulacaðýný dile getirerek, Buharaevler esnafýna ve hemþehrilerine hayýrlý olmasýný diledi. Pýnar Koleji, kardeþ köy okulu olan Karacaören Köyü Ýlkokulu öðrencilerini aðýrladý. Pýnar Eðitim Kurumlarý Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu'nun desteði ve Nevzat Bolat'ýn koordinesiyle gerçekleþtirilen sosyal sorumluluk projesinde çocuklar çok güzel anlar yaþadýlar. Kazým Alpoðlu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Okulumuz öðrencileriyle gün boyunca derslere katýlan öðrencilerin satranç derslerinde arkadaþlarýyla yaptýklarý maçlar ilgi ile izlendi. Misafir öðrencilerimiz halkoyunlarý derslerinde ise müzikle coþtular. Beden eðitimi dersinde okulumuzun halý sahasýnda öðretmenimiz eþliðinde yarýþmalar ve 2-B sýnýfý ile dostluk maçý yaptýlar. Kardeþ okul öðrencileri okulumuz öðrencileri ile birlikte öðle yemeklerini yedikten sonra okulumuz tarafýndan hediyelerle uðurlandýlar. Okulumuz Okul Aile Birliði temsilcileri Aslýhan Aksos, Hande Temur,Burcu Varol,Yasemin Aksoy ve Banu Baþkal, öðrencileri alarak alýþveriþe götürdüler. Velilerimiz bütün öðrencilere aldýklarý hediyeler ile onlarý mutlu ettiler. Okulumuz Kültür Edebiyat Kulübü ve YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma kulüplerinin ortaklaþa düzenledikleri bu sosyal sorumluluk projesi, okul yönetimi ve velilerimiz de desteðiyle gerçekleþmiþ olan bu etkinlik için kardeþ okulumuz Karacaören ilkokulu öðretmeni Gökçer Öðünç beye teþekkürlerimizi sunuyoruz" Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile Bayat ilçesinde elektrik kesintisi yapýlacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Buharaevler 5 Caddesinin bir kýsmý, Buharaevler 24., 26., 27.,29 ve 31 Sokaklar,Biþkek Caddesinin bir kýsmý, Selçuk 37.,38.,39.,40 ve 41 Sokaklar ve Ýbrahim Çayýrý Baðlarý tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Evci köyü, Ýmamoðlu ve Taþlýk Mahalleri." Boþanmak isteyen eþinin ailesine kurþun yaðdýrdý: 1 ölü 3 yaralý Alaca'da kendisinden boþanmak isteyen eþinin baba evini basan þahýs, 1 kiþiyi öldürdü, 3 kiþiyi yaraladý. Çorum Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre olay, Alaca ilçesine baðlý Bozdoðan köyünde meydana geldi. Ankara'da yaþayan Ercan Koca, boþanma davalarý devam eden eþi Sebiha Koca'nýn babasýna ait Bozdoðan köyündeki evde dehþet saçtý. Evde bulunanlara kuru sýký tabancadan bozma silah ile ateþ eden Ercan Koca, ayrý yaþadýðý eþi Sebiha Koca ile birlikte kayýnbabasý Gazi Koca, kayýnbiraderi Hasan Koca ve eþi Sevda Koca'yý yaraladý. Göðüs ve kol bölgesinden aðýr Göz bakýmýyla ilgili yapýlan yanlýþlar Vücudumuzun dünyaya açýlan penceresi gözlerimiz Peki gözlerimizin saðlýðýna ve bakýmýna yeterli derecede önem veriyor muyuz? Ýyi bir göz bakýmýnýn gözlerin saðlýklý ve ýþýl ýþýl olmasýný saðladýðýný belirten Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Alp Kayýran göz saðlýðý ve bakýmýyla ilgili önemli bilgiler paylaþýyor. Gözler, hem kalbin hem de vücudun aynasýdýr. Yüzde ilk fark edilen en önemli detay gözlerdir. Gözler duygularýmýzý ve ruh halimizi ortaya koyar. Ýyi bir göz bakýmý da, gözlerimizin özgüvenle parlamasýný saðlar. Göz saðlýðý ve göz bakýmýnda dikkat edilmesi gereken püf noktalar olduðunu belirten Op. Dr. Alp Kayýran, sýkça yapýlan yanlýþlarý anlatýyor. Kontak lensler ile uyumak Kontakt lensler, gözümüzde görme bozukluklarýnýn düzeltilmesinde, kornea hastalýklarýnýn tedavisinde veya kozmetik amaçlý olarak göz renginin deðiþtirilmesi amacýyla kullanýlýyor. Rahat kullaným olanaðý ve çeþitliliði, kontakt lensin gittikçe daha da popüler olmasýný saðlýyor. Kontakt lenslerin yaralanan Sevda Koca, kaldýrýldýðý Alaca Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Vücutlarýnýn deðiþik yerlerinden yaralanan Gazi, Sebiha ve Hasan Koca, Alaca ve Çorum'daki hastanelerde tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýnýn hayati tehlikelerinin bulunmadýðý bildirildi. Olaydan sonra kayýplara karýþtý. Silahlý saldýrýyý gerçekleþtirdiði bildirilen þüpheli Ercan Koca, olaydan sonra kayýplara karýþtý. Jandarma ekipleri, þüphelinin yakalanmasý için geniþ çaplý araþtýrma baþlattý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.haber Servisi temizlik ve bakýmýna özen gösterilmeli, kullaným sürelerine uyulmalý ve akþam yatarken lensler gözden çýkarýlmalýdýr. Gözleri ovuþturmak ve kaþýmak Gözlerimizi fazla ovuþturmak ve kaþýmak þeklindeki mekanik travma genetik olarak yatkýnlýðý olan kiþilerde keratokonus hastalýðýnýn oluþumuna sebebiyet verebiliyor. Allerjisi sebebiyle kaþýntýsý olan kiþilerin uygun þekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bilgisayar baþýnda uzun saatler geçirmek Günümüzde, yoðun bir iþ hayatýna sahip olan kiþilerin bilgisayar baþýnda olma süreleri günde yaklaþýk 7-8 saati bulabiliyor. Sürekli bilgisayara ve ekrana bakýlarak çalýþýlmasý ise gözlerde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Gün içinde iþ yerinde sürekli olarak kullandýðýmýz bilgisayarlar, dikkat edilmediðinde göz saðlýðýna zarar verebiliyor. Op. Dr. Alp Kayýran bilgisayar baþýndayken göz saðlýðýný tehdit edebilecek pek çok etkenin bir araya geldiðini ve bu etkenlerin kalýcý rahatsýzlýklara neden olabileceðini belirtiyor: "Bilgisayar baþýndayken daha fazla gözlerinizi kýrpýn. Monitörünü tam karþýya almak yerine, monitöre üstten bakabilecek þekilde oturun. Çalýþtýðýnýz ortamý iyice havalandýrýn ve mutlaka belirli aralýklarla ekrandan uzaklaþarak gözlerinizi dinlendirin." Güneþ gözlüðü takmak Birçok insan güneþ ýþýnlarýnýn cilde zarar verdiðini bilse de gözler için zararlý olduðuna dikkat etmiyor. Hava kapalý olsa da gözü yeterince koruyacak büyüklükte güneþ gözlüðü takmak gerekiyor. Sokaða çýkýldýðýnda güneþin altýnda gözlerimizi kýsmak, gözümüzü kaçýrmak birçok sorunu beraberinde getirebiliyor. Yaz aylarýnýn gelmesi ile güneþ gözlüklerine ihtiyacýmýzýn arttýðýný belirten Op. Dr. Alp Kayýran ülkemiz gibi güneþin bol olduðu memleketlerde uygun filtrelere sahip güneþ gözlüðü kullanýmýnýn önemli olduðunu söylüyor. HDP'lilere Alaca'da saldýrý Çorum'da seçim çalýþmalarý kapsamýnda Alaca ilçesine giden HDP'liler saldýrýya uðradý. Olayda HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ile birlikte 4 partilinin yaralandýðý bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Alaca ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan ve bildiri daðýtan HDP'liler bir grubun saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda darp edilen Ýl Baþkaný Ali Akkaya'nýn kaþý açýlýrken, 3 partili de çeþitli yerlerinden hafif þekilde yaralandý. Olayýn ardýndan Çorum'a gelen HDP'liler, Bahabey Caddesi üzerinde basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýnda konuþan Ýl Baþkaný Ali Akkaya, Alaca ilçe merkezindeki kahvehaneleri ziyaret ettikleri esnada saldýrýya uðradýklarýný ve darp edildiklerini söyledi. Akkaya, "Saldýrý sonunda ben ve yanýmýzdaki 3 partili arkadaþ darp edildi. Biz Alaca ziyaretimiz öncesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne haber verdik ve bize Alaca'dan 2 polis eþlik etti. Polis yeterli tedbirleri alsaydý bu olay yaþanmayabilirdi. Buna raðmen biz olayýn büyümemesi için gayret ettik. Daha büyük olaylar olabilirdi ama biz kesinlikle kavga yapmadýk. Baþka bir grup arapolisin müdahale etmesi sonucu aracýmýz darbe almaktan kurtuldu" Olay nedeniyle savcýlýða suç duyurusunda bulunacaklarýný dile getiren Akkaya, þunlarý söyledi: "Türkiye genelinde partimize yönelik fütursuzca bir saldýrý yapýlmaktadýr. Bizler HDP olarak bu saldýrýlarý kýnýyoruz." Basýn açýklamasýnýn ardýndan "Çorum uyuma HDP'ye sahip çýk", "Baskýlar bizi yýldýramaz" sloganlarý atan grup olaysýz bir þekilde daðýldý. Öte yandan Alaca'da olayla ilgili 2 kiþinin ifadesinin alýndýðý bildirildi.

12 23 MAYIS 2015 CUMARTESÝ Gökhan Kaynak'a 1 maç ceza Çorum Belediyespor yardýmcý antrenörü Gökhan Kaynak'a 1 maç ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Çorum Belediyespor yardýmcý antrenörü Gökhan Kaynak'a Darýca Gençlerbirliði maçýnda tribüne gönderilmesi nedeni ile 1 maç ceza verdi. PFDK'dan yapýlan açýklamada "Çorum BelediyesporKulübü antrenörü Gökhan Kaynak'ýn, tarihinde oynanan Darýca Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor Spor Toto 3. Lig Playoff müsabakasýnda, müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasýna ve yedek kulübesine giriþ yasaðýve TL para cezasýile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir" denildi. Tanju Çolak Çorum'a geldi Türk Milli takýmýnýn ve Galatasaray'ýn unutulmaz futbolcusu gol kralý Tanju Çolak Çorum'a geldi ve geçtiðimiz akþam düzenlenen yemekte Çorum Belediyesporlularla birlikte oldu. Bir kafede düzenlenen akþam yemeðine Ak Parti Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu ile birlikte katýlan Tanju Çolak kafede bulunanlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Geçtiðimiz akþam düzenlenen yemeðe Ak Parti Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çorum Belediyespor yöneticileri, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, teknik heyet ve futbolcular katýldý. Salý günü oynanacak olan final maçý öncesinde düzenlenen moral yemeðinde konuþma yapan baþkan Zeki Gül tüm Çorum'u maça davet etti. Ýstanbulspor maçýnda desteðe ihtayaçlarý olduðunu belirten Gül, araç konusunda herhangi bir sýkýntý olmadýðýný gelecek herkesi Eskiþehir'e götürebileceklerini söyledi. Efsane futbolcu Tanju Çolak ise Çorum Belediyesporlu futbolculara baþarý dileklerinde bulunurken, maça çok gelmek istediðini ancak ayný gün tv programýnýnýn olmasý nedeniyle maça gelmeyeceðini söyledi. Kalbinin Çorum Belediyesporlu futbolcularla olduðunu dile getiren Tanju Çolak takýmýn 2.Lig'e çýkmasý halinde Çorum'a tekrar gelerek futbolculara prim toplayacaðýný söyledi. Yasin Yücel Belediyespor'dan otobüs açýklamasý Çorum Belediyespor yönetimi Salý günü maça gitmek isteyen taraftarlar için otobüs tahsis edildiðini duyurdu. Çorum Belediyespor'dan yapýlan açýklamada " Salý günü Eskiþehir Atatürk Stadyumun da oynanacak olan Çorum Belediyespor- Ýstanbul A.Þ spor final maçýna gitmek üzere seyircilerimiz için Belediyemizce otobüs tahsil edilmiþtir. Otobüslerimiz Salý günü sabah saat 09:00 da DR.Turhan Kýlýççýoðlu stadyumun önünden hareket edecektir. Maça gitmek isteyen seyircilerimizin aþaðýdaki irtibat numaralarýný arayýp isim yazdýrmalarýný rica ediyoruz. Ýrtibat Numaralarý :Ömer Özer , Zakir Ardahanlý , Kemal Kan " ifadeleri kullanýldý. Spor Servisi Kýzýlcabölükspor, teknik heyet ile sözleþme yeniledi ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý Abdalata Koçak Makina: 3 Cadde Dominos Akmaz Kömürcülük: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Ömür Soytemiz, Mustafa Gencer. ABDALATA KOÇAK MAKÝNA: Zafer, Yasin, Egemen, Ýsmet, Zafer, Ömer Cihan, Ömer Bulcun, Emrah, Bülent, Nurettin, Hasan, Rifat, Ali, Yakup, Arif, Rýza. CADDE DOMÝNOS AKMAZ KÖMÜRCÜ- LÜK: Halit, Raþit, Vedat, Ferhat, Ýsmail, Serdar, Muhammed, Ahmet, Yaþar, Ýsa, Sezai, Burak, Serkan, Murat, Faik, Salim. GOLLER: Dk. 17 Emrah, Dk. 40 ve 52 Ömer Bulcun KIRMIZI KARTLAR: Dk. 55 Ýsmail, Dk. 56 Halit (Cadde Dominos). Ýþ Kur Bozboðaspor: 4 3N Dizayn: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Fatih Derviþoðlu, Sedat Serhat Tataroðlu. ÝÞKUR BOZBOÐASPOR: Gültekin Dokur, Halil, Tuncay, Kerim, Ahmet, Gültekin Seres, Sinan, Muttalip, Mesut, Mustafa Tekkeþin, Þeref, Mustafa Ceylan, Yýlmaz, Alper. 3N DÝZAYN: Fatih, Atak, Celal, Mahmut, Ecevit, Murat, Üzeyir, Vedat, Paþa, Erdoðan, Çaðlar, Ýsmail, Onursal, Kemal, Ýlker, Murat GOLLER: Dk. 22 ve 32 Muttalip, Dk. 27 Ahmet, Dk. 60 Mustafa tekkeþin (Ýþ Kur). Metyol Yapý Ýnþaat: 6 Ay-Ka Enerji: 3 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yüksel Basar, Furkan Alagöz, Mert Kaan Orbay. METYOL YAPI ÝNÞAAT: Murat, Selahattin, Cafer, Beytullah, Orhan, Erol, Hakverdi, Sefer, Yasin Ünal, Kenan, Yunus, Mustafa, Yasin Erbaþ, Erdal, Adem, Aykut. AY-KA ENERJÝ: Semih, Mustafa, Selçuk, H,Ali, Ýbrahim, Hasan, Emre Erbaþ, Ejder, Þahin, Samet, Ömer, Fatih, Hüseyin, Serkan, Yýldýrým, Emre Köle, Kadir. GOLLER: Dk. 7, 30, 35, 43, 51, ve 58 Yunus (Metyol yapý inþaat). Dk. 14 Ömer, Dk. 18 ve 46 Þahin (Ay-ka enerji) Çorumpark: 3 Özgür Çelik Kapý: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Harun Tecimer, Serhat Pekcan. ÇORUKPARK BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRET- MENLERÝ: Serkan, Erdoðan, Serdar, Deniz, Fatih Evli, Alper, Ersel, Menderes, Ömer, Yalçýn, Hasan, Mustafa, Selman, Altan, Fatih Tuncalý, Ahmet, Çetin. ÖZGÜR ÇELÝK KAPI: Alparslan, Levent, Hüseyin, Murat Küyük, Ali, Aslan, Ramazan, Mehmet, Vedat, Ýbrahim, Kenan, Murat Boyar, Serdar, Zekeriya, Nevzat. GOLLER: Dk. 21 Vedat (Özgür çelik kapý). Dk. 43 Fatih Tuncalý, Dk. 55 Serdar, Dk. 60 Hasan (Çorumpark). Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta baþarýlý bir sezon geçiren ve Playoff'un kapýsýndan dönen Kýzýlcabölükspor'da, yeni sezon yapýlanmasý kapsamýnda teknik direktör Hasan Þermet, yardýmcý antrenörler Seyfettin Kurtulmuþ ve Serkan Görgeç ile kaleci antrenörü Ali Müslüm Oðraþ yeni sözleþme imzalandý.kýzýlcabölükspor'da, yeni sezon yapýlanmasý kapsamýnda teknik direktör Hasan Þermet, yardýmcý antrenörler Seyfettin Kurtulmuþ ve Serkan Görgeç ile kaleci Nilüferspor, Ferda Cevizci ile devam Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta sezonu 6. sýrada tamamlayan Nilüferspor, teknik direktör Ferda Cevizci ile yoluna devam edecek. Kulüpten yapýlan açýklamada sözleþmesi sona eren Ferda Cevizci ile 1 yýllýk yeni sözleþme imzalandýðý açýklandý. Yarým kalan hedefi tamamlamak için yola beraber devam kararý alýndýðý belirtilen açýklamada, imzanýn hem Ferda Cevizci hem de kulüp için hayýrlý olmasý temennisinde bulunuldu. antrenörü Ali Müslüm Oðraþ ile 2'þer yýllýk yeni sözleþme imzalandý. Teknik heyetin raporu doðrultusunda sözleþmeleri devam eden futbolculardan Çaðlayan Ýrece, Ýsmail Baydil, Celal Çýrpanlý ve Kemal Keçeci ile yollar ayrýldý. Ayrýca kiralýk sözleþmeleri sona eren Burak Yýlmaz ve Asil Kaan Güler Denizlispor'a dönerken, Mustafa Altun'da Antalyaspor'a geri döndü. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi'nin yurtdýþý gezisinin uzamasý nedeniyle, bugün gerçekleþmesi planlanan Kýzýlcabölük Stadý temel atma töreni, ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan Kýzýlcabölükspor Baþkan Osman Duran ve Yönetim Kurulu, Olaðan Genel Kurulu kararý aldý. Olaðan genel kurul toplantýsýnýn Pazar günü saat: 13.00'de KýzýlcabölükNikah Salonunda yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamamasý halinde Pazar günü ayný yer ve ayný saatte yapýlmasýna karar verildi. Spor Servisi Zonguldak daðýldý Spor- Toto üçüncü lig birinci grupta normal sezonu üçüncü sýrada tamamladýktan sonra ikinci lige yükselmek için Play- Off'ta mücadele etme hakký kazanan Zonguldakspor, Play- Off maçýnda Ýstanbulspor'a elenerek ikinci lig þansýný kaybetmiþti. Sezon baþýnda küme düþer denilen futbolcular, Zonguldak'a büyük bir heyecan yaþatýp baþarý ile temsil etmiþlerdi. Ýstanbul maçýndan sonra büyük üzüntü yaþayan Zonguldakspor'lu futbolcular, þehirden ayrýldýlar. Zonguldaklýlarýn dýþýndaki tüm futbolcular memleketlerine gittiler. Zonguldakspor'lu futbolcularýn çoðunun sözleþmesi devam ediyor. Yaklaþýk 2 ay dinlenecek olan futbolcular bir sezonun yorgunluðunu atacaklar. Bize büyük heyecan yaþatan ve þehrimizi baþarý ile temsil eden Zonguldakspor'lu futbolculara verdikleri emeklerden dolayý teþekkür ediyoruz"

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bekiroðlu ndan çaðrý. Sollarken kaza yaptý Osmancýk ta meydana gelen kazada genç sürücü yaralandý. * HABERÝ 2 DE. Bu fuarý mutlaka görün

Bekiroðlu ndan çaðrý. Sollarken kaza yaptý Osmancýk ta meydana gelen kazada genç sürücü yaralandý. * HABERÝ 2 DE. Bu fuarý mutlaka görün Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile teknik uzmanlar projenin detaylarý hakýnda bilgiler verdi. Ulaþým projesi adým adým ilerliyor Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaþ Katýlýmý Bilgilendirme Toplantýsý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı