Toplu taþýma neþter istiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplu taþýma neþter istiyor"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 23 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Vahit Kayrýcý "Seçimlerde beldelerimizi köy haline getirenlerden hesap soracaðýz" 7 Haziran Genel Seçimler öncesi çalýþmalarýna devam Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý Sungurlu'nun Arifegazili Köyü'nü gittiler. Seçim çalýþmalarýna MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, ve parti yönetim kurulu üyeleri katýldý. 9 DA Toplu taþýma neþter istiyor Cahit Baðcý Öðrencilere interneti verimli kullanýn tavsiyesi Fatih Gök "Saðlýk Bakanlýðý oyun baþladýktan sonra kural deðiþtiriyor" Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Aile Hekimlerine destek verdi. 4 TE Boþanmak isteyen eþinin ailesine kurþun yaðdýrdý: 1 ölü 3 yaralý Alaca'da kendisinden boþanmak isteyen eþinin baba evini basan þahýs, 1 kiþiyi öldürdü, 3 kiþiyi yaraladý. 11 DE HDP'lilere Alaca'da saldýrý Çorum'da seçim çalýþmalarý kapsamýnda Alaca ilçesine giden HDP'liler saldýrýya uðradý. Olayda HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ile birlikte 4 partilinin yaralandýðý bildirildi. 11 DE Türkiye-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý kapsamýnda Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaþ Katýlýmý Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Stratejik Plan Anketi sonuçlarý deðerlendirildi. "Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili adayý Muharrem Özünel, HDP'ye verilen her bir oyun bu ülkedeki kardeþliðe, barýþa verilmiþ bir oy olduðunu belirterek... 6 DA Muharrem Özünel 5 TE AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, daðýtýlan tabletlerin yüz de yüz yerli teknoloji ile üretilmesinin ülkemizin bu alanda geldiði noktayý göstereceðini belirterek, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak enerjik bir teknolojiye ve donanýma sahip olduðunu kaydetti. Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptýðý açýklamada, Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafýndan, 2014 Hesap dönemine ait Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhasý... 7 DE Muzaffer Yýldýrým Vergi Levhasý GÝB Ýnternet Sitesinden 1 Haziran'a kadar alýnacak 9 DA Çorum ÝHH sýðýnmacýlara yardým edecek Alaybey Talebe Yurdu kermesi açýldý Çorum'un en büyük hayýr kermesi dualar ile açýldý. Alaybey Sokakta bulunan, Alaybey Talebe Yurdunda bulunan kermesin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý... 5 TE Topçubaþý: Halkýn sevgisi ve coþkusu bizi mutlu ediyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý mülteci çalýþmalarý çerçevesinde tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da ki mültecilere destek için üç týr insani yardým malzemesini Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH)'ne teslim etti. 5 TE Öðrencilere tablet bilgisayar daðýtýldý Çorum Anadolu Lisesi'nde öðrencilere tablet daðýtýldý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn canlý baðlantýsý ile Ankara merkezli ve 81 ilde ayný anda tablet daðýtým töreni gerçekleþtirildi. Türkiye genelinde yapýlan törende toplam 700 bin adet tablet daðýtýldý. 7 DE Çorum MHP milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. MHP'nin kadýn adayý Aybüke Topçubaþý beraberinde MHP milletvekili aday adayý Ahmet Anak, Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka... 6 DA 3F Tekstil OSB'de üretime baþladý 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:19 05:10 12:44 16:38 20:05 21: Celâl Bayar'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi (1950) - Adnan Menderes'in Baþbakan olmasý (1950) Nene Hâtunun vefâtý (1955) Eðer cahiller susup, konuþmasalardý, insanlar arasýnda ihtilâf olmazdý. Ýmâm-ý Takî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝNSAN EN ÝYÝ Ýnsan en iyi kalabalýkta, akþamüstü öðreniyor kendini adýný, adresini, dünyadaki yerini Þaþýrtmasa, gazetelerden habersiz aðacýn serçeleri Gürültüyle gülüþüyorlar, toplanmýþlar da Saçma, ama yine de sapan kullanýyor çocuklar Oysa insan bir ömür unutamýyor mermileri, Köroðlu'nu, Robin Hood'u, Hazreti Ali'yi yalaný, gibiyi, þeyi, filaný aþký, hasreti, beklemeyi insan en iyi kalabalýkta, akþamüstü öðreniyor "Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara" konferansý bugün yapýlacak Selim Özkabakçý Ýlke-Der ve Çorum ÝHH "Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara" konulu bir konferans düzenleyecek. Konferansa konuþmacý olarak Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ve Çorum ÝHH Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý katýlacak. Konferans hakkýnda açýklama yapan Selim Özkabakçý, "Mavi Marmara Kudüs-Filistin mücadelesinin bir parçasýdýr. Amacý ablukanýn kalkmasýdýr. Ablukanýn kalkmasý için sorumluluðumuz devam etmektedir. Barýþ isteyen halklar Ýsrail'in karþýsýndadýr. Türkiye halkýnýn tamamý Mavi Marmara'nýn tarafýnda, Ýsrail'in karþýsýndadýr. Bunun altýný bir kez daha çiziyoruz. Siyonistlere göre Ýsrail'in amacýna uygun tek çözüm "Mavi Marmara'yý tarihten silmek, üzerini örtmek, hafýzalardan çýkarmak ve unutturmak"týr. Unutturmayacaðýz. "Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara" Konulu konferansýmýza tüm Ýsmail Yýlmaz halkýmýz ailesi ile birlikte davetlidir" Konferans 23 Mayýs 2015 Cumartesi günü saat 20.30'da Çorum ÝHH konferans salonunda yapýlacak. "Japonya'da Müzeler ve Deprem"konferansý yapýlacak Ýnsan en iyi birini dinlerken öðreniyor kendini yüzün çýrpýnýþýný, elin kederini bakýþtaki anlýyor musun'u sürçmedeki gizlenme telaþýný öðreniyor, yapýyor, ne iyi ki kimsenin kimseye sözü kalmýyor Gece boþalýyor, yýldýzlar kapanýyor açýlýyor rüyanýn fenafillah kapýsý Sabah, sýr gibi saklanarak iþaretler ketum yüzlerle gidiliyor iþe iþten güçten darp izi kalmasýn diye aþktan serçelerden piyanodan edebiliyor kendini. Ýnsan en iyi alýþveriþ yaparken öðreniyor kendini ilaç almasa hastalýðýný þaþýrtabiliyor Ceket almasa mevsim deðiþmeyecek Plak filan almasa sessizlik, sessizlik! Gözlüðü yoksa nasýl sakýnsýn gözlerini Arabasý olmayanýn uzaðý yoktur Bunlarý söylemese saçmalamayacak belli ki Ama insan en iyi alýþveriþ yaparken öðreniyor kendini. Mahmut TEMÝZYÜREK Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5938 2,5950 EUR 2,8961 2,8979 STERLiN 4,0567 4,0588 2,1450 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: ERMAN ECZANESÝ TEL: AKMAN ECZANESÝ TEL: ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Þevki Yýlmaz'ýn konferansý yarýn Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan organize edilen "Türkiye'nin Dünü, Bugünü Yarýný" adlý konferans yarýn yapýlacak. Saat 20.30'da Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilecek olan konferansa konuþmacý olarak Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz katýlacak. Vali Kara'dan Baroya iade-i ziyaret Vali Ahmet Kara Çorum Barosuna iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar yönetim kurulu üyesi Av. Kenan Kellerbaðý ve Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser'de hazýr bulundu. Baro Baþkaný Akpýnar ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Kara'ya teþekkür etti. Haber Servisi Çorum Müze Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JI- CA) birlikte "Japonya'da Müzeler ve Deprem" konulu konferans düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Müzesi Konferans Salonunda yapýlacak olan konferansta müze koleksiyonlarýný tehdit eden en önemli faktörden birisi olan deprem ve depremin yarattýðý hasarlara karþý önleyici ve koruyucu tedbirlerin alýnmasý anlatýlacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünce uygun görülen ve Acil Eylem Planýnýn hazýrlanmasýnda katký saðlayacaðý düþünülen konferansa konuþmacý olarak Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama katýlacak. Konferans 25 Mayýs 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da yapýlacak ve Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Çankýrý ve Kastamonu Müze Müdürlüklerinden uzman personelde katýlacak. Baþöðretmen Anadolu'da Necip Fazýl rüzgarý Baþöðretmen Anadolu Lisesinde "Kültür Günleri" kapsamýnda Mehmet Tatlýsu hem Necip Fazýl Kýsakürek kitaplarý sergisi açtý hemde konferans verdi. Mehmet Tatalýsu Necip Fazýl Kýsakürek ile arasýnda geçen yazýþmalar, tebrikleri sergide gösterildi. Sergiyi Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi öðrencileri de gezdiler. Haber Servisi Ýmam Hatip Þöleni ve paneli Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro bugün Ýmam Hatip Þöleni bugün gerçekleþtirilecek. Þölen kapsamýnda Ýlk olarak saat 14.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda "Yeni Eðitim Sitemi ve Ýmam Hatip Okullarý" konulu panel yapýlacak. Panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adem Korukçu MEB Müsteþar Yardýmcýsý Yusuf Büyük, S.Ü. Sosyoloji Böl. Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir, NEÜ. Ýlahiyat Fak. Din Eðitimi Ana Bil. Dalý Öðr. Üyesi Prof. Dr. Muhittin Okumuþlar katýlacak. Akþam ise saat 20.15'te Atatürk Kapalý Spor Salonunda Çorum'da bulunan Ýmam Hatip Liseleri ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnýn ortaklaþa hazýrladýðý "Ýmam Hatip Þöleni" gerçekleþtirilecek. Program Mustafa Cihat konseri ile sona erecek. Yýl: 11 Sayý: MAYIS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3

4 HABER 4 "Saðlýk Bakanlýðý oyun baþladýktan sonra kural deðiþtiriyor" Fatih Gök Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Aile Hekimlerine destek verdi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök, her hafta cumartesi nöbetlerine katýlmama konusunda da Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn yanýnda olduklarýný ve yanýnda olmaya da devam ettiklerini söyledi. Cumartesi günleri için aldýklarý nöbete katýlmama kararlarýný devam ettireceklerini dile getiren Gök, "Saðlýk Bakanlýðý ortaya koymuþ olduðu her yeni uygulamada kervan yolda düzülür anlayýþý ile hareket etmektedir. Ýyi bir iþgücü planlamasý yapmadan, mevcut personel sayýsýný iyi deðerlendirmeden bir uygulama yapmayý alýþkanlýk haline getirmiþtir. Bir tarafý yapayým derken öbür tarafý yýkýyor. Sonra da tahribatý ve olumsuzluklarý düzeltme adýna da tüm olumsuz þartlara raðmen büyük bir özveri ile hizmet veren saðlýk çalýþanlarýnýn zaten fazla olan iþ yüküne yeni iþ yükü ekleyerek çözmeye çalýþýyor. Hekim ihtiyacýndan bahseden Bakanlýk bu gün itibari ile 4 bin hekimi, hekimlik görevleri dýþýnda çalýþtýrýyor.4 bin hekim hekimlik yapmýyor. Almýþ olduðu eðitimle hiç alakasý olmayan konularda idarecilik görevi yapýyor. Bunun hiçbir þekilde akýl ve mantýkla izahý yoktur" "Hastanelerde iþ yükü artýyor. Acil servisler doluyor, sorumlusu Aile Hekimleriymiþ gibi çözüm onlarda aranýyor" ifadelerini kullanan Gök, "Þu bilinmelidir ki: Hastaneler ve Acil Servislerdeki yýðýlmalarýn sorumlusu ve çözüm adresi Aile Hekimliði çalýþanlarý deðildir. Bu yýðýlmanýn sorumlusu, 15 senedir bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar ve onun Saðlýk Bakanýdýr. Popilist yaklaþýmlarla oluþturulan bir saðlýk politikasý sonucu hastaneye müracaat eden hasta sayýsý ile övünen bir anlayýþ gün geçtikçe önemini yitiren birinci basamak saðlýk hizmetinin geldiði nokta sorunun ta kendisidir. Bu sistem, saðlýk hizmetinin vatandaþ için vazgeçilemeyecek bir hak olarak görmeyen bir anlayýþýn ürünüdür. Vatandaþýna ihtiyacý kadar eþit ve ücretsiz saðlýk hizmetinden faydalanmasý yerine, paran kadar saðlýk anlayýþýna mecbur eden bir sistemdir" diye belirtti. "Aile Hekimliði Sisteminde saðlýk hizmeti sunan Hekiminden, Hemþiresine, ATT'sine, Ebesine ve Saðlýk Memuruna kadar tüm saðlýk çalýþanlarý Aile Hekimliði Çalýþanlarýdýr. Bu arkadaþlarýmýzýn görev ve sorumluluklarý yönetmeliklerle önceden belirlenmiþtir" þeklinde kaydeden Gök, sözlerine þöyle devam etti: "Þimdi Saðlýk Bakanlýðý tabir caizse oyun baþladýktan sonra kural deðiþtirmektedir. Baþta birinci basamak saðlýk hizmeti sunmakla görevlendirilen aile hekimliði çalýþanlarý oldubittiye getirilmek istenen uygulamalarla iþ yükleri artýrýlmakta ve çalýþma þartlarý aðýrlaþtýrmak istenmektedir. Sistem içinde saðlýk hizmeti sunan arkadaþlarýmýzýn iþlerini engelleyecek ve moral motivasyonlarýný bozacak uygulamalara ilk önce Saðlýk Bakanlýðý itiraz etmelidir. Aile Hekimliði sisteminde, Bakanlýðýn kendi belirlediði rakamlara göre bu gün için 4 bin Aile Hekimine ihtiyaç var. Yine Bakanlýðýn hesaplarýna göre de 7 bin Aile Saðlýðý Çalýþanýna ihtiyaç vardýr. Bu ne demektir? Bu gün aile hekimliði sisteminde saðlýk hizmeti veren aile hekimleri kendi görevlerinin dýþýnda ekstra 4 bin aile hekiminin daha iþini yapýyor demektir. Bu ayný zamanda mevcut aile saðlýðý çalýþaný arkadaþlarýmýzýn kendi iþi dýþýnda 7 bin aile saðlýðý çalýþanýnýn daha iþini yapýyor demektir. Yani bu rakamlar, zaten iþ yükü fazla olan aile hekimliði çalýþanlarýnýn iþ yükünü daha da artýrmaktadýr. Bu gün bir aile hekimliði çalýþaný 140 kalem iþle uðraþmaktadýr. Onca iþ yükünün yanýnda resmi evrak ve bürokratik iþler dayanýlmaz hale gelmiþtir. Yetmezmiþ gibi Bakanlýk, aile hekimliði çalýþanlarýný deðiþik zamanlarda anketör gibi de çalýþtýrmak istemektedir. Þimdi tüm bunlarý çalýþanlarýn önüne sorun olarak getirenler, bu sorunu çözmek yerine baþka dayatmalar getirmektedir. Cumartesi nöbeti dayatmalarýnýn peþine Pazar nöbeti dayatmasýnýn da getirileceðini söylemektedir. Biz de buradan diyoruz ki, Sayýn Bakan; çalýþanlar sizden dayatma deðil, sorunlarýna çözüm üretmenizi bekliyorlar. Sizden; þiddete karþý çözüm, fiili hizmet zammý yani yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, daha itibarlý ve güvenceli bir çalýþma ortamý bekliyorlar. Bu bir ulufe deðil çalýþanlarýn hakkýdýr. Tüm saðlýk çalýþanlarý sizden haklarýný talep ediyorlar. Sen onlara milletin duasýný referans gösteriyorsun, sen milletin duasýna da mý ipotek koydun. Bu millet saðlýk çalýþanlarýna dua ediyor onu da saðlýk çalýþanlarý iyi biliyor. Býrak milletin duasýný sen; çalýþanýn duasýný alacak, seni iyi sözlerle yâd edecek iþler yap. Yoksa unutma bu saðlýk çalýþanlarý sana beddua ediyor beddua, bunu aklýndan çýkarma. Sivil toplu örgütleri eylem ve etkinliklerini, sorunlara karþý kulaðý saðýr, gözü kör olmuþ ama yetkili makamlarla oturanlarý uyarmak ve harekete geçirmek için kamuoyu oluþturma adýna yaparlar. Bizim yaptýðýmýz eylemler ve iþ býrakmalar sorunlarýmýza çözüm üretmek adýna kamuoyu oluþturmak içindir. Biz gerek teþkilatlarýmýzla, gerek aile hekimliði ve aile saðlýðý çalýþanlarý dernekleri ile yaptýðýmýz istiþareler sonucu gerekli kamuoyu oluþturmaktan uzak, eylem ve etkinliklerin sorunlara çözüm olmayacaðý gibi bazýlarýnýn eline de seçim meydanlarýnda kullanýlacak koz olacaðý kanaatindeyiz. Bu yüzden azami dikkat ve özeni göstermeli ancak kararlýlýðýmýzý da sonuna kadar devam ettirmeliyiz. Bakanlýðýn ceza puanlarý bizi yýldýrmamalý. Bu anlamsýz ve hiçbir derde deva olmayacak Cumartesi nöbetlerine itirazýmýzý yapmalýyýz. Aksi durumda Pazar nöbetlerinin de yolda olduðu bakan tarafýndan beyan edilmektedir. Ýþte bu kararlýlýðýmýzý göstermek adýna bugün buradayýz. Biz buradan Bakana bir çaðrý yapalým. Sayýn Bakan! Gel bu inattan vazgeç. Bu iþi muhataplarý ile görüþ. Ben yaptým oldu, ben emrettim siz yapacaksýnýz anlayýþý bu çaðda geçerliliðini yitirmiþtir. Aba altýndan sopa göstermek anlayýþý ile ortaya koyduðunuz 20 ceza puaný bizi kararlýlýðýmýzdan vazgeçiremez. Bu ceza puaný iþinden vazgeçin. Bunlarýn bizi yýldýracaðýný zannederseniz yanýlýrsýnýz. Ben yaptým oldu, ben emrettim siz uyacaksýnýz devri artýk geçti. Artýk çalýþanlar uyandý. Artýk çalýþanlarýn arkasýnda kale gibi duran Türk Saðlýk-Sen var. Ülkemiz çalýþanlarý temsilen salonlarda sana alkýþ tutan sendikalardan ibaret deðildir. Onlar sizi yanýltýrlar. Onlar makam odalarýnda baþka, dýþarýda çalýþanlara baþka konuþuyorlar. Ama bak biz sana buradan çalýþanlarla beraber Türk Saðlýk-Sen olarak sesleniyoruz: Bu yol, yol deðil; bundan vazgeçin. Aile hekimliði çalýþanlarýnýn da sesini duy. Onlarýn da bir ailesi olduklarýný düþün. Onlarýn da dinlenmeye ve aileleri ile zaman geçirmeye haklarý olduðunu unutma. Onlarýn acil hekimi deðil aile hekimliði çalýþanlarý olduðunu hatýrla. Sayýn Bakan sorumluluk makamýnda olanlar, sorunlarýnýn çözümünü sorunun kaynaðýnda aramalýdýrlar. Sorunun çözümü baþkalarýnýn iþ yükünü artýrmak, çalýþma þartlarýný aðýrlaþtýrmak ve çalýþanlarýn moral-motivasyonunu bozmak deðildir. Biz biliyoruz ki; Cumartesi nöbetleri sonrasýnda getirilmesini düþündüðünüz Pazar nöbetleri, vatandaþýmýzýn saðlýk hizmetlerinden daha iyi faydalanmasýna katký sunacak bir uygulama deðildir. Bu uygulama sadece vatandaþ referanslý bir uygulama da deðildir. Aile hekimliði çalýþanlarý sizin saðlýk hizmeti referanslý vatandaþa yönelik siyasi bir propaganda aracýnýzda deðildir. Olamaz, olmamalýdýr. Deðerli arkadaþlar buradan bir çaðrý da sizlere yapmak istiyorum. Kararlýlýðýnýzý yitirmeyin. Aile Hekimliði çalýþanlarý olarak kararlý tutum ve davranýþlarýnýzda vereceðiniz mücadelede Türk Saðlýk-Sen olarak biz sonuna kadar sizlerin yanýnýzdayýz. Yapacaðýmýz eylem ve etkinliklerde beraber istiþare halinde olacaðýz. Yapacaðýmýz eylem ve etkinliklerde kamuoyu desteðini de alacak hizmet sunduðumuz insanlarýn da desteðini alacaðýz." Yýlmaz MERT BAYAT - KARATEPE KUÞÇAÇÝMEN YAYLASI-1 Dini bayramlarýn yanýnda Milli bayramlarda insanlarýn bir araya gelmesi, kaynaþmasý için bir vesiledir. "Gençlik Haftasý" ve "19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý" da bunlardan bir tanesidir. Eskiden bu bayramlar statlarda, salonlarda kutlanýrdý. Þimdi artýk kutlamalar dar alanlardan geniþ mekânlara doðru açýlmaya baþladý. Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Gazi caddesindeki billboardlarda gençlik haftasý münasebetiyle Bayat- Karatepe Kuþçaçimen mesire alanýnda yapýlacak olan kutlama programýný görünce dikkatimi çekti. Ýlçe de yapýlacak etkinliðin ildeki billboardlarda reklamýný görmek hoþuma gitti. Þöyle bir inceledim. Ýmkân bulursam gideyim diye düþündüm. Bayat, sivil savunma uzmaný olarak okullarý ilk ziyaret etmeye niyetlendiðim de, zamanýn milli eðitim müdüründen izin alýrken ''09.00 da git ' de gel'' cümlesi karþýsýnda þok olup, ''olur efendim, ilçe müdürünün çayýný içip gelirim'' dediðim ve (daha çok okula ulaþabilmek için koþarak gittiðim günlerde, ikna edemeyince) tartýþtýðým bir ilçe. Bu yönüyle de bende ayrý bir anýsý var. Daha sonralarý en çok gittiðim ilçelerden bir tanesi. Bayat Oðuzlarýn 24 boyundan birisi olan Oðuz- Han'ýn büyük oðlu Gün Han'ýn Kayý'dan sonra ikinci oðlu olan Bayat'tan almaktadýr. Cumhuriyet döneminde 40 yýl kadar Çorum'un Ýskilip Ýlçesi Alagöz Nahiyesi olarak anýlan Bayat 01 NÝSAN 1958 tarihinde Ýlçe Merkezi oldu. Ýl merkezine 80 km uzaklýkta olup, toplam nüfusu civarýndadýr.(alýntý) KARATEPE KUÞÇAÇÝMEN YAYLASI: Ýlçenin kuzeyinde 2013 metre yüksekliðinde Öbek Tepesinin yer aldýðý mekândýr. Ýlçe merkezine 15 km mesafede olup yolun bir kýsmý asfalt bir kýsmý ise stabilizedir. Ýlçe merkezinden çýkýp birkaç kilometre yol aldýktan sonra yeþilin farklý tonlarýyla yolunuza devam ederken, ayný zamanda orman havasýný da yavaþ yavaþ teneffüs etmeye baþlýyorsunuz. Tabi bu arada trafik kurallarýna dikkat etmeniz gerekiyor. Alýþkýn olmayanlar için köy yollarý birazcýk tedirgin ediyor ama çok geçmeden alýþýveriyorsunuz. Yol güzergâhýnda Çerkeþ köyünden geçiyorsunuz. Yolun kenarýnda camlarý süslenmiþ iki katlý okul sizlere lisaný haliyle 'hoþ geldiniz' diyor. Sizler de 'hoþ bulduk' derken ayný zamanda buralarda görev yapan ve köyde ikamet eden öðretmenin, imamýn maaþý merkeze göre farklý olmalý diye kendi aranýzda öneri sunuyorsunuz Kim bilir önerileriniz gelecekte belki kabul görür de þehirlerden köylere tayin isteyen ve burada ikamet edecek olan öðretmenler, imamlar çýkar * Adý Karatepe, rakýmý yüksek Suyu harika, keþke hep içsek Sinir stres kalmaz iyice gezsek Herkesi davet ediyor Karatepe Yazý da - kýþý da çok güzel bence Gecikmeden buyurun gelin, hemence Yetkililer size yardýmcý olur el - pençe (yazar: ) Sungurlu Hürriyet Ortaokulu'ndan resim sergisi Sungurlu Hürriyet Ortaokulu öðrencilerinin yýl boyunca yaptýklarý eserler sergide görücüye çýktý. Belediye Ýþ Merkezinde ki resim sergisinin açýlýþýna Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Kadir Þahiner, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Þaban Atlý, Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Malmüdürü Türkay Odabaþ, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri katýldý. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkýnda bilgi aldýlar. Haber Servisi TBB Genel Kurulu'nu deðerlendirdiler Van Barosu'nun ev sahipliðinde Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Rescate Otel Toplantý salonunda yapýlan Türkiye Barolar Birliði 33.Mali Genel Kurulu'na Çorum Barosunu temsilen Baro Baþkaný Av Altan Akpýnar,TBB Delegesi Av. Hasan Alparslan Býyýkoðlu ve TBB Delegesi Av. Kenan Yaþar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Van Baro Baþkaný Murat Timur ile TBB Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu konuþma yaptýlar. Daha sonrana TBB organlarýnda bir önceki döneminde görev alanlara plaket verildi. Birlik Yönetim Kurulunun yýllarý çalýþma raporu, bilanço, gelir-giderleri ile denetleme kurulu raporunun okunmasý ve görüþülmesinin ardýndan Birlik Yönetim Kurulu sadece 4 muhalif oya karþý büyük bir çoðunlukla aklandý. Baro Baþkaný Av Altan Akpýnar, TBB Delegesi Av. Hasan Alparslan Býyýkoðlu ve TBB Delegesi Av. Kenan Yaþar konu hakkýnda yaptýklarý ortak açýklamada, TBB'nin 33. Olaðan Genel Kurulunun Çorum Barosu açýsýndan verimli ve baþarýlý geçtiðini ifade ederek, "Türkiye de son dönemde yaþanan hukuksuzluklar karþýsýnda Çorum Barosu' nun her zaman dik duracaðýný, Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüðü konusunda taviz vermeyeceðini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduðunu, bir olmamýz, birlik olmamýz gerektiðini anlattýk. Görevimizi yapmanýn rahatlýðý ile Çorum' a döndük. Genel Kurul sonrasý Van Barosu'nun bize yaþattýðý güzelliklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Van'da yapýlan Genel Kurulda yakýn ilgilerini gördüðümüz Van Barosu Baþkaný Av. Murat Timur ile yönetim kurulu üyeleri, Van Barosu Avukatlarý ve Stajer Avukatlarý ile gelirken de giderken de 'hoþgeldiniz' diyen Van halkýna teþekkürlerimizi iletiriz" dediler.

5 HABER 5 Toplu taþýma neþter istiyor Alaybey Talebe Yurdu kermesi açýldý Türkiye-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý kapsamýnda Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaþ Katýlýmý Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Stratejik Plan Anketi sonuçlarý deðerlendirildi. Ayrýca bu anket içinde yer alan kent içi toplu taþýma anketinin detaylarý hakkýnda da bilgi verildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnýn yapan Belediye Baþkan Turhan Candan, belediye olarak ulaþým noktasýnda standartlarý ve vatandaþ memnuniyetini yükseltme konusunda çalýþtýklarýný söyledi. Ulaþýmla ilgili bir ön çalýþma yaptýklarýný dile getiren Turhan Candan, "Biz bu konuda yaþanan sorunlarýn çözümü için katýlýmcýlýðý önemsiyoruz. Toplantýyý yapmamýzýn amacý da budur. Ben yaptým oldu anlayýþý geride kaldý. Katýlýmcýlýðý saðlamak için Kent Konseyinin yeniden oluþturduk ve Türkiye'nin sayýlý Kent Konseylerinden biri haline geldi" Stratejik Plan Anketinde sorunlarýn en baþýnda ulaþým hizmetlerinin yer aldýðýný ve bu nedenle toplu ulaþým ile ilgili bir alan taramasý yaptýklarýný ifade eden Candan, sorunlarýn tespiti ve çözümünde akýlcý sistemleri kullanmak istediklerini belirtti. Daha sonra Çorum Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürü Ömer Maz, belediye olarak yaptýklarý Stratejik Plan Anketinde 'en çok iyileþtirilmesi gereken konu' olarak ulaþtýrmanýn çýktýðýný dile getirerek, bunun içinde sadece toplu taþýma olmadýðýný kent için trafik ve otoparkýnda yer aldýðýný açýkladý. Belediye Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Uzmaný Talat Tekin ise Ulaþým Hizmetleri ile ilgili yaptýklarý anketin detaylarý hakkýnda bilgiler verdi. Anketi 877 kiþi üzerinde yaptýklarýný ve toplu taþýmayý en çok kullananlar sýralamasýnda öðrencilerin ilk sýrada yer aldýðýný bunun iþçilerin izlediðini söyledi. Anket sonuçlarýnda yüzde 28'lik bir kesimin aracý olduðu halde toplu taþýmayý tercih ettiðini belirttiðini anlatan Tekin, bunun kendileri için önemli olduðunu ifade etti. Tekin, ankete katýlanlarýn yüzde 46'sýnýn toplu taþýma ücretlerini pahalý bulduðunu ve büyük bir çoðunluðun ise 40 dakika içinde ikinci binimde yüzde 50 indirim yapýldýðýný bilmediðini belirttiklerini kaydetti. Ankete katýlanlarýn yüzde 76'sý ise toplu taþýma hizmetini özel þirketin deðil de belediyenin vermesini istiyor. Tekin, genel bir deðerlendirme yapýldýðýnda toplu taþýmada memnuniyet oranýnýn ise yüzde 60'larda olduðunu belirtti. Fatih AKBAÞ Çorum ÝHH sýðýnmacýlara yardým edecek Çorum'un en büyük hayýr kermesi dualar ile açýldý. Alaybey Sokakta bulunan, Alaybey Talebe Yurdunda bulunan kermesin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, TSO Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Alaybey Talabe Yurdu Müdürü Rýza Karakaya, Ýsa Halife Talebe Yurdu Yöneticisi Halit Tosun, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ öncesi kýsa bir açýlýþ konuþmasý yapan Alaybey Talebe Yurdu Müdürü Rýza Karakaya, "Alaybey Talebe Yurdu ve Ýsa Halife Talebe Yurdun da barýnan öðrencilerin yararýna kermesimizi açtýk. Kermesimiz 29 Mayýs Cuma akþamýna kadar açýk kalacaktýr. Bütün halkýmýzý kermesimize davet ediyoruz" Alaybey Talebe Yurdunda açýlan kermeste yiyecek, içecek, giyim, çeyiz, mefruþat, halý, mobilya ve daha pek çok ürün yer alýyor. Kermes 29 Mayýs Cuma akþamýna kadar açýk kalacaktýr. Bahadýr YÜCEL Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çorum ÝHH olarak bombalardan kaçarak canýný kurtarmak için Çorum'a sýðýnan Muhacir kardeþlerimize her zaman Ensar olmaya çalýþtýk. Sýðýnmacý kardeþlerimize ilk geldikleri günden beri yardýmlarýmýzý ulaþtýrdýk ve þimdide ulaþtýrmaya devam ediyoruz inþallah. Çalýþmalarýmýza aktif gönüllü olarak destek vermek isteyen kardeþlerimiz Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ofisimize gelerek bize ulaþabilir" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý mülteci çalýþmalarý çerçevesinde tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da ki mültecilere destek için üç týr insani yardým malzemesini Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH)'ne teslim etti. Ýnsani yardým malzemeleri Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý tarafýndan teslim alýndý. Gelen malzemeler arasýnda; kuru gýda, mutfak malzemesi, yatak, battaniye, ev eþyasý türünde ihtiyaç malzemeleri yer alýyor. Yardýmlarýn Çorum ÝHHH Mülteci Biriminin önceden hazýrladýðý envanter çerçevesinde sýðýnmacýlara ulaþtýrýlacaðý belirtildi. Anadolu ÝHL'de bilim þenliði Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, TÜ- BÝTAK Bilim Fuarý açýldý. Bilim fuarýnda toplam 27 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisinin eserleri sergilenirken fuarda birçok öðrenci yeni ufuklara ulaþma imkâný buluyor. Programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Hüseyin Kýr Kýr, Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatci, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve öðrenciler katýldý. Programýnda açýlýþ konuþmasýný Okul Müdürü Hüseyin Kýr yaptý. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Ýmam Hatip Liseleri'nin artýk meyve vermeye baþladýðýný söyledi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi, Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman'ýn, Kayseri'de yapýlan Arapça yarýþmalarýnda Türkiye birincisi olduðunu ve Türkiye'yi uluslar arasý anlamda temsil edeceðini ifade eden Kýr, akademik olarak baþarýlarýna da devam edeceklerinin teminatýný verdi. Kýr, "Ýmam Hatip Liseleri olarak tohum ekme sürecimizi tamamladýk ve ürün vermeye baþladýk. Büyük baþarýlara imza atmaya aday olduðumuzu her yerde gösteriyoruz. Kayseri'de yapýlan Arapça yarýþmalarýnda okulumuz öðrencisi, Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman Türkiye birincisi oldu. Daha önce güreþte Türkiye þampiyonu çýkardýk. Onlar ülkemizi temsil edecekler. Biz sanatsal anlamda baþarýlarýmýzýn yanýnda akademik olarak da baþarýlarýmýzý artýrmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmý'nýn gösterisi beðeni ile izlendi. Program protokol üyelerinin fuarý gezmesi ile sona erdi. Uður ÇINAR

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Osmancýk'ta ilk defa okulöncesi paneli düzenlenecek Memur Sen yetkiyi kutladý Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý düzenlediði basýn toplantýsýnda yetki sürecini deðerlendirdi. Çorum Memur Sen olarak 8 bin 203 üye sayýsýyla Çorum'un en büyük sivil toplum örgütü olduklarýný belirterek sözlerine baþlayan Ahmet Saatcý, "Bu vesileyle tüm hizmet kollarýndaki þube baþkanlarýmýza, il temsilcilerimize, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerine hassaten teþekkür ediyorum. Ayrýca bizlere güvenen, inanan, üye olarak destek olan herkese teþekkür ediyorum. Çorum'da Memur Sen her hizmet kolunda yetkili sendikadýr. Hedefimiz, çalýþanlarýn tamamýna yakýnýný Memur-Sen'in üyesi olarak görmek istiyor, bunun gayretiyle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu azim ve inançla çalýþýyoruz" Bu yetkinin alýnmasýnda gerek rakip sendika temsilcilerinin gerekse de sendika üyelerinin yapmýþ olduðu yalan yanlýþ vaat ve politikalara karþý, her zaman seviyeli sendikacýlýk anlayýþýndan taviz vermeden þahsiyetli ve onurlu bir þekilde mücadele eden, emeðini esirgemeyen, özverili bir þekilde çalýþan herkese, özellikle de sendikal faaliyetlerini kamuoyuna yansýtan kýymetli basýna teþekkür eden Ahmet Saatcý, "Bu baþarýnýn ferdi deðil ekip baþarýsý olduðunun bilinmesini istiyorum. Bu baþarý hepinizin, hepimizin baþarýsýdýr. Bu konuda emeði geçen herkese huzurlarýnýzda tekrar teþekkür ediyorum. Sendikal anlamda rakip tanýmýyoruz. Rakiplerimizin toplam üye sayýlarý, Çorum Memur Sen'in üye sayýsýnýn çok altýndadýr. Bu sonuçlar þunu gösteriyor; çalýþanlarýmýz lafa deðil, icraata, kazanýma bakýyor. Kimin üzüm yemek amaçlý, kimin baðcýyý dövmek amaçlý sendikacýlýk yaptýðýný çok iyi biliyor. Ülkemizin geliþmesi, ilerlemesi, insanlarýmýzýn huzuru ve mutluluðu için sendika olarak üzerimize düþen ne varsa bugüne kadar yaptýk, bundan sonra da yapmaya devam edeceðiz. Çünkü biz bu ülkeyi karþýlýksýz seviyoruz. Devlet güçlüyse, millet güçlüdür, çalýþanlar güçlüdür" diye kaydetti. Saatcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Devleti zayýf olan ülkelerin huzurlu olmasý, yarýnlarýna güvenle bakabilmeleri mümkün deðildir. Bu nedenle son dönemlerde ülkemizde huzuru kaçýrarak devletimizi güçsüz býrakmak isteyen bir takým þer odaklarýnýn, marjinal gruplarýn oyununa gelinmemeli, bu çapulculara Ahmet Saatcý prim verilmemelidir. Çünkü bunlarýn niyetleri asla hak, hukuk, adalet deðildir. Amaç küresel güçlerin ve yerli iþbirlikçilerin hedefleri olan ülkemizin büyümesinin ve geliþmesinin önüne geçilmesi, vatandaþýn huzurunun kaçýrýlmasý, Suriye, Mýsýr, Irak vb. ülkeler konumuna getirilmek istenmesidir. Bu nedenle buradan tüm milletimize saðduyu çaðrýsý yapmak istiyorum. Bu oyunlara gelmeyelim. Sendikal faaliyetlerde ki mücadelemizde yýlmadýk, yorulmadýk. Ýlkelerimizden ve çalýþma prensiplerimizden taviz vermedik. Tüm üyelerimize karþý dürüst olmaya, yapamayacaðýmýz vaatlerde bulunmamaya, üyelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini deðerlendirmeye alarak yerelde çözülebilecek talepleri çözmeye, kamuoyu oluþturmaya, bizi aþan hususlarý Genel Merkezimize ileterek çözüme kavuþturmalarýnýn takipçisi olduk. Bu çalýþmalarýmýz Memur- Sen çalýþanlarýndan destek gördüðü, Memur-Sen çalýþanlarý tarafýndan takdir edildiði için lideriz. Kazanýmlarýn deðiþmez adresi olan Memur-Sen olarak mutluyuz, umutluyuz, gururluyuz. Katýlýmlarýnýz için hepinize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum." Yýlmaz MERT Topçubaþý'dan Ortaköy'de seçim çalýþmasý Çorum MHP milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. MHP'nin kadýn adayý Aybüke Topçubaþý beraberinde MHP milletvekili aday adayý Ahmet Anak, Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Ortaköy MHP Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ile beraber seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy ilçesi ve Aþdaðul Beldesini ziyaret ederek esnaf ziyareti yaptý ve pazara giderek halkýn sorunlarýný dinledi.mhp basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Aybüke Toðçubaþý "Ortaköy bizimle yürüyor bu coþkuyu görmek bizi mutlu ediyor" diyerek halkýn içinde olduðunu ve her zaman onlarýn yanlarýnda olacaðýný ifade etti. Osmancýk Ýlçesinde okulöncesi eðitimin geliþtirilmesi ve tanýtýmýna yönelik olarak ilk defa panel düzenlenecek. Sistemli olarak her yýl mayýs ayýnýn son haftasýnda kutlanan okulöncesi þenliklerini organize etmek için oluþturulan komisyon bu yýl yapýlacak olan kutlamalar ile ilgili olarak bir dizi yeni uygulamaya imza atmayý kararlaþtýrdý. 25 Mayýs'ta baþlayacak olan okul öncesi þenliklerinde Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn önerisi ile ilk defa bu yýl bütün anaokullarý ve anasýnýflarýnda okulöncesi öðrencilerine yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve belediye kültür merkezinde uygulanmak üzere Cesur Civciv çocuk filminin izletilmesi kararlaþtýrýldý. Dört gün devam edecek olan programda animatörler, yüz boyama vb. çocuk etkinlikleri uygulanacak. Programýn üçüncü günü 27 Mayýs tarihinde saat 16.00'da belediye kültür merkezinde Hitit Üniversitesinin katkýlarý ile Okulöncesi Eðitim Paneli düzenlenecek. Oturum baþkanlýðýný Sakin Karakaþ'ýn yapacaðý panele Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulundan Yrd Doç Dr. Ayhan Babaroðlu, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Okulöncesi Eðitim programýndan Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Gülden Öztürk Serter ve Özlem Bal panelist olarak katýlacaklar. "Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili adayý Muharrem Özünel, HDP'ye verilen her bir oyun bu ülkedeki kardeþliðe, barýþa verilmiþ bir oy olduðunu belirterek, "Verilen bir oy emekçilere verilmiþ bir oydur. Verilen bir oy diktatörlüðe karþý dur demenin yoludur. Bu seçimde HDP kazanacak, Türkiye kazanacak" HDP çatýsý altýnda oluþan ittifakta toplumun tüm kesiminden temsilcilerin bulunduðunu söyleyen Özünel, Alevilerin hak ve eþit yurttaþlýk talebi için mücadele eden Turgut Öker, Ali Kenanoðlu ve Müslüm Doðan'ýn, inancýný özgürce yaþamak için yýllarca mücadele eden Hüda Kaya'nýn ve Türkiye sol-sosyalist ve emekçi mücadelesinin önderlerinin HDP çatýsý altýnda bir araya geldiðini dile getirdi. Çorum'un dünya tarihine geçmiþ Hitit uygarlýðýna baþkentlik yapan bir kent olduðunu kaydeden Özünel, "Hititlerin tarihteki önemi büyüktür, fakat en büyük önemi ise ilk yazýlý barýþ antlaþmasýný yapan devlettir. Bu nedenle bu topraklar barýþ ve kardeþliðin topraklarýdýr" ifadelerini kullandý. Egemen güçlerin bu barýþ topraklarýna dönem dönem çatýþmanýn ve ayrýþtýrmanýn tohumlarýný attýðýný ve Muharrem Özünel bunda da kýsmen baþarýlý olduklarýný belirten Özünel, "1980 Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir. Bu nedenle Çorumlular olarak bizlerin daha çok kardeþlik, daha çok barýþ istememiz gerekir. Ömrümün büyük bir kýsmýný iþçi ve emekçilerin mücadelesine destek vererek geçirdim. Kardeþliðin, barýþýn anlamýný çok iyi biliyor ve anlýyorum. Bu temelde Çorum'daki insanlar arasýnda bir ayrým ve ayrýþtýrmanýn ancak egemen olanlarýn çýkarlarýna hizmet ettiðini düþünüyorum. Yoksa kiremit fabrikalarýnda, tarlalarda, organize sanayide çalýþan bir iþçinin birbirinden farký olmadýðý gibi farklý inanç ve yaþamlara sahip olanlarýn da birbirinden farký yoktur" AKP hükümetinin atanmýþ baþbakanýnýn halký bölmek, kutuplaþtýrmak için seçim meydanlarýnda terörist aradýðýný iddia eden Özünel, "Yolsuzluk, rüþvet, adam kayýrma, soru çalma, torpil yapma vb. tüm hileler bu iktidarýn döneminde olmuþtur. Ýftira ve belgelerle yaratýlan örgütler gerekçe gösterilerek binlerce kiþi tutuklanmýþtýr. Þimdi bunlar yokmuþ gibi konuþmaktadýr. HDP'ye yapýlan saldýrý ve baskýlarý ise meþru göstermeye çalýþmaktadýr" þeklinde konuþtu.

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı