MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn"

Transkript

1 Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3131 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YETMEZ ADAM OLMAYA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SAKLAMBAÇ OYNUYORLAR Dolgun Dalgýçoðlu MADALYONUN ÖTEKÝ YÜZÜ Niyazi Ökten BÝRKAÇ SORUCUK Erdoðan Baybars BÝR DELÝNÝN KUYUYA ATTIÐI TAÞ Mehmet Levent YA KAVGA YA YOKOLUÞ Ali Osman Ýþte o an... Erdoðan-Küçük görüþmesine toplumumuzun yorumu: Utandýk n Basýn toplantýsýnda Erdoðan'ýn Küçük'e maaþýný sormasý, onun da kuzu kuzu "8 bin" demesini toplum derin bir utanç duygusuyla izledi... Baþbakan bu toplumun bir onuru olduðunu büsbütün mü unuttu? Þener Elcil: Adanýn kuzeyinde Türkiye tarafýndan kurulan ayrýlýkçý siyasi rejimin gerçek yüzü ortaya çýktý. Kýbrýslý Türklere hakaret eden TC Baþbakaný Erdoðan'ý protesto ediyoruz... Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Ýrsen Küçük'ü ve konuþulanlarý acizlik içinde dinleyen tüm bakan, bürokrat ve heyeti kýnýyoruz... Yakup Latifoðlu: Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Türkiye ziyareti sýrasýnda, TC Baþbakaný Erdoðan yaptýðý açýklamalar ve kullandýðý üslup ile Kýbrýslý Türklere hakaret etti... Toplumumuzu aþaðýlamaya haklarý yok... n Geniþ haber 4. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Sona hýzlandýrýldýk galiba n2. sayfada

2 SICAKLIK GÖLGEDE 39 DERECE Temmuz ayýnýn giriþiyle birlikte baþlayan kavurucu sýcaklar, hafta boyunca etkili olacak. Meteoroloji Dairesi'nin haftalýk raporuna göre, hava sýcaklýðý gölgede 39 dereceye kadar çýkýyor. Sahillerde ise en fazla sýcaklýk 34 derece. Rapora göre hafta sonu ultraviyole radyasyon da çok yüksek olacak. SÝBEL TÖRER KAYIP Haspolat'ta 15 yaþýndaki Sibel Törer'in kayýp olduðu bildirildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün saat sýralarýnda Haspolat'taki evinden ayrýlan Sibel Törer halen evine dönmedi. Olayla ilgili baþlatýlan polis soruþturmasý devam ediyor. YAYLA'DA PAZARTESÝ GÜNÜ ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim hatlarýnda yapýlacak proje çalýþmalarý nedeniyle 19 Temmuz Pazartesi günü Yayla köyünde 7 saat elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Açýklamaya göre, kesinti 09:00-16:00 saatleri arasýnda Yayla köyü, Yayla kýrsal kesim arsalarý ve bu bölgedeki tesis ve su motorlarýný kapsayacak. KÜÇÜK, GÜL ÝLE GÖRÜÞTÜ Baþbakan Ýrsen Küçük, dün Ýstanbul'da TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtü. Gül, Küçük baþkanlýðýndaki KKTC heyetini, Tarabya'daki Cumhurbaþkanlýðý Hüber Köþkü'nde kabul etti. Basýna kapalý olarak gerçekleþen görüþme yaklaþýk 1 saat sürdü. DEVLET PÝYANGOSU'NDA ÝKRAMÝYELER 80 BÝN TL VE ÝKÝ ARABA Devlet Piyangosu 20 Temmuz 2010 Özel Çekiliþi'nde 1 kiþi 80 bin TL, 1 kiþi 1 adet Mercedes B160 ve 1 kiþi 1 adet BMW 116i araba kazanacak. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, tüm büyük ikramiyeler satýlan biletlere isabet edinceye kadar çekiliþ yapýlacak. Spor Dairesi Milli Piyangolar Biriminin düzenlediði 20 Temmuz Özel Çekiliþi'nden elde edilecek gelir her zaman olduðu gibi spor tesislerinin yapýmý, tamiri ve eðitim için harcanacak. Piyango çekiliþi, 20 Temmuz gecesi saat 21.00'de Girne Kordon Boyu'nda yapýlacak ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan canlý olarak yayýnlanacak. GEMÝLER GELÝYOR Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve fýrkateynler, pazar ve pazartesi günleri , salý günü ile saatleri arasýnda Girne Yat Limaný'nda ziyarete açýk olacak., Gazimaðusa Limaný'na demirleyecek gemiye ise pazartesi günü , salý ve saatleri arasýnda ziyaret yapýlabilecek. Gemilere ulaþým, Girne Yat Limaný'ndan ve Gazimaðusa Limaný'ndan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nca saðlanan deniz araçlarý ile yapýlacak. Ayrýca, Deniz Harp Okulu'nun 3'üncü sýnýf öðrencileri her yýl olduðu gibi Lefkoþa'daki resmi törenlere katýlacak. Ýki yýl sonar teðmen rütbesiyle Deniz Kuvvetleri saflarýna katýlacak genç bahriyeliler, 20 Temmuz Salý günü Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'nda tören geçiþi yaparak halký selamlayacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin "Baþlamak bitirmenin yarýsýdýr" derler. Öyledir. Ama baþlamak da her zaman kolay deðildir. Bu toplum, bu Ada'da, varlýðýnýn refah içinde sürdürülebilir olduðunu, yýllarýnda yaþayarak gördü. Ýngiliz idareyi 2 topluma devrettikten sonra hýzlý bir kalkýnma baþladý Kýbrýs'ta... Ýki toplumun baðýmsýzlýðý içine sindiremediði iddiasý gerçek deðildir. Ýki toplumun da düz vatandaþlarý hayatlarýndan memnundu. TMT mensuplarý da... Kaðýt üzerinde gelecekleri garanti altýna alýnmýþtý. Ýki "anavatan" Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný toprak bütünlüðünü ve Anayasal düzenini, Ýngilizlerle beraber garanti altýna aldýlar. Daha ne isteyeceklerdi ki? Geleceklerinden okadar çok emin idiler ki, kendilerine hak olarak tanýndýðý halde Kýbrýs yurttaþlýðýnýn yanýnda pek azý Ýngiliz yurttaþlýðýný da korudu. Kýbrýslýlar arasýnda, Kýbrýslýrum toplumunun bir parçasý olmayý tercih eden Ermeniler huzursuzdu sadece... Onlarýn da gerekçeleri þuydu: Türkiye ayak bastýðý yerden zorla çýkarýlmadýðý takdirde bir daha çýkmaz. Çýkmadýðý bir yana, huzur da býrakmaz. O nedenle Ermenistan'a göç etme kararý aldýlar. Ancak, gidecekleri yerin ne halde olduðuna iliþkin bilgileri yoktu. Denenlere göre þöyle bir karar aldýlar: Ýlk gidecek olan kafile kalanlara mektupla durumu bildirecekti. Sovyet idaresinde olduðu için mektuplarýn sansür edilme olasýlýðýna karþý gidenler mesajlarýný, fotoðrafla bildireceklerdi arkada kalanlara. Durum iyi isa fotoðraflardakiler ayakta durur halde olacaklardý. Kötü ise fotoðraftakiler oturur vaziyette olacaklardý. Nihayet fotoðraflar geldi. Fotoðraftakiler yerde yatýr durumundaydýlar. Ve göç durdu. Ermeniler de yanlýþ bir tesbitte bulunmadýlardý. Kýbrýslýlarýn Rum'u Türk'ü, rahat kredi buldu, borçlandý, yatýrým yaptý ve kýsa sürede üretime geçti. Cebi para gördü, karný ekmeðe doydu. Ben dahil, aile olarak hepimiz borçlanarak yatýrým yaptýk. Ýmkan bulan her TMT mensubu da borçlandý, yatýrým yaptý. SONA HIZLANDIRILDIK GALÝBA TMT'de de kimse bize, "sakýn ha! Yerinize oturun da bu iþ bozulacak" demedi. Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ni istemeyen iki taraftan da belli kiþiler idi. Bizde Denktaþ bareasý ile Taksim için baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ni yýkmaya çalýþýrken, Rum tarafýnda da Makarios bareasý ile, en azýndan, bize tanýnan haklarý budama peþindeydi. Tremeþeli Mehmet Ali'nin kitabýnda yazdýðýna göre, ki yalanlanmadý, Denktaþ Bey TMT'den da habersiz Yorgacis ile istihbarat iliþkisi kurarak, Cumhuriyeti yýkma çabalarýný sürdürdü. Bayraktar bu iliþkiyi 1963 çatýþmalarý baþladýktan sonra farketti ve, daða adam kaldýrarak teyit ettirdi. Artý, kendisinin da ihbar edildiðinin bilgisini da aldý. Toplum bu hallere, Denktaþ Bey'in Taksim derdinden geldi. Özel Harp Dairesi vasýtasý ile askerlerle kurduðu yakýn iliþkiyi kullanarak Türkiye'nin hükümetlerinin engellerini aþtý. Bir sahte makam uðruna toplumunun yok edilmesi için köküne nacak vuranlarý görüp da birþey yapamamanýn acizliði içindeyiz. Keþke Ýrsen Küçük'ün Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýndaki duruþunu görmeseydim ve dediklerini da duymasaydým... Bu iþin temelini UBP ile beraber attý 1974'den sonra. Daha sonra TKP'yi da, CTP'yi da bir sürü pisliklere bulaþtýrarak, toplumu bu hale getirdi. Bilerek ve isteyerek Türk askerlerinin ve hükümetlerinin desteði ile toplumun üretimini yýktý, Avrupa ve Amerika'ya ihracatýn kapýlarýný kapattý. Kuzey Kýbrýs'ta hiçbir þey batmadý, yýkýlmadý kendiliðine... Her þey bilerek, isteyerek, planlanarak Türkiye tarafýndan iþbirlikçilerinin, kuklalarýnýn hizmetleri ile batýrýldý, yýkýldý. Þimdi, memurun, emeklinin, çalýþanýn maaþýndan kesinti yaparak, ekonomiyi ayaða kaldýracaklarmýþ. Ben kendi adýma söyleyim: Herkese 30 Kýbrýs Lirasý dönemine, daha gerisine da itirazým yoktur. Yeter ki, Kýbrýslý Türk toplumunun varlýðýný sürdürülebilir hale getirecek bir proje koysunlar ortaya... Bir sahte makam uðruna toplumunun yok edilmesi için köküne nacak vuranlarý görüp da birþey yapamamanýn acizliði içindeyiz. Keþke Ýrsen Küçük'ün Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýndaki duruþunu görmeseydim ve dediklerini da duymasaydým. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YETMEZ ADAM OLMAYA Sevgiyi öðreten bilim mi var? Yok... Yok, ama Dimitris Hristofyas bakýn ne diyor: -Komünist bir siyasi öðretiyle sadece siyaset öðrenmedim. Yurt sevgisini, ayýrým gözetmeksizin insan sevgisini de öðrendim. Hristofyas Moskova'da okumuþ... Marksist-Leninist parti okuluna gitmiþ... Ve ayrýcalýklý, özel bir okul olan bu parti okulunda yalnýz siyaset öðrenmemiþ... Yurt sevgisini de öðrenmiþ meðer... Ýnsan sevgisini de... Yurt sevgisi, ya da insan sevgisi okuyarak mý öðrenilir? Eðer okuyarak öðrenilirse, hiç okuma yazma bilmeyen, hiç mektep yüzü görmemiþ kimseler bu sevgiden yoksun mu sayýlýr? Yurt ve insan sevgisini öðrenmek için ille de komünist bir okula mý gitmek gerekir? Hristofyas bu okula gitmeseydi yurdunu þimdiki gibi sevemeyecek miydi? Ayýrým gözetmeksizin insanlara eþit bir sevgiyle baðlanamayacak mýydý? Tüm bunlar olaðanüstü abartýlmýþ þeyler olarak görünüyor bana... Politikacýlar zaten en çok ne zaman inandýrýcý olamazlar bilir misiniz? Ýnsan sevgisinden dem vurmaya baþladýklarý zaman... Çok yapay duruyor onlarda bu... Ve daðdaki bir çobanýn yurt sevgisi kadar içtenlikli gelmiyor kulaða... Hiçbir bilim, insanlarý sevmeyi ve onlara eþit davranmayý öðretemez insana... Ýnsanda varsa var bu... Yoksa yok... Yaþayarak öðrenilir bunlar... Okuyarak deðil... Kendisine yapýlmasýný istemediði bir þeyi baþkalarýna yapmamasý gerektiðini okulda mý öðrenir insan? Kendisine dokunmayan, ama baþkalarýný sokarak zehirleyen bir yýlaný dost saymamayý okula giderek mi öðrenir? Ýnsan sevgisinin din, dil, ýrk ve milliyete göre belirlenmediðini ve tüm insanlarýn eþit olduðunu hiç okula gitmezse bilmez mi yani? Ýnsanlýk tarihindeki o barbarlýklar hep cahillerin mi iþi? Üstün ýrk olduklarýna inandýrýlan, bu yüzden de geriye kalan insanlarý kesmeye kalkan Alman faþistlerini geçin. Komünist öðretiyle donanmýþ olan Sovyetler Birliði'nde veya diðer Doðu Avrupa sosyalist ülkelerinde az barbarlýk mý oldu? Rejimin baskýsýyla yýllarca birbirleriyle kardeþ gibi yaþayanlar, rejim çöker çökmez nasýl sarýldýlar birbirlerinin boðazýna... Azerilerle Ermeniler... Özbeklerle Mesketler... Ruslarla Çeçenler ve Gürcüler... Birbirlerinin gýrtlaðýna vahþice sarýlmadýlar mý? Ya Tito'nun kendinden sonrakilere emanet ettiði sosyalist Yugoslavya... Ki yerinde yeller esiyor þimdi... Baþtanbaþa kan gölüne dönmedi mi? Bu vahþet yaþanýr mýydý hiç, insan sevgisi komünist bir okulda öðretilseydi?.. Kucaklarýna aldýklarý veya yanacýklarýný okþadýklarý çocuklarla politikacýlarýn çektirdikleri resimleri hiç sevmem... Bu fotoðraf çekilip bir seçim afiþi gibi gazetelere basýldýðýna göre, sevgi ile hiçbir alakasý olamaz... Týpký hayýrsever kimselerin bir yardým yaparken çektirdikleri fotoðraflara benzer bu. Bir buzdolabý baðýþlarlar kimsesizler yurduna... O mübarek buzdolabýnýn etrafýnda toplanarak bir fotoðraf çektirirler sonra. Ve gazetelere gönderirler... Böyle hayýrseverlik mi olur? Ýnsan sevgisi reklam mý edilir? Sürekli yurt ve insan sevgisinden söz eden politikacýlara da hiç güvenmem. Kuþku duyarým. Sevgi laf iþi deðil, eylem iþidir çünkü... Okulda öðretilemez... Hayat öðretir bunu insana... Herkesin kendin gibi bir insan olduðunun bilincine varýrsan geçersin bu sýnýfý... Kendini baþkalarýnýn yerine koymayý baþarýrsan... Kerat cetveli deðil sevgi... Ne de Mendeleyef tablosu... Ezberlenemez... Okul bilgi daðarcýðýný doldurur ancak... Neyin ne olduðunu öðretir. Bilinmeyen denklemleri çözer kafanda... Farkýnda olduðun, ama sebebini bilmediðin pek çok þeyin sýrrýný gösterir bu aynada sana... Bilinçlenir ve silahlanýrsýn... Ama yüreðinde insan sevgisi yoksa yetmez adam olmaya...

3 AFRÝKA dan mektup... NURÝ BEY'ÝN ÝNTÝKAM ATEÞÝ TOPLUMU SARDI Bir banka müdürünün maaþýndan yola çýkmýþlar ve nerelere varmýþlar... Erdoðan'ýn diline de düþmüþüz sonunda... Ve mal bulmuþ maðrubi gibi sarýlmýþ o da buna... "14 bin TL" deyip durmuþ... Tüm Türkiye halkýný bize küfrettirecek bir sahne kurmuþ... Yok 42 bin... Yok 14 bin... Duyan biçare Anadolulu kardeþlerimiz de parmak ýsýrýr... Aðzýna geleni sýralar artýk... Nuri Erhat ve Mehmet Güroz beylerin, Kooperatif Merkez Bankasý Genel Müdürü Gülhan Alp'e karþý intikam ateþinden bakýn neler doðmuþ... Tüm toplumu yakacak bir intikam alevine çevirmiþler iþi... Sebep, Gülhan Bey'in talimatýyla mahkemeye verilmeleri... Tüm sebep bu iþte... Nuri Bey Koop. Merkez Bankasý eski genel müdürü... Mehmet Güroz ise merkez þube müdürü... Yine kendi dönemlerindeki 7 yönetim kurulu üyesi ile birlikte mahkemeye verilmiþler... Neden? Yaklaþýk 1 trilyon 700 milyarlýk karþýlýksýz çekleri bozdurmuþlar çünkü banka kasasýndan... Banka bu kayýp paranýn hesabýný soruyor iþte... Bununla birlikte hesabý sorulan ve mahkemelik olan baþka iþleri de var bu takýmýn... Kimyevi gübre iþi... Hellim iþi... Dosyalar yýðýn yýðýn... Ýþte yeni genel Müdür Gülhan Alp'ýn bu hesaplarý sormasýný hazmedemedikleri için bir maaþ dedikodusu ve spekülasyonu atmýþlar ortaya... Ellerindeki gazeteyi tetikçilik için kullanýyorlar... Kooperatif Ýþleri Sendikasý'ný da kullanýyorlar bol bol... Hem de gazetelere verdikleri ücretli ilanlarla... Bu aþamada bu davalarýn mahkemede öne alýnmasý, acil olarak görülmesi ve sahnenin temizlenmesi için bir karara varýlmasý gerekiyor... Yoksa Nuri ve Güroz beylerin intikam ateþi koskoca bankayý da yakacak sonunda. Maaþý Erdoðan'ýn diline kadar düþen Gülhan Alp Bey'e gelince... Sanki vurgun vurmuþ gibi kamuoyuna takdim edilen bu adamýn günahý ne? Yolsuzluk mu yapmýþ? Suistimali mi var? Ne münasebet... Dürüst ve görevinde baþarýlý olan bir adam... O maaþý kendisi biçmemiþ zaten kendine... Daha önce Nuri Bey, ya da ondan önceki müdür ne alýrsaydý, o da onu alýyor... Ayný bankada 1978'den beri eþi de çalýþýyorsa, ki o zaman evli bile deðillerdi henüz, bir suç mu bu? Nuri ve Güroz beylerin gazetesi manþet atmýþ dün... "Erdoðan da isyan etti" diyorlar... Neye isyan etmiþ?.. Müdürün maaþýna... Toplum ne dertte, bu gazete sahipleri ne dertte... Erdoðan'ýn karþýsýnda süklüm püklüm duran Ýrsen Küçük'e gelince... Bu toplumun bir de onun olduðunu büsbütün unuttu mu acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum örgütlerin oluþturduðu Birleþik Kýbrýs Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi, kayýp þahýslarýn bulunmasýna yardýmcý olacak bilgilerin paylaþýlmasýný teþvik amacýyla, kayýplarýn akýbeti hakkýnda bilgi veren bazý Kýbrýslý Türk ve Rumlarý onurlandýrýyor. Sözkonusu kiþilere Türkmenköy'de bulunan Barýþ Parký'nda 22 Temmuz'da yer alacak müzikli etkinlikle plaket verilecek. Sembolik olarak onurlandýrýlacak kiþiler, kayýplarýn akýbetinin belirlenmesi amacýyla hem Kuzey hem de Güney Kýbrýs'ta oluþturulan telefon hattý aracýlýðýyla bilgi veren yüzlerce kiþi arasýndan, isminin açýklanmasýna karþý olmayanlar arasýndan seçilecek. Birleþik Kýbrýs Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi Lefkoþa'da ara bölgede bulunan Community Eylemler Girne'ye taþýnýyor Sendikal Platformu oluþturan 34 sendikanýn temsilcilerinin katýlýmýyla KTAMS'da yapýlan toplantýda, 22 Temmuz Perþembe günü Girne'de grev kararý alýndý saatleri arasýnda uyarý niteliðindeki grevle birlikte miting de düzenlenecek. Lefkoþa'da geçtiðimiz hafta düzenlenen mitingin ardýndan Maðusa'da 2 saatlik grev yapan Sendikal Platform, eylemlerin bölgelere yayýlarak devam edeceðini açýklamýþtý. KAYIPLAR HAKKINDA BÝLGÝ VERENLER ONURLANDIRILACAK Küçük Ankara ve Ýstanbul temaslarýný deðerlendirdi... Küçük: Kýbrýs Türkü rahat olsun Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'de gerek Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, gerekse Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile gerçekleþtirdiði görüþmelerde Kýbrýs'a olan ilgi ve saygýlarýna þahit olduðunu, hükümete ve KKTC'ye desteklerini artýrarak sürdüreceklerinin teyidini aldýðýný ifade ederek "Kýbrýs Türk halký rahat olsun" dedi. Ankara'dan sonra Ýstanbul'a geçerek temaslarýný sürdüren Baþbakan Küçük, telefon aracýlýðýyla TAK muhabirinin sorularýný yanýtladý. Baþbakan Küçük, bugün Türkiye Cumhurbaþkaný Gül'le gerçekleþtirdiði görüþmenin, dün Türkiye Baþbakaný Erdoðan'la görüþmeleri gibi olumlu geçtiðini, Gül'ün de Kýbrýs'a olan yakýnlýðý ve verdiði önemle görüþmeci Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na desteklerini yinelediðini vurguladý. Ýstanbul'da dün ayrýca Kýbrýs'a olan duyarlýlýðýndan memnun kaldýklarý Þiþli Belediyesi'ni ziyaret ederek baþkan ve yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Küçük, dün akþam da Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak spor tesislerini ziyaret ettiler. Küçük, önceki gün Ankara'da Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'le de bir araya geldiklerini anýmsatarak, tüm temaslarda Türkiye yetkililerinin desteklerini artýrarak sürdüreceklerini bildirdiklerini kaydetti. ERDOÐAN'IN AÇIKLAMALARINA TEPKÝLER Baþbakan Küçük, dün gerçekleþtirdikleri ortak basýn toplantýsýnda Erdoðan'ýn açýklamalarýna gösterilen tepkilerin anýmsatýlmasý üzerine ise, Baþbakan Erdoðan'ýn olumlu konuþtuðunu, bunun ekranlardan da canlý olarak verildiðini, gizli bir þey olmadýðýný söyledi. "BÝZE VERÝLEN DESTEKTEN GOCUNANLAR OLABÝLÝR" "Erdoðan'ýn KKTC hükümetine desteðini ifade eden açýklamasýndan rahatsýz olanlarýn muhalefet yapmak adýna bazý konularý baþka taraflara çekmesinin doðal olduðunu" ifade eden Küçük, "Sayýn Erdoðan'ýn bize desteðini açýklamasýndan bazý kesimler gocunabilir. Bazý kuruluþlarýn konuyu saptýrmalarýna prim vermek mümkün deðil" þeklinde konuþtu. Türkiye yetkilileriyle görüþmelerinde Kýbrýs Türkü'ne karþý sempati ve destek gördüðünü ifade eden Küçük, þunlarý kaydetti: "Hem Sayýn Gül'ün, hem de Sayýn Erdoðan'ýn Kýbrýs'a olan ilgi ve saygýlarýna þahit oldum. Hükümete desteklerini teyit ettiler. Bu ifadelere gölge düþürülmeye çalýþýlýyor Kýbrýs Türkü rahat olsun " Media Center'de (CCMC)düzenlediði basýn toplantýsýnda, etkinlik hakkýnda bilgi verdi. Basýn toplantýsýnda ortak bildirinin Türkçe ve Yunanca okunmasýnýn ardýndan sorular yanýtlandý. Türkçesi Salih Öztoprak tarafýnda okunan basýn bildirisinde, etkinliðin "toplu mezarlarla ilgili anlatýlmamýþ bir çok hikayeyi gün yüzüne çýkaran ve olasý gömü yerlerini gösteren sade yurttaþlarý onurlandýrmak için" düzenlendiði kaydedildi. Kayýp þahýslarýn akýbetinin belirlenmesi amacýyla Kayýp Þahýslar Komitesi'nin yürüttüðü yer tespiti, kazý ve kimlik tespit çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtilen açýklamada, "Sorunun iki toplumlu boyutunun daha geniþ bir kitle tarafýndan anlaþýlmasýnýn saðlanmasý son yýllarda baþlamýþtýr. Bu önemli ilerleme sade yurttaþlarýn cesareti, insani yardýmlarý ve bilgi aktarýmlarý olmasaydý, olasý toplu mezar yerlerinin tespiti için bilgi vermemiþ olsalardý, kayýplarýn kaderlerini deðiþtirecek araþtýrmalar yapýlmayacaktý" dendi. Açýklamada, kayýp þahýslar konusunda elde edilen ilerlemenin "resmi makamlardan çok, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum kurbanlarýnýn yakýnlarýnýn duyduðu acýyý düþünebilen ve bilgi vermek için öne çýkanlarýn baþarýsý" olduðu ifade edildi. Kayýplarýn akýbeti hakkýnda bilgi veren Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlarýn isminin açýklanacak olmasý ile ilgili bir soru üzerine Gazeteci Sevgül Uludað, gazeteci olarak Kuzey Kýbrýs ile Güney Kýbrýs'ta kayýplarýn akýbeti hakkýnda bilgi edinmek amacýyla oluþturduðu telefon hattýný yüzlerce kiþinin aradýðýný, bazýlarýnýn isminin açýklanmasýna karþý olmamasý üzerine böyle bir etkinlik düzenlendiðini ifade etti. Uludað, elde edilen bilgilerin kayýplarýn araþtýrýlmasý için Kayýp Þahýslar Komitesi ile paylaþýldýðýný anlattý. Müzik, belgesel gösterimi, þiir dinletisinin de yer alacaðý barýþ festivali saat 19:30'da baþlayacak ve festivale gitmek üzere Ledra Palace geçiþ kapýsýnýn kuzeyinden saat 18:30'da otobüs kalkacak. Ýnisiyatif þu örgütlerden oluþuyor: KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, ÇAÐ-SEN, DAÜ-BÝR-SEN, KTAMS, Kýbrýs Yayýncýlar Birliði, Limasol Sivil Ýnisiyatifi, Birleþik Kýbrýslý Türk ve Rum Öðretmenler Platformu, Ýskele Sivil Ýnisiyatifi, BES, Yöneticilik Merkezi, CTP, TDP, BKP, Sosyalist Ýnisiyatif, YKP, Ýki Toplumlu Kayýp Yakýnlarý Ýnisiyatifi, Uzlaþma Derneði, Barýþ Derneði, Yeni Kýbrýs Derneði, Sol Kanat, Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Yunanistan'daki Kýbrýslý Örgütleri Federasyonu, Yunanistan'daki Kýbrýslý Gençlik Örgütleri Federasyonu, Ýki Toplumlu Koro, Týp-Ýþ, Basýn-Sen, Baraka Kültür Merkezi, Koop-Sen, Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði, KIBES, Kýbrýs Gençlik Platformu, Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi, Kýbrýs'ýn Yeniden Birleþmesi Hareketi, Alman-Kýbrýs Formu, Ýþçi Demokrasisi, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, Yurtsever Kadýnlar Birliði, NGO Destek Merkezi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yakýþtý mý koskoca TC Baþbakanýna? Baþbakan 8 bin, müdür 14 bin demek Doðru mudur sarýlmak böyle yalan dolana? Duyduðu bir öfkeye böylesine yenilmek... Ali OSMAN Periyodik YA KAVGA YA YOKOLUÞ Biraz durun ve düþünün bakalým Eroðlu'nu gerek Ankara hükümeti, gerekse askeri zevat nasýl karþýlamýþtý? Halýlar sermemiþler miydi ayaklarýna? Genelkurmaylýkta askeri törenle karþýlanmýþ... Uçaktan ineceðinde Cemil Çiçek uçaðýn kapýsýnda hazýr olda beklemiþti! Onlarýn bir "okþama"dan ibaret olduðunu söylememiþ miydik, yazmamýþ mýydýk bu köþelerde? Fazla beklemedi Ankara Tayyip bu kez Ýrsen'i çaðýrdý huzuruna ve kapalý kapýlar ardýnda konuþulanlardan sonra, birlikte basýnýn huzuruna çýkýldý... Oradaki konuþmalardan içeride neler konuþulduðunu anlamamak için aptal olmak lazým... Tayyip, anasýnýn kuzusunu hem haþladý hem aþaðýladý Ýfadelerden anlaþýlan buydu. Tayyip Ankara'da alýnan kararlarýn KKTC'de uygulanacaðýný vurguladý... Muhalefetin ona výz geldiðini... Fazla direnirlerse onlara yapacaðýný bildiðini anlatmaya çalýþtý... Tabii anlayana. Kimse de "Be efendi, karþýndaki adam KKTC denen devletin bir baþbakaný, sen onlarla ilgili ne hakla ahkam kesiyorsun?" demedi. Böyle olmadýðýný cümle alem bilir ama iþlerine geldiðinde, Ankara'nýn yöneticileri KKTC'den "ayaklarý üzerinde duran bir devlet" olarak söz ederler Bazen da böyle kendilerini ele verirler Tayyip ve Çiçek taktý bir kere Yönetimlerin geçmiþte aldýklarý talimatlar doðrultusunda, yaptýklarý yanlýþlarýn düzeltilmesi adýna toplumun dümdüz edilmesi hedeflenmektedir. Kazanýlmýþ haklarýn da ortadan kaldýrýlmasý çalýþmalarýnýn hýzlanmasýný ve Temmuz sonunda bitirilmesini emretti Tayyip Bey... Geçen gün de yazdýk. Bir defa da bu köþeden vurgulayalým Ýki yol kaldý önümüzde Ya iþgale karþý mücadele, ya da teslimiyet Ve de yokoluþ.. Dýþ Basýn namýndaki örgütün 19 Temmuz akþamý yapacaðý Þafak Nöbeti isimli garagözlük aslýnda Kýbrýslýtürklerin yok oluþlarýnýn iþaretidir. Artýk bu topraklarda kaale alýnmayacaklarýnýn resmidir Organizatörlere ve katýlanara baktýðýnýzda apaçýk görebilirsiniz bunu Sendikalara bir hatýrlatma daha yapayým Bir eylemde Eroðlu'nun, Ýrsen'in, Özgürgün'ün maketlerini yakmýþtýnýz ve bunu eylem sanmýþtýnýz, hatýrladýnýz mý? Ne demiþtik size? Eroðlu'nu, Tatar'ý ya da bilumum KKTC vekillerini ateþe atýp yaksanýz Türkiye'nin kýlý bile kýpýrdamaz, ama Tayyip'in bir resmini yakabilir misiniz? Yapmadýnýz bunu Geç deðil Son þansýn kaldý... Bir baþlangýç yapýn Temmuz'da Cemil Çiçek burada olacak... Onu tutup yakýn demiyorum Resmini yakýn Ve kararýnýzý verin, kýçýnýzý KKTC meclisine, yüzünüzü de vilayet konaðýna dönün Baþka çareniz kalmadý Ýrsen Küçük de dönecek Ankara'dan Tayyip, Talat'tan, Ferdi'den daha sadýk bir iþbirlikçi buldu bile Ya iþgale karþý kavga, ya yokoluýþ Ýkilem bu Kývýrma yok... Kalay UBP-CTP KOALÝSYONUNDAN "KUVVET" DOÐAR Tirajý kadar konuþmayý bir türlü öðrenemeyen, aklý fikri terk-i diyar ettiði tirajý yüksek gaztede takýlý kalanlarýn gaztesinden bir öneri yükseldi geçenlerde. Ekonomi köþesinden yükselen bu öneri, CTP ile UBP'nin koalisyon kurmasý þeklindeydi. Bize göre fevkalade uygundur. Ýki "Sað", iki "Anavatan"cý partinin birleþmesinden acayip bir kuvvet doðacaktýr. Bu kuvvet Kýbrýs Türkünü adam edecek kapasiteyi de içinde barýndýracaktýr. En önemlisi bu birlikten doðacak olan kuvvet birbirlerinin yolsuzluklarýný örtmeye de kadir olacaktýr. Daha ne... Erdoðan-Küçük görüþmesine tepkiler n KTAMS, TÜRK-SEN, KTÖS ve HÜR-ÝÞ açýklamalara tepki gösterdi... KTAMS, Türk-Sen, KTÖS ve Hür-Ýþ, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn görüþmesinin ardýndan KKTC'deki çalýþma düzeni ve çalýþanlar için yapýlan açýklamalara tepki gösterdi. Baþbakan Küçük'ü, Erdoðan'ýn açýklamalarýný "yüzü hiç kýzarmadan dinlediði ve cevap vermediði" için kýnayan sendikalar, toplumsal mutabakat için tüm kesimlerle diyalog çaðrýsý yaptýlar. Sendikalar, önceki gün yapýlan açýklamalarýn devam etmesinin iki halkýn birbirlerine düþman olmasýndan baþka hiçbir þeye yaramayacaðýna inanç belirterek, "Baþbakan Ýrsen Küçük'ün TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a þirin görünmek adýna televizyon ekranlarýnda düþtüðü durumun tüm Kýbrýs Türk halkýný derinden üzdüðünü" kaydettiler. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, UBP'nin hükümet koltuðuna oturana kadar "bütün formüller cebimizdedir" diyerek halka yalan söylediðini iddia ederek, hükümetlerin görevinin her konuda daha iyiyi ve güzeli yaparak halkýnýn önünü açmak ve halkýný daha güzel ve daha iyi bir düzeye taþýmak olduðuna iþaret etti. Kaptan, KKTC'de esas sorunun, "Kýbrýs'taki çözümsüzlükten kaynaklanan kontrolsüz nüfus akýþý, kayýt dýþý ekonomi ve adaletsiz vergi sistemi" olduðunu belirterek, ürettiðini satamayan bir üreticinin ekonomiye katký yapamayacaðýna dikkat çekti. Kýbrýs'taki üreticinin üçüncü dünya ülkeleri ya da Avrupa yanýnda Türkiye'ye dahi ürün satamadýðýný kaydeden Kaptan, ilk olarak buna çözüm bulunmasýný istedi. Kaptan, bütçeye katký yapan TC hükümetlerinin her fýrsatta Kýbrýslý Türklerini aþaðýladýðýný belirterek, "Bununla uðraþacaklarýna kendilerinin de taraf olduðu Kýbrýs'ta çözüm sürecine, bizleri rehin tutmaktan vazgeçip daha fazla katký yapmalýdýrlar" dedi. Ahmet Kaptan, dün yapýlan açýklamalarýn devam etmesinin iki halkýn birbirlerine düþman olmasýndan baþka þeye yaramayacaðýna dikkat çekerek, "Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Ýrsen Küçük'ü ve konuþulanlarý acizlik içinde dinleyen tüm bakan, bürokrat ve heyeti kýnýyoruz" ifadelerini kullandý. "TC hükümetlerinin dayattýðý ve UBP'nin kabul ettiði tek çözüm planýnýn, çalýþanlarýn fakirleþmesi ve sermayenin daha da semirmesi olduðunu" savunan Kaptan, topluma bu günleri yaþatan ve dayatma paketi kabul eden UBP iktidarýndan utandýklarýný kaydetti. TÜRK-SEN Türk-Sen Mali Sekreteri ve Bank-Sen Baþkaný Zübeyir Boransel de, iki Baþbakan arasýnda gerçekleþtirilen ortak basýn toplantýsýnda 75 milyon insan önünde bir banka müdürüne verilen maaþýn tartýþýlýr hale gelmesinin, KKTC'de tüm müdürlerin böylesi yüksek maaþ aldýklarý izlenimi yarattýðýna dikkat çekti. Boransel, basýn toplantýsýnda banka genel müdürü ile Baþbakan maaþý arasýnda kýyaslama yapýldýðýný, bunun dünyanýn hiçbir yerinde görülmüþ bir olay olmadýðýný kaydetti. Boransel, "Baþbakan Ýrsen Küçük'ün TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a þirin görünmek adýna televizyon ekranlarýnda düþtüðü bu durumun tüm Kýbrýs Türk halkýný derinden üzdü" dedi. Sendikalarýn ve diðer sivil toplum örgütlerinin tepkilerine ve diyalog çaðrýlarýna raðmen Baþbakan Küçük'ün "ben yaparým olur" zihniyetiyle devam ettiðini öne süren Boransel, toplumsal mutabakat için tüm kesimlerle diyalog çaðrýsý yaptý. HÜR-ÝÞ Hür-Ýþ Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu da, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Türkiye ziyareti sýrasýnda TC Baþbakaný Erdoðan'ýn yaptýðý açýklamalar ve kullandýðý üslup ile Kýbrýslý Türklere hakaret ettiðini belirtti. Latifoðlu, geçmiþten bugüne KKTC'deki her türlü karar ve icraatla yönlendirici olan Türkiye hükümetlerinin bugün KKTC'de yaþanan ekonomik sýkýntýlarda hiç suçlarý yokmuþ gibi Kýbrýslý Türkleri aþaðýlama haklarý olmadýðýný kaydetti. Küçük'ü de böyle bir olaya fýrsat verdiði ve söylenenleri kabul eder tavýr içine girdiði gerekçesiyle kýnayan Latifoðlu, "mücadeleci Kýbrýs Türkü'nün onurunu korumak adýna gereðini yapmasýný" istedi. KTÖS KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, iki baþbakanýn görüþmesinde yaþananlarýn "adanýn Kuzeyinde Türkiye tarafýndan kurulan ayrýlýkçý siyasi rejimin gerçek yüzünü ortaya çýkardýðýný" savundu. Kýbrýslý Türklere hakaret ettiði gerekçesiyle Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ý protesto eden Elcil, "Baþbakan Küçük'ün Erdoðan'ýn açýklamalarý karþýsýnda gösterdiðini tutumun ise Türkiye'nin memuru olduklarýný gösterdiðini" iddia etti. Elcil, "Kýbrýslý Türklere yönelik bu hakaretleri içine sindiren Baþbakan Küçük, kendini cemaatine adayan amcasý Dr. Küçük'ün kemiklerini sýzlattý" ifadesini de kullandý. ÖÐRETMEN ADAYLARI ÝÇÝN SEMÝNER Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Ýlkokul, okulöncesi ve özel eðitim öðretmenlik sýnavýna girecek olan öðretmen adaylarýna, Salamis Bay Otel'de, bilgilendirme semineri verdi. KTÖS açýklamasýna göre, seminerde, sendika, sendikacýlýk, öðretmenlik sýnavý, sýnav tüzüðü, münhal yerler ve okullar hakkýnda bilgi verildi. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil "Sendikacýlýk", Halil Kara, Feyzi Derat ve Esat Varoðlu "Sendikal Mücadele Tarihi", Suna Elcil "Okullar ve Okul Yönetimi", KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviþ, Örgütlenme Sekreteri yardýmcýsý Uður Erilen ve KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür "Sýnav, Sýnav Tüzüðü, Münhal Yerler ve Eðitimde Özelleþtirme Politikasý", KTÖS Genel Saymaný Tanju Üngör ve Sayman yardýmcýsý Akgün Kaçmaz ise üyelik konusunda sunumlar yaptý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝR DELÝNÝN KUYUYA ATTIÐI TAÞ TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, Türkiye'nin dayattýðý son "ekonomik pakete" karþý çýkan 35 emekçi sendikasýna ve muhalefet partilerine karþý kýlýcýný çekerek hodri meydan dedi! Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanýz yapýn bana výz gelir, dedi. 35 sendikanýn ve muhalefet partilerinin "TC iktidarý ile ilgili saðda solda yaptýklarý çalýþma ve dedikodular", KKTC'ye herhangi birþey kazandýrmazmýþ. Sendikalar ve muhalefet ne derse desin, AKP iktidarýnýn yapacaklarýný deðiþtiremezlermiþ! Yani Tayyip bey hazretleri buyurdular ki, výz gelirsiniz bana výz!.. Ýrsen Küçük, bol yýldýzlý ve bol okkalý bir aferim aldý Erdoðan'dan. Verdikleri talimatlarý, noktasýna virgülüne dokunmadan aynen uygulamaya koyacak adýmlarý atmaya baþladýðý için! Recep bey, "Bu irade ve cesareti gösterdiðiniz için size þükranlarýmý sunarým" dedi! Erdoðan'la el sýkýþýrken büyük bir mutluluk içinde olduðu gözlemlenen Ýrsen Küçük, bu þükran sunumu karþýsýnda acaba neler geçirmiþtir aklýndan? Þaþýrmýþtýr belki de... Belki de, "Aman efendim teveccühünüz... Þükranlarýnýz baþýmýz üstüne... Biz hep þükran çekmeye alýþtýðýmýz için, heyecanýmý mazur görün. Bu þükranlarý kabul edersek, haddimizi aþmýþ olmayýz mý dersiniz?" demek istemiþ, ama diyememiþtir. Ýrsen bey, bir yandan bu þükranlarý cebine koyarken, bir yandan da, Kasým'daki UBP kurultayýnda yeniden parti baþkaný seçilerek, baþbakanlýða devam etmeyi çantaya keklik olarak atýyordu! Sendikalara hodri meydandan sonra Erdoðan- Küçük görüþmesine damgasýný vuran sözler, dün tüm gazetelerde baþlýklara çýktý. Küçük'ün maaþýný soran ve 8 bin yanýtýný alan Erdoðan, "Baþbakan 8, müdür 14 bin maaþ olmaz" demiþ! Sanki KKTC'de kamuda çalýþan bütün müdürler 14 bin TL maaþ alýrlarmýþ gibi. Oysa kamuda çalýþýp da 14 bin TL maaþ alan bir tek müdür yoktur. Bir kamu bankasýndaki genel müdürün aldýðý bu maaþý, Erdoðan'ýn sanki bütün müdürler alýyormuþ gibi göstermesi, istismarcýlýk ve suistimalin feriþtahýndan baþka birþey deðildir. Ve devlet adamlýðý ciddiyetiyle de hiçbir þekilde baðdaþmamaktadýr. Dünyanýn hiçbir yerinde bir baþbakanýn maaþý bir banka genel müdürünün maaþýyla mukayese edilmez. Gene de soralým, Recep bey madem ki iþi bu noktaya getirdi... Türkiye'de örneðin Ýþ Bankasý Genel Müdürü'nün maaþý ne kadar, Baþbakan Erdoðan'ýn maaþý ne kadardýr? Erdoðan'ýn bizim için bilinçli olarak saptýrdýðý gibi söylersek, Türkiye'de kamuda çalýþan bütün müdürler, Ýþ Bankasý Genel Müdürünün maaþý kadar maaþ mý alýr?! Mesele basittir... Burada delinin biri kuyuya bir taþ attý. Ben deyim 40, siz deyin 140 "akýllý" günlerdir çýkaramýyor! Üstelik kuyunun baþýnda heþa heþa çekiyorlar! Pislik ki ne pislik... Ýstismar ki ne istismar... "Gazetecilerin gazetesi"nden milyonluk ülkenin baþbakanýna kadar! Merak ediyorum sendika ve muhalefet partileri, "Gazetecilerin gazetesi"nin dünkü "Erdoðan da isyan etti" manþetini nasýl buldular? Yok mudur söyleyecek hiçbir sözleri?

5 17 Temmuz 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Orams'lar ne durumdadýr acaba? Var mý bir ilgilenen. Yoksa o sayfa da mý kapandý?! Baþbakan Ankara'ya Maliye Bakaný ile birlikte gitmiþ. - Yanýna Kültür Bakaný'ný alacak hali yok ya! 20 Temmuz'da Þafak Nöbeti tutulacakmýþ. - Boþuna caným..! Gelecek olan geldi artýk. Ýtalya Baþbakaný Berlusconi, 150 yaþýna kadar yaþamak için araþtýrmalar yapýyormuþ. - Kendisi için yaþamak istemiyor ama Ýtalya'yý ancak o sürede kurtarabilirmiþ. Emeklilerden vergi alýnmasý yasalara aykýrýymýþ. - Yasayý kim sallar 1 sinekten 2 deri çýkarmaya karar verdiyse Tatar. Türkiye'de kamuya 2000 yeni memur alýnacakmýþ. - Acaba bizdeki ihtiyaç fazlalarýný göndersek olmaz mý? Basýn Günü'nde, 40 yýlýný dolduran gazetecilere ödül verildi! Güzel düþünmüþler Ýyi düþünmüþler ama saðlýklý araþtýrmamýþlar gibi geldi bana. Ya da; geri kalanlara ikinci 40 yýllarýný doldurduklarýnda ödül vermeyi uygun görmüþlerdir belki. 40 yýlýný dolduran gazeteci sayýsý böyle parmakla sayýlacak kadar az deðil ki. Þener Levent'i geçtim Bir Eþref Çetinel var mesela! Laf aramýzda benim bile dolup taþmak üzeredir nerdeyse! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BÝRKAÇ SORUCUK Müdür 14 bin, Baþbakan 8 bin TL maaþ alýyorsa Ve o Müdürü O baþbakan atýyorsa Ay sonunda Maaþlarý kýrýþma olasýlýklarý yoktur deðil mi? Bugüne kadar Ankara'ya gidip dönen Bütün baþbakanlarýmýz Daha uçak merdivenlerinden inmeden Görüþmelerden memnun olduklarýný beyan ederlerdi.. Ýrsen Küçük'ün de; kuralý bozmayýp Çok memnun döndüðünü açýklamasýnýn ardýndaki sebep, Ev ödevlerini iyi yapmasý mýdýr? Sendikalarýn Ýkide bir Savcýlarý göreve çaðýrmasý Ve þikayet için karakola gitmeyip, Sürekli olarak yanlýþ adrese dayanmalarý Esas amaçlarýnýn þov olduðunu göstermez mi? DAÜ'nün, Kýbrýs Türk halkýnýn Tüm öðretim üyelerinin, Çalýþanlar ile sendikalarýn.. Maðusa esnafýnýn ve Maðusa halkýnýn malý olduðu Unutulmuþ olamaz deðil mi? Kýbrýslý bir Türkün Larnaka hava alanýnda Sahte kimlikle yakalanmasý Kýbrýs Türkünün Kimlik soru yaþadýðýnýn Göstergesi sayýlabilir mi? Rum milletvekili Matsakis'in Tatbikatlara karþý çýkmasý Ve ardýndan tutuklanmasý Bela aramak ve þovdan ziyade Takdir edilecek bir davranýþ deðil midir? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çalýþanlar iþsiz kalmaktan, iþsizler de iþ bulamamaktan korkuyor Korku bir iþe yaramýyor. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SAKLAMBAÇ OYNUYORLAR... (ÝSTANBUL)- Kýbrýs gazetelerinin bazýlarý tam sayfa haber yaptýlar KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük ile TC Baþbakaný RTE'nin görüþmesini ve fotoðrafýn üstüne "Tam anlaþtýlar" diye yazdýlar. Nasýl da gururlandým! Bizim baþbakanýmýz komþu ülkeye yaptýðý ziyaretinde tüm konularda mutabakata vardý komþuyla Ve bu iyi bir þey olmalý. Öyle ya bir ülke önce komþularý ile iyi diyalog içerisinde olmalý ki uzak ülkelerle daha iyi koþullar yaratabilsin. Ýran ve Irak mesela Okyanus ötesinden ABD, ordusuyla gelerek Irak'a müdahale etti ve Saddam Hüseyin'i astý. Türkiye buna ses çýkartmadý. Kim ne derse desin... Irak içindekiler ABD'ye destek de verseler gün gelecek bunun hesabýný için için de olsa müdahale etmeyen komþu ülkelerinden soracaklar. Ýran var sýrada ve eðer ABD veya baþka bir güç herhangi bir bahane ile Ýran'a müdahalede bulunur ve Ýran'ýn komþularý seyirci kalýrlarsa Onlardan hesap soracak, günü geldiðinde, Ýran. Onun içindir ki baþbakanýmýzýn komþu ülke baþbakaný ile iyi iliþkilerde olmasý ve tam mutabakata varmasý beni ayrýca gururlandýrdý!. Bizim için çok önemli olan ve de tam mutabakat saðlanan anlaþma komþu ülke için de önemli ve gurur verici olmalýydý diye düþündüm Bu düþünceyle sabah ilk iþim gazetelerin ilk sayfalarýnda baþbakanýmýzýn fotoðrafýný ve varýlan anlaþmanýn neler olduðunu aramak oldu. Ýlk sayfalarda yoktu haber Onun yerine TC Baþbakaný Erdoðan'ýn TC Ana Muhalefet Lideri Kýlýçdaroðlu ile yaptýðý görüþme vardý. Üç dört gazeteyi taradým hiçbirinin ilk sayfalarýnda yoktu. Ýç sayfalarýný karýþtýrdým Sýradan bir haber gibi dip kýsýmlara konulmuþtu bazý gazetelerde.. O da KKTC'ye boru hattýyla su taþýnmasý imza aþamasýna geldi diye verildi. Aðrýma gitti. Gururum incinmiþ gibi hissettim kendimi. Koskoca KKTC Baþbakaný'ndan sadece bir cümle ile bahsedilmiþti. Böylece Erdal Þafak gibi TC'li yazarlarýn neden bizimle ilgili cahil olduklarý anlaþýlmýþ oldu. Neyse O görüþmede öne çýkan iki þey vardý. Birincisi boru hattý ile su taþýma, ikincisi Erdoðan'ýn dediði "2010 sonuna kadar bir çözüm." Boru ile su taþýma herkesçe anlaþýlabiliyor da þartlarý ne onu okuyamadým Kaça mal olacak, finansmanýný kim saðlayacak, aktarýlan suyun metre küpü ne kadar olacak. Ve bir sürü sorular Projenin tamamlanmasý en az 3-4 yýl olabilir.. TC Baþbakaný Sayýn Erdoðan'ýn demesine göre bu yýlýn sonunda bir anlaþma olmalý. Diyelim oldu. Anlaþmanýn gereði olarak baþta askerler ve yerleþikler çekildikler. Ýdare Kýbrýs Cumhuriyeti'ne geçti. Ýki ortaktan oluþacak bir federasyonda bir taraf þu anda Kýbrýs Cumhuriyeti'nde söz sahibi Kýbrýslýrumlar diðer taraf da biz Kýbrýslýtürkler. Bu proje gerçekten ciddi ciddi yürürlüðe girecekse taraflardan diðerinin bu sözleþmeden haberi olmasý gerekmez mi? Burada bir tam mutabakattan bahsedilirken, bu mutabakatýn ne olduðu hakkýnda ne biz ne de Kýbrýs Cumhuriyeti yetkilileri haberdar. Oyun oynanmaya devam ediliyor. Çözümcülük oyunu Ve gerçekler, ilgili olanlardan özenle saklanýyor.

6 ÝZMÝR FUARI ÝÇÝN BAÞVURU KABUL EDÝLÝYOR 79. Ýzmir Uluslararasý Fuarý'na katýlmak isteyen küçük esnaf ve sanayicilerden baþvuru kabul ediliyor. Sanayi Dairesi, bu yýl 27 Aðustos- 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuarda KKTC standýnda yer almak isteyenlerden, en geç 26 Temmuz'a kadar baþvuru beklediðini duyurdu. Bilgi almak isteyenlerin (dahili ) numaralý telefona baþvurabilecekleri belirtildi. GÜÇ-SEN'DEN KÜÇÜK'E TEPKÝ Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen), Baþbakan Ýrsen Küçük ile TC Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'ýn düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda Erdoðan'ýn "azarlar gibi uslup kullanmasýna olanak saðladýðý" gerekçesi ile Baþbakan Küçük'e tepki göstererek, kýnadý. Güç-Sen Baþkaný Memduh Çeto yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP hükümetine seslenerek, "sendikalarý yýpratma politikalarýndan vazgeçmeye ve toplumda sosyal barýþý saðlayacak adýmlarý atmaya ve sözde deðil, özde devleti temsil etmeye" çaðýrdý. YENÝ TÜRKÜ KONSER VERDÝ Gönyeli Belediyesi'nin organize ettiði 15. Uluslararasý Gönyeli Belediyesi Halk Danslarý ve Kültür Sanat Festivali kapsamýnda önceki akþam Türkiye'nin tanýnmýþ gruplarýndan Yeni Türkü konser verdi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Yalçýn Park'ta yer alan etkinlikte önce Grup Rotar sahne aldý, ardýndan Yeni Türkü konser verdi. ZAHÝRE ALIMLARI ÝÇÝN SON TARÝH 23 TEMMUZ Toprak Ürünleri Kurumu 21 Haziran'da baþlayan zahire alýmlarýnda bugüne kadar 68 bin 791 ton arpa ve 6 bin 550 ton buðday alýmý gerçekleþtirdiðini açýkladý. Toprak Ürünleri Kurumu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, üreticilerin ürün teslimlerinin yavaþlamasý nedeniyle zahire alýmýna 23 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde son vereceði kaydedildi. DP'DE GÖREV DAÐILIMI Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) önceki akþam toplandý. Lefkoþa Ýlçe binasýnda yaklaþýk iki saat süren toplantýda, bir süredir boþ bulunan görevler dolduruldu. Buna göre Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna Emekli Kurmay Albay Mehmet Erol Aktoprak getirilirken, Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðýna Kemal Öztürk, Güzelyurt Ýlçe Baþkanlýðý'na Özel Tahsin, Ýskele Ýlçe Baþkanlýðý'na Ahmet Cennetoðlu ve Lefke Ýlçe Baþkanlýðý'na da Mehmet Adem atandý. Toplantýda ayrýca, partinin örgütlenme çalýþmalarý ve 2011'de yapýlmasý planlanan 8. Kurultay hazýrlýklýlarý da gözden geçirildi. KKTC LYS sonuçlarý Eraslan: Eðitim yap boz tahtasýna dönüþtü Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Adnan Eraslan, KKTC liselerinin üniversite giriþ sýnavlarýndaki durumuyla ilgili olarak, "Eðitim yap-boz tahtasýna dönüþtürüldüðü için mecburi temel eðitim yýllarýnda iyi eðitim alamayan gençler, orta öðretime yeterli donanýmla gelemiyorlar" dedi. Eraslan yazýlý açýklamasýnda, iyi bir temel alamayan öðrencilerin üniversiteye giriþte de zorlandýklarýný kaydetti. Ders ve sýnýf geçmenin kolaylaþtýrýlmasýnýn da baþarýsýzlýkta tetikleyici olduðunu vurgulayan Eraslan, daha sýký bir eðitim düzeni için Ekim 2009'da sendikalarla Eðitim Bakanlýðý'nýn ortaklaþa hazýrladýðý tüzüðün uygulamaya konduðunu belirtti. Eraslan "Bu yeni tüzüðün fayda getirmesi için birkaç yýl geçmesi gerekiyordu. Ancak siyaset, sýnýfta Tatar TC Maliye Bakaný Þimþek'le protokol imzaladý Maliye Bakaný Ersin Tatar, Türkiye Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ile e-bütçe yazýlýmý kaynak kodlarýnýn KKTC Maliye Bakanlýðý'nda kullanýlmasýný saðlayacak protokol imzaladý. Türkiye Maliye Bakaný Þimþek, KKTC'ye her zaman, her türlü desteði verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi. Þimþek, KKTC Maliye Bakaný Ersin Tatar ile makamýnda bir süre görüþtü. Görüþme sonrasý gazetecilere açýklamada bulunan Þimþek, KKTC'de bütçe disiplinini oturtma konusunda son derece önemli mesafe kat edildiðini, Maliye Bakanlýðý ile KKTC Maliye Bakanlýðý arasýnda da teknik iþbirliði anlamýnda da çok önemli adýmlar atýlmasý konusunda kararlý olduklarýný ifade etti. BKP: ÇARPIK DÜZENÝN MÝMARI KIBRISLI TÜRKLER DEÐÝL Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþbakan Ýrsen Küçük ile düzenlediði basýn toplantýsýnda söylediklerini eleþtirdi. Erdoðan'ýn Kýbrýslý Türklere ve demokratik kurumlarýna yönelik üslup ve söylemlerinin kabul edilemez olduðunu söyleyen Korkmazhan, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki çarpýk yapýnýn, 1974'ten sonra uygulanan "üretimden koparýlarak, baðýmlýlaþtýrma" kalan öðrenci sayýsý fazla olduðu gerekçesiyle yeni bir sýnav hakký vermek suretiyle bu tüzüðü çiðnemiþtir" dedi. Oy kaybetmeme uðruna atýlan bu tür adýmlarla öðrencilere iyilik deðil kötülük yapýldýðýný vurgulayan Eraslan, "Bir yýl içerisinde bir dersten toplam 5 sýnava girip geçemeyen bir öðrencinin tekrar ayni dersin sýnavýna girmek yerine bir yýl sýnýf tekrarý yaparak ve daha iyi çalýþarak, temellerini saðlamlaþtýrarak bir yýl sonra bir üst sýnýfa geçmelidir" dedi. Eðitimin siyasete teslim edilemeyecek kadar önemli olduðunu belirterek, Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nu ek sýnav hakký vermekten vazgeçmeye çaðýran Eraslan, "Eðitimde günü kurtarmak adýna atýlan adýmlar her geçen gün çöküþü hýzlandýrmaktadýr" dedi. siyasetinin bir ürünü olduðunu iddia etti. Korkmazhan, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaratýlan çarpýk düzenin mimarý Kýbrýslý Türkler deðil, Türkiye hükümetleridir" dedi. Korkmazhan, "Türkiye'nin her yýl yaptýðý 500 milyon dolarlýk yardým sürekli Kýbrýslý Türklerin yüzüne vuruluyor. Türkiye'den yapýlan yýllýk 750 milyon dolarlýk ithalattan, bankalarda her yýl biriken 5.5 milyar dolarlýk mevduatýn Türkiye'ye transfer edilmesinden nedense hiç kimse bahsetmiyor" dedi. ÝÞBÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ- Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) ile Kuzey Kýbrýs TURKCELL arasýnda oda üyelerine indirimli konuþma olanaðý saðlayan iþbirliði protokolü imzalandý. Protokol uyarýnca, Kuzey Kýbrýs TURKCELL Oda'ya ait Çýraklýk ve Yetiþkin Eðitim Merkezi'nin tamamlanmasýna da sponsor olacak. Ýþbirliði protokolü dün KTEZO'nun Lefkoþa Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki Merkezi'nde Oda Baþkaný Hürrem Tulga ile Kuzey Kýbrýs TURKCELL Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu arasýnda imzalandý. TURKCELL Genel Müdürü Daðhan Fellanoðlu burada yaptýðý konuþmada, protokol ile KTEZO üyelerine kendi aralarýnda 5 TL karþýlýðýnda bin dakika konuþma olanaðý yaratýldýðýný söyledi. GÜNLÜK BÝR TOKAT KÜRDE, BÝR FIRÇA KIBRISLI TÜRKE... Davos'taki "VAN MÝNÝT" çýkýþýndan sonra ABD-Ýsrail- Türkiye üçgeninde yaþananlara bakýlýrsa, TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan kendi köyüne dönmüþ vaziyette. Ýsrail'e efelenmek falan, hikaye. Erdoðan "VAN MÝNÝT" falan demeyecek bundan böyle, "BÝ DAKKA" deyip Kürtlerin üstüne yürüyecek mesela. Kürtlerin üstüne yürüdüðünde ABD ile iliþkileri de bozulmayacak. Yok öyle dünyaya ders vermek, dünyayý idare etmeye soyunmak falan. Tayyip bey bundan böyle Kürtleri terbiye edecek, arada bir de Kýbrýs Türküne ayar çekecek, o kadar. Þimdilik konjonktürün kendisine biçtiði "rol" bu. Bununla idare edecek. Ýsrail zaten fazla yüksek bir makamdý efelenmeye. O kadar yükseklere çýkýp aþaðýlara inince, asabiyetin dozu da yükselecek haliyle. Muhterem baþbakan, sayýn Erdoðan, köyümüze hoþgeldiniz sefalar getirdiniz. Bu köy aslen sizin köyünüzdür, buyrun. Ýþte "sol" yanaðýmýz, bu da "sað" yanaðýmýz. "Sol"a vurduðunuzda, "sað"ý; "sað"a vurduðunuzda "sol"u uzatacaðýz. Yeminle söylüyoruz ki, bu filmde daimi rolümüzden asla þaþmayacaðýz. Karþýnýzda birer adet "Ýsa" olacaðýz. Okey mi? TAÞ 72 yaþýndaki vatandaþýmýz Sevilay Güren, hastanede kalp krizi geçiren oðlunu ziyaret etmiþ ve daha sonra kýzý ile birlikte köyüne dönerken kazaya uðrayarak hayatýný kaybetmiþ. Arabayý kullanan kýzý da yaralanmýþ. Bu kazaya sebep olan ne bilir misiniz? Yolun kenarýndaki bir taþ! Neler yaparmýþ sorumsuz bir taþ gördünüz mü? Araba bu taþa çarpmýþ ve kontroldan çýkmýþ... ÖDEÞME Erdoðan Ýrsen Küçük'e maaþýný sormuþ. Keþke Küçük de Erdoðan'a sorsaydý... Ödeþmiþ olurduk! LARNAKA'DAN YOL "Girne'den yol baðladýk Anadolu'ya þarkýsýyla tanýnan Yasemin Kumral da geliyormuþ 20 Temmuz'da. Þimdi sýra "Larnaka'dan yol baðladýk Londra'ya" þarkýsýnda! BABUTSA Pazarýn en ucuz meyvesi karpuz, en pahalýsý ise kirazmýþ. Biz babutsa ile idare ediyoruz þimdilik... DÝK TUTUN Sorunlar masaya yatýrýlmýþ. Bir kere de yatýrmayýn... Dik tutun kardeþ! Týrnak... "Ben Baþbakan'ýn da Maliye Bakaný'nýn da iyi niyetli olduðuna inanýyorum. Siyasi tavýrlarý gereði, alacaklarý tedbirlerin 'özel sektörü koruyucu', devlet sektöründe çalýþanlarý ise 'kýzdýrýcý' olmasý doðaldýr. Bakýn, 'doðrudur' demiyorum; doðaldýr... Bu hükümetten beklenen budur. Sermayeye saldýrmasý, kesintiler yapýlacaksa daha adil davranmasý beklenemezdi." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Karpaz bölgesinde bazý Kýbrýslýtürkler'in yoðun ve sistematik biçimde Kýbrýslýrum kýzlarýna tecavüz etmeye kalkýþtýklarý bir 'sýr' deðil artýk. Yýllardýr bu sayfalarda bu öykülere yer veriyoruz... Bu bölgede görev yapmýþ olan emekli bir polis bana 'Karpazlý Kýbrýslýrumlar'ýn buradan kaçýrýlmasýna karar verilmiþti. Geceleri 'Temizlik Operasyonlarý' yapýyorduk. Evlere gidiyorduk' demiþti. Ona 'Evlerde ne yapýyordunuz?' diye sormuþtum. 'Canýmýz ne isterse çünkü artýk o evler bizimdi...'" Sevgül ULUDAÐ (Yenidüzen) "Yüz binleri bulan tirajý olduðunu iddia eden Türkiye'nin bazý ulusal gazetelerinde köþe kapmýþ, kalem oynatan, yorumlar yapan ünlü gazetecilerin Kýbrýs Türklerini sýk sýk aþaðýlamalarýný bir türlü hazmedemedim gitti. Eminim birçok vatandaþýmýz da ayný hissiyat içindedir. Ama öfkelenmiþ olsalar da sessizce yetkili makamlarda bulunan liderlerimizin yanýt vermelerini beklemiþler, beklemektedirler. Maalesef týs yok..." Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Ankara ziyareti baþlýbaþýna bir olay oldu bu kez. Her zamankinden daha farklý ve daha yüksek bir tonda þeyler söylendi çünkü. Düzenlenen basýn toplantýsýnda KKTC'deki maaþlara kadar girildi. Erdoðan tarafýndan herkesin önünde ve canlý bir yayýnda Ýrsen Küçük'e maaþý soruldu. Ayrýca banka müdürünün maaþý da soruldu. Ýlk kez karþý karþýya kalýyoruz böyle garip bir sahneyle... Aþaðýlandýðýný hisseden toplum yerin dibine giriyor ve "utandýk" diyebiliyor ancak... Ýrsen Küçük ise mesaj uçuruyor topluma, rahat olun diye... Mümkün mü hiç rahat olmak?

7 17 Temmuz 2010 Cumartesi FESLÝKAN Niyazi Ökten MADALYONUN ÖTEKÝ YÜZÜ Emekli insanýmýz doktora gider... Reçete alýr. Bir veya iki, üç veya dört ilaç alacaktýr. Hastaneye gider. Hastane eczanesi tamtakýr. Reçetedeki ilaçlarýn birini bulsa þanslý sayýlacak. Bulamaz! 'Git' derler ilacýný dýþarýdan al... Bu emekli insanýmýzýn emekli maaþýna dokunma hakkýnýz yoktur sizin. Vergileyecekseniz emeklimizin maaþýný, ona ilacýný garanti edeceksiniz. Saðlýk hizmetinin alt yapýsýný inþa edeceksiniz önce yani. Neyse, Tatar emekli maaþlarýnýn vergilenmeyeceðini açýkladý þimdilik. Ve daha baþka birþey; iþsiz insanýmýza da iþsizlik ödeneði baðlayacaksýnýz, iþ bulana kadar. Çocuk parasý diye bir ödenek vardýr AB ülkelerinde, Avustralya'da, Kanada'da, Amerika Birleþik Devletleri'nde, Fransa'da. Özellikle Avustralya'da çocuk doðuran annenin hesabýna hemen beþbin dolar yatýr... Ve aylýk baðlanýr. Son birkaç gündür hükümetin 'Tasarruf Önlemleri'ni destekleyici yazýlar yazdým. Yapýcý eleþtiriler aldým. Eleþtirileri kabul ederim. Haklý eleþtirilerdir. Benim söylemek istediðim AB ülkelerindeki sosyal devlet anlayýþýnýn buraya uyumlanmasýyla alakalýydý.. Yani hem AB istemek, hem de geçmiþin yanlýþ uygulamalarýnda ýsrar etmenin anlamsýzlýðýydý.. Ama sendikalarýmýz böyle konuþmaz. Onlar þimdiki adaletsiz düzenin devamýndan yanalar. Ona dokunamazsýnýz, buna dokunamazsýnýz, o haktýr bu haktýr demekle toplum ileriye gidemez. Yarýný da düþünmek zorundasýnýz. Canlý yayýnlara çýkýp 'kamu hizmetlerinin bazý bölümlerinde maaþlar, veya kamudan ayrýlmýþ bazý kiþilerin emekli maaþlarý yüksek olabilir ama onlarýn iþsiz evlatlarýný desteklemek zorunda kaldýklarý da hesaba katýlmalý!' Neden? Mazaret deðildir. Evlatlar iþsiz kalmýþsa sorumluluk devletindir. Sen mecburmun otuz yaþýna gelmiþ ve belki çocuklu evladýnýn bakýmýný yüklenmeye? Zaten hata burda. 'Maaþýma, emekliliðime dokunma, ben evladýma bakmak zorundayým' deyeceðine devlete ve yaratýlan adaletsiz düzene isyan etmek daha yerinde olmaz mý? Biz bilmiyoruz 'maaþ' ile 'gelir' arasýndaki farký. Galiba kavram kargaþasý var. Vergilenen 'maaþ' deðil, gelirdir. Maaþ vergilenmez esasta, 'gelir'dir vergilenen. Maaþ gelirden sayýlýr. Sen devletten hem emekli maaþý çekeceksin ve ayni zamanda diðer kaynaklardan gelir saðlayacaksýn... Bu paranýn toplamý gelir sayýlýr. Deðerlendirme böyle yapýlýr... Sana da derler ki 'senin gelirin bu kadar, vergisi þu kadar!' Madalyonun öteki yüzünde yatan þudur; tasarruf önlemleri mi almak istiyorsunuz? Önce AB devletlerinde geçerli sosyal sistemi oluþturacaksýnýz. Derken, sendikalarýmýzýn mücadele taktiðindeki hatayý da vurgulamak, anýmsatmak zorundayýz. Mahkeme emri olmadan tutuklama olmaz n Sözmener: Suçüstü halinin söz konusu olmadýðý hallerde, polis mahkeme emri olmaksýzýn tutuklama yapamaz... Barolar Birliði ve Baro Konseyi Baþkaný Hasan Sözmener, suçüstü halinin söz konusu olmadýðý hallerde, polisin mahkeme emri olmadan tutuklama yapmasýnýn ya da tutuklu muamelesi yapmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Sözmener, "Halkýmýz bilmelidir ki, suçüstü halinin söz konusu olmadýðý hallerde, polis mensuplarý kendilerini, mahkeme emri olmaksýzýn tutuklayamazlar, kendilerine tutuklu muamalesi yapamazlar. Bir suç hakkýnda bilgilerine müracaat edilecekse, kendilerine, yazýlý ihbarda bulunulmasý gerekmektedir. Yani, varlý vakitsiz, sözle veya telefonla, polis karakollarýna davet, yasal deðildir ve böyle bir davete uyma mecburiyeti yoktur" dedi. Hasan Sözmener, avukat Tolga Çavuþoðlu'nun tutuklanmasýyla ilgili olarak yayýnladýðý açýklamada, Anayasaya göre, suçüstü hali olmadýðý sürece kimsenin suç iþlediði gerekçesiyle mahkemenin tutukluluk emri olmaksýzýn tutuklanmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Sözmener, "Sadece cezasý hapislik veya ölüm cezasý olan bir suçu iþlemekte olan yani suçüstü durumda olan bir kiþi, mahkemenin tutukluluk emri olmaksýzýn tutuklanabilir" dedi. Sözmener, bazý polis mensuplarýnýn bu yasal engeli aþmak için tutuklamak istedikleri kiþileri, bir ifade alacaklarý gerekçesiyle polis karakollarýna davet ettiðini ve mahkemenin tutukluluk emri olmaksýzýn onlara tutuklu muamelesi yaptýðýný iddia etti Ḃazý çevrelerin adaletteki tüm aksamalarýn sebebi olarak avukatlarý göstererek, avukatlarý sindirmeye çalýþtýðýný söyleyen Sözmener, avukat Tolga Çavuþoðlu'nun tutuklanma olayýnda da bu gerçeðin bir kez daha ortaya çýktýðýný belirtti. Belediyeler Birliði Baþkaný Mahmut Özçýnar Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nin dün yapýlan Genel Kurulu'nda baþkanlýða tek aday olarak Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Asbaþkanlýða ise Tatlýsu Belediye Baþkaný Hayri Orçan seçildi. Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nin 42'nci Genel Kurul toplantýsý dün sabah Belediyeler Birliði'nde toplandý. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, Genel Sekreter Taþer Aybar ve 25 belediyenin baþkanlarýnýn katýldýðý genel kurul, Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer baþkanlýðýnda toplandý arasýnda baþkanlýðý yürüten Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn konuþmasýnýn ardýndan, 1 Ocak-30 Haziran 2010 dönemi hesaplarý okunarak onaylandý. Genel Kurul Yönetim Kurulu seçimiyle sona erdi. Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar tek aday olarak Birlik Baþkanlýðýna seçilirken, Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Asbaþkan Tatlýsu Belediye Baþkaný Hayri Orçan; Üyeler Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara, Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip, Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve Mehmetcik Belediye Baþkaný Beyazýt Adalýer. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli ve Alsancak Belediye Baþkaný Yücel Atakara da yedek üye oldu. Yönetim Kurulu'nun, partilerin belediye baþkan sayýsýna göre belirlendiði ifade edildi. EKSÝK GRAMAJLI EKMEKLER TOPLATILDI Lefkoþa Türk Belediyesi Zabýta ekipleri, Lefkoþa genelinde ekmek üretimi ve satýþý yapýlan iþyerlerini denetledi. LTB açýklamasýna göre, denetimler sýrasýnda eksik gramajlý olduðu tespit edilen 148 adet ekmek toplandý. Zabýta Birim Sorumlusu Bozkurt Önder, ekmek üretimi ve satýþý yapýlan iþyerlerinin düzenli olarak denetlendiðini belirterek, vatandaþlarýn eksik gramajlý ekmek tüketmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Lefkoþa'nýn yaný sýra Haspolat ile Hamitköy'deki denetimlerin sýklaþtýrýlarak tüketiciyi aldatanlara fýrsat verilmeyeceðini vurgulayan Önder, böylelikle dürüst þekilde üretim yaparak satýþ yapan esnafýn da haksýz rekabetten kurtulmuþ olacaðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KIBHAS'A ÝZÝNLERÝ KÝM VERDÝ? Dün gazetemizi ziyaret eden Ercan Taksiciler Birliði yöneticileri, Ýçiþleri Bakanlýðý Ýzin Dairesi'nden Ýzin Kurulu'nun izni olmadan yeni "T" izinleri verildiðinin þikayetini yaptýlar. Ercan Taksiciler Birliði Baþkaný Hüseyin Kardan þunlarý söyledi: "Ben Ercan Taksiciler Birliði Baþkaný Hüseyin Kardan. KIBHAS firmasýna geçmiþ hükümet döneminde de verilen havaalanlarýndan þehirlerarasý ulaþým izniyle ilgili þikayette bulunmuþtuk. KIBHAS firmasýnýn dört ortaðýndan her birinin 30'ar tane otobüsü vardýr. Bu ototbüslerin havaalanýndan þehirlere gelen ylcularý taþýmasý nedeniyle bilhassa Ercan taksicileri maðdur olmaktadýr. Þimdiki hükümet iktidara gelmeden evvel bize söz vermiþti. Bu yapýlanlarýn kabul edilemeyeceðini ve tekrar iktidara gelirlerse bunun önlemini alacaklarýnýsöylemiþlerdi. Bu zamana kadar hiçbir adým atýlmadý. Ýki, üç gün önce 19 kiþilik, 2 otobüs daha katýldý bu kervana... KIBHAS firmasý adýna yolcu taþýmaya baþladýlar. Ercan Taksiciler Birliði olarak bizler 'Ýzin Kurulu'na giderek izinleri var mý diye soruþturma yaptýk. Yeni 'TLE 980' ve 'TLE 396' plakalý araçlarýn izinlerinin olmadýðýný öðrendik. Araçlara izin çýkarýlabilmesi için 'Ýzin Komisyonu'nun toplanýp onay vermesi gerekmektedir. Bakan bile tek baþýna karar veremez. Bu konuda polise baþvurduk ve polisi de devreye sokup araçlarýn izinlerini kontrol ettirdik. Araçlarýn izinleri olmadýðý için rapor edildiler. Dün yani Perþembe günü bu araçlar yeniden ayný güzergahta yolcu taþýmaya devam ettiler. Ve biz tekrar polise ihbar ederek olaya müdahale ettik. Cuma gün sabahleyin de KIBHAS otobüslerinin orda olduðunu öðrendik. Ve yeniden devreye giren polis ebu kez izinli olduklarýný beyan ettiler. Polis bize bu konuda bilgi verdikten sonra, hemen Yönetim Kurulu'nu toplayarak Ýçiþleri Bakanlýðý'na gittik. Bu otobüslerin bir günde nasýl izin alabildiðini soruþturduk, araþtýrdýk. Ýzin Kurulu Baþkaný Mehmet Yulaf bizi Polis Müdürü ve Ýzin Kurulu Üyesi Barbaros Savaþçý'nýn yanýna gönderdi. Bu konu ile ilgili Barbaros Savaþçý'ya araçlarýn plakasý verildi. Sonra biz tekrar Ýçiþleri Bakanlýðý'na giderek bu konuyu tekrar irdelemeye baþladýk. Bu esnada Barbaros Savaþçý, Ýzin Kurulu Baþkaný Mahmut Yulaf'ý arayarak araþtýrmasýný yaptýðýný ve bu araçlara havaalanýna iþletme izni verildiðini öðrendiðini söyledi. Mahmut Yulaf araçlarýn plakalarýný alarak Sekreter Canan Haným'a dosyalara bakmasýný söyledi. Dosyaya bakýlmaya baþlandýðýnda Canan Haným'ýn sinirli ve tedirgin olduðunu gördük. Benim ýsrarla komisyon kararý olmadan bu araçlara nasýl izinsiz olarak seyrüsefer izni verildiðini sorduðumda Canan Haným, kendisi içeride deðilken mevcut memurlardan birinin tüzüðü bilmeden KIBHAS'a izin verildiðini söyledi. Ben de kendisine 'Ýzin Kurulu'nun haberi olmadan evraklarda oynama olduðunu belirterek doðru olmadýðýný söyledim. Canan Haným ise kendisinin birþey yapamayacaðýný söyledi. Tekrar Ýzin Kurulu Baþkaný ile görüþtük. Baþkan da bize olayýn memur hatasý olduðunu, Pazartesi ya da Salý gününe kadar bu iþi çözeceklerini belirtti. Biz bu iþin bu þekilde yapýlmasýnýn usülsüzlük olduðunu bildiðimiz için savcýlýðý ve polisi komisyon kararý olmadan yapýlan bu uygulamada göreve çaðýrýyoruz. Ve Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil'in bu konuda açýklama yapmasýný bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda açýklama yapýlmazsa, Taksiciler Birliði olarak þok eylemlere gideceðiz. BÝZÝM DUVAR HER TÜRK KENDÝ ÇÖPLÜÐÜNDE ÖTER Bizim Mandra TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn mandradaki tüm emekçi sendikalarý ile muhalefet partilerine dayatma paketle ilgili olarak hodri meydan çeken aþaðýlayýcý sözleri, mandrada büyük öfke ve infial yaratýr. Mandra baþbakaný ile bir banka genel müdürünün maaþlarý yine Erdoðan tarafýndan hiç ilgisi yokken, istismara varacak derecede bir mukayeseye tabi tutulurken, sokaktaki adam "Erdoðan Kýbrýslýtürklere karþý öfke ve kinine ilk kez yenilmiþ deðil" diye imalý imalý söylenir.

8 8 17 Temmuz 2010 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut Öncesi ve Sonrasýyla Temmuz faþist darbesi 15 Temmuzda Makarios a ve Kýbrýs Cumhuriyeti ne karþý yapýlan faþist darbenin geliyorum diye bangýr bangýr baðýrarak geldiði, gerçekleþtirildiði bilinmektedir. Ondan önce Makarios Yunan Cuntasý na Kýbrýs taki subaylarýnýzý geri çekin diyen bir mektup göndermiþ, Cunta nýn o mektuba cevabý darbeyi örgütleyip gerçekleþtirme olmuþtur; bu da bilinmektedir. Makarios, bir din adamý ve Etnarh (milletin baþý) olarak kendisine karþý darbe yapýlabileceðine bir türlü ihtimal vermemiþ, inanmak istememiþtir. Her nekadar daha önceden kendisine baðlý unsurlardan Milli Muhafýz Ordusu nu kurmuþ idiyse de, Milli Muhafýzlarý da Yunanistanlý subaylar eðitmekte ve yönetmekteydi. O günlerde Atina da bulunan Kýbrýslý büyük bir iþadamý ile kendisine gönderilen Darbe hazýrlýklarý tamamlandý, tedbir al istihbaratý ise, o iþadamýna geç randevu vermiþ olmasý nedeniyle iþe yaramamýþtý. Ayrýca, o istihbari bilgi kendisine zamanýnda ulaþsaydý bile ne tedbir alabilirdi ki?.. Kendisine baðlý unsurlardan oluþan Milli Muhafýz Ordusu da Yunanistanlý subaylar yönetimindeydi ve emir-komuta hiyerarþisi içinde Yunan Cuntasýna baðlýydý. Din adamlarýndan, örneðin bir Tito, bir Castro, bir Nasýr vb liderlerin gösterdikleri devrimci uyanýklýk ve kararlýlýk beklenebilir mi?.. Darbenin gerçekleþtirildiði an/moment ve sonradan o an a gösterilen tepki veya yapýlan savunma ise tam bir fiyasko: Gece yarýsý ya da sabaha doðru bekleniyordu da, sabah saat 8 de vardiya deðiþiminde gerçekleþtirildi; gafil avlandýk.. Güler misin, aðlar mýsýn Gözlerimle okudum Þimdi yine bazýlarý, YO gene komplo teorileri kuruyor diyebilirler; ama birçok iþaret ve bilgi þunu ortaya koymuþtur ki, ýrkçýlýðýn bataðýnda yüzmekte olan Yunan Albaylarýnýn körkütük hýrslarý bir yana, ABD darbeye giden yolu ve arkasýndan da Türk istilasýný domuzuna bilinçlice ve örgütlüce adým adým döþemiþtir. ABD-Pentagon darbeci Yunan Albaylarý gibi nice Generalleri suya götürüp susuz getirmiþtir. Darbeci Yunan Albaylarý da, diðer darbeci Generaller de NATO dan, Pentagon dan habersiz tuvalete bile gidemezler. Yine bilinmektedir ki, baþta Kissinger olmak üzere ABD yönetimi Türk ordusunun Kýbrýsa çýkmasý için her türlü yardým ve teþviki yapmýþtýr. Ýþte itiraf: Kissinger in bize Kýbrýs konusunda büyük faydasý olmuþtur. Mesela harekat öncesinde Atina ya Hava ve deniz kuvvetleriniz þu Paralelin altýna inerse 6. Filo yu karþýsýnda bulur demiþtir. Bir ara bizimkiler ada yöresinde mayýn olduðunu söylediðinde, Amerika nýn cevabý Merak etmeyin, bir tane bile yok, olursa biz size haber veririz, siz elinizi kolunuzu sallayýp girin olmuþtur. Bütün bunlarý zabýtlardan kendi gözlerimle okudum. Bu itiraf, bir dönem Sýkýyönetimin Dýþiþleri Bakanlýðýný da yapmýþ olan Bitlis li aþiret reisi Senatör Kamuran Ýnan ýn 22 Nisan 2003 te Hürriyet gazetesinden Yener Süsoy la yaptýðý röportajda çýkmýþtýr. Ayrýca bilinmektedir ki, Kissinger daha darbeden önce, çevresine Kýbrýs ta en büyük sorun Makarios tur demekteydi. Ve ABD, ta Acheson Planý ndan beri hep adayý bölmeye çalýþmadý mý?.. Baþka delile gerek var mý?.. Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) içinde bulunduðu mali krizin ardýndan Atlasjet Havayollarý geçen ay KTHY'ye iþletme ortaðý olurken, Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da bulunan bazý KKTC vatandaþlarýnýn maðdur duruma düþtükleri öðrenildi. AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, Ýngiltere'de seyahat acenteleri aracýlýðýyla KTHY'den bilet alanlarýn bir kýsmý uçak bilet paralarýnýn iadesini saðlarken ya da baþka hava yollarýyla seyahat edebilirken, doðrudan KTHY'den uçak bileti alanlar ise özellikle rezervasyon sistemindeki aksamalardan dolayý zor durumda kaldý. Bazý acentelerin de bilet parasý iadelerinden dolayý maddi sýkýntý yaþadýðý bildirildi. Londra'da yaþayan çok sayýda KKTC vatandaþýnýn birçoðu yaz aylarýnda tatil ve çeþitli nedenlerle KKTC ve Türkiye'ye seyahat ediyor. Öte yandan bu ay sonunda Ýngiltere'deki temyiz mahkemesi olan Ýngiliz Ýstinaf Mahkemesinde, KTHY'nin Ercan Havaalanýna direkt uçuþlarýna iliþkin davayla ilgili nihai kararýn belli olmasý bekleniyor. Yetkililer, KTHY'nin davayý kazanmasý durumunda, davanýn düþme olasýlýðýnýn yüksek olacaðýna dikkati çekiyor. Atlasjet Havayollarý, mali kriz içinde olan ve iþletme ruhsatý Türkiye Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 21 Haziran 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle askýya alýnan KTHY'ye geçen ay iþletme ortaðý olmuþtu. Atlasjet Havayollarýndan konuya iliþkin yapýlan açýklamada, 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasýnda tarifeli ve KTHY için gerek Türkiye'nin muhtelif þehirlerinden gerekse yurt dýþýndan Kýbrýs-Ercan'a düzenlenen toplam sefer sayýsýnýn 188 (Gidiþ-Dönüþ) olduðu belirtildi. Bu tarihler arasýnda arz edilen koltuk sayýsýnýn 39 bin 92, taþýnan yolcu sayýsýnýn 18 bin 905 olduðu ifade edilen açýklamada, 27 Haziran-18 Temmuz tarih aralýðýnda toplam arz edilen koltuk sayýsýnýn 63 bin 640, taþýnan yolcu sayýsýnýn ise 37 bin 17 olduðu kaydedildi. Ýngiltere'den Kýbrýs-Ercan'a düzenlenen sefer sayýsýnýn da 15'in (Gidiþ- Dönüþ) üzerinde olduðu vurgulandý. Açýklamada ayrýca, 18 Temmuz'a kadar düzenlenen ek seferlerin maliyetinin 3 milyon dolarý geçtiði bildirildi. Atlasjet Havayollarýndan 26 Haziranda KTHY yolcularýnýn maðdur olmamalarý için destek istendiði ve birkaç gün içinde operasyon plan ve programýnýn uygulamaya konulduðu anlatýlan açýklamada, Atlasjet-KTHY iþbirliði baþlangýcýndaki en büyük sorunun, KTHY rezervasyon sistemine (Sabre) olan borç nedeniyle yolcu rezervasyon bilgilerine eriþim saðlanamamasýndan kaynaklandýðý aktarýldý. Ayrýca, KTHY çalýþanlarýnýn devam etmekte olan boykotu nedeniyle rezervasyon bilgilerine eriþim sorununun halen devam ettiði, sadece KTHY'nin eski bir çalýþanýndan yardým alýnarak sisteme kýsýtlý eriþim saðlandýðý ve elde edilen bilgilere göre tahmini seferler düzenlendiði kaydedildi. TARÝHÝ EV YIKILDI... Selen Otopark yakýnýnda Bozdað Balýkçýlýk üstündeki eski ev yýkýldý. Bugün saat 11 sularýnda yýkýlan evin yaklaþýk 120 yýllýk olduðu tahmin ediliyor. Hasan Zaroðlu, Vakýflara ait binada kiracý olarak 12 yýldýr oturuyordu. Zaroðlu bundan 2 ay önce Vakýflar Dairesi yetkilileri ile evin durumunu konuþtuðunu ancak yetkililerin bir þey olmaz deyip evde hiçbir önlem alýnmadýðý için evin yýkýldýðýný söyledi. Kazada can kaybý olmazken evin alt tarafýnda bulunan Bozdað Balýkçýlýk'a ait buzluklar toprak altýnda kaldý. n (Harun UÇAR) Ýngiltere'de KTHY ile uçacak KKTC vatandaþlarý maðdur oldu n KTHY'nin iþletme ortaðý olan Atlasjet: 27 Haziran itibari ile üstlendiðimiz sorumluluðumuzu çok kýsa bir sürede yapýlabilecek en iyi seviyeye getirdiðimizi düþünüyoruz... Açýklamada, þikayetlerin büyük çoðunluðunun, sadece ön rezervasyonlu, biletlenmemiþ, ücreti ödenmemiþ yolcular tarafýndan geldiðinin düþünüldüðü aktarýlan açýklamada, bu tür opsiyonlu rezervasyonu bulunan yolcularýn maliyetinin çok altýnda KTHY ücretleri ile baþka hava yollarýnda yer bulamadýklarý için tepkilerini yansýttýklarýnýn düþünüldüðü bildirildi. Çalýþmalar sýrasýnda, yaþanan karmaþada Kýbrýs-Ercan'a binlerce üretilmiþ sahte bilet kullanýlmak istendiðinin saptandýðý, binden fazla yolcunun da bu tür biletlerle seyahat ettiðinin tahmin edildiði kaydedildi. Açýklamada, þöyle denildi: "Havayolumuz, Ýngiltere'den Kýbrýs-Ercan yolcularýnýn taþýnmasýný öncelikli olarak deðerlendirmektedir. Þu an yaklaþýk 30 bin yolcu tarifeli ve ek seferlere yerleþtirilmiþtir. 19 Temmuz itibari ile haftada Türkiye'ye 57 sefer, Ýngiltere'ye de 8 sefer planlanmýþtýr. Diðer hava yollarýnýn da seferleri hesaba katýlýrsa her gün Ýngiltere'den Kýbrýs-Ercan'a yaklaþýk 12 sefer yapýlmaktadýr. Bundan dolayý þu aþamada 'Arz, talebin üzerine çýkmýþtýr'. Sadece Atlasjet Havayollarý olarak, açýkladýðýmýz tarife ile her gün Ýstanbul'dan 4 sefer, Ýzmir'den 1 sefer, Adana'dan 2 sefer, Ankara'dan 2 sefer düzenlenmesiyle birlikte bilet fiyatlarýnýn her þey dahil (Aðustos baþý itibari ile) 82 TL seviyesine düþmesi saðlanmýþtýr. Havayolu olarak 27 Haziran itibari ile üstlendiðimiz sorumluluðumuzu çok kýsa bir sürede yapýlabilecek en iyi seviyeye getirdiðimizi düþünüyoruz."

9 17 Temmuz 2010 Cumartesi Tünel ALINTI KÜRT SORUNU MU, TERÖR SORUNU MU? 'Terör'e endeksli bir mücadele çizgisi esas alýndýðýnda ona göre bir dil geliþiyor. 'Siyasi çözüm'e endeksli bir dil aðýr bastýðýnda, siyasi çözüm yönünde bir enerji doðuyor. Bir siyasi partinin 'Kürt sorunu' tanýmýný mý, yoksa 'terör sorunu' tanýmýný mý tercih ettiði, o partinin konuya bakýþýný ele veriyor. Yýllar önce bir grup yazar, Genelkurmay'ýn davetiyle bölgeye gitmiþtik. Biz 'Kürt sorunu' dedikçe, generallerin 'terörle mücadele' diyerek düzeltme yapmalarý dikkatimi çekmiþti. Kürt kelimesinden kaçma psikolojisi toplumsalsiyasal bilinçaltýnda yaþamaya devam ettiði sürece, Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik bir 'kollektif irade'nin oluþmasý kolay olmayacak. Oral ÇALIÞLAR (Radikal) DÝPNOT Makarios, Yunan Cumhurbaþkaný Gizikis'e ünlü mektubunu 2 Temmuz 1974'te yazmýþtý. ARÞÝV TARÝH 7 HAZÝRAN 2009 Dikmen çöplüðünden yayýlan ölüm dumanlarý arþa yükseliyor. Ýþte kansere çýkarýlan en etkili davetiye... Çöplük yanýyor da yanýyor... Boðuluyoruz. Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Açýlýmýn içi boþ diyenlere sesleniyorum, içini doldurmak için ne biliyorsan söyle" Recep Tayyip ERDOÐAN Aklýnýzda bulunsun Kuru öksürüðe dikkat! Çocuklarda mevsimsel soðuk algýnlýðý sonrasýnda tetiklenen, balgamlý ve kimi zaman kusmaya neden olan peþ peþe gelen ve 3-12 haftadan fazla devam eden öksürük, alt solunum yolu hastalýklarýnýn belirtisi olabilir. Uzmanlar, öksürüðün süresi ve karakterinin hastalýklar açýsýndan haberci olabileceði uyarýsýnda bulunarak, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden uzman hekime baþvurulmasý gerektiðini ifade ediyor. Özellikle çocukluk döneminde hastaneye baþvuru nedenleri arasýnda öksürüðün ilk sýrada yer aldýðýný belirten uzmanlar, bu dönemde öksürüðün genellikle viral enfeksiyonlarla ilgili olduðunu ve sýklýkla kendiliðinden düzeldiðini belirttiler. DENÝZ BÝTTÝ, ARTIK SÝZE BALIK YOK AKADEMÝSYENLERÝN "SOL"U DÝRÝLTME GAYLESÝ Ýrsen Küçük UBP genel baþkanlýðýna yeniden aday olacakmýþ. Mehmet Ali Talat aday olmadýðý takdirde, Ferdi Sabit Soyer de CTP Genel Baþkanlýðý'na aday olacakmýþ. Hazýr akademisyenlerimizi "Sol"u diriltme gaylesi tuttuðuna göre, biraz gayret sarfetseler de Ferdi bey "SOL"dan baþka her þeye benzeyen CTP'nin baþýnda oturmaya devam etse. Çok yakýþýyorlar çünkü birbirlerine. Akademisyenler de "Sabit", akademisyenler de "Ferdi" çünkü... Gayleleri de cabasý... "Eski alýþkanlýklarý býrakmamakta kararlýlýk gösterir, balýk tutmayý deðil, balýk istiyorum derseniz, bu böyle sürer gider." Recep Tayyip ERDOÐAN Memleketimden manzaralar Umur Talu "haberturk.com"da yazdý: 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KÜRTLER OLMASA AÇILIM KOLAY CHP Genel Baþkaný ile görüþen Tayyip Erdoðan, BDP ile "terörden nemalanýyor" gerekçesiyle görüþmeyeceðini söyleyince, basýnda eleþtirenler oldu. Erdoðan'ýn kendisini eleþtiren gazeteciyi cevapsýz býraktýðý görülmüþ þey deðil ki! "Kusura bakma o kadar meraklýysan git kendin görüþ. Bizim BDP ile görüþecek bir þeyimiz yok" diyerek verdi cevabý. Aslýnda Tayyip Erdoðan Kürt açýlýmýný bir dakkada gerçekleþtirirdi ya... Ah þu Kürtler olmasa... 'Paþama uzun ömür bize selamet!' Kendilerini adi suçta bile dokunulmaz kýlan mebuslar, 12 Eylül e dokunmayý mümkün kýlan yol açtý. Bir sürü imtiyaz ve dokunulmazlýðý olan siyasetçiler, bürokratlar, sermaye örgütleri, büyük gazeteciler de tartýþýyor. Millet oy kullanacak. Darbe idaresinin ömür boyu dokunulmazlýk kazanmasýna oy vermiþ 45 yaþ üstü AKP lilerin yüzde 90 ý mesela, kalkmasý için oy kullanabilecek. 45 yaþ üstü yüzde 90 CHP li de kalkmamasý için. Darbeyle Anayasa nýn her yerine dokunup ilga edenler de, Anayasa ya dokunmaya kalkmakla suçlayýp çok sayýda kiþi idam et(tir)miþti. Yani Anayasa ve dokunma meselesi çok karýþýk. Þöyle bir durum var: 12 Eylül günü Anayasa deðiþiklikleri millet tarafýndan oylanýrken, hayatta olanlardan dokunulmazlýðý kalkacak olanlar için zaten zaman aþýmý süresi dolmuþ oluyor. Bir bakýma öyle. Bir bakýma da belki öyle deðil. (...) Geçici 15. Madde diyor ki: -12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM Baþkanlýk Divanýný oluþturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... yetkilerini Türk milleti adýna kullanan, Millî Güvenlik Konseyinin, Konseyin yönetimi döneminde kurulmuþ hükümetlerin her tür kararlarýndan dolayý haklarýnda cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiasý ileri sürülemez, yargý merciine baþvurulamaz. Bu durum esasta, esaslý bir dokunulmazlýk Yetkilerini Türk milleti adýna kullanan denerek Anayasa daki dokunulmazlýk tarifine de giriyor. Öyle ise, milletvekili için geçerli olan þu durum var: Dokunulmazlýk süresince zamanaþýmýnýn iþlememesi. Yorum böyle olursa, zamanýþýmý ancak referandumda dokunulmazlýk kalkarsa iþlemeye baþlayacak ve dokunulmazlýðýn millet tarafýndan yüzde 90 tezahüratla verildiði 1982 ye geri dönülecek! Yorum böyle olmazsa, zaten paþama uzun ömür bize selamet! Dokunulmazlýk kalksa, kimin neye dokunabileceði meçhul! 30 yýl sonra bu çok mu önemli? Toplumlar intikam hissiyle mi yaþamalý? Bu sorular yumoþlu. Meseleye sembolik baktýrýr. Kaldý ki, semboller ülkesi nde o da az þey deðil. Çünkü, suç sadece darbe yapýp baþa geçmekten ibaret deðil. 12 Eylül suçlarýnýn çoðu 12 Eylül öncesi ve sonrasý suçlar: Darbeyi mümkün kýlmak üzere, kimi devlet birimi içinde örgütlenmiþ Gladio baðlantýlý katliamlar, cinayetler, suikastlar. Ýþkence ve cezaevi kýyýmlarý. Darbe, sadece askeri müdahale suçunun deðil; kan üstünde meþru kýlma suçunun da faili. Zaten darbeleri böyle anlayabilsek, yapýlmýþ, yapýlmamýþ darbe tartýþmasýnda bir yere varabileceðiz. Birkaç yýl önce Evren e bir doðal gýda maðazasý mý ne açtýrmýþlardý; o da ömrünü böyle beslenerek uzattýðýný açýklamýþtý. 12 Eylül öncesi kan gölünde yok olan ömürlerin böyle bir þansý olmamýþtý. Öyle yazmýþtým o gün. O yazý da zamanaþýmýna uðramýþtýr artýk! Doðal gýda, ha! (Not: Umur Talu nun haberturk.com da 16 Temmuz 2010 da yayýmlanan Dokunulmazlýk, dokunamazlýk baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 17 Temmuz 2010 Cumartesi ATÝNA'DA ORMAN YANGINI Yunanistan'ýn baþkenti Atina yakýnlarýnda çalý yangýný olarak baþlayan, ardýndan ormanlýk alana sýçrayan yangýn kýsmen kontrol altýna alýndý. Atina'nýn kuzeyindeki Politia semti yakýnýndaki ormanlýk arazide dün akþam çýkan ve yerleþim birimlerine yakýn olmasý nedeniyle endiþe yaratan yangýný söndürme çalýþmalarý havadan ve karadan sürüyor. CHARLIE CHAPLIN'ÝN 96 YILLIK FÝLMÝ BULUNDU ABD'de Michigan eyaletindeki antika eþya pazarýndan satýn alýnan filmin, sessiz sinema çaðýnýn Ýngiliz komedyeni Charlie Chaplin'in (Þarlo: ) 96 yýldýr kayýp kalmýþ, bilinmeyen filmi olduðu anlaþýldý. Filmin Charlie Chaplin'e ait olduðu, Hýrsýz Kovalayan isimli filmi alan sinema tarihçisi Paul Gierucki'nin, arkadaþý olan eski film koleksiyoncusu Richard Roberts'a internetten tek kare göndermesiyle ortaya çýktý. Chaplin, Ford Sterling, Mack Swain ve Edgar Kennedy ile oynadýðý filmde, acemilik dönemine ait olduðu için sadece üç dakika gözüküyor. "FALCI AHTAPOT PAUL"E TRANSFER TEKLÝFÝNE RET Madrid Hayvanat Bahçesi'nin, Dünya Kupasý boyunca 8 maçýn sonucunu doðru tahmin ederek üne kavuþan "Paul" adlý "falcý" ahtapotu satýn almak için yaptýðý teklif reddedildi. Paul'un bulunduðu Almanya'nýn Oberhausen kentindeki "Sea Life" adlý akvaryumun yetkilileri, teklifi kabul etmediklerini ve Paul'un Oberhausen'de kalacaðýný söylediler. Akvaryum sözcüsü Kerstin Kuehn, yaptýðý açýklamada, "Paul'un Ýspanya'daki hayvanat bahçesine satýlmasý ya da kiralanmasý söz konusu deðildir" dedi. Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin, Paul'u satýn almak için Alman yetkililere baþvuruda bulunduðu bildirilmiþti. HÜSEYÝN DÝRÝÖZ, NATO GENEL SEKRETER YARDIMCISI Savunma Politikasý ve Planlamadan Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna, Türkiye Cumhurbaþkanlýðýnýn eski Dýþ Politika Baþdanýþmaný Büyükelçi Hüseyin Diriöz atandý. NATO sözcüsü, siyasi-askeri politika ve planlama konularýnda NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in birinci danýþmaný olacak Diriöz'ün sorumluluk alanlarý arasýnda NATO savunma politikasý, üye ülkelerin ulusal ve toplu savunma ve güç planlarýný destekleyici mekanizmalarýn planlanmasý, savunma reformu, AB dahil diðer uluslararasý örgütlerle savunma politikasý iþbirliði, lojistik ve nükleer (caydýrýcýlýk) politikanýn bulunduðunu bildirdi. Doðu Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji ve Kültür Varlýklarýný Araþtýrma Merkezi (AKVAM) ile Ankara Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa yürütülen Salamis Antik Kenti Arkeoloji Kazýlarý'nda Roma dönemine ait 5 heykel bulundu. Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst dün bölgeye giderek, bulunan heykeller ile kazý alanýnda incelemelerde bulundu. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektör yardýmcýlarý Doç. Dr. Ülker Vancý Osam ile Doç. Dr. Osman Yýlmaz da Bakan Dürüst'e ziyaretinde eþlik etti. Kazý ekibinde bulunan Ankara Üniversitesi'nden Arkeolog Doç Dr. Erhan Öztepe SALAMÝS KAZILARINDA ROMA DÖNEMÝNE AÝT 5 HEYKEL BULUNDU bulunan eserler ve yürütülen çalýþmalar hakkýnda Dürüst'e bilgi verdi. Doç. Dr. Öztepe, kazýlarýn 13 yýldan bu yana devam ettiðini, bu hafta yapýlan kazýlarda çok önemli eserler çýkarýldýðýný söyledi. Salamis Antik Kent'in gün ýþýðýna çýkarýlmaya çalýþýldýðýný anlatan Öztepe, bulunan eserlerin MS. 2. yüzyýl Roma dönemine ait olduðunu dile getirdi. Heykellerin bu yýlki kazýlarda ortaya çýkarýlan Roma Hamamý'nýn soðuk bölümünde bulunduðunu belirten Öztepe, beþ heykelden bir tanesinin yeraltý tanrýsý Hades, diðerinin de eþi olduðunun tahmin edildiðini söyledi. SARIGÜL'Ü DE ZÝYARET ETTÝ- Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþmek amacýyla Ankara'dan Ýstanbul'a geçen Baþbakan Ýrsen Küçük, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'ü de ziyaret etti. Þiþli Belediyesi Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre Baþbakan Küçük için Þiþli Belediye Meclisi'nde resmi tören düzenlendi. Törende konuþan Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, KKTC'nin Türkiye için çok farklý bir önemi olduðunu belirterek, "Bu sene Kýbrýs Barýþ Harekatý'nýn 36. yýlýný kutluyoruz. Ancak, 36 yýl önceki askeri baþarýnýn bir sivil baþarýyla taçlandýrýlmasý gerekiyor. Türkiye ve Kýbrýs Türkleri bunun için çalýþýyor. Bütün dünyanýn Kýbrýs'a sevgiyle baktýðý bir barýþý çok yakýnda kutlayacaðýmýza inanýyorum" dedi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Dâhi Çinli evinde helikopter yaptý Dünyanýn en çok üreten ulusu olan Çinliler, sonunda ev yapýmý helikopter üretmeyi de baþardý. Çin'in kuzeydoðusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang isimli þehrinde yaþayan Çinli dâhi Gao Hanjei, kendi evinde bir helikopter tasarladý. Tam 350 kilo aðýrlýðý ve altý metre boyundaki "ev yapýmý" helikopteri iki ay süren yoðun çaba sonucu ortaya çýkaran Çinli adam, ilk test uçuþunu yapmaya hazýrlanýyor. Evinin bahçesinde özel tasarým helikopterinin son eksikliklerini tamamlayan Gao Hanjie yaptýðý açýklamada tasarýmýyla ilgili bilgi verdi ve ilk uçuþu tek baþýna gerçekleþtireceðini söyledi. Aslen grafik tasarýmcýsý olan ancak heliktopterlere küçüklüðünden bu yana meraklý olduðunu belirten Çinli adam, helikopterini inþa ederken yakýn arkadaþlarýndan da yardým aldý. Dâhi Hanjei, yaptýðý ev yapýmý helikopterin çocukluk düþü olduðunu bunu gerçekleþtirmek için gün saydýðýný belirtiyor. Dahi Hanjei"nin üretmeyi baþardýðý ev yapýmý helikopter Çin'de merak edilen konularýn baþýnda geliyor. Seks out, internet in! Bir araþtýrmaya göre, her 3 kadýndan biri, interneti yataklarýna taþýyor, bir anlamda internet olmadan uyuyamýyor. Oxygen Media Insights Group tarafýndan yapýlan ve emarketer araþtýrma þirketinin internet sitesinde yer alan rapora göre, ABD'deki kadýnlarýn yüzde 30'undan fazlasý, geceleri bile "online" olmadan edemiyor. Ýþverenler, iþ verimliliðinin düþmemesi için çalýþanlarýnýn özellikle gündüz saatlerinde internet ortamýna girmesini kontrol altýnda tutmaya çalýþýrken, öte yandan geceleri uykusunu bölüp sanal dünyaya girenlerin sayýsý her geçen gün artýyor. Araþtýrmaya göre Facebook ya da Tweeter gibi sosyal paylaþým aðlarý, özellikle kadýnlarýn gece gündüz vazgeçilmezleri olmak üzere. Yavru goriller de ebelemece oynar Araþtýrmada oyuna sadece yavru ve ergen gorillerin katýldýðý, büyüklerin uzak durduðu görüldü. Almanya'da beþ hayvanat bahçesinde yürütülen araþtýrma bebek ve ergen gorillerin ebelemece oynadýðý, yetiþkinlerinse bu ekibe katýlmadýðýný gösterdi. Fotoðraflardaki mekân pekala bir okul bahçesi, birbirini 'ebeleyenler' de oyun oynayan çocuklar olabilirdi. Ama burasý bir hayvanat bahçesi, birbirini ebeleyip kaçanlar da yavru goriller. Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Marina Davila Ross'un Almanya'da beþ hayvanat bahçesinde yürüttüðü araþtýrma bebek ve ergen gorillerin ebelemece oyunu oynadýðý, yetiþkinlerinse bu ekibe katýlmadýðýný gösterdi. Ross, "Bu oyun gorillerin sosyal ve fiziksel becerilerini arttýrýyor, bir yandan da sosyal partnerlerini tanýma þansý veriyor" diyor.. Kalça boyutu hafýzayý etkiliyor Amerika'da yapýlan son araþtýrmalar, büyük kalçalý kadýnlarýn hafýza testlerinde daha baþarýsýz olduðunu ortaya koydu. Amerikalý bilim adamlarý, vücut þeklinin hafýzayý etkileyebileceðini belirterek "armut tipi" vücuda sahip olan kadýnlarýn daha zayýf hafýzaya sahip olduðunu öne sürdü. Amerika'daki Nortwestern Üniversitesi'ne ait Týp Ekibi, yaptýðý araþtýrmada "elma tipi" vücutlu kadýnlar ile "armut tipi" vücutlu kadýnlarýn hafýzalarýný karþýlaþtýrdý. Yaþlarý 65 ile 79 arasýnda deðiþen yaklaþýk 9 bin kadýn üzerinde yapýlan deðerlendirmelerde ilginç sonuçlar ortaya çýktý. Kadýnlar, farklý hafýza testlerini yanýtladý. Ayrýca, vücut kitle indeksine göre boy ve kilo ölçümleri yapýldý. BBC'nin haberine göre, konuya iliþkin yapýlan testlerde, "elma tipi" vücütlu kadýnlarýn hafýzalarýnýn daha güçlü olduðu kaydedildi. Araþtýrmalarda, bel bölgesindeki ufak yaðlanmalarýn da beyin fonskiyonlarýný koruduðu belirtildi. Vücut kitle endeksinde kaydedilen her puanda, kadýnlarýn hafýza testlerindeki puanlarýnýn da azaldýðý gözlemlendi.

11 17 Temmuz 2010 Cumartesi 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... DÜNYADAN... DÜNYADAN... DÝNÝ VE KÜLTÜREL MÝRAS TAHRÝP EDÝLÝYOR Avrupa Parlamentosu'ndaki Özgürlük ve Demokrasi Avrupasý'nýn (EFD) Türkiye'nin AB'ye üyeliðinin tartýþýlmasý çerçevesinde Strazburg'da "Kýbrýs'ýn kuzey bölümünde dini ve kültürel mirasýn tahrip edilmesi" konulu "bilgilendirici" bir etkinlik düzenlediði bildirildi. Haravgi gazetesi, EFD Baþkaný Morten Messerschmidt'in konuþmacý olarak etkinliðe Bizans Müzesi ve Baþpiskopos Makarios Kurumu Resim Müzesi Müdürü Dr. Yoanni Ýliadi ve Bizantolog Dr. Haralambos Hocakoðlu'nu davet ettiðini yazdý. DAVA ERTELENDÝ Merhum Rum Yönetimi Baþkaný Tasos Papadopulos'un cesedinin mezarýndan çalýnmasýna iliþkin davanýn görüþülmesinin 28 Temmuz'a ertelendiði bildirildi. Simerini, Papadopulos'un cesedinin çalýnmasýna iliþkin davanýn Lefkoþa Rum Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 28 Temmuz'da devam etmesine karar verildiðini çünkü iddia makamýnýn, biri yurt dýþýnda olan iki þüphelinin de duruþmada bulunmasýný istediðini kaydetti. AKEL ESKÝ MÝLLETVEKÝLÝ BOÐULARAK ÖLDÜ AKEL eski Milletvekili ve Rum Polisine Karþý Þikayetleri ve Ýddialarý Araþtýrma Makamý Baþkaný Yannakis Agapidu'nun önceki sabah Limasol sahilinde ölü olarak bulunduðu bildirildi. Simerini gazetesi, 78 yapýndaki Agapidu'nun denizde boðularak öldüðünün düþünüldüðünü, ancak kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacaðýný yazdý. VERHEUGEN'ÝN ATANMASINA DEÐÝNDÝ DÝKO Avrupa Parlamentosu üyesi Antigoni Papadopulu, AB Komiseri Günter Verheugen'ýn Türkiye Ticaret Odalarý Birliði Danýþmanlýðý'na getirilmesi hakkýnda açýklama yaptý. Fileleftheros gazetesine göre Papadopulu, Avrupa Komisyonu'na konu hakkýnda yönelttiði soruda, Verheugen'in bu göreve atanmasýyla "okun yaydan çýktýðýný" ifade ederek bu atamanýn þüphelere neden olduðunu belirtti. DOÐAL GAZA ÝLÝÞKÝN AL VER... Rum Devlet Doðal Gaz Ýþletmesi (DEFA) Konseyi'nin, doðal gaz konusunda çok uluslu dört "dev" þirketle müzakerelere baþladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, DEFA'nýn ortaya koyduðu zaman takvimine uyarak, "Shell Ýntenational Trading Middle East", "BG LNG Trading", "BP Gas Marketing" ve "Exxon Mobil" þirketleri heyetleriyle ayrý ayrý müzakerelere baþladýðýný yazdý. ORAMS ÇÝFTÝNE AÝHM'DEN YENÝ HAYIR Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM), Ýngiliz Linda-David Orams çiftinin bu kez de "Kýbrýs Cumhuriyeti" aleyhinde yaptýðý yeni baþvuruyu reddettiði ifade edildi. Haravgi gazetesi, Ýngiliz Linda-David Orams çiftinin "adada adil bir davaya maruz kalmadýklarýný savunarak; Kýbrýs adaletini yaralamaya çabaladýklarýný" ifade ettiði haberinde, Oramslarýn;"Davalarýna hazýrlanmak için yeterince zamana sahip olmadýklarý, mahkemede hazýr bulunmalarý için doðru bir þekilde haberdar edilmedikleri, kendileri karþýsýnda önyargýlý olduklarý için yargýçlar tarafýndan adil bir þekilde karþýlanmadýklarý, ayný zamanda mahkemelerin konuyla ilgili yargýlama yetkisine sahip olmadýklarýný savunduklarýný" iletti. Gazete, AÝHM'in Orams çiftinin talebine olumsuz yanýt verdiðini yineledi. HAGUE: KIBRIS'IN YENÝDEN BÝRLEÞMESÝ AVRUPA ÝÇÝN ÖDÜL Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný William Hague, "Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesinin Avrupa için bir ödül olacaðýný ve herkesin mevcut sürecin perspektiflerine yatýrým yapmasý gerektiðini" söyledi. Ýngiltere'deki "Milli Kýbrýs Federasyonu" Baþkaný Piter Drusiotis'in Ýngiliz Bakan Hague'ye mektup gönderdiðini yazan Haravgi gazetesi, Drusiotis'in mektupta, (Hague'nin) Ýngiliz Dýþiþleri Bakanlýðý'na atanmasýný kutladýðýný ve Kýbrýs sorununun farklý boyutlarýný analiz ettiðini yazdý. AMY WINEHOUSE BAÞPÝSKOPOS MAKARÝOS'UN ÝNGÝLTERE'DEKÝ EVÝNÝ SATIN ALMIÞ Ýngiliz þarkýcý Amy Winehouse'un, Rum Baþpiskopos Makarios'un 70'li yýllarda Ýngiltere'de kaldýðý evi satýn aldýðý ifade edildi. Simerini gazetesi, "Baþpiskopos Makarios'un Evini Satýn Aldý" baþlýklý haberinde, Winehouse'un evi satýn alma kararýnýn akabinde; evin bulunduðu mahallede panik yaþandýðýný yazdý. Evin fiyatýnýn "bir buçuk milyon lira" olduðunu ve evin Londra'nýn kuzeyinde bulunduðunu ifade eden gazete, Ýngiltere'de yayýmlanan bir dergiye dayanarak, Winehouse'un istikrarsýz yaþantýsý yüzünden þu an yaþadýðý yer olan Camden Town'da kendisine yönelik tepkiler bulunduðunu ifade etti. Haberinde Amy Winehouse'dan "dünya müzik sahnesindeki kötü kýz" olarak bahseden gazete, Baþpiskopos Makarios'un evinin bulunduðu bölgede ikamet edenlerin "istikrarsýz ve uyuþturucu baðýmlýsý" olduðundan bahsedilen Winehouse'un geliþiyle dinginlik ve huzurlarýnýn bozulacaðýndan korktuklarýný ifade ettiklerini vurguladý. Güney Kýbrýs'ýn Brüksel Daimi Temsilcisi Büyükelçi Minas Hacýmihail'in BM Genel Sekreterliði'ne gönderdiði mektupta "Türkiye'nin Kýbrýs'ýn ulusal hava sahasýný ihlal ettiði" þikayetinde bulunduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Hacýmihail'in 6 Temmuz tarihli mektubunda, "Türkiye'nin Uluslararasý Hava Trafiði Tüzüðü'ne aykýrý davrandýðý ve 2 Nisan ve 28 Haziran tarihlerinde Kýbrýs'ýn ulusal hava sahasýný ihlal ettiði" iddiasýnda bulundu. Habere göre mektupta, "Rum hükümetinin, Türk ihlallerini sert bir þekilde protesto ettiðini ve bunlara derhal son verilemesi istediðini" belirten Hacýmihail, "Ýhlallerin uçuþ güvenliðini tehlikeye attýðýný, ayrýca bölgedeki barýþý ve istikrarý tehlikeye atarak uluslararasý hukuk ve uluslararasý havacýlýk kurallarýna aykýrý olduðunu" savundu. Hacýmihail, "Türkiye'nin; yasadýþý ayrýkçý bir varlýðý ileri götürmekle ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin hava sahasýnýn kontrol etme Hague'nin Drusiotis'e 11 Temmuz tarihli mektupla yanýt verdiðini belirten gazete, Hague'nin mektubunda, Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin müzakereleri destekleme hedefini paylaþtýklarýný dile getirdiðini ve "Kýbrýslýlar tarafýndan Kýbrýslýlar için gerçekleþtirilen müzakerelerin halihazýrda bu yýl ilerleme kaydettiðini; bunun BM Genel Sekreter'i Ban tarafýndan geçtiðimiz Ocak ayýnda, Baþkan Hristofyas ve Sayýn Talat tarafýndan da geçtiðimiz Mart ayýnda ilan edildiðini" ifade ettiðini kaydetti. HACIMÝHAÝL'DEN BM'YE ÞÝKAYET hakkýný gasp etmekle Kýbrýs Cumhuriyeti'nin birliðini ve baðýmsýzlýðýný tahrip etmeye yönelik sistemli çabalarýnýn, iki toplum arasýnda güven yaratma çabalarýný daha çok altüst ettiðini" iddia etti. Hacýmihail, "bu tür politikalar ve faaliyetlerin, þu an BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak hizmet veren bir ülkenin sorumsuz davranýþlarýnýn yeterli bir göstergesi olduðunu" savundu. "Türkiye'nin bu ihlallerinin Genel Sekreter'in Kýbrýs'taki barýþ gücüne iliþkin raporunda yer almasý gerektiðini" ileri süren Hacýmihail, "uluslararasý toplumun Türkiye'nin BM Tüzüðü'ne uymasý ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýk, egemenlik ve toprak bütünlüðüne saygý göstermesi çaðrýsýna (Türkiye'nin) yanýt vermesi gerektiðini, bu þekilde Kýbrýs sorununa adil ve kalýcý bir çözüm bulunmasý yönünde gerekli koþullarýn yaratýlmasýna katký koymuþ olacaðýný" iddia etti. Ýki bebeðe hamile ama ikiz deðiller ABD'nin Utah eyaletinde iki rahmi olduðu tespit edilen bir kadýn ikiz olmayan iki bebeðe hamile kaldý. Hemþire olan Angie Cromar'ýn iki rahminden birinde beþ hafta dört gün, diðerinde ise altý hafta bir günlük gebelik tespit edildi. Cromar, " Doktorlar da kocam da çok þaþýrdý. O da bana bir süre inanamadý" dedi. Cromar'ýn doktoru Steve Terry, "Dünya genelinde bu hamilelik koþulunu taþýyan rapor edildi. Bu þekilde hamile kalma ihtimali de 5 milyonda bir. Dolayýsýyla Cromar çok seçkin ve küçük bir kulübün üyesi" diye konuþtu. Uzmanlar çifte rahimlilik durumunda kadýn cenininde rahmin oluþumunun iki küçük tüp halinde baþladýðýný söylüyor. Cenin geliþtikçe tüpler daha geniþ hacimli bir organ yani rahmi meydana getirmek için bir araya geliyor. Ancak bazen tüpler tam olarak bir araya gelmiyor ve her biri ayrý boþluk oluþturuyor. Her iki rahimde de gebe kalmak son derece seyrek bir durum olarak niteleniyor. New Jersey eyaletinde bulunan Hackensack Üniversitesi Týp Merkezi'nden Dr. Manny Alvarez, "Bazen bu tür vakalar yüksek riskli hamilelik süreçleri olarak deðerlendiriliyor" dedi. Çakýl taþlarýný mama sandý Ýngiltere'de Alfie isimli 5 aylýk köpek az kalsýn oburluðunun kurbaný oluyordu. Alfie, yaþadýðý evin bahçesinde 250 gram aðýrlýðýndaki çakýl taþlarýný köpek mamasý sanýp yedi. Karný þiþen yaramaz köpek soluðu sahibinin yanýnda aldý. Sahibi, köpeðini sevmek için kucaðýna aldýðýnda hayvanýn aðýrlaþmýþ olduðunu fark etti. Röntgeni çekilen obur köpek ameliyat ile midesindeki taþlardan kurtuldu. Hipnozla 6 ayda 30 kilo verdi Ýngiltere'de 36 yaþýnda bir kadýn fazla kilolarýndan ilginç bir yöntemle kurtuldu. Mide kelepçesi taktýrarak zayýflama yönteminin risklerini düþünerek kendisine farklý bir yol çizen iki çocuk annesi Emma Eveleigh-Anderton hipnoz tekniðiyle 6 ayda tam 30 kilo verdi. Bir organizasyon þirketinin sahibi olan Eveleigh-Anderton, hipnoz tekniði uygulayan bir merkezde bir ay süren dört terapiye katýldý. Hipnozla birlikte yediklerine dikkat eden ve sabahlarý 30 dakika koþan Eveleigh-Anderton, 6 ay sonra 18 bedenden 8'e inerek tam 30 kilo verdi. Hipnoz tekniðiyle zayýflama saðlayan merkezden bir yetkili "Hipnozun kiþinin zihninde programladýðý açlýk ve tokluk hislerini yeniden düzenleyerek zayýflamaya yardýmcý oluyor. Bu yöntem düzgün bir beslenmeyle desteklendiði takdirde olumlu sonuç alýnýyor" dedi. Hipnoz terapisinin bir aylýk bedeli ise 980 sterlin (2 bin 300 TL). Bin metre derinde canavarlar âlemi Avustralyalý bilim insanlarý, ülkenin kuzeydoðu sahili boyunca uzanan mercan resifinde yaptýklarý çalýþmada þimdiye kadar görülmemiþ canlý türleri görüntüledi. Denizin bin metre altýnda uzaktan kumandalý fotoðraf makineleriyle yapýlan çalýþmada ortaya çýkan yaratýklar için araþtýrmacýlar, "Su üstüne oranla üstlerinde 140 kat fazla basýnç olduðu için çok yavaþ hareket ediyorlar. Enerjilerini verimli kullanýp çok iyi yüzüyorlar. Yiyecekleri de çok az olduðu için çoðu yýlda bir veya iki kez besleniyor" dedi. Ünlü kovboyun ölü atýna 200 bin $ ABD'li ünlü þarkýcý ve western film yýldýzý Roy Rogers'ýn en az kendisi kadar ünlü atý Trigger (Ýngilizce "tetik") ABD'nin New York kentinde düzenlenen açýk artýrmada satýþa çýkarýldý. 1984'te hayatýný kaybeden Rogers, çok sevdiði atý 1965'te ölünce doldurarak saklamýþtý. Þaha kalkmýþ halde yeni sahibini bekleyen atýn 200 bin dolara satýlmasý bekleniyor.

12 12 17 Temmuz 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Deli dediðiniz Matsakis 3 hedef tahtasýný poligondan söküp götürmüþ. Demek Kýbrýs ýn akýllýlara deðil, delilere ihtiyacý var!.. Bizim Duvar Müdürün maaþýna Erdoðan da isyan etmiþ! Aslaným be... GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Ne yaptýn Tayyýp? Çok ayýp! MUHABBETLÝLER AÞGOLSUN BE RAZÝ, SANA SEVENAP YAPARIM DA ANNAMAN! -Sevmeeek seniii bir suç ise... Aaffet güüünahýmý ey sevgili... Daranananam... Diz çöküp yalvaaarayým... Býrak dizinde aðlayayým... -Hayýrdýr... Ne oluyor be Kemal ama? Þarkýlar türkülerinan girdin içeri... Nerden aglýna geldi bu þarký nenemin zamanýndan galma... -Aþgolsun be Razi... Sana sevenap yaparým da annaman... Da den bana nenenin þarkýsý ha... -Ya ben demedim ya saa þu fenadýr. Bilâkis böyle güzel þarkýlar narar þindi? O sevenap iþini annayamadým ben. Sevenap gazozuynan ne alâkasý var bu þarkýnýn? -Sevenap deðil mi be Razi o þey? Yogsa ben mi hatýrlayamadým? Hani pençerenin altýnda oðlan gýza kemaneynan biþeyler söylerdi... -Ha annadým... Serenaddýr senin demek isdediðin... -Ha be Raziye, yaþþa... -E nerden geldi be Kemal aglýna þindi serenat yapmak?.. Bayram deðil seyran deðil. -Ma ne halsin be Razi... Dibine darý eken herþeyin yau... Görmedin beni biraz keyif olayým? Her gün baðýrýnan gahýrýnan gireyim içeri isden? Bir biracýg iþdim gelirkan Cumali'de. Bir kased buldu nerden bulduysa... Hep esgi þarkýlar... Dud Abdullah Yüce'den, Nureddin'e gadar... Ondan dakýldý galiba aglýma... Ýçimden söyleye söyleye geldim eve gadar. Seni da görünce böyle, dedim hade bir sevenap yapayým Razi'ye... Fena mý eddin yani?.. -Ýnanayým da bir þiþeynan galdýn be Kemal? En az üçlügsün. Baþka türlü bu serenat olmazdý zere... Neyisa, badadez gavýrdýydým biraz... Gýrayým yumurtalarý yogsa tezdir daha... -Ne tezi be Razi? Sahat dokuz oluyor nerdeysa... Geceyarýsý yeycek deðilik ya... Daha serenadýn devamý var! Asmaaltý konuþmalarý -Gâvvole görün allahiçi? -Noldu be dayý gene? -E daha ne olsun... Duyman ne dedi Recep? Nerdeysa köpeðin götüne godu çýkardý bizi... -Hus yahu... Ma ciddi söylen? -Yok... Mahsuscugdan söylerim! Dayaddýðý ekonomik pakete garþý çýkan sendikalarý ve muhalefeti þeyinde bile sallamazmýþ! Ne isdellersa yapsýnnar söylesinner hiçbir þeyi deðiþtiremezlermiþ! -Vay be... Amma tehdit ha milyonnug Türkiye'yi idare eden adama bag da hizaya gel. -Ya... Sýrasýnda KKTC baðýmsýz egemen bir ülkedir dediglerinde harman gadar yer isdeller. Sonra da bu baðýmsýz egemen ülkenin sendikalarýný da, muhalefetini da Ankara'dan tehdit edip "Ne yaparsanýz yapýn... Ýsdersanýz götünüzü yýrtýp baþýnýza geyin, sizi þeyimizde bile sallamayýk" derler! Devlet adamlýðýdýr ha bu... E be bunnar devlet adamýysa ben da Cenifer Lopez'ým!.. Haftanýn Gýdýgýdýsý Ersin Tatar'ýn "Önlemler hükümet kararýdýr" þeklindeki sözleri, garaböcüleri bile kahkahaya boðduðu için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür... Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Antonio F. Dos Santos (PORTEKÝZ) MODELLÝK Genç bir kadýn, yanýndaki kadýn arkadaþýna yoldan geçen hýrpani kýlýklý, ama yakýþýklý genç adamý göstererek sorar: -Tanýr mýsýn? Ressamdýr. Öbür kadýn kahkaha atarak cevap verir: -Tanýmaz olur muyum budalayý? Geçen gün "Bana modellik eder misiniz?" diye sordu. Modellik yapmak üzere gittim. Enayi sahiden resmimi yapmaya kalktý. HELE BÝR DENE Genç kýz: -Þu anda ne düþündüðünü söyler misin? Genç adam: -Senin düþündüðünü düþünüyorum sevgilim. -Hele bir dene. Hemen sesimi yükseltir, avaz avaz baðýrýrým. Fikrinin Fikri GOCAGARI ÞEY YAPTIKTAN SONRA... Tatar, Jennifer Lopez'in yerine Petek Dinçöz'ü önermiþ. -Hade bakalým... Þimdi tut milletin aðzýný tutabilirsen! Neden Petek?! Ersin beyin caný bal mý çekti?! Benzine 2 kuruþluk indirim yapýlmýþ. -Zahmet ettiler yahu... Deðer miydi 2 kuruþ için?.. Hazýr kaldýrmýþken indirmek!.. Dýþ Basýný Birliði'ne göre 20 Temmuz kurtuluþun sembolüymüþ. -Eðer bunun adý kurtuluþsa, ben de Jennifer Lopez'im. Kýbrýs Türk Kameramanlar Birliði 11 Temmuz Basýn Günü'nü Kimsesiz Çocuklar Yurdu'nu ziyaret ederek kutlamýþlar. -Ýþte ayakta alkýþlanacak bir davranýþ. Kokteylcilerle "Þafak Nöbetçilerine" ithaf olunur... Seçme seçilme hakkýnýn verilmediði "Beyaz kimlikli" vatandaþlýk uygulamasý gündemdeymiþ. -Gocagarý þey yaptýktan sonra kapýya kilit vurmuþsunuz neye yarar be efendiler?! Ýngiltere'deki örgütler, Ýrsen Küçük'e mektup gönderip KTHY krizinin derhal sonlanmasýný istemiþler. -Biraz daha sabretsinler. Tasfiye kararý ile bu iþ bitiyor zaten. Tatar, "Önlemler hükümet kararýdýr" demiþ. -Þimdi birþey söyleyecektim ama neyse... Hade gene aðzýmý bozmayým... Abdullah Gül "Umut ediyoruz ki 2010 yýlýnýn sonunda bir neticeye varýrlar" demiþ. -"Varýrýz" diyecekti herhalde. Ya dili sürçmüþtür, ya da bizimle yine dalga geçmektedir. Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'nda KKTC en az baþarýlý bölgeler arasýnda yer almýþ. -Birþey deðil... Biz KKTC'yi sonsuza dek yaþatacak bir nesil yetiþtirmeye çalýþýyoruz zaten... Lisans Yerleþtirme gibi abidik gubidik sýnavlarda baþarýlý olacak bir nesil deðil!.. Ekonomik tedbirler daha uygulamaya konmadan esnafýn satýþlarý düþmüþ bile... -Hele bir uygulama baþlasýn... Siz esnafýn ve tüccarýn nasýl kan aðlayacaðýný o zaman seyredin. Açýk söyleyim bu da bana büyük keyif verecek. Baþbakan 8, müdür ise 14 bin TL maaþ alamazmýþ... Ya asgari ücretli bin TL alýrken baþbakan neden 8 bin alýr?

13 17 Temmuz 2010 Cumartesi AJANDA 13 SABAH Erdal Þafak Jazz Geceleri Her Salý ve Cuma piyanoda Ersen Sururi ve vokalde Zeliþ Þenol la jazz ýn tadýna varýn / Efendi Restaurant- Girne, 20:30-00: Temmuz Cumartesi Niyal & Japon Türkçe ve yapancý pop müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan ikiliyi Girne deki Cafe Dükkan da dinleyebilirsiniz/ 21:00. Heykel Sergisi Sidestreets in düzenlediði Kýbrýslý Türk heykeltraþ Baki Boðaç ýn heykel sergisi devam ediyor. Temel olarak kullanýlan taþ ve metal malzemelerinin yaný sýra, duraðan harekete farklý bir yorum kazandýran ýþýk ve renk çalýþmasýyla bütünleþmiþ olarak izleme þansý bulacaðýnýz sergi, 17 Temmuz da sona erecek. Lefkoþa, Sidestreets- (0392) Lambousa Comedy Night The Lambousa Comedy Club ýn The 2010 Madness on The Beach isimli programýnda sahne alacak sanatçýlar þöyle: Sean Collins, Eddie Brimson, Andy Askins, Barry Castagnola. Biletler ve rezervasyon için: veya / Lapta, Celebrity Hotel, 19: Temmuz Pazar Havaiian Boat Trip- Turtle Charity Fundraising Event Kaplumbaðalarý Koruma Birliði nin (SPOT) baðýþ etkinliði olarak düzenlediði Havaiian Boat turuna katýlarak deniz kaplumbaðalarýnýn korunmasýna siz de katkýda bulunabilirsiniz. Katýlým ücreti yetiþkinler 40 TL, 12 yaþýndan küçük çocuklar için ise 20 TL olan etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye (Tricia) numaralý telefondan ulaþabilirsiniz. Sunday Session Atesh K, Baron ve Farouk Chetin in hazýrlayýp sunduklarý müzik etkinliðini Deep House, Minimal House, Tech House ve Techno severlere öneririz. Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, Tanzimat sok. 77, (0392) / 21:00-01:00 26 Temmuz Pazartesi Kültür Eðitimi Etkinlikleri Sidestreets in ilki tamamlanan Yaz 2010 Kültür Eðitimi etkinlikleri devam ediyor yaþ grubu gençlere yönelik etkinlikler farklý Ýngilizce seviyelerdeki tüm çocuklarý ayný anda içine alýyor Temmuz ve 6-10 Eylül tarihlerinde gerçekleþecek etkinliklerle ilgili daha ayrýntýlý bilgiye (0392) numaralý telefondan veya adresinden ulaþabilirsiniz. ENGELLÝ ÇOCUKLARA YÖNELÝK ETKÝNLÝK Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bünyesinde görev yapan Kuzeyin Sesi Radyo Vatan personeli ile Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) öðrencileri arasýnda dün futbol maçý yapýldý. Maçý ÖZEV öðrencileri kazandý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, engelli çocuklara motivasyon olmasý amacýyla Özel Eðitim Vakfý ile Kuzeyin Sesi Radyo Vatan personeli arasýnda futbol maçlarýnýn düzenli olarak gerçekleþtirilmekte olduðu ve geçtiðimiz Haziran ayýnda yapýlan kupa maçýný da Özel Eðitim Vakfý'nýn kazandýðý belirtildi. Açýklamada, gerçekleþtirilen kupa maçýný büyük bir farkla kazanan Özel Eðitim Vakfý öðrencilerinin, kupayý kazanmanýn verdiði mutluluk içerisinde neþeli saatler geçirdikleri kaydedildi. Tepebaþý'ndaki Ayia Marina Kilisesi'nde yapýlan temizlikten rahatsýz olanlara yanýt Kültürel Mirasýn Korunmasýyla Ýlgili çalýþmalar yürüten Teknik Komite, Kýbrýs'taki kültürel mirasýn korunmasýnýn ancak ortak çaba ve konuyu siyasi sorunlardan arýndýrarak mümkün olabileceðini vurgulayarak bu hususta basýnýn da önemli bir göreve sahip olduðunu vurguladý. Kültürel Mirasýn Korunmasýyla Ýlgili Teknik Komite, "6 Temmuz'da Tepebaþý Köyü'nde bulunan Ayia Marina Kilisesi'nde bazý siyasi parti temsilcilerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen sembolik temizleme aktivitesi ile ilgili olarak basýnda yer alan bazý haberlerden dolayý konuyla ilgili bazý hususlara dikkat çekmek amacýyla" bir açýklama yaptý. Komite açýklamasýnda basýnda yer alan bazý makalelerdeki üslubun ve adil olmayan yorumlarýn kilisede yapýlan aktiviteyle ilgili gerçekleri yansýtmadýðýna dikkat çekilerek, bu þekildeki yorumlarýn Kýbrýs'ýn zengin ve çeþitlilik gösteren kültürel mirasýný korumak amacýyla yürütülen çalýþmalara yardýmcý olmadýðý ifade edildi. "Teknik Komite, laik ve dini kültürel miras kapsamýna giren eski eserleri korumayý Kýbrýslý Türkler ile Rumlar arasýndaki iliþkiyi geliþtirmek için yürütülen sürecin bir parçasý olarak görür" denilen açýklamada, Teknik Komitenin kültürel mirasýn korunmasýnýn ancak ortak çaba ve konuyu siyasi sorunlardan arýndýrarak mümkün olabileceðine inandýðý da vurgulandý. Açýklamada basýnýn da bu hususta önemli bir göreve sahip olduðunun da altý çizildi. KKTC ALMANYA'DAKÝ FESTÝVALE KATILACAK Almanya'nýn Woldkuchen þehrinde gelecek yýl Þubat ayýnda KKTC, Ýtalya ve Almanya vatandaþlarýný kaynaþtýrmak amacýyla festival düzenleneceði bildirildi. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Tabiat, Kültür, Sanat, Gençlik Kurumu Derneði'nin kurucusu ve Baþkaný Dr. Behzat Ünel, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret ederek, düzenlenecek festival için Almanya'dan gönderilen resmi daveti iletti. Ünel, festivalle KKTC, Ýtalya ve Almanya vatandaþlarýný bir araya getirerek kaynaþtýrmak ve insanlarýn birbirlerine kültür aþýlamasýný saðlamayý amaçladýklarýný vurguladý. Gençlik Dairesi'nin verdiði desteðin, Almanya basýnýnda da yer bulduðunu belirten Ünel, Daire Müdürü Gencay Eroðlu'na haberi içeren gazeteyi gösterdi. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu da, söz konusu organizasyonun önemine iþaret ederek, "Temaslarda bulunmak, ülkemizi tanýtmak ve ülke gençlerimizin önünü açmak için bu organizeler önemli adýmlar içeriyor" dedi ve Behzat Ünel'e teþekkür etti. Rakamlarýn dili Yurtdýþý ziyaret ve o gezinin getirdiði yeni gündem maddeleri nedeniyle, KKTC yazýlarýmýza zorunlu olarak ara verdik. Ama yokluðumuzda elektronik posta kutumuza adadan mesaj yaðmuru hiç durmadý. Anlaþýlan Kýbrýslý meslektaþlarýmýz da köþelerinde kulaðýmýzý epey çýnlatmýþlar. Ar damarý çatlamýþlarýnkiler dýþýnda Kýbrýslý- Türkiyeli ayrýmý yapmaksýzýn KKTC'den gelen tüm mesajlarý deðerlendirmeye çalýþacaðýz. Çünkü Kýbrýs Türk toplumunun "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi"ne kurban gitmemesi için bünyedeki zehiri atmalýyýz. Ýþe rakamlarla baþlayalým. Resmi verilerle. Kýzmak yok; bu veriler hem Ankara'nýn, hem de KKTC yönetiminin dosyalarýnda yer alýyor. Ýþte rakamlarla KKTC tablosu: KKTC'de benzin fiyatlarý Türkiye'ye göre oldukça düþük. Son zamlardan sonra 95 oktan kurþunsuz benzinin pompa satýþ fiyatý 2.08 TL, 97 oktan kurþunsuz benzin 2.10 TL, eurodizel 2.05 TL ve motorin 1.85 TL oldu. KKTC'de derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý 18. Öðretmenlerin haftalýk zorunlu ders yükü 20 saat olup, okullar arasýnda nakiller yapýlamadýðýndan haftada sadece 4 saat ders veren öðretmenler bulunuyor. Öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsý meslek liselerinde 6'yý, diðer liseler ile ilköðretimde 11'i geçmiyor. Öðretmenler her yýl TL hazýrlýk ödeneði alýyor. (Türkiye'de 600 TL civarýnda.) KKTC'de hemþire baþýna 2 yatak düþüyor. KKTC'de çifte emeklilerin sayýsý çok yüksek. Bunlar aralýk ayýnda 4 maaþ alýyorlar. KKTC bütçesi 2008 küresel krizi öncesi yýlda ortalama yüzde açýk verdi. Açýk 2008, 2009 ve 2010'da yüzde 35'e çýktý. Açýk hesabýnýn içerisinde ödenmesi gereken faizler tam olarak yer almýyor. Faiz gideri de eklendiðinde açýk yüzde 40'a, hatta 45'e (2009'da) çýktý. KKTC'nin bütçe açýklarý TC'den ve iç piyasada faaliyet gösteren bankalardan karþýlanýyor. Ancak artýk iç piyasadan borçlanma imkâný kalmadý; çünkü KKTC bankacýlýk sisteminde üçte bir payý olan iki kamu bankasýnýn topladýðý mevduatlarýn tamamýna yakýný kamuya borç olarak verildi. Bu bankalar þimdi zor durumdalar. Türkiye, dönemi için bir protokol yaparak saðlayacaðý mali kaynaðý belirledi. Bu rakam 2008 öncesine göre iki kattan fazla artmasýna raðmen, KKTC bütçesinin hâlâ karþýlanamayan açýðý var. Açýðýn ana nedenini, 2009 ve 2010 yýllarýnda kamu gelirleri düþmesine raðmen harcamalarda tasarrufa gidilmemesi oluþturuyor ilkbaharýndaki seçimlerden sonra göreve gelen hükümet bir yýl içerisinde cumhurbaþkanlýðý seçimi olduðu için ekonomik önlem alma yoluna gitmedi, hatta 2009'da Türkiye ile yapýlan protokole de seçim süreci gerekçesiyle uymadý. Türkiye de imzalanan mutabakata göre KKTC tarafýnýn alacaðý tasarruf önlemleri aksadýðý için ek 100 milyon TL'lik açýðý karþýlamadý açýðý 2010 açýðýyla birleþerek faiz hariç 240 milyon TL'ye ulaþtý. Bankalara ödenmeyen faiz giderleri de eklenirse karþýlanamayan 2010 yýlý açýðý 500 milyon TL'yi buluyor. Bunun üstüne tam yýl etkisi 250 milyon TL olan önlem paketi hazýrlandý ve son seçimlerden sonra Meclis'e sevk edildi. Paketin geçmesi durumunda bile 2010 bütçe açýðý tam olarak kapatýlamayacak, ancak 2011 ve 2012 açýklarý kontrol altýna alýnabilecek. Paket son derece dengeli olarak ve bugüne kadar kullanýlmayan gelir kaynaklarý üzerinden hazýrlandý. Toplumun hiçbir kesimine kaldýrýlamayacak yük getirmiyor. KKTC'de ekonomik sorun sadece merkezi bütçede deðil; kamu þirketleri devletten daha da kötü durumdalar. Kamu bankalarýnda ortalama maaþ 8 bin TL. Devlet kurumu olan Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde ortalama maaþ diðer üniversitelerin iki katý. Kamu çalýþanlarýnýn ortalama maaþý TL. Kamudan emekli olanlar son aylýklarý kadar, hatta ondan da fazla emekli maaþý alýyorlar. Ulaþtýðýmýz bu resmi verilerin arasýnda KKTC Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 2009 gerçekleþme, 2010, 2011 ve 2012 tahmini rakamlarý da var. Ýnceledik; dehþete kapýldýk. Tanrý Lefkoþa'nýn yardýmcýsý olsun. Tabii Ankara'nýn da ve dolayýsýyla biz mükelleflerin de. Elbette devam edeceðiz. Arkasý yarýn...

14 14 17 Temmuz 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-At yarýþlarý yapýlan yer, koþu alaný. Ters okunuþu "Yaydan çýkan". 2-Büyük ve süslü çadýr. Bir þeyi bulmaya çalýþmak. 3-Büyük ve enlice bir kasnaðýn iki yanýna deri geçirilerek yapýlan, tokmak ve deðnekle çalýnan çalgý. Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar. 4-Baþa "A" konursa "Ýþsiz, boþ gezen, avare" olur. Eksiksiz, bütün. 5-Ýbrahim isminin kýsa söyleniþi. Cilt üzerindeki küçük delikler, gözenekler. 6-Onarma, iþleme, düzeltme gibi iþlemlerin uygulanacaðý nesneyi sýkýþtýrýp istenildiði gibi tutturmaya yarayan bir çeþit sýkýþtýrýcý alet. 7-Rütbesiz asker. Zeybek. En kýsa zaman. 8-Bir kimsenin kardeþinin, dayýsýnýn veya amcasýnýn karýsý. Bir iþi yapmaya hazýr. 9-Yardým amacýyla toplanan para. Adlarý ayný olanlardan her biri. 10-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Bir düþünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz. 11-Ýlçelerin bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, bucak. Hekimlikte kullanýlan çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sývý, lokman ruhu. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 (Otobüs Terminali Yaný) Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-"Kendine güvenen ortaya çýksýn" anlamýnda bir deyim (iki kelime). 2- Eski dilde "Verme, ödeme". Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluþan çürük. Baryum'un kýsaltmasý. 3-Geceleri açýk olan içkili eðlence yeri. Ters okunuþu, "Hýyanet eden". 4-"Bey" denilen bir diþi arýyla kovandan çýkan arý topluluðu. Kuþlarda aðzýn bir uzantýsý durumunda olan, biçim ve büyüklüðü deðiþik, boynuz yapýsýnda katý ve çýkýntýlý organ. 5- Dokusunda gümüþ ve altýn renginde tel bulunan kumaþ. Ters okunuþu "Yeniden, bir daha, tekrar". 6- Radyum'un kýsaltmasý. Koyun, köpek, at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. 7-"O yer" anlamýnda kullanýlýr. Eðlence, zevk, neþe. 8-Akdeniz'de bir ada. Ýz, belirti. 9-Amerika Birleþik Devletleri'nin gözde tatil beldesi. Herhangi bir sayýda olan þey, tane. 10-Topraðý kazýp kaldýrmak, düzeltmek gibi iþlerde kullanýlan aðaç saplý, demir araç. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 11-Ters okunuþu "Müzikte sesin yankýlanmasý". Ölü yýkanan kerevet. TV'DE BU AKÞAM Kediler Ve Köpekler Türü: Yabancý Sinema SAMANYOLU / 19:50 Kediler ve köpekler arasýndaki dünya hâkimiyeti mücadelesi þimdiye kadar pamuk ipliðine baðlý bir anlaþmayla kontrol altýnda tutulmuþtur. Ancak bu barýþ dönemi son bulmak üzeredir. Güç delisi bir Ýran kedisi olan Mr. Tinkles insan ýrkýnýn can dostu köpeklere karþý toplu bir kedigiller hareketi baþlatmak üzeredir. Ýnsan ýrkýný koruyan üstün nitelikli köpek ajanlarýnýn ise baþý derttedir. Üst düzey bir yetkilileri görevinden uzaklaþtýrýlmýþtýr ve onlar ajan Lou adýna çaylak bir Beagle yavru köpeðini göreve getirmek zorunda býrakýlýrlar. Dünyayý kurtarmak için çaylak aþký ve yaratýcýlýk acaba yeterli olacak mýdýr? Bu artýk insan ve köpeklerin ortak sorunudur.. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Hayalperest Türü: Yabancý Sinema TRT1 / 20:00 Azim ve tereddütsüz inancýn yansýmasý "Hayalperest", filmin senaryosunu da yazan John Gatinsin ilk yönetmenlik deneyimi. Görev Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 21:00 Eski zamanlarýn kutsal savaþlar çaðýnda Hristiyan ordularý Kudüs'te savaþýrken içlerinden bir Flamen þövalyesine vahiy gelir. Yeni bir tarikat kuran þövalye son vahiyleri kitabýna eklemeden önce öldürülünce son bölümlerde kaybolur. Ve günümüz Newyork'unda yaþayan, yasa dýþý iþler çevirip hýzlý bir hayat yaþayan Rudy (Jean C.Van Damme) arkeolog olan babasýný ziyaret ettiðinde onun bu kayýp kýsmý bulduðunu görür. Kýsa süre sonra babasý acil bir telefonla kendisini arayarak baþýna büyük bir dert açýldýðýný ve Ýsrail'de olduðunu söyleyerek Rudy'den yardým ister. Kalkan ilk uçaða binerek yola çýkan Rudy'i Ýsrail'in þiddet dolu topraklarýnda çok büyük ve zorlu bir macera beklemektedir Dövüþ ustasý Van Damme'dan Orta Doðu'nun vahþi ve mistik atmosferinde, dünyayý bekleyen korkunç tehlikeye karþý verilen savaþýn nefes kesici hikayesi Hayalet Süvari Türü: Yabancý Sinema FOX / 23:00 Ichabod Crane kendine has yöntemleri ve azmiyle diðerlerinden farklý olan bir yetenekli bir polis memurudur. Bu yetenekleri üslerinin verdiði yeni bir görevde teste tabi tutulacaktýr. New England'ýn Sleepy Hallow isimli küçük bir köyünde seri cinayetler iþlenmektedir. Köy halký arasýndaki efsaneye göre cinayetler geceleri ortaya çýkan, baþsýz bir siyah atlý tarafýndan iþlenmektedir. Ichabod Crane bu cinayetlerin üstündeki esrar perdesini kaldýrmak üzere köye gitmekle görevlendirilir. Mantýklý ve bilimsel bir düþünce yapýsýna sahip olan Ichabond Crane baþta batýl inanç olarak düþündüðü bu efsaneyi araþtýrýrken kendi içinde de çeliþkilerle karþýlacaktýr. Yönetmen : Tim Burton Oyuncular : Johnny Depp, Christina Ricci, Michael Gambon, Casper Van Dien, Jeffrey Jones. Filmin Türü : Korku, Gizem KUZEY IRAK SÜLEYMANÝYE'DE YANGIN: 40 ÖLÜ Irak'ýn kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir otelde çýkan büyük bir yangýn sonucu 40 kiþinin öldüðü bildirildi. Süleymaniye'deki bir hastanedeki kaynaða göre yangýn sonucu ölü sayýsý 40'a ulaþtý. Saðlýk bölümü yetkilisi ise ölenler arasýnda yabancýlarýn da olduðunu vurguladý. Süleymaniye'nin Salim Caddesindeki Soma Oteli'nde gece yarýsý bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Otelde çok sayýda Arap turistin kaldýðý öðrenildi. Yangýn bölgesine çok sayýda ambulans ve itfaiye aracý sevk edildi. ABD ÝNSANSIZ UÇAKLA 14 CAN ALDI ABD insansýz uçaklarýnýn Pakistan'ýn Kuzey Veziristan aþiretler bölgesine düzenlediði füze saldýrýsýnda 14 kiþi öldü. Pakistan televizyonlarýnýn haberine göre, Kuzey Veziristan'ýn Mada Hel kasabasýnda Taliban militanlarýnca kullanýlan bir binaya düzenlenen füze saldýrýsýnda 14 kiþi öldü. Resmi kaynaklar tarafýndan doðrulanan saldýrýda yaralýlarýn da olduðu belirtildi. ABD insansýz uçaklarýnca Pakistan'ýn aþiretler bölgesinde yýl baþýndan beri düzenlenen 50'ye yakýn saldýrýda 200'den fazla kiþi öldüðü ifade ediliyor. ÝNTÝHAR SALDIRISI: 22 ÖLÜ Ýran'ýn güneydoðusundaki Zahedan kentinde dün gece bir camiye düzenlenen bombalý saldýrýda ölü sayýsýnýn 22'ye yükseldiði bildirildi. Olay sonucu 160 kiþinin yaralandýðý ve ölü sayýsýnýn artabileceði belirtiliyor. Yaralýlardan çoðunun durumunun aðýr olduðu kaydediliyor. Sistan- Baluchistan eyaleti Valisi Ali Mohammad Azad, devlet televizyonuna yaptýðý açýklamada, Zahedan kentindeki bir cami önünde düzenlenen çift bombalý saldýrýda 22 kiþinin olay yerinde öldüðünü ifade etti. Azad, 16 yaralýdan çoðunun durumunun ciddi olduðunu belirtirken, ölü sayýsýnýn artabileceðini vurguladý. NATO'YE AÝT 4 ARACA SALDIRI Pakistan'ýn güneybatýsýndaki Bolan'da, Afganistan'daki NATO birliklerine yakýt ve lojistik malzeme taþýyan 4 araç saldýrýya uðradý. Belucistan Eyaletinden bir yetkili, 4 NATO aracýnýn Bolan bölgesi kýrsalýnda park halinde bulunduðu sýrada kimliði belirsiz kiþilerce ateþe verildiðini, saldýrýda can kaybý bulunmadýðýný söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 17 Temmuz 2010 Cumartesi 15

16

17

18 18 17 Temmuz 2010 Cumartesi

19 17 Temmuz 2010 Cumartesi KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ziynet Asoðlu KAYIP DÝPLOMA Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýrfan Demirkýran KAYIP NÜFUS CÜZDANI TC nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Alev Yoldaþ KAYIP NÜFUS CÜZDANI TC nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan Tarsuslu KAYIP MUAYENE FÝÞÝ Askeri saðlýk muayene fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Zeki Alkan MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Ýlanlarýnýz için i arayabilirsiniz Hristofyas'ýn öneriler paketi açýklandý n Dimitris Hristofyas'ýn, Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda mülkiyet, toprak ve Türkiye kökenli KKTC vatandaþlarý konularýnýn birbiriyle baðlantýlý ele alýnmasý, Maraþ'ýn Rumlara verilmesi ve uluslararasý konferans konularýný içeren üç maddeli bir ''öneriler paketi'' sunduðu açýklandý... Rum radyosunun haberine göre Dimitris Hristofyas, 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntasý'nýn Kýbrýs'ta yaptýðý darbenin yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen kýnama etkinliðindeki konuþmasýnda, sözkonusu önerileri açýkladý. Hristofyas, ''Kýbrýs sorununa iliþkin üç boyut'' olarak nitelendirdiði mülkiyet, toprak ve Türkiye kökenli KKTC vatandaþlarý konularýnýn birbiriyle baðlantýlý ele alýnmasý gerektiðini iddia etti. Dimitris Hristofyas, önerilerden biri olan mülkiyet konusunu, ''toprak, göçmenlik, vatandaþlýk, yabancýlar ve iltica baþlýklarýyla iliþkilendirdiklerini'' kaydetti. Ýkinci önerisinde Hristofyas, Türkiye'den, kapalý Maraþ'ýn Rumlara verilmesini istiyor ve eþ zamanlý olarak Gazimaðusa Limanýnýn AB gözetiminde açýlmasýný, ayrýca ''ortak kültürü teþkil eden þehrin restorasyonunu'' öneriyor. Maraþ'ýn Rumlara verilmesi için, Türkiye'nin önce Maraþ'ý BM'ye vermesi çaðrýsý yapan Hristofyas, bunun arkasýndan Rumlar'ýn, eski Maðusa þehrinin restorasyonu sorumluluðunu üstleneceðini bildirdi. Hristofyas, kapalý Maraþ bölgesinin iade edilmesiyle eþ zamanlý olarak Maðusa Limaný'nýn Avrupa Birliði (AB) gözetimi altýnda, Kýbrýslý Türkler tarafýndan ticaret yapýlmasý için açýlacaðýný ve Kýbrýslý Türkler'in böyle bir öneriyle, Maðusa Limaný'ný kullanarak AB ile olan iliþkilerin geliþtirilmesinden yararlanacaðýný öne sürdü. Uluslararasý konferans Rum lider, üçüncü önerinin de, Kýbrýs sorununun iç yönlerinde anlaþma safhasýna gelindiðinde, uluslararasý Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa boyutlarý bulunan yabancý askerlerin varlýðý ve Türkiye kökenli KKTC vatandaþlarý konularýnda uluslararasý konferans düzenlenmesini içerdiðini kaydetti. Uluslararasý konferansýn BM tarafýndan toplanmasý, buna, BM Güvenlik Konseyi'nin beþ daimi üyesinin, AB'nin, garantör ülkelerin, 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nin' (Kýbrýs Rum yönetimi) ve iki toplumun katýlmasý gerektiðini savunan Hristofyas, ''uluslararasý konferansýn, Kýbrýs sorununun garantiler, güvenlik, yabancý ordularýn mevcudiyetinin dahil olduðu uluslararasý boyutuyla meþgul olmasý gerektiðini'' öne sürdü. Hristofyas, sadece, ''garantiler ve yabancý ordular boyutlarý'' konusunda uluslararasý konferansa katýlabileceðini söyledi. Dimitris Hristofyas, Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakere masasýna sunduðu öneriler paketinin kabul edilmesinin, müzakerelere yeni bir ivme kazandýracaðýný savundu. 'Öneriler, gerçekçi, dengeli ve uygulanabilir' Kýbrýs Rum tarafýnýn önerilerini, ''gerçekçi, dengeli ve uygulanabilir'' olarak nitelendiren Hristofyas, ''maalesef gerek Türkiye'nin gerekse Kýbrýs Türk tarafýnýn bu önerilere olumlu yanýt vermediðini, bir taraftan müzakerelerin hýzlandýrýlmasýný isteyip diðer yandan diyaloðun hýzlanmasýna iliþkin mantýklý önerileri reddetmenin çeliþkili olduðunu'' ileri sürdü. Hristofyas, Türkiye için, ''sürekli olarak çözümde acele ettiðini dünya aleme duyurmasýna karþýn, çözüm saðlanmasýný isteyen bir ülkenin davranýþýnýn aksine hareket ettiðini'' iddia etti. Satýlýk tavþanlar Cins Californian tavþanlar. Uygun fiyata satýlýktýr. Tel: Þampiyonlar Ligi ve UEFA kuralarý çekildi FENERBAHÇE'NÝN RAKÝBÝ YOUNG BOYS Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turlarýnda Fenerbahçe, Beþiktaþ ve Galatasaray'ýn rakipleri belli oldu. FENERBAHÇE'NÝN RAKÝBÝ YOUNG BOYS Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Ýsviçre'nin Young Boys takýmý oldu. Fenerbahçe ilk maçý deplasmanda oynayacak. Zenit veya Ajax'ýn elenmesi halinde eðer Fenerbahçe turu geçerse seri baþý olacak. Þampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçlarý Temmuz, rövanþlarý ise 3-4 Aðustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde, 17 veya 18 ve 24 veya 25 Aðustos tarihlerinde, Þampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off maçlarý oynayacak. GALATASARAY'IN RAKÝBÝ YA TORPEDO YA OFK BELGRAD Galatasaray'ýn UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi OFK Belgrad- Torpedo Zhodino galibi oldu. OFK Belgrad-Torpedo arasýnda oynanan ilk maç 2-2 sona erdi. Torpedo Zhodino Belarus temsilcisi. Galatasaray ilk maçýný evinde oynayacak. TURU GEÇMESÝ HALÝNDE BEÞÝKTAÞ'IN RAKÝBÝ VÝKTORÝA PLZEN UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu'nda Beþiktaþ'ýn turu geçmesi halindeki rakibi Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen oldu. Beþiktaþ ilk maçta 3-0 yendiði Vikingur'u geçtiði takdirde Çeklerin son yýllardaki etkili takýmlarýndan Viktoria Plzen ile karþýlaþacak. Viktoria Plzen en son Çek Cumhuriyeti Kupasý'ný kazanmýþtý. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. ön eleme turu maçlarýnýn ilki 29 Temmuz, ikincisi ise 5 Aðustos'ta oynanacak. Galatasaray ve Beþiktaþ, 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde Trabzonspor'un da katýlýmýyla 19 ve 26 Aðustos tarihlerinde gruplara kalabilmek için play-off maçlarý oynayacak. Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kura çekimleri ise 6 Aðustos Cuma günü yapýlacak. Ukrayna nýn Baþkenti Kiew de Ýngilizce dilinde Týp, Diþ Hekimliði veya Eczacýlýk okumak ister miydiniz? AA. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY size bu fýrsatý sunuyor. Týp fakültesi 6 yýl (Ýngilizce), 4500 dolar yýllýk okul harcý Diþ hekimliði 5 yýl (Ýngilizce) 4600 dolar yýllýk okul harcý Dünyanýn birçok ülkesinden gelen öðrencilerin okuduðu bu okulda Kýbrýslý öðrencilere giriþ SINAVSIZdýr. Ayrýntýlý bilgi: Mobile: (KKTC) (Ukrain) Kýnalar Selülit yaðý Deniz yaðlarý Bitkisel yaðlar Þifalý bitkiler Doðal taþlar El ve vücut kremleri Bitkisel masaj yaðlarý Bitkisel þampuanlar Ýlvina salyangoz kremleri Atatürk Caddesi No:22 B1 Lefkoþa - Yeniþehir (1001 Çeþit Maðazalarý karþýsý...) Tel:

20 KTSYD Mali Genel Kurulu bugün yapýlýyor Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði yýllýk olaðan mali genel kurul toplantýsý, Göçmenköy'deki dernek lokalinde, bugün saat 10.00'da yapýlýyor. KTSYD'den yapýlan duyuruda, mali genel kurul gündeminde, divan oluþumu, saygý duruþu, mali raporun sunulmasý ve dilek-temenniler yer alacak. Transfer Talimatý kaldýrýldý, futbolcularýn sözleþmeleri iptal edildi... Sýrada Teknik adamlar KTFF Yönetim Kurulu yaptýðý son toplantýda aldýðý önemli kararlarý açýkladý. 13 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurul kararý gereði, toplantýya katýlan 30 kulüpten 28 inin (%93,3) kaldýrýlmasýný talep ettiði KTFF Transfer Talimatý nýn Futbol Sezonu itibariyle yürürlükten kaldýrýlmasýna ve Amatör Futbolcu Tescil, Vize ve Transfer Talimatý nýn yürürlüðe koyulmasýna karar verildi. Alýnan kararýn, Genel Kurul un büyük çoðunluðu ile alýnmýþ olmasý, ülkenin içinde bulunduðu ekonomik þartlar ve hükümetimizin aldýðý genel ekonomik tedbirler de göz önünde bulundurularak üretilmiþ olduðunun tüm kulüplerimize ve spor kamuoyuna duyurulmasýna karar verildi. Amatör Futbolcu Tescil, Vize ve Transfer Talimatý nýn revize edilerek resmi internet sitesinde yayýnlanarak yürürlüðe girmesine karar verildi. 21 ve 23 yaþ altý zorunluluðu kaldýrýldý Futbol Sezonu nda, geçtiðimiz sezon uygulanan A takým müsabaka isim listelerindeki 21 Yaþ-altý ve 23 Yaþ-altý futbolcu bulundurma zorunluluðunun kaldýrýlmasýna karar verilmiþtir Futbol Sezonu nda U19 liglerinde yaþ sýnýrlamasýnýn 1 Ocak 1991 ve daha sonrasý doðumlular olarak belirlenmesine karar verildi. g KTFF Yönetim Kurulu, Genel Kurul da alýnan karar ile Transfer Talimatý nýn ortadan kaldýrýlmasý ve futbolcularýn sözleþmelerinin iptal edilmesi ile oluþan ortamda teknik adamlarýn da fedakarlýk yapmalarý gerektiðini ve bu nedenlerle liglerde görev alacak teknik adamlarýn aylýk ücretlerine sýnýrlama getirildiðini açýkladý... g Genel Kurul kararý gereði, toplantýya katýlan 30 kulüpten 28 inin (%93,3) kaldýrýlmasýný talep ettiði KTFF Transfer Talimatý nýn sezonu itibariyle yürürlükten kaldýrýlmasýna Amatör Futbolcu Tescil, Vize ve Transfer Talimatý nýn revize edilerek resmi internet sitesinde yayýnlanarak yürürlüðe girmesine karar verildi... Teknik Direktör ve anrenörlere de sýnýrlama geldi Ülkenin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlarýn futbolumuza da olumsuz etkilediði gerçeði çok açýkken, Transfer Talimatý nýn bu nedenlerle ortadan kaldýrýldýðý ve sözleþme sistemine son verildiði bir ortamda, teknik adamlarýn da fedakarlýk yapmalarý kaçýnýlmaz oldu. Bu nedenlerle liglerimizde görev alacak teknik adamlarýn aylýk ücretlerine sýnýrlama getirilmesine karar verildi. Buna göre; Futbol Sezonu nda 1.Lig de Teknik Direktör Lisansý olan kiþilerin bu takýmlarda görev alabileceklerinin duyurulmasýna karar verildi Futbol Sezonu nda 1.Lig de azami Teknik Direktör sözleþmesinin 2,500-TL. (iki bin beþ yüz), 2.Lig de Tek.Dir./Antrenör 2,000-TL. (iki bin), 3.Lig de Tek.Dir./Antrenör 1,500-TL. (bin beþ yüz) ve Yükselme Liglerinde ise Tek.Dir./Antrenör sözleþmelerinin 1,000TL. (bin) olarak yapýlabileceðinin tüm kulüplere duyurulmasýna karar verildi. Magem yetkilileri Disiplin Kurulu na verildi KTFF Yönetim Kurulu 15 Temmuz 2010 tarihinde aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. Maðusa Gençlik Merkezi nin (Magem) 12 Temmuz 2010 tarihinde KTFF Binasý önünde basýna KTFF aleyhine açýklama yaparak, siyah çelenk koymasý nedeniyle bu eylemde yer alan Maðusa Gençlik Merkezi kulübü, Magem Baþkaný Engin Erçelik, antrenör Ýzzet Kaçmaz ve eyleme katýlan MAGEM bayan futbol takýmý oyuncularýnýn KTFF Disiplin Kurulu na havale edilmesine karar verildi. Þampiyon Akdeniz kupasýný alýyor 21 Temmuz 2010 tarihinde Çarþamba günü saat da Futbol Sezonu KTFF Bayanlar Ligi Þampiyon Takýmý Akdeniz Spor Birliði ne þampiyonluk kupasý ve madalyalarýnýn KTFF Binasýnda takdim edilmesine karar verildi. Dr. Fazýl Küçük Kupasý oynanacak 15 Ocak 2011 tarihinde Dr. Fazýl Küçük Kupasý düzenlenmesine ve KTFF Karmasý ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Karmasý ile bir dostluk maçýnýn A takýmlar düzeyinde gerçekleþtirilmesine, ayrýca ayný gün yine bu iki federasyon bünyesinde bulunan U16 Karmalarýnýn da bir maç yapmalarýna karar verildi. LTTFF ile yapýlan görüþme ile 23 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan 23 Nisan Kupasý için ise yine 2 federasyon bünyelerinde bulunan U14 Karmalarýnýn bir maç yapmalarýna karar verildi. LTTFF den gelerek KTFF bünyesinde lisans çýkararak futbol oynayacak olanlarýn, KTFF transfer dönemlerinde lisans çýkartabilmelerine (filiz lisans) ve baðlý bulunduðu LTTFF den ve ilgili kulübünden gereken izin yazýsýnýn alýnmasý kaydýyla lisans iþlemlerinin gerçekleþtirilmesine karar verildi. Ülker ile görüþmeler yapýlacak Türkiye nin Kocaeli ilinde Türkiye Futbol Federasyonu nun (TFF) düzenlediði ve Ülker firmasýnýn da sponsorluðunu yaptýðý ve bu yýl 3.üncüsü düzenlenen Futbol Köyü Projesi için geçen yýl Sakarya ilinde ve bu yýl da Kocaeli ilinde yapýlan organizasyona TFF tarafýndan davet edilen ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu nu temsilen katýlan Serhat Deniz in, ilgili projenin ülkemizde de uygulanmasý amacýyla yaptýðý temaslarýn arttýrýlarak sürdürülmesi amacýyla TFF ve sponsor firma Ülker ile görüþmeler yapýlmasýna karar verildi. Mehmet Göktaþ serbest Futbolcu Mehmet Göktaþ ýn Lapta Türk Birliði kulübüyle olan sözleþmesinden doðan alacaklarýnýn tahsil edilememiþ olmasý nedeniyle Avukatý Özgür Dayýoðlu vasýtasýyla tarihli yapmýþ olduðu sözleþme fesih ihbarý incelenmiþ olup, ilgili futbolcunun kulübünden herhangi bir yazýlý savunma gelmemiþ olmasý ve futbolcunun haklýlýðý da tespit edilmiþ olmasý nedeniyle sözleþmesinin iptaline ve bu futbolcunun bedelsiz olarak serbest kalmasýna karar verildi. Futbolcunun alacaðý meblað ile ilgili karar vermeden önce ilgili kulübün bu konudaki iddia ve savunmasýnýn son kez istenilmesine ve kesin kararýn daha sonra verilmesine karar verildi. Ayrýca futbolcu Derviþ Özeralp ýn ilgili kulüp olan Lapta Türk Birliði ile tarihli imzalamýþ olduðu Profesyonel Futbolcu Sözleþme þartlarý gereðince, Özel Hükümler ve Diðer Þartlar baþlýðý altýnda XVII. Madde gereði (Opsiyon Durumu ve Fesih Hakký) fesih edildiði bilgi yazýsýnýn dosyalanmasýna karar verildi. Ýlgili futbolcunun alacaðý meblað ile ilgili karar vermeden önce ilgili kulübün bu konudaki iddia ve savunmasýnýn son kez istenilmesine ve kesin kararýn daha sonra verilmesine karar verildi. Teknik Direktör Kursu nda baþarýlý olanlar açýklandý 2009 yýlý içinde 1. si düzenlenen ve Haziran 2010 tarihleri arasýnda da 2. aþamasý tamamlanan Teknik Direktörlük Kursu nu baþarýyla tamamlayan teknik direktörler açýklandý. Ahmet Soðukpýnar, Hüseyin Hacýömer, Salih Sakallý, Ahmet Þentürk Ogan, Mehmet Göçer, Gürsel Kaçmaz, Hüseyin Cantürk, Mehmet Merteroðlu, Kamil Borucu, Vehbi Erer Özerem, Akay Canateþ, Bülent Aytaç, Necati Tilki, Erol Savaþ Çaðaloðlu, Hasan Burgaç, Erhan Arýtan, Mehmet Ali Özgürgün ve Hüseyin Kayým. Transfer dönemi 19 Temmuz da baþlayacak Futbol Sezonu Transfer Döneminin 19 Temmuz 2010 Pazartesi günü resmen baþlatýlmasýna karar verildi. Ektam ile görüþmelere devam Ektam Kýbrýs Limited in KTFF 1.Ligi nin isim hakký sponsorluðu için yapmýþ olduðu teklifin, görüþmesi ve detaylandýrýlmasý maksadýyla görüþmelerin sürdürülmesine karar verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3133 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAÐA SOLA

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3133 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAÐA SOLA KTHY batýnca ve Erdoðan'dan da hakaret serisi baþlayýnca daha çok coþtuk galiba! Þafak nöbetçilerimiz nöbete giriyor bu akþam. Ve yarýn KTHY uçamasa da Türk Yýldýzlarý uçacak baþýmýzda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere!

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3130 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3130 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 20 Temmuz'daki 'Þafak Nöbeti'nde temsili çýkarma da canlandýrýlacakmýþ! Girne'yi yeniden fethetmeye hazýrlanýyorsan, boþuna zahmet be birader... KTHY'yi kurtar kurtarabilirsen eðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı