J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi."

Transkript

1 J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü. ki y l Cambridge de t p okuduktan sonra metin yazar olarak çal flt. RAF a (Kraliyet Hava Kuvvetleri) kat larak Kanada ya gitti. Hemen hemen tüm bilimkurgu yazarlar n n tersine, çocuklu unda hiç bilimkurgu okumad - n söyleyen Ballard, savafl, tutsaklar kamp ve atom bombas deneyimleriyle kozmik y - k m, felaket ve masumiyetin yitirilifli gibi bu türe özgü temalarla ilk elden karfl laflt. (Bu temalar daha sonra Günefl mparatorlu u nda iflledi.) lk k sa öyküsü (Prima Belladonna) 1956 da Science Fantasy dergisinde yay mland ve dikkat çekti. K sa hikâyeleriyle ad n duyurdu de yay mlanan ilk roman Drowned World ile bilimkurgu içinde, kendine özgü bir yer edindi. O dönemde geliflmeye bafllayan anti-nükleer hareketle paralellik içinde toptan y k m ve yok olufl temalar n iflledi te New Worlds dergisinin editörlü üne Michael Moorcock un gelmesiyle bu dergide öykülerini yay mlamaya bafllayan Ballard, M. Moorcock ve Brian W. Aldiss ile birlikte, popüler bilimkurgunun s radanl na, kliflecili ine ve teknoloji hayranl na bir tepki olarak geliflen, zengin bir dil, yo un bir edebi üslup ve deneysel tarzlara yönelen Yeni Dalga n n öncülü ünü yapt. Klasik bilimkurgunun eksenini oluflturan, d fl uzaylara ve gelece e yolculuk temalar n n kendisini çekmedi ini söyleyerek iç uzaylardaki gezintileri inceledi, as l yabanc gezegen dünyam zd r dedi ve gelece in flimdide yafland n vurgulad. Gerçeküstücülükten, sinemadan, psikanalizden etkilendi, bilim ve teknolojiye karfl elefltirel, hatta karfl t bir tutum sergiledi. Bilimkurgunun bir yan dal olmaktan çok 20. yüzy l n esas edebi gelene i oldu una inan - yorum diyen Ballard a göre geleneksel roman, toplumlar n dinamizmini ve insan n evren içindeki yerini ihmal etmektedir. Bilimkurgu ise, kaba ya da naif bir flekilde de olsa, hayat ve bilinmeyenleri felsefi ve metafizik bir çerçeve içine yerlefltirmeye çal fl r. Günümüzün en önemli özelli i olan s n rs z olabilirlik ve flimdideki gelecek ile en iyi bafl edebilen edebiyatt r. Ça m zda kitle iletiflimi, imajlar, reklamlar ve reklamc l n bir dal olan politika gibi say s z kurgular aras nda yaflad m z söyleyen Ballard a göre, bilimkurgunun görevi bu kurgular aras nda gerçekli i yakalamakt r ve gelecek, bugünü anlamak için geçmiflten daha iyi bir anahtard r. Bütün bu konularda yazar n görevi nedir? diye sorar Ballard. Yazar kiflisel iliflkiler ve toplumsal davran fllardaki nüanslar incelemekle yetinebilir mi? Kendine yeterli ve içine kapal, kendi egemenli inde bir dünya yaratabilir mi? Bu ahlâki yetkiye sahip mi? Günümüzde yazar n herhangi bir ahlâki konumda oldu una inanm yorum. Sadece okura zihninin içeriklerini sergiler, bir dizi hayali alternatif sunar. Bilinmeyen bir bölgede safariye ç km fl ya da laboratuvarda bilinmeyen bir konuyla karfl karfl ya gibidir. Tüm yapabilece i, hipotezler gelifltirip olgular karfl s nda s namakt r. BAfiLICA YAPITLARI: Romanlar: The Crystal World (Billur Dünya); Crash (Çarp flma, Çev.: Nurgül Deveci, Ayr nt Yay nlar, 1997); Concrete Island (Beton Ada, Çev.: Gökçe Metin, Ayr nt Yay nlar, 2004); The Unlimited Dream Company (S n rs z Rüyalar Diyar, Çev: rem Sa lamer, Ayr nt Yay nlar, 1995); Hello America (Merhaba Amerika), Empire of the Sun (Günefl mparatorlu u, Çev: Emine Güreli, Ayr nt Yay nlar, 1990); Rushing to Paradise (Cennete Bir Koflu, Çev.: Süha Sertabibo lu, Ayr nt Yay nlar, 2000), Cocaine Nights (Kokain Geceleri, Çev.: Süha Sertabibo lu, Ayr nt Yay nlar, 2000); Millenium People, Ayr nt Yay nlar n n program na al nm flt r. H KÂYELER: Four-Dimensional Nightmare (Dört Boyutlu Kâbus), The Venus Hunters (Venüs Avc lar ), The Atrocity Exhibition (Vahflet Sergisi), The Day of Forever (Sonsuzluk Günü), Myths of the Near Future (Yak n Gelece in Mitoslar, Çev.: Ümit Altu, Ayr nt Yay nlar, 1993).

2 Ayr nt : 417 Edebiyat dizisi: 129 Beton Ada J.G. Ballard ngilizceden çeviren Gökçe Metin Yay ma haz rlayan Anahid Hazaryan Kitab n özgün ad Concrete Island Vintage/1994 bas m ndan çevrilmifltir J.G. Ballard & Akcal Ajans Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Aslan Kahraman Düzelti Ayten Koçal Bask ve cilt Sena Ofset (0 212) Birinci bas m 2004 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 J.G. Ballard Beton Ada

4 E D E B Y A T D Z S GÜLÜNES AfiKLAR/Milan Kundera Ë KALEC N N PENALTI ANINDAK END fies /Peter Handke Ë YÜZBAfiI VE KADINLAR TABURU/Mario Vargas Llosa Ë B Z/Yevgeni Zamyatin Ë KES K B R BAfi/Iris Murdoch Ë YE- N TANRILAR/Alberto Vasquez-Figueroa Ë NFAZA ÇA RI/Vladimir Nabokov Ë EVET AMA, B R LOKOMOT F BUNU YAPAB L R M BAKALIM?/Woody Allen Ë ÇALI HOROZU/Michel Tournier Ë BANYO/Jean-Philippe Toussaint Ë BALKON/Jean Genet Ë GÜNEfi MPARATORLU U/J.G. Ballard Ë BEYAZ ZENC LER/Ingvar Ambjörnsen Ë S YAH MADONNA/Doris Lessing Ë KAPANDA ÜÇ KAPLAN/G. Cabrera Infante Ë ZAMANIN KIYI- SINDAK KADIN/Marge Piercy Ë ANARfi N N KISA YAZI/Hans Magnus Enzensberger Ë FOTO RAF MAK NE- S /Jean-Philippe Toussaint Ë GÜLÜN GÜNLÜ Ü/Ursula K. LeGuin Ë HOTEL DU LAC/Anita Brookner Ë AZ Z- LER ve ÂL MLER/Terry Eagleton Ë VEDA YEME /Michel Tournier Ë ORLANDO/Virginia Woolf Ë UTANÇ B T- T /Anja Meulenbelt Ë YAKIN GELECE N M TOSLARI/J. G. Ballard Ë KARANLI IN SOL EL /Ursula K. LeGuinË A /Iris Murdoch Ë WATT/Samuel Beckett Ë EKOTOPYA/Ernest Callenbach Ë GECEY ANLAT BA- NA/Djuna Barnes Ë NSAN POSTUNA BÜRÜNMÜfi KÖPEK/Ingvar Ambjörnsen Ë CUMA/Michel Tournier Ë AFROD T N BAfiKALDIRISI/Lawrence Durrell Ë GÜNDEL K MUTLULU A ALIfiMA/Anja Meulenbelt Ë MUR- PHY/Samuel Beckett Ë MASAL MASAL Ç NDE/Khimaira/John Barth Ë ZEN VE MOTOS KLET BAKIM SANA- TI/Robert M. Pirsig Ë PARFÜMÜN DANSI/Tom Robbins Ë SINIRSIZ RÜYALAR D YARI/J. G. Ballard Ë FRAN- SIZ TE MEN N KADINI/John Fowles Ë BEYAZ OTEL/D.M. Thomas Ë MYRA/Gore Vidal Ë DALGALAR/Virginia Woolf Ë ATLANT K ÖTES /Witold Gombrowicz Ë HAYRANLIK/Anja Meulenbelt Ë FERDYDURKE/Witold Gombrowicz Ë MELEKLER ZAMANI/Iris Murdoch Ë PAULINA 1880/Pierre Jean Jouve Ë EfiEKARISI FABR - KASI/Iain Banks Ë ROCK LANET /Iain Banks Ë KAYIP ZAMAN/Anja Meulenbelt Ë SEN Ç ME GÖM- DÜM/Andrew Jolly Ë BAfiTAN ÇIKARICININ GÜNLÜ Ü/Sören Kierkegaard Ë KONFIDENZ/Ariel Dorfman Ë ALTIN DAMLA/Michel Tournier Ë B R GAR P VAKA: MATMAZEL P./Brian O Doherty Ë NIETZSCHE A LADI- INDA/Irvin D. Yalom Ë KIZILA AÇLAR KRALI/Michel Tournier Ë A LEDE B R ÖLÜM/James Agee Ë KUT- SAL BÖLGE/Carlos Fuentes Ë KALPS Z AMANDA/Jurek Becker Ë 62-Maket Seti/Julio Cortázar Ë ÇARPIfi- MA/J.G. Ballard Ë ÜÇLEME-Molloy-Malone Ölüyor-Adland r lamayan/samuel Beckett Ë DUR B R MOLA VER/Tom Robbins Ë HIRSIZIN GÜNLÜ Ü/Jean Genet Ë KÜÇÜK DE fi MLER/Marge Piercy Ë LILA/Robert M. Pirsig Ë ERG NL K YAfiI/Michel Leiris Ë AfiKSIZ L fik LER/Samuel Beckett Ë ES RGEYEN GÖKYÜZÜ/Paul Bowles Ë YALANCI JAKOB/Jurek Becker Ë D VAN/Irvin D. Yalom Ë PORNOGRAF /Witold Gombrowicz Ë MERCIER LE CAMIER/Samuel Beckett Ë B R ERKE E NASIL TECAVÜZ ED L R?/Märta Tikkanen Ë /BENDE- N Z VE MARCO POLO/Paul Griffiths Ë DO MAMIfi KR STOF/Carlos Fuentes Ë RÜYA SAK NLER /Iris Murdoch Ë H Ç Ç N MET NLER ve Uzun Öyküler/Samuel Beckett Ë DUYGU YOLCULU U/Laurence Sterne Ë BETTY BLUE/Philippe Djian Ë A AÇKAKAN/Tom Robbins Ë ANARfi ST/Tristan Hawkins Ë BAKAKA /Witold Gombrowicz Ë PORTNOY UN FERYADI/Philip Roth Ë 101/2 BÖLÜMDE DÜNYA TAR H /Julian Barnes Ë SU- N TENEFFÜS/Ricardo Piglia Ë MANfi ÖTES /Julian Barnes Ë ADA/Aldous HuxleyË GÜLÜN MUC ZES /Jean Genet Ë MÖSYÖ/Jean-Philippe Toussaint Ë Ç ÇEKLER N MERYEM ANASI/Jean Genet Ë BAfiUCU O LA- NI/Alison Fell Ë YARATIK/John Fowles Ë SEN SEVM YORUM/Julian Barnes Ë ZENC LER/Jean Genet Ë TÜNEL/Ernesto Sábato Ë KARA PRENS/Iris Murdoch Ë KARNINDAN KONUfiANIN ÖYKÜSÜ/Pauline Melville Ë TANRI NIN A ZINDAN EVREN N H KÂYES /Franco Ferrucci Ë HAYATIN VE AfiKIN YASALARI/Connie Palmen Ë KAHRAMANLAR VE MEZARLAR/Ernesto Sábato Ë KAYNAK VE ÇALI/Michel Tournier Ë CENNETE B R KOfiU/J.G. Ballard Ë D fi ADAM/Joanna Russ Ë FLAUBERT N PAPA ANI/Julian Barnes Ë ALDAT- MA/Philip Roth Ë KOKA N GECELER /J.G. Ballard Ë ACABA NASIL?/Samuel BeckettË MANTISSA/John Fowles Ë KOLEKS YONCU/John Fowles Ë BENJAMIN: DAR GEÇ TTEK AYDIN/Jay Parini Ë METEOR- LAR/Michel Tournier Ë ARKADAfiLIK/Connie Palmen Ë AfiK VESA RE/Julian Barnes Ë S R US TAN GELEN KURBA A/Tom Robbins Ë BAYAN GULLIVER CÜCELER ÜLKES NDE/Alison Fell Ë GELECEKTEN ANI- LAR/William Morris ËBEN MLE TANIfiMADAN ÖNCE/Julian Barnes Ë NG LTERE NG LTERE YE KARfiI/Julian Barnes Ë Y fi/david Lodge Ë Y T K RUHLAR IRMA I/Connie Palmen Ë TERAP /David Lodge Ë ÖLÜRKEN/Jim Crace Ë GÜZELL K HIRSIZLARI/Pascal Bruckner Ë SÜPER KENT/J.G. Ballard Ë SISKA BACAKLAR/Tom Robbins Ë BETON ADA/J.G. Ballard Ë H A Z I R L A N A N K T A P L A R B R KOMÜN STLE EVLEND M/Philip Roth Ë KARANLIKLARIN EFEND S /Ernesto Sábato Ë BÜYÜCÜ/John Fowles ËYOLDA/Jack Kerouac

5 Girifl Iss z bir adada tek bafl na kalma fikri hâlâ çok çekici olsa da, kendimizi Büyük Okyanus ta bir mercanadada bulma flans m z son derece az. Ama Robinson Crusoe çocukken okudu umuz ilk kitaplardan biriydi ve düfllem sürüyor. Hayatta kalmaya iliflkin bütün o büyüleyici sorunlar ve Crusoe nun yapt gibi burjuva toplumunun ve onun s n rs z konforlar n n iflleyen bir kopyas n kurma görevi var ortada. Bu, maceral bir tatil sunan ss z bir adad r, civardaki, peflin para ile al flverifl yap lan bir market gibi en yak n resifte, kolayda duran malzemeyle dolu bir enkazla birlikte. Daha da vahimi, uygarl n bizi donatt özsayg dan ve ussal destek sistemlerinden ar nm fl olan daha ilkel do am za dönme güçlü ü söz konusudur. Korkuyu, açl, tecrit edilmiflli i alt edip, do- 5

6 an n güçlerinin olas bütün sald r lar ndan zaferle ç kmaya yetecek kadar cesur ve kurnaz olabilir miyiz? Daha da derin bir düzeyde, aday yönetme ve onun ortak alan - n n anlaklar m z n bir uzant s na dönüfltürme ihtiyac vard r. Bulutlar n gizledi i gizemli doruk, aldat c sakinlikteki göl, çürüyen rizoforalar ve saf suyun gizli kayna her türlü tuzak ve öngörülemeyen tehlikeyle dolu tarih öncesi dönemlerdeki atalar m z için oldu u gibi topluca ruhun tâli istasyonlar haline gelir. Büyük Okyanus taki mercanadaya gitmek mümkün olmayabilir, ama eve çok daha yak n baflka adalar var; baz lar her gün çi nedi- imiz kald r mlardan sadece birkaç ad m uzakta. Onlar denizle de- il betonla çevrili, zincirli z rhlardan parmakl klarla kuflat lm fl ve bombaya dayan kl camlarla örülmüfl. fiehirlerde yaflayan herkes, bir elektrik ar zas sonucunda bir metronun tünellerinde mahsur kalman n ya da bofl bir ofis binas n n üst katlar nda durmufl bir asansörde s k fl p hafta sonu tatilini orada geçirmenin sürekli yaflanan o alt alg sal korkusunu tan r. Her türlü olas tehlikeyi bekler gibi görünen ayr nt l iflaretlerle dolu bir k r manzaras n n içinden bir otoban kavfla na do ru ilerlerken, dik toprak setlerle perdelenen çorak arazi üçgenleri çarpar gözümüze. Ya garip bir talihsizlik sonucu arabam z n lasti i patlasayd ve parmakl k üzerinden, kameralar n bizi izleyemeyece i bir yere, moloz ve yabani otlarla dolu unutulmufl bir adaya düflseydik? Ters dönmüfl arabam z n yan nda k r k bir bacakla yatarken, kurtarma ekipleri gelene kadar yaflamay nas l sürdürürüz? Ama ya kurtarma ekipleri hiç gelmezse? Otobüslerinin içinde Londra Havaalan na do ru h zla yol alan uzaktaki yolcular n dikkatini nas l çekeriz? fl bafla düfltü ünde arabam z nas l atefle veririz? Karfl karfl ya oldu umuz pek çok fiziksel güçlü ün yan nda psikolojik güçlükler de vard r. Ne kadar kararl y z? Kendimize ve güdülerimize ne ölçüde güvenebiliriz? Belki de gizliden gizliye mahsur kalmay, ailelerimizden, sevgililerimizden ve sorumluluklar - m zdan kaçmay umuyoruzdur. Cash and High Rise da anlatmaya çal flt m gibi, modern teknoloji, kifliliklerimizdeki toplum düzenine ayk r her türlü emareyi f rsat bilip üstüne atlama kapasitesine sahiptir. ster bir ofis binas nda ister bir trafik adas nda mahsur kalm fl olal m, kendimize eziyet edebilir, güçlü yanlar m z ve zaafla- 6

7 r m z s nayabilir, belki de karakterlerimizin hep yok sayd m z yanlar yla uzlaflabiliriz. Ve e er adada yaln z olmad m z n fark na var rsak, o zaman ilginç ama özellikle tehlikeli türden bir karfl laflma için zemin haz r demektir 7

8 I Çarp flma bariyerinin içinde 22 Nisan 1973 ün ö leden sonras nda, saat üçü biraz geçerken, Robert Maitland ad nda 35 yafl nda bir mimar, arabas yla Londra n n merkezindeki bat kavfla n n h zl ç k fl yolundan ilerliyordu. M4 otoyolunun yeni yap lan rampa hatt yla birlikte kavflaktan alt yüz metre uzakta, Jaguar 70 mil h z limitini henüz aflm flken, ön sol lastik patlad. Patlaman n beton siperlerden yans yan duman Robert Maitland in kafatas n n içinde infilak ediyor gibiydi. Çarpmadan birkaç saniye öncesinde, bafl n vurdu u krom pencere sütunuyla sersemlemifl, direksiyonun çarpmayla ileri geri giden simidinin kollar n kavr yordu. Araba bofl trafik fleritlerinde oradan oraya savruluyor, Maitland in ellerini bir kuklan nki gibi f rlat yordu. Lime li- 8

9 me olan lastik, otoban banketinin uzun k vr m n takip eden beyaz iflaret fleritlerinin üzerine siyah köflegen bir darbe indirdi. Araba kontrolden ç k p yolun kenar nda geçici bir bariyer ifllevi gören çam a açlar ndan örülü çite bindirdi. Yüksek banketten ayr lan araba, toprak setin çimen e iminden afla ya dald. Otuz metre sonra nihayet, ters dönmüfl bir taksinin paslanan flasisinin karfl s na gelip durdu. Yaflam n s y r p geçen bu a r tanjanttan hafif yaral ç kan Robert Maitland, fl lt l bir kostüm görüntüsündeki ön cam n k r klar yla dolu ceket ve pantolonuyla direksiyona yasland. Toparland bu ilk dakikalarda kaza hakk nda patlayan lasti in sesinden, araba üstgeçit tünelinden ç kt nda yönünü flafl rtan günefl fl ndan ve yüzünü ac tan ön cam parçalar ndan baflka pek az fley hat rl yordu. Sadece mikro-saniyelerle ölçülebilecek bir süre içinde bir fliddetli olaylar silsilesi cehennem deli i gibi aç l p kapanm flt arkas nda....tanr m... Maitland kendini dinledi ve hafif f s lt y duydu. Elleri hâlâ direksiyonun k r lan simidi üzerindeydi, parmaklar parçalara ayr lm fl gibi sinirsiz, yay lm flt. Avuç içlerini direksiyonun kenar na bast rd ve bedenini do rulttu. Araba, pencerelerin d fl ndaki bele gelen s rgan otlar ve yabani çimlerle çevrili e imli bir zeminde durmufltu. Buhar t slad ve pasl su damlalar tükürerek, araban n ezilen radyatöründen f flk rd. Motordan derin bir gürleme sesi geldi, mekanik bir ölüm t k rt s duyuldu. Bacaklar n n hantal duruflunun fark nda olan Maitland, kontrol panelinin alt ndaki direksiyona dikkatle bakt. Ayaklar oraya kazay tasarlayan gizemli bir y k m ekibi taraf ndan alelacele dayat lm fllar gibi pedallar n aras nda duruyordu. Bacaklar direksiyon milinin her iki yan nda her zamanki yerlerini al rken yat flarak onlar hareket ettirdi. Pedal n bas nc ayaklar ndaki flifllikleri hissettiriyordu ona. Maitland çimenleri ve d flar - daki otoban bofl vererek bedenini dikkatlice incelemeye bafllad. Uyluklar n ve karn n yoklad, ceketinden ön cam n k r lan parçalar n temizledi ve elini gö üs kafesine bast rarak kemiklerinde herhangi bir k r lma belirtisi olup olmad na bakt. 9

10 Dikiz aynas nda bafl n inceledi. Sa flaka nda bir malan n b ça- gibi üçgen biçiminde bir çürük izi vard. Aln kirle ve k r lan ön cam n arabaya bulaflt rd ya la kapl yd. Maitland solgun tenine ve kemik yap s na masajla bir ifade oturtmaya çal flarak yüzünü ovdu. A rlaflan çenesi ve sert avurtlar ndaki bütün kan çekilmiflti. Aynadan ona bakan gözleri psikozlu ikiz kardefline bak yormufl gibi bofl ve tepkisizdi. Neden bu kadar h zl gitmiflti? Marylebone daki ofisinden iflten ç k fl saatlerinin yo un trafi ine tak lmamak için saat üçte ayr lm flt ve güven içinde arabas n sürmek için bol bol vakti vard. Direksiyonu bat kavfla n n merkez yuvarla na k rd n ve arabay üstgeçit tüneline do ru h zla sürdü ünü an msad. Lastiklerin toz kald rarak ve sigara paketlerini savurarak beton s n ra vuruflunu hâlâ duyabiliyordu. Araba tünelden ç kt nda nisan günefli ön cama bir gökkufla kondurmufl, bir an için gözlerini kör etmiflti... Nadiren takt emniyet kemeri pinyonundan ç km fl, omzundan afla sark yordu. Maitland, flüphe götürmez biçimde sürekli h z s - n r n n üstünde dolaflt n fark etti. Ne zaman arabaya binse, düzenbaz bir gen, onu acele etmeye zorlayan bir gerginlik, karakterinin genellikle ihtiyatl ve ak lc olan yan n çi neyip geçiyordu. Bugün, üç günlük bir konferanstan sonra zaten yorulmufl halde, zihni Helen Fairfax la geçirilen bir haftadan hemen sonra kar s n görecek olman n gerektirdi i hafif ikiyüzlülükle meflgul, otobanda h z yaparken, belki de tuhaf bir mant k yürütmeyle kazay kendisi bilerek tasarlam flt. Maitland bafl n sallayarak son cam parças n da eliyle savuflturdu. Jaguar n çarpt ters dönmüfl taksinin paslanan flasisi gözünün önündeydi. Is rgan otlar n n yar yar ya saklad birkaç enkaz daha, lastikleri ve krom süsleri ya malanm fl halde, paslanm fl kap lar aç k, yak nlarda duruyordu. Jaguar dan ç k p beline kadar gelen çimenlerin aras nda dikildi. Araban n çat s na yaslanarak kendini toparlay p do rulurken s cak selüloz elini yakt. Yüksek banketin kalkan oldu u durgun hava akflam günefliyle s nm flt. Çat lar t rabzan n üzerinden görülebilen birkaç araba otobanda ilerliyordu. Jaguar, toprak zeminin paketlenmifl dünyas nda dev bir neflterin yar klar gibi, üstgeçit tünelinden otuz metre uzakta yoldan sapt noktay belirleyen derin bir teker- 10

11 lek izi çizgisi çekmiflti. Otoban n bu bölümü ve kavfla n bat s na uzanan kaygan yollar sadece iki ay önce trafi e aç lm flt ve kazan n oldu u bariyerin yeniden kurulmas gerekiyordu. Maitland çimenlerin içinden yürüyerek arabas n n önüne geldi. Arabay yak nlarda yola sürme umudunun olmad n görmek zor de ildi. Araban n ön taraf, çökmüfl bir yüz gibi kendi içine gömülmüfltü. Dört ön far n üçü k r lm fl, dekoratif zgara radyatör pete ine geçmiflti. Çarpma s ras nda süspansiyon, araban n flasisini sarsarak motoru arkadaki desteklerinden kopacak kadar zorlam flt. Keskin antifriz ve s cak pas kokusu, e ilerek tekerlek bofllu unu inceleyen Maitland in burun deliklerinden içeri girdi. Tam anlam yla geriye dönüflsüz bir kay pt bu lanet olsun dedi içinden, bu arabay seviyordu. Çimenlerin aras ndan Jaguar la banket aras nda düz bir toprak parças na do ru yürüdü. fiafl rt c biçimde, kimse henüz ona yard m etmek için durmam flt. Sürücüler üstgeçidin alt ndaki karanl n içinden, akflam güneflinin ayd nlatt - sa viraja do ru yol al rken ortal a saç lan tahta köprü parçalar n göremeyecek kadar meflgul oluyorlard. Maitland saatine bakt. Üçü on sekiz geçiyordu, kazadan bu yana on dakikadan biraz fazla olmufltu. Çimenlerin aras ndan yürürken beyninin sinir bozucu bir olayla, otoyolda zincirleme kazayla ya da kamuya aç k bir idam sahnesiyle karfl laflm fl bir adam nki gibi neredeyse bombofl oldu unu fark etti... Sekiz yafl ndaki o luna onu almak için zaman nda okulda olaca na söz vermiflti. Maitland o anda David i hayal etti; babas n n alt mil ötede, bir otoyol banketinin dibinde kaza yapm fl bir araban n yan nda mahsur kald ndan habersiz, askeri hastanenin yan ndaki Richmond Park kap lar n n önünde sab rla bekleyiflini... Bu s cak bahar havas nda, savafltan ç km fl bir dizi asker tekerlekli sandalyeleriyle park girifllerinde oturuyor olurlard ; ironik biçimde çocu a babas n n alabilece i yaralar n çeflitlili ini gösteriyorlard sanki. Maitland yabani çimenleri elleriyle ay rarak Jaguar a geri döndü. Bu ufak çaba bile yüzünü ve gö sünü k zartmaya yetmiflti. Bir daha asla dönmeyece i u ursuz bir yeri kolaçan eden bir adam n temkinli ifadesiyle son kez etraf na bakt. Hâlâ kazan n sars nt s n yaflad ndan bacak ve gö sündeki bereleri yeni fark etmiflti. Darbe onu k r lan bir armuttop gibi direksiyonun üstüne güvenlik mühen- 11

12 dislerinin l ml bir ifadeyle söyledikleri gibi ikinci çarp flmaya do ru savurmufltu. Kendi kendini teskin ederek Jaguar n bagaj na yasland ; hayat n kaybetmesine ramak kalan, yabani otlar n ve terk edilmifl arabalar n hüküm sürdü ü bu yeri beynine kaz mak istiyordu. Maitland gözlerini güneflten koruyarak bakt nda kesiflen üç otoyol rotas n n aras ndaki çorak bölgede, yaklafl k iki yüz metre uzunlukta, üçgen fleklinde küçük bir trafik adas na çarpt n gördü. Adan n tepesi bat y ve s tan fl uzakta, White City deki televizyon stüdyolar na vuran günbat m n iflaret ediyordu. Temeli yerden yirmi metre yukar da güneye giden bir üstgeçit oluflturuyordu. Heybetli beton sütunlarla desteklenen alt trafik fleridi, afla daki araçlar korumak için yerlefltirilmifl oluklu madeni paçal klardan görünmüyordu. Maitland in bulundu u yerin arkas nda adan n kuzey duvar, bat ya do ru giden otoban n sekiz metre yükseklikteki çarpt banketi duruyordu. Bakt yönde güney s n r n oluflturan, üstgeçidin alt nda kuzeybat ya do ru bir daire çizerek adan n tepesinde otobanla birleflen üç fleritli tali yolun dik banketi vard. Yüz metreden daha fazla uzakta olmasa da bu yeni yeni yefleren bay r, yabani otlar n, terk edilmifl arabalar n ve inflaat malzemelerinin aras nda adan n fazla s nm fl ayd nl n n arkas na saklanm fl gibiydi. Trafik tali yolun bat ya uzanan fleritlerinden ilerliyordu, ama madeni bariyerler aday sürücülerden gizliyordu. Yolun kenar na yap lan beton bloklardan üç tabelan n uzun direkleri yükseliyordu. Maitland otobandan bir havaalan servisi geçerken dönüp bakt. Üst kattaki Zürich, Stuttgart ve Stockholm yolcular bir grup manken gibi kaskat yerlerinde oturmufllard. Bunlardan ikisi, beyaz ya murlu uyla orta yafll bir adam ve küçük kafas na bir türban ba lam fl olan genç bir Sih * birkaç saniye için bak fllar n yakalad klar Maitland e bakt lar yukar dan. Maitland onlara el sallamamaya karar vererek bak fllar n kendisinden uzaklaflt rd. Orada ne yapt - n düflünüyorlard ki? Otobüsün üst kat ndan Jaguar pekâlâ hasarl de ilmifl gibi görünüyor olabilirdi; onun da bir otoban memuru ya da trafik mühendisi oldu unu zannediyorlard belki. * Hindistan mezheplerinden birinin üyesi (ç.n.) 12

13 Üstgeçidin alt nda, adan n do u ucundaki tel örgü, çorak bölge üçgenini, gayri resmi bir belediye çöplü ü haline gelen öteki bölgeden ay r yordu. Beton aç kl n alt ndaki gölgelerde birkaç sahipsiz mobilya vagonu, sökülmüfl ilanlardan oluflan bir y n, lastik tepecikleri ve ifllenmemifl maden art klar vard. Üstgeçidin çeyrek mil do usundaki parmakl klardan komflu bir al flverifl merkezi görülüyordu. ki katl k rm z bir otobüs, yan yana dizili ma azalar n çizgili tentelerini geride b rakarak küçük bir daire çizdi. Adadan banketler d fl nda bir ç k fl yolunun olmad ortadayd. Maitland kontak anahtarlar n kontrol panelinden ç kararak Jaguar n bagaj n açt. Bofl bofl gezen bir serserinin ya da tenekecinin arabay bulma ihtimali azd ada iki yan ndaki yüksek banketlerle ve üçüncüdeki tel örgüyle çevrilmiflti. Müteahhitlerin burada yapacak daha çok ifli vard ve kendi haline terk edilmifl bu bölgeye ait olan fleyler, paslanan arabalar ve yabani otlar hâlâ oldu u gibi duruyordu. Küçük deri el çantas n n sap n tutan Maitland, onu bagajdan ç - karmaya çal flt. Mücadele etmekten bay lacak gibi oldu unu hissediyordu. Kan asgari dolafl m sa lama görevini yerine getirircesine aniden bafl ndan çekilmiflti. Çantay yere koydu ve tükenmifl halde bagaj n aç lan kapa na yasland. Arka tekerlek bofllu unun parlat lm fl jantlar ndaki çarp k aksine bakt. Uzun figürü grotesk bir bostan korkulu u gibi e rilmifl, bembeyaz olmufl yüzü bedeninin k vr mlar ndan dökülüyordu. Bir kula- kafas ndan on befl cm. uzakl kta küçük bir sap n üzerinde duran bir delinin çarp k suretiydi bu. Kaza onu tahmin etti inden daha fazla sarsm flt. Maitland bagaj n içindekilere bakt alet tak m, mimarl kla ilgili dergiler y n ve kar s Catherine için eve götürdü ü yar m düzine beyaz Burgundy nin oldu u karton bir kutu. Büyükbabas geçen y l öldükten sonra annesi Maitland e yafll adam n flaraplar ndan baz lar n vermeye bafllam flt. Maitland, flimdi bir içki içebilirsin... dedi kendi kendine yüksek sesle. Bagaj kilitledi, araban n arkas na geçti ve ya murlu uyla flapkas n ve evrak çantas n ald. Çarp flma koltuklar n alt nda unutulmufl eflyalar ortal a saçm flt La Grande Motte da Dr Helen Fairfax la ç kt tatilin hat ras yar s boflalm fl bir günefl ya 13

14 tüpü, Helen in bir pediatri seminerinde sundu u bildirinin müsveddesi, Catherine e sigaray b rakt rmaya çal flt dönemde saklad küçük sigara paketlerinden biri. Maitland evrak çantas n sol elinde tutarak, bafl nda flapkas, sa omzunda ya murluk, bankete do ru yola ç kt. Saat üçü otuz bir geçiyordu, kazadan bu yana daha yar m saat bile geçmemiflti. Son kez adaya bakt. Araban n etraf ndaki karars z hareketlerinin yön verdi i y lankavi geçitlerin biçimini alan ve hâlâ beline gelen çimenler eski haline dönerken gümüfl renkli Jaguar neredeyse gizliyordu. Adan n üzerine ince sar bir çizgi çekildi; çimenlerden yükselir gibi görünen, topra n üzerinde hiç iyileflmeyen bir yara gibi irinlenen sevimsiz bir pus... Üstgeçidin alt nda bir kamyonun dizel motoru gümbürdedi. Maitland adaya arkas n dönerek setin aya na ad m att ve hafif rampadan güçlükle t rmand. Seti t rmanacak, geçen arabalardan birini durduracak ve yoluna devam edecekti. 14

15 II Set Toprak etraf nda l k, çamurlu bir nehir gibi ak yordu. Maitland setin yar s n kat etti inde kaygan rampada bir anda dizlerinin üstüne çöktü. Topra n aç lmam fl üst katman yaln zca çimenleri tafl maya yar yordu, yer henüz aç k yüzünden filizlenen fidelerle güçlenmemiflti. Maitland sa lam bir tutamak arayarak ve el çantas n kürek niyetine kullanarak güçlükle ilerledi. Seti t rmanma çabas onu tüketmiflti sanki, ama çabalamaya devam ediyordu. A z nda kan tad al nca durup oturdu. Tozlu rampada ba dafl kurarak cebinden mendili ç kar p a z na ve dudaklar na dokundu. K rm z leke titreyen a z n yasak bir öpücük gibi damgalam flt. Maitland sa flaka n n ve elmac k kemi inin yumuflak derisini duyumsad. Bere kula ndan sa burun deli ine kadar uzan yordu. Geniz bofl- 15

16 lu una dokundu unda bereli sinüs ve difl etlerini, sallanan bir köpek difli oldu unu hissedebiliyordu. Maitland soluklanarak trafi in tepesinde ilerleyiflini dinledi. Üstgeçit tüneli boyunca duyulan motorlar n gürültüsü susmak bilmiyordu. Adan n uç noktas ndaki tali yol art k iflliyordu, Maitland ya murlu unu geçen arabalara do ru sallad. Ama sürücüler tepedeki yol iflaretlerine ve otobanla ana kesiflme noktas na odaklan yorlard. Uzaktaki ifl kuleleri akflam karanl n n içinde yükseliyordu. Maitland Marylebone üzerindeki l k pusa göz gezdirdi inde kendi binas n hemen hemen seçebiliyordu. On yedinci kattaki cam perde duvarlar n arkas nda bir yerlerde sekreteri bir hafta sonraki finans komite toplant s n n ajandas n dolduruyor, patronunun bu otoban banketinde a z kanlar içinde çömelmifl durdu unu akl n n ucundan bile geçirmiyordu. Maitland in omuzlar titremeye bafllad, diyafram n patlatan h zl bir titremeydi bu. Kendini zorlayarak spazm bast rd. Bo az n t - kayan balgam yutup yeniden kazay düflünerek, afla ya, Jaguar a do ru bakt. H z s n r n görmezden gelmesi aptalcayd. Catherine i yeniden görmek istiyor, genifl beyaz odalar yla resmi ve so uk evlerinde rahat edece i an iple çekiyordu. Helen Fairfax la, bu duyarl kad n doktorun sevimli ve konforlu dairesinde geçirdi i üç günden sonra bo uluyormufl gibi bir hisse kap lm flt. Maitland aya a kalk p rampada bir uçtan bir uca yavafl yavafl yürüdü. Bulundu u yerden üç metre yukar da otoban n zorlu banketi ve tahta payandalardan oluflan parmakl k vard. Evrak çantas n rampaya f rlatt. Ayaklar ve ön kollar üzerinde yengeç gibi ilerleyerek daha s olan topraktan t rmand, iki elini birden kullanarak beton bankete uzand ve kendini yolun üzerine att. T rmanmaktan bitkin bir halde sallanarak tahta bir aya n üzerine oturdu. Ellerindeki kiri pantolonuna sildi. Evrak çantas ve ya murluk ayaklar n n ucunda bir serserinin v r z v r eflyalar gibi, bir kir bohças görünümünde duruyordu. Ter kumafl delerek ceketinin içindeki gömle ini y k yordu. Kan a z ndan taflacak kadar yo undu ama bu s v y düflünmeden yuttu. Aya a kalkt ve yüzünü yaklaflan trafi e çevirdi. Üç flerit dolusu araç h zla ona do ru geliyordu. Üstgeçidin alt ndaki tünelde belirerek h zl viraj boyunca süratlendiler. Trafi in yo un oldu u saatler 16

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür.

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. Londra Üniversitesi, Goldsmiths College da Dilbilim ö renimi gördükten

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen bir yerde geçirdi. Yap mc l n üstlendi i Born Again adl

Detaylı

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r.

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r. JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061 PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey in Newark kentinde do an Philip Roth, Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi görmüfltür. Ard ndan Chicago da ngiliz

Detaylı

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak girdi. Daha sonra Wolverhampton Polytechnic te yüksek lisans

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan,

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, çeflitli antolojilerde fliirleri yer alan Melville ayn zamanda

Detaylı

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl bölümünde ö renim gördü. Çeflitli üniversitelerde ve

Detaylı

John Fowles Mantissa

John Fowles Mantissa JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi MEHMET KANAR 01.01.1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1970-1971 öğrenim

Detaylı

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar etmesi, iki y l sonra da annesinin gizemli bir trafik kazas

Detaylı

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n banliyölerinde geçirdi. Iowa Üniversitesi nde e itim gördü- ü s

Detaylı

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704 SAS A STANIS IĆ Sas a Stanis ić 1978 y l nda Do u Bosna n n Vis egrad flehrinde, Bosnal bir annenin ve S rp bir baban n çocu u olarak do du. 1992 y l nda 14 yafl nda bir çocukken S rp birliklerinin, do

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan sonra Fransa'da hukuk tahsili yapmıştır. İran'da beş

Detaylı

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi alır. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz TAYEB SALİH Tayeb Salih (1929-2009) Sudan da doğdu. Hartum Üniveristesinde eğitim gördü. Bir süre ülkesinde öğretmenlik yaptıktan sonra İngiltere ye yerleşen Salih, uzun bir süre BBC nin Arapça bölümünü

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve simgecilikten yararlanan ve entelektüel bir k flk rt c l k içeren

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve Goldsmiths College da eğitim gördü. 1995 yılında Ulster

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü.

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. Edebiyat dergilerinde birçok k sa hikâyesi yay mland ktan sonra, 1991

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı yıl sonra ordudan ayrılıp, üniversitede İngilizce üzerine

Detaylı

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini tamamlad ktan sonra devam etti i Melbourne deki Monash University,

Detaylı

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün derslerini d flar dan takip etti. Sudan da uluslararas

Detaylı

ISBN

ISBN DAVID LODGE 1935 te Londra da do an David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun oldu. 1959 da ayn üniversiteden yüksek lisans derecesi ald. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

Urs Widmer. Babamın Kitabı

Urs Widmer. Babamın Kitabı URS WIDMER Urs Widmer 1938 de Basel de doğmuştur. Basel, Montpellier ve Paris te Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, ayrıca Tarih öğrenimi görmüştür. Walter ve Suhrkamp yayınevlerinde editörlük

Detaylı

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü.

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. Hindistan daki Benares Hindu Üniversitesi nde Doğu felsefesi

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt MEHMET KANAR 01. 01. 1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra 1970-1971 öğrenim

Detaylı

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan Vigouroux, romanc l n n yan s ra Le secret de famille (1993),

Detaylı

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da Mara-Cassens Ödülü ve 2010 da da en umut vadeden genç yazarlara

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan bir ailedendi. 1927 de Dublin deki Trinity College

Detaylı

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi gördü. Ard ndan Chicago da ngiliz edebiyat,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

22 (Anten ba -1) 23. (Anten ba -2) (Teleskop kapa ) (Anten-1) (Anten-2) (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1)

22 (Anten ba -1) 23. (Anten ba -2) (Teleskop kapa ) (Anten-1) (Anten-2) (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1) maketyazison 3/7/08 2:53 PM Page 2 22 (Anten ba -1) 23 (Anten ba -2) 19 (Teleskop kapa ) 13 (Anten-1) 20 (Anten-2) 16 21 (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1) 14 A (Günefl paneli-2)

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College

JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les Ports du Nord, Seuil, 1997; Travesti, Maren Sell, 1991;

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada

EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada gösterilen José Edmundo Paz Soldan 1967 yılında Bolivya

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren

JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren romanlarıyla yüzyılın önemli yazarları arasına girmiştir.

Detaylı

Pascal Bruckner. H nç Aylar

Pascal Bruckner. H nç Aylar PASCAL BRUCKNER Romanc, denemeci ve filozof Pascal Bruckner 1948 y l nda Paris te do du. Paris Üniversitesi nde ö renim gördü. Felsefe yüksek lisans n n ard ndan, edebiyat doktoras yapt. 1986 y l nda California

Detaylı

JEAN GENET (D. 19 Aralık 1910 Ö. 15 Nisan 1986) Paris te doğdu. Evlilikdışı bir çocuk olduğu için annesi tarafından terk edildi, on yaşına değin bir

JEAN GENET (D. 19 Aralık 1910 Ö. 15 Nisan 1986) Paris te doğdu. Evlilikdışı bir çocuk olduğu için annesi tarafından terk edildi, on yaşına değin bir JEAN GENET (D. 19 Aralık 1910 Ö. 15 Nisan 1986) Paris te doğdu. Evlilikdışı bir çocuk olduğu için annesi tarafından terk edildi, on yaşına değin bir yetimhanede ve Morvan da bir çiftçi ailesinin yanında

Detaylı

ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır.

ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır. ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır. Yayımladığı ilk romanlarının ardından uzun süre yazmaya ara vermiş

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di.

Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Doğal olarak esinini Kızılderili efsaneleri ve masallarından alarak,

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS 1936 doğumlu Amerikalı roman ve hikâye yazarı Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp

THOMAS EUGENE ROBBINS 1936 doğumlu Amerikalı roman ve hikâye yazarı Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp THOMAS EUGENE ROBBINS 1936 doğumlu Amerikalı roman ve hikâye yazarı Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du de Edinburgh College of Art bitirdi ten 1979 a kadar tiyatroyla ve

ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du de Edinburgh College of Art bitirdi ten 1979 a kadar tiyatroyla ve ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du. 1967 de Edinburgh College of Art bitirdi. 1970 ten 1979 a kadar tiyatroyla ve gazetecilikle ilgilendi, Britanya n n ilk feminist

Detaylı

Ursula K. Le Guin Le Guin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di.

Ursula K. Le Guin Le Guin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Ursula K. Le Guin Le Guin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Doğal olarak esinini Kızılderili efsaneleri ve masallarından

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı