BAYMAK BG SER S GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYMAK BG SER S GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 BAYMAK BG SER S GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

2

3 De erli Tüketicimiz, Cihaz n z n kolay kullan labilir, basit ve çal flma fonksiyonlar n n tüm beklentilerinize cevap verecek flekilde dizayn edilmifl olmas sebebiyle brülörden en yüksek performans alman z hedeflenmifltir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç kta; brülörünüzü do ru ve verimli kullan lmas ile ilgili olarak çok faydal bilgi ve aç klamalar yer almaktad r. Lütfen brülörünüzü, bu kitapç okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü y l d r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. Size bu kitapç kla birlikte servis hizmeti alabilece iniz, servis istasyonlar yla ilgili bilgileri içeren Yetkili Servis Kitapç verilmifltir. Brülörün ilk çal flt rma iflleminin Yetkili Servis taraf ndan yap lmas zorunludur. Aksi takdirde, brülör garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Cihaz ile ilgili gerekli talimatlar afla daki gibidir. Bu cihaz fiziksel ve zihinsel yetenekleri geliflmemifl yada gerekli teknik bilgi birikimine sahip olmayan, cihaz kullan m ile ilgili e itim almam fl kifleler taraf ndan kullan lmamal d r. Cihaz yetkili kifliler taraf ndan çal flt r lmal, yetkisiz kifliler ve çocuklar taraf ndan cihaza müdahalesi engellenmelidir. BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel: (6)

4 çindekiler. El Kitab na iliflkin.... El Kitab içeri i.... Kullan lan Semboller El kitab Kime Hitap Ediyor...5. Güvenlik...6. flartlara Uygun Kullan m...6. Genel Güvenlik Uyar lar Standart ve Normlar...8. CE iflaretlemesi Brülör Montaj Öncesinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar....6 Genel Brülör Ekipmanlar ve Tan t m Teknik Veriler BG- Serisi Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG- Serisi Gaz Brülörleri Kapasite E rileri BG- Serisi Çift Kademeli Gaz Brülörleri BG- Serisi Gaz Brülörleri Kapasite E rileri BG-3 Serisi Oransal Gaz Brülörleri BG-3 Serisi Gaz Brülörleri Kapasite E rileri Gaz Bafll Bas nç Kay p De erleri Alev Boyu ve Alev Çap Diyagram.... Montaj.... Brülörün kazana montaj.... Karfl Bas nçl Kazanlara Montaj....3 Elektrik Ba lant s Devreye Alma Genel Kontroller Bir Kademeli Brülörün Çal flt r lmas ki Kademeli Brülörün Çal flt r lmas Oransal Kademeli Brülörün Çal flt r lmas Yakma Ayarlar Gaz Ayar VGD -5 serisi gaz valfi MB DLE Serisi Tek Kademeli Multiblok MB ZRD (LE) 5- Serisi Gaz Valfi Hava Ayar Emisyon Ölçümleri Hava Presostat Fonksiyon Kontrolleri...3

5 6. Ar za/sorun Giderme Tablosu Gaz hatt nda Bulunmas Gereken Gaz Yolu Ekipmanlar Gaz Brülörleri Genel kapasite Tablosu Önemli Uyar lar

6 El Kitab na iliflkin. El Kitab na iliflkin Cihaz çal flt rmadan bu k lavuzu itina ile okuyunuz!. El Kitab içeri i Bu k lavuz; Baymak BG Serisi gaz brülörünün s üretici cihazlarla verimli ve etkin kullan labilmesi amac yla haz rlanm flt r. Bu kullan m k lavuzu içindeki bilgilerin özeti ve hitap etti i kifliler afla da verilmifltir. Brülörle ilgili tüm belgeleri brülörün bulundu u alanda muhafaza ediniz. Dökümantasyon çindekiler Kimler için Öngörüldü - Elektriksel ba lant flemalar - Hata ve ar za tablolar - Devre planlar Elektrik tasisat uzmanlar ve operatörler Montaj ve kullanma k lavuzu - fiartlara uygun kullan m - Teknik veriler - Talimatlar, Normlar, CE - Montaj yerine iliflkin uyarlar - Seçilmifl uygulama örnekleri - Çal flt rma/devreye alma - Montaj/Kurulum - Çal flt rma - Temizlik/Bak m - Çal flt rma - Temizlik/bak m Kalorifer tesisat uzmanlar Operatörler

7 El Kitab na iliflkin. Kullan lan semboller Tehlike! Dikkatsizlik sonucu yaflam ve vücut için tehlike içerir. Elektrik flok tehlikesi! Dikkatsizlik sonucu yaflam ve vücut için tehlike içerir. Dikkat! Uyar dikkate al nmazsa, çevre ve cihaz için tehlike içerir. Burada geçmifl deneyimler ve faydal bilgiler bulabilirsiniz. Di er dökümanlardaki ilave aç klamalara yard mc olur.3 El Kitab kime hitap ediyor? Bu kullanma talimat, kalorifer tesisinin operatörüne (iflletmecisine) ve kurulum yapan uzman tesisatç ya yöneliktir. 5

8 Güvenlik. Güvenlik Tehlike! Lütfen afla daki güvenlik uyar lar n önemle dikkate al n! Aksi takdirde hem kendinizi hem de baflkalar n tehlikeye atars n z.. fiartlara uygun kullan m Baymak BG brülörleri TS EN 676 standard na uygun olarak üretilmifltir. Çal flma sahalar ; DIN 788, TS EN 676 standartlar nda yanma tüpleri ve TS EN 33 standartlar nca ebatlar tan mlanm fl yanma odalar d r. Standart ve flartlara uygun olmayan yanma odalar nda hacimlerinde çal flt rma ve/veya devreye alma sonucu oluflabilecek hasarlarda cihaz garanti kapsam d fl nda kal r ve oluflabilecek maddi manevi hasarlardan üretici/ithalatç firma sorumlu tutulamaz. lgili yasa gere i cihaz n kullan m ömrü (y l) d r. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar. Genel güvenlik uyar lar Tehlike! Brülörünüzün üzerindeki uyar lar lütfen dikkate al n z. Brülörün yanl fl çal flt r lmas önemli zararlara yol açabilir. Baymak brülörlerinde ilk defa iflletime alma, ayarlama, bak m ve temizlik ifllemleri sadece yetkili servis taraf ndan yap lmal d r! Kalorifer tesisinde ve/veya brülör üzerinde ar zalar meydana geldi inde, tesis durdurulmal d r. Hasarl parçalar sadece yetkili servis taraf ndan de ifltirilmelidir. Kullan lan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül etmeli ve söz konusu parçalar Baymak brülörler ile ba lant l olarak imalatç s taraf ndan onaylanm fl olmal d r. Sadece orijinal yedek parçalar kullan lmal d r. Civata boyas yla mühürlenmifl ba lant lar kesinlikle uzman ve onayl servis olmayan bir kifli taraf ndan aç lmamal veya de ifltirilmemelidir. Bu mühürler kusursuz ve güvenli iflletim için gerekli olan civatalar n de ifltirilmedi ini kan tlamaktad r. Mühürlere zarar verildi inde cihaz n garantisi sona erer. 6

9 Güvenlik Brülörlerde yap lacak tadilat, gelifli güzel yap sal de ifliklikler ve buna benzer tüm de ifliklikler yasakt r. Çünkü bu gibi de ifliklikler insanlar tehlikeye atabilmekte ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar dikkate al nmad nda cihaz n garantisi sona erer! Havaland rma ve hava tahliye deliklerinin kapat lmas ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasakt r. Cihaz n hemen yak n nda patlay c veya kolay tutuflan maddeler (malzemeler) bulundurmay n z. Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu u taktirde elektrikli flalterleri çal flt rmay n z.! Odalar derhal iyice havaland r n ve gaz kesme tertibat n / tertibatlar n ve/veya Gaz vanalar n kapat n z. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz Tedarik iflletmesi haberdar edilmelidir. Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu bafll k ve kaplama parçalar ç kart lmadan önce kazan n üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çal.malar sadece yetkili servis taraf ndan gerekli tüm önlemler al narak yap labilir! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren Servis Teflkilat Kitapç verilmifltir. Cihaz n z n ilk çal flt rmas n mutlaka Baymak Yetkili Servisine Yapt r n z. Aksi takdirde cihaz n z garanti kapsam d fl nda kal r. Firmam z ürünler üzerindeki yap lacak de ifliklikleri ve de ifltirmeleri önceden haber vermeksizin uygulama hakk n sakl tutar. 7

10 Güvenlik.3 Standartlar ve normlar EN 659 Muhafazalarla Sa lanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donan mlar nda) 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 9/396/EEC Gaz Yakan Cihazlara üflemeli-gaz yak tlar için TS EN 676 Brülörler-Otomatik üflemeli - Gaz yak tlar için 9//EEC Yeni s cak su kazanlar için Verimlilik direktifi 6/95/EC Düflük gerilim direktifi (Yerel güç ve gaz da t m firmalar n n düzenlemeleri). CE flaretlemesi CE-iflareti, Baymak BG modeline ait brülörlerin 6/95/EC Alçak Gerilim direktifi ve 89/336/AET direktifi (Elektromanyetik Uygunluk, EMV) gere i AET ye üye ülkelerin yasal nizamnamelerine iliflkin uyarlama kurulu taleplerini yerine getirdi ini ifade etmektedir. 89/336/AET nolu direktif, sadece brülörün gere ine/flartlara uygun bir flekilde çal flt r lmas halinde yerine getirilebilmektedir.ts EN 55 gere i ön görülmüfl çevre koflullar na uyulmal d r. Cihaz n, sadece gere ine / flartlara uygun bir flekilde monte edilmifl olunan kalorifer sistemi ve baca ile çal flt r lmas na izin verilir. Elektri in gere ine uygun bir flekilde topraklanm fl olmas, brülörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi (örne in y ll k bak m) sa lanmal d r. Cihazda yap lacak parça de iflimlerinde, sadece imalatç taraf ndan belirtilmifl olan orijinal parçalar kullan lmal d r. 8

11 Güvenlik 65/ M Gaz Brülorü 65/ M Gaz Brülorü /75 T Gaz Brülorü /75 T Gaz Brülorü 9

12 Güvenlik.5 Brülör montaj öncesinde dikkat edilecek önemli noktalar > Tafl ma ve nakliye ifllemini cihaz n ambalaj üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak orjinal ambalaj ile yap n z. Ambalaj cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs...) etkenlere karfl koruyunuz. > Cihaz n ambalaj n açt ktan sonra ambalaj at klar n z uygun at k alanlar na at n z. Ambalaj at klar n z çocuklardan uzak tutunuz. > Cihaz ortam havas n kulland ndan cihaz n montaj CE ve TSE standartlar n n öngördü ü flekilde sürekli hava ak m bulunan ortama yap lmal d r. > Cihaz n ba l oldu u kat kaloriferi veya kazan uygun bir bacaya ba lanm fl olmal d r. > Brülörün uygulama yap laca bölgedeki gaz da t m flirketi flartnamelerine uygun ekipmanlar kullanarak ba lant yap n z. > Cihaz n z n elektrik hatt n n topraklamas n mutlaka yapt r n z. > Brülör namlusu k zakl olmas sebebi ile kazan tipine, yanma odas na göre uygun olan namlu boyu istenen seviyede ayarlanabilmektedir. Ayr ca uzun yada k sa namlulu brülör tipi ayr m yoktur.

13 Güvenlik.6 Genel brülör ekipmanlar ve tan t m Afla daki flekilde brülör komponentleri ve aç klamalar verilmifltir. lgili ulusal ve uluslararas standartlara uygun üretilmifl, IP 5 yal t m s n f na sahip elektrik kumanda panosu Yüksek bas nçl, yüksek verimli ve düflük ses seviyeli özel yap l fan Üstün teknoloji ürünü, hassas hava ayar olana sunan hava servo motoru Ask milleri sayesinde servis ve bak m kolayl Özel yanma bafll sayesinde ideal emisyon de erleri düflük NOx düflük CO de erleri optimum yak t hava kar fl m ile yüksek verimli yanma temin edilir. Kayar kazan ba lant flanfl sayeside tüm kazanlara uygun montaj olana Ayn anda hem gövde statik bas nc n hem de emifl bas nc n ölçen fark bas nç presostat sayesinde güvenli ve istikrarl çal flma Yüksek kaliteli alüminyumdan imal edilmifl hafif ve aerodinamik gövde Üstün alman teknolojisi ile üretilen hassas gaz ayar sa layan yüksek emniyetli gaz valfi

14 Teknik Veriler 3. Teknik Veriler 3.. BG - serisi tek kademeli gaz brülörleri Brülör Boyutlar Teknik Özellikler Brülör Tipi BG -5/ M Gaz Brülörü mbar BG -/8 M Gaz Brülörü mbar BG -3/ M Gaz Brülörü mbar BG -/35 M Gaz Brülörü mbar BG -5/85 M Gaz Brülörü mbar BG -65/ M Gaz Brülörü mbar BG -5/3 M Gaz Brülörü mbar Kcal/h Kcal/h Kapasite Do algaz Tüketimi LPG Gaz Tüketimi kw kw Nm3/h Nm3/h Nm3/h Gaz Bas nc Fan Motor Gücü 5 Hz te gerilim Nm3/h mbar kw V Kg A rl k Gaz Valfi GB-LE 57 GB-LE 57 GB-LE 57 GB-LE 57 MB-DLE 7 MB-DLE MB-DLE Ölçüler (mm) Brülör Tipi L Gmin Gmax H K B C ØN ØP M ØD BG -5/ M BG -/8 M BG -3/ M BG -/35 M BG -5/85 M BG -65/ M BG -5/3 M

15 Teknik Veriler 3.. BG - serisi (tek kademeli) gaz brülörleri kapasite e rileri BG - 5/ M 3 5 BG - /8 M BG - 3/ M BG - /35 M 3 BG - 5/85 M BG - 65/ M 3 BG - 5/3 M

16 Teknik Veriler 3.. BG- Serisi Çift kademeli gaz brülörleri Teknik Özellikler Brülör Tipi BG -/35 M Gaz Brülörü mbar BG -5/85 M Gaz Brülörü mbar BG -65/ M Gaz Brülörü mbar BG -/3 M Gaz Brülörü mbar BG -35/5 M Gaz Brülörü mbar BG -75/55 T Gaz Brülörü mbar BG -9/65 T Gaz Brülörü mbar BG -/75 T Gaz Brülörü mbar BG -3/875 T Gaz Brülörü mbar BG -5/5 T Gaz Brülörü mbar BG -75/5 T Gaz Brülörü mbar BG -/3 M Gaz Brülörü mbar BG -35/5 M Gaz Brülörü mbar BG -75/55 T Gaz Brülörü mbar BG -9/65 T Gaz Brülörü mbar BG -/75 T Gaz Brülörü mbar BG -3/875 T Gaz Brülörü mbar BG -5/5 T Gaz Brülörü mbar BG -75/5 T Gaz Brülörü mbar Kcal/h Kcal/h Kapasite Do algaz Tüketimi LPG Gaz Tüketimi kw kw Nm3/h Nm3/h Nm3/h Gaz Bas nc Fan Motor Gücü 5 Hz te gerilim A rl k Nm3/h mbar kw V Kg Gaz Valfi MB-ZRDLE 7 MB-ZRDLE 7 MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE 5 MB-ZRDLE 5 MB-ZRDLE 5 MB-ZRDLE MB-ZRDLE VGD.5 MB-ZRDLE 7 MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE Ölçüler (mm) L Gmin Gmax H K B C ØN ØP M ØD BG-/35 M BG-5/85 M BG-65/ M BG-/3 M BG-35/5 M BG-75/55 T BG-9/65 T BG-/75 T BG-3/875 T BG-5/5 T BG-75/5 T

17 Teknik Veriler 3.. BG- Serisi (Çift kademeli) gaz brülörleri kapasite e rileri BG - /35 M 3 BG - 5/85 M 3 BG - 65/ M BG - 35/5 M BG - 75/55 T BG - /75 T BG - 3/875 T BG - /3 M BG - 9/65 T BG - 5/5 T BG - 75/5 T

18 Teknik Veriler 3.3. BG-3 Serisi Oransal gaz brülörleri Brülör Boyutlar Teknik Özellikler Brülör Tipi BG 3-75/55 T Gaz Brülörü mbar BG 3-9/65 T Gaz Brülörü mbar BG 3-/75 T Gaz Brülörü mbar BG 3-3/875 T Gaz Brülörü mbar BG 3-5/5 T Gaz Brülörü mbar BG 3-75/5 T Gaz Brülörü mbar BG 3-75/55 T Gaz Brülörü mbar BG 3-9/65 T Gaz Brülörü mbar BG 3-/75 T Gaz Brülörü mbar BG 3-3/875 T Gaz Brülörü mbar BG 3-5/5 T Gaz Brülörü mbar BG 3-75/5 T Gaz Brülörü mbar Kcal/h Kapasite Do algaz Tüketimi LPG Gaz Tüketimi Kcal/h kw kw Nm3/h Nm3/h Nm3/h Gaz Bas nc Fan Motor Gücü 5 Hz te gerilim Nm3/h mbar kw V Kg A rl k Gaz Valfi VGD. VGD. VGD. VGD.5 VGD.5 VGD.5 VGD. VGD. VGD. VGD. VGD. VGD. Ölçüler (mm) Brülör Tipi L Gmin Gmax H K B C ØN ØP M ØD BG3-75/55 T BG3-9/65 T BG3-/75 T BG3-3/875 T BG3-5/5 T BG3-75/5 T

19 Teknik Veriler 3.3. BG-3 Serisi (Oransal) gaz brülörleri kapasite e rileri BG3-75/55 T BG 3-9/65 T BG3 - /75 T BG3-3/875 T BG3-5/5 T BG3-75/5 T

20 Teknik Veriler 3. Gaz bafll bas nç kay p de erleri (Namlu ucu kay p aba ) gaz bafll bas nc (mbar) 3 BG 5/M, BG /8, BG 3/M kapasite (kw) 9 gaz bafll bas nc (mbar) BG /35M - BG 5/85M - BG 65/M - BG 5/3M BG /35M - BG 5/85M - BG 65/M - BG /3M kapasite (kw) gaz bafll bas nc (mbar) BG 35/5M - BG 75/55T - BG 9/65T BG3 75/55T - BG3 9/65T kapasite (kw) 8 gaz bafll bas nc (mbar) BG /75T - BG 3/875T - BG 5/5T - BG 75/5 T BG3 /75T - BG3 3/875T - BG3 5/5T - BG3 75/5 T kapasite (kw) 8

21 Teknik Veriler D KKAT! Gaz bafll bas nç kay p ölçümleri atmosfer bas nc nda yap lm flt r. Devreye alma esnas nda yap lan ayarda kazan karfl bas nç de erine namlu ucu kay p de eride eklenmelidir. Namlu ucu kay p aba brülör çal fl rken yaklafl k hangi kapasitede çal flt n n tayin edilmesinde kullan l r. Örne in: PNamlu Bas nc = PÇal flma an nda ölçülen de er _ PKazan Karfl bas nc PÇal flma an nda ölçülen de er : 6,5 mbar ölçülmüfl olsun, PKazan Karfl bas nc : Kazan üreticisinden al n r. Örn :,5 mbar olsun. Formül uygulan rsa, P namlu bas nc mbar ç kar. Bu safhada hangi brülör tipi kullan l yor ise ilgili e riden bulunan de er tespit edilir. Brülörümüz BG /75 T olsun bu brülöre ait e ride mbar de eri ile e rinin çak flt noktadan iz düflüm al n rsa 7 kw de eri okunur. Yani brülörümüz bu anda 7 kw de erinde çal flmaktad r. 9

22 Teknik Veriler 3.5 Alev boyu ve alev çap diyagram D KKAT! Alev boyu ve çap diyagram flekilde gösterildi i üzere kullan lmaktad r. Kapasite art fl na göre alev boyunu ve çap n göstermektedir. Boya kabini endüstriyel bir f r n tasar m nda veya kazan yanma odas tasar m nda alev boyu ve çap bilgi amaçl kullan l r. Kazan yada f r n kapasitesinden dikey olarak alev çap ve alev boyu e rilerine do ru bir dikme çizilir ise e rinin alev çap n kesti i nokta alev çap n, bir üstteki e ride kesiflen nokta ise alev boyunun cm cinsinden ölçüsünü verir. Örne in: Kazan kapasitemiz 7 kw olsun. Dikey olarak e rilere do ru bir dikme ç k ld nda alev çap n n cm, alev boyunun 3 cm oldu u tespit edilecekdir.

23 Montaj. Montaj. Brülörün kazana montaj Brülörün kullan laca kazanlar için üretici firma taraf ndan kazan ile birlikte verilen brülör montaj flanfl bulunur. Bu flanfla, kullan lacak olan brülörün modeline göre tablolarda verilen flanfl ölçülerinde delik aç n z. Brülör ile birlikte verilen flanfl contas n flablon olarak kullanarak, difl çekilecek deliklerin yerlerini markalay n z. Bunu yaparken kazan kapa ile brülör flanfl aras na s zd rmazl k için verilen conta kullan lmal d r.

24 Montaj. Karfl bas nçl kazanlara montaj Brülörü kazana monte etmeden önce, namlu içinde bulunan alev hissedici ionizasyon elektrodunun konumunu afla daki flekilde verilen ölçülere uygun oldu una emin olunuz. Brülör namlusu ile kazan kapa aras nda kalabilecek boflluk, seramik elyaf bazl bir izolasyon malzemesi ile muhakkak suretle beslenmeli, kazan kapa n n afl r s nmas engellenmelidir. D KKAT! Karfl bas nçl kazanlarda brülörü monte ederken kazan duman borular ndan itibaren mm geçecek flekilde (A=) ayarlanmas gerekmektedir. Di er kazan modelleri için üretici firmalar n montaj kullanma k lavuzunda belirtilen ölçülere göre brülör montaj yap lmal d r. Aksi halde baca gaz s cakl yükselecek ve yak t sarfiyat artacakt r. mm onizasyon Çubu u Ateflleme Elektrodu

25 Montaj.3 Elektrik ba lant s Elektrik ba lant lar n brülörle birlikte verilen flemaya göre yap n z.elektrik tesisat n n çekilmesi ve ba lant lar n n yap lmas s ras nda genel emniyet kurallar na uyunuz.elektrik panosundaki topraklama klemensini topraklama tesisat yla muhakkak irtibatland r n z. Fabrika Ayarlar - Brülörler Do algaz ile çal flacak flekilde ayarlanm flt r. - Çift kademeli brülörler için servomotor ayar I. Kademe 5, II. Kademe 35 ön süpürme 9 olacak flekilde yap lm flt r. D KKAT! Brülörler mutlaka orijinal amblajlar nda sevk edilmelidir. D KKAT! Brülörün, montaj esnas nda servomotor, gaz valfi, impuls (girifl) borular veya presostattan tutarak kald rmay n z. D KKAT! Brülörü gaz hatt na ba lamadan önce gaz hatt n n içi tamamen temizlenmelidir. Gaz hatt ndan gelecek kat cisimler ve metal partiküllerin meydana getirece i hasarlar nedeni ile cihaz garanti kapsam d fl nda kal r. 3

26 Devreye Alma 5. Devreye alma 5. Genel kontroller BAYMAK gaz brülörleri mutlaka iyi havaland r lm fl yerlerde kullan lmal d r. Kapal kazan daireleri için asgari havaland rma kesiti bölge gaz da t m flirketi flartnamelerine göre yap lmal d r. D KKAT Brülörü devreye almadan önce mutlaka afla daki kontrolleri yap n z - Is tma sistemi su ile dolduruldu mu? - Termostatlar istenen s derecesine ayarl m? - Elektrik ba lant lar do ru yap ld m? - Elektrik ak m var m? - Gaz var m? - Kazan patlama kapa kontrol edildi mi? - Kazan dairesinde yeterli hava ak m var m? - Brülör do ru monte edildi mi? Kazan kapa kapat ld m? - Gaz hatt n n havas al nd m? S zd rmazl k testi yap ld m? 5.. Bir kademeli brülörün çal flt r lmas 5.. ki kademeli brülörün çal flt r lmas 5..3 Oransal brülörün çal flt r lmas - Ana gaz vanas n aç n z, valf giriflindeki manometreden gaz bas nc n kontrol ediniz. (max : mbar) - Kazan termostat veya presostat ayarlar n kontrol ediniz. - Brülör panosu üzerindeki iflletme flalterini () konumuna getiriniz. - Brülör fan motorunun devreye girdi ini kontrol ediniz sn sonra atefllemenin gerçekleflti ini kontrol ediniz. - 3 sn sonra gaz valfinin aç larak yanman n olufltu unu kontrol ediniz. - Alev kontrol sistemi (iyonizasyon) alev kontrolüne bafllayacakt r. - Kazan suyu s nd ktan veya kazan bas nc yükseldikten sonra brülör devreden ç kacakt r. - Ana gaz vanas n aç n z, valf giriflindeki manometreden gaz bas nc n kontrol ediniz. (max : mbar) - Kazan termostat veya presostat ayarlar n kontrol ediniz. - Brülör panosu üzerindeki iflletme flalterini () konumuna getiriniz. - Brülör fan motorunun devreye girdi ini kontrol ediniz sn sonra atefllemenin gerçekleflti ini kontrol ediniz. - 3 sn sonra gaz valfinin aç larak yanman n olufltu unu kontrol ediniz. - Alev kontrol sistemi (iyonizasyon) alev kontrolüne bafllayacakt r. - Kazan suyu s nd ktan veya kazan bas nc yükseldikten sonra brülör devreden ç kacakt r. - Ana gaz vanas n aç n z, valf giriflindeki manometreden gaz bas nc n kontrol ediniz. - Brülör panosu üzerindeki iflletme flalterini aç n z. - Oransal kontrol flalterini aç n z. Otomatik/El flalterini otomatik moduna getiriniz. - Oransal kontrol cihaz ndan s cakl k veya bas nç set de erlerini kontrol ediniz.

27 Devreye Alma - 36 sn sonra atefllemenin gerçekleflti ini kontrol ediniz. - 3 sn sonra gaz valfinin aç larak yanman n olufltu unu kontrol ediniz. - Alev kontrol sistemi (iyonizasyon) alev kontrolüne bafllayacakt r. - Kazan suyu s cakl veya buhar bas nc yükseldi inde oransal kontrol cihaz brülörü minimum kapasiteye getirecektir. - Brülör minimum kapasiteye geçti i halde kazan suyu s cakl veya buhar bas nc yükseliyor ise oransal kontrol cihaz brülörü durduracakt r. 5. Yakma ayarlar 5.. Gaz ayar Gaz valfinin montaj, demontaj ve ayar esnas nda valf üreticisini talimatlar na uyunuz VGD - 5 serisi gaz valfi Gaz valfinin montaj, demontaj ve ayar esnas nda valf üreticisini talimatlar na uyunuz. VGD serisi gaz brülörleri BG 3 serisi oransal brülörler için kullan lmaktad r. 5

28 Devreye Alma 5... MB DLE serisi tek kademeli multiblok MB DLE serisi gaz brülörleri BG serisi tek kademeli brülörler için kullan lmaktad r. Ana ak fl miktar ayar yaln zca V de mümkündür. Civatalar gevfletin Teslimattaki ana ak fl miktar ayar : (Aç k) ayar boya ile emniyetleyin. 6

29 Devreye Alma D KKAT! Ventil üzerine s k lan c vatalar için afla daki tork de erlerini dikkate al n z. Flanfl c vatalar n çapraz s ralamaya göre s k n z ve uygun alet kullan n z. Ventil hat üzerinden herhangi bir sebep ile demonte edilmifl ve tekrar monte edilmifl ise s zd rmazl k ve fonksiyon kontrolü yap lmal d r. Ventili hattan demonte etmeden filtre de iflimini afla daki s ralamaya göre yapabilirsiniz. - Gaz ak fl n kesin.(küresel vanay kapat n) - Resimde görülen kapak üzerindeki adet c vatay (,,3,) sökün ve kapa (5) ç kar n - Filtre kartuflunu(6) yuvas ndan ç kar n ve yenisi ile de ifltirin - Kapa kapat n ve c vatalar s k n.s k yap lan filtre de ifltirme ifllemlerinde kapa sabitlemek için kullan lan kendinden difl açan c vatalar n yerine Mx c vata kullan n - S zd rmazl k ve fonksiyon kontrolü yap n. tork de erleri/sistem aksesuarlar 7

30 Devreye Alma MB ZRD (LE) 5 - serisi gaz valfi MB ZRD (LE) serisi gaz brülörleri BG serisi çift kademeli brülörler için kullan lmaktad r : Regülatör kapa : flletme göstergesi 3 : Ventiller elektrik ba lant s (Fifl DIN EN ) : Presostat elektrik ba lant s (Fifl DIN EN ) 5 : Presostat 6 : Ölçüm eleman ba lant s G/8 mümkündür 7 : Ölçüm eleman ba lant s G/8 filtre önünde iki tarafl mümkündür 8 : Girifl flanfl 9 : Filtre (kapak alt nda) : Ölçüm eleman ba lant s G/8 ventil V den önce iki tarafl mümkündür : Gaz ak fl yönü : Ölçüm eleman ba lant s M ventil den sonra 3 : Ç k fl flanfl : Ölçüm eleman ba lant s G/8 V den önce iki tarafl mümkündür 5 : Ölçüm eleman ba lant s G/8 mümkündür 6 : M knat s, kademe V ve V 7 : K smi miktar ayar 8 : M knat s, kademe V 9 : Hidrolik freni veya ayar diski : Ayar kapak Ana ak fl miktar ayar yaln zca V de mümkündür Zorlay c kuvvet uygulamay n K smi ak fl miktar ayar halkas 8

31 Devreye Alma 5.. Hava ayar Hava miktar, istenilen kapasite ve kazan karfl bas nc na göre ayarlanmaktad r. Ayar esnas na emisyon ölçümü de yap larak ayar n do rulu u kontrol edilir. Çift kademeli ve oransal brülörlerde servomotor ayar yap l rken üretici talimatlar na uyunuz Emisyon ölçümleri Emisyon ölçümlerinde afla daki de erler referans kabul edilir : CO < mg/ kwh (93 ppm) NOx < 7 mg/ kwh Fazla hava oran, _,3 Emisyon ölçümleri esnas nda hatal ölçümlerden kaç nmak için kazan n s zd rmaz olmas önemlidir!!! 5.. Hava presostat Çift kademeli ve oransal brülörler sorunsuz çal fl rken hava presostat istenen min. bas nca afla daki gibi ayarlan r. Saydam kapa n c vatas n söküp,kapa yerinden ç kar n z Ayar tekerle ini bas nc artt racak yönde çeviriniz, brülörün ar zaya geçti i bas nç de erine dikkat ediniz. Presostat bas nc n brülörün ar zaya geçti i bas nç de erinden mbar düflük de ere ayarlay p,presostat kapa n kapat n z. Bu ayar n brülör min. yükte iken yap lmas tavsiye edilir. 9

32 Devreye Alma 5.3 Fonksiyon kontrolleri Çal flt rma denemesi : Brülörün flalteri aç k ve emniyet devresi tamam ise (gaz presostat,termostat,su seviye cihaz,presostat,alt bas nç gaz presostat,üst bas nç gaz presostat,gaz kaçak kontrol cihaz ) küresel vanay aç n,brülör çal flmaya bafll yacak ve gaz vanas n kapat n.rölenin program iflleyifli ateflleme zaman na kadar normal olmal.manyetik ventilin aç lmas esnas nda gaz bas nc düflecek ve alt bas nç presosotat brülörü emniyete alarak durduracakt r. Küresel vana tekrar aç ld nda gaz bas nc yükselecek ve alt bas nç presosotat emniyetten ç karak brülör otomatik olarak çal flmaya bafllar. Brülör çal fl rken ionizasyon devresini ay r n z. Brülör yand ktan sonra ar zaya geçecektir. Hava presostat n n de erini yükseltiniz : Brülör çal flmaya bafllar ancak hava bas nc yetersizli inden dolay ar zaya geçmesi gerekmektedir. D KKAT! Önsüpürme esnas nda manyetik ventiller enerjilenmemelidir. Ventillerin kapal konumda oldu unu kontrol ediniz. 3

33 Devreye Alma BG GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG-5/ M, BG-/8 M, BG-3/ M, BG-/35 M, BG-5/85 M, BG-65/ M, BG-5/3 M 3

34 Devreye Alma BG GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG-/35 M, BG-5/85 M, BG-65/ M, BG-/3 M, BG-35/5 M 3

35 Devreye Alma BG GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG-75/55 T, BG-9/65 T, BG-/75 T, BG-3/875 T, BG-5/5 T, BG-75/5 T 33

36 Devreye Alma BG 3 GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG 3 GAZ BRÜLÖRÜ ELEKTR K fiemasi BG3-75/55 T, BG3-9/65 T, BG3-/75 T, BG3-3/875 T, BG3-5/5 T, BG3-75/5 T 3

37 Ar za/sorun Giderme Tablosu 6. Ar za/sorun Giderme Tablosu 35

38 Gaz Hatt nda Bulunmas Gereken Gaz Yolu Ekipmanlar 7. Gaz Hatt nda Bulunmas Gereken Gaz Yolu Ekipmanlar Gaz selenoid valfi montajdan sonra brülöre mümkün oldu unca yak nda bulunmal d r, böylece gaz n 3 saniyelik emniyet zaman nda yanma bafll na ulaflmas sa lanm fl olur. Pe : Gaz Girifl bas nc Q : Brülör kapasitesi (KW) Not : Gaz valfi teknik bilgi ve detaylar için gaz valfi kullan m kitapç na bak n z 36

39 Gaz Brülörleri Genel Kapasite Tablosu 8. Gaz Brülörleri Genel Kapasite Tablosu Tek Kademeli Gaz Brülörleri Brülör Tipi BG -5/ M Gaz Brülörü mbar BG -/8 M Gaz Brülörü mbar BG -3/ M Gaz Brülörü mbar BG -/35 M Gaz Brülörü mbar BG -5/85 M Gaz Brülörü mbar BG -65/ M Gaz Brülörü mbar BG -5/3 M Gaz Brülörü mbar Kcal/h Kcal/h Kapasite Do algaz Tüketimi LPG Gaz Tüketimi kw kw Nm3/h Nm3/h Nm3/h Gaz Bas nc Fan Motor Gücü 5 Hz te gerilim Nm3/h mbar kw V Kg A rl k Gaz Valfi GB-LE 57 GB-LE 57 GB-LE 57 GB-LE 57 MB-DLE 7 MB-DLE MB-DLE ki Kademeli Gaz Brülörleri Brülör Tipi BG -/35 M Gaz Brülörü mbar BG -5/85 M Gaz Brülörü mbar BG -65/ M Gaz Brülörü mbar BG -/3 M Gaz Brülörü mbar BG -35/5 M Gaz Brülörü mbar BG -75/55 T Gaz Brülörü mbar BG -9/65 T Gaz Brülörü mbar BG -/75 T Gaz Brülörü mbar BG -3/875 T Gaz Brülörü mbar BG -5/5 T Gaz Brülörü mbar BG -75/5 T Gaz Brülörü mbar BG -/3 M Gaz Brülörü mbar BG -35/5 M Gaz Brülörü mbar BG -75/55 T Gaz Brülörü mbar BG -9/65 T Gaz Brülörü mbar BG -/75 T Gaz Brülörü mbar BG -3/875 T Gaz Brülörü mbar BG -5/5 T Gaz Brülörü mbar BG -75/5 T Gaz Brülörü mbar Kcal/h Kcal/h Kapasite Do algaz Tüketimi LPG Gaz Tüketimi kw kw Nm3/h Nm3/h Nm3/h Gaz Bas nc Fan Motor Gücü 5 Hz te gerilim Nm3/h mbar kw V Kg A rl k Gaz Valfi MB-ZRDLE 7 MB-ZRDLE 7 MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE 5 MB-ZRDLE 5 MB-ZRDLE 5 MB-ZRDLE MB-ZRDLE VGD.5 MB-ZRDLE 7 MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE MB-ZRDLE Oransal Gaz Brülörleri Brülör Tipi BG 3-75/55 T Gaz Brülörü mbar BG 3-9/65 T Gaz Brülörü mbar BG 3-/75 T Gaz Brülörü mbar BG 3-3/875 T Gaz Brülörü mbar BG 3-5/5 T Gaz Brülörü mbar BG 3-75/5 T Gaz Brülörü mbar BG 3-75/55 T Gaz Brülörü mbar BG 3-9/65 T Gaz Brülörü mbar BG 3-/75 T Gaz Brülörü mbar BG 3-3/875 T Gaz Brülörü mbar BG 3-5/5 T Gaz Brülörü mbar BG 3-75/5 T Gaz Brülörü mbar Kcal/h Kapasite Do algaz Tüketimi LPG Gaz Tüketimi Kcal/h kw kw Nm3/h Nm3/h Nm3/h Gaz Bas nc Fan Motor Gücü 5 Hz te gerilim Nm3/h mbar kw V Kg A rl k Gaz Valfi VGD. VGD. VGD. VGD.5 VGD.5 VGD.5 VGD. VGD. VGD. VGD. VGD. VGD. 37

40 Önemli Uyar lar 9. Önemli Uyar lar Ürün Garanti fiartları ile lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar : Baymak A.fi. tarafından verilen ürün garantisi, normal kullanım flartlarında kullanılmamasından do acak arıza ve hasarları kapsamaz. Buna ba lı olarak afla ıdaki flıklar dikkatinize sunulmufltur:. Ürününüzü aldı ınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahribat, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi - tahrib edilmesi halinde garanti kapsamı dıflındadır. 3. Cihazınızın montaj ve kullanma kılavuzunuzda tarif edildi i flekli ile kullanınız.. Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlarda garanti kapsamı dıflındadır. 5. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluflabilecek hasarlar garanti kapsamı dıflındadır. 6. Yetkili servis elemanları dıflındaki flahıslar tarafından bakım, onarım veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmalıdır. 7. Kullanıcının periyodik olarak yapması icap eden bakım ve kontrolleri yapmamasından do acak hatalar garanti kapsamı dıflındadır. 8. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldı ı satıcı, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur. 9. Hatalı yerlefltirme, hatalı boru ba lantıları, hatalı kapasite seçimi, yetersiz baca sistemi, düflük veya yüksek oynayan voltaj, brülörün kurcalanması veya ayar yapılmak istenmesi, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama flartlarından do acak arızalar, cihazın uygun olmayan yakıtla yakılması garanti kapsamı dıflındadır.. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar, garanti kapsamı dıflındadır. ÜRET C /SATICI F RMA B LG LER BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel: (6) Fax: (6)

41 Garanti fiartlar GAZ BRÜLÖRLER GARANT fiartlari ) Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve y ld r. ) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 3 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 5 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. ) Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; - Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt dan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, - Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, - Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. Garanti Kapsam Haricinde Olan Genel Hususlar Afla da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. ) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım flartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluflabilecek ar zalar ve sorunlar ) Ürünün ilk çalıfltırma iflleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri harici yetkisiz 3.flahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluflan arızalar ve sorunlar (*) Termosifon, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, fiofben ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıfltırma ifllemi yapılmamaktadır. 3) Ürünün müflteriye tesliminden sonra, nakliye/taflıma sırasında oluflabilecek hasarlar ) Tüketici taraf ndan yap lan yanl fl depolama ve ortam koflullar nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve ar zalar 5) Do al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıfl etkenler, mevsimsel hava flartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, fliddetli rüzgar, yıldırım düflmesi, kireç, tesisatın aflırı kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taflıma, ürünün dona maruz kalması, baca ba lantılarının donması, bacadan ya mur suyu girmesi, susuz çalıflma v.b.) nedeniyle oluflan arızalar ve sorunlar 6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıflma koflullarının sa lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de eri, gaz besleme basıncı, sigorta de eri, topraklama, yak t cinsi, yak t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya de iflken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar 7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar zalar ve sorunlar 8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba lantıları, baca ba lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 39

42 Garanti Belgesi GAZ BRÜLÖRLER Belge Numaras : 868 Belge zin Tarihi : 9/6/ NOTLAR: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 9/6/ MALIN : Cinsi : Gaz Brülörü Markas : Baymak Modeli : Bandrol ve Seri No. : Teslim Tarihi/Yeri : Garanti Süresi : Y l Azami Tamir Süresi : 3 ifl günü BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel. : (6) Internet :

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK EURO - EURO NOX PAKET H DROFORLAR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Periferik Pompal Paket Hidrofor Sistemleri Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU PER FER K POMPALI KÜREL H DROFOR S STEMLER Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya

Detaylı

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0099 Rev.02 09/09/2008 UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KEND NDEN EM fil JET DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar Villalar Apartmanlar Lokantalar Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 98.6 Rev. 4//27 KEND

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Size

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0086 - Rev.02-24/06/2008 BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI!

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK DO ALGAZ SOBASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS 12 DS 12 Fanl DS 9 DS 9 Fanl DS 6 H DS 9 H 1 2 7 4 5 6 7 3 1 Üst Panjur 2 Gövde 3 Servis Kapa 4 Termostat Dü mesi 5 Piezo Çakmak 6 Ön Cam

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0142 - Rev.03-25/12/2008 BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu mutlaka okuyunuz. Size bu k lavuzla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK DO ALGAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 3501 TEK MOTORLU 3502 Ç FT MOTORLU 6500 TEK MOTORLU 8001 Ç FT MOTORLU 8002 Ç FT MOTORLU Ç FT F LTRE FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER Baymak

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

GULLIVER RS-RSD SER LER

GULLIVER RS-RSD SER LER Teknik Broflür Do algaz GULLIVER RS-RSD SER LER Tek - ki Kademe Gaz Brülörleri RS 5 Tek Kademe 16 33 kw RS 5D ki Kademe 16/8 345 kw Riello Gulliver RS 5 serisi, yüksek yanma performans na ra men küçük

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 40 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) Riello 40 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam bir ürün gam d r.

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX

ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX 03 05 05 05 05 06 06 06 08 Mühür Dirsek erişilebilir alan Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 ENJEKTÖR Şekil 6 Şekil 7 SİLİNDİRİK KONİK Şekil 8 Şekil

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 AP LCD / 65 AP LCD / 80 AP LCD / 100 AP LCD 50 AP KONFOR / 65 AP KONFOR / 80 AP KONFOR / 100 AP

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI

BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 1 K 45/50 M 1 K 45/50 T - 2 K 45/50 T 1 K 55/100 T - 2 K 55/100 T - 3 K 55/100

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 4 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) 3 3 8 46 93 4 6 8 Riello 4 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu,

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

DO ALGAZ / LPG LE ÇALIfiAN BDU 10 HERMET K SOBA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DO ALGAZ / LPG LE ÇALIfiAN BDU 10 HERMET K SOBA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DO ALGAZ / LPG LE ÇALIfiAN BDU 10 HERMET K SOBA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BDU 10 www.baymak.com.tr çindekiler: 1. El Kitab na liflkin...3 1.1 Montaj Öncesi Uyar lar...3 1.2 Yer Seçimi...3 1.3 Kullan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu DOLCEVITA DPY 24-28 - 33 F Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç kta;

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı