Karada fiirketler Grubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karada fiirketler Grubu"

Transkript

1

2 KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. LTD. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) (pbx) +90 (212) (212) (212) (212) (212) Fax:+90 (212) (212) Web: TELEKOM ELEKTRON K KOLL. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) (pbx) +90 (212) (212) (212) (212) (212) Fax:+90 (212) (212) Web: EGE ELEKTRON K EGE ELETRON K LAB. Cumhuriyet Bulvar No:185/1 D:1 Alsancak zmir / TÜRK YE Tel: +90 (232) (232) Fax:+90 (232) (232) Web: editör: Nilay Karada grafik&baski: macreklam

3 Karada fiirketler Grubu Karada fiirketler Grubu 30 lu y llar, Türkiye nin ça dafllaflma yolunda at l mlar n bafllatt y llard r. Günümüzde her geçen gün yeni geliflmelere sahne olan elektronik dünyas n n imkanlar n dünyaca en tan nm fl markalar ile müflterilerine sunan KARADA GRUBU nun geçmifli 30 lu y llara kadar dayanmaktad r y l nda Adem Karada n Schaub (ITT-Schaub Lorenz) mümessilli iyle temelini att KARADA ELEKTRON K, müflterilerine geliflen dünya teknolojilerini sunarken izledi i dürüst ve çal flkan hizmet anlay fl yla giderek güçlenmekte ve 1978 y l ndan itibaren, faaliyet alan n geniflleterek bünyesine ekledi i dünyan n en önemli markalar n n Türkiye distribütörlü ünü baflar ile yürütmektedir de TELEKOM kardefl flirketinin kurulufluyla ve 1997 de de EGE ELEKTRON K in Karada Grubu Ege fiubesi olarak faaliyete geçmesi ile daha da güçlenen KARADA GRUBU, 1932 den bu yana de iflmeyen tutumu, birikimi ve deneyimiyle teknolojinin zirvesindeki ürün ve markalarla her gün kendini yenilemektedir. KARADA GRUBU fi RKETLER ARTIK B R TEKNO GROUP ÜYES D RLER. Karada Grubu kendi hizmet flirketlerinin yan s ra Türkiye çap nda yetkili bayi ve bölge ofisleriyle, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Ürdün, Cezayir ve Dubai deki çözüm ortaklar yla da yerinde ve h zl hizmeti amaç edinmifltir. Hizmet Yeterlilik Belgeli Teknik Servis ve Garanti Belgeli Ürünler

4 proje ve teknoloji danıflmanlık grubu Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir teknoloji grubudur. Günümüzün artan rekabet ortam, piyasaların globalleflme e ilimi ve müflterilerimizin, daha iyi hizmet, daha modern ve aynı zamanda ekonomik çözümler arayıflı, sektördeki ileri gelen firmalar güçbirli i ve ortak çalıflma arayıflına itmifltir. Hangi Konularda Hizmet Sunar Projelendirme, Danıflmanlık, fiartname ve yönetmelikler, Kontrolörlük, Malzeme sa lamak, Uygulama ve teknik servis hizmetleri, Taahhüt, Satıfl sonrası hizmetleri. Genifl Hizmet Alan Yangın algılama sistemleri Seslendirme ve anons sistemleri Uydu anten sistemi ve kablolu TV sistemleri ve IPTV Hırsız alarm sistemleri Kartlı geçifl sistemleri Hotel TV cihazları Interaktif TV sistemleri Enformasyon display ve yönlendirme sistemleri CCTV kapalı devre kamera güvenlik sistemleri Bu sistemlerle ilgili TCP/IP altyapı ve malzemeleri Intercom sistemleri Konferans sistemleri IP Telefon Santralları Genifl Ürün yelpazesi Esser - Yangın Algılama Sistemleri Spectrex - Alev Dedektörleri SD3 - Gaz Dedektörleri GFE Global Fire Equipment - Yangın Algılama Sistemleri Honeywell - Güvenlik ve Kartlı Geçifl Sistemleri Maxxess - Kartlı Geçifl Sistemleri Korlta - Kartlı Geçifl Sistemleri Polytron - Uydu Anten Sistemleri Delta - Kablolu TV ve Uydu Amplileri Paso - Seslendirme ve Anons Sistemleri Paso - Konferans Sistemleri AV-Digital - Seslendirme ve Anons Sistemleri Proel - Seslendirme ve Anons Sistemleri Proel - Profesyonel Ses ve Görüntü Sistemleri Sanyo -CCTV Acti - IP / CCTV ION - CCTV Kayıt Cihazları Moser Baer - Saat Sistemleri Commtech Wirelless - Paging & Haberleflme Sistemleri VDA - Interaktif Hotel TV & IPTV Sistemleri Philips - Hotel TV LG - Hotel TV Samsung - Hotel TV ROTAL - Fiberoptic Alt Yapı Sistemleri Ritto - Video Intercom Sistemleri Aiphone - Video Intercom Sistemleri Ericsson - IP Telefon Sistemleri Multitech - Information Display Sistemleri

5 proje ve teknoloji danıflmanlık grubu Tekno Group Tekno Group un Müflterilerine sa lad avantajlar Uluslararası standardlarda proje, uygulama ve danıflmanlık. En modern teknoloji ve ürünlere ulaflabilmek. Genifl servis a ı ve kesintisiz hizmet. Güvenilirlik: TSE belgeli Teknik Servisler ve Sanayi Bakanlı ı onaylı ve Garanti Belgeli ürünler. Komple Çözümler - Tek kaynaktan. Entegre Sistem Çözümleri. Yurt Çap nda Hizmet A stanbul Ankara zmir Mu la - Bodrum Antalya Konya Di er bölgeler Uluslar Aras Projeler Rusya Bulgaristan Romanya Azarbeycan Gürcistan Türkmenistan Kazakistan Tacikistan K rg zistan Libya Cezayir Irak Dubai

6 Entegre Sistemler WINMAG Bina Yönetim Sistemi

7 entegre sistemler ak ll yap lar ve tesisler Entegre Sistemler Hizmet Alanlar m z Ak ll Yap lar ve Tesisler Güvenlik Sistemleri Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri Bekçi Tur Sistemleri Otopark Sistemleri Metal Dedektörleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Yang n Uyar Sistemleri Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yang n Durdurucu Malzemeler Otomasyon Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Seslendirme ve Audio-Visual Sistemleri Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Otomatik Adresli Yang n Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Diskotek, Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri Video Projeksiyon Sistemleri Audio-Visual Sistemleri Telekomunikasyon Uydu Anten Sistemleri (SMATV) Kablolu TV Sistemleri ve Yay n Merkezleri (Headend) Interaktiv Hotel TV Cihazlar Telsiz Saha Ça r Cihazlar (Close Area Paging) Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri

8 IQ8Quad Yang n Alarm Sistemleri Entegre Bina Yönetim Sistemleri Yang n Alarm Sistemlerinde üstün performans Honeywell Grubu flirketlerinden ESSER, yang n uyar sistemleri, dedektörleri, komple güvenlik sistemleri tasar m, üretimi, da t m siparifli, bak m konusunda KARADA grubu firmalar ndan Telekom un temsilcili i ile Türkiye de kullan c lar na en geliflmifl teknolojiyi sunuyor. Esser dünyaca tescillenmifl üstün teknoloji ve kalitesi, rakipsiz sat fl sonras servis anlay fl ile rakiplerinden üstün olman n hakl gururuna sahiptir. Yeni teknolojilerin öncüsü Esser firmas flimdiye dek ancak 2 veya 3 farkl alg lama ve uyar sistemi ile (dedektör, flaflör, siren, hoparlör) gerçekleflen tüm ifllemleri tek bir gövdeye entegre ederek daha fazla ekonomi ve güvenlik sa layan dedektör serileri ve geliflmifl alg lama panellerini sizlere sunmaktad r. WINMAG Entegre Bina Yönetim Sistemi IQ8 Ak ll Dedektörler WINMAG

9 Yeni Dedektör Serisi IQ8Quad 4 Fonksiyon birarada 1. Alg lama : Duman, Is, Gaz veya hepsi bir arada 2. Ifl kl Uyar : Entegre Flaflör 3. Siren 4. Anons : Dijital kay tl sesli uyar mesajlar Is Alg lama Sirenli Uyar Ifl kl Uyar Dikkat, Dikkat! Sesli Yönlendirme Tüm alg lama teknikleri tek bir dedektörde, Farkl yo unluk seviyelerindeki dumanlar için çift optik alg lay c. Çok küçük s de iflimlerini bile alg layabilen termik alg lama sistemi. Kapsaml ve a r flartlarda hatal alarm önleyici optik/termik alg lay c. Entegre edilmifl gaz sensörü. 1-Gaz Sensörü 2-Is Sensörü 3-Optik Sensör 1 2 Tüm ihtiyaçlar n z tek bir gövdede üstün bir teknoloji ile karfl layan IQ8QUAD önceden programlanabilir farkl dillerdeki uyar ve yönlendirme mesajlar, 3 farkl alg lama fonksiyonunu tek gövdede kombine eden üstün teknolojisi, en a r flartlarda bile hatal alarm vermeyi önleyen kombine teyit sistemi, sesli ve fl kl sinyali ile kendi alan nda tart fl lmaz en üstün teknolojiye sahip üründür. 3 Art k alg lama ve uyar ayn cihazda! Tek bir kablo üzerinden hem duman alg lama hem anons yapmak mümkün

10 Alev ve Gaz Alg lama Sistemleri Spectrex exproof Spectrex exproof hava gaz alg lama sistemleri; 100 metre ve daha üstü genifllikte uygulama alanlar nda gaz emisyonunu eflzamanl görüntüleme kapasitesi ve openpath spectroskopi özelli iyle gaz ve petrol üretim tesislerinde özellikle de ngiltere ve Norveç petrol flirketlerince kullan lmaktad r. Uçak Hangarlar Endüstriyel Tesisler Askeri Projeler Rafineriler Ultraviyole Tip Alev Dedektörleri (SINGLE UV) (20/20U-UB) Kapalı alan uygulamaları için idealdir. Organik ve inorganik alevleri algılar. 15 metre algılama kapasitesi ve 3 saniye tepki süresine sahiptir. K z lötesi Tip Alev Dedektörleri (SINGLE IR) (20/20R) IR tipi dedektörler, kızılötesi sensör ve optik filtresi içerir. CO 2 emisyonunda maksimum hassaslık sa lar. 15 metre algılama kapasitesi ve maksimum 10 saniye algılama süresine sahiptir. ki Tip Sensörlü Tip Alev Dedektörleri (UV/IR) (20/20L-LB-20/20F) Hem iç hem dıfl ortamlarda kullanılabilir. UV ve IR olmak üzere iki tip algılama tipine sahiptir. Organik ve inorganik alevleri algılar. 15 metre algılama kapasitesi ve 3 saniye tepki süresine sahiptir. 20/20F modeli; UV/IR tipi alev dedektörlerinin hızlı olanıdır. Tepki süresi 5 ms'yi geçmemektedir. Güneflin yaydı ı radyasyondan, sıcak nesnelerden etkilenmez. K z lötesi Üç Sensörlü Alev Dedektörleri (IR3) (20/20I-20/20XI-20/20SI-20/20FI) Herhangi bir UV/IR veya IR tipi dedektörlerden 2-3 kat daha fazla algılama kapasitesine sahiptir. Tepki süresi dedektör tipine göre 3 ile 5 saniye arası, algılama kapasitesi ise 40 ile 60 metre arasında de iflmektedir. 20/20 FI modeli; bu tip dedektörlerin daha hızlı tepki süresi olan versiyonudur. Bu tip dedektörde tepki süresi 0,2-1 saniye aralı ına kadar düflmektedir. Yüksek hassaslı a sahiptir ve yanlıfl alarmlara karflı daha duyarlıdır. CCTV Alev Dedektörleri (CCTV-V DEO) (20/20CTIN & CTIP) SharpEye CCTV alev dedektörü dahili 3 spektrumlu alev dedektörüdür. Renkli kameraya sahiptir. Kamera ile çekim yaparken 100 metre, kamerasız 200 metre algılama kapasitesine, 5 saniye tepki süresine sahiptir. Hidrojen TiP Alev Dedektörleri (20/20H-20/20MH-20/20SH) Bu tip dedektörler hidrojen alevlerini algılaması için özel olarak üretilmifltir. Optik sensörler ve özel filtreler sayesinde hidrojen algılamada çok iyi sonuçlar vermektedir. Mini Tip Alev Dedektörleri (M Serisi) UV, IR, UV/IR ve IR3 tipi dedektörlerin mini versiyonlarıdır. Daha ucuz çözüm istenen ve Exproof gerektirmeyen yerlerde kullanılabilir.

11 digital technology Seslendirme ve Anons Sistemleri CE ve EN standartlar na uyumlu süpervize anons ve müzik sistemleri Yang n ve Güvenlik sistemleriyle entegrasyon için interface modülleri (PA-EVAC12,PA-EVAC-24) IP Network üzerinden iletiflim S n rs z Anons bölgesi kapasitesi Kompakt Müzik Yay n Sistemi FM radyo, kaset teyp, anons girifli ve ç k fl kuvvetlendiricisinden oluflan bu kompakt sistem, bulundu u bölgede hem lokal müzik yay n, hem de merkezden gelen çok say da müzik kanal n yay nlayabilir. TV sisteminin kablolar ndan yararlanarak da çal flabilen bu sistem için, müzik kayna ndan ilave kablo çekmeye gerek kalmamaktad r. Müzik Yay n ve Anons Sistemleri Otellerde ve büyük ifl merkezlerinde kullan lan müzik ve anons sistemleri, özel koflullara paralel olarak, çok de iflik cihazlar n kombinasyonundan oluflmaktad r. PASO, gerek standart ürünleri gerekse siparifl üzerine üretilen standart d fl cihazlar yla, her türlü ihtiyac karfl layacak çok say da seçene i biraraya getirmektedir. Her Mekana ve Uygulamaya Elveriflli Hopörlör Serileri Paso her mekana ve uygulamaya elveriflli genifl bir hoparlör ürün yelpazesine sahiptir. En kritik akustik uygulamalara uyumlu özel hoparlörlerden, en zorlay c mimari tasar mlara uyumlu hoparlörlere kadar her çeflit ihtiyaca cevap verebilecek bir ürün paketi sunmaktad r.

12 conference aula system Konferans ve Simultane Tercüme Sistemleri IP Tabanl Müzik ve Anons sistemleri Network üzerinden Anons ve Müzik iletimi Konferans odalar için otomasyon ve kumanda sistemleri Yang n ve Güvenlik sistemleri ile direkt entegrasyon Telsiz Mikrofon Sistemleri Her türlü ihtiyac n za yönelik de iflik modellerdeki profesyonel radyo mikrofon ve al c lar ile PASO, sizlere sa lad hareket özgürlü ü ile tüm sunumlar, canl müzik, spor karfl laflmalar, gösteriler için telsiz ses iletiminde kusursuzlu u sunmaktad r. Konferans Sistemleri - AULA Tüm Konferans organizasyonlar n n baflar s n ve anlafl labilirlik oranlar n belirleyen bafll ca unsurlardan birisi, konuflmalar n ve oylamalar n iflleyiflindeki kusursuz düzendir. Kusursuzlu u ilke edinmifl üstün dijital teknolojisi, 1000 mikrofona kadar ulaflabilen kapasitesi, kullan m kolayl ile PASO AULA sistemi, tüm toplant ve konferanslar n z için en ideal çözümdür. Tüm bu üstün teknoloji içeren, kusursuz özellikleri ile PASO, konferans konsollar ndan, özel dinleyici koltuklar na kadar 3000 kifli kapasiteye kadar konferans salonlar n n tüm donan m n üretmektedir. Konferans Sistemleri - Kürsüleri Tam bir profesyonel sunum çözümü olarak SL1120 B serisi konferans kürsüleri her ortama uyum sa layacak dekoratif ahflap görünümü, kablosuz mikrofon, dahili ampflikatör, güçlü hoparlör, CD okuyucu, ses kaydedici donan m ve her türlü istek, ihtiyaçlar n za cevap verebilecek flekilde dizayn edilmifl geniflleyebilir yap ya sahiptir. Stadyum Seslendirme Sistemleri Konser Ses Sistemleri

13 Güvenlik Alarm ve Kartl Geçifl Sistemleri access control Dünyan n önde gelen üreticileri HONEYWELL, Security ile Kartl Geçifl Sistemleri konusunda kendi bilgi birikimi ve temsilcisi oldu u dünya devi firmalar n yüksek teknolojisi fl nda size kusursuz bir hizmet sunmaktad r. Tüm beklentilerinize cevap verebilecek derecede geliflmifl, tüm girifl ve ç k fllar n kontrolünüz alt nda olmas n sa layacak güvenli, kiflilere özel yetkilendirme alanlar ile esnek ve en ileri teknolojileri bünyesinde bar nd ran farkl güvenlik opsiyonlar ile tüm projelerinizde size uygun çözümler. Yüz tan ma, kartl geçifl, parmak izi tan ma gibi birbirinden farkl opsiyonlar sunan genifl sistem olanaklar n mutlaka inceleyiniz.

14 CCTV Kapal Devre Video Sistemleri cctv Analog CCTV IP-CCTV Network Recorders Güvenlik Kamera Sistemleri MOBESE Plaka Okuma Video Hareket Alg lama Multiplexerler Matrix Sistemleri Digital Kay t Sistemleri Network Kay t Cihazlar Geniflletilebilir yap lar, her türlü sisteme entegre etmeye müsait esnek çal flma koflullar, yüksek hassasiyet gerektiren ortamlarda yüksek çal flma kapasitesi, çok zay f fl k flartlar nda dahi kusursuz sonuçlar, yüksek çözünürlük, ayd nl k ve net görüntüler elde eden CCTV KAPALI DEVRE V DEO KAMERA S STEMLER ile Karada fiirketler Grubu müflterilerinin ihtiyaçlar n en üst düzeyde karfl layacak sistemler olan multiplexer, matrixler, programlanabilen ak ll dijital kameralar tüm üst düzey bilgisayar sistemleri ile entegre kullanabilece iniz sistemleri be eninize sunar.

15 Uydu TV Sistemleri satellite systems Kablolu TV - Cable TV Uydu TV, SMATV SATELL TE Master Antenna TV IPTV Network-TV Tüm TV ve Uydu Kanallar n birlikte tek bir kablo üzerinde tafl yabilen Hybrid sistemler. SPM-1000 Digi ve TSM-1000 merkez üniteleri kombinasyonu ile 80TV Uydu kanala kadar geniflleyebilen altyap. Network kablosu üzerinden Uydu ve TV kanallar yay n. nteraktif servisler: PAY-TV VOD (Video on Demand), Information Channels. SPM-1000 Digi ve SPM-MM4: Modulatör sistemi Tek ünitede 40 TV kanal, 2 ünitenin birlefltirilmesi ile max. 80 TV kanal yay n imkan. SPM-DVB10: Bir Cihaz ile 10 kanal uydu yay n TSM-1000: Uydu Transponder Frekans konvertörü, 10 ayr Uydu frekans n düzenleyebilir, 120 uydu kanal na kadar ç k fl kapasiteli, Her amaca uygun genifl bantl ve geri dönüfllü Uydu ve TV kuvvetlendirici çeflitleri

16 Hotel TV ve nteraktif TV Sistemleri TV VDA n n yeni Hotel TV sistemi otel müflterisine büyük konfor ve yenilikler, otel iflletmesine ise yönetimde büyük kolayl k, eleman say s ndan tasarruf, çabuk hizmet imkan ve kaçaklar n önlenmesi gibi çok önemli avantajlar sa lamaktad r. VDA sistemi, merkezi bilgisayara ba lanarak Welcome Page, Pay-TV, Check-Out, Lisan vs. gibi özelliklerin direkt otel bilgisayar ndan da kumanda edilebilmesini mümkün k lar. VDA Interaktif hotel TV sistemi personelin daha h zl ve verimli çal flmas n sa lar, minibar kaçaklar n önler, Pay-TV, nternet ve Oyun gibi servisleri ile otele ek gelirler sa lar. Otel müflterisini oteldeki aktiviteler konusunda yönlendirmeye yard mc olur. VDA-OTEL TV sistemleri dünyaca tan nm fl büyük otellerde kullan lmaktad r. Karada, Türkiye Temsilcili i ve Genel Distribütörlü ünü üstlendi i bu ürünleri, yurt çap ndaki bayileri vas tas ile bütün Türkiye de hizmetinize sunmaktad r. Bütün ürünlerde elektronik kilit tertibatl program haf zalar, ses üst limit s n rlamas, amac d fl nda kullanma ve h rs zl a karfl emniyet tertibat gibi özellikler standart olarak bulunmaktad r. Özellikle kolay tafl nabilen ürünlerde çal nmaya karfl mobilya ba lant s, banyo için ek hoparlör ba lant soketleri vard r.

17 Hotel TV ve nteraktif TV Sistemleri TV Pay-TV Magazin IPTV / Network TV Internet Eriflimi Notebook Ba lant s VOD (video on demand) Hotel nfo City Guide (fiehir Rehberi) S n rs z Uydu ve TV Kanal Kapasitesi nteraktif Bilgisayar Oyunlar Chat / Sohbet Odalar Room Service (oda servisi) Kahvalt ve Yemek Siparifli Menüler Welcome / Hoflgeldiniz Ekran Mesajlar n z TV den Alabilmek Check Out Oda Hesab 8 lisan Otel Bilgisayar Sistemi ile Entegrasyon Hotel TV ve nteraktif TV Sistemleri IPTV Network TV tek bir sistem ile komple çözüm

18 micromaster Hotel Oda Otomasyonu Sistemleri Ifl k Kontrolu Klima Kontrolu Energy Saver Kartl Kap Kilidi Yüksek Enerji Tasarrufu micromaster

19 information isplay system Enformasyon Görüntüleme Sistemleri Konferans Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemleri Lobby Yönlendirme Ekranlar Toplant Odas Önü Bilgi Ekranlar Otelinizdeki toplantı salonlarının tanıtımının yapılmasında Lobby bölümünde müflterilerinizin daha profesyonel karfl lanmasında Müflterilerinize daha hızlı ve daha görsel bilgi sunmanızda Otelinizi sıradan otellerden ayırarak farkedilmenizde Menülerinizin cezbedici ve görsel olarak önermenizde Otelinizin vizyonunu arttırabilece iniz bir information sistemi olarak tanımlayabiliriz. Ramada Plaza stanbul, zmir Mövenpick, stanbul Mövenpick ile stanbul Hyatt Regency gerçeklefltirdi imiz projelerimizden baz lar d r.

20 central clock systems Merkezi Saat Sistemleri Karada, Moser-Baer Mobatime merkezi senkronize saat sistemleri ile Türkiye de uydudan senkronizasyonlu merkezi saat sistemlerini, büyük Kule saatlerinden, duvar saatlerine kadar her türlü saati üreten Moser-Baer in yüksek teknolojisi ve elektronik alan ndaki kendi uzmanl ile kusursuz bir çal flma ortam n yaratman z için her türlü donan m kullan m n za sunmaktad r. Mobatime Saat senkronizasyon a lar büyük binalar, okullar, oteller, ifl merkezleri, fabrika ve hastaneler, k saca bulundu unuz her alanda en do ru ve en kesin bilgiye ihtiyaç duydu unuz her yerde kusursuz dakikli i size sunmaktad r. Mobatime merkezi saat sistemleri sadece tali saatleri senkronize etmekle kalmay p, ayn zamanda binadaki tüm di er elektronik saatlerin senkronizasyonunu da yapabilmektedir. Kullan m alanlar ndan sadece bir kaç ; fl merkezleri Saat Kuleleri Elektrik Santralleri Okullar Oteller Hastaneler Fabrikalar Hava Limanlar Tren Garlar Uydudan Senkronizasyon Network Senkronizasyonu Bilgisayar Senkronizasyonu Makina Senkronizasyonu Senkronize Analog saat çeflitleri Senkronize Dijital saat çeflitleri Merkezi saat sistemleri

21 Paging (Ça r ) Sistemleri paging system COMMTECH WIRELLESS, teknolojisi ve geliflmifl ürünleri ile Paging (Ça r ) sistemlerinde, gereken kiflilere do ru zamanda ulaflman z ve ifllerinizin kusursuz süreklili ini sa laman z için en geliflmifl teknolojiyi sunmaktad r. COMMTECH WIRELLESS ça r sistemi ak ll binalar n uyar sistemlerinin vazgeçilmez tamamlay c s d r. Yang n alg lama sistemleri Güvenlik alarm sistemleri Teknik alarm sistemleri (Bina Otomasyonu) Hastane hemflire ça r sistemleri Pabx ve telefon santralleri ile entegre edildi inde, COMMTECH WIRELLESS do ru kiflilere gerekli alarm ve uyar lar gecikmeden iletir.

22 intercom door speaking systems Intercom ve Kap Konuflma Sistemleri R TTO orta hacimli Intercom Sistemleri ve oldukça modern dizayn edilmifl Kap Konuflma Sistemleri ile bir çok modern bina, iflyeri ve konutta insanlar n tercihi olmaktad r. Sanayi Yat r m Bankas, Karum Nurol fl Merkezi projelerinde, Rusya da birçok toplu konut projesinde R TTO sistemleri kullan lm flt r. CLARSON firmas daha büyük kapasitelere hitap eden profesyonel Intercom sistemleri üretti i için, daha çok 30 aboneyi geçen Intercom sistemi uygulamalar nda tercih edilmektedir. CLARSON firmas büyük Dijital Intercom Sistemleri, Vezne Konuflma Sistemleri, Cezaevi Konuflma Sistemleri, Gifle Intercom Sistemleri de üretmektedir. Esenbo a Hava Liman projesinde CLARSON sistemi kullan lm flt r. R TTO, CLARSON Intercom Sistemleri, tüm telefon santralleri, anons sistemleri, güvenlik sistemleri ile entegre edilebilmektedir.

23 referance Referanslar m zdan baz lar Asya Kızılcahamam Termal Tatil Köyü Barcelo Eresin Topkapı Otel Batum Havalimanı British American Tobacco Sigara Fabrikas Coca-Cola zmir Fabrikası Clup Ilıca Otel - Çeflme Esenbo a Havalimanı Eskiflehir NEO Alıflverifl Merkezi Forum Bornova Alıflverifl Merkezi Four Seasons Otel - Ortaköy Hillside Su Otel Hilton Otel - zmir Hyatt Regency Otel IKEA stanbul John Hopkins Anadolu Sa lık Merkezi Kasaba Evleri Kayı Grubu Genel Merkez Binası Kayseri Hilton Otel Kayseri Stadyumu Kent Hastanesi - zmir Koç Üniversitesi Kremlin Otel Kuyumcukent Mövenpick Otel - stanbul Mövenpick Otel - zmir Radisson SAS Bosphorus Otel Sofya Havalimanı Sütlüce Kongre Merkezi Swiss Otel - zmir TEB Operasyon Merkezi Tekstilkent, Koza Plaza Tiflis Havalimanı Zirvekent Alıflverifl Merkezi - Ankara

24 Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No: 17/1 4.Levent stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) (pbx) Fax: +90 (212) Web:

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. A.fi. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TURKEY Tel:+90 (212) 280

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

önce güvenli iniz...

önce güvenli iniz... önce güvenli iniz... Düflünmek kolayd r, yapmak zordur. Dünyada en güç olan fley de düflünüleni yapmakt r. (Geothe) Ülkemizde güvenlik sistemleri sektörünün geliflim süreci 20 y ll k bir geçmifle dayanmaktad

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı