Karada fiirketler Grubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karada fiirketler Grubu"

Transkript

1

2 KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. LTD. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) (pbx) +90 (212) (212) (212) (212) (212) Fax:+90 (212) (212) Web: TELEKOM ELEKTRON K KOLL. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) (pbx) +90 (212) (212) (212) (212) (212) Fax:+90 (212) (212) Web: EGE ELEKTRON K EGE ELETRON K LAB. Cumhuriyet Bulvar No:185/1 D:1 Alsancak zmir / TÜRK YE Tel: +90 (232) (232) Fax:+90 (232) (232) Web: editör: Nilay Karada grafik&baski: macreklam

3 Karada fiirketler Grubu Karada fiirketler Grubu 30 lu y llar, Türkiye nin ça dafllaflma yolunda at l mlar n bafllatt y llard r. Günümüzde her geçen gün yeni geliflmelere sahne olan elektronik dünyas n n imkanlar n dünyaca en tan nm fl markalar ile müflterilerine sunan KARADA GRUBU nun geçmifli 30 lu y llara kadar dayanmaktad r y l nda Adem Karada n Schaub (ITT-Schaub Lorenz) mümessilli iyle temelini att KARADA ELEKTRON K, müflterilerine geliflen dünya teknolojilerini sunarken izledi i dürüst ve çal flkan hizmet anlay fl yla giderek güçlenmekte ve 1978 y l ndan itibaren, faaliyet alan n geniflleterek bünyesine ekledi i dünyan n en önemli markalar n n Türkiye distribütörlü ünü baflar ile yürütmektedir de TELEKOM kardefl flirketinin kurulufluyla ve 1997 de de EGE ELEKTRON K in Karada Grubu Ege fiubesi olarak faaliyete geçmesi ile daha da güçlenen KARADA GRUBU, 1932 den bu yana de iflmeyen tutumu, birikimi ve deneyimiyle teknolojinin zirvesindeki ürün ve markalarla her gün kendini yenilemektedir. KARADA GRUBU fi RKETLER ARTIK B R TEKNO GROUP ÜYES D RLER. Karada Grubu kendi hizmet flirketlerinin yan s ra Türkiye çap nda yetkili bayi ve bölge ofisleriyle, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Ürdün, Cezayir ve Dubai deki çözüm ortaklar yla da yerinde ve h zl hizmeti amaç edinmifltir. Hizmet Yeterlilik Belgeli Teknik Servis ve Garanti Belgeli Ürünler

4 proje ve teknoloji danıflmanlık grubu Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir teknoloji grubudur. Günümüzün artan rekabet ortam, piyasaların globalleflme e ilimi ve müflterilerimizin, daha iyi hizmet, daha modern ve aynı zamanda ekonomik çözümler arayıflı, sektördeki ileri gelen firmalar güçbirli i ve ortak çalıflma arayıflına itmifltir. Hangi Konularda Hizmet Sunar Projelendirme, Danıflmanlık, fiartname ve yönetmelikler, Kontrolörlük, Malzeme sa lamak, Uygulama ve teknik servis hizmetleri, Taahhüt, Satıfl sonrası hizmetleri. Genifl Hizmet Alan Yangın algılama sistemleri Seslendirme ve anons sistemleri Uydu anten sistemi ve kablolu TV sistemleri ve IPTV Hırsız alarm sistemleri Kartlı geçifl sistemleri Hotel TV cihazları Interaktif TV sistemleri Enformasyon display ve yönlendirme sistemleri CCTV kapalı devre kamera güvenlik sistemleri Bu sistemlerle ilgili TCP/IP altyapı ve malzemeleri Intercom sistemleri Konferans sistemleri IP Telefon Santralları Genifl Ürün yelpazesi Esser - Yangın Algılama Sistemleri Spectrex - Alev Dedektörleri SD3 - Gaz Dedektörleri GFE Global Fire Equipment - Yangın Algılama Sistemleri Honeywell - Güvenlik ve Kartlı Geçifl Sistemleri Maxxess - Kartlı Geçifl Sistemleri Korlta - Kartlı Geçifl Sistemleri Polytron - Uydu Anten Sistemleri Delta - Kablolu TV ve Uydu Amplileri Paso - Seslendirme ve Anons Sistemleri Paso - Konferans Sistemleri AV-Digital - Seslendirme ve Anons Sistemleri Proel - Seslendirme ve Anons Sistemleri Proel - Profesyonel Ses ve Görüntü Sistemleri Sanyo -CCTV Acti - IP / CCTV ION - CCTV Kayıt Cihazları Moser Baer - Saat Sistemleri Commtech Wirelless - Paging & Haberleflme Sistemleri VDA - Interaktif Hotel TV & IPTV Sistemleri Philips - Hotel TV LG - Hotel TV Samsung - Hotel TV ROTAL - Fiberoptic Alt Yapı Sistemleri Ritto - Video Intercom Sistemleri Aiphone - Video Intercom Sistemleri Ericsson - IP Telefon Sistemleri Multitech - Information Display Sistemleri

5 proje ve teknoloji danıflmanlık grubu Tekno Group Tekno Group un Müflterilerine sa lad avantajlar Uluslararası standardlarda proje, uygulama ve danıflmanlık. En modern teknoloji ve ürünlere ulaflabilmek. Genifl servis a ı ve kesintisiz hizmet. Güvenilirlik: TSE belgeli Teknik Servisler ve Sanayi Bakanlı ı onaylı ve Garanti Belgeli ürünler. Komple Çözümler - Tek kaynaktan. Entegre Sistem Çözümleri. Yurt Çap nda Hizmet A stanbul Ankara zmir Mu la - Bodrum Antalya Konya Di er bölgeler Uluslar Aras Projeler Rusya Bulgaristan Romanya Azarbeycan Gürcistan Türkmenistan Kazakistan Tacikistan K rg zistan Libya Cezayir Irak Dubai

6 Entegre Sistemler WINMAG Bina Yönetim Sistemi

7 entegre sistemler ak ll yap lar ve tesisler Entegre Sistemler Hizmet Alanlar m z Ak ll Yap lar ve Tesisler Güvenlik Sistemleri Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri Bekçi Tur Sistemleri Otopark Sistemleri Metal Dedektörleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Yang n Uyar Sistemleri Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yang n Durdurucu Malzemeler Otomasyon Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Seslendirme ve Audio-Visual Sistemleri Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Otomatik Adresli Yang n Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Diskotek, Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri Video Projeksiyon Sistemleri Audio-Visual Sistemleri Telekomunikasyon Uydu Anten Sistemleri (SMATV) Kablolu TV Sistemleri ve Yay n Merkezleri (Headend) Interaktiv Hotel TV Cihazlar Telsiz Saha Ça r Cihazlar (Close Area Paging) Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri

8 IQ8Quad Yang n Alarm Sistemleri Entegre Bina Yönetim Sistemleri Yang n Alarm Sistemlerinde üstün performans Honeywell Grubu flirketlerinden ESSER, yang n uyar sistemleri, dedektörleri, komple güvenlik sistemleri tasar m, üretimi, da t m siparifli, bak m konusunda KARADA grubu firmalar ndan Telekom un temsilcili i ile Türkiye de kullan c lar na en geliflmifl teknolojiyi sunuyor. Esser dünyaca tescillenmifl üstün teknoloji ve kalitesi, rakipsiz sat fl sonras servis anlay fl ile rakiplerinden üstün olman n hakl gururuna sahiptir. Yeni teknolojilerin öncüsü Esser firmas flimdiye dek ancak 2 veya 3 farkl alg lama ve uyar sistemi ile (dedektör, flaflör, siren, hoparlör) gerçekleflen tüm ifllemleri tek bir gövdeye entegre ederek daha fazla ekonomi ve güvenlik sa layan dedektör serileri ve geliflmifl alg lama panellerini sizlere sunmaktad r. WINMAG Entegre Bina Yönetim Sistemi IQ8 Ak ll Dedektörler WINMAG

9 Yeni Dedektör Serisi IQ8Quad 4 Fonksiyon birarada 1. Alg lama : Duman, Is, Gaz veya hepsi bir arada 2. Ifl kl Uyar : Entegre Flaflör 3. Siren 4. Anons : Dijital kay tl sesli uyar mesajlar Is Alg lama Sirenli Uyar Ifl kl Uyar Dikkat, Dikkat! Sesli Yönlendirme Tüm alg lama teknikleri tek bir dedektörde, Farkl yo unluk seviyelerindeki dumanlar için çift optik alg lay c. Çok küçük s de iflimlerini bile alg layabilen termik alg lama sistemi. Kapsaml ve a r flartlarda hatal alarm önleyici optik/termik alg lay c. Entegre edilmifl gaz sensörü. 1-Gaz Sensörü 2-Is Sensörü 3-Optik Sensör 1 2 Tüm ihtiyaçlar n z tek bir gövdede üstün bir teknoloji ile karfl layan IQ8QUAD önceden programlanabilir farkl dillerdeki uyar ve yönlendirme mesajlar, 3 farkl alg lama fonksiyonunu tek gövdede kombine eden üstün teknolojisi, en a r flartlarda bile hatal alarm vermeyi önleyen kombine teyit sistemi, sesli ve fl kl sinyali ile kendi alan nda tart fl lmaz en üstün teknolojiye sahip üründür. 3 Art k alg lama ve uyar ayn cihazda! Tek bir kablo üzerinden hem duman alg lama hem anons yapmak mümkün

10 Alev ve Gaz Alg lama Sistemleri Spectrex exproof Spectrex exproof hava gaz alg lama sistemleri; 100 metre ve daha üstü genifllikte uygulama alanlar nda gaz emisyonunu eflzamanl görüntüleme kapasitesi ve openpath spectroskopi özelli iyle gaz ve petrol üretim tesislerinde özellikle de ngiltere ve Norveç petrol flirketlerince kullan lmaktad r. Uçak Hangarlar Endüstriyel Tesisler Askeri Projeler Rafineriler Ultraviyole Tip Alev Dedektörleri (SINGLE UV) (20/20U-UB) Kapalı alan uygulamaları için idealdir. Organik ve inorganik alevleri algılar. 15 metre algılama kapasitesi ve 3 saniye tepki süresine sahiptir. K z lötesi Tip Alev Dedektörleri (SINGLE IR) (20/20R) IR tipi dedektörler, kızılötesi sensör ve optik filtresi içerir. CO 2 emisyonunda maksimum hassaslık sa lar. 15 metre algılama kapasitesi ve maksimum 10 saniye algılama süresine sahiptir. ki Tip Sensörlü Tip Alev Dedektörleri (UV/IR) (20/20L-LB-20/20F) Hem iç hem dıfl ortamlarda kullanılabilir. UV ve IR olmak üzere iki tip algılama tipine sahiptir. Organik ve inorganik alevleri algılar. 15 metre algılama kapasitesi ve 3 saniye tepki süresine sahiptir. 20/20F modeli; UV/IR tipi alev dedektörlerinin hızlı olanıdır. Tepki süresi 5 ms'yi geçmemektedir. Güneflin yaydı ı radyasyondan, sıcak nesnelerden etkilenmez. K z lötesi Üç Sensörlü Alev Dedektörleri (IR3) (20/20I-20/20XI-20/20SI-20/20FI) Herhangi bir UV/IR veya IR tipi dedektörlerden 2-3 kat daha fazla algılama kapasitesine sahiptir. Tepki süresi dedektör tipine göre 3 ile 5 saniye arası, algılama kapasitesi ise 40 ile 60 metre arasında de iflmektedir. 20/20 FI modeli; bu tip dedektörlerin daha hızlı tepki süresi olan versiyonudur. Bu tip dedektörde tepki süresi 0,2-1 saniye aralı ına kadar düflmektedir. Yüksek hassaslı a sahiptir ve yanlıfl alarmlara karflı daha duyarlıdır. CCTV Alev Dedektörleri (CCTV-V DEO) (20/20CTIN & CTIP) SharpEye CCTV alev dedektörü dahili 3 spektrumlu alev dedektörüdür. Renkli kameraya sahiptir. Kamera ile çekim yaparken 100 metre, kamerasız 200 metre algılama kapasitesine, 5 saniye tepki süresine sahiptir. Hidrojen TiP Alev Dedektörleri (20/20H-20/20MH-20/20SH) Bu tip dedektörler hidrojen alevlerini algılaması için özel olarak üretilmifltir. Optik sensörler ve özel filtreler sayesinde hidrojen algılamada çok iyi sonuçlar vermektedir. Mini Tip Alev Dedektörleri (M Serisi) UV, IR, UV/IR ve IR3 tipi dedektörlerin mini versiyonlarıdır. Daha ucuz çözüm istenen ve Exproof gerektirmeyen yerlerde kullanılabilir.

11 digital technology Seslendirme ve Anons Sistemleri CE ve EN standartlar na uyumlu süpervize anons ve müzik sistemleri Yang n ve Güvenlik sistemleriyle entegrasyon için interface modülleri (PA-EVAC12,PA-EVAC-24) IP Network üzerinden iletiflim S n rs z Anons bölgesi kapasitesi Kompakt Müzik Yay n Sistemi FM radyo, kaset teyp, anons girifli ve ç k fl kuvvetlendiricisinden oluflan bu kompakt sistem, bulundu u bölgede hem lokal müzik yay n, hem de merkezden gelen çok say da müzik kanal n yay nlayabilir. TV sisteminin kablolar ndan yararlanarak da çal flabilen bu sistem için, müzik kayna ndan ilave kablo çekmeye gerek kalmamaktad r. Müzik Yay n ve Anons Sistemleri Otellerde ve büyük ifl merkezlerinde kullan lan müzik ve anons sistemleri, özel koflullara paralel olarak, çok de iflik cihazlar n kombinasyonundan oluflmaktad r. PASO, gerek standart ürünleri gerekse siparifl üzerine üretilen standart d fl cihazlar yla, her türlü ihtiyac karfl layacak çok say da seçene i biraraya getirmektedir. Her Mekana ve Uygulamaya Elveriflli Hopörlör Serileri Paso her mekana ve uygulamaya elveriflli genifl bir hoparlör ürün yelpazesine sahiptir. En kritik akustik uygulamalara uyumlu özel hoparlörlerden, en zorlay c mimari tasar mlara uyumlu hoparlörlere kadar her çeflit ihtiyaca cevap verebilecek bir ürün paketi sunmaktad r.

12 conference aula system Konferans ve Simultane Tercüme Sistemleri IP Tabanl Müzik ve Anons sistemleri Network üzerinden Anons ve Müzik iletimi Konferans odalar için otomasyon ve kumanda sistemleri Yang n ve Güvenlik sistemleri ile direkt entegrasyon Telsiz Mikrofon Sistemleri Her türlü ihtiyac n za yönelik de iflik modellerdeki profesyonel radyo mikrofon ve al c lar ile PASO, sizlere sa lad hareket özgürlü ü ile tüm sunumlar, canl müzik, spor karfl laflmalar, gösteriler için telsiz ses iletiminde kusursuzlu u sunmaktad r. Konferans Sistemleri - AULA Tüm Konferans organizasyonlar n n baflar s n ve anlafl labilirlik oranlar n belirleyen bafll ca unsurlardan birisi, konuflmalar n ve oylamalar n iflleyiflindeki kusursuz düzendir. Kusursuzlu u ilke edinmifl üstün dijital teknolojisi, 1000 mikrofona kadar ulaflabilen kapasitesi, kullan m kolayl ile PASO AULA sistemi, tüm toplant ve konferanslar n z için en ideal çözümdür. Tüm bu üstün teknoloji içeren, kusursuz özellikleri ile PASO, konferans konsollar ndan, özel dinleyici koltuklar na kadar 3000 kifli kapasiteye kadar konferans salonlar n n tüm donan m n üretmektedir. Konferans Sistemleri - Kürsüleri Tam bir profesyonel sunum çözümü olarak SL1120 B serisi konferans kürsüleri her ortama uyum sa layacak dekoratif ahflap görünümü, kablosuz mikrofon, dahili ampflikatör, güçlü hoparlör, CD okuyucu, ses kaydedici donan m ve her türlü istek, ihtiyaçlar n za cevap verebilecek flekilde dizayn edilmifl geniflleyebilir yap ya sahiptir. Stadyum Seslendirme Sistemleri Konser Ses Sistemleri

13 Güvenlik Alarm ve Kartl Geçifl Sistemleri access control Dünyan n önde gelen üreticileri HONEYWELL, Security ile Kartl Geçifl Sistemleri konusunda kendi bilgi birikimi ve temsilcisi oldu u dünya devi firmalar n yüksek teknolojisi fl nda size kusursuz bir hizmet sunmaktad r. Tüm beklentilerinize cevap verebilecek derecede geliflmifl, tüm girifl ve ç k fllar n kontrolünüz alt nda olmas n sa layacak güvenli, kiflilere özel yetkilendirme alanlar ile esnek ve en ileri teknolojileri bünyesinde bar nd ran farkl güvenlik opsiyonlar ile tüm projelerinizde size uygun çözümler. Yüz tan ma, kartl geçifl, parmak izi tan ma gibi birbirinden farkl opsiyonlar sunan genifl sistem olanaklar n mutlaka inceleyiniz.

14 CCTV Kapal Devre Video Sistemleri cctv Analog CCTV IP-CCTV Network Recorders Güvenlik Kamera Sistemleri MOBESE Plaka Okuma Video Hareket Alg lama Multiplexerler Matrix Sistemleri Digital Kay t Sistemleri Network Kay t Cihazlar Geniflletilebilir yap lar, her türlü sisteme entegre etmeye müsait esnek çal flma koflullar, yüksek hassasiyet gerektiren ortamlarda yüksek çal flma kapasitesi, çok zay f fl k flartlar nda dahi kusursuz sonuçlar, yüksek çözünürlük, ayd nl k ve net görüntüler elde eden CCTV KAPALI DEVRE V DEO KAMERA S STEMLER ile Karada fiirketler Grubu müflterilerinin ihtiyaçlar n en üst düzeyde karfl layacak sistemler olan multiplexer, matrixler, programlanabilen ak ll dijital kameralar tüm üst düzey bilgisayar sistemleri ile entegre kullanabilece iniz sistemleri be eninize sunar.

15 Uydu TV Sistemleri satellite systems Kablolu TV - Cable TV Uydu TV, SMATV SATELL TE Master Antenna TV IPTV Network-TV Tüm TV ve Uydu Kanallar n birlikte tek bir kablo üzerinde tafl yabilen Hybrid sistemler. SPM-1000 Digi ve TSM-1000 merkez üniteleri kombinasyonu ile 80TV Uydu kanala kadar geniflleyebilen altyap. Network kablosu üzerinden Uydu ve TV kanallar yay n. nteraktif servisler: PAY-TV VOD (Video on Demand), Information Channels. SPM-1000 Digi ve SPM-MM4: Modulatör sistemi Tek ünitede 40 TV kanal, 2 ünitenin birlefltirilmesi ile max. 80 TV kanal yay n imkan. SPM-DVB10: Bir Cihaz ile 10 kanal uydu yay n TSM-1000: Uydu Transponder Frekans konvertörü, 10 ayr Uydu frekans n düzenleyebilir, 120 uydu kanal na kadar ç k fl kapasiteli, Her amaca uygun genifl bantl ve geri dönüfllü Uydu ve TV kuvvetlendirici çeflitleri

16 Hotel TV ve nteraktif TV Sistemleri TV VDA n n yeni Hotel TV sistemi otel müflterisine büyük konfor ve yenilikler, otel iflletmesine ise yönetimde büyük kolayl k, eleman say s ndan tasarruf, çabuk hizmet imkan ve kaçaklar n önlenmesi gibi çok önemli avantajlar sa lamaktad r. VDA sistemi, merkezi bilgisayara ba lanarak Welcome Page, Pay-TV, Check-Out, Lisan vs. gibi özelliklerin direkt otel bilgisayar ndan da kumanda edilebilmesini mümkün k lar. VDA Interaktif hotel TV sistemi personelin daha h zl ve verimli çal flmas n sa lar, minibar kaçaklar n önler, Pay-TV, nternet ve Oyun gibi servisleri ile otele ek gelirler sa lar. Otel müflterisini oteldeki aktiviteler konusunda yönlendirmeye yard mc olur. VDA-OTEL TV sistemleri dünyaca tan nm fl büyük otellerde kullan lmaktad r. Karada, Türkiye Temsilcili i ve Genel Distribütörlü ünü üstlendi i bu ürünleri, yurt çap ndaki bayileri vas tas ile bütün Türkiye de hizmetinize sunmaktad r. Bütün ürünlerde elektronik kilit tertibatl program haf zalar, ses üst limit s n rlamas, amac d fl nda kullanma ve h rs zl a karfl emniyet tertibat gibi özellikler standart olarak bulunmaktad r. Özellikle kolay tafl nabilen ürünlerde çal nmaya karfl mobilya ba lant s, banyo için ek hoparlör ba lant soketleri vard r.

17 Hotel TV ve nteraktif TV Sistemleri TV Pay-TV Magazin IPTV / Network TV Internet Eriflimi Notebook Ba lant s VOD (video on demand) Hotel nfo City Guide (fiehir Rehberi) S n rs z Uydu ve TV Kanal Kapasitesi nteraktif Bilgisayar Oyunlar Chat / Sohbet Odalar Room Service (oda servisi) Kahvalt ve Yemek Siparifli Menüler Welcome / Hoflgeldiniz Ekran Mesajlar n z TV den Alabilmek Check Out Oda Hesab 8 lisan Otel Bilgisayar Sistemi ile Entegrasyon Hotel TV ve nteraktif TV Sistemleri IPTV Network TV tek bir sistem ile komple çözüm

18 micromaster Hotel Oda Otomasyonu Sistemleri Ifl k Kontrolu Klima Kontrolu Energy Saver Kartl Kap Kilidi Yüksek Enerji Tasarrufu micromaster

19 information isplay system Enformasyon Görüntüleme Sistemleri Konferans Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemleri Lobby Yönlendirme Ekranlar Toplant Odas Önü Bilgi Ekranlar Otelinizdeki toplantı salonlarının tanıtımının yapılmasında Lobby bölümünde müflterilerinizin daha profesyonel karfl lanmasında Müflterilerinize daha hızlı ve daha görsel bilgi sunmanızda Otelinizi sıradan otellerden ayırarak farkedilmenizde Menülerinizin cezbedici ve görsel olarak önermenizde Otelinizin vizyonunu arttırabilece iniz bir information sistemi olarak tanımlayabiliriz. Ramada Plaza stanbul, zmir Mövenpick, stanbul Mövenpick ile stanbul Hyatt Regency gerçeklefltirdi imiz projelerimizden baz lar d r.

20 central clock systems Merkezi Saat Sistemleri Karada, Moser-Baer Mobatime merkezi senkronize saat sistemleri ile Türkiye de uydudan senkronizasyonlu merkezi saat sistemlerini, büyük Kule saatlerinden, duvar saatlerine kadar her türlü saati üreten Moser-Baer in yüksek teknolojisi ve elektronik alan ndaki kendi uzmanl ile kusursuz bir çal flma ortam n yaratman z için her türlü donan m kullan m n za sunmaktad r. Mobatime Saat senkronizasyon a lar büyük binalar, okullar, oteller, ifl merkezleri, fabrika ve hastaneler, k saca bulundu unuz her alanda en do ru ve en kesin bilgiye ihtiyaç duydu unuz her yerde kusursuz dakikli i size sunmaktad r. Mobatime merkezi saat sistemleri sadece tali saatleri senkronize etmekle kalmay p, ayn zamanda binadaki tüm di er elektronik saatlerin senkronizasyonunu da yapabilmektedir. Kullan m alanlar ndan sadece bir kaç ; fl merkezleri Saat Kuleleri Elektrik Santralleri Okullar Oteller Hastaneler Fabrikalar Hava Limanlar Tren Garlar Uydudan Senkronizasyon Network Senkronizasyonu Bilgisayar Senkronizasyonu Makina Senkronizasyonu Senkronize Analog saat çeflitleri Senkronize Dijital saat çeflitleri Merkezi saat sistemleri

21 Paging (Ça r ) Sistemleri paging system COMMTECH WIRELLESS, teknolojisi ve geliflmifl ürünleri ile Paging (Ça r ) sistemlerinde, gereken kiflilere do ru zamanda ulaflman z ve ifllerinizin kusursuz süreklili ini sa laman z için en geliflmifl teknolojiyi sunmaktad r. COMMTECH WIRELLESS ça r sistemi ak ll binalar n uyar sistemlerinin vazgeçilmez tamamlay c s d r. Yang n alg lama sistemleri Güvenlik alarm sistemleri Teknik alarm sistemleri (Bina Otomasyonu) Hastane hemflire ça r sistemleri Pabx ve telefon santralleri ile entegre edildi inde, COMMTECH WIRELLESS do ru kiflilere gerekli alarm ve uyar lar gecikmeden iletir.

22 intercom door speaking systems Intercom ve Kap Konuflma Sistemleri R TTO orta hacimli Intercom Sistemleri ve oldukça modern dizayn edilmifl Kap Konuflma Sistemleri ile bir çok modern bina, iflyeri ve konutta insanlar n tercihi olmaktad r. Sanayi Yat r m Bankas, Karum Nurol fl Merkezi projelerinde, Rusya da birçok toplu konut projesinde R TTO sistemleri kullan lm flt r. CLARSON firmas daha büyük kapasitelere hitap eden profesyonel Intercom sistemleri üretti i için, daha çok 30 aboneyi geçen Intercom sistemi uygulamalar nda tercih edilmektedir. CLARSON firmas büyük Dijital Intercom Sistemleri, Vezne Konuflma Sistemleri, Cezaevi Konuflma Sistemleri, Gifle Intercom Sistemleri de üretmektedir. Esenbo a Hava Liman projesinde CLARSON sistemi kullan lm flt r. R TTO, CLARSON Intercom Sistemleri, tüm telefon santralleri, anons sistemleri, güvenlik sistemleri ile entegre edilebilmektedir.

23 referance Referanslar m zdan baz lar Asya Kızılcahamam Termal Tatil Köyü Barcelo Eresin Topkapı Otel Batum Havalimanı British American Tobacco Sigara Fabrikas Coca-Cola zmir Fabrikası Clup Ilıca Otel - Çeflme Esenbo a Havalimanı Eskiflehir NEO Alıflverifl Merkezi Forum Bornova Alıflverifl Merkezi Four Seasons Otel - Ortaköy Hillside Su Otel Hilton Otel - zmir Hyatt Regency Otel IKEA stanbul John Hopkins Anadolu Sa lık Merkezi Kasaba Evleri Kayı Grubu Genel Merkez Binası Kayseri Hilton Otel Kayseri Stadyumu Kent Hastanesi - zmir Koç Üniversitesi Kremlin Otel Kuyumcukent Mövenpick Otel - stanbul Mövenpick Otel - zmir Radisson SAS Bosphorus Otel Sofya Havalimanı Sütlüce Kongre Merkezi Swiss Otel - zmir TEB Operasyon Merkezi Tekstilkent, Koza Plaza Tiflis Havalimanı Zirvekent Alıflverifl Merkezi - Ankara

24 Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No: 17/1 4.Levent stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) (pbx) Fax: +90 (212) Web:

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES Tekno Group Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Kamera Sistemleri Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Biometrik Tanıma Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Ürün Koruma Sistemleri Turnike

Detaylı

İhtiyacınıza En Uygun Çözümler

İhtiyacınıza En Uygun Çözümler İhtiyacınıza En Uygun Çözümler Yangın Alarm Sistemleri - LPCB, VDS, TSE Sertifikalı Ürünler - Kısa Devre İzolatörlü Dedektörler, Butonlar ve Modüller - Lan/Wan İzleme ve Programlanan Paneller - Acil Anons

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

F YAT L STES A USTOS 2011

F YAT L STES A USTOS 2011 F YAT L STES A USTOS 2011 Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde yer

Detaylı

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi.

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi. Lüks oteller için özel yangın koruması. Türkiye de bulunan Kempinski Hotel The Dome Bosch tarafından geliştirilmiş, eksiksiz bir yangın algılama sistemi ile korunuyor. Kempinski 2 Bosch tan ileri düzey

Detaylı

YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ

YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ Atilla KARADAĞ atilla.karadag@karadag.com.tr Karadağ Elektronik Araçlar San. ve Tic. Ltd Şti. Tekno Group Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir.

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir. HAKKIMIZDA NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu konusunda siz değerli müşterilerine hizmet vermek için kurulmuştur. Sektöreltecrübesi tecrübesi yaklaşık 15 yıldır. Firma olarak müşterilerine

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL Bak r iletken, bak r tel örgü 75Ω RG 59/U-4 Cu / SnCu 1.058 RG 59/U-6 Cu / Cu 1.370 RG 6/U-4 Cu / SnCu 1.380 RG

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ahmet BEKTAŞ ahmet.bektas@karadag.com.tr Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, No:17, 4.Levent/Đstanbul Tel : 0212 280 27 81 Fax: 0212 270 03 22 ÖZET Gelişen yüksek

Detaylı

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz:

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: 1992 den Bugüne; Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: SMATV Sistemleri: Tüm yaşam ve çalışma alanlarında, yıllarca konforu sürülecek görüntü

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri

Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri Teknolojinin Gücü SOBE HAKKINDA Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri Sobe olarak, yolculuğumuzu; değer yargılarımıza olan bağlılığımız, ve çalışanlarımız ile aramızdaki güçlü bağın rehberliğinde

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HİZMET VERMİŞOLDUĞUMUZ BAZI FİRMALAR. v ÜMRANİYE E TİPİ KAPALI CEZA EVİ. v ÜMRANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ. v HİSAR INTERCONTINENTAL HOSPITAL

HİZMET VERMİŞOLDUĞUMUZ BAZI FİRMALAR. v ÜMRANİYE E TİPİ KAPALI CEZA EVİ. v ÜMRANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ. v HİSAR INTERCONTINENTAL HOSPITAL HİZMET VERMİŞOLDUĞUMUZ BAZI FİRMALAR v ÜMRANİYE E TİPİ KAPALI CEZA EVİ v ÜMRANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ v HİSAR INTERCONTINENTAL HOSPITAL v KARTAL DEVLET HASTANESİ v ÖZEL SUR HASTANESİ v ÇORUM ÖZEL ELİT

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Ortama uyum sağlamak üzere tasarlanmış PTZ kamera Klasik PTZ Dome kameralar bütçeniz için çok pahalı geliyorsa ve sabit Dome

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

MAK YÖNTEM TEDARİK HİZMETLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

MAK YÖNTEM TEDARİK HİZMETLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ MAK YÖNTEM TEDARİK HİZMETLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ HAKKIMIZDA Firmamız 1996 yılından itibaren sektörün en önemli noktalarında görev alan ve mesleklerinde en iyiye ulaşmış ortakların 2011 yılında

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Alerta Elektronik ve Mühendislik

Alerta Elektronik ve Mühendislik Alerta Elektronik ve Mühendislik ALERTA - Distribütörlükler ve Temsilcilikler LG Güvenlik Sistemleri Azerbaycan Ülke Distribütörlüğü B2B Proje Partneri LED Aydınlatma Ürünleri Azerbaycan Ülke Distribütörlüğü

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

İş ve Alışveriş Merkezleri Bilişim Çözümleri

İş ve Alışveriş Merkezleri Bilişim Çözümleri İş ve Alışveriş Merkezleri Bilişim Çözümleri > 2 Giriş Bilişim ve telekomünikasyon alanındaki hizmetlerini dünya çapındaki iş ortakları ile 1993 yılından beri sürdüren TURCom Teknoloji, her sektörden kurum

Detaylı

Toplantı Salonları ve Elektronik

Toplantı Salonları ve Elektronik Toplantı Salonları ve Elektronik Sistemler Tasarımı 2015 www.labirent.com.tr Toplantı Salonları Elektronik Sistemleri Görüntüleme üe e ss sistemleri: e Büyük monitörler, Video Wall Sistemleri Toplantı

Detaylı

Toplantı Salonları ve Elektronik www.labirent.com.tr Bina Otomasyon ve Elektronik Sistemler Ltd. Şti.

Toplantı Salonları ve Elektronik www.labirent.com.tr Bina Otomasyon ve Elektronik Sistemler Ltd. Şti. Toplantı Salonları ve Elektronik Sistemler Tasarımı 2014 www.labirent.com.tr Toplantı Salonları Elektronik Sistemleri Görüntüleme sistemleri: Büyük monitörler, Video Wall Sistemleri Toplantı Masası Hareketli

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

FOİ Fiber Optik İletişim ve Network Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.

FOİ Fiber Optik İletişim ve Network Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. FOİ Fiber Optik İletişim ve Network Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. Güvenli Ağlar, Kusursuz Bir Altyapıyla Başlar... Hakkımızda 14 Mart 2000 tarihinde Ankara da kurulmuştur. 3 Ağustos 2006 tarihinde İzmir

Detaylı

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ber Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti, bir mühendislik firmasi olup temel olarak Telekomünikasyon Sektöründe, Proje Operasyon

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

B O D R U M HOTEL & CONVENTION CENTER

B O D R U M HOTEL & CONVENTION CENTER B O D R U M B O D R U M Adres İçmeler P.K. 357 48400 Bodrum / MUĞLA / TÜRKİYE Tel +90 252 3168980 313 73 00 Faks +90 252 313 73 01 Web Adresi E-mail Kategori www.ersan.com.tr booking@ersan.com.tr 5 Star

Detaylı

Rasyonel Group, Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Dünyaya Destek Elini Uzatıyor

Rasyonel Group, Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Dünyaya Destek Elini Uzatıyor Rasyonel Group, Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Dünyaya Destek Elini Uzatıyor Rasyonel Group Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. Güvenlik ve Savunma Sanayi Sistemleri sektöründe en etkin çözümü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

DETECTOMAT KİMDİR? detectomat: 30 Yıllık araştırma-geliştirme deneyiminin verdiği güç

DETECTOMAT KİMDİR? detectomat: 30 Yıllık araştırma-geliştirme deneyiminin verdiği güç DETECTOMAT KİMDİR? detectomat: 30 Yıllık araştırma-geliştirme deneyiminin verdiği güç Detectomat firmasının da içinde bulunduğu JOB Group un Yönetim kurulu başkanı Eduard J. Job, 1968 yılında Minimax AG

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ place picture here ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ Akıllı Ev? Maksimum enerji verimliliği Konfor Kolay kullanım Modern, geleceğe dönük yapı Esnek, genişletilebilir, güvenli

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. A.fi. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TURKEY Tel:+90 (212) 280

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES

ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES ART-3 ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES Metal,plastik,ahflap ve cam ürünler üzerinde yontma kesme ve her türlü sembolü,yaz y çizebilme,yazd rabilme,yontma ve kesme imkan. Özellikleri; Tasma kolye (isimli

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Sony - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

Sony - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri Sony Video Güvenlik Gözetim uygulamalarına yönelik ağ tabanlı video güvenlik ürünlerimiz: IP kameraları, ağ kayıt cihazları, CCTV, monitörler, aksesuarlar, kodlayıcılar ve güvenlik yazılımını içerir. Analogdan

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com w w w. e m z a e n e r j i. c o m Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde

Detaylı

CEPHELERDE FARK YARATIN

CEPHELERDE FARK YARATIN YEN L KÇ YARATICI TECRÜBEL TEKN K DESTEK FONKS YONEL S STEM ÇÖZÜMLER UZMANLIK KARAKTER ST K TASARIM ÖZGÜRLÜ Ü DENEY M GELENEK V ZYON LHAM TASARIM KAL TES KOMB NE CEPHELER BOYA KAPLAMA UYUMLULUK NOVASYON

Detaylı

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Akıllı Ev ÇÖZÜMLERİ Güvenlik Sistemi Aydınlatma Otomasyonu Priz Kontrol Isıtma Otomasyonu Senaryolar İklimlendirme Enerji Tasarufu Smart BS Kurumsal

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ocak 2010 Fiyat Listesi Ocak 2010 Fiyat Listesi YANGIN ALARM S STEMLER HORING LIH HORING LIH YANGIN ALARM KONTROL PANELLER AH-03312 Spesifikasyonlar 32 Zone 8 Zone 4 Zone Model AH-03312-32L AH-03312-8L AH-03312-4L Güç 220V AC/50Hz

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Dräger Flame 3000 Alev Algılama

Dräger Flame 3000 Alev Algılama Dräger Flame 3000 Alev Algılama Dräger Flame 3000, patlamaya dayanıklı görüntüleme tabanlı bir alev dedektörüdür. Bu görsel alev algılama sistemi, alev özelliklerini işleyip yorumlamak için dijital görüntü

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi

Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi anlaşılacak şekilde üretme alışkanlığı kazandırmıştır. EMT

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı