2015 Performans Programı 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 Performans Programı 1"

Transkript

1 05 Performans Programı

2 05 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü () Dahili : 89 Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünce hazırlanmıştır. 04

3 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

4 Şişli de yine birlikte, yine sevgiyle... Daha ileriye

5 Başkandan Değerli Şişlili hemşerilerim, Belediye Meclisi üyelerim ve çalışma arkadaşlarım, Kent paydaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımını sağlayarak Şişli Belediyesi olarak hazırladığımız, yıllarını kapsayan Stratejik Plan ile ona dayalı 05 yılı Performans Programı ekte sunulmaktadır. Stratejik Planımız sadece yerleşik nüfusu değil, gün içinde beş milyona yaklaşan sirkülasyon nüfusunu da dikkate alarak, bir dünya kenti olan İstanbul un merkez ilçelerinden biri olmanın bilinciyle hazırlanmıştır. Şişli Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerinin yanısıra, Şişli halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan; çözüm üreten, topluma hizmeti ayrıcalıksız, güleryüzle götürmeyi ilke edinen; erişilebilir, çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen bir çalışma anlayışına sahiptir. Politika ve uygulamalarda açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik Şişli Belediyesi nin kurumsal kültür açısından ana ilkeleridir. Ayrıca, kaynakların doğru ve yerinde kullanımı, hizmette kalite, verimliliğin sağlanması, daha güçlü mali ve kurumsal yapı, daha yetkin insan kaynağı ve yenilikçi uygulamalar önceliğimiz olacaktır. Hiç kuşkusuz, günümüzün en önemli hizmet üretme merkezi olan yerel yönetimler kentleşme, artan ve çeşitlenen kentsel ihtiyaçlar, dönüşüm, gelişim ve bunların getirdiği sorunlar karşısında gitgide daha geniş kapsamda hizmet üretmek zorundadır. Kentsel nüfus artışı ister istemez kentin fiziksel yapısını değiştirirken, çevresel etki ve değerleri gözeten planlı kentleşmenin temel ilkelerini etkin ve kararlı biçimde gözetmek gerekmektedir. Sayısız ve çok farklı kentsel ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra, geleceği de öngören ve planlayan, uzun vadeli ve kapsamlı kentsel gelişim ve yapılanma önemlidir. Çağımızın sosyo-ekonomik düzeninin zorunlu kıldığı yoğun insan yerleşim alanlarını oluşturan kentler, doğal çevre düzeninin giderek yapay bir çevre düzenine dönüştüğü alanlardır. Nüfus yoğunluğu, trafik, kalabalık toplu taşıma araçları, çalıştığımız ve yaşadığımız mekânlarda soluduğumuz hava, yaşadığımız telâş, endişe ve gerilimler gibi sayısız olumsuzluklar, kentsel yaşamın sağlığımızı her anlamda tehdit eden unsurları arasındadır. Bu bilinçle, Şişli de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel çevre, sağlıklı ve güvenli yaşam ve bunun için insan ve kaliteli yaşama odaklı çevre ve halk sağlığı uygulamaları temel anlayışımızdır. İlçemizde yaşayanları birinci derecede etkileyen çevre sorunlarının tespiti, bu sorunlara ivedilikle müdahale, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, bunların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesinin sağlanması ana görevimizdir. Bu amaçla, tüm bireylere yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşama yönelik bilinçlendirme etkinlikleri her zaman ön planda olacaktır. Kentler, birçok olumsuz çevre koşullarına rağmen çağımız insan topluluklarının vazgeçilmez yerleşim ve yaşam biçimi olmaya devam etmektedir. Kentte yaşama ihtiyacı, hatta ihtiyacın ötesindeki çekiciliği, hiç kuşku yok ki başta eğitim olmak üzere, insani değerlerin buluştuğu, sanat, bilim ve kültürün hayat bulduğu bir sosyal yaşam iklimi yaratmaktadır. Kentler eğitim, bilim, sanat ve insani tüm değerlerin biriktiği, kültür yoğunlaşmasının yaşandığı yerlerdir. Birçok farklı kültürel unsuru iç içe, barış içinde yüz yıllardır sınırlarında barındırmış olan Şişli eğitimin, sanatın, kültürel etkinliklerin, kısaca sosyal yaşamın odağı olmaya devam edecektir. Şişli Belediyesi, ayrıca, çağdaş sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda sosyal destek hizmetlerini daha kurumsal boyutta sunabilmek amacıyla 04 Eylül ayında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nü kurmuştur. Çağdaş kentlerde yaşayanlar engelleri birlikte aşmak zorundadırlar. Günümüzde yaşadığımız yerel ya da küresel sayısız olumsuzluk, engelli ve dezavantajlı birey sayısını çoğaltmakta, Şişli de bundan payını almaktadır. Engelli ve dezavantajlı yurttaşlarımızı ve ailelerini her alanda toplum içinde tutmak, kenti fiziksel ve toplumsal açıdan onlarla paylaşmak, dertlerine çare olmak, onları her türlü üretim ve etkinliğe katmak; bütün farklılıklara saygılı kent yönetimi anlayışımız ve engelsiz Şişli hedefimizin yansımasıdır. Diğer yandan, gitgide artan yaşlı nüfusu ve ona eşlik eden sağlık sorunları ilçemizde azımsanmayacak ölçüdedir. Bu nedenle yeni stratejik plan döneminde halk ve çevre sağlığı yanında yaşlı sağlığı ve bakımı konusundaki etkinlikler artarak sürdürülecek; ayrıca çok önemli bir alanda, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Belediyemiz bünyesinde bir kurul oluşturularak belediyecilikte bu konuda da öncü rol üstlenilecektir. 05 Performans Programı 5

6 Şişli Belediyesi, somut ve artı değer yaratacak projeleri mümkün oldukça aktif yurttaşlık bilincine sahip kentlileriyle birlikte geliştirmeyi ve birlikte uygulamayı amaçlamaktadır. Belediyemiz sınırları içinde yaşayan farklı inanç, kültür, deneyim ve yaşam koşul veya tercihlerine sahip bireylerin farklılıklarının özgürce ve barış ortamında ortaya konması; katılımcılığın sağlanması ve makul ihtiyaçların Belediyemizin imkanları dahilinde karşılanması temel ilkemizdir. Bu yaklaşım, hem projelerin Şişli kentlilerince sahiplenilmesini, hem de sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Bu amaçla sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtar ve temsilcileri gibi farklı unsurlar ve Kent Konseyi ile verimli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Kurumsal iletişim, dış ilişkiler, dış paydaşlarla ve dünyayla etkileşim yeni stratejik plan döneminin önemli bileşenlerinden olacaktır. Bu konuda planlanan faaliyetler, hem dünya çapında öncü ve örnek bir belediye olmayı hem de faaliyetlerin finansmanına yönelik uygun kaynak teminini amaçlayan Belediyemize yardımcı olacaktır. Stratejik planlama sürecinde azimli çalışmalarından dolayı emeği geçen Belediyemizin tüm birimlerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma, ayrıca ayırdıkları zaman ve sundukları katkı için forum, sivil toplum kuruluşları ve tüm dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni plan döneminde Belediyemizin tüm çalışanları, Meclis üyelerimiz ve Şişli halkı başta olmak üzere dış paydaşlarımızla yeni başarılara birlikte imza atmayı diliyorum. H. Hayri İnönü Şişli Belediye Başkanı 05 Performans Programı 6

7 içindekiler I- Genel Bilgiler A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 B- Teşkilat Yapısı 0 C- Fiziki Kaynaklar C.- Hizmet Binaları,Sağlık, Eğitim-Kültür, Spor Tesisleri, Otoparklar ve Diğer Tesisler C.- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar D- İnsan Kaynakları 4 II- Performans Bilgileri A- Temel Politika ve Öncelikler 6 B- Amaç ve Hedefler 6 B.- Vizyon 6 B.- Misyon 6 B.3- Amaç ve Hedefler 7 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 88 E- Diğer Hususlar 05 Performans Programı 7

8 I- GENEL BİLGİLER

9 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 4 ve 5., 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun ise 7. maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Şişli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte olmak ve 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun münhasıran Büyükşehir Belediyelerine vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla; - İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak. - Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak. - Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak. - Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, - Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, - Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, - Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, - Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, - Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, - Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları da yoksullara vermek, - Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, - Belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, - Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi ne verilen görevler ile 56 sayılı yasanın 7. maddesinin. fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, - Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, - Sıhhi işyerlerini,. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, - Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır. 05 Performans Programı 9

10 B- TEŞKİLAT YAPISI A. Emir SARIGÜL Başkan Vekili ve Koordinatör Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Av. Ayhan KIZILÖZ Başkan Yardımcısı Encümen Başkanı Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Osman KORKMAZ Başkan Yardımcısı İhale Komisyonu Başkanı Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Hayri İNÖNÜ Encümen Meclis Belediye Başkanı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Başkan Danışmanları İç Denetim Birimi Entegre Yönetim Sistemi (Yönetim Temsilcisi) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Murat Ali TALAY Başkan Yardımcısı Encümene Havale Yetkilisi Babür İSTANBULLU Başkan Yardımcısı Ali EKİNCİ Başkan Yardımcısı Yahya ŞAHBAZ Başkan Yardımcısı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İbrahim ŞAHİN Başkan Yardımcısı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Gürsel AKKOYUNLU Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 05 Performans Programı 0

11 C- FİZİKİ KAYNAKLAR C.- HİZMET BİNALARI, SAĞLIK, KÜLTÜR-EĞİTİM, SEMT HİZMET BİNALARI (MUHTARLIKLAR), SPOR TESİSLERİ, OTOPARKLAR VE DİĞER TESİSLER Şişli Belediyesi sınırları içerisinde; 98 sayılı yasa uyarınca mevcut bulunan taşınmaz 9 adet ve 8.50,55 m, sayılı yasa uyarınca mevcut bulunan taşınmaz 5 adet ,84 m, imar uygulaması sonucu hisseli olarak bulunan 66 adet 45.48,4 m taşınmaz yer almaktadır. Şişli Belediyesi, Okmeydanı nda bulunan ana hizmet binasının dışında, ilçenin tüm mahallelerine dağılmış son derece yaygın belediye birimleri eliyle hizmet yürütmektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina-tesis envanteri aşağıya çıkarılmıştır: Bina Kategorisi Bina Türü Sayı İdari Hizmetler Hizmet Binaları 0 Tıp Merkezi 4 Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Laboratuar Kültür Merkezleri 8 Kütüphaneler 4 Tiyatro Salonları 5 Okul Öncesi Eğitim Kurumları 3 Bilim Merkezi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Sosyal Tesisler Kurs Yeri 6 Otoparklar 3 Dinlenme Tesisi Çamaşırhane Afet Yönetim Merkezi Evlendirme Daireleri 3 Spor Tesisleri Spor Tesisleri 4 Kadın Spor Merkezleri 4 Semt Hizmetleri Muhtarlıklar 5 Asfalt Fabrikası Diğer Benzin İstasyonu Lojman-Konut Pazar Yeri 05 Performans Programı

12 C.- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Teknolojik yenilikler, hız ve bilgi değişimini tetikleyen en önemli unsurlardır. Teknolojiyi kullanma oranının ve yeteneğinin giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı ulaşmak istemektedir. Şişli Belediyesi olarak yaşanan bu değişime ayak uydurarak, teknolojiyi yerine getirilen hizmetlerle bütünleştirme yönelişindedir. Hizmet üretiminde hız, güvenilirlik ve ekonomiklik sağlanmış, hizmetin tüketicisi olan yurttaşlarımızın ulaşmak istedikleri bilgiye kolaylıkla erişebilmesine olanak sağlanmıştır. Hizmet Birimleri arasında sağlanan koordinasyon entegre yönetim sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Şişli Belediyesi bugün, yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı ergonomisi olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknoloji ile hizmet verir duruma gelmiştir. Belediye bilgi işlem yapısı, beş ana bölümden oluşmaktadır: KENT BİLGİ SİSTEMİ Günümüzde Çağdaş Belediyecilik in ön koşullarından birini, bilişim alanında entegre bir sistemin kurulması oluşturmaktadır. Bu sistem, yurttaşların hizmeti tüketmelerini kolaylaştırmasının yanı sıra, hizmetler arasında dengeli dağılım ve koordinasyon, yerel özelliklere göre hizmet beklentilerinin saptanabilmesi, hizmetin maliyetinin önceden belirlenebilirliği, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilirliği, katılım, açıklık ve hesap verebilirlik gibi demokratik belediyecilik anlayışının egemen kılınabilmesinin de olmazsa olmaz koşullarını yaratabilme yeteneğini kazanabilmek anlamına gelmektedir. Şüphesiz ki, süreklilik - yenilenebilirlik özelliğine sahip olan Kent Bilgi Sistemi için üstesinden gelinmesi gereken pek çok husus olmakla birlikte, Belediyemizde Kent Bilgi Sistemi kurulmuş ve yenilenebilirliğin alt yapısı da oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde, elektronik arşiv projesi nin de hayata geçirilmesi ile birlikte Şişli Belediyesi, gelişkin batılı metropol yönetimlerinde kullanılan Kent Bilgi Sistemi ni ülkemizde hayata geçirmeyi başarmış; eksiksiz bir alt yapıya sahip bir belediye olacaktır. Kent Bilgi Sistemi içinde belediyemizde 4 Sözel Uygulama (MIS) yazılımı, 3 Grafik Uygulama (GIS) yazılımı kullanılmaktadır. Sözel Yazılım Uygulamaları; Java,.Net uygulaması ile geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamalar da Database Oracle üzerinde işlem görmektedir. Grafik Yazılım Uygulamaları; ArcGIS uygulaması ile geliştirilmiştir. Adres Bilgi Sistemi, Plan Sayısallaştırılması ve Harita uygulamalarında ArcGIS uygulaması yapılmaktadır. Ofis Uygulamalarında ise Microsoft VE 00 versiyonu kullanılmaktır. Teknolojik yenilenmeye bağlı olarak ilk aşamada 3 birimde (Mali Hizmetler Md., Çevre Koruma ve Kontrol Md. ve Zabıta Md.) IOS (Mobil) Uygulamaları hayata geçirilmiştir. Belediyemizde kullanılan Kent Bilgi Sistemi yazılımını desteklemek için diğer uygulama yazılımları lisanslı olarak kullanılmaktadır. Bunlar; 0 adet AutoCad 00, 3 adet Sony Vegas Movie Studio ve 9 adet Adobe yazılımlarıdır. İNTERNET - MOBİL SİSTEMİ İnternet kullanımının ve elektronik ticaretin hızla arttığı günümüz yeni ekonomik koşullarında, belediyelerin de bu yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanmaları gerekmektedir. Yeni teknolojilerin hem belediye hem de vatandaş için sayısız avantajları bulunmaktadır. Bu görüş çerçevesinde merkez hizmet binası dışında bulunan 9 hizmet biriminde (lokasyon) işlemler fiber optik kablolarla Metro Ethernet omurgası üzerinden, TTVPN bağlantı ile gerçekleştirilerek hizmetler süratli ve güvenli bir şekilde verilmektedir. Mobil uygulamalar için GSM altyapısı kullanılmaktadır. DONANIM SİSTEMİ Belediye otomasyon sistemi içinde kullanılan sunucular, bilgisayarlar ve bilgisayar çevre elemanları açısından son derece ileri - gelişkin donanımlara sahiptir. 00 KVA + 0 KVA kesintisiz güç kaynağı ile stratejik donanımların aktif kalması sağlanmaktadır. Belediye network yapısı fiber optik haberleşme ile gerçekleşmektedir. Dış Şube bağlantıları TTVPN bağlantı tipi ile merkezle ilişkilendirilmiş bulunmaktadır. 05 Performans Programı

13 Belediyemiz internet çıkışı 50 Mbit hızındadır. Dış lokasyonların merkezde karşılığı içinde 40 Mbit Metro Ethernet teknolojisi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi; müdürlük depoları dahil 743 adet masaüstü personel bilgisayarı, 90 adet diz üstü personel bilgisayarı, 53 adet tablet bilgisayar, 384 adet yazıcı, plotter, 50 adet scanner, 5 adet server, 6 adet kesintisiz güç kaynağı, firewall cihazı, adet loglama cihazı, 55 adet omurga swich, 3 adet numaratör, 37 adet kenar swich, 6 adet projeksiyon aleti, 3 adet barkod yazıcı, 7 adet barkod okuyucu, adet canlı nikah yayını kamerası, 3 adet bilgilendirme ekranları ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Yeni yapılan hizmet binasında enson teknolojinin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda belediye internet ve dış lokasyonların bağlantı şekilleri servis sağlayıcı tarafından yedeklenmektedir. Sistemin kesintiye uğramasını önleyecek tedbirler alınmaktadır. Omurga swich adet düşünülmüş olup, bu doğrultuda kenar swichlerin her birine bu omurgada tek tek fiber kablo çekilmiştir. Swichlerde oluşabilecek durumlarda çalışma devam edecek şekilde topoloji oluşturulmuştur. Ayrıca gelen misafirler için kablosuz internet hizmeti verilecek şekilde gerekli sinyal ölçümleri yapılarak hizmet binasının her noktasından maksimum çekim alanı oluşturulmaktadır. Hizmet binasının bir çok noktasına bilgilendirme ekranı ve gerekli yönlendirmeler için çeşitli ekranlar konulması öngörülmüştür. AFET YÖNETİM SİSTEMİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde de kullanılmak üzere, Afet yönetim Sistemi yazılımı oluşturularak Kent Bilgi Sistemi ile birlikte hizmete alınmıştır. Şişli Belediyesi, ve adresleri üzerinden İnteraktif Belediyecilik hizmetlerinde çağı yakalamış bulunmaktadır. Web üzerinden şikayet takip sistemi (yakınma izleme) (Mavi Masa Uygulaması), Tahsilat-Tahakkuk-Beyanname işlemleri, Adres Bilgi Sistemi, Kent Haritası gibi interaktif uygulamalar yapılmaktadır. Bu hizmet 50 MBps Metro Ethernet alt yapısı ile verilmektedir. Mobil uygulamalarında 8 Kb.lık GPRS altyapısı kullanılmaktadır. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Belediye hizmetlerinin ISO 900:008, ISO 400:004, OHSAS 800:007, Standartları Sistem şartlarını ve belirlenen Yönetim Politikalarını karşılaması amacı ile Entegre Yönetim sistemi kurulmuş ve bu sistemi; sistem prosedürleri, süreç planları, görev tanım ve sorumlulukları, iş talimatları bazında dokümante edilmiştir. Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı detayları Doküman Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi içinde; birinci düzeyde EYS El Kitabı, ikinci düzeyde EYS sistem prosedürleri ve süreç planları, üçüncü düzeyde iş talimatları, formlar, destek dokümanlar ve dış dokümanlar bulunur. Entegre Yönetim Sisteminin yönetimini, kontrolünü, ölçümünü ve performans yeterliliğini saptamak için verilerin kullanımı sağlanmıştır. EYS nin işletilmesi ve gözlenmesinde destek olması için gerekli olan kaynakları ve enformasyonun elde edilebilirliğinin güvenceye alınması sağlanmış ve ölçümleri, analizleri ISO 900:008, ISO 400:004, OH- SAS 800:007 ve Service Cality standartları koşullarına göre yapılmaktadır. Sistemin performansı, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak belirlenmiş aralıklarla değerlendirilir. Kalite, işin yapılmasına ilişkin her sürecin ana parçasıdır. Organizasyonda tanımlanmış her bölüm, ürün ve hizmet kalitesinden sorumludur. Başkanlığımız, vizyon, misyon, politika ve hedefleri ile uyumlu etkin bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş ve uygulama geçilmesi kararlaştırılmıştır. Başkanlığımız, ISO 900:008 Entegre Yönetim Sistemi şartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı, EYS prosedürlerine referans göstererek Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısını detaylı olarak açıklanmaktadır. Entegre Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemi prosedürlerinin uygulanış etkinliği, her bölüme yılda en az bir kez yapılan kuruluş içi EYS Denetimleri ile değerlendirilmektedir. 05 Performans Programı 3

14 D- İNSAN KAYNAKLARI ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personelin istihdam türlerine göre dağılımları aşağıda sunulmuştur. CİNSİYET DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ CİNSİYET SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE KADIN 4 %39 6 % %39 ERKEK 3 %6 7 %78 7 %6 TOPLAM 355 %00 79 %00 8 %00 MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ %6 ERKEK %39 KADIN %78 ERKEK % KADIN %39 KADIN %6 ERKEK ÖĞRENİM DURUMLARI MEMUR İŞÇİ İLKÖĞRETİM LİSE 83 4 MESLEK LİSESİ 35 7 YÜKSEK ÖĞRENİM 84 5 TOPLAM MEMUR İŞÇİ %5 İLKÖĞRETİM %7 MESLEK LİSESİ %5 YÜKSEK ÖĞRENİM %5 YÜKSEK ÖĞRENİM %0 MESLEK LİSESİ % 4 LİSE % 5 LİSE %73 İLKÖĞRETİM 05 Performans Programı 4

15 II- PERFORMANS BİLGİLERİ

16 A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Performans Programının Hazırlanmasında; tarih ve 8699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Onuncu Kalkınma Planının Yerel Yönetimler için öngörülen hedeflerden Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren; Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi, Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi, Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi, Yerel Dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması, Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması, Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması, E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve işgücü duyarlılığının artırılması, Gelir Dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele. Başlıklar esas alınmıştır. B- AMAÇ VE HEDEFLER Şişli Belediyesi dönemi Stratejik Planı uyarınca hazırlanmış olan 05 yılı Performans Programı Taslağında, temel politika olarak 5 adet stratejik amacın tamamına program döneminde öncelik verilmiştir. Stratejik Amaçlara bağlanmış olan 39 adet stratejik hedef ile stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler ise programda öngörülen sıra numarası ile önceliklendirilmiştir. B.- VİZYON Çağdaş sosyal belediyecilik ve katılımcılık ilkelerini benimsemiş, çözüm üreten, etkin, yetkin, mükemmeli hedefleyen güleryüzlü çalışanlarıyla ve kentini düşünen, aktif yurttaşlık bilincine sahip kentlileriyle birlikte, parçası olmaktan heyecan ve mutluluk duyulan; temel belediyecilik hizmetlerinin yanısıra sosyal hizmetler, eğitim, spor, kültür ve sanatta dünya standartlarında öncü ve örnek bir belediye olmak. Vizyonu gerçekleştirirken, başta dezavantajlı ve desteğe ihtiyacı olan birey ve gruplar olmak üzere tüm Şişliler için erişebilir olmak, onların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik gerçekçi ve sürdürülebilir politika ve projeler üretmek ve uygulamak, bu amaçla; B.- MİSYON kentini düşünen, sorumlu, katılımcı aktif yurttaşlık bilincini geliştirecek, Şişli sınırları içinde bulunan farklı birey, kurum ve kuruluşların ihtiyaç, istek ve yararları doğrultusunda anlamlı, somut artı değer yaratacak projeleri mümkün olduğunca onlarla beraberce geliştirmek ve uygulamak, Şişli kentlisine Şişli Bizim bilincini kazandırarak kenti ve ortak geleceği için düşünen, üreten ve sahip çıkan olması için teşvik etmek Doğaya, çevreye, değerlerimize, kültürel mirasımıza, sanata duyarlı, Bireysel farklılıklara ve emeğe saygılı olmak; Kararlarında, uygulamalarında ve iletişimde açıklık, Faaliyet ve hizmetlerinde kurumsallık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik ve verimliliğe önem vermek; Bunun için yeniliklerden ve ileri teknolojiden yararlanmak; Politikalarında öngörülü, demokratik, katılımcı ve insan odaklı yaklaşıma sahip olmak. 05 Performans Programı 6

17 B.3- AMAÇ VE HEDEFLER SH I.. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ SH I.. SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜÇLÜ MALİ YAPI SH I..3 STRATEJİK PLAN KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ SH I..4 DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ SH I..5 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ SH I..6 KURUMSAL KİMLİĞİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE TANITIMI STRATEJİK AMAÇ - I. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ SH I..7 KURUM İÇİ BİLGİ VE EVRAK AKIŞ YÖNETİMİNİN GÜNCELLENMESİ SH I..8 BİLİŞİM ALT YAPISININ ETKİN KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ SH I..9 KAYIT DIŞI FAALİYETE KARŞI ETKİN VE SÜREKLİ DENETİM YAPILACAK SH I..0 ÖZEL PROJE ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI VE KAYNAK TEMİNİ SH I.. KATILIMCILIK VE SİVİL TOPLUM İLE İLİŞKİLER SH I.. ETNİK, DİNİ VE/VEYA CİNSİYET KİMLİĞİ VE YÖNELİMİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA UĞRAYAN YURTTAŞLARIN SOSYAL YAŞAMA KATILMALARINI KOLAYLAŞTIRICI, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYICI VE ULAŞIMLARININ ENGELLENDİĞİ ALANLARDA SORUN- LARINI GİDERİCİ ÖNLEMLER ALINACAK, HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARŞI KENT POLİTİKALARI GELİŞTİRİLECEK SH II.. KENTİN ÜST YAPI EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK SH II.. KENTİN ALT YAPISINDAKİ SORUNLAR GİDERİLECEK SH II..3 İLÇEMİZİN TARİHİ DOKUSUNU KORUYUCU VE GÖRSEL ZENGİNLİĞİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR STRATEJİK AMAÇ - II. KENTSEL HİZMETLER; GEÇMİŞTEN GELECEĞE YENİLENEREK GELİŞEN ŞİŞLİ SH II..4 YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, MEVCUT YEŞİL ALANLARIN REVİZYONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK SH II..5 YENİ SOSYAL-KÜLTÜREL, SANATSAL VE EĞİTSEL MEKANLAR OLUŞTURULACAK SH II..6 RİSK VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI OLUŞTURULACAK SH II..7 ŞİŞLİ NİN ÇARPIK YAPILAŞMAYA KONU ALANLARI REHABİLİTE EDİLEREK ÇAĞDAŞ VE MODERN YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞMESİNE EL VERECEK PROJELER İLE KENTLİLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK VE ŞİŞLİ YE DEĞER KATACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK SH II..8 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK SURETİYLE ŞİŞLİ NİN FARKLI MAHALLELERİNDE MAHALLE KİMLİĞİNE VE KENT ESTETİĞİNE UYGUN DÜZENLEMELER YAPILACAK 05 Performans Programı 7

18 STRATEJİK AMAÇ - III. TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIK VE SAĞLIKLI YAŞANABİLİR ÇEVRE SH III.3. TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI, KALİTE VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILARAK ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SH III.3. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI KALİTE VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI SH III.3.3 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ AÇISINDAN NİTELİĞİ ARTIRILACAK SH III.3.4 SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK SH III.3.5 YAŞANILABİLİR ÇEVRE KOŞULLARI OLUŞTURULACAK VE TÜKETİM SONUCU ORTAYA ÇIKAN KATI ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI YOLUNDA TOPLUMSAL BİLİNÇ YARATILACAK SH III.3.6 ŞİŞLİ İLÇESİ GENELİNDE, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLECEK UNSURLAR ORTADAN KALDIRILARAK SAĞLIKLI, ESENLİKLİ VE YAŞANILABİLİR BİR KENT ORTAMI OLUŞTURULACAK SH III.3.7 TOPLUMDA HAYVAN SEVGİSİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK, HAYVAN HAKLARI İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK VE BU DOĞRULTUDA KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRMEK SH III.3.8 ŞİŞLİ DE YAŞAYAN-ÇALIŞAN HERKES SAĞLIĞA YÖNELİK RİSKLERDEN KORUNACAK, SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA İNSAN ODAKLI POLİTİKALAR İZLENECEK SH III.3.9 HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILA- CAK VE ETKİNLEŞTİRİLECEK SH IV.4. KENTİN VE KENTLİNİN SANATA, EĞİTİME VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE EN ÜST DÜZEYDE ULAŞMASINI MÜMKÜN KILACAK POLİTİKALAR OLUŞTURULACAK SH IV.4. ŞİŞLİ DE YAŞAYAN YOKSUL, EVSİZ, GÖÇMEN, AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN KİŞİ VE AİLELERİNE ASGARİ STANDARTLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMELERİNE OLANAK VERECEK HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK SH IV.4.3 ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE SPORCULARA DESTEK VERİLECEK STRATEJİK AMAÇ - IV. EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ SH IV.4.4 İSTİHDAMI ARTIRMAK ÜZERE MESLEKİ VE ÖRGÜN EĞİTİM OLA- NAKLARI YARATILARAK, İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON SAĞLANACAK SH IV.4.5 KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK SH IV.4.6 ŞİŞLİ DE YAŞAYAN GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ, İHTİYAÇ TEMELİNDE ETKİN, YAYGIN VE NİTELİKLİ OLARAK UYGULANACAK SH IV.4.7 KADINLARIN SOSYAL YAŞAMA KATILMALARI; ÖZGÜR BİREYLER OLARAK ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ÖZNESİ OLABİLMELERİ İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK, İSTİHDAMDA POZİTİF AYRIMCILIK POLİTİKALARI GELİŞTİRİLECEK SH IV.4.8 ERİŞİLEBİLİR YAŞAM: ENGELSİZ ŞİŞLİ STRATEJİK AMAÇ - V. DIŞ İLİŞKİLER SH V.5. ŞİŞLİ NİN ETKİLEŞİM KAABİLİYETİ VE ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRILACAK SH V.5. PROJELERE FON KURULUŞLARINDAN KAYNAK SAĞLANACAK 05 Performans Programı 8

19 STRATEJİK AMAÇ - I. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ ,00 SH I.. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ ,00 SH I.. SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜÇLÜ MALİ YAPI ,00 SH I..3 STRATEJİK PLAN KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ ,00 SH I..4 DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ,00 SH I..5 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ,00 SH I..6 KURUMSAL KİMLİĞİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE TANITIMI ,00 SH I..7 KURUM İÇİ BİLGİ VE EVRAK AKIŞ YÖNETİMİNİN GÜNCELLENMESİ ,00 SH I..8 BİLİŞİM ALT YAPISININ ETKİN KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ ,00 SH I..9 KAYIT DIŞI FAALİYETE KARŞI ETKİN VE SÜREKLİ DENETİM YAPILACAK 3.000,00 SH I..0 ÖZEL PROJE ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI VE KAYNAK TEMİNİ ,00 SH I.. KATILIMCILIK VE SİVİL TOPLUM İLE İLİŞKİLER ,00 SH I.. ETNİK, DİNİ VE/VEYA CİNSİYET KİMLİĞİ VE YÖNELİMİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA UĞRAYAN YURTTAŞLARIN SOSYAL YAŞAMA KATILMALARINI KOLAYLAŞTIRICI, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYICI VE ULAŞIMLARININ ENGELLENDİĞİ ALAN- LARDA SORUNLARINI GİDERİCİ ÖNLEMLER ALINACAK, HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARŞI KENT POLİTİKALARI GELİŞTİRİLECEK ,00 STRATEJİK AMAÇ - II. KENTSEL HİZMETLER; GEÇMİŞTEN GELECEĞE YENİLENEREK GELİŞEN ŞİŞLİ ,00 SH II.. KENTİN ÜST YAPI EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK ,00 SH II.. KENTİN ALT YAPISINDAKİ SORUNLAR GİDERİLECEK ,00 SH II..3 İLÇEMİZİN TARİHİ DOKUSUNU KORUYUCU VE GÖRSEL ZENGİNLİĞİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR SH II..4 YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILACAK, MEVCUT YEŞİL ALANLARIN REVİZYONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK , ,00 SH II..5 YENİ SOSYAL-KÜLTÜREL, SANATSAL VE EĞİTSEL MEKANLAR OLUŞTURULACAK ,00 SH II..6 RİSK VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI OLUŞTURULACAK ,00 SH II..7 ŞİŞLİ NİN ÇARPIK YAPILAŞMAYA KONU ALANLARI REHABİLİTE EDİLEREK ÇAĞDAŞ VE MODERN YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞMESİNE EL VERECEK PROJELER İLE KENTLİLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK VE ŞİŞLİ YE DEĞER KATACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK SH II..8 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK SURETİYLE ŞİŞLİ NİN FARKLI MAHALLELERİNDE MAHALLE KİMLİĞİNE VE KENT ESTETİĞİNE UYGUN DÜZENLE- MELER YAPILACAK , ,00 05 Performans Programı 9

20 STRATEJİK AMAÇ - III. TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIK VE SAĞLIKLI YAŞANABİLİR ÇEVRE SH III.3. TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI, KALİTE VE ETKİNLİĞİNİN AR- TIRILARAK ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SH III.3. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI KALİTE VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI SH III.3.3 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ AÇISINDAN NİTELİĞİ ARTIRILACAK SH III.3.4 SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK SH III.3.5 YAŞANILABİLİR ÇEVRE KOŞULLARI OLUŞTURULACAK VE TÜKETİM SONUCU ORTAYA ÇIKAN KATI ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI YOLUNDA TOPLUMSAL BİLİNÇ YARATILACAK SH III.3.6 ŞİŞLİ İLÇESİ GENELİNDE, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLECEK UNSURLAR ORTADAN KALDIRILARAK SAĞLIKLI, ESENLİKLİ VE YAŞANILABİLİR BİR KENT ORTAMI OLUŞTURULACAK SH III.3.7 TOPLUMDA HAYVAN SEVGİSİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK, HAYVAN HAK- LARI İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK VE BU DOĞRULTUDA KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRMEK SH III.3.8 ŞİŞLİ DE YAŞAYAN-ÇALIŞAN HERKES SAĞLIĞA YÖNELİK RİSKLERDEN KORUN- ACAK, SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA İNSAN ODAKLI POLİTİKALAR İZLENECEK SH III.3.9 HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILACAK VE ETKİNLEŞTİRİLECEK , , , , , , , , ,00 0,00 STRATEJİK AMAÇ - IV. EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ SH IV.4. KENTİN VE KENTLİNİN SANATA, EĞİTİME VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE EN ÜST DÜZEYDE ULAŞMASINI MÜMKÜN KILACAK POLİTİKALAR OLUŞTURULACAK SH IV.4. ŞİŞLİ DE YAŞAYAN YOKSUL, EVSİZ, GÖÇMEN, AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN KİŞİ VE AİLELERİNE ASGARİ STANDARTLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMELERİNE OLANAK VERECEK HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK SH IV.4.3 ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE SPORCULARA DESTEK VERİLECEK SH IV.4.4 İSTİHDAMI ARTIRMAK ÜZERE MESLEKİ VE ÖRGÜN EĞİTİM OLANAKLARI YARATILARAK, İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON SAĞLANACAK SH IV.4.5 KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK SH IV.4.6 ŞİŞLİ DE YAŞAYAN GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ, İHTİYAÇ TEMELİNDE ETKİN, YAYGIN VE NİTELİKLİ OLARAK UYGULANACAK SH IV.4.7 KADINLARIN SOSYAL YAŞAMA KATILMALARI; ÖZGÜR BİREYLER OLARAK ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ÖZNESİ OLABİLMELERİ İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK, İSTİHDAMDA POZİTİF AYRIMCILIK POLİTİKALARI GELİŞTİRİLECEK , , , , , , , ,00 SH IV.4.8 ERİŞİLEBİLİR YAŞAM: ENGELSİZ ŞİŞLİ ,00 STRATEJİK AMAÇ - V. DIŞ İLİŞKİLER ,00 SH V.5. ŞİŞLİ NİN ETKİLEŞİM KAABİLİYETİ VE ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRILACAK ,00 SH V.5. PROJELERE FON KURULUŞLARINDAN KAYNAK SAĞLANACAK ,00 05 Performans Programı 0

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel.

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 www.yenimahalle.bel.tr 1 Yenimahalle Belediye YENİMAHALLE Başkanlığı BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı