BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )"

Transkript

1 T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile Zabıta Hizmetlerinin planlama koordinasyonu ile Zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, görevde giyecekleri resmi elbisenin şekli ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünü kapsar. Dayanak Madde tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13 ncü maddesinin üçüncü bendi, 14 ncü maddesinin (a) bendi, 15 nci maddesinin (b), (m), (o) ve (p) bentleri ile aynı kanunun 51.maddesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği,1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 1.maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer Kanunlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen, Belediye : Efeler Belediyesi'ni Belediye Başkanı :Efeler Belediye Başkanı'nı Belediye Meclisi : Efeler Belediye Meclisi'ni Belediye Encümeni : Efeler Belediye Encümeni'ni Belediye Zabıtası : Efeler Belediye Zabıtası'nı Belediye Zabıta Personeli : Efeler Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarını ifade eder.

2 Hukuki Bağlayıcılık Madde 5- Belediye Zabıta Müdürlüğü 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye MüteallikAhkâmı Cezaiye Hakkında Muadil Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2548 Sayılı Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunu, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 3572 Sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair KHK Kabulüne Dair Kanun, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, Bu Yasalara ait Uygulama yönetmelikleri, 14/07/2005 tarihli 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

3 İKİNCİ BÖLÜM ( Nitelik, Bağlılık, Görev ve Yetki Alanları) Madde 6- Belediye Zabıtası, Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye Zabıta Personeli üniformalı olup, kıyafeti İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde gösterilir. Belediye Zabıtasının Bağlılığı Madde 7- Belediye Zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir. Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı görevlendirebilir. Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının daamiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahalli en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları Madde 8- Efeler Belediyesi sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından yetkili ve görevlidir. Madde 9- Zabıta Müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıkım ve bilumum men ve alınan kararların infazı ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir. Madde 10- Zabıta müdürü, amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına ve her memur sıralı üst ve amirlerine karşı sorumludurlar. Madde 11- Zabıta Müdürlüğü amir ve memurları, modern belediyecilik anlayışı ile İlçede esenlik, huzur, sağlık vedüzenin sağlanması amacıyla Efeler Belediye Meclisi tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri uygulamak, sonuçlarını takip etmek ve sonuçlandırmak, uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla sorumludurlar.

4 İKİNCİ KISIM ( Teşkilatın Yapısı ) BİRİNCİ BÖLÜM (Kuruluş, Unvanlar, Tanım) Zabıta Müdürlüğünün Kuruluşu Madde 12 a) Efeler Belediyesi Zabıta Teşkilatı tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi Kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, Unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. Zabıta Nüfusu den fazla olan yerlerde ve İl Merkezlerinde Zabıta Müdürlüğü olarak Kurulur. Büyükşehir Belediyelerinde Zabıta Daire Başkanlığı yada Müdürlüğü olarak kurulur. b) İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Zabıta Teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. c) Efeler Belediye Zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, Pazar yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, Zabıta Kalemi ve ihtiyaçlara göre benzeri kısımlara ayrılabilir. d) Efeler Belediye Zabıtası hizmetin özelliğine göre nokta, yaya devriye ve motorize ekip olarak görev yapar. e) Zabıta birim amirliklerinde Amirlik, Komiserlik adı altında birimler ile Karakol kurulması veya mevcut karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması Zabıta Müdürünün önerisi üzerine Belediye Başkanının onayı ile olur. Zabıta Unvanları Madde 13- Belediye Zabıta Kadrosu; Norm Kadroya göre ; Zabıta Müdürü,. Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru şeklinde oluşur. Zabıta Müdürlüğü Tanımı Madde 14- Belediye Zabıta Müdürlüğü, T.C Anayasası, yasa, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Efeler Belediyesi sınırları içinde ilçenin düzenini,ilçe halkının sağlık, huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak, emir ve yasaklara ilişkin yönetmelik kapsamında belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarının takip ve araştırmakla yükümlüdür.

5 İKİNCİ BÖLÜM ( Müdürlük ve Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu ) Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu Madde 15- Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip ve yürütmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, mesleki kurslar açtırmak personelin eğitimlerini yaptırarak hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Zabıta Müdürlüğü, personelini; 1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, 2) Hizmetle personelin planlanmasını ve koordinesini yapmak, 3) Personel özlük işlerini takip ve yürüterek disiplini sağlamak, 4) Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ilçenin düzenini korumak, 5) İlçe halkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulamak, 6) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, üst makama önerilerde bulunmak, takip etmek ve haklarında kanuni işlemleri yapmakla, görevlendirir. 7) Meslek içi eğitim kapsamında eğitim planlaması ile personelin eğitiminin planlamasını yapar. Madde 16- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir. Madde 17- Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına ve sıralı üst amirlerine karşı sorumludurlar. Zabıta Müdürlüğü Birimleri Madde 18- Hizmetin gereğine göre, zabıta amirlik, birimler ile karakolları, Zabıta Müdürünün teklifi Efeler Belediye Başkanının oluru ile kurulur veya kaldırılır. Zabıta Müdürlüğü Birimleri; Karakollar, Amirlikler, Çarşı Ekipleri, Pazar Ekipleri, Zabıta Kalemi, Ceza Kalemi, Pazar Büro, işyeri açma ve çalışma ruhsat büro ve ihtiyaca göre oluşturulacak birimlerden oluşur.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Görev Alanları ) Zabıta Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Madde 20- Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Efeler Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Müdürlüğünü yönetmek, 2) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak. 3) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Efeler Belediye başkanlığına intikal ettirmek, 4) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Belediye Başkanlığının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak, 5) Belediye Başkanlığı tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek, 6) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak, 7) Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek,istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak, uygulamak ve uygulatmak, 8) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, 9) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların hu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, 10) Yasa tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, 11) Belediye Başkanının talimatlarını, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak, 12) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, varsa işçilerin maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, 13) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, izlenim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını, varsa işçilerini geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek, 14) Belediye sınırları içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun hiçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. 15) Efeler Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak. 16) Takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek, 17) Gerekliğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde Varsa müdür yardımcılarına devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi zabıta amirlerine bırakılamaz.) zabıta amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak, tebliğ etmek ve yürütülmesini sağlamak,

7 18) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak. Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek, yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak. 19) Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Başkanına, başkan yardımcısına ve gerekli olduğu hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek. 20) Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak. 21) Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç. gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak, 22) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması ve yetkilerin verilmesi için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, 23) Müdürlük yazışmalarında birinci derece imza yetkisini kullanmak, 24) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak, 25) Disiplin Amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek, 26) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, gerekli koordinasyonu sağlamak, 27) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak, 28) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak, sicil raporları düzenlemek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Efeler Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek, mazeret izinlerinin uygun görülenlerini vermek, 29) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Efeler Belediye Başkanına karşı sorumludur. Belediye Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları; Madde 20- Belediye Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır. 1) Zabıta Amiri belediye zabıta hizmeti veren birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur, 2) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur, 3) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak. Zabıta Müdürlüğüne sunup, icra ettirir, 4) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar, 5) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek, 6)Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak. Madde 21- Belediye Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1)Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

8 2) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. 3) Karakol amiri olarak görevlendirildiğinde; belediyeleri ilgilendiren kanun tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek, emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. 4) Büro Amiri olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, disiplin cezaları hakkında zabıta amirine görüş ve teklif sunar. Büronun yürütülmesinde gerekli iş bölümünü yapar. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların, iş ve işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir. Madde 22- Belediye Zabıta Memuru ve Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir. Madde 23- Zabıta Müdürlüğü Birimlerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır; A) Kuruluş: Mevzuata ve Norm Kadroya uygun olmak kaydı ile Zabıta Büro Amirliği, Çarşı Karakolu, Pazar Büro ve Denetim ekibi, Ruhsatlar Birim Amirliği, Ruhsat Denetim Birimi, Zabıta Kalemi (İdari Büro) olmak üzere, Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaçları ve Hazır Personel Kadrosunun imkân ve ölçülerine göre teşkil edilir. Zabıta Büro Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tüm birimlerin çalışma ve koordinesinin takibi, Özellikle Çarşı Karakolu ve Pazar Büro ve Denetim Ekibinin çalışma sistemini düzenlemek, Günlük görevlendirme listesini hazırlayarak bir suretini Zabıta Müdürüne vermek, bir suretinin bilgisayar ortamında saklanmasını sağlamak. Çarşı karakolunun müdahale ettiği tüm şikâyetleri ertesi gün, bir liste şeklinde önceki günün şikâyet ve sonuçları şeklinde Zabıta müdürüne arz etmek. Personelin, kılık kıyafet ve görev uygulamalarını takip ederek, tespit edeceği aksaklıkları Zabıta Müdürüne bilgi vererek giderilmesini sağlamak, giderilmesi için alınacak tedbirleri almak. Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri planlamak ve yerine getirmek. Zabıta Karakol Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sınırları içinde bulunan tüm mahalle, bulvar, meydan, cadde ve sokaklarda ekipler halinde her ekip kendi bölgesinden, gerektiğinde acil durumlarda diğer bölgelerden de sorumlu olacaktır. Her ekip en az(2) personelden oluşacaktır. Birden fazla ekibin koordinesini bölge olarak görevlendirilmiş (1) Komiser koordine ve takip edecektir. Ekipteki Rütbe ve yıl olarak en kıdemli personel Sorumlu personel olacaktır. Komiser yeterli olmadığında, Ya da komiser sair sebeplerden dolayı bulunmadığında Komiser adına Müdür yada Karakol amirinin görevlendirdiği, rütbe ve yıl olarak en kıdemli personel, ekip kıdemlisi olarak görevli olacaktır.

9 En Kıdemli Zabıta Komiseri Zabıta Müdürünün de onayı ile Çarşı Karakol Komiseri olarak görevlendirilecektir. Ekipler çalışma sahasının yoğunluğu, gelen şikâyetlere göre değerlendirilecek ve görevlendirilecektir. Ancak En az (3) ekip olarak çalışma düzeni kurulması esas alınacaktır. Çalışma saatleri yaz ve kış aylarına göre ayarlanacaktır. Şikâyet değerlendirme ve Denetim olarak da hizmet vermektir. Kuruluşu esnasında Zabıta Müdürlüğü İdari Bürosuna gelmiş olan şikâyet evraklarının kendilerine zimmetle teslim edilmesinden sonra, Karakol Amirliği süratle planlamasını yaparak gerekli çalışmayı tamamlayacaktır. Rastlanılmış olan tüm şikâyetlerin, kanun, yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak, süratle neticelendirilerek, Zabıta Kalemine evrakların iletilmesi sağlanacaktır. Karakol Ekibi, Ruhsat denetim Şubenin görevlerinden, sadece işyerlerinin ruhsatlarının bulunup bulunmadığı, işgaliye ve ilan reklam harçlarının yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yerine getirerek, aksaklıkları bir tutanak ile süratle Zabıta Müdürlüğüne iletilmek üzere Karakol Amirine bilgidirecektir. Karakol Amirliği bu tespitleri bir üst yazı ile Zabıta müdürlüğüne bildirecektir. Zabıta Karakol Ekipleri Aynı zamanda Seyyar Pazarcılar ile ilgili Alınan seyyar mallarını cezai işlem karşılığında seyyar satıcı ve işportacılar hakkında, kimlik tespiti ve cezai işlem uygular. Zabıta Karakolu Olarak; Efeler İlçe Merkezi için (1), Umurlu-Dalama Mahelleleri için (1), Çeştepe,Ovaeymir-Tepecik Mahalleleri için (1) Karakol teşkil edilebilir. Karakolların Teşkili ya da ikiz görevlendirilmesi Zabıta Müdürünün Teklifi, Başkanlık Makamının Onayı ile gerçekleşir. Pazar Büro Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Pazar Büro Tüm pazarların envanterinden, Pazar yerleri tahsisi ve işgaliye ile tahsis ücretlerinin takibi ile Pazar yerlerinde meydana gelip, Pazar yeri ekiplerince kendisine bildirilen aksaklıkların giderilmesi hususundaki çalışmaların Müdürlük Makamına bildirilmesi ve sonucun takibinden sorumludur. İhtiyaca göre en az (1) personelden oluşur. Zabıta Amiri ya da gerekirse Zabıta Müdürü ile direk koordine ile meydana gelebilecek aksaklıkların, zamanında ilgili makamlara bildirilmesi, koordine edilerek giderilebilecek olan aksaklıkların giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, bilgi vermek. Pazar yerleri ile ilgili Diğer Resmi kurum ya da kuruluşlardan gelecek yazılar, istenilecek bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmesini sağlamak ve bu konuda üst ve amirlerine bilgi vermek. Yeni oluşturulacak Pazar yerleri ile ilgili Pazar Yeri Yönetmeliği kapsamında çalışmalar yapmak, değiştirilmesi düşünülen Pazar yerleri ile ilgili envanter çalışmalarını yürütmek ve geçiş aşamalarının aksaksız bir şekilde yerine getirilmesi için yapılması gerekenler konusunda bir plan dahilinde, Zabıta amiri ve Müdürlük Makamına bilgi vererek çalışmalarını yürütmek. Pazar Yeri Ekipler Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan; en az (23) personelden oluşturulması düşünülen, Efeler Belediyesi sınırları içinde kurulan tüm Pazar yerlerinden sorumludur. Pazar Denetim Ekibi olarak her Pazar için en az (2), en çok (3) kişilik ekipler oluşturularak Pazar yerinin tüm alanları kontrol edilecek şekilde görevlendirme yapılır. Ekip sayısı en az (3) olup; pazarda işgaller, ortalar, baş ve sondaki seyyar faaliyetlerine mani olup, hava karadığı zaman pazarı kaldırma, çöpleri poşete koydurma, bağırtılı satışlara mani olma, iş gömleği giydirmek, hayvan pazarlarında veteriner ile kontroller yapmak, etiket kontrolleri yapmak, Tahsis belgesini aldırmak, tarife asılacak yerlere astırmak, faaliyetten menleri sağlayıp kontrol etmektir. Otomatik ödeme yapılan pazarlarda, Pazar esnafının envanter listesi elinde olacak şekilde, Pazar yerlerine gelen esnafın birebir gelip gelmediği, kayıt dışı esnafın bulunup bulunmadığını kontrol etmek.

10 Pazar Bürosunca verilmiş olan listede bulunmayıp Pazar yeri işgali yapanların tespiti ile bunların Pazar kayıt sistemine girişini sağlamak. Otomatik işgaliye ücreti alınmayan Pazar yerlerinde; Pazar yeri envanter listesi ile birlikte yukarıdaki şekilde Pazar esnafını kontrol ederek, kayıtlı esnaf haricinde yer işgali olup olmadığını tespit etmek ve bu esnaf hakkında yasal işlem yapmak. Pazar bürosu ile koordineli çalışmak Zabıta Kalemi (İdari Büro) Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: İhtiyaca göre en az (2) personelden teşkil edilir. Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm evraklar (ruhsat müracaat evrakları dâhil) Evrak kayıt sistemine (SAMPAŞ) ve evrak kayıt defterine bu birimde kayda alınır. Gereği için Müdüre arz edilir. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Bu evraklara verilecek cevabi yazılar ile Müdürlük Makamınca direk çıkış yapılacak tüm evrakların yazılması, yada organize edilerek zamanında gönderilmesi bu birim tarafından yapılır. Yapılması gereken işlemlere göre ilgili birimlere teslim edilecek evrakı zimmet defteri ve imza karşılığında teslim eder. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre dosyalama sistemine uygun olarak sınıflandırılır ve ayrı ayrı klasörlerde saklanır. Evrak dolaplarında Dolap fihristi, klasör sırtlarında ve içlerinde klasör fihristi ve dosya fihristleri evrak kayıt sistemi ile uyum sağlayacak şekilde düzenlenir. Evraklara yasal süresi içerisinde cevap verilir. Gelen ve giden evraklar ile miatlı evrakların zamanında gönderilmesini sağlamak üzere, bürolarla koordineli olarak evrakı takip edip, aksayan hususları Müdürlük makamına iletir. Müdürlük makamından yapılacak tüm yazışmaları yapar, büroların miatlı evrak listesinden bir suret alarak, zamanında gönderilmesini takip eder ve aksaklıkları zamanında Müdürlük Makamına arz eder. Yazışmaları, Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yönetmeliğe uygun olarak yerine getirir. Personelin şahsi dosyası, yıllık izin, sağlık hizmetlerinin takibini ve bunla ilgili yazışmaları yapar, yılsonu raporu, personelin bir sonraki yıla ait yıllık izin planını hazırlar ve tüm bunlarla ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bilgi verir. Memur ve İşçilerin hak ediş, görev ve puantaj listelerini hazırlayıp ilgili Müdürlüğe göndermek. Yılsonunda arşiv hizmetlerini yerine getirmek. Taşınır-taşınmaz mal kayıt sistemini oluşturmak, bu konuda Müdürlük içi kayıtlar ile Destek hizmetleri kayıtlarının karşılıklı birbirini onaylar şekilde olmasını sağlar, aksaklıkları Müdürlük Makamına bildirir. Başkanlık Makamından Müdürlüğe intikal eden emir, talimat ve görevleri ilgili birimlerce yerine getirilmesini takip eder. Hukuki görüş alınması gereken konular, Müdürlükler arası yazışmalarda, Başkanlık Makamına veya diğer resmi kurumlara yapılacak yazışmaların yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlar. Yukarıda genel başlıklar şeklinde yazılmış görevlerden başka Müdürlük Makamınca uygun görülen ek görevleri yerine getirir. Hangi görevin, hangi personel tarafından yerine getirileceği ve yedek personeli ayrıca personele tebliğ edilir. Müdürlük Başkanlık Makamından Müdürlüğe intikal eden emir, talimat ve görevlerin gereğini yerine getirir ya da getirilmesini sağlayarak neticeden Başkanlığa bilgi verir. Müdürlüğe yüklenen görevlerle ilgili her türlü yazışmayı yapar, raporu düzenler, istenildiği şekilde istenilen yere iletir.

11 Taşınır Taşınmaz Mal kayıt sistemini oluşturarak bu konunun aksaksız yürütülmesini sağlar. Yılsonunda evrak arşiv hizmetlerini yerine getirir. Personel şahsi dosyaları ile ilgili işlemlerin, yazışmaların, izin ve sağlık hizmetlerinin takibini yürütmek. Memur ve İşçilerin hak ediş, görev ve puantaj listelerini hazırlayıp ilgili birime göndermek, Araç görev kâğıtlarını günlük olarak takip etmek,ay sonunda km. ve alınan yakıtlarla ilgili çizelge çıkarmak ve ilgili müdürlüğe göndermek, Müdürlük bünyesinde çıkartılan tüm yönetmelikleri bir düzen halinde klasör içerisinde toplamak, Birimlerle koordineli olarak, eğitim konularının planlanması konusunda Müdürlük makamının sekretaryasını yapmak. Müdürlük Makamınca uygun görülen diğer görevleri yerine getirmek. İktisat- Ceza Takip Büro Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İhtiyaca göre En az (1) personelden oluşur. Bu büro personel mevcudu yetersiz olduğu durumlarda Zabıta Kalemi teşkili altında oluşturulabilir. Ya da bu görev Müdürlük Makamının uygun göreceği bir personele ek görev olarak verilebilir sayılı yasaya göre tanzim edilen ceza zabıtlarını bilgisayara kayıt ederek, encümene gönderir. Encümence verilen kararlar deftere işlenir. Kararlar dosyasında sistematik olarak (aylara göre,vb.) muhafaza edilir. Kabahatler kanununa göre tanzim edilen ve büroya teslim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanakları listelenerek ve üst yazısı yazılarak, Mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir, bir sureti dosyaya konulur. Gerektiğinde Zabıta Müdürünün vereceği ek görevleri yerine getirir. Ruhsatlar Birim Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Umuma açık yerler, gayri sıhhi müessese ve Sıhhi müesseselerle ilgili Ruhsat Bürolarının Koordine, planlama, ruhsat verilme aşamalarının başlangıcından ruhsatın verilme aşamasına kadar takibi, Ruhsatların zamanında verilmesi ile Zabıta Müdürüne Bu koordineden kaynaklanacak aksaklıkları zamanında iletmesi, tanzim edilmiş ruhsatlar ile ilgili denetim ve kontrolü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, Ruhsat Büroları ile ilgili belirli sürelerde aksaklık olan hususlarda Hizmet içi eğitim kapsamında Zabıta Müdürününde onayını alarak çalışmalar yapmak ve personelin eğitimine katkıda bulunulması, Ruhsat Bürolar Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Ruhsat başvurularını usulüne uygun olarak kabul etmek. Kendi bürosunu ilgilendiren, Kanun, yönetmelik, genelgelerin en son hali ile bir dosya oluşturarak bunlara hakim olmak. İlk müracaatın Zabıta Kalemince kaydı girmesini ve görüşe çıkmasını sağlamak. Eksik evrakların, müracaat edilen işyerinin nev i ve sınıfına göre tamamlanması için Müracaatçıya bilgi vermek, ve EK-6 yı hazırlamak. (Ek-6 belgesi İki suret hazırlanır. Teslim alındığı tarih ve eksik belgelerin ismi açıkça yazılarak doldurulur ve imzalanarak bir sureti ilgiliye teslim edilir. Belgelerin getirilmesi aşamasında getirilen belgenin hangi tarihte getirildiği EK-6 belge üzerine yazılıp paraf edilir.

12 Yönetmelik kapsamında Ruhsat Verilme süresinin, ilgili tarafından tüm eksik belgelerin teslim edilmesinden sonra başladığı özellikle hatırlatılır) Müracaat sonrası tespit edilen eksik evrakların tamamlanıp, komisyon incelemesinden sonra; süresinde verilmesini sağlamak. Her ruhsat büronun gerektiğinde mesafe ölçümlerini kendi personeli ile yerine getirmek. Müracaatlarda, her müracaat evrakının mavi kapaklı naylon dosya içerisinde sıralanmasını sağlamak, müracaat edilen işyeri nev ine göre Yönetmelik kapsamında o yer için sağlanması gereken şartlar ve hazırlanması gereken evrakların neler olduğunu bir fihrist şeklinde dosyanın en üstüne takmak ve Ruhsat Büro Amirliği ve Zabıta Müdürlüğüne dosyanın bu şekilde imza kartonu içerisinde arzını sağlamak. Fotokopi olan ve aslı görülmüş olan her evrakın üzerini Aslının Tıpkıçekimidir kaşesi ile isim ve imza ile onaylamak. Diğer Makamlardan gelmiş olan fotokopi evrakların (noter, imar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar) ilgili makamdan aslı gibidir ve ıslak mühürlü bir suretinin olmasını sağlamak. Bu şekilde onaylı olmayan hiçbir evrakın dosya içeriğinde olmamasını sağlamak. Dosya içerisinde, Komisyonca kontrol esnasında çekilmiş-çekilecek; giriş, antre, açık alan, tüm kapalı alanları gösterecek şekilde en az (10) On fotoğraf, bilgisayar ortamında 7*15 ebatında ve A4 kağıda basılmış şekilde, hangi resmin mekan ve bölüme ait olduğu yazılı olduğu şekilde eklenecektir. Ruhsat aslı ile Büroda kalan sureti, her ikisi de resimli olacaktır. Dosya Büroda hazırlandıktan sonra, Ruhsat büro amirliğince de tüm bu kapsamda kontrol edilerek Zabıta Müdürlüğüne imzaya çıkarılacaktır. Umuma açık ve Gayri sıhhi müessese ruhsatları, ruhsat verme aşamasında Başkanlık Makamı onay yazılarını yazacaklardır. Vatandaşın ilk müracaatında eksik-tamamlanacak tüm evraklar ve ruhsatlandırma aşamasının diğer müdürlüklerle olan koordineli işlemleri bildirilecek, vatandaşın bu işlemler için birden fazla kere gelerek zaman kaybına uğratılmasına engel olunacaktır. Ruhsatlandırma aşamasında bir aylık kontrol süresini doldurup kesinleşmiş ruhsatların dosyası, Son kez kontrol edilerek hiçbir eksik kalmadığından emin olmak. Ruhsat dosyasının hazırlanmasından sonra kontrol parafı ve Zabıta Müdürünce Onay için Müracaatçıya öğlen yada ikindi saatlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı teslim edilecektir. Tüm eksiklikleri tamamlanıp ilgili büro personelince tamamlandığı onaylanan, sadece paraf ve onay bekleyen dosyalardan; saatlerinde belgeleri eksiksiz teslim alınanlar için ertesi gün saatleri, saatlerinde teslim alınanlar ise ertesi gün saatlerinde ruhsatlarının verileceği bildirilecektir. Paraf ve Onay makamının dosyayı kontrol ve muhtemel eksikleri giderme adına bir süre bırakılacaktır. Onay anında ortaya çıkacak Yasal-Zorunlu eksikliklerden dolayı oluşacak gelişmelerden, müracaat eden şahsa ayrıntılı bilgi verilecektir. Ruhsat Denetim Büro Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: En az (3) personelden oluşur. Belirli bir plan dâhilinde, tüm işletmeleri kontrol ederek, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının olup olmadığını kontrol etmek. Ruhsatı var ise, ruhsat kapsamında faaliyet gösterip göstermediğini, faaliyet dalını değiştirip değiştirmediği ya da ek bir faaliyet yürütüp yürütmediğini kontrol etmek. Ruhsatlandırma aşamasından sonra İmar yönünden bir değişiklik olup olmadığını, bina içerisinde imar-iskân yönünden bir tadilat yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek, bu yerlere yasal uyarı ile ruhsat başvurusunu yapmasını sağlamak, yada işyerini kapatma işlemlerini yerine getirmek.

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Belediye Başkanı Onay Op. Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı Revizyon No:03 & 01.01.2010 Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 13 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı