AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT KMUMCU 88 ÞID VFT TT nha be ri sayfa 3 te GR ÇK T H BR V RiR STTÜ LF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz IL: 42 S I: S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 S 2011 PZR / 75 Kr ni as ya.com.tr Risale-i ur insanlýða hitap ediyor S LÂ MI S Ç U G D LI ZB R S G W: B D - ÜZ Z M'I BÜ TÜ DÜ S L RI SÖ L - CK L R VR. B D OU DLDM. TU RST O L RK GL D, MÜS LÜ M OL DU u U gan da, Mu ko no Ü ni ver si te si Ma te ma tik Bö lü mün de Öð re tim Gö rev li si o lan Ze li ha nur Zeb ra Se ga wa, Ri sâ le-i ur ve si le siy le s lâm la ta nýþ tý ve bir ge zi va sý ta sýy la Tür ki ye ye gel di ðin de Müs lü man ol du. Þu an da n gi liz ce Söz ler ki ta bý ný o ku yan Se ga wa, n san la rýn ne re den ge lip, ne re ye git ti ði Ri sâ le-i ur da çok gü zel an la tý lý yor. Bu, dü þü nen bü tün in san la rýn ih ti ya cý dýr di yor. R SÂ L- UR HR K S H TP D OR u Tür ki ye den bir ve si le i le ta nýþ tý ðý ar ka da þý, o ku ma ya ve a raþ týr ma ya me rak lý o lan Se ga wa ya Ri sâ le-i ur ne dir? Be di üz za man kim dir? i sim li kü çük bir ki tap he di ye e di yor. Ki ta bý i kin ci de fa o ku yan Se ga wa, Fark et tim ki, Be di üz za man ýn sa de ce Tür ki ye de ki le re ya da sa de ce Müs lü man la ra de ðil, han gi din de o lur sa ol sun, hat ta din siz de ol sa bü tün dün ya in san la rý na söy le ye cek le ri var. Ba na da söy le ye cek le ri var dý. Din le dim SM GÜLÇÜZ Ü ZISI SF 9 D Ze li ha nur Zeb ra Se ga wa MSLÐ TKRR D DL SVCI FRHT SRIK: Þemdinli ikinci Susurluk tu uazdýðý iddianame sebebiyle HSK kararýyla meslekten ihraç edilen, anayasa deðikliðinin ardýndan meslekî hakký iade edilen Savcý Ferhat Sarýkaya, Þemdinli soruþturmasýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, Olay 2. Susurluk tu. etki görev alanýmdaydý. Soruþturmayý yapýp iddianameyi hazýrladým diye konuþtu. n5 te DIÞÞLR BKI DVUTOÐLU: Lib ya da re jim de ðiþ me li udý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu toð lu, Lib ya da re jim de ði þik li ði ni te min e de cek hiç bir ted bi ri dýþ la ma dýk la rý ný söy le di. Da vu toð lu, TO o pe ras yon la rý nýn sý ný rý nýn i se BM Gü ven lik Kon se yi ka ra rýy la sý nýr lan dý rýl mýþ ol du ðu na dik kat çek ti. ÖLÜ V RLI OK srail, Gazze yi yine bombaladý us ra il u çak la rý, dün Gaz ze Þe ri di nin ku ze yin den i ki Grad fü ze si a týl ma sý nýn ar dýn dan böl ge de Ha mas ýn as ke rî ka na dý z zed din l Kas sam Tu gay la rý na a it i ki mev zi yi bom ba la dý. Bom bar dý man lar da ö lü ve ya ya ra lý ol madý. Ha be ri say fa 7 de þ siz lik hâ lâ dert utsk in ya yýn la dý ðý iþ gü cü pi ya sa sý bül te ni ne gö re, iþ siz lik hâ lâ dert o la rak gö zü kü yor. þ siz sa yý sý bir yýl ön ce ye gö re 547 bin ki þi a zal ma sý na rað men, iþ siz ler or du su üç yýl ön ce ye gö re 511 bin ki þi art tý. Bu a ra da, is tih dam da, bir yýl da 1 mil yon 299 bin ki þi ar týþ gös ter di. n11 de 44 milyon fakirleþti udün ya Ban ka sý Baþ ka ný Ro bert Zo el lick ge çen yý la ký yas la gý da fi yat la rý nýn yüz de 36 art tý ðý ný ve 44 mil yon in sa nýn da ha yok sul laþ tý ðý ný kay det ti. Zo el lick, yok sul lar i çin en bü yük teh li ke nin yük sek ve de ðiþ ken gý da fi yat la rý ol du ðu nu söy le di. n11 de MSK a þüpheli iþlem ihbarý yaðdý uha be ri sayfa 11 de Temsilcilerimiz olaðanüstü toplandý O la ða nüs tü U mu mî Tem sil ci ler Top lan tý sý, dün, ga ze te mi zin s tan bul-gü neþ li te sis le rin de ger çek leþ ti ril di. Top lan tý da, si ya sî ko mis - yon ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por ü ze rin de gö rüþ me ler ya pý la rak ka ra ra bað lan dý. Gün de me ilþ kin ko nu la rýn ve neþ ri yat hiz met le ri mi zin de e le a lýn dý ðý top lan tý so nun da a lý nan ka rar lar, tem sil ci le ri miz ta ra fýn dan ma hal le ri ne du yu ru la cak. TO da mühimmat sýkýntýsý uha be ri sayfa 7 de Kazazedenin tedavisi devletten uha be ri sayfa 3 te Çocuklarýn bulduðu mermi patladý uha be ri sayfa 5 te ISS SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 17 S 2011 PZR LÂHK llah'ýn rýzasýný arayanlar, llah katýnda yüksek derecelerdedirler. llah onlarýn yaptýklarýný hakkýyla görür. Âl-i mran Sûresi: 163 / Âyet-i Kerime Meâli Herþey onun (asm) nuruyla mânâ kazandý O nur olmazsa, kâinat da, insan da, hattâ herþey dahi hiçe iner. vet, elbette böyle bedî bir kâinatta, böyle bir zât lâzýmdýr; yoksa, kâinat ve eflâk olmamalýdýr. Ü çün cü Reþ ha ðer is ter sen gel, sr-ý Sa a det e, Ce zî - re tü l- rab a gi de riz. Ha ya len ol sun o nu va zi fe ba þýn da gö rüp zi yâ ret e de riz. þ te bak: Hüsn-ü sî ret ve ce mâl-i sû ret i le müm taz bir zâ tý gö rü yo ruz ki, e lin de mu ciz nü mâ bir ki tap, li sâ nýn da ha kà i kâ þi nâ bir hi tâb, bü tün be nî â dem e, bel ki cin ve in se ve me le ðe, bel ki bü tün mev cu dâ ta kar þý bir hut be-i e ze li ye yi teb lið e di yor. Sýrr-ý hil kat-i â lem o lan mu am mâ-i a cî bâ ne si ni hall ve þerh e dip ve sýrr-ý kâ i nat o lan týl sým-ý muð lâ ký ný feth ve keþ fe de rek, bü tün mev cu dât tan so ru lan, bü tün u kû lü hay ret i çin de meþ gul e den üç müþ kül ve müt hiþ su âl-i a zîm o lan e ci sin? e re den ge li yor sun? e re ye gi di yor sun? su âl le ri ne muk nî, mak bul ce vap ve rir. Dör dün cü Reþ ha Bak, öy le bir zi yâ-i ha ki kat neþ re der ki, e ðer o nun o nu râ nî da i re-i ha ki kat-i ir þâ dýn dan ha riç bir sû ret te kâ i na ta bak san, el bet te kâ i na týn þek li ni bir mâ tem hâ ne-i u mu mi hük mün de ve mev cu dâ tý bir bi ri ne ec ne bî, bel ki düþ man ve câ mi dâ tý deh þet li ce na ze ler ve bü tün ze vi l-ha ya tý ze vâl ve fi râ kýn sil le siy le að la yan ye tim ler hük mün de gö rür sün. Þim di bak, o nun neþ ret ti ði nur i le, mâ tem hâ ne-i u mu mi, þevk u cez be i çin de bir zi kir hâ ne ye in ký lâb et ti. O ec ne bî, düþ man mev cu dât, bi rer dost ve kar deþ þek li ne gir di. O câ mi dât-ý mey yi te-i sâ mi te, bi rer mû nis me mur, bi rer mu sah har hiz met kâr va zi ye ti ni al dý. Ve o að la yý cý ve þek vâ e di ci, kim se siz ye tim ler, bi rer tes bih i çin de zâ kir ve ya va zi fe pay do sun dan þâ kir sû re ti ne gir di. Be þin ci Reþ ha Hem o nur i le; kâ i nat ta ki ha re kât, te nev vü ât, te bed dü lât, te gay yü rât, mâ nâ sýz lýk tan ve a be si yet ten ve te sa düf o yun cak lý ðýn dan çý kýp, bi rer mek tu bât-ý Rab bâ ni ye, bi rer sa hi fe-i â yât-ý tek vi ni ye, bi rer me râ yâ-i es mâ-i lâ hi ye ve â lem da hi bi rer ki tâb-ý hik met-i Sa me dâ ni ye mer te be si ne çýk tý lar. Hem, in sa ný bü tün hay va nâ týn mâ du nu na dü þü ren had siz za af ve ac zi, fakr ve ih ti ya câ tý ve bü tün hay van lar dan da ha bed baht e den, vâ sý ta-i nakl-i hü zün ve e lem ve gam o lan ak lý o nur i le nur lan dý ðý va kit, in san bü tün hay va nât, bü tün mah lû kat üs tü ne çý kar. O nur lan mýþ acz, fakr, a kýl la ni yaz i le nâ ze nin bir sul tan ve fî zâr i le naz dar bir ha lî fe-i ze min o lur. De mek, o nur ol maz sa, kâ i nat da, in san da, hat tâ her þey da hi hi çe i ner. vet, el bet te böy le be dî bir kâ i nat ta, böy le bir zât lâ zým dýr; yok sa, kâ i nat ve ef lâk ol ma ma lý dýr. Söz ler, 19. Söz, s. 372 SLM GÜDÜZLP Ol â lem fah ri Mu ham med ne bi ler ser ve ri dir Ver sa lâ vat aþk i le, ol gü nah lar e ri dir u nus m re ssa lâ tü ve sse lâm a ley ke yâ Ra su - lal lah ol lar ki, çok ka rý þýk. Ki mi çö le çý kar, ki mi de de niz le re. e çað lar ya þa dý in san lýk Sen den u zak, Sen den mah rum. ð lý yor du an ne ler. ð lý yor du kýz be bek ler Ba þý na ne ge le ce ði ni ner den bi le cek ler? ð lý yor du kýz be bek ler. Dün ya zul mün ve mer ha met siz li ðin tam bir iþ ga li al týn day dý. Ge ce nin ka ran lý ðý gi bi, he sa býn en ko yu sun day dý, sim si ya hýn day dý art dü þün ce le rin sa hip le ri, kö tü lü ðün sem bol le ri. Ka ra ran ge ce le rin en ay dýn lýk sa bah la rý Se nin le doð du. u run sa de ce o as ra de ðil, her as ra u mut ol du. Ge li þi ne mun ta zýr dý gök ler ve yer ler. I þýr dý mu hab be tin le, ay dýn la nýr dý yü rek ler. Bir tek e lin le ne mu 'ci ze ler gös ter din Sen, bir tek e lin le yâ Ra su lal lah (asm) Sen yok i ken, dün yok, ya rýn dan ü mit yok i di. ol kes me ler ne ki? Ha yat la rý kes miþ ti Dec cal, süf yan u þa ðý þa kî ler. Sen gel din, git ti zul met, Sen gel din, bit ti hu sû met. Bir bi ri ne kar deþ ol du kâ i nat. Küf rün çek ti ði per de ye i nat. â Ra su lal lah (asm), bi zi Sen den a yýr ma ya, ko par ma ya kalk tý lar. Bir de re ce mu vaf fak ol ma dý lar da de ðil. ma e be di yen ve as la mu vaf fak o la ma dý lar ve o la ma ya cak lar. Fer man ki, On dan. l lah tan i zin yok. Ke sil se de ba zen ö nü, te miz su mec ra sý ný bu lur, a kar. Kir li su i se, çu kur ye re do lar. o lun, yo lu muz dur. Fik ren, dü þün ce i le ve ha ya len Sa na ya kýn, Sa na kom þu ol mak bi ri cik ar zu muz dur â Ra su lal lah (asm), ger çek sa a det bu dur. Se ni öv mek, Se ni sev mek, bu kir len miþ du dak la ra, bu pas lan mýþ kalp le re mi kal dý yâ Ra su lal lah? f fey le l lah ým, af fey le â Ra su lal lah (asm) Kýy me ti mi zi Se nin le bil dik. ok sa u cuz mu u cuz, de ðer siz mi de ðer siz dik. Pas lý kal bi mi ze mer hem bil dik a dý ný, der di mi ze de vâ bil dik sa lâ va tý ný. s sa lâ tü ve sse lâm a ley ke yâ Ra su lal lah te þin en þid det li si ni Sen den u zak kal dý ðý mýz gün ler de ya þa dýk. Öy le yan dýk, öy le kül ol duk ki, e ri dik, bit tik. Bit ti ði miz yer de a dýn la ye ni len dik, ye ni den di ril dik â Ra su lal lah (asm) Sen de bir be þer sin, Sen de bir in san sýn. ma bir ben ze rin var mý? Çý kýp da bi ri gös ter sin. Ba zý a kýl lar hâ lâ a ciz Se ni id rak te. Hâl bu ki ha ya týn her ke si þa þýr ta cak ka dar a çýk ve sa de. Her þey Se nin le gü zel. Her þey Se nin le i yi. Tat tý ðý mýz o sev gi yi ki, hiç kim se ha ni Tat týr ma dý bu gü ne ka dar hiç bir fâ nî. Se ni na sýl an la ta bi lir ki bu ka lem, bu ke lâm yâ Ra su lal lah? s sa lâ tü ve sse lâm a ley ke yâ Ra su lal lah Kýz gýn çöl le re su ol dun. Gül le re ko ku ol dun. Bül bül le re hû ol dun. Çi le ler le, yok luk lar la, aç lýk lar la öy le bir ha yat ya þa dýn ki, taþ la þan yü rek le ri miz, söz le rin le in cel di. e ni den doð du san ki. Bir ha tý ran, bir ba ký þýn ru hu mu za ni ce ka pý lar aç tý. Hiç kim se nin o gü ne dek bil me di ði, gör me di ði ve geç me di ði sa yý sýz ka pý lar aç tý. Bir ben mi yim sa de böy le? di ye bak tým yol la ra; yo lu nu iz le yen çok tu, hem de pek çok tu. Say ma ya kalk sam, sa yý la rý va rýr mil yon la ra, mil yar la ra. Ka nat ka nat yük se lip, Mi 'rac tan nur lar saç týn. l lah a (cc) kul lu ðun zir ve si ne u laþ týn. Rab bi miz den bi ze ar ma ðan lar ta þý dýn. O ka pý yý bi ze de a çýk bý rak týn. Mek ke de top ra ða dü þüp, Me di ne de çi çek aç týn. Sa de ce sa ha be le ri nin mi? Bi zim de ruh la rý mý zý mu hab be tin le do nat týn. Se ni na sýl an lat sýn ki bu ka lem, bu ke lâm? s sa lâ tü ve sse lâm, es sa lâ tü ve sse lâm Kâinatýn ve insanlýðýn gülüne â Rasulallah Resûlallah Hak o nu öv dü, ya rat tý, sev di, Ha bi bim de di er yü zün de cüm le çi çek Mus ta fa nýn te ri dir u nus m re Bü yü dü, bü yü dü sev gin. Ku þat tý dört bir ya ný ný dün ya nýn. ra bis tan dan Mý sýr a, Mý sýr dan Tu nus a, Ce za yir e, e men e, Lib ya ya, o ra dan s ya ya, tâ Rus ya ya, me ri ka ya ka dar u zan dý nu run. r týk dün ya nýn her ye rin de a dýn a ný lýr ol du, ko nu þan Sen ol dun, se vi len, bi li nen ve ta ný nan Sen ol dun. Bir nok ta cýk yer kal ma dý gir me di ði o nu run Göl ge si ol ma yan o nu run. u run ki, yo lu nu ay dýn lat tý in san lý ðýn. Gü neþ, nu ru nun ya nýn da mum kal dý yâ Ra su lal lah (asm). Köy, ka sa ba, þe hir Sen þe hir den geç tin, nu run la kýt a la rý ku þat týn yâ Ra su lal lah (asm) Dört bir ya na ya yýl dý i lâ hî dâ ve tin, mil yar gö nül le re ha yat kat týn, ü mit ol dun. Her þey ko nuþ tu, bir bir di le gel di: Kâ i na ta can gel di, Tap ta ze bir kan gel di Ci ha na be del o lan Ol yü ce sul tan gel di. de di ler. dým la rý na has ret ti yer ler ve gök ler. Hakk a en ya kýn yol ki, Sen den ge lip, Sen den ge çer. Bir e lin le ne mu 'ci ze ler gös ter din Sen yâ Ra su lal lah, bir tek e lin le s sa lâ tü ve sse lâm a ley ke yâ Ra su lal lah Göz le rin u yur du da, kal bin ni ye u yu maz dý a cep ni ye? O Sev gi li, gön lün den hiç çýk mý yor muy du di ye? Var dý ðýn yer le re, ev le re be re ket ge tir din. Þe hir le re de, ül ke le re de öy le. Bu gün de öy le. Bu gün de öy le... dý nýn a nýl dý ðý yer le re, hu zu ru da be ra ber gö tür dün. Bu gün de öy le. Bu gün de öy le Sen O na üm met o lu gör, O se ni mah rum ko maz. Her kim O nun üm me ti dir, se kiz cen net ye ri dir. u nus m re e rin, gö ðün sa fâ sý Sen sin On se kiz bin â le min Mus ta fa sý Sen sin yâ Ra su lal lah! n ne siz ba ba sýz kal dýn a ma kim se ye yük ol ma dýn. Dað dan da ða, çað dan ça ða yü rü dü sýr rýn. u run ki, del di ka ran lý ðý, sa a de ti, mut lu lu ðu ol dun ya þa dý ðýn as rýn. Du â la rýn la ye ni le din an la rý ve za man la rý. O du a lar ki, dün ol du ðu gi bi bu gün de kur tar dý bo ðu lan la rý. Sa a det mül kü nün sul ta ný Sen sin yâ Ra su lal lah! Her der di min der ma ný Sen sin yâ Ra su lal lah! Rab bi min in san lý ða en bü yük ih sa ný Sen sin yâ Ra su lal lah! Her der di min der ma ný Sen sin yâ Ra su lal lah! Her kim O nun sün ne tiy le far zý ný ka im tu tar, e di yem ki â ký bet so ru, he sap tan be ri dir. u nus m re Sen den bil dik, Sen den öð ren dik. Ba þý boþ de ðil di gök te bu lut lar, ay lar ve yýl dýz lar. Bu tra fi ði, bu a ký þý a yar la yan bi ri var. Te sa düf, ta bi at yok. l lah var. l lah ýn ka nun la rý var. ðaç la rý ye rin de du rur, sa bit zan ne der dik. Oy sa kök kök u za nýp gi der, bü yür müþ her bi ri. Ve bir gün Sen i þa ret e dip ça ðý rýn ca, pey gam ber li ði ne þa hit tu tun ca kök le rin den sö kü lüp ya ný na gel di ler. Sa na bir se lâm ver mek ve o mut lu lu ða er mek i çin l lah tan i zin is te di ler: s sa lâ tü ve sse lâm a ley ke yâ Ra su lal lah Bin res sam çi ze mez, bin þa ir ya za maz, bin dil ol sa an la ta maz dün ya mý za, ha ya tý mý za kat tý ðýn i yi lik le ri, gü zel lik le ri. að mur, Bu lut, Rah met, Top rak, To hum, Çi çek Hep si alt al ta. Ver me sey di ya ra tan, kim ne ve re cek, kim ne ge ti re cek? Se nin le bil dik. Sen öð ret tin. Þim di has re tim Rav za na. Su da par la yan bir ý þýk hý zýy la gel mek is ti yo rum Sa na. Bir ko ku a lýr gö tü rür be ni tâ o ra la ra, o mü ba rek me kân la ra. e ter mi a ca ba bil mem, ge ri de ka lan sa yý lý gün le rim? ü fus la rýn sa yý mý gi bi ne fes le rin de sa yý mý var. Bir kor ku nö bet tu tu yor i çim de: Gü neþ her sa bah do ðu yor di ye, bu sa bah da do ða cak zan net me. ce le et. çim de ki ses böy le di yor yâ Ra su lal lah ce le et, a ce le et Bir de fa cýk da ha ol sun, i zin var mý Rav za na yüz sür me ye? Her ke sin her þe yi bil di ði bir dün ya da sa de ce Sa na a it tek bir þe yi bil mek bi le çok bir þey yâ Ra su lal lah Ba har bir i þa ret bek li yor ka pý da gir mek i çin; gi rip de gü lü nü ver mek i çin. Gül ki, gü ne þi, top ra ðý, a yý, yýl dý zý ge ti rir o da ma. Gül ki, Sen den bir i þa ret tir a dam gi bi a da ma. Gü neþ al ným dan ö pü yor, rüz gâr ya na ðý mý ok þu yor. lim de bir gül, Se ni kok lu yor. Sen den bil dim ko ku su nu. Ge len kim o lur sa ol sun, ge len hep Sen, hep Sen sin yâ Ra su lal lah Be nim i çin böy le sin. s sa lâ tü ve sse lâm a ley ke yâ Ra su lal lah u nus m rem iþ bu sö zü can i çin de söy le di Söy le yen bi ça re u nus, Tab duk m rem sýr rý dýr. u nus m re l lah ým, du âm bu ki, çöl le ri miz ye þil len sin ye ni den, su la rý na ka vuþ sun, va ha ya dön sün. çi miz de ki ve dý þý mýz da ki kav ga lar, çe kiþ me ler du rul sun. Toz lu yol la rý mýz ve gö nül le ri mi ter te miz ol sun. çi mi zi ya kan gü nah la rý mý zý sön dür sün rah me ti nin yað mur la rý. fen di mi zin (asm) þe fa a ti cüm le mü min le rin ve bi zim de ü ze ri - mi ze ol sun. Â min Sa na bi at e dip o mü ba rek e li ni öp mek, i zin ve rir sen e ðer, boy nu mu zun bor cu ol sun. Sen ki, bir tek e lin le ne mu' ci ze ler gös ter din. Sen ki, bir tek e lin le yâ Ra su lal lah *** vet, sa bý kan bah si geç miþ: vu cun da kü çük taþ la rýn zi kir ve tes bih et me si, Sýr rýy la, ay ný a vu cun da, kü çü cük taþ ve top rak, düþ ma na top ve gül le hük mün de, on la rý in hi zâ ma sevk et me si, as sý i le, ay ný a vu cu nun par ma ðýy la ka me ri i ki par ça et me si, Ve ay ný el, çeþ me gi bi on par ma ðýn dan su yun ak ma sý ve bir or du ya i çir me si, Ve ay ný el, has ta la ra ve ya ra lý la ra þi fa ol ma sý, l bet te o mü ba rek el, ne ka dar ha ri ka bir mu' ci ze-i kud ret-i lâ hi ye ol du ðu nu gös te rir. Gü ya, ah bap i çin de o e lin a vu cu kü çük bir zi kir ha ne-i Süb hâ nî dir ki, kü çü cük taþ lar da hi i çi ne gir se zi kir ve tes bih e der ler. Ve a dâ ya kar þý kü çü cük bir cep ha ne-i Rab bâ nî dir ki, i çi ne taþ ve top rak gir se, gül le ve bom ba o lur. Ve ya ra lý lar ve has ta la ra kar þý kü çü cük bir ec za ha ne-i Rah mâ nî dir ki, han gi der de te mas et se, der man o lur. Ve ce lâl i le kalk tý ðý va kit, ka me ri par ça la yýp, Kab-ý Kav seyn þek li ni ve rir. Ve ce mâl i le dön dü ðü va kit, âb-ý kev ser a ký tan on mus luk lu bir çeþ me-i rah met hük mü ne gi rer. ca ba böy le bir zâ týn bir tek e li böy le a cip mu ci zâ ta maz har ve me dar ol sa, o zâ týn, Hâ lýk-ý Kâ i nat ya nýn da ne ka dar mak bul ol du ðu ve dâ vâ sýn da ne ka dar sa dýk bu lun du ðu ve o el i le bi at e den ler ne ka dar bah ti yar o la cak la rý, be dâ het de re ce sin de an la þýl maz mý? (Mek tu bat, 142) *** a r ha mer ra hi min, bu Re sul-i k re min (asm) hür me ti ne, bi zi, o nun þe fa a ti ne maz har ve sün ne ti nin it ti ba ý na mu vaf fak ve dar-ý sa a det te o nun l ve s ha bý na kom þu ey le! Â min, â min, â min. (Þu â lar, 548) OT: Ge çen haf ta ki ya zý mýz, tek nik bir ha ta so nu cu, "M. Â kif'in o gü zel i fa de siy le:" de ni le rek bit miþ ve de va mý ya yýn la na ma mýþ tý. O cüm le den i ti ba ren ya yýn la na ma yan pa rag ra fý þim di ak ta ra lým: " Di li yok kal bi min. On dan ne ka dar bî za rým de - di ði gi bi bir an o lur iþ te o za man. Kal bi nin, o bin ci het le ku þa ta ma dý ðý kal bi nin i çin de ki fi kir le ri, dü - þün ce le ri han gi ke li me, han gi cüm le tam i fa de e - de bi lir ki? Bu yük sek duy gu se li ve coþ ku su, sus - ma ya gö tü rü yor sa in sa ný, iþ te sü kût o za man al - týn o lur. ma sö zü al týn o la nýn sü kû tu da ye ri gel - di ðin de ko nuþ ma sa, in ti har o lur." SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HBR 17 S 2011 PZR 3 a zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: Mustafa GÖKM (0212) K R TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO UR 36 L M TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOB , Fax: KKTC TM SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V KT L R Hic rî: 14 C. vvel 1432 Ru mî: 4 isan 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Trafik kazasýnda tedavi devletten TRFK KZSI GÇRLRD SOSL GÜVC SHP OLMLRI TDV GDRLR D SOSL GÜVLK KURUMU ÖDCK. SOS L Gü ven lik Ku ru mu (SGK), çý ka rý - lan tor ba ya sa nýn ar dýn dan, tra fik ka za la rýn - da ya ra lý la rýn te da vi gi der le ri nin kar þý lan - ma sý na yö ne lik ge nel ge ya yým la dý. Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ge nel Mü dü rü Ha san Ça ðýl im za sýy la ya yýn la nan ge nel ge de, da ha ön ce ko nuy la il gi li ya pý lan du yu ru da, 14 Ka sým 2008 den son ra tra fik ka za sý ge çi ren si gor ta - lý la ra ü ni ver si te ler i le di ðer bü tün res mî ve ö zel sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rýn da ve ri len sað lýk hiz met le ri ne a it in ce len me miþ fa tu - ra la rýn il gi li sað lýk ku ru lu þu na i a de e dil me si, ö den miþ fa tu ra la rýn da i a de e di le rek tu ta rýn il gi li has ta ne nin a la cak la rýn dan mah sup e - dil me si nin is ten di ði ha týr la týl dý. Ge nel ge de, 25 Þu batt a yü rür lü ðe gi ren 6111 sa yý lý Ba zý a la cak la rýn e ni den a pý - lan dý rýl ma sý i le Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nu nu ve Di ðer Ba zý Ka - nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler - de De ði þik lik a pýl ma sý Hak kýn da Ka - nun un 59. mad de si i le 2918 sa yý lý Ka ra - yol la rý Tra fik Ka nu nu nun ye ni den dü zen - le nen 98 in ci mad de sin de; Tra fik ka za la rý se be biy le ü ni ver si te le re bað lý has ta ne ler ve di ðer bü tün res mî ve ö zel sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rý nýn sun duk la rý sað lýk hiz met be del le ri, ka za ze de nin sos yal gü ven ce si o - lup ol ma dý ðý na ba kýl mak sý zýn Sos yal Gü - ven lik Ku ru mu ta ra fýn dan kar þý la nýr i fa - de si ne yer ve ril di ði be lir til di. 25 Þubat'ta yürürlüðe giren Torba Kanun ile trafik kazasýnda yaralananlarýn tedavisini devlet karþýlayacak. SIL BR OL Z L CK? I ka nu nun ge çi ci 1. mad de sin de; Bu Ka nu nun ya yým lan dý ðý ta rih ten ön ce mey da na ge len tra fik ka za la rý ne de niy le su nu lan sað lýk hiz met be del le ri Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ta ra fýn dan kar þý la nýr dü - zen le me si ya pýl dý ðý kay de di len ge nel ge de, bu na gö re; 2918 sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu nda ta - ným lan mýþ tra fik ka za la rý ne de niy le 25 Þu bat tan son ra su nu lan sað lýk hiz me ti be del le ri nin ö den me - sin de þu yo lun ta kip e dil me si is ten di: l Tra fik ka za sý nýn o luþ ta ri hi ne ve ka za ze de nin ge nel sað lýk si gor ta lý sý o lup ol ma dý ðý na ba kýl mak - sý zýn 25 Þu bat tan i ti ba ren ü ni ver si te le re bað lý has - ta ne ler ve di ðer bü tün res mî ve ö zel sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rýn ca ve ri le cek tüm sað lýk hiz met be - del le ri ku rum ca kar þý la na cak. l Ge nel sað lýk si gor ta lý la rý nýn te da vi gi der le ri nin fa tu ra lan dý rýl ma sý i çin ge rek li dü zen le me nin ya pýl - dý ðý M DU L ü ze rin den fa tu ra lan dýr ma ya pý la cak. lge nel sað lýk si gor ta lý sý ol ma yan tra fik ka za ze - de le ri nin te da vi gi der le ri i se, M DU L da dü zen le - me ya pý lýn ca ya ka dar Ku ru ma el den fa tu ra e di le cek. l Sað lýk hiz met su nu cu la rý tüm ka za ze de ler i - çin te da vi be del le ri ne a it fa tu ra e ki ne tra fik ka za sý ol du ðu na da ir ka nýt la yý cý bel ge ve ya ka za tesbit tu - ta na ðý ek le ye cek. l Ge nel sað lýk si gor ta lý sý ol ma yan la rýn te da vi gi - der le ri nin kar þý lan ma sý tra fik ka za la rýy la sý nýr lý o lup, bu ki þi le rin 2918 sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nun - da ta ným la nan tra fik ka za sý ta ri fi ne uy ma yan ka - za lar so nu cu o lu þa cak te da vi gi der le ri Ku rum ca kar þý lan ma ya cak. l Ka za ze de nin sos yal gü ven ce si o lup ol ma dý ðý - na ba kýl mak sý zýn 25 Þu bat tan son ra kul la na ca ðý týb bi mal ze me ve i lâç be del le ri mev zu at çer çe ve - sin de kar þý la na cak. l Ge nel sað lýk si gor ta lý sý ol ma yan la rýn týb bî mal ze me ve i lâç be del le ri ne a it fa tu ra e ki ne tra fik ka za sý ol du ðu na da ir ka nýt la yý cý bel ge ve ya ka za tes pit tu ta na ðý ek le ne cek. l Ge nel sað lýk si gor ta lý la rý na tra fik ka za sý ne de - niy le 25 Þu bat tan ön ce ve ri len te da vi gi der le ri nin kar þý lan ma sý yö nün de ça lýþ ma lar de vam e di yor. Bu ça lýþ ma lar so nuç lan dý ðýn da ay rý ca ge rek li uy gu la - ma yön tem le ri bil di ri le cek. n ka ra / a a Bahar dersleri Be di üz za man ýn is tik bal ne sil le ri ne ses - le ni þin de ki ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si - niz; þim di e ki len nur to hum la rý ze mi ni niz de çi çek a ça cak sö zü nü he pi miz bi li yo ruz. O cen ne tâ sâ ba ha rýn i çin de ya þa dý ðý mý zý da. Ki mi za man ge lip ge çi ci sý kýn tý la ra ta kýl sak ve â rý zî rüz gâr la rýn ge tir di ði kas vet bu lut la rý gön - lü mü zü ba zan ka rar týr gi bi ol sa da, Ri sa le -i ur ders le ri nin ö nü mü ze aç tý ðý u fuk ve pen ce re ler - den ba kýn ca bu cen ne tâ sâ ba ha rý bü tün gü zel - lik le riy le te mâ þâ e dip ya þý yor, his se di yo ruz. e ter ki, yi ne ri sa le ler de ki Her þe yin i yi si ne bak; gü zel gö ren gü zel dü þü nür, gü zel dü þü nen ha ya týn dan lez zet a lýr gi bi ha yat pren sip le ri ni e sas a lýp, ba ký þý mý zý o na gö re ta yin e de bi le lim. er yü zü nün ku zey ya rým kü re si nin bir de fa da ha muh te þem ba har di ri liþ le ri ne sah ne ol du - ðu þu gün ler de ma ne vî ba har lar da ha ya týn çok fark lý a lan la rý ný þen len dir me ye de vam e di yor. n ka ra Ü ni ver si te si ur ta le be le ri a dý na b dul lah im za lý mek tup ta ki sa týr lar da, bu mâ - nâ nýn ve ciz þe kil de i fa de e dil di ði ni gö rü yo ruz: Med re se tüz zeh ra nýn mu az zam fa a li yet le ri, ze min yü zün de ba har mev si min de o lan lâ hî ve mu az zam ne þir gi bi ses siz, gü rül tü süz, þâ þa a sýz, gös te riþ siz, mü te va zi, fa kat mu az zam bir þe kil de de vam et mek te dir. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 987) Ger çek ten her yýl ol du ðu gi bi bu se ne de þu gün ler de muh te þem, a ma ses siz bir ba har in ký - lâ bý na þa hit ol mak ta yýz. Kýþ bo yun ca can sýz ce - na ze le re ben ze yen a ðaç lar bi rer bi rer ye þil le nip ren gâ renk çi çek ler le süs le ni yor. Ka ra top rak tan bin ler ce çe þit ot lar ve sa yý sýz çi çek ler fýþ ký rý yor. Suriye nin zaman sistemi TÜBTK tan ir ti ni as ya.com.tr Bu sü reç, mü kem mel bir dü zen ve a henk i çin - de ce re yan e di yor. Her bir a ðaç ve bit ki, ken di prog ra mý çer çe ve sin de ba har res mige çi din de ki ye ri ni a lý yor. ce le e de rek ve ya ge ci kip son ra ya ka la rak, ge nel a kýþ ta ki bu a hen gi boz mu yor. Sý ra sý ge len, a ra tý cý nýn ken di si ne bah þet ti ði gü zel lik le ri teþ hir e de rek sah ne de ki ye ri ni a lý yor. Bah çe le ri miz de ki mey ve a ðaç la rý, her sa bah ye ni sür priz ler le arz-ý en dam e de rek, hem ken - di le ri ne mah sus li san la rýy la tes bih va zi fe le ri ni ya pý yor, hem de ehl-i te fek kü re yap tý rý yor lar. Bu nu ya par ken, a ra la rýn da çok tat lý, a henk li ve a hes te bir ya rýþ ce re yan e di yor. Ha riç ten hiç bir mü da ha le nin söz ko nu su o la ma dý ðý, ta - ma men fýt rî bir sü reç te her þey a ra tý cý nýn ka - nun la rý ve prog ra mý çer çe ve sin de de vam e di yor. a ra týl mýþ la rýn en ka bi li yet li si o lan in sa nýn da hi bu di ri li þe mü da hil ol ma sý; yap rak ve çi - çek le rin a çý lýþ se yir ve se ren ca mý ný et ki le ye cek, ön ce lik ve son ra lýk sý ra la ma la rý ný de ðiþ ti re cek; renk, de sen ve bi çim le re ka rar ve re cek bir i ni si - ya tif or ta ya koy ma sý ke sin lik le müm kün de ðil. O na dü þen, l lah ýn ken di si ne bah þet ti ði ci - haz ve duy gu lar la bu gü zel lik le ri his, te mâ þâ ve te fek kür e de rek, tes bih, tek bir ve tah mid gi bi u - bu di yet va zi fe le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lýþ mak. Bah set ti ði miz mek tup tan ak tar dý ðý mýz cüm - le nin de va mýn da yer a lan þu i fa de i se, bu as lî gö - rev le ri ni ih mal e dip, da ha sý bu nun la da kal ma - ya rak, üs tü ne va zi fe ol ma yan þey le re ka rý þan in - sa nýn mü na se bet siz li ði ne dik ka ti mi zi çe ki yor: Fýt ra ten a cûl (a ce le ci bir ya ra tý lýþ ta) o lan in - sa noð lu, â lem de ha kim o lan ka nun-u lâ hî yi dü þün me ye rek, her me se le nin is te di ði va kit te hal lol ma sý ný is ti yor, kü çük da i re ler de ki va zi fe - le ri ni at la yýp, bü yük da i re le re sa pý yor... (a.g.e.) Ma a le sef sýk lýk la düþ tü ðü müz bu ha ta dan ko - ru na bil mek i çin, Bi zim va zi fe miz sa de ce hiz - met tir, ne ti ce i se l lah a a it tir pren si bi ni hiç bir za man ha tý rý mýz dan çý kar ma ma mýz ge re ki yor. vet, her þey l lah ýn tak di riy le ol du ðu na ve O nun tak di rin de son suz hik met ler bu lu nup en kü çük bir a be si ye te da hi yer ol ma dý ðý na gö re, biz dar uf ku muz ve o hik met le ri gö re me yen ký - sýr na za rý mýz la i ye iþ ler be nim is te di ðim gi bi ol mu yor? di ye sor gu la ma ha ta sý na ve had di ni bil mez li ði ne düþ mek ten mut la ka ka çýn ma lý yýz. Biz va zi fe mi zi ya pa lým, son ra sý l lah a a it... TÜBTK, Suriye deki bütün zaman ayarlarýnýn yapýlacaðý Zaman Standardý ve Zaman Daðýtým Sistemi ni geliþtirdi. Suriyeli yetkililere teslim edilen 2 yýllýk çalýþmanýn ürünü olan sistemle, bu ülkede zaman bilgisi kullanýmý gerektiren telekomünikasyon sistemleri, bankacýlýk sektörü ve televizyon kanallarý, TÜBTK yapýmý yeni zaman daðýtým sistemini kullanacak. nkara / aa Hü sa met tin k mum cu ve fat et ti B D ÜZ Z M Sa id ur sî yi sað lý ðýn da zi ya ret et miþ, mer hum v. Be kir Berk le bir lik te Ri sâ le-i ur dâ vâ la rýn - da bu lun muþ o lan es ki Is par ta mil let ve ki li v. Hü sa met - tin k mum cu ön ce ki gün ve fat et ti. Bir sü re dir Is par ta Týp Fa kül te si Has ta ne si nde yaþ lý lý ða bað lý mü þa he de al - týn da bu lu nan k mum cu, 88 ya þýn day dý. Ön ce ki gün ak - þam sa at le rin de ve fat e den k mum cu nun ce na ze si dün öð le na ma zý ný mü te a kip Is par ta Mi mar Si nan Ca mi i nde ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Is par ta Do ðan cý Me - zar lý ðý nda top ra ða ve ril di. Ce na ze ye Bediüzzaman ýn ta - le be le rin den b dul lah e ðin, Is par ta Va li si Mem duh O - ðuz, ya kýn la rý ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Balýk avý yasaðý baþladý stanbul Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Su Ürünleri Hali Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre su ürünlerinde av yasaðý baþladý. Denizlerde ve ç sularda Su Ürünleri av yasaðý 15 isan 2011 tarihinde baþlayadý ve 31 ðustos 2011 tarihinde sona erecek. v yasaðý süresince balýkçý tezgâhlarýnda daha çok kültür balýkçýlýðý yöntemi ile üretilen çipura, levrek ve alabalýðýn yaný sýra ithal edilen balýklar, kalkan, uskumru, barbunya, lahoz, orfoz taze olarak bulunabilecek. stanbul / aa HÜ S MT T K MUM CU KM DR? k mum cu, 1923 yý lýn da Is par ta nýn U lu bor lu il çe sin de dün ya ya gel di yý lýn da n ka ra Hu kuk Fa kül te si ni bi tir di. Be di üz za man, ve fa týn dan 1 ay ön ce 24 Þu bat 1960 ta ri hin de k mum cu ya ve kâ let nâ me ver di. vu - kat k mum cu yýl la rý a ra sýn da da let Par ti si mil let ve kil li ði, dö ne min de de Mil lî Se la met Par ti si mil let ve kil li ði yap tý. Is par ta / ci han 30 bin öðretmen atanacak ML LÎ ði tim Ba kan lý ðý (MB), 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de 30 bin kad - ro lu öð ret men a ta ya cak. Mil lî ði - tim Ba kan lý ðý, 2009 ve 2010 KPSSP10 so nuç la rý na gö re ilk a ta - ma, hiz met sü re si ne gö re a çýk tan a - ta ma, ku rum lar a ra sý ye ni den a ta - ma, a çýk tan ilk a ta ma, ku rum lar a - ra sý ilk a ta ma, ku rum i çi ilk a ta ma i le mil lî spor cu la rýn Be den ði ti mi a la ný na sý nav sýz a ta ma çe þit le ri ne gö re top lam 30 bin kad ro a ta ma sý ya pý la cak. ta ma i çin baþ vu ru lar Ma yýs 2011 ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. Öð ret men lik çin Baþ vu - ru ve ta ma Ký la vu zu, ge rek li ça - lýþ ma lar ta mam lan dýk tan son ra 11 Ma yýs 2011 ta ri hi ne ka dar Ba kan lý - ðýn so nel.meb.gov.tr ad re sin de ya yým la na cak. ta ma iþ - le mi, 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ger - çek leþ ti ri le cek, a ta nan lar i se 1 y lül 2011 ta ri hin den i ti ba ren gö re ve baþ la ya bi le cek. n ka ra / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 17 S 2011 PZR HBR ca ni as ya.com.tr Ger çek le re Fran sýz kal ma! Bi lin di ði ü ze re Fran sa, v ru pa kýt a sýn da s lâ ma en faz la ka pa lý ül ke o la rak nam sal mýþ týr. Bu ül ke de uy gu la nan la ik lik, ço ðu za man ko mü nist lik dö ne min de ki Rus ya i le ký yas la nýr. ki sin de de di ni ve i nan cý dýþ la yan bir an la yýþ ha kim ol muþ, bir ba ký ma din i le kav ga e dil miþ tir. i ne her ke sin ha týr la ya ca ðý ü ze re, dö ne min Rus ya yö ne ti ci le ri Din af yon dur ya da Din öl dü rül me li dir þek lin de ka rar da hi a la bil miþ ler dir. Hat ta bu ka rar la rý ný ha ya ta ge çi re bil mek i çin çok uð raþ mýþ, a ma mu vaf fak o la ma mýþ lar dýr. l bet te bu ka rar la rý a lan lar dö ne min Rus ya yö ne ti ci le ri i le de sý nýr lý de ðil dir. Pek çok dec cal ya ma ðý ya da a va ne le ri a ra sýn da ben zer ka rar lar a lan lar da muh te me len ol muþ tur. Fa kat ne ti ce de hiçbi ri bu he de fe u la þa ma mýþ, ký rýk kol la kav ga ya tu tu þan lar gi bi her de fa sýn da ken di le ri mað lûp ol muþ lar dýr. v ru pa da s lâ ma en ka pa lý ül ke o la rak bi li nen Fran sa, son yýl lar da ve gün ler de ye ni den s lâ mý ka ra la ma gay re ti ne gir miþ gö rü nü yor. Kö tü lük le rin kay na ðý o lan kin ci v ru pa yý tem sil e den Fran sýz yö ne ti ci ler, Müs lü man la rýn iþ le riy le de ðil de dýþ gö nü nüþ le ri yle uð raþ ma ya baþ la mýþ du rum da. Bu yön de da ha ön ce al dýk la rý bir ka ra rý uy gu la ma ya ko yan Fran sýz yö ne ti ci ler, çar þaf gi yen ka dýn la ra mü da ha le e dip ýs rar e den le re de pa ra ce za sý uy gu la ma ya baþ la mýþ lar. l bet te v ru pa yek pa re, tek dü þün ce yi tem sil et me di ði gi bi, Fran sa da sa de ce gü nü nüz Fran sýz yö ne ti ci le ri nin an la yý þýn dan i ba ret de ðil dir. Çar þaf ý ka mu sal a lan da ya sak la yan Fran sýz yö ne ti ci le ri ne i ti raz e den in saf lý Fran sýz lar da var dýr. i te kim, bu ya sa ðý uy gu la mak la gö rev li o lan po lis teþ ki lâ tý bi le, Bu ka ra rý uy gu la mak bi zi sý kýn tý ya so kar. Bil has sa Müs lü man la rýn ya þa dý ðý ma hal le ler de gö rev ya pan po lis ler halk la di ya log kur mak ta zor la nýr lar an la mý na ge len i ti raz lar da bu lun muþ lar. Ba ký nýz, v ru pa nýn bir ül ke sin de bun lar o lur ken, baþ ka bir ül ke de de ka mu ça lý þan la rý na iþ ye rin de na maz kýl ma iz ni ve ril miþ. Ko nu i le il gi li tar týþ ma lar ü ze ri ne s viç re da let Ba kan lý ðý Ba sýn Söz cü sü Marc Schin zel, s viç re nin la ik dev let ya pý sý na vur gu ya pa rak, Kim se nin ký lýk ký ya fe ti ne ka rýþ ma yýz bi le de miþ. s viç re da let Ba kan lý ðý Söz cü sü, ka mu ku rum la rý nýn, ça lý þan la rýn iþ le ri ni ak sat ma ma la rý þar týy la, na maz kýl ma la rý na i zin ve ril me si ge rek ti ði ni söy le miþ ki bu ta výr Tür ki ye ye bi le ör nek ol ma lý dýr. Mes cid ih ti ya cý gi bi, me kân nok ta sýn da ya þan ma sý muh te mel sý kýn tý yý aþ mak i çin de, di ðer ça lý þan lar ta ra fýn dan kul la ný lan din len me o da la rý bir çö züm o la rak tek lif e di li yor muþ. (ntvmsnbc, 13 O cak 2011) Bir yan da Fran sa, ö te yan da s viç re. Bu bi le v ru pa nýn tek ve yek pa re ol ma dý ðý ný gös ter mez mi? y ný za man da bi rin ci v ru pa i le i kin ci v ru pa nýn iç ten i çe bir kav ga yü rüt tü ðü nü ve in þâ al lah hür ri yet le ri sa vu nan bi rin ci v ru pa nýn ga lip ge le ce ði ni de gös te rir. Ge rek Fran sa da ve ge rek se Tür ki ye de ger çek le re Fran sýz ka lan lar er ya da geç; bu yan lýþ tan vaz ge çe cek ve hak ký tes lim e de cek ler. Tür ki ye de de ka mu sal a lan tar týþ ma sý ný yü rü ten ler, Fran sýz ti pi la ik li ði sa vun mu yor lar mý? Ta biî ki Fran sýz yö ne ti ci le re kýz ma dan ön ce Tür ki ye yi i da re e den le re kýz ma hak ký mýz var. Tür ki ye yi i da re e den ler i kin ci v ru pa yý tem sil e den le rin an la yý þý ný de ðil, s viç re gi bi bi rin ci v ru pa nýn tem sil ci le ri ni din le mek du ru mun da lar. Hiç kim se i le le bed ger çek le re bi ga ne, il gi siz ve Fran sýz ka la maz, ves se lâm. Tür ki ye nin, B ü ye li ði dün ya i çin ka zanç DV LT Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba ðýþ, Tür ki ye nin ü ye li ði nin hem B hem dün ya hem de Tür ki ye i çin ka zan, ka zan, ka zan o la ca ðý ný söy le di. Baþ mü za ke re ci Ba ðýþ, res mî zi ya ret i çin bu lun du ðu Slo ven ya da Ljubl ja na Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te sin de, Tür ki ye-b i liþ ki le ri ve mü za ke re sü re ci ko nu lu kon fe rans ver di. Öð ren ci le rin ya ný sý ra ül ke de ki ya ban cý ül ke dip lo mat la rý, Slo ven po li ti ka cý lar, ga ze te ci ler ve dip lo mat la rýn da il giy le iz le di ði kon fe rans ta, Doð ru la rý söy le ve ar dýn dan he men kaç þek lin de ki Slo ven a ta sö zü nü ha týr la tan Ba ðýþ, ma ben doð ru la rý söy le dik ten son ra kaç ma yýp siz ler le tar tý þa ca ðým ve so ru la rý ný zý ya nýt la ya ca ðým de di. Tür ki ye-b i liþ ki le ri ve mü za ke re sü re ci ni de tay lý o la rak an la tan Ba ðýþ, Tür ki ye nin ü ye li ði nin hem B hem dün ya hem de Tür ki ye i çin ka zan, ka zan, ka zan o la ca ðý ný söy le di. Bir so ru ü ze ri ne mü za ke re sü re cin de Tür ki ye ye çif te stan dart uy gu lan dý ðý ný i fa de e den Ba ðýþ, Tür ki ye nin v ru pa Bir li ðin den bek le dik le ri ni de beþ mad de ha lin de yi ne le di. Ljub ja na / a a Þahin e göre Türkiye de basýn hür TBMM Baþ ka ný ve KP Ka ra bük Mil let ve ki li da yý Meh met li Þa hin, Tür ki ye de ba sýn ya yýn öz gür lü ðüy le il gi li ya sal o la rak cid di bir ek sik li ði miz ol du ðu ka na a tin de de ði lim de di. Þa hin, Ka ra bük te Öð ret me ne vi nde ga ze te ci ler le bir a ra ya ge le rek, so ru la rý ný ce vap la dý. Ba sý nýn güç lü ol du ðu top lum lar da de mok ra si le rin de güç lü ol du ðu nu, her þey den ha ber dar hal kýn, ül ke so run la rý na du yar lý lý ðý nýn üst dü zey de ger çek le þe ce ði ni i fa de e den Þa hin, þun la rý söy le di: Tür ki ye de ba sýn ya yýn öz gür lü ðüy le il gi li ya sal o la rak cid di bir ek sik li ði miz ol du ðu ka na a tin de de ði lim. Ge rek na ya sa da ge rek na ya sa ya da ya lý o la rak bu a lan da çýk mýþ ya sal dü zen le me ler de B norm la rý na uy gun bir mev zu a ta sa hip ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Pe ki za man za man kar þý laþ tý ðý mýz so run la rýn ne de ni ne di ye sor du ðu muz da; sa ný yo rum uy - KO C L Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat for mu, 6 ve 27 i san bil di ri le ri nin Ge nel kur may in ter net si te sin den çý kar týl ma sý ný is te di. Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat for mu'nun 313. haf ta ba sýn a çýk la ma sý ný MZ LUM DR Ko ca e li Þu be si ö ne tim Ku ru lu ü ye si Beh lül Me tin yap tý. Me tin, 6 i san 2011'de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý'nýn in ter net si te sin de, 28 Þu bat dö ne mi ni ve 27 i san e-muh tý ra sý ný ha týr la tan bir ba sýn a çýk la ma sý nýn yer al dý ðý ný ha týr lat tý. Bu a çýk la ma da, "Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin gö rev li ve e mek li 163 per so ne li nin tu tuk lu luk ha li nin TBMM Baþkaný ve KP Karabük Milletvekili dayý Þahin gu la ma da bir ta kým ek sik lik ler var. Biz de ö zel lik le 2005 de B i le mü za ke re sü re ci baþ la ma dan ön ce çok cid di mev zu at de ði þik lik le ri ol du. Te mel ya sa la rý mýz, B mük te se ba tý ný ül ke ye ta þýn ma sý bað la mýn da de ðiþ ti ril di. Biz mev zu at a çý sýn dan ö nem li dü zen le me ler yap týk. Kök lü bir ta kým de ði þik lik le rin, bu ya sa la rýn çý kýþ a ma cý na uy gun ba þa rýy la uy gu la na bil me si i çin bir za ma nýn geç me si ne ve ka fa la rýn da de ðiþ me si ne ih ti yaç var. Bu nu uy gu la ya cak o lan in san dýr. s ki a lýþ kan lýk la rý ký sa sü re de bý ra ka mý yor su nuz. O ne den le mev zu at ta her han gi so run ol ma ma sý na rað men, es ki a lýþ kan lýk la rýn ki mi uy gu la yý cý la rý nýn ha len ka fa sýn da var ol ma ya de vam et ti ði i çin uy gu la ma da za man za man sý kýn tý lar la kar þý la þý yo ruz a ma ben bu nun ge çi ci ol du ðu na i na ný yo rum. Þa hin, da let Ba kan lý ðý dö ne min de 301. Mad de i le il gi li ay da 100 ci va rýn da dos ya ge lir ken, bu nun sa yý sý nýn son za man lar da 20 ye düþ tü ðü nü be lir te rek, Bu, ar týk i þin o tur du ðu nu gös ter mek te dir. Dün ya stan dart la rý na gö re dü þün ce ve i fa de yi de ðer len di ren bir men ta li te o luþ ma ya baþ la mýþ týr de di. Ka ra bük / a a Kocaeli Gönüllü Kültür Teþekkülleri Platformu'nun 313. hafta basýn açýklamasýný MZLUMDR Kocaeli Þubesi önetim Kurulu üyesi Behlül Metin yaptý. TSK, bildirileri siteden kaldýrsýn G L KUR M'I S VL H T V B ÐIM SIZ R GI MÜ D H L S I L 6 S V 27 S BL D R L R KU RU MU TR T S T S D ÇI KR TIL M SI S T D. de va mý ný an la mak ta güç lük çe kil mek te dir" i fa de si ne yer ve ril di ði ni ha týr ta la tan Me tin, bu su ret le yar gý er ki nin ta sar ru fun da ki bir hu sus ta, yar gý yý et ki le me ih ti ma li o la bi le cek bir þe kil de gö rüþ iz har e dil di ði ni kay det ti. Me tin, þö ye de vam et ti: Ge nel kur may Baþ kan lý ðý yap mýþ ol du ðu bu tür a çýk la ma lar i le ku rum sal kim li ði ne za rar ver mek te dir. Hal kýn, kuv vet ler ay rý lý ðý pren si bi ne sa da kat is te di ði bir dö nem de, tüm ku rum la rýn bu sa da ka te bað lý ol duk la rý ný or ta ya ko ya cak bir tu tum ser gi le me le ri on la rýn ilk gö re vi o la rak ka bul e dil me li dir. Kapýköy-Razi Sýnýr Kapýsý açýldý TÜRK i le ran a ra sýn da ki Ka pý köy-ra zi Sý nýr Ka pý sý, dü zen le nen tö ren le a çýl dý. Sa ray il çe sin de ki Ka pý köy güm rük ka pý sýn da dü zen le nen tö re ne, Dý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu toð lu, Dev let Ba ka ný Ha ya ti a zý cý, ran Dý þiþ le ri Ba ka ný li k ber Sa li hi, ran Cum hur baþ ka ný 2. ar dým cý sý li ga Mu ham me di i le Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu ka týl dý. Da vu toð lu, son yýl lar da sü rek li gün de me ge len Ka pý köy-ra zi sý nýr ka pý sý nýn ni ha yet a çýl dý ðý ný be lirt ti. Bu ka pý dan de mir yo lu hat tý nýn geç ti ði ni bil di ren Ba kan Da vu toð lu, þöy le de vam et ti: Þim di a raç ve yol cu ge çi þi ne de a çýl dý. ki gü zel ha be ri da ha pay laþ mak is ti yo rum. Ha zi ran a yýn da Ka pý köy-ra zi ye, sen de re-se ro ka pý sý da or tak o la cak. ki ül ke a ra sýn da ki or tak iþ le ti me a çý la cak. Bu gün kü çük a raç la ra a çý lan ka pý, ey lül a yýn da TIR ge çiþ le ri ne ha zýr ha le ge ti ri le cek. y rý ca i ki ül ke a ra sýn da ki or tak ka rar la Ma ku Ka pý sý da hiz me te a çý la cak. Dün ya ya i lan e di yo ruz ki Tür ki ye ve ran e be di ye te ka dar dost ka la cak. Van ve Hoy hal ký e be di ye te ka dar kom þu ve kar deþ o la rak ya þa ya cak. Ka pý mýz ha yýr lý ol sun. Gö nül le re ve zi hin le re a çý lan ka pý ol sun de di. Sa ray / a a Bu cüm le den ol mak ü ze re, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn gö rev a la nýn da ol ma yan, si vil ya þa ma ve ba ðým sýz yar gý ya mü da ha le sa yý la bi le cek 6 i san ve 27 i san ta rih li i ki bil di ri Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den çý kar týl ma lý dýr. Bu bil di ri le rin var lý ðý ül ke mi zi dün ya halk la rý nýn gö zün de as ke ri ve sa yet i le yö ne ti len bir ül ke ko nu mu na in dir mek te ve hal kýn yö ne ti mi ni þa i be li ha le ge tir mek te dir. Hal kýn is te ði, ver gi le riy le a yak ta du ran her ku ru mun, gö rev sý nýr la rý i çin de ha re ket et ti ði ni gör mek ten i ba ret tir." Ko ca li / e ni s ya Baþ ba kan se çim va ad le ri ni a çýk la dý KP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak ge nel se çim i çin ha zýr la nan se çim be yan na me si ni a çýk la dý. r do ðan, KP Se çim Be yan na me si nin ''Tür ki ye Ha zýr... He def '' a dý ný ta þý dý ðý ný bil di re rek, ''Bu K Par ti Se çim Be yan na me si nin ''Tür ki ye Ha zýr... He def '' a dý ný ta þý dý ðý ný bil di re rek, ''Bu be yan na me, 'dost lar a lýþ ve riþ te gör sün' ni ye tiy le ya da vit rin dü zen le mek, laf ka la ba lý ðý yap mak, or ta sa ha da top çe vir mek ga ye siy le ha zýr lan mýþ bir be yan na me de ðil dir. K Par ti'nin se çim be yan na me si, ön ce ki tüm be yan na me le ri miz gi bi, son de re ce de tay lý bir þe kil de ha zýr lan mýþ týr. He def ler net o la rak ko nul muþ, bu he def le re ne þe kil de ve han gi tak vim le u la þý la ca ðý net o la rak i fa de e dil miþ tir. Be yan na me nin ha zýr lan ma sýn da 'po pü lizm'den bü yük bir has sa si yet le sa ký nýl mýþ týr'' de di yý lý ný he def le dik le ri ve 2023 e ka dar Tür ki ye nin her me se le si ni e le al dýk la rý be yan na me nin 5 a na baþ lýk tan o luþ tu ðu nu be lir ten r do ðan, bu baþ lýk la rýn i le ri de mok ra si, bü yük e ko no mi, güç lü top lum, ya þa na bi lir çev re ve mar ka þe hir ler i le li der ül ke ol du ðu nu bil dir di. n ka ra / a a HBRLR Özdemir: Ba þör tü lü ler de mut la ka Mec li se gi re cek nbrük SL böl ge mil let ve ki li Ma hi nur Öz de mir, Top lu mun her ke si mi gi bi Tür ki ye de de bir gün mut la ka ba þör tü lü ler de Mec lis e gi re bi le cek. Bu nu en i yi göz lem le yen ler, Tür ki ye nin iç si ya se ti ni i yi bi len ler dir de di. Öz de mir, sen kent Kül tür Sa nat ve ði tim Vak fýn ca Bah çe þe hir Ü ni ver si te sin de dü zen le nen B Sü re cin de Tür ki ye çý sýn dan an lýþ Gi den e ko nu lu sem poz yu mun ar dýn dan so ru la rý ce vap lan dýr dý. v ru pa da ye ti þen 3. ku þak ol du ðu nu i fa de e den Öz de mir, Ba þör tü sü nü 14 ya þým da ken di is te ðim le bi linç li bir þe kil de tak tým. i lem at tý ðým a dým lar da ne ka dar bi linç li ve ka rar lý ol du ðu mu bil di ði i çin bu ka ra rý ma say gý gös ter di di ye ko nuþ tu. Top lu mun her ke si mi gi bi Tür ki ye de de bir gün mut la ka ba þör tü lü ler de Mec lis e gi re bi le cek. Bu nu en i yi göz lem le yen ler, Tür ki ye nin iç si ya se ti ni i yi bi len ler dir di yen Ma hi nur Öz de mir, Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li sin de yap tý ðý ko nuþ ma ya i liþ kin de Baþ ba ka nýn ken di ne has bir üs lu bu var. Pek çok ki þi nin duy gu la rý na hi tap e den bir üs lup bu. Si ya si ler za man za man da ha sa kin, za man za man da ha sert dav ra na bi lir de ðer len dir me sin de ko nuþ tu. s tan bul / a a Þif re LS den ön ce çö zü le cek n K R Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, ük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý na (GS) i liþ kin so ruþ tur ma ko nu sun da, da le tin ger çek leþ me si ve en doð ru so nu ca u la þý la bil me si a çý sýn dan tüm ka nýt la rýn ay rýn tý lý o la rak de ðer len di ril me siy le so ruþ tur ma nýn Li sans er leþ tir me Sý na vý ný (LS) et ki le me ye cek þe kil de, sý nav ön ce si so nuç lan dý rýl ma sý plan lan mak ta dýr de nil di. Baþ sav cý lýk, bil gi kir li li ði ne ne den o lun ma ma sý a ma cýy la so ruþ tur may la il gi li ya zý lý a çýk la ma yap tý. çýk la ma da, 2011 yý lý GS son ra sý baþ la tý lan so ruþ tur ma i çe ri ðin de, tüm bil gi ve bel ge le rin kap sam lý ve i ve di lik le de ðer len di ril me si nin sür dü rül dü ðü be lir ti le rek, þun lar kay de dil di: Bi lim sel ko nu la rýn a raþ tý rýl ma sý a ma cýy la sý nav so ru ki tap çýk la rý ü ze rin de bi lir ki þi in ce le me le ri de vam et mek te dir. So ruþ tur ma kap sa mýn da sý na vý ger çek leþ ti ren ku rum lar ü ze rin de a raþ týr ma lar ve in ce le me ler de sür mek te dir. Sý nav ip ta li ve sü re ci ko nu la rý Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý mý zýn yet ki ve gö rev le ri a ra sýn da bu lun ma mak ta dýr. da le tin ger çek leþ me si ve en doð ru so nu ca u la þý la bil me si a çý sýn dan tüm ka nýt la rýn ay rýn tý lý o la rak de ðer len di ril me siy le so ruþ tur ma nýn LS yi et ki le me ye cek þe kil de, sý nav ön ce si so nuç lan dý rýl ma sý plan lan mak ta dýr. n ka ra / a a Blog la rýn a çýl ma ma sý na suç du yu ru su n TR T Tek no lo ji Der ne ði (I TD) ka pa lý blog la rýn a çýl ma sý ný ge cik tir dik le ri id di a sýy la il gi li ku rum lar hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun du. Der nek ta ra fýn dan n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na ve ri len suç du yu ru su di lek çe sin de, Ligtv ya yýn la rý nýn i zin siz ya yýn la yan þir ket le rin en gel le me ka ra rý ný kal dý ran sav cý lýk ka ra rýn da a þi kar o lan bir harf ha ta sý se be biy le bin ler ce blog sa hi bi ve Go og le hiz met le ri ni (maps.go og le.com gi bi) kul la nan mil yon lar ca in ter net kul la ný cý sý ve bin ler ce þir ke tin bu hiz met le re e ri þi mi nin en gel len di ði i fa de e dil di. Söz ko nu su ka rar la, þi kâ ye te ko nu o lan suç la il gi siz blog sa hi bi çe þit li þir ket le rin, hak sýz ye re ce za lan dý rýl dýk la rý ve suç un su ru muhtevasý ba rýn dý ran blog la rýn ar týk var ol ma dý ðý ge rek çe siy le pek çok i ti ra zýn ya pýl dý ðý nýn be lir til di ði di lek çe de, der ne ðin de hem ken di blo ðu netd-tr.blogs pot.com ad re si se be biy le hem de ü ye le ri ve bütün kul la ný cý lar a dý na ka ra ra i ti raz et ti ði i fa de e dil di. n ka ra / a a Mec lis, 23 i san da top la na cak ntbmm' a çý lý þý nýn 91. yýl dö nü mü o lan 23 i san da TBMM Ge nel Ku ru lu ö zel gün dem le top la na cak. 23 i san ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý kut la ma la rý kap sa mýn da TBMM de bir di zi et kin lik ger çek leþ ti ri le cek. TRT 33. U lus la ra ra sý 23 i san Ço cuk Þen li ði-fo toð raf lar la 33 ýl fo toð raf ser gi si, ya rýn TBMM Tö ren Sa lo nu nda a çý la cak. TBMM kre þin de e ði tim gö ren 6 yaþ gru bu ço cuk lar 19 i san Sa lý gü nü TBMM tö ren sa lo nun da çe þit li il le re öz gü halk o yun la rý ser gi le ye cek. TBMM Baþ ka ný Meh met li Þa hin, 20 i san Çar þam ba gü nü 37 ül ke den ge len ço cuk la rý ve re fa kat çi le ri ni ka bul e de cek. 23 i san Cu mar te si gü nü i se Bü yük Mec lis te an ma tö re ni ve TBMM Tö ren Sa lo nu nda kut la ma la rý ka bul tö re ni ger çek leþ ti ri le cek. y ný gün TBMM Ge nel Ku ru lu sa at te ö zel gün dem le top la na cak. k þam da TBMM Tö ren Sa lo nu nda res mi ka bul ger çek leþ ti ri le cek. 24 i san Pa zar gü nü i se TBMM Ge nel Ku rul Sa lo nun da 8. Dö nem Tür ki ye Öð ren ci Mec li si top la na cak. n ka ra / a a

5 H BR 17 S 2011 PZR 5 Par ti ler se çim ler de ya rý þa cak a day la rý ný SK ye bil dir me den bir kaç gün ön ce oy pu su la la rýn da han gi par ti nin han gi sý ra da yer a la ca ðý ný be lir le mek ü ze re ku r'a dü zen len miþ ti. Ku r'a çe ki mi sý ra sýn da ku r'a yý çe ken her par ti yet ki li si ken di sý ra la rý i le il gi li yo rum yap mýþ tý. Dör dün cü sý ra yý çe ken CHP li yet ki li, dört dört lük se çim o la cak yo ru mu nu ya par ken, 12. nu ma ra yý çe ken MHP i se, Se çim de 12 den vu ra ca ðýz di ye de ðer len dir me de bu lun muþ tu. Hat ta MHP nin 12. sý ra sýy la i le il gi li Dev let Bah çe li nin il ginç ma te ma tik he sap la rý na dik kat çe ki le rek 12 Ha zi ran 12. sý ra bir i þa ret tir de nil miþ ti. n cak bir kaç gün son ra a day lis te le ri SK ya ve ri lin ce 6 par ti se çim ler den çe kil di ve bu yo rum lar da bo þa çýk tý. CHP 3. sý ra ya, MHP i se 10. sý ra ya yer le þi ver di. Þim di bu sý ra la ma i le il gi li ne di ye cek ler me rak e di yo ruz. «««Z M I D ÐL DR D L R Mil let ve kil li ði a day la rý a çýk lan ma dan ön ce par ti le rin ba þör tü lü a day gös te rip gös ter me ye ce ði me rak e di li yor du. Ba þör tü lü Zey bek: Ö zal, Tür ki ye ye çað at lat tý n D MOK RT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný a mýk Ke mal Zey bek, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ne çað at la tan; li der, mil lî, ma ne vî ve in sa nî de ðer le re bað lý lý ðýy la mil le tin gön lün de taht ku ran 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ý rah met ve min net le an dý ðý ný bil dir di. Zey bek, 8. Cum hur baþ ka ný Ö zal ýn 18. ö lüm yý lý dolayýsýyla ya yým la dý ðý me saj da, De mok rat Par ti çiz gi sin de ku ru lan na va tan Par ti si nin Ge nel Baþ ka ný, Baþ ba ka ný mýz, Cum hur baþ ka ný mýz, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ne çað at la tan; li der, mil lî, ma ne vî ve in sa nî de ðer le re bað lý lý ðýy la mil le ti mi zin gön lün de taht ku ran in san Tur gut Ö zal ý rah met le ve min net le a ný yo rum i fa de si ni kul lan dý. Zey bek, me sa jýn da, Bu gün, na va tan Par ti si ve Doð ru ol Par ti si nin bir le þe rek ye ni den o luþ tur du ðu De mok rat Par ti nin Ge nel Baþ ka ný o la rak, o nun mil le ti mi ze aç tý ðý i ler le me yo lun da ol du ðu mu zu bir ke re da ha i fa de et mek is ti yo rum de di. n ka ra / a a Hem ze min ge çit te ka za: 2 ö lü n K S R D yol cu tre ni nin hem ze min ge çit te çarp tý ðý o to mo bil de ki i ki ki þi vefat et ti. lý nan bil gi ye gö re, Si vas tan Kay se ri ye ge len yol cu tre ni, Mus ta fa ke mal pa þa Bul va rý nda ki hem ze min ge çit te, Ru hi s lan ýn (45) kul lan dý ðý 38 LR 707 plâ ka lý o to mo bi le çarp tý. oz gat ýn Sor gun il çe si ne bað lý Göz ba ba Kö yü muh ta rý ol du ðu bil di ri len Ru hi s lan i le ya nýn da ki a ða be yi Za hir s lan (62), vefat et ti. Za hir s lan ýn, kar de þiy le bir lik te, Hol lan da da ça lý þan oð lu nu r ki let Ha va a la ný ndan bu ül ke ye u ður la dýk tan son ra dö ner ken ka za nýn mey da na gel di ði be lir til di. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Kayseri / a a sad a Mübarek uyarýsý n S DT Par ti li bir grup, Su ri ye de ya þa nan o lay la rý ve Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ý pro tes to a ma cýy la bu ül ke nin s tan bul Baþ kon so los lu ðu na si yah çe lenk bý rak tý. Par ti nin s tan bul l Baþ kan lý ðý nýn or ga ni zas yo nun da Har bi ye çýk Ha va Ti yat ro su ö nün de top la nan grup, slo gan lar eþ li ðin de Teþ vi ki ye de bu lu nan Su ri ye nin s tan bul Baþ kon so los lu ðu na ka dar yü rü dü. Bu ra da bir a çýk la ma ya pan Sa a det Par ti si s tan bul l Baþ ka ný Sel man s me rer, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad, son o lay lar la bir lik te tar tý þýl ma ya baþ lan mýþ ve ma sum halk ta ra fýn dan ya a dil ol ya da çek git ta lep le ri ne mu ha tap ol muþ tur. Ba ba sý nýn Ha ma da Hu mus ta yap tý ðý kat li âm la rý a rat ma ya cak þe kil de ye ni kat liâm lar or ta ya koy mak ta dýr de di. Dik ta tör lük re jim le ri nin bir an ön ce son bul ma sý ný ve o ül ke ler de hal kýn i ra de si so nu cu o lu þan yö ne tim le rin ha ya ta ge çi ril me si ni is te dik le ri ni be lir ten s me rer, Bu ül ke ler de pro tes to la rý bas týr mak a dý na hal ka kar þý si lâh kul la nýl ma sýn dan bir an ön ce vaz ge çil me li dir þek lin de ko nuþ tu. Dün ya da de vam e den her tür lü zul mün son bul ma sý a dý na bü tün güç le riy le ça lýþ ma ya de vam e de cek le ri ni ak ta ran s me rer, sad ýn böy le de vam e der se so nun Zey nel bi din ve Hüs nü Mü ba rek gi bi o la ca ðý ný sa vun du. s me rer ve par ti li ler, ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan baþ kon so los lu ðun bu lun du ðu bi na nýn ka pý sý na si yah çe lenk bý rak týk tan son ra da ðýl dý. s tan bul / a a Oy pusulasý deðiþince a day yok sa oy da yok kam pan ya la rý ve ey lem le ri dü zen len di. Ö zel lik le KP ku ru cu la rýn dan Fat ma Bos tan Ün sal ýn Ba þör tü lü a day yok sa ba mka ni as ya.com.tr ðým sýz a day o lu rum res ti bu ko nu da en ö nem li çý kýþ ol muþ tu. Ün sal ýn da ha ön ce bu ko nu da par ti si nin ge niþ le til miþ top lan tý sýn da ki söz le ri de u nu tul ma mýþ tý. Lis te ler a çýk la nýn ca he men ba þör tü lü a day var mý? di ye a raþ týr ma lar ya pý lýn ca, 14 mil let ve ki li nin çýk tý ðý n tal ya da 13. sý ra ya ba þör tü lü bir a day ko nul du ðu ga ze te ler de ve te le viz yon lar da an la týl dý. n cak son ra an la þýl dý ki, öð ret men lik ya pan Gül de ren Gül te kin, mes le ði ni ya par ken ba þý ný a çý yor muþ. Mil let ve ki li se çil me si ha lin de de Mec lis te ba þý ný a ça ca ðý ný söy le miþ. Ö te yan dan Gül te kin in a day lýk mü ra ca a tý ný da ba þý a çýk bir fo toð raf i le yap tý ðý söy le ni yor. Ta biî her ke sin ka ra rý na say gý duy mak lâ zým Son dan bi rin ci sý ra da a day gös te ri len Gül de ren Ha ný mýn Mec lis e gön de ri lip gön de ril me me si ne mil let ka rar ve re cek. n cak KP ba þör tü lü a day gös ter di den me si de bir ba ký ma ya nýl tý cý. Bu nu da gör mek lâ zým Bu ra da KP ku ru cu su Ün sal ýn þu sö zü nü de ha týr la ya lým: Ba þör tü lü a day gös te ril me ye rek ka dýn la rýn yüz de 65 i tem sil e dil mi yor du. Bu va him yan lýþ hâ lâ de vam e di yor. Hu ku kî en gel yok tu. Za ma ný de ðil dir di yen le re n san hak la rý nýn za ma ný mý o lur? di ye sor mak is ti yo rum Milletvekilliði adaylarý açýklanmadan önce partilerin baþörtülü aday gösterip göstermeyeceði merak ediliyordu. Baþörtülü aday yoksa oy da yok kampanyalarý ve eylemleri düzenlendi. Listeler açýklanýnca hiçbir partinin baþörtülü aday göstermediði anlaþýldý. Baþ ka da sö ze ge rek var mý? «««FLÞ, FLÞ, FLÞ CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu KP ye, Mil lî ði tim Ba ka ný i met Çu buk çu i se CHP ye trans fer ol muþ da ha be ri miz yok muþ. Bu da ne re den çýk tý de me yin. Ba sýn da gü ven slo ga ný i le yýl lar dýr ya yýn ha ya týn da o lan ti ra jý yük sek bir ga ze te bu ha be ri bi rin ci say fa sýn dan i lân et ti. Mil let ve ki li a day la rý nýn a çýk lan ma sýn dan son ra ga ze te ler de lis te le rin er te si gün o ku yu cu la rý na u laþ týr ma te lâ þý baþ la dý. Say fa sek re ter le ri, e di tör ler bir yan lýþ lýk ol ma ma sý i çin bü yük ça ba sarf et me ye baþ la dý lar. n cak is mi ge çen ga ze te ðýr top lar kar þý kar þý ya baþ lý ðý i le bi rin ci say fa dan ver di ði ha ber de, s tan bul da par ti ge nel baþ kan la rý nýn ve par ti le rin ö nem li i sim le ri nin kar þý kar þý ya gel di ði ni yaz mýþ tý. KP sü tu nu nun al týn da Ký lýç da roð lu, CHP sü tu nu nun al týn da da i met Çu buk çu nun a dý ný gö ren ler þaþ kýn lýk ge çir di ler. Ta biî bu sa de ce bir tas hih ha ta sýy dý. Gü lüp geç tik. Her ga ze te nin ba þý na böy le ka za lar ge le bi lir. ma bir ge nel baþ ka nýn baþ ka bir par ti nin a day la rý a ra sýn da gös te ril me si de ilk de fa ol muþ tur her hal de «««PR M ÐI I D KIR MIÞ TI M Mil let ve ki li a day lýk la rý nýn i lân e dil me sin den son ra CHP de bü yük bir tar týþ ma çý kar ken, KP de de bir mil let ve ki li is ti fa et ti. KP nin ku ru cu la rý a ra sýn da yer a lan Þan lý ur fa Mil let ve ki li Zül fi kar zol, lis te le re a lýn ma yýn ca, Bü tün bir þeh re ya pý lan hak sýz lýk kar þý sýn da tep ki i çin ku ru cu su ol du ðum k Par ti den is ti fa et tim di ye rek a þi re ti nin de ta le bi ü ze ri ne ba ðým sýz a day ol du ðu nu a çýk la dý. zol un geç ti ði miz yýl Baþ ba kan r do ðan la il gi li mal var lý ðý tar týþ ma sý nýn ya þan dý ðý Ge nel Ku rul da, CHP li le re si nir len di ði ni ve kol tuk la rý yum ruk la ya rak ser çe par ma ðý ný kýr dý ðý ný ha týr la tan lar si ya set te ve fa yok yo ru mu nu yap tý lar. Si ya set çi ler ve fa yý s tan bul da bir semt o la rak gö rü yor lar de mek ki Þemdinli ikinci Susurluk tu HSK K R RI L BÞ IL SO R MS L Ð DÖ SV CI FR HT S RI K -, ÞM D L SO RUÞ TUR M SI I "2. SU SUR LUK" O L RK D ÐR L DR D. HSK ka ra rýy la mes le ðe ge ri dö nen Sav cý Fer hat Sa rý ka ya, Þem din li so ruþ tur ma sý ný 2. Su sur luk o la rak de ðer len dir di. Sa rý ka ya O lay 2. Su sur luk tu. et ki gö rev a la ným day dý. So ruþ tur ma yý ya pýp id di a na me yi ha zýr la dýk tan son ra da ka mu o yu nun bil di ði o lay lar ger çek leþ ti di ye ko nuþ tu. HSK nýn beþ yýl son ra mes le ði ne i a de et ti ði Þem din li dâ vâ sý sav cý sý Sa rý ka ya, Ta raf ga ze te si ne ko nuþ tu. Þem din li de o dö nem ya þa nan la rýn 2. Su sur luk va ka sý ol du - ðu nu söy le yen Sa rý ka ya, þun la rý ka ye det ti: Þem din li de ya þa nan o lay la rýn ar dýn dan o böl ge bi ze bað lý ol du ðu i çin so ruþ tur ma dört sav cý dan bi ri o la rak ba na ve ril di. Ben de ge rek li so ruþ tur ma yý yap tým. O lay 2. Su sur luk tu. et ki gö rev a la ným day dý. So ruþ tur ma yý ya pýp id di a na me yi ha zýr la dýk tan son ra da ka mu o yu nun bil di ði o lay lar ger çek leþ ti ve HSK nýn ka ra rýy la mes lek ten ih raç e dil dim. Sa rý ka ya, bütün ya þa dýk la rý na ve ken di si ne ya þa tý lan la ra rað men, Dev le te, ku ru - mu ma küs me dim. Bu hak sýz lý ðýn bir gün gi de ri le ce ði ni tah min e di yor dum di ye ko nuþ tu. HSK nýn ka ra rý nýn ar dýn dan mes le ðe dön mey le il gi li he nüz bir gi ri þim de bu lun ma dý ðý ný söy le yen Sa rý ka ya, ta ma a þa ma sý na gel me dik. k sik ev rak la rý mýz var. Bun la rý ta mam la dýk tan son ra bir kaç gün i çe ri sin de HSK ya baþ vu ra ca ðým de di. Sa rý ka ya, a tan ma sý nýn ar dýn dan mes le ðe ilk baþ la dý ðý gün kü he ye can ve cid di yet le i þi ni ya pa ca ðý ný da söz le ri ne ek le di. s tan bul / e ni s ya MR M LR PT L DI, ÇO CUK LR R L DI ð rý nýn Pat nos il çe sin de, yer de bul duk la rý cis min pat la ma sý so nu cu, 3 ço cuk ya ra lan dý. lý nan bil gi ye gö re, 34. Me ka ni ze Tu gay Ko mu tan lý ðý ci va rýn da hay van ot la tan Ba ran Öz yol cu (8), Ser hat Du ru (8) i le ku ze ni Mah sun Du ru (10), yer de bul duk la rý cis mi in ce le mek is te di. Bu sý ra da, he nüz be lir le ne me yen cis min pat la ma sý so nu cu, 3 ço - cuk da ya ra lan dý. Pat nos Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ço cuk lar, bu ra da ki mü da ha le nin ar dýn dan ð rý Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. ð rý Va - li li ði nden ya pý lan a çýk la ma da i sa pat la ma nýn, 34. Mo tor lu Pi ya de Tu gay Ko mu tan lý ðý a týþ po li go nu ya kýn la rýn da as ke rî a la nýn 39 met re dý þýn - da mey da na gel di ði be lir til di. Pat la ma nýn ar dýn dan m ni yet Mü dür lü ðü O lay e ri n ce le me e kip le ri, böl ge de ça lýþ ma baþ lat tý. Patnos / a a þkencenin hesabý Genelkurmay dan sorulmalý D R B KIR 5 o lu s ke rî Ce za e vi nde iþ ken ce gö ren ler den bi ri ya zar Or han Mi roð lu, iþ ken ce nin he sa bý nýn na do lu dan va ta ni gö re vi ni yap mak i çin ge len genç ler den de ðil, Ge nel kur may ve 7. Ko lor du dan so rul ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn yýl la rý a ra sýn da Di yar ba kýr Ce za e vi nde ya þa nan iþ ken ce id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma baþ lat ma sý, mað dur la rý u mut lan dýr dý. Di yar ba kýr 5 o lu s ke rî Ce za e vi nde iþ ken ce gö ren ler den bi ri o lan ya zar Mi roð lu, cun ta cý la rýn o dö nem de ce za e vin de gö rev li her ke si ö zel e ði tim den ge çir - di ði ni söy le di. Mi roð lu, me se le yi ba sit bir iþ ken ce ha di se si o la rak gör me di ði ni be lir te rek, baþ la tý lan so ruþ tur ma nýn J TM dâ vâ la rý nýn a ký be tiy le so nuç lan ma ma sý ný is te di. Di yar ba kýr Ce za e vi nin si ya sî so nuç la rýy la yüz le þil me si ge rek ti ði ni kay de den Mi roð lu, ya þa nan la rýn plan lan dý ðý mer ke ze bak ma nýn ge rek ti ði ni vur gu la dý. Mi roð lu, Bu mer kez 7. Ko lor du dur ve bu ve si ley le Ge nel kur may ýn sa hip ol du ðu bel ge le rin mah ke me ye ve ril me si çok ö nem li dir. ma bu ko nu da hem as ke rî hem de si vil bü rok ra si bil gi pay la þý mý na çok ya kýn dur mu yor lar de di. Mi roð lu, iþ ken ce nin he sa - bý nýn na do lu dan va ta nî gö re vi ni yap mak i çin ge len Türk ve ya Kürt genç le rin den so rul ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Mi roð lu, Sav cý lar o dö nem de as ker lik gö re vi ni ya pan bir i ki ki þi yi de ðil, on la ra o or ta mý ha zýr la yan lar dan he sap sor ma lý. Bun lar da Ge nel kur may ve 7. Ko lor du dur. s ker lik i çin ge len in san lar dan bu i þin he sa bý so ru la maz, bun lar bu i þin par ça sýy dý de di. Mi roð lu, so ruþ tur ma nýn, ne o lup bit ti ði nin bi le far kýn da ol ma yan bir ta kým genç le rin yap tý ðý uy gu la ma lar e sa sýn da yü rü tül me si ha lin de ya zýk o la ca ðý u ya rý sýn da da bu lun du. Diyarbakýr / ci han FO TOÐ RF: CH H BR LR angýný imalathanedeki tiner gibi kimyevi maddeler büyüttü. þ ye rin de pat la ma: 3 iþ ye ri ve 3 a ra ba yan dý n Z MR Ka ra bað lar il çe sin de ki bir ka pý ve par ke i ma lat ha ne sin de mey da na ge len pat la ma nýn ar dýn dan çý kan yan gýn da üç iþ ye ri ve üç a ra ba ya nar ken, i ki it fa i ye e ri de ya ra lan dý. O lay, es ki y dýn yo lu mev ki si 5900 So kak ta mey da na gel di. Pat la ma nýn ar dýn dan i ma lat ha ne de baþ la yan yan gýn, ký sa sü re de bü yü ye rek çev re de ki iþ yer le ri ne ve park ha lin de ki a ra ba la ra sýç ra dý. Gör gü þa hit le ri nin i fa de si ne gö re yan gýn, ön ce iþ ye ri nin ö nün de ki ti ner yük lü a ra ba ya sýç ra dý. O nun pat la ma sý so nu cun da park ha lin de ki üç a ra ba ve üç iþ ye ri yan dý. Mü da ha le e den z mir Bü yük þe hir Be le di ye si ne bað lý i ki it fa i ye e ri çö ken is ti nat du va rý nýn al týn da ka la rak a ðýr ya ra lan ýrken, 4 itfaiye eride dumandan etkilenerek hastaneye kaldýrýldý. an gý nýn, i ma lat ha ne de ki ti ner gi bi kim ye vi mad de ler se be biy le bü yü dü. Pat la may la bir lik te çev re de bü yük kor ku ya þa nýr ken, yan gýn u zun uð raþ lar so nun da sön dü rül dü. zmir / cihan Ka ra bu lut dâ vâ sýn da ha kim çe kil di n MÜ V VR Ka ra bu lut da va sýn da red di ha kim ta le bi ka bul e dil di ve da va ya ba kan ha kim da va dan çe kil di. Ka ra bu lut a i le si nin a vu ka tý Rez zan pöz de mir, mah ke me baþ ka ný Mev lüt Bay rak ta roð lu nun Cey han da gö rev yap tý ðý sý ra da, sa nýk lar dan Hay yam Ga ri poð lu nun hi le li if las da va sýn da be ra at ka ra rý ver di ði ge rek çe siy le red di ha kim ta le bin de bu lun du. Bu ta lep ü ze ri ne 4. ðýr Ce za Mah ke me Baþ ka ný Bay rak ta roð lu da va dan çe kil me ka ra rý a lýp dos ya yý ka rar i çin üst mah ke me o lan 5. ðýr Ce za Mah ke me si ne gön der di. Bu mah ke me, baþ ka nýn da va dan çe kil me ka ra rý ný o na dý. Ken di le ri bu ka ra rý al dýk la rý i çin de dos ya ya baþ kan o la rak Ba kýr köy 6. ðýr Ce za Mah ke me si nin gö rev len dir me yap ma sý na ka rar ver di. s tan bul / a a GS nin ip ta li i çin im za kam pan ya sý n TÜRK ði tim-sen Kay se ri Þu be si, ük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý nda (GS) þif re id di a la rý ne de niy le sý na výn ip ta li i çin im za kam pan ya sý baþ lat tý. Þu be Baþ ka ný li h san Öz türk, Cum hu ri yet Mey da ný ndan yap tý ðý a çýk la ma da, Bir bah çý va nýn bir gü lü ye tiþ ti rir gi bi biz de in san ye tiþ ti ri yo ruz. GS baþ ta ol mak ü ze re her sý nav da a da let siz lik ya pý lý yor. Fa kir va tan daþ la rý mý zýn ço cu ðu ne ka dar ders ha ne ye gi der se git sin ne ka dar e mek ve rir se ver sin ma a le sef þif re le ri a la ma dý ðý i çin þif re yi çö ze me di ði i çin is te di ði ye re gi de mi yor ve e me ði nin kar þý lý ðý ný a la mý yor de di. Öz türk, sý na výn ip ta li i çin va tan daþ la rý 10 gün sü re cek im za kam pan ya sý na des tek ver me ye ça ðýr dýk la rý ný, kam pan yay la 1 mil yon 700 bin im za top la ma yý he def le dik le ri ni ve top la dýk la rý im zay la mah ke me ye baþ vu ra cak la rý ný söy le di. Kayseri / a a i san da doktorlarýn eylemi var n S T BUL Ta bip O da sý na ü ye bir grup sað lýk çý, i san ta rih le rin de ya pa cak la rý iþ bý rak ma ey le mi ni du yur mak i çin Ka dý köy de ey lem yap tý. Ka dý köy s ke le si ö nün de top la nan grup, i san da sað lýk hiz me ti su nul ma ya cak týr ya zý lý pan kart a ça rak, çe þit li slo gan lar at tý. Grup a dý na a çýk la ma ya pan s tan bul Ta bip O da sý Ge nel Sek re te ri li Çer ke zoð lu, Tür ki ye de ki bü tün sað lýk ça lý þan la rý nýn i san ta rih le rin de sað lýk hiz me ti sun ma ya cak la rý ný bil dir di. Bu ey le min has ta la ra kar þý ol ma dý ðý ný kay de den Çer ke zoð lu, y le mi miz sað lýk ça lý þan la rý ný mut suz, has ta la rý mað dur e den, sað lý ðý ti ca re te, has ta la rý müþ te ri ye, has ta ne le ri ti ca ret ha ne ye dö nüþ tür me ye ça lý þan sað lýk po li ti ka la rý na kar þý dýr de di i san Sa lý ve Çar þam ba gün le ri Tür ki ye de ki bü tün sað lýk ku rum la rýn da, týp ký haf ta son la rýn da ol du ðu gi bi, týp ký 9 gün lük bay ram ta til le rin de ol du ðu gi bi, ya tan has ta lar ve a cil ser vis ler dý þýn da sað lýk hiz me ti sun ma ya ca ðýz di yen Çer ke zoð lu, ey lem de ön lük le riy le, dö viz ler, pan kart lar ve slo gan lar eþ li ðin de has ta ne bah çe le rin de top la nýp ba sýn a çýk la ma la rý ve bil di ri ler o ku ya cak la rý ný kay det ti. s tan bul / a a

6 6 17 URT HBR S 2011 PZR HBRLR PGMBR SVGS STDUMD TÞTI Þ LI UR F 30 B K Þ LK GP R STD U MU, KUT LU DO ÐUM KO F R SI V S HP L Ð P TI. B ZI V T DÞ LR R KL M I C Ç R G R M D. Plâs tik ka pak la rýn ge ri dö nü þü mü sað la na rak te min e di len bir san dal ye da ha Sa kat lar Der ne ði Mer sin Þu be si ka na lýy la u la þý lan ih ti yaç sa hi bi Meh met ýl - dý rým a tes lim e dil di. FO TOÐ RF: Plâs tik ka pak lar en gel li ye san dal ye ol du nmrs D bir ço ðu mu zun at tý ðý pet þi þe le rin plâs tik ka pak la rý - ný top la yan öð ren ci ler, ka pak la rý sa ta rak te ker lek li san dal ye al dý. Ö - zel ýl dý rým Ba ye zýt na do lu Li se si öð ren ci le ri bir ih ti yaç sa hi bi ni da ha te ker lek li san dal ye siy le bu luþ tur du. Do ða da çö zün me si u zun za man a lan ve bu se bep le cid dî çev re kir li li ði ne se bep o lan plâs tik ka pak la rýn ge ri dö nü þü mü sað la na rak te min e di len bir san dal ye da - ha Sa kat lar Der ne ði Mer sin Þu be si ka na lýy la u la þý lan ih ti yaç sa hi bi Meh met ýl dý rým a tes lim e dil di. Sa kat lar Der ne ði Baþ ka ný Mür sel Çift çi, Tür ki ye nü fu su nun yüz de 12 si nin en gel li ol du ðu nu be lir te - rek, bu tip pro je ça lýþ ma la rý nýn yay gýn laþ tý rý la rak en gel li le rin ha ya ta ka zan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bin ler ce plas tik ka pak top la yan ýl dý rým Ba ye zýt lý öð ren ci ler o la rak sos yal bi linç len me yo lun da yar - dým laþ ma ve çev re bi lin ci ni bir lik te ka zan dýk la rý ný be lir ten pro je ko - or di na tö rü 12. Sý nýf öð ren ci si Mer ve kin ci, bü yük bir mut lu luk la bu gö re vi ye ri ne ge tir dik le ri ni an lat tý. Mer sin / a a i san yað mur la rý, ba raj larý dol dur du nurdu bü yük bö lü mün de et ki li o lan ni san yað mur la rý, ba raj lar da ki do lu luk o ra ný ný art týr dý. s tan bul da iç me su yu ba raj la rý nýn do lu luk o ra ný yüz de 96 ya yük sel di. Dev let Su þ le ri Ge nel Mü dür lü ðü nden a lý nan bil - gi ye gö re, son ya ðýþ lar la bir lik te e ner ji mak sat lý ba raj la rýn do lu luk o ra ný yüz de 61 e yük sel di. ner ji ba raj la rýn da ki do lu luk o ra ný ge çen yýl ki yüz de 68 se vi ye si ne yak laþ tý. Ö nem li e ner ji ba raj la rýn dan ta türk Ba ra jý ve Hid - ro e lek trik San tra li nde do lu luk o ra ný yüz de 66 ya, Ke ban Ba ra jý ve Hid ro - e lek trik San tra li nde yüz de 60 a, Ka ra ka ya Ba ra jý ve Hid ro e lek trik San tra - li nde i se yüz de 68 e yük sel di. Bu ba raj lar da ki do lu luk mik ta rý ge çen yý la gö re yüz de 20 art tý. a ðýþ lar iç me su yu ba raj la rýn da da yüz le ri gül dür dü. s tan bul da ki iç me su yu ba raj la rýn da ki su mik ta rý 839 mil yon met re küp i le yüz de 96 lýk do lu luk o ra ný na u laþ tý. Baþ þehir n ka ra ya iç me su yu sað - la yan ba raj lar da ki su mik ta rý 543 mil yon met re küp i le yüz de 35 lik se vi - ye ye gel di. z mir de ki ba raj lar da iç me su yu mik ta rý 200 mil yon met re küp i le yüz de 66 lýk do lu luk o ra ný na, Bur sa da ki ba raj lar i se 51 mil yon met re - küp i le yüz de 75 lik do lu luk o ra ný na u laþ tý. s tan bul / ci han stanbul daki motor iskeleleri yenileniyor nstbul U mi nö nü, Ka ra köy ve Per þem be Pa za rý semt le - rin de ki mo tor is ke le le ri, Ba yýn dýr lýk ve s kan Ba kan lý ðý nýn o na yý a lý - na rak yý ký la cak ve þehirde ya ký þa cak es te tik ve gü zel lik te mo dern þe - kil de ye ni den in þa e di le cek. s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si, Ta ri hî a rý ma da da ki mi nö nü, Ka ra köy ve Per þem be Pa za rý mo - tor is ke le le rin yý ký la rak, s tan bul a ya ký þa cak es te tik gü zel lik te ve mo dern þe kil de ye ni den in þa e dil me si ni ve mi nö nü nde ki Tu rizm s ke le si i le Üs kü dar ve Ka dý köy de ki mo tor is ke le le ri nin de da ha son ra ay ný þe kil de yý ký lýp ye ni si nin ya pýl ma sý ný i çe ren ra po ru gö rü - þe rek oy bir li ðiy le ka bul et ti.ka bul e di len ra por da, söz ko nu su mo - tor is ke le si a lan la rý nýn mül ki ye ti nin s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si - ne a it ol du ðu ve mo tor is ke le si a la ný o la rak plan lan dý ðý vur gu lan dý. n þa at la rýn, s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si i le Kül tür ve Ta bi at Var - lýk la rý ný Ko ru ma Ku ru lu nun (KTVK) gö rü þü, Ba yýn dýr lýk ve s kân Ba kan lý ðý nýn o na yý a lý na rak ya pýl ma sý da ka ra ra bað lan dý. e ni in þa e di le cek mo dern mo tor is ke le le rin de, yol cu pe ro nu, is ke le ye a it tek nik hiz met bi rim le ri, de po ve ben ze ri kul la ným lar i çin bö lüm ler yer a la cak. s ke le nin e ni 7 met re yi, yük sek li ði i se 4 met re yi a þa ma ya - cak. n þa at a þa ma sýn da ve iþ let me dö nem le rin de çev re sel de ðer le rin ko run ma sý a çý sýn dan ha va ka li te si nin ko run ma sý na dik kat e di le cek, su ve ka tý a týk kir li li ði ya pýl ma ya cak. ö net me lik ler çer çe ve sin de gü - rül tü kon tro lü sað la na cak. Se yir em ni ye ti, can ve mal gü ven li ði a çý - sýn dan her tür lü ted bir le rin a lý na ca ðý is ke le le rin in þa sý sý ra sýn da, dep rem ris ki ne kar þý yer ve bi na e tüt le ri de ya pa cak. s tan bul / a a TZ Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine vekâletname verdiði, Risâle-i ur dâvâlarýnda avukat olarak yer almýþ, eski Isparta milletvekili, muhterem Hüsamettin kmumcu Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ÞLIURF D Kut lu Do ðum Haf ta sý et kin lik le ri kap sa mýn da GP re na Stad - yu mun da Hz. Pey gam ber ve Mer ha - met ði ti mi ko nu lu bir kon fe rans ve - ril di. Þan lý ur fa Müf tü lü ðü ve þehirde ki ba zý si vil top lum ku ru luþ la rýn ca or ga ni - ze e di len prog ram da, a çý lýþ ko nuþ ma la - rýn ar dýn dan n ka ra Ha cý Bay ram Ca - mii i mam ha ti bi h met Ka ra li ve s tan - bul Be ya zýt Ca mii i mam ha ti bi Su at Gö zü tok, Ku r'ân-ý Ke rim o ku du. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý Din þ le ri ük sek Ku ru lu ü ye si Meh met Kes kin, Hz. Pey gam ber ve Mer ha met ði ti - mi ko nu lu kon fe rans ta yap tý ðý ko nuþ - ma da, Hz. Mu ham med in Kâ i na týn - fen di si ve â lem le re rah met o la rak yü ce l lah ta ra fýn dan gön de ri len þef kat ve mer ha met pey gam be ri ol du ðu nu an lat tý. Bu ko nu nun Kur ân-ý Ke rim de bir çok â - yet te a çýk ça i fa de buy rul du ðu nu i fa de e - den Kes kin, þun la rý kay det ti: Biz le re hi - ta ben bu yu ru yor ki yü ce Mev lâ, y in - san lar si ze ken di a ra nýz dan, siz ler gi bi sa de bir in san o la rak, bir el çi yi gön der - dim. O el çi si ze çok düþ kün dür, si ze çok tut kun dur, si zin sý kýn tý ya düþ me niz o nun çok a ðý rý na, gü cü ne gi der, si ze kar þý þef kat li ve mer ha met li dir. Ger çek - ten de þef kat ve mer ha me ti bü tün in san - la rýn vü cu du na a de ta bir gü neþ gi bi ý þýk tut muþ, in san la rýn gö nül le ri ni ý sýt mýþ týr. Mi nik Du â lar Gru bu i lâ hi le ri ni o ku du lâ hi yat çý ga ze te ci-ya zar Ha run To kak da ko nuþ ma sýn da böy le mu kad des bir ge - ce de, Þan lý ur fa da bu lun mak tan mut lu luk duy du ðu nu i fa de e de rek, Hz. Mu ham - med in (asm) ha ya týn dan ke sit ler sun du. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan öð ren ci ler a ra - sýn da ya pý lan a at-ý þe rif i le mek tup da - lýn da ki ya rýþ ma da de re ce ye gi ren öð ren - ci le re, ö dül le ri ve ril di. Ö dül tö re nin de ko nu þan Þan lý ur fa Va li si u ri O ku tan ve Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný h met Öð ren ci ler a ra sýn da ya pý lan a at-ý þe rif i le mek tup da lýn da ki ya rýþ ma da de re ce ye gi ren öð ren ci le re, ö dül le ri ve ril di. ÞLIURF D Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri kap sa mýn da, sa bah na ma zýn dan son ra 10 bin ler ce ki þi ye ti rit (et su yu na ký zar - týl mýþ ek mek ko nu la rak ya pý lan ye mek) da ðý týl dý. Þan lý ur fa Müf - tü lü ðü ve ba zý si vil top lum ku ru luþ la rý nýn o luþ tur du ðu Gö nül lü Ku ru luþ lar þe vi nin or ga ni zas yo nuy la ge le nek sel o la rak dü zen - le nen faaliyette, a þe vin de bü yük ka zan lar i çe ri sin de ha zýr la nan ti rit, sa bah na ma zýn dan son ra Ba lýk lý göl yer leþ ke sin de ki Der gâh Ca mi i nde da ðý týl ma ya baþ lan dý. er leþ ke de ki ca mi ler de sa bah na ma zýn dan çý kan ve çev re den ge len va tan daþ la rýn ka týl dý ðý da - ðý tým da, u zun kuy ruk lar o luþ tu. Bir kaç sa at de vam e den ti rit ten al mak is te yen va tan daþ la rýn o luþ tur du ðu sý ra, ta ri hi Ba lýk lý göl yer leþ ke sin de 500 met re yi aþ tý. Gö nül lü Ku ru luþ lar þe vi yet ki - li si ziz Kut lu ay, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý nýn, Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri kap sa mýn da ti rit da ðý týl dý ðý ný be lirt ti. Þan lý ur fa / a a T. C. KRTL 1. SULH HUKUK MHKMSD L SS O: 2010/920 sas. K RR O: 2011/324 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Bar týn i li, Bar týn il - çe si, Kýr te pe mah/köy nü fu su na ka yýt lý Ha lil oð lu, 1951 do ðum lu H LL KOÇ ha cir al tý na a lý - na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý e þi TÜ L KOÇ V S O L RK T MIÞ TIR. lan o lu nur. B: T. C. KRTL 5. CR MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün çýk rtýrma LI) 2010/7706. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat 10:00-10:10 a ra sýn da Çý nar cad. no. 42 C VZ L Sü - düd yo La ra ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak - dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca - ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze - rin den a lý na cak KDV dam ga res mi ve tel la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si - nin c ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra - siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. ( ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr.) 08/04/2011 Lira det Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 1 SPI-990-F-1 Model SPH DGTL SSTM 812 SR OLU DJTL BSKI MKSI. B: GP rena Stadýndanda düzenlenen Hz. Pey gam ber ve Mer ha met ði ti mi ko nu lu konferansa Þanlýurfalýlar büyük ilgi gösterdi. FO TOÐ RFLR: þ ref Fa ký ba ba da her ke sin Kut lu Do - ðum Gü nü nü kut la ya rak, faaliyetin ha - zýr la ný þýn da e me ði ge çen le re te þek kür et ti. Faaliyet te çe þit li i lâ hi le ri ses len di - ren sa nat çý r tuð rul r ki þi, bir grup ço - cuk la da Mi nik Du â lar Gru bu nun i lâ hi - le ri ni de o ku du. Da ha son ra Grup Der gâh e ki bi nin de ba zý i lâ hi le ri o ku du ðu prog ram da, se ma gös te ri si de su nul du. Bu a ra da yak la þýk 4 sa at sü ren ve va tan daþ la rýn yo ðun il gi gös ter di ði prog ra mýn baþ lan gý cýn da ge - len ba zý va tan daþ lar, 30 bin ki þi lik stad - yum da yer kal ma yýn ca i çe ri gi re me di. Bu es na da ki mi va tan daþ lar bu du ru ma tep - ki gös ter di, ö zel gü ven lik gö rev li le ri de bu es na da yo ðun lu ðu çe ken ga ze te ci le ri en gel le me ye ça lýþ tý. Þan lý ur fa / a a Sa nat çý r tuð rul r ki þi, bir grup ço cuk la da Mi nik Du â lar Gru bu nun i lâ hi le ri ni de o ku du. Sabah namazýndan sonra bin ler ce ki þi ye tirit ik ram e dil di Ti rit ten al mak is te yen va tan daþ la rýn o luþ tur du ðu sý ra, ta ri hî Ba lýk lý göl yer leþ ke sin de 500 met re yi aþ tý. FO TOÐ RF: STBUL BÜÜKÞHR BLDS DÜZLTM LI FKR PROJS RIÞM HZMT LICKTIR hale Kayýt umarasý : 2011/ darenin a) dresi stanbul Büyükþehir Belediyesi hale þleri Müdürlüðü k Hizmet Binasý M. ezihi Özmen Mah. Kasým Sok. o: 62 Güngören-Merter/ stanbul b) Telefon ve faks numarasý : - c) lektronik posta adresi(varsa) : ç) hale dökümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): 2- Düzeltmeye Konu lanýn ayýmlandýðý a) Kamu hale Bülteninin Tarih ve Sayýsý (yayýmlanmýþ ise): b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : - : - 3- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler : arýþma ilanýnýn Ödüller ve Mansiyonlar maddesi aþaðýdaki þekilde düzeltilmiþtir. Ödüller: 1. Ödül TL ( üzbin Türk Lirasý) 2. Ödül TL (ltmýþbeþbin Türk Lirasý) 3. Ödül TL (Kýrkbeþbin Türk Lirasý) Mansiyonlar: 1. Mansiyon TL (irmibeþbin Türk Lirasý) 2. Mansiyon TL (irmibeþbin Türk Lirasý) 3. Mansiyon TL (irmibeþbin Türk Lirasý) B: 25958

7 DÜ 17 S 2011 PZR 7 TO D MÜHMMT SIKITISI TO LB D MÜHMMT SIKITISI ÇKM BÞLDI. TTFK, MUHLFLR FSL DSTK RIÞI Ç GRD. Washington Post Gazetesi, TO kuvvetlerinin Libya operasyonunda mühimmat sýkýntýsý çekmeye baþladýðýný yazdý. M R K Was hing ton Post ga ze te si, Lib ya ya ha va ta ar ru zu o pe ras yon la rý dü zen le yen TO kuv vet le ri nin, gü düm lü bom ba ve di ðer tip mü him ma týn sý kýn tý sý çek ti ði ni bil dir di. me ri ka lý ve TO dan üst dü zey yet ki li le re da ya na rak ha be ri ni ve ren ga ze te, it ti fa kýn bu mü him mat sý kýn tý sý nýn n gil te re, Fran sa ve di ðer v ru pa ül ke le ri nin gö re li o la rak or ta çap lý bir as ke ri o pe ras yo nun u zun sü re li de vam et ti ril me sin de ki sý nýr la rý ný or ta ya koy du ðu nun al tý ný çiz di. Ga ze te, TO da ki mü him mat sý kýn tý sý nýn kay na ðý ný be lirt me di. CL TO: K K R I ÞI SÜ RÜ OR BD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, TO müt te fik le ri nin Lib ya lý mu ha lif le ri fi nan se et me nin yo lu nu a ra dýk la rý ný söy le di. Clin ton, Ber lin de ki TO dý þiþ le ri ba kan la rý top lan tý sýn dan son ra yap tý ðý a çýk la ma da, Mu ha le fe tin yar dý ma çok ih ti ya cý var. Or ga ni zas yon a çý sýn dan, in sa nî a çý dan ve as ke rî a çý dan de di. Hil lary Clin ton, Bu yar dý mýn en i yi na sýl ya pý la bi le ce ði ko nu sun da tar týþ ma lar sü rü yor. Kim han gi si ni yap mak is ti yor. y rý ca mu ha le fe ti fi nan se et me nin yol la rý ný a raþ tý rý yo ruz di ye ko nuþ tu. Was hing ton-berlin / a a LB LI is yan cý lar, l bay Mu am mer Kad da fi ye bað lý kuv vet le ri, Mis ra ta da si vil le rin yo ðun ya þa dý ðý böl ge ler de par ça te sir li mis ket bom ba la rý kul lan mak la suç la dý. Mer ke zi ew ork ta bu lu nan n san Hak la rý z le me (Hu man Rights Watch) ör gü tü nün de te yit et ti ði id di a nýn sa hi bi mu ha lif ler, hü kü met güç le ri nin Per þem be ge ce si Mis ra ta da par ça te sir li bom ba kul lan dý ðý ný be lirt ti ler. Mis ra ta da ki mes lek taþ la rýy la te mas ku ran mu ha lif le rin mer ke zi Bin ga zi de ki dok tor lar, ön ce ki ge ce de Kad da fi ye bað lý ÇTIÞMLR OÐULÞTI LB I Mis ra ta þehrin de Lib ya li de ri Mu - am mer Kad da fi ye bað lý güç ler i le mu ha lif ler a ra sýn da ça týþ ma nýn yo ðun laþ tý ðý bil di ril di. Mu ha lif ler, Kad da fi ye bað lý güç le rin Trab lus so ka ðý nýn ya ký ný na ha van mer mi si at tý ðý ný be - lirt ti. Böl ge de ki FP mu ha bi ri, so kak ya ký nýn - dan o to ma tik si lâh, ha van to pu ses le ri nin gel - di ði ni, ça týþ ma la rýn ak þam yo ðun laþ tý ðý ný söy - le di. Ö te yan dan Lib ya li de ri Mu am mer Kad - da fi ye bað lý güç le rin ül ke nin ba tý sýn da ki af - ran da 7 mu ha lif sa vaþ çý yý öl dür dü ðü, 11 i ni ya - ra la dý ðý bil di ril di. Mu ha le fe tin bir söz cü sü, l Ce zi re ye yap tý ðý a çýk la ma da sal dý rý ha be ri ni ve rir ken ö len le rin is mi ni de a çýk la dý. af ran, ba tý da ki dað lýk a lan da, Ber be ri le rin ya þa dý ðý bir böl ge. Mu ha lif le rin söz cü le rin den b dül - bas set bu Mi ze rik, u lus lar a ra sý a jans la ra te - le fon la yap tý ðý a çýk la ma da, hü kü met güç le ri - nin Mis ra ta da ki bir sa na yi böl ge si ne en az 100 ro ket at tý ðý ný söy le di. Kahire - Beyrut / a a Muhaliflerin TO hava taarruzlarýyla mevzilerini ilerlettikleri Libya nýn doðusundaki stratejik cdebiye þehrinin batýsýnda patlamalar meydana geliyor. cdebiye nin batýsýnda muhalifler tarafýndan durdurulan basýn mensuplarý daha batýdan çok sayýda patlama sesi geldiðini bildirdiler. Mu ha lif ler e, par ça te sir li mis ket bom ba sý MU H LF LR V HRW, KD D F GÜÇ L R S VL HL K KR ÞI MS - KT BOM B SI KUL L MK L SUÇ L DI. LB D D I L L DI. kuv vet le rin yo ðun ha van ve top çu a te þi ne ma ruz ka lan þehirde 8 ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la dý lar. ew ork Ti mes ga ze te si de, fo toð raf lar la des tek le di ði ha be rin de, 120 mm.lik s pan yol ya pý mý par ça te sir li mis ket bom ba la rý nýn per þem be gü nü Kad da fi kuv vet le ri ta ra fýn dan is yan cý lar la çar pýþ ma lar da kul la nýl dý ðý ný be lirt ti. Lib ya hü kü met söz cü sü Mu sa b ra him i se HRW nin ve mu ha lif le rin id di a la rý ný ya lan la ya rak, ke sin lik le si vil hal ka kar þý bu si lâh la rý kul lan ma dýk la rý ný söy le di. Was hing ton / a a üz ler ce Þi î, re form ta le biy le gös te ri yap tý n SU U D ra bis tan da yüz ler ce Þi î, si ya sî ve di nî re form ve tu tuk lu la rýn ser - best bý ra kýl ma sý ta le biy le gös te ri yap tý. y lem ci le rin ver di ði bil gi ye gö re, Do ðu Vi la ye ti nde ki Þiî le rin yo - ðun luk ta ol du ðu Ka tif þeh - rin de so kak la rý dol du ran gös te ri ci ler, kom þu Bah - reyn de ki Þi î ler le da ya nýþ - ma yý i fa de e den pan kart lar ta þý dý lar. Gös te ri ci ler, key fi tu tuk la ma la ra son ve ril - me si, mah ke me ye çý ka rýl - ma dan tu tu lan la rýn ser - best bý ra kýl ma sý, si ya sî ve di ni re form ve pro tes to la - rýn ya sak lan ma sý na son ve ril me si ni ta lep et ti ler. Kent te ki gös te ri le rin i kin ci gü nün de po lis le pro tes to - cu lar a ra sýn da ça týþ ma ol - ma dý ðý be lir til di. Riyad / a a Bu tef li ka, a na ya sa de ði þik li ði ya pa cak n C Z R Dev let Baþ ka ný b dü la ziz Bu tef li ka, a na - ya sa de ði þik li ði ya pa ca ðý ný bil dir di. Dev let te le viz yo - nun da ya yým la nan ko nuþ - ma sýn da Bu tef li ka, ya sa - ma re for mu baþ la ta ca ðý ný da a çýk la dý. n az üç ay dýr ka mu o yu ö nün de ko nuþ - ma yan dev let baþ ka ný, Ce - za yir de tem si li de mok ra - si yi güç len dir mek i çin a - na ya sa de ði þik li ði ne gi de - ce ði ni söy le di. Bu tef li ka, Par la men to dan bütün ya - sa ma sis te mi ni göz den ge - çir me si ni is te ye ce ðim de - di. Bu tef li ka nýn böy le ce, - rap dün ya sý ný sa ran is yan - la rýn ül ke si ni de et ki le me - si nin ö nü ne geç me ye ça lýþ - tý ðý be lir ti li yor. Cezayir / a a I rak ta, 8 bin tu tuk lu ser best n I RK T kö tü hayat þartla rý nýn pro tes to e dil di ði ve tu tuk lu la rýn ser best bý ra - kýl ma sý nýn ta lep e dil di ði cu - ma gös te ri le rin den son ra ül ke ge ne lin de 8020 tu tuk - lu nun ser best bý ra kýl dý ðý bil - di ril di. I rak ük sek ar gý Mec li si Söz cü sü Ha kim b - du set tar Bay rak dar, bu gün yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn - da, Mart a yýn da 8020 tu - tuk lu nun ser best bý ra kýl dý - ðý ný ve 3813 tu tuk lu nun da yar gý lan ma ya baþ la dý ðý ný be lirt ti. Bay rak dar, tu tuk lu sa yý sý ve ser best bý ra ký la cak tu tuk lu lar hak kýn da ge le cek gün ler de a çýk la ma ya pa cak - la rý ný söy le di. Baðdat / a a Ka bil de gün dem Ta li ban i le ba rýþ n F G S T Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i, baþ - þehir Ka bil de, üst dü zey Pa kis tan yet ki li le riy le Ta li - ban i le ba rýþ gö rüþ me le ri, ti - ca ret ve gü ven lik ko nu la rý - nýn e le a lýn dý ðý bir gö rüþ me yap tý. Pa kis tan Baþ ba ka ný u suf Gi la ni, ge nel kur may baþ ka ný þ fak Per vaz Ka ya - ni, is tih ba rat baþ ka ný h - med Þu ya Pa þa i le Ha mid Kar zai a ra sýn da ki gö rüþ me - nin, i ki ül ke nin de BD i le i - liþ ki le ri nin ge ril di ði bir dö ne - me denk gel me si ne ve Pa - kis tan dan bu üst dü zey üç is min ay ný za man da Kar za - i yi zi ya ret et me si nin a lý þýl - ma mýþ bir du rum ol du ðu na dik kat çe ki li yor. Gi la ni, Pa kis - tan dan Ka bil e ha re ke tin den ön ce ga ze te ci le re yap tý ðý a - çýk la ma da, s la ma bad ýn böl - ge de ba rýþ ve gü ven li ðin sað lan ma sý i çin f ga nis - tan a tam des te ði ni ge niþ le - te ce ði ni söy le di. Bu a ra da, Pa kis tan yet ki li le ri nin f gan iþ a dam la rý ve ba rýþ kon se yi ü ye le riy le de bir a ra ya ge le - ce ði bil di ril di. Kabil / a a Stock holm de Kut lu Do ðum rüz gâ rý P GM B RMZ Hz. Mu ham med in (asm) mi lâ dî do ðum gü nü nün kut lan dý ðý kut lu do ðum haf ta sý nýn rah met e sin ti li rüz gâ rý Stock hom e de u laþ tý. Stock holm Din ve Sos yal þ ler Mü þa vir li ði ta ra fýn dan Stock holm Sol na Gymna si um da or ga ni ze e di len kut lu do ðum prog ra mý na bü yük bir il gi ya þan dý. Sa lo nun tam o la rak dol du ðu prog ra ma baþ ta Stock holm Bü yü kel çi si Zer gün Ko ru türk ol mak ü ze re e þil ler Par ti si mil let ve ki li Meh met Kap lan, Türk þ çi Fe de ras yo nu Baþ ka ný (TRF) Ha san Dö lek, bü yü kel çi lik mü þa vir le ri, si vil top lum ör gü tü li der le ri ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Da ha son ra kür sü ye ge len Bü yü kel çi Zer gün Ko ru türk Hedef Kassam Tugaylarý Gaz ze de ki ye - rel kay nak la ra gö re, bom bar dý - man la rýn he de fi Kas sam Tu gay la - rý nýn de niz ke na rýn da - ki bir kam pý i le Gaz - ze nin Zey tun ma hal le si - nin do ðu sun da ki bir di ðer te si si ol du. Sal dý rý da, her i ki te sis ci va rýn da ki ba zý ev le rin de ha sar gör dü ðü be lir til di. s ra il as ke rî söz cü lü ðü, bu nun dün þ - dod þehri ne a tý lan i ki Grad fü ze si ne kar þý lýk ol du ðu nu be lirt ti. s ra il i le Gaz ze Þe ri di nde ki Fi lis tin li si lâh lý grup lar, ge çen haf ta i çin de kar þý lýk lý yo - ðun sal dý rý la rýn ar dýn dan, ge çen Pa zar te - si ak þa mý a te þi kes miþ ler di. 17 S Fi lis tin li sir ler le Da ya nýþ ma Gü nü mü na se be tiy le n san Hak la rý ve Maz lûm lar i çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MZLUMDR) bir ra por ya yýn la dý. Ra po ra gö re 2011 yý lýn da s ra il ha pis ha ne le rin de ki Fi lis tin li tut sak la rýn sa yý sý 7 bin 500 o la rak i fa de e di li yor. Ba tý Þe ri a dan 5 bin den faz la mah kûm iþ gal ha pis ha ne le rin de bu lu nur ken Gaz ze li le rin top lam sa yý sý 1000 e ya kýn. y rý ca Ku düs ten 198, 1948 top rak la rýn dan i se 182 ki þi ce za ev le rin de bu lu nu yor. s ra il Ce za ev le rin de 30 yý lý aþ mýþ 4 mah kûm bu lu nur ken yüz ler ce si i se 30 yýl sý ný rý na yak laþ mýþ du rum da. Mah kûm la rýn si ya sî da ðý lý mý, % 44 el-fe tih, % 26 Ha mas, % 14 s lâ mî Ci had, % 5 Halk Cep he si, % 1 De mok ra tik Cep he ve % 10 di ðer le ri þek lin de. s ra il in Fi lis tin i 1967 de ki iþ ga lin den bu ya na, bü tün sos yal sý nýf lar dan Fi lis tin li ler il le gal bir þe kil de tu - SU R D ön ce ki gün Cu ma na ma zý nýn ar dýn dan çe þit li þe hir ler de gös te ri ler dü zen len di. Ba zý þe hir de ki gös te ri ler de gü ven lik güç le ri i le gös te ri ci grup lar a ra sýn da ger gin lik ya þa nýr ken, o lay lar da ak þam sa at le ri ne ka dar ö lü ve ya ra lý ol ma dý ðý be lir ti li yor. Baþ þehir Þam da i se, yo ðun gü ven lik tedbir le ri dik kat çe ker ken, so kak la rýn sa kin ol du ðu be lir til di. b ba si ler Mey da ný nda yo ðun gü ven lik ted bir le ri ve si vil gi yim li çok sa yý da gü ven lik gö rev li si ol du ðu dik kat çe ker ken, her han gi bir o lay ve ya pro tes to gös te ri si mey da na gel me di. Gör gü þa hit le ri ön ce ki i se söz le ri ne Stock holm de gö re ve baþ la ya lý 1,5 yýl ol du. lk de fa bu ka dar iç ten ve ka la ba lýk bir top lu luk ö nün de ko nu þu yo rum þek lin de baþ la dý. Müs lü man bir ki þi, Müs lü man ol ma nýn va sýf la rý ný tam o la rak top la ma sý ge re kir di ye rek söz le ri ne de vam e den Ko ru türk, Di ni miz de mer ha me tin ye ri bü yük tür. ma ba zý va tan daþ la rý mýz yaþ lý an ne ve ba ba la rý ný hu zu rev le ri ne yer leþ ti ri yor lar ve on la rý yu va sý cak lý ðýn dan ve to run sev gi sin den mah rum e di yor lar. Hu zu rev le rin de ne ka dar i yi ba kým o lur sa ol sun yaþ lý la rý mý zý o ra la ra bý rak mak örf ve a na ne le ri mi ze uy maz. O ra ya bý ra ký yor sak mer ha met yok tur di ye ko nuþ tu. Stockholm / cihan s ra il, Gaz ze yi yi ne vur du s ra il u çak la rý, dün Gaz ze Þe ri di nin ku ze yin den i ki Grad fü ze si a týl ma sý nýn ar dýn dan böl ge de Ha mas ýn as ke rî ka na dý z zed - din l Kas sam Tu gay la rý na a it i ki mev zi yi bom ba la dý. Sa ba - hýn er ken sa at le rin de ger çek leþ ti ri len bom bar dý man lar da ö lü ve ya ya ra lý ol ma dý. s ra il i le Gaz ze de ki Fi lis tin li si lâh lý grup lar a ra sýn da 4 gü ne ya kýn sü ren ça týþ ma lar dan son ra, kar þý lýk lý uy gu la ma ya ko nu lan fi i lî a teþ ke sin ü - ze rin den ge çen bir kaç gü nün ar dýn dan Gaz ze Þe ri - di nden ilk kez s ra il e 2 Grad ro ke ti sal dý rý sý dü - zen len di. net ha ber si te si ne gö re, s ra il or du su kay nak la rý, ro ket le rin Gaz ze Þe ri di nin ku ze - yin den, l tat ra ma hal le sin den gel di ði nin be lir len di ði ni kay det ti ler. tý lan ro ket ler, þ dod þehri sý nýr la rý i çin de pat lar ken, sal - dý rý da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý. Bu na rað men s ra il or du yet ki li le ri - nin, ro ket sal dý rý la rýn dan Ha mas ýn so rum lu ol ma dý ðý na i nan dýk la rý da be lir til di. Grad ro ke ti sal dý rý - la rý ný þim di ye dek üst le nen bir grup bu lun mu yor. Tel viv / aa s ra il ha pis ha ne le rin de 7 bin 500 Fi lis tin li var tuk la ný yor den be ri 750 bi nin ü ze rin de Fi lis tin li tu tuk lan dý. Bu tu tuk lu la rýn ço ðun lu ðu er kek ler o luþ tur du. kin ci n ti fa da nýn baþ la dý ðý 2000 yý lýn dan bu ya na tu tuk la nan in san sa yý sý i se 70 bin o la rak i fa de e di li yor. s ra il ka nun la rý na gö re üst dü zey gö zal tý sü re ci her han gi bir yar gý la ma ve ya suç la ma yap mak sý zýn 6 a ya ka dar sü re bi lir. s ra il dü zen li o la rak gö zal tý e mir le ri ni ye ni le mek te böy le lik le Fi lis tin li mah kûm la rý sü re siz o la rak tut mak ta. Üst dü zey göz al tý lar dan bi rin de tu tuk lan mýþ o lan Fi lis tin li mah kûm hiç bir suç la yar gý lan mak sý zýn her 6 ay da bir ye ni le nen ka rar la yýl lar ca tu tuk lu kal mak ta. MZ LUM DR Ge nel Baþ ka ný h met Fa ruk Ün sal, s ra il in Gaz ze de ve Fi lis tin in di ðer böl ge le rin de uy gu la dý ðý hak sýz am bar go se be biy le bir hal kýn her tür lü te mel hak ký ih lâl e dil mek te dir de di. Dýþ Haberler Servisi Suriye de güvenlik alarmý haf ta lar da ö lüm le rin de ya þan dý ðý o lay la rýn mey da na gel di ði Du ma nýn gün i çin de çok ten ha ol du ðu nu ve ger gin bir ha va nýn ha kim ol du ðu nu bil dir di. Ha ras ta da da yo ðun gü ven lik ted bir le ri nin dik kat çek ti ði ni be lir ten gör gü þahitleri, so kak la rýn ten ha o lu þu na dik kat çek ti. Geç ti ði miz haf ta lar da gös te ri le re sah ne o lan me vi ye Ca mi i nde ve Mer ce Mey da ný nda bu haf ta her han gi bir o lay mey da na gel mez ken, Ber ze sem tin de bu lu nan l Se lam Ca mii ö nün de yak la þýk 200 ki þi nin gös te ri yap tý ðý. Da ha son ra o lay sýz da ðýl dý ðý bil di ril di. Þam / a a

8 MKL 8 17 MRT 2011 PZR DOS O: 2009/33 SS. 2010/105 K RR. Da va cý Or man Ge nel mü dür lü ðü ne i za fe ten Kar þý ya ka Or man þ let me Mü dür lü ðü ve - ki li ta ra fýn dan da va lý lar Ce mal ü ce ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan Ta pu ip tal ve tes cil da va sý mah ke me miz ce 22/06/2010 ta ri hin de ka ra ra çýk mýþ o lup, ka ra rý mýz Or man þ let - me Mü dür lü ðü ta ra fýn dan tem yiz e dil miþ, ar gý tay 20. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn 10/03/2011 ta rih ve 2010/16229 e sas 2011/2540 ka rar sa yý lý i la mý i le mah ke me ka ra rý nýn o nan ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, bu kez de Or man þ let me Mü dür lü ðü Ka rar dü zelt me yo lu na git miþ tir. ar gý tay 20. Hu kuk da i re si baþ kan lý ðý nýn o na ma ka rarý ve Or man þ let me Mü dür lü ðü - nün ka rar dü zelt me di lek çe si tüm a ra ma la ra rað men da va cýl ar dan C ML Ü C'ye bu - lu na ma dý ðýn dan, i la nýn ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 15 gün son ra da va lý lar dan Ce mal ü - ce'ye teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. B: FOÇ SL HUKUK MHKMSD L 2011/40 SS. 2011/82 K RR. Da va cý bu zer Boy raz ta ra fýn dan da va lý nü fus müd. ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va - sýn da, Mah ke me mi zin 14/03/2011 gün ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce: Da va nýn ka bu lü i le, s - tan bul i li, Bay ram pa þa il çe si, Ce vat pa þa ma hal le si C. 2, H. 6'da nü fu sa ka yýt lý Ze ki oð lu, y sel 'den ol ma 14/11/1984 d.lu bu zer Boy raz'ýn bu zer o lan is mi nin CM BU ZR O - L RK DÜ ZL TL M S i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: BKIRKÖ 2. SL HUKUK MHKMS HKMLÐD L 2007/469 sas. KRR 2011/45 Karar. Davacý, SOSL GÜVLK KURUMU BÞKLIÐI ile Davalýlar, CK Þ. S. V TC. Þ, MTS Þ. TH. TC. V S. LTD. ÞT. arasýnda mahkememizde görülmekte olan lacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan) davasýnýn yapýlan duruþmasý sonunda; HÜ KÜM: u ka rý da a çýk la nan ne den ler le, Si gor ta lý MU RT T S LM'in ö lü mü i le il gi li o la rak, çý lan da va nýn kýs men ka bu lü i le ku rum za ra rý o lan TL, 371,95'nin ve 3.52 TL'nin 24/06/2004 ta ri hin den i ti ba - ren, TL'nin 09/02/2004 ta ri hin den i ti ba ren iþ le ye cek ya sal fa i zi i le TL har - cýn, Da va cý ve ki li i çin tak dir e di len 1.100,00 TL a vu kat lýk üc re ti i le da va cý ta ra fýn dan ya pý - lan TL bi lir ki þi üc re ti, TL teb li gat, TL mü zek ke re TL ga ze te i la ný ol mak ü ze re TL yar gý la ma gi de rin den TL'si nin da va lý lar dan müþ te re - ken ve mü te sel si len a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Da va lý lar Gü riþ nþ. ve Müh. þ i le ck nþ. San. Ve Tic. þ ve kil le ri i çin tak dir e di len 1.100,00 TL a vu kat lýk üc re ti nin da va cý - dan a lý na rak da va lý lar Gü riþ nþ. ve Müh. þ i le ck nþ. San. Ve Tic. þ ye ve ril me si ne da ir ve ri len ka rar da va cý ve ki linin ve da va lý Gü riþ nþ. ve ki li nin yüz le ri ne kar þý di ðer da va - lý la rý nýn yok lu ðun da da va cý ve ki li ve da va lý Gü riþ ve ki li i çin tef him ta ri hin den i ti ba ren di - ðer da va lý lar i çin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 8 gün i çin de ar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re 16/03/2011 ta ri hin de ve ri len hü küm de da va lý lar dan S M L S K'nýn (baþýbüyük mah. çiçek sk. no-9/1-mltp-st.) ad re si tes pit e di le me di ðin den hü küm ö ze ti nin teb li gat ye ri ne ka in o la rak ü ze re TÜR K 'nin her ye rin de o ku na bi len ga ze te ler den bi rin de i lan e dil me si i la nen teb lið o lu nur. 12/04/2011 B: T. C. KRTL 2. Þ MHKMS L SS O : 2010/3274 sas. K RR O : 2011/995 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Sa kar ya, k ya zý, s ki be dil, cilt 30, ha ne 10'da nü fu sa ka yýt lý Ka mil ve Zeh ra'dan ol ma 01/03/1940 do - ðum lu DM Ð CI'nýn ra hat sýz lý ðý ne de niy le TMK Mad de si ge re ðin ce ve sa yet al - tý na a lýn ma sý na, ken di si ne TMK'nun 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý Mus ta fa ve Zey nep'den ol ma 10/02/1946 do ðum lu V R Ð CI'nýn va si o la rak a - tan ma sý na ka rar ve ril miþ tir. lan o lu nur. B: T. C. BKIRKÖ 3. SULH HUKUK MHKMSD L Çok i sa bet li bir þe kil de ih das e - di lip yýl lar dýr çe þit li ve çok sa - yý da ki zen gin prog ram lar la yurt ge ne lin de kut la nan Kut lu Do - ðum Haf ta la rýn dan bi ri ni da ha id - rak e di yo ruz. Pey gam be ri miz (a.s.m.), ki Ci - han Ser ve ri, (Mi la dî: 571'de ki) Re - bi-ül v vel a yý nýn 12. gü nü o lan bir Pa zar te si sa ba hý dün ya yý þe ref len - dir di; Ka me rî tak vim le alt mý þüç ya - þý ný dol dur du ðu (Mi la dî: 632 ve Hic rî 11 de ki) di ðer bir Re bi-ül v - vel a yý nýn, do ðu mun da ol du ðu gi bi ge ne Pa zar te si ye te va fuk e den 12. gü nü de, dün ya da ki cis ma nî ha ya tý - ný terk e de rek, ru hu Re fik-i  lâ ya yük sel di. Te fer ru at lý bil gi ler, Si yer ki tap la - rýn da var dýr. Bu mev zu da; ca ba o nun dün - ya ya teþ ri fi de, dün ya da ki cis ma nî ha ya tý ný ter ki de ni çin 63 yýl a ray la Re bi-ül v vel a yý nýn 12. Pa zar te si gü nü ol muþ tur? þek lin de bir su al ak la ge le bi lir. Ha ya tý ve mev ti ve ren l lah ýn (c.c.) bun da ki hik met le ri ni tah mi ne ça lý þan lar þim di ye ka dar bel ki ol - muþ tur ve þim di de, i le ri de de o la - bi lir. Haf ta so nu ta ti li nin Pa zar gü - nü ol du ðu bu gü nün Tür ki ye sin de ve baþ ka ül ke ler de, Pa zar te si gü nü ye ni den me sa i ye baþ la nan haf ta nýn ilk gü nü ol du ðun dan in san lar da me sa i ye in ti bak güç lü ðü o lur; hat tâ bu na Pa zar te si sen dro mu is mi de ve ri lir. Hal bu ki, Pa zar te si gü nü nün, haf ta nýn gün le ri a ra sýn da, Pey gam - be ri miz in (asm) ha ya týn da mü him ha di se le rin ce re yan et ti ði ö zel bir gün ol du ðu dik ka ti çek mek te dir: Pey gam be ri miz in (asm) do ðu mu i - le dün ya yý teþ ri fi, ken di si ne pey - gam ber lik va zi fe si nin bil di ril me si, Mek ke den hic ret le Me di ne ye ge li - þi ve mü ba rek ru hu nun kab ze dil - me si, Pa zar te si gü nü ol muþ tur. Bun da ki i lâ hî hik met le ri biz in san - lar el bet te tam o la rak bi le me yiz. Ma dem öy le dir; bu so ru ya ge rek - siz ye re me ra ký mý zý sarf et mek ye ri - ne, ken di miz i çin bu çok in ce sýr lý te va fuk tan a la bi le ce ði miz ders le ri a la bil meye ça lýþ sak, çok da ha i sa - bet li ha re ket et miþ o lu ruz. la bi le ce ði miz en mü him ders - ler den bi ri de, bel ki þu dur: Dün ya - da ki ha ya tý mýz bi ze san ki pek u - zun muþ gi bi gö zük se de ve dün ya - da e be dî ka la cak mý þýz gi bi ba zen yan lýþ hal ler ve ih mal ler gös ter sek de; o nu -bir Re bi-ül v vel in 12. Pa - zar te si gü nü gi bi- ya þa dý ðý mýz gün - den i ba ret o la rak var say ma mýz, ha - ki kî is tik ba li miz ve e be dî men fa at - le ri mi zin bi zi bek le di ði â hi re ti miz i - çin da ha fay da lý o la bi lir. Çün kü, in sa nýn öm rü, bi rer gün - lük ký sým la ra bö lün müþ tür ve öm - rü nün bi rer gün lük bi rim le ri ni han gi î man, ni yet ve ga ye i le ve han gi iþ le ri ya pa rak ge çi rir se, öm - rü nü de öy le ge çir miþ ol mak ta dýr. Bu nun i çin, ha ya tý mý zý i çin de ya - þa dý ðý mýz gün den i ba ret miþ gi bi dü þün me li ve o na gö re ya þa ma lý yýz. Bir sa a tin za ma ný gös te ren ký sa ve u zun ib re le ri ni (ak rep ve yel ko - va ný ný) ve ya di ji tal ra kam la rý ný e li - miz le ge ri ye dön dü re bi li riz; a ma gaf let le ge çen sa at le ri mi zi ve da ki - ka la rý mý zý tek rar ya þa mak i çin, ö - mür müd de ti mi zi -bir fil mi sey re - der ken ön ce si ne gi der ve ba þa a lýr gi bi- ge ri dön dü re bil mek im kâ ný - mýz yok tur. O hal de, ge ri dön me mek ü ze re ge çen za ma ný mý zýn kýy me ti ni id rak et me li ve is ti fa de ye ça lýþ ma lý yýz; çok kâr lý bir â hi ret ti ca re ti nin ser - ma ye si o la bi le cek þe kil de bi ze ve ril - miþ o lan öm rü mü zü is raf e de rek tü ket mek ten ka çýn ma lý yýz. Ve o nu e be dî ve bü yük kâr la rý ka zan mak yo lun da tam bir þu ur la ve dik kat le kul lan ma lý yýz. Za ma ný mý zý boþ, fay - da sýz ve gü nah lý þey ler le ge çir mek ye ri ne; müm kün ol du ðu ka dar, ger - çek ten fay da lý þe kil de de ðer len dir - me li yiz. Bu nu ya pa bil mek i çin de, bi ze en bü yük reh ber o lan Re su lul lah ýn (asm) i zin de ve o nun sün net-i se - niy ye si ne ta bi ol ma lý yýz. Mev zuy la a lâ ka lý þu su al de ak la ge le bi lir: Pey gam be ri miz in (asm) do ðu mu nun yýl dö nü mü Müs lü - man la rýn bü yük ek se ri ye ti ta ra fýn - dan bi lin me si ne rað men, o nun ve - fa tý nýn yýl dö nü mü nün Müs lü man - la rýn bü yük ek se ri ye ti ta ra fýn dan bi lin me me si nin se be bi a ca ba ne o - la bi lir? Bu su a lin ce va bý o la rak da, o nun cis men a ra mýz da ol ma sa da, ru hen a ra mýz da ve üm me tiy le çok a lâ ka - dar ol ma sý ha ki ka ti dü þü nü le bi lir. Çün kü, â yet ler de bi ze bu ha ki ka ti böy le a çýk ça bil dir mek te dir: Ha bi - bim, Biz se ni â lem le re baþ ka bir þey i çin de ðil, an cak rah met i çin gön - der dik. (n bi yâ Sû re si, 102) Þa ným hak ký i çin si ze bir Re sul gel di ki: ken di niz den, ga yet iz zet li, zor lan ma nýz o na a ðýr ge li yor, üs tü - nü ze hýrs i le tit ri yor, mü min le re ra - ûf, ra hîm dir. (Tev be Sû re si, 9/128) Pey gam be ri miz in (asm) bu â yet - ler le de a çýk ça bil di ri len rah met pey gam ber li ði sý fa tý, el bet te ki yal - nýz bu â yet le rin nâ zil ol du ðu za - man da ki Müs lü man lar i çin de ðil; ký ya me te ka dar ge le cek bü tün Müs lü man lar, hat tâ bü tün in san lar i çin dir. Bu â yet ler de bil di ril di ði gi bi, mü min le rin zor lan ma sý o na a ðýr ge len, on la rýn üs tü ne hýrs i le tit re - yen, mü min le re ra ûf, ra hîm o lan Re su lul lah ýn (asm), alt mý þüç ya þýn - day ken Re bi-ül v vel in 12. Pa zar - te si gü nü ve fat et miþ ol ma sý de ðil; o nun o ta rih ten alt mi þüç yýl ön ce ki Re bi-ül v vel in 12. Pa zar te si gü nü be de nen doð muþ ve da ha son ra be - de nî ha ya tý ný dün ya da ki her fa nî gi - bi ta mam la mýþ ol sa da ru hen ha len ha yat ta, ken di a ra la rýn da ve ken di - le riy le a lâ ka dar o lu þu mü min le rin â le min de çok da ha faz la yer al mak - ta dýr. Re bi-ül v vel in 12. gü nü ay ný za - man da o nun ve fat yýl dö nü mü de ol - ma sý na rað men, bel ki bu se bep le, o gün yal nýz o nun do ðum yýl dö nü mü o la rak ha týr lan mak ta ve s lâm â le - min de da i ma bu mâ nâ yý iþ le yen prog ram la rýn ic ra sý na ça lý þýl mak ta dýr. O nun ru hu a ra mýz da, ya þý yor, bi - zim le a lâ ka dar; a ca ba biz o nun la ne ka dar a lâ ka da rýz? Her tür lü hamd ve öv gü, me dih ve min net,  lem le rin Rab bi o lan l lah a (c.c.) mah sus tur. Sa lât ve se lâm, fen di miz Mu - ham med (asm) i le, o nun Âl ve s - ha bý nýn ü ze ri ne ol sun. Sa ný rým ka la ba lýk bir a i le de bü yü müþ ol mam dan do - la yý o la cak, ol dum o la sý ço cuk la rý çok se ve rim. Mi ni cik be den le rin de bü yük ruh ta þý yan bu çok se vim li me lek - ler le oy na mak tan zi yâ de, on lar la soh bet et mek da ha ho - þu ma gi der. s lýn da, ço cuk lar da bir bü yük ta ra fýn dan (ö zel lik le de a i le dý þýn dan) din len mek ten çok çok mut lu o lur lar. Ço cuk lar dan ki mi si ha re ket li o lur; bir tür lü ye - rin de du ra maz. Bal gi bi tat lý di liy le bül bül gi bi þa ký yýp du rur ve bir an da i çin de ki bütün duy gu la rý ve me rak la rý or ta ya dö ker. O kul da ve a i le de o lup bi ten le ri si zin le pay - laþ mak is ter. He le de, u zun za man dýr gö rüþ me miþ se niz, si zi so ru yað mu ru na tu tar. l gi ni zi çek mek i çin, a ðaç tan a ða ca hýz la zýp la yan bir sin cap gi bi ko nu dan ko nu ya ge - çer. r týk, ce vap ver mek te zor luk çe ker si niz. Týp ký, kom þu mun al tý ya þýn da ki oð lu h met gi bi... h met cik de bütün ço cuk lar gi bi çok se vim li dir. h - met o ku la baþ la dý ðýn dan be ri dir ken di siy le faz la gö rü þe - mi yo ruz. Ge çen ler de on la ra ký sa bir zi ya ret yap mýþ tým. Ba na si lâh lar la il gi li bir ki tap gös te ren h met, bir den Ça nak ka le har bin den ve n gi liz ler den bah set me ye baþ - la dý! Son ra ko nu yu de ðiþ ti rip, ga yet cid dî bir þe kil de Su - na tey ze, ben de bir de ði þik lik gö rü yor mu sun? di ye sor - du. Bu so ru kar þý sýn da þa þý rýp kal dým. a sýl bir de ði þik - lik h met ci ðim? de dim. lný na dü þen dört par mak per çe mi ni tu tup Saç la rým da ki de ði þik li ði de mek is te - dim. Saç la rý mý u za tý yo rum da! di ye ce vap ver di. h met cik gi bi ko nuþ kan ve ha re ket li ço cuk lar ol du ðu gi bi, ba zý ço cuk lar da çok ses siz dir ler; ko nuþ mak tan u - ta nýr lar. Ses siz ço cuk lar la ko nuþ mak i çin ça ba sar fet me - niz ge re kir. Ha ni ð zýn dan cým býz la lâf al mak! di ye bir tâ bir var dýr ya, iþ te öy le. Bu tür ka rak te re sa hip ço - cuk lar la da ha çok be den di liy le ko nuþ mak ge re kir. On - la rýn mi ni cik el le ri ni tut mak, baþ la rý ný ok þa mak, yüz le ri - ne gül mek, yav ru cak la rýn sev gi do lu yü rek le rin de de rin iz ler bý ra ka cak týr. Bir ser çe gi bi nâ rin ve u tan gaç o lan mi nik yav ru, si zin o na kar þý gös ter miþ ol du ðu nuz bu mu hab bet ve ö zen den do la yý duy du ðu mut lu lu ðu ö mür bo yu u nu ta ma ya cak týr. ýl lar son ra, si zin le kar þý laþ tý ðýn - da, ço cuk ken ken di si ne gös ter miþ ol du ðu nuz sev gi den do la yý ne ka dar mut lu ol du ðu nu söy le ye cek tir. Bu ko nu da ak tar mak is te di ðim bir ha tý ram var: Ge - çen yaz ta ti lin de hem þeh ri miz o lan e sim m ca nýn ve fat et ti ði ni duy dum. n nem ve kar de þi mi de a lýp baþ - sað lý ðý na git tim. Ka dýn lar bir ta raf ta, er kek ler bir ta raf - tay dý lar. a ný mý za ge len bir genç kýz Su na b la, Ha san am cam si zin ya ný ný za gel mek i çin mü sâ ade is ti yor de - di. Ta biî bu yur sun de dim. O an da ha ya lim de, 30 yýl dýr gör me di ðim kü çük Ha san ýn gö rün tü sü can lan dý. Ha - san cýk, ses siz ve mah cup bir þe kil de e sim m ca nýn ya ný na so ku lur du. Ko nuþ mak is te di ðim de ce vap ver - mez di. Göz le ri ni ye re di ker, hiç kal dýr maz dý. Doð ru su Ha san ý me rak e di yor dum. v le nip ço luk ço cu ða ka rý - þan Ha san, a ca ba yi ne ses siz ve u tan gaç mýy dý!? Ben bu dü þün ce ler i çin dey ken, i çe ri gi rip bir san dal ye ü ze ri ne o tu ran Ha san, tit rek ses le b la hoþ gel miþ sin de dik ten son ra, bir þey söy le me den öy le ce yü zü me bak - tý... bak tý. Son ra að la mak lý bir hâ le gi ren i ri göz le ri dol du! Gözyaþ la rý na ha kim ol mak is te yen Ha san kal kýp git ti! Ha san ýn bu dav ra ný þý na hiçbir mâ nâ ve re me miþ tim. Bir kaç da ki ka son ra tek rar o da ya gi ren Ha san, b la ku su ra bak ma! Ha ya lim de si zin le il gi li ha tý ra - la rým can la nýn ca, bir den duy gu lan dým. Bel ki de siz ha týr la maz sý nýz, a ma ben çok i yi ha týr lý yo rum. z - mit e ye ni gel miþ tik. Do ðu ak sa nýy la ko nu þu yor duk. Üs tü müz ba þý mýz ter tip li de ðil di. Bun dan do la yý çok u ta ný yor dum(!). Si zin a i le niz z mit e yer leþ miþ ti. Bi - ze gö re da ha mo dern bir gö rün tü nüz var dý. ma siz bu du ru ma al dýr ma yýp bi ze yak la þý yor du nuz. Be nim yü zü me gü lü yor, ba þý mý ok þu yor du nuz. Su nu lan ik - ra mý al mam i çin is rar e di yor du nuz. b la cý ðým, iþ te ben bun la rý hiç u nu ta ma dým! de di. Ha san bun la rý söy le yin ce, çok duy gu lan dým; bu se fer de be nim göz le rim dol du! Ha san kar de þim l lah sen den ra zý ol sun. Bu ha tý ra yý an lat man çok i yi ol du. Se nin bu ha tý ran dan çok þey öð - ren dim. Ben ya ra dý lý þým ge re ði ço cuk la rý çok se ve rim. Do la yý sýy la, sa na kar þý gös ter di ðim sev gi ta biî bir þey di. De mek ço cuk lar bü yük le rin ken di le ri ne gös ter dik le ri il - gi yi u nut mu yor muþ! Bun dan son ra ço cuk la ra da ha bir i ti nay la yak laþ mam lâ zým de dim. Bil di ði niz gi bi, Kut lu Do ðum Haf ta sý do la yý sýy la gül da ðý tý lý yor. Gül da ðýt mak el bet te çok gü zel. n cak sün - ne te it ti ba ni ye tiy le gü lü cük da ðýt mak da ha gü zel! Ö zel - lik le de, Cen net kuþ la rý o lan ço cuk la ra gü lü cük da ðýt - mak ve on la rý se vip ok þa mak, in þa al lah Ce hen nem den kur tu lu þa ve sî le dir. Ço cuk la rý sev mek Sün net-i Se niy ye den dir. fen di miz ley his sa lâ tü Ves se lâm, ço cuk la rý çok se ver on la ra de - ðer ve rir miþ. Bu ko nu da sa yý sýz Ha dis-i Þe rif var. Bu ra da ký sa ca, bir kaç ör nek zik re de lim: Pey gam ber fen di miz (asm) ço cuk la ra il gi ko nu sun - da din a yýrý mý yap maz mýþ. a hu di kom þu su nun oð lu has ta lan dý ðýn da ço cu ðu zi ya ret e den Pey gam ber fen - di miz (asm), a ðýr has ta o lan ço cu ða s lâm di ni ni tel kin et miþ ve a hu di ço cuk i ma na gel miþ. Ku þu ö len bu U meyr ad lý bir ço cu ða baþ sað lý ðý di - le miþ. fen di miz le hiss lâ tü Ves se lâm, bir ço cu ðun e li - ni tut tu ðun da, ço cuk ken di si bý ra kýn ca ya ka dar o mi nik e li bý rak maz mýþ. O yun oy na yan ço cuk la rýn a ra sý na ka rý - þýr, on lar la ya rý þýr mýþ. fen di miz ley his sa lâ tü Ves se - lâm sec de ye va rýr ken sýr tý na bi nen to run la rý na kýz maz - mýþ. a vaþ ya vaþ doð ru la rak on la rý ye re in di rir miþ. Son söz o la rak þu nu söy le ye lim: Bir ço ðu muz ço cuk - la rý fýt rat ge re ði çok se ver ve bu sev gi dý þa rý yan sýr. Bi li - yor su nuz, T i le a det ler i bâ de te tah vil e di le bi lir. Bu yüz den, tabiî bir ha re ket o lan ço cuk sev gi si ni, ni yet le Sün net-i Se niy ye ye it ti ba ha li ne dö nüþ tü re bi li riz.  det - le ri miz i bâ det ol sun te men ni siy le fi e mâ nil lah... Gün lük ya þa ma ya a lýþ týk. He de fi mi zi be lir le mek gi bi bir dü þün ce miz de kal ma dý. Ül ke mi zin gün de mi ni ken di ya þan tý mýz la de ðer len dir me ye ça lý - þý yo ruz. de ta ken di miz ol mak tan çýk týk. t ra fý mýz da ge li þen o lay lar la iç i çe ya þar - ken ih mal et ti ði miz iç dün ya mýz la kav ga lý ha le gel dik. l lah ýn (cc) an ti ka sa na tý ol - du ðu mu zu u nut tuk. Boþ ve i çi dol ma yan gün lük me se le ler le ak lý mý zý ve kal bi mi zi zi kir ma hal li ol mak tan çý kar ta rak a de ta cen net mi sa li dün ya mý zý ce hen ne me çe - vir mek te yiz. Bu na hak ký mýz var mý? Kâ i nat ta mü kem mel bir ni zam ve in ti - zam var. a ra tý lan her ha yat sa hi bi gö re - vi ni har fi yen ye ri ne ge tir me nin mut lu lu - ðu i le et ra fa ý þýk sa çar ken, biz ler bu a hen gi gö re mi yo ruz. Kýþ ýn a de ta ö len ve haþ ri ha týr la tan mev si min ar dýn dan ilk ba har la ye ni den can lan ma ya baþ la yan yer kü re - sin de a çan çi çek le re bi le bak mak tan a ciz ha le gel dik. Bu gi diþ le ne re ye ka dar sü rük - le ne ce ðiz? Bi raz ol sun ken di miz le he sap - laþ ma ya za man a yý ra ma ya cak mý yýz? Gün dem se çim ler o lun ca her kes o nu ko nu þu yor. de ta i çi miz dý þý mýz se çim ol du. O nun la ya tý yor o nun la kal ký yo ruz. day lar bel li ol du. y nen ko nuþ ma lar kal dý ðý yer den de vam e di yor. v de, iþ ye - rin de, çay o cak la rýn da, so kak lar da ve cad - de ler de hep ay ný ko nu: "Se çim. n sa ný mut lu e de cek bir sü rü al ter na tif - ler var ken biz mut suz lu ða doð ru yel ken a - çý yo ruz. Bi zim his le ri miz bun lar la do yu - ma u laþ maz. e ni le nen dün ya da ken di - mi zi ne den ye ni le me ih ti ya cý duy mu yo - ruz? Se çim le ri gör me den mu sal la ta þý na ya ta bi le ce ði miz ne den ak lý mý za gel mi yor? Ca mi av lu sun da ya tan mer hu ma ta zi ye i - çin gi den ler de ke nar da kö þe de se çim le ri ko nu þu yor. Biz bu mu yuz? Dün ya ne re ye ko þu yor? cat lar, gök de len ler, eð len ce yer - le ri vs. Sö züm o na in san la rýn mut lu lu ðu a dý na ya pý lý yor bun lar. Pe ki; in san lar mut - lu mu? l bet te ha yýr. Böy le bir dün ya da bi rey sel o la rak mut - lu ol san ne ö ne mi var? Kom þu su aç ken, ken di tok ge zen biz den de ðil dir fer ma - ný ný u nut tuk mu? Dün ya, ön ce ta rým dev ri mi i le in san la rý bir sü re o ya la dý. r dýn dan en düs tri dev ri i le zir ve ye ta þý - ma ya ça lýþ tý. Tek no lo ji dev ri i le i se ta van yap ma ya ça lý þý yor. Bun la rý ba þa rý sa nan - la rýn ih mal et ti ði in san, bu gün mut suz. n san lýk â le mi nin mut lu ve hu zur lu ol - ma sý an cak s lâm la o lur. Fýt rat (ya ra tý lýþ) ga ye si ne ay ký rý dav ran dý ðý mýz da hu zur - lu ol ma mýz müm kün de ðil. Mut lu luk, in sa nýn iç dün ya sý i le ba rý þýk ya þa ma sýy la el de e di lir. s r-ý Sa a det ten bu ya na ni ce â lim ler iþ ken ce ve e zi yet le re ma ruz kal - dý ðý hal de i nan dýk la rý dâ vâ la rý ný ya þa yýp, gü nü mü ze ta þý dý lar. n sa ný mut lu e de - cek im kân lar ol ma dýk tan son ra dün ya bi zim ol sa ne i þe ya rar? Bir dos tum týp fa kül te sin de o ku yor du. h ti sa sý ný han gi dal ü ze rin de ya pa cak sýn? di ye sor dum. Psi ki yat ri de di. e den? di ye sor dum. Ça ðý mýz da psi ko lo ji si bo zul ma yan yok. n faz la pa ra bu dal da var de di. Vah be - nim çað at la mýþ dün yam! Ön ce in san la rý has ta et. Son ra te da vi et me ye ça lýþ. þ te Mil le ti mut lu e de ce ðim di ye rek ten ku rul - ma ya ça lý þý lan sis te min gel di ði nok ta. Se - çim ler de ge çer, a ma bu san cý ve sý kýn tý sü rer. l lah (cc) man ve Kur ân yo lun - dan a yýr ma sýn. Bir öðretmen arkadaþým günde iki, zaman zaman da üç çeþit elbise giyen müdürüne karþý Sizin 121 takým elbiseniz olduðunu öðrencilere tesbit ettirdim diyor. Müdür de Hayýr, öyle þey olur mu? Benim tam elli bir takým elbisem var. Onbeþ takýmýný ihtiyaç sahiplerine daðýttým diye cevap veriyor. Bu ifadeleri duyunca aklýma, ortaokula baþlarken pazardan almýþ olduðumuz ilk koyu kahve ceket ile pantolonum geldi. ine o yýl okula baþlarken aldýðým ilk ayakkabýmý hatýrladým. lk elbisem olduðu için halen renginin tonu otuz sekiz yýl geçmesine raðmen hafýzamda. e kadar sever, ne kadar korurdum onu, çünkü bir tane idi. Kaldýðýmýz odamýzda ütümüz olmadýðý için bazen pantolonumu yataðýmýn altýna serer böylece ütülerdim. Düþünüyorum da ben elli takým elbisesi olandan daha özgürdüm. Çünkü elbise giyeceðim zaman acaba hangisini giysem diye bir tereddüt ve çatýþmaya girmezdim. lli takým elbisesi olanýn sýkýntýsýný düþünün! Hangisini giyse onu beðenmeyecek. þte israfýn dünyadaki peþin cezasý. a aldýktan sonraki sýkýntýlar, keþkeler; caba hangisi daha iyi idi? Þu renk mi olsaydý, bu renk mi olsaydý? Sanki fazla tüketimle bir statü kazanýlacak. vet, insanýn dünyadaki mutluluðu az þeye sahip olmasýndadýr. ma insan hýrsýyla karýnca gibi yýðýnak yapmakta. nsanlýk bugün aþýrý tüketim bataklýðýna batmýþ durumda. Bediüzzaman ýn ifadesiyle Görenek belâsýyla tiryaki olup, terk edemiyor. 1 Kimileri alýþ veriþ yaptýkca rahatlýyor. Dün dört þeye muhtaçken bugün yirmi þeye muhtaç ve fakir edilmiþ. Bu zamanda onun (israf) damýna düþmeyene ne mutlu. Bu sýralar stanbul da yeni açýlan bir alýþ veriþ merkezinin reklâm panolarýný köprü ve kavþaklarý süslemekte ve insanlarý tüketime dâvet etmekte. eni cazibe, eni tatmin, eni dedikodu diye insanlar dâvet ediliyor. Bu reklâmý görünce bir BD li iktisatçýnýn lýþ veriþi bir ibadet hüviyetine sokmalýyýz ifadesinin bütün dünyada yerleþmeye baþladýðýný görmüþ olduk. þýrý tüketim bir statü olarak insanlara sunuluyor. Kimi insanlar da bu tuzaða düþebiliyor. stanbullular bir baþka reklâmlarla 40 gün 40 gece alýþ veriþe dâvet ediliyor. Bu ne doyumsuzluk böyle? Gördüðü her þeye saldýrýrcasýna peþinden koþmak, satýn almak ve yýðmak. Sonra da satýn aldýklarýnýn kölesi olmak. Korkunç bir gidiþat. Bediüzzaman, elbise alýþýnda þöyle bir uygulamasýndan bahsediyor: Þu üstümdeki sakoyu, yedi sene evvel eski olarak aldým. Beþ senedir elbise, çamaþýr, papuç için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket iktisat ve rahmet-i lâhiye bana kâfi geldi. 2 Kendimizi hesaba çekme vakti... Dip not: 1- Bediüzzaman Said ursî, Mektubat, Bediüzzaman Said ursî, Lemalar, 70. O (asm) manen a ra mýz da ya þý yor ve bi zim le a lâ ka dar Prof. Dr. MUS T F UTKU Çocuktur demeyin! Onlar cehennemden kurtuluþa vesîledir dur maz su ho o.com * dur ma il.com Hal ve ahvalimiz ne durumda? BDULLH UZU lli bir adet takým elbiseli hayat CVT ÇKIR Çevreci Bakýþ ma il.com nut ku mus ta ho o.com]

9 MKL 17 S 2011 PZR 9 Bir ihtida öyküsü Si ya set yap mak bi zim i þi miz de ðil SOÐLU bir çok o la ya ka fa fe ne riy le bak tý ðý i çin, o o la yýn ve an la týl mak is te nen o ha ki ka týn ger çek yü zü nü gö re mi yor. Dar ve i ha ta sýz a kýl te ra zi siy le ha di se le ri de ðer len dir di ði i çin, an la týl mak is te nen me se le le ri, ve ril mek is te nen doð ru me saj la rý an la mak ta zor luk çe ki yor. Me saj la rý doð ru an la yýp, i sa bet li yo rum la ma da ki yan lýþ la rý mýz da, bi zi ço ðu za man doð ru ol ma yan mec ra la ra, ar zu e dil me yen sý kýn tý la ra so ku yor. Be di üz za man ý ta ný ma yan, o nun fi kir ve dü þün ce le rin den bî ha ber o lan la rýn bi le rek ve ya bil me ye rek ba zý yan lýþ la ra gir me le ri bel ki an la þý la bi lir. Ve lâ kin Be di üz za man dan ha ber dar o lan la rýn, o nun çað la ra hi tap e den ri sâ le le rin den is ti fa de e den le rin, el den gel di ðin ce, e ser ler de ve ril mek is te nen ders ve me saj la rý doð ru an la yýp, doð ru ya þa yýp, doð ru yan sýt ma þek lin de bir so rum lu luk la rý var. Ol du ðun dan fark lý bir þe kil de yo rum la ma ve yan sýt ma hak la rý o la maz el bet te. Bu gi bi du rum lar, be ra be rin de ba zý ma ne vî so rum lu luk la rý ge ti rir. He le bir de, doð ru bil di ði miz yan lýþ la rý mýz dan ha re ket le, baþ ka la rý ný suç la ma, ký na ma gi bi bir hâl ve tav rýn i çe ri si ne gir di ði mi zi dü þü nün. þ te o za man kar þý lýk lý hoþ gö rü ve kar deþ li ðin ye ri ni, lü zum suz, za rar lý çe kiþ me ve sür tüþ me ler a lý yor ve bu nun so nu cun da is ten me yen if ti rak ve ih ti lâf la ra ka pý lar a ra la ný yor. fen dim, ö te den be ri biz ler si ya sî gö rüþ ve ter cih le ri mi zi, el den gel di ðin ce, Be di üz za man ýn tav si ye ve tel kin le ri ne gö re yap ma ya ça lý þý yo ruz. O nun, ri sâ le ler de hiç bir yo rum ve te vi le ge rek kal ma dan ö nü mü ze koy du ðu öl çü ve düs tur la ra gö re i fâ et me ye ça lý þý yo ruz. ser ler de yer a lan bu ko nu da ki öl çü ve pren sip ler, bi zim i çin doð ru, i sa bet li ve de ðiþ mez ku ral lar ol du ðun dan, ba þýn dan be ri biz ler Be di üz za man ýn tav si ye et ti ði bu ka i de ve ku ral la rý e sas a la rak si ya sî tav rý mý zý be lir le dik. Ta a lüm-ü si ya set, si ya set de ðil dir ger çe ðin den ha re ket le, si ya sî du ru þu mu zu Ri sâ le-i ur dan öð ren me ye gay ret et tik bu gü ne ka dar. sen rüz gâr la ra gö re, za man ve yön ta yi nin de bu lun ma dýk, ter cih de ði þik lik le ri ne gir me dik. Doð ru ter cih ler de bu lun mak a ma cýy la si ya se tin ka i de ve ku ral la rý ný öð ren me nin si ya set ol ma dý ðý na i na ný yo ruz. Da ha doð ru su, Be di üz za man ýn gü nü müz si ya set çi le ri nin ço ðu nun ta raf gir lik ve ya lan ü ze ri ne yap týk la rý si ya set le ya kýn dan u zak tan il gi si nin ol ma dý ðý ný bi li yo ruz. Çün kü o, tâ bir a sýr ön ce den ha yat-ý iç ti ma i ye-i si ya si ye de sýdk ve doð ru lu ðun öl dü ðü nü ve du ru mun da iç ti mâî ha ya tý mýz ba ký mýn dan teh li ke li bir has ta lýk ol du ðu nu söy lü yor. Be di üz za man ýn bu bu ö nem li tes bi tin den ha re ket le gü nü müz si ya set çi le ri nin her söy le di ði ne tem kin li yak la þý yo ruz. Biz i ma nýn ce re ya nýn da yýz di yen Be di üz za man ýn e ser le ri nin he men hep si nin de i ma nî me se le le re ma tuf ol du ðu nu; si ya sî ve ya iç ti mâî mev zu lar di ye ni te len dir di ði miz ko nu la rýn da doð ru dan ve do lay lý o la rak i mâ nî ve ya te fek kü rî mev zu lar ol du ðu nu gö rü yo ruz. Her bir e se rin ken di ma ka mýn da bir ri ya se ti var; bi ri si di ðe ri ne ter cih e dil mez di yen Be di üz za man, ay rý ca...yüz o tuz ki tap tan mü te þek kil o lan Ri sâ le-i ur Kül li ya tý nýn u mum ec za la rý, si ya sî ve dün ye vî mak sat lar dan â rî ve mü ber râ o la rak ta ma men i ma nî ve uh re vî bir ruh ve mâ hi yet te te lif e dil miþ tir. (Þu â lar, s. 396) tes bit le ri ni na zar la rý mý za ve ri yor. y rý ca Bar la Lâ hi ka sý nda, Ri sâ le-i ur da ki si ya si ve iç ti maî me se le le rin bir ne vi i ma nî ve te fek kü rî mev zu lar dan i ba ret ol du ðu nu be yan e di yor Be di üz za man. Bu gi bi tesbit ler den an la þý lý yor ki, Ri sâ le-i ur da si ya sî gi bi gö rü nen ve ya o ni yet le o ku nan mev zu la rýn, bir ço ðu mu zun an la dý ðý mâ nâ la rýn çok ö te sin de giz li ve ya a çýk bir þe kil de i ma nî ve Kur â nî mâ nâ la rý i çer di ði ni bil mek te fay da var. Bu va tan da þim di lik dört par ti var di ye baþ la yan ve za hi ren si ya se ti ha tý ra ge ti ren mek tup la rýn ba þýn da da hi Kal be ih tar e di len gi bi i fa de le rin yer al ma sýn dan an lý yo ruz ki, bir çok in sa nýn ak lý na si ya se ti ha tý ra ge ti ren bu ve ben ze ri mek tup lar da ki mak sat, doð ru dan ve ya do lay lý o la rak i man ve Kur ân hiz met le ri dir. Biz ler Ri sâ le-i ur a bu göz le ba ký yo ruz, bu ni yet le o ku yo ruz. Si ya sî ka na at ve ter cih le ri mi zi de, bu öl çü ve pren sip ler çer çe ve sin de yap ma ya ça lý þý yo ruz. ya se ni as ya.com.tr Ze li ha nur Zeb ra Se ga wa, s lâ mi ye ti ye ni ka bul len miþ U gan da lý bir ha ným. Kam pa na þeh rin de ki Mu ko no Ü ni ver si te si Ma te ma tik Bö lü mün de Öð re tim Gö rev li si. 32 ya þýn da, ev li, bir ço cuk an ne si. a zýn dok to ra sý ný yap mak ü ze re n gil te re ye git mek var yýl lýk prog ra mýn da. Çe vir me ni miz Ce za yir li Ka fi ye Ha ným va sý ta sýy la üç lü soh bet sý ra sýn da Se ga wa yý Sa ha be ha ným la rý na ben ze ti yo rum. þi ve kü çük oð lu U gan da da. Bir ge zi va sý ta sýy la Tür ki ye ye gel di ðin de ar týk Müs lü man lý ðý ka bul et me nin za ma ný nýn gel di ði ni dü þü nü yor. Müf tü lü ðe gi de rek s lâ mý ka bul e di yor. S H B H IM LR G B þi nin Müs lü man o lup ol ma dý ðý ný so ru yo rum. þi Müs lü man de ðil. Ha ný mý nýn bu ye ni di ni kar þý sýn da a la ca ðý ta výr ne o la cak a ca ba? þi ne ye ni bir di ne gi re ce ði ni söy le miþ mi? Ha yýr söy le me miþ. Sür priz o la cak y nen Hz li (ra) gi bi di yo rum. He nüz kü çü cük bir ço cuk ken s lâ ma gir me ye ka rar ve ren Hz. li ye (ra) Pey gam be ri miz (asm) Ba ban dan i zin al ma ya cak mý sýn? di ye sor du ðun da, Hz. li (ra) l lah be ni ya ra týr ken ba bam dan i zin al ma dý ki! tar zýn da bir ce vap ve rir. Ka fi ye Ha ným gü lüm se ye rek din le di ði bu mi sâ li Se ga wa ya ak tar dý ðýn da, o da ba þýy la tas dik e de rek gü lüm sü yor Se ga wa da za ten þim ne der? gi bi bir te dir gin lik ha va sý yok. Bu ye ni ha ya týn da o ka dar hu zur lu ki... Çi ko la ta ren gin de ki yü zün de bu nu gör mek çok ko lay. Ba na Sa ha be ha ným la rý ný ha týr la tan yö nü de bu hâ li iþ te Ka fi ye Ha ným Çok duâ e de lim. Hem de duâ la rý mý zý sec de ha lin de i ken ya pa lým. Ze li ha nur dön dü ðün de bir a i le prob le mi ya þa ma sýn ve e þi de s lâ mý ka bul et sin in þa al lah! di yor. Bu ya zý mý zýn da o na ya pa ca ðý nýz du â la ra ve si le ol ma sý ný ü mit e di yo ruz. R T L M DM, Z M I GL MÞ T s lâ mý el bet te ki, bir an da ka bul et me miþ Se ga wa. U zun bir ha zýr lýk dö ne mi var. Ka ra rý mý an sý zýn ver me dim ve Tür ki ye ye Müs lü man ol mak i çin gel me dim. Sa de ce bu ra day ken, ar týk za ma nýn gel di ði ni an la dým. r te le me dim. He men Müs lü man ol dum. Za ten ben ön ce den de i nanç lýy dým di yor. l ginç bir öy kü sü var Se ga wa nýn. De de si ve ba ban ne si Müs lü man dýr, a ma ba ba sý hiç bir di ne men sup de ðil dir. Git ti ðim de ba ba ma s lâ mý ne den seç me di ði ni so ra ca ðým! di yor. n ne si de hiç bir di ne men sup de ðil dir. ma i nanç lý dýr. Öð ret men o lan an ne si ev len di ðin de ba ba sý o nun ça lýþ ma sý na i zin ver mez. n ne si de beþ ço cu ðu na öð ret men lik ya par a de ta. Sa de ce bir l lah ýn ol du ðu nu, baþ ka kü çük i lâh la rýn bu lun ma dý ðý ný ço cuk la rý na i yi ce öð re tir. Kar deþ le rim hiç bir di ne men sup de ðil ler, a ma hep si de l lah ýn bir ol du ðu na, e þi ve ben ze ri bu lun ma dý ðý na i na nýr lar. n nem bu nu bi ze çok i yi öð ret ti di yor. Geç ti ði miz Mart a yýn da ve fat e den an ne si ni an la týr ken göz le ri nin að la mak lý ol du ðu nu fark et me mek müm kün de ðil Z C LK Ð T M r dýn dan öð ren ci lik hayatý bo yun ca se ve rek al dý ðý iz ci lik e ði ti mi de o nu in san hak la rý na say gý lý bir ki þi ya par. z ci lik te Kâ i nat ta l lah ýn, di ðer in san la rýn ve ken di hu ku ku muz var dýr. Bu hu kuk la ra dik kat e de rek ya þa ma lý yýz düs tu ru o nu çok et ki le miþ tir da al dý ðý U lus la ra ra sý z ci lik Ö dü lü var dýr. Tür ki ye de i ken Ce no va da ki Dün ya z ci lik Klü bü nden ça lýþ ma tek li fi gel di. ma dok to ra mý ya pa ca ðým, ka bul slâmiyeti seçen Ugandalý Zelihanur Zebra Segawa, þu anda ngilizce Sözler kitabýný okuyor, 29. Söz e kadar gelmiþ. et me ye ce ðim di yor l dý ðý U lus la ra ra sý Ö dül de ül ke sin de genç ler le yap tý ðý bir ça lýþ ma ü ze ri ne dir. Genç le rin ih ti yaç la rý ne ler dir? ko nu sun da ha zýr la dý ðý bir an ke ti uy gu la mýþ ve ne ti ce le ri ni bir pro je ha li ne ge ti re rek dev le te sun muþ tur da ki bu ça lýþ ma sý bi rin ci lik le ö dül len di ril miþ tir. Zelihanur Zebra Segawa: Bediüzzaman ýn sadece Türkiye dekilere ya da sadece Müslümanlara deðil, hangi dinde olursa olsun, hatta dinsiz de olsa bütün dünya insanlarýna söyleyecekleri var. Bana da söyleyecekleri vardý. Dinledim R SÂ L- UR DR? B D ÜZ Z M KM DR? s lâ mi yet hak kýn da bir do lu ki tap o ku muþ. Ta ný dý ðý bir çok Müs lü man dos tu bu lu nu yor. Bun lar dan bi ri de Meh met min Bey ve a i le si. Meh met min Bey o ku ma ya, a raþ týr ma ya me rak lý Se ga wa ya Ri sâ le-i ur ne dir? Be di üz za man kim dir? i sim li kü çük bir ki tap he di ye et ti ðin de he men o kur. Bi tir di ðin de Bu Tür ki ye li bir Müs lü man â lim. Ri sâ le-i ur la rý ül ke si nin prob lem le ri i çin yaz mýþ! hük mü ne va ra rak ki ta bý bir ke na ra kal dý rýr. On beþ gün son ra ki ta bý tek rar o ku ma ya ka rar ve rir. kin ci kez ki ta bý bi tir di ðim de fark et tim ki, Be di üz za man ýn sa de ce Tür ki ye de ki le re ya da sa de ce Müs lü man la ra de ðil, han gi din de o lur sa ol sun, hat ta din siz de ol sa bütün dün ya in san la rý na söy le ye cek le ri var. Ba na da söy le ye cek le ri var dý. Din le dim Çe vir me ni miz Ka fi ye Ha ným Þam lý Ha fýz Tev fik ða be yin ha tý ra sý ný ak ta rý yor. Bir gün yi ne dað ba þýn da Üs ta dýn kâ tip li ði ni ya par ken Üs ta dým, sen söy lü yor sun ben ya zý yo rum. Hal bu ki, din siz lik mat ba a lar da ba sý lý yor, ya yý lý - Zelihanur Zebra Segawa yor! de di ðin de Üs tad Haz ret le ri Bu ur lar bütün dün ya ya ya yý la cak, o ku na cak. az kar de þim! ce va bý ný a lýr. az ma ya de vam e der Ha tý ra yý gü lüm se ye rek din le yen Se ga wa y nen öy le! di yor. Þu an da n gi liz ce Söz ler ki ta bý ný o ku yor, 29. Söz e ka dar gel miþ. n san la rýn ne re den ge lip, ne re ye git ti ði, va zi fe si nin ne ol du ðu ü ze ri ne bütün so ru la rýn ce vap la rý Ri sâ le-i ur da çok gü zel an la tý lý yor. Bu, dü þü nen bütün in san la rýn ih ti ya cý dýr di yor. s lâ ma i na ný yor sak, i nan dý ðý mý zý ya þan tý mý za ak tar ma mýz ge re ki yor. nan dý ðý mý zý ya þa maz sak ken di mi ze, di ðer in san la rýn hu ku ku na ve l lah ýn hu ku ku na hür met siz lik e de riz di ye de ek li yor. R SÂ L- UR: BR KUR Â O KU LU Se ga wa, Ri sâ le-i ur da kâ i nat ta hiç bir o la yýn te sa dü fen ger çek leþ me di ði ni o ku du ðun da bu e ser le rin son de re ce re a lis tik ö zel lik le re sa hip ol du ðu nu an lar. ser ler de bi lim sel bir yak la þým var dýr. Ger çek çi dir, de lil ler le s lâ mi yet in san la ra su nu lur. Bu Kur ân ýn da me to du dur. Za ten Ri sâ le-i ur bir Kur ân o ku lu dur. rap ça bil me di ði hal de Kur ân ve Ri sâ le-i ur un ay ný ha ki kat ler den bah set ti ði ni an la mak çok ko lay dýr. a ra dý lý þýn sýr rý, Ha þir, Ka der gi bi a kýl dan u zak gö rü nen ko nu la ra ge ti ri len i zah lar son de re ce man týk lý dýr. Ri sâ le-i ur lar bi zi doð ru dan Kur ân a ve Pey gam be ri mi ze (asm) gö tür dü ðü i çin çok ö nem li dir. Bu yüz den de en ö nem li re fe ran sý mýz ol ma lý dýr. PL LI BR R SÂ L- UR PROG R MI e ni ha ya týn da yap ma yý dü þün dük le ri ni so ru yo rum. Müs lü man ar ka daþ la rýy la Ri sâ le-i ur o ku ma prog ra mý yap ma yý ta sar lý yor. Baþ ka la rý na Ri sâ le-i ur la rý na sýl ak ta ra bi le cek le ri ni böy le lik le dü zen le miþ o la cak lar. Dok to ra ça lýþ ma la rý nýn bu pla na en gel ol ma ya ca ðý ný dü þü nü yor. n gil te re de Ri sâ le-i ur la rý bi len ki þi ler le ta nýþ tý ðýn da bu he de fi nin da ha ko lay ger çek le þe ce ði ne i na ný yor. Ül ke sin de ye ni di nin den, ba þör tü sün den do la yý hiç zor luk çek me ye ce ði ni dü þü nü yor. Çün kü U gan da da ka dýn lar a ra sýn da Müs lü man ol sun ya da ol ma sýn ba þör tü sü yay gýn. Bu ko nu da fýt rî bir or tam söz ko nu su. O nu din ler ken ye ni ha ya tý nýn hep hu zur ve in ki þaf lar la do lu o la ca ðý ný dü þü nü yo rum Çün kü o ka dar ü mit var ve gay ret li ki! Rab bi miz Ben ku lu mun zan ný ü ze re yim de mi yor mu? GÜ GÜ T RH ltur han Cel kan fer sa dog ni as ya.com.tr i ye tin kim ya sý i yet i çin kim ya ve ma ya ta bir le ri kul la ný lýr. De rin le me si ne a raþ týr ma ya ih ti yaç kal ma dan dik kat et ti ði miz de ni yet le ri miz le var lýk la rý et ki le yip, o lay la rý re ak si yo na uð ra týp de ðiþ tir di ði mi zi fark e de riz. Ki, ni yet i le e ner ji a ra sýn da ki i liþ ki ve et ki le þim çe þit li de ney ler le or ta ya kon muþ tur. Bi ri si þöy le dir: cý, tuz lu, ek þi gi bi tat lar, ay ný mo le kül le rin fark lý di zi liþ le rin den mey da na ge lir. a ni, el ma i le li mo nun mo le kül le ri ay ný dýr. On la rý fark lý ký lan, mo le kül le ri nin de ði þik di zi liþ le ri dir. Tat al gý sý ný bey ni mi ze kim ye vî e lek trik sin yal le ri u laþ tý rýr. O lum lu ve ya o lum suz yak la þý mýn yay dý ðý e ner ji nin su yun ta dý ný, ko ku su nu de ðiþ tir me si gi bi; ni yet le ri mi zin yay dý ðý e ner ji de gü cü nis pe tin de var lýk lar ü ze rin de de ði þik lik ya pa bi lir. Ba zý mey ve le rin, han gi mey ve ni ye tiy le ye nir se, o nun ta dý ný ver me si nin sýr rý bel ki de bu dur. i yet, al gý la ma/id rak bi çi mi mi zi þe kil len dir di ðin den de ði þik tat lar a lýp-al ma ma mý zý sað lar. Biz zat ya þa nan þu hi kâ ye bu ger çe ði di le ge ti rir: Pa di þah ge zi es na sýn da nar bah çe si o lan bi ri si ne uð rar ve on dan i çe cek bir þey ler is ter. vin kýz ca ðý zý bir kaç na rý sý kar ve su yu nu pa di þa ha ve rir. Ka na ka na iç tik ten son ra pa di þah, Bu ka dar lez zet li ve su lu nar la rýn ol du ðu bir bah çe be nim ol ma lý! di ye i çin den ge çi rir. Ve bir tas da ha is ter. kin ci ta sý að zý na da yar ken de, ni ye ti ni bo zar ve o nu na sýl a la ca ðý nýn he sap la rý ný yap ma ya baþ lar. e var ki, bu se fer nar su yu ol duk ça a cým sý dýr. Bu ni ye il ki gi bi tat lý de ðil, yok sa bu nar a ða cý nýn cin si fark lý mý? di ye so rar. Ha yýr pa di þa hým, a cý lýk nar lar da de ðil, si zin ni ye ti niz de dir. Da ha ön ce mü te þek ki râ ne iç ti ði niz nar su yu nu, bu se fer ni ye ti ni zi bo za rak iç ti niz... Genç lik ça ðý mýz da ni yet le ri mi zin yay dý ðý e ner ji nin, iç ti ði miz þe yin lez ze ti ni de ðiþ tir di ði ni biz zat ya þa ya rak tec rü be et miþ tik. r ka daþ gru buy la soh bet top lan tý la rý ya pý yor duk. Çay kur un ü ret ti ði dü þük ka li te li çay lar dan bi riy le dem len miþ ça yý i çi yor duk. Bir gün, pi ya sa da da ha ka li te li ve pa ha lý o la ný ný al ma ya ka rar ver dik ve sa týn al dýk. Mut fa ða geç tik; ka li te li si ye ri ne, es ki ça yý dem li ðe bo ca e dip dem le dik ve ar ka daþ la rý mý za ser vis yap týk. r ka daþ la rý mýz: O o oh, iþ te çay bu dur, tav þan ka ný mü ba rek! di ye rek hö pür de te hö pürdete yu dum la ma ya baþ la dý lar. Biz ba kýþ la rý mý zý ka çý rý yor, gül me mek i çin ken di mi zi zor tu tu yor duk. Ko ca dem lik bit miþ ti. So nun da ger çe ði a çýk la dý ðý mýz da, bel ki de iþ le til miþ lik duy gu suy la fe na hal de bo zul muþ lar dý. Doð ru su, biz ça yý de ðil, on lar ni yet le ri ni de ðiþ tir miþ ler di! O lum lu ni yet, çay su yu nun kris tal le ri ni de ðiþ tir miþ ti. Ger çek ten de, ni yet le ri, on la ra dü þün dük le ri ve i nan dýk la rý lez ze ti tat týr mýþ tý! Ku an tum fi zi ði ne gö re, kâ i nat ta ki her var lýk, duy gu ve his le ri de re ce sin de, bi zim ni yet le ri miz den et ki le nir. Has ta lýk lar dan kur tul ma ve þi fa bul ma nýn, bir nok ta ya ka dar, sa mi mî ni ye ti mi ze bað lý ol du ðu nu da söy le ye bi li riz. O lum suz þart lar, mo ral siz lik, gü ven za fi ye ti, men fî tel kin ler has ta lan ma mý za se bep ol du ðu gi bi ha lis ni yet de i yi leþ me mi ze se bep ol ma lý dýr. Hz. y yüb ün (as) ha di se si meþ hur dur: Ga yet sýh hat li, güç lü-kuv vet li bir ya pý ya sa hip ken bir den has ta lan mýþ, ya ra-be re i çin de kal mýþ tý. Has ta lýk, kalp ve dil ha riç be de ni nin her ye ri ne ya yýl mýþ tý. ef sî ra hat lý ðý, çý ka rý i çin de ðil; la hî zi kir, te fek kür ve kul luk i çin sa mi mî bir ni yet le l lah tan þi fa ta lep et miþ ti. Bu sa mi mî, ha lis ni ye tiy le þi fa bul muþ tu. 1 De ði þik i lâç lar al dýk la rý hal de, Bu be ni i yi e der ni ye tiy le, pek çok has ta nýn sað lý ðý na ka vuþ tu ðu da týb bî bir tes bit tir. BD de ya pý lan bir a raþ týr ma da; ü ni ver si te öð ren ci le ri i ki gru ba ay rý lý yor. Bi ri si ne u ya rý cý de ni le rek bir sa kin leþ ti ri ci i lâç, di ðe ri ne i se sa kin leþ ti ri ci de ni le rek bir u ya rý cý i lâç ve ri li yor. a pý lan an ket so nun da, u ya rý cý a lan lar gev þe miþ ti. Di ðer grup i se tam ter si yön de et ki len miþ ti. Üs te lik bun lar ger çek kim ye vî i lâç lar dý. 2 i yet, að la ma nýn, göz yaþ la rý nýn ma hi ye ti ni bi le de ðiþ ti rir! Prof. Dr. ev zat Tar han, Dr. W. Frey in, ð la mak, Göz yaþ la rý nýn Sýr rý i sim li ki ta býn da, so ðan so yar ken o lu þan göz ya þý i le duy gu sal göz yaþ la rý nýn pro te in ya pý la rý nýn fark lý ol du ðu nu tesbit et ti ði ni nak le di yor. 3 Bu ör nek ler, l lah i çin, mu kad des de ðer ler i çin að la may la, dün ya, ne fis ve mad de i çin að la ma nýn sýr rý ný or ta ya ko yu yor. Be di üz za man ýn, i yet öy le bir kim ya dýr ki, þi þe le ri el ma sa çe vi rir 4 sö zü de, bu me se le ye dik kat çe ker... Di ðer ta raf tan çi çek le re de i yi ni yet ve sev giy le yak la þýl dý ðýn da can lan dýk la rý; o lum suz yak la þýl dý ðýn da bü züþ tük le ri, sol duk la rý bi li ni yor. Ke za, in san la ra ve ya hay van la ra da kö tü ni yet le yak laþ tý ðý mýz da ra hat sýz ol mu yor lar mý? Duy gu yo ðun lu ðu yük sek, du yar lý lýk la rý has sas o lan lar, ol gu la rý he men fark e der. Bu ve ben ze ri ör nek ler, ni ye tin duy gu ve has let le ri mi zi fark lý re ak si yon la ra sok tu ðu nu a pa çýk gös te rir. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id ur sî, Lem a lar, s Mu ham med Boz dað, Ruh sal Ze kâ, s Stre si Mut lu lu ða Dö nüþ tür mek, s Be di üz za man Sa id ur sî, Mes ne vî-i u ri ye, s. 169.

10 10 17 S 2011 PZR SOL D S Ð 1. Bir as ker top lu lu ðu nun ba þý, ku man dan, bey. - çin de to hum ve ya kri za lit bu lu nan ko ru nak. 2. Sa - ha be dö ne min de meþ hur b dul lah i sim li sa ha be le re ve ri len i sim. - Bü yük lük, ni ce lik, de re ce ba ký mýn dan i ki þey a ra sýn da ve ya par ça i le bü tün a ra sýn da bu lu nan ba ðýn tý, nis pet. 3. Rus ya Fe de ras yo nu'nda ya þa yan Do ðu Slav hal ký ve ya bu hal kýn so - yun dan o lan kim se. - Turp gil ler den, ge niþ ve ka lýn ca kat kat yap rak la rý o lan, güz ve kýþ seb ze si o la rak ye tiþ ti ri len ve bir çok tü - rü o lan bit ki, ke lem. 4. Ori ji nal a dý "i rish re pub li can army" o lan, n gil te re' ye kar þý ba ðým sýz lýk sa va þý ve ren, fa kat u lus la r a ra sý ka mu o yu ta ra fýn dan "te rö rist" o la rak ni te len di ri len si ya sal ör güt Tem muz 2006 ta ri hin de amd ta ra fýn dan sa týn a lý nan gra fik iþ lem ci mar ka sý. - Duâ lar dan son ra söy le nen söz. 5. Pos tu si yah çu buk lar la ve be nek ler le süs lü, kül ren gin de ve ya boz o lan (ke di). - Sed ye, yük ta þý ma ya ya ra yan dört kol lu tah ta a raç. 6. Bir be sin mad de si. - Ha va lan dýr ma a ra cý, per va ne, per va - ne ka na dý, van ti la tör. - rap ça da te pe. 7. y dýn'ýn bir il çe si. - Ham mad de iþ le ne rek ya pý lan her tür lü mal. 8. Bir cis min ve ya bir gü cün bi çi mi ni de ðiþ tir me ye ya ra yan a let, de ðiþ tir geç, kon ver ti sör. - s ki Türk ler de þe hir ve ya ka sa ba nýn ma lî iþ le ri ni yü - rü ten kim se le re ve ri len san. 9. Karþýlýk beklemeden hayýr için içme suyu daðýtýlan taþ yapý. - Lavanta, kolonya. - Bir nota. 10. Sa ba nýn el le tu tu lan ye rin den de mir ta ký lan ye ri ne ka dar o lan ký sým. - Or ta f ri ka'da bir ül ke Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K RI D Þ ÐI 1. De niz ler de ve ya tat lý su lar da ya þa yan, yü zü cü, or ta bü yük lük te ka buk lu, e ti ye nir bir de niz hay va ný. - s veç'in in ter net si te le ri nin u zan tý sý. 2. Ge re ðin den çok ye mek yi yen, doy mak bil me yen (kim se). - Bir top lu luk ta, ü ye le rin bel li bir o la yý, ki þi yi ve ya de ðe ri a yýrt e dip sem bol leþ tir me si, bun la rýn an lam ve ö ne mi nin güç - len di ril me si a maç la rýy la dü zen le nen ha re ket di zi si, me ra sim. 3. Bý çak bi le me ye ya ra yan çe lik ten, çu buk bi çi min de a - raç. - Ja pon ya 'da bir þe hir. 4. Gö nül bor cu. - ap rak la rý ye - ni le bi len, to hum la rýn dan da çay ya pý lan ýs pa na ða ben ze yen bir çe þit ot, la ba da. 5. Hint ka dýn la rý nýn a lýn la rý na tak týk la rý süs. - ad, ya ban cý. 6. kin ci b dul ha mid'in sür gün ha ya tý ya þa dý ðý köþk. 7. kar su, ýr mak. - Be bek yi ye ce ði. 8. Ge nel - ge, sir kü ler. 9. Va li, kay ma kam gi bi yük sek de re ce li dev let gö rev li le ri nin res mî ko nu tu. - Se kiz yýl lýk il köð re tim den son ra en az üç yýl lýk bir e ði tim le ha ya ta ve ya yük se köð re ti - me ha zýr la yan or ta öð re tim ku ru mu. 10. De niz Kuv vet le - rin de, Ka ra Kuv vet le rin de ki or ge ne ra lin den gi o lan en yük - sek rüt be li a mi ral. 11. Gü ney f ri ka'nýn mil let ler a ra sý tra fik i þa re ti. - Ge lir ge ti ren ta þýn maz. - Baþlýca içeceðimiz. 12. Bro me li a ce a e fa mil ya sýn dan, cm ka dar boy la na bi - len, mey ve si çam ko za la ðý na ben ze yen, sý cak böl ge ler de ye - ti þen, çok yýl lýk, ot su bit ki ler. - a ban be zel ye si M R O M G T O O L K R T H T O T T L H Z M B T K Z L Z B O R T F S D L T BR ÖCK BULMCI CVBI R D B K H S L Z S M S L L L M M S B U L M C KÜLTÜR ST TZ Muhterem kardeþlerimiz aþar, Duran, smail Hakký ve azif Kutlu'nun babasý, hmet Sait, Muhammed Sait, Ömer Faruk, Murat, Mevlüt ve Mustafa Kutlu'nun dedesi Mehmet Kutlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý GÇMÞ OLSU Muhterem kardeþimiz, Fikret kça'nýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Keçiören eni sya Okuyucularý Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le bu yýl ko nu o la rak Hz. Pey gam be rin (asm) mer - ha me ti iþ le ne cek tir. Bu mü na se bet le biz - de bu ko nu ya ön ce l lah ýn rah me ti hak kýn da ge nel bir bil gi arz et tik ten son ra Hz. Pey gam be - rin (asm) mer ha me ti ni iþ le me ye ça lý þa ca ðýz. l - lah ýn rah me ti her ye re ya ðan yað mur gi bi dir. Fa kat o yað mur dan her kes du ru mu na gö re na - si bi ni a lýr. Ki mi si ka ya gi bi dir, az fay da la nýr. Ki - mi le ri de top rak gi bi dir, çok fay da la nýr. Rah met i ki tür lü dür. Bi ri si mad dî an lam da yað mu ra v.s. de nir. kin ci si de ma ne vi dir; in sa nýn gö nül der - ya sý na ya ðar. Rah met, çok fark lý an lam lar da kul la nýl mýþ týr. Hat ta, yað mu ra rah met de ni li yor. Çün kü, çok â sâr-ý rah met ve fay da la rý ta zam mun et ti ðin - den, gü ya yað mur þek lin de, rah met te ces süm et miþ, ta kat tur et miþ, kat re kat re ge li yor. 1 Rah met ke li me si nin ha dis-i þe rif ler de þöy le kul la nýl mýþ týr: b dul lah b nu mr b ni l-âs (r.a) an la tý yor: Re su lul lah (asm) bu yur du lar ki: l lah, mer ha - met li o lan la ra rah met le mu a me le e der. Öy ley se, siz ler yer yü zün de ki le re kar þý mer ha met li o lun ki, se mâ da bu lu nan lar da si ze rah met et sin ler. Ra him (ak ra ba lýk ba ðý) Rah mân dan bir bað dýr. Kim bu nu ko rur sa l lah o nun la (rah met ba ðý) ku rar, kim de ko pa rýr sa, l lah da on dan (rah - met ba ðý ný) ko pa rýr. 2 bu Hu rey re (r.a.) an la tý yor: Re su lul lah (asm) (Bir gün), To ru nu Hz. Ha san ý (r.a.) öp müþ i di. Bu sý ra da ya nýn da bu lu nan k ra b nu Hâ bis, san ki bu nu tu haf kar þý la dý ve: Be nim on ta ne ço cu ðum var. Fa kat on lar - dan hiç bi ri ni öp me dim de di. Re su lul lah (asm) o na ba kýp: Mer ha met et me ye ne mer ha met e dil mez bu yur du. 3 Bu nun ü ze ri ne Re su lul lah (asm) þu nu da i lâ - ve et ti: l lah siz(in kal bi niz)den mer ha me ti çý - kar dý i se ben ne ya pa bi li rim. i ne bu Hu rey re (r.a.) an la tý yor: Re su - lul lah (asm) bu yur du lar ki: l lah rah me ti yüz par ça ya böl dü. Bun dan dok san do kuz par ça yý ken di ne a yýr dý. er yü zü ne ge ri ka lan bir cü zü in dir di. (Bu nu da cin, in san ve hay - van mah lû ka tý a ra sýn da tak sim et ti.) Bu tek cüzden na si bi ne dü þen pay se be biy le dir ki mah lû kat bir bir le ri ne kar þý mer ha met li dav - ra nýr. t, (hay van) yav ru su na bas ma mak en di þe siy le a ya ðý ný bu sa ye de kal dý rýr. 4 Bu ko nu da Müs lim den ge len bir di ðer ri - vâ yet te Re su lul lah (asm): l lah, arz ve se - ma yý ya rat tý ðý gün, yüz rah met ya rat tý. Her bir rah met gök ler le yer a ra sý ný dol du ra cak ka dar dýr. On dan yer yü zü ne tek bir rah met in dir miþ tir. þ te an ne, yav ru su na bu nun la þef kat e der. Vah þi hay van lar ve kuþ lar bir - bir le ri ne bu nun la mer ha met e der ler. Ký ya - met gü nü gel di ði va kit l lah, rah me ti ne bu - nu da i lâ ve e de rek (tek rar yü ze) ta mam la ya - cak týr. 5 b dur râh man bn-i b dul lah, ba ba sý b - dur rah man dan (r.a.) ri vâ yet e de rek þöy le de miþ tir: Biz bir se fer de Re su lul lah (asm) i - le be ra ber i dik. Re su lul lah bir a ra bir ih ti ya - cý i çin ya ný mýz dan ay rýl dý. O sý ra da hum - ma ra de nen bir kuþ gör dük, i ki ta ne de yav - ru su var dý. (Kuþ kaç tý) yav ru la rý ný al dýk. Kuþ ca ðýz et ra fý mý za yak la þýp çýr pýn ma ya, ka nat la rý ný çýr pýp ha va da i nip çýk ma ya baþ - la dý. Re su lul lah (asm) fen di miz ge lin ce: Kim bu za val lý nýn yav ru su nu a lýp o nu ýz tý ra - ba at tý? av ru su nu ge ri ve rin! di ye em ret ti. Bir a ra, a te þe ver di ði miz bir ka rýn ca yu va sý gör dü. Kim yak tý bu nu? di ye sor du. Biz! de dik. teþ le a zab ver mek sa de ce a te þin Rab bi ne has týr 6 bu yur du. Bir saha bî mer ha met i le il gi li ö nem li bir ha di se yi þöy le an la tý yor: Biz Re sû lul la hýn (asm) ya nýn da o tu rur ken üs tün de ki sâ bu lu - nan bir a dam, e lin de -ü ze ri sa rý lý- bir þey ol - du ðu hal de gel di ve: y l lah ýn Re sû lü! de di, se ni gö rün ce bu ra ya yö nel dim. Ge lir ken bir a ðaç kü me si - nin ya nýn dan ge çi yor dum ki ku la ðý ma kuþ yav ru la rý nýn ses le ri gel di. He men on la rý a lýp ki sâ mýn i çi ne koy dum. Der ken an ne le ri ge - lip ba þý mýn üs tün de dön me ye baþ la dý. Ben de yav ru la rý nýn ü ze ri ni an ne le ri ne aç tým, kuþ ge lip ü zer le ri ne kon maz mý! Ben de ki - sa mý tek rar üst le ri ne ka pa yý ver dim. Þim di on lar iþ te bu ra da be nim le be ra ber ler de - dim. Re sû lul lah (asm): On la rý he men bý rak! di ye em ret ti. Ben de bý rak tým. ma an ne le ri yav ru la rý ný ter k et me di. Bu nun ü ze ri ne Re sû lul lah (asm) as - hâ bý na sor du: Þu yav ru la rýn an ne sin de ki þef ka te þa þý yor mu su nuz? vet! de di ler. Be ni hak i le gön de ren Zât u Zül ce lâl e ye min ol sun. l lah ýn kul la rý na kar þý rah me ti, yav ru la - rýn an ne si nin yav ru la rý na kar þý ta þý dý ðý þef kat ten faz la dýr. On la rý gö tür al dý ðýn ye re koy, an ne le ri de be ra ber ol sun! de di. dam da on la rý tek rar ge ri gö tür dü. Müs lim den ge len bir di ðer ri vâ yet te de Re sû lul lah (asm): l lah, arz ve se ma yý ya - rat tý ðý gün, yüz rah met ya rat tý. Her bir rah - met gök ler le yer a ra sý ný dol du ra cak ka dar - dýr. On dan yer yü zü ne tek bir rah met in dir - miþ tir. þ te an ne, yav ru su na bu nun la þef kat e der. Vah þi hay van lar ve kuþ lar bir bir le ri ne bu nun la mer ha met e der ler. Ký ya met gü nü gel di ði va kit l lah, rah me ti ne bu nu da i lâ ve e de rek (tek rar yü ze) ta mam la ya cak týr. 7 Ö mer b nu l-hat tâb (r.a.) an la tý yor: Re sû lul - la ha (asm) bir grup e sir ge ti ril miþ ti. ç le rin de bir ka dýn var dý, gö ðüs le ri süt le do lu i di. Bu ka dýn (sa ða so la) ko þu yor, e sir ler a ra sýn da bir ço cuk bul du ðu za man o nu ya ka la yýp ku cak lý yor, göð - sü ne bas tý rý yor ve em zi ri yor du. (Dik kat le ri çe - ken bu man za ra kar þý sýn da), Hz. Pey gam ber: Bu ka dý nýn, ço cu ðu nu a te þe a ta ca ðý na ka na - a ti niz o lur mu? de di. Biz ler: Ha yýr! di ye ce vap ve rin ce: (Bi lin ki), l lah ýn kul la rý na o lan rah me ti, bu ka dý nýn ço cu ðu na o lan þef ka tin den faz la dýr 8 bu yur du. Dip not lar: 1. ur sî, Sa id; Söz ler, e ni s ya eþ ri yat, s tan bul- 1994, s Tir mi zi, Birr 16, (1925); bu Dâ vud, deb 66, (4941). 3. Bu hâ ri, deb 18, Müs lim, Fe dâ il 65, (2318); Tir mi - zi, Birr 12, (1912); bu Dâ vud, deb 156, (5218). 4. Bu hâ ri, deb 19, Ri kâk 19, Müs lim 17, (2752); Tir - mi zi, Da a vât , ( ). 5. Müs lim, Tev be 21, (2753). 6. bu Dâ vud, Ci hâd 122, (2675), deb,176, (5268). 7. Müs lim, Tev be 21, (2753). 8. Bu hâ rî, deb 18; Müs lim, Tev be 22, (2754). HLL LTOK mekli Müftü Kut lu Do ðum ve rah met pey gam be ri BÞBKLIK Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk sir ge me Ku ru mu (SHÇK) i le TCDD Ge nel Mü dür lü ðü a ra - sýn da ki iþ bir li ði pro to ko lü çer çe - ve sin de ço cuk la ra tah sis e di len 8 va gon luk Dost luk Tre ni 18 i - san da s tan bul dan Kars a ha re ket e de cek. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý - ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 18 i san da Hay dar pa þa Ga - rý ndan tö ren le yo la çý ka cak tren, s ki þe hir, n ka ra, Si vas ve r zu - rum a uð ra dýk tan son ra 34 ço cuk yol cu suy la 22 i san da Kars a u la - þa cak. Bu ra da Kars lý ço cuk lar da dü zen le nen þen li ðe ka tý la cak. Dört BM ku ru lu þu (UDP, U S CO, U I CF V UW TO) i le Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn or tak ça - lýþ ma la rýy la Kars ta yü rü tü len Do - ðu na do lu da Kül tür Tu riz mi - çin t ti fak lar Bir leþ miþ Mil let ler Or tak Prog ra mý kap sa mýn da or - ga ni ze e di len Dost luk Tre ni i le ço - cuk hak la rý ný te mel a la rak kül tü rel mi ras ko nu sun da ço cuk lar da bi - linç o luþ tu rul ma sý he def le ni yor. Mü ze e ði ti mi i le ço cuk la ra bil gi ka zan dýr ma, ü re ti ci güç le ri ni keþ - fet me, on la rý top lu ma ha zýr la ma ve ge le ce ðe i liþ kin ba kýþ a çý sý ka - zan dý rýl ma sý nýn a maç lan dý ðý or ga - ni zas yon i çin dü zen le ne cek tö re - ne, s tan bul Va li si Hü se yin v ni Mut lu, SHÇK Ge nel Mü dü rü s - ma il Ba rýþ, Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý i le BM yet ki li le ri ve s tan - bul lu ço cuk lar ka tý la cak. Tö ren de, SHÇK yurt la rýn dan ço cuk lar da gös te ri ler su na cak. n ka ra / a a s tan bul dan Kars a dost luk tre ni RI STBUL D OL ÇIKCK OL TR, SKÞHR, KR, SVS V RZU- RUM UÐRDIKT SOR 34 ÇOCUK OLCUSUL 22 S D KRS ULÞCK. SVSLI saz us ta sý Þen türk yi do ðan, yap tý ðý bað la - ma la rýn sa pý ný mid ye ka buk la rýy la iþ li yor. Si vas 4 y lül Sa na yi Si te si nde ki a töl ye sin de el ya pý mý saz ü re ten Þen türk yi do ðan, yap tý ðý se def iþ le me li bað la ma la rýn sa pý na iþ le di ði mo tif ler de, mid ye ka - buk la rý ný kul la ný yor. Bað la ma nýn ah þap sa pý ný o - ya rak çe þit li mo tif ler iþ le yen yi do ðan, çark ta þe - kil ver di ði mid ye ka buk la rý ný bu o yuk la ra yer leþ - ti ri yor. Se def iþ le me li bað la ma sa pýn da nay lon ve pol yes ter ya pýþ týr ma la rýn ye ri ne, el iþ le me li mid - ye ka buk la rý ný ter cih e den yi do ðan, böy le lik le iþ - le me le riy le dik ka ti çe ken bað la ma lar ü re ti yor. ap tý ðý bað la may la ün lü halk o za ný þýk Vey sel e a it e ser le ri de ses len di ren yi ði don, þu an da pi ya sa da o lan saz la rýn ta ma mýn da ki iþ le - me le rin ya pýþ týr ma ol du ðu nu, an cak ken di si nin mid ye ka buk la rý ný el le yer leþ ti re rek se def iþ le - me li bað la ma ü ret ti ði ni söy le di. Bu yön te mi Ga zi an tep li bir san dýk us ta sýn dan öð ren di ði ni an la tan yi do ðan, Us ta mýn sa ye sin - de bu gün is te yen le rin bað la ma sý nýn sa pý na, bu - nu e li miz le iþ li yo ruz. þ le me de kul lan dý ðý mýz mid ye ka buk la rý ha zýr de ðil, ka buk la rý ken di miz ký rýp þe kil ve ri yo ruz. Gü zel bir þe kil de iþ le me ya - pý yo ruz. Zan ne di yo rum bu Tür ki ye de ilk. Her - kes ya pýþ týr ma kul la ný yor, a ma biz tek tek el le iþ li yo ruz ve bað la ma nýn sa pý na yer leþ ti ri yo ruz. Ben yak la þýk 25 yýl dýr bu i þin i çe ri sin de yim, kim se nin el de ger çek se def iþ le di ði ni duy ma - dým. Tür ki ye de ki bir çok bað la ma cý yý gez dim, a - ma kim se de gör me dim di ye ko nuþ tu. yi do ðan, de niz den top la nan mid ye ka buk la rý ný kul la na rak, dut a ða cýn dan ü ret ti ði, se def iþ le me li ilk bað la ma sý ný ça lar ken çok ke yif al dý ðý ný söy le di. Mid ye ka buk la rý ný yak la þýk 45 gün de bað la ma sa - pý na iþ le di ði ni i fa de e den yi do ðan, bu iþ le me nin çok za man al dý ðý ný be lir te rek, ta le be gö re bu yön - te me de vam e de ce ði ni söy le di. Se de fin el de iþ len - me si ge rek ti ði ni vur gu la yan yi do ðan, Bu gün gü - nü müz de bað la ma cý la rýn bir ço ðu pol yes ter ka rý þý - mý na se def di yor, a ma se def de ðil dir. Ke sin lik le se - def iþ le me bu dur i fa de le ri ni kul lan dý. Si vas / a a Bað la ma mýn sa pý mid ye ka bu ðun dan dýr S VS LI SZ US T SI Þ TÜRK DO Ð, P TI ÐI BÐ - L M L RI S PI I MD K BUK L RI L Þ L OR Her sek za de h met Pa þa Ca mi i nin 500. yý lý kut lan dý OSMLI Ve zi ri a za mý h met Pa þa nýn dir - ne nin Ke þan il çe sin de 16. yüz yý lýn baþ la rýn da yap týr dý ðý Her sek za de h met Pa þa Ca mi i nin ku ru lu þu nun 500. yýl dö nü mü, dü zen le nen faaliyet ler le kut lan dý. Ca mi av lu sun da dü zen - le nen prog ram da ko nu þan h met a ri noð lu, Kut lu Do ðum Haf ta sý baþ la dý, Tu rizm Haf ta - sý baþ lý yor ve i çin de bu lun du ðu muz Her sek - za de, ta ri hî ve kül tür var lý ðýy la ye ni den bu lu - þur ca sý na bir a ra da yýz. 500 yýl ön ce, Her sek za - de h met Pa þa Ca mii i ba de te a çýl dý. Bu ca mi - yi in þa e den le rin dü þün ce le ri ni tah mi nen o - ku ya bi li yo ruz. Bir i ba det ha ne yap mak, ya ný na han-ha mam, a þe vi, çar þý yap mak, fa kir le ri do - yur mak, yol da kal mýþ la rý ba rýn dýr mak, kir le - nen le ri te miz le mek, þeh ri ge liþ tir mek ve yüz - yýl la dýr da ay ný a maç la bu e ser le hiz met ver di - ler. Ca mi þeh rin mer ke zi ne ku rul du. Bel ki de ca mi þeh rin mer ke zi ol du. Mey da nýy la, çar þý sýy la, pa za rýy la Ke þan a a sýr lar ca hiz - met ey le di. O Ke þan ý, Ke þan o nu ya þat tý. Ke þan da h met Pa þa Her sek za de Ca mii ay rýl maz bi rer i ki li ol du lar. Bu yüz den Ke - þan lý lar bu ra ya Bü yük Ca mii de di ler, bu ra - yý mer kez say dý lar de di. Prog ram, dâ vet li - le re pi lav-ay ran ik ram e dil me si ve Her sek - za de h met Pa þa i çin Mev lid-i Þe rif o ku tul - ma sý nýn ar dýn dan son bul du. dir ne / ci han Bat tal ga zi nin e vi ne res to ras yon SKZC yüz yýl da ya þa dý ðý tah min e di len Bi - zans lý lar a kar þý mü ca de le ver miþ Türk ku - man da ný Bat tal Ga zi nin doð du ðu ev de ka zý ça lýþ ma sý ya pýl ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Bat tal ga zi il çe sin de ki, Sel çuk lu dö ne mi ne a it o lan ve Bat tal Ga zi vi o la rak tes cil e dil miþ ta ri hi ya - pý nýn rö lö ve, res ti tüs yon ve res to ras yon pro je - le ri ne e sas teþ kil e de cek ka zý ça lýþ ma la rý Ma - lat ya Ko ru ma Uy gu la ma ve De ne tim Bü ro su (KU DB) Baþ ka ný Le vent s ken de roð lu ko or - di na tör lü ðün de yü rü tü le cek. Fý rat Ü ni ver si te - si ði tim Fa kül te si Gü zel Sa nat lar Bö lü mü Baþ ka ný Doç. Dr. s ma il y taç ýn baþ kan lý - ðýn da ki ka zý lar, dý ya man Ü ni ver si te si Sos yal Bi lim ler ns ti tü sü Sa nat Ta ri hi - na bi lim Da lý Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Fu at Þan cý ve uz man ta rih çi Bay ram Gün - gör ün ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ma - lat ya Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, ha - li ha zýr da bü yük bö lü mü top rak al týn da bu - lu nan ya pý nýn üç Sel çuk lu küm be tin den o - luþ tu ðu be lir til di. a pý la cak ka zý ça lýþ ma la rýy la halk a ra sýn da Bat tal Ga zi nin o ca ðý o la rak bi li - nen ya pý nýn or ta ya çý ka rýl ma sý nýn a maç lan dý - ðý i fa de e di len a çýk la ma da, ay ný za man da þehir ta ri hi ne i liþ kin eþ siz bil gi ler el de e di le bi - le ce ði nin bek len di ði an la týl dý. Ma lat ya / ci han Si vas 4 y lül Sa na yi Si te si nde ki a töl ye sin de 25 yýldýr el ya pý mý saz ü re ten Þen türk yi do ðan, yap tý ðý se def iþ le me li bað la ma la rýn sa - pý na iþ le di ði mo tif ler de, mid ye ka buk la rý ný kul la ný yor. yidoðan, midye kabuklarýný yaklaþýk 45 günde sapa iþliyor. FO TOÐ RF:

11 KOOM 17 S 2011 PZR 11 Gýda ve enerji fiyatlarý yoksulluðu arttýracak þ siz lik üç yýl ön ce si ne gö re, 511 bin kiþi art tý n TÜRK þ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TSK) þ gü cü Pi ya sa sý Bül te ni ne gö re, iþ siz sa yý sý, bir yýl ön ce ye gö re 547 bin ki þi a zal dý, an cak iþ siz ler or du su üç yýl ön ce ye gö re 511 bin ki þi bü yü dü. s tih da ma bir yýl da 1 mil yon 299 bin ki þi art tý. TÜ - K in Ha ne hal ký þ gü cü raþ týr ma sý so nuç la rý na i liþ kin, TSK þ gü cü Pi ya sa sý Bül te nin de yer a lan de ðer le dir me le re gö re, son 1 yýl lýk dö nem de is tih dam e di len ka dýn sa yý sý yak la þýk 376 bin ki þi, er kek sa yý sý 924 bin ki þi art tý. Ka yýt dý þý is tih dam mut lak sa yý o la rak son bir yýl da yak la þýk 231 bin ki þi art tý. Ka yýt dý þý is tih dam ar tý þý top lam is tih dam ar tý þý nýn yak la þýk beþ te bi ri ni (yüz de 17,8) o luþ tur du. Bu na kar þý lýk ka yýt lý is tih da mýn da ha faz la art ma sý dolayýsýyla O cak 2010 da yüz de 42,3 o lan ka yýt dý þý is tih dam o ra ný, O cak 2011 de yüz de 40,9 o la rak he sap lan dý O cak dö ne min de iþ siz lik o ra ný bir yýl ön ce ye gö re 2,6 pu an i ne rek yüz de 11,9 a ge ri le di. þ siz sa yý sý, 547 bin ki þi a zal dý. n cak iþ siz lik o ra ný, üç yýl ön ce ye ký yas la 0,6 pu an yük sek he sap lan dý ve iþ siz sa yý sý 511 bin ki þi da ha faz la ol du. Tür ki ye, klâ sik iþ siz lik o ra ný a çý sýn dan du ru mu di ðer ül ke ler le ký yas lan dý ðýn da, iþ siz lik o ra nýn da ki dü zel me ye rað men dün ya da ki bel li-baþ lý 40 ül ke i çin de ha len iþ siz li ðin en yük sek ol du ðu ilk 11 ül ke a ra sýn da yer al dý. n ge niþ iþ siz lik ta ný mý na gö re, Tür ki ye de 6 mil yon 105 bin iþ siz bu lu nu yor. n ka ra / a a TSK: a pý lan dýr ma i çin baþ vu ru sü re si u za týl sýn n TÜRK s naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TSK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, ka mu a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sýy la il gi li ta ný nan baþ vu ru sü re si nin se çim son ra sý na u za týl ma sý ný is te di. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2 Ma yýs 2011 ta ri hin de so na e re cek baþ vu ru sü re ci nin ye ter li ol ma dý ðý ný, SGK l Mü dür lük le rin de, ver gi da i re le rin de u zun kuy ruk la rýn o luþ tu ðu nu be lir te rek, sü re nin 12 Ha zi ran dan son ra ya u za týl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Mart a yýn da in san la rýn ver gi le ri ni ö de mek i çin u zun kuy ruk lar o luþ tur du ðu nu ve bu yýl ö de me si ge re ken ver gi i le bir lik te geç mi þe dö nük ö den me yen ver gi, si gor ta prim borç la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ve kre di i le kre di kart la rý borç la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý na i liþ kin ö de me le rin üst üs te gel di ði ni an la tan Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: Tüm ya pý lan dýr ma lar üst üs te gel di ði i çin va tan daþ la rý mýz ve es na fý mýz sý kýn tý i çe ri si ne gir mek te dir. Þu an i ti ba riy le de es na fý mýz, ye ni ver gi ve prim le ri ni ö de me ye ça lý þýr ken, ay ný za man da ya pý lan dýr dý ðý borç la rý ný da ö de me ye ça lýþ ma sý ne de niy le sý ký þýk lýk ya þan mak ta dýr. Bu sý ký þýk lý ðýn gi de ril me si ve çý ka rý lan ya pý lan dýr ma nýn a ma cý na u laþ ma sý i çin sü re nin 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri son ra sý na er te len me si uy gun o la cak týr. Ta rým Ba kan lý ðý de ne tim so nuç la rý ný a çýk la sýn n TÜKTC Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ - DF) Ge nel Baþ ka ný Sýt ký ýl maz, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn 2010 yý lý gý da de ne tim so nuç la rý ný ka mu o yu na a çýk la ma sý ný bek le dik le ri ni; a çýk la ma ya pýl ma ma sý ha lin de yar gý yo lu na baþ vu ra cak la rý ný bil dir di. Sýt ký ýl maz, ük sel Cad de sin de ki n san Hak la rý Hey ke li ö nün de yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, sað lýk hak ký gü ven ce de ol ma yan tü ke ti ci nin hiç bir hak ký nýn gü ven ce de o la ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Tü ke ti ci nin, gý da da baþ ta i laç ka lýn tý sý ol mak ü ze re ya pay tat lan dý rý cý lar ve GDO lu ü rün ler dolayýsýyla cid di risk al týn da bu lun du ðu nu an la tan ýl maz, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn, 2010 yý lýn da Ta rým l Mü dür lük le ri va sý ta sýy la yap tý ðý de ne tim le rin so nu cun da bu risk le rin tes pit e dil di ði nin ba sýn da yer al dý ðý ný, an cak halk sað lý ðý i le oy na yan bu þir ket ler hak kýn da ne gi bi iþ lem ler ya pýl dý ðý nýn me rak ko nu su ol du ðu nu söy le di. Bu gý da þir ket le ri nin en ký sa za man da ba sýn yo luy la de þif re e dil me si ni bek li yo ruz di yen ýl maz, þun la rý kay det ti: Bu nun ö nün de ya sal bir en gel var sa ge re ði ni yap ma so rum lu lu ðu yi ne Ba kan lý ða, do la yý sýy la hü kü me te a it tir. Tü ke ti ci nin en te mel ev ren sel hak ký o lan bil gi e din me hak ký a dý na Sa yýn Ba ka na çað rý da bu lu nu yo ruz. n ký sa za man da 2010 yý lý gý da de ne tim so nuç la rý nýn tü ke ti ci ve ka mu o yu na a çýk lan ma sý ný is ti yo ruz. n ka ra / a a DÜ BKSI: RT GID V RJ FTLRI VRUP V ORT S BÖLGSD, 5,3 MLO CVRIDK KÞ DH FKRLÐ SÜRÜKLMS SBP OLBLR. DÜ Ban ka sý, v ru pa ve Or ta s ya da ge liþ mek te o lan ül ke le rin ta ma mýn da bu yýl bü yü me bek len di ði ni, an cak gý da ve e ner ji fi yat la rý nýn art ma sý nýn ba zý ül ke le ri da ha ký rýl gan ha le ge ti re ce ði ni bil dir di. IMF-Dün ya Ban ka sý Ba har Top lan tý la rý kap sa mýn da, Do ðu v ru pa ve Or ta s ya böl ge sin de ki du ru ma i liþ kin ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Top lan tý da ko nu þan Dün ya Ban ka sý v ru pa ve Or ta s ya Böl ge si Stra te ji ve O pe ras yon lar Di rek tö rü The o do re h lers, v ru pa ve Or ta s ya da ge liþ mek te o lan ül ke le rin ta ma mýn da bu yýl bü yü me bek len di ði ni, an cak ar tan gý da ve e ner ji fi yat la rý nýn i se bu böl ge de 5,3 mil yon ki þi nin da ha yok sul lu ða sü rük len me si ne ne den o la bi le ce ði ni tah min et tik le ri ni a çýk la dý. Dün ya Ban ka sý v ru pa ve Or ta s ya Böl ge si ko no mik da re si ve ok sul luk la Mü ca de le Di rek tö rü von ne Tsi ka ta da ar tan e ner ji ve gý da fi yat la rý nýn r me nis tan, Gür cis tan, Kýr gý zis tan, Mol do va ve Ta ci kis tan gi bi bir çok it ha lat çý ül ke le rin ký rýl gan lýk la rý na ye ni si ni ek le di ði ne i þa ret et ti. Böl ge de gý da ve e ner ji fi yat la rý nýn art ma sý ne de niy le en faz la yok sul lu ðun yüz de 11 o ran la Kýr gý zis tan da ya þan ma sý bek le ni yor. Kýr gý zis tan ý yüz de 9 o ra nýy la r me nis tan ve Gür cis tan ta kip e di yor. Top lan tý da, ül ke le rin yok sul luk la mü ca de le de sos yal yar dým la ra a ðýr lýk ver me si, ta rým sal ü re ti min ar tý rýl ma sý ve fi yat kon tro lü i le ti ca ret ký sýt la ma la rýn dan ka çý nýl ma sý ö ne ri sin de bu lu nul du. Top lan tý lar da, Kü re sel z le me Ra po ru 2011: Bin yýl Kal kýn ma He def le ri ne (BKH) U la þýl ma sý O la sý lýk la rý ný r týr mak baþ lýk lý ra por da ya yým lan dý. Ra por da, ge liþ mek te o lan ül ke le rin üç te i ki si nin, a þý rý yok sul luk ve aç lýk la mü ca de le ko nu sun da be lir le nen ki lit he def le re u la þýl ma sýn da doð ru yol da i ler le di ði ya da bu he def le re çok yak laþ tý ðý, an cak en yok sul ül ke le rin a cil yar dý ma ih ti yaç duy du ðu be lir til di. Ra por da, gün de 1,25 do lar dan da ha az pa ray la ge çi nen in san la rýn sa yý sý nýn, 2015 yý lýn da 883 mil yon ci va rýn da ol ma sý nýn bek len di ði i fa de e dil di. Seçim yarýþý bayrakçýlara yaradý 12 Haziran da yapýlacak genel seçimler öncesi siyasî partilerin bayrak taleplerine yetiþmeye çalýþan üreticiler yoðun mesaiye baþladý. Milletvekili adaylarýný belirleyen siyasî partiler, propaganda dönemine girdi. Halka projelerini anlatacak olan siyasiler, çeþitli büyüklüklerde parti bayraðý yaptýrmaya baþladý. Partinin amblemi, lider fotoðrafý ve siyasî sloganlarýn yer aldýðý bayraklar, kýsa süre içerisinde parti binalarý ve seçim bürolarýný süsleyecek. Bayrak sipariþlerinin baþlamasýyla yoðun bir mesaiye baþlayan firmalar, sipariþlerin erken baþlamasýndan memnun. Tekstil sektörünün merkezi konumundaki Bursa da bayrak üretimi yapan Karanfil Bayrak Sahibi Selahattin vþar, bu süreçte 5 milyona yakýn sipariþ aldýklarýný belirtti. Seçim dolayýsýyla partilerin büyük bir yarýþýn içine girdiðine dikkat çeken fþar, bunun da bayrak üreticilerine yaradýðýný söyledi. Seçimleri dört gözle beklediklerine dikkat çeken fþar, bunu fýrsat bilerek kasabýndan lokantacýsýna kadar herkesin bayrak üretimi yaptýðýný kaydetti. Bursa / cihan MSK a þüpheli iþlem ihbarý yaðdý ML Bakanlýðý Malî Suçlarý raþtýrma Kurulu na (MSK) geçen yýl 19 bin 804 iþlem tipi için þüpheli iþlem bildiriminde bulunuldu. Tefecilik ve dolandýrýcýlýk da MSK a en fazla iletilen olaylar arasýnda yer aldý. MSK 2010 ýlý Faaliyet Raporu ndan derlen bilgilere göre, Kurula geçen yýl 10 bin 251 þüpheli iþlem, 107 Savcýlýk ve Mahkeme talebi, 433 de diðer olaylara iliþkin bildirim geldi. 10 bin 251 þüpheli iþlem bildiriminde 19 bin 804 iþlem tipine yönelik uygunsuzluk iletilirken, þüpheli iþlemlerin 9 bin 968 i bankalar, 148 i sigorta ve emeklilik þirketleri, 70 i finansman, faktoring, finansal kiralama ve yatýrým þirketleri, 28 i aracý kurumlar, 25 i PTT Genel Müdürlüðü, 11 i döviz bürolarý, 1 i de noterler tarafýndan Kurula gönderildi. Bu arada 2005 yýlýnda 352, 2006 yýlýnda 1.140, 2007 yýlýnda 2.946, 2008 yýlýnda 4.924, 2009 yýlýnda da olan þüpheli iþlem sayýsýnda geçen yýl 10 bin sýnýrý da aþýlmýþ oldu. Þüpheli Rus ya i le vi ze siz dö nem baþ la dý TÜR K ve Rus ya a ra sýn da ki vi ze siz do la þým baþ lar ken, ilk vi ze siz ül ke ye gi riþ ya pan TH mü ret te ba tý ol du. TH nin s tan bul dan kal kan ve 01:50 de Þe re met ye vo Ha va a la ný na i niþ ya pan u ça ðý nýn kap ta ný Cenk Ol gun ve 8 ki þi lik mü ret te ba tý baþ kent Mos ko va da Rus ya ya vi ze siz gi ren ilk ki þi ler ol du. Kap tan Ol gun, Rus ya ya vi ze siz gi riþ ya pan ilk Türk ler ol mak tan mut lu yuz. Her ke se ha yýr lý ol ma sý ný di li yo rum. Güm rük te hiçbir so run ya þa ma dýk. Pa sa port la rý mý zý gös te rip gir dik di ye ko nuþ tu. Rus ya nýn ka te rin burg ve Mos ko va þe hir le rin den ta türk Ha va li ma ný na ge len yol cu lar da, her han gi bir so run la kar þý laþ ma dan Tür ki ye ye vi ze siz gi riþ yap tý. ol cu lar dan tu rizm ci n na Kay so ro va, uy gu la may la il gi li dü þün ce le ri ni Türk çe o la rak Çok gü zel, mut lu yuz söz le riy le di le ge tir di. Þe re met ye vo / n ka ra / a a Bir yýl da 44 mil yon in san yok sul laþ tý DÜ Ban ka sý Baþ ka ný Ro bert Zo el lick e ko no mik kriz den çýk ma ya baþ la nýr ken yok sul lar i çin en bü yük teh li ke nin yük sek ve de ðiþ ken gý da fi yat la rý ol du ðu nu söy le di. Zo el lick, ge çen yý la ký yas la gý da fi yat la rý nýn yüz de 36 art tý ðý ný ve 44 mil yon in sa nýn da ha yok sul laþ tý ðý ný kay det ti. IMF-Dün ya Ban ka sý ba har top lan tý la rý çer çe ve sin de ba sý na a çýk la ma da bu lu nan Zo el lick, gý da fi yat la rý nýn Or ta do ðu ve Ku zey f ri ka ül ke le rin de kri zin bir sebebi ol ma sa da þid det len di ri ci bir fak tör ol du ðu nu i fa de e de rek Gý da fi yat la rýn da ki yüz de 10 luk bir ar týþ 10 mil yon, yüz de 30 luk bir ar týþ i se 34 mil yon ki þi yi da ha yok sul lu ða i ti yor de di. U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Do mi ni qu e Stra uss-kahn i se kü re sel e ko no mi de dü zel me ye kar þýn be lir siz li ðin hâ lâ sür dü ðü nü söy le di. Kü re sel e ko no mi nin ö nün de ki teh dit ler den bi ri o la rak da iþ siz li ði gös te ren Kahn, ge li þen e ko no mi le ri teh dit e den en ö nem li un su run a þý rý hýz lý bü yü me ol du ðu nu di le ge tir di. Ö te yan dan Dün ya Tü ke ti ci ler Bir li ði mek tu bu, Was hing ton da bir a ra ya ge le cek G20 ül ke le ri li der le ri ne ve ril mek ü ze re im za la nýr ken, mek tup ta, ya pý lan top lan tý nýn fi nans ku ru luþ la rý ta ra fýn dan a cý ma sýz ca sö mü rü len tü ke ti ci le rin ma li a lan da ko run ma sý i çin bir fýr sat ol du ðu di le ge ti ril di. K C KÜ R SL KR Z Ö L MK Ç LÞ M SÐ L DI G-20 ül ke le ri, fi nan sal kri zi nin tek ra rý ný ön le me ye dö nük pla nýn par ça sý o la rak, ül ke le rin e - ko no mi po li ti ka la rý nýn, kü re sel e ko no mi ye ge tir di ði po tan si yel risk le ri öl çe cek bir çer çe ve ü ze rin de an - laþ ma ya var dý. G-20 ül ke le ri Ma li ye Ba kan la rý ve Mer kez Ban ka la rý Baþ kan la rý Top lan tý sý, BD nin baþ ken ti Was hing ton da ya pýl dý. Top lan tý da Tür ki - ye yi, Ha zi ne Müs te þa rý b ra him Ça nak çý ve Mer kez Ban ka sý Baþ kan ar dým cý sý b ra him Tur han tem sil et ti. Top lan tý nýn so nuç bil di ri si ne gö re, G-20 ül ke le - ri, fi nan sal kri zi nin tek ra rý ný ön le me ye dö nük pla nýn par ça sý o la rak ül ke le rin e ko no mi po li - ti ka la rý nýn, kü re sel e ko no mi ye ge tir di ði po tan si yel risk le ri öl çe cek bir çer çe ve ü ze rin de an laþ ma sað - la dý. Bu na gö re, po li ti ka la rý kü re sel is tik ra ra teh dit o luþ tu ran ül ke le ri ta ným la mak i çin bir ta ra ma sü re ci pro se dü rü iz le ne cek. Bu kap sam da, G-20 ül ke le ri nin ta ma mý, da ha ön ce den ü ze rin de uz la þý lan pa ra - met re ler te me lin de e ko no mi le ri nin sað lý ðý ko nu - sun da test ler den ge çe cek. y rýn tý la ra ba kýl dý ðýn da, i ki a þa ma dan o lu þa cak ta ra ma sü re ci nin bi rin ci bö - lü mün de, bütün G-20 ül ke le ri, ka mu bor cu ve büt - çe a çý ðý, ö zel ta sar ruf lar ve ö zel ke sim borç lu lu ðu i - le dýþ den ge yi teþ kil e den ti ca ret den ge si, net ser - ma ye gi riþ le ri ve trans fer ler ol mak ü ze re i ki tür gös ter ge ü ze rin den dört fark lý yak la þým la in ce le ne - cek. Bi rin ci a þa ma nýn ar dýn dan, be lir le nen dört yak - la þým dan en az i ki sin de ýs rar lý þe kil de bü yük den ge - siz lik ler gös te ren ül ke ler, i kin ci kez da ha de rin bir a - na li ze ta bi tu tu la cak. Bu ra da da bu den ge siz lik le rin ne de ni or ta ya çý ka rýl ma ya ça lý þý la cak. Di ðer bir de - yiþ le, IMF, ül ke le rin borç dü zey le ri, büt çe a çýk la rý ve ti ca ret den ge le ri ne ba ka rak, po li ti ka la rý nýn kü re sel e ko no mi yi ris ke a týp at ma dý ðý nýn ve bu po li ti ka la rýn de ði þip de ðiþ me me si ge rek ti ði nin tesbi ti ni ya pa - cak. Bu ta ra ma sü re ciy le, güç lü, sür dü rü le bi lir ve den ge li bir bü yü me yi sað la ma ya yö ne lik 2011 y - lem Pla ný ný bi çim len di re cek dü zel ti ci ve ko ru yu cu ön lem ler, Fran sa nýn Can nes ken tin de dü zen le ne - cek zir ve de li der ler ta ra fýn dan tar tý þý la cak. Bu nun ya nýn da, bu sis te min bað la yý cý ol ma dý ðý, an cak ül - ke le ri po li ti ka la rý ný gö nül lü o la rak de ðiþ tir me ye ik na et mek i çin grup bas ký sý o luþ tur ma nýn a maç lan dý ðý i - fa de e di li yor. Top lan tý nýn so nuç bil dir ge siy le il gi li dü - zen le nen ba sýn top lan tý sýn da da G-20 Dö nem Baþ - ka ný Fran sa nýn Ma li ye Ba ka ný Chris ti ne La gar de, an - laþ ma yý, ge le cek te ki fi nan sal kriz le ri ön le mek ve kü - re sel e ko no mi yi ye ni den can lan dýr mak i çin iv me yi de vam et ti re cek ö nem li bir ba þa rý o la rak ta ným la dý. Bil di ri yi de ðer len di ren Tur han, i kin ci ö nem li ko nu - nun u lus lar a ra sý pa ra sis te mi ol du ðu nu i fa de e - derek, Bu ko nu da da ö zel lik le u lus lar a ra sý pa ra sis - te miy le il gi li IMF in gö ze ti mi ni güç len dir me ö nün de bir e ði lim or ta ya çýk tý de di. Was hing ton / a a iþlem tiplerine göre de en fazla þüphe çekici olay nakit iþlemlerde yaþandý. Kuruma iletilen her 100 þüpheli iþlemden 23 ünü þüpheli nakit iþlemleri oluþturdu. Geçen yýl savcýlýk ve mahkemeler tarafýndan yapýlan deðerlendirme ve inceleme taleplerinin sayýsý da 107 olarak belirlendi. Böylece 2005 yýlýndan sonra savcýlýk ve mahkemelerin MSK a bildirdiði olay sayýsý ilk kez geçen yýl 100 ü aþtý yýlýnda MSK a gelen adlî talepler ile diðer bildirimlerin olay tiplerine göre daðýlýmýnda ilk sýralarý vergi kaçýrma, tefecilik, gümrük mevzuatýna aykýrýlýk, karapara aklama, dolandýrýcýlýk ve uyuþturucu madde ticareti aldý. 540 bildirimin 127 sini vergi kaçýrma, 82 sini tefecilik, 54 ünü gümrük mevzuatýna aykýrýlýklar, 47 sini karapara aklama, 45 ini dolandýrýcýlýk, 22 sini uyuþturucu madde kaçakçýlýðý, 20 sini kaynaðý belli olmayan kazançlar, 157 sini de ihaleye fesat karýþtýrma olaylarý oluþturdu. nkara / aa U lus la r a ra sý ö dül ay gan Çan ta nýn TÜRK'D de ö zel lik le kýz ço cuk la rý nýn fa vo ri si o lan çiz gi film kah ra man la rý nýn Tür ki ye, Do ðu v ru pa, Or ta Do ðu, Rus ya, Tür ki Cum hu ri yet ler de ki çan ta ve kýr ta si ye ü rün le ri nin li sans hak ký na sa hip ay gan Çan ta ve Kýr ta si ye, tal yan li sans þir ke ti Ra in bow ta ra fýn dan dün ya da ki li sans hak ký na sa hip bütün çan ta ü re ti ci le ri a ra sýn dan se çi le rek ý lýn n yi Fas hi on Çan ta Ko lek si yo nu ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. ko no mi Ser vi si

12 12 17 S 2011 PZR PZROL Tasfiye Hayret! Bugün doðum günümmüþ GÇTÐMZ Pa zar te si gü nü mil let ve - ki li a day la rý nýn ke sin leþ miþ lis te le ri yük sek se çim ku ru lu na ve ril di. Bir çok a da yýn se vin di ði tab lo kar þý - sýn da, sa yý ca da ha faz la o lan a day a - day la rý i se sü kû tu ha ya le uð ra dý lar. Söz ko nu su ze va týn bir kýs mý bu du - ru mu ol gun luk la kar þý lar ken, bü yük Köþeden ROL OKUTUCU ro lo ku tu cu.com bir kýs mý da ze hir zem be rek a çýk la ma - lar da ve ey lem ler de bu lun du lar. Ki mi si küs tü ko nuþ mu yo rum sen - le de di. Ba zý sý kra va tý ný mec lis mik ro - fo nu na as tý. Ki mi si ahh u lenn, har ca - dý lar be ni di ye ar ka daþ la rý na a ra besk çek ti. Bu nu se nin ya ný na ko mam baþ kannnn di yen ler ol du. Da ha diþ lek o lan lar sah ne al dý ve bun lar þim di be ni yaz ma dý lar ya, ba - kýn gö rün, bu par ti en az yüz de 5 oy kay be de cek di ye ke ha net ler de bu lun - du lar. r tist o lan lar Ha ni? Se nin a dýn Ke - mal di ya! e ol du? de di. Has sas ya pý da o lan lar te le fo nu nu ve ken di le ri ni ev le ri ne ka pat tý lar. Hat ta ken di le ri ni bi le ken di le ri ne ka pat tý lar. (Bu cüm le den ben de bi þi an la ma dým.) Ba kan o lan lar ba zý tö ren le ri giz li den giz li ye boy kot et ti. n i nat çý o lan la rý i se a day gös te ril - me yin ce dört na la ko þa rak tan (va kit so na er mek ü ze rey di!) ba ðým sýz a day - lý ðý na baþ vur du lar. Ve gün de min or ta ye ri ne bom ba gi - bi, par don pýt di ye düþ tü ler. Þah sen ben ar ka daþ la rýn bu çýr pý - nýþ la rý na ü zü lü yo rum. Val la kar de þim, be nim e lim de ol sa he pi ni zin ve kil ol ma sý ný is ter dim, a ma ol mu yor iþ te. Ol sa dük kân si zin. Ta biî bu a ra da par ti i da re ci le ri ne de hak ver mek lâ zým. Öy le ya bu ka dar a - da yý na sýl ka bul et sin ler? O la bi le cek ve kil sa yý sý 550. Tu tup bu nu ya pa cak hal le ri yok. Te ma yül di ye bi ri si var, o da dik ka te a lý ný yor bi li yor su nuz. son ra ko ca man bir dö nem ça lýþ - ma la rý nýz mut la ka iz len miþ ve pu an - lan mýþ týr. Ve bel ki de not lar ký rýk ol du ðu i çin kar - ne niz sý nýf geç me ye de el ve riþ li de ðil dir di - mi? Siz bel ki de sýrf ve - kil li ðin sað la dý ðý ak se - su ar i le ke ra me te gark ol du ðu nu zu veh met ti - niz! i ne kim bi lir ki, o kol tuk la rý si ze i le le bet he di ye et tik le ri - ni bi le san dý nýz. (Ha di ca ným! nan mý - yo rum!) ða bey le rim ve de do zer gi bi sert mi zaç lý tey ze ci ðim, siz bu ve kil li ðin 4 yýl da bi te ce ði ni bil mi yor muy du nuz? Se çim za ma nýn da a day o lur ken bun la rýn he sa bý ný yap ma dý nýz mý? Bel ki de i çi niz den ba na bir ay lý ðý na ve kil maz ba ta sý ver sin ler de son ra al - sýn lar bi le de miþ si niz dir! Si zin ö nü nüz de tam 70 mil yon ki þi da ha sý ra bek li yor a ma. Siz gi de cek si niz ye ni le ri ge le cek. On lar gi de cek en ye pis ye ni le ri ge le - cek. Bu böy le de vam e de cek. Hep siz le, hep siz le çe kil mez ki a ma. Þim di e fen di ce gi dip men sup ol du - ðu nuz par ti ler de kal dý ðý nýz yer den de - mok ra si a dý na mü ca de le et me ye baþ - la yýn. ap maz sa nýz ne o lur? De mok ra si ye çi zik at mýþ o lur su nuz. Son ra cý ðý ma ül ke miz in san la rý ný da ya nýlt mýþ ol du ðu nuz i çin üz müþ o lur - su nuz. On la rýn Biz bu kol tuk sev da lý la rý ný mý seç miþ tik? so ru su nu sor ma la rý na sebep o lur su nuz. Ha di ba ka lým, biz bir þey gör me dik, duy ma dýk. Ça lý þýn ve de mok ra si ka zan sýn. ma tek rar, sil baþ tan ya ni çay cý lýk - tan baþ la yýn a ma. DOÐUM gün le ri ni ö nem se mez dim. Ö zel gün le ri tit - rek bir duy guy la dün ya nýn en ö nem li gü nü i lân e den - le ri kü çüm se di ðim de ol muþ tu. Ken di do ðum gü nü - nü ken di or ga ni ze e den ler den de ol ma dým. Be nim i - çin ha zýr lan mýþ ve sür priz ler le al tý i yi ce ý sý týl mýþ eð - len ce ler den mem nun ol sam da, ba na sa rý lan la rýn sýr - tý na pýt pýt vu rur ken göz le rim hiç bir za man dol ma - mýþ týr. O gün öð le va kit le ri ne ka dar kim se nin be ni kut la ma mýþ ol ma sý ný pek ö nem se me miþ tim. Sa hil de kýr mý zý çay i çer ken ken di ken di me, e e yaþ da bir hay li ol du, ha di ba ka lým gi bi da ha çok diþ siz a ðýz la ra ya ký þa cak mo no log lar la ken di ken di me eð le ni yor - dum. Son ra va kit i ler le dik çe bir þey ler ol ma ya baþ la dý, duy gu la rým ya vaþ ya vaþ de ði þi yor du. r týk çay la rý ard ar da iç mem den mi, yok sa de niz man za ra sý nýn ke de ri i ma e den gü zel li ðin den mi bil - mi yor dum, bir sý kýn tý çök tü i çi me. Ta mam, bir þö len bek le mi yor dum, a ma en a zýn dan bi ri le ri a ra ya bi lir di. Sa at ler geç tik çe, do ðum gün le ri ni ö nem se me yen ka - len der tav rým gev þe me ye baþ la mýþ tý. O gü ne de ðin, ya rý en te lek tü el bir bi linç le ö zel gün le ri sal la ma ma nýn giz li ha va sý ný a tan ben, ken di mi ya pa yal nýz ve u nu tul - muþ his set me ye baþ la mýþ tým.. e e iþ te böy le oð lum, ya pa yal nýz sýn þu ha yat ta ben ze ri cüm le ler ku rar ken bu se fer dal ga geç mi yor dum. U zak la þan bir ge mi nin dü dü ðü, þen kah ka ha lar la cad de den ge çen bir grup, a yak la rý mýn et ra fýn da do la nan ke di, me kân da ça lan dert li Fran sýz mü zi ði gi bi ke de ri hatýrlatan þey ler bir - le þip yal nýz lý ðý mý gü zel ce o va la dý lar. Sportif öðüt Ð, e þi ne i yi dav ran ye ðen.. O nu son za man lar da çok ü zü yor sun ye ðen.. Sev di ði ye mek le ri yap ye ðen.. De rin dü þün ce le re dal ma sý na en gel ol ye ðen.. O na geç miþ ten bah set ye ðen.. Ma zi nin ne ka dar gü - zel ol du ðu nu, hat ta þan þe ref le do lu ol du ðu nu an lat ye ðen.. k þam la rý mut la ka ye ðen, gez me ye ev o tur ma la rý na gö tür ye ðen.. Park lar da bah çe - Bak tý ðým her þe yi bir hü zün ak se su a rý na çe vi ri yor - dum. Dö nü þüm yok tu ken di ken di me yað dýr dým bir ke der sa ða na ðý na tu tul muþ tum. Bir sü re son ra ça yý bý ra kýp ke de ri su la mak ko nu sun da da ha þýk bir ak se - su ar o lan ko la ya dön düm. (san ki o an bi ri a ra yýp do - ðum gü nü mü kut la sa bü tün bu ha va bo zu la cak tý. n - san ev lâ dý ba zen ken di o luþ tur du ðu bir du ru mun en i yi o yun cu su ol mak ko nu sun da can hý raþ bir per for - mans ser gi le me ye ba yý lý yor) ko la yý i çer ken bütün ar - ka daþ la rý mý i çim den tek tek zik re de rek on la ra si tem - le ri mi sun dum. Son ra a i lem gel di ak lý ma; ke li me le re vu rul sa, ha di ba bam u nut muþ tur, yaw an ne sen de mi u nut tun? Oð lu nu böy le bed baht, yal nýz, sev gi siz bý rak týn gi bi çok kö tü þi ir le re ben ze yen dü þün ce le re dal dým. yi ce a ra besk leþ me ye baþ la mýþ tým. Bi raz ön ce a yak la rý mýn et ra fýn da do la nan ke di yi bul sam boy nu na sa rý la cak tým, de ni ze düþ sem dü - dü ðü mü ça lýp bir va pur gi bi u zak la þa cak tým. Bir hüz nü ken di ken di me baþ lat mýþ, bü yüt müþ, þim di de al týn da e zi li yor dum. Ke der den fe na hal de yaþ - ler de do laþ ma sý ný sað la ye ðen.. He le ke sin lik le ye ðen ev de te le viz yon sey ret tir me ye ðen.. Ha ber ler den u zak tut ye ðen.. He le maç prog ram - la rý ný, yo rum la rý, gol le ri gör me sin ye ðen.. Geç miþ te ya þa sýn, bu gü ne gel me sin ye ðen.. Þim di ni ye di yor sun bi li yo rum ye ðen.. Se nin ko can Ga la ta sa ray lýy mýþ ya ye ðen.. Ga la ta sa ray da ye ðen bu se ne çok kö tü du rum da ya ye ðen.. Sa kýn maç la ra bak ma sýn ye ðen.. s ki maç la rý bu - la bi lir sen ye ðen on la rý sey ret tir ye ðen.. Ta biî, duy dum ki ye ðen sen de Fe ner bah çe liy miþ sin ye ðen.. Þim di gý cýk lý ðý na kýz dýr ma ya sýn ko ca - ný ye ðen, ye ðen ci ðim.. BR FIKR / KSIM FRÞDOÐLU Rüyadaki baklava BRBRD ze ki i ki ar ka daþ bir za - man yol cu lu ða çý kar lar. ol la rý bir ka - sa ba ya va rýr. Ka sa ba nýn en zen gin ve en cö mert in sa ný bun la rý mi sa fir e der. Ký sa za man da ha ne sa hi biy le sa mi mî dost o lur lar. Ha ne sa hi bi çok sev di ði bu i ki ar ka da þa e lin den ge len bü tün iz - zet ve ik ra mý ya par. e mek a ra sýn da tat lý yý çok sev dik le ri ni, bil has sa bak la - va ya ba yý dýk la rý ný an lar ve ak þam o lup ya ta cak la rý sý ra da ha zýr lat tý ðý bir tep si bak la va yý o da la rý na gön de rir. ki ar ka daþ ye me ði faz la ka çýr dýk la - rýn dan tat lý yý ye me ye me cal le ri yok tur, a ma yi ne de göz do yum suz lu ðu tat lý yý ye mek i çin bir u sûl bu lur lar. Kim da ha i yi rü ya gö rür se, bak la va yý o yi ye cek tir. Sa bah kal kar lar ve bi ri di ðe ri ne n - lan mýþ tým O gün bir do ðum gü nü kut la ma sý ya - þa sam muh te mel sý ký lýr dým, a ma bir kut la ma yok - tu ve si tem e di yor dum.. Ken di ken di mi sü rek li dürt tü ðüm ge ce nin za val lý fi na li bu dur. O gün kim se nin ya þa dý ðým fýr tý na lar dan ha be ri ol ma dý. Bir va pur dü dü ðü ne an lam lar yük le ye rek, bir ba lý - ða a kýl ve re rek, ya kýp yýk tým dün ya yý. Ken di o luþ - tur du ðum dün ya dan ar ka da þý mýn a ra yýp ma ni dar bir ses to nuy la, er de sin oð lum sen de me siy le kur tu la bil dim. Ta ma mýy la ger çek dün ya ya dö nü - þüm se gar so nun ge tir di ði he sa bý gör me me denk dü þer. Hýz la e ve dön düm. Sa lon da be ni bek le yen sür pri zi, kli þe mi li þe de me den bü tün sa mi mi ye - tim le ku cak la dým. Sa rýl dý ðým ar ka daþ la rý mýn sýr tý - na pýt pýt vu rur ken göz le rim bir do lup bir bo þa lý - yor du. 26 ya þýn day dým Bir den de lik li yor ga ný mýn ke na rýn da du ran bir pa - ke te gö züm i liþ ti. Ü ze rin de hay laz ve çay lak o lum do ðum gü nün ha yýr lý o la di ye ya zý lý o lan an ne min ba na gön der di ði ço cuk me za rý a yak ka bý la rý al dým, kok la ma ya ko yul dum.. Fab ri ka ko ku su sin miþ ti iç le - ri ne, a ma yi ne de köy den gel miþ ol ma sý ha se biy le sa - rýl dým on la ra.. on la rý bir ke na ra bý rak týk tan son ra sa - nal i le ti þi min ya ni (fa ce bo ok ve twit te rin) ko lu na ken - di mi at tým, es ki den yap tý ðým es pri le ri bi le be ðen me - yen her kes, þim di be nim do ðum gü nü mü kut lu yor du u fa cýk bir me saj la.. Ka pi ta liz min yü zü ne bir þa mar in - di rip, twit ter da ta kýl ma ya baþ la dým, a ma bu ge len 26 ya þý mý sev me dim hiç lat sa na rü ya ný der. r ka da þý baþ lar an - lat ma ya: zi zim ken di mi yem ye þil bir yer de bul dum. Der ken i ki ta ne ka nat ta kýl dý ba na ve ha va lan dým. e di kat gök le ri yýl dý rým hý zýy la ge çe rek doð ru - ca Cen ne te var dým. man a zi zim, ney di o gü zel lik? n lat ma ya ke li me bu la mý yo rum. Sen de an lat sa na rü yâ ný, ne gör dün rü yan da? Þey, ben mi? Se ni rü yâm da gör - düm. Bak tým ye di kat gök le ri ka te - de rek Cen ne te va sýl ol dun. d ris - ley his se lâm ýn cen ne te gi rip çýk ma - dý ðý gi bi bu da çýk maz, de dim. Kim bi lir þim di o ra da ne ler yi yor, üç ku - ruþ luk bak la va ya mý te nez zül e de - cek? di ye ben de kalk tým bak la va yý bir gü zel sün net le dim. se ri i lân lar S R L L RI IZ Ç e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve ðitim Sektöründe çalýþacak ngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: y Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DVRMÜLK fyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk ot: raba ile takas olunur. Gsm: L M Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nlektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman kça Bahçelievler/stanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne - þit me n ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur n tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man ýl maz Mah. Ký zý lay Cad. o:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin n gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. r ti bat tel : n h li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n H R CT ÇI FR M - LR L Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de n gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar l çe si dir. r ti bat Te le fo nu: (0542) K R LIK D R nkeçiören ktepede 3+1 rtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý þhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý þyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m eni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndk M Ö VÇ LR h - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re r ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) S TI LIK D R nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 sansörlü Isý zalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden nkara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya p. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden D Z L'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n S H B D D Z L Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) S TI LIK R S n rnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý arý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n rnavutköy akkaþ Mahallesinde, Sahibinden eni ol Güzergahýna Cephe, 500m TL 1000m TL 1000m TL Takas, Taksit apýlýr. MUHTLF yerler için bizi arayýnýz n rnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý ola Cepheli Köy çerisinde lektriði suyu çekilebilir. 1000m 2 rsa Tamamý 'e vade yapýlýr n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden alovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi rkasý Koruluk Parký yaný rsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n znik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller stanbula 2 saat alovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n r na vut köy a kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n K S R 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk V SI T n 2006 G ZL L so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /nkara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /nkara Ç ÞT L n teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4-Blu e i tal yan 790TL To - ma set to tal yan 990TL ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze b di pek çi Ma hal le - sin de (Tren s tas yo nu a ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek s ti yo rum K L T n KF LÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu Z Pazarlama þirketimize ait seri nolu irsaliye faturamýz 06 D 3467 plakalý aracýmýzdan çalýnmýþtýr. sa Keleþ

13 L - SÐLIK 17 S 2011 PZR 13 ÇOCUÐUUZ DÞ HKMD KORKUOR MU? HR ÇOCUK DÞ HKM GTTÐD KORKU ÞR, CK KORKUSUU RSZ OLRK PKÞTRMK DOÐRU DÐLDR. BU OKTD HSSS DVRILMLIDIR. Çocuklar diþ hekimleri hakkýnda duyduklarý negatif söylemleri benimser ve korkuya kapýlýrlar. HKMLR BÜÜK SORUMLULUK DÜÞÜOR KIÞ L OÐ LU, ço cuk lar da ki diþ he ki mi kor ku su nun a þýl ma sý i çin he kim le re bü yük so rum - lu luk düþ tü ðü nü, diþ he kim le ri nin ilk te da vi a þa ma sýn da ço cuk la ra o lum lu ge le cek dav - ra nýþ lar ser gi le me le ri nin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Kýþ la oð lu, le ri ki se ans lar da ço cu ða ve a i le si ne uy gu la na cak te da vi ko nu sun da bil gi ve ril me li, ço cuk la ra uy gu la nan te da vi se ans la rý eð len ce li ha le ge ti ril me li dir de di. ÇOCUKLR SIK SIK KOTROL GÖTÜRÜLML ÇO CUK L RI diþ kon trol le ri nin 1 ya þýn dan i ti ba ren baþ la ma sý nýn ge rek ti ði ni söy le yen Dr. Kýþ la oð lu, bu þe kil de ço cuk la rýn diþ he kim le ri ne da ha ko lay a lý þa bi le ce ði ni be lir te rek, sýk kon trol le rin er ken teþ his i çin de ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ço cuk la rý diþ he ki mi kor ku sun dan kur tar mak a dý na a i le le ri u ya ran Kýþ la oð lu, ço cuk la rý diþ sað lý ðý e ði ti mi ne a lýþ týr mak ve bu kor ku yu aþ mak a dý na se vim li diþ fýr ça la rý ve diþ ma cun la rý ný ö ner di. O KUL se çi mi ço cu ðun ge le ce ði i çin çok ö nem li. Bir çok a i le nin doð ru o kul se çi - mi yap ma ko nu sun da ka fa sý ka rý þýk. i le, ço cu ðu nun han gi o ku lun en i yi e ði li - mi ve re bi le ce ði ko nu sun da en di þe li. Bir ço cu ðun ve li si ol mak ger çek ten ö - nem li bir so rum lu luk. O nun a dý na ka rar lar ve rir ken bel ki de ge le ce ði - nin ö nem li bir bö lü mü nü þe kil len di ri yor su nuz. He pi miz bu nun bi - lin cin de yiz. Bu ne den le, ken di miz a dý na ka rar lar ve rir ken da ha ra ha týz. Ço cuk la rý mýz a dý na ka rar ve rir ken i se çok kuþ ku cu yuz. a yan lýþ ka rar ve rir sek! He le söz ko nu su e ði tim i se i þi miz da ha da zor. Ka rar ve rir ken ne le ri göz ö nün de bu lun dur ma lý yýz? Tür ki - ye de, bi rey ve ku rum la ra yö ne lik, de ðer len dir me, de ði þim ve ge li - þim a lan la rýn da da nýþ man lýk ya pan DB Dav ra nýþ Bi lim le ri ns - ti tü sü nden Kli nik Psi ko log Ol cay Gü ner, an ne ba ba la rýn 5 a dým - da o kul se çi mi i le il gi li þu yön te mi uy gu la ma la rý ný ö ner di. þ te DB ye gö re 5 a dým da o kul se çi mi nin püf nok ta la rý: ubek len ti le ri ni zi be lir le yin: l köð re tim ku ru mu se çer ken i çi mi ze bak ma lý ve ne ler bek le di ði mi zi belirlemeliyiz. n cak bu bek len ti le ri belirlerken de ger çe ðe uy gun o lup ol ma dýk la rý ko nu sun da e li miz den gel di ðin - ce ça ba gös ter me li yiz. Her þey den ön ce a i le nin sos yal, e ko no mik ve kül tü rel ya pý sý dik ka te a lý na rak, u zun va de li bir ge le cek pla ný i le o kul se çi mi ya pýl ma lý dýr. Plan la ma nýn sað lýk lý o la rak ya pý la bil me si i çin, o kul se çim sü re cin den bek len ti le rin ne ler ol du ðu, ha zýr la na cak bir lis te i le net bir þe kil de ta ným lan ma lý dýr. DÞ he kim le ri ne kar þý o lum suz ta výr lar ser gi le yen ve kon tro le git mek ten kor kan ço cuk lar, ye tiþ kin lik dö - nem le rin de de bu du rum dan ra hat sýz ol ma ya de vam e di yor. Diþ He ki mi Çað daþ Kýþ la oð lu ço cuk la rýn diþ he kim le ri ne kar þý duy du ðu o lum suz duy gu la rýn çe þit - li sebep ler den kay nak la na bi le ce ði ni ve çok ba sit yön - tem ler le de a þý la bi le ce ði ni a çýk la dý. V BBLR HSSS DVRMLI Her ço cuk o lum suz bir çok kor ku ya þar fa kat bu kor ku la rý yer siz cüm le ler le pe kiþ tir mek doð ru de ðil - dir. n ne ve ba ba la rýn bu ko nu da has sas dav ran ma sý ge re ki yor. Çün kü ço cuk lar da bu kor ku lar a i le le ri nin on la ra söy le di ði o lum suz söz ler den o lu þu yor di yen Diþ He ki mi Kýþ la oð lu, a ra maz lýk yap ma, yok sa se ni diþ dok to ru na gö tü rü rüm gi bi yan lýþ i fa de le rin ço - cuk la rýn diþ he ki mi kor ku su nu te tik le di ði ni söy le di. BVLR DÞ HKM DM ÖML i le nin ter cih et ti ði diþ he ki mi bü yük ö nem ta þý yor. be veyn le rin bu ko nu da ya þa mýþ ol du ðu kö tü de ne - yim ler ço cuk la rý da o lum suz yön de et ki ler. Ço cuk lar diþ he kim le ri hak kýn da duy duk la rý ne ga tif söy lem le ri be nim se ye rek kor ku ya ka pý lýr lar. Bu se bep le ya þa dý ðý - nýz kö tü de ne yim le ri müm kün ol du ðun ca ço cu ðu nu za an lat ma yýn di ye ko nu þan Kýþ la oð lu, ço cu ðun mut la ka gü ve ni len ve ön ce zi ya ret e di len bir diþ he ki mi ne gö tü - rül me si ni, doð ru diþ he ki mi ter ci hi nin ço cu ðun ilk diþ mu a ye ne sin de kor ku ya þa ma sý ný en gel le di ði ni vur gu - la dý. Kýþ la oð lu söz le ri ne Or ta mýn ço cuk la rýn dik ka ti ni çe ke cek o yun cak lar la do na týl mýþ ol ma sý ve pas tel renk ler le dö þen miþ ol ma sý, ço cuk la rýn dav ra nýþ la rý ný o lum lu yön de et ki ler. Ter cih ler bu yön de o lur sa ço - cuk lar hem ön yar gý lar dan hem de kor ku lar dan a rýn - mýþ o lur di ye de vam et ti. stanbul / eni sya 5 a dým da doð ru o kul se çi mi uh ti ya cý ný zý be lir le yin: h ti yaç lar i le bek len ti ler a ra sýn - da fark lý lýk lar o la bi lir. Bek len ti le ri miz ba zen ger çe ðe uy gun de ðil dir. Bu du rum da an ne ve ba ba la rýn ve li o la rak ne le re ih ti yaç la rý ol du ðu nu ve öð ren ci o la rak ço cuk la rý - nýn ih ti yaç la rýnýn ne ler ol du ðu nu belirlemeleri ve göz den ge çir me le ri ge rek mek te dir. Bu göz - den ge çir me yi ya par ken, gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nul ma sý, müm kün se psi ko lo jik ve pe da go jik des tek a lý na bi le cek uz man bir psi ko log ve ya pe da - gog dan des tek a lýn ma sý, an ne-ba ba la rýn bu sü - re ci da ha i yi þe kil de yö net me si i çin ö nem li kat - ký lar sað la ya cak týr. Bu a dým bek len ti-ih ti yaç a - na li zi baþ lý ðý al týn da de ðer len di ri le bi lir. uso ru la rý ný zý o luþ tu run: Bu a þa ma la rýn ar dýn - dan bek len ti ve ih ti yaç la ra yö ne lik o la rak an ne ve ba ba la rýn so ru lar o luþ tur ma sý ge re ki yor. So ru lar be lir le - mek an ne ve ba ba lar i çin çok ö nem li dir. Böy le lik le ço cuk - la rý ný ka yýt e de cek le ri o kul i le il gi li o la rak da ha faz la bil gi a - la bil me le ri ne de im kân sað la ya cak týr. DÐRLDRM KRTRLR ÐT M sa yý sý, ði tim Kad ro su - nun For mas yo nu ve Ka li te si, Sý nýf ba þý na dü þen or ta la ma öð ren ci sa - yý sý, Reh ber lik Hiz me ti O lup Ol ma - ma sý, Reh ber öð ret men le rin öð ren - ci ler le il gi len me sýk lý ðý, a ban cý Dil ði ti mi O lup Ol ma ma sý, Öð ren ci le - re su nu lan/ka tý la bi le cek le ri sos yal klüp, ak ti vi te, fa a li yet se çe nek le ri - nin o lup ol ma ma sý, Gü ven lik Ön - lem le ri, Bes len me Ko nu sun da ki Ö - zen, U la þým Ko lay lý ðý ve Ser vis ra - cý Se çe ne ði, Sað lýk Du ru mu na liþ - kin Ta kip, Öð ren ci-o kul- i le þ bir li - ði ne liþ kin ü rü tü len Ça lýþ ma lar O - lup Ol ma dý ðý ve O ku lun Ma li ye ti. Diþ He ki mi Çað daþ Kýþ la oð lu usi zin i çin uy gun il köð re tim ku rum la rý nýn lis te si ni ya pýn: n ne-ba ba la rýn doð ru so ru la rý be lir le dik ten son ra so ru la rý na ce vap ve ren ku rum la rýn lis te si ni yap ma la - rý nýn çok fay da lý o la cak týr. Bu ko nu da ya kýn çev re niz den duy duk la rý nýz si ze yol gös te - rir, a ma ye ter li ol ma ya cak týr. O lum lu ve ya o lum suz soh - bet le ri niz de yer a la bi len her ku rum gör me ye/a raþ týr ma ya de ðer dir. Ku rum la rý sý ra ya koy duk tan son ra hep sin den tek, tek ran de vu a la rak gö rüþ - me ye gi din. Ran de vu nuz e ði - tim-öð re ti min sür dü ðü, öð - ren ci le rin o kul da ol du ðu ta rih ve sa at ler de i se da ha þans lý sý - nýz. So ru la rý ný za ve ri len ce - vap lar ka dar gör dük le ri niz, ye tiþ kin ve ço cuk lar dan si ze yan sý yan lar bir o kul da so lu du ðu nuz ha va si zin i çin ö nem li ve ri ler o luþ tu ra cak týr. l lah ým be ni ya vaþ lat l lah ým, Be ni ya vaþ lat k lý mý sa kin leþ ti re rek kal bi mi din len dir... Za ma nýn son suz lu ðu nu gös te re rek bu te lâþ lý hý zý mý den ge le... Gü nün kar ma þa sý i çin de ba na son su za ka dar ya þa ya cak te pe le rin sü kû ne ti ni ver. Si nir le rim ve kaþ la rým da ki ger gin li ði, Bel le ðim de ya þa yan a kar su la rýn me lo di siy le yý ka, gö tür. Uy ku nun o bü yü le yi ci ve i yi leþ ti ri ci gü cü nü duy ma ma yar dým cý ol... n lýk zevk le ri ya þa ya bil me sa na tý ný öð ret; Bir çi çe ðe bak mak i çin ya vaþ la ma yý, Gü zel bir kö pek ya da ke di yi ok þa mak i çin dur ma yý, Gü zel bir ki tap tan bir kaç sa týr o ku ma yý, Ba lýk av la ya bil me yi, hül ya la ra da la bil me yi öð ret... Her gün ba na kap lum ba ða ve tav þa nýn ma sa lý ný ha týr lat. Ha týr lat ki ya rý þý her za man hýz lý ko þa nýn bi tir me di ði ni, Hayatta hý zý art týr mak tan çok da ha ö nem li þey ler ol du ðu nu bi le yim... Hey bet li me þe a ða cý nýn dal la rýn dan yu ka rý ya doð ru bak ma mý sað la. Ba kýp gö re yim ki, o nun böy le güç lü ve bü yük ol ma sý ya vaþ ve i yi bü yü me si ne bað lý dýr... Be ni ya vaþ lat l lah ým ve kök le ri mi hayat top ra ðý nýn ka lý cý de ðer le ri ne doð ru gön der me me yar dým et. ar dým et ki, ka de ri min yýl dýz la rý na doð ru da ha ol gun ve da ha sað lýk lý o la rak yük se le yim. Ve hep sin den ö nem li si... l lah ým Ba na de ðiþ ti re bi le ce ðim þey le ri de ðiþ tir mek i çin C S RT, De ðiþ ti re me ye ce ðim þey le ri ka bul et mek i çin SÜ KÛ T, ki si ni bir bi rin den a yýrt et mek i çin de KIL ver... -Bu ya zý mi lat tan 2000 yýl ön ce H - TT LR e a it ka lýn tý lar i çe ri sin de bu lu - nan bir du var ya zý sý na a it tir.- San ki bu gün ya zýl mýþ ve bu za ma nýn in sa ný nýn ya ra la rý na þi fa ve te sel li ol sun di ye söy len miþ gi bi De mek ki her a sýr da in sa nýn a cý la rý da, ar zu la rý ve du â la rý a þa ðý yu ka rý ay - nýy dý. n san hep mut lu lu ðu ve hu zu ru a ra dý, ba zen yan lýþ yer ler de ba zen de ol maz in san lar da Bütün ha ya tý ve sa - vaþ la rý bu duy gu yu ya ka la mak a dý na geç ti. Bek le me si ge re ken yer de koþ ma - yý, uç ma sý ge re ken yer de dur ma sý ge - rek ti ði ni san dý Sa vaþ ma lý mý, yok sa vaz geç me li mi? n doð ru o lan ney di? Þim di ne yap ma lý yým, na sýl dav ran ma - lý yým di ye de fa lar ca sor ma dý mý ken di - si ne? n kri tik za man lar da na sýl dav ra - na ca ðý ný bi le me mek le geç ti öm rü, bir - çok yan lýþ ka rar la rý nýn so nuç la rý ný ya - þar ken yaþ lan dý o muz la rý Ko þar ken ha ya tý da ha ça buk ya ka la - ya bi le ce ði ni dü þün dü Her þe yin hý - zý ný art týr dý, za ma nýn, yo lun ve sö - zün Her þey hýz lan dý, a ma biz yi ne koþ tur ma ya de vam et tik. Hep ye ti þe - ce ði miz yer ler, a ra ya ca ðý mýz ki þi ler ve bi tir me miz ge re ken iþ ler var dý. Za - man çok hýz lýy dý, a ma iþ ler çok tu Bit me yen yo ðun luk la rýn yor gu nu ol du kalp le ri miz r týk u yu sak bi le din le - mez ol duk Bütün gün u ya ran bom - bar dý ma ný na ma ruz kal dýk tan son ra, ge ce uy ku la rý ne ka dar sa ra bi lir di sa - va þýn ya ra la rý ný Oy sa ha ya tý fark et mek, on dan lez zet al mak, â ný ve i çin de ki le ri his se de rek ya þa mak, en ö nem li si de se ve bil mek i - çin ya vaþ la mak ge re ki yor. n cak ya - vaþ la dý ðýn da his se de bi li yor sun ya nýn - da ki ni ve o nun de ðe ri ni O nun þu an bu ra da ve se nin le ol ma sý nýn kýy me ti ni, du rup ba ka bil di ðin de gö re bi li yor sun. Hýz in sa ný sýð laþ tý rýp, de rin li ði ni e lin - den a lý yor. Ha ya ta yük le di ðin an la mý da u nut tu ru yor. Uð ru na ya þa dý ðýn her þey es ki si ka dar he ye can lan dýr mý yor se ni Hýz yo rup, tü ke tip, ta ru mar e di - yor al nýz bý ra kýp, yal nýz ol ma ný is ti - yor, dost la rýn bi le bu hý zýn i çin de sa na a ðýr gel me ye baþ lý yor þ te bu yüz den; Ru hu nun din len me si, sü kû net bul - ma sý ve hu zu ru his set me si i çin ya vaþ - la ma lý sýn. Se si ni se ven, su iç sin! H T kay na ðý su, ses sað lý ðý mý zýn da vaz ge çil me zi. Uz man lar, ses sað lý ðý ný ko ru mak i çin sa at ba þý bir bar dak su i çil me si ni ö ne ri yor. Su, ses tel le ri ni nem li tu ta rak, za rar gör me si ni ön lü yor. Ses tel le ri nin ku ru ma sý, a þýn ma ya sebep ol du ðu i çin bir çok so ru na da ze min ha zýr - lý yor. Dün ya da 16 i san ta ri hi Dün ya Ses Gü nü o la rak kut la ný yor. Bu gün de uz man lar top lu ma ses le ri nin sað lý ðý ný na sýl ko ru ya bi le cek le ri hak kýn da bil gi ler ve ri yor. Gün lük ha yat ta yan lýþ kul la ným so nu cun da ses tel le ri miz za rar gö re bi li yor. Ses ký sýk lý ðý nýn i ki haf ta dan faz la sür me si ba zen gýrt lak kan se ri nin ha ber ci si o la bi li yor. Bu sebeple ses sað lý ðý nýn ko run ma sý, gýrt lak kan se rin den de ko run mak an la mý na ge li yor. KBB Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Fer - han Öz, se si ko ru ma nýn bi rin ci ku ra lý ný þöy le a çýk lý yor: Her sa at ba þý bir bar dak su i çin. Gün de 10 bar dak su iç mek, ses tel le ri ni zi nem li tu ta ca ðýn dan se si ni zin de ko run ma sý ný sað - lar. Çün kü ses tel le rin de ki ku ru luk a þýn ma yý art tý rýr. stanbul / aa ude ðer len dir me: Bütün bu a þa ma lar dan son ra an ne ve ba ba la rýn bek - len ti ve ih ti yaç la rýn da de ði þik lik ler o la bi lir. n ne ve ba ba la rýn son o la rak ya pa cak la rý þey, e ði tim ku rum la rýn dan top la dýk la rý bil gi le ri bek len ti ve ih ti - yaç la rý nýn uy gun lu ðu a çý sýn dan i yi de ðer len dir mek tir. Bek len ti-ih ti yaç a - na li zi ve bil gi dos ya la rý nýn o luþ tu rul ma sýn dan son ra, an ne-ba ba lar, ken di - le ri ne uz man bir psi ko log ya da pe da gog ta ra fýn dan i le ti le cek o lan O kul Se çim Kri ter le ri For mu nu ken di baþ la rý na dol du ra bi lir ler.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý S 2011 PZR SPOR ÜST ÜST KZMIOR SZOU KC RISI, KD T 13 MÇLIK ÜST ÜST KZM RKORUU KIR- MK MCIL ÇIK BÞKTÞ, BU RID HÜZ 2 MÇ RT RD GLP GLMD. Deðiþen bir þey yok Gençlerbirliði karþýsýnda 2-0'lýk galibiyeti koruyamayan siyah-beyazlý ekip, bu sezon oynadýðý 51 resmi maçta en fazla 4 maçlýk galibiyet serisi yakalayabildi. SÜPR Lig'de Fi ya pý nö nü Sta dý'nda Genç ler bir li ði i le 2-2 be ra be re ka lan Be þik taþ, bu se zon lig de üst üs te ka - zan ma ya has ret kal dý.li gin i kin ci ya - rý sýn da üst üs te maç ka za na ma yan Be þik taþ, en son 14 ve 15. haf ta lar da Ga la ta sa ray i le Bur sas por'u mað lup e de rek art ar da i ki maç ga lip gel miþ - ti. Sü per Lig'in i kin ci ya rý sý na, ken di - ne a it 13 maç lýk üst üs te ka zan ma re - ko ru nu kýr mak a ma cýy la baþ la yan Be þik taþ, bu ya rý da he nüz 2 maç lýk se ri bi le ya ka la ya ma dý. K MÇ ÜST ÜS T K Z DI Be þik taþ, bu se zon lig de u zun sü - re li ga li bi yet se ri le ri ya ka la ya maz - ken, en faz la 2 maç üst üs te ga lip ge - le bil di. Lig de ge ri de ka lan 29 maç ta sa de ce 2 kez i ki maç lýk ga li bi yet se ri - si ya ka la yan si yah-be yaz lý lar, bun la rý da li gin ilk ya rý sýn da ger çek leþ tir di. 3 ve 4. haf ta lar da Kar de mir Ka ra büks - por i le n ka ra gü cü'nü mað lup e den Be þik taþ, 14 ve 15. haf ta lar da da Ga - la ta sa ray i le Bur sas por kar þý sýn da sa - ha dan 3'er pu an la ay rýl dý. MÐ LU B T S R S 3 Ga li bi yet se ri le rin de 2'yi a þa ma - yan Be þik taþ, mað lu bi yet ler de i se da ha u zun sü re li gra fik çiz di. Si - yah-be yaz lý lar, bu se zon bir kez 3, bir kez de 2 maç üst üs te mað lup ol du. Li gin ilk ya rý sýn da 7, 8 ve 9. haf ta lar da Trab zons por, Ma ni sas - por ve Kay se ris por'a ye ni len Be þik - taþ, i kin ci ya rý da da 21 ve 22. haf ta - lar da Fe ner bah çe i le n ka ra gü - cü'ne kar þý kay bet ti. FZ L 4'LÜK S R Bu se zon 3 kul var da top lam 51 res mi maç oy na yan Be þik taþ, bu kar - þý laþ ma lar i çin de de en faz la 4 maç lýk ga li bi yet se ri le ri ya ka la ya bil di. U F v ru pa Li gi'nde HJK Hel sin ki i le baþ la yan, a ðus tos ve ey lül ay la rý ný kap sa yan 4 maç lýk se ri, lig de ki Kar - de mir Ka ra büks por, n ka ra gü cü ve yi ne U F v ru pa Li gi'nde ki CSK Sof ya ga li bi yet le ri i le sür dü. ''Ka ra Kar tal lar'', i kin ci 4 maç lýk ga li bi yet se ri si ni i se Zi ra at Tür ki ye Ku pa - sý'nda ki Kon ya Þe kers por ve Ma ni - sas por, lig de ki Bu cas por ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda ki Trab zons por kar þý sýn da a ra lýk-o cak ay la rýn da ger - çek leþ tir di. Be þik taþ'ýn, res mi maç lar - da ki en kö tü dö ne mi i se 4 maç üst üs te kay bet ti ði bö lüm ol du. Þu bat a - yýn da lig de ki n ka ra gü cü ye nil gi si i le baþ la yan se ri, Di na mo Ki ev, Fe ner - bah çe ve yi ne Di na mo Ki ev kar þý laþ - ma la rý i le son bul du. Bu dö nem de 4 maç ta ka le sin de 13 gol gö ren si yahbe yaz lý lar, sa de ce 3 gol a ta bil di. Taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðratan Beþiktaþlý futbolcular Süper Lig'de 15. haftadan bu yana üst üste maç kazanamadý. FOTOÐRF:. FUTBOLCULR DOR? B ÞK TÞ'I genç fut bol cu su e cip Uy sal, Genç ler bir li ði kar þý sýn da i yi oy na dýk la rý ný be lir te rek, '' kin ci ya rý nýn ba þýn da i kin ci go lü bul duk a ma du ran top tan ve kon tra dan gol ye - dik. Üz gü nüz. Ö nü müz de Ga zi an teps por ma çý var. Bu ma çý i yi oy na yýp fi na le çýk mak is ti yo ruz'' dedi. Si yah- be yaz lý ta ký - mýn tec rü be li fut bol cu su b ra him To ra man, o yu nun kon - tro lü nün ken di le rin de ol du ðu nu i fa de e de rek, þun la rý söy le - di: ''Gir di ði miz po zis yon lar var. 2-0'dan son ra 3-0 ve ya 4-0 o la cak po zis yon la rý de ðer len di re me dik. Kon san tras yon kay bý ma çý 2-2'ye ge tir di. Fut bol da her za man cid di ol mak ge re ki yor. Ders çý ka ra ca ðýz'' kin ci gol de bü yük ha ta ya pan s ma il ko nu sun da i se b ra him To ra man, ''Fut bol ha ta lar o - yu nu. Ö nem li o lan ni yet. s ma il ilk gol de de a sist yap mýþ tý. Ken di ni ge liþ tir me si la zým. yi de oy nu yor ve mü ca de le e di - yor'' di ye ko nuþ tu. i hat Kah ve ci i se, ''So nuç ta 2-0'ý ko ru - ma maz ge re ki yor du. Bir ta ne du ran top tan bir de ba sit ha - ta dan do la yý gol ye dik. 2-0'dan son ra kim se ma çýn böy le bi te ce ði ni tah min et mez di. Çün kü her þey i yi gi di yor du, o - yun bi zim kon tro lü müz dey di a ma fut bol da böy le þey ler var. Be ra ber kal dý ðý mýz i çin üz gü nüz'' i fa de le ri ne kul lan dý. ki ta kým da haf ta i çi ku pa ma çý oy na ya cak. Be - þik taþ, Genç ler bir li ði ne o ran la ku pa rö van þýn da çok da ha ra hat. Bu na rað men tem po lu, ký ran ký ra na bir maç iz li yo ruz. lk ya rý Be þik taþ i kin ci ya - rý Genç ler bir li ði ma ça a sý lan ta raf. Be þik taþ ö nem li ek sik le ri ne rað men 2-0 ö ne ge çi yor. Bek len ti ler far kýn da ha da art ma sý yö nün de a ma ne ge zer. Bir ay son ra kar þý sý na çýk tý ðý ta raf ta rý nýn ö nün de e ðer i ki fark lý ö ne ge çip o ma çý a la mý yor san, üs te lik hü - cum da top kap tý rýp ar ka ya a tý lan top la (es ki has ta - lýk) be ra ber lik go lü nü ka len de gö rü yor san garp cep he sin de de ði þen bir þey yok de mek tir. Baþ kan ýl dý rým De mi rö ren in ge le cek yýl tek nik di rek tör lük i çin dü þü nü le bi le ce ði sin ya li ni ver di ði Tay fur Ha vut çu yap tý ðý o yun cu de ði þik lik le rin de i - sa bet sað la ya ma dý. Sü rek li, i ler de ka lan s ma il i, et - ki siz i hat ve l me i da'yý sa de ce sey ret ti. rnst, e cip ve b ra him To ra man ýn gay ret le ri ol ma sa 60. da ki ka dan son ra ki Genç ler bir li ði kar þý sýn da mað lup bi le o lu na bi lir di. Bu a ra da,tay fur Ha vut - çu nun hýz lý ra kip ler kar þý sýn da a ciz ka lýn ca kart lýk fa ul yap mak tan çe kin me yen Si vok u mut la ka u - yar ma sý ge re ki yor. i te kim, Genç ler bir li ði nin ilk go lü o nun ha ta sýy la ka za ný lan fri kik ten gel di. Bu o yun cu nun gör dü ðü kýr mý zý kart lar la Be þik taþ ýn ö nem li pu an lar kay bet ti ði ni de u nut ma ma lý. Her ne ka dar ku pa ya o dak lan mýþ o lun sa bi le, lig sý ra la ma sýn da a la ca ðý yer den do la yý Be þik taþ i çin her maç ö nem li dir. Üs te lik fi na list ol ma ih ti ma li yük sek o lan Genç ler bir li ði kar þý sýn da, i kin ci ya rý da oy na nan o yu na ba ký lýr sa, ku pa fi na li ni ka zan mak hiç de ko lay ol ma ya cak. Ku pa nýn kay be dil me si du ru mun da, v ru pa ku pa la rý i çin tek he def lig de dör dün cü ol mak. O nun i çin Genç ler bir li ði kar þý - laþ ma sý mut lak ka za nýl ma sý ge re ken bir maç tý, a - ma ol ma dý. l ginç tir, Cu ma gün le ri oy na dý ðý maç - lar da ge nel lik le pu an kay be den (ço ðun luk la be ra - ber lik) Be þik taþ, yi ne 2 pu a ný kay be den ta raf ol du. Trabzonspor'dan taraftara uyarý TRBZOSPOR Ku lü bü, bu gün oy na na cak Bur sas - por ma çýy la il gi li ta raf tar la rý dik kat li ol ma la rý ko nu - sun da u yar dý. Ku lü bün res mi in ter net si te sin den ya - pý lan a çýk la ma da, Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka nun ge re ði ku ral la ra ay ký rý dav ra nan ta raf tar la ra çok a ðýr ce za lar ve ri le ce ði be - lir til di. Ö zel lik le ku lü bün ce za al ma ma sý i çin U - F'nýn res pect (say gý) kam pan ya sý na a týf ta bu lu nu la - rak ya pý lan u ya rý da, ra ki be ve ha ke me yö ne lik hiç bir þe kil de kü für lü te za hü rat ta bu lu nul ma ma sý nýn al tý çi zi lir ken, ya ban cý mad de ko nu sun da da ta raf tar la - rýn dik ka ti çe kil di. çýk la ma da þun lar kay de dil di: S TLR CZ VROR ''Ta raf tar la rý mý zýnkol tuk ký rýl ma ma sý, me þa le ya - kýl ma ma sý baþ ta ol mak ü ze re sa ha ya kon fe ti, ya ban - cý mad de a týl ma ma sý (çak mak, bo zuk pa ra, pet þi þe), kü für lü te za hü rat ya pýl ma ma sý ve mer di ven boþ luk - la rý na o tu rul ma ma sý ko nu la rý na bü yük ö nem ver - me si ge rek mek te dir. Bu gi bi ey lem ler ne ti ce sin de ku lüp le rin cid di ce za lar la kar þý kar þý ya kal dý ðý ve ey - le mi ger çek leþ ti ren ler de ye ni ya sa ge re ði çok a ðýr bir þe kil de ce za lar a la cak týr. Da ha ön ce oy na dý ðý mýz maç lar da ya ký lan çok sa yý da me þa le ve sa ha ya gi ren se yir ci ler ne de niy le ö nem li mik tar da pa ra ce za sý al - mýþ týk. Ta raf tar la rý mý zý me þa le yak ma ma la rý ko nu - sun da du yar lý ol ma ya bir kez da ha da vet e di yo ruz'' SÜPR LG'D BUGÜ Sivasspor - Kasýmpaþa: Özgür ankaya Kayserispor - Konyaspor: Süleyman bay MP ntalyaspor - skiþehirspor: Deniz Çoban Trabzonspor - Bursaspor: Fýrat ydýnus 18 isan Pazartesi Manisaspor - Galatasaray: Barýþ Þimþek. BK S 1. LG'D BUGÜ TK Tavþanlý Linyitspor-Orduspor (Dumlupýnar) danaspor-güngören Belediyespor (5 Ocak) Diyarbakýrspor-Denizlispor (Diyarbakýr tatürk) Mersin dmanyurdu-ltay (Tevfik Sýrrý Gür) Kartalspor-khisar Belediyespor (Kartal) Samsunspor-Kayseri rciyesspor (19 Mayýs) 18 isan Pazartesi: Karþýyaka-Giresunspor (zmir tatürk) KRD BUGÜ Sivasspor - Kasýmpaþa (Diji) Fenerbahçe-Galatasaray Basketbol (FBTV) Fiorentina-Juventus (TV8) MP ntalyaspor - skiþehirspor (Lig TV) Samsunspor-Kayseri rciyesspor (TRT 1) Bolton-Stoke (TV Spor) Montpellier-Marsilya (Kanal ) Trabzonspor - Bursaspor (Lig TV) Voleybol Türkiye Kupasý finali (TV Spor) apoli-udinese (TV8) spanyol-tletico Madrid (TV Spor) PSG-O. Lyon (Kanal ) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 17 S 2011 PZR 15 4 holigan 6 ay ceza aldý 20 MRT'T O FTH-SKR MÇID SH GRP, HKMLR FL LMD BULU V TRBÜD KOLTUK KIR 4 KÞ 6 SRD M V PR CZSI VRLD. FTH Kay ma kam lý ðý Spor Gü ven lik Ku ru lu, Spor To to 2. Lig Kýr mý zý Grup'ta oy na nan Fet hi yes por-sa kar yas por ma çýn da çý kan o lay lar ne de niy le 4 ki þi ye 6 ay se yir den men ve bin 233'er TL, 10 se yir ci ye de top lam 12 bin 330 TL pa ra ce za sý ver di. Muð la nýn Fet hi ye il çe sin de 20 mart ta ri hin de oy na nan ve son ra sýn da çý kan o lay lar da 2 ki þi nin ya ra lan dý ðý Fet hi yes por - Sa kar yas por kar þý laþ ma sý i le il gi li ta raf tar la ra ce za ve ril di. Kay ma kam Meh met li Ka ra te ke li baþ kan lý ðýn da top la nan gü ven lik ku ru lu, ba sýn ve gü ven lik ka me ra la rýn - dan der le nen gö rün tü ler le tes pit e di len ta raf tar la ra pa ra ce za sý ve sta da gi riþ ya sa ðý ge tir di. Bu na gö re kar þý laþ ma so nun da sa ha ya gi rip ha kem le re fi i li ey lem de bu lun ma ya te þeb büs et tik le ri, tri bün den kol tuk ký rýp at týk la rý ve ak re di te siz þe kil de sa ha i çi ne gir di ði id di a e di len 4 ki þi ye 6 ay se yir den men ve bin 233 er TL pa ra ce za sý ver di. Ku rul ta ra fýn dan 10 ta raf tar da top lam 12 bin 330 TL pa ra ce za sý i le ce za lan dý rýl dý. Ku rul ta ra fýn dan a lý nan ka ra rýn bah si ge çen ta raf tar la ra teb li ði nin ya pýl dý ðý da a lý nan bil gi ler a ra sýn da yer a lý yor. ÐDOLR KRTK VRJD SO HFTLRD LDIÐI BÞRILI SOUÇLRL TRFTRLRII UMUTLDIR SVSSPOR, KSIMPÞ SIVI ÇIKIOR. Si vass por lu ta raf tar lar, lig de ki son 4 ma çýn dan ga lip ay rý lan ta kým la rý nýn Kasýmpaþa'yý da yeneceðine inanýyor. SVSSPOR ta raf ta rý, lig de bu gün Ka sým pa þa i le kar þý la þa cak kýr mý zý-be yaz lý e ki be gü ve ni yor. Si vass por Ku lü bü'nün res mi in ter net si te sin de, ön ce ki maç lar da ol du ðu gi bi Ka sým pa þa kar þý laþ ma sý ön ce sin de de ta raf tar la ra yö ne lik skor la il gi li an ket baþ la týl dý. Haf ta bo yun ca oy kul la ný lan an ket te ta raf tar la ra, ''Siz ce Si vass por-ka sým pa þa kar þý laþ ma sý na sýl so nuç la nýr'' so ru su yö nel til di. Þu a na dek 2 bin 86 ki þi nin ka týl dý ðý an ket te, ka tý lým cý la rýn bü yük bö lü mü ma çý Si vass por'un ka za na ca ðý na i na ný yor. Si vass por lu ta raf tar lar, lig de ki son 4 ma çýn dan ga lip ay rý lan ta kým la rý nýn, lig de kal ma yo lun da ö nem li bir vi raj o lan Ka sým pa þa kar þý laþ ma sýn dan da ga lip ay rý la ca ðýn dan e min. Ka tý lým cý lar dan 1928'i ma çý Si vass por'un, 121'i Ka sým pa þa'nýn ka za na ca ðý yö nün de gö rüþ be lir tir ken, 37'si i se ter ci hi ni be ra ber lik ten ya na kul lan dý. n ket, maç sa a ti ne ka dar de vam e de cek. K.PÞ' 2-1 ÜSTÜ Si vass por, bu se zon li gin ilk ya rý sýn da Ka sým pa þa'ya dep las man da 2-0 ye nil miþ ti. ki e kip a ra sýn da lig de ge ri de ka lan 5 maç ta, ga li bi yet ler de Si vass por'un 2-1 üs tün lü ðü bu lu nu yor. Ta raf lar a ra sýn da ki i ki kar þý laþ ma i se be ra ber lik le so nuç lan dý se zo nun da ki 2 kar þý laþ ma yý da 4-0'lýk skor lar la ka za nan Si vass por, se zo nun da i se ra ki bi i le s tan bul'da 2-2 ve Si vas'ta 1-1 be ra be re kal mýþ tý. Ka sým pa þa'yý en son se zo nu nun i kin ci ya rý sýn da s tan bul'da mað lup e den Si vass por, son 3 kar þý laþ ma da ra ki bi ne kar þý ga li bi yet el de e de me di. Si vass por i le Ka sým pa þa a ra sýn da bu gün Si vas 4 y lül Sta dý'nda oy na na cak maç, sa at 14.00'te baþ la ya cak. Türkiye'nin en büyük gokart turnuvasý Red Bull Kart Fight üniversite finali19 isan'da yapýlacak. Türkiye'nin en büyük karting yarýþý baþlýyor TÜR K ' gel miþ geç miþ en bü yük kar ting tur nu va sý o lan Red Bull Kart Fight ýn ya rý fi nal ler ön ce si ü ni ver si te fi na li 19 i san Sa lý gü nü s tan bul da ki ýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Da vut pa þa Kam pü sü nde ger çek leþ ti ri le cek. Or ga ni zas yo na ün lü Türk pi lo tu Vol kan I þýk ve Dün ya Mo to sik let Þam pi yo nu Ke nan So fu oð lu da ka tý la cak. y rý ca Vol kan I þýk ta ra fýn dan ge liþ ti ri len Tür ki ye'nin ilk öz gün ya rýþ o to mo bi li Vol ki car'ýn ne fes ke si ci gös te ri si ne sah ne o la cak. K Z GL T R OL CU SU 7 Mart -15 i san ta rih le ri a ra sýn da 20 þe hir de ki 30 kar ting pis tin de ger çek le þen e le me ler de kü çük, bü yük her kes en i yi tur za ma ný ný i çin ya rýþ tý. Red Bull Kart Fight'ý bu gü ne ka dar ya pý lan tüm kar ting ya rýþ la rýn dan a yý ran en ö nem li nok ta, 2010 Mar ka lar ve Pi lot lar Þam pi yo nu Red Bull Ra cing Ta ký mý'nýn ka za nan la ra n gil te re'de eþ siz bir For mu la 1 tec rü be si sun ma sý o la cak. 19 i san'da s tan bul'da ýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Da vut pa þa kam pü sün de Ü ni ver si te ler Fi na li, 24 i san'da s ki þe hir'de Red Bull Kart Fight a rý Fi na li, 4 Ma yýs'ta s tan bul s tin ye Park VM'de Rde Bull Kart Fight Fi na li dü zen le ne cek. 20 fi na lis tin ký ya sý ya mü ca de le e de ce ði fi nal ya rý þý ný Red Bull Ra cing Ta ký mý ve pi lot la rý nýn ev sa hip li ðin de dü zen le nen Red Bull For mu la 1 Par ti si ta kip e de cek. VT TL D KR TG L BÞ L DI For mu la 1'in en genç þam pi yo nu Se bas ti an Vet tel ku pa yý kal dýr dýk tan son ra 'Kar tin ge baþ la dý ðým da tek is te di ðim For mu la 1 þam pi yo nu ol mak tý. Her an tren man dan da ha da i ler le dim ve ge liþ ti ði mi his set tim. Kim se nin ta ný ma dý ðý genç bir kart pi lo tuy ken ta ký mým Red Bull Ra cing i le be ra ber bu gün le re gel dik. Ku pa yý al mak i çin kür sü ye çýk tý ðým za man lar da hep kar ting gün le ri mi dü þü nü rüm' de miþ ti. kkuþ: Halterde kazanmaya alýþtýk HLTR Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ha san k kuþ, ''Hal ter de ka zan ma ya a lýþ týk'' de di. Ta ta ris tan'ýn baþ ken ti Ka zan'da de vam e den v ru pa Hal ter Þam pi yo na sý'ný de ðer len di ren k kuþ, dör dün cü gün so nun da 12 al týn, 5 gü müþ ve 7 bronz ma dal ya nýn sa hi bi ol duk la rý na dik ka ti çe ke rek, ''alt ya pý ya ver dik le ri ö ne min mey ve le ri ni top la ma ya baþ la dýk la rý ný ve bu ba þa rý la rýn te sa düf ol ma dý ðý ný'' söy le di. Þam pi yo na ya u zun sü ren bir kamp prog ra mýy la ha zýr lan dýk la rý ný ve ön ce lik li he def le ri nin dün ya þam pi yo na sý - na yö ne lik ol du ðu nu be lir ten k kuþ, þun la rý söy le di: ''Kam pý mý za pek çok genç spor cu yu da hil et tik. Bu genç spor cu la rý mý zýn hep si ma dal ya al dý lar. Bu alt ya pý ya ver di ði miz ö ne min bir so nu cu. Genç le ri mi zin ba þa rý sý ge le ce ðe u mut la bak ma mý zý sað lý yor. Ka zan'da da ma dal ya lar al dýk, ar týk hal ter de ka zan ma ya a lýþ týk. Bu ma dal ya la rýn hiç bi ri te sa düf so nu cu a lýn ma mýþ týr. Sis tem li þe kil de ça lýþ ma la rý mý zý sür dü re ce ðiz. sýl he de fi miz o lan Lon dra'da i se ül ke mi zin yüz a ký ol ma ya de vam e de ce ðiz.'' Fenerbahçe mi, Galatasaray mý? ntürk Ka dýn lar Bas ket bol Li gi'nde (TKBL) Fe ner bah çe i le Ga la ta sa ray Me di cal Park a ra sýn da ki pla y-off fi nal se ri si nin 4. ma çý bu gün ya pý la cak. Fe ner bah çe'nin sa ha sý o lan Ka dý köy Ca fe ra ða Spor Sa lo nu'nda sa at 15.30'da baþ la ya cak der bi yi Rüþ tü u ran, Ser kan m lek, U ður Ö zen ha kem üç lü sü yö ne te cek. Se ri de 21 ön de bu lu nan son 5 yý lýn þam pi yo nu Fe ner bah çe, bu gün ken di e vin de ki maç tan da ga lip ay rýl ma sý du ru mun da üst üs te 6, top lam da 9. þam pi yon lu ðu nu i lan e de cek. Voleybol Þenliði isan'da nvolbol Vak fý ve s tan bul Genç lik ve Spor l Mü dür lü ðü ta ra fýn dan, Vo ley bolfe de ras yo nu'nun kat ký la rýy la her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le nen Tür ki ye Mi ni Vo ley bol Þen li ði'nin ta rih le ri bel li ol du. Vo ley bol Fe de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, bu yýl be þin ci si dü zen le ne cek þen lik Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da s tan bul Bur han Fe lek Spor Komp lek si k rem Ko çak t le tizm Sa ha sý'nda ger çek le þe cek. Or ga ni zas yon la il gi li ay rýn tý lý bil gi nin bir kaç gün i çin de Vo ley bol Vak fý'nýn res mi web say fa sý ley bol vak fi.org.tr'de i lan e di le ce ði bil di ril di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 ki þi nin bil di ði dil DÜ I en es ki dil le rin den bi ri o lan ya pa ne co nun söz lü ðü nü ha zýr la ma ya ça lý þan an tro po log lar bü yük bir sý kýn tý ya þý yor. Zi ra bu di li ko nu þa bi len dün ya da sa de ce i ki ki þi kal dý, on lar da bir bi riy le ko nuþ mu yor. 75 ya þýn da ki Ma nu el Se go vi a i le 69 ya þýn da ki I sid ro Ve laz qu ez 500 met re me sa fe u zak lýk ta ya þý yor. Küs lük le ri nin ar dýn da ne yat tý ðý tam o la rak bi lin me se de i ki li yi ta ný yan lar, bir bir le rin den hiç bir za man hoþ lan ma dýk la rý ný söy lü yor. Ü MT VÂR O LU UZ: ÞU S TK BL KI LÂ BI Ç D ÜK SK GÜR S DÂ S LÂMI S DÂ SI O L CK TIR 17 S 2011 PZR HBRLR System den Libya ya vefa borcu SSTM ÞT, ILLRC ÞT SKTÖRÜD Þ PTIÐI V PR KZDIÐI LB 11 MLOLUK RDIM GMS GÖDRD. LB D yýl lar ca in þa at sek tö rün de ça lýþ ma ya pan Türk fir ma sý System n þa at Gru bu, Ký zý lay a ra cý lý ðý i le Lib ya ya yak la þýk 11 mil yon luk yar dým ge mi si gön der di. Kon tey nýr lar da, 410 ton muh te lif gý da mal ze me si, 425 ton su, 100 a det je ne ra tör, 2 a det tam do na ným lý am bu lans, 100 bin a det ço cuk be zi ve çok sa yý da i lâç ve týb bî mal ze me bu lunu yor. System n þa at Gru bu ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Þi na si Baþ la lar, yýl lar ca Lib ya da in þa at sek tö rün de iþ yap týk la rý ný ve pa ra ka zan dýk la rý ný be lir te rek, Þim di on lar zor du rum da lar. Biz de on la ra kat ký da bu lun mak is ti yo ruz. þ te bu bir ve fa bor cu dur. Lib ya bi zim de va ta ný mýz. Lib ya hal ký nýn sý kýn tý sý bi zim sý kýn tý mýz dýr" di ye ko nuþ tu. Bu yar dý mýn bü yük bir ve fa bor cu ol du ðu nu di le ge ti ren Ký zý lay Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li i se yýl lar ca o ra da iþ al mýþ di ðer fir ma la rýn da böy le bir ha yýr i þin de bu lun ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bu yar dý mýn ba ðý þýn ö - te sin de bir ha di se ol du ðu nu di le ge ti ren Kü çü ka li, Lib ya lý lar þu nu bil me li ler ki, Türk mil le ti on la ra yar dým da bu lun ma yý ken di le ri ne gö rev bil miþ tir. Bu bi zim gön de re ce ði miz 5. ge mi o la cak. System n þa at or da gö rev a lan bir çok Türk fir ma sý i çin de yar dým gön de ren tek ku ru luþ ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Lib ya i çin ha zýr la nan yar dým ge mi si, ön ce ki ak þam v cý lar m bar lý li ma nýn dan Lib ya nýn Mi su ra ta Li ma ný na ha re ket et ti. stanbul / aa ýldýran, maketleri 500 ila bin lira arasýnda satýþa çýkardý. Don dur ma çu buk la rý en gel li le re u mut ol du n KH R M M RÞ I Gök sun il çe sin de don dur ma çu bu ðu top la ya rak ev ve ca mi ma ke ti ya pan bir ki þi, ma ket le rin ge li ri i le en gel li le re a kü lü a ra ba he di ye e de cek. Gök sun da Mal Mü dür lü ðün de me mur o la rak ça lý þan 36 ya þýn da ki Bü lent ýl dý ran, al tý yýl dan bu ya na ho bi o la rak ma ket ya pý yor. Beþ yýl dan bu ya na da don dur ma çu bu ðu top la yan ve top la dý ðý çu buk lar la ma ket yap ma ya de vam e den ýl dý ran, ha zýr la dý ðý ca mi ve ev ma ket le ri ni, Tu rizm Haf ta sý do la yý sýy la e cip Fa zýl Ký sa kü rek Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Ge le nek sel l Sa nat la rý fu a rýn da ser gi le di. ap tý ðý ma ket le rin ge li ri i le en gel li le re a kü lü a ra ba al ma ya ka rar ver di ði ni i fa de e den ýl dý ran, ma ket le ri de 500 i la bin li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa tý þa çý kar dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Kahramanmaraþ / aa Ha çýn ya ný na hi lâl ko nul ma sý ný is te di n RUS Baþ müf tü sü Þey hü lis lam Tal gat Ta cet tin, Rus ya nýn u lu sal amb le min de ki ha çýn ya ný na s lâm ýn sim ge si o lan ay fi gü rü nün de yer leþ ti ril me si ni is te di. Ta cet tin, ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Rus ya nýn çift baþ lý kar tal ve 3 kra li yet ta cý nýn bu lun du ðu u lu sal amb le min de ki taç lar dan bi ri nin ü ze rin de ay sim ge si nin de bu lun ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Rus ya nýn u lu sal amb le min de s lâm ýn sim ge si o lan a yýn da bu lun ma sý yö nün de ki fik ri ni Rus ya Dev let Baþ ka ný Di mit riy Med ve dev i le ge çen Þu bat a yýn da yap tý ðý gö rüþ me de di le ge tir di ði ni söy le yen Ta cet tin, Med ve dev in de bu teklifsi ni dik kat li ce din le di ði ni i fa de et ti. Ta cet tin, Rus ya Fe de ras yo nu nda nü fu sun yüz de 18 i ne denk ge len 20 mil yon Müs lü man bu lun du ðu nu ve bu yüz den de u lu sal amb le min ül ke de ki bütün din le ri e þit þe kil de tem sil et me si ge rek ti ði ni be lir te rek, ta la rý mýz yýl lar ca bu ra da ya þa dý. Bir ül ke de i lâ hî is te ði miz le bir leþ tik. Bu yüz den kom þu muz kar de þi miz gi bi dir di ye ko nuþ tu. Moskova / aa '55555' nolu plâkaya 3,7 milyon dolar verdi. Plâ ka yý 3,7 mil yon do la ra al dý n KÖR FZ ül ke le rin den Ka tar da bir va tan da þýn ö zel nu ma ra lý tra fik plâ ka sý sa týn al mak i çin 3 mil yon 761 bin 570 do lar pa ra ö de di. l Þark ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Ka tar lý þa hýs ya pý lan a çýk ar týr ma da no lu plâ ka yý sa týn al dý. çýk ar týr ma nýn 1.1 mil yon do lar dan baþ la dý ðý kay de dil di. Bu nun ya ný sý ra n gi liz Reg trans fers ad lý in ter net si te si nin der le me si ne gö re dün ya da en pa ha lý tra fik plâ ka la rý nýn sa týl dý ðý yer Bir le þik rap mir lik le ri nin baþ þehri bu Da bi ol du. Plâ ka la rýn sa tý þý na a ra cý lýk e den si te nin ra po ru na gö re dün ya da sa tý lan en pa ha lý 50 pla ka nýn 37 si bu Da bi ye a it. Baþþehir li va tan daþ lar 37 plâ ka i çin 60.6 mil yon do lar ya da plâ ka ba þý na or ta la ma 1.6 mil yon do lar pa ra ö de di. þa da mý Sa id b dül Ga fur Hu ri, 1 nu ma ra lý plâ ka i çin 2008 de 14.3 mil yon do lar ö de miþ ve dün ya nýn en pa ha lý tra fik plâ ka sý na sa hip ol muþ tu. Hong Kong ta þu a na ka dar sa tý lan en de ðer li tra fik plâ ka la rý i se þöy le ol du: 33 (900 bin 977 do lar), 2 (1 mil yon 222 bin 754 do lar), 9 (1 mil yon 673 bin 243 do lar) ve 18 (2 mil yon 59 bin 376 do lar). Dubai / cihan þ let me nin e lek tri ði güb re den n SÜ TÞ ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu har rem ýl maz, fir ma nýn Ka ra ca bey de ki 1 nu ma ra lý çift li ði nin bütün e lek trik ih ti ya cý ný, o çift li ðin güb re sin den ü ret tik le ri e lek trik e ner ji sin den kar þý la ma ya baþ la dýk la rý ný bil dir di. ýlmaz þun la rý kay det ti: Biz do ða ya te miz su ve ri yo ruz, güb re ve ri yo ruz ve kul lan dý ðý mýz e ner ji yi ar týk güb re den ü ret me ye baþ la dýk. Te sis le ri miz de ki do ðal gaz ih ti ya cý nýn yüz de 20 si ni ken di a týk la rý mýz dan sað lý yo ruz. He ye can ve ri ci bir þey be nim i çin.- Ka ra ca bey de ki ilk 1 nu ma ra lý çift lik te çift li ðin ih ti ya cý o lan bü tün e lek tri ði, o çift li ðin güb re sin den ü ret me ye baþ la dýk. Bir de sý cak su çý kar tý yor. Bursa / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı