İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 - 1 -

2 İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu süreç içerisinde görev alan ve bu görevlerin en iyisini yapmaya çalışan, değerli çalışma arkadaşlarımı ve personelimi kutluyorum. Hizmetlerimizi yürütürken belediye meclis, encümen ve personelimiz dışında dayanışma içinde olduğumuz sivil toplum örgütleri ile bireysel katkıda bulunan her kese teşekkür ediyorum, saygı ve minnetle anıyorum. Belediye olarak kanunlarda belirtilen görevlerimizi yerine getirirken, çağdaş dünyada bilinen belediyecilik ve yerel yönetim anlayışını da etkin kılmayı amaçlamaktayız. Çağdaş, huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımız bütün hızı ile devam etmektedir. Bundan sonra da sizlerin destek ve gayretleri ile devam edecektir. Belediyemizin 2014 mali yılı faaliyet raporunu siz değerli meclis üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, hepinize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum I-GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz; B- 1-Misyonumuz; İpsala Belediyesi olarak misyonumuz; Sağlıklı bir nesil için çevre sağlığını ön plana alarak, temel görevlerimiz yanında sosyo-kültürel ve çağdaş hizmetler sunan güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla İpsala halkının yaşam kalitesini yükseltmektir. 2-Vizyonumuz; Çevremizde örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, çağdaş kentleşme normlarına uygun, geçmişinden kopmadan İpsala halkının değerlerine saygılı, sağlıklı kent gelişimini sağlayarak hizmette lider bir belediye olmaktır. 3-İlkelerimiz; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak. Çağdaş, katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek. Halka karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek. Hizmette ayrım yapmayarak eşitliği gözetmek. Çalışanların başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması. Çalışanların özelliklerini bilir, yeteneklerinin gelişmesine imkân tanır, fikirlerine önem verir ve destekleriz. Başarıya sınır koymaz, bu yolda emek harcayanlara fırsat tanır ve gelişmelerine olanak sağlarız. Kendine güvenen, kararlı, tutarlı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Makul ve uygulanabilir kararlar alır ve bunları yerine getiririz. Yapılan eleştirilere son derece saygılıyız. Önerileri değerlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyarız

3 Sürekli gelişim ve değişimden yana olmak. Çalışma ve hizmet anlayışı ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlayışında lider olarak gösterilmek. C- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 2- Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak

4 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim - 4 -

5 kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. D- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Özel Kalem,Kültür ve Sosyal İşler,İnsan Kaynakları,Mali Hizmetler, Yazı İşleri, Fen İşleri,İmar ve Şehircilik, Zabıta, Su İşleri, İlan, Su Arıza bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Köprü Mahallesinde İtfaiye hizmet binası,lojman ve kapalı Garaj,Yine Köprü mahallesinde kullanılmakta olan sağlık Evi,Kapucu mahallesinde Mezbaha,Halı saha ve mezarlık,saraçilyas Mahallesi Pazar yerinde Festival Alanı,Garaj ünitesi,kapalı ve açık Pazar yeri ve iş yeri olarak kiraya verilen Serhat Pasajı, Düğün Salonu olarak kullanılan ve diğer kısımları iş yeri olarak kiraya verilen Cumhuriyet Pasajı,Dershane ve işyeri olarak kiraya verilen çarşı içi iş hanı,iş yeri olarak kiraya verilen şehir hamamı,bir kısmı Kütüphane olarak kullanılan,diğer kısımları Kasaplar Hali olarak kullanılan ve diğer kısımları iş yeri olarak kiraya verilen Hal binaları,kahvehane ve öğretmen evi lokali olarak kiraya verilen işyeri,bozkurt mahallesinde 1 Adet Depo Binası,İşyeri olarak kiraya verilen Soğuk hava deposu ve yine iş yeri olarak kiraya verilen Şişeleme tesisi(tekstil Atölyesine çevrilen),kapucu Mahallesin,Bozkurt Mahallesi,Köprü Mahallesi ve Çarşı içinde 2 adet olmak üzere toplam 5 Adet Park,İlçemiz mahallelerindeki 5 adet Çocuk Parkı, yine ilçemizin Bozkurt mahallesindeki asri mezarlık,ilçemiz çeşitli yerlerinde 5 adet sondaj kuyusu,bozkurt Mahallesinde 1 adet ayaklı 1 adet gömme olmak üzere 2 su deposu,köprü mahallesi drenaj kanalına bağlı 1 adet terfi istasyonu ve 2014 Yılı içinde İhalesine katıldığımız Dörtyol mevkiindeki Petrol Ofisine ait arsa ihalesi üzerimizde kalmış olup devir teslim işlemleri devam etmektedir. 27 adet araç ve2 adet iş makinesinden oluşmaktadır. 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur Tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfusa hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemiz,1 Belediye Başkanı,9 Meclis Üyesi, 2 Encümen Üyesi, 1 Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere ana hizmet [Yazı İşleri (Zabıta-İtfaiye-Mezbaha), Özel Kalem,Kültür ve Sosyal İşler,İnsan Kaynakları,Mali Hizmetler, Fen İşleri,İmar ve Şehircilik] birimlerinden oluşmaktadır

6 İpsala Belediyesi Teşkilat Şeması İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞ I BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE ENCÜMENİ ÖZEL KALEM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞ Ü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TRAFİK HİZMETLERİ TAHSİLAT SERVİSİ ZABİTA AMİRLİĞİ SU ENDEKS SERVİSİ İTFAİYE AMİRLİĞİ GELİR TAHAKKUK ŞEFLİĞİ MEZBAHA HİZMETŞERİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL MEMURLUĞU EVLENDİRME MEMURLUĞU HOPARLÖR MEMURLUĞU - 6 -

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle database ile çalışan 2 adet Linux sunucunun üzerine kurulu Sampaş otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerinde kurulu Metafor otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu ve 1 Adet Anti virüs server sunucusu bulunmaktadır.ayrıca 1 Adet Forti Gate Aneleyzer Güvenlik duvarı sunucusu bulunmaktadır. Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren kwa gess marka güç kaynağı sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Bulunan bilgisayarların tamamı internet hizmeti alabilmektedir. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil 1- de gösterilmiştir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar İNSAN KAYN.VE EĞİTİM MD.1 AD.BİGİSAYAR 2 ADER PRİNTER KÜLTÜR VE SOS.İŞL.MÜ 2 AD.BİLGİSAYA R 1 AD. PRİNTER MALİ HİZ. MÜD. 2 ADET BİLGİSAYAR,2 ADET PRİNTER BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE ENCÜMEN ODASINDA 2 ADET BİLGİSAYAR ZABITA KOMİSER MUAVİNLİĞİ 1 ADET BİLGİSAYAR 2 ADET PRİNTER İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞ Ü 3 ADET BİLGİSAYAR 2 ADET PRİNTER TAHSİLAT SERVİSİNDE 2 AD.BİLGİSA YAR VE 2 ADET PRİNTER BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 5 ADET SERVER PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ 1 ADET BİLGİSAYAR 1 ADET PRİNTER YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 ADET BİLGİSAYAR 3 ADET PRİNTER SU ENDEKS MEMURLUĞU NDA 2 ADET BİLGİSAYAR,2 ADET EL BİLGİSAYARI VE 1 ADET PRİNTER GELİR TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 3 ADET BİLGİSAYAR VE 3 ADET PRİNTER EVLENDİR ME MEMURLU ĞU 1 ADET BİLGİDSAY AR VE 1 ADET PRİNTER İTFAİYE AMİRLİĞİN DE 1 ADET BİLGİSAYA R 1 ADET PRINTER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜ ĞÜ 2 ADET BİLGİSAYA R 2 ADET PRİNTER AMBAR MEMURLU ĞU 2 ADET BİLGİSAYA R 2 ADET PRİNTER

8 4- İnsan Kaynakları 2014 Yılında İpsala Belediyesi Personel Durumu 34 İPSALA BELEDİYESİ ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI Memur Çalışan Memur Çalışan 13 Kadrolu İşçi Çalışan 5 Sözleşmeli Kadrolu İşçi Çalışan Sözleşmeli Bşk.Yard. Müdür Veteriner İtfaiye Am. İPSALA BELEDİYESİ PERSONEL UNVAN DAĞILIMI Zabıta İtfaiye Eri İdari Teknik Personel Personel 1 Sağlık Personeli Bşk.Yard. Müdür Veteriner İtfaiye Am. Zabıta İtfaiye Eri İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli - 8 -

9 İPSALA BELEDİYESİ MEMUR PERSONELİ EĞİTİM DURUMLARI VE YABANCI DİL DAĞILIMI Kişi İlk Ortaokul Lise Önlisans Lisans Eğitim Durumu İPSALA BELEDİYESİ ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ 10% 17% 23% 2% 48% Çalışan Kadın Memur Çalışan Erkek memuır Çalışan Kadın İşçi Çalışan Erkek İşçi Çalışan Erkek Sözleşmeli 5-Sunulan Hizmetler Belediye Başkanlığımızca ilçemize ve ilçemizde yaşayan insanlara sunulan hizmetler Özel Kalem,İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere 7 Müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. Buna göre; YILI ÖZEL KALEM 2014 YILI ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU 1. Belediye Başkanlık Makamı nı ziyaret eden konuklara ziyaretlerinde, özel gün ve haftalarda, yapılan toplantılarda,bayram ve törenler sonrası Başkanlık Makamı nı ziyaret edenlere içecek (su,çerez,kuru pasta,çikolata,meşrubat vb. ) ikramı yapılmıştır.ikramlar için gerekli malzemeler alınmıştır. 2. Belediye Başkanlık Makamı na yurtiçi yurtdışı, birlik toplantılarına katılan konuklara ve Belediyemiz hizmetlerinde çevre kamu kurum ve kuruluşlarından hizmetlerimize destek veren personele, ilçede göreve başlayan ve tayini çıkarak görevden ayrılan protokol üyelerine yemek verilmiştir.makam ziyaretlerinde pirinç,badem ezmesi,peynir vb. malzemeler alınmıştır

10 3. Belediye Başkanlık Makamı na ilçemize ve belediyemize gelen yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların gerekli ağırlamaları yapılmıştır. 4. Resmi tören ve bayramlarda ve festivalde cadde, meydan ve sokaklara asılmak üzere belediye logolu bayrak ve Türk Bayrağı, ilçemiz dört yolunda bulunan direklere asılmak üzere paraşüt kumaşlı Türk Bayrağı alınmıştır. 5. Belediye Başkanlığımızca özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerde verilmek üzere plaket, katılım belgesi, afiş ve davetiye bastırılmıştır. 6. Belediye Başkanlık Makamınca, özel gün ve hafta, resmi bayram etkinliklerinde kamu kurum ve kuruluşlarına, ilçemizde yeni göreve başlayan protokol üyelerine, ilçemizde faaliyet göstermek amacıyla açılan özel işletmelere açılış günlerinde ve Belediye Başkanımızın ilçemizde vefat eden kişilerin cenaze definlerine katılmadığı için çiçek ve çelenk gönderilmiştir. 7. Belediye Başkanlığımızca özel gün ve haftalarda ve Belediye Hizmetlerinin tanıtımı için bilboard afişi bastırılmıştır.cadde ve sokaklara asılmak üzere branda afiş ve pankart yaptırılmıştır. 8. Belediye Başkanlığımızca 2014 yılında Ocak-Şubat-Mart aylarında İpsala Çeltik Adlı gazete ve 2013 yılı çalışma kitapçığı bastırılmıştır.tasarımları yaptırılmıştır. 9. Belediye Personelinin ve Belediye Meclis üyelerinin yeni yıl kutlamasında verilmek üzere meyve alınmıştır. 10. Başkanlık Makamı na gerekli olan her türlü kırtasiye malzemesi alımları yapılmıştır. 11. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 22 FN 020 plakalı makam aracının sigorta ve gerekli bakım ve onarımı yaptırılmıştır. 12. Belediye Başkanlık Makamına 1 adet makam koltuğu, Belediye Başkanlığımızın gerçekleştireceği etkinliklerin çekiminde kullanılmak üzere 1 adet dijital kameralı fotoğraf makinesi ve ilçemiz camilerinde mevlüd okumalarında ve mezarlık cenaze definlerinde kullanılmak üzere 1 adet anfi alınmıştır yılında 4 adet yerel gazeteye abone olunmuştur.gerekli basılı yayın alımları yapılmıştır. 14. Belediye etkinlerimizi halka duyurmak üzere toplu sms hizmeti satın alınmıştır Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart 2014 tarihinde bayanlarımıza konser organizasyonu düzenlenmiştir Nisan 2014 tarihinde her yıl geleneksel olarak Belediye Başkanlığımız ve Kurtuluş İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen Uçurtma Şenliğinin 18.ncisi İmam Hatip Lisesi arkasındaki yeşil alanda yapılmıştır.tüm katılan çocuklara katılımcı belgesi ve dereceye girenlere plaket yaptırılmıştır

11 Haziran 2014 tarihinde Ulusal Egemenlik Ormanı nda geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Hıdrellez Eğlencelerine katılan protokol üyelerine ve çevreden gelen misafirlere yemek ikramı yapılmıştır.halkımıza pilav üstü döner ikramı yapılmıştır. 18. Belediye Başkanlığımızca 11 Mayıs 2014 tarihinde Belediye Düğün Salonunda Anneler Günü kutlama programı gerçekleştirilmiştir. 19. İpsala Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün yapılan mezuniyet törenine katılan velilere ve katılımcılara ikram edilmek üzere 700 kişilik pilav ve ayran ikramı yapılmıştır.okul ikincisine notebook bilgisayar verilmiştir. 20. İlçemizde, bayram ve törenlerde okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül olarak verilmek üzere kırtasiye malzemesi alınmıştır

12 21. İlçemizde vefat edenlerin evlerine gönderilmek üzere lokma yaptırılmıştır.cenaze definlerinde ve bayramlarda vatandaşları mezarlığa getirip-götürmek üzere otobüs kiralanmıştır. Belediye logolu kese kağıdı yaptırılmıştır. 22. Belediye Başkanlığımızca halkımızın kandil kutlamaları yapılmıştır. Mevlüd kandilinde lokma,miraç ve berat kandilinde simit,kadir gecesi lokum ve Muharrem Ayında aşure ikram edilmiştir. 23. Ramazan Ayı nda iftarda patlatılmak üzere ramazan topu alınmıştır.belediye Başkanlığımız ve hayırseverler vatandaşlar tarafından Ramazan Ayı boyunca her akşam 1000 kişilik iftar yemeği verilmiştir Temmuz 2014 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı eşi hanımefendi tarafından ilçemize yaptırılan Rabia KADIOĞLU Camii temel atma töreni gerçekleştirilmiştir

13 25. Dini bayramlarda, asri mezarlıklarda mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlara ve Ulusal Bayramlarda bayram kutlama protokol üyelerine ikram edilmek üzere çikolata alınmıştır Eylül 2014 tarihinde Belediye Düğün Salonunda Halk Günü toplantısı organizasyonu yapılmıştır. 27. Belediye Başkanlığımızca 20 Kasım 2014 tarihinde İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 91 ci yıldönümü kutlamalarında Belediye Düğün Salonunda Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası konseri düzenlenmiştir. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun temsili canlandırılması için av malzemeleri alınmıştır. 28.Dini bayramlarda protokol üyeleri ve halk bayramlaşmasında belediye düğün salonunda organizasyon hizmeti alınmıştır. Belediye Başkanlığımızca ulusal bayramlarda ve gerçekleştirilen etkinliklerde sandalye kiralanmıştır

14 29.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye Başkanlığımızca 28 Kasım 2014 tarihinde öğretmenler günü yemeği organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALİ YILI İPSALA BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU İpsala Belediyesi Norm Kadro Dağılımı D6 ( ) ADET BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 DİĞER MÜDÜRLER(*) 4 AVUKAT 1 ŞEF 7 İDARİ PERSONEL(**) 14 TEKNİK PERSONEL(**) 13 SAĞLIK PERSONELİ(**) 4 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 İTFAİYE ÇAVUŞU 1 İTFAİYE ERİ 9 ZABITA AMİRİ 1 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 12 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 76 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

15 İpsala Belediyesi Çalışan Dağılımı Memur Çalışan : 34 Kadrolu İşçi Çalışan : 13 Sözleşmeli Personel : 5 Çalışan Kadın Memur : 9 Çalışan Erkek Memur : 25 Çalışan Kadın İşçi : 1 Çalışan Erkek İşçi : 12 Çalışan Kadın Sözleşmeli : 0 Çalışan Erkek Sözleşmeli : 5 İpsala Belediyesi Memur Personeli Eğitim ve Yabancı Dil Dağılımı İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yabancı Dil İpsala Belediyesi Personel Unvan Dağılımı UNVAN DOLU BOŞ SÖZLEŞMELİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 DİĞER MÜDÜRLER 3 DOKTOR 1 AVUKAT 1 1 VETERİNER 1 ŞEF 7 İDARİ PERSONEL TEKNİK PERSONEL SAĞLIK PERSONELİ 1 1 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 3 İTFAİYE AMİRİ 1 İTFAİYE ÇAVUŞU 1 İTFAİYE ERİ 8 1 ZABITA AMİRİ 1 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 5 7 MEMUR KADROLARI TOPLAMI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI Belediye Başkanlığımızda Norm Kadro Standartlarına uygun olarak 76 memur, 38 kadrolu işçi olmak üzere 114 adet kadro verilmiştir. Çalışan memur sayısı 34, kadrolu işçi sayısı 13, sözleşmeli personel sayısı 5 olup, toplam çalışan kadro sayısı 52 personeldir. 42 adet boş memur, 25 adet boş işçi kadrosu mevcuttur. Müdürlük Bütçesi Toplam Harcanan , ,

16 2013 Mali Yılında Sunulan Hizmetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 190 adet gelen yazı ve dilekçe kayda alınmış olup, toplam 320 adet giden yazı yazılmıştır sayılı Belediye kanunun, 657 sayılı devlet memurları kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 5434 sayılı emekli sandığı kanunu, 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi kanununa ve bu konulara ek kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve diğer kanunların Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkan ımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda mevcut 52 adet memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının (harcırah, izin, doğum, ölüm vs.) yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında tahakkuk ve tediyesi takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Meclis, Encümen ve Belediye Başkan Vekili oturumları yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında takip edilerek tahakkuk tediye işlemleri gerçekleştirilmiştir Mali Yılında 4 adet işçinin ekonomik nedenlerden dolayı iş akitleri fesh edilmiştir. İtfaiye şoförü Dursun KURU tarihinde emekliye ayrılmıştır. İtfaiye eri Özgür ŞEKER in talebi üzerine tarihinde Edirne Belediyesine nakil işlemi gerçekleştirilmiştir. Yazı işleri müdürü Zafer ATLI nın tarihinde vefatı nedeniyle emeklilik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kadrolu işçi Veysel AYAZ tarihinde emekliye ayrılmış ve emeklilik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanlığımızda sözleşmeli eliyle yürütülen hizmetlerde çalıştırılan Sözleşmeli Personelin iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 yılında çeşitli konularda kurum, kuruluş ve şahıslardan 226 adet gelen evrak 132 adet Giden evrakın sisteme kaydı yapılmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kırtasiye malzemeleri ve demirbaş alımları yapılmıştır Yılında öğretim yılında 2 yıllık yüksekokul kazanan 6 adet öğrenciye her birine 300,00 TL,4 yıllık fakülte kazanan 17 öğrenciye her birine 500,00 TL toplam 23 öğrenciye ,00 TL kayıt yaptırmak üzere yardım yapılmıştır. Dar gelirli öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerinde gerekli kırtasiye malzemeleri alınarak verilmiştir. İpsala Spor Kulübü Futbol takımına ,00 TL nakdi yardım yapılmıştır. Halı saha futbol turnuvasına katılan takıma 10 takım futbol takımı forması alınmıştır. İbriktepe Spor Kulübü Sporcularına 11 adet krampon alınmıştır. İPSALA SPOR KULUBÜ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ İBRİKTEPE SPOR KULUBÜ KRAMPON YARDIMI

17 Eğitim alanında gelen talepler değerlendirilerek ilçemizde bulunan okullara gerekli destekler verilmiştir.ilçemiz dışında okullarımızın katıldığı sportif müsabakalarda öğrencilerin ulaşımı için otobüs kiralanmıştır. Belediye Başkanlığımız cenaze yıkama hizmetlerinde kullanılmak üzere morglu 1 adet cenaze yıkama aracı alınmıştır Ekim 2014 tarihlerinde 15. İpsala Çeltik (pirinç) Festivali ve Tarım Fuarı Organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Festival organizasyonunda gerçekleştirilenler: Yarışmalar ve diğer etkinlikler: Kurbağa yarışması 4 Kategoride pirinç yemekleri yarışması 9-12 yaş grubu çocuk defilesi Trap skeet yarışması Bisiklet Yarışması Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşleri Sünnet Şölenine katılan çocuklara Mevlud-ü Şerif okutulması Çeltik Paneli:Pirinç tüketiminin insan sağlığındaki önemi ve çeltik tarımında yeni teknolojiler 15.İpsala Çeltik (Pirinç) Festivali ve Tarım Fuarı Kortej Yürüyüşü 15.İpsala Çeltik (Pirinç) Festivali ve Tarım Fuarı Stant Açılışı Kurbağa Yarışması Sünnet Şölenine Katılan Çocukların Mevludü Şerif Okutulması

18 Bisiklet Yarışması Çeltik Paneli:Pirinç tüketiminin insan sağlığındaki önemi Yrd.Doç.Buket AŞKIN 4 Kategoride Pirinç Yemekleri Yarışması 4 Kategoride Pirinç Yemekleri Yarışması Ödül Töreni 9-12 Yaş Çocuk Defilesi

19 Trap ve Sket Yarışmaları Trap ve Sket Yarışmaları Ödül Töreni Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ödül Töreni Konser veren sanatçılar Ayşe ENGİN ASLANCA konseri Oğuz Berkay FİDAN konseri İrem DERİCİ konseri Mustafa CECELİ konseri Ayşe ENGİN ASLANCA konseri Tümosan Traktör Sponsorluğunda Oğuz Berkay FİDAN Konseri

20 İrem DERİCİ Konseri İrem DERİCİ Konseri Mustafa CECELİ Konseri Mustafa CECELİ Konseri Muharrem Ayı dolayısıyla Belediye Düğün Salonunda İstanbul İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mustafa KARATAŞ tarafından halkımıza konferans düzenlenmiştir. Prof Dr.Mustafa KARATAŞ Prof Dr.Mustafa KARATAŞ 2014 yılında Ocak-Şubat-Mart Aylarında yetişkinlere yönelik 4 adet tiyatro oyunu, çocuklara yönelik 2 adet tiyatro organizasyonu gerçekleştirilmiştir yılında 4734 S.K ya göre yapılan ihalelerin gazete ilan gideri ödenmiştir Belediye Başkanlığımız bünyesinde Köprü Mahallesinde hizmet vermekte olan Sağlık evinde Ocak- Şubat-Mart aylarında kullanılmak üzere temizlik malzemesi alınmıştır.masa ve keslon yaptırılmıştır.2014 yılında Ocak-Şubat-Mart aylarında 1 hemşire eliyle sağlık hizmetleri yerine getirilmiştir. Ayrıca Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 4 günü ilçemiz mahallelerinde şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon vb. hizmetleri verilmiştir

21 Kapucu Mahallesi Şeker bakılan kişi sayısı:60 Tansiyon bakılan kişi sayısı:79 Pansuman yapılan kişi sayısı:0 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:1 Toplamda gelen kişi sayısı:81 Bayrambey Mahallesi Şeker bakılan kişi sayısı:28 Tansiyon bakılan kişi sayısı:40 Pansuman yapılan kişi sayısı:0 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:2 Toplamda gelen kişi sayısı:43 Saraçilyas Mahallesi Şeker bakılan kişi sayısı:36 Tansiyon bakılan kişi sayısı:50 Pansuman yapılan kişi sayısı:0 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:0 Toplamda gelen kişi sayısı:53 TOKİ Konutları Şeker bakılan kişi sayısı:49 Tansiyon bakılan kişi sayısı:76 Pansuman yapılan kişi sayısı:1 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:5 Toplamda gelen kişi sayısı:78 Köprü Mahallesi Şeker bakılan kişi sayısı:64 Tansiyon bakılan kişi sayısı:65 Pansuman yapılan kişi sayısı:0 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:1 Toplamda gelen kişi sayısı:72 Sağlık Ocağı Şeker bakılan kişi sayısı:182 Tansiyon bakılan kişi sayısı:354 Pansuman yapılan kişi sayısı:78 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:361 Toplamda gelen kişi sayısı:771 Bozkurt Mahallesi Şeker bakılan kişi sayısı:24 Tansiyon bakılan kişi sayısı:37 Pansuman yapılan kişi sayısı:1 Enjeksiyon yapılan kişi sayısı:0 Toplamda gelen kişi sayısı:40 02/01/ /04/2014 tarihleri arasında toplamda yapılan sağlık hizmetleri bünyesinde 443 kişiye şeker,701 kişiye tansiyon,80 kişiye pansuman,370 kişiye enjeksiyon yapılmıştır. Toplamda kişiye hizmet verilmiştir Yılında dar gelirli vatandaşlara aylık ortalama 339 kişiye 30 ar adet ekmek fişi yardımı toplam adet, 38 kişiye gıda yardımında,18 kişiye ilaç, hastaneye sevk edilen dar gelirli vatandaşlara yol yardımında bulunulmuştur. İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın gelir durumlarına bakılmaksızın ölümlerinde gerekli defin malzemeleri alınmış mezar yeri kazdırılarak defin işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanlığımızca yaşlılarımızın evde temizlik hizmetleri yerine getirilmiştir. Ayrıca gelir durumu yetersiz olan kişilerin kişisel bakımları (saç-sakal traşı) yaptırılmıştır

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 204 FAALİYET RAPORU info@salihli.bel.tr Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. FAALİYET RAPORU ŞABLONU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı