ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GERÝSÝ DÝVANA KALSIN 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Bir liderleri, bir de hedefleri olsaydý... Erdoðan Baybars SONBAHAR BAHANEDÝR Ali Osman VE DÜZEN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMEYE BAÞLADI... Yalçýn Okut TERÖRÝST Mehmet Levent ZAFER DÝRENEBÝLMEKTÝR Mustafa Keleþzade 2012'nin perdeleri iniyor yavaþ yavaþ... Çok hareketli gireceðiz yeni yýla... Gözler 3 Ocak'ta mahkemede okunacak UBP kurultay davasý ile ilgili kararda... Ýrsen Küçük'ün davayý kaybetme ihtimaline karþý UBP'de yeni tedbirler uygulamaya kondu... Tayyip Erdoðan: KKTC'ye elektrik de verilecek 'Ulusa sesleniþ' konuþmasýnda KKTC'ye de yer veren Tayyip Erdoðan, "KKTC'ye kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebilecek miktarda elektrik verilebilecek" dedi... Erdoðan: Anamur'dan Geçitköy'e yýlda toplam 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu götürülecek sayfada Takviye kan Ara emri ile ilgili istinaf davasýný kaybeden Ýrsen Küçük'ün, 2. tur baþkanlýk seçimleri hakkýndaki davayý da kaybetme olasýlýðý oldukça güçlü görünüyor. Bu nedenle Küçük takýmý Tahsin Ertuðruloðlu, Turgay Avcý ve Mustafa Gökmen'le takviye ediliyor... AKP'nin Kýbrýs'taki gözdeleri sayýlan Ertuðruloðlu ile Avcý'nýn UBP'ye katýlmasýnda AKP yetkililerinin çok etkili olduðu anlaþýlýyor tur baþkanlýk seçimlerine gidilmesi halinde toplumumuzda Ýrsen Küçük'e Ahmet Kaþif karþýsýnda pek þans tanýnmýyor. Ancak yeni katýlýmlarla bu denge deðiþebilir... Fuat Namsoy: Sadece 3 kiþi için deðil, UBP'ye katýlmak isteyen herkesle istiþare görevi aldým... Haber ve yorum 3. sayfada... Kaymakam Dana: Defin iþlerinde aksama yok Yeni yýl için Lefkoþa 5 ayrý ekiple temizleniyor... 2 de Bugün gazetemizle birlikte Atun'dan mesaj... Teknecik'e filtre takýlmasý için Ocak ta somut adým atacaðýz 6. sayfada

2 ÇAYIROVA'DA DENÝZ FENERÝ HASARA UÐRATILDI Çayýrova köyünde Zeytinlik burnu diye bilinen bölgede Kýbrýs Türk Kýyý Emniyeti ve Gemi Kurtarma Müdürlüðü'ne ait deniz feneri hasara uðratýldý. Polis bülteninde, 5-28 Aralýk tarihleri arasýnda meydana geldiði belirtilen "kasti hasar" olayýnda, 11 metre yükseklikteki deniz fenerinin güneþ paneli, flaþer þarjeri ve merceði kasten kýrýldý. ELEKTRÝK SÝGORTASI KISA DEVRE YAPTI, YANGIN ÇIKTI Gazimaðusa'da ise, bir apartman dairesinde çýkan yangýn hasara yol açtý. Polis bültenine göre, önceki akþam sýralarýnda Ali Gülol'a ait apartmanda Sabri Kurtoðlu'nun dairesinde çýkan yangýn, elektrik sigortasý kutusundaki kýsa devreden kaynaklandý. Ýtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangýn sonucu buzdolabý, klima, þilte, ahþap giriþ kapýsý, iki floresan lamba, muhtelif mutfak eþyalarý, muhtelif giyim eþyalarý, alüminyum sürgülü kapý camlarý, duþ kabini, duvar boyalarý ve fayanslar tamamen; bir dolap ve bir komodin de kýsmen yandý. TRAFÝK KAZALARINI ÖNLEME DERNEÐÝ YILBAÞI NEDENÝYLE UYARDI Trafik Kazalarýný Önleme Derneði (TKÖD), yeni yýl mesajýnda, "Yeni yýla girerken kimseyi üzmeyin. Aracýnýzla sürat yapmayýn. Alkol aldýysanýz arka koltuða oturun ve emniyet kemerinizi takýn" uyarýlarý yaptý. TKÖD Baþkaný Mehmet Avcý, yeni yýlýn herkese mutluluk, saðlýk ve baþarýlarla birlikte gelmesini diledi. Yýlbaþý nedeniyle alkollü eðlencenin artacaðýna iþaret eden Avcý, kimsenin üzülmemesi için herkesin üzerine düþeni doðru yapmasý gerektiðini vurguladý. "Yollarýmýzýn sürat yapmaya müsait olmadýðý, süratin mutlaka kaza getireceði hatýrlanarak sürat yapmaktan kaçýnýlmalýdýr" diyen Avcý, alkol alanlarýn kendilerini daha cesur hissetmelerine aldanmamasýný, mutlaka arka koltuða oturup emniyet kemerlerini baðlamasýný istedi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, 29 Aralýk- 4 Ocak tarihleri arasýnda alçak basýnç sisteminin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi tahminine göre, periyodun ilk yarýsýnda serin, ikinci yarýsýnda soðuk ve nemli havanýn hakim olmasý bekleniyor. Pazartesi günü öðleden sonralarý yer yer kýsa süreli yaðmur ve saðanak yaðmur bekleniyor. HÝNDÝSTAN TECAVÜZE UÐRAYAN KADIN ÖLDÜ Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'de bindiði otobüste tecavüze uðrayan ve ciddi biçimde dövülen genç kadýnýn Singapur'da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetmesi üzerine, olayýn zanlýlarýna yöneltilen suçlamalara cinayet de eklendi. Hindistan polisi, olayla ilgili gözaltýna alýnan 6 zanlýnýn artýk cinayetle suçlandýðýný ve ölüm cezasýyla karþý karþýya olduðunu bildirdi. Bu arada, Yeni Delhi kent merkezinde cumhurbaþkanlýðý, baþbakanlýk ve bazý bakanlýk binalarýnýn bulunduðu bölgenin, olasý protesto gösterilerine karþý yüzlerce polis tarafýndan kordon altýna alýndýðý, bölgedeki bazý metro duraklarýnýn kapatýldýðý kaydedildi. TDP yeni bölge örgütleri kuruyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt Ýlçesi Yönetim Kurulu yeni dönemde bölge örgütlerini artýrma kararý aldý. Güzelyurt Ýlçe Merkezi'nde Baþkan Osman Gümüþok baþkanlýðýnda bölge örgüt temsilcilerinin katýlýmýyla yapýlan toplantý, "örgütlenme" ana gündem maddesiyle yapýldý. TDP'den verilen bilgiye göre toplantýda, yeni dönemde birçok farklý bölgede örgüt kurulmasý kararý alýndý ve görevlendirmeler yapýldý. TDP Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Osman Gümüþok, göreve geldikleri günden itibaren özellikle örgütlenmeye büyük önem verdiklerini, birçok farklý köyde örgüt oluþturduklarýný, halkýn ilgi ve katkýsýnýn kendilerine motivasyon olduðunu söyledi. Ülkenin kötü yönetildiðini, hayvan üreticisinin ve narenciyecinin çok büyük sýkýntýlarý olduðunu belirten Gümüþok, hükümete eleþtiriler yöneltti. Hayrettin kýrdý geçirdi... Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü`ne baðlý Sinema Kulübü tarafýndan organize edilen "Hayrettin Stand-up Show", geçtiðimiz günlerde DAÜ Mustafa Afþin Ersoy Salonu'nda gerçekleþtirildi. Etkinliðe DAÜ Rektörlük yetkilileri ve öðrencilerinin yaný sýra Gazimaðusa halký da oldukça yoðun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamýnda ünlü komedyen kendi çektiði ve popüler olmuþ videolarý ile kendisine gelen tweetleri öðrencilerle paylaþtý. Kýbrýs`ta gerçekleþtirmeyi planladýðý þaka projesinden de bahseden ünlü komedyen, daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Etkinlik sonunda Sinema Kulübü Baþkaný Evren Tunçdöken ünlü komedyene Kýbrýs hatýrasý el iþi armaðan ederken, DAÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ülker Vancý Osam ise plaketini takdim etti. Daha sonra günün anýsýna hatýra fotoðrafý çekildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GERÝSÝ DÝVANA KALSIN Yýllar geçiyor Su gibi akýp kayboluyor, 'saçlarýndan tutuþmuþ', yanýyor da yanýyor yýllar Gaz lambasýnýn titrek ýþýðýnýn aydýnlattýðý bir odada, içinde fes ve sünnetlik entarinin bulunduðu ahþap bir sandýðýn yanýndaki demir karyolada bir çocuk uyuyor. Rum kemancý ayvasiliyi çalýyor dýþarýda... Berlin'de bir kadýn kayýp oðlunu arýyor hala ayný anda, müttefiklerin kayýp ve ölüm bürolarýnda... Garcia Lorca'yý kurþuna diziyorlar Ýspanya'da... Yunanistan'dan kaçan kaçana... Annesiyle kýrlara gömeç toplamaya giden çocuk tarzan ve John Wayne filmleri seyrediyor sinemada... Yollar neden bu kadar daracýk... Surlar neden bu kadar kalýn... Ve deniz neden bu kadar uzak... Kaleburnu'na giden yollarda, 'fortigo'sunda Rumca mani türküleri söyleyen Ferdi amcaya sorsa bilir miydi acaba? 'Exodus' gemisiyle Maðusa limanýna demir atanlar, Kýbrýs'ý göçmen çadýrlarýnda koklayanlar ve Akdeniz'e karþý Ýbranice þarkýlar söyleyenler Filistin topraklarýnda yeni bir devletin kuruluþunu kutluyorlar... Bir Paris geçiyor gözümün önünden, bir aðýr yaralý Varþova... Bir þehir: Yalta... Bir masa: Stalin, Churchill ve Rooswelth'in masasý... Yýllar geçiyor yýllar... Yalta'ya ben de gittim bir zamanlar... Karlý Kýrým daðlarýnýn gölgesindeki o þirin, o sevimli þehre... Deniz kýyýsýnda... Çehov'un sahil boyunca bulvarda süs köpeciði ile dolaþan o mutsuz kadýn kahramanýný aradým... Livadiya Sarayý'na týrmandým sonra... Býyýklarý yere deðen bir Tatar, sarayýn avlusunda 'bandura' denilen bir alet çalýyordu. Kederli þarkýlar söylüyordu Tatarca... "Ben bir saray yaptýrdým" diyordu, ama gerisini anlamýyordum. Sarayda o masanýn etrafýnda dolaþtým. Dünyanýn nasýl paylaþýldýðýný daha iyi anlamak için oturduklarý kadife sandalyelere oturdum... Ta ki müze sorumlusu kadýn beni farkedene kadar... Deniz kenarýnda Kýrým'ýn baðýmsýzlýðý için imza toplayan gençlerin yanýndan kayýtsýzca geçip gittim. Seksen kilometre ötede Sivastopol vardý... Sivastopol önünde yatan gemiler... Heheyyy... Su gibi akýp kayboluyor yýllar, 'saçlarýndan tutuþmuþ', yanýyor da yanýyor... Nerdesin sevgili Arif Hoca... Nerdesin... Bekleme benden inanayým yokluðuna... Ne demiþtin? Ýniþte yýllar çok çabuk geçer deðil mi? Yokuþlarý çýkarken çok mu boþuna harcadýk zamaný? Ayný yolu yürüyenler farklý yerlere varamadýlar iþte... Ayný güzergahý izleyen trenler gibiydi onlar da... O trenler de farklý yerlere varamadýlar... Telefon numaran defterimde kayýtlý hala... Bir geceyarýsý konuþacak gibiyim seninle yine telefonda... Hele o demir karyolada uyuyan çocuk býraksýn yakamý, Deveciler Sokaðý'ndan koþarak Aykasyano'ya gideceðim... O vakte kadar annesiyle gömeç toplayan çocuk da döner sapsarý kýrlardan... Daðlar morarýr daha da... Yücelerden esen rüzgar selam götürür ful kokulu yastýðýnda uyuyan sevgiliye... Sabahleyin hep birden günaydýn deriz Vali Sir John Harding'e... Haydarpaþa Ýlkokulu'nda... Yýllar geçiyor yýllar, ama ölümü de anladýðýmýzý hiç sanmam be Hoca... Ölüm "bir bahar ülkesi"ymiþ bilgeye... "Gönlü buhurdan gibi yýllarca tüter"miþ... Ve "Serin selviler altýnda kalan kabrinde, her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter"miþ... Öyle mi? Hiç konuþmadýk sayýlýr ölümü, kalbinin artýk çok yorulduðunu bile bile... Þimdi þu "saçlarýndan tutuþmuþ" yanan yýllar var ya, yansýn anasýný satayým... Fanuslu lambanýn titrek ýþýðýnda, fes ve sünnet entarisinin bulunduðu karyolasýnda uyuyan çocuk tatlý rüyalar görsün... Tellere takýldýkça markuddi uçurtmasý yenisini yapsýn, topu dama kaynadýysa baþka top alsýn... Rum kemancý ayvasili þarkýlarý çalsýn... Ne kadar yazsam bu yazý bitmez Hoca... Zaten sen de farkýndaydýn... Gerisi divana kalsýn...

3 AFRÝKA dan mektup... BAKALIM BU KAZANDA KÝM KAYNAYACAK... Yýlýn bitimine bir gün kaldý... Uðurluyoruz 2012'yi de... Çöpüyle, karanlýðýyla... Mitingleriyle... Eylemleriyle... Bu yýl da perdelerini kapatýp gidiyor... Ama mirasý bize kalýyor... Kötü bir miras... Yarýn akþam sokaklar aydýnlansa bile, sonra yeniden karanlýk... Çöpler biraz toplansa bile sonra yine çöp... Ve 'þerefe' diyerek tokuþturulan kadehlerden sonra yine mitingler, yine gösteriler... * Çok hareketli gireceðiz yeni yýla çok... Hýzlý bir baþlangýç... 3 Ocakta UBP kurultay davasýnýn kararý okunacak... Ve bu da ilk büyük adýmý olacak yeni yýlýn... Mahkeme, kurultaydaki seçimle ilgili divan kararýnýn geçerli olup olmadýðýna hükmedecek. Toplumumuzda kimse bu davayý Ýrsen Küçük'ün kazanacaðýna ihtimal vermiyor. Ahmet Kaþif'in davayý kazanacaðýna neredeyse kesin gözüyle bakýlýyor. Bu durumda ne olur? Mahkeme kararýna uymamak mümkün olamayacaðýna göre, kurultaydaki baþkanlýk seçimi yeniden tekrarlanýr... Kamuoyu bunda da Ýrsen Küçük'e hiç þans tanýmýyor... Ýbre Kaþif'ten yana... Kaþif'in UBP baþkanlýðýný kazanmasý demek, hükümetin baþtanbaþa deðiþmesi demek... Tüm kabinenin... Bu da UBP içinde yeni bir parçalanmaya, yeni bir bölünmeye yol açabilir... * Yeni yýl böyle baþlayacak iþte... Kucaðýnda birikmiþ bir yýðýn sorunla... Zaten eteklerindeki taþlarý dökmek istese de artýk dökemez... Mahkeme kararýna çok az bir süre kala, yeni bir hareketlenme baþladý UBP'de... AKP'nin gözdeleri Turgay Avcý ve Tahsin Ertuðruloðlu yanlarýna Mustafa Gökmen'i de alarak UBP'ye katýlýyorlar... Bu iltihaka UBP içinde sert biçimde karþý olanlar var... Ancak seslerini çok yükseltebilecek durumda deðiller galiba... Çünkü öyle görünüyor ki, AKP var bu iþin arkasýnda... Kimbilir, ileriki dönemde Turgay Avcý'yý deðilse bile Tahsin Ertuðruloðlu'nu partiye baþkan yapmayý tasarlýyorlar... Tahsin Bey daha önceleri de UBP içinde güçlü bir isimdi... Partiden kopmasa, Derviþ Eroðlu'ndan sonra sýra ona gelebilirdi... Ancak Eroðlu ile yýldýzlarýnýn hiç uyuþmamasý ve sürekli dalaþmasý önünü kesti... Tahsin Bey kalsa, Ahmet Kaþif sýraya giremezdi ve bugünkü kadar iddialý olamazdý. * UBP erken seçime hayýr dedi gerçi, ama çok acele etti... Erken seçim gündemden henüz düþmüþ deðil... Hele durun... Mahkeme kararýný bir dinleyin bakalým... Erken seçim olup olmayacaðý bu karardan sonra belli olacak... Yeni yýlda Küçük taraftarlarý Küçük'ün þerefine, Kaþif taraftarlarý da Kaþif'in þerefine kadeh kaldýracak... UBP kaynar bir kazanla giriyor yeni yýla... Bakalým bu kazanda kim kaynayacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði: Alkole baðlý trafik kazalarýnda yavrularýmýzý kaybetmek istemiyoruz! Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Özdemir Berova dün yayýnladýðý yazýlý bildirisinde "Artýk alkole baðlý trafik kazlarýnda yavrularýmýzý kaybetmek istemiyoruz" dedi. Berova'nýn bildirisi aynen þöyle: Dünya'da bugün alkol kullanýmýna baðlý sosyal, saðlýk ve psikolojik alanlarda birçok sorunlar ortaya çýktýðý bilinmektedir. Saðlýk sorunlarý yanýnda, trafik kazlarýnýn önde gelen sebepleri arasýnda alkollü araç kullanýmý yer almaktadýr. Alkolizim aile geçimsizlikleri ve boþanmalarýn da önemli sebeplerinden birisi olduðu bilinmektedir. Alkol kullanýmý gasp, cinayet vb. gibi her türlü suçun artmasýný kolaylaþtýrýr. Bu gerçekler istatistiki sonuçlarla gözler önüne serilmiþtir. Alkol kullanýmý vücudumuzun birçok sisteminde ciddi rahatsýzlýklara da neden olmaktadýr. Hal böyle iken yeni yýl'a yaklaþtýðýmýz þu günlerde, içki þiþelerinin para kazanmak için marketlerin giriþ kýsýmlarýný süslemesi ve promosyon aracý olarak kullanýlmasý çok düþündürücüdür. Çocuklarýmýza ve geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerimize iyi örnek olunmamaktadýr. Ülkemizin saðlýklý gençlere ihtiyacý vardýr. Ýçki satýmýnýn belirli iþletmelerde yapýlmasý, her markette içki satýmý yapýlmamasý, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Fuat Namsoy, Genel Yönetim Kurulu'nun önceki günkü toplantýsýnda kendisine sadece üç milletvekiliyle deðil, UBP'ye katýlmak isteyen herkesle temas ve istiþare görevi verildiðini söyledi. Namsoy, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptýðý açýklamada, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý, ayný partiden Ýskele Milletvekili Mustafa Gökmen ile Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu yanýnda UBP'ye katýlmak isteyen herkesle temas yapacaðýný ifade etti. Hedef kitlelerinin kimler olduðu sorusunu "Öyle bir hedef kitle yok, partiye gelmek isteyen herkes..." yanýtýný veren Namsoy, giriþimlerinin ne zamana kadar yapýlacaðý konusundaki soruya karþýlýk ise, kararda süre belirtilmediðini kaydetti. UBP Genel Sekreteri Namsoy, UBP'ye katýlmak isteyenlerle yapacaðý temas ve istiþareler sonunda Genel Yönetim Kurulu'na rapor sunacaðýný belirtti. UBP Genel Merkez Yönetim Kurulu, erken seçim çaðrýlarý konusunu da deðerlendirdiði toplantýdan sonra yaptýðý yazýlý açýklamada, erken seçime gerek olmadýðýný belirtmiþti. Ýktidar partisi UBP, Cumhuriyet Meclisi'nde halen 27 milletvekiliyle temsil ediliyor. Mecliste ana muhalefet CTP'nin 15, TDP'nin 3, DP'nin 2, ÖRP'nin 2 ve DGP'nin 1 milletvekili bulunuyor. "KKTC'ye, kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebilecek miktarda elektrik ulaþtýrýlacak" Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Anamur'dan Girne'ye, deniz altýna döþenen kablolarla KKTC'ye kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebilecek miktarda elektrik ulaþtýrýlacaðýný belirtti. Erdoðan, televizyonlarda yayýnlanan Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda vatandaþlara seslendi. Baþbakan Erdoðan, uzun zamandýr bir hayal olan Türkiye'den Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) verimli topraklarýna hayat suyu getirilmesini saðlayacak boru hattý projesi içkinin promosyon aracý olarak kullanýlmamasý, yasamýzda ön görülen 18 yaþ içki satýn alma sýnýrýnýn ve içki satan yerlerin ruhsatlarýnýn denetlenmesi, konu ile ilgili yasalarýn tekrar gözden geçirilmesi önemli temennilerimizden birisidir yýlýnýn halkýmýza saðlýk, mutluluk, baþarý, huzur getirmesini ve geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel olmasýný dileriz. Artýk alkole baðlý trafik kazlarýnda yavrularýmýzý kaybetmek istemiyoruz. UBP'de Kaþif sancýsý Namsoy: Sadece 3 kiþi için deðil, UBP'ye katýlmak isteyen herkesle istiþare görevi aldým KÜÇÜK ERDOÐAN'LA GÖRÜÞECEK Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn davetiyle pazartesi günü saat da Ýstanbul'a gidecek. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan arasýndaki görüþme saat da Erdoðan'ýn Dolmabahçe Sarayý'ndaki ofisinde yapýlacak. Küçük temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan ayný gün saat 21.30'da Ýstanbul'dan kalkan uçakla yurda dönecek. Tayyip Erdoðan: KKTC'ye elektrik de verilecek çalýþmalarýný da kararlýlýkla sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye ve KKTC'de inþasý devam eden barajlardan sonra, 13 Ekim itibarýyla dünyada bir ilk olarak denizaltý geçiþli boru döþeme iþlemine baþlandýðýný hatýrlatan Baþbakan Erdoðan, bu projeyi de inþallah 7 Mart 2014 tarihinde tamamlayarak, Anamur'dan Geçitköy'e yýlda toplam 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu götüreceklerini söyledi. Baþbakan Erdoðan, Anamur'dan Girne'ye, deniz altýna döþenen kablolarla KKTC'ye, kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebilecek miktarda elektrik ulaþtýrýlacaðýný belirtti. Erdoðan, Türkiye'nin enerjide dýþa baðýmlýlýðýný büyük ölçüde azalmak için 2 Nükleer Enerji Santralini tamamlayacaklarýný da ekledi. existence Elvan Levent KUZEY KIBRIS KURTULUÞ SAVAÞI Evet, Kuzey Kýbrýs Kurtuluþ Savaþý, diye geçmeliydi tarihe bugün bu adada yaþadýklarýmýz. Öyle geçmeliydi çünkü, eðer bugün burada yaþanan olaylar kurtuluþumuzun temelini oluþturmazsa, yokoluþumuzun son perdesi olacaktý. Üçüncü bir seçenek yoktu. Ve biz burada 'The Battle of North Cyprus' filmini çekene kadar, bütün sinemalarýmýzda 'The Battle of Algiers' filmi oynamalýydý hatta. Bizim hikayemiz, Cezayirlilerin hikayesine çok benziyordu çünkü. Her bir manzarasý bir film karesi olurdu bizim de bugün burada yaþadýklarýmýzýn... Unutulmaz birer film karesi, bundan hiç kuþkumuz yoktu. Yakasýna beþ kiþinin birden yapýþýp çekiþtirdiði, polisin yumruk salladýðý belediye çalýþaný da, coplarýyla hakkýný arayan silahsýz halkýn üzerine yürüyen çevik kuvvete karþý deirenenler de... Sömürüye ve adaletsizliðe karþý belediye iþçilerinin yanýnda olmak, birlik olmak, tek yumruk olmak için iþini gücünü býrakýp eyleme koþan vatandaþ da... Askerlik yaptýðý sýrada intihar ettiði iddia edilen ancak, otopsi raporlarý adeta bir 'devlet sýrrý' gibi saklanan ve ailesine bile gösterilmeyen Ertuðrul Dokuyucu ve ailesinin yaþadýklarý da... Hepsi, her biri unutulmaz karelerden oluþan filmler olurdu bütün bunlarýn. Bakýn, gazetemizin dünkü sayýsýnda yayýmlanan, hekimlerin yaptýðý tam sayfalýk bir basýn açýklamasý vardý. Ne diyorlardý: "Polis tarafýndan tutuklanan BES üyelerinin rahatsýzlanarak hastaneye sevk edilmeleri sonrasý yaþananlar kabul edilemezdir. Acil serviste muayene edilen ve kardiyoloji konsültasyonu sonrasý kalpdamar hastalýðý ön tanýsý ile yatýþý yapýlan iki BES üyesi hasta, tedavileri yarýda kesilerek polis zoruyla hastaneden alýnýp nezarethaneye götürülmüþlerdir. Polis, görevli hekimlerin tüm ýsrar ve uyarýlarýna, hastalarýn itirazlarýna karþýn, dosyalarý imzalayarak sorumluluk aldýðý iddiasý ile bu iki kiþiyi zorla ve zorbalýkla hastaneden götürmüþtür. Ýnsan saðlýðýný ciddi anlamda tehdit eden bu olay, evrensel insan haklarý, hasta ve hekim haklarý ile baðdaþmamaktadýr, hukuka aykýrýdýr ve asla kabul edilemez." Ýnsan haklarý buraya kadardý, hayatýmýz bu kadar ucuzdu iþte burada. Býrakýn haklarýný arayan belediye çalýþanlarýný, uygar ülkelerde, böylesi bir muamele en azýlý katillere bile yapýlmazdý. Yani polis, hasta insanlarýn tedavilerini zorla engelleyerek, üstüne bir de bu insanlarýn hayati sorumluluðunu almýþ. Allah kesilmiþ kýsacasý baþýmýza... Ne diyeceklerdi bu aðýr sorumluluðun altýndan kalkamadýklarýnda? Biz görevimizi yapýyorduk mu, diyeceklerdi? Troyka'nýn ekonomik paketine karþý 11 Aralýk'ta güney Lefkoþa'da yapýlan son büyük eylemi hatýrlýyor musunuz? Eylemcilerin meclisi bastýklarý eylemi... Polis bir yandan ortalýðý yatýþtýrmaya çalýþmýþ, buna karþýn, Rum Polis Derneði de halkýn yanýnda durarak eyleme destek vermiþti. Çünkü polis de halktý sonuçta ve söz konusu, halkýn maðduriyeti ve ülkenin gidiþatý ise eðer, polis de hakkýný arayanlarýn karþýsýnda deðil, yanýnda durmalýydý. Özellikle de burada, bizim içinde bulunduðumuz bu kritik dönüm noktasýnda. Ne yapacaklardý o zaman? Askeri çaðýrýp, hepimizin üzerine makineli tüfeklerle ateþ mi açacaklardý? Tanklarla mý geçeceklerdi halkýn üstünden? Ayrýca, hakkýný arayan halk dýþarda polis tarafýndan coplanýp yumruklanýrken, onlar içerde Ercan'ýn satýþýndan aldýklarý 100 milyon Euroluk koskoca çekle, keyiften aðýzlarý kulaklarýnda çektirdikleri o fotoðrafla da tarihe geçeceklerdi. Bu da baþka bir film karesiydi. Bu arada geçtiðimiz günlerde Venüs gece kulübünde ölü bulunan yirmi yaþýndaki Marianna Cojocaro'nun adý neredeyse hiçbir haberde geçmiyordu, "Yirmi yaþýndaki bir bayan", diye veriyorlardý haberi. Kadýnýn bir adý olduðunu bilmiyorlar mýydý yoksa?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yasaklanmýþ "Pezevenk devlet istemiyoruz" demek Öyleyse siz de "Pezevenk devlet isteriz" deyin Herhalde muteberdir böylesini istemek Söyleyin pek sayýnlara sakýn ha çekinmeyin Kalay AKP'YE GÜVENÝYOR MUSUNUZ HÂLÂ? Siyasal Sosyal Araþtýrmalar Merkezi'nin (SAMER) anketine göre Diyarbakýr halký, Tayyip Erdoðan ve Fethullah Gülen'i Kürt sorununun çözümün önündeki engeller olarak görüyor. Araþtýrma Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Diyarbakýr ve ilçelerinde gerçekleþtirildi. Diyarbakýr halkýnýn en fazla güvenmediði kurumlar arasýnda % 88.4 ile MHP, % 80 ile medya ve % 75.5 ile MÝT, % 54.2 ile Ordu, asker ve polis baþta yer alýyor. AKP'ye güvenenlerin oraný % 20, güvenmeyenlerin oraný ise % Kýbrýs'ta böyle bir anket yapýlsa sonuç ne olur dersiniz? Güveniyor musunuz hâlâ? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SONBAHAR BAHANEDÝR Hoca'yý kaybedeli iki hafta oldu. Ýnanasý gelmiyor insanýn Son günlerinde bile ders vermeye devam etti bize Öleceðini biliyordu.. Hazýrlýklýydý buna Öleceðine üzüldüðünü ben okuyamadým gözlerinden Aðrýlarý dýþýnda memleketin hallerinden bahsederdi Þener, köþesinde ona söylediklerinin bir kýsmýný yazdý "Geyiði vurduk ama hala gidip almýyoruz" Biz bu kavgayý kazandýk, ancak bir son hamleyi yapamýyoruz anlamý çýkardým ben bu sözlerinden. Hoca, hastanede yatan Tremeþeli'yi ziyarete gittiðimizde de çok þeyler söyledi Tremeþeli'nin durumuna çok üzülmüþtü, ellerini tuttu bir süre, kulaðýna yaklaþýp seslendi ancak nafileydi Ölümden, ruhlardan söz açtý bir ara "Ölümden sonra yaþam varsa, gene karþýlaþacaðýz" dedi bir ara "Ölüm, ruhun yaþlanan bedeni artýk çekemediði için kendine baþka bir beden aramasý mýdýr acaba?" diye de sordu bize. Yapraklar aðaçtan sýkýldýðýnda sonbahar artýk bahane deðil mi? Cenaze töreninde Öðretmen Koleji'nde öðretmeni olduðunu söyleyen birisi, "Bu çocuklar en þanssýz dönemlerin çocuklarýdýrlar" demiþti Ezberim kötüdür ama bu söz aklýmdan çýkmadý. Kendi jenerasyonumuz için de düþündüm bunu Bu beddualý adada Kýbrýslýtürkler olarak hep þanssýzlýklar yaþadýk Onlardan öncekiler de, onlardan sonrakiler de Bizden öncekiler bize mutlu bir gelecek, insanca yaþam sürebileceðimiz bir süreç býrakmadýlar. Biz de ayný þekilde Bizden sonrakilere ne býraktýk ki Toplumumuzun geleceðine etki edebilecek hareketlerimiz hep cýlýz kaldý Oluruna býraktýk pek çok þeyi Ýþbirlikçilerimizin peþinde koþtu büyük çoðunluðumuz Tükeniþimiz böyle hazýrlandý Ankara'dan gönderilen manifestolarla idare edildik Adýný paket koyduðumuz bu emirlere son zamanlarda karþý çýkmaya baþladýk Geç kalýþýmýzýn son dönemecindeyiz þimdi Hoca, son zamanlarda bile geyiði vurduðumuzu söylüyor Merak ediyorum da acaba geçmiþten bugüne kaç geyik vurduk? Vurmuþsak vurduðumuz geyikleri gidip almadýk mý? Ya da almýþsak baþkasýna mý hediye ettik Toplum hep savaþlarýn içinden geçti Stresler, korkular oldu insanlarýn ruhlarýný saran Hiçbir savaþ kazanýlmadý Savaþlarda kimi devletler, toplumlar insanlarýný kaybederler, kimileri de insanlýklarýný Kýbrýslýtürkler olarak biz, 1974 savaþýndan sonra hem insanlarýmýzý kaybettik, hem insanlýðýmýzý Ankara'nýn etkin müdahaleleri bu tarihten sonra arþa ulaþtý Denktaþ toplumun üzerinde yarým asýr bir kabus gibi durdu ve yarattýðý sistemle de tükeniþimizi hazýrladý Eðer bir sonuca ulaþmak istersek bu son virajda Denktaþ'ýn ördüðü sistemi yok etmekle baþlamalýyýz iþe Piyangolarda "Ya çýkarsa" umudu (Mustafa ERKAN)- Yýlbaþý özel çekiliþinin büyük ikramiyesi hayalleri süslerken Milli Piyangonun yýlbaþý özel çekiliþ biletleri birkaç gün kala nerdeyse tükeniyor. Göçmenköy'de piyango bayiiliðini yapan Ulus Beledoðlu 'Son güne kadar þans daðýtmaya devam edeceðim. Yeterli bilet var' diyor. Sattýðý piyango biletlerinden en büyük ikramiyesini kazandýrmayý arzu ederken genç yaþlý, fakir-zengin "Ya çýkarsa" umuduyla þansýný denemek istiyor. Milli Piyango büyük ikramiyesi olan 45 milyon TL halkýn umut kaynaðý oldu. Göçmenköy'ün Ulus abisi Noel Baba deðil dizlikli baba olarak þans daðýtýyor. Her yeni yýl piyangolarla ilgili mani yazmayý geleneksel hale getiren Ulus bu yýl için farklý bir yöntem uydurdu. Dizlikli fotoðrafýný dükkan camýna astý ve yazdýðý manileri fotoðrafý yanýna ekledi. Ulus un bu yýlki manisi þöyle: Sakýn bozma adeti - Tak koluna sepeti - Yeni yýlýn þen olsun- Ulus'tan al bileti. Almazsan þansýn olmaz - Paran yoksa yaþanmaz - Bilet almayanlara - Talih kuþu hiç konmaz. Telsim ailesi birlikte yemek yedi... Telsim çalýþanlarý, 2012'in son iþ gününde birlikte yemek yiyeyerek, hoþ vakit geçirdiler. Ýnsan Kaynaklarý ve Satýn Alma ekibinin birlikte organize ettiði yemekte, hep birlikte olmanýn keyfini çýkaran Telsim çalýþanlarý, yoðun tempolarýna kýsa bir ara vererek, hep birlikte yemek yedi. Çalýþanlarýna verdiði önemi her fýrsatta gösteren Telsim, yýlýn son iþ günününde çalýþanlarýna toplu yemek verdi. Telsim Genel Müdürlük binasýnýn çatý katýnda yer alan yemekte, güzel havanýn da etkisiyle yazdan kalma anlar yaþayan Telsim çalýþanlarý, DJ Barýþ'ýn müzikleri eþliðinde eðlenerek, keyifli anlar geçirdi. Yemekte, çalýþanlara çekiliþle sürpriz hediyeler de verildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TERÖRÝST Gördüðünüz gibi bu ülkede "terörist" olmak çok kolay. Silâhlý baskýn düzenleyip banka soymak gerekmez. Bir otobüs duraðýna bomba koyarak onlarca insaný öldürmek... Bir okulu basýp çocuklarý ve öðretmenleri katletmek... Uçak kaçýrýp fidye istemek gerekmez... Elçilik basýp içindekileri rehin almak... Devlet binalarýna sabotajlar düzenlemek... Milyarder iþ adamlarýndan tehdit ve þantajla para sýzdýrmaya çalýþmak... Gazetecileri, aydýn ve yurtsever vatandaþlarý katletmek de gerekmez... "Terörist" olmak çok kolay bu ülkede çok... Týpký "vatan hainliði" gibi... Týpký "Rumcu" olmak... Týpký "Türkiye ve asker düþmaný" olmak kadar kolay! Meselâ, tek kuruþ maaþ ödenmeden, "devlet" tarafýndan anayasaya aykýrý olarak en aðýr iþlerde aylarca angarya çalýþtýrýlacaksýnýz... Üstüne üstlük, "devlet" anayasal yükümlülüðünü yerine getirip sosyal yatýrýmlarýnýzý yýllarca yapmayarak sizi her türlü sosyal güvenceden ve saðlýk hizmetinden mahrum býrakacak. Aylarca evinize ekmek, çocuklarýnýza süt götürememenin kahýr ve ezikliðini yaþayacak ve bu yüzden canýnýza kýymayý dahi düþünür hale geleceksiniz. Bütün bu koþullar yerine geldikten sonra yapmanýz gereken tek birþey kalýyor. Hükümetin kapýsýna dayanacaksýnýz... "Açým" diyeceksiniz, "Çocuklarýma ekmek ve süt dahi götüremiyorum. Artýk angarya çalýþmak, sosyal güvenceden yoksun çalýþmak istemiyorum. Ýane deðil, emeðimin karþýlýðýný, anayasal hakkýmý istiyorum" diyeceksiniz. Buna karþýlýk, imamýn ordusunun "gumandanlarýndan" biri "Derhal burayý terket" diye size ihtarda bulunacak! Yani "defol git baþýmýzdan" diyerek, karþýnýza tam teçhizatlý Çevik Kuvveti'ni dikecek! Çevik Kuvvetin coplarý baþýnýza inerken... Siz "Açým be açým... Çocuklarým aç, ailem aç! Ne yapayým? Hýrsýzlýk mý yapayým?" diye feryat edeceksiniz! Bu kadar basit iþte! Artýk "Terörist" diye damgalanmak, pardon "terörist" ünvanýna sahip olmak için önünüzde hiçbir engel kalmýyor! Size bu zulüm ve zilleti reva gören rejimin kukla baþbakaný, akþama TV ekranýna çýkýp, sizin terörist olduðunuzu ilân ediyor! "Vatan haini"! "Rumcu"! "Türkiye ve asker düþmaný"! Ve þimdilerde... Ýmamýn ordusunun yeni trendi... "Terörist"! Aslýnda insaný þaþýrtan nedir biliyor musunuz? Aylardýr "devletin" kendilerine, ailelerine ve çocuklarýna yaþattýðý zulüm karþýsýnda belediye çalýþanlarýnýn hâlâ "terörist" olmamayý nasýl baþardýklarýdýr. Hem de, "Çocuklarýmýn ekmeðini istiyorum" dedikçe onlara "geberin" dercesine baþlarýný ezen devlet terörüne raðmen! Anayasal haklarýný talep ettikleri için, imamýn ordusunun emriyle devlet terörü altýnda ezilen belediye emekçileri hâlâ terörist olmadýlarsa, bunu cezalandýrmak deðil, ancak ödüllendirmek gerekir. Bu durum, toplumlarýna, ailelerine ve ülkelerine karþý duyduklarý insani ve vicdani sorumluluktan baþka nasýl açýklanabilir ki? Belediye emekçilerinin yerden göðe kadar haklý eylemine "sokak terörü", emekçilere de "terörist" diyor Ýrsen Küçük! Ve "teröristlerin" baþýný ezdiði için Çevik Kuvveti tebrik ediyor!!! Adam zaten küçük... Daha ne kadar küçülsün ki?!

5 30 Aralýk 2012 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bunca zaman, sadece sap ile saman karýþmýþtý. Görüyorum ki haklý ile haksýz da karýþtýrýlmaya baþlandý. MÝÞ-MIÞLAR * Bozat, "Mücadele artýk daha ciddi olacaktýr" demiþ. - Umarýz ve dileriz ki öyle olur. Daha ciddi ve daha akýllýca! * Atun, Teknecik'e filtre takma çalýþmalarýnýn sürdüðünü söylemiþ. - Saygýlar arzederim Ama unutmasýn ki hepimiz ayný havadan soluk alýyoruz Bizi mi kandýrýyor, kendini mi? * Elektrik üretim maliyeti Türkiye'nin dört katý kadarmýþ. - Yapma yahu Demek o kadar fark var ha Görün AKP'nin adaletsizliðini! Demek iþçileri karýn tokluðuna çalýþtýrýyorlar orada. *Ercan'ýn ilk çeki alýnmýþ. - Hey gidi Ercan hey Hey gidi altýn yumurtlayan tavuk hey Sonunda seni de kestiler ha. Baþýmýz sað olsun! * Havadis'in anketine göre bugün seçim olsa en çok oyu yine UBP alacakmýþ. - Yani bunca eleþtiriye, sabah akþam bunca darbeye raðmen, UBP yine birinci parti çýkacaksa, çýkarýlacak çok ders var demektir. * Memurlarýn Aralýk maaþlarý ödenmiþ. - En büyük Tatar Yaþasýn UBP. * UBP binasý allem gallem olmuþ. - UBP'yi ucubeye döndürdüler desenize þuna... * Belediye çalýþanlarý 4 aylýk maaþ almadan görev baþý yapmayacakmýþ. * Valla oldu olacak, biraz daha sýksýnlar diþlerini, aylýk ödeneceklerine, yýllýk ödensinler. Bir liderleri, bir de hedefleri olsaydý, 2012 büyük deðer kazanabilirdi son anda! Kalabalýktýlar. Sadece kalabalýk. Kuru deðildi. Ama tavýnda bir kalabalýk da deðildi. Yine de heyecan yarattýlar Renk kattýlar Hatta Biraz umut bile verdiler! Korkutulmuþ Ürkütülmüþ Çaresizliðe itilmiþ gibi þaþkýndýlar. Aldatýlmýþlýðýn ve aldanmanýn verdiði hýnçla bir saða yöneldiler Bir sola... Önlerine çýkaný devirdiler... Döktüler... Daðýttýlar Daha yapacak çok iþ vardý. Ne yazýk Mesai bitmiþti! Orda durdular. Ve... Orda kaybettiler. Hýrslýydýlar Öfkeliydiler Acýmasýz görünüyorlardý Ama... Tutsanýz aðlayacak kadar hassastýlar Keþke tutulsaydýlar... Keþke engellenseydiler ateþe atýlmadan... Duvarý yumrukladýklarýnýn farkýnda deðillerdi o kendinden geçmiþlikle. Bakan göz görürdü. Býçaða yumruk sallamanýn o dayanýlmaz ve boþ gururunu yaþýyorlardý. Üstelik gaz verip coþku isteyen çooook seyirci vardý. BÖYLE BÝR ANDI Kalabalýktýlar Çok kalabalýk Önlerine çýkabilecek her engeli aþabilecek güçteydiler... Ah Ahhhh. Keþke bir liderleri, bir hedefleri olsaydý... Doksanýncý dakikada, tarih yazacaklar, hak etmediði kadar büyük bir onur yaþatacaklardý 2012'ye!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Aylardýr evine para götüremeyen aç insanlar var" diye yazýyor hala birçok kalem. Edebiyat çok güzel. Ama bir tanesi de akýl edip "hade gönlünüzden ne koparsa" kampanyasý baþlatmadý nedense.

6 Kalem Yalçýn Okut VE DÜZEN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMEYE BAÞLADI... Biz biliyorduk da, bilmeyenler de öðrenmiþ oldu: Düzenin gerçek niteliði budur iþte!... Cop, tekme-tokat ve biber gazý... Ýþte "Ýleri Demokrasi"nin gerçek adý... Dört aydan beridir en doðal haklarý olan maaþlarý ve diðer özlük haklarý verilmeyen Lefkoþa Belediye Emekçileri Sendikasý üyelerinin haklý infiali ve haksýzlýða isyanlarý, Gestapovari faþist terörle bastýrýldý. Devletler böyledir iþte: Devletin kendisi en þiddetlisinden terör uygular, sonra da o teröre karþý çýkan halk kesimlerini teröristlikle suçlar... Bizdeki PseftoGratos, devlet bile olamamasýna karþýn, adamýzdaki 40 bin kiþilik istilacý orduya dayanarak elinden gelen þiddeti/terörü ardýna koymuyor... Oysa, Mustafa Kemal ve arkadaþlarý Türkiye Cumhuriyeti'ni istilacý ve iþgalcilere karþý savaþarak kurabildilerdi... Seksen sene sonra ABD'nin Türk Ordusunu ve Türkiye Cumhuriyetini getirdiði noktaya bakýn hele... Temmuz 74'te CIA-Kissinger marifetleriyle ABD'ye göbekten baðlý faþist Yunan Cuntasý'na Makarios'a karþý darbe yaptýrtýp, TC'nin -güya bozulan meþru düzeni iade etme adýna- askeri müdahalesini saðlamak, sonra da o çok kanlý askeri müdahaleyi kalýcý iþgal ve istilaya dönüþtürmek Pentagon için bu küçük ülkede çocuk oyuncaðý misali kolay bir iþti Nitekim, baþardýlar Ogün bugündür ne çekiyorsak alçak Anglo- Amerikan emperyalizminin orostopolluklarýndan çekiyoruzdur. Bu gidiþle daha çok çekeceðimiz var gibi görünmektedir. Ne ki, BES emekçilerinin direniþleri yüreðimize su serpmiþtir ve serpmektedir. Devrimler hiç beklenmedikleri an'larda ve þekillerde gündeme gelirler. Nitekim, çaðdaþ tarihin iki en büyük devrimi, dünyayý sarsan Fransýz Ulu Devrimi ile dünyayý alt-üst eden Büyük Ekim Devrimi de beklenmedik moment ve biçimlerde gerçekleþmiþlerdi. Fransa'da yoksullar ünlü Bastille Hapishanesi'ni basarak orada çürütülmekte olan mahpuslarý salývermiþlerdi. Çarlýk Rusyasýnda ise 1917 Büyük Ekim Devrimi'nin önceliði olan 1908 devrimi yoksul kadýnlarýn karda-kýþta-tipide fýrýnlar önünde ekmek kuyruklarýnda beklerlerken haykýrdýklarý: "Bu rezil hayatý istemeyyüz, bu rejimi istemeyyüz!" çýðlýklarý ile baþlamýþtý O nedenle, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarýnýn direniþleri hor görülmemeli ve de küçümsenmemelidir. Hatta, vargüçle desteklenmelidir. Kimbilir; Belediye Emekçileri Sendikasý üyelerinin bu direniþleri çok þeye kývýlcým olabilir. Bir yangýna bile yol açabilir Ya da, ileride patlayacak olan yangýnlarýn ön habercisi de olabilir Veya -örgütsüzlüðümüzden dolayýhiçbirþeye de yol açmayabilir Her þeyin baþý örgüttür, her þey örgütlenmekten geçer; gerisi fasa-fisodur Þu sýralar Kuzey Kýbrýs'ta yaþanmakta olan son derece verimli baþkaldýrý iklimini de heba edersek, vay halimize Adýnýn önünde "baþbakan" yazan ve o ünvaný çok seven; o ünvan -ve yetkileri- için kýrmayacaðý kalp, devirmeyeceði çam býrakmayan Ýrsen Küçük'ün BES'in eylemini 'terör' diye nitlemesi ise yakýn tarihimize 'altýn harflerle', ama küt kara kalemle yazýlan 'altýn harflerle' kaydolmuþtur Ve, daha önce de bu köþede belirtildiði gibi: Tarihin Silgisi Yoktur!.. Sayýn Küçük ve arkasýndaki AKP kodamanlarý eðer Kýbrýslýtürkleri TC'de yaptýklarý gibi þiddetle yola getireceklerini zannediyorlarsa yanýlgýlarýn en büyüðü içindedirler PaseftoGtratos rejiminin dayak, þiddet ve cinayet temellerinde yükseldiðini ve gerçek yüzünü bizler 1950'lerden beri biliyoruz. Kimse kimseye masal okumasýn!... Atun'dan elektrik mesajý Atun: Devlet dairelerine 2 ayda faiz uygulanacak, ödemeyen abonelerin enerjisi 2. ayda kesilecek 4 ayý bulan borçlarda ise sayaç sökülecek" "Sokak aydýnlatma ücretlerini sadece Kýb-Tek tahsil edecek" "Teknecik'e filtre takýlmasý için ocak ayýnda somut adým atacaðýz" Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, devlet dairelerinin ödenmeyen elektrik faturalarýna gecikme zammý uygulamasýný 6 aydan 2 aya indirdiklerini, 2 aylýk süreden sonra tahsilat yapýlamazsa kesin olarak enerjinin kesileceðini, 4 ayý bulan borçlar için ise sayacýn sökülerek yasal yollara baþvurulacaðýný açýkladý. Atun, sokak aydýnlatma ücretlerinin yeni yýldan itibaren sadece Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafýndan tahsil edileceðini, belediyelerin halktan aydýnlatma ücreti toplamayacaðýný da bildirdi. Bakanlýk basýn bürosunun açýklamasýna göre Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Elektrik Kurumu'nun geleceðini riske atamayacaklarýný ve atýlmasýna da izin vermeyeceklerini belirterek, kurumun mali durumunu iyileþtirmek ve tahsilat kolaylýðý saðlama adýna Bakanlar Kurulu'nca bazý yeni kararlar aldýklarýný söyledi. Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði, üyelerine yönelik yýlbaþý kokteyli düzenledi. Lefkoþa Hidden Garden'da dün akþam gerçekleþen etkinliðe 2.Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, CTP Milletvekili Kadri Fellahoðlu ve diðer davetliler ile birlik üyeleri katýldý. "2010 ÖNCESÝ ÖDEME ORANI YÜZDE 42, ÞÝMDÝ YÜZDE 70" Elektrik Müteahhitleri Birliði'nin etkinliðinde konuþan Sunat Atun, elektriði kim kullanýrsa kullansýn bedelini ödemekle yükümlü olduðunu vurgulayarak, Sayýþtay'ýn hazýrladýðý rapora göre 2010 öncesine kadar ödeme oranýnýn yüzde 42 olduðunu belirterek, hükümetleri döneminde bu oraný yüzde 70'e çýkardýklarýný söyledi. Atun, ülkede 30 yýldýr bazý çevrelerin elektrik faturasýný KSP: Çare vardýr Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci,"insan nüfusunun yarýsýnýn yoksulluk sýnýrýnýn altýnda ve sefalet içinde yaþadýðý; milyonlarcasýnýn tedavisi mümkün basit ama bulaþýcý hastalýklardan öldüðü, milyonlarcasýnýn haksýz savaþlarda katledildiði; doðal ve tarihi çevre katliamlarýnýn sürdüðü; kapitalist, emperyalist tekeller ve onlarýn sahipleri olan sermayedarlarýn dünyayý kriz yönetimiyle yönettikleri bir yýlýn daha geride býrakýlmakta olduðunu" kaydetti. Birinci yayýmladýðý yeni yýl mesajýnda, insanlýðýn, doðal ve tarihi çevresi ile uyumlu bir kalkýnma programý içerisinde, doðayý ve çevreyi koruyarak, kar güdüsü yerine toplumsal ihtiyaçlara göre planlanmýþ,doðayla ve birbiriyle barýþ içinde, bir refah toplumu yaratmasý, ve dünya nimetlerini kavga etmeden, savaþmadan adil bir ödememe alýþkanlýðý nedeniyle böyle bir kültür yerleþtiðini ve bu nedenle kurumun mali bünyesinin zor duruma düþtüðünü ifade ederek, bu sistemin sürdürülebilir olmadýðýný belirtti. ELEKTRÝK ÝÇÝN 5 KARAR Özellikle son 3 aydýr Elektrik Kurumu'nun mali açýdan rahatlamasýyla ilgili yoðun bir çalýþma yaptýklarýný ifade eden Atun, bu çalýþmalarýn sonucunda Bakanlar Kurulu'nda kendileri tarafýndan sunulan 5 ayrý kararýn kabul edilmesinin memnuniyet verici olduðunu söyledi. "SOKAK LAMBALARI" Atun, sokak aydýnlatmalarýnýn büyük bir sorun oluþturduðunu ve vatandaþýn da haklý olarak ödediði faturaya raðmen sokak aydýnlatmasýnda kesinti gördüðünde tepki gösterdiðini belirtti. Yeni yýldan itibaren, yeni uygulamayla sokak aydýnlatma ücretlerinin yalnýzca KIB-TEK tarafýndan tahsil edileceðini kaydeden Atun, bakým onarým hizmetlerinin de yine KIB- TEK tarafýndan saðlanacaðýný söyleyerek, "Belediyeler artýk halktan aydýnlatma ücreti toplamayacak" dedi. "DEVLET DAÝRELERÝ" Sunat Atun, Bakanlar Kurulu'nda aldýklarý bir diðer kararla, önceleri devlet dairelerinin ödenmeyen faturalarýna 6 ay sonra gecikme faizi uygulayabilme kararýný deðiþtirerek devlet dairelerindeki gecikme zammý uygulamasýný 2 aya çektiklerini söyledi. Atun, abonelere 2 aylýk bir süreden sonra tahsilat yapýlamamasý durumunda kesin olarak kesme yöntemine baþvuracaklarýný ve 4 ayý bulmuþ ise de sayacýn sökülerek yasal yollara baþvurulacaðýný belirtti. KIB-TEK KIB-TEK'in ödenmemiþ faturalarýn KDV'sini ödemesinin mali durumunu bozan bir uygulama olduðunu söyleyen Atun, KDV'nin bundan böyle KIBTEK'in in tahsilatý yaptýðý tarihten itibaren tahakkuk edeceði konusunda da Bakanlar Kurulu'nda karar üretildiðini söyledi. TEKNECÝK'E FÝLTRE Teknecik Elektrik Santrali'ne filtre takýlmasý çalýþmalarý olduðunu da söyleyen Atun, bu çalýþmalarýn ocak ayýnda tamamlanýp bu yönde somut adým atacaklarýný belirtti. þekilde paylaþan, herkesin yeteneðine göre katký koyup, ihtiyacýna göre alacaðý bir düzen kurmasýnýn mümkün olduðunu ifade ederek, "Bu bir rüya deðil, somut bir toplumsal projedir. Çare vardýr" dedi. Birinci, mesajýnda þunlarý kaydetti. "Özü barýþ, daha fazla demokrasi, doðrudan demokrasi ve sosyalizmden oluþan insanlýðýn bu büyük projesini ülkemizde ve dünyada baþarmak için ülkemiz halkýnýn dünya halklarý ile ele ele, emperyalizme karþý güçbirliði ve dayanýþma içinde mücadelesinin yükseleceði günleri getirmesi temennisiyle, baþta emeðiyle çalýþan proleterlerimiz, iþçilerimiz olmak üzere tüm halkýmýzýn, uluslararasý proletarya ve dünya halklarýnýn yeni yýlýný kutlar, birlik ve dayanýþma içinde yürüteceðimiz mücadelelerimizde baþarýlar dilerim." GÜNLÜK BARBAROS ÞANSAL A TEKBÝRLÝ SALDIRI Gün geçmiyor ki AKP nin Türkiye sinden saldýrý haberleri gelmesin. Kendilerine benzemeyenlere, kendileri gibi yaþamayanlara illa ders verecekler, illa herkesi kendilerine benzetecekler. Önde bir padiþah gibi Tayyip Erdoðan yürüyor, ardýndan gidenler de onun kahraman konuþmalarýndan feyz alarak bodoslama dalýyor. Ünlü modacý Barbaros Þansal da bu tahammülsüzlükten payýný aldý. Þansal, Taksim de bir grubun tekbirli saldýrýsýna uðradý. Saldýrýya iliþkin açýklama yapan Þansal, Bunu ancak AK Gençlik yapar dedi. Saldýrýnýn ardýndan fotoðrafýný da paylaþan Þansal Twitter'dan yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: itibarý ile Taksim Ayaspaþa'da tehditkar ve siyasi aðýr bir saldýrý ile darp almýþ durumdayým. Tekbir sesi ile yazdýklarýnýn ve yaptýklarýnýn bedelini hayatýnla ödeyeceksin dediler. PALYAÇO Egemen Baðýþ'a çok sýfat takmýþ Rumlar. Hristofyas "kýþkýrtýcý ve kendini beðenmiþ" diyor. Çevreciler ise "ironik, alaycý ve kötü kalpli"... Bizce ise, sirkte çocuklarý güldürebilecek bir palyaço! REJÝM MESELESÝ Tayyip Erdoðan "Komþularýmýzla sýkýntýmýz yok, sýkýntýmýz rejimle" diyor. Aynen bizim de öyle Tayyip Bey... Sýkýntýmýz Türkiye ile deðil, sizin rejiminizle! DOKTOR GÝBÝ Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'nden uyarý var hepinize. "Sürat yapmayýn, alkollüyseniz arka koltuða oturun, kemerinizi takýn". Aynen hastalarýna "Sigarayý býrakýn, yürüyüþ yapýn" diyen doktor gibi! KAYYUM Sanayi Odasý Lefkoþa Belediye Baþkaný ile meclis üyelerini istifaya çaðýrdý. Belediyeye Kayyum atanmasýný öneriyor. Ýlahi kardeþ, Kaymakam yapamadý da kayyum mu yapacak? TÜRKTEN TÜRKE Kýbrýslý Rumlara yardým teklifinde bulunan Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin 4 aydýr maaþ alamadýklarýndan haberi yok herhalde!.. Acaba son mu verdi Türkten Türke devrine? Týrnak... "Ülkenin tepesinde bir 'irade' yok... Ýyi de... Sokakta var mý? Hemen her kesim, sokaða indi, son birkaç senede... Ama bir farkla... Herkes, 'caný yanýnca' koþtu ve 'kendi' yanýnca yandý, sadece... 'Sessiz çoðunluk' izledi... 'Öfke' sürükledi kalabalýklarý, 'akýl'dan önce..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Evet, birileri bizleri iyi analiz etmiþ belli ki. Ne zaman tansiyon yükselecek olsa bir þeyler atýlýyor ortaya. Ya bir maaþ, ya da bugünkü gibi sözde bir geri adýmla, düþürülüyor tansiyon. Kaybettiðimiz ruhumuzu bu tarz 'soðuk savaþ taktikleri' ile yeniden kazanmamýz engelleniyor. Bunun farkýna varýlmalý artýk!" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) " 'Her yer karanlýk, pür nur o mevki.' Karanlýklar içinde pür nur olan o mevki neresi?.. Bizi yönetenlerin vurdumduymaz mevki..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Halk geçim derdinde, sorunlar yumaðý ile uðraþýrken, en azýndan hükümet edenlerin, bol keseden yýlbaþý eðlenceleri düzenlemelerine engel olunuz. Çünkü öyle istihbarat alýyoruz ki, emekçilerden, aylardýr maaþ alamayanlardan çok ciddi, beklenmedik giriþimler, þiddet eylemleri olabilirmiþ." Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU UBP'ye dönüþü artýk kesin olarak görülen Tahsin Ertuðruloðlu, eski yuvasýnda ipleri de eline almaya aday olarak deðerlendiriliyor. 3 Ocak'taki mahkeme kararýnýn arifesinde UBP Yönetim Kurulu'nda Tahsin Ertuðruloðlu, Turgay Avcý ve Mustafa Gökmen'in partiye katýlýmý ile ilgili alýnan karar, Küçük'ün Kaþif davasýný kaybetme ihtimalinden kaynaklanýyor. Açýkçasý Kaþif ekibine karþý bir þekilde önlem alýnýyor. Ancak bu aþamada böyle bir önlem ne iþe yarayacak? Herhalde daha çok geleceðe yönelik olmalý... Yeni yýl gecesinden hemen sonra, yani önümüzdeki hafta içinde kamuoyu bu sorunun da yanýtýný alacak...

7 30 Aralýk 2012 Pazar turkrus.com METÝN MÜNÝR ZEN VE NAR SOYMA SANATI Çocuklar yukarýda uyuyor, ben aþaðýda, bahçede, onlara nar soyuyorum. Nara bayýlýyorlar. Çocukken alýþtýrdým. Nar mevsiminde, onlar okulda iken narlarý soyar, taneleri iki ayrý tabaða koyar, her tabaðýn içine bir kaþýk sokar, yan yana mutfak masasýnýn üzerine dizerdim. Gözüme birinde diðerinden biraz daha fazla olduðu görünürse biraz aðzýma atardým. Ama ne kadar eþitlersem eþitleyeyim onlara birinde diðerinden daha fazla nar varmýþ görünürdü. "Hangisi benim?!" "Ýstediðinizi alýn." "Ýlk ben seçeyim mi?" diye sorardý Sara, abisine. "Gelecek defa da ilk ben seçersem!" "Mmmmmm. Baba. Harika. Teþekkürler," diyerek narý kaþýklamalarýný seyretmeye bayýlýrdým. Onlarý mutlu etmek hoþuma giderdi. Çocukluklarý benimkinden farklý, mutluluk ve bolluk içinde geçsin isterdim. Sonra büyüdüler, yatýlý okullara gittiler, boþandým, nar çaðý kapandý. Tatillerinin büyük bir bölümünü anneleri ile geçirdikleri için onlarý artýk çok az görüyorum. Gelecek Mayýsta 20 yaþýna basacak olan Selim hem üniversiteye devam ediyor hem çalýþýyor. Sara Mayýsta 18 olacak. O da konservatuar giriþ sýnavlarýna çalýþýyor. Bu defa ikisi birlikte yanýma geldi. Onlar için alýþveriþ yaparken nar almaya ve eskiden olduðu gibi soymaya karar verdim. Büyük bir narý tanelerine ayýrmak yarým saat kadar sürer. Ama iki kiþiyi mutlu etmek için yarým saatlik zaman yatýrýmý fazla deðil. Nar soymayý seviyorum da. Narý kesmek, önce iki, sonra dört parçaya ayýrmak, sonra her taneyi, hiçbirini zedelemeden narýn sarý etinden koparmak hoþuma gidiyor. Narýn dýþý kýrmýzý, içi sarý kabuðu, beyaz-pembe-kýrmýzý taneleri parmak uçlarýma ve gözüme hoþ görünüyor. Tanelerin koparken çýkardýðý çýt çýt sesini de seviyorum. Nar soymak biraz ustalýk ve özen ister. Meyve önce üstünden ve altýndan, yani kutup bölgelerinden kesilir. Portakal gibi. Bunu yaparken fazla derin kesmemek, býçaðýn taneleri de kesmesini önlemek gerekir. Bunu yapmak için de kabuðun ne kadar kalýn olduðunu tahmin etmek gerekir ki, bu bir tecrübe iþidir. Ýkinci aþamada býçaðýn ucuyla kutup bölgelerinin üstü açýlýr. Kabuk elle sökülmeye baþlanýr. Nar ortaya çýkar. Býçakla, saðdan ve soldan, yukarýdan aþaðý iki çizgi çekilir ve meyve elle ikiye ayrýlýr. Narlar ince, sarý zarlarla ayrýlan odalardadýr. Parmak uçlarý ile gömülü olduklarý yerlerden sökülüp tabaða düþürülür. Lifler acýdýr bu nedenle tanelerin arasýna düþenleri ayýrmak gerekir. Toplanýrken nar yere düþürülmüþse, yerle temas ettiði noktadaki taneler bozulmuþ, rengini, kaybetmiþtir. Onlar da kenara ayrýlýr. Narýn yarýsýný bir tabaða, diðerini diðer tabaða ayýklýyorum, buzdolabýna kaldýrýyorum. Kabuklarý bahçede bitkisel atýklarý döktüðüm yere atýyorum. Beyazdan kýrmýzýya doðru koyulaþan tanelerin bir tanesini bile ezmedim. Yapýþ yapýþ olan parmaklarýmýn hoþ þeylere dokunmuþ, gözlerimde güzelliklere bakmýþ olmanýn hazzý var. Belki de bunlar çocuklar için soyduðum son narlar. Belki her þeyin olduðu gibi nar soymanýn da sonu var. Kahvaltýdan sonra nar tabaklarý çýkýyor. "Bir gün çocuklarýnla buraya geldiðin zaman belki sen de onlara nar soyarsýn," diyor Sara Selim'e. Bir gün çocuklarýmla buraya geldiðimde ben de onlara nar soyacaðým, demiyor. Acaba "Nar soymak baba iþidir," diye mi düþünüyor? Kaymakam Dana: Defin iþlemlerinde aksama yok Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, Lefkoþalýlarýn yeni yýla huzur içinde, daha temiz girebilmesi için Kaymakamlýðýn gerekli çalýþmalarý sürdürdüðünü; temizlik ve diðer belediye hizmetlerinin verilmesinde herhangi bir sýkýntý olmadýðýný söyledi. Dana, baþkentte son günlerde birikmiþ çöp görüntülerinin artmasýnýn nedeninin belediye çalýþanlarýnýn eylemleri nedeniyle çöp toplama kamyonlarýnýn trafiðe fazla çýkarýlmamasý ve ekiplerin de birkaç gün dinlendirilmesi olduðunu ifade etti. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Dana, yeni yýl öncesi temizlik çalýþmalarýnýn bugün büyük ölçüde tamamlanacaðýný; 5 ekibin ve ayrýca küçük kamyonlarla süpürgecilerin Lefkoþa'nýn temizlenmesi için çalýþtýðýný kaydetti. Sadece 1 Ocak Salý günü çalýþmalarýn duracaðýný, acil durumlar için ise on-call ekipler oluþturulduðunu ifade eden Kaymakam Dana, Lefkoþalýlarýn yeni yýla huzurlu ve güven içinde Turkcell'lilere özel HOTÝÇ ve JOURNEY'de yeni yýl indirimi... Yeni yýl hazýrlýklarýnda sona gelinirken, Kuzey Kýbrýs Turkcell müþterilerine, iki önemli markada daha özel avantajlar saðlýyor. Turkcell açýklamasýnda, HOTÝÇ ve JOURNEY maðazalarýndaki yýlbaþý indirimi duyuruldu. Kuzey Kýbrýs Turkcell'in açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: "Ses hattý kullanýcýsý tüm müþterilerimiz 31 Aralýk'a kadar HOTÝÇ ENGOMÝ ANA ÝSALE HATTINDA PATLAK LEFKOÞA SURLARÝÇÝ, ALAYKÖY VE CÝVARINA PAZARTESÝ AKÞAMINA KADAR SU VERÝLEMEYECEK... Ana isale hattýndaki patlak nedeniyle Lefkoþa Surlariçi, Alayköy ve civar yerleþim birimlerine pazartesi akþam saatlerine kadar içme suyu verilemeyecek. Su Ýþleri Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Serhatköy ana pompa istasyonundan baþlayýp Güney Kýbrýs'tan geçerek girmesi için Kaymakamlýk yanýnda polis, itfaiye, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi, Çevre Koruma Dairesi gibi birimlerin iþbirliði içinde çalýþtýðýný; gýda denetimlerinin yapýldýðýný; su birikintilerinin itfaiye tarafýndan temizlendiðini anlattý. Defin iþlemlerinin belediye çalýþanlarýnca sürdürüldüðünü, mali yükün ise Kaymakamlýkça karþýlandýðýný, geçtiðimiz günlerde Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn eyleminde defin iþlemlerinin de duracaðý söylemlerinin ardýndan sendikayla görüþtüklerini ve hizmetleri sürdürme kararýnýn alýndýðýný belirten Dana, kanalizasyon sorunlarýna da çareler üretilmesine çalýþtýklarýný söyledi. Kemal Deniz Dana, Girne Kapýsý civarýnda uzun süredir akan laðým sularýna çare bulunduðunu; hastane ve Hamitköy'de de benzer sorunlarýn aþýlmasý için bir müteahhitle anlaþtýklarýný, projenin keþif raporunun tamamlandýðýný; pazartesi teslim edilmesinin ardýndan çarþamba günü çalýþmalarýn baþlayacaðýný bildirdi. Maðazalarýnda %50 ve Journey Maðazalarýnda %35 indirimden yararlanabilecekler. Kampanyamýz, HOTÝÇ ve JOURNEY'nin Lefkoþa; Maðusa ve Girne'deki tüm þubelerinde geçerli olacak. Müþterilerimizin kampanyadan yararlanmak için AVANTAJ yazýp 2222'ye ücretsiz SMS göndererek alacaklarý þifreleri ve numaralarýný belirtmeleri gerekmektedir. KKTC'ye ulaþan Engomi ana isale hattýnda patlak meydana geldi. Açýklamada, patlaðýn Güney Kýbrýs ve ara bölgede olmasýndan dolayý tamir çalýþmalarýna pazartesi günü baþlanabileceði belirtildi. Açýklamada, söz konusu bölgeler dýþýnda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadýðý da ifade edildi. HRÝSTOFYAS'IN EVÝNÝN YAKININDA PATLAYICI MADDE Dimitris Hristofyas'ýn Kellaki'deki evinin yakýnlarýnda patlayýcý madde bulunduðu bildirildi. Hristofyas'ýn evinin çok yakýnýnda, yüksek tahrip gücüne sahip "TNT" tipi 3 kilo patlayýcý madde ile bir fünye bulunduðunu duyuran Rum radyosu RÝK, patlayýcýlarýn eve giden yol üzerinde bulunduklarýný ancak henüz fünye ile baðlantýlarý olmadýðýný belirtti. Bunun, bu akþamüzeri Kellaki'deki evine gidecek olan Hristofyas'a yönelik bir cinayet giriþimi olup olmadýðýnýn araþtýrýlmakta olduðu ifade edilen haberde, Hristofyas'ýn olay açýklýk kazanana kadar Kellaki'ye gitmeyeceði de kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KISA SÜRELÝ RAHATLAMA... Mazbata maðduru olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn, son yasanýn cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanmasýndan sonra telefoniyen söyledikleri þunlar: "Ben mazbata maðduru bir kiþiyim. Önce avukatlarýn yani baro'nun yaptýðý bir eylem vardý. Arkasýndan mazbata maðdurlarý bir eylem yaptý. Sonuçta cumhurbaþkanýna bir yasa tasarýsý gönderildi ve o da imzaladý. Bu hapiste bulunan mazbata maðdurlarýna özel aftýr... Ancak yapýlan yasanýn içi boþ olduðundan ve baro'nun taleplerini karþýlama yönünde olumlu bir yasa olduðundan geçicidir. Þimdi içerdeki o insanlar hapisten çýkacaklar. Ancak yapacaklarý nedir? Borçlarýný yeniden düzenlemektir. Ondan sonrasý ne olacaktýr? Bu insanlar gene hapise gireceklerdir. Hapisanede olmayýp da dýþarýda mahkemelerde davasý olanlar da yakýnda tekrar içeriye gireceklerdir. Deðiþen birþey yoktur yani. Kimse de buna sevinmesin. Hükümet geçirdiði yasayla kýsa süreli bir rahatlama getirmiþtir ancak bu rahatlama da içerideki yirmi küsur insana hastýr. Onlar da kurtulmadýlar. Bir müdeet sonra tekrar içeriye gireceklerdir." ÇALIÞANLAR TERÖRÝST DEÐÝLDÝR... Kendisinin belediye çalýþaný olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýz, Ýrsen Küçük Bey'in yapýlan eylemler sonrasýnda kendilerine "terörist" demesini eleþtirdi ve telefoniyen þunlarý söyledi: "Ýrsen Bey bizlere terörist dedi... Ben bir belediye çalýþaný olarak kendisini kýnýyorum. Ben ve arkadaþlarým aylardýr ödenmiyoruz. Sebebi de nedir? Yapýlan yanlýþlýklar ve müsriflikler sonucu belediye batmýþ... Bizim suçumuz mudur bu? Borçlanmayý biz mi yaptýk? Müsrifliði biz mi yaptýk? Belediyeye yapýlan tasarruflarý da bizler yapmadýk. Ama cezasýný bizler çekiyoruz... Aylardýr ödenemedik. Evlerimize ekmek götüremiyoruz. Hakkýmýzý araýyoruz. Acaba Ýrsen Bey hayatý boyunca evine ekmek götürme zorluðu yaþadý mý? Yaþamadý... Çünkü Küçük'lerin mal ve mülkü onlarýn yedi sülalerine yeter... Onun için Ýrsen Bey aç insanýn, cebinde para olmayan insanýn, çocuðuna yemiþ alacak parasý olmayan insanýn halinden anlamaz. Anlamadýðý için de bizlere hak aradýðýmýz için terörist diyor... Biz terörist deðiliz. Ýrsen Bey aðzýndan çýkaný duymalý..." BÝZÝM DUVAR AL COPUNU DA GÖZÜNE SOK Bizim Mandra Mahkemenin, polisin 3 gün tutukluluk istemini "Tutuklu kalmalarýna gerek yok" diyerek reddetmesi ve tutuksuz yargýlanmak üzere 21 BES eylemcisini serbest býrakmasý, baþta toplumsal varoluþ mücadelesi veren tüm kesimler olmak üzere, mandrada sevinç ve takdirle karþýlanýr. Kararý yorumlayan ilerici yurtsever vatandaþlar, bunun imamýn ordusuna son derece anlamlý bir mesaj olduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Yargýmýz tehlikenin farkýna vardýysa, Türkiye'de olan her þeyi burada olduramayacaklar" diye imalý imalý söylenir.

8 8 30 Aralýk 2012 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Soner Yalçýn: "Bize yenilgiyi öðretemeyeceksiniz" Tutuklu yargýlandýðý Odatv davasýnýn 15'nci duruþmasýnda tahliye olan gazeteci-yazar Soner Yalçýn, cezaevi çýkýþýnda açýklama yaptý. Yalçýn, "Bize yenilgiyi öðretemeyeceksiniz" dedi. Soner Yalçýn, " 75 yaþýndaki bir Yalçýn Küçük'e bu yapýlmaz. Bu insan bir bilim insaný. Bu insanýn kitaplarý dünya üniversitelerinde konuþuluyor. Bu insanýn hepinizin boyu kadar kitaplarý var. Ben niye dýþarýdayým, Yalçýn Küçük neden içeride arkadaþlar. Bunun peþini býrakmayýn arkadaþlar. Sadece Prof. Küçük deðil, Prof. Dr. Fatih Hilmioðlu da var. Bu insan bir rektör. Binlerce insana hayat vermiþ. Bu insaný içerde tutmakta inat ediyorlar. Ýþte prof. Dr. Mehmet Haberal, yazýktýr, ayýptýr bu ülkenin vicdaný nerde. Sadece birkaç tane onurlu gazeteciye mi kaldý bu. Bu ülkenin gazetecileri, öðretim üyeleri nerede. Bir tek biz deðiliz. Hepiniz ayaða kalkýn" dedi. Yalçýn, "Burada bir dava yok. Ben oradaki insanlarýn büyük çoðunluðunu tanýmam. ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ "Türkiye Uludere'de insan haklarý sözleþmesini ihlâl ediyor" Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (Human Rights Watch), 34 kiþinin öldüðü Uludere bombardýmanýnýn üzerinden bir yýl geçmesine raðmen sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmamasýný eleþtirdi. Örgütün Türkiye uzmaný Emma Sinclair-Webb "Koca bir yýl boyunca Uludere olayýyla ilgili yürütülen soruþturmalarýn tamamlanmamýþ olmasý, hükümetin kendi kanuna aykýrý uygulamalarýna iliþkin olarak kamuya hesap vermekteki genel gönülsüzlüðüyle örtüþüyor" diye konuþtu. Raporda meclisin kurduðu alt komisyonun, güvence vermesine karþýn, incelemesini tamamlamadýðý vurgulanýyor ve Türkiye'ye uluslararasý sözleþmelerden doðan yükümlülükleri hatýrlatýlarak, þöyle deniyor: "Uludere bombalamasýyla ilgili olarak, ölümcül güç kullanmanýn mutlak þekilde gerekli olup olmadýðýný, insansýz hava araçlarýnýn tespit Tanýdýklarýmla da mahkemelik olmuþum. Gazeteci gerçeðin yanýnda durur. Hakikate aþkla baðlýdýr. Size sesleniyorum meslektaþlarým. Bu dönemde gazetecilik yapacaksanýz buradaki zulmü görün. Buna kimse gözünü kapatamaz. Biz gazeteciler kendimizi iktidarlara cemaatlere beðendirmek zorunda deðiliz. Kimseden izin alarak yazmayýz. Kimseden izin alarak düþünmeyiz. Düþünürüz özgürce ve özgürce yazarýz. Birileri Soner Yalçýn'ý ve diðer yürekli gazetecileri cezaevine atarak kalemini eðeceðini, kýracaðýný düþünebilir. Ama biz öyle olmayacaðýz. Çünkü biz zindanda kalmayý Namýk Kemal'den öðrendik. Biz sürgünde yaþamayý Nazým Hikmet'ten öðrendik. Biz Aziz Nesin'den, Sabahattin Ali'den, Rýfat Ilgaz'dan inadýna gazete çýkartmayý öðrendik. Biz Abdi Ýpekçilerden, Uður Mumculardan, Bahriye Üçoklardan, Hrant Dinklerden, Ahmet Taner Kýþlalýlardan, Hablemitoðlu'dan ölmeyi öðrendik. Ama bize yenilgiyi öðretemeyeceksiniz. Biz yenilgiyi öðrenmeyeceðiz ve inadýna yazacaðýz" dedi. ettiði kalabalýk insan grubunun hedef alýnmasýnýn hukukiliðini ve can kaybýnýn nasýl en asgaride tutulabileceðini deðerlendirmek bakýmýndan, eðer varsa, ne tür tedbirlerin alýndýðýn dair kamuoyuna herhangi bir açýklama yapýlmadý." Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü eðer devlet kurumlarý soruþturmayý yürütenlerle çabuk ve tam iþbirliðine gitmezlerse, Türkiye'nin 34 vatandaþýnýn yaþama hakkýný ihlal ettiði gerekçesiyle bir kez daha AÝHM'ye verilebileceðini belirtiyor. 28 Aralýk 2011 günü akþam 9.30 civarý gerçekleþen bombardýmanda Türk jetleri, Irak'tan katýr sýrtýnda kaçak mazot, çay ve þeker getiren bir grup köylüyü vurmuþtu. Olayda Ortasu (Kürtçe ismi Roboski) ile Gülyazý (Kürtçe ismi Bujeh) adlý iki köyden, 17'si çocuk 34 kiþi yaþamýný yitirdi. (BBC Türkçe) ARA BÖLGEDE TEMÝZLENEN MAYIN TARLALARI Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis, Kýbrýs'taki mayýn temizleme çabalarýnýn ileri aþamada bulunduðunu, bugüne kadar ara bölgede 78 mayýn tarlasýnýn temizlendiðini açýkladý. Haravgi'nin haberine göre Meclise bilgi veren Ýliadis, temizlenen mayýn tarlalarýnýn 22'sinin RMMO'ya, 56'sýnýn Türk ordusuna ait olduðunu; RMMO mayýn tarlalarýndan 2 bin 156, Türk ordusuna ait tarlalardan ise 18 bin 275 mayýn söküldüðünü söyledi. Ýliadis, ara bölge içerisindeki 9 milyon 924 bin 804 metrekarelik alandan 78 mayýn tarlasýndan sökülen toplam 20 bin 431 adet mayýnýn imha edildiðini ve kullanmalarý için mal sahiplerine teslim edildiðini anlattý. Ara bölgede þu anda BM Mayýn Temizleme Merkezi tarafýndan temizlenmeyen tek bir mayýn tarlasý bulunduðunu, bu tarlanýn da Derinya bölgesinde ve Türk ordusuna ait olduðunu söyleyen Ýliadis, RMMO'nun artýk ara bölgede mayýn tarlasý bulunmadýðýný ekledi. BES'ÝN GREVÝNE AKEL VE SÝDÝKEK-PEO'DAN DESTEK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) çalýþanlarýnýn geçtiðimiz günkü eylemlerine AKEL ile SÝDÝKEK- PEO'dan destek geldi. Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, Basýn Sözcüsü Yorgos Lukaidis'in yaptýðý yazýlý açýklamayla, Kýbrýs Türk hükümetinin çalýþanlara kullandýðý þiddeti ve baskýyý kýnadýðýný belirtirken, Kýbrýslý Türklerin mücadelesinin ülkenin geleceðiyle de ilgili olduðunu kaydetti. AKEL, bu eylemin, "Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türk toplumunun varlýðý ve Türkiye'nin Kýbrýslý Türk unsurunu ortadan kaldýrmayý hedefleyen stratejisinin egemen olup olmayacaðýný da kanýtlayacaðýný" öne sürdü. SÝDÝKEK-PEO da yazýlý açýklamayla, Belediye Emekçileri Sendikasý (BES)'in eylemine destek belirterek, Kuzey Kýbrýs'taki son geliþmelere dair endiþe belirtti. LTB çalýþanlarýnýn son bir yýldýr sýnandýðýný ve bugün Kýbrýs Türk makamlarý tarafýndan yapýlan tutuklamalarla yeni bir safhaya girdiðini kaydeden SÝDÝKEK-PEO, çalýþanlarýn bu eylemlerini, "Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi için" birlikte yürütmeyi istediklerini ifade etti. EL BOMBASI ATEÞLEME MEKANÝZMASI TESPÝT EDÝLDÝ Rum polisinin, geçtiðimiz akþam 37 yaþýndaki bir þahsýn kullandýðý araçta üç adet el bombasý ateþleme mekanizma bulduðu haber verildi. Haravgi ve diðer gazetelerde yer alan habere göre, 37 yaþýndaki þahsýn kullandýðý araçta mekanizmalar yanýnda sopa ve muþta da ele geçirildi. Gazete baþka bir haberinde ise, Limasol Kaymakamlýk binasýnýn avlusundan, çift kabin bir araç çalýndýðýný haber verdi. Simerini gazetesinde yer alan bir haberde ise Rum polisinin, yaþlarý arasýnda bulunan 3 genci, son zamanlarda Limasol'da gerçekleþen 22 soygun ve hýrsýzlýktan dolayý tutukladýðý haber verildi. Haberde, zanlýlarýn 21 soygun ve hýrsýzlýkla ilgili aleyhlerine getirilen suçlamalarý kabul ettikleri ifade edildi. Baf'ýn Kritu Terra (Girittera) köyü muhtarýnýn evinin önündeki çöp bidonuna patlayýcý madde yerleþtirildiði de haber verildi. AB GIDA DAÐITIM PROGRAMINI KAÇIRDILAR Ekonomik kriz nedeniyle pek çok Rum geçim zorluðu çekerken, yönetimin ihmali nedeniyle Güney Kýbrýs'ýn AB'ýn gýda daðýtým programýndan yararlanma fýrsatýný kaçýrdýðý kaydedildi. Simerini, "Yoksullarýn Beslenmesiyle Ýlgili Kaynaklarý Yitirdik... AB'nin Gýda Daðýtým Programýný Deðerlendirmedik" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, AB'nin gýda daðýtým programýnýn 2013 yýlý için 500 milyon Euro ödenek öngördüðünü yazdý. Gazete, mevcut þekliyle 2013'te son kez uygulanacak bu programdan AB üyesi 19 ülkeden toplam 18 milyondan fazla yoksulun yararlanacaðýný yazdý. Ayný gazete, "Yoksul Vatandaþlarýmýzýn Sayýsý Gün Be Gün Artýyor... Tek Biri Bile Aç Kalmasýn" baþlýklý haberinde ise, yoksul Rum sayýsýnýn günden güne arttýðýný; bu kiþilerin ekonomik kriz, maaþ kesintileri ve iþ kayýplarý dolayýsýyla en azýndan gýda alabilmek için sosyal bakkallara ve metropolitliklere baþvurduðunu yazdý. Rum Ortodoks Kilisesi önderliðinde baþlatýlan gýda yardýmlarý kapsamýnda yalnýzca aralýk ayýnda 1557 kiþiye gýda yardýmýnda bulunulduðunu kaydeden gazete, Kilise yanýnda çeþitli sivil toplum örgütlerinin iþsizliðin en yoðun yaþandýðý Baf bölgesinde 2 bin 600'den fazla aileye gýda yardýmýna hazýrlandýðýný, 500 öðrenciye de yardým için hazýrlýk yapýldýðýný yazdý. MARÝ'DEKÝ PATLAMA NEDENÝYLE AÝK'E MÝLYON EURO TAZMÝNAT ÖDENDÝ Rum Elektrik Kurumu AÝK'in, RMMO'nun Mari'deki deniz üssünde meydana gelen patlamada büyük zarara uðrayan Vasiliko elektrik santrali için Atlantic Insurance Company Public adlý sigorta þirketinden tazminat aldýðý haber verildi. Simerini gazetesi, sigorta þirketinin dün yatýrdýðý 102,5 milyon Euro ile birlikte AÝK'in bugüne kadar þirketten aldýðý tazminatýn 132,5 milyon Euro'ya ulaþtýðýný ekledi. ARABA ÇALIP KUZEYE GÖTÜRDÜÐÜ ÝDDÝA EDÝLEN ÇETE ÇÖKERTÝLDÝ Rum polisinin, Güney Kýbrýs'ta araba çalýp Kuzey Kýbrýs'a götürdüðü iddia edilen bir çeteyi çökerttiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, çetenin yabancý uyruklulardan oluþtuðunu, çete elemanlarýndan Romen uyruklunun Larnaka Polis Müdürlüðü'nde gözaltýnda olduðunu yazdý. Gazete, söz konusu þahsýn 2012 içerisinde 4 araba çalarak Kuzey Kýbrýs'a götürdüðünü kabul ettiðini iddia etti. Haberde, Romen zanlýnýn adýný verdiði 32 ve 37 yaþlarýndaki Suriye uyruklu 2 kiþinin de tutuklandýðý belirtildi. ÝÞSÝZ SAYISI 53 BÝNE ULAÞTI Güney Kýbrýs'taki iþsiz sayýsýnýn temmuz-eylül döneminde 53 bine ulaþtýðý bildirildi. Simerini gazetesi, Ýstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak, iþsizlere verilen ödeneðin de ocak-ekim dönemi için 27 milyon Euro'yu bulduðunu yazdý. YABANCI SAYISI Geçtiðimiz yýl ekim ayýnda yapýlan son nüfus sayýmýna göre, Güney Kýbrýs'ta 100 bin 582 AB vatandaþý yabancý uyruklunun ve 40 bin 603 üçüncü ülke vatandaþýnýn ikamet ettiði bildirildi. Politis gazetesi "Almanlar Bizi Tercih Etmiyor" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ta yaþayan en az yabancý uyruklu kesimin Almanlar, Lüksemburglular ve Maltalýlar olduðunu yazdý. Gazete, 29 bin 321 Yunan'ýn, 24 bin 46 Ýngiliz'in, 23 bin 706 Romen'in, 18 bin 536 Bulgar'ýn, 2 bin 859 Polonyalýnýn, 1109 Alman'ýn, 946 Slovak'ýn, 52 Maltalýnýn ve 7 Lüksemburglunun ikamet ettiðini kaydetti. Habere göre, üçüncü ülke vatandaþlarýna bakýldýðýnda da, 9 bin 413 Filipinlinin, 8 bin 164 Rus'un, 7 bin 269 Sri Lankalýnýn, 7 bin 28 Vietnamlýnýn, 3 bin 54 Suriyelinin, 2 bin 933 Hintlinin ve 2 bin 742 Ukraynalýnýn güneyde yaþadýðý gözlemleniyor. Haberde, resmi rakamlara göre Güney Kýbrýs'ýn nüfusunun 840 bin 407 kiþi olduðu da anýmsatýldý.

9 9 30 Aralýk 2012 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV "AMA"SIZ KONUÞMA ZAMANI Diktatörün NTV ve Star TV'ye yaptýðý açýklamadan sonra Roboskî Katliamý'nýn araþtýrýlacak yönü kalmadý. Adam eveleyip gevelemeden itiraf etti. Bu itiraftan sonra kim ki, Roboskî açýða çýkarýlsýn diyorsa bilelim ki açýk bir olayý, manipüle etmek istiyor. Þimdi içinde "fakat", "eðer", "ama", "yine de" sözcükleri geçmeyen cümlelerle konuþmak zamanýdýr. Roboskî'nin katilleri Necdet Özel ve Tayyip Erdoðan'dýr. Ýkisi de bir gün mutlaka yargýlanacaklardýr. Her diktatör gibi þimdiki de gücünün sonsuz, etrafýndaki dalkavuklarýn ölümsüz, medyanýn hep böyle kiþiliksiz olacaðýný sanýyor. Tarihten biliyoruz ki her diktatör haddini aþar ve yýkýmýný kendisi hazýrlar. Çünkü güç ve iktidar insaný zalim, þýmarýk, ahlaksýz ve vurdum duymaz yapar. Ferda ÇETÝN (ANF) TARÝH 29 KASIM 2011 Türkiye'de 2012 yýlýnda bileþik faiz kalkýyor, þimdi ise bizde yeniden yürülükte kalmasý için yeni bir yasa taslaðý hazýrlandý. Türkiye kendisi kaldýrýrken, þimdi bize mi sokuþturuyor? Gözden kaçmayanlar... AKP'NÝN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM AKP Hükümeti'nin 10 yýllýk iktidarý boyunca en büyük baþarýsý sürekli tekrarladýðý yalanlarý "gerçek"miþ gibi yutturabilmesidir. Kýbrýs'ta "çözümsüzlük çözüm deðildir" demiþ bulundu ve Annan Planý'ný destekledi ya, o günden beridir, Tayyip Erdoðan'a ve AKP'sine atfedilen "çözümcülük" bir türlü deðiþmiyor. Annan döneminde solcularýmýzla yaptýklarý iþbirliðini ve o "evet"i hâlâ olumlu bir etiket olarak taþýyorlar boyunlarýnda. Yani CTP ile TDP AKP'nin önünü açmaya devam ediyor hâlâ Birlik mücadele dayanýþma DÝPNOT Dünya Saðlýk Örgütü'nün 2008 istatistiklerine göre, obezite vakalarýnýn sayýsý 1980'den bu yana iki kat artýþ gösterdi. Dünyada 500 milyondan fazla yetiþkin obez bulunuyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Anamur'dan Girne'ye, deniz altýna döþenen kablolarla KKTC'ye, kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebilecek miktarda elektrik ulaþtýrýlacak... Tayyip Erdoðan TC Baþbakaný VÝRGÜL... POLÝS SÝVÝLE BAÐLANDI DA HABERÝMÝZ YOK KKTC polisi coplarýný kuþanýp arz-ý endam edince belediye iþçilerinin karþýsýnda, AKP Türkiye'sinin gerçek "yavru"su bir KKTC çýktý ortaya. Evet bazý iþçi kardeþlerimiz hýrpalandý, dövüldü ama olsun, bir gerçeði anladýk bu arada. Saðolsun, CTP ile TDP'nin polis þiddetine gösterdikleri tepkilerden aldýk müjdeli haberi. Anladýk ki, KKTC de AKP'nin Türkiye'si gibi sivilleþti. Anladýk ki polis sivile baðlandý da haberimiz yok. Generale tepki olmadýðýna göre, demek ki, polis artýk "sivil"lerden alýyor emirleri HUZUR ÝÇÝNDE ÖLEBÝLÝRÝG YILBAÞINDA "Sendikayla görüþtük, defin iþlemleri belediye çalýþanlarýnca sürdürülecek" Kemal Deniz DANA (Lefkoþa Kaymakamý) "Hakikatle ve haysiyetle Türk devletinin yakýn tarihi arasýna örülmüþ en acýmasýz duvar" Bir halkýn yolunun Roboskî'den geçmesi, o halkýn yolunun utancýn, vicdansýzlýðýn ve iki yüzlü bir devlet þefkatinin mekanýndan geçmesi demektir. Hakikat, asla silinmeyecek bir kan lekesi gibi bir ülkenin tam orta yerine iþlemiþtir. Binlerce kare, on binlerce cümle bir iç ülkenin bir baþka iç ülkeyle birleþtiði yerde buz olup kalmýþtýr sanki. Ýçinde insana dair hiçbir þey olmayan hava araçlarýndan, içinde insana dair hiçbir þey olmayan yöneticilerden, üstünde kirlenmemiþ insandan baþka hiçbir þey olmayan bir topraða atýlan o bombalar, kocaman bir coðrafyanýn tüm ara sokaklarýna atýlmýþ, bu coðrafyanýn tüm çocuklarý kardeþsiz, babasýz, evlatsýz býrakýlmýþtýr. Roboskî'yi bir vicdan muhasebesiyle algýlamak naiflik olur, çünkü Roboskî'ye atýlan bombalarýn ardýndaki hesap herhangi bir muhasebecinin deðil, bu tür eylemleri alýþkanlýk haline getirenlerin, felaketleri yaratýp kaza süsü verenlerin, usta bir seri katilin hesabýdýr. Arat Dink'in, "Diyorlar ki 'Devlete katil deme'. Olur. Seri Katil" ifadesi, Roboskî'de ve bu coðrafyanýn her metrekaresinde kendisini doðruluyor. Ýnsanlarýn onlarca KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yýldýr evlatlarýnýn kemiklerini aradýklarý, Cumartesi Ýnsanlarý'nýn Türkiye'nin en büyük kentinin orta yerinde on binler tarafýndan görmezden gelindiði bu ülkede adaletten, kardeþlikten bahsetmek hayalcilikten ibaret. Toprak altýndan çýkanlarýn "kelle hesabý" ile istatistikleri tutulan bir coðrafyada, ölülerin isimsiz býrakýldýðý, ama bazý ölülerin devletçe asla ölmemiþçesine kutsandýðý bu coðrafyada Roboskîli bir kadýna, bir çocuða adaletten bahsedebilecek yüzümüz kaldý mý? Katýrlarýn, eþeklerin insanlardan ayýrt edilmediði bu sýradýþý coðrafyanýn, insansýz devlet aygýtlarýyla yönetiminde gelinen son nokta ne olmuþtur? Kasalarýnda tuttuklarý devlet sýrlarýyla demokratlýk oyunu oynayanlar bu ülkede evliya muamelesi gördükçe, kocaman bir aileyi yok eden bu katliamýn aydýnlanmasýný nasýl bekleyebiliriz? Roboskî'de olanýn Roboskî'de kalmamasý için ilk günden beri sokaklara dökülen gözyaþýnýn haddi hesabý var mýdýr? Kocaman bir coðrafyayý 21. Yüzyýlýn gördüðü en büyük iþkencehaneye getiren modern hanedanlýklarýn, saraylarda apoletli bir vicdansýzlýkla yapýlan bu iþbirliðinin herhangi bir izahý olabilir mi? Gözümüzde onlarýn daðýtacaðý bir adalet yoktur; Roboskîlilerin gözlerinde okuyabileceðiniz tek þey acýyken, Roboskîliler devletten acýlarý için tazminat yahut adalet dilenmiyorlar; bugün af dilemesi gereken birileri varsa, timsahlarýnýn gözyaþlarýný Roboskîlilerin bedenlerini ölüme yatýrdýklarý coðrafyaya dökenlerdir. Hakikatle ve haysiyetle Türk devletinin yakýn tarihi arasýna örülmüþ en kanlý ve en acýmasýz duvar Roboskî duvarýdýr. Bu duvarýn ötesinden gelen sesi duymaya hiçbir muktedir, tarihten ve acýlardan nasibini almamýþ hiçbir kayýp ruh vâkýf olamayacaktýr. ( Bu yazý Sýrrý Süreyya ÖNDER'in "Birgün"de yayýmlanan " Faili belli Roboskî Katliamý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 30 Aralýk 2012 Pazar MARJÝN Mustafa Keleþzade Baraka Aktivisti Birkaç hafta önce Türkiye'de ODTÜ'lü öðrenciler bir destan yazdý. Göktürk 2 uydusunun uzaya fýrlatýlacaðý gün Tayyip Erdoðan ODTÜ'ye gitti. Tabii beraberindeki 3600 polis ve zýrhlý araçlarý ile beraber. ODTÜ'lü öðrenciler ise bilimi satýlýk, ülkeyi ise emperyalist savaþlara kukla hale getiren Tayyip Erdoðan'ý protesto etmek için toplandýlar. Amaçlarý bir yürüyüþ gerçekleþtirip, uydunun uzaya gönderiliþinin izleneceði TUBÝTAK binasý önünde demokratik bir eylem gerçekleþtirmekti. Öðrenciler daha yürüyüþe baþlarken, her hangi bir uyarý olmaksýzýn polisin biber gazlý, sis ve gaz bombalý saldýrýsý ile karþýlaþtýlar. Aslýnda Tayyip Erdoðan'ýn yanýnda küçük bir ordu ile okula geliþi, amacýný uyduyu izlemek olmadýðýn belli etmekteydi. Tayyip her daim direniþin sembolü olan ODTÜ'yü fethetmekeye gelmiþti. Fakat sonuç hiç de istediði gibi olmadý. ODTÜ öðrencileri, polisin yok etmeye yönelik saldýrýlarýna 5 saati aþkýn bir süre direndiler. Sonuç olarak ise Tayyip Erdoðan, çatýþmalarýn sürdüðü ve çevresinde bir gaz bulutu oluþan ODTÜ'yü terk etmek zorunda kaldý. Okul içinde istediðini alamayan Tayyip, bu seferde yýllardýr Türkiye'de aydýn ve devrimci kesimlerin muhalefetine karþý kullandýðý silahlarý kullanmaya baþladý. Basýnda karalama ilk adýmdý. ATV, öðrencilerin uzaya atýlan uyduyu protesto ettiðini duyurdu. Sonra ise öðrencilere yönelik terörist suçlamasý ile gözaltýlar baþladý. Hemen ardýndansa AKP'nin atadýðý üniversite rektörleri ODTÜ'lü öðrencilerin þiddet eylemlerin kýnadý. Fakat bu durum da tersine döndü. Türkiye'nin dört bir yanýnda ODTÜ öðrencilerine destek eylemleri gerçekleþtirildi. Eylemler o denli yayýldý ki, anaakým medya dahi her yerde olan bu dayanýþma eylemlerine yer vermek zorunda kaldý. AKP'li rektörlerin baðlý bulunduklarý üniversitelerde öðrenciler ve akademisyenler ayaklandý. Akademisyenler polis þiddetine ve kendi rektörlerine yönelik kýnamalar yayýnlarken, öðrenciler ise rektörlük iþgalleri ile ODTÜ'de gerçekleþen direniþi selamladý. Mahkemeler ise hiç bir ZAFER DÝRENEBÝLMEKTÝR dayanaðý olmayan savcýlýðýn terörist suçlamasý ile tutukluluk talebini reddetti. ODTÜ öðrencileri, akademisyenleri ve çalýþanlarý ise, büyük bir eylem gerçekleþtirerek zeferlerini perçinlediler. Devrim stadyumunda toplanan binlerce ODTÜ'lü Tayyip'e son bir mesaj vererek, stadyumun tamamýný kaplayacak þekilde bir birlerine kenetlenerek "ODTÜ AYAKTA" yazýsý oluþturdu. Peki bu bir zafer miydi? Aslýna bakarsak, Tayyip kampüse geldiði gün ODTÜ öðrencileri direnmiþ ama polis tarafýndan saðlam bir dayak yemiþtir. Bir çok öðrenci hastanelik olmuþ, geriye kalanlar ise üzerlerine atýlan gazlarýn etkisi ile günlerce çeþitli saðlýk sorunlarý yaþamýþtýr. Gözaltýna alýnmýþlar ve hakaretlere uðramýþlardýr. Tayyip Erdoðan'ýn ise yanýna bile yaklaþamamýþlardýr. Fakat bu bir zaferdir. ODTÜ öðrencileri kendilerinden kat ve kat üstün rejime karþý bir zafer kazanmýþtýr. Onurlarý ile direnerek rejime istediðini vermemiþlerdir. "ODTÜ AYAKTA" kalarak, Tayyip Erdoðan'a bir diktatörün dahi giremeyeceði yerler olduðunu göstermiþtir. Türkiye'nin farklý yerlerinde AKP'nin faþizan ve gerici uygulamalarýna karþý direnen ezilenlere bir umut ýþýðý olmuþtur. Yani ODTÜ öðrencileri ve onlarla dayanýþan tüm kesimler rejime karþý direnerek tarihsel misyonlarýný yerine getirmiþtir. Belediye Emekçileri ve Genel Grev Adamýzda da geçtiðimiz Cuma büyük bir direniþ yaþadýk. Belediye emekçilerinin gerçekleþtirdiði meþru eylemlere dayanamayan iktidar, baský yoluyla eylemleri bitirme yoluna gitti. Perþembe günü, önce meclis önünde emekçilerin üzerine çevik kuvveti sürdü, ardýndan ise eylemlerin devam etmesi üzerine akþam saatlerinde toplantý halindeki sendikayý basarak sendika yönetim kurulunu gözaltýna aldý. Son olarak ise televizyona çýkan Baþbakan Küçük, Tayyip ustasýný örnek alarak emekçileri terörist olmak ile suçladý. Ayný akþam toplanan sendikalar ise görevlerini yerine getirerek, genel grev ilan etti. Bu karar hükümete karþý net bir mesaj içermekteydi: Sendika basarak ve þiddet kullanarak toplumsal muhalefeti yok edemezsin. Sendikalarýn bu saðlam duruþuna raðmen süreç içinde esas mesajý halkýn verdiði kesindir. Örgütlenemeyi engellemek amacý ile tüm toplu SMS sistemleri merkezi olarak kapatýlmýþ olmasýna raðmen, genel greve geniþ çaplý bir katýlým ile gerçekleþti. Ayrýca her hangi bir miting çaðrýsý olmamasýna raðmen onbinlerce insan belediye binasý önünde toplanarak mahkemelere bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Yürüyüþün baþladýðý dakikalarda toplanan mahkeme ise savcýlýðýn 3 gün tutukluluk talebine raðmen, sendikacýlarý ve emekçileri serbest býraktý. Halkýmýz cuma günü egemenlere, faþizmin yayýlmasýna ve toplumumuzun daha da geri götürülmesine izin vermeyeceðine dair net bir mesaj verdi. Gerçekleþtirilen bu genel grev ve eylem mücadele için bir umut ýþýðý oluþturmuþtur. Ülkenin en büyük sol partisinin 42. yýl kutlamalarý ile meþgul olduðu, her hangi bir siyasi önderliðin olmadýðý bir ortamda gerçekleþtirilen bu direniþ, aslýnda halkýmýzca bizlere verilen, çok daha büyük direniþlere hazýr olunduðu mesajýdýr. Karanlýk bir dönemden geçmekteyiz. Ýçinden geçtiðimiz dönem, bölgemizde gerici saldýrýlarýn ve faþizmin giderek yükseldiði bir dönemdir. Böylesi bir dönemde gelen saldýrlara karþý dayanýþmak ve gelen saldýrýlarý geri püskürtebilmenin kendisi bir zaferdir. Cuma günü uzun bir aradan sonra böyle bir zafer yaþadýk. Perþembe günü sokaklarýn hakimi edasý ile saldýran çevik kuvvet, Cuma günü duvarlarýn arkasýnda saklanmaktan ötesini yapamadý. Faþizme karþý halk tarafýndan net bir mesaj verildi. Bundan sonra bizlere düþen görev ise direniþe devam etmek ve nihai zafer için örgütlülüðümüzü güçlendirmektir. Rumlardan Baðýþ'a: Ýronik, alaycý ve kötü kalpli Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn Kýbrýs müzakerelerine iliþkin dörtlü konferans önerisi ve Güney Kýbrýs'ýn ekonomik durumuyla ilgili açýklamalarýna Rum siyasilerden tepki gelmeye devam ediyor. Alithia'nýn haberine göre Baþkan Dimitris Hristofyas dün Lefkoþa Hastanesi'ne Noel yortusu ve yeni yýl nedeniyle gerçekleþtirdiði ziyarette yaptýðý açýklamada, Kýbrýs sorununda yaþanan çýkmazdan Türkiye'yi sorumlu tuttu ve Baðýþ'ýn sözlerini "kýþkýrtýcý ve kendini beðenmiþlik göstergesi" diye niteledi. Hristofyas, "Türkiye'de bazýlarýnýn devleti din devletine çevirmek istediklerini, Kýbrýslý Türklerin de buna karþý olduðunu" kaydetti. Baþkan adaylarýndan DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis ise, "Kýbrýs sorununa barýþçýl çözüm bulmak için çaba sarf edeceklerini" belirterek, "Ne Baðýþ'ýn, ne BM'nin, ne de baþka faktörlerin söyledikleri; bizim yokluðumuzda planlanan þeylerin bizi baðlamasý söz konusu deðildir. Karar verecek olan Ulusal Konsey ve siyasi liderliktir" þeklinde konuþtu. Ýzleyecekleri siyasetin ve talep edecekleri þeyin AB'nin etkin katýlýmýyla Kýbrýs sorununun çözümünün önemli parametrelerinin saðlanmasý olacaðýný ifade eden Anastasiadis, "Karþý tarafýn sunduðu tüm önerilerin hesabýný verecek olan iþgal güçleri olmalýdýr" dedi. DÝSÝ Baþkan Yardýmcýsý Nikos Tornaridis ise, Baðýþ'ýn söz konusu açýklamalarýna Rum hükümetinin fýrsat verdiðini belirterek, ekonomik kriz nedeniyle milletçe hayatta kalma konusunda en deðerli silahlarýný kaybettiklerini ifade etti. Tornaridis, "Kýbrýs'a yardým etmek istiyorsa Türkiye'nin yapmasý gereken tek þeyin iþgal ordusunu adadan çekmek ve Kýbrýs sorununa katkýda bulunmak olduðunu" söyledi ve "Bizi meþgul etmesi gereken þey Türkiye'nin, hiçbir sonuca götürmeyecek dörtlü konferans önerisi deðil; AB'nin sürece etkin müdahil olmasýdýr" þeklinde konuþtu. ÇEVRECÝLER BAÐIÞ'I YEÞÝLLERE ÞÝKAYET EDECEK Öte yandan Fileleftheros, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Ýoanna Panayotu'nun Avrupa Yeþiller Partisi'ne Baðýþ'ý þikayet etmeye hazýrlandýðýný yazdý. Habere göre Panayotu dünkü açýklamasýnda, sadece Avrupa Yeþiller Partisi'ne deðil Avrupa'daki tüm yeþil partilere Baðýþ'ýn "ironik, alaycý ve kötü kalpli" son sözlerini mektupla þikayet edeceklerini belirtti. AKEL-ELAM KAVGASI Güney Kýbrýs ta yapýlacak baþkanlýk seçimlerinde kendi adayýyla yarýþmaya karar veren Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ýn, pazartesi günü yapýlacak aday tanýtýmýna Yunanistan daki aþýrý sað parti Hrisi Avgi (Altýn Þafak) yetkililerini davet etmesi, seçimlerine müdahale olarak yorumlandý ve sert tepkiyle karþýlandý. Simerini, Demokrasi Ayýbý ve Tahrik baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, baþkan adaylarý ile siyasi partilerin Altýn Þafak temsilcilerinin adaya gelmelerini kýnayan açýklamalar yaparak Rum halkýný, bu tür yaklaþýmlara sýrtýný dönmeye, demokratik kurumlarý ve siyasi kültürünü savunarak etkin bir yanýt vermeye çaðýrdýklarýný yazdý. Habere göre AKEL Basýn Sözcüsü Yorgos Lukaidis, ELAM ýn Altýn Þafak yetkililerini seçim kampanyasýnýn baþlangýcýna davet etmesini, Güney Kýbrýs a ve Rum halkýna hakaret olarak niteledi; Hrisi Avgi milletvekillerinin ziyareti, benzer aþýrý sað ideolojilerin Kýbrýs ta da nüvesi olduðunu doðruluyor dedi, özetle þunlara dikkat çekti: ELAM ýn baþkan adayýnýn tanýtým etkinliðinde baþ konuþmacý Hrisi Avgi milletvekili olacak. Hrisi Avgi yetkililerinin Kýbrýs a gelerek ELAM ýn etkinliðine katýlmasý, uzun zamandýr uyardýðýmýz, Kýbrýs ta çok tehlikeli aþýrý sað durumlarý teyit ediyor. Buna paralel olarak ELAM ýn Alman Nazizmi ve Hrisi Avgi ile iliþkileriyle ilgili þikâyetlerimizi duymazlýktan gelenlerin ciddi sorumluluðunu gösterir. Ayrýca aþýrý saðýn ve sloganlarýnýn hortlamasý yolunu açarak þu veya bu þekilde milliyetçiliðe, yabancý düþmanlýðýna ve ýrkçýlýða yardým ile yataklýk edenlerin de sorumluluðu vardýr. An gelecek, rüzgâr ekenler yüzünden fýrtýna biçeceðimiz konusunda pek çok kez uyardýk.

11 30 Aralýk 2012 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Gara gara bulutlar Varsýn ulusun gurtlar Yeter ki tükenmesin Ýçimizden umutlar Kitap Dünyasý Filin Yolculuðu Jose Saramago TURKUVAZ KÝTAP 196 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Ben dalgýn insanlarý çok severim. Bu onlarýn iyi olduklarýný, fikir adamý olduklarýný gösterir. Zira kötüler ve boþ kafalýlar, her zaman uyanýktýrlar." Prens de Higne TADIMLIK baylar, sizden özür dilerim yanlýþ akýyor yüzüme suyunuz çekip gidin baþýmdan, özür dilerim bana hüzün veriyorsunuz. baylar, sizden özür dilerim ekmeðimi aldýðýnýz yere koyunuz sessizliðim utanýyor sesinizden bana çok karanlýk geliyorsunuz Fikret Demirað "Ne âsiyim ne Ýsa, baylar siz kimsiniz?" adlý þiirinden 2013 YILBAÞI MANÝLERÝ Ömür kesintisiz hat Didin, çalýþ, eðlen, yat Yaþlanýp kocadýysak Yýllarda mý kabahat Kederler yaksa bile Gözyaþýn aksa bile Yeni yýl þerefine "Ey dostum, mutluyum" de Ne sevgi ne aþk buldu Sevmekten hep yoruldu Kalbin aklý olsaydý Kafalarda olurdu Gizi var bilmecenin Anlamý yok hecenin Ýkibin onüç yýlý Konuðudur gecenin Müjdeler Belediye "Giderken götür" diye Lefkoþa'nýn çöpünü Yükledim ONÝKÝ'ye Bu akþam hava soðuk Toplandýk çoluk çocuk Sobanýn karþýsýnda Yedik köfder hem sucuk Besbelliydi eldin sen Yasaklarý deldin sen Beni kovmaya kalktýn Hangi daðdan geldin sen? Doða bir baþka özel Kýþtýr dökülür gazel Günlerce yaðmur yaðdý Kýbrýs yeþerdi güzel * Göründü ömrün dibi Yok bu maçýn galibi Üstümden yetmiþ bir yýl Geçti silindir gibi Parayla ana sattýn Yutulmayacak haptýn Üçyüzaltmýþbeþ günde Hayýrlý ne iþ yaptýn? Direnç yok artýk yasa Devlette bomboþ kasa Yeniyýl yükün boksa Sakýn gelme Kýbrýs'a Yüke yük eklemem ben Yürürüm teklemem ben Yeni yýl geldi diye Hediye beklemem ben Bu akþam yýldýz aksa Tüm dostlar bize baksa Bullicik mi yeyelim Alinayý mý yoksa Arzunu bastýr sakla Gazinoyu yasakla Yeni yýlý yuvanda Sevdiklerinle kutla Olaylar býrakýr iz Oyuncaðýz hepimiz Týpký bu gece gibi Þen geçsin günlerimiz Hedef merkezi bulsa Dualar kabul olsa Tanrým huzur barýþ ver Þu talihsiz Kýbrýs'a Ülkede binbir bela Barýþ marýþ yok hala Suç ortaðýymýþ gibi Sitem ettim yýllara Bazen ýlýmlý eþti Bazen dosttu kardeþti Ömür yontucu yýllar Bazen kordu ateþti Yýlbaþý yeni sene Geldi kapýda gene Millet aç isyandayken Aþk olsun eðlenene Sözüm has, açýk ve net Hedefi bulur elbet Topluma gan kusturan Yöneticiye lanet Yok bu iþin oluru Yaþý da yakar kuru Yýlýn gönlünce geçsin Ey Afrika okuru Emine HÜR GAZZELÝ ÇOCUKLARDAN SESSÝZ TÝYATRO Ýsrail'in Gazze'ye "Dökme Kurþun Operasyonu" adý altýnda düzenlediði saldýrýlarýn 4. yýl dönümünde Gazzeli çocuklar yaþanan trajediyi sessiz tiyatro gösterisiyle protesto etti. Aralarýnda aile fertlerini saldýrýlarda kaybedenlerin de olduðu Filistinli çocuklar, Gazze'de açýk havada sahneledikleri tiyatroyla yaþanan trajediyi yeniden canlandýrdý. Annesinin kucaðýnda ya da uykusunda ölüme yakalanan çocuklarýn, zor þartlarda tedavi eden doktorlarýn temsil edildiði oyunda, saldýrýlarda sakat kalan bazý çocuklar da yer aldý. Ýsrail'in 27 Aralýk 2008'de Gazze'ye düzenlediði ve 22 gün süren saldýrýlarda 412'si çocuk, 111'i kadýn binden fazla kiþi ölmüþ, 5 binden fazla insan yaralanmýþtý. "Handimals" sergisi Ýstanbul'da Ýnsan eline hayvan figürleri çizerek nesli tükenen hayvanlarý destekleyen Ýtalyan sanatçý Daniele Guido'nun sergisi, 15 Ocak'a görülebilecek. Ýtalyan sanatçý Daniele Guido'nun seçmece iþlerinden derlenen ''Handimals'' baþlýklý sergi, Türkiye'deki ilk sergisi olma özelliði taþýyor. Nesli tükenen hayvanlar konusunda duyarlý olunmasýný isteyen ve insan eline hayvan figürleri çizerek yeteneklerini sergileyen Guido, serginin açýlýþý dolayýsýyla Ýstanbul'a gelecek. Milano'daki stüdyosunda 1990 yýlýndan bu yana resimler yapan Guido'nun bir eli boyamasý 1 ile 10 saat arasýnda sürüyor. Ýnsan ellerini tuval gibi kullanarak resimler çizen 61 yaþýndaki sanatçý, el boyama dýþýnda vücut boyama, illüstrasyon, fotoðrafçýlýk gibi sanatlar üzerinde de çalýþýyor. Candan Erçetin Leyla Gencer oldu, Demet Akbað da Müzeyyen... Nebil Özgentürk'ün Denizbank için hazýrladýðý belgeselde, Candan Erçetin, Demet Akbað, Haluk Bilginer, Orhan Alkaya ve Serra Yýlmaz dahil 24 isim, cumhuriyet tarihine iz býrakan simalarý oynadý... Nebil Özgentürk'ün yönettiði, DenizBank'ýn destek verdiði "Sanatýmýzýn Hatýra Defteri" projesinde Türkiye tarihine geçen isimler canlandýrýldý. Abdülhak Hamit Tarhan'dan Aþýk Veysel'e, Fikret Mualla'dan Yýlmaz Güney'e, Cahide Sonku'dan Aziz Nesin'e, Neyzen Tevfik'ten Can Yücel'e, Münir Nurettin Selçuk'tan Müzeyyen Senar'a, Halit Refið'den Deniz kýzý Eftalya'ya Türkiye'nin tarihinde iz býrakan sanatçýlarýn yaþam öyküleri Cihan Ünal, Haluk Bilginer, Halil Ergün, Orhan Alkaya, Erkan Can, Beyazýt Öztürk, Meltem Cumbul, Demet Akbað, Serra Yýlmaz, Tarýk Akan, Nefise Karatay,Güven Kýraç, Mustafa Alabora, Ayþe Arman ve Candan Erçetin dahil olmak üzere 24 ünlü ismin gönüllü katkýlarýyla aktarýldý. Belgesele, 2. Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü de, ilerleyen yaþlarýnda özel ders aldýðý çellosuyla girdi. Müziðini Can Atilla'nýn yaptýðý 600 dakikalýk belgeselde ünlü karikatürist Kutlukhan Perker'in çizgileri de yer aldý. Nebil Özgentürk tanýtým toplantýsýnda, özetle þöyle konuþtu: "Denizbank, DenizKültür olarak sponsorluktan öte bir yapýmcý gibi yürek koydu, finansörlükten öte hayata kalacak bir kültür hizmeti diye baktý Sanatýmýzýn Hatýra Defteri'ne. Bu 'yürek ve hizmet' için ne kadar teþekkür etsem azdýr. Bu heyecanla 600 dakikalýk bir sanat projesi çýktý ortaya. 2013'te Cumhuriyet'in 90'ýncý yýlýnda, Cumhuriyet yýllarý boyunca olup biten pek çok hatýra karþýlayacak sizi. Ama bilinmeli ki anlatacak daha çok hatýra var... Þairin dediði gibi, en güzel hatýra henüz anlatýlmamýþ olandýr."

12 12 30 Aralýk 2012 Pazar

13 30 Aralýk 2012 Pazar 13

14 14 30 Aralýk 2012 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Karþýlýklý, geliþigüzel, havadan sudan konuþmak (iki kelime). 2-Beraber. Kirliliði gösteren iz. Bir nota. 3-Býçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç. Aðaçlarla örtülü geniþ alan. 4-Aþýrý yemekten dolayý çok þiþmanlamýþ kimse. Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 5-Kýbrýs'ýn beyaz peyniri. Birkaç türü birleþince çeþitli kimyasal birleþikleri, bir tek türü ise bir kimyasal öðeyi oluþturan parçacýk. 6-Namus. Canlý varlýklarýn yaþam kaynaðý olan sývý madde. Ýnce çelikten yapýlmýþ, iki yaný keskin týraþ býçaðý. 7-Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Balýkçýlarýn olta ipi olarak kullandýklarý kýl veya naylondan iplik. 8-Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Ýlave. 9-Mahcup olma. Geniþ veya dar olabilen düzlük. 10-Yürüme uzvumuz. Bir maddenin birleþimindeki cisimlerin niteliðini veya niceliðini anlamak için yapýlan iþlem, tahlil. 11-Müslümanlarýn din kitabý. Ters okunuþu "Mecazi anlamda, siyasi çekiþmelerin geçtiði yer". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy Tel: Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Su, þeker ve limon suyundan yapýlan þerbet. Beyaz. 2-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. Bir emir. 3-Tahta yontmaya yarayan, kýsa saplý, bir yaný keskin aðýzlý, öteki yaný çivi çakmaya uygun çelik araç. Lokomotif ve vagonlarýn oluþturduklarý dizi, tren. 4-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Argoda "Alay". 5-Bir þeyin yere bakan yaný. Altýn'ýn kýsaltmasý. Hayvan yuvasý. 6-Harf okunuþu. Binek hayvaný. Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. 7-Çevre bilimi. Çocuðu olan kadýn. 8-Bir pasta türü. En kýsa zaman. 9-Manganez'in kýsaltmasý. Ters okunuþu "Vilayet". Ýspanyolca "Yaþa". 10-Naz, iþve. Kendirgillerden, sapýndaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüleri yapýlan bir bitki. 11-Batý toplumunda dördüncü derecede bir soyluluk unvaný. Azarlama, baþa kakma. ÇALIÞMA DAÝRESÝ: CEZALARIN % 70'Ý TAHSÝL EDÝLÝYOR Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Ýþ Yasasý'na aykýrý hususlardan dolayý geçtiðimiz yýl 771 bin TL ceza kesildiðini ve bu miktarýn yüzde 70'inin (541 bin) tahsil edildiðini belirterek, para cezalarýnýn tahsil edilemediðine iliþkin haberleri "maksatlý" olarak niteledi ve ilgili Sayýþtay raporunun doðru yorumlanmasýný istedi. Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn 2011 yýlýna ait Çalýþma Dairesi raporunu yayýnlamasý üzerine, cezalarýn bazýlarýnýn tahsil edilemediði yönünde iddialar ortaya atýldýðýný belirtti. Önderol yazýlý açýklamasýnda, Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Yasasý'nýn yürürlüðe girdiði 2006 yýlýndan bu yana Sayýþtay Baþkanlýðý tarafýndan ilk kez denetleme yapýldýðýný, hazýrlanan raporun da Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn web sayfasýnda yayýmlandýðýný vurguladý. Çalýþma Dairesi Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlý içerisinde çoðunluðu kaçak iþçilikten olmak üzere Ýþ Yasasý'na aykýrý diðer hususlardan 318 adet, toplamda 771 bin 877 TL tutarýnda idari para cezasý kesildiðini belirten Önderol, bu cezalarýn 541 bin 912 TL'sinin (%70) tahsil edildiðini ve gününde devlet hazinesine yatýrýldýðýný kaydetti. Açýklamada, þunlar da kaydedildi: Satýlýk villa Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare bin Stg. Tel: Satýlýk kanarya Satýlýk 100 adet yavru kanarya 30 TL tanesi Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg "Sayýþtay Baþkanlýðý raporu incelendiði zaman, bu tahsil edilen cezalarýn 31 adedinde Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Yasasý 24(4) maddesine aykýrý olarak, ceza belgesinin tanzim edildiði ve/veya iþverene veya iþyerinde çalýþan bir kiþiye teblið edildiði tarihten itibaren 15 gün geçmiþ olmasýna raðmen yürürlükteki asgari ücretin iki katý tahsil edilmesi gerekirken tek katý olarak yasaya aykýrý bir þekilde tahsil edilmiþtir sonucu yer almaktadýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Çalýþma Dairesi Müdürlüðü, yasanýn yürürlüðe girdiði tarihten bu güne uygulanmakta olan ve idari bir teamül haline gelen iþverenlerin kesilen idari para cezalarýna gerek bilgilerine gelmemesi gerekçesi ile 15 gün içerisinde ödeyememiþ olmalarý; gerekse idare tarafýndan makul ve geçerli bir gerekçe ile 15 gün içerisinde ödeyememiþ durumda olanlara ve bu durumlarýný yazýlý itiraz dilekçesi ile belirtmeleri halinde Anayasa'nýn dilekçe hakkýný düzenleyen 76'ýncý maddesi gereði 30 gün içerisinde verilen yanýta müteakip idari para cezalarýný ne zamana kadar kesilen miktar kadar ödeyebilecekleri yazýlý olarak bildirilmiþ ve idari para cezalarý tahsil edilmiþtir. Bu konuda bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan '31 adet idari para cezasý tahsil edilmemiþtir' þeklindeki haberlerin maksatlý ve doðru olmadýðýný belirtmek isterim." SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK ARABA 99 Model Mitsubishi Pajero jeep, yeni kasa stg. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Gelibolu'da 2+1 eþyalý daire 280 Stg. * Marmara'da 2+1 ve 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire 325 Stg. * Yenikent'te 3+2 dubleks ev full eþyalý * Hamitköy'de kat eþyasýz daire Satýlýk Gönyeli2de metrekare zemin üstü 2. kat Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 7000 ayakkare Türk malý arsa * Kermiya sosyal konutlarýnda 105 metrekare 3. kat daire * Hamitköy'de kat Türk malý daire * K. Kaymaklý'da 3+2 full ekstralý villa Türk malý

15 30 Aralýk 2012 Pazar 15 Kaymaklý ya ilk devre yetti Kýbrýs Kupasý 1. eleme turu karþýlaþmasýnda Küçük Kaymaklý rakibi Türkmenköy ü Yasin Kansu nun 2 ve Debola nýn attýðý gollerle 3-0 maðlup ederek tur atladý... YER: Þht. Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Fehim Dayý, Serkan Kuþabbi, Fedlan Kýlýçaslan KAYMAKLI: Mehmedemin, Çaðrý, Taner, Mehmet, Ali, Hamis (Toykan), Yasin Kurt (M.Koyuncu), Çaðrý, M.Yaþinses, Yasin Kansu, Debola(Serhat) TÜRKMENKÖY: Fatih, Bilal, Mustafa, Güngör, Hüseyin, Seyhan, Hasan, Raþit, Hasan Külahlýlar, Hakan(Ali), Yýlmaz GOLLER: dk. 18, 45 Yasin Kansu, dk. 30 Debola (Kaymaklý) Telsim Süper Lig lideri Küçük Kaymaklý daha çok genç oyuncularýnýn yer aldýðý Kýbrýs Kupasý 1 inci eleme turu karþýlaþmasýnda rakibi Türkmenköy ü zorlanmadan 3-0 maðlup ederek tur atladý. 18. dakikada geliþen Küçük Kaymaklý ataðýnda Yasin Kurt un ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya güzel bir kafa vuruþu yapan Yasin Kansu topu filelere göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Yasin Kurt yine sað taraftan ortaladý Yasin Kansu kafa ile kaleye gönderdi, fakat bu kez kaleci Fatih topu çelerek gole izin vermedi. 22. dakikada M.Yaþinses in ceza alaný dýþýndan yaptýðý aþýrtma vuruþu kaleci Fatih son anda tokatlayarak dýþarýya gönderdi. 30. dakikada Çaðrý nýn saþ kanattan getirip ceza alaný içersine gönderdiði topta Debola nýn vuruþu kalecinin üzerinden aðlara gidince skor 2-0 oldu. 32. dakikada sað kanattan kullanýlan köþe atýþýnda Yasin Kansu nun kafa vuruþu yan kale direðine vurarak gol olmadý. 45. dakikada Ali nin attýðý ara pasý ile ceza alaný içerisine giren Debola, topu boþ pozisyondaki Yasin Kansu ya çýkardý, bu oyuncu da topu boþ kaleye göndererek skoru 3-0 yaptý. 51. dakikada M.Yaþinses güzel hareketlerle rakip ceza alaný içerisine girdi ve þutunu attý, fakat kaleci Fatih bu topu önledi. 73. dakikada geliþen Türkmenköy ataðýnda sað kanattan yapýlan ortada Güngör ün kafa vuruþu az farkla üstten dýþarýya gitti. 80. dakikada Toykan ýn ceza alaný dýþýndan attýðý þut kale direðinden döndü, dönen topta Yasin Kansu nun vuruþunu kaleci Fatih çýkardý. 85. dakikada defans arkasýna atýlan topla buluþan M.Yaþinses kaleci ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda attýðý þut yandan dýþarýya gitti. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca Küçük Kaymaklý 3-0 lýk skorla tur atlayan taraf oldu. DÇ Karabük engelini aþamadýk Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Super Ligi'nde mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý dün Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda Dç Karabük takýmýyla oynadýðý Ligin beþinci maçýný 68'e 83'lük skorla kaybetti. Bando ve 'cellocanlarýn' yoðun tribün desteðiyle maçý baþtan sona dengede götüren Kuzey Kýbrýs Turkcell son 3 dakikalýk periyoda bariz hakem hatalarýnýn da yardýmýyla 15 farkla kaybetti. Raketlerde Sunay ve Vehbi þampiyon Yýldýzlar yaþ kategorisinde sezonunun ilk ferdi turnuvasý Federasyon Salonunda oynan karþýlaþmalar ile tamamlandý. Lisanslý kýz ve erkek sporcularýn katýldýðý ve saat da baþlayan turnuvaya katýlým yüksek olmuþtur. Turnuva, ferdi yýldýzlarda sezonun ilk turnuvasý olmasý ve yýldýzlar klasmanýna puan vermesi nedeniyle, sporcular açýsýndan büyük önem arzetmiþtir. Bu bilinç ve istekle, turnuvaya uzun süreden beridir hazýrlanan sporcularýn, spor severlere çekiþmeli, heyecanlý ve kaliteli maçlar izlettirmiþtir. Turnuva da erkeklerde Direnç Berksel ve Sertaç Savim üçüncü olurken, finali ise Mehmet Kýran ve Vehbi Zeki Serter oynamýþtýr. Büyük bir çekiþme ile gerçekleþen karþýlaþmayý Vehbi Zeki Serter 3-2 kazanarak þampiyon olurken, kýzlarda ise Sunay Tufan, Kezban Yayman ý 3 1 yenerek þampiyon olmuþtur. Ferdi Yýldýzlar Turnuvasýnda dereceye giren sporcular aþaðýda sunulduðu gibidir. Büyük Erkekler Takým Ligine de Cuma gecesi saat 18:00 da oynanan 6 ýncý hafta karþýlaþmalarý ile devam edildi. Lig lideri Bekiroðullarý Masa Tenisi Alt Yapý Dernegini 4-2 ile geçen Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü ayný zamanda rakibinden liderliðide devralmýþ oldu. Birer yenilgisi bulunan Levent Spor Kulübü - Yakýn Doðu Spor Kulübü karþýlaþmasýný ise Yakýn Doðu çekiþmeli geçen maçlar sonunda 4-3 lük skor ile kazandý. Ayrýca Girne Spor Birliðini 4-2 yenen Gençlik Merkezi Birliði ligdeki ilk galibiyetini almýþ oldu. Cuma akþamý saat de oynanan Büyük Erkekler Takým Ligi 6 ýncý hafta sonuçlarý ile ligin puan durumu aþaðýda sunulduðu gibidir. Beþiktaþ Derneði'nden anlamlý yardým KKTC Besiktaþ Taraftarlarý Derneði yönetim kurulu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burda yetkililerle görüþen yönetim kurulu üyeleri derneðin sorunlarýný dinledi. Derneðe küçük bir baðýþta da bulunan KKTC Beþiktaþ Taraftarlarý Derneði, kendi bütçesi içerisinde derneðin bazý ihtiyaçlarýný karþýlamak için dernek yetkilileriyle görüþtü. Okulun en büyük sorununun liftli bir minibüs olduðunu dile getiren okul yetkilileri, KKTC Beþiktaþ Taraftarlarý Derneði'yle beraber bir kampanya baþlatýp okulun bu problemini çözmek için beraber hareket etme kararý aldýlar. Yapýlacak olan kampanyada KKTC Beþiktaþ Taraftarlarý Derneði'nin bütün imkanlarýný seferber edeceklerini söyleyen baþkan Ali Çýrakoðlu burada olmaktan ve yardýma muhtaç çocuklara yardým edebilmeten dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi.

16 Raketlerde Sunay ve Vehbi þampiyon Yýldýzlar yaþ kategorisinde sezonunun ilk ferdi turnuvasý Federasyon Salonunda oynan karþýlaþmalar ile tamamlandý. Lisanslý kýz ve erkek sporcularýn katýldýðý turnuvaya katýlým yüksek oldu. Kýzlarda Sunay, erkeklerde Zeki þampiyon olu. 15'te. 15 takým 2. turda Kýbrýs Kupasý 1. tur maçlarý bir maç dýþýnda tamamlandý. Yenicami, Ozanköy, Hamitköy, K. Kaymaklý, Maðusa T.G., Lapta, Cihangir, Gençlik Gücü, Çetinkaya, Lefke, Serdarlý, Gönyeli, B. Baðcýl, Göçmenköy, Y.Boðaziçi 2. tura yükseldiler Akýncýlar-Doðan Türk Birliði karþýlaþmasý Beyarmudu saha zeminini kötü olduðu gerekçesi ile gözlemci tarafýndan oynatýlmadý. Bu maç Perþembe günü ayný sahada oynanacak Futbolda Kýbrýs Kupasý 1. Tur karþýlaþmalarý bir maç dýþýnda oynandý. 4 maç uzatma ve penaltýlarda sonuçlanýrken 11 maç 90 dakikada neticelendi. Maçlarýn tek sürpriz sonucu Girne de çýktý. Türk Ocaðý sahasýnda Ozanköy e 4-0 maðlup oldu. Kýbrýs Kupasý 1. Tur Sonuçlarý Yenicami Deðirmenlik: 2-0 Türk Ocaðý Ozanköy: 0-4 Esentepe Hamitköy: 0-4 K. Kaymaklý Türkmenköy: 3-0 Düzkaya Maðusa T.G.: 0-5 Lapta Mormenekþe: 2-0 Cihangir Binatlý: 1-0 Gençlik Gücü Görneç: 3-1 Yalova Gönyeli: 3-4 (Normal Süresi 1-1) Gençler Birliði Çetinkaya: 1-4 Tatlýsu B. Baðcýl: 3-5 (Normal Süresi 2-2) Dumlupýnar Göçmenköy: 6-8 (Normal Süresi 2-2) Akýncýlar Doðan T.B.: Ertelendi Lefke Vadili: 9-1 Geçitkale Serdarlý: 2-6 Denizli Y.Boðaziçi: 2-3 (Normal Süresi 1-1) 2 nci Tura Yükselen Takýmlar: Yenicami, Ozanköy, Hamitköy, K. Kaymaklý, Maðusa T.G., Lapta, Cihangir, Gençlik Gücü, Çetinkaya, Lefke, Serdarlý, Gönyeli, B. Baðcýl, Göçmenköy, Y.Boðaziçi. 2. TUR ÝÇÝN EÞLEÞMELER ÞÖYLE OLDU Kaymaklý-Gönyeli Ozanköy-Serdarlý Hamitköy-Lapta Göçmenköy-Çetinkaya Baðcýl-G.Gücü M.T.Gücü-Lefke Cihangir (Akýncýlar-DTB galibi) Yeniboðaziçi-Yenicami Akýncýlar-DTB maçýný hakem deðil gözlemci tatil etti... Maç neden ertelendi? Kýbrýs Kupasý'nda 1. tur karþýlaþmalarý bir maç dýþýnda tamamlandý. Bostancý sahasýnda oynanmasý gereken Akýncýlar-Doðan Türk Birliði maçýnýn ertelenmesine Akýncýlar cephesinden büyük tepki geldi. Akýncýlar antrenörü Sözer Göksun maç sonrasý TV kanalýnda yaptýðý açýklamalarda þu ifadeleri kullandý. "Biz lig maçlarýmýzý hep Beyarmudu sahasýnda oynadýk. Ayný þekilde Vadili d emaçlarýný bu sahada oynuyor. Bugünkü Doðan maçýmýz da ayný sahada oynanacaktý. Biz karþýlaþma için sahaya çýktýk. Ancak rakip takým Doðan daha maça gelmeden maçýn tatil edileceðini bilirmiþ gibi futbolcularýný ýsýndýrmadý. Maçýn hakemi Timur Ercan Bodi maçý oynatacaktý. Ancak gözlemci Ýsmail Kayhan hakeme baský yapýp ýsrarla maçý tail etmesini istedi ve maç anlamsýz bir þekilde tatil edildi. Doðan takýmýnýn kadrosunda 3 oyuncusu sakat durumda olduðu için bu maçýn tatil edildiðini düþünüyorum. Bu ayýrýmcýlýk tam bir çifte standarttýr. Bu maç perþembeye alýndý. 4 gün sonra sahanýn zemini mi düzelecek. Doðan teknik direktörü Caner Oshan bizim futbolcularýmýz profosyeneldir sizinkiler amatördür. Bu sahada oynatýrsak yazýk olur, sakatlýk olur ifadelerini kullandý. Bu ayýrýmcýlýðý yapmasýný da kýnýyorum" dedi. Doðan Türk Birliði Teknik Direktörü Caner Oshan ise þu açýklamalarý yaptý "Ben amatör futbolun ne olduðunu çok iyi bilirim. Futbolcularýn sakatlanmasý ve büyük bir risk almasýný elbette istemedim. Ancak ben ne kendi futbolcularýmý ne de rakip takým futbolcularýný asla ayýrmadým. Eðer bu sahada futbol oynansa 2 takým futbolcularý için büyük risk olacaktý. Ben tüm futbolcularýn saðlýðý için bu maçýn oynanmamasýnýn iyi olduðunu savundum. Bu maçta hazýrladýðým verikayý aynen Perþembe günkü maça da yazýp sahaya çýkacam. Bizim niyetimiz asla sakat futbolcularýmýz için zaman kazanmak deðildir. Sahanýn zemini düzelsin ayndý kadro ile Akýncýlar maçýna çýkacaðýz" Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Kaymaklý'ya ilk devre yetti "Kýbrýs Kupasý"nda ilk tur karþýlaþmalarý dün oynandý. Süper Lig lideri Küçük Kaymaklý ile 1. Lig takýmlarýndan Türkmenköy'ün Þht. Hüseyin Ruso Stadý'ndaki karþýlaþmasýnda ilk 45 dakikada herþey bitti. Futbolseverlerin ilgi göstermediði bu maçta tribünlerin sessizliði oynanan futbola tat vermedi. Lig sezonunda ilk devrenin tamamlanamsý ve futbolseverlerin kupanýn ilk turuna önem vermemesi kupada beklenen heyecaný da maçlara yansýtmadý. Küçük Kaymaklý favori olduðu maçta çok rahat bir galibiyet elde etti. Karþýlaþmanýn 60. dakikasýnda Yasin ve MehmetEmin'in de oyundan çýkmasý ile 9 futbolcu alt yapýdan kadroda yer aldý. Ýlk on birde Çaðrý, Taner, Mehmet, Ali, Çaðrý, Yaþinses ve daha sonra oyuna giren Toykan, Mehmet Koyuncu ve Serhat yeþil-siyhlýlarýn gururu oldular. Bu maçta Kaymaklýlýlar için en az alýnan galibiyet kadar sevindirici bir olay da bu olsa gerek. Konuk ekip Türkmenköy iyi mücadele eden bir ekip. Gol yollarýnda oldukça etkisiz olduðu karþýlaþmada pozisyon üretmeyi baþaramadýlar. Kaymaklý'nýn saðlý, sollu ataklarýna önlem almakta sýkýntý yaþadýlar. Genelde sað kanattan gelen ortalarda kalesinde gol gördüler. Zaman zaman kaleci tehlikeli pozisyonlarý önledi. Kaymaklý futbolcularý net pozisyonlarý deðerlendiremedi. Türkmenköy için söylenmesi gereken en güzel söz ise maç boyunca oyun disiplininden hiç kopmamalarý. Kaymaklý bu maçta da Yasin Kurt ve Çaðrý tarafýndan çok etkili oldu. Yapýlan her atakta ceza sahasýna gönderilen toplarda pozisyon buldular. Yasin Kansu ve Debola da bu pozisyonlarý gole çevirmekte zorlanmadýlar. Kaymaklý ligde olduðu kadar kupada da iddialý. Genç futbolcular Teknik Direktör Enver Seda Simavi'den aldýklarý görevi en iyi þekilde yerine getiriyorlar. Sergiledikleri futbol ile göreve her zaman hazýr olduklarýný gösterttiler. Enver Hocam da bu tablodan son derece memnun olsa gerek. Kupada Kaymaklý istediði gibi bir baþlangýç yaptý. Ýlk devrede bulduðu 3 golle turu buldu. Bu gidiþat ile hem ligde hem de kupada hedeflenen þampiyonluða ulaþabilecek bir tablo yola devam ediyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Vataný da sattýk bir pula...

Vataný da sattýk bir pula... Þu Aralýk'a bir türlü ýsýnamadýk gitti. Doðdu doðalý hep 31 çeker! Bu yýl iþe yaradý ancak... Kahramanlarýmýzýn yüzü ilk kez bu çek sayesinde güldü... Çek anam çek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı