4.9. İlişkili Taraflar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.9. İlişkili Taraflar"

Transkript

1 4.9. İlişkili Taraflar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İlişkili taraf kavramını açıklayabilecek, İlişkili taraf işlemlerinin açıklanmasını kavrayabilecek, İlişkili taraf işlemlerinin denetimi sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilecek, İlişkili taraf işlemlerinin denetim görüşüne etkilerini açıklayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar İlişkili Taraflar İlişkili Taraf İşlemlerinin Açıklanması İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi İçindekiler İLİŞKİLİ TARAF KAVRAMI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN DENETİMİ İlgili Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ISA 550, İlişkili Taraflar 1

3 Özet Özellikle 2000 li yıllardan sonra yaşanan muhasebe ve denetim skandallarında ilişkili taraf işlemleri daha sık gündeme gelmiştir. Bu durum bağımsız denetim sürecinde yürütülen işlemler sırasında ilişkili taraf işlemlerine daha fazla özen gösterilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. İşletme yönetimi ilişkili tarafların belirlenmesi ve ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin açıklanmasından sorumludur. İşletme yönetimi aynı zamanda ilişkili taraf işlemlerinin finansal tablolarda uygun bir şekilde açıklanmasını sağlayacak iç kontrol sistemleri kurmalıdır. Açıklanması gereken ilişkili taraf işlemlerine örnek olarak; kilit yönetici personele ödenen ücretler, Mal ve hizmet alım satımı, varlık alım ve satımı, kiralamalar, araştırma ve geliştirme, lisans anlaşmaları ve finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferler, teminat ve kefalet karşılıkları, işletme adına veya işletme tarafından başka bir taraf adına borçların ödenmesi verilebilir. İlişkili tarafın ne olduğunun kolay tanımlanamaması, bu işlemlerin takip edilmesinin güç olması ve denetçinin işletme yönetimin bu konudaki açıklamalarına güvenmek zorunda olması nedeniyle ilişkili taraf işlemlerinin denetimi oldukça zordur. İlişkili taraf işlemlerinin denetimi sürecinde ilk yapılması gereken işletme yönetiminden ilişkili tarafların isimlerinin alınmasıdır. Denetimin planlanması aşamasında, işletme ile ilişki içinde olan taraflar tanınmaya çalışılır. Denetimin tamamlanması aşamasında işletmenin büyük ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları arasındaki alım-satım işlemleri, para hareketleri, hisse devir işlemleri, örtülü kazanç, örtülü sermaye hareketleri ve kar planlaması yapılıp yapılmadığı denetçi tarafından gözden geçirilir. Bağımsız denetçi, işletme yönetiminden ilişkili tarafların belirlenmesi için sağlanan bilginin tam olduğu ve ilişkili taraflara ilişkin finansal tablolardaki yeterli açıklamaların yapıldığı konusunda yönetiminden yazılı beyan almak zorundadır. Bağımsız denetçi, ilişkili taraflarla yapılan işlemler için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediyse başka bir ifade ile çalışma kapsamı daraltıldıysa ya da finansal tablolarda ilişkili taraflara ilişkin yeterli açıklamalar yapılmadıysa olumlu görüş vermeyecek, finansal tablolar üzerindeki etkisinin önem derecesine göre şartlı veya olumsuz görüş verecek ya da görüş bildirmekten kaçınacaktır. 2

4 4.9. İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu bölümün konusu, ilişkili taraflar ve bu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili, bağımsız denetçinin sorumluluklarını ve uygulanması gereken bağımsız denetim tekniklerini açıklamaktır İLİŞKİLİ TARAF KAVRAMI 24 numaralı İlişkili Taraflarla İlgili Açıklamalar adlı Uluslararası Muhasebe Standardına göre bir tarafın doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar), İşletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının bulunması (önemli etki kavramı 28 numaralı İştiraklerdeki Yatırımlar adlı Uluslararası Muhasebe Standardında; yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma gücü olarak tanımlanmıştır), İşletmenin bir iştiraki olması (28 numaralı İştiraklerdeki Yatırımlar adlı Uluslararası Muhasebe Standardı), İşletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması (31 numaralı İş Ortaklıklarındaki Paylar adlı Uluslararası Muhasebe Standardı), Önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması, İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması, İşletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması, yakın bir aile üyesi (bireyin eş ve çocukları, bireyin eşinin çocukları ve bireyin ya da bireyin eşinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler) olması, İşletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında fayda planları sağlanması, durumda ilişkili taraftan söz edilir. İlişkili taraf işlemlerinde temel olarak işletmeler kendi aralarında işletmenin varlıklarını, kaynaklarını, yükümlülüklerini ya da hizmetlerini paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımın bir bedeli olup olmaması söz konusu durumun ilişkili işlem olmasını etkilememektedir. Bu işlemlerin tamamı ilişkili taraf işlemi olarak kabul edilmektedir. Pazarlama işi yapan bir işletmenin, üretim yapan bir başka işletmenin UMS na göre ilişkili tarafı kabul edildiğini varsayalım. Üretilen malların pazarlama şirketi tarafından satılması ilişkili taraf işlemine örnek olarak verilebilir. Bu işlemin bedel olup olmaması sonucu değiştirmeyecek olup bu durumun açıklanması gerekir. Benzer şekilde yine UMS na göre ilişkili taraf kabul edilen bir işletmenin diğer işletmenin kredi borcunu ödemesi ilişkili taraf işlemidir. Bu işlem sonucunda faiz geliri elde edilip edilmemesi sonucu değiştirmeyecek olup bu durumun açıklanması gerekir. 3

5 Özellikle 2000 li yıllardan sonra yaşanan muhasebe ve denetim skandallarında ilişkili taraf işlemleri daha sık gündeme gelmiştir. Bunun üzerine bu işlemlerle ilgili olarak mevcut düzenlemelerin uygun olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştır. Bu durum bağımsız denetim sürecinde yürütülen işlemler sırasında ilişkili taraf işlemlerine daha fazla özen gösterilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır (Dönmez, 2010: 84). Bağımsız denetim açısından ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin önemi aşağıda belirtilmiştir: Her şeyden önce muhasebe ve finansal raporlama standartları ilişkili taraflarla olan işlemlerin finansal tablolarda açıklanmasını zorunlu tutmuştur. İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin varlığı finansal tabloları etkileyebilir. Vergi yasalarındaki çeşitli düzenlemeler nedeniyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler işletmenin vergisel yükümlülüğünü etkileyebilir. İlişkili taraflar kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde hile yaparak karı istedikleri gibi paylaşabilirler İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI İşletme yönetimi ilişkili tarafların belirlenmesi ve ilişkili taraflarla yapılan işlemlerinin açıklanmasından sorumludur. İşletme yönetimi aynı zamanda ilişkili taraf işlemlerinin finansal tablolarda uygun bir şekilde açıklanmasını sağlayacak iç kontrol sistemleri kurmalıdır. 24 numaralı UMS de ilişkili taraf işlemelerinin açıklanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Açıklanması gereken ilişkili taraf işlemlerinin bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Whittington ve Pany, 2010: 157): Tablo AÇIKLANMASI GEREKEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Kilit yönetici personele ödenen ücretler, Mal (mamul ya da yarı mamul) alım satımı, hizmet sunumu ve alımı Maddi duran varlık ve diğer varlıkların alım ve satımı, Kiralamalar, Araştırma ve geliştirme transferleri, Lisans anlaşmaları kapsamında yapılan transferler, Finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferler, Teminat ve kefalet karşılıkları, İşletme adına veya işletme tarafından başka bir taraf adına borçların ödenmesi, vb. 4

6 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN DENETİMİ UDS na göre bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemlerinin denetimini yaparken risk değerlendirme sürecinde, UDS 315 İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Maddi Hata Riskinin Değerlendirilmesi ve UDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu adlı standartlara da başvurmalıdır. İlişkili tarafın ne olduğunun kolay tanımlanamaması, bu işlemlerin takip edilmesinin güç olması ve denetçinin işletme yönetimin bu konudaki açıklamalarına güvenmek zorunda olması nedeniyle ilişkili taraf işlemlerinin denetimi oldukça zordur. Bağımsız denetçi, finansal tablolardaki ilişkili taraf işlemlerinin açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı toplamak zorundadır. İlişkili taraf işlemlerinin denetimi sürecinde ilk yapılması gereken işletme yönetiminden ilişkili tarafların isimlerinin alınmasıdır. Ticaret sicilinden ana hissedar listesi temin edilerek ana hissedarlar belirlenebilir. Alınan isim listeleri önceki döneme ait çalışma kağıtları incelenerek teyit edilir. Geçmiş dönem bağımsız denetçilerinden ilişkili taraflara ait bilgiler öğrenilip ilişkili taraflarla olan bağlantılar hakkında bilgi toplanır (Whittington ve Pany, 2010: 158). İşletme yönetimi denetçiye ilişkili tarafların isimlerini tam olarak açıklamamış olabilir, bu durumda bazı ilişkili taraflar denetçinin bilgisi dışında kalabilir. Bunun için denetçi, yönetimin ilişkili taraf işlemlerini açıklaması hususunda mesleki şüphecilik yaklaşımı içinde olmalıdır. Bu bağlamda denetçi aşağıda örnekleri verilen olağandışı işlemlere karşı dikkatli olmalıdır: Fiyatlar, faiz oranları, garantiler ve geri ödeme şartlarında normal olmayan koşulları içeren işlemler, Mantıklı bir ticari sebebi olmayan işlemler, Olağandışı biçimde gerçekleştirilmiş işlemler, Belirli gruplarla gerçekleştirilen normal oranlara göre daha yüksek hacimli işlemler, Kaydedilmemiş işlemler. İlişkili taraflarla olan işlemlerin kaydedilmesi ve bu işlemlerle ilgili yetkilendirmeye dair kontrol faaliyetlerinin yeterliliği gözden geçirilir. Denetçi müşteri işletmenin ilişkili tarafları hakkında elde ettiği bilgileri denetim takımının diğer üyeleri ile paylaşmalıdır. Denetim takımı ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinden dolayı finansal tablolarda oluşabilecek hata veya hilelerden kaynaklanabilecek maddi yanlışlık riski şüphesini tartışmalıdır (Whittington ve Pany, 2010: 158). Denetimin planlanması aşamasında, işletme ile ilişki içinde olan taraflar tanınmaya çalışılır. Denetimin tamamlanması aşamasında işletmenin büyük ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları arasındaki alım-satım işlemleri, para hareketleri, hisse devir işlemleri, örtülü kazanç, örtülü sermaye hareketleri ve kar planlaması yapılıp yapılmadığı denetçi tarafından gözden geçirilir (Bozkurt, 2006: 360). 5

7 İlişkili taraflarla olan işlemler sonucunda ortaya çıkan bakiyelerin doğru rakamlar olup olmadığını defter kayıtları incelenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmeler yapılırken bazen yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanamayabilir. Bu durumda işlem tutarlarının ve şartlarının ilişkili tarafa teyit ettirilmesi, işlemlerle bağlantısı olan üçüncü kişilerle (banka, avukat ve acente gibi) görüşülerek bilgilerin doğrulanması gerekir. Doğrulama mektubunda bakiyeler kadar verilen garanti ve kefaletler, ilişkili taraflardan alışlar, ilişkili taraflara satışlar ve birlikte yürütülen projeler konusunda bilgiler istenir. Bankalarla yapılan doğrulama işlemlerinde de grubun kullandığı krediler ve kefil yükümlülüklerine ilişkin sorular sorulur. İlişkili taraf mutabakatlarında doğrulamayı yapan tarafın işletme ile ilişki içinde olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla denetçi doğrulama mektuplarını mesleki şüphecilik çerçevesinde değerlendirmelidir (Kaval, 2005: 254). Bağımsız denetçinin ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin mevcudiyetini ortaya çıkartmak için aşağıdaki denetim tekniklerini uygulayabilir: İşlem ve bakiyelere detaylı testlerin uygulanması, Genel kurul ve yönetim kurulu tutanaklarının incelenmesi, Dönem sonuna yakın zamanda gerçekleşmiş işlemlere özel hassasiyet gösterilmesi, Muhasebe kayıtlarındaki yüksek tutarlı, olağandışı işlem ve bakiyelerin incelenmesi, İşletme ile gerçekleştirilen menkul kıymet alım-satımı gibi yatırım işlemlerinin incelenmesi. Denetçi, ilişkili taraflara ilişkin denetimi sürdürürken ortaya çıkan önemli hususları yönetimden sorumlu kişilerle görüşmelidir. Bağımsız denetçi, işletme yönetiminden ilişkili tarafların belirlenmesi için sağlanan bilginin tam olduğu ve ilişkili taraflara ilişkin finansal tablolardaki yeterli açıklamaların yapıldığı konusunda yönetiminden yazılı beyan almak zorundadır. Bağımsız denetçi denetim işlemlerini tamamladıktan sonra sıra denetim raporunun hazırlamasına gelir. Bağımsız denetçi, ilişkili taraflarla yapılan işlemler için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediyse başka bir ifade ile çalışma kapsamı daraltıldıysa ya da finansal tablolarda ilişkili taraflara ilişkin yeterli açıklamalar yapılmadıysa olumlu görüş vermeyecek, finansal tablolar üzerindeki etkisinin önem derecesine göre şartlı veya olumsuz görüş verecek ya da görüş bildirmekten kaçınacaktır. 6

8 Çalışma Soruları 1. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? a) Tarafın, işletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması b) Tarafın, işletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının bulunması c) Tarafın, işletmenin bir iştiraki olması d) İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması, e) Tarafın, işletme ile geçmişe dayalı ticari bir ilişkisinin olması 2. I. Kilit yönetici personele ödenen ücretler II. Kiralamalar III. Teminat ve kefalet karşılıkları IV. Araştırma ve geliştirme transferleri Yukarıda sayılan işlemlerden hangisi ya da hangileri ilişkili taraf işlemi sayılır ve açıklanması gerekir? a) Yalnız II b) II ve I c) Hepsi d) I, II ve III e) Yalnız IV 3. Aşağıdakilerden hangisi bir ilişkili tarafın mevcudiyetini gösterebilecek ve mevcut şartlar altında olağandışı gözüken işlemlerden birisi değildir? a) Fiyatlar, faiz oranları, garantiler ve geri ödeme şartlarında normal koşulları içeren işlemler b) Kayıtlara geçirilmiş olağan işlemler c) Mantıklı bir ticari sebebi olmayan işlemler d) Olağandışı biçimde gerçekleştirilmiş işlemler e) Belirli gruplarla gerçekleştirilen normal oranlara göre daha yüksek hacimli işlemler 4. Bağımsız denetçinin ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin mevcudiyetini ortaya çıkartması için aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini uygulamasına öncelikle gerek yoktur? a) İşlem ve bakiyelere detaylı testlerin uygulanması b) Genel kurul ve yönetim kurulu tutanaklarının incelenmesi c) Dönem sonuna yakın zamanda gerçekleşmiş işlemlere özel hassasiyet gösterilmesi d) Rutin işlemlerin incelenmesi e) Muhasebe kayıtlarındaki yüksek tutarlı işlemlerin incelenmesi 7

9 5. Finansal tablolarda ilişkili taraflara ilişkin yeterli açıklamalar yapılmadıysa ne tür görüş verilir? a) Finansal tablolar üzerindeki etkisinin önem derecesine göre şartlı veya olumsuz görüş verilir ya da görüş bildirmekten kaçınılır b) Olumlu görüş verilir c) Açıklama paragrafı eklenir d) Durum işletme yönetimine bildirilir e) Denetim sözleşmesi iptal edilir 8

10 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı 1. e Cevabınız yanlış ise İlişkili Taraf Kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. c Cevabınız yanlış ise İlişkili Taraf İşlemlerinin Açıklanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. b Cevabınız yanlış ise konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. d Cevabınız yanlış ise İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. a Cevabınız yanlış ise İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9

11 Yararlanılan Kaynaklar ARENS Alvin A., ELDER Randal J., BEASLEY Marks S., Auditing and Assurance Services an Integrated Approach, Fourteenth Edition, Pearson, BOZKURT Nejat, Muhasebe Denetimi, 5. Baskı, Alfa Yayınevi, İstanbul, DÖNMEZ Adnan, İlişkili Taraf İşlemlerinin Uluslararası Denetim Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Açısından Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık ERDAĞAN Melih, Denetim, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, IASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, February 28, GÜREDİN Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, 13. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul, KAVAL Hasan, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara KAVUT Lerzan, TAŞ Oktay, ŞAVLI Tuba, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, ISMMMO, Yayın No, 130, İstanbul, TÜREDİ Hasan, Denetim, Trabzon SELİMOĞLU Seval Kardeş ve UZAY Şaban (Editörler), Muhasebe Denetimi, Yazarlar: Seval Kardeş Selimoğlu, Mehmet Özbirecikli, Şaban Uzay, Ganite Kurt, Ali Alagöz, Serap Yanık, Gazi Kitabevi, WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, Principles of Auditing & Other Assurance Services, 17. Edition, McGraw-Hill Com. Inc.,USA,

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING

Detaylı

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR 4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetim kanıtı kavramını açıklayabilecek, Kanıt

Detaylı

5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları)

5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) 5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetimde belgelendirme

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR

İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR Doç. Dr. Şaban UZAY * İşletmede önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşılmasında çeşitli risklerle /sürprizlerle karşılaşılır. Yöneticiler sürprizlerden hoşlanmazlar.

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı