Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA Emre METÝN Berker ÖZAÐAÇ Þahin ÖZGÜL Tigin ÖZTÜRK Bülent YILMAZ Tasarým - Uygulama Yaþar Kanbur Baský Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti. Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sok. No: 24 Nurtepe/Kaðýthane-Ýstanbul Tel: (0212) EMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Yeri: Cumhuriyet Cad. No: Harbiye - Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Web: ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI...2 ABD ve ÝSRAÝL Ý DURDURALIM...3 NÜKLEER SANTRAL KARÞITI ÇALIÞMALAR PROJE YARIÞMASI SONUÇLANDI...5 ÞUBEMÝZ KOMÝSYON ÇALIÞMALARI...7 ELEKTRÝK YÜKSEK GERÝLÝM ÝÞLETME SORUMLULUÐU GÖREVLÝ, SORUMLU ve YÜKÜMLÜ...8 (EMOP) ODA OTOMASYON PROGRAMI...9 MÝSEM SEMÝNERLERÝ...11 ÞUBE GÜNLÜÐÜ...12 BASIN YAYIN ÇALIÞMALARI...14 TMMOB ÝSTANBUL ÝKK ETKÝNLÝKLERÝ...15 RESMÝ GAZETEDEN...16 ÜYELERÝMÝZE DUYURU Odamýzýn etkinlikleri için en önemli gelir kaynaðý olan aidatlarýný ödeyen üyelerimize teþekkür ederiz. Bilindiði gibi, 2000 yýlý EMO Genel Kurulu nda üye aidat ödemeleriyle ilgili alýnan karar gereði; döneminde ödenmeyen aidat borçlarý, içinde bulunulan yýlýn aidat bedeli üzerinden alýnýr. Bu karar doðrultusunda maðdur olmamanýz için, aidatlarýnýzý yýl içinde ödemeniz gerektiðini hatýrlatýr, saðlýk ve esenlikler dileriz adet basýlmýþtýr. Üyelerine ücretsiz daðýtýlýr. Banka Hesap No: Ekim T. Ýþ Bankasý Harbiye Þb Garanti Bankasý Harbiye Þb

2 ELEKTRÝK DAÐITIM ÖZELLEÞTÝRMELERÝNE KARÞI 14 EKÝM TMMOB MÝTÝNGÝ ne S ýcak bir yaz geçti. Þimdi de sektörümüzde sýcak geçecek bir kýþa giriyoruz. Türk Telekom'un özelleþtirilmesinden sonra elektrik daðýtým þirketlerinin özelleþtirilmesi için de gazete ilanlarý ile start verildi. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan verilen bu ilanlara göre, Sakarya, Ýstanbul ve Ankara elektrik daðýtýmlarý hemen, toplam 20 bölgenin elektrik daðýtým þirketleri de 2007 yýlý sonuna kadar özelleþtirilecek. Bütün elektrik daðýtým iþtemlerinin yüzde 50'sini geçmediði sürece tek tek daðýtým iþletmelerinin tamamýný yabancýlarýn blok olarak almalarý önünde bir engel bulunmuyor. Hatta daðýtým þirketlerini uluslararasý tekellerin almasý için yeni makyaj ve reklam çalýþmalarý yapýlýyor. Bu özelleþtirmeler gerçekleþtiðinde, Türk Telekom gibi, yaþamsal ve stratejik bir kamu kuruluþumuz daha uluslararasý tekellerin kar hýrsýna sunulacak ve sonrasý malum... Yeni zamlar, sermayenin ihtiyaçlarýna göre yeni düzenlemeler, yeni borçlar, yani bildik baðýmlýlýk senaryosu. Oysa biz elektrik daðýtým iþletmelerindeki özelleþtirme uygulamasýnýn yabancýsý deðiliz. 12 yýllýk bir AKTAÞ deneyimimiz var. Anýmsarsanýz, Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým Ýþletmesi, 1990 yýlýnda AKTAÞ A.Þ. isimli bir firmaya Ýþletme Hakký Devir Sözleþmesi ile verilmiþti. Bu þirket 12 yýl boyunca kamuyu milyarca dolar zarar uðratmýþ, tüketicileri maðdur etmiþ ve ancak EMO'nun ýsrarlý hukuk mücadelesi sonucunda yeniden kamuya devri saðlanmýþtý. Devletin en yüksek denetleme kuruluþlarý tarafýndan belgelenen bu yolsuzluk ve hukuksuzluk uygulamalarý orta yerde dururken, hiç bir kurum ya da kiþi AKTAÞ hukuksuzluðunun hesabýný vermemiþken þimdi bütün daðýtým þirketlerini hem de blok olarak devretmenin sorumluluðunu kim alacak? Hepimizin en yaþamsal girdisi olan elektrik enerjisini yerli/yabancý sermayeye pqeþkeþ çekmenin, stratejik bir konjonktürde elektrik enerjisinin akýþýnýn kontrolüne kamusal olarak sahip olmamanýn sorumluluðunu kim alacak? Anýmsarsanýz, daha geçtiðimiz aylarda iki otoprodüktür elektrik firmasý, elektrik fiyatlarýyla ilgili sýkýntýlarýný ifade etmek için sisteme elektrik vermeyi kesmiþ ve 13 ilimiz saatlerce karanlýða gömülmüþtü. Özelleþtirme, tüketiciler için hizmetin daha pahalý alýnmasýndan baþka bir anlama gelmemektedir. AKP Hükümeti'nin 2006 Aðustos ayýnda tartýþmaya açtýðý "Sokak Aydýnlatma Vergisi" üzerine Þubemizin 18 Aðustos günü yaptýðý basýn açýklamasýnda; "AKP Hükümeti "enerji krizi", "nükleer enerji zorunluluðu", "elektrik zammý" gibi söylem ve politikalarla aslýnda, elektrik daðýtým iþletmelerini özelleþtirmeye hazýrlamaktadýr. Sokak aydýnlatma vergisi, satýþa çýkarýlan elektrik daðýtým iþletmelerinin pazarlanma politikasýnýn bir parçasýdýr. Arkasýndan daha büyük zamlar, daha kalýcý vergiler beklenmelidir. Týpký Telekom'da olduðu gibi, týpký diðer özelleþtirilen kamu iþletmelerinde olduðu gibi" denilmiþti. Bu açýklamanýn üzerinden daha bir ay bile geçmeden basýnda, "Üreticilerden elektriði serbest piyasa koþullarýnda pahalýya almaya baþlayan Tetaþ, daðýtýmý yapan Tedaþ'a verdiði enerjinin fiyatýna yüzde 23.9 zam yaptý. Tedaþ da hükümetten izin alabilirse elektriðe yüzde 5-7 zam yapacak" haberleri geçmeye baþladý. Kimsenin þüphesi olmasýn ki bu zamlarýn arkasý da gelecek, elektrik daðýtým þirketleri uluslararasý tekeller için en karlý haline getirilip pazarlanacaktýr. Ekim Ancak, Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým Ýþletmesi'nin AKTAÞ'a satýlmasýna izin vermeyen Odamýz, bu özelleþtirmelerin de karþýsýnda olacak ve her türlü hukuki ve demokratik hakkýný kullanarak bu yaþamsal hizmetin kamusal amaçla sürdürülmesini saðlayacaktýr. Odalarýmýz ve Birliðimiz TMMOB, sadece elektrik sektöründe deðil, ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðini, refahýný ve mutluluðunu ilgilendiren her konuda taraf olmaya, mühendis ve mimarlarýn halkýn hizmetinde kamusal hedeflerle çalýþmasýný saðlamaya kararlýdýr, inançlýdýr. Bu karar ve inancýn küçük ama önemli bir göstergesi 14 Ekim'de Ankara'da yapýlacak mitingte sergilenecektir. TMMOB, SÝYASAL ÝKTÝDARA "DUR!" DÝYOR! Saðlýklý bir istihdam politikasý, yeni istihdam alanlarýnýn oluþturulmasý için, Ücretli çalýþanlarýn gereken hizmet ve hizmet süreleri dýþýnda çalýþtýrýlmamasý için, Giderek yoksullaþmamasý, ücret yetersizliði ve dengesizliði sorununu çözmek için, Sigortasýz çalýþmaya son vermek, daha insani ve adil bir sigorta sistemi ve gelecek için, "Mezarda emeklilik" ve "paran kadar saðlýk" anlayýþýna dur demek için, Ücretlerinin derhal insanca yaþanabilecek bir düzeye çýkarýlmasý için, Toplu görüþme masalarýnýn toplu sözleþme masalarýna dönüþmesi için, Baský, sürgün ve siyasi kadrolaþma uygulamalarýna derhal son verilmesi için, Kamuda ve yerel yönetimlerde; teknik personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için, Üniversitelerin bilimsel niteliðinin geliþtirilmesi, nitelikli personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için, Ücretli çalýþanlarýn da mühendis, mimar ve þehir plancýsý olduklarýný hatýrlatmak için, Mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðýnýn toplum hizmetinde olacaðý bir gelecek için, Üreterek büyüyen ve paylaþarak geliþen bir ülkede insanca ve barýþ içinde yaþamak için, Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini yaþama geçirmek için, 14 Ekim 2006 Cumartesi günü, Ankara'da alanlarda buluþmaya çaðýrýyor!... EMEÐE, ÝNSANIMIZA, ÜYEMÝZE, YAÞAMA, MESLEÐÝMÝZE ve ÜLKEMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN SEN YOKSAN BÝR EKSÝÐÝZ Ankara da görüþmek üzere, hoþçakalýn... EMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Celepsoy

3 ABD ve ÝSRAÝLÝ DURDURALIM Birliðimiz TMMOB, Ýsrail in Lübnan ý iþgal etmesinin ardýndan, içinde meslek odalarý, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduðu bir platform ile birlikte IRAK, FÝLÝSTÝN, LÜBNAN ÝÞGAL ALTINDA, KATLÝAMI DURDURALIM baþlýklý bir dizi eylem ve etkinlikte bulundu. Bu süreç içinde çeþitli basýn açýklamalarý ve etkinlik düzenlendi. Ýstanbul da 20 Aðustos ta düzenlenen mitingten sonra 5 Eylül de Ankara da yapýlan TEZKEREYE HAYIR mitingine kitlesel olarak katýlým saðlandý. Aþaðýda bu eylem ve etkinliklerin dökümü yer almaktadýr. *** 26 Temmuz 2006 günü DÝSK'in Taksim Meydaný'nda düzenlediði basýn açýklamasýnda; TÜRK-ÝÞ Ýstanbul Þubeleri, HAK-ÝÞ, KESK Þubeler Platformu, Memur Sen, BASK, TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekretaryasý, Ýstanbul Barosu, Ýstanbul Tabip Odasý, Ýstanbul Eczacý Odasý, Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimleri Odasý ve üyelerimiz hazýr bulundu. Basýn açýklamasýnda Ýsrail'in Filistin'e yönelik saldýrgan tutumu kýnanýrken, emperyalizmin Ortadoðu'daki kanlý projesinin bir parçasý olarak süren kýyýmýn dünya barýþýný saðlamak için bir an önce durdurulmasý gerektiði ifade edildi. 14 Aðustos 2006 günü Taksim Meydaný'nda biraraya gelen; KESK Ýstanbul Þubeleri, TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu bileþenleri, Ýstanbul Tabip Odasý, Hak-Ýþ Marmara Bölge Baþkanlýðý, Hava-Ýþ Genel Merkezi, Teksif Bakýrköy Þubesi, Haber-Ýþ 1 Nolu Þube, Harb-Ýþ Ýstanbul Þubesi, Diþ Hekimleri Odasý, Ýstanbul Eczacýlar Odasý, Ýstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý adýna konuyan TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekretaryasý, IRAK, FÝLÝSTÝN, LÜBNAN ÝÞGAL ALTINDA, KATLÝAMI DURDURALIM! adý altýnda 20 Aðustos'ta Kadýköy'de yapýlacak mitinge herkesi davet ederek, miting çalýþmalarý için Aðustos tarihleri arasýnda meydanlarda imza ve duyuru standý açacaklarýný ilan etti. Þubemizin de katký koyduðu imza masalarý binlerce insan tarafýndan ziyaret edildi. basýn açýklamasýnda Ýsrail'in Lübnan'ý iþgal etmesi protesto edilerek, Pazar günü Kadýköy'de gerçekleþtirilecek olan mitingin duyurusu yapýldý. Katýlýmcýlarýn sýk sýk Katil ABD Ýþbirlikçi AKP, Siyonist Ýsrail Lübnan'dan Defol, Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz sloganý attýðý basýn açýklamasýna coþkulu bir katýlým oldu. ABD VE ÝSRAÝLÝ DURDURALIM MÝTÝNGÝ 20 Aðustos 2006 günü, Ýstanbul Kadýköy Ýskele Meydaný'nda, TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu, KESK Ýstanbul Þubeleri, Ýstanbul Tabip Odasý, HAK-ÝÞ Marmara Bölge Baþkanlýðý, Memur Sen Ýstanbul Þubeleri, Hava Ýþ Genel Merkezi, Teksif Bakýrköy Þubesi, Haber Ýþ 1 Nolu Þube, Harp Ýþ Anadolu Yakasý Þubesi, TÜMTÝS Ýstanbul 1 Nolu Þube, Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý, Ýstanbul Eczacýlar Odasý, Ýstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý'nýn birlikte düzenlediði ABD VE ÝSRAÝLÝ DURDURALIM MÝTÝNGÝ yapýldý. Birliðimiz TMMOB'nin kitlesel olarak katýldýðý mitingte binlerce insan ABD ve Ýsrail'in Lübnan iþgalini kýnadýlar. ANKARA'DA BÝNLERCE BARIÞ YANLISI TEZKERE'YE HAYIR DEDÝ Emek ve meslek örgütlerinin çaðrýsýyla Ankara'da biraraya gelen binlerce barýþ yanlýsý "Lübnan'a asker gönderme tezkeresi"ne hayýr dedi. DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TDB, TURMOB gibi emek ve meslek örgütlerinin çaðrýsýyla, 5 Eylül 2006 Salý günü, TBMM'de görüþülecek "Lübnan'a asker gönderme tezkeresine hayýr demek için, aralarýnda çeþitli siyasi parti ve derneklerin de bulunduðu binlerce barýþsever Ankara'da Kurtuluþ Parký'nda toplandýktan sonra düzenli kortejlerle Ziya Gökalp Caddesi ne kadar yürüdü. Burada, düzenleyici kuruluþlar adýna ortak basýn açýklamasý KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul tarafýndan okundu. Yine ayný gündemle 17 Aðustos 2006 akþamý Taksim'de biraraya gelen Emek Platformu bileþenleri Galatasaray'a kadar yürüyerek basýn açýklamasý yaptýlar. Yüzlerce insanýn katýldýðý Ekim

4 NÜKLEER SANTRAL KARÞITI ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR AKKUYU'DAN NÜKLEER SANTRALA HAYIR verimin düþeceðini öne sürerek "Akkuyu'da nükleer santral kurulamaz" dedi ve hükümete uyarýda bulundu. Nükleer Karþýtý Platform tarafýndan Akkuyu'da 5-6 Aðustos 2006 tarihinde düzenlenen miting ve þenlikte, ülkenin çeþitli yerlerinden gelen yüzlerce insan, nükleer santral istemediðini haykýrdý. Akkuyu Þenliði'ne Þubemizden ve Ýstanbul'daki diðer odalardan da onlarca insanýn katýlarak destek verdi. 5 Aðustosta Taþucu Belediyesi Festival Alaný'nda konferanstan önce Haçova Kültür Derneði'nin müzik grubu, söylediði türkülerle dinleyicilere mükemmel bir konser verdi. Etkinlik içinde gerçekleþtirilen konferansta ise sýrasýyla EMO Genel Baþkaný Kemal ULUSALER ve Prof. Dr. Tolga YARMAN ülkenin gündemine tekrar getirilen nükleer santraller hakkýnda dinleyicilere önemli mesajlar verdiler. Kemal ULUSALER, " Teknik olarak bir nükleer santralde en fazla 400 kiþinin çalýþabileceðini vurgulayarak, bunlarýn büyük çoðunluðu da, bu alanda yetiþmiþ uzman kiþilerden oluþmaktadýr" dedi. Köylüleri nükleer santral yanlýsý olmasý için iþ vaadi ile kandýran belde belediye baþkanlarýna inanmamalarýný söyledi. Prof. Dr. Tolga YARMAN Akkuyu'da iki önemli sebepten dolayý nükleer santralýn kurulamayacaðýný ifade etti. Turizmin yoðun olduðu bir bölge olmasý ve nükleer santralýn soðutma suyu için gerekli Akdeniz suyunun sýcak olmasýndan dolayý enerji üretiminde 6 Aðustosta Gülnar ilçesine gelen binlerce kiþi, Büyükeceli köy giriþinden 1,5 km lik miting alanýna ellerinde pankartlarý ve dövizleri ile, nükleer santrallere hayýr yazýlan þapkalarýyla, tiþörtleriyle sloganlar atarak miting alanýna yürüdüler. Nükleer karþýtý platformun bileþenleri tarafýndan taþýnan pankartlarda anlamlý ve düþündürücü sloganlar vardý. "Sonuç belli Çernobil, vazgeçin", "Yaþamayý seç nükleerden vazgeç", "Kentine sahip çýk kendine sahip çýk", "Nükleere inat, Soner Öner ve Güneþ yaþayacak", "Nükleere inat yaþasýn hayat", "Kazým'ýn katili nükleer lobisi", "nükleere deðil saðlýða bütçe", Nükleere karþýyýz yaþamaya sevdalýyýz", "Nükleer santral çözüm mü yoksa gizli ölüm mü", "Hiroþima- Nagazaki bir daha asla", "Çernobil bir daha asla", "Sinop bir daha asla", "Akkuyu bir daha asla asla asla" sloganlarýnýn atýldýðý mitingde aþýrý sýcaklar nedeniyle konuþmalar kýsa tutuldu. Konuþmalarda açýlýþý Mersin Nükleer Karþýtý Platform Sözcüsü ve EMO Mersin Þube Baþkaný Kamer Gülbeyaz yaptý. Doða harikasý Akkuyu ve yöre insanlarý adýna katýlýmcýlarý selamlarken, 30 yýl önce 1976 yýlýnda Akkuyu'da nükleer santral yapýlmasý için verilen yer lisansýnýn bugünkü koþullara göre öngörülen kriterlerin çok farklý olduðunu öne sürerek, yer lisansýnýn iptal edilmesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclis Üyesi Ahmet Budak ise Akkuyu'da gündeme geldiði günden beri verilen mücadelede bugünkü yetiþkin insanlarýn çoðu küçükken annelerinin elini tutarak alana geldiðini ve hatta birçok insanda o günden bu yana emekli olduðunu belirterek, "mücadelemiz sürecektir" dedi. Ekim NÜKLEER KARÞITI PLATFORM DÝVRÝÐÝ PÝLAV ÞENLÝÐÝ'NDE Her yýl geleneksel olarak yapýlan Divriði Pilav Þenliði bu yýl, 25 Haziran 2006 günü anti-nükleer bir içerikle gerçekleþtirildi. Þenlikte geniþ bir katýlým saðlayan Ýstanbul NKP piknik alanýnda kurduðu masalarla imza topladý. Sekretaryasýný Þubemizin yürüttüðü Ýstanbul NKP adýna bir konuþma yapan Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, Divriðilileri nükleer santrala karþý mücadele etmeye davet etti. ÝSTANBUL NKP BARIÞAROCK'DA Aðustos 2006 tarihinde, Sarýyer- Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Alaný'nda dördüncüsü düzenlenen ve onbinlerce kiþinin katýldýðý Barýþarock'a sekreteryasýný Þubemizin yürüttüðü Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platform da katýldý. Barýþarock sahasý içinde açýlan Ýstanbul NKP imza masasý binlerce insan tarafýndan ziyaret edildi, nükleer santral yapýmýna karþý imza toplandý.

5 elektrik - elektronik - bilgisayar 2006 PROJE YARIÞMASI SONUÇLANDI EMO Ýstanbul Þubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Proje Yarýþmasý ( Öðretim Yýlý) yapýldý. Yarýþmaya baþvuran 30 projeden 26 sý 29 Haziran 2006 günü jüri önünde yapýlan sunumlara katýldý. 2 bölüm halinda yapýlan sunumlarýn deðerlendirmeleri Prof. Dr. Aydoðan Özdemir, Prof Dr. Tülay Yýldýrým, Doç Dr. Oðuzhan Çiçekoðlu, Öðretim Görevlisi Turgut Uyar ve Elektronik Mühendisi Ahmet Tarýk Uzunkaya tarafýndan yapýldý. 29 Haziran 2006 günü yapýlan deðerlendirme sonucunda yan sütundaki sýralama oluþtu. Kazanan projelere ödülleri 1. olan projenin geldiði okul olan Yýldýz Teknik Üniversitesi nin 6 Ekim 2006 tarihindeki açýlýþ töreninde verilecektir. DERECEYE GÝREN PROJELER 1. Video Görüntülerinden Yol Ýzleme-Araç Hýzý Belirleme Zehra Gürbüz / Yýldýz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Müh. 2. Telsiz Sensör Aðlarýnda Konum Belirleme Osman Ceylan, Deniz Sümbüllü / ÝTÜ Elektronik Müh. 3. Mikrodenetleyicili PC Kontrollü Ev Otomasyonu Onur Kervancýoðlu / Yeditepe Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliði Mansiyon 1 Türk Ýþaret Dili Tanýma Sistemi Ali Ekinci, Behzat Bükün / Yýldýz Teknik Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliði Mansiyon 2 AMUSE-A Musical Expert Türker Erçal/ Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Mansiyon 3 Etkileþimli Doða Esinli Algoritmalarla Yüz Üretme Gül Nidem Demir, Alp Emre Kanlýkýlýçer, Tuðba Akbal, Merve Can Kuþ / ÝTÜ Bilgisayar Mühendisliði Mansiyon GHz Wifi Anten ve Kablo TV Birleþtirici Gerçekleþtirimi ve Uygulamaya Yönelik Ögeler Ercan Kaymaksüt/ ÝTÜ Elektronik Mühendisliði Günümüzde kameralar günlük hayatýn bir parçasý haline gelmiþ olup ülkemizde her alanda yaygýn bir biçimde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kameralar güvenlik sistemleri, akýllý giþe ve çeþitli trafik uygulamalarý gibi bir çok alanda kullanýlmaktadýr. Kameralardan elde edilen bilgilerin anlamlý hale dönüþtürülmesi, bu donaným alt yapýsýnýn amacýna hizmet etmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Trafik kameralarý þu anda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çeþitli güzergahlara yerleþtirmiþ YARIÞMA BÝRÝNCÝSÝ PROJE Video Görüntülerinden Yol Ýzleme-Araç Hýzý Belirleme olup, yol durumlarý hakkýnda yetkililerin, Internet sitesi aracýlýðýyla da halkýn bilgilendirilmesini amaçlamaktadýr. Yol durumu hakkýnda fikir sahibi olmak isteyen kiþiler kameradaki görüntüleri izleyerek sonuca ulaþmakta; kesin bir bilgiye sahip olmaksýzýn göz kararý bir yoðunluk yorumu yapmaktadýr. Trafik Müdürlüðü yetkililerince her güzergaha sensör konularak araç sayýmýnýn yapýlmasý suretiyle yoðunluðun hesaplanmasý düþüncesine alternatif geliþtirilen uygulamamýzla bu gereksinim ortadan kaldýrýlacak; zaten var olan (trafik kameralarý kastedilmektedir) alt yapýnýn kullanýlarak çözüme ulaþýlmasýný saðlamýþ olacaðýz. Oluþturulan sistem, video görüntüleri üzerinde hareketli araçlarý belirleyip yoðunluk hesabý yapmakta ve bu yoðunluðun deðiþim frekansýyla hýz çýkarýmýnda bulunmaktadýr. Kullanýlan yöntemler arasýnda araç belirleme için Fark Alma (Differencing), araç takibi Ekim için Ýzleme (tracking) Algoritmalarý, matematiksel hesaplar ve çýkarýmlar için Fourier analizi ve Fuzzy Logic kullanýlmýþtýr. Geliþtirilen uygulamada menu aracýlýðýyla istenilen kamera seçilmektedir. Video görüntüsü üzerinden yol güzergahlarýnýn yoðunluklarý ve hýzlarý grafiksel olarak gösterilmekte, yoðunluk ve hýz bilgisi sayýsal olarak belirtilen bir dosyaya yazdýrýlmaktadýr. Tasarlanan sistem geliþtirilmeye açýk olup, daha geniþ uygulama alanlarýna uygulanabilir özellikler taþýmaktadýr. Örnek olarak sistem bireysel bilgilendirme amacýna hizmet edebilecektir. Araçlarýn gerekli donaným alt yapýsýna sahip olmasý durumunda kamera görüntülerinden uygulamamýz sayesinde edinilecek bilgi üzerine yol güzergahý belirlenmesi saðlanarak gereksiz trafik sýkýþýklýklarýnýn önüne geçilecektir.

6 Telsiz sensör aðlarý kavramý 1980 lerde ortaya çýkmýþtýr. Mikroelektromekanik sistemlerdeki geliþmeler ve telsiz haberleþme sistemlerindeki ilerlemeler sonucunda 1990 lý yýllarda önemli bir araþtýrma alaný haline gelmiþtir. Ýlk zamanlarda askeri alanda kullanýlan telsiz sensör aðý yapýlarý maliyetlerin düþmesi, sensör kabiliyetlerinin artmasý ile sanayide de sýkça kullanýlmaya baþlamýþtýr. Sensör aðlarýnýn baþlýca üstünlükleri þöyledir: Yerel olarak iþlem yapabilme kabiyetlerinin olmasý, kendi kendilerine Bu projede mikrodenetleyici kullanýlarak ev otomasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Teknolojik dünyada, otomasyon, endüstride kullanýlan en önemli konulardan biridir. Yaþantýmýzda, otomasyon yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamýþtýr. Ev otomasyonu ise, otomasyonun uygulamaki bir koludur. Bu projede, ev otomasyonuna yönelik bir sistem tasarýmý, mikrodenetleyici kullanýlarak yapýlmýþtýr. Konutlarda yaþam için kolaylýðý ve esnekliði saðlamak amacý ile kontrolün PC aracýlýðý ile yapýlmasý için çalýþýlmýþtýr. Ev otomasyonu sisteminde, konutlarda bulunan aydýnlatma, akýþkan denetimi, cihazlarýn kontrolü, güvenlik gibi konularýna yönelik çalýþma yapýlmýþtýr. YARIÞMA ÝKÝNCÝSÝ PROJE Telsiz Sensör Aðlarýnda Konum Belirleme organize olabilmeleri, çevreye rastgele yerleþtirilebilmeleri, birlikte çalýþabilmeleri, fiziki boyutlarýnýn küçüklüðü, kullaným oklaylýðý ve esnekliði. Sensör aðlarý sürekli veri toplamakta, olay belirleme de ve tanýmlamada, konum belirlemede ve yerel kontrolde sýklýkla kullanýmkatadýr. Askeri kullaným alanlarý, dost kuvvetlerin durumlarýnýn belirlenmesi, kimyasal-radyoaktif-biyolojik saldýrýlarýn erken tespiti ve izlenmesi, düþmanýn yerinin tespiti ve izlenmesi hedef tespiti ve izlenmesi, hasar tespitidir. Sivil uygulamalar: Trafik yönetimi, doðal hayatýn izlenmesi, sel-yangýn-deprem uyarý sistemleri, güvenlik uygulamalarý, otomasyon sistemleri ve her türlü ölçüm (sýcaklýk, nem, basýnç...) Proje sensör aðlarýnda konum belirleme üzerine. Bu araþtýrma konusu ile rastgele yerleþtirilen sensör düðümleri birbirlerine göre konumlarýný belirleyebilecekler ve ilgili bölgenin haritalanmasýný saðlanacaktýr. Bölgenin haritalanmasý ile sensörlerden gelen verilerin hangi bölgeye ait olduðu net bir þekilde YARIÞMA ÜÇÜNCÜSÜ PROJE Mikrodenetleyicili PC Kontrollü Ev Otomasyonu Sistemde 2 ana bölüm bulunmaktadýr. Bunlardan biri, sistemin daðýtýcýsý niteliðindeki ana ünitedir. Diðeri ise, terminal ünitelerdir. Ana ünitede; sistemdeki güç besleme, rezistif yüklerin dim edilmesi için gereken sýfýr geçiþ sinyali ve PC ile terminallerin haberleþmesi için gereken sinyaller daðýtýlmýþtýr. Terminal ünitelerde ise; RS-232 yoluyla PC'den alýnan komutlar ile ilgili cihazlarýn kontrolü saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Tasarýmcý tarafýndan oluþturulan, ASCII karakterlerinden oluþan komut düzeni ile komuta edilen cihazlar, sistem çalýþýr durumdayken dinlemede olmakta ve ilgili cihazýn, ilgili komutuyla çalýþtýrýlmaktadýr. Terminal ünitede, muhtelif cihazlarý çalýþtýrmak üzere bölümler tasarlanmýþtýr. Sistem resistif yükleri (akkor filaman lamba, elektrikli ýsýtýcý, vs.) kontrol etmek amacýyla dimmer devreleri, resistif olmayan yükleri (Fýrýn, buzdolabý, çamaþýr makinesi, vs.) anahtarlamak için röle sürücü devresi, harici anahtar giriþleri, gerektiðinde kullanýlmasý için TTL seviyede sensör giriþleri, sonradan eklenecek düþük akýmla kontrol edilen cihazlar için sürücü devreleri gibi bölümlerden oluþmaktadýr. Sistem, tamamýyla gerçek dünyada Ekim belirlenebilecektir. Örneðin, büyük bir depodaki sýcaklýk daðýlýmýný izlemek ve arþivlemek gereksin. Sensörlerden gelen sýcaklýk bilgisinin deponun hangi bölümünde ölçüldüðünü de bilmek gerekir. Böyle bir durumda ya düðümler yerleþtirilirken hesaplanarak yerleþtirilir ve her düðüme has düðüm tanýmlayýcý numara ile merkezi iþlem birimine (örneðin bilgisayar) önceden bildirilir ya da düðümlerin kendi yerlerini kendilerileri belirleyerek bunu merkezi sisteme aktarmalarý saðlanabilir. Düðümlerin kendi kendilerine konum belirleyebilmeleri sensör aðlarýnýn kullanýlýrlýðýný belirgin bir þekilde arttýrmaktadýr. Kendi kendine konum belirleme ile bölgenin haritalanmasý saðlanýr, izleme kolaylaþýr. Özellikle çok büyük alanlarda çalýþýlýrken (orman, geniþ arazi) ve insanýn giremeyeceði ya da girmesinin tehlikeli olduðu alanlarda çok gerekli bir yapýdýr. Konum belirlemede kullandýðýmýz yapý ile düðümün cisimlere uzaklýðý da kýsmen hesaplanabilmektedir. kullanýlmak üzere PCB'ler ile gerçeklenmiþtir. Sistemin sunulmasý ve kolay anlaþýlmasý için 1/20 ölçekli bir konut maketi üzerinde oluþturulmuþtur. Sistemin kontrolünü saðlayan arayüz ise JAVA dili ile yazýlmýþtýr. Arayüzdeki butonlar ilgili cihazýn, ilgili komutunu çaðýrarak PC'nin RS-232 portundan ASCII karakterinin göndermek suretiyle ilgili cihazý çalýþtýrmaktadýr. SONUÇ Sistemin tasarlanmasý ve uygulanmasý sonucunda, konutlarda istenen yaþam esnekliði ve kolaylýðý saðlanmýþtýr. Kullanýcýnýn her an, her yerden evdeki tüm cihazlarý kontrol etmesi mümkün olmuþtur. Tasarlanan sistemde, konutlardaki beyaz eþyalar (Buzdolabý, çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, fýrýn, kombi, TV) anahtarlanmýþ, aydýnlatma seviyeleri kontrol edilmiþ, havuz ve küvet doldurma sistemi gerçeklenmiþ, oda içerisinden kontrol için butonlar sayesinde eriþim saðlanmýþ, evdeki panjur, perde gibi sistemler için kontrol saðlanmýþtýr. Sisteme eklenmiþ olan sensör giriþleri sayesinde, ileride güvenlik ile ilgili uygulama yapýlmasý saðlanmýþtýr.

7 EÐÝTÝM KOMÝSYONU ÞUBEMÝZ KOMÝSYON ÇALIÞMALARI Eðitim Komisyonumuz, EMO üyelerinin ve öðrencilerin yaþam boyu alacaklarý eðitimler ve bunlarla ilgili sorunlarý görüþmek için kurulmuþtur. Ayrýca EMO üyelerinin/öðrenci üyelerinin yararlanacaklarý eðitimlerin planlamasýný ve organizasyonu da bu komisyon aracýlýðýyla yapýlýr. Komisyon ayda en az 1 kere toplanýr. Komisyon isteyen EMO üyeleri katýlabilir. Komisyon çalýþma programý her yýl Eylül-Ekim aylarýnda belirlenir. HEDEFLENEN ÇALIÞMA KONULARI 1. Mekatronik Eðitimi konulu panel veya söyleþi yapýlmasý, 2. Asansör eðitimi notlarýnýn düzenlenmesi, 3. Katodik Koruma eðitimi çalýþmasý, 4. Yýldýrýmlýk konusunda çalýþma 5. O.G. Daðýtým Sistemleri Projelendirme ve Uygulamasý Seminer Notlarýnýn hazýrlanmasý, 6. Enerji Yönetimi konusunda çalýþma, 7. Meslek Ýçi Akreditasyon çalýþmalarý ve dünyadaki uygulamalarý, 8. Uluslararasý PMAPS (The International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems) isimli toplantýnýn 2010 Periyodik ayaðýný Ý.T.Ü. ve EMO Ýstanbul Þubesi'nin birlikte düzenlemesi, 9. Yangýn Algýlama ve Uyarý Sistemleri Tasarým ve Uygulamasý Sertifika Programý 10. Elektrikte Ekonomi, Elektrikli Ev Aletlerinin Güvenli Kullanýmý konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalýþmalar yapýlmasý. HABERLEÞME KOMÝSYONU 35. Dönem Heberleþme Komisyonu tarihinde yaptýðý toplantýda aþaðýdaki faaliyet programýný oluþturarak çalýþmalara baþladý: 1. Türk Telekom'un özelleþtirilmesi sürecinin ve þartlarýnýn izlenerek Türkiye ekonomisine etkisinin irdelenmesi, 2. Frekans tahsisiyle ilgili mevcut uygulamanýn yayýncý kuruluþlar arasýnda eþitsizliðe ve kamu zararýna sebep olduðu, bu konuda bilgilendirici ve takipçi olma yönünde adým atýlmasýna, 3. Türkiye'deki haberleþme sektörünün tarihiyle ilgili yazýlý bir yayýn hazýrlanmasýna, 4. Günümüz haberleþme teknolojilerinin geliþimi ve hayatýmýzdaki yeri hususunda bilgilendirme faaliyetleri yapýlarak deðerli meslektaþ ve mühendis adaylarýyla paylaþýlmasýna, 5. Her türlü elektromanyetik kaynaðýn yasaya uygun olarak iþletildiðinin yetkili kamu kurum ve kuruluþlarýnca denetlenmesinin takibine. YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ ADI-SOYADI DOÐUM TARÝHÝ MEZUNÝYET ÖLÜM TARÝHÝ SÝCÝL NO Coþkun KIRCA Ali UZUNGÝL Geçen sayýmýzda Yitirdiklerimiz bölümünde yer alan Turgut Boduroðlu ve Erdal Dikmen isimli üyelerimizin doðum tarihi yanlýþ yazýlmýþtýr. Ýki üyemizin de doðum tarihi 1933 olacaktýr. Düzeltir, özür dileriz. Ekim MESLEK ALANIMIZDAKÝ YASAL DÜZENLEMELERÝ TAKÝP KOMÝSYONU Komisyon meslek alanýmýzdaki yasal düzenlemeleri ve son dönemde içinden çýkýlmasý güç hale gelen AB Uyum Mevzuatýný taramaya ve EMO üyelerini ve yöneticilerini bilgilendirici çalýþmalar yapmak üzere kurulmuþtur. Bu amaçla: Baþbakanlýk Mevzuat Bankasý, Meclis Tutanaklarý, Resmi Gazete, Danýþtay Kararlarý, Yargýtay Ýçtihatlarý, TSE, Sanayi Bakanlýðý, Enerji Bakanlýðý, Çevre Bakanlýðý, EPDK, Ýnternet Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, RTÜK, AB Uyum Mevzuatlarý, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, TEDAÞ, TÜBÝTAK Mevzuat ve düzenlemeleri taranmaya baþlanmýþtýr.

8 Elektrik Yüksek Gerilim Ýþletme Sorumluluðu GörevlÝ, Sorumlu Ve Yükümlü E lektrik Yüksek Gerilim Ýþletme Sorumluluðu Yönetmeliði, Elektrik Kuvvetli Akým Tesisleri Yönetmeliði'nin 60. Maddesindeki, "Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akým tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalýdýr. 154 kv ve daha büyük kuvvetli akým tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM'ler hariç) iþletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalýdýr" ifadesi üzerine yapýlandýrýlmýþtýr. Keza iþletme sorumlusunun niteliklerini, görevlerini, sorumluluklarýný tanýmlayan bir yönetmeliðe ihtiyaç hasýl olmuþtur Sayýlý TMMOB Yasasý gereði EMO'nun mesleki alanlarda düzenleme yapma görevi bulunduðundan yönetmelik çalýþmasý yapmýþ ve bu çalýþma resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Yani özetle yasa gereði yüksek gerilimli tesislerde bulundurulacak mühendisin, tesis sahibi ile yapacaðý hizmet sözleþmesini þeklini bu yönetmelik baðlamaktadýr. Ancak iþletme sorumluluðu hizmet sözleþmesi, mal sahibi, kiracý arasýnda yapýlan alelade bir kira kontratý türünden bir sözleþme deðildir. Bu sözleþmeye basit bir kira kontratý benzeri bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesi oldukça talihsiz bir yaklaþýmdýr. Birincisi sözü edilen tesis bir yüksek gerilim tesisi olup elektrik þebekesi içinde yeralmaktadýr. Yük tevzii, arýza takibi, enerji satýþý gibi bir çok iþlemle þebeke etkileþim içindedir. Bu tesisler þebeke ile etkileþim bir yana þebekenin bir parçasýdýr. Yani mekanizma kamusal bir görev yapmaktadýr. Bu yüzden bu hizmetlerin tamamý kamusal hizmettir. Ýkincisi sözü edilen tesisin iþletme sorumluluðunu yüklenen kiþi mühendistir. Bilindiði gibi doktor, mühendis, avukat vb. meslek mensuplarýnýn yaptýklarý iþ kamusal hizmettir. Burada da bir kamusal hizmet gerçekleþtirilmektedir. Üçüncüsü daha önce belli olmayan, takip edilemeyen bir sorumluluk, yayýmlanan yönetmelikle birlikte yerine oturmuþtur. Yani iþletmesinin sorumluluðunu kimsenin almadýðý yüksek gerilimli tesisler yönetmelikle birlikte mühendislerine kavuþmuþtur. Böylece kurumda kendine muhatap bulmuþtur. Herhalde eskisi gibi yüksek gerilimli tesislerin sorumlusunun Ekim bulunmadýðý puslu karýþýk bir havayý hiçbir aklý selim kiþi istemez. Tabi puslu karýþýk bir ortamdan faydalanarak kazanç saðlayanlar kayýtlý, düzenli, sistemli bir ortam istemezler. Böyle önemli bir kamusal hizmeti saðlayan mühendislerin takip edilmesi ve sorumluðu alýnmamýþ yüksek gerilim tesislerinin tespit edilmesi sistemin çalýþmasý için gerekli en önemli argümanlardýr. Peki hangi tesislerin sorumlusunun bulunduðunu, hangi tesislerin sorumlusunun bulunmadýðýný tespit edecek, gerektiðinde yaptýrým uygulayacak olan kimdir? Tabi ki enerji temin eden kuruluþ olan TEDAÞ'týr. Peki iþletme sorumlusu mühendisi kim yetkilendirecek, sicilini kim tutacak, meslek içi eðitimini kim saðlayacak, kapasitesini kim belirleyecek, gereðinde kim yaptýrým uygulayacak? Tabi ki EMO. Sonuç olarak iþletme sorumluluðu hizmet sözleþmesinin taraflarý sadece tesis sahibi, mühendis ve EMO deðil, bir tarafý da bu sözleþmenin sunulduðu yürütme konumunda bulunan TEDAÞ olup yüksek gerilimli tesislerin takibi ile görevli, sorumlu ve yükümlüdür. EMO ise mühendisin sicilinin takibi ile görevli, sorumlu ve yükümlüdür. Ýþletme sorumlusu mühendis ise yüksek gerilimli tesisin saðlýklý çalýþmasý ile görevli, sorumlu ve yükümlüdür. Yüksek gerilim tesisi sahibi de yasa gereði bir mühendis bulundurma konusunda görevli, sorumlu ve yükümlüdür. Sistemin çalýþmasý için tüm taraflar iþini doðru tam ve eksiksiz yapmak üzere çaba göstermelidir.

9 (EMOP) ODA OTOMASYON PROGRAMI EMOP Nedir? EMOP projesi, Odamýzýn 13 þubesi, 100'den fazla il ve ilçe temsilciliði, 35 bin üyesi ve çalýþanlarýnýn etkileþim içinde olabileceði, iletiþimin tüm olanaklarýnýn kullanýlarak kurumsal belleðin oluþturulacaðý ve oluþturulan bu belleðin tüm noktalardan paylaþýlabileceði bir alt yapýdýr. EMOP'da tüm iþ akýþlarýnýn projeye taþýnmasý hedeflenmiþtir. Ziyaretçi veya üye ile EMO çalýþanlarý ya da kurul komisyon üyelerinin etkileþim olanaklarý en üst düzeye çýkartýlacaktýr. Bu kapsamda EMOP üzerinden toplu veya bireysel e-posta, SMS gönderimi saðlanmýþtýr. Ayrýca portalda, yayýnda olan içerikle ilgili geri besleme alýnmasýna olanak verecek "Yorum" yazma olanaðý saðlanmýþtýr. EMOP Modülleri EMOP, "Oda Otomasyonu" ve "Portal Kontrol Paneli" olmak üzere iki ana modül grubundan oluþmaktadýr. Oda Otomasyonu Modülleri, genel merkez, þube ve temsilcilikler tarafýndan kullanýlmakta, tüm oda iþlemleri bu modüller grubunda yapýlabilmektedir. Üye özlük bilgilerinin takibi. Þirket ve büro temel bilgilerinin takibi. Gelen/giden evrak takibi. Genel merkez ve þube kasalarýnýn takibi. Demirbaþ bilgilerinin takibi. Personel bilgilerinin takibi. Ýçeriðin esnek bir mimari içerisinde raporlanmasý. Kimlik hazýrlanmasý. Belgelerin verilebilmesi. Kurul ve komisyonlarýn takibi. Temsilciliklerin takibi. Eðitim uygulamalarýnýn takibi. Yargý süreçlerinin takibi. Portal Kontrol Paneli modülleri, yine genel merkez, þube, temsilcilikler, kurul-komisyon üyeleri ve etkinlik sekreteryalarý tarafýndan kullanýlmakta ve portalda yayýnlanan tüm içeriðin yönetimi bu kullanýcýlar tarafýndan yapýlabilmektedir. e-liste - e-bülten Kütüphane Eðitim Yargý Süreçleri Terimler Sözlüðü Birim Fiyatlar EMOP'un Üyelere Kazandýrdýklarý EMOP ile birlikte kurumsal belleðin güçlendirilmesi, etkili iletiþim ortamý, etkileþim, veri güvenliði ve veriye her yerden hýzlý eriþimin saðlanmasý hedeflerine ulaþýlacaktýr. Bu çerçevede üyelerimizin EMOP kapsamýnda neler yapabileceklerini þöyle sýralayabiliriz: - Bilgilerini güncellemek. - Oda üyelik belgesi almak. - Aidat ödemek. - SMM belgesi talep etmek. - Oda ile ilgili yazýþmalarýný takip etmek. - Þirket-bürolarý ile ilgili iþlemleri takip etmek. EMOP'un Genel Kazanýmlarý 1. EMO iþ süreçleri web sayfasý ile iliþkilendirilebildiðinden, WEB'de yayýnlanmasý ve bilgilerin üyeye ulaþmasýnda hýz kazanýlacak. 2. Masaüstünde çalýþan programlardan WEB üzerinde çalýþan programa geçiþ yapýlmýþ olacak bu durum bir sonraki adýmda Linux geçiþlerini kolaylaþtýracak. 3. Programlarýn ve verilerin yönetimi tek bir yerden yapýlabilecek. 4. Her bir iþlemin sistemde kaydý olduðundan, þube performanslarý net verilerle ortaya konmuþ olabilecek. 5. Bütünleþik sistem sayesinde güvenlik politikalarý oluþturulabilecek. EMOP Teknik Yapý EMOP, ulusal internet omurgasý üzerinde yer alan sunucular üzerinde koþmaktadýr. EMOP web tabanlý bir uygulamadýr. Bundan dolayý kullanýcý tarafýnda iþletim sistemi ve internet gezgini (browser) baðýmsýzdýr. Tüm yazýlým modülleri bütünleþik ve birbirleriyle etkileþimlidir. EMOP'da genel ziyaretçiye açýk sayfalarýn yanýsýra oda çalýþanlarý, temsilciler, üyeler için yetkilendirilmiþ veri giriþizleme arayüzleri yer almaktadýr. Kullanýcý adý ve þifre ile eriþilen tüm sayfalara SSL baðlantý ile eriþilecektir. Haberler Yayýncýlýðý Etkinlikler-Oda Güncesi Kongre-Kurultay-Sempozyum Mevzuat Yayýnlar-Arþiv Kariyer-Staj Bilgi Edinme Baþvurularý Anket Forum Ekim

10 EMOP Takvimi EMOP modülleri proje takvimi çerçevesinde kullanýma alýnmaktadýr. Genel merkez ve þube çalýþanlarý projeye, ilgili modüllerin yayýnýna baðlý olarak katýlmaktadýrlar. EMO portalý tüm bileþenleriyle yayýna girdiðinde üyelerimiz EMOP üzerinden þifrelerini kendileri oluþturarak projeye kullanýcý olarak katýlabileceklerdir. EMOP OTOMASYONUNDAKÝ MODÜLLERÝN DURUMU (*) geliþtirilen modüller, (+) yapýlacak modüller) - Üye Bilgileri Yönetimi Uygulamalarý - SMM Sicilleri Yönetimi Uygulamalarý - Büro-Þirket Tescil Yönetimi Uygulamalarý - Mesleki Denetim Uygulamalarý(*) - Kasa Defteri ve Bütçe-Ödenek Uygulamalarý - Öðrenci Üye Uygulamalarý - Yabancý Üye Uygulamalarý - Aidat Uygulamalarý - Tahsilat Uygulamalarý - Ýletiþim (adres, telefon, faks, e-posta, sms, web) Rehberi Uygulamalarý - Ýstatistik, Raporlama, Grafikleme, Etiketleme ve Postalama Uygulamalarý, - Parola (Yetki) Uygulamalarý - Evrak Yönetimi Uygulamalarý - Demirbaþ Kayýt Uygulamalarý - Ulusal ve Uluslararasý Üye Olunan Kuruluþlar Uygulamasý - Kurul Uygulamalarý - Komisyon Uygulamalarý - Eðitim Uygulamalarý - Oda Mevzuatý Uygulamalarý - Yargý Süreçleri Takip Uygulamalarý - Çalýþanlarýn Sicil Uygulamalarý - MÝSEM Uygulamalarý(*) - EMO-Genç Portal Uygulamalarý(*) - Yayýn Yönetim Uygulamalarý - Kütüphane Yönetim Sistemi Uygulamalarý - Kariyer Uygulamalarý - e-liste ve Toplu SMS Uygulamalarý - Üyenin EMOP'a baðlantýsý için EMOP-ÜYE uygulamasý(+) - Haber Yayýncýlýðý, Üye Özlük Duyurusu ve Etkinlik Uygulamalarý - Sempozyum,Kongre,Kurultay vb. Etkinlik Uygulamasý - Anket, Forum, Yorum ve Tartýþmalar uygulamalarý EMOP Modüllerinin Genel Hatlarý Ýle Tamamlananlarý Verilerin tümü sayýsal elektronik ortamda olduðundan gerek veri alýþ-veriþinde gerekse de verilere eriþilmesinde saldýrýlara karþý korunmasý için iki kademeli þifre kullanýlmaktadýr. (SSL için Sertifikasý alýnmasý gerekmektedir) Elektronik ortamda yapýlan tüm veri giriþi ve deðiþiklikleri (gerektiðinde onay kodu ile tek noktadan ) izlenebilmektedir. Database'deki herhangi bir üye kartýnda yapýlan bir deðiþiklik hangi kullanýcý tarafýndan hangi zaman diliminde yapýldýðýný vb. kriterleri detaylý olarak tutar ve o zaman dilimindeki dataya istenildiði zaman dönülebilir. EMO içerisinde yazýþmalar zorunlu olmadýkça kaðýt ortamýndan yapýlmamalý düþüncesinde yola çýkarak, evraklar elektronik ortamda iletilmekte ve zaman ile sýnýrlamalar getirilerek herhangi bir aþamada süre aþýmýna uðradýðýnda bir üst yetkiliye uyarým gönderebilmektedir. Ekim EMO, M.Birkan Sarýfakýoðlu'nunda katkýlarý ile E-Devlet projesi ve Nüfus Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne baðlanarak üye kimlik bilgilerine eriþebilmektedir. Bu sayede; nüfus bilgileri hatasýz ve eksiksiz olarak sisteme eklenmekte. Vefat iþlemleri otomatik olarak Nüfüs Ýþleri Genel Müdürlüðü nden alýnmasýyla faal üyelerimiz belirlenmektedir. Bunlardan dolayý otomasyon dýþardan veri alýþ veriþi bu sistematiðe uygun olarak tasrlanmýþtýr. Örgütçe yapýlan etkinlik veritabanýndaki kayýtlarýn üye Otomasyon programýna iliþkilendirilmekte ve özel programlarý ortak paylaþýma açmaktadýr, (sempozyum vb. hazýrlýk programlarý). Bilgi Edinme Yasasý ile uyumlu sorgulamalarý yapabilmektedir. Yayýn Bilgileri alana yönelik ilgi duyan üyelere aktarýlabilmektedir. Üye bilgileri geleceði de göz önünde bulundurularak uzmanlýk alanlarý, yaptýklarý çalýþmalar/görevler, önemli projeleri, yayýnlarý, bilimsel bildirileri akademik unvanlarý da databese'de sýnýrlama olmaksýzýn saklanmakta yada rezerve edilmektedir. Üye bilgilerinde Sosyal Güvenlik Numaralarý ve Kimlik Numarasý ve (yakýn zamanda çýkaracak) tek numara sistematiðine uygun olarak dizayn edilmiþtir. Gerektiðinde bu numaralardan hangileri var ise geçiþ yapýlabilmektedir. Sistem tamamen esnek dizay edilmiþtir. Üye bir takým bilgilerini (üye borcu vb) kendi görebilmekte, düzeltme isteði bulunmasý durumunda güvenli onaylama sistemi ile bu da yapýlabilmektedir. Üye istek ve ilgi alanlarýna göre haber, bilgi, etkinlik duyurularýný üyeye verebilmeli, Üye aidatlarýnýn kendiliðinden denetlenerek sürekli muhasebe hizmetlerini ve gecikmeleri ortadan kaldýracak þekilde verebilmektedir. Üyenin yakýnlarý ve alternatif adres bilgileri bulunmaktadýr, doðum mezuniyet günü gibi özel günleri izlenerek kutlama vb otomatik olarak yapýlabilmektedir. Üye bilgileri ile muhasebe bilgileri eþ uyumlu çalýþabilmektedir. Sorun olduðunda gerekli yetkili kiþiler (muhasebe görevlisi, sayman ve üyenin kendisi) uyarabilmektedir. Üye bilgileri ile banka bilgileri arasýnda ortaklaþma saðlayarak banka üzerinden aidat tahsilatý saðlanmaktadýr (Visa vb.), saðlanan iþlemin doðruluðu muhasebe bilgilerine otomatik iþlenebilmektedir. Üyenin kurullarda almýþ olduðu görevler ve dönemleri belirtilmektedir. Üyenin Oda konusunda yapmýþ olduðu þikayetleri aþamalý olarak Þube ve Oda Yönetim Kurul ve Üyelerine aktarýlmasýný saðlamaktadýr, (kademeli ve aþamalý olarak), ayný þekilde yanýtlar da tek noktadan izlenebilmektedir. Üyelerden gelen istek ve öneriler Þube ve Oda Yönetim Kurul ve Üyelerine aktarýlmasýný saðlamaktadýr, gerektiðinde verilen yanýtlar da tek noktadan izlenebilmektedir. Yabancý üyelerin çalýþma izni ve geçici üyelik arasýnda iliþki kurularak sürenin sonunda halen çalýþýp çalýþýlmadýðýnýn takibi yapýlmakta gerekli uyarýlar verilmektedir. Üyelerimize Toplu SMS, E-Liste gönderme vb. iþlemleri de yapmaktadýr.

11 MESLEKÝÇÝ EÐÝTÝM ve TANITIM SEMÝNERLERÝ Þubemizin Meslekiçi Sürekli Eðitim Merkezi (MÝSEM) programý kapsamýnda yürüttüðü eðitim ve teknik bilgilendirme seminerleri düzenli olarak devam ediyor. Üyelerimizin mesleki bilgilerini tazelemek, teknolojik alanda yaþanan geliþmeleri takip edebilmelerinin zeminini yaratmak, sektörümüzdeki yeni geliþmeleri yaygýnlaþtýrmak ve üyelerimiz arasýnda bilgi alýþ veriþinin düzenli olarak yapýlabilmesini saðlamak için Þubemiz Eðitim Komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim seminerleri ve teknik seminerler aþaðýda yer almaktadýr. MÝSEM EÐÝTÝM SEMÝNERLERÝ Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Semineri Haziran 2006 tarihlerinde Þubemiz Tülin Aydýn Eðitim Merkezi nde gerçekleþtirilen Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Semineri ne 8 üyemiz katýldý. 2 gün süren eðitimi Ýsa Ýlisu verdi. Son çýkan Topraklama Yönetmeliði nin ve uygulamalarýn anlatýldýðý seminer sonunda bir sýnav yapýldý. Yapýlan sýnav sonunda baþarýlý olan 9 üyeye sertifikalarý önümüzdeki günlerde verilecek. Y.G. Elektrik Tesislerinde Ýþletme Sorumluluðu Seminerleri Haziran 2006 tarihlerinde Þubemiz Tülin Aydýn Eðitim Merkezi nde gerçekleþtirilen eðitime 22 üyemiz katýldý. 3 gün süren eðitimde ilk gün Transformatörler ve Topraklamalar konusu anlatýldý. 2. gün öðleden önce Harmonikler ve Kompanzasyon, öðleden sonra Ýlk Yardým Organizasyonu eðitimi verildi. 3. gün öðleden önce Ýþletme Sorumluluðunun Hukuki Sorumluluklarý, öðleden sonra ise Koruma ve Röleler konusu anlatýldý. Eðitime katýlan üyelerimizin 25 i eðitim sonrasý yapýlan sýnava katýldý. Sýnav sonuçlarýna göre 22 üyemize sertifikalarý verilecek. YG Elektrik Tesislerinde Ýþletme Sorumluluðu Semineri nin ikincisi tek günlük olarak 17 Haziran 2006 tarihinde Þubemiz Tülin Aydýn Eðitim Merkezi nde gerçekleþtirildi. Eðitime 7 üyemiz katýldý. ÖNÜMÜZDEKÝ DÖNEM EMO-GENÇ KURSLARI WEB PROGRAMLAMA VE.NET :00 HOBÝ ELEKTRONÝÐÝ :00 WEB TASARIM VE CS :00-17:00 LINUX TEMELLERÝ :00 TEMEL PIC EGITIMI :00-12:30 JAVA TEMELLERÝ :00 YAPAY ZEKA :00 TEKNÝK SEMÝNERLER SMM Eðitimi Aðustos 2006 günü Þubemizde ilk defa SMM belgesi alacak üyelerimiz için düzenlenen eðitime Ýstanbul dýþýndan 36, Ýstanbul'dan 7 üyemiz katýldý. Ýki gün süren eðitim boyunca teknik ve idari konular iþlendi. Ayrýca üyelerimize mesleki yaþamlarýnda kullanacaklarý dokümanlar da verildi. Ulusal Ýþletim Sistemi Pardus isimli ücretsiz seminer 3 Haziran 2006 günü Þubemizde gerçekleþtirildi. Seminere 20 kiþi katýldý. Bilgisayar Haberleþmeli Reaktif Güç Kompanzasyonu semineri 6 Haziran 2006 günü PERPA Ticaret Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Seminere 200 kiþi katýldý. Ex-Proof Tesisat isimli seminer 10 Haziran günü Þubemizde gerçekleþtirildi. Seminere 25 kiþi katýldý. Ekim SEMÝNERLER ÖLÇÜM VE RAPORLAMA PERÞEMBE 19:00 HÝDROMOBÝL PROJESÝ TANITIMI VE HÝDROJENLÝ ARABA CUMA 19:00 MIND MAPPING YÖNTEMI VE FREEMIND CUMA 19:00 ÖLÇÜM VE RAPORLAMA PERÞEMBE 19:00 ÝÞ HUKUKU AÇISINDAN BÝR MÜHENDÝSÝN BÝLMESÝ GEREKENLER CUMA 19:00

12 ÞUBE GÜNLÜÐÜ MERKEZÝ MÝSEM TOPLANTISI 10 Haziran 2006 günü Ankara da yapýlan ve önümüzdeki dönem eðitim içerikleri ele alýnan Merkezi MÝSEM toplantýsýna Þubemizden, M. Hayri Kartopu, Aydoðan Özdemir ve Ýsa Ýlisu katýldýlar. ÞUBEMÝZ TRAKYA TEMSÝLCÝLÝKLERÝ TOPLANTISI YAPILDI 35. Dönem Yönetim Kurulu ile Trakya Temsilcilikler 2. Koordinasyon Toplantýsý Çorlu Sanayi ve Ticaret Odasý Toplantý Salonunda tarihinde gerçekleþtirildi. SMM DAÝMÝ KOMÝSYONU 1 Temmuz 2006 günü Ankara'da toplanan SMM Daimi Komisyonu toplantýsýna Þubemizden Mehmet Mazmanoðlu ve Serdar Paker katýldýlar. SÝVAS KATLÝAMINI ANMA 2 Temmuz 2006 günü Kadýköy Meydaný'nda yapýlan 2 Temmuz SÝVAS KATLÝAMINI 13. YILINDA UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAÐIZ! Mitingine TMMOB Ýstanbul ÝKK ile birlikte Þubemiz üyeleri de katýlarak Sivas Katliamýný unutmadýklarýný gösterdiler. YAPI DENETÝM FORUMU YAPILDI 35. Dönem Yönetim Kurulumuz tarafýndan oluþturulan Yapý Denetim Komisyonumuz tarihinde Yapý Denetim Forumu düzenlendi.. Foruma 41 Yapý Denetçisi ve Yardýmcý Kontrol Elemaný Elektrik Mühendisi katýlmýþ olup, karþýlaþtýklarý sorunlarý ve çözüm önerilerini tartýþtýlar. NÜKLEER KARÞITI PLATFORM EÞGÜDÜM TOPLANTISI NKP Eþgüdüm toplantýsý 17 Haziran 2006 tarihinde illerden gelen NKP temsilcilerinin katýlýmýyla Ankara'da yapýldý. Nükleer Karþýtý Platformun çalýþmalarý, Sinop mitingi ve Akkuyu Þenliði'nin ele alýndýðý toplantýya, Þubemizden Ýstanbul NKP sekretaryasýný yürüten Tahir Çiçekci katýldý. TMMOB ÝSTANBUL ÝKK ve ÞUBE YÖNETÝM KURULLARI ORTAK TOPLANTISI 19 Haziran 2006 günü Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nde yeni seçilen Þube yönetimleri ile TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekretaryasý ortak toplantý yaptýlar. EMO HUKUKÇULAR TOPLANTISI 24 Haziran 2006 günü Þubemizde toplanan EMO Hukukçularý, EMO'nun açtýðý davalarý ve önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken hukuki süreçleri ele aldýlar. Ekim ÞUBELERARASI ÖLÇÜM ve DEÐERLENDÝRME KOMÝSYONU TOPLANTISI 7 Temmuz 2006 günü Kocaeli'nde yapýlan Þubelerarasý Ölçüm ve Deðerlendirme Komisyonu toplantýsýna Þubemizden Tülin Civan katýldý. SAYMAN ve YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI 8 Temmuz 2006 günü Ankara'da bütün EMO þubelerinin sayman ve yazman üyelerinin katýldýðý bir toplantý yapýldý. Toplantýya Þubemiz Yazmaný Önder Al katýldý. ODA BELGELERÝNÝN ORTAKLAÞTIRILMASI KOMÝSYONU 8 Temmuz 2006 günü Ankara'da yapýlan Oda Belgelerinin Ortaklaþtýrýlmasý komisyonu toplantýsýna Þubemizden Hasan Ece katýldý. ÝSTANBUL ÞUBE YÖNETÝM KURULLARI KOKTEYLÝ 10 Temmuz 2006 günü Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi lokalinde yapýlan Ýstanbul Þubeleri Yönetim Kurullarý Tanýþma Kokteyli'ne Þubemiz Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. EMO-GENÇ HÝDROMOBÝL EKÝBÝ ULUSAL HÝDROJEN KONGRESÝNDE 17 Temmuz 2006 günü Ýstanbul Harbiye Lütfi Kýrdar Fuar ve Kongre Salonu'nda yapýlan Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi'ne katýlan EMO- Genç Hidrojenli Otomobil Ekibi'nin kongrede açtýðý stand büyük ilgi topladý. Ekip sorumlularý: Ahu Ece HARTAVÝ, Emre METÝN, S.Turgut GÖZLÜKAYA, Enes UÐUR, Sami ASLANHAN.

13 ÞUBE GÜNLÜÐÜ ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝ 30 Haziran 2006 günü Ýstanbul Teknik Üniversitesi Öðretim yýlý mezuniyet töreni yapýldý. Son yýllarda yapýlagelen bir biçimde ÝTÜ mezuniyet törenine katýlan Þubemiz çeþitli etkinlikler yaptý. Törende Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy bir konuþma yaptý. Konuþmasýna, bütün ilgili bölümlerden mezun olan öðrencileri Odaya kayýt olmaya, komisyonlarda çalýþmaya ve katký koymaya çaðýrarak baþlayan Erol Celepsoy, sonra yabancý mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn çalýþmalarýný düzenleyen yasayla ilgili tehlikeye dikkat çekti. Küreselleþme ve özelleþtirme politikalarý sonucunda ülkemizdeki mühendislerin yüzde 25'inin iþsiz ya da meslek dýþý iþlerde çalýþan durumunda olduðunu söyleyen Celepsoy, "Bu yasayla, ülkemizin mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn kendi ülkesinde 'yabancý' konumuna düþürüleceðini, bu ülkenin mühendisinin, mimarýnýn ve þehir plancýsýnýn yabancýlarla haksýz bir rekabetin içine sokulacaðýný söyledi. Ayrýca yapýlan özelleþtirmeler sonucun ülke kaynaklarýnýn yabancýlara peþkeþ çekildiðini belirten Baþkan Celepsoy, mühendisler ve mimarlar bu ülkeye sahip çýkmalý dedi. Bölümlerinde ilk üçe giren öðrencilere birer çantakalem ve EMO kitaplarýndan oluþan bir set veren Þubemiz, mezun olan 300 öðrenciye de içinde EMO yayýnlarý bulunan birer çanta hediye etti. YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝ 27 Haziran 2006 günü Yýldýz Teknik Üniversitesi Öðretim yýlý mezuniyet töreni yapýldý. Son yýllarda yapýlagelen bir biçimde YTÜ mezuniyet törenine katýlan Þubemiz çeþitli etkinlikler yaptý. Öncelikle Þubemiz EMO-Genç müzik grubunun bir dinleti sunduðu törende Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy bir konuþma yaptý. Konuþmasýna, bütün ilgili bölümlerden mezun olan öðrencileri Odaya kayýt olmaya, komisyonlarda çalýþmaya ve katký koymaya çaðýrarak baþlayan Erol Celepsoy, sonra yabancý mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn çalýþmalarýný düzenleyen yasayla ilgili tehlikeye dikkat çekti. Küreselleþme ve özelleþtirme politikalarý sonucunda ülkemizdeki mühendislerin yüzde 25'inin iþsiz ya da meslek dýþý iþlerde çalýþan durumunda olduðunu söyleyen Celepsoy, "Bu yasayla, ülkemizin mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn kendi ülkesinde 'yabancý' konumuna düþürüleceðini, bu ülkenin mühendisinin, mimarýnýn ve þehir plancýsýnýn yabancýlarla haksýz bir rekabetin içine sokulacaðýný söyledi. Bölümlerinde ilk üçe giren öðrencilere birer ödül veren Þubemiz, mezun olan 200 öðrenciye de içinde EMO yayýnlarý bulunan birer çanta hediye etti. EMO- GENÇ STAJ ÇALIÞMALARI Her yýl EMO-Genç tarafýndan yapýlan öðrencilere staj olanaðý saðlanmasý çalýþmasý bu yýl da Mart ayý itibarýyla baþladý. Öðrenci arkadaþlarýmýzýn sürdürdüðü firmalardan staj kontenjaný saðlama ve baþvurularý kabul etme çalýþmalarý 1 Mayýs tarihine kadar devam etti. 19 Mayýs tarihinden sonra öðrencilerin yerleþtirilmesi yapýlarak gerekli duyurulara baþlandý. Bugüne kadar öðrenciler tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþma kapsamýnda 34 firmadan 97 kiþilik staj kontenjaný saðlandý. Baþvuran öðrencilerin yerleþtirilmesi yapýldý. Yerleþtirilen öðrencilere web yoluyla haber verildi. BURHANETTÝN SEZERAR'I ANDIK Ülkemizdeki Elektrik Mühendisliði kurucusu Ord. Prof. Burhanettin Sezerar ölümünün 53. yýlýnda Þubemizde yapýlan bir törenle anýldý. 13 Haziran günü akþamý Þubemiz Tülin Aydýn Eðitim Merkezi'nde yapýlan anma törenine deðerli hocalarýmýzdan, Prof. Dr. Moiz Eskenazi, Prof. Dr. Hasan Önal, Prof. Dr. Muzaffer Özkan, Prof. Dr. Mustafa Bayram, Prof. Dr.Emin Ünalan, Prof. Dr. Nusret Yükseler, Prof. Dr. Oruç Bilgiç, Prof. Dr. Ýlhami Çetin, Prof. Dr. Yýlmaz Özkan, Doç Dr. Yurdakul Ceyhun, Elk.Y. Müh. Ýsa Ýlisu, Araþtýrmacý Yazar Osman Bahadýr, Þubemiz yöneticileri ve 35 meslektaþýmýz katýldý. Ekim

14 BASIN - YAYIN ÇALIÞMALARI BASIN ÇALIÞMALARI AKP HÜKÜMETÝ ELEKTRÝK DAÐITIM ÝÞLETMELERÝNÝ ÖZELLEÞTÝRMEYE HAZIRLANIYOR ÝLK ADIM SOKAK LAMBASI VERGÝSÝ YA SONRA? 18 Aðustos 2006 günü Þubemiz Tülin Aydýn Eðitim Merkezi'nde sokak aydýnlatma vergisi ile ilgili basýn açýklamasý yapýldý. Tüketiciler Derneði ile birlikte yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, AKP Hükümeti "enerji krizi", "nükleer enerji zorunluluðu", "elektrik zammý" gibi söylem ve politikalarla aslýnda, elektrik daðýtým iþletmelerini özelleþtirmeye hazýrlamaktadýr. Sokak aydýnlatma vergisi, satýþa çýkarýlan elektrik daðýtým iþletmelerinin pazarlanma politikasýnýn bir parçasýdýr. Arkasýndan daha büyük zamlar, daha kalýcý vergiler beklenmelidir. Týpký Telekom'da olduðu gibi, týpký diðer özelleþtirilen kamu iþletmelerinde olduðu gibi dedi. Basýn açýklamasýnýn geniþ bir özeti aþaðýda yer almaktadýr. Yýllardýr bütün hükümetlerin planladýðý elektrik daðýtým iþletmelerinin özelleþtirilmesi, AKP Hükümeti tarafýndan gündemin en üstüne taþýndý. Hemen ardýndan da elektriðe zam yapmak zorunda kalabiliriz, zam yapmazsak karanlýkta kalabiliriz gibi gerçek olmayan iddialar kamuoyunda yer almaya baþladý. Oysa Türkiye Avrupa ülkeleri içinde elektriði en pahalý kullananan ülkelerin baþýnda gelmektedir. Oysa gerek Elektrik Mühendisleri Odasý gerekse ilgili kuruluþlar belirtmektedir ki; elektrik alanýnda yaþanan sorunlar enerji kaynaklarýnýn yetersizliðinden deðil, iktidarýn enerji yönetimi beceriksizliðinden ve dýþa baðýmlý politikalarýndan kaynaklanmaktadýr. Enerji Bakaný 16 Aðustos 2006 günü Elektrik Mühendisleri Odasý nýn sokak aydýnlatmasýnýn maliyetleri üzerine yaptýðý basýn açýklamasýna Ben de mühendisim. Hesabý birlikte yapsaydýk keþke diye yanýt vermiþlerdir. Biz kendileriyle her zaman görüþmeye ve hesap yapmaya açýðýz. Ancak Enerji Bakanýmýz acaba, elektriðin kilowatsaatinin (OECD Ekim Temmuz 2006 günü Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, son günlerde yaþanan elektrik arýzalarý ve 13 ile yayýlan elektrik kesintileri ile ilgili CNN Türk'te MANÞET programýna katýldý Temmuz 2006 günü SKY Türk gece haberlerine katýlan Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, geçtiðimiz günlerde yaþanan elektrik kesintilerinin ortaya çýkardýðý sorular ve enerji politikalarý üzerine görüþlerini kamuoyuna aktardý. 3. Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy'un 27 Temmuz 2006 günü, Ýstanbul'daki elektrik trafolarýnýn boyanarak dekoratif hale getirilmesinin yaratacaðý tehlikeler üzerine açýklamalarý, birçok gazete ve TV kanalýnda yer aldý Aðustos 2006 günü Ulusal TV'de yayýnlanan Tam Ýsabet programýna katýlan Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, enerji politikalarý, özelleþtirme uygulamalarý ve elektrik kesintileri üzerine görüþ ve düþüncelerini kamuoyuna aktardý Aðustos 2006 günü NTV haber programýna katýlan Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, son günlerde Ýstanbul'da yaþanan elektrik kesintilerinin nedenleri ve sonuçlarý üzerine kamuoyunu bilgilendirdi. istatistiklerine göre); Ýsveç te 3.40 cent, Avusturalya da 3.60 cent, Belçika da 4.80 cent, Almanya da 6.50 cent iken Türkiye de ayný elektriðin cent üzerinden tüketildiðini bilmiyor mu? Bugün tüketicilerin kullandýðý elektrik faturalarýnýn tutarýnýn, 400 YTL civarýndaki asgari ücretin yüzde 10 una yakýn bir seviyede olduðunu, oysa Avrupa ülkelerinde bu oranýn yüzde 1 i geçmediðini bilmiyor mu? Hesap açýk deðil mi? (...) Bizler, IMF ve Dünya Bankasý ndan önce kendi ülkesine ve halkýna karþý sorumluluk duygusuyla çalýþan kurumlar olarak, bu haksýz uygulamaya, bu faturalý vurguna boyun eðmeyeceðimizi, hukuki ve siyasi alanda her türlü demokratik hakkýmýzý kulanacaðýmýzý ilan ediyoruz. Bizler, AKP Hükümeti ni enerji alanýnda yeni yeni özelleþtirme ve baðýmlýlýk politikalarýný terketmeye, enerji ili ilgili kurumlarý tek çatý altýnda toplamaya ve enerjiyi kamusal bir hizmet, tüketiciyi de müþteri deðil vatandaþ olarak ele almaya çaðýrýyoruz. ENERJÝNE SAHÝP ÇIK GELECEÐÝNÝ KARARTMA

15 TMMOB ÝSTANBUL ÝKK ETKÝNLÝKLERÝ MESLEKÝ YETERLÝLÝK KURUMU KANUNU TASARISI HAKKINDA TMMOB GÖRÜÞÜ 21 Haziran 2006 günü Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu üzerine TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekreteri basýn açýklamasý yaptý. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarýsý" hakkýnda görüþlerimizi paylaþmak üzere yapýlan basýn açýklamasýnda; Mesleki Yeterlilik Kurumu nun oluþturulmasýnýn yasal dayanaklarý var mý? Oluþturulmasý planlanan bu kurumun oluþturulma gerekçesi neye dayanmaktadýr? Kurumun iþlerliði söz konusu mudur? sorularýna yanýt verildi. 17 AÐUSTOS DEPREMÝNÝ UNUTMAYALIM BASIN AÇIKLAMASI 17 Aðustos 2006 günü Taksim'de biraraya gelen TMMOB Ýstanbul ÝKK bileþenleri 17 Aðustos 1999 yýlýndaki Körfez depremine unutmayalým konulu bir basýn açýklamasý yaptýlar. 27 EYLÜL 2006 YABANCILARIN ÇALIÞMA ÝZNÝ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI 14 Ekim TMMOB mitingi çaðrý amaçlarýnda yer alan, kendi ülkemizde bizleri yabancý konumuna getiren, hukuksal, bilimsel, teknik her türlü temelden yoksun, yurttaþlýk haklarýmýzý elimizden almak isteyen "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý" ile ilgili basýn açýklamasý 27 Eylül 2006 Çarþamba günü Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü Binasý önünde yapýldý. Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy tarafýndan sunulan basýn açýklamasýna þubemizden ve diðer odalardan üye ve yöneticilerimiz katýldý. Basýn açýklamasýnda üyelerimiz 14 Ekim TMMOB mitingine davet edildi. 1 EYLÜL DÜNYA BARIÞ GÜNÜ 1 Eylül Dünya Barýþ Günü etkinligi çerçevesinde, TMMOB Ýstanbul ÝKK Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi. ÝKK Sekreteri Tores DINÇÖZ günün önemini ve barýþ adýna sürdürülen emperyalist savaþlarýn karþýsýnda durmak gerektiðini, barýþýn saðlanmasý için dünden daha çok mücadele edileceðini belirtti. Özellikle emperyalist güçlerin dün Irak ta, bugün Lübnan da yaptýklarý katliamlara seyirci kalýnamayacaðýnýn, Lübnan a asker göndermenin barýþa hizmet etmeyeceðinin, bunun emperyalist güçlere hizmet edeceðinin vurgusunu yaptý. Sömürünün deðil barýþýn olduðu bir dünyada, insanlarýn daha da özgür olacaðýný gösteren bir bale gösterisi ile etkinlik sona erdi. 14 EKÝM TMMOB MÝTÝNGÝ ÖNCESÝ BASINLA TOPLANTI YAPILDI 28 Eylül 2006 günü Taksim Hill Otel de; Emek ve demokrasi karþýtý sermaye yasalarýný kendinden önceki iktidarlarý aratmayacak azim ve saldýrganlýkla uygulayan, 4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun da Yapýlmak istenen deðiþiklik ile kendi ülkemizde bizleri yabancý konumuna getiren, yurttaþlýk haklarýmýzý elimizden almak isteyen, Enerji sektörünün tümüyle uluslararasý finans-kapital yapýlanmaya terk edilmesine izin veren, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yönetmeliði ile bizleri yok sayan, Mühendisini, mimarýný, þehir plancýsýný gözden çýkaran bu yapýlanmaya iliþkin, Hükümete iletmeye ve kamuoyuna duyurmaya çalýþtýðýmýz sorunlarýmýz basýna aktarýldý. Basýna bilgilendirme amacýyla hazýrlanan kitapçýkta son dönemde TMMOB'nin yaptýðý basýn açýklamalarý, Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun Tasarýsýyla ilgili TMMOB görüþü, TMMOB'nin kazandýðý davalardan, hazýrladýðý raporlardan ve oluþturduðu görüþlerden örnekler yer aldý. Toplantýya, TMMOB II. Baþkaný Hüseyin YEÞÝL, TMMOB YK Üyesi Nail Güler, TMMOB YK Üyesi Cemalettin KÜÇÜK, TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekreteri Tores DÝNÇÖZ, Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Baþkaný Erol CELEPSOY, Makina Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Baþkaný Tevfik PEKER, Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ahmet Ekim ATALIK, Þubelerimizin Yöneticileri katýldý. Basýna, TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekreteri Tores DÝNÇÖZ'ün son dönemde uygulanmaya çalýþýlan yasa tasarýlarýnýn içeriði hakkýnda bilgilendirmesinin ardýndan TMMOB II. Baþkaný Hüseyin YEÞÝL 14 Ekim TMMOB Mitinginin amacý ve TMMOB çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirmede bulundu. Kýsa bir aradan sonra TMMOB örgütlenmesi, yasal dayanaðý, çalýþmalarý, yayýnlarý ve 14 Ekim mitinginin amacýnýn aktarýldýðý bir sunum yapýldý. Sunumun ardýndan TMMOB YK Üyesi Cemalettin KÜÇÜK son dönem mesleðimize, ülkemize ve üyelerimize yönelik saldýrý ve talan politikalarý ile görüþlerimizi kamuoyu ile paylaþtý.

16 RESMÝ GAZETE DEN Temmuz - Eylül Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu Proje Teþvik ve Destekleme Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Elektrik Piyasasýnda Daðýtým Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliði, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkýnda Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yetkin Ýnþaat Mühendisliði Yönetmeliði Elektrik Piyasasýnda Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullaným Hakký Anlaþmasý Ýmzalanmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik - Elektrik Piyasasý Tarifeler Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik e-devlet Kapýsýnýn Kurulmasý, Ýþletilmesi ve Yönetilmesi ile Ýlgili 2006/22 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi /10736 Bazý Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamýna Alýnmasýna Ýliþkin Karar Elektrik Üretim Anonim Þirketi Genel Müdürlüðü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Elektrik Üretim Anonim Þirketi Ana Statüsü Elektrik Piyasasýnda Mali Uzlaþtýrma Yapýlmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Tebliðin Yürürlükten Kaldýrýlmasýna Dair Teblið Yap-Ýþlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýnýn Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun /10690 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi Genel Müdürlüðü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapýlarýna Ýliþkin Yetkilendirme Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Mimarlýk- Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik - Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Disiplin Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Elektrik Piyasasý Þebeke Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Elektrik Piyasasý Müþteri Hizmetleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik khz-60 GHz Frekans Bandýnda Çalýþan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarýndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Þiddeti Limit Deðerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkýnda Yönetmelik'de Geçen Meskun Mahal ile Ýlgili Teblið'in Deðiþtirilmesine Dair Teblið Elelektronik Ýmza ile Ýlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere Ýliþkin Teblið'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið Elektrik Sayaçlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik (76/891/AT) YAYINLARIMIZ FÝKRET YÜCEL'ÝN ANILARI YA DA ELEKTRONÝK SANAYÝMÝZÝN BÝR KESÝTÝNÝN ANILARI Yurdakul CEYHUN (Baskýya Hazýrlayan) 2. Geniþletilmiþ Baský Yayýn Tarihi: 2006 Yaz EMO Yayýn No: BT/2006/4 ISBN No: X Yayýn Yeri: Ýstanbul Sayfa Sayýsý: 248 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN FÝKRET YÜCEL ÝLE TANIÞMAM GENÇLÝK YILLARI MESLEK YILLARINDAKÝ ÝLK ANILAR PTT - ARLA TELETAÞ ARTIK TELETAÞ'IN ÖNÜ AÇILMIÞTI TELETAÞ'IN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ YA DA YOK EDÝLMESÝ BÝTÝRÝRKEN BÝTÝRÝRKEN'ÝN DEVAMI VE TTGV (TÜRKÝYE TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME VAKFI) DÝZÝN Ekim

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Þubemiz 35. Olaðan Genel Kurulu baþarýyla tamamlandý. Demokrat Mühendisler listesi yeniden seçildi. Haziran 2006 Sayý: 35 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Nisan - Eylül 2005 Sayý 33 Bülent YILMAZ Serdar PAKER MART Matbaacýlýk Tel: (0-212) 321 23 00 Baþyazý...2 Telekom Halkýndýr Satýlamaz...3 AB-GATS Sürecinin Mühendislik Alanýna Etkileri Sempozyumu Tamamlandý...4

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı