Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA Emre METÝN Berker ÖZAÐAÇ Þahin ÖZGÜL Tigin ÖZTÜRK Bülent YILMAZ Tasarým - Uygulama Yaþar Kanbur Baský Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti. Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sok. No: 24 Nurtepe/Kaðýthane-Ýstanbul Tel: (0212) EMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Yeri: Cumhuriyet Cad. No: Harbiye - Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Web: ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI...2 ABD ve ÝSRAÝL Ý DURDURALIM...3 NÜKLEER SANTRAL KARÞITI ÇALIÞMALAR PROJE YARIÞMASI SONUÇLANDI...5 ÞUBEMÝZ KOMÝSYON ÇALIÞMALARI...7 ELEKTRÝK YÜKSEK GERÝLÝM ÝÞLETME SORUMLULUÐU GÖREVLÝ, SORUMLU ve YÜKÜMLÜ...8 (EMOP) ODA OTOMASYON PROGRAMI...9 MÝSEM SEMÝNERLERÝ...11 ÞUBE GÜNLÜÐÜ...12 BASIN YAYIN ÇALIÞMALARI...14 TMMOB ÝSTANBUL ÝKK ETKÝNLÝKLERÝ...15 RESMÝ GAZETEDEN...16 ÜYELERÝMÝZE DUYURU Odamýzýn etkinlikleri için en önemli gelir kaynaðý olan aidatlarýný ödeyen üyelerimize teþekkür ederiz. Bilindiði gibi, 2000 yýlý EMO Genel Kurulu nda üye aidat ödemeleriyle ilgili alýnan karar gereði; döneminde ödenmeyen aidat borçlarý, içinde bulunulan yýlýn aidat bedeli üzerinden alýnýr. Bu karar doðrultusunda maðdur olmamanýz için, aidatlarýnýzý yýl içinde ödemeniz gerektiðini hatýrlatýr, saðlýk ve esenlikler dileriz adet basýlmýþtýr. Üyelerine ücretsiz daðýtýlýr. Banka Hesap No: Ekim T. Ýþ Bankasý Harbiye Þb Garanti Bankasý Harbiye Þb

2 ELEKTRÝK DAÐITIM ÖZELLEÞTÝRMELERÝNE KARÞI 14 EKÝM TMMOB MÝTÝNGÝ ne S ýcak bir yaz geçti. Þimdi de sektörümüzde sýcak geçecek bir kýþa giriyoruz. Türk Telekom'un özelleþtirilmesinden sonra elektrik daðýtým þirketlerinin özelleþtirilmesi için de gazete ilanlarý ile start verildi. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan verilen bu ilanlara göre, Sakarya, Ýstanbul ve Ankara elektrik daðýtýmlarý hemen, toplam 20 bölgenin elektrik daðýtým þirketleri de 2007 yýlý sonuna kadar özelleþtirilecek. Bütün elektrik daðýtým iþtemlerinin yüzde 50'sini geçmediði sürece tek tek daðýtým iþletmelerinin tamamýný yabancýlarýn blok olarak almalarý önünde bir engel bulunmuyor. Hatta daðýtým þirketlerini uluslararasý tekellerin almasý için yeni makyaj ve reklam çalýþmalarý yapýlýyor. Bu özelleþtirmeler gerçekleþtiðinde, Türk Telekom gibi, yaþamsal ve stratejik bir kamu kuruluþumuz daha uluslararasý tekellerin kar hýrsýna sunulacak ve sonrasý malum... Yeni zamlar, sermayenin ihtiyaçlarýna göre yeni düzenlemeler, yeni borçlar, yani bildik baðýmlýlýk senaryosu. Oysa biz elektrik daðýtým iþletmelerindeki özelleþtirme uygulamasýnýn yabancýsý deðiliz. 12 yýllýk bir AKTAÞ deneyimimiz var. Anýmsarsanýz, Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým Ýþletmesi, 1990 yýlýnda AKTAÞ A.Þ. isimli bir firmaya Ýþletme Hakký Devir Sözleþmesi ile verilmiþti. Bu þirket 12 yýl boyunca kamuyu milyarca dolar zarar uðratmýþ, tüketicileri maðdur etmiþ ve ancak EMO'nun ýsrarlý hukuk mücadelesi sonucunda yeniden kamuya devri saðlanmýþtý. Devletin en yüksek denetleme kuruluþlarý tarafýndan belgelenen bu yolsuzluk ve hukuksuzluk uygulamalarý orta yerde dururken, hiç bir kurum ya da kiþi AKTAÞ hukuksuzluðunun hesabýný vermemiþken þimdi bütün daðýtým þirketlerini hem de blok olarak devretmenin sorumluluðunu kim alacak? Hepimizin en yaþamsal girdisi olan elektrik enerjisini yerli/yabancý sermayeye pqeþkeþ çekmenin, stratejik bir konjonktürde elektrik enerjisinin akýþýnýn kontrolüne kamusal olarak sahip olmamanýn sorumluluðunu kim alacak? Anýmsarsanýz, daha geçtiðimiz aylarda iki otoprodüktür elektrik firmasý, elektrik fiyatlarýyla ilgili sýkýntýlarýný ifade etmek için sisteme elektrik vermeyi kesmiþ ve 13 ilimiz saatlerce karanlýða gömülmüþtü. Özelleþtirme, tüketiciler için hizmetin daha pahalý alýnmasýndan baþka bir anlama gelmemektedir. AKP Hükümeti'nin 2006 Aðustos ayýnda tartýþmaya açtýðý "Sokak Aydýnlatma Vergisi" üzerine Þubemizin 18 Aðustos günü yaptýðý basýn açýklamasýnda; "AKP Hükümeti "enerji krizi", "nükleer enerji zorunluluðu", "elektrik zammý" gibi söylem ve politikalarla aslýnda, elektrik daðýtým iþletmelerini özelleþtirmeye hazýrlamaktadýr. Sokak aydýnlatma vergisi, satýþa çýkarýlan elektrik daðýtým iþletmelerinin pazarlanma politikasýnýn bir parçasýdýr. Arkasýndan daha büyük zamlar, daha kalýcý vergiler beklenmelidir. Týpký Telekom'da olduðu gibi, týpký diðer özelleþtirilen kamu iþletmelerinde olduðu gibi" denilmiþti. Bu açýklamanýn üzerinden daha bir ay bile geçmeden basýnda, "Üreticilerden elektriði serbest piyasa koþullarýnda pahalýya almaya baþlayan Tetaþ, daðýtýmý yapan Tedaþ'a verdiði enerjinin fiyatýna yüzde 23.9 zam yaptý. Tedaþ da hükümetten izin alabilirse elektriðe yüzde 5-7 zam yapacak" haberleri geçmeye baþladý. Kimsenin þüphesi olmasýn ki bu zamlarýn arkasý da gelecek, elektrik daðýtým þirketleri uluslararasý tekeller için en karlý haline getirilip pazarlanacaktýr. Ekim Ancak, Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým Ýþletmesi'nin AKTAÞ'a satýlmasýna izin vermeyen Odamýz, bu özelleþtirmelerin de karþýsýnda olacak ve her türlü hukuki ve demokratik hakkýný kullanarak bu yaþamsal hizmetin kamusal amaçla sürdürülmesini saðlayacaktýr. Odalarýmýz ve Birliðimiz TMMOB, sadece elektrik sektöründe deðil, ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðini, refahýný ve mutluluðunu ilgilendiren her konuda taraf olmaya, mühendis ve mimarlarýn halkýn hizmetinde kamusal hedeflerle çalýþmasýný saðlamaya kararlýdýr, inançlýdýr. Bu karar ve inancýn küçük ama önemli bir göstergesi 14 Ekim'de Ankara'da yapýlacak mitingte sergilenecektir. TMMOB, SÝYASAL ÝKTÝDARA "DUR!" DÝYOR! Saðlýklý bir istihdam politikasý, yeni istihdam alanlarýnýn oluþturulmasý için, Ücretli çalýþanlarýn gereken hizmet ve hizmet süreleri dýþýnda çalýþtýrýlmamasý için, Giderek yoksullaþmamasý, ücret yetersizliði ve dengesizliði sorununu çözmek için, Sigortasýz çalýþmaya son vermek, daha insani ve adil bir sigorta sistemi ve gelecek için, "Mezarda emeklilik" ve "paran kadar saðlýk" anlayýþýna dur demek için, Ücretlerinin derhal insanca yaþanabilecek bir düzeye çýkarýlmasý için, Toplu görüþme masalarýnýn toplu sözleþme masalarýna dönüþmesi için, Baský, sürgün ve siyasi kadrolaþma uygulamalarýna derhal son verilmesi için, Kamuda ve yerel yönetimlerde; teknik personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için, Üniversitelerin bilimsel niteliðinin geliþtirilmesi, nitelikli personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için, Ücretli çalýþanlarýn da mühendis, mimar ve þehir plancýsý olduklarýný hatýrlatmak için, Mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðýnýn toplum hizmetinde olacaðý bir gelecek için, Üreterek büyüyen ve paylaþarak geliþen bir ülkede insanca ve barýþ içinde yaþamak için, Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini yaþama geçirmek için, 14 Ekim 2006 Cumartesi günü, Ankara'da alanlarda buluþmaya çaðýrýyor!... EMEÐE, ÝNSANIMIZA, ÜYEMÝZE, YAÞAMA, MESLEÐÝMÝZE ve ÜLKEMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN SEN YOKSAN BÝR EKSÝÐÝZ Ankara da görüþmek üzere, hoþçakalýn... EMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Celepsoy

3 ABD ve ÝSRAÝLÝ DURDURALIM Birliðimiz TMMOB, Ýsrail in Lübnan ý iþgal etmesinin ardýndan, içinde meslek odalarý, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduðu bir platform ile birlikte IRAK, FÝLÝSTÝN, LÜBNAN ÝÞGAL ALTINDA, KATLÝAMI DURDURALIM baþlýklý bir dizi eylem ve etkinlikte bulundu. Bu süreç içinde çeþitli basýn açýklamalarý ve etkinlik düzenlendi. Ýstanbul da 20 Aðustos ta düzenlenen mitingten sonra 5 Eylül de Ankara da yapýlan TEZKEREYE HAYIR mitingine kitlesel olarak katýlým saðlandý. Aþaðýda bu eylem ve etkinliklerin dökümü yer almaktadýr. *** 26 Temmuz 2006 günü DÝSK'in Taksim Meydaný'nda düzenlediði basýn açýklamasýnda; TÜRK-ÝÞ Ýstanbul Þubeleri, HAK-ÝÞ, KESK Þubeler Platformu, Memur Sen, BASK, TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekretaryasý, Ýstanbul Barosu, Ýstanbul Tabip Odasý, Ýstanbul Eczacý Odasý, Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimleri Odasý ve üyelerimiz hazýr bulundu. Basýn açýklamasýnda Ýsrail'in Filistin'e yönelik saldýrgan tutumu kýnanýrken, emperyalizmin Ortadoðu'daki kanlý projesinin bir parçasý olarak süren kýyýmýn dünya barýþýný saðlamak için bir an önce durdurulmasý gerektiði ifade edildi. 14 Aðustos 2006 günü Taksim Meydaný'nda biraraya gelen; KESK Ýstanbul Þubeleri, TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu bileþenleri, Ýstanbul Tabip Odasý, Hak-Ýþ Marmara Bölge Baþkanlýðý, Hava-Ýþ Genel Merkezi, Teksif Bakýrköy Þubesi, Haber-Ýþ 1 Nolu Þube, Harb-Ýþ Ýstanbul Þubesi, Diþ Hekimleri Odasý, Ýstanbul Eczacýlar Odasý, Ýstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý adýna konuyan TMMOB Ýstanbul ÝKK Sekretaryasý, IRAK, FÝLÝSTÝN, LÜBNAN ÝÞGAL ALTINDA, KATLÝAMI DURDURALIM! adý altýnda 20 Aðustos'ta Kadýköy'de yapýlacak mitinge herkesi davet ederek, miting çalýþmalarý için Aðustos tarihleri arasýnda meydanlarda imza ve duyuru standý açacaklarýný ilan etti. Þubemizin de katký koyduðu imza masalarý binlerce insan tarafýndan ziyaret edildi. basýn açýklamasýnda Ýsrail'in Lübnan'ý iþgal etmesi protesto edilerek, Pazar günü Kadýköy'de gerçekleþtirilecek olan mitingin duyurusu yapýldý. Katýlýmcýlarýn sýk sýk Katil ABD Ýþbirlikçi AKP, Siyonist Ýsrail Lübnan'dan Defol, Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz sloganý attýðý basýn açýklamasýna coþkulu bir katýlým oldu. ABD VE ÝSRAÝLÝ DURDURALIM MÝTÝNGÝ 20 Aðustos 2006 günü, Ýstanbul Kadýköy Ýskele Meydaný'nda, TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu, KESK Ýstanbul Þubeleri, Ýstanbul Tabip Odasý, HAK-ÝÞ Marmara Bölge Baþkanlýðý, Memur Sen Ýstanbul Þubeleri, Hava Ýþ Genel Merkezi, Teksif Bakýrköy Þubesi, Haber Ýþ 1 Nolu Þube, Harp Ýþ Anadolu Yakasý Þubesi, TÜMTÝS Ýstanbul 1 Nolu Þube, Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý, Ýstanbul Eczacýlar Odasý, Ýstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý'nýn birlikte düzenlediði ABD VE ÝSRAÝLÝ DURDURALIM MÝTÝNGÝ yapýldý. Birliðimiz TMMOB'nin kitlesel olarak katýldýðý mitingte binlerce insan ABD ve Ýsrail'in Lübnan iþgalini kýnadýlar. ANKARA'DA BÝNLERCE BARIÞ YANLISI TEZKERE'YE HAYIR DEDÝ Emek ve meslek örgütlerinin çaðrýsýyla Ankara'da biraraya gelen binlerce barýþ yanlýsý "Lübnan'a asker gönderme tezkeresi"ne hayýr dedi. DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TDB, TURMOB gibi emek ve meslek örgütlerinin çaðrýsýyla, 5 Eylül 2006 Salý günü, TBMM'de görüþülecek "Lübnan'a asker gönderme tezkeresine hayýr demek için, aralarýnda çeþitli siyasi parti ve derneklerin de bulunduðu binlerce barýþsever Ankara'da Kurtuluþ Parký'nda toplandýktan sonra düzenli kortejlerle Ziya Gökalp Caddesi ne kadar yürüdü. Burada, düzenleyici kuruluþlar adýna ortak basýn açýklamasý KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul tarafýndan okundu. Yine ayný gündemle 17 Aðustos 2006 akþamý Taksim'de biraraya gelen Emek Platformu bileþenleri Galatasaray'a kadar yürüyerek basýn açýklamasý yaptýlar. Yüzlerce insanýn katýldýðý Ekim

4 NÜKLEER SANTRAL KARÞITI ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR AKKUYU'DAN NÜKLEER SANTRALA HAYIR verimin düþeceðini öne sürerek "Akkuyu'da nükleer santral kurulamaz" dedi ve hükümete uyarýda bulundu. Nükleer Karþýtý Platform tarafýndan Akkuyu'da 5-6 Aðustos 2006 tarihinde düzenlenen miting ve þenlikte, ülkenin çeþitli yerlerinden gelen yüzlerce insan, nükleer santral istemediðini haykýrdý. Akkuyu Þenliði'ne Þubemizden ve Ýstanbul'daki diðer odalardan da onlarca insanýn katýlarak destek verdi. 5 Aðustosta Taþucu Belediyesi Festival Alaný'nda konferanstan önce Haçova Kültür Derneði'nin müzik grubu, söylediði türkülerle dinleyicilere mükemmel bir konser verdi. Etkinlik içinde gerçekleþtirilen konferansta ise sýrasýyla EMO Genel Baþkaný Kemal ULUSALER ve Prof. Dr. Tolga YARMAN ülkenin gündemine tekrar getirilen nükleer santraller hakkýnda dinleyicilere önemli mesajlar verdiler. Kemal ULUSALER, " Teknik olarak bir nükleer santralde en fazla 400 kiþinin çalýþabileceðini vurgulayarak, bunlarýn büyük çoðunluðu da, bu alanda yetiþmiþ uzman kiþilerden oluþmaktadýr" dedi. Köylüleri nükleer santral yanlýsý olmasý için iþ vaadi ile kandýran belde belediye baþkanlarýna inanmamalarýný söyledi. Prof. Dr. Tolga YARMAN Akkuyu'da iki önemli sebepten dolayý nükleer santralýn kurulamayacaðýný ifade etti. Turizmin yoðun olduðu bir bölge olmasý ve nükleer santralýn soðutma suyu için gerekli Akdeniz suyunun sýcak olmasýndan dolayý enerji üretiminde 6 Aðustosta Gülnar ilçesine gelen binlerce kiþi, Büyükeceli köy giriþinden 1,5 km lik miting alanýna ellerinde pankartlarý ve dövizleri ile, nükleer santrallere hayýr yazýlan þapkalarýyla, tiþörtleriyle sloganlar atarak miting alanýna yürüdüler. Nükleer karþýtý platformun bileþenleri tarafýndan taþýnan pankartlarda anlamlý ve düþündürücü sloganlar vardý. "Sonuç belli Çernobil, vazgeçin", "Yaþamayý seç nükleerden vazgeç", "Kentine sahip çýk kendine sahip çýk", "Nükleere inat, Soner Öner ve Güneþ yaþayacak", "Nükleere inat yaþasýn hayat", "Kazým'ýn katili nükleer lobisi", "nükleere deðil saðlýða bütçe", Nükleere karþýyýz yaþamaya sevdalýyýz", "Nükleer santral çözüm mü yoksa gizli ölüm mü", "Hiroþima- Nagazaki bir daha asla", "Çernobil bir daha asla", "Sinop bir daha asla", "Akkuyu bir daha asla asla asla" sloganlarýnýn atýldýðý mitingde aþýrý sýcaklar nedeniyle konuþmalar kýsa tutuldu. Konuþmalarda açýlýþý Mersin Nükleer Karþýtý Platform Sözcüsü ve EMO Mersin Þube Baþkaný Kamer Gülbeyaz yaptý. Doða harikasý Akkuyu ve yöre insanlarý adýna katýlýmcýlarý selamlarken, 30 yýl önce 1976 yýlýnda Akkuyu'da nükleer santral yapýlmasý için verilen yer lisansýnýn bugünkü koþullara göre öngörülen kriterlerin çok farklý olduðunu öne sürerek, yer lisansýnýn iptal edilmesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclis Üyesi Ahmet Budak ise Akkuyu'da gündeme geldiði günden beri verilen mücadelede bugünkü yetiþkin insanlarýn çoðu küçükken annelerinin elini tutarak alana geldiðini ve hatta birçok insanda o günden bu yana emekli olduðunu belirterek, "mücadelemiz sürecektir" dedi. Ekim NÜKLEER KARÞITI PLATFORM DÝVRÝÐÝ PÝLAV ÞENLÝÐÝ'NDE Her yýl geleneksel olarak yapýlan Divriði Pilav Þenliði bu yýl, 25 Haziran 2006 günü anti-nükleer bir içerikle gerçekleþtirildi. Þenlikte geniþ bir katýlým saðlayan Ýstanbul NKP piknik alanýnda kurduðu masalarla imza topladý. Sekretaryasýný Þubemizin yürüttüðü Ýstanbul NKP adýna bir konuþma yapan Þubemiz Baþkaný Erol Celepsoy, Divriðilileri nükleer santrala karþý mücadele etmeye davet etti. ÝSTANBUL NKP BARIÞAROCK'DA Aðustos 2006 tarihinde, Sarýyer- Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Alaný'nda dördüncüsü düzenlenen ve onbinlerce kiþinin katýldýðý Barýþarock'a sekreteryasýný Þubemizin yürüttüðü Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platform da katýldý. Barýþarock sahasý içinde açýlan Ýstanbul NKP imza masasý binlerce insan tarafýndan ziyaret edildi, nükleer santral yapýmýna karþý imza toplandý.

5 elektrik - elektronik - bilgisayar 2006 PROJE YARIÞMASI SONUÇLANDI EMO Ýstanbul Þubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Proje Yarýþmasý ( Öðretim Yýlý) yapýldý. Yarýþmaya baþvuran 30 projeden 26 sý 29 Haziran 2006 günü jüri önünde yapýlan sunumlara katýldý. 2 bölüm halinda yapýlan sunumlarýn deðerlendirmeleri Prof. Dr. Aydoðan Özdemir, Prof Dr. Tülay Yýldýrým, Doç Dr. Oðuzhan Çiçekoðlu, Öðretim Görevlisi Turgut Uyar ve Elektronik Mühendisi Ahmet Tarýk Uzunkaya tarafýndan yapýldý. 29 Haziran 2006 günü yapýlan deðerlendirme sonucunda yan sütundaki sýralama oluþtu. Kazanan projelere ödülleri 1. olan projenin geldiði okul olan Yýldýz Teknik Üniversitesi nin 6 Ekim 2006 tarihindeki açýlýþ töreninde verilecektir. DERECEYE GÝREN PROJELER 1. Video Görüntülerinden Yol Ýzleme-Araç Hýzý Belirleme Zehra Gürbüz / Yýldýz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Müh. 2. Telsiz Sensör Aðlarýnda Konum Belirleme Osman Ceylan, Deniz Sümbüllü / ÝTÜ Elektronik Müh. 3. Mikrodenetleyicili PC Kontrollü Ev Otomasyonu Onur Kervancýoðlu / Yeditepe Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliði Mansiyon 1 Türk Ýþaret Dili Tanýma Sistemi Ali Ekinci, Behzat Bükün / Yýldýz Teknik Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliði Mansiyon 2 AMUSE-A Musical Expert Türker Erçal/ Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Mansiyon 3 Etkileþimli Doða Esinli Algoritmalarla Yüz Üretme Gül Nidem Demir, Alp Emre Kanlýkýlýçer, Tuðba Akbal, Merve Can Kuþ / ÝTÜ Bilgisayar Mühendisliði Mansiyon GHz Wifi Anten ve Kablo TV Birleþtirici Gerçekleþtirimi ve Uygulamaya Yönelik Ögeler Ercan Kaymaksüt/ ÝTÜ Elektronik Mühendisliði Günümüzde kameralar günlük hayatýn bir parçasý haline gelmiþ olup ülkemizde her alanda yaygýn bir biçimde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kameralar güvenlik sistemleri, akýllý giþe ve çeþitli trafik uygulamalarý gibi bir çok alanda kullanýlmaktadýr. Kameralardan elde edilen bilgilerin anlamlý hale dönüþtürülmesi, bu donaným alt yapýsýnýn amacýna hizmet etmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Trafik kameralarý þu anda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çeþitli güzergahlara yerleþtirmiþ YARIÞMA BÝRÝNCÝSÝ PROJE Video Görüntülerinden Yol Ýzleme-Araç Hýzý Belirleme olup, yol durumlarý hakkýnda yetkililerin, Internet sitesi aracýlýðýyla da halkýn bilgilendirilmesini amaçlamaktadýr. Yol durumu hakkýnda fikir sahibi olmak isteyen kiþiler kameradaki görüntüleri izleyerek sonuca ulaþmakta; kesin bir bilgiye sahip olmaksýzýn göz kararý bir yoðunluk yorumu yapmaktadýr. Trafik Müdürlüðü yetkililerince her güzergaha sensör konularak araç sayýmýnýn yapýlmasý suretiyle yoðunluðun hesaplanmasý düþüncesine alternatif geliþtirilen uygulamamýzla bu gereksinim ortadan kaldýrýlacak; zaten var olan (trafik kameralarý kastedilmektedir) alt yapýnýn kullanýlarak çözüme ulaþýlmasýný saðlamýþ olacaðýz. Oluþturulan sistem, video görüntüleri üzerinde hareketli araçlarý belirleyip yoðunluk hesabý yapmakta ve bu yoðunluðun deðiþim frekansýyla hýz çýkarýmýnda bulunmaktadýr. Kullanýlan yöntemler arasýnda araç belirleme için Fark Alma (Differencing), araç takibi Ekim için Ýzleme (tracking) Algoritmalarý, matematiksel hesaplar ve çýkarýmlar için Fourier analizi ve Fuzzy Logic kullanýlmýþtýr. Geliþtirilen uygulamada menu aracýlýðýyla istenilen kamera seçilmektedir. Video görüntüsü üzerinden yol güzergahlarýnýn yoðunluklarý ve hýzlarý grafiksel olarak gösterilmekte, yoðunluk ve hýz bilgisi sayýsal olarak belirtilen bir dosyaya yazdýrýlmaktadýr. Tasarlanan sistem geliþtirilmeye açýk olup, daha geniþ uygulama alanlarýna uygulanabilir özellikler taþýmaktadýr. Örnek olarak sistem bireysel bilgilendirme amacýna hizmet edebilecektir. Araçlarýn gerekli donaným alt yapýsýna sahip olmasý durumunda kamera görüntülerinden uygulamamýz sayesinde edinilecek bilgi üzerine yol güzergahý belirlenmesi saðlanarak gereksiz trafik sýkýþýklýklarýnýn önüne geçilecektir.

6 Telsiz sensör aðlarý kavramý 1980 lerde ortaya çýkmýþtýr. Mikroelektromekanik sistemlerdeki geliþmeler ve telsiz haberleþme sistemlerindeki ilerlemeler sonucunda 1990 lý yýllarda önemli bir araþtýrma alaný haline gelmiþtir. Ýlk zamanlarda askeri alanda kullanýlan telsiz sensör aðý yapýlarý maliyetlerin düþmesi, sensör kabiliyetlerinin artmasý ile sanayide de sýkça kullanýlmaya baþlamýþtýr. Sensör aðlarýnýn baþlýca üstünlükleri þöyledir: Yerel olarak iþlem yapabilme kabiyetlerinin olmasý, kendi kendilerine Bu projede mikrodenetleyici kullanýlarak ev otomasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Teknolojik dünyada, otomasyon, endüstride kullanýlan en önemli konulardan biridir. Yaþantýmýzda, otomasyon yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamýþtýr. Ev otomasyonu ise, otomasyonun uygulamaki bir koludur. Bu projede, ev otomasyonuna yönelik bir sistem tasarýmý, mikrodenetleyici kullanýlarak yapýlmýþtýr. Konutlarda yaþam için kolaylýðý ve esnekliði saðlamak amacý ile kontrolün PC aracýlýðý ile yapýlmasý için çalýþýlmýþtýr. Ev otomasyonu sisteminde, konutlarda bulunan aydýnlatma, akýþkan denetimi, cihazlarýn kontrolü, güvenlik gibi konularýna yönelik çalýþma yapýlmýþtýr. YARIÞMA ÝKÝNCÝSÝ PROJE Telsiz Sensör Aðlarýnda Konum Belirleme organize olabilmeleri, çevreye rastgele yerleþtirilebilmeleri, birlikte çalýþabilmeleri, fiziki boyutlarýnýn küçüklüðü, kullaným oklaylýðý ve esnekliði. Sensör aðlarý sürekli veri toplamakta, olay belirleme de ve tanýmlamada, konum belirlemede ve yerel kontrolde sýklýkla kullanýmkatadýr. Askeri kullaným alanlarý, dost kuvvetlerin durumlarýnýn belirlenmesi, kimyasal-radyoaktif-biyolojik saldýrýlarýn erken tespiti ve izlenmesi, düþmanýn yerinin tespiti ve izlenmesi hedef tespiti ve izlenmesi, hasar tespitidir. Sivil uygulamalar: Trafik yönetimi, doðal hayatýn izlenmesi, sel-yangýn-deprem uyarý sistemleri, güvenlik uygulamalarý, otomasyon sistemleri ve her türlü ölçüm (sýcaklýk, nem, basýnç...) Proje sensör aðlarýnda konum belirleme üzerine. Bu araþtýrma konusu ile rastgele yerleþtirilen sensör düðümleri birbirlerine göre konumlarýný belirleyebilecekler ve ilgili bölgenin haritalanmasýný saðlanacaktýr. Bölgenin haritalanmasý ile sensörlerden gelen verilerin hangi bölgeye ait olduðu net bir þekilde YARIÞMA ÜÇÜNCÜSÜ PROJE Mikrodenetleyicili PC Kontrollü Ev Otomasyonu Sistemde 2 ana bölüm bulunmaktadýr. Bunlardan biri, sistemin daðýtýcýsý niteliðindeki ana ünitedir. Diðeri ise, terminal ünitelerdir. Ana ünitede; sistemdeki güç besleme, rezistif yüklerin dim edilmesi için gereken sýfýr geçiþ sinyali ve PC ile terminallerin haberleþmesi için gereken sinyaller daðýtýlmýþtýr. Terminal ünitelerde ise; RS-232 yoluyla PC'den alýnan komutlar ile ilgili cihazlarýn kontrolü saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Tasarýmcý tarafýndan oluþturulan, ASCII karakterlerinden oluþan komut düzeni ile komuta edilen cihazlar, sistem çalýþýr durumdayken dinlemede olmakta ve ilgili cihazýn, ilgili komutuyla çalýþtýrýlmaktadýr. Terminal ünitede, muhtelif cihazlarý çalýþtýrmak üzere bölümler tasarlanmýþtýr. Sistem resistif yükleri (akkor filaman lamba, elektrikli ýsýtýcý, vs.) kontrol etmek amacýyla dimmer devreleri, resistif olmayan yükleri (Fýrýn, buzdolabý, çamaþýr makinesi, vs.) anahtarlamak için röle sürücü devresi, harici anahtar giriþleri, gerektiðinde kullanýlmasý için TTL seviyede sensör giriþleri, sonradan eklenecek düþük akýmla kontrol edilen cihazlar için sürücü devreleri gibi bölümlerden oluþmaktadýr. Sistem, tamamýyla gerçek dünyada Ekim belirlenebilecektir. Örneðin, büyük bir depodaki sýcaklýk daðýlýmýný izlemek ve arþivlemek gereksin. Sensörlerden gelen sýcaklýk bilgisinin deponun hangi bölümünde ölçüldüðünü de bilmek gerekir. Böyle bir durumda ya düðümler yerleþtirilirken hesaplanarak yerleþtirilir ve her düðüme has düðüm tanýmlayýcý numara ile merkezi iþlem birimine (örneðin bilgisayar) önceden bildirilir ya da düðümlerin kendi yerlerini kendilerileri belirleyerek bunu merkezi sisteme aktarmalarý saðlanabilir. Düðümlerin kendi kendilerine konum belirleyebilmeleri sensör aðlarýnýn kullanýlýrlýðýný belirgin bir þekilde arttýrmaktadýr. Kendi kendine konum belirleme ile bölgenin haritalanmasý saðlanýr, izleme kolaylaþýr. Özellikle çok büyük alanlarda çalýþýlýrken (orman, geniþ arazi) ve insanýn giremeyeceði ya da girmesinin tehlikeli olduðu alanlarda çok gerekli bir yapýdýr. Konum belirlemede kullandýðýmýz yapý ile düðümün cisimlere uzaklýðý da kýsmen hesaplanabilmektedir. kullanýlmak üzere PCB'ler ile gerçeklenmiþtir. Sistemin sunulmasý ve kolay anlaþýlmasý için 1/20 ölçekli bir konut maketi üzerinde oluþturulmuþtur. Sistemin kontrolünü saðlayan arayüz ise JAVA dili ile yazýlmýþtýr. Arayüzdeki butonlar ilgili cihazýn, ilgili komutunu çaðýrarak PC'nin RS-232 portundan ASCII karakterinin göndermek suretiyle ilgili cihazý çalýþtýrmaktadýr. SONUÇ Sistemin tasarlanmasý ve uygulanmasý sonucunda, konutlarda istenen yaþam esnekliði ve kolaylýðý saðlanmýþtýr. Kullanýcýnýn her an, her yerden evdeki tüm cihazlarý kontrol etmesi mümkün olmuþtur. Tasarlanan sistemde, konutlardaki beyaz eþyalar (Buzdolabý, çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, fýrýn, kombi, TV) anahtarlanmýþ, aydýnlatma seviyeleri kontrol edilmiþ, havuz ve küvet doldurma sistemi gerçeklenmiþ, oda içerisinden kontrol için butonlar sayesinde eriþim saðlanmýþ, evdeki panjur, perde gibi sistemler için kontrol saðlanmýþtýr. Sisteme eklenmiþ olan sensör giriþleri sayesinde, ileride güvenlik ile ilgili uygulama yapýlmasý saðlanmýþtýr.

7 EÐÝTÝM KOMÝSYONU ÞUBEMÝZ KOMÝSYON ÇALIÞMALARI Eðitim Komisyonumuz, EMO üyelerinin ve öðrencilerin yaþam boyu alacaklarý eðitimler ve bunlarla ilgili sorunlarý görüþmek için kurulmuþtur. Ayrýca EMO üyelerinin/öðrenci üyelerinin yararlanacaklarý eðitimlerin planlamasýný ve organizasyonu da bu komisyon aracýlýðýyla yapýlýr. Komisyon ayda en az 1 kere toplanýr. Komisyon isteyen EMO üyeleri katýlabilir. Komisyon çalýþma programý her yýl Eylül-Ekim aylarýnda belirlenir. HEDEFLENEN ÇALIÞMA KONULARI 1. Mekatronik Eðitimi konulu panel veya söyleþi yapýlmasý, 2. Asansör eðitimi notlarýnýn düzenlenmesi, 3. Katodik Koruma eðitimi çalýþmasý, 4. Yýldýrýmlýk konusunda çalýþma 5. O.G. Daðýtým Sistemleri Projelendirme ve Uygulamasý Seminer Notlarýnýn hazýrlanmasý, 6. Enerji Yönetimi konusunda çalýþma, 7. Meslek Ýçi Akreditasyon çalýþmalarý ve dünyadaki uygulamalarý, 8. Uluslararasý PMAPS (The International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems) isimli toplantýnýn 2010 Periyodik ayaðýný Ý.T.Ü. ve EMO Ýstanbul Þubesi'nin birlikte düzenlemesi, 9. Yangýn Algýlama ve Uyarý Sistemleri Tasarým ve Uygulamasý Sertifika Programý 10. Elektrikte Ekonomi, Elektrikli Ev Aletlerinin Güvenli Kullanýmý konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalýþmalar yapýlmasý. HABERLEÞME KOMÝSYONU 35. Dönem Heberleþme Komisyonu tarihinde yaptýðý toplantýda aþaðýdaki faaliyet programýný oluþturarak çalýþmalara baþladý: 1. Türk Telekom'un özelleþtirilmesi sürecinin ve þartlarýnýn izlenerek Türkiye ekonomisine etkisinin irdelenmesi, 2. Frekans tahsisiyle ilgili mevcut uygulamanýn yayýncý kuruluþlar arasýnda eþitsizliðe ve kamu zararýna sebep olduðu, bu konuda bilgilendirici ve takipçi olma yönünde adým atýlmasýna, 3. Türkiye'deki haberleþme sektörünün tarihiyle ilgili yazýlý bir yayýn hazýrlanmasýna, 4. Günümüz haberleþme teknolojilerinin geliþimi ve hayatýmýzdaki yeri hususunda bilgilendirme faaliyetleri yapýlarak deðerli meslektaþ ve mühendis adaylarýyla paylaþýlmasýna, 5. Her türlü elektromanyetik kaynaðýn yasaya uygun olarak iþletildiðinin yetkili kamu kurum ve kuruluþlarýnca denetlenmesinin takibine. YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ ADI-SOYADI DOÐUM TARÝHÝ MEZUNÝYET ÖLÜM TARÝHÝ SÝCÝL NO Coþkun KIRCA Ali UZUNGÝL Geçen sayýmýzda Yitirdiklerimiz bölümünde yer alan Turgut Boduroðlu ve Erdal Dikmen isimli üyelerimizin doðum tarihi yanlýþ yazýlmýþtýr. Ýki üyemizin de doðum tarihi 1933 olacaktýr. Düzeltir, özür dileriz. Ekim MESLEK ALANIMIZDAKÝ YASAL DÜZENLEMELERÝ TAKÝP KOMÝSYONU Komisyon meslek alanýmýzdaki yasal düzenlemeleri ve son dönemde içinden çýkýlmasý güç hale gelen AB Uyum Mevzuatýný taramaya ve EMO üyelerini ve yöneticilerini bilgilendirici çalýþmalar yapmak üzere kurulmuþtur. Bu amaçla: Baþbakanlýk Mevzuat Bankasý, Meclis Tutanaklarý, Resmi Gazete, Danýþtay Kararlarý, Yargýtay Ýçtihatlarý, TSE, Sanayi Bakanlýðý, Enerji Bakanlýðý, Çevre Bakanlýðý, EPDK, Ýnternet Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, RTÜK, AB Uyum Mevzuatlarý, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, TEDAÞ, TÜBÝTAK Mevzuat ve düzenlemeleri taranmaya baþlanmýþtýr.

8 Elektrik Yüksek Gerilim Ýþletme Sorumluluðu GörevlÝ, Sorumlu Ve Yükümlü E lektrik Yüksek Gerilim Ýþletme Sorumluluðu Yönetmeliði, Elektrik Kuvvetli Akým Tesisleri Yönetmeliði'nin 60. Maddesindeki, "Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akým tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalýdýr. 154 kv ve daha büyük kuvvetli akým tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM'ler hariç) iþletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalýdýr" ifadesi üzerine yapýlandýrýlmýþtýr. Keza iþletme sorumlusunun niteliklerini, görevlerini, sorumluluklarýný tanýmlayan bir yönetmeliðe ihtiyaç hasýl olmuþtur Sayýlý TMMOB Yasasý gereði EMO'nun mesleki alanlarda düzenleme yapma görevi bulunduðundan yönetmelik çalýþmasý yapmýþ ve bu çalýþma resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Yani özetle yasa gereði yüksek gerilimli tesislerde bulundurulacak mühendisin, tesis sahibi ile yapacaðý hizmet sözleþmesini þeklini bu yönetmelik baðlamaktadýr. Ancak iþletme sorumluluðu hizmet sözleþmesi, mal sahibi, kiracý arasýnda yapýlan alelade bir kira kontratý türünden bir sözleþme deðildir. Bu sözleþmeye basit bir kira kontratý benzeri bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesi oldukça talihsiz bir yaklaþýmdýr. Birincisi sözü edilen tesis bir yüksek gerilim tesisi olup elektrik þebekesi içinde yeralmaktadýr. Yük tevzii, arýza takibi, enerji satýþý gibi bir çok iþlemle þebeke etkileþim içindedir. Bu tesisler þebeke ile etkileþim bir yana þebekenin bir parçasýdýr. Yani mekanizma kamusal bir görev yapmaktadýr. Bu yüzden bu hizmetlerin tamamý kamusal hizmettir. Ýkincisi sözü edilen tesisin iþletme sorumluluðunu yüklenen kiþi mühendistir. Bilindiði gibi doktor, mühendis, avukat vb. meslek mensuplarýnýn yaptýklarý iþ kamusal hizmettir. Burada da bir kamusal hizmet gerçekleþtirilmektedir. Üçüncüsü daha önce belli olmayan, takip edilemeyen bir sorumluluk, yayýmlanan yönetmelikle birlikte yerine oturmuþtur. Yani iþletmesinin sorumluluðunu kimsenin almadýðý yüksek gerilimli tesisler yönetmelikle birlikte mühendislerine kavuþmuþtur. Böylece kurumda kendine muhatap bulmuþtur. Herhalde eskisi gibi yüksek gerilimli tesislerin sorumlusunun Ekim bulunmadýðý puslu karýþýk bir havayý hiçbir aklý selim kiþi istemez. Tabi puslu karýþýk bir ortamdan faydalanarak kazanç saðlayanlar kayýtlý, düzenli, sistemli bir ortam istemezler. Böyle önemli bir kamusal hizmeti saðlayan mühendislerin takip edilmesi ve sorumluðu alýnmamýþ yüksek gerilim tesislerinin tespit edilmesi sistemin çalýþmasý için gerekli en önemli argümanlardýr. Peki hangi tesislerin sorumlusunun bulunduðunu, hangi tesislerin sorumlusunun bulunmadýðýný tespit edecek, gerektiðinde yaptýrým uygulayacak olan kimdir? Tabi ki enerji temin eden kuruluþ olan TEDAÞ'týr. Peki iþletme sorumlusu mühendisi kim yetkilendirecek, sicilini kim tutacak, meslek içi eðitimini kim saðlayacak, kapasitesini kim belirleyecek, gereðinde kim yaptýrým uygulayacak? Tabi ki EMO. Sonuç olarak iþletme sorumluluðu hizmet sözleþmesinin taraflarý sadece tesis sahibi, mühendis ve EMO deðil, bir tarafý da bu sözleþmenin sunulduðu yürütme konumunda bulunan TEDAÞ olup yüksek gerilimli tesislerin takibi ile görevli, sorumlu ve yükümlüdür. EMO ise mühendisin sicilinin takibi ile görevli, sorumlu ve yükümlüdür. Ýþletme sorumlusu mühendis ise yüksek gerilimli tesisin saðlýklý çalýþmasý ile görevli, sorumlu ve yükümlüdür. Yüksek gerilim tesisi sahibi de yasa gereði bir mühendis bulundurma konusunda görevli, sorumlu ve yükümlüdür. Sistemin çalýþmasý için tüm taraflar iþini doðru tam ve eksiksiz yapmak üzere çaba göstermelidir.

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı