BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR MİSYON,VİZYON VE İLKELER...5 KURUMSAL YAPININ TANITILMASI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE YATIRIMVE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...18 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 52. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 60 İL ACİL AFET DURUM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ.72 İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ...98 BİNGÖL MİKROFİNANS ŞUBESİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GÖRÜŞLERİ 111 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI..114

3 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali karalar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bingöl.../03/2014) Mehmet IŞIK Genel Sekreter

4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali karalar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bingöl.../03/2014) İbrahim TAŞYAPAN Vali

5 SUNUŞ Stratejik yönetim anlayışı, kamuda reform boyutundaki değişiklikler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddeleri gereğince Yalova İl Özel İdaresinin 2012 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve İl Genel Meclisinin Mart ayı toplantısına sunulması bir örneğinin de Sayıştay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Bu çerçevede faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun hayata geçirilmesi ve ilgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayacak önemli bir kamu mali yönetimi aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Bingöl İl Özel idaresinin 2013 yılı Faaliyet Raporu; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki Yönetmenlik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Faaliyet raporu ile İl Özel İdaresinin hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak; kaynakların kullanımı, kamu hizmetlerinin nasıl yerine getirildiği, önceden belirlenen performans göstergeleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyet ve projeleri ölçmek, performans değerlendirilmesini yapmak üzere hazırlanmıştır yılı Faaliyet Raporunu arz ediyor, saygılar sunuyorum. İbrahim TAŞYAPAN Vali

6 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilindiği üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir: İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir: İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

7 MİSYON, VİZYON VE İLKELER: M İ S Y O N U M U Z: Kurumun, ekonomik ve insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek, istikrarlı bir ortamda ilin sosyal-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, bütüncül kırsal kalkınmaya önem vererek kır-kent farkını en aza indirmeyi ve ilimizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan insanca yaşamanın tüm gereklerini sunan, ilin fiziki altyapısını tamamlayan, yerinden yönetim anlayışını yerleştiren bir yaklaşımla; İnsan odaklı ve dengeli bir hizmet sunan, Dinamik, Etkin ve verimli, Çağdaş ve Yenilikçi, Hukuka saygılı, Görev ve sorumlulukların paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir. V İ Z Y O N U M U Z: İl Özel İdaresi çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir. Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Katılımcılık, Saydamlık, Hakkaniyet ve Eşitlik Hesap verilebilirlik, Hukukun üstünlüğüne inanan, Sürdürülebilirlik İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. İ L K E L E R İ M İ Z: 1.Hizmetlerimizde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması, 2.Yapılacak hizmet ve yatırımlarda vatandaş katkısı ve memnuniyetinin esas alınması, 3.Yapılacak yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulması, 4.Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yatırımlara daha fazla ağırlık verilmesi, 5.Diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyonun sağlanması, 6.Hizmetlerimizin sunumunda kalite anlayışından taviz verilmemesi 7.Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranılması 8.Hizmet standartlarının yükseltilmesi, 9.Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak hizmetlerdeki kalitenin artırılması, 10.Tüm çalışmalarımızda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu vazgeçilmez ilkelerimizdir.

8 KURUMSAL YAPININ TANITILMASI İL ÖZEL İDARESİ İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. VALİ Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak.

9 k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. İL GENEL MECLİSİ : a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyar dan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. İL ENCÜMENİ a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

10 c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. İL GENEL MECLİSİNİN 07/06/2006 TARİH VE 80 SAYILI KARARI İLE İHDAS EDİLEN NORM KADROLARI GÖSTERİR LİSTE 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun yürürlüğe girmesi nedeniyle mevcut örgüt yapısının incelenmesi ve analiz edilmesi sonucunda değişiklik yapılmış ve Bingöl İl Özel İdaresinin örgüt şemasında yer alan ana birimler şu şekilde oluşturulmuştur:

11 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

12 2013 YILI FAALİYET RAPORU 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39. maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 maddeleri uyarınca İl Özel İdaresinin 2013 yılının Aralık ayı sonu itibariyle Meclis ve Encümen döneminde alınan kararların yürütülmesi, gelir ve giderleriyle bu dönem içerisinde gerek öz gelir ve gerekse genel bütçede gelen ödenekleri meydana getirilen faaliyet ve yatırımlara harcanan paralar ile fiziksel ve gerçekleşme durumları aşağıya çıkarılmıştır YILI ÖZEL İDARE GELİR BÜTÇE 1.GELİR BÖLÜMÜ VERGİ GELİRLERİ SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER 0 SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLATÇLAR TOPLAM GELİRLER YILI ÖZEL İDARE GELİRLERİMİZ BÜTÇE 2.GİDER BÖLÜMÜ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 0 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM YILI YAPILAN HARCAMALAR PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK DEV.PR MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERİ FAİZ GİDERLERİ 0 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 0 TOPLAM

13 2013 YILI GELİRLERİMİZ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE İLGİ GELİRLER DİĞER GELİRLER TOPLAM YILI KESİN HESABI 1- GELİR : GİDER :

14 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

15 GENEL BİLGİ Personel durumu: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzde 1 mimar,2 inşaat mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 1 V.H.K.İ, 3 tekniker, 4 teknisyen, 3 nivocu, 1 ozalitçi ve 3 yardımcı personel olmak üzere toplam 19 personel hizmet vermektedir. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü içme suyu, tarım sulama suyu ve kanalizasyon etüt ve proje çalışmalarını, önce ön etüt çalışması, arazi çalışması yapılmakta, daha sonra arazide toplanan verilerle bilgisayar ortamında çizimler hazırlanarak proje çalışmaları tamamlanmaktadır. VALİ ABDULKADİR SARI PARKINA KENTPARK PROJESİ Vali Abdulkadir Sarı park ve dinlenme tesisleri Bingöl Merkez Kaleönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti idaremize ait yaklaşık m2 yüzölçümlü, 758 ada 6 ve 7 nolu parseller mevcut imar planında park ve sulama alan niteliğinde iken, ilimizde ilk defa uygulanacak ve İl Özel İdaremize ciddi ekonomik kaynak yaratacak olmakla birlikte aynı zamanda hizmet sektöründe anlam ifade edecek ve İl sakinlerinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak 300 yataklı hotel, alışveriş merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, yapay göl, çok amaçlı salon, aquapark, lunapark, restaurant, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, oto park ve rekreasyon alanlarının yapılabilmesi için Bingöl Belediye Başkanlığı Meclisinin tarih ve 113 sayılı kararı ile imar tadilatı onaylanmış olup askı süresi tamamlanmıştır. Söz konusu yerle ilgili olarak projeler hazırlanmıştır. Ilıcalar Bölgesinde 2000 hektar alan İl Özel İdaresi Jeotermal Arama Ruhsatı içerisinde MTA tarafından yapılan jeofizik çalışmalarında 2 adet nokta belirlenmiştir. Sondaj çalışmalarının beklenen sonucu vermesi durumunda elde edilecek jeotermal su kaynaklarının Kentpark Projesinde değerlendirilmesi düşünülmektedir.

16 YENİ HİZMET BİNAMIZ Bingöl Merkez Çayboyu köyü sınırları içerisinde mülkiyeti hazineye ait m2 yüzölçümlü 328 nolu parsele İl Özel İdaremizin yeniden toplu olarak inşa edilmek maksadıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazı ile Hazineye tescil işlemi ve İdaremiz adına tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu parselin m² lik kısmı ayrıca kalkınmada öncelikle iller arasında yer aldığından Kalkınma Bakanlığının İlimizde istihdam ve üretimin artırılması amacıyla Avrupa Birliği Türkiye mali iş birliği çevresinde Bingöl İş Geliştirme Merkezi ( İŞGEM) Binasının yapılması için ayrılmış olup, söz konusu alanın tamamının plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri ile nazım ve uygulama imar planları hizmet alanımızda yer aldığından İl Genel Meclisimizin tarih ve 282 sayılı kararı ile olarak 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Yaklaşık ,00 m2 alanda İdaremiz tarafından yapılacak yeni hizmet binası, ambarlar, atölye, sosyal tesis ve otopark için projeler hazırlanmıştır. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla İdaremizin bütünlüğü sağlanarak eski ve hasarlı yapılar yenilenmiş olacaktır. Ayrıca mevcut yerleşim alanlarımız hem İlimizin gelişmesi hem de İdaremize gelir getirmesi açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

17 İçme Suyu 80 Etüt Proje 70 Sulama Suyu 48 Etüt Proje 35 Kanalizasyon Etüt Proje 26 Proje 2013 YILI ETÜT VE PROJE ÇALIŞMLARI TOPLAM 289 Bingöl İli hizmet alanımızda 88 i Merkez İlçeye bağlı olmak üzere toplam 319 köy ve 816 mezra mevcuttur. 319 köyün tamamı ve 644 ünite (mezra) sulu, 129 ünitenin suyu yetersiz, 43 ünite ise susuzdur. Tüm yerleşim birimlerinin nüfus oranı olarak % 98 i sulu, % 1 i yetersiz, % 1 i ise susuzdur. Bingöl İl Özel İdaresi yol hizmet alanımızda; 274 köy ve 739 mezra olmak üzere toplam 1013 yerleşim birimi bulunmaktadır. 136 köy ve 59 ünite asfalt, 131 köy ve 369 ünite stabilize, 7 köy ve 279 ünite tesviye, 32 ünite ise ham yoldan faydalanmaktadır. Toplam köy yolu ağımız km. dir. Bunun 900 km. si asfalt, 1840 km. si stabilize, 596 km. si Tesviye, 58 km. si ise ham yoldur. Köy ve ünite yollarının % 26 sı asfalt, % 56 sı stabilize, % 17 i tesviye ve % 1 i ise ham yoldur. 56 köy ve 38 ünite doğrudan Karayollarından faydalanmaktadır. KÖYLERİN YOL DURUMU YOL DURUMU İLÇESİ ASFALT (Km) STABİLİZE (Km) TESVİYE (Km) HAM YOL (Km) MERKEZ ADAKLI GENÇ KARLIOVA KİĞI SOLHAN YAYLADERE YEDİSU TOPLAM

18 KÖYLERİN İÇME SUYU DURUMU İÇMESUYU ENVANTERİ DETAY TABLOSU İLÇESİ YETERSİZ SULU SUSUZ ŞEBEKELİ ÇEŞMELİ ŞEBEKELİ ÇEŞMELİ KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. MERKEZ , , ADAKLI , , GENÇ , , ,311 KARLIOVA , , KİĞI , SOLHAN , , YAYLADERE YEDİSU TOPLAM , , ,785 İLİN SUSUZ ÜNİTE SAYISI= 43 İLİN YETERSİZ ÜNİTE SAYISI= 129 İLİN SULU ÜNİTE SAYISI= 644 KÖYLERİN KANALİZASYON ALT YAPISI DURUMU KANALİZASYON ENVANTERİ DETAY TABLOSU İLÇESİ KANALİZASYON SİS. OLAN KANALİZASYON SİS. OLMAYAN DOĞAL ARITMA SİS. OLAN KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. MERKEZ 60 25, , , , , ADAKLI 9 1, , , , GENÇ 9 1, , , , KARLIOVA 21 13, , , , KİĞI , SOLHAN 7 4, , , , YAYLADERE YEDİSU TOPLAM , , , , , ,247

19 KÖYLERİN TARIMSAL SULAMA DURUMU YERÜSTÜ SULAMA GÖLET İLÇESİ KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI Ad. Nüf. Ha Ad. Nüf. Ha Ad. Nüf. Ad. Nüf. MERKEZ 60 20,327 4, , ADAKLI 16 3, GENÇ 25 3,382 1, KARLIOVA 23 15,191 2, , KİĞI 11 1,109 1, SOLHAN 14 4,487 1, YAYLADERE YEDİSU , TOPLAM ,442 13, , , KÖYDES 2013 ÖDENEK DURUMU İLÇELER İÇME SUYU YOL KANALİZASYON ÖDENEĞİ (TL) Merkez ,00 Adaklı ,00 Genç ,00 Karlıova ,00 Kiğı ,00 Solhan ,00 Yayladere ,00 Yedisu ,00 Ortak Alım ,00 TOPLAM ,00

20 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 Bingöl İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 2013 Faaliyet Raporu; Yapımı Tamamlanan Kanalizasyon Uygulaması Yapımı Devam Eden Kanalizasyon Uygulaması Yapımı Tamamlanan İçme Suyu Sondaj Kuyusu Sayısı İçme Suyu Depolarına Klor ve Klor Cihazlarının Alınması ve Montajı Yapımı Tamamlanan İçme Suyu Bakım-Onarım Çalışması Kanalizasyon Bakım Onarım Çalışmaları (Vidanjör İle) (75 ünite) Kanalizasyon Bakım Onarım Çalışmaları (Kazıcı İle) (31 ünite) İçme Suyu Bakım Onarım Çalışmaları (Kazıcı İle) (23 ünite) 22 adet 11 adet 3 Adet 50 Adet 1 Adet 147 Adet 42 Adet 36 Adet Bakım Onarımı Yapılan İçme Suyu Sondaj Kuyuları ve ENH (53 Ünite) 149 Adet Şantiye Binaları Bakım Onarım Çalışmaları (75 ünite) Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması 3 Adet 1 Adet İçme Suyu Tesis Faaliyetleri Müdürlüğümüz denetiminde Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılmaktadır. Uygulaması yapılan İçme Suyu Tesisi sayısı 35 ünite, devam eden içme suyu tesisi 27 ünite ve ihale aşamasında olan 8 ünitedir.

22 2013 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İÇME SUYU İŞLERİ S. NO: İLİ İLÇESİ ADI AÇIKLAMALAR 1 Bingöl Merkez Dik Köyü Bitti 2 Bingöl Merkez Çevrimpınar Köyü Bitti 3 Bingöl Merkez Balıklıçay Köyü Ünlüce Mezrası Bitti 4 Bingöl Merkez Çayağzı Köyü Aş. Kemalan Mezrası Bitti 5 Bingöl Merkez Akdurmuş Köyü Dikmence Mezrası Bitti 6 Bingöl Merkez Köklü Köyü Bitti 7 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü Bitti 8 Bingöl Merkez Çavuşlar Köyü Yeşil Mezrası Devam ediyor 9 Bingöl Merkez Kıran Köyü Devam ediyor 10 Bingöl Merkez Gökdere Köyü Hacılar - Hartını Mevkii ve Aşağıköy Mah. Devam ediyor 11 Bingöl Merkez Elmalı Köyü Atçayırı Mezrası Hüyük Mevkii Devam ediyor 12 Bingöl Merkez Yaygınçayır Üsküdar Mezrası Devam ediyor 13 Bingöl Merkez Kuşkondu Köyü, Kılçadır Köyü Özlüce Mez. Göltepesi Köyü, Çayağzı Köyü ve Toplan Köyü Devam ediyor 14 Bingöl Merkez Ağaçeli Köyü Park Mezrası Devam ediyor 15 Bingöl Merkez Olukpınar Köyü Devam ediyor 16 Bingöl Merkez Gözeller Köyü İçme Suyu ve ENH İşi Bitti 17 Bingöl Adaklı Karaçubuk Kuru Mezrası İçmesuyu Bitti 18 Bingöl Adaklı Erbaşlar Köyü İçmesuyu Bitti 19 Bingöl Adaklı Erler Köyü İçme suyu Bitti 20 Bingöl Adaklı Dolutekne köyü içme suyu Bitti 21 Bingöl Adaklı Sütlüce Köyü içme suyu Bitti 22 Bingöl Adaklı Çatma köyü içme suyu Devam ediyor 23 Bingöl Adaklı Hasbağlar köyü içme suyu Bitti 24 Bingöl Adaklı Gökçeli Köyü Çanakçı Mezrası Bitti 25 Bingöl Adaklı Aktaş,Hasbağlar ve Çatma köyleri sulama suyu için korige boru ve içme suyu borusu alım işi Devam ediyor 26 Bingöl Genç Büyükçağ Köyü Gümüşlü Mezrası Bitti 27 Bingöl Genç Yayla Köyü Ürünlü Mezrası Bitti 28 Bingöl Genç Keklikdere Köyü İpekli Mezrası Bitti 29 Bingöl Genç Elmagünü Aydıncık Mezrası Bitti 30 Bingöl Genç Kepçeli Köyü Kayasırtı Mezrası Bitti 31 Bingöl Genç Ericek Köyü İçmesuyu Kaynak İlave Bitti 32 Bingöl Genç Yağızca,Şehittepe,Çanakçı,Bulgurluk,Doğanca,Yayla,Çaybaşı,Gerçekli, Güzeldere,Yaydere,Yazkonak, Tarlabaşı, Yeniyazı, Büyükçağ Köylerinin İçmesuyu Depolarına Fayans-Kalekim-Klorlama Cihazı İşlerinin Yapılması İhale aşamasında.. 33 Bingöl Genç Yayla Köyü Koyunlu Mezrası Devam ediyor 34 Bingöl Genç Şehitköy Köyü Haşdere (Kazankaya) Mevkii Devam ediyor 35 Bingöl Genç Doğanca Köyü Dahlek Mezrası İhale aşamasında.. 36 Bingöl Genç Doğanca Köyü Merkez + ENH İhale aşamasında.. 37 Bingöl Genç Çanakçı Köyü Merkez Onarım Devam ediyor 38 Bingöl Genç Direkli Köyü Merkez Onarım İhale aşamasında.. 39 Bingöl Genç Balgöze Köyü Şin Mezrası Devam ediyor 40 Bingöl Genç Yeniyazı Köyü (Yüceler, Sağlık, Huluncuk, Bulgurluk) Mezraları İçmesuyu+ENH Devam ediyor 41 Bingöl Genç Binekli Köyü Merkez İçmesuyu Onarım Devam ediyor 42 Bingöl Genç Meşedalı Köyü Binziyar Mezrası İçmesuyu+ENH Devam ediyor 43 Bingöl Genç Sağgöze Köyü Sevimli Mezrası Devam ediyor 44 Bingöl Genç Yenisu Köyü Merkez İçmesuyu Onarım Devam ediyor 45 Bingöl Genç Harmancık Köyü Merkez İçmesuyu Cazibeli Kaynak Devam ediyor 46 Bingöl Genç Eskibağ Köyü Çorlu Mezrası İçmesuyu Devam ediyor 47 Bingöl Genç Gözütok Köyü Malan Mezrası İçmesuyu+ENH Devam ediyor

23 48 Bingöl Genç Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezrası İçmesuyu Devam ediyor 49 Bingöl Genç Yelkaya Köyü Kocakaya Mezrası İhale aşamasında.. 50 Bingöl Genç Geyikdere Köyü Alatlı Mezrası Devam ediyor 51 Bingöl Genç Doğanevler Köyü Karataş Mezrası İhale aşamasında.. 52 Bingöl Genç Döşekkaya Köyü Güllüce Mezrası İçmesuyu Kaynak İlave İhale aşamasında.. 53 Bingöl Genç Pınaraltı Köyü Sarıkaya Mezrası İhale aşamasında.. 54 Bingöl Karlıova Yorgançayır Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi Bitti 55 Bingöl Karlıova Boncukgöze Köyü Yeni Yerleşim İçmesuyu Yapım İşi Bitti 56 Bingöl Karlıova Kıraçtepe ve Seyranan Mezrası İçmesuyu Yapım İşi Bitti 57 Bingöl Karlıova Kaynarpınar Altıevler ve Kavakan Mezrası İçmesuyu Yapım İşi Bitti 58 Bingöl Karlıova Hasanova köyü Yk.Çır Mezrası Bitti 59 Bingöl Karlıova Kızılağaç köyü Bitti 60 Bingöl Karlıova Karlıova Köylerinin İçme Suyu Bakım Onarım Devam ediyor 61 Bingöl Kiğı Açıkgüney Köyü Bitti 62 Bingöl Kiğı Yukarıserinyer Köyü Bitti 63 Bingöl Kiğı Billice Köyü Kurşunlu Mezrası ve Şahindere Mezrası içme suyu inşaatı işi Devam ediyor 64 Bingöl Kiğı Sabırtaşı Köyü Ilıca Mezrası İçme Suyu İnşaatı işi Devam ediyor 65 Bingöl Solhan Bozkanat Köyü Uyanık Mezrası İçme Suyu İnş. Yapım İşi Bitti 66 Bingöl Yayladere Çalıkağıl Köyü (Mırc) Mezrası Bitti 67 Bingöl Yayladere Dalbasan Köyü Ek İçme Suyu İnşaatı İşi Bitti 68 Bingöl Yayladere Yaylabağ Köyü (Kardiken) Mezrası İçmesuyu İnşaatı İşi Bitti 69 Bingöl Yedisu Dinarbey Köyü Bitti 70 Bingöl Yedisu Kaşıklı Köyü Gelinpertek Köyü ve Şen Köyü Kaşıklı Köyü Gömükan ve Yukarı Mezrası Bitti 2013 Yılında Biten İçme Suyu İşleri : 35 Adet Devam Eden İçme Suyu İşleri İhale Aşamasında Olan İçme Suyu İşleri : 27 Adet : 8 Adet

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011-1 - "..... Hususi Ġdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin

Detaylı

- 2-2013 Faaliyet Raporu

- 2-2013 Faaliyet Raporu - 2-2013 Faaliyet Raporu - 4-2013 Faaliyet Raporu Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara nın Yükselen Değeri Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı