KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

2 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL Telefon : (0212)

3 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ I.GENEL BĠLGĠLER.. 6 A-VĠZYON,MĠSYON VE ĠLKELER B-YETKĠ GÖREV SORUMLULUKLAR. 11 C-KAĞITHANE BELEDĠYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Tarihçe TeĢkilat Yapısı Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi BiliĢim Sistemi Ġnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar a) Ġnsan Kaynakları. 32 b) Fiziki Kaynakları Sunulan Hizmetler Projeler.. 54 II.AMAÇ VE HEDEFLER.. 60 A- STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III. FAALĠYET PROJELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A- MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Yılı Kesin Mizanı Nakit Akım Tablosu Bilanço.. 89 B- FAALĠYET BĠLGĠLERĠ Özel Kalem Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü.. 98 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü. 106 Fen ĠĢleri Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü. 138 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü C- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ. 175 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 188 V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

4 SUNUŞ Değerli meclis üyeleri, Saygıdeğer çalışma arkadaşlarım, Hepiniz biliyorsunuz ki; Kağıthane Belediyesi, ISO toplam kalite belgesinin yanı sıra ISO Çevre Yönetim Sistemi ve Temizlik Belgesi ne layık görülen bir yönetim anlayışıyla 7 yıldır hizmet veriyor. Bu hizmet döneminde Kağıthane denilince, artık imar planları tamamlanmış ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Etkileşim-Geçiş Alanı Nazım İmar Planı onaylanmış bir ilçeden bahsediyoruz. Bu planın aynı zamanda bize bölgemizdeki tarihi noktaların tescilini de sağlamış olduğunu memnuniyetle söylemek isterim. Kağıthane deki yeni dönem şehirleşme olgusu, şimdi böylesi bir yasal zemin üzerinde ard arda hızlı atılımlarla dikkat çekiyor. İstanbul un yükselen yıldızı haline gelen ilçemiz; Dolmabahçe-Piyalepaşa- Kağıthane Tüneli, Seyrantepe ye stad ve hastane yapımı, TEM Hasdal girişine yeni viyadük açılması, Sadabad 2 Viyadüğü ne eklemeler yapılması, Çağlayan a Büyük Adliye Sarayı, yine Çağlayan da trafiği yer altına alacak katlı kavşak ve meydan düzenlemesi çalışmalarıyla hızla çehre değiştiriyor. Cendere ye yönelik olarak geçtiğimiz aylarda onaylanan dönüşüm projesi ise bölgeyi bilişim vadisine dönüştürecek. Yine vadiden geçecek tarihi demiryolunun Kuzey Marmara Otoyolu na bağlanacak olması bölgemize başka avantajlar ve başka renkler taşıyacak. Bütün bu gelişmeler Cendere de çöküntü alanı olarak duran fabrikaların kalkmasını hızlandırmıştır. Rezidanslar, iş merkezleri, yönetim binalarının boy göstereceği Kağıthane-Cendere güzergahı dere bandının yeşile terk edilerek rehabilite edilmiş olduğu, 100 bin kişinin istihdam edileceği, 156 bin metrekare yeni konut alanları üretilmiş bir yere dönüşüyor. Burası için hazırlanan kimi projeler, üniversitelerden mimarlık ödülü dahi almaya başladı. 4

5 Gültepe Hizmet Binamızın yerinde yükselecek rezidans, mahallemize kapalı otopark, kültür merkezi ve nezih bir pazar yeri de kazandıracak. Yine aynı şekilde Emniyetevleri Mahallesinde yapılan çalışma, bizlere otopark, pazar yeri ve içinde aile sağlık merkezi ile muhtarlık birimlerinin de olduğu hizmet binaları kazandırdı. Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi ni Barbaros Deresi Caddesi ne bağlayacak köprülü yol çalışması, Yahyakemal Mahallesinde hayata geçmek üzere olan spor kompleksi, henüz etüd-proje aşamasında olan Hamidiye Mahallesi kapalı yüzme havuzu projesinin yanı sıra Zabit Mektebi binaları, Sıbyan Mektebi binası, Süvari Karakolu binası gibi tarihi eserlerin restorasyonlarının ya bitirilmiş olması ya da önemli mesafeler katedilmesi, Kağıthane de değişen çehrenin başka adımlarıdır. Sadabad daki tarihi karakol koğuşunun ve Daye Hatun Camii nin restorasyon projelerinin Anıtlar Kurulu ndan çıkmak üzere olması bir başka olumlu gelişme olarak yaşanmaktadır. II. Abdülhamid Çeşmesi ve Poligon Çeşmesi nin, onay aşaması takibimizle bitirilen, projeleri önümüzdeki günlerde bu iki noktadaki değişimi de gözlerimizin önüne serecek. Diğer tarihi çeşmeler ve restorasyon bekleyen noktalar üzerinde de çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı söylemek istiyorum. Kağıthane nin dünya çapında yeni çekim noktalarından birinin ise Osmanlı arşivlerini de içinde barındıran Milli Arşiv Sitesi nin olacağını, İstanbul Boğazı suyunun Çayırbaşı-Ayazağa güzergahı ile Kağıthane deresinde akıtılmaya başlamasıyla da bir başka çekim nedeni oluşturulduğunu söyleyerek sözlerimi bitirmek isterim. Sadece adlarını söyleyip sıralamaya kalktığımızda dahi zaman alan, sayfalar tutan bu stratejik projelerin, Kağıthaneli ve İstanbullu hemşehrilerimize hayırlı olmasını dileyerek saygılar sunuyorum. Fazlı KILIÇ Kağıthane Belediye Başkanı 5

6 I. GENEL BĠLGĠLER 6

7 A- VĠZYON,, MĠSYON VE ĠLKELER VĠZYONUMUZ; Zamanı hizmete dönüģtüren belediye olmaktır. MĠSYONUMUZ; Evrensel değerlere ve Halkın değerlerine saygılı,adil,geliģime açık bir yönetim anlayıģı ile Kâğıthane halkının yaģam kalitesini artırmak için yerel hizmet sunmaktır. ĠLKELERĠMĠZ; Ġlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaģmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. Ġlkeli davranmak, baģarının ve güvenin temel Ģartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Kağıthane belediyesi, Kağıthane halkına hizmet üretirken aģağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. ÇağdaĢ : Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir. Katılımcı : Belediyeler, devletin vatandaģa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaģlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün geliģimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaģların Ģikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barıģın geliģmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; baģta Kent Konseyleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliģtirerek vatandaģın, Sivil Toplum KuruluĢ ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı Ģekilde belediye çalıģanlarının da Kağıthane ve Kağıthanelilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaģım sergilenecektir. 7

8 Adil : Adalet mülkün temelidir ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve iģlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaģım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. ġeffaf : Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. ġeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye eriģebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir. Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliģtirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalıģmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir. Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak : Tarihi ve doğal miras, bir toplumun hafızasını ve değerlerini oluģturmaktadır. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma-kullanma dengesi içerisinde yaģatmak belediyemizin temel ilkelerindendir. Halkın değerlerine saygılı : Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuģtur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaģım belediyemizce kabul edilemez. 8

9 VatandaĢ odaklı : Kağıthane Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaģ odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaģa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaģ odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı : Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Kağıthane ye nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Hizmette kalite ve süreklilik : Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taģımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karģılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel Ģartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaģ beklentilerini karģılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir. Yenilikçi : GeliĢen ve değiģen dünyamızda insanlarımızın ve Ģehirlerimizin ihtiyaçları hızla değiģmekte ve çeģitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaģabilmesi için değiģime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır. Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyecilik anlayıģı yerine, yeni kamu yönetimi anlayıģını gerçekleģtirmek için gereken değiģimi sağlamayı, yenilikçi yaklaģımları geliģtirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir. Ġlkeli ve kararlı : Belediyemiz kent ve kent halkına hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve kent ve kent halkı için yararlı gördüğü çalıģmalarda da kararlı davranıģ sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir. 9

10 Teknolojiden optimum yararlanmak : Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetiģmiģ personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değiģim ve geliģmelerin yaģandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaģma, bilgiyi paylaģma ve bilgiyi eyleme dönüģtürme becerisini gösterebildikleri oranda baģarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araģtırma faaliyetlerinin yanı sıra baģta biliģim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir. Hizmette güler yüz : Belediyemiz hizmet sunumunda Kağıthane de yaģayan vatandaģları aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Kağıthane li, belediyemizle iliģkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluģlar ile koordinasyon : Kent ve kent halkına hizmet eden kurum ve kuruluģlarla iliģkilerin tesisi, geliģtirilmesi ve koordinasyonun sağlanması belediyemiz ilkelerindendir. Çevreci : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleģme, çevreye duyarlı yönetim yaklaģımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barıģık gerçekleģtirmek belediyemiz ilkelerindendir. Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluğu sağlamayı temel ilkeleri arasında kabul eder. Hesap verebilirlik : ġeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye eriģebilmesinin sağlanmasıdır sayılı Bilgi Edinme Kanunu nda Ģu Ġfadeler yer almaktadır: Gerçek ve tüzel kiģiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluģları, gerçek ve tüzel kiģilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dıģında vermekle yükümlüdür. Belediyelerimiz, Ģeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. VatandaĢ, yetki veren dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaģa karģı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. 10

11 B- YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesi ile 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu nun 7. Maddesi nde belirlenmiģ, yetki ve imtiyazları ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi nde düzenlenmiģtir. Buna göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesi nde Belediyenin görev ve sorumlulukları Ģu Ģekilde belirlenmiģtir. MADDE 14. Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 11

12 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ise; MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri-sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 12

13 m) Ġlçede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayri-sıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, BüyükĢehir ve Ġl merkez Belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde BüyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir 13

14 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu Ġlçe Belediyelerinin görev ve yetkileri Madde: 7 BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. BüyükĢehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran BüyükĢehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayr-i sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. 14

15 C- KAĞITHANE BELEDĠYESĠ NE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1) TARĠHÇE Kağıthane Ġlçesi nin Coğrafi Konumu: Kağıthane, Ġstanbul Ġstanbul il alanı, Marmara havzasının doğu Marmara bölümünde yer alan iki ana peneplen arasına sıkıģmıģ, boğaz ve akarsu vadileriyle parçalanmıģ bir platolar topluluğudur. Ġlde Boğaziçi ile Haliç arasını dolduran platoya Beyoğlu platosu denilmektedir. Platonun her iki yönü aģınım la önemli ölçüde taģınmıģtır. Bu nedenle plato Kağıthane'nin Ġstanbul'daki konumu yöresindeki çukurluklar ve bu çukurlukların bileģmesinden vadiler oluģmuģtur. Kağıthane Bilgiler Beyoğlu platosunun kuzey uzantısıyla, aynı Bağlı olduğu il: Ġstanbul platonun su bölüm çizgisinin batısında yer Yüzölçümü: 16 km 2 almaktadır. Belgrat ormanının bir bölümünün suyunu Nüfus: (2010) 416,515 kiģi toplayan Kağıthane deresi, Kemerburgaz'dan Nüfus yoğunluğu: 26,032 kiģi/km 2 geçerek, Haliç'e dökülür. Havzası büyük olmasına karģın yaz aylarında suyu azalır. Kağıthane deresi Beyoğlu platosunun su bölüm çizgisinin batısında ki suları toplar. Ġlçenin kabaca batı sınırını oluģturan, O-1 (E5)'i O-2 (TEM)'ye bağlayan O-2 bağlantı yolu Mahalle sayısı: Koordinatlar: Belediye baģkanı: Genel ağ sayfası: Fazlı Kılıç kagithane.bel.tr da baģka bir sırtın üzerinde uzanır. Bu sırt aynı zamanda ilçe topraklarındaki ikinci su bölüm çizgisini oluģturur. Sırtın doğusundaki sular Kağıthane deresine, batısındaki sular ise Alibeyköy deresi aracılığıyla Haliç'e akmaktadır. Ġstanbul il alanında vadi oluģumları son derece önemlidir. Ġl topraklarının yüzde 75'i vadilerle parçalanmıģ olan platolarla kaplıdır. Bu vadiler Ġstanbul kentinin üzerine oturduğu, doğal yapıyı oluģturmaktadır. Avrupa yakasında güneye çarpılma nedeniyle su bölüm çizgisi Karadeniz'e çok yakın bir noktadan geçmekte, bu nedenle de vadi geliģimleri Marmara'ya doğru olmaktadır. Boğazda olduğu gibi her iki taraftan bir dizi vadi açılmakta, bu vadi ağının ortasında ise Haliç'in devamı durumundaki Alibeyköy deresi ile Kağıthane deresi vadileri bulunmaktadır. Kağıthane deresi vadisi kentsel alan içinde kalan en önemli vadilerden biridir. Kısaca Kağıthane nin coğrafi yapısı engebeli olup, derelerden ve vadilerden oluģmuģtur. 15

16 Kağıthane Ġlçesi nin Tarihi Kâğıthane köyü, Bizans'taki adı Barbyzes olan derenin kenarına Pissa ismiyle kurulur. Köy ve civarında yapılan çeģitli kazılarda çıkan taģlardan köydeki yerleģimin Roma dönemine uzandığı söylenebilir. Bu bölgeden Roma dönemi mezar taģları çıktığı gibi, derenin Haliç ile birleģtiği ve Alibey deresi ile üçgen bir tepe yaptığı bölgede bir temel kazısı sırasında antik çağa ait büyük bir mabet ortaya çıkarılmıģtır. Söz konusu eserler halen Ġstanbul Arkeoloji Müzesi ndedir. Bizans döneminde burada dere kıyısında kağıt atölyeleri bulunduğu için Osmanlı döneminde adına ''Kağıthane'' denmiģtir. Söz konusu kağıt imalathanelerinin II.Beyazıd dönemine kadar kullanıldığı hatta 2.Beyazıd ın vakfiyesinin yazıldığı ''Ġstanbulin Kağıdı'' isimli kağıdın burada imal edildiği tahmin edilmektedir.evliya Çelebi(1655) zamanına kadar bu atölyelerinin kalıntılarının bulunduğu seyahatnamede belirtilmektedir. Evliya Çelebi, Kağıthane'yi; ''Ġki yüz kadar bağlı evler vardır. Bir de Dâye Hatun'un mübarek camii vardır. Lâtif bir hamamı ve yirmi kadar dükkânı vardır. Kefere zamanında, burada kağıt yapımına mahsus kâgir kubbeli 'Kağıthâne' varmıģ. Hâlâ su dolaplarının biri, Dâye Hatun Camiinin altında görünür. Harab ise de ufak bir tamir ile baruthane olması mümkündür. Bu yerde nehrin iki yakasında, tâ tahta köprüye varıncaya kadar uzanan büyük çınarlar vardır ki, her biri göklere uzanmıģtır.'' tarifiyle aktarmaktadır. 19. yüzyılda eczane, postane gibi yerleri bulunmayan köyde 20. yüzyılın ilk yarısında da ağırlıklı olarak hayvancılık ve yanı sıra tarım yapılmaktadır. Daye Hatun Camii'nin yanında köyün ''Sıbyan Mektebi'' vardır. Ayrıca din dersi verilen bir baģka merkez daha vardır. Mevcut karakolhanesinden baģka 2. Abdülhamid zamanında yapılmıģ bir de süvari karakolu vardır. (ġimdiki Merkez Karakolu) ArĢivlerde çeģitli fotoğrafları bulunan hastanesinden hiç bir iz günümüze kalmamıģtır itibariyle köyün yanından çift hat bir dekovil hattı geçmektedir. 16

17 Köydeki lokomotif durağının ismi ise ''Enver PaĢa Ġstasyonu''dur. Ġstasyonun hemen arkasında Ġttihat Terakki zamanında saraydan dönüģtürülen Küçük Zabit Mektebi nde ise 1970'lere kadar 70. Piyade Alayı bulunmaktadır.''cendereciler'' tabir edilen aile, köyde yaģayan bir grup Rum nüfusla birlikte Kağıthane'nin en eski sakinlerindendir. 20. yüzyılın baģlarında köye Balkan göçmeni aileler yerleģtirilir. Kula'lar ve Yörük'ler diye anılan bu ailelerden baģka 1921 itibariyle ise üç-dört Arnavut aile de Kağıthane'de yaģamaktadır. Ayrıca aynı dönem ''Ġbolar'' tabir edilen yaklaģık 70 kiģilik bir Arnavut aile daha köye yerleģir.yine köy içinde bir Roman mahallesi mevcuttur. Mahalle 1934 te çıkan yangında tamamen yanınca Romanlar köyden ayrılır. Ġki mezarlığı, tespit edilebilen altı çeģmesi, iki ayazması, iki değirmeni, üç bakkalı, bir hamamı vardır. Bunlardan bir kısmı günümüze kadar gelememiģtir. Köy, Ģimdilerde Merkez Mahallesi olarak anılmaktadır. Doğal özellikleri, nedeniyle Kağıthane daha Sadabad bahçeleri geliģmeden de Ġstanbulluların ve Hükümdarların doğa ile bir araya geldikleri yerlerin önde gelenlerindendir. Hükümdarlardan ilk defa Kanuni Sultan Süleyman'ın ilgisini çekmiģ olan Kağıthane, 3. Ahmet devrinde yaptırılan Sadabad Kasrı ile imar edilmeye baģlandı. Eski Kâğıthane'den bugün belli baģlı önemli bir hatıra yoktur. II. Dünya SavaĢı sırasında Çağlayan ve Ġmrahor Kasır'ları yıktırılmıģ, hatta dere içindeki çağlayanı sağlayan oyma mermer kaideler ve eski niģan taģları da sökülmüģ, bugün bir harabe haline gelmiģtir yılları arasında Osmanlı padiģahlarından II. Beyazıt devrinde Cendereci Muhittin zade Vakfı ile kurulan ve açıklandığı Ģekilde devreler geçiren Kağıthane köy ünün ilk nüvesi, antik çağda baģlamıģtır. Halen Belediye Meydanına bakan "Daye Hatun Camii" bu devirden kalmadır. Eski tarihsel yapıyı taģıyan ahģap evlerden birçok örnek halen göze çarpmaktadır Haziran ayında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları ġehzade Mustafa ve ġehzade Mehmet ile ġehzade Selim'in sünnet düğünleri At Meydanı'nda baģlamıģ ve üç hafta devam ettikten sonra Kağıthane sahrasında bir koģu ile sona ermiģtir. Bugün Ġstihkam Okulunun yapıldığı yerde eski kasır yanında günümüze gelmiģ olan "Sadabad Camii" bulunmaktadır. Sadabad bahçe ve mesireleri, Osmanlı-Türk toplumundan doğan bütünleģme özelliklerini ortaya koyan önemli örneklerden birisidir. Nitekim Haliç'e doğru Kağıthane ve Alibey dereleri kıyılarında devletçe parsellenerek, devrin ileri gelenlerine verilen arazide yaptırılan ve sayıları 170'i aģan birbirinden zarif KöĢk ve güzel bahçelerle Kağıthane bir yazlık dinlenme sitesi haline gelmiģti. Halkın kullandığı geniģ mesire çayırlıklarıyla kuģatılan bu kasırlar topluluğu, Sadabad Sarayı ve bahçesiyle birleģerek Haliç'ten Kağıthane köyüne kadar birbirinden güzel bir dizi peyzajı içeren Sübyan Mektebi bir bahçe ve su Ģehri oldu. Böylece 17

18 Osmanlı tarihi içinde peyzaj mimarlığı yönünden kentin belli bir kesimi planlı bir biçimde ve kısa bir zaman süresinde rekreasyon amacıyla geliģtirilmesi gibi bir olgu ile karģılaģmaktayız. Bu geliģmenin olduğu Lale Devri'nde doğa ve bahçe tutkusu sınırlarını aģarak halka kadar ulaģtı. O devirde genel kültürümüzün çeģitleri sanat bölümlerindeki geliģmeler bahçe sanatı da önemli bir yer almıģtır. Kâğıthane 18. yüzyıldan önce de lâleleri ile meģhurdu. Evliya Çelebi buradaki (Lalezar Mesiresi'nde) "Kağıthane Lalesi" ismiyle meģhur laleden bahsederek, "Lale vakti buraya gelenlerin aklı periģan olur" diye yazmıģtır. Kâğıthane 18. yüzyılda 3. Ahmet'in veziri Damat NevĢehirli Ġbrahim PaĢa'nın zamanında Lale Devri ile dillere destan olmuģtur. 28. Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'ten getirdiği Versay(VERSAILLES) bahçe ve köģklerinin planlarına göre, Kağıthane deresi etrafında padiģah ile vezirlere özgü 60 kadar kasır ve köģk yapılmıģ ve kıyılar Karaağaç ile düzenlenmiģtir. Dere kenarları kavak ve çınar ağaçları ile süslenmiģtir. En meģhur Kasır, "Sadabad" olarak anılmaktadır. Derede çağlayanlar yapılmıģ, geceleri kaplumbağalar üzerine mumluk dikilerek Lale bahçeleri arasında Çırağanlar düzenlenmeye baģlanmıģtır. O yıllarda Kâğıthane'yi; lale tarlaları, havuzlar, fıskiyeler ve rengarenk görünen köģkler birbirini tamamlayan unsurlardı. Kâğıthane bahçe ve Kasır'larının öyküleri, halk arasında türlü dedikodulara yol açmıģ, bilhassa eğlencelerin alıp yürümesi hoģnutsuzluklara, eleģtirilere neden olmuģtur. Edebiyata da konu olan bu görünüm ve yapıtlar Patrona Halil Ġsyanı'nda tamamen yok edilmiģtir. Kâğıthane eğlence mevsiminin zamanı Ġlkbahardı. Hıdrellezden itibaren halk kayıklarla, arabalarla tatil günlerinde bu yöreyi doldururdu. Kağıthane, birçok toplantıların yapıldığı, resmi ziyaretlerin, düğünlerin düzenlendiği bir yerdi yılında Alemdar Mustafa PaĢa'nın davet ettiği Ġmparatorluk Ayan ve eģrafı, Kağıthane de toplanarak meģhur "Senedi-i Ġttifak"ı düzenlemiģlerdir. Patrona Halil isyanı ile bir enkaz haline gelen Sadabad Kasırları ve bahçelerinin küçük bir bölümü 3. Ahmet'ten sonraki Hükümdarlar 1. Mahmut ve 3. Selim zamanında onarıldı. Fakat hiçbir zaman Lale devrindeki yapı ve ruh olgunluğuna eriģmedi. 2. Mahmut tarafından aynı saray yeni baģtan yapıldı.sultan Abdülaziz zamanındada yeni baģtan üçüncü defa inģa 18

19 edildi."çağlayan Kasrı" olarak adlandırılan son Sadabad Sarayı 1943 de yıkılarak yerine 1952 de askeri okul inģa edildi. Bugün ünlü bahçesinin en önemli özelliklerinden biri olan mermer kaplı kanal ve çağlayanları yapan mermer kaske ve kaselerden birkaç parça kalmıģtır. Doğal bir çayırlık olan Kağıthane vadi tabanı su kıyısı ve bitki örtüsünün de, bir kordon gibi dere boylarını takip etmesi ile ortaya çıkan bir görünümdeydi. Gürgen, çınar, kızılağaç, söğüt, ardıç ağaçlıklarının doğal olarak kümelenmiģ vadiyi kuģatan dik sırtlar ve tepeler maki ve benzer bitki örtüsü ile kaplı idi. Bodur, yaprağını dökmeyen meģe, yabani sakız, funda, defne, ladin, kocayemiģ, katır tırnağı, ateģ dikeni, erguvan vb. çoğunluğunu her dem yeģil makiler teģkil ettiği bu gümrah dokuya yer yer Belgrat ormanlarının uzantısını oluģturan yapraklı orman ağaçları hatırlatılırdı. Kağıthane ve Alibeyköy mesireleri 3. Ahmet devrine kadar halkın ilgi gösterdiği birer dinlenme ve eğlence arenalarıydı. 1717'de Sadrazam Ġbrahim paģa tarafından verilen bir kır Ģöleninden sonra, bir harikulade güzel vadi, 3. Ahmet'in özel ilgisini çekmiģtir. 17. yüzyıl ortalarında yaģamıģ Evliya Çelebi'nin kaydettiğine nazaran, Kağıthane mesiresi Arap, Acem, Hint, Yemen ve HabeĢ yani Afrika ve Asya seyyahları arasında emsalsiz bir mesire yeriydi. Hatta bazı kimseler Kağıthane deresine giderek yüzerler idi. Tarihsel perspektif içinde Kağıthane bahçe ve mesirelerindeki rekreasyon türleri, devrin toplumsal ve kültürel özelliklerini yansıtır. Kağıthane, Sadabad ve diğer Kasır'ların yapılması ve buranın gözde bir dinlenme yeri olmasından sonra Hükümdar ve Devlet büyüklerinin yeni saray' da baģladıkları (Çırağan eğlenceleri), buraya aktarılmıģ oldu. Kağıthane'deki Baruthane ise çok daha eskilere 2. Beyazıt döneminde kurulmuģ; Kanuni döneminde Kagir'e çevrilmiģ ve üzeri kurģunla kaplanmıģtır. Baruthane, 1. Ġbrahim dönemine kadar üretimini sürdürmüģtür Nüfus sayımı ile nüfusu olan Kağıthane'de geliģme 1955 yılından sonra baģlamıģtır. 1 Mart 1963 tarihine kadar köy muhtarlığı ile yönetilmiģ, mezbahanın Kuzey Batısındaki Pırnala semtinde (Kemerburgaz yolu) üzerinde geliģmeler baģlamıģtır. 1953'te bir dernek kararıyla Çağlayan ve Hürriyet mahalleleri kurularak, 1934 yılında oluģan yangında evi yananlara dağıtılmıģtır. Önce 45 haneyle baģlayan yerleģme zamanla çoğalmıģ ve 1960 yılından önce Ġstanbul'da giriģilen geniģ çaptaki, imar hareketlerinden çeģitli yol kamulaģtırılmaları nedeni ile Gültepe, Harmantepe, Çeliktepe ve Ortabayır semtlerinde Ġstanbul mesken ve planlama Genel Müdürlüğü tarafından halka yer verilmiģ ve böylece bu mahallelerin nüvesi atılmıģtır. 19

20 Kağıthane Belediye sınırları içinde yerleģme merkezde baģlamıģsa da burada fazla geliģme göstermeden Çağlayan, Çeliktepe ve devamı olan Sanayi Mahallesi sırtlarında yoğun bir Ģekilde yerleģmeler baģlamıģtır. Kağıthane ilçesi bugün 19 mahalleden ibarettir i. Kağıthane Ġlçesi nin Nüfusu 20.yy.ın baģlarına kadar mesire ve eğlence yeri olarak önemini koruyan ve her dönem askeri tesislerin bulunduğu bu yöre 1940'larda harabe halindeki köģk ve kasırların yıktırılmasından sonra askeri bölge haline gelmiģtir. 1937'de hazırlanan prost planı ve 1950 sonrasındaki diğer kentsel planlama çalıģmaları haliç kıyılarını ağır ve orta sanayi kuruluģlarına açarak ilçeyi sanayi merkezi haline getirmiģtir. buna bağlı olarak 1955'te nüfusu 5000'i bile 20

21 bulmayan Kağıthane kısa zamanda diğer illerden gelen göç dalgaları ile beslenerek hızla nüfuslanmıģ, "gecekondu" tarzında evler inģa edilmiģ, bina yoğunluğu artmıģtır. nüfus artıģında bir diğer önemli etken de 1. ve 2. boğaz köprülerinin açılmasıdır. artan nüfus nedeniyle ilçe 1987 yılında ġiģli belediyesinden ayrılarak müstakil bir belediye olmuģtur yılına gelindiğinde Kağıthane ilçesinin nüfusu 'e yakındı.bugün ise Kağıthane'de kiģi(2010 TÜĠK verisi) yaģamaktadır.ġlçe nüfusunun 2010 yılı verilerine göre i Erkek si Kadındır. Nüfusun çoğunluğu Anadolu dan gelen insanlardan oluģmaktadır. Kağıthane nüfus kütüklerinde kayıtlı sayısı kiģidir. Ġlçe nüfusunun büyük bir kısmını çalıģmaya gelen insanlar (daha çok Karadeniz, Doğu, Orta ve Güneydoğu Anadolu dan gelen insanlar) oluģturmaktadır.. GeliĢimi Kağıthane Ġlçesi nin Siyasi Sınırları ve KAĞITHANE İLÇESİ Kağıthane, Türkiye'nin en önemli kenti olan ve yer küre üzerindeki yeri açısından da kuģkusuz YILLAR NÜFUS SAYISI NÜFUS ARTIŞ ORANI Dünyanın önemli noktalarından biri sayılan Ġstanbul'un ilçelerinden biridir. Kağıthane Karadeniz'i Marmara denizine birleģtiren ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran yer yüzünün önemli sularından biri Ġstanbul boğazının batısında, Avrupa yakasında bulunmaktadır. Kağıthane ilçe alanı siyasi bakımdan, kuzey Doğusunda BeĢiktaĢ ilçesine bağlı Levent sırtları, batısında Eyüp ilçesine bağlı Alibeyköy semti, kuzeyinde ġiģli ilçesine bağlı Ayazağa köyü, güneyinde Silahtarağa semtleri ve güney batısında Beyoğlu ile çevrilidir. Ġstanbul'un geç dönem yerleģimlerinden olan Kağıthane ilçesi Ġstanbul'un ġiģli ilçesine bağlı bir mahalle iken, 1 Mart 1963 tarihinde Kağıthane Belediyesi kurulmuģ, ġiģli ilçesi Belediyesinin bir ,54% ,50% ,15% ,51% ,88% ,11% ,42% ,62% ,70% ,92% ,74% ,91% ,83% ,14% ,74% ,32% ,65% 21

22 Ģubesi olarak hizmet vermiģtir Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı Kanunla ġiģli ilçesinden ayrılarak müstakil bir ilçe olarak kurulmuģtur. KAĞITHANE İLÇESİ NÜFUS GELİŞİMİ 8 Ağustos 1988 tarihinde Kaymakamlığın ve diğer resmi dairelerin kurulması ile hizmet vermeye baģlamıģtır. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahalli Ġdareler Seçimleri ile Belediye BaĢkanlığı oluģturulmuģtur. 2) TEġKĠLAT YAPISI Kağıthane belediyesi, 37 meclis üyesi ve 5 BaĢkan Yardımcısının bulunduğu belediyemiz 19 adet müdürlükten oluģan teģkilat yapısı ile hizmetlerini sürdürmektedir. Organizasyon yapısı yapılan son değiģiklikler ile daha da etkinleģtirilmiģtir. Kağıthane Belediyesinin teģkilat yapısı aģağıdaki Ģekilde belirtildiği gibidir. 22

23 BELEDĠYE MECLĠSĠ FAZLI KILIÇ BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE ENCÜMENĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ DENETÇĠLER TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MEVLÜT ÖZTEKĠN BAġKAN YARDIMCISI ÖMER KIR BAġKAN YARDIMCISI M.OĞUZ TOKTEKĠN BAġKAN YARDIMCISI HASAN ÇAKIR BAġKAN YARDIMCISI KEMAL ÇAVUġ BAġKAN YARDIMCISI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDRÜLÜĞÜ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 23

24 KAĞITHANE BELEDĠYESĠ MECLĠS ÜYELERĠ ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ Adem HANEDAR Ġbrahim BULUT Selim AKGÜN Mevlüt ÖZTEKĠN Metin ÖZDEMĠR Nazmi TORO Aysan Algan HINÇALAN Zikri TORLAK Metin OSMANOĞLU Vahittin MERCAN Gürsel BALAHORLU Mustafa KAYA Yalçın AYATA Fehim TAġKIN Gültekin ERDEM Derya UZUNBOY 24

25 Ali GÜLER M.Oğuz TOKTEKĠN Mevlüt KAPLAN Mustafa BĠLGĠN Tahir PARS Yusuf AĞIR Yusuf KARACA Kemal ÇAVUġ Meryem KARAKÖSE Suat KOÇ Ömer TÜFEKCĠ CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ Mahmut CAN Hüseyin DEMĠR Mustafa Oktay AKSU Yıldız AKIN 25

26 Ali Haydar ELGAZ Ergün KELEġ Recep VARIġLI ġükrü ÖZOĞUL MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ Yüksel KARAKAYA Soner ÇATALBAġ 3) YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Belediyemizin yönetim ve iç kontrol sistemi aģağıdaki unsurlardan oluģmaktadır. 1- Genel yönetim ve iç kontrolü Belediye BaĢkanı sağlar. Bu kapsamda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi gereği Belediye BaĢkanımız; a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare eder, belediyenin hak ve menfaatlerini korur. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetir, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular, izler ve değerlendirir, bunlarla ilgili raporları meclise sunar. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare eder. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip eder, tahsil ettirir. 26

27 h) Meclis ve encümen kararlarını uygular. i) Bütçeyi uygular, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay verir. j) Belediye personelin atamasını yapar. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetler. Böylece Üst yönetici olarak, doğrudan sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin kurulması ve iģleyiģini genel olarak sağlar. 2- Rutin iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaģmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleģmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Birim Müdürlerinin faaliyetlerini ilgili BaĢkan Yardımcıları denetler. Birim Müdürleri kendi iç kontrolünü sağlar. Ayrıca belediyemizde her personelin rutin iç kontrol sorumluluğu bulunur. Rutin iç kontrolü oluģturan unsurlar aģağıda sıralanmıģtır; Yetkilendirme ve Onaylama: Uygulanan tüm karar ve iģlemler sorumlu kiģinin yetkilendirmesi veya onayını taģımalıdır. Yetkilendirme sınırları açıkça belirlenmiģ olmalıdır. Bu konudaki çalıģmalara kurumsal geliģimimizin sürekliliği için tüm birimlerimizde özen gösterilmektedir. Kağıt üzerinde yazılı yetkilendirme ve onaylamaların yanı sıra; özellikle iģin sıklığından dolayı çoğu zaman sözlü yetkilendirme ve onaylamada kalan çok sayıda iģlem elektronik yetkilendirme ve onaylama yaygınlaģtıkça, belediye bünyesinde kayıtlı çalıģma oranı yükselirken, ölçülemeyen bir çok iģlem ölçülebilir hale gelecek ve bu alanlara yeni performans ölçütleri koyma imkanı doğacaktır Organizasyon: Belediyenin faaliyetlerine iliģkin olarak sorumlulukların belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sonuçların raporlanmasını gösteren bir yönetim planı olmalıdır. Yetki ve sorumluluk devirleri açık bir Ģekilde yer almalıdır. Görev ve çalıģma yönetmeliğinde Birim müdürlerinin yetki ve sorumluluklarının çerçevesi çizilmiģtir. Buna göre Birim Müdürleri Belediyenin misyon, vizyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun bir Ģekilde birimini yönetmekten sorumludur. Birim Müdürleri Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleģtirilmesinden sorumludur. Görev Ayrılığı: Bir kiģinin bir iģlemi baģlatması, uygulaması ve kaydetmesinin mümkün olmaması gerekir. Bir kurumda görev ayrılığı ilkesinin uygulanmasını demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığı ilkesine benzetebiliriz. Bu ilkenin ortaya çıkaracağı en önemli sonuç, kurum içinde manipülasyon ve hataların oluģma riskini asgariye indirmesidir. Bu itibarla onaylama, uygulama, kayıt altına alma ve belgeleri koruma fonksiyonları birbirinden ayrılmalıdır. Ġç denetim ve mali kontrol yapanlar yönetimin günlük faaliyet ve iģlemlerine dahil olmamalıdır. 27

28 Personel: Personelin görevini yerine getirebilecek nitelikte olmasını sağlayacak prosedürler olmalıdır. Herhangi bir sistemin uygun bir Ģekilde iģlemesi, sistemi yürüteceklerin gerekli yetkinlik ve dürüstlükte olmasına bağlıdır. Personelin niteliği, seçilmesi, eğitimi, kiģiliği, kontrol sisteminin kurulmasında büyük önem taģır. Bu iç kontrol Ģekli Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sorumlu olduğu bir alandır. Gözetim: Ġç kontrol sistemi, günlük iģlemlerin ve bunların kaydının yetkili bir kiģi tarafından gözetilmesini de kapsamaktadır. Bu konudaki sorumluluk tüm birimleri kapsamaktadır. Fiziki Kontrol: Bu kontroller esas itibariyle varlıkların korunması ve bu varlıklara sadece yetkili kiģilerin eriģimini sağlayan güvenlik önlemleriyle ilgilidir..3- Ġdari Ġç kontrol sisteminin stratejik plan, performans ve mali boyutunun da idareler tarafından kurulması ve iģletilmesi gerekmektedir. Kağıthane Belediyesinin yapısına baktığımızda bu sistemi kurma sorumluluğu konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü öne çıktığı görülmektedir. Sistemin mali tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap ĠĢleri Servisi sorumlu iken, diğer kısımların sorumlusu Strateji GeliĢtirme Servisidir. Ġç kontrolün stratejik plan, performans ve mali boyutunu oluģturan unsurlar aģağıdaki gibidir. Kayıt Kontrolleri: Bu kontroller belgelere doğrudan ve dolaylı olarak ulaģmayı kapsar. Kağıt belgeler her birimi arģivlerinde saklanır. Kağıt belgelerin kontrolü biçim esasları bakımından Yazı ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Elektronik belgeler ise genel olarak kullanılan programlarla iliģkilidir. Belediye tarafından kullanılan E- Belediyecilik otomasyon programlarında, kimlerin hangi bilgilere ulaģacağını belirlenir. Strateji GeliĢtirme Servisi ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, Birimlerin belirlediği yetkilendirme çerçevesinde ilgili kiģilere Ģifre verir. Böylece elektronik kayıtlara eriģim kontrol altında tutulmuģ olur. Kurumun Performans verilerinin kaydedildiği bu ortamlardaki verilerin güvenilirliği Strateji GeliĢtirme Sevisi tarafından yapılan karģılaģtırmalar ile teyit edilir. Muhasebe: Kaydetme fonksiyonu kapsamındaki bu kontroller; iģlemlerin yetkili kiģiler tarafından doğru bir Ģekilde yürütülmesi ve kaydedilmesinin kontrolüdür. Bunlar kayıtlardaki hesaplamaların doğruluğunu, toplamların kontrolünü, iģlem sonrası kontrolleri, hesap bakiyelerinin uyumunu ve muhasebeleģtirme için gerekli belgelerin mevcudiyetinin kontrolünü kapsar.bu konuda belediyenin her bir harcama birimi sorumlu olduğu gibi, en önemli sorumluluk Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap ĠĢleri Servisinindir. 28

29 Ön mali kontrol iģlemleri: Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliģkin malî karar ve iģlemlerinin; belediyenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü ifade eder. Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap ĠĢleri Servisi tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve iģlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriģilmesi, iģ ve iģlemlerin gerçekleģtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluģur. Belediye, kaynaklarının amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması belediyenin sorumluluğundadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap ĠĢleri Servisi, Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön mali kontrol iģlemlerini yürütür. Bu konuda yapılacak düzenlemelerde ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve iģlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir.yapılan ön mali kontrolün sonucu, ilgili harcama birimine yazılı görüģ vermek veya dayanak belge üzerine Ģerh düģülmek suretiyle bildirilir. Ön mali kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüģün ilgili mali iģleme iliģkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler Müdürlüğü Hesap ĠĢleri Servisi tarafından ön mali kontrol sonucunda uygun görüģ verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleģtirilen iģlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıt iç ve dıģ denetim sırasında denetçilere de sunulur. Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koģullarda meydana gelen değiģiklikler dikkate alınarak gerçekleģtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ġdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaģmak için iç ve dıģ nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Stratejik plan uygulaması 2007 yıl baģı itibariyle uygulamaya baģlandığından süreç içinde yapılacak risk değerlendirmesi Strateji GeliĢtirme Servisi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kontrolleri: Bu kontroller, sistemin günlük rutin iģleyiģinin dıģında, yönetim tarafından yapılan kontrollerdir. Bu kontrol türü, yönetimin genel gözetim kontrollerini, yönetim hesaplarının gözden geçirilmesini ve bütçe ile karģılaģtırılmasını, iç denetim fonksiyonunu, özel gözden geçirme usullerini kapsar. 29

30 4- Belediyemizde yapılan iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans denetimleri kapsayacak Ģekilde iç ve dıģ denetimler yapılır Sayılı Belediye Kanunu na Göre Belediyelerin Denetimi; Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54) Belediyelerde iç ve dıģ denetim yapılır. Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. Ġç ve dıģ denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55) Ayrıca Belediyemizin mali konular dıģında kalan diğer idari iģlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediye Meclisi üyelerinden oluģan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iģ ve iģlemleri denetleyerek, Belediye Meclisi ne bir rapor halinde sunar. TeftiĢ Kurulu Müdürlüğümüz ise, 1. Bütün birimlerin mevzuat hükümlerine uyup uymadıklarını yönetmelik çerçevesinde araģtırır. 2. Belediye BaĢkanlık Makamının, Olur ları ile tüm birimlerin ve iģtiraklerinin her türlü inceleme, araģtırma, soruģturma ve teftiģlerini yapar. 3. Hakkında ihbar ve Ģikayet olan personel ile ilgili BaĢkan Olur u ile inceleme ve soruģturma yapar. 4. Amaca ulaģmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye yol gösterecek Ģekilde alternatif çözüm yollarından en tutarlı olanını seçerek teklif etmek. 5. BaĢkanlık Makamının emir, yönetim ve denetiminde belediye bünyesindeki müdürlük, teģekkül, müessese, Ģirket ve tesislerin her türlü iģ ve iģlemlerini, yıllık çalıģma programları çerçevesinde teftiģ eder, araģtırır ve inceler. 30

31 4) BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Belediyemizde vatandaģ odaklı hizmet anlayıģı esas alınarak, teknolojik geliģmeler yakından takip edilip, hem çalıģanlar hem de vatandaģlar açısından zaman tasarrufu sağlamak için e-belediye uygulamaları geliģtirilmiģtir. Kente iliģkin verilerin güncel teknolojiye dayalı, biliģim teknolojileri destekli çalıģmalarla yönetilerek, bu verilerden kent ve toplum yararına çeģitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir Ģekilde vatandaģın hizmetine sunulması ile katılımcılık,ģeffaflık,vatandaģ odaklılık ve hesap verebilirlik sağlanmıģ olup toplam kalite yönetimi ilkesi ile hizmet verilmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin hızlı ve verimli olarak bir noktadan verilebilmesi amacıyla kurulmuģ olan Kentli ĠletiĢim Servisi ve HaberleĢme Merkezi hizmetlerini, güler yüz ve vatandaģ memnuniyeti çerçevesinde yerine getirmektedir. Belediyemizin teknik birimlerinde unicad, netcad, autocad ve probina uygulama programları kullanılmaktadır. Belediyemiz genelinde kent bilgi sistemi otomasyonu kullanılarak birimler arası koordinasyon sağlanarak evrak takibi ve raporlama kolay bir Ģekilde yapılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları ile sayısallaģtırılan haritalar üzerinde hizmete daha kolay ulaģım daha hızlı güncelleme ve arģivleme sağlanarak verimlilik arttırılmıģtır. KAĞITHANE BELEDİYESİ BİLİŞİM ALTAPI ENVANTERİ

32 5) İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR A) ĠNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde 224 memur,97 iģçi ve 20 SözleĢmeli Memur olmak üzere toplam 341 personel çalıģmaktadır. Personelin sınıf, cinsiyet ve eğitim dağılımı aģağıdaki tablolarda belirtilmiģtir. KAĞITHANE BELEDĠYESĠ PERSONEL KADRO DURUMU KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM MEMUR SÖZLEġMELĠ MEMUR ĠġÇĠ GENEL TOPLAM KAĞITHANE BELEDİYESİ PERSONEL GRAFİĞİ MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR İŞÇİ KADIN ERKEK 32

33 KAĞITHANE BELEDĠYESĠ PERSONEL YAġ DAĞILIMI YAġ MEMUR-SÖZLEġMELĠ MEMUR ĠġÇĠ TOPLAM TOPLAM PERSONEL YAŞ DAĞILIM GRAFİĞİ MEMUR- SÖZLEŞMELİ MEMUR İŞÇİ 33

34 KAĞITHANE BELEDĠYESĠ PERSONEL EĞĠTĠM DURUMU EĞĠTĠM SÖZLEġMELĠ MEMUR ĠġÇĠ DURUMU MEMUR TOPLAM ĠLKOKUL ORTAOKUL LĠSE ÖN LĠSANS LĠSANS YÜKSEK LĠSANS TOPLAM PERSONEL EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ YÜKSEK LİSANS 1% İLKOKUL 13% LİSANS 32% ORTAOKUL 6% ÖN LİSANS 11% LİSE 37% 34

35 MEMUR PERSONEL KADRO DURUMU NO BELEDĠYEDE BULUNAN MEMUR SINIFLARI KADRO SAYISI ÇALIġAN MEMUR SAYISI 1 Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 6 3 TOPLAM PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 6 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 27 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 16 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 42 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 25 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜDÜRLÜĞÜ 8 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 15 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 9 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 15 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 16 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 11 SAĞLIK İLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 43 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 4 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 61 TOPLAM

36 B) FĠZĠKĠ KAYNAKLAR Belediyemizin idari yönetimi ile hizmet birimleri iki katlı merkez bina içinde yer almaktadır AĢağıdaki tablolarda belediyemize ait gayrimenkul ve motorlu taģıtlara ait genel bilgiler yer almaktadır. KAĞITHANE BELEDİYESİ GAYRİMENKUL TABLOSU SIRA NO MÜLK CĠNSĠ SAYI(Adet) ALAN(m²) 1 ARSA HĠZMET BĠNASI KÜLTÜR MERKEZĠ LOJMAN Kafe,Çay bahçesi ARAÇ VE Ġġ MAKĠNALARININ DURUMU S. NO CĠNSĠ RESMĠ KĠRALIK TOPLAM 1 Binek araç Ambulans Kamyonet Panelvan (Anons aracı) Minibüs Otobüs Çekici Su Tankeri Kamyon Sepetli Araç Asfalt yama aracı (Robot) Yükleyici Loader Greyder Lastikli Kanal Kazıcı Asfalt Silindiri Kompresör 2-2 TOPLAM

37 6) SUNULAN HĠZMETLER Kağıthane Belediyesince yürütülen hizmetler ana gruplar halinde sınıflandırılarak aģağıda listelenmiģtir. Emlak Ġstimlak Hizmetleri a) ÇeĢitli kanunlarla tapu almaya hak kazanan kiģilere tapularının verilmesi iģlemlerinin yapılması b) Kağıthane sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı parsellerin belediye adına devir ve hak sahiplerine tapularının verilmesi iģlemlerinin yapılması c) Ġpotekli olarak tapularını almıģ kiģilere ait taģınmazların ipotek ve takyitlerinin terkin iģlemlerinin yapılması d) Ġmar Uygulaması sonucunda ipotek konmuģ olan parsellerin ipotek terkin iģlemlerinin yapılması e) Belediye mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taģınmazların kiralama veya baģka bir kamu kuruluģuna bedelsiz tahsis iģlemlerinin yapılması f) KamulaĢtırılmasına karar verilen taģınmazların kamulaģtırma iģlemlerinin yapılması g) Yol fazlalıkları veya Ģahıs ile hisseli taģınmazların satıģ iģlemlerinin yapılması h) Belediye mülkiyetinde olduğu halde tapu tahsis belgesi olmayan taģınmazlar için ecri misil uygulamalarının yapılası i) Belediye Mülkiyetinde olup da Ġmar Affı Yasası kapsamına girmeyen taģınmazların, satıģ iģlemlerinin yürütülmesi j) Ġmar Planlarında yeģil alan veya güzergahlarında kalan vatandaģlara enkaz bedeli ve yer tahsisi iģlemlerini yapmak k) Belediyeye ait lojman ve sosyal tesislerin tahsis iģlemleri yaparak bakım ve onarımlarının sağlaması l) Belediye taģınmazları ile ilgili satın alma, satma, kiraya verme, kiralama, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi gibi iģlemlerin yapılması m) Belediye emlakinin değerlendirilmesi, korunması, en karlı Ģekilde isletilmesi ve imar tescillerinin yapılması konularında diğer birimlerle koordinasyonun sağlaması n) Her türlü taģınmazın alım ve satım iģlemlerinin yapması, o) Mevcut imar planları gereği yol ve yeģil alan için ayrılan hazine arazilerinin Ġmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin iģlemlerinin yapması p) BüyükĢehir Belediyesi ile koordineli olarak, kentsel dönüģüm projeleri kapsamında yer alan taģınmazların devir ve tahsis iģlemlerinin yerine getirilmesi 37

38 Fen ĠĢleri Hizmetleri a) Bedeli Belediye tarafından karģılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düģünülen her türlü iģin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keģiflerini hazırlamak, b) Belediyenin yapı ve inģaat programını hazırlamak, c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediģ ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm iģlemleri takip ederek sonuçlandırmak, d) Ġhale edilmiģ iģlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, e) Kat karģılığı veya Yap-ĠĢlet-Devret metodu ile yaptırılan iģlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün iģlemleri yerine getirmek, f) BaĢkanlık makamınca yapılması istenen iģlere ait her türlü etüt, plan, proje, keģif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak, g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak, h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve trotuar çalıģmalarını yapmak veya yaptırmak, i) Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak k) Teknik konularda baģkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danıģmanlık yapmak Strateji GeliĢtirme Hizmetleri a) Gelirler Servisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesinde zikredilen ; 1) Kanunlarla gösterilen belediye vergi,resim,harç ve katılma payları 2) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay 3) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler 4) TaĢınır ve taģınmaz malların kira, satıģ ve baģka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler 5) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karģılığı ücretler 6) Faiz ve ceza gelirleri 7) BağıĢlar 8) Her türlü giriģim,iģtirak ve faaliyetler karģılığı sağlanacak gelirler 9) Diğer gelir maddelerdeki gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. b) Mali Hizmetler ile koordineli çalıģarak belediye gelir bütçesini hazırlamak. 38

39 c) Belediyenin yıllık gelir tarifesini hazırlamak. d) Aylık olarak Belediyenin gelirlerini tablo haline getirmek. e) Belediyenin her türlü alacağını kanunların vermiģ olduğu yetkiler çerçevesinde takip ve tahsil etmek. f) Toplanan paraların belediye adına açılan banka hesaplarına yatırmak. g) Tahsili gerçekleģmemiģ gelirlerin takibini yapmak ve tahsili için yasal yollara baģvurmak, h) Veznedar ve tahsildar gibi sayman adına ve hesabına geçici olarak değerleri almaya ve sarf etmeye yetkili olan saymanlık mutemetlerine ait hesapları takip etmek ve denetlemek, i) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. j) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. k) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. l) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. m) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. n) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak. o) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve hizmet kalitesi standartlarını geliģtirmek. p) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak. q) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. r) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak. s) Üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 39

40 Mali Hizmetler a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve Tüzüğü, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Ġhale Kanununun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve SayıĢtay Kanunu hükümlerinin, her yıl çıkarılan Devlet Bütçe Kanunlarının ve diğer ilgili mevzuatın belediye iģ ve iģlemlerinde uygulanmasını sağlamak b) Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlamak c) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek d) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak f) Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak, g) Bankalar nezdinde hesap ekstrelerinin kontrolünü sağlamak, h) Destek Hizmetleri ve Emlak Ġstimlak Müdürlükleri ile koordineli olarak, belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek i) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlamak j) Tahvil, bono ve kıymetli kağıtların hesaplarını tutmak, k) Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve birim müdürlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak l) Ġhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade iģlemlerini yapmak, m) Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergilerin yasal süresinde ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak n) Bütçe harcama kalemleri arasında aktarma kararlarını yerine getirmek. o) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek p) Mali konularda belediye baģkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak 40

41 Hukuk ĠĢleri Hizmetleri a) Belediye BaĢkanı adına adli, idari ve askeri Yargı mercilerinde, Hakemler, icra Daireleri ve noterlerde vb. müesseslerde Hukuk ĠĢleri Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel KiĢiliğini temsil etmek, Dava açmak, Açılan Davalarda gerekli savunmaları yapmak ve davaları sonuçlandırmak. b) Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullanmak, Belediye BaĢkanı adına ve onun onayı ile her türlü yetkiyi kullanmak c) Ġcra iģlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. d) Adli idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye BaĢkanlığı adına tebellüğ ederek gereğini yapmak. e) Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki iģlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için baģkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye BaĢkanı adına yapılması gereken iģlemleri belirtmek. f) BaĢkanlık katı veya daire müdürlüklerinin tereddüde düģtükleri hukuksal sorunlar hakkında danıģma niteliğinde hukuki görüģ bildirmek, bu suretle Kağıthane Belediyesi kamu tüzel kiģiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde çözüm getirmek. g) DeğiĢen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat değiģiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akıģını sağlamak Destek ĠĢleri Hizmetleri a) Belediyenin demirbaģ ihtiyaçlarını temin etmek, kayıtlarını tutarak birimlere dağıtımını sağlamak, b) Belediyenin orta ve küçük ölçekli mal ve hizmet alımı iģlemlerini hazırlamak ve tamamlamak, c) Belediye birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kırtasiye, yakıt ve temizlik gibi sarf malzemelerini temin etmek ve kullanıma sunmak, d) Belediye birimlerinin kullanımına sunulacak malzemelere iliģkin ambar oluģturmak, e) Belediye hizmetlerinin aksamaması için bina ve birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleģme gibi destek sistemlerini kullanılabilir durumda tutmak ve gerektiğinde tamiratını yapmak ya da yaptırmak, f) Belediye hizmet birimlerinin bakım ve temizliğini sağlamak, g) Belediye birimlerinin su, elektrik, telefon gibi düzenli ödeme faturalarını takip etmek ve 41

42 ödenmesi için Mali ĠĢler Müdürlüğü ne göndermek, h) Belediye tarafından düzenlenen açılıģ ve toplantı gibi organizasyonlarda gerekli alt yapının hazırlanmasını ve bu amaçla ilgili birimlerden gelen taleplerin karģılanmasını sağlamak i) Belediye hizmet araçlarının göreve hazır tutmak, istek üzerine kurum içi veya dıģında görevlendirmek ve Ģoför ihtiyacını karģılamak. j) Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü makam, iģ araçları ile makinelerin bakımlarını ve arızalarının tamirini sağlamak k) TaĢınır ve taģınmaz mal kayıtlarını tutmak. l) Belediye personelinin yemek ve servis ihtiyaçlarının karģılanmasını sağlamak m) Belediyeye ait bina ve diğer taģınır ve taģınmaz malların korunması ve güvenliğini sağlamak n) Belediye baģkanı ve gerek görülen diğer belediye elemanlarına yönelik koruma hizmetlerini sağlamak Ġmar ve ġehircilik Hizmetleri a) ġahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak imar durumu belgesi düzenlemek b) Kağıthane sınırları içerisinde yasalara uygun inģaat yapılaģmasını sağlamak c) Müelliflerce hazırlanan projelerin, müdürlüğe ibraz aģamasında gerekli tescil iģlemlerinin yapılmasını sağlamak d) Mimari proje tasdik aģamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrolünü yapmak e) Mimar projelerin mer i mevzuata göre uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak. f) Statik büroya ibraz edilen projelerin mer i mevzuata göre incelemesini yapmak ve onaylamak. g) Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerinden sonra yapı ruhsatı tanzimine esas olan evrakların teminini müteakip yapı ruhsatını düzenlemek. h) ĠnĢaatları verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünü sağlayarak gerekli vizelerini yaptırmak i) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer i mevzuat hükümlerini uygulamak. j) Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanan yapıların kontrolü sonucu yapı kullanma (iskan) izin belgesi düzenlemek k) Yazılı Sözlü veya iletiģim yolu ile gelen Ģikayetleri değerlendirmek. l) Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında ilgili kanun hükümlerince yasal iģlemleri yapmak. m) Ġmar planları ve Belediye mevzuatı doğrultusunda tevhid, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas-sınır düzeltme iģlemlerine iliģkin belgeleri Belediye encümenine arz etmek. 42

43 n) Lüzumu halinde ve kat irtifakı kurulmak üzere proje sureti onayı yapmak. o) Kağıthane nin zemin durumunu inceleyerek ve uygun yapı sistemin planlamasında planlama servisine yardımcı olmak, p) Ġmar planı tadilat taleplerinin incelenerek gerekli iģlemlerin yapılması q) Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak Ġmar Konularında bilgi vermek, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri a) Personel hareketlerini Ġzleyerek, belediyenin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalıģmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak b) Belediye personeliyle ilgili atama, terfi, ücret, emeklilik, nakil, sicil, disiplin ve benzeri özlük iģlemlerini yürütmek, c) Belediye teģkilatının personel eğitim planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer müdürlükler ile koordinasyonu sağlamak, d) Belediye personelinin iģ yapma ve bireysel kapasitelerinin artırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, e) Toplu iģ sözleģmeleri ile, iģçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili iģlemleri yürütmek, f) Belediyede kalite yönetimi çalıģmalarını yürütmek ve izlemek g) Belediye çalıģanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik programlar yapmak h) Belediye çalıģanlarının performans ölçümü faaliyetlerini koordine etmek. Kültür ve Sosyal ĠĢler Hizmetleri a) Belediye nin vizyon ve ilkelerine uygun olarak, belediyenin kültürel ve sosyal etkinliklerini değiģen koģullara uygun bir Ģekilde, seçenekli olarak belirleyip baģkanlık onayına sunmak, onaylanmıģ eğitim ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak. b) Kültürel ve sosyal faaliyetler için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, c) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek. d) Kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için BüyükĢehir Belediyesi ile koordineli olarak, kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak ve değerlendirmek. 43

44 e) Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeģitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaģmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluģmasını sağlamak. f) Gençlerin fizik ve ruh sağlığını güçlendirmek, yeteneklerini geliģtirmek için her türlü spor tesisinden yararlanmalarını, spor etkinliklerine katılmalarını sağlamak ve bunun için tesisler kurmak ve iģletmek. g) Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaģlı vatandaģlara ve özürlülere yardım amacı ile barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliģtirmek ve uygulamak, h) Gelir seviyesi yetersiz ailelerin çocuklarına burs imkanı sağlamak i) Kentin sosyal dokusunu inceleyerek, sosyal risk haritasını çıkarmak j) Muhtaç durumdaki kiģilere ayni ve nakdi yardım yapmak ve baģka kurum ve kuruluģlar tarafından yapılan yardımlara lojistik destek sağlamak k) 4109 sayılı yasa gereği muhtaç asker ailelerine yapılması gereken yardım ile ilgili iģlemleri yapmak Özel Kalem Hizmetleri a) BaĢkanın telefon, ziyaretçi ve randevu trafiğini düzenlemek, b) Belediyenin halkla iliģkiler faaliyetlerini yürütmek c) Belediyenin ulusal ve yerel medya ile iliģkilerini yürüterek, etkin tanıtımını sağlamak d) BaĢkan adına yapılan toplantıları tertip etmek, e) Belediye hizmetlerinin açılıģ törenlerini BaĢkan adına düzenlemek, f) BaĢkanın yurtiçi ve yurt dıģında katılacağı toplantılarda ve organizasyonlarda gerekli tedbirleri alarak BaĢkanın katılımını sağlamak ve bunlara bağlı hizmetleri yerine getirmek, g) BaĢkanın seyahatlerini organize etmek ve programa uygun bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak. h) BaĢkan ın iletiģim hizmetlerinin yürütmek i) Riyaset makamının etkili ve verimli yönetimini sağlamak j) Protokol faaliyetlerini gerçekleģtirmek k) Temsil ve ağırlama giderlerini BaĢkan adına yürütmek. l) BaĢkan ın koruma ve ulaģım hizmetlerini yerine getirmek m) Belediye BaĢkanı tarafından temel fonksiyonu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri icra etmek. 44

45 Plan ve Proje Hizmetleri a) Ġmar planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritaları ile Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planlarına göre imar planlarını yapmak veya yaptırmak.her türlü plan tadilatı ve müracaat taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak. b) Her türlü plan yapımı için gerekli olan zemin etüdü ve analitik çalıģmaları gibi iģlemleri yapmak veya yaptırmak. c) Yeni bir mahalle kurulması ile ilçe ve mahalle sınırlarına iliģkin her türlü iģlemi yapmak d) Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için Kent Bilgi Sistemini oluģturmak. Ruhsat ve Denetim Hizmetleri a ) Sıhhi iģyerlerini yerinde denetlemek, ruhsat müracaatlarını almak, gerekli ve yeter koģulları sağlayanlara çalıģma ruhsatlarını vermek, ilgili yönetmelik Ģartlarına uygun olmayan iģyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak. b) Gayri sıhhi müessese mevzuatı ve çevre sağlığı açısından 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri denetlemek, gerekli durumlarda G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, komisyon kararlarının gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek. c) Ruhsat koģullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptal edilmesi için rapor düzenleyerek karar alınmak üzere G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, bu konuda alınan kararları bilgi ve gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara göndermek. d) 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin kurulmadan önce yapmıģ oldukları baģvuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurum ve kuruluģların görüģlerini almak, G.S.M. inceleme Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülenlerin çalıģma ruhsatlarını tanzim etmek. e) Sıhhi, gayri sıhhi müesseseler, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve Gıda üreten iģyerleri hakkında, kamu kurum ve kuruluģlarından gelen yazılar ile vatandaģlardan gelen Ģikayet vb. konuları değerlendirerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzlukları bir rapor halinde komisyona sunmak, komisyon tarafından alınan kararları gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek.tespit edilen olumsuzluklara göre iģyerlerine düzeltici tedbirler aldırmak, olumsuzlukları giderilemeyenlerin faaliyetlerini durdurmak. 45

46 f) Gıda üreten iģyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Denetim esnasında diğer kurumlardan alınan ruhsat,izin belgesi, tescil v.b. gibi iģyerinin faaliyeti için gerekli olan belgelerin kontrolünü yapmak. g) Hafta tatili Kanunu na tabi iģyerlerine gerekli incelemelerden sonra meclis kararı ile ruhsat vermek. h) Bina ruhsatı veriliģ aģamasında onaylanması gereken Elektrik, Mekanik ve Isı Yalıtım Tesisat projelerini mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda inceleyip, onaylamak. ı) Binaların Mekanik,Elektrik, ĠletiĢim, su yalıtım ve ısı yalıtım aģamalarında yerinde kontrolünü yaparak uygun olan binaların vize onay iģlemlerini yapmak. i ) Binaların iskan baģvurularını değerlendirerek binaların kontrollerini yapmak,uygun olan yapılara yapı kullanma izin belgesi ( iskan ) içerisinde bulunan izin belgelerini düzenlemek k) Asansör ruhsat baģvuru iģlemlerini almak, asansörleri gerekli Ģartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek, asansör ruhsatı düzenlemek. Asansörlerin periyodik muayene iģlemlerini yaparak, asansör muayene raporu düzenlemek. l) Buhar Kazanı, Kompresör gibi basınçlı kapların muayene iģlemlerini yaparak, basınçlı kaplara muayene raporu düzenlemek. m) Çevre sağlığına aykırı olarak çalıģan iģletmelerinin denetimini yapmak ve bu iģletmelerin çevre sağlığı kurallarına uymasını sağlamak, n) ĠĢyerleri ile ilgili Ģikayetleri incelemek ve yasal iģlem yapmak. Gerektiği KoĢullarda ĠĢyerlerinin gürültü ölçümünü yapmak, o) Sağlık koruma bandı, içkili yer bölgesi v.b. gibi belediye meclisi veya ilçe mülki amiri onayına tabi olan kararlar için çalıģma yapmak. ö) Belediye meclislerince belirlenen açılıģ ve kapanıģ saatlerini uymayan iģletmeleri yasal, iģlem için gerekli kurumlara bildirmek. p) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde tutulan tutanakların ve cezai iģlem gereken evrakların belediye encümenine sevkini sağlayarak bu iģlemlerin takibini yapmak. r) Belediye encümeni tarafından iģyerleri hakkında alınan müdürlüğün yetki alanı dahilinde olan cezai iģlemlerin gerekli birimlere bildirilmesi ve iģlemlerin takibini yapmak. s) Umuma açık istirahat ve eğlence iģyerlerinde için vatandaģ tarafından istenen mesul müdürlük belgesi vermek ve denetimini yapmak. t) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü ilgilendiren kararlarını uygulamak, takip etmek ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluģlara bilgi vermek. 46

47 u) Belediyenin diğer birimlerinden gelen yazılarla ilgili gerekli iģlemleri yaparak ilgililere bilgi vermek. ü) Bakanlıklardan ve BüyükĢehir Belediyesinden gelen Genelge, yönerge ve yönetmelikler ve değiģiklikleriyle ilgili takipleri ve bu doğrultuda gerekli çalıģmaları yapmak. y) Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili gereğini yaparak geri bildirimde bulunmak. z) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ilgili diğer Belediye hizmetleri yapmak. Sağlık ĠĢleri Hizmetleri a) Belediye çalıģanlarına birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, gerek görülenleri ileri tetkik merkezlerine sevk etmek. b) ÇalıĢma ortamları ile çalıģanların uyumunu sağlık açısından değerlendirerek ilgililere bilgi vermek, c) ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsat komisyonunda görev almak, d) Defin ruhsatı verme ve MERNĠS ölüm tutanağı düzenleme gibi cenaze ile ilgili iģleri yerine getirmek, e) Ġlçe sağlık grup baģkanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli çalıģarak ilçede sağlık risklerinin azaltılması ve sağlıklı toplum oluģturulması için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak f) Halk sağlığını korumak amacıyla önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak g) Gıda satıģ yerlerinin hijyenik koģullara uygunluğunu ve satılan gıda maddelerinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek. h) Hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak genel sağlıkla ilgili hizmetleri yürütmek. i) ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü çerçevesinde, iģ kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili çalıģmalar yapmak ve gerekli önlemleri almak, j) Tüm hayvansal gıdaların insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli önlemleri almak k) Hayvan veya insan kaynaklı bulaģıcı hastalıklarla önleyici tedbirler yoluyla mücadele etmek 47

48 TeftiĢ Kurulu Hizmetleri Kağıthane Belediye BaĢkanı nın soruģturma emri ve onayı üzerine; Belediye BaĢkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye BaĢkanlığı bünyesinde kurulabilecek Belediye Ġktisadi TeĢekküllerinde (Meclis Üyeleri ile Belediye Encümeni nin Başkan ve Üyelerinin Encümendeki işlemleri hariç ) her türlü inceleme, araģtırma,soruģturma ve teftiģ yapmak. Yazı ĠĢleri Hizmetleri a) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin sekretarya iģlerini yapmak b) Meclis ve encümen toplantılarının sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak. c) Karar organlarının (Meclis-Encümen) almıģ oldukları kararları ilgili birim ve kiģilere ulaģtırmak d) Karar organlarının toplantı gündemini hazırlamak e) Bilgi Edinme Kurulu nun sekretaryasını yapmak ve Dilekçe Kanunu nun uygulanmasını sağlamak. f) Belediyeye gelen evrakları kaydederek ilgili birimlere ulaģtırmak, birimler arasında evrak akıģını sağlamak g) DıĢ kuruluģlara gönderilen evrakın postalama ve kurye iģlerini yürütmek h) Evlendirme iģlemlerini Belediye BaĢkanı adına yürütmek i) Belediye Meclisinin ve encümeninin aldığı kararlarla belediye birimlerinden gelen evrakların arģivlenmesini sağlamak j) BaĢkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaģ istek, Ģikayetlerini içeren dilekçeleri kabul etmek, konularını saptayarak, kaydının yapılmasından sonra ilgililere zimmetle teslimini sağlamak. Bilgi ĠĢlem Hizmetleri a) Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. b) Belediyenin biliģim teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli bilgisayar ağını oluģturmak ve biliģim sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak. c) Belediyenin e-belediyecilik ve Web hizmetlerini yönetmek 48

49 Zabıta Hizmetleri I- Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili faaliyetleri a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluģunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak, c) Belediye karar organları tarafından alınmıģ kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, e) Cumhuriyet Bayramında iģ yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususlar ile aģağıda sayılan görevleri yapmak: g) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuģ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iģlemleri yapmak, h) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalıģan iģyerlerini kapatarak çalıģmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iģlemleri yapmak, i) BulunmuĢ eģya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve iģlemlerine göre korumak; sahipleri anlaģıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eģya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,, j) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeģmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında iģlem yapmak, Ģehir içme suyuna baģka suyun karıģtırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni iģlemleri yapmak, k) 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara Ġsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, l) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıģtan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satıģlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 49

50 m) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan iģleri tespit etmek, bunların yapılmasında, iģletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni iģlem yapmak, n) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araģtırması yapmak o) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin iģgaline engel olmak, iģgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak, p) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, r) 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal lerinin Sureti Ġdaresi Hakkında Kanun, 552 sayılı YaĢ Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiģ bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dıģında toptan satıģlara mani olmak, s) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, Ģ) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamıģ hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli iģlemleri yapmak, t) 3572 sayılı ĠĢyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereğince, iģyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iģyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken iģlemleri yapmak, u) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taģıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satıģına izin vermemek ve satıģına teģebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek, 50

51 ü) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak, v) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, y) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek, z) Mülki idare amiri, belediye baģkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, II- Ġmar ile ilgili Hizmetler a) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iģlemleri yerine getirmek, b) 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dıģına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boģalttırmak, yıkım kararlarını uygulamak, ruhsatsız yapılan inģaatları tespit etmek ve derhal inģaatı durdurarak belediyenin fen kuruluģlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni iģlem yapmak, c) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaģmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek, III-Sağlık ile ilgili hizmetler a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, b) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak iģletilen iģyerleriyle ilgili olarak 10/8/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre iģlem yapmak, 51

52 c) Ġlgili kuruluģlarla iģbirliği halinde, 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, d) Ev, apartman ve her türlü iģyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eģelenmesini önlemek, e) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık Ģartlarına aykırı olarak satıģ yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili merilerin kararlarında zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, f) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya piģirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıģtırıldıklarından Ģüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teģkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerinin kararı ile imha etmek, g) Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı Ġlgilendiren EĢya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük hükümlerine göre insan sağlığına zararlı gıda ürünlerinin satılmasını engellemek, gerekli kanuni iģlemleri yapmak, h) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dıģında kurban kesilmesini önlemek, i) 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kiģilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak Ģekilde gürültü yapan fabrika, iģyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. j) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde imhasını yaptırmak, k) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarının ve hayvanların menģe Ģahadetnamelerinin kontrol etmesi, mezbaha ve et kombinası dıģı kesimlerin önlemesi, bunların hakkında kanuni iģlemlerin yapması, 52

53 l) Ġlgili kuruluģlar ile iģbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık Ģartlarına uygunluğunun denetimine ilgili kuruluģların talebi halinde nezaret etmesi, ekmek ve pide gramajının kontrol etmesi, gerekli kanuni iģlemlerin yapılması, IV- Trafikle ilgili hizmetler a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge araması, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemesi, b) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksilerin sayılarının, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarının denetlemesi, c) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimlerin ve diğer iģ ve iģlemlerin yapması d) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye baģkanlığınca uygun görülenlerin yürütmesi, e) Belediyelerce yapılan alt yapı çalıģmalarında gerekli trafik önlemlerinin alması, f) Belediyelerce dikilen trafik iģaret ve levhalarına verilen hasarların tespit etmesi, g) ġehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerinin denetlemesi, uymayanlara tutanak düzenlemesi, V- Yardım Hizmetleri a) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olması, b) SavaĢ ve savaģa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmesi, c) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaģlıları ve yardıma muhtaç kiģileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmesi. 53

54 7) PROJELER HALĠÇ KARADENĠZ SAHRA HATTI 1.Dünya SavaĢı koģullarında Ģehrin elektriğini sağlayan Silahtarağa Elektrik Fabrikasının kömürsüz, dolayısıyla Ģehrin elektriksiz kalma tehlikesini bertaraf etmek üzere Ağaçlı ve Çiftalan kömürlerini orman üzerinden Kağıthane ye getiren,orijinal adı Haliç Karadeniz Sahra Hattı olan Kağıthane Demiryolu yeniden inģa edilecek da kurulup 1952 de kaldırılan, 1999 da belediyemizce yeniden keģfedilen Kağıthane Demiryolu, Ġstanbul Metropolitan Ġmar Planlarına iģlenerek tescillendi. Bu iģi baģarmamızın ardından TCDD teknik kadrosu ile bir fizibilite çalıģması hazırladık. Yine çabalarımız sonucu bu projede Ģemsiye rolü görecek olan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin 2009 Ġhale Programına dahil ettirdik. Kağıthane Demiryolu inģaası tamamlandığında Ġstanbul bir tarihi-nostaljikturistik trene kavuģacağı gibi güzergah üzerindeki yerleģim yerleri rotası nedeniyle alternatif bir ulaģım hattı oluģacak. Böylece ikili bir iģleve sahip olacak SADABAD PROJESĠ Doğru bir tarih bilinciyle korunamayan Sadabad tarihi alanı, askeri bölge olmaktan çıktıktan sonra tamamen sahipsiz kalmıģ ve mezbeleliğe dönüģmüģken (1987 de yapılan çalıģmalar neticesinde projelendirilmesine rağmen) 1997 de devreye alınan "Sadabad Mesire Alanı" projesi ile tarihteki aslına sadık Ģekilde yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiģtir.halen süren çalıģma neticesinde Sadabad Sarayı'nın ön yüzü, havuzlar,çağlayanlar ve Cedvel-i Sim 3. Ahmet mimarisine göre yeniden hayat bulacak. Bölge içinde kalan 3. Murat ÇeĢmesi, 3. Ahmet ÇeĢmesi ihya edilecek. Sünnet Köprüsü yeniden yapıldı. Bütün alan ise mesire yeri olarak düzenlenerek.alan Kağıthane ve tüm 54

55 Ġstanbul halkının hizmetine sunulmuģtur. Cedvel-i Sim inģaatı da tamamlanarak projenin önemli bir aģaması geçilmiģ oldu. Hazırlanan Sadabat Tarihi-Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve EtkileĢim-GeçiĢ Alanı Nazım Ġmar Planı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Böylece Sadabat taki tarihi yapılar tescil edilmiģ oldu.ġimdi bu tarihi yapıların projelerini hazırlayıp restorasyonuna baģlıyoruz. KAĞITHANE DERESĠNE DENĠZ SUYU PROJESĠ ÇayırbaĢı-Ayazağa güzergahında 5050 metre uzunlukta inģa edilecek bir sistem ile deniz suyu Kağıthane deresine verilecek.çalıģmanın 4307 metresi 2200 cm. çapında bir tünel ile 749 metresi ise boru sistemi ile gerçekleģtirilecek.çayırbaģı ile Ayazağa arasındaki kot farkı 9 metre.bu iki nokta arasında su pompalanmasında bir sorun olmasın diye güzergah üzerine 2 adet terfi istasyonu kurulacak.çalıģma bittiğinde saniyede 3m³ deniz suyu pompalanacak. ĠSKĠ tarafından hazırlanan ve uygulamaya konan projenin Ģantiyesi kuruldu ve 2-2,5 yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor.749 metrelik bölümü boru itme metodu ile özel bir makine ile açılan tünel 2011 yılı içerisinde faaliyete geçecek. CENDERE VADĠ PROJESĠ Tarihi Demiryolu ve Sadabad Projesi ile Cendere Vadisi nde sağlanan bu hareketlilik, söz konusu vadide, uluslar arası bir yarıģma ile projelendirilecek bir dönüģüm projesi ile taçlandırılacak ve böylelikle vadinin tamamı kurtarılacaktır. Toplam 350 Hektarlık Cendere Vadisindeki çevre kirliliğine neden olan büyük fabrikaların bacasız iģletmelere dönüģtürülmesine çalıģılmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak imar planındaki yapı izni %5 ten %20 ye çıkarılarak teģvik sağlanmıģtır.bu bölgemizdeki fabrikalar kaldırılarak yeni yapılacak projeler ile bölge ; yaklaģık kiģiye barınma ve kiģiye istihdam sağlayacak Eğitim,biliĢim ve teknoloji içerikli AR-GE faaliyetlerinin yer alacağı bir silikon vadisi haline gelecek. Ayrıca rekreasyon alanlarının inģası ile alanın tamamen kurtarılması öngörülmektedir.belediyemizin hazırladığı Cendere Vadisi Projesi 12 Ocak 2011 tarihinde ĠBB Meclis kararıyla onaylandı. 55

56 GÜLTEPE TĠCARET VE HĠZMET BĠNASI Belediyemiz tarafından Kağıthane Belediyesi Gültepe Ticaret ve Hizmet binası 26 Kasım 2009 tarihinde ihale edildi ve 30 Aralık 2009 tarihinde sözleģmesi Belediye BaĢkanımız sayın Fazlı Kılıç tarafından, Belediye BaĢkan yardımcıları sayın Ömer Kır, sayın Kemal ÇavuĢ ve firma yetkililerinin katılımı ile BaĢkanlık Makamında imzalandı.ġlçemiz Gültepe mahallesinde atıl olarak duran ve kullanılamayan Kağıthane Belediyesi Gültepe Ticaret ve Hizmet binası tamamen yıkılacak ve yerine yenisi yapılacak. Projenin bir katı sabit Pazar yeri, iki katı otopark ve bir katı ise tamamen sosyal amaçlı kullanılacak. Sosyal amaçlı kullanılacak kat içerisinde sinema salonları, sivil toplum kuruluģlarının kullanımına açık konferans salonları ve tiyatro salonları olacak m2 kullanım alanlı Kağıthane Belediyesi Gültepe Ticaret ve Hizmet binası projesi Ocak 2010 da baģlamıģ olup ve 900 günde tamamlanarak bina kullanıma açılacaktır. 56

57 KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ Harita koordinatlarına göre günümüz Kâğıthane si, Ģehrin tam ortasında yer almaktadır. Ġstanbul un son 50 yılda yaģadığı büyüme ile ortaya çıkan bu durum, Kâğıthane deki kentsel ortamı ister istemez Ģekillendirmektedir. Biz, yerel yöneticilere düģen ise bu gerçekliği fark etmek ve geliģim sürecinde olması gereken yeri almaktır. 8 bin yıla dayanan evrensel tarihiyle Ġstanbul, dünyanın en önemli metropollerindendir. Ġstanbul un orta yerini yönetiyorsanız, zamanın ve akıģın dıģında kalamazsınız. Teknolojik geliģmelerle dünyada artık uzak köģe kalmaması ise sizi her an göz önünde tutmakta, yaģadığınız yeri daha da merkezileģtirmektedir.doğal olarak sorumluluklarınız artmakta, görevleriniz ağırlaģmaktadır. Kısacası modern ve hızlı olmalı, çağın gereklerine ayak uydurmalısınız. Bu durum kamu yaģamı için bir zorunluluktur. Yöneticiler, durumu herkesten önce kavrayıp öncü olmalıdır. Geleceğe el uzatabilmenin baģka yolu yoktur. ÇağdaĢ dünyada çağdaģ kent olarak yer almak istiyorsak, buna göre davranmak durumundayız.ġehir kamusal yaģamlarında ise her Ģey çehre ile baģlar. Bir Ģehrin çehresi, orada nasıl bir yaģam olduğunu gösterir. Kentsel olanaklar ve imaj bu çehrenin doğrudan eseridir.söz konusu, Kâğıthane ve Kâğıthane de yeni çehre olunca, ilçenin 20. yüzyılın ikinci yarısında yaģadığı büyük travmayı görmezden gelemeyiz. Ġstanbul da o dönem gerçekleģen yanlıģ büyümenin getirdiği ağır faturalardan birini Kâğıthane ödemiģtir. Kâğıthane, geçmiģin görkemli mekânı olarak yüzyıllarca gönülleri süslemiģ bir yer olmasına rağmen, 21. yüzyıla yaralı girmiģtir. Ġstanbul un Kâğıthane yarasını sarmak için ise 7 yıldır iģbaģında olduğumuz kurum bünyesinde birçok çalıģma gerçekleģtirdik.bölge rehabilitasyonları, tarihi eserlerin çevreleriyle birlikte kurtarılması, ulaģım ve yerleģim problemlerinde stratejik projelerle yapılan iyileģtirmeler, Kâğıthane de önemli değiģimlerin ifadesi olmuģtur.kentsel dönüģüm çalıģmalarımız da tedavinin bir baģka boyutu olarak hayata geçiyor.sağlıksız ortamlarda süren gecekondu yaģamları böylece ortadan kalkıyor. Hem Ģehrin genel görünümünde bir iyileģtirmeye gidiyoruz. Hem kent olanakları açısından yeni avantajlara kavuģuyoruz, hem de insanlarımız daha modern bir yaģama doğru ilerliyor. 20. yüzyıl mirası olan gecekondu alanlarına yönelik olarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa projeler üretiyoruz. Son 5 yılda kentsel dönüģüm çalıģmalarında 292 gecekondu tasfiye edildi ve toplamda 434 bağımsız bölüm kaldırıldı. Hak sahibi 331 vatandaģımıza yaģanabilir konutlar tahsis edildi de baģlatılan çalıģma ile Hamidiye Mahallesi nde bulunan 53 gecekondu sahibiyle bir anlaģmaya varıldı. Yapıların müģtemilatıyla birlikte yıkımı 15 Ocak 2008 de tamamlandı. Alanda kentsel dönüģüm çerçevesinde ĠBB Mesken Gecekondu Müdürlüğümüzce sosyal konut inģasına giriģildi. 57

58 Her biri 95 metrekare büyüklüğünde dairelerden oluģan 10 ar katlı 5 blok tamamlandı. Hak sahipleri söz konusu bloklara sorunsuz yerleģtirildi. Bu projenin bulunduğu parselde böylece 217 konut üretilerek yerleģime açılmıģ oldu. Alanın eski görüntüsü ile yeni görüntüsü arasında yaklaģık bir yıl içinde büyük bir değiģim yaģandı. Yine aynı mahallede toplam metrekarelik bir alanda yeni bir kentsel dönüģüm çalıģması baģlattık. Burada halen 158 konutun inģası sürmekte, 540 konutluk alanın yapım projesi ise bitirilmek üzeredir. Bütün bunlara ek olarak 1000 adet konutun ıslah edilmesi çalıģması sürdürülmektedir. Tüm bu çalıģmaların sonucunda ilçenin genel çehresinde topyekûn bir iyileģtirmeyi baģarmıģ olacağız. YaĢam mekânlarının rehabilite edilmesi, insanlarımızın yaģam kalitesini her yönüyle yükseltecek,böylece çocuklarımız giderek artan seviyelerde Ģehir bilinci alacaktır. Biz bugün geçmiģin yaralarını sarıyor ve günümüzü tedavi ediyorsak, evrensel geliģimi yakalamıģ sağlıklı çevrelerde yaģayabilelim diyedir. Nezih ortamlara sahip olarak aidiyet, koruma ve geliģtirmek duyguları oluģturmak içindir. Kentsel dönüģüm çalıģmaları açısından bölgemizde halen devam eden diğer önemli projeler aģağıda yer almaktadır. Kızlarağası mevkiinde m 2 toplam alan üzerine kurulu çivi fabrikası kaldırılarak özel sektör tarafından ofis binalarının içerisinde yer aldığı bir proje devam etmektedir. ĠskenderpaĢa Çayırı adı ile isimlendirilen m 2 lik alanda özel proje baģladı. Mermerciler bölgesinde bölgedeki esnaf ile anlaģarak toplam m 2 lik alan yeni çehreye kavuģacak Göreve geldiğimiz günden bu yana imar planlarını tamamladık ve kentsel döģümü teģvik edici uygulamalar baģlattık.bunun neticesinde Ġlçemizdeki yaklaģık bağımsız bölümün i yenilenerek, ilçemiz yapı stoğunun yaklaģık %15 i yenilenmiģ oldu..bu da gerek deprem güvenliği ve gerekse çağdaģ Ģehircilik açısından oldukça önemlidir. OTOPARK VE DAĠMĠ PAZAR YERLERĠ Ġlçemizdeki trafik sorununun çözümüne yönelik olarak; sokak içlerine kurulan Pazarların tasfiyesi ile cadde ve sokak üzerine park eden araçlar için yeni otopark üretimi projelerini birleģtirerek her iki amaca hizmet eden kompleksler üretmeye baģladık.bunlardan bazıları aģağıda yer almaktadır; - Emniyet Evleri Yer altı otoparkı ve sabit Pazar yeri Emniyet Evleri Mahallemizin en önemli sorunun olan haftalık Pazar yeri ile otopark sorununu bir arada çözmek amacıyla Yer altı otoparkı ve daimi Pazar yerini bir arada barındıracak kompleks 11 Kasım 2010 günü yapılan törenle açıldı. 58

59 - Çağlayan Meydan Projesi Çağlayan Meydanında yapılmakta olan iki katlı kavģak düzenlemesi inģaatı ile bölgeden geçen trafik yer altına alınacak.toplan m 2 lik alanda 700 mt lik alt geçit yapılmıģ olacak ve Çağlayan meydanında m 2 lik yaya alanı oluģacak. DĠĞER ÖNEMLĠ PROJELER - Yahya Kemal Spor Kompleksi Yahya Kemal mahallesinde, ilçemize yeni bir spor kompleksi kazandırmak ve gençlerimizi spora yönlendirmek amacıyla hazırlanan proje alanındaki tasfiyeler tamamlandı.projeleri çizildi ve ilgili kurumlardan kurum görüģleri alınarak proje onayı yapıldı.proje halen Ġl Özel Ġdarede ihalesi yapıldı.ġģ teslimi yapılarak en kısa sürede inģaat baģlayacak. - Sultan Selim Caddesi Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi nin sonundaki iģgaller ile ilgili tasfiye ve istimlâklar tamamlandı.tamamlandığında Sultan Selim Caddesini,Barbaros Caddesine bir köprülü kavģak ile bağlayacak olan proje inģaat haziran ayında bitirilecek. - Hamidiye Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Hamidiye Mahallesine yapılacak olan Kapalı yüzme havuzu ;yetiģkinlere ve çocuklara hizmet edecek Ģekilde ayrı havuzlardan oluģacak Ģekilde inģa edilecektir.bu kompleks içerisinde gençlerimizin değiģik aktivitelerini yapabilecekleri alanlar da yer alacak. Halen etüd ve Proje çalıģmaları devam etmektedir. - Daye Hatun Camii Restorasyonu Ġlçemizin önemli tarihi eserlerinden Daye Hatun Camii Restorasyon proje hazırlandı ve Anıtlar Yüksek Kurulu na gönderildi ve Proje onaylandı.ġu anda ihale aģamasında - Süvari Karakolu Restorasyonu Tarihi Sadabad Alanı içerisinde sadece duvarları ayakta kalıp günümüze kadar gelmiģ olan Süvari Karakolu ile ilgili restorasyon projesi hazırlandı ve Anıtlar Yüksek Kurulu na gönderildi. Kurulun onayını müteakiben restorasyon çalıģmalarına baģlanacaktır. - Tarihi ÇeĢmelerin Restorasyonu II.Abdülhamit ÇeĢmesi : Kurul Kararı alınarak restorasyon için ihaleye çıkılacak Poligon ÇeĢmesi : Kurul Kararı alınarak restorasyon için ihaleye çıkılacak 59

60 II. AMAÇ VE HEDEFLER 60

61 A.. STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. STRATEJĠK ALAN: KURUM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM 1. STRATEJĠK AMAÇ: Birimler arası diyaloğun artırılması yolu ile belediye hizmetlerinin etkin ve verimli yapılmasını sağlamak STRATEJĠK HEDEFLER: 1.1. Birim içi toplantısı yapılması 1.2. BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarının birlikte koordinasyon toplantısı yapması 1.3. Birim müdürleri ile BaĢkan ve baģkan yardımcılarının toplantı yapması 1.4. BaĢkan yardımcılarının, kendine bağlı birim müdürlükleri ile toplantı yapması 1.5. Yıllık değerlendirme toplantısı yapılması (DıĢarıda BaĢkan-BaĢkan Yrd.- Müdürler-ġefler) 1.6. Personele yönelik özel günlerin baģkan tarafından kutlanması 1.7. KiĢisel geliģim,iletiģim ve motivasyona yönelik eğitimler verilmesi 1.8. Piknik veya gezi düzenlenmesi 1.9. Ġdari hizmetleri etkin ve verimli hale getirmek Satın alma hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek 2. STRATEJĠK ALAN: MALĠ YAPI 2. STRATEJĠK AMAÇ: Belediyenin mali yapısının güçlendirilerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleģtirilmesi, hizmet ve hizmet kalitesinin arttırılması STRATEJĠK HEDEFLER: 2.1. Mevcut durum tespitinin yapılması 2.2. Kayıtlı mükellef sayısının artırılması Arazi taramalarının yapılarak taģınmaz kayıtlarının güncelleģtirilmesi Birimlerin hızlı bir Ģekilde kent bilgi sistemine entegre edilmesi Diğer kurumlardan veri desteği alınması Ġç otokontrol sistemin yaygınlaģtırılması 61

62 2.3. Ruhsatsız iģyerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması 2.4. Yeni planlarda kentsel dönüģümü teģvik amacıyla yapılandırma Ģartlarının arttırılması 2.5. Hazine yerlerinin belediyeye kazandırılması 2.6. Büyük ölçekli projelerin yatırım maliyetlerinin belediye bütçesi dıģında diğer kurum veya kuruluģlardan karģılanması 2.7. Yap-iĢlet- devret modelinin iģlerlik kazandırılması 2.8. DıĢ denetimlerin etkinleģtirilmesi 2.9. Belediyenin arsa-konut üretimi yapması Tahakkuk/Tahsilât oranının artırılması Ġcra servisinin etkin çalıģtırılması Gerçekçi ve uygulanabilir bir bütçe yapısı oluģturmak Belediye mülklerinden optimum seviyede kira geliri sağlamak KamulaĢtırma iģlemlerinin etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi 3. STRATEJĠK ALAN: ULAġIM 3. STRATEJĠK AMAÇ: Ġlçemizin Ģehir içi ve transit geçiģ trafiğinin kesintisiz, sağlıklı, güvenilir, hızlı, rahat ulaģımın sağlanması için gerekli koģulların oluģturulması. STRATEJĠK HEDEFLER: 3.1. Mevcut durum tespiti 3.2. Prestij yolların tamamlanması 3.3. Diğer kurumlar ile koordinasyon sağlanarak etkin trafik denetiminin gerçekleģtirilmesi 3.4. Tarihi Demiryolu hattının hayata geçirilmesi 3.5. Gerekli görülen sokak veya caddelerde tek yön uygulamasına geçilmesi 3.6. Yeni katlı otopark yapımı(büyükģehir koordinasyonu ile) 3.7. Alternatif yol açılması 3.8. Mevcut yollarda bakım-onarım çalıģmalarının kesintisiz devam etmesi 3.9. Sokak pazarlarının sabit pazaryerlerine dönüģtürülmesi Otopark yönetmeliğinin etkin uygulanması 62

63 3.11. Trafik zabıta ekibinin kurulması BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte ulaģım planlaması yapılması. 4. STRATEJĠK ALAN: BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 4. STRATEJĠK AMAÇ: Belediyedeki hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde yapılabilmesi için biliģim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak. STRATEJĠK HEDEFLER: 4.1. Bilgisayar sistemlerinin kesintisiz bir Ģekilde yürütülmesinin sağlanması 4.2. WEB sitesinin güncelliğinin sağlanması 4.3. Muhtarlıklarda belediye masası kurulması 5. STRATEJĠK ALAN: ÇEVRE 5. STRATEJĠK AMAÇ: Sürdürülebilir yaģam kalitesini artırmak. STRATEJĠK HEDEFLER: 5.1. Gürültü ölçüm denetiminin etkinleģtirilmesi 5.2. Hava kirliliğine sebep olan yerlerin etkin denetimi 5.3. Dere güzergahlarını çiçeklendirme çalıģmaları 5.4. YeĢil alanlarda planlarda yakalanmıģ olan standardın, fiiliyata geçirilmesi 5.5. Arkeolojik çalıģmalar için üniversiteler ile koordinasyon sağlanması 5.6. VatandaĢları bilinçlendirme eğitimleri 5.7. Metruk yapıların kaldırılması 5.8. Binaların dıģ cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi 5.9. Denetimlerin etkinleģtirilmesi Tüm cadde ve sokakların temizliğine hassasiyet gösterilmesi Bölgemizde oluģan tıbbi atıkların gerekli hijyenik Ģartlar sağlanarak toplanması Geri kazandırılabilecek atıkların (ambalaj, bitkisel yağ, plastik, cam, vs. ) ayrıca toplanması Ġhtiyaç görülen noktalara çöp konteynırı ve çöp kovası konması 63

64 6. STRATEJĠK ALAN: ĠMAJ VE TANITIM ÇALIġMALARI 6. STRATEJĠK AMAÇ: Kağıthane nin prestijini arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER: 6.1. Kentsel dönüģüm projelerinin hayata geçirilmesi Ada bazında dönüģüm Parsel bazında dönüģüm Gecekondu önleme bölgeleri Prestij caddeler Sanayi tesisleri ve depo alanlarının dönüģümü 6.2. Çarpık yapılaģma ile tavizsiz mücadele edilmesi 6.3. Tanıtım reklâm çalıģmaları Kültürel etkinliklerin basında etkin bir Ģekilde yer almasının sağlanması Ulusal ve yerel Medya ile iliģkilerin geliģtirilmesi Think-tank toplantıları düzenlemesi Belediye ve yerel yönetimler ile ilgili tüm yayınların izlenmesi arģivinin oluģturulması 6.4. Önemli iģ ve alıģveriģ merkezleri ile ilgili yatırımların ilçemize kazandırılması 6.5. Kültür merkezinin konser ve konferans yönünden etkin kullanımının sağlanması Sinema etkinlikleri Tiyatro etkinlikleri Halk dansları ve Folklor gösterileri Konferans, konser ve kongrelerin bu merkeze yönlendirilmesi 6.6. Ġmaj ile ilgili yönlendirme anketleri yapılması 6.7. Bazı ulusal veya uluslar arası kültürel etkinliklere sponsorluk yapmak 6.8. Açık/kapalı müze yapılması 6.9. Tarih ve kültür turları düzenlenmesi (demiryolu ve su bentlerine) Kültürel tanıtım CD hazırlanması ve toplantılar düzenlenmesi Tarihi ve kültürel yayınlar hazırlanması Etkinlikler: ulusal ve uluslar arası projeler üretmek 64

65 6.13. Ġlçemiz sakinlerinin;belediyemiz faaliyetleri hakkında düģünceleri ve belediyemizden beklentilerinin tespitine yönelik kamuoyu yoklaması ve araģtırma yapılmasına yönelik altyapının oluģturulması. 7. STRATEJĠK ALAN: SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK 7. STRATEJĠK AMAÇ: Kağıthane halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanıģmanın geliģtirilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: 7.1. Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti 7.2. Ġstihdama yönelik Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi 7.3. ĠĢ arayan ile iģverenler arasında koordinasyonun sağlaması 7.4. Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalıģmaları yapılması 7.5. Yardıma muhtaç ailelere ayni yardımlar yapılması 7.6. Fakir ve baģarılı öğrencilerin desteklenmesi 7.7. Sosyal doku haritasının çıkarılması 7.8. Alkol uyuģturucu sigara ile mücadele programları yapılması 7.9. Sokak çocuklarının tespit edilerek rehabilitasyonlarına yönelik programlar yapılması Engelli vatandaģlarımız ile koordinasyon ve destek çalıģması ġehit ailelerine yönelik destek çalıģmaları yapılması Toplu sünnet Ģöleni düzenlemek Ücretsiz geziler düzenlemek Anne baba okulu Mahallelerde semt konakları yapılması Yeni doğan çocuklara yönelik çalıģmalar Yardıma muhtaç Asker Ailelerine yardım yapılması Ġhtiyaç sahibi vatandaģlarımıza (Cenaze sahibi) araç temini sağlamak. 65

66 8. STRATEJĠK ALAN: ARġĠV 8. STRATEJĠK AMAÇ: GeçmiĢ ile geleceğin bağlantısını kurmak için verilerin düzenli saklanması gerektiğinde hızlı eriģimi sağlamak. STRATEJĠK HEDEFLER: 8.1. ArĢiv birimi için fiziki ortam oluģturulması 8.2. ArĢiv sisteminin oluģturulması 8.3. ArĢiv konusunda eğitim çalıģması 8.4. ArĢiv yönetmeliği çıkarılması 8.5. Belgelerin elektronik ortama aktarılarak güncellemenin sağlanması (elektronik arģivin kurulması) 9. STRATEJĠK ALAN: KATILIMCI YÖNETĠM 9. STRATEJĠK AMAÇ: PaydaĢların karar ve uygulamalara katılımını sağlayacak sistemlerin geliģtirilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: 9.1. Halk meclislerinin oluģturulması ve devam ettirilmesi 9.2. Kağıthane Kent Konseyi nin kurulması Kadın Meclisi 9.4. Gençlik Meclisi 9.5. Çocuk Meclisi 9.6. Komisyon çalıģmalarının sürdürülmesi 9.7. Belediye karar ve uygulamalarında Ģeffaflık ilkesi gereğince ihalelerin Web den yayının devam ettirilmesi 9.8. STK, meslek odaları, hem Ģehri dernekleri ve iģadamları ile koordinasyon 9.9. Siyasi Parti temsilcileri,muhtarlar,eski ve Yeni Meclis Üyeleri ile koordinasyon toplantıları yapılması 66

67 10. STRATEJĠK ALAN: KENT EKONOMĠSĠ 10. STRATEJĠK AMAÇ: Kağıthane nin ekonomi ve ticaretinin geliģtirilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: Sektörel doku haritasının çıkarılması Ġmar plan revizyonu: ĠĢgücü niteliksel geliģim eğitimleri düzenlenmesi Küçük giriģimcilerin desteklenmesi Kamu ve özel kurumlarla iģbirliği yapılması Kayıt dıģı ve seyyar ile etkin mücadele Ġlçenin iģadamları açısından cazibe merkezi haline getirilecek politikalar üretilmesi 11. STRATEJĠK ALAN: HALKLA ĠLĠġKĠLER- KURUM DIġI ĠLETĠġĠM 11. STRATEJĠK AMAÇ: Belediye vatandaģ iliģkilerinde konunun olabilirliğini, mantığını en iyi Ģekilde anlatmak, bilgilendirmek ve vatandaģın memnun ayrılmasını sağlamak. STRATEJĠK HEDEFLER: ĠletiĢim politikasının etkin kullanılmasının sağlanması ĠletiĢim kanallarından etkin yararlanmak Halkla ĠliĢkilerin iģlevselliğinin geliģtirilmesi ve geri beslemek: ĠletiĢim yönetiminin etkinleģtirilmesi VatandaĢın bilgilendirilme ve bilinçlendirilmesi VatandaĢın belediye baģkanına eriģim kanallarının devamlı açık tutulmasına yönelik tüm tedbirlerin alınması 67

68 12. STRATEJĠK ALAN: ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR 12. STRATEJĠK AMAÇ: Hizmetlerinin sunulmasında ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak STRATEJĠK HEDEFLER: Proje ekibi oluģturulması Ekibin eğitimi AraĢtırma çalıģmaları STK, Üniversiteler ve DPT ile iģbirliği: Proje havuzu oluģturulması veya var olan projelere ortak olunması 13. STRATEJĠK ALAN: KÜLTÜREL FAALĠYETLER 13. STRATEJĠK AMAÇ: Etkinlikler yolu ile kültür hayatının zenginleģtirilmesi ve toplumun eğitimine katkıda bulunmak STRATEJĠK HEDEFLER: Mevcut etkinliklerin nitelik ve nicelik yönünden geliģtirilmesi Kültürel tesislerin kullanım etkinliklerinin geliģtirilmesi Kültür politikalarının oluģturulması Kültürel tesis ihtiyacının analiz edilmesi Diğer kurumlarla iģbirliği Kağıthane kültür haritasının oluģturulması Ġlçemizde okumayı sevdirme ve yaygınlaģtırma faaliyetleri düzenleme 14. STRATEJĠK ALAN: TARĠHĠ ÇEVRE VE MEKANLAR 14. STRATEJĠK AMAÇ: Tarihi dokunun araģtırılması, mevcutların koruma altına alınması ve restore edilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: Envanter çıkarılması Tarihi yapıların restorasyon çalıģmalarıyla yeniden ilçeye kazandırılması 68

69 14.3. Tanıtım faaliyetleri (Osmanlı döneminde uluslar arası toplantı ve görüģme ve anlaģmalar) Önceliklerin belirlenmesi Ġlgili kurumlarla iģbirliği Projelerin hazırlanması Pilot uygulamalar Eğitim ve bilinçlendirme çalıģmaları Kullanılabilirliğin esas alınması ġehir Müzesi oluģturulması Koruma ve güvenlik önlemleri 15. STRATEJĠK ALAN: KENTSEL ALTYAPI 15. STRATEJĠK AMAÇ: Sağlıklı ve planlı kentleģme için; estetik ve mimari hassasiyet gözetilerek, standartlara uygun altyapının sürekli iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması Ġhtiyaç analizi Bakım-onarım çalıģmaları Yeni yol açılması 16. STRATEJĠK ALAN: ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ 16.STRATEJĠK AMAÇ: Belediyeyi amaç ve hedeflere taģıyabilecek yetkinliklere ( yeterlilik) sahip personel yapısı. STRATEJĠK HEDEFLER: Ġnsan kaynakları yönetim anlayıģının geliģtirilmesi: Performans yönetim sisteminin kurulması : Kariyer planlarının hazırlanması Kurum kültürünün geliģtirilmesi: Hizmet içi eğitim Takım Ruhu ile çalıģma kültürünün geliģtirilmesi. 69

70 17. STRATEJĠK ALAN: KALĠTE-ETKĠNLĠK-VERĠMLĠLĠK ÇALIġMALARI 17. STRATEJĠK AMAÇ: Belediyede Etkin, verimli yönetim sisteminin kurulması ve geliģtirilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: Kalite yönetim sisteminin sürekliliği Öneri - Ödül sisteminin etkinleģtirilmesi Raporlama sisteminin geliģtirilmesi Ġç tetkiklerin yapılması Süreç haritalarının çıkarılması Ġhtiyaç halinde birimlerin Norm Kadroya göre yapılandırılması 18. STRATEJĠK ALAN: MEVZUAT TAKĠP SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 18. STRATEJĠK AMAÇ: Yasal düzenlemelerin zamanında ve etkin takibi, bilgilendirilmelerin yapılması, mevzuata aykırılıkların önlenmesi: STRATEJĠK HEDEFLER: Mevzuat değiģikliklerinin ilgili birimlerce takip edilmesi Mevzuat eğitimlerinin yapılması: 19. STRATEJĠK ALAN: AFET VE ACĠL DURUM 19. STRATEJĠK AMAÇ: Olağan üstü durumlara kentin, önceden hazırlıklı olmasını ve etkin yönetimini sağlamak. STRATEJĠK HEDEFLER: Kriz yönetimi el kitabının oluģturulması Afet ve yangın ile ilgili kamuoyu bilinçlendirme çalıģmalarının yapılması Diğer kurumlarla koordinasyon Afet altyapısının hazırlanması Lojistik destek merkezinin kurulması Kurum içi acil eylem planı hazırlanması 70

71 20. STRATEJĠK ALAN: SPORTĠF FAALĠYETLER 20. STRATEJĠK AMAÇ: Altyapı çalıģmaları ve etkinlikler yolu ile sportif faaliyetlerin geliģtirilmesi STRATEJĠK HEDEFLER: Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi Geleneksel sporların yaģatılması ve desteklenmesi Yeni spor tesisleri yapımı Organizasyonların gerçekleģtirilmesi Eğitim ve bilinçlendirme çalıģmaları Ġlçemizdeki sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlere lojistik destek sağlamak 21. STRATEJĠK ALAN: VĠZYON PROJELERĠ 21. STRATEJĠK AMAÇ: Ġlçenin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi. STRATEJĠK HEDEFLER: Kent vizyonunun geliģtirilmesi için ilçemizdeki Kamu kurumları ve STK ları ile koordinasyon sağlanarak iģbirliği yapmak Vizyon projelerinin sürdürülmesi Kağıthanelilik Kimliğinin oluģturulması(aidiyet bilincinin oluģturulması) 22. STRATEJĠK ALAN: GIDA GÜVENLĠĞĠ 22. STRATEJĠK AMAÇ: Toplumun güvenilir gıda arz ve talebinin karģılanmasına yönelik tedbirlerin alınması STRATEJĠK HEDEFLER: Ġlçemizde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen sıhhi ve gayri sıhhi iģyerleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği müktesebatında belirtilen 12. fasıl çerçevesinde denetim ve kontroller yapmak Ġlçemizdeki gıda sektöründe faaliyette bulunan iģyerlerinde çalıģan personele yönelik gıda hijyeni konusunda eğitim ve seminerler düzenlemek 71

72 22.3. Ġlçe halkımızın güvenli gıda konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek ilçemizde bilinçli bir tüketici yapısı oluģturmak. 23. STRATEJĠK ALAN: ÇEVRE VE HALKA SAĞLIĞI 23. STRATEJĠK AMAÇ: Toplum sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması STRATEJĠK HEDEFLER: Bölgemizdeki hayvanların refahı ve sağlığını korumak,sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yapmak., Uçkun ve haģere ile mücadele ederek çevre ve halk sağlığını korumak KuĢ gribi,domuz gribi,kkka v.b. mücadele için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalıģmaları yapmak Ġlçe halkımızı zoonoz hastalıklar konularında bilgilendirmek Yasal mevzuata göre hızlı ve sağlıklı biçimde defin iģlemlerini yürütmek Kurum personelimize 1. Basamak sağlık hizmeti vermek ve ihtiyaç halinde tedavi merkezlerine sevk iģlemlerini yapmak. B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Toplam kalite anlayıģı doğrultusunda, birinci önceliğimiz vatandaģın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır ÇağdaĢ yönetim anlayıģı doğrultusunda, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileģtirme çalıģmalarına önem ve öncelik vermektir. Halkımızın, tedarikçilerimizin ve tüm çalıģanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliģtirerek, dürüst, kaliteli belediyecilik hizmeti sunmaktır. ÇalıĢanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileģtirme süreçlerinde ekin kılmaktır. ÇalıĢanlarımızın gurur duydukları çalıģma ortamını sağlamak ve kurumun baģarılarını hep birlikte kutlamaktır. Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel geliģmeleri sürekli takip ederek halkımızın hizmetine sunmaktır. 72

73 III FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞRLENDĠRMELER 73

74 A- MALĠ BĠLGĠLER 74

75 1--BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2010 YILI GELĠR BÜTÇESĠ KESĠN UYGULAMA SONUÇLARI Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler TOPLAM Bütçe İle Tahmin Edilen , , , , , , ,00 Gerçekleşme , , , , , , ,71 Gerçekleşme Yüzdesi 123,91 108,83 1,13 98,53 126,25 165,28 102,75

76 2010 YILI GELİR KESİN HESABI GRAFİĞİ Red ve İadeler Sermaye Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Vergi Gelirleri ,00 0, , , , , , ,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler Gerçekleşme , , , , , ,11 Bütçe İle Tahmin Edilen , , , , , ,00

77 YILLARI BÜTÇE KESİN HESAP VERİLERİNE GÖRE GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİNİN TABLOSU 120,00 100,00 88,17 85,92 103,77 100,30 81,94 102,75 80,00 68,96 60,00 40,00 20,00 0, YILLAR BÜTÇE (A) GELİR GERÇEKLEŞME (D) GELİR GERÇEKLEŞME ORANI (D/A) , ,62 68,96% , ,78 88,85% , ,29 83,62% , ,65 103,80% , ,36 100,30% , ,52 81,94% , ,75 102,75% 77

78 2010 YILI GĠDER BÜTÇESĠ KESĠN UYGULAMA SONUÇLARI HARCAMA TÜRÜ Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme-Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi Personel Giderleri , ,22 70,69 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri , ,99 88,03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,78 89,84 Cari Transferler , ,53 96,09 Sermaye Giderleri , ,85 89,81 Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,37 87, YILI GİDER KESİN HESABI GRAFİĞİ Sermaye Giderleri ,85 37% Personel Giderleri ,22 12% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri ,99 2% Cari Transferler ,53 9% Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,78 40% 78

79 2010 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABININ ÖZET LİSTESİ MÜDÜRLÜKLER Personel Giderleri Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme-Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi Genel Harcama Tutarı İçinde Yüzdesi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,82 83,74 1,61 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,34 61,83 0,50 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,31 72,76 1,10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,15 96,40 3,24 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ , ,61 79,17 0,13 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , ,09 94,05 1,03 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,71 79,76 0,48 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , ,95 95,93 6,17 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,74 88,39 10,66 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , ,48 80,70 4,28 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,88 87,32 31,59 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , ,48 98,77 0,49 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,06 90,83 4,14 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,02 95,00 6,22 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , ,72 93,05 0,35 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,22 96,83 0,26 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,81 86,15 24,08 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,95 87,48 0,17 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , ,03 75,09 3,51 TOPLAM , ,37 87,34 100,00 79

80 2010 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABININ ÖZET LİSTESİ MÜDÜRLÜKLER Personel Giderleri Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme-Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme- Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme- Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme- Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme- Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek Bütçe İle Konan (Arttırma- Eksiltme- Ek Bütçe Dahil) Harcanan Ödenek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , ,06 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , ,07 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , ,09 0,00 0,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , ,63 0,00 0,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,23 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,01 0,00 0, ,00 0,00 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , ,00 0,00

81 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU 01/01/ /12/2010TARİHLERİ ARASI FONKSĠYON I.DÜZEY FONKSĠYON ADI 2010 Bütçesi Ġle Verilen 2010 Yılında Harcanan Bütçenin GerçekleĢme Oranı 1 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ , ,89 89,53 3 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ , ,63 81,74 4 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER , ,22 96,83 5 ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ , ,76 87,98 6 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ , ,56 86,68 7 SAĞLIK HĠZMETLERĠ , ,31 72,27 TOPLAM , ,37 87,34 81

82 YILLARI BÜTÇE KESİN HESAP VERİLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİNİN TABLOSU ,48 87,26 81,23 91,21 96,14 89,82 87, YILLAR BÜTÇE (A) GİDER HARCANAN (B) GİDER GERÇEKLEŞME ORANI (B/A) , ,44 78,49% , ,27 87,72% , ,34 79,12% , ,55 91,45% , ,34 96,40% , ,03 89,88% , ,37 87,34% 82

83 DÖNEMİ BÜTÇE KESİN HESAP VERİLERİNE GÖRE YATIRIM HARCAMALARININ GENEL HARCAMAYA ORANINI GÖSTERİR GRAFİK YILLAR GİDER HARCANAN (B) YATIRIM HARCAMASI ( C ) YATIRIM HARCAMALARININ TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (C/B) , ,18 30,15% , ,98 29,98% , ,98 38,94% , ,70 42,00% , ,66 38,52% , ,11 44,07% , ,85 36,84% 83

84 BÜTÇE YIILII KESĠĠN MĠĠZAN Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borc Kalanı Alacak Kalanı 102 BANKA HESABI , , ,88 0, VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) , ,04 0, , BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , , ,97 0, GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI , ,30 0,00 0, GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , , ,88 0, KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,09 0, ĠLK MADDE VE MALZEMELER , , ,85 0, Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI , ,00 0,00 0, GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,02 0, MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,41 0, ,41 0, ARAZĠ VE ARSALAR HESABI ,02 0, ,02 0, YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI ,01 0, ,01 0, BĠNALAR HESABI ,00 0, ,00 0, TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR ,27 0, ,27 0, TAġITLAR GRUBU , , ,42 0, DEMĠRBAġLAR GRUBU , , ,67 0, BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) 0, ,00 0, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , ,24 0,00 0, HAKLAR HESABI ,48 0, ,48 0, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI 531,00 0,00 531,00 0, BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , ,75 0, , ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , ,17 0, , EMANETLER HESABI , ,15 0, , ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI , ,20 0, , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI , ,37 0, , FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLAT HESABI , ,86 0,00 0, KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI , ,48 0,00 0, HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , ,96 0, , NET DEĞER HESABI , ,31 0, , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI 0, ,72 0, , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , ,46 0, , GELĠRLER HESABI , ,85 0,00 0, GĠDERLER HESABI ,25 900,00 0,00 0, FAALĠYET SONUÇLARI HESABI ,54 0,00 0,00 0, BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI 1.704, ,43 0,00 0, GELĠR YANSITMA HESABI , ,72 0,00 0, BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI ,11 0,00 0,00 0, BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI , ,00 0,00 0, GĠDER YANSITMA HESAPLARI 1.085, ,37 0,00 0, GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , , ,88 0, BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , ,66 0, , ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI , ,37 0,00 0, TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI , , ,74 0, TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI , ,73 0, , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , ,55 0,00 0, GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI , ,55 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,59 84

85 3-- NAKĠĠT AKIIM TABLOSU KAĞITHANE BELEDĠYE BAġKANLIĞI NAKĠT AKIM TABLOSU NAKĠT AKIMLARI 2008 Yılı 2009 Yılı Cari Yıl (2010) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Alımları A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit GiriĢleri , , , Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Çevre Temizlik Vergisi , , , HaberleĢme Vergisi , , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,31 0, , Eğlence Vergisi , , , Ġlan ve Reklam Vergisi , , , Bina ĠnĢaat Harcı , , , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 2.701, , , ĠĢgal Harcı , , , ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı , , , Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı 8.995, , , Tellallık Harcı , , , Diğer Harçlar , , , Kaldırılan Vergi Artıkları 534,90 220,45 186, ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri , , , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri , , , Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri , , , Diğer hizmet gelirleri , , , Malların kullanma ve faaliyette bulunma iznine iliģkin diğer gelirler 9.005, , , Lojman Kira Gelirleri , , , Ecrimisil Gelirleri , , , Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , , , Diğerlerinden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0,00 175, , ġartlı BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0, , Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri , , , KiĢilerden Alacaklar Faizleri 7.057, , , Mevduat Faizleri , , , Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Diğer Harcamalara Katılma Payları , , , Müze GiriĢ Ücretlerinden Alınan Paylar , , , Otopark Gelirlerinden Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediye Payları , , , Diğer Paylar , , , Diğer Ġdari Para Cezaları , , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , , Diğer Vergi Cezaları , , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , , , KiĢilerden Alacaklar , , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler , , , Diğerleri , , ,26 B-)Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları , , ,25 85

86 Temel MaaĢlar , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Sosyal Haklar , , , Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , , , Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri 0, , , Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Zam ve Tazminatları 0, , , Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri , , , Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı , , , Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları , , , Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri , , , Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri , , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri , , , Belediye BaĢkanına Yapılan Ödemeler , , , Belediye Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler , , , Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0, , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Kırtasiye Alımları 750, , , Büro Malzemesi Alımları 0, ,40 147, Periyodik Yayın Alımları , , , Diğer Yayın Alımları 200, ,92 975, Baskı ve Cilt Giderleri 4.292, , , Su Alımları , , , Yakacak Alımları , , , Elektrik Alımları , , , Giyecek Alımları (KiĢisel kuģam ve donanım dahil) , , , Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları , , , Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri , , , Diğer Özel Malzeme Alımları , , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 0, , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 2.035,22 0,00 295, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.096, , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 4.489,56 500, , Mahkeme Harç ve Giderleri , , , Diğer Yasal Giderler 0, , , ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.575,75 247, , Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1.202, , , Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) , , , Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet Ġhaleleri Dahil) , , , Enformasyon ve Raporlama Giderleri , , , Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , , , Özel Güvenlik Hizmeti Alımları 0, , , Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler , , , Posta ve Telgraf Giderleri , , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , , Bilgiye Abonelik Giderleri 0,00 0, ,00 86

87 Yolcu TaĢıma Giderleri 1.044, , , GeçiĢ Ücretleri 2.500,00 850,00 500, Ġlan Giderleri , , , Sigorta Giderleri , , , TaĢıt Kiralaması Giderleri , , , ĠĢ Makinası Kiralaması Giderleri ,77 0, , Hizmet Binası Kiralama Giderleri , , , Personel Servisi Kiralama 0, , , Kurslara Katılma Giderleri , , , Diğer Hizmet Alımları 0, , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , , Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malz Alımları 2.745, , , Büro ve ĠĢyeri Mak.ve Tech.Alımları 0, , , Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alım , , , Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri , , , TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00 0, , ĠĢ Makinesi Onarım Giderleri 0,00 0, , Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri 885,00 751, , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , , , Ġlaç ve Tedavi Giderleri , , , Kamu Personeli Ġlaç Giderleri , , , Sosyal Güvenlik Kurumu na , , , Dernek,Birlik,Kurum,KuruluĢ,Sandık vb. kuruluģlara , , , Memur Öğle Yemeği Yardımı , , , Diğerlerine , , , sayılı kanuna göre muhtaç asker ailesi , , , Diğer Sosyal Amaclı Transferler , , , BüyükĢehir Belediyelere Ayrılan Paylar , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 290, Diğer Harçlar 6.996,00 0, , Mal SatıĢ Gelirleri ,13 0, , Hizmet Gelirleri 120,00 0,00 305, Kamu Harcamalarına Katılma Payları 0,00 0, , Kırtasiye Malzemeleri , , , Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme , , , Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri , , , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , , , Giyecek, MefruĢat ve Tuhafiye Malzemeleri , , , Yiyecek , , , Ġçecek , , , Zirai Maddeler 3.911, , , Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri , , , DeğiĢim, BağıĢ ve SatıĢ Amaçlı Yayınlar ,93 0, , Spor Malzemeleri Grubu 0,00 203, , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , , Bütçe veya Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler 0, , , Diğer Sermaye Giderleri 0, , ,87 87

88 C-)Faaliyetlerden Sağlanan Net AkıĢ GiriĢi (A-B) , , ,54 0,00 0,00 0,00 Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları 0,00 0,00 0,00 D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E-) Maddi Olmayan Duran Varlık SatıĢları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit ÇıkıĢı (E-D) 0,00 0,00 0,00 G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F) , , ,54 0,00 0,00 0,00 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları 0,00 0,00 0,00 H-) Nakit DıĢında Net Mali Varlık Edinimleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları 0,00 0,00 0,00 l -) Net Yabancı Kaynak ArtıĢları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K-) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit GiriĢleri ( l - H ) 0,00 0,00 0,00 L-) Nakit Stokundaki Net DeğiĢim (G + K) , , , YILI YATIRIM GRAFİĞİ , ,20 BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN YATIRIM MİKTARI 88

89 4-- BĠĠLANÇO AKTĠF HESAPLAR PASĠF HESAPLAR TL TL TL TL TL TL I DÖNEN VARLIKLAR , , ,41 III KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , , ,40 A HAZIR DEĞERLER , , ,59 C FAALĠYET BORÇLARI , , ,27 1 KASA HESABI 0,00 0,00 0,00 1 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , , ,27 2 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 2 BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 3 BANKA HESABI , , ,88 D EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , ,83 4 VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) , , ,26 1 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , , ,99 9 BANKA KREDĠ KART. ALACAKLAR HESABI , , ,97 2 EMANETLER HESABI , , ,84 C FAALĠYET ALACAKLARI , , ,88 F ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , ,78 1 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,75 0,00 0,00 1 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI , , ,94 2 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , , ,88 2 ÖDENECEK SOS.GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI , , ,84 E DĠĞER ALACAKLAR , , ,09 3 FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDAR. ADINA YAPILAN TAH.HES , ,09 0,00 1 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,09 4 KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI , ,08 0,00 F STOKLAR , , ,85 I DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 2.718, , ,52 1 ĠLK MADDE VE MALZEMELER , , ,85 1 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI 2.718, , ,52 II DURAN VARLIKLAR , , ,30 V ÖZKAYNAKLAR , , ,31 B FAALĠYET ALACAKLARI , , ,02 A NET DEĞER HESABI , , ,05 1 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,02 1 NET DEĞER HESABI , , ,05 D MALĠ DURAN VARLIKLAR 0, , ,41 B YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 0,00 0,00 0,00 1 MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 0, , ,41 1 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 E MADDĠ DURAN VARLIKLAR , , ,39 C GEÇMĠġ YILLAR FAALĠYET SONUÇLARI , , ,72 1 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , , ,02 1 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAAL.SONUÇLARI HESABI , , ,72 2 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI , , ,01 D GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI 0,00 0,00 0,00 3 BĠNALAR HESABI , , ,00 1 GEÇMĠġ YIL.OLUMSUZ FAAL.SONUÇ.HESABI ( - ) 0,00 0,00 0,00 4 TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR , , ,27 E DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI , , ,54 5 TAġITLAR GRUBU , , ,42 1 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , , ,54 6 DEMĠRBAġLAR GRUBU , , ,67 8 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , , ,00 F MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , ,48 1 HAKLAR HESABI , , ,48 TOPLAM , , ,71 TOPLAM , , ,71

90 AKTĠF HESAPLAR TL TL TL PASĠF HESAPLAR TL TL TL 9 NAZIM HESAPLAR , , ,05 9 NAZIM HESAPLAR , , ,05 90 ÖDENEK HESAPLARI , , ,23 90 ÖDENEK HESAPLARI , , , GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , , , GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , , , BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , , , BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , , , ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI , , , ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 0, , ,37 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT. VE KĠġĠ. AĠT MENKUL KIYMET. HS , , , MAHSUP DÖNEMĠNE AKTAR.KULLANILACAK ÖDENEK. HESABI 0,00 0,00 0, TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI , , , MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN ÖDENEK. HESABI 0,00 0,00 0, TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI , , ,99 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT.VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET. HS , , ,72 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI , , , KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMETLER HESABI 0,00 0,00 0, KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET EMANETLERĠ HESABI 0,00 0,00 0,00 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI , , ,55 GENEL TOPLAM , , ,76 GENEL TOPLAM , , ,76

91 B FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 91

92 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2010 yılı faaliyet bilgileri aģağıda maddeler halinde belirtilmiģtir. Yıl içerisinde BaĢkanımızın katıldığı 3400 adet randevulu program yapılmıģtır. Her sabah saat itibariyle baģlayan vatandaģ görüģmelerinde yaklaģık görüģme yapılmıģtır. Bu görüģmeler içinde belediyemizden talebi olan 4800 adet görüģme kayıt altına alınarak çözümlenmiģtir BAŞKAN-VATANDAŞ GÖRÜŞMELERİ GRAFİĞİ RANDEVULU TOPLANTI SABAH GÖRÜŞMELERİ 92

93 Her yıl yapılan Muhtarlar toplantısına, 19 mahallede düzenlenen esnaf ziyareti ve yaklaģık olarak 398 adet Sivil Toplum Örgütüyle yapılan toplantıya BaĢkanın katılımı sağlanmıģtır. Muhtarla ve STK lar ile yapılan toplantı Bakanımızın katıldığı ayda bir kez Kent Gönüllüleri,Sivil toplum KuruluĢları ve Esnaf Ziyaretleri yapılmıģtır. Esnaf ziyareti Engelli Çocuklarımıza yönelik bir aktivite Kağıthane Belediyesi Web sayfasının günlük takibi ve güncellenmesi yapılmıģtır. Toplam 217 adet haber girilmiģtir. Sosyal ve Kültürel faaliyetler kamera ve fotoğraflarla belgelenerek 36 adet fotoğraf CD si, 115 adet kamera kaydı arģivlenmiģtir. Basılı ve görsel yayınların günlük takibi yapılarak arģivlenmiģtir. Yardıma muhtaç 1845 aileye ayni yardım yapılmıģtır. Bilgi Edinme Yasası kapsamında bize ulaģan 110 adet iģleme alınmıģ ve cevaplandırılmıģtır. 93

94 BĠMER - BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezinden gelen 267 adet talep ve Ģikayet iģleme alınmıģ ve cevaplandırılmıģtır. VATANDAŞ BİLGİ EDİNME GRAFİĞİ ( ) BİLGİ EDİNME BİMER Ulusal istihdam politikasının belirlenmesine katkı sağlamak, iģ ve iģçi bulma faaliyetinde bulunmak, aktif ve pasif iģgücü programlarını uygulamak gibi ulusal düzeydeki kurumsal görevlerimizi, yerel düzeye indirerek daha çok kiģiye etkin ve hızlı bir Ģekilde ulaģmayı hedefliyoruz. Kurumumuz, iģ arayanların ve iģverenlerin kendilerine en yakın yerlerden istihdam hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Türkiye ĠĢ Kurumu ile tarihinde bir protokol imzalanmıģ ve ĠġKUR Hizmet Noktası oluģturulmuģtur yılları arasında yapılan baģvurular aģağıdaki grafikte yer almaktadır.2010 yılı baģvuruları içerisinden 263 kiģiye yönlendirme yapılmıģtır İŞ BAŞVURU GRAFİĞİ BAŞVURU SAYISI 94

95 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün arasındaki faaliyetleri ile ilgili bilgiler aģağıda belirtilmiģtir. tarihleri A Personel Özlük ĠĢleri Servisi Personel Özlük ĠĢleri servisimizin 2010 yılı içerisinde yapmıģ olduğu iģlemlerin önemli bir bölümü aģağıdaki tabloda rakamları ile birlikte yer almaktadır. Emekli edilen memur ve iģçi sayısı 8 Emekli edilen iģçi ve memurla ilgili yapılan yazıģmalar 75 Nakil giden memur sayısı 11 Nakil gelen memur sayısı 9 Nakille ilgili yapılan yazıģmalar 35 Kadro karģılığı çalıģtırılmak üzere göreve baģlatılan sözleģmeli memur sayısı Pasaport için evrakları hazırlanan memur sayısı 18 ÇalıĢan memurlarımızın 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olup 1 kademe ilerlemesi yapılanlar Belediyemizde yıl içinde stajı yaptırılan öğrenci sayısı 128 ĠĢ talebi için gelen mailler ve cevap verilen mail sayısı 22 Konut edindirme yardımı ile tebellüğ belgesi 9 Stajyer öğrenci maaģları için yapılan ödemeler 12 Memurlar için çıkarılan hizmet belgesi sayısı 20 Kamu istihdam cetveli ile ilgili yapılan yazıģmalar 4 Resmi kurumlarla yapılan dıģ yazıģmalar 22 S.S.K. birleģtirme iģlemleri 4 Memur personelin bir üst öğrenimden almıģ olduğu diplomalarla ilgili yapılan değerlendirmeler Kademe ilerlemesi 224 Aday memurların atama iģlemleri ve evrakları

96 631 Sayılı kanun gereğince memur personelin kadro, hizmet ve eğitim durumlarının değiģmesi ile ilgili yazıģmalar Memur, iģçi ve sözleģmeli personele kullandırılan yıllık izin sayısı 716 Personelce kullanılan hastalık, ücretsiz, evlilik, doğum, mazeret, ölüm izni sayısı Tüm memurların sicil raporlarının düzenlenmesi 224 Kınama cezası ve disiplin kuruluyla ilgili yapılan yazıģmalar 2 Kurum içi iç yazıģma 334 Görevde yükselme yönetmeliği ile ilgili yapılan yazıģmalar 94 Faaliyet raporu 3 Ġhale ve yazıģmalar 13 Görevlendirme vekalet 70 SoruĢturma, kınama cezası 2 Ġstifa evrakları 5 Her yıl bütçe hazırlanması 1 Sosyal denge sözleģmesi 26 ĠSKUR a yönlendirilen vatandaģ sayısı 12 Özlük bilgilerinin dijital ortamda saklanması ve özlük bilgilerinin güncellenmesi %100 Gelen evrak, giden evrak, üretilen evrak sayısı 6290 B Eğitim ve Kalite Servisi Ġnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğümüzce yürütülen çalıģmalar ve eğitimler neticesinde Belediye BaĢkanlığımız ilgili kurumlarca incelemelerinin ardından ĠSO 9001:2008 Belgesi almaya hak kazandı.kalite Sistemine BaĢkanlık düzeyinde katılımın olması ve takip edilmesi Belediyenin en güçlü yönü olarak not edilmiģtir. ISO Toplam kalite belgesi çalıģmaları kapsamında belediyemizin mevcut 19 adet müdürlüğüne ait proses el kitabı hazırlandı, iç ve dıģ denetimleri yapıldı Kalite yönetim sisteminin etkin ve verimli bir Ģekilde iģlediği çalıģan katılımının üst seviyede olduğu Denetim Raporu sonucunda belirlenmiģtir yıllı içerisinde müdürlüğümüzce hazırlanan eğitim programına uygun Ģekilde 40 ayrı konuda seminer düzenlenerek belediyemiz personeli 1068 kiģinin toplam 60 saat eğitim alması sağlanmıģtır. 96

97 2010 YILINDA PERSONELE VERĠLEN EĞĠTĠM TABLOSU EĞĠTĠM KONUSU MARKALAġMA SÜRECĠNDE BĠREYSEL GELĠġME ADAY MEMURLARA TEMEL EĞĠTĠM STRATEJĠK PLANLAMA VE PERFORMANS EĞĠTĠM SAATĠ EĞĠTĠME KATILAN KĠġĠ SAYISI 18 (3 GÜN) SAAT 65 MORAL VE MOĠVASYON EĞĠTĠMĠ 3 SAAT 915 ANAYASA MAH.KARARI ĠLE ĠP.ED.3194 SY.KANUN 42.MADDE BEL. ÇEVRE YÖN. ÇEVRE SORUN. ĠLG. YETK. GÖREV. 6 SAAT 15 6 SAAT SAY. KANUN ĠLE 73. MAD. DÜZENLEMESĠ 6 SAAT 15 97

98 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii TeftiĢ Kurulu Müdürlüğümüz Belediye Kurumunun ilgi maddelerine göre oluģmuģ denetim organı olup, doğrudan doğruya Belediye BaĢkanına bağlı olan müdürlüğümüz genel anlamda faaliyet görevini iktisadi ve idari yönünden Belediye BaĢkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye BaĢkanlığı bünyesinde kurulabilecek Belediye Ġktisadi TeĢekküllerinde (Belediye BaĢkan Yardımcıları ve Belediye Encümeni üyeleri dıģında) belediyemiz adına yapılan çalıģmalar sırasında belediyeye personelinin görevleri nedeniyle içinde bulundukları davranıģları ve faaliyetlerini, kanun, tüzük ve çalıģma yönetmelik hükümlerine uygunluğu hususlarında her türlü inceleme, araģtırma, ve teftiģleri yapmak görevleri arasındadır. Belediyemiz iģçi personeli ile genellikle 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu olmak üzere, konu itibarıyla ilgili diğer kanunlar çerçevesinde; memur personel ise ekseriyetle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yine konunun ilgilendirdiği diğer kanunlar kapsamında idari ve disiplin açısından BaĢkanlık Makamının emir ve onayları doğrultusunda denetleme yapılır. Ayrıca bu görevlerinin yanı sıra belediyemizin uygulamaları ve çalıģanlarının görevleri nedeniyle davranıģlarına dair vaki her türlü Ģikayet, ihbar v.b. baģvurular 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun hükümleri çerçevesinde Kaymakamlık Makamınca yapılan görevlendirme doğrultusunda Ģikayet konusu ile ilgili gerekli inceleme,araģtırma ve tahkikat yapılır.yapılan her türlü inceleme ve araģtırmanın sonucu bir rapora rabıt edilerek karar alınmak üzere ilgili makama arz olunur. Müdürlüğümüz her türlü araģtırma,soruģturma ve inceleme dosyalarıyla ilgili söz konusu bu çalıģmaları yaparken yasal Ģartlar çerçevesinde yerinde inceleme yapmak,ifade almak,bilirkiģi talep etmek,dosya ihzar etmek v.b her türlü yazıģmayla beraber dosyayı ikmal etmek görevleri arasındadır. Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için 2010 faaliyet yılında birim içi 12 adet toplantı düzenlenmiģtir. Müdürlüğümüzde ile faaliyet yılı içerisinde çeģitli kurum ve kiģilerin Ģikâyetleriyle, belediye personeline ait Ģikâyetlerini kapsayan 4483 sayılı yasaya göre 19 adet ön inceleme, 3 adet idari inceleme / Tahkikat dosyası olmak üzere toplam 22 adet dosyanın inceleme / tahkikat ve ön incelemesi yapılmak üzere BaĢkanlık Kaymakamlık Makamınca Müdürlüğümüze havalesi yapılmıģ olup, bu dosyalar üzerinde Müdürlüğümüz müfettiģlerince yapılan çalıģmalar neticesinde 19 adet dosya hakkında gerekli kararlar alınması için BaĢkanlık Makamı veya Ġlçe Kaymakamına göndermek üzere inceleme, tevdi ve öninceleme raporları hazırlandı. Halen yasa gereği 3 adet dosya üzerinde müfettiģlerimizce iģlem yapılmaktadır. Ayrıca bu faaliyet dönemi içerisinde müdürlüğümüzce diğer belediye birimleri, belediye harici kurum ve kuruluģlarla yapmıģ olduğu yazıģmalar neticesinde gelen evrak sayısı 188 adet, giden evrak sayısı 303 adettir. TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü, yukarıda belirttiğimiz bu faaliyetlerini 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı,1 müfettiģ, 2 büro memurundan oluģan toplam 5 (beģ) personel ile icra ve ifa etmektedir. 98

99 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii Müdürlüğümüz, Belediyemizin Hukuk, Ceza, idari Davalarının ve tüm icra iģlemlerinin ayrıca birimlerden gelen mütalaa iģlemleri ile Belediyemizle ilgili protokol ve yönetmelik taslaklarını da takip ve sonuçlandırma iģlemlerini ilgili faaliyet döneminde sürdürmüģtür. MAHKEME ADI BĠR ÖNCEKĠ DÖNEMDEN DEVĠR GELEN TOPLAM SONUÇLANAN LEHTE ALEYHTE DEVĠR ĠDARE MAHKEMESĠ VERGĠ MAHKEMESĠ SULH CEZA MAHKEMESĠ ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ Ġġ MAHKEMESĠ ASLĠYE CEZA MAHKEMESĠ SULH HUKUK MAHKEMESĠ ĠCRA TAKĠBĠ YILI DAVA SONUÇ GRAFİĞİ 54; 62% 33; 38% LEHTE ALEYHTE 99

100 2011 YILI ĠÇĠN DEVREDEN DOSYALARIN DAĞILIMI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ; 116 SULH HUKUK MAHKEMESİ; 16 İCRA TAKİBİ; 11 İŞ MAHKEMESİ; 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 100 SULH CEZA MAHKEMESİ; 26 VERGİ MAHKEMESİ; 15 İDARE MAHKEMESİ;

101 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii tarihleri arasında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili sayısal veriler aģağıda belirtilmiģtir. Ġmar Durumu adet 3194 sayılı imar Kanunun32. ve 42.maddesine göre alınan encümen kararı(para cezası-yıkım kararı) adet 3194 sayılı imar Kanunun42. maddesine göre alınan encümen kararı(para cezası) adet Proje onayı adet Verilen ĠnĢaat ruhsatı adet Ġskan (Yapı Kullanma izin belgesi) adet Kaçak ruhsatına aykırı inģaat yıkımı adet YazıĢma(iç-dıĢ yazıģma) adet 101

102 ĠnĢaat Yıkımı adet Yıkım Ruhsatı adet Tevhid-Ġfraz-Yola terk adet 102

103 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili sayısal veriler aģağıda belirtilmiģtir. Planlama Servisi ÇeĢitli kurumlardan gelen 209 adet evraka cevap verilmiģtir. Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerden gelen 383 adet evraka cevap verilmiģtir. 340 adet vatandaģ dilekçesine cevap verilmiģtir. Seyrantepe de yaklaģık m22lik G.Ö.B alanı üretildi.sorunları giderildi.bu bölgedeki gecekonduların tavsiyesine baģlandı. Hamidiye Mahallesindeki G.Ö.B de binalar bitti.yeni bir ada boģaltıldı yapım aģamasına geldi (6953 Ada) Sit ve sit etkileģim alanları 1/5000 lik planları ve itirazları sonuçlandı ve Kültür Varlıkları Kurulunca onaylandı. 103

104 Harita Servisi Kanunlar çerçevesinde ilgilisinin tapu alması için,kamu kurumlarına ait parsellerde iģgalcilere ait yer tespiti için vatandaģ talebi üzerine bilgi amaçlı 125 adet aplikasyon kroki tanzim edilmiģtir. Mimari projenin hazırlanmasına altlık oluģturulması, binanın parsele oturumunu göstermesi için vatandaģ ve kamu kurum ve kuruluģların talebi üzerine 682 adet inģaat istikamet rölevesi ve kot kesit hazırlanmıģtır. ÇeĢitli kamu kurum kuruluģlardan ve müdürlüklerden gelen 956 adet evraka cevap verilmiģtir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden çeģitli parsellere ait (birleģtirme,ayırma,yola terk v.b.) 431 adet teklif folyesi hazırlanmıģtır. Kamu kurum ve kuruģlar ve vatandaģ dilekçeleri üzerine 71 adet evraka adres tespiti yapılarak cevap verilmiģtir. Mevcutta açılmamıģ olan imar yollarına ait 27 adet yol profili hazırlanmıģtır. 614 adet ruhsatlı yapılara ait bağımsız bölümler UVAT girildi. Adresle ilgi olarak Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü tarafından gönderilen 1000 adet vatandaģın talebi üzerine adres kontrolleri yapılarak bağımsız bölüm kayıtları girildi. Müdürlüğümüzde ay içi mesleki bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Park yapılacak alanlara ait ölçümlerin yapılması. DeğiĢen sokak isimleri ve kapı numaralarının kargaģaya sebebiyet vermemesi için,değiģiklikten etkilenen kurum ve Ģahısların talebi üzerine BüyükĢehir Belediyesinin çalıģmaları doğrultusunda koordineli bir Ģekilde çözümün bulunması ve ilgililerine gerekli hizmetin verilmesi. Numarataj (dıģ kapı ve iç kapı ) ve UAVT güncellemesi çalıģması yapıldı. DıĢ kapı montajı tamamlandı.ġç kapı ve sokak levhası montajına baģlandı.. 104

105 EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 1 Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii tarihleri arasında Müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili sayısal veriler aģağıda belirtilmiģtir yılı içerisinde tapu baģvuruları sonrası 319 parselin devri yapılarak olmak üzere toplam kiģiye tapu verilmiģtir. --- Yapılan arsa devirleri karģılığı Arsa bedeli olarak ,15 TL gelir elde edilmiģtir adet Hazine parseli Belediyemiz adına devir edilmiģtir. --- Kira bedeli olarak ,28 TL gelir elde edilmiģtir. --- Ecri misil olarak ,64 TL gelir elde edilmiģtir. --- KamulaĢtırma iģlemi toplam 3104 m² yapılmıģtır adet gecekondu için enkaz bedelinin ödenmesi sağlanarak tahliyesi tamamlanmıģtır. --- Ġmar ile ilgili harç : ,31 TL gelir elde edilmiģtir. --- Gecikme zammı : ,32 TL gelir elde edilmiģtir sayılı kanuna göre satılan taģınmazlar için, ilgilileri tarafından Hazine hesabına ,28 TL bedel yatırılması sağlanmıģtır. --- Müdürlüğümüzde 2010 yılı içerisinde 3137 adet evrak giriģi, 1784 adet evrak çıkıģı ve 2632 adet evrak üretilmiģtir. EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KARŞILAŞTIRMALI TABLO TAPU VERİLEN PARSEL 555 ADET 624 ADET 450 ADET 319 ADET TAPU VERİLEN KİŞİ 1197 KİŞİ 2120 KİŞİ 1709 KİŞİ KİŞİ ARSA BEDELİ ,66 TL ,60 TL ,69 TL ,15 TL KİRA BEDELİ ,45 TL ,00 TL ,04 TL ,28 TL ECRİ MİSİL BEDELİ ,89 TL ,96 TL ,02 TL ,64 TL HAZİNEDEN BELEDİYEMİZE DEVİR 513 PARSEL 492 PARSEL 201 PARSEL 236 PARSEL KAMULAŞTIRMA 559 m² 1220 m² 3908 m² 3104 m² ENKAZ BEDELİ ÖDENEN GECEKONDU 35 ADET 6 ADET 10 ADET 4 ADET 4706'YA GÖRE HAZİNEYE YATIRTILAN ,50 TL ,48 TL ,41 TL ,28 TL 105

106 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Faalliiyet ve Proje Biillgiillerii Müdürlüğümüz 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili veriler aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. ĠKTĠSADĠ VE SAĞLIK YÖNÜNDEN YAPILAN DENETLEMELER ĠKTĠSADĠ YÖNDEN DENETLEN Ġġ YERĠ SAĞLIK EKĠPLERĠ ĠLE DENETLENEN YERLER 3978 Adet 2015 Adet 4207 SAYILI YASA GEREĞĠ YAPILAN DENETĠMLER YAPILAN KAPALI ALAN DENETĠM SAYISI YASAL ĠġLEM YAPILAN ĠġYERĠ YASAL ĠġLEM YAPILAN KĠġĠ 4247 Adet 147 Adet 157 kiģi EVRAK TÜRÜ MÜHÜRLEME MÜHÜR AÇMA MÜHÜR FEK-Ġ RUHSAT DENETĠM KAPAMA ENCÜMEN KARARI ĠNġAAT MÜHÜRLEME 2-2 TANZĠM EDĠLEN ZABIT ADEDĠ 5393 ve 1608 Belediye Ceza Kanununa göre tanzim edilen zabıt 5105 Adet 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 570 Adet 2010 yılı içerisinde müdürlüğümüz evrak iģlemleri ile ilgili tablo aģağıda detaylandırılmıģtır. TOPLAM TAMAMLANAN ĠġLEMDE BEKLEYEN ÜRETİLEN EVRAK GELEN EVRAK DIŞ BİRİMLERDEN GELEN EVRAK GİDEN EVRAK

107 Ġlçemiz sakinlerinin Zabıta Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda yapmıģ oldukları Ģikayet ve baģvuruların 2010 yılı rakamları aģağıdaki tabloda yer almaktadır. TOPLAM TAMAMLANAN ĠġLEMDE BEKLEYEN ÇAĞRI MERKEZİNDEN GELEN E-POSTA VE DİLEKÇE İLE GECEKONDU VE KAÇAK ĠNġAAT YIKIMLARI 2010 yılında 117 Tapulu ve 62 Tapu Tahsis belgeli kaçak inģaat yıkılmıģtır. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Yol açma ve park alanlarında yapılan çalıģmaların Tebligatları yapılmıģ olup, yıkımlarına nezaret edilmiģtir. SEMT PAZARLARININ GĠRĠġ VE ÇIKIġI DÜZENE SOKULMUġTUR. Pazarcı esnafından 2010 yılı dahilinde 1,262,852,00,TL. Tezgah Kurma Belgesi ve Kayıt suret harcı tahsil edilmiģtir.pazar açma ve kapama saatlerine uymayan 70 Pazar esnafına kapama cezaları uygulandı. 107

108 Ġlçemiz genelinde 2010 yılı içerisinde de SEYYAR ile mücadele ve kaldırım üzeri Esnaf iģgalleri ile ilgili çalıģmalar etkin bir Ģekilde devam etmiģtir. SĠVĠL SAVUNMA AMĠRLĠĞĠ Müdürlüğümüze bağlı Sivil Savunma Amirliğinin 2010 yılı faaliyetleri ana baģlıklar halinde aģağıda yer almaktadır yılında faaliyetlerimizin önceliği Mahalle Afet Gönüllülerini (MAG) eğitmeye verilmiģtir.bu kapsamda Nurtepe ve Hamidiye Mahallelerimizde Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) organize edilmiģ ve oluģturulan gruplara gece eğitimleri Ģeklinde hafta içi saat 20:00-23:00 arası toplam 36 saat teori ve hafta sonu 2 günlük uygulama eğitimi verilmiģtir. Toplam 65 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilen bu eğitimler sonunda 50 kiģi eğitim sertifikası almaya hak kazanmıģtır. 108

109 Belediye BaĢkanlığımızca Nurtepe Mahallesinde oluģturulan 25 kiģilik MAG ne 1 adet AFĠS konteynır ve ekipmanları tahsis edilmiģtir. Belediye BaĢkanlığımızca Hamidiye Mahallesinde oluģturulan 25 kiģilik MAG ne 1 adet AFĠS konteynır ve ekipmanları tahsis edilmiģtir. AĢırı yağan yağmurlardan sonra oluģan su baskınlarından zarar gören gecekondu ve binaların bodrum katlarında oluģan zararların tespiti yapılarak hazırlanan 9 adet rapor Kağıthane Kaymakamlığı Sosyal YardımlaĢma Vakfına iletilmiģtir yılı içerisinde Ġstanbul Valiliğinin ve Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlemiģ olduğu Afet konulu seminerlere katılım sağlandı. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü nün talepleri doğrultusunda Çağlayan Meydanı nda yapılan mitinglerde emniyet güçlerine ihtiyaçları dahilinde çadırlar kuruldu. Ramazan ayı süresince Ġlçemizin 3 ayrı mahallesinde 3 adet iftar çadırı kuruldu ve ramazan ayı boyunca takibi yapıldı. Ġlçemiz genelindeki Okulların düzenlemiģ olduğu etkinliklerinde kullanılmak üzere talepleri doğrultusunda çadırlar kuruldu. Amirliğimize intikal eden muhtelif yazıģmalardaki evraklar cevaplandırıldı. MAG Vakfı nın her ay ilçemizde MAG üyeleri ile yapmıģ oldukları toplantılar 5 mahallemizde devam etmiģtir. Sivil Savunma Amirliğimizce bu toplantılara katılım sağlanmıģtır. Sosyal Faaliyetlerimiz deprem eğitim seminerleri Yangın Tatbikatları YapılmıĢ muhtelif seminerlere katılım devam etmekte olup Faaliyetlerimizin devamı da gelecektir. 109

110 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Stratejik planda ulaģtırma ve kentsel altyapı ile ilgili belirlenen amaçlara ulaģmak üzere Fen ĠĢleri Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler kapsamında 2010 yılı içinde toplam 86 adet ihale yapılmıģtır. Bunun 19 tanesi Doğrudan temin yoluyla yapılmıģtır. Bu ihaleler için toplam ,91-TL harcanmıģtır. Doğrudan temin yoluyla da ,98-TL lik mal/hizmet satın alınmıģtır. Bu ihaleler bağlamında Kağıthane ilçesi mahalleri dahilinde aģağıdaki iģler yapılmıģtır YILINDA ĠLÇEMĠZDEKĠ OKULLARA YÖNELĠK YAPILAN FAALĠYETLER Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Meslek Lisesi ne boya verildi. Tülin Manço Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Refet Angın Ġlköğretim Okulu na boya verildi.ve bu okula ait kantin inģaatına baģlandı. Ekrem Cevahir Çok Programlı Lisesi ne vernik verildi.ayrıca bu okulda güçlendirme çalıģması devam etmektedir. ÇağdaĢ YaĢam EĢref ve Sadullah Kıray Anaokulu na boya verildi,perde duvar yapıldı ve yağmur ızgarası yapıldı. Kağıthane Lisesi ne boya verildi,yeni giriģ kapısı ve tabela yapıldı,özürlü rampası yapıldı. Osman Gazi Ġlköğretim Okulu na boya verildi ve 4 adet sokak yönlendirme tabelası yapıldı. AĢık Veysel Ġlköğretim Okulu na fayans tamiri yapıldı,zemin kat pencereleri korkuluk yapıldı,yer karoları tamir edildi,tesisat tamirleri yapıldı ve ayrıca bu okulda sekiz adet wc alaturkaya çevrildi. Ali Fuat Cebesoy Ġlköğretim Okulu na boya verildi,tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı,konferans salonu düzenlendi. Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Gürsel Ġlköğretim Okulu na boya verildi ve zemin katına korkuluk yapıldı. Ziya PaĢa Ġlköğretim Okulu na boya verildi ve bahçe kapısı demir yapıldı. Kağıthane Merkez Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Harmantepe Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Kağıthane Anadolu Ġmam Hatip Lisesi ne boya verildi,kız mescidi döģemesi boyaması yapıldı,bekçi klübesi yapıldı,özürlü rampası ve bahçe merdiveni yapıldı,abdest alma mekanı yapıldı. Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ne pencere korkuģuğu yapıldı. Cengiz Han Ġlköğretim Okulu na boya verildi. YaĢar Doğu Ġlköğretim Okulu na boya verildi,50m2 bahçe tanzimi ve korkuluk yapıldı,atatürk büstü mermer kaide yenilendi,özürlü rampası yapıldı,arkabahçe asfaltlandı ve muhtelif korkuluk vs (demirci iģleri) yapıldı. Seyrantepe Ġlköğretim Okulu na boya verildi ve Atatürk büstü mermer kaide yenilendi. Adem Yavuz Ġlköğretim Okulu na eski okul alanı düzenlemesi yapıldı,arka bahçede ki yamaca ağaç dikildi ve zemin kat korkulukları yapıldı. Ġsmail Erez Ġlköğretim Okulu na konferans salonu yapıldı,giriģe Atatürk rölyefi ve lambri yapıldı ve beģ kata sekiz oda yapıldı. Metehan Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Kağıthane Anadolu Lisesi ne boya verildi. Cevdet ġamikoğlu Ġlköğretim Okulu na zemin katlara korkuluk yapıldı,oyun grubu etrafına korkuluk yapıldı ve kaldırıma korkuluk yapıldı. 110

111 Günebakan Ġlköğretim Okulu na boya verildi,büst etrafına çiçeklik yapıldı,oyun grubu yapıldı ve bekçi klübesi yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu na boya verildi,kantin binası yapıldı ve bekçi klübesi yapıldı. Çağlayan 50.Yıl Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Önder Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Hasdal Ġlköğretim Okulu na demir sürme kapı yapıldı. Zafer Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Kocatepe Ġlköğretim Okulu na boya verildi. ÇağdaĢ YaĢam Ferit Aysan Ġlköğretim Okulu na boya verildi,wc tamirleri yapıldı ve giriģ kapısı sac kaplandı. Atatürk Ġlköğretim Okulu na boya verildi,3 ana sınıfı laminat parke yapıldı ve bahçe korkuluklarına ilave yapıldı. Selahattin Korkmaz Ġlköğretim Okulu na boya verildi,wc tamirleri yapıldı,elektrik tamirleri yapıldı,salon pvc döģeme ve sahne parke yapıldı ve saçak,korkuluk ve bayrak direği yapıldı. Engelliler Çocuk Yuvası na duvar bölme yapıldı,wc yapıldı,mutfak düzenlendi,iç-dıģ kapı takıldı,pvc doğrama takıldı,badana boya yapıldı. Cansu Oyun Odası na iç badan boya yapıldı,zemin kata korkuluk yapıldı ve depo yeri yapıldı. Arıcılar Ġlköğretim Okulu na bodrum iniģi saçak yapıldı,çatı dere tamiri yapıldı ve bahçede yağmur kanalı yapıldı. ġair Yahya Kemal Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Çeliktepe Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Hasbahçe Ġlköğretim Okulu na sosyal tesis yapıldı,sosyal tesise doğalgaz hattı çelikdi,çevre aydınlatma elden geçirildi ve spor alanı için iki katlı soyunma odası yapıldı. Gültepe Ġlköğretim Okulu na boya verildi. Osman Tevfik Yalman Ġlköğretim Okulu na boya verildi,asfalt frezesi ve yeni asfalt yapıldı ve çatı tamiri için kremit verildi. Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ne boya verildi. Osman Faruk Verimer Ġlköğretim Okulu na zemin kat korkulukları yapıldı. Vasfi Çobanoğlu Ġlköğretim Okulu na boya verildi ve rögar temizliği yapıldı. Hamidiye Ġlköğretim Okulu na boya verildi,bir katın tuvaletleri yenilendi,bütün wc kapıları yenilendi ve wc tamirleri yapıldı. Kağıthane Cemil Meriç Ġlköğretim Okulu na boya verildi,wc yenilemesi için malzeme verildi. Ahmet Buhan Lisesi ne boya verildi ve 4 adet sokak yönlendirme tabelası yapıldı. Gültepe Lisesi ne boya verildi. Kağıthane ĠHKĠB Kız Teknik ve Meslek Lisesi ne boya verildi,kantin çevresi korkuluk düzenlemesi yapıldı,kantin salonu pencere korkuluğu yapıldı,yan kapılara parmaklık yapıldı ve bekçi klübesi yapıldı. 111

112 ASFALT (TON) Y.OLUĞU (mt) BETON PERDE (Mt.) BETON PERDE (M3.) YOL TAġ DUVAR (m³) Y.SUYU KANALI (Mt) PARKETAġI (m²) BORDÜR (mt) MERDĠVEN (mt) FEN İŞLERİ 2010 YILI MAHALLE İCMALİ MAHALLESĠ KORKULUK (m) MERDĠVEN ÇAĞLAYAN 391,0 14,0 20,0 70,7 155,5 0,0 265, , ,0 75,0 ÇELĠKTEPE 1.667,2 0,0 0,0 65,6 149,8 979,0 350, , ,7 0,0 Emniyet Evleri 2.410,1 0,0 9,0 0,0 0,0 30,0 59, , ,2 42,0 GÜLTEPE 592,1 0,0 0,0 111,5 59,3 0,0 73, , ,1 186,0 GÜRSEL 3.419,8 33,0 929,2 257,0 15,8 35,9 374, , ,5 0,0 HAMĠDĠYE 456,0 0,0 0,0 0,0 35,8 50, , , ,9 0,0 HARMANTEPE 553,3 62,8 232,9 0,0 152,1 32,0 508, , ,9 22,0 HÜRRĠYET 945,0 0,0 0,0 14,7 195,5 170,0 192, , ,0 10,0 M. AKĠF ERSOY 633,9 0,0 0,0 98,3 49,1 0,0 265, , ,0 0,0 MERKEZ 1.985,0 10,0 270,0 0,0 166,0 220, , , ,0 0,0 NURTEPE 2.376,0 25,0 8,0 0,0 253,3 102,0 81, , ,0 0,0 ORTABAYIR 1.946,4 0,0 0,0 0,0 49,2 0, , , ,3 0,0 SANAYĠ 1.016,4 0,0 0,0 66,7 171,4 0,0 450, , ,9 0,0 SEYRANTEPE 1.959,7 450,0 450,0 0,0 27,9 65,0 166, , ,9 0,0 ġġrġntepe 902,0 115,0 80,0 371,2 49,5 0,0 349, ,0 602,0 0,0 TALATPAġA 4.837,0 78,0 298,2 3,2 271,1 205, , , ,0 46,0 TELSĠZLER 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YAHYA KEMAL 900,0 120,0 120,0 0,0 0,0 60,0 408, , ,0 0,0 YEġĠLCE 43,0 0,0 0,0 25,0 14,8 0,0 277,0 262,0 85,0 0,0 TOPLAM ,7 907, , , , , , , ,2 381,0

113 SOKAK BAZIINDA MAHALLE MAHALLE 2010 YIILII FAALĠĠYET VE PROJE BĠĠLGĠĠLERĠĠ ÇAĞLAYAN MAHALLESĠ 2010 Akın Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Armağan Sokakta yol korkuluğu yapıldı Avcılar Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. BaĢak Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Cami Sokakta parke taģı kaplama ve yol korkuluğu yapıldı. Çimen Sokakta kaldırım yapıldı. Dizer Sokakta merdiven korkuluğu yapıldı. Enis Sokakta parke taģı kaplama ve yol korkuluğu yapıldı. Erkan Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Ġlke Sokakta parke taģı yapıldı. Karanfil Sokakta düzenleme yapıldı. Kuğu Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Sahra Sokakta düzenleme yapıldı. Sinan PaĢa Caddesinde kaldırım yapıldı. TaĢ Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Tayfun Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Tekin Sokakta yol korkuluğu yapıldı Yener Çıkmazı Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Yıldız Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. ÇELĠKTEPE MAHALLESĠ 2010 Asil Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Atabey Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Atilla Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Barbaros Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. BaĢak Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Berrak Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Bozoklar Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Buhara Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Cengiz Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Çaldıran Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Dutluk Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Emir Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Eyalet Sokakta tamirat yapıldı. Gediz Çıkmazı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Gediz Sokakta bordür tretuvar ve parke taģı yapıldı. Han Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Hünkar Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Ġnce Sokakta bordür tretuvar ve parke taģı yapıldı. 113

114 Ġnci Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Kocasinan Çıkmazı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Kubilay Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Mesudiye Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Ozan Sokakta bordür tretuvar ve parke taģı yapıldı. Özen Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sezer Sokakta yol korkuluğu yapıldı. ġairane Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Vardar Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Yeniçağ Sokakta yağmursuyu kanalı yapıldı. Yeniyol Sokakta tamirat yapıldı. Zambak Sokakta merdiven korkuluğu yapıldı. EMNĠYET EVLERĠ MAHALLESĠ Bitki Sokakta merdiven ve parke taģı kaplama yapıldı. Çelebi Mehmet Sokakta bordür tretuvar ve parke taģı yapıldı. Emniyet Caddesinde bordür tretuvar ve parke taģı yapıldı. EriĢ Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Görgü Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Gül Sokakta bordür tretuvar ve parke taģı yapıldı. Özcan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sağlık Ocağı yapıldı. Tan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Yamaç Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. GÜLTEPE MAHALLESĠ Babacan Balçık Sokak bağlantısı yapıldı. Balçık Sokakta merdiven ve korkuluğu yapıldı. Barbaros Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Bıldırcın Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Buyru Sokakta merdiven, yol korkuluğu, y.suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Doğan Sokakta merdiven korkuluğu yapıldı. Sağlık Ocağı yapıldı. GÜRSEL MAHALLESĠ 2010 Alan Sokakta perde duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Alaybey Sokakta parke taģı tamiratı yapıldı. Arzu Sokakta tamirat yapıldı. Atmaca Sokakta perde duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Aynur Çıkmazında yol açılıyor. Aytaç Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. 114

115 Bahar Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bahçe Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bayır Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bilim Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Cevdet ġamikoğlu ĠÖO yanı parke taģı kaplama yapıldı. Çağlar Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Çayır Sokaktaparke taģı kaplama yapıldı. Darülaceze Caddesinde parke taģı tamiratı yapıldı. Doğandere Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Ercan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Görgülü Sokakta merdiven korkuluğu yapıldı. IĢıklı Sokakta tamirat yapıldı. Karakoç Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Nil Sokakta perde duvar yapıldı. NiĢane Sokakta tamirat yapıldı. Ortanca Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Rabak Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Rüzgar Sokakta taģ duvar, yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Serkan Sokakta korkuluk yapıldı. ġenlik Sokakta tamirat yapıldı. ġimģek Sokakta perde duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. ġiģli-kağıthane Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Tursel Sokakta merdiven korkuluğu yapıldı. UlutaĢ Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Üstad Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Yağmur Sokakta tamirat yapıldı. YeĢiltepe Sokakta merdiven korkuluğu yapıldı. Yonca Sokakta tamirat yapıldı. HAMĠDĠYE MAHALLESĠ 2010 AkĢemsettin Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Alp Sokakta yağmur suyu kanalı ve kaldırım yapıldı. Anadolu Caddesinde yağmur suyu kanalı yapıldı. Bilek Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Deren Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Dilaver Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Hakan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Hünkar Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Kahraman Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. KarakaĢ Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Özdemir Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Serdar Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Seren Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sezer Sokakta yol korkuluğu yapıldı. Soğuksu Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Tepeüstü Sokakta yol korkuluğu yapıldı. 115

116 HARMANTEPE MAHALLESĠ Abdi Ġpekçi Caddesinde korkuluk yapıldı. Aslan Sokakta korkuluk ve parke taģı kaplama yapıldı. Atak Sokakta perde duvar, y.suyu kanalı, korkuluk ve parke taģı kaplama yapıldı. Doğu Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Kaya Sokakta korkuluk yapıldı. Keskinler Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Kıvılcım Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Kuytu Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Tuğ Sokakta tamirat yapıldı. Umut Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Uyanık Sokakta tamirat yapıldı. HÜRRĠYET MAHALLESĠ 2010 Ağaç Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Akasya Sokakta korkuluk yapıldı. Akça Sokakta korkuluk yapıldı. Ay Çıkmazı Sokakta tamirat yapıldı. BedaĢ Otoparkında parke taģı kaplama yapıldı. Büklüm Sokakta korkuluk yapıldı. KurĢun Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sağlam Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Serpil Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sevin Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. ġenol Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. TaĢocağı Kümesi Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Tayfun Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. M.AKĠF ERSOY MAHALLESĠ Cengiz Topel Caddesinde yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Etibank Caddesinde orta refüj yapıldı. Fetih Sokakta korkuluk yapıldı. Göçen Sokakta korkuluk yapıldı. GüneĢ Sokakta korkuluk yapıldı. Hilal Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. IĢıkyolu Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Tekin Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Teras Evler içinde parke taģı kaplama yapıldı. Ziyaeddin Efendi Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. 116

117 MERKEZ MAHALLESĠ Alibeyköy Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Bodur Sokakta korkuluk yapıldı. Bostan Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Cami Arkası Sokakta yağmur suyu kanalı ve taģ kaplama yapıldı. ÇobançeĢme Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Dumlupınar Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Ece Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Güvence Sokakta korkuluk ve kaldırım yapıldı. Kaptan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Kemerburgaz Caddesinde taģ kaplama yapıldı. Lise Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Makine Ġkmal Müdürlüğünde yağmur suyu kanalı ve taģ kaplama yapıldı. Sadabad Hizmet Binası arkasında yağmur suyu kanalı yapıldı. Sadabad Kültür Merkezi içinde taģ kaplama yapıldı. Sadabad Mesire Alanında yağmur suyu kanalı yapıldı. Selamet Sokakta perde duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Sevil Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. NURTEPE MAHALLESĠ Atilla Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Balcı Sokakta korkuluk ve parke taģı kaplama yapıldı. Barbaros Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bedir Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Çelebi Sokakta perde duvar, korkuluk ve parke taģı kaplama yapıldı. Çim Sokakta korkuluk yapıldı. DikilitaĢ Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Doğu Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Gül Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Karanfil Sokakta parke taģı kaplama yapılıyor. Narçiçeği Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sülün Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Tatlıses Tesis içerisinde taģ kaplama yapıldı. Yağmur Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Yıldız Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. ORTABAYIR MAHALLESĠ Ağaoğlu Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Akdere Caddesinde yağmur suyu kanalı ve taģ kaplama yapıldı. Alev Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. AteĢ Sokakta yağmur suyu kanalı ve taģ kaplama yapıldı. Aydoğan Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. 117

118 Batı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Belediye Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Beller Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Çakmak Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Çay Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Dikmen Sokakta parke tamirat yapıldı. Dinçer Sokakta yol açılıyor. GülbaĢ Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Hudut Çıkmazı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Hudut Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Medyan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Sarıgöl Caddesinde parke taģı kaplama yapıldı. Yıldız Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Zambak Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. SANAYĠ MAHALLESĠ Aydınlar Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bağımsız Sokakta parke taģı kaplama yapılıyor. BağıĢ Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Bağlantı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bal Sokakta korkuluk yapıldı. Balcı Sokakta merdiven tamiri yapıldı. Balözü Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Barut Sokakta korkuluk yapıldı. Berrak Sokakta korkuluk yapıldı. Bilgin Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Boz Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Burçin Sokakta tamirat yapıldı. Canik Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Emirler Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Fatih Sokakta korkuluk yapıldı. Fırın Çıkmazı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Fırın Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Güler Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Lale Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. MenekĢe Sokakta korkuluk yapıldı. TaĢçı Caddesinde korkuluk yapıldı. Yıldız Sokakta korkuluk yapıldı. SEYRANTEPE MAHALLESĠ Yıl Cami çevresine perde duvar, korkuluk ve parke taģı kaplama yapıldı. Akasya Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Buğday Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. 118

119 Bülbül Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Cansız Sokakta perde duvar, kaldırım ve tribün yapıldı. CoĢkun Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. ÇağdaĢ Sokakta korkuluk yapıldı. Çekimser Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Çiğdem Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Gül Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Karanfil Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Lale Sokakta korkuluk yapıldı. Özkan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. ġimģek Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Yıldız Sokakta taģ duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Yılmaz Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. ġġrġntepe MAHALLESĠ Abide Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. AdaĢ Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Ardıç Sokakta yağmur suyu kanalı ve taģ kaplama yapıldı. AĢiyan Sokakta korkuluk yapıldı. AĢken Sokakta tamirat yapıldı. Atılgan Çıkmazı Sokakta ve perde duvar ve korkuluk yapıldı. Ayar Sokakta korkuluk yapıldı. Ayarcı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Bayraktar Caddesinde korkuluk yapıldı. GümüĢhane Caddesinde yol düzenleme çalıģması yapılıyor. GüneĢ Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Hilal Parkında perde duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Nur Sokakta korkuluk yapıldı. PaĢa Sokakta korkuluk yapıldı. TALATPAġA MAHALLESĠ Sağlık Ocağı yapılıyor. Anı Sokakta tamirat yapıldı. Ara Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Aslıhan Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Aydoğan Caddesinde perde duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Ekin Sokakta korkuluk yapıldı. Ekin Sokakta perde duvar, korkuluk, y.suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Erbeyli Sokakta tamirat yapıldı. Gülen Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. GüneĢtaĢı Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Hicret Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Ġncebayır Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. 119

120 Karakol Sokakta korkuluk yapılıyor. Kaya Sokakta merdiven yapılıyor. Keskingil Çıkmazı Sokakta korkuluk yapıldı. Kirazlıyurt Çıkmazı Sokakta merdiven ve parke taģı kaplama yapıldı. Oğuzbey Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Özgür Sokakta perde duvar, korkuluk, y.suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. SavaĢ Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. ġayan Sokakta perde duvar ve merdiven düzenlemesi yapıldı. ġirin Sokakta korkuluk yapıldı. Terasevler Sokak korkuluk yapıldı. Tokdemir Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. UçankuĢ Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. YaĢarlı Caddesinde yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. YaĢayanlar Sokakta tamirat yapıldı. Yavuz Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Yaylım Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Yolüstü Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Yurtbey Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Zemheri Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Benek Sokakta korkuluk yapıldı. BeĢir Sokakta merdiven yapıldı. TELSĠZLER MAHALLESĠ YAHYA KEMAL MAHALLESĠ Akıcı Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Atılgan Sokakta taģ duvar ve parke taģı kaplama yapıldı. Burcu Sokakta yağmur suyu kanalı ve parke taģı kaplama yapıldı. Cemre Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. Cesaret Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Lale Sokakta parke taģı tamiratı yapıldı. TaĢkıran Sokakta taģ duvar ve taģ kaplama yapıldı. Timur Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. YEġĠLCE MAHALLESĠ Badem Sokakta yağmur suyu kanalı ve merdiven yapıldı. Barbaros Caddesinde tamirat yapıldı. DadaĢ Sokakta korkuluk yapıldı. Dalgıç Sokakta yağmur suyu kanalı yapıldı. Duygu Sokakta korkuluk yapıldı. Halilürrahman Caddesinde yağmur suyu kanalı ve kaldırım yapıldı. Yamaç Sokakta parke taģı kaplama yapıldı. 120

121 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ tarihleri arasında Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili sayısal veriler aģağıda belirtilmiģtir Yılı içerisinde 2 Adet Hizmet Alım Ġhalesi gerçekleģtirdik. I. Sokak Hayvanlarını Toplama, KısırlaĢtırma,Rehabilitasyonu ve kapalı alan ilaçlama Hizmet Alım Ġhalesi yapılmıģtır. Açık Alan Ġlaçlama iģi Ġ.B.B. ile birlikte koordineli olarak yürütülecektir. II yılı içersinde ilçe dahilindeki iģyerlerinde çalıģan personelin Portör Tarama Hizmet Alım Ġhalesi de yapılmıģtır,bu kapsamda 2010 yılı içerisinde 3314 adet Portör taraması gerçekleģtirilmiģtir. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğümüzün yıl içerisinde yapmıģ olduğu faaliyetleri son 4 yıllık rakamları ile gösteren karģılaģtırma tablosu ve grafiği aģağıda yer almaktadır; FAALİYETLER TOPLANAN HAYVAN SAYISI ÖLÜ TOPLANAN HAYVAN SAYISI KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI NUMARALANDIRILAN HAYVAN SAYISI KUDUZ AŞISI YAPILAN HAYVAN SAYISI KARMA AŞISI YAPILAN HAYVAN SAYISI TEDAVİSİ YAPILAN HAYVAN SAYISI ANTİPARAZİTER TEDAVİ SAYISI SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI DOĞAYA BIRAKILAN HAYVAN SAYISI UYARI YAPILAN HAYVAN SAHİPLERİ MÜŞAHADE ALTINA ALINAN KAPALI ALAN İLAÇLAMA İŞYERLERİNE VERİLEN SAĞLIK RAPORLARI KURBANLIKLARIN SAĞLIK RAPORU VE KONTROLÜ YAPILAN PORTÖR KONTROLÜ DÜZENLENEN MERNİS TUTANAĞI YAPILAN MUAYENE VE SEVK YAPILAN HASTA NAKLİ

122 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 4 YILLIK FAALĠYET GRAFĠĞĠ

123 TOPLAM DEĞERLENDİRİLEN ŞİKAYET SAYISI TOPLAM DİLEKÇE ŞİKAYETİ DİLEKÇE İLE SAHİPLİ HAYVAN ŞİKAYETİ DİLEKÇE İLE BAŞIBOŞ HAYVAN ŞİKAYETİ TOPLAM TELSİZ/TEL ŞİKAYETLERİ TELSİZ/TELİLAÇLAMA ŞİKAYETLERİ TELSİZ/TELSAHİPLİ HAYVAN ŞİKAYETLERİ TELSİZ/TEL BAŞIBOŞ HAYVAN ŞİKAYETLERİ TOPLAM E-MAİL ŞİKAYETLERİ İLAÇLAMA E-MAİL ŞİKAYETLERİ SAHİPLİ HAYVAN E-MAİL ŞİKAYETLERİ BAŞIBOŞ HAYVAN E-MAİL ŞİKAYETLERİ PENDİK VET.KONTROLE GÖNDERME KAPALI ALAN İLAÇLAMASI ÖLÜ TOPLANAN KÖPEK SAYISI MÜŞAHADE ALTINA ALINAN UYARI YAPILAN HAYVAN SAHİPLERİ DOĞAYA BIRAKILAN SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI ANTİPARAZİTER TEDAVİ TEDAVİSİ YAPILAN KARMA AŞI YAPILAN KUDUZ AŞISI YAPILAN NUMARALANDIRILAN KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI TOPLANAN HAYVAN SAYISI AYLAR SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ SERVĠSĠNĠN 2010 YILI FAALĠYET TABLOSU OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

124 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ 2010 yılı Müdürlük faaliyetlerimiz aģağıda yer almaktadır; A. Karar Organları ve Evrak Muamelat Servisi a. Belediye Meclisi Faaliyetleri Belediye Meclisi mutat olarak yılın Temmuz ayı hariç her ayın ilk haftası toplanmaktadır. Her ayın son haftasında tüm birimlerden gelen dosyalar incelenerek meclis gündemine alınır ve gündem oluģturulduktan sonra gerekli yazıģmalar ve ilan yapılır. Ortalama her ayki meclis toplantısı üç oturumdan oluģmaktadır. Meclisten komisyonlara havale edilen dosyaların seyri takip edilir. Komisyonlardan tekrar Meclise rapor olarak gelen dokümanın kaydını, çoğaltılmasını, meclis üyelerine ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak ve takip edilir. Komisyonlara giden tekliflerin, gitmeyen teklif kararların, komisyonlardan rapor olarak dönen, komisyonlara tekrar iade edilen, müdürlüğüne iade edilen komisyonlar raporlarını düzenlemek ve takip edilir. Meclisten çıkan kararlar yazılır, imzaları takip edilir ve bazı kararlar yasa gereği onanmak üzere Büyük ġehir Belediyesine gönderilir. Büyük ġehir Belediyesinden onanarak gönderilen kararlar bir üst yazıyla ve dosyası ile birlikte ilgili müdürlüğe iletilir. Meclis üyeleri tarafından BaĢkanlık Makamına havale edilen yazılı ve sözlü önergelerin seyrini takip edip en kısa zamanda ilgililerine ulaģtırılmasını sağlanır. Her Meclis toplantısından sonra oturum tutanakları kasetten deģifre edilerek yazı haline getirilir. Bir sonraki meclis toplantısında tüm meclis üyelerine birer adet verilir. Meclis Toplantılarının bitiminde ise meclis üyelerinin puantajları hazırlanarak ödemeleri takip edilir. Meclisin temizlik, sağlık, tertip, düzen ve her türlü çalıģma biçiminin yasalara uygun olarak düzenlenmesi, denetlenmesi ve takibi yapılır. Meclis Divanının çalıģmalarına usul yönünden yardımcı olunur. Belediyemiz meclisi toplam 32 kez oturum yapmıģ olup, oturum tutanakları deģifre edilerek raporlar hazırlanmıģtır. 124

125 Belediyemiz meclisince toplam 78 adet karar alınmıģ olup, bu kararlar yazılarak gereği takip edilmiģtir. Belediye Meclis Komisyonları tarafından yıl içerisinde; Denetim Komisyonu : 1 Ġmar Komisyonu : 12 Plan Bütçe Komisyonu : 14 Hukuk Komisyonu : 27 Çevre Komisyonu : 04 Tarife Komisyonu : 10 adet karar alınmıģtır. b. Belediye Encümeni Faaliyetleri BaĢkanlık Makamı tarafından Encümene havale edilen dosyaların iģlemlerini yapmak suretiyle Belediye Encümeni nin sekreteryasını yürütür. Her hafta mutat olarak Salı ve PerĢembe günü 2 gün Belediyemiz Encümen toplantısı yapılmaktadır. Pazartesi ve ÇarĢamba günü müdürlüklerden gelen tüm dosyalarla ile ilgili gerekli hazırlıklar yapılarak Salı ve PerĢembe günü yapılacak Encümen toplantısında görüģülmek üzere toplantı gündemi hazırlandı. Salı ve PerĢembe günleri Encümen toplantıları yapıldı. Bir önceki encümende alınan kararlar imzalatıldı. Yeni alınan encümen kararları yazıldı. Kontrolleri yapıldı. 5 nüsha halinde çıkartılarak imzaya hazır vaziyete getirildi. Ġmzaları tamamlatılan karar dosyaları ilgili müdürlüklere gönderildi. Karara bağlanmak üzere encümende beklenen dosyaların problemleri müdürlüklerine bildirildi. Encümen toplantıları bittikten sonra imzaları tamamlatılan karar dosyaları ilgili müdürlüklerine gönderildi. Belediyemiz encümenine bu güne kadar tüm müdürlüklerden toplam 1739 adet dosya karar alınmak üzere gönderilmiģ olup, encümenimizce kararları yazılarak ilgili müdürlüklere dosyaları ile birlikte teslim edilmiģtir c. Muamelat Birimi Faaliyetleri Müdürlüklerden gelen 496 adet yazı kayda alınarak, gerekli kayıtları yapılıp cevabi yazıları yazılmıģtır. DıĢ kurumdan gelen 282 adet yazı kayda alınarak, gerekli kayıtları yapılıp cevabi yazıları yazılmıģtır. Mail yoluyla gelen 39 adet Ģikayet kayda alınarak, gerekli kayıtları yapılıp cevabi yazıları yazılmıģtır. Müdürlüğümüzde toplam 1407 adet evrak üretilmiģ olup, ilgili müdürlük ve kurumlara iletilmiģtir. Birim personeline ait hasta sevk evrakları yapıldı. Müdürlük Hazırlık Bütçesi ile ilgili çalıģmalar tamamlandı. Kurum adına dıģ kurumlarla bilgilendirme yazıları yazıldı. 125

126 Kurumumuzca dıģ taleplere tahsis edilen Nikah Salon müracaatları alındı. Bu müracaatlara BaĢkanlıktan onay hazırlanarak imzaları tamamlatıldı ve ilgililerine bilgi verildi. Tahsisle ilgili Evlendirme Memurluğu ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne yazıları yazılarak gönderildi. Ücretsiz nikah talepleri halinde alınarak BaĢkanlık Makamı na onaya sunuldu. Onaylanan taleplerin yazıģmaları yapılarak nikah iģlemleri gerçekleģtirilmesi sağlandı. Müdürlüğümüz muamelat biriminde toplam 620 adet evrak, kayda alınmıģ olup, gerekli yazıģmaları (cevabi yazı yazılması, onay alınması, ödeme evraklarının hazırlanması ve tahakkuku vb.) yapılarak evraklar tamamlandı. B. Genel Evrak Servisi a. Genel Evrak ve ArĢiv Hizmetleri Genel Evrak servisimiz kurum içi ve kurum dıģı tüm evrakların kayıt, kuruma giriģ ve çıkıģ gibi tüm takibatlarını yürütmektedir. Tüm evraklar elektronik ortamda referans ve kayıt numaralı takip edilmektedir. BüyükĢehir Belediyesinden hafta içi yaklaģık 3 gün gelen evraklar iģlem görmüģtür. Günlük PTT evraklarının takibatları yapıldı. Kaymakamlıktan gelen evrakları referans kayıtları yapılarak iģleme aldındı ve ilgili müdürlüklere gönderildi. Müdürlüklerden gelen adet posta ile gidecek evrakların çıkıģ kayıtları yapılıp posta makinesinden çekilerek kurye aracılığı ile PTT ye gönderildi. Gelen vatandaģların dilekçelerini iģlenerek ilgili yerlere gönderildi. Toplam adet resmi evrak kurumumuza gelmiģ olup, kayda alınarak ilgili müdürlüklerine dağıtıldı. 174 adet baģvuru dilekçesi alındı adet posta ile gelen evraklar teslim alınarak ilgili kiģi ve müdürlüklere kurye aracılığı ile teslimi sağlandı. Tüm birimlerden dıģarı kurumlara gönderilecek adet evrak kayda alınarak, çıkıģları yapılmıģ ve kurye aracılığıyla ilgili yerlere ulaģımı sağlandı. b. ArĢiv Hizmetleri Hali hazırda mevcut bulunan birimimiz arģivi son haliyle düzenlendi. Tüm birimlerle yazıģma yapılarak kurumumuz genel arģivinde görev alacak olan personelin isimlerinin bildirilmesi ve her müdürlüğün arģivini hazırlaması konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Kurumumuzda Genel ArĢiv için çalıģmalar baģlatıldı. Ancak mekan sıkıntısı giderilemediğinden Genel ArĢiv kurulma iģlemleri gerçekleģtirilememektedir. 126

127 c. Evlendirme Memurluğu Belediyemiz Evlendirme memurluğu ilçemiz dahilinde oturan çiftlerin nikah iģlemlerini yürütmektedir. Ġlçe dıģında nikah iģlemleri talep edilen vatandaģlara ise istek halinde izin verilmektedir. Evlenecek çiftlerin muhatap numaraları bilgisayar a kaydediliyor. Nikah giriģ kayıtları yapıldı. Nikah günü rezervasyonları bilgisayara iģlendi. Evlenme dosyalarını hazırlandı. Evlenen çiftlerin adres ve telefonları liste halinde BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına sunulmak üzere hazırlandı. YazıĢmalar yapıldı. ĠĢlem parasını tahsil ederek makbuzları kesildi. Evlenecek çiftlerin müracaatları müracaat defterine ve gün defterine iģlendi. Evlenme dosyaları hazırlandı. Mernis bildirimleri hazırlanarak Nüfus Müdürlüğüne gönderildi. Salı ve PerĢembe günleri saat:13.00 ten sonra randevusu gelen çiftlerin nikah akitleri yapıldı. Nikah salonunun çeģitli programlar için tahsisi yapıldı. Bulunduğumuz mekanda cüzdan ve kütük defterleri (telafisi mümkün olmayacak hataların olmaması için) mesaiden sonra dolduruldu. Hafta sonu Nikah salonundaki nikah iģlemleri yapıldı. BaĢkanın vermiģ olduğu dıģ nikahlarda baģkana refakat edildi. Toplam adet müracaat alınmıģ olup, Ġzinli gelen 611 adet çiftlerle beraber adet nikah akdi yapılmıģ, 519 adet izin belgesi ve 28 adet nikah iptali olmuģtur. 127

128 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Müdürlüğümüz 2010 yılı faaliyetleri servis ve ana baģlıklar halinde aģağıda yer almaktadır. Bilgi ĠĢlem Servisi Uygulama Programları Bakım, Onarım, Güncelleme ve Eğitim Hizmetleri 1. KBS Uygulama Programları : Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan bilgi iģlem hizmetleri yıl içerisinde problemsiz bir Ģekilde en iyi hizmeti sunmaya devam etmiģtir. Kimlik PaylaĢım Sistemi (KPS) ve Adres Bilgi Sistemi (ABS) mevcut Kent bilgi sistemi uygulamalarına entegre edilerek T.C. Kimlik no ile vatandaģ iģlemlerinin minimum seviyeye indirilmesi ve doğru ve kesin bilgilerle iģlem yapılması sağlandı. Kent bilgi sistemleri uygulamalarının (Yönetim BiliĢim Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi) bütünleģik yapı içerisinde en verimli Ģekilde kullanılması, daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için kurum personellerine yıl içinde 147 saat eğitim verilmiģtir. Bu sayede verimlilik artırılarak hizmette kalite standartları yakalanmaya çalıģıldı Yılı içerisinde, bütün birimlerimize ait Kent bilgi sitemi uygulamaları hazır hale getirilip aktif kullanıma baģlanmıģ olup entegrasyon sağlanmıģtır. Birimlerden gelen Kent bilgi sistemi uygulama programları konusundaki 519 adet bildiri yoluyla iletilen talepler ve ilave istekler değerlendirmeye alınarak en kısa sürede aksaklığa meydan verilmeden bünyemizde bulunan uzman personel veya uzaktan firma desteği ile çözümlendi. Uygulama programların bakım onarım ve güncellemeleri düzenli olarak yapıldı. Görsel ve yapısal değiģikliğe uğrayan ilçemiz taģınmazlarına ait fotoğraflar servisimizde taģınmazlara eklenerek taģınmazlara ait resimlerin güncel tutulması sağlandı. Ġlçemizde bulunan ada pafta parsel kayıtlarına iliģkin yapısal değiģiklikler (tevhid, ifraz) neticesinde ortaya çıkan beyan düzeltme iģlemleri ve imar baģvuru iģlemleri, servisimiz kontrolünde yapıldı. Bu kontrol esnasında herhangi bir aksaklığa meydan vermemek amacıyla, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ile birlikte birebir çalıģma içerisinde çalıģma içerisinde bulunularak güncel belediye grafik ve sözel altyapı eģleģmesi sağlandı. Birimimize iletilen mevcut harita altyapısı bilgilerinin sözel verilerle uyuģmayan kayıtlar düzenlenerek güncel halde tutulması sağlandı. BoĢ arsa üzerine yapılan binaların grafiksel veri ile bağdaģması için, bulunduğu arsaya bina iģlenerek gerçekleģtirilen mekansal no eģlemeleri iģlemleri yapıldı. 128

129 2. Cad Uygulama Programları : Belediyemizin teknik birimlerince vatandaģa daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacı ile alımı yapılan coğrafi bilgi sistemi uygulama programlarının kesintisiz hizmet verebilmesi için, modüllerin bakım, onarım ve eğitim desteği sağlandı. Belediyemiz ve Ġ.B.B BaĢkanlığınca koordineli olarak hazırlanmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarının sayısallaģtırılarak mevcut GIS sistemine entegrasyonu sağlandı. Kent bilgi sistemi otomasyon sistemi ile tam entegre olarak çalıģan GIS-Coğrafi bilgi sistemleri uygulama yazılımları geliģtirilerek, belediyemiz teknik birimlerine kurulum iģlemleri tamamlanıp anında otomatik imar durumu verilmesi ve ilgili etabın plan notlarının pdf formatında görüntülenmesi, görüģ alınması gereken parsellerde gerekli açıklamaların bulunduğu 1/1000 ölçekli döküm alınabilmesi sağlandı. Kentli ĠletiĢim Servisi Hizmetleri Bu serviste yapılan iģlemler kısaca; Hizmeti tek noktada toplamak. VatandaĢı güler yüzle karģılamak. VatandaĢı birim birim dolaģtırmak yerine ilgili birime taģınmaz ve sicil bilgileri altlıklarını hazırlayarak yönlendirmek. VatandaĢın isteği doğrultusunda dokunmatik ekranlar kanalı ile oturduğu yerde tahsilatını yaptırmak. VatandaĢı belediyedeki tüm iģlemler için hazırlayan ve doğru servise yönlendirmek. Dilek ve Ģikayetleri kabul etmek. Konum itibarıyla vatandaģ ile belediye arasına yerleģen, teknolojiyi çok iyi kullanan Kentli Servisi personeli aynı zamanda belediyenin vatandaģa bakan yüzünü de değiģtirmekte, yeni bir vizyon kazandırmaktadır. Kentli Servisinde VatandaĢ memnuniyetini maksimum düzeye taģımayı amaç edinmiģ beģ kiģilik bir ekip ve ekip yöneticisinden oluģan altı kiģilik personel bulunmaktadır. Kentli servisi servisince faaliyet dönemi içerisinde; ĠĢlem yapmak üzere belediyemize gelen mükellef servisimizce karģılanmıģ olup, müdürlük bazında kiģiye iģlem yapılarak kiģiye de danıģmanlık hizmeti verildi. 129

130 KarĢılanan tüm mükelleflerin sicil kayıtları güncellenmiģ olup mükerrer sicillerde birleģtirme iģlemi yapılmıģ, yeni tahakkuklar oluģturulup ödemeleri iģlemi gerçekleģtirildi.(8674 Adet) Mükelleflere ait adet dilekçe-ģikâyet kayda alındı, ilgili müdürlüğüne havale edildi ve takibi yapıldı. Aralık ayı sonu itibari ile karģılanan mükelleflere istinaden ,61 TL tahakkuk kayıt altına alınmıģ olup, bu tahakkuklara istinaden ,29 TL gerçekleģti. Ġkinci ekranlardan hem yapılan iģlemleri takip eden hem de kredi kartı ile web ödeme imkânı sağlanan vatandaģların vadesi geçmiģ/vadesi henüz gelmemiģ olan ,03 TL tahsilât iģlemi Kentli Servisi tarafından gerçekleģtirildi. VatandaĢ memnuniyetini ölçümlemek ve arttırmak üzere servisimizde mükellefler tarafından adet anket doldurulmuģ ve aylık olarak değerlendirmeleri yapılarak raporlandı. Anket sonuçlarına göre vatandaģın; K.Ġ.S. Hizmet Kalitesinden Memnuniyet : %100 Numara Alımı ile ĠĢleme BaĢlama Arasındaki Süre : Beklemedim % 88 Kısa % 8 Normal % 3 Uzun % 1 Hızlılık : Ġyi %98 Orta %2 Ġlgili Birime Yönlendirme : Ġyi %100 Orta %0 Bilgi ve Tecrübe Sahipliği : Ġyi %99 Orta %1 Teknik Yeterlilik : Ġyi %98 Orta %2 Servis Düzeni ve Temizliği: Ġyi %99 Orta %1 HaberleĢme Merkezi Hizmetleri: Belediye Hizmetleri Çağrı Merkezi ile birlikte numaralı kurumsal hat kanalı ile vatandaģın tüm iģlemlerinin takip edildiği bir yapıya kavuģturulmuģtur. Bu serviste yapılan iģlemler kısaca; Kurumsal anlamda gerçekleģtirilen iletiģimlerin kontrol altına almak MüĢteri memnuniyeti maksimum düzeye taģımak Ġstek ve Ģikayetleri doğru yönlendirmek Kurum Kimliğinin doğru yansıtılmasını sağlamak VatandaĢın geri dönüģlerini değerlendirmek Bilgi güncelliğinin koruma 130

131 Net ölçümleme ve değerlendirme yapılabilmesini somut verilere dayandırılması sağlamak. HaberleĢme Merkezi'nde insan iliģkileri konusunda eğitilmiģ, iletiģimi profesyonel olarak yönetebilen uzman dört kiģilik bir ekip ve bir ekip yöneticisinden oluģan beģ personel bulunmaktadır. HaberleĢme Merkezi nde 2010 yılı faaliyet dönemi içerisinde, adet telefon ve adet cevaplandı. Günlük ortalama 185 adet telefon gelmiģ ve %99 oranında birebir cevaplanmıģtır. HaberleĢme merkezince ilgili Müdürlüklere toplam adet Ģikayet gönderilmiģ ve adet cevap gelmiģtir. Gelen cevaplara istinaden adet Ģikayet sonucu için geri arama yapılmıģtır. Cevaplanan telefon ve lerden adet i haberleģme merkezimiz tarafından çözümlenmiģtir. Faaliyet dönemi içerisinde arayan vatandaģın talebi doğrultusunda 437 adet tahsilat iģlemiyle ,66 TL tahsilat gerçekleģtirildi. Belediyemiz hizmetleri dıģındaki Ģikayetler de alınarak (Ġski, ĠgdaĢ, TedaĢ vb ) vatandaģ adına takibatı yapıldı. VatandaĢın Belediyemizin etkinliklerinden haberdar olması sağlandı. Kentli ĠletiĢim Servisi ile HaberleĢme Merkezi çalıģmalarından üst yönetim raporlar vasıtasıyla bilgilendirildi. 131

132 Ġnternet ve Ġnteraktif Hizmetler: adresinden yayınlanan Belediyemiz web sitesi, Mevzuat ve kanunların verdiği yetkiler dahilinde e-belediyecilik hizmetlerini sunarak, kurum ve vatandaģlarımızın hızlı ve etkin bir Ģekilde hizmet alabilmesi için yenilenerek kullanıma açılmıģtır. Belediyemize ait web sitemiz 2010 yılı sonu itibarı ile içerik ve görsel açıdan tamamen yenilerek, daha fazla içerik ve interaktif uygulamalarla birlikte vatandaģlarımızın hizmetine sunuldu. Belediyemizle alakalı haberler, faaliyetler ve ihalelerin girilmesine imkan tanınarak güncel halde tutulması sağlandı. Ġnternet yoluyla yapılacak teknolojik saldırıların, mail yoluyla gelen spam - virüslerin maksimum seviyede önlenmesi, ana sistemler ve bilgilerin güvenliğinin etkin bir Ģekilde sağlanması amacıyla güvenlik yazılımları yenilendi. ġeffaf belediyecilik anlayıģıyla hayata geçirilen Belediye BaĢkanını izle, ihale izle ve Nikah Ġzle projeleri 24 Saat aktif olarak sürekli yayında tutuldu. VatandaĢ memnuniyetini artırmaya yönelik çalıģmalar kapsamında, web sitemizde hayata geçirilen kent rehberi projesi yeni verilerle güncellendi. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayıģı çerçevesinde, yine bir ilk olarak sitemize konulan ĠMAR DURUMU uygulaması geliģtirilerek Kağıthane sınırları içerinde bulunan imar uygulama planları hazır olan parsellere ait imar durumların dökümü alınabilmesi sağlandı. Bu sayede Etap adı, Tasdik tarihi, Gabari, istikamet numarası, Mahallesi, Sokağı, Pafta-Ada-Parsel Bilgileri, Arsa m2 si, Bina yüksekliği, Bina derinliği, Ön bahçe, Yan bahçe, Arka bahçe, ĠnĢaat nizamı, Bina sahası emsali, ĠnĢaat sahası emsali, Fonksiyon adı bilgilerine ulaģılması sağlandı. 132

133 HIZLI ÖDEME projesiyle vatandaģın sadece sicil numarasını girip, borçlarını görmesi ve kredi kartıyla ödeme yapabilme hizmeti etkin bir Ģekilde devam etmektedir. Ġhaleler ve gerekli bilgiler sitemizde yayınlanarak isteklilerin ihalelerden haberdar olmaları sağlandı. Evlendirme iģlemleri menüsüyle vatandaģlarımızın, nikah iģlemleri, nikah tarifeleri ve en önemlisi belediyeye gelmeden önce randevu takip sistemiyle hangi günlerin, hangi saatlerinin boģ olduğu hakkında bilgi edinmesi sağlandı. Web sitemizde Kamu PaylaĢımı sistemi projesi çerçevesinde Kağıthane Kaymakamlığı ve tapu dairesine kullanıcı Ģifresi verilerek mükelleflere ait bilgi sorgulama imkanı etkin bir Ģekilde devam etmektedir. Kurum içi intranet ve internet ağı sürekli aktif halde tutuldu. Ana hizmet binamız dıģında bulunan Makine Ġkmal Binası, Yol Bakım ġefliği, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Kültür Merkezi ile online bilgi alıģveriģinin sorunsuz bir Ģekilde sağlanması için gerekli önlemler alınarak sorunlara anında müdahale edildi. e-belediye hizmetleri: Kaliteli hizmet sunmak, vatandaģın beklenti ve memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirilen e-belediye projesinin sorunsuz bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınarak 7 gün 24 saat aktif halde tutuldu. Kullanıcı Ģikayetleri değerlendirilerek çözümlendi.e-belediye tasarımı yenilenerek online hizmet vermeye devam ediliyor. 133

134 KENT REHBERĠ YENĠLENDĠ 2010 yılı içerisinde görsel ve teknik açılardan geliģtirilmiģ Kağıthane Kent Rehberi devreye alındı. Kurumlar Arası Ġnteraktif Hizmetler: ĠçiĢleri Bakanlığının yürüttüğü Yerel Bilgi Proje çalıģmalarında; kurumumuza verilen kullanıcı adı ve Ģifre ile internet üzerinden adresine veri giriģi yapılmıģ.yerel bilgileri, Bilgisayar Altyapısı, Ġmar, Gelir Hesap Cetveli, Sosyal Yönetimler Bilgi tabanındaki veri setleri güncelleģtirmeleri yapılmıģtır. Devlet Planlama TeĢkilatı nca gerçekleģtirilen, YEREP Projesi kapsamında TODAĠE Yerel Yönetimler AraĢtırma ve Eğitim Merkezi nin yürütmekte olduğu adresindeki belediyemiz için ayrılan bölümdeki bilgilerin güncelliği aralıksız devam etmektedir. Bilgisayar Altyapısını Bakım Onarım ve Yenileme Hizmetleri: Altyapı ÇalıĢmaları olarak, yıl içerisinde kurum içinde gerçekleģen taģınmalar ve yer değiģiklikleri nedeniyle, ilave altyapı tesisatları çekildi. Diğer birimlerde meydana gelen altyapı arızaları ve ilave altyapı ihtiyaçları giderildi. 7 adet UPS in genel bakımı yapıldı, problemleri giderildi ve ilave data ve ups altyapısı ihtiyacı giderildi. 134

135 AKOM ile kurumumuz ve kurumumuzun dıģ birimleri arasında fiber kablolama ağı çekilme iģi takibi yapılarak ĠBB tarafından yapılması sağlandı. Gelinen aģama Sadabad Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Makine Ġkmal, Temizlik ĠĢleri ve Yol Bakım ġefliği binalarının F/O kabloları çekilerek sonlandırıldı. F/O kablo çekimi ĠBB ile anlaģması gereği Ġski tarafından yapılmıģtır.bu çalıģmalarla birlikte diğer kamu kurumları ile birlikte sunulabilecek hizmetler için altyapımız hazır hale getirildi. ĠÇ KAPI NUMARATAJ PROJESĠ 2010 yılı içerisinde müdürlüğümüzce belediyenin mevcut Adres Bilgi Sisteminin Güncellemesi (Tüm taģınmazlara yönelik Adres ve TaĢınmaz Bilgilerinin sahadan toplanması ve UAVT verileri ile güncellenmesi), Ġç Kapı Numaralarının Çakılması ve taģınmazlara ait tüm verilerin derlenip güncel halini Belediye Kent Bilgi Sistemi veritabanındaki verilerle eģleģtirilerek güncellenmesi, ĠĢyerlerinde vergiye esas bilgiler ve iktisadi faaliyet izin belgesi kontrolü, meskenlerde emlak beyanı olmayan taģınmazların dijital ortamda raporlanması, sicil bilgilerinin güncellenmesi, Gelir Arttırıcı ÇalıĢmaları ile TAKBĠS Kayıtlarının aktarılarak haritaların güncellenmesi hizmetleri gerçekleģtirilmiģtir. 135

136 Bilgi Güvenliği Hizmetleri: Kurum geneline hizmet vermekte olan Ana makinelerin sürekli imaj ve yedekleri alınarak aktif tutulması sağlandı. Yılın ilk gününden itibaren veri güvenliğini tam olarak sağlamak amacıyla günlük, 15 günlük ve aylık olarak harici yedekleme ünitesine ayrıca 2 si sistem odası ve 1 tanesi Kültür merkezinde olmak üzere 3 adet harici diskte olmak üzere farklı Ģekillerde yedekleme iģlemleri yapıldı. Ana Sistemler ve Diğer Donanımların Bakım Onarım ve Yenileme Hizmetleri: Yeni donanım ihtiyaçları müdürlüğümüzce yapılan incelemeler ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda tespit edilip gerekli alımlar yapılarak çözümlendi. Uygulama sunucudaki yükü azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla ilave Uygulama sunucu alındı. Ana sistemlerin daha hızlı ve verimli çalıģabilmesi için gerekli bakımları periyodik olarak yapıldı. Belediyemiz bünyesinde bulunan demirbaģa kayıtlı bilgisayar donanım ürünlerinin tamamının bakım ve onarımı düzenli olarak yapıldı. Çıkan sorunlara en kısa sürede müdahale edilerek gerek yerinde gerekse bilgi iģleme alınan 310 adet PC, 97 adet yazıcı, 41 adet CRT ve LCD ekranların problemleri giderilerek çalıģır durumda kullanıcıya teslim edildi. Kültür merkezinde bulunan yedekleme sunucu ve canlı yayın sunucusunun bakımları ve program güncellemeleri düzenli olarak yapılarak sorunsuz bir Ģekilde çalıģması sağlandı. Makine Ġkmal, Yol Bakım ġefliği ve Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü; Kültür Merkezinden fiber kablolar ile ağa katılarak tüm hizmetleri hızlı ve güvenli bir yapı çerçevesinde verebilecek duruma getirildi. Belediyemiz genelinde kullanılan yazıcılara ait mürekkep kartuģ, toner ve Ģerit kartuģ ihtiyaçları temin edildi. 136

137 2011 Yılı Programımız Rutin yapılması gereken iģlerin devamlılığı. Birimlerin bilgi iģlem ihtiyaçlarının (Bilgisayar, yazıcı, yazıcı sarf malzemeleri vb ) giderilmesi. Alınan tüm hizmetlerin sözleģmelerinin yenilenmesi Yılı Projelerimiz Mobil Uygulamalar Otomatik Bilgilendirme Kesintisiz ĠletiĢim Mobil Gözlem Raporlama Mobil Araçlarla Yerinde Hizmet Ġçerik Yönetimi Web Projeleri SMS/e-posta Kullanımı Kapalı Devre TV Kentli Kart Uygulaması Belediye Ġntranet Sayfası Google 3D Kent Rehberi Elektronik ArĢiv Saha verilerine göre UAVT ve KBS Verilerinin Güncellenmesi ÇalıĢması. 137

138 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ tarihleri arasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili sayısal veriler aģağıda belirtilmiģtir. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Müracaat Sayısı Sıhhi Müessese Ruhsat Müracaat Sayısı Toplam Sıhhi Müessese Geçici ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ġzin Belgesi Gayri Sıhhi Müessese Geçici ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ġzin Belgesi. 780 Verilen Hafta Tatili Ruhsat Sayısı Verilen Mesul Müdürlük Belge Sayısı... 5 TOPLAM

139 GAYRĠSIHHĠ MÜESSESELER Komisyon tarafından tarihlerine kadar yapılan iģyeri denetim durumları aģağıdaki gibidir Adet iģyerinin teknik komisyon tarafından dosya kontrolü yapılmıģtır Adet iģyerinin ilk kontrolünde ruhsatsız olduğu tespit edilmiģtir. 650 Adet iģyerinin itfaiye eksiklikleri tebliğ edilmiģtir. 780 Adet iģyerine geçici iģyeri açma ve çalıģma izin belgesi verilmiģtir. SIHHĠ MÜESSESELER Komisyon tarafından tarihlerine kadar yapılan iģyeri denetim durumları aģağıdaki gibidir Adet iģyerinin teknik komisyon tarafından dosya kontrolü yapılmıģtır Adet iģyerinin ilk kontrolünde ruhsatsız olduğu tespit edilmiģtir. 765 Adet iģyerinin itfaiye eksiklikleri tebliğ edilmiģtir. 798 Adet iģyerine geçici iģyeri açma ve çalıģma izin belgesi verilmiģtir. RUHSAT DOSYALARI ĠLE ĠLGĠLĠ YAZIġMALARIN SAYISI 2031 Adet itfaiye kontrolü için itfaiye müdürlüğüne yazı yazılmıģtır Adet sıhhi kontrol için sağlık müdürlüğüne yazı yazılmıģtır Adet iģyerine itfaiye ve evrak eksiklerinden dolayı zabıta müdürlüğüne kapama evrakları yazılmıģtır. TESĠSAT PROJE, ASANSÖR, BASINÇLI KAP KONTROLÜ - MUAYENE 610 Adet yapı tesisatı proje onayı ( elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer,ısı yalıtım projeleri ) 61 Adet Yapı Kullanma Ġzin Belgesi ( iskan ) verilmiģtir. 73 Adet asansör iģletme ruhsat verilmiģtir. 79 Adet basınçlı kap kontrolü yapılmıģtır. ĠNġAAT VĠZE ONAYI 2010 yılı içerisinde bölgemizde de devam eden 281 Adet inģaat vize onayı yapılmıģtır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün tarihleri arasında yürüttüğü yukarıdaki faaliyetleri sonucu oluģan gelir ,67 YTL olarak kayıtlara iģlenmiģtir. ġġkayet DĠLEKÇELERĠ Çevreyi olumsuz etkileyen iģyerleri hakkında müdürlüğümüzce yapılan 195 Adet Ģikâyet baģvurusu incelenmiģtir 139

140 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 - FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Atölye Faaliyetlerimiz Atölyemizin temel görevi Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için belediyemize ait bütün araçlar ve iģ makinelerinin tamir, bakım ve onarımları ile periyodik bakımlarını yaparak araçları ve iģ makinelerini sürekli faal ve hazır halde tutarak hizmetlerimizin aksamadan devam etmesini sağlamak ayrıca araçların ve iģ makinelerinin akaryakıt, madeni yağ ihtiyaçlarını karģılamak yılı içerisinde atölyemizde bakım ve onarımı yapılan araç sayısı aģağıdaki gibidir. S. NO ARAÇ BAKIM ONARIM SAYISI 1 Büyük Araç 44 2 Otobüs Minibüs 54 3 Kamyonet Binek 41 4 ĠĢ Makinesi 65 TOPLAM 204 Araç Servisi Faaliyetlerimiz Ġlçemizdeki tüm amatör spor kulüplerine (futbol, basketbol, yüzme, voleybol v.s.) hafta içi ve hafta sonu müsabakalarına gidip gelebilmeleri için araç tahsis edilmektedir.ġlçemizde bulunan okulların sosyal ve kültürel gezilerine talepleri halinde araç tahsis edilmektedir.ġlçemizdeki vatandaģlarımızın acılı günlerinde (cenazelerinde) araç tahsis edilmektedir.ġlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluģlarına talepleri halinde ulaģımlarının karģılanması için araç tahsis edilmektedir. 140

141 2010 yılı içerisinde araçlarımızın hizmet verdiği etkinlik sayısı aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. S.NO Araçlarımızın Hizmet Verdiği Organizasyonlar SAYISI 1 Hasta nakli için muhtelif yerlere gönderilen ambulans Resmi Kurumlara gönderilen araçlar Okullara gönderilen araçlar Spor Kulüplerine gönderilen araçlar Derneklere piknik ve gezi için gönderilen araçlar Cenazelere gönderilen araçlar ġehirlerarası cenazelere gönderilen araçlar 188 TOPLAM Derneklere Tahsis 8% ARAÇALARIMIZIN HİZMET DAĞILIMI Cenazelere tahsis 8% Şehirlerarası cenazeler 1% Ambulans ile Hasta nakli 22% Spor Kulüplerine Tahsis 15% Okullara Tahsis 19% Resmi Kurumlara Tahsis 27% Ġhale Yoluyla Alınan Mal ve Hizmetler 141

142 2010 yılı içerisinde Belediyemizin ihtiyaçlarını karģılamak üzere Müdürlüğümüz tarafından 7 adet mal ve hizmet alımı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan mal ve hizmet alımları ile ilgili özet bilgi aģağıdaki tablomuzda yer almaktadır. NO ĠHALE KONUSU ĠġĠN ADI TUTARI 1 Araç Kiralama Hizmet Alımı ĠĢi ,50 2 Muhtelif Araç, ĠĢ Makinesi, Alet ve Ekipmanların Tamir ve Bakımı Hizmet Alımı ,00 3 Memur Personel Öğle Yemeği Hizmet Alımı , Yılı Memur Personel Servis TaĢıma Hizmet Alımı ,00 5 Belediye Hizmet Binaları Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ,06 7 Akaryakıt alımı ,16 8 Mahalle Konakları Koordinasyon Faaliyeti Yürütülmesi Hizmet Alımı ,28 GENEL TOPLAM ,00 ĠHALE YOLU ĠLE TEMĠN EDĠLEN MAL VE HĠZMET GRAFĠĞĠ Hizmet Alımı 86% Mal Alımı 14% 142

143 Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Mal ve Hizmetler 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 22/d maddesi kapsamında yürütülmüģtür. BaĢkanlık ve Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 108 adet Doğrudan Temin Yolu ile Alım gerçekleģtirilmiģtir.2010 yılı içerisinde yapılan alımların listesi tutarlarıyla birlikte aģağıda bilgilerinize sunulmuģtur YILI DOĞRUDAN TEMİN AYLIK TABLOSU AY DOSYA SAYISI TUTAR MAL HĠZMET Ocak , , ,00 ġubat , , ,00 Mart , , ,48 Nisan , , ,00 Mayıs , , ,00 Haziran , , ,00 Temmuz , , ,00 Ağustos , , ,14 Eylül , , ,32 Ekim , , ,95 Kasım , , ,00 Aralık , , ,00 Toplam , , , YILI HİZMET BİNALARI İDARİ GİDERLERİ 1 ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TELEFON DATA TOPLU SMS GSM TOPLAM

144 2010 yılı DOĞRUDAN TEMİN GRAFİĞİ , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 MAL ALIMI HİZMET ALIMI 2010 YILI HİZMET BİNALARI İDARİ GİDERLERİ SU 9% DOĞALGAZ 13% ELEKTRİK 47% TELEFON 9% GSM 8% DATA 7% TOPLU SMS 7% 144

145 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 - FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ almaktadır; tarihleri arasında Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün faaliyetleri aģağıda yer G E L E N E K S E L Y A Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R Ç E V E S İ N D E Geleneksel Yaz Etkinliklerinin baģlangıcı,6 Mayıs 2010 PerĢembe günü Ahilik ġed KuĢanma Töreni ve Hıdırellez belediyemizce yapılan organizasyon ile farklı kültürlerin ve etnik grupların bir araya gelmesiyle Kağıthane Hasbahçe de 2010 yılında da büyük bir coģkuyla kutlanarak yapılmıģtır. 145

146 Çocuklarımızın ebeveynleri ile bir aktivite gerçekleģtirmelerini sağlamak ve onlara güzel bir gün yaģatmak maksadı ile her yıl düzenlemiģ olduğumuz, artık geleneksel hale gelen Uçurtma ġenliği 16 Mayıs 2010 Pazar günü Sadabat Mesire alanımızda düzenlenmiģtir. Çocuklarımızın ebeveynleri ile hazırlamıģ olduğu uçurtmalar 3 farklı kategoride değerlendirildi.dereceye giren çocuklarımız çeģitli hediyeler ile ödüllendirildi. Belediyemiz Her yıl geleneksel olarak yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü Bisiklet YarıĢması, bu yıl Hasbahçe caddesinde gerçekleģtirildi.18 Mayıs 2010 günü Ġlçemizdeki ilk öğretim okulları öğrencileri arasında gerçekleģtirilen yarıģma; küçük teker, orta teker ve büyük teker olmak üzere 3 kategoride gerçekleģtirilmiģtir. Her yıl Geleneksel olarak düzenlenen Okçuluk Müsabakaları 23 Mayıs 2010 Pazar günü Kağıthane GüreĢ Sahası içerisinde gerçekleģtirilmiģtir. Geleneksel ve modern okçuluğun bir araya getirildiği müsabakalarda modern okçuluk müsabakaları;büyük erkekler olimpik yay, büyük bayanlar olimpik yay, minik erkekler olimpik yay, minik bayanlar olimpik yay ve makaralı yay kategorilerinde yapılmıģtır. Geleneksel okçuluk müsabakaları Puta koģusu ile baģlamıģ ve finalde Testi AtıĢı ile son bulmuģtur. 146

147 Ata sporumuz Cirit,Erzurum, Sivas, UĢak ve Manisa atlı cirit takımları ile UĢak yöresi bayan cirit takımının katılımları ile tarihi Hasbahçe deki sahamızda yapılan müsabakalarla yaģatılmaya devam ettirilmiģtir.30 Mayıs 2010 Pazar günü Cirit sahamızda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçmiģtir. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun her yıl düzenlemiģ olduğu Türkiye Cirit ġampiyonası nın dörtlü final ve Ģampiyonluk müsabakaları Aralık 2010 tarihlerinde ilk defa ilçemizde gerçekleģtirilmiģtir. Kökleri asırlar öncesine dayanan tarihi Kağıthane Yağlı GüreĢlerinin 18.si 06 Haziran 2010 günü tarihi Hasbahçe deki güreģ sahamızda Kağıthanelilerin ve Ġstanbulların büyük ilgisi ile gerçekleģtirilmiģtir. Toplam 12 kategoride 521 sporcunun katılımı ile gerçekleģtirilen Kağıthane Yağlı GüreĢlerinde baģ pehlivanlığı zorlu bir mücadeleden sonra Kırkpınar ın ünlü pehlivanlarından Recep Kara kazandı. Tarihi Kırkpınar öncesi son sınav olarak önem kazanan Kağıthane Yağlı GüreĢlerine Türkiye nin önde gelen 21 baģ pehlivanı da katılmıģtır. 147

148 Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleģtirilen ve bölgemizde ikamet eden dar gelirli ailelere yönelik düzenlenen sünnet Ģöleni 8 Ağustos 2010 Pazar günü gerçekleģtirilmiģtir. Tören öncesi bu yıl bölgemizdeki 722 çocuk sünnet ettirilmiģ ve bu çocukların hepsine sünnet kıyafeti dağıtımı yapılmıģtır. 8 Ağustos akģamı Sünnet olan çocuklar ve aileleri ile Kağıthane halkının katılımı ile gerçekleģtirilen Ģölende;Karagöz ve Hacivat gösterisi,ġllüzyon gösterisi,vantrilok ve Kukla gösterileri yapıldı.ayrıca sünnet olan çocuklarımıza çeģitli hediyeler verildi. ULUSLARARSI NEVRUZ FESTİVALİ 2010 Kültür BaĢkenti Projelerinden biri olarak 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı ile ortaklaģa düzenlenen Uluslar arası Nevruz Festivali, Kağıthane Meydan da yapılan bir basın toplantısıyla açıldı.2 gün süren Festivalde Ġran,Irak,Azerbaycan ve Türkiye den katılan sanatçılar konserler verdiler. MAHARETLİ ELLER PAZARI 06 Mart - 15 Haziran 2010 arasında Belediyemiz Kağıthane Kültür Merkezinde düzenlen organizasyonda ilk bir ay boyunca ĠSMEK ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen göz nuru çalıģmalar sergilendi ve satıģa sunuldu. Sonraki dönemde ise Kağıthane Kadın Kent Gönüllüleri tarafından üretilen çalıģmalar sergilendi ve satıģa sunuldu. 148

149 SİGARANIN ZARARLARI KONULU SEMİNERLER 27 Nisan-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında ilçemizde Ġlköğretim okullarında sigaran zararları konusunda sine vizyon gösterileri eģliğinde seminerler düzenlendi. Ayrıca katılım sağlayan öğrencilere sigaranın zararları içerikli broģürler dağıtıldı 1. SOKAK OYUNLARI FESTİVALİ Belediyemiz ve Genç Liderler ve GiriĢimciler Derneği Avrasya ġubesi tarafından ortaklaģa gerçekleģtirilen Sokakfest 2010 Sokak Oyunları Festivali Hasbahçe de Mayıs 2010 tarihlerinde 3 gün süreyle yapıldı. Eski Ġstanbul yaģam tarzının tekrar canlandırılmasını ve unutulmuģ sokak oyunlarının yeni nesillere tanıtılmasını amaçlayan Sokak Oyunları Festivali kapsamında ;Yedi kiremit, on pas, yakan top, top yetiģtirme, vb gibi bir çok oyunu oynayan öğrenciler, hem eğlendiler hem de kıyasıya yarıģtılar. KİTAP OKUYORUM YAZARIYLA BULUŞUYORUM Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti etkinlikleri kapsamında Çeliktepe Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuyorum ve yazarıyla buluģuyorum projesine Belediyemizin de destek vermesiyle ilçemizde ilk defa gerçekleģtirilmiģ oldu.bu proje kapsamında günün tarihi de göz önüne alınarak Yazar Yavuz BAHADIROĞLU na ait Fatih Sultan Mehmet adlı kitabı ilçemizdeki tüm ilköğretim okullarına 10 ar adet dağıtıldı.yine bu proje kapsamında 28 Mayıs 2010 günü yazarımız öğrencilerimiz ile bir araya getirildi 149

150 ULUSLAR ARASI HALK OYUNLARI FESTİVALİ 2010 yılı içerisinde ilçemizde ilk defa Belediyemiz ve Ġstanbul Folklor Birliği tarafından Uluslar arası Halkoyunları Festivali gerçekleģtirildi.festivale 7 misafir ülke ekipleri ile birlikte katıldılar. YAZ SPOR OKULU VE SPOR AKADEMİSİ HAZIRLIK KURSU 30 haziran- 08 ağustos 2010 tarihleri arasında Belediyemizce düzenlenen Yaz Spor Okulu kapsamında ;Jimnastik ve Futbol branģlarında haftada üç gün eğitim verilmiģtir.bu eğitim gruplarına toplam 444 çocuğumuz dahil olmuģtur. Ayrıca Lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Spor Akademileri Hazırlık Kursuna ise 100 öğrenci katıldı. 52 öğrencimiz ise farklı üniversitelerin Spor Akademileri bölümlerinde okuma hakkı kazandılar 150

151 2010 KÜLTÜR BAŞKENTİ KÜLTÜR KARINCALARI FİNAL PROGRAMI Kültür Bilincini GeliĢtirme Vakfı tarafından Ġstanbul 2010 Kültür BaĢkenti etkinlikleri arasında gerçekleģtirilen Kültür Karıncaları projesinin bitiģ töreni Kağıthane'de yapıldı Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı ortaklığında ve Kağıthane Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan törendeki konuģmalarda yaģadığımız yerlerin kültürüne duyarlı olmanın, katkı sunup geliģtirmenin çocukluktan baģlaması gerektiğine dair bir perspektif sunuldu. DARÜLACEZE SAKİNİ VATANDAŞLARIMIZ İLE PİKNİK Tarihi Hasbahçe alanında Darülaceze sakini yaģlı vatandaģlarımıza yönelik piknik düzenlendi. Darülaceze sakinleri için büyük bir moral olan piknikte Darülaceze sakinlerinin yanı sıra çalıģanları da doyasıya eğlenerek temiz havanın tadını çıkardı. ENGELLİ AİLELERİYLE KAHVALTI Ġlçemiz sınırları içerisinde yaģayan ve Evde Bakım Hizmeti modelinden yararlanan yaklaģık 300 engelli vatandaģımız ve aileleri ile birlikte Hasbahçe de kahvaltı programı düzenlendi. 151

152 HİPOTERAPİ PROJESİ Zihinsel ve bedensel engeliler ile otistiklerin algılama ve fiziksel fonksiyonlarını geliģtirmede yardımcı olmak amacı ile kullanılan Hipoterapi, Belediyemizin baģlattığı sosyal sorumluluk projesi ile birlikte Ġlçemizdeki otistik çocuklarımıza yönelik uygulanmaya baģlanmıģtır.bu kapsamda Hasbahçe de kurulan Alistan Binicilik Kulübünde özel at eğitmenleri eģliğinde ilçemizdeki otistik öğrencilere yönelik ücretsiz hipoterapi programı uygulanmaya baģlandı. ÇANAKKALE ŞEHİTLİK ZİYARETİ Çanakkale savaģlarında toprağa düģen binlerce insanımızın yattığı ġehitlikleri, destanlaģan direniģin sergilendiği savaģ bölgelerini vatandaģlara gösterebilmek ve tanıtabilmek amacı ile düzenlediğimiz Çanakkale Gelibolu turları 01 Nisan sabahı baģladı.2010 yılı organizasyonunda toplam Kağıthaneli ile ziyaretimiz gerçekleģmiģtir. 152

153 RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2010 yılı Ramazan etkinliklerinin en önemli ayağı her mahallemizde kurulan açık sofralarımız oluģturdu.19 mahallemizde halkımızın katılımıyla gerçekleģen açık sofra iftarlarımız büyük beğeni topladı.ayrıca Merkez,Sanayi ve Çeliktepe Mahallelerimizde iftar çadırları kuruldu. Ramazan ayı boyunca Tarihi Hasbahçe de gelenekselleģen Ramazan programlarımız devam etti. KÜLTÜR YAYINLARI 2010 yılı içerisinde hazırlanan yayınlarımız; Ezelden Ebede Sadabad Cami (5.000 adet), 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Kapsamında Gidelim Kağıthane'ye, Tarihi Demiryolu nun Ġngilizce baskısı, Sadabad kitabı basım aģamasında. Tarihi Kağıthane Envanteri hazırlanıyor. Dört Mevsim Kağıthane fotoğraf kataloğu, Adım Adım Kağıthane Belgeseli (15 DVD set) SOSYAL YARDIMLAR Ġlçemizde ikamet eden adet öğrenciye kıyafet yardımı yapılmıģtır. Ġlçemiz genelinde yapılan tespit ve incelemeler sonucu kiģiye giysi yardımı yapılmıģtır. Pakistan Depremi sonrası,16 eylül 2010 PerĢembe günü TC. BaĢbakanlık tarafından baģlatılan yardım kampanyası, Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kızılay iģbirliği ile yapıldı. Kampanyada toplanan yardım kolileri, 16 Eylül 2010 PerĢembe günü öğleden sonra Pakistan a gitmek üzere yola çıktı. Yapılan tespit ve incelemeler sonrası baģvuru sahibi aileye erzak yardımı yapılmıģtır. Ġlçemiz sakini 155 engelli vatandaģımıza tekerlekli sandalye yardımı yapılmıģtır. Tespit ve incelemeler sonrası baģvuru sahibi 34 aileye ev eģyası yardımı yapılmıģtır yılı içerisinde ilçemizdeki cenaze sahiplerinin taziye evlerine yönelik kiģilik yemek ikramı yapılmıģtır yılı içerisinde ilçemizde ikamet eden baģvuru sahibi 502 asker ailesine asker yardımı maaģı bağlanmıģtır. 153

154 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Temizlik ĠĢleri Müdürlüğümüzün 2010 yılı faaliyetleri aģağıda detaylandırılmıģtır; Bölgemizde üretilen tüm endüstriyel, evsel ve sanayi atıkları her gün alınmıģtır. Ġlçemiz sınırları içerisinde yer alan 146 Cadde her gün, 2100 sokak da belli program dâhilinde süpürülmüģtür. Alo Moloz Hattı ile bölgemizde çıkan tadilat, tamirat, inģaat atıkları ücret karģılığı toplanması sağlanmıģtır YILLIK ALO MOLOZ HATTI TALEP GRAFİĞİ YILI 2009 YILI 2010 YILI MOLOZ BAŞVURU ADEDİ 154

155 20 yataktan az sağlık kuruluģları ile Dispanser, sağlık ocakları, eczane gibi kuruluģların tıbbi atıkları toplanmıģ, ĠBB sine ait ODAYERĠ Mevkisinde bulunan tıbbi atık imha tesislerine gönderilmiģtir. 3 YILLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA GRAFİĞİ (ton) 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 86,00 97,38 96, YILI 2009 YILI 2010 YILI Ġlçemizde kurulan 17 adet Pazar yeri, toplanmasını takiben süpürülmüģ ve yıkanmıģtır. Tüm caddelerimizden çöpler; gündüz 6, gece 6 ring aracıyla 4 veya 5 kez alınmıģtır. Ġlçemiz sınırları dâhilinde boģ arazi, arsa, metruk bina vs. toplu çalıģmalarla temizlenmiģtir. Ġlçemiz sınırlarında temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu kampanyalar süresince apartman yöneticilerine, çevre halkına ve kapıcılara kampanya ile ilgili brifingler verildi. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize ekip personeli ile zamansız çöp çıkaranlar uyarılmıģtır. Belediye Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları Ġç Temizlik ĠĢi uygulama kontrolleri yapılmıģtır. Süpürme çalıģması kapsamında günde metrekare olmak üzere ilk 12 (oniki) aylık dönemde toplam m2 (metrekare) alan süpürülmüģtür. 155

156 Tüm bu çalıģmaların yanında Kaymakamlık Makamı ile yapılan protokol neticesinde müdürlüğümüz ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ortaklaģa düzenlenen öğrencilere çevre bilincinin geliģtirilmesi kapsamında ilçemizdeki ilköğretim okullarında eğitim ve öğretim çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmalar kapsamında öğrenciye ulaģılmıģtır. Ġlçemizde bulunan okul,caddelere ve sokaklarına yerleģtirilen; çöp konteynır,çöp kovası vb. çöp toplama yerlerinin son 3 yıllık dağılımını gösterir grafik aģağıdaki gibidir YILI 2009 YILI 2010 YILI KONTEYNER ÇÖP KOVASI MİNİ TRANSFER İSTASYONU Ġlçemizde bulunan kamu kuruluģlarına (Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, ilköğretim Okulları V.S.) talepleri halinde, müdürlüğümüzün faaliyet alanına giren konularda destek verilmiģtir. 156

157 KAĞITHANE BELEDİYESİ 3 YILLIK ÇÖP TOPLAMA TABLOSU , , , , , , , , , , YILI 2009 YILI 2010 YILI ÇÖP TONAJI Çöp toplanması ve nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi iģi 480 elemanla yürütülmüģtür. Tüm bu iģlerin takip ve kontrolü, tüm masrafları yüklenici firmaya ait olan 6 binek aracı ile yürütülmüģtür. Bu çalıģmalar neticesinde 19 mahalleden günde yaklaģık 415,00 ton olmak üzere 12 (oniki) aylık çalıģma sonunda toplanan çöp miktarı ,60 tondur. 157

158 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ 21. yüzyıl dünyasında geliģmiģ ülkeler çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için değiģik adlar altında protokoller yayınlamaktadırlar. GeliĢmekte olan ülkeler ise yayınlanan protokollere uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Ülkemiz yayınlanan protokollere uyum sağlayabilmesi için çevrenin önemini gözardı etmemesi gerektiğinin bilincine varmıģ bulunmaktadır. Bu vesileyle AB uyum süreci çerçevesinde Çevre Faslı baģlığı açılmıģ olup, ülkemizin uyması gereken birtakım kurallar ve yerine getirmesi gereken ödevler bulunmaktadır. Kâğıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Çevre ile ilgili yayımlanan kanun, yönetmelik, müktesebat, tüzük v.b. gibi kural ve kaideler çerçevesinde ilçemizdeki YaĢanabilir Çevrenin standartlarını artırmak amacıyla hava, su, toprak, gürültü, görüntü gibi kirliliklerin önüne geçebilmek ve oluģan kirlilikleri bertaraf etmek için vatandaģlarımızın beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karģılamaya çalıģmaktayız. Ayrıca aynı düģünceyle Müdürlüğümüze bağlı diğer bir birim olan Park ve Bahçeler ile vatandaģlarımızın sosyal zamanlarını geçirebilmeleri, temiz hava alabilmeleri, yeģili ve doğayı hissedebilmeleri için mevcut parklarımızı revize edip, yeni parklar ve yeģil alanlar yaparak vatandaģlarımızın hizmetine sunmaktayız. Tüm parklarımızın temizlik ve bakımını sene boyunca aksatmadan yapmaktayız. Amacımız geliģmiģ ülkelerdeki yaģanabilir çevre kalitesini ilçemizde uygulanır hale getirerek verdiğimiz hizmetin kalitesini halkımızın arzu ettiği seviyeye çıkarmaktır. Bu doğrultuda tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili bilgiler aģağıda belirtilmiģtir. AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI Ġlçemiz de günlük 410 ton çöp toplanmaktadır. Toplanan bu çöplerin % 40 ını ambalaj atıkları oluģturmaktadır. Ayrı toplanamayan her atık toprağın altına gömülmekte ve milli servetimiz heba olmaktadır sayılı Çevre Kanunun Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğince Ġlçemiz sınırlarında bulunan ve üretim, hizmet, satıģ vb. faaliyetler sonucunda ambalaj atığı (KAĞIT - KARTON, PLASTĠK, METAL VE CAM) oluģturan ev ve iģ yerlerinde bu atıkların diğer atıklardan (ÇÖP) ayrı biriktirilmesi ve sağlıklı bir geri kazanım oluģabilmesi gerekmektedir. Zamanı Hizmete DönüĢtüren Belediyecilik anlayıģımızla Geri Kazanım çalıģmalarımız hız kesmeden 4 yılı aģkın süredir devam etmektedir. ÇalıĢmalarımız ilk etapta düzenli konutlar(siteler), marketler, kamu kurumları ve iģyerlerinde Belediyemiz tarafından ücretsiz dağıtılan toplama kutuları ve poģetleriyle toplanmaktadır.değerlendirilebilir atıklar tüketicilerden (evler, küçük iģletme ve üretim sektörü) tarafından 4 ayrı Ģekilde toplamaktadır; YerleĢik Konutlar (Siteler): Hamidiye, Merkez, Nurtepe, M.Akif Ersoy, ve TalatpaĢa mahallelerinde bulunan sitelerde oturan vatandaģlarımıza dağıtılan MAVĠ POġETLER aracılığıyla ambalaj atıkları (KAĞIT-KARTON,PLASTĠK,METAL VE CAM) düzenli bir Ģekilde toplanmaktadır. 158

159 Hamidiye Mahallesindeki Sitelerden Ambalaj Atığı Toplama Günleri BAġAK KONUTLARI SERAKENT ÇARġAMBA ÇARġAMBA GÖKSU SĠTESĠ MESKEN BLOKLARI DOĞA CLUB EVLERĠ RAM EVLERĠ AKSU SĠTESĠ ÇARġAMBA ÇARġAMBA PERġEMBE PERġEMBE PERġEMBE SERTAġ SĠTESĠ HUZUR SĠTESĠ SERDAR EVLERĠ TĠTĠBANK KONUTLARI PERġEMBE PERġEMBE PERġEMBE PERġEMBE MERKEZ MAHALLESĠNDEKĠ SĠTELERDEN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA GÜNLERĠ ġelale EVLERĠ OSMANPAġA KONAKLARI GOLDEN HOMES SĠTESĠ CUMA PERġEMBE PERġEMBE NURTEPE MAHALLESĠNDEKĠ SĠTELERDEN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA GÜNLERĠ SADABAD EVLERĠ EKġĠOĞLU BLOKLARI PERġEMBE PERġEMBE SANATÇILAR SĠTESĠ PERġEMBE M.AKĠF ERSOY MAHALLESĠNDEKĠ SĠTELERDEN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA GÜNLERĠ LALE SĠTESĠ CUMARTESĠ TALATPAġA MAHALLESĠNDEKĠ SĠTELERDEN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA GÜNLERĠ TERASEVLER SADABAD SĠTESĠ CUMARTESĠ CUMARTESĠ Ġġ YERLERĠ: Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen ambalaj atığı toplama poģetleri (MAVĠ POġET) ile iģyerlerinde oluģan KAĞIT-KARTON,PLASTĠK ve METAL atıklar haftada iki kere toplanmaktadır. 159

160 KAMU KURUMLARI: Ġlçemizde bulunan tüm kamu kurumlarından çıkan atıklar verilen atık toplama kutuları ile haftalık toplanmaktadır. MARKETLER: Ġlçemizde bulunan marketlerde(bġm, DĠASA, SOK, DĠM, A101, ALPARK, SNOWY) oluģan kağıt-karton atıklar günlük olarak toplanmaktadır. DÜZENSĠZ KONUTLARDAN(APARTMANLARDAN) AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI 2010 yılı itibariyle ilçemizdeki mahallelerde bulunan düzensiz konutlardan ayrı toplama çalıģmalarımız baģlamıģ olup, Hamidiye, Merkez, Nurtepe ve Seyrantepe mahallesindeki tüm evlerden bilgilendirme çalıģmaları yapılarak atıklar çöplerden ayrı toplanmaktadır. ĠLÇEMĠZDEKĠ DÜZENSĠZ KONUTLARDAN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA GÜNLERĠ Hamidiye Mahallesindeki Konutlardan Ambalaj Atığı Toplama Günleri Hamidiye mahallesinde bulunan düzensiz konutlardan ( Apartman) her hafta PERġEMBE ve CUMA günleri Ambalaj Atıkları toplanmaktadır. Merkez Mahallesindeki Konutlardan Ambalaj Atığı Toplama Günleri Merkez mahallesinde bulunan düzensiz konutlardan (Apartman) her hafta CUMA günü Ambalaj Atığı Toplanmaktadır. 160

161 Nurtepe Mahallesindeki Konutlardan Ambalaj Atığı Toplama Günleri Nurtepe mahallesinde bulunan düzensiz konutlardan (Apartman) her hafta PERġEMBE günü Ambalaj Atığı Toplanmaktadır. Seyrantepe Mahallesindeki Konutlardan Ambalaj Atığı Toplama Günleri Seyrantepe mahallesinde bulunan düzensiz konutlardan (Apartman) her hafta PAZARTESĠ, SALI,ÇARġAMA günü Ambalaj Atığı Toplanmaktadır. Okullarda yapılan çalıģmalar: 2010 yılında ilçemizde bulunan ilköğretim okullarında Çevre ve Geri Kazanım konulu eğitimler düzenlenerek Ambalaj Atığı toplama çalıģmaları baģlatılmıģtır. Öğrencilere hazırlanan slaytlar eģliğinde Ambalaj Atığının çöp olmadığını bu atıkları evlerdeki çöplerden ayrı olarak biriktirilmesi gerektiği anlatılmıģtır. Bu sayede hem Ambalaj Atıklarının doğaya atılmadan ekonomiye hızlı bir Ģekilde kazandırılması sağlanacak hem de çöp poģetlerinin içinden sokak toplayıcılarının çöpleri karıģtırıp görüntü kirliliği oluģturmaması sağlanacak. Eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam etmektedir. BĠTKĠSEL ATIK YAĞLARIN AYRI TOPLANMASI Ülkemizde her yıl yaklaģık 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Tüketim sonucu özellikle kızartma iģleminden sonra 350 bin ton atık yağ oluģmaktadır. OluĢan bu yağlar tüketim bilinçsizliğinden dolayı lavabolardan dökülmekte ve çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bitkisel yağlar tekrar tekrar kullanıldığında; yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta ve sonra ekostatik özellik göstererek kanser hastalıklarına yol açmaktadır. Ġlçemizde bitkisel yağ kullanarak gıda satıģı yapan (fastfoodlar, lokantalar, catering v.b.) iģyerleri Belediyemiz tarafından denetlenmekte ve kanuna aykırı satıģ yapan yerlere idari yaptırım uygulanmaktadır. Belediyemiz ve lisanslı firma arasında imzalanan protokol sonucunda ev ve iģyerlerinden çıkan bitkisel kızartmalık yağlar toplanarak geri kazandırılmakta ve biyodizele dönüģtürülmektedir. 161

162 BĠTKĠSEL KIZARTMALIK YAĞLARIN LAVABOYA DÖKÜLMESĠ SONUCUNDA OLUġAN KĠRLĠLĠKLER ġöyledġr: KullanılmıĢ bitkisel yağlar evsel atıksu kirliliğinin %25 ini oluģturmaktadır. 1 Lt Atık Yağ 1 Milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Denize, akarsuya ve göle ulaģan bitkisel yağlar, kuģlara balıklara ve diğer canlılara zarar vermektedir. Bitkisel atık yağlar atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına neden olur Müdürlüğümüzce 2010 yılı içerisinde ilçemizden 36,5 Ton ATIK YAĞ toplanmıģtır. ELEKTRONĠK ATIKLARIN AYRI TOPLANMASI Kullanılmaz hale gelen elektronik atıklar (bilgisayar, telefon, televizyon,radyo, teyp, monitör, mutfak eģyaları vb.) çöpe atılmayıp belediyemize bildirilmesi durumunda atıklar vatandaģlarımızdan alınarak türlerine göre ayrılır. Ayrılan elektronik atıkların kullanılabilir olanlarına gerekli tamir bakım yaptırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır yılı içersinde 4,5 ton çeģitli nitelikte elektronik atık toplanmıģtır. ATIK PĠLLERĠN VE AKÜMLATÖRLERĠN AYRI TOPLANMASI Her ne kadar masum ve küçük görünseler de; içlerinde bulunan ağır metallerden dolayı, (civa, kadmiyum, mangan, alkali metaller vs.) toprak ve suyu zehirlemektedir. Pilleri evlerde, iģyerlerinde, ulaģımda, sanayide, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, iģitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b kullanırız. Kullanım sonucu bir atık haline gelen pillerin, diğer evsel atıklardan ayrı olarak ATIK PĠL KUTULARINA atılması gerekmektedir. Biriktirilen bu atık piller geçici depolama alanlarında depolandıktan sonra toplanır Atık piller evsel atıklardan (çöp) ayrı toplanmalıdır. Atık piller ayrı biriktirilerek Okullar, Kamu Kurumları, Muhtarlıklar ve Sağlık Ocaklarındaki pil toplama kutularına atılması durumunda, 162

163 Belediyenin sistemine dahil edilmekte ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmektedir.2010 yılı içersinde ilçemizde 4,5 ton pil toplanmıģtır. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HĠZMETĠ Ġlçemiz sınırlarında yaģayan vatandaģlarımızın rahatını ve sükununu sağlayabilmek amacıyla; oluģan gürültü kirliliklerini, yönetmelik çerçevesinde en aza indirgemek için Müdürlüğümüz gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakta ve denetimini yapmaktadır. Bu kapsamda ilçemizde bulunan küçük ve orta ölçekli iģyerinde süreklilik arz eden makine, teçhizat, havalandırma üniteleri, v.b. den kaynaklanan gürültü ve titreģimler Müdürlüğümüz teknik personelince yapılan gürültü ölçümleri sonucunda değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Gürültü ölçümlerinde sınır değerlerin aģılması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesine göre idari para cezası uygulanmaktadır yılı içersinde müdürlüğümüze 494 adet gürültü Ģikayeti gelmiģ olup, denetimler neticesinde Ģikayetler ortadan kaldırılmıģtır. 163

164 KÖTÜ KOKU VE HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ HĠZMETĠ Ġlçemizde faaliyet gösteren ve tiner, boya, cila gibi kimyasal maddelerle çalıģan cila atölyeleri, boyahaneler, vb. iģ yerlerinden kaynaklanan çevrede olumsuzluk oluģturacak kokuların ve diğer kirletici unsurların giderilmesi amacı ile gerekli görülen yerlere uygun havalandırma sistemleri kurdurulmaktadır. Ayrıca ilçemizde bulunan catering, yemekhane, lokanta, büfe, v.b. gibi iģyerlerinde yemek piģirme esnasında oluģturdukları kokuların vatandaģlarımıza rahatsızlık vermeyecek düzeyde ortadan kaldırılması için havalandırma sistemleri yaptırılmaktadır. BACA ġġkayetlerġnġn DENETĠMLERĠNĠN YAPILMASI ĠĢ yeri ve meskenler ile ilgili ısınmadan ve endüstriyel amaçlı yakıt kullanımından kaynaklanan baca Ģikayetleri ile ilgili gerekli denetimler yapılarak mevcut olumsuzlukların giderilmesi sağlanmıģtır yılı içersinde 218 adet baca Ģikayeti değerlendirilmiģtir. Ġlçemizde faaliyet gösteren kot yıkama fabrikaları sırasıyla kapatılarak kirliliğin önüne geçilmiģtir. GÖRÜNTÜ KĠRLĠLĠĞĠNĠN ÖNLENMESĠ Ġlçemizde görsel olarak kirlilik yaratan sıvasız veya boyasız binalar, klima dıģ üniteleri, uydu antenleri ve benzerlerinden kaynaklanan görüntü kirlilikleri yapılan çalıģma ile binalar bina sahipleri tarafından boyattırılmıģ ve olumsuzluklar giderilmiģtir. Ayrıca cendere caddesi boyunca görüntü kirliliğine sebep olan fayansçılar yapılan çalıģma neticesinde kısa bir zamanda kaldırılacaktır. ESKĠ HALĠ YENĠ HALĠ 164

165 AFĠġ VE TABELA ġġkayetlerġnġn DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ġlçemizde faaliyet gösteren iģyerleri Reklam amaçlı astıkları fakat Reklam, Ġlan ve Tanıtım Yönetmeliği ne aykırı bir Ģekilde standartlara uyulmadan astıkları tabelalar ve afiģler tasarım çalıģmaları yapılarak yeniden boyutlandırılmakta veya yerlerinden kaldırılmaktadır yılı içersinde 74 adet Ģikayet tamamlanmıģtır. ĠNġAAT GÜRÜLTÜSÜ ġġkayetlerġnġn DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠnĢaat ve tadilat iģlemlerinden kaynaklanan gürültü Ģikayetleri; yönetmelikte belirtilen kurallar neticesinde değerlendirilerek olumsuzluklar giderilmektedir yılı içersinde 73 adet Ģikayet tamamlanmıģtır. GERĠ DÖNÜġÜM KUTUSU TALEPLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesini kolaylaģtırmak amacıyla Belediyemiz tarafından yaptırılan ayrı toplama kutuları talepte bulunan kiģi ve kurumlara verilerek ambalaj atıkları toplanmaktadır yılı içersinde 362 adet geri dönüģüm kutusu talebi alınarak kutular teslim edilmiģtir. KLĠMA ġġkayetlerġnġn DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠĢ yeri ve meskenlerde kullanılan klimaların dıģ ünitelerinden kaynaklanan su damlatma,gürültü,sıcak hava vb. problemler ile ilgili gerekli iģlemler yapılarak Ģikayet giderilmektedir yılı içersinde 28 adet klima Ģikayeti değerlendirilerek tamamlanmıģtır 165

166 AMBALAJ ATIK ALIM TALEPLERĠ Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereğince ilçemizde yaģayan vatandaģlarca kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıkları müdürlüğümüze bağlı ekiplerce alınmıģtır yılı içersinde 2909 adet alım talebi değerlendirilerek tamamlanmıģtır. Müdürlüğümüz, ilçemiz dahilindeki 1 milyon ar büyüklüğündeki yeģil alanların ve parkların temizliğini ve bakımını sağlamanın yanı sıra imar planlarında yeģile ayrılmıģ alanları amacına uygun hale getirmektedir. MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK DĠKĠMĠ Estetik görünüm sağlamak amacıyla ; adet soğanlı bitki, adet çuha çiçeği, adet mevsimlik olmak üzere toplam adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıģtır. FĠDAN DĠKĠMĠ Ġlçemiz sınırları dâhilinde cadde, sokak, park ve uygun alanlarda gerekli ağaçlandırmanın yapılması, fidan, çiçek ve donanım malzemelerinin temin edilmesi birimimizin görevlerindendir yılı içerisinde adet fidan çukuru açılıp, fidan dikimi yapılmıģtır RULO ÇĠM UYGULAMASI Çim görsel olarak estetik bir görünüm oluģturmakla birlikte güneģ ıģınlarını emerek gözlerin güneģ ıģınlarından etkilenmesini azaltmakta, tozları engellemekte,toprağı korumakta, temiz bir ortam sağlamaktadır.ġlçemizde 2010 yılında toplam m2 rulo çim uygulaması yapılmıģtır 166

167 ÇĠM BĠÇĠMĠ Yangın tehlikesi, zararlı canlılardan korunmak ve kötü görüntüye sebebiyet vermemek için m2`lik alanın çim biçimi yapılmıģtır. AĞAÇ KESĠMĠ Polenlerinden dolayı halkımıza rahatsızlık veren ve tehlike arz eden 1480 adet kavak ağacı kesimi yapıldı. SU TESĠSATI DÖġEME Ġlçe genelindeki parkların ve yeģil alanların su tesisatı bakımı ve onarımı yapılmıģtır.2703 adet spring,402 adet vana, metre PVC boru kullanılarak su tesisatı döģemesi ve drenaj çalıģmaları yapılmıģtır. PARK VE YEġĠL ALANLARDA REVĠZYON ÇALIġMASI 2010 yılı içersinde ilçemizdeki park ve yeģil alanlarda yapılan revizyon çalıģmalarının dökümü ; Toplam 4403 metre beton bahçe ve yol bordürü, 1820 m² beton parke taģı, 4700 m3 kazı, 3860 m3 bitkisel toprak ve kg organik gübre kullanılmıģtır. FERFORJE VE DEMĠR ĠġLERĠ Parklarda,çocuklarımızın güvenliğini ve yeģil alanlarımızın bitkisel varlığının devamını sağlamak amacıyla, kg ferforje kullanarak koruma alanları oluģturulmuģtur. 167

168 TRAFO GÜZELLEġTĠRME ÇALIġMALARI 2010 boyanarak yenilenen trafolarımızın listesi aģağıda yer almaktadır Merkez Mahallesi Mermerciler Sokak Çağlayan Mahallesi Yayla Sokak Hürriyet Mahallesi Eğitim Sokak Gültepe Mahallesi Güleryüz Parkı Gültepe Mahallesi Venüs Parkı Gültepe Mahallesi Buyruk Sokak Harmantepe Mah. Ġmren Sokak Harmantepe Mahallesi Dalyan Sokak Harmantepe Mahallesi Çevre Sokak Yahya Kemal Mahallesi TalatpaĢa Caddesi Seyrantepe Mahallesi Çelebi Sokak Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi TalatpaĢa Mahallesi Lale Sitesi SPOR ALETLERĠ VE OYUN GRUPLARI MONTAJI 2010 yılında parklarımızda bulunan fitness aletleri ve çocuk oyun gruplarının zemininde 3183 m²`lik yumuģak zemin (kauçuk) uygulaması yapılmıģtır.23 takım yeni oyun grubu, 8 takım 11 li,2 takım 5 li yeni fitness aleti montajı yapılmıģtır.) DĠĞER FAALĠYETLER Ġlçe genelinde 1024 adet ahģap bank dağıtımı yapıldı. Parklarımızda kullanılmaz durumda olan çöp kovalarının yenilenmesinde 165 adet yeni çöp kovası montajı yapıldı. Ġlçe genelinde 25 adet yeni aydınlatma direği montajı yapılmıģtır. 10 metrelik aydınlatma direği =9 adet 12 metrelik aydınlatma direği=13 adet 14 metrelik aydınlatma direği=2 adet 16 metrelik aydınlatma direği=1 adet Hasbahçe mesire alanında dekoratif aydınlatma uygulaması yapılmıģtır. Ağaç dikimine uygun olmayan caddelerde AĞAÇ SAKSI uygulaması yapılmıģtır. YeĢil alan sulamasına yönelik Ortabayır Santral sokakta 80 tonluk su deposu ve 25 metrelik keson kuyu imalatı yapılmıģtır. Ġlçemizdeki 3 adet Park revize edilmiģtir.revize edilen Parklarımız; Çeliktepe Mah.Karanfil Parkı Merkez Mah.Fetih Parkı Gürsel Mah.Yunus Emre Parkı Ġlçemizde genelinde 2010 yılı içersinde 16 adet yeni Park yapılmıģtır. 168

169 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ BÜTÇE SERVĠSĠ 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne göre 2011 mali yılı Analitik Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçeleri hazırlanmıģtır. Hazırlanan bütçeler sırasıyla Belediye Encümeni ne, Belediye Meclisi ne ve BüyükĢehir Belediye Meclisi nin onayına sunulmuģ ve onayından sonra yürürlüğe girmiģtir yılı bütçesi ile ilgili ödenek aktarma iģlemleri, ödeme evraklarının ödeneklerinin ayrılması iģlemleri yapılmıģtır. MUHASEBE VE KESĠN HESAP SERVĠSĠ 2009 yılı kesin hesabı hazırlanarak Belediye Encümeni ne, Belediye Meclisi ne ve BüyükĢehir Meclisi ne sunularak onaylanmıģtır. Onaylanan kesin hesap, cetveller, banka hesap ekstreleri mutabakat yazısı ve yönetim dönemi hesabı hazırlanarak SayıĢtay BaĢkanlığı na gönderilmiģtir yılına ait muhasebe verileri birer aylık dönemler halinde Muhasebat Genel Müdürlüğü ne (Kamu Hesaplar Bilgi Sistemi) online olarak gönderilmiģtir. Ġhale ve vergi teminatlarının kaydı yapılmıģ ve geri ödemeleri gerçekleģtirilmiģtir. Belediye muhasebe kayıtlarına 8836 adet yevmiye kaydı iģlenmiģtir. Müdürlüğümüze 4988 adat gelen evrak, 720 adet giden evrak kaydı iģlenmiģtir. GĠDERLER SERVĠSĠ Tahakkuka bağlanmıģ her türlü giderin Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu na uygunluğu araģtırıldıktan sonra nakden veya mahsuben ödenmesi yapılmaktadır. Birimlerimizde acil olan iģler ile ilgili avans verme ve kapama iģlemleri yapılmaktadır. BORDRO SERVĠSĠ Belediyemiz memur ve iģçi personel maaģı düzenli olarak ödenmektedir. Personelimizin herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Personelin primleri Sosyal Güvenlik Kurumu na ve Emekli Sandığı na düzenli olarak ödenmektedir. ĠĢ akdi feshi edilen iģçi personel için toplam ,90 TL, emekli olan 5 memur için de Emekli Sandığı na toplam ,42 TL ödenmiģtir. 169

170 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde 5018 sayılı Kanun gereğince Belediyemize ait dönemlerini kapsayan Stratejik Plan ve 2011 yılı Performans Programının hazırlanması faaliyetlerini yürütmüģtür. Kağıthane Belediyesi Stratejik Planı ve bu plana bağlı 2011 yılı Ġdari Performans Programı tamamlandıktan sonra Meclise sunulmuģ kabul edilen programlar kitapçık haline getirilerek çoğaltılmıģ ve ilgili kurumlara birer nüsha gönderilmiģtir. Ayrıca 2010 yılı içersinde 5393 sayılı Kanun Gereği Belediyemize ait 2009 yılı Ġdari Faaliyet Raporu hazırlanıp meclise sunulmuģtur. Onaylanan Ġdari Faaliyet Raporu,Stratejik Plan ve Performans Programı belediyemiz web sayfasına da konularak ilanı sağlanmıģtır. Müdürlüğümüzde 2010 yılı içerisinde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi iģlemleri için bağısız bölümler üzerinden, adet Emlak Bildirimi ve Arsa Bildirimi ; adet Çevre Temizlik Bildirimi olmak üzere toplam adet taģınmaz güncelleme ve kayıt iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Emlak Tahakkuk ġefliği olarak 2010 yılı içerisinde gerek mükelleflerin Ģahsen müracaat etmeleri, gerek yerinde tespitlerle yoklama tutularak re sen olmak üzere yapılan adet Emlak (Bina ve Arsa ) Bildirimi iģlemi karģılığı olarak ,08 TL. tahakkuk oluģturulmuģtur. Ayrıca 7705 adet Ģahsen müracaat edilmek ve yoklama tutulmak suretiyle taģınmaz güncellemesi yapılarak Çevre Temizlik Bildirimi iģlemi karģılığı, ,39 TL. tahakkuk oluģturulmuģtur yılı içerisinde emeklilik iģlemlerinden, hiçbir geliri olmayanların tek meskeni olup emlak vergisinden muafiyetinden dolayı, mükerrer oluģan tahakkuklardan, hatalı girilmiģ emlak beyanlarından ve satıģ iģlemlerinden dolayı toplam 7869 adet tahakkuk eksilten iģlemi yapılarak Emlak Vergisinde ,80 TL. tahakkuk eksilten iģlemi ve 73 adet tahakkuk düzeltme iģlemi yapılarak Emlak vergisinde ,31 TL. tahakkuk düzeltme iģlemi yapılmıģtır. Ayrıca iģyeri faaliyeti terkininden mükerrer tahakkuktan dolayı 3225 adet Çevre Temizlik Vergisine ait ,18 TL. tahakkuk eksilten iģlemi ve 69 adet düzeltme iģlemi yapılarak Çevre Temizlik Vergisine ait ,06 TL. tahakkuk düzeltme iģlemi uygulanmıģtır. Mükelleflerin vermiģ oldukları dilekçeye istinaden mükerrer ve fazla ödemelerden dolayı gerekli incelemelerin yapılması sonrası 26 adet mükellefe para iadesi iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Emlak Tahakkuk Servisimizce olarak gerek kurum dıģı gerekse iç yazıģmalar olmak kaydıyla 1726 adet yazıģma iģlemleri yapılmıģtır. Kağıthane Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan satıģların sağlıklı olması ve vergi kaybının önlenmesi için, Tapu Müdürlüğünde satıģ, intikal ve ifraz tevhid iģlemi yapacak her mükellef önce belediyemize müracaat edip gayr-i menkul emlak rayiç değerini aldıktan sonra tapuya tescil iģlemi yapmak için Tapu Müdürlüğüne yönlendirilmektedir.. Bu konuyla ilgili Kağıthane Tapu Sicil Müdürlüğü ile koordinasyonlu olarak çalıģılmaktadır. 170

171 Müdürlüğümüz gelirler servisinin 2009 yılı tahakkuk/tahsilat durumu gösterir tablo aģağıdaki gibidir , , , , , , , ,00 98,15% 0,00 TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN Toplam tahakkuk-tahsilât oranı %98,15 dir.bu oran koymuģ olduğumuz hedefin üzerindedir. Müdürlüğümüz gelirler servisi bünyesinde 2010 yılında oluģturulan Tahakkuk miktarı ,92(YÜZALTIMİLYONSEKİZYÜZOTUZBİRBİNDOKUZYÜZOTUZÜÇLİRA DOKSANİKİ KURUŞ) TL dir. Aynı yıl içerisinde tahsil servisinin yaptığı toplam tahsilat ,88(YÜZDÖRTMİLYONSEKİZYÜZELLİÜÇBİNYEDİYÜZSEKİZLİRASEKSEN SEKİZ KURUŞ) TL dir. Belediyemizin devam eden e-belediye uygulaması çerçevesinde 2010 yılında 1318 adet web kullanıcı baģvurusu yapılmıģ olup,yapılan baģvuruların tamamına Ģifre ve kullanıcı numaraları gönderilerek baģvurular aktif edilmiģtir yılı içerisinde Belediyemiz web sayfası üzerinden web hızlı ödeme menüsü kullanılarak mükellefimiz toplam 2,020,119.99TL.(İKİMİLYONYİRMİBİNYÜZONDOKUZLİRADOKSANDOKUZKURUŞ) ödeme yapmıģtır. 171

172 DÖNEMİ TAHAKUK-TAHSİLAT ORANLARI , , , , , , , , , ,00 95,63% 89,67% 92,87% 96,01% 98,15% TAHAKKUK TAHSİLAT ORAN Banka havalesi ile vergi ve harçlarını ödemek isteyen 1051 adet mükellefin banka havaleleri bilgisayara iģlenip,tahakkuk ve tahsilatı yapılarak tahsilat makbuzları vatandaģların adresine posta yolu ile gönderilmiģtir.söz konusu tarihler arasında banka yolu ile yapılan ödeme miktarı 13,560, TL.(ONÜÇMİLYONBEŞYÜZATMIŞBİNYEDİYÜZKIRKLİRAİKİ KURUŞ) tur. P.T.T çek havalesi ile vergi ve harçlarını ödemek isteyen 1573 adet mükellefin posta çek bildirimleri bilgisayara iģlenip,tahakkuk ve tahsilatı yapılarak tahsilat makbuzları vatandaģların adresine posta yolu ile gönderilmiģtir.söz konusu tarihler arasında gönderilen para 179,485.83TL.(YÜZYETMİŞDOKUZBİNDÖRTYÜZSEKSENBEŞLİRASEKSENÜÇ KURUŞ) tur. 172

173 2010 yılı içerisinde tahsilat servisimizce adet ödeme emri çekilmiģ olup. Bu ödeme emirlerinin adeti elden tebliğ edilmiģtir. Ödeme emri tebliğ iģlemi devam etmektedir. VATANDAŞIN SON 4 YILDAKİ VERGİ ÖDEME TERCİHLERİ BANKA ,46 9,07% ,83 12,36% ,67 11,29% ,02 12,93% POSTA ,40 0,30% ,95 0,16% ,20 0,17% ,83 0,17% WEB ,93 0,63% ,09 1,37% ,59 1,55% ,99 1,93% VEZNE ,31 90,00% ,22 86,11% ,71 86,98% ,04 84,97% TOPLAM , , , ,88 173

174 Ġlçemiz dahilinde zabıta müdürlüğünün halktan gelen Ģikayetler üzerine tutmuģ olduğu tutanaklar sonucu,encümen kararı ile kesilen PARA CEZALARI 671 adet olup tahakkukları birimimizce yapılarak,ödeme emirleri çekilmiģ ve mükelleflere imza karģılığı tebliğ edilmiģ olup,tahsilat ve takibat iģlemleri devam etmektedir.2010 yılı içerisinde DĠĞER CEZALAR baģlığı altında 1048 adet Encümen Kararı çıkmıģ olup bunların 408 adedi tahsil edilmiģtir.tahsil edilemeyen cezalar ile ilgili ödeme emri çekilip tebliği yapılmıģtır. Borçlu mükelleflere yönelik yasal iģlem ve takip, icra servisimizce sürdürülmektedir YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAHSİLATALARIN DÖNEMLERİ ,79 TL 5 % ,09 TL 95 % TOPLAM TAHSİLAT ,88 TL YILINA AİT TAHSİLATLAR ÖNCEKİ YILLARA AİT TAHSİLATLAR Müdürlüğümüzce 2010 yılı içerisinde görevlerimiz kapsamında 5263 adet evrak gelmiģ olup, bu evraklara karģın 1873 adet dıģ yazıģma 5100 adet iç yazıģma yapılmıģtır 174

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN BELEDİYESİ 05 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 Yılı Giresun Belediyesi Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 5.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 5.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü 1 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / ĠSTANBUL Telefon

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇANAKKALE BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Değerli Meclis Üyeleri 2014-2019 hizmet dönemi meclisine sunduğumuz bu ilk performans

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / İSTANBUL Telefon :

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARİ FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARİ FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Eyüpsultan Cad. KAĞITHANE / İSTANBUL

Detaylı

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları BAŞKAN SUNUMU Günümüz kamu yönetimi anlayıģında kamu kurumlarının katılımcı bir Ģekilde yönetimi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ve kamu kurumlarının mali saydamlık

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 1 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye.. Başkan Sunuşu 4 1-GENEL BİLGİLER 5 2-AMAÇ VE HEDEFLER 35 A- Misyon, Vizyon ve İlkeler 6 A- Stratejik Amaçlara İlişkin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 4 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Değerli Meclis Üyeleri Performans

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER MÜDÜR SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı