MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ : İstanbul : Başbakanlık Sermaye durumu Ortaklar TAKAS İMKB TSPAKB İAB Yakup Ergincan Murat Ulus Toplam Hisse adedi Sermaye Taahhüt edilen Ödenen TL % TL , ,964 64, , , ,1 0,030 0, ,030 0,

4 Karar Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Karar Organı (Yönetim Kurulu) Temsil Temsil ettiği ettiği bakanlık hisse veya grubu kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre (Başlama ve ayrılma tarihleri) 1 Başkan İbrahim Peker SPK Başkan Yardımcısı Devam ediyor Tolga Somuncuoğlu Takas Bank Grup Başkanı Üye Genel Müdür Galip Karagöz Takas Bank Danışmanı Devam ediyor 3 Üye Yakup Ergincan MKK Genel Müdür Devam ediyor 4 Üye Ziya Mehmet Günal Takas Bank Grup Başkanı Cengiz Özübek Takas Bank Grup Başkanı Devam ediyor 5 Üye Saim Kılıç İMKB Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Baltacı İMKB Başkan Yardımcısı Devam ediyor Başkan Hanife Esin Akbulut İMKB 6 Üye Yardımcısı Aziz Nuri Aydın İMKB Baş Müfettiş Devam ediyor İlhami Koç TSPAKB İş Yatırım GM Osmanlı Men. Tanju Günel TSPAKB 7 Üye GM Serdar Satoğlu TSPAKB Den. Kurulu Üyesi Devam ediyor Giriş Çıkış Denetim Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Denetim Kurulu Temsil Temsil ettiği ettiği bakanlık hisse veya grubu kuruluş 1 Üye Murat Koç Takas Bank 2 Üye F. Tangül Durakbaşa İMKB Mustafa Baltacı Ali Şir Yardım İMKB İMKB Kuruluştaki görevi veya mesleği Teftiş Kurulu Başkanı Başhukuk Müşaviri Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Görevli bulunduğu süre (Başlama ve ayrılma tarihleri) Giriş Çıkış Devam ediyor Devam ediyor

5 Rapordaki kısaltmalar ; BÜSEM DİBS DLP e-cas ECSDA e-genel KURUL e-yönet e-ürün e-veri FEAS FESE GİP İAB İFM İMKB KAP MKS ÖSBA SASE SİP SMS SPK SWIFT TAKASBANK TEFAS TİM TKYD TSPAKB TÜYİD UYAP VOB YKF Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Devlet İç Borçlanma Senedi Data Loss Prevention-Veri Kaybı Önleme Yatırımcı Uyarı Sistemi-Electronic Customer Alert System European Central Securities Depositories Association Elektronik Genel Kurul Sistemi Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı Elektronik Ürün Merkezi Sermaye Piyasaları Veri Bankası Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - Avrasya Borsalar Birliği Federation of European Securities Exchanges-Avrupa Borsalar Birliği Gelişen İşletmeler Piyasası İstanbul Altın Borsası İstanbul Finans Merkezi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kaydi Sistem Özel Sektör Borçlanma Araçları Saraybosna Borsası Serbest İşlem Platformu Kısa Mesaj Servisi Sermaye Piyasası Kurulu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Ulusal Yargı Ağı Projesi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Yatırımcıları Koruma Fonu

6 I.TOPLU BAKIŞ A-Kuruluşun tarihçesi B-Öneriler İ Ç İ N D E K İ L E R II. İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat: 1 B-Teşkilat: 6 C- Personel durumu: 14 III. MALİ BÜNYE 19 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 26 A- İşletme bütçesinin genel durumu 26 B-Giderler 31 C-Tedarik işleri 32 D-Şirket faaliyetleri 65 E-Sigorta işleri 89 F-Milli ekonomiye katkı 91 G-İştirakler 91 H-Kalkınma planı ve yıllık programlar 94 I- Yatırımlar 94 V. BİLANÇO 98 Aktif 99 Pasif 106 VI. GELİR TABLOSU 110 Sayfa No: VII.EKLER 118 I I VI

7 I.TOPLU BAKIŞ A-Kuruluşun tarihçesi: Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) hukuki yapısı 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A maddesi ile tespit edilmiş, kuruluş faaliyet ve çalışma esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelik ile belirlenmesi ve kayıtların yapılmasına ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılacak ayrı bir tebliğ ile belirlenmesi hükme bağlanmıştır tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik; MKK nin bir anonim ortaklık şeklinde kurulmasını öngörmüştür. Kurul tarafından çıkarılan Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Kaydileştirme Tebliği) tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ, kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan MKK ana sözleşmesinin tarihli ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması ile faaliyetlerine başlamıştır. Ana sözleşmesinin 4 üncü maddesine göre Şirketin amaç ve faaliyet konusu özetle; Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelerde aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, Yatırımcıları Koruma Fonunu (YKF) idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince fon hesabına yatırılması zorunlu ödentilerin yatırılmasını izlemek, SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. MKK A.Ş., tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan İstanbul Finans Merkezi (kısaca İFM) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan eylemlerden Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı eyleminde tek sorumlu Kurum, Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması (TEFAS Platformu) eyleminde Takasbank ile birlikte sorumlu kurum, 22 eylemde ise ilgili kurum olarak çalışma yapmaktadır. Şirketin ortakları %30,0 pay ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), %64,89 pay ile Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), %5,0 pay ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), %0,1 pay ile İstanbul Altın Borsası (İAB) ve %0,01 pay ile bu I

8 kuruluşları temsile yetkili 2 gerçek kişidir. Ana Sözleşmenin 8 inci maddesinde Şirket sermayesinde İMKB payının %50 yi, Takasbank payının %75 i geçemeyeceği belirtilmiştir. MKK, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcıları Koruma Fonu, Sermaye Piyasası Kanununa tarih ve 4487 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenen 46/A maddesi ile, tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuştur. Fon, Şirketin tarihinde kurulması ile faaliyete geçmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Fon, MKK tarafından idare ve temsil olunmaktadır. Fonun işlemleri MKK bünyesinde kurulan bir müdürlük tarafından yürütülmektedir. Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte şirketin sermaye yapısı ve pay oranları ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, Sermaye Piyasası Kurulunca belirleneceğinin ifade edilmesi ile yetinilmektedir. MKK A.Ş. Genel Kurulu, mevcut hali ile sermaye koyan ortaklardan meydana gelmekte olup, 5 ortak bulunmaktadır. Şirketin ana görevi Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek olduğundan, şirkete üye olunmadan sermaye piyasasında faaliyette bulunmak imkan dahilinde değildir. Şirketin ana geliri de üyelerden alınan ücret ve komisyonlardan oluşmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun cari yıl toplu bilgileri geçen yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. II

9 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL (7.363) (15) Yabancı kaynaklar Bin TL Maddi duran varlıklar (Edinme Değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (Birikmiş amortisman) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL İştiraklere ödenen sermaye Bin TL İştiraklerden sağlanan gelirler Bin TL Alımlar Mil. TL Üye sayısı Adet Toplam yatırımcı sayısı Adet Toplam hesap sayısı Adet Menkul kıymet piyasa değeri Mil.TL (81.974) (16) İşçi (Ortalama) Kişi Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin işçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL (5.808) (53) GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (450) (2) Dönem kârı veya zararı Bin TL (5.162) (22) Bilanço kârı veya zararı Bin TL Şirketin karar organı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, MKK genel kurulunca seçilen 7 üyeden oluşan yönetim kuruludur. SPK, yönetim kurulunda 1 üye ile temsil edilmekte olup, bu üye aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden 4 ü (A) grubu pay sahiplerini temsil etmekte olup, bunlardan 2 si İMKB, 2 si de Takasbank adına görev yapmaktadır. (B) grubu pay sahiplerini, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) adına seçilen üye temsil etmektedir. MKK genel müdürü yönetim kurulunun üyesidir. Şirketin sermayesi 6 milyon TL olup tamamı ödenmiştir. III

10 Cari yılsonu itibariyle Kurumda 180 kişi çalışmakta olup, Şirketin faaliyetleri açısından önemli görev, yetki ve sorumlulukları bulunan ve halen sevk ve idareleri ilgili genel müdür yardımcıları tarafından yürütülen Kaydi Sistem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ile Personel, İdari ve Mali İşler Müdürlüklerine asaleten Hukuk Müşaviri ve Müdür ataması yapılması gereklidir. Cari yıl bütçelerinin hesap verilebilirliği temin edecek, kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, karşılaştırmaya imkan verecek tarzda hazırlanması, sınıflandırmaya uygun olarak ödenekler ve giderlerin kapsam ve içeriğini gösteren açıklamaların yapılması ve bütçe ile gerçekleşmelerin genel kurulda görüşülerek karar altına alınması ancak, ayrıntılı bir bütçe ve muhasebe yönetmeliği yapılmasıyla mümkün olabilecektir. Türkiye de sermaye piyasalarının uluslararası entegrasyon kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni ücret tarifesi Haziran 2011 tarihinde uygulanmaya başlanmış olup, bu tarife ile nominal değerler üzerinden alınan saklama komisyonları, uluslararası standartlara uygun olarak, borçlanma araçları hariç, piyasa değeri üzerinden alınır hale gelmiş ve bu şekilde hisse senedi saklama komisyonlarında ortalama %55 indirim sağlanmıştır. Söz konusu tarife ile yatırımcı hesaplarından tahsil edilecek hak kullanım komisyonlarında da borsada işlem gören kıymetler için piyasa değeri esas alınmaya başlanmış bu şekilde hak kullanım işlemlerinde ortalama %73 lük bir indirim gerçekleşmiştir yılında Merkezi Kaydi Sistemde 2,4 milyon adet yeni yatırımcı verisi oluşturulmuş ve toplam yatırımcı sayısı 19,9 milyon adede ulaşmıştır. Bu yatırımcıların toplam 36,4 milyon adet hesabı bulunmakta olup, bu hesaplardan 4,8 milyon adedi 2011 yılında açılmıştır tarihi itibariyle Merkezi Kaydi Sistemde yer alan menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri 426 milyar TL dir yılında 17,5 milyon olan yatırımcı sayısı 2011 yılında yaklaşık 20 milyona ve 31,6 milyon olan hesap sayısı yine 2011 itibariyle 36,4 milyona yükselmiş ancak, menkul kıymetlerin piyasa değeri ekonomik konjonktürden dolayı 508 milyar TL den 426 milyar TL ye düşmüştür. Bedelsiz sermaye artırımı işlem adedi her iki yılda da 43 olarak gerçekleşirken; 24 olan bedelli sermaye artırımı işlem adedi cari yılda 39 a, 111 olan temettü işlemi adedi 119 a yükselmiştir. Bakiyeli hesap sayılarında; hisse senetlerinde %5,9, borsa yatırım fonlarında %55,7, özel sektör borçlanma araçlarında %2.456,5 ve varantlarda %72,8 lik artış gerçekleşirken, yatırım fonlarında %1,3 azalış görülmüştür. Şirketin, kaydi sisteme ilişkin olarak 2011 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler; Merkezi Kaydi Sistemdeki Geliştirme ve Otomasyon Faaliyetleri, Serbest İşlem IV

11 Platformunda işlem görecek şirketlere ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler, Yeni Sermaye Piyasası Araçlarına Hizmet Verilmesi, DİBS lerin Kaydileştirilmesi İşlemleri, İMKB Opsiyon Piyasasına İlişkin Geliştirmeler, Hak Kullanım Bilgilerinin Uçtan Uca Bildiriminde KAP SWIFT Entegrasyonu Hazırlık Çalışmaları, Halka Arz ve Ortak Promosyonu İşlemleri, İstanbul Finans Merkezi Projesi Çalışmaları, Kurumsal Entegrasyon Çalışmaları, Finansal Hesaplar Merkezi Çalışmaları, Halka Arz Seferberliği Toplantılarına Katılım, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişi Bildirimler, Yatırımcı Hesaplarının Vekillerinin Bildirimi, Fiili Dolaşım Verilerinin Günlük Olarak Yayınlanması, Yabancı Kimlik Numarası Kullanımı, Menkul Kıymet İhraç İşlemleri, Yabancı Para Cinsinden Temettü Ödemesi, E-DEVLET Entegrasyonu, Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Hak Kullanım İşlemleri, İMKB Hisse Tercihli Repo Pazarına İlişkin Geliştirmeler, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu), Nitelikli Sertifika Kullanımına Geçiş İşlemleri. şeklindedir. Türkiye de kaydi sistem; milyonlarca sertifikanın fiziki sistemden elektronik ortama aktarıldığı, sermaye piyasası aracı ihraç etmiş şirketlerin ve yatırımcıların doğrudan bağlantılarının bulunduğu ve milyonlarca yatırımcının kimlik, iletişim ve hak sahipliği bilgilerinin anlık olarak tutulduğu bir noktaya gelmiştir. e-yönet Portalı nın Türkiye örneğinde olduğu gibi hak sahibi bazında kaydileştirme uygulaması yapan ve şirketlerin ortaklarına ilişkin güncel bilgileri tutan dünyadaki diğer merkezi saklama kuruluşları için bir model olabileceği öngörülmektedir. e- YÖNET Portalı yla OECD nin kurumsal yönetim ilkelerinden Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik İşlevleri, Hissedarların Adil Muamele Görmesi, Kamuya Duyuru Yapma ve Şeffaflık ilkeleri başta olmak üzere Türkiye de kurumsal yönetimin temel ilkelerinin gelişiminin hızlanacağı düşünülmektedir yılının Aralık ayı itibariyle kurum içi testlerine başlanılan e-genel Kurul, pay sahiplerinin sadece oylarını elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gereklerinin tüm paydaşlar (şirket, pay sahibi, menfaat sahibi, temsilci, düzenleyici denetleyici otorite, vb.) tarafından tek bir merkezden yapılabilmesine imkan veren dinamik ve özgün bir bilişim sistemi olarak tasarlanmıştır. Türkiye de sistemin bu farklılığın, İstanbul un uluslararası bir finans merkezine dönüşmesi projesine de önemli bir katkı yapması beklenmektedir. Mevzuat uyarınca Temmuz 2012 tarihinde devreye alınması planlanan e-genel Kurul üç temel fonksiyonu içermektedir. Paydaşların elektronik yöntemlerle genel kurula ilişkin her türlü gelişmeden ve işlemden SMS ve e-posta ile anlık olarak bilgilendirilmesi, katılım beyanlarının elektronik ortamda alınması ve toplantıya elektronik ortamda eş zamanlı katılımdır. Şirketin Yurt içinde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ yurt dışında ise, Saraybosna Menkul Kıymetler Borsasında iştiraki bulunmaktadır. MKK A.Ş., 2011 yılında sabit kıymet ve maddi olmayan duran varlık edinmek V

12 üzere 9,4 milyon lira harcama yapmayı programlamış, bu program %34 oranında 3,2 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. B- Öneriler: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin 2011 yılı çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Şirketin faaliyetleri açısından önemli görev, yetki ve sorumlulukları bulunan ve halen sevk ve idareleri ilgili genel müdür yardımcıları tarafından yürütülen Kaydi Sistem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ile Personel, İdari ve Mali İşler Müdürlüklerine asaleten hukuk müşaviri ve müdür ataması yapılması, (Sayfa:8) 2- Cari yıl bütçelerinin hesap verilebilirliği temin edecek, kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak karşılaştırmaya imkan verecek tarzda hazırlanmasını, sınıflandırmaya uygun olarak ödenekler ve giderlerin kapsam ve içeriğini gösteren açıklamaların yapılmasını ve bütçe ile gerçekleşmelerin genel kurulda görüşülerek karar altına alınmasını sağlamak üzere; ayrıntılı bir bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin hazırlanarak, şirket genel kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) onaylanmasını müteakip uygulamaya konulması, (Sayfa: 26-27) 3- Kuruluşun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3/g maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarını düzenleyen İhale Yönetmeliğinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki düzenlemeler de gözetilerek 4734 sayılı Kanunun 3/g ve Geçici 4 üncü maddelerine uyumlu hale getirilmesi, MKK tarafından yürütülen e-yönet ve e-genel Kurul gibi projelere ilişkin ihalelerin Kamu İhale Kurumundan (KİK) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun istisnaları düzenleyen 3/g maddesi kapsamında yapılması ile ilgili bir karar alınmadan gerçekleştirildiği dikkate alınarak; bundan böyle, Kamu İhale Kurumundan 4734 sayılı Kanunu un 3/g maddesi kapsamında yapılması ile ilgili bir karar alınmadığı sürece, ihalelerin 4734 sayılı Kanun un genel hükümlerine göre gerçekleştirilmesi, MKK nin ana sözleşmesinde yapılan değişiklik paralelinde Kamu İhale Kurulu Kararı ile belirlenen kapsam dışı mal ve hizmet alımları listesinde değişiklik yapılması için Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimlerde bulunulması, (Sayfa:34-37) 4- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin, 4734 sayılı Kanunun; - 21/f maddesine göre yapılan alımlarda kanunun temel ilkelerine uyulmadığı, - 22/d maddesine göre yapılan alımlarda parasal limitlerin aşıldığı, - 3/g maddesi kapsamında 2011 yılında yaptığı alımlarının temel ilkeler gözetilmeden ve kuruluşun kendi ihale yönetmeliğine aykırı olarak yapıldığı yönündeki tespitler nedeniyle, tüm ihale işlemlerinde cezai ve mali sonuçlar doğuracak VI

13 uygulamalardan kaçınması, mevzuata uygun davranması, (Sayfa:38-65) 5-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,39 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. VII

14 I-İDARİ BÜNYE A Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat : Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır sayılı Kanun un kaydi sisteme ilişkin doğrudan düzenleme yapan 10/A maddesinde özetle; -Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izleneceği, bu kuruluşun SPK nın gözetim ve denetimi altında olacağı ve kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bilgisayar ortamında ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulacağı, kayıt edilen hakların 2499 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanamayacağı, kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihinin esas alınacağı, Sermaye Piyasası Kurulunun 10/A maddesi kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibariyle SPK nın belirleyebileceği hükme bağlanmıştır tarih ve 6111 sayılı KHK nin 151 inci maddesi ile 10/A maddesine eklenen 5 inci fıkrada kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyeleri tarafından yerine getirileceği, Merkezi Kayıt Kuruluşunun personeli hakkında 2499 sayılı SPK Kanununun sır saklama ve Kurulun para, evrak ve malları hakkında işlenen suçlar hakkındaki 25 inci maddesi hükmünün uygulanacağı (2499/25 inci madde: sırların açıklanamayacağı, kurulun para, evrak ve her çeşit malının devlet malı hükmünde olduğu, personelin görevle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayıldıkları, v.s hakkında) hükme bağlanmaktadır sayılı Kanun un 10/A maddesi uyarınca hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik MKK nin bir anonim ortaklık şeklinde kurulmasını öngörmüştür. Kuruluş, ana sözleşmesinin tarih ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanması ile de Şirket faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu özel bütçe ile yönetilmektedir. Bütçe ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında raporun ilgili kısmında bilgi verilmiştir. 1

15 Ana sözleşmenin 4 üncü maddesinde, Şirketin amaç ve konusu özetle; -Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelerde aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kurulu na bildirmek, Sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, Kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, Yatırımcıları Koruma Fonunu (YKF) idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince fon hesabına yatırılması zorunlu ödentilerin yatırılmasını izlemek, SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yapacağı esas faaliyetler de özetle; Sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların, yetkili kılınmış takas ve saklama kurumlarından Şirket kayıtlarına aktarılması, bu kayıtların şirket nezdinde izlenmesi için gerekli teknik alt yapı ve donanım standartlarını belirlemek ve sistemin işlemesini sağlamak, kaydi sistemin mevzuata uygun yürütülmesini temin amacıyla, üye kuruluşlar nezdindeki uygulamayı izlemek, kaydi sistemin işleyişi ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda, üye kuruluşlardan bilgi ve belge istemek, olarak tespit edilmiştir yılında MKK Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ana sözleşme, cari yılda revize edilerek, amaç ve konularında değişiklikler yapılmıştır. Özetle; Sermaye şirketlerinin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik yöntemle yapılabilmesi için gerekli görülen altyapı ve operasyonel hizmetleri sunmak, başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat ve yurt dışı uygulamalar da dikkate alınarak şirketlerin kurumsal yönetim yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve şirketler ile ortaklarının iletişim ve paylaşımının sağlanabileceği ortak bir platform oluşturmak, her türlü borsada işlem gören tarım ürünleri, depo, mal ve emtiayı temsilen çıkarılan elektronik senet, ürün senedi, depo makbuzu vb. karşılığı kayıt tutmak, bunlara ilişkin platform oluşturmak, sermaye piyasalarına ilişkin bir veri bankası oluşturarak verilerin tek bir noktadan toplanması, analiz edilmesi, modellenmesi ve sunulması amacıyla çalışmalar yürütmek, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin zorunlu olarak veya kendi talepleri doğrultusunda web üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle yapacakları bilgilendirme ve duyurular için elektronik ortam ve alt yapı oluşturmak şeklinde, özellikle yeni TTK yı ve UFRS yi, gelişen teknolojiyi dikkate alan eklemeler getirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Kaydileştirme Tebliği) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ kaydileştirilen sermaye 2

16 piyasası araçlarına ilişkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirket, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan İstanbul Finans Merkezi (kısaca İFM) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan eylemlerden Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı eyleminde tek sorumlu Kurum, Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması (TEFAS Platformu) eyleminde Takasbank ile birlikte sorumlu Kurum, 22 eylemde ise ilgili Kurum olarak çalışmalarını 2011 yılında da sürdürmüştür. Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması eylemi kapsamında Takasbank ile birlikte oluşturulan TEFAS Platformu Ocak 2011 ayında devreye alınmış, Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı eyleminde ise yazılım işlemleri tamamlanmış olup, testlerin devam ettiği izlenmiştir. Şirket, İFM Projesi nin yürütülmesinde Piyasa ve Enstrümanlar Komitesi ile Teknoloji Komitesi nin çalışmalarında ve bu komitelerin sorumluluğunda olan eylemlerde rol üstlenmiştir yılında sonuçlandırılan Yabancı Menkul kıymetlerin yurt içi piyasalarda işlem görmesi konulu eylem çerçevesinde, Avusturya da faaliyet gösteren Do&Co hisse senedinin kaydi sistemde takip edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarının kaydi sistemde izlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair çalışmalar 2011 yılında sonuçlandırılmıştır. Finansman Bonolarının Geliştirilmesi konusundaki eylem de 2011 yılında tamamlanmıştır. Şirketin ortakları, %30,0 pay ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), %64,89 pay ile Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), %5,0 pay ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), %0,1 pay ile İstanbul Altın Borsası (İAB) ve %0,01 pay ile bu kuruluşları temsile yetkili 2 gerçek kişidir. Ana Sözleşmenin 8 inci maddesinde, Şirket sermayesinde İMKB payının % 50 yi, Takasbank payının % 75 i geçemeyeceği belirtilmiştir. MKK nın ortaklarından sadece %30 paya sahip İMKB, 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri çerçevesinde tüzel kişiliği haiz kamu kurumu statüsünde olmakla birlikte, İMKB nin Takasbank sermayesinde de %32,63 lük paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, MKK üzerindeki doğrudan ve dolaylı kamu sermaye pay oranı toplamda %51,17 ye ulaşmaktadır. MKK sermayesindeki kamu payının %50 yi geçmesi üzerine Kamu İhale Kurumuna ve tarihlerinde gönderilen yazılarda Kurumun 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (d) bendi (değişik 4761/10 maddenin a,b,c bentleri kapsamında, İMKB nin doğrudan ve İMKB Takasbank AŞ üzerinden dolaylı hisseleri toplamının Şirket sermayesinin %50 sini aşması nedeniyle 4734 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması mükellefiyetinin doğduğunu izah ederek, Şirketin ana faaliyetlerini yerine getirirken gerekli olan mal ve hizmetlerin alınması konusunda 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesini, Şirketin internet sayfasında yeralan elektronik idare kayıt formunda Şirketin hukuki yapısına uygun bir sınıflandırma/adlandırma yapılmasını, talep etmiş, ayrıca tarihli yazı ile 3

17 Kurumun hizmet alımları ile ilgili olarak Finansal Kurumlara ait Geniş Kapsamlı Sigorta Poliçesi ve MKK Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi hakkında bilgi vermiştir. Kamu İhale Kurumu tarafından gönderilen tarihli yazıda özetle ; Kamu İhale Kurulunun tarih ve 18 sayılı kararı ile, MKK nın 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kuruluşlardan olduğuna, yazı ekinde (Ek:1) de belirtilen mal ve hizmetlerin anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında olduğuna, Ek:2 de belirtilen mal ve hizmetlerin ise 3/g maddesi uyarınca istisna kapsamında olmadığına karar verildiği bildirilmiştir. MKK sermayesindeki kamu payının %50 yi geçmesi nedeniyle Şirket 2011 yılından itibaren; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Sayıştay tarafından denetlenmektedir. MKK AŞ, 2499 sayılı Kanun un 10/A maddesindeki Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenir. hükmüne istinaden kurulmuş bulunmaktadır. Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte şirketin sermaye yapısı ve pay oranları ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, Sermaye Piyasası Kurulunca belirleneceğinin ifade edilmesi ile yetinilmektedir. MKK AŞ genel kurulu mevcut hali ile sermaye koyan ortaklardan meydana gelmekte olup 5 ortak bulunmaktadır. Şirketin ana görevi Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek olduğundan, şirkete üye olunmadan sermaye piyasasında faaliyette bulunmak imkan dahilinde değildir. Şirketin ana geliri de üyelerden alınan ücret ve komisyonlardan oluşmaktadır. 2- Bakanlar Kurulu kararları : Cari yılda MKK yi doğrudan ilgilendiren herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır. 3- Uluslar arası anlaşmalar : Cari yılda yeni bir uluslararası anlaşma olmamıştır. Şirketin üye olduğu uluslararası kuruluşlarla, karşılıklı işbirliği anlaşması imzaladığı kuruluşlar aşağıda özetlenmiştir. -Avrupa Merkezi Saklamacı Kuruluşlar Birliği (ECSDA) ; Şirket 2006 yılında üye olmuştur. Avrupa daki 42 saklamacı üyeden oluşmaktadır. Avrupa ülkelerinde ihraççıların, yatırımcıların ve diğer piyasa katılımcılarının saklama ve takas işlemlerinde etkinliğini amaçlayan, bunu gerçekleştirmek üzere teknik, ekonomik, finansal ve yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık ve hizmet üreten bir kurumdur. 4

18 -Avrasya Borsalar Federasyonu (FEAS); 1995 yılında kurulmuş bulunan FEAS ın 32 üyesi mevcut olup, Şirket 2006 yılında üye olmuştur. Üyelik statüsü Avrupa ve Asya piyasalarında gelişmekte olan piyasalara açık bir kurumdur. Amacı, üyeler arasında işbirliği yaparak farklı uygulamalardan kaynaklanan işlem uygulamalarındaki sıkıntıları gidermektir. -Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA); Uluslararası menkul kıymet hizmetleri endüstrisinde verimliliği arttırmayı ve risk yönetimi için en iyi uygulamaları üretmeyi amaçlayan Kurumun 2009 yılı itibarıyla 45 piyasada 84 üyesi bulunmaktadır. Şirket, 2006 yılında üye olmuştur. 4- Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları : Cari yılda MKK yi ilgilendiren herhangi bir Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 5- Yüksek Planlama Kurulu Kararları : 2011 yılında MKK yi doğrudan ilgilendiren YPK kararı alınmamıştır. Şirket Ana sözleşmesinin 11 inci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulunu temsil eden üye Şirket Yönetim Kurulunun başkanı olup, bu unvana ilişkin ödemeler Yüksek Planlama Kurulu Kararlarına çerçevesinde yapılmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ Yönetim Kurulu Başkanlığı unvanı açısından Şirket tarafından da uygulanmıştır. 5- Yönetmelikler : MKK da Kurum içi mevzuat kapsamında; doğrudan MKK ile ilgili olarak; Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları, Sağlık, Yolluk, Personel, Satınalma ve İhale Yönetmelikleri ile, MKK Uzman, Uzman Yardımcısı Yönergesi ve doğrudan YKF ile irtibatlı şekilde; Aracı Kurumların Tedricen Tasfiyesinde Sermaye Piyasası Araçları Dışında Kalan Menkul ve Gayrimenkullerin Satış Esasları Hakkında Yönetmelik ile YKF Muhasebe ve Harcama Yönergeleri bulunmaktadır tarih ve 12/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yürürlüğe giren, tarih ve 3/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişikliğe uğrayan Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik Kurumla ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Yönetmelikle MKK nin hukuki yapısı; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve MKK esas sözleşmesi hükümleri uyarınca kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir anonim şirkettir. olarak belirlenmiş, Şirketin organları, teşkilat yapısı ile hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları izah edilmiştir. İç mevzuatın tamamı MKK Yönetim Kurulu kararları ile uygulamaya girmiş, bazıları zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Kuruluşun tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar kapsamında SPK ya gönderilen MKK Personel Yönetmeliği değişiklik 5

19 taslağının incelenmek üzere SPK da olduğu tarih ve 576 sayılı SPK yazısından anlaşılmaktadır. Denetim tarihi (Temmuz 2012) itibariyle, SPK incelemesinin devam ettiği belirtilmiştir. MKK ile doğrudan ilgili kurum dışı mevzuat kapsamında; Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesine çerçevesinde, tarih ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. MKK için çerçeve düzenlemeler içeren Yönetmelikle; MKK nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere anonim ortaklık şeklinde kurulacağı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan diğer borsalar, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği ve bu kuruluşları temsile yetkili gerçek kişiler kurucu ortak olabileceği, MKK nin organlarının; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu olduğu, MKK Teşkilatının ise genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunlara bağlı birimlerden oluştuğu belirtilmiştir. Yönetmelikle MKK ye ortak olacak gerçek ve tüzel kişiler sınırlandırılmış, ortakların sahip olabileceği azami pay oranı, pay devirleri ve kurucular dışında kalanların pay iktisabının SPK'nın onayına tabi olduğu, MKK nin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Yine kurumla ilgili olup, doğrudan YKF Yönetmeliği ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik SPK nın tarih ve sayılı Kararıyla yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de Kuruluşun faaliyet yapısı ve işlerin yürütülmesi ile ile doğrudan irtibatlıdır. B- Teşkilat : 1-Teşkilatın Yapısı: Şirketin merkezi İstanbul olup, teşkilat yapısı ile yönetim, çalışma kural ve yöntemleri genel mahiyetteki Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kurum tarafından belirtilen Yönetmeliğe uygun içerikle düzenlenen MKK AŞ Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Belirtilen Yönetmelikler uyarınca Şirketin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan, teşkilatı ise; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Proje Yönetim Müdürlüğü ihdas edilmiş olup, denetim tarihi (Mayıs 2012) itibarıyla teşkilat yapısında; genel Müdür, özel kalem, 4 genel müdür yardımcılığı, hukuk müşavirliği ve 10 hizmet birimi (müdürlük) bulunmaktadır. Teşkilat Şemasının her yıl kadro değişiklikleri ile birlikte güncellendiği, müdürlüklerin iç görev dağılımına uygun olarak her yıl yeniden belirlenen hiyerarşik yapının Şemaya aktarıldığı, Teşkilatlanma Yönetmeliğinin Şemanın esasını oluşturduğu, değişikliklerin Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştiği ( /24, /10, /15, /6 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile Teşkilat 6

20 Şemasında değişikliklere gidilmiştir.) anlaşılmış olup, mevcut teşkilat şeması rapor ekleri arasında (Ek:1) gösterilmiştir. Denetim tarihi (Mayıs 2012) itibariyle, Yönetim Kurulunun tarih ve 06/01 sayılı Kararı ile ihdas edilen, MKK ye verilmiş görevlerin yerine getirilmesini teminen yürütülen projelerde, proje yönetim fonksiyonların yerine getirilmesine ilişkin yönetim ve koordinasyonunu sağlamakla görevli olan Proje Yönetim Müdürlüğüne 2012 yılı için birime 1 müdür, 1 proje uzmanı ve 2 uzman olmak üzere 4 kadro tahsis edilmesine karşılık, halen müdür unvanında 1 personelin çalıştığı, birimin iş yapısı itibariyle tam olarak yapılandırılamadığı anlaşılmaktadır. Şirketin kuruluş amacı ile irtibatlı olarak; Proje Yönetim Müdürlüğünün müstakil bir birim olarak faaliyetlerine devam edilip edilmeyeceğine bir an önce karar alınması önerilir. 2-Genel kurul ve denetçiler : Genel kurul, Şirketin ortaklarından meydana gelmekte olup, en üst karar organı durumundadır. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ana sözleşme hükümlerine göre toplanmakta, gerek görüldüğünde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, gündemi belirlenmek suretiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir. Genel kurul tutanakları izleyen ilk iş günü SPK'ya gönderilmekte, SPK nın onayı ile veya bu onayın gecikmesi halinde genel kurul kararlarının SPK ya gönderilmesini izleyen 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girmektedir. SPK tarafından genel kurul kararlarının tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması veya yeniden karar alması gerekiyorsa genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren SPK tarafından 15 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir. MKK denetleme kurulu pay sahipleri arasından gösterilecek adaylar arasından genel kurulca seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Denetçi ücretleri her yıl genel kurulca belirlenmektedir yılı faaliyetleri ile ilgili olağan genel kurul toplantısı tarihinde yapılmış olup, alınan kararlar çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda meydana gelen değişiklikler mevcut durum itibariyle raporun girişindeki çizelgede gösterilmiştir tarihli genel kurulda yönetim kurulunun 5 üyesi ile denetim kurulunun 1 üyesi yenilenmiştir. 3-Karar organı : Ana Sözleşmenin 11 inci maddesine göre Şirketin işleri ve yönetimi TTK hükümleri çerçevesinde genel kurulunca seçilen 7 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulunun bir üyesi TTK nın 275 inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından atanmaktadır. Yönetim kurulu başkanı, Sermaye Piyasası Kurulunu temsil eden üyedir. Yönetim kurulu üyelerinden 4 ü (A) grubu pay sahiplerini temsil etmekte olup, bunlardan 2 si İMKB yi, 2 si de Takasbank ı temsil etmektedir. (B) grubu pay sahiplerini Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) adına seçilen üye temsil etmektedir. MKK genel müdürü, yönetim kurulunun üyesidir. 7

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU...

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... MKK KAYD-e SİSTEM ve e-mkk PROJESİ (Hesap Açma, Kıymet Transferleri, Rehin/Teminat ve Temerrüt Raporlama Modülleri) DANIŞMA VE GÖRÜŞ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul, Şirket), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK, Kurul) ilan ettiği

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Kılavuzu EKİM 2012 i Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı