RedCode Kurulum Bilgilendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RedCode Kurulum Bilgilendirme"

Transkript

1 Sayfa No 1 of 45 İçindekiler GİRİŞ... 2 REDCODE KURULUMU REDCODE UYGULAMA SUNUCU KURULUMU REDCODE WEB SUNUCU KURULUMU REDCODE RAPOR SUNUCU KURULUMU REDCODE UNİNSTALL... 43

2 Sayfa No 2 of 45 Giriş RedCode sürüm 5.0 web platformunda kurulumu kolaylaģtıracak kurulum uygulaması alfa sürümü tamamlanmıģtır. Bu sürüm ile daha önceden yayınlanan kurulum belgesindeki adımlar otomatik olarak uygulama tarafından gerçekleģtirilecektir. AĢağıda detaylı Ģekilde anlatılan adımlar, ilerleyen sürümlerde değiģebilir. Ġleri sürümlerde tamamlanması hedeflenen kurulum adımları aģağıda sıralanmıģtır. IIS kurulumu (iģletim sisteminde yoksa) Veritabanı kurulumu (veritabanı sunucusunda SQL/Oracle yoksa) Rapor servisi kurulumu (sql report server yoksa) RedCode Windows platformu uygulaması RedCode kurulumu alfa sürümü kapsamında, kurulumun gerçekleģmesi için izlenmesi gereken iģlem adımları aģağıda anlatılmıģtır. IIS KURULUMU DENETĠM MASASINDA PROGRAM VE ÖZELLĠKLER KISMINA GĠRĠLĠR (WINDOWS 7) SOL TARAFTAKĠ WINDOWS ÖZELLĠKLERĠNĠ AÇ TIKLANIR

3 Sayfa No 3 of 45 INTERNET INFORMATION SERVĠCES SEÇENEKLERĠ ĠġARETLENĠR.WINDOWS 7 DE KURULUM ESNASINDA INTERNET INFORMATION SERVICES ALTINDA NE VARSA ĠġARETLENMESĠ GEREKĠYOR ALT AĞAÇLAR DAHĠL,BU ĠġARETLEME SONRASINDA YÜKLEMELER BĠTTĠKTEN SONRA MAKĠNANIZI AÇIP KAPATMALISINIZ

4 Sayfa No 4 of 45 SQL KURULU ĠSE; REPORTING SERVICES KURULUMU ĠÇĠN SQL KURULUM DOSYALARI ĠÇĠNDEKĠ SETUP ÇALIġTIRILIR

5 Sayfa No 5 of 45

6 Sayfa No 6 of 45

7 Sayfa No 7 of 45 BU SAYFADA KONTROLLERĠ YAPIYOR SQL,DĠKKAT EDĠLECEK HUSUS ISS FEATURE REQUIREMENT SEÇENEĞĠNĠ OKEYLEMESĠ.EĞER OKEYLEMĠYORSA IIS KURULUMDA ĠġARETLENMEMĠġ BĠR SEÇENEK KALMIġTIR.TEKRAR WINDOWS BĠLEġENLERĠNE GĠDĠP ĠġARETLĠ OLMAYAN IIS SERVĠSLERĠNĠN KURULUMUNU YAPMANIZ GEREKĠYOR.DAHA SONRA MAKĠNANINIZI KAPATIP AÇMANIZ GEREKĠYOR VE YUKARIDAKĠ SQL KURULUMUNU TEKRAR BAġLATMANIZ GEREKĠYOR.

8 Sayfa No 8 of 45 NEXT DĠYORSUNUZ

9 Sayfa No 9 of 45 SQL DAHA ÖNCE KURULU ĠSE SADECE REPORTING SERVĠCES ĠġARETLENĠP NEXT DĠYORSUNUZ. DEFAULT INSTANCE ĠġARETLEYĠP NEXT DĠYORSUNUZ BUNDAN SONRAKĠ GELEN EKRANDA ÜST TARAFTAKĠ BUILT-IN ACCOUNT SEÇENEK ĠġARETLENĠP LOCAL SYSTEM SEÇĠLĠP NEXT DĠYORSUNUZ. SONRAKĠ EKRANLARDA NEXT NEXT DĠYEREK YÜKLEMEYĠ TAMAMLIYORSUNUZ. DİKKAT DİKKAT!!!! SQL DAHA ÖNCE KURULU İSE VE REPORTING SERVICES YENİ KURUYORSANIZ, YÜKLÜ OLAN SQL İN HANGİ SERVİCE PACK İ YÜKLENMİŞSE,TEKRAR SERVİCE PACK YÜKLEMESİ TEKRARLANMALI.ÇÜNKÜ REPORTING SERVİCES İN YAMALARINI DA YÜKLENMESİ SAĞLANMIŞ OLACAK.

10 Sayfa No 10 of 45 MAKĠNANIZI KAPATIP AÇIYORSUNUZ MAKĠNANIZ AÇILDIĞINDA BĠLGĠSAYARIMDAKĠ MANAGE/YÖNET SEÇENEĞĠ GĠRĠP SERVĠCES LERDE SQL REPORTING SERVICES IN START DURUMDA OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDĠNĠZ,START DURUMDA DEĞĠLSE START EDĠNĠZ.

11 Sayfa No 11 of 45

12 Sayfa No 12 of 45 BAġLAT PROGRAMLARDAN SQL SERVER 2005 KLASÖRÜ ALTINDAKĠ - CONFIGURATION TOOLS REPORTING SERVĠCES CONFIGURASYON SEÇENEĞĠNE GĠRĠLĠR YUKARIDAKĠ EKRAN GELECEK BUNA CONNECT DĠYEREK BAĞLANMANIZ GEREKĠYOR.EĞER BU EKRANDA CONNECT OLAMIYORSANIZ SQL SERVERĠN REPORTING SERVĠCES YÜKLEMESĠ YAPILDIKTAN SONRA SQL SERVĠCE PACK 2 VEYA 3 HANGĠSĠ MAKĠNADA YÜKLÜ ĠSE O TEKRAR YÜKLENMEMĠġTĠR.

13 Sayfa No 13 of 45 SERVER STATUS OKEYLĠ OLARAK GELECEK BĠRġEY YAPMIYORSUNUZ

14 Sayfa No 14 of 45 REPORT SERVER VIRTUAL DIRECTORY SEÇENEĞĠNDE NEW DĠYEREK YENĠ BĠR TANIMLAMA YAPACAKSINIZ AġAĞIDAKĠ ÖRNEKTEKĠ TANIMLAMALARI AYNEN YAZINIZ

15 Sayfa No 15 of 45 REPORT MANAGER VIRTUAL DĠRECTORY NEW DĠYEREK AġAĞIDAKĠ TANIMLAMAYI YAPINIZ

16 Sayfa No 16 of 45

17 Sayfa No 17 of 45 WINDOWS SERVICES IDENTY EKRANINDA BUILT-IN ACCOUNT SEÇENEĞĠ ĠġARETLENĠP LOCAL SYSTEM SEÇĠLĠP AġAĞIDAN APPLY DĠYORSUNUZ WEB SERVICE IDENTTY EKRANINDA YUKARIDAKĠ GĠBĠ SEÇĠP APPLY DĠYORSUNUZ

18 Sayfa No 18 of 45 DATABASE SETUP EKRANINDA SERVER NAME DE SQL SERVER ĠSMĠNĠ SEÇĠP CONNECT DĠYORSUNUZ DATABASE NAME KISMINDA REPORT SERVER SEÇENEĞĠNĠ SEÇĠP TANIMLAMALARI RESĠMDEKĠ GĠBĠ YAPIP APPLY DĠYORSUNUZ. ġu ANA KADAR YAPTIĞIMIZ TÜM EKRANLARI BAġINDAKĠ ĠġARETLER OKEY E DÖNDÜYSE MAKĠNANIZI KAPATIP AÇIYORSUNUZ. ARTIK NETSIS KURULUMUNA BAġLAYABĠLĠRĠZ. NETSIS INSTALL 50 KALASÖRÜNDEKĠ KURULUM KLASÖRÜ ĠÇĠNDEKĠ SETUP UYGULAMASINI ÇALIġTIRINIZ

19 Sayfa No 19 of 45 AġAĞIDAKĠ ADIMLARI ĠZLEYĠNĠZ.

20 Sayfa No 20 of 45 RedCode Kurulumu Redcode kurulum adımları Ģu Ģekilde sıralanabilir: Adım 1: ġekil 1. RedCode Ana Kurulum KarĢılama Ekranı RedCode Kurulum Uygulaması baģlatıldığında ġekil 1 deki karģılama ekranı açılacaktır. Ġleri tuģuna basarak bir sonraki adıma geçilebilir.

21 Sayfa No 21 of 45 Adım 2: ġekil 2. Kurulum Uygulaması Seçim Ekranı Adım 2 de ġekil 2 deki ekran açılacaktır. Bu ekran üzerinden sisteme kurulmak istenilen uygulamalar seçilebilir. RedCode tek bir makinaya kurulacaksa, bütün seçeneklerin iģaretlenmesi gerekmektedir. Seçim iģlemini tamamladıktan sonra, ileri tuģu ile bir sonraki adıma geçilebilir.

22 Sayfa No 22 of 45 Adım 3: ġekil 3. Kurulum Uygulamasının ÇalıĢtırılması Adım 3 de ġekil 3 teki ekran açılacaktır. Bu adımda, kullanıcıların Adım 2 de seçmiģ oldukları kurulum uygulamaları, sırasıyla çalıģtırılmaya baģlanacaktır. ĠĢlemler tamamlandığında, doğrudan bir sonraki adıma geçilecektir.

23 Sayfa No 23 of 45 Adım 4: ġekil 4. Kurulum Sonu Bilgilendirme Adım 4 te ġekil 4 teki ekran açılacaktır. Bu adımda seçilen kurulum uygulamalarının sırasıyla çalıģtırıldığı bildirilmektedir ve böylece ana kurulum iģlemi tamamlanmıģtır.

24 Sayfa No 24 of 45 RedCode Uygulama Sunucu Kurulumu Uygulama Sunucusu Kurulum Uygulaması ile sisteme RedCode servisleri (Veri Servisi, ĠĢ Katmanı Servisi, Rapor Servisi, Bilgilendirme Servisi, Ġzleme Servisi) kurulacaktır. Adım 1: ġekil 5. Uygulama Sunucu Kurulumu KarĢılama Ekranı RedCode Uygulama Sunucu Kurulumu çalıģtığında ġekil 5 teki ekran açılacaktır. Ġleri tuģuna basarak bir sonraki adıma geçilebilir.

25 Sayfa No 25 of 45 Adım 2: ġekil 6. Uygulama Servisleri Yapılandırma Ekranı Adım 2 de ġekil 6 daki ekran açılacaktır. Bu ekran yardımı ile servislerin port numaraları belirlenebilir. Dikkat edilmesi gereken durumlar: Varsayılan port numaraları değiģtirildiğinde, yeni belirlenen port numaralarının baģka uygulamalar tarafından kullanılmadığından emin olunmalıdır. Rapor Servis Ayarları nda Proje Adı nın mutlaka belirlenmesi gerekmektedir.buraya yukarıdaki örnekteki rcrptsrv yazabilirsiniz. Rapor Servis Ayarları yapılırken sunucu adresi alanına sistemde kurulu olan Microsoft SQL Reporting Service için geçerli olan sanal dizin adının girilmesi gerekmektedir. Girilen proje adı ve sunucu adı Rapor Sunucu Kurulumu sırasında ilgili alana girilmelidir. Sunucu adresi olarak belirlenen sanal dizin adresinin geçerli olduğu kontrol edilmelidir(web tarayıcıları ile bu iģlem yapılabilir) Uygulama servisi yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra, Ġleri tuģu ile bir sonraki adıma geçilebilir.

26 Sayfa No 26 of 45 Adım 3: ġekil 7. Uygulama Sunucusu Kurulum AĢaması Adım 3 te ġekil 7 deki ekran açılacaktır. Bu adımda servisler sisteme kurulur ve gerekli sistem ayarları yapılır. Servislerin kurulumu tamamlandığında bir sonraki adıma geçilebilir.

27 Sayfa No 27 of 45 Adım 4: ġekil 8. Kurulum Sonu Bilgilendirme Adım 4 te ġekil 8 deki ekran açılacaktır. Bu adımda kurulum sonu bilgilendirmesi yapılmaktadır.

28 Sayfa No 28 of 45 RedCode Web Sunucu Kurulumu RedCode Web Sunucu Kurulum Uygulaması ile web uygulaması için gerekli olan IIS ayarları yapılacaktır. Kuruluma baģlamadan önce yapılacak iģlemler: Sisteme Microsoft IIS 6 ya da daha yüksek bir versiyonu kurulmalıdır. Adım 1: ġekil 9. Web Sunucu Kurulumu KarĢılama Ekranı RedCode Web Sunucu Kurulumu çalıģtığında ġekil 9 daki ekran açılacaktır. Ġleri tuģuna basarak bir sonraki adıma geçilebilir.

29 Sayfa No 29 of 45 Adım 2: ġekil 10. Kurulum Dizini Seçimi Adım 2 de ġekil 10 daki ekran açılacaktır. Bu ekran üzerinden web sitesinin kurulacağı dizin belirlendikten sonra bir sonraki adıma geçilebilir.yukarıdaki örnekteki klasörün altında manuel olarak RCv2.0 klasörü açınız ve ekrandaki gibi seçiniz.

30 Sayfa No 30 of 45 Adım 3: ġekil 11. Web Sitesi Seçimi Adım 3 te ġekil 11 deki ekran açılacaktır. Bu adımda kurulum uygulaması, sistemdeki IIS sunucusu üzerinde bulunan Web Sitesi listesini ekrana getirecek ve listedekilerden birinin seçilmesini isteyecektir. Site seçimi yapıldıktan sonra bir sonraki adıma geçilebilir.

31 Sayfa No 31 of 45 Adım 4: ġekil 12. Paket Bilgileri Adım 4 te ġekil 12 deki ekran açılacaktır. Bu adımda Temelset paket bilgilerini girilmesi gerekmektedir. Temelset için kullanılacak olan veritabanı sunucusu adı, veritabanı adı, veritabanı kullanıcısı, Ģifre ve veritabanı tipi bilgileri girilmelidir. Bu bilgiler registry den okunmaktadır. UYARI : RedCode web uygulamasının kullanılabilmesi için VTGuvenlik dizininin adı değiģtirilmeli, veritabanı Ģifresi registry e yazılmalıdır. (Install yeni sürümlerinde bu değiģikliğe gerek kalmayacaktır) Netsis 5.0 altındaki ticari veritabanı kullanıcı adı temelset silinip sa,ģifresi sql in Ģifresi neyse yazılmalıdır.

32 Sayfa No 32 of 45

33 Sayfa No 33 of 45 Adım 5: ġekil 13. Servis Ayarları Adım 5 te ġekil 13 deki ekran açılacaktır. Bu adımda web uygulamasının kullandığı servis bilgileri düzenlenir. Tek bir makinaya kurulum yapılıyor ise varsayılan olarak getirilen değerlerin değiģtirilmemesi önerilir. Web servis ismi Reporting Service Configuration Manager da Web Service URL bölümünden ismine bakılabilir. Ayrıca web tarayıcısı ile bu servise bağlantı yapılıp yapılamadığı kontrol edilebilir. Bu sayfada dikkat edilecek en önemli husus kurulacak service lerde default gelen portlardan ikisi yanlıģlıkla aynı yazılmıģ.aynı olan bir tanesini 9011 olarak düzeltiniz.

34 Sayfa No 34 of 45 Adım 6: ġekil 14. Web Sunucusu Kurulumu AĢaması Adım 6 da ġekil 14 deki ekran açılacaktır. Bu adımda RedCode Web Sunucu kurulumu yapılacaktır. Kurulum iģlemi tamamlandığında bir sonraki adıma geçilebilir.

35 Sayfa No 35 of 45 Adım 7: ġekil 15. Kurulum Sonu Bilgilendirme Adım 7 de ġekil 15 deki ekran açılacaktır. Bu adımda kurulum sonu bilgilendirmesi yapılmaktadır.

36 Sayfa No 36 of 45 RedCode Rapor Sunucu Kurulumu RedCode Rapor Sunucu Kurulum Uygulaması ile Microsoft SQL Report Servis ayarları RedCode uyumlu hale getirilecektir. Kuruluma baģlamadan önce aģağıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir. Microsoft IIS 6 ya da daha yüksek bir versiyon kurulumu Microsot SQL 2005 ya da daha yüksek bir versiyonda Reporting Service kurulumu Adım 1: ġekil 16. Rapor Sunucu Kurulumu KarĢılama Ekranı RedCode Rapor Sunucu Kurulumu çalıģtığında ġekil 16 daki ekran açılacaktır. Ġleri tuģuna basarak bir sonraki adıma geçilebilir.

37 Sayfa No 37 of 45 Adım 2: ġekil 17. Rapor Sunucusu Kurulum AĢaması Adım 2 de ġekil 17 deki ekran açılacaktır. Bu adımda RedCode Rapor Sunucusu nun çalıģabilmesi için SQL Reporting Service uygulaması yapılandırılmaktadır. ĠĢlem bittiğinde bir sonraki adıma geçilebilir.

38 Sayfa No 38 of 45 Adım 3: ġekil 18. Proje OluĢturma Adım 3 te ġekil 18 deki ekran açılacaktır. Bu adımda SQL Reporting Service üzerinde, proje dizini oluģturulacaktır. Bir sonraki adıma geçmeden önce yapılması gereken kontroller: Microsoft IIS servisinin çalıģır duruma getirilmesi Sunucu adresinin geçerliliğinin kontrol edilmesi (Web tarayıcılarına bu adres yazılarak test edilebilir) Proje adının belirtilmesi (Proje adı ve sunucu adresi, RedCode Uygulama Sunucusu Kurulumu sırasında belirtilen proje adı ve sunucu adresiyle aynı olmalıdır)

39 Sayfa No 39 of 45 Adım 4: ġekil 19. Kurulum Sonu Bilgilendirme Adım 7 de ġekil 15 deki ekran açılacaktır. Bu adımda kurulum sonu bilgilendirmesi yapılmaktadır. Log kayıtlarından kurulum adımlarındaki iģlemler kontrol edilebilir. Kurulum iģleminin tamamlanması sonrasında web tarayıcısından uygulama çalıģtırılabilir.( Bu iģlemler bittikten sonra makinanızı kapatıp açıyorsunuz Açıldıktan sonra Bilgisayarım/yönet/servislerde REDCODE SERVĠSLERĠNĠN START DURUMDA OLDUĞUNU KONTROL EDĠN.EĞER HERHANGĠ BĠRĠ ÇALIġMIYORSA VE ÇALIġTIRMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZDE HATA VERĠYORSA

40 Sayfa No 40 of 45 C:\RS20\RELEASE KLASÖRÜ ALTINDAKĠ APP DOSYASINI NOTEPAD ĠLE AÇIP AġAĞIDAKĠ GĠBĠ PORT NUMARALARINDA ÇAKIġAN VAR MI KONTROL EDĠNĠZ VARSA BĠRĠSĠNĠ DEĞĠġTĠRĠNĠZ.

41 Sayfa No 41 of 45 BU ĠġLEM SONRASINDA BAġLAT-ÇALIġTIRDA IISRESET YAZIP ENTER YAPIYORSUNUZ VE ÇALIġMAYAN NETSIS SERVĠSĠNĠ ÇALIġIR DURUMA GETĠRĠYORSUNUZ. ARTIK PROGRAMA GĠREBĠLĠRSĠNĠZ.ġAĞIDAKĠ ÖRNEKTE OLDUĞU GĠBĠ EXPLORER AÇIP ADRES SATIRINA AYNI ADRESĠ YAZDIĞINIZDA ÇALIġACAK.LOCALHOST YERĠNE MAKĠNA ISMIDE YAZILABĠLĠR.

42 Sayfa No 42 of 45 ġekil 20 RedCode Web uygulaması

43 Sayfa No 43 of 45 RedCode Uninstall Redcode Unistall iģleminde yapılması gereken iģlem adımları: ġekil 21 de görüldüğü gibi, denetim masası, program ayarları bölümünden Redcode Web Server,Redcode Report Server ve Redcode Application Server kaldırılmalı ġekil 21 Denetim masası üzerinden sistemde kurulu olan RedCode uygulamalarının görüntülenmesi

44 Sayfa No 44 of 45 Web sunucunun kurulduğu kök dizin içerisindeki Infragistics ve sanal dizinler silinmelidir. ġekil 22 Infragistics uygulamasının kurulu olduğu dizin IIS üzerinden silinmesi gerekenler: o Application Pools dan;redcodeapppool ve RedcodeInfAppPool o Default Web Site dan, ig_common ve Rc20WebSrv ġekil 23 IIS Yönetim Ekranı

45 Sayfa No 45 of 45 RedCode Reporting Service uygulamasının kaldırılması için silinmesi gereken dosyalar o Reporting Services\ReporterServer\bin dizini altındaki, RedCode uygulama dosyaları. ġekil 24 Microsot SQL Reporting Service dizini örneği

Kurulum Dökümanı. Sürüm : 1.3 Güncelleme Tarihi: 08.03.2013. Hazırlayan: Canan ADAMOĞLU, Proje Uzmanı, CRM Çözümleri

Kurulum Dökümanı. Sürüm : 1.3 Güncelleme Tarihi: 08.03.2013. Hazırlayan: Canan ADAMOĞLU, Proje Uzmanı, CRM Çözümleri Kurulum Dökümanı Sürüm : 1.3 Güncelleme Tarihi: 08.03.2013 Hazırlayan: Canan ADAMOĞLU, Proje Uzmanı, CRM Çözümleri İçindekiler 1 Versiyon Bilgisi... 2 2 Ön Bilgi... 3 3 NetCRM Kurulum ve Güncelleme İşlemleri...

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

Demo Versiyon Kurulumu

Demo Versiyon Kurulumu Demo Versiyon Kurulumu Elinizdeki CD Kurulum dokümanında sırasıyla; Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition Ürün Demo Kurulumlarına ait işlem adımları yer almaktadır.

Detaylı

E-Fatura Sunucusu Kurulumu Ve Ayarları

E-Fatura Sunucusu Kurulumu Ve Ayarları E-Fatura Sunucusu Kurulumu Ve Ayarları UYGULAMANIN GETİRDİKLERİ VE BAŞVURU SÜRECİ; LogoConnect E-Fatura server sunucusu ile GİB portala gerek kalmadan fatura gönderimini, alımını ve aynı şekilde bu faturalar

Detaylı

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. 2. Kurulum yapacağınız makinede önceden kurulmuş olan SQL Server var ise

Detaylı

Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011

Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011 Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011 N.Ünsal USLUBAŞ www.usus.com.tr unsalu@usus.com.tr 0(216) 489 42 03 Dahili:12 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 4 SUNUCU

Detaylı

MaestroPanel Kurulum

MaestroPanel Kurulum Kurulum 18.05.2013 ping@maestropanel.com www.maestropanel.com Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemleri Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Centos 5, 6 (Henüz Yayınlanmadı) Donanım 266 Mhz tek çekirdekli

Detaylı

SoSv2 Uygulaması ile Sql2005 Kurulumu

SoSv2 Uygulaması ile Sql2005 Kurulumu SoSv2 Uygulaması ile Sql2005 Kurulumu Bu dokümanda Sql2005 kurulumlarını kolaylaştırmak ve Netsis standartlarına uygun kurulumlar gerçekleştirmek için geliştirilen SoSv2 uygulamasının kullanımı anlatılmıştır.

Detaylı

Websense Web Security Gateway V7.1 e Sürüm Yükseltme

Websense Web Security Gateway V7.1 e Sürüm Yükseltme Websense Web Security Gateway V7.1 e Sürüm Yükseltme Websense Web Security Gateway V7.X Sürüm Yükseltme Websense Web Security Gateway V7.1 e Sürüm Yükseltme Amaç Bu dökümanla, Websense Web Security Gateway

Detaylı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ SORUNLARINI GĠDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Yazar Mehmet PARLAKYİĞİT Blog www.parlakyigit.net E-Mail mehmetparlakyigit@gmail.com /mparlakyigit /mparlakyigit Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ISA HAKKINDA HERŞEY Ayhan ERGUN ISA SERVER'I TANIMAK -ISA Server'ın özelliklerini açıklamak. -Caching, Firewall özelliklerini açıklamak. I. GĠRĠġ ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2000, özellikle

Detaylı

GİB E-FATURA PORTALI KULLANIMI

GİB E-FATURA PORTALI KULLANIMI GİB E-FATURA PORTALI KULLANIMI Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ve belirlenen

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak

SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak Download Linki: 32 bit İşletim sistemleri için http://go.microsoft.com/?linkid=9729746 64 bit İşletim sistemleri için http://go.microsoft.com/?linkid=9729747 Yukarıdaki

Detaylı

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır.

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır. E - FATURA Amaç ve Fayda Ürün Grubu Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ

Detaylı

DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU

DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İstemci ve Sunucunun Yüklenmesi...2 Docsvault Sunucu Yükleme...4 Bölüm 1 Program Dosyalarının Yüklenmesi...4 Bölüm 2 Docsvault Sunucu nun Yapılandırılması:...8 Docsvault

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

Symantec Endpoint Protection. Kurulum Belgesi

Symantec Endpoint Protection. Kurulum Belgesi Symantec Endpoint Protection Kurulum Belgesi Barış İnceişçi & Kazım Bozkurt Sürüm : 1.1 Symantec Endpoint Protection Symantec Endpoint Protection (SEP), kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için komple

Detaylı

OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ. (Sim kart takılabilir, Sadece Turkcell)

OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ. (Sim kart takılabilir, Sadece Turkcell) OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ Web Server OZS164... Sadece 1 adet cihaz kontrolü Web Server OZW672... 1, 4 ya da 16 adet cihaz kontrolü

Detaylı

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U AÇIKLAMA Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım, yazılım ve ilgili

Detaylı

Scanner Central Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu

Scanner Central Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu P2WW-2812-02TRZ0 Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu Bu bölümde özellikleri, ana işlevleri ve sistem yapılandırması anlatılır. Bu bölümde yüklenmesi anlatılır. Bu bölümde Admin Server'ı kullanarak gerçekleştirilebilecek

Detaylı

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı? E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI

IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI İÇİNDEKİLER Konu Başlığı 1. SSH ile sisteme bağlanmaya çalışıldığında hata alıyorum ve bağlantı kuramıyorum. 3 Sayfa No 2. Telefon üzerinden

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı