NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ"

Transkript

1 NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ MENÜ KONTROLÜ Asp.Net bize hazır olarak kullanabileceğimi menü kontrolü verir. Bu kontrolle çok daha pratik menüleri hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Bu işlem için öncelikle projemiz içine Site.Map XML dosyasını projemize eklemeliyiz. Bunu veri kaynağı olarak kullanacağız. Bunun içerisine linklerimizi hiyerarşi olarak ekliyoruz. XML dosyasının kullanılması English, Türkçe linklere otomatik dönüştürmemizi olarak daha kolay hale getirecektir. Buradan Bilgileri okuyacak olan SiteMapDataSource da eklenmeli. Bu nesne site.map den bilgileri okuyup Menu nesnesine aktaracaktır. Eğer XML dosyası kullanmayacaksak özelliklerden Items tıklayıp Linkleri kendimiz direk olarak ekleyebiliriz. Eğer XML bağlantı devam ediyorsa buraya eklenen linkler gözükmez.

2 Web.sitemap <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns="http://schemas.microsoft.com/aspnet/sitemap-file-1.0" > <sitemapnode url="" title="ana MENÜ" description=""> /> /> /> /> /> <sitemapnode url="analink1.aspx" title="analink1" description="analink1 gider"> <sitemapnode url="altlink1.aspx" title="altlink1" description="altlink1 gider" <sitemapnode url="altlink2.aspx" title="altlink2" description="altlink2 gider" </sitemapnode> <sitemapnode url="analink2.aspx" title="analink2" description="analink2 gider"> <sitemapnode url="altlink3.aspx" title="altlink3" description="altlink3 gider" <sitemapnode url="altlink4.aspx" title="altlink4" description="altlink4 gider" </sitemapnode> <sitemapnode url="analink3.aspx" title="analink3" description="analink3 gider" </sitemapnode> </sitemap> Default.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> </div> </form> </body> </html> <asp:menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1" StaticDisplayLevels="2"> </asp:menu> <asp:sitemapdatasource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> PROGRAMATĠK OLARAK MENÜYÜ KONTROL ETME

3 Default.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:menu ID="Menu1" runat="server"> </asp:menu> </div> </form> </body> </html> Default.aspx.cs using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!IsPostBack) MenuItem Eleman = new MenuItem(); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Üniversitelerimiz"; Eleman.NavigateUrl = "Default2.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Unresmi.jpg"; Menu1.Items.Add(Eleman); //sayfada bir tane menu1 ismiyle hazır nesne bulunmalı. Yoksa kendimizi kodla Menu Menu1= new Menu(); sınıfı şeklinde oluşturmalıyız. //Gazi Eleman = new MenuItem();

4 Eleman.Text = "Gazi Üniversitesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default3.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Gazi.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Tıp Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default4.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Tip.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Mühendisli Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default5.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Muh.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Fen Edebiyat Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default6.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Fen.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[0].ChildItems.Add(Eleman); //Hacettepe Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Hacettepe Üniversitesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default7.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Hacettepe.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Tıp Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default8.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Tip.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[1].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Eczacılık Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default9.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Ecz.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[1].ChildItems.Add(Eleman);

5 DROPDOWNLIST ĠN GELĠġMĠġ KULLANIMLARI (Text ve Value değerlerinin VT den alınması. Dinamik olarak bir Fakulte, Bolum, Anabilim dalları gibi hiyerarģik yapıların seçilmesi) Default.ASPX SAYFASI Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> <style type="text/css">.style1 color: #FF0000; </style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <!-- Fakulteler Listesi --> Fakülte Adını Seçiniz <asp:dropdownlist ID="FakulteListesi" runat="server" AppendDataBoundItems="True" CssClass="input-text" AutoPostBack="true" DataSourceID="SqlDataSource2" DataTextField="FakulteAdi" DataValueField="FakulteID" ValidationGroup="akayit"> </asp:dropdownlist>

6 <!-- Fakulteler Kaynağı--> <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT [FakulteID], [FakulteAdi] FROM [Fakulteler] ORDER BY [FakulteAdi]"> </asp:sqldatasource> Bölüm Seçiniz <asp:dropdownlist ID="BolumListesi" runat="server" AutoPostBack="true" DataSourceID="BolumlerDataSource" DataTextField="BolumAdi" DataValueField="BolumID" ValidationGroup="akayit" > </asp:dropdownlist> <asp:sqldatasource ID="BolumlerDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT BolumID,FakulteID,BolumAdi FROM Bolumler WHERE ([FakulteID] =?)"> <SelectParameters> <asp:controlparameter ControlID="FakulteListesi" Name="FakulteID" PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:sqldatasource> <span class="style1">yeni Fakülte Ekle</span> Fakültenin Adı<asp:TextBox ID="TextBoxFakulteAdi" runat="server"></asp:textbox><asp:button ID="Button1" runat="server" onclick="button1_click" Text="Button" /> <span class="style1">yeni Bölüm Ekle</span> <!-- Fakulteler Listesi --> Fakülte Adını Seçiniz <asp:dropdownlist ID="FakulteSecinizListesi" runat="server" AppendDataBoundItems="True" CssClass="input-text" AutoPostBack="true" DataSourceID="SqlDataSource3" DataTextField="FakulteAdi" DataValueField="FakulteID" ValidationGroup="akayit"> </asp:dropdownlist> <!-- Fakulteler Kaynağı-->

7 <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource3" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT [FakulteID], [FakulteAdi] FROM [Fakulteler] ORDER BY [FakulteAdi]"> </asp:sqldatasource> Bölüm Adını Yaz <asp:textbox ID="TextBoxBolumAdi" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="Button2" runat="server" Text="Button" onclick="button2_click" /> </div> </form> </body> </html> Default.ASPX.CS SAYFASI using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Data.OleDb; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) BolumListesi.Items.Clear(); BolumListesi.Items.Add("Seçiniz"); OleDbConnection Baglanti; OleDbCommand Komut; OleDbDataReader Okuyucu; String BaglantiYolu = ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu web.config dosyasından alıyor.. Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu); Baglanti.Open(); Komut = new OleDbCommand(("SELECT * FROM Bolumler WHERE FakulteID LIKE '" + FakulteListesi.SelectedValue + "'"), Baglanti); Okuyucu = Komut.ExecuteReader(); while (Okuyucu.Read()) ListItem Eleman = new ListItem(); Eleman.Text = Okuyucu["BolumAdi"].ToString(); Eleman.Value = Okuyucu["BolumID"].ToString();

8 BolumListesi.Items.Add(Eleman); Baglanti.Close(); protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) //Bağlantıyı Kuruyor... String BaglantiYolu = ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu web.config dosyasından alıyor.. OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu); Baglanti.Open(); OleDbCommand Komut; String Sorgu = "INSERT INTO Fakulteler (FakulteAdi) VALUES ('" + TextBoxFakulteAdi.Text + "')"; Komut= new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti); Komut.ExecuteNonQuery(); protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) //Bağlantıyı Kuruyor... String BaglantiYolu = ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu web.config dosyasından alıyor.. OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu); Baglanti.Open(); OleDbCommand Komut; String Sorgu = "INSERT INTO Bolumler (FakulteID,BolumAdi) VALUES ('" + FakulteSecinizListesi.SelectedValue + "','" + TextBoxBolumAdi.Text + "')"; Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti); Komut.ExecuteNonQuery(); Web.Config Dosyası <?xml version="1.0"?> <connectionstrings> <add name="vtbaglantisi" connectionstring="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data Source=" DataDirectory /vt1.mdb"" providername="system.data.oledb"/> </connectionstrings>

9 LĠSTVĠEW VE DATAPAGER KONTROLLERĠ Not: Enable Paging özelliği seçilirse DataPager nesnesi ListView in kendi içerisinde otomatik olarak oluşturulur. Bu durumda dışarıdan bir tane daha DataPager kullanmaya gerek yoktur. DEFAULT.ASPX Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:listview ID="ListView1" runat="server" DataKeyNames="ID" DataSourceID="SqlDataSource1"> /> %>' /> <ItemTemplate> <span style="background-color: #E0FFFF;color: #333333;">ID: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> KullaniciAdi: <asp:label ID="KullaniciAdiLabel" runat="server" Text='<%# Eval("KullaniciAdi") %>' /> Sifre: <asp:label ID="SifreLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Sifre") %>' AdSoyad: <asp:label ID="AdSoyadLabel" runat="server" Text='<%# Eval("AdSoyad")

10 </span> </ItemTemplate> <EmptyDataTemplate> <span>no data was returned.</span> </EmptyDataTemplate> <LayoutTemplate> <div ID="itemPlaceholderContainer" runat="server" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <span ID="itemPlaceholder" runat="server" /> </div> </LayoutTemplate> </asp:listview> <asp:datapager ID="DataPager1" runat="server" PagedControlID="ListView1" PageSize="5" > <Fields> <asp:nextpreviouspagerfield ShowFirstPageButton="True" ButtonType="Image" FirstPageImageUrl="~/Resimler/Ilk.jpg" PreviousPageImageUrl="~/Resimler/Onceki.jpg" ShowNextPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield ButtonCount="10"/> <asp:nextpreviouspagerfield ShowLastPageButton="True" ShowPreviousPageButton="False" ButtonType="Image" LastPageImageUrl="~/Resimler/Son.jpg" NextPageImageUrl="~/Resimler/sonraki.jpg" /> </Fields> </asp:datapager> </div> </form> </body> <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Tablo1]"></asp:SqlDataSource>

11 </html> DEFAULT.ASPX.CS using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) WEB.CONFIG <?xml version="1.0"?> <configuration> <connectionstrings> <add name="vtbaglantisi" connectionstring="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data Source=" DataDirectory /vt1.mdb"" providername="system.data.oledb"/> </connectionstrings> </configuration>

12 LĠSTVĠEW ĠÇĠNDE FOTOGRAF VE LĠNK BAĞLANTILARININ KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI (SADECE FirmaID yi almak için konuldu. Gereksiz ise çıkarınız) Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="FirmaMasterPage.master.cs" Inherits="Firmalar_FirmaMasterPage" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server" > <title>sanayimiz.com</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <asp:contentplaceholder ID="head" runat="server"> </asp:contentplaceholder> </head> <body id="sayfa" runat="server" > <form id="form1" runat="server"> <table align="center" style="width: 895px; background-color: #FFFFFF; "> GEREKSİZ KODLAR ÇIKARTILMIŞTIR... <table style="width: 100%;" id="usttablo" runat="server" > </form> </body> </html> using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; public partial class Firmalar_FirmaMasterPage : System.Web.UI.MasterPage int FirmaID = 0;

13 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!IsPostBack) //İlk yüklemede çalıştır Nesneler Nesne = new Nesneler(); buraya geldiyse oku. if (!string.isnullorempty(request.querystring["firmaid"])) //Tıklamayla FirmaID = int.parse(request.querystring["firmaid"]); //FirmaID yi String Sorgu; OleDbDataReader Okuyucu; //Firmanın Başlığını getiriyor LinkButtonFirmaBaslik.Text = Nesne.DegerOku("SELECT FirmaAdi FROM FirmaBilgileri WHERE FirmaID =? ", FirmaID); //Firmanın Adres bilgilerini getiriyor Sorgu = string.format("select * FROM IletisimBilgileri WHERE FirmaID =0 ", FirmaID); Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); if (Okuyucu.Read()) LabelAdresTelefon.Text = Okuyucu["Adres"].ToString() + ", " + Okuyucu["Sehir"].ToString() + "/" + Okuyucu["Ulke"].ToString() + ", Tel:" + Okuyucu["Telefon"].ToString() + ", Fax:" + Okuyucu["Fax"].ToString(); Nesne.Kapat(); DİKKAT BURADA BAZI KODLAR ÇIKARTILDI. DİREK ÇALIŞMAZ. LİSTVİEW İÇİNDE FOTOGRAFLI ÜRÜN GÖRÜNTÜLEME

14 Page Language="C#" MasterPageFile="FirmaMasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="UrunListesi.aspx.cs" Inherits="_UrunListesi" Title="Bilgileri Listeleme" %> <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server"> <link rel="stylesheet" href="script/sifr3/css/sifr.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="script/shadowbox/shadowbox.css"/> <script type="text/javascript" src="script/shadowbox/shadowbox.js"></script> <script type="text/javascript">shadowbox.init( language: "tr" );</script> <style type="text/css">.mavibuton border-style:solid; border-width:1px; border-color:#3333ff; background-color:#3399ff; color:yellow; font-size:small; text-decoration:none;.saributon border-style:solid; border-width:1px; border-color:#ff9900; background-color:#ffcc00; color:#3366ff; font-size:small; text-decoration:none;.mavietiket color: #3399FF; font-family:verdana; font-size:12px;.grietiket color: #3399FF; font-family:verdana; font-size:12px;

15 div.kresim width:112px; border:1px solid #ddd; float:left; div.kresim div.resim-dis display: table; height: 100px; width:100px; #position: relative; overflow: hidden; margin:6px; div.kresim div.resim-orta #position: absolute; #top: 50%; display: table-cell; vertical-align: middle; div.kresim div.resim-ic #position: relative; #top: -50%; width:100px; text-align:center; </style> </asp:content> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> <!-- LISTELEME KISMI --> <div style="border: 1px solid #6699FF; padding:5px; background-color: #eef4fa; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: Verdana; color: #336699; text-align: center;" > ÜRÜN LİSTESİ </div> <table style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%; " valign="top" > <!-- List View--> <asp:listview ID="ListView1" runat="server" DataSourceID="DataSource1" GroupItemCount="1"> <LayoutTemplate> <table ID="tbl1" runat="server" cellpadding="2" width="#"> <tr> <th colspan="5"> </th> </tr> <tr ID="groupPlaceholder" runat="server"> </tr> </table> </LayoutTemplate> <GroupTemplate> <tr ID="tr1" runat="server">

16 width:thin;"></hr> <td ID="itemPlaceholder" runat="server"> </td> </tr> </GroupTemplate> <GroupSeparatorTemplate> <tr ID="Tr2" runat="server"> <td colspan="5"> <div > <hr style="color:#9dbbcc; border-bottom- </div> </td> </tr> </GroupSeparatorTemplate> <ItemTemplate> <td ID="Td1" runat="server" align="left"> <table > <tr> <td style="vertical-align:middle;"> <div class="kresim"> <div class="resim-dis"> <div class="resim-orta"> <div class="resim-ic"> ResolveUrl("../Resimler/UrunResimleriBuyuk/0"))%>" <a href="<%#eval("resimadi", rel="shadowbox[galeri];options=countertype:'skip',continuous:true,animsequence:'sync' "> runat="server" AlternateText='<%#Eval("ResimAdi") %>' ResolveUrl("../Resimler/UrunResimleriKucuk/0"))%>' /> <asp:image ID="Image1" ImageUrl='<%#Eval("ResimAdi", </a> </div> </div> </div> </div> </td> <td style="width:400px;" > <asp:hyperlink ID="LinkUrunAdi" runat="server" NavigateUrl='<%# "UrunDetay.aspx?UrunID=" + Eval("UrunID") + "&FirmaID=" + Eval("FirmaID") %>' Text='<%# Eval("UrunAdi") %>' Font- Size="14px" /> runat="server" <asp:label ID="LabelUrunOzellikleri" Text=<%#Nesneler.MetninBoyunuKisalt250(Eval("UrunOzellikleri").ToString())%> /> Tarihi:</span> runat="server" <span class="mavietiket" > Güncelleme <asp:label ID="LabelGuncellemeTarihi"

17 Text='<%# Eval("GuncellemeTarihi") %>' /> </td> <td style=" padding-left:10px; border-leftwidth:1px; border-left-color:#dddddd; border-left-style:solid;"> <table> <tr> <td class="mavietiket" > Fiyatı: </td> </tr> <tr> <td > <asp:label ID="LinkFiyat" runat="server" Text='<%# Eval("Fiyati")%>' /> <asp:label ID="LabelParaBirimi" runat="server" Text='<%# Eval("ParaBirimi")%>' /> / <asp:label ID="LabelSatisBirimi" runat="server" Text='<%# Eval("SatisBirimi")%>' /> </td> </tr> <tr> <td> <asp:linkbutton ID="LinkButtonUrunDetayi" runat="server" CssClass="MaviButon" width="70px" PostBackUrl='<%# "UrunDetay.aspx?UrunID=" + Eval("UrunID") + "&FirmaID=" + Eval("FirmaID") %>' >Ürün Detayi</asp:LinkButton> </td> </tr> <tr> <td> <asp:linkbutton ID="LinkButtonSiparisVer" runat="server" CssClass="SariButon" width="70px" PostBackUrl='<%# "SiparisVer.aspx?UrunID=" + Eval("UrunID") + "&FirmaID=" + Eval("FirmaID") %>' >Sipariş Ver</asp:LinkButton> </td> </tr> </td> </table> </td> </ItemTemplate> </td> </tr> </table> <EmptyDataTemplate> <span style="color:red;">bilgi Bulunamadı..</span> </EmptyDataTemplate>

18 </asp:listview> <div style="text-align: center;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #333333; font-size:medium; "> <!-- Data Pager --> <asp:datapager ID="DataPager1" runat="server" PageSize="4" PagedControlID="ListView1" > <Fields> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Image" ShowFirstPageButton="True" FirstPageImageUrl="Images/Ilk.jpg" ShowPreviousPageButton="True" PreviousPageImageUrl="Images/Onceki.jpg" ShowNextPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield ButtonCount="10" /> </div> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Image" ShowNextPageButton="True" NextPageImageUrl="Images/Sonraki.jpg" ShowLastPageButton="True" LastPageImageUrl="Images/Son.jpg" ShowPreviousPageButton="False" /> </Fields> </asp:datapager> <!-- Ürün bilgilerini getiren Veri Kaynağı <asp:querystringparameter Name="FirmaID2" QueryStringField="FirmaID" Type="Int32" /> --> <asp:objectdatasource ID="DataSource1" runat="server" TypeName="Nesneler" SelectMethod="UrunGetir"> <SelectParameters> <asp:querystringparameter Name="FirmaID" QueryStringField="FirmaID" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:objectdatasource > </tr> </table> </td> </asp:content> ******************

19 using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; public partial class _UrunListesi : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) *************** using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; using System.Drawing; using System.Drawing.Imaging; using System.Data.SqlClient; using System.Text; using System.Collections; using System.Windows.Forms; using System.Net.Mail; using System.Data.Sql; using System.IO; //şifreleme için eklendi using System.Security.Cryptography; //şifreleme için eklendi public class Nesneler OleDbConnection Baglanti; OleDbDataReader Okuyucu; //Firmaya Ait Ürün bilgilerini okuyor============================================= //if (!string.isnullorempty(firmaid)) public static DataSet UrunGetir(int FirmaID)

20 if (FirmaID!= 0) string Sorgu = "SELECT Urunler.UrunID, Urunler.FirmaID, FirmaBilgileri.FirmaAdi, Urunler.UrunAdi, Urunler.UrunOzellikleri, Urunler.Fiyati,Urunler.ParaBirimi, Urunler.SatisBirimi, UrunResimleri.ResimAdi, Urunler.GuncellemeTarihi FROM Urunler, FirmaBilgileri, UrunResimleri WHERE FirmaBilgileri.FirmaID=Urunler.FirmaID AND Urunler.UrunID=UrunResimleri.UrunID AND UrunResimleri.GosterimSirasi=1 AND Urunler.FirmaID=" + FirmaID; Nesneler Nesne = new Nesneler(); DataSet YeniDataSetim = Nesne.BilgileriDataSeteOku(Sorgu); //Bilgileri Datasete yüklüyor return YeniDataSetim; else return null; ÜRÜN DETAY Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UrunDetay.aspx.cs" Inherits="_UrunDetay" MasterPageFile="FirmaMasterPage.Master" %> <asp:content ID="Content1" runat="server" ContentPlaceHolderID="head"> </asp:content> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> <table style="width:100%;"> <tr> <td> <table style="width: 100%; background-color: #FFFFCC;"> <tr> <tr> <td style="width:35%;" > <div class="kresim"> <div class="resim-dis"> <div class="resim-orta"> <div class="resim-ic"> AlternateText='<%#Eval("ResimAdi") %>' Height="200" /> <asp:image ID="ImageResim1" runat="server" ImageUrl='<%#Eval("ResimAdi")%>' Width="200" </div> </div> </div>

21 </td> </div> <td style="font-size:medium; vertical-align:middle; "> <table width="100%"> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Markası: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelUrununMarkasi" runat="server"></asp:label> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Durumu: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelUrununDurumu" runat="server"></asp:label> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Güncelleme Tarihi: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelGuncellemeTarihi" runat="server"></asp:label> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Fiyatı: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelFiyati" runat="server"></asp:label> <asp:label ID="LabelParaBirimi" runat="server"></asp:label> <asp:label ID="LabelSatisBirimi" runat="server"></asp:label> </td> </tr> </table>

22 <center> <a href="javascript:history.back()"> <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#3399ff; color:yellow;" > < Geri Dön </span> </a> <a href="siparisver.aspx?urunid=<% Response.Write(Request.QueryString["UrunID"]); %>&FirmaID=<% Response.Write(Request.QueryString["FirmaID"]);%>" > <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#ffcc00; color:#3366ff;" > Sipariş Ver > </span> </a> </center> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <hr style="border: 1px solid #C0C0C0" /> <fieldset style="border: 1px solid #FFCC99; padding:10px; "> <legend style="padding: 4px; border: 1px solid #CC6600; fontsize: 14px; color: #FF9900; background-color: #FFFFFF;"> ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ </legend> <asp:label ID="LabelUrunOzellikleri" runat="server" Text="Label" Font-Size= "Medium" ></asp:label> </fieldset> <fieldset style="border: 1px solid #FFCC99; padding:10px; "> <legend style="padding: 4px; border: 1px solid #CC6600; fontsize: 14px; color: #FF9900; background-color: #FFFFFF;"> DİĞER AÇIKLAMALAR </legend> <asp:label ID="LabelDigerAciklamalar" runat="server" Text="Label"></asp:Label> </fieldset>

23 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <fieldset style="border: 1px solid #FFCC99; padding:10px; " > <legend style="padding: 4px; border: 1px solid #CC6600; fontsize: 14px; color: #FF9900; background-color: #FFFFFF;"> ÜRÜNÜN FOTOĞRAFLARI </legend> <asp:repeater ID="UrunResimListe" runat="server"> <ItemTemplate> <center> <asp:image ID="UrunResmi" runat="server" AlternateText='<%#Eval("ResimAdi") %>' ImageUrl='<%#Eval("ResimAdi", ResolveUrl("../Resimler/UrunResimleriBuyuk/0"))%>' /> </center> </ItemTemplate> </asp:repeater> REPERA GEREK YOK. LİSTVİEW GİBİ BİR NESNEDİR. BAŞKA BİR YAPI KULLANABİLİRSİNİZ. </fieldset> <center> <a href="javascript:history.back()"> <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#3399ff; color:yellow;" > < Geri Dön </span> </a> <a href="siparisver.aspx?urunid=<% Response.Write(Request.QueryString["UrunID"]); %>&FirmaID=<% Response.Write(Request.QueryString["FirmaID"]);%>" > <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#ffcc00; color:#3366ff;" > Sipariş Ver > </span> </a> </center> </td>

24 </tr> </table> </td> </tr> </table> </asp:content> using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Data.OleDb; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Drawing; using System.Drawing.Imaging; public partial class _UrunDetay : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) string FirmaID = Request.QueryString["FirmaID"] ; string UrunID = Request.QueryString["UrunID"]; if (!string.isnullorempty(urunid)) //Ürün Id boş degilse Nesneler Nesne = new Nesneler(); UrunID); String Sorgu = string.format("select * FROM Urunler WHERE UrunID =0 ", OleDbDataReader Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); while (Okuyucu.Read()) LabelUrunAdi.Text = Okuyucu["UrunAdi"].ToString(); LabelUrununDurumu.Text = Okuyucu["UrununDurumu"].ToString(); LabelUrununMensei.Text = Okuyucu["UrununMensei"].ToString(); LabelUrununMarkasi.Text = Okuyucu["UrununMarkasi"].ToString(); LabelUretimTarihi.Text = Okuyucu["UretimTarihi"].ToString(); LabelEnAzSatis.Text = Okuyucu["EnAzSatis"].ToString(); LabelSatisBirimi2.Text = Okuyucu["SatisBirimi"].ToString(); LabelTeslimatSuresi.Text = Okuyucu["TeslimatSuresi"].ToString(); LabelGuncellemeTarihi.Text = Okuyucu["GuncellemeTarihi"].ToString().Substring(0,10); LabelFiyati.Text = Okuyucu["Fiyati"].ToString(); LabelParaBirimi.Text = Okuyucu["ParaBirimi"].ToString(); LabelSatisBirimi.Text = Okuyucu["SatisBirimi"].ToString(); LabelUrunOzellikleri.Text = Okuyucu["UrunOzellikleri"].ToString(); LabelDigerAciklamalar.Text = Okuyucu["DigerAciklamalar"].ToString();

25 ImageResim1.ImageUrl = "../Resimler/UrunResimleriBuyuk/" + Nesne.DegerOku("SELECT ResimAdi FROM UrunResimleri WHERE UrunID =? AND FirmaID =? ", UrunID, FirmaID ); //Firma Resimlerini Yüklüyor Sorgu = string.format("select ResimAdi FROM UrunResimleri WHERE UrunID =0 ", UrunID); Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); while (Okuyucu.Read()) UrunResimListe.Visible = true; UrunResimListe.DataSource = Nesne.BilgileriDataSeteOku(Sorgu); UrunResimListe.DataBind(); Nesne.Kapat();

26 Listview ve DataPager Kontrolleri ASP.NET 3.5 ten önce yazılımcılar Veri kaynaklarından çekilen verileri göstermek için Gridview,Form View, Datalist vb. kontrollerden birini seçmek durumundaydılar. Bu seçim genel olarak kontrolün o anki ihtiyacı ne kadar karşıladığı ile ilgiliydi. Örneğin Gridview kontrolünü seçen kullanıcı listeleme yapmaktan pek öteye gidemez, DataList i kullanan kişi ise görsel olarak etkindir ama Paging gibi çok önemli bir özellikten yoksun kalır. ASP.NET 3.5 ile hayatımıza giren ListView kontrolü ile birçok engel aşılmış oldu. ListView bir nevi bu kontrollerin birleşimi gibidir. Şimdi bir örnek yapalım ve olayı ListView örneği ile anlamlandıralım. 8.Adım: Gelen ekrandan ListViewin görünüşünü, stilini ve sayfalama işlemi olup olmayacağını seçebilirsiniz. Biraz kurcalayın. Ve OK butonuna tıklayın.

27 Artık SmartTagdan ListView e ait View lara ulaşabilirsiniz. ListView içinde barındırdığı templatelardan oluşur. Bu templateları kullanarak ListView kontrolüne hükmedebilirsiniz. Şimdi oluşturduğum Templetalera göz atalım ve açıklayalım. Aşağıdaki dizaynı inceleyerek yapıyı daha net anlayabilirsiniz. ID="ListView2" runat="server" DataKeyNames="ID" DataSourceID="AccessDataSource1"> <AlternatingItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:label ID="resimLabel" runat="server" Text='<%# Eval("resim") %>' /> ad: <asp:label ID="adLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ad") %>' /> fiyat:

28 <asp:label ID="fiyatLabel" runat="server" Text='<%# Eval("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("aciklama") %>' /> kat: <asp:label ID="katLabel" runat="server" Text='<%# Eval("kat") %>' /> span> AlternatingItemTemplate> <LayoutTemplate> <div ID="itemPlaceholderContainer" runat="server" style=""> <span ID="itemPlaceholder" runat="server" /> div> <div style=""> <asp:datapager ID="DataPager1" runat="server"> <Fields> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Button" ShowFirstPageButton="True" ShowNextPageButton="False" ShowPreviousPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield /> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Button" ShowLastPageButton="True" ShowNextPageButton="False" ShowPreviousPageButton="False" /> Fields> asp:datapager> div> LayoutTemplate> <InsertItemTemplate> <span style="">resim: <asp:textbox ID="resimTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("resim") %>' /> ad: <asp:textbox ID="adTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ad") %>' /> fiyat: <asp:textbox ID="fiyatTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:textbox ID="aciklamaTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("aciklama") %>' /> kat: <asp:textbox ID="katTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("kat") %>' /> <asp:button ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" Text="Insert" /> <asp:button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Clear" /> span> InsertItemTemplate>

29 <SelectedItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:label ID="resimLabel" runat="server" Text='<%# Eval("resim") %>' /> ad: <asp:label ID="adLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ad") %>' /> fiyat: <asp:label ID="fiyatLabel" runat="server" Text='<%# Eval("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("aciklama") %>' /> kat: <asp:label ID="katLabel" runat="server" Text='<%# Eval("kat") %>' /> span> SelectedItemTemplate> <EmptyDataTemplate> <span>no data was returned.span> EmptyDataTemplate> <EditItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel1" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:textbox ID="resimTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("resim") %>' /> ad: <asp:textbox ID="adTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ad") %>' /> fiyat: <asp:textbox ID="fiyatTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:textbox ID="aciklamaTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("aciklama") %>' /> kat: <asp:textbox ID="katTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("kat") %>' /> <asp:button ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" /> <asp:button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel"

30 Text="Cancel" /> span> EditItemTemplate> <ItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:label ID="resimLabel" runat="server" Text='<%# Eval("resim") %>' /> ad: <asp:label ID="adLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ad") %>' /> fiyat: <asp:label ID="fiyatLabel" runat="server" Text='<%# Eval("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("aciklama") %>' /> kat: <asp:label ID="katLabel" runat="server" Text='<%# Eval("kat") %>' /> span> ItemTemplate> asp:listview> Buradaki ; RunTimeView: Çalışma anında son kullanıcıcnın göreceği görüntüdir. AlternatingItemTemplate: Bir biri ardına gelen kayıtlarda yapılabilecek farklılıkların ayarlanabildiği kısımdır. Örneğin; bir kayıtta resmin solda bir sonrakinde sağda gelmesini isterseniz AlternatingItemTemplate tam size göre. EditItemTemplate: Update İşlemlerinde kullanılacak template. InsertItemTemplate: Ekleme(insert) işlemi için kullanılan templatedir. ItemTemplate: Bu Template en çok kullanılacak görünümdür. Datalist te ki gibi kayıt elemanlarına ait dizaynı yapacağınız kısımdır. EmptyItemTemplate: Eğer kayıt yoksa gelecek olan görüntünün belirlendiği görünümdür. Burada da göründüğü gibi ListView e müdahele etmek işinize uygun görünümü seçip ona göre ayarlamalar yapmaktan ibarettir. Diğer Yazılarımda görüşmek üzere. Engin Demiroğ

31 LISTVIEW ORNEK -1 DEFAULT.ASPX Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:listview ID="ListViewProducts" runat="server" ItemPlaceholderID="ProductItem"> <ItemTemplate> <div class="product"> <strong> <asp:label runat="server" ID="LabelId" Text='<%# Eval("Id") %>'></asp:label> :: <asp:label runat="server" ID="LabelName" Text='<%# Eval("Name") %>'></asp:label> </strong> <em> <asp:label runat="server" ID="LabelDescription" Text='<%# Eval("Description") %>'></asp:label> </em> </div> </ItemTemplate> <LayoutTemplate> <asp:placeholder runat="server" ID="ProductItem"></asp:PlaceHolder> </LayoutTemplate> <ItemSeparatorTemplate> <hr /> </ItemSeparatorTemplate> </asp:listview> <asp:datapager ID="DataPagerProducts" runat="server" PagedControlID="ListViewProducts" PageSize="3" OnPreRender="DataPagerProducts_PreRender"> <Fields>

32 <asp:nextpreviouspagerfield ShowFirstPageButton="True" ShowNextPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield /> <asp:nextpreviouspagerfield ShowLastPageButton="True" ShowPreviousPageButton="False" /> </Fields> </asp:datapager> </div> </form> </body> </html> DEFAULT.ASPX.CS using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) protected void DataPagerProducts_PreRender(object sender, EventArgs e) ProductList db = new ProductList(); this.listviewproducts.datasource = db.gellall(); this.listviewproducts.databind(); CLASS1.CS using System; public class Product private int? _Id; private string _Name; private string _Descrition; public Product() public Product(int Id, string Name, string Description) this._id = Id; this._name = Name; this._descrition = Description; public int? Id

33 get return _Id; set _Id = value; public string Name get return _Name; set _Name = value; public string Description get return _Descrition; set _Descrition = value; CLASS2.CS using System; using System.Collections.Generic; public class ProductList private IList<Product> _ProductDB = new List<Product>(); public ProductList() this._productdb.add(new Product(1, "Bilgisayar", "Bilgisayar zamanımızın en önemli cihazıdır")); this._productdb.add(new Product(2, "Takvim", "zamanı bize gösterir")); this._productdb.add(new Product(3, "Ayakkabı", "Yerle teması kesen faydaları gereç")); this._productdb.add(new Product(4, "Kalem", "Düşüncelerimizi yazıya döker")); this._productdb.add(new Product(5, "Telefon", "Güçlü iletişim aracıdır.")); public IList<Product> GellAll() return this._productdb; Web Site Navigation Maintaining the menu of a large web site is difficult and time consuming. In ASP.NET 2.0 the menu can be stored in a file to make it easier to maintain. This file is normally called web.sitemap, and is stored in the root directory of the web. In addition, ASP.NET 2.0 has three new navigation controls: Dynamic menus TreeViews Site Map Path The Sitemap File The following sitemap file is used in this tutorial: <?xml version="1.0" encoding="iso "?>

34 <sitemap> <sitemapnode title="home" url="/aspnet/w3home.aspx"> <sitemapnode title="services" url="/aspnet/w3services.aspx"> <sitemapnode title="training" url="/aspnet/w3training.aspx"/> <sitemapnode title="support" url="/aspnet/w3support.aspx"/> </sitemapnode> </sitemapnode> </sitemap> Rules for creating a sitemap file: The XML file must contain a <sitemap> tag surrounding the content The <sitemap> tag can only have one <sitemapnode> child node (the "home" page) Each <sitemapnode> can have several child nodes (web pages) Each <sitemapnode> has attributes defining page title and URL Note: The sitemap file must be placed in the root directory of the web and the URL attributes must be relative to the root directory. Dynamic Menu The <asp:menu> control displays a standard site navigation menu. Code Example: <asp:sitemapdatasource id="nav1" runat="server" /> <form runat="server"> <asp:menu runat="server" DataSourceId="nav1" /> </form> The <asp:menu> control in the example above is a placeholder for a server created navigation menu. The data source of the control is defined by the DataSourceId attribute. The id="nav1" connects it to the <asp:sitemapdatasource> control. The <asp:sitemapdatasource> control automatically connects to the default sitemap file (web.sitemap). Click here to see a demo of Menu, TreeView, and SiteMapPath TreeView The <asp:treeview> control displays a multi level navigation menu. The menu looks like a tree with branches that can be opened or closed with + or - symbol. Code Example: <asp:sitemapdatasource id="nav1" runat="server" /> <form runat="server"> <asp:treeview runat="server" DataSourceId="nav1" /> </form> The <asp:treeview> control in the example above is a placeholder for a server created navigation menu. The data source of the control is defined by the DataSourceId attribute. The id="nav1" connects it to the <asp:sitemapdatasource> control.

35 The <asp:sitemapdatasource> control automatically connects to the default sitemap file (web.sitemap). Click here to see a demo of Menu, TreeView, and SiteMapPath SiteMapPath The SiteMapPath control displays the trail (navigation path) to the current page. The path acts as clickable links to previous pages. Unlike the TreeView and Menu control the SiteMapPath control does NOT use a SiteMapDataSource. The SiteMapPath control uses the web.sitemap file by default. Tips: If the SiteMapPath displays incorrectly, most likely there is an URL error (typo) in the web.sitemap file. Code Example: <form runat="server"> <asp:sitemappath runat="server" /> </form> The <asp:sitemappath> control in the example above is a placeholder for a server created site path display. Using the ASP.NET 2.0 Menu Control with Site Maps There are two ways to set up and configure the Asp.NET 2.0 Menu control. Adding the Menu Control on the web page First of all, we need to place the new ASP.NET 2.0 Menu control to a new asp.net page from the toolbox window Navigation section by drag and drop method. Choosing Data Source for Menu Control When the Menu control is placed on the blank asp.net page the Tasks wizard window is opened as shown below. The menu items of the Menu control can be supplied by two methods as I have noted above. These methods are identified by the data sources of the Menu control. If you open the Data Source drop down in the Menu Tasks window, you will see an empty list. To add a new data source click the <New data source...> menu item.

36 The first screen displayed while a data source is being selected, is the screen where the type of the data source is selected. For a Menu control, two types of data sources are available; Site Map and XML File data source types. Site Map and XML File data source types. Let's begin by selecting the Site Map data source type for our simple menu control. Before starting working on Menu control with Site Map data source, we should prepare our web site's Web.sitemap file. SiteMap is a new feature of ASP.NET 2.0 which helps implementing a map of your sites web sections and pages that will help your visitors navigate to desired pages easier and quicker. SiteMaps are in a summary of your sites navigation structure. Creating a Site Map for the Web Site To add a SiteMap on your web site project using Visual Studio 2005, right click the web site project name in the solution explorer window and open the context menu. From the menu select the Add New Item... When the Add New Item dialog screen is displayed, select the Site Map among the other Visual Studio installed templates. Note that Site Map is described as a file used to create a site map. Then give the name Web.sitemap as suggested by default and click Add to finish the process.

37 Note that if you give a name different than Web.sitemap, the application will not be able to define the Site Map file correctly and this will cause errors during run-time. For example if we use a name for the.sitemap file like MySite.sitemap and configure our navigation web controls to use the Site Map as we will do for Menu control in the following steps we may have such an error: The file web.sitemap required by XmlSiteMapProvider does not exist. This error is thrown while the following method is running and the CheckSiteMapFileExists method is looking for a specific file name web.sitemap System.Web.XmlSiteMapProvider.CheckSiteMapFileExists() Continue with configuring the Menu Control Now we are ready to continue with setting up the Menu control for our web page. We have created the site map file web.sitemap for our web site. We have placed the menu control on the page and selected the Site Map as the data source type. You are requested to enter an ID for the data source with a default suggested ID name SiteMapDataSource1 for the Site Map type data source. Make no change or you can give a more descriptive name and continue. The source of the Asp.NET page related with Menu control will be now as below: <asp:menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"></asp:Menu> <asp:sitemapdatasource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> The DataSourceID property of the Menu control is mapping to the SiteMapDataSource control placed on the page. Now run the application by Ctrl+F5. The menu control displays the "Home" at first run. This is the top sitemapnode node in the website.map xml structured file. When you move the cursor on the menu control, the sub menues automatically opened

38 for display. Here is the sample web.sitemap file used for the sample. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns="http://schemas.microsoft.com/aspnet/sitemap-file-1.0" > <sitemapnode url="default.aspx" title="developement" description="kodyaz Development Resource Site"> <sitemapnode url="~/articles/articles.aspx" title="articles" description="articles for Developers" /> <sitemapnode url="~/news/news.aspx" title="news" description="latest News for Developers" /> </sitemapnode> </sitemap> It is important to note that the sitemap element requires only one sitemapnode element inside. For example, you may create the sample web.sitemap file by adding additional sitemapnode elements inside the sitemap which will fail to work. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns="http://schemas.microsoft.com/aspnet/sitemap-file-1.0" > <sitemapnode url="default.aspx" title="developement" description="kodyaz Development Resource Site"> <sitemapnode url="~/articles/articles.aspx" title="articles" description="articles for Developers" /> <sitemapnode url="~/news/news.aspx" title="news" description="latest News for Developers" /> </sitemapnode> <sitemapnode url="about.aspx" title="about us" description="about us"></sitemapnode> <sitemapnode url="disclaimer.aspx" title="disclaimer" description="disclaimer"></sitemapnode> </sitemap> This structure in the web.sitemap will cause the following error during runtime during the processing of the following methods Exactly one <sitemapnode> element is required directly inside the <sitemap> element. System.Web.XmlSiteMapProvider.BuildSiteMap() System.Web.XmlSiteMapProvider.get_RootNode() So it is important to place only one top level sitemapnode between sitemap tags in the site map file web.sitemap. The recent codes on sample page for demonstrating the usage of Menu control is as: Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"> </asp:menu> <asp:sitemapdatasource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> </form> </body> </html>

39 AJAX ve AJAX Control Toolkit Kurulumu AJAX ve AJAX Control Toolkit Kurulumu Yazılıramı takip edenler de bilirler, simdiye kadar hep ajax control toolkit nesnelerinden bahsettim. Ama gelen sorular ve istekler üzerine bu makale de ajax özelliklerinin ve ajax control toolkit nesnelerinin Visual Studio'ya nasıl ekleneceginden bahsedecegim. Ilk olarak web uygulamalarımızda AJAX uygulamalarını gelistirebilmek için ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0'i yüklememiz gerekir. ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0'i asagıdaki adresten indirelim. ASP.NET 2.0 Ajax Extension 1.0 Next, Next, Next...

40 Evet AJAX 2.0 Extension'ı kurduktan sonra, su anda en son versiyonu yayınlanan ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP yi indirelim. Bu bize ASP.NET 2.0 AJAX yada ASP.NET AJAX Control Toolkit için yeni özellikleri yüklememizi saglar. ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP yi asagıdaki adresten indirelim. ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP Simdi bunu kuralım. Klasik olarak Next, Next, Next...

41 ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP yi de kurduktan sonra geriye kalan tek sey Control toolkit nesnelerinin Visual studio'ya eklenmesi. Ajax Control Toolkit'i asagıdaki adresten indirelim. Ajax Control Toolkit Simdi indirdigimiz bu dosyalara göz atalım.

42 Ajax contollerinin yer aldıgı sample site ve derlenecek olan projelerin yer aldıgı bir klasör bulunuyor. Simdi AjaxControlToolkit Projesini açalım ve projemizi derleyelim. Projemizi derledikten sonra Visul Studio Toolbox üzerinde yeni bir tab olusturalım.

43 Bu tab üzerinde sag tıklayalım ve açılan pencereden Choose Item 'ı Seçelim Açılacak olan pencere de browse tıklayalım ve derlemis oldugumuz AjaxControlToolkit.DLL dosyasını seçelim.

44 Open seçenegini seçelim. Gördüldügü gibi Ajax nesneleri artık tüm projelerimiz de kullanmak üzere hazır : ) Simdi Visual Studio üzerinde yeni bir proje açmaya deneyelim;

45 Artık projemiz de ajax özelliklerini ve ajax nesnelerini kullanabiliriz... Bu makalenin de sonuna geldik, baska bir makalede görüsmek üzere basarı ve iyi günler dilerim. *********************** Studio Net in içerisin ajax kütüphanesinin eklenmesi (Ajax Toolkit) To add the controls in the library to the Visual Studio Toolbox, follow these steps: Aşağıdaki adımları eklemek için takip edin. Yeni bir Asp.Net projesi aç. Default sayfa tasarım görünümünde iken aşağıdaki adımlara devam et. Sol taraftaki toolbox kısmı açık olmalı. Toolbox üzerinde sağ tıklayıp Add Tab dersek yeni bölüm Toolbox (araç kutusu) içinde açılacaktır. Yada orada hazır bulunan ve içerisinde herhangi bir nesne bulunmayan General bölümü kullanılabilir. Bu bölüme herhangi kendinize ait bir isim verebilirsiniz. Sağ tuşa tıkladığımızda Coose Items kısmında Ajax kütüphanesini indirdiğimiz dizini buluyoruz. Nereye kaydettiysek oraya bakıyoruz.

46 Kütüğhaneyi indirdiğimiz yerde AjaxControlToolkit.dll dosyasını buluyoruz ve seçiyoruz. Ok. Tıkladğımızda Ardından tüm kütüphane Studio Net in içerisine yüklenmiştir. Fakat Ekranda bu nesneleri göremeyebiliriz. Bunun için Tamamen bilgisayarı kapatıp açtığımızda görebiliriz. AJAX TAB Container Extender Tab Container, sayfa içeriklerini organize etmek için tablar olusturmamızı saglayan bir AJAX nesnesidir. Sayfa içerisinde birden fazla sayfa varmıs gibi hareket etmemizi saglar. Her TabPanel içerikleri görüntülemek için HeaderTemplatler olustururuz. HeaderTemplateler içerisinde kullanıcıya o taba ait bilgiyi gösteririz. Özellikler E-ticaret sitelerinde sıkça kullanılır. Kulllanıcıya tek bir sayfa içerisinde farklı tablar içersinde farklı bilgileri sunmak için oldukça kullanıslıdır. (Ürün açıklaması, ödeme seçenekleri, resimler yorumlar vs...) Kullanımı: Özellikleri: TabContainer Özellikleri ActiveTabChanged (Event) - Aktif tab degistiginde tetiklenecek olan olay OnClientActiveTabChanged - tabchanged eventi çalıstıgında client - side çalısacak javascript fonksiyonunun ismidir. CssClass - Tablara uygulanacak olan Sitil Classı ActiveTabIndex - Aktif olarak gelecek Tabın Index numarası Height - Tabın içerik yükseklik boyutu Width - Tabın içerik genislik boyutu ScrollBars - Scrollbar özelliginin olup olmayacagını belirler.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ WEB TEKNOLOJİLERİ KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ WEB TEKNOLOJİLERİ KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ WEB TEKNOLOJİLERİ KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL DERS ÖĞRETİM ELEMANI YRD.DOÇ.DR İBRAHİM ÇAYIROĞLU DOSYAYI HAZIRLAYAN

Detaylı

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI 1 2 3 ASP.NET NEDİR?.NET FRAMEWORK NEDİR?.Net Framework.Net platformunun bir dayanak noktasıdır..net Framework gücünü içerisinde barındırdığı yüzlerce sınıf (class) kütüphanesinden alır. Bize sunucu tarafında

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA WEB FORMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Uygulamalı Yazılım Projeleri

Uygulamalı Yazılım Projeleri YAZILIM UZMANLIĞI Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör C. Banu Üçüncüoğlu Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak Tasarımı: Melih Sancar Grafik Tasarım: Tuna

Detaylı

ASP.Net e Giriş. Erkan GÜZELKÜÇÜK. INETA MEA / DeveloperMania.Net Teknik Lider & Editör. Nisan 2010

ASP.Net e Giriş. Erkan GÜZELKÜÇÜK. INETA MEA / DeveloperMania.Net Teknik Lider & Editör. Nisan 2010 10100001111010101101101110111101010000011 01010100101011011101010100001010101010111 00101011011101010100001010101010111001010 11011101010100001010101010111001010110111 01010100001010101010111001010110111010101

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Web Tasarım Soruları

Web Tasarım Soruları Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 1. Bölüm

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 1. Bölüm HTML 1. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 12.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Konumuz HTML / The HTML Nedir HTML? Hyper Text Markup

Detaylı

editörden... editörden...

editörden... editörden... 4 5 Yıl: 2 Sayı: 14 Kasım 2010 Ücretsiz Genel Yayın Yönetmeni/ Director Siraceddin El Editörler / Editors Abdullah Tekin, Mustafa Ülkü Kapak Görseli / Cover Visual Emre Şekeroğlu Tasarım / Design Ali Uçar,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE AraĢtırma Konusu : ZK Öğrenci No : 20421876 Öğrencinin Adı : Serkan Öğrencinin Soyadı : Özal e-posta

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların

Detaylı

Expression Blend VISUAL STUDIO 2010. Windows Phone MARKETPLACE ÖRNEK UYGULAMA

Expression Blend VISUAL STUDIO 2010. Windows Phone MARKETPLACE ÖRNEK UYGULAMA Expression Blend VISUAL STUDIO 2010 Windows Phone MARKETPLACE ÖRNEK UYGULAMA Windows Phone 7 Hileleri Ön Söz Kısım-1: Windows Phone 7 de Uygulama Geliştirmeye Giriş Bölüm-1: Microsoft un Mobil Serüveni

Detaylı

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır.

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver nedir? Ne işe yarar? Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver da yapmış olduğumuz işlemler HTML kodları ile kodlanır. Photoshop,

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

Kareler ardarda gösterilirse kelebek "kanat çırpıyormuş gibi" görünür.

Kareler ardarda gösterilirse kelebek kanat çırpıyormuş gibi görünür. FLASH'A GİRİŞ... Flash, Macromedia firmasının ürettiği vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

1 Kurulum ve yükleme... 4

1 Kurulum ve yükleme... 4 İÇİNDEKİLER 1 Kurulum ve yükleme... 4 1.1 WinCC Donanım Gereksinimleri...4 1.2 İşletim sistemi gereksinimleri...4 1.3 WinCC Kuruluş ve Yükleme...5 1.3.1 WinCC Kuruluş: kullanıcı girişi...6 1.3.2 Kuruluş:

Detaylı

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Yazar Mehmet PARLAKYİĞİT Blog www.parlakyigit.net E-Mail mehmetparlakyigit@gmail.com /mparlakyigit /mparlakyigit Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Dynamics CRM 2015 Kodlama Mimarisi v1.0 -

Dynamics CRM 2015 Kodlama Mimarisi v1.0 - Dynamics CRM 2015 Kodlama Mimarisi v1.0 - Baris KANLICA Icerik Yazar Hakkinda... 3 E-Kitap Hakkinda... 3 Dynamics CRM Servis Mimarisi... 4 Device ID bilgisini vermek istemezsek... 4 Device ID bilgisini

Detaylı