NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ"

Transkript

1 NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ MENÜ KONTROLÜ Asp.Net bize hazır olarak kullanabileceğimi menü kontrolü verir. Bu kontrolle çok daha pratik menüleri hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Bu işlem için öncelikle projemiz içine Site.Map XML dosyasını projemize eklemeliyiz. Bunu veri kaynağı olarak kullanacağız. Bunun içerisine linklerimizi hiyerarşi olarak ekliyoruz. XML dosyasının kullanılması English, Türkçe linklere otomatik dönüştürmemizi olarak daha kolay hale getirecektir. Buradan Bilgileri okuyacak olan SiteMapDataSource da eklenmeli. Bu nesne site.map den bilgileri okuyup Menu nesnesine aktaracaktır. Eğer XML dosyası kullanmayacaksak özelliklerden Items tıklayıp Linkleri kendimiz direk olarak ekleyebiliriz. Eğer XML bağlantı devam ediyorsa buraya eklenen linkler gözükmez.

2 Web.sitemap <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns=" > <sitemapnode url="" title="ana MENÜ" description=""> /> /> /> /> /> <sitemapnode url="analink1.aspx" title="analink1" description="analink1 gider"> <sitemapnode url="altlink1.aspx" title="altlink1" description="altlink1 gider" <sitemapnode url="altlink2.aspx" title="altlink2" description="altlink2 gider" </sitemapnode> <sitemapnode url="analink2.aspx" title="analink2" description="analink2 gider"> <sitemapnode url="altlink3.aspx" title="altlink3" description="altlink3 gider" <sitemapnode url="altlink4.aspx" title="altlink4" description="altlink4 gider" </sitemapnode> <sitemapnode url="analink3.aspx" title="analink3" description="analink3 gider" </sitemapnode> </sitemap> Default.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> </div> </form> </body> </html> <asp:menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1" StaticDisplayLevels="2"> </asp:menu> <asp:sitemapdatasource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> PROGRAMATĠK OLARAK MENÜYÜ KONTROL ETME

3 Default.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:menu ID="Menu1" runat="server"> </asp:menu> </div> </form> </body> </html> Default.aspx.cs using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!IsPostBack) MenuItem Eleman = new MenuItem(); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Üniversitelerimiz"; Eleman.NavigateUrl = "Default2.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Unresmi.jpg"; Menu1.Items.Add(Eleman); //sayfada bir tane menu1 ismiyle hazır nesne bulunmalı. Yoksa kendimizi kodla Menu Menu1= new Menu(); sınıfı şeklinde oluşturmalıyız. //Gazi Eleman = new MenuItem();

4 Eleman.Text = "Gazi Üniversitesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default3.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Gazi.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Tıp Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default4.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Tip.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Mühendisli Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default5.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Muh.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Fen Edebiyat Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default6.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Fen.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[0].ChildItems.Add(Eleman); //Hacettepe Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Hacettepe Üniversitesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default7.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Hacettepe.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Tıp Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default8.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Tip.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[1].ChildItems.Add(Eleman); // Eleman = new MenuItem(); Eleman.Text = "Eczacılık Fakültesi"; Eleman.NavigateUrl = "Default9.aspx"; Eleman.ImageUrl = "Ecz.jpg"; Menu1.Items[0].ChildItems[1].ChildItems.Add(Eleman);

5 DROPDOWNLIST ĠN GELĠġMĠġ KULLANIMLARI (Text ve Value değerlerinin VT den alınması. Dinamik olarak bir Fakulte, Bolum, Anabilim dalları gibi hiyerarģik yapıların seçilmesi) Default.ASPX SAYFASI Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head runat="server"> <title>untitled Page</title> <style type="text/css">.style1 color: #FF0000; </style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <!-- Fakulteler Listesi --> Fakülte Adını Seçiniz <asp:dropdownlist ID="FakulteListesi" runat="server" AppendDataBoundItems="True" CssClass="input-text" AutoPostBack="true" DataSourceID="SqlDataSource2" DataTextField="FakulteAdi" DataValueField="FakulteID" ValidationGroup="akayit"> </asp:dropdownlist>

6 <!-- Fakulteler Kaynağı--> <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT [FakulteID], [FakulteAdi] FROM [Fakulteler] ORDER BY [FakulteAdi]"> </asp:sqldatasource> Bölüm Seçiniz <asp:dropdownlist ID="BolumListesi" runat="server" AutoPostBack="true" DataSourceID="BolumlerDataSource" DataTextField="BolumAdi" DataValueField="BolumID" ValidationGroup="akayit" > </asp:dropdownlist> <asp:sqldatasource ID="BolumlerDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT BolumID,FakulteID,BolumAdi FROM Bolumler WHERE ([FakulteID] =?)"> <SelectParameters> <asp:controlparameter ControlID="FakulteListesi" Name="FakulteID" PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:sqldatasource> <span class="style1">yeni Fakülte Ekle</span> Fakültenin Adı<asp:TextBox ID="TextBoxFakulteAdi" runat="server"></asp:textbox><asp:button ID="Button1" runat="server" onclick="button1_click" Text="Button" /> <span class="style1">yeni Bölüm Ekle</span> <!-- Fakulteler Listesi --> Fakülte Adını Seçiniz <asp:dropdownlist ID="FakulteSecinizListesi" runat="server" AppendDataBoundItems="True" CssClass="input-text" AutoPostBack="true" DataSourceID="SqlDataSource3" DataTextField="FakulteAdi" DataValueField="FakulteID" ValidationGroup="akayit"> </asp:dropdownlist> <!-- Fakulteler Kaynağı-->

7 <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource3" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT [FakulteID], [FakulteAdi] FROM [Fakulteler] ORDER BY [FakulteAdi]"> </asp:sqldatasource> Bölüm Adını Yaz <asp:textbox ID="TextBoxBolumAdi" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="Button2" runat="server" Text="Button" onclick="button2_click" /> </div> </form> </body> </html> Default.ASPX.CS SAYFASI using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Data.OleDb; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) BolumListesi.Items.Clear(); BolumListesi.Items.Add("Seçiniz"); OleDbConnection Baglanti; OleDbCommand Komut; OleDbDataReader Okuyucu; String BaglantiYolu = ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu web.config dosyasından alıyor.. Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu); Baglanti.Open(); Komut = new OleDbCommand(("SELECT * FROM Bolumler WHERE FakulteID LIKE '" + FakulteListesi.SelectedValue + "'"), Baglanti); Okuyucu = Komut.ExecuteReader(); while (Okuyucu.Read()) ListItem Eleman = new ListItem(); Eleman.Text = Okuyucu["BolumAdi"].ToString(); Eleman.Value = Okuyucu["BolumID"].ToString();

8 BolumListesi.Items.Add(Eleman); Baglanti.Close(); protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) //Bağlantıyı Kuruyor... String BaglantiYolu = ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu web.config dosyasından alıyor.. OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu); Baglanti.Open(); OleDbCommand Komut; String Sorgu = "INSERT INTO Fakulteler (FakulteAdi) VALUES ('" + TextBoxFakulteAdi.Text + "')"; Komut= new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti); Komut.ExecuteNonQuery(); protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) //Bağlantıyı Kuruyor... String BaglantiYolu = ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu web.config dosyasından alıyor.. OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu); Baglanti.Open(); OleDbCommand Komut; String Sorgu = "INSERT INTO Bolumler (FakulteID,BolumAdi) VALUES ('" + FakulteSecinizListesi.SelectedValue + "','" + TextBoxBolumAdi.Text + "')"; Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti); Komut.ExecuteNonQuery(); Web.Config Dosyası <?xml version="1.0"?> <connectionstrings> <add name="vtbaglantisi" connectionstring="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data Source=" DataDirectory /vt1.mdb"" providername="system.data.oledb"/> </connectionstrings>

9 LĠSTVĠEW VE DATAPAGER KONTROLLERĠ Not: Enable Paging özelliği seçilirse DataPager nesnesi ListView in kendi içerisinde otomatik olarak oluşturulur. Bu durumda dışarıdan bir tane daha DataPager kullanmaya gerek yoktur. DEFAULT.ASPX Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:listview ID="ListView1" runat="server" DataKeyNames="ID" DataSourceID="SqlDataSource1"> /> %>' /> <ItemTemplate> <span style="background-color: #E0FFFF;color: #333333;">ID: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> KullaniciAdi: <asp:label ID="KullaniciAdiLabel" runat="server" Text='<%# Eval("KullaniciAdi") %>' /> Sifre: <asp:label ID="SifreLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Sifre") %>' AdSoyad: <asp:label ID="AdSoyadLabel" runat="server" Text='<%# Eval("AdSoyad")

10 </span> </ItemTemplate> <EmptyDataTemplate> <span>no data was returned.</span> </EmptyDataTemplate> <LayoutTemplate> <div ID="itemPlaceholderContainer" runat="server" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <span ID="itemPlaceholder" runat="server" /> </div> </LayoutTemplate> </asp:listview> <asp:datapager ID="DataPager1" runat="server" PagedControlID="ListView1" PageSize="5" > <Fields> <asp:nextpreviouspagerfield ShowFirstPageButton="True" ButtonType="Image" FirstPageImageUrl="~/Resimler/Ilk.jpg" PreviousPageImageUrl="~/Resimler/Onceki.jpg" ShowNextPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield ButtonCount="10"/> <asp:nextpreviouspagerfield ShowLastPageButton="True" ShowPreviousPageButton="False" ButtonType="Image" LastPageImageUrl="~/Resimler/Son.jpg" NextPageImageUrl="~/Resimler/sonraki.jpg" /> </Fields> </asp:datapager> </div> </form> </body> <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:VTbaglantisi.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Tablo1]"></asp:SqlDataSource>

11 </html> DEFAULT.ASPX.CS using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) WEB.CONFIG <?xml version="1.0"?> <configuration> <connectionstrings> <add name="vtbaglantisi" connectionstring="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data Source=" DataDirectory /vt1.mdb"" providername="system.data.oledb"/> </connectionstrings> </configuration>

12 LĠSTVĠEW ĠÇĠNDE FOTOGRAF VE LĠNK BAĞLANTILARININ KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI (SADECE FirmaID yi almak için konuldu. Gereksiz ise çıkarınız) Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="FirmaMasterPage.master.cs" Inherits="Firmalar_FirmaMasterPage" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head runat="server" > <title>sanayimiz.com</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <asp:contentplaceholder ID="head" runat="server"> </asp:contentplaceholder> </head> <body id="sayfa" runat="server" > <form id="form1" runat="server"> <table align="center" style="width: 895px; background-color: #FFFFFF; "> GEREKSİZ KODLAR ÇIKARTILMIŞTIR... <table style="width: 100%;" id="usttablo" runat="server" > </form> </body> </html> using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; public partial class Firmalar_FirmaMasterPage : System.Web.UI.MasterPage int FirmaID = 0;

13 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!IsPostBack) //İlk yüklemede çalıştır Nesneler Nesne = new Nesneler(); buraya geldiyse oku. if (!string.isnullorempty(request.querystring["firmaid"])) //Tıklamayla FirmaID = int.parse(request.querystring["firmaid"]); //FirmaID yi String Sorgu; OleDbDataReader Okuyucu; //Firmanın Başlığını getiriyor LinkButtonFirmaBaslik.Text = Nesne.DegerOku("SELECT FirmaAdi FROM FirmaBilgileri WHERE FirmaID =? ", FirmaID); //Firmanın Adres bilgilerini getiriyor Sorgu = string.format("select * FROM IletisimBilgileri WHERE FirmaID =0 ", FirmaID); Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); if (Okuyucu.Read()) LabelAdresTelefon.Text = Okuyucu["Adres"].ToString() + ", " + Okuyucu["Sehir"].ToString() + "/" + Okuyucu["Ulke"].ToString() + ", Tel:" + Okuyucu["Telefon"].ToString() + ", Fax:" + Okuyucu["Fax"].ToString(); Nesne.Kapat(); DİKKAT BURADA BAZI KODLAR ÇIKARTILDI. DİREK ÇALIŞMAZ. LİSTVİEW İÇİNDE FOTOGRAFLI ÜRÜN GÖRÜNTÜLEME

14 Page Language="C#" MasterPageFile="FirmaMasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="UrunListesi.aspx.cs" Inherits="_UrunListesi" Title="Bilgileri Listeleme" %> <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server"> <link rel="stylesheet" href="script/sifr3/css/sifr.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="script/shadowbox/shadowbox.css"/> <script type="text/javascript" src="script/shadowbox/shadowbox.js"></script> <script type="text/javascript">shadowbox.init( language: "tr" );</script> <style type="text/css">.mavibuton border-style:solid; border-width:1px; border-color:#3333ff; background-color:#3399ff; color:yellow; font-size:small; text-decoration:none;.saributon border-style:solid; border-width:1px; border-color:#ff9900; background-color:#ffcc00; color:#3366ff; font-size:small; text-decoration:none;.mavietiket color: #3399FF; font-family:verdana; font-size:12px;.grietiket color: #3399FF; font-family:verdana; font-size:12px;

15 div.kresim width:112px; border:1px solid #ddd; float:left; div.kresim div.resim-dis display: table; height: 100px; width:100px; #position: relative; overflow: hidden; margin:6px; div.kresim div.resim-orta #position: absolute; #top: 50%; display: table-cell; vertical-align: middle; div.kresim div.resim-ic #position: relative; #top: -50%; width:100px; text-align:center; </style> </asp:content> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> <!-- LISTELEME KISMI --> <div style="border: 1px solid #6699FF; padding:5px; background-color: #eef4fa; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: Verdana; color: #336699; text-align: center;" > ÜRÜN LİSTESİ </div> <table style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%; " valign="top" > <!-- List View--> <asp:listview ID="ListView1" runat="server" DataSourceID="DataSource1" GroupItemCount="1"> <LayoutTemplate> <table ID="tbl1" runat="server" cellpadding="2" width="#"> <tr> <th colspan="5"> </th> </tr> <tr ID="groupPlaceholder" runat="server"> </tr> </table> </LayoutTemplate> <GroupTemplate> <tr ID="tr1" runat="server">

16 width:thin;"></hr> <td ID="itemPlaceholder" runat="server"> </td> </tr> </GroupTemplate> <GroupSeparatorTemplate> <tr ID="Tr2" runat="server"> <td colspan="5"> <div > <hr style="color:#9dbbcc; border-bottom- </div> </td> </tr> </GroupSeparatorTemplate> <ItemTemplate> <td ID="Td1" runat="server" align="left"> <table > <tr> <td style="vertical-align:middle;"> <div class="kresim"> <div class="resim-dis"> <div class="resim-orta"> <div class="resim-ic"> ResolveUrl("../Resimler/UrunResimleriBuyuk/0"))%>" <a href="<%#eval("resimadi", rel="shadowbox[galeri];options=countertype:'skip',continuous:true,animsequence:'sync' "> runat="server" AlternateText='<%#Eval("ResimAdi") %>' ResolveUrl("../Resimler/UrunResimleriKucuk/0"))%>' /> <asp:image ID="Image1" ImageUrl='<%#Eval("ResimAdi", </a> </div> </div> </div> </div> </td> <td style="width:400px;" > <asp:hyperlink ID="LinkUrunAdi" runat="server" NavigateUrl='<%# "UrunDetay.aspx?UrunID=" + Eval("UrunID") + "&FirmaID=" + Eval("FirmaID") %>' Text='<%# Eval("UrunAdi") %>' Font- Size="14px" /> runat="server" <asp:label ID="LabelUrunOzellikleri" Text=<%#Nesneler.MetninBoyunuKisalt250(Eval("UrunOzellikleri").ToString())%> /> Tarihi:</span> runat="server" <span class="mavietiket" > Güncelleme <asp:label ID="LabelGuncellemeTarihi"

17 Text='<%# Eval("GuncellemeTarihi") %>' /> </td> <td style=" padding-left:10px; border-leftwidth:1px; border-left-color:#dddddd; border-left-style:solid;"> <table> <tr> <td class="mavietiket" > Fiyatı: </td> </tr> <tr> <td > <asp:label ID="LinkFiyat" runat="server" Text='<%# Eval("Fiyati")%>' /> <asp:label ID="LabelParaBirimi" runat="server" Text='<%# Eval("ParaBirimi")%>' /> / <asp:label ID="LabelSatisBirimi" runat="server" Text='<%# Eval("SatisBirimi")%>' /> </td> </tr> <tr> <td> <asp:linkbutton ID="LinkButtonUrunDetayi" runat="server" CssClass="MaviButon" width="70px" PostBackUrl='<%# "UrunDetay.aspx?UrunID=" + Eval("UrunID") + "&FirmaID=" + Eval("FirmaID") %>' >Ürün Detayi</asp:LinkButton> </td> </tr> <tr> <td> <asp:linkbutton ID="LinkButtonSiparisVer" runat="server" CssClass="SariButon" width="70px" PostBackUrl='<%# "SiparisVer.aspx?UrunID=" + Eval("UrunID") + "&FirmaID=" + Eval("FirmaID") %>' >Sipariş Ver</asp:LinkButton> </td> </tr> </td> </table> </td> </ItemTemplate> </td> </tr> </table> <EmptyDataTemplate> <span style="color:red;">bilgi Bulunamadı..</span> </EmptyDataTemplate>

18 </asp:listview> <div style="text-align: center;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #333333; font-size:medium; "> <!-- Data Pager --> <asp:datapager ID="DataPager1" runat="server" PageSize="4" PagedControlID="ListView1" > <Fields> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Image" ShowFirstPageButton="True" FirstPageImageUrl="Images/Ilk.jpg" ShowPreviousPageButton="True" PreviousPageImageUrl="Images/Onceki.jpg" ShowNextPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield ButtonCount="10" /> </div> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Image" ShowNextPageButton="True" NextPageImageUrl="Images/Sonraki.jpg" ShowLastPageButton="True" LastPageImageUrl="Images/Son.jpg" ShowPreviousPageButton="False" /> </Fields> </asp:datapager> <!-- Ürün bilgilerini getiren Veri Kaynağı <asp:querystringparameter Name="FirmaID2" QueryStringField="FirmaID" Type="Int32" /> --> <asp:objectdatasource ID="DataSource1" runat="server" TypeName="Nesneler" SelectMethod="UrunGetir"> <SelectParameters> <asp:querystringparameter Name="FirmaID" QueryStringField="FirmaID" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:objectdatasource > </tr> </table> </td> </asp:content> ******************

19 using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; public partial class _UrunListesi : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) *************** using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Data.OleDb; using System.Drawing; using System.Drawing.Imaging; using System.Data.SqlClient; using System.Text; using System.Collections; using System.Windows.Forms; using System.Net.Mail; using System.Data.Sql; using System.IO; //şifreleme için eklendi using System.Security.Cryptography; //şifreleme için eklendi public class Nesneler OleDbConnection Baglanti; OleDbDataReader Okuyucu; //Firmaya Ait Ürün bilgilerini okuyor============================================= //if (!string.isnullorempty(firmaid)) public static DataSet UrunGetir(int FirmaID)

20 if (FirmaID!= 0) string Sorgu = "SELECT Urunler.UrunID, Urunler.FirmaID, FirmaBilgileri.FirmaAdi, Urunler.UrunAdi, Urunler.UrunOzellikleri, Urunler.Fiyati,Urunler.ParaBirimi, Urunler.SatisBirimi, UrunResimleri.ResimAdi, Urunler.GuncellemeTarihi FROM Urunler, FirmaBilgileri, UrunResimleri WHERE FirmaBilgileri.FirmaID=Urunler.FirmaID AND Urunler.UrunID=UrunResimleri.UrunID AND UrunResimleri.GosterimSirasi=1 AND Urunler.FirmaID=" + FirmaID; Nesneler Nesne = new Nesneler(); DataSet YeniDataSetim = Nesne.BilgileriDataSeteOku(Sorgu); //Bilgileri Datasete yüklüyor return YeniDataSetim; else return null; ÜRÜN DETAY Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UrunDetay.aspx.cs" Inherits="_UrunDetay" MasterPageFile="FirmaMasterPage.Master" %> <asp:content ID="Content1" runat="server" ContentPlaceHolderID="head"> </asp:content> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> <table style="width:100%;"> <tr> <td> <table style="width: 100%; background-color: #FFFFCC;"> <tr> <tr> <td style="width:35%;" > <div class="kresim"> <div class="resim-dis"> <div class="resim-orta"> <div class="resim-ic"> AlternateText='<%#Eval("ResimAdi") %>' Height="200" /> <asp:image ID="ImageResim1" runat="server" ImageUrl='<%#Eval("ResimAdi")%>' Width="200" </div> </div> </div>

21 </td> </div> <td style="font-size:medium; vertical-align:middle; "> <table width="100%"> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Markası: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelUrununMarkasi" runat="server"></asp:label> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Durumu: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelUrununDurumu" runat="server"></asp:label> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Güncelleme Tarihi: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelGuncellemeTarihi" runat="server"></asp:label> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:right; font-size:medium;" class="style13"> Fiyatı: </td> <td style="text-align:left; color:#0066ff; fontsize:medium;"> <asp:label ID="LabelFiyati" runat="server"></asp:label> <asp:label ID="LabelParaBirimi" runat="server"></asp:label> <asp:label ID="LabelSatisBirimi" runat="server"></asp:label> </td> </tr> </table>

22 <center> <a href="javascript:history.back()"> <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#3399ff; color:yellow;" > < Geri Dön </span> </a> <a href="siparisver.aspx?urunid=<% Response.Write(Request.QueryString["UrunID"]); %>&FirmaID=<% Response.Write(Request.QueryString["FirmaID"]);%>" > <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#ffcc00; color:#3366ff;" > Sipariş Ver > </span> </a> </center> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <hr style="border: 1px solid #C0C0C0" /> <fieldset style="border: 1px solid #FFCC99; padding:10px; "> <legend style="padding: 4px; border: 1px solid #CC6600; fontsize: 14px; color: #FF9900; background-color: #FFFFFF;"> ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ </legend> <asp:label ID="LabelUrunOzellikleri" runat="server" Text="Label" Font-Size= "Medium" ></asp:label> </fieldset> <fieldset style="border: 1px solid #FFCC99; padding:10px; "> <legend style="padding: 4px; border: 1px solid #CC6600; fontsize: 14px; color: #FF9900; background-color: #FFFFFF;"> DİĞER AÇIKLAMALAR </legend> <asp:label ID="LabelDigerAciklamalar" runat="server" Text="Label"></asp:Label> </fieldset>

23 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <fieldset style="border: 1px solid #FFCC99; padding:10px; " > <legend style="padding: 4px; border: 1px solid #CC6600; fontsize: 14px; color: #FF9900; background-color: #FFFFFF;"> ÜRÜNÜN FOTOĞRAFLARI </legend> <asp:repeater ID="UrunResimListe" runat="server"> <ItemTemplate> <center> <asp:image ID="UrunResmi" runat="server" AlternateText='<%#Eval("ResimAdi") %>' ImageUrl='<%#Eval("ResimAdi", ResolveUrl("../Resimler/UrunResimleriBuyuk/0"))%>' /> </center> </ItemTemplate> </asp:repeater> REPERA GEREK YOK. LİSTVİEW GİBİ BİR NESNEDİR. BAŞKA BİR YAPI KULLANABİLİRSİNİZ. </fieldset> <center> <a href="javascript:history.back()"> <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#3399ff; color:yellow;" > < Geri Dön </span> </a> <a href="siparisver.aspx?urunid=<% Response.Write(Request.QueryString["UrunID"]); %>&FirmaID=<% Response.Write(Request.QueryString["FirmaID"]);%>" > <span style="font-size:small; border-style: solid; borderwidth:1px; text-decoration:none; border-color:#3333ff; background-color:#ffcc00; color:#3366ff;" > Sipariş Ver > </span> </a> </center> </td>

24 </tr> </table> </td> </tr> </table> </asp:content> using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Data.OleDb; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Drawing; using System.Drawing.Imaging; public partial class _UrunDetay : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) string FirmaID = Request.QueryString["FirmaID"] ; string UrunID = Request.QueryString["UrunID"]; if (!string.isnullorempty(urunid)) //Ürün Id boş degilse Nesneler Nesne = new Nesneler(); UrunID); String Sorgu = string.format("select * FROM Urunler WHERE UrunID =0 ", OleDbDataReader Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); while (Okuyucu.Read()) LabelUrunAdi.Text = Okuyucu["UrunAdi"].ToString(); LabelUrununDurumu.Text = Okuyucu["UrununDurumu"].ToString(); LabelUrununMensei.Text = Okuyucu["UrununMensei"].ToString(); LabelUrununMarkasi.Text = Okuyucu["UrununMarkasi"].ToString(); LabelUretimTarihi.Text = Okuyucu["UretimTarihi"].ToString(); LabelEnAzSatis.Text = Okuyucu["EnAzSatis"].ToString(); LabelSatisBirimi2.Text = Okuyucu["SatisBirimi"].ToString(); LabelTeslimatSuresi.Text = Okuyucu["TeslimatSuresi"].ToString(); LabelGuncellemeTarihi.Text = Okuyucu["GuncellemeTarihi"].ToString().Substring(0,10); LabelFiyati.Text = Okuyucu["Fiyati"].ToString(); LabelParaBirimi.Text = Okuyucu["ParaBirimi"].ToString(); LabelSatisBirimi.Text = Okuyucu["SatisBirimi"].ToString(); LabelUrunOzellikleri.Text = Okuyucu["UrunOzellikleri"].ToString(); LabelDigerAciklamalar.Text = Okuyucu["DigerAciklamalar"].ToString();

25 ImageResim1.ImageUrl = "../Resimler/UrunResimleriBuyuk/" + Nesne.DegerOku("SELECT ResimAdi FROM UrunResimleri WHERE UrunID =? AND FirmaID =? ", UrunID, FirmaID ); //Firma Resimlerini Yüklüyor Sorgu = string.format("select ResimAdi FROM UrunResimleri WHERE UrunID =0 ", UrunID); Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); while (Okuyucu.Read()) UrunResimListe.Visible = true; UrunResimListe.DataSource = Nesne.BilgileriDataSeteOku(Sorgu); UrunResimListe.DataBind(); Nesne.Kapat();

26 Listview ve DataPager Kontrolleri ASP.NET 3.5 ten önce yazılımcılar Veri kaynaklarından çekilen verileri göstermek için Gridview,Form View, Datalist vb. kontrollerden birini seçmek durumundaydılar. Bu seçim genel olarak kontrolün o anki ihtiyacı ne kadar karşıladığı ile ilgiliydi. Örneğin Gridview kontrolünü seçen kullanıcı listeleme yapmaktan pek öteye gidemez, DataList i kullanan kişi ise görsel olarak etkindir ama Paging gibi çok önemli bir özellikten yoksun kalır. ASP.NET 3.5 ile hayatımıza giren ListView kontrolü ile birçok engel aşılmış oldu. ListView bir nevi bu kontrollerin birleşimi gibidir. Şimdi bir örnek yapalım ve olayı ListView örneği ile anlamlandıralım. 8.Adım: Gelen ekrandan ListViewin görünüşünü, stilini ve sayfalama işlemi olup olmayacağını seçebilirsiniz. Biraz kurcalayın. Ve OK butonuna tıklayın.

27 Artık SmartTagdan ListView e ait View lara ulaşabilirsiniz. ListView içinde barındırdığı templatelardan oluşur. Bu templateları kullanarak ListView kontrolüne hükmedebilirsiniz. Şimdi oluşturduğum Templetalera göz atalım ve açıklayalım. Aşağıdaki dizaynı inceleyerek yapıyı daha net anlayabilirsiniz. ID="ListView2" runat="server" DataKeyNames="ID" DataSourceID="AccessDataSource1"> <AlternatingItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:label ID="resimLabel" runat="server" Text='<%# Eval("resim") %>' /> ad: <asp:label ID="adLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ad") %>' /> fiyat:

28 <asp:label ID="fiyatLabel" runat="server" Text='<%# Eval("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("aciklama") %>' /> kat: <asp:label ID="katLabel" runat="server" Text='<%# Eval("kat") %>' /> span> AlternatingItemTemplate> <LayoutTemplate> <div ID="itemPlaceholderContainer" runat="server" style=""> <span ID="itemPlaceholder" runat="server" /> div> <div style=""> <asp:datapager ID="DataPager1" runat="server"> <Fields> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Button" ShowFirstPageButton="True" ShowNextPageButton="False" ShowPreviousPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield /> <asp:nextpreviouspagerfield ButtonType="Button" ShowLastPageButton="True" ShowNextPageButton="False" ShowPreviousPageButton="False" /> Fields> asp:datapager> div> LayoutTemplate> <InsertItemTemplate> <span style="">resim: <asp:textbox ID="resimTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("resim") %>' /> ad: <asp:textbox ID="adTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ad") %>' /> fiyat: <asp:textbox ID="fiyatTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:textbox ID="aciklamaTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("aciklama") %>' /> kat: <asp:textbox ID="katTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("kat") %>' /> <asp:button ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" Text="Insert" /> <asp:button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Clear" /> span> InsertItemTemplate>

29 <SelectedItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:label ID="resimLabel" runat="server" Text='<%# Eval("resim") %>' /> ad: <asp:label ID="adLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ad") %>' /> fiyat: <asp:label ID="fiyatLabel" runat="server" Text='<%# Eval("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("aciklama") %>' /> kat: <asp:label ID="katLabel" runat="server" Text='<%# Eval("kat") %>' /> span> SelectedItemTemplate> <EmptyDataTemplate> <span>no data was returned.span> EmptyDataTemplate> <EditItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel1" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:textbox ID="resimTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("resim") %>' /> ad: <asp:textbox ID="adTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ad") %>' /> fiyat: <asp:textbox ID="fiyatTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:textbox ID="aciklamaTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("aciklama") %>' /> kat: <asp:textbox ID="katTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("kat") %>' /> <asp:button ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" /> <asp:button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel"

30 Text="Cancel" /> span> EditItemTemplate> <ItemTemplate> <span style="">id: <asp:label ID="IDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID") %>' /> resim: <asp:label ID="resimLabel" runat="server" Text='<%# Eval("resim") %>' /> ad: <asp:label ID="adLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ad") %>' /> fiyat: <asp:label ID="fiyatLabel" runat="server" Text='<%# Eval("fiyat") %>' /> aciklama: <asp:label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("aciklama") %>' /> kat: <asp:label ID="katLabel" runat="server" Text='<%# Eval("kat") %>' /> span> ItemTemplate> asp:listview> Buradaki ; RunTimeView: Çalışma anında son kullanıcıcnın göreceği görüntüdir. AlternatingItemTemplate: Bir biri ardına gelen kayıtlarda yapılabilecek farklılıkların ayarlanabildiği kısımdır. Örneğin; bir kayıtta resmin solda bir sonrakinde sağda gelmesini isterseniz AlternatingItemTemplate tam size göre. EditItemTemplate: Update İşlemlerinde kullanılacak template. InsertItemTemplate: Ekleme(insert) işlemi için kullanılan templatedir. ItemTemplate: Bu Template en çok kullanılacak görünümdür. Datalist te ki gibi kayıt elemanlarına ait dizaynı yapacağınız kısımdır. EmptyItemTemplate: Eğer kayıt yoksa gelecek olan görüntünün belirlendiği görünümdür. Burada da göründüğü gibi ListView e müdahele etmek işinize uygun görünümü seçip ona göre ayarlamalar yapmaktan ibarettir. Diğer Yazılarımda görüşmek üzere. Engin Demiroğ

31 LISTVIEW ORNEK -1 DEFAULT.ASPX Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:listview ID="ListViewProducts" runat="server" ItemPlaceholderID="ProductItem"> <ItemTemplate> <div class="product"> <strong> <asp:label runat="server" ID="LabelId" Text='<%# Eval("Id") %>'></asp:label> :: <asp:label runat="server" ID="LabelName" Text='<%# Eval("Name") %>'></asp:label> </strong> <em> <asp:label runat="server" ID="LabelDescription" Text='<%# Eval("Description") %>'></asp:label> </em> </div> </ItemTemplate> <LayoutTemplate> <asp:placeholder runat="server" ID="ProductItem"></asp:PlaceHolder> </LayoutTemplate> <ItemSeparatorTemplate> <hr /> </ItemSeparatorTemplate> </asp:listview> <asp:datapager ID="DataPagerProducts" runat="server" PagedControlID="ListViewProducts" PageSize="3" OnPreRender="DataPagerProducts_PreRender"> <Fields>

32 <asp:nextpreviouspagerfield ShowFirstPageButton="True" ShowNextPageButton="False" /> <asp:numericpagerfield /> <asp:nextpreviouspagerfield ShowLastPageButton="True" ShowPreviousPageButton="False" /> </Fields> </asp:datapager> </div> </form> </body> </html> DEFAULT.ASPX.CS using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) protected void DataPagerProducts_PreRender(object sender, EventArgs e) ProductList db = new ProductList(); this.listviewproducts.datasource = db.gellall(); this.listviewproducts.databind(); CLASS1.CS using System; public class Product private int? _Id; private string _Name; private string _Descrition; public Product() public Product(int Id, string Name, string Description) this._id = Id; this._name = Name; this._descrition = Description; public int? Id

33 get return _Id; set _Id = value; public string Name get return _Name; set _Name = value; public string Description get return _Descrition; set _Descrition = value; CLASS2.CS using System; using System.Collections.Generic; public class ProductList private IList<Product> _ProductDB = new List<Product>(); public ProductList() this._productdb.add(new Product(1, "Bilgisayar", "Bilgisayar zamanımızın en önemli cihazıdır")); this._productdb.add(new Product(2, "Takvim", "zamanı bize gösterir")); this._productdb.add(new Product(3, "Ayakkabı", "Yerle teması kesen faydaları gereç")); this._productdb.add(new Product(4, "Kalem", "Düşüncelerimizi yazıya döker")); this._productdb.add(new Product(5, "Telefon", "Güçlü iletişim aracıdır.")); public IList<Product> GellAll() return this._productdb; Web Site Navigation Maintaining the menu of a large web site is difficult and time consuming. In ASP.NET 2.0 the menu can be stored in a file to make it easier to maintain. This file is normally called web.sitemap, and is stored in the root directory of the web. In addition, ASP.NET 2.0 has three new navigation controls: Dynamic menus TreeViews Site Map Path The Sitemap File The following sitemap file is used in this tutorial: <?xml version="1.0" encoding="iso "?>

34 <sitemap> <sitemapnode title="home" url="/aspnet/w3home.aspx"> <sitemapnode title="services" url="/aspnet/w3services.aspx"> <sitemapnode title="training" url="/aspnet/w3training.aspx"/> <sitemapnode title="support" url="/aspnet/w3support.aspx"/> </sitemapnode> </sitemapnode> </sitemap> Rules for creating a sitemap file: The XML file must contain a <sitemap> tag surrounding the content The <sitemap> tag can only have one <sitemapnode> child node (the "home" page) Each <sitemapnode> can have several child nodes (web pages) Each <sitemapnode> has attributes defining page title and URL Note: The sitemap file must be placed in the root directory of the web and the URL attributes must be relative to the root directory. Dynamic Menu The <asp:menu> control displays a standard site navigation menu. Code Example: <asp:sitemapdatasource id="nav1" runat="server" /> <form runat="server"> <asp:menu runat="server" DataSourceId="nav1" /> </form> The <asp:menu> control in the example above is a placeholder for a server created navigation menu. The data source of the control is defined by the DataSourceId attribute. The id="nav1" connects it to the <asp:sitemapdatasource> control. The <asp:sitemapdatasource> control automatically connects to the default sitemap file (web.sitemap). Click here to see a demo of Menu, TreeView, and SiteMapPath TreeView The <asp:treeview> control displays a multi level navigation menu. The menu looks like a tree with branches that can be opened or closed with + or - symbol. Code Example: <asp:sitemapdatasource id="nav1" runat="server" /> <form runat="server"> <asp:treeview runat="server" DataSourceId="nav1" /> </form> The <asp:treeview> control in the example above is a placeholder for a server created navigation menu. The data source of the control is defined by the DataSourceId attribute. The id="nav1" connects it to the <asp:sitemapdatasource> control.

35 The <asp:sitemapdatasource> control automatically connects to the default sitemap file (web.sitemap). Click here to see a demo of Menu, TreeView, and SiteMapPath SiteMapPath The SiteMapPath control displays the trail (navigation path) to the current page. The path acts as clickable links to previous pages. Unlike the TreeView and Menu control the SiteMapPath control does NOT use a SiteMapDataSource. The SiteMapPath control uses the web.sitemap file by default. Tips: If the SiteMapPath displays incorrectly, most likely there is an URL error (typo) in the web.sitemap file. Code Example: <form runat="server"> <asp:sitemappath runat="server" /> </form> The <asp:sitemappath> control in the example above is a placeholder for a server created site path display. Using the ASP.NET 2.0 Menu Control with Site Maps There are two ways to set up and configure the Asp.NET 2.0 Menu control. Adding the Menu Control on the web page First of all, we need to place the new ASP.NET 2.0 Menu control to a new asp.net page from the toolbox window Navigation section by drag and drop method. Choosing Data Source for Menu Control When the Menu control is placed on the blank asp.net page the Tasks wizard window is opened as shown below. The menu items of the Menu control can be supplied by two methods as I have noted above. These methods are identified by the data sources of the Menu control. If you open the Data Source drop down in the Menu Tasks window, you will see an empty list. To add a new data source click the <New data source...> menu item.

36 The first screen displayed while a data source is being selected, is the screen where the type of the data source is selected. For a Menu control, two types of data sources are available; Site Map and XML File data source types. Site Map and XML File data source types. Let's begin by selecting the Site Map data source type for our simple menu control. Before starting working on Menu control with Site Map data source, we should prepare our web site's Web.sitemap file. SiteMap is a new feature of ASP.NET 2.0 which helps implementing a map of your sites web sections and pages that will help your visitors navigate to desired pages easier and quicker. SiteMaps are in a summary of your sites navigation structure. Creating a Site Map for the Web Site To add a SiteMap on your web site project using Visual Studio 2005, right click the web site project name in the solution explorer window and open the context menu. From the menu select the Add New Item... When the Add New Item dialog screen is displayed, select the Site Map among the other Visual Studio installed templates. Note that Site Map is described as a file used to create a site map. Then give the name Web.sitemap as suggested by default and click Add to finish the process.

37 Note that if you give a name different than Web.sitemap, the application will not be able to define the Site Map file correctly and this will cause errors during run-time. For example if we use a name for the.sitemap file like MySite.sitemap and configure our navigation web controls to use the Site Map as we will do for Menu control in the following steps we may have such an error: The file web.sitemap required by XmlSiteMapProvider does not exist. This error is thrown while the following method is running and the CheckSiteMapFileExists method is looking for a specific file name web.sitemap System.Web.XmlSiteMapProvider.CheckSiteMapFileExists() Continue with configuring the Menu Control Now we are ready to continue with setting up the Menu control for our web page. We have created the site map file web.sitemap for our web site. We have placed the menu control on the page and selected the Site Map as the data source type. You are requested to enter an ID for the data source with a default suggested ID name SiteMapDataSource1 for the Site Map type data source. Make no change or you can give a more descriptive name and continue. The source of the Asp.NET page related with Menu control will be now as below: <asp:menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"></asp:Menu> <asp:sitemapdatasource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> The DataSourceID property of the Menu control is mapping to the SiteMapDataSource control placed on the page. Now run the application by Ctrl+F5. The menu control displays the "Home" at first run. This is the top sitemapnode node in the website.map xml structured file. When you move the cursor on the menu control, the sub menues automatically opened

38 for display. Here is the sample web.sitemap file used for the sample. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns=" > <sitemapnode url="default.aspx" title="developement" description="kodyaz Development Resource Site"> <sitemapnode url="~/articles/articles.aspx" title="articles" description="articles for Developers" /> <sitemapnode url="~/news/news.aspx" title="news" description="latest News for Developers" /> </sitemapnode> </sitemap> It is important to note that the sitemap element requires only one sitemapnode element inside. For example, you may create the sample web.sitemap file by adding additional sitemapnode elements inside the sitemap which will fail to work. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns=" > <sitemapnode url="default.aspx" title="developement" description="kodyaz Development Resource Site"> <sitemapnode url="~/articles/articles.aspx" title="articles" description="articles for Developers" /> <sitemapnode url="~/news/news.aspx" title="news" description="latest News for Developers" /> </sitemapnode> <sitemapnode url="about.aspx" title="about us" description="about us"></sitemapnode> <sitemapnode url="disclaimer.aspx" title="disclaimer" description="disclaimer"></sitemapnode> </sitemap> This structure in the web.sitemap will cause the following error during runtime during the processing of the following methods Exactly one <sitemapnode> element is required directly inside the <sitemap> element. System.Web.XmlSiteMapProvider.BuildSiteMap() System.Web.XmlSiteMapProvider.get_RootNode() So it is important to place only one top level sitemapnode between sitemap tags in the site map file web.sitemap. The recent codes on sample page for demonstrating the usage of Menu control is as: Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " transitional.dtd"> <html xmlns=" > <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"> </asp:menu> <asp:sitemapdatasource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> </form> </body> </html>

39 AJAX ve AJAX Control Toolkit Kurulumu AJAX ve AJAX Control Toolkit Kurulumu Yazılıramı takip edenler de bilirler, simdiye kadar hep ajax control toolkit nesnelerinden bahsettim. Ama gelen sorular ve istekler üzerine bu makale de ajax özelliklerinin ve ajax control toolkit nesnelerinin Visual Studio'ya nasıl ekleneceginden bahsedecegim. Ilk olarak web uygulamalarımızda AJAX uygulamalarını gelistirebilmek için ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0'i yüklememiz gerekir. ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0'i asagıdaki adresten indirelim. ASP.NET 2.0 Ajax Extension 1.0 Next, Next, Next...

40 Evet AJAX 2.0 Extension'ı kurduktan sonra, su anda en son versiyonu yayınlanan ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP yi indirelim. Bu bize ASP.NET 2.0 AJAX yada ASP.NET AJAX Control Toolkit için yeni özellikleri yüklememizi saglar. ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP yi asagıdaki adresten indirelim. ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP Simdi bunu kuralım. Klasik olarak Next, Next, Next...

41 ASP.NET 2.0 AJAX Futures January CTP yi de kurduktan sonra geriye kalan tek sey Control toolkit nesnelerinin Visual studio'ya eklenmesi. Ajax Control Toolkit'i asagıdaki adresten indirelim. Ajax Control Toolkit Simdi indirdigimiz bu dosyalara göz atalım.

42 Ajax contollerinin yer aldıgı sample site ve derlenecek olan projelerin yer aldıgı bir klasör bulunuyor. Simdi AjaxControlToolkit Projesini açalım ve projemizi derleyelim. Projemizi derledikten sonra Visul Studio Toolbox üzerinde yeni bir tab olusturalım.

43 Bu tab üzerinde sag tıklayalım ve açılan pencereden Choose Item 'ı Seçelim Açılacak olan pencere de browse tıklayalım ve derlemis oldugumuz AjaxControlToolkit.DLL dosyasını seçelim.

44 Open seçenegini seçelim. Gördüldügü gibi Ajax nesneleri artık tüm projelerimiz de kullanmak üzere hazır : ) Simdi Visual Studio üzerinde yeni bir proje açmaya deneyelim;

45 Artık projemiz de ajax özelliklerini ve ajax nesnelerini kullanabiliriz... Bu makalenin de sonuna geldik, baska bir makalede görüsmek üzere basarı ve iyi günler dilerim. *********************** Studio Net in içerisin ajax kütüphanesinin eklenmesi (Ajax Toolkit) To add the controls in the library to the Visual Studio Toolbox, follow these steps: Aşağıdaki adımları eklemek için takip edin. Yeni bir Asp.Net projesi aç. Default sayfa tasarım görünümünde iken aşağıdaki adımlara devam et. Sol taraftaki toolbox kısmı açık olmalı. Toolbox üzerinde sağ tıklayıp Add Tab dersek yeni bölüm Toolbox (araç kutusu) içinde açılacaktır. Yada orada hazır bulunan ve içerisinde herhangi bir nesne bulunmayan General bölümü kullanılabilir. Bu bölüme herhangi kendinize ait bir isim verebilirsiniz. Sağ tuşa tıkladığımızda Coose Items kısmında Ajax kütüphanesini indirdiğimiz dizini buluyoruz. Nereye kaydettiysek oraya bakıyoruz.

46 Kütüğhaneyi indirdiğimiz yerde AjaxControlToolkit.dll dosyasını buluyoruz ve seçiyoruz. Ok. Tıkladğımızda Ardından tüm kütüphane Studio Net in içerisine yüklenmiştir. Fakat Ekranda bu nesneleri göremeyebiliriz. Bunun için Tamamen bilgisayarı kapatıp açtığımızda görebiliriz. AJAX TAB Container Extender Tab Container, sayfa içeriklerini organize etmek için tablar olusturmamızı saglayan bir AJAX nesnesidir. Sayfa içerisinde birden fazla sayfa varmıs gibi hareket etmemizi saglar. Her TabPanel içerikleri görüntülemek için HeaderTemplatler olustururuz. HeaderTemplateler içerisinde kullanıcıya o taba ait bilgiyi gösteririz. Özellikler E-ticaret sitelerinde sıkça kullanılır. Kulllanıcıya tek bir sayfa içerisinde farklı tablar içersinde farklı bilgileri sunmak için oldukça kullanıslıdır. (Ürün açıklaması, ödeme seçenekleri, resimler yorumlar vs...) Kullanımı: Özellikleri: TabContainer Özellikleri ActiveTabChanged (Event) - Aktif tab degistiginde tetiklenecek olan olay OnClientActiveTabChanged - tabchanged eventi çalıstıgında client - side çalısacak javascript fonksiyonunun ismidir. CssClass - Tablara uygulanacak olan Sitil Classı ActiveTabIndex - Aktif olarak gelecek Tabın Index numarası Height - Tabın içerik yükseklik boyutu Width - Tabın içerik genislik boyutu ScrollBars - Scrollbar özelliginin olup olmayacagını belirler.

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ ÖRNEK 1 default.aspx

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ KAYDETME YÖNTEMİ Kayıt işlemi yaparken 3 tane yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemler Örnek içerisinde ayrı ayrı

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA 1. Sayfamızda hiç kod yazmadan bilgileri görüntüleyelim. Bu amaçla iki tane nesneyi sayfamıza ekleyelim. 2. AccesDataSource ayarlayalım. 1 Sayfaya

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders ANA SAYFA TASARIMI A- HTML KULLANIMI İLE ANA SAYFA TASARIMI Default.aspx

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI AJAX KULLANIMI Web sayfaları çalışırken Server a her gidişte yeni sayfanın tüm bilgileri yeniden yüklenir. Bu durum hem serverdan alınan bilgilerin fazla olmasını (dolayısı ile download trafiğini artırır)

Detaylı

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz 16 Mart 2012 / Cuma Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz Gridview içerisindeki verileri Excel dosyasına dönüştürmek

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

SAYFALAR ARASI LİNK VERME VE BİLGİ TAŞIMA YÖNTEMLERİ

SAYFALAR ARASI LİNK VERME VE BİLGİ TAŞIMA YÖNTEMLERİ İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 6.ders SAYFALAR ARASI LİNK VERME VE BİLGİ TAŞIMA YÖNTEMLERİ SAYFALAR ARASI LİNK VERME Html Etiketi kullanarak Link Verme Bu amaçla etiketleri kullanılır. Bu

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

Detaylı

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Dikkat : Dosyanın uzantısı.mdb olacak. Masa üstünde

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor.

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor. Masa üstünde webvturunler adlı klasör var, bunu web sitemiz olarak açacağız. File Open Web Site açılan pencerede masa üstü webvturunler 13 Ocak 2012 / Cuma Master Page den urunler adlı yeni bir sayfa oluşturup,

Detaylı

VERİTABANI NEDİR? ADO.NET

VERİTABANI NEDİR? ADO.NET VERİTABANI NEDİR? 1 Bir veritabanı isminden de anlaşılacağı gibi bilgilerin depolandığı hiyerarşik bir yapıdır. Başka bir tanımıyla dijital ortamda(bilgisayar) saklanan düzenli verilerdir de denilebilir.

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe 22 Mart 2012 / Perşembe Yeni web sitesi açtık Üye giriş sayfası yapacağız. User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla WebForm kullanılmasını sağlayan

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ WEB TEKNOLOJİLERİ KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ WEB TEKNOLOJİLERİ KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ WEB TEKNOLOJİLERİ KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL DERS ÖĞRETİM ELEMANI YRD.DOÇ.DR İBRAHİM ÇAYIROĞLU DOSYAYI HAZIRLAYAN

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2.

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2. 6 7 Server Kontrol Nedir? Kullanıcı arabirimi veya diğer ilişkisel fonksiyonlar oluşturmak üzere Server üzerinde çalışan componentlere denir. Server kontroller runat= server özelliğine sahiptirler. (Şekil

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ 11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ Bu bölümü bitirdiğinizde, Sekmeli menünün nasıl yapıldığını, Dikey menünün nasıl yapıldığını, Yatay menünün nasıl yapıldığını, Dikey açılır menünün nasıl yapıldığını,

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 13.ders A-GRIDVIEW, DETAILSVIEW, ACCESSDATASOURCE NESNELERİ İLE BİLGİ GÖRÜNTÜLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 13.ders A-GRIDVIEW, DETAILSVIEW, ACCESSDATASOURCE NESNELERİ İLE BİLGİ GÖRÜNTÜLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 13.ders A-GRIDVIEW, DETAILSVIEW, ACCESSDATASOURCE NESNELERİ İLE BİLGİ GÖRÜNTÜLEME Asp.Net kodları

Detaylı

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz.

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz. Ödev: Daha önce veritabanını oluşturduğumuz uygulamanın sitesini yapmak. Emlakçı sitesi. Kategoriler olacak. kategorilere satılık arsa, satılık konut, kiralık ev gibi bilgiler eklenecek. ve bu kategorilerin

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz..

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. 3 Kasım 2011 / Perşembe Örnek : Button a tıklamadan seçim yapınca işlem yapılsın. Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. RadioButtonList1 e tek tıklayıp sağdan

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme

LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme Amaç: Bir veritabanındaki bilgileri LINQ aracılığı ile ekranda nasıl gösterebiliriz? Yazar: Oğuz Alpöge,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA WEB FORMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ASP.NET Web Kontrolleri

ASP.NET Web Kontrolleri ASP.NET Web Kontrolleri ASP.NET web sayfalarında kullanılmak üzere çeşitli işlevleri yerine getiren hazır kontroller sunar. Bu kontroller çeşitli özelliklere ve işlevlere sahip olmakla beraber uygulamalarda

Detaylı

Yeni Web Sitesi Oluşturma: Visual Studio 2012 açılır. File>New>Web Site>C#-Asp Empty Site

Yeni Web Sitesi Oluşturma: Visual Studio 2012 açılır. File>New>Web Site>C#-Asp Empty Site ASP.NET C# Yeni Web Sitesi Oluşturma: Visual Studio 2012 açılır. File>New>Web Site>C#-Asp Empty Site Proje üzerine web form ekleme: proje ismine sağ tıklanır.add>add New Item>web form Projeye harici css

Detaylı

JavaScript Örnekleri PDF

JavaScript Örnekleri PDF 5 JavaScript örneği ve bu örneklerin çalışan uygulamaları JavaScript Örnekleri PDF www.yazilimbilisim.net.. İçindekiler Tablosu Javascript Text Kutusuna Sadece Sayı Girdirme... 2 PROGRAM KODU... 3 Javascript

Detaylı

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım;

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; Bunun için uyevarmi() fonksiyonu tasarlayacağız. Fonksiyon

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORM ELEMANLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORM ELEMANLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Web form kavramı ASP.NET ile gelen ve yeni olan bir terimdir. Web formlarının geliştirilmesindeki

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

FORM VE VALİDATION (Doğrulama) KONTROLLERI ÖRNEĞİ

FORM VE VALİDATION (Doğrulama) KONTROLLERI ÖRNEĞİ FORM VE VALİDATION (Doğrulama) KONTROLLERI ÖRNEĞİ İLK BASİT VALİDATION (Doğrulama) ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ

ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ Sistem yüklenecek ödevlerin hepsi PDF formatında olacaktır. Ödevlerinizi PDF formatında hazırlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Buradaki anlatımlarda hazırladığınız

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ Aşağıda belli bir yere kadar programlanmış olan Gezgin satıcı problemine ait kodları inceleyerek programın geri kalan kısmını tamamlayınız. Seçme, Çaprazlama ve Mutasyon

Detaylı

C#.Net & Linq (Language Integrated Query)

C#.Net & Linq (Language Integrated Query) C#.Net & Linq (Language Integrated Query) Adım-1 Adım-2 Adım-3: aşağıdaki ekran gelir. Bu ekrandan Server Explorer seçeneği ile SQL sunucuya bağlanılırsa Adım-4 deki gibi bir ekran gelir Adım-4: Soldaki

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces Facelet www.mergecons.com www.mergecons.com 1 Facelet JSF için JSP ye alternatif bir yapıdır. Tamamen xml tabanlıdır ve xhtml olarak yazılır. Xml standartlarına

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2016-2017 Bahar Dönemi Class Yapısı ve Form 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama) İnsan ırkının ortak özelliklerini

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

WEB TASARIMININ TEMELLERİ WEB TASARIMININ TEMELLERİ Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz.

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Mahmut BORA KARAKUŞ İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Peki internet nasıl çalışıyor ve internet

Detaylı

24 Kasım 2011 / Perşembe

24 Kasım 2011 / Perşembe 24 Kasım 2011 / Perşembe Evde yüklemek için ServisPack1 yükleniyor.daha sonra Ajax Kontrol Toolkit i yüklüyoruz. 2008 için 3,5 olanı yüklenecek. Geçen hafta nasıl yükleneceği anlatıldı. TextBox1 ve ToolkitScriptManager

Detaylı

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI Sayfa Yüklendiğinde; Access Komutu; VERİTABANINA BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRMEK OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

Detaylı

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Puseduo Class Örnekleri

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Puseduo Class Örnekleri Puseduo Class Örnekleri Cssin html içerisinde kullanım şekilleri, puseduo class örnekleri CSS Stillerini HTML içerisine bağlama Css yapacağımız stilleri Html içerisinde 3 farklı şekilde bağlayabiliriz.

Detaylı

Kullanıcı Dökümanı. Flash B2B. Versiyon 0.1

Kullanıcı Dökümanı. Flash B2B. Versiyon 0.1 Kullanıcı Dökümanı Flash B2B Versiyon 0.1 12 Kasım 2004 Geçmiş Değişiklikler İsim Tarih Değişiklik Nedeni Versiyon İçindekiler GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER... 2 1. KURULUM... 4 2. KULLANIM... 5 2.1. MAP OLUŞTURMA...

Detaylı

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir. Veritabanını Oluşturma Defter isimli veritabanı oluşturulur. İçersinde defter isimli tablo aşağıdaki alanlar oluşturulur. Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama)

Detaylı

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS NEDİR NE İŞE YARAR? Sıralı Sitil Şablonları olarak bilinen CSS Web sayfalarının biçimsel özelliklerini düzenlediğimiz ve yönettiğimiz kodlar bütünüdür. CSS kodları ile sayfamızdaki

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

ASP.NET Versiyonları 8 ASP.NET 1.0 ve 1.1 8 ASP.NET 2.0 8 ASP.NET 3.5 8 ASP.NET 4.0 9

ASP.NET Versiyonları 8 ASP.NET 1.0 ve 1.1 8 ASP.NET 2.0 8 ASP.NET 3.5 8 ASP.NET 4.0 9 ix ASP.NET 1 Bir Web Sayfasının Çalışma Prensibi 2 ASP.NET Nedir? 2 ASP.NET in Avantajlarına Kısa Bir Bakış 4 ASP.NET Versiyonları 8 ASP.NET 1.0 ve 1.1 8 ASP.NET 2.0 8 ASP.NET 3.5 8 ASP.NET 4.0 9 Visual

Detaylı

Örnek : TextBox1,RangeValidator,Button,Label girelim.0-100 aralığında değer girilmesini istiyoruz. Label1.Text=TextBox1.Text ;

Örnek : TextBox1,RangeValidator,Button,Label girelim.0-100 aralığında değer girilmesini istiyoruz. Label1.Text=TextBox1.Text ; 10 Kasım 2011 / Perşembe RangeValidator : Belirlenen bir aralıkta değer girilmesini kontrol eder.örneğin bir tarih veya sayı aralığı ile veri girişini sınırlamak istediğimizde kullanırız. Bunun için şu

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri Bu bölümde; Veritabanı bağlantısı Komutların Yürütülmesi ADO.NET Nesne Modeli kavramları incelenecektir. ADO.NET (ActiveX Data Objects) ADO.NET, var olan Windows API lerinden çok daha

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  Dersin Course Page: HTML 4. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Çerçeveler (Frames) Çerçeve kullanımı her ne kadar

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır.

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır. 1.Eclipse http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/juno/s R2/eclipse-jee-juno-SR2-win32.zip&mirror_id=1163 linkinden indiriyoruz. 2.Eclipse açıldıktan sonra

Detaylı

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta Bu gün dersimizde Validation Geçerlik Dentimi Kontrollerine değineceğiz. Önce adı GecerlikDeneme isimli bir yeni site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını ve

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ

ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ ÖDEVLERİ SİSTEME YÜKLEME USULLERİ DİKKAT: ÖDEVLERİNİZ 10 SANİYE İÇİNDE İNCELENEREK NOTA DÖNÜŞTÜRÜLÜR. ÇOK DAHA FAZLA İNCELEME İSTEYEN ÖDEVLER GERÇEK DEĞERİNDE NOT ALAMAZ. O nedenle esas incelenecek kısımları

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Dersin Amacı Web tabanlı uygulamalar Web Servisleri geliştirebiliyor duruma gelmek ve bunlarla ilgili bir projeyi takım çalışması ile gerçeklemek.

Detaylı

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. CV isimli tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturun. Aşağıdaki kod ile bir stored procedure oluşturun. Bunun için

Detaylı

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 202 Web Tasarımı 2016 2017 Bahar Dönemi Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 HTML 5 Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 HTML 5 Günümüzde kullanılan HTML 4.1 sürümü, CSS desteğiyle ne kadar düzenli ve sağlam bir yapıda

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR Şimdi ise Visual Basic Studio içerisinde bir SQL server oluşturup bağlanalım. Arkasından içerisinde tablo oluşturalım ki Accsess ten aldığımız verileri buraya kayıt edebilelim.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir.

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir. 21 Aralık 2011 / Çarşamba Önce bir site tanımlayacağız, yani önce çalışacağımız klasörü oluşturacağız. Bunun içinde, bir de resim klasörünü oluşturacağız. Görünüm : Classic Site Manage Site sitede düzenleme

Detaylı

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek DetailsView NOT: Bu yazı www.yazgelistir.com sitesinden alıntıdır. Orijinal belgeye şurada ulaşabilirsiniz: http://www.yazgelistir.com/makale/asp-net-2-0-detailsview-ve-gridview-1 DetailsView nedir? DetailsView;

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek STİLLER CSS NEDİR? CSS (Cascading Style Sheet) Stiller, HTML elemanlarının nasıl gösterileceğini tanımlar. Stiller HTML de karşılaşılan bazı problemleri çözmek için HTML 4.0 a eklenmiştir. HTML, web

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 2 Asp.NET Sunucu Kontrolleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 2 Asp.NET Sunucu Kontrolleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 2 Asp.NET Sunucu Kontrolleri ASP.NET WEB KONTROLLERİ ASP.NET, web sayfalarında kullanılmak üzere çeşitli işlevleri yerine getiren

Detaylı