BM/UN 5. / DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ WDF & WDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BM/UN 5. / 12-14 2012 DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ WDF & WDU"

Transkript

1 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities New York / Eylül/September 2012 DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ WDF & Side-Events Program

2 1. PARALEL ETKÝNLÝK SIDE-EVENT 1 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 1. PARALEL ETKÝNLÝK Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði ve Herkes için Evrensel Standartlar, Akreditasyon Sistemi Proje Sahibi: Dünya Engelliler Vakfý (DEV) Proje Ortaklarý: Dünya Engelliler Birliði (DEB) Üyeleri, Bakanlýklar, Üniversiteler Yer: BM New York,Salon 2 Tarih: 13 Eylül 2012 Saat: 11:00-12:00 WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 The Accessible City Regulationsand Universal Standards Accreditation System Project Owner: World Disability Foundation (WDF) Project Partners: Members of World Disability Union (), Ministries, Universities Place: UN Headquarters, Conference Room 2 Date: 13 September 2012 Time: 11:00-12:00

3 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 1. PARALEL ETKÝNLÝK Program: Açýlýþ Konuþmasý: Metin Þentürk, Dünya Engelliler Vakfý DEV ve Dünya Engelliler Birliði Baþkaný Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Aslý Sungur Ergenoðlu Konuþmacýlar Necdet Öztürk: Eriþilebilirliliðe ve Ulaþýlabilirliliðe Bütüncül Bakýþ EÞY LinnieTse: Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði nin Kanada ve Dünya standartlarý ile Karþýlaþtýrýlmasý Yrd. Doç. Dr. Aslý Sungur Ergenoðlu: Eriþilebilir ve Saðlýklý Yaþam Çevrelerine Ulaþmada Üniversitelerin Rolü Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi Arslan: Türkiye de Tam Eriþilebilirliðin Saðlanmasý için Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði Doðrultusunda Engelsiz Þehirlerin Oluþturulmasý Þeniz Öztürk: Bir Turizm Kompleksinin Evrensel Tasarým ile Engelsiz hale getirilmesi (3 ve 5 yýldýzlý iki Hilton Otel ve Bir Avm kapsamlý) Ayhan Bahçeli: Engelsiz Baþakþehir: Yerel Yönetimlerde Örnek Eriþilebilirlik Uygulamalarý Ýbrahim Yeþilýrmak: USTAD Nereye Gidiyoruz? WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 Program: Opening Speech: Metin Senturk, President of the World Disability Union and the World Disability Foundation Moderator: Assoc. Prof. Asli Sungur Ergenoglu Speakers NecdetOzturk: A General Viewof Accessibility and the Accessible City Regulations Linnie Tse: The Importance of Accessible Communities: Comparison of Canadian and International Standards Assoc. Prof. Asli Sungur Ergenoglu: The Role of Universities in Achieving Healthy and Accessible Environments Assoc. Prof. Gulay Yedekci Arslan: The Creation of Barrier-Free Cities According tothe Accessible City Regulations and Making Turkey Fully Accessible Seniz Ozturk: Universal Design Application to Transform a Tourism Complex to be Barrier- Free AyhanBahceli: A Barrier-Free Basaksehir: An Example of Local Government Accessibility Implementation Ýbrahim Yeþilýrmak: USTAD Where Are We Going?

4 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 1. PARALEL ETKÝNLÝK Tanýmlama: Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin 9. Maddesi Eriþilebilirlik çerçevesinde ve gereðince hazýrlanmýþtýr. Yerel Yönetimlerin Engellilere yönelik hizmetlerinde ve uygulamalarýnda esas alýnacak olan Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði Dünya Engelliler Vakfýnýn organizasyonu ile 65 ülkeden ilgili kurum ve kuruluþlarca gerçekleþtirilmiþtir. Söz Konusu Yan Etkinlikte, Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði esas alýnarak yapýlmýþ, ÝYÝ ÖRNEK Kamu Binalarý, Yerel Yönetim ve Özel Sektörden AVM ile Hotel görsel sunumlarý yapýlacaktýr. Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin en önemli ve öncelikli maddelerinden olan eriþilebilirlik&ulaþýlabilirlikuygulamalarýna,dev tarafýndan verilen Evrensel Standartlar Sertifikasyonu USTAD ile DEB Akreditasyon Sistemi sunumu yapýlacaktýr. Bilimsel Danýþma Kurulu Prof. Dr. Hakký ÖNEL, Yýldýz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Deniz Erinsel ÖNDER, Yýldýz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP, Maltepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi ARSLAN, Yeni Yüzyýl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aslý Sungur Ergenoðlu, Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýç Mimar Þeniz Öztürk, Ýç Mimar ve Çevre Tasarýmcýsý Mimar Burcu Parlak, DEV Mimari Projeler Merkezi Koordinatörü Organizasyon Kurulu Necdet Öztürk, DEV ve DEB Baþkan Yardýmcýsý Kerem Mazý, DEV Ýdari Müdür Yasemin Yusufoff, DEB Genel Sekreteri Hayrettin Þallý, Ýl Genel Meclis Üyesi Linnie Tse, Alberta Hükümet Temsilcisi Urbano Stenta, DEB Yönetim Kurulu Üyesi Ýç Mimar Þeniz Öztürk, Ýç Mimar ve Çevre Tasarýmcýsý Ayhan Bahçeli, Baþakþehir Belediyesi Mimar Burcu Parlak, DEV Projeler Merkezi Koordinatörü Ýbrahim Yeþilýrmak, DEV Kurumsal Ýletiþim Direktörü Tarýk Bitlis, Ýnternational Bund Nahit Karaca, DEV Þehir ve Bölge Plancý Sekreterya Ayten Mýdýk, DEV Ýdari Sekreter

5 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 Definition: The Accessible City Regulations was devised in light of Article 9 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Local government services and application geared toward persons with disabilities will be based on the Accessible City Regulations. The Accessible City Regulations was completed with the cooperation of pertinent institutions of 65 countries under World Disability Foundation coordination. Some examples of best practices in public buildings, local government and the private sector (mall and hotel) completed according the Accessible CityRegulations will be presented. The World Disability Foundation Universal Standard Certification (USTAD) and the World Disability Union Accreditation System will be presented. Scientific Advisory Board Prof. Hakki Onel, Yildiz Technical University Prof. Deniz Erinsel Onder, Yildiz Technical University Assoc. Prof. HicranOzalp, Maltepe University Assoc. Prof. Gulay Yedekci Arslan, YeniYuzyil University Assoc. Prof. Asli Sungur Ergenoglu, Yildiz Technical University Interior Architect Seniz Ozturk, Interior Architect and Environmental Designer Architect Burcu Parlak, WDF Center of Architecture Projects Coordinator Organization Board Necdet Ozturk, WDF and Vice-President Kerem Mazi, WDF Managing Director Yasemin Yusufoff, Secretary-General Hayrettin Salli, WDFAdvisory Board Member LinnieTse, Representative of the Government of Alberta, Canada Urbano Stenta, Member of the Board of Directors Seniz Ozturk, Interior Architect and Environmental Designer Ayhan Bahceli, Basaksehir Municipality Burcu Parlak, WDF Center of Architecture Projects Coordinator Ýbrahim Yesilirmak, WDF Corporate Identity Management Tarik Bitlis, Ýnternational Bund Nahit Karaca, WDF Urban and Regional Planner Secretariat Ayten Midik, WDF Administrative Assistant

6 2. PARALEL ETKÝNLÝK SIDE-EVENT 2 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 2. PARALEL ETKÝNLÝK Engellilik Algýsý Dünya Raporu Çalýþtayý (EADR) Proje Sahibi: Dünya Engelliler Vakfý (DEV) Proje Ortaklarý: Dünya Engelliler Birliði (DEB) Üyeleri, Üniversiteler Yer: BM New York, Salon 2 Tarih: 13 Eylül 2012 Saat: 12:00-13:00 WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 2 World Report on Perceptions of Disability Workshop Project Owner: World Disability Foundation (WDF) Project Partners: Members of World Disability Union (), Universities Place: UN Headquarters, Conference Room 2 Date: 13 September 2012 Time: 12:00-13:00

7 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 2. PARALEL ETKÝNLÝK Moderatör: Prof. Dr. Akile ReþidGürsoy Konuþmacýlar Necdet Öztürk: Toplum Zihninde Engellilik Algýsýnýn Deðiþim ve Dönüþümü Süreci Yasemin Yusufoff: Engellilik Algýsý Dünya Raporu nun Önemi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu: EADR de Üniversitelerin Rolü ve Üniversitelerden Beklentiler Prof. Dr. Akile ReþidGürsoy: Engellilik Algýsý Dünya Raporu nun Hedef ve Sonuçlarý Prof. RoyHanes: Engelliliðin Tarihsel ve Kültürlerarasý Objektifi Aracýlýðýyla Toplumsal Yapýsý Betsy Valnes: Bireylerin Toplumsal Deðiþimdeki Rolü ve Ýnsan Anlayýþýnýn Evrimi Lolita Gulimanoska: Engellilik Algýsý ve Ýnsan Psikolojisi Üzerindeki Baþlýca Sonuçlarý Tanýmlama: 1. Engellilik Algýsý Dünya Raporu Projesi, Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin 8. Maddesi Bilinçlendirme çerçevesinde ve gereðince planlanmýþtýr. 2. Toplumda Engellilik ve Engelliler algýsýnýn geliþtirilmesi ve bilincinin yükseltilmesini amaçlayan EADR Dünya Engelliler Vakfýnýn organizasyonu ile 65 ülkeden ilgili kurum ve kuruluþlar ile Üniversiteler tarafýndan çalýþýlmaktadýr. 3. Söz Konusu Yan Etkinlikte, Toplumlarda mevcut durum ile olmasý gereken düþünce, davranýþbiçim ve esaslarýnýn uzmanlarca sunumlarý yapýlacaktýr. 4. Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin en önemli maddelerinden biride bilinçlendirmedir, bu hususta baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere bütün ilgili uluslar arasý kuruluþlarla Vakfýmýz ve Birliðimiz ile arasýnda sürece yönelik iþ ve güç birliði yapmayý hedefliyoruz. Bilimsel Danýþma Kurulu Prof. Dr. Akile Reþid Gürsoy, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, Yeditepe Üniversitesi Prof. Roy Hanes, Carleton Üniversitesi Dr. Yousif Al-Zubair, DEB 2. Baþkan Yardýmcýsý Dr. Gürkan Çelikkol, DEV Bilimsel Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaprak Civelek, Yeditepe Üniversitesi Organizasyon Kurulu Necdet Öztürk, DEV ve DEB Baþkan Yardýmcýsý Kerem Mazý, DEV Ýdari Müdür Yasemin Yusufoff, DEB Genel Sekreteri Hayrettin Þallý, DEV Danýþma Kurulu Üyesi Mimar Burcu Parlak, DEV Mimari Projeler Merkezi Koordinatörü UrbanoStenta, DEB Yönetim Kurulu Üyesi Betsy Valnes, DEB Üyesi Rob Crawford, DEB Yönetim Kurulu Üyesi Ýbrahim Yeþilýrmak, DEV Kurumsal Ýletiþim Direktörü Tarýk Bitlis, Ýnternationaler Bund Sekreterya: Ayten Mýdýk, DEV Ýdari Sekreter

8 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 Moderator: Prof. Akile Resid Gursoy Speakers: Necdet Ozturk: Perceptions of Disability and the Transformation of Social Mentality Yasemin Yusufoff: The Importance of the World Report on Perceptions of Disability Prof. Dr. Nedret Kuran Burcoglu: The Role of and Expectations from Universities for the World Report on Perception of Disability Prof. Dr. Akile Resid Gursoy: World Report on Perceptions of Disability Aims and Results Prof. Roy Hanes: The Social Construction of Disability through Historical and Cross Cultural Lenses Betsy Valnes: The Role of Individuals in Social Change and the Evolution of Human Understanding Lolita Gulimanoska: The Effect of Perceptionsof Disability on Human Psychology Definition: The World Report on Perceptions of Disability was prepared in accordance and within the framework of Article 8 of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. The WDF has initiated a global study of perceptions toward disability and persons with disabilities, aiming to evaluate and improve perceptions of disabilities and persons with disabilities. The study will be realized by organizations and institutions of 65 countries, in partnership with universities. The proposed research methodology and outline will be presented at this side-event. As theun Convention on the Rights of Persons with Disabilities emphasizes the importance of raising awareness, the WDF and the aimto join forces with the United Nations and other relevant international organizations to realize a comprehensive world report. Scientific Advisory Board Prof. Akile Resid Gursoy, Yeditepe University Prof. Nedret Kuran Burcoglu, Yeditepe University Prof. Roy Hanes, Carleton University Dr. Yousif Al-Zubair, 2nd Vice-President Dr. Gurkan Celikkol, WDF Member of Scientific Committee Assoc. Dr.Yaprak Civelek, Yeditepe University Organization Board Necdet Ozturk, WDF and Vice President Kerem Mazi, WDF Managing Director Yasemin Yusufoff, Secretary-General Hayrettin Salli, WDF Advisory Board Member Burcu Parlak, WDF Center of Architecture Projects Coordinator Urbano Stenta, Member of the Board of Directors Betsy Valnes, Member Rob Crawford, Member of the Board of Directors Ibrahim Yesilirmak, WDF Corporate Identity Director TarikBitlis, Internationaler Bund Secretariat: Ayten Midik, WDF Administrative Assistant

9 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Delegasyon DEV&DEB 1. Metin Þenturk (Türkiye) / DEV ve DEB Baþkaný 2. Necdet Öztürk (Türkiye) / DEV ve DEB Baþkan Yardýmcýsý 3. Dr. Yousif Al-Zubair (Sudan) / DEB 2nd Baþkan Yardýmcýsý 4. Yasemin Yusufoff (ABD) / DEB Genel Sekreter 5. Kerem Mazý (Türkiye) / DEV Ýdari Müdür 6. Burcu Parlak (Türkiye) / DEV Mimari Merkez Koordinatörü 7. Dr. Gürkan Çelikkol (Türkiye) / DEV Danýþma Kurulu Üyesi 8. Nursel Atar (Türkiye) / DEV Hukuk Müþaviri 9. Ayten Mýdýk (Türkiye) / DEV Yönetici Asistaný 10. Ýbrahim Yeþilýrmak (Türkiye) / DEV&DEB Kurumsal ÝletiþimDirektörü 11. Prof. Urbano Stenta (Ýtalya) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 12. Elcena Jeffers (Ýngiltere) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 13. Ali Hemmat Mahmoudhejad (Ýran) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 14. Rizwan Lodhi (Pakistan) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 15. Betsy Valnes (ABD) / DEB Üyesi 16. Prof. Roy Hanes (Kanada) / DEB Üyesi 17. Juan F. Suquillo (Ekvador) / DEB Üyesi 18. Linnie Tse (Kanada) / DEB Üyesi 19. Hiljmnijeta Apuk (Kosova) / DEB Üyesi 20. Vahid Reza Naimi (Ýran) / DEB Üyesi 21. Jane Arkell (Kanada) / DEB Üyesi 22. Kanita Apuk (Kosova) / DEB Üyesi 23. Aubakirov Baibulat (Kazakistan) / DEB Üyesi 24. Aubakirova Bostan (Kazakistan) / DEB Üyesi 25. Mubarak Hasan Abdýrahman (Somali) / DEB Üyesi 26. Alpha Boubacar Diop(Gine) / DEB Üyesi 27. Fatoumata Barry (Gine) / DEB Üyesi 28. Sarata Balde (Gine) / DEB Üyesi 29. Ndikuriyo Reverien (Burundi) / DEB Üyesi 30. Amadou Bangoura (Gine) / DEB Üyesi 31. Hamse Ismail (Somali) / DEB Üyesi 32. Elkhawad Mohamed (Sudan) / DEB Üyesi 33. Nabeel Abuelga (Sudan) / DEB Üyesi 34. Aziza Muzeyin (Etiyopya) / DEB Üyesi 35. John Incoom (Gana) / DEB Üyesi 36. Carl Kofi Tettey (Gana) / DEB Üyesi 37. Ndeye Khady (USA) / DEB Üyesi 38. Neizer Okpoti Adjei (Gana) / DEB Üyesi 39. Rev. Benjamin Adjei (Gana) / DEB Üyesi 40. Farid Ansari Dezfouli (Ýran) / DEB Üyesi 41. Ahmed Banaga (Sudan) / DEB Üyesi 42. AlushMusaj (Kosova) / DEB Üyesi 43. Mohamed Jibril Mohamoud (Somali) / DEB Üyesi 44. Bashir Ýbrahim Elmi (Somali) / DEB Üyesi 45. Lolita Gulimanoska (Finlandiya) / DEB Üyesi 46. Sirandou Diabi (Mali) / DEB Üyesi 47. Maimouna Eps Bocoum Toure (Mali) / DEB Üyesi 48. Aslý Sungur Ergenoðlu (Türkiye) / Yýldýz Teknik Üniversitesi 49. Gülay Yedekçi Arslan (Türkiye) / Yeni Yüzyýl Üniversitesi 50. Ayhan Bahçeli (Türkiye) / Baþakþehir Belediyesi 51. Þeniz Öztürk (Türkiye) / Ýç Mimar ve Çevre Tasarýmcýsý 52. Nedret Kuran Burçoðlu (Türkiye) / Yeditepe Üniversitesi 53. Akile Reþid Gürsoy (Türkiye) / Yeditepe Üniversitesi 54. Margrethe Grethe Knudsen (Avustralya)DEB Üyesi 55. Mike Barnacoat (Avustralya) / DEB Üyesi 56. MaurizioNedrotti (Ýtalya) / DEB Üyesi 57. Hiba ElZein(Lübnan) / DEB Üyesi 58. Sedat Zelluh (Türkiye) / DEB Üyesi 59. Muzaffer Ýster (Türkiye) / DEB Üyesi 60. Gonca Kýlýçaslan(Fransa) / DEB Üyesi 61. Erol Kýlýçaslan(Fransa) / DEB Üyesi 62. Havva Balkanlý Arttýran (Türkiye) / DEB Üyesi 63. Ýlayda Atar (Türkiye) / DEB Üyesi 64. Almila Kumbaraci (Türkiye) / DEB Üyesi 65. Selen Kayabas (Türkiye) / DEB Üyesi WDF& Delegation 1. Metin Senturk (Turkey) / WDF and President 2. Necdet Ozturk (Turkey) / WDF and Vice President 3. Dr. Yousif Al-Zubair (Sudan) / 2nd Vice President 4. Yasemin Yusufoff (USA) / Secretary-General 5. Kerem Mazi (Turkey) / WDF Administrative Manager 6. Burcu Parlak (Turkey) / WDF Center for Architecture Coordinator 7. Dr. Gurkan Celikkol (Turkey) / WDF Advisory Board Member 8. Nursel Atar (Turkey) / WDF Legal Advisor 9. Ayten Midik (Turkey) / WDF Administrative Assistant 10. Ibrahim Yesilirmak (Turkey) / WDF & Corporate Design Director 11. Prof. Urbano Stenta (Italy) / Board of Directors Member 12. Elcena Jeffers (UK) / Board of Directors Member 13. Ali Hemmat Mahmoudnejad (Iran) / Board of Directors Member 14. Rizwan Lodhi (Pakistan) / Board of Directors Member 15. Betsy Valnes (USA) / Member 16. Prof. Roy Hanes (Canada) / Member 17. Juan F. Suquillo (Ecuador) / Member 18. Linnie Tse (Canada) / Member 19. Hiljmnijeta Apuk (Kosovo) / Member 20. Vahid Reza Naimi (Iran) / Member 21. Jane Arkell (Canada) / Member 22. Kanita Apuk (Kosovo) / Member 23. Aubakirov Baibulat (Kazakhstan) / Member 24. Aubakirova Bostan (Kazakhstan) / Member 25. Mubarak Hasan Abdirahman (Somalia) / Member 26. Alpha Boubacar Diop (Guinea) / Member 27. Fatoumata Barry (Guinea) / Member 28. SarataBalde (Guinea) / Member 29. NdikuriyoReverien(Burundi) / Member 30. AmadouBangoura(Guinea) / Member 31. Hamse Ismail (Somalia) / Member 32. Elkhawad Mohamed (Sudan) / Member 33. Nabeel Abuelga (Sudan) / Member 34. Aziza Muzeyin (Ethiopia) / Member 35. John Incoom (Ghana) / Member 36. Carl Kofi Tettey(Ghana) / Member 37. Ndeye Khady (USA) / Member 38. Neizer Okpoti Adjei (Ghana) / Member 39. Rev. Benjamin Adjei (Ghana) / Member 40. Farid Ansari Dezfouli (Ýran) / Member 41. Ahmed Banaga (Sudan) / Member 42. AlushMusaj (Kosova) / Member 43. Mohamed Jibril Mohamoud (Somalia) / Member 44. Bashir Ýbrahim Elmi(Somalia) / Member 45. Lolita Gulimanoska (Finland) / Member 46. Sirandou Diabi (Mali) / Member 47. Maimouna Eps Bocoum Toure (Mali) / Member 48. Asli Sungur Ergenoglu (Turkey) / Yildiz Technical University 49. Gulay Yedekci Arslan (Turkey) / Yeni Yuzyil University 50. Ayhan Bahceli (Turkey) / Basaksehir Municipality 51. Nedret Kuran Burcoglu (Turkey) / Yeditepe University 52. Akile Resid Gursoy (Turkey) / Yeditepe University 53. Seniz Ozturk (Turkey) / Member 54. Margrethe Grethe Knudsen (Australia) Member 55. Mike Barnacoat(Australia) / Member 56. Maurizio Nedrotti (Italy) / Member 57. Sedat Zelluh (Turkey) / Member 58. Hiba El Zein(Lebanon) / Member 59. Muzaffer Ýster (Turkey) / Member 60. Gonca Kilicaslan (France) / Member 61. Erol Kilicaslan (France) / Member 62. Ýlayda Atar (Turkey) / Member 63. Havva Balkanli Arttiran (Turkey) / Member 64. Almila Kumbaraci (Turkey) / Member 65. Selen Kayabas (Turkey) / Member

10 Quinto Período de Sesiones de la Conferencia de Estados Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Septiembre 2012 Sede de las Naciones Unidas, Nueva York WDF& Programa Paralelo - Evento 1: Propuesta de Reglamentación par las Ciudades Accesibles Lugar: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York (Room 2) Fecha: 13 septiembre 2012 Hora: 11:00-12:00 La Reglamentación para las Ciudades Accesibles fue conceptuada en observancia al Artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas relacionada a los derechos de las personas con discapacidades. Los servicios y las aplicaciones de gobiernos locales destinados a las personas con discapacidades se basarán en las Reglamentaciones para las Ciudades Accesibles. Instituciones competentes de primer orden, en este ámbito, pertenecientes a 65 países promulgaron la Reglamentación para las Ciudades Accesibles en coordinación con la World Disability Foundation. Modelos de las mejores implementaciones en edificios públicos, gobiernos locales y el sector privado (centros comerciales y hoteles) complementarán la presentación de la Reglamentación para las Ciudades Accesibles. Programa Paralelo- Evento 2: Reporte mundial en las percepciones de las discapacidades Sesión de trabajo Lugar: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York (Room 2) Fecha: 13 septiembre 2012 Hora: 12: 00-13:00 El Reporte mundial acerca de las percepciones de las personas con discapacidades fue preparado en concordancia a lo que establece el Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas relacionada a los derechos de las personas con discapacidades. La WDF lanzó un estudio mundial relacionado hacia las percepciones de las personas con discapacidades con el objetivo de evaluar y mejorar las percepciones sobre las discapacidades, dicho estudio será conducido por organizaciones e instituciones de 65 países, conjuntamente con universidades. La metodología propuesta para la investigación, así como los lineamientos generales, serán presentados en este Programa Paralelo al Evento Como uno de los mas importantes temas que serán expuestos en la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con discapacidades, es levantar la conciencia que la WDF así como la trabajan bajo el objetivo común de compartir espacios de mutua fortaleza con todas aquellas organizaciones importantes, incluyendo la misma organización de las Naciones Unidas.

11

12

13 Cinquième session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées Septembre 2012 Siège des Nations Unies, New York World Disability Foundation (WDF) et World Disability Union () Événement parallèle 1: Proposition du règlement des municipalités accessibles Lieu : Siège des Nations Unies (Room 2) Date : 13 septembre 2012 Heure : 11:00-12:00 Le Règlement des municipalités accessibles a été conçu à la lumière de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Les services et applications gouvernementaux locaux destinés aux personnes handicapées seront basés sur le règlement des municipalités accessibles. Les institutions compétentes de 65 pays ont promulgué ce règlement sous la coordination de la World Disability Foundation. Des exemples de meilleures pratiques dans les bâtiments publics, des collectivités locales et le secteur privé (centre commercial et hôtel) construites selon les règlements de la ville accessibles seront présentés. Événement parallèle 2: Rapport mondial sur les perceptions de l handicap session de travail Lieu : Siège des Nations Unies, New York (Room 2) Date : 13 septembre 2012 Heure : 12:00-13:00 Le Rapport mondial sur les perceptions des personnes handicapées a été préparé conformément et dans le cadre de l'article 8 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Le WDF a lancé une étude globale de perceptions à l'égard d'invalidité et les personnes handicapées, visant à évaluer et améliorer la perception du handicap et des personnes handicapées. L'étude sera réalisée par des organisations et des institutions de 65 pays, en partenariat avec les universités. La méthodologie de recherche proposée et les grandes lignes seront présentées lors de cette manifestation parallèle. Comme l'un des points les plus importants de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées est la sensibilisation, la WDF et l visent à unir leurs forces avec toutes les organisations internationales pertinentes, y compris l'organisation des Nations Unies.

14 First Time in the World METIN SENTURK çok yakýnda... coming soon...

15 çok yakýnda... coming soon... bizimle irtibata geçin... contact us...

16

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORLD DISABILITY FOUNDATION DÜNYA ENGELLİLER VAKFI DEV bir Düşünce ve Proje Kuruluşudur. 2010 da kurulmuş olup Birleşmiş Milletler e akreditedir. WDU Dünya Engelliler Birliği nin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

WDU WORLD DISABILITY UNION / DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ DEB 2013-2017 ELECTED DEPARTMENTS /SEÇİLMİŞ ORGANLAR UNION PRESIDENCY / BİRLİK BAŞKANI

WDU WORLD DISABILITY UNION / DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ DEB 2013-2017 ELECTED DEPARTMENTS /SEÇİLMİŞ ORGANLAR UNION PRESIDENCY / BİRLİK BAŞKANI WDU WORLD DISABILITY UNION / DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ DEB 2013-2017 ELECTED DEPARTMENTS /SEÇİLMİŞ ORGANLAR UNION PRESIDENCY / BİRLİK BAŞKANI METİN ŞENTÜRK / WDF TÜRKİYE PRESIDENT / BAŞKAN UNION VICE-PRESIDENCY

Detaylı

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION Ömer Kalli WDU Uzman Dünya Engelliler Vakfı ( DEV ) Engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. World Disability Foundation ( WDF

Detaylı

ÇEVRE VE YAPI STANDARDI Bütün engellilerin insan hakları ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit olarak yararlanmaları için hazırlanmıştır. USTAD 2011:2015 Çevre ve Yapı Standardı; 5378 sayılı Engelliler

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

PROGRAM- DAY 1 HACETTEPE UNIVERSITY-MEHMET AKIF ERSOY HALL 11 DECEMBER 2014 THURSDAY

PROGRAM- DAY 1 HACETTEPE UNIVERSITY-MEHMET AKIF ERSOY HALL 11 DECEMBER 2014 THURSDAY PROGRAM- DAY 1 HACETTEPE UNIVERSITY-MEHMET AKIF ERSOY HALL 11 DECEMBER 2014 THURSDAY 9.00-9.30 Registration 9.30-10.15 Opening Speeches Assoc. Prof. Pelin Yıldız on Behalf of Organisation Committee Ms

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

Management (Co-Governance) of Local Development International Conference

Management (Co-Governance) of Local Development International Conference Management (Co-Governance) of Local Development International Conference 24-25 October, 2008 Green Park Hotel, Istanbul Organizer: Istanbul Policy Center Partner Institution: Friedrich Naumann Stiftung,

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

ODTÜ KARIYER GÜNLERİ 29 Nisan 2013 Ankara. Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, neriman@metu.edu.tr Ankara

ODTÜ KARIYER GÜNLERİ 29 Nisan 2013 Ankara. Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, neriman@metu.edu.tr Ankara ODTÜ KARIYER GÜNLERİ 29 Nisan 2013 Ankara Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, neriman@metu.edu.tr Ankara «MİMARLIK / RESTORASYON ALANINDA AKADEMİK KARİYER Kuramsal /Uygulamalı alan Bilimsel alan çok disiplinli

Detaylı

11-14 Mart/March 2015, Ankara. 1nci Gün 11 Mart 2015 Çarşamba 11 March 2015 Wednesday XXXXXX OTEL, ANKARA

11-14 Mart/March 2015, Ankara. 1nci Gün 11 Mart 2015 Çarşamba 11 March 2015 Wednesday XXXXXX OTEL, ANKARA Programs in Turkey Proje and Açılışı European Practices Avrupa Uygulamaları ve Türkiye deki Arabulucuların Özellikleri, Mevcut Temel Arabuluculuk Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi The Project Launch

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Açış Konuşmaları / Opening Remarks 10:00 Açış Konuşmaları / Opening Remarks

Açış Konuşmaları / Opening Remarks 10:00 Açış Konuşmaları / Opening Remarks Kültür Yönetişiminde Yeni Yaklaşımlar New Approaches to Cultural Governance 24-26 Kasım / November 24-26 2010 BİRİNCİ GÜN 24. Kasım Çarşamba FIRST DAY: November 24th Wednesday Açış Konuşmaları / Opening

Detaylı

USTAD 2011:2015 SERTİFİKASYONU Mahmut SOĞUKPINAR

USTAD 2011:2015 SERTİFİKASYONU Mahmut SOĞUKPINAR USTAD 2011:2015 SERTİFİKASYONU Mahmut SOĞUKPINAR SUNUM HEDEFLERİ USTAD 2011:2015 standardını tanıtmak ayrıca amaç ve hedeflerini belirtmek USTAD 2011:2015 Sertifikasyon süreçlerini açıklamak USTAD 2011:2015

Detaylı

GETHAM CITY: ULUSLARARASI SEMPOZYUM TASLAK GÜNDEM GETHAM CITY: INTERNATIONAL SYMPOSIUM DRAFT AGENDA

GETHAM CITY: ULUSLARARASI SEMPOZYUM TASLAK GÜNDEM GETHAM CITY: INTERNATIONAL SYMPOSIUM DRAFT AGENDA Page1 EuropeAid/134938/IH/SER/TR Gaziantep Bölgesel ve Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Gaziantep Regional Industrial Design and Hybrid Modelling

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 OPEN DAYS 2013 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 Bakırköy Belediyesi 3 Bornova Belediyesi 4 Bağcılar Municipality 5 Silivri Belediyesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı 21. MDK Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı DELEGASYON DELEGATION Kuruluş Establishment Kampüs Yüzölçümü Campus Area Yerleşim

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS PROFİLİ / FACILITY PROFILE

KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS PROFİLİ / FACILITY PROFILE KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS YATIRIMCILARI / FACILITY INVESTORS TESİS YÖNETİCİLERİ / FACILITY MANAGERS TESİS TEKNİK MÜDÜRLERİ / FACILITY TECHNICAL DIRECTORS TESİS TEDARİKÇİLERİ / FACILITY

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT JetLife YÖNETİM MANAGEMENT Yönetim Kurulu Başkanı President Murat Ersoy Çeşme / Altınkum icra Kurulu Başkanı Executive Committee Chairman SamiAlan Atlasjet Havacılık A.Ş. adına imtiyaz sahibi Publisher

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Eğitim Bilgileri. Araştırma Konuları / Çalışma Alanları. İdari Görevler. Verdiği Dersler. Atıflar/Yayınlar. Dergi Makaleleri

Eğitim Bilgileri. Araştırma Konuları / Çalışma Alanları. İdari Görevler. Verdiği Dersler. Atıflar/Yayınlar. Dergi Makaleleri Eğitim Bilgileri Doktora: The University of Reading, Faculty of Urban and Regional Studies, School of Construction Management and Engineering, Haziran, 2006. Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Mutual Insurance and Takaful in a Changing World

Mutual Insurance and Takaful in a Changing World Mutual Insurance and Takaful in a Changing World November 12-13, 2012 Ceylan Intercontinental Hotel, Bosphorus Ballroom Istanbul, Turkey Agenda Monday, November 12 09.00 10.00 Registration & Coffee Bosphorus

Detaylı

D.E.V. DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORL HANDICAPPED FOUNDATION DÜNYA HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ TANITIM SUNUMU

D.E.V. DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORL HANDICAPPED FOUNDATION DÜNYA HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ TANITIM SUNUMU D.E.V. DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORL HANDICAPPED FOUNDATION DÜNYA HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ DÜNYA ENGELLİLER VAKFI TANITIM SUNUMU KURUCULARIMIZ METİN ŞENTÜRK FULYA ŞENTÜRK NECDET ÖZTÜRK MUSTAFA İLBAK KURULUŞ TARİHİMİZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

EDUCATION. Ph.D. in Economics

EDUCATION. Ph.D. in Economics Assoc. Prof. Yeşim Rabia KUŞTEPELİ e-mail: yesim.kustepeli@deu.edu.tr Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Department of Economics, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir 35160, TURKEY Tel : 90-232-412

Detaylı

& GÖÇ, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ ZİRVESİ 19-21 NİSAN 2016 Gaziantep, Türkiye PROGRAM

& GÖÇ, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ ZİRVESİ 19-21 NİSAN 2016 Gaziantep, Türkiye PROGRAM Salı, 19 Nisan 2016 UCLG-MEWA KONGRESİ & GÖÇ, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ ZİRVESİ 19-21 NİSAN 2016 Gaziantep, Türkiye PROGRAM Toplantı yeri: Divan Hotel 08:30-09:30 Kayıt Açılış Oturumu UCLG-MEWA Genel Sekreteri

Detaylı

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 TR Kullanım kılavuzu SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kutuda neler var

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ 2015-2016 BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI 1.Dönem Dersleri Müfredatı Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim

Detaylı

Enlightened by the Sun The international Shams Symposium: Istanbul and Konya

Enlightened by the Sun The international Shams Symposium: Istanbul and Konya CULTURAL ASSOCIATION OF TURKISH WOMEN IİSTANBUL BRANCH PROGRAM: Enlightened by the Sun The international Shams Symposium: Istanbul and Konya December 10, THURSDAY Arrivals in Istanbul 11 December FRIDAY

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET

ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET Uluslararası XII. Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu İki yılda bir yapılan Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nun Onikincisi 31 Mart 2 Nisan 2016

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Department of Psychology. Social Psychology Program. Department of Psychology. Social Psychology Program

Department of Psychology. Social Psychology Program. Department of Psychology. Social Psychology Program ALP GİRAY KAYA EDUCATION 2007 2012 Hacettepe University, Ankara, Turkey Social Psychology Program Ph.D. Degree 2003 2007 Ege University, Izmir, Turkey Social Psychology Program M.A. Degree 2004-2006 Izmir

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

200 PR OJ ELER / PRO JE CT S

200 PR OJ ELER / PRO JE CT S PROJELER / PROJECTS 2005-2017 ECF Mimarlık 2005 yılında Mimar Eşref Albayrak ve oğulları Mimar Fatih Adnan ve Ekonomist Cevdet Atilla tarafından kurulmuş, mimari proje üretimi ve inşaat sektöründe uygulama

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book MART / MARCH 2009 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğinde hazırlanan İstanbul Kültür Turizm kitabı

Detaylı

Görev Değişiklikleri. Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Kütüphane Direktörlüğü Satın alma Uzman Yardımcısı 13.09.

Görev Değişiklikleri. Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Kütüphane Direktörlüğü Satın alma Uzman Yardımcısı 13.09. Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi BİLGE ULUTÜRK 13.09.2013 Kütüphane Direktörlüğü Satın alma Uzman Yardımcısı Kütüphane Direktörlüğü Dolaşım Hizmetleri Uzman

Detaylı

ŞUBAT / FEBRUARY 2012

ŞUBAT / FEBRUARY 2012 ŞUBAT / FEBRUARY 2012 6 Şubat 2012 - Beyoğlu Kent Konseyi toplantısı Beyoğlu Ke nt Konseyi toplantısı, Beyoğlu Belediyesi nde gerçekleşti. Beyoğlu Belediyesi yetkilileri ile TUROB un aralarında bulunduğu

Detaylı

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site. NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

The role of TNUM to stregthen the morphological research

The role of TNUM to stregthen the morphological research The role of TNUM to stregthen the morphological research Tolga Ünlü Mersin University Department of City and Regional Planning & Centre for Mediterranean Urban Studies Urban Morphology and Design, ISUF

Detaylı

MUSLIM WOMEN IN THE CHANGING WORLD

MUSLIM WOMEN IN THE CHANGING WORLD MUSLIM WOMEN IN THE CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYA DA MÜSLÜMAN KADIN 22TEMMUZ2017 İÜ KONGRE MERKEZİ BEYAZIT İSTANBUL Hayat Foundation for Health and Social Services will be hosting a Symposium titled Muslim

Detaylı

4th International Steel Industry and Innovation Conference

4th International Steel Industry and Innovation Conference 26 Mayıs / May, 2016 4.ULUSLARARASI ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE İNOVASYON KONFERANSI 4th International Steel Industry and Innovation Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul ANA DESTEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM 2. Doğum Tarihi :25.11.1979 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Yeditepe Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans

Detaylı

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE Name and Surname: Atilla Akbaba Date of Birth: 19 / January / 1969 Level of Education: Ph.D. Degree Department/Program University Year B.A. Tourism and

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI 5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI Ayşe Şentürk 1 Özet Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin kamu yönetimindeki somut yansımalarından birisi

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010)

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) IÇINDEKILER Prof. Dr. Sabih ARKAN (Enstitü Müdürü) Açılış Konuşması 1 Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) Açılış Konuşması 3 BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) Özge İÇÖZ Düzenlemeye Tabi Sektörlerdeki

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

SELİMOĞLU-DEMİRLAND-DOSSO DOSSİ İŞBİRLİĞİ Temelleri 1961 yılında atılan SELİMOĞLU İNŞAAT kurulduğundan bugüne kadar gerek kendi sektöründe, gerekse petrokimya ve gıda alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

Detaylı

Hakan ANAMERİÇ. Bilgi Dünyası 2008, 9(1):

Hakan ANAMERİÇ. Bilgi Dünyası 2008, 9(1): Bilgi Dünyası 2008, 9(1):225-229 2004-2006 Yılları Arasında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme An Evaluation of the Law Pertaining

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı