BM/UN 5. / DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ WDF & WDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BM/UN 5. / 12-14 2012 DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ WDF & WDU"

Transkript

1 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities New York / Eylül/September 2012 DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ WDF & Side-Events Program

2 1. PARALEL ETKÝNLÝK SIDE-EVENT 1 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 1. PARALEL ETKÝNLÝK Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði ve Herkes için Evrensel Standartlar, Akreditasyon Sistemi Proje Sahibi: Dünya Engelliler Vakfý (DEV) Proje Ortaklarý: Dünya Engelliler Birliði (DEB) Üyeleri, Bakanlýklar, Üniversiteler Yer: BM New York,Salon 2 Tarih: 13 Eylül 2012 Saat: 11:00-12:00 WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 The Accessible City Regulationsand Universal Standards Accreditation System Project Owner: World Disability Foundation (WDF) Project Partners: Members of World Disability Union (), Ministries, Universities Place: UN Headquarters, Conference Room 2 Date: 13 September 2012 Time: 11:00-12:00

3 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 1. PARALEL ETKÝNLÝK Program: Açýlýþ Konuþmasý: Metin Þentürk, Dünya Engelliler Vakfý DEV ve Dünya Engelliler Birliði Baþkaný Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Aslý Sungur Ergenoðlu Konuþmacýlar Necdet Öztürk: Eriþilebilirliliðe ve Ulaþýlabilirliliðe Bütüncül Bakýþ EÞY LinnieTse: Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði nin Kanada ve Dünya standartlarý ile Karþýlaþtýrýlmasý Yrd. Doç. Dr. Aslý Sungur Ergenoðlu: Eriþilebilir ve Saðlýklý Yaþam Çevrelerine Ulaþmada Üniversitelerin Rolü Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi Arslan: Türkiye de Tam Eriþilebilirliðin Saðlanmasý için Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði Doðrultusunda Engelsiz Þehirlerin Oluþturulmasý Þeniz Öztürk: Bir Turizm Kompleksinin Evrensel Tasarým ile Engelsiz hale getirilmesi (3 ve 5 yýldýzlý iki Hilton Otel ve Bir Avm kapsamlý) Ayhan Bahçeli: Engelsiz Baþakþehir: Yerel Yönetimlerde Örnek Eriþilebilirlik Uygulamalarý Ýbrahim Yeþilýrmak: USTAD Nereye Gidiyoruz? WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 Program: Opening Speech: Metin Senturk, President of the World Disability Union and the World Disability Foundation Moderator: Assoc. Prof. Asli Sungur Ergenoglu Speakers NecdetOzturk: A General Viewof Accessibility and the Accessible City Regulations Linnie Tse: The Importance of Accessible Communities: Comparison of Canadian and International Standards Assoc. Prof. Asli Sungur Ergenoglu: The Role of Universities in Achieving Healthy and Accessible Environments Assoc. Prof. Gulay Yedekci Arslan: The Creation of Barrier-Free Cities According tothe Accessible City Regulations and Making Turkey Fully Accessible Seniz Ozturk: Universal Design Application to Transform a Tourism Complex to be Barrier- Free AyhanBahceli: A Barrier-Free Basaksehir: An Example of Local Government Accessibility Implementation Ýbrahim Yeþilýrmak: USTAD Where Are We Going?

4 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 1. PARALEL ETKÝNLÝK Tanýmlama: Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin 9. Maddesi Eriþilebilirlik çerçevesinde ve gereðince hazýrlanmýþtýr. Yerel Yönetimlerin Engellilere yönelik hizmetlerinde ve uygulamalarýnda esas alýnacak olan Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði Dünya Engelliler Vakfýnýn organizasyonu ile 65 ülkeden ilgili kurum ve kuruluþlarca gerçekleþtirilmiþtir. Söz Konusu Yan Etkinlikte, Eriþilebilir Þehir Yönetmeliði esas alýnarak yapýlmýþ, ÝYÝ ÖRNEK Kamu Binalarý, Yerel Yönetim ve Özel Sektörden AVM ile Hotel görsel sunumlarý yapýlacaktýr. Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin en önemli ve öncelikli maddelerinden olan eriþilebilirlik&ulaþýlabilirlikuygulamalarýna,dev tarafýndan verilen Evrensel Standartlar Sertifikasyonu USTAD ile DEB Akreditasyon Sistemi sunumu yapýlacaktýr. Bilimsel Danýþma Kurulu Prof. Dr. Hakký ÖNEL, Yýldýz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Deniz Erinsel ÖNDER, Yýldýz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP, Maltepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi ARSLAN, Yeni Yüzyýl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aslý Sungur Ergenoðlu, Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýç Mimar Þeniz Öztürk, Ýç Mimar ve Çevre Tasarýmcýsý Mimar Burcu Parlak, DEV Mimari Projeler Merkezi Koordinatörü Organizasyon Kurulu Necdet Öztürk, DEV ve DEB Baþkan Yardýmcýsý Kerem Mazý, DEV Ýdari Müdür Yasemin Yusufoff, DEB Genel Sekreteri Hayrettin Þallý, Ýl Genel Meclis Üyesi Linnie Tse, Alberta Hükümet Temsilcisi Urbano Stenta, DEB Yönetim Kurulu Üyesi Ýç Mimar Þeniz Öztürk, Ýç Mimar ve Çevre Tasarýmcýsý Ayhan Bahçeli, Baþakþehir Belediyesi Mimar Burcu Parlak, DEV Projeler Merkezi Koordinatörü Ýbrahim Yeþilýrmak, DEV Kurumsal Ýletiþim Direktörü Tarýk Bitlis, Ýnternational Bund Nahit Karaca, DEV Þehir ve Bölge Plancý Sekreterya Ayten Mýdýk, DEV Ýdari Sekreter

5 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 Definition: The Accessible City Regulations was devised in light of Article 9 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Local government services and application geared toward persons with disabilities will be based on the Accessible City Regulations. The Accessible City Regulations was completed with the cooperation of pertinent institutions of 65 countries under World Disability Foundation coordination. Some examples of best practices in public buildings, local government and the private sector (mall and hotel) completed according the Accessible CityRegulations will be presented. The World Disability Foundation Universal Standard Certification (USTAD) and the World Disability Union Accreditation System will be presented. Scientific Advisory Board Prof. Hakki Onel, Yildiz Technical University Prof. Deniz Erinsel Onder, Yildiz Technical University Assoc. Prof. HicranOzalp, Maltepe University Assoc. Prof. Gulay Yedekci Arslan, YeniYuzyil University Assoc. Prof. Asli Sungur Ergenoglu, Yildiz Technical University Interior Architect Seniz Ozturk, Interior Architect and Environmental Designer Architect Burcu Parlak, WDF Center of Architecture Projects Coordinator Organization Board Necdet Ozturk, WDF and Vice-President Kerem Mazi, WDF Managing Director Yasemin Yusufoff, Secretary-General Hayrettin Salli, WDFAdvisory Board Member LinnieTse, Representative of the Government of Alberta, Canada Urbano Stenta, Member of the Board of Directors Seniz Ozturk, Interior Architect and Environmental Designer Ayhan Bahceli, Basaksehir Municipality Burcu Parlak, WDF Center of Architecture Projects Coordinator Ýbrahim Yesilirmak, WDF Corporate Identity Management Tarik Bitlis, Ýnternational Bund Nahit Karaca, WDF Urban and Regional Planner Secretariat Ayten Midik, WDF Administrative Assistant

6 2. PARALEL ETKÝNLÝK SIDE-EVENT 2 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 2. PARALEL ETKÝNLÝK Engellilik Algýsý Dünya Raporu Çalýþtayý (EADR) Proje Sahibi: Dünya Engelliler Vakfý (DEV) Proje Ortaklarý: Dünya Engelliler Birliði (DEB) Üyeleri, Üniversiteler Yer: BM New York, Salon 2 Tarih: 13 Eylül 2012 Saat: 12:00-13:00 WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 2 World Report on Perceptions of Disability Workshop Project Owner: World Disability Foundation (WDF) Project Partners: Members of World Disability Union (), Universities Place: UN Headquarters, Conference Room 2 Date: 13 September 2012 Time: 12:00-13:00

7 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities DEV & DEB PARALEL ETKÝNLÝKLERÝ / 2. PARALEL ETKÝNLÝK Moderatör: Prof. Dr. Akile ReþidGürsoy Konuþmacýlar Necdet Öztürk: Toplum Zihninde Engellilik Algýsýnýn Deðiþim ve Dönüþümü Süreci Yasemin Yusufoff: Engellilik Algýsý Dünya Raporu nun Önemi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu: EADR de Üniversitelerin Rolü ve Üniversitelerden Beklentiler Prof. Dr. Akile ReþidGürsoy: Engellilik Algýsý Dünya Raporu nun Hedef ve Sonuçlarý Prof. RoyHanes: Engelliliðin Tarihsel ve Kültürlerarasý Objektifi Aracýlýðýyla Toplumsal Yapýsý Betsy Valnes: Bireylerin Toplumsal Deðiþimdeki Rolü ve Ýnsan Anlayýþýnýn Evrimi Lolita Gulimanoska: Engellilik Algýsý ve Ýnsan Psikolojisi Üzerindeki Baþlýca Sonuçlarý Tanýmlama: 1. Engellilik Algýsý Dünya Raporu Projesi, Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin 8. Maddesi Bilinçlendirme çerçevesinde ve gereðince planlanmýþtýr. 2. Toplumda Engellilik ve Engelliler algýsýnýn geliþtirilmesi ve bilincinin yükseltilmesini amaçlayan EADR Dünya Engelliler Vakfýnýn organizasyonu ile 65 ülkeden ilgili kurum ve kuruluþlar ile Üniversiteler tarafýndan çalýþýlmaktadýr. 3. Söz Konusu Yan Etkinlikte, Toplumlarda mevcut durum ile olmasý gereken düþünce, davranýþbiçim ve esaslarýnýn uzmanlarca sunumlarý yapýlacaktýr. 4. Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin en önemli maddelerinden biride bilinçlendirmedir, bu hususta baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere bütün ilgili uluslar arasý kuruluþlarla Vakfýmýz ve Birliðimiz ile arasýnda sürece yönelik iþ ve güç birliði yapmayý hedefliyoruz. Bilimsel Danýþma Kurulu Prof. Dr. Akile Reþid Gürsoy, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, Yeditepe Üniversitesi Prof. Roy Hanes, Carleton Üniversitesi Dr. Yousif Al-Zubair, DEB 2. Baþkan Yardýmcýsý Dr. Gürkan Çelikkol, DEV Bilimsel Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaprak Civelek, Yeditepe Üniversitesi Organizasyon Kurulu Necdet Öztürk, DEV ve DEB Baþkan Yardýmcýsý Kerem Mazý, DEV Ýdari Müdür Yasemin Yusufoff, DEB Genel Sekreteri Hayrettin Þallý, DEV Danýþma Kurulu Üyesi Mimar Burcu Parlak, DEV Mimari Projeler Merkezi Koordinatörü UrbanoStenta, DEB Yönetim Kurulu Üyesi Betsy Valnes, DEB Üyesi Rob Crawford, DEB Yönetim Kurulu Üyesi Ýbrahim Yeþilýrmak, DEV Kurumsal Ýletiþim Direktörü Tarýk Bitlis, Ýnternationaler Bund Sekreterya: Ayten Mýdýk, DEV Ýdari Sekreter

8 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities WDF & SIDE-EVENTS PROGRAM / SIDE-EVENT 1 Moderator: Prof. Akile Resid Gursoy Speakers: Necdet Ozturk: Perceptions of Disability and the Transformation of Social Mentality Yasemin Yusufoff: The Importance of the World Report on Perceptions of Disability Prof. Dr. Nedret Kuran Burcoglu: The Role of and Expectations from Universities for the World Report on Perception of Disability Prof. Dr. Akile Resid Gursoy: World Report on Perceptions of Disability Aims and Results Prof. Roy Hanes: The Social Construction of Disability through Historical and Cross Cultural Lenses Betsy Valnes: The Role of Individuals in Social Change and the Evolution of Human Understanding Lolita Gulimanoska: The Effect of Perceptionsof Disability on Human Psychology Definition: The World Report on Perceptions of Disability was prepared in accordance and within the framework of Article 8 of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. The WDF has initiated a global study of perceptions toward disability and persons with disabilities, aiming to evaluate and improve perceptions of disabilities and persons with disabilities. The study will be realized by organizations and institutions of 65 countries, in partnership with universities. The proposed research methodology and outline will be presented at this side-event. As theun Convention on the Rights of Persons with Disabilities emphasizes the importance of raising awareness, the WDF and the aimto join forces with the United Nations and other relevant international organizations to realize a comprehensive world report. Scientific Advisory Board Prof. Akile Resid Gursoy, Yeditepe University Prof. Nedret Kuran Burcoglu, Yeditepe University Prof. Roy Hanes, Carleton University Dr. Yousif Al-Zubair, 2nd Vice-President Dr. Gurkan Celikkol, WDF Member of Scientific Committee Assoc. Dr.Yaprak Civelek, Yeditepe University Organization Board Necdet Ozturk, WDF and Vice President Kerem Mazi, WDF Managing Director Yasemin Yusufoff, Secretary-General Hayrettin Salli, WDF Advisory Board Member Burcu Parlak, WDF Center of Architecture Projects Coordinator Urbano Stenta, Member of the Board of Directors Betsy Valnes, Member Rob Crawford, Member of the Board of Directors Ibrahim Yesilirmak, WDF Corporate Identity Director TarikBitlis, Internationaler Bund Secretariat: Ayten Midik, WDF Administrative Assistant

9 BM/UN Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5. Toplantýsý Fifth session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Delegasyon DEV&DEB 1. Metin Þenturk (Türkiye) / DEV ve DEB Baþkaný 2. Necdet Öztürk (Türkiye) / DEV ve DEB Baþkan Yardýmcýsý 3. Dr. Yousif Al-Zubair (Sudan) / DEB 2nd Baþkan Yardýmcýsý 4. Yasemin Yusufoff (ABD) / DEB Genel Sekreter 5. Kerem Mazý (Türkiye) / DEV Ýdari Müdür 6. Burcu Parlak (Türkiye) / DEV Mimari Merkez Koordinatörü 7. Dr. Gürkan Çelikkol (Türkiye) / DEV Danýþma Kurulu Üyesi 8. Nursel Atar (Türkiye) / DEV Hukuk Müþaviri 9. Ayten Mýdýk (Türkiye) / DEV Yönetici Asistaný 10. Ýbrahim Yeþilýrmak (Türkiye) / DEV&DEB Kurumsal ÝletiþimDirektörü 11. Prof. Urbano Stenta (Ýtalya) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 12. Elcena Jeffers (Ýngiltere) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 13. Ali Hemmat Mahmoudhejad (Ýran) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 14. Rizwan Lodhi (Pakistan) / DEB Yönetim Kurulu Üyesi 15. Betsy Valnes (ABD) / DEB Üyesi 16. Prof. Roy Hanes (Kanada) / DEB Üyesi 17. Juan F. Suquillo (Ekvador) / DEB Üyesi 18. Linnie Tse (Kanada) / DEB Üyesi 19. Hiljmnijeta Apuk (Kosova) / DEB Üyesi 20. Vahid Reza Naimi (Ýran) / DEB Üyesi 21. Jane Arkell (Kanada) / DEB Üyesi 22. Kanita Apuk (Kosova) / DEB Üyesi 23. Aubakirov Baibulat (Kazakistan) / DEB Üyesi 24. Aubakirova Bostan (Kazakistan) / DEB Üyesi 25. Mubarak Hasan Abdýrahman (Somali) / DEB Üyesi 26. Alpha Boubacar Diop(Gine) / DEB Üyesi 27. Fatoumata Barry (Gine) / DEB Üyesi 28. Sarata Balde (Gine) / DEB Üyesi 29. Ndikuriyo Reverien (Burundi) / DEB Üyesi 30. Amadou Bangoura (Gine) / DEB Üyesi 31. Hamse Ismail (Somali) / DEB Üyesi 32. Elkhawad Mohamed (Sudan) / DEB Üyesi 33. Nabeel Abuelga (Sudan) / DEB Üyesi 34. Aziza Muzeyin (Etiyopya) / DEB Üyesi 35. John Incoom (Gana) / DEB Üyesi 36. Carl Kofi Tettey (Gana) / DEB Üyesi 37. Ndeye Khady (USA) / DEB Üyesi 38. Neizer Okpoti Adjei (Gana) / DEB Üyesi 39. Rev. Benjamin Adjei (Gana) / DEB Üyesi 40. Farid Ansari Dezfouli (Ýran) / DEB Üyesi 41. Ahmed Banaga (Sudan) / DEB Üyesi 42. AlushMusaj (Kosova) / DEB Üyesi 43. Mohamed Jibril Mohamoud (Somali) / DEB Üyesi 44. Bashir Ýbrahim Elmi (Somali) / DEB Üyesi 45. Lolita Gulimanoska (Finlandiya) / DEB Üyesi 46. Sirandou Diabi (Mali) / DEB Üyesi 47. Maimouna Eps Bocoum Toure (Mali) / DEB Üyesi 48. Aslý Sungur Ergenoðlu (Türkiye) / Yýldýz Teknik Üniversitesi 49. Gülay Yedekçi Arslan (Türkiye) / Yeni Yüzyýl Üniversitesi 50. Ayhan Bahçeli (Türkiye) / Baþakþehir Belediyesi 51. Þeniz Öztürk (Türkiye) / Ýç Mimar ve Çevre Tasarýmcýsý 52. Nedret Kuran Burçoðlu (Türkiye) / Yeditepe Üniversitesi 53. Akile Reþid Gürsoy (Türkiye) / Yeditepe Üniversitesi 54. Margrethe Grethe Knudsen (Avustralya)DEB Üyesi 55. Mike Barnacoat (Avustralya) / DEB Üyesi 56. MaurizioNedrotti (Ýtalya) / DEB Üyesi 57. Hiba ElZein(Lübnan) / DEB Üyesi 58. Sedat Zelluh (Türkiye) / DEB Üyesi 59. Muzaffer Ýster (Türkiye) / DEB Üyesi 60. Gonca Kýlýçaslan(Fransa) / DEB Üyesi 61. Erol Kýlýçaslan(Fransa) / DEB Üyesi 62. Havva Balkanlý Arttýran (Türkiye) / DEB Üyesi 63. Ýlayda Atar (Türkiye) / DEB Üyesi 64. Almila Kumbaraci (Türkiye) / DEB Üyesi 65. Selen Kayabas (Türkiye) / DEB Üyesi WDF& Delegation 1. Metin Senturk (Turkey) / WDF and President 2. Necdet Ozturk (Turkey) / WDF and Vice President 3. Dr. Yousif Al-Zubair (Sudan) / 2nd Vice President 4. Yasemin Yusufoff (USA) / Secretary-General 5. Kerem Mazi (Turkey) / WDF Administrative Manager 6. Burcu Parlak (Turkey) / WDF Center for Architecture Coordinator 7. Dr. Gurkan Celikkol (Turkey) / WDF Advisory Board Member 8. Nursel Atar (Turkey) / WDF Legal Advisor 9. Ayten Midik (Turkey) / WDF Administrative Assistant 10. Ibrahim Yesilirmak (Turkey) / WDF & Corporate Design Director 11. Prof. Urbano Stenta (Italy) / Board of Directors Member 12. Elcena Jeffers (UK) / Board of Directors Member 13. Ali Hemmat Mahmoudnejad (Iran) / Board of Directors Member 14. Rizwan Lodhi (Pakistan) / Board of Directors Member 15. Betsy Valnes (USA) / Member 16. Prof. Roy Hanes (Canada) / Member 17. Juan F. Suquillo (Ecuador) / Member 18. Linnie Tse (Canada) / Member 19. Hiljmnijeta Apuk (Kosovo) / Member 20. Vahid Reza Naimi (Iran) / Member 21. Jane Arkell (Canada) / Member 22. Kanita Apuk (Kosovo) / Member 23. Aubakirov Baibulat (Kazakhstan) / Member 24. Aubakirova Bostan (Kazakhstan) / Member 25. Mubarak Hasan Abdirahman (Somalia) / Member 26. Alpha Boubacar Diop (Guinea) / Member 27. Fatoumata Barry (Guinea) / Member 28. SarataBalde (Guinea) / Member 29. NdikuriyoReverien(Burundi) / Member 30. AmadouBangoura(Guinea) / Member 31. Hamse Ismail (Somalia) / Member 32. Elkhawad Mohamed (Sudan) / Member 33. Nabeel Abuelga (Sudan) / Member 34. Aziza Muzeyin (Ethiopia) / Member 35. John Incoom (Ghana) / Member 36. Carl Kofi Tettey(Ghana) / Member 37. Ndeye Khady (USA) / Member 38. Neizer Okpoti Adjei (Ghana) / Member 39. Rev. Benjamin Adjei (Ghana) / Member 40. Farid Ansari Dezfouli (Ýran) / Member 41. Ahmed Banaga (Sudan) / Member 42. AlushMusaj (Kosova) / Member 43. Mohamed Jibril Mohamoud (Somalia) / Member 44. Bashir Ýbrahim Elmi(Somalia) / Member 45. Lolita Gulimanoska (Finland) / Member 46. Sirandou Diabi (Mali) / Member 47. Maimouna Eps Bocoum Toure (Mali) / Member 48. Asli Sungur Ergenoglu (Turkey) / Yildiz Technical University 49. Gulay Yedekci Arslan (Turkey) / Yeni Yuzyil University 50. Ayhan Bahceli (Turkey) / Basaksehir Municipality 51. Nedret Kuran Burcoglu (Turkey) / Yeditepe University 52. Akile Resid Gursoy (Turkey) / Yeditepe University 53. Seniz Ozturk (Turkey) / Member 54. Margrethe Grethe Knudsen (Australia) Member 55. Mike Barnacoat(Australia) / Member 56. Maurizio Nedrotti (Italy) / Member 57. Sedat Zelluh (Turkey) / Member 58. Hiba El Zein(Lebanon) / Member 59. Muzaffer Ýster (Turkey) / Member 60. Gonca Kilicaslan (France) / Member 61. Erol Kilicaslan (France) / Member 62. Ýlayda Atar (Turkey) / Member 63. Havva Balkanli Arttiran (Turkey) / Member 64. Almila Kumbaraci (Turkey) / Member 65. Selen Kayabas (Turkey) / Member

10 Quinto Período de Sesiones de la Conferencia de Estados Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Septiembre 2012 Sede de las Naciones Unidas, Nueva York WDF& Programa Paralelo - Evento 1: Propuesta de Reglamentación par las Ciudades Accesibles Lugar: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York (Room 2) Fecha: 13 septiembre 2012 Hora: 11:00-12:00 La Reglamentación para las Ciudades Accesibles fue conceptuada en observancia al Artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas relacionada a los derechos de las personas con discapacidades. Los servicios y las aplicaciones de gobiernos locales destinados a las personas con discapacidades se basarán en las Reglamentaciones para las Ciudades Accesibles. Instituciones competentes de primer orden, en este ámbito, pertenecientes a 65 países promulgaron la Reglamentación para las Ciudades Accesibles en coordinación con la World Disability Foundation. Modelos de las mejores implementaciones en edificios públicos, gobiernos locales y el sector privado (centros comerciales y hoteles) complementarán la presentación de la Reglamentación para las Ciudades Accesibles. Programa Paralelo- Evento 2: Reporte mundial en las percepciones de las discapacidades Sesión de trabajo Lugar: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York (Room 2) Fecha: 13 septiembre 2012 Hora: 12: 00-13:00 El Reporte mundial acerca de las percepciones de las personas con discapacidades fue preparado en concordancia a lo que establece el Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas relacionada a los derechos de las personas con discapacidades. La WDF lanzó un estudio mundial relacionado hacia las percepciones de las personas con discapacidades con el objetivo de evaluar y mejorar las percepciones sobre las discapacidades, dicho estudio será conducido por organizaciones e instituciones de 65 países, conjuntamente con universidades. La metodología propuesta para la investigación, así como los lineamientos generales, serán presentados en este Programa Paralelo al Evento Como uno de los mas importantes temas que serán expuestos en la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con discapacidades, es levantar la conciencia que la WDF así como la trabajan bajo el objetivo común de compartir espacios de mutua fortaleza con todas aquellas organizaciones importantes, incluyendo la misma organización de las Naciones Unidas.

11

12

13 Cinquième session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées Septembre 2012 Siège des Nations Unies, New York World Disability Foundation (WDF) et World Disability Union () Événement parallèle 1: Proposition du règlement des municipalités accessibles Lieu : Siège des Nations Unies (Room 2) Date : 13 septembre 2012 Heure : 11:00-12:00 Le Règlement des municipalités accessibles a été conçu à la lumière de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Les services et applications gouvernementaux locaux destinés aux personnes handicapées seront basés sur le règlement des municipalités accessibles. Les institutions compétentes de 65 pays ont promulgué ce règlement sous la coordination de la World Disability Foundation. Des exemples de meilleures pratiques dans les bâtiments publics, des collectivités locales et le secteur privé (centre commercial et hôtel) construites selon les règlements de la ville accessibles seront présentés. Événement parallèle 2: Rapport mondial sur les perceptions de l handicap session de travail Lieu : Siège des Nations Unies, New York (Room 2) Date : 13 septembre 2012 Heure : 12:00-13:00 Le Rapport mondial sur les perceptions des personnes handicapées a été préparé conformément et dans le cadre de l'article 8 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Le WDF a lancé une étude globale de perceptions à l'égard d'invalidité et les personnes handicapées, visant à évaluer et améliorer la perception du handicap et des personnes handicapées. L'étude sera réalisée par des organisations et des institutions de 65 pays, en partenariat avec les universités. La méthodologie de recherche proposée et les grandes lignes seront présentées lors de cette manifestation parallèle. Comme l'un des points les plus importants de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées est la sensibilisation, la WDF et l visent à unir leurs forces avec toutes les organisations internationales pertinentes, y compris l'organisation des Nations Unies.

14 First Time in the World METIN SENTURK çok yakýnda... coming soon...

15 çok yakýnda... coming soon... bizimle irtibata geçin... contact us...

16

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT ZİRVE SONUÇ RAPORU Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen İstanbul

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. Istanbul Nuclear Power Plants Summit 30-31 May 2014. www.nuclearpowerplantssummit.com

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. Istanbul Nuclear Power Plants Summit 30-31 May 2014. www.nuclearpowerplantssummit.com Istanbul Nuclear Power Plants Summit 30-31 May 2014 ANA DESTEKÇİ MAIN SUPPORTER www.nuclearpowerplantssummit.com SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT Nuclear Engineers Society www.nmd.org.tr PARTNER VE paydaşlarımıza

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Hatice Utkan SAHA Derneği temelde, Türkiye çağdaş sanatının uluslararası alandaki varlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, sanatçı,

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz. 17. yıl Hizmetlerimiz... Anahtar Teslim Yapılar / Turnkey Constructions Anahtar Teslim İnce Yapılar / Turnkey Interiors Proje Yönetimi / Project Management Mobilya ve Ahşap İşleri / Furniture and Millwork

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. www.sukayipkacakforumu.org

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. www.sukayipkacakforumu.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sukayipkacakforumu.org PARTNER VE paydaşlarımıza TEŞEKKÜRLERİMİZLE THANKS TO OUR STAKEHOLDERS AND SUPPORTERS SPONSOR SPONSOR İletİşİm ve Teknolojİ Sponsoru VERİMLİ ALTYAPILAR

Detaylı