EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi"

Transkript

1 EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi Rev 3-05

2 EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kýlavuzu Aþaðýdaki EZ Pro TM Jr. Indoor modelleri için:

3 EZ Pro Jr. Indoor 8200 Series elektronik sulama kontrol cihazýný aldýðýnýz için TEÞEKKÜR EDERÝZ. EZ Pro Jr. Indoor 8200 Series in kullanýmý son derece kolaydýr, bu çok özellikli kontrol cihazýný büyük olasýlýkla herhangi bir talimata gerek duymadan kurup programlayabilirsiniz. Yine de, EZ Pro Jr. Indoor 8200 Series in size sunduðu olanaklardan tam anlamýyla yararlanmanýz için cihazýnýzý kurup programlamadan önce talimatlarý dikkatle okumanýzý tavsiye ederiz. EZ Pro Jr. Indoor 8200 Series cihazýnýzla ilgili sorularýnýz, sorunlarýnýz ve yorumlarýnýz için lütfen NELSON8 ücretsiz telefon hattýndan Teknik Servis Bölümünü arayýnýz ya da LRNelson.com. adresindeki web sitemizi ziyaret ediniz den beri Yeþil Alan Sulamasýnda Lider NOT: Ürünlerimizi sürekli geliþtirme ve çaða uydurma gayreti içindeyken bu kýlavuzda belirtilen özellik ve ayrýntýlar önceden haber vermeksizin deðiþtirilebilir. 3

4 4 ÝÇÝNDEKÝLER ÖZELLIKLER 5 MONTAJ 6-8 Terminal Baðlantýsý 6 Ana Vana veya Pompa-Çalýþtýr Rölesinin Baðlanmasý 6 Yaðmur/Nem Sensörünün Baðlanmasý 7 Bataryanýn Takýlmasý ve Kontrol Cihazýnýn Çalýþtýrýlmasý 7 Transformatörün Baðlanmasý 8 EZ PRO JR. INDOOR UN PROGRAMLANMASÝ 9-19 Genel 9 Ön Panelin Görünümü Zaman Ayarý 12 Bugünün Tarihinin Ayarlanmasý 12 Geçerli Gün Ayarý 12 Sulama Alaný Seçimi ve Çalýþma Sürelerinin Ayarlanmasý 12 Baþlama Zamanlarýnýn Ayarlanmasý 13 % Water Budget (Su Bütçesi %) Ayarý % Water Budget in (Su Bütçesi %) Aylara göre Ayarlanmasý 14 Planlama Sulama Günleri Planlamasý Seçeneðinin Ayarlanmasý 15 Odd/Even (Tek/Çift) Günler Seçeneði Ayarý 16 Interval (Aralýk) Seçeneði Ayarý 16 Belirli Günler Ayarý 17 Programýn Yeniden Ýncelenmesi 17 Ana Vana veya Pompa Ayarý 18 Yaðmur Sensörünün Ayarý 18 Kontrol Cihazýnýn Kapatýlmasý 19 GELIÞMIÞ ÖZELLIKLER Alan Sulamasýnýn Manuel Olarak Yapýlmasý 20 Alan Sulamasý Program Çevriminin Manuel Olarak Çalýþtýrýlmasý 21 Teknik Bilgiler/Spesifikasyonlar Sorun Giderme/Servis 25 FCC Kurallarý 26

5 ÖZELLÝKLER Nelson un eþsiz SELECT&ADJUST programlama sistemi Sulama alanlarý arasýnda programlanabilir geciktirme süresi Üç baðýmsýz program Her programda üç baþlama zamaný ( toplam 9 baþlangýç) Ardýþýk baþlama zamanlarý Bitki örtüsünün ihtiyacýna veya su kýsýtlamalarýna uygun planlama yapmak için üç seçenek (haftanýn günleri, 1-30 gün aralýðý, ayýn tek/çift günleri) Her program için Belirli (Event) günler programlamasý Yaðmur Sensörü bypass seçeneði Artýk yýllara uyumlu-her dört yýlda bir 29 Þubat ý otomatik olarak ekler Sü bütçesi seçeneði sulamayý yüzde azaltýr veya artýrýr Yýlýn her ayý için su bütçesini ayarlayan geliþmiþ su bütçesi Ýki test çevrimi (Cycle ve ManualAdvance özelliði vasýtasýyla Manual) 1 dakikadan 1 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen çalýþma süreleri Devre kesiciyi otomatik olarak devreye sokan çoklu sigorta 5

6 MONTAJ BÝLGÝLERÝ EZ Pro Jr. Indoor 8200 Series kontrol cihazý bina içine kolaylýkla monte edilebilir. 120V priz (8274, 8276 ve 8279 modelleri için 230/240V) yakýnýnda bir yer belirleyin. Mümkünse EZ Pro Jr. Indoor u göz seviyesine yakýn bir yüksekliðe monte edin. Üst vidayý duvara yerleþtirin ve derinliðini kontrol cihazýný taþýyabilecek saðlamlýkta olacak þekilde ayarlayýn. Kablo gizleme kapakçýðýný çýkarýn, cihazý ilk montaj vidasýna asýn ve ikinci vidayý mahfazadaki deliðe sokarak sabitleyin. Düþük Voltaj Kablolamasý Düþük voltajlý çýkýþ kablolarý kontrol cihazýnýn yanýna takýlmýþ kablo borusu içine konulmalýdýr. (Açýk alanda döþenecek kablolarýn en az 75 sýcaklýða dayanacak izolasyona sahip olmasý gerekir). Kablo borusu cihazýn kasasýna sabitlenmelidir (yerel standartlara uyun). Açýk alana kablo döþenmesi sýrasýnda cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýný kesin. Terminal Baðlantýsý EZ Pro Jr. Indoor içindeki bütün sulama alanlarý, pompa ve sensör baðlantýlarý vidalý tip olduðundan baðlantý yapmak için küçük bir tornavida gerektirmektedir. Cihazýn baðlantý terminalleri 12 AWG (2.1mm) veya daha ince kablolara uygundur. (Þekil 1 e bakýnýz) Ana Vana veya Pompa-Çalýþtýr Rölesinin Baðlanmasý The EZ Pro Jr. Indoor da pompa-çalýþtýr rölesi veya ana vanayý çalýþtýran ortak devre bulunmaktadýr. Pompa-çalýþtýr rölesinin bir kablosunu COM (ortak) terminaline, diðer kabloyu PMP/MV (pompa/ana vana) terminaline baðlayýn. Daha ayrýntýlý montaj bilgileri için pompa-çalýþtýr rölesi üreticisinin talimatlarýna baþvurun. (Þekil 1 e bakýnýz) 6

7 MONTAJ BÝLGÝLERÝ Yaðmur/Nem Sensörünün Baðlanmasý EZ Pro Jr. Indoor üstündeki sensör normal olarak devamlý çalýþýr durumdadýr. Sensörü baðlamak için fabrikada takýlmýþ olan geçici ara baðlantý kablosunu sensör baðlantý terminalinden çýkarýn ve sensörün orijinal kablolarýný takýn. Daha ayrýntýlý montaj bilgileri için sensör üreticisinin talimatlarýna baþvurun. (Þekil 1 e bakýnýz). Sensörün sulamayý askýya almasý durumunda LCD ekranda sensör simgesi görünecektir. Sensör kuru duruma geçtiðinde ekrandaki simge kaybolur. EZ Pro Jr. Indoor seçilmiþ programda kaldýðý yerden çalýþmaya devam eder. NOT: Manuel çalýþtýrmalarda yaðmur sensörü devre dýþý kalýr Bataryanýn takýlmasý ve kontrol cihazýnýn çalýþtýrýlmasý Kablo gizleme kapakçýðýný çýkarýn. Ýki yeni AA Alkaline pili terminal bandýnýn hemen üstündeki pil yuvasýna yerleþtirin. AA piller, EZ Pro Jr. Indoor cihazýnýzýn AC elektrik gücüne gerek olmaksýzýn programlanabilmesini ve elektrik kesintilerinde programlarýn ve gerçek zaman saatinin çalýþmaya devam etmesini saðlar. Pillerin takýlý olmamasý durumunda kontrol cihazý elektrik kesintisi sýrasýnda gerçek zamaný ve programlarý kaybeder. Pillerin beþ yýlda bir ya da düþük batarya simgesi görüntülendiðinde deðiþtirilmesi gerekmektedir. Saat ayarýnýn ve cihaz ayarlarýnýn bozulmamasý için pilleri cihazýnýz elektiriðe baðlýyken deðiþtirin. (Þekil 1 e bakýnýz) 7

8 MONTAJ BÝLGÝLERÝ Transfomatörün Baðlanmasý Amerika Birleþik Devletleri, Kanada ve Meksika da 120 VAC; Avrupa da 230 VAC; Avustralya ve Güney Afrika da 240 VAC NOT: Burada belirtilenlerden farklý olmasý halinde cihazý kullandýðýnýz ülkedeki yerel yönetmeliklere uyun. UYARI: 120V (8274, 8276, 8279 modelleri için 230/240V) güç baðlantýsýný kesin Transformatörün AC Power baðlantýsýný terminal bandýnýn solundaki fiþe takýn takýn ve kasa içindeki yuvadan geçirin. Kablo gizleme kapakçýðýný yerine takýn AC akým adaptörünü en yakýn prize takýn. 2 adet AA Pil Yuvasý Güç Baðlantýsý Yaðmur Sensörü Artý Uç Ortak Pompa/Ana Vana Sulama Alanlarý Kablolamasý 8 ÞEKÝL 1

9 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ Genel EZ Pro Jr. Indoor, AC güç altýnda veya AA alkaline pillerle çalýþýrken programlanabilir. EZ Pro Jr. Indoor cihazýnýzý programlamaya baþlamadan önce genel bazý programlama ilkelerini öðrenmek faydalý olabilir: LCD ekranda yanýp sönen kýsým(lar) kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebileceði anlamýndadýr. Tuþlarý kullanýrken ekranda hýzlý kaydýrmayý baþlatmak için tuþu üç saniye basýlý tutun. Programlama sýrasýnda istediðiniz programa ait harfin görüntülendiðinden emin olun; program deðiþiklikleri LCD ekranda görüntülenen harfe göre yapýlýr. ENTER tuþu yoktur. Tuþ ve düðmelerle yaptýðýnýz ayarlarý kaydetmenize gerek yoktur, otomatik olarak kaydedilirler. Bir program çalýþýrken programlamada deðiþiklik yaparsanýz çalýþan program derhal durur. Yeni program saptanan bir sonraki baþlama zamanýnda çalýþmaya baþlar. Kontrol cihazý çalýþtýrýlmadýðý zamanlarda günün tarihini ve o anki saati gösterir. Manuel çalýþtýrmalarda program çalýþmaya 5 saniyelik bir gecikmeyle baþlar. Bu süre içinde ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. Yaptýðýnýz her deðiþiklikte gecikme süresi 5 saniyeye ayarlanýr. MANUAL ve CYCLE prosedürleri yalnýzca Program düðmesi AUTO konumundayken iþler. Test iþleminin tamamlanmasýndan sonra kontrol cihazý AUTO iþlem durumuna geri döner ve planlanmýþ olan bir sonraki programý çalýþtýrýr. Test süreçlerinde sensör devre dýþý kalýr; bu durum sensör iþlemi askýya almýþ olsa bile sulama yapmanýza veya programý yürütmenize olanak verir. Bütün programlarý silip cihazýnýzý yeniden programlamak için SELECT ve ADJUST tuþlarýný üç saniye basýlý tutun. 9

10 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ Ön Panelin Görünümü Ön panelin üstünde (þekil 2 ye bakýnýz), büyük bir LCD ekran, 4 adet kauçuk tuþ, bir adet büyük döner düðme ve iki adet küçük döner düðme vardýr. Kauçuk tuþlar SELECT ve ADJUST olarak iþaretlenmiþtir ve Nelson un eþsiz SELECT&ADJUST programlama sisteminin esasýný oluþturmaktadýr. Çalýþtýðýnýz bölümdeki deðerleri artýrmak veya azaltmak için kullanacaðýnýz tuþlar + ve olarak iþaretlenmiþtir. SELECT&ADJUST sisteminde önce SELECT (seç) tuþuyla ayarlamak istediðiniz özelliði seçer, sonra ADJUST (ayarla) tuþuyla seçtiðiniz özelliðin deðiþkenlerini belirlersiniz. Örneðin, 5.inci sulama alanýnda 10 dakikalýk çalýþma süresi istiyorsanýz 5. sulama alanýný seçmek için SELECT tuþlarýný kullanýrsýnýz, 5. alaný seçtikten sonra ADJUST tuþlarýyla 10 dakikalýk çalýþma süresini ayarlarsýnýz. Bazý durumlarda yalnýzca SELECT veya yalnýzca ADJUST tuþlarýný kullanmanýz gerekmektedir. Bunlar kýlavuz içinde yeri geldikçe açýklanacaktýr. 10

11 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ ÞEKÝL 2 NOT: MODE düðmesi PROGRAM konumunda olmalýdýr. NOT: + veya tuþuna her basýþýnýzda ekranda görüntülenen deðer bir birim artar ya da azalýr. Ekranda hýzlý kaydýrmayý baþlatmak için + veya tuþunu üç saniye basýlý tutun. NOT: LCD bölümleriyle ilgili açýklamalar için lütfen Teknik Bilgiler kýsmýna bakýnýz. 11

12 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU Zaman Ayarý Büyük düðmeyi TIME konumuna getirin. Saat, dakika ve 12/24 saat modu seçimi yapmak için SELECT tuþuna basýn. Görüntüyü doðru zamana kaydýrana veya 12/24 saat modlarý arasýnda ayarlayana kadar ADJUST tuþuna basýn. A.M. (öðleden önce) modunda LCD ekranda A.M. görünmez; P.M. (öðleden sonra) modunda LCD ekranda P.M. görünür. NOT: 24 saat modunda takvim görüntüsü Ay/Gün/Yýl yerine Gün/Ay/Yýl formatýndadýr. Günün Tarihi ve Haftanýn Günü Ayarý Büyük düðmeyi DATE konumuna getirin. Gün, ay ve yýl yerlerinin seçimi için SELECT tuþlarýna basýn. Görüntüyü günün tarihine kadar kaydýrmak için ADJUST tuþlarýna basýn. Günün tarihini ayarladýðýnýzda haftanýn doðru günü otomatik olarak LCD ekranda görünecektir. EZ Pro Jr. Indoor kontrol cihazý artýk yýl hesaplamasýný kendiliðinden yapmaktadýr. Sulama Alanlarýnýn Seçimi ve Çalýþma Sürelerinin Ayarlanmasý Sulama alaný çalýþma süresi bir alanýn ne süreyle sulanacaðýný belirler. Büyük düðmeyi ZONE/RUN TIME konumuna getirin. PROGRAM düðmesini çevirerek A, B veya C programýný seçin. Seçtiðiniz programda (A, B veya C) istediðiniz sulama alanýný seçmek için SELECT tuþuna basýn. Sulama alanýnýn numarasý LCD ekranda göründüðünde ADJUST tuþuna basarak o alan için ÇALIÞMA SÜRESÝNÝ ayarlayýn. ÇALIÞMA SÜRESÝ 1 dakikadan 1 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilir. Ýstediðiniz bütün sulama alanlarýný seçtiðiniz programýn kapsamýna alana kadar alan seçmeye ve seçilen alanýn çalýþma sürelerini ayarlamaya devam edin. Son sulama alanýndan sonra ve ilk sulama alanýndan önce ÇALIÞMA SÜRELERÝ toplamý görüntülenir. Bu özellik bir programýn toplam çalýþma süresini belirlemek açýsýndan yararlýdýr. LCD ekranda ALL yazýsý çýkar ve toplam ÇALIÞMA SÜRESÝ görüntülenir. Gösterilen süre seçilen programa ait bütün ÇALIÞMA SÜRELERÝNÝN toplamýdýr (%100 su bütçesi). (ör. Programda 1. sulama alanýndaki çalýþma süresi 5 dakika, 2. sulama alanýnda 12 dakika ve 3. sulama alanýnda 6 dakikadýr. Bu durumda ekranda ALL yazýsý ve 23 dakika çalýþma süresi görüntülenecektir). 12

13 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU Baþlama Zamanlarýnýn Ayarlanmasý BAÞLAMA ZAMANI (START TIME) bir programýn gün içinde çalýþmaya baþlayacaðý zamaný gösterir. EZ Pro Jr. Indoor kontrol cihazýnda her program için üç baþlama zamaný seçeneði vardýr. Büyük düðmeyi START TIMES konumuna getirin. Ýstediðiniz baþlama zamanýný seçmek için (1. 2 veya 3) SELECT tuþuna basýn. Gün içinde programýn çalýþmaya baþlayacaðý zamaný ayarlamak için ADJUST tuþuna basýn. Ýþlemi gerektiði kadar tekrarlayýn. Ardýþýk Baþlama Zamanlarý EZ Pro Jr. Indoor, programýnýzýn sulama zamanlarý bir baþka baþlama zamaný ile örtüþüyorsa, ardýþýk baþlama zamaný uygulamasý yapar. Ýlave baþlama zamaný birinci çevrim bittiði zaman baþlar. % Water Budget (Su Bütçesi %) Ayarý % WATER BUDGET programdaki çalýþma sürelerini % arasýnda girilen deðere göre deðiþtirir (ör. % 50 su bütçesinde 10 dakika çalýþma süresi 5 dakika sürecektir). Bu özellik hava durumundaki deðiþiklikler nedeniyle yararlý olmaktadýr. Alýþýlmadýk derecede kurak havalarda programdaki sulama alanlarýnýn hepsinin çalýþma süresini uzatmak isteyebilirsiniz. % Water Budget sayesinde tek bir rakamý deðiþtirerek programdaki bütün çalýþma sürelerini ayarlayabilirsiniz. Eðer çalýþma süresi 24 saati aþarsa LCD ekranda 24 hr yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Büyük düðmeyi % WATER BUDGET konumuna getirin. LCD ekranda, size % Water Budget deðerini ayarladýðýnýzý bildiren bir % iþareti görünecektir. Ýstediðiniz yüzde miktarýný seçmek için ADJUST tuþuna basýn. 13

14 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU I% WATER BUDGET deðeri 110% veya daha üstüne ayarlandýysa, EZ Pro Jr. Indoor toprak üstü su akýþýný azaltmak için çalýþma süresini ikiye böler. Programdaki her sulama alaný için çalýþma süresinin yarýsý boyunca sulama yapýlacak, arkasýndan çalýþma süresinin ikinci yarýsý boyunca sulama devam edecektir. NOT: % WATER BUDGET programla deðiþtirilebilir. Eðer A, B, ve C de programlama yapýyorsanýz, bütün programlarýn deðiþtirilmesini istediðiniz takdirde üç su bütçesi deðeri girmeniz gerekir. Water Budget in Aylara göre Ayarlanmasý (Geliþmiþ özellik) EZ Pro Jr. Indoor aylara göre % WATER BUDGET ayarý yapmanýza olanak verir. Bu özellik sayesinde, sýcak ve kuru aylar ile serin ve nemli aylarý dikkate alarak programýnýzý yýl boyunca aylara göre uyarlamanýz mümkün olur. Büyük düðmeyi % WATER BUDGET konumuna getirin. SELECT + ve SELECT tuþlarýna birlikte basýn. SELECT tuþunu kullanarak 1-12 aylar arasýnda seçim yapýn. %0-200 arasýnda istediðiniz deðeri seçmek için ADJUST tuþunu kullanýn. %0 seçildiði takdirde, o ay sulama yapýlmayacaktýr. Sulama Planlamasý (Programlama ve EZ Pro Jr. Indoor hakkýnda acil bir açýklama ) EZ Pro Jr. Indoor kontrol cihazýnda üç adet programlama seçeneði ve ayrýca Event Days (Belirli Günler) Programlama seçeneði bulunmaktadýr: SULAMA GÜNLERÝveya günlük sulama, haftanýn sulama yapmak istediðiniz günlerini seçmenize olanak verir (ör. sadece Pazartesi, Çarþamba, Cuma günleri). ODD/EVEN ayýn tek veya çift günlerinde sulama yapýlmasýný saðlar (ör. ODD planý seçilirse sulama ayýn 31 inde ve 1 inde yapýlacaktýr). 14

15 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU INTERVAL her X günde bir sulama yapýlmasýný saðlar (1 günden 30 güne kadar) (ör. 3 günde bir, 10 günde bir, vs.). Interval (aralýk) planýnda 1 seçimi her gün sulama yapýlacaðý anlamýndadýr. Interval seçeneðini kullanýrken kontrol cihazýnýn interval programýný hangi gün baþlatacaðýný belirleme esnekliði vardýr (30 güne kadar). EVENT DAYS planlama seçeneðine bakýlmaksýzýn (odd/even, interval, her gün), her programýn bazý belirli günlerde sulama yapýlmasýný engellemesine olanak verir. LCD ekranda o sýrada geçerli olan plan görüntülenecektir (varsayýlan her gün sulamadýr.) SELECT tuþlarý LCD ekranda WATER DAYS, ODD, EVEN, INTERVAL ve INTERVAL START DATE olarak her planlama programýný kaydýrarak gösterecektir. PROGRAM düðmesini deðiþtirmek istediðiniz programa (A, B veya C) ve deðiþtirmek istediðiniz o sýrada geçerli olan plana uygun konuma getirdiðinizden emin olun. Planlama seçeneði SELECT veya ADJUST tuþuna bastýktan sonra seçilir. Eski plan yenisiyle deðiþtirilir. Aþaðýda açýklanan yöntemleri izlemek suretiyle kolaylýkla planlama yapabilirsiniz. Sulama Günleri (Water Days) Planlamasý Seçeneðinin Ayarlanmasý Büyük düðmeyi SCHEDULE konumuna getirin. Haftanýn günleri üstünde yaðmur damlalarý görünene kadar SELECT tuþuna basýn. Sulama yapýlacak günü seçmek için ADJUST + tuþuna, sulama yapýlmayacak gün için ADJUST tuþuna basýn. Ayarlamak üzere olduðunuz gün üzerinde yanýp sönen bir gösterge belirir. Sulama yapýlmasý için seçilen günler üzerinde yaðmur damlalarý görünür. Gösterge ADJUST + veya tuþuna basýldýktan sonra saða doðru bir gün ilerler. 7 günlük bir takvim hazýrlayana kadar kontrol cihazýnýn sulama yapmasýný istediðiniz ve istemediðiniz günleri seçmeye devam edin. 15

16 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU NOT: WATER DAYS planýný programladýðýnýzda seçilen programdaki bütün diðer planlar silinir. Odd/Even (Tek/Çift) Günler Seçeneði Ayarý Büyük düðmeyi SCHEDULE konumuna getirin. Geçerli programýn son seçilmiþ olan planlama seçeneði LCD ekranda görüntülenir. ODD veya EVEN planý için, LCD ekranda seçilen plana uygun olan yazýnýn (ODD veya EVEN) yanýnda ok iþareti görünene kadar SELECT tuþuna basýn. Odd/even sulama için TARÝH saptanmasý gerekmektedir. SELECT tuþlarý deðiþtirme tuþlarý olarak iþlev görür ve odd ile even arasýnda seçim yapar. NOT: ODD/EVEN planýný programladýðýnýzda seçilen programdaki bütün diðer planlar silinir. Interval Seçeneði Ayarý Büyük düðmeyi SCHEDULE konumuna getirin. Geçerli programýn son seçilmiþ olan planlama seçeneði LCD ekranda görüntülenir. Görüntüyü interval günler konumuna kadar kaydýrmak için SELECT tuþuna basýn. LCD ekranda INT (Interval) yazýsýnýn yanýnda bir ok iþareti belirecektir. Kaç günde bir sulama yapýlacaðýný seçmek için ADJUST tuþunu kullanýn (1-30). Görüntülenen tarih interval planýnýn birinci günüdür. (Eðer bire ayarlandýysa bugünün tarihidir). 1. gün tarihini deðiþtirmek için SELECT tuþunu kullanarak interval baþlangýç tarihine gidin. Gerektiðinde interval planýnýn birinci gün tarihini ADJUST tuþunu kullanarak deðiþtirin ADJUST (yalnýzca 30 güne kadar ara verilebilir). NOT: INTERVAL planýný programladýðýnýzda seçilen programdaki diðer bütün planlar silinir. 16

17 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU Belirli Günler (Event Days) Planý (Ýsteðe baðlý) Büyük düðmeyi SCHEDULE konumuna getirin. Geçerli programýn son seçilmiþ olan planlama seçeneði LCD ekranda görüntülenir. SELECT + ve SELECT tuþlarýna birlikte basýn. LCD ekranda Belirli Günler in yanýnda yanýp sönen bir gösterge belirecektir. Sulama yapýlacak günü seçmek için ADJUST + tuþuna, sulama yapýlmayacak gün için ADJUST tuþuna basýn. Ayarlamak üzere olduðunuz gün üzerinde yanýp sönen bir gösterge belirir. Sulama yapýlmasý için seçilen günler üzerinde yaðmur damlalarý görünür. ADJUST + veya tuþuna basýldýktan sonra gösterge otomatik olarak saða doðru bir gün ilerler. 7 günlük bir takvim hazýrlayana kadar kontrol cihazýnýn sulama yapmasýný istediðiniz ve istemediðiniz günleri seçmeye devam edin. NOT: EVENT DAYS planý seçilen programdaki diðer planlarý SÝLMEZ. Ýsteðinize göre yukarýdaki iþlemleri her program (A, B veya C) için tekrarlayýn. Hepsi bu kadar! EZ Pro Jr. Indoor kontrol cihazýnýz artýk programlanmýþ durumda. Girdiðiniz programý çalýþtýrmak için MODE düðmesini AUTO konumuna getirin. PROGRAMIN YENÝDEN ÝNCELENMESÝ Geçerli programý yeniden incelemek için MODE düðmesini PROGRAM konumuna getirin ve büyük düðmeyi incelemek istediðiniz ayara çevirin (ör.cihazýn zaman ayarýný incelemek için büyük düðmeyi TIME ayarýna çevirin). Farklý sulama alanlarýný veya çalýþma sürelerini (1, 2, 3) gözden geçirmek istiyorsanýz yalnýzca SELECT tuþlarýný kullanýn. NOT: Program modunda olduðunuz için istemeden programý deðiþtirme olasýlýðýnýz vardýr. 17

18 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - PROGRAM MODU Ana Vana veya Pompa Geciktirme Ayarý Ana Vana/Pompa açýlma zamaný ile sulama alanýnda sulamanýn baþlama zamaný arasýndaki süreyi geciktirebilirsiniz. Büyük düðmeyi Zone Run Times konumuna getirin. SELECT + ve SELECT tuþlarýna birlikte basýn. Gecikme süresini ayarlamak için ADJUST + veya tuþunu kullanýn. LCD ekran gecikme süresini (1 saniye 30 dakika arasýnda ayarlanabilir) altýnda del yazýsýyla birlikte gösterecektir. Sulama Alaný Çalýþma Sürelerinin ayarýna dönmek için SELECT + ve SELECT tuþlarýna birlikte basýn. NOT: Ana Vana/Pompa Gecikmesi üç program (A, B ve C) için de ayný olacaktýr. PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - AUTO MODU Yaðmur Sensörünün Bypass Ayarý EZ Pro Jr. Indoor kontrol cihazýyaðmur Sensörünü bypass edebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. his will cause the controller to water even if the rain sensor is tripped. Bypassý etkinleþtirmek için kontrol cihazýnýn AUTO Modunda olmasý gerekir. Auto Modundayken SELECT + ve SELECT tuþlarýna birlikte basýn. Sensor Suspend simgesi yanýp sönecektir. Etkin durumdan çýkarmak için Auto Modundayken SELECT + ve SELECT tuþlarýna birlikte basýn. Sensör simgesinin yanýp sönmesi duracaktýr ve geçerli sensör statüsü gösterilecektir. NOT: Etkin durumdan çýkarýlana kadar Yaðmur Sensörü bypass durumda kalmaya devam edecektir. 18

19 PROGRAMLAMA BÝLGÝLERÝ - OFF MODU Kontrol Cihazýnýn Kapatýlmasý MODE düðmesini OFF konumuna getirin. Bu durumda bütün sulama iþlemleri (manuel/test iþlemleri dahil) askýya alýnýr. Saat doðru zamaný ve tarihi takip etmeye devam eder, program(lar)ýnýz tekrar çalýþtýrmak istediðiniz zamana kadar muhafaza edilir. Programýnýzý çalýþtýrmak için MODE düðmesini tekrar AUTO konumuna getirin. 19

20 GELÝÞMÝÞ ÖZELLÝKLER - AUTO MODU EZ Pro Jr. Indoor, cihazýnýzýn fonksiyonunu test edebilmeniz veya hemen sulama yapmak üzere o sýrada geçerli olan programý bypass edebilmeniz için iki manuel/test yöntemine sahiptir. Bundan sonraki bölümde kontrol cihazýnýzý aþaðýdaki fonksiyonlar için nasýl ayarlayacaðýnýz anlatýlacaktýr: Alan sulamasýnýn manuel olarak çalýþtýrýlmasý Bir programýn manuel olarak çalýþtýrýlmasý NOT: Bütün test yöntemleri MODE düðmesi AUTO konumundayken uygulacaktýr. Bu þekilde, manuel/test iþlemlerinden sonra kontrol cihazý tekrar AUTO ayarýna döner. Bu da sizin manuel/test iþlemini ayarladýktan sonra cihazýn yanýndan ayrýlmanýza olanak verir ve cihazýnýzý tekrar AUTO durumuna döndürmek için geri dönmeniz gerekmez. NOT: Bütün manuel/test iþemleri sensörden baðýmsýzdýr. Bu nedenle, sensör planladýðýnýz bir programý askýya almýþ olsa bile manuel/test yöntemlerinden biri vasýtasýyla sulama yapabilirsiniz. Alan Sulamasýnýn Manuel Olarak Yapýlmasý Büyük düðmeyi MANUAL konumuna getirin. Varsayýlan sulama alaný 01 ve 00:10 dakika yanýp sönmeye baþlayacaktýr (bunun deðiþiklik yapabileceðiniz anlamýna geldiðini söylemiþtik). Sulanmasýný istediðiniz alanýn numarasýný seçmek için SELECT tuþuna basýn. ADJUST tuþuyla seçilen alan için çalýþma süresini ayarlayýn. Kontrol cihazý alanýn sulanmasýný baþlatmakta 5 saniye gecikecektir. 20

21 GELÝÞMÝÞ ÖZELLÝKLER - AUTO MODU EZ Pro Jr. Indoor Nelson un ManualAdvance özelliðini MANUAL yöntemle birleþtirmiþtir. ManualAdvance sulamakta olduðunuz alaný býrakýp hemen seçtiðiniz yeni bir alaný sulamaya baþlamanýza olanak verir. MANUAL veya CYCLE olarak alan sulamasý yaparken yeni bir alana geçmek için SELECT tuþuna basýn. En son girmiþ olduðunuz çalýþma süresi görüntülenecektir. ADJUST tuþuna basarak yeni sulama alaný için yeni bir çalýþma süresi ayarlayýn (cihaz yeni alanýn sulanmasýný 5 saniye gecikme ila baþlatacaktýr). NOT: Bir alanýn sulamasý baþladýktan sonra çalýþma süresini deðiþtiremezsiniz. Sulama alanýný iptal edip yeniden seçmeden çalýþma süresi ayarý yapýlamaz. Alan Sulamasý Program Çevriminin Manuel Olarak Baþlatýlmasý Büyük düðmeyi CYCLE konumuna getirin. O sýrada geçerli olan programýn harfi yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Baþka bir programa geçmek için PROGRAM düðmesini arzu edilen programa (A, B veya C) çevirin. Kontrol cihazý seçtiðiniz programý 5 saniyelik gecikmeyle baþlatacaktýr. Program baþladýktan sonra cihaz AUTO iþlem yöntemine dönmektedir. NOT: CYCLE modu o anda geçerli programý hemen baþlatmaktadýr. ManualAdvance ile farklý sulama alanlarýnaa kayabilirsiniz. 21

22 TEKNÝK BÝLGÝLER 1. Transformatör 24 VAC dahili transformatör; sulama alanlarý ve program kartý için 20 VA,.83A. Transformatör pompayý veya ana vana ve sulama alaný vanalarýndan birini çalýþtýrabilir. 2. Aþýrý Gerilim Koruyucu sulama alaný çýkýþlarýnda 600 watt TVS 9J Mov. (aþaðýdaki Devre Kesici maddesine bakýnýz) 3. Sensör Çalýþmasý EZ Pro Jr. Indoor kontrol cihazý sensörle veya sensörsüz çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Sensörler kapalý devre baðlanmýþ olmalýdýr. Sensör kullanýlmýyorsa imalat sýrasýnda baðlanmýþ olan geçici ara baðlantý kablosu yerinde olmalýdýr. 4. Sulama Alaný Hatlarý EZ Pro Jr. Indoor, biri pompa/ana vana olmak üzere en fazla iki (2) solenoidi eþzamanlý çalýþtýrabilir. Her sulama alaný çýkýþý bir veya iki solenoidi çalýþtýrabilir. Ani deþarj akýmý.52a max Sabit akým.33a maksimum 5. Sýcaklýk Aralýðý Çalýþma koþullarýnda: -20 to +55 C (23 to 131 Fahrenheit) Saklama koþullarýnda: -30 to +85 C (-22 to 185 Fahrenheit) 22

23 TEKNÝK BÝLGÝLER 6. Ekran Saat, Tarih, Baþlama Zamaný, Çalýþma Süresi, Günün Tarihi, Water Budget Ayý Yaðmur Sensörünün sulamayý durdurma simgesi Odd Even Interval Event Program harfleri A, B veya C AM PM göstergesi Yýl, Interval Günler, Water Budget, Sulama Alaný Numarasý Elektrik yok simgesi Düþük batarya uyarýsý Pz Pt Sa Ça Pe Cu Ct Sorun Göstergesi Sulama Alaný # Ñ of zones Sulama Günleri, Haftanýn Günleri 7. Batarya Ýki (2) adet AA (Avrupa da LR6) Alkaline pil gerekmektedir. NiCad pil kullanmayýnýz. 8. Kasa Ölçüleri (yaklaþýk) 7 5/16 Yükseklik x 5 5/8 En x 2 Derinlik 23

24 TEKNÝK BÝLGÝLER 9. Yeniden Ayarlama (Reset)Yöntemi Cihazý tekrar fabrika ayarlarýna getirmek için auto modunda olduðunuzdan emin olun, ekran görüntüsü ilk durumuna gelene kadar select eksi ve adjust eksi tuþlarýný basýlý tutun. Sistemin kilitlenmsei halinde, terminal bandýnýn sað tarafýndaki iki adet reset, ucu düz bir tornavida veya metal obje ile kýsa devre edilerek kilitlenmeye son verilebilir. 10. Fabrika Ayaralarý (12 saat modu) 12:00 A.M. Pazar Tarih 01/ Çalýþma Süresi yok (sulama alaný 01, : ) Baþlama zamaný yok (baþlangýç numarasý 01, : ) 100% Water Budget Her gün sulama planý Mode düðmesi OFF konumunda Program düðmesi A programýnda Sulama alanlarý arasýnda 5 saniye gecikme süresi 11. Devre Kesici 1.0A elektronik sigortalar ana devre kesiciyle beraber çalýþýrlar. Bu tip devre kesicilerin cihazý kullanan kiþi tarafýndan yeniden ayarý veya deðiþtirilmesi gerekmez. 24

25 SORUN GÝDERME/SERVÝS SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM Sulama Alanýna, pompaya, ana vanaya elektrik gücü gitmiyor veya elektrik (AC güç) yok göstergesi yanýyor Enerji baðlý deðil veya kesilmiþ Cihaza elektrik gelmiyor ve ekran boþ Batarya yok veya bitmiþ LCD Ekran boþ Cihaza elektrik gelmiyor ve pil yok Alan sulamasýný manuel olarak yapmaya çalýþýrken LCD ekranda M-X görünüyor Programý döngülü (CYCLE) olarak baþlatmaya çalýþýrken LCD ekranda C-X görünüyor LCD ekranda sulama alaný numaralarý ile birlikte P görünüyor LCD ekranda ALL 24HR yanýyor Yaðmur Sensörü simgesi görünüyor Kontrol cihazý düðme/tuþ komutlarýna cevap vermiyor Tek bir sulama alanýna çýkýþ yok Hiç bir sulama alanýna çýkýþ yok MODE düðmesi program konumunda MODE düðmesi program konumunda Kablolar baðlý deðil veya kablolarda ya da solenoidde kýsa devre var Sulama alanýna 2 taneden fazla solenoid baðlý Yýldýrým düþmesi veya hatalý topraklama nedeniyle TVS hasar görmüþ 24 saatten uzun çalýþma süresi programlanmýþ Yaðmur sensörü etkinleþtirilmiþ, yaðmur sensörü monte edilmemiþse geçici ara baðlantý kablosu yok Cihazýn yeniden ayarlanmasý (reset) gerekiyor Kablolarda veya solenoidde problem var Ortak kablo kopuk veya baðlantý kesilmiþ RS kablosu ortak terminale devre açýk olarak baðlanmaktadýr veya kesiktir Kontrol cihazýna güç gelmezse elektrik yok göstergesi yanar, AC güç kaynaðýný kontrol edin Pilleri deðiþtirin ve reset e basýn Görüntünün gelmesi için pilleri takýn, cihaza güç geldiðinden emin olmak için AC güç kaynaðýný kontrol edin Alan sulamasýný manuel olarak baþlatmak için MODE düðmesini AUTO konumuna getirin Programý döngülü olarak baþlatmak için MODE düðmesini AUTO konumuna getirin Açýk alan kablolarýný, solenoidi kontrol edin, solenoidi deðiþtirin Manuel veya otomatik çalýþmada Pxxz görünmeye devam ediyorsa sulama alaný kablosunu çýkarýn, cihazýn servise gitmesi/deðiþtirilmesi gerekmektedir Sulama alaný çalýþma sürelerini ve % WATER BUDGET i kontrol edin Yaðmur sensörü yoksa geçici ara baðlantý kablosunun olup olmadýðýný kontrol edin Reset yazýlý noktaya tornavida ile bastýrýn Kablolarý ve/veya solenoidi kontrol edin Ortak kabloyu kontrol edin 25

26 26

27 FCC (ABD Federal Communications Commission) Kurallarý Bu elektronik sulama kontrol cihazý radyo frekans seviyelerinde elektronik sinyaller yaymaktadýr; düzgün bir þekilde devreye alýnmadýðý ve doðru kullanýlmadýðý, yani üretici firmanýn talimatlarýna aynen uyulmadýðý takdirde radyo ve televizyon gibi cihazlarýnýz elektronik parazitlere maruz kalacaktýr. Bu cihazýn yapýlan testleri sonucunda, FCC Kurallarýnýn 15 inci kýsmýndaki J alt bölümünde belirtilen ve kontrol cihazýnýn konutlarda kullanýlmasýnda diðer cihazlarla giriþim meydana gelmesini makul ölçüde engellemeyi amaçlayan teknik özelliklere uygun olduðu ve Class B mikroiþlemcili cihazlarýn limitlerini aþmadýðý anlaþýlmýþtýr. Bununla birlikte, belli kurulum durumlarýnda giriþim olamaycaðýnýn garantisi yoktur. Cihazý açýp kapatmak suretiyle radyo veya televizyonun parazitten etkilenip etkilenmediði anlaþýlabilir ve cihazlar arasýnda giriþim meydana geliyorsa, kullanýcýnýn paraziti önlemek için aþaðýdaki önlemlerden bir veya birini denemesi tavsiye edilir: Anten yönünü yeniden ayarlayýn Kontrol cihazýnýn yerini alýcý alete göre deðiþtirin Cihazýn alýcý aletten uzaklaþtýrýn Cihazý baþka bir prize takýn, böylece iki cihaz farklý devreler üzerinde olacaktýr Gerekirse yetkili bayiiye veya uzman bir radyo/televizyon teknisyenine danýþýn Kullanýcý Federal Communications Commision (Federal Ýletiþim Komisyonu) tarafýndan hazýrlanmýþ olan aþaðýdaki kitapçýðý faydalý bulabilir: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems Bu kitapçýk Stock No ile U.S. Government Printing Office, Washington, DC adresinden temin edilebilir. KANADA RADYO PARAZÝTLERÝ YÖNERGESÝ NOT: Bu dijital alet, Kanada Ýletiþim Bakanlýðý nýn radyo parazitleri yönergesinde belirlenmiþ olan dijital aletlerin gürültü emisyonuna iliþkin Class B limitlerini aþmamaktadýr. 27

EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kılavuzu Aşağıdaki EZ ProTM Jr. Indoor modelleri için: 8204 8274 8206 8276 8209 8279

EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kılavuzu Aşağıdaki EZ ProTM Jr. Indoor modelleri için: 8204 8274 8206 8276 8209 8279 EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kılavuzu Aşağıdaki EZ ProTM Jr. Indoor modelleri için: 8204 8274 8206 8276 8209 8279 EZ Pro Jr. Indoor 8200 Series elektronik sulama kontrol cihazını aldığınız için

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

RPS1224 PROFESYONEL KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANMA KILAVUZU

RPS1224 PROFESYONEL KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANMA KILAVUZU RPS224 PROFESYONEL KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANMA KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... TERÝMLER... 2 TEMEL ÖZELLÝKLER... 3 PROGRAMLAMA TALÝMATLARI Giriþ... 4 Otomatik program ayarlama... 4 Örnek program... 5 Yedek

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid. Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid.   Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu Kablolama çizelgesine bakınız. 24 Vac 9V BOS Latching Solenoid 1 adet Rain Bird BOS latching solenoid ile çalışan bir istasyonlu kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinden vanalara giden kabloların yeraltı düşük

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1Türkçe. ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý... 3

ÝÇÝNDEKÝLER. 1Türkçe. ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý... 3 6864239V01_TU.fm Page 1 Monday, May 15, 2006 12:49 PM ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý............... 3 BAÞLARKEN Yeni Telsiziniz...........................

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı