2009 FAALiYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 FAALiYET RAPORU"

Transkript

1 2009 FAALiYET RAPORU

2

3 Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

4

5 Değerli Bucalılar, Sizlerin de bildiği gibi Buca Belediye Başkanlığını 29 Mart yerel seçimleri ile devralmış bulunmaktayım. Göreve geldiğim andan itibaren, kendi misyon ve vizyonumuzu ortaya koyabileceğimiz, Buca yı marka ilçe yapacak faaliyet ve projelerin yer aldığı dönemi stratejik plan çalışmalarına başladık. Plan çalışmalarımız devam ederken, göreve geldiğim dönemde kurumun yürürlükte olan bir stratejik planı ve bu plana uygun olarak hazırlanmış olan, 2009 mali yılı performans programı mevcuttu. Kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi doğrultusunda programın uygulanması ve programda yer alan ve devam etmekte olan faaliyet ve projelerin tamamlanması yönünde azami gayret gösterilmiştir.2009 yılı faaliyet raporu işte bu çalışmaların neticesinde hazırlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun temel amaçları arasında hesap verilebilirlik, mali saydamlık, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sayılmaktadır. Bu nedenle hem sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek hem de bu amaçlara ulaşılabilmek için kullanılacak araçlardan en önemlisi her yıl birim ve idarece hazırlanan faaliyet raporlarıdır. İdaremizin dönemi stratejik planı ile ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçlara, bütçedeki programlara, yıllık çalışma programlarına, ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak; kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili ve gayretli çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleri ile belediyemiz 2009 yılı faaliyetleri birim bazında gerçekleştirilmiş olup tüm bu çalışmaların sonuçları 2009 yılı idare faaliyet raporunda açıklamıştır. Halkımızın belediyemiz ile olan ilişkilerinde zaman ve ekonomik tasarruf sağlanması için e- belediyecilik anlayışı benimsenerek, belediyemizin bütün birimlerinde iletişim ile ilgili teknik donanımlar kurulmuş, mevcutlar artırılarak gelişim sağlanmıştır. Belediye hizmetlerinin sunumuna ilişkin veriler halkımızın kolay ulaşabilmesi için internet ortamına taşınmıştır. Belediye olarak yapmış olduğumuz ve yapacağımız hizmetlerde kamuoyu yoklamaları yapılarak, vatandaşların görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. Topluma hizmet anlayışı ile 2009 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı bu faaliyet raporu ile siz değerli paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Kurumumuzun ve Buca nın gelişimine yönelik olarak sağladığınız mevcut ve olası katkılarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla Baþkan'ýn Sunuþu Ercan TATI Belediye Başkanı

6

7 Ba kan n Sunu u Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar Belediye Birim Müdürleri VII X XII XIV I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER 6 1- Fiziksel Yap 8 2- Örgüt Yap s Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 27 II- AMAÇ VE HEDEFLER 31 A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER B-TEMEL POL T KA VE ÖNCEL KLER III- FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER Bütçe Uygulama Sonuçlar Temel Mali Tablolara li kin 61 Aç klamalar 3- Mali Denetim Sonuçlar 91 B - PERFORMANS B LG LER Faaliyet Proje Bilgileri 94 Özel Kalem Müdürlü ü 94 Hukuk leri Müdürlü ü 104 Tefti Kurulu Müdürlü ü 105 Zab ta Müdürlü ü 106 Sivil Savunma Uzmanl 109 nsan Kaynaklar ve E itim Md. 111 Mali Hizmetler Müdürlü ü 113 Yaz leri Müdürlü ü 115 Bilgi lem Müdürlü ü 120 Strateji Geli tirme Müdürlü ü 122 Temizlik leri Müdürlü ü 124 Fen leri Müdürlü ü 127 Park ve Bahçeler Müdürlü ü 138 Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 141 Plan ve Proje Müdürlü ü 143 Yap Kontrol Müdürlü ü 144 Etüd Proje Müdürlü ü 147 mar ve ehircilik Müdürlü ü 148 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 151 Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 152 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 163 letme Müdürlü ü 165 Sa l k leri Müdürlü ü 166 Destek Hizmetleri Müdürlü ü 169 Sosyal Yard m leri Müdürlü ü Performans Sonuçlar Tablosu Performans Sonuçlar n n 191 De erlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin 191 De erlendirilmesi IV- KURUMSAL 193 KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER 194 B- ZAYIFLIKLAR 194 C- DE ERLEND RME 194 D- ÖNER VE TEDB RLER 194 EKLER 197 Buca Mar (Ba l irket) Buca Göl (Ba l irket) Güvence Beyanlar 214 Ýçindekiler

8 Belediye Meclisi Ercan TATI Belediye Baþkaný Hasan SAÐLAM Adnan ÖZTEKÝN Hasan KURT Ercan GEÇGEL Levent KÖSTEM Ali Rýza KAYA CHP CHP CHP CHP CHP CHP Aydoðan HEPDEMÝRGÝL Veli BALYEMEZ Zekiye Seda SÖNMEZ Lokman FAZLA Ali Hýdýr ULUDAÐ Rýza ZAYIFOÐLU CHP CHP CHP CHP CHP CHP

9 Erkut TAMAY Osman ERGÜNDOÐAR Emre AYKUT Muzaffer KATER Kemal ERÖZEL CHP CHP CHP CHP CHP Belediye Meclisi Suat NEZÝR Hüsnü KAYA Cevat KIZILATEÞ Bektaþ GÜRSOY Gülendam ÇORAK CHP CHP CHP CHP CHP Güngör KAYA Murat IÞIK Sevilay YILMAZ CHP CHP CHP Zafer KÜRKÇÜ Mustafa YÜKSEL Mustafa ARSLAN Yeþim GÜLHAN Ekrem GÜNDOÐDU Mehmet ERÞEN AKP AKP AKP AKP AKP AKP Rýfat SAÝT Gülay SAKARTEPE Ahmet Fazýl KAYA Seyfettin ALPTEKÝN Orhan YILMAZ Necati BAHÇECÝ AKP AKP AKP AKP AKP AKP

10 Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Hüsnü KAYA Belediye Baþkan Yardýmcýsý Halit KURT Belediye Baþkan Yardýmcýsý

11 Hatice GÜRAL Belediye Baþkan Yardýmcýsý Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Durmuþ AKGÜN Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cengiz ESÝBATIR Belediye Baþkan Yardýmcýsý

12 Belediye Birim Müdürleri Asiye GÜMÜÞBURUN Özel Kalem Müdürü Gülsün Çetinöz ÇALLI Hukuk Ýþleri Müdürü Yunus DARBOÐAZ Teftiþ Kurulu Müdürü Ýsmet BALKOZAK Zabýta Müdürü Filiz CANBAY Bilgi Ýþlem Müdürü Tülin ARNA Strateji Geliþtirme Müdürü Hüsnü REÇBER Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Suzan BARAM Saðlýk Ýþleri Müdürü Ziya ÇAMSARILIOÐLU Fen Ýþleri Müdürü Nergiz DÜRÜSEL Ýmar ve Þehircilik Müdürü Þ.Ýskender BÝLGÝN Etüd Proje Müdürü Gül Þermin BÝROL Plan ve Proje Müdürü

13 Fisun SAÐBAÞ Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ali YAÞAR Temizlik Ýþleri Müdürü Deniz ÝLHAN Park ve Bahçeler Müdürü Belediye Birim Müdürleri Erdem ÖZTUNA Ulaþým Hizmetleri Müdürü Þükriye GÜZEL Ýþletme Müdürü Semanur ÇELÝKER Mali Hizmetler Müdürü Melekper ÜSTÜNDAÐ Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Alper YURDAKAN Alaaddin CENGÝZ Ruhsat ve Denetim Müdürü Lale GÜLER Yazý Ýþleri Müdürü Aydýn IÞIKSAL Yapý Kontrol Müdürü Hakan TÜTÜNCÜ Emlak ve Ýstimlâk Müdürü

14

15 GENEL BÝLGÝLER

16

17 A-M SYON V ZYON ve DE ERLER Misyonumuz Buca halk n n ya am kalitesinin artt r ld, sosyal ve kültürel de erlerin korundu u, hukukun üstünlü ünün temel ilke kabul edildi i ça da belediyecilik hizmeti sunmak. Vizyonumuz Halkla birlikte; sosyal, kültürel ve ekonomik projelerle, Buca'y marka ilçe yapan belediye olmak. Dünden Bu Güne Buca ( K z lçullu 1930 ) Buca 2009 De erlerimiz Kaynaklar etkin ve verimli kullanmak Ekip çal mas Sosyal belediyecilik Güvenirlilik ve sayg nl k Yenilikçi ve geli meye aç kl k Kat l mc l k effafl k ve hesap verilebilirlik Temsilde adalet, yönetimde istikrar Atatürk ilkelerine tam ba l l k Sürekli iyile tirme B YETK GÖREV ve SORUMLULUKLAR Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna göre; Belediyelerin ba l ca görev ve sorumluluklar unlard r: Madde 14 - Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla; a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (...) * ( ptal ibare: Anayasa Mah.nin tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 3

18 say l Karar ile.) ; *1* Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n kar layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas n sa layabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden in a edebilir. Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste i sa lar, her türlü amatör spor kar la malar düzenler, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün ba ar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l yapabilir. ( ptal f kra: Anayasa Mah.nin tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 say l Karar ile.) *, *1* Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, ya l, dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. (Ek f kra: S.K/29/a.mad) Sivil hava ula m na aç k havaalanlar ile bu havaalanlar bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam d ndad r. Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar unlard r: a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n kar lamak amac yla her türlü faaliyet ve giri imde bulunmak. b) Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. d) Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzakla t r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n i letmek veya i lettirmek. f) Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek. g) Kat at klar n toplanmas, ta nmas, ayr t r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, ba kabul etmek. j) Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek 4

19 veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d mallar yoksullara vermek. n) Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v la t r lm petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta malarda çevre kirlili i olu mamas için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay n görü ü ve çi leri Bakanl n n karar yla süresi k rk dokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece i gibi toplu ta ma hatlar n kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. l s n rlar içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sa l k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap çal malar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir; sa l k, e itim, sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl n n onay ile ücretsiz veya dü ük bir bedelle amac d nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve dü üncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve ara t rmas yapabilir. Belediye mallar na kar suç i leyenler Devlet mal na kar suç i lemi say l r say l Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje kar l borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl ba lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 5

20 Dünden Bu Güne Buca Sokaklar C DAREYE L K N B LG LER Buca Belediyesi Mart 1989 y l nda kurulmu olup, Büyük ehir ve Konak Belediyesinden tarih ve 01/53 say l l dare Kurulu Karar ile belediyemize idari kadrolarda dahil dolu ve bo 76 adet Memur, 53 adet i çi kadrosu devri yap lm ve bu kadrolar n Müdürlük ihtiyac na göre personel da l m yap larak 3 Ba kan Yard mc s ile Belediye hizmetlerine ba lam t r. Belediyemizin ilk kurulumunda idare yap s nda bulunan kadrolar Emlak ve stimlâk Müdürü Personel ve E itim Müdürü Fen leri Müdürü Zab ta Müdürü Yaz ve Kararlar Müdürü Hukuk leri Müdürü Sa l k leri Müdürü Veteriner Müdürü Hesap leri Müdürü Temizlik leri Müdürü ktisat leri Müdürü kadrolar ndan olu makta olup, daha sonraki y llarda yap lan ihdaslar ile de 1990 y l nda Tefti Kurulu Müdürü 1991 y l nda APK Müdürü 1992 y l nda mar leri Müdürü, Kültür ve Sosyal ler Müdürü, Gelir Müdürü 1993 y l nda Tanzim Sat lar Müdürü 1994 y l nda Harita Müdürü 1995 y l nda Atölye ve Vas talar Müdürü, APK Müdürü kadrosunun iptali ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun ihdas 1997 y l nda Park ve Bahçeler Müdürü, Kre Müdürü 2002 y l nda Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun iptali ile Yap Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas 2003 y l nda Bilgi lem Müdürü kadrolar n n ihdas yap larak, bu müdürlüklerin kurulumlar zaman içerisinde yap lm t r tarihinde 5018 say l yasan n 60.maddesi gere i Mali Hizmetler Birimi kurularak; Mali Hizmetler birimine ba l Stratejik Planlama Birimi Bütçe ve Performans Birimi Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi ç Kontrol Birimi alt birimler olarak kurulmu tur. 6

21 Buca Tenis Kulübü ( 1912 ) Buca Tenis Kulübü ( 2009 ) Norm Kadro çal malar ile tarih ve 176 say l Meclis Karar ile i ve i analizine göre Müdürlüklerin de erlendirilmesi yap larak Müdürlükler ve Alt Birimleri belirlenmi ve tarihinden itibaren yeni ekliyle çal maya ba lam lard r, Meclis Karar ile norm kadroya uygun belirlenen müdürlükler; Özel Kalem Müdürlü ü Hukuk leri Müdürlü ü Tefti Kurulu Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü Personel ve E itim Müdürlü ü Yaz leri Müdürlü ü Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Bilgi lem Müdürlü ü ktisat leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Strateji Geli tirme Müdürlü ü Hesap leri Müdürlü ü -Gelir leri Alt Birimi Fen leri Müdürlü ü -Park ve Bahçeler Alt Birimi -Atölye ve Vas talar Alt Birimi Sat n Alma Müdürlü ü -Tanzim Sat lar Alt Birimi mar ve ehircilik Müdürlü ü -Harita leri Alt Birimi Emlak ve stimlâk Müdürlü ü -Yap Kontrol Alt Birimi Sa l k leri Müdürlü ü -Veteriner leri Alt Birimi Norm Kadro ile Belediyemize 4 Ba kan Yard mc s kadrosu verildi inden bir adet Ba kan Yard mc s kadrosu ihdas edilerek 2006 y l sonu itibari ile Müdürlükler dört Ba kan Yard mc s na ba l olarak hizmet vermeye ba lam t r y l içinde 22 ubat 2007 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Belediye ve Ba l Kurulu lar ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelik gere i tarih ve 2007/63 say l Meclis Karar ile Norm Kadroya uygun belirlenen Müdürlükler tarihi itibariyle yeni ekliyle çal maya ba lam lard r Tarih ve 2007/63 Say l Meclis Karar le Belirlenen Müdürlükler Özel Kalem Müdürlü ü Hukuk leri Müdürlü ü Tefti Kurulu Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü nsan Kaynaklar Ve E itim Müdürlü ü Mali Hizmetler Müdürlü ü Yaz leri Müdürlü ü Bilgi lem Müdürlü ü Sa l k leri Müdürlü ü Strateji Geli tirme Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Ula m Hizmetleri Müdürlü ü Destek Hizmetleri Müdürlü ü Sosyal Yard m leri Müdürlü ü mar Müdürlü ü 7

22 Etüd Proje Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Emlak ve stimlâk Müdürlü ü Yap Kontrol Müdürlü ü letme Müdürlü ü Plan Proje Müdürlü ü Belediyemizin dari yap s 29 Mart 2009 tarihinde yap lan yerel seçimler sonucu 4 kadrolu Ba kan Yard mc s ve Meclis Üyelerinden seçilen bir siyasi ba kan yard mc s ile beraber 2009 y l sonu itibariyle 5 Ba kan Yard mc s na ba l yukar da belirtildi i ekilde 24 müdürlük olarak çal malar n sürdürmü tür. 1-Fiziksel Yap Fiziki kaynaklar n elde edilmesi ve kullan m konusunda izlenen politikalar Kurum olarak, Belediyemiz birimlerinin h zl ve etkin bir ekilde i leyi inin sa lanmas, dü ük maliyet ile yüksek verim al nmas, ki ilere güncel verilere dayal destek alt yap s n n kurulmas ve kurumlar aras ileti im ve etkin bilgi payla m n gerçekle tirmek amaçlar do rultusunda Bilgi Teknolojileri alan nda ki yaz l msal ve donan msal çal malar Bilgi lem Müdürlü ümüz taraf ndan yürütülmektedir. Birimlerin donan m ve yaz l m ihtiyaçlar belirlenirken; hizmetlere olan talebin daha h zl kar lanmas n sa lamak amac ile aciliyetine göre öncelikler belirlenip eksik yaz l m ve donan mlar tespit ve temin edilmektedir. Yeni donan m al m ndan sonra at l durumdaki donan mlar parça yenilemesi ve bak m yap larak daha dü ük teknoloji gerektiren (Yaz ma, kay t vb.) i lere kayd r lmaktad r. donan mlar tan t lmakta ve kullan c yetkilerine göre gerekli programlar yüklenerek kurulumu tamamlanmaktad r. Sistem Odas sa Server Uygulama Server Data Server WSUS Server Aktive Directory Web Server Windows 2000 ESX Server Edditional Domain Controller IPS Storage Ünitesi Tape Storage Ü Theos Server TOPLAM Terminal Server Switch Omurga Merkez Anahtar Sql Server Yeni Al nan Bilgisayar ve Yan Donan mlar letim sistemi, sürücü tan mlar, kullan c ad, kullan c ayarlar (Desktop, s k kullan lanlar, yaz c ayarlar, v.b.) yap lmakta, Kullan c bilgileri olu turularak gerekli ise domain dahil edilmekte, yan Kenar Anahtar KVM Switch TOPLAM

23 Kullan lmakta Olan Bilgisayar ve Yan Donan mlar Periyodik olarak donan m ve yaz l m bak m yap lmaktad r. Ana makineler üzerinde kullan c ve güvenlik ayarlar yap lmakta, düzenli olarak Log lar izlenmekte, olu an hatalar giderilmektedir. Sunucu bilgisayarlar n ve ki isel bilgisayarlar n periyodik olarak yedekleri al narak saklanmaktad r. A ba lant lar Network cihazlar (Merkez anahtarlar, kenar anahtarlar, modemler ) ile sa lanmakta olup, belediyemiz d hizmet birimleri ile de bilgi a ba lant lar vard r. A yap lar m zda, ADSL ba lant kullan larak uzak masaüstü ayarlar yap lmakta ve merkez binayla data hatt ba lant s sa lanmaktad r. Ta nmazlar Hisseli ve Müstakil ta nmazlar 1. ve 2. bölge Tapu Sicil Müdürlüklerinden al nan son kay tlar neticesinde olu mu tur, sat yap lan ta nmazlar dü üldükten sonra tablo olu turulmu tur. Hizmet binalar Belediyemiz Kültür Sanat Etkinlikleri ve Hizmet Binas olarak kullan lmaktad r. Lojmanlar ise Belediyemizde çal an memur personele kamu konutlar kanunu hükümlerince kiralanm t r. Belediyemizde arazi vas fl müstakil veya hisseli ta nmaz bulunmamaktad r. Arsa vas fl hisseli ta nmazlar ise di er hissedarlar n ba vurusu halinde 3194 say l yasan n 17.maddesince sat lacakt r. Arsa vas fl ta nmazlardan yol, ye il alan, park gibi kamuya terk edilen ta nmazlar n amac do rultusunda kullan lmas hedeflenmektedir Arsa vas fl müstakil tapulardan imarl arsalar ise Müdürlü ümüzce ihale yolu ile sat lmas yâda trampa yolu ile kamula t rmalarda kullan lmas hedeflenmektedir. Ta nmazlara Ait Tablolar Hizmet Binas 6 Adet 1 Belediye Hizmet Binas 2 Kad n Aktivite Merkezi 3 S nma Evi 4 Kültür Merkezi 5 Kre Binas 6 Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Sosyal Tesisler 3 Adet 1 Tenis Kulübü 2 irinyer Kafeterya ve Çay Bahçesi 3 Gölet Tesisleri Lojman 9 Adet 4 Adeti Belediyemize Ait 5 Adeti Kaynaklar Bld. Geçen. Arsa 1122 Adet Hisseli ve Müstakil Araç Durumu Belediyemize 2009 y l nda dâhil olan Kaynaklar Beldesinden gelen araç listesi a a da belirtilmi tir. Kaynaklar Beldesinden Gelen Araç Listesi Plaka No Cinsi Markas Modeli 35 CJK 51 Vidanjör Fatih 200/ DKB 70 Arazöz Ford Cargo DFE 71 Çöp Kam. Fatih 170/ DNF 92 Dam. Kam. Ford Cargo DEZ 16 Su Tankeri Ford D DUY 88 Vidanjör Mercedes DVC 88 Kamyonet BMC DBH 66 Amb. Minb. Volkswagen DIC 95 Çift S r. Kas. Ford DHY 05 Çift Kabin Levent DCL 11 Traktör Üniversal D 011 TraktörMasy. Fer. 240S(UZEL) G 011 Mak. Hidromek 102 S G 001. Mak. Hidromek. Eksi Mak. Fiat Al. AD-20 Dzr 35 DFE 35 Otomobil Volkswagen

24 Belediyemiz bünyesinde bulunan araçlar 9 16 ya aras nda eski model olup, baz araçlar n parçalar piyasada bulunmad halde Atölyemizde bak m ve onar mlar sa l kl bir ekilde yap lmaktad r. Temizlik leri Müdürlü ü özelle tirilince temizlik hizmetlerinde kullan lan araçlar n 4 adedi Kamyon, 1 adedi su tankerine dönü türülerek araçlar çal r vaziyette hizmet vermektedir. antiyemizin park sahas nda bulunmakta olup, önümüzdeki dönemde hurdaya ç kar lacak araçlar a a da belirtilmi tir. 8 Ad. Çöp arac (Daf 3 Ad.-Leyland 1340 G 4 Ad. Fatih 1 Ad.) 5 Ad. Kamyon (Leyland 1340 G 1 Ad -Enter 1Ad. BMC 2 Ad. - Bedford 1 Ad.) 1 Ad. Kepçe (Ford A 66) 1 Ad. Vidanjör (BMC) 1 Ad. (Eski Akaryak t TanK. Ford1210) 1 Ad. (TM 30 ) Engelli Hizmet Arac DACIA LOGAN 10

25 At l Donan m Müdürlük Ki isel Bilgisayar Monitör Yaz c Özel Kalem Müdürlü ü 1 Hukuk leri Müdürlü ü Tefti Kurulu Müdürlü ü 1 1 Zab ta Müdürlü ü 1 1 nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü Mali Hizmetler Müdürlü ü Yaz leri Müdürlü ü 8 8 Bilgi lem Müdürlü ü 4 Sa l k leri Müdürlü ü Strateji Geli tirme Müdürlü ü 1 1 Fen leri Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Ula m Hizmetleri Destek Hizmetleri Müdürlü ü 2 2 Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 2 2 mar ve ehircilik Müdürlü ü 2 2 Etüd Proje Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü 3 3 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 3 3 Kültür Sosyal ler Müdürlü ü 1 1 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1 1 Yap Kontrol Müdürlü ü letme Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü 1 1 Sivil Savunma Uzmanl 1 1 ç Denetim Toplam

26 Buca Belediyesi Donan m Envanteri Ki isel Bilgisayar Note Book A3 Scanner Mürekkep Püsk. Y A Z I C I Photo Smart Nokta Vuru lu Müdürlük Laser Özel Kalem Müdürlü ü Hukuk leri Müdürlü ü 9 3 Tefti Kurulu Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü Mali Hizmetler Müdürlü ü Yaz leri Müdürlü ü 16 5 Bilgi lem Müdürlü ü Sa l k leri Müdürlü ü 7 1 Strateji Geli tirme Müdürlü ü 6 2 Fen leri Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü 6 2 Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 3 1 Destek Hizmetleri Müdürlü ü Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 5 1 mar ve ehircilik Müdürlü ü Etüd Proje Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü 4 1 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Emlak ve stimlâk Müdürlü ü Yap Kontrol Müdürlü ü letme Müdürlü ü 4 1 Plan ve Proje Müdürlü ü Sivil Savunma Uzmanl 1 1 Kad n Aktivite Merkezi 10 5 Toplam Plotter 12

27 Gelecek Dönem Temin Edilmesi Dü ünülen Fiziki Kaynaklar Ki isel Bilgisayar Notebook Scanner Server Firewall Yaz c Müdürlük Özel Kalem Müdürlü ü 5 5 Hukuk leri Müdürlü ü Tefti Kurulu Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü Mali Hizmetler Müdürlü ü Yaz leri Müdürlü ü 3 Bilgi lem Müdürlü ü Sa l k leri Müdürlü ü 1 1 Strateji Geli tirme Müdürlü ü 1 Fen leri Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü 1 1 Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 2 1 Destek Hizmetleri Müdürlü ü 1 Sosyal Yard m leri Müdürlü ü mar ve ehircilik Müdürlü ü Etüd ve Proje Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü 2 1 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 2 Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 3 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1 Yap Kontrol Müdürlü ü 3 1 letme Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü 4 Sivil Savunma Uzmanl ç Denetim Toplam

28 2- Örgüt Yap s Belediye Ba kan Belediye Meclisi Belediye Encümeni Özel Kalem Müdürü Hukuk leri Müdürü Tefti Kurulu Müdürü Zab ta Müdürü Sivil Savunma Uzman ç Denetim Birimi Kalite Yönetim Temsilcisi Ba kan Yard mc s Ba kan Yard mc s Ba kan Yard mc s Ba kan Yard mc s Ba kan Yard mc s Bilgi lem Müdürü Fen leri Müdürü Kültür ve Sosyal ler Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Yaz leri Müdürü Strateji Geli tirme Müdürü mar ve ehircilik Müdürü Temizlik leri Müdürü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürü Yap Kontrol Müdürü Sosyal Yard m leri Müdürü Etüd Proje Müdürü Park ve Bahçeler Müdürü Destek Hizmetleri Müdürü Emlak ve stimlâk Müdürü Sa l k leri Müdürü Plan ve Proje Müdürü Ula m Hizmetleri Müdürü Ruhsat ve Denetim Müdürü letme Müdürü 14

29 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar darenin Bili im Sistemi ve Bili im Sisteminin Faaliyetlere Katk s Bilgi lem Müdürlü ü olarak da n k halde bulunan verilerin tek bir veri taban nda birle tirilmesi, veri entegrasyonunun sa lanmas, i ve i lemlerde vatanda a elektronik ortamda h zl ve güvenli bir ekilde hizmet vermek amac ile. bili im sistemleri alan nda gerekli yaz l sal ve donan msal çal malar yürütülmektedir. Yürütülmekte olan çal malarda öncelikle birim baz nda daha sonra birimler aras entegrasyon gerçekle tirilerek otomasyon sistemine geçilmesi sa lanm t r. Kurum içi entegrasyon çal malar birimler baz nda halen devam etmektedir Çal malar sonucunda hem belediye hem de vatanda için kolayl k ve h z sa lamak, çal anlara, di er kurumlara, yöneticilere ve kurumumuzla ili kisi olan tüm bireylere güncel verilere dayal destek alt yap s n n kurulmas, belli kalite ve standartlarda hizmet verilmesi do rultusunda sistemler kurulmaktad r. Daha ilerdeki a amalar da yaz l m uygulamalar n n grafik kullan c arabirimine sahip bir veri taban yla grafik ve karar destek raporlama özelli ine sahip uygulamalarla uyum sa lamas için gerekli altyap çal malar da yürütülmektedir. Kar la lan Sorunlar Resmi kurumlar için bili im sistemi alan ndaki kanunlar n yetersiz olmas her türlü uygulamada problem yaratmaktad r. Eski datalarda bulunan mevcut verilerin belli kalite ve standartlarda olmamas ve iyile tirme çal malar n n yava sürmesi. Birimler aras entegrasyon çal malar nda, grafik verilerin bilgisayar ortam nda olmamas ndan dolay do ru verinin sa l kl tespit edilememesi.. E-Devlet Uygulamalar Belediyemiz, ça da toplumlarda kamu kurumu ve birey ili kilerinde, kurumun vatanda a kar yerine getirmekle yükümlü oldu u görev ve hizmetler ile, vatanda lar n kamu kurumuna kar olan görev ve hizmetlerinin kar l kl olarak elektronik ileti im ve i lem ortamlar nda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi bilinci ile E- Belediye uygulamalar na ayr bir önem vermektedir. bu do rultu da; vergi gelirlerine ait beyanlar görüntüleme, tahakkuk, tahsilat, borç bilgileri, kredi kart ile online borç ödeme, bina birim de erleri, sokak rayiç de erleri görüntüleme gibi i lemler internet üzerinden yap labilmektedir. Kurumumuz mükellefleri, kullan c ad ve ifre si alarak kredi kart ile online borç ödeme i lemlerini 7 gün 24 saat (7x24) E-Belediye üzerinden k sa sürede yapabilmektedirler. E-devlet uygulamalar do rultusun da ba lat lm olan e-belediye çal malar m z halen devam etmektedir. Bilgi Payla m Bili im sistemi çal malar n da, belediyemiz birimlerinin h zl ve etkin bir ekilde i leyi ini sa lamak, maliyetleri dü ürerek verimlili i artt rmak, zamandan kazanç sa lamak, ya ad m z bölgenin hayat kalitesinin artt r lmas na katk da bulunmak, belediyemizin yapmakta oldu u i ve i lemler için vatanda n ve kurumlar n talep etti i bilgilere bir noktadan ve do ru ekilde ula mas n sa lamak do rultusunda projeler haz rlanmakta bu do rultuda uygulamalar yürütülmektedir. Kurumumuz taraf ndan, öncelikle belediyenin birimleri aras nda, giderek yerel ölçekteki kurumlar aras nda elektronik ileti ime dayal veri alt yap s n n olu turulmas, nternet üzerinden eri imlerin sa lanabilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, güvenin sa lanmas ; teknoloji geli imlerine aç k ürün alt yap s n n olu turularak tam entegrasyona geçilmesi bunun sonucunda da otomasyonun tamamlanmas ve di er kurumlar ile veri payla m hedeflenerek çal malar yürütülmektedir. 15

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı