mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat"

Transkript

1 mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000) ve Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Altu (Fizik 2000), ABD Baflkan Barack Obama taraf ndan Genç Bilim nsanlar ve Mühendisler Baflkanl k Kariyer Ödülü ile onurland r ld. Dr. Özcan t p ve biyoloji alanlar na yönelik yenilikçi optik ve sinyal iflleme teknolojileri gelifltirerek az geliflmifl ülkelerde halk n sa l k ihtiyaçlar n n ele al nmas na katk lar, Dr. Altu ise nanoteknoloji kullanarak hastal klar erken teflhis edecek ve ilaç gelifliminde önemli rol alacak proteinleri belirleyebilen buluflu ile okul öncesinden üniversiteye uzanan etkin ders yöntemleri gelifltirmesi sonucunda bu ödüle de er görüldü. ABD'nin eski baflkanlar ndan Bill Clinton' n 1996'da bafllatt söz konusu ödül, araflt rma kariyerlerinin erken aflamalar ndaki bilim insanlar ve mühendislere Amerikan yönetimince verilen en yüksek niflan olma özelli ini tafl yor. ngiltere de Sanat Onur Özkaya ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2006), ilk kiflisel mimari sergisini ngiliz sanatç Lawrence Lek ile Cold Harbour London Galerisi'nde açt. Özkaya, ayd nlanma temal sergi için dijital fabrikasyonla üretti i yaklafl k 20 metrekareye yay lan enstelasyon çal flmas nda mimari mekanik ve yüzey teknolojileri ile 21. yüzy l yap ve endüstri standartlar n sorgulad. London Metropolitan Üniversitesi'nin ö retim kadrosunda yer alan Özkaya, ünlü ngiliz mimar Norman Foster' n Londra ofisinde iki sene çal flt ktan sonra Tokyo, Londra ve stanbul merkezli karma sergilere kat lm flt. 28 Parlak Bir Biliflim Kariyeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'nda biliflim teknolojileri genel müdür yard mc l görevine Ali Çöplü (Bilgisayar Mühendisli i 1993) getirildi. Mezuniyeti sonras nda Pennsylvania Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan ve 2008'e kadar Goldman Sachs ile Morgan Stanley gibi dünyaca ünlü flirketlerde bilgi teknolojileri içerikli çal flmalarda bulunan Çöplü, son üç buçuk y l zarf nda Vak fbank' n alternatif da t m kanallar ve ön ofis yaz l m gelifltirme baflkanl klar n üstlenmiflti. Çöplü, NYU Stern School of Business'tan MBA diplomas na da sahip.

2 Taha Yücel den Dev Ad m Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 1993 mezunlar ndan Taha Yücel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeli ine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan 460 oyla getirildi i bu görevi 6 y l boyunca sürdürecek olan Yücel, üye olarak seçilmesinin ard ndan üst kurulca oybirli i ile baflkan vekilli ine getirildi. RTÜK öncesinde yay nc l k sektöründe üst düzey yöneticilik yapm fl olan Yücel'in Bo aziçi Üniversitesi'nden say sal karasal yay nc l k planlamas konulu teziyle ald elektrik ve elektronik mühendisli i yüksek lisans derecesinin yan s ra Baflkent Üniversitesi'nden MBA diplomas da bulunuyor. Nasuh Mahruki den Hayata Dair Sayfalar Kendi flini Kurdu flletme Fakültesi 2008 mezunlar ndan Derya Aysoy, kardeflleriyle beraber Ankara'da bir flirket kurdu: Aysed E itim Dan flmanl k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti. Aysoy, Yukar Ayranc merkezli flirkette liderlik, kurumsal geliflim ve sat fl gibi mesleki e itimlerin yan s ra stratejik yönetim, kurumsal kimlik, yeniden yap lanma süreçleri ve insan kaynaklar yönetimi üzerine dan flmanl k hizmetleri verdiklerini dile getiriyor. Bu Markay Türkiye ye O Getirdi Elif Arslan ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2009), talya'daki Scuola Politecnica di Design'da tamamlad yüksek lisans sonras nda Fransa kökenli Geneviéve Lethu markas n n isim hakk n alarak Ankara'da tasar ma yönelik mutfak eflyalar üzerine bir ma aza açt. Arslan, Kentpark'taki ma azas n n yan s ra Terra ad ndaki iç mimarl k firmas nda da çal flmalar gerçeklefltiriyor. Kariyer Haritas nda ABD Var Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2005 mezunlar ndan Fahri Yarafl, ayn bölümde doktoras n tamamlad ktan sonra ABD'de çal flmaya bafllad. Philadelphia'da bulunan Light Field Corporation' n teknoloji grubu baflkanl n üstlenen Yarafl, orta da oldu u flirketin ifl alanlar n üç boyutlu ekranlar ve görüntüleme sistemleri, üç boyutlu dijital reklamc l k, holografik görüntü sistemleri ve zenginlefltirilmifl gerçeklik ürünleri çerçevesine yerlefltiriyor. 29 Yurda Dönüfl flletme Fakültesi 1992 mezunu ve Arama Kurtarma Derne i (AKUT) Baflkan Nasuh Mahruki'nin 7. kitab "Kendi Everest'inize T rman n" 7. bask s n yapt. Kar Leopar Mahruki, Everest'e ç kan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman da c kimliklerinin yan s ra yaflam n çeflitli kesitlerindeki baflar lar ndan hareket ederek hayatta kendi zirvelerine ulaflmay amaçlayan okurlar cesaretlendirecek sayfalar kaleme al yor; herkesin t rmanabilece i bir Everest'i ya da Everest'leri oldu u mesaj n veriyor. Baflar ya uzanan yolda gücümüzü do ru hedeflere yönlendirmemiz gerekti ini, bu u urda tutkuyla, inançla mücadele ederek mesafe kat edebilece imizi ve içimizdeki potansiyeli performansa dönüfltürebilece imizi vurguluyor. Osman Keskin (A rlama Hizmetleri 1998), JW Marriott Ankara'da sat fl ve pazarlama direktörü olarak göreve bafllad. Keskin, Renaissance stanbul Otel ile ad m att Marriott serüvenini ABD'ye tafl yarak Milwaukee Marriott West Otel'de restoran iflletmecili ine yükseldikten sonra s ras yla Redmond Marriott Town Center (Washington), Marriott International Pacific Northwest Market Sales, Hickory Ridge Marriott Conference Hotel (Illinois) ve Lincolnshire Marriott Resort'da (Illinois) parlak bir sat fl ve pazarlama kariyeri infla etmiflti.

3 Genç Bir Akademisyen: Koray Ayd n Yrd. Doç. Dr. Koray Ayd n (Fizik 2002 lisans, 2004 yüksek lisans, 2008 doktora), Northwestern Üniversitesi'nin akademik kadrosuna kat ld. Elektrik Mühendisli i ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Dr. Ayd n' n bilimsel araflt rmalar elektromanyetik ve optik metamalzemeler, nanofotonik ayg tlar, nanoteknoloji bazl günefl pilleri ve nanooptik biyosensörler alanlar nda yo unlafl yor. Genç bilim insan lisansüstü çal flmalar n Prof. Dr. Ekmel Özbay dan flmanl nda tamamlam fl, doktora sonras araflt rmalar n ise California Institute of Technology'de sürdürmüfltü. Yeni Bir Basamak Bar fl Nurlu (Endüstri Mühendisli i 2003 lisans, 2006 yüksek lisans), Türkiye tedarik zinciri yöneticili ini yapt Best Buy'dan 3M'ye geçti. Yeni flirketinin Türkiye aya nda k demli lojistik hizmetler koordinatörü olarak görev alan Nurlu'nun özgeçmiflinde BOTAfi ile Organik Kimya San. ve Tic. A.fi. deneyimleri de var. fiehir Efsanelerine Sosyolojik Bak fl Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1997 mezunlar ndan Özgür Taburo lu, ikinci kitab n "Kent Efsaneleri: Zaman m z n Bat l nançlar ve Tak nt lar " bafll yla Do u Bat Yay nlar 'n n sosyoloji dizisinden ç kard. Yap t nda kent efsanelerini ruhsal, toplumsal ve antropolojik parçalardan oluflan bir bütün fleklinde de erlendiren Taburo lu, bilgi ve bilinmezli in bir potada eridi i bu anlat lar n gündelik hayat m zdaki yerini sorguluyor. Mühendislik kariyerinin yan s ra Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji doktoras da yapan Taburo lu'nun ilk kitab "Dünyevi ve Kutsal", üç y l önce Metis Yay nlar etiketiyle raflara girmiflti. Deniz Leasing'de Bilkentli Atama MBA 1990 mezunlar ndan Kahraman Günayd n, Deniz Leasing'in genel müdürlü üne atand. Geçti imiz 6 y l boyunca DenizBank' n Avrupa 2. Bölge müdürlü ü görevini yürütmüfl olan Günayd n, ayn bankan n çeflitli flubelerinde müdürlük de yapm flt. Anadolu ya Yolculuk Yaklafl k 20 y ld r Türkiye ve Kanada'da insan kaynaklar dan flmanl yapan Deniz Bafl büyük (A rlama Hizmetleri 1991), yaz n alan nda sürdürdü ü çal flmalar n ilk roman yla taçland rd : "Leblebi". Bafl büyük, Yitik Ülke Yay nlar etiketli kitab nda geleneksel kuruyemiflimiz leblebiden yola ç k yor; onun sade, gösteriflsiz ve tarih kokan zenginli ini, Anadolu topraklar nda iz b rakm fl gizli kahramanlar n öyküleriyle özdefllefltiriyor. ki Bilkentli Bir Arada Üniversitemizin 25 y lda 'i aflan mezun say s, ifl dünyas nda yeni mezunlar ile deneyimli Bilkentlilerin bir arada görev yapt klar platformlara zemin oluflturuyor. As m Çifter ( ktisat 1998) ve Irmak Ayd nol (Endüstri Mühendisli i 2010), bu eflleflmelere ilaç endüstrisinden güncel bir örnek. Almanya merkezli Boehringer Ingelheim' n Türkiye kadrosunda beraber çal flan mezunlar m zdan Çifter flirketin tüketici sa l ürünleri kolunda ulusal sat fl müdürü, Ayd nol ise insan kaynaklar ücretlendirme ve yan haklar sorumlusu. 30

4 Çal flma Alan Geniflliyor Zeynep Edes ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2000), zmir'in Alsancak semtinde bir flirket kurdu. Kendi ad n tafl yan flirketinde iç mimarl k, tasar m ve uygulama hizmetleri sunan Edes, zmir Ekonomi Üniversitesi'nin ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü'nde dersler vermesinin yan s ra TMMOB ç Mimarlar Odas 'n n zmir flubesi yönetiminde saymanl k görevini de sürdürüyor. Bursa da Mezun Ortakl Hakan Vural (Kimya 2002 lisans, ktisat 2004 yüksek lisans), Hakan Büyükhatipo lu (Mütercim- Tercümanl k 2005) ve Arda An (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2007), Bursa'da konserve üretimi üzerine Agrikült G da ad nda bir flirket kurdular. So an konservesine yo unlaflan ve bu ürüne iliflkin bir patent baflvurusu bulunan flirkette Büyükhatipo lu genel müdürlük, Vural finans direktörlü ü, An ise üretim müdürlü ü görevlerini üstleniyor. Türkiye den O Seçildi Ifl lt l Bir Sanat Yaflam Türkiye'nin üflemeli çalg lar alan nda ilk kad n profesörü bir Bilkentli: Ayfle Sezer (Müzik 1994). Prof. Ayfle Sezer baflar l bir obua sanatç s ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvar 'n n müdürü. Alan nda Prof. Kerim Gürerk'ten sonra ülkemizin ikinci profesörü olarak da an lan Prof. Sezer, sanatta yeterlik derecesini Musikhochschule Köln'den alm fl, Almanya'da bulundu u y llarda çeflitli orkestralar n misafir sanatç kadrolar nda görev yapm flt. Prof. Sezer'in konser verdi i ülkeler aras nda Brezilya, Japonya, Belçika ve talya bulunuyor. Bir Giriflimci: Ahmet Kocamaz Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 2001 mezunlar ndan Ahmet Kocamaz, stanbul'da veri analizi ve veri madencili ine dayal yönetim dan flmanl hizmetleri veren Crede Dan flmanl k Ofisi'nin kurucu ortaklar aras nda yer ald. Kocamaz, giriflimi öncesinde Garanti Teknoloji, Finansbank, National Bank of Greece ve Akbank'ta yaz l m gelifltirme, veri analiti i ve müflteri iliflkileri yönetimi alanlar nda görev yapm flt. Özgeçmifller Buraya Üniversitemizin Kariyer Merkezi ve Bilgisayar Merkezi'nin çal flmalar yla Eylül 2011'de eriflime aç lan Özgeçmifl Veri Taban, mezunlar m z ve ö rencilerimizi ifl ve staj olanaklar yla buluflturmaya devam ediyor. Bilkentliler, foto rafl özgeçmifllerini yükleyebildikleri bu sistem üzerinden üye firmalar n ilanlar na kendileri baflvuruyor. https://stars.bilkent.edu.tr/kariyer adresindeki sistemde bugüne kadar 270 ifl ilan yay nland, 1300 kifli özgeçmifl oluflturdu, birçok Bilkentli yeni bir kariyerin kap s n aralad. Sisteme üye kurum ve kurulufllara Alcatel-Lucent, A.T. Kearney, Aselsan, Bosch, Coca-Cola, Finansbank, Hugo Boss, Microsoft, Mikes, Schneider Electric, Show TV, Sony, Trendyol ve Türk Telekom örnek gösterilebilir. Dilek Adak (Bilgisayar Mühendisli i 2003, MBA 2007), Türkiye'den "SAP Mentor" pozisyonuna seçilen ilk kifli oldu. 8 y ld r SAP dan flmanl yapan Adak, bu pozisyon için bir veya daha fazla SAP alan nda uzmanl k düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bunu SAP Developer Network (SDN) arac l yla yap lan paylafl mlarla kan tlamak gerekti ini belirtiyor. Adak, SDN'deki yaklafl k 2 milyon SAP uzman aras ndan seçildi ini ve dünya çap nda 100 civar nda mentor bulundu unu vurguluyor. Baflar l Bir Yönetici: Sepren Tansel 31 Zurich Sigorta'da kurumsal iletiflim müdürlü ü görevine Sepren Tansel (Grafik Tasar m 1993 lisans, 1995 yüksek lisans) getirildi. Saatchi & Saatchi ve Wunderman'daki sanat yönetmenli i deneyimleri sonras Worx Yarat c letiflim'in kurucu ortaklar aras na kat lan Tansel, Bang & Olufsen'de marka ve pazarlama dan flmanl, Sinerji Reklam'da ise ajans baflkanl yapt. Son olarak Akbank'ta marka ve tasar m yöneticili inde bulunan Tansel, stanbul Bilgi Üniversitesi Görsel letiflim Tasar m Bölümü'nde yüksek lisans (Concept Development) dersleri de vermiflti.

5 sveç ten Türkiye ye Bir Sergi Haberi Ceren Selmanpako lu (Grafik Tasar m 2006, yüksek lisans), 12. stanbul Bienali paralel etkinlikleri çerçevesinde Niflantafl Artgalerim'in ev sahipli i yapt "Bunu stemiyorum" adl karma sergide yer ald. Selmanpako lu, 13 sanatç ya ait resim, heykel, foto raf, video ve enstelasyonlar n yer ald sergide "Özgürlük Korkusu" bafll kl foto raflar n gün yüzüne ç kard. Toplumsal gerçekli i insan n kendi özgürlü ünden korkarak yaratt bir yan lsama olarak imleyen bu foto raflar, serginin bireysel ve sosyal zeminlerdeki tutars zl klar odakl konusuyla örtüflen bir görüntüdeydi. Selmanpako lu, 2011'i "Nereye Kadar" isimli video çal flmas yla E itim Kültür Araflt rma Vakf 'n n Ritz-Carlton stanbul Ekavart Galeri'de düzenledi i toplumsal hayatta kad n temal "Dikkat! Kad n" bafll kl karma sergiye kat larak u urlad. Efes Türkiye'nin pazarlama direktörlü ü görevine bir Bilkentli atand : Özlem Çitçi ( flletme 1995). fl yaflam na Arthur Andersen'de bafllayan Çitçi, Danone (Türkiye ve ABD) ile Kraft Foods (ABD) bünyesinde marka ve pazarlama yöneticili i yapt. Son olarak Pernod Ricard sveç'te Absolut Original markas n n küresel pazarlama direktörlü ünü yürüten Çitçi'nin Michigan Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomas da var. Doktora Tezi Kitaplaflt fl De ifltirdi Siyaset Bilimi Bölümü 2009 mezunlar ndan Gökflen Hamamc o lu, araflt rma ve dan flmanl k firmas Ecorys'te uzman yard mc s olarak çal flmaya bafllad. Hamamc o lu'nun önceki ifl tecrübeleri Info-biz fl Zekas Ltd. fiti. ile ODS E itim ve Dan flmanl k'ta Avrupa Birli i ve hibe projeleri gelifltirme üzerineydi. Stratejik Bir Transfer flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Yeliz Okutan Ergün, strateji ve ifl gelifltirme direktörü unvan yla stanbul merkezli yaz l m flirketi PlusOne MinusOne'a geçti. Kariyerine BP Exploration'da finans uzman olarak ad m atan Ergün'ün son görevi Çimsa'da strateji ve ifl gelifltirme uzmanl yd. 32 Uluslararas liflkiler Bölümü 2002 mezunlar ndan Dr. Selim Ferruh Adal 'n n doktora tezi, Helsinki Üniversitesi'ne ba l Neo-Assyrian Text Corpus Project taraf ndan The Scourge of God: The Umman-manda and Its Significance in the First Millennium BC bafll yla bas ld. Dr. Adal, State Archives of Assyria Studies serisinin 20. kitab olarak ç kan 222 sayfal k eserinde, Yak n Do u tarihinde farkl askeri ve etnik gruplar adland rmak için kullan lm fl olan "Ummanmanda" terimini kapsaml ca inceliyor. Doktoras n Sydney Üniversitesi'nden alan Dr. Adal, üniversitemizin Arkeoloji Bölümü'nde Babilce, Hititçe ve Sümerce dersleri veriyor.

6 ç Mimarlar Odas n Bilkentliler Yönetiyor Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) ç Mimarlar Odas 'n n 7 kiflilik merkez yönetim kurulunda 5 Bilkentli var. Yönetim kurulunda ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü mezunu flu isimler yer al yor: Levent Tümer (1994 lisans, 1997 yüksek lisans): yönetim kurulu baflkan, Ata Can Kale (2004): genel sayman, Abdullah Alkan (2004): genel sekreter, Ö. Osman Demirbafl (1995 lisans, 1997 yüksek lisans, 2001 doktora): yönetim kurulu üyesi, B. Burak Kaptan (1992): yönetim kurulu üyesi. Seçimi Otelcilik Oldu Gamze Tarsuslugil (Turizm ve Otel flletmecili i 2008), Kapadokya'da ailesiyle beraber Adanos Konuk Evi'ni iflletmeye bafllad. Adanos isminin çal flt bölge Avanos ile do du u flehir Adana'n n birleflmesi sonucu ortaya ç kt n belirten Tarsuslugil, verdikleri butik hizmetlerde iki co rafyan n kültürünü harmanlamaya özen gösterdiklerini dile getiriyor. Tarsuslugil, mezunlar m za konaklama indirimi sa lad klar n ayr ca ifade ediyor. Ankara Sahnelerinde Bir Biliflimci Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü 2003 mezunlar ndan Nazl Atayman, Baflkent Oyun Atölyesi (BOA) taraf ndan sahneye konan "Sen Var m s n" adl romantik komedide baflrol oynad. Atayman, niflanl s ndan ve evlilik hayallerinden gün geçtikçe uzaklaflan Kübra karakterine hayat verdi. Sahneye ilk ad m n dans ile atan Atayman, tiyatroya 2009'da bafllad n, drama ve oyunculuk dersleri sonras nda çeflitli oyunlarda rol ald n ve fiubat 2011'de BOA'n n kadrosuna kat ld n dile getiriyor. Atayman, profesyonel hayat n Ayd n Yaz l m ve Elektronik Sanayi A.fi.'de k demli kontrat uzman olarak sürdürüyor. 33 Restoran Açt Uzaklardan Gelen Ödül Tatl Hayat ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 2003 mezunlar ndan Gamze Bafl, dünyan n en prestijli çikolata yar flmas World Chocolate Masters' n Do u Avrupa aya nda üçüncülük, En yi Çikolata kategorisinde ise rak l praliniyle birincilik ödüllerini kazand. Bafl, mezuniyeti sonras nda Le Cordon Bleu (Londra) aflç l k okulunda Frans z tatl lar ve çikolata üzerine e itim alm fl; ard ndan Londra ve Manchester'da çeflitli pastane ve 5 y ld zl otel mutfaklar nda çal flm fl. Tekni i ve Aztek efsaneleri ç k fll hikâyesiyle kendisine üçüncülük getiren çikolatadan heykeli Aztek Prensesi'ni Belçika'n n Ankara büyükelçisi ve efli onuruna krall n 181. kurulufl y ldönümünde bir kez daha tasarlayan Bafl, yeni tasar m n stanbul'daki Fashion's Night Out etkinli inde bir mücevher markas n n ürünlerini sergilemek için kullan ld n söylüyor. Bafl, kendi giriflimi Chef Lola's Luxury Chocolates ve Biscotti Mia bünyesinde baflkentlilere çikolata üretimi yap yor; farkl markalar n ürün tan t mlar için gösteri çikolatalar haz rl yor; hem profesyonellere hem amatörlere çikolata yap m na iliflkin teknik e itimler veriyor, bu çerçevede dergilerde yaz lar da kaleme al yor. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2006 mezunlar ndan B. Kemal Dedeo lu Ankara'da bir restoran açt. Çankaya'ya ba l Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki My Köfte adl iflletmesinde baflta köfte ve piyaz olmak üzere zgara çeflitleri ve ev yemeklerine a rl k veren Dedeo lu, kurucu ortaklar ndan oldu u Trabzon merkezli turizm ve inflaat firmas KRD'nin faaliyetlerini de yürütüyor. ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 mezunlar ndan Bersun Ertürk, Dubai merkezli Association of Professional Interior Designers taraf ndan düzenlenen Festival of Interior Design etkinli inin ürün tasar m yar flmas nda birinci oldu. Ertürk'ün ödüllü eseri, genelde pencereler için üretilen ve kökleri eski M s r'a kadar uzand na inan lan 3 boyutlu müflrefiye motiflerindeki 8 köfleli y ld zdan esinlendi i bir orta sehpa. 8 adet masif tik ahflaptan oluflan bu sehpada her bacak bir sonrakinin üzerine binerek aile içi dayan flma olgusunu simgeliyor. Ertürk, profesyonel hayat n 5 y ld r Dubai'de tasar mc l k yaparak sürdürüyor.

7 Zirveye Do ru Coflkun K. Dicle (MBA 1995), Philip Morris SA Pazarlama ve Sat fl A.fi'nin kurumsal iliflkiler direktörlü üne getirildi. Philip Morris SA kariyerine 1997 y l nda ifl gelifltirme ve planlama analisti olarak ad m atan Dicle, pazarlama ve sat fl alanlar nda ald sorumluluklar n ard ndan 2004'te ulusal saha sat fl müdürü unvan yla kurumun Avustralya aya na geçmifl ve k sa zamanda sat fl direktörlü üne yükselmiflti. Dicle, yeni görevinden önce Philip Morris International' n global sat fl stratejileri direktörlü ünü yürütüyordu. Foto raflar... Murathan Özbek ( ktisat 2008), bu y l beflincisi düzenlenen aflk temal Boyner Foto raf Yar flmas 'nda üçüncülük ödülünü kazand. Özbek, geçti imiz y l ise uluslararas Sony Dünya Foto raf Yar flmas 'nda "Dünyan n Felci" bafll kl çal flmas yla her kategoride birincili i elde etmiflti. Mezuniyeti sonras nda sinemaya yönelerek k sa filmler çekmeye bafllad n söyleyen Özbek, stanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yap yor. Foto raf sanat na ilgisinin iki y l önceye dayand n, ilk sergisini Sony ödülü sonras nda açt n belirten Özbek'in reklam, video ve foto raf odakl bir flirketi var. Sanatsal çal flmalar nda ço unlukla insan ve insan n içinde bulundu u ruhsal durumlar sorguluyor, sorgulat yor; foto raf kendisinden dünyaya de il, dünyadan ona kalan bir miras gibi görüyor. stikrarl Bir Kariyer Demet Güngör (Turizm ve Otel flletmecili i 1998), DoubleTree by Hilton stanbul- Moda'n n sat fl direktörlü üne getirildi. lk ifl deneyimini yaflad Adana HiltonSA'daki toplant hizmetleri ve sat fl görevleri ertesinde grup ve organizasyonlar sat fl müdürlü üne yükselen Güngör, Adana ve Mersin HiltonSA bünyesinde üç y l sat fl direktörlü ü yapt ktan sonra ifl gelifltirme müdürü unvan n alm flt. 34 Genel Müdürlü e Yükseldi flletme Fakültesi 1997 mezunlar ndan Sitare Sezgin, pazarlama, ürün gelifltirme ve tedarikçi iliflkilerinden sorumlu genel müdür yard mc l n yürüttü ü Boyner Grubu flirketlerinden Back-Up'ta genel müdürlü e yükseldi. Bilkent sonras nda Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Sezgin, Bain & Company ve Boston Consulting Group bünyesindeki dan flmanl k deneyimlerine Sabanc Holding'in Perakende Grubu strateji ve ifl gelifltirme müdürlü ünü eklemifl, Akbank'ta ise kanal ve ürün gelifltirme bölüm baflkanl n üstlenmiflti. Farkl Bir Sektörde Ça r Bülbül (Uluslararas liflkiler 2005), Alman endüstriyel yap flkan bant üreticisi Tesa'n n Türkiye aya nda ç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden sorumlu sat fl mühendisi pozisyonuna getirildi. fl yaflant s na Alpet'te saha müdürü olarak bafllayan Bülbül, daha sonra Türkiye Petrolleri'nde ç Anadolu Bölgesi akaryak t istasyonlar ndan sorumlu saha müdürlü üne yükselerek dört y l çal flm flt. Bülbül'ün Ankara Üniversitesi'nden insan kaynaklar yönetimi ve kariyer dan flmanl üzerine yüksek lisans derecesi de bulunuyor.

8 Nostalji Yaflama Duyarl Yay nlar ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 mezunlar ndan rem Ça l Tütüncü, British Council taraf ndan düzenlenen Y l n Genç Yarat c Yay n Giriflimcisi Yar flmas 'nda birincili i elde etti. Kurucusu oldu u ve sürdürülebilir yaflam içerikli kitaplar bast Sinek Sekiz Yay nevi'ndeki çal flmalar yla ödüle de er görülen Tütüncü, 41. Londra Kitap Fuar 'na kat lma ve ngiltere'de sektör liderleriyle görüflme hakk kazand. 2008'de bisikletle Avrupa'y gezerken gelifltirdi i çevre ve ekoloji fark ndal sonras nda insançevre etkileflimi odakl bir yay nevi kurmaya karar verdi ini söyleyen Tütüncü, ekibiyle beraber hayat n döngüsüne e ilen ve daha yaflan labilir bir dünya için izler tafl yan kitaplar seçtiklerini vurguluyor. ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 mezunlar Fulya Ball ve liç K rtafl, stanbul'da açt klar Stok 60/70 adl dükkanda 60'l ve 70'li y llardan kalan eflyalar merakl lar yla buluflturuyorlar. Buzdolab ndan kitapl klara, koltuklardan masa ve sandalyelere, radyo ve televizyonlardan telefonlara uzanan bir çeflitlilikle 4 y ld r Galata'dalar. Eflyalar farkl flehirlerdeki eskici depolar ndan topluyorlar; bazen elden geçirerek, kimi zaman oldu u gibi b rakarak vitrine koyuyorlar. Stok Mimarl k Ofisi'nde mimari projeler ve uygulamalar da gerçeklefltiren Ball ve K rtafl, tüm çal flmalar n Stok Tasar m markas alt nda topluyorlar. Emin Ad mlarla lerliyor A. Ekin Tamer (Turizm ve Otel flletmecili i 1999), Dedeman Turizm Yönetimi A.fi.'de otelcilik sat n alma müdürü oldu. Çal flma hayat nda s ras yla Duru Seyahat Acentesi'nde tur operatörlü ü, Baflkent fiirketler Grubu'nda sat fl ve pazarlama temsilcisi, Hilton Kayseri'de ön büro sorumlulu u ve gece flefli i, Hilton stanbul'da misafir iliflkileri koordinatörlü ü ve sat n alma flefli i, Conrad Istanbul'da ise sat n alma müdür yard mc l görevlerinde bulunan Tamer, son olarak Conrad stanbul, Hilton Istanbul ve Hilton ParkSA'da sat n alma müdürü unvan yla çal flm flt. Bir Giriflim, Üç Bilkentli Grup sat n alma sitesi Bombastik.com'un kurucu ortaklar birer Bilkentli: Mehmet Gök (Bilgisayar Mühendisli i 2000) ve Özlem Gök (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2004). Kadrolar nda flletme Fakültesi 2009 mezunu Onur Tevfik Güler'i de bar nd ran mezunlar, faaliyetlerini stanbul'da sürdürüyor. 35

9 1990 Emin Bora Mutlu - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Total Oil Türkiye A.fi. de LPG direktörü 1993 Hakan Levent Demirel - Endüstri Mühendisli i (YL) * Olmuksa International Paper-Sabanc Ambalaj San. ve Tic. A.fi. nin risk yönetimi grup müdürü Güntekin Noyan - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Üçgen Ofis in sahibi ( zmir) 1994 Aylin Amber - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bloomberg HT de d fl kaynaklar müdürü Hüseyin Attila K l nç - ktisat Marmara Tours seyahat acentesinin sahibi 1995 Ebru Bocuto lu - A rlama Hizmetleri Nestlé Türkiye de operasyonel sat n alma uzman 1996 Fikri Burak Kalaç - Siyaset Bilimi Nokia Siemens Networks letiflim A.fi. de sat n alma yöneticisi (Ankara) fievki Berk Babila - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ecorys Araflt rma ve Dan flmanl k Ltd. fiti. nin genel müdürü (Ankara) 1997 Aziz U ur Berk - ktisat Alt nbafl Holding'in madeni ya lar genel müdürü 1998 Yasemin Yücel - ktisat Ç nar Hotel de sat fl ve pazarlama müdürü Yusuf Keskin - Endüstri Mühendisli i KOSGEB de insan kaynaklar daire baflkan (Ankara) Hidayet Özdemir - Uluslararas liflkiler ING Bank n Pendik flubesi müdürü 2000 Çetin K l ç - Fizik (D)** Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün Fizik Bölümü nde doçent Haluk Alper Kam - A rlama Hizmetleri Ramada Plaza Antalya da sat fl direktörü Aymin Yeflne Savafl Can, smail Bar fl Can - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Can çiftinin bir k z oldu. Minik Mira Lavin'e ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Dilek Kurt- Amerikan Kültürü ve Edebiyat Forum Ankara n n genel müdür yard mc s Nurhan Özlü - Moleküler Biyoloji ve Genetik Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yard mc doçent Hakk Zakir pek - A rlama Hizmetleri Band rma Ticaret Odas nda proje koordinatörü (Çanakkale) Abdullah Barut - ngiliz Dili ve Edebiyat Sefa Atakafl Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi nde ö retmen ( skenderun) 2002 Korhan Tümer - flletme Bilgi Yönetimi BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.fi. de e itim sorumlusu fiule Afyon - Endüstri Mühendisli i T.C. Mevlana Kalk nma Ajans nda uzman (Konya) Derya Akçakaya - Endüstri Mühendisli i Roche Müstahzarlar San. A.fi. de proje yöneticisi Aykut Murat Öner - A rlama Hizmetleri Tesco Kipa'da operasyon yönetici yard mc s ( zmir) Gülden Do an - Uluslararas liflkiler Gülden ve Kurtulufl Do an (MBA 2004) çiftinin bir o lu oldu. Minik Kerem'e ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Özge Özdamar - Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Mustafa Akar ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Mehmet Cengiz Metin - Bankac l k ve Finans Tüm Sanayici ve fladamlar Derne i nin genel sekreteri Zeynep Ertu rul - Turizm ve Otel flletmecili i 1001 Direk Sarn c nda ziyafet sat fl sorumlusu Abdurrahman U ur Coflkun - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Pegasus Hava Tafl mac l A.fi. de ifl zekas uzman Bilgi Karabulut - ngiliz Dili ve Edebiyat Özel Tafldelen Kolej inde ngilizce ö retmeni Ayfle U ur - A rlama Hizmetleri T.C. Baflbakanl k Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl nda sekreter (Ankara) Esra Savafl - Turizm ve Otel flletmecili i TTNET te pazarlama yöneticisi Özlem Hoflcan - ngiliz Dili ve Edebiyat Kadir Has Üniversitesi nde ö retim görevlisi 2004 Aslan Yavuz fiir - Siyaset Bilimi Avrasya ncelemeleri Merkezi'nde uzman (Ankara) lhan Can Özen - ktisat Orta Do u Teknik Üniversitesi ktisat Bölümü'nde yard mc doçent (Ankara) Gamze Gedik - ktisat Akbank Ege Bölge Müdürlü ü nde müdür yard mc s ( zmir) Özge Ak n - ktisat Akbank Teftifl Kurulu Baflkanl nda müfettifl Süheyla Yozgatl - Muhasebe Ankalife Kad n Sa l ve Tüp Bebek Merkezi nde muhasebe ve sat n alma sorumlusu (Ankara) Mustafa Burak Aydos - Uluslararas liflkiler Merve Simsaro lu (Bankac l k ve Finans 2004) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Ali R za Kayar - flletme T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'nda uzman (Ankara) Baflak Ergüllü - Bankac l k ve Finans zmir Demir Çelik Sanayi A.fi. de ithalat görevlisi 2006 Özge Ekin - letiflim ve Tasar m Lamba Dijital de yarat c grup flefi Mehmet Gülerman - Hukuk Atakule GYO A.fi. de avukat (Ankara) 36

10 Sezin Güner - Endüstri Mühendisli i Lobi Biliflim ve Dan flmanl k Ltd. fiti. de kurumsal çözümler ve yaz l m grup yöneticisi (Ankara) Ertu rul nan - A rlama Hizmetleri Jesston Travel Agency nin sahibi (Ankara) 2007 Burcu Erbakan - Hukuk T.C. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n Hukuk Müflavirli i'nde uzman (Ankara) Esen Yertutanol - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Havelsan da kalite mühendisi (Ankara) Betül Yüceel - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Koleksiyon Mobilya da sat fl uzman iç mimar (Ankara) Birce Özkurto lu - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Mikrobeta da yaz l m uzman (Ankara) Ceren Erdem - letiflim ve Tasar m Sipahiler Turizm ve Organizasyon da sat fl destek uzman Emre Mert Kökver - Uluslararas liflkiler Telesine Productions da yap mc ve yönetmen Celal Çarho lu - flletme Philip Morris'de bölge temsilcisi (Ankara) Hatice Bakanlar - Mütercim-Tercümanl k Vodafone da çevirmen Serkan Ertaylan - Turizm ve Otel flletmecili i Hilton Garden Inn Kütahya da sat fl koordinatörü Burcu T rpan - Turizm ve Otel flletmecili i Turkcell de müflteri yöneticisi (Ankara) 2008 Derya Özkan - Matematik Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i nde uzman yard mc s Duygu Akan - Hukuk Ç nar&ç nar Hukuk Bürosu'nda avukat Asl Çiçeksoy - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Dalan Kimya Endüstri A.fi. de pazarlama sorumlusu ( zmir) Demet Baflaran - Uluslararas liflkiler Dalan Kimya Endüstri A.fi.'de pazarlama iletiflimi sorumlusu ve marka yöneticisi ( zmir) Yasemin Firidin - Bilgisayar Mühendisli i Selex Komünikasyon A.fi. de yaz l m ve tasar m mühendisi (Ankara) Kadir Tekin - flletme Türk Telekom da kamu proje yöneticisi (Ankara) 2009 Didem Ekinci - Uluslararas liflkiler (D)** Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde yard mc doçent fiadan Ceren Baflak - Psikoloji Davran fl Bilimleri Enstitüsü nde asistan Gizem Arl - letiflim ve Tasar m DWT / Mandalina da grafik tasar mc (Ankara) Furkan Bak r - Küresel ve Uluslararas liflkiler THY nin Gelir Yönetimi Baflkanl nda uzman Erhan Yurt - ktisat Referans YMM A.fi. de denetçi (Ankara) Do ufl Do an - ktisat Botros & Levante Tafl mac l k ta koordinatör (Mersin) Gül Didem Batur - Endüstri Mühendisli i (YL)* Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü nde araflt rma görevlisi (Ankara) Baflak K z ltan - Turizm ve Otel flletmecili i Palazzo Donizetti Hotel de sat fl müdür yard mc s Ayflin Ayda Y lmaz - Bilgisayar Mühendisli i Alcatel-Lucent de sistem mühendisi Ediz fiaykol - Bilgisayar Mühendisli i (D)** Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü nde yard mc doçent Gökçen Sinano lu - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i IBM'de bilgi teknolojileri uzman 2010 Barbaros Gökhan Yüce - Uluslararas liflkiler Ermak A.fi. de sat n alma sorumlusu (Bolu) Fendiye Özge Akkaya - Siyaset Bilimi Ayvaz Endüstriyel A.fi. de pazarlama ve marka yönetimi uzman Elçin Turgut - ngilizce Ö retimi (YL)* Ni de Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu'nda okutman Handan Burçin Baflkan - flletme Bilgi Yönetimi Arcon Kozmetik te marka müdür yard mc s Ahmet Karaca - ktisat DenizBank ta müfettifl yard mc s Burak Aydo du - ktisat Baflkent Menkul De erler A.fi. de pazarlama müdür yard mc s Sermin Aky ld z - flletme Bilgi Yönetimi Ritz-Carlton stanbul da insan kaynaklar kalite asistan Seray Gölge - flletme Bilgi Yönetimi Asisteam Bilgi Teknolojileri nde dan flman Rahime Asl han Öncel - Amerikan Kültürü ve Edebiyat K2 letiflim Hizmetleri nde marka yönetici asistan Bekir Kaan fiahin - Uluslararas liflkiler British American Tobacco da bölge sat fl temsilcisi (Ankara) Baran Zoral - flletme ndeks Bilgisayar da ürün yöneticisi 2011 fieyma Canik - Fizik Epsilon Grup Biliflim ve Ar-Ge Ltd. fiti. nin kurucu orta (Ankara) Yonca Özge Özkan - Uluslararas liflkiler Özimeks Paslanmaz Çelik te sat fl müdür yard mc s Burcu Melike Kabakufl - Grafik Tasar m CND Yaz l m ve Reklamc l k Ltd. fiti. nin kurucu orta (Ankara) Erdinç Akkaya - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Markafoni de veri taban yöneticisi Emre Eriflgen - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Natek Biliflim de yaz l m uzman (Ankara) Bengisu Ilg t - Endüstri Mühendisli i Eureko Sigorta da sistem analisti Ebru Balantekin - Endüstri Mühendisli i Ford Otosan da sat fl planlama ve analiz uzman Mehmet Günay - Bilgisayar Mühendisli i Türk Telekom da güvenlik mimarisi mühendisi (Ankara) Baran Nalbanto lu - flletme Türkiye Futbol Federasyonu nda uluslararas etkinlikler memuru Mehmet Caner Buyar - flletme Avea'da sat fl performans uzman Gizem Çad rc - flletme Mikes te insan kaynaklar uzman yard mc s (Ankara) Do an Çal flgan - ngiliz Dili ve Edebiyat Sema C ng ll o lu lkö retim Okulu nda ö retmen (fi rnak) Ayfle Dönmez - MBA brahim Çeçen Yat r m Holding de proje finansman müdürü (Ankara) Berna Güler Yüksel - Amerikan Kültürü ve Edebiyat (2004) A ustos ay nda vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. *Yüksek Lisans ** Doktora 37

11 Server Ganiyev An s na Bilkent Senfoni Orkestras, 26 Kas m da gerçeklefltirdi i konseri, geçen y l kaybetti imiz Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Yayl Sazlar Sanat Dal Baflkan, BSO Bafl Kemanc s, Azerbaycan Devlet Sanatç s Prof. Server Ganiyev'e adad. Konseri Azerbaycan Devlet Sanatç s ve Devlet Senfoni Orkestras Genel Müzik Direktörü Rauf Abdullayev yönetti. Konsere Prof. Ganiyev'in o lu To rul Ganiyev, torunlar Elvin Hoxha Ganiyev ve Ceyla Ganiyeva solist olarak kat ld. Konserde Tartini nin "fieytan Trili", Ravel in "Çigan", Chausson un "Op.25, Poem", Çaykovski nin "Op.32, Francesca da Rimini" ve Kara Karayev'in "Matem Odas ", "Y ld r ml Yollar" ile "Üç Minyatür" bafll kl yap tlar icra edildi. Do udan Masallar Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), 39. Uluslararas stanbul Müzik Festivali kapsam nda verdi i konserde sanatseverleri do unun masals dünyas na götürdü. 18 Haziran'da Aya rini'de gerçeklefltirilen konseri BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetti. Konserde Rimski-Korsakof'un 1001 Gece Masallar ndan esinlendi i "Op.35, fiehrazad" ve Glinka n n "Ruslan ve Ludmilla Uvertürü" sunuldu. Konserin solisti, kufla n n çok yönlü sanatç lar ndan Nicola Benedetti ydi. BSO dan Almanya da Festival Aç l fl Dünyan n en önemli klasik müzik organizasyonlar aras nda gösterilen Schleswig Holstein Uluslararas Müzik Festivali'nde konuk ülke konserlerinin aç l fl n Bilkent Senfoni yapt. Festival 9 Temmuz da "Merhaba Türkiye" slogan yla bafllad. BSO, Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde 16 Temmuz'da Kiel'de, 17 Temmuz'da Lübeck'te sanatseverlerle bulufltu. Konserlerde Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe", Rimski-Korsakof'un "Op.35, fiehrazad" yap tlar seslendirildi ve Faz l Say' n "Hayyam" bafll kl klarnet konçertosunun dünya prömiyeri gerçeklefltirildi. Say n festival için besteledi i bu konçertoyu ça m z n önde gelen klarnet sanatç lar ndan Sabine Meyer yorumlad. BSO üyelerinden oluflan Bilkent Ensemble ise Hamburg da "Avantgarde Orient!" bafll kl bir konser verdi. BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin'in yönetti i 18 Temmuz tarihli bu konserde genç kuflak Türk kompozitörlerin eserleri sunuldu. Yeniden Yarat l fl Sezonuna lk Ad m BSO, Ankara daki 25 Haziran tarihli konserinde Schleswig-Holstein Festival Korosu Lübeck ile birlikte Haydn' n "Yarat l fl Oratoryosu"nu seslendirdi. Üç bölüm ve otuz dört k s mdan oluflan bu muhteflem yap t n Schleswig-Holstein Festival Korosu Lübeck Genel Sanat Direktörü Rolf Beck yönetiminde yorumland konserde Simona Saturova (soprano), Benjamin Bruns (tenor) ve Konstantin Wolff (bas) solist olarak yer ald. 38 Bilkent Senfoni Orkestras n n 23 Eylül ve 24 Eylül günlerindeki sezon aç l fl konserleri, BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin taraf ndan yönetildi. Konserlerin solistleri, flütün büyülü ismi Sharon Bezaly ve Türkiye nin önde gelen arp sanatç s fiirin Pancaro lu ydu.

12 Cumhuriyet Bayram Fantastik Bir Gece BSO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram konserini stanbul Devlet Senfoni Orkestras Müzik Direktörü Naci Özgüç yönetiminde verdi. Johannes Brahms Yar flmas 'nda iki y l üst üste kazand ödüllerle yar flma tarihinde befl ödül alm fl tek sanatç olan Atilla Aldemir konserin solistiydi. Aldemir, Dvorak' n ünlü "Op.104, Si minör Viyolonsel Konçertosu"nun viyola düzenlemesini, 1560 yap m Zanetto Peregrino enstrüman yla icra ederken, BSO da Cemal Reflit Rey'in "Türkiye Senfonik Rapsodileri"ne hayat verdi. Prokofyef ve Strauss Akflam BSO, 1 Ekim deki konserinde E. Elgar ve H. Berlioz'un eserlerini seslendirdi. ngiliz Ulusal Operas Müzik Direktörü Edward Gardner'in yönetti i konserin solisti, baflar l viyolonsel sanatç s Jian Wang d. Wang, Elgar' n "Op.85, Mi minör Viyolonsel Konçertosu"nu yorumlad. Bilkent Senfoni, konserin ikinci yar s nda Berlioz'un baflyap t "Op.14, Fantastik Senfoni"yi seslendirdi. Efsaneler Bulufltu Efsanevi sanatç lar Vladimir Fedoseyev ve Gülsin Onay, 7 Ekim de BSO paydas nda bir araya geldi. Bu iki dev sanatç, Çaykovski'nin "Op.23, Si bemol majör 1. Piyano Konçertosu" ile "Op.36, Fa minör 4. Senfonisi"ni BSO eflli inde seslendirdi. Bir Ayda Dört fiehir Bilkent Senfoni Orkestras n n 22 Ekim konserinde 20. yüzy l n usta kompozitörleri Prokofyef ve Strauss'un eserleri seslendirildi. Konseri spanyol flef Ernest Martinez Izquierdo yönetti. Konserin solisti, 25 yafl ndaki yetenekli kemanc Alena Baeva yd. Bilkent Senfoni Orkestras, Aral k 2011 in ilk konserini 'nda gerçeklefltirdi. Devlet Sanatç s ve Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü ö retim üyesi Prof. Gürer Aykal' n yönetti i 3 Aral k tarihli konserin solisti Rus piyano ekolünün genç temsilcilerinden Alexander Melnikov du. Konserde Mozart' n "KV.527, Don Giovanni Uvertürü" ve "KV.488, La majör 23. Piyano Konçertosu" ile Mendelssohn'un " skoç" bafll kl "Op.56, La minör 3. Senfonisi" seslendirildi. ki gün sonra Aykal a baflkentteki MEB fiura Salonu'nda Sevda-Cenap And Müzik Vakf Onur Alt n Madalyas takdim edildi; törende Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde Çaykovski ve Spohr'un eserlerini yorumlayan BSO, ertesi gün Bilkent Erzurum Konser Salonu'nda da bir konsere ç karak Gürer Aykal n yönetimi ve Alexander Melnikov solistli iyle Mozart ve Mendelssohn rüzgâr estirdi. spanya Büyükelçili i nin katk s yla verilen 9 Aral k konseri ise "Medeniyetler ttifak " bafll n tafl yordu. Gürer Aykal yönetimindeki bu konsere spanyol kemanc Manuel Guillén solist olarak kat ld Aral k tarihlerinde Akarefilm in organizasyonuyla bu kez stanbul daki dinleyicileriyle buluflan BSO, Ifl n Metin in flefli inde Rusya'dan romantik ezgiler getirdi. Bilkent Senfoni, 19 Aral k'ta ise hsan Do ramac Bilkent Erbil Koleji nin konser salonunda sahnedeki yerini ald ; Emre Elivar n solistli i ve Ifl n Metin in flefli inde Rahmaninof'un "Op.30, Re minör 3. Piyano Konçertosu"nu sundu. 39

13 B.Britten / skoç Balad Bilkent Senfoni Orkestras 2012 Program bso.bilkent.edu.tr 23 Ocak Pazartesi, 20:00 24 Ocak Sal, 20:00 Gennady Rozhdestvensky, flef dil Biret, piyano / Viktoria Postnikova, piyano To rul Ganiyev, Feruza Abdullayeva, Keman Ayd n Mecid, Aykut Köselerli, Vurmal Çalg lar A. Schnittke / "Moz-Art a la Haydn" W.A. Mozart / ki Piyano için Konçerto, Fa majör, KV.242 A. Schnittke / Dört El Piyano için Konçerto B. Bartok / ki Piyano, Vurmal Çalg lar ve Orkestra için Konçerto fiubat Cumartesi, 20:00 Sevgililer Günü Konseri Missak Baghboudarian, flef Efe Baltac gil, viyolonsel N. Rimski-Korsakof / May s Gecesi Uvertürü P.. Çaykovski / Bir Rokoko Temas Üzerine Çeflitlemeler, Op.33 S. Rahmaninof / "Vocalise" P.. Çaykovski / Romeo ve Juliet Fantezi Uvertür 18 fiubat Cumartesi, 20:00 Ion Marin, flef Hayreddin Hoca, viyolonsel R. Schumann / Viyolonsel Konçertosu, La minör, Op.129 R. Strauss / Zerdüflt Böyle Buyurdu, Op.30

14 25 fiubat Cumartesi, 20:00 Artun Hoinic, flef Sasha Rozhdestvensky, keman M. Mussorgski / Ç plak Da da Bir Gece A. Glazunov / Keman Konçertosu, La minör, Op.82 D. fiostakoviç / Senfoni No.1, Fa minör, Op.10 2 Mart Cuma, 20:00 Ifl n Metin, flef Mirjam Tschopp, keman F. Alnar / stanbul Süiti U.C. Erkin / Keman Konçertosu C. Debussy / Noktürnler C. Debussy / "Iberia" 10 Mart Cumartesi, 20:00 Kad nlar Günü Konseri Anu Tali, flef Ferhan ve Ferzan Önder, piyano ikilisi F. Köksal / ki Piyano ve Topluluk için "Moire" F. Poulenc / ki Piyano için Konçerto S. Prokofyef / Romeo ve Juliet Süiti, Op Mart Cumartesi, 20:00 Lior Shambadal, flef Akiko Suwanai, keman J. Sibelius / Keman Konçertosu, Re minör, Op.47 J. Brahms / Senfoni No.1, Do minör, Op Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, flef Ayflegül Sar ca, piyano A. Dvorak / Piyano Konçertosu, Sol minör, Op.33 C. Gounod / "Faust" Bale Müzi i E. Tabakov / Befl Bulgar Dans 3 Nisan Sal, 20:00 Prof. Dr. hsan Do ramac An s na 28 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Ilyich Rivas, flef Bilkent Müzik ve Bale lkö retim Okulu Ö rencileri B. Bartok / "Tahta Prens" Bale Müzi i, Sz.60 5 May s Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Alexander Ghindin, piyano S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.2, Do minör, Op.18 A.D. Sinangil / Senfoni No.6 11 May s Cuma, 20:00 Tulio Gagliardo Varas, flef Olga Kamornik, gitar / Asya Selyutina, gitar Soner Egesel, gitar / Ka an Korad, gitar / Kürflad Terci, gitar J. Rodrigo / Concierto Madrigal N. Koshkin / Befl Gitar için Konçertino G. Bizet / L Arlésinne Süiti 22 May s Sal, 20:00 26 May s Cumartesi, 20:00 Ifl n Metin, flef Boris Berman, piyano (26 May s) Bilkent ve Yale Üniversiteleri Boris Berman Piyano Ustal k S n f Ö rencileri (22 May s) S. Prokofyef / Piyano Konçertosu No.4, Si bemol majör, Op.53 S. Rahmaninof / Senfonik Danslar, Op Haziran Perflembe, 21:00 Film Müzikleri Bilkent Odeon 41

15 De erli Mezunlar, Bilkent Üniversitesi Rektörlü ü ne ba l Yay n Birimi taraf ndan y lda iki kez haz rlanan Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için üniversitenin mezun kimlik kart na sahip olman z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart edinmek veya kay tl bilgilerinizi güncellemek için adresindeki formu veya iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi ile ba lant kurabilirsiniz. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da özel indirim, Golden Touch Turizm Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Jesston Travel Agency, Kavakl dere-ankara da özel indirim, Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda yurtiçi ve yurtd fl konaklamada %5, araç kiralama ve havaalan transferlerinde %5, yurtiçi ve yurtd fl turlar %10, toplant ve kongre organizasyonlar nda %10, yurtd fl uçak biletinde %5 indirim, Deniz Atlanta Hotel, K z lay-ankara da konaklamada nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Lykia World Antalya, Lykia World Ölüdeniz, Fethiye- Mu la ve Lykia Lodge Kapadokya-Nevflehir de nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Grand Hotel Kurdo lu, Kufladas -Ayd n da konaklama, restoranda nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Impress Turizm Seyahat Acentesi, fiiflli- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Divekolik Dal fl Merkezi, Zincirlikuyu- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada özel indirim, Alt n Yunus Resort & Thermal Hotel, Çeflme- zmir de konaklama, yiyecek, içecek, sa l kl yaflam ve termal merkezinde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Anemon zmir Otel, Kahramanlar- zmir de özel indirim, Crowne Plaza zmir Oteli, zmir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda kap fiyat üzerinden %50, termal spa ve wellness'ta %10 indirim, Flow Datça Surf Club, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Fora Apart Otel, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Adanos Konuk Evi, Avanos-Nevflehir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, G da ve E lence Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim (pazar kahvalt lar ve özel gün fiks menüleri hariç), Med G da San. Taah. ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da tabldot serviste liste fiyatlar üzerinden nakitte %2 indirim, Myköfte, Çankaya-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 indirim, Miro Restaurant, Oran-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Second Cup, Oran-Ankara da nakitte %25 indirim, Etrak Restaurant, Y ld z-ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Mountolive, Burhaniye-Bal kesir de zeytin ve zeytin çeflitlerinde nakitte %10, zeytinya çeflitlerinde nakitte %5, zeytin yapra çay ve %100 saf zeytinya l el yap m sabunlarda nakitte %18 indirim, Nos G da Restoran Et Üretim Paz. San. ve Tic. Ltd. fiti., Etiler- stanbul da nakitte %15, kredi kart nda %15 indirim, Bal kç Restaurant Ali R za n n Yeri, Bodrum-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Sa l k ve Kiflisel Bak m Mars Bowling, A.O.Ç-Ankara da yiyecek, içecek, bowling, dü ün, niflan, toplant ve iftar yemeklerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, 42

16 Ankara htisas Spor Kulübü, Çankaya-Ankara da üyelik ifllemlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere Ankara da manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi ve dijital röntgende nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, Berk Biorezonans Terapi Merkezi, K z lay-ankara da sigara b rakma, bölgesel zay flama, cilt bak m ve masajda özel fiyat, Before & After Sa l kl Yaflam ve Spor Merkezi, Y ld z- Ankara da hypoxi çal flmalar, kiflisel çal flmalar, pilates, yoga ve cilt bak m nda nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Gülbahçe Optik, Osmangazi-Bursa da nakitte%25, kredi kart nda %15 indirim ve +3 taksit, Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi, Balat- stanbul da muayenede nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, B-Fit Sa l k ve Spor Yat r m Tic. A.fi. Cihangir- stanbul da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da biyokimya-mikrokimya laboratuvar, patoloji labaratuvar, ultrasonografi, doppler, röntgen, mamografi, eko-efor-holter ve kemik yo unlu u testlerinde nakitte %20 indirim. E itim ve Dan flmanl k Academy Worldwide Yurtd fl E itim Dan flmanl k Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da nakitte %10 indirim, Poseidon Yurtd fl E itim Dan flmanl, Kavakl dere- Ankara'da yurtd fl dil okullar, yurtd fl yaz kamplar, çal flma-seyahat programlar ve staj programlar nda nakitte %5 indirim, Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama Ltd. fiti., K z lay-ankara da, yurtd fl e itim baflvurusu ve dan flmanl k ücretinde nakitte %10 indirim, Optimum ngilizce Dil Kursu, K z lay-ankara da, KPDS, ÜDS, COPE, TOEFL ve genel ngilizce kurslar nda nakitte %12, kredi kart nda %10 indirim. Aysed E itim Dan flmanl k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti., Y.Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara ve stanbul da, üniversite baflvurular dan flmanl k ücretlerinde özel indirim, Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya Erinmez Mücevherat, Bilkent-Ankara da alt n, p rlanta ve gümüfl tak çeflitlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, O uz Gümüfl, Cepa AVM-Ankara da nakitte ve kredi kart nda % 25 indirim, Hera Moda, Çankaya-Ankara da gelinlik, niflanl k, abiye, damatl k ve kifliye özel tasar mda nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Genevieve Lethu, Kentpark AVM-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim. Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Jeyteks Tekstil San. ve D fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü- stanbul da kampanyal -f rsat indirimli ve 0,30 ct ürünler d fl ndaki tüm ürünlerde nakitte ve kredi kart nda %20 indirim. Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim. ç Mimarl k, Mobilya ve Dekorasyon OLS ve Logogram, Kad köy- stanbul da mobilya, iç dekorasyon, ayd nlatmada nakitte %20, kredi kart na %15 profelendirmede nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, promosyon ürünlerde nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, uygulama firma taraf ndan yap l rsa profelendirme ücretsiz, Nakliye ve Lojistik Alper ve Sönmez Uluslararas Nakliyat ve Gümrükleme Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc - Ankara da, flehiriçi ve flehirleraras nakliye, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde %10, uluslararas nakliye hizmetlerinde %5 indirim. 43

17 Reklam ve Organizasyon CLB Reklam Dekorasyon Organizasyon Hizmetleri Ltd. fiti.,çankaya-ankara da nakitte %25 indirim. Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Tic. Ltd. fiti., Çankaya- Ankara'da kasko, yang n, iflyeri, konut ve inflaat sigortalar nda nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Kuzey Doruk Sigortac l k Hizmetleri Ltd. fiti., Maltepe- Ankara da ferdi kaza sigortalar nda %15, konut ve iflyeri sigortalar nda %15, sa l k sigortas nda ilk girifllerde %20 indirim, Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye- stanbul da nakitte ve kredi kart nda, tüm kasko sigortalar nda, ev sigortalar nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa l k sigortas nda %10, elektronik cihaz sigortalar nda %5 indirim. Bilgisayar Cansev Makine Bilgisayar Tic. Ltd. fiti., S hhiye- Ankara da özel indirim. Çeviri Evircevir.com, Çankaya-Ankara da internet üzerinden çeviri hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Dilmen Tercüme Hizmetleri ve Biliflim Teknolojileri San. Tic. Ltd. fiti., Befliktafl- stanbul da yeminli tercüme, yaz l tercüme, akademik tercüme,simültane tercüme ve deflifre hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim. Matbaa Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi- Bursa da matbaa malzemelerinde %10 indirim. Sanat Ürünleri Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da resim atölyesinden seçilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim. 44

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr mezunlardan haberler dergi@bilkent.edu.tr ABD de Sanat Sanat yaşamını 1996 dan bu yana ABD de sürdüren Osman Akan (Grafik Tasarım 1994), Fragmenta adlı yapıtıyla Alaska eyaletine bağlı Anchorage şehrinin

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

Gizem Gürkan. Haydar Çelik

Gizem Gürkan. Haydar Çelik İş yaşamına Manisa da başlayan yeni mezunlarımızdan Gizem Gürkan (Makine Mühendisliği 2013), Vestel Dış Ticaret A.Ş. de uluslararası satış mühendisi. Vestel in Almanya ofisine bağlı müşterilerinden ve

Detaylı

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor.

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. bilkent ten sonra... Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. Gürkan Ensari İşletme 2001 Gürkan Ensari, Standard Chartered Bank

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI 251.568 OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan www.ekovitrin.com

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı