mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat"

Transkript

1 mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000) ve Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Altu (Fizik 2000), ABD Baflkan Barack Obama taraf ndan Genç Bilim nsanlar ve Mühendisler Baflkanl k Kariyer Ödülü ile onurland r ld. Dr. Özcan t p ve biyoloji alanlar na yönelik yenilikçi optik ve sinyal iflleme teknolojileri gelifltirerek az geliflmifl ülkelerde halk n sa l k ihtiyaçlar n n ele al nmas na katk lar, Dr. Altu ise nanoteknoloji kullanarak hastal klar erken teflhis edecek ve ilaç gelifliminde önemli rol alacak proteinleri belirleyebilen buluflu ile okul öncesinden üniversiteye uzanan etkin ders yöntemleri gelifltirmesi sonucunda bu ödüle de er görüldü. ABD'nin eski baflkanlar ndan Bill Clinton' n 1996'da bafllatt söz konusu ödül, araflt rma kariyerlerinin erken aflamalar ndaki bilim insanlar ve mühendislere Amerikan yönetimince verilen en yüksek niflan olma özelli ini tafl yor. ngiltere de Sanat Onur Özkaya ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2006), ilk kiflisel mimari sergisini ngiliz sanatç Lawrence Lek ile Cold Harbour London Galerisi'nde açt. Özkaya, ayd nlanma temal sergi için dijital fabrikasyonla üretti i yaklafl k 20 metrekareye yay lan enstelasyon çal flmas nda mimari mekanik ve yüzey teknolojileri ile 21. yüzy l yap ve endüstri standartlar n sorgulad. London Metropolitan Üniversitesi'nin ö retim kadrosunda yer alan Özkaya, ünlü ngiliz mimar Norman Foster' n Londra ofisinde iki sene çal flt ktan sonra Tokyo, Londra ve stanbul merkezli karma sergilere kat lm flt. 28 Parlak Bir Biliflim Kariyeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'nda biliflim teknolojileri genel müdür yard mc l görevine Ali Çöplü (Bilgisayar Mühendisli i 1993) getirildi. Mezuniyeti sonras nda Pennsylvania Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan ve 2008'e kadar Goldman Sachs ile Morgan Stanley gibi dünyaca ünlü flirketlerde bilgi teknolojileri içerikli çal flmalarda bulunan Çöplü, son üç buçuk y l zarf nda Vak fbank' n alternatif da t m kanallar ve ön ofis yaz l m gelifltirme baflkanl klar n üstlenmiflti. Çöplü, NYU Stern School of Business'tan MBA diplomas na da sahip.

2 Taha Yücel den Dev Ad m Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 1993 mezunlar ndan Taha Yücel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeli ine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan 460 oyla getirildi i bu görevi 6 y l boyunca sürdürecek olan Yücel, üye olarak seçilmesinin ard ndan üst kurulca oybirli i ile baflkan vekilli ine getirildi. RTÜK öncesinde yay nc l k sektöründe üst düzey yöneticilik yapm fl olan Yücel'in Bo aziçi Üniversitesi'nden say sal karasal yay nc l k planlamas konulu teziyle ald elektrik ve elektronik mühendisli i yüksek lisans derecesinin yan s ra Baflkent Üniversitesi'nden MBA diplomas da bulunuyor. Nasuh Mahruki den Hayata Dair Sayfalar Kendi flini Kurdu flletme Fakültesi 2008 mezunlar ndan Derya Aysoy, kardeflleriyle beraber Ankara'da bir flirket kurdu: Aysed E itim Dan flmanl k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti. Aysoy, Yukar Ayranc merkezli flirkette liderlik, kurumsal geliflim ve sat fl gibi mesleki e itimlerin yan s ra stratejik yönetim, kurumsal kimlik, yeniden yap lanma süreçleri ve insan kaynaklar yönetimi üzerine dan flmanl k hizmetleri verdiklerini dile getiriyor. Bu Markay Türkiye ye O Getirdi Elif Arslan ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2009), talya'daki Scuola Politecnica di Design'da tamamlad yüksek lisans sonras nda Fransa kökenli Geneviéve Lethu markas n n isim hakk n alarak Ankara'da tasar ma yönelik mutfak eflyalar üzerine bir ma aza açt. Arslan, Kentpark'taki ma azas n n yan s ra Terra ad ndaki iç mimarl k firmas nda da çal flmalar gerçeklefltiriyor. Kariyer Haritas nda ABD Var Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2005 mezunlar ndan Fahri Yarafl, ayn bölümde doktoras n tamamlad ktan sonra ABD'de çal flmaya bafllad. Philadelphia'da bulunan Light Field Corporation' n teknoloji grubu baflkanl n üstlenen Yarafl, orta da oldu u flirketin ifl alanlar n üç boyutlu ekranlar ve görüntüleme sistemleri, üç boyutlu dijital reklamc l k, holografik görüntü sistemleri ve zenginlefltirilmifl gerçeklik ürünleri çerçevesine yerlefltiriyor. 29 Yurda Dönüfl flletme Fakültesi 1992 mezunu ve Arama Kurtarma Derne i (AKUT) Baflkan Nasuh Mahruki'nin 7. kitab "Kendi Everest'inize T rman n" 7. bask s n yapt. Kar Leopar Mahruki, Everest'e ç kan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman da c kimliklerinin yan s ra yaflam n çeflitli kesitlerindeki baflar lar ndan hareket ederek hayatta kendi zirvelerine ulaflmay amaçlayan okurlar cesaretlendirecek sayfalar kaleme al yor; herkesin t rmanabilece i bir Everest'i ya da Everest'leri oldu u mesaj n veriyor. Baflar ya uzanan yolda gücümüzü do ru hedeflere yönlendirmemiz gerekti ini, bu u urda tutkuyla, inançla mücadele ederek mesafe kat edebilece imizi ve içimizdeki potansiyeli performansa dönüfltürebilece imizi vurguluyor. Osman Keskin (A rlama Hizmetleri 1998), JW Marriott Ankara'da sat fl ve pazarlama direktörü olarak göreve bafllad. Keskin, Renaissance stanbul Otel ile ad m att Marriott serüvenini ABD'ye tafl yarak Milwaukee Marriott West Otel'de restoran iflletmecili ine yükseldikten sonra s ras yla Redmond Marriott Town Center (Washington), Marriott International Pacific Northwest Market Sales, Hickory Ridge Marriott Conference Hotel (Illinois) ve Lincolnshire Marriott Resort'da (Illinois) parlak bir sat fl ve pazarlama kariyeri infla etmiflti.

3 Genç Bir Akademisyen: Koray Ayd n Yrd. Doç. Dr. Koray Ayd n (Fizik 2002 lisans, 2004 yüksek lisans, 2008 doktora), Northwestern Üniversitesi'nin akademik kadrosuna kat ld. Elektrik Mühendisli i ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Dr. Ayd n' n bilimsel araflt rmalar elektromanyetik ve optik metamalzemeler, nanofotonik ayg tlar, nanoteknoloji bazl günefl pilleri ve nanooptik biyosensörler alanlar nda yo unlafl yor. Genç bilim insan lisansüstü çal flmalar n Prof. Dr. Ekmel Özbay dan flmanl nda tamamlam fl, doktora sonras araflt rmalar n ise California Institute of Technology'de sürdürmüfltü. Yeni Bir Basamak Bar fl Nurlu (Endüstri Mühendisli i 2003 lisans, 2006 yüksek lisans), Türkiye tedarik zinciri yöneticili ini yapt Best Buy'dan 3M'ye geçti. Yeni flirketinin Türkiye aya nda k demli lojistik hizmetler koordinatörü olarak görev alan Nurlu'nun özgeçmiflinde BOTAfi ile Organik Kimya San. ve Tic. A.fi. deneyimleri de var. fiehir Efsanelerine Sosyolojik Bak fl Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1997 mezunlar ndan Özgür Taburo lu, ikinci kitab n "Kent Efsaneleri: Zaman m z n Bat l nançlar ve Tak nt lar " bafll yla Do u Bat Yay nlar 'n n sosyoloji dizisinden ç kard. Yap t nda kent efsanelerini ruhsal, toplumsal ve antropolojik parçalardan oluflan bir bütün fleklinde de erlendiren Taburo lu, bilgi ve bilinmezli in bir potada eridi i bu anlat lar n gündelik hayat m zdaki yerini sorguluyor. Mühendislik kariyerinin yan s ra Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji doktoras da yapan Taburo lu'nun ilk kitab "Dünyevi ve Kutsal", üç y l önce Metis Yay nlar etiketiyle raflara girmiflti. Deniz Leasing'de Bilkentli Atama MBA 1990 mezunlar ndan Kahraman Günayd n, Deniz Leasing'in genel müdürlü üne atand. Geçti imiz 6 y l boyunca DenizBank' n Avrupa 2. Bölge müdürlü ü görevini yürütmüfl olan Günayd n, ayn bankan n çeflitli flubelerinde müdürlük de yapm flt. Anadolu ya Yolculuk Yaklafl k 20 y ld r Türkiye ve Kanada'da insan kaynaklar dan flmanl yapan Deniz Bafl büyük (A rlama Hizmetleri 1991), yaz n alan nda sürdürdü ü çal flmalar n ilk roman yla taçland rd : "Leblebi". Bafl büyük, Yitik Ülke Yay nlar etiketli kitab nda geleneksel kuruyemiflimiz leblebiden yola ç k yor; onun sade, gösteriflsiz ve tarih kokan zenginli ini, Anadolu topraklar nda iz b rakm fl gizli kahramanlar n öyküleriyle özdefllefltiriyor. ki Bilkentli Bir Arada Üniversitemizin 25 y lda 'i aflan mezun say s, ifl dünyas nda yeni mezunlar ile deneyimli Bilkentlilerin bir arada görev yapt klar platformlara zemin oluflturuyor. As m Çifter ( ktisat 1998) ve Irmak Ayd nol (Endüstri Mühendisli i 2010), bu eflleflmelere ilaç endüstrisinden güncel bir örnek. Almanya merkezli Boehringer Ingelheim' n Türkiye kadrosunda beraber çal flan mezunlar m zdan Çifter flirketin tüketici sa l ürünleri kolunda ulusal sat fl müdürü, Ayd nol ise insan kaynaklar ücretlendirme ve yan haklar sorumlusu. 30

4 Çal flma Alan Geniflliyor Zeynep Edes ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2000), zmir'in Alsancak semtinde bir flirket kurdu. Kendi ad n tafl yan flirketinde iç mimarl k, tasar m ve uygulama hizmetleri sunan Edes, zmir Ekonomi Üniversitesi'nin ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü'nde dersler vermesinin yan s ra TMMOB ç Mimarlar Odas 'n n zmir flubesi yönetiminde saymanl k görevini de sürdürüyor. Bursa da Mezun Ortakl Hakan Vural (Kimya 2002 lisans, ktisat 2004 yüksek lisans), Hakan Büyükhatipo lu (Mütercim- Tercümanl k 2005) ve Arda An (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2007), Bursa'da konserve üretimi üzerine Agrikült G da ad nda bir flirket kurdular. So an konservesine yo unlaflan ve bu ürüne iliflkin bir patent baflvurusu bulunan flirkette Büyükhatipo lu genel müdürlük, Vural finans direktörlü ü, An ise üretim müdürlü ü görevlerini üstleniyor. Türkiye den O Seçildi Ifl lt l Bir Sanat Yaflam Türkiye'nin üflemeli çalg lar alan nda ilk kad n profesörü bir Bilkentli: Ayfle Sezer (Müzik 1994). Prof. Ayfle Sezer baflar l bir obua sanatç s ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvar 'n n müdürü. Alan nda Prof. Kerim Gürerk'ten sonra ülkemizin ikinci profesörü olarak da an lan Prof. Sezer, sanatta yeterlik derecesini Musikhochschule Köln'den alm fl, Almanya'da bulundu u y llarda çeflitli orkestralar n misafir sanatç kadrolar nda görev yapm flt. Prof. Sezer'in konser verdi i ülkeler aras nda Brezilya, Japonya, Belçika ve talya bulunuyor. Bir Giriflimci: Ahmet Kocamaz Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 2001 mezunlar ndan Ahmet Kocamaz, stanbul'da veri analizi ve veri madencili ine dayal yönetim dan flmanl hizmetleri veren Crede Dan flmanl k Ofisi'nin kurucu ortaklar aras nda yer ald. Kocamaz, giriflimi öncesinde Garanti Teknoloji, Finansbank, National Bank of Greece ve Akbank'ta yaz l m gelifltirme, veri analiti i ve müflteri iliflkileri yönetimi alanlar nda görev yapm flt. Özgeçmifller Buraya Üniversitemizin Kariyer Merkezi ve Bilgisayar Merkezi'nin çal flmalar yla Eylül 2011'de eriflime aç lan Özgeçmifl Veri Taban, mezunlar m z ve ö rencilerimizi ifl ve staj olanaklar yla buluflturmaya devam ediyor. Bilkentliler, foto rafl özgeçmifllerini yükleyebildikleri bu sistem üzerinden üye firmalar n ilanlar na kendileri baflvuruyor. https://stars.bilkent.edu.tr/kariyer adresindeki sistemde bugüne kadar 270 ifl ilan yay nland, 1300 kifli özgeçmifl oluflturdu, birçok Bilkentli yeni bir kariyerin kap s n aralad. Sisteme üye kurum ve kurulufllara Alcatel-Lucent, A.T. Kearney, Aselsan, Bosch, Coca-Cola, Finansbank, Hugo Boss, Microsoft, Mikes, Schneider Electric, Show TV, Sony, Trendyol ve Türk Telekom örnek gösterilebilir. Dilek Adak (Bilgisayar Mühendisli i 2003, MBA 2007), Türkiye'den "SAP Mentor" pozisyonuna seçilen ilk kifli oldu. 8 y ld r SAP dan flmanl yapan Adak, bu pozisyon için bir veya daha fazla SAP alan nda uzmanl k düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bunu SAP Developer Network (SDN) arac l yla yap lan paylafl mlarla kan tlamak gerekti ini belirtiyor. Adak, SDN'deki yaklafl k 2 milyon SAP uzman aras ndan seçildi ini ve dünya çap nda 100 civar nda mentor bulundu unu vurguluyor. Baflar l Bir Yönetici: Sepren Tansel 31 Zurich Sigorta'da kurumsal iletiflim müdürlü ü görevine Sepren Tansel (Grafik Tasar m 1993 lisans, 1995 yüksek lisans) getirildi. Saatchi & Saatchi ve Wunderman'daki sanat yönetmenli i deneyimleri sonras Worx Yarat c letiflim'in kurucu ortaklar aras na kat lan Tansel, Bang & Olufsen'de marka ve pazarlama dan flmanl, Sinerji Reklam'da ise ajans baflkanl yapt. Son olarak Akbank'ta marka ve tasar m yöneticili inde bulunan Tansel, stanbul Bilgi Üniversitesi Görsel letiflim Tasar m Bölümü'nde yüksek lisans (Concept Development) dersleri de vermiflti.

5 sveç ten Türkiye ye Bir Sergi Haberi Ceren Selmanpako lu (Grafik Tasar m 2006, yüksek lisans), 12. stanbul Bienali paralel etkinlikleri çerçevesinde Niflantafl Artgalerim'in ev sahipli i yapt "Bunu stemiyorum" adl karma sergide yer ald. Selmanpako lu, 13 sanatç ya ait resim, heykel, foto raf, video ve enstelasyonlar n yer ald sergide "Özgürlük Korkusu" bafll kl foto raflar n gün yüzüne ç kard. Toplumsal gerçekli i insan n kendi özgürlü ünden korkarak yaratt bir yan lsama olarak imleyen bu foto raflar, serginin bireysel ve sosyal zeminlerdeki tutars zl klar odakl konusuyla örtüflen bir görüntüdeydi. Selmanpako lu, 2011'i "Nereye Kadar" isimli video çal flmas yla E itim Kültür Araflt rma Vakf 'n n Ritz-Carlton stanbul Ekavart Galeri'de düzenledi i toplumsal hayatta kad n temal "Dikkat! Kad n" bafll kl karma sergiye kat larak u urlad. Efes Türkiye'nin pazarlama direktörlü ü görevine bir Bilkentli atand : Özlem Çitçi ( flletme 1995). fl yaflam na Arthur Andersen'de bafllayan Çitçi, Danone (Türkiye ve ABD) ile Kraft Foods (ABD) bünyesinde marka ve pazarlama yöneticili i yapt. Son olarak Pernod Ricard sveç'te Absolut Original markas n n küresel pazarlama direktörlü ünü yürüten Çitçi'nin Michigan Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomas da var. Doktora Tezi Kitaplaflt fl De ifltirdi Siyaset Bilimi Bölümü 2009 mezunlar ndan Gökflen Hamamc o lu, araflt rma ve dan flmanl k firmas Ecorys'te uzman yard mc s olarak çal flmaya bafllad. Hamamc o lu'nun önceki ifl tecrübeleri Info-biz fl Zekas Ltd. fiti. ile ODS E itim ve Dan flmanl k'ta Avrupa Birli i ve hibe projeleri gelifltirme üzerineydi. Stratejik Bir Transfer flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Yeliz Okutan Ergün, strateji ve ifl gelifltirme direktörü unvan yla stanbul merkezli yaz l m flirketi PlusOne MinusOne'a geçti. Kariyerine BP Exploration'da finans uzman olarak ad m atan Ergün'ün son görevi Çimsa'da strateji ve ifl gelifltirme uzmanl yd. 32 Uluslararas liflkiler Bölümü 2002 mezunlar ndan Dr. Selim Ferruh Adal 'n n doktora tezi, Helsinki Üniversitesi'ne ba l Neo-Assyrian Text Corpus Project taraf ndan The Scourge of God: The Umman-manda and Its Significance in the First Millennium BC bafll yla bas ld. Dr. Adal, State Archives of Assyria Studies serisinin 20. kitab olarak ç kan 222 sayfal k eserinde, Yak n Do u tarihinde farkl askeri ve etnik gruplar adland rmak için kullan lm fl olan "Ummanmanda" terimini kapsaml ca inceliyor. Doktoras n Sydney Üniversitesi'nden alan Dr. Adal, üniversitemizin Arkeoloji Bölümü'nde Babilce, Hititçe ve Sümerce dersleri veriyor.

6 ç Mimarlar Odas n Bilkentliler Yönetiyor Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) ç Mimarlar Odas 'n n 7 kiflilik merkez yönetim kurulunda 5 Bilkentli var. Yönetim kurulunda ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü mezunu flu isimler yer al yor: Levent Tümer (1994 lisans, 1997 yüksek lisans): yönetim kurulu baflkan, Ata Can Kale (2004): genel sayman, Abdullah Alkan (2004): genel sekreter, Ö. Osman Demirbafl (1995 lisans, 1997 yüksek lisans, 2001 doktora): yönetim kurulu üyesi, B. Burak Kaptan (1992): yönetim kurulu üyesi. Seçimi Otelcilik Oldu Gamze Tarsuslugil (Turizm ve Otel flletmecili i 2008), Kapadokya'da ailesiyle beraber Adanos Konuk Evi'ni iflletmeye bafllad. Adanos isminin çal flt bölge Avanos ile do du u flehir Adana'n n birleflmesi sonucu ortaya ç kt n belirten Tarsuslugil, verdikleri butik hizmetlerde iki co rafyan n kültürünü harmanlamaya özen gösterdiklerini dile getiriyor. Tarsuslugil, mezunlar m za konaklama indirimi sa lad klar n ayr ca ifade ediyor. Ankara Sahnelerinde Bir Biliflimci Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü 2003 mezunlar ndan Nazl Atayman, Baflkent Oyun Atölyesi (BOA) taraf ndan sahneye konan "Sen Var m s n" adl romantik komedide baflrol oynad. Atayman, niflanl s ndan ve evlilik hayallerinden gün geçtikçe uzaklaflan Kübra karakterine hayat verdi. Sahneye ilk ad m n dans ile atan Atayman, tiyatroya 2009'da bafllad n, drama ve oyunculuk dersleri sonras nda çeflitli oyunlarda rol ald n ve fiubat 2011'de BOA'n n kadrosuna kat ld n dile getiriyor. Atayman, profesyonel hayat n Ayd n Yaz l m ve Elektronik Sanayi A.fi.'de k demli kontrat uzman olarak sürdürüyor. 33 Restoran Açt Uzaklardan Gelen Ödül Tatl Hayat ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 2003 mezunlar ndan Gamze Bafl, dünyan n en prestijli çikolata yar flmas World Chocolate Masters' n Do u Avrupa aya nda üçüncülük, En yi Çikolata kategorisinde ise rak l praliniyle birincilik ödüllerini kazand. Bafl, mezuniyeti sonras nda Le Cordon Bleu (Londra) aflç l k okulunda Frans z tatl lar ve çikolata üzerine e itim alm fl; ard ndan Londra ve Manchester'da çeflitli pastane ve 5 y ld zl otel mutfaklar nda çal flm fl. Tekni i ve Aztek efsaneleri ç k fll hikâyesiyle kendisine üçüncülük getiren çikolatadan heykeli Aztek Prensesi'ni Belçika'n n Ankara büyükelçisi ve efli onuruna krall n 181. kurulufl y ldönümünde bir kez daha tasarlayan Bafl, yeni tasar m n stanbul'daki Fashion's Night Out etkinli inde bir mücevher markas n n ürünlerini sergilemek için kullan ld n söylüyor. Bafl, kendi giriflimi Chef Lola's Luxury Chocolates ve Biscotti Mia bünyesinde baflkentlilere çikolata üretimi yap yor; farkl markalar n ürün tan t mlar için gösteri çikolatalar haz rl yor; hem profesyonellere hem amatörlere çikolata yap m na iliflkin teknik e itimler veriyor, bu çerçevede dergilerde yaz lar da kaleme al yor. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2006 mezunlar ndan B. Kemal Dedeo lu Ankara'da bir restoran açt. Çankaya'ya ba l Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki My Köfte adl iflletmesinde baflta köfte ve piyaz olmak üzere zgara çeflitleri ve ev yemeklerine a rl k veren Dedeo lu, kurucu ortaklar ndan oldu u Trabzon merkezli turizm ve inflaat firmas KRD'nin faaliyetlerini de yürütüyor. ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 mezunlar ndan Bersun Ertürk, Dubai merkezli Association of Professional Interior Designers taraf ndan düzenlenen Festival of Interior Design etkinli inin ürün tasar m yar flmas nda birinci oldu. Ertürk'ün ödüllü eseri, genelde pencereler için üretilen ve kökleri eski M s r'a kadar uzand na inan lan 3 boyutlu müflrefiye motiflerindeki 8 köfleli y ld zdan esinlendi i bir orta sehpa. 8 adet masif tik ahflaptan oluflan bu sehpada her bacak bir sonrakinin üzerine binerek aile içi dayan flma olgusunu simgeliyor. Ertürk, profesyonel hayat n 5 y ld r Dubai'de tasar mc l k yaparak sürdürüyor.

7 Zirveye Do ru Coflkun K. Dicle (MBA 1995), Philip Morris SA Pazarlama ve Sat fl A.fi'nin kurumsal iliflkiler direktörlü üne getirildi. Philip Morris SA kariyerine 1997 y l nda ifl gelifltirme ve planlama analisti olarak ad m atan Dicle, pazarlama ve sat fl alanlar nda ald sorumluluklar n ard ndan 2004'te ulusal saha sat fl müdürü unvan yla kurumun Avustralya aya na geçmifl ve k sa zamanda sat fl direktörlü üne yükselmiflti. Dicle, yeni görevinden önce Philip Morris International' n global sat fl stratejileri direktörlü ünü yürütüyordu. Foto raflar... Murathan Özbek ( ktisat 2008), bu y l beflincisi düzenlenen aflk temal Boyner Foto raf Yar flmas 'nda üçüncülük ödülünü kazand. Özbek, geçti imiz y l ise uluslararas Sony Dünya Foto raf Yar flmas 'nda "Dünyan n Felci" bafll kl çal flmas yla her kategoride birincili i elde etmiflti. Mezuniyeti sonras nda sinemaya yönelerek k sa filmler çekmeye bafllad n söyleyen Özbek, stanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yap yor. Foto raf sanat na ilgisinin iki y l önceye dayand n, ilk sergisini Sony ödülü sonras nda açt n belirten Özbek'in reklam, video ve foto raf odakl bir flirketi var. Sanatsal çal flmalar nda ço unlukla insan ve insan n içinde bulundu u ruhsal durumlar sorguluyor, sorgulat yor; foto raf kendisinden dünyaya de il, dünyadan ona kalan bir miras gibi görüyor. stikrarl Bir Kariyer Demet Güngör (Turizm ve Otel flletmecili i 1998), DoubleTree by Hilton stanbul- Moda'n n sat fl direktörlü üne getirildi. lk ifl deneyimini yaflad Adana HiltonSA'daki toplant hizmetleri ve sat fl görevleri ertesinde grup ve organizasyonlar sat fl müdürlü üne yükselen Güngör, Adana ve Mersin HiltonSA bünyesinde üç y l sat fl direktörlü ü yapt ktan sonra ifl gelifltirme müdürü unvan n alm flt. 34 Genel Müdürlü e Yükseldi flletme Fakültesi 1997 mezunlar ndan Sitare Sezgin, pazarlama, ürün gelifltirme ve tedarikçi iliflkilerinden sorumlu genel müdür yard mc l n yürüttü ü Boyner Grubu flirketlerinden Back-Up'ta genel müdürlü e yükseldi. Bilkent sonras nda Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Sezgin, Bain & Company ve Boston Consulting Group bünyesindeki dan flmanl k deneyimlerine Sabanc Holding'in Perakende Grubu strateji ve ifl gelifltirme müdürlü ünü eklemifl, Akbank'ta ise kanal ve ürün gelifltirme bölüm baflkanl n üstlenmiflti. Farkl Bir Sektörde Ça r Bülbül (Uluslararas liflkiler 2005), Alman endüstriyel yap flkan bant üreticisi Tesa'n n Türkiye aya nda ç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden sorumlu sat fl mühendisi pozisyonuna getirildi. fl yaflant s na Alpet'te saha müdürü olarak bafllayan Bülbül, daha sonra Türkiye Petrolleri'nde ç Anadolu Bölgesi akaryak t istasyonlar ndan sorumlu saha müdürlü üne yükselerek dört y l çal flm flt. Bülbül'ün Ankara Üniversitesi'nden insan kaynaklar yönetimi ve kariyer dan flmanl üzerine yüksek lisans derecesi de bulunuyor.

8 Nostalji Yaflama Duyarl Yay nlar ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 mezunlar ndan rem Ça l Tütüncü, British Council taraf ndan düzenlenen Y l n Genç Yarat c Yay n Giriflimcisi Yar flmas 'nda birincili i elde etti. Kurucusu oldu u ve sürdürülebilir yaflam içerikli kitaplar bast Sinek Sekiz Yay nevi'ndeki çal flmalar yla ödüle de er görülen Tütüncü, 41. Londra Kitap Fuar 'na kat lma ve ngiltere'de sektör liderleriyle görüflme hakk kazand. 2008'de bisikletle Avrupa'y gezerken gelifltirdi i çevre ve ekoloji fark ndal sonras nda insançevre etkileflimi odakl bir yay nevi kurmaya karar verdi ini söyleyen Tütüncü, ekibiyle beraber hayat n döngüsüne e ilen ve daha yaflan labilir bir dünya için izler tafl yan kitaplar seçtiklerini vurguluyor. ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 mezunlar Fulya Ball ve liç K rtafl, stanbul'da açt klar Stok 60/70 adl dükkanda 60'l ve 70'li y llardan kalan eflyalar merakl lar yla buluflturuyorlar. Buzdolab ndan kitapl klara, koltuklardan masa ve sandalyelere, radyo ve televizyonlardan telefonlara uzanan bir çeflitlilikle 4 y ld r Galata'dalar. Eflyalar farkl flehirlerdeki eskici depolar ndan topluyorlar; bazen elden geçirerek, kimi zaman oldu u gibi b rakarak vitrine koyuyorlar. Stok Mimarl k Ofisi'nde mimari projeler ve uygulamalar da gerçeklefltiren Ball ve K rtafl, tüm çal flmalar n Stok Tasar m markas alt nda topluyorlar. Emin Ad mlarla lerliyor A. Ekin Tamer (Turizm ve Otel flletmecili i 1999), Dedeman Turizm Yönetimi A.fi.'de otelcilik sat n alma müdürü oldu. Çal flma hayat nda s ras yla Duru Seyahat Acentesi'nde tur operatörlü ü, Baflkent fiirketler Grubu'nda sat fl ve pazarlama temsilcisi, Hilton Kayseri'de ön büro sorumlulu u ve gece flefli i, Hilton stanbul'da misafir iliflkileri koordinatörlü ü ve sat n alma flefli i, Conrad Istanbul'da ise sat n alma müdür yard mc l görevlerinde bulunan Tamer, son olarak Conrad stanbul, Hilton Istanbul ve Hilton ParkSA'da sat n alma müdürü unvan yla çal flm flt. Bir Giriflim, Üç Bilkentli Grup sat n alma sitesi Bombastik.com'un kurucu ortaklar birer Bilkentli: Mehmet Gök (Bilgisayar Mühendisli i 2000) ve Özlem Gök (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2004). Kadrolar nda flletme Fakültesi 2009 mezunu Onur Tevfik Güler'i de bar nd ran mezunlar, faaliyetlerini stanbul'da sürdürüyor. 35

9 1990 Emin Bora Mutlu - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Total Oil Türkiye A.fi. de LPG direktörü 1993 Hakan Levent Demirel - Endüstri Mühendisli i (YL) * Olmuksa International Paper-Sabanc Ambalaj San. ve Tic. A.fi. nin risk yönetimi grup müdürü Güntekin Noyan - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Üçgen Ofis in sahibi ( zmir) 1994 Aylin Amber - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bloomberg HT de d fl kaynaklar müdürü Hüseyin Attila K l nç - ktisat Marmara Tours seyahat acentesinin sahibi 1995 Ebru Bocuto lu - A rlama Hizmetleri Nestlé Türkiye de operasyonel sat n alma uzman 1996 Fikri Burak Kalaç - Siyaset Bilimi Nokia Siemens Networks letiflim A.fi. de sat n alma yöneticisi (Ankara) fievki Berk Babila - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ecorys Araflt rma ve Dan flmanl k Ltd. fiti. nin genel müdürü (Ankara) 1997 Aziz U ur Berk - ktisat Alt nbafl Holding'in madeni ya lar genel müdürü 1998 Yasemin Yücel - ktisat Ç nar Hotel de sat fl ve pazarlama müdürü Yusuf Keskin - Endüstri Mühendisli i KOSGEB de insan kaynaklar daire baflkan (Ankara) Hidayet Özdemir - Uluslararas liflkiler ING Bank n Pendik flubesi müdürü 2000 Çetin K l ç - Fizik (D)** Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün Fizik Bölümü nde doçent Haluk Alper Kam - A rlama Hizmetleri Ramada Plaza Antalya da sat fl direktörü Aymin Yeflne Savafl Can, smail Bar fl Can - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Can çiftinin bir k z oldu. Minik Mira Lavin'e ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Dilek Kurt- Amerikan Kültürü ve Edebiyat Forum Ankara n n genel müdür yard mc s Nurhan Özlü - Moleküler Biyoloji ve Genetik Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yard mc doçent Hakk Zakir pek - A rlama Hizmetleri Band rma Ticaret Odas nda proje koordinatörü (Çanakkale) Abdullah Barut - ngiliz Dili ve Edebiyat Sefa Atakafl Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi nde ö retmen ( skenderun) 2002 Korhan Tümer - flletme Bilgi Yönetimi BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.fi. de e itim sorumlusu fiule Afyon - Endüstri Mühendisli i T.C. Mevlana Kalk nma Ajans nda uzman (Konya) Derya Akçakaya - Endüstri Mühendisli i Roche Müstahzarlar San. A.fi. de proje yöneticisi Aykut Murat Öner - A rlama Hizmetleri Tesco Kipa'da operasyon yönetici yard mc s ( zmir) Gülden Do an - Uluslararas liflkiler Gülden ve Kurtulufl Do an (MBA 2004) çiftinin bir o lu oldu. Minik Kerem'e ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Özge Özdamar - Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Mustafa Akar ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Mehmet Cengiz Metin - Bankac l k ve Finans Tüm Sanayici ve fladamlar Derne i nin genel sekreteri Zeynep Ertu rul - Turizm ve Otel flletmecili i 1001 Direk Sarn c nda ziyafet sat fl sorumlusu Abdurrahman U ur Coflkun - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Pegasus Hava Tafl mac l A.fi. de ifl zekas uzman Bilgi Karabulut - ngiliz Dili ve Edebiyat Özel Tafldelen Kolej inde ngilizce ö retmeni Ayfle U ur - A rlama Hizmetleri T.C. Baflbakanl k Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl nda sekreter (Ankara) Esra Savafl - Turizm ve Otel flletmecili i TTNET te pazarlama yöneticisi Özlem Hoflcan - ngiliz Dili ve Edebiyat Kadir Has Üniversitesi nde ö retim görevlisi 2004 Aslan Yavuz fiir - Siyaset Bilimi Avrasya ncelemeleri Merkezi'nde uzman (Ankara) lhan Can Özen - ktisat Orta Do u Teknik Üniversitesi ktisat Bölümü'nde yard mc doçent (Ankara) Gamze Gedik - ktisat Akbank Ege Bölge Müdürlü ü nde müdür yard mc s ( zmir) Özge Ak n - ktisat Akbank Teftifl Kurulu Baflkanl nda müfettifl Süheyla Yozgatl - Muhasebe Ankalife Kad n Sa l ve Tüp Bebek Merkezi nde muhasebe ve sat n alma sorumlusu (Ankara) Mustafa Burak Aydos - Uluslararas liflkiler Merve Simsaro lu (Bankac l k ve Finans 2004) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Ali R za Kayar - flletme T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'nda uzman (Ankara) Baflak Ergüllü - Bankac l k ve Finans zmir Demir Çelik Sanayi A.fi. de ithalat görevlisi 2006 Özge Ekin - letiflim ve Tasar m Lamba Dijital de yarat c grup flefi Mehmet Gülerman - Hukuk Atakule GYO A.fi. de avukat (Ankara) 36

10 Sezin Güner - Endüstri Mühendisli i Lobi Biliflim ve Dan flmanl k Ltd. fiti. de kurumsal çözümler ve yaz l m grup yöneticisi (Ankara) Ertu rul nan - A rlama Hizmetleri Jesston Travel Agency nin sahibi (Ankara) 2007 Burcu Erbakan - Hukuk T.C. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n Hukuk Müflavirli i'nde uzman (Ankara) Esen Yertutanol - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Havelsan da kalite mühendisi (Ankara) Betül Yüceel - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Koleksiyon Mobilya da sat fl uzman iç mimar (Ankara) Birce Özkurto lu - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Mikrobeta da yaz l m uzman (Ankara) Ceren Erdem - letiflim ve Tasar m Sipahiler Turizm ve Organizasyon da sat fl destek uzman Emre Mert Kökver - Uluslararas liflkiler Telesine Productions da yap mc ve yönetmen Celal Çarho lu - flletme Philip Morris'de bölge temsilcisi (Ankara) Hatice Bakanlar - Mütercim-Tercümanl k Vodafone da çevirmen Serkan Ertaylan - Turizm ve Otel flletmecili i Hilton Garden Inn Kütahya da sat fl koordinatörü Burcu T rpan - Turizm ve Otel flletmecili i Turkcell de müflteri yöneticisi (Ankara) 2008 Derya Özkan - Matematik Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i nde uzman yard mc s Duygu Akan - Hukuk Ç nar&ç nar Hukuk Bürosu'nda avukat Asl Çiçeksoy - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Dalan Kimya Endüstri A.fi. de pazarlama sorumlusu ( zmir) Demet Baflaran - Uluslararas liflkiler Dalan Kimya Endüstri A.fi.'de pazarlama iletiflimi sorumlusu ve marka yöneticisi ( zmir) Yasemin Firidin - Bilgisayar Mühendisli i Selex Komünikasyon A.fi. de yaz l m ve tasar m mühendisi (Ankara) Kadir Tekin - flletme Türk Telekom da kamu proje yöneticisi (Ankara) 2009 Didem Ekinci - Uluslararas liflkiler (D)** Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde yard mc doçent fiadan Ceren Baflak - Psikoloji Davran fl Bilimleri Enstitüsü nde asistan Gizem Arl - letiflim ve Tasar m DWT / Mandalina da grafik tasar mc (Ankara) Furkan Bak r - Küresel ve Uluslararas liflkiler THY nin Gelir Yönetimi Baflkanl nda uzman Erhan Yurt - ktisat Referans YMM A.fi. de denetçi (Ankara) Do ufl Do an - ktisat Botros & Levante Tafl mac l k ta koordinatör (Mersin) Gül Didem Batur - Endüstri Mühendisli i (YL)* Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü nde araflt rma görevlisi (Ankara) Baflak K z ltan - Turizm ve Otel flletmecili i Palazzo Donizetti Hotel de sat fl müdür yard mc s Ayflin Ayda Y lmaz - Bilgisayar Mühendisli i Alcatel-Lucent de sistem mühendisi Ediz fiaykol - Bilgisayar Mühendisli i (D)** Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü nde yard mc doçent Gökçen Sinano lu - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i IBM'de bilgi teknolojileri uzman 2010 Barbaros Gökhan Yüce - Uluslararas liflkiler Ermak A.fi. de sat n alma sorumlusu (Bolu) Fendiye Özge Akkaya - Siyaset Bilimi Ayvaz Endüstriyel A.fi. de pazarlama ve marka yönetimi uzman Elçin Turgut - ngilizce Ö retimi (YL)* Ni de Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu'nda okutman Handan Burçin Baflkan - flletme Bilgi Yönetimi Arcon Kozmetik te marka müdür yard mc s Ahmet Karaca - ktisat DenizBank ta müfettifl yard mc s Burak Aydo du - ktisat Baflkent Menkul De erler A.fi. de pazarlama müdür yard mc s Sermin Aky ld z - flletme Bilgi Yönetimi Ritz-Carlton stanbul da insan kaynaklar kalite asistan Seray Gölge - flletme Bilgi Yönetimi Asisteam Bilgi Teknolojileri nde dan flman Rahime Asl han Öncel - Amerikan Kültürü ve Edebiyat K2 letiflim Hizmetleri nde marka yönetici asistan Bekir Kaan fiahin - Uluslararas liflkiler British American Tobacco da bölge sat fl temsilcisi (Ankara) Baran Zoral - flletme ndeks Bilgisayar da ürün yöneticisi 2011 fieyma Canik - Fizik Epsilon Grup Biliflim ve Ar-Ge Ltd. fiti. nin kurucu orta (Ankara) Yonca Özge Özkan - Uluslararas liflkiler Özimeks Paslanmaz Çelik te sat fl müdür yard mc s Burcu Melike Kabakufl - Grafik Tasar m CND Yaz l m ve Reklamc l k Ltd. fiti. nin kurucu orta (Ankara) Erdinç Akkaya - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Markafoni de veri taban yöneticisi Emre Eriflgen - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Natek Biliflim de yaz l m uzman (Ankara) Bengisu Ilg t - Endüstri Mühendisli i Eureko Sigorta da sistem analisti Ebru Balantekin - Endüstri Mühendisli i Ford Otosan da sat fl planlama ve analiz uzman Mehmet Günay - Bilgisayar Mühendisli i Türk Telekom da güvenlik mimarisi mühendisi (Ankara) Baran Nalbanto lu - flletme Türkiye Futbol Federasyonu nda uluslararas etkinlikler memuru Mehmet Caner Buyar - flletme Avea'da sat fl performans uzman Gizem Çad rc - flletme Mikes te insan kaynaklar uzman yard mc s (Ankara) Do an Çal flgan - ngiliz Dili ve Edebiyat Sema C ng ll o lu lkö retim Okulu nda ö retmen (fi rnak) Ayfle Dönmez - MBA brahim Çeçen Yat r m Holding de proje finansman müdürü (Ankara) Berna Güler Yüksel - Amerikan Kültürü ve Edebiyat (2004) A ustos ay nda vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. *Yüksek Lisans ** Doktora 37

11 Server Ganiyev An s na Bilkent Senfoni Orkestras, 26 Kas m da gerçeklefltirdi i konseri, geçen y l kaybetti imiz Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Yayl Sazlar Sanat Dal Baflkan, BSO Bafl Kemanc s, Azerbaycan Devlet Sanatç s Prof. Server Ganiyev'e adad. Konseri Azerbaycan Devlet Sanatç s ve Devlet Senfoni Orkestras Genel Müzik Direktörü Rauf Abdullayev yönetti. Konsere Prof. Ganiyev'in o lu To rul Ganiyev, torunlar Elvin Hoxha Ganiyev ve Ceyla Ganiyeva solist olarak kat ld. Konserde Tartini nin "fieytan Trili", Ravel in "Çigan", Chausson un "Op.25, Poem", Çaykovski nin "Op.32, Francesca da Rimini" ve Kara Karayev'in "Matem Odas ", "Y ld r ml Yollar" ile "Üç Minyatür" bafll kl yap tlar icra edildi. Do udan Masallar Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), 39. Uluslararas stanbul Müzik Festivali kapsam nda verdi i konserde sanatseverleri do unun masals dünyas na götürdü. 18 Haziran'da Aya rini'de gerçeklefltirilen konseri BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetti. Konserde Rimski-Korsakof'un 1001 Gece Masallar ndan esinlendi i "Op.35, fiehrazad" ve Glinka n n "Ruslan ve Ludmilla Uvertürü" sunuldu. Konserin solisti, kufla n n çok yönlü sanatç lar ndan Nicola Benedetti ydi. BSO dan Almanya da Festival Aç l fl Dünyan n en önemli klasik müzik organizasyonlar aras nda gösterilen Schleswig Holstein Uluslararas Müzik Festivali'nde konuk ülke konserlerinin aç l fl n Bilkent Senfoni yapt. Festival 9 Temmuz da "Merhaba Türkiye" slogan yla bafllad. BSO, Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde 16 Temmuz'da Kiel'de, 17 Temmuz'da Lübeck'te sanatseverlerle bulufltu. Konserlerde Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe", Rimski-Korsakof'un "Op.35, fiehrazad" yap tlar seslendirildi ve Faz l Say' n "Hayyam" bafll kl klarnet konçertosunun dünya prömiyeri gerçeklefltirildi. Say n festival için besteledi i bu konçertoyu ça m z n önde gelen klarnet sanatç lar ndan Sabine Meyer yorumlad. BSO üyelerinden oluflan Bilkent Ensemble ise Hamburg da "Avantgarde Orient!" bafll kl bir konser verdi. BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin'in yönetti i 18 Temmuz tarihli bu konserde genç kuflak Türk kompozitörlerin eserleri sunuldu. Yeniden Yarat l fl Sezonuna lk Ad m BSO, Ankara daki 25 Haziran tarihli konserinde Schleswig-Holstein Festival Korosu Lübeck ile birlikte Haydn' n "Yarat l fl Oratoryosu"nu seslendirdi. Üç bölüm ve otuz dört k s mdan oluflan bu muhteflem yap t n Schleswig-Holstein Festival Korosu Lübeck Genel Sanat Direktörü Rolf Beck yönetiminde yorumland konserde Simona Saturova (soprano), Benjamin Bruns (tenor) ve Konstantin Wolff (bas) solist olarak yer ald. 38 Bilkent Senfoni Orkestras n n 23 Eylül ve 24 Eylül günlerindeki sezon aç l fl konserleri, BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin taraf ndan yönetildi. Konserlerin solistleri, flütün büyülü ismi Sharon Bezaly ve Türkiye nin önde gelen arp sanatç s fiirin Pancaro lu ydu.

12 Cumhuriyet Bayram Fantastik Bir Gece BSO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram konserini stanbul Devlet Senfoni Orkestras Müzik Direktörü Naci Özgüç yönetiminde verdi. Johannes Brahms Yar flmas 'nda iki y l üst üste kazand ödüllerle yar flma tarihinde befl ödül alm fl tek sanatç olan Atilla Aldemir konserin solistiydi. Aldemir, Dvorak' n ünlü "Op.104, Si minör Viyolonsel Konçertosu"nun viyola düzenlemesini, 1560 yap m Zanetto Peregrino enstrüman yla icra ederken, BSO da Cemal Reflit Rey'in "Türkiye Senfonik Rapsodileri"ne hayat verdi. Prokofyef ve Strauss Akflam BSO, 1 Ekim deki konserinde E. Elgar ve H. Berlioz'un eserlerini seslendirdi. ngiliz Ulusal Operas Müzik Direktörü Edward Gardner'in yönetti i konserin solisti, baflar l viyolonsel sanatç s Jian Wang d. Wang, Elgar' n "Op.85, Mi minör Viyolonsel Konçertosu"nu yorumlad. Bilkent Senfoni, konserin ikinci yar s nda Berlioz'un baflyap t "Op.14, Fantastik Senfoni"yi seslendirdi. Efsaneler Bulufltu Efsanevi sanatç lar Vladimir Fedoseyev ve Gülsin Onay, 7 Ekim de BSO paydas nda bir araya geldi. Bu iki dev sanatç, Çaykovski'nin "Op.23, Si bemol majör 1. Piyano Konçertosu" ile "Op.36, Fa minör 4. Senfonisi"ni BSO eflli inde seslendirdi. Bir Ayda Dört fiehir Bilkent Senfoni Orkestras n n 22 Ekim konserinde 20. yüzy l n usta kompozitörleri Prokofyef ve Strauss'un eserleri seslendirildi. Konseri spanyol flef Ernest Martinez Izquierdo yönetti. Konserin solisti, 25 yafl ndaki yetenekli kemanc Alena Baeva yd. Bilkent Senfoni Orkestras, Aral k 2011 in ilk konserini 'nda gerçeklefltirdi. Devlet Sanatç s ve Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü ö retim üyesi Prof. Gürer Aykal' n yönetti i 3 Aral k tarihli konserin solisti Rus piyano ekolünün genç temsilcilerinden Alexander Melnikov du. Konserde Mozart' n "KV.527, Don Giovanni Uvertürü" ve "KV.488, La majör 23. Piyano Konçertosu" ile Mendelssohn'un " skoç" bafll kl "Op.56, La minör 3. Senfonisi" seslendirildi. ki gün sonra Aykal a baflkentteki MEB fiura Salonu'nda Sevda-Cenap And Müzik Vakf Onur Alt n Madalyas takdim edildi; törende Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde Çaykovski ve Spohr'un eserlerini yorumlayan BSO, ertesi gün Bilkent Erzurum Konser Salonu'nda da bir konsere ç karak Gürer Aykal n yönetimi ve Alexander Melnikov solistli iyle Mozart ve Mendelssohn rüzgâr estirdi. spanya Büyükelçili i nin katk s yla verilen 9 Aral k konseri ise "Medeniyetler ttifak " bafll n tafl yordu. Gürer Aykal yönetimindeki bu konsere spanyol kemanc Manuel Guillén solist olarak kat ld Aral k tarihlerinde Akarefilm in organizasyonuyla bu kez stanbul daki dinleyicileriyle buluflan BSO, Ifl n Metin in flefli inde Rusya'dan romantik ezgiler getirdi. Bilkent Senfoni, 19 Aral k'ta ise hsan Do ramac Bilkent Erbil Koleji nin konser salonunda sahnedeki yerini ald ; Emre Elivar n solistli i ve Ifl n Metin in flefli inde Rahmaninof'un "Op.30, Re minör 3. Piyano Konçertosu"nu sundu. 39

13 B.Britten / skoç Balad Bilkent Senfoni Orkestras 2012 Program bso.bilkent.edu.tr 23 Ocak Pazartesi, 20:00 24 Ocak Sal, 20:00 Gennady Rozhdestvensky, flef dil Biret, piyano / Viktoria Postnikova, piyano To rul Ganiyev, Feruza Abdullayeva, Keman Ayd n Mecid, Aykut Köselerli, Vurmal Çalg lar A. Schnittke / "Moz-Art a la Haydn" W.A. Mozart / ki Piyano için Konçerto, Fa majör, KV.242 A. Schnittke / Dört El Piyano için Konçerto B. Bartok / ki Piyano, Vurmal Çalg lar ve Orkestra için Konçerto fiubat Cumartesi, 20:00 Sevgililer Günü Konseri Missak Baghboudarian, flef Efe Baltac gil, viyolonsel N. Rimski-Korsakof / May s Gecesi Uvertürü P.. Çaykovski / Bir Rokoko Temas Üzerine Çeflitlemeler, Op.33 S. Rahmaninof / "Vocalise" P.. Çaykovski / Romeo ve Juliet Fantezi Uvertür 18 fiubat Cumartesi, 20:00 Ion Marin, flef Hayreddin Hoca, viyolonsel R. Schumann / Viyolonsel Konçertosu, La minör, Op.129 R. Strauss / Zerdüflt Böyle Buyurdu, Op.30

14 25 fiubat Cumartesi, 20:00 Artun Hoinic, flef Sasha Rozhdestvensky, keman M. Mussorgski / Ç plak Da da Bir Gece A. Glazunov / Keman Konçertosu, La minör, Op.82 D. fiostakoviç / Senfoni No.1, Fa minör, Op.10 2 Mart Cuma, 20:00 Ifl n Metin, flef Mirjam Tschopp, keman F. Alnar / stanbul Süiti U.C. Erkin / Keman Konçertosu C. Debussy / Noktürnler C. Debussy / "Iberia" 10 Mart Cumartesi, 20:00 Kad nlar Günü Konseri Anu Tali, flef Ferhan ve Ferzan Önder, piyano ikilisi F. Köksal / ki Piyano ve Topluluk için "Moire" F. Poulenc / ki Piyano için Konçerto S. Prokofyef / Romeo ve Juliet Süiti, Op Mart Cumartesi, 20:00 Lior Shambadal, flef Akiko Suwanai, keman J. Sibelius / Keman Konçertosu, Re minör, Op.47 J. Brahms / Senfoni No.1, Do minör, Op Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, flef Ayflegül Sar ca, piyano A. Dvorak / Piyano Konçertosu, Sol minör, Op.33 C. Gounod / "Faust" Bale Müzi i E. Tabakov / Befl Bulgar Dans 3 Nisan Sal, 20:00 Prof. Dr. hsan Do ramac An s na 28 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Ilyich Rivas, flef Bilkent Müzik ve Bale lkö retim Okulu Ö rencileri B. Bartok / "Tahta Prens" Bale Müzi i, Sz.60 5 May s Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Alexander Ghindin, piyano S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.2, Do minör, Op.18 A.D. Sinangil / Senfoni No.6 11 May s Cuma, 20:00 Tulio Gagliardo Varas, flef Olga Kamornik, gitar / Asya Selyutina, gitar Soner Egesel, gitar / Ka an Korad, gitar / Kürflad Terci, gitar J. Rodrigo / Concierto Madrigal N. Koshkin / Befl Gitar için Konçertino G. Bizet / L Arlésinne Süiti 22 May s Sal, 20:00 26 May s Cumartesi, 20:00 Ifl n Metin, flef Boris Berman, piyano (26 May s) Bilkent ve Yale Üniversiteleri Boris Berman Piyano Ustal k S n f Ö rencileri (22 May s) S. Prokofyef / Piyano Konçertosu No.4, Si bemol majör, Op.53 S. Rahmaninof / Senfonik Danslar, Op Haziran Perflembe, 21:00 Film Müzikleri Bilkent Odeon 41

15 De erli Mezunlar, Bilkent Üniversitesi Rektörlü ü ne ba l Yay n Birimi taraf ndan y lda iki kez haz rlanan Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için üniversitenin mezun kimlik kart na sahip olman z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart edinmek veya kay tl bilgilerinizi güncellemek için adresindeki formu veya iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi ile ba lant kurabilirsiniz. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da özel indirim, Golden Touch Turizm Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Jesston Travel Agency, Kavakl dere-ankara da özel indirim, Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda yurtiçi ve yurtd fl konaklamada %5, araç kiralama ve havaalan transferlerinde %5, yurtiçi ve yurtd fl turlar %10, toplant ve kongre organizasyonlar nda %10, yurtd fl uçak biletinde %5 indirim, Deniz Atlanta Hotel, K z lay-ankara da konaklamada nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Lykia World Antalya, Lykia World Ölüdeniz, Fethiye- Mu la ve Lykia Lodge Kapadokya-Nevflehir de nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Grand Hotel Kurdo lu, Kufladas -Ayd n da konaklama, restoranda nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Impress Turizm Seyahat Acentesi, fiiflli- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Divekolik Dal fl Merkezi, Zincirlikuyu- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada özel indirim, Alt n Yunus Resort & Thermal Hotel, Çeflme- zmir de konaklama, yiyecek, içecek, sa l kl yaflam ve termal merkezinde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Anemon zmir Otel, Kahramanlar- zmir de özel indirim, Crowne Plaza zmir Oteli, zmir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda kap fiyat üzerinden %50, termal spa ve wellness'ta %10 indirim, Flow Datça Surf Club, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Fora Apart Otel, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Adanos Konuk Evi, Avanos-Nevflehir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, G da ve E lence Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim (pazar kahvalt lar ve özel gün fiks menüleri hariç), Med G da San. Taah. ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da tabldot serviste liste fiyatlar üzerinden nakitte %2 indirim, Myköfte, Çankaya-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 indirim, Miro Restaurant, Oran-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Second Cup, Oran-Ankara da nakitte %25 indirim, Etrak Restaurant, Y ld z-ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Mountolive, Burhaniye-Bal kesir de zeytin ve zeytin çeflitlerinde nakitte %10, zeytinya çeflitlerinde nakitte %5, zeytin yapra çay ve %100 saf zeytinya l el yap m sabunlarda nakitte %18 indirim, Nos G da Restoran Et Üretim Paz. San. ve Tic. Ltd. fiti., Etiler- stanbul da nakitte %15, kredi kart nda %15 indirim, Bal kç Restaurant Ali R za n n Yeri, Bodrum-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Sa l k ve Kiflisel Bak m Mars Bowling, A.O.Ç-Ankara da yiyecek, içecek, bowling, dü ün, niflan, toplant ve iftar yemeklerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, 42

16 Ankara htisas Spor Kulübü, Çankaya-Ankara da üyelik ifllemlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere Ankara da manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi ve dijital röntgende nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, Berk Biorezonans Terapi Merkezi, K z lay-ankara da sigara b rakma, bölgesel zay flama, cilt bak m ve masajda özel fiyat, Before & After Sa l kl Yaflam ve Spor Merkezi, Y ld z- Ankara da hypoxi çal flmalar, kiflisel çal flmalar, pilates, yoga ve cilt bak m nda nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Gülbahçe Optik, Osmangazi-Bursa da nakitte%25, kredi kart nda %15 indirim ve +3 taksit, Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi, Balat- stanbul da muayenede nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, B-Fit Sa l k ve Spor Yat r m Tic. A.fi. Cihangir- stanbul da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da biyokimya-mikrokimya laboratuvar, patoloji labaratuvar, ultrasonografi, doppler, röntgen, mamografi, eko-efor-holter ve kemik yo unlu u testlerinde nakitte %20 indirim. E itim ve Dan flmanl k Academy Worldwide Yurtd fl E itim Dan flmanl k Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da nakitte %10 indirim, Poseidon Yurtd fl E itim Dan flmanl, Kavakl dere- Ankara'da yurtd fl dil okullar, yurtd fl yaz kamplar, çal flma-seyahat programlar ve staj programlar nda nakitte %5 indirim, Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama Ltd. fiti., K z lay-ankara da, yurtd fl e itim baflvurusu ve dan flmanl k ücretinde nakitte %10 indirim, Optimum ngilizce Dil Kursu, K z lay-ankara da, KPDS, ÜDS, COPE, TOEFL ve genel ngilizce kurslar nda nakitte %12, kredi kart nda %10 indirim. Aysed E itim Dan flmanl k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti., Y.Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara ve stanbul da, üniversite baflvurular dan flmanl k ücretlerinde özel indirim, Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya Erinmez Mücevherat, Bilkent-Ankara da alt n, p rlanta ve gümüfl tak çeflitlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, O uz Gümüfl, Cepa AVM-Ankara da nakitte ve kredi kart nda % 25 indirim, Hera Moda, Çankaya-Ankara da gelinlik, niflanl k, abiye, damatl k ve kifliye özel tasar mda nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Genevieve Lethu, Kentpark AVM-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim. Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Jeyteks Tekstil San. ve D fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü- stanbul da kampanyal -f rsat indirimli ve 0,30 ct ürünler d fl ndaki tüm ürünlerde nakitte ve kredi kart nda %20 indirim. Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim. ç Mimarl k, Mobilya ve Dekorasyon OLS ve Logogram, Kad köy- stanbul da mobilya, iç dekorasyon, ayd nlatmada nakitte %20, kredi kart na %15 profelendirmede nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, promosyon ürünlerde nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, uygulama firma taraf ndan yap l rsa profelendirme ücretsiz, Nakliye ve Lojistik Alper ve Sönmez Uluslararas Nakliyat ve Gümrükleme Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc - Ankara da, flehiriçi ve flehirleraras nakliye, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde %10, uluslararas nakliye hizmetlerinde %5 indirim. 43

17 Reklam ve Organizasyon CLB Reklam Dekorasyon Organizasyon Hizmetleri Ltd. fiti.,çankaya-ankara da nakitte %25 indirim. Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Tic. Ltd. fiti., Çankaya- Ankara'da kasko, yang n, iflyeri, konut ve inflaat sigortalar nda nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Kuzey Doruk Sigortac l k Hizmetleri Ltd. fiti., Maltepe- Ankara da ferdi kaza sigortalar nda %15, konut ve iflyeri sigortalar nda %15, sa l k sigortas nda ilk girifllerde %20 indirim, Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye- stanbul da nakitte ve kredi kart nda, tüm kasko sigortalar nda, ev sigortalar nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa l k sigortas nda %10, elektronik cihaz sigortalar nda %5 indirim. Bilgisayar Cansev Makine Bilgisayar Tic. Ltd. fiti., S hhiye- Ankara da özel indirim. Çeviri Evircevir.com, Çankaya-Ankara da internet üzerinden çeviri hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Dilmen Tercüme Hizmetleri ve Biliflim Teknolojileri San. Tic. Ltd. fiti., Befliktafl- stanbul da yeminli tercüme, yaz l tercüme, akademik tercüme,simültane tercüme ve deflifre hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim. Matbaa Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi- Bursa da matbaa malzemelerinde %10 indirim. Sanat Ürünleri Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da resim atölyesinden seçilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim. 44

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. dergi@bilkent.edu.tr. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici

Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. dergi@bilkent.edu.tr. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici dergi@bilkent.edu.tr Sahneden... Datça dan Dünyaya Bir K sa Film Tiyatro Bölümü 2011 mezunlar ndan B. Erdi Mamiko lu, Sadri Al fl k Anadolu Tiyatro Ödülleri nde Gençlik Özel Ödülü nü ald. Mamiko lu, bu

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı

Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı 26 Kasım 215, Yükseköğretim Kurulu-Ankara 18 Eylül 212 Durum tespi+

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü Sezon Aç l fl Ilya Gringolts ile ki Konser (BSO), sezona BSO Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i 1 ve 2 Ekim tarihli konserlerle merhaba dedi. Mozart' n "KV.364, Mi bemol majör Konçertant Senfonisi

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..!

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..! IndEx 16 IndEx 16 Kulübümüzün en geniş katılımlı etkinliği olan IndEx, her sene 6 sektörden 15 Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde konuşmacının katılımı ve 10 case yarışmasıyla 3 gün boyunca

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Korhan Öner. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor.

Korhan Öner. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor. Korhan Öner Turizm ve Otel flletmecili i 1992 Korhan Öner, fiubat 2009 dan bu yana Kuzey Amerika n n

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı