Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1/ ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar içerisinde, Türkiye nin kalkýnma politikasý kapsamýnda sektörel geliþme hedeflerine uygun planlama ilkeleri çerçevesinde oluþturulacak alt ölçekli planlar ile koruma-korunmakullanma dengesinin saðlanacaðý geliþme hedeflerine yönelik potansiyellerin ve stratejilerinin belirlenmesini ve ekolojik dengenin korunarak yaþanabilir bir çevre oluþturulmasýný amaçlamaktadýr. Aðustos 2006

2 1/ Ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý Uygulama Hükümleri 1. Planlama Yaklaþýmý Ýl Çevre Düzeni Planý sýnýrlarý içerisinde arazi kullaným kararlarýný sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri çerçevesinde belirleyerek uygulanmasýna yönelik amaç, politika-strateji ve kararlarý oluþturmayý amaçlayan bir planlama yaklaþýmýyla ele alýnmýþtýr. 2. Planlama Sýnýr ve Alaný Planlama sýnýrý batýsýnda Çorlu, Çerkezköy, Marmara Ereðlisi, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi, doðusunda Gebze ilçesi olmak üzere Ýstanbul ili idari sýnýrýnýn tamamýdýr. 3. Temel Amaç 1/ ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar içerisinde, Türkiye nin kalkýnma politikasý kapsamýnda sektörel geliþme hedeflerine uygun planlama ilkeleri çerçevesinde oluþturulacak alt ölçekli planlar ile koruma-korunma-kullanma dengesinin saðlanacaðý geliþme hedeflerine yönelik potansiyellerin ve stratejilerinin belirlenmesini ve ekolojik dengenin korunarak yaþanabilir bir çevre oluþturulmasýný amaçlamaktadýr. 4. Planlama Amaçlarý & Politikalar - Stratejiler 4.1. Ýstanbul un küresel sistemin dinamiklerine ve Avrupa Birliði katýlým sürecine uyumunun saðlanmasý Ýstanbul un sosyal, ekonomik, kültürel açýdan uyumlu büyümesi, bütünleþmesi ve geliþmesinin saðlanmasý 4.2. Ekolojik dengenin korunmasý, sürdürülebilir ve afete duyarlý kentsel geliþmenin saðlanmasý, Koruma-Kullanma dengesi çerçevesinde aktif korumanýn saðlanmasý Korunacak alanlarda kentsel geliþme baskýlarýný azaltacak tedbirlerin alýnmasý Sadece Ýstanbul için deðil, ülke ve bölge için hayati önem arz eden taþocaklarý, maden ve endüstriyel hammadde rezervlerinin korunmasý ve en fazla yarar ilkesi doðrultusunda iþletilmesi Kent tarýmý ile periferial ekolojik üretimi kýrsal alanda sürdürülebilir geliþme hedeflerinin arasýna alýnmasý Mekansal, teknolojik ve sosyo-ekonomik kalitesi sürekli olarak düþen küçük ölçekli üretim tesislerine (enformel sektör), mekansal ve sektörel planlama yolu ile çözüm üretilmesi Su toplama havzalarýnýn korunmasý Mutlak ve kýsa koruma kuþaklarýnýn iskandan arýndýrýlmasý ve ekolojik cazibe merkezleri haline getirilmesi doðrultusunda eko-tarým ve eko-turizm çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý ve Ýstanbul bütününde yer alan 8 barajýn ve taþkýn havzalarýnýn deprem tehlikesi açýsýndan deðerlendirilmesi Kent çevresindeki maden ve yapýtaþý rezervlerini iþleten ocaklarda, en fazla, yarar ve sürdürülebilir kalkýnma ilkesi gözeten çevreye duyarlý anlayýþýn etkin kýlýnmasý Tehlikeli ve risk faktörü oluþturan alanlarda tampon bölge oluþturacak plan kullaným kararlarý geliþtirilmesi Kýyýlardaki dolgu ve alüvyon alanlarýnýn deprem sýrasýndaki zemin davranýþ özellikleri, tsunami tehlikesi, zemin sývýlaþmasý ve duyarlýlýðýnýn kýyý hidroliði açýsýndan deðerlendirilmesi Deprem ve diðer doðal afet risk faktörlerine baðlý olarak makroform ve kentsel doku analizlerinin yapýlmasý Öncelikle Tarihi Yarýmada ile Bakýrköy arasý sahil þeridinde yer alacak iskele liman ve barýnaklar olmak üzere Ýstanbul kýyý bütünündeki tüm iskele liman ve barýnaklarýn, olasý afet anýnda ilk yardým hizmet ve tahliye amaçlý kullanýlabilecek þekilde düzenlenmesi 4.3. Ýstanbul a bir Dünya Kültür Kenti standardýnda metropol statüsü kazanmasý Ýstanbul un taþýdýðý tarihi, kültürel, doðal deðerlere sahip çýkýlmasý Boðaziçi ve Tarihi Yarýmada nýn tarihi, kültürel dokusu, evrensel kimliði, peyzajý, röperleri ve silüetini korumaya yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý Turizm sektöründe geliþmenin saðlanmasý ve kent ekonomisindeki payýnýn arttýrýlmasý yönünde plan kararlarý oluþturulmasý ve bu alanlarda standart ve kalitenin geliþtirilmesi Metropoliten bölge içinde tarihi merkez üzerindeki yapýlaþma baskýsýnýn azaltýlmasý Kentsel geliþme baskýsýnýn Tarihi Yarýmada ve Boðaziçi üzerinden doðu ve batý kutuplarýna çekilmesi Tarihi Yarýmada nýn trafikten arýndýrýlmasý yönünde çözüm üretilmesi 4.4. Ýstanbul un dünya ve bölge ülkeleri ile ekonomik iliþkilerinin geliþtirilmesi, dünya metropolleri arasýnda yetkinliðini arttýrmasý ve küresel ve bölgesel merkez olmasý Ýstanbul un yönetim ve karar mekanizmalarýnýn bütünleþtiði bir merkez olmasý Kent ekonomisinin hizmet sektörü odaklý, bilgi ve iletiþim teknolojileri ile kültür endüstrileri doðrultusunda geliþmesinin saðlanmasý Bölge bütününde, yurt içi ve yurt dýþý iliþkilerin geliþtirilmesi ve organize edilmesi Bölgenin yerel potansiyellerinin harekete geçirilmesi Ýstanbul un çevresi ile sosyoekonomik iþbirliðine girmesi

3 Sanayinin ülke ve bölgesel desantralizasyonunun saðlanarak, eðitim, bilgi ve hizmetler sektörünün teþvik edilmesi Büyük ve kirletici sanayi alanlarýnýn hizmet sektörüne dönüþtürülmesi yönünde yatýrýmlarýn teþvik edilmesi Metropolün ekonomik sektörlerinde yeniden yapýlanmasýnýn saðlanmasý Bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin dinamizminin devreye sokulmasý Ýstanbul un geleneksel kent dokusunun kent geliþme dinamiklerinin yarattýðý yoðunlaþma ve aþýnma baskýsýndan korunarak, bu alanlarýn sanayi, imalat, depolama gibi fonksiyonlardan arýndýrýlmasý Sosyal, ekonomik ve mekansal tutarlýlýk saðlama yönünde metropoliten ölçekte yeni çekim merkezlerinin ve kademelenmesinin oluþturulmasý Ýstanbul il sýnýrlarý içinde geliþme potansiyelleri ve iç dinamikleri çerçevesinde merkezler-yerleþmeler kademelenmesinin oluþturulmasý Nüfus-istihdam dengesinin kurulmasý Ýþ-konut arasýndaki mesafenin minimuma indirilmesi yönünde arazi kullaným daðýlýmlarýnýn dengeli oluþturulmasýnýn saðlanmasý 4.5. Ýstanbul da yaþam kalitesinin yükselmesi Mekansal stratejilerin geliþtirilmesi Kurumsal, idari, mali çözüm önerilerinin üretilmesi Ýstanbul kenti periferial ekolojik kuþaðýn koruma-kullanma ilkesi dahilinde kentsel yaþam ile olan entegrasyonunun saðlanmasý Merkez alanlarýnda gündüz-gece nüfus dengesinin kurulmasý Metropoliten ölçekte kentsel donatýlarýn oluþturulabilmesi için gerekli finansmanýn saðlanmasý Konut alanlarýnýn fiziki dönüþüm sürecine sosyal boyutun kazandýrýlmasý Plansýz ve saðlýksýz yapýlaþmýþ alanlarýn sýhhýleþtirilmesi, tasfiyesi, düzenli iskan alanlarýna dönüþtürülmesi, metropoliten konut geliþme alanlarýna nakledilmesi gibi planlý yapýlanmalarýn organize edilmesi, uzun vadeli finansman seçeneklerinin geliþtirilmesi ve geri ödeme programlarýnýn hazýrlanmasý Yeni yerleþim alanlarýnýn ve kentsel dönüþüm projesi yapýlmasý gereken alanlarýn deðerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal açýdan güçlendirilmesi, iyileþtirilmesi ve dönüþtürülmesi Kültürel ve sosyal faaliyetlere iliþkin fonksiyonlarýn, kent bütünü içinde yeterli ve kaliteli hale getirilerek dengelenmesi Uluslararasý düzeyde kent bütününde, spor merkezleri, kültür merkezleri eðlence ve sergi mekanlarý, müzeler ve arþivlerin oluþturulmasý Metropoliten bölge içinde mevcut doku üzerindeki yapýlaþma baskýsýnýn azaltýlmasý Ulaþým hizmetlerinin kolaylaþtýrýlmasý Toplu taþýmacýlýða ve raylý sistemlere öncelik verilmesi, deniz taþýmacýlýðýnýn etkinleþtirilmesi, bu sistemler içerisinde karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu sistemlerinin entegrasyonunun kurulmasý Diðer ulaþým sistemleri ile iyi entegre olmuþ asgari 400 km lik metro þebekesine ulaþýlmasý Lojistik ve kentsel hizmet alanlarýnda da bu amaca yönelik merkezler oluþturulmasý

4 5. Kapsam Çevre Düzeni Planý, Ýstanbul Ýl sýnýrlarý bütününü kapsayan planlama sýnýrý ile tanýmlanmýþ alana ait plan amaç, politika ve stratejilerini, plan ana kararlarýný ve uygulama hükümlerini kapsar. 6. Tanýmlar 6.1. Bakanlýk: Çevre ve Orman Bakanlýðý 6.2. Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar: Bu planýn yapýmý ve uygulanmasýnda iþbirliði yapýlan, görüþlerine baþvurularak ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilen ve görevlendirilen kuruluþlardýr Mevcut Konut Alanlarý: Konut yapýlanmalarýnýn yer aldýðý 6.4. Geliþme Konut Alanlarý: Planla konut geliþmesinin önerildiði 6.5. Organize Sanayi Bölgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn tarih ve 4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri kanununda tanýmlanan 6.6. Sanayi Alaný: Orta ve Büyük ölçekli sanayi iþletmelerinin yer aldýðý, 1593 sayýlý Umumi Hýfzýsýhha Kanunu ve ilgili yönetmeliðine uygun olarak çevre ve saðlýk koþullarý gözetilerek toplu yer almalarý öngörülen her türlü sanayi tesislerine ayrýlan alandýr Küçük Sanayi Alanlarý: Küçük ölçekte sanayi iþletmelerinin yer aldýðý, daha çok doðrudan kentliye yönelik hizmet üreten 1593 sayýlý yasa ve ilgili yönetmeliðine uygun olarak çevre ve saðlýk koþullarý açýsýndan ayrýlmalarý ve gruplaþmalarý gerekli görülen iþ alanlarýdýr Lojistik Bölgeler: Þehiriçi taþýma ve depolama baþta olmak üzere tüm lojistik faaliyetlerin maliyet, hýz, güvenilirlik, izlenebilirlik ve esneklik deðiþkenleri ile þehrin tarihi, sosyal, siyasi, çevresel, coðrafi özelliklerine göre en uygun yerde ve þekilde yapýlabilmesi amacýyla belirli bir bölgede toplanmasýdýr Serbest Bölge: Bir ülkenin siyasi sýnýrlarý içinde ancak gümrük sýnýrlarý dýþýnda kalan ihracatý geliþtirmek amacýyla ticari ve sýnai faaliyetlere özel teþvikler saðlanan ve bu faaliyetlerin hýzlý ve doðru þekilde yapýlabilmesi için gerekli her türlü hizmetlerin sunulduðu Askeri Alanlar: Ülke savunmasý bakýmýndan hayati önem taþýyan askeri tesislerin bulunduðu Bölge Parký: Kentin bütününe hizmet eden açýk alanlar ve aktif yeþil alanlar içeren büyük park alanlarýdýr Kentsel Spor Alanlarý: Kentin bütününe hizmet eden spor amaçlý kullanýmlarýn yer aldýðý Günübirlik Rekreasyon Alanlarý: Kentlilerin günübirlik eðlenebilecekleri ve dinlenebilecekleri Fuar Alaný: Aktif açýk alanlarla birlikte eðlence ve dinlenrme amacý yanýnda sanayi, tarým vb. ürünlerin sergilendiði, çaðdaþ, teknolojik, sosyal tesis ve ilgili yönetim merkezleri ile donanmýþ Kültür Endüstrileri: Ekonomik deðerini kültürel deðerlerinden alan sembolik ürünlerin üretilmesi, daðýtýlmasý ve tüketilmesi ile ilgilenen sektörlerdir Tabiat Parký: Bitki örtüsü ve yaban hayatý özelliðine sahip, manzara bütünlüðü içinde halkýn dinlenme ve eðlenmesine uygun tabiat parçalarýdýr Mutlak Korunmasý Gereken Doðal Kaynak Alanlarý: Alt ölçek düzeyinde rezervi, kalitesi ve daðýlýmý ayrýntýlý olarak araþtýrýlmadan yapýlaþma ya da baþka amaçlý kullaným kararý getirilemeyen, Ýstanbul, bölge ve ülke açýsýndan stratejik önemdeki alternatifi bulunmayan cam kumu, döküm kumu, kum-çakýl, bentonit, seramik kili, yapý taþý ve kýrmataþ (agrega) gibi doðal kaynak rezerv alanlarýdýr. Bu bölgelerdeki ocak çukurlarý, hazýrlanacak projelere uygun olarak düzenleme yapýlmasý gerekli Ýçme Suyu Kaynaklarýnýn (memba) Mutlak Koruma Alanlarý: Ýçme suyu üretilen doðal kaynak alanlarýdýr. Alt ölçekli planlarda morfolojik, jeolojik ve hidrolojik özelliklere göre belirlenmesi ve yapýlaþmaya açýlmamasý gereken Yapý Yasaklý Havza Alanlarý ve Dere Koruma Kuþaklarý: Su toplama havzalarýnýn mutlak (0-300m) ve kýsa mesafe ( m) koruma alanlarý ile bu havzalarý besleyen derelerin koruma kuþaklarýný kapsayan Dere koruma mesafeleri 1/ ölçekli nazým imar planý çalýþmalarý sonucunda belirlenecektir Meteorolojik-Hidrolojik Sakýncalý Alanlar: Yaðýþlara baðlý olarak taþkýn tehlikesi taþýyan alanlar ile sazlýk ve bataklýk alanlarý kapsamaktadýr. Sel ve taþkýn tehlikesine karþý gerekli önlemler alýnmadan yapýlaþmaya açýlmamasý gereken Bu alanlarýn 1/ ölçekli Nazým Ýmar Planý çalýþmalarýnda sýnýrlarý belirlenecek ve kullaným kararlarý oluþturulacaktýr.

5 6.21. Kumul ve Kumsallar: Yerleþim alanlarý dýþýnda kalan doðal plaj ve hareketli (aktif) kumul alanlarýdýr. 1/ ve/veya 1/5000 ölçekli planlarda, sýnýrlarýnýn netleþtirilmesi ve yapýlaþmaya açýlmamasý gerekli Maden ve Taþocaðý Alanlarý: 5177 sayýlý maden kanunu kapsamýna giren il, bölge ve ülke için önem arz eden Sit Alanlarý: 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kanunu, deðiþik 5226 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ile Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine tabi Depremsellik: Deprem aktivitesinin alansal ve zamana baðlý daðýlým özelliklerinin tümüdür. Bu kavram deprem tehlikesinin ve sismotektonik yapýnýn özelliklerinin anlaþýlmasýna yönelik analizlerde kullanýlýr Deprem Tehlikesi: Depremle baðlantýlý olarak sosyoekonomik hayatý ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek tüm oluþumlardýr. Bu taným, faylanma, yer sarsýntýlarý, heyelan, sývýlaþma, tsunami, deprem kaynaklý su baskýnlarý ve depremle ilgili benzeri diðer oluþumlarý içermektedir Deprem Riski: Belli bir süre için, dönüþüm periyodu bu süreye eþit olan bir deprem nedeni ile meydana gelebilecek bina hasarý, ölü ve yaralý sayýsý ve ekonomik kayýplarýn bütünüdür. Bu tanýmlara baðlý olarak Deprem Riski = Deprem tehlikesi x Hasar görebilirlik x Riske maruz varlýklar olarak ifade edilebilir. Deprem riski; jeoloji, mikro bölgeleme, depreme dayanýklýlýk ve benzeri konularda çalýþma yapýlmasý ve yapýlaþmýþ alanlarda kentsel dönüþümü de içermek üzere zarar azaltmanýn tüm boyutlarý ile ele alýnmasý gereken bir kavramdýr Mikro Bölgeleme: Bir yerdeki tehlikenin yýkýcý deprem etkileri, yer sarsýntýsý þiddeti, sývýlaþma ve heyelan potansiyeli dikkate alýnarak tanýmlanmasý ve bölgesel veya yerel olarak haritalanmasýdýr Risk: Can kaybý, yaralanma, mal kaybý, ekonomik dengelerin bozulmasý veya çevre zararlarý gibi, doða veya insan kaynaklý tehlikelerden zarar görebilirlik ve hasarlarla sonuçlanma olasýlýðý veya koþullarýna baðlý olarak beklenen kayýplardýr Afet: Yaygýn biçimde can kaybý, fiziki ve ekonomik veya çevresel kayýplara sebep olan, toplumun iþlevselliðinde ciddi bozulmalar oluþturan ve kendi kaynaklarý ile baþa çýkamayacaðý olaðan dýþý durumdur Afet Yönetimi: Afet öncesi ve sonrasý aktivitelerin müdahale, iyileþtirme, yeniden yapýlanma, zarar azaltma ve hazýrlýk safhalarýný kapsayan bir sürecidir Zarar Azaltma: Doðal tehlikeler yanýnda, çevre bozulmasý ve teknolojik tehlikenin geniþ ölçekli yýkýcý etkilerinin azaltýlmasý veya sýnýrlandýrýlmasý için alýnan yapýsal ve yapýsal olmayan önlemlere yönelik eylemlerdir Risk Sektörleri: Kentsel Zarar Azaltma Planý (sakýným planý) kapsamýnda, ayrý nedensel iliþkilerle ortaya çýkan risklerin incelendiði alt çalýþmalardýr. Zarar azaltma amacýyla incelenerek ayrý politika ve kentsel risk yöntemi uygulamalarý arasýnda; Üretim kaybý (Sanayi, sabit ve hareketli Altyapý, Ýþgücü); Yapý stoku ve Kentsel Altyapý sistemleri; Doku Riskleri (yapýlaþma türü, arsa, yol, otopark, açýk alan, yoðunluk); Makroform ve Kentsel Büyüme Eðilimleri, Arazi Kullanýmý Uyumsuzluklarý (alan ve yapý ölçeklerinde uyumsuzluklar); Özel Alanlar (vadiler, yamaçlar, kýyýlar, baraj altý havzalar); Kültür Mirasý Özel Yapýlar (tarihi ve anýtsal yapýlar ve çevreler); Tehlikeli Kullanýmlar (yanýcý, patlayýcý, kimyasal, radyasyon yayan kullanýmlar, vb. depo, donaným alanlarý); Acil Durum Görevlisi (ADG)(hastane, itfaiye, okul, haberleþme merkezi, vb.) Tesisler; Yönetsel Yeterlik (uzman personel, temrin-eðitim, kurumsal kapasite yetersizlikleri); Dýþsal Etkenler (kaza, sabotaj, terörizm) gibi risk alanlarý bulunur Yeniden Yapýlanma: Afetlerde hasar gören sistemlerin, alt yapýnýn ve hizmetlerin tam olarak onarýlmasý ve yenilenmesi çalýþmalarýdýr. Yeniden inþa veya onarma sýrasýnda eskisinden daha dayanýklý malzemeler ve teknikler kullanýlýr.

6 7. Genel Hükümler 7.1. Bu Çevre Düzeni Planý, plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür Planda gösterilenler dýþýnda, yerleþim alanlarý içinde kentsel yeþil alanlar ile sosyal, teknik altyapý alanlarýnýn Ýmar Kanunu standartlarýna göre alt ölçekli planlarda dengeli ve fonksiyonel olarak daðýtýlmasý saðlanacaktýr / ölçekli planda çizilen çeþitli arazi kullaným ve yerleþme alanlarýna ait sýnýrlar þematik olarak gösterildiðinden bu plan üzerinden plan ölçeði ile ölçü alýnamaz, yer tespiti ve uygulama yapýlamaz. Hakim fonksiyonun belirtildiði bu alanlarýn ve bu alanlar içerisinde yer alacak diðer fonksiyonlarýn daðýlýmlarý, ve bu daðýlýmlarýn yoðunluklarý, sýnýrlarý ve detaylarý alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu nedenle, bu sýnýrlara iliþkin gerekebilecek yasal iþlemler de Nazým Ýmar Planý aþamalarýnda yapýlacaktýr Bu plan kararlarý çerçevesinde hazýrlanacak olan 1/ ölçekli Metropoliten Nazým Plan a uygun olarak yapýlacak olan 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planý yapým aþamasýnda Yerleþime Uygunluk Amaçlý Zemin Etüdü yapýlmýþ olmasý zorunludur Metropol bütününde, 1/ ve/veya 1/5000 ölçekte belirlenecek, gerek iþlevsel geliþme alanlarýnda gerekse dönüþüm alanlarýnda, özgün mimari çözümlere ulaþmak için, kentsel tasarým ilkelerine ve çözümlemelerine olanak saðlayacak projeler geliþtirilecektir. Bu alanlarda yapýlanma koþullarý; iþlevi ve yoðunluk deðerleri açýsýndan, ulaþým sistemine ve üst ölçekli plan kararlarý bütünlüðüne uyumunun saðlanmasý koþulu ile geliþtirilen kentsel tasarým çerçevesinde belirlenecektir.

7 7.6. Bu plan kapsamýnda, yerleþim alanlarýnda saðlýklý barýnma þartlarýnýn saðlanmasý, atýklarýn usulüne ve tekniðine uygun bertaraf edilmesi, saðlýklý içme ve kullanma suyu temini, evsel atýk su ile içme ve kullanma suyu altyapýsýnýn oluþturulmasý insan saðlýðýna zarar veren etmenlerin ortadan kaldýrýlmasý gibi hususlarda gerekli tedbirlerin alýnmasý ilgili idarece saðlanýr Bu plan ve planýn uygulama hükümlerinde yer almayan konularda; yürürlükte olan ve bu planýn onaylanmasýndan sonra yürürlüðe girecek her türlü yasal mevzuat bu plan sýnýrlarý dahilinde geçerlidir Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi nce onaylanan meri planlar (Uygulama- Nazým Ýmar Planlarý) yenileri onanana kadar geçerlidir. Yeni planlar yapýlýrken eskileri dikkate alýnacaktýr Ölçek nedeniyle gösterilemeyen kullanýmlar 1/ ve/veya 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planlarýnda dikkate alýnacaktýr.

8 8. Afete Yönelik Genel Hükümler 8.1. Ýstanbul ili ve 3. derece deprem bölgesinde kalmakta olup, Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine uyulmasý zorunludur. Ayrýca bu plan kapsamýnda kullaným kararý getirilen alanlarda ilgili idarelerce 1/1000 ölçekli imar plan yapým aþamasýnda jeolojik ve gerekli görülmesi halinde jeoteknik ve jeofizik etüt raporu hazýrlatýlarak Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nce onaylanmadan uygulamaya geçilemez Diri (aktif) fay hatlarýna isabet eden alanlar hiçbir þekilde yapýlaþmaya açýlmayacaktýr. Fay çizgilerine paralel yapý yaklaþma mesafeleri Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nün görüþü doðrultusunda belirlenecek olup, bu alanlar nazým ve uygulama imar planýnda yeþil alan olarak düzenlenecektir. Bir fayýn diri olup olmadýðý, gerekli kapsam ve ayrýntýda incelemeler yapýlýp akademik kuruluþlarýn uygun görüþü alýnarak kararlaþtýrýlýr Mevcut yapýlar, öncelikle mimari, statik, malzeme vb. ögeleri inþaat mühendisliði açýsýndan analiz edilerek Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili idarelerce bir program dahilinde yaptýrýlacak jeolojik ve gerektiðinde hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik etütler sonucu (Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nce onaylanarak) gerekli görülmesi durumunda takviye edilecektir Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nce onaylanmýþ jeolojik ve gerektiðinde hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarýna göre sývýlaþma riski yüksek olarak tespit edilen alanlar yapýlaþmaya açýlmayacak olup, bu alanlar imar planýnda yeþil alan olarak düzenlenecektir. Zorunlu yapýlaþma ve mevut yapýlar için ise zemin iyileþtirme ya da temellerin güçlendirilmesi zorunludur Bu planýn onay tarihinden önce imar mevzuatýna uygun olarak imar planý yapýlmýþ olmasýna raðmen uygulama (yapý) yapýlmamýþ alanlar, Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nce onaylanmýþ jeolojik ve gerektiðinde hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarýna göre afet (sývýlaþma, heyelan vb.) riski yüksek alan olarak tespit edilirse, bu alanlar (parsel ve/veya parseller) plan deðiþikliði yapýlarak kýsýt koþullarýna uygun kullaným kararý verilecek veya yeþil alana dönüþtürülecek, uygulama (yapý) yapýlmýþ alanlarda ise Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü görüþü doðrultusunda iþlem yapýlacaktýr Planlama alanýnýn afete uðrama olasýlýðý göz önüne alýndýðýnda imar planlarýnda ada düzenlemeleri ve yapý tipolojisi Afet Ýþleri Genel Müdürülüðü nce onaylý jeolojik ve gerektiðinde hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarýnda belirtilen hususlar doðrultusunda oluþturulacaktýr Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluþlarca yapýlacak olan enerji, iletiþim, ulaþým ve benzeri altyapýlar ile doðalgaz boru hatlarý ve tesislerinde Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nce onaylanmýþ jeolojik ve gerektiðinde hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarýna uyularak gerekli güvenlik önlemleri alýnacaktýr Ýmar planlarýnda ana yol geniþlikleri afet sonrasý trafik akýþýný engellemeyecek biçim ve geniþlikte belirlenecektir Planlama çalýþmalarýnda planlanan nüfusa göre afet sonrasý acil yardým ve destek merkezi ile yönetim merkezi olarak kullanýlabilecek yerler için toplanma ve geçici iskan alanlarý belirlenecektir Afet sonrasý acil yardým destek merkezi ile yönetim merkezi olarak kullanýlabilecek alanlar, depolar ve daðýtým istasyonlarý planlanacaktýr, Derince ve Marmara Ereðlisi Limanlarýnýn bu amaçla rehabilitasyonu saðlanacaktýr. 9. Özel Hükümler 9.1. Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Koruma Alanlarý Orman Alanlarý 6831sayýlý Orman Yasasý nýn hükümlerine tabi Orman kadastrosu netleþmeyen ve bu nedenle bu plan kapsamýnda gösterilemeyen alanlar, orman kadastrosuna alýnmasý durumunda ilgili yasa çerçevesinde yeniden deðerlendirmeye alýnacaktýr B Alanlarý Çevre Düzeni Planýnýn onay tarihinden itibaren, yasal haklar dýþýnda, orman idaresi tarafýndan ilgili yasanýn 2B maddesi gereði orman alanýndan çýkartýlan ve 2960 sayýlý Boðaziçi Kanunu kapsamýnda kalmayan, ölçek nedeniyle orman sýnýrlarý içinde veya dýþýnda gösterimi yapýlamayan 2B alanlarý ilgili yasalar ve bu plan kararlarý çerçevesinde nazým imar planlarýnda deðerlendirilecektir. 2B olarak gösterilen alanlar içinde, mülkiyet açýsýndan çeliþki olmasý durumunda, 1/ ve/veya 1/5000 ölçekli nazým imar planlarda yasallaþan statü deðerlendirmeye alýnacaktýr Tarým Alanlarý 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullaným Kanununa tabi Tarým alanlarý söz konusu yasa bazýndaki ana katagorilere hizmet etmeleri bakýmýndan kullaným ve genetik sýnýflama ile diðer alt faktörler çerçevesinde tanýmlanacaktýr. Tarým alanlarýnda mümkün olduðunca organik ve özel ürünlerin üretimi ve tarýmsal aktiviteler teþvik edilecektir Mutlak Korunmasý Gerekli Tarým Alanlarý Kent üzerindeki nüfus baskýsý dolayýsýyla, batý koridorunda su havzasý dýþýndaki geliþime açýlmýþ tarým topraklarý dýþýndaki 1. ve 2. sýnýf (mutlak) tarým arazileri, ve 4. sýnýf sulu tarým arazileri, ve 6. sýnýf bahçe alanlarý, bütün sýnýflardaki mera alanlarýdýr. Bu alanlar 5403 sayýlý Yasanýn 13. Maddesi kapsamýnda belirtilen durumlar dýþýnda kullanýlamaz Tarýmsal Planlama Alanlarý Ekolojik üretime uygun olmayan ve konvansiyonel tarýmýn yapýldýðý arazilerdir. Bu alanlarýn daha detaylý çalýþmalar ile tarýmsal üretime yönlendirilmesi saðlanacaktýr Ekolojik Tarým ve Turizm Alanlarý Ekolojik tarým kýrsal kesimde yaþayan konvansiyonel üreticiler için ekonomik yeni bir model ve metropol yaþayanlarý için saðlýk, gýda güvenliði ve sürdürülebilir metropoliten yaþam desteði açýsýndan periferiyal cazibe merkezleridir. Bu alanlar da baþlatýlacak olan eko-tarým faaliyetleri ile birlikte eko-turizmi de geliþtirilecektir. 1/ ve/veya 1/5000 ölçekli planlarda, araþtýrma, geliþtirme ve eðitim birimlerini içinde bulunduran ekolojik tarým parklarý oluþturulacaktýr. Bu parklarýn çevre köylerdeki tarýmý örgütlemeleri saðlanacaktýr Mer a Alanlarý 4342 sayýlý yasa kapsamýnda bulunan Ýstanbul Ýl bazýnda mer a alanlarýnýn, henüz bitmemiþ olan kadastral çalýþmalarýnýn bitirilerek geliþtirilmesi zorunludur.

9 Havza Alanlarý Havza Ýçi Yapý Yasaklý Alanlar Bu alanlar, Su Toplama Havzalarýnýn yapý yasaðý bulunan Mutlak Koruma (0-300m) ve Kýsa Mesafeli Koruma ( m) Kuþaðý olarak tanýmlanan alanlar ile havzalarý besleyen derelerin koruma mesafelerini kapsamaktadýr. Dere koruma mesafeleri 1/ ölçekli nazým imar planý çalýþmalarý sonucunda belirlenecektir. - Ýdare tarafýndan yapýlacak yada yaptýrýlacak arýtma tesisleri hariç hiçbir yapý yapýlamaz. Mezarlýk kurulamaz. - Mevcut olan yapýlarýn tadilatýna, yýkýlýp yeniden yapýlmalarýna izin verilmez. - Sývý ve katý atýklar dökülemez, depolanamaz Su Toplama Havza Alanlarý Bu alanlar, Su Toplama Havzalarýnýn yapý yasaðý bulunan, Mutlak Koruma (0-300m) ve Kýsa Mesafeli Koruma ( m) Kuþaðý olarak tanýmlanan alanlar ile havzalarý besleyen derelerin koruma kuþaklarýný kapsayan alanlarýn dýþýnda kalan ve havza sýnýrýna kadar uzanan bölgeyi kapsamaktadýr. Bu alanlarda, her türlü sanayi kuruluþu, serbest bölge, hastane, akaryakýt istasyonu, labaratuarlarýnda ve atölyelerinde kimyevi maddelerin iþlendiði her türlü eðitim ve öðretim kurumlarý, hayvancýlýk tesisleri, mezbaha, her türlü kimyevi madde- yakýtzehirli- zararlý ve tehlikeli madde depolarý, katý atýk depolama tesisleri, çöp toplama ve imha merkezleri, mezarlýk vb. kirletici yapý ve faaliyet yapýlamaz. Yerel mezarlýklar (köy mezarlýðý) dondurulup, yeni mezarlýklar için 1/ ve/veya 1/5000 ölçekli nazým imar planlarýnda havza dýþýnda yeni mezarlýk alanlarý araþtýrýlacaktýr. Bu alanlarda, öncelikle kamu yararý gözetilerek sportif tesisler (golf tesisi hariç), eðitim tesisleri, sosyal tesisler vb. tesislerin yer almasý teþvik edilecektir. Hangi kullanýmlarýn hangi koþullarda yer alacaðý ve havza alanlarýnda yer alan eski köy yerleþik alanlarýnýn geliþme alanlarý, 1/ ölçekli Nazým Plan aþamasýnda sürdürülebilirlik ve koruma-kullanma ilkeleri çerçevesinde belirlenecektir. 1/ ölçekli planlar onaylanmadan bu alanlarda hiçbir koþulda yapýlaþmaya izin verilmez. ÝSKÝ görüþü alýnmadan ve ÝSKÝ yönetmeliðine aykýrý planlanmýþ ve imar uygulamasý yapýlmýþ alanlar ile ÝSKÝ yönetmeliðinin iptal edilmiþ maddelerine göre yapýlmýþ planlar, bu plan ve 1/ ölçekli plan kararlarý ve hükümleri çerçevesinde yeniden deðerlendirilecektir Havza Ýçi Rehabilite Edilecek Alanlar Havza içinde plansýz ve saðlýksýz, yasal olmayan yollarla yapýlaþmýþ alanlarýn tasfiyesi, sonradan imar hakký kazanmýþ bölgelerin ise sýhhýleþtirilmesi veya belediye tarafýndan gösterilecek imar parselleriyle takasýnýn saðlanmasý ya da havza alanlarý için 1/ ölçekte belirlenecek koþullara dönüþtürülmesi yönünde çözüm yollarý geliþtirilecek Jeolojik Sakýncalý Alanlar Plan analiz ve sentez çalýþmalarý sonucu Jeolojik Sakýncalý Alanlar olarak tespit edilen Bu alanlarýn sýnýrlarý, Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nce onaylanacak jeolojik ve gerektiðinde hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarýna göre netleþtirilecektir. Zorunlu yapýlaþma ve mevcut yapýlar için zemin iyileþtirme ya da temellerin güçlendirilmesi zorunludur Bölgenin Riskli Jeolojik Yapýsý Nedeniyle Kullanýmý Alt Ölçekte Netleþtirilecek Alanlar Hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik raporlarý esas alýnarak alt ölçekli planlarda sýnýrlarý ve kullaným kararlarý netleþtirilecek Bölgenin Riskli Jeolojik Yapýsý Nedeniyle Kullanýmý Alt Ölçekte Deðerlendirilecek Alanlar Hazýrlanacak jeoteknik ve jeofizik raporlarý esas alýnarak alt ölçekli planlarda kullaným kararlarý belirlenecek Korunacak Maden ve Taþ Ocaklarý Kent, Bölge ve Ülke için önem arz eden Maden ve Taþocaðý rezervleri 1/ ölçekli plan aþamasýnda deðerlendirilecek ve mutlak korunup, korunmamasý konusunda karar üretilecektir. Maden ve taþ ocaklarý faaliyetlerinin neden olduðu çevre sorunlarýnýn çözümüne yönelik madencilik çalýþmalarýnýn organizasyonunun saðlanmasý ve iþletme alanlarýnýn yeniden doðaya kazandýrýlmasýna yönelik tedbirlerin ilgili idareler ve iþletmeler tarafýndan alýnmasý esastýr.

10 Sit Alanlarý Bu plan sýnýrlarý içerisinde kalan ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurullarýnca tespit edilmiþ kentsel, doðal, arkeolojik, tarihi ve karma sit alanlarýdýr. Bu alanlarda bölgesel veya münferit olarak alýnan kurul kararlarý geçerli olup, ayrýca ilgisine göre Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu nca alýnmýþ olan tüm ilke kararlarýna uyulacaktýr Yerleþim Alanlarý Onanlý Planý Bulunan Kentsel Yerleþim Alanlarý Bu planýn onama tarihinden önce 3194 sayýlý Yasa uyarýnca mevcut imar planýna göre imar uygulamasý yapýlan alanlarda mevcut imar planý hükümleri geçerlidir. Ýmar uygulamasý yapýlmamýþ alanlarda bu plan hükümleri geçerlidir. Ýmar uygulamasý yapýlmamýþ onanlý imar planlarý ile Çevre Düzeni Planý kararlarý arasýnda farklýlýk olmasý halinde, bu planlar Çevre Düzeni Planýna göre yeniden düzenlenecektir Mevcut Konut Alanlarý Bu alanlarda yapýlacak nazým ve uygulama imar planlarýnda, yapý stokunun durumuna, ayrýntýlý jeolojik etütlere, donatý niteliðine ve niceliðine, alanda yaþayanlarýn sosyal ve ekonomik yapýsýna göre yenileme, saðlýklýlaþtýrma yönünde projeler geliþtirilebilir. Bu projelerin organizasyon ve finansman modelleri 1/ ve 1/5000 ölçekli nazým planlar aþamasýnda geliþtirilecektir Geliþme Konut Alanlarý Bu alanlarda yapýlacak nazým ve uygulama imar planlarýnda, sosyal donatý standartlarý saðlanacak, yapýlaþacak alanlar ve yapý nitelikleri, jeolojik etütler doðrultusunda belirlenecek ve yaþam kalitesi yüksek yerleþim alanlarý oluþturulacaktýr Bu alanlarda 1/25 000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazým ve uygulama imar planlarý onanmadan ve Ýmar Kanunu nun 18. madde uygulamasý yapýlmadan uygulamaya geçilemez Bu alanlarda konut ve konut kullanýmýna hizmet verecek sosyal, kültürel ve teknik alt yapý kullanýmlarýnýn haricinde Sanayi, Depolama, Çalýþma Alanlarý vb. kullanýmlar yer alamaz Eski Köy Yerleþik Alanlarý Mahalle statüsüne alýnmýþ eski köy ve mezralarýn yerleþme alanlarýný içermektedir. Nazým imar planla sýnýrlarý belirlenecek bu yerleþim alanlarýnda, yaþam kalitesini geliþtirmeye yönelik, ekonomik, sosyal, kültürel ve doðal deðerlerin sürdürülebilir biçimde korunmasý saðlanacaktýr Ticaret ve Hizmet Alanlarý Merkezi Ýþ Alaný (MÝA) Kentin tarihsel geliþimi esnasýnda oluþmuþ ve günümüze kadar ulaþmýþ küresel ve fiziksel doku korunarak, çaðdaþ kent yaþamýna katýlmasý saðlanacak, ülke ve uluslar arasý boyutta yönetim, kontrol, koordinasyon fonksiyonlarý belirlenecek, finans kuruluþlarý, özelleþmiþ, ihtisaslaþmýþ hizmet ve ticaret fonksiyonlarýnýn yer alacaðý alandýr Ticaret-Hizmet Alanlarý ve Alt Merkezler Kentin geliþme potansiyeli ve lineer mekansal geliþimi çerçevesinde nüfus desantralizasyonunu saðlayacak, mevcut kent dokusuna ve MÝA ya baskýyý azaltacak, iþlevselliklerine ve fonksiyonlarýna göre kademelendirilmiþ merkezler ile ticaret ve hizmet alanlarý oluþturulmaktadýr Çekim Merkezleri Bölge ekonomisine ve sanayisine hizmet edebilecek sektörlerin yer alacaðý, bilgi ekonomisinin alt yapýsýnýn oluþturulduðu, yeni kentsel geliþme alanlarýnýn ihtiyacýnýn karþýlandýðý kentsel fonksiyonlarýn yer alacaðý merkezlerdir Çalýþma Alanlarý Onaylý nazým planlarla sanayi önerilmiþ olup, planda sanayi kullanýmý yer almamasý gerektiði düþünülen alanlar ile eskimiþ, özelliðini kaybetmiþ ve tevsi imkaný bulamadýðý için mekanda sýkýþmýþ, alt yapýsý yetersiz, çevre kirliliðine ve þehrin bu bölgesinde çöküntü sürecine neden olan saðlýksýz kent parçalarýnýn, deprem riskine karþý da tedbirler alýnmak suretiyle, fonksiyonunun deðiþtirilerek yeniden yapýlandýrýlmasý düþünülen Bu alanlarda, öncelikli olarak eðitim, kültür endüstrileri, sosyal ve kültürel tesisler (konferans, kongre, sanat-kültür merkezleri, eðlence, sergi mekanlarý, müzeler vb.) saðlýk, kentselhizmet, ticaret-hizmet alanlarý, sportif vb. tesisler yer alacaktýr. Bu alanlarda yeni üretim tesislerine sanayi ve montaja izin verilemez. Kullanýmlardan hangilerinin yer alabileceði 1/ veya 1/5000 ölçekli plan aþamasýnda plan bütünlüðü çerçevesinde deðerlendirilerek belirlenecektir Teknoloji Geliþtirme Parklarý Batý Yakasýnda Çekim Merkezi nin kuzeyinde Silivri de, Doðu Yakasýnda ise Aðva ve Orhanlý da Bilim Parklarý (Teknoloji Geliþtirme Parklarý) planlanmýþtýr. Bu alanlarda yapýlaþma oraný düþük tutulacak, mutlak korunmasý gerekli tarým alanlarý korunacak ve yapýlaþma dýþý alanlar aðaçlandýrýlacaktýr. Bu alanlarda Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliði nin Bölgenin kuruluþ amacý ve bölgede yer alacak faaliyetler baþlýklý 5. maddesinde belirtilenler dýþýnda faaliyet yer alamaz Kültür Endüstrileri Yoðunlaþma Alanlarý Görsel sanatlar, gösteri sanatlarý, müzik, edebiyat gibi geleneksel kültür ürünlerinin yaný sýra, bilgi teknolojilerine dayalý multimedya, yazýlým paketleri, bilgisayar oyunlarý gibi çaðdaþ içerik üretimini; tasarým (grafik, web tasarýmý, mobilya, moda vb.) mimarlýk gibi yaratýcý yetenek ve beceri isteyen aktiviteler ile tüm bunlarýn çoðaltýlmasýný, yayýmlanmasýný, daðýtýlmasýný, sergilenmesini (müze, galeri vs.) reklâmcýlýk aracýlýðý ile pazarlanmasýný; üretilen tüm bu kültürel ürünlerin ve içeriðinin tüketimini ve ticaretini (tiyatrolar, sinemalar, kitapçýlar, plakçýlar vb. perakende ticaret) kapsamaktadýr.

11 9.5. Lojistik Bölgeler Kültür Endüstrileri Açýsýndan Mevcut Kapasitenin Geliþtirileceði Alanlar Kültür üçgeni, Eminönü, Beyoðlu, Beþiktaþ, Þiþli ve Kadýköy ilçelerini kapsayan, Ýstanbul da geliþme potansiyeli yüksek olan kültür endüstrilerinin çeþitli alt sektörlerinin yer aldýðý alandýr. Kentin sahip olduðu kültürel mirasýn izlerini yansýtan özgün yapý stokunun yer aldýðý Tarihi Yarýmada ve Beyoðlu bu sektörler tarafýndan tercih edilen bölgelerdir. Bu bölgelerdeki geliþimi desteklemek ve kapasitesini arttýrmak amacý ile; mevcut aktivite çeþitliliðinin desteklenmesi, donatýlarla kentsel yaþam kapasitesinin arttýrýlmasý, özgün yapýsý korunarak kültür endüstrilerinin kullanýmýna yönelik yeniden iþlevlendirilmesi, kültür eksenli dönüþüm projelerinin geliþtirilmesine olanak saðlayacak alt ölçekli planlarda ele alýnacak Kültür Endüstrileri Açýsýndan Potansiyel Alanlar Kültür üçgeni nin dýþýnda ve metropolün çeperinde yeni kültür kümeleri yaratýlmasý düþünülen Bu amaçla; yeni geliþme alanlarýnda, çekim merkezlerinde ve dönüþtürülmesi öngörülen bölgelerde kültür endüstrilerinin bir ateþleyici olarak kullanýlmasý, boþalan sanayi alanlarýnýn, kültür endüstrilerinin geliþtirilmesi açýsýndan bir potansiyel olarak deðerlendirilmesi, alt bölge merkezlerinde yaratýcý ekonomi için cazip mekanlar yaratýlmasý, genç nüfusun yerel ekonomiye katýlma kapasitesini arttýracak yaratýcýlýðý ve giriþimciliði destekleme merkezlerinin oluþturulmasýna olanak saðlayacak alt ölçekli planlarda ele alýnacak 9.4. Sanayi Alanlarý Sýhhýleþtirilecek Sanayi Alanlarý Desantralize edilmeyecek olan mevcut sanayi alanlarý içinde saðlýklý bir yapýya kavuþturulmasý ve yeniden organizasyonu düþünülen Bu alanlardaki sanayi birimlerinin teknolojisi geliþtirilecek, yapýlarý iyileþtirilecek ve çevreye duyarlý hale getirilecektir. Baþta karayolu olmak üzere diðer taþýma sistemleriyle ilgili yük odaklarý, lojistik bölgeler içerisinde ihdas edilecektir. Bu yük odaklarýnda; TIR parklarý, konteyner depo alanlarý, gümrüklü antrepo ve depolar, nakliye ambarlarý, barkodlama, ambalajlama, sigorta, gümrük, acenta, taþýma iþleri komisyoncularý, lojistik destek hizmetleri veren iþletmeler vb. yer alacaktýr. Lojistik merkezlerin raylý sistem ve liman baðlantýsý güçlendirilecektir. Lojistik merkezlerin ve limanlarýn Ýstanbul un, bölgenin ve uluslar arasý aðýn taleplerine cevap verebilecek nitelikte ve kapasitede olmasý esastýr Turizm Alanlarý Kültür - Turizm Amaçlý Kullanýmlar ve Turizm Merkezleri Doðal, tarihsel ve kültürel kaynaklarýn iyileþtirilmesi, koruma ve restorasyon yoluyla turizme kazandýrýlmasý amaçlanan, yeri, mevkii ve sýnýrlarý bakanlýðýn önerisi ve Bakanlar Kurulu kararýyla tespit ve ilan edilen turizm merkezleri ile öneri kültür, turizm amaçlý kullanýmlar, ortak stratejiler baðlamýnda Kültür - Turizm Amaçlý Kullanýmlar ve Turizm Merkezleri olarak belirlenmiþtir. Bu alanlar kültür ve turizm amaçlý kullanýmlar dýþýnda kullanýlamaz; yüksek kalite konut (residans) kullanýmlarýna yer verilmez Kültür - Turizm Amaçlý Kullanýmlar ve Günübirlik Rekreasyon Alanlarý Ýstanbul un doðal ve kültürel deðerlerinin korunmasý, iyileþtirilmesi ve geliþtirilmesine yönelik, yapýsýna uyumlu, çevresi ile bütünleþen rekreasyon ve turizm geliþme alanlarýdýr Kentsel Donatý Hizmet ve Altyapý Alanlarý Üniversite Alanlarý Metropoliten Alan bütününde önerilen ve/veya daðýnýk yerleþmiþ üniversitelerin kampus þeklinde, lisansüstü eðitim, araþtýrmabilgi üretim ve iletiþim merkezi olmalarýna yönelik planlanmýþ

12 Saðlýk Alanlarý Saðlýk hizmetine ayrýlmýþ, bölgesel, ulusal, uluslar arasý ölçekte hizmet verecek hastaneler, týp fakülteleri, araþtýrma geliþtirme birimleri, küvezler, konaklama ve hastane dýþý saðlýk hizmeti veren tesislerin yer aldýðý büyük alanlar olarak planlanmaktadýr Kentsel Hizmet Alanlarý Kentin yerleþik dokusuna ve kentsel geliþme alanlarýna hizmet verecek bütün kentsel fonksiyonlarý barýndýran Çekim Merkezlerinde yer alacak kentsel fonksiyonlarýn bölge ekonomisine ve sanayisine hizmet edebilecek nitelik taþýmasý hedeflenmektedir Askeri Alanlar Yoðun kent alaný içindeki Askeri alanlarda süre gelen iþlevlerin, Milli Savunma Bakanlýðý nýn programý dahilinde kent dýþýna çýkarýlmasý halinde, mevcut doku içerisinde yer alýp boþalan alanlardan sürdürülebilirlik çerçevesinde yerleþime uygun olan kýsýmlarýnýn; öncelikle havza alanlarýnda yapýlaþmýþ ve tasfiye edilmesi düþünülen konut alanlarýnýn mülkiyet haklarýyla birlikte taþýnmasý ve/veya sosyal donatý alan eksikliklerinin tamamlanmasý amacýyla kullanýlacaktýr Kentsel Yeþil ve Spor Alanlarý Kentte yaþayanlarýn spor, dinlenme, gezinti ve eðlenme ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik kentsel aktif ve pasif yeþil Arýtma Tesisleri ve Depolama Alanlarý Ýhtiyaç duyulmasý halinde, bu planýn genel ilke ve politikalarýna aykýrý olmamak üzere, saðlýk, güvenlik ve çevre kirliliðinin önlenmesi amacý ile kent bütününe yönelik düzenli katý atýk depolama alanlarý ve arýtma tesisleri, 1/ ölçekli Metropoliten Nazým Planýn onaylanmasý beklenmeksizin Çevre ve Orman Bakanlýðý ile ilgili kurum ve kuruluþlarýn uygun görüþleri alýnarak hazýrlanacak olan 1/5000 ölçekli nazým imar planlarý ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarý ilgili idaresince onaylanabilir. Söz konusu tesisler amacý dýþýnda kullanýlamaz Aðaçlandýrýlacak Alanlar Çevreye uyumu ve çevresel bütünlük açýsýndan 1/ ölçekte leke olarak belirlenen bu alanlar 1/ ve/veya 1/5000 ölçekli plan aþamasýnda plan bütünlüðü çerçevesinde yeniden deðerlendirilecek ve netleþtirilecektir Ulaþým Havaalanlarý Havaalanlarýnýn kapasitesinin arttýrýlmasý amacýyla, havalimanlarýnýn rezerv alanlarýnýn veya yeni havalimaný oluþturulmasý yönünde 1/ ölçekli plan aþamasýnda detaylý çalýþmalar yapýlacaktýr Ulaþým Sistemi Bu plan kapsamýnda geliþtirilen ana ulaþým þemasýnda yer alan öneri raylý sistem güzergahlarý ve karayolu alt yapýsý, 1/ ve daha alt ölçekteki nazým imar planlarý, kentsel ulaþým planlarý ve ulaþým master planý verileri ýþýðýnda detayda çalýþýlacak; sürdürülebilirlik çerçevesinde ana temanýn korunmasýna özen gösterilerek topografya, mülkiyet ve hazýrlanmakta olan ulaþým master planý verileri ýþýðýnda gerekli görülen raylý sistem hatlarý ve karayolu yol altyapýsýnda deðiþiklikler yapýlabilecek, bunun yanýsýra fizibilite etüdleri sonucunda uygun deðerlendirilen hatlarda da raylý sistem hattý ilaveleri yapýlabilecektir. ÝMP - Metropoliten Planlama Grubu

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ayrýcalýklý bir coðrafyanýn saðladýðý doðal güzellikle ve tarihsel zenginliklerle bezenmiþ Ýstanbul un son yýllarda maruz kaldýðý plansýz giriþimler sonucu, anýlan deðerlerinin kýsmen maskelenmiþ kýsmen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý II. AMAÇ VE HEDEFLER A) Amaçlar ve Hedefler Kurumumuzun 2006-2017 yýllarýný kapsayan stratejik planýnda yer alan amaç ve hedefler aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yaþayanlarý için büyük tehdit oluþturan deprem tehlikesinin yaný sýra; baþta su kaynaklarý ve ormanlar olmak üzere, günden güne yitidiði yaþam destek sistemlerine raðmen giderek büyüyen nüfusuyla ve bunun

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU)

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621 TARÝHÝ :04/04/1990 Konu:Kýyý Kanunu Resmi Gazete Tarihi:17/04/1990 Resmi Gazete Sayýsý:20495 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Arsa Düzenlemeleri Ýçin Önemli Bir Araç: Ýmar Programý Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye de, imar planý uygulamalarý, harita mühendislik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: ANTALYA ÖRNEÐÝ ve MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI Hazýrlayan: Dr. Oytun Eylem DOÐMUÞ Yüksek Þehir Plancýsý Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði 15, 60, 37-45 2006 Koray ÖZCAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Plânlama Bölümü,

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU)

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 Tarih: 03.05.1985 R.G.T:09.05.1985 R.G.S:18749 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç 1 - Kanun, yerleþme yerleri ile bu yerlerdeki yapýlaþmalarýn; plan, fen, saðlýk

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı