Yeni Bir Öğrenim Modeli Probleme Dayalı Öğrenimde İlk Yıl Deneyimimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Bir Öğrenim Modeli Probleme Dayalı Öğrenimde İlk Yıl Deneyimimiz"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Bir Öğrenim Modeli Probleme Dayalı Öğrenimde İlk Yıl Deneyimimiz Our First Year Experience in the Problem Based Learning as a New Learning Modal *Selma ÇETİNKAYA, **Naim NUR, ***Adnan AYVAZ, **Haldun SÜMER ÖZET Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi nde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) modelinin ilk yıl deneyim sonuçlarının değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanan çalışma öğretim yılında Tıp Fakültesi nde I. II. ve III. sınıflarda yapıldı. Çalışmaya I. sınıftan 130, II. sınıftan 131, III. sınıftan 136 olmak üzere toplamda 397 öğrenci katıldı. Veriler SPSS 12.0 paket programında analiz edildi. PDÖ nün komite sınavına etkisi 20 puandır. Sınıflara göre puan ortalamalarına bakıldığında en yüksek puanı III. sınıf öğrencilerinin (18.2±1.5), en düşük puanı ise I. sınıf öğrencilerinin (16.7±1.5) aldığı görüldü. Puan ortalamalarının karşılaştırılmasında sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Cinsiyet açısından alınan puan ortalamaları karşılaştırıldığında I. ve III. sınıflardaki kız öğrencilerin puan ortalaması erkeklere göre anlamlı derecede yüksek iken (p<0.05), II. sınıf öğrencilerinde anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Oturumlar sonrasında eğitim yönlendiricilerine verilen puan ortalamaları ise 29.6±1.6 dır. PDÖ modeli özellikle III. sınıflarda, iletişimin, öğrenmenin, paylaşımın ve öğrendiklerini ifade etmenin en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar Kelimeler: Probleme dayalı öğrenme, eğitim, öğrenci ABSTRACT The aim of the study to determine the first year experience outcomes of the problem based learning (PBL) model in Faculty of Medicine of Cumhuriyet University. This descriptive study was carried out in I., II. and III. classes of faculty of medicine in education period. Total 397 students that were 130 from I. class, 131 from II. class, and 136 from III. class were participated in this study. Data was analyzed with using SPSS 12.0 software. The impact of PBL to examination of the committee is 20 point. Regarding to point average between classes found that students of III. class have the highest point (18.2±1.5) while the students of I. class have the lowest point (16.7±1.5). There were significant differences between classes related to average points in the comparisons (p<0.05). When was compared to point average for gender, female students point of I. and III. classes were higher than male ones (p<0.05) whereas no difference among students of II. class (p<0.05). Point average given to educational directors after practice was 29.6±1.6. We may say that PBL is an effect model, especially in class III, which are one of the best way for learning, sharing and to expression of learning. Key Words: Problem based learning, education, student. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2-3-4): 53-57, 2008 * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. SİVAS ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. SİVAS *** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD. SİVAS 53

2 Yeni Bir Öğrenim Modeli Probleme Dayalı Öğrenimde İlk Yıl Deneyimimiz GİRİŞ Probleme dayalı öğrenim yaklaşımı İngilizce de, problem based learning şeklinde ifade edilmektedir. Türkçe de ise probleme dayalı öğrenme, problem temelli öğrenme, problem temelli öğretim, probleme dayalı öğretim şekillerinde ifade edilmektedir (1). Probleme dayalı öğrenim (PDÖ) 1950 li yıllarda ABD de Case Western Üniversitesi Tıp Fakültesi nde, 1960 lı yılların sonuna doğru Kanada Mc Master Üniversitesi Tıp Fakültesi nde, daha sonra da Maastricht, New Mexico, Southern Illinois Üniversiteleri nde uygulanmış, giderek yaygınlaşmış ve Barrows ile Tombly in tarafından yapılan bir araştırma sonucunda literatüre girmiştir (2). Sağlık eğitimi alanında geçtiğimiz yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri kabul edilen PDÖ kendi felsefesi ile bütünleşerek dünyanın birçok ülkesinde içlerinde hemşirelik, veterinerlik, mühendislik, hukuk, mimarlık, dil eğitimi gibi farklı alanlarda uygulamaya konulmuştur. Günümüzde Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde özellikle tıp eğitiminde kullanılan çok popüler bir öğretim stratejisidir (3). Ülkemizde ise yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi nde uygulanmaya başlanmıştır. Bunu Pamukkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakülteleri izlemiştir. Türkiye deki tıp eğitimi müfredatı incelendiğinde 47 tıp fakültesinden 38 nin (%80) sistem temelli (entegre), 5 inin (%12) disiplin temelli (klasik) ve 4 ünün de (%8) probleme dayalı müfredat uyguladığı görülmektedir. PDÖ oranları 15 tıp fakültesinde toplam müfredatın %10 undan azı, 13 ünde de %10-25 arasında olduğu görülmektedir (4). Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi nde öğretim yılında uygulanan PDÖ oturumlarının ilk yıl deneyimlerinin sonuçlarının özetlenmesidir. YÖNTEM Örneklem : Tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanan çalışma öğretim yılında Tıp Fakültesi nde PDÖ uygulanan I., II. ve III. sınıflarda yapıldı. PDÖ uygulamalarına I. sınıftan 130, II. sınıftan 131, III. sınıftan 136 olmak üzere toplam 397 öğrenci katıldı. I. sınıfların PDÖ uygulamaları Ocak 2008, II. sınıfların 28 Nisan-2 Mayıs 2008 ve III. sınıfların Kasım 2007 tarihinde yapıldı. PDÖ değerlendirme sınavları her PDÖ uygulamasından sonraki pazartesi günü çoktan seçmeli ve Clinical Objective Reasoning Examination (CORE) sınavı olarak oluşturuldu. VERİ TOPLAMA İŞLEMİ PDÖ uygulamalarının senaryoları, her komite başında II. ve III. sınıflarda komitenin konuları ile ilgili senaryolar çerçevesinde oluşturuldu. Uygulamanın değerlendirilmesi ve komiteye katkısı 100 üzerinde 20 puan olarak saptandı. Bu 20 puanın dağılımını; 6 puan eğitim yönlendiricisinin PDÖ oturumlarında öğrenciyi değerlendirmesi, 7 puan çoktan seçmeli sınav ve 7 puan da CORE sınavı oluşturmaktadır. Öğrencilerin almış olduğu puanlar Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve koordinatörler tarafından tek tek hesaplanarak toplandı. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME Bu araştırmada istatistiksel değerlendirmeler için SPSS-10.0 paket programı kullanıldı. Grupların karşılaştırıldığı analizlerde kategorik değişkenler için t-testi, ikiden fazla grup arasında fark olup olmadığını tespit etmek için varyans analizi, ikili karşılaştırmalarda varyans sonrası posthoc Tukey testi uygulandı. BULGULAR I. sınıftan PDÖ uygulamasına 74 ü erkek, 56 si kız olmak üzere toplam 130, II. sınıftan 75 i erkek, 56 sı kız toplam 131, III. sınıftan 82 si erkek, 54 ü kız toplam 136 öğrenci katıldı. I. sınıfdan iki ve II. sınıfdan altı öğrenci PDÖ oturum ve sınavlarına katılmadı. Puan ortalamalarına bakıldığında en yüksek puan ortalamasının III. sınıf öğrencilerinin, en düşük puan ortalamasının I. sınıf öğrencilerinin olduğu görüldü. Puan ortalamalarının karşılaştırılmasında sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). 54

3 ÇETİNKAYA ve Ark. Öğrencilerin PDÖ uygulamalarından aldığı puan ortalamalarının sınıflara göre dağılımı Tablo 1 de verildi. Tablo 1. Öğrencilerin PDÖ Uygulamalarından Aldığı Puan Ortalamalarının Sınıflara Göre Dağılımı Sınıf Ort Min Max F p I 16.7± II 17.5± III 18.2± Cinsiyet açısından PDÖ uygulamasından aldığı puan ortalamaları karşılaştırıldığında I. ve III. sınıflardaki kız öğrencilerde puan ortalaması anlamlı derecede yüksek iken (p<0.05), II. sınıf öğrencilerinde fark bulunmadı (p>0.05). Kız ve erkek öğrencilerin PDÖ uygulamalarından aldığı puan ortalamaların sınıflara göre dağılımı Tablo 2 de verildi. Tablo 2. Kız ve Erkek Öğrencilerin PDÖ Uygulamalarından Aldığı Puan Ortalamalarının Sınıflara Göre Dağılımı Cinsiyet Dönem I Dönem II Dönem III Kadın 17.1± ± ±1.5 Erkek 16.4± ± ±1.5 F p Sınıflara göre öğrencilerin yoğun olarak almış olduğu puanların dağılımına bakıldığında I. sınıf öğrencilerinin 16-18, II. sınıf öğrencilerinin ve III. sınıf öğrencilerinin puan aralığında olduğu görüldü. Sınıflara göre öğrencilerin almış olduğu puanların dağılımı Tablo 3 de verildi. Tablo 3. Sınıflara Göre Öğrencilerin Almış Olduğu Puanların Dağılımı Puan Dönem I Dönem II Dönem III Toplam Her PDÖ oturumlarından sonra oturuma katılan öğrencilerin eğitim yönlendiricilerine verdikleri puan ortalamaları 29.6±1.6 dır. TARTIŞMA PDÖ, hem problem çözme stratejileri geliştiren hem de öğrenciye, gerçek yaşam problemlerini çözmek üzere, ilgili disipline özgü bilgi ve becerileri edinebileceği aktif bir rol veren müfredat geliştirme ve eğitim sistemidir (5). Fakültelerin öncelikli görevi, öğrencilerine tanımlanmış miktarda bilgiyi aktarmaksa konferans, ders kitabı, hatırlamaya dayalı test yöntemleri yeterli olabilir. Ancak bilginin hızla geliştiği günümüz koşulları kişinin bilgisini geliştirebilme yeteneğini yaşam boyu sürdürmesini gerekli kılmaktadır. Artık her şeyi bilmek yerine nasıl yapacağını bilmek önem kazanmıştır. Bu nedenle öğrenmede daha aktif olma ve öğrenmeye kişisel yönetilme özelliği kazandırılmasının gerekliliği vardır. Bu bağlamda geliştirilebilecek öğrenme yöntemlerinden birisi PDÖ dür ve bu yöntem tıp eğitiminin tüm dönemlerinde uygulanabilir. PDÖ, bir problemden ortaya çıkan tartışmalara ve öğrenmeye odaklanmış bir eğitim formatıdır. Temel olarak, bilgi açığının fark edilmesi sonucu ortaya çıkacak doğal merakı ve öğrenme için doğurduğu güçlü isteği canlı tutmak üzerine oturtulmuştur. Bir hastanın sorunlarından yola çıkarak, öğrencinin temel ve klinik tıp bilgileri ile problem çözme becerisini kazanmasını sağlayan bir yöntemdir. PDÖ metoduyla, geleneksel eğitimin sorunlarını aşan, toplumun sağlık sorunlarını çözen ve kendi kendine öğrenme becerisini yaşam boyu sürdüren, eleştirel düşünebilen, mesleki etik değerlere sahip sağlık personeli yetiştirilmesini hedeflemektedir (6,7) PDÖ, bir senaryo temelinde saptanan sağlık sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışma sürecinde daha önce öğrenmiş olduğu bilgilerin kullanılması ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konuların belirlenmesi, öğrenilmesi ve tartışılması temeline dayanan aktif eğitim yöntemidir. Yöntem 6-8 kişilik öğrenci grupları ve eğitim yönlendiricisi ile 55

4 Yeni Bir Öğrenim Modeli Probleme Dayalı Öğrenimde İlk Yıl Deneyimimiz uygulanan öğrenci merkezli bir yöntemdir. Burada eğitim yönlendiricisi bilgi aktarıcısı değil gidişi kolaylaştırıcı roldedir. Oturumların başlangıç noktasında gerçek hayatla uyumlu bir senaryo yer alır. Öğrenciler bu senaryo çerçevesinde açıklanamayan sorular ortaya çıkınca kendilerine öğrenme hedefleri belirlerler. Bağımsız çalışma saatlerinde bu hedeflere ulaşarak bir sonraki oturumun başında elde etmiş olduğu bilgileri arkadaşları ile tartışırlar. Gelen senaryonun devamında yeni bilgiler ışığında, yanıtlanamayan sorular ve yeni öğrenim hedefleri saptanır. Son oturumda öğrenciler bilgileri sentez eder ve konuları özetlerler (8). Bu yaklaşımın temel amacı, öğrencinin tıp eğitimi süresince ve sonrasında bireysel öğrenme yükümlülüğünü üstlenmesini, geniş ve esnek bir bilgi zeminine sahip olmasını, yeni bilgi edinme ve kritik değerlendirme becerisi kazanmasını, klinik gerekçelendirmede ustalaşmasını, kişilerarası ilişkilerde başarılı olmasını ve klinik stajlarına daha iyi hazırlanmasını sağlamaktır (9). Üniversitemiz öğretim üyelerine yönelik PDÖ eğitim programında Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi öğretim üyeleri tarafından ilimizde Kasım 2006 ve Haziran 2007 tarihlerinde iki kurs düzenlenmiştir. Bu kurslar sonunda 41 öğretim üyesi PDÖ eğitimi almıştır. Antalya da düzenlenen eğitim programında Ocak 2007 tarihinde 2 ve Şubat 2008 tarihinde 9 öğretim üyesi eğitim görmüştür Mayıs 2007 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim programına üniversitemizden 7 öğretim üyesi katılmıştır. Bu öğretim üyelerinden 4 ü daha önce Antalya Üniversitesi Tıp Eğitiminin vermiş olduğu eğitimlere katılmış olup PDÖ eğiticisi olarak eğitim almıştır. Üniversitemizde şu ana kadar PDÖ eğitimi alan öğretim üyesi sayısı toplam 55 dir. PDÖ uygulamalarından sonra öğrencilerin eğitim yönlendiricilerini değerlendirme anketinden elde edilen bilgiler ışığında öğrencilerin %99 u bu öğrenim metodunu çok beğendiklerini ve her komite öncesinde uygulanmasını istediklerini belirttiler. Bu eğitim modelinde kendilerini daha iyi ifade ettiklerini, ders sorumluluğu aldıklarını, öğretim üyeleri ve sınıf ortamı içinde hiçbir şekilde iletişimleri olmayan arkadaşları ile daha iyi iletişim kurabildiklerini söylediler. Yapılan diğer araştırmalarda destekleyici nitelikte olup PDÖ yaklaşımının; öğrencileri araştırmaya sevk ettiği, grup olarak çalışma, bilgiyi paylaşmalarına yardımcı olma, öğrenmeye karşı motivasyon sağlama, derse karşı olumlu tutum geliştirme, öğrenilen bilgileri günlük yaşama uygulama gibi birçok bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliğin gelişmesine yardımcı olan öğrencileri sürekli olarak düşünmeye sevk eden ve geleneksel öğretime göre daha fazla öğrenci merkezli olan eğitim sistemi olduğunu belirtmişlerdir (10-12). Her PDÖ oturumlarından sonra oturuma katılan öğrenciler eğitim yönlendiricilerini değerlendirmektedirler. Bu değerlendirme yapılırken eğitim yönlendiricisinin öğrenme sürecine, eleştirisel düşüncenin gelişimine, bağımsız öğrenme becerilerine, değerlendirme becerilerinin gelişimine, iletişim becerilerinin gelişimine katkısı ve motivasyon etkinliği göz önünde tutuldu. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin eğitim yönlendiricilerine verdikleri puan ortalamaları 29.6±1.6 dır. Toplamda alınabilecek puanın otuz olacağı göz önüne alınırsa eğitim yönlendiricilerinin oturumlarda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. III. sınıf öğrencileri PDÖ sınavlarından diğer sınıf öğrencilerine göre daha yüksek puan almışlardır. Muhtemelen bu durum III. sınıf öğrencilerinin daha fazla pratik sınava girmelerinden kaynaklanmıştır Sonuç olarak; PDÖ modeli özellikle III. sınıflarda, iletişimin, öğrenmenin, paylaşımın ve öğrendiklerini ifade etmenin en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 56

5 ÇETİNKAYA ve Ark. KAYNAKLAR 1. Ahmet Kılınç. Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi 2007; 15: Rhem J. (1998). Problem-Based Learning: An Introduction. The National Teaching & Learning Forum. USA: Oryx Pres, Chun, J ve S. Chon. Promoting student learning through a student-centered problembased learning subject curriculum. Innovations in Education and Teaching International 2004; 41: İskender Sayek, Nural Kiper, Orhan Odabaşı. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu Birinci Baskı, Mart 2008, Ankara, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, s: Finkle SL, Trop LL. Introductory Documents. Center for Problem Based Learning. Illinois Math and Science Academy, 1500 West Sullivan Road, IL. (1995). 6. Baker JS. Transforming nursing education through problem based learning, Nurse Education Today, 2002; 22: Barrows HS (1986) A taxonomy of problem based learning methods, Med Educ, 20: Musal B, Akalın E, Kılıç O, Esen A, Alıcı E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Programı, Süreçleri ve Eğitim Yönlendiricilerinin Rolü. Tıp Eğitimi Dünyası 2002: 9; Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Oturumları Uygulama Rehberi HÜTF Tıp Eğitimi Ve Bilişimi AD Eylül 2003, Ankara, sayfa: Hendry Graham D, Ryan G, Haris J. Group Problems in Problem-Based Learning. Medical Teacher, 2003; 25: Chin Cristene ve Chia, Li-gek. Problem- Based Learning: Using Students Questions to Drive Knowledge Construction. Science Education, 2004; 88: Akpınar E, Ergin Ömer. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi 2005; 6:3-14. Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.D SİVAS Tlf: 0 (346) Fax: 0 (346)

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Probleme Dayalı Öğrenim: Nedir, Ne Değildir?

Probleme Dayalı Öğrenim: Nedir, Ne Değildir? Probleme Dayalı Öğrenim: Nedir, Ne Değildir? Begüm Tunç, Özgün Çiçek, Okan Ergen, Gürhan Çuhadar, Abdullah Oğuz Pektaş, Nevzat Burak Çubukçuoğlu Danışman: Doç. Dr. Arzu Balkan ÖZET Günümüzde birçok tıp

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi Fatma ÖZÜDOĞRU 1 & Oktay Cem ADIGÜZEL 2 Özet: Türkiye de ilk

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE VE GÜNLÜK HAYATLARINDA ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMLARI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE VE GÜNLÜK HAYATLARINDA ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMLARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 513-528 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı