DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝL VE ANLATIM 10. SINIF"

Transkript

1 ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarım Uzmanı : Prof. Dr. Muhammet YELTEN : Muharrem Hilmi AKBULUT : Mehmet Akif KARAKUŞ : Aziz ERGÜL : Eyüp DUMAN ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 234 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazısý ile dördüncü defa adet basýlmýþtýr.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 İÇİNDEKİLER I. ÜNÝTE...1 SUNUM, TARTIÞMA, PANEL 1. Sunum Tartýþma Panel...15 II. ÜNÝTE...23 ANLATIM VE ÖZELLÝKLERÝ 1. Anlatýma Hazýrlýk Anlatýmda Tema ve Konu Anlatýmda Sýnýrlandýrma Anlatýmýn ve Anlatýcýnýn Amacý Anlatýmda Anlatýcýnýn Tavrý Anlatýmýn Temel Özellikleri Anlatýmýn Oluþumu Anlatým Türlerinin Sýnýflandýrýlmasý...56 III. ÜNÝTE...65 ANLATIM TÜRLERÝ 1. Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatým - Ýsim Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatým - Sýfat Coþku ve Heyecana Baðlý (Lirik) Anlatým - Zamir Destansý (Epik) Anlatým - Fiilimsi Emredici Anlatım - Fiiller Öðretici Anlatým - Zarf Açýklayýcý Anlatým - Zarf Tartýþmacý Anlatým - Zarf Kanýtlayýcý Anlatým - Zarf Düþsel (Fantastik) Anlatým - Edat Gelecekten Söz Eden Anlatým - Bağlaç Söyleþmeye Baðlý (Diyalog) Anlatým - Ünlem Mizahi Anlatým - Ünlem EKLER 1. EK: Tasarý (Proje) Çalýþmasý EK: Tasarý Deðerlendirme Ölçeði EK: Baþarým (Performans) Görevi EK: Dereceli Puanlama Anahtarý EK: Öz Deðerlendirme Formu TERÝMLER SÖZLÜÐÜ KAYNAKÇA...187

8 KİTABIMIZI TANIYALIM Bu bölüm, iþlenecek konu adlarýný gösterir. Yeni bilgilerin öðrenilmesi amacýyla yapýlacak hazýrlýk çalýþmalarýný, ders için gerekli materyallerin istenmesini, incelenecek konuyu ve metni sezdirmeye yönelik ön bilgilerin harekete geçirilmesini kapsar. Metni yapý, tema, dil ve anlatým bakýmýndan çözümleme süreciyle birlikte; eleþtirel düþünme, keþfettirme, iletiþim, araþtýrma, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doðru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geliþtirmeye yönelik süreci kapsar. Kýrmýzý renkli etkinlikler, öðrencilerin sýnýf içinde yapacağı etkinlikleri gösterir. Yapý, tema, dil ve anlatým ögelerinin iç içe girerek oluþturduklarý birliðin anlam deðerleri ile bu anlamýn oluþmasýný saðlayan ögeler arasýndaki süreci ve günlük hayatla iliþkilendirme sürecini kapsar. Mavi renkli etkinlikler, öðrencilerin sýnýf içinde derse yönelik etkin katýlýmlarý için okul dýþýnda hazýrlýk yapmalarýný gerektiren süreci kapsar. Öðrencilerin, bilgilerini sýnýflandýrmalarýný, karþýlaþtýrma yapmalarýný, bilgiler arasýnda iliþki kurmalarýný, yeni bilgileri yorumlamalarýný, kendilerini deðerlendirmelerine yönelik çalýþmalarý kapsar.

9 Dersle ilgili yapýlacak örnek tasarý konularýný ve tasarý iþlem basamaklarýný kapsar. Ayrýca tasarý ile ilgili olarak, öðretmen için Tasarý Deðerlendirme Ölçeði, öðrenciler için Öz Deðerlendirme Formu ek olarak verilmiþtir. Örnek baþarým görevlerini ve bu görevlerin yapýlmasýyla ilgili iþlem basamaklarýný kapsar. Sadece bir ünite için örnek verilmiþtir. Diðer üniteler için de ayrýca geliþtirilecektir. Baþarým ödevleriyle ilgili olarak öðretmen için Dereceli Puanlama Anahtarý, öðrenciler için Öz Deðerlendirme Formu ek olarak verilmiþtir. Açýklama: Ölçme Deðerlendirme bölümlerinde eþleþtirmeli, boþluk doldurmalý ve doðru yanlýþ sorularýnýn üzerinde yönergeleri verilmiþtir. Bu sorularýn yö-nergeler dikkate alýnarak çözülmesi uygun görülmüþtür. Çoktan Seçmeli, eþleþtirmeli, boþluk doldurmalý, sorular ile doğru yanlış sorularının çözümü kitap üzerine yapýlmalýdýr. Açýk uçlu sorular ise bu bölümün sonunda verilmiþ olup; varsa kitaptaki çalışma alanına, yoksa deftere yazýlmasý tavsiye edilmiþtir.

10

11 Söz ola kese savaþý, söz ola kestire baþý. Söz ola aðulu aþý, bal ile yað ede bir söz. Yunus Emre n Sunum n Tartýþma n Panel 1

12 Sunum Hazırlık 1. Lokanta seçiminizde garsonların servisi etkili midir? Garsonların dış görünüşleri, iş becerileri, iletişimleri sizi nasıl etkiler? 2. Derslerde teknolojiden nasýl yararlanýlır? 3. Bir ürünün seçilmesinde reklamýn etkisini anlatan kýsa bir yazý yazýnýz. 4. Okuduðunuz romanlardan beyaz perdeye aktarýlan var mý? Romaný okumayý mý onun filmini izlemeyi mi tercih edersiniz? İnceleme ZEKÂ (Aþaðýda, çoklu zekâ kuramý ile ilgili bir sunum örneði verilmiþtir. Bu sunumda slayt gösterisinden yararlanýlmýþtýr.) Deðerli Misafirlerimiz, Zekâ, insan için hâlâ birçok yönüyle bilinmezliðini korumaktadýr. Günümüz bilim adamlarýnýn sadece bir kýsmýnýn keþfedebildiði zekâ, çevreye uyum saðlama gücüdür. Baþka bir anlatýmla zekâ, bireyin zihinsel olarak kendi kendini yönetme yeteneðidir. Zekâ ile ilgili bugüne dek pek çok kuram ileri sürülmüþtür. Bunlardan biri de çoklu zekâ kuramýdýr. Çoklu Zekâ Kuramý Çoklu zekâ kuramý, dengeli beslenmeye benzetilebilir. Tek yönlü beslenen çocuklarda belirli hastalýklar ortaya çýkmaktadýr. Çoklu zekânýn sekiz alaný olduðu düþünülürse sadece matematiksel ve dilsel bir beslenme, zekânýn tek yönlü uyarýlmasýna neden olur. Bu durum çocuklarýn zihinsel geliþimini olumsuz yönde etkiler. Çoklu zekâ kuramýna göre insan beyni sözel-dilsel, mantýksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görseluzamsal, içsel, sosyal-kiþiler arasý, doða ve bedensel-kinestetik zekâ alanlarýný içermektedir. Günümüz eðitim sisteminde, zekânýn sayýsal ve sözel alaný dikkate alýnýyordu. Oysa tek yönlü beslenme vücut geliþimini sýnýrlandýrdýðý gibi tek yönlü zekâ beslenmesi de zihin geliþimini sýnýrlandýrmaktadýr. Çocuklarýn beslenmelerine iki açýdan bakmalýyýz: Bunlar fiziksel ve zihinsel beslenmedir. Televizyon reklamlarý karþýsýnda saatlerce çocuklarýna yemek yediren anneler, kendilerini mutlu hissetmektedir. Oysa yeme ve dikkat bozukluðu bu tür annelerin neden olduðu olumsuzluklarýn sadece birkaçýdýr. Zihinsel beslenmede ise daha endiþe verici bir durum ortaya çýkmaktadýr. Çünkü onun sonuçlarý, diðerleri gibi açýkça gözlenememektedir. Çocuklarýn zihinsel beslenmesiyle hiç ilgilenmemek veya aþýrý derecede ilgilenmek arasýnda fark yoktur. Çocuklara aþýrý derecede yüklenilerek gereksiz ilgi gösterilmemelidir. Çoklu zekâ kuramý, zekâya iliþkin geleneksel anlayýþlarýn eksikliklerini belirterek yeni bir pencere açmaktadýr. 2

13 Bu yeni bakýþ açýsýna göre; Zekâ, geliþtirilebilir. Zekâ, sayýsal olarak hesaplanamaz. Zekâ, çeþitli yollarla ortaya konulabilir. Zekâ, gerçek yaþam durumlarýnda ölçülür. Zekâ, bireylerin gizli güçlerini ve onlarýn baþarýlý olabilecekleri farklý yollarý anlamak için kullanýlýr. Zekâ çok yönlüdür. Doðuþtan getirilen zekâ geliþtirilebilir, deðiþtirilebilir. Zeki olmak belli bir derecede öðrenilebilir. Çoklu zekâ kuramýnýn geliþtiricisi Howard Gardner (Havýrd Gardnýr), zekânýn özelliklerini þöyle sýralamaktadýr: Her insan, kendi zekâsýný arttýrma ve geliþtirme yeteneðine sahiptir. Zekâ, sadece deðiþmekle kalmaz; ayný zamanda baþkalarýna da öðretilebilir. Zekâ, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileþimi sonucu ortaya çýkan çok yönlü bir olgudur. Zekâ, çok yönlülük göstermesine raðmen kendi içinde bir bütündür. Her insan, çeþitli zekâ alanlarýnýn tümüne sahiptir. Her insan, zekâ alanlarýnýn her birini belli bir düzeyde geliþtirebilir. Çeþitli zekâ alanlarý, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalýþýr. Beyin araþtýrmalarý sonucuna göre her bir zekâ, beyinde sadece belirli bir yerde deðildir. Zekâlarýn ayrýþtýrýlabilir çokluðu bulunmaktadýr. Kýymetli Misafirlerim, Burada þuna da deðinmeden geçemeyeceðim: Yeni doðmuþ bir bebeðin beyni 350 g'dýr. Yetiþkin bir insanýn beyni ise g arasýndadýr. Sinir hücreleri (nöronlar) uyarýlma ve alýnan uyarýcýyý iletebilme özelliðine sahiptir. Her nöron, dentritler aracýlýðý ile komþu nöronlardan gelen iletileri alýr. Çeþitli uyarýlara tepki verirken dentrit baðlarý artar ve geniþler. Bu baðlarýn artmasý ve geniþlemesinden dolayý beyin büyür ve beynin aðýrlýðý artar. Zengin çevresel uyarýlar, çocuðun aktif yaþantýsý ve zihinsel çabasý dentritlerin dallanmasýný hýzlandýrýr. Böylece zekâ geliþir. Dentritlerin dallanmasý ve komþu hücrelerle baðlar oluþturmasý zekânýn geliþmesi demektir. Bunu saðlamak için aktif yaþayýþ, uygun oyun malzemeleri, sevecen özel iletiþim ve çeþitlilik gibi yoðun uyarýcýlar gereklidir. Ancak anne çocuða sürekli egemen olursa yarar saðlamak yerine zarar verir. Þimdi zekâ alanlarý ve bu alanlara sahip öðrencilerin genel özelliklerine bir göz atalým: Sözel-Dilsel Zekâ Kelime oyunlarýný sever. Hitabeti iyidir, ikna edici bir konuþmasý vardýr. Kitaplarla iç içedir. Yazmaktan hoþlanýr. Ýyi bir kelime daðarcýðý vardýr. Ýsimleri, yerleri ve tarihleri iyi ezberler. Konuþmayý sever, esprilidir. 3

14 Mantýksal-Matematiksel Zekâ Fen dersinden ve matematikten hoþlanýr. Problem çözmeyi, mantýk yürütmeyi sever. Zihinden hesap yapabilir. Soru sormayý sever. Mantýk bulmacalarýný sever. Makinelere karþý meraklýdýr. Deney yapmaktan hoþlanýr. Soyut düþünür. Sosyal Zekâ Sosyal iliþki kurmaktan hoþlanýr. Doðal bir lider olarak görülür. Baþkalarýnýn beklentilerini fark eder. Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Bir þeyler anlatmaktan hoþlanýr. Arkadaþlýk için aranan bir insandýr. Baþkalarýnýn bakýþ açýsýyla bakabilir. Ýçsel Zekâ Öz saygýsý yüksektir. Sezgileriyle hareket eder. Baðýmsýzlýk duygusu güçlüdür. Güçlü ve zayýf yönlerini tanýr. Gerçekçi hedefler oluþturur. Kendini iyi motive eder. Bireysel çalýþmayý tercih eder. Hissettiklerini doðru þekilde ifade eder. Hatalarýndan ve baþarýlarýndan çýkarým yapabilir. Ýyi bir öðrenme için baskýn zekâ alanlarýný aktif olarak uyaracak çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bununla birlikte diðer zekâ alanlarýný geliþtirici çalýþmalara da yer verilmelidir. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ediyorum. 4 Esra ÖMEROÐLU - Adalet KANDIR

15 1. Sunumda hangi teknolojik imkânlardan yararlanýlmýþtýr? 2. Bu sunum sizce daha etkili hâle nasýl getirilebilir? 3. Zekâ sunumunda güncel ve ilgi çekici bir konu üzerinde durulmuþtur. Baþka hangi konularda sunum yapýlabileceðini tartýþýnýz. Belirlediðiniz konularý gruplandýrarak tahtaya yazýnýz. 4. Slaytta verilen cümlelerin seçiminde nelere dikkat edilmiþtir? 5. Slaytlarda metnin tamamý verilmiþ olsaydý bunun anlatıma nasıl bir etkisi olurdu? 6. Sunumun nasýl sonlandýrýldýðýný açýklayýnýz. 7. Sunumda anlatým, görüntü ve ses unsurlarýnýn eþ zamanlý olmasýnýn önemini açýklayýnýz. 8. Sunumun amacýna ulaþabilmesi için sunum yapan kişinin tavrý nasýl olmalýdýr? 9. Sunumun bilgileri yenileme, araþtýrma ve anket sonuçlarýný deðerlendirme, bilime katkýda bulunma gibi amaçlarý vardýr. Buna göre Çoklu Zekâ Kuramı adlı sunumun amacýný söyleyiniz. 1. ETKÝNLÝK < Verilen sunumdaki iletiþim ögelerini noktalý yerlere yazýnýz. 2. ETKÝNLÝK < Yukarýda verilen slaytlarý döviz olarak hazýrlayýp Çoklu Zekâ Kuramý konulu bir sunum yapýnýz. < Sunumda verilen bilgileri sadece metin olarak okuyunuz. < Okunan metinle, yaptığınız sunumu etkisi bakýmýndan karþýlaþtýrarak hangisinin daha etkili olduðunu nedenleriyle söyleyiniz. < Bilgiyi aktarmada sunumun etkisi nedir? Verilen sunumu da inceleyerek bunun sonuçlarýný belirtiniz. 3. ETKÝNLÝK Gönderici (Kaynak) Ýleti (Mesaj) Kanal Alýcý (Kim?) (Neyi?) (Hangi araçlardan (Kime?) faydalanýlmýþ?) Dönüt... Baðlam DÝLENCÝ Galata Köprüsü nde bir bahar günü, kör bir adam dilencilik yapýyormuþ. Dizlerinin dibinde bulunan tabelada Doðuþtan kör yazýlýymýþ. Pek çok insan gelip geçmesine raðmen kimse ona yardým etmiyormuþ. Oradan geçen bir reklamcý bunu görmüþ. Zavallý dilenciye acýyýp tabelayý almýþ, tabelanýn arkasýna bir þeyler yazmýþ. Sonra da tabelayý aldýðý yere býrakmýþ. Ne olduysa olmuþ!.. Bu tabeladaki yazýyý okuyan herkes, dilencinin önündeki þapkaya para atmaya baþlamýþ. Bir cümle yetmiþ, onca kiþiyi etkilemeye ve dilencinin þapkasýnýn kýsa sürede parayla dolmasýna... Güzel bir bahar günü... Ama ben baharý göremiyorum!.. < Dilencinin ve reklamcýnýn sunumlarýný karþýlaþtýrarak sunum þeklinin önemini açýklayýnýz. 5

16 Anlama ve Yorumlama 4. ETKÝNLÝK Eðitim amaçlý sunumlarda en sýk kullanýlan araçlardan bir tanesi de slayttýr. Amerika Birleþik Devletleri'ndeki Teksas Üniversitesinde Philips tarafýndan yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre insanlar; okuduklarýnýn % 10'unu, görüp iþittiklerinin % 50'sini, iþittiklerinin % 20'sini, söylediklerinin % 70'ini, gördüklerinin % 30'unu, yapýp söylediklerinin % 90'ýný hatýrlamaktadýrlar. Zaman faktörü sabit tutularak elde edilen bu oranlar, sýnýf içinde çok ortamlý öðretme durumunun düzenlenmesi gerektiðini göstermektedir. < Gruplar oluþturulur. < Her grup Cumhuriyet devri Türk edebiyatından istediği bir şairin hayatı ve eserleri ile ilgili sunum hazýrlayýp sýnýfta sunar. < Sunumlar aþaðýdaki tabloya göre deðerlendirilip en etkili sunum belirlenir. Sunum yerini önceden görüp prova yapmýþtýr. SUNUMDAN ÖNCE Kullanacaðý malzemeleri (kürsü, mikrofon, slayt makinesi, bilgisayar, CD vb.) kontrol etmiþtir. Ciddi, aðýrbaþlý, derli toplu bir görüntü sergilemiþtir. Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmýþtýr. SUNUM ANINDA Deðiþik kaynaklara baþvurmuþtur. Belge, grafik ve slaytlar kullanmýþtýr. Kullanýlan slaytlarda cümleler kýsa, açýk ve etkilidir. Slaytlar ile yapýlan açýklamalar eþ zamanlýdýr. SUNUMDAN SONRA Sorulara dinleyicilerle tartýþmaya girmeden inandırıcı, açýk ve net cevaplar vermiþtir. < Hazýrlanan sunumlardan hareketle slaytýn sunumdaki önemini açýklayýnýz. 5. ETKÝNLÝK < Radyo veya televizyondaki canlý yayýnlarý sunum teknikleri açýsýndan karþýlaþtýrýnýz. < Bilgi kadar onun nasýl sunulduðu da önemli midir? Tartýþarak sonuçlarýný tahtaya yazýnýz. 6

17 6. ETKÝNLÝK < Gruplar oluþturunuz. < Atatürkçülüðün Türk Toplumu İçin Önemi konulu bir sunum hazýrlayýnýz. < Hazýrladýðýnýz sunumlarý sýnýfta sununuz ve daha sonra bunları karşılaştırınız. < Sunum sonunda: Sunumu hazýrlarken nasýl bir çalýþma yaptýðýnýzý, Çalýþmalarýnýzda nelere dikkat ettiðinizi, Sunumu hazýrlarken hangi kaynaklardan yararlandýðýnýzý, Sunum hazýrlamanýn kolay ve zor yönlerinin neler olduðunu belirtiniz. < Sunumda dilin hangi iþlevde kullanýldýðýný belirleyip defterinize yazýnýz. Ölçme ve Değerlendirme 1. Aþaðýdaki cümlelerde noktalý yerleri doldurunuz. < Sunumu yapacak kiþinin sunumdan önce... yapmasý gerekir. < Sunumda... gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz. < Slaytta kullanýlan metinler... gibi özelliklere sahip olmalýdýr. 2. Aþaðýdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri deðildir? A) Slaytlar ile anlatýmýn eþ zamanlý olmasý B) Görsel ve iþitsel unsurlardan yararlanýlmasý C) Slaytlardaki cümlelerde ayrýntýlara yer verilmesi D) Sunumda deðiþik kaynaklardan yararlanýlmasý E) Sunulan konunun güncel olmasý 3. Aþaðýdakilerden hangisi sunum yapan kiþinin dikkat etmesi gereken özelliklerden biri deðildir? A) Konuya hâkim olmasý B) Vücut dilini etkin kullanmasý C) Prova yapmasý D) Gereksiz ayrýntýlara girmemesi E) Soru sorulmasýna izin vermemesi 4. Sunum yapýlacak konunun özellikleri nelerdir? 5. Sunumda hangi teknolojik araçlardan yararlanýlýr? 6. Sunumda kullanýlan slaytlarýn içeriði ve görsel özellikleri nasýl olmalýdýr? 7. Sunum yapmadaki amaç nedir? 8. Sunum öncesi yapýlmasý gereken hazýrlýklar nelerdir? 7

18 Tartışma Hazırlık 1. Tartýþmanýn olmadýðý bir hayat nasýl olurdu? 2. Bir sorunun tartýþýlarak çözülebileceðine inanýp inanmadýðýnýzý söyleyiniz. 3. Doðrular, düþüncelerin çarpýþmasýyla ortaya çýkar. sözünden ne anlýyorsunuz? 4. Televizyonda yayýnlanan bir tartýþma programý izleyip bu tartýþmanýn konusunu ve nasýl yapýldýðýný arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. İnceleme TARTIÞMALAR Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Tartýþma bölümüne geçiyorum. Tartýþmacýlara alfabetik sýraya göre söz vereceðiz ve mümkün mertebe tartýþmanýn uzun olmasýndan ve herhangi bir þekilde kýrýcý sözlerden de kaçýnýlmasýný rica ediyorum. Ýlk söz Sayýn Prof. Dr. Mustafa Argunþah'ýn. Prof. Dr. Mustafa ARGUNÞAH: Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Burada oturan hocalarýmýzýn hepsi bizden oldukça büyük ve bazýlarý benim þahsen hocam oldular. Bu yüzden incitici veya kýrýcý þeyler söylemem tabi ki beklenemez. Burada bildirileri tek tek mi ele almak gerekir yoksa tek bildiri üzerinde konuþmak mý? Ýsteyen arkadaþlarým istediði bildiriler üzerinde konuþsaydý sonra diðer bildirilere geçseydik. Bilemiyorum, nasýl bir sistem takip edeceðiz. 8

19 Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Siz, önce konuþmalar üzerinde kendi görüþlerinizi sunun, sonra konuþmacýlara söz vereceðim. Prof. Dr. Mustafa ARGUNÞAH: Zeynep Korkmaz Hoca mýn bildirisi dolayýsýyla ona bir iki sorum olacak. Bunlarý not alýrlarsa sanýyorum cevap verme imkâný olabilir. Bu imla ve terim birliðini saðlama konusunda sizin önerileriniz nedir? Nasýl saðlayacaðýz bu imla ve terim birliðini? Siz tamamen yok mu sayýyorsunuz? Sýfat tamlamalarý nýn dýþýnda da takýsýz tamlama diyebileceðimiz bir tamlama yok mudur? Diyelim ki eskiden beri gelen bir bel baðý kelimesini veriyorlar ya da Fenerbahçe, Kadýköy kelimeleri ile ilgili, Bahçesaray kelimeleri ile ilgili... Sizin gramer kitabýnýz yayýmlanmadýðý için bilmiyoruz, þekil bilgisi içerisinde bunlar yer aldý mý almadý mý onu da bilmiyoruz. Evet, bunlarla ilgili düþüncelerinizi inþallah bize lütfedersiniz. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Teþekkür ederim, Sayýn Argunþah. Ýkinci olarak söz Sayýn Doç. Dr. Necati Demir'in. Doç. Dr. Necati DEMÝR: Kýymetli hocalarým ve deðerli misafirlerimizi saygý ile selamlýyorum. Ayrýca hocalarýmýza kýymetli bildirilerinden dolayý teþekkür ediyorum. Bir orta yolda birleþmiþ olmanýn sevincini ben de yaþýyorum. Zaten gençlerimiz veya toplumumuz az sayýda kelime ile konuþuyor ve pek çok kelime yerine, tek kelimeyi kullanýyor. O kelimenin yerine de yabancýsý geçince tuhaf bir durum ortaya çýkýyor. Þimdi kelimelerin kullaným bakýmýndan sýklýðý ve yaygýnlaþmasý çok dikkat çekici Türkçede. Artýk yabancý dilden alýnan cümleler konuþulmaya baþlandý toplumda. Yani Türkçeye çevrilmiþ olsa bile cümleyi bozuyor. Bazen yabancý dilden komple alýnýyor, öyle konuþuluyor bazen de cümle sistemi bozuluyor. Konuþulan, biraz önce de söylediðim gibi sýk kullanýlan kelimelerin yerine yabancý dillerden gelen biçimleri geçiyor. Türkçenin kuþatýlmasý konusunda pek çok tespitlerim olmuþtu. Türkçe her bakýmdan kuþatýlmýþ. Þimdi sadece özetle geçiyorum. Caddelerimiz, artýk iþ dünyamýz bize yabancýlaþýp yabancýlara yakýnlaþmakta. Dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum ama bu, toplumun genel sorunudur. Ýlkokul çantalarýnýn üzerinde bile, sade bir çanta, yazýsýz çanta bulamazsýnýz ve hep yabancý kelimedir onlar. Türkiye'de üretilen çantalar bunlar. Ama minicik çocuklarýn beyinleri allak bullak oluyor. Yine bir baþka mesele son zamanlarda üretilen okul defterleri. Yani çocuklarýmýzýn kullandýðý defterlerin tamamýna yakýnýnýn üzerinde yabancý isimler, özellikle büyütülerek konuluyor. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Ýlk olarak sözü ilk konuþmacý Sayýn Zeynep Korkmaz'a býrakýyorum dakika ara, 15 dakikasý kurumdan yarým dakikasý benden... Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Efendim, deðerli tartýþmacý meslektaþlarýmýn, arkadaþlarýmýn, öðrencilerimin sorularýna, konuya katkýlarýna teþekkür ettikten sonra, þimdi konuþma sýrasýna göre bana yöneltilen sorulara yanýt vermek istiyorum. Mustafa Argunþah, imla-terim birliði meselesinde benden bilgi istediler. Efendim, eðer dikkat buyurmuþlarsa ben konuþmamda imla-birleþik kelime meselesine ve terimlerdeki kargaþanýn gramerde yol açtýðý karýþýklýða iþaret etmiþtim. Tekrar edeyim bunu kýsaca. Þimdi Türk Dil Kurumunun üzerinde durduðu önemli konulardan biri, yalnýz Dil Kurumu deðil tabi üniversitelerdeki arkadaþlarýmýz da bu konuyla yakýndan ilgilidirler, bir meslek adamý olarak bunun üzerinde duruyorlar. 9

20 Mesela açýk oturum, bal rengi, ipek böceði, karýþ karýþ, ruh bilimi, un helvasý, yaban gülü. Bunlarýn her biri birer birleþik kelimedir. Birleþik kelime çünkü iki söz bir araya geliyor ve tek bir kavrama karþýlýk oluyor. Ama bu tek kavramý oluþturan sözlerden her biri kendi anlamýný koruyor. Bunlar ayrý yazmakla birleþik kelime olma özelliðini yitirmez. Ýkinci tip birleþik kelimeler, bunlar da iki veya daha fazla sözün bir araya gelerek bir tek kavrama karþýlýk oluþturabilecek bir kelime ortaya koymasý. Bunlarda ister benzetme yolu ile olsun ister baþka sebeple olsun bir anlam kaymasý söz konusu. Diyelim ki aslanaðzý", aslan aðzý evet bir tamlama, bir isim tamlamasý ya da ad tamlamasý þeklinde bir kelime grubudur ama bu artýk aslanýn aðzýna benzediði için bir çiçeðe ad olarak verilmiþtir ve artýk aslanýn aðzý ile bir alakasý yoktur. Doðrudan doðruya bir çiçeðin adýdýr. Camgüzeli ayný þekilde çakýrkanat bir ördeðin adý. Bunlarda anlam kaymasý olduðu için bu tür sözler eðer bitiþik yazýlýrsa imla bakýmýndan bir sýkýntý çýkmaz düþüncesi hâkim olmuþtur. Ben konuþmamda bu hususu belirtmek istedim. Evet, daha fazla örnek vermeye zannederim gerek yok. Yalnýz bir de ses deðiþmeleri ile meydana gelen birleþmeler var. Diyelim ki sütlaç sütlü aþ tır, öyledir ama birleþmiþ artýk sütlaç olmuþ, bu kaynaþma dolayýsýyla, ses kaynaþmasý dolayýsýyla bunu bitiþik yazýyoruz. Yahut kahvaltý kahve altý"dýr. Ama, bazý seslerin eriyip birleþmesiyle kaynaþma söz konusu olduðundan doðal olarak kullanýmda bitiþik yazýlmasý gerekiyor, bu noktaya iþaret etmiþtim. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Teþekkür ederim hocam. Þimdi Sayýn Þükrü Halûk Akalýn'a sözü veriyorum. Prof. Dr. Þükrü Halûk AKALIN: Türk Dil Kurumu bir öðretim kurumu deðil aslýnda, eðitim kurumu deðil fakat Türkçenin eðitim ve öðretimi ile ilgili bilimsel çalýþmalar yapmak ve bunlarý yayýmlamak da Kurumun bir görevi. Bugüne kadar ihmal edilmiþti. Böyle bir çalýþma grubu kuruyoruz ve çalýþmalara baþlayacaðýz. Burada amaç Türkçenin ana dili olarak öðretimi sorunlarý ve bununla ilgili yayýmlar. Türkçenin yabancý dil olarak öðretimi sorunlarý ve bununla ilgili yayýn çalýþmalarýmýz olacak. Yine Sayýn Demir'in iþ yeri adlarý ile ilgili bir sözü vardý. Þimdi bakýnýz, Sýhhiye'de bir yer var. Bu iþ yeri adlarý ile ilgili pek çok örnek gündeme geldi de yolunuz düþerse bakýn Ordu Evi'ne gelirken orada bir Happy Hamile Club diye bir iþ yeri. Happy Ýngilizce olarak yazýlmýþ, hamile Türkçe, Happy Hamile Club, neden club, klap diye okuyorum. Neden klap diye okuyorum. Çünkü c, l, u, b biçiminde yazýlmýþ, bu dil kirlenmesinin hangi boyutlara vardýðýný gösteriyor. Bu konuda aslýnda dilde bir yasaklama düþüncesi deðil ama her konunun biliyorsunuz her alanýn birtakým özellikleri var. Daha önce geçmiþte bir dil yasasý çýkarýlmasý istendi, eleþtiriler üzerine bundan vazgeçildi ama þunun yapýlmasý gerekiyor, spiker olabilmek için birtakým kurallarýn olmasý gerekiyor. Ýþ yerine ad koyabilmek için birtakým kurallar olmasý gerekiyor, yasaklama deðil, burada ölçü ne olmalý? Burasý Türkiye olduðuna göre iþ yerinin adý da Türkçe olmalý. Temsilcilik açýlýyorsa, bayilik açýlýyorsa onun adý elbette olmalý ama iþ yerinin de bir adý olmalý. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Teþekkür ederim, sað olun! Evet Sayýn Mehmet Özmen'de sýra. Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN: Her dil, içinde bulunduðu þartlara göre birtakým geliþmeler kaydeder. Bu deðiþmez bir kuraldýr. Bugün dilimiz de ihtiyaçlara göre, yeni geliþmeler, birtakým kelimeler kazanmýþ, bazý kelimeler, yeni kelimeler yapmýþtýr. Bu geliþmeler çaðýn geliþmelerine paralel olan geliþmelerdir. Önce 19. yüzyýla gelinceye kadar Türkçe, 10

21 Ýslam kültür medeniyetinin etkisi altýnda kaldýðýndan bu kültür ve medeniyete ait olan pek çok kelimeyi, bugünkü tabirle söyleyelim, içselleþtirmiþtir. Zaten bir kültürün 600 sene, 400 sene, 500 sene bir yabancý kültürü kendisine mal etmeden kullanmasý mümkün deðildir. Zaten almýþ ve buna kendi dil kurallarýnýn, kendi dil yapýsýnýn özelliklerine göre bir þekil vermiþtir. Nitekim verdiðimiz hayat kelimesi de benim verdiðim bir örnek deðil. Murat Belge'nin bir yazýsýndan vermiþ olduðum bir kelimeydi. Hayat kelimesi Türkçenin ses yapýsýna uygun anlam kazanmýþ, deyimlere girmiþ bir sözcüktür. Bunu atmanýn dile bir zenginlik kazandýrdýðýný söyleyebiliriz. Yani burada þu hususu dile getirelim. Zenginlik, atmakla olmaz. Söz hazinesi dendi. Hazine zenginlik ifade eder. dendi. Hazineden kelime aldýðýmýz zaman, o hazine zenginleþir mi yoksa fakirleþir mi? Ýþte Halûk Bey mukayese yaptý. Kamus-ý Türki'nin söz varlýðý ile arýlaþtýrma dönemindeki Türkçe sözlüðü söz varlýðýnýn mukayesesinde kelimelik bir fark var. Bu fark zenginleþme miydi? Yani ben konuþmamda bir vakayý dile getirdim. Ben de Türkçenin arýlaþmasýný, yenileþmesini, Türkçenin gereklerine göre yeni terimlerin Türkçeye katýlmasýný, bunlarýn genç nesillere öðretilmesini istiyorum. Ama ayný zamanda istiyorum ki gençlerimiz kendi kültür deðerlerinden de yararlanabilecek kadar geçmiþ deðerlerimize de sahip çýksýn ve bunlardan da yararlansýn. Biz onu yok sayamayýz. Osmanlýcadýr, diye bir dönemi, Osmanlýca Türkçe deðildir diye yok sayamayýz. Tarihimizin, dilimizin belli bir aþamasýna gelmiþ ve kütüphanelerimizde binlerce eser býrakmýþ bu dil yadigârlarýný yok sayabilir miyiz? Yok. diyorsanýz, Dedemiz yok. diyorsanýz, yoktur bu kelimeler. Ama bizim dedemiz var, babamýz var, torunumuz da olacak. Yani bir dile yeni katýlýmlar da saðlayacaðýz. Ama geçmiþ tamamen yok diye, eski kelimelerdir diye, Osmanlýcadýr diye bunlarý yok sayarsak dilimizi fakirleþtiririz. Bu aþýrýlýklarý ben dile getirdim. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Tabi burada sizlerin de söyleyeceðiniz, söylemek istediðiniz çok þeyler vardý ayrýca soracaðýnýz sorular vardý. Ama zaman darlýðý yüzünden bunlarýn hiçbirisine imkân tanýyamadým. Ben çok kötü bir oturum yöneticisi, oturum baþkaný oldum. Size söz veriyorum, bundan sonra hiçbir bilimsel toplantýda oturum baþkanlýðý yapmayacaðým. Saygýlar sunarým. Sonuç Bildirisi Tartýþmalar ve deðerlendirmeler Prof. Dr. Mustafa Argunþah, Doç. Dr. Necati Demir, Doç. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Musa Duman, Doç. Dr. Fatma Özkan, Prof. Dr. Mehmet Özmen, Doç. Dr. Vahit Türk ve Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoðlu tarafýndan yapýldý (Oturum baþkaný, bildiri sahipleri ve tartýþmacýlarýn katýlýmýyla aþaðýdaki tespitleri ortaya koydu.). < Türk Dil Kurumunun kuruluþundan bu yana geçen süre içerisinde Türkçenin özleþmesinde belirli bir aþamaya gelindiði, bundan sonra da Batý dan gelen dýþ etkilere karþý önlemler almak gerektiði belirtilmiþtir. < Dilimizin geliþip zenginleþmesi gerektiði, buna baðlý olarak özleþme hareketinin baþarýlý olabilmesi için türetilen kelimelerin kurallara uygun þekilde hazýrlanýp yazý ve konuþma dilinde yaþatýlmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. < Doðada ve toplumda deðiþmeyen tek yasanýn her þeyin deðiþim içinde olmasý dolayýsýyla toplumda var olan dilin de deðiþim hâlinde olduðu ancak insanlarýn deðiþimleri hoþ karþýlamadýðý ve bunu bozulma olarak niteledikleri ifade edilmiþtir. Dil kurallarýnýn gerekliliðinin tartýþýlamayacaðý ancak bunlarýn kutsallaþtýrýlmamasýnýn gerektiði vurgulanmýþtýr. Çünkü bir dönemde doðru olan, daha sonraki bir dönemde yanlýþ veya yanlýþ olan da doðru kabul edilebilmektedir. < Türkçenin zaman içinde çeþitli etkilenmeler altýnda kaldýðý belirtilmiþ ve kelime alýmýnýn herhangi bir yabancý güç veya güçlerin, kurum veya kurumlarýn emriyle ve baskýsýyla deðil, kiþilerce; zorunluluktan ve gerekli görüldükleri için veya yenilik, saygýnlýk, modernlik, dikkat çekme arzularý ve hevesleri gibi þu veya 11

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı