DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝL VE ANLATIM 10. SINIF"

Transkript

1 ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarım Uzmanı : Prof. Dr. Muhammet YELTEN : Muharrem Hilmi AKBULUT : Mehmet Akif KARAKUŞ : Aziz ERGÜL : Eyüp DUMAN ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 234 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazısý ile dördüncü defa adet basýlmýþtýr.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 İÇİNDEKİLER I. ÜNÝTE...1 SUNUM, TARTIÞMA, PANEL 1. Sunum Tartýþma Panel...15 II. ÜNÝTE...23 ANLATIM VE ÖZELLÝKLERÝ 1. Anlatýma Hazýrlýk Anlatýmda Tema ve Konu Anlatýmda Sýnýrlandýrma Anlatýmýn ve Anlatýcýnýn Amacý Anlatýmda Anlatýcýnýn Tavrý Anlatýmýn Temel Özellikleri Anlatýmýn Oluþumu Anlatým Türlerinin Sýnýflandýrýlmasý...56 III. ÜNÝTE...65 ANLATIM TÜRLERÝ 1. Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatým - Ýsim Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatým - Sýfat Coþku ve Heyecana Baðlý (Lirik) Anlatým - Zamir Destansý (Epik) Anlatým - Fiilimsi Emredici Anlatım - Fiiller Öðretici Anlatým - Zarf Açýklayýcý Anlatým - Zarf Tartýþmacý Anlatým - Zarf Kanýtlayýcý Anlatým - Zarf Düþsel (Fantastik) Anlatým - Edat Gelecekten Söz Eden Anlatým - Bağlaç Söyleþmeye Baðlý (Diyalog) Anlatým - Ünlem Mizahi Anlatým - Ünlem EKLER 1. EK: Tasarý (Proje) Çalýþmasý EK: Tasarý Deðerlendirme Ölçeði EK: Baþarým (Performans) Görevi EK: Dereceli Puanlama Anahtarý EK: Öz Deðerlendirme Formu TERÝMLER SÖZLÜÐÜ KAYNAKÇA...187

8 KİTABIMIZI TANIYALIM Bu bölüm, iþlenecek konu adlarýný gösterir. Yeni bilgilerin öðrenilmesi amacýyla yapýlacak hazýrlýk çalýþmalarýný, ders için gerekli materyallerin istenmesini, incelenecek konuyu ve metni sezdirmeye yönelik ön bilgilerin harekete geçirilmesini kapsar. Metni yapý, tema, dil ve anlatým bakýmýndan çözümleme süreciyle birlikte; eleþtirel düþünme, keþfettirme, iletiþim, araþtýrma, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doðru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geliþtirmeye yönelik süreci kapsar. Kýrmýzý renkli etkinlikler, öðrencilerin sýnýf içinde yapacağı etkinlikleri gösterir. Yapý, tema, dil ve anlatým ögelerinin iç içe girerek oluþturduklarý birliðin anlam deðerleri ile bu anlamýn oluþmasýný saðlayan ögeler arasýndaki süreci ve günlük hayatla iliþkilendirme sürecini kapsar. Mavi renkli etkinlikler, öðrencilerin sýnýf içinde derse yönelik etkin katýlýmlarý için okul dýþýnda hazýrlýk yapmalarýný gerektiren süreci kapsar. Öðrencilerin, bilgilerini sýnýflandýrmalarýný, karþýlaþtýrma yapmalarýný, bilgiler arasýnda iliþki kurmalarýný, yeni bilgileri yorumlamalarýný, kendilerini deðerlendirmelerine yönelik çalýþmalarý kapsar.

9 Dersle ilgili yapýlacak örnek tasarý konularýný ve tasarý iþlem basamaklarýný kapsar. Ayrýca tasarý ile ilgili olarak, öðretmen için Tasarý Deðerlendirme Ölçeði, öðrenciler için Öz Deðerlendirme Formu ek olarak verilmiþtir. Örnek baþarým görevlerini ve bu görevlerin yapýlmasýyla ilgili iþlem basamaklarýný kapsar. Sadece bir ünite için örnek verilmiþtir. Diðer üniteler için de ayrýca geliþtirilecektir. Baþarým ödevleriyle ilgili olarak öðretmen için Dereceli Puanlama Anahtarý, öðrenciler için Öz Deðerlendirme Formu ek olarak verilmiþtir. Açýklama: Ölçme Deðerlendirme bölümlerinde eþleþtirmeli, boþluk doldurmalý ve doðru yanlýþ sorularýnýn üzerinde yönergeleri verilmiþtir. Bu sorularýn yö-nergeler dikkate alýnarak çözülmesi uygun görülmüþtür. Çoktan Seçmeli, eþleþtirmeli, boþluk doldurmalý, sorular ile doğru yanlış sorularının çözümü kitap üzerine yapýlmalýdýr. Açýk uçlu sorular ise bu bölümün sonunda verilmiþ olup; varsa kitaptaki çalışma alanına, yoksa deftere yazýlmasý tavsiye edilmiþtir.

10

11 Söz ola kese savaþý, söz ola kestire baþý. Söz ola aðulu aþý, bal ile yað ede bir söz. Yunus Emre n Sunum n Tartýþma n Panel 1

12 Sunum Hazırlık 1. Lokanta seçiminizde garsonların servisi etkili midir? Garsonların dış görünüşleri, iş becerileri, iletişimleri sizi nasıl etkiler? 2. Derslerde teknolojiden nasýl yararlanýlır? 3. Bir ürünün seçilmesinde reklamýn etkisini anlatan kýsa bir yazý yazýnýz. 4. Okuduðunuz romanlardan beyaz perdeye aktarýlan var mý? Romaný okumayý mý onun filmini izlemeyi mi tercih edersiniz? İnceleme ZEKÂ (Aþaðýda, çoklu zekâ kuramý ile ilgili bir sunum örneði verilmiþtir. Bu sunumda slayt gösterisinden yararlanýlmýþtýr.) Deðerli Misafirlerimiz, Zekâ, insan için hâlâ birçok yönüyle bilinmezliðini korumaktadýr. Günümüz bilim adamlarýnýn sadece bir kýsmýnýn keþfedebildiði zekâ, çevreye uyum saðlama gücüdür. Baþka bir anlatýmla zekâ, bireyin zihinsel olarak kendi kendini yönetme yeteneðidir. Zekâ ile ilgili bugüne dek pek çok kuram ileri sürülmüþtür. Bunlardan biri de çoklu zekâ kuramýdýr. Çoklu Zekâ Kuramý Çoklu zekâ kuramý, dengeli beslenmeye benzetilebilir. Tek yönlü beslenen çocuklarda belirli hastalýklar ortaya çýkmaktadýr. Çoklu zekânýn sekiz alaný olduðu düþünülürse sadece matematiksel ve dilsel bir beslenme, zekânýn tek yönlü uyarýlmasýna neden olur. Bu durum çocuklarýn zihinsel geliþimini olumsuz yönde etkiler. Çoklu zekâ kuramýna göre insan beyni sözel-dilsel, mantýksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görseluzamsal, içsel, sosyal-kiþiler arasý, doða ve bedensel-kinestetik zekâ alanlarýný içermektedir. Günümüz eðitim sisteminde, zekânýn sayýsal ve sözel alaný dikkate alýnýyordu. Oysa tek yönlü beslenme vücut geliþimini sýnýrlandýrdýðý gibi tek yönlü zekâ beslenmesi de zihin geliþimini sýnýrlandýrmaktadýr. Çocuklarýn beslenmelerine iki açýdan bakmalýyýz: Bunlar fiziksel ve zihinsel beslenmedir. Televizyon reklamlarý karþýsýnda saatlerce çocuklarýna yemek yediren anneler, kendilerini mutlu hissetmektedir. Oysa yeme ve dikkat bozukluðu bu tür annelerin neden olduðu olumsuzluklarýn sadece birkaçýdýr. Zihinsel beslenmede ise daha endiþe verici bir durum ortaya çýkmaktadýr. Çünkü onun sonuçlarý, diðerleri gibi açýkça gözlenememektedir. Çocuklarýn zihinsel beslenmesiyle hiç ilgilenmemek veya aþýrý derecede ilgilenmek arasýnda fark yoktur. Çocuklara aþýrý derecede yüklenilerek gereksiz ilgi gösterilmemelidir. Çoklu zekâ kuramý, zekâya iliþkin geleneksel anlayýþlarýn eksikliklerini belirterek yeni bir pencere açmaktadýr. 2

13 Bu yeni bakýþ açýsýna göre; Zekâ, geliþtirilebilir. Zekâ, sayýsal olarak hesaplanamaz. Zekâ, çeþitli yollarla ortaya konulabilir. Zekâ, gerçek yaþam durumlarýnda ölçülür. Zekâ, bireylerin gizli güçlerini ve onlarýn baþarýlý olabilecekleri farklý yollarý anlamak için kullanýlýr. Zekâ çok yönlüdür. Doðuþtan getirilen zekâ geliþtirilebilir, deðiþtirilebilir. Zeki olmak belli bir derecede öðrenilebilir. Çoklu zekâ kuramýnýn geliþtiricisi Howard Gardner (Havýrd Gardnýr), zekânýn özelliklerini þöyle sýralamaktadýr: Her insan, kendi zekâsýný arttýrma ve geliþtirme yeteneðine sahiptir. Zekâ, sadece deðiþmekle kalmaz; ayný zamanda baþkalarýna da öðretilebilir. Zekâ, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileþimi sonucu ortaya çýkan çok yönlü bir olgudur. Zekâ, çok yönlülük göstermesine raðmen kendi içinde bir bütündür. Her insan, çeþitli zekâ alanlarýnýn tümüne sahiptir. Her insan, zekâ alanlarýnýn her birini belli bir düzeyde geliþtirebilir. Çeþitli zekâ alanlarý, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalýþýr. Beyin araþtýrmalarý sonucuna göre her bir zekâ, beyinde sadece belirli bir yerde deðildir. Zekâlarýn ayrýþtýrýlabilir çokluðu bulunmaktadýr. Kýymetli Misafirlerim, Burada þuna da deðinmeden geçemeyeceðim: Yeni doðmuþ bir bebeðin beyni 350 g'dýr. Yetiþkin bir insanýn beyni ise g arasýndadýr. Sinir hücreleri (nöronlar) uyarýlma ve alýnan uyarýcýyý iletebilme özelliðine sahiptir. Her nöron, dentritler aracýlýðý ile komþu nöronlardan gelen iletileri alýr. Çeþitli uyarýlara tepki verirken dentrit baðlarý artar ve geniþler. Bu baðlarýn artmasý ve geniþlemesinden dolayý beyin büyür ve beynin aðýrlýðý artar. Zengin çevresel uyarýlar, çocuðun aktif yaþantýsý ve zihinsel çabasý dentritlerin dallanmasýný hýzlandýrýr. Böylece zekâ geliþir. Dentritlerin dallanmasý ve komþu hücrelerle baðlar oluþturmasý zekânýn geliþmesi demektir. Bunu saðlamak için aktif yaþayýþ, uygun oyun malzemeleri, sevecen özel iletiþim ve çeþitlilik gibi yoðun uyarýcýlar gereklidir. Ancak anne çocuða sürekli egemen olursa yarar saðlamak yerine zarar verir. Þimdi zekâ alanlarý ve bu alanlara sahip öðrencilerin genel özelliklerine bir göz atalým: Sözel-Dilsel Zekâ Kelime oyunlarýný sever. Hitabeti iyidir, ikna edici bir konuþmasý vardýr. Kitaplarla iç içedir. Yazmaktan hoþlanýr. Ýyi bir kelime daðarcýðý vardýr. Ýsimleri, yerleri ve tarihleri iyi ezberler. Konuþmayý sever, esprilidir. 3

14 Mantýksal-Matematiksel Zekâ Fen dersinden ve matematikten hoþlanýr. Problem çözmeyi, mantýk yürütmeyi sever. Zihinden hesap yapabilir. Soru sormayý sever. Mantýk bulmacalarýný sever. Makinelere karþý meraklýdýr. Deney yapmaktan hoþlanýr. Soyut düþünür. Sosyal Zekâ Sosyal iliþki kurmaktan hoþlanýr. Doðal bir lider olarak görülür. Baþkalarýnýn beklentilerini fark eder. Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Bir þeyler anlatmaktan hoþlanýr. Arkadaþlýk için aranan bir insandýr. Baþkalarýnýn bakýþ açýsýyla bakabilir. Ýçsel Zekâ Öz saygýsý yüksektir. Sezgileriyle hareket eder. Baðýmsýzlýk duygusu güçlüdür. Güçlü ve zayýf yönlerini tanýr. Gerçekçi hedefler oluþturur. Kendini iyi motive eder. Bireysel çalýþmayý tercih eder. Hissettiklerini doðru þekilde ifade eder. Hatalarýndan ve baþarýlarýndan çýkarým yapabilir. Ýyi bir öðrenme için baskýn zekâ alanlarýný aktif olarak uyaracak çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bununla birlikte diðer zekâ alanlarýný geliþtirici çalýþmalara da yer verilmelidir. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ediyorum. 4 Esra ÖMEROÐLU - Adalet KANDIR

15 1. Sunumda hangi teknolojik imkânlardan yararlanýlmýþtýr? 2. Bu sunum sizce daha etkili hâle nasýl getirilebilir? 3. Zekâ sunumunda güncel ve ilgi çekici bir konu üzerinde durulmuþtur. Baþka hangi konularda sunum yapýlabileceðini tartýþýnýz. Belirlediðiniz konularý gruplandýrarak tahtaya yazýnýz. 4. Slaytta verilen cümlelerin seçiminde nelere dikkat edilmiþtir? 5. Slaytlarda metnin tamamý verilmiþ olsaydý bunun anlatıma nasıl bir etkisi olurdu? 6. Sunumun nasýl sonlandýrýldýðýný açýklayýnýz. 7. Sunumda anlatým, görüntü ve ses unsurlarýnýn eþ zamanlý olmasýnýn önemini açýklayýnýz. 8. Sunumun amacýna ulaþabilmesi için sunum yapan kişinin tavrý nasýl olmalýdýr? 9. Sunumun bilgileri yenileme, araþtýrma ve anket sonuçlarýný deðerlendirme, bilime katkýda bulunma gibi amaçlarý vardýr. Buna göre Çoklu Zekâ Kuramı adlı sunumun amacýný söyleyiniz. 1. ETKÝNLÝK < Verilen sunumdaki iletiþim ögelerini noktalý yerlere yazýnýz. 2. ETKÝNLÝK < Yukarýda verilen slaytlarý döviz olarak hazýrlayýp Çoklu Zekâ Kuramý konulu bir sunum yapýnýz. < Sunumda verilen bilgileri sadece metin olarak okuyunuz. < Okunan metinle, yaptığınız sunumu etkisi bakýmýndan karþýlaþtýrarak hangisinin daha etkili olduðunu nedenleriyle söyleyiniz. < Bilgiyi aktarmada sunumun etkisi nedir? Verilen sunumu da inceleyerek bunun sonuçlarýný belirtiniz. 3. ETKÝNLÝK Gönderici (Kaynak) Ýleti (Mesaj) Kanal Alýcý (Kim?) (Neyi?) (Hangi araçlardan (Kime?) faydalanýlmýþ?) Dönüt... Baðlam DÝLENCÝ Galata Köprüsü nde bir bahar günü, kör bir adam dilencilik yapýyormuþ. Dizlerinin dibinde bulunan tabelada Doðuþtan kör yazýlýymýþ. Pek çok insan gelip geçmesine raðmen kimse ona yardým etmiyormuþ. Oradan geçen bir reklamcý bunu görmüþ. Zavallý dilenciye acýyýp tabelayý almýþ, tabelanýn arkasýna bir þeyler yazmýþ. Sonra da tabelayý aldýðý yere býrakmýþ. Ne olduysa olmuþ!.. Bu tabeladaki yazýyý okuyan herkes, dilencinin önündeki þapkaya para atmaya baþlamýþ. Bir cümle yetmiþ, onca kiþiyi etkilemeye ve dilencinin þapkasýnýn kýsa sürede parayla dolmasýna... Güzel bir bahar günü... Ama ben baharý göremiyorum!.. < Dilencinin ve reklamcýnýn sunumlarýný karþýlaþtýrarak sunum þeklinin önemini açýklayýnýz. 5

16 Anlama ve Yorumlama 4. ETKÝNLÝK Eðitim amaçlý sunumlarda en sýk kullanýlan araçlardan bir tanesi de slayttýr. Amerika Birleþik Devletleri'ndeki Teksas Üniversitesinde Philips tarafýndan yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre insanlar; okuduklarýnýn % 10'unu, görüp iþittiklerinin % 50'sini, iþittiklerinin % 20'sini, söylediklerinin % 70'ini, gördüklerinin % 30'unu, yapýp söylediklerinin % 90'ýný hatýrlamaktadýrlar. Zaman faktörü sabit tutularak elde edilen bu oranlar, sýnýf içinde çok ortamlý öðretme durumunun düzenlenmesi gerektiðini göstermektedir. < Gruplar oluþturulur. < Her grup Cumhuriyet devri Türk edebiyatından istediği bir şairin hayatı ve eserleri ile ilgili sunum hazýrlayýp sýnýfta sunar. < Sunumlar aþaðýdaki tabloya göre deðerlendirilip en etkili sunum belirlenir. Sunum yerini önceden görüp prova yapmýþtýr. SUNUMDAN ÖNCE Kullanacaðý malzemeleri (kürsü, mikrofon, slayt makinesi, bilgisayar, CD vb.) kontrol etmiþtir. Ciddi, aðýrbaþlý, derli toplu bir görüntü sergilemiþtir. Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmýþtýr. SUNUM ANINDA Deðiþik kaynaklara baþvurmuþtur. Belge, grafik ve slaytlar kullanmýþtýr. Kullanýlan slaytlarda cümleler kýsa, açýk ve etkilidir. Slaytlar ile yapýlan açýklamalar eþ zamanlýdýr. SUNUMDAN SONRA Sorulara dinleyicilerle tartýþmaya girmeden inandırıcı, açýk ve net cevaplar vermiþtir. < Hazýrlanan sunumlardan hareketle slaytýn sunumdaki önemini açýklayýnýz. 5. ETKÝNLÝK < Radyo veya televizyondaki canlý yayýnlarý sunum teknikleri açýsýndan karþýlaþtýrýnýz. < Bilgi kadar onun nasýl sunulduðu da önemli midir? Tartýþarak sonuçlarýný tahtaya yazýnýz. 6

17 6. ETKÝNLÝK < Gruplar oluþturunuz. < Atatürkçülüðün Türk Toplumu İçin Önemi konulu bir sunum hazýrlayýnýz. < Hazýrladýðýnýz sunumlarý sýnýfta sununuz ve daha sonra bunları karşılaştırınız. < Sunum sonunda: Sunumu hazýrlarken nasýl bir çalýþma yaptýðýnýzý, Çalýþmalarýnýzda nelere dikkat ettiðinizi, Sunumu hazýrlarken hangi kaynaklardan yararlandýðýnýzý, Sunum hazýrlamanýn kolay ve zor yönlerinin neler olduðunu belirtiniz. < Sunumda dilin hangi iþlevde kullanýldýðýný belirleyip defterinize yazýnýz. Ölçme ve Değerlendirme 1. Aþaðýdaki cümlelerde noktalý yerleri doldurunuz. < Sunumu yapacak kiþinin sunumdan önce... yapmasý gerekir. < Sunumda... gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz. < Slaytta kullanýlan metinler... gibi özelliklere sahip olmalýdýr. 2. Aþaðýdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri deðildir? A) Slaytlar ile anlatýmýn eþ zamanlý olmasý B) Görsel ve iþitsel unsurlardan yararlanýlmasý C) Slaytlardaki cümlelerde ayrýntýlara yer verilmesi D) Sunumda deðiþik kaynaklardan yararlanýlmasý E) Sunulan konunun güncel olmasý 3. Aþaðýdakilerden hangisi sunum yapan kiþinin dikkat etmesi gereken özelliklerden biri deðildir? A) Konuya hâkim olmasý B) Vücut dilini etkin kullanmasý C) Prova yapmasý D) Gereksiz ayrýntýlara girmemesi E) Soru sorulmasýna izin vermemesi 4. Sunum yapýlacak konunun özellikleri nelerdir? 5. Sunumda hangi teknolojik araçlardan yararlanýlýr? 6. Sunumda kullanýlan slaytlarýn içeriði ve görsel özellikleri nasýl olmalýdýr? 7. Sunum yapmadaki amaç nedir? 8. Sunum öncesi yapýlmasý gereken hazýrlýklar nelerdir? 7

18 Tartışma Hazırlık 1. Tartýþmanýn olmadýðý bir hayat nasýl olurdu? 2. Bir sorunun tartýþýlarak çözülebileceðine inanýp inanmadýðýnýzý söyleyiniz. 3. Doðrular, düþüncelerin çarpýþmasýyla ortaya çýkar. sözünden ne anlýyorsunuz? 4. Televizyonda yayýnlanan bir tartýþma programý izleyip bu tartýþmanýn konusunu ve nasýl yapýldýðýný arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. İnceleme TARTIÞMALAR Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Tartýþma bölümüne geçiyorum. Tartýþmacýlara alfabetik sýraya göre söz vereceðiz ve mümkün mertebe tartýþmanýn uzun olmasýndan ve herhangi bir þekilde kýrýcý sözlerden de kaçýnýlmasýný rica ediyorum. Ýlk söz Sayýn Prof. Dr. Mustafa Argunþah'ýn. Prof. Dr. Mustafa ARGUNÞAH: Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Burada oturan hocalarýmýzýn hepsi bizden oldukça büyük ve bazýlarý benim þahsen hocam oldular. Bu yüzden incitici veya kýrýcý þeyler söylemem tabi ki beklenemez. Burada bildirileri tek tek mi ele almak gerekir yoksa tek bildiri üzerinde konuþmak mý? Ýsteyen arkadaþlarým istediði bildiriler üzerinde konuþsaydý sonra diðer bildirilere geçseydik. Bilemiyorum, nasýl bir sistem takip edeceðiz. 8

19 Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Siz, önce konuþmalar üzerinde kendi görüþlerinizi sunun, sonra konuþmacýlara söz vereceðim. Prof. Dr. Mustafa ARGUNÞAH: Zeynep Korkmaz Hoca mýn bildirisi dolayýsýyla ona bir iki sorum olacak. Bunlarý not alýrlarsa sanýyorum cevap verme imkâný olabilir. Bu imla ve terim birliðini saðlama konusunda sizin önerileriniz nedir? Nasýl saðlayacaðýz bu imla ve terim birliðini? Siz tamamen yok mu sayýyorsunuz? Sýfat tamlamalarý nýn dýþýnda da takýsýz tamlama diyebileceðimiz bir tamlama yok mudur? Diyelim ki eskiden beri gelen bir bel baðý kelimesini veriyorlar ya da Fenerbahçe, Kadýköy kelimeleri ile ilgili, Bahçesaray kelimeleri ile ilgili... Sizin gramer kitabýnýz yayýmlanmadýðý için bilmiyoruz, þekil bilgisi içerisinde bunlar yer aldý mý almadý mý onu da bilmiyoruz. Evet, bunlarla ilgili düþüncelerinizi inþallah bize lütfedersiniz. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Teþekkür ederim, Sayýn Argunþah. Ýkinci olarak söz Sayýn Doç. Dr. Necati Demir'in. Doç. Dr. Necati DEMÝR: Kýymetli hocalarým ve deðerli misafirlerimizi saygý ile selamlýyorum. Ayrýca hocalarýmýza kýymetli bildirilerinden dolayý teþekkür ediyorum. Bir orta yolda birleþmiþ olmanýn sevincini ben de yaþýyorum. Zaten gençlerimiz veya toplumumuz az sayýda kelime ile konuþuyor ve pek çok kelime yerine, tek kelimeyi kullanýyor. O kelimenin yerine de yabancýsý geçince tuhaf bir durum ortaya çýkýyor. Þimdi kelimelerin kullaným bakýmýndan sýklýðý ve yaygýnlaþmasý çok dikkat çekici Türkçede. Artýk yabancý dilden alýnan cümleler konuþulmaya baþlandý toplumda. Yani Türkçeye çevrilmiþ olsa bile cümleyi bozuyor. Bazen yabancý dilden komple alýnýyor, öyle konuþuluyor bazen de cümle sistemi bozuluyor. Konuþulan, biraz önce de söylediðim gibi sýk kullanýlan kelimelerin yerine yabancý dillerden gelen biçimleri geçiyor. Türkçenin kuþatýlmasý konusunda pek çok tespitlerim olmuþtu. Türkçe her bakýmdan kuþatýlmýþ. Þimdi sadece özetle geçiyorum. Caddelerimiz, artýk iþ dünyamýz bize yabancýlaþýp yabancýlara yakýnlaþmakta. Dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum ama bu, toplumun genel sorunudur. Ýlkokul çantalarýnýn üzerinde bile, sade bir çanta, yazýsýz çanta bulamazsýnýz ve hep yabancý kelimedir onlar. Türkiye'de üretilen çantalar bunlar. Ama minicik çocuklarýn beyinleri allak bullak oluyor. Yine bir baþka mesele son zamanlarda üretilen okul defterleri. Yani çocuklarýmýzýn kullandýðý defterlerin tamamýna yakýnýnýn üzerinde yabancý isimler, özellikle büyütülerek konuluyor. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Ýlk olarak sözü ilk konuþmacý Sayýn Zeynep Korkmaz'a býrakýyorum dakika ara, 15 dakikasý kurumdan yarým dakikasý benden... Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Efendim, deðerli tartýþmacý meslektaþlarýmýn, arkadaþlarýmýn, öðrencilerimin sorularýna, konuya katkýlarýna teþekkür ettikten sonra, þimdi konuþma sýrasýna göre bana yöneltilen sorulara yanýt vermek istiyorum. Mustafa Argunþah, imla-terim birliði meselesinde benden bilgi istediler. Efendim, eðer dikkat buyurmuþlarsa ben konuþmamda imla-birleþik kelime meselesine ve terimlerdeki kargaþanýn gramerde yol açtýðý karýþýklýða iþaret etmiþtim. Tekrar edeyim bunu kýsaca. Þimdi Türk Dil Kurumunun üzerinde durduðu önemli konulardan biri, yalnýz Dil Kurumu deðil tabi üniversitelerdeki arkadaþlarýmýz da bu konuyla yakýndan ilgilidirler, bir meslek adamý olarak bunun üzerinde duruyorlar. 9

20 Mesela açýk oturum, bal rengi, ipek böceði, karýþ karýþ, ruh bilimi, un helvasý, yaban gülü. Bunlarýn her biri birer birleþik kelimedir. Birleþik kelime çünkü iki söz bir araya geliyor ve tek bir kavrama karþýlýk oluyor. Ama bu tek kavramý oluþturan sözlerden her biri kendi anlamýný koruyor. Bunlar ayrý yazmakla birleþik kelime olma özelliðini yitirmez. Ýkinci tip birleþik kelimeler, bunlar da iki veya daha fazla sözün bir araya gelerek bir tek kavrama karþýlýk oluþturabilecek bir kelime ortaya koymasý. Bunlarda ister benzetme yolu ile olsun ister baþka sebeple olsun bir anlam kaymasý söz konusu. Diyelim ki aslanaðzý", aslan aðzý evet bir tamlama, bir isim tamlamasý ya da ad tamlamasý þeklinde bir kelime grubudur ama bu artýk aslanýn aðzýna benzediði için bir çiçeðe ad olarak verilmiþtir ve artýk aslanýn aðzý ile bir alakasý yoktur. Doðrudan doðruya bir çiçeðin adýdýr. Camgüzeli ayný þekilde çakýrkanat bir ördeðin adý. Bunlarda anlam kaymasý olduðu için bu tür sözler eðer bitiþik yazýlýrsa imla bakýmýndan bir sýkýntý çýkmaz düþüncesi hâkim olmuþtur. Ben konuþmamda bu hususu belirtmek istedim. Evet, daha fazla örnek vermeye zannederim gerek yok. Yalnýz bir de ses deðiþmeleri ile meydana gelen birleþmeler var. Diyelim ki sütlaç sütlü aþ tır, öyledir ama birleþmiþ artýk sütlaç olmuþ, bu kaynaþma dolayýsýyla, ses kaynaþmasý dolayýsýyla bunu bitiþik yazýyoruz. Yahut kahvaltý kahve altý"dýr. Ama, bazý seslerin eriyip birleþmesiyle kaynaþma söz konusu olduðundan doðal olarak kullanýmda bitiþik yazýlmasý gerekiyor, bu noktaya iþaret etmiþtim. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Teþekkür ederim hocam. Þimdi Sayýn Þükrü Halûk Akalýn'a sözü veriyorum. Prof. Dr. Þükrü Halûk AKALIN: Türk Dil Kurumu bir öðretim kurumu deðil aslýnda, eðitim kurumu deðil fakat Türkçenin eðitim ve öðretimi ile ilgili bilimsel çalýþmalar yapmak ve bunlarý yayýmlamak da Kurumun bir görevi. Bugüne kadar ihmal edilmiþti. Böyle bir çalýþma grubu kuruyoruz ve çalýþmalara baþlayacaðýz. Burada amaç Türkçenin ana dili olarak öðretimi sorunlarý ve bununla ilgili yayýmlar. Türkçenin yabancý dil olarak öðretimi sorunlarý ve bununla ilgili yayýn çalýþmalarýmýz olacak. Yine Sayýn Demir'in iþ yeri adlarý ile ilgili bir sözü vardý. Þimdi bakýnýz, Sýhhiye'de bir yer var. Bu iþ yeri adlarý ile ilgili pek çok örnek gündeme geldi de yolunuz düþerse bakýn Ordu Evi'ne gelirken orada bir Happy Hamile Club diye bir iþ yeri. Happy Ýngilizce olarak yazýlmýþ, hamile Türkçe, Happy Hamile Club, neden club, klap diye okuyorum. Neden klap diye okuyorum. Çünkü c, l, u, b biçiminde yazýlmýþ, bu dil kirlenmesinin hangi boyutlara vardýðýný gösteriyor. Bu konuda aslýnda dilde bir yasaklama düþüncesi deðil ama her konunun biliyorsunuz her alanýn birtakým özellikleri var. Daha önce geçmiþte bir dil yasasý çýkarýlmasý istendi, eleþtiriler üzerine bundan vazgeçildi ama þunun yapýlmasý gerekiyor, spiker olabilmek için birtakým kurallarýn olmasý gerekiyor. Ýþ yerine ad koyabilmek için birtakým kurallar olmasý gerekiyor, yasaklama deðil, burada ölçü ne olmalý? Burasý Türkiye olduðuna göre iþ yerinin adý da Türkçe olmalý. Temsilcilik açýlýyorsa, bayilik açýlýyorsa onun adý elbette olmalý ama iþ yerinin de bir adý olmalý. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Teþekkür ederim, sað olun! Evet Sayýn Mehmet Özmen'de sýra. Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN: Her dil, içinde bulunduðu þartlara göre birtakým geliþmeler kaydeder. Bu deðiþmez bir kuraldýr. Bugün dilimiz de ihtiyaçlara göre, yeni geliþmeler, birtakým kelimeler kazanmýþ, bazý kelimeler, yeni kelimeler yapmýþtýr. Bu geliþmeler çaðýn geliþmelerine paralel olan geliþmelerdir. Önce 19. yüzyýla gelinceye kadar Türkçe, 10

21 Ýslam kültür medeniyetinin etkisi altýnda kaldýðýndan bu kültür ve medeniyete ait olan pek çok kelimeyi, bugünkü tabirle söyleyelim, içselleþtirmiþtir. Zaten bir kültürün 600 sene, 400 sene, 500 sene bir yabancý kültürü kendisine mal etmeden kullanmasý mümkün deðildir. Zaten almýþ ve buna kendi dil kurallarýnýn, kendi dil yapýsýnýn özelliklerine göre bir þekil vermiþtir. Nitekim verdiðimiz hayat kelimesi de benim verdiðim bir örnek deðil. Murat Belge'nin bir yazýsýndan vermiþ olduðum bir kelimeydi. Hayat kelimesi Türkçenin ses yapýsýna uygun anlam kazanmýþ, deyimlere girmiþ bir sözcüktür. Bunu atmanýn dile bir zenginlik kazandýrdýðýný söyleyebiliriz. Yani burada þu hususu dile getirelim. Zenginlik, atmakla olmaz. Söz hazinesi dendi. Hazine zenginlik ifade eder. dendi. Hazineden kelime aldýðýmýz zaman, o hazine zenginleþir mi yoksa fakirleþir mi? Ýþte Halûk Bey mukayese yaptý. Kamus-ý Türki'nin söz varlýðý ile arýlaþtýrma dönemindeki Türkçe sözlüðü söz varlýðýnýn mukayesesinde kelimelik bir fark var. Bu fark zenginleþme miydi? Yani ben konuþmamda bir vakayý dile getirdim. Ben de Türkçenin arýlaþmasýný, yenileþmesini, Türkçenin gereklerine göre yeni terimlerin Türkçeye katýlmasýný, bunlarýn genç nesillere öðretilmesini istiyorum. Ama ayný zamanda istiyorum ki gençlerimiz kendi kültür deðerlerinden de yararlanabilecek kadar geçmiþ deðerlerimize de sahip çýksýn ve bunlardan da yararlansýn. Biz onu yok sayamayýz. Osmanlýcadýr, diye bir dönemi, Osmanlýca Türkçe deðildir diye yok sayamayýz. Tarihimizin, dilimizin belli bir aþamasýna gelmiþ ve kütüphanelerimizde binlerce eser býrakmýþ bu dil yadigârlarýný yok sayabilir miyiz? Yok. diyorsanýz, Dedemiz yok. diyorsanýz, yoktur bu kelimeler. Ama bizim dedemiz var, babamýz var, torunumuz da olacak. Yani bir dile yeni katýlýmlar da saðlayacaðýz. Ama geçmiþ tamamen yok diye, eski kelimelerdir diye, Osmanlýcadýr diye bunlarý yok sayarsak dilimizi fakirleþtiririz. Bu aþýrýlýklarý ben dile getirdim. Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (Oturum Baþkaný): Tabi burada sizlerin de söyleyeceðiniz, söylemek istediðiniz çok þeyler vardý ayrýca soracaðýnýz sorular vardý. Ama zaman darlýðý yüzünden bunlarýn hiçbirisine imkân tanýyamadým. Ben çok kötü bir oturum yöneticisi, oturum baþkaný oldum. Size söz veriyorum, bundan sonra hiçbir bilimsel toplantýda oturum baþkanlýðý yapmayacaðým. Saygýlar sunarým. Sonuç Bildirisi Tartýþmalar ve deðerlendirmeler Prof. Dr. Mustafa Argunþah, Doç. Dr. Necati Demir, Doç. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Musa Duman, Doç. Dr. Fatma Özkan, Prof. Dr. Mehmet Özmen, Doç. Dr. Vahit Türk ve Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoðlu tarafýndan yapýldý (Oturum baþkaný, bildiri sahipleri ve tartýþmacýlarýn katýlýmýyla aþaðýdaki tespitleri ortaya koydu.). < Türk Dil Kurumunun kuruluþundan bu yana geçen süre içerisinde Türkçenin özleþmesinde belirli bir aþamaya gelindiði, bundan sonra da Batý dan gelen dýþ etkilere karþý önlemler almak gerektiði belirtilmiþtir. < Dilimizin geliþip zenginleþmesi gerektiði, buna baðlý olarak özleþme hareketinin baþarýlý olabilmesi için türetilen kelimelerin kurallara uygun þekilde hazýrlanýp yazý ve konuþma dilinde yaþatýlmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. < Doðada ve toplumda deðiþmeyen tek yasanýn her þeyin deðiþim içinde olmasý dolayýsýyla toplumda var olan dilin de deðiþim hâlinde olduðu ancak insanlarýn deðiþimleri hoþ karþýlamadýðý ve bunu bozulma olarak niteledikleri ifade edilmiþtir. Dil kurallarýnýn gerekliliðinin tartýþýlamayacaðý ancak bunlarýn kutsallaþtýrýlmamasýnýn gerektiði vurgulanmýþtýr. Çünkü bir dönemde doðru olan, daha sonraki bir dönemde yanlýþ veya yanlýþ olan da doðru kabul edilebilmektedir. < Türkçenin zaman içinde çeþitli etkilenmeler altýnda kaldýðý belirtilmiþ ve kelime alýmýnýn herhangi bir yabancý güç veya güçlerin, kurum veya kurumlarýn emriyle ve baskýsýyla deðil, kiþilerce; zorunluluktan ve gerekli görüldükleri için veya yenilik, saygýnlýk, modernlik, dikkat çekme arzularý ve hevesleri gibi þu veya 11

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ İLÇESİ OKUL/KURUM ADI : BALIKESİR : Bandırma : (748900) Şehit Öğretmen Mustafa

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA --'JA...V~ :..'T,-,O... r~kiclya""'tc!.a","r.!!:aş""tı!.!..rm~al",-ar... ı~e",n"",sti... tü",s,",,ü... D"'e... rg"'is"-i-"s",-ayul... l-,-7...e"!.rz!

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C.

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C. BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI e-mail:742548@meb.k12.tr T.C. BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı