ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA."

Transkript

1 Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIRK YIL SONRA ESKÝ BÝR DOSTLA KARÞILAÞMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TARÝH 12 ARALIK Ülker Fahri DEÐÝÞÝM VE MÝSYONERLER Ali Osman Emeklilerden maaþ kesintisine tepki giderek büyüyor... Yasanýn iptali için açýlan dava nedeniyle dün de mahkeme koridorlarý emekliler ve onlara destek verenlerle dolup taþtý... Mahkemede BARDAK TAÞMA NOKTASINA GELDÝ Erdoðan Baybars KAFASI EZÝLEN IRKÇILIÐIN HORTLAMASI ÜSTÜNE... Elvan Levent 13 ALLAHA KALDI YAÞASIN Mehmet Levent Define avcýlarý n Kuzucuk-Mormenekþe arasýnda izinsiz kazý yaparak define arayan karý-koca tutuklandý... n Define avcýlarýndan D.S.'nin Ýskele'de büyü bozmak için bir kiþiden 9 bin TL aldýðý da saptandý... l 3. sayfada Emekli isyaný n Eylemciler taþkýnlýk yapmamasýna raðmen, mahkemelerin her yanýný ve koridorlarý dolduran emeklilerin uðultusu duruþma salonlarýndaki davalarý etkiledi... Mübaþirler sýk sýk "sessiz olun" çaðrýsý yaptý... Dava dün de karara baðlanamadý ve Pazartesi gününe kaldý... n Emekliler, hükümetin piþman olduysa ve doðruyu gördüyse, mahkemeye "Ben uygulamayý durduruyorum" diye bildirimde bulunmasýný istiyor... n Dünkü eyleme her yaþtan kadýn-erkek kalabalýk bir emekli grubu, sendikacýlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katýldý... n Emekliler Eþgüdüm Komitesi Baþkaný Mustafa Tolga, mahkeme kararýnýn Ocak ortalarýnda açýklanmasýný beklediklerini söyledi... l 3. sayfada Durduran: Görüþmeleri yokuþa sürüyorlar... Çözümden sonra da TL olur mu? n YKP Yürütme Kurulu Üyesi Alpay Durduran, çözümden sonra da TL kullanýlmasý yönünde Türk tarafýnýn Rum tarafýna öneri yaptýðýný açýkladý ve bunun görüþmeleri yokuþa sürmek anlamýna geldiðini belirtti... n Bu önerinin Rum tarafýnda þok etkisi yarattýðýný da açýklayan Durduran, ilgilileri paket görüþmeden vazgeçerek uygulanabilecek anlaþmalarý hayata geçirmeye çaðýrdý... n Durduran, üretici sektörlerimizin hiçbirinin kârlý çalýþmadýðýný da vurgulayarak "Yatýrýmlarýn sadece kumar, kabare ve üniversite alt sektörleriyle sýnýrlý kalmasý nedensiz deðildir" dedi sayfada BÝR YILDÖNÜMÜ... Niyazi Ökten l 7. sayfada Ayraný yok içmeye ve bir hayýr Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada DOÐUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AVRUPA - AFRÝKA Yalçýn Okut l 8. sayfada ÇOK AZ KALDI Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hayýrlý bekçilikler... n2. sayfada

2 LEFKOÞA'DA ARAÇ YAKILDI Lefkoþa'da Yusuf Kýsa'nýn tasarrufunda bulunan araç üzerine yanýcý madde dökülerek yakýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre önceki gün saat 06:30 sýralarýnda, Marmara bölgesi 29. Sokak'ta boþ bir arazi içerisinde park halinde bulunan ZT 1936 K plakalý araç üzerine meçhul þahýslar tarafýndan yanýcý madde dökülerek yakýldý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Polis, soruþturmanýn devam ettiðini bildirdi. GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFUNDAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Deðitmenlik ve Beyarmudu'nda, önceki gün gümrüksüz mal tasarrufu nedeniyle toplam 3 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Deðirmenlik'te, polis tarafýndan yapýlan operasyon sonucunda, N.G. (E-28)'nin kullanýmýnda bulunan araçta, 454 kg aðýrlýðýnda mühürsüz kuzu eti bulunarak emare olarak alýndý. Bahse konu þahýs ve mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen M.Þ. (E- 53) tutuklandý. Öte yandan, Beyarmudu'nda, K.D. (E-26)'nin aracýnda polis tarafýndan yapýlan aramada, gümrük bedeli ödenmemiþ toplam 14 torba Rum menþe-i üçüncü el sýva malzemesi bulundu. K.D. tutuklandý. KORUÇAM'DA HIRSIZLIK Koruçam'da Ilias Ionnai Kasabis'e ve Gedi Urahimi'ye ait evlere hýrsýz girdi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Aralýk tarihleri arasýnda, Kasabis'e ait evden toplam 120 Euro nakit para ve Aralýk tarihleri arasýnda, Urahimi'ye ait evden 2 eski seramik çukur tabak çalýndý. TÖRE'NÝN BABASI TOPRAÐA VERÝLDÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre'nin babasý Kemal Töre dün son yolculuðuna uðurlandý. Kemal Töre'nin cenazesi, Minareliköy Camisi'nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan, Minareliköy Kabristanlýðýna defnedildi. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, cenaze törenine Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük ve diðer yetkililer de katýldý. IRAK... 5 YILDA 257 ÝDAM Irak'ýn, 2005 yýlýndan bu yana, 6'sý kadýn 257 idam mahkumunun cezasýný infaz ettiði bildirildi. Irak Adalet Bakan Yardýmcýsý Buþu Ýbrahim, infazlarýn, 2005 yýlýnýn aðustos ayýnda baþladýðýný, idam hükümleri onaylanan 37 mahkumun daha cezalarýnýn infaz edilebileceðini belirtti. Ýbrahim, Irak'ýn, 2003 yýlýndaki iþgalin ardýndan ABD'nin koyduðu idam cezasýyla ilgili moratoryumu kaldýrmasýndan bu yana 251 erkek ile 6 kadýnýn idam edildiðini kaydetti. Bakan yardýmcýsý, bu yýl içinde 17 kiþinin idam edildiðini, geçen yýl idam edilen mahkum sayýsýnýnsa 4'ü kadýn 124 kiþi olduðunu açýkladý. Ýdam cezasý, cinayet, terörizm, insan kaçýrma, uyuþturucu kaçakçýlýðý ve insanlýða karþý suçlarda uygulanýyor. Buþu Ýbrahim, ayrýca Irak'ta, 2015'e kadar sürmesi beklenen geniþ çaplý bir cezaevi modernizasyonu programýnýn baþlatýldýðýný söyledi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yazýlanlar doðruysa Kýbrýs Cumhuriyeti Büyükelçiliðinde Yardým Heyeti'nde müsteþar Halil Ýbrahim Akça'nýn "Cumhurbaþkaný" Eroðlu'na, "hatalý kararlar alarak ekonomik kriz çýkaran iktidarlarý seçen Kýbrýs Türkleri cezalandýrýlmalýdýr, hatalý kararlarýn bir bedeli olacaksa cezayý TC vatandaþlarý deðil, KKTC halký kendi ödemelidir" dedi. Bravo adama. Kendi ülkesi Türkiye'de böyle bir emir verebilir mi Cumhurbaþkaný Gül'e? "Hatalý kararlar alan Türkiye iktidarlarýný seçen Türkiyeliler cezalandýrýlmalýdýr" deyebilir mi mesela? Erkek adam ister... 4 þeyli... Abdullah Gül'ün makamýnýn yanýndan bile geçemez. Tuvalette sýçarken kendi kendine bile söylemeðe cesaret edemez söylesin. Olmaya birinin kulaðýna gider da AK Parti duyar. Peki Ýran'da Türkiye Büyükelçi'nin müsteþarý Ahmedi Necat'a böyle bir laf edebilir mi? Ya da Rusya'daki Putin'e... Ya da Amerika'daki Obama'ya... Buldular köyü köpeksiz, gezerler deðneksiz! Ve kef çatanlar "dilsiz" Kýbrýslýnýn ensesinden. Adam yedi canýný Cumhurbaþkaný olsun ama Cumhurbaþkanlýðýnýn ne olduðunu bile bilmez. Toplumun onurunu, þerefini korumakla yükümlü olduðunu bilmez. Kendi onurunu da düþünmez. Çek be genne bir destur! Çaðýr iki tane polis kakma-tekme atsýn genni Silihtar sokaðýna. Ve çaðýr Elçiyi ve ver ültimatomu: "Ne paranýzý isterik ne pulunuzu. Ne bekçiliðinizi." Þu andan itibaren bütün bankalar kamulaþtýrýldý. Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde þu andan itibaren Türk Lirasý para birimi olmaktan çýkarýldý. Daðýtýlan Rumca konuþan Kýbrýslýlara ait HAYIRLI BEKÇÝLÝKLER mallarýn tapularý iptal edildi. Güney'den olaðanüstü hal nedeniyle Kuzeye göç etmek zorunda kalanlar sadece oturduklarý evleri ve kullandýklarý topraklarý karþýlýksýz ellerine bulundurma hakkýna sahip olacaktýr. Geriye kalanlar kira karþýlýðýnda kullanabilecekler. Satýþ veya baþkasýna hava parasýna devir söz konusu olamaz." "Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti Kuruluþ anlaþmalarýný ihlal ettiði için uluslararasý hukukun öngöreceði harp tazminatýný ve sebep olduðu tüm maddi ve manevi zararlarý ödeyecektir. Merkez Bankasý Baþkaný görevden alýnmýþtýr. Güvenlik Kuvvetleri Komutaný görevinden alýnmýþtýr. Anlaþmalar uyarýnca sivillerden uzak bir kampta 6 yüz elli kiþilik bir Alay bulundurabilirsiniz. Bizden alacaðýnýz olduðunu iddia ederseniz, uluslararasý bir mahkemede Bu toplumu kurtarmýþlar. Kimden? Kýbrýs Garanti Anlaþmasýna göre Türkiye ile Yunanistan'ýn en büyük görevleri Ýngiliz üslerini Kýbrýslýlarýn bir saldýrýsýna karþý korumaktýr. Ýmzalarý ile garantörüdürler Ýngiliz üslerinin. Bizi býrakýn da asli görevinize bakýn. Ýngiliz üslerini, Amerikan dinleme istasyonlarýný iyi koruyun. hesaplaþýrýz. Alacaklýysanýz alacaðýnýzý alýr, verecekliysanýz vereceðinizi verirsiniz. Yabancý sermaye millileþtirilmiþtir... "Öküz öldü, ortaklýk bitti" demez mi toplumuna esir muamelesi yapanlara bir Cumhurbaþkaný? Ya da basit bir vatandaþ... Mesela bir kasap, mesela bir çöpçü, bir külhani... A gözünü sevdiðim Eroðlu. Hani sen Kayserili idin? Kayserililer yutar mý böyle hakaretleri? Yoksa sen Kayserili nedir bilmez misin? Bu toplumu kurtarmýþlar. Kimden? Kýbrýs Garanti Anlaþmasýna göre Türkiye ile Yunanistan'ýn en büyük görevleri Ýngiliz üslerini Kýbrýslýlarýn bir saldýrýsýna karþý korumaktýr. Ýmzalarý ile garantörüdürler Ýngiliz üslerinin. Bizi býrakýn da asli görevinize bakýn. Ýngiliz üslerini, Amerikan dinleme istasyonlarýný iyi koruyun. Hayýrlý bekçilikler! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIRK YIL SONRA ESKÝ BÝR DOSTLA KARÞILAÞMAK Eski bir üniversite arkadaþýma rastladým yýllar sonra... Ýlk tanýyan o oldu beni... Arkamdan seslendi. Dönüp baktým... Esrarlý gözlerle bana bakan, çekici ve çok güzel bir kadýn duruyordu karþýmda... -Beni tanýmadýn mý, dedi gülümseyerek. Rusça sordu. Ve aksansýz idi Rusçasý... Saçlarý kumral, teni beyazdý... Bir Rus kadýný gibi... Kendine yakýþan bir elbise giymiþti... Biraz dikkatli bakýnca, hafýzam bu kez mahçup etmedi beni... -Anulla sensin ha, dedim... Güldü... -Ben artýk Anulla deðil, Anna'yým, dedi. Hiç aklýma gelmemiþti... Herkes öyle çaðýrýrdý onu... 'Anulla' 'Annacýk' demekmiþ meðer... Asýl adý Anna imiþ... Ama þimdi ona böyle hitap etmemden sýkýlmamýþtý hiç... Hoþuna gitmiþti hatta... Moskova... Üniversite... Yurt koridorlarý... Canlandý gözümde birdenbire... Ayný yurtta kaldýðýmýz Anulla ile ilk tanýþtýðýmýz günü hatýrladým... Bir Afrikalý arkadaþýmýz tanýþtýrmýþtý bizi... O psikoloji fakültesinde okuyordu, ben gazetecilik fakültesinde... Yýl 1970'ti... Mevsim kýþtý... Ve Moskova kar altýndaydý... Kýrk yýl geçmiþ demek o günün üstünden... Ne büyük bir zaman dilimi... Seksen yaþýna dek yaþamayý baþarýrsak, ömrümüzün yarýsý yani... Anulla henüz dipdiri ve genç... Ama emekli olmuþ kýsa bir süre önce... Benimse emekli olacaðým falan yok... Ömrümün sonuna kadar gazete çýkaracaðým herhalde... Yazýlar yazacaðým her gün... Daha önce yazdýklarýmýn tekrarýndan baþka ne olacak ki bundan sonra yazdýklarým?.. Þimdi yazdýklarýmý da çok yazdým daha önce... Sanki söylenmedik baþka bir þey kalmadý... Adanýn yeniden birleþmesini ve barýþ olmasýný isteyen bir yazar, bunca yýl bunun üstüne her gün yazý yazdýktan sonra, daha ne yazabilir ki baþka? Anulla ile ilk karþýlaþtýðýmýzda, Kýbrýs bir bütün sayýlýrdý henüz... Aramýza barikatlar çekilmiþ ve oralara silahlý nöbetçiler dikilmiþti gerçi, ama geçici bir ayrýlýk gibiydi bu... Asýl hançer 1974'te vuruldu... Anulla ile ilk karþýlaþmamýzda asýl dertli olan bendim Kýbrýslý bir Türk olarak... Oysa kýrk yýl sonraki son karþýlaþmamýzda ikimiz de dertliydik artýk. Ada bölünmüþ ve her birimiz bir yere savrulmuþtu... O bir tarafta kalmýþtý... Ben bir tarafta... Üstelik adanýn yeniden birleþmesi gittikçe hayal oluyordu... Belki bir gün bu da gerçekleþecekti, ama biz göremeyecektik galiba... Giderek bu duruma da alýþýyorduk... Yýllar su gibi akýp gidiyor, ama taþlar yerinden kýpýrdamýyordu bir türlü... Ýþgalci askerler çekilmiyor, göçmenler evlerine dönmüyor, Maraþ açýlmýyor ve yapýlan bunca müzakereden hiçbir sonuç alýnamýyordu. Bazýlarýna göre hala Anna Planý kaçýrýlan en son ve en büyük fýrsattý... Bu üzüntüyle kahrolup duranlar vardý hala... Güya bu plan kabul edilse, Maraþ þimdi açýlmýþ ve Türk askeri de adadan çekilmiþ olacaktý... Plan kabul edilmediði için böyle varsayýmlarda bulunmalarý çok anlamsýz aslýnda... Plandaki tuzak daha ilk maddesinden belliydi... Kabul edilseydi, Kýbrýs Cumhuriyeti 24 saatte feshedilecekti... Geriye kalan maddelerin uygulanmasý ise Allah'a kalacaktý. Türkiye anlaþmaya uymadýðýnda ise kimse ona bir þey yapmayacaktý. Anulla ile ayaküstü kýsa bir sohbetten sonra ayrýldýk... Kýrk yýl sonra eski bir dostla rasgele karþýlaþýnca, hayatýn ne kadar çabuk tükendiðini hisseder insan... Zamanýn ne kadar hýzlý geçtiðini... Güzel anýlarý acýlar bastýrmasaydý, bu dünyada daha çok mutlu olurduk belki...

3 AFRÝKA dan mektup... HÜKÜMET DEÐERÝNÝ BÝLSÝN Pek çok ülkedeki toplumlara göre biz çok sabýrlýyýz anlaþýlan... Avrupa kaynýyor... Hem de ne kaynama... Artýrýlan harçlar yüzünden Ýngiltere'de öðrenciler, altýný üstüne getirdiler memleketin... Ýtalya'daki eylemciler Roma'yý yaktýlar... Fransa'daki eylemlerden Eyfel Kulesi'ne ziyaretler bile kapandý... Yunanistan allem gallem... Göstericiler önlerinde bulduklarý eski ulaþtýrma bakanýnýn yüzünü gözünü daðýttýlar... Linç olmaktan zor kurtuldu adam... Türkiye de kaynýyor... Öðrencilerin yumurta atýþlarýyla baþlayan eylemler giderek þiddetleniyor... Tayyip Erdoðan, bir zamanlarýn devrimci yuvasý olan Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde topa tutuldu... * Türkiye'de 27 Mayýs askeri darbesi öðrenci eylemlerinin ardýndan gelmiþti Mart faþist darbesi de en baþta öðrencileri hedef aldý. 12 Eylül askeri faþist darbesinin hedefi ise yalnýz demokratik kurumlarý deðil, ayný zamanda öðrenci hareketlerini bastýrmaktý. Niçin hatýrlattýk bunlarý? Öðrenci hareketlerinin küçümsenmemesi için... * Bizde bu ülkelerdeki öðrenci hareketleri gibi hareketlere tanýk olmadýk þimdiye dek... Bir zamanlar üniversitelerimiz yoktu... Ama Türkiye'de öðrenimde olan öðrencilerimiz, oradaki eylemlere katýldýlar... Hatta oradan sýnýrdýþý edilecek kadar aktif eylemlerde bulundular... Birçoklarý Türkiyeli eylemcilerle birlikte hücrelere týkýldý... Ýþkence gördü... Ancak ardarda gelen iki faþist darbe Türkiye'de uzun yýllar öðrenci hareketlerini bastýrdý... Þimdilerde yeniden canlanýyor... * Eskiden ülkemizde üniversiteler yoktu, ama þimdi var... Hem de çok... Güney Kýbrýs'a fark atacak kadar... Ama dediðimiz gibi, baþka ülkelerdeki gibi ayaklanmýyorlar... Gösterilerden uzak duruyorlar... En çok dikkati çeken Atatürk Öðretmen Akademisi öðrencileri oldu son zamanlarda... Ve doðrusu iyi bir direniþ sergilediler... Doðu Akdeniz Üniversitesi öðrencileri üniversiteliler arasýnda özel bir yere sahip... Pek çok konularda mitinglerle, gösterilerle sokaða dökülüyorlar... Ancak Avrupa'nýn çeþitli baþkentlerindeki öðrenci eylemlerine göre, buradaki eylemler çok ölçülü... Toplumumuzun geleneksel sabrýndan ileri geliyor herhalde bu da... Rejim sahipleri dua etsin... Hoþgörü, uzlaþý ve diyalog egemen toplumumuza... Kýrýp dökerek deðil, konuþarak ve anlaþarak çözmek istiyor herkes sorununu... Yumurta bile atýlmýyor pek saða sola... Araçlar yakýlmýyor... Vitrinler kýrýlmýyor... Ortalýk ateþe verilmiyor... Ve eylemcilerin arasýna karýþan herhangi bir bakana kimse dokunmuyor... Bir konuþma yaparsa, onu da saygýyla dinliyor... Hükümet deðerini bilsin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Mahkemede emekli isyaný n Çok sayýda emekli mahkemede toplanarak bekledi ve Emekliler Eþgüdüm Komitesi'ne destek verdi... Emekliler Eþgüdüm Komitesi ve K.T. Emekliler Cemiyeti Baþkaný Mustafa Tolga, emeklilerden maaþ kesilmesi uygulamasýyla ilgili, hükümetin, "doðruyu gördüyse", mahkemeye "Ben uygulamayý durduruyorum" diyerek gerekli düzenlemeleri yapmasýný ve ülkenin çýkýþ yolu için herkesi çaðýrarak görüþ almasýný ve öyle çýkýþ yolu aramasýný istedi. Tolga davayý kazanacaklarýna inandýklarýný ancak, kaybetmeleri halinde hükümetin benzeri uygulamalara adeta "freni patlamýþ otobüs" gibi devam edeceðini ve arkasýný getireceðini söyledi. Emekli maaþlarýndan vergi kesilmesi nedeniyle ilgili yasal düzenlemelerin iptali için Emekliler Eþgüdüm Komitesi baþta olmak sendika ve siyasi partiler tarafýndan ayrý ayrý açýlarak mahkemede birleþtirilen davanýn duruþmasýna bugün devam edildi. Siyasi parti temsilcileri, her yaþtan kadýnerkek kalabalýk bir emekli grubu, sendikacýlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri mahkemeler bahçesini doldurarak "bekleme eylemiyle" emeklilerin davasýna destek verdi. Kalabalýk taþkýnlýk yapmamasýna raðmen, mahkemelerin her yanýný ve koridorlarý dolduran emeklilerin konuþmalarýndan kaynaklanan uðultu nedeniyle, dava görülen duruþma salonlarýndan mübaþirler sýk sýk "sessiz olun" diye çaðrý yaptý. Ancak yine kalabalýk ve gürültü nedeniyle bu çaðrýlar pek etkili olmadý. BASINA TEÞEKKÜR Tolga, davanýn duruþma bölümünün bugün bitebileceðini ve mahkemenin kararýný vererek Ocak ayý ortalarýnda açýklamasýný beklediklerini söyledi. Tolga, konuþmasýnýn baþýnda basýna konuyla ilgilenmelerinden dolayý teþekkür ederek, basýn yanlarýnda olduðu sürece kendilerini daha güçlü hissettiklerini dile DEFÝNE ARAYAN KARI KOCA TUTUKLANDI TUTUKLANAN KADININ, "BÜYÜCÜLÜK" YAPTIÐI DA ORTAYA ÇIKTI... Kuzucuk-Mormenekþe arasýnda izinsiz kazý yaparak define arayan karý koca tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre isimlerinin baþ harfleri M.S. (E-35) ve D.S. (K-32) olan sanýklar, Haziran-Ekim 2010 tarihleri arasýnda Kuzucuk-Mormenekþe toprak yolunun 1.5 kilometre içerisinde, yetkili makamdan izinsiz kazý yapýp define aradýklarý için tutuklandýlar. "BÜYÜ BOZMAK ÝÇÝN" PARA ALDI Öte yandan define kazýsý yapmaktan tutuklanan D.S.'nin, Ýskele'de, büyü bozmak getirdi. Emekli maaþlarýndan vergi kesilmesi süreciyle ilgili geliþmeleri baþýndan itibaren anlatan Tolga, son güne kadar hükümet tarafýndan inkar edilen bu çalýþmanýn meclisten geçirildiðini söyledi. Emeklilik formülünün yapýsý itibarýyla zaten emeklilerin vergi vermekte olduðunu çok iyi tablolarla izah ettiklerini söyleyen Tolga, gerekçelerini ve bunun kazanýlmýþ hak olduðunu kaydederek, Anayasa'dan örnekler verdiklerini ifade etti. PAZARTESÝ GÜNÜ DEVAM Davanýn görüþülmesine 20 Aralýk Pazartesi günü devam edilecek. Emekliler Eþgüdüm Komitesi Baþkaný Mustafa Tolga'dan alýnan bilgiye göre, Pazartesi günü emeklilerin avukatý, karþý tarafýn avukatý ve savcýnýn sunumlarý gerçekleþecek. Duruþma Pazartesi günü saat 09.30'da baþlayacak. için bir kiþiden 9 bin 500 TL para aldýðý da ortaya çýkarýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre D.S. adlý kadýn, Haziran-Kasým arasýnda, baþka bir yerde ikamet eden bir aileyi, oðullarý ile aralarýnda olan problemlerin, baþka bir þahýs tarafýndan kendilerine yapýlan büyüden ileri geldiðine inandýrarak, yapýlan büyüyü kaldýrýp problemleri çözmek için 9 bin 500 TL para aldýðý tespit edildi. Polis, D.S. aleyhine "büyücülük yaparak kazanç temin etmekten" de dava okudu. ex istence Elvan Levent KAFASI EZÝLEN IRKÇILIÐIN HORTLAMASI ÜSTÜNE... Ýçinde biraz su olan cam bardaðý gözüme dayayýp, bembeyaz bulutlarýn, masmavi berrak sularýn öylece hareketsiz durduðu bilgisayar ekranýna baktým. Artýk, gördüðüm saydam bir su deðil, uçsuz bucaksýz bir denizdi. Bardaðý hafifçe salldýðýmda içindeki su da sanki birazdan üstüme taþacak olan öfkeli bir denizin sularý gibi dalgalanýyordu. Ve o dalgalanan sularýn ardýnda düþlediðim herþeyi görebiliyordum. Elimdeki basit bir objeyle, olmayan bir gerçeklik yaratmýþtým. Bunu bize sinema okulunda öðretmiþlerdi. Yapmamýz gereken tek þey, doðru bir açý, ses ve ýþýk kullanmaktý. Ýzleyip, hayretler içinde kaldýðýmýz birçok film de bu mantýða dayanýyordu aslýnda. Kurgu sinemasý, hayal gücünün sýrlarýndan ibaretti... Ama hayal gücümüz, varolan bir gerçekliði deðiþtirmeye deðil, sadece yaratmak istediðimiz, olmayan bir gerçekliðe hizmet edebilirdi ancak. Aksi halde herkes, hayalini kuduðu bir dünyada yaþardý zaten... Ama gerçek, oradaydý, meydan okuyan bir cürretle duruyordu karþýmýzda. Moskova çalkalanýyordu. Moskova'daki Rus milliyetçiler, Kafkas kökenli vatandaþlarla çatýþmaya girmiþlerdi sokak ortasýnda. Þehrin göbeði yanýyordu... Polis kimsenin gözünün yaþýna bakmamýþ... Üzerinde kimlik olmayan, agresif tavýrlar sergileyen ve herhangi bir futbol maçý oynanmadýðý halde, üzerine forma giyip, desteklediði takýmýn atkýsýný takan herkesi gözaltýna almýþ... Yaklaþýk sekiz yüz kiþi... Ancak 'herþey kontrol altýnda' politikasýyla hareket eden Rus polisi, bütün bu kaos içinde yaralanan veya herhangi bir zarar gören vatandaþlarýn sayýsýný açýklamamýþ... Týpký, gözaltýna alýnan sekiz yüz kiþiden kaçýnýn Rus, kaçýnýn Kafkas kökenli olduðunu açýklamadýðý gibi... Sadece Moskova deðil, Rusya'nýn 'kuzey baþkent'i olarak adlandýrdýklarý Saint Peterspurg kenti de kaynýyordu... Orada da, seksen kiþiyi gözaltýna almýþ polis... Tamamen ayný nedenlerden ötürü. Ruslar ve Kafkas kökenliler arasýndaki olasý bir çatýþmayý önlemek amacýyla... Sovyetler'in daðýlmasýnýn ardýndan Rusya'da böyle bir çatýþma ilk kez yaþanmýyordu elbette. Çeçenistan'da süren savaþ boyunca, Moskova'da da birçok masum insan öldü, özellikle 2000'li yýllarýn baþýnda. 2000'li yýllarýn baþý, muhtemelen Moskova'daki bombalý saldýrýlarýn en üst seviyeye ulaþtýðý zamanlardý. Her gece koca bir apartman havaya uçuruluyordu. Ve havaya uçurulan apartmanla birlikte, yüzlerce masum insan da ayný anda ölüyordu... Kadýnlar, yaþlýlar, çocuklar... O apartmanda yaþayan herkes... Ýþin en berbat yaný, polisin bu saldýrýlarla ilgili önlem almakta zorlanmasýydý. Çünkü, 'bombacý'lar týpký sýradan birer kiracý gibi emlakçý bürolarýna gidiyor ve istedikleri bölgedeki apartmanda bir daire kiralýyorlardý. Sonra da kiraladýklarý daireyi -ki bu genellikle zemin kattaki bir daireydi- bütün bir apartmaný yerle bir edecek kadar bombayla döþüyor ve orayý terkettikten sonra, binayý havaya uçuruyorlardý. O dönemde, ben de Moskova'daydým. Týpký diðer bütün apartmanlarda olduðu gibi, bizim kaldýðýmýz apartmanda da geceleri kimse uyumuyordu. Apartman yöneticisinin çýkardýðý listeye göre herkes sýrayla nöbet tutuyor ve etrafta þüpheli bir þahýs gördüðü anda polise haber veriyordu... Sonradan, bu bombalý saldýrýlarýn Putin politikasýnýn bir parçasý olduðu yazýldý gazetelerde. O dönemdeki Rus hükümetinin Çeçenistan'daki savaþý sürdürmek amacýyla planlý bir þekilde Rus halkýný Kafkas kökenlilere karþý kýþkýrttýklarý haberleri yer aldý medyada... Ancak, ben bugün Rusya'da hortlayan ýrkçýlýðýn farklý bir boyutu olduðunu düþünüyorum. Bana kalýrsa, bu Avrupa'da son zamanlarda yükselen milliyetçiliðin bir uzantýsý... 'Sürü' psikolojisi... Birbirlerinden iyi besleniyorlar ne de olsa.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ayný yolu yürümediðimize göre Buluþur muyuz dersiniz bir gün gelip de Ayný acýyla yanýyorsa bu yüreklere Çok görülmez böyle bir buluþmak elbette Kalay URFA'LARDA BAYRAK SALLAMASINA DEÐÝL KÝ... Maliye Bakaný Ersin Tatar "13.maaþý vereceðiz" diyor. Gecikmeli olacakmýþ ama o kadarý da olsun artýk. Geç olsun da güç olmasýn yani. Yeter ki 13.maaþlarý alalým, gerisi zaten bizi ilgilendirmiyor. Bu memleketi sözümona idare etmeye talip olanlar çeksin gayleyi. Öyle Urfalarda "bayrak" sallamasýna deðil ya... Nereden bulursa bulsun, yeter ki takýr takýr saysýn 13.maaþlarýmýzý, gerisi hikaye. Sadece 13.maaþ üzerinden mücadele mi olur? Eðer öyleyse bu mücadele 13.maaþlarýn ödendiði "an"a kadardýr, sonrasýnda neler olacaðýný zaten, geçmiþ yýllarda olanlardan biliyoruz. 13.maaþlarý kaptýðýmýz gibi doðru alýþveriþe... Yýlbaþýnda yenilsin içilsin meyve gelsin masaya, sonra bakarýz durumlara... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DEÐÝÞÝM VE MÝSYONERLER... Ýstanbul'dan bir yakýným aradý geçenlerde... Kitap yazan Dr. Cemal Mert uðramýþ oralara... Tahsilde olan bazý gençleri toplamýþlar biraraya ve onlara Dr. Cemal Mert'in aðzýndan kitabýn reklamýný dinletmiþler... Mert CTP'li... Yapacaðý propaganda da CTP'nin önümüzdeki siyasetinin propagandasýdýr... Gençler Dr. Mert'e kitapla ilgili bazý sorular sormuþlar ama cevap alamamýþlar... -Yani siz þimdi Kýbrýs'ýn kuzeyinde varolan ayrý devlete karþý deðilsiniz... Gelenlerin varlýklarýný normal kabul ediyorsunuz... Birleþik Kýbrýs isteyenler düþman mýdýr yani, demiþler... Cemal Mert cevaplamamýþ gençleri... Eski bir CTP'li ile CTP'nin neden bu hale geldiðini konuþtuk Salý günü... -Biliyor musun, dedi... Ne oldum delisi oldular yýlý Aralýk ayýnýn son günü muhalefet olarak yattýlar, 1994 yýlý Ocak ayýnda hükümet ortaðý olarak kalktýlar. -Ne oldum deliliði ile alakasý ne bunun? -Bunlarýn çoðu kahveye girdiklerinde insanlar kendilerine konuþmazlardý yýlýnýn ilk günü birileri bakan oldu... Ertesi gün geriye kalanlar müdür, müsteþar, koordinatör, özel kalem müdürü, danýþman sýfatlarýyla KKTC torbasýna girdiler... Baktýlar ki birçok insan karþýlarýnda elpençe duruyor... Kendilerini o aleme kaptýrdýlar... -O alem dediðin de fazla sürmedi ama... -Özker Hoca ve grubunu partiden attýktan sonra iþleri bitti... Tam on yýl bekledikten sonra 2004'te tekrar denendiler 'te Hoca ve grubunu partiden attýlar, partiyi ele geçirdiler 'te ne yaptýlar? Ferdi gene ayný yerde... Dahasý partiden adam atmadýlar, partiye adam aldýlar, yani BG'lendiler... Buna ne diyeceksin? -Dediðin doðru... Partiye epey adam aldýlar... Zamanýnda CTP'li dendiði zaman elinden gelse CTP'linin canýna kýyacak olan, diþ bileyen TMT yanlýlarýný partiye aldýlar. Parti yöneticilerinin çýkarlarý gereði bunlar delege bile oldular... Deðiþim budur CTP'de... -Ferdi Sabit geçen gün, anlaþýlan CTP'yi eleþtiren, birisine 'CTP'nin aldýðý oy kadar Araplar koþtursun peþinden' demiþ... -O söz öyle deðil... CTP'nin solculuðu gibi konuþtu. Kýzmasýna gerek yok ki... Bu kadar kötü bir UBP karþýsýnda bile yapýlan araþtýrmalarda oy oranlarý düþüyor. -Neden dersin? -UBP' bir umut deðildi... Toplum yanlýþ da olsa, CTP'yi cezalandýrmak için UBP'ye koþtu... CTP umutlarý tüketen parti oldu çünkü... -Eeee 'te ömür boyu koltukta kalacaklarýný sandýlar... Zavallýlar, Kýbrýslýtürkleri kandýrmak için uydurduklarý yalanlara önce kendileri inandýlar... -Çýkar için inanýr gibi yapmýþ olamazlar mý? -Çýkar için yaptýklarý doðru, ama inanarak yaptýlar... -Geçenlerde Maðusa bölgesinde örgüt çalýþmalarý için gittikleri bir köyden kovuldular. Anlayacaðýn eski günlere döndü gene CTP... KAZI KAZAN'DAN 50 BÝN TL- Doðancý köyünden Hakký Þah, Devlet Piyangosu'na ait Kazý Kazan'dan 50 bin TL kazandý. Devlet Piyangosu'ndan verilen bilgiye göre, Kazý Kazan'ýn iki adet 50 bin TL ödülünden birinin sahibi olan Hakký Þah, ikramiye çekini, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'ndan aldý. Çavuþoðlu, çeki, Þah'a, dün Meclis Þeref Salonu'nda verdi. ÖZEV'DE YENÝ YIL KUTLAMASI- KKTC Telsim, ÖZEV'de yeni yýl etkinliði düzenledi. Noel Baba'lý, faytonlu etkinlikte okulda eðitim gören çocuklara/ gençlere hediyeler daðýtýldý, renkli bir gün yaþandý. KKTC Telsim'in oyun parký kurup fayton getirdiði etkinlikte, ÖZEV için yürüyüþ bandý baðýþlanýrken, Noel Baba da çocuklara hediyeler daðýttý. ÖZEV Genel Müdürü Ersin Görsay, "okul için güzel bir gün" diyerek KKTC Telsim'e teþekkür etti. ÖZEV'in 6 yýldýr özel eðitim gerektiren çocuklar için hizmet verdiðini anlatan Görsay, her Kýbrýslý Türkün buradaki hizmetle gurur duymasý ve desteklemesi gerektiðini vurguladý. Telsim'den ÖZEV'in "erken taný" projesine de destek isteyen Görsay, özel eðitime gereksinim duyan çocuklarda erken tanýnýn önemine vurgu yaptý. KKTC Telsim Genel Müdürü Ulubay da, yeni yýl dolayýsýyla buradaki çocuklarý sevindirmenin keyfine dikkat çekti. ARJANTÝNLÝ TANGO USTALARI GELÝYOR Tango Kýbrýs Kültür Sanat Derneði'nin 9. yýl kutlama etkinlikleri kapsamýnda dünyaca ünlü Arjantinli tango ustalarý Leo Calvelli ve Eugenia Usandivaras çiftinin KKTC'ye geleceði belirtildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre tango dersleri vermek ve gösteri sunmak üzere KKTC'de olacak tango ustasý çift, bu gece saat 22.00'de Girne Onar Village'de açýlýþ gösterisi sunacak. Arjantinli çift, hafta sonu ise yine ayný yerde Pembe Gaziler ve Mustafa Elmas çiftiyle birlikte tango dersleri verecek. Etkinliklerle ilgili detaylý bilgiye adresinden ulaþýlabileceði kaydedildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 13 ALLAHA KALDI YAÞASIN Ýster inanýn... Ýster inanmayýn... "Ne yapýp edip 13. maaþlarý ödeyeceðiz" diyorlar. Sýkýntý varmýþ ama... Borçlanýp harçlanýp ödeyeceklermiþ gene de. Çünkü halka söz vermiþler. Bugüne kadar hangi sözlerinde durdular da bundan da duracaklar, diyebilirsiniz þimdi. Bak ona bir diyeceðim yok. Yerden göðe kadar hakkýnýz var derim, baþka birþey demem. Peki ne zaman ödeyeceklermiþ bu 13. maaþlarý? Bu konuda ihtiyaç duyulan 100 milyon lirayý denkleþtirdikleri zaman! Ne zaman denkleþtirilecek bu 100 milyon? Ýþte orasý belli deðil. Bir gün... Her karþýlaþmamýzda "Birþeyler oluyor mu?" diye soran bir dosta, "Merak etme, Kýbrýs sorunu mutlaka çözülecek" demiþtim geçenlerde. Benden ilk kez duyduðu bu sözler biraz heyecanlandýrmýþtý onu. "Sahi mi, ne zaman?" diye sormuþ, benden "Bir gün..." yanýtýný alýnca da acý acý gülmüþtü. 13. maaþlarýn bir gün mutlaka ödeneceði yolundaki söylemler, bu diyaloðu hatýrlattý bana. Ersin Tatar'a göre 100 milyon sýkýntýsý bir þekilde aþýlacakmýþ. Ama ödeme zamanýnda sýkýntý olabilirmiþ sadece. Bir TV kanalýna verdiði mülâkatta, ödemenin gelecek yýla sarkabileceðini de söylemiþ Ersin bey. Anlayacaðýnýz... "Çýkmaz ayýn son Çarþambasý" derler ya... Hal-i pür melalimiz öyle iþte. 13. maaþ deyip de geçmeyin. Herkes dört gözle onu bekliyor. Baþta çarþý ve esnaf. Ýþ dünyasý... Kamu çalýþanlarý... Çoluk çocuk, ana baba, dede, nene... Maaile onu bekliyoruz. Ve ne yazýk, gelmeyeceðinden ilk kez bu kadar korkulu ve kuþkuluyuz. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem. "Çalýþanlarýn maaþlarýný düþürünüz." "Emekli maaþlarýndan vergi kesiniz" diyen iþ dünyasý ve esnaf, "13. maaþ ödemelerini durdurunuz" demedi bir günden bir güne. Çünkü 13. maaþýn memurdan çok kendilerine yaradýðýný biliyor. Hükümetin, ödenecek söylemlerine raðmen, 13. maaþýn çantada keklik olmadýðýný onlar da anladýlar. Memurdan çok, bunun tedirginliðini onlar yaþýyor! Ýnanýn, bunu düþündüðüm zaman, "Keþke 13. maaþlar ödenmese de, emekliden bile vergi kesilmesine, memur maaþlarýnýn düþürülmesine onay veren bu tüccar takýmý, dünyanýn kaç bucak olduðunu biraz olsun görebilse..." diyorum. Geç de olsa ne yapýp edip ödeyeceklermiþ... Ýster inanýn ister inanmayýn. Size kalmýþ. KKTC'yi sapýna kadar yöneten Ankara'nýn bu konudaki olumsuz tavrý ortada. "Para bulursanýz ödeyin, benden istemeyin" demiþti Çiçek. Utanma pazar, 13. maaþý bozar... Utanmayý atýp gittiler gene istediler! Geç de olsa ödenecek diyorlar ama, inanýn nasýl ödeyeceklerini kendileri de bilmiyorlar. Siz gene de ihtiyatlý olun. Eðer hâlâ cebinizde 3-5 kuruþ kalmýþsa, bunu sonuna kadar harcayýp sýfýrý tüketmeyin. Ne olur ne olmaz... Bunlara güven olmaz.

5 17 Aralýk 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Hayret Ne benzin zammýný takan var Ne tüp gaz zammýný Aþtýk desenize! * Ülkede günlük gazete okumayan büyük bir kesim varmýþ. - Gazete okumadýklarýna bakmayýn Yine de kakalayan kuþtan haberleri var. *Amerikalý diplomat Richard Holbrooke ölmüþ. - Kýbrýs'tan da geçmiþ, bu düðümü o da çözmeye çalýþmýþ ama maalesef o da baþaramamýþtý. *Cumhurbaþkaný Eroðlu halka seslenmiþ - Halk onu duydu O, halký duyuyor mu acaba? *Kuzey Kýbrýs'ta büyük bir "ara eleman" sýkýntýsý çekiliyormuþ. - Bakýn açýk söyleyim. Okul da açsanýz, bu sorunu çözmeniz mümkün deðil. Çünkü bu memlekette herkes kendini "uzman" görüyor, biliyor ve öyle yutturuyor. * 13. maaþý bile ödemekten aciz bir yönetim bizi temsil edemezmiþ. -Uysa da söylüyorlar, uymasa da Ne yani, daha önce ödeyenler temsil edebiliyor muydu? Yeni bir örgüt kuruldu. Pek de kalabalýklar maþallah. En az diðer örgütlerimiz kadar, ülkeye ve millete yararlý olacaklarýndan hiç kuþkumuz yok. Düzenledikleri basýn toplantýsýnda, siyaset için deðil, adalet için kurulduklarýný açýkladýlar. Ve eklediler Seçimleri boykot edebiliriz.. Hoppala! Böyle bir tavýr, siyasetin daniskasý deðil mi Allah aþkýna. Yoksa siyasete bulaþmamayý, eline oy almamak, seçim sandýðýna yanaþmamak mý sanýyorlar. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BARDAK TAÞMA NOKTASINA GELDÝ "Kamudan emekli bir ihtiyarým. Bütçeye açtýklarý deliði kapatmak için, her ay benim maaþýmdan da büyük bir parça kesilip alýnmaktadýr. Yukarda Allah biliyor ya, ne saklayým.. Ben, benden kesilen bu paranýn tek kuruþunu bile helal etmedim.. Etmeyeceðim de. Çünkü cebimden haksýzca Ölçüsüzce Rýzam olmadan Ve adil bir þekilde alýnmadýðýna inanýyorum." Bu düþüncede olan pek çok insan var. Onlarý kýnar mýsýnýz? Ben kýnamam Hepsinin bütçesinde önemli bir delik açtýlar. Ýkinci baharýný yaþamayý uman bu insanlarý, hayal kýrýklýðýna uðrattýlar. Ve bu yetmiyormuþ gibi, þimdi daha büyük bir darbe ile karþý karþýya getirdiler. Þimdi "13. maaþ" endiþesi sardý herkesi. Verilecek mi Verilmeyecek mi? Güler yüzlü, tatlý dilli, pek bilmiþ Maliye Bakaný'mýz, Sevgili Tatar'ýmýz; "Vereceðiz para hazýr" demiþti aylar önce "Merak etmeyin, sýkýntý yok" demiþti. Ya þimdi Þimdi de deðiþen bir manzara yok. Güler yüzlü, tatlý dilli, pek bilmiþ Maliye Bakaný'mýz, Sevgili Tatar'ýmýz; yine ayný sempatik yüzle konuþuyor "vereceðiz.." diyor. "Vereceðiz " diyor ama arkasýndan da ekliyor: "Para bulursak"... E hani para hazýrdý? Bu toplum bir yalaný daha kaldýrýr sanýyorlarsa çok yanýlýyorlar. Bardak taþma noktasýna geldi gibi görünüyor. EKMEÐE UZANAN EL Florida'da Clay Duke adlý 56 yaþýndaki bir Amerikalý, eþini iþten çýkaran müdürün odasýný basýp kurþun yaðdýrdý. Duke tutuklandý, müdür yaþam savaþý veriyor. Haspolat'ta bir iþ yerinde çalýþan 27 yaþýndaki iþçi, kendisini iþten çýkaran ustabaþý Süleyman Taþ'ý býçaklayarak aðýr yaraladý. Ýþçi tutuklandý, Taþ'ýn tedavisi sürüyor. Florida nerde Haspolat nerde? Mesafelerin, dillerin, dinlerin ne önemi var. Dünyanýn neresinde olursa olsun ekmeðe uzanan el aþýrý bir sertlik görüyor artýk! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hiiiç, zerre kadar sel korkusu yok içimde "Hay"dan kazananlar korksun. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÇOK AZ KALDI... Birkaç gün süren dondurucu soðuklar biraz ara vermiþti... Ancak bugün sabahtan itibaren yine ýsýrmaya baþladý. Hava kirliliði, trafik, gürültü, kalabalýk, kaos, vurdumduymazlýk, talan, yeþile kýyým Hepsi var da, hiç olmazsa havasý ýlýk olsaydý keþke... Ama buz gibi. Baf'ýn havasýna bakýyorum... 17/11... Her güzelin bir kusuru var derken Ýstanbul düþünülmedi herhalde. Havanýn soðuk olduðu günlerde hiç olmazsa siyaset ýlýk olsun. Adam kalkmýþ, "esas çözümü biz istiyoruz" diyor ama akabinde tek egemenlikle tek halk olmaz diyor ve TL de kullanýlsýn önerisinde bulunuyor. Dünyanýn aklý yok ya Neyse Hristofyas bu öneriye raðmen ekonomi konusunda ilerleme saðlandýðýný söylüyor Ne demeli bilemiyorum ama TL önerisinin olduðu toplantýlar ertesinde ekonomide ilerleme olduðunun söylenmesi ile dalgaya mý geliyoruz, yoksa kapýlar arkasýndan iyi görüþmeler var da en sonunda mý müjdeyi verecekler anlayamadým. Toplumlararasý barýþ görüþmelerini deðerlendiren Kýbrýslýlarýn Sesi Forumu deklarasyon yayýnladý. Maddelerinde birinde; BM'in Kýbrýs'taki Ýyi Niyet Misyonu'nun sonsuza kadar devam edemeyeceðinin açýk bir uyarýsý olarak deðerlendirmekteyiz, yazýyor. Sonsuza kadar devam etmeyecek de ne olacak? Esas sorulmasý gereken soru, bu olmalý Sonra ne olacak? Diyelim BM, "bana eyvallah" deyip gitti. AB, "Ne haliniz varsa görün" deyip güneyle birlikte yola devam etti. Türkiye zaten hazýr, o da, "Eh madem ki öyle ben de bir yere gitmiyorum biraz daha nüfus transferi yapýp hem Kýbrýslýlarý - kalýrsa- hem de kendi vatandaþlarýmýn güvenliðini askerimle ilelebet koruyacaðým." Yunanistan için pek fark etmiyor, o da "Bana yeter " diyebilir. Kýbrýs'ýn gerçek sahipleri ise iþler iyiye gitmediði için bir zaman sonra uyanacaklar. Ve baðýmsýzlýk, bütün bir adaya sahip çýkmak isteyen akýl, "ne oluyoruz arkadaþ" diyecek. Önemli olan budur zaten. Tam, "iþ bitti" denildiðinde, tam da mal çantada keklik gibi görülmeye baþlandýðýnda bir el uzanýp duruma müdahale edecek... Ve bu el Kýbrýslýlarýn eli olacaktýr. Ancak görüþmelerin týkanmasý ile oluþabilecek en kötü senaryo zamanýn epeyce geçmesidir. Egemen Baðýþ sosyal veya siyasi olarak zorunlu göç eden Rumlarý geri çaðýrdý. Aradan 55 yýl geçtikten sonra geriye dönmek isteyenlerin sayýsý ne kadar olabilir ki Bir parmaklarýn sayýsý kadar. Ki onlar da doðduklarý topraklarda ölmek istedikleri için dönecekler. Bizde bugüne kadar 36 yýl geçti. 74 öncesi doðanlarýn bir kýsmý bile bugün gerek aldýklarý mamalardan gerekse yaþadýklarý ortamda daha uzun kalmalarýndan, gerçek evlerine dönmeyi akýllarýndan geçirmemeye baþladýlar. Ýþte bütün mesele bu Çözüm ille ki olur. Ancak biraz daha zaman geçerse istenen çözüm çok zorlaþýr. Ýstanbul'da havalar soðuk, hatta dondurucu diyebiliriz. Fakat zamanýn bu kadar hýzlý aktýðý çaðda biliyorum ki bahara az kaldý. Hem de çok az.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri TARÝH 12 ARALIK 2002 GÜNLÜK Boþuna dememiþler hafýza-ý beþer nisyan ile maluldur diye... Tabii.. Ýnsan hafýzasýnýn doðasý gereði unutma özürlü olduðunu bilen, bizim ülkemizi yönetenler iþlerine gelen önemli olaylarýn yýldönümü tarihlerini, takvimde günü gelmeden gümbür gümbür duyurmaya baþlayarak etkinliklerle kutlarken, iþlerine gelmeyen olaylarýn yýldönümlerini sessiz sedasýz geçiþtirmeyi, unutturmayý yeðlerler. Ve... Beklersiniz... Belki bir televizyon programcýsý çýkar da Kýbrýslý Türkler in tarihinde hayati önem taþýyan ve yanlýþ yapýldýðý nedeniyle unutturulmaya çalýþýlan siyasi kararlarý irdeleyen program yapar ve zamanýnda o kararlarýn alýnmasýnda rol alanlarý, etkili olanlarý halkýn önüne çýkarýr, sorgular, sorgulatýr diye... Ne gezer... Önlerinde, bilmem hangi bakanýn hangi konuda yaptýðý bir uygulama bir açýklama dururken, taraf olanlarý çaðýrýp sansasyon yaratacak programlar yapma, birkaç telefon baðlantýsý ile de birilerini tertipletme dururken, zaman harcayýp arþiv karýþtýrýp araþtýrma yapýp tarih irdeleyecekler, aldýklarý yanlýþ siyasi kararlarla geleceðimiz karartanlarý mý sorgulayýp tartýþtýracaklar. O iþ birazcýk da yürek ister, deðil mi? Mesela aralýk, 2002 tarihi size neyi hatýrlatýr; Veya aralýk, 1999 tarihi; Ya da aralýk, Bu tarihleri, hükümette yer almýþ hiçbir siyasi parti yöneticisi ve yandaþlarý, ne hatýrlamak istiyor ne de hatýrlatýlmasýný ocak 1958, 23 aralýk 1963, 15 temmuz 1974, 20 temmuz 1974, 15 kasým 1983 ve diðer benzerlerinin yýldönümlerinde þehit ve kan ve bayrak ve vatan ve destan edebiyatý yapmak dururken, hangisi ister gerçeklerle yüzleþme yi... Evet... Siyasi parti ayýrmadan, tekmili birden ne diyorlar size... Yeri geldiðinde, Avrupa Birliði nin verdiði sözleri tutmadýðýný... Yeri geldiðinde, Birleþmiþ Milletler in taraflý davrandýðýný... Yeri geldiðinde, Rumlar la bir anlaþmanýn mümkün olamayacaðýný... Yeri geldiðinde, Anavatan ýn etkin ve fiili garantisinden vazgeçilemeyeceðini... Ama hiçbirisi size, þu tarihte, þu toplantýda, þu karar alýnýrken hata yaptýk demez... LTB'YE ARAÇ FÝLOSU TAKVÝYESÝ LTB, Temizlik Þubesi'nin daha etkin ve hýzlý çalýþmasýna imkan vermek amacý ile 1 greyder, 2 çöp toplama kamyonu, aydýnlatma ve budama iþlerinde gereksinim duyulan 2 liftli aracý hizmet aðýna ekledi. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, yetkililerle birlikte LTB'nin Sanayi Bölgesi'ndeki atölyelerinde araçlarý inceleyen ve özellikleri hakkýnda bilgiler alan LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, ekiplere hýzlý ve kaliteli hizmete devam etme talimatý verdi. Bulutoðlularý, burada yaptýðý açýklamada, göreve geldiði zaman kaliteli ve hýzlý hizmet verebilme sözü verdiðini, bu sözünün gereði olarak da teknolojik donanýmý artýrmayý amaçladýðýný belirtti. Bulutoðlularý, daha önceki yýllarda Lefkoþa'da çöp toplama aracý sayýsýnýn 8 olduðunu, bu sayýyý þu an itibarý ile 20'ye yükselttiklerini vurgulayarak, bu sayede çöp toplamada kapasite arttýrdýklarýný ve daha hýzlý hizmet vermeye baþladýklarýný kaydetti. Kaliteli hizmet vermenin büyük yatýrýmlarla olabileceðini, kendilerinin de Lefkoþalýlara hak ettikleri hizmetleri sunmak adýna dünya ve Avrupa standartlarý þartýný göz önünde bulundurduklarýný ifade eden Bulutoðlularý, araç takviyesinin önümüzdeki yýlda da devam edeceðini, Lefkoþa'da hizmet kalitesinin artarak süreceðini dile getirdi. Oysa... Ýçinde bulunduðumuz haftada yýldönümünü yaþadýðýmýz, 12 aralýk 2002 günü, Avrupa Birliði Kopenhag Zirvesi nin gerçekleþtiði ve Kýbrýslý Türkler için milad sayýlacak tarihi bir fýrsatýn R.R.Denktaþ tarafýndan red edildiði gündür. O tarihi fýrsat ki... Kopenhag Zirvesi nde imzalanacak bir anlaþma ile Kýbrýs ýn AB üyeliði gerçekleþirken, mevcut Kýbrýs Cumhuriyeti ortadan kalkacak ve Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum Devletleri nden oluþacak Federal Kýbrýs Devleti AB üyesi olacaktý... AB ülkelerin liderleri ile Kýbrýslý Rumlar ýn lideri Glafkos Klerides orada hazýr, Kýbrýslý Türkler in Rauf Denktaþ ý bekliyorlardý veya yetkili bir temsilcisini... AB ülkeleri liderleri, gece saat 24 e kadar, imza atacak bir Türk yetkili beklediler ama kimsecikler ortada yoktu... R.Denktaþ, Kopenhag yerine Ankara ya gitmiþti, temasta olduðu kiþilerle red iþini güvenceye almak için. Kopenhag a giden temsilcisi T.Ertuðruloðlu ise ortada yoktu, kayýptý... Ama, bugün size ne derler... Avrupa Birliði, Kýbrýslý Türkler i dýþlayarak, tek taraflý olarak Kýbrýslý Rumlar ý AB üyesi yaptýlar... Baþka ne derler... Avrupa Birliði, 3 Garantör ülkenin, üçünün de üye olmadýðý veya rýzasý olmadan Kýbrýs Cumhuriyeti, uluslar arasý hiçbir ittifaka katýlamaz... Ama, size aralýk 1995 tarihinde Brüksel de gerçekleþen AB zirvesinde, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliði Anlaþmasý karþýlýðý, Avrupa Birliði nin Kýbrýs Cumhuriyeti ile AB üyelik görüþmelerine baþlayabileceðine Türkiye nin onay verdiðini söylemezler... Baþka ne söylerler... Avrupa Birliði, Kýbrýs sorunu çözülmeden, Kýbrýs ý AB üyeliðine almakla çok büyük hata yapmýþ ve sonra da Kýbrýs sorununu çözümsüzlüðü nü, Türkiye nin önüne engel olarak koyuyormuþ... Halbuki aralýk 1999 tarihinde Helsinki de, AB üyeliðine aday ülke kabul edilme karþýlýðý, Türkiye Kýbrýs sorunu çözülmeden de Kýbrýs ýn AB üyesi olabileceði ne onay vermiþtir. Ve... Kimler geldi, kimler geçti ona bakýnýz aralýk 1995, Türkiye de hükümet DYP-SDP, Baþbakan Tansu Çiller, Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Murat Karayalçýn; 11 aralýk 1999, Türkiye de hükümet DSP-ANAP-MHP, Baþbakan Bülent Ecevit, Baþbakan Yardýmcýlarý Mesut Yýlmaz ve Devlet Bahçeli; 12 aralýk 2002, Türkiye de birkaç gün önce göreve gelmiþ hükümet AKP, Baþbakan Abdullah Gül... Her 3 tarihte de Kýbrýs ta Cumhurbaþkaný ve görüþmeci kim? Rauf Raif Denktaþ, hükümet UBP- DP, Baþbakan Derviþ Eroðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ... Nerede bu olaylarý sorgulama sý gerekenler? Nerede bu olaylardan ders çýkarma sý gerekenler? Geçmiþi kimsenin sorgulamadýðý bir yana, geçmiþten ders çýkaran da yok. Ne yazýk ki... Yeni gelenler de... Hala... Eskilerin kulvarýnda koþuyorlar... Barcelona'nýn efsanevi futbolcusu Johan Cruyff aðýr konuþtu: BARCELONA BAYAÐI HALE GELDÝ Barcelona'nýn efsanevi futbolcu ve teknik direktörü Johan Cruyff, kulübün tarihinde bir ilke imza atarak formasýna reklam almasýný eleþtirdi. Cruyff "Catalunya" gazetesindeki yazýsýnda, kulübün böyle bir anlaþmaya ihtiyacý olmadýðýný belirtti. Barcelona, hafta içinde Katar Vakfý ile yýlda 30 milyon Avro karþýlýðýnda 5 yýllýk forma reklamý anlaþmasýna varmýþtý. Tarihteki en önemli forma anlaþmasýna imza atan kulüp, 100 yýllýk tarihinde ilk kez maddi gelir amacýyla forma reklamý almýþtý. Cruyff, "Biz, dünyada eþi olmayan bir kulübüz, hiçbir kulüp tarihi boyunca formasýný ilk haliyle muhafaza edemedi. Biz bunu yaptýk. Sonra bu eþsizliði, bütçemizin yaklaþýk 100'de 6'sýna sattýk. Þu an kazandýðýmýzdan fazla harcadýðýmýzý biliyorum ancak formaya reklam almak bana bayaðý hale geldiðimizi gösterdi" ifadesini kullandý. Cruyff, yazýsýnda "Ýþler o kadar kötü gidiyorsa, UNICEF ile anlaþmamýzý iptal etmeli ve bu anlaþmanýn temsil ettiði tüm deðerleri bir kenara atmalýyýz. Çünkü logolarýný formamýzda taþýdýðýmýz için onlara para ödüyoruz" ifadesine yer verdi. MAHKEME VE EYLEM Gözler mahkemedeydi dün. Ýki kritik dava vardý... Emeklilerin davasý ve hemen ardýndan da Kamil Tuncel davasý... Her iki dava için de mahkeme avlusunda eylem yapýlýyor. Bunu dikkate alan mahkeme Kamil Tuncel davasýný bugüne býrakmýþ... Eylemleri yasaklayamayan mahkeme davayý erteliyor. MEDYADA KÝRLÝLÝK Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði 'Medya Etik Deklarasyonu' yayýnlamak için harekete geçti. Bunun için parti ve çeþitli örgüt temsilcilerinin de çaðrýlacaðý geniþ bir toplantý yapýlacak. Medyadaki kirliliðe nihayet el atýlmasý çok iyi... Ancak son zamanlarda baþlamadý bu kirlilik... Çoktan kirlendi kirleneceði kadar. NÜFUS Nüfusumuzla ilgili bir rakam daha ortaya atýldý... Hem de Ýrsen Küçük tarafýndan bin... Yok mu artýran? DÝK DURMAK Dün mecliste konuþan Hüseyin Angolemli, polisin ancak birkaç dik duruþ sergileyen kiþinin çabasýyla sivile baðlanabileceðini söyledi. Dik duranlar bir adým öne çýksýn o halde... Týrnak... "Eðri oturup doðru konuþmak lazým. Türkiye, Kýbrýs adasý üzerinde bazý haklara sahip olduðunu iddia edecekse; uluslararasý hukuk uzmanlarýnýn ve birçok siyasetçinin tartýþtýðý bir þekilde nüfus aktarýmý ve nüfusun kontrolüyle var olan hükümetleri hatta toplum liderlerini dahi belirleyecekse; müzakerelerin nasýl yürütüleceðinden, vergilerin nasýl toplanacaðýna, emeklinin maaþýna kadar karar verecekse; bu çocuðun adýný koymak þarttýr..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Sadece bu dönemlerde deðil. 1974'ün hemen sonrasýnda da yazýp söylüyorduk. Bizi Anadolu halký ile deðil, Güney'in Rum'u ile kýyaslamanýz gerekir." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "250 bin kiþilik bütçe ile 700 bin kiþinin beklentilerinin karþýlanmaya çalýþýldýðý bir sýr deðildir. Türkiyeli yetkililer bile nüfusumuzun belli olmadýðýný söylemektedirler. Ancak bunu söylerken, bu nüfusun belirsizliði yaratan olgu üzerinde durmuyorlar. Bu belirgin olmayan nüfus Türkiye'den Kýbrýs'ýn kuzeyine akmaktadýr. Kimlikle giriþi savunan Türkiye yetkilileri deðil mi?" Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL Türkiye'yi Uluslararasý Çalýþma Örgütü'ne (ILO) þikayet etmek için Ankara'ya giden 9 sendikacý arasýnda KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de bulunuyor. Dün Ankara'da bir dizi temas yapmýþ sendikacýlarýmýz... Telefonla Þener Elcil'den aldýðýmýz bilgiye göre, çeþitli kuruluþlarla görüþen ekip, ana muhalefet partisi CHP'yi de ziyaret etmiþ... Bu temaslarýnýn çok olumlu geçtiðini söylüyor Þener Elcil... Sendikacýlarýmýz bugün de Ankara'da Eðitim-Sen salonunda bir basýn toplantýsý düzenleyecek. ILO ile de bugün bir görüþme yapýlacak... Basýnýn büyük ilgi gösterdiði bu ziyareti BRT muhabiri de izliyor.

7 17 Aralýk 2010 Cuma FESLÝKAN Niyazi Ökten BÝR YILDÖNÜMÜ 'de gittiðim Avustralya kýtasýnda yaþadým yýllarca. Yanýlmýyorsam 2002 yýlýnýn ilk aylarýydý. Günlerden bir gün, bir arkadaþýmý ziyarete gittim. KKTC'nin Melbourne Fahri Temsilcisi Kubilay Genç'ti arkadaþým. Onu bilgisayar baþýnda buldum. Günlük Kýbrýs gazetelerini tarýyordu. Ýlgimi çekti. Ben ne yalan söyleyeyim, çaðý birçoklarýndan biraz geç yakaladým! Bilgisayarým yoktu. Büyük bir gazetecinin küçümsediði kara kalemle yapardým bazý kiþisel çalýþmalarýmý. Kýbrýs sorunuyla ilgili deðildi çalýþmalarým çünkü adadaki siyasal geliþmelerden kopmuþtum yýllarca. Neyse, konu daðýlmasýn... Yerel basýna birlikte göz geçirdik. 'Ayni teraneler devam ediyor ' diye düþündüðümü gayet net anýmsarým. Ayni Rauf Raif Denktaþ, ayni bildiðimiz yüzler, çehreler ve ayni þu bunu dediydi, bu þunu dediydi gibisinden haberler. Ve birbirine benzeyen, birinin diðerinden farký olmayan KKTC yerel basýný. * Sonra aniden gözüm 'Afrika ' adýna takýldý. 'Bu ne?' diye sordum. 'Yahu önemli deðil' dedi arkadaþým ve sayfayý geçiþtirmeye yöneldi. 'Yok' dedim, 'býrak bir göz geçireyim bakayým!' Manþete baktým. Manþet altý satýrlarýný okudum. Karþýmda bir cesaret örneði duruyordu. Ýtiraf edeyim, hayretler içinde kaldým. Nasýl böyle bir gazetenin yayýnýna göz yumabilirdi ordaki rejim?! Kimin çýkardýðýný elbette merak edecektim, Þener Levent'in adý çýktý karþýma. Ada'ya kesin dönüþ yapmýþtý demek. * Hemen bilgisayar aldým. Afrika gazetesini hem okuyor, hem geçmiþ hikayesini araþtýrmaya çalýþýyordum. Nasýl oldu da böyle bir gazetenin yayýnlanmasýna izin verildi diye... Meðer önceleri Avrupa adýyla çýkýyormuþ Meðer hacizler yemiþ Bombalanmýþ meðerse... Meðer casusluk komplosuyla suçlanmýþ Þener Levent ve gazetenin yazarlarý... Matbaacýsý mezarlýklara kaçýrýlarak þakaðýna silah dayanmýþ Meðer matbaasýna kaðýt tedarik edenler tehditlere maruz kalmýþ Þaþmadým. Þaþtýðým tek þey arkadaþlarýn cesareti ve inandýklarý davadan geri adým atmamalarý oldu. Demek daha tükenmemiþtik. * Ýþte Kýbrýs'ýn kuzeyinde basýn tarihi yazan bir gazetenin, Avrupa-Afrika'nýn 13'üncü yýlýný kutladýk geçen gün ve dün... Kýbrýslý Türkleri kýskacýna alan, mandraya kapayan faþist rejimin otoritesini kýran ve basýn-yayýn özgürlüðünün kuzey Kýbrýs'ta kapýsýný açan bir yayýn organýnýn yýldönümünü. Öyle bir yayýn organý ki, en büyük ihanet ve karalama, çamur atma, arkadan býçaklamayý toplumun aydýnýndan, aydýn geçineninden gördü. Ne yazýk Avrupa-Afrika nýn mücadelesi bitmemiþtir ve toplumun çýkarlarýný daha nice yýllar savunmaya da devam edecektir... Tabipler Birliði, saðlýkla ilgili toplantýlar düzenliyor n Solunum yollarý hastalýklarý; saðlýklý kantinler ve hemþirelik konulu toplantýlar birlik lokalinde yapýlacak... Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, "solunum yollarý hastalýklarýndan korunma yöntemleri", "saðlýklý kantinler" ve "hemþirelik eðitimi" konulu toplantýlar düzenliyor. Birlik Eðitim Sekreteri Dr. Ahmet Özant'ýn açýklamasýna göre, ilk toplantý 22 Aralýk Çarþamba akþamý saat 19.00'da birlik binasýnda Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Çaðrý Büke tarafýndan verilecek. Büke, "Solunum yollarý enfeksiyon hastalýklarýnýn güncel antimikrobiyal tedavisi ve korunma yöntemleri" konusunda konuþacak. Özellikle sonbahar ve kýþ aylarýnda daha sýk karþýlaþýlan bu tür hastalýklarla ilgili bilgilerin verileceði toplantýda, enfeksiyon hastalýklarýndan Ülkenin daha yeþil bir çevreye sahip olmasý amacýyla kendi arazilerinde orman aðacý türleriyle aðaçlandýrma yapmak isteyen vatandaþlara, Orman Dairesi'ne baðlý fidanlýklardan ücretsiz fidan daðýtýmý yapýlacaðý açýklandý. Orman Dairesi Müdür-lüðü'nden verilen bilgiye göre çam, servi, akasya ve harnup türlerinde fidanlarý ücretsiz almak için vatandaþlar Orman Dairesi Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þube Amirliði'ne baþvurabilecek. Bilgi için ilçelerde bulunan bölge þefliklerine de baþvuru yapýlabilecek. Tarýmsal üretim Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Üyesi Alpay Durduran, "çözümden sonra da TL kullanýlmasý" yönünde öneri yapýldýðýný belirterek, "Bu açýkça görüþmeleri yokuþa sokma gayretidir ve görüþmeleri destekleyen uluslararasý topluma meydan okumaktýr" dedi. Durduran yazýlý açýklamasýnda, bu önerinin Rum tarafýnda þok etkisi yarattýðýný ve zaten en az durumda olan güveni bitirdiðini savunarak, "Ýlgilileri paket görüþmeden vazgeçerek uygulanabilecek anlaþmalarý hayata geçirmeye, AB müktesebatýnýn askýdan indirilebilecek olanlarýný indirmeye ve limanlarý açarak AB ile iþbirliðini arttýrabilecek olan Türkiye'ye açýlmasýný desteklediðimizi söylemeye davet ederiz" korunma yöntemleri üzerinde de durulacak. Tabipler Birliði'nin düzenleyeceði ikinci toplantý "Saðlýklý Kantinler Projesi" adý altýnda atölye çalýþmasý olacak. 27 Aralýk Pazartesi günü birlik lokalinde saat 16.00'da baþlayacak toplantýya, meslek birlikleri, öðretmen sendikalarý, üretici birlikleri, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile okul aile birliklerinin katýlacaðý; ilgi duyan herkesin de davetli olduðu belirtildi. Ayný gün saat 18.00'de ise Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölüm öðretim üyesi ve Türk Hemþireler Derneði Baþkaný Prof. Dr. Saadet Ülker "Hemþirelik Eðitimi Avrupa Birliði Normu" ve "KKTC'de Hemþirelik Eðitimi" konulu konferanslar verecek. VATANDAÞLARA ÜCRETSÝZ FÝDAN DAÐITIMI amaçlý harnup plantasyonu yapacak üreticilerin doðrudan gelir desteði tarafýndan teþvik alabilecekleri de ifade edilen açýklamada, bilgi ve fidan talepleri için aþaðýdaki telefonlara baþvurulabileceði kaydedildi: Orman Dairesi Müdürlüðü: ; Orman Dairesi Aðaçlandýrma Þube Amirliði: ; Lefkoþa Bölge Þefliði: ; Lefkoþa Orman Fidanlýðý: ; Alevkaya Bölge Þefliði: ; Kantara Bölge Þefliði (Salamis): ; Girne Bölge Þefliði: ; Güzelyurt Bölge Þefliði (Orman Fidanlýðý): "ÇÖZÜMDEN SONRA DA TL KULLANILMASI" ÖNERÝSÝNE TEPKÝ n DURDURAN: GÖRÜÞMELERÝ YOKUÞA SOKMA GAYRETÝ VE ULUSLARARASI TOPLUMA MEYDAN OKUMA... dedi.durduran, þunlarý kaydetti: "Bizim ihracatýmýzýn ve üretici sektörlerimizin hiç birinin karlý çalýþmamasý ve karlý çalýþtýracak tek bir alt sektör bile bulunamamasý Türkiye þartlarýna göre kararlaþtýrýlan para politikasýnýn öngördüðü aþýrý deðerlendirilmiþ Türk Lirasý'nýn kullanýlmasý olduðu konuþulmayan bir gerçektir. Karlý çalýþacak tek bir alt sektör bulunabilse idi 25 yýldýr biri yatýrým yapardý. Yatýrýmlarýn sadece kumar, kabare ve üniversite alt sektörleriyle sýnýrlý kalmasý nedensiz deðildir. Bu öneriyi karþý tarafýn kabul etmesi beklenmemektedir, kimse de aklý baþýnda birinin yapacaðý öneri olarak kabul etmemiþtir ama gene de yapýlmýþtýr. Bellidir ki antlaþma istememektedirler. Ancak halk çözüm bekliyor." ESKÝ ESERLER VE MÜZELER DAÝRESÝ: "SOLÝ'YÝ SOYDULAR" ÝDDÝASI GERÇEK DEÐÝL Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, basýnda yer alan "Soli'yi Soydular" iddialarýnýn, gerçekten uzak olduðunu belirterek, konu ile ilgili baþta Eski Eserler ve Müzeler Daire olmak üzere ilgili tüm kurumlarýn titizlikle çalýþtýðýný belirtti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Soli Antik Kenti sit alanýnda muhtelif zamanlarda meydana geldiði tespit edilen kaçak kazý ve denemelerin Daireleri tarafýndan hassasiyetle takip edildiðini kaydederek, daire personellerinin rutin olarak gerçekleþtirdiði denetimler sýrasýnda, Aralýk ayý baþýnda Soli Sit Alaný'nýn güney kýsmýnda yer alan bir bölgede bazý kazý kaçak kazý denemelerinin olduðunu tespit ettiklerini ifade etti. Pilli, bu kaçak kazý denemelerin neticesinde herhangi bir eski esere rastlanýp rastlanýlmadýðýnýn ise daireleri tarafýndan henüz net bir biçimde tespit edilmediðini dile getirerek, bu amaçla dairelerinin tespit çalýþmalarýný titizlikle sürdürdüðünü ve ileriki günlerde kamuoyuna bu konuda net bir açýklama yapacaklarýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ KÝMLÝK KARTLARININ FÝYATI NEDÝR? Girne'den gazetemizin þikayet köþesini arayan bir vatandaþýmýz KKTC kimlik kartý alan Moldovya kökenli bir bayanýn, bu kimliði hangi gerekçeyle aldýðýný sordu... "Ben Girne'den arýyorum. Þikayetim kullandýðýmýz kimlik kartlarý ile ilgili. Anladým ki bu iþler, yani KKTC kimlik kartý almak çok basittir. Çok ucuzadýr! Girne'de bir restoranttan çalýþan kasiyer bayan vardýr. Kendisi Moldovyalýdýr. Adý da Lena'dýr... KKTC kimlik kartý taþýmaktadýr. Benim anlayamadýðým þu.. Türkiyeli çýkar gelir, evlenir veya uzun süre burada kalýr. Birilerini fors bulur veya TC Elçiliði'nin yukardan bastýrmasýyla kimlik kartý alýr. Bu tür örnekleri binlerce, onbinlerce sayabiliriz... Ýki Ýtalyan parlamentere de kimlik kartý verildi. Törenle... Onda da KKTC'nin bir çýkarý vardý. Güya tanýnma yolunda adýmlar atýlacak vesaire vesaire... Moldovyalý bayan burada evlenmedi... Sadece bir restorantta çalýþýyor. KKTC kimlik kartý almasý için bu yetiyor mu? Hangi gerekçeyle bu kimlik kartýný Ýçiþleri Bakanlýðý verdi? Müsteþar Kamil Kayral Bey bize bunun açýklamasýný yapacak mý acaba?" YA KAÇACAK, YA KAÇIRACAK... Ýsminin Salih Mehmet olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýz TC Yardým Heyeti Baþkaný'nýn söylediklerine atýfta bulundu. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Benim þikayetim TC Yardým Heyeti Baþkaný'nýn söyledikleriyle ilgili... Bize haddimizi bildirecekmiþ ha... Bildirsin bakalým. Ölümden öte yol var mýdýr Halil Ýbrahim efendi? Bizler senin gibilerini çok gördük... Senin gibi kaçý gelip geçti buralardan? Daha da geçecek... Kýbrýs Türkü deðer bilen insanlardan oluþur. Siz bu topraklara ayak basmadan önce çok daha iyiydi insanlarýmýzýn durumu... Yardýmseverlikleri, dayanýþmalarý ve en güzeli, dünyaya bakýþ açýlarý, ufuklarý çok geniþti... Sizden sonra daraldý ufkumuz... Siz geldikten sonra çýkarcý olduk, kindar olduk... Çünkü yaþayabilmek için sizin gibi olunmasý gerektiðini anladýk. Çoðumuz sizden kaçýp gitti... Kalanlarýmýz da gidecek, ya da kalýp sizi kaçýrmak için mücadele edecek... Ýsmimi merak etme Halil Ýbrahim Bey... Çok uzaðýnda deðilim..." GAMÝNÝLER VE TATBÝKATLAR Gaziveren'den arayan bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti bölgede yaþananlarla ilgili... Askeri tatbikatlar ve gaminiler sayesinde artan hastalýklardan yakýnan vatandaþýmýzýn söyledikleri kýsaca þunlar: "Ben Gaziveren'den arýyorum. Þikayetimiz çok. Maðdur bir bölgede yaþamaktayýz. Saðlýk dökülüyor, gaminiler aldý baþýný gidiyor, bir de top atýþlarý var... Asker tatbikat yaparmýþ... Yapmasýn kardeþim... Çok istiyorsa alsýn askerini gidip Türkiye'de yapsýn tatbikatýný da top atýþýný da... Kanser vakalarý aldý baþýný gidiyor. Stresten hastalandýk hepimiz de... Daha baþýmýza bakalým ne gelecek? Bizi dinleyen de yok... Umursayan da..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR FARKLI YOLU YÜRÜYENLER AYNI YERE VARABÝLÝRLER Bizim Mandra Her yýl olduðu gibi bu yýl da yýlan hikâyesine dönen asgari ücreti yeniden belirlemek için, taraflarýn bugün Çalýþma Bakaný tarafýndan bir toplantýya daha çaðrýlmasý, asgari ücrete mahkûm çalýþanlar arasýnda hiçbir umut ve heyecan yaratmaz. Herkes, hükümet kanadýnýn yüzde 5 artýþ önerisinin sendikalarýn muhalefetine raðmen, iþveren temsilcileri tarafýndan zar zor kabul edileceðini, bunun da liralýk çerez parasý bile olmayan bir artýþa tekabül ettiðini düþünmektedir. Sokaktaki adam, "Güneyde 2000 TL, bizde 1300 bile deðil" diye kendi kendine söylenir.

8 8 17 Aralýk 2010 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ DOÐUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AVRUPA - AFRÝKA Kalem Yalçýn Okut Ayraný yok içmeye ve bir hayýr Yýlbaþýna yaklaþtýðýmýz þu günlerde belediyeler hummalý bir þekilde meydan ve elektrik direklerini çeþitli ýþýklý objelerle süslüyorlar. Milyarlar akýtýlan bu süslemelerin yanýnda yine birçok belediye Türkiye'den getirtecekleri ses sanatçýlarýna milyarlar ödeyip, kent meydanlarýnda halka açýk konserler verdirecekler. Meydanlara ve elektrik direklerine asýlan süslemeler için onlarca iþçi ve araç kullanýlýrken, birçok yerde araç trafiðinin de aksamasýna sebeb olunmaktadýr. Baþta Lefkoþa Belediyesi olmak üzere, birçok belediye borç bataðý içerisinde ve iflâs durumunda iken, sýrf gösteriþ için milyarlarýn sokaða atýlmasýný seçmenler iyi deðerlendirmelidirler. Hele birçok belediye, çalýþanlarýnýn sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýný bile yapmazken, sokak süslemelerine ve Türkiye'den getirilecek sanatçýlara milyarlar harcanmasý tam deyiþteki gibi "Ayraný yok içmeye atýnan gider sýçmaya" benzemektedir. Sokak lâmbalarýnýn bile doðru düzgün yanmasýný saðlayamayan Lefkoþa Belediyesinin elektrik direklerine astýðý ýþýklý süsler de aynen sokak lâmbalarý gibi yanmadýðýndan hiçbir iþe yaramamaktadýr. Çarþamba akþamý evime giderken, Baþbakanlýk önündeki trafik ýþýklarýndan, Gönyeli hududuna kadar olan yoldaki hiçbir sokak lâmbasý yanmýyordu. Dolayýsý ile Lefkoþa Belediyesinin elektrik direklerine astýðý sepet þeklindeki yýlbaþý süslerinin de ýþýklarý yanmýyordu. Yýlbaþýna daha onbeþ gün vardýr. Belediye baþkanlarý lütfen bu yýl sokak süslemelerinden derhal vazgeçsinler. Eðer yerli veya Türkiye'li müzik grublarý ile yaptýklarý anlaþmalar varsa derhal iptâl etsinler. Zaten insanlar bu sanatçýlarý soðuk meydanlar yerine sýcacýk evlerinde daha rahat bir þekilde izleme televizyondan imkânýna sahiptirler. Bu maksatla harcayacaklarý yüz milyarlarý bulacak parayý bari hayýr iþinde kullansýnlar. Özelleþtirme denilerek kapý önüne konan Saray Otel çalýþanlarý ile zorla elimizden alýnan KTHY çalýþanlarý Kurban Bayramýný kuruþsuz ve çok zor þartlarda geçirmiþlerdir. Hiçbir suçlarý olmadýðý halde iþsizliðe ve açlýða mahkûm edilen bu insanlarýmýza lütfen Belediyelerimiz sahip çýksýnlar. Bana göre þehir süslemesi veya sanatçýlara konser verdirmek için sokaða atýlacak olan parayý bu yýl bu insanlarýmýza eþit bir þekilde bölüþtürün. Çaðrým bilhassa CTP'li belediye baþkanlarýnadýr. Bu yýlbaþý bir hayýr yapýn ve yýllarca çalýþtýklarý iþ yerlerinden kapý önlerine konan insanlarýmýza sahip çýkýn. Henüz geç deðildir. Ýnanýn bu insanlarýmýza yapacaðýnýz yardýmla, kentleriniz o yapay süslemelerden çok daha ýþýl ýþýl ve parlak görünecektir. Haydi baþkanlar, belediye paralarý sokaða deðil, hayýr için kendi insanýmýza gitsin. Ben kaçýrdým, dün Avrupa-Afrika'nýn yaþ günüydü. Nice mutlu yýllara, mutlu ve baþarýlý yýllara Avrupa-Afrika Her ne kadar, bu Mandýra'da artýk mutlu olmak mümkünsüz kýlýndýysa da Türk fetihçileri ve istilacýlarý tarafýndan; her türlü istilaya ve asimilasyona karþý mücadele etmektir artýk tek mutluluk Ve zaten, gerçek mutluluðun anlamý da budur. Ýstilacýlara, asimilasyonculara karþý mücadele edildiði sürece ve mücadele dozu artýrýldýðý oranda mutlu olunabilinir. Avrupa-Afrika'nýn muhalefet çýtasýný yükselttiðini kimse yadsýyamaz. Yadsýyanlarýn alný karýþlanýr. Dün yazý göndermemenin bir nedeni de, uzun yýllardan sonra Londra'dan Kýbrýs'a gelen bir dostumla birlikte olmamýzdý. Oðlum Londra'ya Master çalýþmasý yapmaya gittiði zaman Vehbi dostumun evinde kalmýþtý uzun bir zaman. Vehbi ile dostluðumuz da sadece oðlumu evinde barýndýrmasýndan kaynaklanmýyor. Daha 'lerde Göçmenköy inþa edildiði zaman anacýklarýmýzýn evleri 'next door' idi. Hergün kapýyý açar açmaz, ya da arka bahçedeki duvarcýktan birbirlerine günaydýn diyorlar, en ufak dertlerinde birbirlerinin yardýmýna koþarlardý. Vehbi Ballýkaya, yaþ itibarýyla benden küçükse de, Ýstanbul Hukuk Fakültesi'ne geldiðinde yine çok yoðun beraberliðimiz ve kafa arkadaþlýðýmýz olmuþtu. Zaten, küçük kardeþim Cemal'la yaþýt olduklarýndan Ýstanbul'a ayný yýl gelmiþler -ve daha önce birkaç yazýmda sözünü ettiðim- Ortaköy'deki o ünlü evi birlikte kiralamýþlardý; þimdi Metropol Supermarket'in sahibi Mustafa, Maðusa'da savcý olan -can dost- Cevat Cevat ve Çýnar Restoran'ýn sahibi Mustafa ile Dün öðleden sonra ve akþam boyunca birlikte olduk Vehbi dostumuzla. Önce bir yerde demlenip eski günleri yad ettik. Derken kardeþim Cemal geldi. Onlarýn hukuku daha farklý tabii; adetasý fazla, kardeþ gibiler. Bir ara Barýþ geldi dünya tatlýsý ve çok güzel, çok zeki kýzcýðý Irmak ile. Barýþ'ýn kýz arkadaþý Helen de masamýzdaydý. Helen mükemmel bir insan. Diðer yetenekleri yanýnda, Romanyalý olmasýna raðmen, mükemmel Türkçesiyle ve mükemmel Ýngilizcesiyle her zaman ayrý bir yeri var. Irmakçýk, beni her gördüðünde kollarýma atlar; miyav-miyav, mýrnav-mýrnav diyerek kendini sevdirir. Maþallah, Ýngilizce de öðrenmeye baþlamýþ Helen de ona çok yardýmcý oluyor, hem Ýngilizce derslerinde, hem de her anlamda MAÐUSA GENÇLÝK MERKEZÝ BAÞKANI YENÝDEN ENGÝN ERÇELÝK Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde kurulan ve gençlerin özerk yönetiminde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) baþkanlýðýna yeniden Engin Erçelik seçildi. MAGEM 3. Olaðan Genel Kurulu'nu önceki akþam Gazimaðusa Belediyesi Spor Salonu Maðusa Arena'da yaptý. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre genel kurula 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat da katýldý. Erçelik'in yeniden baþkanlýða getirildiði genel kurul sonucunda yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Ýzzet Kaçmaz, Cansu Canalp, Hüseyin Vehbi Ballýklaya dostumla Helen'i tanýþtýrdým. Ýyi bir diyalog kurdular. Helen'in Londra'dan döndüðü günlerde Vehbi de Londra'ya gitmiþti. Nerden geldi, niye geldi bilmiyorum, Helen'e bizim Vehbi'nin babasý Ali Dayý'nýn bir zeytin hasadý döneminde zeytinlerini toplamak için çýktýðý zeytin aðacýnýn dalýnýn kýrýlmasý üzerine düþüp öldüðünü söyledim. 'Çok nadir gerçekleþen bir ölümdü, babamýn ölümü' dedi Vehbi. 'Boþver Vehbi, acýlarýný anýmsatmak için söylemedim bunu, ama: ani ölüm daha iyidir; çeþitli hastalýklardan yatalak olup çekmektense ' Helen de onayladý, kendi annesi de onulmaz bir hastalýktan muzdarip olduðu için [[[ Belki buradan kesilir ve 'devamý yarýn' diye bir not konabilir ]]] Derken, Vehbi ve Cemal'la Ýstanbul'daki günlerimizde boylu boyunca katýldýðýmýz 'Doktorcu' hareketi ve Türkiye Sosyalist Ýþçi Partisi (TSÝP)'in kuruluþ günlerini ve Doktor'a yapýlan haksýzlýklarý ve sosyalist hareketlerdeki 'dalavereleri' konuþmaya baþladýk. 'Yalçýn' dedi Vehbi, 'Sen Almanya'ya gittiðinde ben yeni kurduðumuz Ýstanbul Kýbrýs Öðrenim ve Kültür Derneði (ÝKÖK) Yönetim Kurulu'nda idim. Daha o günlerde bizi tecrit etmeye baþlamýþtý KÖGEF Klik'i; sonradan CTP'den de tecrit ettikleri gibi. Doktor'un 1971 faþist darbesinin idamla aranmasý üzerine, derme-çatma bir motorla Kýbrýs'a geldiði, Kýbrýs'ta Makarios tarafýndan büyük bir misafirperverlikle karþýlandýðýný, ve yeniden kanamaya baþlayan prostat kanserine Makarios'un talimatý ile o dönemin en önemli ürolog doktoru Bibis'in müdahale ettiðini, en azýndan kanamalarý durdurmaya yardýmcý olduðunu konuþtuk. Kýbrýs'tan sonra, Doktor, Makarios'un "Dilediðin kadar burada kalabilirsin" diyerek siyasi iltica hakký vermesine raðmen, Doktor'un, o, düþmana açýk vermeme; ve örneðin gerici Türk medyasýnýn: "Biz söylemedik mi, bu komünistler haindirler; iþte ünlü komünist Kývýlcýmlý gitti Makarios'a sýðýndý" yollu propagandalarýna kapý aralamamak için Kýbrýs'ta ve ünlü ürolog Bibis'in kontrolünde kalmayý kabul etmedi ve yeniden yollara düþtü o derme-çatma teknecik ile. Suriye, Bulgaristan, Doðu Almanya ve Doðu Almanya'dan Sosyalist Anavatan Sovyetler'e kabul edilmeyip Batý Almanya'ya þut! püskürtülüþü.. 'Sen kendini Anayasaný çiðdenin' der, Muktedir ama Battal SBKP Genel Sekreteri Brejnev'e, 'Brejnev Yoldaþ' diye baþladýðý Aranýr, Mehmetali Ekemen, Hilmiye Kumbur, Hüseyin Kaptan, Burcu Özbayrak, Rahme Veziroðlu, Hasan Oðuzkan, Gözde Okburan. TALAT Mehmet Ali Talat, genel kurulda yaptýðý konuþmada, gençlere yatýrýmýn en akýllýca yatýrým olduðunu söyledi. Talat, gençlerin aktif olmasýnýn ülke sorunlarýyla ilgilenmeye baþlamasýný saðlayacaðýný ve bunun da toplumun geleceðine katký yapacaðýný belirtti. Talat, "Gençlerin aktif olarak ve geleceði planlayarak çalýþmalarý önemlidir. Kýbrýs Türkünün geleceðinin güvencesidir" mektubunda Ben bilmiyordum; Doktor Hikmet Kývýlcýmlý'nýn 'Brejnev Yoldaþ' diye baþladýðý ve onu ve uygulamalarýný çok sert bir þekilde eleþtirdiði o mektubunda okumuþtum. Sovyetler Birliði Anayasasý'nýn ikinci ya da üçüncü maddesi þöyle diyor: "Komünistlerin henüz iktidara gelmediði ülkelerdeki herhangi bir komünistin saldýrýlar karþýsýnda burnu kanarsa, ya da týrnaklarýna dahi herhangi bir tehlike varsa, Sosyalist Anavatan'ýn kapýlarý o yoldaþlara açýktýr." (Mealen.) O zaman, Doktor'un Brejnev'e yönelttiði: "Sen kendi Anayasaný çiðnedin" eleþtirisi haksýz mý?.. 'Brejnev Yoldaþ' diye baþlayan o mektubu Fuat Fegan ile Özker Özgür Ýngilizceye çevirmiþler ve Moskova'ya postalamýþlardý. (Özker Hoca ile bu konuyu bir türlü konuþamamýþtýk, nedense. Ya da, birgün sormuþtum da, araya baþka bir þey girmiþti, Parti'ye bir konuklar mý gelmiþ ve sorumun yanýtý yarým mý kalmýþtý, çok net anýmsayamýyorum.) Vehbi Ballýkaya dostumuzla bunlarý konuþurken, Batý Berlin'e püskürtülmelerinden sonra Doktor'un yanýndaki Yodaþýna, "Paris'e Abidin'e gidelim, Abidin iyidir" dediðini ve Paris'e Abidin Dino'yu bulmak için trene bindiklerini anlatmýþtý marangoz ustasý Ahmet Usta (Camuþcuoðlu, ve Fuat gibi o da kayýp oldu ondan sonra.) Vehbi ile bunlarý konuþurken, Abidin Dino'nun adýný hatýrlayamadým. Neydi adý, neydi adý diyorum Türkiye Komünist partisi üyesi idi, onu da hapse atmýþtý Tek Parti Diktatörlüðü Hapisten çýkýnca Paris'e gitti orada yaþamaya baþladý Bir türlü adý aklýmaza gelmiyor Derken, Barýþ, Nazým'ýn: "Sen mutluluðun resmini çizebilir misin Abidin?" dizesini anýmsattý da Abidin Dino'nun adýný hatýrladýk. Paris'e Abidin Dino'nun ellerindeki adresine gitmiþler; ve fakat, heyhat, hayat acýmasýz sürprizle doludur Abidin Dino evde yok!.. Sonra öðrenildiði kadarýyla yýllýk tatilini kullanmakta Akdeniz sahillerindeymiþ. Artýk paralarý da suyunu çekmek üzeredir, hiçbir umut kalmamýþtýr ve Doktor Ahmet Camuþcuoðlu yoldaþýna "Artýk Türkiye'ye dönelim" der ve dönüþ yolunda Yugoslavya'da, Tito'nun bütün misafirperverliðine karþýn hastanede aðrýlar içinde can verir Avrupa-Afrika'nýn yaþ günü derken nereden nereye geldik dedi. Mehmet Ali Talat, gençlerin özgür olarak çalýþabilecekleri imkânlarý saðlamanýn onlarýn bu alandaki çalýþmalarýnýn meyvelerini toplayarak ülkeye fayda saðlanacaðýný söyledi. Gençlerin güvenilir, saygý duyulan genç kesim olarak daha verimli çalýþmasýnýn bu alanda atýlacak adýmlarla saðlanabileceðini de belirten Talat "Gençlere güvenmek temel þarttýr, çalýþmalarýný destekleyeceðiz ve onlarýn veriminden tüm toplumun yararlanmasýný saðlayacaðýz. Hepinize bundan sonraki çalýþmalarda baþarýlar diliyorum, gelecek hepimiz, en baþta siz gençler için aydýnlýk olsun" dedi.

9 17 Aralýk 2010 Cuma 9 Tünel ALINTI FÝLMÝN SONUNU GÖREMEDÝK Siyasal Bilgiler'in büyük anfisindeki 'yumurta eylemi'ni izlerken yýllar öncesi bir film þeridi gibi gözlerimin önünden geçti. O sýralarda ben de oturmuþtum. 1960'larda, dünyayý deðiþtirmenin peþinde koþturduðumuz o güzel zamanlarda. Eluard'ýn dizeleriydi bize öncülük eden: Günleri ve mevsimleri düþlerimize göre yeniden yaratacaðýz! Gençlik öyledir. Ben de öyleydim. Hayaller eksik olmadý hayatýmdan. Bazýlarý rüyaydý, uyandým. Bazen hayalle hakikat arasýndaki çizgiyi þaþýrdým. Yaþlandýkça bir gerçeðin farkýna vardým. Sabýr ve bilgelik gerektiriyordu deðiþim. Mülkiye yýllarýmda 'filmin sonu'nu yakýn zamanda görebileceðimi sanýrdým. Ama hiç öyle olmadý. Kopuþlar yaþandý, kan ve gözyaþlarýyla. 'Filmin sonu'nu göremedik. Ama siz gençler, yine 'en iyisi'ni istemeye devam edin. Hatta 'imkânsýz'ý talep edin! Hasan CEMAL (Milliyet) DÝPNOT CESI Debt Solution isimli þirketin araþtýrmasýna göre evli çiftlerin %34'ü kýyafete ve %19'u da kiþisel bakýma harcadýðý parayý eþinden saklýyor... EROÐLU 40 KELÝME BÝLÝR, BÝZ 41 KELÝME ARÞÝV TARÝH 12 KASIM, 2009 Ýngiltere'nin üs 'jest'inin anlaþma için bir anlam ifade etmediðini söyleyen Derviþ Eroðlu, "KKTC'nin yüzölçümünün %2,5'i Ýngiliz üssüdür. Bunun 0.5'ini verse ne olacak" dedi... Gözden kaçmayanlar... CILK SÝYASETÝN CILK MUHABBETLERÝ Türkiye'de bir "yumurta" muhabbetidir gidiyor. Polis öðrencileri coplarken, tekmelerken "gýk"larýný çýkarmayanlar, öðrenciler iki tane yumurta attý diye ortalýðý velveleye verdiler. TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný'na iki tane yumurta isabet etti diye, yumurtaya "silah" muamelesi yapacaklar neredeyse. AKP'li Maliye Bakaný tam bir bakkal hesabýyla bakýyor meseleye ve diyor ki: "2002'deki asgari ücretle 1370 yumurta alýnýrken, þimdi 2699 yumurta alýnýyor." "Fazla yumurta verdik azýttýlar" mý demek istiyor acaba? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sulandýrýlmamýþ iki kesimlilik ifadesini mülkiyet ve nüfus çoðunluðu ilkesinin bozulmamasý anlamýnda kullanýyoruz." Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL BAY PROFESÖRÜN TARÝHTEN ANLADIÐI Bayram deðil seyran deðil, ortaya bir türbe masalý attýlar, oyalanýyorlar. Neymiþ Apostolos Andreas'ta bir türbe varmýþ da, derhal ziyarete açýlsýnmýþ. Ne profesörler yetiþiyor bu topraklarda. Bir zamanlar kitabýna ek olarak koyduðu bir Kýbrýs haritasýnýn üzerinde oynamýþ, bir koya kendi ismini, bir köye de karýsýnýn ismini vermiþ olan ünlü profesör attý ortaya bu türbe meselesini. Tarih bu muteber profesörün elinde oyunca mýdýr? Yoksa körler arasýnda þaþýlarýn krallýðý meselesi midir bu da... "Eroðlu siyasi hayatý boyunca Kýbrýs konusuyla yakýndan ilgilenmedi, söyledikleri 40 sözcüðü geçmez." Salih ÝZBUL (CTP Girne Milletvekili) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar 'Dünyayý banka kurtarýr gibi kurtaramazsýnýz' Hükümetler niye zahmet ediyor? Niye küresel ýsýnmaya karþý ne yapýlacaðýný tartýþmak için Cancun a uçuyorlar? Moda bu deðil. Küresel ýsýnma dünün kýyameti. Uyarýda bulunanlar, eski kafalý, kýçýndan sallayan insanlar gibi görülüyordu. Þimdi hepimiz yýkýntýlarýn ortasýnda oturmuþ, keþke dinleseydik diyoruz. Büyük ekolojik çöküþ daha kötü olacak; tabiatý banka kurtarýr gibi kurtaramazsýnýz. Antarktika da buz tabakalarýnýn sekizi çöktü. En muteber iklimbilimcileri, deniz seviyesinde iki metrelik bir yükselme yaþanacaðýný söylüyor. Bu da Londra, Bangkok, Venedik, Kahire ve Þanghay gibi kentlerin su altýnda kalmasý anlamýna geliyor. Okyanuslarda yaþayan ve hayati bir iþ gören küçük yaratýklar (planktonlar), dünyanýn oksijeninin yarýsýný üretiyor ve gezegeni ýsýtan karbondioksiti emiyorlar. Nature dergisi planktonlarýn yüzde 40 ýnýn öldüðünü açýkladýðýnda, Profesör Boris Worm, þok içinde þöyle diyordu: Bundan daha büyük bir biyolojik deðiþiklik tasavvur etmeye çalýþýyorum ve edemiyorum. Büyük bilim akademileri küresel ýsýnma inkârcýlýðýnýn sahtekarlýk olduðunu söylüyor. Geçen yýlki Kopenhag konferansý, kendi bilimcilerinin tavsiyelerinin KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu üstüne sifonu çekti. Liderler hakkýnda küresel ýsýnmayla ilgili bir þey yapmýyorlar gibi laflar ediliyor. Fakat, hiçbir þey yapmýyor deðiller. Ýklimi çökerten gazlarýn artmasýna izin veriyorlar. Bu eyleme geçememek deðil, tam tersine, bir eyleme, akýl almaz yýkýcýlýkla katkýda bulunmaktýr. Cancun da masada neredeyse hiçbir þey yok. Bush un halkla iliþkiler danýþmaný Karl Rove bu yýl kükredi: Ýklim bitti! Zaman içinde bu, Rove un sandýðýndan daha lanetli olacak. Bu baðlamda, dünyanýn ekolojisine ve bizim onun içindeki yerimize dair karamsar bir çerçeve ortaya çýkýyor. James Lovelock ýn ortaya koyduðu yumuþak Gaia hipotezini ana hatlarýyla bilirsiniz. Bu hipotez dünyanýn Gaia denen tek bir canlý organizma halinde iþlediðini iddia eder. Hayatý sürdürmeye uygun bir durum yaratmak için kendi ýsýsýný ve kimyasýný düzenler. Mercan kayalýklarý bulutlarý besleyen kimyasallar üretir, bulutlar onlarý ultraviyole ýþýnlarýndan korur. Yaðmur ormanlarý kendi yaðýþlarýný üretmek için su buharý gönderir. Hayat hayatý korur. Þimdi farklý bir teori var: Medea hipotezi. Büyük yokoluþlarýn uzmaný Profesör Peter Ward tüm yok oluþlarýn sebebinin canlý mahluklarýn kendi habitatlarýný yok etmeleridir der. Ward a göre tabiat Gaia gibi besleyici bir ana deðil. Hayýr: O Medea, Yunan mitolojisinde kendi çocuklarýný öldüren figür. Bu teoride hayat kendisini korumuyor, imha ediyor. Döngüsel bir kýyamet makinesi yani. Ýnsanlar bilinçleriyle Gaiavari bir yaklaþým geliþtirebilecek tek tür. Cancun da asýl mesele, büyük þirketleri koruyan delegelerce görmezden gelinecek. Kirli fosil yakýtlarla küresel ýsýnmayý þahlandýrmak mý istiyoruz, yoksa enerjisini doðadan alan temiz bir gezegen mi istiyoruz? Kararlý olursak, bu hikâyenin sonunu deðiþtirebiliriz. Gaia mý olmak istiyoruz Medea mý? (JOHANN HARI/The Independent/ 10 Aralýk 2010)

10 10 17 Aralýk 2010 Cuma GÜNEYDEN... BEKÝRPAÞA LÝSESÝ'NE EK DERSLÝK Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti ile Okul Aile Birliði'nin katkýlarýyla Ýskele Bekirpaþa Lisesi'nde yaptýrýlan 4 ek derslik, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýldýðý törenle dün açýldý. Ýngiltere'de yaþayan Ýskeleli hayýrsever vatandaþ tarafýndan yaptýrýlan diðer ek dersliklerin inaþaatý ise devam ediyor. Baþbakan Ýrsen Küçük açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Bekirpaþa OTONOM KOMÝTE'YE VE KÜLTÜREL MÝRAS TEKNÝK KOMÝTESÝ'NE 3 MÝLYON EURO Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin çalýþmalarýnýn desteklenmesi ve Kýbrýs'taki kültürel mirasýn korunmasý için 2011 yýlýnda 3 milyon Euro ödenek onayladýðý haber verildi. Fileleftheros "Otonom Komite ve Kültürel Miras Ýçin Ödenekler" baþlýklý haberinde bu ödeneklerin Avrupa Halk Partisi'nin DÝSÝ'li Grup Baþkan Yardýmcýsý Yannakis Kasulidis ve Alman dengi Reimer Boege'in ortak giriþimi sonucunda yapýlan iki deðiþiklikle saðlandýðýný yazdý. Gazete Kasulidis ve Boege'in AB'den; toplumlar arasý düzeyde oluþturulan ve þu anda faaliyetlerine baþlama aþamasýnda bulunan Kýbrýs'ýn kültürel mirasýna iliþkin teknik komitenin ekonomik açýdan desteklenmesini ve Otonom Komite'nin çalýþmalarýný süratle devam ettirmesi için AB tarafýndan finanse edilmesini talep ettiðini belirtti. Habere göre ekonomik katký talebi daha önce de yapýlmýþ, ancak AB'nin yeni yýla dair bütçesinde Avrupa Parlamentosu- Komisyon-Konsey arasýnda anlaþmaya varýlamamasý sonucunda geçen Kasým ayýnda havada kalmýþtý. Ancak AB bütçesi daha sonra onaylandý. Kýbrýs Türk Otelciler Birliði'nin (KITOB) 20. olaðan genel kurulu dün Girne'de gerçekleþtirildi. Birliðin yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarýnýn seçilmesi amacýyla gerçekleþtirilen olaðan genel kurul, saat 14:30'da Dome Hotel'de yer aldý. Mehmet Dolmacý'nýn yeniden KITOB Genel Baþkanlýðýna seçildiði olaðan genel kurulda Birliðin yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarý þöyle oluþtu: Yönetim Kurulu: KITOB Baþkaný Mehmet Lisesi'nden çok etkilendiðini, kapýdan girerken pýrýl pýrýl bir ortamla karþýlaþtýðýný belirterek, baþta Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý olmak üzere bu ortamýn saðlanmasýna katký koyan herkesi kutladý. Birkaç gün önce Erenköy Lisesi'nde de ek dersliklerin açýldýðýný hatýrlatan Küçük, toplum geliþtikçe, ülke nüfusu arttýkça yeni okul ve dersliklere ihtiyaç olacaðýný kaydetti. Eðitime yapýlan yatýrýmýn geleceðe LAPTA HUZUR EVÝNE TEKERLEKLÝ SANDALYE BAÐIÞI Girne Akdeniz Lions Kulübü ve Ýstanbul Ethemefendi Lions Kulübü, Lapta Huzur Evinde yaþayan yaþlýlara tekerlekli sandalye baðýþýnda bulundu. Girne Akdeniz Lions Kulübü açýklamasýna göre, tekerlekli sandalye baðýþý, Kulüp Dönem Baþkaný Gülenay Çaðlar ve bazý üyeler ile adada bulunan 118-Y Ýstanbul Anadolu Yakasý Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Kýbrýs Kulüpleri Danýþmaný Vedia Öder ve Ethemefendi Lions Kulübü Baþkaný Kayhan Yazýcýoðlu ile Sekreteri Seyhan Sadal'ýn Huzurevine yaptýðý ziyarette teslim edildi. Dolmacý, Asbaþkan Tijen Apakgün, Sayman Burcu Beyoðlu, Genel Sekreter Ercan Otcuoðlu, Faal üyeler: Ahmet Aydeniz, Hüseyin Oskar, Ali Çaðýner. Disiplin Kurulu: Niyazi Aydeniz, Mustafa Döþemeciler, Fahri Otcuoðlu. Denetleme kurulu; Ýnanç Özbirim, Ahmet Arken, Fethi Özboðaç. Baþkanlýk divanýn oluþturulmasýnýn ardýndan þehitler için saygý duruþuyla start alan olaðan genel yapýlan yatýrým olduðunu vurgulayan Küçük, ülke kalkýnmasýnýn eðitimsiz olamayacaðýna iþaret etti. Hükümet olarak eðitime büyük önem verdiklerini söyleyen Küçük, 1 Ocak tarihinden itibaren kamuda yapýlan istihdamlarda en fazla payýn eðitime ait olduðunu, eksik öðretmen kadrolarýnýn tamamlandýðýný, 125 yeni öðretmenin eðitime katýldýðýný kaydetti. MEHMET DOLMACI YENÝDEN KITOB BAÞKANI kurul, KITOB Baþkaný Mehmet Dolmacý'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Bunu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, TC Lefkoþa Büyükelçiliði Turizm Müþaviri Bekir Karaduman, KTTO Baþkaný Günay Çerkez, KITSAB Baþkaný Andaç Günay ve KITREB Asbaþakaný Cemal Varoðlu'nun konuþmalarý izledi. MAYINLI BÖLGEDE MAHSUR KALAN ÝTFAÝYE ARAÇLARI KURTARILDI Ara bölgede geçtiðimiz günlerde çýkan yangýna müdahale etmek isterken kazara mayýnlý bölgeye giren ve bir tanesi de mayýna basarak hasara uðrayan 3 itfaiye aracýndan ikisinin önceki gün Rum Ýtfaiyesine teslim edildiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, BM'nin mayýn temizleme ile ilgilenen özel bir þirketin aracýný kullanarak yolun güvenliðini saðladýðýný ve araçlarýn bölgeden geçmesini imkan yarattýðýný yazdý. Haberde, bir hafta süren yoðun çalýþmanýn ardýndan güvenli bir yol inþa edildiði kaydedilirken, mayýna basarak hasar gören itfaiye aracýnýn hala ara bölgede bulunduðu belirtildi. 100 GRAM KOKAÝN Limasol'da önceki gün, 30 yaþýndaki bir þahsýn, tasarrufunda bulunan 100 gram kokain nedeniyle tutuklandýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, söz konusu þahsýn Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edilerek aleyhinde 8 günlük tutuklama emri verildiðini yazdý. RUM POLÝSÝ YENÝ HELÝKOPTERLERÝNÝ TESLÝM ALIYOR Rum polisinin, yeni helikopterlerini bugün saat 12:00'da Polis Akademisi'nin sahasýnda yapýlacak resmi bir törenle teslim alacaðý bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, törenin ardýndan Polis Evi'nde resepsiyon verilecek. HRÝSTOFYAS: MÜCADELEYE DEVAM EDECEÐÝZ Dimitris Hristofyas, "Türk iþgalinin kötü sonuçlarýndan tüm Kýbrýs halkýnýn muzdarip olduðunu ve bu sonuçlarýn ortadan kaldýrýlmasý için mücadeleyi sürdüreceklerini" söyledi. Haravgi gazetesinin haberine göre Hristofyas, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 50. yýlý" dolayýsýyla dün düzenlenen bir etkinliðe katýldý. Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn kuruluþunun da kutlandýðý etkinlikte konuþan Hristofyas, "Türk iþgali ve ambargolarý nedeniyle yol aðýnýn geliþiminin, denizcilik ve hava ulaþýmýnýn engellendiðini, hava sahasýnýn kontrolünün Ercan kontrol merkezinin müdahalesine maruz kaldýðýný, elektronik iletiþimin frekans savaþýna uðradýðýný ve Kuzey'deki kültürel mirasýn yok edildiðini" iddia etti. EDEK, AB KARAR METNÝNÝ KISMEN BEÐENDÝ EDEK, AB tarafýndan yayýnlanan Türkiye'nin gözden geçirilmesine iliþkin nihai karar metninin "olumlu unsurlar içerdiðini" kaydetti. Politis "EDEK-Kararlar... Olumlu, Ama..." baþlýklý haberine göre EDEK, nihai metinde "Türkiye'nin AB'a yönelik sözleþmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi" talebinin önemine vurgu yaptý. Bu ifadeyle "Kýbrýs'ý tanýmasý, hava ve deniz limanlarýný Rum uçak ve gemilerine açmasýnýn" kastedildiði belirtilen açýklamada, "Türkiye'nin Kýbrýs sorununa BM kararlarý ve AB ilkelerine uygun çözüm bulunmasýna katký koymasý ile BM Deniz Hukuku sözleþmesine saygý göstermesi" ifadesinin de olumlu olduðu ifade edildi. BEÞÝNCÝ RÜZGAR PARKI Güney Kýbrýs'ta rüzgardan enerji üreten rüzgar parklarýnýn beþincisinin Lefkoþa'nýn "Kosii" bölgesinde kurulmasý anlaþmasýnýn bugün imzalanacaðý bildirildi. Haravgi gazetesi haberinde, Rum Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlýðý ile "Moglia Trading Ltd." þirketi arasýnda finansman anlaþmasýnýn yarýn imzalanacaðý ve "Kosii" bölgesine inþa edilecek parkýn 2011 yýlý sonunda tamamlanmasýnýn öngörüldüðünü yazdý. Habere göre söz konusu park 10.8 MW gücünde elektrik üretebilecek.

11 17 Aralýk 2010 Cuma 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ÝNGÝLÝZ OKULU YÖNETÝM KURULUNUN BELÝRLENMESÝ ÇALIÞMALARI Türk öðrencilerin de okuduðu ve bir süre önce gerek Rum meclisinin okula yönelik ödeneði zamanýnda onaylamamasý, gerek okulun kararlarýna iliþkin kamuoyunda çýkan haberler sebebiyle yönetim kurulunun 10 üyesinden 7'si istifa eden Ýngiliz Okulu'nun yeni yönetim kurulunun belirlenme aþamasýnda olduðu bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, aralarýnda Ýzzet Ýzcan'ýn da bulunduðu yönetim kurulu üyelerinin bir kýsmýnýn, Rum meclisinde okula iliþkin ödenek onaylanmasýna karþýn sorunlarýn sürmesi sebebiyle istifa ettiklerini, Rum Bakanlar Kurulu'nun ise bir sonraki toplantýsýnda yeni yönetim kurulunu atama niyetinde olduðunu yazdýlar. Gazete, gizli tutulmasýna karþýn yönetim kurulunun baþkaný olarak AKEL tarafýndan Keti Kliridu'in önerilmiþ olduðunu yazdý. Gazete ayrýca, Rum Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenen yönetim kurulunda en az dört tane okulun eski öðretmeni ve iki öðrenci velisinin yer almasýnýn gerekli olduðunu kaydetti. FEMEN baþbakanlýðý bastý- Ukrayna'da çýplak eylem yapmakla ün kazanan kadýn haklarý örgütü Femen grubu bu defa baþbakanlýk binasýný bastý. Protestcular Ukrayna'da kadýn bakan olmayýþýný bakanlýk önünde kadýn tuvaleti açarak protesto etti. Baþbakanlýk binasýna girmek isteyen eylemciler polis engeliyle karþýlaþtý. Polisi aþamayan FEMEN üyeleri kabineyi erkek tuvaleti olarak nitelendirdi. Bütün Noel 'Baba'lar koþuya... Her yýl Noel'den önce gerçekleþen 'Noel Baba koþusu' bu yýl da tüm dünyada soðuklara raðmen oldukça 'sýcak' geçti. Boston'un popüler sokaðý Newbury Street'te 2000 yýlýnda beþ çýplak erkeðin baþlattýðý söylenen mayolu 'Noel Baba koþusu,' Kanada'dan Macaristan'a dünyanýn çeþitli ülkelerinde gelenekselleþmiþ durumda. Budapeþte'de geçtiðimiz Pazar günü, hava dört derece olmasýna raðmen yüzlerce 'Noel Baba' ve 'Noel Anne' kýrmýzý mayolarý, þapkalarý ve takma sakallarý ile koþarak soðuða meydan okudu. Edinburgh þehrinde ise yaklaþýk kýrmýzý mayolu Ýskoçyalýlar, hasta çocuklara 20 bin sterlin toplamak için 'Büyük Ýskoç Noel Baba Koþusu'na katýldý. Aralýk 2000'den beri düzenlenen Santa Speedo Run, Boston'un en garip geleneklerinden biri haline geldi. Mayolu Noel Anne ve Noel Baba kýlýðýna giren Bostonlular düzenledikleri koþu yarýþýyla yýlbaþý neþesini paylaþýyorlar. Bu enteresan gelenek ortaya komik görüntüler çýkmasýna sebep oluyor. Atina ateþ altýnda- Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da, hükümetin bütçe açýðýnýn daraltýlmasý için uygulamayý kararlaþtýrdýðý reformlarý protesto eden göstericiler þehri birbirine kattý. Göstericiler, Yunan parlamentosunun da bulunduðu Sindagma meydanýndaki iki otele molotof kokteyli attý. Yangýn itfaiye görevlileri tarafýndan söndürüldü. Ancak göstericiler polisle çatýþmaya devam ediyor. Protestocular, dün de eski ulaþtýrma bakanlarýndan Kostis Hatzidakis'e saldýrmýþlar, bakaný sopalarla dövmüþlerdi. Ülkede dün Yunanistan Kamu Çalýþanlarý Konfederasyonu (ADEDY) ile Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun (GSEE) çaðrýsýyla çalýþanlar, öðle saatlerinden itibaren iþ býrakma eylemine baþladý. Dün baþlayan ve hafta sonuna kadar sürmesi beklenen grevler kapsamýnda, tüm toplu taþýma araçlarý çalýþanlarý 24 saatlik iþ býraktý. Eyleme þehiriçi hizmet veren otobüs, troleybüs, tramvay, tren ile metro çalýþanlarýnýn katýlmasýyla baþkent merkezinde ulaþým felç oldu. GÜNEYDE 70 BÝN 356 KAMU GÖREVLÝSÝ Rum Ýstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Güney Kýbrýs'ta kamu sektöründe toplam 70 bin 356 memur görev yapýyor. Fileleftheros gazetesi, 70 bin 356 personelin 60 bin 32'sinin devlet dairelerinde çalýþtýðýný ve geçtiðimiz yýlla karþýlaþtýrýldýðýnda memur sayýsýnda azalma veya artýþ olmadýðýný yazdý. Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) Baþkaný Manthos Mavrommatis'in, kamu sektöründe çalýþan memurlara saldýrdýðýný yazdý. Habere göre Manthommatis, zenginlerin vergilendirmesini devlet maaþlarýyla iliþkilendirerek, hükümetin vergilendirme ile ilgili önerisi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Manthommatis, "kamu memurlarýna daha fazla maaþ ve emeklilik parasý verilsin diye iþletmelerin yeni vergilendirme sistemi getirilmesini kabul edemeyeceðini" belirtti. Irkçý ve yabancý düþmaný "ELAM", partileþmeye karar verdi Rum tarafýndaki siyasi yelpazenin bütünü tarafýndan "ýrkçý, yabancý düþmaný ve aþýrý sað eðilimli" olmakla suçlanan Ulusal Halk Cephesi (ELAM), milliyetçi siyasi söylemin taþýyýcýsý olmak ve seçimlerde Rum halkýndan destek istemek için partileþme talebinde bulundu. Politis "ELAM'ýn Parti Olma Talebi... Talebe, Rikkos Erotokritu Ýmza Koydu ve Ýçiþleri Bakanlýðýna Götürdü... Siyasete Milliyetçi Söylem Katmak ve Ýkna Etmek Ýstiyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, ELAM'ýn partileþme talebinin Ýçiþleri Bakanlýðý'na sunulduðunu yazdý. Mümkün olmasýna raðmen ELAM'ýn Mart 2011'deki genel seçimlere katýlýmýnýn kesinleþmediðine de vurgu yapan gazete, partileþme talebine EURO.KO Meclis Grup Sözcüsü Rikkos Erotokritu'nun imza atmasý ve Ýçiþleri Bakanlýðý'na Erotokritu tarafýndan ulaþtýrýlmasýnýn þaþkýnlýk yarattýðýný yazdý. Habere göre Erotokritu, "partisi EURO.KO'ya rakip olacak bir partinin dilekçesine neden imza attýðý" sorusuna, "avukat olarak hareket ettiði, bunun ELAM'la siyasi açýdan örtüþtükleri anlamýna gelmediði" yanýtýný verdi. ELAM'ýn Rum tarafýndaki siyasi yelpazenin tamamý tarafýndan ýrkçý, yabancý düþmaný ve aþýrý sað eðilimde olmakla suçlandýðý belirtilen haberde, parti olarak tanýnma talebinin Ýçiþleri Bakanlýðý'na kasým ayýnda iletildiði kaydedildi. Bir oluþumun parti olabilmesi için genel seçimlerde yüzde 3 oranýnda destek almasý ve meclise en az bir vekil sokabilmesi þartý arandýðýný belirten gazete, hareketin bu evsafa sahip olmamasý nedeniyle talebinin reddedileceðinin açýk olduðuna vurgu yaptý. Habere göre ELAM'ýn partileþme kararýnýn, mutlaka Mart 2011'deki seçimlere katýlmasý gerektiði anlamýný taþýmýyor. ELAM Merkez Komite üyesi Hristos Hristu, seçimlere katýlma kararýnýn Merkez Komite tarafýndan alýnacaðýný belirterek "Bu seçimler olmazsa bir sonrakine katýlýrýz. ELAM halen son Avrupa seçimlerinde oylarýn yüzde 0,22'sini aldý. Biz bazýlarýnýn göstermeye çalýþtýðý gibi zorba veya terörist deðiliz" dedi. Gazetenin, ELAM üyelerinin özellikle yabancýlara yönelik þiddet faaliyetlerine katýldýklarýný hatýrlatmasý üzerine ise Hristu bunu yalanladý ancak üyelerinin Larnaka'da meydana gelen son olaylara katýldýklarýný doðruladý. "Bazý üyelerimiz, yabancýlarýn saldýrýsýna uðrayan vatandaþlarýmýzý korumak için olaylara katýldý" diyen Hristu, Hareket tarafýndan yapýlan açýklamalarda genel olarak yabancý aleyhtarý sloganlar kullanýldýðýný da doðruladý. Baþka bir soruya karþýlýk da, hareketin üye sayýsýnýn 600 olduðunu açýkladý. Gazete, ELAM hakkýnda þu bilgileri de verdi: "2008'de kuruldu. Halk ve toplumsal milliyetçi ideolojisi güdüyor görünüyor. Üyelerinin çoðu siyah kýyafetlerle dolaþan üniversite öðrencisi ve ortaokul-lise öðrencileri. Siyasi bürolarý Yunanistan bayraklarýyla, Bizans bayraklarýyla, Grivas'ýn ve diðer 1955 kahramanlarýnýn resimleriyle donatýlmýþtýr. TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NUN TAZMÝNAT ORANLARINI YÜKSELTTÝÐÝ ÝDDÝASI Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun, KKTC'deki eski mallarýyla ilgili baþvuran Rumlar için hükme baðladýðý tazminat oranýný neredeyse iki katýna yükselttiði iddia edildi, bu karar Rum medyasýnda "önemli geliþme" olarak yansýtýldý. Alithia "'Komisyon' Tazminatlarý Artýrýyor... Kýbrýs Rum Mallarýna Yönelik Tazminatlarýn Üçte Birini 'Yasa' Ýle Ödeyecekler" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Girne'de eski malý bulunan ve kendisine önerilen 50 bin Sterlin tazminatý beðenmeyip talebini geri çeken bir Rum'a, Kýbrýslý Türk avukatý aracýlýðýyla; kararýn gözden geçirilerek tazminat bedelinin 145 bin Sterlin'e yükseltildiðinin bildirildiðini, Rum'un bu yeni kararý kabul ettiðini iddia etti. Bu yeni uygulamaya iliþkin çeþitli örneklere de yer verilen haberde, "Komisyon'a baþvuran Rumlara teklif edilen tazminat miktarlarýnýn yükseltilmesinin Ankara'nýn talimatý sayesinde olduðunu" savunan gazete, "Türkiye'nin, Komisyon'un baþvurularý inceleme ve sonuçlandýrma prosedürünü hýzlandýrýlmasý talimatý da verdiðini" ileri sürdü. Gazete KKTC'de mülkler konusunda yeni geliþmeler söz konusu olduðunu, bu geliþmelerin; KKTC'deki, Kýbrýslý Türklerin tasarrufunda bulunan eski Rum mallarýnýn deðerinin üçte birinin "gaspçýlar" olarak nitelediði bugünkü kullanýcýlar tarafýndan ödenmesiyle alakalý olduðunu yazdý, Kýbrýs Postasý'nýn web sayfasýnda yer alan haberini iktibas etti. Fileleftheros da "Metotlamalar: Kýbrýs Rum Mallarýnýn 1/3'inin Türkleþtirilmesi... Gaspçýlar Deðerinin 1/3'ünü Ödeyecek" baþlýklý haberinde, Türk tarafýnca, mülkiyete iliþkin hareketlerde bulunulduðunu savundu ve Kýbrýs Postasý'nýn haberini iktibas etti.

12 12 17 Aralýk 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tabaða godum hurma Öyle bakýnýp durma Vereceysan ver artýk Beni galbimden vurma DEMÝRYOLU ÖYKÜLERÝ Hazýrlayan: Kemal Varol Sel Yayýncýlýk, 192 sayfa "Çocuða küçük þeylerden zevk almasýný öðreten, ona büyük bir servet býrakmýþ olur." Gilson hava durumunu bulutlardan öðrenirim mevsimleri saksýdaki zeytin aðacýndan RIK'e BRT'ye gereksinim yok haberleri de, þarkýlarý da, marþlarý da spikerleri de, antenleri de size kalsýn mersi çok. Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým Gardaþimu" adlý þiirinden "Türkülerle DAÜ" gecesinin konuðu... Musa Eroðlu Uzunyol'da fotoðraf sergisi Uzunyol'da (Ledra Street) Avrupa Birliði katkýlarýyle, Kýbrýs Cumhuriyeti Programlama Dairesi organizesiyle bir fotoðraf sergisi kuruldu. Her yýl süreklilik arzedecek þekilde düzenlenen sergi Kültür Dairesi katkýlarýyle Avrupa Birliði projesine katký koyacak. Standlar üzerine 1,5-2 metre boyutunda fotoðraflar yerleþtirildi ve yol boyu belirli aralýklarla Uzunyol giriþinden yol sonundaki meydana kadar monte edilerek halkýn izlenimine sunuldu. Avrupa Birliði'nin destek verdiði projelerin götüntülerinden oluþan sergi fotoðraflarý Antonis Farmakas ve Cornelius Schultze-Kraft tarafýndan görüntülendi. (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN) Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü ve DAÜ Öðrenci Konseyi'nin ortaklaþa düzenledikleri "Türkülerle DAÜ-2" etkinliði 17 Aralýk 2010 Cuma (bugün) akþamý gerçekleþtiriliyor. DAÜ Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda, saat 19:30'da baþlayacak olan etkinliðe KKTC Üniversitelerinin Türk Halk Müziði topluluklarýnýn yaný sýra KKTC'nin sevilen sanatçýsý Turgay Salim de katýlarak türkü severlere mini konserler verecekler. Giriþin ücretsiz olacaðý gecenin sonunda ise, Türkiye'nin önemli bestecisi, yorumcusu, derlemecisi, halkbilim araþtýrmacýsý, Türk Halk Müziðinin özgün sesi Musa Eroðlu, eþsiz sazýyla türkü severlere unutulmaz bir konser verecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Memlekette Demokrasi Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çakallarla Dans ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema New York ta 5 Minare ( ) Maðusa Maðusa Galeria Av Mevsimi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma/Ctesi 23.30) 2. salon

13 17 Aralýk 2010 Cuma 13 Hayatta sadece para kazanmak gibi bir hedefi olmamasý gerektiðine inanan, Kýbrýs ta bir insan haklarý örgütü kurma idealinden yola çýkarak, bu konuda yaptýðý çalýþmalarla her geçen gün biraz daha mesafe kateden, Prolog Danýþmanýk Þirketi kurucu ve yöneticisi Mine Yücel le Kuzey Kýbrýs taki, kadýn ticaretini ve toplum olarak bu konuda geldiðimiz noktayý konuþtuk... (2) Yücel: Alayköy e baktýðýnýzda, Red Light District ten bir farký yok! Söyleþi: Elvan LEVENT Burda insanlar arasýnda- bu kadýnlar zaten buraya ne yapacaklarýný bilerek geliyorlar- þeklindeki yaygýn inanýþ, avuntu, ne ölçüde doðrudur peki, nedir aslý bu hikayenin? MÝNE YÜCEL: Bu insanlarýn kültürüdür budur ve burada kendi kültürlerini bize yaymaya çalýþýyorlar türünde bir tavýr, kabul edilebilir bir yaklaþým deðildir. Bu tamamen bizim kapalý bir toplum olarak, kendimizi dünyanýn en alâ, en iyi, en saf toplumu olarak görmemizden kaynaklanýyor. Ben Ukrayna ya ve Moldovya ya gidip, oradaki örgütlerle de konuþtum, oradaki eski kurbanlarla da görüþtük. Topluma tekrar rehabilite olmaya çalýþýyorlar. Kýbrýs tan kurbanlar da vardý aralarýnda. Burada yaþadýklarý konusunda detaylý bilgiler verdiler bize. Özellikle gece kulübünde yaþadýklarý þiddet, aldýklarý cezalar, polis baskýnlarý gibi konularda, hatýrladýklarýný anlattýlar. Orada zaten ekonomik koþullarý görebiliyorsunuz. Sosyal koþullarý, iþsizlik oranýnýn ne derece yüksek olduðunu. Aile içi þiddet oranýnýn ne derece yüksek olduðunu... Kendi ailesi içinde bile tecavüze uðrayan bir insanýn ruh durumunu... O maðduriyetle kaçmaya çalýþýyor aslýnda kendi ülkelerinden bu insanlar. Ve biz de o maðduriyeti kullanýp, bundan ekonomik çýkar saðlayan bir toplumuz. Bizim rolümüz budur. Buradaki argüman biraz da, bu bütün dünyada olan birþey, hiçbir zaman da sonu gelmeyecek, o yüzden, biz ne yapabiliriz, argümanýdýr. Yani sonuçta biz en azýndan kadýn ticaretine talebi öldürebiliriz. Eðer fuhuþu yasallaþtýrmaksa amacýmýz - çünkü bu ülke fuhuþ yasallaþmadan yaþayamaz- diyorsak, öyle bir hizmet satýlmazsa insanlara, kadýnlar sokaklarda tecavüze uðrayacak her gün diyorsak, o zaman bunu tartýþmaya açmamýz lazým. Ama ülkede fuhuþ yoktur, yasal deðil, ayný zamanda insan ticareti de yoktur diyorsak, bu iki yüzlülüðün de çok ötesinde birþeydir. En azýndan bu iþin meslek olarak belirlenmesi þartlarýný koyarsanýz ortaya, belirli saatlerde, belli bir güvenlik altýnda bu kadýnlar bu sektörde çalýþabilir. Ama belli baþlý haklarý da olur en azýndan kadýnlarýn. Örneðin geçenlerde gece kulübünde çalýþan bir kadýnýn, cinsel hastalýktan dolayý öldüðünü öðrendim. Ama bunu duymuyoruz biz, bilmiyoruz. Veya, bir hastalýk bulaþan bir kadýn doktora götürüldüðü zaman, hastalýðý veya eðer hamileyse, hamile olduðu, hastanýn kendisinden önce patronuna bildiriliyor. Hasta haklarý, diye birþeyden bahsedersek, bu mümkün deðil, olmamasý lazým. Ama orada kadýnýn tedavisinin ne olacaðýna patron karar veriyor. Patron karar verirse, çocuðunu aldýrmasý lazým. Belki kadýnýn kendisi çocuðunu doðurmak ister, belki ayrýlýp çocuðuna bakmak ister, yurtdýþýna gitmek ister. Ama öyle bir hakký yok. Çünkü o kadýn o gece kulübünün ve patronunun malýdýr. Burada doktorun yaptýðý da yasaya aykýrý birþey. Bu açýdan, kimse bu kadýnlarýn insan olduðunun farkýnda ve bilincinde deðil þu anda. Demek ki bu sistem hastaneyi de kontrol altýna geçirmiþ ve kurduklarý otorite yle doktora bile yasadýþý iþler yaptýrabiliyorlar. Bu gerçekten çok ürkütücü. Bu konuyla ilgili herhangi bir yetkiliyle görüþtünüz mü? MÝNE YÜCEL: O dönemlerde yaptýðýmýz mülakatlarda, bazý doktorlarla konuþtuk. Daha sonra ben Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi ne gitmeye çalýþtým, randevu almaya çalýþtým. Kapýda oturup bekledim. Bana kýsaca, Hiç boþuna bekleme, denildi. Biz sana randevu vermeyeceðiz. Bu konuda da seninle görüþmeyeceðiz. Bu konuda yorum da yapmayacaðýz, denildi. Yani sivil toplumla devlet arasýndaki iliþki de bu noktadadýr iþte. Doktorlarýn özellikle kamu saðlýðý üzerinden endiþesi vardý. Çünkü, öncelikle ortaya çýkan hastalýklarýn pek duyurulmamasýndan ötürü beliren ciddi bir risk söz konusu. Bir jinekologla yaptýðým mülakatta da söylenilen örneðin, özellikle kadýnýn müþterilere korunma zorunluluðu getirememesinden ötürü, hem kadýn, hem de toplum için çok ciddi risklerin olduðuydu. Yani bugün gece kulüplerine giden bir müþterinin belli baþlý haklarý vardýr. Kimse kendisine prezervatif kullanmasýný empoze edemez. Özellikle sýk giden müþteriler için bu bir torpil konusu, müþteriler arasýnda da, bir tür övünç meselesidir. Toplum olarak cinsellik konusunda olgulaþamadýk. Belki bunun nedeni, cinselliðin halâ tabu olmasýdýr toplum içinde. Kapalý, küçük bir toplum olmasýdýr... Ýnsanlar halâ birisiyle tanýþýp görüþmeye baþladýklarýnda, bu sürecinin evlilikle bitmesi gerektiði inancýndalar. Bu yüzden çok erken niþanlanmalar, sözlenmeler oluyor. Sonra da bunlarýn getirdði travmalarý yaþýyor insanlar. Toplumdaki boþanma oranlarýna baktýðýmýzda, akýl almaz boyuttadýr. Bir erkeklik komplesi de var sanki bu toplumda... MÝNE YÜCEL: Amsterdam da örneðin, Red Light District te eski bir fahiþenin yürüttüðü gece turlarý var. Size o sokaðý gezdirip, biraz da iþin arka planýndan bahsediyor kadýn. Þimdi yasayý deðiþtirmeye çalýþýyorlar ama aslýnda þu anda oldukça kolay bir þekli var bunun. Gidip küçük dükkanlar gibi, bir cam kiralarsýnýz, çantanýzý oraya asarsýnýz ve iþe baþlarsýnýz. Baþka herhangi bir yerde kayýt yaptýrýlmasýna da gerek yok. O ortamý dolaþýrken benim gözlemlediðim, aslýnda çok, olgun bir ortam olduðudur. Açýkçasý, oraya bizim toplumdan çýkýp gitmiþ birisi olarak benim beklediðim, kadýnýn orada vitrinde oturacaðý, dýþarýdaki erkeklerin de kadýna gülüp, laf atacaklarý, alay edecekleridir. Oysa hiç öyle bir durum yok orda. Kadýn müþteriyi ya içeriye çaðýrýr, ya kapýda bir fiyat konuþmasý olur. Orda ciddi bir olgunluk var. Kimse, oturup da sulu þakalar yapmýyor, bir alýþveriþ ortamý var. Bir ticaret ortamý var. Duygusuz evet ama, duygusuz bir iþ zaten bu. Yine de, sonuç olarak bizdeki o sululuk, o aþaðýlama yok orada. Evde çalýþtýrmak üzere, fakir ülkelerden hizmetçi getirilmesi de oldukça yaygýn bizim toplumda. Yani kendi ekonomisi olmayan, ekonomik olarak baþka bir ülkeye baðlý bir toplumda biraz garip bir durum deðil mi bu? Baþka bir ülkenin idaresi altýnda yaþarken, bir yandan da baþkalarý üzerinde hükümdarýk kurmak, sömürülmeye açýk insanlarý sömürebildiði kadar sömürme dürtüsü var... Küçük düþürme, aþaðýlama dürtüsü var. Acaba toplumun kendi bastýrýlmýþlýðýndan mý kaynaklanýyor bu? Bir yandan sürekli ezildiðinden yakýnan bir toplum, bir yandan da kendi küçük yapýlarýnýn içinde ezebildiðini de ezen bir toplumuz... MÝNE YÜCEL: Bizim toplumunda bir moda düþkünlüðü var. Yeni ve popüler bir yer açýldýðýnda mesela, herkes oraya gitmeye baþlar. Kimisinin belki akþam yiyecek yemeði yoktur ama, arabasýnýn son model olmasý onun için daha önemlidir. Veya insanlar, evlerinin içinde rahat edebilecekleri koþullarý oluþturmak yerine evlerinin dýþ görünüþüyle uðraþýyorlar. Kendine güvensiz bir toplum var. Bir çaresizlik hissi var. Ve bir þekilde bunun üstünü örtmek gerekiyor. Bütün bunlarýn nedenleri üzerine uzun bir süredir kafa yoruyorum. Sürekli þikayet eden bir toplumuz. Herþeyi baþka birinden bekleme durumu var. Bu bir kurban psikolojisidir. Fuhuþ neden yasallaþtýrýlmýyor peki burada? MÝNE YÜCEL: En büyük neden herhalde devletin gelecek tepkilerden çekiniyor olmasýdýr. Yani fuhuþa göz yummak baþka birþeydir, yasallaþtýrmak baþka birþeydir. Bu da çok büyük bir ikiyüzlülük... MÝNE YÜCEL: Kesinlikle... Kimsede bu konuyla ilgili bir utanç duygusu da yok pek... MÝNE YÜCEL: Evet, yok. Ayrýca, konuþtuðumuz TC kökenli öðrencilerin söyledikleri bir olay da var. Biz tartýþma toplantýsýna gelene kadar, burada fuhuþun yasal olmadýðýný bilmiyorduk, diyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü en göze batan ana yolun üzerinde, ýþýl ýþýl onlarca gece kulübü müz var. Dolayýsýyla, bu ülkede bunun yasadýþý olduðunu düþünemiyor insanlar. Belli bir tepki olsaydý eðer daha farklý olabilirdi. Amerika da örneðin birçok bu tarz yerin yakýnlarýna kocaman tabelalar asýyorlar ve giriþte çektikleri fotoðraflarý yayýnlýyorlar. Mesela gece kulübüne girerken yakalanan birisinin fotoðrafý ertesi gün o tabelaya asýlýyor. Ve herkes de bunu görüyor. Bu talebi azaltmak için özellikle uygulanan bir yöntemdir. Buradaki trafik kazalarýnda örneðin, arabanýn içinde hayat kadýnýnýn olmasý durumunda, kaza medyaya yansýmýyor bile. Neden? Çünkü arabayý kullanan muhtemelen rica eder birilerinden ve kaza duyurulmaz. Burada uygulanabilir miydi Amsterdam modeli? MÝNE YÜCEL: Az önce bahsttiðimiz toplumsal olgunluða eriþemediðimizden henüz, bana kalýrsa elimizde patlardý. Ama, bugün gece kulüpleri bölgesi dediðimiz Alayköy e baktýðýnýzda, Red Light District ten bir farký yok bana sorarsanýz. Tek fark, belki Amsterdam daki kadýnlarýn belli baþlý haklara sahip olmalarý. Buradaki kadýnlarýn hiçbir þekilde öyle bir þansý yok. Bu ülkede fuhuþ konusunda geldiðimiz noktada kadýnlarýn rolü nedir? MÝNE YÜCEL: Eðer eþitliðe inanýyorsak, bizim de kadýnlar olarak eþit þekilde sorumluluk almamýz gerekiyor. Ancak kadýn, bugün toplum içinde kendi rolünün, etkisinin erkeklere oranla daha az olduðunu kabul etse de, bunu dile getirmiyor. Çünkü gerek istatistiklerde, gerek bizim yaptýðýmýz anketlerde, kadýn bugün, güçlü olduðunu iddia ediyor. Ama güçlü olmadýðýnýn veya geleneksel kadýn yapýsýna sahip olduðunun halâ farkýnda deðil. Bu farkýndalýðýnýn olmamasý biraz da onun suçudur. Baktýðýnýz zaman, ailenin eðitmeni de kadýndýr, bu toplumsal rolleri öðreten de kadýndýr. Sonuçta toplumun bir yarýsý erkekse, diðer yarýsý da kadýndýr.

14 14 17 Aralýk 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Seçme yaparak toplamak, bir araya getirmek. Kuzu sesi. 2-Beraber. Güzellik, incelik. 3-Birbirine baðlý kurþun bölmelere yerleþtirilmiþ renkli cam parçalarýndan oluþan saydam pencere süslemesi veya resim. Menteþe. 4-Binek hayvaný. Ýlave. Bir erkek adý. 5-Ululuk. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçsý. 6-Anlamý olan ses veya ses birliði, sözcük. Ýlaç, merhem. 7-Eski dilde "Ýþler, iþlemler". Bir nota. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. 8-Eski dilde "Dudak". Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. 9-Az masraflý, hesaplý, iktisadi. Baryum'un kýsaltmasý. 10-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluþturan kýsa kýllar. 11-Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Ýçki içilirken yenen yiyecek. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Eski Lefkoþa Yolu Tel: Girne Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Osmanlýlarda sadrazam buyruklarýnýn ve fermanlarýnýn yazýldýðý yer (iki kelime). 2-Seçkin. Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü. Kabul etmeme. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 4-Alçak, aþaðýlýk. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. 5- Ters okunuþu "Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý". Bazý hastalýklar sýrasýnda görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasýyla beliren derin dalgýnlýk durumu. 6-Eski dilde "Þarap". Ýstek, amaç. 7-Bir gýda maddesi. Helyum'un kýsaltmasý. Buyruk. 8- Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. Beyaz. 9-Þapka yerine kullanýlan kýrmýzý kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan silindir biçiminde baþlýk. Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. Harf okunuþu. 10-Artýrma ile satýþ. Dinde baðnazlýðý aþýrýlýða vardýran, baþkalarýna baský yapmaya yönelen kimse. 11-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Bir elçilikte görevli uzman. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Para Treni Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 John (Wesley Snipes) ve Charlie (Woody Harrelson) süt kardeþlerdir fakat çocukluktan beri birliktedirler. John siyah, Charlie ise beyazdýr. John sorumluluk sahibi bir insandýr ve dövüþ sanatlarý ustasýdýr. Charlie ise büyük bir kumarbazdýr. Fakat her ikisi de New York polisidir. Her ikisi de istasyona gelip sarhoþ numarasý yaparak kendilerini soymaya kalkýþanlarý yakalarlar. Bu arada aralarýna bir kiþi daha katýlmýþtýr. Grace Santiago (Jennifer Lopez)... Charlie, Grace'i gördüðü anda aþýk olur. Charlie bir gün kumarda yine kaybeder ve tam öldürülecekken John onu kurtarýr ve 15 bin dolarý Charlie'ye verir. Fakat tam parayý ödeyecekken bir kadýn ona çarpar ve parayý çalar. Bu arada John ve Grace'in iliþkisi ise arkadaþlýktan daha öteye gitmeye baþlayýnca Charlie artýk kaybedecek hiç bir þeyi olmadýðýný düþünerek "Para Treni"ni soymaya kalkýþýr. Yönetmen: Joseph Ruben Oyuncular: Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer Lopez TV 8 Romeo Ölmeli Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 Babasýnýn iþlediði suçlarý kendi üstüne aldýðý için yýllarca hapishane köþelerinde sürünen eski bir Hong Kong polisidir. Han Sing'in hapishanede geçirdiði yýllarda ailesi Amerika'ya göç etmiþ, babasý Çin mafyasýnýn önde gelen isimlerinden biri olmuþtur. Bu arada siyah gangsterle Asyalý aileler arasýnda bir savaþ baþlamýþtýr. Artan tansiyon sonrasýnda kardeþi öldürülünce, Han Sing hapishaneden kaçar ve Amerika'ya giderek kardeþinin katillerinin peþine düþer. CNBC-E Çýlgýn Max 3 Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Tüm dünyada tanýnýr hale geldiði üçüncü Mad Max filmi Beyond Thunderdome, Mel Gibson'ýn 1 milyon dolar ücret aldýðý ilk film olur. Gibson'ýn Hollywood'a transfer olduðu yýllarda çekilen ve oyuncunun uzun sürecek bir ABD kariyerinin baþlangýcýna denk düþen filmin yönetmenlerinden biri de yine George Miller'dýr. Tina Turner'ýn da rol aldýðý filmin tüm dünyada müzik listelerine giren We Don't Need Another Hero adlý þarkýsý 80'li yýllarýn unutulmaz rock anthemlerinden biri olarak anýlýr hala. Max ve Blaster arasýndaki görkemli dövüþ sahnesiyse duayen eleþtirmen Roger Ebert tarafýndan "sinema tarihinin en yaratýcý aksiyon sahnelerinden biri" olarak taçlandýrýlmýþtý. Kanaltürk Yeraltý Canavarý Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 " Nevada Çölü'nde küçük bir kasaba olan Perfection'da garip þeyler olmaktadýr. Yeraltýnda ne olduðu anlaþýlamayan bir hareketlilik insanlar için tehditkar olmaya baþlamýþtýr. Çok geçmeden korkunç gerçek anlaþýlýr: Kasaba dev bir canavarýn istilasýna uðramýþtýr. Valentine McKee ve Earl Bassett kasabadan ayrýlmaya karar verirler. Ancak tehlikenin boyutlarýnýn farkýna varan bu iki genç, insanlara yardým etmekten de vazgeçemezler. Çöldeki olaðandýþý yer hareketlerini incelemek için kasabaya gelen Sismolog Rhonda LeBeck, McKee ve Bassett`e yardým etmeye baþlar. Önceleri bu iki genç insana inanmayan kasaba halký, bir anda kendilerini dehþetin içinde bulurlar. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank 2010'DA 20 ÜLKEDE, 42 GAZETECÝ ÖLDÜRÜLDÜ Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2010'da 20 ülkede toplam 42 gazetecinin öldürüldüðünü bildirdi. Komitenin açýkladýðý raporda, gazeteciler için en tehlikeli ülkenin, 8 gazetecinin öldürüldüðü Pakistan olduðu belirtildi. Ýkinci sýrada 4 gazetecinin öldürüldüðü Irak'ýn bulunduðu, bu ülkeyi 3'er gazetecinin öldürüldüðü Honduras ve Meksika'nýn takip ettiði belirtildi. 72 gazetecinin öldürüldüðü geçen yýlýn bilançosunun yüksek olmasý, Filipinler'de geçen yýl 20'den fazla gazeteci ve çalýþanýnýn katledilmesine baðlandý. MEKSÝKA'DA UYUÞTURUCU KAÇAKÇILIÐI VE ÞÝDDET Meksika'nýn kuzeyindeki Ciudad Juarez kentinde, bu yýl baþýndan beri uyuþturucu kaçakçýlýðýna baðlý þiddet olaylarýnda 3000'den fazla insanýn öldüðü bildirildi. Meksika bölgesel mahkemesi, bu yýl içinde 140'ý polis olmak üzere toplam 3010 kiþinin öldüðünü açýkladý. Mahkeme, bu þiddet olaylarýnda ölen kiþi sayýsýnýn önceki yýl 1656, geçen yýl 2754 olduðunu belirtti. Meksika'da Devlet Baþkaný Felipe Calderon'un 2006 yýlýnda uyuþturucu kartellerine karþý baþlattýðý operasyonlarda þimdiye kadar 28 binden fazla kiþi hayatýný kaybetti. ABD'DE ERMENÝLERDEN TÜRKÝYE'YE YENÝ DAVA ABD'de Ermeniler, 1915 olaylarýnda mülklerini kaybettikleri iddiasýyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez ve Ziraat bankalarý aleyhine yeni bir dava daha açtý. Dava, ABD'de Ermenilerin en yoðun yaþadýðý bölgelerden biri olan Los Angeles'taki Bölge Mahkemesi'ne, eþi de davacýlar arasýnda yer alan avukat Vartkes Yeghiayan tarafýndan açýldý. "1915 olaylarýnda dedelerinin mülklerini kaybettiðini iddia eden" üç Ermeni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý'na karþý açtýðý davada, "Adana'da, Ýncirlik üssü de dahil olmak üzere, dedelerine ait toplamda 49,5 hektar" olduðunu savunduklarý topraklar için 63,9 milyon dolarlýk tazminat talebinde bulundu. "Dedelerine ait mülklere 1915 olaylarýnda el konulduðunu ve söz konusu arazilerin tapularýna sahip olduklarýný" ileri süren davacýlar, Türkiye'nin Ýncirlik Üssü'nü ABD'nin kullanýmýna açarak topraktan kar saðladýðýný savundular. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 17 Aralýk 2010 Cuma Otelciler Birliði genel kurulu... Eroðlu: Ben bu devletin, halk tarafýndan seçilen cumhurbaþkanýyým Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði'nin dün Girne'de gerçekleþtirdiði 20'inci olaðan genel kurulunda yaptýðý konuþmada, Kýbrýs sorunu ve devam eden müzakere süreciyle de ilgili bazý açýklamalarda bulundu. Müzakerelerin devam ettiðini, ancak henüz bir anlaþma noktasýna geldiklerini söylemenin mümkün olmadýðýný ifade eden Eroðlu, KKTC'nin bir cumhuriyet, bir devlet, kendisinin de bu devletin cumhurbaþkaný olduðunu ve görevini bu bilinçle sürdürdüðünü kaydetti ve bir görevinin de müzakereleri devam ettirmek ve Kýbrýs Türk halkýnýn kabul edebileceði, onuruyla SERDAR LEFKE'DE DE "BÝR TAYKACIK" DEDÝ Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, hükümetin elinde uygulayacaðý bir program bulunmadýðýný, bu nedenle de faturanýn vatandaþa kesildiðini söyledi. Serdar Denktaþ, önceki gün Lefke ve civar köyler Yeþilýrmak, Yedidalga ve Gemikonaðý'ný ziyaret etti. Denktaþ ve beraberindeki heyet, vatandaþlarla sohbet edip, sorunlarýný yaþamýný sürdürebileceði kalýcý bir anlaþmaya varabilmek olduðunu vurguladý. Henüz anlaþma noktasýna gelindiðini söylemenin mümkün olmadýðýný belirten Eroðlu, "Ama bir anlaþma oluncaya kadar KKTC devlet ve halkýnýn egemen olduðunu söyleyeceðim" dedi. Bunu söylediði zaman bazýlarýnýn caný sýkýlsa da bugün var olan gerçekleri inkar edecek pozisyonda olamayacaðýný ifade eden Eroðlu, "Çünkü ben bu devletin, halk tarafýndan seçilen cumhurbaþkanýyým ve halk bana cumhurbaþkanlýðýnýn yanýnda bir anlaþmaya varmanýn yollarýný arama görevini de vermiþtir" þeklinde konuþtu. Cenevre'de 26 dinledi. Denktaþ ayrýca bölge halkýna "Bir Taykacýk!" adlý kitabý daðýttý. DP'den yapýlan açýklamaya göre, Serdar Denktaþ, ziyaretlerde yaptýðý konuþmada, hükümetin elinde uygulayacaðý hiçbir programý olmadýðýný, bu nedenle de faturanýn vatandaþlara kesildiðini savundu. Amaçlarýnýn halký bilgilendirmek ve Ocak'ta BM Genel Sekreteri Ban ki Moon ve Hristofyas'la yapacaðý 3'lü görüþmeye, meclis, siyasi parti temsilcileri ve vatandaþlara bilgi vererek önerilerini alýp gideceðini belirten Eroðlu, Türk tarafýnýn çözüm yönünde sergilediði tek taraflý iradeyle, müzakerelerin kalýcý ve yaþayabilir bir antlaþmaya varýlmasý için yeterli olmadýðýný vurguladý. Eroðlu, "Kýbrýs Türk halkýnýn da Rum halkýnýn da görüþmelerden bir antlaþma ortaya çýkacaðýna ait inancý her geçen gün azalmaktadýr. Bu gerçeði de göz ardý edemeyiz ve bunu da müzakere masasýnda muhataplarýmýzla paylaþmaktayýz" diye konuþtu. birlikte çözüm önerileri ortaya koymak olduðunu kaydeden Denktaþ, "Bir Taykacýk!" adlý kitabý da bu nedenle hazýrladýklarýný söyledi. Denktaþ, kitabýn, Kýbrýs Türk halkýnýn, sendikalarýn, iþverenlerin, siyasi partilerin, meclisin, hükümetin, Ankara'nýn, her kesimin kendi içinde öz eleþtiri yapabilmesi için önemli olduðunu belirtti. KÜÇÜK KAYMAKLI-DUMLUPINAR KANALÝZASYON PROJESÝNÝN SONUNA GELÝNDÝ Lefkoþa Türk Belediyesi 3. Etap Küçük Kaymaklý-Dumlupýnar kanalizasyon projesi çerçevesinde yapýlan çalýþmalarýn sonuna geldi. Yapýlan açýklamaya göre, projenin son kýsmý olan ve Dumlupýnar Köprüsü üzerinden geçen, ana kanalizasyon hattý borularýnýn baðlantýsýnýn bitirilmesiyle birlikte kanalizasyon hattý devreye girecek. Projeyle ilgili çalýþmalarýn tamamlanmasýndan sonra Küçük Kaymaklý ve Dumlupýnar'da yaklaþýk 850 ev kanalizasyon hattýndan yararlanacak. Halen devam eden ve yaklaþýk 1250 evin yaralanacaðý Hamitköy 1 Etap kanalizasyon hatlarý da yine Dumlupýnar köprüsü ana kanalizasyon hattýna baðlanacak yýlýnýn sonunda bitirilmesi planlanan bu projeyle birlikte Küçük kaymaklý, Dumlupýnar ve Hamitköy bölgelerinde toplam 2 bin 100 ev kanalizasyon hatlarýndan faydalanacak. 15 PAKÝSTAN KÝÞÝ BÝR ARACA BÝNDÝ Pakistan'ýn güneyindeki Karaçi kentinde bir küçük otomobile 19 kiþi binerek, bu alanda 18 kiþi olan rekoru kýrdý. Grup böylece Guinness Rekorlar Kitabý'na girmeye hak kazandý. Karaçi Dil Okulu'nda eðitim gören 19 öðrenci, Guinness Rekorlar Kitabý Pakistan yetkilileri gözetiminde, bir araca sýðmayý baþardý. Jüri baþkaný Nisar Ahmed Khoro, rekortmen öðrencileri tebrik ederek, baþarýlarýný tescil ettiklerini ve bu derecenin Guinness Rekorlar Kitabý'na alýnacaðýný söyledi. DÜNYANIN EN PAHALI NOEL AÐACI ABU DABÝ'DE Birleþik Arap Emirlikleri'nin baþkenti Abu Dabi'de bir otel, dünyanýn en pahalý Noel aðacýný süsledi. Abu Dabi'deki 7 yýldýzlý bir otelde kurulan, altýn, gümüþ, elmas, safir, inci, zümrüt ve diðer deðerli taþlarla süslü aðacýn deðerinin 11 milyon dolardan (yaklaþýk 16 milyon 700 bin TL) fazla olduðu belirtildi. Otel yetkilisi, 13 metrelik Noel aðacýnýn süsler olmadan deðerininse 10 bin dolar civarýnda olduðunu söyleyerek, aðacýn Guinness rekorlar kitabýna girebileceðini ifade etti. Aðacýn yýl sonuna kadar otelin lobisinde kalacaðý kaydedildi. ABD ORDUSUNDA EÞCÝNSELLERE YÖNELÝK "SORMA, SÖYLEME" DÖNEMÝ SONA ERÝYOR ABD'de eþcinsel askerlerin kimliklerini saklamadan orduda görev almalarýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý yolunda önemli bir adým atýldý. Obama yönetimi, kamuoyunda "Sorma, Söyleme" olarak bilinen, eþcinsellerin orduda kimliklerini gizlemeden görev yapmalarýný engelleyen düzenlemenin deðiþmesi için uzun süredir uðraþ veriyordu. ÝSVÝÇRE BANKASINDA KILIK-KIYAFET TALÝMATNAMESÝ Ýsviçre'deki bir yatýrým bankasý, yayýmladýðý 43 sayfalýk kýlýk-kýyafet talimatnamesinde, kadýn personelin bol ve ten rengi iç çamaþýrý giymesini istedi. UBS bankasýnýn muhafazakar imajýný güçlendirmek için yayýnlandýðý belirtilen kýlýk-kýyafet talimatnamesinde kadýnlardan bol iç çamaþýrý giymeleri, dar etek giymemeleri, göz alýcý mücevher takmamalarý, dikkat çekici týrnak boyasý sürmemeleri isteniyor. Talimatnamede, "Ýç çamaþýrýnýn dýþarýdan belli olmamasý, kýyafetten dýþarý taþmamasý, beyaz etekle ten rengi çamaþýr giyilmesi" gibi ayrýntýlý tarifler bulunuyor. Ayakkabýlarýn bile nasýl olmasý gerektiðinin belirtildiði talimatnamede, "piercing" ve halhal gibi takýlarýn da "profesyonelliðe yakýþmadýðý" için kullanýlmamasý gerektiði kaydediliyor. Erkek giyimiyle ilgili olarak da takým elbisenin nasýl olmasý gerektiði tarif edildikten sonra erkeklerin desenli çorap giymemeleri, kravatlarýn yüz fiziðine uygun olmasý gerektiði kaydediliyor. KAZAKÝSTAN... 5 BÝN KÝÞÝYE AÞURE DAÐITILDI Kazakistan'ýn baþkenti Astana'da Türk iþadamlarý 5 bin kiþiye aþure daðýttý. Kazakistan'da yaþayan Türk Ýþadamlarý, Astana Rixos Presiden Otel'in organizasyonuyla yine Türk müteahhitler tarafýndan yapýlan, Orta Asya'nýn en büyük alýþveriþ merkezi Han Çadýrýnda 5 bin kiþiye aþure daðýttý. Rixos Otel Þef Aþçýsý Nurettin Çelik tarafýndan bir aylýk bir çalýþma sonrasýnda hazýrlanan çikolata kaplamalý "Nuh'un Gemisi" maketi önünde daðýtýlan aþureye, Astana'da yaþayan Hristiyan, Musevi ve Müslüman halklarýn temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

16 16 17 Aralýk 2010 Cuma

17 17 Aralýk 2010 Cuma 17

18 18 17 Aralýk 2010 Cuma

19 17 Aralýk 2010 Cuma UZMANLARA GÖRE... KALP KRÝZÝ EN ÇOK ÝLK ÝKÝ SAAT ÝÇÝNDE ÖLDÜRÜYOR Dünyada ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada yer alan kalp hastalýklarýnýn görülme sýklýðýnýn artýþ gösterdiði; kalp krizinde en çok ölümlerin ilk iki saat içinde meydana geldiði belirtiliyor. Uzmanlar, kalp krizinde erken ve eksiksiz müdahalenin ölüm oranýný en aza indireceðinden, tam donanýmlý birimlere ihtiyaç bulunduðunu belirterek, üstün teknoloji imkanlarýnýn saðlandýðý Acil Kalp Ünitelerinin önemli olduðunu ifade ediyor. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Keleþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kalp hastalýklarýnýn ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada yer aldýðýný ve kalp krizi geçiren bir hastanýn evinden alýndýktan sonra hastaneye ulaþýncaya kadar geçen sürenin yaþamsal önem taþýdýðýný söyledi. Türkiye'de acil kalp ünitelerinin kurulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilân Güzelyurtlu Erdoðan Ýþgüzar Yuk. Girne köyünde/mahallesinde Kayýt No:405 Pafta Harita XII/21.W2 Ada F Parsel No:145 tahtýndaki Masarý Mevkiinde 4 dönüm, 2 evlek - ayak kare olan tarlanýn 1/80 Hissesini Güzelyurtlu Eyyup Kutca TL (Elli bin TL) mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S. 1649/10 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilân olunur. T.K.M. (a) DUYURU Vadeli çek bozulur. Daire, arsa, arazi, iþ merkezlerine 10 yýla kadar kredi saðlanýr. Araba çeþitlerine 5 yýla kadar bankalardan ve/veya finans þirketlerinden kredi saðlanýr. Müþteriden hiçbir maddi kazanç istemiyoruz. Tel: belirten Keleþ, her yýl 200 binin üzerinde kiþinin kalp krizine baðlý yaþamýný yitirdiðini ifade etti. Keleþ, Türkiye'de kalp hastalýklarýnýn tedavisinde dünya ile hemen hemen baþa baþ gittiðini, ancak prevantiv (koruyucu) kardiyolojinin yeterince geliþmediðini belirtti. Türkiye'de kalp hastalýklarýnýn görülme sýklýðýnýn giderek artýþ gösterdiðini, tedbir alýnmadýðý takdirde bu oranýn daha da yükseleceðini vurgulayan Keleþ, "Ülkemizde bir kiþi kanserden ölürken dört kiþi kalpten ölmektedir. Trafik kazasýnda ölen bir kiþiye karþýlýk otuz kiþi kalpten ölmektedir. Ülkemizde 3.1 milyon koroner kalp hastasýnýn bulunduðunu ve bu sayýnýn yýlda yüzde 6.4 arttýðýný, yýlda 190 bin vatandaþýmýzýn da koroner kalp hastalýðýndan hayatýný kaybettiðini tahmin etmekteyiz" diye konuþtu. Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ALAYKÖY DE 4 LÜ ANI TURNUVASI Aralýk günü Saat: da Alayköy Spor Kulübü Sedat Þener adýna 4 lü aný turnuvasý düzenlemiþtir. Alayköy, Yýlmazköy, Ortaköy ve Vadili katýlacaktýr. Tüm futbol severler davetlidir. MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg KAYIP KÖPEK Kozanköy batýsýnda Alman Pointeri diþi köpek kaybolmuþtur. Ýrtibat telefon: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 300/2010) Güzelyurt Orman Fidanlýðýna 100 m2 yeni köklendirme serasý yapýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 22 Aralýk, 2010 Çarþamba günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartname 200.-TL + KDV makbuz karþýlýðý Orman Dairesi Müdürlüðü nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý MALÝYE BAKANLIÐI BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Bu yýlbaþý sevdiklerinizi ENERJÝ TAÞLARIYLA sevindirin ve onlarýn yaþam kalitesini yükseltmelerine yardýmcý olun. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren taþlarýmýz; Saðlýk problemlerinize iyi gelecek taþlarýmýz; Bereket taþlarýmýz ve daha pek çok enerji taþlarýmýzla hizmetinizdeyiz... Tel: SATILIK ÝÞ MAKÝNELERÝ VE ARABALAR model BMW 6.45i Stg (çok temiz km de) model Merceeds C220 CDI (sol) Stg model Toyota Landcruiser Stg model Scania Streamline çekici Týr 8000 Stg model Daf 2300 kamyon 5000 Stg model JCB 3CX kepçe Stg model Volvo BL71 kepçe Stg model Hitachi 200 LC excavator (20 ton) Stg model Daewoo 300 LC excavator (30 ton) Stg model CLARK 125 C yükleyici Stg model CLARK 125 B yükleyici Stg Pazarlýk ve takas yapýlabilir. Tel: ÝÞ ARIYORUM Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: DEVREN SATILIK TERZÝ DÜKKANI Lefkoþa surlariçinde terzi dükkaný saðlýk nedeniyle devren satýlýktýr. Tel:

20 Beþiktaþ'ýn muhtemel rakipleri Beþiktaþ'ýn UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Bugün yapýlacak olan kura çekiminde Beþiktaþ bu takýmlardan biriyle eþleþecek. Spartak Moskova, Braga, Ajax, Twente, Lýverpool, Leverkusen, S.lizbon, Cska moskova, Zenýt, Stuttgart, Výllarreal, Dýnamo Kiev, Paris S. Germain. Gönyeli-Maðusa randevusu n Futbolda Turkcell Birinci Ligi nde bu yýl Gönyeli alt sýralarda Maðusa Türk Gücü de ortalarda yer alýyor. Geçmiþ yýllarda özellikle Gönyeli þampiyonluk mücadelesi verirken rakibi karþýsýnda çok zor puan çýkartýyordu. Geçen hafta galibiyet elde eden iki takým bakalým 12. haftada nasýl sonuç alacak? n Gönyeli ve Maðusa Türk Gücü arasýndaki tatlý rekabet hafta sonu yine yaþanacak. Geçmiþ yýllarda müthiþ maçlara sahne olan Gönyeli- Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasý Cumartesi Gönyeli de oynanacak (Necati Özsoy) Turkcell Birinci Ligi nde 12. haftada iki ezeli rakip Gönyeli ve Maðusa Türk Gücü karþý karþýya gelecek. Yýllardýr ligde büyük bir çekiþme içerisinde olan ve heyecanlý maçlar izlettiren Gönyeli ve Maðusa Türk Gücü takýmlarý yarýn Gönyeli Sahasý nda karþý karþýya gelecekler. Gönyeli geçtiðimiz yýla kadar rakip Maðusa Türk Gücü nden hep daha iyi durumda maçlara çýkýyordu. Ancak þimdi puan cetveline baktýðýmýz zaman Maðusa Türk Gücü çýkýþta olan ve 14 puanla 7. sýrada yer alan bir takým. Gönyeli ise 13. sýrada henüz 9 puaný bulunuyor. Gönyeli yine kazanmak istiyor Turkcell Birinci Ligi nde 3 yýl aradan sonra çok farklý bir kadro ile mücadele eden ve bu sezon kötü bir tablo sergileyen Gönyeli son sýralardan kurtulmak istiyor. Ligde 11 haftada 2 galibiyet elde eden kýrmýzý beyazlýlar Bu maçý da kazanmayý hedeflediler. Geçen hafta Cihangir deplasmanýnda aldýðý galibiyet ile moral bulan Gönyeli de futbolcular her yýl olduðu gibi Maðusa maçýna yine farklý ve daha hýrslý motive oluyorlar. Hüseyin Hacýömer yönetiminde bu maça çýkacak olan Gönyeli de geçen haftanýn en forumda oyuncusu Solomon yine gol yollarýnda etkili olacak isim görünüyor. Maðusa da moraller yüksek Maðusa Türk Gücü nde haftalardýr elde edilen farklý galibiyetler devam ederken takýmda moraller de oldukça yüksek. Teknik Direktör Mustafa Borataþ yaptýðý açýklamada ayaðýmýz yere basarak yolumuza devam edeceðiz açýklamasýný yaparken Gönyeli ile oynayacaklarý karþýlaþmanýn bir final maçý niteliði taþýdýðýný hatýrlattý. Borataþ öncelikle Gönyeli maçý ve ligin son haftasýndaki Türkmenköy karþýlamalarýnda iyi sonuçlar alarak ilk devreyi tamamlamayý hedeflediklerini belirtti. Jak Gönyeli ye karþý Futbolculuk hayatýnýn en parlak dönemini Gönyeli de geçiren yabancý futbolcu Jak þimdi Maðusa Türk Gücü formasý ile Gönyeli ye karþý oynayacak. Bu yýl vatandaþ olarak yabancý sayýlmadan oynayan Jak Maðusa Türk Gücü nde de en forumda oyuncu. Maðusa takýmýna gittikten sonra galibiyetlerde ve baþarýlý oyun düzeninde büyük rol oynayan Jak bakalým eski takýmýna karþý nasýl bir performans sergileyecek? Eliz, Ýngiltere'de korta çýkacak Türkiye'nin yaþ grubundan 'en iyileri' ile birlikte Ýspanya'nýn Sanchez Casal Akademisi'ndeki uluslar arasý organizasyonda önemli bir sýnav veren tenisçimiz Eliz Maloney, Ýngiltere'deki "10 Yaþ Ulusal Tenis Turnuvasý"nda korta çýkacak. Notthingham þehrinde Aralýk 2010 tarihlerinde yapýlacak "10 Yaþ Ulusal Tenis Turnuvasý" için adadan ayrýlan Gönyeli Tenis Kulübü'nün baþarýlý raketine, Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutcu ile Federasyon eðitmenlerinden Antrenörü Yusuf Yönlüer de eþlik ediyor. Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutçu, Eliz'le ilgili açýklamasýnda organizasyon öncesi yaptýðý antrenmanlarla iyi bir form yakalayan baþarýlý bayan sporcudan iyi bir derece beklediklerini söyledi. Baþkan Barutçu, "Amacýmýz, Eliz'in Uluslararasý turnuvalarda baþarýlý olabilmesi için tecrübe kazanmasý ve kendisini geliþtirmesine destek olmaktýr. Bu çerçevede Federasyonumuza ve Eliz'e saðlanan katkýlarýndan dolayý Spor Bakanlýðý yetkililerimize teþekkür ediyoruz" dedi. Eliz Maloney'in antrenörü Yusuf Yönlüer de turnuva için aralýksýz çalýþan sporcunun performansýný yukarýlara çektiðine iþaret etti. Eliz'in uzun bir yolun baþýnda olmasýna raðmen gerçek bir profesyonel gibi davrandýðýna vurgu yapan Yönlüer, "Bu uzun yolda Eliz'e destek olan Federasyonumuza, Spor Bakanlýðý'mýza, Kulübümüze, Gönyeli Belediyesi'ne ve Sponsorumuz Telsim'e teþekkür ederim" diye konuþtu. Basketbolda Erkekler Ligi programý belirlendi Basketbolda sezonunun baþlamasýna kýsa bir süre kala Basketbol Federasyonu Büyük Erkekler Ligi, Genç Erkekler Ligi ve Yýldýz Erkekler Ligi fikstürünü açýkladý. Büyük Erkekler Liginde ilk hafta þu maçlar oynanacak: Gönyeli-DAÜ Soyer-Lefke Karaoðlanoðlu-Lefkoþa Spor Birliði Akdeniz Spor Birliði-Koopspor Genç Erkekler Liginde ilk hafta maçlarýnda ise 21 Aralýk Salý günü DAÜ-YDÜ MAGEM-Çetinkaya 24 Aralýk Cuma günü ise Levent-Akdeniz Spor Birliði karþýlaþmalarý oynanacak Yýldýz Erkekler Liginde ise 27 Aralýk Pazartesi günü YDÜ-Ýskele Belediyesi Levent-Karaoðlanoðlu 4 Ocak 2011 Salý günü ise Güzelyurt Basketbol Ýhtisas Kulübü-YDÜ Ýskele Belediyesi -Levent karþýlaþmalarý oynanacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı