AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES"

Transkript

1 Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan hanehalkı reslernn aylık gelrler çndek en yüksek gder kalemlernden br kradır. Bu yüksek gder kalemnn alede bulanan breylern yaşamlarını olumsuz etklemes nedenyle konut sahplğn etkleyen faktörlern araştırılması önem arz etmektedr. Bu çalışmanın amacı, hanehalkı reslernn konut sahplğn etkleyen faktörler araştırmaktır. Bu amaçla Malatya kent merkeznde yaşayan 410 hanehalkı resne uygulanan br anket le toplanan verler kullanılarak logt model tahmn edlmştr. Konut sahplğnn belrleyclernn tespt edlmes amacıyla yapılan logt model analz sonucunda; hanehalkı resnn evl olması, aylık gelrn logartması ve yaşındak artış konut sahplğn olumlu yönde etkleyen faktörler olarak saptanmıştır. Anahtar Kelmeler: Konut Sahplğ, Malatya, Logt Model, Hanehalkı Res Determnants Of Ownershp Of Housng: An Applcaton Of The Heads Of Households Abstract Housng that provdes shelter needs of people, s one of the basc needs. One of the hghest expensve tems n a monthly ncome of household heads who were tenants and not own a house s the rent. It s mportant to nvestgate the factors affectng the ownershp of housng due to the negatve mpact of ths hgh expense tem on the lves of ndvduals n the famly. The purpose of ths study s to nvestgate the factors that affect the ownershp of housng by household heads. For ths purpose, logt model has been estmated usng data collected wth a questonnare appled to 410 head of households lvng n Malatya cty center. As a result of analyss of the logt model that has been done n order to dentfy the determnants of housng ownershp, the marrage of heads of households, the log of monthly ncome and the ncrease n the age has been determned as factors that postvely affect the ownershp of housng. Key Words: Housng Ownershp, Malatya, Logt Model, Household head 1 Yrd.Doç.Dr., Bngöl Ünverstes Sağlık Yüksekokulu, 40

2 1. Grş Konut, hanehalkının yaşaması çn gerekl olan nsan ve temel htyaçların karşılandığı fzk mekan olarak tanımlanablr. Konut, nsanların barınma htyacını karşılayan temel htyaçları arasında yer alır. Sürekl hale gelen nüfus artışı, kırsal alanların sıkıntılarına bağlı olarak meydana gelen göçler, kent alanlarında konut htyacını daha da artırmaktadır. Bu bağlamda hükümetler breylern temel htyaçları arasında olan konut htyaçlarını karşılamak çn toplu konut programları gelştrmektedr. Türkye de kentsel nüfus hızlı br şeklde artarak kırsal nüfusu aşmıştır. Bu artış, kent alanlarında konut sorunu meydana getrmştr. Uygulanan ekonomk poltkalar ve nşaat sektöründek teknolojk gelşmeler le brlkte konut yapımında, hızlı br artışın olmasına rağmen mevcut konutlar taleb karşılamamaktadır. Türkye de 2013 yılı 1. çeyrek tbarıyla konut, 2. çeyrek tbarıyla konut satılmıştır. Araştırmanın yapıldığı Malatya lnde 2013 yılı 1. çeyrek tbarıyla 2394, 2. çeyrek tbarıyla 2750 konut satılmıştır (TÜİK, 2013) yılları arasında Türkye de ve Malatya dak konut satışları Tablo 1 de verlmştr. Tablo 1 ncelendğnde hem Malatya da hem de Türkye de genel olarak konut satışlarının arttığı görülmektedr. Konut yapımı ve satışındak artışa rağmen konut htyacı artmaya devam etmektedr. Tablo 1 Türkye ve Malatya dak Konut Satışları ( ) Yıllar Malatya Türkye Kaynak: Tablo stesnden faydalanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. Konut sahb olmayan ve krada oturan hanehalkı reslernn aylık gderler çndek en yüksek harcama kalemn kra harcaması olduğu blnmektedr (TÜİK). Hanehalkı reslernn aylık gderler çndek bu yüksek oran alede bulanan breylern yaşamlarını olumsuz etklemektedr. Bu nedenle konut sahplğnn belrleyclernn neler olduğunu tespt edlmes önem arz etmektedr. Son yıllarda ekonom ve toplumda meydana gelen hızlı değşmeler konut sahplğnn belrleyclern yenden değerlendrlmesn gerekl kılmaktadır. Bu belrleyclern etks daha çok ekonomde meydana gelen dalgalanmalara bağlı olarak değşmektedr. Cnsyet, meden 41

3 durum gb faktörlern konut sahplğ üzerndek etks değşmeden devam etmektedr. Bazı faktörlern etks se sürekl br şeklde artmaya devam etmektedr. Bu çalışmanın amacı, gelrn, yaşın, cnsyetn, meden durumun, eğtmn, hanehalkı büyüklüğünün ve bağımlı nüfus sayısının konut sahplğ üzernde etkl faktörler olup olmadığını test etmektr. Lnneman (1985), Rothenberg ve dğerler (1991), Hansen ve Skak (2005) ve Laurdsen ve Skak (2007), Jayantha (2012), Fsher ve Jaffe (2003), yaptıkları çalışmalarla konut sahplğnn sosyal ve ekonomk belrleyclern ortaya koymuşlardır. Lteratür ncelendğnde hanehalkı resnn gelr, yaşı, cnsyet, meden durumu, eğtm durumu, hanehalkı büyüklüğü ve bağımlı nüfus sayısının konut sahplğ üzernde etkl olan faktörler olduğu söyleneblr Gelr, hanehalkı resnn konut sahplğ üzernde doğrudan ve dolaylı olarak etkl olan br faktördür (Hood, 1999: 43). Br hanehalkının gelrnn artmasının konut alma steğn de artırması doğrudan etky gösterr. Gelrn artması sonucunda konut sahplğ malyetlernn azalması dolaylı etkler göstermektedr. Mekska da yapılan br çalışmada gelrn konut talebnn öneml br faktörü olduğu ve esneklğnn yaklaşık 0,80 olduğu tespt edlmştr (Fontenla ve Gonzalez, 2009: 9). Attanaso vd. yaptıkları çalışmada breylern gelrlernn düşük ve belrsz olduğu durumlarda konut satın almayı erteledklern saptamışlar (Attanaso ve dğerler, 2012: 1). Constant ve arkadaşları probt model tahmn yöntemn kullanarak yaptıkları çalışmalarında gelrn konut sahplğnn öneml br belrleycs olduğunu ve gelrdek artışın hanehalkı resnn konuta sahp olma olasılığını artırdığını saptamışlardır (Constant ve dğerler, 2009: 1893). Meden durum da breylern konut sahb olmaları üzernde etkl olan faktörler arasında yer alır. Çünkü evl çftlern evl olmayanlara göre br yere yerleşme eğlmler daha yüksek ve hareketllkler daha düşüktür. Evl olanların çocuklarının geleceğ çn tasarruf yapma eğlmler daha yüksektr. Gelecek kaygılarının daha yüksek olması nedenyle konut sahb olma yolunda daha çok gayret sarf etmektedrler. Fontenla ve Gonzalez gelşmekte olan ülkeler arasında yer alan Mekska da yaptıkları çalışmada evl hanehalkı reslernn konut talebnn evl olmayan hanehalkı resler le kıyaslandığında %2,2 daha yüksek olduğunu tespt etmşlerdr (Fontenla ve Gonzalez, 2009: 9). Cnsyet de hanehalkı resnn konut sahplğn etkleyen br faktördür. Çünkü erkekler kadınlar le kıyaslandıklarında gelrler daha belrleyc br şeklde yüksektr. Fontenla ve Gonzalez n yaptığı çalışmada kadın hanehalkı reslernn konut talebnn erkekler le 42

4 kıyaslandığında %4 daha az olduğunu saptamışlaradır. Aynı çalışmada erkek hanehalkı reslernn kadın hanehalkı resler le kıyaslandığında gelrlernn daha yüksek olduğu ve evl hanehalkı reslernn bekar hanehalkı resler le kıyaslandığında daha fazla kazanç elde ettkler saptanmıştır. Hanehalkı resnn eğtm düzey de konut sahplğnn öneml br belrleycsdr. Daha yüksek eğtm düzeyne sahp br brey daha y br ş ve buna bağlı olarak daha yüksek br gelr elde eder. Bu yüksek gelr breyn tasarruflarını, konut kredsne ulaşmasını kolaylaştırır. Tasarruf ve fona ulaşma mkanları konut sahplğ üzerndek öneml k faktördür. Yapılan uygulamalı çalışmaların çoğunda yaş, konut sahplğ üzernde etkl br faktör olarak yer almaktadır. Yaşı daha yüksek olan hanehalkı resler daha yüksek gelre sahptrler. Çünkü yaşı daha yüksek olan hanehalkı resler zaman çende sahp oldukları ntelkler kullanarak daha deneyml olurlar ve buna bağlı olarak statüler zaman çnde yükselr. Bu da daha yüksek gelr elde etmelern sağlar. Laurdsen ve Skak, Danmarka da konut sahplğnn belrleyclern tespt etmeye yönelk olarak yaptıkları çalışmada hanehalkı resnn yaşı, evllk süresnn artması ve y br eğtme sahp olmasının konuta sahp olma olasılığını artırdığını tespt etmşlerdr (Laurdsen ve Skak, 2007: 12). Ermsch İngltere de yaptığı uygulamalı br çalışmada nüfusun yaş dağılımının, konut talebn belrleyen öneml faktörlerden brs olduğunu tespt etmştr (Ermsch, 2009). Kryger Avustralya da yaptığı çalışmada breyn yaşının konut sahplğnn öneml br belrleycs olduğunu belrtmştr (Kryger, 2009). Hanehalkı büyüklüğü ve bağımlı nüfus, konut sahplğnn öneml belrleycler arasında yer almaktadır. Yapılan br çalışmada bağımlı kş sayısının konut taleb üzerndek etks negatf olarak saptanmıştır (Fontenla ve Gonzalez, 2009: 9). Martn, yaptığı çalışmada; hanehalkı sayısı, ale gelrndek yıllık yüzde artış oranı ve meden durum gb değşkenlern konut talebn belrledğn saptamıştır (Preston, 1966: 503). Gan ve ark. yaptıkları çalışmada hanehalkı büyüklüğünün konut sahplğn sağlayan kred oranlarını azalttığını tespt etmşlerdr (Gan ve dğerler: 2012). Karahan İstanbul da yaptığı çalışmada, hane halklarının ve kşlern yaşam bçm, kaynakları, algıları, kültürler ve kşsel özellkler, mülkyet durumu gb tüm etmenler konut ve yerleşm alanı terchlernde rol oynayan faktörler olduğunu tespt etmştr (Karahan, 2009: 97). Öztürk ve Ftöz, Türkye konut pyasasında konut arz ve talebnn belrleyclern le lgl yaptıkları çalışmada kş başına mll gelr, konut fyatları ve faz oranları le konut taleb 43

5 arasında poztf yönlü br lşk; demografk faktörler le konut taleb arasında se önemsz br lşk olduğunu tespt etmşlerdr. Aynı çalışmada konut arzını belrleyen değşkenlerden kş başına mll gelr, konut fyatları ve M2 parasal büyüklüğündek artış le konut arzı arasında poztf yönlü br lşk olduğu tespt edlmştr. (Öztürk ve Ftöz, 2009) 2. Metodoloj Bu çalışmada konut sahplğnn belrleyclern tespt etmek çn Atatürk Ünverstes BAB 2012/322 nolu projes kapsamında desteklenen Sosyal Sermaye ve Yoksulluk: TRB1 Bölges Üzerne Br Araştırma sml çalışmada toplanan verler kullanılmıştır. Söz konusu çalışmada Ağustos-Eylül 2012 yılında Malatya kent merkeznde yapılan örnekleme le tespt edlen 405 hanehalkı resne uygulanan anket le verler toplanmıştır. Çalışmada kırsal alanlar hmal edlmş olup, anket sadece kent merkezndek hanelere uygulanmıştır. Söz konusu anket hanehalkı res ve alesnn demografk, sosyal özellklern, konut sahplğn, gelr ve harcamalarını saptamaya yönelk sorulardan oluşmaktadır. Hanehalkı resnn demografk ve sosyal özellkler le gelr ve harcamaları saptamak amacıyla hazırlanan brnc kısımda hanehalkı resnn, yaşı, cnsyet, meden durumu, eğtm durumu, mesleğ, çalışma durumu, kamet ettğ l, hanehalkı büyüklüğü, alenn aylık toplam gelr, sahp olunan fzk varlıkları, konut sahplğ, bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı, borç durumu, alede okuyanların sayısı ve gelr kaynakları sorulmuştur. Belrlenen örnek kütleye anketörler tarafından yüz yüze görüşme le uygulanan anketlerden elde edlen ham verler, kontrollü olarak Excel'e grlmek suretyle elektronk ortama aktarılmıştır. Daha sonra SPSS programı ver tabanına aktarılan bu verler, br de burada detaylı olarak çeştl açılardan kontrol edlmş ve tespt edlen yanlışlıklar düzeltlmştr. İlk aşamada SPSS programı yardımıyla k-kare analz yapılarak değşkenler arasındak lşknn anlamlı olup olmadığı ortaya konulmuştur. Daha sonra da, SPSS paket programı yardımıyla oluşturulan br logt model tahmn edlmş ve bu tahmn sonuçlarına dayalı olarak hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılıkları araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan ver set 30 dan büyük olduğu çn her br faktörün dağılımı Tek Örneklem Kolmogorov Smrnov Test ve Homogenety of Varance Test yöntemleryle ncelendkten sonra parametrk olmayan test yöntemlernn kullanılması yoluna gdlmştr. Ntel değşkenler çn k-kare bağımsızlık, ncel değşkenler çn Mann-Whtney U Test kullanılmıştır. İstatstksel anlamlılık çn P<0.05 değer alınmıştır. 44

6 İk veya daha fazla değer alan gölge değşkenler bağımsız değşken olarak regresyon modellernde yer alablecekler gb bağımlı değşken olarak da regresyon modellernde yer alablrler. Gölge değşkenlern bağımlı değşken olarak yer aldığı regresyon modellernde bağımlı değşken k değer alıyorsa, değşken evet-hayır, başarılı-başarısız, olumlu-olumsuz, satın alma-almama veya konuta sahp olma-olmama gb terch veya karar belrtr. Bu terch veya kararları ncelleştrmenn yolu, (0) ya da (1) değerlern alan gölge değşkenler oluşturmaktır; (0), özellğn yokluğunu; (1) se, varlığını fade eder. Örneğn, gölge değşken, hanehalkı resnn konutu olmaması halnde, (0) değern; hanehalkı resnn konutu olması halnde se (1) değern alır. Bu tür modeller kl terch modeller olarak adlandırılırlar. 2 Bağımlı değşkenn ntel vasıf taşıdığı kl terch modeller doğrusal olasılık (Lnear Probablty), probt ve logt olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Uygulamada daha çok tek değşkenl ve k değşkenl probt le logt model, k durumlu probt ve logt model kullanılmaktadır (Akın, 2002:130). Doğrusal olasılık modelnde (DOM) karşılaşılan sorunları gdermek çn normal Brkml Dağılım Fonksyonu na (BDF) dayalı olarak türetlen probt modelnn teork gerekçes nspeten sınırlıdır. Bu nedenle probt modelne alternatf olarak oluşturulan logt model, uygulamada daha cazp bulunmakta ve daha yaygın bçmde terch edlmektedr. (Özer ve arkadaşları, 2006: 41) Logt regresyon model, bağımlı değşkenn tahmn değerlern olasılık olarak hesaplayarak olasılık kurallarına uygun sınıflama yapma mkanı veren, tablolaştırılmış ya da ham ver setlern analz eden br statstksel yöntemdr (Özdamar, 1999: 476). İk düzeyl bağımlı değşken çn tasarlanmış olan logt regresyon model doğrusal olmayan br regresyon modeldr. Logt regresyon modelnde k düzeyl bağımlı değşkenn yanında kategork bağımsız değşken/değşkenler, sadece sürekl bağımsız değşken/değşkenler veya hem kategork hem de sürekl bağımsız değşkenler kullanılablr (Kaşko, 2007: 19). Olasılığın 0-1 aralığında kalmasını sağlayan ve katsayılar tbarıyla doğrusal olmayan logt model (Kennedy, 2006: 286), P E ( Y 1 X ) F( I ) F( e 1 ( 0 1 X ) 1 X ) 1 e (1) I 2 Blg çn bkz. John H. Aldrch-Forrest D. Nelson, Lnear Probablty, Logt and Probt Models, Calforna: Sage Publcatons, Inc., 1984, s

7 (1) denklemnden görüldüğü gb lojstk BDF den türetlmektedr (Özer, 2004: 75; Tarı, 2005: 256). Burada yer alan I 0 1 X ve e=2,7182 olup, doğal logartma tabanıdır. I - le + arasında sınırsız br aralığa sahp ken, olayın gerçekleşme olasılığını gösteren P de 0-1 arasında değer alır ve P le I arasında doğrusal olmayan br lşk bulunmaktadır (Gujarat, 2011:554). Böylece bağımsız değşken (X ) hang değerler alırsa alsın fonksyondak eksponansyel term dama poztf olacağı çn P nn alt sınırı da 0 olur. Olasılık çn gerekl olan 0 P 1 koşulunu bu fonksyon sağlamış olur. çıkarılarak Eştlk (1)'nn her k yanı ( 1 e I ) le çarpıldığında ( 1 I e ) P 1 olur. P ye bölüp 1 I e I P e P P P P bulunur. e 1 I e I olduğundan; (2) 1 eştlğ elde edlr. Burada P /(1-P ), olasılık oranı (odds rato)'dır. Bu oran da br hanehalkının konuta sahp olma olasılığının olmama olasılığına oranıdır. P açıklayıcı değşken (X ) hakkında blg vermekte ve nn breyn belrl br terch yapma olasılığını fade etmektedr. Odds oranının doğal logartması alınarak Logt e ulaşılır. Bu amaçla son eştlğn (2) her k yanının doğal logartması alındığında; P ln ln e 1 P I I X 0 1 P X (3) L Ln I P elde edlr ve burada olasılılık oranının logartması olan L, artık sadece X ye göre değl, aynı zamanda anakütle katsayılarına göre de doğrusaldır (Gujarat, 2011: 555; Koop, 2008: 278). Logt modelde P 0-1 aralığında değer alırken, L (logt) de - le + arasında değer alır. Yan olasılıkların zorunlu olarak 0-1 arasında yer almalarına karşılık, logtler çn böyle br sınırlama söz konusu değldr (Özer, 2004: 64; Cramer, 2005:4). Regresyon modelnn kurulması, ekonometrk br çalışmada zlenmes gereken lk adımdır. Bu amaçla araştırmanın model, k alternatfn söz konusu olduğu br durumda br karar brmnn sahp olduğu özellkler le bu alternatfler arasında bell br terchte bulunma olasılığı arasındak lşky ortaya koyan logt model tahmnne dayanmaktadır. 46

8 Bu bağlamda hanehalkı reslernn konut sahp olma olasılığı üzernde etkl olduğu düşünülen çeştl faktörlern etksn tahmn etmek çn logt model yöntem kullanılmış ve çalışmada kullanılan verlern gruplandırılmamış verler olması nedenyle ele alınan model en yüksek olablrlk (EYO, Maxmum Lkelhood, ML) yöntem le tahmn edlmştr. Hanehalkının konut sahplğ (Konut) bağımlı değşken olarak 1 ve 0 değer alan bağımlı kukla değşkenler le fade edlmştr. Konut sahplğ belrleyclern ncelendğ bu çalışmada, konut sahplğ üzernde, hanehalkı resnn aylık toplam gelrn Logartması (Log Gelr) le brlkte hanehalkı resnn yaşı (Yaş), cnsyet (Cnsyet) meden hal (MH), hanehalkı büyüklüğü (HBU), bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı (BN), aldığı eğtm yılı sayısı (Eğtm) ve çalışma durumunu (Çalışma) etkl olableceğ düşünülmektedr (Tablo 2). Dolayısıyla, bu değşkenler tahmn modellernde bağımsız değşken (X ) olarak kullanılmaktadır. Bu değşkenlerden Cnsyet, MH ve Çalışmanın kategork değşkenler olmalarına karşılık dğer değşkenler sürekldr. Konut sahplğn etkleyen faktörler çoğaltmak mümkün olsa da, uygulanan anketten elde edlen verler dkkate alınarak modelde yer alan bağımsız değşkenler bunlarla sınırlandırılmıştır. X LogGelr Egtm, Yaş, Cnsyet, MH, HBU, BN, Tablo 2 Ekonometrk Modeln Değşkenler (4) Değşkenler Tanımı Bağımlı Değşken Konut (Kategork) Var:1, Yok:0 Bağımsız Değşkenler Aylık Gelrn Logartması (Log Gelr) Hanehalkı res aylık gelrnn logartması (Ncel) Eğtm durumu (Eğtm) Hanehalkı resnn eğtm yılının sayısı (Ncel) Yaş (Yaş) Hanehalkı resnn yaşı (Ncel) Cnsyet (Cnsyet) Kukla (Erkek:1, Kadın:0) * Meden hal (Meden) Kukla (Evl:1, Bekar/Dul:0) ** Çalışma Durumu (Çalışma) Kukla (Çalışıyor:1, Çalışmıyor:0) *** Hanehalkı büyüklüğü (HBU) Hanehalkı büyüklüğü (Ncel) Bağımlı nüfus sayısı (BN) Bakmakla yükümlü olunan kş sayısı (Ncel) * Referans grup kadın olarak belrtlmştr, ** Referans grup bekar/dul olarak belrtlmştr, *** Referans çalışmama olarak belrtlmştr. Modele grecek değşkenlern belrlenmes çn ntel değşkenler çn k-kare bağımsızlık test, ncel değşkenler çn se Mann-Whtney U Test kullanılmıştır. Bu k test sonucunda modele greblecek değşkenlern hanehalkı resnn aylık toplam gelrnn 47

9 logartması (Log Gelr), yaşı (Yaş), meden hal (Meden), aldığı eğtm yılı sayısı (Eğtm) ve çalışma durumu (Çalışma) olduğu saptanmıştır. Bu değşkenler le yapılan farklı model denemelernde sonucunda aylık ortalama toplam gelrn logartması ( Log Gelr), yaş (Yaş) ve meden durumu (Meden) değşkenlernn yer aldığı nha model L Ln Y LogGelr Yaş Meden (5) P P bçmnde oluşturulmuştur. 3. Temel Bulgular Bu kısımda öncelkle araştırma kapsamına alınan örneklemn özellkler ortaya konulmakta, ekonometrk modeln oluşturulmasında dkkate alınan değşkenlere lşkn tanımlayıcı statstkler sunulmakta ve uygulama sonucunda ulaşılan tahmn ve test sonuçları verlmektedr Örneklem Özellkler Burada örneklemn temel demografk ve sosyoekonomk özellkler, çeştl değşkenler (hanehalkı resnn yaşı, cnsyet, meden durumu, eğtm durumu, çalışma durumu, ştek durumu, hanehalkı büyüklüğü, bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı ve ortalama aylık gelr) dkkate alınarak tablolarla açıklanmaktadır. Brçok çalışmada kullanılan en öneml demografk faktörlerden br olan cnsyet durumu, bu çalışmada araştırmaya katılan hanehalkı resler çn de araştırılmıştır. Malatya lnde araştırma kapsamına grenlern çnde erkek olanların oranı %94.9 (389 kş), kadın hanehalkı reslernn oranı se sadece %5.1 (21 kş) dr (Tablo 3). Bu sonuç araştırmaya gren katılımcıların çnde erkek hanehalkı reslern kadın hanehalkı reslerne göre çok daha fazla olduğunu göstermektedr. Malatya lnde araştırma kapsamına gren hanehalkı reslernn yaşı ankette doğrudan sorulmuş daha sonra 5 gruba ayrılmıştır. Yaş grupları ncelendğnde yaş grubunda olanların oranı %36.6 (150 kş), yaş grubunda olanların oranı %31 (127 kş), yaş grubunda olanların oranı %14.9 (61 kş), 30 ve altı yaş grubunda olanların oranı %11.2 (46 kş) ve 61 ve üzer yaş grubunda olanların oranı se %6.3 (26 kş) tür (Tablo 3). Brçok çalışmada kullanılan dğer öneml demografk faktörlerden br olan meden durum Malatya l çn ele alındığında, hanehalkı reslernn 358'nn (%87.3) evl, 52'snn (%12,7) bekar/dul olduğu tespt edlmştr (Tablo 3). 48

10 Hanehalkı reslernn eğtm durumu Tablo 3 te verlmektedr. Katılımcıların %28.3 ü lse mezunu olduklarını, %23.4 ü lkokul mezunu olduklarını, %21.2 s ünverste veya yüksek lsans mezunu olduklarını ve %19.3 ü se lköğretm/ortaokul mezunu olduklarını belrtmşlerdr. Malatya lnde ünverste mezunu oranının dğer eğtm kategorleryle kıyaslandığında düşük olduğu görülmektedr. Ünverste mezunları daha ntelkl olmaları nedenyle ücret düzey daha yüksek olan şlerde sthdam edlrler. Yüksek gelr de hanehalkı reslernn konut sahplğn destekleyen öneml br faktördür. Malatya lnde hanehalkının kaç kşden oluştuğu ankette doğrudan sorulmuş, daha sonra hanehalkı büyüklüğü dört grupta ncelenmştr. Hanehalkı reslernn hanehalkı büyüklükler tbarıyla dağılımları dört grup halnde Tablo 3 te verlmştr. Buna göre, katılımcıların 192'snn (%46.8) ales 4-5 kşden oluşurken, 139'unun (%33.9) ales 3 ve daha az kşden oluşmaktadır. Dğer yandan, hanehalkı reslernn 69'unun (%16.8) ales 6-7 kş ken, 10'nunun (%2.4) ales 8 ve daha fazla kşden oluşmaktadır. Hanehalkı reslernn bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı da dört grupta ncelenmştr. Malatya lnde araştırma kapsamına alınan hanehalkı reslernn bakmakla yükümlü olduğu kş sayısının dağılımı Tablo 3'te verlmştr. Buna göre, katılımcıların 253'ünün (%61.7) bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı 3 ve daha az kşden oluşurken, 124'ünün (%30.2) bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı 4-5 tr. Dğer yandan, hanehalkı reslernn 28'nn (%6.8) bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı 6-7 ken, sadece 5'nn (%1.2) bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı 8 ve daha fazladır. Malatya lnde ankete katılan hanehalkı reslernn yaklaşık yarısının bakmakla yükümlü oldukları kş sayısı 3 ve daha azdır. Tablo 3 Hanehalkı Reslernn Bazı Sosyo-Demografk Özelklerne Göre Dağılımları (n=410). Sosyo-Demografk Özelk Sayı Yüzde (%) Cnsyet Yaş grupları Meden durumu Erkek Kadın ve altı ve üzer Evl Bekar/Dul

11 Hanehalkı resnn öğrenm durumu Hanehalkı Büyüklüğü Bakmakla Yükümlü Olunan Kş Sayısı Okuryazar değl Okuryazar (Dplomasız) İlkokul (5 yıl) İlköğretm/Ortaokul Lse Meslek yüksekokulu Ünverste veya Lsansüstü Malatya da hanehalkı reslernn ştek durumlarını Tablo 4 vermektedr. Buna göre; katılımcıların %36.3 ünün ücretl veya maaşlı, %24.9 unun emekl, şsz, ev hanımı, hasta gb ktsaden aktf olmayan, %21 nn kend hesabına çalışan ve %17.8 nn se yevmyel çalışan oldukları tespt edlmştr. Malatya lnde araştırmaya katılan hanehalkı reslernn %74.6 sı (306 kş) br şte çalıştığını, %25.4 ü (104 kş) se çalışmadığını beyan etmştr (Tablo 4). Hanehalkı reslernn aylık ortalama gelrler 1000 TL'lk aralıklarla beş gruba bölünerek dağılımları Tablo 3 te sunulmuştur. Gelr gruplarından brncs düşük, kncs ortanın altı, üçüncüsü orta, dördüncüsü ortanın üstü ve sonuncusu yüksek gelr grubu olarak ntelendrleblr. Dolayısıyla, Tablo 4 katılımcıların en azının yüksek gelr grubunda ve en çoğunun se düşük ve ortanın altı gelr grubunda olduğunu göstermektedr. Buna göre katılımcıların 172'snn (%42) düşük, 124'ünün (%30.2) ortanın altı gelr grubunda olmasına karşın, 16'sı (%3.9) yüksek gelr grubundadır. Dğer yandan, hanehalkı reslernn 63'ü (%15.4) orta ve 35' (%8.5) ortanın üstü gelr grubunda yer almaktadır. Tablo 4 Hanehalkı Reslernn Çalışma Yaşamına İlşkn Özelkler (n=410) Özelk Sayı Yüzde (%) İştek durumu Çalışma durumu Ücretl veya maaşlı Yevmyel Kend hesabına çalışan İşsz, ev hanımı, emekl, yaşlı veya hasta Çalışıyor Çalışmıyor

12 Aylık Gelr (Bn TL) Malatya da araştırma kapsamına gren hanehalkı reslernn %56.8 (233 kş) oturdukları konutun kendlerne at olduğunu, %43.2 s (177 kş) se oturdukları konutun kendlerne at olmadığını beyan etmşlerdr (Tablo 5). Katılımcıların yarısından fazlasının konut sahb olduğu görülmektedr. Ancak konut sahb olmayanların oranı da (%43.2) yüksektr. Tablo 5 Hanehalkı Reslernn Konut Sahplğnn Dağılımı Konut Sahplğ Sıklık % Geçerl % Brkml % Evet Hayır TOPLAM Malatya da hanehalkı reslernn yaş grupları tbar le konut sahplğ Tablo 6 da sunulmuştur. Malatya da araştırma kapsamına gren 61 ve üzer yaş grubunda olan hanehalkı reslernn %76.9'u konut sahb ken, yaş grubunda olan hanehalkı reslernn %68.9 u, yaş grubunda olan hanehalkı reslernn %63'ü, yaş grubunda olan hanehalkı reslernn %43.3'ü ve 30 ve altı yaş grubunda olan hanehalkı reslernn %56.5' konut sahbdr. Bu bulgular yaş artıkça konuta sahp olma oranının arttığını göstermektedr. Tablo 6 Yaş Grupları İtbarıyla Konut Sahplğ Yaş Grupları Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam 30 ve altı Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % ve üzer Sayı % TOPLAM Sayı %

13 Malatya da anket uygulanan hanehalkı reslernn cnsyetler tbarıyla konut sahplğn gösteren Tablo 7, toplam 389 erkek hanehalkı resnden 219 unun (%56.3) ve 21 kadın hanehalkı resnden 14'ünün (%66.7) konut sahb olduğunu göstermektedr. Tablo 7 ncelendğnde erkeklern konut sahp olma oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu görülür. Tablo 7 Cnsyet İtbarıyla Konut Sahplğ Cnsyet Erkek Kadın TOPLAM Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Malatya da araştırma kapsamına gren katılımcıların meden haller dkkate alındığında; evl olmayan hanehalkı reslernn sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. Evl 358 hanehalkı resnn 195' (%54.5) konut sahb ken, 163'ü (%45.5) konut sahb değldr. Dğer yandan, 52 bekar/dul hanehalkı resnden 38'nn (%73.1), konut sahb olduğu saptanmıştır (Tablo 8). Tablo 8 Meden Durum Bekar/Dul Evl TOPLAM Meden Durum İtbarıyla Konut Sahplğ Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Tablo 9 da görüldüğü gb, yevmyel olarak çalışan 73 hanehalkı resnden 39 u (%53.4), emekl, şsz, ev hanımı, yaşlı ve hasta gb ktsaden aktf olmayan 102 hanehalkı 52

14 resnden 35 (%34.3), kend hesabına çalışan 86 hanehalkı resnden 37 s (%43) ve ücretl veya maaşlı 149 hanehalkı resnden 66 sı (%44.3) konut sahb değldr. Yevmyel olarak çalışanların konut sahplğ oranının düşük olduğu görülmektedr. Bunun neden yevmyel olarak çalışanların sürekl br şte çalışmamaları olablr. Çünkü bu kşler genel olarak geçc şlerde çalışırlar ve mevsmsel şartlara bağlı olarak ş mkanları elde ederler. Tablo 9 İştek Durum İtbarıyla Konut Sahplğ İştek Durum Ücretl veya maaşlı Yevmyel Kend hesabına çalışan İşsz, ev hanımı, emekl, yaşlı ve hasta TOPLAM Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Malatya da araştırmaya katılan hanehalkı reslernn eğtm durumlarına göre konut sahplğ dağılımlarını Tablo 10 vermektedr. Buna göre ünverste mezunu 87 hanehalkı resnden 58 nn (%66.7) konut sahb olduğu, 29 unun (%29.4) se konut sahb olmadığı tespt edlmştr. Buna karşılık lkokul mezunu 96 hanehalkı resnden 52 snn (%54.2) konut sahb olduğu, 44 ünün se (%45.8) konut sahb olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlar Malatya da eğtm düzey yükseldkçe konut sahb olma oranının da artacağını göstermektedr. Yan konut sahplğnn, yüksek eğtm düzey le doğru orantılı br lşksnn olduğu söyleneblr. Tablo 10 Hanehalkı Resnn Eğtm Durumuna Göre Konut Sahplğ Konut Sahplğ Eğtm Durumu Konut sahb Toplam Konut sahb değl Okuryazar değl Sayı % Okuryazar (Dplomasız) Sayı % İlkokul (5 yıl) Sayı %

15 İlköğretm/Ortaokul Sayı % Lse Sayı % Meslek yüksekokulu Sayı % Ünverste veya Lsansüstü Sayı % TOPLAM Sayı % Malatya da hanehalkı reslernn elde ettkler ortalama aylık gelr, daha önce olduğu gb, beş gruba ayrılmış ve buna dayalı olarak konut sahplğ durumları ncelenmştr. Hanehalkı reslernn elde ettkler ortalama aylık gelr tbar le konut sahplğ durumları Tablo 11 de verlmektedr. Buna göre; en alt gelr grubundak 172 hanehalkı resnden 102 s (%86.6), ortanın altındak gelr grubundak ( ) 124 hanehalkı resnden se sadece 39'u (%31.5) konut sahb değldr. Tablo 11 Hanehalkı Resnn Ortalama Aylık Gelr İtbarıyla Aylık Gelr (Bn TL) TOPLAM Konut Sahplğ Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Hanehalkı büyüklüğü tbarıyla konut sahplğ durumu Tablo 12'de sunulmuştur. Malatya da araştırma kapsamına gren, ales 8'den fazla kşden oluşan hanehalkı reslernn %60'ı (6 kş) konut sahb değlken, ales 6-7 kşden oluşan hanehalkı reslernn %36.2 s (25 kş), ales 4-5 kşden oluşan hanehalkı reslernn %45.3'ü (87 kş) ve ales en fazla 3 kşden oluşan hanehalkı reslernn %42.3's (59 kş) konut sahb değldr. Tablo 12 Hanehalkı Büyüklüğü İtbarıyla Konut Sahplğ Hanehalkı Büyüklüğü Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam 54

16 TOPLAM Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Malatya da hanehalkı reslernn bakmakla yükümlü olduğu kş sayıları tbarıyla konut sahplğ durumlarını Tablo 13 vermektedr. 8'den fazla kşye bakan hanehalkı reslernn tamamı konut sahb değlken, 3 ve daha az kşye bakan hanehalkı reslernn konut sahb olmama oranı se %42.7 tür. Bu sonuç bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı (bağımlı nüfus sayısı) artıkça hanehalkı reslernn konut sahb olamama oranlarının da arttığını göstermektedr. Tablo 13 Hanehalkı Resnn Bakmakla Yükümlü Olduğu Kş Sahplğ Sayısı İtbarıyla Konut Bakmakla Yükümlü Olunan Kş Sayısı Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam - 3 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % TOPLAM Sayı % Hanehalkı reslernn herhang br şte çalışıp çalışmadığına göre konut sahplğ dağılımları Tablo 14 te sunulmuştur. Buna göre Malatya da br şte çalıştığını beyan eden 306 hanehalkı resnden 165 (%53.9) konut sahbyken, 141 (%46.1) se konut sahb değldr. Dğer yandan herhang br şte çalışmadığını beyan eden 104 hanehalkı resnden %65.4 ünün (68 kş) konut sahb olduğu, %34.6 sının (36 kş) se konut sahb olmadığı tespt edlmştr. Bu bulgular çalışan hanehalkı reslernn çalışmayan hanehalkı reslerne göre konut sahplğ oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedr. 55

17 Tablo 14 Çalışma Durumu İtbarıyla Konut Sahplğ Çalışma Durumu Hayır Evet TOPLAM Konut Sahplğ Konut sahb değl Konut sahb Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Örnekleme At Tanımlayıcı İstatstkler Malatya örneklem çn tahmn edlecek logt modelde yer alacak muhtemel bazı değşkenlere at bazı tanımlayıcı statstklere yer verlmştr. Araştırmada hanehalkı reslernn toplam eğtm yılı ve sahp olduğu mal varlığına bakıldığında toplam eğtm yılı ortalaması 9.98±4.61 yıl, en yüksek değer 17 yıl ve en küçük değer 0 ken, sahp olduğu mal varlığı ortalaması TL, en yüksek değer TL ve en küçük değer 0 TL olarak tespt edlmştr (Tablo 15). Hanehalkı reslernn yaş ortalaması yaklaşık 42.90±10.89 olup, en genc 21 ve en yaşlısı da 88 yaşındadır. Hanehalkı reslernn aylık ortalama toplam gelr yaklaşık ± TL olup, en düşük aylık ortalama toplam gelr 200 TL ve en yüksek aylık ortalama toplam gelr TL dr. Hanehalkı reslernn sahp oldukları hane büyüklüğü ortalaması 4.20±1.57 kş, en yüksek değer 10 kş ve en düşük değer 1 kş ken, bakmakla yükümlü oldukları kş sayısının ortalaması 3.20±1.56 kş, en yüksek değer 9 kş ve en düşük değer 1 kş olarak tespt edlmştr (Tablo 15). Tablo 15 56

18 Örnekleme At Tanımlayıcı İstatstkler Değşkenler Ortalama Standart Sapma Medyan En küçük En büyük Eğtm Servet Yaş HBU BakYük Aylık gelr Log Gelr Gözlem Logt Modeln Sonuçları Ncel değşkenler olan ortalama aylık toplam gelr, hanehalkı resnn eğtm yılı sayısı, yaş, hanehalkı büyüklüğü ve bakmakla yükümlü olunan kş sayısı çn sonuçlar Tablo 16 da sunulmuştur. Buna göre olasılık değerler (P) hanehalkı büyüklüğü ve bakmakla yükümlü olunan kş sayısı değşkenler harç, 0.05 e eşt ya da bundan büyük olmaması nedenyle sonuçlar statstksel olarak anlamlıdır. Konuta sahp olan ve olmayan hanehalkı resler karşılaştırıldığında ortalama aylık toplam gelr, eğtm yılı sayısı ve yaş değşkenler çn farlılık varken hanehalkı büyüklüğü ve bakmakla yükümlü olunan kş sayısı çn farklılık yoktur. Çok değşkenl analzler çn değşken seçeblmek amacıyla tek değşkenl analzler sonucunda elde edlen P değer <0.25 olan değşkenler logt model çn aday değşken olarak alınmıştır (Hosmer ve Lemeshow, 1998: 86). Tablo 16 Tahmn Edlecek Logt Modele Greblecek Aday Ncel Değşkenler Değşken Konut sahb Konut sahb değl P değer * Log Gelr 3.23 ( ) 3.00 ( ) < 0.01 Eğtm 11(0-17) 8 (0-17) Yaş 45 (21-88) 38 (24-73) < 0.01 HBU 4 (1-8) 4 (1-10) BN 3 (1-7) 3 (1-9) Log Gelr: Aylık ortalama toplam gelrn logartması, Yaş: Hanehalkı resnn yaşı, Meden: Hanehalkı resnn meden durumu HBU: Hanehalkı büyüklüğü, BN: Bağımlı Nüfus (Hanehalkı resnn bakmakla yükümlü olduğu kş sayısı) * Mann Whtney U test, Değerler ortanca (mn, max) olarak verld. HBU ve BN değşkenler harç, değşkenler <0,25, bu nedenle bu değşkenler logt modele grmeye adaydır. Ntel değşkenler olan cnsyet, meden durum ve çalışma durumu çn sonuçlar Tablo 17 de sunulmuştur. Buna göre meden durum le konut sahplğ arasında anlamlı br lşk vardır (P<0.05). Cnsyet ve çalışma durumu değşkenler le konut sahplğ arasında anlamlı br lşk yoktur (P>0.05). Ancak, çalışma durumu değşkenne at P değer <0.25 olduğu çn logt modele grmeye adaydır. 57

19 Tablo 17 Tahmn Edlecek Logt Modele Greblecek Aday Ntel Değşkenler Konut sahplğ Değşkenler Konut sahb Konut sahb değl Erkek 219 (56.3) 170 (43.7) Cnsyet Kadın 14 (66.7) 7 (33.3) [ n (%) ] Toplam 233 (54.5) 163 (45.5) Evl 195 (61.7) 137 (38.3) Meden Durum Bekar/Dul 38 ( 73.1) 14 (26.9) [ n (%) ] Toplam 233 (54.5) 163 (45.5) Evet 165 (53.9) 141 (46.1) Çalışma Durumu Hayır 68 (65.4) 36 (34.6) [ n (%) ] Toplam 233 (54.5) 163 (45.5) * Yates n Düzeltlmş K-Kare Test, ** Pearson K-Kare Test. P * * ** Analzde, modele grecek bağımsız değşkenler belrlemek çn, gerye doğru değşken çıkarma yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem; bütün değşkenlern bulunduğu regresyon denklemnden önemsz değşkenlernn her adımda tek tek çıkarılmasıyla uygulanmaktadır. Dğer br fade le değşkenlern seçlmes veya modelden çıkarılması değşkenlern önemllğn kontrol eden br statstksel şleme göre yapılmaktadır (Çolak, 2007: 7). Burada amaç, hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılıklarını açıklayacak en y model belrlerken her br bağımsız değşkenn bağımlı değşken üzerndek etk düzeyn ölçecek model tahmn etmektr. Bu amaç doğrultusunda Malatya çn logt modelnn sonucu, modelde yer alan değşkenler, değşkenlern katsayıları, bu katsayılara at standart hatalar, Wald statstkler, serbestlk dereceler, anlamlılık düzeyler, odds oranları ve odds oranları çn %95 güven sınırlarına at blgler Tablo 18 de verlmştr. Tablo 18 Malatya İl çn Tahmn Edlen Logt Modele At Bulgular 58

20 Değşken Katsayı S.Hata Wald S.Der. Önemllk Odds Oranı %95 Güven Aralığı Alt Üst Log Gelr Yaş Meden Sabt Log Gelr: Aylık ortalama toplam gelrn logartması, Yaş: Hanehalkı resnn yaşı, Meden: Hanehalkı resnn meden durumu Yapılan logt model analz sonucunda anlamlı bulunan değşkenler br brm arttırıldığında hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığı üzernde meydana getrdğ marjnal etky Tablo 19 vermektedr. Tablo 19 Logt Modeldek Değşkenlern Konut Sahb Olma Getrdkler Marjnal Etkler Değşken Katsayı Olasılığında Meydana P ˆ P(1 P)* Degsken Log Gelr Yaş Meden Log Gelr: Aylık ortalama toplam gelrn logartması, Yaş: Hanehalkı resnn yaşı, Meden: Hanehalkı resnn meden durumu * Katsayı büyüklüler doğrudan bağımsız değşkenn olasılık üzerndek etksn vermemektedr. Bu nedenle olasılığın bağımsız değşkenlere göre değşme oranı yan marjnal etk hesaplanmıştır. Malatya l çn yapılan analzde tahmn edlen logt modele lşkn Tablo 18 ncelendğnde; Log Gelr, Yaş ve Meden bağımsız değşkenlern anlamlılık değerlernn P<0.05 olması nedenyle anlamlı oldukları saptanmıştır. Wald statstğ bu bağımsız değşkenlern hanehalkı reslernn konut sahplğ olasılığını açıklamada anlamlı olduklarını göstermektedr (Tablo 18). Malatya örneklem çn yapılan analz sonucuna göre hanehalkı reslernn konut sahplğ le lgl model şu şeklde yazılablr: 1 P L Ln 1P P P e Log Gelr 0.045Yaş Meden Log Gelr Yaş Meden Modeldek sabt term (-7.838), söz konusu bağımsız değşkenlern sıfır olması halnde hanehalkı reslernn konuta sahp olma log-olasılık oranını verr. Hesaplanan bu bulgular aylık gelrn logartması Malatya da hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığını açıklamak çn öneml br değşken olduğunu göstermektedr. Aylık gelr logartmasının tahmn edlen eğm katsayısı %1 düzeynde anlamlı ve olarak (6) * 59

21 hesaplanmıştır (Tablo 18). Bu sonuç dğer tüm şartlar değşmezken aylık gelrn logartması hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığı üzernde olumlu br etksnn olduğunu fade etmektedr. Modeldek dğer bağımsız değşkenler sabtken aylık gelrn logartmasında meydana gelen br brmlk artışa karşılık hanehalkı reslernn konuta sahp olma log-olasılık oranı kadar artar. Odds oranına göre yorum yapıldığında se gelr arttıkça hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığını yaklaşık 8 kat artırmaktadır. Dğer alternatf br yorum se bağımsız değşkenlere göre olasılığın değşm oranı dkkate alınarak yapılmaktadır. Buna göre hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığı, aylık gelrn logartması br brm arttığında yaklaşık artacaktır (Tablo 19). Bu sonuçlar, Malatya da hanehalkı res gelrnn logartması konut sahplğnn artmasında etkl olableceğn göstermektedr. Yaş, konut sahplğn açıklamada anlamlı br değşken olarak tespt edlmş, eğm katsayısı %1 düzeynde anlamlı ve olarak hesaplanmıştır (Tablo 18). Buna göre hanehalkı reslernn yaşı arttıkça konuta sahp olma olasılıkları da artmaktadır. Odds oranına göre, yaş arttıkça hanehalkı resnn konuta sahp olma olasılığı yaklaşık kat artmaktadır (Tablo 18). Meden durum, hanehalkı resnn konuta sahp olma olasılığını etkleyen br faktör olarak saptanmıştır. Bu değşkenn eğm katsayısı poztf olarak bulunmuştur. Referans grup olarak bekar/dul hanehalkı resler seçldğnde, evl olanların konuta sahp olma olasılıklarının olmayanlara göre yaklaşık 3.40 kat daha fazla olduğu tespt edlmştr (Tablo 18). Evl hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığı bekar/dul hanehalkı reslerne göre daha fazladır (Tablo 19). Daha önce hesaplanan Log Gelr ve Yaş değşkenlernn ortalama değerler (Bkz. Tablo 15) eştlk (1) de kullanıldığında Malatya örneklemndek evl br hanehalkı resnn konuta sahp olma olasılığı P Malatya PMalatya 1 1 e e Log Gelr 0.045Yaş Meden (3.18) 0.045(42.90) (1) olarak bulunur. Malatya da Log Gelr n ortalaması 3.18 ve Yaş ın ortalaması olan evl br hanehalkı resnn konuta sahp olma olasılığı %11.52 olarak tahmn edlmştr. Malatya lne at logt model genel olarak test etmek çn yan modelde yer alan değşkenlern hepsn brlkte test etmek çn model k-kare statstğ kullanılmaktadır. 60

22 Analzde k-kare 57.25, serbestlk dereces 3 ve anlamlılık değer se P<0.001 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulardan hareketle logt model statstksel olarak anlamlıdır denleblr. Modeln uyumu Hosmer-Lemeshow le ncelendğnde, modeln konut sahplğn tahmn etmede yeterl br model olduğu bulunmuştur (k-kare=10.034, sd=8 ve P=0.263). 4. Sonuç Hanehalkı reslernn konut sahplğn etkleyen faktörler tespt etmek ve bu faktörlern konut sahplğn ne kadar ve hang yönde etkledğn belrlemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bağımlı değşkenn yanı sıra bağımsız değşken olarak aylık ortalama toplam gelrn logartması (Log Gelr), yaş (Yaş) ve meden durum (Meden) değşkenlern yer aldığı logt model, SPSS paket programı kullanılarak en yüksek olablrlk yöntemyle tahmn edlmştr. Bunun çn Malatya kent merkeznde bulunan 410 henehalkı resne uygulanan anket le elde edlen yatay kest verler kullanılmıştır. Araştırma kapsamına gren 410 hanehalkı resnn %94.9 u erkek ve % 5.1 kadın ken, %87.3 ü evl ve %12.7 s bekar/dul kşlerden oluşmaktadır. Malatya dak katılımcıların yaş ortalaması 42.90±10.89 dur. En küçük hanehalkı res 21 ve en büyüğü 88 yaşındadır. Hanehalkı büyüklüğü 4.2±1.57 kş olarak bulunmuştur. Katılımcıların %42 s düşük ve 30.2 s ortanın altı gelr grubundayken, yüksek gelr grubunda bulunanların oranı se sadece %3.9 dur. Çalışmada hanehalkı reslernn ortalama eğtm yılı 9.98±4.61 olarak bulunmuştur. Malatya da araştırma kapsamına alınanların %74.6 sının çalıştıkları %25.4 ünün se çalışmadıkları saptanmıştır. Malatya da araştırma kapsamına alınanların %43.2 snn konut sahb olmadıkları,%56.8 nn konut sahb oldukları tespt edlmştr. Hanehalkı reslernn ştek durumları ncelendğnde; Malatya örneklemnde yevmyel olarak çalışanların konut sahplğ oranı en az ken, knc sırada şsz, öğrenc, ev hanımı, emekl, hasta vb. gb ktsaden faal olmayanların konuta sahp olma oranı yer almıştır. Yevmyel olarak çalışanlar sürekl br gelr elde edememektedrler. Çünkü bu kategorde çalışanların sthdam olanakları mevsmsel şartlara göre değşmektedr. Yılın bell zamanlarında çalışıp gelr elde etmektedrler Tahmn edlen ekonometrk modelde anlamlı olduğu tespt edlen değşkenlern ortalama değerler modele yerleştrldğnde, Malatya örneklemndek br hanehalkı resnn konut sahb olma olasılığı %11.52 olarak tespt edlmştr. 61

23 Logt model tahmn sonuçları tbarıyla, bütün katsayıların %1 önem düzeynde anlamlı, eğm katsayılarının şaretler önsel beklentlerle uyumlu, modeln br bütün olarak anlamlı ve uyumun y olduğu tespt edlmştr. Ortalama aylık gelrn logartması arttıkça hanehalkı reslernn konuta sahp olma olasılığını yaklaşık 8 kat ve yaş arttıkça hanehalkı resnn konuta sahp olma olasılığı yaklaşık 1 kat aratacaktır. Evl olan hanehalkı reslernn evl olmayanlara göre konuta sahp olma olasılıklarının yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu tespt edlmştr. Hanehalkı resnn evl olması; aylık gelrn logartması ve yaşındak artış konut sahplğn olumlu yönde etkleyen faktörler olarak saptanmıştır. Hanehalkı reslernn konut sahplğn etkleyen faktörler çoğaltmak mümkün olsa da, uygulanan anketten elde edlen verler dkkate alınarak hanehalkı reslernn konut sahplğn etkleyen faktörler tahmn edlmştr. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda konut sahplğnn belrleycler olarak hanehalkının özellkler, hanehalkı resnn kşsel ntelkler ve gelr gb faktörlere ek olarak toplumsal, ekonomk, poltk ve kültürel koşulların dkkate alındığı çok boyutlu br bakış açısıyla yaklaşılması daha y sonuçların tespt edlmesn sağlayablr. Kaynakça Akın, F. (2002). Kaltatf Terch Modeller Analz, Ekn Ktabev, Bursa. Aldrch J. ve Nelson, F. (1984). Lnear Probablty, Logt and Probt Models, Calforna: Sage Publcatons, Inc. Attanaso, O. Bottazz, R., Lowd, H. Neshema, L. ve Wakefeld, M. (2012), Modellng the demand for housng over the lfe cycle, Revew of Economc Dynamcs, 15, s Constant, A. F., Roberts, R. Zmmermann, Klaus F. (2009). Ethnc Identty and Immgrant Homeownershp Urban Studes Journal Lmted, 46 (9), Cramer, J.S. (2005). Omtted Varables and Msspecfed Dsturbance n The Logt Model, Amsterdam School of Economcs, UvA Econometrcs, Dscusson Paper, Çolak, C. Çolak, M. C. ve Orman, M.N. (2007). Koroner Arter Hastalığının Tahmnnde Lojstk Regresyon Model Seçm Yöntemlernn Karşılaştırılması, Anadolu Kardyoloj Dergs, (7), Ermısch, J.F. (1996). The Demand for Housng n Brtan and Populaton Ageng: Mcroeconometrc Evdence, Economca, New Seres, Vol. 63 (251), Fsher, L.M. ve Jaffe, A.J. (2003). Determnants of Internatonal Home Ownershp Rates, Housıng Fnance, Internatonal -September Fontenla, M. ve Gonzalez, F. (2009), Housng demand n Mexco, Journal of Housng Economcs, 18, Gan, C. Hu, B. Gao, C. Kao, B. ve Cohen, D. (2012), An Emprcal Analyss of Homeownershp n Urban Chna, World Fnance& Bnkng Symposum, Shangha, Chna, December Gujaratı D.N. (2011). Temel Ekonometr, (1995), (Çev. Ümt Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen), Lteratür Yayıncılık İstanbul. 62

24 Hansen, J.D. ve Skak, M. (2005). Economcs of Housng Tenure Choce, Workng paper, Odense: Unversty of Southern Denmark, Department of Busness and Economcs. Hood, J.K. (1999). The Determnants of Home Ownershp: An Applcaton of the Human Captal Investment Theory to the Home Ownershp Decson, The Park Place Economst, 8, Hosmer, D.W. ve Lemeshow, S. (1998). Appled Lojstk Regresyon, Wley Seres n Probablty and Matehematcal Statstc, Jayantha W.M. (2012). Factors Affectng Long-run Homeownershp Rates n Hong Kong, 2nd Internatonal Conference on Management, Economcs and Socal Scences (ICMESS'2012) June 30-July 1, Bal Karahan, E.B. (2009). Konut Talebnn Modellenmes ve Konut Karyer Kavramı, İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs, 8(15), Kaşko, Y. (2007). Çoklu Bağlantı Durumunda İkl (Bnary) Lojstk Regresyon Modelnde Gerçekleşen I.Tp Hata ve Testn Gücü, Ankara Ünverstes Zootekn Ana Blm Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lsans Tez) Kennedy P. (2006). Ekonometr Kılavuzu, (1998), Çevrenler: Muzaffer Sarımesel ve Şenay Açıkgöz, Gaz Ktabev, Ankara. Koop, G. (2008), Introducton to Econometrcs, England: John Wley&Sons. Kryger, T. (2009). Homeownershp n Australa-Data and Trends, Parlamentary Lbrary: Informaton, Analyss and Advce for the Parlament, Research Paper No. 21. Laurıdsen, J. ve Skak, M. (2007).Determnants of Homeownershp n Denmark, Dscusson Papers on Busness and Economcs No. 2/2007, Department of Busness and Economcs Faculty of Socal Scences Unversty of Southern Denmark. 87. Lınneman, P. (1985). A New Look at the Homeownershp Decson, Housng Fnance Revew, 5, 159- Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatstksel Ver Analz, c. 1, 2. bs., Kaan Ktabev, Eskşehr. Özer, H. (2004). Ntel Değşkenl Ekonometrk Modeller: Teor ve Br Uygulama, Nobel Yayıncılık, Ankara Özer, H. Özçomak, M.S. ve Oktay E. (2006). Ünverste Öğrenclernn Cep Telefonu Hat Terch Olasılığının Belrlenmes: Atatürk Ünverstes Örneğ, Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Dergs, 7( 2), Öztürk, N. Ftöz, E. (2009). Türkye de Konut Pyasasının Belrleycler: Amprk Br Uygulama, ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 5, Sayı 10, 2009, ss Preston, M. (1966). Aggregate Housng Demand: Test Model, Southern Calforna, Land Economcs, 42(49), Rothenberg, J. ve dğerler (1991). The Maze of Urban Housng Markets Theory, Evdence, and Polcy. Chcago: The Unversty of Chcago Press. Tan, T.H. (2008) Determnants of homeownershp n Malaysa, MPRA Paper No , Erşm Tarh (11 Eylül 2013) Tarı R. (2005), Ekonometr, Kocael Ünverstes Yayını, İzmt. 63

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2015, Clt 5, Sayı 2, ss.549-567 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2015, Volume 5,

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Hamd EMEÇ M.Vedat PAZARLIOĞLU 2 Özlem KİREN 3 Şenay ÜÇDOĞRUK 4 ÖZET Türkye de eğtm le lgl sorunların çözülmesnde çeştl araştırmalar

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 15/3 (2013) 87-114 SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Halm TATLI * Öz: Sosyal sermaye genel

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI Seda ŞENGÜL (*) Gülsen KIRAL (**) Özet: Bu araştırmada, Türkye de kentsel alanda evl kadının şgücü pazarına katılım kararı üzernde çocuk

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri TOBİT MODEL 1 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon Modeller Sınırlı bağımlı değşkenler: sansürlenmş (censored) ve keskl (truncated) regresyon modeller şeklnde k gruba ayrılır. 2 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s Akademk Sosyal Araştırmalar Dergs, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 193-206 Yayın Gelş Tarh / Artcle Arrval Date Yayınlanma Tarh / The Publshed Date 13.06.2016 17.08.2016 Yrd. Doç. Dr. Nurgün TOPALLI

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI ADANA İLİNDE YOKSULLUĞUN ANALİZİ: SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLERLE BİR İNCELEME Reyhan CAFRI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Cnsye Değşken Bağlamında Harcama Al Grupları ve Gelr Đlşks: Dumlupınar Ünverses Öğrencler Üzerne Br Uygulama Mahmu ZORTUK * Öze: Đksa blmnn en öneml konuları arasında yer alan gelr le ükem lşks her dönem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran XI. Ulusal Tarım Ekonoms Kongres 3-5 Eylül 2014, Samsun Tokat İlnde Çftçlern Organk Domates Üretme İsteğ E. İkkat Tümer 1, B. Mran 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı