T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ"

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN MESLEKĐ RĐSKLERĐNĐN ĐRDELENMESĐ TIPTA UZMANLIK TEZĐ ĐSTANBUL 2008 Dr. Serhan Gökhan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi 1

2 ÖNSÖZ Uzmanlık tezimi hazırlamamda ve eğitimimin her aşamasında bana büyük destek olan 2.Đç Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Kordinatörü sayın Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ başta olmak üzere, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi sayın Doç. Dr. Feyzullah ÇETĐNKAYA ya, Yenidoğan Kliniği Şefi sayın Doç Dr. Asiye NUHOĞLU na ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği çok değerli uzman doktorları ve asistan doktor arkadaşlarıma, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi sayın Dr. Nimet GÖKER e ve 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği başta sayın Uzm. Dr. Emine ÖZEL olmak üzere çok değerli uzman doktorları ve asistan doktor arkadaşlarıma, Psikiyatri Kliniği Şefi sayın Doç. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU na ve Psikiatri Kliniği çok değerli uzman doktorları ve asistan doktor arkadaşlarıma, 3. Cerrahi Kliniği Şefi sayın Prof. Dr. Mehmet MĐHMANLI ya ve 3. Cerrahi Kliniği başta sayın Uzm Dr. Cemal Kaya olmak üzere çok değerli uzman doktorları ve başta çok sevgili arkadaşım Dr. Onur KESLER olmak üzere tüm asistan doktor arkadaşlarıma, 3. Dahiliye Kliniği Şefi sayın Dr. Fatih BORLU ya ve 3. Dahiliye Kliniği, başta klinik yaklaşımlarına ve güler yüzüne her zaman hayran olduğum çok sevgili arkadaşım sayın Uzm. Dr. Didem Gökçen GÜRBÜZ e ve diğer çok değerli uzman doktorlarına, özellikle tezimin istatistik çalışmalarında emeğini esirgemeyen sayın Dr. Fatma PAKSOY a, engin bilgisini benimle paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen sayın Dr. Esat NAMAL a, ve diğer tüm asistan arkadaşlarıma, Aile Hekimliği uzmanları sayın Uzm. Dr. Semra KAYA ya, sayın Uzm. Dr Ali Osman ÖZTÜRK e, sayın Uzm. Dr. Levent Naci AYDIN a, ve zor günlerimde maddi manevi yardımını benden esirgemeyen sayın Uzm. Dr. Onur ÖZER e, ve başta Mehmet Zeki BEREKET ve Süleyman YILDIRIM olmak üzere diğer tüm aile hekimliği asistanı arkadaşlarıma, bu zor süreçte güler yüzünü, anne ilgisini ve sevgisini bizden esirgemeyen aşı merkezi sorumlu hemşiresi sayın Memnune EVCĐ ve tüm diğer personeline sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu günlere gelmemde sonsuz emeklerini hiçbir zaman inkar edemeyeceğim en değerli ve en gerçek hazinem babam Coşkun GÖKHAN a, annem Fatik GÖKHAN a, kardeşim Dinçer GÖKHAN a sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı, ve sevgilerimi sunarım. Dr.Serhan Gökhan 2

3 ĐNDEKS BÖLÜM I GĐRĐŞ VE AMAÇLAR BÖLÜM II GENEL BĐLGĐLER 2.1 Psikolojik ve psikososyal riskler 2.2Biyolojik riskler ve bulaşıcı hastalıklar Hepatit B Hepatit C Hepatit D AĐDS Diğer virüs infeksiyonları Sitomegalovirüs infeksiyonu Hepatit A infeksiyonu Herpes simpleks virüs infeksiyonu Kızamık Kabakulak Çocuk felci Kuduz Kızamıkçık Ektoparazitler Konjonktivit Suçiçeği Viral solunum yolu infeksiyonları Tüberküloz Diğer bakteriyel infeksiyonlar S.aureus infeksiyonu A grubu streptokok infeksiyonu Boğmaca Meningokoksik hastalık Difteri Gastro intestinal infeksiyonlar 2.3 Fiziksel riskler Gürültü Aydınlatma Sıcaklık Radyasyon 2.4 Kimyasal riskler Etilen oksit Formaldehit Gluteraldehit Hidrojen peroksit Ksilen Kemoterapotik ilaçlar Anestezik gazlar 2.5 Çevresel mekanik riskler(ergonomik riskler) Kas-iskelet sistemi hastalıkları Đşyerinde şiddet 3

4 BÖLÜM III GEREÇ VE YÖNTEM BÖLÜM IV BULGULAR BÖLÜM V TARTIŞMA BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNERĐLER BÖLÜM VII ÖZET TABLOLAR: TABLO 1: Sağlık çalışanlarının olması gereken aşılar TABLO 2: Özel durumlarda sağlık çalışanları ve laboratuar.alışanlarının olması gereken aşılar TABLO 3: Hekimlerin demografik özellikleri TABLO 4: Hekimlerin alışkanlıkları ve sağlık durumları TABLO 5: Hekimlerin çalışma koşulları TABLO 6: Hekimlerin çalışma ortamlarında yaşadıkları olumsuzluklar TABLO 7: Hekimlerin mesleki risk maruziyetleri TABLO 8: Risk olarak algılanan durumlar TABLO 9: Risklere karşı önlem alınması TABLO 10: Yaptırılan aşılar ve yaptırılma oranları TABLO 11: Son bir yıl içinde kan ve vücut sıvıları ile karşılaşma oranları TABLO 12: Hekimlerin tüberküloz ile ilgili tutumları TABLO 13: Đş koşulları ve sağlık alışkanlıklarına göre kas-iskelet sistemi rahatsızlığı olan hekimlerin dağılımı TABLO 14: Hekimlerin psikolojik durumları TABLO 15: Son 3 ayda psikolojik olarak kendini kötü hisseden hekimlerin dağılımı TABLO 16: Bilim dallarına göre çalışma koşulları ve riskler ile maruziyet oranları KISALTMALAR: DSÖ: Dünya sağlık örgütü HBV: Hepatit B infeksiyonu HCV: Hepatit C infeksiyonu HIV: Đnsan immun yetmezlik virüsü HAV: Hepatit A virüsü AĐDS: Edinsel immun yetmezlik sendromu ALT: Alanin amino transferas AST: Aspartat transaminaz CMV: Sitomegalovirüs HSV: Herpes simpleks virüs VZIG: Varicella zoster ımmun globulin ARB: Aside rezistan boyma BCG: Bacillus calmette guerin PPD: Zayıflatılmış protein derivatları Td: Difteri toksoidi SC: Subkutan IM: Đntramuskuler HDCV: Human diploid cell vacine 4

5 RNA: Ribonükleik asid DNA: Deoksiribonükleik asid IPV: Đnactivated polio vaccine OPV: Oral polio virüsü ICRP: Uluslar arası radysyondan koruma komisyonu NIOSH: Amerikan ulusal iş sağlığı ve güvenliği enstitüsü SPSS: Statitical package for social scienses GÖRH: Gastro özofageal reflü hastalığı CDC: Centers for disease control 5

6 BÖLÜM 1 GĐRĐŞ VE AMAÇLAR Sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmeti de bireyin, toplumun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla hekimler ve hemşireler başta olmak üzere değişik meslek gruplarından oluşan sağlık ekibi, bireyleri çevreleri ile bir bütün olarak ele alarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık sektörü, işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan kişilerin sayısı olarak ele alındığında, oldukça büyük bir grubu oluşturmaktadır. Dünyada 35 milyon sağlık çalışanı bulunmaktadır ve buda tüm dünyada çalışanların % 12 sini oluşturmaktadır. Devlet istatistik enstitüsü (DĐE) 2002 verilerine göre Türkiye de hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplam sağlık çalışanı vardır. Yaptığı iş ile kişinin sağlığı arasında ilişki olduğu çok eski tarihlerden beri bilinmektedir. Sağlık çalışanları genel olarak başkalarının sağlığını korumak ve geliştirmek süreçleri içinde kendi sağlıklarını gereğince düşünmeden büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Ancak hem çalışma ortamları, hem de hizmetin yürütülme koşullarından kaynaklanan pek çok risk ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışanlar, yaptıkları iş nedeniyle önemli ölçüde iş ve güç kaybına uğrayabilmekte, hatta bazen hayatını kaybedebilmektedir. Biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikolojik etmenlerden oluşan çalışma ortamı, çalışanların sağlığı açısından önemlidir. Çalışma yaşamı ve sağlık ilişkisi etken, etkilenen ve sonuç üçgeni içerisinde ele alındığında; ücret ve çalışma süresinden oluşan çalışma koşullarının, iş ilişkilerinin, çalışanların bireysel özelliklerinin, toplumsal ve fiziksel çevrenin insan sağlığı açısından önemli olduğu görülür (36). Diğer iş koları ile karşılaştırmalarda sağlık iş kolunda tarım ve inşaat sektöründen daha fazla kaza ve yaralanma olduğu bildirilmektedir. Avrupa da sağlık sektöründe iş kazaları oranı Avrupa iş kazaları ortalamasından %34 daha yüksektir. (Wilburn 2000) Topluma sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık kuruluşları, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda, çalışanlarına oldukça fazla malzeme sunmaktadır. Hizmet içi eğitimle eğitilen yardımcı personelden, oldukça yüksek düzeyde eğitilmiş konusunda uzman hekime kadar değişen personel, karmaşık ve çok pahalı teçhizat, yapılan faaliyetlerin yaşam ve ölümle ilgili olması nedeniyle ortaya çıkan stres, sağlık kuruluşlarının kendine özgü 6

7 özelliklerini ve çözüm gerektiren özel sorunlarını artırır. Bu durum çalışanları isteksiz ve beceriksiz yapabilmekte, motivasyon eksikliğine ve dikkat dağınıklığına neden olarak kaza, iş kazası ve hastalıkların oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Araştırmalar hastane çalışanlarının diğer hizmet endüstrisinde çalışanlara oranla 1.5 kat daha fazla meslek hastalığı riski ile karşılaştığını göstermiştir (28,29,49). Sağlık hizmeti sunumu sırasında hekimler bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz kalırlar. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, çalışma koşulları göz önünde tutulduğunda gece çalışma, çok erken ya da çok geç iş başı yapma, hafta sonu çalışma, yemek saatlerinin kullanılamaması gibi özel risk etmenlerine sahiptir. Bunun yanında bulaşıcı hastalıklar gibi biyolojik riskler, ilaçlar, anestetik gazlar, dezenfektanlar ve diğer kimyasal maddeler, çevresel etkenlerden kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, radyasyon gibi fiziksel riskler ve psikolojik riskler de söz konusudur. Bu risklerin ve alınacak önlemlerinin belirlenmesi hem temel bir hak olan sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkının kullanılabilmesi, hem de hizmetlerin sürdürülmesi açısından önemlidir (28,45). DSÖ 2000 Yılında Herkese Sağlık hedefleri doğrultusunda, çalışanların iş yaşamıyla ilgili sağlık risklerinde karşı etkin biçimde korumaya yönelik önlemlerin sağlanması gerektiğini belirtmektedir. (DSÖ 1986) Bu çalışmada, çeşitli bilim dallarında 2. basamak sağlık hizmeti veren Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde eğitim gören Tıpta Uzmanlık Öğrencileri nin tanımlamaları doğrultusunda, 1) Hekimlerin çalışma koşullarını değerlendirmek, 2) Maruz kaldıkları mesleki riskler ile ilgili bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması, 3) Mesleki riskler ile ilgili bilgi düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 4) Mesleki risklere yönelik korunma önlemi alma durumu, 5) Mesleki risklere karşı alınan önlemlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 7

8 BÖLÜM 2 GENEL BĐLGĐLER Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne göre hastaneler; müşahade, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olarak gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetleri, kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüdür. Sağlık çalışanı denildiğinde ise ilk olarak doktor, hemşire, ebe, eczacı, diş hekimi gibi bazı mesleklerde çalışan kişiler akla gelmektedir. Sağlığı yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali ; sağlık hizmetlerini de bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için sunulan hizmetler olarak ele aldığımızda; sağlık hizmeti sunan ekip genişlemektedir.( Fişek 1983; Tunçbilek 1998) Sağlık çalışanlarının ekip olarak temel görevi, bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmektir. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları bu hizmetleri yürütürken, sağlıklarını tehdit eden pek çok durumla karşılaşırlar. Hastalardan bulaşabilecek infeksiyon etkenleri, ısı değişiklikleri, gürültü, radyasyon gibi fiziksel etkiler, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler, hekimlerin sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden birkaçıdır (29,50). Risk; zarara, kayba ya da tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı; tehlike, olarak tanımlanmaktadır. Hekimler için tehlikeler, sağlık bakımının yapıldığı her yerde olmakla birlikte, en büyük risk hastane ve araştırma merkezlerinde çalışanlar için söz konusudur. Mesleklerinin gerektirdiği tanı ve tedavi hizmetlerini yürütürken, hekimler, laboratuarlar, radyoloji ve radyoterapi bölümleri, ameliyathaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarının pek çok bölümünde bu risklerle karşılaşırlar (18). Fisher 1984 yılında hekimlerin psikolojisini ele aldığı makalesinde iş ortamının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin kaynaklarını göstermeye çalışmıştır. Sözü edilen olumsuz etkenler psikolojik ve fizyolojik olarak iki ayrı yönde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda çalışılan ortamın düzeni, mimarı yapısı gibi özellikleri ortaya çıkmış; aynı yıl Hicks, sıkıcı bina sendromu tanımlamasını yaparak işin bireyi hangi durumlarda hasta edebileceğinden söz etmiştir. Riesenberg ve Arehat ise, hasta bina sendromu tanımlaması ile ortamın, çalışanlar için içinden çıkması zor ve karmaşık bir durum yaratabileceğini vurgulamışlardır. Hasta binanın ortaya çıkmasında rol alan belli başlı 8

9 sebepler arasında havalandırma-iklimlendirme sistemleri ve hava kaynaklı kirleticiler, iş stresi, binaları saran mikroorganizmalar bulunmaktadır (45). Mesleki risklerden doğan olumsuzlukların ekonomik sonuçları, kaybolan iş gücü, bunun yarattığı mali kayıp ve tıbbi bakımın maliyeti gibi parametrelerle ölçülebilir. Ancak sonuçlar kişi ve ailesi için ekonomik, fiziksel ve psikolojik hasarların ötesine geçmekte; düşükler, kongenital malformasyonlar ve perinatal ölümlere kadar varabilmektedir. Hekimlerin risk altında olmasının temel nedeni; sağlıksız konuma girmiş ve başkaları için de risk oluşturan bireylerin, kendilerine teslim edilmiş olması, sağlık sektörünün işlevi ve toplumla iç içe oluşlarının artmasıdır. Bununla birlikte uygulanmakta olan politikaların da sağlık çalışanları ve hekimler üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Özelleştirme politikaları ile işsiz kalma durumu ya da korkusunun yaratılması sonucunda, hekimlerde gelecekten ümitsizlik ve beklentisizlik duygusu giderek hakim olmaktadır. Sağlık kuruluşlarında tıbbi malzemelerde maliyeti düşürmek amaçlı uygulamalar yapılırken, bir takım mesleki riskler artırılmaktadır. Bunlar hekimleri doğrudan etkileyen diğer risklerdir (1,33). Hekimler için mesleki riskler beş ana grupta toplanabilir; 1) Psikososyal/ psikolojik riskler: Strese, duygulanımsal gerginliğe, kişisel veya kişiler arası sorunlara yol açan, bu sorunların oluşmasına katkı yapan işe veya çalışma çevresine bağlı risk etkenleridir. 2) Biyolojik riskler / bulaşıcı hastalıklar: Hasta kişilerden direkt temas, solunum yolu veya vücut sıvıları aracılığı ile bulaşan bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler bu risklere yol açarlar. 3) Fiziksel riskler: Radyasyon, aydınlatma, düşük ve yüksek sıcaklıklar, gürültü gibi doku hasarına sebep olan çevresel etkenlerin yol açtığı risklerdir. 4) Kimyasal riskler: Đlaçlar, laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler, dezenfektan ve sterilizanlar, gazlar vücut sistemleri üzerinde zehirli ya da tahriş edici etki oluştururlar. 5) Çevresel/ mekanik riskler: Kazalara, yaralanmalara, gerginliğe ya da rahatsızlığa yol açan veya bunların oluşumunu destekleyen ve çalışma çevresinden kaynaklanan risklerdir. Çalışma yaşamı ile ilgili sağlık sorunları incelenirken; bu sorunların ortaya çıkmasında etken-kişi-çevre bağlamında etkene, bireye ve çalışma ortamına ait faktörlerle etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bireysel faktörler içinde yaş, cinsiyet, eğitim durumu, alışkanlıklar vb. birtakım özellikler yer almaktadır. Yaş faktörü ele alındığında; sağlık sektöründe çalışanlar içinde, bazı çalışma alanlarında görülen çocuk çalışan sorununun 9

10 olmadığı görülür. Sağlık alanında çalışabilmek için mutlaka bir okul diploması gerekli olduğundan, kişilerin en az 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Buna karşılık sağlık sektöründe, çoğu çalışma alanında olmayan yaşlı çalışan söz konusudur. Özellikle profesyonel sağlık çalışanları arasında emeklilik hakkını kazandığı halde uzun yıllar meslekte çalışan kişiler vardır. Cinsiyet bakımından kadın çalışanların en yoğun olduğu çalışma alanlarından birisi sağlık sektörüdür.sağlık meslekleri arasında hemşirelik, ebelik gibi bazı konuların özel olarak kadın mesleği sayılması, bu alanda kadın çalışanların çok olması sonucunu doğurmaktadır. Çalışma yaşamında kadın özelikle doğurganlık döneminde(gebelik, doğum ve emzirme süreçlerinde) yeterli koruyucu önlemler alınmaz ise çalışma ortamından kaynaklanan riskler açısından erkeklere göre daha fazla etkilenmektedir. Eğitim açısından da diğer çalışma alanlarına göre ağlık çalışanları arasında yüksek eğitimli kişiler daha büyük pay almaktadır PSĐKOLOJĐK-PSĐKOSOSYAL RĐSKLER Hekimler, hasta bir bireye hizmet verme güçlüğünün yanı sıra, stres yaratan, bir birinden farklı pek çok olay ile karşılaşırlar. Sağlık personelinin psikolojik sorunlarının ortaya çıkmasında başlıca etkenler, uzun süre çalışma, gece çalışması ve sık nöbetlerdir. Sağlık personelinin çalışma süresi çoğunlukla belli saatlerle sınırlı değildir. Uzun süre çalışma ve sık nöbetler aile yaşamı ve arkadaşlık ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Olumsuz yaşanan deneyimleri (ölüm-yaşam kararı verme ve belirleyici olma stresi, ölümcül hastalıklı bireylerle karşılaşma)sık karşılaşılan durumlardır. Kısa zamanda karar verme sorumluluğu ve zorunluluğu, çalışma yükü ve toplumun talepleri, hekimleri ruhsal ve bedensel olarak zorlar. Bu nedenle sağlık hizmeti sunumu ve çalışma ortamı diğer iş kollarından farklılık gösterir (14,32). Tüm bu faktörler, madde kullanımının sağlık çalışanları arasında diğer sektörlere göre daha sık olmasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanları arasında ilaç, alkol ve sigara alışkanlığının depresyon ve intiharların fazla olduğu bilinmektedir.(lowenthal,1994) Ayrıca sağlık çalışanları için kırsal alanda, tek başına çalışma, yetersiz teknoloji, yetersiz araç-gereç ve laboratuar olanakları ile koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde yetersizlik, hizmet içi eğitimlerin yapılmaması ve sonuçta mesleksel bilgilerde yetersizlik, güncel bilgileri takip edememe, mesleğinden uzaklaşma, mesleğe yabancılaşma gibi sorunlar da söz konusudur. 10

11 Sağlık personelinin özellikle de hekimlerin psiko-sosyal sorunlarının ortaya çıkmasında önemli faktörlerden biride aşırı hasta yüküdür. Hata yükü ile karşı karşıya kalan bir sağlık çalışanının sıkıntıya düşmesi kaçınılmazdır. Özellikle Batı ülkelerinde yapılan çalışmalar, hekimlerde psikiyatrik sorun görülme oranlarının oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Bunun nedenleri arasında meslek seçimiyle ilgili özellikler, çalışma koşullarına bağlı stres ve hekimin yaşamına yansıyan sorunların rolü vurgulanmaktadır. Stres insanı yakın duygusal ilişkilerden uzaklaştıran, verimliliğini düşüren ve en önemlisi hayattan aldığı zevki azaltan bir durumdur. Günlük yaşamda stres açısından önemli faktörler; hava kirliliği, gürültü, kalabalık ve radyasyon gibi çevresel faktörler; ağır iş, zaman baskısı altında çalışma, gece çalışma, karar vermenin güç olduğu ve büyük sorumluluk gerektiren işlerden kaynaklanan çalışma koşulları ve kişilerin psiko-sosyal özellikleridir (11). Hekimlerin çalışma koşulları, duygu durumlarını etkileyen önemli bir faktördür. Uzun çalışma saatleri psikolojik ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyerek, kişilerin olaylara karşı hassaslaşmasına ve sosyal destekten yoksun kalmasına neden olabilir. Mesleki riskler açısından bakıldığında aşırı çalışma, uykusuzluk ve depresyon arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Sağlık hizmeti kesintisiz ve ertelenemez boyutta yürütüldüğünden, pek çok hekim gece çalışmak zorunda kalmaktadır. Gece çalışması insan doğasına, genetik, kültürel ve toplumsal özelliklerine aykırıdır. Uykusuzluk, kızgınlık, üzüntü ve duygulanım bozukluğuna neden olmaktadır. Vücudun gündüz-gece uyumunu sağlayamaması gece çalışanlarda halsizlik, yorgunluk, gerginlik, sindirim sistemi şikayetleri gibi sorunlara neden olmaktadır. Gece çalışan ya da icapçı olup gece hastasına giden hekimlerde uyku ve konsantrasyon bozukluğu, dikkat azalması, yakın hafıza kaybı, depresyon ve intihar eğilimi artmaktadır (24,27). Hekimlerin ölüm ve ıstırapla iç içe olmaları ayrı bir stres faktörüdür. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hekimlerde depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar, ölümle daha sık karşılaşmanın, depresyonu ortaya çıkarıcı bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Kendini aşırı eleştiren kişilik yapısı da depresyon açısından olumsuz bir özelliktir. Tıp uygulaması sırasında bu özellik, eleştirici otorite figürleri ile desteklenerek daha iyisi için çabalama eğilimini güçlendirmektedir. Depresyonun bir başka nedeni, dava edilme ile ilgili deneyimler yahut endişeler olarak gösterilmektedir (33). Hastalıklara ilişkin teorik bilgilerin ve el becerisinin yetersiz olması, hata yapma endişesi, stres yaratan diğer faktörlerdir. Hekimler, yetersizlik korkuları hakkında konuşmakta zorlanırlar. Tıbbi hataların ardından kimi hekimlerde intihara kalkışma, erken emeklilik, 11

12 depresyon ve bazı fiziksel rahatsızlıklar bildirilmiştir. Çok fazla sorumluluk altında çalışmak, mesleki ilerleme ile ilgili endişeler, iş tatminsizliği, dinlenmeye ve eğlenmeye zaman bulamama strese neden olmaktadır. Bu tür stres yaratıcı etkenler hekimleri, alkolizm, uyuşturucu madde kullanımı gibi emosyonel sorunlara yatkın kılmaktadır. Mesleki uygulamaların fiziksel ve duygusal zorlanma ve gerginliğe neden olması, enjeksiyon ve opiyat kullanımına karşı tabunun aşınması ve özellikle bu tür maddelere kolay ulaşabilmeleri nedeniyle hekimler, madde bağımlılığı geliştirme bakımından risk altındadırlar (3,11,24). Hekimler açısından diğer bir sorun iş tatmininin azalmasıdır. Đş tatmininde, çalışanların çabaları karşısında hak ettiklerini düşündükleri karşılığı alıp almadıklarına yönelik algılamaları önemlidir. Đşin niteliği, finansal ödüller, terfi olanakları, üstlerin teknik yardım ve destek sağlamaları ve çalışma arkadaşlarının teknik uzmanlığı ve sosyal desteği, iş tatminiyle ilişkili diğer durumlardır. Ceza alma, personel eksikliği, görev tanımının yapılmamış olması ve sık nöbete gitme gibi durumlar zaman zaman strese, davranışsal ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Görev tanımlamalarının açık olarak yapılmış olması iş tatmini açısından önemlidir. Kuralların, prosedürlerin, düzenlemelerin ve görevlerin yazılı hale getirilmiş olması, çalışanların karşılaştıkları sorunları çok daha sistematik bir biçimde çözmelerine olanak tanır (29,27). Hekimlerde gözlenebilen başka bir tablo tükenmişliktir. Tükenmişlik; fiziksel bitkinlik, kronik yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik duyguları ile bireyde olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, bireyin iş yaşamı ve diğer insanlara karşı yargılarının gelişmesi, bireyin iş yaşamına ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumları ile belirginleşen fiziksel, duygusal ve zihinsel bir tükenme sendromu olarak tanımlanmıştır. Đlk kez 1974 te Freudenbergen tarafından tanımlanmıştır. Maslach ise tükenmişliği; kişilerin mesleğin özgün anlamı ve amacından kopması ve hizmet götürdüğü insanlarla artık gerçekten ilgilenemiyor oluşu olarak tanımlamaktadır. Gün boyunca hastalık, ağrı, yakınma ve ölümle yüz yüze olan hekimlerin dayanıklı olabilmesi için, hekimlik rolünün çeşitli yönleri arasında denge kurabilmeleri gerekmektedir. Bu dengenin eksik olması depresyon ve tükenmişliğe yol açar. Hekimlerde değersizlik ve yetersizlik duyguları hakim olmaya başladıkça hastalarına, mesleklerine ve kendilerine karşı kızgınlık ve engellenmişlik duyguları yaşanmaya başlar. Bu sorunları aşabilmeleri için hekimler, duygularını ve yaşadıkları güçlükleri paylaşmaya teşvik edilmeli, yardım isteme ve alma becerileri arttırılmalı, sorunları yadsıma eğilimleri azaltılmalıdır (55). 12

13 Quill ve Williamson stres yönetimini beş kategoriye ayırmışlardır: 1) Kendine zaman ayırma; meditasyon, psikoterapi, tıp haricinde başka bir konuda eğitim alma, 2) Duyguların paylaşımı; grup aktivitelerine katılma, aile ve arkadaşlara zaman ayırma, 3) Fiziki ve emasyonel ihtiyaçların karşılanması; uygun nöbet listesinin ayarlanması, sık tatile çıkma, akşam ve hafta sonu mesailerinin sınırlanması, düzenli tıbbi bakım ve haftada en az 3 olmak üzere 3-5 kez, 30 dakika süren düzenli fizik egzersiz yapılması, 4) Kişisel filozofik düşüncenin geliştirilmesi; uzun ve kısa vadeli planların yapılması ve uygulamaya konması, zaman yönetiminin iyi yapılması, 5) Stresten kurtulmaya yönelik eğitim toplantılarına katılma (24). Tükenmişlikle yüzleşen hekimlerin yaşam önceliklerini netleştirmeleri ve kendilerini tanıyıp, olumlu yönlerini daha gerçekçi bir şekilde görmelerine yardımcı olunmalıdır. Sorumlulukların paylaşıldığı ekip anlayışı pekiştirilmelidir. Ayrıca, sorumluluk alanları gerçekçi ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. Uzmanların ekip liderliği becerilerinin gelişmesi açısından eğitim almaları çok önemlidir. Bu konuda eğitim, kognitif yeniden yapılanma, hataların ve zor hastalarla başa çıkma yollarının tartışılması, gerçekçi beklentiler ve emosyonel tepkilerin konuşulduğu klinik toplantılar faydalı olabilir (90) BĐYOLOJĐK RĐSKLER-BULAŞICI HASTALIKLAR Sağlık kurumlarında mesleki tehlike olarak infeksiyon riski, belki de tarihsel olarak tanımlanan ilk risktir. Yıllar boyunca birçok hekim araştırma yaparken veya hastalıklarla savaşırken kaçınılmaz olarak hastalanmış ve bazıları yaşamını yitirmiştir. Hastane infeksiyonu etkenleri hastalarla birlikte, hekimleri de tehdit etmektedir. Kişisel savunma mekanizmaları, ağır çalışma koşullarının yarattığı stres ve çevresel faktörler hastalıklara yakalanma sıklığını artırmaktadır. Kan bankası, laboratuar, acil, hematoloji, onkoloji servisleri, ameliyathane ve diyaliz birimleri infeksiyon risklerinin en yoğun yaşandığı yerlerdir. Đnfeksiyon hastalığı, infeksiyon etkeni ve duyarlı kişi arasındaki bir takım bulaşma yollarını içeren ilişkiden kaynaklanır. Đnfeksiyon hastalıklarının oluşmasında etken, bulaş yolu ve sağlam kişiden oluşan Đnfeksiyon zincirinin tamamlanması gerekmektedir. 13

14 Đnfeksiyonlar başlıca solunum yolu, doğrudan temas ve cilt ve cilt altını ilgilendiren kesicidelici alet yaralanmaları sonucu bulaşmaktadır (39). Hekimlere solunum yolu ile bulaşabilen hastalıklar arasında tüberküloz, influenza, meningokoksik menenjit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri ve su çiçeği sayılabilir. Sağlam deri mikroorganizmaların infeksiyon oluşturmasını engeller. Oysa deri bütünlüğü bozulmuş bölgeler ve konjunktiva gibi müköz membranlar infeksiyon etkenleri için giriş yeri olmaktadır. Perkütan yaralanmalar sonucu, kan yolu ile geçebilen pek çok infeksiyonun sağlık çalışanlarına bulaşabileceği yüz yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Bakteriyel, viral, fungal ve protozoal otuzdan fazla etkenin perkütan yaralanmalar ile ilişkisi bildirilmiştir. Bununla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük risk grubu; hepatit B virüs (HBV) hepatit C virüs (HCV) ve human immunodeficiency virüs (HIV) infeksiyonlarıdır (39). ABD de yapılan bir çalışmada, sağlık personelinde Hepatit B seroprevelansının normal populasyonun 2-4 katı olduğu bildirilmektedir. Türkiye de yapılan çalışmalarda sağlık personelindeki hepatit B oranının toplumun katı olduğu bulunmuştur. (Hızel 1999) Đnvazif cerrahi girişimler enfeksiyon geçiş riskinin arttığı durumlardır. Her 1 milyon invazif cerrahi müdahelede 2400 HBV geçişi olacağı tahmin edilmektedir. Bu risk HCV için milyonda 140, HIV için milyonda 24 olarak bilinmektedir. (Bonanni 2001) Đnfeksiyonlardan korunmak için iki yöntem önerilmektedir; 1) Evrensel önlemler 2) Bağışıklama. Evrensel önlemler; Đlk kez 1987 de ABD de HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler universal-evrensel yöntemler adıyla bilinmekte olup, günümüzde tüm dünyada sağlık personelinin kan yoluyla bulaşan tüm enfeksiyonlardan korunmasında yaygın kabul görmektedir.tüm infeksiyon etkenlerinden korunmak için tasarlanmış olup temel kavram; kan ve tüm vücut salgı ve sıvılarının infeksiyon bulaşmasına aracılık edebileceğidir. Başka bir deyişle aksi ispat edilinceye kadar, tüm kan ve vücut sıvılarının HBV, HCV ve HIV gibi etkenleri içerdiği var sayılır, bu yüzden önlemler herkese uygulanmalıdır. Bu materyallerle karşılaşma olasılığı olan işlemler sırasında, mutlaka eldiven giyilmesi, hasta ile temas ve her hangi bir kontaminasyon olduğunda ellerin yıkanması, konjunktiva gibi müköz membranların korunması, iğne batması gibi perkütan yaralanmaları önlemeye yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Kullanılmış iğneler hiç bir zaman eğilmemeli, kırılmamalı ya da kapağı kapatılmamalıdır. Kontamine kesici-delici aletler kullanımdan hemen sonra, bu amaçla 14

15 geliştirilmiş delinmez kaplara atılmalı, bu kaplar hiç bir zaman aşırı doldurulmamalıdır. Burada önemli olan bu önlemlerin yalnızca infekte olduğu bilinen materyaller için değil, tüm materyaller için uygulanmasıdır (39,43). Laboratuar çalışanları HIV, HBV ve diğer kan kaynaklı patojenlerin geçişine neden olabilen çok miktarda kan ve diğer sıvılarla çalıştıklarından infeksiyon riski altındadırlar. Bu nedenle laboratuar çalışanlarının bu patojenlerin geçişini engelleyecek önlemler konusunda bilgilendirilmeleri son derece önemlidir (21). Bağışıklama: Đnfeksiyon hastalıklarının denetiminde sağlık eğitimi ve bağışıklama, sağlama yönelik en önemli korunma yollarıdır. Tüm sağlık çalışanları öncelikle konu ile ilgili olarak eğitilmeli daha sonra aşı ile korunulabilir hastalıklara karşı aşılanmalıdır. Bu uygulamanın özellikle yüksek riskli gruplarda eksiksiz olarak yapılması gerekir. Sağlık profesyonellerinin eğitimleri sırasında, mezuniyet öncesinde aşı ile korunulabilir hastalıklar açısında aşılanmaları önerilmektedir. Başarılı bir aşılama uygulanması için eğitim, mali kaynak ve organizasyonun birlikte bulunmasının koşul olduğunu belirtmekte yarar vardır. Sağlık kurumları, çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan infeksiyonların farkında olmalıdır. Hem çalışanları hemde hastalarını bu infeksiyonlardan korumak için en önemli korunma yöntemi olarak planlı, düzenli, sürekli sağlık eğitimi verilmelidir. Bu eğitim işe giriş dönemimde başlamalı ve sonrasında da devam ettirilmelidir. HBV, HIV ve kan yoluyla bulaşan diğer infeksiyonlardan korunmak için uygulanacak ortak ve genel önlemler şöyle sıralanabilir: 1) Sağlık çalışanlarının öykü ve fizik muayene ile enfekte hastaları tanıma olanağı olmadığından, tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları enfekte kabul edilerek çalışılmalıdır. Ülkemizde, sağlıklı kişilerde yapılan çalışmalarda asemptomatik HBV taşıyıcılığının %3-8 arasında olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle sağlık hizmeti alan her kişiden biri HBV taşıyıcısıdır. 2) Đnfeksiyon zincirinin kırılmasında etken ile kişi arasına bariyerler(el yıkama,eldiven giyme, sterilizasyon vb) koyulmalıdır. 3) Her hastanın kan ya da diğer vücut sıvıları veya bunlarla bulaşlı yüzeylerde temas riski olduğunda, özellikle mukozal veya sağlam olmayan deri ile temas riski varsa, kan alma, damara girme veya benzeri bir intra vasküler işlem sırasında mutlaka eldiven 15

16 giyilmeli, işlem bittikten sonra eldiven çıkartılmalı ve eller eldiven giymeden önce ve sonra yıkanmalıdır. 4) Eğer eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. 5) Perkütan yaralanmaları önlemek için tek kullanımlık enjektörler kullanıldıktan sonra iğneye plastik kılıfları tekrar takılmamalı, iğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. Kullanılmış iğne, enjektör, bistüri ucu ve diğer kesici aletler imha edilmek üzere, delinmeye dirençli sağlam, sarı renkli tıbbi atık işaretli kutulara konmalıdır. Bu kutular servis içinde kullanıma uygun ve kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulmalıdır. Kesici delici aletler tıbbi atık olarak tıbbi atık yönetmeliğine uygun biçimde uzaklaştırılmalıdır. 6) Yapılan tıbbi bir işlem sırasında kan veya diğer vücut sıvılarının sıçrama olasılığı söz konusuysa( örn: kemik iliği aspirasyonu, lumbal ponksiyon yapılması gibi) ağız, burun ve gözleri korumak amacı ile maske ve gözlük takılmalı, diğer vücut yüzeylerine bulaşmayı önlemek için koruyucu önlük giyilmelidir. 7) Eksüdatif deri lezyonları olan sağlık personeli, bu lezyonları iyileşinceye kadar hastalarla doğrudan temastan ve hastalarla ilişkili aletlere dokunmaktan kaçınılmalıdır. 8) Acil koşullarda ağız ağza resüsitasyon ihtimalini en aza indirmek amacıyla ağızlık, ambu vb. aletler resüsitasyon gerekebilecek yerlerde hazır bulundurulmalıdır. 9) Beden fonksiyonlarını kontrol edebilen HIV ve/veya HBV infeksiyonlu hastaların rutin bakımı sırasında eldiven ya da koruyucu önlük giyilmesine gerek yoktur. 10) Gebe sağlık personeline HIV ve/veya HBV bulaşma riski, gebe olmayanlardan fazla değildir. Ancak her iki virüsünde perinatal dönemde bebeğe geçme riski olduğundan, gebe personelin önerilen önlemlere özel bir dikkatle uyması sağlanmalıdır. 11) Đnfeksiyöz diyare, pulmoner tüberküloz tanısı veya kuşkusu olması gibi izolasayon önlemleri gerektiren durumlar dışında HIV/HBV enfeksiyonlu hastaların ayrı özel odalarda bulundurulmalarına gerek yoktur. HIV ve diğer enfeksiyonları olan hastalar immunsupresif hastayla aynı odada tutulmamalıdır. 16

17 Laboratuarlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri ise; 1) Ağız ile pipetleme önlenmeli, mekanik pipet kullanılmalıdır. 2) Đğne ve enjektör ya da diğer kesici/delici aletler sadece başka alternatif olmadığı durumlarda tercih edilmelidir. 3) Kullanılması gerektiğinde iğnesiz veya iğneyi kapatan enjektörler veya benzeri güvenli gereçler kullanılmalıdır. 4) Kullanılmış iğne ve enjektörler dikkatlice, delinmeye dayanıklı kaplara atılmalıdır. 5) Mümkün olan her durumda cam eşya yerine plastikleri tercih edilmelidir. 6) Đnfeksiyöz aerosol veya sıçramaya neden olabilecek uygulamalar için Biyolojik Güvenlik Kabini kullanılmalıdır. 7) Kültür, doku ve vücut sıvısı örneklerinin taşıması ve depolamasında sızıntıya olanak vermeyecek kaplar kullanılmalıdır. 8) Đnfeksiyöz materyal veya atıklarının dekontaminasyonu için laboratuarda otoklav, fırın veya kimyasal dezenfektanlar bulunmalıdır. 9) Tüm kontamine iğne, bistüri ve cam kırıklarının konduğu kaplar atılmadan önce dekontamine edilmelidir. 10) Laboratuar tezgahları su geçirmez olmalı, asit, alkali, organik çözücü ve orta dereceli ısıdan etkilenmemelidir. 11) Laboratuarlarda yemek, sıvı ve sigara içmek yasaklanmalıdır. 12) Serum veya örnek saklandığı buzdolabında yiyecek bulundurulmamalıdır. 13) Açık pencereler sineklik ile kaplanmalıdır. 14) Laboratuardan çıkarken eller yıkanmalı, önlükler laboratuarda bırakılmalı, burada imha edilmeli veya hastanede yıkanmalıdır. 17

18 Tablo 1: Sağlık çalışanlarının olması gereken aşılar Aşı Doz Endikasyonları Kontrendikasyonları Kabakulak 1 doz sc Tüm sağlık personeli Hamilelik, immunsüpresyon, neomisin alınımından veya jelatin sindiriminden sonra anafilaktik reaksiyon öyküsü. Kızamık 1 doz sc ; ikinci doz en az bir ay sonra Tüm sağlık personeli Hamilelik, immunsüpresyon, neomisin alınımından veya jelatin sindiriminden sonra anafilaktik reaksiyon öyküsü, son zamanlarda immunglobulin alınımı. Rubella 1 doz sc Tüm sağlık personeli Hamilelik, immunsüpresyon, neomisin alınımından veya jelatin sindiriminden sonra anafilaktik reaksiyon öyküsü. Varisella 2 doc sc, ikinci doz eğer 13 yaşından büyükse 4-8 haftalarda ayrı ayrı Tüm sağlık personeli Hamilelik, immunsüpresyon, neomisin alınımından veya jelatin sindiriminden sonra anafilaktik reaksiyon öyküsü, ek olarak salisilat kullanımı, aşılamadan sonra 6 hafta için azaltılmalıdır. Hepatit B 1.0 ml, 1 M (deltoid) 0, 1, 6. aylar Potansiyel kan veya vücut sıvıları ile kontamine olmuş sağlık personeli Gelişecek fetusa ters etkileri belirli değildir. Hamilelerde kontrendike değildir. Mayaya karşı anafilaktik reaksiyon öyküsü. Đnfluenza Her yıl 0.5 ml 1 M Tüm sağlık personeli Yumurta sindiriminden sonra anafilaktik duyarlılık öyküsü. 18

19 Tablo 2. Özel durumlarda sağlık çalışanları ve laboratuar çalışanlarının olması gereken aşılar Aşılar Doz Endikasyonları Kontrendikasyonları BCG Tek doz, 0.3 ml perkutan Đnfeksiyon kontrol yöntemlerinin yetersiz olduğu koşullarda çalışan; çoklu ilaç direnci olan tüberküloz suşlarının yaygın bulunduğu ortamda çalışan personel. Đmmun yetmezlik durumu ve gebelik Meningokokkal (A,C,Y ve W135) Pnömokokkal polisakkarit Üretici firmanın önerdiği şekilde tek doz Rutin infeksiyonu yoktur. Deneysel çalışmalar vb. durumlarda değerlendirilmeli. Hamile kadınlarda aşı güvenliği bilinmemektedir. Aşı infeksiyon riski artmadıkça hamilelik süresince verilmemelidir. Tetanoz-difteri Başlangıç aşıları: 0.5 ml 1 M, 0,1,6-12. aylar; bağışık çalışanlar için rapel: 0.5 ml, her 10 yılda bir. Başlangıç dozlarını tamamlamamış veya son 10 yıl içinde rapel yaptırmamış olanlar. Hamileliğin ilk trimestri, bir önceki doz sonrasında nörolojik veya hipersensivite reaksiyonları Kuduz HDCV veya RVA 0,7,21,27. günler IM (deltoid) veya ID 1.0 ml Kuduz virusu veya infekte hayvanlarla deneysel çalışma yapan personel. Polio IPV 4-8 hafta arayla 2 doz sc; 6-12 ay sonra, 3.doz; booster aşı IPV veya OPV olabilir. Sokak virusunu yayan hasta ile yakın teması olan veya laboratuvarda sokak virusu ile çalışan personel. Neomisin veya streptomisin alınımından sonra anafilaktik reaksiyon öyküsü; aşının güvenliği hamile kadınlarda belirli olmadığından hamilelik süresince verilmemelidir. Hepatit A 1.0 ml, IM 0,6,12. aylar Risk taşıyan çalışanlardan Hepatit A IgG negatif olanlar Aşının bileşenlerine karşı anafiaktik reaksiyon öyküsü. Hamilelerde aşı güvenliği bilinmemektedir. Fetusa risk olasılığı düşüktür ve yüksek risk durumunda uygulanmalıdır. Tifo Aşıya bağlı olarak 1 doz IM ve her 2 senede bir tekrar dozu veya 2 doz birden sc. Eğer maruz kalma devam ederse her 3 yılda tekrar dozları ile 4 veya daha fazla hafta veya her 5 yılda bir 4 dozluk serilerle yeniden aşılanmaile birbirini takip eden günlerde 4 oral doz. S. typhi ile sıklıkla çalışan laboratuvar personeli Aşının önceki dozuna ciddi lokal veya sistemik reaksiyon öyküsü. Ty21a immunsüprese personele verilmemelidir. 19

20 En Sık Görülen Đnfeksiyonlar: Sağlık çalışanlarında sık görülen infeksiyonlar etkenlerine göre; 1. Viral Đnfeksiyonlar: Hepatit B, Hepatit C, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Su Çiçeği veya Varicella Zoster, Herpes Đnfeksiyonları, Citomegalovirüs Đnfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS). 2. Bakteriyel Đnfeksiyonlar: Tüberküloz, Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Đnfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca. 3. Diğerleri: Histoplazmosis, Blastomikosis vb. olarak sınıflandırılabilir Hepatit B Sağlık personelinde HBV nin nozokomiyal geçişi ciddi bir risk oluşturur yılında yaklaşık 1000 sağlık çalışanının HBV ile infekte olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 2002 yılında Đris ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma sonucu sağlık personelindeki HBsAg pozitifliği %5.94, HBsAg ve Anti HBc total birlikte pozitifliği %4.95 tek başına AntiHBc total pozitifliği %5.45, AntiHBs ve AntiHBc totalin birlikte pozitifliği de %15.34 olarak tespit etmişlerdir. Seropozitifliğin mesleklere göre dağılımına bakıldığında ise doktorlarda %31.65, hemşirelerde %29.03, laboratuvar teknisyenlerinde %39.13, anestezi teknisyenlerinde ise %22.22 oranlarında bulunmuştur. Hepatit B virüsü, kan ve kan ürünleri, tükürük, beyin-omurilik sıvısı, periton, plevra, perikard, sinovia sıvıları, amniotik sıvı, semen ve vajinal sekresyon, çıkarılmış doku ve organlar ile bulaşabilmektedir. En fazla bulaştırıcılığı olan ise kandır. Hekimler için risk, kan ve kan ürünleriyle doğrudan temas olup olmadığı ve sağlık merkezlerine başvuranlarda Hepatit B enfeksiyonu sıklığı ile ilgilidir. Kronik HBV taşıyıcılığının %5-7 oranında olduğu ülkemiz gibi ülkelerde, risk çok daha fazladır (39). En sık görülen bulaşma yolu infekte bir iğne veya kesici materyalin batmasıdır. Hekimlerde mesleki yaralanmalar; iğneler, kan veya kan içeren vücut sıvıları ile kontamine kesici-delici aletler ve kemik parçacıkları ile oluşmaktadır. Kesici-delici alet yaralanmalarında 1/10000 ml plasma bile bulaş için yeterlidir. Tükürük, semen ve vajinal sıvıdaki virüs miktarı kandaki virüs miktarından daha azdır. Đdrar, dışkı, safra, ter, süt ve nazofarengeal yıkantı sularında HbsAg saptanmış olmasına rağmen, virüs miktarı çok az olduğundan, bunlar HBV bulaştırıcılığı için kaynak olarak kabul edilmez. HBe antijeni seropozitif bir kaynaktan perkütan bir yaralanma sonrasında infeksiyon gelişme riski %30, akut hepatit gelişme risk %5 20

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 Editörden Sağlık ve Magazin Dergisi Sahibi Başkent Üniversitesi Hastanesi Adına Başhekim Prof. Dr. Ali HABERAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Melek ALKAN ÇAKMAK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 5 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri Birinci Baskı, Ekim 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

iş yaşamında STRES MAKALE-II Dr. Abdullah SOYSAL Özet Giriş çimento işveren mayıs 2009

iş yaşamında STRES MAKALE-II Dr. Abdullah SOYSAL Özet Giriş çimento işveren mayıs 2009 -II çimento işveren mayıs 2009 Dr. Abdullah SOYSAL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi asoysal@ksu.edu.tr iş yaşamında STRES Özet Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan stres, çalışma yaşamında

Detaylı

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık çalıģanları Sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim almıģ olan ve sağlık

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı