KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ"

Transkript

1 KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ 2008

2 Bu çalýþma, Kaðýthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü ile Basýn Danýþmanlýðý nýn ortak ürünüdür. Baský Yeri Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti. Tel: (0212) Mayýs 2008 ÝkiNokta Biliþim Teknolojileri AÞ Genel Müdürlük Ýnönü Cad. Miralay Þefik Bey S 17/ Gümüþsuyu/Beyoðlu/Ýstanbul t (212) f (212) Üretim Merkezi Öðün Ýþ Mrk. Kasap Ýsmail S 5/ Hasanpaþa/Kadýköy/Ýstanbul t (216) f (216) ISBN

3 Merhaba, Hazýrlandýðý günden itibaren þimdiye kadar üç baský yapan bu çalýþmamýz, sahip olduðu iþlev ve gördüðü yoðun ilgiden dolayý karþýnýza dördüncü defa çýkýyor. Her biri ikiþer bin adet basýlan ve hýzla tükenen Kaðýthane Rehberi, yine iki bin adet basýldý. Ýlçenin fiziki, coðrafi ve demografik yapýsý, sosyo-ekonomik ve kültürel formasyonu hakkýnda güncellenmiþ bilgilerle yeniden düzenlenmiþ olan çalýþmamýz, yine bir baþvuru kitabý olacak. Çalýþmalarýmýzla açýlýp düzenlenmiþ yeni sokak ve caddeler dolayýsýyla deðiþen ilçe haritasý son haliyle rehberimizde yer alýyor. Baþvuru telefonlarýnýn güncellenmiþ hali, geçtiðimiz yýl kurulan ve belediye hizmetlerimizi hýzlandýran çaðrý merkezimiz ile Kentli Bilgi Servisi'mize ulaþýlacak telefon numaralarý ve internet adresleri de Kaðýthane Rehberi'nde elinizin altýndaki bilgilerden olacak. Ulaþýmdan güvenliðe, kuryelerden postacýlara kadar bir çok alanda iþlevsel olarak hizmet gören rehberimiz, barýndýrdýðý tarihi bilgiler, görsel malzemeler, demografik ve ekonomik istatistiklerle öte yandan okullarda öðrencilere kaynak kitap olarak iþe yaramaktadýr. Kaðýthane Rehberi, turistik zeminde; Ýstanbul ve ilçeleri hakkýnda bilgi almak, gezileri kolaylaþtýrmak ihtiyacýný karþýlamak isteyenlerin de sorularýna cevap veren bir çalýþmadýr. Ýþlevsel niteliði, barýndýrdýðý bilgiler itibariyle kitap koleksiyoncularýnýn, sahaflarýn ve kütüphanelerin de ilgisini çeken, raflardaki yerini hemen alan, bir süre sonra ülkenin ünlü kitap müzayedelerine çýkmaya baþlayan bir yaný da var çalýþmamýzýn. Kitabýn deðeri sahafta belirlenir. Kaðýthane'nin tarihi ve sosyo-kültürel yapýsý hakkýnda ortaya çýkardýðýmýz yayýnlardan biri olan rehber çalýþmamýz da, diðer ürünlerimiz gibi kýymetini bilenin elinde hemen deðerini buluyor. Tarihe, bugünden bizim söylediðimiz bir söz, yaptýðýmýz bir çalýþma olarak maloluyor. Ürettiklerimizle bugünden yarýna seslenebiliyorsak ve bu ses kaybolmuyorsa, bir yerel yönetici veya bir çalýþma sahibi olarak baþarýlý bir çabanýn içinde olmuþuz demektir. Saygýlarýmla. Fazlý Kýlýç Kaðýthane Belediye Baþkaný

4 ÝÇÝNDEKÝLER DOÐAL Ýki Kaðýthane 5 YAPI Konum 6 Yeryüzü Þekilleri 8 Akarsular 11 Jeolojik Yapý 12 Doðal Güzellikler 13 Ýklim 14 Kaðýthanenin Komþu Ýlçelerle Sýnýrý 7, 8, 9 - Kaðýthane Sularý 11,12, 13 DEMOGRAFÝK YAPI Nüfus ve Nüfusun Geliþimi 17 Nüfus Yoðunluðu 19 Nüfusun Geliþme Ýndeksi 20 Nüfus Artýþ Hýzý 21 Göç 22 Kaðýthane, Ýstanbul ve Türkiye nin Nüfus Geliþimi 18 - Ýlçe Nüfusunun Geliþimi 19 - Mahallelere Göre Nüfus Daðýlýmý 20 - Kaðýthane, Ýstanbul ve Türkiye nin Nüfus Yoðunluklarý 20 - Ýstanbul da Seçilmiþ Ýlçeler Ýçin Nüfusun Geliþme Ýndeksi 21 - Kaðýthane, Ýsatanbul ve Türkiye de Yýllýk Ortalama Nüfus Artýþ Hýzlarý 21 - Ýstanbul da Seçilmiþ Ýlçeler Ýçin Yýllýk Nüfus Artýþ Hýzlarý 22 - Nüfusun Öðrenim Durumu 23 - Yaþ Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus 23 - Çalýþanlarýn Faaliyet Kollarýna Göre Daðýlýmý 24 - Faal ve Faal Olmayan Nüfus 25 - Ýktisaden Faal Nüfus 26 TARÝH Görkemli Geçmiþ 27 Kanuni Kaðýthanesi 30 Kaðýthane Mescidi 31 Çelebi den Öyküler 33 Öbür Çelebi den Öyküler 34 Ýlk Köþkler 35 Bir Çöküþün Baþlangýcý 36 Saraylar Vadisi 36 Trajik Son 42 II. Sadabad Sarayý Yeniden Yapýlaþma 45 Çaðlayan Sarayý 48 Kaðýthane nin Tanýklýklarý 51 Görkemden Geriye Kalan 53 Sadabad dan Son Ýzler 53 Cumhuriyet Kaðýthanesi Þiþliden Kopuþ Süresi 56 Nedim e Dair 28 - Osman Nuri Ergin den Evliya Çelebi nin Kaðýthanesi 30, 31 - Bir Ermeni Gezginden Kaðýthane 33 - Kaðýthane Alemleri 34, 35, Ýmrahor Köþkü 37, 38 - Ýstanbul un Tarihi Yapýsý 40 - Þarký 41 - Aziziye Camisi 42, 43 - Poligon Kasrý 44, 45 - Gezgin Julia Pardoe dan Kaðýthane Ýzlemleri 46 - Ahmet Rasim in Kaðýthanesi 51 - Lale Devri Bahçeciliðinde Batý Öykünmeciliði 52 - Geçmiþ Zaman Olur ki 56, 57 - Lale Devri ve Düzenin Yabancýlaþmasý 60 SOSYO Cumhuriyet Kaðýthanesini Biçimlendiren Dinamik 61 Ticaret EKONOMÝK Ýmalat Sanayi YAPI Ýþyeri Büyüklükleri 66 Sanayinin Diðer Özellikleri 67 Ýstanbul u Biçimlendiren PROST 63 - Ýstanbul un Seçilmiþ Ýlçelerinde Kayýtlý Ýþyerleri 64 - ÝTO ya Kayýtlý Ýþyerleri 64, 65 - Ýþyerlerinin Sektörel Daðýlýmý 65 - Ýþyeri Büyüklükleri 66 - ÝSO ya Kayýtlý Ýþyerleri 67, 68 - Ýþyeri ve Ýþçi Sayýsýnýn Sanayi Dallarýna Göre Daðýlýmý 68 4

5 DOÐAL YAPI Tarihi göletler ve adacýklar (Hasbahçe). Ýki Kaðýthane: Tarihte iki Kaðýthane var: Ýlki, Bizans Dönemine dek uzanan ve Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Saray ýn, zaman zaman da halkýn önemli bir mesire yeri olarak, 20. yy ýn ortalarýna kadar varlýðýný sürdüren Kaðýthane dir. Ýkincisi ise Cumhuriyet döneminde, 1940 lý yýllardan baþlayarak günümüze kadar süren, çarpýk kentleþmenin doðurduðu Kaðýthane dir. Bu monografide ilki salt bir tarihi mekan olarak yer alacak, ikincisi ise yaklaþýk 420 bin kiþilik nüfusuyla canlý bir yerleþim alaný olarak tasvir edilecek, incelenecek ve irdelenecektir. 5

6 Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý binasý Konum: Kaðýthane, Türkiye nin en önemli kenti olan ve yerküre üzerindeki yeriyle dünyanýn önemli noktalarýndan biri sayýlan Ýstanbul un 39 ilçesinden biridir. Kaðýthane, Karadeniz i Marmara Denizi ne birleþtiren ve Asya ile Avrupa kýtalarýný birbirinden ayýran yeryüzünün önemli su yollarýndan olan Ýstanbul Boðazý nýn batýsýnda, Avrupa yakasýnda bulunmaktadýr. Ýstanbul un son dönem yerleþimlerinden olan Kaðýthane ve çevresindeki mahalleler, 1987 ye kadar Þiþli Ýlçesi nin birer mahallesiydi. Kaðýthane 1987 de Þiþli den ayrýlarak ilçe yapýldý. Kaðýthane ilçe alaný, yönetsel bakýmdan, kuzeyden Þiþli ye baðlý Ayazaða, güney ve güneydoðudan Þiþli ilçe topraklarýyla çevrilidir. Ýlçe, kuzeydoðuda Beþiktaþ, güneybatýda Beyoðlu, batý ve kuzeybatýda da Eyüp ilçelerine komþudur. 6

7 Yüzölçümü bakýmýndan Ýstanbul un Adalar, Bayrampaþa, Beyoðlu,Güngören ve Zeytinburnu yla birlikte en küçük yedi ilçesinden biridir. Kaðýthane ilçe topraklarý toplam 16 km2 lik bir alan kaplamaktadýr. Ýstanbul Boðazý ný Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle aþan otoyollardan ilki ilçenin güneyinden, ikincisi ise kuzeyinden geçer. Bunlardan 01 (E5) Otoyolu güneyde Þiþli ilçesiyle sýnýr oluþturur. 02 (TEM) Otoyolu ise Kaðýthane Ýlçesi nin kuzey kesiminde doðu-batý doðrultusunu izler. Okmeydaný ve Hasdal kavþaklarý arasýnda uzanan bir baþka otoyol da 01 ve 02 otoyollarýný birbirine baðlar da kiþilik nüfusuyla Ýstanbul nüfusunun yüzde 3.69 unu barýndýran Kaðýthane de, ayný yýl km 2 ye kiþi düþmekteydi yýlý genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre nüfusu kiþidir. Bu nüfus sayýsýyla Ýstanbul nüfusunun yüzde 3.3 ünü oluþturan ilçede, km 2 ye kiþi düþmektedir. Nüfus yoðunluðu bakýmýndan Kaðýthane, yalnýz Ýstanbul un deðil, Türkiye nin de önemli yerleþimlerinden biridir. Kaðýthane nüfus yoðunluk deðeri bakýmýndan Fatih (Eminönü ilçesi ile birleþmeden önce), Güngören, Beyoðlu, Bayrampaþa ve Bahçelievler in ardýndan altýncý sýrada yer almaktadýr yýllarý arasýnda, ilçe nüfusu yüzde 21 oranýnda artýþ göstermiþtir. Nüfus artýþ oraný açýsýndan Kaðýthane, Ýstanbul un nüfusu en az artan ilçeleri arasýnda yer almaktadýr. Nüfus artýþ oranýnýn az oluþu, yeni yapýlaþmaya uygun, boþ alanlarýn olmayýþýnýn bir göstergesidir. Ne var ki Kaðýthane nüfus yoðunluðu bakýmýndan Ýstanbul un önde gelen ilçeleri arasýndaki yerini korumaktadýr. Kaðýthane nin Komþu Ýlçelerle Sýnýrlarý - A Kaðýthane,kuzeyde Þiþli ye baðlý Ayazaða, güney ve güneydoðuda Þiþli, kuzeydoðuda Beþiktaþ, güneybatýda Beyoðlu, batý ve kuzeybatýda da Eyüp ilçeleriyle komþudur. Kaðýthane-Beþiktaþ sýnýrý 02 (TEM) Otoyolu nun Büyükdere Caddesi ile kesiþtiði noktadan baþlar. Büyükdere Caddesi nin Ýnönü Caddesi ni kestiði noktada sona erer. Buradan Þiþli sýnýrý baþlar. ÝETT garajýnýn batý duvarýný takiben Dereboyu Caddesi boyunca güneye, daha sonra güneybatýya doðru Baðýþ, Bayýr ve Kavaklý sokaklarýyla batýya yönelir. Hudut Sokak la güneye yönelen Þiþli sýnýrý bir süre sonra Akgül Sokak la güneybatýya yönelerek Çaðlayan Kavþaðý na varýr. 7

8 Kaðýthane Kültür Merkezi, Kaðýthane nin Komþu Ýlçelerle Sýnýrlarý - B Çaðlayan Kavþaðý ný güneyde býrakarak 01 (E5) Otoyolu na paralel, Darülaceze Caddesi boyunca güneybatýya yönelen Þiþli sýnýrý, Okmeydaný Kavþaðý ný kuzeyde býrakarak 01 Otoyolu nun Aydýncýk Sokaðý ile kesiþtiði noktada son bulur. Kaðýthane - Beyoðlu sýnýrý, 01 Otoyolu nun Aydýncýk Sokaðý ný kestiði noktada baþlar, Etibank Caddesi boyunca önce kuzeye sonra da kuzeybatýya yönelir ve Kaðýthane Deresi nin Haliç e döküldüðü noktada son bulur. Yeryüzü Þekilleri: Ýstanbul il alaný, Marmara Havzasý nýn Doðu Marmara bölümünde yer alan iki ana peneplen arasýna sýkýþmýþ, Boðaz ve akarsu vadileri ile parçalanmýþ bir platolar topluluðudur. Ýlde Boðaziçi ile Haliç arasýný dolduran platoya Beyoðlu Platosu denilmektedir. Platonun her iki yönü aþýným sonucu önemli ölçüde taþýnmýþtýr. Bu nedenle plato yöresinde çukurluklar ve bu çukurluklarýn birleþmesinden vadiler oluþmuþtur. Kaðýthane Beyoðlu Platosu nun kuzey uzantýsýyla ayný platonun su bölümü çizgisinin batýsýnda yer almaktadýr. Galata - Beyoðlu - Þiþli - Maslak - Büyükdere yönünde giden büyük sýrt, Beyoðlu Platosu nun su bölümü çizgisini oluþturmaktadýr. Sýrtýn doðusunun sularý Boðaziçi ne, batýsýnýn sularý ise Kaðýthane Deresi aracýlýðýyla Haliç e akmaktadýr. Bu büyük sýrt ayný zamanda, kentin bu bölümünde yollarýn yönünü de belirlemektedir. Platonun sýrtýnda yer alan Tünel- Tepebaþý - Taksim - Þiþli - Mecidiyeköy - Maslak Tepesi ve Okmeydaný güzergahý, aþýným sonucu düzleþerek bugünkü görünümünü almýþtýr. 8

9 Kaðýthane Deresi ve Sadabad mesire alaný, Belgrad Ormaný nýn bir bölümünün suyunu toplayan Kaðýthane Deresi, Kemerburgaz dan geçerek Haliç e dökülür. Havzasý büyük olmasýna karþýn yaz aylarýnda suyu azalýr. Kaðýthane Deresi, Beyoðlu Platosu nun su bölümü çizgisinin batýsýndaki sularý toplar. Ýlçenin kabaca batý sýnýrýný oluþturan 01 (E5) i 02(TEM) e baðlayan yol da bir baþka sýrtýn üzerinde uzanýr. Bu sýrt ayný zamanda ilçe topraklarýndaki ikinci su bölümü çizgisini oluþturur. Sýrtýn doðusundaki sular Kaðýthane Deresi ne, batýsýndaki sular ise Alibeyköy Deresi aracýlýðýyla Haliç e akmaktadýr. Ýstanbul il alanýnda vadi oluþumlarý son derece önemlidir. Ýl topraklarýnýn yüzde 75 i vadilerle parçalanmýþ olan platolarla kaplýdýr. Bu vadiler Ýstanbul kentinin üzerine oturduðu, doðal yapýyý oluþturmaktadýr. Avrupa yakasýnda güneye çarpýlma nedeniyle su bölümü çizgisi Karadeniz e çok yakýn bir noktadan geçmekte, bu nedenle de vadi geliþimleri Marmara ya doðru olmaktadýr. Boðaz da olduðu gibi Haliç e de her iki taraftan bir dizi vadi açýlmaktadýr. Bu vadi aðýnýn ortasýnda Haliç in devamý durumundaki iki ana vadi, Alibeyköy Deresi ile Kaðýthane nin Komþu Ýlçelerle Sýnýrlarý - C Kaðýthane-Eyüp sýnýrý, Kaðýthane Deresi nin Haliç e döküldüðü noktada baþlar, Eski Eyüp Yolu boyunca önce kuzeydoðuya uzanýr. Bir süre 01 ile 02 otoyollarýný birbirine baðlayan baðlantý yolu boyunca kuze-ye doðru uzanan Eyüp sýnýrý, Sokullu ve Alibey caddeleriyle kuzeye uza-nýþýný sürdürür. Alibeyköy Caddesi nden baþlayarak batýya yönelen Eyüp sýnýrý, bir süre sonra tam kuzeye döner, 02 Otoyolu nu keserek Kemerburgaz la sýnýr oluþturur ve Katýrcýlar Deresi ne ulaþýr. Bu noktadan baþlayarak Þiþli nin Ayazaða topraklarýyla sýnýr oluþturmaya baþlar. 9

10 Eyüp Sultan Caddesi 2008 Kaðýthane nin Ayazaða (Þiþli) ile sýnýrý, kuzeybatýda 02 Otoyolu na paralel uzanan orman sýnýrý boyunca doðuya uzanýr. Ayazaða sýnýrý, Arabacý Yokuþu nun orman sýnýrýný kestiði noktadan güneye dönerek Cesur Sokaða, buradan da doðuya dönerek Ýbrahim Karaoðlanoðlu Caddesi yle doðuya uzanýþýný sürdürür ve 02 Otoyolu ile Büyükdere Caddesi nin kesiþtiði noktada son bulur. Kaðýthane Deresi vadileri bulunmaktadýr. Kaðýthane Deresi Vadisi, kentsel alan içinde kalan en önemli vadilerden biridir. Ýhsaniye nin güneybatýsýndan baþlayan Kaðýthane Vadisi, Alibeyköy Vadisi ne paralel olarak güneydoðu yönünde uzanýr. Tabanýný geniþletmeye baþlayan vadi, ikinci bir akarsu kolunun açtýðý kuzeyden gelen bir baþka vadi ile birleþerek Kemerburgaz a varýr, doðudan güneye geniþçe bir yay çizer ve TEM yolundan baþlayarak Kaðýthane sýnýrlarý içine girer. Burada iyice daralan vadi Haliç e açýlýr. Kaðýthane ilçe topraklarý, kuzeydoðu- güneybatý doðrultusunda uzanan Kaðýthane Deresi Vadisi nin her iki yamacý boyunca uzanýr. Ýlçenin batý sýnýrýný oluþturan Beyoðlu Platosu nun su bölümü çizgisi ilçede yükseltinin en çok olduðu yerlerden geçer. Yükselti Okmeydaný nda m, Mecidiyeköy de m.dir. Daha kuzeydeki Levent-Maslak da m ye dek çýkar. Ýlçe topraklarýnda Kaðýthane Vadisi boyunca güneybatýya inildikçe, yükselti düþer, Haliç de sýfýrlanýr. 10

11 Aziziye Camii (Sadabad) 2008 Kaðýthane de ortalama yükselti m arasýnda deðiþir. Ýlçenin en yüksek noktalarý Gültepe ve Çeliktepe mahallelerinin kurulduðu alanlardýr. Akarsular: Kaðýthane Ýlçesi ndeki en önemli akarsu, ilçeye tarihi kimliðini ve adýný veren Kaðýthane Deresi dir. Kaðýthane Deresi nin antik çaðdaki adý Barbyssos tur. Belgrad Ormaný ndan kaynaðýný alan Kaðýthane Deresi, Kemerburgaz dan geçerek Haliç e dökülür. Havzasý büyük ve akýþ süresi kýsadýr. Rejimi düzensizdir. Derenin su seviyesi, kimi sonbahar ve kýþ aylarýnda yükselir. Sellenme ve taþkýnlar, vadi tabanýndaki evlerin sular altýnda kalmasýna neden olur. Yaz aylarýnda suyu azalýr. Bir zamanlarýn efsane deresi Kaðýthane, sanayileþme ve kentleþmeye paralel olarak, 1950 li yýllardan itibaren kirlenmeye baþlamýþtýr. Ýlçenin bir diðer akarsuyu da Keçi Deresi dir. Yahya Kemal ve Þirintepe mahallelerinin sýnýrýný oluþturacak biçimde kuzeybatýya doðru akan Keçi Deresi, Cendere Caddesi ni aþarak Kaðýthane Deresi ne dökülür. Keçi Deresi ne paralel akan Galata Kaðýthane Sularý - A Kaðýthane, sularýyla da ünlü bir yerdi. Osmanlý döneminde kenti besleyen önemli su kaynaklarýndan biriydi. Kaðýt imalathanelerinin burada kurulmuþ olmasý raslantý deðildir. Çünkü kaðýt üretimi bol su gerektiren bir sanayi dalýdýr. Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-i Belediyye nin 5. Cildinde Kaðýthane nin sularýný ayrý bir baþlýk halinde ele almaktadýr. Aþaðýdaki alýntý, bu bölümden özetlenmiþtir. Alýntýnýn sonunda ise Kimyager Ali Rýza Bey in Kaðýthane sularýnýn kimyasal ve fiziksel özelliklerine dair tahlili yer almaktadýr. Kaðýthane menabi sularý Cendere ile Bergosköy ü civarýnda vaki altmýþ üç menbadan toplanan sulardýr. Bu sularýn cem i için Kaðýthane vadisindeki birçok menbalar sedd ü bend edildiði gibi bütün bu menabi büyük bir hazinede kararlaþtýrýlarak cem u iddihar ve buradan da gayet kuvvetli bir makine vasýtasýyla tevzi ve sarf hazinesine sevk u tisyar olunmaktadýr. 11

12 Kaðýthane Sularý - B Kaðýthane Sularý nýn muhtelif numunelerini tahlil etmiþ olan Kimyager Ali Rýza Bey merhum diyor ki: Kaðýthane Menba Sularý en saf sular sýnýfýna dahildir. Bugün Dersaadet te kullanýlan çeþme sularýnýn hepsine faik olduðu gibi þehrimizde fýçýlar veya þiþeler içinde pahalýca satýlan menabi sularýndan bir kýsmýna da tamamiyle muadil ve hatta bazýlarýndan daha saf ve sýhhidir. Bu beyan en emin þerait-i fenniye dahilinde icra kýlýnan ve tahliattan istinbat edilen bir hakikat-i fenniye olduðundan azade-i þekk ü irtiyabdýr. Deresi de Cendere Caddesi ni aþtýktan hemen sonra Kaðýthane Deresi ne dökülür. Her iki akarsu da sanayi ve evsel atýklar nedeniyle aþýrý kirlenmiþ durumdadýr. Jeolojik Yapý: Ýstanbul il alanýný oluþturan Marmara Havzasý nýn Doðu Marmara Bölümü nde, çeþitli yaþta jeolojik oluþumlar yer almasýna karþýn, Kaðýthane ilçe alaný 1. Zaman Devoniyen sistemine baðlýdýr. Ýlçe alanýnýn güneyinde ise 1. Zaman Karbonifer sistemine baðlý oluþumlar yer alýr. Kaðýthane ilçe alanýnýn büyük bir bölümünü kaplayan Devoniyen alanlar, baþlýca killi þist ve grovak katmanlardan oluþur. Bu katmanlar içinde yer yer andezit ve diabaz oluþumlar göze çarpar. Kaðýthane Deresi nin yataðý dolgu ve alüvyonla kaplýdýr. Hasbahçe

13 Tarihi kuðulu göl ve adacýðý Doðal Güzellikler: Ýstanbul un tarihte kalmýþ doðal deðerlerinin en önemlilerinden biri de, Haliç ve yöresidir. Haliç in Kaðýthane Deresi yle birleþtiði nokta ve Kaðýthane Deresi Vadisi, eski Ýstanbul un en çok ilgi gören mesirelerindendi. Kaðýthane yöresi, cirit oyunlarýnýn, ok atýþlarýnýn ve yarýþmalarýn düzenlendiði bir eðlence yeriydi. Sadabad adýyla da bilinen Kaðýthane nin laleler, çýnar ve kavak aðaçlarýyla süslenmiþ mesiresi, ilkbahar mevsimiyle canlanmakta ve yapay çavlanlarla enfes bir görünüm kazanmaktaydý. En parlak dönemini Kanuni ve III. Ahmed zamanýnda yaþayan bu mesire yerinde Sadabad Kasrý, Ýmrahor Köþkü, Kaðýthane Köþkü, Koþu Köþkü, Çadýr Köþkü gibi çok deðerli yapýlar bulunmaktaydý. Yoðun bir doða kirlenmesiyle 1940 lý yýllarla birlikte yok olan eski Kaðýthane Mesiresi nden yalnýzca bazý yapýlarýn temel kalýntýlarý günümüze ulaþabilmiþtir. Yöredeki yapýlarýn çoðu II. Dünya Savaþý sýrasýnda çeþitli Kaðýthane Sularý - C Fi l-hakika etýbba-yý meþhure ve merufe tarafýndan: Bir þehrin ahval-i sýhhiyye-i umumiyesi sarfeylediði sularýn evsaf ve mikdarýna tabidir ve Bir þehre gelen suyun en emin miyarý o þehirde görülecek kara hummadýr gibi kavanýn-i sýhhiyye-i ictimaýyyeyi mu lin metin esaslar vaz edilmiþtir. Kaðýthane Sularý nýn hýn-i isalesinde tutulan istatistiðe nazaran Beyoðlu cihetinde ilk senede tifo hastalýðý yüzde on-onbeþ, ikinci senede yüzde yirmi-yirmibeþ, üçüncü senede yüzde elli, dördüncü ve beþinci senelerde yüzde yetmiþ tenakus etmiþti. Bugün ise derece-i tenakusun daha ziyade olmasý muhtemeldir. 13

14 Tarihi göletlerin günümüzdeki görüntüsü. Kaðýthanede laleler devlet kurumlarýna ait tesislerinin inþasý için yýkýlmýþ, kalaný da çürümeye terk edilmiþtir. Ýklim: Kaðýthane Ýlçesi nin iklimi, Ýstanbul ikliminin özelliklerini gösterir. Gezici hava hareketlerinin etkisi altýnda bulunan ilçe iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasýnda bir geçiþ niteliði gösterir. Ýstanbul il ikliminde gözlenen üç ana hava tipi Kaðýthane Ýlçesi nde de etkilerini gösterir. Bunlar kuzey ve güneyden sokulan hava kütleleriyle, sakin nitelikteki hava tipleridir. Bu üç hava tipi arasýnda en çok etkili olaný kuzeyden gelen hava kütleleridir. Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasýnda bir geçiþ niteliði gösterdiðinden Kaðýthane de sýcaklýk, bu geçiþ niteliðini yansýtan bir özellik gösterir. Kimi yýllarda ocak ve þubat aylarý ýlýk geçerken, kimi yýllarda da sýcaklýk mevsim normallerinin altýna düþmektedir. Kaðýthane de yükselti, güneye doðru inildikçe azalýr. Bu nedenle sýcaklýk Ýstanbul un diðer ilçelerine oranla daha yüksektir. Sýcaklýk deðerlerinin Ýstanbul ortalamalarýndan yüksek oluþunda, Kaðýthane nin bir vadi içinde kalmasý önemli rol oynamaktadýr. 14

15 Kaðýthane de yýllýk ortalama sýcaklýk C dir. Yýlýn en sýcak ayý Aðustos, en soðuk ayý da Ocak ayýdýr. Ortalama açýk günler sayýsý 76.3, ortalama bulutlu günler sayýsý 202.6, ortalama kapalý günler sayýsý 86.4, ortalama yaðýþ miktarý mm, ortalama kar yaðýþlý günler sayýsý 7.8, ortalama sisli günler sayýsý 13.3, ortalama dolulu günler sayýsý 0.8, ortalama kýraðýlý günler sayýsý 12.1, ortalama rüzgar hýzý 3.5 m/sn, en hýzlý rüzgar yönü kuzey, ortalama toprak sýcaklýðý ise C dir. Kýþ mevsimi süresi, Aralýk ayýndan baþlayarak Mart ayý sonuna dek uzanan günleri kapsar. Kýþ süresi içinde ýsýnýn sýfýrýn altýna düþtüðü günler sýnýrlýdýr. Ýlçedeki yaðýþ rejimi, geçiþ tipi iklim özelliklerine uygundur. Yazlarý kurak, kýþlarý bol yaðýþlý geçer. Yaz aylarýndaki yaðýþýn azlýðý ile Akdeniz, yýl içindeki yaðýþlý günlerin çokluðu ile de Karadeniz yaðýþ rejiminin gözlemlendiði Kaðýthane de yýlýn en yaðýþlý aylarý Aralýk ve Ocak, en kurak aylarý da Temmuz ve Aðustos tur. Kaðýthane de egemen rüzgar yönü, Kaðýthane Deresi Vadisi nin uzanýþýna uygun olarak, kuzey ve kuzeydoðudur. Bu yönlerden esen yýldýz ve poyraz soðuk ve sert rüzgarlardýr. Genellikle fýrtýna biçiminde esen bu rüzgarlar, kýþýn yaðmur ve kar yaðýþlarýna neden olmakta, yazýn da serinletici etki yapmaktadýr. Yýl içindeki esme sayýlarý 1400 dür. Bitki Örtüsü: Kentsel alan içinde kalan Kaðýthane de bitki örtüsü çok az yerde görülür. Kaðýthane Deresi nin Haliç e yakýn yerlerinde büyük aðaçlar bulunur. Bu aðaçlar, sanki geçmiþ Kaðýthane günlerine özlem duymaktadýr. Bir zamanlar dünyanýn en güzel köþelerinden biri olan Kaðýthane mesiresinden geriye kalan ve gölgeleriyle insanlara huzur veren, iþte bu aðaçlardýr. Kemerburgaz a dek uzanan dereboyu yakýn zamana kadar sebze bahçeleriyle doluydu. Buralarda çiçek ekimi de önemli bir yer tutardý. Kaðýthane Vadisi nin güney yamaçlarýnda ve düz alanlarda kurulan seralarda mevsimlik çiçekler yetiþtirilirdi. Günümüzde Kaðýthane nin ana yerleþim alanlarý içinde Anýt aðaç, Sadabad

16 Kaðýthane Futbol Sahasý Hasbahçe kalmýþ olan Çaðlayan, Gültepe ve Çeliktepe mahalleleri, 50 yýl öncesine kadar fundalýklar, dutluklar, sebze ve çiçek bahçeleriyle kaplýydý. 16 Mevsim çiçekleri ile Kaðýthane de çevre düzenlemesi örneði 2008.

17 Bir 23 Nisan Ziyareti, DEMOGRAFÝK YAPI Nüfus ve Nüfusun Geliþimi: Kâðýthane, 1955'e kadar nüfusu 5 binin altýnda olan küçük bir köydü yýlýnda Beyoðlu'ndan ayrýlarak ilçe olan Þiþli'nin Merkez Bucaðý'na baðlandý. Uzun süre köy statüsünü korudu. Kâðýthane'nin geliþimi, yöredeki sanayi kuruluþlarýnýn çevresinde gecekondu mahallelerinin oluþmasý ile baþladý. Öte yandan, 1950'li yýllarda Ýstanbul'da baþlatýlan imar çalýþmalarý sýrasýnda evleri ve arsalarý istimlâk edilenlerden bir bölümüne de, Kâðýthane Köyü'ne ait arazilerden yer verildi. Bu uygulama, vadi yamaçlarýnýn gecekondularla dolmasýna neden oldu. Nüfus artýþý, özellikle 1960'lý yýllarla birlikte büyük bir ivme kazandý. Bu da, baþta inþaat sektörü olmak üzere, temel ihtiyaç mallarýnýn pazarlamasýna yönelik ticari etkinlikleri canlandýrdý. Köy içindeki çarþý geliþti. Çarþý çevresinde çok katlý apartmanlar yükseldi. Hýzla büyüyen Kâðýthane'de belediye kurulmasý da, bu döneme rastlar. 17

18 Kaðýthane nin asýl geliþimi, dere vadisinin sýrtlarýnda hemen hepsi de tepe olarak adlandýrýlan gecekondu mahallelerinin kurulmasýyla gerçekleþti. Çeliktepe, Gültepe, Þirintepe, Harmantepe, Örnektepe, Çaðlayan, Yahya Kemal ve Hürriyet gibi mahalleler, kýsa zamanda gecekonduyla apartman arasýnda, adlandýrýlmasý oldukça güç konutlarla doldu. Kaðýthane ve çevresindeki mahalleler 1987 ye deðin Þiþli Ýlçesi ne baðlý köy statüsünü korudu. Kaðýthane, 1987 de Þiþli den ayrýlarak ilçe yapýldý. Kaðýthane de km 2 ye düþen kiþi sayýsý, her dönemde Ýstanbul genelinin çok üzerinde olmuþtur. Kâðýthane ilçesi nüfus varlýðý bakýmýndan Ýstanbul'un önemli ilçeleri arasýnda yer alýr. 1997'de kiþilik nüfusuyla, Ýstanbul il nüfusunun yüzde 3.4'ünü barýndýran Kaðýthane, bu nüfus varlýðýyla, Ýstanbul'un 9. kalabalýk ilçesiydi. 2007'de yapýlan Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre, nüfusu 'dur. Buna göre Kâðýthane, Ýstanbul il nüfusunun yüzde 3.32'dir. Aradan geçen on yýl içinde Kâðýthane, nüfus varlýðý bakýmýndan Ýstanbul'un 13. ilçesi konumuna gerilemiþtir. Kâðýthane'nin nüfus varlýðý bakýmýndan önemini sergilemek için, onu Türkiye ölçeðinde il ve kent nüfuslarýyla karþýlaþtýrmamýz yeterlidir. 2007'deki Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý verilerine göre, Kâðýthane il olsaydý, illerin Kaðýthane, Ýstanbul ve Türkiye nin Nüfus Geliþimi Yýl Kaðýthane Ýstanbul Türkiye

19 Daha yeþil bir Kaðýthane ye doðru. nüfus büyüklüklerine göre sýralamasýnda 45. sýrada yer alýrdý. Bu sonuca göre Kâðýthane, Türkiye'nin 36 ilinden daha kalabalýk bir yerleþimdir. Kaðýthane böylesi bir sýralamada, örneðin, Artvin, Erzincan, Nevþehir ve Karabük'ün önünde yer almaktadýr. Ýlçe merkezlerinin nüfus büyüklükleri sýralanýþýnda ise, Kaðýthane Türkiye sýralamasýnda 39. sýrada yer almaktadýr (2007 Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý). Yine ayný nüfus sayýmýna göre Kaðýthane'nin, Türkiye'nin 51 il merkezinden daha kalabalýk olduðu anlaþýlmaktadýr. Bir baþka deyiþle, Kaðýthane eðer il merkezi olsaydý, Türkiye'nin 30. büyük il merkezi olurdu. Buna göre Kaðýthane, 2007'de nüfus büyüklüðü bakýmýndan 2 Ordu, 2 Niðde, 2 Kýrýkkale, 4 Burdur, 4 Yozgat, 8 Sinop ve 10 Artvin'e eþ deðerdir. Nüfus Yoðunluðu: Kaðýthane nin nüfus varlýðýnýn önemine iliþkin bir baþka gösterge de ilçe, Ýstanbul ve ülke nüfus yoðunluklarýnýn karþýlýklý durumudur. Kaðýthane de km2 ye düþen kiþi sayýsý, her dönemde Kaðýthane Ýlçe Nüfusunun Geliþimi* Yýl Nüfus * 1990 öncesi nüfus deðerleri Þiþli Ýlçesi nüfus verilerinden derlenmiþtir. Bu derleme için, Kaðýthane Ýlçesi nin günümüzdeki mahalleleri esas alýnmýþtýr. 19

20 Ýstanbul genelinin çok üzerinde olmuþtur. Kaðýthane, Ýstanbul'un en yoðun 6. ilçesidir. Nüfus yoðunluðu bakýmýndan Fatih, Güngören, Beyoðlu, Bayrampaþa ve Bahçelievler'i izlemektedir. 2007'de ilçenin nüfus yoðunluðu km2'ye kiþidir. Bu Ýstanbul nüfus yoðunluðunun (km2'ye 2419 kiþi) 12.3, Türkiye nüfus yoðunluðunun (km2'ye 92 kiþi) 324 katýdýr. Bir yol çalýþmasý 2008 Ýstanbul nüfusunun geliþmesi, ilçelerin büyüklükleri, yoðunluklarý ve geliþme hýzlarý arasýnda tam bir paralellik olmadýðý görülmektedir yýlý verilerine göre, nüfus büyüklüðü bakýmýndan Kâðýthane, 13. sýrada, nüfus yoðunluðu bakýmýndan 6. sýrada yer almaktadýr. Kaðýthane nin Mahallelere Göre Nüfus Daðýlýmý Mahalle Çaðlayan Çeliktepe Emniyet Ev Gültepe Gürsel Hamidiye Harmantepe Hürriyet M.Akif Ersoy Merkez Nurtepe Ortabayýr Sanayi Seyrantepe Þirintepe Talatpaþa Telsizler Y. Kemal Yeþilce Nüfusun Geliþme Ýndeksi: Nüfusun geliþmesi bakýmýndan sýralama bütünüyle deðiþiktir arasýnda en önemli büyüme, nüfusu bu dönemde 60 katýna yaklaþan Baðcýlar ile 26 katýna yaklaþan Büyükçekmece'de gerçekleþmiþtir. Ayný dönemde Kadýköy ün nüfusu 3, Bakýrköy ün nüfusu 1.3 katýna çýkmýþ; Fatih ve Beyoðlu nun nüfusunda artýþ olmamýþ, Eminönü nün nüfusu da yarý yarýya azalmýþtýr. Kaðýthane nin nüfusu ise arasýnda ancak 2.4 kat artmýþtýr. Kaðýthane, Ýstanbul ve Türkiye nin Nüfus Yoðunluklarý (kiþi/km2) Yýl Kaðýthane Ýstanbul Türkiye

21 Ýstanbul da Seçilmiþ Ýlçeler Ýçin Nüfusun Geliþme Ýndeksi (1970 = 100) Ýlçeler Baðcýlar Bakýrköy Beyoðlu Eminönü Fatih Kaðýthane Kadýköy Büyükçekmece Nüfus Artýþ Hýzý: Yýllýk ortalama nüfus artýþ hýzlarý bakýmýndan Ýstanbul'un seçilmiþ ilçelerinde tümüyle deðiþik bir sýralama görülmektedir döneminde, yýllýk ortalama nüfus artýþ hýzý en büyük deðerde gerçekleþen ilçe, binde le Büyükçekmece olmuþtur. Nüfus artýþ hýzý Sultanbeyli de binde 75.82, Baðcýlar da binde 64.66, Pendik te binde oranýnda gerçekleþirken, Kaðýthane de bu oran binde olmuþtur. Bu artýþ oraný ile Kaðýthane, orta sýralarda yer bulmuþtur. Kaðýthane okçuluk müsabakalarýndan. Kaðýthane'de, yýllarý arasýnda, sayým dönemlerinde gerçekleþen yýllýk ortalama nüfus artýþ hýzlarý, ilçedeki nüfus deðiþiminin deðiþik evrelerini ortaya koymaktadýr. Kaðýthane'nin nüfusu yýllarý arasýnda, 15 yýl gibi kýsa bir zaman dilimi içinde, olaðanüstü bir Kaðýthane, Ýstanbul ve Türkiye de Yýllýk Ortalama Nüfus Artýþ Hýzlarý (Binde) Yýllar Kaðýthane Ýstanbul Türkiye

22 Ýstanbul da Seçilmiþ Ýlçeler Ýçin Yýllýk Nüfus Artýþ Hýzlarý ( ) Ýlçeler Artýþ Hýzý (Binde) Büyükçekmece Sultanbeyli Pendik Avcýlar Baðcýlar Kaðýthane Üsküdar Fatih Bakýrköy Sadabad Evleri, hýzla büyümüþtür. Nüfus artýþ hýzý, 1970'li yýllardan itibaren azalmaya baþlamýþ, döneminde iniþli çýkýþlý bir grafik çizmiþtir. Nüfus artýþ hýzýnýn en düþük olduðu dönem, dönemidir. Kaðýthane nin nüfus artýþ hýzý, 1975 e kadar Ýstanbul ortalamasýnýn çok üzerinde gerçekleþmiþ, izleyen yýllarda ise gerisinde kalmýþtýr. Göç: Ýstanbul, her zaman iç göç hareketlerinin yöneldiði en önemli kent olmuþtur. Ýstanbul a yönelik yoðun göç hareketi, nüfusun yerleþme biçimini çarpýcý bir biçimde etkilemiþtir. Göç yoluyla gelen nüfus, yerleþme alanlarýný geniþletmiþ ve metropoliten bir bölge haline gelen ilde, eski kentsel merkezlere eklemlenen yeni kentsel alanlar ve gecekondu bölgeleri oluþturmuþtur. Özellikle 1950 li yýllarla birlikte baþlayan ve ardý arkasý kesilmeyen göç dalgalarýna baðlý olarak Ýstanbul a yýðýlan nüfus kentsel alana, yani ilçe merkezlerine sýðamaz olunca, sonradan gelenler kýrsal alana yayýlmýþ ve kent merkezini çepeçevre sarmýþtýr. Bu yayýlma baþlýca iki biçimde gerçekleþmiþtir. Bir yandan eski yerleþme birimleri büyürken, öbür yandan da bütünüyle yeni yerleþme merkezleri oluþmuþtur. Yeni yerleþme birimleri, doðal 22

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kağıthane Toplam Yatırım 147 Milyon YTL (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

HAYME ANA KURULUÞUN ANASI (DEVLET ANA) DOMANÝÇ Ýl merkezine 90 km. uzaklýkta, 537 Km2 lik yüzölçümünde, rakýmý 870 metre olan tamamýna yakýný vasýflý çam, gürgen, ardýç, meþe aðaçlarý ile kaplý orman olan;

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Binalar Buildings Saðlýk Tesisleri Health Facilities Binalar Buildings Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA) Gulhane Military Medical Science Academy Hospital Kurulduðu Ýstanbul da ve Ankara da

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 184 Âbideler Þehri Ýstanbul Bâlâ Camii Bâlâ camiinin avlusundan görünümü. Bâlâ Süleyman Aða Camii ve Külliyesi, Silivrikapý, Veledî Karabaþ Mahallesi Tekke Sokaðý nda bulunmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU Ýlhan AVCI (*) 1. ÝSTANBUL UN KURULUÞ TARÝHÇESÝ Bugünkü Ýstanbul un çekirdeðini, M.Ö. 750-550 yýllarý arasýndaki Grek göçleri sýrasýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI 6. ÜNÝTE Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI HAZIRLIK ÇALIÞMALARI 1. Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike,

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 145

Âbideler Þehri Ýstanbul 145 Âbideler Þehri Ýstanbul 145 146 Vasat Atik Ali Paşa Camii nin yeni yapýlan avlu kapýsý ile restorasyonu sonunda yanlarý açýlan son cemaat yeri. Edirnekapý ya giderken, Fatih ilçesinde Karagümrük yakýnýnda

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 137

Âbideler Þehri Ýstanbul 137 Âbideler Þehri Ýstanbul 137 138 Çemberlitaş daki Gazi Atik Ali Paşa (Sedefçiler) Camii. Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay durağýnýn karşýsýnda cami, medrese, türbe,

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı