ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)"

Transkript

1 ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU ( ) ESKĠġEHĠR OCAK 2014

2 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına Banu GÜRLEK, Emrah Mahir ALTUNTAġ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 1

3 "Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa Ģiir, Nağme ile olursa musiki, Resim ile olursa ressamlık, Oyma ile olursa heykeltıraģlık, Bina ile olursa mimarlık olur" Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 2

4 Ġçindeki Bölümler EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Genel Kurul Duyurusu SunuĢ TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem Oda Organları EskiĢehir ġubesi 11. Dönem Oda Organları Personelimiz, Temsilcilerimiz ve Komisyonlar Yeni Kayıt Olan, Nakil Gelen ve Nakil Giden Üyelerimiz Vefat Eden Üyemiz Üye Ġstatistikleri EskiĢehir ġubesi 11. Dönem Genel Kurul Belgeleri EskiĢehir ġubesi 11. Dönem SMGM Etkinlikleri EskiĢehir ġubesi 11. Dönem Faaliyetleri Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Genel Merkezden Basın Açıklaması, Sonuç Bildirgesi ve ÇalıĢma Raporu Örnekleri EskiĢehir ġubesi Basın Açıklamalarından Örnekler EskiĢehir ġubesi YazıĢmalarından Örnekler EskiĢehir ġubesi Mesleki Denetim Verileri EskiĢehir ġubesi Mali Rapor 11. Dönem Denetleme Raporları Kütüphanemiz Basında ġubemiz Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 3

5 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ 12. DÖNEM GENEL KURUL DUYURUSU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 4

6 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 12. Olağan Genel Kurul ve Seçim Duyurusu Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimleri aģağıdaki gündem maddeleri ile belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır. GENEL KURUL TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU Tarih: 18 Ocak 2014 Saat: (Çoğunluklu) Tarih: 25Ocak 2014 Saat: (Çoğunluksuz) SEÇĠM Tarih:19 Ocak 2014 Saat: (Çoğunluklu) Tarih: 26 Ocak 2014 Saat: (Çoğunluksuz) Adres: TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Hacıalibey Mah. Sakarya Cad. Dumrul Sok. Eti ĠĢ Merkezi No:11 D: 3-4 ESKĠġEHĠR GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve yoklama 2. BaĢkanlık Divanı seçimi ve saygı duruģu 3. Yönetim Kurulu adına açılıģ konuģması 4. Davetlilerin konuģması Dönem Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporun görüģülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması 6. Yeni dönem bütçesinin görüģülmesi ve karara bağlanması 7. Yeni dönem çalıģmalarına iliģkin öneriler, dilek ve temenniler 8. ġube Yönetim Kurulu, ġube SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu ile Genel Merkez Delegeleri Asil ve Yedek Adaylarının belirlenmesi ve duyurulması 9. KapanıĢ 10. Seçim Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 5

7 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu SUNUŞ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 6

8 Mimarlar Odası Genel BaĢkanı Eyüp MUHCU nunmesajı Değerli meslektaģlarımız, Mimarlar Odası nda her bakımdan zorlu bir çalıģma döneminin sonuna gelirken birimlerimiz Genel Kurul sürecine girmiģ bulunmaktadır. Geçen sürede Temsilciliklerimiz seçimlerini tamamlamıģ, ġubelerimiz Ocak ve ġubat ayları içerisinde, Mimarlar Odası ise Nisan 2014 tarihlerinde Genel Kurul ve seçimlerini gerçekleģtirecektir. Merkez Yönetim Kurulu olarak, öncelikle çalıģma dönemi içerisinde gösterdiğiniz özverili çalıģmalarınızdan ve iģbirliğinizden dolayı teģekkür ediyoruz. ÇalıĢma döneminde, küresel ölçekte gündemde olan iklim değiģikliği ve çevre kirliliği, afetler, savaģlar ve iģgaller, adaletsizlik, eģitsizlik, yoksulluk, barınma gibi pek çok sorunun ülkemizde de etkili bir Ģekilde yaģanıldığı süreçlerin birlikte tanıkları olduk. Bu ortamda ekonomik krizleri aģmanın bir yolu olarak tarihsel ve doğal varlıkları, kentsel ve kültürel değerleri yok eden uygulamalar hız kazanmıģ; her Ģey metalaģtırılarak pazara sunulmaktadır Ülkemiz; genel olarak jeo-politik konumu, kentsel özellikleri, nitelikleri ve taģıdığı değerler nedeniyle küresel sermaye gruplarının ve taģeronlarının ilgisini çekmekte; organize bir Ģekilde hukuk, akıl ve bilim dıģı bir anlayıģla Kentsel DönüĢüm adı altında yağmalanmaktadır. Bu ortamda geçmiģteki sağlıksız yapılaģma nedeniyle afetler yaģayan kentlerimiz, yeni ve daha büyük afet risklerine açık hale gelmekte, kamusal ve kimlik değerlerini kaybetmektedirler. Ġktidar tarafından yürütülmekte olan kamusal ve kentsel yağma önünde engel olarak görülen baģta Mimarlar Odası olmak üzere kimlikli, yaģanılır ve demokratik kentleri savunan bütün kesimlere karģı baskı, sindirme ve iģlevsizleģtirme politikaları fiilen uygulamaya konulmuģtur. Bu amaçla 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde çıkarılan 644 ve 648 Sayılı KHK lerle Meslek Odalarının iģlevsizleģtirilmesi ve özerk / kamusal kimliklerinin ortadan kaldırılması hedeflenmiģtir. KHK lar aracılığı ile kurulan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı na Oda ların asıl iģlerini yapma yetkisi verilmiģ; Torba Yasa ve Yönetmelikler marifetiyle Meslek Örgütlerinin Kamu Denetimi yapması engellenmek istenmiģtir. Bütün bu hukuksuzluklar da yetmemiģ ve nihayet 17 Aralık 2013 tarihinde kamuoyu tarafından kentler üzerinden yürütülen Asrın Soygunu na karģı soruģturmaların baģladığı bir günde Kabine tarafından yine hukuksuz bir Ģekilde yayınlanan Kararname ile Yolsuzlukların Odağı olarak görülen aynı Bakanlığa Odalar üzerinde idari ve mali denetim yetkisi verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 7

9 Mesleki haklarımız ise geriye götürülmüģ; Müelliflik ve Telif hakları gibi mesleki haklara iliģkin yetersiz de olsa var olan güvenceler ortadan kaldırılmıģ ve bağlantılı olarak mimarlık hizmetlerinde nitelik sorunu artmıģtır. Mimarlık hizmetlerinde tekelleģme, imzacılık, haksız rekabet, mimarların çalıģma koģullarının yetersizliği, iģsizleģme, ülkemizde diğer ülke mimarlarının engelsiz iģ yapabilmeleri, eğitimden kaynaklanan sorunlar ve YÖK ün kuralsız akreditasyon uygulamaları, meslek alanı dıģından ve sahte diplomalı kiģilerin mimarlık hizmetleri yapabilmeleri gibi çözülmesi gereken çok ciddi sorunlar yaģanmaktadır. Rant ve Yağma kararlarının Otoriter ve ġiddet politikaları ile sürdürülmeye çalıģtığı bir süreçte; TMMOB ve Meslek Odalarının baskılara asla boyun eğmeyeceği çok iyi bilinmelidir. Bu inançla, kökleri Ahilik sistemine kadar uzanan, 1924 Anayasası ile tüzel kiģiliğe kavuģan, 1961 Anayasası ile kamusal kimliği güvence altına alınan, 1982 Anayasasının kısıtlarına rağmen bu niteliklerine dokunulmayan 60 yıllık geçmiģe ve birikime sahip Odaların iģlevsizleģtirilmek istenmesi karģısında mesleki ve toplumsal sorumlulukların yerine getirmesi kapsamında çalıģmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Birlikte çalıģtığımız iki yıl içerisinde Mimarlar Odası örgütlenmesinin geliģtirilmesi, mesleğimize ve meslektaģımıza sahip çıkma çabasının yükseltilmesi, mimarlığın toplumla buluģması ve nitelikli mekânsal olanakların yaratılması, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması yönündeki özverili çalıģmaların desteklenmesi ve yaygınlaģtırılması gelecekle ilgili en önemli hedeflerimizden olmuģtur. Merkez Yönetim Kurulu olarak, bu dönemde birlikte çalıģtığımız ve görevi devreden yönetim kurulu üyelerine, destek veren tüm meslektaģlarımıza, Oda çalıģanlarına teģekkürlerimizi sunuyor, önümüzdeki dönemde göreve gelecek meslektaģlarımıza da baģarılar diliyoruz. Genel Kurullarımızın mesleğimize ve ülkemize bir katkı olacağı inancıyla bütün meslektaģlarımızı samimi ve sıcak duygularla selamlıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu adına EYÜP MUHCU Genel BaĢkan Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 8

10 Değerli meslektaģlarımız, TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu olarak görev süremizin sonuna gelmiģ bulunuyoruz. Ġki yıla yakın süren görev dönemimizde mesleğimiz, örgütümüz ve Ģehrimiz adına yaptıklarımızı özetlemek istedik. Özellikle, imar mevzuatında yapılan değiģiklikler mimarlık mesleğinin ülkemizde uygulanma Ģekillerini etkiler bir hale getirdi. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde; mevzuat ile ilgili Ģunları beraberce yaģadık; - EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği ndeki çatı katları maddesi, kat kullanımını artıracak Ģekilde değiģtirildi ve Ģehrimiz Mansard çatı ile tanıģtı, - EskiĢehir imar plan notlarına çatı katlarında bağımsız bölüm yapılabilmesinin önünü açan madde ilave edildi, - Van depreminden sonra, kentsel dönüģüm seferberliği ilan edildi. Ġmar ve mülkiyet hakları arka planda tutulup merkeziyle kenarıyla Ģehirler yeniden yapılanmaya baģlandı, - BüyükĢehir belediyelerinin imar yönetmelikleri iptal etildi, tüm Türkiye Planlı alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği ne bağlandı, - Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği kökünden değiģtirildi, - Bir ay sonra tekrar değiģtirildi, - EskiĢehir plan notlarındaki çatı katlarında bağımsız bölüm yapılabilmesinin önünü açan madde ilavesi mahkeme tarafından önce yürütmesi durduruldu sonra da iptal edildi, - ġehrimizde imar mevzuatına uyum Ģartları görüģülürken plan notları değiģikliği hazırlıkları yapıldı, - Geçtiğimiz bu süreçte imar mevzuatı dıģında, mesleğimizi ve yaģamımızı yakından ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerde de pek çok değiģiklik yapıldı. Mevzuatta yapılan bunca oynama ile ilgili olarak mimarlık adına, Ģehrimiz adına, örgütümüz adına her türlü tepkiyi ve katkıyı vermeye çalıģtık. Dönemimizin ilk günlerinde, karģımıza çıkarılan çatı katlarının kullanımını etkileyen düzenlemenin ilk ayağı olan yönetmelik değiģikliğinin (Mansard çatının) nasıl uygulanması gerektiğine dair belediye imar kadroları ile çalıģmalar yürütüldü. Bazı kararlar alınmasına yardımcı olundu. Ancak, adeta tüm Ģehir tarafından sessiz uzlaģmayla kabullenilmiģ olan ikinci ayağa, yani çatı katlarında bağımsız bölüm yapılabilmesine olanak sağlayan plan notuna, yaptığınız itirazlar kabul edilmedi. Konuyu ġehir Plancıları Odası ile birlikte yargı sürecine taģıdık. Sonuçta, akıl ve bilimin söylediği, yerini bularak bu madde mahkeme tarafından iptal edildi. Tesellimiz, yerel yönetimlerin konuyla ilgili herhangi bir uygulama yapmamıģ olmalarıdır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 9

11 Ülke çapında yapılan mevzuat değiģiklikleri ve kentsel dönüģüm çalıģmalarını dikkatle izledik ve değerlendirdik. Konu hakkında paneller, basın açıklamaları, kurum bilgilendirilmeleri gibi mekanizmalarla bilgilerimiz ve görüģlerimizi paylaģtık. Zaman içerisinde plansız, programsız, amacı farklı olarak yapılmıģ dönüģüm çalıģmalarının hem o bölgede yaģayan insanları hem de tüm ülkeyi, değiģik anlamlarda felaketlere sürüklediğini gördük. EskiĢehir de bu gibi sonuçlarla karģılaģmamak adına kentsel dönüģüm yapmaya yetkili kurumlar ve meslek odalarının bir araya geleceği toplantılar önerdik. Bu çağrımız Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü nde karģılığını bularak EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, TepebaĢı Belediyesi, ġehir Plancıları Odası, ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası nın katılımı ile Çevre Ve ġehircilik Müdürlüğü nde 5 adet toplantı gerçekleģtirildi. ġehrimizde yapılacak olan kentsel dönüģüm çalıģmaları için araģtırma, planlama ve imalat kriterleri üzerinde bir metin hazırlandı ve Bakanlıkça onaylanan Rezerv Alan konusundaki görüģlerimizi sunma fırsatı bulduk. Mevzuat değiģikliklerinin mesleğimiz üzerine etkilerini değerlendirirken, yapılan değiģikliklerden etkilenecek olan yapı denetim kurumlarını ve resmi kurumları bilgilendirici, görüģ alıģveriģleri yapılan toplantılar da düzenlendi. Bu görüģmelerde EskiĢehir deki yapı denetim kurumlarının örgütlenmesine önderlik yapılırken, resmi kurumların değiģikliklere nasıl ayak uydurmaları gerektiği konularında fikir alıģ veriģi gerçekleģtirilmiģtir. Bütün bu değiģikliklerden örgütümüz adına en önemli olanı, resmi iradenin odamıza karģı yürüttüğü etkisizleģtirme ve yıldırma politikaları, müellifiyet haklarımızın elimizden alınmaya çalıģılmasıdır. Hukuka ve uluslararası anlaģmalara aykırı olan bu değiģiklik maddeleri, gerek Mimarlar Odası Genel Merkezi gerekse TMMOB Genel Merkezi tarafından yargıya taģımıģ ve yargı süreçleri devam etmektedir. Ancak gururla söylemeliyiz ki, örgütümüzün Ģehrimizdeki faaliyetleri herhangi bir değiģiklik olmadan devam etmektedir. Bu konuda odasına ve örgütlülüğüne sahip çıkan siz değerli üyelerimize ve bizlere bu konuda destek olan tüm kurum ve kuruluģlara teģekkürü bir borç biliriz. Mevzuat çalıģmalarının yanı sıra üyelerimiz arasındaki mesleki rekabetin nicelik üzerinden değil yapılan iģin niteliğine bağlanması arzumuzla öncelikle odamızı vergi dairesi pozisyonundan çıkartıp,fatura denetimini kaldırdık. Mimarlar Odası en az bedel tarifesindeki bölge katsayımızı değiģtirmek suretiyle proje asgari bedellerini düģürdük. Geçtiğimiz iki yıllık uygulama sürecinde konu ile ilgili büyük bir çoğunlukla olumlu görüģler aldığımızdan ve bölgemizdeki diğer meslek odalarının da benzer uygulamalar gerçekleģtirmelerinden,haksız rekabetin ortadan kaldırılması adına iyi bir adım attığımızı düģünmekteyiz. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 10

12 ġehrimizde bir önceki dönemde kurulmuģ olan Akademik Odalar Birliği yürütme kurulu üyeliği(6 ay) ve TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu Sekretaryasını da yürüttüğümüz çalıģma dönemimizde, her iki birliğe her türlü destek verilmiģtir. Birlikte güçlü olmanın avantajlarından faydalanılarak Ģehrimizdeki pek çok konuda gerek basında yer alarak gerekse yetkililerle bire bir görüģmeler yapılarak fikirlerimiz gerekli yerlere iletilmiģ ve olumlu sonuçlar alınmıģtır. Önemli konular, birliğe bağlı meslek odaları tarafından iģlenerek gündemde tutulmuģtur. Atatürk Stadyumu ve stadyum alanının geleceğine ait oluģturulan gündem belki de kent için en önemli konulardan biridir. TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu tarafından 6-7 ġubat 2014 tarihlerinde yapılacak olan EskiĢehir Kent Sempozyumu çalıģmalarına da önemli katkı sağladık. Sempozyum düzenleme ve yürütme kurulunda yer alan temsilcilerimiz bu görevlerini sempozyum sonuna kadar sürdüreceklerdir. Yeni yönetimin de bu sürece katkısının süreceği inancındayız. Sempozyumu, yerel seçimlerden önce meslek odaları olarak belediye baģkan adaylarına nasıl bir EskiĢehir talep edildiğinin anlatılması adına bir fırsat olarak görmekteyiz. ġubemizin önem verdiği konulardan olan mimarlık eğitimi hakkında, Ģehrimizde bulunan iki üniversite ile de değiģik etkinlikler gerçekleģtirdik. Bunların baģında; - Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VII - Kurultay öncesi Öğrenci Forumu - Koleksiyon Mobilya ve TSMD ile Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Mimarları Ağırlıyor konulu sergiler ve konferanslar dizisi, - Mimarlık öğrencilerine yönelik örgütümüzü ve mesleğimizi tanıtıcı toplantılar, - Öğrenci temsilciliğimizin yaptığı faaliyetler gelmektedir. Mimarlar Odası tarafından, yedincisi düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Türkiye deki tüm mimarlık bölümlerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mimarlar Odası nın da katılımıyla Kasım 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi nde gerçekleģtirildi. Mimarlık eğitim zirvesi niteliğindeki kurultayda mimarlık eğitimi ile ilgili pek çok konu masaya yatırıldı ve tartıģıldı. Ayrıca Türkiye Mimarlık Okulları Diploma Projeleri Sergisi de Kurultay ile beraber gerçekleģtirildi. Sonuç olarak verimli geçen kurultaydan, yaklaģık üç yüz konuk hocalarımız ve meslektaģlarımız EskiĢehir den memnun ayrıldılar. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 11

13 Sizlerle birlikte çeģitli etkinlikler yapmaya çalıģtık. Pek çok değerli konuģmacıyı EskiĢehir de birlikte ağırladık. Katkılarınız ile EskiĢehirli Mimarlar Sergisi ni 7 Ekim 2013, Dünya Mimarlık Günü nde açtık. Sizlerin, hemģerilerimizin ve öğrenci arkadaģlarımızın ilgiyle izledikleri sergimiz umarız ki önümüzdeki senelerde de tekrarlanarak, literatür özelliği ile Ģubemiz arģivine katılır. Faaliyet raporumuzun devamında yukarıda bazılarını anlatmaya çalıģtığımız faaliyetlerimize ait evrak, resim ve detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. Görev süremiz içerisinde, mimarlık adına birliğimizi koruyarak, doğruları söylemekten çekinmeyerek, her kurum ve kuruluģa, her kiģiye önyargısız ve eģit yaklaģımlar sergilemeye, devamlı diyalog yanlısı tavrımızla siz meslektaģlarımızın yanında yer almaya çalıģtık. Biliyoruz ki 12. Dönem yönetim kurulu arkadaģlarımızı da oldukça hareketli günler beklemektedir. Ancak görevlerini gereğince yapacaklarına inancımız tamdır. Genel kurul sürecinin tüm meslektaģlarımıza ve Ģehrimize hayırlı olması dileklerimiz ile TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 12

14 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu TMMOB MİMARLAR ODASI 43. DÖNEM ODA ORGANLARI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 13

15 Merkezi Yönetim Kurulu Eyüp MUHÇU Genel Başkan Güven Arif SARGIN Genel Başkan Yardımcısı Necip MUTLU Genel Sekreter Ali EKĠNCĠ Genel Sayman Esin HACIALĠOĞLU Üye Ahmet Ġmran KARAMAN Üye Sabri KONAK Üye Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 14

16 Denetleme Kurulu Can TAġKIRAN Süleyman BĠRDAL Hulusi ADIGÜZEL Mehmet BÜYÜKALBAYRAK Necati SIRLIBAġ Ġsmail ERTEN Cumali YURTMAN EĢref YETKĠN ġeref ULUġ Selahattin TEMĠZ Hikmet BĠLGĠN Onur Kurulu Samet KARYALDIZ Mehmet AĞRI Bülend CEYLAN ġükrü UÇAK Ġsmail ÜNSAL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 15

17 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ ODA ORGANLARI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 16

18 Yönetim Kurulu Mehmet GÜREL BaĢkan Ömer Kamil ARSLAN Şengül GÜVEN Selçuk SIRMA Başkan Yardımcısı Sekreter Üye Sayman Üye Osman TUTAL Canan OYTAN Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Üye Üye Üye Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 17

19 Yönetim Kurulundan Ayrılan Üyelerimiz Banu GÜRLEK ( tarihine kadar) Sekreter Üye Ali ĠNCĠ ( tarihine kadar) Sayman Üye Recep ÜSTÜN ( tarihine kadar) Üye Yönetim Kurulu (Yedek) Duygu KAYA Sertaç KESKĠN ġeyma GÜNGÖR Sinan NEBĠOĞLU SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu Ġlhami EZEROĞLU Ahmet KORKMAZ Emrah GÖKALTUN Meryem KUNDUROĞLU N. Tuğba OLÇAY SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu(Yedek) Didar Duygu ALTUNTAġ Kenan ġengör Nuri ġen Ömer SIKIER Resul Bilgin AKBAġARAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 18

20 Genel Merkez Delegeleri Birol AKÇORAL Taner APAYDIN EĢref Taner ĠLERDE Mithat CĠNGĠ Canan OYTAN Recep ÜSTÜN Osman TUTAL Ömer SIKIER Nuri ġen Didar Duygu ALTUNTAġ Genel Merkez Delegeleri (Yedek) Banu GÜRLEK Ali ĠNCĠ Mehmet GÜREL Ömer Kamil ARSLAN Resul Bilgin AKBAġARAN ġengül GÜVEN N. Tuğba OLÇAY Fatma KULALI Meryem KUNDUROĞLU Engin ÖZCAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 19

21 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu PERSONELİMİZ, TEMSİLCİLERİMİZ VE KOMİSYONLAR Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 20

22 ġube Personelimiz Lütfiye KAÇAN ( ) Burcu MOLA ( ) Tuğba AÇIL ( ) Ezgi ĠġLEK ( ) Tayfun ERDOĞAN ( ) E. Mahir ALTUNTAġ ( ) Ahsen TALAS ( ) Genel Merkez MD/ÇED DanıĢma Kurulu Üyemiz Banu GÜRLEK Daimi Takdir Komisyonu Üyelerimiz Ġlhami EZEROĞLU Ali ĠNCĠ Banu GÜRLEK EriĢilebilirlik Ġzleme ve Denetleme Komisyonu Üyelerimiz Osman TUTAL Banu GÜRLEK SMGM Temsilcilerimiz Banu GÜRLEK ( tarihine kadar) Canan OYTAN Selçuk SIRMA Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 21

23 TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu Temsilcimiz Banu GÜRLEK ( ) Canan OYTAN Selçuk SIRMA Yedek- Resul Bilgin AKBAġARAN EBB Estetik Komisyon Temsilcimiz Ömer SIKIER Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Temsilcilerimiz Selçuk SIRMA Osman TUTAL EskiĢehir Kent Konseyi Temsilcimiz Banu GÜRLEK EskiĢehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Temsilcimiz EĢref Taner ĠLERDE ġeyma GÜNGÖR Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 22

24 Komisyonlarımız Ġmar Komisyonu N. Tuğba OLÇAY Meryem KUNDUROĞLU Ali ĠNCĠ Ömer SIKIER Mehmet GÜREL Ömer Kamil ARSLAN Müelliflik Hakkı Teknik Komisyon Meryem KUNDUROĞLU N. Tuğba OLÇAY Ġlhami EZEROĞLU Ahmet KORKMAZ Emrah GÖKALTUN Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Komisyonu Banu GÜRLEK Mehmet GÜREL Öğrenci Temsilcilerimiz S. Emre KILIÇ (ESOGÜ) YaĢar BAġKAHYA (AÜ) Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 23

25 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu YENİ KAYIT OLAN, NAKİL GELEN VE NAKİL GİDEN ÜYELERİMİZ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 24

26 Yeni Kayıt Olan Üyelerimiz 11. Dönemde Aramıza Katılan Üyelerimiz Doğukan AYGÜN Yasemin COġKUN Elvan KUMTEPE Bilal GÜNAL Fatma Seda YALÇIN Pınar DEMĠREL ETLĠ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 25

27 43768 Durak ARIKAN Kemal BAġ Alper GENÇ Feyza ATICI Dilek ASLAN Burcu AÇIK Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 26

28 44056 Emine OĞUZ Gamze YILDIRIM Sadık ÇORAPSIZ Serkan ÇAÇAN Gizem CĠHAN Ceren ÜNVER Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 27

29 44430 Aysun D. KAHRAMAN Mediha ġen Tuğba OKUR Gülce YANCI Tuğba CANATAN Vildan ÜNAL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 28

30 44597 AyĢe Gizem DEMĠR ġerife BEYDOĞAN Filiz NALDELEN Nur Gizem ġahġn Gözde NURLU Hakan KELEġ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 29

31 45088 Hasan TURHAN Vildan GÖKSU Tuğçe ARICAN Levent AKGÜL Ahmet AÇIKGÖZ Pınar SÜNBÜL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 30

32 45253 Zeynep SAĞDIÇ Esma ACAR ġermin DEMĠRTAġ Kadir ÖZ Vijdan ÖZGÜR Gonca AYSAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 31

33 45622 Ġrfan ÇETĠNKAYA Z. Berrak ÇELĠK Gizem SAKA Esma ġahġn Gözde ÇILGIN Didem AKMAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 32

34 45840 Nergiz KUMPAS Egemen TEMĠZSOY Ahsen TALAS Tuğba YILMAZ Hülya ġġġman Nurdan GÜNGÖR Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 33

35 46223 Erkan SARI Kaan ASKAR BarıĢ AKYOL Elif YÜRÜMEZ Beste ALIR Ġshak KILIÇ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 34

36 46490 Ġrem KURTULUġ Ġsmail ÖZER Ömer YAġASIN Ecem SANDAL Ali GÜL Rahime KAYA Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 35

37 46930 Alper GÜLLE Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 36

38 NAKĠL GELEN ÜYELERĠMĠZ GÖKBERK ÖZEN BÜYÜKKENT KADRĠYE DARILMAZ KONYA ENGĠN TĠMURCAN ANTALYA MERVE KÖSE KONYA TUĞBA APA ANKARA M. MÜJDAT ARKAN ANKARA OĞUZ HAN ÖZTÜRK KONYA EMRE SAĞAY BÜYÜKKENT BÜġRA SEMERCĠOĞLU BURSA K. ONUR KESKĠN ELAZIĞ M. ZUHAL KIRALP ĠZMĠR BETÜL G. EKĠMCĠ BÜYÜKKENT SĠBEL ÖZDEMĠR ĠLHAN BURSA R.BĠLAL ASLAN ĠZMĠR M. HAVVA ÜNLÜ MUĞLA ĠZZET ġener BURSA SÜHA GÜNENÇ BÜYÜKKENT ġeyla SERĠNTÜRK ĠZMĠR AYġEGÜL AKGÜN DĠYARBAKIR EYYÜP ġenol ġahġn BÜYÜKKENT MERVE SARGIN ĠZMĠR BEHSAT KOÇ BÜYÜKKENT NAKĠL GĠDEN ÜYELERĠMĠZ BÜġRA SEMERCĠOĞLU BURSA TUĞBA GENÇ BURSA HAKAN SÖZÜGEÇER ANTALYA EMRE YENĠLMEZ ANKARA ASUMAN YAġAR ANKARA BÜLET BOLKOL BÜYÜKKENT EVRĠM YÜCELEN ANKARA LEVENT KÜÇÜKDEMĠREL MUĞLA GÖKBERK ÖZEN BÜYÜKKENT ESRA EKER KOCAELĠ YAVUZ KOġANER BÜYÜKKENT GÜL AĞAZADE BÜYÜKKENT FULYA GÜR BÜYÜKKENT ESMA AYKUT ANKARA MURAT M. ĠSTANBULLUOĞLU BÜYÜKKENT RAġĠT KORKUT BURSA ÇĠĞDEM DÜZGÜNEġ BÜYÜKKENT SEMĠH HEKĠMOĞLU ANKARA MURAT SÖNMEZ ANKARA Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 37

39 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 38

40 Rahmetle Anıyoruz Mithat CİNGİ Sena DELİORMAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 39

41 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ÜYE İSTATİSTİKLERİ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 40

42 ŞUBEMİZ ÜYELERİ (KİŞİ) KADIN 190 ERKEK 201 TOPLAM 391 ÜYELERİMİZ 51% 49% KADIN ERKEK ŞUBEMİZ ÜYELERİNİN DOĞUM YILLARI (KİŞİ) ve SONRASI 165 KİŞİ Aralık 2013 Tarihi Ġtibariyle Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 41

43 ŞUBEMİZ ÜYELERİNİN MEZUNİYETLERİ (KİŞİ) ANADOLU Ü. 118 ANKARA D.M.M.A. 12 BAHÇEŞEHİR ÜNİ 1 BALIKESİR ÜNİ 8 BEYKENT ÜNİ 1 BOZOK ÜNİ 2 DİCLE ÜNİ. 1 DOĞU AKDENİZ Ü. 4 DOKUZ EYLÜL Ü. 7 EGE Ü. 1 ERCİYES Ü. 5 ESK. OSMANGAZİ Ü. 81 FHS - AACHEN 3 FHS - HAMBURG 1 G.S.A. 9 GAZİ Ü. 10 GİRNE AMERİKAN Ü. 1 HALİÇ ÜNİ 1 HS - ROTTERDAM 1 IŞIK M.M.Y.O. 2 İ.T.Ü. 37 İ.T.Ü. TEKNİK OK. 1 İ.TEKNİK OK.(YILDIZ) 1 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ 1 İST. TEKNİK OK. 2 İSTANBUL D.M.M.A. 9 K.T.Ü. 6 KONYA D.M.M.A. 1 MALTEPE ÜNİ. 1 LEFKE AVRUPA Ü. 1 MİMAR SİNAN G.S.Ü. 2 MİMAR SİNAN Ü. 1 O.D.T.Ü. 6 S.DEMİREL Ü. 2 SELÇUK Ü. 13 TRAKYA Ü. 12 ULUSLARARASI KIBRIS Ü. 2 YAKIN DOĞU Ü. 2 YAŞAR Ü. 2 YEDİTEPE Ü. 3 YILDIZ T.Ü. 11 YILDIZ Ü Aralık 2013 Tarihi Ġtibariyle Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 42

44 Mezun Olunan Üniversiteler ANADOLU Ü. ANKARA D.M.M.A. ESK. OSMANGAZİ Ü. G.S.A. İ.T.Ü. SELÇUK Ü. ESKİŞEHİR'DE BÜRO TESCİL BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ (KİŞİ) 2012 YILI YILI 115 Büro Tescil BÜRO TESCİL ESKİŞEHİR ŞUBESİ AİDAT ÖDEME DURUMU MUAF AİDATINI ÖDEMEYEN AİDATINI ÖDEYEN 220 Aidat Ödentileri ÖDEYEN ÖDEMEYEN MUAF 31 Aralık 2013 Tarihi Ġtibariyle Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 43

45 Mimarlar Odası Üyelerinin ġubelere Göre Dağılımı ( tarihi itibariyle) ADANA ġube % ANKARA ġube % ANTALYA ġube % BALIKESĠR ġube % BURSA ġube % ÇANAKKALE ġube % DENĠZLĠ ġubesġ % DĠYARBAKIR ġube % ELAZIĞ ġube % ESKĠġEHĠR ġube % GAZĠANTEP ġube % GĠRESUN ġube % HATAY ġube % ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġubesġ % ĠZMĠR ġube % KAHRAMANMARAġ ġube % KAYSERĠ ġube % KOCAELĠ ġube % KONYA ġube % MALATYA ġube % MERSĠN ġube % MUĞLA ġube % ORDU ġube % SAMSUN ġubesġ % TRABZON ġube % VAN ġube % TOPLAM % Not: Vefat eden ve istifa eden üyeler dahil edilmemiģtir. Verilen son sicil numarası:47099 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 44

46 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ GENEL KURUL BELGELERİ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 45

47 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 46

48 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 47

49 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ SMGM ETKİNLİKLERİ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 48

50 Etkinlik AfiĢlerinden Örnekler Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 49

51 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 50

52 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 51

53 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 52

54 SMGM Tarafından Kredilendirilen ġubemizin 11. Dönem Etkinlikleri Etkinlik Tarih Kredi Le Havre den Gelen Mektuplar Film Gösterimi Son Kale film Gösterimi KamulaĢtırma BilirkiĢiliği Güncelleme KamulaĢtırma BilirkiĢiliği Eğitimi Mehmet KONURALP sergisi ve söyleģi Binalarda Çevre ve Enerji Yönetimi Semineri Mimarlık ve Eğitim Kurultayı vıı Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 53

55 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ FAALİYETLERİ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 54

56 ġubemġz GENEL KURULU ġubemiz 11. Genel Kurulu 18 ġubat 2012 tarihinde, üyelerimiz katılımı ile Ģubemiz toplantı salonunda gerçekleģtirilmiģtir. Ġlhami EZEROĞLU, Canan OYTAN, Tayfun ERDOĞAN dan oluģan divan kurulunun seçilmesiyle baģlayan genel kurulumuza, TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nurdan TOPOĞRAF gözlemci olarak katılmıģtır. Yönetim Kurulu tarafından 10. Dönem Faaliyet Raporunun okunması, bütçenin gözden geçirilmesi ve gelecek dönem bütçesinin Genel Kurul üyeleri ile paylaģılmasının ardından üyelerin görüģ ve önerileri alınmıģ ve Yönetim Kurulunun ibrası gerçekleģmiģtir. 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van Depremi sonrasına, hasar tespit çalıģmalarına katılan üyemiz Resul Bilgin AKBAġARAN a teģekkür plaketinin takdim edilmesinin ardından ġubemizin 11. Dönemi için Yönetim Kurulu, SoruĢturma UzlaĢtırma Kurulu ve Genel Merkez Delegeliği için adaylık baģvurularının yapılması ile genel kurul sona ermiģtir. 19 ġubat 2012 tarihinde de 11. Dönem için seçimler gerçekleģtirilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 55

57 GENEL KURUL SONRASI SEÇĠLEN TÜM ÜYELER ĠLE TOPLANTI ġubat 2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Genel Kurul ve seçimlerinin ardından; Ģubemizde göreve gelen 11. Dönem Yönetim Kurulu asil ve yedek, SoruĢturma UzlaĢtırma Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asil ve yedek üyeleri, yönetim kurulumuzun daveti ile bir toplantı yaptı. 27 ġubat 2012 tarihinde Ģubemizde gerçekleģen toplantıda, 11. Dönem için; üyelerimize, mesleğimize, mesleki saygınlığımızın arttırılmasına yönelik neler yapılabileceği gibi konularda fikir alıģveriģinde bulunulmuģ,yol haritası belirlenmiģtir. Ġlk Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı duyurulmuģtur. Yönetim Kurulu BaĢkan Mehmet GÜREL, BaĢkan Yardımcısı Ömer Kamil ARSLAN, Sekreter Üye Banu GÜRLEK ve Sayman Üye Ali ĠNCĠ olarak görevlendirilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 56

58 KADINLAR GÜNÜ ETKĠNLĠĞĠ TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonunca düzenlenen basın açıklaması ve kadınlar günü yemeğine kadın üyelerimiz ile katılım sağlandı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 57

59 EĞĠTĠM-SEN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI uygulaması ile Eğitim sisteminde yapılan büyük değiģiklikler hakkında bilgilendirme yapmak üzere EĞĠTĠM-SEN EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu üyeleri,13 Mart2012 tarihinde Ģubemizi ziyaret etmiģtir. Ziyarete ġubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK katılmıģtır. TAKSĠM DAYANIġMASI YÜRÜYÜġÜ Mart 2012 tarihinde Ġstanbul da düzenlenen, Taksim DayanıĢması YürüyüĢü ne üyelerimiz ile katılım sağlandı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 58

60 ÇEVRE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ ZĠYARETĠ Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğü nden,ġl Müdür Yardımcıları ve ġube Müdürlerinden oluģan bir heyet ġubemize nezaket ziyareti gerçekleģtirmiģtir. Mesleğimiz, Ġmar ve Yapı Denetimin de içinde olduğu çeģitli konularda değerlendirmelerde bulunulmuģtur.ziyarete ġubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN ve Osman TUTAL katılmıģtır. YAPI DENETĠM ÇALIġANLARI ĠLE TOPLANTI Yapı Denetim ġirketlerinde çalıģan üyelerimiz ile27 Mart 2013 tarihinde yeni Yapı Denetim Yasası taslağı ve sektördeki geliģmeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimiz Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN ve Banu GÜRLEK katılmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 59

61 KIRKA MADEN-Ġġ SENDĠKASI ZĠYARETĠ Ülkemizde yürütülen politikalardan dolayı fabrikaları özelleģtirilecek olan KIRKA MADEN-Ġġ Sendikası Yöneticileri yapılacak değiģiklikler ve oluģacak sonuçlar hakkında bilgilendirme yapmak üzere 6 Nisan tarihinde Ģubemizi ziyaret etmiģtir. Ziyarete ġubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ katılmıģtır. ÇOCUK VE MĠMARLIK ETKĠNLĠKLERĠ Mimarlık mesleğinin halka tanıtılması, geçmiģimize, tarihimize sahip çıkmak, değerlerin korunması, gelecek kuģaklara aktarılması konusunda farkındalık yaratmak, çocukların yaratıcılık ve keģfetme becerilerinin artırılması amacıyla; mimar meslektaģlarımız ve çeģitli ilköğretim okullarından katılan öğrenciler ile bir dizi ekinlikler düzenlendi. DüĢ Oyuncuları ve Geleceğin Mimarları projeleri gerçekleģtirildi; "DüĢ Oyuncuları" adıyla bir çocuk tiyatro topluluğu oluģturuldu, topluluk "Çiçek Prenses" adlı çocuk oyununu EskiĢehir ve Ayvalık ta sahneledi, Geleceğin Mimarları projesi ile Elfler sergisi düzenlendi, 23 Nisan haftasında; Dünya Kültür Mirasları, Dünyanın Yedi Harikası, Dünya Masalları, Dünyada Çocuk Oyunları nın iģlendiği Oyunlarla Dünya Kültürleri çalıģması yapıldı, Bir Güzel DüĢ: BARIġ teması ile BarıĢ için bir resim çiz, bir kart yaz, bir dilek tut interaktif etkinlik düzenlendi, 7 Nisan 2012 tarihinde DüĢ Oyuncuları tanıģma çayı, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 60

62 8 Nisan 2012 tarihinde Geleceğin Mimarları projesi tanıģma çayı düzenlendi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 61

63 BELEDĠYELERĠN TEKNĠK PERSONELĠ ĠLE TOPLANTI EskiĢehir de bulunan ilçe belediyelerinin (Odunpazarı Belediyesi ve TepebaĢı Belediyesi) Ġmar personelleri ile mevcut imar mevzuatı ve uygulama problemleri hakkında karģılıklı bilgilendirme yapılmıģtır. Beraber periyodik toplantıların yapılması gerektiği konusunda hem fikir olunmuģtur. Toplantıya ġubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ katılmıģtır. MĠMARLAR ODASI 43. DÖNEM GENEL KURULUNA KATILIM Nisan 2012 tarihinde Ankara ODTÜ yerleģkesinde TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleģtirildi. Genel Kurula ġubemiz yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Merkez Delegeleri katılım sağladı. Genel Kurul sonrasında Meslek Odamıza karģı yürütülen iģlevsizleģtirme politikaları ve Kanun Hükmünde Kararnameleri protesto amacı ile tüm ġube temsilcilerinin katılımıyla Çevre ve ġehircilik Bakanlığına kadar yürüyüģ ve sonrasında Bakanlık önünde Eyüp MUHCU tarafından basın açıklaması düzenlendi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 62

64 REVĠT TANITIM TOPLANTISI Nisan 2012 tarihinde ġubemiz Toplantı salonunda, Autodesk firması tarafından üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz için Revit Bilgisayarlı tasarım programı tanıtım toplantısı düzenlendi. OKTAN NALBANTOĞLU KONFERANSI Dr. Oktan NALBANTOĞLU Konferansı EskiĢehir Ticaret Odası meclis salonunda üyelerimiz ve Mimarlık Öğrencilerinin katılımı ile 22 Nisan 2012 tarihinde gerçekleģtirildi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 63

65 ALLPLAN WORKSHOP VE TANITIM PROGRAMI Nisan 2012 tarihinde ġubemiz Toplantı salonunda Allplan tanıtım programı ve workshop düzenlendi. KENTĠN ÇOCUKLARI PROJESĠ Çocuk ve Mimarlık çalıģmaları kapsamında gerçekleģtirilen Kentin Çocukları projesinde; kültürel değerlerimizin çocuklar tarafından algılanması, çocukların bölgelerde yaptığı sözlü tarih ve inceleme çalıģmaları ile sağlandı. Üyelerimizin de katılımı ile gerçekleģtirilen proje üç aģamada tamamlandı. 6 Mayıs 2012 tarihinde Odunpazarı buluģması, Mayıs 2012 tarihinde Ayvalık buluģması, 26 Mayıs 2012 tarihinde BaĢkent Ankara buluģması Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 64

66 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 65

67 ULUSLARARASI GENÇ MĠMARLAR BULUġMASI Mimarlar Odası Antalya ġubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Mimarlar BuluĢması na üyelerimiz ile birlikte katılım sağlandı. TMMOB 42. DÖNEM GENEL KURULU Mayıs-12 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara da yapılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 42. Dönem Genel Kuruluna, ġubemiz TMMOB delegeleri Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK katılım sağlamıģtır. TMMOB Genel Kurul Anıtkabir ziyaret komisyonunda yer alan delegelerimiz ġubemiz adına oylarını kullanmıģlardır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 66

68 KENTĠMĠZDEKĠ YAPI DENETĠM ġġrketlerġnġn ORTAKLARI ĠLE TOPLANTI EskiĢehir de TMMOB ye bağlı yapı grubu dört oda (ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası) yöneticileri ile torba yasanın meclisten geçmesi halinde neler oluģacağı konusunda ilgili kurum ve kuruluģlarla bilgilendirme toplantılarının yapılması kararı alınmıģtı. Bu toplantılara ilk olarak Yapı Denetim Ģirketlerinin ortaklarından baģlandı. Yemekli bilgilendirme toplantısına, Yapı Denetim Birliği Derneği BaĢkanı Hüseyin KAYA davet edildi ve konu hakkında bilgilendirme yaptı. Bu toplantı sayesinde EskiĢehir de Yapı Denetim Firmaları arasında bir birlik olmadığı veya resmi bir birliğe üye olmadıkları ortaya çıkmıģ ve bu açığın bir an önce kapatılması gerektiği anlaģılmıģtır. BELEDĠYELER VE ÇEVRE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠCĠLERĠ ĠLE YAPILAN YEMEKLĠ TOPLANTI Yapı Denetim Firma Ortakları ile yapılan yemekli toplantının devamı niteliğinde, Çevre ġehircilik Ġl Müdürü, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkan Yardımcısı, TepebaĢı ve Odunpazarı Belediyeleri BaĢkan Yardımcıları ve imar Müdürleri ve ĠnĢaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve Mimarlar Odasını temsilen Ģube baģkanlarının katılımı ile 4 Temmuz tarihinde yemekli toplantı düzenlendi. Toplantıda Afet Riski Alanlarının DönüĢtürülmesi hakkında kanun ve çıkarılması düģünülen Yapı Denetim Kanunu hakkında görüģmeler yapıldı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 67

69 ÜYELERĠMĠZĠN KATILIMI ĠLE DÜZENLENEN ĠFTAR YEMEĞĠ Ramazan ayı içerisinde, Birsen Restaurant bahçesinde üyelerimiz ve ailelerinin katılım sağladığı iftar yemeği düzenlendi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 68

70 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 69

71 EGSĠAD ZĠYARETĠ EskiĢehir GiriĢimci Sanayiciler ve ĠĢ Adamları Derneği (EGSĠAD) Yönetim Kurulu üyelerince ġubemize bir ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Özellikle inģaat sektörü olmak üzere güncel konular hakkında fikir alıģ veriģinin yapıldığı ziyarete Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ katılmıģtır. DÜNYA MĠMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI Her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık Günü nedeniyle ġube Yönetim Kurulumuz tarafından basın açıklaması düzenlendi. Kentine ve Mimarlığa sahip çık sloganıyla hafta boyunca çeģitli etkinlikler düzenlendi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 70

72 MĠMARLIK HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ Yurdumuzda birçok kenti yakından ilgilendiren, çok yakın zamanda kentimizde de çalıģmaları baģlayacak olan "Kentsel DönüĢüm" ile ilgili, halkın bilinçlenmesi için,mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi olarak Film Gösterimleri düzenledik. Gösterilen filmler; Ekümenopolis- Ucu Olmayan ġehir; Yönetmen: Ġmre AZEM BĠRDÜġ MEKÂNI, Müze; Yönetmen: Melek DEMĠR Le Havre dan Gelen Kartlar; Yönetmen: FrançoisePoulin-Jacob Son Kale; Yönetmen: Zuhal AKMEġE KAMULAġTIRMA BĠLĠRKĠġĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ekim 2012 tarihinde ġubemiz toplantı salonunda Mimarlar Odası Sürekli Mesleki GeliĢim Merkezi (SMGM)eğitmenlerince KamulaĢtırma BilirkiĢiliği eğitimi ve KamulaĢtırma BilirkiĢiliği güncelleme eğitimi düzenlenmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 71

73 MĠMARLAR ODASI, ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI YÖNETĠCĠLERĠ VE BELEDĠYELERĠN TEMSĠLCĠLERĠ ĠLE TOPLANTI EskiĢehir Ġmar Yönetmeliği nde yapılan değiģiklikle çatı katlarında kullanım alanının büyümesi ve Yönetmeliğe giren çatı kesitinin uygulama Ģartları hakkında ĠnĢaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası nın öncülüğünde TepebaĢı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar müdürlüğüpersonelleri ile toplantı yapıldı. Çatı uygulamalarına yeni getirilmiģ olan Mansard Çatı kavramının ve yeni geliģtirilmiģ olan çatı sistem kesitinin uygulama Ģartları üzerine var olan belirsizlikler tespit edildi.yapılan toplantıda; değiģtirilen maddelerin kent üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkileri ile çözüm önerileri tartıģılmıģ, durum değerlendirmesi yapılmıģtır. BELEDĠYELERĠN TEKNĠK PERSONELĠ ĠLE ĠMAR PLAN NOTLARINDAKĠ ÇATI KATLARININ KULLANIMI HAKKINDA TOPLANTI Ġmar Plan notlarındaki, çatı katlarının kullanımı ile ilgili düzenleme hakkında; daha önce ĠnĢaat Mühendisleri Odasının da katılımı ile gerçekleģen toplantı sonuçlarının değerlendirildiği toplantı, Belediyelerin teknik personelinin de katılımıyla 31 Ekim 2012 tarihinde Ģubemiz toplantı salonunda yapılmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 72

74 KASIM AYI ÜYETOPLANTISI Her ay düzenli olarak yapılan aylık üye toplantısı 6 Kasım 2012 tarihinde ġubemiz toplantı salonunda gerçekleģti. Toplantıda ġube BaĢkanı Mehmet GÜREL tarafından Belediyeler ve diğer meslek odaları ile birlikte sürdürülen Çatı Katı Yönetmelik ve plan notu taslak çalıģmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. ANADOLUÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠ ĠLE TANIġMA TOPLANTISI Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri ile Ġki Eylül Kampüsünde gerçekleģen toplantıda, mesleğe yeni adım atmıģ olan öğrenci arkadaģlara örgütümüz ve mesleğimiz adına bilgilendirme yapıldı. Her sene düzenlenen bu toplantılarda olduğu gibi öğrenci arkadaģların Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Öğrenci Üyesi olmaları için gerekli müracaatları yapmalarını sağlayarak üye kayıtları alınmıģtır. Toplantıya ġube BaĢkanı Mehmet GÜREL ve Yönetim Kurlu Üyesi Osman TUTAL, ġengül GÜVEN ve Banu GÜRLEK katılmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 73

75 MEHMET KONURALP MĠMARLIĞI SERGĠSĠ VE KONFERANSI Mehmet KONURALP in katılımıyla gerçekleģen konferans Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seminer Salonunda 09 Kasım 2012, saat:16.00 da; Sergi açılıģı ise saat:17.30 da Mimarlık bölümünde yapılmıģtır. Sergi Kasım 2012 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde ziyarete açık kalmıģtır. ARALIK AYI ÜYE TOPLANTISI Aralık 2012 tarihinde yapılan toplantıda; Ekim ayında TepebaĢı Belediyesi Meclisinden geçen Ġmar Yönetmeliğindeki Çatı Katları maddesinde yapılan değiģiklikler ve Plan Notuna eklenen Çatı aralarında Bağımsız Bölüm düzenlenmesine olanak sağlayan madde ilavesi hakkında ġubemiz Yönetim Kurulunun oy birliği ile aldığı itiraz kararı üyelere bildirilmiģtir. Konu üyelerimiz ile tartıģılıp, çatı katlarında bağımsız bölüm düzenlenebilmesine iliģki plan notu maddesine Kent Nüfus yoğunluğunu arttıracağından,konu hakkında üyelerimizden alınan destekle ileriki tarihlerde ilçe Belediyelerine yapılan itirazımızın reddedilmesi üzerine ġehir Plancıları Odası ile birlikte yargıya taģınmıģtır. Mahkeme sonucunda bilimin ve aklın söylediği olmuģ ve ilgili Plan Notu maddesi Ġdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiģtir. Dava sürecinde konu hakkında ilgili Belediyelerin herhangi bir uygulama yapmamıģ olmaları EskiĢehir adına sevindiricidir. Konuyla ilgili yapılan itiraz yazısı ve Mahkeme Kararını faaliyet raporumuzun YazıĢmalar baģlığı altında detaylı olarak bulabilirsiniz. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 74

76 TMMOB MĠMARLAR ODASI 13. ULUSAL MĠMARLIK SERGĠSĠ VE ÖDÜLLERĠ TMMOB Mimarlar Odası 13. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2012" Ödül Töreni ve Sergi AçılıĢı Kokteyli, 17 Aralık 2012 Pazartesi günü saat da TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat Sergi Holü'nde yapılmıģtır. TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi, EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün katkılarıyla gerçekleģtirilen sergi Aralık 2012 tarihleri arasında ziyarete açık kalmıģtır. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonunca, DSĠ Konferans salonunda düzenlenen, ĠnĢaat Yüksek Mühendisi Gülru YILDIZ, Sosyolog Ezgi PEHLĠVANLI KADAYIFÇI ve ĠnĢaat Mühendisi Esengül ÖZDEMĠR in konuģmacı olarak katıldığı Mühendislik ve Kadın konulu panele ve akģamında düzenlenen Kadınlar Günü yemeğine kadın üyelerimiz ile katılım sağlanmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 75

77 ÜYE DANIġMA KURULU Ücretli çalıģan mimarların asgari ücretleri ile ilgili TMMOB Genel Merkezince belirlenen ve SGK ya bildirilen ücret hakkında üyeler bilgilendirilip konu hakkında fikir alıģveriģi yapılmıģtır. ULUSLARARASI BEYĠN HAFTASI MĠMARLIK ÖĞRENCĠLERĠ SERGĠSĠ Uluslararası Beyin Haftası Etkinlikleri Kapsamında I. Mimarlık Öğrencileri Sergisi 'BEYNĠN HALLERĠ' ESOGÜ Sanat Galerisi nde Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleģmiģtir. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi ortaklığında gerçekleģecek serginin açılıģ kokteyli 11 Mart Pazartesi günü düzenlendi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 76

78 KANAL 26 CANLI YAYIN KATILIMI Mart 2013 tarihinde ġubemiz Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL Kanal26 televizyonunda program yapımcısı Zafer ÇATEL in canlı yayın konuğu olmuģtur. Programda EskiĢehir deki güncel problemlere yönelik sohbet edilmiģtir. Programda; - Kentsel DönüĢüm - Süleyman ÇAKIR Kız Lisesinin akıbeti - Stadyumun Yeri -Devlet Hastanesinin yeri - ġehrin stratejik planının olmayıģı - EskiĢehir in hangi yöne, nasıl büyümesi gerektiği - Gar binasının ulaģım problemleri - Çatı katları mevzuatı süreci - Güney ve Kuzey Çevre Yolları Konularında bilgilendirme yapmıģtır. TMMOB MĠMARLAR ODASI 43. DÖNEM SEÇĠMSĠZ GENEL KURULU TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem Seçimsiz Genel Kurulu 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde delegeleriyle Antalya da toplanmıģ; güncel geliģmeler değerlendirilerek ülke gündeminin kente, mimarlığa, meslek örgütüne, meslektaģlara etkileri kapsamlı bir Ģekilde değerlendirilmiģ ve çözüm önerileri ortaya konmuģtur. Genel Kurula ġubemizden Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Canan OYTAN, Ömer SIKIER, Engin ÖZCAN ve Resul Bilgin AKBAġARAN katılmıģlardır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 77

79 ÜYELERĠMĠZ VE ġubemġz ÖĞRENCĠ ÜYELERĠ KAYNAġMA PĠKNĠĞĠ Nisan 2013 Pazar günü Fidanlık piknik alanında EskiĢehir Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümleri Öğrenci Üyelerimizle, ġubemiz Üyelerinin buluģtuğu bir piknik organizasyonu gerçekleģtirildi. ÇeĢitli oyunların ve eğlencelerin yapıldığı etkinlikte bolca oksijen alınıp gençlerle beraber olmanın dinamizmi yaģandı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 78

80 MAYIS AYI ÜYE TOPLANTISI Mayıs 2013 tarihinde ġubemizde düzenlenen üye toplantısında Ġlçe Belediyelerindeki proje kontrol problemleri tartıģıldı. Proje Müellifiyet kayıtları hakkında kriterler belirlendi BADEMLĠK TASARIM FESTĠVALĠ Festival Ģubemiz öğrenci komisyonu tarafından Mayıs 2013 tarihlerinde ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bademlik Kampüsünde düzenlenmiģtir. Etkinlik Kent Bulmacası Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Kenti KeĢfet Yorumla Atölyesi, Karikatür Atölyesi ve Bildiğin Gibi Değil Atölyesinin açılıģıyla baģlamıģ; ürünlerin sergisinden sonra konser ile son bulmuģtur. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 79

81 TRABZON MERKEZ YÖNETĠM KURULU VE KENT KÜLTÜR DEMOKRASĠ FORUMU Mayıs 2013 tarihinde Mimarlar Odası Trabzon ġubesi ev sahipliğinde gerçekleģen merkez yönetim kurulu toplantısı ve ardından düzenlenen Kent Kültür ve Demokrasi Forumuna ġubemizi temsilen Mehmet GÜREL ve Ali ĠNCĠ katılım sağlamıģtır. MYK toplantısında Ülke çapında Mimarlar Odası ġubelerinin yaptığı Mesleki Denetim kriterlerine ait görüģ alıģveriģleri gerçekleģtirilmiģtir. ULUSLARARASI GENÇ MĠMARLAR BULUġMASI TMMOB Mimarlar Odası Antalya ġubesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Genç Mimarlar BuluĢması na üyelerimiz ile birlikte katılım sağlandı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 80

82 YAPI DENETĠM KANUNU TASLAĞI HAKKINDA BĠLGĠLENDĠRME KONFERANSI Haziran 2013 ÇarĢamba günü TaĢbaĢı Kültür Merkezi nde Mimarlar Odası Antalya ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Osman Aydın ın konuģmacı olarak katıldığı Yeni Yapı Denetim Kanunundan sonra Mimar ve Mühendislerin mesleki konumu bilgilendirme toplantısı diğer meslek odalarının da katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir. ÇATALHÖYÜK YAZ ATÖLYESĠ GEZĠSĠ Mayıs 2013 tarihinde Çatalhöyük Arkeolojik kazıları koordinatörü Sayın Gülay SERT in bizlere daveti ile 7 Temmuz tarihinde Hızlı Tren ile Konyaya oradan da Gülay Hanımın gönderdiği otobüs ile kazı alanına geçildi. Ön bilgilendirme toplantısından sonra kazı alanı gezisine baģlandı. Çatalhöyük yerleģkesi ve tarihte burada yaģamıģ olan insanların kültürleri hakkında ilginç bilgiler alındı. Gezi sonrasında yemek ikramında bulunuldu daha sonrasında EskiĢehir e dönüģ yapıldı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 81

83 ĠFTAR YEMEĞĠ Temmuz 2013 tarihinde üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile Torba Yasa hakkında bilgilendirme toplantısı ve iftar yemeği düzenlendi. Yemek Öncesinde Meslek Odalarının iģlevsizleģtirilmesi hakkında ġube BaĢkanı Mehmet GÜREL tarafından bilgilendirme yapıldı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 82

84 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 83

85 EYLÜL AYI ÜYE TOPLANTISI Eylül 2013 tarihinde ġubemiz toplantı salonunda,her ayın ilk Salı günü periyodik olarak gerçekleģtirilen üye toplantısı yapılmıģtır. Toplantıda değiģtirilen Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğine ait bilgilendirme yapılmıģ, üyelerimizle fikir alıģveriģinde bulunulmuģtur. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 84

86 ES TV CANLI YAYIN KATILIMI Eylül 2013 tarihinde ġubemiz Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL ve ĠnĢaat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġube BaĢkanı Fercan YAVUZ ES TV de program yapımcısı Sadi SEDA nın canlı yayın konuğu olmuģtur. Programda EskiĢehir deki güncel problemlere ve kentsel dönüģüme yönelik konular değerlendirilmiģtir. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠ ĠLE TANIġMA TOPLANTISI Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde, Mimarlık mesleğiyle yeni tanıģan 1. sınıf öğrencileri ile Örgütümüz ve Mesleğimiz adına bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. Bu toplantıda yeni öğrenci üye müracaatları alınmıģtır. Toplantıya ġube BaĢkanı Mehmet GÜREL ve Yönetim Kurlu Üyesi Osman TUTAL, ġengül GÜVEN ve Sayman Üye Selçuk SIRMA katılmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 85

87 BĠNALARDA ÇEVRE VE ENERJĠ YÖNETĠMĠ EĞĠTĠM PROGRAMI ġubemiz toplantı salonunda 5 Ekim 2013 tarihinde Binalarda Çevre ve Enerji Yönetimi Tanıtım Programı eğitimi verilmiģtir. Eğitim Mimarlar Odası Sürekli Mesleki GeliĢim Merkezi (SMGM) eğitmeni tarafından üyelerimize ücretsiz olarak düzenlenmiģtir. MĠMARLIK HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Dünya Mimarlık Günü ve akabinde kutlanan Mimarlık haftası etkinlikleri kapsamında; bu yıl 7 Ekim 2013 Pazartesi günü EskiĢehir Mimarları Sergisi düzenlenmiģtir. AkĢamında da meslek hayatında ve 50 yıllarını dolduran üyelerimize plaket töreni ve Sergi Gala Yemeği düzenlenmiģtir. Sergi, 4 gün ESPARK AVM de, daha sonra üç hafta ESOGÜ, Mimarlık Bölümü nde kalmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 86

88 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 87

89 MĠMARLIK VE EĞĠTĠM KURULTAYI-VII ÖĞRENCĠ FORUMU Ekim 2013 tarihinde, Mimarlık Eğitim Kurultayı öncesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleģtirilen ve açılıģ konuģmasını Kurultay BaĢkanlığını yürüten Mimar Cengiz BEKTAġ ın yaptığı Öğrenci Temsilcileri ve Mimarlık öğrencilerinin bir araya gelerek Mimarlık ve Eğitim sorunları üzerinde fikir alıģveriģinde bulundukları Öğrenci Forumu düzenlenmiģtir. ÜYE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI Kasım 2013 tarihinde ġube faaliyetleri ve Kentte yaģanan güncel olaylar ve ġubemizce ev sahipliği yapılacak olan Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-VII hakkında bilgilendirme ve iģ bölümü yapıldı. MERKEZ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulunun 43. Dönem 24. toplantısı13 Kasım 2013 tarihinde EskiĢehir de ġubemiz ev sahipliğinde yapılmıģtır. Aynı günün akģamında Merkez Yönetim Kuruluna iģtirak eden katılımcılara akģam yemeği düzenlendi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 88

90 MĠMARLIK VE EĞĠTĠM KURULTAYI-VII TMMOB Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının 7.si Kasım 2013 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Yunus emre Kampusu Öğrenci Merkezinde gerçekleģtirilmiģtir. Kurultay BaĢkanı Cengiz BEKTAġ, Mimarlar Odası Genel BaĢkanı Eyüp MUHCU, KKTC Mimarlar Odası Genel BaĢkanı Ekrem BODAMYALIZADE, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Davut AYDIN ve EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERġEN in açılıģ konuģmalarıyla baģlamıģtır. Ġki gün devam eden Kurultay; 8 oturumda toplanmıģ, Mimarlık Lisans ve Lisans Üstü eğitim programları, Sürekli Mesleki GeliĢim, Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon ve Staj konuları tartıģılmıģtır. 1. günün sonunda 26 Ekimde düzenlenen Öğrenci Forumunun uzantısı olarak öğrenci temsilcileri ile mimarlık öğrencilerinin tartıģmalarına yer verilmiģtir. GeçmiĢ Kurultayların deneyimi ıģığında yeni dönem Mimarlık ve Eğitim Kurultayı gündemi ve beklenen kazanımlar değerlendirilmiģ ve Kurultay teması; "Mimarlık Eğitim ve Meslek Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 89

91 Alanında BütünleĢme ve DayanıĢma" olarak belirlenmiģtir. Kurultay ÇalıĢma Gruplarınca; ilkesel olarak bütünü kapsayan ancak çalıģma alanlarında tartıģma ve değerlendirme ortamını sağlayan programların oluģturulması benimsenmiģtir. Bu çerçevede "Eğitimde BütünleĢme ve DayanıĢma", "Staj ve Mimarlık Eğitim Alanında BütünleĢme" ve "Mimarlık Öğrencileri Arasında BütünleĢme ve DayanıĢma" alt baģlıklar altında hazırlıklar sürdürülmüģ ve sonuçlar Kurultay ortamı ile paylaģmıģtır. Kurultayda; gündemde olan yasal değiģiklikler yoluyla mimarlık meslek ve eğitim alanında yaģanan değiģimler, mimarlık eğitiminde devlet ve vakıf üniversitelerinin ayrıģması yanı sıra mimarlık mesleğinin özelleģtirilmesi ve bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedildiği süreçler, mimarlık eğitimi veren bölüm sayılarında ve kontenjanlarda artıģla gelen kalite ve asgari koģul sorunu, mimarlık eğitimi veren kurumların akreditasyon süreci, değiģen mimarlık programlarına bağlı olarak Meslek KuruluĢu tarafından kayıt kabul sürecinde meslek alanı ve yetkisi konusunda ayrıģma sağlanması, mimarların mesleğe kabul süreçlerinde akredite edilmiģ kurumlardan mezuniyet ve staj Ģartı gerekliliği değerlendirilmiģtir.kurultay programını iki gün boyunca toplam 376 katılımcı takip etmiģ ve gündemde yer alan konular hakkında görüģ ve önerilerini iletmiģtir. 1.GÜN Kurultay birinci gün programı 14 Kasım 2013 PerĢembe günü, Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi BaĢkanı Mehmet GÜREL in açılıģ konuģmasıyla baģlamıģ; GÜREL ĠN Kurultayla ilgili kısa bilgilendirmesinin ardından Mimarlar Odası Genel BaĢkanı Eyüp MUHCU nun konuģmasıyla devam etmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 90

92 Yakın dönemde kaybettiğimiz meslektaģlarımız için saygı duruģunda bulunulduktan sonra MUHCU açılıģ konuģmasında; gündemde olan yasal değiģikliklerin mimarlık meslek pratiğine ve meslek mensuplarının haklarına olan etkilerine dikkat çektikten sonra mimarlık eğitimi veren kurumların meslek alanında yaptıkları bilimsel ve özerk çalıģmaların son dönemde yaģanan geliģmeler nedeniyle kısıtlandığını vurguladı. YaĢanan geliģmeler ve değiģikliklerin mimarlık meslek mensupları yanı sıra mimarlık eğitimi alan öğrencileri de etkilediğini, bu etkilerin Kurultay kapsamında ele alınacağını belirtti. MUHCU, Mimarlar Odası nın kentsel ve mesleki alanda getirilen düzenlemelere karģı mücadelesinin devam edeceğini vurgularken; bu sürecin Haziran 2013 ten itibaren kamuoyu tarafından daha yakından takip edildiğini ve sürdürüldüğünü belirttikten sonra sözlerini "Her Yer Mimarlık, Her Yer DireniĢ" diyerek tamamladı. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-VII BaĢkanı Cengiz BEKTAġ konuģmasında yakın dönemde yaģanan geliģmelerin meslek pratiği alanında ve meslek eğitimi veren kurumlarda elde edilen kazanımların kaybedilmesine yol açtığını ve bu kurumların etkisizleģtirildiğini belirtti. Mimarlığın tüm sanat dallarını kapsadığına vurgu yapan BEKTAġ, erk sahiplerince yok sayılan mesleğin Haziran 2013 te baģlayan süreçle yeniden kamuoyu tarafından sahiplenildiğini söyledi. Mimarlık eğitimi veren üniversitelerin koģullarının yeterli olmadığına dikkat çeken Cengiz BEKTAġ, ulusal ölçekte bölgeler arası farklılıkların arttığını ve bu nedenle öğrenciler arası eģitsizlikler oluģtuğunu belirtti. gösterici olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mimarlık ve Eğitim Kurultayı BaĢkanı Ekrem BODAMYALIZADE konuģmasında; Türkiye Mimarlar Odası tarafından yedincisi düzenlenen Kurultay da değerlendirilen konuların KKTC özelinde de Kurultay gündemine alındığını belirterek, Türkiye de sürdürülen hazırlık süreçleri ve sunulan raporların Kuzey Kıbrıs için mimarlık meslek pratiğinde ve eğitim alanında yol Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 91

93 AçılıĢ konuģmaları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut AYDIN ile devam etti. Aydın konuģmasında Anadolu Üniversitesi eğitim sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi verdikten sonra Üniversite tarafından eğitimde kullanılmaya baģlanan teknolojik geliģmeleri Kurultay katılımcılarına tanıttı. aktardı. EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERġEN ise açılıģ konuģmasında EskiĢehir yerel yönetim deneyimlerini katılımcılarla paylaģtı. BÜYÜKERġEN, EskiĢehir de gerçekleģtirilen kentsel uygulamalar ve mimarlık meslek mensupları ile yerel yönetim iliģkilerini anlattıktan sonra kentte bulunan ve mimarlık eğitimi veren Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri nin geliģim süreçlerini Mimarlık ve Eğitim Kurultayı açılıģ konuģmaları, EskiĢehir Vali Yardımcısı Bekir ġahin TÜTÜNCÜ nün kent ve meslek alanındaki aktarımları ile sonlandırıldı. Yasama Sürecinin Mimarlık Ortamına Etkileri Kurultay ilk oturumunda Yasama Sürecinin Mimarlık Ortamına Etkileri baģlığı altında meslek pratiği, mesleki eğitim ve meslek örgütlerinin yapılanması alanlarında yaģanan geliģmeler değerlendirildi. Oturum yöneticisi Prof. Dr. Ali CENGĠZKANT Türkiye de kentlerin 1980 lerden itibaren planlanıģı ve yeniden yapılandırılıģında yaģanan süreçlere dikkat çektikten sonra bu süreçlerde kentli haklarının korunmasının ve kentli katılımının sağlanmasının önemini vurguladı. CENGĠZKAN, ülke ölçeğinde yaģanan dönüģüm döneminin özgün kentsel ve yerel bağlamlarından koparılarak sürdürüldüğünü belirtti. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 92

94 Prof. Dr. RuĢen KELEġ yasamanın mesleğin uygulanmasını sağlayacak kuralların oluģturulması süreci olduğuna dikkat çekerken, hukukun toplumu düzenleyen bütünü olduğunu vurguladı. KeleĢ, yasama sürecinin yakın dönemde bu süreç sonunda etkilenecek paydaģlarından bağımsız sürdürüldüğünü belirtti. Acar Avunduk, yasama süreçlerinin mimarlık meslek pratiğindeki etkilerini çalıģmaları doğrultusunda somut örneklerle Kurultay katılımcılarına aktardı. Avunduk, restorasyon ve koruma alanlarında yakın dönemde gerçekleģtirilen projelerde mimarların telif hakları ve proje uygulamaları konusunda yaģadıkları kayıplara dikkat çekti. Berna YEġĠLKAYA son dönemde getirilen yasal düzenlemelerin meslek örgütü ve meslek mensupları açısından yarattığı sorunlar ve hukuki iģlemleri hakkında bilgi verdi. Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu Kurultayın ikinci oturumu ise Mimarlar Odası Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu tarafından yürütülen çalıģmalar ve mesleğe kabul süreçlerinde karģılaģılan sorunlar temelinde gerçekleģtirildi. Oturum yöneticiliğini Prof. Dr. Füsun ALĠOĞLU yaparken Kurul çalıģmaları hakkında sunum Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR tarafından yapıldı. Nur ÇAĞLAR, mimarlık eğitiminde Bologna Süreci ardından yaģanan çeģitlenme ve bu çeģitlenme sonucunda meslek alanı ve yetki konusunda karģılaģılan sorunlar hakkında bilgi verdi. ÇAĞLAR, Mesleğe Kabul Kurulu tarafından çalıģma dönemi içerisinde değerlendirilen yurtdıģındaki mimarlık eğitimi veren okullardan mezun olan adaylar, adayların eğitim gördükleri kurumlar, ülkeler ve adayların Türkiye de Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma süreçlerini özetledikten sonra karģılaģılan sorunları anlattı. Sürekli Mesleki GeliĢim Merkezi Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN tarafından oturum yöneticiliği yapılan üçüncü oturumda Sürekli Mesleki GeliĢim Merkezi adına konuģan SMGM BaĢkanı Ali Ekinci, geliģmiģ ülkelerdeki mimarlık eğitimi sonrası sürekli mesleki geliģime verilen önemi vurguladı. Ekinci, Mimarlık ürünlerinin toplumsal yaģamı, çevreyi ve kültürü doğrudan etkilemesi dolayısıyla mimarlara çok büyük sorumluluk düģtüğünü; sağlıklı, kaliteli ve Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 93

95 estetik yapıların meydana getirilmesinde mesleki bilgilerin güncellenmesinin önemli rol oynadığını ifade etti. Mimarlık Akreditasyon Kurulu Kurultay dördüncü oturumu Mimarlık Akreditasyon Kurulu çalıģmaları kapsamında gerçekleģtirildi. Oturum yöneticiliğini Bülend CEYLAN yaparken, sunuģ Mimarlık Akreditasyon Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Nur Esin tarafından yapıldı. Esin, Mimarlık Okulları akreditasyon sürecinin karģılaģtırma aracı olmadığını vurguladıktan sonra hedefin okulların tek tipleģtirilmesi olmadığını belirtti. Nur Esin, Mimarlık Akreditasyon Kurulu nun temel amacının mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalıģmaları aracılığıyla geliģtirmek olduğunu vurguladı. Öğrenci Forumu yeniden örgütlenmesi değerlendirildi. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı kapsamında 26 Ekim 2013 tarihinde yapılan Öğrenci Forumu nun sonuç ve önerileri Mimarlar Odası Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından Kurultay katılımcılarıyla paylaģıldı. Mimarlık Öğrencileri arasında BütünleĢme ve DayanıĢmateması kapsamında, mimarlık öğrencileri meslek örgütüyle iliģkilerin 2.GÜN Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi I Kurultay ikinci gün programı Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi ÇalıĢma Grubu sunuģuyla açıldı. Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi ÇalıĢma Grubu Alt ÇalıĢma Gruplarından Toplum, Mimarlık ve Eğitim ile Mimarlık Eğitiminde DeğiĢimler ve Güncel Beklentiler: Avrupa Birliği Çerçevesi ikinci gün ilk oturumunda sunuģlarını Kurultay katılımcılarıyla paylaģtılar. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 94

96 Oturum yöneticiliğini Prof. Dr. Deniz ĠNCEDAYI yaparken; alt çalıģma grupları adına Doğan HASOL ve Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU sunuģ yaptılar. Mimarlık mesleği ve toplum iliģkisi, mesleki eğitimin toplum hayatındaki yeri ve ardından Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde mimarlık eğitiminde yaģanan değiģiklikler ve beklentiler tartıģıldı. Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi -II Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi ÇalıĢma Grubu Alt ÇalıĢma Grupları Ġnsan Hakları, Demokrasi, Akademik ve Meslek Alanının Değerleri Açısından Yeterlilikler Çerçevesi ile Lisansüstü Eğitim altıncı oturumda sunuģlarını Kurultay katılımcılarıyla paylaģtılar. Oturum yöneticiliğini Prof. Dr. Güven Arif Sargın yaparken; alt çalıģma grupları adına Doç. Dr. Emel AKÖZER, Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR ve Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU sunuģ yaptılar. Mesleki Yeterlilikler Çerçevesi insan hakları ve etik uygulamalar açısından değerlendirilirken; mimarlık lisansüstü eğitimi ülkemizde ve yurtdıģında eğitim veren mimarlık okullarındaki uygulamalar açısından tartıģıldı. Mimarlık Eğitiminde Staj Kurultay yedinci oturumu Mimarlık Eğitiminde Staj ÇalıĢma Grubu çalıģmaları kapsamında gerçekleģtirildi. Oturum yöneticiliğini Birol AKÇORAL yaparken, çalıģma grubu adına sunuģ Yrd. Doç. Dr. Hikmet Sivri Gökmen tarafından yapıldı. Türkiye de eğitim veren mimarlık okullarında geçerli olan staj uygulamaları kapsamlı bir raporla sunulurken; mimarlık ofislerince sürdürülen staj çalıģmaları, sorunları ve beklentileri hakkında bilgi aktarıldı. Değerlendirme ve Forum Kurultay programı Kurultay BaĢkanı Cengiz BEKTAġ ve Bülend TUNA nın yürütücülüklerinde yapılan Değerlendirme ve Forum oturumuyla sonlandırıldı. Ġki günlük program süresince tartıģılan; mimarlık mesleğine ve kent yaģamına etkileriyle yasama süreci, mimarlık mezunlarının mesleğe geçiģlerinde iģlerliğe ulaģtırılması hedeflenen mesleğe kabul kurulu, sürekli mesleki geliģimin meslek hayatında gerekliliği, mimarlık öğrencilerinin meslek mensupları ve meslek örgütü ile iliģkileri, mimarlık okullarının Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 95

97 akreditasyon süreci, mimarlık lisans ve lisansüstü eğitiminde yaģanan geliģmeler ve değiģiklikler ile mimarlık eğitiminde stajın; staja dâhil olan tüm bileģenler okul, iģyeri ve stajyer açısından durumu değerlendirildi. Değerlendirmelerin ardından; Kurultay katılımcıları iki günlük programda yer alan sunuģlar ve çalıģmalar hakkında görüģ ve önerilerini ilettiler. AFET RĠSKĠ ALTINDAKĠ ALANLARIN DÖNÜġÜMÜ ÇALIġMA GRUBU Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü nde EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, TepebaĢı Belediyesi, ġehir Plancıları Odası, ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası nın katılımı ile Çevre Ve ġehircilik Müdürlüğü nde EskiĢehir Ġli Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢümü ÇalıĢma Grubu oluģturulmuģtur. ÇalıĢma grubunca; 18 Nisan, 24 Mayıs, 19 Haziran, 27 Haziran ve 19 Kasım tarihlerinde 5 adet toplantı gerçekleģtirildi. Bu toplantılarda Ģehrimizde yapılacak olan kentsel dönüģüm çalıģmaları için araģtırma, planlama ve imalat kriterleri hakkında,katılan tüm kurum temsilcilerinin imza attığı metin hazırlandı. Yapılan son toplantıda da Bakanlıkça onaylanan ve Kocakır mevkiinde yer alan Rezerv Alan konusundaki görüģlerimizi sunma fırsatı bulduk. AFET RĠSKĠ ALTINDAKĠ ALANLARIN DÖNÜġÜMÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMA GRUBU BĠLDĠRGESĠ ESKĠġEHĠR ĠLE ĠLGĠLĠ TESPĠTLER 1.1. EskiĢehir kent merkezi, porsuk nehri ve çevresindeki alüvyon zemin üzerinde, sıvılaģma riski taģıyan alanlarda 1970 li yıllardan bu yana sağlıklı bir geliģme göstermemiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 96

98 lerde bitiģik nizam mevcut parsel durumunun az katlıdan çok katlıya geçiģi, apartmanlaģması ile devam eden süreç kent merkezinde sıkıģık, yoğun bir konut dokusu oluģmuģtur Bu yoğun konut dokusu ekonomik yetersizlik, uygun olmayan malzeme kullanımı (EskiĢehir Kumu gibi), mimarlık ve mühendislik hizmeti alınmaması gibi nedenlerle niteliksiz, estetikten yoksun ve afet riski altındadır Mevcut yapı stoku aynı zamanda yeģil alan ve sosyal donatı alanlarının yetersizliğine yol açmaktadır Kentin tek merkezli olması ve eklemlenerek aģırı büyümesi ulaģım problemlerini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır yılında 6.4 büyüklüğünde oluģan depremden sonra EskiĢehir merkezli bu büyüklüğe yakın bir depremle karģılaģılmamıģtır. Bu yıllarda konut dokusu 3 katlıdan fazla değildir. Dolayısıyla 70 li yıllardan sonra oluģan yapı stokunun performansı hakkında yorumda bulunmak çok güçtür. Bu durum olası bir depremde Ġlimiz için çok ciddi kayıplar oluģturacak bir felaket anlamına gelebilir Kentsel dönüģüm için EskiĢehir merkezi en zor alanlardan biridir. Yapı yoğunluğu çok yüksek seviyededir. Kent merkezi sıkıģıp kalmıģ ve yayılamamıģ olup bu kanun ve düzenlemelerin uygulanması planlı kentleģme ve sağlıklı yapılaģma adına önemli bir adım olacaktır. Parsel bazında riskli yapıların tespiti ile yapılan dönüģüm maliyet açısında daha fazla yük getirebilecek, en iyi ihtimalle aynı dokunun yeniden üretimini sağlayacak, bunun yanında yoğunluk artıģı istekleri ve baskıları imar planlarında parsel bazında yoğunluk artıģlarını zorlayacaktır. AFET RĠSKĠ ALTINDAKĠ ALANLAR ĠÇĠN YOL HARĠTASI 1.8. Yapılan tespitler kapsamında Ģehirde en çok riski taģıyan aynı zamanda en yoğun ticari ve konut alanı olan kent merkezi baģta olmak üzere kent bütününde kapsamlı ve bütüncül bir anlayıģla afet riski altındaki alanların dönüģtürülmesi ele alınmalı, kısa vadede uygun olmayan çözümler yerine uzun vadede etaplar halinde düģünülebilecek imar planlarına yön verici stratejik eylem planları oluģturulmalıdır. Bu eylem planında riskli alan ilan edilmeden önce hangi müdahale biçiminin uygulanacağının belirlenebilmesi için risk altındaki alanlar, sağlıksız kentsel mekânlar, korunması gereken alanlar belirlenmelidir EskiĢehir de tek merkezli, niteliksiz ve afet riski taģıyan yoğun konut dokusunun dönüģümünün sağlanması gereklidir. Bu amaçla kent merkezinin yoğunluk baskısının azaltılması için yeni merkezlerin önerilmesi, örnek yaģam alanlarının oluģturulması çözüm kapsamında düģünülmelidir. Yeni önerilen merkez sürdürülebilir bir mekânsal yapı sunmalı, sadece konut alanlarının değil Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 97

99 ticari ve idari merkezi fonksiyonların, çalıģma alanlarının yer aldığı bir özellikte tasarlanmalıdır. Tarımsal alanlar, ormanlar, meralar ve sulak alanlar mutlaka korunmalıdır. Bu merkezler planlandıktan ve kullanıma açıldıktan sonra mevcut kent merkezinde imar hareketlerinin dondurulup yeniden planlanarak inģası sağlanabilir EskiĢehir afet riski altındaki alanların dönüģtürülmesi kapsamında örnek olabilecek uygulamalar içerebileceğinden ilgili idarelerce pilot uygulama bölgesi olarak düģünülmelidir Afet riski altındaki alanların dönüģtürülmesi sağlanırken mekânsal, fiziksel çevrede iyileģme sağlanmalı, ekolojik planlama ve tasarım ilkeleri hayata geçirilmeli, sürdürülebilir bir kentleģme modeli ortaya konulmalı, sosyal adalet ve geliģim sağlanmalı, yerinde dönüģüm ilkesi gözetilmelidir. Bu bağlamda kapsamlı ve bütüncül bir vizyonla eylem planları ortaya konulmalıdır Eylem planı kent merkezinin tamamını ele almalı, mevcut sosyal ve ekonomik yapının etkilenmemesi amacıyla öncelikli olarak riskli alan ilanı olmaksızın mevcut yapı ve risk düzeyi ortaya konmalı, dönüģüm alanları, yoğunluk azaltılacak alanlar, rezerv alanlar, imar hakkı transfer alanları belirlenmeli, bu kapsamda etaplar halinde öncelik gözetilerek riskli alanlar ilan edilmeli, dönüģüm amaçları doğrultusunda imar planları ve ulaģım planları kentsel geliģime paralel olarak hazırlanmalıdır Hazırlanan eylem planı kapsamında riskli alanların teklifi ve ilanı etaplar halinde gerçekleģtirilmelidir. GerçekleĢtirilecek tespitlerden sonra, bütüncül bir stratejik plan oluģturularak yapılacak uygulamalara yönelik yöntem ve metotlar belirlenmeli, bir dönüģüm modeli ortaya konulmalıdır. Bu modelde kısa, orta ve uzun vadede yapılacak iģlere ait planlama eylemleri belirlenmeli, kullanım kararları ve öncelikler çerçevesinde yapılacak uygulamalara yönelik etaplamalar yapılmalı, eylem planında her etaba yönelik yöntem ve metotlar belirlenmelidir Mevcut kullanıcıların, gerçekleģecek dönüģüm sonrası aynı alanda yaģamlarını sürdürmelerine olanak sağlayacak ortak giderlerin karģılanmasına yönelik gelir yaratıcı olanaklar projeler kapsamında düģünülmeli, yapılacak araģtırmalar neticesinde tespit edilecek mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel yapı gözetilerek çözümler sunulmalıdır Sürece iliģkin aktörler eylem planında belirlenmeli, uygulama alanları dâhilinde mekânsal kararlarda söz sahibi olmak üzere mülkiyet sahiplerinin yer aldığı örgütlenme modeli oluģturulmalı, yereldeki uzmanların, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluģlarının süreçleri izleyebileceği alınacak kararlarda görüģ ortaya koyabilecekleri ve süreci yönlendirebilecekleri, denetleyebilecekleri bir Kentsel DönüĢüm Komisyonu, planlama ile uygulamalar bitinceye kadar oluģturulmalıdır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 98

100 1.16. Çözümün temeli olacak finansal bir model kurgulanmalıdır. Model belirlenirken dıģ borçlanma en son çözüm olarak düģünülmeli bu bağlamda birlik ve ajans fonları araģtırılmalıdır Eylem planlarının yapımı amacıyla mevcut durum aģağıda yazılı tespitler gerçekleģtirilerek ortaya konmalıdır: Jeolojik-geoteknik etüt raporlarının hazırlanması, afet riskleri ile yerel zemin sorunlarının tespiti, YapılaĢma envanterinin çıkarılması, Sosyo-kültürel durumun tespiti, Mevcut altyapı durumunun tespiti, Nüfusun sosyo-ekonomik profilinin tespiti, Yeniden yerleģim tercihlerinin ve beklentilerinin tespiti, Fizibilite analizinin yapılması, UlaĢım analizlerinin yapılması Proje alanlarına yönelik alınacak mekânsal kararlarda kent bütününe yönelik etkiler, üst ölçekli planlarla tutarlılık göz önüne alınmalı, projeler kent bütününe yönelik imar planları ile beraber düģünülerek yürütülmelidir. Teknik alt yapının ve sosyal donatı tesislerinin konutlarla eģ zamanlı biçimde kullanıma sunulması gereklidir Korunması gereken kültür varlıkları için koruma, yenileme, iyileģtirme, güçlendirme ve canlandırma seçenekleri öncelikle ele alınmalıdır. DönüĢüm alanlarında estetikten yoksun, kimliksizleģtiren uygulamalar yapılmamalı, özgünlükleri koruyan, tarihi ve kültürel birikimi yansıtan ve dikkate alan uygulamalar gerçekleģtirilmeli, tip mekânlar yaratılmamalıdır Projeler rant artıģı üstüne kurgulanmamalı, can güvenliğinin sağlanması ve yaģam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmalı, ayrıcalıklı imar hakları tanınmasının bir aracı olarak kullanılmamalıdır. Uygulama sonrası oluģacak imar hakkı artıģları kamuya kazandırılmalıdır Belediyelere kentsel dönüģüm konusunda yeterli kadro oluģturacak imkânlar tanınmalıdır. Ayrıca bu iģe özel kaynak aktarımı gerçekleģtirilmelidir Kentsel donatı standartları mutlaka belirlenmeli bu çalıģma yapılırken çocuklar, gençler, engelliler, yaģlılar ve Ģiddete uğrayan kadınların gereksinimleri öncelikle ele alınmalıdır Kentsel dönüģüm çerçevesinde yapılacak binalar sertifikalandırılmalıdır. Bu iģlem Bakanlık, Üniversiteler, Belediyeler ve Meslek Odalarından oluģacak bir kurulca gerçekleģtirilmelidir. Sigorta ve gayrimenkul değerlendirmelerinde bu sertifikalar esas alınmalıdır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 99

101 Ġmza sayfası ile birlikte 5 sayfadan oluģturulan bu çalıģma grubu bildirgesi tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıģtır. A.Fatih AKPINAR ĠnĢ.Y.Müh. Çevre ve ġehircilik Ġl Müd. Fercan YAVUZ ĠnĢ.Müh. ĠnĢaat Müh. Odası EskiĢehir ġubesi Mehmet GÜREL Mimar Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Ġ.Serdar BEKTÖRE ġehir Plancısı ġehir Plancıları Odası EskiĢehir Temsilciliği Banu GÜRLEK Mimar Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Gamze BULUT ġehir Plancısı EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Övünç TÜZÜNTÜRK ĠnĢ.Müh. EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Esra Aydoğan MOZA Mimar Odunpazarı Belediyesi Emel AKDEMĠR ġehir Plancısı Odunpazarı Belediyesi Gülin Sultan YILDIZ ġehir Plancısı TepebaĢı Belediyesi Yasemin Baltacı ÜNLÜER Mimar TepebaĢı Belediyesi E.Murat KAYALI ġehir Plancısı Çevre ve ġehircilik Ġl Müd. Bahadır GÜVEN Mimar Çevre ve ġehircilik Ġl Müd. Selçuk ĠLERĠ ĠnĢ. Müh. Çevre ve ġehircilik Ġl Müd 14 ARALIK ĠZMĠR MYK TOPLANTISI VE KENT KÜLTÜR ve DEMOKRASĠ FORUMU Aralık 2013 tarihinde Mimarlar Odası Ġzmir ġubesinin ev sahipliğinde gerçekleģen MYK toplantısına ġubemizden Mehmet GÜREL ve Canan OYTAN katılım sağlamıģtır. Toplantıda gerçekleģecek olan 44. Dönem Genel Kurulunda konuģulması planlanan konulara ait öneriler sunulmuģtur. Genel Kurul gündemine ait altlık oluģturulmuģtur.aynı zamanda Ġzmir ġubesinin yeni Hizmet Binası olan Ġzmir Mimarlık Merkezinin açılıģı da gerçekleģtirilmiģtir. MYK sonrasında Kent Kültür ve Demokrasi Forumlarının son oturumu yeni açılan hizmet binası konferans salonunda yapılmıģtır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 100

102 ġubemġz YÖNETĠM KURULU ESKĠ BAġKANLARI ĠLE DÜZENLENEN TOPLANTI Aralık 2013 tarihinde; önceki dönemlerde ġubemiz Yönetim Kurulu BaĢkanlık görevi yapmıģ meslektaģlarımız ile ġubemiz faaliyetleri hakkında fikir alıģveriģinde bulunuldu. Toplantıya katılan üyelerimiz oda tarihçesi kendi dönemindeki faaliyetler ve deneyimleri hakkında bilgi aktarımında bulundular. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 101

103 TMMOB ESKĠġEHĠR ĠL KOORDĠNASYON KURULU ETKĠNLĠKLERĠ TMMOB YASASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu sekrataryasını tarafından TMMOB Yasası'nda yapılmak istenen değiģiklikler üzerine 4 Aralık 2012tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. Kapalı Kapılar Ardında Hazırlanan TMMOB Yasasını Kabul Etmeyeceğiz! TMMOB ye ve Odalarımıza Sahip Çıkacağız! TMMOB YÖNETĠM KURULU BAġKANI MEHMET SOĞANCI NIN DA KATILDIĞI ESKĠġEHĠR ĠL KOORDĠNASYON KURULU BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI TMMOB Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet SOĞANCI, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin ġahġn ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Ekber ÇAKAR, EskiĢehir ĠKK Temsilcileri, Odalarımızın EskiĢehir ġube ve Temsilciliklerinin Yönetim, Denetleme ve DanıĢma Kurulları üyeleri ve meslektaģlarımızın katılımıyla TMMOBEskiĢehir Ġl Koordinasyon KuruluToplantısı gerçekleģtirildi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 102

104 KENTSEL DÖNÜġÜM PANELĠ Yürütücülüğünü; Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı-ġehir Plancısı Prof. Dr. Sevin AKSOYLU nun yaptığı panele; konuģmacı olarak; TMMOB ġehir Plancıları Odası Genel BaĢkanı Necati UYAR, Y.Mimar Burak Kaan YILMAZSOY, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Fercan YAVUZ katıldı. Panel; kentler için sosyal, hukuki, mesleki, etik, siyasi pek çok boyutu olan "Kentsel DönüĢüm" olgusunu, kendi alanında uzman konukları ile ele alacak paneller dizisinin ilk ayağını teģkil etti. Panel, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü temsilcilerinin, Kent Konseyi BaĢkanının, EskiĢehir deki merkez belediyelerden baģkan yardımcıları ve imar müdürlerinin, siyasi parti yöneticilerinin, TMMOB ye bağlı odaların EskiĢehir Ģube ve temsilciliklerinin yönetici ve üyeleri ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleģti. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 103

105 ODA TEMSĠLCĠLERĠ ĠLE GENĠġ KATILIMLI TOPLANTI TMMOB bileģeni odaların EskiĢehir ġube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerinin de katılımı ile 17 Aralık 2012 Pazartesi günü geniģletilmiģ bir toplantı yapıldı. NEDEN TMMOB? PANELĠ Ocak 2013 TMMOB EskiĢehirĠl Koordinasyon Kurulu tarafından, çıkarılması düģünülen torba yasayla TMMOB nin etkisizleģtirilmesine yönelik çalıģmaların anlatıldığı ve yasa bu haliyle geçecek olursa nelerin yaģamımıza gireceği konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı bir panel düzenlendi. ġubemiz Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL panelde konuģmacı olarak yer aldı. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 104

106 TMMOB'YE DOKUNMA! ĠMZA KAMPANYASI TMMOB EskiĢehir ĠKK tarafından, 11 Ocak 2013 tarihinde EskiĢehir de Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde TMMOB ye Dokunma! imza kampanyası baģlatıldı. TMMOB EskiĢehir ĠKK tarafından yapılan basın açıklamasıyla baģlayan ve üç gün süren imza kampanyasına EskiĢehir halkı ve basın büyük ilgi gösterdi TMMOB ye bağlı tüm meslek odalarının EskiĢehir Ģube ve temsilcilikleri, EskiĢehir Barosu, EskiĢehir Tabip Odası, EskiĢehir DiĢ Hekimleri Odası, EskiĢehir Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası, EskiĢehir Eczacılar Odası ile birçok siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün yönetici ve üyeleri de kampanyaya imza verdiler Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 105

107 TMMOB YE "SAHĠP ÇIKIYORUZ" YÜRÜYÜġÜ Ülkemize, Geleceğimize, Meslek Odalarımıza SAHĠP ÇIKIYORUZ! Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin susturulması, etkisizleģtirilmesi ve teslim alınmasını hedefleyen, yaģam alanlarını yok eden, dereleri ve kıyıları yağmalayan, tüm ülkeyi rantsal Ģantiyeye çeviren, yapı üretim ve denetim sürecini tekelleģtirerek meslek mensubu olmayanların eline teslim eden torba yasa taslağına karģı mücadele meģalelerimizi EskiĢehir de yakmıģ bulunuyoruz. Daha önce baģlatmıģ olduğumuz imza kampanyasına destek veren ve bu gün burada mücadele yürüyüģümüzde Ülkemize, Geleceğimize ve Meslek Odalarımıza Sahip Çıkıyoruz pankartı arkasında bizim yanımızda yer alan meslektaģlarımıza, meslek örgütlerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve EskiĢehir halkına bir kez daha teģekkür ediyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu (ĠKK) adına Mimar Banu GÜRLEK (TMMOB EskiĢehir ĠKK Sekreteri) Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 106

108 MESLEK ODALARI NEDEN HEDEFTE? PANELĠ EskiĢehir Akademik Odalar Birliği tarafından düzenlenen panel TepebaĢı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleģtirildi. EskiĢehir Tabip Odası BaĢkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve ardından EskiĢehir Baro BaĢkanı Av. Rıza Öztekin'in açılıģ konuģmalarını yaptıkları paneli, EskiĢehir Serbest Muhasebeciler Odası BaĢkanı Ġlker Özokçu yönetti. Panele, TMMOB Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey BaĢkanı Prof Dr Özdemir Aktan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof Dr Metin Özuğurlu konuģmacı olarak katıldılar. Panele birçok meslek odası, sivil toplum örgütü ve siyasin partinin yönetici ve üyelerinin yanı sıra EskiĢehir halkının da katılımı yoğun oldu. Panelde EskiĢehir Milletvekili Av. Kazım Kurt da dinleyici olarak katılanlar arasındaydı. Panelistlere plaketlerini EskiĢehir Akademik Odalar Birliği dönem sözcülüğünü yürüten odaların temsilcileri takdim ettiler. KENT SEMPOZYUMU DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TMMOB ye bağlı meslek odaları; Nasıl Bir Kent istiyoruz? sorusunu cevabını arayacakları, kentimizin mevcut durumunun, kaynaklarının ve potansiyelinin tespiti ve kullanımı konusunda yön göstermeyi amaçladığı EskiĢehir Kent Sempozyumu Yürütme ve Düzenleme Kurulu ortak toplantısı Ģubemiz toplantı salonunda yapıldı. TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulunca gerçekleģtirilecek sempozyum ile; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi, Yerel Yönetimlere adaylara ıģık tutacak ve Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 107

109 yürütülecek projeler ve uygulanacak kent politikaları hakkında bilimsel tespit ve öneriler sunulacak ve seçimler sonrası takibi yapılacaktır. 1 MAYIS KATILIMI Mayıs'ta alanlardaydık. TMMOB ESKKĠġEHĠR ĠKK KADIN ÇALIġTAYI TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu (ĠKK) Kadın Komisyonunun düzenlediği 2.Kadın ÇalıĢtayı, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesinde 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü gerçekleģtirildi. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 108

110 TMMOB ÖĞRENCĠ EVĠ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI TMMOB Yön.Kur.BĢk. Mehmet SOĞANCI, TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi toplantı salonunda 6 Haziran 2013 tarihinde TMMOB bünyesindeki odaların EskiĢehir'deki temsilcilerine yönelik "TMMOB Öğrenci Evi" hakkında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirmiģtir. TMMOB, ESKĠġEHĠR'DE GEZĠ PARKI DĠRENĠġÇĠLERĠYLE TMMOB EskiĢehir ĠKK toplantısı 6 Haziran 2013 tarihinde Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi toplantı salonunda, TMMOB Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Soğancı`nın ve TMMOB`ye bağlı odaların EskiĢehir temsilcilerinin katılımıyla gerçekleģtirildi. Toplantı sonrası Mehmet Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 109

111 Soğancı ve katılımcılar, günlerdir Espark önünden ayrılmayan Taksim Gezi Park direniģçilerine destek ziyaretinde bulundular. TMMOB Yön.Kur.BĢk. Mehmet SOĞANCI ve EskiĢehir'deki TMMOB ye bağlı meslek odalarının yöneticileri EskiĢehir'deki direniģçilere destek için alanlardalar. TMMOB TORBAYA SIĞMAZ! MĠTĠNGĠ Örgütümüze yapılan saldırıya karģı ses çıkarmak içinankara da 13 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleģtirilen TMMOB Torbaya Sığmaz mitinginetmmob`ye bağlı odaların EskiĢehir temsilcilerinin üyeleri ile birlikte katılım sağlandı. ESKĠġEHĠR'DE TMMOB YÜRÜYÜġÜ Parkıma, Kentime, Odama Dokunma! Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 110

112 TMMOB ESKĠġEHĠR ĠL KOORDĠNASYON KURULU KADIN KOMĠSYONU TOPLANTILARINDAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 111

113 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu YÖNETİM KURULU KARARLARINDAN ÖRNEKLER Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 112

114 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 01 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN ve Ali ĠNCĠ GÜNDEM: 1.Yönetim Kurulu Görev Dağılımı yapılması, 2. ġubemiz Banka hesaplarında iģlem yapma yetkilendirmesi, KARARLAR: 1.TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem 1. Yönetim Kurulu Toplantısı, tarihinde, saat da odamız toplantı salonunda yapılmıģtır. Toplantıya Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN ve Ali ĠNCĠ katılmıģtır. Yapılan toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı Ģu Ģekilde gerçekleģmiģtir: Mehmet GÜREL Ömer Kamil ARSLAN Banu GÜRLEK Ali ĠNCĠ ġengül GÜVEN Osman TUTAL Recep ÜSTÜN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Sekreter Sayman Üye Üye Üye Yapılan görev dağılımı sonucunda, Sekreter üye Banu GÜRLEK in görevini; 11. dönem süresince Ģubede, hafta içi yarı zamanlı, ücretli olarak yapmasına, kendisine tüm vergi ve harçlar hariç net TL (BinBeĢyüzTürkLirası) ücret ödenmesine, ödemelerin hizmet faturası karģılığında her ayın son iģ günü yapılmasına, 2.Türkiye ĠĢ Bankası EskiĢehir ġubesinde bulunan, ġubemiz hesaplarında yapılacak iģlemlerde, Yönetim Kurulu üyelerinden, Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ'den en az ikisinin imzasının bulunması, Ģubemiz muhasebe elemanı Lütfiye KAÇAN ve Tuğba AÇIL'ın da bu hesaplarda fon alıp satmaya, hesaplar arası virman yapmaya,tmmob Mimarlar Odası Genel Merkeze para göndermeye ve en az iki yetkilinin imzasıyla oluģturulan talimat ile baģka hesaplara havale ve EFT yapmaya yetkili kılınmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 113

115 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 02 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ GÜNDEM: 1) ġubemizde oluģturulacak çalıģma grupları ve komisyonların belirlenmesi, 2) Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yücel GÜNEY'in talebi ile, Simav ve Van depremleri sonrası izlenimlerinin aktarılacağı konferans düzenlenmesi, 3) "Geleceğin Mimarları" projesi hakkında bilgilendirme, 4) Faturalardan MUS hizmet bedelinin kaldırılması ile değiģen proje bedellerinin revize edilmesi, bölge katsayısının değiģtirilmesi, 5) Mesleki Denetim Bedelinin maktu olarak uygulanması, 6) Yapı Denetim Kanunu hakkında görüģ oluģturulması, 7) Bilgisayar destekli tasarım programlarının temini için fiyat tekliflerinin ve firmaların tanıtım sunumu yapma taleplerinin değerlendirilmesi, 8) Genel kurul ve seçim günü için personele verilecek mesai ücretleri, 9) TMMOB ĠKK temsilcimizin belirlenmesi toplantılara katılımımız, 10) TMMOB ĠKK Kadın Komisyonunun 8 Mart Kadınlar günü etkinliklerine katılım, 11) 9-10 Mart 2012 tarihlerinde Adana'da yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılım 12) Yönetim Kurulu üyelerine kaģe yaptırılması, 13) Gazete abonelikleri, KARARLAR: 1) ġubemizde üç ana komisyon oluģturulmasına, bu komisyonların ilkinin "Ġmar Komisyonu" olarak belirlenmesine, tüm üyelere katılım için bilgi verilmesine, 2) Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yücel GÜNEY'in talebi ile, Simav ve Van depremleri sonrası izlenimlerinin aktarılacağı konferans için özet metin istenmesine, konferans için, konu ile ilgili diğer meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluģları ile iģbirliği yapılıp etkinliğin zenginleģtirilmesine, 3) "Geleceğin Mimarları" projesi kapsamında; "Çiçek Prenses" adlı çocuk tiyatrosunun 6 Mart 2012 salı günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sergilenmesine, ayrıca bir sergi hazırlanıp kentimizdeki alıģ-veriģ merkezlerinde halkın ziyaretine ve çocukların interaktif olarak katılımına sunulmasına, koordinasyon için Ģube sekreteri Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 114

116 4) Faturalardan MUS hizmet bedelinin kaldırılması ile değiģen proje bedellerinin revize edilmesi için; 0,85 olan mevcut bölge katsayımızın 1.2 olarak değiģtirilmesine, konu ile ilgili genel merkeze bilgi verilmesine,gereğinin yapılması için Ģube sekreteri Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 5) Genel Merkezde yapılan toplantılar sonucu Mesleki Denetim Bedelinin 1 Mart 2012 tarihinden itibaren maktu olarak uygulanmaya geçilecek olmasının üyelere duyurulmasına, 6) Yapı Denetim Kanunu hakkında Ģube görüģ oluģturulup, genel merkeze iletilmesine, 7)Bilgisayar destekli tasarım programlarının temini için fiyat tekliflerinin firmalardan geldiği Ģekliyle üyelere iletilmesine ve firmaların tanıtım sunumu yapma taleplerinin daha sonraki tarihlerde değerlendirilmesine, 8) Genel kurul ve seçim günü mesaiye kalan muhasebe ve büro personeline mesai ücretlerinin hesaplanarak ödenmesine, bunun için Ģube saymanı Ali ĠNCĠ'nin yetkilendirilmesine, 9) ġubemizin 11. dönem faaliyetleri boyunca; TMMOB ĠKK temsilcimizin; asil üye olarak ġube Sekreteri Banu GÜRLEK, yedek üyesi olarak üyemiz Resul Bilgin AKBAġARAN'ın belirlenmesine, toplantılara katılım sağlanmasına, 10) TMMOB ĠKK Kadın Komisyonunun 8 Mart Kadınlar günü etkinliklerine katılım sağlanmasına, yapılacak basın toplantısına ġube Sekreteri Banu GÜRLEK'in katılmasına, komisyon tarafından düzenlenecek akģam yemeğine katılmak isteyen 20 kadın üyelerimizin yemek bedelinin Ģubece karģılanmasına, koordinasyon için ġube Sekreteri Banu GÜRLEK ve yönetim kurulu üyesi ġengül GÜVEN'in görevlendirilmesine, 11) 9-10 Mart 2012 tarihlerinde Adana'da yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ ve Canan OYTAN'ın katılmasına, 12) ġubedeki idari iģlemlerde kullanmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine kaģe yaptırılmasına, 13) ġubemize günlük gelen yerel gazetelerin abonelik süreler bitince aboneliklerinin yenilenmesine, Aydınlık Gazetesine de 85 TL bedelle altı aylık abone olunmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 115

117 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 03 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ GÜNDEM: 1) Genel Merkezden üyemiz Süleyman YÜCEL hakkında gelen dosya, 2) Tuğba AÇIL'ın deneme süresinin değerlendirilmesi, 3) Bilgisayarlı tasarım yazılımları tanıtım talepleri, 4) Belediye çalıģanları ile toplantı yapılması, 5) Düzenli üye toplantısı yapılması, 6) Üyelerimizin katılımı ile bir sergi düzenlenmesi, 7) EskiĢehir Valiliğince düzenlenen Enerji verimliliği toplantısı, 8) Ġstanbul ġubede yapılacak Genel kurul değerlendirme toplantısına katılım, 9) ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği semineri, 10) 42. Genel Kurula katılım, 11) Ġstanbul'da yapılacak Taksim DayanıĢması YürüyüĢüne katılım, 12) TepebaĢı Belediyesi'nde yapılacak toplantı, 13) SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu Eğitimi, 14) Genel Kurul delege listeleri, 15) Dergi abonelikleri, KARARLAR: 1) Genel Merkezden üyemiz Süleyman YÜCEL hakkında gelen dosyanın Ģubemiz SoruĢturma ve uzlaģtırma kuruluna sevk edilmesine, 2) Tuğba AÇIL'ın deneme süresini baģarılı bir Ģekilde tamamladığına, görevine Ģubemiz Muhasebe Personeli olarak, net Türk Lirası (binikiyüztürklirası) aylık ücret ve 100 Türk Lirası kasa tazminatı ile devam etmesine, 3) Firmalardan gelen talepler üzerine, Ģubemiz üyelerine, bilgisayarlı tasarım yazılımları tanıtım toplantılarını, müsait olan günlerde Ģubemiz toplantı salonunda yapmalarının uygunluğuna, toplantı günlerinin belirlenmesi ve üyelere duyurulmasında koordinasyon için Ģube sekreter üyemiz Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 4) BüyükĢehir Belediyesi, TepebaĢı ve Odunpazarı Belediyelerindeki mimar personel ile Ģubemiz Ġmar Komisyonunun belirli aralıklar ile toplantılar yapıp, imar mevzuatı ve plan notları üzerine görüģ oluģturulmasına, ilk toplantının 10 Nisan 2012 günü saat 14:00 da Ģubemiz toplantı salonunda yapılmasına, toplantı bilgisi ve görevlendirme yapmaları için ilgili belediyelere bilgi verilmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 116

118 5) Her ayın ilk salı günü, düzenli olarak, gündemli ya da serbest gündemli olarak üye toplantısı yapılmasına, 6) Mimarlık haftasında üyelerimizin çalıģmalarının yer alacağı bir serginin hazırlanmasına, serginin içeriği ve formatı konusunda çalıģma yapmak üzere yönetim kurulu üyemiz Recep ÜSTÜN'ün görevlendirilmesine, 7) EskiĢehir Valiliğince, 29 Mart PerĢembe saat:14.00'da Ġl Genel Meclis Salonunda düzenlenecek olan Enerji verimliliği toplantısına Ģubemizi temsilen, Banu GÜRLEK, Canan OYTAN ve Ömer Kamil ARSLAN'ın katılmasına, 8) Ġstanbul ġubede yapılacak Genel Kurul değerlendirme toplantısına Ģubemizi temsilen Mehmet GÜREL'in katılmasına, 9) EskiĢehir Ticaret Odasında gerçekleģtirilecek ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği seminerine katılım sağlanmasına ve tüm üyelere duyurulmasına, 10) Nisan 2012 tarihlerinde yapılacak olan Mimarlar Odası 43. Genel Kuruluna katılım için Ģubemiz delegelerine bilgi verilmesine, Genel Kurula Ģube delegelerimizin yanı sıra Ģube yönetim kurulumuzdan Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN ile mesleki denetim görevlimiz Emrah Mahir ALTUNTAġ'ın da katılmasına, 11) Ġstanbul'da yapılacak Taksim DayanıĢması YürüyüĢüne katılım için üyelere duyuru yapılmasına, katılacak üyelerimizin ulaģım giderlerinin Ģubece karģılanmasına, 12) TepebaĢı Belediyesi ev sahipliğinde, 27 Mart 2012 günü yapılacak Ġmar toplantısına uygun olan yönetim kurulu üyelerinin katılmasına, 13) Genel Merkezde 24 Mart 2012 tarihinde yapılacak olan SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu Eğitimi için üyelere bilgi verilmesine, eğitime katılacak üyelerin yol masraflarının Ģubece karģılanmasına, 14) ġubemiz Genel Kurul delegelerinin istifa ve itiraz süreçleri hakkında bilgilendirilmesine, 15) Sanart Yayıncılıktan TL bedel karģılığında Wettbewerbe Aktuell dergilerine Concept dergilerine 1 yıl süre ile abone olunmasına, fatura bedelinin ödenmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 117

119 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 04 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ GÜNDEM: 1.BüyükĢehir Belediyesi Kent Estetik Komisyonu üyemizin belirlenmesi, 2.DüĢ oyuncuları ve Geleceğin Mimarları tanıģma çayı düzenlenmesi, 3.ġubemizde kullanılmak üzere fotoğraf makinesi alınmasına, Mimarlık Öğrencileri sergisi açılıģı, KARARLAR: 1.ġubemizi temsilen, BüyükĢehir Belediyesi Kent Estetik Komisyonu toplantılarına, üyemiz Ömer SIKIER'in katılmasına, 2.ġubemiz Çocuk ve Mimarlık çalıģmalarını daha geniģ kitlelere ulaģtırabilmek üzere toplantılar düzenlenmesine, bu toplantıların ilkinin DüĢ oyuncuları tanıģma çayı olarak 7 Nisan 2012 Cumartesi ve Geleceğin Mimarları tanıģma çayı olarak 8 Nisan 2012 Pazar günü TepebaĢı Belediyesi Sanat evinde yapılmasına, gerekli yazıģma ve hazırlıklar için Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, katılımcılara ikram edilmek üzere meyve suyu ve kek alınmasına, 3. ġubemiz etkinliklerinde kullanılmak üzere fotoğraf makinesi alınmasına, uygun model ve fiyat araģtırılması ve makineyi satın alıp ödeme yapmaları için Ģube sekreteri Banu GÜRLEK ve Ģube saymanı Ali ĠNCĠ'nin görevlendirilmesine, 4.Beyin Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 8. Mimarlık Öğrencileri sergisi açılıģının üyelerimize duyurulmasına, katılım sağlanmasına ve her yıl olduğu gibi bu yıl da açılıģta masrafları Ģubemiz tarafından karģılanacak bir kokteyl düzenlenmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 118

120 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 05 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ GÜNDEM: 1.Ġmar komisyonu toplantısı tarihi belirlenmesi, 2.Oktan NALBANTOĞLU konferansı, 3.Fotoğraf makinesi alınmasına, 4.Dünya Çevre günü etkinlikleri toplantısı, 5.Öğrenci temsilciliği dergi çalıģmaları, 6.Ulusal Mimarlık Öğrencileri BuluĢması hazırlık çalıģmaları, KARARLAR: 1. Ġmar komisyonunun ilk toplantısının 31 Mart 2012 cumartesi günü saat 13:00 da Ģubemiz toplantı salonunda yapılmasına, toplantının tüm üyelere duyurulmasına ve katılım sağlanmasına, 2.Üyelerimiz ve öğrenci üyelerimize bir sunum yapmak üzere Oktan NALBANTOĞLU'nun EskiĢehir'e davet edilmesine, gerekli hazırlıklar için Recep ÜSTÜN'ün görevlendirilmesine, 3.ġubemiz için Canon Powershot Sx40 modeli fotoğraf makinesinin alınmasına, fiyat araģtırması sonucu internet üzerinden alıģ veriģ yapılan hepsiburada.com sitesinde en uygun fiyatın olduğuna ve makineyi, hepsiburada.com 'dan satın alıp ödeme yapması için Ģube sekreteri Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 4.Çevre ve ġehircilik Müdürlüğünde, 6 Nisan 2012 günü yapılacak Dünya Çevre günü etkinlikleri toplantısına Ģubemizi temsilen Banu GÜRLEK'in katılmasına, 5.Öğrenci temsilciliği ile Ģube üyelerinin birlikte hazırlayacağı bir dergi çalıģması yapılmasına, bunun için konu baģlıklarının belirlenmesine, iki öğrenci üyenin Mardin'de araģtırma yapmak ve bilgi toplamak üzere görevlendirilmesine, yol masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, 6.ġubat 2013'te Diyarbakır'da yapılacak olan Ulusal Mimarlık Öğrencileri BuluĢmasının hazırlık çalıģmalarında dayanıģma sağlamak ve deneyimlerini paylaģmak için bir önceki buluģmayı organize eden Ģubemiz öğrenci üyelerinde dört kiģinin Diyarbakır'a gitmesinin uygunluğuna, yol masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, 7.Lütfiye Kaçan emeklilik iģlemlerinin baģlatılmasına, tazminatlar ve yapılacak ödemeler ile ilgili olarak genel merkez muhasebe müdürü ile mutabakat sağlanıp ödemelerinin yapılmasına, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 119

121 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 06 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ GÜNDEM: 1.EskiĢehir'in Modern Mimarlığı kitabı baskısı, 2.Kitap çevirisi ve yayını, 3.Belediye çalıģanları ile ikinci toplantı yapılması, 4.Çiçek prenses oyununun gösterimi, 5.Oktan NALBANTOĞLU konferansı, 6.Üyelerimizin katılımı ile düzenlenmesi planlanan sergi, 7. Çocuk ve Mimarlık ÇalıĢmaları 23 Nisan etkinlikleri KARARLAR: 1.DOCOMOMO çalıģmaları kapsamında hazırlanan EskiĢehir'in Modern Mimarlığı kitabının Ģubemiz yayını olarak baskısının yapılmasına, gerekli iģlemler için genel merkezden bilgi alınmasına, koordinasyon için Ģube sekreter üyesi Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 2.Mimarlık meslek alanımızda üyelerimiz ve mimarlık öğrencilerine ıģık tutacak, yabancı dilde yazılmıģ bir kitabın dilimize çevrilmesi ve dağıtılması için çalıģmalar yapılmasına, konu ile ilgili olarak basım evleri, genel merkez ve Ġstanbul Ģube ile görüģülmesine, koordinasyon için yönetim kurulu üyelerimiz Recep ÜSTÜN, Osman TUTAL ve Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 3.BüyükĢehir Belediyesi, TepebaĢı ve Odunpazarı Belediyelerindeki mimar personel ile yapılan toplantıların ikincisinin 7 Mayıs 2012 günü saat 16:00 da Ģubemiz toplantı salonunda yapılmasına, toplantı bilgisi ve görevlendirme yapmaları için ilgili belediyelere bilgi verilmesine, 4.ġubemiz çocuk tiyatro topluluğunun Çiçek Prenses oyununu, 29 Nisan 2012 pazar günü TepebaĢı belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gösterimine, çocuklara Ģubemizce öğle yemeği ikram edilmesine, etkinliğim üyelerimize duyurulmasına, 5.Oktan NALBANTOĞLU konferansının 21 Nisan 2012 Cumartesi saat 14:00'da EskiĢehir Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılmasına, etkinliğe ait afiģ hazırlanmasına ve bastırılmasına, etkinliğin tüm üye ve öğrenci üyelere duyurulmasına, gerekli hazırlıklar için Recep ÜSTÜN'ün görevlendirilmesine, 6.Üyelerimizin katılımı ile düzenlenmesi planlanan serginin "Bu Kentin Mimarlığı/Zamanda Bir Aralık-L Sergi" teması ile hazırlanmasına, üyelere duyurulmasına, gerekli teknik Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 120

122 detayların oluģturulması için Recep ÜSTÜN'ün görevlendirilmesine, serginin Ekim 2012 Mimarlık haftasında düzenlenmesine, 7.Çocuk Mimarlık ÇalıĢmaları kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında; Sergiler, masallar, atölyeler, gösteriler ve oyunlardan oluģan bir dizi etkinlik düzenlenmesine, Etkinliklere çok sayıda çocuğun katılabilmesi ve finansal destek sağlanması için kentimizdeki bir alıģveriģ merkezi ile iģbirliği yapılmasına, Daha önce yapılan çalıģmaların ve tiyatro oyununun foto bloklar halinde hazırlanıp tanıtım broģürlerinin basılmasına, afiģlerin hazırlanmasına, Sonraki etkinliklerden haberdar olup katılmak isteyen çocuklar ve velilere dağıtılmak üzere iletiģim formları hazırlanıp çoğaltılmasına, Atölye ve oyunlarda kullanılmak üzere bazı materyallerin alınmasına, Yapılan çalıģmaların sergilenebileceği, hafif malzemeden, de monte, taģınabilir, platformların yaptırılmasına, Yapılacak harcamaların Ģubemizce karģılanmasına, Gerekli görüģmeler ve hazırlık çalıģmaları için Ömer Kamil ARSLAN ve Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ'nin görevlendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 121

123 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 07 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, Recep ÜSTÜN, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, GÜNDEM: 1. Yönetim Kurulu üyemiz Recep ÜSTÜN'ün dilekçesi, 2.Kent Hikayeleri projesi, 3.Ġnteraktif bankacılık iģlemleri, 4.TMMOB DanıĢma Kurulu Toplantısına katılım, 5.Mesleki denetim uygulamalarındaki değiģiklikler bilgilendirme toplantısı, KARARLAR: 1. Yönetim Kurulu üyemiz Recep ÜSTÜN'ün görevinden istifasının kabulüne, yerine birinci yedek üye Selçuk SIRMA'nın asil üye olarak yönetim kuruluna davet edilmesine, durumun kendisine yazı ile bildirilmesine, 2.Çocuk Mimarlık çalıģması etkinliği kapsamında "Kent Hikayeleri" projesi olarak bir etkinlikler dizisi oluģturulmasına, bu dizinin ilki olarak, kentimizdeki ilköğretim okullarından bir grup öğrencinin 6 Mayıs 2012 tarihinde, Odunpazarı'nda "Sözlü Tarih" çalıģması yapmasına, çocukların Odunpazarı'na ulaģımı için bir minibüs kiralanmasına, Banu GÜRLEK, Canan OYTAN, Bilgin AKBAġARAN ve Firdevs MUTLU'nun koordinatör olarak görevlendirilmesine, öğle yemeği ikram edilmesine, oluģturulan çalıģmanın broģür olarak basılmasına, masrafların Ģubemizce karģılanmasına, 3.ġubemizin Banka iģlemlerinde kullanılmak üzere, Türkiye ĠĢ bankası EskiĢehir Ģubesinden Ġnter aktif bankacılık Ģifresi talep edilmesine, internet üzerinden Ġnter aktif bankacılık Ģifresini kullanarak iģlem yapmak üzere ġubemiz sekreter üyesi Banu GÜRLEK ve ġubemiz muhasebe personeli Tuğba AÇIL'ın yetkilendirilmesine, 4.5 Mayıs 2012 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak TMMOB 4. DanıĢma Kurulu toplantısına ġubemiz TMMOB delegesi Banu GÜRLEK'in katılmasına, yol ve yemek masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, 5.Genel Merkezde 30 Nisan 2012 tarihinde yapılacak olan Mesleki denetim uygulamalarındaki değiģiklikler bilgilendirme toplantısına Ģubemizi temsilen Mehmet GÜREL'in katılmasına, yol ve yemek masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 122

124 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 08 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ali ĠNCĠ, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Selçuk SIRMA'nın Yönetim Kurulu üyeliği, 2.Koruma Kurulu temsilcilerimizin belirlenmesi, 3.DüĢ oyuncularının "Çiçek Prenses" oyununun Ayvalık'ta sergilenmesi, 4.Balıkesir ġubenin ġyk toplantısı daveti, 5.TMMOB genel kuruluna katılım, 6.Öğrenci buluģması için araç kiralanmasına, 7.Öğrenci temsilciliğinin Bursa'da yapılacak work-shop'a katılımı, 8.Genç Mimarlar BuluĢmasına katılım, 9.Mimarlık Bölümleri jürilerinde Mimarlar Odasının yer alması, 10.Lütfiye KAÇAN için veda yemeği düzenlenmesi, KARARLAR: 1. Selçuk SIRMA'nın bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu asil üyeliği görevini üstlenmesine, 2.Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantılarına gözlemci olarak, Ģubemizi temsilen, yönetim kurulu üyelerimizden Osman TUTAL ve Selçuk SIRMA'nın katılmasına, 3.ġubemiz çocuk tiyatro topluluğu, DüĢ oyuncularının "Çiçek Prenses" oyununun Ayvalık Belediyesi Ġnönü Küttür Merkezinde sergilenmesine, Çocuk Mimarlık çalıģması etkinliği "Kent Hikayeleri" projesi kapsamında Ayvalık'ta çocukların "Sözlü Tarih" çalıģması yapmasına, oluģturulan çalıģmanın broģür olarak basılmasına, yolda yemek ikramı yapılmasına ulaģım ve konaklama giderlerinin Ģubemiz tarafından karģılanmasına, gerekli harcamalar için Banu GÜRLEK'in, koordinatör olarak Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN, Canan OYTAN ve Resul Bilgin AKBAġARAN'ın görevlendirilmesine, 4.Balıkesir ġubenin Mayıs 2012 tarihinde, Ayvalık'ta yapılacak olan ġyk toplantısı davetine katılım sağlanmasına, toplantıya Ģubemizi temsilen Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN ve Canan OYTAN'ın katılmasına, 5.31 Mayıs Haziran 2012 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan TMMOB 42. genel kuruluna Ģubemiz delegeleri Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK'in katılmasına, yol, yemek ve konaklama giderlerinin Ģubemizce karģılanmasına, 6.19 Mayıs günü Ġstanbul'da gerçekleģecek Öğrenci buluģmasına katılacak öğrenci üyelerimiz için araç kiralanmasına, fatura bedelinin Ģubemizce karģılanmasına, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 123

125 7.ġubemiz öğrenci üyelerinin, Uludağ Üniversitesi- Bursa'da yapılacak work-shop'a katılımı için, gidiģ dönüģünü sağlayacak bir araç kiralanmasına, bedelinin Ģubemizce karģılanmasına, Mayıs 2012 tarihlerinde Antalya ġubenin düzenlediği Genç Mimarlar BuluĢmasının üyelerimize bildirilmesine, katılım sağlayacak üyelerimizin ulaģım bedellerinin, otobüs bileti tutarı kadarının Ģubemizce karģılanmasına, 9.Kentimizdeki Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinin dönem sonu proje jürilerinde Mimarlar Odasının da temsilcisi ile katılımının sağlanması için bölüm baģkanlıklarına yazı yazılmasına, 10.Emekliye ayrılan muhasebe personelimiz Lütfiye KAÇAN için uygun olan bir gün belirlenerek, Roof Garden Otel'de Yönetim kurulu üyeleri ve Ģube çalıģanlarının katılımı ile, veda yemeği düzenlenmesine, koordinasyon için yönetim kurulu üyelerimiz Banu GÜRLEK ve Osman TUTAL'ın görevlendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 124

126 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 09 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. ĠnĢaat Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve Makine Mühendisleri EskiĢehir ġubesi yöneticileri ile toplantı yapılmasına, 2.Plaket tasarımı yapılması, yılı Yapı YaklaĢık Birim Fiyatlarına geçiģ, 4."Kent Hikayeleri" projesi Ankara buluģması, KARARLAR: 1.ĠnĢaat Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve Makine Mühendisleri EskiĢehir ġubesi yöneticileri ile 19 Mayıs 2012 tarihinde Ģubemiz ev sahipliğinde, Sempre Restoranda yemekli bir toplantı yapılmasına, 2.ġube etkinliklerimizde ve kutlamalarda üyelerimize verilmek üzere plaket tasarımı yapılmasına, bunun için Mehmet GÜREL ve Osman TUTAL'ın görevlendirilmesine, tasarımlardan yönetim kurulunca belirlenen bir tanesinin örnek olarak imal edilmesine, yılı Yapı YaklaĢık Birim Fiyatlarına 1 Haziran 2012 tarihinde geçilmesine, üyelere duyuru yapılmasına, 4.Kent Hikayeleri" projesinin üçüncü ayağının BaĢkent Ankara buluģması olarak 26 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleģtirilmesine, Vehbi KOÇ Vakfı Ankara AraĢtırmaları Merkezi (VEKAM) ile irtibat kurulup çalıģmaları ve Ankara tarihi hakkında öğrencilere sunum yapmalarının sağlanmasına, ulaģım için bir otobüs kiralanmasına, yolda ayran, meyve suyu simit, kraker vb. ile öğlen yemeği ikramının yapılmasına, masrafların Ģubece karģılanmasına, harcamalar için ve gezi koordinatörü olarak Ģubemiz sekreter üyesi Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 125

127 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 10 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Ömer Kamil ARSLAN, Ali ĠNCĠ, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Muhasebe Personeli eğitimi, 2.Çocuk kitapları satın alınması, 3.Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılım, KARARLAR: 1.ġubemiz muhasebe personeli Tuğba AÇIL'ın 4-6 Haziran 2012 tarihlerinde Genel Merkez muhasebe biriminde yapılacak eğitime katılmak üzere görevlendirilmesine, yol ve yemek giderlerinin Ģubemizce karģılanmasına, 2.Çocuk ve Mimarlık etkinliklerinde çocuklara dağıtılmak üzere100 adet Çocuk kitabı satın alınmasına, alınacak kitaplar ve kitap evi seçimi için ġube baģkanı Mehmet GÜREL ve Ģube sekreteri Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 3.3 Haziran 2012 Pazar günü Ankara, Genel Merkezde yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK'in katılmasına, yol ve yemek masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 126

128 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI (Üyelerin Katılımı ile) TOPLANTI NO : 11 TARĠH : KATILANLAR : Yönetim Kurulu : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA Üyeler : Koray HATĠPOĞLU, Canan OYTAN, Engin ÖZCAN, Bedia SARP, Ġlhami EZEROĞLU, BektaĢ YEġĠLBAġ, Tayfun ERDOĞAN, ġeyma KARA, Nuri ġen, Ġsmail ACAR, YaĢar KAKACAK, ġükriye KIRNIÇ EġSĠZ, Zahit BAYRAK, EĢref BĠÇER, Zübeyir KARABACAK, Mahir ALTUNTAġ, Can Onur KOCA, TürkĢan CEYLAN, Nihat KESKĠN, Ömer SIKIER, Ertürk TAġDEMĠR GÜNDEM: 1. Proje en az bedelleri ve fatura denetimi KARARLAR: 1. Mimari Proje En az bedel hesaplama cetvelinde, EskiĢehir için mevcutta 1,2 olan bölge katsayısının, 0,5 olarak değiģtirilmesine, Projelerde Mesleki denetim yaptırılması ve ĠnĢaat ruhsatı düzenlenirken sicil durum belgesi aranması zorunluluğunun kaldırılması gibi yasal düzenlemeler, piyasadaki fiyat ıskontoları ve günümüz Ģartlarının gerekliliği olarak, 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra mesleki denetim yapılacak projelerde mimari proje fatura denetiminin Ģubemizce yapılmamasına, (30 Haziran 2012 dahil mesleki denetim görmüģ projelerin faturaları müelliflerinde Ģubemize ibraz edilecektir) Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 127

129 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 13 TARĠH : KATILANLAR : Yönetim Kurulu : Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA Üyeler : M. Sait KEKLĠK, Seval HADAK, Bedia SARP, R. Bilgin AKBAġARAN, Yasemin COġKUN, Nüzhet ÖZIġIK, Ertürk TAġDEMĠR, M. Zahit BAYRAK, Nesrin YILMAZ, Caner CAN, K. Tunga ÇAĞLAYAN GÜNDEM: 1.Mesleki denetim proje kontrol formu oluģturulması, 2.Asansörlü ve kombili olarak hazırlanan projelerin sınıfı, 3.Genel merkezde Öğrenci temsilciler kurulu toplantısı, KARARLAR: 1.ġubemize mesleki denetim için gelen projelerdeki kontrol kriterlerinin belirlenmesi, tüm meslektaģlarımıza da proje hazırlama sürecinde yardımcı olması için yönetim kurulu üyeleri Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ tarafından "Mesleki denetim proje kontrol formu" oluģturulmasına, bu formun tüm serbest çalıģan üyelere bildirilmesine, 2.4 Temmuz 2012 Tarihinden itibaren; asansörlü ve kombili olarak hazırlanan projelerin, mesleki denetim ve MOP kaydının 3B sınıfından yapılmasına, 3.Genel merkezde 5 Temmuz 2012 günü yapılacak olan Öğrenci temsilciler kurulu toplantısına ġubemiz Öğrenci temsilcisi Ümit ġġmġek'in katılmasına, yaz tatili nedeniyle memleketinde olan öğrencinin Adana'dan Ankara'ya ulaģım bedelinin Ģubemizce karģılanıp, genel merkez ile mahsuplaģılmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 128

130 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 16 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Bayram tebriği, 2.Dask poliçelerinin yenilenmesi, 3.Üyemiz YaĢar KAKACAK'ın müelliflik hakkının korunması hakkındaki dilekçesi, 4.EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesinin istediği dıģ cephe yalıtımı hakkındaki bilgi, KARARLAR: 1.YaklaĢan Ramazan Bayramı dolayısı ile, üyelerimize ve EskiĢehir protokolüne gönderilmek üzere bayram tebrik kartı hazırlanmasına, posta ile adreslerine gönderilmesine, ayrıca üç yerel gazeteye de bayram kutlaması ilanı verilmesine, iģlemler için Mehmet GÜREL ve Tuğba AÇIL'ın görevlendirilmesine, 2.ġubemiz hizmet binasına ait, süresi dolan Dask poliçelerinin aynı sigorta Ģirketinden yenilenmesine, 3. Üyemiz YaĢar KAKACAK'ın müelliflik hakkının korunması hakkındaki dilekçesine ait dosyanın ġube SoruĢturma Ve UzlaĢtırma Kuruluna sevk edilmesine, 4.EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesinin istediği, diğer yapı grubu meslek odaları ile birlikte yapılan dıģ cephe yalıtımları ile ilgili basın açıklaması hakkındaki bilgilerin, Makine mühendisleri odası ile birlikte derlenerek belediyeye gönderilmesine, bunun için Mehmet GÜREL'in görevlendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 129

131 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 17 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK,Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Mesleki denetimsiz projelerin müelliflerine tebligat yapılması, 2.Mimarlar Odasının ilk yıllarında yapılan proje örneklerinin basılması KARARLAR: 1.EskiĢehir sınırları içindeki tüm belediyelerden aylık olarak gelen, o ay içinde vermiģ oldukları yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin MOP kayıtları ile karģılaģtırılması sonucu belirlenen, mesleki denetimsiz ve sicil durum belgesi olmaksızın ruhsat alan projelerin müelliflerine, sicil durum belgesi alınmadan üstlenilen Ģantiye Ģefliği ve TUS'lar için mimar üyelere, genel merkezden gelen örneğe uygun tebligat yapılmasına, 2.ġubemizin en eski üyelerinden, mesleğinde 50 yılını tamamlamıģ üyemiz Mesrur DINDIN'ın ilk yıllarda yaptığı örnek projelerinin ve o dönemlere ait bazı dokümanlar ile anılarını yazdığı denemelerinin genç nesillere aktarılabilecek belgeler haline getirilip çoğaltılmasına, baskı vs. iģleri ile bedelinin Ģubemizce karģılanmasına, bu iģler için Mesrur DINDIN ile birlikte Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 130

132 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 18 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.19 Eylül Mühendis Mimar ġehir Plancıları DayanıĢma günü basın açıklaması, 2.Mimarlık haftası etkinlikleri, 3.MMO'da enerji Verimliliği toplantısı, 4.Kocaeli MYK katılım, 5.ESOGÜ'deki stratejik plan toplantısı, 6.Ulusal mimarlık sergisinin EskiĢehir'de açılması, 7.ġubemizde KamulaĢtırma BilirkiĢiliği Eğitimi açılması, 8.ġube denetlemesi, 9.TMMOB'ye bağlı odaların EskiĢehir 'dek baģkanları ile bir toplantı yapılması, 10. Bilgisayarlar için yıllık bakım sözleģmesi yapılması, 11.Fotokopi makinesi için bakım sözleģmesi yapılması, 12.TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kuruluna aidat ödenmesi, KARARLAR: 1.TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu olarak yapılacak olan 19 Eylül Mühendis Mimar ġehir Plancıları DayanıĢma günü basın açıklamasının Ģubemiz ev sahipliğinde gerçekleģtirilmesine, 2.Mimarlık haftasında EskiĢehir'de gösterimi yapılması için Ġstanbul Büyükkent ġubesinin film arģivinden, Ekümenopolis filmi ile birlikte toplam dört adet filmin istenmesine, salon için TepebaĢı Belediyesi ile, Zübeyde Hanım Kültür merkezinin uygun saatlerinin belirlenmesine, etkinliklerin üye ve EskiĢehir halkına duyurulması için afiģler basılmasına, gerekli yazıģma ve prosedür için Ģube sekreteri Banu GÜRLEK'in görev ve yetkilendirilmesine, 3.25 Eylül tarihinde Makine Mühendisleri Odasında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği toplantısına Mehmet GÜREL'in katılmasına, 4.Kocaeli'de yapılacak MYK toplantısına, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ'nin katılmasına, yol, yemek ve konaklama masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, 5.ESOGÜ'de yapılacak stratejik plan toplantısına Mehmet GÜREL'in katılmasına, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 131

133 Aralık 2012 tarihleri arasında Ulusal Mimarlık Ödülleri sergisinin EskiĢehir'de açılması için gerekli yazıģmaların yapılması ve koordinasyon için Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 7.SMGM ile görüģüp, Ģubemizde KamulaĢtırma BilirkiĢiliği güncelleme Eğitimi açılmasına, gerekli yazıģmaları yapmak ve uygun tarihleri belirlemek üzere Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 8.14 Eylül 2012 tarihinde yapılacak ġubemiz denetlemesinde, Yönetim kurulundan, BaĢkan Mehmet GÜREL, Sekreter Banu GÜRLEK ve Sayman Ali ĠNCĠ'nin hazır bulunmasına, denetçiler için otel rezervasyonu yapılmasına, öğlen ve akģam yemekleri ile ikramlar için ġube BaĢkanı Mehmet GÜREL'in görevlendirilmesine, 9.TMMOB'ye bağlı odaların EskiĢehir 'deki Ģube ve temsilciliklerinin baģkanları ile 20 Eylül 2012 PerĢembe günü Ģubemizde bir toplantı yapılmasına, koordinasyon be katılım için Mehmet GÜREL'in görevlendirilmesine, 10.ġubemizde kullanılan bilgisayarların bakımı, kontrolü ve teknik destek için, Öncü Bilgisayar ile yıllık bakım sözleģmesinin yapılmasına,15 Eylül Eylül 2013 tarihleri arası (1yıl) geçerli olacak sözleģme için 100,00 TL+KDV bedelin ödenmesine, 11.ġubemizdeki fotokopi makinesinin periyodik bakımı için Metin Ticaret ile 18 Eylül Haziran 2012 tarihleri arsında geçerli olmak üzere sözleģmenin yenilenmesine, sözleģme bedeli olarak 271,40 TL'nin ödenmesine, 12.TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kuruluna geçmiģ 3 aylık aidat bedeli 300 TL ödenmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 132

134 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 19 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Kıdem Tazminatı Fonuna para gönderilmesi, sicil numaralı üyemiz Necmi ARSLANOĞLU'nun disiplin soruģturması, 3.ġubemizin temizlik iģleri için bir görevli ile anlaģılması, 4.Mimarlık haftası etkinlikleri, 5.TMMOB DanıĢma Kuruluna katılım, KARARLAR: 1.Genel merkezde oluģturulan kıdem tazminatı fonu için 9.189,02 TL'nin Genel Merkez hesabına aktarılması için ġubemiz muhasebe görevlisi Tuğba AÇIL'ın görevlendirilmesine, sicil numaralı üyemiz Necmi ARSLANOĞLU'nun disiplin soruģturması için Ģubemiz SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kuruluna sevk edilmesine, 3.ġubemizde iki haftada bir yapılan temizliğin yeterli gelmediğinden dolayı, temizliği her gün yapacak bir görevli ile anlaģma yapılmasına, temizlik iģlerimizi yürüten Sultan AYTAR ın bu koģullara uygun çalıģamayacağını bildirmesi üzerine, yerine aylık 150 TL ödeme yapacağımız Kadir ORAL ile anlaģılmasına, 4.Mimarlık haftası kapsamında; 1 Ekim 2012 Pazartesi günü Basın açıklaması yapılmasına, 7 Ekim Pazar günü; "Bir DüĢ Mekanı-Müze" ve "Ekümenopolis" 11 Ekim PerĢembe günü; " Le Havre den gelen Kartlar", ve "Son Kale" filmlerinin gösteriminin TepebaĢı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde yapılmasına, EskiĢehir'de gösterimi yapılmak üzere Ġstanbul ġubeden alınan filmlerin telif hakkı ücreti olan TL'nin Ġstanbul Ģube hesabına aktarılmasına, bunun için Muhasebe personeli Tuğba AÇIL'ın görevlendirilmesine, Film gösterimleri için afiģ, el ilanı ve davetiye hazırlanıp Alf kırtasiye'den baskılarının alınmasına, ücretinin ödenmesine ve dağıtımının yapılmasına, bunun için ġube Sekreteri Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 5.6 Ekim 2012 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak olan TMMOB 42. dönem 1. DanıĢma Kuruluna Banu GÜRLEK'in katılmasına, yol ve yemek giderlerinin Ģubece karģılanıp, ilgili giderlerin genel merkez ile mahsuplaģılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 133

135 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 20 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Mimarlar Odası Çanakkale ġube açılıģ töreni, 2.Genel Merkez CED danıģma kurulu toplantısı, KARARLAR: 1. Mimarlar Odası Çanakkale ġube açılıģ töreni için çiçek gönderilmesine, ödemesinin banka aracılığıyla yapılmasına, 2.18 Ekim 2012 tarihinde yapılacak olan, Mimarlar Odası 43. Dönem 1. ÇED DanıĢma Kurulu Toplantısına Banu GÜRLEK'in katılmasına, yol ve yemek bedelinin Ģubemizce karģılanıp, ilgili giderlerin genel merkez ile mahsuplaģılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 134

136 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 22 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL,Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Mehmet KONURALP Mimarlığı sergisi, 2.Çocuk ve Mimarlık çalıģmalarından kalan malzemelerin taģınması, 3.Konya MYK Katılım, 4.Öğrenci BuluĢmasında yemek, 5.Plastik bardak ve çatal alımı, 6.Yatırım hesabından fon bozdurulması, 7.Antetli kâğıt ve Mesleki denetim formu bastırılması, 8.Muzaffer IĢık a PTT den tebligat gönderilmesi, 9.Oda Bütçe Komisyonu Toplantısına katılım, 10.BilirkiĢilik sempozyumuna katılım, 11.KamulaĢtırma BilirkiĢiliği Eğitimi, 12.Çuhadaroğlu Alüminyum öğrenci proje YarıĢması kolokyumu 13.ĠKK Toplantısı, 14.Öğrenci temsilciliği toplantısı, Kasım töreni KARARLAR: 1.Mehmet KONURALP Mimarlığı sergisinin 9 Kasım 2012 Cuma günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Mimarlık bölümü sergi alanında açılması için hazırlıkların yapılmasına, sergi kurulumu için gerekli malzemelerin tedarik edilmesine, sergi açılıģı sonrası bir kokteyl düzenlenmesine, kokteyl hizmetinin Ekin Organizasyon.(tam adı ne)?? dan alınmasına ve ücretinin ödenmesine, söyleģi ve sergi sonrasında akģam yemek ikram edilmesine, 2.Çocuk ve Mimarlık çalıģmalarından elde edilen maket, resim vs malzemelerin geçici olarak durduğu deponun boģaltılması gerektiğinden dolayı, bir araç ve taģıyıcı kiralanıp, malzemelerin Ģubemiz hizmet binası bodrum katındaki depoya taģınmasına, ücretlerinin ödenmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 135

137 3.Konya da yapılacak MYK toplantısı ve sonrasındaki sempozyuma Ģubemizi temsilen yönetim kurulu baģkanı Mehmet GÜREL ve sekreter üyesi Banu GÜRLEK in katılmasına, ulaģım, yol ve yemek bedellerinin (olursa) Ģubemizce karģılanmasına, 4.Öğrenci BuluĢmasında Ģubemizce yemek ikram edilmesine, 5.ġubemizde ihtiyaç olan zamanlarda kullanılmak üzere plastik bardak, tabak ve çatal alınmasına, 6.Genel merkeze göndermemiz istenen ,00 TL için bankadaki yatırım hesabımızdan fon bozdurulup, bakiyenin merkez hesabına gönderilmesine, 7.ġubemiz yazıģmalarında kullanılmak üzere, Lale Ofsetten 1000 adet baģlıklı kâğıt ve 16 koçan mesleki denetim formu bastırılmasına, ücretinin ödenmesine, 8.EskiĢehir de yaptığı bir projesini mesleki denetim için Ģubemize getirmeyen Muzaffer IġIK A PTT den tebligat gönderilmesine, 9.15 Kasım 2012 PerĢembe günü genel merkezde yapılacak olan Bütçe Komisyonu toplantısına, Ģube saymanı Ali ĠNCĠ nin o tarihte müsait olmaması nedeni ile Ģube sekreteri Banu GÜRLEK in katılmasına, Kasım tarihinde Bütçe Komisyonu Toplantısına katılacak olan Banu GÜRLEK in 16 Kasım 2012 günü baģlayacak olan BilirkiĢilik Sempozyumuna da katılmasına, bir gece Ankara da konaklamasına, ulaģım, yemek ve konaklama bedelinin Ģubemizce karģılanmasına, Kasım 2012 tarihlerinde Ģubemizde KamulaĢtırma BilirkiĢiliği Temel Eğitimi ve BilirkiĢilik Güncelleme eğitiminin yapılmasına, eğitimin üyelere duyurulmasına, katılımcılara öğle yemeği ikram edilmesine, eğitmenlerin yol, yemek ve konaklama bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, eğitim sonrası eğitmen ücretlerinin banka hesaplarına aktarılmasına, 12.Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından gerçekleģtirilen, öğrenci proje yarıģmasının EskiĢehir de yapılacak kolokyumunda çiçek verilmesine, Kasım tarihinde Ģubemizde yapılacak olan Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantısında katılımcılara kuru pasta ikramı yapılmasına, 14.ġubemiz öğrenci temsilciliğinin, toplantılarında, müsait olması halinde, Ģubemiz toplantı salonunu kullanmasının uygunluğuna, toplantılarda kuru pasta kek vb ikramların Ģubemizce yapılmasına, Kasım Atatürk ün ölüm yıldönümünde Vilayet meydanındaki törende, Atatürk anıtına Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi olarak çelenk konmasına, çelengin Ekin Çiçekçilik ten alınmasına ve bedelinin ödenmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 136

138 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 23 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Ġmar planı ve plan notu değiģiklikleri hakkında belediye çalıģanlarıyla toplantı yapılması, 2.ĠKK toplantısı 3.Çatı katları ile ilgili değiģiklikler hakkında değerlendirme toplantısı yapılması, 4.Üyelere aidat borcu hatırlatma yazısı 5.Eğitim-Sen ziyareti 6.Torba Yasa hakkında basın açıklaması, 7.Mesleki denetim görevlisi personel, 8.Mersin danıģma kurulu toplantısı, KARARLAR: 1.Belediye meclislerinde kabul edilen ve askıya çıkan imar yönetmeliğinde ve plan notlarında yapılan, çatı katları ile ilgili değiģikliklerin uygulamaları hakkında büyükģehir ve ilçe belediyelerin mesleki denetim görevlileri ve imar müdürleri ile Ģubemizde bir toplantı yapılmasına, toplantı sonrası katılımcılara akģam yemeği ikram edilmesine, 2.28 Kasım tarihinde Ģubemizde yapılacak olan Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantısında katılımcılara kuru pasta ikramı yapılmasına, 3.Belediye meclislerinde kabul edilen ve askıya çıkan imar yönetmeliğinde ve plan notlarında yapılan, çatı katları ile ilgili değiģiklikler hakkında değerlendirme yapmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve konu hakkında deneyimli bazı üyelerimizin katılımı ile yemekli bir toplantı yapılmasına, yılı için belirlenen ödenti ve harç bedellerinin üyelere duyurulmasına, 2012 ve geçmiģ yıllara ait aidat borcu olan üyelere, borçlarını 2012 yıllı aidat bedeli üzerinden ödeyebilecekleri son günün 31 Aralık 2012 mesai bitimine kadar olduğunu hatırlatan bir yazı gönderilmesine, ihtiyaç halinde gönderilerin posta ile gönderilmesine, 5.Eğitim-Sen EskiĢehir ġubesinin Ģubemizi ziyaret talebi için 30 Kasım 2012 tarihinin uygunluğuna, ikram etmek üzere kuru pasta alınmasına, 6.EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu tarafından 4 Aralık 2012 tarihinde, Ģubemizde yapılacak Torba Yasa hakkındaki basın açıklamasına katılım için duyuru yapılmasına, ikram için kuru pasta vs. alınmasına ücretinin ödenmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 137

139 7.ġubemiz mesleki denetim görevlisi Emrah Mahir ALTUNTAġ ın askerlik görevi nedeniyle, aralık ayında görevinden ayrılacağından dolayı, yerine yeni bir personel alınmasına, personel alımının tüm üyelere duyuru yapılmasına, istekliler ile 15 Aralık 2012 tarihinde yönetim kurulunun görüģme yapılıp uygun personelin, mesleki denetim görevlisi olarak iģe alınması talebinin genel merkeze bildirilmesine, Kasım 2012 tarihlerinde Mersin de yapılacak 43. Dönem 1. Merkez DanıĢma Kurulu toplantısına, Ģubemizi temsilen Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Canan OYTAN ın katılmasına, ulaģım, yemek ve konaklama masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, ilgili giderlerin genel merkez hesaplarından mahsuplaģılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 138

140 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 25 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.EskiĢehir'de Mimarlık Müzesi oluģturulması, 2.Mehmet SOĞANCI'nın katılacağı IKK ve bilgilendirme toplantısı, 3.ġubemiz hizmet binasındaki tuvaletin tadilatı, 4.Öğrenci üyeler ile tanıģma toplantısı, 5.TMMOB ĠKK "Kentsel DönüĢüm" ve "Neden TMMOB?" Paneli, 6.DemirbaĢ listesinden düģülecekler, KARARLAR: 1.Kentimizdeki üniversitelerin mimarlık bölümleri ile Ģubemiz iģbirliğinde Mimarlık Müzesi oluģturulması için çalıģmalar yapılmasına, üyelerimizden, bu çalıģmaya katkı sağlayacak, eski proje, kullanılan malzeme ve çizim takımı vs. bağıģların alınmasına, eski projelerin sergilenebilecek Ģekilde Ģubemizce çerçeveletilmesine, bu iģler ve koordinasyon için Banu GÜRLEK ve Osman TUTAL'ın görevlendirilmesine, 2.TMMOB Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet SOĞANCI ile Mimarlar Odası TMMOB temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin ġahġn'in, EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kuruluna yapacağı ziyaret ve bilgilendirme toplantısı ile sonrasında konuklar ve EskiĢehir ĠKK bileģeni odaların temsilcilerinin katılımı ile düzenlenecek yemeğe yönetim kurulu olarak katılım sağlanmasına, Ģubemiz payına düģen yemek bedelinin ödenmesine, 3.ġubemiz hizmet binasındaki bir adet tuvaletin yetersiz gelmesinden dolayı mevcutta banyo olan alanın da tadilat yapılarak tuvalete dönüģtürülmesine, gerekli tesisat, seramik, vitrifiye, dolap vs. malzeme ve iģçilerin temini, ücretlerinin ödenmesi ile koordinasyonu için Banu GÜRLEK'in görevlendirilmesine, 4.Yönetim kurulumuz ile öğrenci üyeler arasında tanıģma toplantısı düzenlenmesine, ikram için pasta alınmasına, 5.TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulunca 24 Aralık 2012 ve 5 Ocak 2013 tarihinde düzenlenecek olan "Kentsel DönüĢüm" ve "Neden TMMOB?" panellerinin tüm üye ve öğrenci üyelerimize duyurulmasına, yönetim kurulunca katılım sağlanmasına, panel sonrası konuģmacılara yemek ikram edilmesi halinde Ģubemiz payına düģen yemek bedelinin ödenmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 139

141 6.AĢağıdaki listede yer alan Ģubemiz demirbaģlarının, kullanılamayacak durumda olmaları ya da arızalarının onarımı mümkün olmamasından dolayı, demirbaģ listesinden düģülmesine, Yazıcı-HP DJ 5550, Yazıcı-EPSON LQ 570, Yazıcı-LEMARK 2480, Magazin Çantası (6*50), Kayıt Cihazı-630 Sony, Daktilo-Facit, Telsiz Telefon-Phılıps, Cep Telefonu-Sony Erıcson, Masa Telefonu-General Electrıc 29379, Elektrik Süpürgesi-Sinbo SVC Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 140

142 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 27 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Üyemiz Mustafa BAġ'ın aidat muafiyeti talebine gelen cevabın bildirilmesi, 2.EskiĢehir Akademik Odalar Birliğinin "Meslek Odaları Neden Hedefte?" paneli, 3.ESOGÜ Mimarlık Bölümünce yapılacak, Avrupa Birliği Destek programlarına proje baģvurusu, 4.ÇED DanıĢma Kurulu toplantısı kararlarının değerlendirilmesi, 5.ġubemizde, bilgisayar destekli tasarım program kurslarının açılması, 6.Koruma Kurulu Toplantılarına katılım, 7.Kütahya yolu Erden ġekerleme arazisi üzerine yapılacak "yüksek yapı" hakkında görüģ, 8.Süleyman Çakır Lisesi arazisi için mimarlar odası görüģü, KARARLAR: 1.Üyemiz Mustafa BAġ'ın aidat muafiyeti talebine genel merkezden gelen cevabın üyemize bildirilmesine, 2.EskiĢehir Akademik Odalar Birliği tarafından 9 ġubat 2013 tarihinde düzenlenecek olan, Baro, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası, TMMOB, Tabip Odası genel merkezlerinden konuģmacıların davet edileceği "Meslek Odaları Neden Hedefte?" panelinin tüm üye ve öğrenci üyelerimize duyurulmasına, yönetim kurulunca katılım sağlanmasına, panel sonrası konuģmacılara yemek ikram edilmesi halinde Ģubemiz payına düģen yemek bedelinin ödenmesine, 3.ESOGÜ Mimarlık Bölümünden üyemiz öğretim üyesi AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK öncülüğünde yapılacak, Avrupa Birliği Destek programlarına proje baģvurusu hakkında bilgilendirme toplantısına Ģubemizi temsilen Banu GÜRLEK'in katılmasına, 4.ÇED DanıĢma Kurulu üyemiz Banu GÜRLEK'in katıldığı, 9 Ocak 2013 tarihinde Ankara'da yapılan ÇED DanıĢma kurulu toplantısında alınan kararlarının Ģubemizde de değerlendirilmesine, 5.ġubemizde, öğrenci üyelerin katılımına açık, bilgisayar destekli tasarım program kurslarının açılmasına, Ģubemiz toplantı salonunda yapılması planlanan kurs için; uygun programın, gün ve saatlerin belirlenmesine, kursun suresi, takvimi, ücreti gibi konuları Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 141

143 araģtırmak üzere Ģubemiz yönetim kurulu sekreter üyesi Banu GÜRLEK ve Ģubemiz mesleki denetim görevlisi Ezgi ĠġLEK'in görevlendirilmesine, 6. Koruma Kurulu Toplantılarına, Mimarlar Odasını temsilen gözlemci olarak katılacak üyelerimizin, Ezgi ĠġLEK ve Osman TUTAL olarak belirlenmesine ve kurula bildirilmesine, 7. Kütahya yolu Erden ġekerleme arazisi üzerine yapılacak "yüksek yapı" hakkında Mimarlar Odası ġube görüģü oluģturulmasına, arazinin fotoğraflarının çekilmesi ve bir rapor oluģturulmasına, Yönetim kurulu üyelerinin bu iģ için görevlendirilmesine, 8. Süleyman Çakır Lisesi arazisi için mimarlar odası görüģü oluģturulmasına, arazinin fotoğraflarının çekilmesi ve bir rapor oluģturulmasına, Yönetim kurulu üyelerinin bu iģ için görevlendirilmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 142

144 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 28 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.ESOGÜ Mimarlık Bölümünce yapılacak, Avrupa Birliği Destek programlarına proje baģvurusu, 2.Valilik Meydanı zemin kaplamasının yenilenmesi için mimarlar odası görüģü, 3.8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, KARARLAR: 1.ESOGÜ Mimarlık Bölümü adına, öğretim üyesi AyĢen ÖZTÜRK tarafından, Avrupa Birliği Destek programına baģvurusu yapılacak; Tasarımcılar için Algısal Deneyim ve Duyusal Öğrenme Mekân Laboratuvarı (SpaceLAB) Model Önerisi GeliĢtirme. konulu projeye Ģubemizce destek olunmasının uygunluğuna, 2.Valilik Meydanı zemin kaplamasının yenilenmesi için Ģubemiz görüģü oluģturulmasına, arazinin fotoğraflarının çekilmesi ve bir rapor oluģturulmasına, Yönetim kurulu üyelerinin bu iģ için görevlendirilmesine, 3.8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, TMMOB EskiĢehir ĠKK Kadın Komisyonunca düzenlenecek olan "Mühendislikte Kadın" panelin tüm üye ve öğrenci üyelerimize duyurulmasına, akģam düzenlenecek yemeğe katılacak on beģ üyemizin yemek bedelinin Ģubemizce karģılanmasına Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 143

145 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 30 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Burcu MOLA ve Tayfun ERDOĞAN'ın izin dilekçeleri, 2.Fotokopi makinesi tamiri, 3.Aydınlatma armatürleri onarımı, KARARLAR: 1.Burcu MOLA'nın tarihleri arasında, Tayfun Erdoğan ın arası izin talebinin uygunluğuna, 2.Arızalanan fotokopi makinesinin, bakımını da yapan, Metin Ticaret' tamir ettirilmesine, bedelinin ödenmesine, 3. ġubemiz salon ve mutfaktaki arızalı olan aydınlatma armatürlerin ve ampullerinin tamir ettirilmesine, malzeme ve iģçilik bedelinin ödenmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 144

146 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 32 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Üyemiz Aydın KÖSE'nin telif kaydı yapılan projesi, 2.Çatı kat uygulamalarına dair plan notlarına itirazımızın yargıya taģınma süreci Nisanda Antalya'da yapılacak olan seçimsiz genel kurula katılım, 4.Bursa Yapı ve YaĢam Fuarına katılım, 5.ĠTEZ VE TH&ĠDĠL MĠMARLIK Sergileri, 6.EMO'nun Dünü, Bugünü, Yarını etkinliği, 7.Kütüphane camlarının yaptırılması, 8.Tuğba AÇIL'ın izin dilekçesi, 9.ĠĢyeri Temsilciliği EĢgüdüm komitesi toplantısına katılım 10.Mutfak ve toplantı salonuna dolap yaptırılması, KARARLAR: 1.Üyemiz Aydın KÖSE'nin telif kaydı yaptırdığı parsele, üyemiz Elif AYDOĞAN'dan da uygulama projesi gelmesi üzerine, projelerin yönetim kurulunca karģılaģtırılmasına, benzerlik gösteriyor ise soruģturma uzlaģtırma kuruluna sevk edilmesine, 2.Çatı kat uygulamalarına dair plan notlarına itirazımızın belediye meclislerince reddedilmesi üzerine yargıya taģınma süreci ile ilgili genel merkez ve hukuk birimi ile görüģülüp, karar alınmasına, Nisanda Antalya'da yapılacak olan seçimsiz genel kurula Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Ömer SIKIER, Canan OYTAN, Engin ÖZCAN ve Resul Bilgin AKBAġARAN'ın katılmasına, ulaģım, konaklama ve yoldaki yemek bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, genel merkeze ait olan harcamaların mahsuplaģılmasına, 4.Bursa Yapı ve YaĢam Fuarına katılım üye ve öğrenci üyelerin katılımı ile 30 Mart 2013 tarihinde bir ziyaret gerçekleģtirilmesine, 5.Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 22 Mart 2013 Cuma günü açılacak olan ĠTEZ ve TH&ĠDĠL MĠMARLIK Sergileri öncesi söyleģ yapacak olan Mimar konuklara yemek ikram edilmesi, sergi açılıģında Ekin Çiçekçilik ve Organizasyon firması tarafından Kokteyl düzenlenmesine, yemek ve kokteyl bedeli ile sergi panolarının gönderilmesi için kargo bedelinin Ģubemizce ödenmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 145

147 6.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi'nin, 30 Mart 2013 tarihinde düzenleyeceği "EMO'nun Dünü, Bugünü, Yarını" etkinliğinin tüm üye ve öğrenci üyelerimize duyurulmasına, etkinliğe katılım sağlanmasına, Ģubemizce ciçek gönderilmesine, 7.ġubemizdeki kırık olan kütüphane camlarının Tezcan Cam'a yaptırılması ve ücretinin ödenmesine, 8.ġubemiz muhasebe personeli Tuğba AÇIL ın 27 Mart Nisan 2013 tarihleri arasında yıllık izninden düģülmek 6,5 gün izin kullanmasının uygunluğuna, 9.Genel merkezde yapılacak olan ĠĢyeri Temsilciliği EĢgüdüm komitesi toplantısına üyemiz Ferahnaz ġengün'ün katılmasına, ulaģım ve yemek bedelinin Ģubemizce karģılanmasına, 10.ġubemize Mutfak ve toplantı salonunda kullanılmak üzere, yapılacak dolaplar için Star Mutfak'a 1.788,00 TL (Bin yedi yüz seksen sekiz Türk Lirası) bedelin ödenmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 146

148 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 33 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Öğrenci üyelerin düzenleyeceği "Bademlik Tasarım Festivali" 2. Toplantı salonuna masa alınması, 3.DayanıĢma pikniği düzenlenmesi, 4.TSMD Mimarları Ağırlıyor Sergisi, 5. Çatalhöyük inceleme gezisi, 6.Ġstanbul Yapı Fuarı ziyareti, 7.Trabzon Kent Kültür Demokrasi Forumu- Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılım KARARLAR: 1.Öğrenci üyelerin düzenleyeceği "Bademlik Tasarım Festivali"ne Ģubemizce destek verilmesinin uygunluğuna, koordinasyon için Ģube baģkanı Mehmet GÜREL, sekreter Banu GÜRLEK ve sayman Ali ĠNCĠ'nin yetkilendirilmesine, 2.ġubemiz toplantı salonunda kullanılmak üzere masa alınmasına, satın alma ve bedelinin ödenmesine için Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ'nın yetkilendirilmesine, 3.Üyelerimiz ve öğrenci üyelerimizin tanıģıp kaynaģması amacı ile 14 Nisan 2013 Pazar günü bir piknik organize edilmesine, pikniğin kente yakın bir piknik alanında yapılmasına, bir araç kiralanmasına ve katılımcılara öğlen köfte ekmek ikram edilmesine, koordinasyon için Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK'in yetkilendirilmesine, 4.Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 19 Nisan 2013 tarihinde açılacak olan TSMD Mimarları Ağırlıyor Sergileri kapsamında söyleģi yapmak üzere gelecek mimar konuklara yemek ikram edilmesine, sergisinin geri gönderilmesindeki kargo bedelinin Ģubemizce karģılanmasına, 5.Çatalhöyük'te yapılan kazı çalıģmalarını yerinde incelemek üzere bir teknik gezi düzenlenmesine, gezinin 7 Temmuz 2013 Pazar günü yapılmasına, kazı ekibi ile irtibata geçilip detayların görüģülmesi için Mehmet GÜREL'in görevlendirilmesine, Nisan Ġstanbul'da düzenlenecek olan Yapı Fuarına üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile 27 Nisan 2013 Cumartesi günü ziyaret gerçekleģtirilmesine ve duyuru yapılmasına, 7.Trabzon'da Mayıs 2013 tarihlerinde yapılacak olan Kent Kültür Demokrasi Forumu ile Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Ģubemizi temsilen, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ'nin katılmasına, ulaģım, yemek ve konaklama giderlerinin Ģubemizce karģılanmasına, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 147

149 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 35 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Personel alımı, 2.TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri" BağıĢ Kampanyası, 3.Personel yemek çekleri, 4. Türkiye Tehdit Altındaki Kültür Mirası raporu hk. KARARLAR: 1.ġubemizde koordinasyon ve mesleki denetim iģleri için bir Mimar üye alınmasına, bunun için tüm üyelerin bilgilendirilmesine ve baģvuru için süre verilmesine, baģvuru yapanlar ile 30 Nisan 2013 tarihinde yönetim kurulunun görüģme yapmasına, 2.TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri" BağıĢ Kampanyası"nın tüm üyelere duyurulmasına ve katılım sağlanmasına, 3.Personel yemek çekleri için Sodexho ile sözleģmenin iptal edilip Multinet ile yeni sözleģme yapılmasına, geçiģ iģlemleri için Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ ve Tuğba AÇIL'ın görevlendirilmesine, 4.Genel Merkezden gelen "Türkiye Tehdit Altındaki Kültür Mirası raporu oluģturulması için Ģubemiz üyelerinden bir komisyon oluģturulmasına, komisyonun oluģturulması ve iģleyiģi için Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN ve Ali ĠNCĠ'nin görevlendirilmesine Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 148

150 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 36 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Personel alımı, yılı Mimarlık Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesaplanmasında Kullanılacak Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri, 3.1 Mayıs kutlamalarına katılım, 4.Proje teslim formu ve mesleki denetim belgesi bastırılması, KARARLAR: 1.ġubemizde, koordinatör ve mesleki denetim personeli olarak mimar Nedret YILDIZHAN'ın göreve baģlaması için kendisiyle geçici sözleģme ve personel bilgi formunun hazırlanmasına, personel alımının onayı için genel merkeze bildirilmesine, 2.Mimarlık Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesaplanmasında Kullanılacak Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri hakkındaki tebliğin Resmi Gazete de yayımlanmıģ olduğunun ve Söz konusu tebliğ ile belirlenmiģ olan yapı yaklaģık birim maliyetlerinin, Mimarlık Hizmetleri Asgari Bedellerinin belirlenmesinde 1 Haziran 2013 tarihinden uygulanmaya baģlanacağının tüm üyelerimize duyurulmasına, 3.TMMOB korteji ile 1 Mayıs kutlamalarına katılım sağlanmasına, program ve güzergah konusunda üyelere bilgi verilmesine, 4.Mesleki denetimde kullanılmak üzere Lale Ofset Ltd.ġti.'ne 20 cilt mimari proje teslim formu ve 10 cilt mesleki denetim belgesi bastırılmasına ve bedelinin ödenmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 149

151 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 37 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Genç Mimarlar buluģmasına katılım, 2.SGK-TMMOB protokolü bilgilendirme toplantısı 3.Stadyum yeri ile ilgili bilgilendirme, 4.Stadyum Paneli hakkında bilgilendirme, 5.Personelin Ģantiye Ģefliği ile ilgili durumu, 7.TMMOB ĠKK Kadın ÇalıĢtayı, 8.ġubemizde boya badana yaptırılması, KARARLAR: Mayıs 2013 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan 8. Uluslararası Genç Mimarlar buluģmasına Ģubemizi temsilen ġube sekreteri Banu GÜRLEK ve Canan OYTAN'ın katılmasına, konaklama,yol, yemek ve ulaģım bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, ayrıca buluģmaya bireysel olarak katılacak olan Ģubemiz üyelerinin de ulaģım bedellerinin otobüs bileti tutarı kadarının Ģubemizce karģılanmasına, 2.16 Mayıs 2013 PerĢembe günü ĠMO'da yapılacak olan EMO hukukçuları tarafından SGK- TMMOB protokolü bilgilendirme toplantısının tüm üyelerimize duyurulmasına ve katılım sağlanmasına, 3.EskiĢehir Atatürk Stadyumunun yeri ile ilgili, kamuoyunu bilgilendirmek üzere Ģubemizce basın açıklaması yapılmasına, 4.EskiĢehir Atatürk Stadyumu ile ilgili Kent Konseyi tarafından 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan panele konuģmacı olarak ġube baģkanımızın katılacağının tüm üye ve öğrenci üyelerimize duyurulmasına ve panele katılım sağlanmasına, 5.ġubemizde Mesleki Denetim Görevlisi olarak çalıģmaya baģlayacak olan Nedret YILDIZHAN'ın üstlenmiģ olduğu Ģantiye Ģefliği görevlerini devredemeyeceğini bildirmesi üzerine iģe baģlamaktan vazgeçtiğinin genel merkeze bildirilmesine, 6.29 Mayıs 2013 tarihinde, TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonunun düzenleyeceği Yerel Kadın ÇalıĢtayının tüm üyelere duyurulmasına ve katılımın sağlanmasına, 7.ġubemizde boya badana yaptırılmasına, malzeme ve iģçilikler için Banu GÜRLEK ve Ali ĠNCĠ'nin yetkilendirilmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 150

152 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 40 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ,ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Mesleki denetim görevlisi mimar personel alınması, 2.ġubemiz Ġmar komisyonu çalıģmaları, 3.Mesleki denetim görevlisi personelimiz Tayfun ERDOĞAN'ın avans talebi 4.Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Afet Riski Altındaki Alanlar ortak raporu hakkında görüģ, 5.BüyükĢehir Belediyesinden gelen, dava dosyalarına dair rapor talebi, 6.Osman AYDIN konferansı, 7.Çatal Höyük teknik gezisi, KARARLAR: 1.ġubemizde daha önce mesleki denetim görevlisi olarak çalıģan ve askerlik görevi için iģten ayrılan mimar Emrah Mahir ALTUNTAġ'ın askerlik görevini bitirmesi üzerine Ģubemize yaptığı sözlü baģvurusu üzerine, mesleki deneti görevlisi olarak Ģubemizde iģe baģlamasının uygunluğuna, kendisine gerekli belge ve evrakı hazır ederek Ģubemize baģvurması için bilgi verilmesine, 2.ġubemiz Ġmar komisyonun, çalıģmalarını yönetim kuruluna aktarmasına, EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği ve Plan Notlarında yapılması önerilecek olan değiģiklik ve revizyonlar hakkında Ġmar Komisyonumuz ve yönetim kurulumuzun fikir alıģveriģinde bulunmasına, alınan kararların ve değiģiklik taleplerinin BüyükĢehir ve Ġlçe Belediyelerine resmi yazı ile gönderilmesine, konu ile ilgili olarak üyelerimize de bilgi verilmesine, 3.Mesleki denetim görevlisi personelimiz Tayfun ERDOĞAN'ın500,00 TL tutarındaki avans talebinin uygunluğuna, aldığı avansın Haziran maaģından tek taksit olarak kesilmesine, 4.ġubemizi temsilen Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK'in yer aldığı, Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Afet Riski Altındaki Alanlar çalıģma grubunun hazırladığı raporun uygunluğuna, 5.BüyükĢehirden gelen, dava dosyalarına dair raporun, Ģubemizce oluģturulacak bir komisyon tarafından hazırlanmasına, komisyonun; Nesrin YILMAZ ve Meryem KUNDUROĞLU'ndan oluģturulmasına, bilirkiģi ücretlerinin EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi yetkililerince (ya da avukatlarınca) Ģubemize ödenmesine ve Komisyon üyelerine fatura karģılığı ödeme yapılmasına, söz konusu raporun benzerinin kendi imalat alanları ile ilgili Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 151

153 olarak, ĠnĢaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odası EskiĢehir Ģubelerinden de istenildiği öğrenildiğinden, gerekli görülmesi halinde diğer odaların komisyonları ile iģbirliği içinde çalıģılıp raporun komisyonca hazırlanmasına, baģvuru ekinde gönderilen bilirkiģi raporlarının komisyonda yer alan üyelere dağıtılmak üzere Alf Kırtasiye'den çoğaltılmasına, ücretinin ödenmesine, 6.Antalya ġube Yönetim Kurulu BaĢkanı Osman AYDIN ın konuģmacı olarak katılacağı Yeni Yapı Denetim Kanunundan Sonra Mimar ve Mühendislerin Mesleki Konumu toplantısının 19 Haziran 2013 tarihinde TaĢbaĢı Kültür Merkezinde gerçekleģtirilmesine, katılımcılara kuru pasta ve meyve suyu ikram edilmesine, Osman AYDIN ın yol, yemek ve konaklama giderlerinin Ģubemizce karģılanmasına, konferans akģamı Osman AYDIN ve Yönetim Kuruluna akģam yemeği verilmesine, 7.7 Temmuz 2013 tarihinde düzenlenmesi planlanan Çatal Höyük gezisine katılanların yol masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 152

154 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 44 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: Temmuz 2013 ÇarĢamba günü Ankara'da yapılacak olan MYK toplantısına katılım, 2.Mimarlar Odası'nın Kültür Varlıkları Rölöve, Restorasyon Kazı ÇalıĢmalarına iliģkin Ġhale Yönetmeliği Hakkında Kamuoyuna duyurusu, 3.Ġftar yemeği düzenlenmesi, 4.Marmara Fuarcılık'ın Eylül ayı içindeki fuarlarının duyurusu, KARARLAR: 1.Merkez Yönetim Kurulunun Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Torba Yasa) konulu gündem ile 24 Temmuz 2013 ÇarĢamba günü, Mimarlar Odası Genel Merkezi Ankara da yapılacak olan 43. Dönem 21 no.lu toplantısına Ģubemizi temsilen, Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK'in katılmasına, yol ve yemek bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, 2.Mimarlar Odası'nın Kültür Varlıkları Rölöve, Restorasyon Kazı ÇalıĢmalarına iliģkin Ġhale Yönetmeliği Hakkında Kamuoyuna duyurusunun tüm üyelere e-posta ile bildirilmesine, 3.31 Temmuz 2013 ÇarĢamba günü, düzenlenecek iftar yemeğinin Roof Garden Otel'de yapılmasına, kiģi baģı TL yemek bedelinin Ģubemizce banka kanalı ile ödenmesine ve üyelerden ücret alınmamasına, torba yasa ile ilgili hazırlanan broģürün, yemekte üyelere dağıtılmasına, 4.Marmara Fuarcılık'ın Eylül ayı içindeki fuarlarının duyurusunun tüm üye ve öğrenci üyelerimize yapılmasının uygunluğuna, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 153

155 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 46 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği ile ilgili, 2.Engelliler Konfederasyonun Ģubemizden temsilci talebi, 3.31 Ağustos günü mesai saati, 4.Diyarbakır'da yapılacak MYK toplantısına katılım, KARARLAR: 1.Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği ile ilgili üyelere bilgilendirme yapılmasına, 2.Engelliler Konfederasyonuna Ģubemizden temsilci olarak Osman TUTAL ve Banu GÜRLEK'in bildirilmesine, 3.31 Ağustos 2013 günü Ģubemizde mesai yapılmamasına, personelin izinli sayılmasına, 4.Diyarbakır'da, 13 Eylül 2013 Cuma günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulunun 43. Dönem 22 no.lu toplantısı ve 14 Eylül 2013 Cumartesi günleri yapılacak olan Diyarbakır Mimarlık ve Kent Sempozyumu na Mehmet GÜREL ve Ömer Kamil ARSLAN'ın katılmasına, ulaģım, yemek ve konaklama bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 154

156 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 47 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, Banu GÜRLEK, Ali ĠNCĠ, ġengül GÜVEN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Banu GÜRLEK'in istifa dilekçesi, 2.Ağustos ayı maaģlarının ödenmesi, 3.Poliçelerin yenilenmesi, 4.Burcu MOLA izin dilekçesi, KARARLAR: 1.ġubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK'in 29 Ağustos 2013 tarihinde Ģubemize verdiği dilekçe ile, Ģubemiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, yerine Yönetim Kurulu yedek üyelerinden birinci sırada olan Canan OYTAN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak davet edilmesine, 2.31 Ağustos 2013 tarihinde mesainin yapılmayacak olmasından dolayı personelin Ağustos ayı maaģlarının 29 Ağustos 2013 tarihinde ödenmesine, 3.Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin yenilenmesinde Sayman Üye Ali ĠNCĠ nin ve Muhasebe Yetkilisi Tuğba AÇIL ın yetkilendirilmesine, 4.ġubemiz personeli Burcu MOLA nın Eylül 2013 tarihleri arasında 6 günlük senelik izin kullanma talebinin uygunluğuna, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 155

157 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 49 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Ali ĠNCĠ, Canan OYTAN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. SMGM sorumlusu tayin edilmesi, 2.Sergi açılıģ sonrasında yemekli toplantı ve plaket töreni düzenlenmesi, 3.Binalarda Çevre ve Enerji Yönetim programı düzenlenmesi, 4.ESOGÜ Mimarlık öğrencileri ile tanıģma toplantısı düzenlenmesi, 5.EskiĢehir Mimarları Sergisinin Espark AVM de düzenlenmesi, 6.Prota Bilgisayar tarafından düzenlenecek tanıtım programı, 7.Büro mobilyalarının yenilenmesi, KARARLAR: 1. SMGM sorumlusu Banu GÜRLEK in istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk SIRMA nın SMGM sorumlusu olarak görevlendirilmesine, 2.EskiĢehir Mimarları sergisi açılıģının düzenlenmesi sergi sonunda yemekli toplantının Anemon Otel A.ġ. de düzenlenmesine, plaketlerin ve davetiyelerin Cetemenler Kırtasiye Ltd. ġti. ye yaptırılmasına organizasyon ve süsleme için Ekin Çiçekçilik Ltd. ġti. ile anlaģılmasına, müzik hizmeti için Gürkan POLAT ve ses sistemi için Teknopark Ltd. ġti. ile anlaģılmasına ve ilgili harcamaların ödenmesi için Sayman Üye Ali ĠNCĠ ve Muhasebe Yetkilisi Tuğba AÇIL ın yetkilendirilmesine, 3.Binalarda çevre ve enerji yönetim programının 5 Ekim tarihinde düzenlenmesine, eğitmenlerin ders, ulaģım ve konaklama ücretlerinin ġubemiz tarafından karģılanmasına, 4.1. sınıf mimarlık öğrencileri ile tanıģma toplantısı düzenlenmesi için Üye Osman TUTAL ın yetkilendirilmesine, 5.EskiĢehir Mimarları sergisinin Espark AVM de düzenlenmesine, organizasyon için Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL in yetkilendirilmesine, 6.Prota Bilgisayar tarafından düzenlenecek tanıtım programının mail yoluyla üyelere duyurulmasına, 7.Gerekli piyasa araģtırmaları sonucunda Es Ofis Mobilyaları-Hakan Çizmelioğlu ile anlaģma yapılmasına, 6 adet misafir koltuğu, 5 adet personel koltuğu 10 adet toplantı koltuğu için toplam bedel 6.800,34 TL nin Banka yoluyla ödenmesi için Sayman Üye Ali ĠNCĠ ve Muhasebe Yetkilisi Tuğba AÇIL ın yetkilendirilmesine, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 156

158 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 51 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Ali ĠNCĠ, Canan OYTAN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. Yerel Yönetimler ÇalıĢma Grubu DanıĢma Kuruluna katılım, 2. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı DanıĢma Kuruluna katılım, 3. Eğitim Kurultayı-VII. kapsamında Öğrenci Kurultayı. KARARLAR: 1. Yerel Yönetimler ÇalıĢma Grubu DanıĢma Kuruluna Banu GÜRLEK in katılmasına, ulaģım ve yemek bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, 2. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı DanıĢma Kuruluna Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL in katılmasına, ulaģım ve yemek bedellerinin Ģubemizce karģılanmasına, 3. Mimarlık Eğitim Kurultayı-VII kapsamında 26 Ekim 2013 tarihinde gerçekleģtirilecek olan Mimarlık Öğrenci Forumunda dağıtılacak kumanyalar için fiyat araģtırılması yapılmasına; Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 157

159 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 53 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Ali ĠNCĠ, Canan OYTAN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1. ÇalıĢma raporlarının hazırlıklarının yapılması 2.YılbaĢı hediyelerinin belirlenmesi 3.13 Kasım tarihinde gerçekleģtirilecek MYK toplantısı organizasyonu, Kasım tarihinde gerçekleģecek Eğitim Kurultayı organizasyonu, 5.Koruma kuruluna katılacak gözlemcinin belirlenmesi, 6.Belediye Meclis toplantılarına gözlemci seçilmesi, KARARLAR: 1. ÇalıĢma raporlarının hazırlanmasında Sekreter Üye ġengül GÜVEN, Üye Banu GÜRLEK ve Mesleki Denetim Görevlisi Mahir ALTUNTAġ ın görevlendirilmesine 2. YılbaĢı hediyeleri için teklif almak üzere Sayman Üye Ali ĠNCĠ nin yetkilendirilmesine, Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan MYK organizasyonu ve konaklama için fiyat teklifi almak üzere Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL in yetkilendirilmesine, Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan Eğitim Kurultayı organizasyonu ve konaklama organizasyonu için fiyat teklifi almak üzere Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL in ve Üye Osman TUTAL ın yetkilendirilmesine, 5. Anıtlar Koruma Kurulu aylık toplantılarına gözlemci olarak katılmak üzere Üye Osman TUTAL ve Mesleki Denetim Görevlisi Ahsen TALAS ın görevlendirilmesine, 6. Belediye Meclis Toplantılarına gözlemci olarak katılmak üzere Üye Selçuk SIRMA nın görevlendirilmesine. Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 158

160 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 54 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Ali ĠNCĠ, Canan OYTAN, Osman TUTAL, Selçuk SIRMA GÜNDEM: 1.Mesleki Denetim broģürlerinin üyelere yollanması, 2.13 Kasım 2013 MYK ve Kasım 2013 Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-VII harcamaları. KARARLAR: 1. Mevcut mesleki denetim broģürlerinin güncel büro tescili olan bürolara posta yoluyla gönderilmesine, ġubemize kayıtlı diğer üyelerimiz içinde A4 formatında çoğaltılarak posta yolu ile gönderilmesine, ilgili harcamalar için Ali ĠNCĠ nin yetkilendirilmesine, tarihinde MYK akģamı BomantiĠsmailde yemek düzenlenmesine, konaklamaların Albatros Otel ve Sör Otelde yapılmasına; dıģarıdan gelecek öğretim görevlilerinin Anadolu Üniversitesi Konuk Evinde, katılımcı öğrenci temsilcilerinin ise Anadolu Üniversitesi Lojman Misafirhanede konaklamasına; tarihinde Kurultaya katılan Öğretim görevlileri ve Mimarlar Odası ġube yetkililerine Sör Otelde akģam yemeği verilmesine; tarihinde Kurultaya katılanlara MezzeRestaurantta yemek verilmesine gerekli ödemeler için ġubemiz Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Gürel ve Muhasebe Görevlisi Tuğba AÇIL a yetki verilmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 159

161 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 56 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Selçuk SIRMA, Canan OYTAN, Osman TUTAL, AyĢen Ç. ÖZTÜRK GÜNDEM: 1. AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK ün Yönetim Kurulu Üyeliği, 2. Serbest Mimarlar Derneği sergisi Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçesi, 4.Kocaeli Üniversitesi Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 5. Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü toplantısı, KARARLAR: 1. AyĢen Ç. ÖZTÜRK ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu tarihten itibaren görevi üslenmesine, 2. Sergi ve söyleģiler için üyelere bilgilendirme maili atılmasına 3. Ġlgili dilekçeye cevap yazılarak Hukuk Mahkemesine iletilmesine, 4. Konunun ileri bir tarihte yeniden görüģülmesine, 5. Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya çalıģma komisyonunda yer alan BaĢkan Mehmet GÜREL ve Banu GÜRLEK in katılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 160

162 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 57 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Selçuk SIRMA, Canan OYTAN, Osman TUTAL, AyĢen Ç. ÖZTÜRK GÜNDEM: 1. Genel Kurul tarihinin belirlenmesi, 2.Vildan DENKER projesi telif kaydı, 3. Aysun DEMĠR KAHRAMAN hakkında Konya ġube dilekçesi, 4.13 Aralık Kent Kültür Demokrasi forumu ve DanıĢma Kuruluna katılım, 5.21 Kasım tarihli Saymanlar Bütçe Toplantısı hakkında bilgilendirme, 6.Mimarlık Vakfı YardımlaĢma sandığı tanıtım programı, 7.30 Kasım 2013 tarihinde ġube Denetlemesi, 8.Morph grup davetiyesi, 9.2. Ulusal Kerpiç Sempozyumuna katılım. KARARLAR: 1. ġubemizin 11. Olağan Genel Kurulunun ve seçimlerinin Ocak 2014 tarihlerinde çoğunluklu olarak, Ocak tarihlerinde de çoğunluk aranmaksızın, ġubemiz toplantı salonunda yapılmasına, 2.Projenin telif kaydının yapılmasına, 3.Konya Ģubeden gelen yazıya istinaden Aysun D.KAHRAMAN dan yazılı savunma istenmesine, Aralık tarihinde düzenlenen DanıĢma Kurluna Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL in ve Sekreter Üye ġengül GÜVEN in katılmasına; yol, yemek ve konaklama masraflarının Ģubemizce karģılanmasına, 5.21 Kasımda düzenlenen Bütçe toplantısına katılan Sayman Üye Selçuk Sırma ve Ali ĠNCĠ nin yaptığı bilgilendirme ile ġubemizce Mesleki Denetime sunulan projelerin cd ortamında arģivlenmesi uygulamasının kaldırılmasına, 6.Mimarlık Vakfı yardımlaģma sandığı tanıtım programının Ocak ayında yapılması planlanan Genel Kurula istinaden ileri bir tarihte tekrar görüģülmesine, 7.30 Kasım 2013 tarihinde ġubemizde gerçekleģtirilecek olan denetlemeye katılan denetçi mimarların yol ve yemek masraflarının ġubemiz tarafından karģılanmasına. 8.Morph grup açılıģ davetiyesinin üyelere mail yoluyla iletilmesine, 9.30 Kasım 2013 tarihinde Konya da düzenlenecek 2. Ulusal Kerpiç Sempozyumunun üyelere mail yoluyla duyurulmasına, Sempozyuma katılacak üyelerin yol masraflarının ġubemizce karģılanmasına. Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 161

163 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI NO : 58 TARĠH : KATILANLAR : Mehmet GÜREL, Ömer Kamil ARSLAN, ġengül GÜVEN, Selçuk SIRMA, Canan OYTAN, Osman TUTAL, AyĢen Ç. ÖZTÜRK GÜNDEM: 1.Mimar GülĢah A. KÖSE nin dilekçesi, 2.26 Kasım tarihli MYK kararları, 3.Yazılıkaya DanıĢmanlık ĠĢ Salığı dilekçesi, 4.Dünya Engelliler Günü basın açıklaması, 5.Proje takip fiģi yaptırılması, 6. YılbaĢı Hediyelerinin sipariģ edilmesi, KARARLAR: 1.Üye GülĢah KÖSE nin dilekçesinde belirttiği hususta üyelere mail atılmasına, 2.MYK kararı ile belirlenen üyelik ve belge ödentileri hususunda üyeye açık yönetim kurulu toplantısı düzenlenmesine ayrıca üyelere mail ve mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmasına, 3.Yazılıkaya ĠĢ Güvenliği ve DanıĢmalık Ģirketinin bilgilendirme talebi üzerine bir sonraki Yönetim Kurulu toplantı günü ve saatinde randevu verilmesine, 4. Dünya Engelliler Günü hakkında Ģubemiz yönetim kurulunca ortak basın açıklaması yapılmasına, ġube internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına, 5.16 nüsha proje takip fiģinin Lale Ofset e bastırılmasına, ilgili ödemelerde Sayman Üye Selçuk SIRMA nın yetkilendirilmesine, 6.Önceden alınan teklifler arasında değerlendirme yapılarak Cetemenler Kırtasiyeye tanesi 2,75 TL+KDV olan Oda Baskılı eskiz kaleminden 600 adet, tanesi 5,00 TL+KDV olan A5 ebatında 120 sayfalık bloknottan 600 adet, tanesi 3,40 TL+KDV olan 2865 cm ebatlarında 3 sprelli gemici takviminden 600 adet yaptırılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 162

164 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu GENEL MERKEZ BASIN AÇIKLAMASI, SONUÇ BİLDİRGESİ VE KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEKLERİ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 163

165 Basın Açıklaması: Mesleki ve Toplumsal Haklarımız Ġçin DayanıĢmaya Devam..! 31 Aralık Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan ve kamuoyu tarafından Asrın Soygunu olarak nitelenen üst düzey yolsuzluk ve rüģvet soruģturmalarının geldiği aģamada; Mimarlar Odası olarak bugüne kadar kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaptığımız açıklamaların, ilgili idareleri uyarmak üzere hazırladığımız raporların ve açtığımız davaların ne kadar haklı ve yerinde olduğu açıkça görülmektedir. Ortaya konan yolsuzluk ve rüģvet dosyaları, daha çok imar planlarının yapılıģındaki usulsüzlük ve hukuka aykırılıklar ve kentlerin yağması ile sonuçlanan imar uygulamaları üzerinde yoğunlaģmaktadır yılından beri AKP Ġktidarları döneminde ekonomik kalkınma inģaat sektörü ve özellikle TOKĠ nin bu alandaki faaliyetleri üzerinden sağlanmaya çalıģılmıģtır. Türkiye'de konut üretim sektörünün teģvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir Ģekilde karģılanmasını sağlamak amacıyla kurulmuģ olan Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, kuruluģ amacı dıģına çıkarılarak rant ve yağma aracı haline dönüģtürülmüģtür. Ağırlıklı olarak iktidara yakın sermaye gruplarına yapılan ihalelerde, hukuk kuralları ve ihale mevzuatı açıkça ihlal edilmiģtir. Bu ihlaller denetim kurumlarınca tespit edilmesine rağmen üstü kapatılmaya çalıģılmıģ ve ne yazık ki sorumlular hakkında bugüne kadar hiçbir iģlem yapılmamıģtır. Avrupa Birliği nin önerileri doğrultusunda 2002 yılında çıkarılan Kamu Ġhale Kanununda, doğrudan ve dolaylı birçok kanun değiģikliğiyle açıklık ve rekabet anlayıģından uzaklaģılmıģ; ihale mevzuatı yolsuzluk ve usulsüzlüklere daha açık hale getirilmiģ ve kamu kaynakları heba edilmiģtir yılında çıkarılan 644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle kurulan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, tüm imar yetkileri ile donatılmıģ ve Bakanlıkça yürütülen iģlemlerin bahsi geçen soruģturmaya konu olduğu anlaģılmıģtır. BaĢbakan Erdoğan ın talimatlarıyla baģta Kentsel DönüĢüm Projeleri ve Özel Proje Alanları olmak üzere, tüm imar uygulamaları Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve TOKĠ eliyle yürütülürken; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun, Ġmar Kanununda yapılan değiģiklikler ve diğer yasal düzenlemeler yoluyla kıyılarda, tarım alanlarında, meralarda, orman alanlarında ve sit alanlarında talanın önü açılmıģtır. Bu uygulamaları yakından takip eden ve inceleyen denetim kurumları, yargı organları, basın kuruluģları, sivil ve demokratik toplum örgütleri, Ģiddet de dâhil olmak üzere çeģitli yöntemlerle susturulmaya ve baskı altına alınmaya çalıģılmıģtır. Otoriter ve yağmacı anlayıģa direnen; kamu ve toplum yararı çerçevesinde çalıģmalarını sürdüren Meslek Odaları Ġktidarın açık hedefi olmuģtur. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 164

166 SoruĢturmanın gündeme geldiği tarihte, Bakanlar Kurulu kararı ile, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin odağında yer alan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı na özerk kamu kuruluģu niteliğinde olan Meslek Odaları üzerinde mali ve idari denetim yapma yetkisi verilmiģtir. Bizler, BaĢbakan Erdoğan ın talimatları ile yürütülen; demokrasiye, hukuka, bilime, Ģehircilik ilkelerine, mimarlığa, kamu ve toplum yararına aykırı uygulamaların bir an önce durdurulması gerektiğini önemle belirtmekteyiz. Bu bağlamda; imar kararlarının verildiği ve usulsüz ihalelerin yürütüldüğü Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı baģta olmak üzere, ilgili kurumların denetlenmesi; baģta siyasi sorumlular olmak üzere tespit edilen tüm sorumluların hukuki ve cezai olarak takibi, tüm yurttaģların olduğu gibi bizlerin de beklentisidir. Meslek Odası olarak, tüm duyarlı toplum kesimleri ile dayanıģma içerisinde Ġktidar tarafından sistemli bir Ģekilde sürdürülen soygun, yağma ve Ģiddet politikaları karģısında mesleki ve toplumsal haklarımızı sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Bu duygu ve düģüncelerle 2014 yılının umutlarımızın gerçekleģeceği bir dayanıģma yılı olması dileği ile bütün meslektaģlarımızın, mimarlık dostlarının ve yurttaģlarımızın yeni yılını kutluyoruz Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur. MĠMARLAR ODASI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 165

167 Basın Açıklaması: Meslek Odaları Ġktidarın Baskılarına Boyun Eğmeyecek 18 Aralık 2013 Hükümetin bir süredir meslek Odalarına uygulamakta olduğu baskı ve yıldırma operasyonlarının son adımı, Odaları denetim altına almak amacıyla yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı olmuģtur. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı tarafından Orman Mühendis Odası nın idari ve mali denetim yapılacağına iliģkin 7 Kasım 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıģ; ardından, TMMOB ve bağlı Odalar anılan kararın Anayasa ya ve evrensel hukuk anlayıģına aykırılığına iliģkin açıklamalar yapmıģ ve yargıya baģvurmuģtu. Buna karģın, hukuksuz uygulamaların altlığını oluģturma gayretiyle 17 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete de bu kez Mimarlar Odası nın da içinde bulunduğu 11 meslek Odasının Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından idari ve mali denetiminin yapılacağına iliģkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıģtır. Merkezî idarenin yerinden yönetim kuruluģlarının iģlemleri üzerindeki yetkileri, yerinden yönetimin özerkliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak nitelikte olamaz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı, merkezî idarenin denetimini sıkı kurallara bağlamıģ ve yerel yönetimlerin kendi faaliyet ve iģ alanlarında sadece Anayasa ya ve kanunlara uygunluk denetimine olanak tanımıģ ve yerindelik denetimini yasaklamıģtır. Her ne kadar 1982 Anayasası nda merkezî idarenin yerinden yönetim kuruluģları üzerinde idari vesayet yetkisinin bulunduğuna iģaret eden kurallar mevcut ise de, o günkü anlayıģla dahi, böyle bir denetimin esas ve usullerinin kanunla belirlenmesi gerekliliği Anayasal bir hüküm olarak konulmuģtur. Ancak 6235 sayılı Yasa ile ilgili bakanlıkların Birlik ve Oda organlarının karar ve iģlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usulleri belirlenmemiģtir. Eğer siyasal iktidar mimarlık ve mühendislik mesleğinin geliģimini hedefleseydi, TMMOB ve bağlı Odalar ile demokratik, ortak akla dayanan bir süreci öngörmesi gerekirdi. Aksine bugüne kadar, meslek ortamının bozulması ve kamu zararına yol açması pahasına meslek Odalarının denetim yetkileri kısıtlanmıģ, meslek Odasının üyeleri ile bağlarının koparılması amacıyla yasa ve yönetmelik değiģiklikleri yapılmıģtır. Evrensel bilim ve hukuk ilkeleri ıģığında meslek menfaatlerini koruyan hiçbir hukuk düzenlemesi ise gerçekleģtirilmemiģtir. Bütün iģlem ve kararların Bakanlık tarafından incelemeye alınması yoluyla bir idari denetim yapılması hukuka aykırı ve otoriter bir anlayıģın ürünüdür. Bakanlık memurlarının Orman Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 166

168 Mühendisleri Odası nda adeta karargah kurarak her türlü iģlem ve kararı inceleme altına almaya baģlamıģ olmaları, idari vesayetin sınırları dıģındaki hukuksuz uygulamaların altlığını oluģturmak amacıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının alındığını göstermektedir. Bilimin rehberliğinde, kamu ve toplum yararı doğrultusunda çalıģan TMMOB ve bağlı meslek Odalarının idari ve mali denetim adı altında siyasal iktidarın güdümlü kuruluģları haline getirilmek istendiği açıktır. Zira AKP bugüne kadar kulağa hoģ gelen ileri demokrasi söylemleriyle hayatın her alanında kendi iktidarını pekiģtirmek üzere icraatta bulunmuģtur. Ancak bilinmelidir ki, bu ilkel demokrasi anlayıģının gelip çarpacağı siper, meslek alanında söz sahibi her mimarın ve mühendisin kendi mesleki hakkı ve onuruna sahip çıkması olacaktır. MĠMARLAR ODASI Merkez Yönetim Kurulu Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 167

169 Basın Açıklaması: Mimarlar Odası'na "Korsan Kitap" Bahane Edilerek Yapılan Polis Baskınını Kınıyoruz! 4 Ekim 2013 Odamız tarafından depo olarak kullanılan Ziya Oralay Caddesi No: 32-Ankara adresinde korsan kitap bulunduğuna iliģkin polis tutanağına binaen Cumhuriyet Savcılığının arama emri verdiği ve bu emir üzerine polisin arama yaptığı anlaģılmıģtır. Yapılan aramada yıllardır Mimarlar Odasınca hazırlanan yayınlara hukuka aykırı bir Ģekilde soruģturma sonuna kadar el konulmuģtur. Kurulduğu 1954 yılından beri telif haklarını koruma doğrultusunda mücadele eden Odamıza karģı korsan yayın yaptığına iliģkin baģlatılan soruģturma manidardır. Meslek Odası olarak mesleğe katkı ve mesleki eğitim amaçlı kitapçık, kitap, tanıtım, broģür ve mimari eserlerin tanıtıldığı albümlerden oluģan yayınlar kamu yararı ilkesi doğrultusunda meslek mensuplarına bedelsiz dağıtılmaktadır. Bu durumun bilinmesine rağmen ve Bandrol Uygulamasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bandrol bulunmasına gerek olmamasına karģın yapılan bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu açıktır. Bu giriģimin bilimin rehberliğinde kamu yararı ilkesi doğrultusunda çalıģan; doğal ve kültürel değerlere sahip çıkan; Meslek Odalarına yönelik Ġktidarın sindirme ve itibarsızlaģtırma operasyonlarının devamı olduğunun farkındayız. Bu vesile ile tamamen hukuka aykırı bir Ģekilde gerçekleģtirilen polis baskınını kınıyor; bir kez daha rant ve otorite sevdalılarına sesleniyoruz; Hiçbir baskı bizleri kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalıģmaktan alıkoyamayacaktır..! Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur. MĠMARLAR ODASI Merkez Yönetim Kurulu Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 168

170 Basın Açıklaması: Mesleğimize, Haklarımıza, Meslek Odamıza Sahip Çıkıyoruz! 26 Temmuz 2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yapılan görüģmeler sırasında, Meclisin 9 Temmuz 2013 tarihli 135. BirleĢiminde, 3194 sayılı Ġmar Kanunu değiģikliklerine Meclis Ġç Tüzüğü nün 87. maddesine açıkça aykırı bir Ģekilde verilen önergeyle 3 bent eklenmiģ ve bütün itirazlara karģın, bir gece yarısı operasyonuyla oylanarak kabul edilmiģtir sayılı Ġmar Kanunu nun 8. Maddesine eklenen (ı) bendi; kamu tüzel kiģiliğine sahip meslek odalarının; Anayasamızın 135 nci maddesi kapsamında, kuruluģ kanunu olan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen amaçları sağlamak üzere, kamu yararını gözetmek temel ilkesiyle yürüttüğü çalıģmalarının bir parçası olan denetim yetkilerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu değiģiklik ile mesleğin, meslektaģın ve bu yolla kamusal denetimin ortadan kalkacak olması, kamu düzenini de bozucu sonuçlar doğuracaktır. Anayasa nın 135. maddesine göre hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluģu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının özerkliğinin anlamı; "meslek topluluğunun kendilerini yöneten kuralları bizzat saptayabilmeleri; Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde hareket edebilme özgürlüğü ve yetkisidir". Meslek odalarının üyeleri ile iliģkisi ve faaliyetlerini ilgilendiren bir düzenlemenin, meslek topluluğunun görüģüne dahi baģvurmadan apar topar yasalaģtırılması, yerinden yönetim anlayıģıyla bağdaģmadığı gibi meslek odalarının, mesleğin yürütülmesine iliģkin kuralları koyma yetkisi ve meslektaģları üzerindeki denetim yetkisi Anayasa nın 135. maddesine aykırı ve 6235 sayılı kuruluģ Yasası göz ardı edilerek ellerinden alınmaya çalıģılması demokrasi anlayıģıyla da bağdaģmamaktadır. Yine 3194 sayılı imar Kanunun 8. Maddesine eklenen (i) ve (j) bentleriyle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Bern SözleĢmesi'nin Kabulüne Dair Kanun ile Anayasaya aykırı olarak; mimarların Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden de kaynaklanan en doğal ve evrensel hakkı olan, eser sahipliği hakkı ortadan kaldırılmaya çalıģılmaktadır. Sanatsal bir faaliyet olan mimari tasarımın, subjektif değerlendirmelerde bulunabilecek bir komisyonun estetik anlayıģlarına bağlı olarak verecekleri kararla eser niteliği kazanacak Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 169

171 olması fikri hakların korunmasının özüne aykırıdır. Belirlilik ve öngörülebilirlik özellikleri taģımayan, hukuki güvenlik sağlamayan bu kurallar Anayasanın 2. maddesi ile bağdaģmamaktadır. Bu değiģiklikler fikri mülkiyet haklarını, bilim ve sanat eserlerini korumayı amaçlayan, Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleģmelere, Avrupa Birliği Normlarına ve Anayasa'ya aykırıdır. Meslek Odalarının yetkilerini ve Mimarların haklarını gasp eden bu düzenlemelerin; kentsel dönüģüm kentsel yenileme adı altında ülke sathında sürdürülen, kentsel, kültürel, doğal talanın engelsiz bir Ģekilde sürdürülmesi amacıyla yapıldığı açıktır.kamu yararı ilkesine, evrensel meslek kuram ve kurallarına aykırı olarak, ülke mühendis ve mimarlarını ve meslek kuruluģlarını yok sayan; mimarların telif haklarını yok eden, meslek alanımızın kaosa sürüklenmesine neden olacak bu düzenlemelerin yasalaģmaması için, TMMOB Mimarlar Odası tarafından üyelerimiz nezdinde bir imza kampanyası baģlatılmıģtır.halen devam etmekte olan ve bugün itibariyle i bulan üyemizin de bu düzenlemelerin geri çekilmesi yönündeki taleplerini içeren yazımız söz konusu Yasayı onaylamadan TBMM ne iade etmesi talebiyle Sayın CumhurbaĢkanına iletilmiģtir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TMMOB MĠMARLAR ODASI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 170

172 BASIN AÇIKLAMASI: TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem Genel Kurulu Sonuç Bildirisi 9 Nisan 2013 TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem Seçimsiz Genel Kurulu 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde delegeleriyle Antalya da toplanmıģ; güncel geliģmeler değerlendirilerek ülke gündeminin kente, mimarlığa, meslek örgütüne, meslektaģlara etkileri kapsamlı bir Ģekilde değerlendirilmiģ ve çözüm önerileri ortaya konmuģtur. Bu değerlendirmeler ıģığında dünya, bölge ve ülke sorunlarımızla, meslek, meslektaģ ve meslek Odamızla ilgili öncelikli konulardaki görüģler Genel Kurul Sonuç Bildirisi ve aynı zamanda bu toplantının Mimarlar Odası tarafından geleneksel olarak her yıl Nisan ayında yapılmakta olan Mimar Sinan ı anma etkinliklerine denk gelmesi nedeni ile Sinan Bildirisi olarak yayımlanmaktadır: Anadolu dan Balkanlar a uzanan geniģ bir coğrafyada dünya mirasına çok sayıda anıtsal eser kazandıran Koca Sinan ı ölümünün 425. yılında saygıyla andığımız, dünyamız, bölgemiz ve ülkemiz açısından derin kaygılar duyduğumuz bu günlerde bölgemiz, sorunların kesiģtiği merkez haline gelmiģtir. Ülkemiz ise, küresel güçlerin çıkarları doğrultusunda hızla bu sorunların içerisine sürüklenmektedir. Tarihsel bir kırılma süreci içinde bulunduğumuz bu dönemde, toplumun barıģ umutlarını ve demokratik taleplerini temel alması gereken Anayasa değiģiklik tartıģmaları; otoriter bir yönetimin pazarlanmasının aracı haline getirilirken; ülkemizde ve bölgemizde yıllardır yaģanmakta olan kaos, Ģiddet ve insan yaģamı hiçe sayılmaktadır. Gelinen aģamada artık yeni can kayıplarının olmaması için bütün kesimlerin barıģtan yana tavır alması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle barıģ giriģimleri çok değerlidir. Bizler mimar ve meslek örgütü olarak barıģın ve yaģamın yanında açık tavrımızı her zaman koymuģ ve koymaya devam etmekteyiz. Toplumun Anayasa üzerinden zapturapt altına almaya çalıģıldığı bu süreçte, ekonomik perspektif kentsel dönüģüm e dayandırılmakta ve insani, bilimsel ve mesleki tüm birikimler yok sayılarak; 3.Köprü, AtaTürk Orman Çiftliği, Su Havzaları, HES, Altın Madenleri, Kıyı Yasası, 2B, TOKĠ, Kentsel DönüĢüm gibi uygulamalarla; Cumhuriyet dönemi mimari mirasımız, doğal, tarihî, kültürel değerlerimiz ranta feda edilmektedir. Bizler, ülkemizin demokratik, eģitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasaya kavuģması için, 1982 Anayasasının mutlaka değiģmesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak, gündemde olan, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 171

173 demokratik ve kamusal hakları, kent, çevre ve kültürel kaynakların yok edilmesini ve bunlarla ilgili iģlenen suçları Anayasal güvenceye kavuģturmayı, Cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmayı ve otoriter bir rejimi hedefleyen Yağmanın Anayasasını reddediyoruz. Diğer taraftan, mesleğimiz ve Örgütümüz de, bu süreçte oluģturulan gündemlerle ağır saldırılara maruz kalmaktadır. Meslek alanımızla doğrudan ilgili olarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın kuruluģuna dair 644, 648 ve 653 sayılı KHK ler ile baģlatılan süreç; baģta Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Ġmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, BüyükĢehir Belediye Kanunu olmak üzere doğal ve yapılı çevreye yönelik yasalarda öngördüğü ve gerçekleģtirdiği değiģikliklerle, ülkemizdeki imar faaliyetleri ve yapı üretim sürecinin, demokratik katılım mekanizmaları olmaksızın, yerel yönetimleri de iģlevsizleģtirecek Ģekilde, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı na bağlandığı ve adeta Bakanlığın Türkiye Belediye BaĢkanlığı na dönüģtürüldüğü bir kurguyu dayatmaktadır.kentlerimizin planlı ve sağlıklı geliģimi, kentsel yaģamın niteliğinin yükseltilmesi, tarihî ve doğal çevre yağmasının durdurulması gibi amaçlarla ġehircilik Bakanlığı kurulması önerisini yıllardır Mimarlar Odası tarafından gündeme getirilmekte ve çaba gösterilmektedir. Doğal olarak ilk bakıģta, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın kurulması olumlu bir geliģme olarak algılanabilir. Ancak, Bakanlığın kuruluģ süreci, amaçları, teģkilat yapısı ve yetkileri değerlendirildiğinde geçmiģi dahi aratan çok ciddi sorunlarla karģı karģıya olduğumuz açıkça anlaģılmaktadır. Kanun Hükmünde Kararnameler ile kent ve doğayı rant aracı olarak gören bir anlayıģın tüm alanlara egemen olmasının önündeki engellerin kaldırılması ve bu alanlara iliģkin yetkilerin iktidarın elinde toplanması için TMMOB ve bağlı Odaların, Yerel Yönetimlerin asli iģlerine ait yetkilerinin gasp edilmesi, özerk ve kamusal kimliklerinin yok edilmesi, TOKĠ nin Bakanlığa bağlanması ve bilirkiģilik müessesesinin Bakanlığın emrine verilmesi yönünde yapılan düzenlemeler, sıklıkla dillendirilen ileri demokrasi söylemleriyle bağdaģmamaktadır. Mimarlar Odası olarak rantçı ve otoriter bir anlayıģla KHK ler ve yeni yönetmelik düzenlemeleriyle, Meslek Odalarının kamusal ve özerk kimliklerini yok sayan ve bunlara karģı organize bir Ģekilde yürütülen iģlevsizleģtirme, yetkisizleģtirme ve yok etme politikalarını Ģiddetle kınıyoruz. Türkiye, yeryüzünün en köklü uygarlık birikimlerine sahip olmasına rağmen, özellikle kentleģme ve yapılaģma sürecini bu niteliğine yakıģmayan bir kimlik erozyonu içinde yaģanması, ülkemizde, yerleģim ve geliģme alanlarındaki mimarlıktan yoksun biçimlenmeler Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 172

174 ve kullanımların yarattığı mekânsal yozlaģmalar, toplumsal ve kültürel erozyonlar karģısında kalıcı, sürdürülebilir, kimlikli ve çağdaģ bir çevrenin yurt düzeyinde temel imar ve kentleģme hedefi olmasının sağlanması; Türkiye mizin de kendine özgü koģulları ile evrenselliği yaģamasını içerecek nitelikte bir planlama - kentleģme ve konut politikası nın oluģturulması gerektiğini vurgulamaktayız. YaklaĢık bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlerle, kentlerin toplum adına sahibi olan yerel yönetimler yeniden seçilecektir. Bu dönemde demokrasinin beģiği olarak kabul edilen belediyelerin uygulamaları, kente müdahaleleri, merkezin yerel yönetimler üzerinde baskısı, kamusal özerklik gibi mimarlık ve Ģehircilikle ilgili konuları değerlendirme olanağı bulunmaktadır. Yerel seçimlerde yağma ve otoriter anlayıģtan yana olanların teģhir edilmesi ve demokratik yerelleģme ve sağlıklı kentleģme anlayıģlarının teģvik edilmesi kamusal sorumluluklarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Genel Kurulda yapılan ortak değerlendirmelere bağlı olarak gündemde yer alan kapsamlı sorunların üye ve örgütsel seferberliğe dayalı bir DayanıĢma Süreci ile aģılabileceği belirtilerek; Oda nın Anayasal güvence altında olan yetki ve sorumluluklarının gereğini kararlı bir Ģekilde yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıģtır. Mimarlar Odası Genel Kurulu, bu değerlendirmelerin ıģığında olağanüstü koģullardan geçtiğimiz bu dönemde; baģta meslektaģlarımız olmak üzere bütün duyarlı kesimleri savaģa ve anti-demokratik süreçlere karģı tavır almaya; meslek örgütlerimizin, üniversitelerimizin, yerel yönetimlerin kamusal özerk kimliklerini korumaya, doğa-kent-kültür yağmasına dur demeye çağırmaktadır. Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde! Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 173

175 ODALARDAN ORTAK HAREKET PROTOKOLÜ 18 Ekim 2012 Elektrik, ĠnĢaat, Makine Mühendisleri ve Mimarlar Odası, meslek alanlarına ve kamusal denetime yönelik yapılan saldırılara karģı mücadelenin daha etkin yürütülebilmesi için Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik ĠĢbirliği Protokolü imzalamıģlardır. Bu kapsamda hem mesleki ve kamusal çıkarların bilimsel anlamda korunması, hem de bürokrasinin azaltılarak, gereksiz zaman kaybının önüne geçilmesi ve ilerleyen süreçte diğer Meslek Odaları nın da katılımının sağlanması öngörülmektedir. Ülkemizde son yıllarda sürdürülen yeniden yapılandırma çalıģmalarında çağdaģ, katılımcı, çok sesli demokrasi nin altı çizilirken, diğer taraftan meslek alanımıza yönelik antidemokratik, örtülü otoriter anlayıģ ın altyapı çalıģmaları sistemli bir Ģekilde sürdürülmektedir. Kentsel mekânın, yapılı ve doğal çevrenin oluģumuna yönelik düzenlemeler, toplum yararı ve yaģam kalitesi üzerinden değil, rant değerleri üzerinden oluģturulmaktadır. Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaģmayan, hukuka, Anayasa ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı, çağdıģı bir anlayıģın ürünü olan müdahaleler aracılığıyla küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının hiçbir engelle karģılamaksızın yaģama geçirilmesi için meslek alanımız da hızla kuģatılmaktadır.bu süreçte, meslek Odalarının aydınlatıcı, eģitlikçi, kamu yararını ve meslek ahlakını vurgulayan sorumlulukları kritik bir önem taģımaktadır. Kentsel mekân rant değerleri üzerinden değil, toplum yararı ve yaģam kalitesi üzerinden değerlendirilmelidir. Meslek ilkeleri korunmalı, her alanda olduğu gibi, meslek alanlarımızda da çağdaģ, demokratik bir Türkiye için mühendislik ve mimarlık alanında meslek onuru, bilimsel sorumluluk ve kamu yararı önceliği temelinde biraraya gelinmelidir. Amaçları arasında, mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, ortak gereksinimlerini karģılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaģtırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliģmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan iliģkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği nin (TMMOB) kurucu odalarından olan, Elektrik Mühendisleri Odası, ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası arasında Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik ĠĢbirliği Protokolü yapılmıģtır. Protokolün kapsamını sağlıklı kentleģme, nitelikli yapılaģma, kültürel, tarihî ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliģtirilmesi, meslek onurunun korunması, mesleğin geliģtirilmesi ve kamusal hakların korunması oluģturmaktadır.ġmzalanan bu protokol ile meslek Odaları Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 174

176 arasında teknik iģbirliği zeminlerini geliģtirerek, sağlıklı kentleģme ve nitelikli bir yapılaģma faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesini sağlamak; meslek onurunun korunması ve mesleğin geliģtirilmesi için tarafların ortak sorumluluklarının tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak ve karģılıklı dayanıģma içerisinde yerine getirilmesini sağlayarak, meslek mensuplarının faaliyetlerinde kamu yararının gözetilmesinin Ģartlarını oluģturmak amaçlanmaktadır. Protokol çerçevesinde, her bir yapı projesi üzerinde Odalar ortak veritabanı üzerinden birbirlerinin yaptığı iģlemlerden haberdar olacak ve kendi iç iģleyiģlerinde diğer Odaların iģlemlerini de dikkate alacaklardır. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası TMMOB Makine Mühendisleri Odası TMMOB Mimarlar Odası Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 175

177 Mimarlar Odası Basın Bildirisi: MESLEK ODALARINA ULUSLARARASI DESTEK..! ĠKTĠDARIN MESLEK ALANINA ÇAĞDIġI MÜDAHALELERĠNE UYARILAR ARTIYOR..! 5 Temmuz 2012 Mimarlar Odası Basın Bildirisi: MESLEK ODALARINA ULUSLARARASI DESTEK..! ĠKTĠDARIN MESLEK ALANINA ÇAĞDIġI MÜDAHALELERĠNE UYARILAR ARTIYOR..! Ülkemizde son yıllarda yeni yapılandırma çalıģmaları adı altında çağdaģ, katılımcı, çok sesli demokrasi söylemleri sürdürülürken; otokratik-rantçı bir anlayıģ doğrultusunda köklü geçmiģi olan meslek alanı ve örgütlenmelerine yönelik iktidarın çağdıģı müdahaleleri karģısında meslek insanlarının, örgütlenmelerinin, duyarlı toplum kesimlerinin ve uluslararası mimarlık örgütlerinin uyarıları artmaktadır... On yıla yakın bir süredir AKP hükümeti tarafından Kentsel DönüĢüm adı altında doğa ve tarih yağması niteliğinde ve rant amaçlı yatırım kararları kentlerimizi afetlere daha açık hale getirmektedir. Bu amaçla 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri sürecinde çıkarılan hukuka ve Anayasaya açıkça aykırı olan KHK ler marifetiyle yetkilerin merkezde toplanması sağlanmıģ ve kurulan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı na ve TOKĠ ye sınırsız yetkiler verilmiģtir. 16 Mayıs 2012 tarihinde TBMM nde iktidar milletvekillerinin oylarıyla geçen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ile bu kuruluģların dayattığı kentleģme politikalarının engelsiz olarak yaģama geçirilmesinin önü açılmıģtır. Yağma politikalarını gerçekleģtirmek için 4 Temmuz 2011 tarihinde çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan TC Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından, engel olarak görülen kamu ve toplum yararına çalıģan Meslek Odalarının "özerk ve kamusal kimliğini yok sayan düzenlemeler hukuka ve demokrasiye aykırı bir Ģekilde yürürlüğe sokulmaya baģlanmıģtır.meslek alanımızı ve örgütlenmemizin etkinliklerini kısıtlayan düzenlemelerin hızla gündeme gelmesi ve Meslek Odalarına karģı iktidar ve kimi çevrelerin, "iģlevsizleģtirme, sindirme ve tasfiye" çabalarının sistematik biçimde sürdürülmekte olması, meslek alanına müdahaleler ve meslek mensuplarının haklarının gasp edilmesi konusunda atılan adımlar ulusal olduğu kadar uluslararası meslek örgütlerinde de tepkiyle karģılanmaktadır.uluslararası meslek örgütleri tarafından yayınlanan metinlerde meslektaģlarımız, duyarlı tüm kesimler ve yurttaģlarımızla birlikte sürdürmekte olduğumuz, mesleki ve demokratik hakların korunması ve sağlanması, mimarlık ve kent Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 176

178 değerlerinin korunması ve geliģtirilmesi, bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararının gözetilmesi yönündeki çabalarımızı destekleyen görüģlere vurgu yapılmaktadır. Bu amaçla Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) BaĢkanı Albert Dubler, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) BaĢkanı Selma Harrington, Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) BaĢkanı Andre Bekhazi, Almanya Federal Mimarlar Odası BaĢkanı SigurdTrommer tarafından CumhurbaĢkanı Abdullah Gül e ve bilgi için BaĢbakan R.Tayyip Erdoğan, Çevre ve ġehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay a yazı göndermiģlerdir.gösterdikleri duyarlılıktan ve dayanıģmadan dolayı bu örgütlere teģekkür ediyoruz.uygar ülke ölçütleri, hukuk ve demokrasi ile bağdaģmayan, Anayasa ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan geliģmeler nedeniyle meslektaģlarımızın mesleğine sahip çıkma yönünde gösterdikleri duyarlılıkları, bu konudaki ulusal ve uluslararası uyarıları hükümetin artık dikkate almasını diliyoruz Bu bağlamda, Meslek Örgütlerinin potansiyellerini kavramaktan uzak,400 bini aģkın üyesi bulunan TMMOB ye ve diğer Meslek Birliklerine müdahale eden bu otokratik-rantçı anlayıģa rağmen; Mimarlar Odası nın kamu ve toplum yararı temelinde meslek örgütlülüğünü ve meslek alanını, üyelerin haklarını ödünsüz savunmak ve geliģtirmek için çalıģmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz. MĠMARLAR ODASI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 177

179 TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ŞUBEMİZ BASIN AÇIKLAMALARI, SUNUŞLAR Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 178

180 DÜNYA ENGELLĠLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI Bugün 03 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bilindiği üzere her yıl 03 Aralık tarihi dünyanın her yerinde Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Aslında bir kutlamadan öte her yıl kutlanan diğer özel günler gibi, Engelliler ve Engellilik konuları toplum açısından gündeme alınmakta, tartıģılmakta, politikalar üretilmekte ve bazı etkinliklerle desteklenmektedir. Her 03 Aralık Dünya Engelliler Günü için BirleĢmiĢ Milletler tarafından bir tema belirlenmekte ve gündem bu tema etrafında Ģekillenmektedir. Bu yılın teması: Kucaklayan bir toplum ve herkese yönelik geliģim fırsatları için Engelleri Kaldır, Kapıları Aç olarak belirlenmiģtir. Engellerin kaldırılması ve kapıların açılabilmesi için yapılaģmıģ çevrenin üretimini yapan (biz) tasarımcılar için tasarım eğitiminden mesleki uygulamalara hatta kullanım sonrası memnuniyete değin tasarıma yaklaģımımızı kullanıcılar açısından sorgulamamız gerekmektedir. Bugüne değin tasarımcıların yaygın Ģekilde yaptığı ortalama kullanıcı grup için tasarım yerine mümkün olan potansiyel maksimum kullanıcı gruba yönelik kapsayıcı tasarımların yapılması ve kullanıma sunulması bu kapıların açılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Aksi halde kapsayıcı olmayan tasarımlar yaparak önce engellerin tasarlanması, sonrada bu engellerin uyarlamalar, özel tasarımlar vb. çözümlerle bu ortadan kaldırılmaya çalıģılması bütün iyi niyetlere rağmen her yerde sıklıkla görülebilen tasarım ölçütleri ve standartlara uygun olmayan trajikomik uygulamalarla sonuçlanmaktadır. Bilgiye ve hizmetlere eriģim kadar yapılaģmıģ çevrenin kullanılabilirliği, etkileģimde oldukları yapısal çevreyi eriģebilirliği sağlandığı ölçüde kullanabilen herkes için büyük önem taģımaktadır. Bu önem tasarımı, eriģebilirliği ve kullanılabilirliği sürdürülebilir bir yaģam için temel önceliklerden biri haline getirmektedir. Zaten herkesin gündelik yaģama dâhil olabilmesi için yapılaģmıģ çevrenin inģa amacı bu değil midir? HERKES ĠÇĠN ERĠġĠLEBĠLĠR VE KULLANILABĠLĠR BĠR ESKĠġEHĠR dileğiyle, Saygılarımızla TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 179

181 KENT MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI EskiĢehir Kent Meydanı nın yapılması düģünülen alan, Ģehir hafızasına kazınmıģ olan EskiĢehir AtaTürk Spor Kompleksi nin bulunduğu alandır. Mevcutta bu alan içerisinde Ģehir stadyumu, kapalı yüzme havuzu, açık yan saha, kapalı spor salonu ve idari binalar yer almaktadır. Bu bölgenin trafik sorunu bahane edilerek Ģehir dıģına yeni bir stadyum yapılması fikri yaklaģık 4 senedir konuģulup tartıģılmaktadır. Konu ile ilgili çeģitli paneller düzenlenip iģin uzmanları (ulaģım uzmanı, mühendisler, mimarlar, spor adamları, taraftarlar vb.)tartıģmalar neticesinde stadyumun yerinde kalmasının daha uygun olacağını ortaya çıkarmıģtı. Ancak, bugün gelinen noktada, stadyumun yerinden kaldırılıp Sazova mahallesine yeni stadyum yapılması kararı resmi irade tarafından alınmıģtır. Hatta mevcuttaki stadyum alanının yerine 2,5 emsal değeri ile TOKĠ nin Avm ve konut yapması fikrinin de varlığı düģünülür ise, gelinen nokta sevindiricidir. Yani alanda yoğunluk oluģturucu yapılaģmaya yer vermeden kent meydanı oluģturmak fikrine sevinmekteyiz. Konunun, bölgenin EskiĢehir in en merkezi yerlerinden olması ve yeģil dokusunun fazlalığı düģünülerek, zaman içerisinde okullar bölgesi, EskiĢehir asker hastanesi, Ģehitlik, resmi kurum alanlarını da içine alabilecek kapsamda ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğini düģünmekteyiz. Bu ölçekteki bir bölge planlamasının uygulaması elbette Ģimdi yapılamaz. Ama yönlenme ve projelendirme bu amaç için olursa EskiĢehir kazanacaktır. Dün gerçekleģtirilen çalıģtay bir nevi havanda su dövmek olmuģtur. Anketlere katılanların %86 sının meydan hakkında bir fikrim yok demesine rağmen iģi uzmanlarına bırakmak yerine masa baģından çözmek istenilmektedir. Mimarları tercihi, kelimeleri değil çizgileri konuģturmaktır. Böyle bir konunun projesinin elde edilme sürecinin bu tür araģtırma veya çalıģtaylarla belirlenmesi yerine ulusal veya uluslararası bir proje yarıģmasıyla çok daha etkili ve doğru olacağı inancındayız. Bir Ģehirde yapılacak ve Ģehri ilgilendiren, Ģehre gelecek kazandırabilecek, Ģehir hafızasında kayıtlı bir bölgenin akıbetinin ne olacağının tespiti, dünyadaki örneklerinde de olduğu gibi, Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 180

182 önünüze somut bir takım çalıģmaları alıp bunların iyisi veya kötüsünü konuģarak ideale ulaģmaktır. Bunun en efektif Ģekli yarıģma metodudur. Sonuçta elinizde yarıģmaya katılmıģ olan uzman sayısınca fikir alternatifiniz olur. Ġlk etapta beğendiklerinizi ayırırsınız sonra da isterseniz bu projeler üzerinde tartıģma açarsınız. Beğeniye sunarsınız. En çok beğenileni de uygularsınız. Bu Ģekilde yapılınca, çalıģmalarda üzerinde konuģulacak pek çok ürün bulunur, somut görüģler belirlenir. BaĢka bir benzetmeyle, bir hastaya teģhis koymak için bir takım araģtırmalar gerçekleģtirilir, tahliller yapılır, röntgenler çekilir ve bunlar değerlendirilerek bir sonuca varılır. Tedavi uygulanmaya baģlanır. Tabi bu araģtırmaları, tahlilleri, değerlendirmeleri iģin uzmanları yani doktorlar yapar. Hiçbir hastanede bir avukat iç hastalıkları uzmanı olamaz, bir mimar kardiyologluk yapamaz, röntgen çekemez. Meydan konusunda da iģin uzmanlarının yani mimar, Ģehir plancısı ve mühendislerin hazırladığı projelerin değerlendirilmesi gereklidir. Anket yaparak ulaģılan fikir sayısı ve kalitesi ile yarıģma ile elde edilen fikir sayısı ve kalitesinin farkı her halde tartıģılmaz. Yakın zamanda, kaderi EskiĢehir ile aynı zamanlarda belirlenen stadyumlardan olan Adana daki, eski stadyum alanının yeri, proje yarıģması ile belirlendi. YarıĢma sonuçlandı. Konu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dıģından pek çok örnek bulunabilir.ayrıca bu çalıģmalardan daha önemli bir konu daha vardır. Bu da bu alanın mülkiyet durumudur. Bu alan bildiğimiz kadarı ile Ģu anda TOKĠ nin kullanımında, ona tahsis edilmiģ durumdadır. Yapılacak olan yeni stadyum bitmeden eskisi yıkılıp yerine kent meydanı yapılmayacaktır. Yani 2-3 yıl sonra TOKĠ de ve bakanlıkta aynı kiģiler görevde mi olacaktır ki bir protokol yapılmamıģtır. Söz uçar yazı kalır. En önemli konu, bu alanın kent meydanı olması için TOKĠ ile mutlaka ve biran önce yazılı bir mutabakat sağlanmalıdır. Sonra da baģta da belirttiğimiz bölgenin (okullar bölgesi, EskiĢehir asker hastanesi, Ģehitlik, resmi kurum alanları) tamamını içine alan bir projelendirme yapılmalıdır. Aksi halde, bölgenin imar planında değiģiklik yapılıp kent meydanı haline gelmiģ olmasına rağmen, TOKĠ hiçbir Ģeyi dinlemeyip buraya avm ve rezidanslarını dikecektir. Devamında da okullar bölgesi TOKĠye verilerek, o da bir iyilik yapıp Ģehrimize kampus okul yapacaktır. Sonra sıra hastanelere gelecek devlet hastaneleri de aynı akıbete uğrayarak avm rezidans haline gelecektir. EskiĢehir in nefes alan ciğerleri durumundaki yeģil bölgeleri birer birer betonlaģacaktır. ĠĢte asıl 2023 hedefi budur. MEHMET GÜREL TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU BAġKANI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 181

183 DÜNYA MĠMARLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmakta olan Dünya Mimarlık Günü, bu yıl 7 Ekim tarihinde Mimarlık bir kültürdür temasıyla Uluslararası Mimarlar Birliği ne (UIA) bağlı 117 ülkede, yaklaģık mimar tarafından kutlanmaktadır. Mimarlık, sadece yapı ile sınırlı olmanın ötesinde bir anlam taģır, geniģ bir alanla iliģkilidir. Yapıların içinde bulundukları çevre; dolayısıyla insanlığın geçmiģine ve geleceğine dair tüm sorunlarını yaģadığı tarihi ve toplumsal mekânlar olan kentler, mimarlığın doğrudan ilgi alanıdır. Farklı ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal gelenek ve yaģam tarzlarına sahip insanların bir arada yaģadığı kentlerimiz, günümüzde dayanıģma yerine ayrıģmanın mekânı haline getirilmektedir. En temel insan haklarına eriģimin önünde bizzat engel olmaya baģlayan kentler; ekonomik büyüme ve ekolojik müdahaleler nedeniyle çok kapsamlı, çok katmanlı sorunları olan küresel bir Ģantiye haline gelmektedir.ortak tarihi, mimarî, kültürel ve iklimsel değerleri paylaģtığımız ülkelerde yaģanan savaģ koģulları, binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına neden olmakta, insan yerleģimlerini, kültürel ve mimarî mirasını yok etmekte, insan hakları ihlâllerine neden olmaktadır. Ülkelerin kültürel birikiminin en önemli bölümü, kentlerin ya da ülkelerin uygarlık düzeyini gösteren mimarlık; toplumsal bir kültür öğesi olarak bütün dünyaya aittir, evrenseldir de yayımlanan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Birliği Kentsel ġartı çerçevesinde ele alınan mimarlık; barıģın, demokrasinin, insan haklarının mekân üzerinden örgütlenmesine aracılık etmekte, sağlıklı bir çevrenin ve dolayısıyla barıģ ortamının teminatı olmaktadır. Mimarlık her bir ülkenin tarihine, kültürüne ve yaģam çevresine ait temel bir öğedir, yurttaģların günlük yaģamlarını etkileyen baģlıca ifade biçimlerinden biridir. Bu bağlamda, kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören ve bu değerlere saygı gösteren, barıģ içinde bir arada yaģama ilkesinden, demokratik ve barıģçıl yöntemlerden ödün vermeyen, yaģama ve yaģam alanlarına sahip çıkan süreci ile mimarlığın toplumsal bir kültür olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Kültürel çeģitliliği koruma, iyileģtirme ve geliģtirme hakkı, mimarî, tarihi, sosyal, kültürel mirasın ortaklaģtırılması, korunması, sürekliliğinin sağlanması, toplulukların farklılıklarını yaģatması için gerekli temel haklardandır. Bu bağlamda, tüm anti-demokratik müdahalelere, kentlere, bilime ve meslek ilkelerine aykırı uygulamalara ve savaģa karģı, toplumsal kültürün geliģmesi ve sağlıklı yaģam çevrelerinin oluģturulması için bilimsel ve meslekî mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamaktayız. Uygar ve esenlikli bir gelecek dileğiyle meslektaģlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü nü kutluyor; bütün kesimleri insan hakları, demokrasi, barıģ, sağlıklı yaģam alanları ve nitelikli bir mimarlık için bir kültür olarak mimarlığa sahip çıkmaya çağırıyoruz. MĠMARLAR ODASI 11.DÖNEM YÖNETĠM KURULU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 182

184 ODAMA DOKUNMA KAMPANYASI BASIN AÇIKLAMASI VE KONUġMA METNĠ YaklaĢık üçte ikisini geride bıraktığımız ramazan ayı, bu sene biraz daha hareketli geçmekte. Gerek imar mevzuatındaki değiģiklikler, gerekse meslek odalarının faaliyetlerine yapılan müdahaleler, hepimizi meģgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde, bir gece yarısı, meslekten olmayan milletvekillerinin, yasa torbasına alelacele attıkları bir önerge ile Türk mühendis ve mimar odaları birliği nin (TMMOB) yetkilerini hiçe sayan uygulamalar, yaģama geçirilmeye çalıģılmaktadır. Bu yasa teklifi ile meslek odalarının, üyelerince hazırlanan projeler üzerinde denetim yapması yasaklanarak, kamusal bir hizmet olan yapısal denetimin önemli bir ayağı ortadan kaldırılmıģtır. Ayrıca bir mimarın yegâne kazanımı olan proje müellifiyet hakkına da son verilmek istenmektedir. Mimarlar odası mesleki denetim yani aramızdaki deyimi ile proje denetiminin yaparken anayasamızın 135. Maddesinden aldığı yetki kapsamında mesleki açıdan çok önemli iģlevler yerine getirmektedir. Nedir bunlar; 1- Proje denetimi ile üyesinin sicil kaydını tutmak. 2- Proje denetimi yaparak müellifiyet kaydı oluģturmak. 3- Proje denetimi ile eģit rekabet ortamı sağlamak. 4- Proje denetimi ile ruhsat veren kurumlara yardımcı olmak. Bildiğiniz gibi, odaya getirilen her projenin incelemesi yapıldıktan sonra, proje müellifi hakkındaki bilgiler sistemden kontrol edilir ve müellifin proje yapmaya yetkisi olup olmadığına bakılır. Bu kiģi oda üyesi mi? Yurt dıģında eğitim almıģsa Türkiye denkliği var mı? Üye ise cezası var mı? Büro tescili var mı? Serbest çalıģma yetkisi bulunuyor mu? Gibi kontroller yapılmaktadır. Eğer projeler odalardan geçmeyip, projeyi üreten kiģinin sicil kaydı kontrolü yapılmazsa, bu bilgiler baģka kurumlarda bulunmadığından mimar olmayanlar da proje çizip ruhsat alabileceklerdir. Yakın zamanda da yurt içi ve yurt dıģından çok sayıda sahte mimarlar piyasada iģ yapmaya baģlayacaktır. Bunları ne belediyeler ne de çevre ve Ģehircilik bakanlığı denetleyemez. Çünkü ellerinde yeterli veri yoktur. Kontrolsüz bir piyasa ve kaos oluģacaktır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 183

185 Değerli arkadaģlar, DeğiĢen imar kanununda, müellifiyet hakkımız belediyelerin oluģturacağı estetik komisyonların eline bırakılmaktadır. Bu komisyonların özgün eser olarak onayladıkları haricindekilerin de müellifiyet hakkı oluģmayacaktır. Özgün eser olarak onayladıklarında ise (yine estetik komisyonun belirleyeceği) zorunlu değiģiklikler ilk proje müellifinin izni alınmadan yapılabilecektir. Fakat ne yazık ki kanunun içeriğinde veya her hangi bir yönetmelikte özgün eser ve kriterlerinin neler olduğu ve özgün eserlere karar verecek olan komisyonların nasıl oluģacakları gibi konular bulunmamaktadır. Üstelik bu kurullar kanundaki ismi ile ilgili idare yani ruhsat vermeye yetkili kurumların her birinde ayrı ayrı oluģturulacaktır. Bu ne demek? Yani TepebaĢı Belediyesi nde, Odunpazarı Belediyesi nde, BüyükĢehir Belediyesi nde, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nde,.. Sivrihisar Belediyesi nde, Ġnönü Belediyesi nde, Günyüzü Belediyesi nde, Han Belediyesi nde vb. Gibi bırakın mimar kadrosu, teknik personeli bulunmayan belediyelerde de bu kurullar oluģturulup çizdiğimiz projeler üzerinde özgündür veya değildir Ģeklinde kayıt tutulacaktır. Yeni kanundaki müelliflik senaryosu budur. Ancak Ģu anda yürürlükte olan fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde biz mimarların telif hakkı devam etmektedir. Hem de yaptığı her proje üzerinde. ġu anda müellifiyet hakkımızı elde etmek için odamızın sistemine girilmesi yeterlidir. Dolayısı ile mesleki denetim yapılırken proje hakkındaki bilgilerin sisteme girilmesi, müellifiyet kaydının yapılması, telif haklarımızı koruyan bir mekanizma olarak çalıģmaya devam etmektedir. Türkiye de hiçbir kurum bu kaydı tutacak bilgiye ve alt yapıya sahip değildir. Değerli dostlar, Projelerin yapılan kontrollerinde imar Ģartlarına uygunlukları da denetlenmektedir. Ruhsat vermeye yetkili yerel yönetimlerin, siyasi alanlar olduğu tespiti ile (geçmiģte çeģitli örneklerini bulabileceğimiz) imar Ģartlarını zorlayan hatta uymayan projelerin ruhsat almasına engel olarak, belediyelerden özel ayrıcalık almıģ olanların (mimar veya müteahhit) piyasaya hâkim olması engellenmektedir. Bu iģlevi ile oda, bir sigorta görevi üstlenmektedir. Bu vazifemizden aslında çoğu zaman yerel yöneticiler de memnundurlar. Kendilerine gelen baskılar sayemizde azalmaktadır. Ruhsat vermeye yetkili olan kurumların proje denetleyen kadroları özellikle bizim denetimlerimizi istemektedirler. Hem bir kontrol daha oluģturmakta hem de biraz önce aktardığım sigorta görevi nedeni ile baskılar azalmaktadır. Değerli arkadaģlar, Kanunun aleyhinde genel merkez in internet sitesindeki imza kampanyasına katılan arkadaģlara teģekkür ederim. Katılmayanlara veya haberi olmayanlara konuyu tekrar hatırlatırım. Çevre ve Ģehircilik bakanlığında meslek odaları ile ilgilenen meslek hizmetleri genel müdürlüğü çalıģanları, imar kanununda yapılmak istenen bu değiģiklikler sonrasında gerekli kayıtların tutulamayacağı ve çıkabilecek sıkıntılar konusunda bir rapor hazırlayarak Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 184

186 bakanlığa bilgi verdiklerini öğrenmiģ bulunuyoruz. Ayrıca yine bu genel müdürlükte yeni değiģtirilen planlı alanlar tip imar yönetmeliği konusunda da çalıģmalar yapıldığını biliyoruz.resmi irade de yapmak istediklerinin nelere mal olabileceğini sanıyorum görmektedir.bütün bunlara rağmen, düģünülen değiģiklikler yürürlüğe girerse muhalefet partileri aracılığı ile anayasa mahkemesine davalar açılacaktır. Bu davaların odamız lehine sonuçlanacağı neredeyse tüm hukuk çevreleri tarafından söylenmektedir. Değerli meslektaģlarım, Resmi iradenin meslek odaları hakkında olumlu düģünceleri olmadığını ve bunun sebeplerini hepimiz bilmekteyiz. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. Elbette meslek odaları yapılan yanlıģların karģısında olmalıdır. Teknik açılardan ve kendi uzmanlık alanları doğrultusunda olamayacakları, yapılamayacakları ve olması gerekenleri, yapılması gerekenleri söyleyecektir. Ġyi niyetli yönetimler, bu eleģtirileri kullanıp doğru iģler yaparak, hem ülkemizin geliģimine katkı sağlayacak hem de oy potansiyellerini artıracaklardır. Akıllı bir yönetim bizim gibi meslek odalarını arkalarına almaya çalıģır.tabi sadece negatif eleģtiride bulunan bir kurum da zaman içerisinde inandırıcılığını yitirecek, yönetimler ve toplum tarafından muhalefet olarak görülmeye baģlanacaktır. Biliyoruz ki muhalefet siyasi iktidarların istediği en son Ģeydir. Resmi irade gözünde sözünüzün önem kazanması için sadece muhalefet yapmak yerine, iyi yapılanları da belirterek toplum gözünde inanırlığın kanıtlanması gereklidir. Empati kurmanın en iyi özelliği karģı tarafında empati kurmasına yol açmasıdır. Nitekim milli eğitim bakanı sn. Nabi AVCI nın ağzından duyduğumuz kadarı ile resmi irade EskiĢehir de çok güzel bir uygulamaya imza atmak üzere. Yaptığımız itirazlar, konuģmalar ve uyarılar etkili olmuģ ki eski stadyumun yerinde yani 54 bin metrekarelik alanda yapılaģma olmamasına ve kent meydanı planlanmasına karar verilmiģ. Bu kararı alanları tebrik ederim. ĠĢte bu meslek örgütü ile idarenin olumlu etkileģimidir ve hepimizin yararınadır. Bu tür uygulamalar inģallah ülkemizdeki diğer stadyumlara da örnek olur. MEHMET GÜREL TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU BAġKANI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 185

187 PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ BASIN AÇIKLAMASI Merkezi idare tarafından gündeme getirilen yasa taslakları ile yürürlüğe konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki tüm yapılı ve doğal çevreyi olumsuz etkileyecek; doğal, kültürel, tarihi ve mimari mirasımızın neredeyse yok olmasına neden olacak değiģiklikler içerirken; bir yandan da meslek alanımızı, mesleğin uygulama biçimini değiģtiren ve doğrudan etkileyen kabul edilmesi olanaksız değiģiklikler içermektedir. Bunlardan en sonuncusu olan; Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe aykırı olarak hiçbir Meslek Odasından görüģ alınmadan hazırlanarak, 1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mesleki haklarımızın gasp edilmesinin yolu açılmakta; mesleki haklarımız hiçe sayılmaktadır. Yönetmelikte yapılan değiģikliklerle; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Bern SözleĢmesi'nin Kabulüne Dair Kanun ile Anayasamıza aykırı olarak; MĠMARĠ PROJELER in eser olarak kabulü, idarelerde kurulacak ESTETĠK KURUL kararına bırakılmaktadır. Bu komisyon tarafından özgün fikir ifade etmediğine karar verilen mimarlık eser ve projelerinin değiģikliklerinin ilk müellif dıģında farklı bir müellif tarafından hazırlanması halinde bütün sorumluluk değiģiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayanlarda olmak üzere idarelerce ayrıca ilk müellifin görüģü aranmaz denilerek MESLEK MENSUPLARININ MÜELLĠFLĠK HAKLARI HUKUKA AYKIRI OLARAK ORTADAN KALDIRILMAKTADIR. Ġdarelerin yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, müelliflerin 5846 sayılı yasadan kaynaklanan haklarını gözetme sorumluluğu kaldırılarak, PROJE MÜELLĠFLERĠNĠN HAKLARININ GASP EDĠLMESĠNĠN YOLU AÇILMAKTADIR. Sicil durum belgesi zorunluluğunun kaldırılmasından sonra, idarelerce Odamıza iletilen Yapı Ruhsatlarının incelenmesi sonucunda, yüzlerce yetkisiz unvan kullanımı, sahte mimar tespit edilerek ilgili idarelere ve Bakanlığa bildirilmiģ ve yasal iģlem yapılması talep edilmiģ; üyelerimizin hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yoğun bir çalıģma yürütülmüģ ve halen yürütülmeye devam edilmektedir.yapılan yönetmelik değiģiklikleriyle, mimar ve mühendislerin mesleki haklarının iyileģtirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme getirilmezken, meslek mensuplarının çok büyük bir çoğunluğunun esnek ve güvencesiz çalıģma ortamına zemin hazırlanmakta; MĠMAR VE MÜHENDĠSLER ĠġSĠZLĠK ĠLE KARġI KARġIYA GELMEKTEDĠR.Kamu yararı ilkesine aykırı olarak; insana, doğaya, tarihe, kültüre ait değerlerin yok olmasının yolunu açan; tarihsel geçmiģe, dünyadaki geliģmelere, evrensel meslek kuram ve kurallarına ve hatta benimsenmiģ serbest rekabet ilkesine aykırı olarak, ülke MÜHENDĠS VE MĠMARLARINI YOK SAYAN; MĠMARLARIN TELĠF Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 186

188 HAKLARINI YOK EDEN düzenlemelerin en kısa sürede yargıya taģınması için, Odamızca yürütülen çalıģmamız paralelinde; ülke gerçeklerine ve meslek mensuplarının sorunlarına ihtiyaç verecek; üyelerimizin hak kaybının önüne geçecek düzenlemelerin gerçekleģtirilmesi amacıyla baģlattığımız imza kampanyasına katkı ve katılımınızı dileriz. Saygılarımızla TMMOB MĠMARLAR ODASI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 187

189 MĠMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI Reyhanlı Katliamını GerçekleĢtiren Ġnsanlık DüĢmanlarını Kınıyoruz! Son yıllarda Ortadoğu da görülen bomba yüklü kamyonların patlamasına benzer bir Ģekilde, Hatay ın Reyhanlı ilçesinde bombalı saldırılar gerçekleģmiģ ve bunun sonucunda onlarca yurttaģımız yaģamını yitirmiģ ve çok sayıda insanımız yaralanmıģtır. Acımız büyüktür! Kaybettiğimiz yurttaģlarımızı saygı ile anıyor; ailelerine, yakınlarına ve bütün toplumumuza baģsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa sürede iyileģmesini temenni ediyoruz. Ġnsanlık düģmanları tarafından gerçekleģtirilen bu katliamın boyutları hakkında yayın yasağı nedeniyle sağlıklı bilgi alınamamaktadır. Ġktidarın basına koyduğu sansürle en temel insan haklarından olan haber alma özgürlüğü engellenirken, halktan gizlenmekte olan nedir? Sömürgecilerin bölgedeki iģgal ve savaģ politikalarının bir devamı olarak iki yıldır aynı amaçla Suriye ye yönelik giriģim ve operasyonlar yapılmıģ; sonuçta bu ülke halkı iç savaģa sürüklenmiģtir. Bu savaģta dünyanın gözü önünde on binlerce insan hayatını kaybetmiģtir ve hâlâ kaybetmeye devam etmektedir. Bu koģullar sonucunda barıģın, kardeģliğin ve birlikte yaģamanın en güzel örneklerinden olan Hatay ilimizde huzur bozulmaya yüz tutmuģ ve can güvenliği kalmamıģtır. Yaraların ivedi olarak sarılması ve yurttaģların can güvenliğinin sağlanması için devlet olanaklarının bir an önce seferber edilmesine ihtiyaç vardır! Bu bağlamda, Mimarlar Odası olarak, nereden gelirse gelsin bu alçakça katliamı yapanları kınıyor; Reyhanlılı yurttaģlarımızın acılarını paylaģıyor ve yanlarında olduğumuzu önemle vurguluyoruz. Reyhanlı da insanlık suçu iģleyen karanlık odakların ve savaģ kıģkırtıcılarının mutlaka hesap vereceği inancıyla değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur. MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 188

190 MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, ġehrimizde yapılacak olan yatırımlar ve resmi iradenin Ģehrimiz üzerindeki tasarrufları hakkında, bizlerden resmi görüģ istenmese de zaman zaman sizin aracılığınızla EskiĢehir halkına görüģlerimizi bildirmek fırsatı buluyoruz. Aktarılacak pek çok konu olmasına rağmen önemi ve aciliyeti gereği Atatürk Stadyumu ile ilgili görüģlerimizi sizlere sunmaya çalıģacağız. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda EskiĢehir Atatürk Stadyumu nun yerinin değiģtirilmesi ve SazovaMevkine alınması ile ilgili karar, resmi irade tarafından alınmıģ, Ģehirdeki büyük çoğunluğun stadyumun yerinde kalmasını istemesine rağmen yeni Stadyumun hafriyat çalıģmaları, baģlamıģtır. Yeni stayumunyapım iģi karģılığında Atatürk Stadyumu nun içinde bulunduğu yapı adası TOKĠ ye verilmiģtir. Bu kapsamda TOKĠ nin talebinin, net olarak ifade edilmese de bu arsa üzerine yaklaģık m2 büyüklüğünde konut ve alıģ veriģ merkezi yapmak olduğu bilinmektedir. Bu büyüklükteki bir yapı sadece konut alanına ayrılması halinde bile yaklaģık 1500 adet konut söz konusudur adet konut, beraberinde 6000 kiģilik nüfusu, 2000 aracı, bu nüfus için gerekli alt yapıyı temsil etmektedir. Bir de bu binalar içerisinde Avm yapıldığını düģünürseniz günlük insan ve araç trafiği adına bu rakamların nasıl artacağı ortadadır. Böyle hesapsız, plansız, programsız yapılmıģ bir icraatın yükünü Atatürk caddesi mi, öğretmenler caddesi mi, yoksa TaĢköprü caddesi mi kaldırabilecektir? Büyük kısmının gömülü otopark olması, otopark problemini çözse bile buraya park edecek araçların trafikteki yükünü çözemeyecektir. Para kazanmak uğruna, popülist yaklaģımlarla, gösteriģli projelerle, yapı yoğunluğunu artırarak EskiĢehir in kaderi ile kötü yönde oynanmasına asla razı olmayacağız. Konu arsa üzerine yapılacak binanın 26 katlı olması ile EskiĢehir in sembolü niteliğini kazanacağı düģünülmektedir.bir Ģehrin sembolü denildiğinde niye her zaman akıllara bir yapı gelmektedir. Oysa biliyoruz ki parklarıyla, meydanlarıyla, anıtlarıyla, ekonomisiyle, sportifliğiyle, ilerici aklıyla da çok sayıda sembolleģmiģ Ģehir vardır. ġehirler sadece binalardan oluģmaz. Bir Ģehrin geliģmiģliği, bina stokunun kalitesinin yanı sıra yaģam standartlarının yüksekliği ile de doğru orantılıdır. Evi olmayanlara konut üretmek, onları ev sahibi yapmak gibi ulvi bir amaçla kurulmuģ olan TOKĠ, maalesef bugün, ticari amaçla Ģehirlerdeki rantı yükselmiģ alanlarda lüks konutlar, Avm lerinģa ederek kat karģılığı iģ yapan müteahhit pozisyonundadır. Farkı, yaptıklarının arkasında devlet olmasıdır ve hiç bir ruhsata denetlemeye tabi değildir. Sorgulanmaz. EleĢtirenler ise sadece biz meslek odaları, TOKĠ den canı yanan insanlar ve Ģehirlerdir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 189

191 Eğer bu iģ bir ticaret ise dün ĠnĢaat Mühendisleri Odası nın yaptığı açıklamada olduğu gibi EskiĢehir alacaklıdır. Eğer yapılan stadyum karģılığında TOKĠ ye bir arsa veya yer tahsis edilecekse burası niye eski stadyumun olduğu yerdir? Yeni yapılaģmaya açılacak bölgelerden birisi verilebilir. TOKĠ bu bölgelerde de konut üreterek para kazanabilir (illa kazanması gerekiyorsa). Bir değil beģ stadyumluk para kazanabilir. ġehir merkezi zamanında yapılmıģ yanlıģ planlamalar nedeni ile aģırı yoğunlaģmıģtır. Kentsel dönüģüm seferberliği doğru kullanılarak bitiģik nizam bataklığı, ayrık nizama dönüģtürülerek kurutulabilir. Bunu gerçekleģtirmek ise yerel yönetimlerin, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nün, üniversitelerimizin ve biz meslek odalarının koordineli çalıģması ile mümkündür. ġehrimizde, yoğunluğu kat be kat artıracak yapılar ve projelerin, EskiĢehir in sembolü olamayacağı inancındayız. Konu hakkında tüm yerel yönetimlerin ve milletvekillerimizin fikrinin, Atatürk Stadyumu nun yerine hiçbir bina yapılmaması gerektiği olduğunu düģünüyoruz. Bizler bunu destekliyor, daha da ileri götürüp, stadyumun bulunduğu alanda yapılacak çalıģmanın büyütülerek, komģuları olan okullar bölgesi, hava hastanesi, Ģehitlik ve çevresindeki diğer resmi kurumlarla birlikte değerlendirilip yeniden planlanmasını talep ediyoruz. Zaman içerisinde konu alandaki okulların büyük Kampüslere, resmi kurumların daha uygun noktalara taģınmasıyla rant avcılarının hedefi haline gelecek olan bölgenin Ģimdiden planlanıp önümüzdeki 15 yıl içerisinde Ģehrin tüm sosyal altyapısını barındırabilecek, insanların nefes alabileceği, öğrenci, sanayi ve kültür Ģehrine yakıģan, gerçekten sembol olabilecek bir bölge oluģturma imkânı vardır. Asıl hedef, asıl sembol bu aydınlık fikir olmalıdır. MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 190

192 EGSĠAD PANEL SUNUMU MĠMARLIK VE KENTSEL DÖNÜġÜM Mimarlık, mekânların tasarlanması iģidir. Ġnsanların yaģamasını kolaylaģtırmak ve barınma, dinlenme, çalıģma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, iģlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaģtırarak estetik yaratıcılıkla inģa etme sanatı;baģka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inģa etme sanat ve bilimidir. Ġnsan, barınmak, yaģamak ve doğa Ģartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Mimarlık evrensel bir meslektir. Ġnsanlık tarihinin her döneminde önemli olmuģtur. Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekânları kuģatan yakın dıģ çevre de mimari tasarımın kapsamına girer. Mekân, içinde yaģamın gerçekleģtiği fiziki ortam olarak tanımlanabilir. mimari tasarımın öznesi olan yaģam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir. Kentsel dönüģüm, kentsel geliģmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaģanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden canlandırma, sağlıklaģtırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Bir kentsel dönüģümün baģarıya ulaģmıģ olması, o bölgede daha önce yaģayan nüfusun yine aynı bölgede kalarak hayatlarını daha sıhhi, fen kurallarına uygun mekânlarda sürdürmesi anlamına gelir. Bu Ģekilde kültür erozyonuna uğramadan, bir kimlik kazanarak kent hayatına katkıda bulunacaklardır. Kentler de geliģim anlamında basamak atlamıģ olacaklardır. Kentsel dönüģüm çalıģmaları aslında uzun bir süreci tanımlamaktadır. Ön araģtırmalar; * Bölgeye ait mevcut fiziksel durumun tespiti (parsel büyüklükleri, arazi ve imar Ģartları, vb.), * Nüfus yoğunluğu, bina yoğunluğu, * Ruhsatlı ve ruhsatsız yapı tespitleri, * Afet riskli yapıların belirlenmesi, *Bölgede yaģayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının tespiti, gibi konuları içermelidir. Bölgedeki yaģayan nüfusun, aynı bölgede kalarak mevcut kültürlerini sürdürebilecekleri, daha sıhhi mekânlarda yaģayacakları, ekonomik açıdan zorlanmayacakları en önemlisi gelecek nesillerinin yani çocuklarının gelecekleri Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 191

193 konusunda Ģüphe duymayacakları Ģehir planları, mimari ve mühendislik projeleri üretimi gerçekleģtirilmelidir. Kentsel dönüģüm çalıģmalarının baģlangıç bölümünde Mimarlar, Mühendisler, ġehir Plancıları, Sosyologlar, Psikologlar, Ekonomistler, Akademisyenler, Belediyeler ve resmi iradenin bir program çerçevesinde birlikte çalıģmaları gereklidir. AraĢtırma, tespit ve proje süreci uzun ve masraflı olacaktır. Bu sürecin finansmanı değiģik metotlarla karģılanabilir. Devletin bu konuda destek vermesi ve yönlendirmelerde bulunması kaçınılmazdır. Bunun haricinde banka kredileri ile bölge halkının da katkı vermesi gerekecektir. Bu noktada tehlikeli olan resmi iradenin, süresi ve maddi yönü nedeni ile çabuk sonuca ulaģmak endiģesi güderek, araģtırma ve projelendirme konusunu baypas etme riskidir. Bu durum kent adına ciddi bir problem oluģturur. Sonuçta, Avrupa ülkelerinin Ģimdi kentsel dönüģüm uygulayıp yıktıkları, 20, 30 sene önce yapılmıģ toplu konutlar haline gelmesi kaçınılmazdır. Projeler tamamlandıktan sonra bölgenin yeniden yapılandırma çalıģmalarına baģlanılacaktır. Kentsel dönüģümün bu bölümü serbest piyasa Ģartlarında özel firmalar tarafından yapılabileceği gibi resmi kurumların, belediyelerin katkı vermesiyle de gerçekleģtirilebilir. Resmi kurumlar (Belediyeler, Bakanlık, TOKĠ), yaptıkları çalıģmaları siyasi görüģleri çerçevesinde projeler üreterek gerçekleģtireceklerdir. Konu üzerindeki çalıģmalarda, teknik alt yapıdan ziyade siyasi yaklaģım daha fazla önem kazanacaktır. Daha yoğunluklu, daha yüksek, rantsal olguya bağlanmıģ, maddi gerekçelerle daha ucuz olan tip projeler, tip mekânlar oluģacaktır. Oysaki her dönüģüm projesinin bölgeye özel Ģartları değerlendirilerek ayrı ayrı hazırlanması gereklidir. Ġstisnaları bulunmakla birlikte tip projeler Ģeklinde yapılan dönüģümlerin baģarıya ulaģması çok zordur. Zaman içerisinde yeniden kentsel dönüģüm uygulaması gerektirecek, çöküntü bölgeleri oluģturacaklardır. Özel firmaların bu bölgelerde dönüģüme katkı sağlaması, genelde bölge halkının ekonomik durumlarının düģük seviyede olması nedeni ile kat karģılığı anlaģma metodu ile gerçekleģebilecektir. Bu Ģekildeki bir anlaģmanın olabilmesi için ise özel firmanın süreç sonucunda belli oranda para kazanması anlamını taģır.bu nedenle bölgenin imar planları yapılırken, mevcut bina yoğunluğunun üzerinde bir miktarda yapılaģma izni verilmesi gerekmektedir. Konun bu bölümü Ģehir plancılarının bölgede Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 192

194 gerçekleģtirecekleri çalıģmalarda emsal artırımı, kat artırımı gibi sonuçları doğuracaktır. Neticede iģ, yüksek katlı binalara doğru gidecektir. Daha önce, bahçeli 1 ve 2 katlı binalarda yaģayan bölge halkı, dönüģüm sonrasında yüksek katlı binalarda eski yaģamlarını, komģularını hatta iģlerini bulamamaktadır. Neticede kültür erozyonuna uğrayarak ya o bölgedeki yüksek katlı evini kendi kültürüne dönüģtürmeye çalıģmakta ve baģarısız olmakta ya da baģka bir yerde yeni çöküntü bölgeleri oluģturmaktadır.bu da sonuç itibariyle baģarıya ulaģmamıģ, ranta hizmet etmiģ bir dönüģüm çalıģması meydana getirir. ĠĢte bu noktada baģta yapılması gerekli olan araģtırmaların sağlıklı sonuçlarını değerlendiren ve bölgedeki nüfusun kültürüne uygun, kimlikli yapıların projesini çizmek biz mimarlara düģmektedir. Mimar, tasarım yapacağı bölgeyi iyi araģtıran ve analizleri doğrultusunda, bir terzi misali, ürününün müģterisinin üzerine tam oturmasını sağlayarak senelerce kullanılabilecek, kiģiye bir tarz ve kimlik kazandıran, sağlıklı mekanlar oluģturmak suretiyle baģarılı dönüģümler yapılmasını sağlayabilir. Dolayısı ile dönüģüm hareketinde aslında en önemli görev mimarlara ve planlamacılara düģmektedir. Konuyu EskiĢehir ölçeğine taģıdığımızda, kentsel dönüģüm çalıģmalarının henüz netleģmemiģ olmasını, Bursa da, Ġstanbul da, Ġzmir de, Ankara da ve daha pek çok ilde gerçekleģenleri gördükten sonra bir Ģans olarak değerlendirmek mümkündür. Bu aģamada meslek odalarına, akademisyenlere, belediyelere, Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü ne, serbest çalıģan mimarlara, mühendislere, Ģehir plancılarına çok ciddi görevler düģmektedir. Konuya, biz mimarlar odası EskiĢehir Ģubesi olarak tüm imkânlarımız ve bilgimizle destek vermeye hazırız.bu gün siyasi iradenin baģlatmıģ olduğu kentsel dönüģüm seferberliği çok önemlidir. Bu kararın alınması çok büyük sorumluluklar içermektedir.uzun soluklu olacak bu hareket umarım, siyasi kararlarla, teknik, sosyal ve kültürel araģtırmalar yapılmadan hazırlanan projelerle, hatta projeleri olmadan, yeni çöküntü alanlarının oluģturulmasına olanak tanımayacak Ģekilde devam eder. Bizler ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim,asıl değerlendirmeyi gelecek nesiller yapacaklardır. MEHMET GÜREL TMMOB MĠMARLAR ODASI ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU BAġKANI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 193

195 NEDEN TMMOB? PANELĠ SUNUMU YAPI DENETĠMĠ KANUN TASARISI TASLAĞI NE GETĠRĠR? NELER GÖTÜRÜR? Hatırlanacağı gibi 1999 depreminden sonra yaģanan kayıpların en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen Yapı Denetim sistemi 2001yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun ile belli bir düzen getirilmeye çalıģılarak, Yapı Denetim sistemi kökten değiģiklikler içerecek Ģekilde, belirlenen 19 pilot ilde uygulanmaya baģlanmıģtır. Konuyla ilgili zaman içerisinde bu kanunun yeterli olmadığı, aksayan ve yanlıģ yönlerinin bulunduğu anlaģılmıģtır. Yasa üzerinde Çevre ve ġehircilik Bekalığı nca çalıģmalar yapılıp yeni bir Yapı Denetim yasası taslağı Nisan 2012 de görüģ almak üzere biz meslek odalarına gönderilmiģtir. Gerekli araģtırma ve toplantılar yapılarak, o zaman ki taslakla ilgili görüģler bakanlığa iletilmiģtir. Aradan geçen zamanda, muhtemelen, gelen tepkiler doğrultusunda bir müddet askıya alınmıģtır. Yasa tasarısının son halinde, sadece Yapı Denetimi değil pek çok kanunun da değiģtirilmesinin ve henüz görüģ istenmemesinin sebebinin, bu ilk tepkiler olabileceği açıktır. Yapı Denetimi kanunu ile ilgili hazırlanan taslak metnin; 6223 sayılı kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluģlarının teģkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine iliģkin konularda yetki kanunu ile baģlayan ve birbiri ardı sıra çıkartılan kanun hükmünde kararnameler, kanunlar ve yönetmelikler ile sürdürülen sürecin sonunda; siyasi iradenin kalan eksikleri tamamlamak amacıyla hazırlandığı anlaģılmaktadır. Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ve Kentsel DönüĢüm konulu düzenlemeler bu amaca hizmet etmekten oldukça uzaktır ve günümüze değin çıkarılmıģ çok sayıda yasayı yok sayan, korunması gerekli alanların üstündeki koruyucu mevzuat zırhını tümüyle ortadan kaldıracak niteliktedir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 194

196 Adı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı olsa da torba kanun niteliğindeki taslak metinin sadece 15 maddesinin Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile ilgili olduğu; - 18 maddesinde 3194 sayılı Ġmar Kanununda değiģiklik, - 6 maddesinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değiģiklik, - 6 maddesinde Kıyı Kanununda değiģiklik, - 3 maddesinde Belediye Gelirleri Kanunu, Ġskan Kanunu, Mera Kanununda değiģiklik, - 3 maddesinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda değiģiklik, - 9 maddesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda değiģiklik, - 5 maddesinde ise 644 sayılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değiģiklik içerdiği görülmektedir. Taslağın 3. Maddesinde yer alan tanımlardan da anlaģılacağı gibi, Yapı Denetim sistemi Teknik MüĢavirlik KuruluĢu adı altında yeni bir oluģuma devredilmektedir. Devredilen sadece Yapı Denetim iģi değildir. - Proje müelliflerinin yapabildiği tüm projelendirme, raporlama ve planlama iģleri, - Ġhale Ģartname ve sözleģme hazırlıkları, - Lisans almak Ģartıyla yapılarda risk ve hasar tespiti, - Yıkım projesi veya raporunun hazırlanması, - Yıkım iģlerinin denetimi, - Bünyesinde veya hizmet alımı ile turizm uzmanı çalıģtırmak suretiyle atıl konut sertifikası vererek mevcut yapıların turizme kazandırılması iģ ve iģlemlerinde üstlenmektedirler. Taslakta, biz mimar ve mühendislerin mesleki ve ticari faaliyetlerini kökünden etkileyecek bir resim çizilmektedir. Taslak, kanunlaģırsa artık hiç bir Ģey eskisi gibi olmayacaktır. OluĢumu planlanan bu büyük firmaların ciddi sermeye ve iģgücü içermesi gerekliliği ve faaliyet alanlarının büyüklüğü, sonuç olarak, taslakta yer alan müellif ve müelliflik kuruluģu tanımında yer bulan serbest çalıģan mimar ve mühendisler adına bakkallın süper marketle savaģını hatırlatır. Sermayesi olmayan meslektaģlarımızın tasarım yapamayan maaģlı personel haline gelmesi kaçınılmazdır. Taslağa göre, Yapı Denetimi, teknik müģavirlik kuruluģunun çok çeģitli çalıģma alanlarından yalnız birisidir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 195

197 Bu koģullarda Teknik MüĢavirlik KuruluĢlarının nama yazılmıģ sermayesinin çoğunluğunun mimar, mühendis ve Ģehir plâncılarında olması, bu mesleği uygulayan kiģiler için hiç bir güvence oluģturmamaktadır. En önemlisi bu kanunla mimarlık mühendislik bilgisi gerektiren mesleki hizmetlerin, meslekten olmayan kiģilerin de ortak olacağı TMK tarafından sunulması yolu açılarak meslek alanları meslekten olmayan kiģilerin eline bırakılması söz konusu olmaktadır. ĠnĢaat sektöründeki bu değiģikliği yapabilmek, elbette ki mevcut TMMOB Yasasını da değiģtirmek anlamına gelmektedir. Taslağın 4.,5.,6. Ve 7. Maddelerindeki görev, yetki ve sorumluluklar bahislerinde, mevcut kanunda yer almayan ve sıkıntıları yaģanan pek çok konunun detaylı açıklamaları olmasına rağmen, hala daha, mal sahibinin veya müteahhidin Yapı Denetim iģi yapan kuruluģun müģterisi konumundan çıkarılamadığı ve denetim iģindeki en büyük sıkıntılardan birisi olan güçler ayrılığının çözülemediği görülmüģtür. Maddeler içerisinde yer alan mesleki yetkinliği haiz mimar ve mühendis terimi ile bu yetkinliğin ne demek olduğu, kimler tarafından takdir edileceği gibi noktaları belli değildir. Bakanlık tarafından yönetmeliklerle belirlenecektir. Ayrıca 7. Maddenin 12. Fıkrasında ilgili meslek odaları, üyelerinin üyelik bilgilerini güncelleyerek elektronik ortamda bakanlıkla paylaģmak ve hakkında süreli veya süresiz mesleği icrasından men cezası bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal merkez Yapı Denetim komisyonu ile bütün ilgili kamu kurum ve kuruluģlarına bildirmek zorundadır denilerek, üye sicil bilgileri ile Meslek Odalarının yapması doğal olan bazı iģlemlerin bakanlıkça yapılmasına olanak tanıyacaktır. Yetki verme konusundaki bu değiģikliği yapabilmek, elbette ki mevcut TMMOB Yasasını da değiģtirmek anlamına gelmektedir. Kanun taslağının 15. Maddesinden sonra çeģitli kanunlarda değiģiklik yapılmaktadır. Bu değiģikliklere bakıldığında; kalan son doğal alanlar, kıyı alanları, meralar, tarım alanları da koruma kapsamı sınırlarından çıkarılarak yapılaģmaya açılmaktadır. Bu yapılırken bilim, teknik, hukuk kuralları yenilenmektedir. Taslağın ruhsat alma Ģartları baģlıklı 22 nci maddesinde öngörülen değiģikliklerde diğer projeler olmaksızın sadece mimari ve statik projeyle baģvuru yeterli görülmüģ, teknik müģavirlik kuruluģunca uygun görülen projelerle Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 196

198 baģvurulması ile idareye, sadece belge kontrolü yaparak 5 gün içinde ruhsat düzenleme zorunluluğu getirilmiģtir. Sonraki bir ay içerisinde elektrik ve mekanik projeleri ile birlikte proje kontrolü yaparak değerlendirecektir. Tasarıya göre ruhsat alınıp bina inģaatına baģlandıktan bir ay sonra resmi inceleme yapılmıģ olacaktır. Bir aylık bir süreçte inģaatın ne kadar ilerleyebileceği malumdur ve ortaya çıkabilecek problemler açıktır. ĠnĢaat ruhsatı yetkisinin de özelleģtiği görülmektedir. Ayrıca ilk incelemeyi yapacak olan TMK nun elektrik ve mekanik projeler olmadan tasarımı değerlendirmesi gerekmektedir. Uygulamanın, elektrik ve mekanik projelerinin tasarım aģamasında gerekli olmadığı, sadece teknik prosedür haline geldiği gibi tasarım ilkelerine ve mimarlık, mühendislik disiplinlerinin temel konularına aykırı bir durum ortaya koymaktadır. Ayni maddede etüt ve projeler, kanunda belirtilenler dıģında baģka bir kurum veya kuruluģun vize veya onayına tabi tutulamaz. Denilerek meslek odalarının saf diģi bırakılması hedeflenmiģtir. Mesleki denetim konusundaki bu değiģikliği yapabilmek, elbette ki mevcut TMMOB Yasasını da değiģtirmek anlamına gelmektedir. Kıyı kanununda da değiģiklikler ön gören yasa tasarısında sahil Ģeritlerinde yapılacak yapılar, kıyı kenar çizgisinden kara yönünde en fazla 10 metrelik mesafede genel olarak deniz seviyesine göre 5 metre yükselen yerlerde veya dar kıyılarda kıyı kenar çizgisine en fazla 20 metre, diğer alanlarda en fazla 50 metre yaklaģabilir. Denilerek, kıyılarda 10 metreye kadar yapı yapılabilmesine olanak sağlanmıģtır. Bu da, kıyılardaki yapı yoğunluğunun ve kirliliğinin artmasına, kıyıların neredeyse özelleģmelerine, toplumun kıyıları kullanamamasına neden olacaktır. Ayrıca kıyı ve sahil Ģeridinde 11 Temmuz 1992 tarihinden önce inģa edilmiģ yapıların korunması ve bunlara yapı ruhsatı verilmesi yönündeki eklemelerle bu tarihten önce yapılan yapılara da af getirilmiģ olmaktadır. Mera kanunuca yapılan değiģiklikle, mevcutta çok zorlu ve uzun araģtırmalar içeren bir süreç olan, mera alanlarındaki yapılaģma Ģartları, bakanlığın yetkisi ile 15 gün gibi kısa bir süreye inmiģtir. Bu konunun kentsel dönüģüm için rezerv alan olarak kullanılabilecek bölgeleri oluģturmak için değiģtirildiği bilinmektedir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 197

199 Kentsel dönüģüm projeleri, afet riski altındaki alanların dönüģtürülmesi bahanesiyle ne yazık ki gerçekten riskli alanların yoğun olduğu alanlar değil, rantın yükseldiği alanları hedef seçmiģtir. Gerçek amacı rantlara merkezi olarak el koymak olan bu proje alanlarında barınma hakkı da ihlal edilmektedir. Kanunla riskli yapıların yıkılması ülke gündemine sunulurken kararname ve yasalarla plansız, ruhsatsız ve denetimsiz yapılaģmanın daha da kolay yapı stokuna dahil edilmesi büyük bir çeliģki oluģturmaktadır. ġehirlerimizde, rantı yükselen bölgelerin kentsel dönüģüm adi altında yeniden yapılandırılma iģlemi sırasında kentsel dönüģüm gören bölge haklinin zoraki konuģlanma alanları olarak değerlendirilecektir. Ülke varlıklarının kullanımı konusundaki bu değiģikliği yapabilmek, ebetteki mevcut TMMOB Yasasını da değiģtirmek anlamına gelmektedir. Taslağın 3 maddesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda değiģiklik yapılmasına yönelik olarak düzenlenmiģtir. Bu yasa taslağında mimarların telif hakları da ortadan kaldırılmıģtır. Nitekim anayasa ve uluslar arası sözleģmelerle korunan haklar ihlal edilmiģtir. Bu değiģiklikler ile yasanın ilim ve edebiyat eserlerini tanımlayan 1. maddesindeki ifadeler bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleri, resmi hüviyeti olmayan her nevi haritalar, planlar, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri ile görev yetki ve sorumlulukları bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen ve yerel yönetimler bünyesinde kurulan mimari estetik kurullarca özgün fikir ifade ettiğine karar verilen ve tescil edilen mimari proje, tasarım ve maketler. ġeklinde değiģtirilerek mimari projelerin bilimsel eser olarak korunması, yerel yönetimlerde kurulacak estetik kurul kararına bırakılmaktadır. Yine kanunda koruma sürelerine iliģkin düzenlenen 27 nci maddede öngörülen değiģiklikle mimari eserler için ise, yapı sahibi vefat ettiğinde veya yapı yıkıldığında telif hakkı son bulur. Ġfadesine yer verilmiģtir. Mimar meslektaģlarımıza tavsiyemiz genç müģterilerle çalıģmaları olacaktır. Telif hakları konusundaki bu değiģikliği yapabilmek, ebetteki mevcut TMMOB Yasasını da değiģtirmek anlamına gelmektedir. Çıkartılan veya çıkartılması düģünülen yasalar hakkında tepki verenlerin ve tepki vermesi muhtemel olanların özerkliklerinin ortadan kaldırılıp bakanlığa bağlı kurumlar haline getiriliyor olması yukarıda, ancak bir kısmını açıkladığım, değiģikliklerin yapılabilmesi içindir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 198

200 Elbette iğneyi, önce kendimize batırmamız doğrudur li yıllarda rahmetli oğuz ARAL IN çizdiği bu karikatür, biraz acımasız bir eleģtiri olsa da biz Mimar ve Mühendisleri, zaman içerisinde mesleklerimiz adına yaptıklarımız ve yapmamız gerekenler konusunda düģünmeye sevk etmektedir. Konu, tüm ülkemizi, güzel doğamızı, değerli tarihimizi, ülkesi için çalıģan bilim adamlarını, biz mimar ve mühendisleri yakından ilgilendiren bir hale gelmiģtir. Bu kadar geniģ kapsamlı olan bu yasanın teknik, sosyal ve kültürel anlamda tartıģılmadan hazırlanması en büyük problemidir. Mesleki problemlerimizi, el ele verirsek en iyi Ģekilde, biz çözeriz Mehmet GÜREL TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir Ģubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 199

201 AKADEMĠK ODALAR BĠRLĠĞĠ BASIN AÇIKLAMALARI: BASIN AÇIKLAMASI Geçtiğimiz günlerde, bir gece yarısı, meslekten olmayan milletvekillerinin, yasa torbasına alelacele attıkları bir önerge ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği nin (TMMOB) yetkilerini hiçe sayan uygulamalar yaģama geçirilmeye çalıģılıyor. Bu yasa teklifi ile; Meslek Odalarının, üyelerince hazırlanan projeler üzerinde denetim yapması yasaklanarak, Kamusal bir hizmet olan yapısal denetimin önemli bir ayağı ortadan kaldırılmıģtır. Mimarların teklif hakları yok sayılıp, emsalsiz bir hizmet daha yapılmıģtır Sayın Hüseyin ÇELĠK in söylemine göre bu yasayla Oda Ağalıklarına ve Keyfi Ġdarelerine son verilmiģtir ve denetim iģlemi vatandaģtan zorla para almak olarak anlatılmıģtır. Bu ve bunun gibi, Odaları engelledik dolayısıyla inģaat maliyetleri düģtü iģler çok hızlanacak algısı yaratacak Ģekilde toplum zekâsı ile alay eden beyanları dehģetle izliyoruz. TMMOB ye bağlı odalardaki iģlemlerle ilgili olarak VatandaĢın cebinden hiçbir ücret çıkmaz. Bir dairenin satıģ fiyatının binde üçü civarındaki harçların muhatabı mimar ve mühendislerdir. Ġktidar partisi sözcüsünün ve Mühendis olan milletvekillerinin bu tür gerçek dıģı beyanlarını Ģiddetle kınıyoruz. Feodal sömürü düzenine karģı yıllardır mücadele eden örgütler olarak ağalık yakıģtırmasını da sahibine iade ediyoruz. TMMOB bileģenlerinin yönetim kurulları, gönüllülük esası ile çalıģırlar ve her hangi bir ücret almazlar, oda baģkanları makam aracı kullanmaz, resmi plaka peģinde koģmazlar. Eğer TMMOB nin amacı para olsa idi; bu tasarıyı hazırlayan üst düzey bürokrat üyeleri ile milletvekili olan üyelerinin, odalarına olan borçlarını tahsil etmek için peģlerine düģerdi. TMMOB de, BaĢkanı takip eden kameraman, basın danıģmanı iletiģim danıģmanı, sanat danıģmanı ve özel Ģoför gibi kadrolar yoktur. Ancak, Konferans salonları, Laboratuarlar, Derslikler, Öğrenci Forum Alanları, Sergi Salonları ile mesleğe ve meslektaģa hizmet verilecek mekânlar vardır. Özetle toplanan üye aidatları ile üretilen hizmet karģılığında tahsil edilen harçlar, mesleğin ve meslek mensubunun geliģimine yönelik ve eğitim ağırlıklı konular için harcanmaktadırlar. Proje Denetimleri keyif için veya harç alınmak için değil, Anayasamızın 135. Maddesinde belirtilen koģulları yerine getirmek için ve kamu yararı amacıyla yapılagelmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 200

202 Yıllardır sürdürülen bu uygulama ile mesleki geliģim açısından üyelerimize, denetim hizmetini paylaģma açısından Belediyelerimize ve Yapı Denetim KuruluĢlarına, vergi kaybının önlenmesi açısından ise Maliyeye yardımcı olunmuģ, oda mensupları arasındaki haksız rekabette önlenmiģtir. Bundan dolayı da bugüne kadar oda üyelerinin tamamına yakını gönüllü olarak denetim yaptırmıģlardır. TMMOB yi iģlevsiz hale getirmeye kılıf hazırlamak için odaların asli faaliyetlerini, haraç toplamak gibi söylemlerle kamuoyuna yansıtma gayreti olayın saptırılmasıdır ve demokrasiye yakıģmayan bir ayıptır. Yasanın gezi parkı direniģinin hemen sonrası çıkarılması çok ilginçtir. Ġleri demokrasi havarilerine Ģunu hatırlatmak isteriz. TMMOB 1954 yılında hangi hükümet zamanında kurularak yasal örgütlü güç haline gelmiģtir? O zamanlarda kim baģbakandı? Kendinize örnek aldığınız kiģilerin kurdurmaya çalıģtığı örgütü, sizin kapatmaya çalıģmanızı mimarlar, mühendisler ve toplum unutacak mı sanıyorsunuz? Resmi yetkililerin hiç bahsetmediği Mimarların ve ġehir Plancılarının tek mesleki kazanımları olan telif haklarının ortadan kaldırılması kabul edilecek gibi değildir. Yapılan projeler her belediyenin oluģturacağı Estetik Komisyonlarda Değerlendirilerek özgün eser olup olmadıklarına karar vereceklerdir. Oysa ülkemizde öyle belediyeler var ki, bırakın Mimar kadrosunu, Teknik Personel bile bulunmamaktadır. Bu belediyeler nasıl ve ne Ģekilde karar verebilecekler, verilen kararlarda ne gibi kıstasları esas alacaklardır. DüĢünün ki bu kurullar, Mimar Sinan ın bir binası hakkında özgündür veya değildir diye karar verecektir Dünyada örneği olmayan böyle bir uygulamanın altından nasıl kalkılacaktır. Uluslararası sözleģmelerle belirlenmiģ olan fikir ve sanat eserleri kanununu hiçe sayan bu değiģiklikle, dünyanın gözünde küçük düģmekteyiz. Pek çok yabancı mimarlık örgütü, konuyla ilgili bakanlığa yazılar yazmıģtır. Ülkemiz dünyanın göz bebeği olan bölgede geliģimini devam ettirmektedir. Yapılan iyi iģlerin tamamıyla arkasında olduğumuzu ama yanlıģlarında karģısında durduğumuzu belirtmek gereklidir. Örneğin, yeni değiģtirilen Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği nde bina yapımı ve arsa kullanımı konusundaki hükümlerinin Türkiye imar mevzuatı tarihindeki en olumlu yönetmeliklerden birisidir derken aynı yönetmelik içerisindeki fikir ve sanat eserleri kanunu hiçe sayan fıkralarının da karģısında durmaktayız. Akademik odalar birliği gibi meslek örgütleri yapılanları iyisiyle, kötüsüyle teknik açıdan değerlendirerek topluma anlatacak ki iyi niyetli iktidarlar da onlardan güç alsın, ülkesini ileriye taģısın. Muhalefet yapıyor veya benden farklı düģünüyor diye bir kurumu yok etmek adına yapılan bu değiģikliklerin, Türkiye nin zararına olduğu Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 201

203 anlaģılmalı, gelecek nesillere rahat hesap vermek için, yapılan bu hatadan bir an önce dönülerek bu yasa teklifi geri çekilmelidir. Bizi kapatmaya çalıģanlar 40 yıldır aynı Ģeyleri konuģtuğumuzu söylüyorlar. Doğrudur biz kırk yıldır haklı çıkmaktan yorulduk onlar yanlıģ yapmaktan bıkmadı. Biz, binalarımız sağlıksız yapılıyor, kentlerimiz yaģanmaz hale geldi, tarihi eserlerimiz talan ediliyor, derelerimiz kuruyor ormanlarımız tükeniyor dedikçe; onlar ama olsun yeni zenginlerimiz türüyor ülke kalkınacak diyorlar. AnlaĢamadığımız nokta bu. Akademik Odalar Birliği Adına Dönem Sözcüsü Ġlker ÖZOKÇU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 202

204 BASIN AÇIKLAMASI Haziranı 3 Hazirana bağlayan gece saat sularında Ģehrin merkezinde daracık bir sokakta ve 43 tane kamera kaydının olduğu resmi yetkililerce açıklanmasına rağmen Ali Ġsmail KORKMAZ ı hunharca katledenlerin bulunulamamasını bir türlü anlamıģ değiliz. Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında eksik görüntülerin olay gecesi otel sahibinin tedbir amaçlı elektrik Ģalterini kapatmasından kaynaklandığı söylenmektedir. (Disk üzerindeki elektronik kartı Ģaseye bağlayan vidaların yuvalarındaki aģınmaya ne demeli? Sakın ona da bir kılıf uydurmaya kalkmasınlar.) Tüm görüntüler var ama Ali Ġsmail KORKMAZ a 20 dakika civarında saldırı anı yok, bunu kim nasıl izah edecek, doğrusu kamuoyu gibi bizlerde merak ediyoruz. Bir sürü çeliģkiler yetmiyormuģ gibi, Sayın Vali Güngör Azim TUNA nın CNN Türk e yapmıģ olduğu açıklamasında mantığını anlamıģ değiliz. 38 gün komada yatan Ali Ġsmail KORKMAZ ve ailesine geçmiģ olsun demeyen ve ölümünden sonrada taziye bile dilemeyen bir anlayıģtan da baģka ne beklenebilirdi ki. Sayın Vali duyumları olduğunu, polislerin üzerine suçu atmaya çalıģan kötü niyetli kiģilerden bahsediyor. Bir Ģehrin mülki amiri duyumlara dayanarak beyanat veremez, ilgili kurum ve kiģiler ona bağlı ve onun talimatıyla çalıģmaktadırlar. Verir talimatını, gereğini yaptırır. Olayı aydınlatarak gerçekleri kamuoyu ile paylaģır. Ayrıca Sayın Vali nin gezi eylemleri baģladığından itibaren Ali Ġsmail in ölümüne kadar hiç sesi çıkmamıģtır. Bunu da bir türlü anlamıģ değiliz. Biz bu olayın üzerine ciddi bir Ģekilde gidilmediği endiģesine kapılıyoruz. Bu endiģelerin biran önce dağıtılması için kamuoyunun doğru bir Ģekilde aydınlatılmasını talep ederken, Ali Ġsmail KORKMAZ a elinde beyzbol sopası, cop ve odunla vuran canilerin ellerinin kanları ile çocuklarını nasıl sevebildiklerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Akademik Odalar Birliği Adına Dönem Sözcüsü Ġlker ÖZOKÇU Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 203

205 TMMOB ESKĠġEHĠR ĠKK BASIN AÇIKLAMASI Mevcut siyasi iktidarın dizginsiz kar ve rant hırsıyla yoğrulmuģ, kentleri, doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çökmüģtür. Taksim Gezi Parkı nın; bilim, teknik ve hukuk kurallarını hiçe sayarak hazırlanmıģ bir proje ile talan edilmesini protesto edenlere yönelik iktidarın insanlık dıģı müdahale ve saldırısı, tüm Türkiye yi ayağa kaldırmıģtır. Halkı yok sayan iktidar, Taksim Gezi Parkı talanını ve polis saldırılarını protesto eden birçok Ģehirde olduğu gibi EskiĢehir de de yurttaģlarımıza aynı Ģiddetle karģılık vermiģtir. Ağır polis Ģiddeti nedeniyle yurttaģlarımız yaralanırken; gösteri, toplanma ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler, askeri darbe dönemlerini aratırcasına iletiģim ve ulaģım özgürlüğünün kesilmesine kadar uzanmıģ, Ģehrimizde birçok haksız gözaltılar yaģanmıģtır. Bir yanda yıllara meydan okuyan ağaçlarımızın kökünden sökülmesi bir yanda da insanlarımıza karģı gerçekleģtirilen saldırganlığın görüntüleri hafızalarımıza silinmeyecek Ģekilde kazınmıģtır. Ortadan kaldırılmak istenen Taksim Gezi Parkı, Ġstanbul un kentsel kimliğinde ve kentlilerin belleğinde önemli bir yeri olan ve yeģil, açık alan niteliğiyle yoğun bir biçimde kullanılmayı sürdüren bir kamusal alandır. Taksim Meydanı, ne bilim ve tekniğin kurallarına aykırı projelerle ne de gaz bombaları ile elimizden alınamayacaktır. Taksim Gezi Parkı nı yok etmek isteyen zihniyet ülkenin her karesini aynı yağma ve talan cenderesine sokabilmek için mühendislik, mimarlık ve Ģehir plancılığı mesleklerini öldürmeye ve toplum ve kamu yararı doğrultusunda hizmet üreten TMMOB yi de torba yasalar ile ortadan kaldırmaya çalıģmaktadır. TMMOB, Taksim Gezi Parkı ndaki toplum ve kamu yararına aykırı projeye karģı en baģından itibaren gerek hukuksal gerekse de kamuoyu yaratılması düzleminde aktif rol almıģtır. TMMOB EskiĢehir ĠKK olarak, kentimizdeki tüm rant ve yağma projelerine karģı da aynı kararlılığı göstereceğimizi vurgulamak isteriz. EskiĢehir imizin tam merkezinde bir nefes borusu gibi durmakta olan mevcut stadyumun, yakın bir tarihte, TOKĠ aracılığıyla ranta kurban edilerek beton yığınlarına dönüģtürülmesinin planlandığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu konu TMMOB ye bağlı meslek örgütlerimizce yakından takip edilmektedir. EskiĢehir halkının gerektiğinde, Gezi Parkı nda süren direniģin bir benzerini kentimizdeki stadyum bölgesi için de göstereceğine Ģüphemiz yoktur. TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu olarak, Taksim Meydanı nın bir parçası olan Gezi Parkı nın yağmalanmasını ve buna karģı geliģen doğal toplumsal tepkiye karģı iktidarın polis eliyle uyguladığı Ģiddeti protesto ediyor; insanların toplanma, gösteri ve ifade özgürlüklerine yapılan tüm müdahaleleri kınıyoruz. Demokratik haklarına sahip çıkan, suyunu, havasını ve yaģam hakkını savunan insanları selamlıyoruz. Mimar Banu GÜRLEK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu (ĠKK) Sekreteri Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 204

206 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ YAZIŞMALARINDAN ÖRNEKLER Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 205

207 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 206

208 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 207

209 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 208

210 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 209

211 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 210

212 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 211

213 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 212

214 ÇATI ARASI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERĠ MAHKEME ĠPTAL KARARI: Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 213

215 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ MESLEKİ DENETİM VERİLERİ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 214

216 ve TARĠHLERĠ ARASINDA ġubemġzce ONAYLANAN PROJELER PROJE TİPİ PROJE İLİ TOPLAM SAYI TOPLAM M2 Avan Proje ESKİŞEHİR İlave Proje ESKİŞEHİR İlave+Tadilat (İlave) ESKİŞEHİR İlave+Tadilat (tadilat%10) ESKİŞEHİR İlk Proje ESKİŞEHİR Restitüsyon (Tescilli Eser) ESKİŞEHİR 1 50 Restorasyon (Tescilli Eser) ESKİŞEHİR Rölöve (Tescilli Eser) ESKİŞEHİR 1 50 Rölöve (Yeni Yapı) ESKİŞEHİR Tadilat %10 ESKİŞEHİR Tadilat %100 ESKİŞEHİR Tadilat %25 ESKİŞEHİR Tadilat %50 ESKİŞEHİR Telif ESKİŞEHİR Toplam ve TARĠHLERĠ ARASINDA ġubemġzce ONAYLANAN PROJELER PROJE TİPİ PROJE İLİ TOPLAM SAYI TOPLAM M2 Avan Proje ESKİŞEHİR İlave Proje ESKİŞEHİR İlk Proje ESKİŞEHİR Restorasyon (Tescilli Eser) ESKİŞEHİR Rölöve (Yeni Yapı) ESKİŞEHİR Tadilat %10 ESKİŞEHİR Tadilat %100 ESKİŞEHİR Tadilat %25 ESKİŞEHİR Tadilat %50 ESKİŞEHİR Telif ESKİŞEHİR Toplam Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 215

217 Telif Tadilat Rölöve Restorasyon Restitüsyon İlk Proje İlave Proje Avan Proje İlk Proje Toplam Alan 41% 59% Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 216

218 PROJELERĠN ĠLÇELERE GÖRE DAĞILIMLARI (ġubat-aralık2012) İLÇE ALAN VERİLEN BELGE T.PROJE T.TUS T.ŞANTİYE T.PROJE T.TUS T.ŞANTİYE T.PLAN T.TELİF TOPLAM ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İNÖNÜ MAHMUDİYE MİHALIÇÇIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR Toplam PROJELERĠN ĠLÇELERE GÖRE DAĞILIMLARI (2013) ALAN VERİLEN BELGE İLÇE T.PROJE T.TUS T.ŞANTİYE T.PROJE T.TUS T.ŞANTİYE T.PLAN T.TELİF TOPLAM BEYLİKOVA ÇİFTELER ESKİŞEHİR İNÖNÜ MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALIÇÇIK SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR Toplam Aralık 2013 tarihine kadar tutulan kayıtlardır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 217

219 2012 YILI KONUT TİPİ VERİLERİ PROJE KULLANIM AMACI PROJE İLİ SAYI PROJE KULLANIM AMACI PROJE İLİ SAYI AĞIL ESKİŞEHİR 1 KONUT ESKİŞEHİR 1808 AHIR ESKİŞEHİR 3 KULE ESKİŞEHİR 1 AKARYAKIT İSTASYONU ESKİŞEHİR 2 KULÜBE ESKİŞEHİR 1 ALIŞVERİŞ MERKEZİ ESKİŞEHİR 3 KÜMES ESKİŞEHİR 1 ATÖLYE ESKİŞEHİR 3 LABORATUAR ESKİŞEHİR 2 BEKÇİEVİ ESKİŞEHİR 4 LISE ESKİŞEHİR 1 BESİ DAMI ESKİŞEHİR 5 LOJİSTİK YAPILAR ESKİŞEHİR 1 CAFE ESKİŞEHİR 1 LOKANTA ESKİŞEHİR 3 CAMI ESKİŞEHİR 1 MESCIT ESKİŞEHİR 3 ÇOK AMAÇLI SAL. ESKİŞEHİR 2 MEZBAHA ESKİŞEHİR 1 DEPO ESKİŞEHİR 27 OFİS ESKİŞEHİR 1 DERSANE ESKİŞEHİR 3 OKUL ESKİŞEHİR 4 DÜĞÜN SALONU ESKİŞEHİR 2 OTEL ESKİŞEHİR 15 EĞİTİM YAPILARI ESKİŞEHİR 1 OTOPARK ESKİŞEHİR 1 EMNIYET BINASI ESKİŞEHİR 1 PANSİYON ESKİŞEHİR 1 ENDÜSTRİ YAPISI ESKİŞEHİR 7 PARK ESKİŞEHİR 2 ENTEGRE TESİSLERİ ESKİŞEHİR 1 POLİKLİNİK ESKİŞEHİR 1 FABRİKA ESKİŞEHİR 24 RESTAURANT ESKİŞEHİR 4 GÜVENLİK BİNASI ESKİŞEHİR 11 SANAYİİ YAPISI ESKİŞEHİR 1 HANGAR ESKİŞEHİR 1 SİLO ESKİŞEHİR 5 HASTANE ESKİŞEHİR 1 SOSYAL TESİS ESKİŞEHİR 5 HAVUZ ESKİŞEHİR 1 SU POMPA İSTASYONU ESKİŞEHİR 1 ISI MERKEZİ ESKİŞEHİR 1 SUNDURMA ESKİŞEHİR 1 İDARİ YAPILAR ESKİŞEHİR 32 TARIM YAPISI ESKİŞEHİR 2 İŞYERİ ESKİŞEHİR 232 TEKNİK YAPILAR ESKİŞEHİR 2 KANTAR ESKİŞEHİR 1 TİCARET ESKİŞEHİR 4 KAPICI DAİRESİ ESKİŞEHİR 1 TRAFO ESKİŞEHİR 2 KENT YERLEŞİM ESKİŞEHİR 1 TUVALET ESKİŞEHİR Depo Fabrika İdari Yapı İşyeri Konut Otel 31 Aralık 2013 tarihine kadar tutulan kayıtlardır. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 218

220 2013 YILI KULLANIM VERİLERİ PROJE KULLANIM AMACI PROJE İLİ SAYI PROJE KULLANIM AMACI PROJE İLİ SAYI AĞIL ESKİŞEHİR 2 KANTAR ESKİŞEHİR 3 AHIR ESKİŞEHİR 5 KAPICI DAİRESİ ESKİŞEHİR 1 ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ ESKİŞEHİR 1 KONTROL ODASI ESKİŞEHİR 1 ALIŞVERİŞ MERKEZİ ESKİŞEHİR 3 KONUT ESKİŞEHİR 2412 ARITMA TESİSİ ESKİŞEHİR 2 KÜMES ESKİŞEHİR 3 ATÖLYE ESKİŞEHİR 12 LABORATUAR ESKİŞEHİR 1 BAĞEVİ ESKİŞEHİR 1 MISAFIRHANE ESKİŞEHİR 1 BEKÇİEVİ ESKİŞEHİR 3 OFİS ESKİŞEHİR 2 CAMI ESKİŞEHİR 2 OKUL ESKİŞEHİR 1 DEĞİRMEN ESKİŞEHİR 1 OTEL ESKİŞEHİR 12 DEPO ESKİŞEHİR 30 OTOPARK ESKİŞEHİR 3 DERSANE ESKİŞEHİR 3 OZEL ISLEVLI OKUL ESKİŞEHİR 1 DÜĞÜN SALONU ESKİŞEHİR 1 RESTAURANT ESKİŞEHİR 3 ECZANE ESKİŞEHİR 2 SAĞLIK TESİSİ ESKİŞEHİR 1 EĞİTİM YAPILARI ESKİŞEHİR 4 SANAYİİ YAPISI ESKİŞEHİR 18 ENDÜSTRİYEL ÜRETİM TESİSİ ESKİŞEHİR 1 SHOWROOM ESKİŞEHİR 1 ENTEGRE TESİSLERİ ESKİŞEHİR 4 SİLO ESKİŞEHİR 4 FABRİKA ESKİŞEHİR 50 SOSYAL TESİS ESKİŞEHİR 10 GÜVENLİK BİNASI ESKİŞEHİR 11 SPOR SALONU ESKİŞEHİR 5 HAMAM ESKİŞEHİR 2 SU DEPOSU ESKİŞEHİR 4 HASTANE ESKİŞEHİR 5 SUNDURMA ESKİŞEHİR 2 HAVUZ ESKİŞEHİR 3 TARIM YAPISI ESKİŞEHİR 3 IMALATHANE ESKİŞEHİR 3 TEKNİK YAPILAR ESKİŞEHİR 2 İDARİ YAPILAR ESKİŞEHİR 47 VİLLA ESKİŞEHİR 16 İŞ VE TİCARET MERKEZ ESKİŞEHİR 1 YÖNETİM YAPILARI ESKİŞEHİR 1 İŞYERİ ESKİŞEHİR 416 YURT ESKİŞEHİR 3 KAFETERYA ESKİŞEHİR 4 YURT YAPILARI ESKİŞEHİR 1 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 219

221 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ MALİ RAPOR Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 220

222 ESKĠġEHĠR ġubesġ GELĠRLER BÜTÇESĠ 2013 TAHMĠNĠ 2013 GERÇEKLEġME GERÇEKLEġME 2013 PROJEKSĠYON 2014 TAHMĠNĠ ÜYE KAYIT ODENTISI % ÜYE ÖDENTILERĠ % YILLIK ÖDENTĠLER % BĠR ÖNCEKĠ YIL ÖDENTĠLERĠ % GEÇMĠġ YILLAR ÖDENTĠLERĠ % MESLEKI DENETIM % PROJE MESLEKİ DENETİMİ % TUS DENETİMİ % ŞANTİYE ŞEFLİĞİ S.D. BELGESİ % İŞ BİTİM BELGELERİ YENİLEME BELGELERİ % İMAR PLANI YARIŞMA ODA PAYI BĠLĠRKĠġĠLĠK S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ % S.M.H.B. ĠLK BAġVURU % S.M.H.B. YENĠLEME % ÜYE TANITIM BELGESĠ % KONF+SEMP+TOPLANTILAR HĠZMET GELĠRLERĠ KURSLAR DĠĞER HĠZMET MAHKEME VE ĠCRA YAYIN SATIġ YAYIN ĠLAN KĠRA BAĞIŞ % BĠNA BAĞIġ DĠĞER BAĞIġ % FAĠZ % SMGM % VERİLEN EĞİTİMLER % DİĞER BĠLGĠSAYAR MBÇK BĠLGĠSAYAR KURSLARI DĠĞER KATILIM Ġġ DAĞITIM DEMĠRBAġ - GAYRIMENKUL S ÇEġĠTLĠ GELĠRLER TOPLAMI % ,101,102,108,111,112 KASA+BANKA (NAKĠT) % GENEL TOPLAM % ESKĠġEHĠR ġubesġ ÜYE KAYIT ve ÖDENTĠLER GERÇEKLEġME PROFĠLĠ 2013 YILI ÜYE KAYIT SAYISI ġube ÜYE SAYISI 2013 YILI ÖDENTĠSĠ ÜYE ÖDEME SAYISI 2013 YILI ÖDENTĠSĠ ÖDEME ORANI 2012 YILI ÖDENTĠSĠ ÜYE ÖDEME SAYISI NAKTĠN GĠDERLERE ORANI % % Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 221

223 NOT : MYK TARĠHLĠ 43/8-8 (d) KARARI DOĞRULTUSUNDA REVĠZYONU YAPILMIġTIR. ESKĠġEHĠR ġubesġ GĠDERLER BÜTÇESĠ 2013 TAHMĠNĠ 2013 GERÇEKLEġME GERÇEKLEġME 2013 PROJEKSĠYON 2014 TAHMĠNĠ ODA GENEL KURULU YONETICILERE ÖDEMELER % UCRETLER % SOSYAL YARDIM EK ÖDEMELER SOSYAL GÜVENLĠK YÖNETĠCĠ TAZMĠNATLARI YONETICI YOLLUKLARI % OTURUM UCRETLERI TEMSĠL-MUTFAK+DĠĞER % KONF+SEMP+TOPLANTILAR % ORGANLAR DENETLEME SORUġTURMA-UZLAġTIRMA KURUL-KOMITE-KOMĠSYONLAR MESLEKİ BİLİMSEL Ç.K KOMĠTE - KOMĠSYON PERSONELE ÖDEMELER % UCRETLER % SOSYAL YARDIM % EK ÖDEMELER % SOSYAL GÜVENLĠK % PERSONEL TAZMINATLAR % SMGM GĠDERLERĠ % VERİLEN EĞİTİMLER % DİĞER % BİLGİSAYAR MBÇK EĞĠTMEN ÜCRETLERĠ MAKĠNE BAKIM ONARIM DĠĞER HĠZMET ALIMLARI % SERBEST MESLEK HĠZMETLERĠ % DĠĞER % PERSONEL YOLLUK % DEMĠRBAġ BAKIM-ONARIM % BAKIM SÖZLEġMELERĠ % ONARIM % ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ % KIRTASIYE % YAYIN SATINALMA % BASILI KAGIT % DAMGA PULU+HARÇLAR % ILAN % BĠNA ĠġLETME % KĠRA YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM % BĠNEK ARAÇ ĠġLETME YAKIT BAKIM+ONARIM+VERGĠ HUKUKI GĠDERLER YAYIN GĠDERLERĠ ODA ĠġTĠRAKLERĠ % DEMIRBAS ALIMLARI % GAYRIMENKUL EDĠNME GAYRIMENKUL SATINALMA GAYRIMENKUL ĠNġAAT TAġIT SATINALMA ÇEġĠTLĠ GĠDERLER TOPLAMI % YATIRIM HESAPLARI DEVİR BORÇ-ALACAK-GEÇİCİ HESAPLAR % DEVĠR MERKEZ PAYI % MERKEZ PAYI % GENEL TOPLAM % BÜTÇE GELĠR GĠDER FARKI PERS.ÜCR. / GİDERLER ORANI 41.85% 46.85% 46.85% 54.50% TEMSİLGİD./ GİDERLER ORANI 5.54% 5.05% 5.05% 6.11% Devir % 20 Devir % Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 222

224 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu DENETLEME RAPORLARI Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 223

225 43/1 ETAP DENETLEMESĠ TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Birim Adresi Kira Bedeli (Brüt/Net) HacıalibeyMh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR Büro (ġube adına tapuda tescillidir.) - Denetleme Etabı 43.DÖNEM/1.ETAP Denetleme Tarihi Denetlemeye Katılanlar Denetleme Kurulu Üyeleri Süleyman BĠRDAL,Necati SIRLIBAġ Hulusi ADIGÜZEL ġube BaĢkan Mehmet GÜREL ġube Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK ġube Sayman Üyesi Ali ĠNCĠ Bir Önceki Denetleme Tarihi Bir Önceki Denetlemeye Katılanlar Abdurrahman YAVUZ, Necati SIRLIBAġ 1-Karar defetrinde;etkinlik veya görevlendirmelere iliģkin kararlar ayrıntılı Ģekilde planlamalı ve harcama yetkileri belirtilmelidir. Sonuç ve Öneriler 2-Harcama belgelerinin arkasında harcamaya esas kararın tarihi, sayısı ve açıklaması yapılarak imzalanmalıdır. Kararlarda belirtilmeyen harcamalar yapılamaz. 3-Mimarlar Odası mimarları ilgilendiren etkinlikler sonrasında bu etkinliğe katılan mimarlara yemek verebilir. Bunun dıģında bedelini odanın ödeyeceği yemek organizasyonu yapamaz. 4-Alınan her hizmet yada mal alımına ayrı bir belge düzenlenerek ödeme yapılmalıdır. 5-Önceki denetleme raporunda da tenkit edildiği gibi pos cihazı ile yapılan ödemelerde bankaca iģ yeri puan katkı Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 224

226 tutarı adı altında alınan komisyon alınmaması için ivedi olarak bankayla görüģülmesi, 6-SSK Dosya Numarası: ile baģlıyor Olmalı, DENETLEME RAPORU DÖKÜM CETVELĠ 1. BĠRĠM Birimdeki Kayıtlı Üye Sayısı 333 Birimdeki Tescilli Büro Sayısı 103 Aidat Borcu olanların Listesi Üye Sayısı Borçlu Üye Sayısı Birimdeki Kamu ÇalıĢanı Sayısı Birim ÇalıĢanları Adı Soyad ve Görevleri Banu GÜRLEK; ġube Sekreter Üyesi E.Mahir ALTUNTAġ; Mesleki Denetim Tayfun ERDOĞAN; Mesleki Denetim Tuğba AÇIL; Muhasebe Burcu MOLA; Sekreter Birim ÇalıĢanları Özlük Dosyası Güncel mi? Birime Alınan veye Birimden Çıkan/Çıkarılan Personel Ġçin MYK Kararı Var mı? Karar Tarihleri/Noları Tuğba AÇIL Lütfiye KAÇAN tarih ve 42/32-11t tarih ve 1696 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 225

227 Birim ÇalıĢanları Aylık Ücretleri Brüt Net (AGĠ VE EK ÖDEMELER HARĠÇ) BANU GÜRLEK E.MAHĠR ALTUNTAġ TAYFUN ERDOĞAN TUĞBA AÇIL BURCU MOLA Birim ÇalıĢanlarının Aldığı Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Türü Tutarı YEMEK (SODEHO) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Kasa Tazminatı Ödeniyor mu? (1 kiģi) Kasa Tazminatı Tutarı NET: TL Aylık Mizan Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Merkez Payı Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 226

228 Tarih Miktar , ,00 Gönderim Listesi , , , , ,00 2. KARAR DEFTERĠ Noter Onay Tarihi Defter Sayfa Numaralarında Atlama Var mı? Toplantı Periyodu Yönetmeliğe Uygun mu? Uygun Değil ise Gerekçesi Karar Ġmzaları Tam mı? Toplantıya Katılmayanlar BelirtilmiĢ mi? 3. MESLEKĠ DENETĠM UYGULAMASI Mesleki Denetim Kim Tarafından Yapılıyor Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Proje Sayısı E.Mahir ALTUNTAġ-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Tayfun ERDOĞAN-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Mesleki Denetim Raporu Ektedir. (1934 adet) Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 227

229 Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Tus Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan ġantiye ġefliği Sayısı Proje Denetiminde Asgari Çizim Standartlarına Uygunluk Kontrol Ediliyor mu? Proje Denetiminde sözleģme Kontrol Ediliyor mu? Tus denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına uygunluk kontrol ediliyor mu? 1(bir) ġantiye Raporu Ektedir. (339 adet) Tus Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? ġantiye Ģefliği denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına uygunluk kontrol ediliyor mu? ġantiye Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? TUS Mimarının, TUS görevi üstlendiği yapıda müteahhitlik ya da Ģantiye Ģefliği üstlenip üstlenmediği kontrol ediliyor mu? Mesleki Denetim Bedeli Borcu olan Var mı? Borcu Olanların Listesi Asgari Ücret Tarifesine Uyuluyor mu? Bölge Katsayısı 0,50 Mesleki Denetim Ücreti Doğru Alınıyor mu? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 228

230 SözleĢme Denetimi Tus Denetimi Mesleki Kontrolluk Hizmeti YOK ÇED Uygulaması YOK Fatura Denetimi Yapılıyor mu? Ġhtisas Ayrımı Var mı? Üyelerden Alınan Bedel ve Ödentiler M.Ġ.Yönetmeliğine ve Tarifeye Uygun mu? 4. TAHSĠLAT MAKBUZLARI ġube tutanağı ile makbuz numaraları tutuyor mu? Kullanılan Makbuzlar Sıra Numarası Takip Ediyor mu? Makbuzlar Doğru DüzenlenmiĢ mi? Kredi Kartı ile Tahsil EdilmiĢ Makbuzlara Makbuz Tutarı ile Mutabık Slip ZımbalanmıĢ mı? Tahsilat Makbuzlarındaki Fasıl ile Muhasebe FiĢlerindeki Fasıl Numaraları Aynı mı? Ġptal Makbuz Var mı? 5. BANKA ĠġLEMLERĠ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 229

231 Hesap Adı / Mevduat Türü Tarih / Bakiyesi Banka Adı ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL Vadeli ĠĢ Bankası /Euro Vadeli Üç aylık ,05 TL TL TL VadeSonu: ,86 Euro VadeSonu: ĠĢ Bankası TL/Likit Fon 5138 Adet ,82 TL Alınan Çek Var mı? Alınan Çek Listesi Banka Vadesi / Tutarı Alınan Çekler Vakit Geçirmeksizin Tahsil Ġçin Bankaya VerilmiĢ mi? Mizan POS Hesabı ile Banka Kredi Kartı POS Hesap Özeti Tutarları EĢit mi? 6. KASA DEFTERĠ Genel Merkez Onayı Kasa Defteri Son Bakiyesi Onay Sayısı Tarih 04-08/ Tarih Bakiye ,29 TL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 230

232 Kasa Nakit Tutarı Zamanında Bankaya Yatırılıyor mu? Kasa Nakit Tutarı ile Mizan Aynı mı? Kayıtlarda Silinti veya Kazıntı Var mı? 7. DEMĠRBAġ DEFTERĠ Yevmiye No Tarih Noter Onayı Mizanda, 255 DemirbaĢlar ile 510 Özvarlık DemirbaĢlar Hesapları Tutarları Aynı mı? Tarih Cinsi / Bedel Son Denetlemeden Ġtibaren Alınan DemirbaĢlar Muhtelif Dolaplar 2.478,00 Canon S40 Fotoğraf Makinesi 1.324,65 Masa Telefonu 101,90 Üst Birim Onay Yazısı Var mı? Güncelleme YapılmıĢ mı? 8. MUHASEBE ĠġLEMLERĠ Harcama Belgeleri Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 231

233 ġube/temsilcilik Adına mı? Muhasebe dosyasında bulunan tahsil, tediye ve mahsup fiģlerinde yetkili imzalar var mı? Harcama Belgeleri Kasa Defteri ile UyuĢuyor mu Vergi Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsim ve Numarası ( ) Doğru mu? SSK Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsmi, Tehlike Sınıfı (1) ve Numarası (29411 ) Doğru mu? 5510 Sayılı Yasa Ġndirimi Var mı? Muhtasar-KDV2 Beyannameleri ve SSK Bildirgelerinin Ġlgili Kurumlara Beyan ve Ödemesi zamanında yapılıyor mu Fazla Mesai Ödemeleri Var mı? Varsa Tutarı ve Aksaklıklar Tutarı...TL Bina ĠĢletme Gider Faturaları Birim Adına mı? Kira Ödemeleri Banka Hesabına ve Zamanında ÖdenmiĢ mi Temsil Giderlerinin Kullanımı Mali ĠĢler Yönetmeliğine Uygun mu? Aksaklıklar Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 232

234 Temsil Giderlerinin Genel Giderlere Oranı %8 'i AĢıyor mu? 9. EKLER 1- Denetleme Raporu Döküm Cetveli 2- Bütçe Ekler 3- Mizanlar: 4- Bordro a) ġube ve Birimler (Firma No: 210) b) ġube (Firma No: Banka hesap ekstreleri 6- Merkez Payı, Genel Merkez ve Temsilcilikler cari hesap ekstresi 7- Kullanılan ve iptal edilen tahsilat makbuzları listesi 8- Pos Bakiyesini gösterir banka ekstresi veya slip 9- Son aya ait kira ödeme belge fotokopisi 10- Son aya ait Muhtasar ve KDV2 tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 11- Son aya ait SSK bildirgeleri tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 12- Etkinlikler listesi 13- Mesleki Denetim raporu 14- Düzenlenen teknik geziler için muavin defter 15- Alınan, kullanılan çek senet listesi ve fotokopileri KULLANILAN ÇEKLER YOK TARİHİNDE DENETLENMİŞTİR. Süleyman BĠRDAL Necati SIRLIBAġ Hulusi ADIGÜZEL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 233

235 43/2 ETAP DENETLEMESĠ TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Birim Adresi Kira Bedeli (Brüt/Net) HacıalibeyMh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR Büro (ġube adına tapuda tescillidir.) - Denetleme Etabı 43.DÖNEM/2.ETAP Denetleme Tarihi Denetlemeye Katılanlar Denetleme Kurulu Üyeleri ġeref ULUġ Can TAġKIRAN ġube BaĢkan Mehmet GÜREL ġube Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK ġube Sayman Üyesi Ali ĠNCĠ ġube Muhasebe Görevlisi Tuğba AÇIL Bir Önceki Denetleme Tarihi Bir Önceki Denetlemeye Katılanlar Süleyman BĠRDAL Necati SIRLIBAġ Hulusi ADIGÜZEL Sonuç ve Öneriler Muhasebe usul ve yönetmeliğe uygun olarak harcamaların gerçekleģtiği iģlemlerin oda hukukuna uygun olarak yürütüldüğü tarafımızca tespit edilmiģtir. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 234

236 1. BĠRĠM DENETLEME RAPORU DÖKÜM CETVELĠ Birimdeki Kayıtlı Üye Sayısı 354 Birimdeki Tescilli Büro Sayısı 91 Aidat Borcu olanların Listesi Üye Sayısı Borçlu Üye Sayısı Birimdeki Kamu ÇalıĢanı Sayısı Birim ÇalıĢanları Adı Soyad ve Görevleri Banu GÜRLEK; ġube Sekreter Üyesi Tayfun ERDOĞAN; Mesleki Denetim Ezgi ĠġLEK; Mesleki Denetim Tuğba AÇIL; Muhasebe Burcu MOLA; Sekreter Birim ÇalıĢanları Özlük Dosyası Güncel mi? Birime Alınan veye Birimden Çıkan/Çıkarılan Personel Ġçin MYK Kararı Var mı? Karar Tarihleri/Noları Birim ÇalıĢanları Aylık Ücretleri E.Mahir ALTUNTAġ Ezgi ĠġLEK tarih ve 43/12-9 i tarh ve 43/13-8 a Brüt Net (AGĠ VE EK ÖDEMELER HARĠÇ) BANU GÜRLEK TAYFUN ERDOĞAN EZGĠ ĠġLEK TUĞBA AÇIL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 235

237 BURCU MOLA Birim ÇalıĢanlarının Aldığı Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Türü Tutarı Burcu MOLA YEMEK (SODEHO) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Tuğba AÇIL YEMEK (SODEHO) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Kasa Tazminatı Ödeniyor mu? (1 kiģi) Kasa Tazminatı Tutarı NET: TL Aylık Mizan Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Merkez Payı Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Tarih Miktar ,00 Gönderim Listesi Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 236

238 2. KARAR DEFTERĠ Noter Onay Tarihi Defter Sayfa Numaralarında Atlama Var mı? Toplantı Periyodu Yönetmeliğe Uygun mu? Uygun Değil ise Gerekçesi Karar Ġmzaları Tam mı? Toplantıya Katılmayanlar BelirtilmiĢ mi? 3. MESLEKĠ DENETĠM UYGULAMASI Mesleki Denetim Kim Tarafından Yapılıyor Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Proje Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Tus Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan ġantiye ġefliği Sayısı Ezgi ĠġLEK-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Tayfun ERDOĞAN-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Mesleki Denetim Raporu Ektedir. Ektedir ġantiye Raporu Ektedir. Proje Denetiminde Asgari Çizim Standartlarına Uygunluk Kontrol Ediliyor mu? Proje Denetiminde sözleģme Kontrol Ediliyor mu? Tus denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 237

239 uygunluk kontrol ediliyor mu? Tus Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? ġantiye Ģefliği denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına uygunluk kontrol ediliyor mu? ġantiye Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? TUS Mimarının, TUS görevi üstlendiği yapıda müteahhitlik ya da Ģantiye Ģefliği üstlenip üstlenmediği kontrol ediliyor mu? Mesleki Denetim Bedeli Borcu olan Var mı? Borcu Olanların Listesi Asgari Ücret Tarifesine Uyuluyor mu? Bölge Katsayısı 0,50 Mesleki Denetim Ücreti Doğru Alınıyor mu? SözleĢme Denetimi Tus Denetimi Mesleki Kontrolluk Hizmeti YOK ÇED Uygulaması YOK Fatura Denetimi Yapılıyor mu? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 238

240 Ġhtisas Ayrımı Var mı? Üyelerden Alınan Bedel ve Ödentiler M.Ġ.Yönetmeliğine ve Tarifeye Uygun mu? 4. TAHSĠLAT MAKBUZLARI ġube tutanağı ile makbuz numaraları tutuyor mu? Kullanılan Makbuzlar Sıra Numarası Takip Ediyor mu? Makbuzlar Doğru DüzenlenmiĢ mi? Kredi Kartı ile Tahsil EdilmiĢ Makbuzlara Makbuz Tutarı ile Mutabık Slip ZımbalanmıĢ mı? Tahsilat Makbuzlarındaki Fasıl ile Muhasebe FiĢlerindeki Fasıl Numaraları Aynı mı? Ġptal Makbuz Var mı? 5. BANKA ĠġLEMLERĠ Banka Adı Hesap Adı / Mevduat Türü ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL Vadeli ĠĢ Bankası /Euro Vadeli Üç aylık Tarih / Bakiyesi TL ,67 TL ,20 TL VadeSonu: ,12 Euro VadeSonu: ĠĢ Bankası TL/Likit Fon 5397 adet ,67 TL Alınan Çek Var mı? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 239

241 Alınan Çek Listesi Banka Vadesi / Tutarı Alınan Çekler Vakit Geçirmeksizin Tahsil Ġçin Bankaya VerilmiĢ mi? Mizan POS Hesabı ile Banka Kredi Kartı POS Hesap Özeti Tutarları EĢit mi? 6. KASA DEFTERĠ Genel Merkez Onayı Kasa Defteri Son Bakiyesi Onay Sayısı Tarih 04-08/ Tarih Bakiye ,34 Kasa Nakit Tutarı Zamanında Bankaya Yatırılıyor mu? Kasa Nakit Tutarı ile Mizan Aynı mı? Kayıtlarda Silinti veya Kazıntı Var mı? 7. DEMĠRBAġ DEFTERĠ Yevmiye No Tarih Noter Onayı Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 240

242 Mizanda, 255 DemirbaĢlar ile 510 Özvarlık DemirbaĢlar Hesapları Tutarları Aynı mı? Son Denetlemeden Ġtibaren Alınan DemirbaĢlar Tarih Cinsi / Bedel Banyo Dolabı 385,00 TL Üst Birim Onay Yazısı Var mı? Güncelleme YapılmıĢ mı? 8. MUHASEBE ĠġLEMLERĠ Harcama Belgeleri ġube/temsilcilik Adına mı? Muhasebe dosyasında bulunan tahsil, tediye ve mahsup fiģlerinde yetkili imzalar var mı? Harcama Belgeleri Kasa Defteri ile UyuĢuyor mu Vergi Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsim ve Numarası ( ) Doğru mu? SSK Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsmi, Tehlike Sınıfı (1) ve Numarası (29412 ) Doğru mu? 5510 Sayılı Yasa Ġndirimi Var mı? Muhtasar-KDV2 Beyannameleri ve SSK Bildirgelerinin Ġlgili Kurumlara Beyan ve Ödemesi zamanında yapılıyor mu Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 241

243 Fazla Mesai Ödemeleri Var mı? Varsa Tutarı ve Aksaklıklar Tutarı...TL Bina ĠĢletme Gider Faturaları Birim Adına mı? Kira Ödemeleri Banka Hesabına ve Zamanında ÖdenmiĢ mi Temsil Giderlerinin Kullanımı Mali ĠĢler Yönetmeliğine Uygun mu? Temsil Giderlerinin Genel Giderlere Oranı %8 'i AĢıyor mu? Aksaklıklar 9. EKLER 1- Denetleme Raporu Döküm Cetveli 2- Bütçe Ekler 3- Mizanlar: 4- Bordro a) ġube ve Birimler (Firma No: 210) b) ġube (Firma No: Banka hesap ekstreleri 6- Merkez Payı, Genel Merkez ve Temsilcilikler cari hesap ekstresi 7- Kullanılan ve iptal edilen tahsilat makbuzları listesi 8- Pos Bakiyesini gösterir banka ekstresi veya slip 9- Son aya ait kira ödeme belge fotokopisi Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 242

244 10- Son aya ait Muhtasar ve KDV2 tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 11- Son aya ait SSK bildirgeleri tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 12- Etkinlikler listesi 13- Mesleki Denetim raporu 14- Düzenlenen teknik geziler için muavin defter 15- Alınan, kullanılan çek senet listesi ve fotokopileri KULLANILAN ÇEKLER YOK TARİHİNDE DENETLENMİŞTİR. ġeref ULUġCan TAġKIRAN Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 243

245 43/3ETAP DENETLEMESĠ TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Birim Adresi Kira Bedeli (Brüt/Net) Denetleme Etabı Denetleme Tarihi Denetlemeye Katılanlar Bir Önceki Denetleme Tarihi HacıalibeyMh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR Büro (Mimarlar Odası adına tapuda tescillidir.) - 43.DÖNEM/3.ETAP Denetleme Kurulu Üyeleri Mehmet BÜYÜKALBAYRAK Selahattin TEMĠZ ġube Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK ġube Sayman Üyesi Ali ĠNCĠ ġube Muhasebe Görevlisi Tuğba AÇIL Bir Önceki Denetlemeye Katılanlar Can TAġKIRAN ġeref ULUġ Sonuç ve Öneriler 1-Temsil giderlerinin genel giderlere oranı %5.54 olduğu, 2-Muhasebe iģlemelerinin mevzuata uygun olarak yapıldığı görülmüģtür. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 244

246 1. BĠRĠM DENETLEME RAPORU DÖKÜM CETVELĠ Birimdeki Kayıtlı Üye Sayısı 371 Birimdeki Tescilli Büro Sayısı 106 Aidat Borcu olanların Listesi Üye Sayısı Borçlu Üye Sayısı Birimdeki Kamu ÇalıĢanı Sayısı Birim ÇalıĢanları Adı Soyad ve Görevleri Banu GÜRLEK; ġube Sekreter Üyesi Tayfun ERDOĞAN; Mesleki Denetim Ezgi ĠġLEK; Mesleki Denetim Tuğba AÇIL; Muhasebe Burcu MOLA; Sekreter Birim ÇalıĢanları Özlük Dosyası Güncel mi? Birime Alınan veye Birimden Çıkan/Çıkarılan Personel Ġçin MYK Kararı Var mı? Karar Tarihleri/Noları Birim ÇalıĢanları Aylık Ücretleri Brüt Net (AGĠ VE EK ÖDEMELER HARĠÇ) BANU GÜRLEK TAYFUN ERDOĞAN EZGĠ ĠġLEK TUĞBA AÇIL BURCU MOLA Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 245

247 Birim ÇalıĢanlarının Aldığı Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Türü Tutarı Burcu MOLA YEMEK (MULTINET) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Tuğba AÇIL YEMEK (MULTINET) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Kasa Tazminatı Ödeniyor mu? (1 kiģi) Kasa Tazminatı Tutarı NET: TL Aylık Mizan Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Merkez Payı Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Tarih Miktar Gönderim Listesi Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 246

248 2. KARAR DEFTERĠ Noter Onay Tarihi EskiĢehir 2.Noterliği Defter Sayfa Numaralarında Atlama Var mı? Toplantı Periyodu Yönetmeliğe Uygun mu? Uygun Değil ise Gerekçesi Karar Ġmzaları Tam mı? Toplantıya Katılmayanlar BelirtilmiĢ mi? 3. MESLEKĠ DENETĠM UYGULAMASI Mesleki Denetim Kim Tarafından Yapılıyor Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Proje Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Tus Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan ġantiye ġefliği Sayısı Ezgi ĠġLEK-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Tayfun ERDOĞAN-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Mesleki Denetim Raporu Ektedir. (876 adet) - ġantiye Raporu Ektedir. (162 adet) Proje Denetiminde Asgari Çizim Standartlarına Uygunluk Kontrol Ediliyor mu? Proje Denetiminde sözleģme Kontrol Ediliyor mu? Tus denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına uygunluk kontrol ediliyor mu? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 247

249 Tus Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? ġantiye Ģefliği denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına uygunluk kontrol ediliyor mu? ġantiye ġefliği Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? TUS Mimarının, TUS görevi üstlendiği yapıda müteahhitlik ya da Ģantiye Ģefliği üstlenip üstlenmediği kontrol ediliyor mu? Mesleki Denetim Bedeli Borcu olan Var mı? Borcu Olanların Listesi MOP - Asgari Ücret Tarifesine Uyuluyor mu? Bölge Katsayısı 0,50 Mesleki Denetim Ücreti Doğru Alınıyor mu? SözleĢme Denetimi Tus Denetimi Mesleki Kontrolluk Hizmeti YOK ÇED Uygulaması YOK Fatura Denetimi Yapılıyor mu? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 248

250 Ġhtisas Ayrımı Var mı? Üyelerden Alınan Bedel ve Ödentiler M.Ġ.Yönetmeliğine ve Tarifeye Uygun mu? 4. TAHSĠLAT MAKBUZLARI ġube tutanağı ile makbuz numaraları tutuyor mu? Kullanılan Makbuzlar Sıra Numarası Takip Ediyor mu? Makbuzlar Doğru DüzenlenmiĢ mi? Kredi Kartı ile Tahsil EdilmiĢ Makbuzlara Makbuz Tutarı ile Mutabık Slip ZımbalanmıĢ mı? Tahsilat Makbuzlarındaki Fasıl ile Muhasebe FiĢlerindeki Fasıl Numaraları Aynı mı? Ġptal Makbuz Var mı? (Ek-7) 5. BANKA ĠġLEMLERĠ Banka Adı Hesap Adı / Mevduat Türü ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL Vadeli ĠĢ Bankası /Euro Vadeli Üç aylık Tarih / Bakiyesi ,81 TL ,20 TL ,41 TL VadeSonu: ,99 Euro VadeSonu: ĠĢ Bankası TL/Likit Fon 6290 adet ,27 TL Alınan Çek Var mı? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 249

251 Alınan Çek Listesi Banka Vadesi / Tutarı Alınan Çekler Vakit Geçirmeksizin Tahsil Ġçin Bankaya VerilmiĢ mi? Mizan POS Hesabı ile Banka Kredi Kartı POS Hesap Özeti Tutarları EĢit mi? 6. KASA DEFTERĠ Genel Merkez Onayı Kasa Defteri Son Bakiyesi Onay Sayısı Tarih 04-08/ Tarih Bakiye ,15 Kasa Nakit Tutarı Zamanında Bankaya Yatırılıyor mu? Kasa Nakit Tutarı ile Mizan Aynı mı? Kayıtlarda Silinti veya Kazıntı Var mı? 7. DEMĠRBAġ DEFTERĠ Yevmiye No Tarih Noter Onayı EskiĢehir 2.Noterliği Mizanda, 255 DemirbaĢlar ile 510 Özvarlık DemirbaĢlar Hesapları Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 250

252 Tutarları Aynı mı? Tarih Cinsi / Bedel Son Denetlemeden Ġtibaren Alınan DemirbaĢlar Evrak Dolapları 1.788,00 TL Toplantı Masaları 240,00 Üst Birim Onay Yazısı Var mı? Güncelleme YapılmıĢ mı? 8. MUHASEBE ĠġLEMLERĠ Harcama Belgeleri ġube/temsilcilik Adına mı? Muhasebe dosyasında bulunan tahsil, tediye ve mahsup fiģlerinde yetkili imzalar var mı? Harcama Belgeleri Kasa Defteri ile UyuĢuyor mu Vergi Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsim ve Numarası ( ) Doğru mu? SSK Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsmi, Tehlike Sınıfı (1) ve Numarası (29412 ) Doğru mu? 5510 Sayılı Yasa Ġndirimi Var mı? Muhtasar-KDV2 Beyannameleri ve SSK Bildirgelerinin Ġlgili Kurumlara Beyan ve Ödemesi zamanında yapılıyor mu Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 251

253 Fazla Mesai Ödemeleri Var mı? Varsa Tutarı ve Aksaklıklar Tutarı...TL Bina ĠĢletme Gider Faturaları Birim Adına mı? Kira Ödemeleri Banka Hesabına ve Zamanında ÖdenmiĢ mi Temsil Giderlerinin Kullanımı Mali ĠĢler Yönetmeliğine Uygun mu? Temsil Giderlerinin Genel Giderlere Oranı %8 'i AĢıyor mu? Aksaklıklar 9. EKLER 1- Denetleme Raporu Döküm Cetveli 2- Bütçe Ekler 3- Mizanlar: 4- Bordro a) ġube ve Birimler (Firma No: 210) b) ġube (Firma No: Banka hesap ekstreleri 6- Merkez Payı, Genel Merkez ve Temsilcilikler cari hesap ekstresi 7- Kullanılan ve iptal edilen tahsilat makbuzları listesi 8- Pos Bakiyesini gösterir banka ekstresi veya slip 9- Son aya ait kira ödeme belge fotokopisi Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 252

254 10- Son aya ait Muhtasar ve KDV2 tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 11- Son aya ait SSK bildirgeleri tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 12- Etkinlikler listesi 13- Mesleki Denetim raporu 14- Düzenlenen teknik geziler için muavin defter 15- Alınan, kullanılan çek senet listesi ve fotokopileri KULLANILAN ÇEKLER YOK Mehmet BÜYÜKALBAYRAK Selahattin TEMĠZ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 253

255 43/4 ETAP DENETLEMESĠ TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Birim Adresi Kira Bedeli (Brüt/Net) Denetleme Etabı Denetleme Tarihi Denetlemeye Katılanlar HacıalibeyMh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR Büro (Mimarlar Odası adına tapuda tescillidir.) - 43.DÖNEM/4.ETAP Denetleme Kurulu Üyeleri EĢref YETKĠN ġeref ULUġ Bir Önceki Denetleme Tarihi Bir Önceki Denetlemeye Katılanlar Mehmet BÜYÜKALBAYRAK Selahattin TEMĠZ Sonuç ve Öneriler Temsil giderlerinin genel giderlere oranı %5.05 personel ücretlerinin genel giderlere oranı ise %46.85 olduğu görülmüģtür. Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 254

256 1. BĠRĠM DENETLEME RAPORU DÖKÜM CETVELĠ Birimdeki Kayıtlı Üye Sayısı 389 Birimdeki Tescilli Büro Sayısı 115 Aidat Borcu olanların Listesi Üye Sayısı Borçlu Üye Sayısı Birimdeki Kamu ÇalıĢanı Sayısı Birim ÇalıĢanları Adı Soyad ve Görevleri E.Mahir ALTUNTAġ; Mesleki Denetim Ahsen TALAS; Mesleki Denetim Tuğba AÇIL; Muhasebe Burcu MOLA; Sekreter Birim ÇalıĢanları Özlük Dosyası Güncel mi? Birime Alınan veye Birimden Çıkan/Çıkarılan Personel Ġçin MYK Kararı Var mı? Karar Tarihleri/Noları Birim ÇalıĢanları Aylık Ücretleri EMRAH MAHĠR ALTUNTAġ E.Mahir ALTUNTAġ-ĠĢe BaĢlama Ezgi ĠġLEK-ĠĢten Ayrılma Tayfun Erdoğan-ĠĢten Ayrılma Ahsen TALAS-ĠĢe BaĢlama tarih ve 43/19-9 i tarih ve 43/20-7 d tarih ve 43/21-5 i-j tarih ve 43/21-5 i-j Brüt Net (AGĠ VE EK ÖDEMELER HARĠÇ) AHSEN TALAS TUĞBA AÇIL BURCU MOLA Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 255

257 Birim ÇalıĢanlarının Aldığı Sosyal Yardımlar Sosyal Yardım Türü Tutarı Burcu MOLA YEMEK (MULTINET) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Tuğba AÇIL YEMEK (MULTINET) ÇalıĢılan her gün için 7,5 TL Kasa Tazminatı Ödeniyor mu? (1 kiģi) Kasa Tazminatı Tutarı NET: TL Aylık Mizan Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Merkez Payı Zamanında Gönderiliyor mu? Gönderilmiyorsa Gerekçeleri Tarih Miktar ,00 Gönderim Listesi , ,00 Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 256

258 2. KARAR DEFTERĠ Noter Onay Tarihi EskiĢehir 2.Noterliği Defter Sayfa Numaralarında Atlama Var mı? Toplantı Periyodu Yönetmeliğe Uygun mu? Uygun Değil ise Gerekçesi Karar Ġmzaları Tam mı? Toplantıya Katılmayanlar BelirtilmiĢ mi? 3. MESLEKĠ DENETĠM UYGULAMASI Mesleki Denetim Kim Tarafından Yapılıyor Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Proje Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan Tus Sayısı Son denetlemeden itibaren Mesleki Denetim Yapılan ġantiye ġefliği Sayısı E.Mahir ALTUNTAġ-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Ahsen TALAS-Mimar-Mesleki Denetim Görevlisi Mesleki Denetim Raporu Ektedir (1040 adet) - ġantiye Raporu Ektedir (220 adet) Proje Denetiminde Asgari Çizim Standartlarına Uygunluk Kontrol Ediliyor mu? Proje Denetiminde sözleģme Kontrol Ediliyor mu? Tus denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 257

259 uygunluk kontrol ediliyor mu? Tus Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? ġantiye Ģefliği denetiminde, sözleģme, il sınırı mesafe, alan sınırlamasına uygunluk kontrol ediliyor mu? ġantiye ġefliği Defterinin Düzenli Tutulup tutulmadığı kontrol ediliyor mu? TUS Mimarının, TUS görevi üstlendiği yapıda müteahhitlik ya da Ģantiye Ģefliği üstlenip üstlenmediği kontrol ediliyor mu? Mesleki Denetim Bedeli Borcu olan Var mı? Borcu Olanların Listesi MOP - Asgari Ücret Tarifesine Uyuluyor mu? Bölge Katsayısı 0,50 Mesleki Denetim Ücreti Doğru Alınıyor mu? SözleĢme Denetimi Tus Denetimi Mesleki Kontrolluk Hizmeti YOK ÇED Uygulaması YOK Fatura Denetimi Yapılıyor mu? Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 258

260 Ġhtisas Ayrımı Var mı? Üyelerden Alınan Bedel ve Ödentiler M.Ġ.Yönetmeliğine ve Tarifeye Uygun mu? 4. TAHSĠLAT MAKBUZLARI ġube tutanağı ile makbuz numaraları tutuyor mu? Kullanılan Makbuzlar Sıra Numarası Takip Ediyor mu? Makbuzlar Doğru DüzenlenmiĢ mi? Kredi Kartı ile Tahsil EdilmiĢ Makbuzlara Makbuz Tutarı ile Mutabık Slip ZımbalanmıĢ mı? Tahsilat Makbuzlarındaki Fasıl ile Muhasebe FiĢlerindeki Fasıl Numaraları Aynı mı? Ġptal Makbuz Var mı? 5. BANKA ĠġLEMLERĠ Banka Adı Hesap Adı / Mevduat Türü ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL ĠĢ Bankası / TL Vadeli ĠĢ Bankası /Euro Vadeli Üç aylık Tarih / Bakiyesi ,89 TL ,50 TL ,21 TL VadeSonu: ,40 Euro VadeSonu: ĠĢ Bankası TL/Likit Fon 0,00 TL Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 259

261 Alınan Çek Var mı? Alınan Çek Listesi Banka Vadesi / Tutarı Alınan Çekler Vakit Geçirmeksizin Tahsil Ġçin Bankaya VerilmiĢ mi? Mizan POS Hesabı ile Banka Kredi Kartı POS Hesap Özeti Tutarları EĢit mi? 6. KASA DEFTERĠ Genel Merkez Onayı Kasa Defteri Son Bakiyesi Onay Sayısı Tarih 04-08/ Tarih Bakiye ,34 Kasa Nakit Tutarı Zamanında Bankaya Yatırılıyor mu? Kasa Nakit Tutarı ile Mizan Aynı mı? Kayıtlarda Silinti veya Kazıntı Var mı? 7. DEMĠRBAġ DEFTERĠ Yevmiye No Tarih Noter Onayı EskiĢehir 2.Noterliği Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 260

262 Mizanda, 255 DemirbaĢlar ile 510 Özvarlık DemirbaĢlar Hesapları Tutarları Aynı mı? Tarih Cinsi / Bedel Son Denetlemeden Ġtibaren Alınan DemirbaĢlar Süpürge Makinesi 279,00 TL Çay Makinesi 199,00 Jaluzi Perde 770,00 TL Misafir Koltuğu 2.074,44 Personel Koltuğu 2.531,10 Toplantı Koltuğu 2.194,80 Üst Birim Onay Yazısı Var mı? Güncelleme YapılmıĢ mı? 8. MUHASEBE ĠġLEMLERĠ Harcama Belgeleri ġube/temsilcilik Adına mı? Muhasebe dosyasında bulunan tahsil, tediye ve mahsup fiģlerinde yetkili imzalar var mı? Harcama Belgeleri Kasa Defteri ile UyuĢuyor mu Vergi Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ġsim ve Numarası ( ) Doğru mu? SSK Tahakkuk FiĢlerinde Kurum Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 261

263 Ġsmi, Tehlike Sınıfı (1) ve Numarası (29412 ) Doğru mu? 5510 Sayılı Yasa Ġndirimi Var mı? Muhtasar-KDV2 Beyannameleri ve SSK Bildirgelerinin Ġlgili Kurumlara Beyan ve Ödemesi zamanında yapılıyor mu Fazla Mesai Ödemeleri Var mı? Varsa Tutarı ve Aksaklıklar Tutarı...TL Bina ĠĢletme Gider Faturaları Birim Adına mı? Kira Ödemeleri Banka Hesabına ve Zamanında ÖdenmiĢ mi Temsil Giderlerinin Kullanımı Mali ĠĢler Yönetmeliğine Uygun mu? Temsil Giderlerinin Genel Giderlere Oranı %8 'i AĢıyor mu? Aksaklıklar 9. EKLER 1- Denetleme Raporu Döküm Cetveli 2- Bütçe Ekler 3- Mizanlar: a) ġube ve Birimler (Firma No: 210) b) ġube (Firma No: Bordro Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 262

264 5- Banka hesap ekstreleri 6- Merkez Payı, Genel Merkez ve Temsilcilikler cari hesap ekstresi 7- Kullanılan ve iptal edilen tahsilat makbuzları listesi 8- Pos Bakiyesini gösterir banka ekstresi veya slip 9- Son aya ait kira ödeme belge fotokopisi 10- Son aya ait Muhtasar ve KDV2 tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 11- Son aya ait SSK bildirgeleri tahakkuk fiģleri ile ödeme dekontları fotokopisi 12- Etkinlikler listesi 13- Mesleki Denetim raporu 14- Düzenlenen teknik geziler için muavin defter 15- Alınan, kullanılan çek senet listesi ve fotokopileri KULLANILAN ÇEKLERYOK EĢref YETKĠN ġeref ULUġ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 263

265 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu KÜTÜPHANEMİZ Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 264

266 11.Dönemde Kütüpahanemize Eklenen Yayınlar Ç A L I Ş M A R A P O R U Sayfa 265

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Grafik:1-2010 YILI MİMARLAR ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM (ADET)

Grafik:1-2010 YILI MİMARLAR ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM (ADET) TMMOB MĠMARLAR ODASI ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġubesġ OCAK-KASIM 2010 MESLEKĠ DENETĠM (25.11.2010): TMMOB Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesi, 3 Büyükkent Bölge Temsilciliği, 8 Temsilcilik ve 2 MDG ile mesleki

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

KARAR T.C YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ

KARAR T.C YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ Sayısı 20582433 302.03-1 Yoklama, gündeme ilaveler ve önceki toplantının karar özetinin kabulü. Belediye Meclisi, Belediye ın BaĢkanlığında, Mehmet ÇINAR, Meltem KAVUK, ġahin ÖZER,

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

XXXIII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 06-07 Ekim 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta

XXXIII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 06-07 Ekim 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta XXXIII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 06-07 Ekim 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta XXXIII. MOBBĠG Toplantısı, 06-07 Ekim 2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye Meclisi 2014 yılı üçüncü olağan toplantısı için 11/06/2014

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

FMO I. DANIŞMA KURULU 11.12.2010

FMO I. DANIŞMA KURULU 11.12.2010 FMO I. DANIŞMA KURULU 11.12.2010 İÇERİK MART 2010 SONRASI YAPILAN ÇALIġMALAR a) FMO - Yönetim Kurulu - Mevzuat - Üye - Örgütlülüğümüz - Komisyonlar - Etkinlikler - Basın Bildirileri - Meslek Alanlarımızla

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET 04.01.2016 12.01.2016 21.01.2016 03.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 ġanliurfa VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 25.02.2016 ġanliurfa HĠPODROMU 01.03.2016 HARRAN OTELĠ ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ġanlıurfa

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 8. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 8. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar No : Konu : 2014 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 8. BİRLEŞİM

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı tarihi : 20.01.2011 Saat : 17.00 Toplantı yeri : İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 326 numaralı Kurul Odası GÜNDEM: Aydınlatma

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

ġubemġzden KTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN BAYKAL A ZĠYARET

ġubemġzden KTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN BAYKAL A ZĠYARET ELEKTRONİK POSTA NO: 2016/09 06 Eylül 2016 ġubemġzden KTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN BAYKAL A ZĠYARET ĠMO TRABZON YÖNETĠM KURULUNDAN KTÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANI PROF. DR. METĠN HÜSEM E ZĠYARET ġube

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

TRABZON SANAYĠCĠ VE Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (TSĠAD) NDEN ġubemġze ZĠYARET

TRABZON SANAYĠCĠ VE Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (TSĠAD) NDEN ġubemġze ZĠYARET ELEKTRONİK POSTA NO: 2016/03 21 Mart 2016 TRABZON SANAYĠCĠ VE Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (TSĠAD) NDEN ġubemġze ZĠYARET Trabzon Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (TSĠAD) Yönetim Kurulu, Ģube yönetim kurulumuza gerçekleģtirdiğimiz

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 NİSAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 NİSAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 NİSAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye Meclisi 04/04/2014 ÇarĢamba günü saat 14:30 da Ana Hizmet

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

Prof. Dr. Alev DIRAMALI Anısına. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ Bakım Kalite Göstergeleri

Prof. Dr. Alev DIRAMALI Anısına. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ Bakım Kalite Göstergeleri Prof. Dr. Alev DIRAMALI Anısına Ege Üniversitesi / Ġzmir Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti NİSAN-MAYIS 2013 e-bülteni Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Değerli AHİD üyeleri ve sevgili dostlarımız, Aylık e-bültenimizin Nisan-Mayıs 2013 sayısıyla karşınızdayız. Baharın gelişiyle birlikte doğa da canlanmaya

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir.

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir. 1. 02 Eylül 2010 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla odamız üyeleriyle bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu müdürlerinin ve çalıģanlarının katılım ve katkılarıyla Allesta

Detaylı

Buna göre; ĠMO 45. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

Buna göre; ĠMO 45. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI ELEKTRONİK POSTA NO: 2016/04 19 Nisan 2016 ĠMO 45. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI ĠnĢaat Mühendisleri Odası 45. Olağan Genel Kurulu, 25-27 Mart 2016 tarihlerinde, Ankara da yapıldı. ĠMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI 2009 2010 ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2009 ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI 2009 2010 ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2009 ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2009 2010 ÇALIŞMA RAPORU ODA ORGANLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BaĢkan : Dr. Memet AKBAL Genel Sekreter : Dr. Ertuğrul TANRIKULU Muhasip Üye : Dr. Selçuk KÖSE Veznedar Üye : Dr. Mevlüt

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı