Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Görükle Yerle kesi, 16059, Nilüfer, Bursa, TÜRK YE Tel: E-Posta: 2 T.C. stanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, E5 Karayolu, 34156, Bakırköy, stanbul, TÜRK YE Tel: E-Posta: Özet- nsanların oldu u gibi, mekanların da onu di erlerinden farklı kılan, soyut ve somut özelliklerinin birle iminden olu an bir kimli i vardır. Mimari kimlik olarak tanımlanabilecek bu kavram, bir toplumun sahip oldu u de erlerin mimarideki ifadesi olarak özetlenebilir. Bir iç mekanın veya binanın mimari kimli i oldu u gibi, kentte serbest kullanımı olan ve herkes tarafından eri ilebilir bo alanlar olarak tanımlanan kamusal dı mekanların da mimari kimli i vardır. Yüzlerce yıldır içinde bulundukları dönemin ve toplumun artlarına ba lı olarak kentsel ya amın olu masında ve sürdürülmesinde önemli roller üstlenen kamusal dı mekanlar son yıllarda özelle me, yok olma ve terk edilme gibi tartı malarla gündeme gelmektedir. Bununla birlikte dünyadaki pek çok kentin kimli i sahip oldu u kamusal dı mekanlarla ve bu mekanlarda gerçekle en etkinliklerle biçimlenmektedir. Bu ba lamda kent kimli inin, kentlilik kültürünün ve bilincinin yaratılması ve sürdürülmesi için insanların kamusal dı mekanların sa ladı ı özgürlük ve toplumsal uzla ma alanlarına gereksinimleri bulunmaktadır. Bu ba lamda çalı manın amacı, kentsel ya amın sürdürülmesinde önemli bir rolü olan kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan boyutları, faktörleri ve bunlar arasındaki ili kileri belirlemek ve kamusal dı mekanlarda ya anan kimlik de i imini bilimsel olarak de erlendirmek için disiplinler arası bir analiz yöntemi olu turmaktır. Yapılan çalı manın kamusal dı mekanlarla ilgili gelece e yönelik kararların olu turulmasında, tasarım sürecinin ilk basama ı olan hedeflerin olu turulması ve analiz a aması için bir ba langıç noktası niteli i ta ıyaca ı ve ilgili kamu kurumlarına veya serbest çalı an uzmanlara yol gösterece i dü ünülmektedir. Anahtar kelimeler: Kamusal dı mekan, mimari kimlik, planlama-tasarım-uygulama, kullanımyönetim, anlam. 1. Kamusal Dı Mekan ve Mimari Kimlik Çalı mada ilk olarak kamusal dı mekanmimari kimlik ili kisi kurulmaya çalı ılmı tır. Bu kapsamda farklı kuramcıların kimlik ba ta olmak üzere, kentsel kimlik, mimari kimlik, kamusal alan, kamusal mekan, kentsel mekan, kamusal ya am konularında yaptıkları çalı malar incelenmi ve bu yedi temel kavramı tanımlayan anahtar cümleler olu turulmu, daha sonra bunlar üst ba lıklara indirgenerek, kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan faktörler olarak tanımlanmı tır. (Tablo 1) 1.1. Kimlik Bir kimsenin öz varlı ı olarak tanımlanan benlik (ki isel/bireysel kimlik) [1] ki iyi özelliklerine göre tanımlayan, di er ki ilerden ayırt eden ve ki iler arası farklılıkları vurgulayan bir kavramdır.[2] Codol, [3] benlik imgesinden söz edebilmek için bireyin üç ko ulu gerçekle tirmi olması gerekti ini belirtmektedir. Birincisi bireyin kendi 13

14 kendini bir obje olarak görmesi ve bu objenin onu di erlerinden ayırt eden karakteristiklere sahip olarak algılamasıdır (farklılık ve biriciklik). kincisi, bireyin zaman içinde kendi kendisine özde oldu u, aynı kaldı ı ve bir oldu u duygusudur (tutarlılık ve süreklilik). Üçüncüsü, bireyin kendine olumlu bir de er atfetmesi, kendini sosyal ve maddi çevresi üzerinde bir güç sahibi olarak görmesidir. (öz-saygı) [4] Kimlik kavramı, ki iyi toplum içinde belli konum veya konumlara yerle tirir. Ki inin kimli i, farklı zaman ve ortamlarda veya farklı ki ilerce de i ik biçimlerde tanımlanabilir. Bu açıdan kimlik, bir yandan insanların özünü, kim oldu unu belirleyen benli inin ayrılamaz parçası, öte yandan belli amaçlar do rultusunda bilinçli olarak üretilen ve kullanılan bir araçtır [2]. Aslında Calhoun un da belirtti i gibi kendini bilmek- ki her zaman bir ke if gibi gelse de, aslında her zaman bir in adır [5] Bu kapsamda kamusal dı mekanların da zaman içinde farklılık ve biriciklik, tutarlılık ve süreklilik ve güç sahibi olma özelliklerini ta ıyıp ta ımadıkları sorgulanmalıdır Kentsel Kimlik Kimlik tanımından yola çıkılırsa kentsel kimlik, bir kenti di erlerinden ayıran, kente özgü niteliklerin tamamı olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda yapılmı çalı malarda temel olarak kentsel kimli in do al, be eri ve yapılı çevreye ba lı olarak tanımlandı ı, ayrıca zaman içinde bu çevrelerde ya anan de i imin kentsel kimli i direkt olarak etkiledi i görülmü tür. [6], [7], [8] Do al çevreden kaynaklanan kimlik elemanlarını, kentin fiziksel ve biyolojik yapısı ile korunacak alanları olu turmaktadır. Be eri çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, makro ölçekten mikro ölçe e uzanan ekonomik ve politik verilerle, bireye ve topluma ait, psiko-sosyal, ve sosyo-kültürel verilerdir. [9] Bu kapsamda Lynch [10] kentlilere yönelik bili sel odaklı çalı malarıyla öne çıkmı, kentsel bellek ve kentsel imgeler yoluyla bir kentin imajının okunabilece ini belirtmi, Rossi [11] ise bir kentin kentte ya ayanların kolektif belle iyle tanımlanabilece ini ve bu belle in özel objelerde ve yerlerde saklı oldu unu ifade etmi tir. Yapılı çevreden kaynaklanan kimlik elemanları ise, kentlerdeki insan gereksinimlerinden kaynaklanan eylem alanları (yerle ik konut alanları ve kurumsal donatılar) ile bunların kar ılıklı ili kileri ve bu ba lamda biçimlenen, insan eliyle yapılmı objelerden ve yapılardan (kent planlama ve mimarlık) olu maktadır. [9] Do al olarak kamusal dı mekanlar da içinde bulundukları kentin ve yakın çevresinin sahip oldu u do al ve yapılı çevre verilerinden etkilenir, ayrıca kamusallık niteli i ta ıdıklarından sosyal çevrenin etkisi altında geli ir ve çe itli anlamlar yüklenir. Bunlara ek olarak, dünya ölçe inde ya anan makro ölçekli de i imler kentsel kimli i ve kentsel mekanı dönü türmektedir. Bu ba lamda kamusal dı mekanların mimari kimli inin tanımlanmasında kentsel kimli i olu turan do al, be eri ve yapılı çevreden kaynaklanan kimlik elemanlarının ve bunların zaman içinde nasıl de i ti inin analiz edilmesi gereklidir 1.3.Mimari Kimlik Mimari kimlik, en genel anlamda bir nesne olarak, bir mimari ürünün niteliklerini ifade eden, onu di erlerinden ayıran soyut ve somut bütün özelliklerini anlatan, içinde bulundu u fiziksel ve sosyal ortam ile zamanın artlarına göre ekillenen bir kavramdır. Bu konuda Gürsel [12] bir kimli in olu masında belli ko ulların süreklili ine vurgu yapmaktadır. Mimarlık açısından ilk olarak, kimli in geçmi ten gelen, kayna ı belli olan bir köken sorunu oldu unu belirtmekte ve bunu kültürel miras olarak nitelemektedir. Ona göre kimli i yaratan di er unsurlar, toplumsal ihtiyaçların niteli i, karakteri ve özgünlü ü, co rafi faktörler, insanların üretti i veya kendine mal etti i teknoloji ve süreklilik içinde de i en artlara uyabilme yetene idir. 14

15 Kortan [13] mimari kimli in toplumun kimli i, kültürel kimlik, egemen rejimin kimli i, kentin kimli i, mimarın kimli i, niteliksel, anıtsal, biçimsel, i levsel, ifadesel gibi farklı kimliklerin birle imiyle ortaya çıkabilece ini savunmaktadır. Vanlı [14] kimlik konusunda aidiyet kavramının biçimsel (form), kültürel ve dü ünsel (mimar ve tasarım süreci) önemine dikkat çekmi tir. Ona göre, yapının kimli i tasarım sırasında olu ur, kimlik, yapıdan önce mimarına aittir. Goldsteen ve Elliott [15] bir proje tasarımında kimli i olu turan genel olarak dört konu oldu unu belirtmi lerdir. Bunlar i lev, konum, kullanıcılar ve ambiyanstır. (ortam) Norberg-Schulz [16] konuya mimarlık fenomenolojisi açısından yakla mı, mimarlı ın bir özü oldu unu, yerin ruhunun kimlik ve aidiyet hissini kapsayan anlam, arazi- yerle im terimleriyle tanımlanan ve mekan-karakter ayrımıyla analiz edilmesi gereken strüktür kavramlarıyla incelenmesi gerekti ini savunmu tur. Abel [17] mimari kimli i hem bir varlık sorunu olarak tanımlamı, hem de mimarlıktaki sosyal gelenek ve prati in dinamikleri tarafından olu turulan anlamkullanım ili kisinin, stiller ve biçimlerin, varolu yollarının yansıması oldu unu belirtmi tir. Bazılarına göre mimari bir ileti im biçimidir [18] ço unlukla erki yansıtmaktadır. [19], [20] Jencks [17] mimarinin bir özü oldu unu reddederek, mimari kimli in kültürel ço ulculu un yansıması -sonsuz çe itlilikteki fikirlerin, yöntemlerin ve teknolojinin yorumlanması oldu unu vurgulamı, benzer ekilde iletilen paketlerle (yenilikler, de erler ve teknikler) ve ta ıyıcılarla (ileti im ve bilgi a ları) in a edilen mozaik olarak kimlik kavramı gündeme getirilmi tir. [21] Farklı kuramcıların mimari kimlikle ilgili tanımlamalarında sosyo-ekonomik yapı (kültür, iktidar, teknoloji vb.), fiziksel yapı (konum, arazi, iklim, co rafi özellikler, ba lam vb.), tasarım süreci (kullanıcı gereksinimleri, mimar profili, i lev, biçim, tasarım yakla ımları vb.) kullanım süreci (aidiyet, deneyim, sembolik anlam) ve zaman (süreklilik, de i im vb.) gibi farklı konular öne çıkmaktadır. Temel olarak kamusal dı mekanlar da mimari ürünler gibi bir mekan olma niteli i ta ıdı ından ve aynı zamanda mimari ö eleri de içerdikleri için mimari kimli i yansıtma niteli ine sahiptir. Dolayısıyla mimari kimli i olu turan faktörler, kamusal dı mekanların da mimari kimli ini etkilemektedir Kamusal Alan Günlük kullanımda kamusal alan ve kamusal mekan kavramlarının genellikle karı tırıldı ı ve birbiri yerine kullanıldı ı görülmektedir. Antik Yunan dü üncesini temel alan Arendt e göre [22] kamu terimi birbiriyle ili kili iki anlama sahiptir. Birincisi, kamuda ortaya çıkan, herkes tarafından görülebilir ve duyulabilir olan her ey, ikincisi özel alandan ayrılan, herkes için ortak olan dünyadır. Bu ba lamda kamusal alan, ortak varlı ı kolayla tıran ve ki iler arası ili kileri düzenleyen ara alandır. Habermas [23] ise, kamusal alanı, temel olarak devletin dı ında, burjuvaya ait kamuoyunun olu tu u, bir tartı ma, anla ma ve eylem alanı olarak belirlemektedir. Ancak her iki kuramcı da konuyu toplumun ço unlu unu ve sosyal ili kilerdeki yeni organizasyon biçimlerini göz ardı eden elitist bir bakı açısıyla ele aldıkları için ele tirilmi tir. Günümüzde kamusal alan e itlik, çokluk ve farklılık ba lamında herkesi kapsayan ortak meselelerin halledildi i yer olarak tanımlanabilir. [24] Wallenstein kamusal alanın sınırlarının çok geni oldu unu ve en somut olan meydandan, en soyut olan internete kadar uzandı ını belirtmektedir. [25] Kısaca, kamusal alan tanımında toplumun her kesimine açık olma, e itlik, farklılık, kar ıtlık, ortak yarar sa lama, toplumsal mücadele, ileti im ve uzla ma sa lama konuları öne çıkarken, bu tanımlamalar kamusal dı mekanlardaki kullanıcı haklarına ve kamusal kullanıma ba lı anlamlara i aret etmektedir. 15

16 1.5. Kamusal Mekan Kamusal mekan, kamusal alan kavramının mekansal boyutunu ve sınırlarını sosyal ili kiler, kurallar ve ileti im biçimleriyle birlikte vurgulayan bir kavramdır. [24] Ben and Gaus [26] kamusal mekanı tanımlayan üç temel kriter oldu unu belirtir. Bunlar serbest eri im, kamu mülkiyeti ve kamusal aktörlerin kontrolü, kamu yararına hizmettir. Carr ve arkada ları ise [27] kamusal mekanı insanların günlük ya am içerisinde veya periyodik festivaller sırasında toplumu birbirine ba layan i levsel eylemlerini ve rituellerini gerçekle tirdikleri ortak zemin olarak tanımlar. Bu konudaki çalı malar incelendi inde kamusal mekan tanımında, kamusal alanın fiziksel boyutuna yapılan vurgu, serbest eri im, kamu mülkiyeti, toplumun her kesimine açık olma, toplumsal ya am içinde insanların i levsel, kültürel ve sembolik gereksinimlerine cevap verme konuları öne çıkmaktadır. Bu ba lamda kamusal mekan, cins, ırk, etnik köken, ya ve sosyo-ekonomik seviye gözetilmeden tüm vatanda lara açık ve eri ilebilir olan, ortak olarak payla ılan toplumsal kuralların geçerli oldu u, kamusal alanın gerçekle ti i fiziksel mekan olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamalar kamusal dı mekanlardaki kullanıcı haklarına, psiko-sosyal gereksinimlere, kullanıma ve sosyal yapıya ba lı anlamlara i aret etmektedir Kentsel Mekan Kentsel mekan veya dı mekan, binalar arasında, açık havada yer alan, hareket serbestli ine sahip kamusal, yarı kamusal, yarı özel ve özel bölgeler içeren mekanlardır. [28] Trancik [29] kentsel mekanı yumu ak ve sert mekan diye gruplar ve sert mekanın üç temel bile enini üç boyutlu çerçeve, iki boyutlu doku ve mekan içinde objelerin konumu olarak tanımlar. Lozano [30] dı mekanı, iki temel gelene in yansıması olan yapılandırılmamı bo lukyapılandırılmı biçim dualitesi üzerinden tanımlamı tır. Birincisi, yapılandırılmı biçimin çevrelenmi açık mekanı tanımladı ı Batı, di eri yapılandırılmı biçimin içine sokuldu u mekanla ilgilenen Do u dü üncesidir. Bunlar birbirini Gestalt prensiplerinden ekil-zemin ili kisiyle tanımlar ve üç boyutlu bir arayüz olu turur. Ona göre, farklı çevrelere, binalarla ili kilere ve kullanı lara öncülük eden iki tür kentsel mekan ailesi vardır. Birinci grubu, binalar ve yakından ili ki içinde bulundu u cepheler tarafından tanımlanmı tüm kentsel bo luklar olan sokaklar ve meydanlar olu turur. kinci grup ise parklardan olu ur. Bununla birlikte kentsel dı mekanlar gerek konum ve ölçek, gerekse i lev açısından farklı niteliklere de sahip olabilir. Woolley [31] kentsel mekanı yerel, mahalli ve kentsel ölçekte olmak üzere üçe ayırırken, kentsel mekanların insanın günlük kentsel ya amı içinde sosyal, sa lıksal, çevresel ve ekonomik fayda ve fırsatları açısından önemine de inir. Bu perspektiften yola çıkarak kentsel mekanla ilgili erken çalı malar, dı mekanın fiziksel, i levsel ve biçimsel karakteristiklerine de inirken, di erleri kentsel mekanın sosyal ve anlamsal boyutlarına vurgu yapmı tır. Bu noktada kamusal dı mekanlardaki mimari kimli i de erlendirebilmek için kentsel mekanın biçimsel yapısını analiz etmek ve kullanıcıların farklı tür gereksinimlerine ne ekilde cevap verdi ini sorgulamak gereklidir Kamusal Ya am Sennett e göre [32] 19. yüzyıldan itibaren kapitalizmin etkisiyle hayatın her alanında ya anan hızlı de i imler insanların kamusal mekanlardan çekilmesine, mahremiyetin ve cemaatlerin önem kazanması ba lamında kamusal ya amın çökü üne neden olmu, 20. yüzyılda geli en ula ım teknolojisi kamusal mekanları otomobillerin hakimiyetine sokarken [33] artan ileti im sistemleriyle kamusal mekanlar da sanalla maya ba lamı tır. [34] Bu konuda pek çok yazar kamusal mekanlardaki özelle meye dikkat çekmi, bazı kesimlerin farklı tasarım yakla ımlarıyla veya güvenlik kontrolleriyle kamusal dı mekanlardan dı landı ını, bu alanların ticari ve görsel 16

17 tüketim nesnelerine dönü tü ünü ve bu durumun kamusal ya amı engelledi ini belirtmi lerdir. [35], [36], [37], [38] Bu tartı malardan yola çıkarak kamusal dı mekanların olu umunda kamusal ya amın içeri ini dolduran sosyal yapının ve kamusal dı mekanlardaki kullanıcı haklarını olu turan yasal- yönetsel düzenlemelerin etkili oldu u anla ılmaktadır. Ayrıca kente ve kamusal dı mekana yönelik planlamatasarım- uygulama yakla ımlarının, süreçlerinin, bu süreçlerde rol alan aktörlerin ve çıkarlarının kamusal dı mekanları biçimlendirdi i ve kamusal dı mekanların kim tarafından yönetildi inin mekanın kamusallı ıyla yakın ili kili oldu u görülmektedir. Dolayısıyla tüm bu faktörlerin kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan boyutlar ba lamında de erlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, bu bölümde incelenen kavramlardan yola çıkarak, kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan üst ba lıkların; zaman, sosyo-ekonomik yapı, do al ve yapılı çevre, tasarım süreci, kullanıcı hakları ve gereksinimleri, planlama-tasarım yakla ımları, yasal düzenlemeler ve anlam oldu u belirlenmi tir. Bununla birlikte kamusal dı mekanlarda mimari kimli in analiz edilebilmesi için bu ba lıkların daha genel boyutlar altında toplanması, bu boyutları olu turan faktörlerin tek tek belirlenmesi, sınıflandırılması ve tanımlanması gerekmektedir. Bir sonraki bölümde böyle bir sistemle kamusal dı mekanlarda mimari kimli i de erlendirmek için bir yöntem olu turulmaya çalı ılacaktır. 2. Kamusal Dı Mekanlarda Mimari Kimli i Olu turan Boyutlar Kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan üst ba lıklar kendi içinde gruplanarak, kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan üç temel boyut olu turulmu tur. Bunlar planlama-tasarımuygulama boyutu, kullanım-yönetim boyutu ve anlam boyutu olarak adlandırılmı tır. Daha sonra bir tarafta kamusal dı mekanlarda mimari kimlik konusuyla ilgili kavramları, di er tarafta bu boyutları içeren bir matris olu turulmu (Tablo 2) böylece her boyut altında tanımlanabilecek faktörler tespit edilmi tir Planlama-Tasarım-Uygulama Boyutu Kavramsal tanımlamalardan yola çıkarak planlama-tasarım-uygulama boyutu sosyoekonomik, do al ve yapılı çevreye ait faktörler ba lamında de erlendirilmi tir. (Tablo3) Sosyo-ekonomik çevreyi de erlendirebilmek için kamusal dı mekanın içinde bulundu u ülkedeki ve kentteki siyasal, ekonomik, demografik, toplumsal ve kültürel yapının analiz edilmesi gereklidir. Ayrıca kamusal dı mekanların tasarımını do al ve yapılı çevre verileri de etkiler. Do al çevre verileri; iklim, co rafi konum, bitki örtüsü, topografik yapı, manzara ve yönlenme olarak sıralanabilir. Yapılı çevre verileri; kentsel mekan örgütlenmesi, teknik altyapı ve morfolojik yapıyla, bunları olu turan ilgili yasal-yönetsel çerçeve, kullanıcı hakları ve gereksinimleri, kent planlamakentsel tasarım-mimarlık yakla ımları, tasarım ve uygulama süreçleri olarak ifade edilebilir Kullanım- Yönetim Boyutu Kamusal dı mekanların mimari kimli ini de erlendirebilmek için, bu mekanların tasarlanıp, uygulandıktan sonra, kullanıcı haklarına ve gereksinimlerine ne ölçüde cevap verdi inin ve nasıl yönetildi inin analiz edilmesi gereklidir. Kullanım-yönetim boyutunu olu turan faktörler (Tablo 4) kamusal dı mekanın eri im, eylem özgürlü ü, talep etme, de i iklik yapma, mülkiyet ve düzen (kontrol) gibi kullanıcı haklarına cevap verme kapasitesi, kullanıcının iklimsel, i levsel, duyusal algıya dayalı ve psikososyal gereksinimlerini sa lama olana ı ile, ilgili kurumların bu mekanda yaya ula ımının iyile tirilmesi, düzenli bakım yapılması, kullanımın arttırılması ve 17

18 desteklenmesi gibi görevleridir. Bunlar bir ülkenin veya kentin içinde bulundu u sosyal yapıya ve fiziksel çevreye, yasa ve yönetmeliklere ve tasarımcının yorumuna göre de i im göstermektedir Anlam Boyutu Kavramsal tanımlamalardan yola çıkarak kamusal dı mekanların mimari kimli inin olu masında anlam boyutunun, çevresel esteti e, kullanıcının mekansal davranı ına, kullanıcının mekansal deneyimine ve sosyal yapıya ba lı olarak ortaya çıktı ı söylenebilir. (Tablo5) Çevresel estetik biçimsel ve sembolik açıdan de erlendirilebilir. Biçimsel estetik, kentsel imaj ve okunaklılıkla ilgili çalı maları içerir. Kamusal dı mekanların imajının tanımlanmasında da yollar, sınırlar, bölgeler, dü ümler ve anıtsal ö eler olarak tanımlanan kentsel imgelerden faydalanılabilir. Sembolik estetik, kamusal dı mekanlarda anlam ta ıyabilecek somut de i kenler, bina formu, mekan formu, malzeme, aydınlatma, renk, ses gibi duyusal algıya ba lı niteliklerle, yer ismi, bir binayla ili kilendirilen bir ki i veya olay veya mimari stil gibi yapılı çevreye ait soyut nitelikler olarak tanımlanmı tır. [39] Mekansal davranı konusunda, ki iselle tirme, sahiplenme ve kullanım alı kanlı ı konuları önem kazanır. Kamusal dı mekanlarda ya anan deneyimler, zamanı a an anlamlar olu turur ve zaman içinde mekan ve kullanıcı arasında çe itli ba lar kurulur Bunlar bireysel, grupsal, toplumsal, biyolojik- psikolojik veya daha farklı dünyalarla kurulan ba lar olabilir. [27] Ayrıca mekansal kendileme, sahiplenme ve ba kurma kavramları o yere kar ı bir aidiyet duygusu olu turur. Ayrıca kamusal dı mekanlardaki sosyal yapıya ba lı anlamlar mekan-erk-ideoloji ili kisinden ve mekanın kamusal olma içeri inden (kamusal ya amın içeri inden ve kamusal kullanım biçimlerinden) kaynaklanabilir. [40] Bununla birlikte, kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan planlama-tasarımuygulama, kullanım-yönetim ve anlam boyutlarının zaman içinde de i ime u radı ı ve zaman kavramının di er boyutların hepsini direkt olarak etkiledi i görülmektedir. Çünkü bu boyutları olu turan faktörlerin bir kısmı zamanın akı ı içinde, bir kısmı ise zamanın döngüsüne göre (örnek olarak do al çevre veya kullanıcı gereksinimleri gibi) de i ime u ramaktadır. Tablo6 da bölümde kamusal dı mekanlarda mimari kimli i tanımlayan boyutlar ve bunları olu turan faktörler arasındaki ili kiler ifade edilmi tir. 3. Kamusal Dı Mekanlarda Mimari Kimli i De erlendirmek çin Önerilen Analiz Yöntemi Tez çalı masında kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan boyutlar belirlendikten sonra, kamusal dı mekanların mimari kimli inin de erlendirilmesi için disiplinler arası bir analiz yöntemi (Tablo 7) olu turulmu tur. Bu yöntemde ilk olarak seçilen kamusal dı mekanın olu umunun hangi dönemlere dayandı ının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra belirlenen tarihten günümüze kadar geçen zaman, her ülkenin, bölgenin veya kentin bu süreçte ya adı ı önemli kırılma noktaları temel alınarak belirli kesitlere ayrılır ve her zaman kesiti için kamusal dı mekanın mimari kimli ini olu turan boyutlar ve bunları olu turan faktörler yorumlayıcı-tarihsel, kantitatif ve kalitatif stratejilerle analiz edilir. Bu analizler sonucunda her dönemde hangi boyutların ve faktörlerin öne çıktı ı belirlenir ve bunlar arasındaki ili kiler kurulur. Böylece seçilen kamusal dı mekanın belirlenen zaman kesitleri içindeki mimari kimli i tanımlanırken, mekanın mimari kimli inin geçmi ten günümüze nasıl bir de i im gösterdi i de ortaya koyulabilir. 18

19 4. Sonuç Bu çalı mada kamusal dı mekanlarda mimari kimli i de erlendirmek için disiplinler arası bir analiz yöntemi olu turulmu tur. Bu yöntem kullanılarak bir kamusal dı mekanın mimari kimli i dönemsel açıdan tanımlanabilir ve kamusal dı mekanlarda geçmi ten günümüze mimari kimli in nasıl de i ti i kavramsal emalarla ortaya koyulabilir. Bu ba lamda günümüzde gerek kentler ve kentsel mekanlar, gerekse mimarlık ölçe inde çok fazla kullanılan ve artık kli ele mi bir ifade haline gelen "kimlik kaybı" olgusu bilimsel bir yöntemle tespit edilebilir hale gelmektedir. Bu noktada bir kamusal dı mekana "kimlik kazandırmak" için sadece fiziksel müdahalelerin yeterli olmadı ı, bu çalı mada tespit edilen her üç boyutun dengeli bir ekilde geli tirmek gerekti i görülmektedir. Ku kusuz, yöntemin uygulanmasında pratik anlamda bazı zorluklar gündeme gelecektir. Çalı ma kamusallık ve kimlik kavramlarını içerdi i için oldukça geni kapsamlıdır, farklı boyutları ve bunları olu turan onlarca faktörü içermektedir. Ancak, bu yöntemin disiplinler arası bir ekip tarafından yürütülmesi, i bölümü, bilgiye hızlı ula ma ve zamanlama açısından kolaylıklar sa layacaktır. Di er yandan alan çalı ması için seçilen mekanın, geçmi ine ba lı olarak tüm bu bile enleri içermesi söz konusu olmayabilir. Bunlara ek olarak, her kentin yerel yönetimlerin görev süreleriyle sınırlı olmayan kentsel politikalara sahip olması gerekti i temel alınarak, böyle bir çalı manın süreklili inin sa lanması yöntemin uygulanmasını kolayla tırabilir. Son olarak çalı manın etaplı bir ekilde yapılması, en çok sorunun tespit edildi i boyuta öncelik verilerek, en kolay ula ılabilecek hedeflerin belirlenmesi ve buna yönelik eylem planlarının uygulamaya sokulması yöntemin pratik anlamda uygulanabilirli ini arttırabilir. Bu ba lamda yapılan çalı manın gerek kamu kurumları, gerek serbest çalı an uzmanlar için tasarım sürecinin ilk basama ı olan hedeflerin olu turulması ve analiz a aması için yol gösterece i ve kent yönetimlerinin kamusal dı mekanlarla ilgili gelece e yönelik kararları için bir çıkı noktası niteli i ta ıyaca ı dü ünülmektedir. [40] Referanslar [1] Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük. (Eri im tarihi: ). [2] N. Hortaçsu, Ben, Biz, Siz, Hepimiz. mge Kitabevi, Ankara, 2007, s [3] J. P. Codol, La Quete de la Similitude et de la Differenciation Sociale, Identite, Individuelle et Personalisation, Privat, Toulouse, 1986, s [4] N. Bilgin, Sosyal Bilimlerin Kav a ında Kimlik Sorunu. Ege Yayıncılık, zmir, 1994, s [5] M. Castells, Enformasyon Ça ı: Ekonomi, Toplum ve Kültür- Kimli in Gücü. Cilt 2, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul, 2004, s [6] H. Suher, Kent Kimli ine Etkili Yasa Uygulamaları. Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayı ları Sempozyumu Kitabı. stanbul, 1995, s [7] O. Hacıhasano lu, G. Örer, Architectural and Urban Identities of Istanbul. Open House International, 1998, cilt 23, No 1, s [8] M. Ocakçı, ehir Kimli i ve Çevre li kileri. 17. Dünya ehircilik Günü Kolokyumu Kitabı, stanbul, s [9] S. M. Erses, Kent Kimli i ve Kurulu undan Günümüze Metropolle me Süreci çinde stanbul'un Kimlik Analizi. Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, stanbul [10] K. Lynch, The Image of the City. MIT Press, Cambridge, USA, 1975, s [11] A. Rossi, ehrin Mimarisi. Kanat Kitap, stanbul, s [12] Y. Gürsel, De i me ko ullarında kimlik, me ruiyet, etik. Kimlik, me ruiyet, etik. Türkiye Mimarlı ı Sempozyumu Bildiri Kitabı., Ankara, 1996, s [13] E. Kortan, Mimarlıkta Kimlik Sorunu. Kimlik, Me ruiyet, Etik. Türkiye Mimarlı ı Sempozyumu II Kitabı. Ankara, 1996, s [14]. Vanlı, Mimariden Konu mak: Bilinmek stenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlı ı. Cilt 1, evki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 2006, s. 344 [15] J. B Goldsteen, C. D. Elliott, Designing America: Creating Urban Identity. Van Nostrand Reinhold. New York, 1994, s.319 [16] C. Norberg - Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli, New York, 1984, s.216. [17] C. Abel, Architecture and Identity. Architectural Press, Oxford. UK. 1997, s [18] U. Eco, lev ve Gösterge: Göstergebilim Açısından Mimari. Göstergebilime Giri. Editör: Erkman, F., Alan Yayıncılık, stanbul, 1984, s [19] L. J. Vale, Architecture, Power and National Identity.Yale University Press, USA, 1992, s [20] K. Karatani, Metafor Olarak Mimari. Metis Yayınları, stanbul, 2006, s

20 [21] P. Herrle, Architecture and Identity. Ed: Herrle, P., Wegerhoff, E. Lit Verlag, Münste, 2009, s [22] H. Arendt, nsanlık Durumu leti im Yayınları, stanbul, 1994, s [23] J. Habermas, Kamusallı ın Yapısal Dönü ümü. leti im Yayınları, stanbul, 2002, s.414 [24] M. Özbek, Kamusal Alanın Sınırları. Kamusal Alan. Editör: Özbek, M., Hil Yayın, stanbul, 2004, s [25] A, Aksoy, E. Ertürk, Kamusal Alan ve Güncel Sanat. stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul, 2007, s. 96 [26] S. I. Benn, G. F Gaus, Public and Private in Social Life, Croom Helm,London, 1983, s. 412 [27] S. Carr, M. Francis, L.G. Rivlin, A. M. Stone, Public Space. Cambridge University Press, New York, 1992, s. 420 [28] R. Krier, Urban Space. Academy Editions, London, 1979, s [29] R. Trancik, Finding Lost Space. Van Nostrand Reinhold. New York, 1986, s. 246 [30] E. Lozano, Community Design and the Culture of Cities. Cambridge University Press, New York, USA, 1990, s [31] H. Woolley, Urban Open Spaces. Spon Press, London, 2003, s [32] R. Sennett, Kamusal nsanın Çökü ü. Ayrıntı Yayınları, stanbul, 2002, s. 450 [33] M. Carmona, T. Heath, T. Oc, S. Tiesdell, Public places- Urban Spaces. Elsevier, Oxford, UK, 2003, s [34] K. Iveson, Publics and the City. Blackwell Publishing, USA, 2007, s. 256 [35] S. Zukin, The Cultures of Cities. Blackwell Publishers, Massachusetts, 199, s [36] S. Kostof, The City Assembled: Elements of Urban Form Through History. Thames And Hudson, London, 1999, s [37] A. Madanipour, Whose Public Spaces? Taylor and Francis, London, 2010, s [38] L. N. Lofland, The Public Realm Exploring The City s Quintessential Social Theory. Aldine de Gruyter, New York, USA, 1998, s [39] J. Lang, Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van Nostrand Reinhold, New York, 1994, s [40] S. Polat. Kamusal Dı Mekanlarda Mimari Kimli i De erlendirmek çin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Cumhuriyet Alanı Örne i. Doktora Tezi, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bursa,

21 TABLO 1. Kamusal dı mekanlarda mimari kimli i olu turan faktörler Temel Anahtar Cümleler Kavramlar Zaman - de i im K ML K Farklılık-süreklilik-güç sahibi olma Farklılık Zaman- süreç içinde olu um, de i im, geli im Fiziksel yapı (do al ve yapılı çevre) Sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal yapı-(iktidar, ideolojiler, ya am biçimleri vb) Deneyim (bellek-ya anmı lık) KENTSEL Sembolik anlam - isimlendirme K ML K levler Tasarım süreci ve yakla ımları Makro ölçekli de i imler ve geli imler (teknoloji, üretimtüketim ili kileri, ula ım-ileti im biçimleri, kentsel mekan örgütlenmesi, nüfus, ya am biçimleri, kent yönetim sistemleri, kent planlama yakla ımları) M MAR K ML K KAMUSAL ALAN KAMUSAL MEKAN KENTSEL MEKAN KAMUSAL YA AM Zaman-süreç içinde in a edilme, de i im ve uyum (süreklilik ve birlik) Do al çevre, (iklim, konum, co rafi faktörler) Sosyal, kültürel, ekonomik yapı Tasarım süreci ve yakla ımları (biçim i lev ili kisi, ba lam, kullanıcı gereksinimleri, teknoloji, mimarın mesleki profili, meslek ideolojisi, stiller ve formlar) Mekanın fiziksel nitelikleri (biçimi, malzemesi, rengi, dokusu) Sembolik anlamlar (toplumsal, kültürel de erlerin, ço ulculu un, varolu un, erkin vb. temsili) Farklılık ve ambiyans yaratma Mekansal deneyim (aidiyet) Mekansal davranı lar (kendileme, egemenlik alanı kurma) Tartı ma, toplumsal mücadele, ileti im, fikir alı veri i, uzla ma ortak yarar sa lama Eri ilebilirlik Kentsel ya amı dönü türme Toplumun her kesimine açık olma E itlik, çe itlilik, farklılık, kar ıtlık alanı Geni sınırlara sahip olma Fiziksel özellikler (boyutlar, sınırlar, açıklık, kapalılık) Toplumsal kullanım (i levsel, kültürel, sosyal ve sembolik gereksinimlere cevap verme) Toplumun her kesimine açık olma katılım ve anonimlik Serbest eri im Kamu mülkiyeti Duyusal algıya dayalı gereksinimleri sa lama (biçim-zemin ili kisi, sınırlar, geni lik, geometrik nitelikler, üçüncü boyut, sert zemin) levsel gereksinimleri sa lama (hareketlilik, ba lılık ve eri im sa lama, toplanmaya, da ılmaya izin verme, kent mobilyaları, iklimsel konfor sa lama, sosyal, kültürel, politik ve ticari etkinlikleri içerme) Toplumsal gereksinimlere cevap verme (herkese açık olma, sosyal ileti im, etkile im, bireysel ve toplumsal kimli in in asını sa lama, deneyime, tesadüflere ba lı sembolik anlam yaratma) Ekonomik, demografik, teknolojik (yeni ula ım ve ileti im biçimleri), sosyal (mahremiyet, cemaatle me, yabancıla ma), kültürel de i imlerle, tasarım stratejileriyle, yasal düzenlemelerle, yeni kontrol sistemleriyle, maksimum kar mantı ıyla kamusal mekanın terkedilmesi, pasifle tirilmesi, özelle mesi, tüketim nesnesine dönü mesi, yok olması, sanalla ması KAMUSAL DI MEKANLARDA M MAR K ML OLU TURAN ÜST BA LIKLAR Zaman Sosyo-ekonomik yapı Do al çevre Yapılı çevre Tasarım süreci Kullanıcı gereksinmeleri Anlam Kullanıcı hakları Planlama-tasarım yakla ımları Yasal düzenlemeler 21

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z?

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Ortak Programı

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye Bina Bilgisi I KONUT BaÜ mi marl ık/ 2006 Y. Doç. Dr. Gaye B İROL dersin amacı ba ş langıçt an günümüze barınma kült ürünün ve konut olgusunun geli ş iminin incelenmesi, de ğ i ş en mimari e ğ ilimler

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU

MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU YarıĢma kapsamında 104 proje Ģartnameye uygun ve zamanında teslim edilmiģtir. Jüri toplantısı öncesinde raportörler tarafından

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ 1. YHGP Neyin Yapılmasını Öneriyor, Planın Uygulama/Yapma ile ilgili Önerileri Nelerdir? Etkin bir mekansal organizasyon oluşturulması Kentlerin büyümesi, derişik (kompakt)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ADANA ve KENT PEYZAJI (BUGÜNÜ ve ÇÖZÜM YOLLARI)

ADANA ve KENT PEYZAJI (BUGÜNÜ ve ÇÖZÜM YOLLARI) ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 30 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA ve KENT PEYZAJI

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

4.1.1.4. Üzerinde yeti en ö zel ürünler açısından önem ta ıyan özel mahsul alanları (zeytin, kestane, incir, vb.) korunacaktır.

4.1.1.4. Üzerinde yeti en ö zel ürünler açısından önem ta ıyan özel mahsul alanları (zeytin, kestane, incir, vb.) korunacaktır. BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKL ÇEVRE DÜZEN PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLER I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan ı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa l inde sürdürülebilir,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması

Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması Fahrettin Özdemirci Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara.

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

Kentsel Tasarım Çalıştayı Raporu

Kentsel Tasarım Çalıştayı Raporu Kentsel Tasarım Çalıştayı Raporu Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 20 Kasım 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi tarafından hazırlanmıştır WRI Türkiye Sürdürülebilir

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Örgüt Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yönetimin kullandığı bir araçtır (Başaran, 2000, 28). Örgüt Toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, hracatçı Birlikleri üyesi 100 ekilde arttırılması ve uluslararası i yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizde özel

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı