Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 U.R BÖLGE REHBERÝ

2 Bu rehber Rotaryenlerin kiþisel kullanýmlarý için hazýrlanmýþtýr. Hiçbir þekilde ticari amaçlara yönelik olarak kullanýlmaz ve kullandýrýlmaz. Rehberdeki bilgiler Kulüp Baþkanlarý tarafýndan yapýlan güncel düzenlemelerden alýnmýþtýr. Varsa yazýlým hatalarýnýn ve dönem içersinde olabilecek deðiþikliklerin Guvernörlük Ofisine gecikmeden bildirilmesini rica ederiz. Yayýnlayan Rotary Bölge Federasyonu Hürriyet Bulvarý No4/1 D208 Kavala Ýþ Merkezi Çankaya / ÝZMÝR Tel Baský ve Hazýrlýk KÖSELECÝLER DÝJÝTAL VE MATBAA BASKI ÇÖZÜMLERÝ KOPYALAMA-REKLAM-GRAFÝK VE AJANS HÝZMETLERÝ KIRTASÝYE-PLAKET-KUPA-MADALYA VE PROMOSYON ÜRÜNLERÝ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ Merkezi 102/A Osmangazi / BURSA Tel Baský Tarihi 2012

3 En iyi bireyler kendilerinden çok, ait olduklarý toplumu düþünen, onun varlýðýnýn ve mutluluðunun devamýna yaþamýný adayan insanlardýr. Kemal Atatürk

4 DÖNEM TEMASI

5 ÝÇÝNDEKÝLER U.R. Baþkanlarý / GDG ler...8 U.R.Baþkaný...14 DG ve GLDG ler Bölge Toplantý günleri Bölge Toplantý günleri Bölge Toplantý günleri...23 Rotary de önemli adresler...24 Ülkelerarasý Komiteler...25 Bölge Organizasyon Þemasý...28 Bölge Görevlileri...30 KULÜPLER GRUP KULÜPLERÝ Bursa...57 Demirtaþ...60 Gemlik...62 Gökdere...64 Muradiye GRUP KULÜPLERÝ Bademli...68 Çekirge...70 Mudanya...72 Nilüfer...74 Uludað...76 Yeþil GRUP KULÜPLERÝ Ýnegöl...81 Karagöz...83 Osmangazi...85 Tophane...88 Yýldýrým Beyzid GRUP KULÜPLERÝ Ayvalýk...93 Balýkkesir...95 Bandýrma...97 Çanakkale...99 Edremit GRUP KULÜPLERÝ Bostanlý Çiðli Karþýyaka Maviþehir Menemen GRUP KULÜPLERÝ Bornova Ýzmir Manisa Salihli Turgutlu GRUP KULÜPLERÝ Balçova Çeþme Efes Gündoðdu Konak Urla GRUP KULÜPLERÝ Alsancak Buca Dokuzeylül Kordon Güzelyalý GRUP KULÜPLERÝ Agora Ege Gaziemir Göztepe Yýl Güzelbahçe Karabaðlar Çalýkuþu Kültürpark GRUP KULÜPLERÝ Bodrum Didim Karia Kuþadasý Söke GRUP KULÜPLERÝ Aydýn Delikliçýnar Denizli Güzelhisar Pamukkale GRUP KULÜPLERÝ Fethiye Marmaris Ölüdeniz ROTARACT Bölge Rotaract Görevlileri GRUP KULÜPLERÝ Bursa Çekirge Gemlik Nilüfer Osmangazi Tophane Yýldýrým Beyazid GRUP KULÜPLERÝ Balýkkesir Bandýrma Çanakkale GRUP KULÜPLERÝ Agora Alsancak Buca Göztepe Güzelyalý Karþýyaka Maviþehir GRUP KULÜPLERÝ Balçova Bornova Efes Gündoðdu Ýzmir Konak Urla GRUP KULÜPLERÝ Bostanlý Çiðli Dokuzeylül Ýzmir Ekonomi Güzelbahçe Kordon Salihli Sardes GRUP KULÜPLERÝ Ada Güzelhisar Bodrum Denizli Delikliçýnar Marmaris ALFABETÝK ENDEKS Rotaryenler Rotaractlar...263

6

7 ÖNSÖZ Deðerli Rotary Ailem, Temasýný ve çizgisi "kendinden önce hizmet" anlayýþýndan hiç ayýrmadan 107 yýldýr insanlýða hizmet veren bir sivil toplum örgütü olan Rotary'nin bir yýlýna daha sizlerle birlikte projelerimizle imza atacaðýz. Çok iyi biliyoruz ki, her yýl hizmet anlayýþýmýzý hiç deðiþtirmeden farklý yaklaþýmlar ile gerçekleþtirdiðimiz projelerimizde Uluslararasý Rotary'nin iþaret ettiði hedefleri kullanarak birlik ve beraberlik anlayýþýmýzý tazeliyoruz. Uluslararasý Rotary Baþkaný Sakuji Tanaka Rotary yýlýnda "barýþ" ý odak noktamýz ve amacýmýz olarak hedeflememizi isterken bunu, güvenli, hukuk ve kazanýlmýþ haklara saygýlý, dengeli, sosyal bir düzen içinde toplumsal yaþama hizmet ederek baþarabileceðimizi iþaret etmektedir Bölge Rotary Ailesi olarak bizler; 1932 yýlýnda dünya milletleri arasýnda devamlý barýþ ülküsünün ve karþýlýklý anlayýþ ruhunun geliþmesi için öncü olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barýþ, dünyada barýþ" ilkesiyle barýþýn önemini ve deðerini idrak etmiþ insanlar olarak "Hizmet yoluyla barýþ" sloganýyla yola çýkmýþ bulunuyoruz. Bu rehberi basýma hazýrlayan Bölge Rotary yayýnlarýndan sorumlu Reþit KÖSELECÝ'ye ve bu rehberin bölge bütçemize yük getirmeden yayýnlanmasýný saðlayan sponsorlarýmýza teþekkür ederim. Bölge Kýlavuzumuzun iletiþimimizi arttýrmasý dileklerimle, Güneþ ERTAÞ U.R BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ Sevgi ve Saygýlarýmla...

8 ROTARY NÝN KURUCUSU ROTARY NÝN AMAÇLARI Tanýþýklýðýn, bir hizmet fýrsatý sayýlarak geliþtirilmesi, Ýþ ve meslek hayatýnda yüksek ahlak standartlarýnýn teþviki, Bütün yararlý mesleklerin deðerinin tanýnmasý ve takdir edilmesi Her Rotaryen in kendi iþini ve mesleðini, topluma bir hizmet fýrsatý sayarak yüceltmesi, Her Rotaryen in hizmet ideali ni kiþisel hayatýnda, iþ ve meslek hayatýnda ve toplum hayatýnda uygulamasý Hizmet idealinde birleþmiþ iþ ve meslek adamlarý arasýnda dünya çapýnda dostluk iliþkileri kurmak suretiyle uluslararasý anlayýþýn, iyi niyetin ve barýþýn geliþtirilmesi. Paul HARRIS

9 GÜNEÞ ERTAÞ U.R BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ SAKUJÝ TANAKA U.R. BAÞKANI ERTAÞ VE TANAKA AÝLELERÝ

10 ULUSLARARASI ROTARY BAÞKANI Sakuji TANAKA Sakuji Tanaka Yashio, Saitama, Japan Uluslararasý Rotary Baskaný, Mütevelli Heyet Üyesi, Rotary Vakfý, Direktör, Uluslararasý Rotary, Bölge Guvernörü, Sakuji Tanaka, Daika Þirketinin Yönetim Kurulu Baskaný ve Japon Milli Evsel Kaðýt Daðýtým Kurumu nun Baþkanýdýr. Kendisi ayný zamanda Yashio Þehri Ticaret Odasýnýn da Baskan Yardýmcýsýdýr yýlýndan beri Yashio Rotary Kulübünün üyesi olan Sakuji Tanaka Uluslararasý Rotary de Direktör, Rotary Vakfý Mütevelli Heyet Üyesi, 2009 Birmingham Konvansiyon Komite Baþkanlýðý; Bölgesel Rotary Vakfý Koordinatörlüðü; Bölge Guvernörlüðü; Bölge Eðitmenliði hizmetlerinde bulunmustur. Kendi bölgesi ile birlikte çalýþarak Bangladesh de bir okul binasýnýn yapýlmasýna yardým etmiþtir. Sakuji Uluslararasý Rotary Kendinden Önce Hizmet Ödülünü ve Rotary Vakfý Üstün Hizmet Ödülünü almýþtýr. Kendisi ve eþi Kyoko Paul Harris Dostlarý, Daimi Fon Benefaktörleri, Ana Baðýþçý ve Arch C. Klumph Topluðunun üyeleridirler. Bunlara ilave olarak, Sakuji Rotary Barýs Birliðini katkýlarýyla kurmuþtur. Sakuji ve Kyoko 1963 yilindan beri evlidirler. Yashio þehrinde yaþýyorlar ve 3 çocuk ve 6 torun sahibidirler. Sakuji TANAKA ve Eþi Kyoko

11 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ Güneþ ERTAÞ Güneþ ERTAÞ ve Eþi Figen Kulübü Sýnýflandýrma Mezuniyet Ev Adresi Ýletiþim Adresi Eþinin Adresi Eþ Dokuz Eylül Rotary Kulübü Yüzme Havuzu ve Atýksu Arýtma Ekip. Paz. Dokuz Eylül Üni. ÝÝBF - Ýþletme Bölümü Ertek Yapý Ltd. Þti. Sahibi Yalý Mahallesi 6523 Sokak No 1 Daire Karþýyaka Ýzmir Ertek Ltd Sokak No 1/P02 Ýnþaat Ýþ Merkezi Yeniþehir Ýzmir Ýzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü nün 18 yýllýk üyesidir yýlýnda Ankara da doðdu yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Ýlimler Fakültesi nden mezun oldu. Ayný yýl kuruluþ halindeki Alsancak Rotaract Kulübü ne katýldý. 7 yýllýk Rotaract hayatýndan sonra yýlýnda yaþ haddinden Rotaract tan ayrýlarak ayný yýl Ýzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ne üye oldu. Dokuz Eylül Rotary Kulübü nde Döneminde Baþkanlýk görevini tamamladýktan sonra, Rotary Dönemlerinde 3 yýl süreyle Rotaractlardan sorumlu Guvernör Temsilciliði görevini sürdürdü Rotary Döneminde Bölgeye giden GÝM takýmýnýn liderliðini üstlendi döneminde ayrýca Guvernör Aday Saptama Komitesi nde yer almýþtýr Döneminde Komitelerden Sorumlu Bölge Sekreterliði yapan Güneþ Ertaþ, ve Dönemlerinde RYLA Komitesi Baþkaný görevini sürdürdü Döneminde Komitelerden Sorumlu Bölge Sekteterliði ni yürütmüþtür Döneminde ise Bölge Ülkelerarasý Komite Sorumlusu olarak görev almýþtýr döneminde 3. Kez Komitelerden sorumlu Bölge Sekreterliði yaptý. Son 2 Dönemdir Biliþim Komitesindeki görevi devam etmektir. Kendi Baþkanlýk Asamblesinden baþlayarak Bölgemizde düzenlenen hemen hemen tüm Asamble, Konferans ve RYLA Seminerlerinin yanýsýra 2007 yýlýnda Ýstanbul da düzenlenen Uluslararasý Barýþ Konferansýna, 2008 yýlýnda Atina da düzenlenen Uluslararasý Vakýf ve Üyelik Geliþtirme Seminerine, 2009 Ýstanbul da, 2010 yýlýnda Sofya da, 2011 yýlýnda Mýsýr da düzenlenen Zon 20B Enstitülerine katýlmýþtýr. Ülkemizi ziyaret eden Uluslar arasý Rotary Baþkanlarý J. Majiyagbe ve R. King için Bölge Sunumlarýný hazýrlamýþ ve sunmuþtur Barcelona, Osaka, Chicago, Montreal, New Orleans, ve Bangkok Konvansiyonlarý ile Ýsveç, Hindistan, Yeni Zellanda ve A.B.D. Lousiana ve Ýngiltere ye yapýlan Dostluk Deðiþim Programlarý ile yurtdýþýnda Bölgemiz Rotary isini temsil etmiþtir. Rotaryen olduðu günden bu yana Kulübüne devam oraný % 100 dür. Son 10 yýldýr aralýksýz her sene Bölgede görev almýþtýr. Birçok Rotary Organizasyonun da görev yapan Güneþ Ertaþ 2009 yýlýnda Çeþme de yapýlan Ulusal Danýþma Kurulu Toplantýsýnda ve Ýstanbul Zon Enstitüsünde aktif görev almýþtýr. Uzun yýllardýr birçok Rotary Kulübü toplantýsýnda, Rotary Eðitim Seminerlerinde konuþmacý olarak yeralmýþtýr. Meslek sýnýflandýrmasý Yüzme Havuzu ve Atýksu Arýtma Ekipmanlarý toptan satýþý olan Güneþ Ertaþ bu konularda faaliyet gösteren Ertek Yapý Ltd. Þti. ile Basýnçlý Hava sektörüne hizmet veren Pnöso Pnömatik Ltd. Þti. Firmalarýnýn ortaðý ve yöneticisidir. Ýþ hayatý ile ilgili olarak EBSO Meslek Komitesi Üyeliði yapan Güneþ Ertaþ Ulusal Havuz Enstitüsü Derneði Yönetim Kurulu Üyesidir yýlýndan bu yana Mimar Figen Ertaþ ile evlidir. 20 yaþýnda Sinan isimli bir oðlu, 16 yaþýnda Selin isminde bir kýzý vardýr. Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca dillerini konuþan Güneþ Ertaþ vakitlerini ailesi, seyahat, bilgi iþlem teknolojileri ve Rotay ile geçirmeyi sever. Yaþamýnda çok önemli bir yere sahip olan Rotary e Döneminde Bölge Guvernörü olarak hizmet vermektedir.

12 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ Kulübü Ev Adresi Sait Azmi FEYZÝOÐLU Ýletiþim Adresi Kadýköy Rotary Kulübü Çatý Yapý Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. Firma Sahibi Saðlýk Cad. Kemer Park Evleri No23 Göktürk / Ýstanbul Fecri Ebcioðlu Sok. No 23/2 Levent / ÝSTANBUL de Istanbul'da doðan, Rtn. Sait Azmi FEYZÝOÐLU Ýlkokulu 1969 yýlýnda Ankara Maarif Kolejinde Liseyi 1975 yýlýnda Istanbul Þiþli Terraki Lisesi Fen bölümünde, Makina Mühendisliði Lisansýný 1982 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesinde,Ýþletme Yüksek lisansýný 1985 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Ýktisadý Enstitüsünde aldý. Askerlik görevini, 117.Seyyar Jandarma Alayý KIZILTEPE-MARDÝN'de tamamladý ( ). Yapý Malzemeleri Mümessilliði yapan Çatý Yapý Ürünleri A.Þ. kurdu (1988) ve halen Yönetim Kurulu Baþkaný - Murahhas üye görevini yürütmektedir tarihinde Kadýköy Rotary Kulübüne takdim ve kabul edilen, Kadýkoy Rotary Kulübünde, Saymanlýk, 4 Avenü Baþkanlýðý, Genel Sekreterlik ve Baþkanlýk ( ) görevlerinde hizmet fýrsatý bulan ve Danýþman Rotaryen görevi ile Kadýköy Rotaract Kulübünü kurmuþtur ( ).2420.Bölgede, Bölge Saymanlýk Komitesinde ( ), Kuruluþundan itibaren (RAYG) Rotary Afet Yardým grubunda ( ), 2001 Bölge Konferansý Organizasyon ve Finans Komitesinde ve 2005 Bölge Asamble organizasyon komitelerinde aktif görev yapmýþtýr. 4.Grup Guvernör Yardýmcýlýðý ( ), Bölge Uluslararasý Rotary Vakýf Komitesinde Grup Koordinatörlüðü ( ), 2420 Bölge Vakfý denetçiliði ( ), 1.Grup Guvernör Yardýmcýlýðý ( ), 2420.Bölge Genel Sekreterliði ve Ýdari Ýþlerden Sorumlu Guvernör Yardýmcýlýðý ( ), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Bölge Asamblelerinde Eðitim lideri görevlerinde hizmet fýrsatý bulmuþtur. 4 kez Uluslararasý Rotary Baþkanlýk Konferansýna, 2006 Istanbul, 2008 Atina ve 2009 Istanbul 2010 Sofia 2011 Kahire ZONE Enstitülerine katýlmýþtýr. "Uluslararasý Asamble 2012" San Diego toplantýlarýna katýlarak, Dönemi Guvernörlük hazýrlýk eðitim seminerlerini tamamlamýþtýr. PRID Frank C.Collins.'e (2006), PRID Antony De St.Dalmas'a (2007), PP Carlo Ravizza'ya (2009) AIDE görevi yapmýþtýr. Rtn.Sait A.Feyzioðlu Bölge Vakfý mütevelli heyeti üyesi, Major Donor, Paul Harris Dostudur. Oðlu Selim Feyzioðlu (1995) Koç Lisesi 11.Sýnýfta eðitimine devam etmektedir. Lisanslý tenis ve golf oyuncusudur. First Lego League Robotics takýmý ile Hollanda Eindhoven'da proje dalýnda þampiyonu olmuþtur (2007).

13 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ M. Murat Öz 1956 Ankara doðumlu olup, Ýlk, Orta ve Lise tahsilini TED Ankara Kolejinde, Üniversite Öðrenimini ise Ankara Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Yüksek Okulunda 1977 yýlýnda tamamlamýþtýr. Üniversite öðrenimi boyunca Özel Sektörde çalýþmýþtýr. Bu tarihten sonra sýrasý ile Güriþ Mak. Ve Mon. San.A.Þ Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayýnda Asteðmen olarak Askerlik ni yapmýþtýr Mart Aylarý arasýnda askerlik öncesi çalýþtýðý Firmada Satýn Alma Müdürlüðü yapmýþtýr Yýlýnda Ticaret Hayatýna atýlan Murat Öz sýrasý ile ; Toptan Demir Çelik Ürünleri Satýþý ve Çelik Konstrüksiyon Ýmalat alanlarýnda faaliyet gösteren Aso Dýþ Tic ve Paz Ltd Þti Transfer Baský Ürünleri Ýthalat ve Satýþý ile iþtigal eden Ots Orijinal Tekstil San ve Tic Ltd Þti Tekstil Ürünleri Ýmalat ve Ýhracatý yapan BemTekstil Ltd Þti' nin kurucu ortaðý ve yöneticisi olarak görev yapmýþtýr.halen; Aile olan ve 1988 yýlýndan bu yana transfer baský sistem, makine ve malzemeleri ithalat ve pazarlamasý yapan Ots Ýç ve Dýþ Tic Turz San Ltd Þti'nin kurucu ortaðý olarak ticaret hayatýna devam etmektedir. Kulübü Ev Adresi Ýletiþim Adresi M. Murat ÖZ ve eþi A. Ela Eþinin Adresi Eþ Ankara Gaziosmanpaþa Rotary Kulübü OTS Ýç ve Dýþ Tic. Turz. San. Ltd. Þti. Firma Sahibi Alacaatlý Mah Sokak No 48/21 Mavi Çam Sitesi Yenimahalle / ANKARA Anadolu Bulv. 2. Cad. ATB Ýþ. Merk. E Blok No Macun Mahallesi / ANKARA Ankara Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan eþi Ela ile 'de evlenen Murat Öz'ün 1979 doðumlu Onur ve 1981 doðumlu Simin olmak üzere 2 çocuðu bulunmaktadýr.bilkent Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunu olan Onur evli ve Ots Ltd Þti'nin Genel Müdürü, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Mezunu Simin ise kurucu ortaðý olduðu Deka Sanatsal Faaliyetler Kurumlarý ve Özel Eðitim Ticaret Ltd Þti'nin Yöneticisi olarak çalýþmaktadýr. Rotary Yaþamý tarihinde Üyesi olmakla gurur duyduðu Ankara Gaziosmanpaþa Rotary Kulübünde baþlayan Murat Öz Rotary'de; Kulüp Baþkaný Bölge Rotary Bilgileri,Eðitimi ve Yayýnlarý Komite Üyesi Bölge Rotary Bilgileri,Eðitimi ve Yayýnlarý Komite Üyesi Guvernör Yardýmcýsý (Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri) Bölge Üyelik ve Üyelik Geliþtirme Ana Komite Üyesi Bölge Rotary Bilgileri Ana Komite Üyesi Bölge Koye Komitesi Üyesi Guvernör Yardýmcýsý (Toplantý ve Organizasyonlardan Sorumlu) Guvernör Yardýmcýsý (Ankara Emek, Ankara Kale, Ankara Bilkent, Baku, Baku International Kulüplerinden Sorumlu) olarak görev yapmýþtýr.

14 U.R. 2440, VE BÖLGELERÝ GEÇMÝÞ DÖNEM DÝREKTÖRLERÝ, YÖNETÝM MÜÞAVÝRLÝKLERÝ VE GUVERNÖRLERÝ

15 U.R. DÝREKTÖRÜ Örsçelik BALKAN ve eþi Afet Kulübü Ev Adresi Ýletiþim Adresi Eþinin Adresi Eþ Ankara Gaziosmanpaþa Rotary Kulübü EAE Elektrik A.Þ. Firma Sahibi Aksoy Sok. Mesa Avrupa Konaklarý A-1/ Altunizade / ÝSTANBUL Çakmaklý Mah. 2.Cad. 119 Sok. No12 Kýraç / ÝSTANBUL / Örsçelik Balkan Robert Kolej Ýþ Ýdaresi ve Ýktisat Yüksek Okulu mezunudur. Ayný okulda sanayi yönetimi konusunda master eðitimi almýþtýr yýlýndan bu yana, Ýstanbul-Karaköy Rotary Kulübü üyesidir döneminde Türkiye Rotary Kulüplerinin 243. Bölge guvernörü olarak hizmet vermiþtir. Bosna Projesi nin liderlik görevini üstlenmiþtir depremi akabinde, RAYG Rotary Afet Yardýmlarý Grubu nu kurmuþ ve baþkanlýðýný yapmýþtýr. Uluslararasý düzeyde, çeþitli komitelerde ve çalýþma gruplarýnda görev üstlenmiþtir. UR baþkanlarýný Kenya, Ýsveç, Hollanda (2), Türkiye, Fransa, Pakistan, Güney Afrika, Ýngiltere ve ABD de yapýlan Bölge Konferanslarýnda temsil etmiþtir. UR Asamblelerinde ve GETS programlarýnda Eðitim Lideri olarak hizmet etmiþtir. UR Yasama Konseyi nde Türkiye yi temsil etmiþ, UR Baþkanlýk Konferanslarýnda, Zone Enstitülerinde, Konvansiyonlarda ve Rotary Birleþmiþ Milletler Gününde konuþmacý olmuþtur. Dünya Saðlýk Teþkilatý MECACAR 9. Polio Koordinasyon Toplantýsýnda UR Vakfýný, ve Gençlik Deðiþim Programlarý Liderleri Toplantýsýnda da UR Baþkaný ný temsil etmiþtir Istanbul Zone Enstitüsü genel yönetmenliðini yapmýþtýr. Örsçelik Balkan UR Yönetim Kuruluna seçilen ilk Türk Direktör dür. Ýki yýllýk görevine 01 Temmuz 2006 da baþlamýþtýr tarihleri arasýnda Direktörlük, 2007 de Uluslararasý Rotary Yönetim Kurulu Ýcra Komitesi Baþkanlýðý yapmýþtýr.

16 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

17 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

18 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

19 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

20 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

21 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

22 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

23 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

24 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

25 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

26 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

27 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

28 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

29 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

30 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

31 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

32 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖR ADAYI Esat Kardýçalý MECÝT ÝSCE Eþinin - Adý Mesleði Ýclal- Eþinin - Adý Mesleði Oya Ýsce Kulübü Karþýyaka Kulübü Söke Rotary Kulübü Sýnýflandýrma Mühendislik Telekom Sýnýflandýrma Diþ Hekimliði Mezuniyet Montreal Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliði; Mezuniyet Gazi Üniversitesi Diþ Hek. Fak. McGill Üniversitesi Ýþ Ýdaresi MBA Kardýçalý Ticaret Sahibi Ev Adresi Serbest Meslek Ýstasyon Cad. No.87 / M.M.Birsel Sokak, No8/9, Alsancak, Ýzmir Ev Adresi Söke Aydýn Ýletiþim Adresi Cumhuriyet Bulvarý 115/1, Alsancak, Ýzmir Ýletiþim Adresi Basmacýlar Caddesi No 38/ Söke Aydýn Eþinin Adresi Eþinin Adresi Üye ID no su Üye ID no su

33 UR BÖLGE DÖNEMÝ GUVERNÖRÜ UR BÖLGE DÖNEMÝ GUVERNÖR ADAYI Haluk Ulusoy Müfit Ülke Eþinin - Adý Mesleði Þebnem Eþinin - Adý Mesleði Sema / Emekli Kulübü ÝZMÝT RK Kulübü Tuzla Rotary Kulübü Sýnýflandýrma Ekonomist Sýnýflandýrma Makine Müehendisi Mezuniyet University of Nebraska -Ýþletme Mezuniyet Ulusoy Kaðýt San.Ve Tic.A.Þ-ICM.Makine Ve Müh.Ltd.Þti Duravit Yapý Ürünleri San. ve Tic. A.Þ Ýþ ortaðý Ve Genel Müdür Ev Adresi Ev Adresi Ýletiþim Adresi Sanayi Mh.. Namzet Sok No 13 Ýzmit Ýletiþim Adresi Ýstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Vakum Caddesi No1, Ý-4 Özel Parsel Tuzla / ÝSTANBUL Eþinin Adresi Eþinin Adresi Üye ID no su Üye ID no su

34 UR BÖLGE DÖNEMÝ GUVERNÖRÜ Eþinin - Adý Mesleði Kulübü Sýnýflandýrma Mezuniyet Ev Adresi GÜRKAN OLGUNTÜRK RANA ANKARA KAVAKLIDERE TIP DOKTORU KBB Ankara Üniversitesi Týp Fakültes DOKTOR Ýletiþim Adresi Baðlar Cad. No234/9 Büyükesat - ANKARA Eþinin Adresi Üye ID no su

35 UR Bölge Kulüpleri Toplantý gün yer ve saatleri Balýkesir 1930 Basri Otel Bursa Muradiye 2000 Gönlü Ferah Oteli Bursa Nilüfer 1930 Altýn Ceylan (Kültürpark Ýçi) Denizli Delikliçýnar K1900 Y 2000 Grand Keskin Otel Denizli K 1830 Y1930 Kulüp Ofisi Ýnegöl 1930 Ýnegöl Angelacoma Otel Ýzmir Güzelyalý 1230 Kordon Otel Manisa Salihli 1930 Bizim Ev Muðla Bodrum Karia K 1930 Y2100 Seçkin Konaklar-Marina Karþýsý Muðla Fethiye Ölüdeniz 1930 Ölüdeniz Rotary Kulübü Evi Aydýn 1930 ADÜ Sosyal Tesisleri Aydýn Söke 1930 Korumar Oteli Ayvalýk1900 Ezer Otel Balýkesir Edremit K Y.2030 Adrina Hotel De Luxe Bursa Çekirge 1930 Kervansaray Oteli Bursa Gökdere 1930 Gönlü Ferah Oteli Bursa Karagöz 1930 Almira Otel Bursa Mudanya 2000 Otantik Gemi Otel Bursa Osmangazi 1200 Almira Otel Bursa Tophane 1930 Almira Otel Çanakkale K Y1230 Büyük Truva Oteli Denizli Pamukkale K Y2000 Marla Restoran Ýzmir 1230 Crown Plaza Oteli Ýzmir Balçova 1230 Hilton Oteli Ýzmir Bornova 1230 Kordon Otel Ýzmir Bostanlý 1230 Hilton Oteli Ýzmir Çakabey 1930 Karaca Otel Ýzmir Çiðli 1230 Anemon Çiðli Hotel Ýzmir Ege 1900 Kordon Otel Ýzmir Göztepe 800 Hilton Oteli Ýzmir Menemen 1900 Çiðli Anemon Otel Ýzmir Karabaðlar Çalýkuþu 1900 Hilton Oteli Muðla Bodrum 1930 Doria Otel Gümbet Muðla Marmaris K Y2000 Grand Cettia Beach Otel Aydýn Didim 1930 The Holiday Resort Otel Aydýn Güzelhisar 1930 Aydýn Park Otel Bursa 1230 Gönlüfferahcity Oteli Bursa Bademli 1930 Bursa Çelik Palas Oteli Bursa Yeþil 1900 Almira Otel Bursa Yýldýrým Bayezid 1930 Hilton Ýzmir 100. Yýl Güzelbahçe 830 Crowne Plaza Oteli Ýzmir Agora 1930 Swiss Otel Ýzmir Buca 1930 Best Western Konak Oteli Ýzmir Çeþme K Y2000 Altýnyunus Oteli Ýzmir Karþýyaka 1230 Kaya Prestige Otel Ýzmir Konak1230 Kordon Otel Ýzmir Kordon 1230 Swiss Otel Ýzmir Kültürpark800 KüçükKulüp Ýzmir Urla 1930 Crown Plaza Oteli Manisa 1230 Saruhan Oteli Muðla Fethiye 1930 Ece Saray Oteli Aydýn Kuþadasý K Y1930 Özçelik Otel Balýkesir Bandýrma 1900 Eken Prestige Otel Bursa Demirtaþ 1930 Altýn Ceylan Tesisleri Bursa Gemlik1930 Atamer Tesisleri Bursa Uludað 1930 Botanik Park - Beceren Restoran Manisa Turgutlu Palmiye Restaurant Ýzmir Alsancak1230 Swissotel Ýzmir Dokuz Eylül 1230 Kaya Prestige Oteli Ýzmir Efes 1930 Hilton Oteli Ýzmir Gaziemir 1900 Hilton Oteli Ýzmir Gündoðdu 1230 Swissotel Ýzmir Maviþehir 800 Altýnbalýk Restaurant

36 UR Bölge Kulüpleri Toplantý gün yer ve saatleri Acarkent Akþam Acarkent Collessýum Arnavutköy Akþam Peak Pera Beyazýt Akþam Park Hyatt Teþvikiye Beylerbeyi Akþam Poýnt Taksim Bostancý Akþam Faruk Ilgaz Fb Dragos Akþam Bizbize Rest.Küç.Yalý Eminönü Akþam Hyatt Taksim Etiler Akþam Ytü His.Üstü Fatih Akþam Point Taksim Galata Akþam Peak Hotel Tepebaþý GölcükAkþam Kocaeli Sosyal Tesisleri Haliç Akþam Hilton Kadýköy Akþam Marýott Asýa Kalamýþ Akþam Moda Deniz Kulübü Kuruçeþme Akþam Marmara Yelken Levent Öðle Divan Kuruçeþme Marmara Akþam Marmara Yelken Niþantaþý Akþam Nýppon Taksim Ortaköy Akþam Dedeman Gayrettepe Sarýyer Akþam Sürmeli Gayrettepe Tekirdað Akþam Bahçe Restaurant Tekirdað Yalova Akþam Anadolu Otelcilik O. Zekeriyaköy Akþam Sheraton Maslak Altunizade Akþam Ýto Kandilli Ataþehir Akþam Green Park Bostancý Bakýrköy Akþam Týtanýc - Port Hotel / Bakýrköy Bebek Akþam Nýppon Taksim Beylikdüzü Akþam Radýsson Sas Sefaköy Beyoðlu RkAkþam Hilton Caddebostan Akþam Titanic Taksim Çerkezköy Akþam Çerkezköy Rotary Evi Çorlu 100.Yýl Akþam Burç Best Hotel Dolmabahçe Akþam Eresin Taksim Edirne Akþam Rotary Evi Edirne Erenköy Akþam Ýstanbul Yelken Kulübü Esentepe Akþam Nýppon Taksim Fýndýklý Öðle Point Gayrettepe Gayrettepe Akþam Dedeman Gayrettepe Gebze Akþam Green Park Pendik Gebze San.Böl. Öðle Lifeport Balçýkköy Ýstanbul Öðle Hilton Kozyataðý Akþam Marýott Asýa Körfez Akþam Buzz Restaurant Lüleburgaz Akþam Tepe Restaurant Suadiye Akþam Büyük Kulüp Sultanahmet Akþam Armada Sultanahmet Þiþli Akþam Dedeman Gayrettepe Tarabya Akþam Ytü His.Üstü Adalar Akþam Hyatt-Anadolu Kl. Anadoluhisarý Akþam Innpera-Taksim Ataköy Akþam Hilton Boðaziçi Akþam Peak Pera Çekmeköy Akþam Nýppon Taksim Edirne M.Sinan Öðle Yeþil Sera Cafe - Edirne Ýzmit Akþam Club Býthynýa- Ýzmit Küçükçekmece Akþam Radýsson Sas Sefaköy Maçka Rk Akþam Taksim Hýll MaslakÖðle Sheraton Maslak Teþvikiye Öðle Divan Kuruçeþme Tuzla Öðle Hegsagone Otel Bayramoðlu Ulus Akþam Lares Park Taksim Yeniköy Öðle Sofa Hotel Niþantaþý Yeþilköy Akþam Ataköy Marina O. Bahçeþehir Akþam Þark Sofrasý Bahçeþehir Bayrampaþa Akþam The Marmara Pera Beþiktaþ Akþam Elite World Taksim Beykoz Akþam Nýppon Taksim Çorlu Akþam Rotary Evi Edirne Fenerbahçe Akþam Büyük Kulüp Göksu Akþam Ytü His.Üstü Göztepe Akþam Moda Deniz Kulübü Ýstinye Akþam Nýppon Taksim Karaköy Öðle Hilton Lüleburgaz Sokollu Öðle Ata Ýþ Mrk. Silivri Akþam Jasmine Restaurant Silivri Taksim Akþam Nippon Hotel / Taksim Topkapý Rk Öðle Ytü His.Üstü Üsküdar Akþam Moda Deniz Kulübü Galatasaray Sabah Dedeman Gayrettepe

37 UR Bölge Kulüpleri Toplantý gün yer ve saatleri Adana Çukurova Seyhan Oteli Adapazarý Sakarya Üniv. Kam. Oteli Ankara Anýttepe Litai Otel Ankara Kale Limak Ambassadore Otel Ankara Koru Bilkent Otel Ankara Oran Büyükhanlý Park Otel Ankara Ulus Büyükhanlý Park Otel Antakya 1930 Antakya Þehir Kulübü Antalya Perge K19.00 Y1930 Dedeman Oteli Bolu K1930 Y20.30 Filiz Restoran Bozöyük19.30 Grand Çalý Otel Eskiþehir Anadolu Restaurant Gaziantep Alleben Y K Grand Otel Kapadokya Dedeman Oteli Kastamonu Y K19.30 Turaþ Otel Konya Dedeman Oteli Mersin Kýzkalesi Mersin Hiltonsa Samsun 19 Mayýs Büyük Samsun Oteli Samsun Ýlkadým Samsun Yelken Kulübü Trabzon Park Restaurant Adana Seyhan Seyhan Oteli Adapazarý Çark19.00 Sakarya Üni. Kam. Otel Adýyaman Nemrut K Y 2000 Antiochos Hotel Ankara Baþkent Neva Palas Ankara Kavaklýdere Otel Crown Plaza Ankara Kýzýlay Büyükhanlý Park Otel Ankara Ostim Odtü Viþnelik Tesisi/Balgat Ankara Tandoðan Büyükhanlý Park Otel Antakya Defne Antakya Þehir Kulübü Antalya Aspendos Best Westem Khan Otel Antalya Kemer Navigatör Rest. Kemer Bishkek Hyatt Regency Bishkek Çorum Y20.00 K19.00 Anitta Otel Diyarbakýr Dedeman Otel Düzce Coþkun Yemek Fab. Topl. Sal. Eskiþehir Eskiþehir Büyük Otel Gaziantep Grand Otel Karadeniz Ereðli 1900 Keleþler Park Otel Kayseri Hilton Konya Meram Hilton Garden Ýn Hotel Konya Malatya Arslantepe 1930 Anemon Otel Mersin Akdeniz 1230 Mersin Hiltonsa Niðde 1900 Grand Otel Ordu Y2000 K1900 Ordu Kulüp Lokali Samsun Atakum 1200 Samsun Yelken Kulübü Tarsus 1230 Konak Efsus Otel Ünye 1930 Ýskele Restaurant Zonguldak1930 ZonguldakDedeman Adana 5 Ocak19.00 Seyhan Oteli Adana Güney Hiltonsa Alanya Y 2000 K 1900 Ýskele Kaptan Otel Ankara 1200 Ankara Hilton Ankara Gazi Hotel Midi Ankara Gaziosmanpaþa 1900 Sheraton Otel Antalya Falez Hillside Su Otel Antalya Kaleiçi Hillside Su Otel Antalya Lara 1930 Hillside Su Otel Antalya Manavgat Febeach Otel Bakü Ýnternational 1930 Hyatt Hotel Eskiþehir Yunus Emre Zef Cafe & Bistro Gaziantep Kavaklýk Tuðcan Otel Gaziantep Yesemek1900 Grand Otel Gaziantep Zeugma Grand Otel Iskenderun Hafta Hafta 1930 Yelken Kulübü Kars 2000 Simer Otel Malatya 1900 Anemon Otel Mersin Mersin Hiltonsa Samsun Karadeniz Samsun Yelken Kulübü Adana Adana Hýlton Almaty Hotel Intercontýnal Ankara Ankara Bahçelievler K Y 2000 Limak Ambassador/Kavaklýdere Ankara Bilkent Bianca Otel Ankara Emek 1200 Limak Ambassadore Otel Ankara Kocatepe 1900 Çankaya King Otel Ankara Maltepe JW. Mariot Otel Ankara Metropolitan 1900 Limak Ambassadore Hotel Ankara Yýldýz Büyükhanlý Park Otel Antalya Talya Otel Antalya Olimpos Crowne Plaza Çankaya Sheraton Oteli Dushanbe Café Segafredo Iskenderun Palmiye 1830 Gençlik Merkezi Mersin Lamos Mersin Hiltonsa Mersin Toros Mersin Hiltonsa Samsun Samsun Yelken Kulübü Adana Tepebað Seyhan Oteli

38 ROTARY DE ÖNEMLÝ ADRESLER ULUSLARARASI ROTARY AVRUPA /AFRÝKA OFÝSÝ Graham Reoch - Supervisor Tonja Cruse - Coordinator Emmanuel Idehen Clare Griffiths / Vakýf Hizmetleri Marcelo Bottini

39 ÜLKELER ARASI KOMÝTELER GDG Murat ÇELÝK Kulübü Þiþli Rotary Kulübü Cep Mail Levent ARER (D-2420) Maslak Rotary Kulübü Üye Selda GERÞON (D-2420) Kulübü Galatasaray Rotary Kulübü Cep Mail Üye Emre GEZGÝN(D-2440) Kulübü Cep Mail

40 ÜLKELER ARASI KOMÝTELER Ýmren ALOBA (D-2440) Kuþadasý Üye Ahmet ÝPÇÝ (D-2420) Kulübü Tekirdað Rotary Kulübü Cep Mail Üye Erwin Köhle Kulübü Ataköy Rotary Kulübü Cep Mail Üye Haldun ÖRGÜT (D-2420) Kulüp Sarýyer Rotary Kulübü Ýþ Ev Cep Mail t Üye Cumhur YELMER (D-2420) Kulüp Dolmabahçe Rotary Kulübü Cep Mail

Bu rehber Rotaryenlerin kiþisel kullanýmlarý için hazýrlanmýþtýr. Hiçbir þekilde ticari amaçlara yönelik olarak kullanýlmaz ve kullandýrýlmaz. Rehberd

Bu rehber Rotaryenlerin kiþisel kullanýmlarý için hazýrlanmýþtýr. Hiçbir þekilde ticari amaçlara yönelik olarak kullanýlmaz ve kullandýrýlmaz. Rehberd U.R. 2440. BÖLGE REHBERÝ 2012-2013 Bu rehber Rotaryenlerin kiþisel kullanýmlarý için hazýrlanmýþtýr. Hiçbir þekilde ticari amaçlara yönelik olarak kullanýlmaz ve kullandýrýlmaz. Rehberdeki bilgiler Kulüp

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ortaköy Rotary Kulübü Devir-Teslim Beykoz Rotary Kulübü Devir-Teslim

Ortaköy Rotary Kulübü Devir-Teslim Beykoz Rotary Kulübü Devir-Teslim 2017-2018 DÖNEM TAKVİMİ 1-Jul-17 Anıtkabir Ziyareti (3 Bölge Ortak) 2420-2430 - 2440 2-Jul-17 Çorlu Rotary Kulübü Devir Teslim Istanbul Rotary Kulübü Devir Teslim 4-Jul-17 Bostancı Rotary Kulübü Lüleburgaz

Detaylı

2014-2015 PROGRAM UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 10-13 NÝSAN 2014 PINE BAY RESORT OTEL / KUÞADASI Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2014-2015 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya TARİH : 05.04.2017 Trabzon Novotel Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE Mis.19:30 Ramada Plaza İzmit Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI TARİH : 03.03.2017 CUMA YER : Green park Hotel Bostancı ADRES : İçerenköy Mh. Manolya Sanayii Sk. No:36 Ataşehir İstanbul TARİH : 04.03.2017 YER : ADRES : Anitta Hotel İnönü Cad. No:80 Merkez Çorum YER

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

04 Temmuz 2017 Salı. 05 Temmuz 2017 Çarşamba. 06 Temmuz 2017 Perşembe. 07 Temmuz 2017 Cuma. 08 Temmuz 2017 Cumartesi. 10 Temmuz 2017 Pazartesi

04 Temmuz 2017 Salı. 05 Temmuz 2017 Çarşamba. 06 Temmuz 2017 Perşembe. 07 Temmuz 2017 Cuma. 08 Temmuz 2017 Cumartesi. 10 Temmuz 2017 Pazartesi 2017-2018 DÖNEM TAKVİMİ 01 Temmuz 2017 Cumartesi Anıtkabir Ziyareti (3 Bölge Ortak) 2420-2430 - 2440 02 Temmuz 2017 Pazar Çorlu Rotary Kulübü Devir Teslim 04 Temmuz 2017 Salı 05 Temmuz 2017 Çarşamba 06

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 294 İl Sayısı 52 İlçe Sayısı 167 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

MİNİ CHECK-UP HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

MİNİ CHECK-UP HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ MİNİ CHECK-UP HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 148 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 109 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN SEYHAN TIP MERKEZİ ADANA ÇUKUROVA ÖZEL ADANA CERRAHİ TIP MERKEZİ

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 318 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 146 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA DOĞA OKULLARI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Adana Trio Tur Tel: (0322) 401 0 446 Fax: (0322) 401 0 447 Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Merkez Ofis / Kavaklıdere Tel: (0312) 457 47 00 Faks: (0312) 467

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli TARİH : 05.04.2017 YER : Trabzon Novotel ADRES : Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 SAAT : Ön Haz.Top.19:00 YER : ADRES : Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi Cumhuriyet

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli TARİH : 05.04.2017 YER : Trabzon Novotel ADRES : Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 SAAT : Ön Haz.Top.19:00 YER : ADRES : Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi Cumhuriyet

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ KONTROL MERKEZLERİ LİSTESİ KURUM Adana Hastanesi Standart Seyhan Adana 322 459 22 22 Adana Sistem Tıp Merkezi Standart Seyhan Adana 322 459 70 70 Fuar Hastanesi Standart Merkez Afyon 272 213 10 72 Ankara

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI TARİH : 03.03.2017 CUMA YER : Green park Hotel Bostancı ADRES : İçerenköy Mh. Manolya Sanayii Sk. No:36 Ataşehir İstanbul TARİH : 04.03.2017 YER : ADRES : Anitta Hotel İnönü Cad. No:80 Merkez Çorum Mis.14:30

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL 1 1 ADORA BELEK PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ADORA 2 ADORA BELEK PROFESYONEL IŞIK SİSTEMLERİ ADORA 3 ADORA BELEK 100 V SİSTEMLERİ ADORA 4 ALMİRA BURSA PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ALMİRA 5 ALMİRA BURSA PROFESYONEL

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ

2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ 2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ 1-) 4 TEMMUZ 2013 KURUCU BAŞKANIMIZ KADİR BARAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE ÜYELİK VE ÜYE NİTELİKLERİ 2-) 11 TEMMUZ ROTARY BÖLGE OKUMA YAZMA EĞİTİM KOMİTE

Detaylı

Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM ANKARA HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ADANA ADANA ÖZEL AKSARAY HASTANESİ

Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM ANKARA HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ADANA ADANA ÖZEL AKSARAY HASTANESİ Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ÖZEL HASTANESİ ÖZEL MEDLİNE HASTANESİ AFYON ÖZEL FUAR HASTANESİ ÖZEL PARK HOSPİTAL KIRMIZI HASTANESİ ÖZEL AKSARAY HASTANESİ

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

Temmuz ayı ile birlikte kolları sıvadık ve hep birlikte ROTARY ile yaşamları değiştirmek için yola çıktık.

Temmuz ayı ile birlikte kolları sıvadık ve hep birlikte ROTARY ile yaşamları değiştirmek için yola çıktık. Değerli Rotary Ailem, Rotaract ve İnteract Kardeşlerim, Yılın son ayını bitirdiğimiz ve yepyeni umutlarla, yepyeni bir yıla başlamanın heyecanını yaşadığımız bu günlerin hepimiz için sağlık ve neşe içinde

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bankacılık

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ŞUBAT 2015 SEMİNER TAKVİMİ ADANA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ADANA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ADAPAZARI GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI

ŞUBAT 2015 SEMİNER TAKVİMİ ADANA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ADANA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ADAPAZARI GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI TARİH : 10.02.2015 SALI YER : Büyük Surmeli Oteli ADRES : Özler Cd. Kuruköprü Adana TARİH : 01.03.2015 YER : Büyük Surmeli Oteli ADRES : Özler Cd. Kuruköprü Adana TARİH : 16.02.2015 TESİ YER : Elmas Garden

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE KATKI PAYI ALINMAYAN ANLAŞMALI HASTANE VE TIP MERKEZLERİ (DİŞ TEDAVİLERİ HARİÇ)

01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE KATKI PAYI ALINMAYAN ANLAŞMALI HASTANE VE TIP MERKEZLERİ (DİŞ TEDAVİLERİ HARİÇ) ALINMAYAN ANLAŞMALI HASTANE VE TIP MERKEZLERİ ÖZEL KALEPARK HASTANESİ KOZAN ADANA 515 91 91 %0 %0 ÖZEL AKDENİZ LAZER GÖZ DAL MERKEZİ SEYHAN ADANA 459 51 03 %0 %0 ÖZEL ÇUKUROVA GÖZ HASTANESİ SEYHAN ADANA

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI 2013-BAŞARI SIRASI

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2014-2015 YILI 2 YILLIK ÖNLĠSANS PROGRAMLARI UZAKTAN EĞĠTĠM (ÖĞRETĠM) TABAN PUAN ve KONTENJAN BĠLGĠLERĠ

2014-2015 YILI 2 YILLIK ÖNLĠSANS PROGRAMLARI UZAKTAN EĞĠTĠM (ÖĞRETĠM) TABAN PUAN ve KONTENJAN BĠLGĠLERĠ 2014-2015 YILI 2 YILLIK ÖNLĠSANS PROGRAMLARI UZAKTAN EĞĠTĠM (ÖĞRETĠM) TABAN PUAN ve KONTENJAN BĠLGĠLERĠ Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Yerleşen Aday Sayısı

Detaylı

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi İL İLÇE KURUM ADI MİNİ PAKET ULTRA PAKET ADANA Çukurova / DERMANCAN TIP ADANA Çukurova MERIDIEN ADANA Seyhan / Namık Kemal METRO AFYON AFYON FUAR ANKARA Çankaya / Ümitköy A KLİNİK TIP ANKARA Çankaya ARTE

Detaylı

PETRA SEMİNER LİSTESİ

PETRA SEMİNER LİSTESİ Adana BÜYÜK SÜRMELİ HOTEL Özler Cad. No:49 Seyhan / ADANA Telefon: (322)352 36 00 Faks: (322)352 19 45 17.09.2011 14:00 Adıyaman SAĞLIKLI ÖĞRETMEN EVİ Sıratut Mah.Cumhuriyet Cad.No:55 ADIYAMAN Telefon:

Detaylı

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi İL İLÇE KURUM ADI MİNİ PAKET ULTRA PAKET ADANA Çukurova / DERMANCAN TIP ADANA Çukurova MERIDIEN ADANA Seyhan / Namık Kemal METRO AFYON AFYON FUAR ANKARA Çankaya / Ümitköy A KLİNİK TIP ANKARA Çankaya ARTE

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI 2012 BAŞARI SIRASI 2013 BAŞARI SIRASI 2015 BAŞARI SIRASI OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY.

YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI 2012 BAŞARI SIRASI 2013 BAŞARI SIRASI 2015 BAŞARI SIRASI OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY. HUKUK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ 2016 TABAN PUAN, ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2012-2013-2014-2015, TABAN PUAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ KODU ÜNİVERSİTE ADRES TÜRÜ BÖLÜMÜN

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Acil Servis ve Hastane Telefonları

Acil Servis ve Hastane Telefonları ACİL SERVİS VE HASTANE TELEFON NUMARALARI ADANA Ç.Ü. Tıp Fak. TEL: 454 78 50 Askeri Hast. TEL: 453 19 81 Devlet Hast. TEL: 321 57 52 Devlet Hast. Hız. Ser. TEL: 321 10 44 Doğum Evi. TEL: 456 69 63 Kan

Detaylı

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..!

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..! IndEx 16 IndEx 16 Kulübümüzün en geniş katılımlı etkinliği olan IndEx, her sene 6 sektörden 15 Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde konuşmacının katılımı ve 10 case yarışmasıyla 3 gün boyunca

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE

BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE 1 ADANA 7 ADLİYE SARAYI MRK.MÜD. 2 CEMALPAŞA MRK.MÜD. 1 ÇUKUROVA MRK.MÜD. 1 KARGO İŞL.MRK. 2 SARIÇAM MRK.MÜD. 1 2 ADAPAZARI 1 ADAPAZARI

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı