Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 U.R BÖLGE REHBERÝ

2 Bu rehber Rotaryenlerin kiþisel kullanýmlarý için hazýrlanmýþtýr. Hiçbir þekilde ticari amaçlara yönelik olarak kullanýlmaz ve kullandýrýlmaz. Rehberdeki bilgiler Kulüp Baþkanlarý tarafýndan yapýlan güncel düzenlemelerden alýnmýþtýr. Varsa yazýlým hatalarýnýn ve dönem içersinde olabilecek deðiþikliklerin Guvernörlük Ofisine gecikmeden bildirilmesini rica ederiz. Yayýnlayan Rotary Bölge Federasyonu Hürriyet Bulvarý No4/1 D208 Kavala Ýþ Merkezi Çankaya / ÝZMÝR Tel Baský ve Hazýrlýk KÖSELECÝLER DÝJÝTAL VE MATBAA BASKI ÇÖZÜMLERÝ KOPYALAMA-REKLAM-GRAFÝK VE AJANS HÝZMETLERÝ KIRTASÝYE-PLAKET-KUPA-MADALYA VE PROMOSYON ÜRÜNLERÝ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ Merkezi 102/A Osmangazi / BURSA Tel Baský Tarihi 2012

3 En iyi bireyler kendilerinden çok, ait olduklarý toplumu düþünen, onun varlýðýnýn ve mutluluðunun devamýna yaþamýný adayan insanlardýr. Kemal Atatürk

4 DÖNEM TEMASI

5 ÝÇÝNDEKÝLER U.R. Baþkanlarý / GDG ler...8 U.R.Baþkaný...14 DG ve GLDG ler Bölge Toplantý günleri Bölge Toplantý günleri Bölge Toplantý günleri...23 Rotary de önemli adresler...24 Ülkelerarasý Komiteler...25 Bölge Organizasyon Þemasý...28 Bölge Görevlileri...30 KULÜPLER GRUP KULÜPLERÝ Bursa...57 Demirtaþ...60 Gemlik...62 Gökdere...64 Muradiye GRUP KULÜPLERÝ Bademli...68 Çekirge...70 Mudanya...72 Nilüfer...74 Uludað...76 Yeþil GRUP KULÜPLERÝ Ýnegöl...81 Karagöz...83 Osmangazi...85 Tophane...88 Yýldýrým Beyzid GRUP KULÜPLERÝ Ayvalýk...93 Balýkkesir...95 Bandýrma...97 Çanakkale...99 Edremit GRUP KULÜPLERÝ Bostanlý Çiðli Karþýyaka Maviþehir Menemen GRUP KULÜPLERÝ Bornova Ýzmir Manisa Salihli Turgutlu GRUP KULÜPLERÝ Balçova Çeþme Efes Gündoðdu Konak Urla GRUP KULÜPLERÝ Alsancak Buca Dokuzeylül Kordon Güzelyalý GRUP KULÜPLERÝ Agora Ege Gaziemir Göztepe Yýl Güzelbahçe Karabaðlar Çalýkuþu Kültürpark GRUP KULÜPLERÝ Bodrum Didim Karia Kuþadasý Söke GRUP KULÜPLERÝ Aydýn Delikliçýnar Denizli Güzelhisar Pamukkale GRUP KULÜPLERÝ Fethiye Marmaris Ölüdeniz ROTARACT Bölge Rotaract Görevlileri GRUP KULÜPLERÝ Bursa Çekirge Gemlik Nilüfer Osmangazi Tophane Yýldýrým Beyazid GRUP KULÜPLERÝ Balýkkesir Bandýrma Çanakkale GRUP KULÜPLERÝ Agora Alsancak Buca Göztepe Güzelyalý Karþýyaka Maviþehir GRUP KULÜPLERÝ Balçova Bornova Efes Gündoðdu Ýzmir Konak Urla GRUP KULÜPLERÝ Bostanlý Çiðli Dokuzeylül Ýzmir Ekonomi Güzelbahçe Kordon Salihli Sardes GRUP KULÜPLERÝ Ada Güzelhisar Bodrum Denizli Delikliçýnar Marmaris ALFABETÝK ENDEKS Rotaryenler Rotaractlar...263

6

7 ÖNSÖZ Deðerli Rotary Ailem, Temasýný ve çizgisi "kendinden önce hizmet" anlayýþýndan hiç ayýrmadan 107 yýldýr insanlýða hizmet veren bir sivil toplum örgütü olan Rotary'nin bir yýlýna daha sizlerle birlikte projelerimizle imza atacaðýz. Çok iyi biliyoruz ki, her yýl hizmet anlayýþýmýzý hiç deðiþtirmeden farklý yaklaþýmlar ile gerçekleþtirdiðimiz projelerimizde Uluslararasý Rotary'nin iþaret ettiði hedefleri kullanarak birlik ve beraberlik anlayýþýmýzý tazeliyoruz. Uluslararasý Rotary Baþkaný Sakuji Tanaka Rotary yýlýnda "barýþ" ý odak noktamýz ve amacýmýz olarak hedeflememizi isterken bunu, güvenli, hukuk ve kazanýlmýþ haklara saygýlý, dengeli, sosyal bir düzen içinde toplumsal yaþama hizmet ederek baþarabileceðimizi iþaret etmektedir Bölge Rotary Ailesi olarak bizler; 1932 yýlýnda dünya milletleri arasýnda devamlý barýþ ülküsünün ve karþýlýklý anlayýþ ruhunun geliþmesi için öncü olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barýþ, dünyada barýþ" ilkesiyle barýþýn önemini ve deðerini idrak etmiþ insanlar olarak "Hizmet yoluyla barýþ" sloganýyla yola çýkmýþ bulunuyoruz. Bu rehberi basýma hazýrlayan Bölge Rotary yayýnlarýndan sorumlu Reþit KÖSELECÝ'ye ve bu rehberin bölge bütçemize yük getirmeden yayýnlanmasýný saðlayan sponsorlarýmýza teþekkür ederim. Bölge Kýlavuzumuzun iletiþimimizi arttýrmasý dileklerimle, Güneþ ERTAÞ U.R BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ Sevgi ve Saygýlarýmla...

8 ROTARY NÝN KURUCUSU ROTARY NÝN AMAÇLARI Tanýþýklýðýn, bir hizmet fýrsatý sayýlarak geliþtirilmesi, Ýþ ve meslek hayatýnda yüksek ahlak standartlarýnýn teþviki, Bütün yararlý mesleklerin deðerinin tanýnmasý ve takdir edilmesi Her Rotaryen in kendi iþini ve mesleðini, topluma bir hizmet fýrsatý sayarak yüceltmesi, Her Rotaryen in hizmet ideali ni kiþisel hayatýnda, iþ ve meslek hayatýnda ve toplum hayatýnda uygulamasý Hizmet idealinde birleþmiþ iþ ve meslek adamlarý arasýnda dünya çapýnda dostluk iliþkileri kurmak suretiyle uluslararasý anlayýþýn, iyi niyetin ve barýþýn geliþtirilmesi. Paul HARRIS

9 GÜNEÞ ERTAÞ U.R BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ SAKUJÝ TANAKA U.R. BAÞKANI ERTAÞ VE TANAKA AÝLELERÝ

10 ULUSLARARASI ROTARY BAÞKANI Sakuji TANAKA Sakuji Tanaka Yashio, Saitama, Japan Uluslararasý Rotary Baskaný, Mütevelli Heyet Üyesi, Rotary Vakfý, Direktör, Uluslararasý Rotary, Bölge Guvernörü, Sakuji Tanaka, Daika Þirketinin Yönetim Kurulu Baskaný ve Japon Milli Evsel Kaðýt Daðýtým Kurumu nun Baþkanýdýr. Kendisi ayný zamanda Yashio Þehri Ticaret Odasýnýn da Baskan Yardýmcýsýdýr yýlýndan beri Yashio Rotary Kulübünün üyesi olan Sakuji Tanaka Uluslararasý Rotary de Direktör, Rotary Vakfý Mütevelli Heyet Üyesi, 2009 Birmingham Konvansiyon Komite Baþkanlýðý; Bölgesel Rotary Vakfý Koordinatörlüðü; Bölge Guvernörlüðü; Bölge Eðitmenliði hizmetlerinde bulunmustur. Kendi bölgesi ile birlikte çalýþarak Bangladesh de bir okul binasýnýn yapýlmasýna yardým etmiþtir. Sakuji Uluslararasý Rotary Kendinden Önce Hizmet Ödülünü ve Rotary Vakfý Üstün Hizmet Ödülünü almýþtýr. Kendisi ve eþi Kyoko Paul Harris Dostlarý, Daimi Fon Benefaktörleri, Ana Baðýþçý ve Arch C. Klumph Topluðunun üyeleridirler. Bunlara ilave olarak, Sakuji Rotary Barýs Birliðini katkýlarýyla kurmuþtur. Sakuji ve Kyoko 1963 yilindan beri evlidirler. Yashio þehrinde yaþýyorlar ve 3 çocuk ve 6 torun sahibidirler. Sakuji TANAKA ve Eþi Kyoko

11 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ Güneþ ERTAÞ Güneþ ERTAÞ ve Eþi Figen Kulübü Sýnýflandýrma Mezuniyet Ev Adresi Ýletiþim Adresi Eþinin Adresi Eþ Dokuz Eylül Rotary Kulübü Yüzme Havuzu ve Atýksu Arýtma Ekip. Paz. Dokuz Eylül Üni. ÝÝBF - Ýþletme Bölümü Ertek Yapý Ltd. Þti. Sahibi Yalý Mahallesi 6523 Sokak No 1 Daire Karþýyaka Ýzmir Ertek Ltd Sokak No 1/P02 Ýnþaat Ýþ Merkezi Yeniþehir Ýzmir Ýzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü nün 18 yýllýk üyesidir yýlýnda Ankara da doðdu yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Ýlimler Fakültesi nden mezun oldu. Ayný yýl kuruluþ halindeki Alsancak Rotaract Kulübü ne katýldý. 7 yýllýk Rotaract hayatýndan sonra yýlýnda yaþ haddinden Rotaract tan ayrýlarak ayný yýl Ýzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ne üye oldu. Dokuz Eylül Rotary Kulübü nde Döneminde Baþkanlýk görevini tamamladýktan sonra, Rotary Dönemlerinde 3 yýl süreyle Rotaractlardan sorumlu Guvernör Temsilciliði görevini sürdürdü Rotary Döneminde Bölgeye giden GÝM takýmýnýn liderliðini üstlendi döneminde ayrýca Guvernör Aday Saptama Komitesi nde yer almýþtýr Döneminde Komitelerden Sorumlu Bölge Sekreterliði yapan Güneþ Ertaþ, ve Dönemlerinde RYLA Komitesi Baþkaný görevini sürdürdü Döneminde Komitelerden Sorumlu Bölge Sekteterliði ni yürütmüþtür Döneminde ise Bölge Ülkelerarasý Komite Sorumlusu olarak görev almýþtýr döneminde 3. Kez Komitelerden sorumlu Bölge Sekreterliði yaptý. Son 2 Dönemdir Biliþim Komitesindeki görevi devam etmektir. Kendi Baþkanlýk Asamblesinden baþlayarak Bölgemizde düzenlenen hemen hemen tüm Asamble, Konferans ve RYLA Seminerlerinin yanýsýra 2007 yýlýnda Ýstanbul da düzenlenen Uluslararasý Barýþ Konferansýna, 2008 yýlýnda Atina da düzenlenen Uluslararasý Vakýf ve Üyelik Geliþtirme Seminerine, 2009 Ýstanbul da, 2010 yýlýnda Sofya da, 2011 yýlýnda Mýsýr da düzenlenen Zon 20B Enstitülerine katýlmýþtýr. Ülkemizi ziyaret eden Uluslar arasý Rotary Baþkanlarý J. Majiyagbe ve R. King için Bölge Sunumlarýný hazýrlamýþ ve sunmuþtur Barcelona, Osaka, Chicago, Montreal, New Orleans, ve Bangkok Konvansiyonlarý ile Ýsveç, Hindistan, Yeni Zellanda ve A.B.D. Lousiana ve Ýngiltere ye yapýlan Dostluk Deðiþim Programlarý ile yurtdýþýnda Bölgemiz Rotary isini temsil etmiþtir. Rotaryen olduðu günden bu yana Kulübüne devam oraný % 100 dür. Son 10 yýldýr aralýksýz her sene Bölgede görev almýþtýr. Birçok Rotary Organizasyonun da görev yapan Güneþ Ertaþ 2009 yýlýnda Çeþme de yapýlan Ulusal Danýþma Kurulu Toplantýsýnda ve Ýstanbul Zon Enstitüsünde aktif görev almýþtýr. Uzun yýllardýr birçok Rotary Kulübü toplantýsýnda, Rotary Eðitim Seminerlerinde konuþmacý olarak yeralmýþtýr. Meslek sýnýflandýrmasý Yüzme Havuzu ve Atýksu Arýtma Ekipmanlarý toptan satýþý olan Güneþ Ertaþ bu konularda faaliyet gösteren Ertek Yapý Ltd. Þti. ile Basýnçlý Hava sektörüne hizmet veren Pnöso Pnömatik Ltd. Þti. Firmalarýnýn ortaðý ve yöneticisidir. Ýþ hayatý ile ilgili olarak EBSO Meslek Komitesi Üyeliði yapan Güneþ Ertaþ Ulusal Havuz Enstitüsü Derneði Yönetim Kurulu Üyesidir yýlýndan bu yana Mimar Figen Ertaþ ile evlidir. 20 yaþýnda Sinan isimli bir oðlu, 16 yaþýnda Selin isminde bir kýzý vardýr. Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca dillerini konuþan Güneþ Ertaþ vakitlerini ailesi, seyahat, bilgi iþlem teknolojileri ve Rotay ile geçirmeyi sever. Yaþamýnda çok önemli bir yere sahip olan Rotary e Döneminde Bölge Guvernörü olarak hizmet vermektedir.

12 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ Kulübü Ev Adresi Sait Azmi FEYZÝOÐLU Ýletiþim Adresi Kadýköy Rotary Kulübü Çatý Yapý Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. Firma Sahibi Saðlýk Cad. Kemer Park Evleri No23 Göktürk / Ýstanbul Fecri Ebcioðlu Sok. No 23/2 Levent / ÝSTANBUL de Istanbul'da doðan, Rtn. Sait Azmi FEYZÝOÐLU Ýlkokulu 1969 yýlýnda Ankara Maarif Kolejinde Liseyi 1975 yýlýnda Istanbul Þiþli Terraki Lisesi Fen bölümünde, Makina Mühendisliði Lisansýný 1982 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesinde,Ýþletme Yüksek lisansýný 1985 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Ýktisadý Enstitüsünde aldý. Askerlik görevini, 117.Seyyar Jandarma Alayý KIZILTEPE-MARDÝN'de tamamladý ( ). Yapý Malzemeleri Mümessilliði yapan Çatý Yapý Ürünleri A.Þ. kurdu (1988) ve halen Yönetim Kurulu Baþkaný - Murahhas üye görevini yürütmektedir tarihinde Kadýköy Rotary Kulübüne takdim ve kabul edilen, Kadýkoy Rotary Kulübünde, Saymanlýk, 4 Avenü Baþkanlýðý, Genel Sekreterlik ve Baþkanlýk ( ) görevlerinde hizmet fýrsatý bulan ve Danýþman Rotaryen görevi ile Kadýköy Rotaract Kulübünü kurmuþtur ( ).2420.Bölgede, Bölge Saymanlýk Komitesinde ( ), Kuruluþundan itibaren (RAYG) Rotary Afet Yardým grubunda ( ), 2001 Bölge Konferansý Organizasyon ve Finans Komitesinde ve 2005 Bölge Asamble organizasyon komitelerinde aktif görev yapmýþtýr. 4.Grup Guvernör Yardýmcýlýðý ( ), Bölge Uluslararasý Rotary Vakýf Komitesinde Grup Koordinatörlüðü ( ), 2420 Bölge Vakfý denetçiliði ( ), 1.Grup Guvernör Yardýmcýlýðý ( ), 2420.Bölge Genel Sekreterliði ve Ýdari Ýþlerden Sorumlu Guvernör Yardýmcýlýðý ( ), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Bölge Asamblelerinde Eðitim lideri görevlerinde hizmet fýrsatý bulmuþtur. 4 kez Uluslararasý Rotary Baþkanlýk Konferansýna, 2006 Istanbul, 2008 Atina ve 2009 Istanbul 2010 Sofia 2011 Kahire ZONE Enstitülerine katýlmýþtýr. "Uluslararasý Asamble 2012" San Diego toplantýlarýna katýlarak, Dönemi Guvernörlük hazýrlýk eðitim seminerlerini tamamlamýþtýr. PRID Frank C.Collins.'e (2006), PRID Antony De St.Dalmas'a (2007), PP Carlo Ravizza'ya (2009) AIDE görevi yapmýþtýr. Rtn.Sait A.Feyzioðlu Bölge Vakfý mütevelli heyeti üyesi, Major Donor, Paul Harris Dostudur. Oðlu Selim Feyzioðlu (1995) Koç Lisesi 11.Sýnýfta eðitimine devam etmektedir. Lisanslý tenis ve golf oyuncusudur. First Lego League Robotics takýmý ile Hollanda Eindhoven'da proje dalýnda þampiyonu olmuþtur (2007).

13 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ M. Murat Öz 1956 Ankara doðumlu olup, Ýlk, Orta ve Lise tahsilini TED Ankara Kolejinde, Üniversite Öðrenimini ise Ankara Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Yüksek Okulunda 1977 yýlýnda tamamlamýþtýr. Üniversite öðrenimi boyunca Özel Sektörde çalýþmýþtýr. Bu tarihten sonra sýrasý ile Güriþ Mak. Ve Mon. San.A.Þ Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayýnda Asteðmen olarak Askerlik ni yapmýþtýr Mart Aylarý arasýnda askerlik öncesi çalýþtýðý Firmada Satýn Alma Müdürlüðü yapmýþtýr Yýlýnda Ticaret Hayatýna atýlan Murat Öz sýrasý ile ; Toptan Demir Çelik Ürünleri Satýþý ve Çelik Konstrüksiyon Ýmalat alanlarýnda faaliyet gösteren Aso Dýþ Tic ve Paz Ltd Þti Transfer Baský Ürünleri Ýthalat ve Satýþý ile iþtigal eden Ots Orijinal Tekstil San ve Tic Ltd Þti Tekstil Ürünleri Ýmalat ve Ýhracatý yapan BemTekstil Ltd Þti' nin kurucu ortaðý ve yöneticisi olarak görev yapmýþtýr.halen; Aile olan ve 1988 yýlýndan bu yana transfer baský sistem, makine ve malzemeleri ithalat ve pazarlamasý yapan Ots Ýç ve Dýþ Tic Turz San Ltd Þti'nin kurucu ortaðý olarak ticaret hayatýna devam etmektedir. Kulübü Ev Adresi Ýletiþim Adresi M. Murat ÖZ ve eþi A. Ela Eþinin Adresi Eþ Ankara Gaziosmanpaþa Rotary Kulübü OTS Ýç ve Dýþ Tic. Turz. San. Ltd. Þti. Firma Sahibi Alacaatlý Mah Sokak No 48/21 Mavi Çam Sitesi Yenimahalle / ANKARA Anadolu Bulv. 2. Cad. ATB Ýþ. Merk. E Blok No Macun Mahallesi / ANKARA Ankara Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan eþi Ela ile 'de evlenen Murat Öz'ün 1979 doðumlu Onur ve 1981 doðumlu Simin olmak üzere 2 çocuðu bulunmaktadýr.bilkent Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunu olan Onur evli ve Ots Ltd Þti'nin Genel Müdürü, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Mezunu Simin ise kurucu ortaðý olduðu Deka Sanatsal Faaliyetler Kurumlarý ve Özel Eðitim Ticaret Ltd Þti'nin Yöneticisi olarak çalýþmaktadýr. Rotary Yaþamý tarihinde Üyesi olmakla gurur duyduðu Ankara Gaziosmanpaþa Rotary Kulübünde baþlayan Murat Öz Rotary'de; Kulüp Baþkaný Bölge Rotary Bilgileri,Eðitimi ve Yayýnlarý Komite Üyesi Bölge Rotary Bilgileri,Eðitimi ve Yayýnlarý Komite Üyesi Guvernör Yardýmcýsý (Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri) Bölge Üyelik ve Üyelik Geliþtirme Ana Komite Üyesi Bölge Rotary Bilgileri Ana Komite Üyesi Bölge Koye Komitesi Üyesi Guvernör Yardýmcýsý (Toplantý ve Organizasyonlardan Sorumlu) Guvernör Yardýmcýsý (Ankara Emek, Ankara Kale, Ankara Bilkent, Baku, Baku International Kulüplerinden Sorumlu) olarak görev yapmýþtýr.

14 U.R. 2440, VE BÖLGELERÝ GEÇMÝÞ DÖNEM DÝREKTÖRLERÝ, YÖNETÝM MÜÞAVÝRLÝKLERÝ VE GUVERNÖRLERÝ

15 U.R. DÝREKTÖRÜ Örsçelik BALKAN ve eþi Afet Kulübü Ev Adresi Ýletiþim Adresi Eþinin Adresi Eþ Ankara Gaziosmanpaþa Rotary Kulübü EAE Elektrik A.Þ. Firma Sahibi Aksoy Sok. Mesa Avrupa Konaklarý A-1/ Altunizade / ÝSTANBUL Çakmaklý Mah. 2.Cad. 119 Sok. No12 Kýraç / ÝSTANBUL / Örsçelik Balkan Robert Kolej Ýþ Ýdaresi ve Ýktisat Yüksek Okulu mezunudur. Ayný okulda sanayi yönetimi konusunda master eðitimi almýþtýr yýlýndan bu yana, Ýstanbul-Karaköy Rotary Kulübü üyesidir döneminde Türkiye Rotary Kulüplerinin 243. Bölge guvernörü olarak hizmet vermiþtir. Bosna Projesi nin liderlik görevini üstlenmiþtir depremi akabinde, RAYG Rotary Afet Yardýmlarý Grubu nu kurmuþ ve baþkanlýðýný yapmýþtýr. Uluslararasý düzeyde, çeþitli komitelerde ve çalýþma gruplarýnda görev üstlenmiþtir. UR baþkanlarýný Kenya, Ýsveç, Hollanda (2), Türkiye, Fransa, Pakistan, Güney Afrika, Ýngiltere ve ABD de yapýlan Bölge Konferanslarýnda temsil etmiþtir. UR Asamblelerinde ve GETS programlarýnda Eðitim Lideri olarak hizmet etmiþtir. UR Yasama Konseyi nde Türkiye yi temsil etmiþ, UR Baþkanlýk Konferanslarýnda, Zone Enstitülerinde, Konvansiyonlarda ve Rotary Birleþmiþ Milletler Gününde konuþmacý olmuþtur. Dünya Saðlýk Teþkilatý MECACAR 9. Polio Koordinasyon Toplantýsýnda UR Vakfýný, ve Gençlik Deðiþim Programlarý Liderleri Toplantýsýnda da UR Baþkaný ný temsil etmiþtir Istanbul Zone Enstitüsü genel yönetmenliðini yapmýþtýr. Örsçelik Balkan UR Yönetim Kuruluna seçilen ilk Türk Direktör dür. Ýki yýllýk görevine 01 Temmuz 2006 da baþlamýþtýr tarihleri arasýnda Direktörlük, 2007 de Uluslararasý Rotary Yönetim Kurulu Ýcra Komitesi Baþkanlýðý yapmýþtýr.

16 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

17 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

18 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

19 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

20 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

21 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

22 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

23 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

24 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

25 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

26 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

27 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

28 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

29 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

30 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

31 UR BAÞKANLARI / GD YÖNETÝM MÜÞAVÝRLERÝ / GD GUVERNÖRLERÝ VE TEMALARI

32 UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖRÜ UR BÖLGE DÖNEM GUVERNÖR ADAYI Esat Kardýçalý MECÝT ÝSCE Eþinin - Adý Mesleði Ýclal- Eþinin - Adý Mesleði Oya Ýsce Kulübü Karþýyaka Kulübü Söke Rotary Kulübü Sýnýflandýrma Mühendislik Telekom Sýnýflandýrma Diþ Hekimliði Mezuniyet Montreal Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliði; Mezuniyet Gazi Üniversitesi Diþ Hek. Fak. McGill Üniversitesi Ýþ Ýdaresi MBA Kardýçalý Ticaret Sahibi Ev Adresi Serbest Meslek Ýstasyon Cad. No.87 / M.M.Birsel Sokak, No8/9, Alsancak, Ýzmir Ev Adresi Söke Aydýn Ýletiþim Adresi Cumhuriyet Bulvarý 115/1, Alsancak, Ýzmir Ýletiþim Adresi Basmacýlar Caddesi No 38/ Söke Aydýn Eþinin Adresi Eþinin Adresi Üye ID no su Üye ID no su

33 UR BÖLGE DÖNEMÝ GUVERNÖRÜ UR BÖLGE DÖNEMÝ GUVERNÖR ADAYI Haluk Ulusoy Müfit Ülke Eþinin - Adý Mesleði Þebnem Eþinin - Adý Mesleði Sema / Emekli Kulübü ÝZMÝT RK Kulübü Tuzla Rotary Kulübü Sýnýflandýrma Ekonomist Sýnýflandýrma Makine Müehendisi Mezuniyet University of Nebraska -Ýþletme Mezuniyet Ulusoy Kaðýt San.Ve Tic.A.Þ-ICM.Makine Ve Müh.Ltd.Þti Duravit Yapý Ürünleri San. ve Tic. A.Þ Ýþ ortaðý Ve Genel Müdür Ev Adresi Ev Adresi Ýletiþim Adresi Sanayi Mh.. Namzet Sok No 13 Ýzmit Ýletiþim Adresi Ýstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Vakum Caddesi No1, Ý-4 Özel Parsel Tuzla / ÝSTANBUL Eþinin Adresi Eþinin Adresi Üye ID no su Üye ID no su

34 UR BÖLGE DÖNEMÝ GUVERNÖRÜ Eþinin - Adý Mesleði Kulübü Sýnýflandýrma Mezuniyet Ev Adresi GÜRKAN OLGUNTÜRK RANA ANKARA KAVAKLIDERE TIP DOKTORU KBB Ankara Üniversitesi Týp Fakültes DOKTOR Ýletiþim Adresi Baðlar Cad. No234/9 Büyükesat - ANKARA Eþinin Adresi Üye ID no su

35 UR Bölge Kulüpleri Toplantý gün yer ve saatleri Balýkesir 1930 Basri Otel Bursa Muradiye 2000 Gönlü Ferah Oteli Bursa Nilüfer 1930 Altýn Ceylan (Kültürpark Ýçi) Denizli Delikliçýnar K1900 Y 2000 Grand Keskin Otel Denizli K 1830 Y1930 Kulüp Ofisi Ýnegöl 1930 Ýnegöl Angelacoma Otel Ýzmir Güzelyalý 1230 Kordon Otel Manisa Salihli 1930 Bizim Ev Muðla Bodrum Karia K 1930 Y2100 Seçkin Konaklar-Marina Karþýsý Muðla Fethiye Ölüdeniz 1930 Ölüdeniz Rotary Kulübü Evi Aydýn 1930 ADÜ Sosyal Tesisleri Aydýn Söke 1930 Korumar Oteli Ayvalýk1900 Ezer Otel Balýkesir Edremit K Y.2030 Adrina Hotel De Luxe Bursa Çekirge 1930 Kervansaray Oteli Bursa Gökdere 1930 Gönlü Ferah Oteli Bursa Karagöz 1930 Almira Otel Bursa Mudanya 2000 Otantik Gemi Otel Bursa Osmangazi 1200 Almira Otel Bursa Tophane 1930 Almira Otel Çanakkale K Y1230 Büyük Truva Oteli Denizli Pamukkale K Y2000 Marla Restoran Ýzmir 1230 Crown Plaza Oteli Ýzmir Balçova 1230 Hilton Oteli Ýzmir Bornova 1230 Kordon Otel Ýzmir Bostanlý 1230 Hilton Oteli Ýzmir Çakabey 1930 Karaca Otel Ýzmir Çiðli 1230 Anemon Çiðli Hotel Ýzmir Ege 1900 Kordon Otel Ýzmir Göztepe 800 Hilton Oteli Ýzmir Menemen 1900 Çiðli Anemon Otel Ýzmir Karabaðlar Çalýkuþu 1900 Hilton Oteli Muðla Bodrum 1930 Doria Otel Gümbet Muðla Marmaris K Y2000 Grand Cettia Beach Otel Aydýn Didim 1930 The Holiday Resort Otel Aydýn Güzelhisar 1930 Aydýn Park Otel Bursa 1230 Gönlüfferahcity Oteli Bursa Bademli 1930 Bursa Çelik Palas Oteli Bursa Yeþil 1900 Almira Otel Bursa Yýldýrým Bayezid 1930 Hilton Ýzmir 100. Yýl Güzelbahçe 830 Crowne Plaza Oteli Ýzmir Agora 1930 Swiss Otel Ýzmir Buca 1930 Best Western Konak Oteli Ýzmir Çeþme K Y2000 Altýnyunus Oteli Ýzmir Karþýyaka 1230 Kaya Prestige Otel Ýzmir Konak1230 Kordon Otel Ýzmir Kordon 1230 Swiss Otel Ýzmir Kültürpark800 KüçükKulüp Ýzmir Urla 1930 Crown Plaza Oteli Manisa 1230 Saruhan Oteli Muðla Fethiye 1930 Ece Saray Oteli Aydýn Kuþadasý K Y1930 Özçelik Otel Balýkesir Bandýrma 1900 Eken Prestige Otel Bursa Demirtaþ 1930 Altýn Ceylan Tesisleri Bursa Gemlik1930 Atamer Tesisleri Bursa Uludað 1930 Botanik Park - Beceren Restoran Manisa Turgutlu Palmiye Restaurant Ýzmir Alsancak1230 Swissotel Ýzmir Dokuz Eylül 1230 Kaya Prestige Oteli Ýzmir Efes 1930 Hilton Oteli Ýzmir Gaziemir 1900 Hilton Oteli Ýzmir Gündoðdu 1230 Swissotel Ýzmir Maviþehir 800 Altýnbalýk Restaurant

36 UR Bölge Kulüpleri Toplantý gün yer ve saatleri Acarkent Akþam Acarkent Collessýum Arnavutköy Akþam Peak Pera Beyazýt Akþam Park Hyatt Teþvikiye Beylerbeyi Akþam Poýnt Taksim Bostancý Akþam Faruk Ilgaz Fb Dragos Akþam Bizbize Rest.Küç.Yalý Eminönü Akþam Hyatt Taksim Etiler Akþam Ytü His.Üstü Fatih Akþam Point Taksim Galata Akþam Peak Hotel Tepebaþý GölcükAkþam Kocaeli Sosyal Tesisleri Haliç Akþam Hilton Kadýköy Akþam Marýott Asýa Kalamýþ Akþam Moda Deniz Kulübü Kuruçeþme Akþam Marmara Yelken Levent Öðle Divan Kuruçeþme Marmara Akþam Marmara Yelken Niþantaþý Akþam Nýppon Taksim Ortaköy Akþam Dedeman Gayrettepe Sarýyer Akþam Sürmeli Gayrettepe Tekirdað Akþam Bahçe Restaurant Tekirdað Yalova Akþam Anadolu Otelcilik O. Zekeriyaköy Akþam Sheraton Maslak Altunizade Akþam Ýto Kandilli Ataþehir Akþam Green Park Bostancý Bakýrköy Akþam Týtanýc - Port Hotel / Bakýrköy Bebek Akþam Nýppon Taksim Beylikdüzü Akþam Radýsson Sas Sefaköy Beyoðlu RkAkþam Hilton Caddebostan Akþam Titanic Taksim Çerkezköy Akþam Çerkezköy Rotary Evi Çorlu 100.Yýl Akþam Burç Best Hotel Dolmabahçe Akþam Eresin Taksim Edirne Akþam Rotary Evi Edirne Erenköy Akþam Ýstanbul Yelken Kulübü Esentepe Akþam Nýppon Taksim Fýndýklý Öðle Point Gayrettepe Gayrettepe Akþam Dedeman Gayrettepe Gebze Akþam Green Park Pendik Gebze San.Böl. Öðle Lifeport Balçýkköy Ýstanbul Öðle Hilton Kozyataðý Akþam Marýott Asýa Körfez Akþam Buzz Restaurant Lüleburgaz Akþam Tepe Restaurant Suadiye Akþam Büyük Kulüp Sultanahmet Akþam Armada Sultanahmet Þiþli Akþam Dedeman Gayrettepe Tarabya Akþam Ytü His.Üstü Adalar Akþam Hyatt-Anadolu Kl. Anadoluhisarý Akþam Innpera-Taksim Ataköy Akþam Hilton Boðaziçi Akþam Peak Pera Çekmeköy Akþam Nýppon Taksim Edirne M.Sinan Öðle Yeþil Sera Cafe - Edirne Ýzmit Akþam Club Býthynýa- Ýzmit Küçükçekmece Akþam Radýsson Sas Sefaköy Maçka Rk Akþam Taksim Hýll MaslakÖðle Sheraton Maslak Teþvikiye Öðle Divan Kuruçeþme Tuzla Öðle Hegsagone Otel Bayramoðlu Ulus Akþam Lares Park Taksim Yeniköy Öðle Sofa Hotel Niþantaþý Yeþilköy Akþam Ataköy Marina O. Bahçeþehir Akþam Þark Sofrasý Bahçeþehir Bayrampaþa Akþam The Marmara Pera Beþiktaþ Akþam Elite World Taksim Beykoz Akþam Nýppon Taksim Çorlu Akþam Rotary Evi Edirne Fenerbahçe Akþam Büyük Kulüp Göksu Akþam Ytü His.Üstü Göztepe Akþam Moda Deniz Kulübü Ýstinye Akþam Nýppon Taksim Karaköy Öðle Hilton Lüleburgaz Sokollu Öðle Ata Ýþ Mrk. Silivri Akþam Jasmine Restaurant Silivri Taksim Akþam Nippon Hotel / Taksim Topkapý Rk Öðle Ytü His.Üstü Üsküdar Akþam Moda Deniz Kulübü Galatasaray Sabah Dedeman Gayrettepe

37 UR Bölge Kulüpleri Toplantý gün yer ve saatleri Adana Çukurova Seyhan Oteli Adapazarý Sakarya Üniv. Kam. Oteli Ankara Anýttepe Litai Otel Ankara Kale Limak Ambassadore Otel Ankara Koru Bilkent Otel Ankara Oran Büyükhanlý Park Otel Ankara Ulus Büyükhanlý Park Otel Antakya 1930 Antakya Þehir Kulübü Antalya Perge K19.00 Y1930 Dedeman Oteli Bolu K1930 Y20.30 Filiz Restoran Bozöyük19.30 Grand Çalý Otel Eskiþehir Anadolu Restaurant Gaziantep Alleben Y K Grand Otel Kapadokya Dedeman Oteli Kastamonu Y K19.30 Turaþ Otel Konya Dedeman Oteli Mersin Kýzkalesi Mersin Hiltonsa Samsun 19 Mayýs Büyük Samsun Oteli Samsun Ýlkadým Samsun Yelken Kulübü Trabzon Park Restaurant Adana Seyhan Seyhan Oteli Adapazarý Çark19.00 Sakarya Üni. Kam. Otel Adýyaman Nemrut K Y 2000 Antiochos Hotel Ankara Baþkent Neva Palas Ankara Kavaklýdere Otel Crown Plaza Ankara Kýzýlay Büyükhanlý Park Otel Ankara Ostim Odtü Viþnelik Tesisi/Balgat Ankara Tandoðan Büyükhanlý Park Otel Antakya Defne Antakya Þehir Kulübü Antalya Aspendos Best Westem Khan Otel Antalya Kemer Navigatör Rest. Kemer Bishkek Hyatt Regency Bishkek Çorum Y20.00 K19.00 Anitta Otel Diyarbakýr Dedeman Otel Düzce Coþkun Yemek Fab. Topl. Sal. Eskiþehir Eskiþehir Büyük Otel Gaziantep Grand Otel Karadeniz Ereðli 1900 Keleþler Park Otel Kayseri Hilton Konya Meram Hilton Garden Ýn Hotel Konya Malatya Arslantepe 1930 Anemon Otel Mersin Akdeniz 1230 Mersin Hiltonsa Niðde 1900 Grand Otel Ordu Y2000 K1900 Ordu Kulüp Lokali Samsun Atakum 1200 Samsun Yelken Kulübü Tarsus 1230 Konak Efsus Otel Ünye 1930 Ýskele Restaurant Zonguldak1930 ZonguldakDedeman Adana 5 Ocak19.00 Seyhan Oteli Adana Güney Hiltonsa Alanya Y 2000 K 1900 Ýskele Kaptan Otel Ankara 1200 Ankara Hilton Ankara Gazi Hotel Midi Ankara Gaziosmanpaþa 1900 Sheraton Otel Antalya Falez Hillside Su Otel Antalya Kaleiçi Hillside Su Otel Antalya Lara 1930 Hillside Su Otel Antalya Manavgat Febeach Otel Bakü Ýnternational 1930 Hyatt Hotel Eskiþehir Yunus Emre Zef Cafe & Bistro Gaziantep Kavaklýk Tuðcan Otel Gaziantep Yesemek1900 Grand Otel Gaziantep Zeugma Grand Otel Iskenderun Hafta Hafta 1930 Yelken Kulübü Kars 2000 Simer Otel Malatya 1900 Anemon Otel Mersin Mersin Hiltonsa Samsun Karadeniz Samsun Yelken Kulübü Adana Adana Hýlton Almaty Hotel Intercontýnal Ankara Ankara Bahçelievler K Y 2000 Limak Ambassador/Kavaklýdere Ankara Bilkent Bianca Otel Ankara Emek 1200 Limak Ambassadore Otel Ankara Kocatepe 1900 Çankaya King Otel Ankara Maltepe JW. Mariot Otel Ankara Metropolitan 1900 Limak Ambassadore Hotel Ankara Yýldýz Büyükhanlý Park Otel Antalya Talya Otel Antalya Olimpos Crowne Plaza Çankaya Sheraton Oteli Dushanbe Café Segafredo Iskenderun Palmiye 1830 Gençlik Merkezi Mersin Lamos Mersin Hiltonsa Mersin Toros Mersin Hiltonsa Samsun Samsun Yelken Kulübü Adana Tepebað Seyhan Oteli

38 ROTARY DE ÖNEMLÝ ADRESLER ULUSLARARASI ROTARY AVRUPA /AFRÝKA OFÝSÝ Graham Reoch - Supervisor Tonja Cruse - Coordinator Emmanuel Idehen Clare Griffiths / Vakýf Hizmetleri Marcelo Bottini

39 ÜLKELER ARASI KOMÝTELER GDG Murat ÇELÝK Kulübü Þiþli Rotary Kulübü Cep Mail Levent ARER (D-2420) Maslak Rotary Kulübü Üye Selda GERÞON (D-2420) Kulübü Galatasaray Rotary Kulübü Cep Mail Üye Emre GEZGÝN(D-2440) Kulübü Cep Mail

40 ÜLKELER ARASI KOMÝTELER Ýmren ALOBA (D-2440) Kuþadasý Üye Ahmet ÝPÇÝ (D-2420) Kulübü Tekirdað Rotary Kulübü Cep Mail Üye Erwin Köhle Kulübü Ataköy Rotary Kulübü Cep Mail Üye Haldun ÖRGÜT (D-2420) Kulüp Sarýyer Rotary Kulübü Ýþ Ev Cep Mail t Üye Cumhur YELMER (D-2420) Kulüp Dolmabahçe Rotary Kulübü Cep Mail

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu Otomobil yaya kadýna çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. * HABERÝ 17 DE Otomobil tarlaya uçtu Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı