EKONOMĐ. Ragıp EGE. (Ocak 2007)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMĐ. Ragıp EGE. (Ocak 2007)"

Transkript

1 EKONOMĐ Ragıp EGE (Prof. Dr. Ahmet CEVĐZCĐ nin editörlüğünü yaptığı Felsefe Ansiklopedisi nin -Ebabil Yayınları- 5.ci cildi için hazırlanmıştır) (Ocak 2007) «Ekonomi» sözcüğünün çağdaş dünyada edindiği anlamla, eski Yunanistan uygarlığında, bu sözcükten anlaşılan anlam arasında çok önemli farklar vardır. Bu farklar üzerinde düşünmeye, bu farkları kavramaya çabalamak, hem ekonomi kavramının Avrupa tarihi boyunca geçirdiği evreleri, hedef olduğu anlam sınırlandırmalarını, hem de, Avrupa nın özgün tarihini anlamamıza yardım edebilir. Ekonomi yunanca bileşik bir sözcük: οι κονοµία (oikonomia); oikos nomos. Oikos, ev, büyük ailenin oluşturduğu ev anlamını taşır. Nomos sözcüğü ise, işletmek, yönetmek, düzenlemek anlamlarını içeren nem kökünden türer; hem yönetme, düzenleme; hem de örf, adet, kural, yasa anlamlarına gelir Dolayısıyla oikonomia, evin kurallara, yasalara, adetlere göre işletimi, yönetimi, düzenlenmesi demektir. Antik Yunanistan dan Avrupa nın yakın zamanlarına değin oikonomikos başlığıyla yayınlanan yapıtlar, evin reisini, efendisini, evin yönetimi konusunda aydınlatan, ona, kendisiyle ev halkının ilişkileri, ev halkının kendi aralarındaki ilişkileri, evin gereksinimlerini karşılamak amacıyla sürdürülen üretim etkinlikleri üzerine pratik, somut, yararlı bilgiler veren yapıtlar olmuşlardır. Dile getirdiğimiz tez, Moses I. Finley in, ekonomi kavramının Avrupa tarihi boyunca uğradığı anlam değişikliğiyle ilgili geliştirdiği tezdir (Finley 1973, s.17 sq.). Bu tez, ilk bakışta, her ne kadar şematik, ayrıntıları göz ardı eden indirgeyici bir görünüm sergilese de, günümüz dünyasında, ekonomi adıyla öteki toplumsal etkinliklerden yalıtıp özerkleştirdiğimiz olguların nasıl bir tarihsel süreç içinde bu özerkliği elde edebildikleri üzerine çok önemli ip uçları verir. Oikos un efendisinin lâtin dünyasındaki karşılığı paterfamilias dır. Oikonomikos adlı kitapların amacı, pater familias a, evinin, ailesinin yönetiminde yardımcı olmaktır. Söz konusu aile ise çok geniş bir toplumsal ve ekonomik birime işaret eder. Bu büyük aile içinde, ailenin şefiyle karısının yanında, evin erkek çocukları, bunların eşleri, çocukları, daha da önemlisi, söz konusu topluluğun temel iş gücünü oluşturan köleler de yer alır. Dolayısıyla paterfamilias, ailesi içinde üç tür gücü, iktidarı (power) elinde tutar: Potestas (patriyarşın çocukları, torunları ve köleleri üzerindeki iktidarı); Manus (patriyarşın karısı ve oğullarının karıları üzerindeki otoritesi); Dominium (patriyarşın mal ve ürünleri üzerindeki

2 2 mülkiyet ve kullanım hakkı) (ibid., s.19). Đşte eski dünyada oikonomia kavramı, bu üç tür iktidar ilişkilerini düzenleyen pratik bilgiler bütününe verilen addır. O devirlerde ekonomi adıyla yazılan kitaplar ya da risaleler, bu yüzden, sözcüğün bugünkü anlamından çok geniş bir anlam içerir. Yalnızca insanla ürün arasında kurulan nesnel ilişkileri değil, insanla insan arasındaki öznel ilişkileri de kapsadığı için, eski dünyada ekonomi ahlâk (etik) alanının bir parçasını oluşturur. Oikonomikos büyük aile içinde yaşayanların aralarındaki hukukî hakları ve ödevleri düzenleyen bir bilgi kolu biçiminde çıkar karşımıza eski dünyada. Daha kesin konuşacak olursak, eski dünyada ekonomi, ahlâk biliminin adalet bölümünün bir boyutunu oluşturur. Nitekim Aristoteles, Nikomakhos a Etik adlı yapıtında, ya da Thomas Aquinas ( ), Summa Theologica adlı yapıtında ekonomik olarak niteledikleri konuları, adalet bölümünde incelerler. Eski dünya terimini son derece geniş anlamda kullanıyoruz burada. Çünkü Finley e göre oikonomkos biçimindeki ekonomi anlayışı, Avrupa da, 18.ci yüzyıla değin, hatta bu yüzyılın ikinci yarısına değin varlığını sürdürmüştür. Bu çarpıcı teze kanıt olarak Finley, Adam Smith in ( ) Glasgow Üniversitesindeki hocası Francis Hutcheson un ( ), 1742 yılında lâtince yayınladığı Short Introduction to Moral Philosophy (Ahlâk Felsefesine Kısa Giriş) adlı yapıtını gösterir. Bu yapıtın üçuncü kitabı The Principles of Oeconomics and Politics ( Ökonomi ve Siyasetin Đlkeleri ) başlığını taşır; ancak bu başlığı taşıyan kitabın ilk üç bölümünde işlenen konular dikkat çekicidir: evlilik ve boşanma, çocuklarla ana babaların karşılıklı ödevleri, efendilerle uşak ve kölelerin karşılıklı ödevleri. Kitabın öteki konuları siyasî konulardır. Bu konuların bizim bugün ekonomi sözcüğünden anladığımız konularla ilişkisi olmadığı açık. Hutcheson, bizim gözümüzde ekonomi alanına giren konulardan bazılarını, yapıtının, Elements of the Law of Nature ( Doğa Yasasının Öğeleri ) başlıklı ikinci kitabında inceler: mülkiyet, veraset, kontrartlar, mal ve paranın değeri, savaş yasaları. Açık olarak görüldüğü gibi, diyor Finley, Hutcheson un gözünde tüm bu konular oeconomics in alanına girmiyor (ibid., s.17) Hutcheson un kitabını, Adam Smith in Ulusların Zenginliği (1776) kitabından otuz yıl kadar bir zaman ayırır. Oysa ekonomi sözcüğünün anlamı açısından Hutcheson un yaklaşımı Smith inkine iki bin yıl uzaktadır Finley e göre yılında Hutcheson, halâ, iki bin yıldır süregelen bir geleneği sürdürmektedir. Bu gelenek Cermen kültüründe Wirtschaft (ekonomi) kavramının içerdiği anlamın da geleneğidir. Finley in gönderme yaptığı bir uzman, O. Brunner, Wirtschaft teriminin kapsamına giren soruşturmaları Hausvaterliteratur (pater familias ın yararına kaleme alınan yazılar) adın verir (ibid., s 19). Finley in söz konusu incelemesinden çıkan genel sonuç, çağdaş anlamdaki ekonomi kavramını Adam Smith e borçlu olduğumuzdur. Đleride göreceğimiz gibi, Finley in konumuzla ilgili incelemelere katkısı, kavramsal düzeyde, çok büyüktür. Ancak, yazarın, böylesine karmaşık bir sorunu bu denli kesin bir zamanlamayla çözümlemesi, iktisadî düşünce tarihince

3 3 doğrulanabilecek bir tez değildir. Avrupa tarihinde, daha 16.cı yüzyıldan başlayarak, özellikle de 17.ci yüzyıldan bu yana, bir çok kuramcı ve düşünür, ekonomik etkinliklere, özgün bir toplumsal alanın parçalarını oluşturan olgular, başka deyimle ahlâk, adalet, hukuk ya da siyasetin kapsadığı alanlardan soyutlanarak özerk biçimde incelenmeyi hakkeden özgün olgular gözüyle bakmaya başlar. Örneğin 16.cı yüzyılda para sorunsalı kimi düşünürlerin soruşturmalarında çok önemli bir yer tutar. Fransa da, Henri II nin (krallığı ) danışmanı Seigneur de Malestroit ile büyük siyaset felsefecisi Jean Bodin ( ) arasında sürdürülen ünlü tartışma, söz konusu düşünürlerin, paranın üretim, dolaşım, tüketim tarzlarını çok iyi tanıyıp bildiklerini kanıtlar (bkz. Le Branchu 1934, T.1, s ve ). Malestroit 1566 yılında kral için hazırladığı bir raporda, Fransa krallığında son üç yüzyılda reel fiyatlarda bir artma (örneğin bir kilo buğdayın elde edilebilmesi için gerekli iş gücü miktarının bir devirden bir devire artması) olmadığı tezini savunur. Bodin iki yıl sonra bu teze karşı çıkarak fiyatlarda, belli sınıflar için, yalnızca nominal (itibarî) değil reel bir artma olduğunu, bunun nedeninin de dış ticaret aracılığıyla ülkeye giren para miktarında, özellikle de Đspanyol conquistador ların Yeni Dünya dan Avrupa ya taşıdıkları altın ve gümüş madenlerinin para arzını ani ve şiddetli biçimde artırmasında aranması gerektiğini vurgular. Đktisat tarihçileri 16.cı yüzyılda ortaya çıkan ve o zamana değin tanınmayan bu yeni olguya, yani enflasyon olgusuna, haklı olarak fiyat devrimi (révolution des prix) adını verirler (Bkz. Braudel 1979, T.1, s.411 sq. ve 1949, s.468 sq.). Bodin bu incelemesiyle, sonradan Quantity theory of money (paranın miktar kuramı) diye adlandırılacak kuramın ilk kurucusu olarak tarihe geçer. Ancak, büyük astronomi bilgini Nicolas Copernic in ( ) daha 1526 yılında yayınladığı bir incelemede söz konusu olguya işaret ettiği unutulmamalıdır (Bkz. Le Branchu 1934, T.1, s.5-46 ; Schumpeter 1954, s.101). Gene 16.cı yüzyılda Salamanque Okulu üyeleri fiyatlar, faiz, alım satım ilişkileri gibi konularda, teolojik boyutu ağır basan çözümlemeler geliştirmişlerdir (Bkz. Tortajada 1992). 16.cı ve 17.ci yüzyıllarda, iktisadî olgulara duyulan ilgi, devrin büyük düşünürlerinin yazıları incelendiğinde çarpıcı biçimde görülür. Bu düsünürlerin arasında ilk adımda adlarının sayılması gerekenler şunlardır: Francis Bacon (1560/ ), Antoine de Montchrétien ( ), Gerard de Malynes ( ), William Petty ( ), Josiah Child ( ), John Locke ( ), Dudley North ( ), Charles Davenant ( ). Görüldüğü gibi, Avrupa da 16.cı yüzyıldan başlayarak gelişen tarihsel süreç içinde ekonomi kavramı özgün bir anlam kazanıyor. Şöyle de diyebiliriz: 16.cı yüzyıldan bu yana, toplumbilimcilerin sayısı giderek artan bir bölümü, incelemelerini, zenginliklerin üretimi, dolaşımı, tüketimi gibi, çağdaş dünyada ekonomi terimiyle tanımladığımız olguların, toplumsal düzenin bir alt-kümesini oluşturduğu, bu alt-kümenin de göreceli bir özerkliğe sahip olduğu varsayımıyla sürdürürler. Finley in tezi bu bağlamda asıl önemini kazanır. Karl Polanyi nin,

4 4 ekonomi teriminin iki anlamı arasındaki karşıtlığı konu edinen çözümlemelerini hatırlatmak yararlı olacaktır burada. The Economy as Instituted Process adlı ünlü metninde (1957) Polanyi, ekonomi teriminin iki anlamda anlaşılması gerektiğini belirtir: substantive ve formal anlamlar. Türkçe tözsel (töz = substance; A. Buğra özselci karşılığını öneriyor, 1986, s.12), ya da adsal terimleriyle karşılayabileceğimiz substantive anlamdaki ekonomi, her şeyden önce, insanın, yaşamını sürdürebilmesi için boyun eğmek zorunda olduğu bağımlılıklar bütününe gönderme yapar. Đnsan, yaşayabilmek için, hem doğal hem kültürel çevresiyle sürekli alış-veriş ilşkisi içindedir; maddi gereksinimlerini doyurabilmek için insanın bu alış-veriş ağından kopmaması gerekir. Đnsanın substantive anlamda ekonomik etkinlikleri üstlenmesi özel ya da kişisel bir seçim sonucu ortaya çıkmaz; söz konusu etkinlikler; topluluk bireyi açısından, bir zorunluktur. Dolayısıyla, substantive anlamdaki ekonomi evrensel bir olgudur. Her toplum, uzam ve zaman kesimi ne olursa olsun, yaşamını sürdürebilmesi için, substantive anlamda üretim, dolaşım, tüketim etkinliklerini gerçekleştirmek zorundadır. Polanyi, söz konusu olguyu embedded (içine sokulmuş, yerleştirilmiş, gömülmüş, sedefin, süs eşyasının yuvalarına kakıldığı gibi içine oturtulmuş) terimiyle betimler: substantive anlamdaki ekonomi, toplumsal yaşamın, toplumsal ilişkilerin içine, antropolog Marcel Mauss un terimiyle toplumsal olgunun tümü (phénomène social total) (Mauss , s.147) içine yerleşmiş, toplumun gereksinimlerine tümüyle bağımlı, bu gereksinimlerin denetiminde sürdürülen etkinliklere verilen addır. Formal (biçimsel) anlamdaki ekonomi ise, belli bir tarihsel süreç içinde, özel bir toplum içinde vücut bulur. Bu anlam, sınırlı kaynakların sınırsız gereksinimleri karşılaması amacıyla etkin ve akılcı (rasyonel) biçimde dağıtımını sağlayan biçimsel hesap sistemine işaret eder. Burada sorun yaşamın sürdürülmesi için gereken çabayı üstlenmek sorunu değildir artık. Ekonomik etkinlik bir seçim sorununa, dolayısıyla analitik bir hesap sorunsalına dönüştürülmüştür. Kıt olduğu kabul edilen kaynakların, sınırsız olduğu kabul edilen gereksinimileri karşılayabilmesi sorunu, daha baştan, gereksinimlerin tümünün karşılanamayacağı koşulunun kabul edilmesini varsayar. Biçimsel anlamdaki ekonomi tarzını benimsemiş toplumlar, üretilen malların niceliği ne olursa olsun, nedret (scarcity, rareté, Knappheit) sorununu asla aşamayan, zenginlik ve bolluk düzeyleri ne olursa olsun, hiçbir zaman doyuma erişemeyen, yaşamlarını sürgit kıtlık, yetmezlik duygusuyla sürdürmeye mahkûm olan toplumlardır, Polanyi nin gözünde (Bkz. Sahlins çok anlamlı bir biçimde, Sahlins in kitabının fransızca çevirisi için Taş Devri, Bolluk Devri başlığı seçilmiş). Bu toplumlarda ekonomi sorunu bir mantık işlemi biçiminde, dolayısıyla matematiksel, kantitatif bir problem biçiminde algılanır: son çözümlemede ekonomik etkinlik, sınırlı araçların sınırsız ereklere (the means-ends relationship Polanyi 1957, s.243), akla yatkın bir biçimde, israfa, kötü kullanıma meydan vermeden uyarlanması işlemidir. Polanyi, Avrupa toplumlarının, tarihlerinin bir evresinde

5 5 söz konusu ekonomi tarzını benimseyişleri konusundaki tezini, kapsamlı biçimde, Büyük Dönüşüm (The Great Transformation) (1944) adlı kitabında geliştirir. Yazara göre Avrupa toplumları, çok yakın bir tarihte, ekonomik etkinlikleri, toplumsal sistemden, toplumsal olgunun tümü nden koparmış, sökmüş, bu etkinlikleri insan ilişkilerinden, toplumsal yaşamdan, topluma can veren kurumlardan soyutlayıp yalıtarak, kendi ereklerini kendi içlerinde taşıyan düzenekler haline getirmiştir. Ekonomik etkinliğin yöneldiği erek, tanımı gereği, hiçbir zaman ulaşılamayacak, daha doğrusu tamamlanamayacak bir erek olduğu ölçüde, ekonomik etkinliğin son bulması söz konusu değildir. Ekonominin toplumdan sökülerek, kendi özgün yasalarıyla yönetilen, ereğini kendi içinde taşıyan özerk bir alan haline getirildiği toplumlarda bireyler ekonomik etkinliğin tutsaklarına dönüşürler. Çünkü üretim güçlerinin yetkinliği ne kadar geliştirilirse geliştirilsin, gerçekleştirilen üretim miktar olarak hiçbir zaman yetmeyeceği için, bireyler, saf mantıksal işleme dönüşmüş ekonomik etkinliğin hiç bitmeyen isterleri doğrultusunda dur durak bilmeden çabalamak zorunda kalırlar. Hegel in kötü sonsuzluk (das schlecht Unendliche) diye adlandırdığı mantığın tutsağı olurlar (Hegel 1821, 185 Zusatz). Finley le Polanyi nin, ekonomi kavramının Avrupa tarihi içindeki evrimi sorununa aydınlatıcı kavramlar önerdikleri yadsınamaz. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, Finley in tezi, özellikle zamanlama konusunda, iktisadî düşünce tarihi açısından çözümlemesel temelden yoksundur. Polanyi nin yaklaşımıysa, Finley inkinden daha da tümel, köktenci, kesinleyici bir karakter sergiler. Düşünür, çağdaş dünyada ekonominin konumu ve işleyişi konusunda aşırı ahlâkçı, manikeist bir bakış açısı benimser. Bu yüzden, örneğin piyasada arz-talep mantığı doğrultusunda oluşan fiyat mekanizmasının, yalnızca, ekonomik olguları toplumsal yaşamdan koparmış çağdaş Avrupa toplumlarında ortaya çıktığı, dolayısıyla fiyatların çalkalanması olgusunun Avrupa tarihinde çok yeni bir olgu olduğu tezine benzer temelsiz tezleri savunmak durumunda kalır. Ayrıntıları bir çırpıda göz ardı ederek tarihsel genellemelerin konforuna yerleşen tutumlara büyük kuşkuyla bakan Braudel gibi tarihçiler, Polanyi nin bu tür genellemelerini, haklı olarak, sert dille eleştirirler (Bkz. Braudel 1979, T.2, s.192 sq.). Aşağıdaki soruşturmamızda Finley ile Polanyi nin kavramlarından büyük ölçüde yararlanacağız. Ancak tarihsel düzeyde çözümlemelerimize ışık tutacak düşünürler Karl Marx ile Max Weber olacak. Soruşturmamızı metin çözümlemesi yöntemiyle sürdüreceğiz.

6 6 I. Eski Yunanistan da ekonomi nin konumu: a) Platon Platon un Devlet adlı yapıtında, gereksinimlerle ilgili bölüm ile Adam Smith in iş bölümüne değgin çözümlemeleri arasında yaklaştırmalar yapılmış, Platon un düşüncelerinin Smith inkilere çok yakın olduğu öne sürülmüştür. Bu değerlendirme ne dereceye kadar doğrudur? Platon un ekonomik olgulara bakışını Smith in bakışına yaklaştırmak ne derece haklı bir girişimdir? Devlet in ikinci kitabında, toplumun (kent, site, polis) doğuşu konusunda Sokrates şöyle konuşur: Bence toplumu (πόλις polis) yapan (doğmasına neden olan), insanın tek başına kendi kendisine yetmemesi (αυ τάρκης autarkes), başkalarını gereksemesidir (bir sürü şeyin eksikliğini duymasıdır) (Devlet, 369b). Bu gözlemle, Platon, polis in kökeninin bir takım efsanelerde ya da masallarda değil, maddi bir zorunlukta aranması gerektiğini vurguluyor; toplumun doğuşunda belirleyici olan etmen gereksinimlerin karşılanması zorunluğu. Burada hemen belirtmek gerekiyor: Platon un toplum olgusuna yaklaşım tarzı kesenkes maddeci yaklaşımdır. Eğer toplumun temelinde gereksinimlerimiz yer alıyorsa, toplum, zorunlu olarak, kendi içinde bir iş bölümü gerçekleşitrecektir: Bir insan bir eksiği (gereksinimi: χρεία khreia) için bir başkasına baş vurur, başka bir eksiği için de bir başkasına. Böylece birçok eksikler birçok insanların bir araya toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaşarak bir ortaklık içinde yaşarlar. Đşte bu türlü yaşamaya toplum düzeni (polis) deriz, değil mi? (ibid., 369c). Öte yandan insan bir tek işle uğraştığında, yeteneklerini, gücünü bir tek erek yönünde kullandığında çok daha olumlu sonuçlar alır. Her insanın bir tek işle uğraşmasının çok daha isabetli olduğu, insanın doğası incelendiğinde de ortaya çıkar. Platon a göre her insan, doğuştan, bir tek iş, bir tek uğraş için belirlenmiştir. Kişinin mutluluğu da, doğuştan adandığı işin ne olduğunu bulgulayıp gerçek yaşamında bu işi yapmasına bağlıdır: Böylece insan başka işlerle uğraşacağına, yaradılışına uygun olan işi zamanında görürse, iş gelişir, hem daha güzel, hem daha kolay olur (ibid., 370c). Bu açıklamaları yaptıktan sonra Sokrates, polis içinde, toplumun temel gereksinmelerini karşılamak için vazgeçilmez mesleklerin neler olduğunu incelemeğe başlar; bunların kısa bir dökümünü yapar: çiftçi, mimar, dokumacı, kunduracı, dülger, çilingir, çoban, sığırtmaç, çeşitli tür tüccar, gündelikçi gibi meslekleri sayar. Sorularını yanıtlayan kişinin müdahalelerini göz önünde tutarak, bu sınırlı meslek ve iş dökümünü biraz daha geliştirir; polis in insanlarının güzel meyveler, sebzeler, yemekler yiyebilmeleri için gerekli iş bölümünü de polis in içine sokar. Bu döküm sonucu, yirmi kadar meslek saydıktan sonra Sokrates, kendi kendine yeten, yurttaşlarını mutlu kılan, tamamlanmış bir polise ulaştıklarını savunur. Dinleyicisi Glaucon doğallıkla karşı çıkar: Sokrates, senin kurduğun bu toplum domuzların toplumu olsaydı onları gene böyle yaşatacaktın (ibid., 372d). Sokrates şaşırır, insanları nasıl yaşatması gerektiğini sorar.

7 7 Glaucon un yanıtı basittir: o gün kentte insanlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşatmak gerektiğini, rahat bir yaşam sürebilmeleri için yatacak yerleri, üzerlerinde insanca yemek yiyebilecekleri masaları olması gerektiğini söyler. Sokrates in bu gözleme tepkisi son derece anlamlıdır: Anlıyorum ne demek istediğini. Yeni doğmuş bir toplumu değil, bolluğa kavuşmuş bir toplumu ele alacağız... Ben asıl toplumu, henüz bozulmamış, gürbüz olanını ele almıştım. Ama istersen bozulmuş, illetli (φλέγµα flegma) bir toplumu ele alabiliriz. Buna bir engel yok. Hem dediğin gibi, birçokları benim ele aldığım düzenle yetinmeyecekler. Yataklar, masalar, her çeşit eşya, katıklar, kokular, (zevk) kadınları, tatlılar isteyecekler, hatta bunların türlü türlüsünü. Böyle olunca da, demin başta saydığımız, ev, elbise, kundura yaşamak için en gerekli şey sayılmayacak. O zaman gelsin resim, gelsin nakış. Altınımız, fildişimiz ve buna benzer şeylerimiz olsun diyecekler, değil mi? (ibid., 372e-373a). Sokrates in bu tepkisi üzerine söyleyecek çok şey var. Filozofa göre bir iş bölümü tarzında betimlenen polisin sağlıklı, gürbüz, canlı korunabilmesinin koşulu, iş bölümünün sıkı bir denetim altında tutulmasına bağlı. Đlk adımda Platon un betimlediği toplum Adam Smith in tasarladığı topluma çok yakın görünüyor. Smith de her toplumun özgün bir iş bölümü içerdiğini savunur Ulusların Zenginliği nin ilk bölümünde. Ancak söz konusu benzerlik geçerliliğini çok çabuk yitirir. Çünkü iş bölümünün gelişmesi asla bir erek değil Platon un gözünde. Tam tersine, denetlenmemiş, sınırlanmamış iş bölümü, toplumu kaçınılmaz biçimde yozlaştırıp çökertme tehlikesini taşır. Temel gereksinimlerin karşılanması zorunluğu toplumun doğmasına neden olan etmendir kuşkusuz. Ancak gereksinimlerin başı boş bırakılması, kişilerin akıllarına estiği biçimde, hayallerinde canlandırdıkları tasarımların çeşitliliği ve niceliği ölçüsünde gereksinim yaratmaları toplumu denetlenemez bir devinim içine sürükler. Bu noktada Platon un çözümlemeleri, ekonomik düzeyde, Smith e tümüyle yabancı bir kavram çıkarır karşımıza: doğru ölçü, her türlü aşırıdan kaçınılması gerekliliği kavramı. Başka bir deyimle karar kavramı. Bir süreci, bir devinimi, bir olguyu, bir duyguyu kararında tutma, nerede durmak gerektiğini saptama, ortayı bulma yetisi. Đyi insan, dolayısıyla iyi polis bu yetiye sahip olan insan ya da polistir. Filozof Yasalar adlı kitabında şöyle der: Güzel, hızlı ya da iri, hatta sağlıklı bir beden değerli değildir aslında çok kişi böyle sanır-, tersi niteliklere sahip beden de değerli değildir, ama bütün bunların ortasını (µέσος mesos) bulan, hem son derece ölçülü hem de son derece güvenilir olur; çünkü bu niteliklerden biri ruhu kendini beğenmiş ve küstah yapar, öteki de aşağılık ve köle. Aynı şekilde, para ve mal sahibi olma da aynı değer ölçüsüne bağlıdır: bunların aşırısı kentlerde ve kişilerde düşmanlık ve ayaklanmaya yol açar, eksikliği de hemen her zaman köleliğe götürür (Yasalar, 728d-e). Bu konuda aynı kitaptan şu bölümü de alıntılıyalım: Benim görüşüm şöyle: doğru yaşam ne haz peşinde koşmak olmalı, ne de kesinlikle acıdan kaçmak, tersine az önce dinginlik diye adlandırdığım orta yolu bulmak olmalı; bir kehanet sözüne göre, çok yerinde olarak, tanrının da durumu budur, diyoruz (ibid., 792c-d).

8 8 Platon un, genel olarak da eskilerin gözünde kötülük, son çözümlemede, aşırılıktır. Aşırıya kaçıldığı anda yozlaşma da başlar. Bu açıdan Platon, Yasalar da, en iyi polisin, yurttaşlarını hem aşırı zengilikten hem aşırı yoksulluktan koruması gerektiği görüşünü savunur: Bunlardan sonra yasa taslağı olarak şunu koyabilirim: Biz diyoruz ki, ayaklanma yerine daha doğrusu içten çözülme adı verilen en büyük illete bulaşmamış bir devlette, birtakım yurttaş kesimlerinde ne dayanılmaz yoksulluk bulunmalı, ne de zenginlik; çünkü her ikisi de bu illete yol açar: o halde şimdi yasa koyucu bunların sınırını belirtmelidir. Öyleyse, yoksulluğun sınırı başlangıçtaki pay olmalı: bu olduğu gibi kalmalı; hiçbir yönetici ya da erdemiyle sivrilmek isteyen hiç kimse bu payın azalmasına göz yummamalı. Yasa koyucu bunu ölçü olarak alıp, bunun iki, üç, hatta dört katına çıkmasına izin verecektir (...) biri daha fazlasını elde edecek olursa, ölçüyü aşan tutarı kente ve koruyucu tanrılara bırakmak koşuluyla ün kazanacak ve ceza görmeyecektir (ibid., 744d 745a). Aşırılık iki yönde de, hem bolluk yönünde hem eksiklik yönünde ortaya çıkabilir. Yasa koyucu, yurttaşların aşırı derecede zenginleşmelerini engelleyici önlemler aldığı gibi, yurttaşların aşırı yoksullaşmalarını da engelleyici önlemler almalıdır. Platon un en iyi polis inde aşırı zenginlik yasaklandığı gibi aşırı yoksulluk da yasaklanır. Ne çok zengin insandan ne de çok yoksul insandan iyi yurttaş olabilir. Söz konusu ölçü, karar, orta yol kaygısı Platon u, zorunlu olarak, gerekli-gereksiz, vaz geçilmez-lüks, birincil-ikincil, asıl-ayrıntı, doğal-yapay, temel-önemsiz ayırımlarını yapmaya yöneltir. Bu karşıtlıkların birinci öğelerini elde tutup ikinci öğelerini elden çıkarmayı, bu karşıtlıtlıklar arasında kesin bir sınır çızmeyi ve bu sınırı asla aşmamayı öğrenmek gerekir. Aşırılıktan bu şekilde korunulabilir. Bu öğretiyi de polis, polisin yöneticileri sağlar yurttaşlara. Yurttaşlar ekonomik etkinliğin nerede durması gerektiğini, üretimin hangi noktada yeterli olduğunu, hangi noktadan sonra daha fazla üretimin gereksiz olduğunu, hangi noktada ekonomi alanından çıkıp başka uğraşlara yönelmeleri gerektiğini öğrenmelidirler. Kısaca klâsik iktisatçıların sözünü ettikleri sermaye birikimi nin nerede durması gerektiğini öğrenmelidirler. Bu yüzden, yasaların, polis içinde, herşeyden önce, ölçüyü, ölçülülüğü var kılmaları gerekir. Oysa Smith in metnine göz attığımızda, bu tür bir ölçü kaygısının, ekonomik düzeyde sürdürdüğü soruşturmanın mantığına bütünüyle yabancı olduğunu görürüz (Smith 1776). Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir: Smith, sınır sorunsalına asla yabancı değildir. Nitekim, birinci kitabın XI.ci bölümünde şu satırları okuruz: Yiyeceğe duyulan istek (desire of food), her kişide insan midesinin dar kapasitesiyle sınırlanmıştır (limited); ancak yapı, elbise, ev eşyası, mobilyadaki rahatlık ve süslemeler (conveniencies and ornaments) için duyulan isteğin herhangi bir sınırı (limit) ya da belli bir bitim yeri (certain boundary) yok gibidir (ibid, T.1, s.269). Yalnız Smith i Platon dan ayıran nokta, bu saptamanın, 18.ci yüzyıl düşünüründe, herhangi bir endişe, bir tedirginlik yaratmamasıdır. Tam tersine, düşünür, söz konusu sınırsızlığın, üretimin artması

9 9 yönünde akıllıca kullanılmasını salık verir. Birinci kitabın birinci bölümünde, toplu iğne üreten atölyeye gittiğinde, Smith i ilgilendiren, bu iş kolunda, emeğin daha akıllı, daha bilimsel düzenlenmesiyle, iş gücünün verimliliğinin ve üretimin miktarının, önceki koşullarla karşılaştırılamayacak kerte artması olgusudur. Önceki koşullarda, bir işçi tüm gücüyle çalışarak belki ancak günde bir iğne yapabilir; kesinlikle yirmi iğne yapamaz (ibid., s.110). Oysa, on işçi arasında gerçekleştirilecek akıllı bir iş bölümü sayesinde, yani iğne ürünü alt parçalara bölünerek her bir parçanın bir işçi tarafından üretilmesiyle, bu on kişiye bir günde kırk sekiz bini aşkın toplu iğne ürettirme olanağı doğar. Dolayısıyla, yeni koşullarda bir tek işçiye günde dört bin sekiz yüz iğne düşer. Bu gözlem Smith te hayranlık uyandırır. Düşünür, kişi başına, günde bir iğneden günde dört bin sekiz yüz iğneye geçmenin ne işe yaradığı, gerekip gerekmediği, bu binlerce iğnenin hangi gereksinimi karşılayacağı sorusunu asla sormaz. Daha doğrusu Smith in gözünde bu soru anlamsızdır. Üretmek, emeğin üretim gücünü, üretim araçlarının verimliliğini elden geldiğince artırmak, yeni değere yeni değer eklemek, iyi nin kendisidir Smith in gözünde. Artan üretim büyümeyi (growth) sağlar. Büyümekse dünaymızın genişlemesi, dolayısıyla yaşam koşullarımızın sürekli mükemelleşmesi yani özgürleşmemiz demektir. Üretmekten korkmak özgürlükten korkmaktır, Smith in gözünde. Bu tutumun, Platon un dünya görüşünden ne denli uzak, hatta bu görüşün tam tamına karşıtı olduğunu söylemek abartılı olmaz. Đlk adımda şunu belirtmek gerekir: Platon da Smith de uzmanlaşma nın önemini vurguluyorlar. Ancak Platon bu konuya ahlâksal düzeyde yaklaşıyor. Uzmanlaşma, kişinin yaradılışına uygun iş le uğraşması, çabasını, hünerini bu işte göstermesi demek filozofun gözünde. Son çözümlemede uzmanlaşma kişinin mutluluğunu, kişinin dünyada kendi kendisini gerçekleştirmesinin koşullarını ilgilendiren bir konu. Oysa Smith, uzmanlaşma (ihtisaslaşma) konusuna bütünüyle ekonomik düzeyde yaklaşıyor. Düşünürün gözünde önemli olan uzmanlaşmanın kişiye getirdikleri değildir. Tam tersine, çağdaş dünyada uzmanlaşma, işçinin yabancılaşmasına neden olur, işçiyi, bir insan valığı ne kadar ahmaklaşabilirse (stupid) o kadar ahmak, ne kadar bilgisizleşebilirse (ignorant) o kadar bilgisiz kılar (Smith 1776, T2, s.368) Smith için uzmanlaşmanın önemi iş gücünün verimini olumlu yönde etkilemesidir. Uzmanlaşma üretimi durmaksızın artırdığı için geliştirilmesi gereken bir olgudur. Jean-Pierre Vernant, Platon un iş bölümü kavramıyla ilgili şu yetkin gözlemi yapar: Đş bölümü... [eski Yunanistan da] amacı emeğe en yüksek üretim gücünü vermeye yönelik bir kurum olarak görülmez. Đş bölümü, insanın doğasına işlenmiş bir zorunluktur; insanın bir şeyi en iyi şekilde yapabilmesi, yalnızca o şeyi yapmasına bağlıdır (Vernant 1965, s.30). Nitekim Platon, gene Yasalar da, hemen hemen hiçbir insan yapısı iki uğraşı ya da iki mesleği hakkınca yapmak için yeterli değildir der (846d-e).

10 10 Ayrıca Platon, Smith in gözünde hiç bir anlamı olmayan bir değere, eski bilgelerin, özellikle, birazdan göreceğimiz gibi, Platon un öğrencisi Aristoteles in çekincesiz paylaştıkları bir değere sıkı sıkıya bağlıdır: kendi kendine yeterlik, αύταρκεία (otarşi, autarcie, autarky) değeri (Politique, 1252b). Bu değerin anlamını kavrayabilmek için Yasalar ın şu bölümünü inceleyelim: Bütün bunlardan sonra bir başka yasa geliyor: hiç kimse kişisel olarak altın ya da gümüş para sahibi olamaz: ama günlük alış-verişlerde madeni para kullanılabilir; elişçilerinin karşılığını vermek ve bu gibi işlerde çalıştırılan ne kadar ücretli varsa hepsine, kölelere ve yanaşmalara paralarını ödemek zorunludur. Đşte bu nedenle, yalnızca içerde geçerli olan, ama başkaları (ά λλοι alloi) arasında değeri olmayan madeni paraya sahip olunması gerektiğini söylüyoruz; bütün Yunanistan da ortak olan para ise, askeri seferler ve öteki ülkelere yapılan türlü yolculuklar için kullanılır (...) Ama birinin kişisel olarak yurt dışına çıkması gerekiyorsa, o yöneticilerden izin aldıktan sonra yola çıkmalıdır; dışarıdan yurduna yabancı parayla dönecek olursa, bunu değeri kadar yerli parayla değiştirerek devlete bırakmalıdır (741e-742b). Platon için, genel olarak da eski dünya düşünürlerinin gözünde, içeri-dışarı ayırımı son derece güçlü bir ayırımdır. Dışarı (yabancılar, başkaları), her an, içerinin (biz, kardeşler, yurttaşlar) uyumunu, dengesini, ahlâkını, huzurunu, rahatını bozmaya hazır tehlikleri barındıran kötücül bir güç biçiminde algılanır. Yurttaşların kendilerini dışarıdan sakınmaları gerekir. Bu yüzden, yurttaşların dışarıyla ilişkilerini devlet, polis, çok sıkı biçimde denetlemekle yükümlüdür. Özellikle yurttaşların dışarıyla kurabilecekleri olası ekonomik ilişkilerin büyük bir titizlikle izlenmesi, bu ilişkilerin dolaysız biçimde sürdürülmesinin yasaklanması zorunludur. Yurttaşların dışarıyla ilişkilerinin devletin dolayımıyla kurulması, Platon un siyaset felsefesinin temel ilkelerinden birini oluşturur. Yukarıdaki alıntıda karşılaştığımız iki tür para izleğini bu ilkenin ışığında değerlendirmemiz gerekir. Görüldüğü gibi, polis içinde kullanılan para, basit bir madenden yapılmış, özgün değeri olmayan, dolayısıyla değerini üzerindeki imzadan, yani polisin iradesinden alan, bütünüyle uzlaşmaya, konvansiyon a dayalı saymaca bir birimdir. Yurttaşlar devletlerine güvendikleri için bu parayı kullanırlar; içeride kullanılan para değerini devlete duyulan güvene borçludur. Özgün değeri olmadığı için, polisin dışında hiçbir geçerliliği yoktur. Dışarıyla yapılabilecek bir alış verişte, yabancı ortak, bu parayı kabul etmez. Dışarıda kabul gören para altın ya da gümüş para, yani özgün değeri olan dolayısıyla herkesin değer verdiği, değerini herkesin tanıdığı paradır. Platon işte bu devletler arası, polisler arası geçerliliği olan parayı yurttaşların ellerinde tutmasını yasaklıyor. Çünkü uluslararası gerçerliliği olan paraya sahip yurttaş, devletin denetiminden sıyrılarak, dışarıyla dolaysız ilişkiye girebilir. Bir yurttaşın altın ya da gümüş paraya sahip olması, kimi gereksinimlerini dışarıdan, başkalarının üretiminden sağlayabilme gücünü elinde bulundurması demektir. Başka bir deyimle, dışarıyla kurulabilecek dolaysız ekonomik ilişkiler, yurttaşların kayıtsız şartsız benimsemeleri gerekli temel ahlâkta, gereksinimlerin polisin üretimiyle sınırlandırılması zorunluğuna değgin ahlâkta gedik açar. Devletinin üretimiyle yetinmesini bilmeyen yurttaş, dışarının üretimi sayesinde gereksinimlerini

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

Sosyal demokrasinin temelleri

Sosyal demokrasinin temelleri SOSYAL DEMOKRASİ EL KİTABI 1 Tobias Gombert ve diğer yazarlar Sosyal demokrasinin temelleri ISBN 978-3-86872-560-5 3., güncelleştirilmiş baskı Yayımlayan: Friedrich-Ebert-Stiftung Sosyal Demokrasi Akademisi

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY 1 KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY The Teory of Capitalist Development. Principles

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

Bir İ deal Olarak Açı k Toplum George Soros

Bir İ deal Olarak Açı k Toplum George Soros Bir İ deal Olarak Açı k Toplum George Soros Eğer ortak toplumsal değerlerin yetersizliğinin sıkıntısını çektiğimiz yolundaki tezim doğruysa, o zaman dönemimizde karşımıza çıkan en büyük sınav, ekonomik

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu Üzerine

Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu Üzerine Meşhurdur ki fisk ile olmaz cihan harap Eyler onu müdahane-i âliman harap Fuzûli Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu Üzerine Dr. Sedat ÇAL 1 I. Giriş Ülkemizde bilimsel bilgiye erişim bağlamında ciddi bir sorun

Detaylı

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz *

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz * Siyaset ve Ahlak Ünal Akyüz * 1. Giriş Bütün toplumlarda olduğu gibi Türk kültüründe de devletin yapısı ve yönetimi hususunda konuşmak, eleştiri yapmak ve sorunlara çareler üretmek olağandır. İnsanların,

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİSİ/ÇELİŞKİSİ

YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİSİ/ÇELİŞKİSİ YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİSİ/ÇELİŞKİSİ ÖZET Hamdi BRAVO Bu yazının amacı, toplumsal yapının üzerine oturmuş olduğu yöneten-yönetilen ilişkisinin nasıl kurulmuş olabileceğine dair iki farklı yanıtı serimlemektir.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre ve Elektronik Kültüre Geçiş Süreçlerinde Düşünsel ve Toplumsal

Detaylı

Komünist Parti Manifestosu Karl Marx ve Friedrich Engels (1848)

Komünist Parti Manifestosu Karl Marx ve Friedrich Engels (1848) Önsözler 1872 Almanca Baskıya 1888 İngilizce Baskıya 1890 Almanca Baskıya Dipnotlar 1872 Almanca Baskıya Önsöz Komünist Parti Manifestosu Karl Marx ve Friedrich Engels (1848) O dönemin koşullarında elbet

Detaylı

Mutlu Olma Sanatı SEY

Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı Bertrand (Arthuı WiUiam) Russell d. 18 Mayıs 1872, Trelleck, Monmouthshire - ö. 2 Şubat 1970, Merioneth, Galler Ingiliz mantıkçı ve düşünür. Matematiksel mantık

Detaylı

TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA *

TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA * TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA * ÇAĞATAY EDGÜCAN ŞAHİN ** Giriş Tüketim toplumu tartışmalarında belki en çok gözden kaçan şey, tüketime konu olan metaların üretim süreçleridir. Bu nedenle

Detaylı

Araştırmacılara Öneriler

Araştırmacılara Öneriler Araştırmacılara Öneriler Tez Hazırlama, Etkin Sunuş ve Eleştiri teknikleri üzerine Hasan Gürak hasmendi@tnn.net Sakarya, Nisan-2004 H. Gürak - Bilimsel Araştırma -Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri

Detaylı